Philips | 40PFL3008H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Ultratenký LED televizor Full HD 40PFL3008H/12 Uživatelská příručka

Philips 3000 series Ultratenký LED televizor Full HD 40PFL3008H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Obsah
Důležité
Důležité...................................................................1
Používání Vašeho TV ...........................................2
Dálkový ovladač .................................................2
Upozornění, funkce a příslušenství.....................3
Energetická účinnost...........................................3
Tlačítko TV scroll.................................................3
Zapínání/vypínání................................................3
První instalace.....................................................3
Menu Media Browser...........................................4
Nahrávání programu............................................4
"Před instalací a použitím televizoru si přečtěte všechny
informace uvedené v přiložené bezpečnostní příručce.
Pokud dojde k poškození přístroje nedodržením těchto
pokynů, záruka se na ně nevztahuje.
Likvidace starého zařízení a baterií
Prosím, nelikvidujte tento TV nebo baterie jako běžný
komunální odpad. Pokud potřebujete zneškodnit
produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační
centra.
UPOZORNĚNÍ: Z
načka Pb pod symbolem baterie označuje
že baterie obsahuje olovo.
Nahrávání Časového posunu..............................4
Okamžité nahrávání............................................4
Sledování nahraných programů .........................4
Změna nastavení televizoru.................................4
Možnosti zobrazení.............................................5
Možnosti Zvuku...................................................5
Konfigurace Rodičovské ochrany........................5
Elektronický programový průvodce (EPG)..............5
Možnosti programu..............................................5
Aktualizace vašeho televizoru.............................5
Technický popis.....................................................6
Řešení problémů...................................................6
Čeština - 1 -
Produkty
Baterie
Používání Vašeho TV
Dálkový ovladač
POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.
Teletext
Stiskněte tlačítko TEXT pro vstup. Pro aktivaci
režimu mix stiskněte znovu. Pro opuštění
stiskněte ještě jednou. Následujte instrukce
zobrazené na obrazovce.
Digitální Teletext (pouze pro VB)
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu
stsikněte TEXT Ovládejte ho pomocí barevných
tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou
měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu.
Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.
1. Pohotovostní režim
2. Stop (v prohlížeči medií režimu)
3. Přehrát (v prohlížeči medií režimu) /
(Prohrát dia promítání) (v prohlížeči medií
režimu)
4. Rychlé přetáčení (v prohlížeči medií
režimu)
5. AV / Volba zdroje
6. TV
7. Elektronický programový průvodce (na
DVB kanálech)
8. Navigační tlačítka (Nahoru/Dolu/Levý/
Pravý)
9. Nahrávání programů
10. O program níž / O stránku výš
11. Ztlumit
12. Snížení hlasitosti
13. Zelené tlačítko / Seznam Plán (v EPG)
/ Označit/Odznačit vše ( v seznamu
oblíbené)
14. Červené tlačítko
15. Numerické tlačítka
16. Titulky zap-vyp ( v kanálech DVB)
17. Teletext / Mix (v TXT režimu)
18. Modré tlačítko / Upravit seznam kanálů /
Filtr (seznamu oblíbeních a EPG)
19. Žluté tlačítko / Časová osa Seznamu (v
EPG)
20. Zvýšení hlasitosti
21. Program nahoru / O stránku níž
22. Ukončení / Návrat / indexování stránka (v
režimu TXT) / Swap
23. Mono-Stereo Dual I-II / Aktuální jazyk (*)
( v kanálech DVB)
24. OK (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) /
Seznam kanálů
25. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
26. Zapnutí / Vypnutí menu / Opustit (v
prohlížeči medií režimu)
27. Obrazový Zoom
28. Rychle dopředu (v prohlížeči medií
režimu)
29. Pauza (v prohlížeči medií režimu) /
Nahrávání časovým posunem
Čeština - 2 -
Upozornění, funkce a příslušenství
Energetická účinnost
Tento televizor byl navržen s funkcemi pro energetickou
účelnost:
Zapínání/vypínání
Zapnutí televizoru
Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu:
• Stiskněte “ ”, CH- nebo CH+ numerické tlačítko
na dálkovém ovladači.
• Úsporný režim (ECO): Můžete použít kombinaci
nastavení obrazu pro šetření energie. Při sledování
televizoru, stiskněte tlačítko Menu a nastavení
Úsporný režim můžete najít v části "Obraz" v
Hlavním menu.
• Stiskněte boční přepínač funkcí, TV se přepne z
pohotovostního režimu.
• Funkce Vypnutí obraz: Pokud chcete jen
poslouchat zvuk z televizoru, můžete vypnout
obrazovku. Další funkce nadále fungují obvyklým
způsobem. Při sledování televize stiskněte tlačítko
Menu a vyberte Obraz, a odtud zvolte "Obraz Vyp"
v rámci možnosti režimu úspory energie.
Vypnutí TV
• Poznámka: Odpojte televizor od síťové zástrčky v
případě, že váš televizor bude neaktivní po dlouhou
dobu.
Tlačítko TV scroll
Tlačítko TV Scroll na boční straně televizoru umožňuje
ovládat hlasitost, měnit kanály a uvést televizor do
pohotovostního režimu.
Poznámka: Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne
se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se
zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní režim z důvodu
nulového signálu”. Stiskněte OK pro pokračování.
• Stiskněte tlačítko “ “ na ovladači nebo boční
přepínač funkcí, TV se přepne do pohotovostního
režimu.
Poznámka: Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
První instalace
Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí obrazovka
pro výběr jazyka. Vyberte Váš preferovaný jazyk a
stiskněte tlačítko OK.
Můžete nastavit televizor následováním obrazovky
První instalace (FTI).
Instalace v režimu Anténa
Z obrazovky typ vyhledávání Typ vyhledávání vyberte
možnost ANTÉNA pro vyhledávání pozemních
digitálních televizních vysílání.
Po ukončení hledání se na obrazovce zobrazí
seznam kanálů vygenerovaný LCN (*). Zvolte "Ano"
a stiskněte tlačítko OK pro uložení tohoto seznamu.
Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV
Pro změnu hlasitosti: Zvyšte hlasitost posouváním
nahoru. Snižte hlasitost posouváním dolů.
Ke změně kanálů:
1. Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále
se zobrazí.
2. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
Pro změnu zdroje:
1. Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále
se zobrazí.
2. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
stiskněte “ ”.
(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje
dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence
kanálu.
Instalace kabelovky
Vyberte možnost CABLE a stiskněte OK na ovladači.
Pro automatickou instalaci, zvolte Ano a stiskněte
tlačítko OK. Na obrazovce si též můžete zvolit
frekvenční pásmo.
S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu
nebo frekvenci.
Poznámka: V závislosti na vybraném způsobu
vyhledávání se liší délka vyhledávání.
Přehrávání multimediálních souborů z USB
disku
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím
Přepnutí TV do pohotovostního režimu: Stiskněte obrazovky Procházet média. Zapojte USB disk do
prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se vstupu USB, který se nachází na straně TV. Stisknutí
tlačítka “ ” v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do
tak přepne do pohotovostního pořadu.
menu Obraz, Zvuk a Nastavení. Stisknutím tlačítka
b r o w s e r
m e n u
“ M e d i a
Čeština - 3 -
Menu Media Browser
Provoz ve smyčce/míchaně
Spusťte přehrávání
a aktivujte
TV přehraje další soubor a seznam v smyčce.
Přehrávání spustíte
pomocí OK
Soubor se přehraje ve smyčce (opakování).
Přehrávání spustíte
pomocí OK/ a
aktivujte
Soubory se budou přehrávat míchaně.
Přehrávání spustíte
pomocí OK/ a
aktivujte
Soubory se budou přehrávat náhodně.
" opustíte tuto obrazovku. Použitím okna
"
Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče
medií.
DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data.
Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu
dat. Je možné, že některé typy USB zařízení
(např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/
paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.
Nahrávání programu
Prosím, před prvním použitím zformátujte svůj USB
flash disk / zařízení. Pro uskutečnění; stiskněte OK,
zatímco je na obrazovce zvýrazněné Format Disk a
zadejte svůj PIN. Výchozí tovární PIN je 0000.
• Chcete-li nahrát program, připojte USB flash drive
k televizoru, zatímco je televizor vypnutý. Funkce
nahrávání bude dostupná, jakmile váš televizor
opět zapnete.
• Připojený USB flash disk / zařízení musí mít
nejméně (1 gb) volného místa a musí být USB 2.0
kompatibilní. Pokud tyto podmínky nejsou splněny,
zobrazí se chybové hlášení.
• Ve výchozím nastavení jsou nahrané programy
uloženy na připojeném USB flash disku / zařízení.
Můžete tyto programy uložit v počítači stejně, i když
je lze přehrát pouze na televizoru.
• TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale
nahrávání nebude při NTFS fungovat.
Nahrávání Časového posunu
Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete
vysílaní, stiskněte tlačítko PAUZA.
• V režimu časového posunu je program pozastaven
a zároveň nahráván na připojený USB disk.
• Pro
(PŘEHRÁT) pokračování sledování
pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven,
stiskněte tlačítko. Pokud chcete ukončit nahrávání
časovým posunem a vrátit se k živému vysílání,
stiskněte tlačítko STOP.
Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání
časovým posunem.
Poznámka: Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém
posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s
rychlým přetáčením.
Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu
stiskněte tlačítko
Pro nahrání dalšího programu
tlačítko na dálkovém ovládání.
na EPG stiskněte
V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný
program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého
(STOP).
stiskněte tlačítko
Poznámka: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do
vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost
USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při
nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.
Sledování nahraných programů
Z menu Prohlížeče médií vyberte Knihovnu
záznamů. Ze seznamu vyberte nahranou položku
(byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka. Stiskněte
tlačítko OK pro prohlížení Volby přehrávání. Vyberte
jednu z možností a stiskněte OK.
Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu
nebude dostupné během pehrávání.
Pro zastavení přehrávání a navrácení se do
Knihovny záznamů stiskněte tlačítko
(STOP).
Pomalu vpřed
Pokud stiskněte tlačítko
(PAUZA) při sledování
nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu
pomalu vpřed.
dopředu. Můžete použít tlačítko
postupně budete měnit
Stisknutím tlačítka
rychlost přehrávání pomalu vpřed.
Změna nastavení televizoru
Pro přístup k možnostem uvedeným níže;
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Zvýrazněte svůj výběr
3. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Čeština - 4 -
Možnosti zobrazení
Režim: Změní režim obrazu na jednu z následujících
možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda.
tlačítko “ ” a zobrazí se nabídka elektronického
průvodce EPG.
Nahoru/Dolu/Levý/Pravý: Navigace v EPG.
Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
OK: Zobrazí programy opakování.
Jas: Nastaví jas obrazovky.
INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném
programu.
Ostrost: Nastaví hodnotu ostrosti. Vysoká hodnota
ostrosti může vést k jasnějšímu, ostřejšímu obrazu v
závislosti na obsahu.
Barva: Nastaví hodnotu barev.
Zadní podsvícení: Ovládá jas podsvícení.
Snížení šumu: Snižuje hladinu šumu v obraze.
Možnosti Zvuku
Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér: Změní režim ekvalizéru.
Vyvážení: Nastavuje, zda zvuk přichází hlavně z
pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku: Nastaví požadovaný režim zvuku.
AVL: Nastavení limitu pro maximální hlasitosti na
výstupu.
Sluchátka/výstup linky: Tato volba je nastavena
na sluchátka, pokud máte sluchátka nebo lineout,
pokud máte externí zesilovač připojen do konektoru
pro sluchátka.
Dynamické basy: Povolí nebo zakáže Dynamické
basy. Zvyšuje rozsah basů.
Prostorový zvuk: Prostorový režim lze zapnout
nebo vypnout.
Digitální vıstup: Nastaví typ digitálního audia
výstupu.
Konfigurace Rodičovské ochrany
Tato funkce je určena pro omezení přístupu k
vybranému obsahu. Je řízen vámi zadaným PIN
kódem. Přednastavený PIN kód je "0000".
Zámek menu (volitelné): Nastavení Zámku povolí
nebo zakáže přístup do nabídky.
Zámek podle věku (volitelné): Pokud je nastavena
tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti
vysílanıch pořadù, a zakáže přístup k vysílání.
Dětský zámek (volitelné): Když je tato funkce
zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým
ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na
předním panelu fungovat.
ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.
ŽLUTÉ: Přepne do Časové osy seznamu EPG.
MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.
: TV spustí nahrávání vybraného programu.
Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
Možnosti programu
V EPG menu, stiskněte pro vstup Možnosti
události tlačítko OK.
Zvolte Kanál
Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do
vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Nahrávání a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví
na vybraný program.
Nastavit / odstranit časovač
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
"Nastavit časovač na událost" a stiskněte tlačítko
OK. Můžete nastavit časovač pro programy v
budoucnosti.
Aktualizace vašeho televizoru
Pro zobrazení verze aktuálního softwaru navigujte
do hlavního menu a zvolte Nastavení. Upozornění:
Neinstalujte nižší verzi softwaru, jako je aktuální verze
softwaru, nainstalovaného na vašem produktu. TP
Vision nemůže nést odpovědnost nebo být odpovědný
za problémy způsobené downgrade-em softwaru.
Aktualizace použitím USB
Před aktualizací softwaru, ujistěte se, že máte k
dispozici:
· Paměťové zařízení USB, které má alespoň 256 MB
úložného prostoru, je ve formátu FAT nebo DOS a
nemá aktivovanou ochranu proti zápisu.
· Přístup k počítači s USB konektorem a přístup k
internetu
Nastavení PINu: Nastaví novı PIN.
Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze
použít kód 4725.
Elektronický programový průvodce (EPG)
P ř e j d ě t e n a w w w. p h i l i p s . c o m / s u p p o r t a
postupujte podle pokynů pro aktualizaci
softwaru.
Některé, ale ne všechny kanály zasílají informace o
aktuálních a následujících programech. Stlačte
Čeština - 5 -
Automatická aktualizace z digitálního
vysílání
Nahrávání nedostupné
Během připojení ba anténní signál. Je-li vypnutá položka
Automatické skenování v Možnostech aktualizace, TV
se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou
aktualizace softwaru. Pokud TV nalezne a úspěšně
stáhne nový software, po následném zapnutí bude mít
TV nová software.
Poznámka: Pokud se TV po aktualizaci nezapne do dvou
minut, odpojte ji a znovu zapojte.
Řešení problémů
TV se nezapne
Ujistěte se, že je anténa bezpečně připojena do zásuvky.
Baterie v ovladači mohou být vybité. Stiskněte hlavní
tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo
Špatný obraz
• Vybrali jste správný TV systém?
Chcete-li nahrát program, připojte USB disk k
televizoru, zatímco je televizor vypnutý. Poté TV
zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Pokud
nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu
vložit USB
USB příliš pomalé
Pokud se na začátku nahrávky na obrazovce zobrazí
zpráva "USB příliš pomalé", zkuste restartovat
nahrávání. Pokud se zobrazí stejná chyba, je možné,
že váš USB flash disk není kompatibilní s USB 2.0.
Technický popis
Typické režimy zobrazení vstupu z počítače
V následující tabulce jsou uvedené některé typické
režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat
všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1080.
• Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení
obrazu. Zkontrolujte prosím antény přístup.
Index
Rozlišení
Frekvence
• Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte,
zda jste navolili správnou frekvenci.
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
• Je anténa připojena správně?
10
1024x768
66 Hz
• Je kabel antény připojen správně?
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
• Kvalita obrazu se mùže pokazit, pokus jsou dvě
zařízení připojena k TV najednou. V takovém
případě odpojte jedno z nich.
Chybí obraz
• Žádnı obraz znamená, že vaše televize nepřijímá
přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém
ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl
vybrán správný vstup.
• Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
• Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Není zvuk
• Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení
ztlumení, stiskněte tlačítko “ ”, nebo zvyšte hlasitost.
• Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Je
rovnováha nastavena jako extrémní? Viz Zvukové
menu.
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Dálkové ovládání - nefunguje
• Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za
nové.
Vstupní zdroje - není možná volba
• Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení.
• Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili
připojit zařízení.
Čeština - 6 -
Kompatibilita se signálem AV a HDMI
Zdroj
Podporované signály
Dostupnost
Televizní Vysílání
PAL B/G D/K K
PAL 50/60
O
Přijímání Kanálů
EXT
NTSC 60
O
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
(SCART)
RGB 50
O
O
Počet Přednastavení
Kanálů
1000
RGB 60
PAL 50/60
O
Indikátor Kanálu
Zobrazování na displeji
NTSC 60
Boční AV
PC/YPbPr
HDMI1
HDMI2
O
Vstup Rf Antény
75 ohm (nevyvážené)
480I, 480P
60Hz
O
Provozní Napětí
576I, 576P
50Hz
O
220 – 240 V 50Hz střídavého
proudu
720P
50Hz,60Hz
O
Audio
Německé + Nicam Stereo
Zvukový Výkon
(Wrms.) (10% Thd)
2x8 W
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
Spotřeba Energie
100W
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
Hmotnost
11,00
720P
50Hz,60Hz
O
Tv Rozměry H X D X V
(Se Spodní Částí)
220 x 933 x 592
50Hz,60Hz
O
Rozměry Tv Šxdxv
(Bez Spodní Částí)
70 x 933 x 559
O
Displej
16/9_40” palců
Operační Teplota A
Vlhkost Vzduchu:
5ºC až 45ºC, max vlhkost
vzduchu 85%
1080I
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
Čeština - 7 -
Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Rozšíření
Formát
Video
Audio
Film
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
dat, mpg,
mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1, AVS,
MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM
H.264:1080Px2@25fps
1080P@ 50fps MVC:
1080P@ 24fps jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3,
LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1,2,4, XviD,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3,
LPCM
H.264:1080Px2@25fps
1080P@ 50fps
Jiné:1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
VC1,WMV3,
.mp4 .mov
.avi
Motion JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
H.264,
Poznámky
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:
1080Px2@25fps1080P@
50fps Other: 1080P@
30fps 50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/
ADPCM, WMA
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
LPCM/ADPCM
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Jiné:
1080P@ 30fps” 50Mbit/sec
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Hudba
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD, H.264,
VC1,WMV3
.mp3
-
WMA/ASF
.m4a/ .aac
Titulky
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/
HEAAC, AC3/EAC3, LPCM,
WMA
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)
.wav
Foto
1920x1080 @ 30P 20Mbit/
sec
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Základní JPEG
.png
Progresivní JPEG
.bmp
non-interlace
.png
interlace
sub
-
-
srt
-
-
Čeština - 8 -
MAX WxH = 14592x12288
Až do 8 MegaByte
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising