Philips | 32PFL7403H/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 52PFL7203H/10 Uživatelská příručka

Philips LCD TV 52PFL7203H/10 Uživatelská příručka
1 Dodatek
Zvětšení teletextových
stránek
Část „Zvětšení teletextových stránek“ v této
uživatelské příručce obsahuje pokyny pro
zvětšení teletextových stránek pomocí tlačítka
OPTION.
Po aktualizaci softwaru televizoru (na verzi
64.67.3 nebo vyšší) již nebude možné zvětšit
teletextové stránky pomocí tlačítka OPTION.
Pokud chcete zvětšit teletextové stránky,
postupujte podle následujících pokynů, jež
nahrazují původní pokyny:
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka TELETEXT vyberte
stránku teletextu.
Stisknutím tlačítka
(Formát obrazu)
zvětšíte horní část stránky.
Dalším stisknutím tlačítka
(Formát
obrazu) zobrazíte ve zvětšené podobě
dolní část stránky.
Stisknutím tlačítka
stránku procházet.
můžete zvětšenou
5
Dalším stisknutím tlačítka
(Formát
obrazu) se vrátíte k normální velikosti
stránky.
Použití teletextu se dvěma
obrazovkami
Podle sekce “Použití teletextu v režimu Dual
Screen” v této uživatelské příručce musíte
pro zobrazení běžného teletextu v režimu
teletextu Dual Screen zmáčknout tlačítko
Dual screen.
Po aktualizaci softwaru televizoru (na verzi
64.67.3 nebo vyšší) již nebude možné zvětšit
teletextové stránky pomocí tlačítka Dual
screen.
Řiďte se následujícími instrukcemi místo
instrukcí původních:
1
2
Stisknutím tlačítka Dual screen na
dálkovém ovládání aktivujte zobrazení
teletextu v režimu Dual Screen.
Chcete-li funkci ukončit, stiskněte znovu
tlačítko Dual screen.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CS
UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA
Obsah
1
5.10 Zobrazení fotografií a poslech hudby27
5.11 Poslech digitálních rozhlasových stanic
�������������������������������������������������������������������� 29
Důležité informace ��������������������������� 3
5.12 Aktualizace software televizoru�������� 29
1.1 Bezpečnost������������������������������������������ 3
1.2 Údržba obrazovky ������������������������������ 4
6
2
6.2 Ruční nastavení kanálů ���������������������� 32
Vᚠtelevizor��������������������������������������� 5
6.3 Přejmenování kanálů�������������������������� 33
2.1 Přehled televizoru������������������������������� 5
3
6.4 Odinstalování nebo opakovaná instalace
kanálů���������������������������������������������������������� 34
Začínáme ������������������������������������������� 7
6.5 Přeskupení kanálů������������������������������ 34
3.1 Umístění televizoru ���������������������������� 7
6.6 Ruční aktualizace seznamu kanálů ���� 34
3.2 Připevnění televizoru na zeď �������������� 7
6.7 Test digitálního příjmu ���������������������� 34
3.3 Připojení anténního kabelu������������������ 8
6.8 Spuštění režimu demo ���������������������� 35
3.4 Připojení k elektrické síti�������������������� 9
6.9 Obnovení výchozího nastavení výrobce
�������������������������������������������������������������������� 35
3.5 Vložení baterií do dálkového ovládání 9
3.6 Zapnutí televizoru ������������������������������ 9
3.7 Nastavení při prvním zapnutí������������ 10
4
7
Použití televizoru ��������������������������� 11
7.2 Výběr kvality připojení���������������������� 37
7.3 Připojení zařízení ������������������������������ 39
7.4 Nastavení zařízení������������������������������ 43
4.2 Sledování televizoru�������������������������� 12
7.5 Použití funkce Philips EasyLink���������� 44
4.3 Přístup k sítím kanálů DVB-C a DVB-T
�������������������������������������������������������������������� 12
5
Širší využití televizoru��������������������� 14
5.1 Přehled dálkového ovládání �������������� 14
5.2 Použití nabídek televizoru ���������������� 15
5.3 Nastavení obrazu a zvuku������������������ 17
5.4 Přepínání režimů Obchod a Doma �� 21
5.5 Další funkce teletextu����������������������� 21
5.6 Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
�������������������������������������������������������������������� 23
Připojení zařízení����������������������������� 36
7.1 Přehled připojení ������������������������������ 36
4.1 Zapnutí/vypnutí televizoru nebo
přepnutí do pohotovostního režimu���������� 11
4.4 Použití teletextu�������������������������������� 13
Instalace kanálů������������������������������� 31
6.1 Automatické nastavení kanálů ���������� 31
1.3 Ochrana životního prostředí �������������� 4
7.6 Příprava televizoru na digitální služby44
8
Technické údaje ������������������������������� 46
9
Odstraňování problémů������������������� 47
9.1 Obecné problémy s televizorem ������ 47
9.2 Problémy s televizními kanály������������ 47
9.3 Problémy s obrazem�������������������������� 47
9.4 Problémy se zvukem�������������������������� 48
9.5 Problémy s připojením HDMI ���������� 48
9.6 Problémy s připojením USB�������������� 49
9.7 Problémy s připojením PC �������������� 49
5.7 Použití elektronického programového
průvodce EPG�������������������������������������������� 24
9.8 Kontakt���������������������������������������������� 49
5.8 Použití časovačů a rodičovského zámku
�������������������������������������������������������������������� 25
10 Rejstřík������������������������������������������������� 5.9 Použití titulků������������������������������������ 27
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Všechna práva
vyhrazena. Technické údaje lze měnit
bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou vlastnictvím
společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich
náležitých vlastníků.
Společnost Philips si vyhrazuje
právo kdykoli změnit produkty bez
povinnosti přizpůsobit odpovídajícím
způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován
za odpovídající zamýšlenému
použití systému. Pokud se výrobek
nebo jeho jednotlivé moduly či
procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat
potvrzení jejich platnosti a vhodnosti.
Společnost Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné
patenty registrované ve Spojených
státech. Neexistuje žádná jiná
výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruka
Uživatel nesmí provádět servis
žádných komponent. Neotevírejte
ani nesnímejte kryty umožňující
přístup k vnitřní části výrobku.
Opravy smějí provádět pouze
servisní střediska společnosti Philips
a autorizované opravny. Nedodržení
této zásady zneplatňuje veškeré
záruky, výslovné i předpokládané.
Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy
nebo montážní postupy
nedoporučené nebo neschválené
v této příručce zneplatňují záruku.
Pixelová charakteristika
Tento výrobek LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů.
Ačkoli hodnota efektivních pixelů je
99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé
skvrny nebo světlé body (červené,
zelené či modré). Jedná se o
strukturální vlastnost displeje
(nevybočující z oborových
standardů), nikoli o závadu.
Software s otevřeným zdrojem
Tento televizor obsahuje software
s otevřeným zdrojem. Společnost
Philips tímto nabízí, že na vyžádání
poskytne nebo zpřístupní úplnou
strojově čitelnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu na médiu obvykle
používaném pro výměnu softwaru,
a to za poplatek nepřesahující
náklady na fyzické provedení
zdrojové distribuce.
Tato nabídka je platná po dobu 3 let
od data zakoupení tohoto výrobku.
Chcete-li získat zdrojový kód, napište
na tuto adresu:
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762
Shoda se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrábí a prodává
mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako
jakýkoli jiný elektronický přístroj mají
obecně schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u
našich výrobků všechna potřebná
zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet
všechny standardy EMF platné
v době jejich výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj,
výrobu a prodej výrobků bez
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
Společnost Philips potvrzuje, že
pokud se s jejími výrobky správně
zachází a používají se pro zamýšlený
účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití
bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli
ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem,
díky čemuž dokáže předvídat další
vývoj ve standardizaci a rychle jej
promítnout do svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě
(pouze Spojené království)
Tento televizor je vybaven
schválenou tvarovanou zástrčkou.
Pokud je nutné pojistku elektrické
sítě vyměnit, je třeba ji nahradit
pojistkou stejné hodnoty, jak je
uvedeno na zástrčce (např. 10 A).
1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte
pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat
normě BS 1362 a nést schvalovací
značku ASTA. V případě ztráty
pojistky ověřte správný typ u
svého prodejce.
3. Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí
zástrčka tohoto výrobku pro
připojení k elektrické síti oddělit od
napájecího kabelu.
Copyright
VESA, FDMI a logo VESA Mounting
Compliant jsou ochranné známky
společnosti Video Electronics
Standards Association.
Vyrobeno s licencí od společnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic a symbol „dvou D“ G jsou
ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobeno s licencí od společnosti
BBE Sound, Inc. Licence od
společnosti BBE, Inc. byla vydána
na základě jednoho nebo více
následujících patentů registrovaných
v USA: 5510752, 5736897. BBE
a symbol BBE jsou registrované
ochranné známky společnosti BBE
Sound Inc.
Windows Media je registrovaná
ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dalších
zemích.
® Kensington a Micro Saver jsou
ochranné známky společnosti
ACCO World Corporation
registrované v USA, přičemž v jiných
zemích světa byla registrace již
vydána nebo se čeká na vyřízení
příslušné žádosti. Všechny další
registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím
náležitých vlastníků.
Důležité informace
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips!
televizor od elektrické sítě a dejte jej
zkontrolovat odborným technikem.
•
Abyste vyloučili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neumísťujte televizor,
dálkové ovládání nebo baterie dálkového
ovládání do blízkosti zdrojů otevřeného
ohně (např. zapálené svíčky) a jiných zdrojů
tepla, včetně přímého slunečního světla.
•
Neinstalujte televizor do uzavřených
prostorů, například do knihoven. Po všech
stranách televizoru ponechejte mezeru nejméně 10 cm z důvodu zajištění proudění
vzduchu. Dbejte, aby nebylo proudění
vzduchu omezeno.
•
Při umístění televizoru na pevný a rovný
povrch používejte pouze dodaný stojan.
Nepohybujte televizorem, pokud není
stojan řádně přišroubován k televizoru.
•
Montáž televizoru na zeď by měli provádět pouze odborní technici. Televizor se smí
upevnit pouze na vhodný držák na zeď,
která má dostatečnou nosnost pro udržení
televizoru. Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážné zranění nebo škody.
Nepokoušejte se upevnit televizor na zeď sami.
•
Pokud je televizor namontován na otočnou základnu nebo rameno, dbejte, aby nebyl při
otáčení televizoru namáhán síťový kabel. Při
namáhání síťového kabelu by mohlo dojít k uvolnění připojení a vzniku elektrického
oblouku nebo požáru.
•
Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické sítě a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu nebo anténního kabelu.
Tuto uživatelskou příručku si přečtěte předtím,
než začnete tento výrobek používat.
Věnujte zvýšenou pozornost této části a
dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k údržbě obrazovky. Záruka se netýká škod
způsobených nedodržením těchto pokynů.
Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj
výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.
Model a výrobní číslo televizoru se nachází na
zadní a boční straně televizoru a také na obalu.
1.1
Bezpečnost
•
Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě
osoby. Nesprávná manipulace s televizorem
může způsobit vážné zranění.
•
Pokud došlo k přepravě televizoru za
nízkých teplot (méně než 5 °C), otevřete
krabici a před rozbalením vyčkejte, dokud
se teplota televizoru nevyrovná s teplotou prostředí v místnosti.
•
Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte
televizor, dálkové ovládání nebo baterie
dálkového ovládání dešti nebo vodě.
•
Dbejte, abyste vždy měli řádný přístup
k napájecímu kabelu tak, abyste televizor
mohli snadno odpojit od elektrické sítě.
•
Neumísťujte na televizor nebo do
jeho blízkosti nádoby s vodou či jinými
tekutinami. Rozlití tekutin na televizoru by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Pokud k rozlití tekutin na televizoru dojde,
nepoužívejte televizor. Neprodleně odpojte
•
Při odpojování televizoru od elektrické sítě
dodržujte následující pokyny:
1. Vypněte televizor, potom odpojte
elektrickou síť (je-li vypínač k dispozici).
2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě.
CS-3
Čeština
1
3. Vytáhněte napájecí kabel z napájecího
konektoru na zadní straně televizoru.
Napájecí kabel vždy uchopte za zástrčku.
Netahejte za napájecí kabel.
•
Je-li to možné, vyhněte se zobrazování
statických obrazů na obrazovce po delší
dobu. Příkladem jsou nabídky na obrazovce,
teletextové stránky, černé pruhy nebo
rolující informační lišty. Pokud se nelze
použití statických obrazů vyhnout, snižte
kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili
jejímu poškození.
1.3
Ochrana životního prostředí
Recyklace obalu
•
Při používání sluchátek do uší nebo
běžných sluchátek s vysokou hlasitostí
může dojít k trvalému poškození sluchu.
Vysoká hlasitost se po čase může jevit jako normální, přesto může poškodit sluch. Chcete-li poškození sluchu předejít,
nepoužívejte sluchátka do uší ani běžná
sluchátka při vysoké hlasitosti delší dobu.
1.2
•
Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci.
Informace o recyklaci balení získáte u místních
úřadů.
Likvidace použitého výrobku
Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít. Je-li výrobek označen tímto
symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to,
že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Údržba obrazovky
Před čištěním obrazovky televizor vypněte
a vytáhněte napájecí kabel. Očistěte
obrazovku měkkým suchým hadříkem.
Nepoužívejte jiné látky, jako jsou čisticí
prostředky pro domácnost, protože by mohly obrazovku poškodit.
Nelikvidujte použitý výrobek spolu s běžným
komunálním odpadem. Informace o bezpečné
likvidaci tohoto výrobku získáte od svého
prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí
životnímu prostředí a lidskému zdraví.
Likvidace použitých baterií
Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium.
Dodané baterie i ostatní baterie zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
Spotřeba energie
•
Abyste zabránili deformacím a vyblednutí
barev, otřete kapky vody co nejdříve.
•
Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do
obrazovky tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k trvalému poškození obrazovky.
CS-4
Tento televizor má v pohotovostním režimu velmi nízkou spotřebu energie, čímž přispívá
k minimalizaci dopadu na životní prostředí.
Spotřeba energie při zapnutém televizoru je
uvedena na zadní straně televizoru.
Další technické údaje o výrobku naleznete v letáku k výrobku na stránkách
www.philips.com/support.
2
Váš televizor
Konektory na boku
Tato část poskytuje přehled nejčastěji
používaných ovládacích prvků a funkcí
televizoru.
2.1
Přehled televizoru
Ovládací prvky a indikátory na boku
VOLUME
4
3
MENU
PROGRAM
2
Konektory na boku televizoru slouží k připojení
mobilních zařízení, například fotoaparátu nebo
herní konzoly s vysokým rozlišením. Je možné
připojit také sluchátka nebo paměťové zařízení
USB.
Konektory vzadu
1
POWER
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/Konektory na zadní straně televizoru jsou určeny k připojení antény a nepřenosných
zařízení, jako je přehrávač disků s vysokým
rozlišením, přehrávač DVD nebo videorekordér.
DDPoznámka
Další informace o připojeních naleznete
v části 7 Připojení zařízení.
CS-5
Čeština
5. Indikátor napájení
1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Dálkové ovládání
2. SOURCE
1
2
3
SOURCE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
4
GUIDE
3. TELETEXT
4. BAREVNÁ TLAČÍTKA
Zleva: Červené, zelené, žluté, modré
5. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA
Nahoru Î, Dolů ï, Doleva Í, Doprava Æ, OK
6. MENU
7. PROGRAM +/-
INFO
8. VOLUME +/-
5
OK
BACK
OPTION
EXIT
6
MENU
BROWSE
P
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
CS-6
Podrobné informace o dálkovém ovládání
naleznete v části 5.1 Přehled dálkového ovládání.
3
Začínáme
Tato část vám pomůže s umístěním televizoru a jeho instalací a obsahuje doplňující informace
ke Stručnému návodu k rychlému použití.
DDPoznámka
Ve Stručném návodu k rychlému použití
vyhledejte pokyny k připevnění stojanu.
3.1
Umístění televizoru
Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v části 1.1 a vezměte před umístěním televizoru v úvahu následující faktory:
•
Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku úhlopříčky jeho
obrazovky.
•
Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
•
Před umístěním televizoru připojte ostatní
zařízení.
•
Televizor je na zadní straně vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington.
3.2
Připevnění televizoru na zeď
BBVAROVÁNÍ
Montáž televizoru na zeď by měli provádět pouze odborní technici. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese
žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž,
která bude příčinou nehody nebo zranění.
Krok 1 Zakupte si nástěnnou konzolu
kompatibilní se standardem VESA
Podle velikosti obrazovky televizoru si zakupte
jednu z následujících nástěnných konzol:
Úhlopříčka
obrazovky
(palce/cm)
Konzola
kompatibilní
se
standardem
VESA
(milimetry)
Speciální
pokyny
32”/81 cm
Nastavitelná
300 x 300
Konzolu kompatibilní
se standardem
VESA je
třeba před
upevněním
k televizoru nastavit na rozměr
200 x 300
37”/94 cm
Pevná
300 x 300
Žádné
42”/107 cm
nebo větší
Pevná
400 x 400
Žádné
Čeština
Pokud použijete zámek Kensington proti
krádeži (není součástí dodávky), umístěte
televizor v dosahu pevného objektu (například stolu), který lze snadno k zámku připojit.
CS-7
Krok 2 Sejměte stojan televizoru
DDPoznámka
Tyto pokyny platí pouze pro modely televizorů s namontovaným stojanem.
Pokud není stojan televizoru namontován,
přejděte na Krok 3 Připojení kabelů.
Krok 3 Připevněte nástěnnou konzolu
kompatibilní se standardem VESA
k televizoru
1. Vyhledejte umístění čtyř montážních matic
na zadní straně televizoru.
1. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na stabilní a rovnou plochu pokrytou měkkou tkaninou. Tkanina by měla být dostatečně silná, aby zajistila ochranu obrazovky.
2. Pokračujte podle pokynů dodaných
s nástěnnou konzolou kompatibilní se
standardem VESA.
2. Pomocí křížového šroubováku (není součástí
dodávky) odšroubujte čtyři šrouby, které
upevňují stojan k televizoru.
DDPoznámka
Pro připevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA
k televizoru používejte šrouby M6 pro
32palcové modely nebo M8 pro větší
modely (šrouby nejsou součástí balení).
3.3
Připojení anténního kabelu
3. Pevně stojan uchopte a stáhněte jej z dolní
části televizoru. Stojan se šrouby uložte na
bezpečné místo, abyste je případně mohli
opět použít.
1. Vyhledejte na zadní straně televizoru konektor označený TV ANTENNA.
2. Jeden konec anténního kabelu (není součástí
CS-8
dodávky) zasuňte do konektoru TV
ANTENNA. Pokud anténní kabel nemá
odpovídající zakončení, použijte adaptér.
3. Druhý konec anténního kabelu připojte do
anténní zásuvky a zkontrolujte, zda je kabel
na obou koncích řádně zasunut.
3.4
3. Připojte napájecí kabel do elektrické sítě a
zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích
řádně zasunut.
3.5
Vložení baterií do dálkového
ovládání
Připojení k elektrické síti
BBVAROVÁNÍ
Ověřte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí uvedenému na zadní straně
televizoru. Nezapojujte napájecí kabel,
pokud se napětí liší.
Připojení napájecího kabelu
1. Odsuňte kryt baterií na zadní straně
dálkového ovládání.
2. Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA,
typ LR03). Zkontrolujte, zda jsou póly + a
- baterií orientovány v souladu se značkami
uvnitř přihrádky na baterie.
DDPoznámka
Umístění napájecího konektoru se
u jednotlivých modelů televizorů liší.
3. Zasuňte kryt zpět na místo.
DDPoznámka
Pokud dálkové ovládání nepoužíváte delší
dobu, vyjměte baterie.
3.6
Zapnutí televizoru
DDPoznámka
Některé modely televizorů vyžadují
stisknutí a podržení tlačítka POWER po
dobu až dvou sekund. Zapnutí televizoru je indikováno pípnutím. Spuštění televizoru může trvat až 15 sekund.
UK - EIRE
1. Vyhledejte na zadní nebo dolní straně
televizoru napájecí konektor označený
AC IN.
2. Připojte napájecí kabel do napájecího
konektoru AC IN.
CS-9
Čeština
Před prvním zapnutím televizoru zkontrolujte,
zda je napájecí kabel řádně připojen. Jste-li
připraveni, zapněte elektrickou síť (je-li vypínač
elektrické sítě k dispozici), potom stiskněte
tlačítko POWER na boku televizoru.
3.7
Nastavení při prvním
zapnutí
1. Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí
nabídka pro výběr jazyka.
Menu jazyk
Zvolte váš jazyk
English
prosím…
Español
Français
Hrvatski
použijte kurzor
nahoru a dolu.
Italiano
Magyar
...
Další
Vyberte svůj jazyk a dále postupujte
podle zobrazovaných instrukcí, které vám
pomohou s nastavením televizoru.
DDPoznámka
Je-li dostupné vysílání DVB-C, budete
požádáni o výběr jedné z položek: Anténa
nebo Kabel. Anténa nainstaluje kanály DVB-T. Kabel nainstaluje kanály DVB-C.
CCPOZOR
Není-li to nutné, nastavení DVB-C
neměňte.
EETip
Je možné provést přeinstalování kanálů
podle pokynů v části 6 Instalace kanálů.
CS-10
4
Použití televizoru
4.1.3 Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu
Tato část popisuje základní funkce televizoru.
Pokyny týkající se dalších funkcí televizoru naleznete v části 5 Širší využití televizoru.
4.1
Zapnutí/vypnutí televizoru
nebo přepnutí do
pohotovostního režimu
•
4.1.1 Zapnutí televizoru
MENU
PROGRAM
POWER
1
•
Pokud indikátor napájení (1) nesvítí,
stiskněte tlačítko POWER na boku televizoru.
Stiskněte tlačítko . POHOTOVOSTNÍ
REŽIM na dálkovém ovládání. Indikátor
napájení se přepne do pohotovostního
režimu (červená).
EETip
Přestože má televizor v pohotovostním
režimu velmi malou spotřebu elektrické
energie, dochází k odběru energie
z elektrické sítě, dokud nedojde k odpojení
napájení ze sítě. Pokud nebudete televizor
delší dobu používat, vypněte jej a odpojte
z elektrické sítě.
4.1.4 Zapnutí televizoru
z pohotovostního režimu
4.1.2 Vypnutí televizoru
MENU
PROGRAM
1
•
Stiskněte tlačítko POWER na boku televizoru.
•
Jestliže je indikátor napájení v
pohotovostním režimu (červená), stiskněte
tlačítko . POHOTOVOSTNÍ REŽIM
na dálkovém ovládání.
DDPoznámka
Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete
zapnout televizor z pohotovostního režimu,
stiskněte tlačítko POWER na boku televizoru. Tím televizor vypnete. Dalším
stisknutím tlačítka POWER televizor opět zapnete.
CS-11
Čeština
POWER
4.2
Sledování televizoru
4.2.3 Úprava hlasitosti
4.2.1 Přepínání kanálů
•
Stiskněte tlačítko
VOLUME + nebo na dálkovém ovládání.
•
Stiskněte tlačítko VOLUME + nebo - na
postranních ovládacích prvcích televizoru.
•
Zadejte číslo (1 až 999) nebo stiskněte
tlačítko P +/- na dálkovém ovládání.
•
Stiskněte tlačítko PROGRAM +/- na
postranních ovládacích prvcích televizoru.
•
Stisknutím tlačítka
na dálkovém
ovládání se vrátíte k předchozímu sledovanému televiznímu kanálu.
4.2.2 Přepínání kanálů (digitální přijímač)
•
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládání
vypnete zvuk. Stisknutím tlačítka
ještě
jednou zvuk opět zapnete.
DDPoznámka
Jsou-li připojena sluchátka, upravte
hlasitost ve sluchátkách podle pokynů
v části 5.3.5 Úprava nastavení zvuku. Zvuk
z reproduktorů televizoru je třeba vypnout stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém
ovládání. Stisknutím tlačítek VOLUME +/reproduktory televizoru opět zapnete.
4.3
1. Zapněte digitální přijímač.
2. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko
SOURCE a zvolte vstup, ke kterému je
digitální přijímač připojen.
3. Stisknutím tlačítka OK vyberte digitální
přijímač.
4. Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového
ovládání digitálního přijímače.
Přístup k sítím kanálů
DVB-C a DVB-T
Máte-li nainstalováno DVB-C i DVB-T, můžete
přistupovat ke kanálům z obou sítí.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
2. Vyberte položky TV menu > Instalace
> Režim instalace.
3. Vyberte položky Kabel (pro přístup ke
kanálům DVB-C) nebo Anténa
(pro přístup ke kanálům DVB-T).
4. Přepínat mezi kanály DVB-C nebo DVB-T můžete podle pokynů v části 4.2.1 Přepínání
kanálů.
DDPoznámka
Pokyny k instalaci kanálů DVB-C a DVB-T naleznete v části 6.1 Automatické nastavení
kanálů.
CS-12
4.4
Použití teletextu
Většina televizních kanálů vysílá informace
prostřednictvím teletextu.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání. Objeví se hlavní stránka
s rejstříkem.
2. Výběr stránky pomocí dálkového ovládání:
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných
tlačítek.
• Stisknutím tlačítka P +/- nebo Î/ï
zobrazíte další nebo předchozí stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte
jednu z barevně označených položek
v dolní části obrazovky.
EETip
Stisknutím tlačítka
se vrátíte na
předchozí zobrazenou stránku.
3. Dalším stisknutím tlačítka TELETEXT
zobrazení teletextu vypnete.
DDPoznámka (pouze pro Spojené
království)
Některé digitální televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby (například BBC1).
Čeština
Podrobné informace o teletextu naleznete
v části 5.5 Další funkce teletextu.
CS-13
5
Širší využití televizoru
Tato část popisuje další funkce televizoru.
5.1
2. SOURCE
Slouží k výběru připojených zařízení.
Přehled dálkového ovládání
Tato část obsahuje podrobný přehled funkcí
dálkového ovládání.
1
21
20
19
18
17
16
SOURCE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
GUIDE
INFO
OPTION
EXIT
MENU
BROWSE
15
14
13
P
3. FORMÁT OBRAZU
Umožňuje vybrat formát obrazu.
4. SUBTITLE
Aktivuje nebo deaktivuje titulky.
5. BAREVNÁ TLAČÍTKA
Umožňují vybrat úlohy nebo teletextové stránky.
6. INFO
Zobrazí informace o vybraném pořadu, jsou-li
k dispozici.
2
7. OK
Otevře nabídku Všechny kanály nebo aktivuje
nastavení.
3
4
5
8. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA
Nahoru Î, Dolů ï, Doleva Í a Doprava Æ slouží
k procházení nabídky.
6
7
OK
BACK
1. POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Zapne televizor z pohotovostního režimu nebo
jej do tohoto režimu opět přepne.
8
9
10
9. OPTION
Aktivuje nabídku Rychlý přístup.
10. PROGRAM (P) +/Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
11. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA
Slouží k výběru kanálu, stránky nebo nastavení.
12. PŘEDCHOZÍ KANÁL
Umožňuje návrat k předchozímu sledovanému televiznímu kanálu.
13. MHEG CANCEL
Zruší digitální textové nebo interaktivní
služby(pouze Spojené království).
14. ZTIŠENÍ
Vypne zvuk nebo jej obnoví.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
11
15. HLASITOST +/Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
16. MENU
Zapne či vypne nabídku.
12
17. BACK
18. GUIDE
Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic
Programme Guide – Elektronický programový
průvodce) Je aktivní pouze u digitálních kanálů.
19. DEMO
Zapne či vypne nabídku Demo.
20. TELETEXT
Zapne nebo vypne teletext.
21. DUAL SCREEN
Rozdělí obrazovku a přesune obraz z aktuálního
kanálu nebo zdroje doleva. Teletext se zobrazí
vpravo.
CS-14
5.2
Použití nabídek televizoru
Nabídky na obrazovce televizoru pomáhají při
instalaci televizoru, nastavení obrazu a zvuku a
k přechodu na další funkce. Tato část popisuje
způsob navigace v jednotlivých nabídkách.
5.2.2 Použití hlavní nabídky
Následující příklad popisuje použití hlavní
nabídky.
5.2.1 Přístup k hlavní nabídce
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání zobrazte hlavní nabídku.
Televizor
Televizor
TV menu
Seznam předvoleb
Průvodce programem
Multimédia
2. Dalším stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončíte.
Hlavní nabídka nabízí následující položky:
• TV menu
Tuto nabídku vyberte, chcete-li provést instalaci nebo nastavit obraz a zvuk či jiné
funkce.
•
Seznam předvoleb
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit seznam kanálů. Zde můžete vytvořit vlastní
seznamy oblíbených kanálů.
•
Průvodce programem
Je k dispozici v případě, že jsou nastaveny digitální kanály. Zobrazí informace o
digitálních programech. Viz část 5.9 Použití
elektronického programového průvodce EPG.
•
Multimédia
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu uloženou na zařízení USB. Viz část 5.12 Zobrazení
fotografií a poslech hudby.
Seznam předvoleb
Průvodce programem
Multimédia
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do
TV menu.
TV menu
TV nastavení
TV nastavení
Funkce
Instalace
Asistent nastavení
Reset funkce smart settings
Obraz
Aktualizace softw... Zvuk
3. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky TV nastavení.
TV nastavení
Asistent nastavení
Asistent nastavení
Reset funkce smart settings Spustit nyní
Obraz
Zvuk
Ambilight
Čeština
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání zobrazte hlavní nabídku.
TV menu
CS-15
4. Stisknutím tlačítka ï vyberte položku Obraz.
TV nastavení
Obraz
Asistent nastavení
Kontrast
Reset funkce smart settings Jas
Obraz
Barva
Zvuk
Barevný tón
Ostrost
Odstín
5.2.3 Použití nabídky Rychlý přístup
HD Natural Motion
Nabídka Rychlý přístup poskytuje přímý
přístup k některým často potřebným položkám
nabídky.
Kontrast
Kontrast
Jas
Barva
Barevný tón
90
47
52
0
Ostrost
Odstín
4
Pixel Plus
HD Natural Motion
6. Stisknutím tlačítka ï vyberte položku Jas.
Obraz
Jas
Kontrast
Jas
Barva
Barevný tón
98
47
52
0
Ostrost
Odstín
4
Pixel Plus
HD Natural Motion
7. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nastavení
Jas.
Jas
CS-16
DDPoznámka
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, je k dispozici více voleb.
Pixel Plus
5. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nastavení
Obraz.
Obraz
8. Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavení
upravte.
9. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte k nastavení
Obraz nebo stisknutím tlačítka MENU
ukončete nabídku.
DDPoznámka
Pokud jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, zobrazí se v nabídce Rychlý přístup
odpovídající digitální volby.
1. Stiskněte tlačítko OPTION na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte volbu:
• Jazyk zvuku (digitální)
Viz část 5.3.5 Úprava nastavení zvuku.
• Jazyk titulků (digitální)
Viz část 5.9.3 Výběr jazyka titulků
u digitálních televizních kanálů.
• Titulky
Viz část 5.9 Použití titulků.
• Formát obrazu
Viz část 5.3.4 Změna formátu obrazu.
• Ekvalizér
Viz část 5.3.5 Úprava nastavení zvuku.
• Hodiny
3. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte nabídku vybrané volby.
4. Stisknutím tlačítka Î, ï, Í, Æ upravíte
nastavení v nabídce.
5. Stisknutím tlačítka OPTION nabídku ukončíte.
Zobrazení nebo skrytí hodin
5.3.2 Úprava nastavení obrazu
1. V nabídce Rychlý přístup vyberte položku Hodiny, stisknutím tlačítka OK zobrazíte
hodiny trvale.
Tato část popisuje, jak upravit nastavení obrazu.
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Titulky
TV nastavení
Obraz
Formát obrazu
Ekvalizér
Asistent nastavení
Kontrast
Reset funkce smart settings Jas
Barva
Obraz
Barevný tón
Zvuk
Hodiny
Ostrost
Odstín
2. Stiskněte tlačítko OPTION a stisknutím
tlačítka Î nebo ï znovu vyberte položku Hodiny.
Pixel Plus
3. Stisknutím tlačítka OK hodiny skryjete.
Redukce šumu
5.3
HD Natural Motion
Dynamický kontr.
Red. MPEG artef...
Zvýšení sytosti bar.
Nastavení obrazu a zvuku
Tato část popisuje, jak upravit nastavení obrazu a zvuku.
5.3.1 Použití Asistenta nastavení
Asistent nastavení vás provede nastavením
obrazu a zvuku.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
TV nastavení > Asistent nastavení.
2. Stisknutím tlačítka Æ ji zadejte.
3. Stisknutím tlačítka OK aktivujte položku Spustit nyní.
4. Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém
ovládání spustíte asistenta.
5. Stisknutím tlačítka Í či Æ vyberte pro svou volbu levou nebo pravou stranu.
6. Stisknutím zeleného tlačítka přejděte
k dalšímu nastavení. Projdete několik
nastavení. Po dokončení se zobrazí výzva
k uložení těchto nastavení.
7. Stisknutím zeleného tlačítka uložíte všechna
nastavení.
Active control
Senzor osvžtlení
Formát obrazu
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
požadované nastavení:
•
Kontrast
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak
ponechá tmavé části beze změny.
•
Jas
Změní úroveň světla v obraze.
•
Barva
Změní úroveň saturace.
•
Barevný tón
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje
tato úroveň barevné odchylky.
•
Ostrost
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
•
Odstín
Nastaví barvy na hodnotu Normální,
Teplý (načervenalé) nebo Studený
(namodralé). V případě výběru volby Osobní můžete vytvořit vlastní nastavení.
CS-17
Čeština
Rychlý přístup
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
TV nastavení > Obraz.
• Osobní odstín
Je-li vybrána volba Osobní v nabídce
Odstín, postupujte podle pokynů na
obrazovce a nastavte následující
hodnoty:
- R-WP (Červená, bílý bod)
- G-WP (Zelená, bílý bod)
- B-WP (Modrá, bílý bod)
- R-BL (Červená, úroveň černé)
- G-BL (Zelená, úroveň černé)
•
Pixel Plus
Aktivuje či deaktivuje funkci Pixel Plus
HD, která zajišťuje jemné doladění
jednotlivých pixelů tak, aby byly v souladu s okolními pixely. Výsledkem je brilantní
obraz ve vysokém rozlišení.
•
HD Natural Motion
Redukuje chvění pole a čar a reprodukuje
hladký pohyb, zvláště ve filmech. Úroveň lze
nastavit na hodnotu Maximum, Minimum
nebo Vypnuto.
DDPoznámka
Funkce HD Natural Motion není u některých modelů k dispozici. Chcete-li
ověřit její dostupnost, přečtěte si leták k
výrobku na stránkách www.philips.com/
support.
•
•
•
Dynamický kontr.
Zvyšuje kontrast v obraze při jeho změnách
na obrazovce. Úroveň lze nastavit na
hodnotu Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto. Doporučujeme použít úroveň Střední.
Redukce šumu
Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum,
Střední, Maximum nebo Vypnuto.
Redukce MPEG artefaktů
Vyhladí přechody v digitálních obrazech.
Nastaví funkci redukce artefaktů
komprimace MPEG na hodnotu Zapnuto
nebo Vypnuto.
CS-18
•
Zvýšení sytosti barev
Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů
v jasných barvách. Úroveň lze nastavit na
hodnotu Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto.
•
Active Control
Opraví veškerý příchozí signál, aby bylo
dosaženo nejlepšího možného obrazu.
Nastaví funkci Active Control na hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
•
Senzor osvětlení
Upraví nastavení obrazu světelným
podmínkám v místnosti. Nastaví funkci
senzoru osvětlení na hodnotu Zapnuto
nebo Vypnuto.
•
Formát obrazu
Viz část 5.3.4 Změna formátu obrazu.
5.3.3 Použití funkce smart settings
Kromě ručního přizpůsobení nastavení obrazu můžete použít funkci smart settings k přepnutí
televizoru na předem definovaná nastavení
obrazu a zvuku.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
TV nastavení > Reset funkce smart
settings.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jedno
z následujících nastavení:
• Aktuální
Použije ručně vybraná nastavení obrazu a zvuku.
• Standardní
Použije přirozená nastavení obrazu a
zvuku, která jsou vhodná pro většinu obytných prostor.
• Jasné
Použije brilantní nastavení obrazu a
zvuku, které je vhodné do prostor s
jasným osvětlením.
• Film
Použije dynamická nastavení obrazu a
zvuku vhodná k dosažení dokonalých
zážitků z filmů.
•
4:3 (Nelze pro HD)
4. Stisknutím zeleného tlačítka uložte výběr.
Zobrazí klasický formát 4:3.
5.3.4 Změna formátu obrazu
Změňte formát obrazu tak, aby odpovídal
obsahu.
1. Stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko
PICTURE FORMAT. Můžete také
stisknout tlačítko MENU a vybrat položku TV menu > TV nastavení > Obraz >
Formát obrazu.
DDPoznámka
Trvalé používání formátu obrazu 4:3 může
způsobit zkreslení obrazu na obrazovce.
Doporučujeme používat nastavení
Automatický formát.
•
Rozšířený obraz 14:9 (Nelze pro HD)
Upraví klasický formát 4:3 na formát 14:9.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jeden
z následujících formátů obrazu:
•
Automatický formát (Nelze pro PC)
DDPoznámka
Trvalé používání formátu obrazu 14:9 může
způsobit zkreslení obrazu na obrazovce.
Doporučujeme používat nastavení
Automatický formát.
•
Rozšířený obraz 16:9 (Nelze pro HD)
Automaticky zvětší obraz na celou obrazovku. Titulky zůstanou viditelné.
•
Upraví klasický formát 4:3 na formát 16:9.
•
Širokoúhlý obraz
Čeština
DDPoznámka
Doporučujeme používat nastavení
Automatický formát, které zajišťuje
minimální zkreslení.
Superzoom (Nelze pro HD)
Roztáhne klasický formát 4:3 na formát 16:9.
Odstraní černé pruhy po stranách
při vysílání ve formátu 4:3 a současně
minimalizuje vznikající zkreslení.
•
Nepřepočítaný (Pouze pro HD a PC)
CS-19
•
Maximální ostrost, na okrajích se však může
projevit zkreslení. U obrazu z PC se také
mohou objevit černé pruhy.
5.3.5 Úprava nastavení zvuku
Tato část popisuje, jak upravit nastavení zvuku.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
TV nastavení > Zvuk.
EETip
Chcete-li aktivovat či deaktivovat ukazatel hlasitosti, který se zobrazuje při
úpravě hlasitosti, stiskněte tlačítko MENU
na dálkovém ovládání a vyberte položku TV menu > Instalace > Předvolby.
Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu a
zvolte položku Ukazatel hlasitosti > zap.
nebo Ukazatel hlasitosti > vyp.
•
Stereo vyvážení
Upraví vyvážení mezi levým a pravým
reproduktorem tak, aby co nejlépe
vyhovovalo místu vašeho poslechu.
•
Jazyk zvuku
Zobrazí seznam jazyků zvuku, které jsou k dispozici u digitálních kanálů (pro
analogové kanály není tato položka
k dispozici).
•
Zvuk I/II
Je-li tato funkce k dispozici, je možné volit mezi dvěma různými jazyky.
•
Mono/Stereo
Je-li k dispozici stereofonní vysílání, můžete
vybrat volbu mono nebo stereo.
•
Surround režim
Pokud je k dispozici prostorový zvuk
(Virtual Dolby Surround), dosáhnete
aktivací této položky prostorovějšího zvuku.
•
Hlasitost sluchátek
Změní hlasitost sluchátek.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
TV nastavení
Zvuk
Asistent nastavení
Ekvalizér
Reset funkce smart settings Hlasitost
Stereo vyvážení
Obraz
Zvuk
Jazyk zvuku
Zvuk I/II
Mono/Stereo
Surround režim
Hlasitost sluchát...
Aut. nast. hlasitosti
Delta hlasitost
Aut. prostor. zvuk
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jedno
z následujících nastavení:
•
Ekvalizér
Slouží ke změně hloubek a výšek zvuku.
Po výběru jednotlivých ukazatelů můžete
změnit nastavení. Můžete také pomocí
barevných tlačítek zvolit některé
z předdefinovaných nastavení ekvalizéru:
• Standard
Ekvalizér je nastaven na neutrální hodnoty.
• Řeč
Nastavení ekvalizéru maximalizují kvalitu výstupu zvuku s velkým obsahem řeči.
• Multimédia
Nastavení jsou upravena pro různé typy zvuku.
CS-20
• Hudba
Nastavení jsou upravena pro hudbu.
Hlasitost
Změní hlasitost.
DDPoznámka
Jsou-li připojena sluchátka, vypněte
stisknutím tlačítka MUTE na dálkovém
ovládání zvuk z reproduktorů televizoru.
Stisknutím tlačítek VOLUME +/- vypnutí
zvuku z reproduktorů televizoru opět zrušíte.
•
Automatic volume leveling
Redukuje náhlé změny hlasitosti, například
při reklamách nebo při přepnutí mezi
•
Delta hlasitost
Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními. Před změnou hodnoty položky Delta hlasitost je třeba
přepnout na připojené zařízení.
•
Automat. prostorový zvuk
Přepne televizor automaticky na nejlepší
vysílaný režim prostorového zvuku. Vyberte
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5.4
Přepínání režimů Obchod
a Doma
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Předvolby > Umístění.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky Umístění.
3. Pomocí tlačítka Î nebo ï zvolte jas režim
televizoru:
• Obchod
Nastaví inteligentní nastavení na hodnotu Jasné, které je ideální pro umístění
v prodejnách. Možnosti změny nastavení
jsou omezeny.
• Doma
Poskytuje uživatelům doma úplnou svobodu při změnách všech nastavení
televizoru.
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Dalším stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončíte.
5.5
Další funkce teletextu
Tento televizor má paměť s kapacitou 1 200 stránek, do které ukládá vysílané
teletextové stránky a podstránky. Paměť
teletextu zkracuje dobu načítání stránek.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na dálkovém
ovládání.
2. Vyberte teletextovou stránku.
3. Stisknutím tlačítka Í nebo Æ vyberte
podstránku.
5.5.2 Výběr T.O.P. teletextových stránek
Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages)
umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek. Teletextové
stránky T.O.P. nejsou vysílány na všech
televizních kanálech.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání.
2. Stiskněte tlačítko INFO.
Zobrazí se přehled teletextových stránek.
3. Pomocí tlačítek Í, Æ nebo Î, ï vyberte
téma.
4. Stisknutím tlačítka OK zobrazte stránku.
5.5.3 Použití teletextu v režimu Dual
Screen
Aktivací teletextu v režimu Dual Screen dojde
k rozdělení obrazovky a zobrazení obrazu z aktuálního kanálu nebo zdroje na levé straně
obrazovky. Teletext se zobrazuje vpravo.
DUAL SCREEN
1. Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládání aktivujte zobrazení
teletextu v režimu Dual Screen.
zobrazíte
2. Dalším stisknutím tlačítka
standardní teletext.
3. Stisknutím tlačítka TELETEXT zobrazení
teletextu vypnete.
5.5.1 Výběr podstránek teletextu
Teletextové stránky mohou zahrnovat několik
podstránek. Podstránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
CS-21
Čeština
kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
5.5.4 Hledání na teletextu
Můžete rychle přeskočit na téma spojené
s řadou čísel stránek nebo vyhledat na
teletextových stránkách konkrétní slova.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání.
2. Stisknutím tlačítka OK zvýrazníte první
slovo nebo číslo.
3. Stisknutím tlačítek Î, ï nebo Í, Æ
přeskočíte na další slovo nebo číslo na
stránce.
4. Stisknutím tlačítka OK zahájíte hledání na
stránce obsahující zvýrazněné slovo nebo
číslo.
5. Chcete-li ukončit funkci Vyhledat,
tiskněte tlačítko Î, dokud nepřestane být zvýrazněno zadané slovo nebo číslo.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na dálkovém
ovládání.
2. Stiskněte tlačítko MENU. Objeví se Menu
teletextu.
Menu teletextu
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na dálkovém
ovládání a vyberte teletextovou stránku.
2. Stisknutím tlačítka OPTION na dálkovém
ovládání zvětšíte horní část stránky.
Vypnuto
Skup. II
Vypnuto
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte volbu.
•
Odkrýt
Skryje nebo odkryje skryté informace na
stránce, jako jsou například řešení hádanek
nebo kvizů.
•
Opakování podstránek
Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici podstránky, můžete nastavit jejich automatické opakování.
•
Jazyk
Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Pokud používáte jiný jazyk, přepněte
na odpovídající jazykovou skupinu, aby se
text zobrazoval správně.
5.5.5 Zvětšení teletextových stránek
Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením
teletextové stránky.
Odkrýt
Opakování podstránek
Jazyk
4. Stisknutím tlačítka OK změňte volbu:
5. Stisknutím tlačítka MENU ukončete Menu
teletextu.
6. Stisknutím tlačítka TELETEXT zobrazení
teletextu vypnete.
3. Dalším stisknutím tlačítka OPTION
zobrazíte ve zvětšené podobě dolní část stránky.
5.5.7 Použití digitálních textových služeb
(pouze Spojené království)
5. Dalším stisknutím tlačítka OPTION se
vrátíte k normální velikosti stránky.
Některé společnosti poskytující digitální
televizní vysílání ve Spojeném království nabízejí
speciální digitální textové nebo interaktivní
služby (například BBC1). Tyto služby lze ovládat jako běžný teletext prostřednictvím číselných,
barevných a navigačních tlačítek.
5.5.6 Použití nabídky teletextu
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na dálkovém
ovládání.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï můžete
zvětšenou stránku procházet.
Pomocí voleb v nabídce teletextu můžete
zobrazit skryté informace, spustit automatické
opakování podstránek a změnit nastavení znaků.
CS-22
2. Stisknutím tlačítek Î, ï nebo Í, Æ vyberte
nebo zvýrazněte položky.
3. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek
5. Stisknutím tlačítka MHEG Cancel zrušíte
digitální textové nebo interaktivní služby.
CCUpozornění
Digitální textové služby jsou blokovány,
pokud jsou vysílány titulky a je nastavena
hodnota Titulky Zapnuto v nabídce
Funkce, jak je popsáno v části 5.9 Titulky.
5.5.8 Použití teletextu 2.5
Pokud je tento typ teletextu na televizním
kanálu vysílán, nabízí Teletext 2.5 více barev a
lepší grafiku než běžný teletext. Volba Teletext 2.5 je ve výchozím nastavení zapnuta.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Předvolby > Teletext 2.5.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
3. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
5.6.1 Výběr seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Můžete také stisknout tlačítko MENU
a vybrat položku Seznam předvoleb.
Pokud se jedná o novou instalaci, zobrazí se
seznam Všechny kanály.
Všechny kanály
....
EXT 3
HDMI ...
A
1 Analogové kanály 1
2 Digitální kanály 1
3 Digitální kanály 2
4 Rádiové kanály 1
....
Sezn.k výbžru
Jestliže nejde o novou instalaci, zobrazí se
poslední zvolený seznam oblíbených kanálů.
2. Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte
všechny seznamy oblíbených kanálů.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
seznam.
4. Stisknutím tlačítka OK změňte volbu.
4. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se vybraný
seznam oblíbených kanálů.
5.6
5. Dalším stisknutím tlačítka OK nabídku ukončíte.
Vytvoření seznamu
oblíbených kanálů
Můžete použít seznam Všechny kanály
nebo nastavit vlastní seznam oblíbených
kanálů s preferovanými televizními kanály a rozhlasovými stanicemi. Každý člen rodiny si může vytvořit svůj vlastní seznam.
5.6.2 Nastavení seznamu oblíbených
kanálů
1. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Zobrazí se poslední vybraný seznam.
2. Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte
všechny seznamy oblíbených kanálů.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
seznam.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím zeleného tlačítka přejděte do
režimu Úpravy. Ve vybraném seznamu se
zobrazí úplný seznam kanálů.
6. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvýrazněte
kanál.
7. Stisknutím tlačítka OK označte zvýrazněný
CS-23
Čeština
vyberte volbu.
4. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo
aktivujete výběr.
kanál (nebo jeho označení zrušte). Kanál je
přidán do vybraného seznamu (nebo z něj
odebrán).
5.6.3 Výběr kanálu ze seznamu
oblíbených kanálů
pro sedm či osm dnů je k dispozici pouze
v některých zemích.
V nabídce funkce EPG můžete:
• Zobrazit seznam aktuálně digitálně
vysílaných pořadů
• Zobrazit následující pořady
• Seskupovat pořady podle žánru
• Nastavit připomenutí začátků pořadů
• Nastavit preferované kanály EPG
1. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Zobrazí se poslední vybraný seznam kanálů.
5.7.1 Zapnutí funkce EPG
8. Dalším stisknutím zeleného tlačítka
ukončete režim Úpravy. Znovu se zobrazí
upravený seznam kanálů.
2. Pomocí tlačítka Î nebo ï zvýrazněte kanál.
3. Stiskněte tlačítko OK. Televizor se naladí na
tento kanál.
EETip
DDPoznámka
Při prvním použití funkce EPG se může
zobrazit výzva k provedení aktualizace.
V takovém případě postupujte podle
pokynů na obrazovce.
GUIDE na dálkovém
1. Stiskněte tlačítko
ovládání.
Můžete také stisknout tlačítko MENU a
vybrat položku Průvodce programem.
• Stisknutím tlačítka PROGRAM (P) +/na dálkovém ovládání můžete procházet
kanály ve vybraném seznamu.
Zobrazí se následující typy funkce EPG:
• Kanály, které nejsou v seznamu, lze zvolit pomocí číselných tlačítek.
Funkce EPG pro aktuální a nejblíže
následující pořady
5.7
Použití elektronického
programového průvodce
EPG
Funkce EPG (Electronic Programme Guide
– Elektronický programový průvodce) vás na
obrazovce provede naplánovanými digitálními
televizními programy. Tento průvodce není
k dispozici u analogových kanálů. Programy můžete procházet, vybírat a zobrazovat podle
času, názvu nebo žánru.
Existují dva typy funkce EPG, pro aktuální
a nejblíže následující pořady a pro sedm
či osm dnů. Typ pro aktuální a nejblíže
následující pořady je k dispozici vždy, typ
CS-24
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním
pořadu.
26 BBC1
Út, 12 Září
09:17
Název: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Konec
Další
Stiskem - P + můžete mĕnit kanál.
Nebo
Funkce EPG pro sedm či osm dnů
Načtení dat funkce EPG pro sedm či osm
dnů může chvíli trvat. Po načtení se zobrazí
seznam televizních pořadů.
4. Stisknutím tlačítka Æ ji zadejte.
Út, 12 Září
Kolem
09:55
Další
BBC ONE
07:50 Commonwealth
12:30 Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15 Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR
05:32 This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
09:20 Moonlighting
10:15 Daddio
Připomenutí
13:50 Anastasia
Sledovat
Přejdi na ...
0010 - EEN
Info
2. Pomocí barevných tlačítek na dálkovém
ovládání můžete aktivovat dostupné akce:
• Další
Zobrazí informace o dalším pořadu.
• Připomenutí
Označí pořad připomenutím.
• Sledovat
Slouží ke sledování nebo poslechu aktuálního pořadu.
• Přejdi na...
Slouží k přechodu na další nebo
předchozí den.
• Info
Zobrazí informace o vybraném pořadu,
jsou-li k dispozici.
3. Stisknutím tlačítka
ukončíte.
GUIDE funkci EPG 5.7.2 Další informace o funkci EPG pro
sedm či osm dnů
Hledání podle žánru, plánování připomenutí a
další funkce jsou k dispozici v nabídce Průvodce
programem.
1. Stiskněte tlačítko
GUIDE na dálkovém
ovládání.
2. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání. Objeví se nabídka Průvodce
programem.
Průvodce progr...
Co dávají
Co dávají
12:30 South Today
Vyhledat podle žán... 11:50 Working Lunch
Naplán.připomenutí 11:55 Melrose Place
Prefer. EPG kanály 13:00 In aller Freund
Stáhni EPG data
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte volbu nabídky.
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï proveďte
výběr.
6. Stisknutím tlačítka OK nebo zeleného
tlačítka aktivujte výběr.
7. Stisknutím tlačítka
ukončíte.
GUIDE funkci EPG DDPoznámka
V nabídce Průvodce programem
se objeví pouze kanály označené jako
preferované kanály EPG.
5.8
Použití časovačů
a rodičovského zámku
Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor v zadaný čas a jak používat rodičovský
zámek.
5.8.1 Automatické přepnutí televizoru
do pohotovostního režimu
(Automatické vypnutí)
Automatické vypnutí přepne televizor po
nastavené době do pohotovostního režimu.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Funkce > Automatické vypnutí.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do ukazatele
Auto vypnutí.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavte dobu automatického vypnutí. Je možné nastavit dobu až 180 minut v krocích po pěti
minutách. V případě nastavení nula minut je
automatické vypnutí deaktivováno.
4. Stisknutím tlačítka OK automatické vypnutí
aktivujte.
DDPoznámka
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo
dobu funkce Automatické vypnutí během
jejího odpočítávání resetovat.
5.8.2 Automatické zapnutí televizoru
(Časový spínač)
Časový spínač zapne televizor z pohotovostního
režimu na zadaném kanálu v zadaný čas.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
CS-25
Čeština
Průvodce programem
Funkce > Časový spínač.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky Časový spínač.
3. Pomocí tlačítek Î nebo ï, Í nebo Æ
vyberte a zadejte položky nabídky tak,
abyste nastavili kanál, den v týdnu, frekvenci
a počáteční čas.
4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
5. Dalším stisknutím tlačítka MENU nabídku ukončíte.
EETip
Chcete-li vypnout časový spínač, vyberte
hodnotu Vypnuto v nabídce Časový
spínač.
5.8.3 Uzamčení televizních kanálů nebo
připojených zařízení (Rodičovský
zámek)
Televizní kanály nebo připojená zařízení
lze uzamknout čtyřmístným číselným
kódem, abyste zabránili dětem ve sledování
nevhodného obsahu.
Nastavení nebo změna kódu
rodičovského zámku
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Funkce > Zadat kód nebo Změňte kód.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nastavení
kódu.
3. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Znovu se zobrazí nabídka Funkce a zpráva
potvrzující vytvoření či změnu kódu.
EETip
Pokud kód zapomenete, můžete zadáním
„8888“ přepsat všechny existující kódy.
Vstup do nabídky Rodičovský zámek
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání, vyberte položku TV menu >
Funkce > Rodičovský zámek a po
stisknutí tlačítka Æ zadejte kód.
2. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů
a připojených zařízení
1. V nabídce Rodičovský zámek vyberte
CS-26
položku Zámek nebo Odemknout.
2. Stiskněte tlačítko OK.
Uzamčení programu nebo všech kanálů
od určitého času
1. V nabídce Rodičovský zámek vyberte
položku Osobní zámek.
Rodičovský zámek Osobní zámek
Zámek
Osobní zámek
Odemknout
Zamknout po
Zámek předvolby
Rodičovský zámek
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky Osobní zámek.
3. Dalším stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do
nabídky Zamknout po.
4. Volbou položky Zapnuto aktivujete
položku Zámek časovače.
5. Stiskněte tlačítko Í.
6. Vyberte položku Čas.
7. Stiskněte tlačítko Æ.
8. Zadejte čas pomocí tlačítek Î nebo ï a Æ.
9. Stiskněte tlačítko OK.
Uzamčení jednoho nebo více kanálů
a připojených zařízení
1. V nabídce Rodičovský zámek vyberte
položku Osobní zámek.
2. Stisknutím tlačítka Æ ji zadejte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
položku Zámek předvolby.
4. Stiskněte tlačítko Æ.
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál
nebo zařízení, které chcete zamknout nebo
odemknout.
6. Po každém výběru stisknutím tlačítka OK
příslušný kanál nebo zařízení zamkněte
nebo odemkněte.
Nastavení rodičovského zámku
Některé společnosti poskytující digitální vysílání
uvádějí své pořady s hodnocením určujícím
vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením
odpovídajícím věku vašeho dítěte.
1. V nabídce Rodičovský zámek vyberte
položku Osobní zámek.
2. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
položku Rodičovský zámek.
4. Stiskněte tlačítko Æ.
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
věkovou skupinu rodičovského zámku.
6. Stisknutím tlačítka Menu opustíte nabídku Rodičovský zámek.
Použití titulků
U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím
teletextu nebo v rámci digitálního vysílání
DVB-T. U digitálního vysílání je navíc k dispozici
možnost výběru preferovaného jazyka titulků.
5.9.1 Aktivace titulků u analogových
televizních kanálů
1. Vyberte analogový televizní kanál.
2. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovládání.
3. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků.
4. Stisknutím tlačítka TELETEXT zobrazení
teletextu vypněte.
5. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Funkce > Titulky.
6. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu.
TV
8. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte do
nabídky Funkce.
DDPoznámka
Tento postup je třeba opakovat, pokud
chcete titulky aktivovat u všech analogových
kanálů.
5.9.2 Aktivace titulků u digitálních
televizních kanálů
Opakujte kroky 5 až 8 v části 5.9.1 Aktivace
titulků u analogových televizních kanálů.
5.9.3 Výběr jazyka titulků u digitálních
televizních kanálů
DDPoznámka
Při výběru jazyka titulků u digitálního
televizního kanálu podle následujícího
popisu je preferovaný jazyk titulků nastavený
v nabídce Instalace dočasně potlačen.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Funkce > Jazyk titulků.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu dostupných jazyků.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte jazyk
titulků.
4. Stiskněte tlačítko OK.
Funkce
TV nastavení
Funkce
Instalace
Titulky
Jazyk titulků
Automatické vypn...
Aktualizace softw... Rodičovský zámek
Zadat/Zmĕňte kód
Časový spínač
Bĕžné rozhranní
Demo
7. Chcete-li titulky zobrazovat vždy, vyberte
stisknutím tlačítka Î nebo ï položku Zapnuto, nebo položku Zapn. při aktiv.
ztišení, chcete-li titulky zobrazovat pouze
5.10 Zobrazení fotografií
a poslech hudby
Po připojení externího paměťového zařízení
USB lze prohlížet obrázky (pouze formát JPEG)
nebo poslouchat hudbu (pouze formáty MP3
nebo Linear PCM).
DDPoznámka
Společnost Philips nenese žádnou zodpovědnost, pokud vaše zařízení USB
není podporováno, ani nezodpovídá za
poškození nebo ztrátu uložených dat.
CS-27
Čeština
5.9
v případě, že je vypnut zvuk pomocí tlačítka
na dálkovém ovládání.
5.10.1 Připojení paměťového zařízení
USB
3. Stisknutím tlačítka Î či ï vyberte obrázek
nebo album obrázků na zařízení USB.
Při zapnutém televizoru připojte paměťové
zařízení USB k portu USB na boku televizoru.
Automaticky se zobrazí hlavní nabídku a
název zařízení USB je zvýrazněn vedle volby Multimédia.
Televizor
Obraz
TV menu
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Cairo.jpg
4. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte obrázek
nebo spustíte prezentaci obrázků v albu.
• Stisknutím tlačítka OK prezentaci
pozastavíte. Dalším stisknutím tlačítka
OK ji znovu spustíte.
• Stisknutím jednoho z barevných
tlačítek na dálkovém ovládání proveďte
odpovídající funkci zobrazenou v dolní
části obrazovky.
• Stisknutím modrého tlačítka zastavíte
prezentaci a zobrazíte další funkce.
Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte
jej znovu stisknutím libovolného
barevného tlačítka.
5.10.2 Odpojení paměťového zařízení
USB
CCUpozornění
Abyste předešli poškození zařízení USB,
vždy postupujte při odpojování podle
následujících pokynů.
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání ukončete nabídku Multimédia.
2. Před odpojením zařízení USB počkejte pět sekund.
Congo.jpg
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Multimédia
DDPoznámka
Viz část 7.1 Přehled připojení, kde naleznete
popis postranních konektorů, včetně portu USB.
Kenya.jpg
Paris_2005
Afrika_2001
Seznam předvoleb
Průvodce programem
Afrika_2001
Afrika_2001
5. Stiskněte tlačítko Í a vyberte jiný obrázek
nebo jiné album.
5.10.3 Zobrazení fotografií
Nastavení prezentace
1. Po připojení paměťového zařízení USB
k televizoru vstupte stisknutím tlačítka Æ
do nabídky Multimédia. Je zvýrazněna
volba Obraz.
•
Bez detailů/Více detailů
Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.
•
Přechod
Zobrazuje seznam dostupných stylů
přechodů u obrázků. Stisknutím tlačítka
Î nebo ï proveďte výběr a stisknutím
tlačítka OK jej aktivujte.
•
Trvání snímku
Nastaví dobu zpoždění u přechodu snímků:
Krátká, Střední nebo Dlouhá.
•
Otočit
Otočí obrázek.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do složky Obraz.
CS-28
•
•
Zoom
Zobrazí seznam dostupných zvětšení
pomocí zoomu.
Spustit ukázku/Zastavit ukázku
Spustí nebo zastaví prezentaci.
5.10.4 Zobrazení obrázků jako náhledů
Náhledy umožňují přehledně zobrazit obsah alb
s obrázky.
1. Vyberte album obrázků.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu obrázků.
3. Stiskněte zelené tlačítko.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï, Í nebo Æ
zvýrazněte obrázek.
5. Stisknutím tlačítka OK zobrazte obrázek.
6. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do přehledu náhledů.
7. Dalším stisknutím zeleného tlačítka se
vrátíte do seznamu obrázků.
5.10.6 Zobrazení prezentace s hudbou
Prezentaci uložených obrázků je možné
sledovat s doprovodem hudby na pozadí.
1. Vyberte nejprve album skladeb a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte album, které chcete zobrazit,
a stiskněte tlačítko OK.
5.11 Poslech digitálních
rozhlasových stanic
Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během
instalace automaticky nastaveny digitální
rozhlasové stanice. Chcete-li změnit uspořádání
digitálních rozhlasových stanic, vyhledejte
informace v části 6.5 Přeskupení kanálů.
1. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Zobrazí se nabídka Všechny kanály.
2. Zvolte rozhlasovou stanici pomocí číselných
tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko OK.
5.10.5 Poslech hudby
2. Vyberte položku Hudba a stisknutím
tlačítka Æ vstupte do složky Hudba.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
skladbu či hudební album.
4. Stisknutím tlačítka OK vybranou skladbu nebo album přehrajete.
Nastavení hudby
•
Bez detailů/Více detailů
Zobrazuje název souboru.
•
Opakovat jednu/vše
Opakování skladby nebo alba.
•
Náhodně
Přehraje skladby v náhodném pořadí.
5.12 Aktualizace software
televizoru
Společnost Philips se snaží neustále
zdokonalovat své výrobky a pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru televizoru,
doporučujeme je použít. Dostupnost můžete
ověřit na stránkách www.philips.com/support.
5.12.1 Ověření aktuální verze softwaru
•
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Aktualizace software > Info o
používaném software.
CS-29
Čeština
1. Po připojení paměťového zařízení USB
k televizoru vstupte stisknutím tlačítka Æ
do nabídky Multimédia.
5.12.2 Ověření dostupnosti aktualizací
softwaru
Společnost Philips zajišťuje prostřednictvím
digitálního vysílání pravidelné vysílání zpráv
ohlašujících dostupnost aktualizací softwaru:
•
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Aktualizace software > Oznámení.
5.12.3 Aktualizace softwaru
(digitální vysílání dostupné pouze v
některých zemích)
Pokud používáte digitální vysílání (DVB-T),
přijímá televizor aktualizace softwaru automaticky. Zobrazí-li se na obrazovce hlášení
s výzvou k aktualizaci softwaru:
•
Vyberte položku Teď (doporučeno),
chcete-li aktualizovat software okamžitě.
•
Pokud vyberete položku Později, zobrazí
se později připomenutí aktualizace softwaru.
•
Volbou položky Zrušit aktualizaci ukončíte
(nedoporučuje se). I v případě, že aktualizaci
zrušíte, můžete ji provést ručně stisknutím
tlačítka MENU a výběrem položky TV
menu > Aktualizace software > Místní
upgrade. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
5.12.3 Aktualizace softwaru
(analogové vysílání)
DDPoznámka
Před provedením tohoto postupu je třeba:
•
Rezervovat si určitý čas na provedení celé
aktualizace.
•
Připravit si paměťové zařízení USB
s kapacitou nejméně 64 MB pro uložení.
•
Zajistit si přístup k počítači s portem USB
a připojením k internetu.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
CS-30
Aktualizace software > Pomocník
aktualizace.
2. Vyberte položku Spustit nyní.
3. Vložte paměťové zařízení USB a stiskněte
zelené tlačítko. Na paměťové zařízení USB
se zkopíruje soubor ID.
4. Stisknutím zeleného tlačítka operaci
dokončete.
5. Připojte paměťové zařízení USB k počítači.
6. V počítači projděte paměťové zařízení USB
a poklepejte na soubor HTML „Update“.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce
a dokončete aktualizaci.
Instalace kanálů
5. Dvojitým stisknutím tlačítka Í se vrátíte do
nabídky Instalace.
Při prvním nastavení televizoru se zobrazí
výzva k výběru požadovaného jazyka nabídky a provedení automatické instalace všech
televizních kanálů a digitálních rozhlasových
stanic (jsou-li k dispozici).
Instalace
Tato kapitola obsahuje pokyny k přeinstalaci
kanálů a další užitečné funkce týkající se
instalace kanálů.
Jazyky
Jazyky
Časová zóna
Menu jazyk
Nastavení předvoleb
Sekundární zvuk
Předvolby
Primární titulky
Připojení
Sekundární titulky
Tovární nastavení
Primární teletext
Primární zvuk
Sekundární teletext
DDPoznámka
Přeinstalací kanálů dojde ke změně seznamu Všechny kanály.
6. Mimo jazyka nabídky lze nastavit prostřednictvím
nabídky Jazyky (pouze
MENU_installation_CES.EPS
digitální kanály) následující jazyková
nastavení:
6.1
Automatické nastavení
kanálů
•
Primární/sekundární zvuk
Vyberte primární a sekundární jazyk zvuku digitálních kanálů.
Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály. Pokyny platí pro digitální
i analogové kanály.
•
Primární/sekundární titulky
Vyberte primární a sekundární jazyk titulků
digitálních kanálů.
•
Primární/sekundární teletext
Vyberte primární a sekundární jazyk
teletextu digitálních kanálů.
•
Zhoršený sluch
Vyberte volbu Zapnuto, mají-li být zobrazovány titulky u primárního a
sekundárního jazyka zvuku.
Krok 1 Výběr jazyka nabídky
DDPoznámka
Přeskočte na Krok 2 Volba země v případě, že
jsou nastavení jazyka správná.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky TV menu
> Instalace > Jazyky > Menu jazyk.
Jazyky
Menu jazyk
Sekundární zvuk
English
Español
Français
Primární titulky
Hrvatski
Sekundární titulky
Italiano
Menu jazyk
Primární zvuk
Magyar
Primární teletext
Sekundární teletext
...
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku Menu jazyk.
MENU_languages_CES.EPS
Krok 2 Volba země
Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor
nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle
dané země.
DDPoznámka
Pokud jsou nastavení země správná, přejděte
na Krok 3 Volba antény či kabelu.
1. V nabídce Instalace vyberte stisknutím
tlačítka ï položku Instalace kanálů.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu. Je
zvýrazněna volba Automatická instalace.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
požadovaný jazyk.
3. Stisknutím tlačítka Æ vyberte položku Spustit nyní.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
CS-31
Čeština
6
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte zemi.
6. Stiskněte tlačítko Další.
Krok 3 Volba antény či kabelu
(pouze DVB-C)
DDPoznámka
Tato možnost se zobrazí pouze v případě,
že vaše země podporuje vysílání DVB-C
(Digital Video Broadcasting-Cable).
Přeskočte na krok 4 Instalace kanálů
v případě, že vysílání DVB-C není ve vaší
zemi dostupné.
1. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
položku Anténanebo Kabel. Výběr
položky Anténa nainstaluje kanály dostupné přes DVB-T (Digital Video
Broadcasting-Terrestrial). Výběr položky Kabel nainstaluje kanály dostupné přes
DVB-C.
nabídku.
DDPoznámka
Máte-li přístup k vysílání DVB-T i DVB-C a
chcete sledovat kanály z obou sítí, musíte
provést instalaci kanálů dvakrát – jednou pro DVB-T a jednou pro DVB-C. Po
instalaci můžete mezi kanály přepínat podle
pokynů v části 4.3 Přístup k sítím kanálů
DVB-C a DVB-T.
EETip
V případě, že jsou nalezeny digitální televizní
kanály, mohou se v seznamu nainstalovaných
kanálů objevit prázdná čísla. Chcete-li
uložené kanály přejmenovat, změnit jejich
pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte
informace v části 6.5 Přeskupení kanálů.
6.2
Ruční nastavení kanálů
Tato část popisuje, jak lze ručně vyhledat a
uložit analogové televizní kanály.
2. Stiskněte tlačítko Další.
Krok 1 Volba systému
Krok 4 Nastavení kanálů
DDPoznámka
Pokud jsou nastavení systému správná,
přejděte na krok 2 Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů.
Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné
digitální a analogové televizní kanály a všechny dostupné digitální rozhlasové stanice.
CCPOZOR
Pokud vyberte položku Kabel v kroku 3
Volba antény či kabelu, zpřístupní se menu Nastavení. Nastavení neměňte, pokud
vám poskytovatel vysílání DVB-C nesdělil
hodnoty pro Síťová frekvence, ID sítě
nebo Přenosová rychlost. Nastavení
položky Prohledávání frekvence na
hodnotu Kompletní prohledávání může
výrazně prodloužit dobu instalace.
1. Stisknutím tlačítka Spustit zahájíte instalaci.
Instalace může trvat několik minut.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položky TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Analogový: manuální instalace.
Nastavení předvol... Analog: manuální ...
Automatické inst... Systém
Aktualizace instal... Vyhledat
Digitální: Test příjmu Jemné ladění
Analog: manuální ... Uložit tento kanál
Přeskupit
Uložit jako novou...
2. Po dokončení instalace stiskněte tlačítko
Dokončit, čímž se vrátíte do nabídky Instalace.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Nastavení předvoleb. Je zvýrazněna volba
Systém.
3. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
3. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu Systém.
CS-32
aktuálním číslem kanálu.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte
požadovanou zemi nebo region.
6. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
5. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky Nastavení předvoleb.
7. Stiskněte tlačítko OK. Objeví se položka
Hotovo.
Krok 2 Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Analog: manuální instalace > Vyhledat.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Vyhledat.
3. Stiskněte červené tlačítko a pomocí
číselných tlačítek ručně zadejte třímístné
číslo frekvence. Můžete také stisknutím
zeleného tlačítka automaticky vyhledat další
kanál.
4. Po nalezení kanálu stiskněte tlačítko Í.
5. Výběrem položky Uložit jako novou
předvolbu můžete tento nový kanál uložit pod novým číslem.
6. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
7. Stiskněte tlačítko OK. Objeví se položka
Hotovo.
8. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
6.2.1 Jemné ladění analogových kanálů
8. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
nabídku.
6.3
Přejmenování kanálů
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu Přeskupit.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï v seznamu kanálů Přeskupit vyberte kanál, který
chcete přejmenovat.
4. Stiskněte červené tlačítko.
5. Stisknutím tlačítek Í a Æ vyberete
jednotlivé znaky, stisknutím tlačítek Î a ï
je můžete změnit. Mezera, čísla (0-9) a další
zvláštní znaky se nacházejí mezi z a A.
6. Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka
OK proces dokončíte.
EETip
Stisknutím žlutého tlačítka vymažete
všechny znaky. Stisknutím modrého tlačítka
vymažete pouze zvýrazněný znak.
Je-li příjem u analogových kanálů špatný, můžete
je doladit.
Čeština
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Analog: manuální instalace > Jemné
ladĕní.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Jemné ladĕní.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï upravte
frekvenci
4. Po dokončení stiskněte tlačítko Í.
5. Zvolte možnost Uložit tento kanál,
pokud chcete doladěný kanál uložit pod
CS-33
6.4
Odinstalování nebo
opakovaná instalace kanálů
Je možné odinstalovat uložený kanál nebo
znovu nainstalovat odinstalovaný kanál.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu Přeskupit.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete odinstalovat nebo znovu nainstalovat.
4. Stisknutím zeleného tlačítka kanál
odinstalujete nebo znovu nainstalujete.
5. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
nabídku.
6.5
Přeskupení kanálů
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu Přeskupit.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete přeskupit.
4. Stisknutím žlutého tlačítka přesunete kanál
v seznamu nahoru. Stisknutím modrého
tlačítka přesunete kanál v seznamu dolů.
5. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
nabídku.
6.6
Ruční aktualizace seznamu
kanálů
Je-li televizor v pohotovostním režimu, provádí
se aktualizace každé ráno. V rámci této
aktualizace se provede synchronizace kanálů
uložených v seznamu kanálů s kanály, které jsou dostupné od vysílací společnosti. Není-li
některý kanál k dispozici, je automaticky odebrán ze seznamu kanálů.
CS-34
Kromě automatické aktualizace je možné
seznam kanálů aktualizovat ručně.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Aktualizace instalace.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Aktualizace instalace. Je zvýrazněna
volba Spustit nyní.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím zeleného tlačítka spustíte instalaci.
Tento proces může několik minut trvat.
5. Po dokončení aktualizace se stisknutím
červeného tlačítka vraťte do nabídky Nastavení předvoleb.
6. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
6.7
Test digitálního příjmu
Přijímáte-li digitální vysílání, můžete
zkontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálních
kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit změnit umístění antény pozemního nebo
satelitního vysílání a opět provést test.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Nastavení předvoleb >
Digitální: Test příjmu.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Digitální: Test příjmu.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím zeleného tlačítka spustíte
automatický test, nebo můžete ručně zadat frekvenci kanálu, který chcete testovat.
Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné,
přesměrujte anténu pozemního nebo
satelitního vysílání a opakujte test.
5. Po dokončení stisknutím žlutého tlačítka
frekvenci uložte.
6. Stisknutím červeného tlačítka se vraťte do
nabídky Nastavení předvoleb.
7. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte
nabídku.
DDPoznámka
Máte-li stále potíže s příjmem digitálního
vysílání, obraťte se na odborníka.
6.8
Spuštění režimu demo
1. Na dálkovém ovládání stiskněte červené
tlačítko. Můžete také stisknout na dálkovém
tlačítko MENU a vybrat položku TV
menu > Funkce > Demo.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Demo.
3. Vyberte demo a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím červeného tlačítka demo
ukončíte.
6.9
Obnovení výchozího
nastavení výrobce
Obnovením továrního nastavení výrobce
obnovíte výchozí nastavení obrazu a zvuku.
Nastavení předvoleb se nezmění.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Tovární nastavení.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky Tovární nastavení. Je zvýrazněna volba
Reset.
3. Stisknutím tlačítka OK obnovíte tovární
nastavení.
Čeština
4. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
CS-35
7
Připojení zařízení
7.1
Přehled připojení
Konektory vzadu
1. EXT 1
První konektor SCART pro přehrávače DVD,
videorekordéry, digitální přijímače, herní
konzoly a další zařízení s konektorem SCART.
Podporuje Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
2. EXT 2
Druhý konektor SCART. Podporuje Audio
L/R, CVBS in/out, RGB.
3. EXT 3
Vstupní konektory komponentního
videosignálu (Y Pb Pr) a zvuku Audio
L/R pro přehrávače DVD, digitální
přijímače, herní konzoly a ostatní zařízení
s komponentním videovýstupem.
4. SPDIF OUT
Konektor zvukového výstupu SPDIF pro
domácí kina a jiné audiosystémy.
CS-36
5. AUDIO OUT L/R
Konektor zvukového výstupu L/R pro
domácí kina nebo jiné audiosystémy.
6. TV ANTENNA
7. HDMI 1/2/3
Vstupní konektory HDMI pro přehrávače
disků Blu-ray, digitální přijímače, herní
konzoly a další zařízení s vysokým rozlišením.
DDPoznámka
Počty konektorů rozhraní HDMI se u jednotlivých modelů televizoru liší.
8. AUDIO IN
Konektor typu mini-jack pro zvuk z
počítače (používá se při připojení počítače
pomocí adaptéru DVI-HDMI).
Konektory na boku
9. Sluchátka
Stereofonní konektor mini jack.
10. AUDIO L/R
Vstupní konektory Audio L/R pro zařízení
s kompozitním výstupem a výstupem
S-Video.
11. VIDEO
Vstupní konektor cinch videosignálu pro
zařízení s kompozitním výstupem.
7.2
Výběr kvality připojení
Tato část popisuje, jak lze zlepšit váš
audiovizuální zážitek připojením zařízení
pomocí nejvhodnějších konektorů.
Po připojení zařízení je nezapomeňte aktivovat podle pokynů v části 7.4 Nastavení zařízení.
7.2.1 HDMI - Nejvyšší kvalita
12. S-VIDEO
Vstupní konektor S-Video pro zařízení
s výstupem S-Video.
13. USB
Konektor USB pro paměťová zařízení.
15. COMMON INTERFACE
Slot pro moduly CA (Contidional Access).
Rozhraní HDMI zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu audiovizuálního signálu. Signály audio
i video jsou přenášeny bez komprimace
prostřednictvím jediného kabelu HDMI a
tvoří tak digitální rozhraní mezi televizorem
a zařízeními s výstupem HDMI. K zajištění
plného vysokého rozlišení je nezbytné použít rozhraní HDMI. Kabely HDMI je třeba použít také v případě, že chcete využít funkci Philips
EasyLink, která je popsána v části 7.5 Použití
funkce Philips EasyLink.
EETip
Je-li váš počítač vybaven pouze konektorem
DVI, použijte pro připojení zařízení ke
konektoru HDMI na zadní straně televizoru adaptér DVI-HDMI. Ze zařízení je třeba
připojit samostatný kabel audiosignálu do
konektoru typu mini-jack s označením
AUDIO IN.
DDPoznámka
Rozhraní HDMI používané společností
Philips podporuje systém HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection).
Systém HDCP je součástí technologie DRM
(Digital Rights Management), která slouží
k ochraně obsahu s vysokým rozlišením
uloženým na discích DVD nebo Blu-ray.
CS-37
Čeština
14. HDMI
Další konektor HDMI pro mobilní zařízení
s vysokým rozlišením.
7.2.2 Komponentní připojení (Y Pb Pr)
- Vyšší kvalita
Komponentní videosignál (Y Pb Pr) zajišťuje
lepší kvalitu obrazu než připojení S-Video
nebo připojení prostřednictvím kompozitního
videosignálu. Komponentní připojení podporuje
signály přenášející vysoké rozlišení, kvalita
obrazu je však nižší než v případě rozhraní
HDMI a jde o analogové připojení.
7.2.4 S-Video - dobrá kvalita
Analogové připojení S-Video poskytuje lepší
kvalitu obrazu než kompozitní videosignál. Při
připojování zařízení prostřednictvím konektoru S-Video zasuňte kabel S-Video do konektoru S-Video na boku televizoru. Ze zařízení je
třeba připojit samostatný kabel Audio L/R
k červenému a bílému vstupnímu konektoru Audio L/R na boku televizoru.
Při připojování komponentních videokabelů
přiřaďte kabely ke konektorům EXT 3 na
zadní straně televizoru podle barev. Připojte
také kabel Audio L/R k červenému a bílému vstupnímu konektoru L/R v části EXT 3.
Kabel S-Video
Kabel Audio L/R
– červený, bílý
7.2.5 Kompozitní - základní kvalita
Komponentní
videokabel - červený,
zelený, modrý
Kabel Audio L/R
– červený, bílý
7.2.3 SCART - dobrá kvalita
Připojení SCART používá pro audio a
videosignály jeden kabel. Signály audio jsou stereo, videosignály mohou být kompozitní
nebo S-Video. Připojení SCART nepodporuje
videosignál s vysokým rozlišením a je analogové.
Televizor disponuje dvěma konektory SCART,
EXT 1 a EXT 2.
CS-38
Kompozitní videosignál poskytuje základní
analogové připojení, obvykle pomocí (žlutého)
kabelu cinch pro videosignál a (červeného a
bílého) kabelu cinch Audio L/R. Při připojování
kabelu ke vstupním konektorům kompozitního
videosignálu a zvuku Audio L/R na boku televizoru přiřaďte kabely podle barev.
Kabel pro kompozitní připojení audio/video
– žlutý, červený a bílý
7.3
Připojení zařízení
Tato část popisuje, jak připojit různá zařízení
pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje
příklady uvedené ve Stručném návodu k rychlému
použití.
CCUpozornění
Před připojením zařízení odpojte napájecí
kabel.
DDPoznámka
Pro připojení zařízení k televizoru mohou být použity různé typy konektorů, podle
potřeby a dostupnosti.
7.3.1 Přehrávač disků Blu-ray
Pro přenos signálu s plným vysokým rozlišením
je třeba připojit kabel HDMI podle obrázku:
7.3.2 Přehrávač DVD
Čeština
Pro přenos videosignálu z DVD připojte kabel
SCART podle obrázku:
DVD Player
CS-39
7.3.3 Satelitní přijímač
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a digitální kanály prostřednictvím
satelitního přijímače, připojte anténní kabel
a kabel SCART podle obrázku:
Satellite receiver
7.3.4 Digitální přijímač HD
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a digitální kanály prostřednictvím
digitálního přijímače HD, připojte dva anténní
kabely a kabel HDMI podle obrázku:
HDMI
OUT
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
CS-40
7.3.5 Kombinace rekordéru DVD
a digitálního přijímače
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a zaznamenávat pořady na kombinaci
rekordéru DVD a digitálního přijímače, připojte
dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle
obrázku:
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.6 Samostatný rekordér DVD
a přijímač
Čeština
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a zaznamenávat pořady na samostatném
rekordéru DVD a přijímači, připojte tři anténní
kabely a tři kabely SCART podle obrázku:
OUT
DVD Recorder
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
CS-41
7.3.7 Rekordér DVD a systém domácího
kina
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény, poslouchat zvuk prostřednictvím
systému domácího kina a zaznamenávat pořady na rekordéru DVD, připojte dva anténní kabely,
jeden kabel SCART a dva kabely pro digitální
audio podle obrázku:
DDPoznámka
Pokud používáte systém domácího kina
nebo jiný audiosystém, dosáhnete nejlepší
synchronizace, když připojíte k televizoru nejdříve zařízení přehrávače. Následně
přiveďte audiosignál do systému domácího
kina nebo audiozařízení prostřednictvím
zvukových konektorů na zadní straně
televizoru.
CS-42
Nejpraktičtější připojení pro mobilní herní
konzolu nebo videokameru je na boční straně
televizoru. Je například možné připojit herní
konzolu nebo videokameru ke konektorům
VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na boku televizoru. Pro zařízení s vysokým rozlišením je
také k dispozici konektor HDMI.
Nepřenosnou herní konzolu nebo videokameru lze připojit ke konektoru HDMI nebo ke
konektorům EXT 3 (komponentní signál) na
zadní straně televizoru.
7.3.9 Osobní počítač
Před připojením osobního počítače:
• Nastavte obnovovací frekvenci monitoru počítače na 60 Hz. Viz část 8 Technické údaje,
kde naleznete seznam rozlišení zobrazení
počítačů.
• Změňte formát obrazu televizoru na
hodnotu Nepřepočítaný podle pokynů
v části 5.3.4. Změna formátu obrazu.
Připojení počítače na zadní straně
televizoru
1. Pomocí kabelu s koncovkami HDMI a DVI nebo adaptéru HDMI na DVI (připojeného
ke kabelu HDMI) propojte konektor HDMI na zadní straně televizoru s konektorem
DVI v počítači.
2. Připojte kabel audiosignálu z počítače ke
konektoru typu mini-jack označenému AUDIO IN na zadní straně televizoru.
DDPoznámka
Konektor typu mini-jack s označením
AUDIO IN je třeba přiřadit ke konektoru HDMI podle pokynů v části 7.4.2 Přiřazení
konektoru AUDIO IN typu mini-jack.
7.4
Nastavení zařízení
Po připojení všech zařízení je třeba vybrat typ
zařízení připojených k jednotlivým konektorům.
7.4.1 Přiřazení zařízení ke konektorům
Přiřazením zařízení připojených ke konektorům
televizoru umožníte snadný výběr a nejlepší
zpracování signálu.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Připojení.
Připojení
EXT 1
EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
Žádný
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR
HDMI 2
HD rec.
Hra
HDMI 3
Strana
VCR
...
...
Čeština
7.3.8 Herní konzola nebo videokamera
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu.
CS-43
3. Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte
konektor.
4. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu.
5. Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte
zařízení připojené k danému konektoru.
6. Stisknutím tlačítka OK příslušné zařízení
vyberte.
7. Postup opakujte, dokud nebudou všechna
zařízení správně přiřazena ke konektorům.
8. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
7.4.2 Přiřazení konektoru AUDIO IN
typu mini-jack
Pokud připojíte audiosignál z počítače ke
konektoru mini-jack AUDIO IN na zadní straně
televizoru, je třeba přiřadit jej ke konektoru HDMI.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Připojení > Audio In L/R.
Připojení
AUDIO IN L/R
......
EXT 3
HDMI 1
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Žádný
HDMI 2
HDMI 3
Strana
AUDIO IN L/R
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu.
3. Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte
konektor HDMI použitý pro připojení
k počítači.
4. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
7.4.3 Přiřazení dekodéru kanálu
Dekodéry dekódující digitální kanály lze připojit ke konektoru EXT 1 nebo EXT 2 (SCART).
Příslušný televizní kanál je třeba přiřadit jako
kanál vyžadující dekódování. Potom přiřaďte
konektor, ke kterému je připojen dekodér.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Dekodér > Kanál.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu.
CS-44
3. Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte kanál,
který má být dekódován.
4. Stisknutím tlačítka Í se vraťte zpět a
vyberte položku Stav.
5. Stisknutím tlačítka ï nebo Î vyberte
konektor použitý pro připojení dekodéru.
6. Stisknutím tlačítka MENU ukončíte nabídku.
7.5
Použití funkce Philips
EasyLink
Tento televizor podporuje funkci Philips
EasyLink, která umožňuje přehrávání nebo
vypnutí do pohotovostního režimu všech
zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink
jediným tlačítkem. Kompatibilní zařízení musí
být připojena k televizoru prostřednictvím
rozhraní HDMI a přiřazena podle pokynů v části
7.4.1 Přiřazení zařízení ke konektorům.
7.5.1 Aktivace či deaktivace funkce
EasyLink
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku TV menu >
Instalace > Předvolby > EasyLink.
2. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
7.5.2 Použití přehrávání stiskem
jediného tlačítka
Po povolení služby EasyLink zmáčkněte tlačítko
„PLAY“ na přístroji. Televizor se automaticky připojí ke správnému zdroji.
7.5.3 Použití přepnutí do pohotovostního
režimu stiskem jediného tlačítka
Stiskněte a podržte tlačítko .„STANDBY“
na televizoru nebo na dálkovém ovládání
televizoru na nejméně 3 sekundy. Tím
dojde k zapnutí televizoru a všech zařízení
připojených prostřednictvím rozhraní
HDMI nebo naopak k jejich přepnutí do
pohotovostního režimu.
7.6
Příprava televizoru na
digitální služby
Kódované digitální televizní kanály lze
dekódovat pomocí modulu CA (Conditional
Access) a karty Smart Card poskytnutých
provozovatelem služeb digitální televize.
Modul CA může v závislosti na zvoleném
provozovateli a službách aktivovat několik
služeb (například placené televizní vysílání).
Další informace o službách a podmínkách
získáte u svého provozovatele služeb digitální
televize.
7.6.1 Použití modulu Conditional
Access (CA)
BBVAROVÁNÍ
Před vložením modulu CA vypněte televizor.
Vždy postupujte podle následujících pokynů.
Chybným vložením modulu CA může dojít k poškození modulu a televizoru.
1. Podle pokynů vytištěných na modulu CA
jemně zasuňte modul CA do slotu Běžné
rozhraní na boku televizoru.
DDPoznámka
Nevyjímejte modul CA ze slotu.Vyjmutí
modulu CA způsobí deaktivaci digitálních
služeb.
7.6.2 Přístup ke službám modulu CA
•
Po zasunutí a aktivaci modulu CA stiskněte
tlačítko MENU na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Funkce >
Bĕžné rozhraní.
Tato volba nabídky je k dispozici pouze pokud
byl správně vložen a aktivován modul CA.
Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje
provozovatel služeb digitální televize.
Čeština
2. Zasuňte modul CA až na doraz.
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CA. Aktivace může několik minut trvat.
CS-45
8
Technické údaje
Podporovaná rozlišení displeje
• Počítačové formáty
Rozlišení
Obnovovací frekvence
640 × 480
60 Hz
800 × 600
60 Hz
1024 × 768
60 Hz
1920 × 1080i
60 Hz
1920 x 1080p
60 Hz
•
Formáty videa
Rozlišení
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
1080p
Obnovovací frekvence
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Příjem/Přenos
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
•
Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
•
Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
•
Pozemní digitální vysílání (viz seznam zemí
na zadní straně televizoru)
Multimédia
• Připojení: USB
•
Formáty přehrávání: MP3, Linear PCM,
prezentace (.alb), JPEG
Dálkové ovládání
• Typ: RCPF02E08B/RCPF05E08B
•
Baterie: 2 x velikost AAA (typ LR03)
Připojení (vzadu)
• EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/
výstup, RGB
•
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/
výstup, RGB
•
EXT 3: Komponentní videosignál (Y Pb Pr),
Audio L/R vstup
•
HDMI 1/2/3
CS-46
DDPoznámka
Televizor může mít vzadu dva nebo tři
konektory HDMI v závislosti na modelu televizoru.
•
SPDIF OUT: Výstup digitálního audiosignálu (koaxiální-cinch-S/PDIF). Synchronizované
zobrazení.
•
AUDIO OUT L/R: Výstup analogového
audiosignálu.
•
TV ANTENNA
•
AUDIO IN: Vstup audiosignálu s konektorem typu mini-jack pro připojení
počítačů prostřednictvím rozhraní
DVI-HDMI.
Připojení (z boku)
• Výstup na sluchátka (stereo, konektor typu mini-jack)
•
AUDIO L/R vstup
•
Video (CVBS) vstup
•
S-Video
•
USB
•
HDMI
•
Bĕžné rozhraní (slot pro modul CA)
Napájení
• Napájení z elektrické sítě: střídavý proud,
220-240 V (±10 %)
•
Spotřeba energie při provozu a
v pohotovostním režimu: Viz technické
údaje na stránkách www.philips.com
•
Teplota prostředí: 5 °C-35 °C
Technické údaje lze měnit bez předchozího
upozornění. Podrobnou specifikaci
tohoto výrobku naleznete na stránkách
www.philips.com/support.
Odstraňování
problémů
Tato část popisuje časté problémy a příslušná
řešení.
9.1
Obecné problémy
s televizorem
Televizor se nezapne:
• Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu minutu a znovu jej zapojte.
• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně
připojen a elektrická síť je pod napětím.
Dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového
ovládání správně vloženy v souladu s orientací +/-.
• Pokud jsou baterie dálkového ovládání
vybité nebo slabé, vyměňte je.
• Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače
televizoru.
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
• Vypněte televizor a vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky. Před novým zasunutím
napájecího kabelu a zapnutím televizoru počkejte, dokud televizor nevychladne.
Pokud indikátor znovu začne blikat,
kontaktujte naše středisko podpory zákazníků.
Zapomněli jste kód pro odemknutí
rodičovského zámku
• Zadejte „8888“ podle pokynů v části 5.8.3
Uzamčení televizních kanálů nebo připojených
zařízení (Rodičovský zámek).
Nabídky televizoru jsou v nesprávném
jazyce
• Vyhledejte informace v části 6.1 Automatická
instalace kanálů, kde naleznete pokyny,
jak změnit jazyk nabídek televizoru na
preferovaný jazyk.
Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního režimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
• Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání
je důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
9.2
Problémy s televizními
kanály
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují
v seznamu kanálů:
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam.
• Je možné, že daný kanál byl odinstalován
prostřednictvím nabídky Přeskupit.
Přístup do této nabídky získáte stisknutím
tlačítka MENU na dálkovém ovládání a
výběrem položky TV Menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Přeskupit.
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje
kanály DVB-T ve vaší zemi. Viz seznam zemí
na zadní straně televizoru.
9.3
Problémy s obrazem
Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje se
žádný obraz:
• Zkontrolujte, zda je správně připojena
anténa.
• Zkontrolujte, zda je vybráno správné
zařízení.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný
obraz:
• Ověřte, zda jsou použita správná nastavení
obrazu. Viz část 5.3.2 Úprava nastavení
obrazu.
Příjem televizního signálu pomocí
připojené antény je špatný:
• Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.
•
Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory, neuzemněná audiozařízení,
neonové osvětlení, vysoké budovy nebo
hory. Pokuste se zlepšit kvalitu příjmu CS-47
Čeština
9
•
•
přesměrováním antény nebo umístěním
zařízení z dosahu televizoru.
Ověřte, zda je vybrán správný televizní
systém pro váš region. Viz část 6.2 Ruční
instalace kanálů.
Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál,
zkuste jej doladit. Viz část 6.2.1 Jemné
doladění kanálů.
Kvalita obrazu z připojených zařízení je
špatná:
• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena. Nezapomeňte také přiřadit zařízení ke konektorům podle pokynů
v části 7.4.1 Přiřazení zařízení ke konektorům.
• Ověřte, zda jsou použita správná nastavení
obrazu. Viz část 5.3.2 Úprava nastavení
obrazu.
Televizor neuložil nastavení:
• Zkontrolujte, zda je televizor v režimu Doma, který poskytuje veškeré možnosti
změny nastavení. Viz část 5.4 Přepínání režimů
Obchod a Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš
velký nebo příliš malý:
• Zkuste použít jiný formát obrazu podle
pokynů v části 5.3.4 Změna formátu obrazu.
• Přiřaďte zařízení ke konektorům podle
pokynů v části 7.4.1 Přiřazení zařízení ke
konektorům.
Umístění obrazu na obrazovce není
správné:
• Obrazové signály z určitých zařízení
neodpovídají správně obrazovce.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
9.4
Problémy se zvukem
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
DDPoznámka
Není-li detekován žádný audiosignál,
televizor automaticky vypne výstup zvuku;
nejedná se o poruchu.
•
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
CS-48
•
•
Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena
na 0.
Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
• Zkontrolujte nastavení Zvuk podle pokynů
v části 5.3.5 Úprava nastavení zvuku, ověřte,
že je zvoleno nastavení Stereo a jsou správně zvolena nastavení v části Ekvalizér.
V případě potřeby zkuste vrátit nastavení
zvuku na standardní hodnoty.
Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru:
• Ověřte, zda je zvolena správná hodnota
nastavení Stereo vyvážení podle pokynů
v části 5.3.5 Úprava nastavení zvuku.
9.5
Problémy s připojením
HDMI
Dochází k problémům se zařízeními
připojenými prostřednictvím rozhraní
HDMI
• Podpora systému HDCP může způsobit prodlevu v zobrazení obsahu ze zařízení na
televizoru.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení a
na obrazovce není žádný obraz, zkuste
přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět,
čímž proceduru znovu spustíte.
• Pokud dochází k občasným výpadkům
zvuku, vyhledejte v uživatelské příručce
zařízení připojeného prostřednictvím
rozhraní HDMI, zda jsou použita správná
nastavení výstupu. Můžete také zkusit připojit audiosignál ze zařízení s rozhraním
HDMI k televizoru prostřednictvím
konektoru AUDIO IN na zadní straně
televizoru.
• Pokud je použit adaptér z HDMI na DVI nebo kabel s koncovkami HDMI a DVI,
ověřte, zda je připojen dodatečný
audiokabel ke konektoru AUDIO IN. Je také
třeba přiřadit audiokonektor podle pokynů
v části 7.4.2 a 7.4.3.
9.6
Problémy s připojením USB
Televizor nezobrazuje obsah zařízení
USB:
• Nastavte zařízení do režimu „Mass Storage
Class“ podle pokynů v dokumentaci
k zařízení.
•
Je možné, že dané zařízení USB není
s televizorem kompatibilní.
•
Některé formáty audiosouborů a obrázků
nejsou podporovány. Viz část 8 Technické
údaje, kde naleznete seznam podporovaných
typů souborů.
DDPoznámka
Než nás budete kontaktovat, připravte si
údaje o modelu televizoru a jeho výrobním
čísle. Tyto údaje jsou uvedeny na zadní a
boční straně televizoru a také na obalu.
Audiosoubory a soubory s obrázky se
nepřehrávají nebo nezobrazují plynule
• Je možné, že přenosová rychlost je
omezena maximální přenosovou rychlostí
zařízení USB.
9.7
Problémy s připojením PC
Zobrazení z počítače není na televizoru
stabilní nebo synchronizované:
• Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno
podporované rozlišení a obnovovací
frekvence. Viz část 8 Technické údaje,
kde naleznete podporovaná rozlišení a
obnovovací frekvence.
9.8
Kontakt
Čeština
Pokud se vám nedaří problém vyřešit,
přečtěte si informace v části častých otázek
(FAQ) pro tento televizor na stránkách
www.philips.com/support.
Jestliže tím problém nevyřešíte, obraťte se
na středisko podpory zákazníků ve vaší zemi
uvedené v této uživatelské příručce.
BBVAROVÁNÍ
Nepokoušejte se televizor sami opravovat.
Mohlo by dojít k vážnému zranění,
neopravitelnému poškození televizoru nebo
zneplatnění záruky.
CS-49
Rejstřík
A
Active Control 18
Aktualizace softwaru
Aktualizace (analogové) 30
Aktualizace (digitální) 30
Kontrola verze 29
Ověření dostupnosti 30
Analogové
Jemné doladění kanálů 33
Nastavení kanálů 32
Anténa
Připojení 8
Automatické vypnutí 25
Automaticky
Surround 21
Vyrovnávání hlasitosti 20
Automatický
Instalace kanálů 31
B
Barevný tón 17
Bezpečnostní informace 3
Bok
Konektory 5
Ovládací prvky 5
C
Časovače
Automatické vypnutí 25
Časový spínač 25
Časová zóna 32
Časový spínač 25
D
Dálkové ovládání
Baterie 9
Další funkce 14
Základní funkce 6
CS-50
Dekodér 44
Delta hlasitost 21
Demo 35
Digitální
Rozhlas 29
Služby 44
Teletext 22
Dynamický kontrast 18
E
Ekvalizér 20
Elektrická síť
Připojení 9
EPG (Electronic Programme Guide)
Použití 24
F
Formáty videa 46
Fotografie a hudba
Poslech hudby 29
Připojení zařízení USB 28
Zobrazení fotografií 28
Zobrazení prezentace s hudbou 29
Funkce smart settings
Aktuální 18
Film 19
Jasné 18
Standardní 18
H
HDCP 37
HD Natural Motion 18
Hlasitost
Automatické vyrovnávání 20
Delta 21
Sluchátka 20
Úprava hlasitosti 12, 20
Hodiny 17
J
Jas 17
K
Kabel HDMI 37
Kabel SCART 38
Kanály
Aktualizace seznamu kanálů 34
Dekodér 44
Instalace
Ručně 32
nastavení
Automatický 31
Odinstalování 34
Přejmenování 33
Přeskupení 34
Seznam všech kanálů 23
Seznamy oblíbených kanálů
Nastavení 23
Použití 24
Výběr 23
Test digitálního příjmu 34
Změna 12
Komponentní kabel 38
Kompozitní 38
Konektory vzadu 5
Kontrast 17
M
Modul CA (Conditional Access)
Nabídka 45
Vložení 45
N
Nabídka
Hlavní
Použití 15
Přístup 15
Nabídka Teletext 22
Rodičovský zámek 26
Rychlý přístup
Použití 16
Nabídka Rychlý přístup 16
Nabídky
Jazyk 31
Napájení
Připojení 9
Nastavení
Ambilight
Úprava nastavení 21
Obraz
Použití Asistenta nastavení 17
Použití funkce smart settings 18
Úprava nastavení 17
Změna formátu 19
Umístění televizoru
Změna umístění 21
Zvuk
Úprava nastavení 20
Nastavení zařízení 43
Nástěnná konzola VESA 7
O
Obraz
Použití Asistenta nastavení 17
Použití funkce smart settings
Aktuální 18
Film 19
Jasné 18
Standardní 18
Úprava nastavení
Active Control 18
Barevný tón 17
Barva 17
Dynamický kontrast 18
HD Natural Motion 18
Jas 17
Kontrast 17
Odstín 17
Čeština
Jazyk
Audio 20
Nabídky 31
Titulky 27
Jazyk zvuku 20
Jemné doladění kanálů 33
CS-51
Osobní zabarvení 18
Ostrost 17
Pixel Plus HD 18
Redukce MPEG artefaktů 18
Redukce šumu 18
Senzor osvětlení 18
Zvýšení sytosti barev 18
Změna formátu 19
Ochrana životního prostředí 4
Odinstalování kanálů 34
Odstín 17
Odstraňování problémů 46
Osobní zabarvení 18
Ostrost 17
P
Philips EasyLink 44
Pixel Plus HD 18
Přejmenování kanálů 33
Přeskupení kanálů 34
Připevnění televizoru na zeď 7
Připojení
Konektory na boku 37
Konektory vzadu 36
Kvalita kabelů
HDMI 37
Komponentní 38
Kompozitní 38
S-Video 38
SCART 38
Nastavení zařízení
Přiřazení dekodéru kanálu 44
Přiřazení ke konektorům 43
Philips Easylink
Aktivace/deaktivace 44
Použití 44
Zařízení
Digitální přijímač HD 40
Herní konzola/videokamera 43
Modul CA (Conditional Access) 45
PC 43
Přehrávač disků Blu-ray 39
CS-52
Přehrávač DVD 39
Rekordér DVD/Digitální přijímač 41
Rekordér DVD/Přijímač 41
Rekordér DVD/Systém domácího kina 42
Satelitní přijímač 40
USB 28
Přiřazení
Zařízení 43
Prostorový zvuk
Auto 21
Režim 20
R
Recyklace výrobku 4
Redukce MPEG artefaktů 18
Redukce šumu 18
Resetování na tovární nastavení 35
Režim Doma 21
Režim Obchod 21
Rodičovský zámek 26
Nastavení rodičovského zámku 26
Uzamčení jednoho nebo více kanálů/
zařízení 26
Uzamčení od určitého času 26
Uzamčení všech kanálů/zařízení 26
Zadání/změna kódu 26
Rozhlasové stanice 29
Ruční nastavení kanálů 32
S
S-Video 38
Senzor osvětlení 18
Seznam všech kanálů 23
Seznamy oblíbených kanálů 23
Stereo vyvážení
Zvuk 20
T
Technické údaje 46
Teletext
Další funkce
Vzadu 36
Zařízení 39
Resetování na tovární nastavení 35
Rodičovský zámek 26
Sledování
Kanály 12
Zařízení 12
Stojan 8
Teletext
Další funkce 21
Základní funkce 13
Titulky 27
Umístění 7
Ideální vzdálenost 7
Vedení kabelů 9
Začínáme 7
Zapnutí a vypnutí
Přepnutí do pohotovostního režimu 11
Vypnutí 11
Zapnutí 9, 11
Zapnutí z pohotovostního režimu 11
Titulky
Analogové televizní vysílání 27
Digitální televizní vysílání 27
Jazyk 27
Tovární nastavení 35
U
Údržba
Obrazovka 4
Životní prostředí 4
Údržba obrazovky 4
Umístění televizoru 7
Čeština
Digitální teletext 22
Dual Screen 21
Hledání 22
Jazyk 22
Odkrytí 22
Opakování podstránek 22
Teletext 2.5 23
Teletext T.O.P 21
Výběr podstránek 21
Zvětšení 22
Teletextové teletext 21
Teletext v režimu Dual Screen 21
Televizor
Aktualizace softwaru 29
Časovače
Automatické vypnutí 25
Časový spínač 25
Dálkové ovládání
Baterie 9
Další funkce 14
Základní funkce 6
Demo 35
EPG (Electronic Programme Guide) 24
Fotografie a hudba 27
Hlasitost 12
Hlavní nabídky
Použití 15
Přístup 15
Kanály
Seznamy oblíbených kanálů 23
Změna 12
Nabídka Rychlý přístup
Použití 16
Nastavení kanálů 31
Ovládací prvky na boku 5
Přehled 5
Připevnění televizoru na zeď 7
Připojení
Anténa 8
Bok 37
Elektrická síť 9
Kvalita 37
V
Volba systému 32
Vypnutí zvuku 14
Y
Y Pb Pr 38
CS-53
Z
Zámek Kensington 7
Zapnutí a vypnutí televizoru
Přepnutí do pohotovostního režimu 11
Vypnutí 11
Zapnutí 9, 11
Zapnutí z pohotovostního režimu 11
Zařízení
Sledování 12
Zařízení USB
Odpojení 28
Připojení 28
Země
Výběr 31
Zvuk
Úprava nastavení
Automatické vyrovnávání hlasitosti 20
Automatický prostorový zvuk 21
Delta hlasitost 21
Ekvalizér 20
Hlasitost 20
Hlasitost sluchátek 20
Jazyk zvuku 20
Mono/Stereo 20
Režim Surround 20
Stereo vyvážení 20
Zvuk I/II 20
Zvuk mono 20
Zvuk stereo 20
Zvuk I/II 20
Zvýšení sytosti barev 18
CS-54
CS-55
Čeština
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39393
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising