Philips | 32PFL3007H/12 | Owner's Manual | Philips 3800 series LED televizor 50PFL3807H/12 Uživatelská příručka

Philips 3800 series LED televizor 50PFL3807H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL30x7H
PFL30x7T
PFL30x7K
PFL31x7H
PFL31x7K
PFL32x7H
PFL33x7H
PFL35x7H
PFL35x7T
PFL35x7K
PFL38x7H
PFL38x7T
PFL38x7K
CS Uživatelská příručka
Obsah
1
2
3
4
5
6
CS
Začínáme
3
Seznámenís televizorem
Ovládacíprvky televizoru
Důležité informace
Udržitelnost
Nápověda a podpora
3
4
7
10
12
Pouţití televizoru
13
Sledovánítelevize
Zobrazení programového průvodce
Prohlížení médií
Procházení služby Smart TV
13
17
17
19
Širší vyuţití televizoru
21
Hraníher
Prohlížení teletextu
Nastavení zámku a časovače
Použití funkce EasyLink
Použití funkce Scenea
21
21
22
24
27
Nastavenítelevizoru
28
Obraz a zvuk
Nastavení kanálů
Nastavení satelitních kanálů
Nastaveníjazyka
Univerzální nastavení přístupu
Další nastavení
Aktualizace softwaru
Obnovenívýchozích nastavení
28
30
32
33
34
35
36
36
Připojení televizoru
37
Informace o kabelech
Připojení zařízení
Připojení více zařízení
Sledováníobsahu z připojeného
zařízení
Síť a internet
Common interface
37
39
46
Řešení problémů
52
Obecné problémy
Problémy s kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
Problémy se sítí
Kontaktování společnosti Philips
52
52
53
54
54
55
55
2
48
49
51
7
8
Specifikace výrobku
56
Napájení a příjem signálu
Obraz a zvuk
Rozlišení displeje
Multimédia
Možnosti připojení
Možnosti upevnění televizoru
Verze nápovědy
56
56
57
57
58
59
61
Rejstřík
62
Seznámenís televizorem
TV s vysokým rozlišením
Pokud je televizor vybaven displejem
s vysokým rozlišením (HD), můžete sledovat
video v rozlišení HD například následujícími
způsoby:

přehrávač disků Blu-ray připojený
pomocí kabelu HDMI a přehrávající disk
Blu-ray,

přehrávač disků DVD s funkcí
upscalingu připojený pomocíkabelu
HDMI a přehrávající disk DVD,

pozemní vysílání v rozlišení HD (DVB-T
nebo DVB-T2 MPEG4),

digitální přijímač vysílání v rozlišení HD,
připojený pomocí kabelu HDMI,
přehrávající obsah v rozlišení HD od
kabelového nebo satelitního operátora,

herníkonzole HD připojená pomocí
kabelu HDMI se spuštěnou hrou
v rozlišení HD.
Smart TV
Pomocí sady aplikací Smart TV* můžete z
televizoru učinit centrum svého digitálního
života.

Pokud televizor připojíte k domácí síti,
můžete sdílet filmy, obrázky či hudbu
uloženou v počítači či síťovém
mediálním serveru.*

Pokud televizor připojíte k internetu,
můžete v něm pomocí aplikace
Youtube Leanback* a jiných aplikací
Smart TV* přehrávat spoustu filmů,
obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Dejte svým hovorům nový rozměr a
kontaktujte přátele a známé na velké
obrazovce. Pomocí zařízení Philips HD
Media Box a kamery Philips TV (obojí
se prodává samostatně) můžete z
televizoru uskutečňovat hovory.
Užívejte si videa v rozlišení HD a
vynikající kvality zvuku přímo z pohodlí
vaší pohovky. Začněte volat hned teď!*
*Tato funkce je k dispozici pouze u
některých modelů.
Přehrávání médií
Pokud televizor připojíte k paměťovému
zařízení USB, můžete přehrávat filmy, hudbu
a obrázky na širokoúhlé obrazovce
s vynikajícím zvukem.
Programoví průvodci
Elektronický programový průvodce (EPG)
vám umožňuje zjistit, co právě hraje a co
bude následovat, nebo co se bude hrát
v příštích osmi dnech.
EasyLink
Pokud televizor připojíte k zařízením
vyhovujícím standardu HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), jako je
přehrávač disků Blu-ray nebo domácíkino,
můžete všechna tato zařízení ovládat
zároveň pomocí jednoho dálkového
ovladače. Stačí jen po připojení zapnout
funkci EasyLink.
Intuitivnínabídky
Pomocíintuitivních nabídek televizoru
můžete snadno přistupovat k požadovaným
kanálům či mediálním souborům a
přizpůsobovat nastavení televizoru svým
potřebám.
CS
3
Čeština
1 Začínáme
Ovládacíprvky televizoru
Zadníovládacíprvky
Modely 26PFL32x7 a 22PFL32x7:
Modely PFL38x7, PFL35x7, PFL33x7,
42PFL32x7, 32PFL32x7, PFL31x7 a
PFL30x7:
1. (POHOTOVOSTNÍ REŢIM): Zapnutí
nebo vypnutítelevizoru.
2. CH +/- (Kanál +/-): Slouží k přepnutí na
další nebo předchozí kanál.
3.
(Zdroj): Přístup k připojenému
zařízení.
4.
+/- (VOLUME +/-): Zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
CS
4
1.
+/- (VOLUME +/-): Zvýšení nebo
snížení hlasitosti.
2. CH
(Kanál
): Přepnutí na další
nebo předchozí kanál.
3. Žádná funkce.
4.
(Zdroj): Přístup k připojenému
zařízení.
5. (POHOTOVOSTNÍ REŢIM): Slouží k
zapnutínebo vypnutítelevizoru.
Modely PFL32x7 a PFL38x7 – televizory s
úhlopříčkou 22 aţ 50 palců:
Model PFL35x7 – televizory s úhlopříčkou
19 aţ 24 palců:
1. Senzor dálkového ovladače
Namiřte dálkový ovladač na senzor.
Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním a
televizorem nenachází žádný nábytek nebo
jiné předměty.
Modely PFL30x7, PFL31x7, PFL33x7 a
PFL35x7 – televizory s úhlopříčkou 32 aţ
47 palců
1. Senzor dálkového ovladače
Namiřte dálkový ovladač na senzor.
Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovládáním a
televizorem nenachází žádný nábytek nebo
jiné předměty.
Dálkový ovladač
Čeština
Senzory
1. (POHOTOVOSTNÍ REŢIM): Zapnutí
televizoru nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
2. Tlačítka pro přehrávání: Ovládání
přehrávání mediálních souborů.
3.
SOURCE: Přístup k připojenému
zařízení.
4.
FORMAT: Změna formátu obrazu.
5.
TV: Přepnutí zdroje na televizní
vysílání.
6. (Domů): Otevření nabídky Doma.
7. OK: Potvrzenízadánínebo výběru.
8.
(Navigační tlačítka): Slouží k
ovládání nabídek a výběru položek.
CS
5
9.
LIST: Přístup k seznamu televizních
kanálů.
10.
INFO: Zobrazeníinformacío
aktuální činnosti.
11. ADJUST: Ú prava nastavenítelevizoru.
12. OPTIONS: Přístup k momentálně
dostupným možnostem.
13.
(Zpět): Slouží k návratu na předchozí
stránku nabídky nebo k ukončení funkcí
televizoru.
14. CH - / CH +: Přepínání kanálů.
15. +/− (Hlasitost): Ú prava hlasitosti.
16.
(Ztlumit): Ztlumenínebo obnovení
zvuku.
17. Barevná tlačítka: Výběr úloh nebo
možností.
Funkce tlačítek jsou dostupné v závislosti na
nabídce poskytovatele služeb.
18. SUBTITLE: Zapnutí a vypnutí titulků.
19. 0-9 (Číselná tlačítka): Výběr televizních
kanálů nebo zadání textu.
20. TEXT: Povolenínebo zakázáníteletextu.
Ovládacíprvky funkce EasyLink
Poznámka: Ovládacíprvky funkce EasyLink
jsou dostupné v případě, že připojené
zařízení vyhovuje standardu HDMI-CEC.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat televizor
spolu s ostatními zařízeními vyhovujícími
standardu HDMI-CEC pomocíjediného
dálkového ovladače.
Přístup k ovládacím prvkům funkce
EasyLink
1. Při prohlížení obsahu připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit dálkové
ovládání], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte ovládací tlačítko EasyLink a
stiskněte je OK.
Další informace o funkci EasyLink naleznete v
části Širší vyuţití televizoru > Pouţití funkce
EasyLink (Strana 24).
CS
6
Bezpečnost
Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj
zanikne.
Nebezpečí poţáru nebo úrazu elektrickým
proudem!

Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Pokud dojde
k rozlití vody na televizor nebo do něj,
okamžitě odpojte televizor z elektrické
zásuvky. Obraťte se na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips a nechte
televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.

Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti
otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla
ani na přímé sluneční světlo. Abyste
zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového
ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné
hořící předměty.



Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů
na televizoru.
Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody
nebo nadměrným teplotám.
Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Zkontrolujte, zda je
zástrčka napájecího kabelu řádně
vsunuta do elektrické zásuvky.
Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo
způsobit požár.

Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.

Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru.
Zajistěte volný přístup k zástrčce,
zásuvce a šňůře.
Nebezpečí poškození televizoru!

Ke zvedání a přenášení televizoru s
hmotností převyšující 25 kg jsou třeba
dvě osoby.

Při montáži stojanu k televizoru
používejte pouze dodaný stojan. Stojan
k televizoru pevně připojte. Umístěte
televizor na hladký rovný povrch, který
udrží váhu televizoru a stojanu.

Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu, který
televizor unese. Připevněte držák pro
montáž na stěnu pouze ke stěně, která
jej a televizor unese. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.

Před případným skladováním
odmontujte z televizoru stojan. Nikdy
televizor s namontovaným stojanem
nepokládejte.

Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.

Části výrobku mohou být vyrobeny ze
skla. Zacházejte s ním opatrně,
předejdete tak zranění nebo poškození.
CS
7
Čeština
Důleţité informace
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:

Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.

Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.

Nikdy televizor neumisťujte na vysoký
nábytek, např. na knihovnu, bez
ukotvenínábytku a televizoru ke zdi
nebo vhodné opoře.

Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!

Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte
baterii vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřívání!

Nikdy televizor neumísťujte do
uzavřených prostorů. Po všech stranách
televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 4 palce nebo 10 cm
(z důvodu zajištění proudění vzduchu).
Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, poţáru nebo poškození
napájecího kabelu!

Na napájecíkabel nepokládejte
televizor ani žádné jiné předměty.

Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během
bouřky se nedotýkejte žádné části
televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké
hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty

Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5° C (41° F), vybalte
televizor a vyčkejte, dokud teplota
televizoru nedosáhne pokojové teploty.
Teprve poté televizor připojte do
elektrické zásuvky.
CS
8
Péče o obrazovku





Nebezpečí poškození obrazovky
televizoru! Nikdy se obrazovky
nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte
a zabraňte úderům do obrazovky
jakýmikoli předměty.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte měkkým
navlhčeným hadříkem. K čištění
televizoru nikdy nepoužívejte alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro
domácnost.
Abyste zabránili deformacím
a vyblednutí barev, otřete kapky vody
co nejdříve.
Vyhýbejte se zobrazovánístatických
obrazů. Statické obrazy jsou takové
obrazy, které zůstávají na obrazovce po
dlouhou dobu. Mezi statické obrazy
patří nabídky na obrazovce, černé pruhy,
zobrazení času atd. Pokud potřebujete
statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas, abyste zabránili poškození
obrazovky.
Zamknutítelevizoru
Televizor je v oblasti základny vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington. Chcete-li televizor zabezpečit,
zakupte si samostatně prodávaný zámek
proti krádežím Kensington.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. Všechna
práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit
bez předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou majetkem společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo
příslušných vlastníků. Společnost TP Vision
Netherlands B.V. si vyhrazuje právo kdykoli
změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé
moduly či procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani
předpokládaná záruka.
Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nemůže být zodpovědná za žádné chyby v
tomto dokumentu ani za žádné potíže, ke
kterým dojde v důsledku obsahu tohoto
dokumentu. Chyby, které budou hlášeny
společnosti Philips, budou odstraněny a
publikovány na stránce technické podpory
společnosti Philips, jakmile to bude možné.
Záruční podmínky

Riziko poranění, poškození televizoru
nebo zrušení záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami.

Televizor a příslušenství používejte jen
v souladu s pokyny výrobce.

Symbol varování na zadní straně
televizoru označuje riziko úrazu
elektrickým proudem. Nikdy
neodnímejte kryt televizoru. V případě
servisu nebo opravy vždy kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti
Philips.

Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy
a montážní postupy nedoporučené
nebo neschválené v této příručce ruší
platnost záruky.
Čeština
Oznámení
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii
LCD/LED se vyznačuje vysokým počtem
barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních
pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny
nebo světlé body (červené, zelené či modré).
Jedná se o strukturálnívlastnost displeje
(nevybočující z oborových standardů), nikoli
o závadu.
Označení CE
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a
dalším příslušným ustanovením směrnic
2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES
(EMC).
\\
Soulad se standardy EMF
Společnost TP Vision Netherlands B.V. vyrábí
a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich výrobků
všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet všechny
standardy EMF (Electro Magnetic Field)
platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a
prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost TP Vision potvrzuje,
že pokud se s jejími výrobky správně zachází
a pokud jsou tyto výrobky používány pro
zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže
předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle
jej promítnout do svých výrobků.
CS
9
Ochranné známky a autorská práva
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších
zemích.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Označení HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, přičemž v
jiných zemích světa byla registrace již vydána
nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.
DLNA® , logo DLNA a DLNA Certified®
jsou ochranné známky, značky služeb nebo
certifikační značky společnosti Digital Living
Network Alliance.
Známka DLNA se vztahuje pouze na
modely PFL35x7 a PFL38x7.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
CS
10
Udrţitelnost
Ú spora energie
Tento televizor je vybaven funkcemi úspory
energie. Přístup k těmto funkcím získáte
stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém
ovladači.

Nastaveníúsporného obrazu: Můžete
použít různé kombinace nastavení
úsporného obrazu. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a poté vyberte možnost
[Ú spora energie].

Obrazovka vypnuta: Pokud chcete
poslouchat pouze zvuk televizoru,
můžete obrazovku vypnout. Ostatní
funkce budou fungovat normálně.

Nízká spotřeba v pohotovostním
reţimu: Pokročilé obvody napájení
snižují spotřebu energie televizoru na
extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo
ke ztrátě funkčnosti stálého
pohotovostního režimu.

Řízení spotřeby: Pokročilé řízení
spotřeby umožňuje snižovat spotřebu
energie televizorem.
Chcete-li zjistit, jak vaše osobní
nastavení ovlivňuje relativní spotřebu
energie televizorem, stiskněte tlačítko
a vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat demo] > [Active Control].
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací
starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí
a zdravílidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající
směrnici EU 2006/66/ES, které nelze
odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdravílidí.
Evropský energetický štítek
Evropský energetický štítek informuje o třídě
energetické úspornosti produktu. Čím je
třída energetické úspornosti produktu
zelenější, tím méně energie produkt
spotřebovává.
Na tomto štítku naleznete třídu energetické
úspornosti, průměrnou spotřebu energie při
používání produktu a průměrnou spotřebu
za 1 rok. Hodnoty spotřeby energie
produktem naleznete také na webových
stránkách společnosti Philips pro svou zemi
na adrese www.philips.com/TV.
CS
11
Čeština
Likvidace produktu
Nápověda a podpora
Pouţití nápovědy
Chcete-li na obrazovce otevřít nabídku
Nápověda, stiskněte tlačítko Ţluté tlačítko.
Chcete-li přepínat mezi nabídkou Nápověda
a nabídkou televizoru, stiskněte tlačítko Ţluté
tlačítko.
Webové stránky společnosti Philips
Pokud v nabídce [Pomoc] na obrazovce
nenajdete požadované odpovědi, můžete se
obrátit na podporu online společnosti Philips
na stránkách www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory společnosti
Philips můžete také:

vyhledat odpovědi na časté dotazy
(FAQ),

stáhnout verzi této uživatelské příručky
ve formátu PDF pro tisk,

zaslat nám e-mail s konkrétním
dotazem,

chatovat online s pracovníkem
zákaznické podpory společnosti Philips
(dostupná pouze v některých zemích).
Vyhledáváníve fóru televizoru
Vaše dotazy již mohly být zodpovězeny
komunitou uživatelů televizorů Philips.
Navštivte webové stránky
www.supportforum.philips.com.
CS
12
Kontaktování společnosti Philips
Můžete také požádat o pomoc
kontaktováním zákaznické podpory
společnosti Philips ve své zemi. Telefonní
číslo je uvedeno na letáku dodaného s tímto
produktem nebo online na adrese
www.philips.com/support.
Předtím, než se obrátíte na společnost Philips,
si poznamenejte model a sériové číslo
televizoru. Tyto informace naleznete na
zadní straně televizoru nebo na jeho obalu.
Sledovánítelevize
Zapnutía vypnutítelevizoru
Zapnutítelevizoru

Stiskněte vypínač na televizoru.

Pokud se televizor nacházív
pohotovostním režimu, stiskněte na
dálkovém ovládání tlačítko .
Poznámka: Reakci televizoru předchází
krátká prodleva.
Tip: Pokud nemůžete najít dálkový ovladač a
chcete televizor zapnout z pohotovostního
režimu, stiskněte na televizoru tlačítko
CH +/-.
Přepnutí televizoru do pohotovostního
reţimu
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
Senzor dálkového ovládánína televizoru se
rozsvítí červeně.
Vypnutítelevizoru
Stiskněte tlačítko na televizoru.
Televizor se vypne.
Poznámka: Ačkoli televizor spotřebovává
v pohotovostním režimu nebo po vypnutí
jen velmi malé množství energie, tato
spotřeba není nulová. Pokud se televizor
chystáte delší dobu nepoužívat, odpojte jej
od zdroje napájení.
Automaticky vypnout
Nastavení úspory energie umožňuje snížit
spotřebu televizoru na minimum. Tato
nastaveníjsou z výroby povolena. Pokud
divák po dobu 4 hodin neprovede žádnou
akci (stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači
nebo na zadním panelu), televizor se
automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
Zakázáníautomatického vypnutí:
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Vyberte možnost [Automatické vypnutí],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Proveďte výběr pomocí Navigační tlačítka
a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
13
Čeština
2 Pouţití
televizoru
Nastaveníhlasitosti televizoru
Přepínání televizních kanálů
Zvýšení nebo sníţení hlasitosti televizoru

Stiskněte tlačítko +/− na dálkovém
ovladači.

Stiskněte tlačítko
+/- na boční
straně televizoru.

Ztlumenínebo obnoveníhlasitosti
televizoru

Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači.

Dalším stisknutím tlačítka
hlasitost
obnovíte.
Nastaveníhlasitosti sluchátek
1. Stiskněte tlačítka
> [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru].[Zvuk]
2. Vyberte možnost [Hlasitost sluch.], poté
stiskněte tlačítko OK.

Stiskněte na dálkovém ovladači nebo
televizoru tlačítko CH +/-.
Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
kanálu.
Správa oblíbených kanálů
Chcete-li si usnadnit hledáníoblíbených
kanálů, můžete namísto seznamu všech
kanálů zobrazit seznam oblíbených kanálů.
Stisknutím tlačítka
LIST získáte přístup do
seznamu kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako
oblíbený, a stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přidat k oblíbeným],
poté stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál se zvýrazní.
Výběr kanálu zrušíte volbou [Odebrat z
oblíbených] a následným stisknutím tlačítka
OK.
Výběr seznamu kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST, poté stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Volbou možnosti [Vyberte seznam] >
[Oblíbený] zobrazte kanály v seznamu
oblíbených kanálů, nebo volbou možnosti
[Všechny] zobrazte všechny kanály.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
CS
14
Jakmile kanály nainstalujete, můžete je začít
spravovat:

Přejmenování kanálů

Změna pořadí kanálů

Poslech digitálního rádia
Přejmenování kanálů
Kanály můžete přejmenovat. Název se
zobrazuje při výběru kanálu.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a
stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přejm.], poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte jednotlivé znaky a poté stiskněte
tlačítko OK.

Pokud na obrazovce zadávánístisknete
tlačítko OK, povolíte Klávesnici na
obrazovce.

Stisknutím možností [ABC] a [abc]
můžete zvolit zadávání velkými a malými
písmeny.
5. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost
[Dokončeno] a na požádání stisknutím
tlačítka OK potvrďte zadaný název.
6. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Změna pořadí kanálů
Jakmile kanály nainstalujete, můžete jejich
pořadí podle potřeby měnit.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Změnit pořadí], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přesuňte zvýrazněný kanál na jiné místo a
poté stiskněte tlačítko OK.
6. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
7. Vyberte možnost [Uspořádání hotovo] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Poslech digitálního rádia
Pokud jsou dostupné kanály digitálního rádia,
můžete je poslouchat. Tyto kanály jsou
automaticky instalovány při instalaci
televizních kanálů.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Zobrazí se seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnosti [Vyberte seznam] >
[Rádio] a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte rozhlasovou stanici a poté
stiskněte tlačítko OK.
Výběr zdroje
Obsah připojeného zařízení můžete sledovat
následujícími způsoby:

Přidejte ikonu zařízení do nabídky
Doma, abyste k němu získali snadný
přístup, a poté zařízení z nabídky
vyberte.

Vyberte zařízení z nabídky Zdroj.
Poznámka: Připojíte-li k televizoru zařízení
kompatibilníse standardem HDMI-CEC, je
automaticky přidáno do nabídky Doma.
Přidání nového zařízení
1. Zařízení připojte a zapněte.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Přidat n. zařízení], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se zobrazípožadavek na výběr
způsobu připojení k televizoru, vyberte
konektor, který zařízení používá.
Prohlíţení z nabídky Doma
Poté, co přidáte nové zařízení do nabídky
Doma, můžete vybrat jeho ikonu a začít je
používat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
CS
15
Čeština
Nastavení seznamů kanálů
Prohlíţení z nabídky Zdroj
Můžete také stisknout tlačítko
SOURCE
a zobrazit tak seznam s názvy konektorů.
Vyberte konektor sloužící k propojení
zařízení s televizorem.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Stiskem tlačítka Navigační tlačítka vyberte
konektor ze seznamu.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Pouţití inteligentního nastavení
Televizor je dodáván s nastaveními Smart
Picture a Smart Sound. Tato nastavení
můžete použít nebo přizpůsobit.
Výběr preferovaného nastavení obrazu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte položku [Smart Obraz].
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití individuálního
nastaveníobrazu.

[Jasné]: Nastaveníbohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.

[Přírozené]: Nastavení přirozeného
obrazu.

[Kino]: Ideálnínastavenípro filmy.

[Hra]: Ideálnínastavenípro hry.

[Ú spora energie]: Nastaveníumožňující
nejvýraznější úsporu energie.

[Standardní]: Výchozínastavenívhodné
pro většinu prostředí a typů videa.

[Fotografické]: Ideálnínastavenípro
fotografie.

[Osobní]: Přizpůsobení a uložení
osobního nastaveníobrazu.
CS
16
Výběr preferovaného nastavení zvuku
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte položku [Smart Zvuk].
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití vlastních nastavení
zvuku.

[Standardní]: Nastavenívhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.

[ZPRÁ VY]: Ideálnínastavenípro
mluvené slovo, jako např. při sledování
zpráv.

[Kino]: Ideálnínastavenípro filmy.

[Hra]: Ideálnínastavenípro hry.

[DRAMA]: Ideálnínastavenípro drama.

[SPORT]: Ideálnínastavenípro sport.
Změna formátu obrazu
Formát obrazu můžete změnit, aby
vyhovoval zdroji videa.
1. Stiskněte tlačítko
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a stisknutím tlačítka
OK volbu potvrďte.
Dostupnost formátů obrazu závisí na zdroji
videa:

[Automaticky vyplnit]: Upraveníobrazu
tak, aby vyplnil celou obrazovku (titulky
zůstanou viditelné). Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Automatický zoom]: Zvětšení obrazu
na celou obrazovku. Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Superzoom]: Odstranění černých
pruhů po stranách při vysílání
ve formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD
ani u PC.

[4:3]: Zobrazeníklasického formátu 4:3.

[Rozšířený obraz 16:9]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.
Nedoporučuje se u HD ani u PC.

[Širokoúhlá obrazovka]: Roztažení
obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.

[Bez měřítka]: Poskytuje maximální
rozlišení pro počítače. Dostupné, pouze
pokud je v nabídce Obraz povolen
režim PC.
Informace o digitálních televizních kanálech
můžete prohlížet v programových
průvodcích od provozovatelů vysílání. Tyto
informace mohou obsahovat:

Programy kanálů pro daný den
(„Aktuální a následující pořady“) nebo
až 8 dní v závislosti na podpoře ze
strany provozovatele vysílání.

Obsah programů
Poznámka: Programoví průvodci jsou
dostupní pouze v určitých zemích.
Nastavení programového průvodce
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku [Programový průvodce].
Přístup k průvodci televizních programů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Programový průvodce],
poté stiskněte tlačítko OK.
Moţnosti průvodce televizních programů
Průvodce je možné přizpůsobit tak, aby
zobrazoval následujícíinformace:

Připomenutí začátků pořadů

Zobrazení pouze vybraných kanálů
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Nast. upomínku]: Nastavení
připomenutí pořadů.

[Smazat upomínky]: Zrušení
nastavených připomenutí pořadů.

[Změnit den]: Nastavenízobrazeného
dne.

[Zobrazit info]: Zobrazeníinformacío
pořadu.

[Vyhledávání podle ţánru]: Vyhledávání
televizních programů podle žánru.

[Naplánované připomínky]: Seznam
připomenutí pořadů.

[Získat data EPG]: Aktualizace
posledních informacío programu.
Prohlíţení médií
Čeština
Zobrazeníprogramového
průvodce
Jaké jsou moţnosti
V televizoru můžete přehrávat videa,
fotografie a hudbu z následujících zařízení:

počítač připojený k domácísítí(pouze
modely se síťovým konektorem),

zařízení USB připojené k televizoru.
Přehrávání souborů z počítače
Co je potřeba
Tato funkce je k dispozici pouze u některých
modelů.

Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť,
připojenou k Universal Plug and Play
(uPnP) směrovači.

Bezdrátový adaptér USB Philips (PTA01)
nebo kabel sítě LAN sloužící k připojení
televizoru k domácísíti

Mediální server spuštěný v počítači

Odpovídajícínastaveníbrány firewall,
která v počítači povolují provoz
mediálního serveru
Nastavení sítě
1. Připojte váš televizor a počítač do stejné
domácí sítě. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Síť a internet.
2. Zapněte počítač a směrovač.
Poznámka:
Jestliže z důvodu vnějších elektrických
rušivých jevů (např. elektrostatického výboje)
nedojde k návratu přístroje do režimu
DLNA, je vyžadován zákrok uživatele.
Nastavenísdílenímédií
1. Abyste mohli sdílet mediálnísoubory,
nainstalujte v počítači mediální server. Mezi
dostupné mediální servery patří následující
programy:

Počítače PC: Windows Media Player
11 (nebo vyšší) nebo TVersity

Počítače Mac: Twonky
2. Aktivujte v počítači sdílení médií
prostřednictvím mediálního serveru. Bližší
informace o způsobu nastavení mediálního
serveru naleznete na webových stránkách
mediálního serveru.
CS
17
Přehrávání souborů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Procházet síť], poté
stiskněte tlačítko OK. Pokud se spustí
instalace sítě, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Přehrávání můžete ovládat stisknutím
tlačítka Tlačítka pro přehrávání na dálkovém
ovládání.
Přehrávání souborů z jednotky USB
Pokud vlastníte úložné zařízení USB s
fotografiemi, videem nebo hudbou, můžete
tyto soubory přehrávat v televizoru.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že paměťové
zařízení USB není podporováno, ani za
jeho případné poškození či ztrátu dat.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
paměťové zařízení USB s odběrem více
než 500 mA, nezapomeňte je připojit k
externímu zdroji napájení.
Prohlíţení obsahu jednotky USB
1. Ke konektoru USB na televizoru připojte
zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Procházet USB] a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Přehrávání můžete ovládat stisknutím
tlačítka Tlačítka pro přehrávání na dálkovém
ovládání. Informace naleznete v části Pouţití
televizoru > Prohlíţení médií > Moţnosti
přehrávání (Strana 18).
CS
18
Moţnosti přehrávání
Sledovánívidea
Stisknutím Navigační tlačítka vyberte
videosoubor a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka pozastavíte
nahrávání.

Stisknutím tlačítka nahrávání
ukončíte.

Stisknutím tlačítka
/
lze
vyhledávat vzad nebo vpřed.

Stisknutím tlačítka
ukončete
prohlížeč obsahu.
Moţnosti přehrávání videa
Během přehrávání videa můžete stiskem
tlačítka OPTIONS otevřít následující
možnosti:

[Titulky]: Výběr dostupných nastavení
titulků.

[Jazyk zvuku]: Výběr dostupného jazyka
zvuku.

[Opakovat]: Opakovánívidea, skladby
nebo alba.

[Zobrazit info]: Zobrazenínázvu
souboru.

[NastaveníEco]: Výběr režimu úspory
energie.
Poslech hudby
Stisknutím Navigační tlačítka vyberte
hudebnístopu a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka pozastavíte
nahrávání.

Stisknutím tlačítka nahrávání
ukončíte.

Stisknutím tlačítka
/
lze
vyhledávat vzad nebo vpřed v konkrétní
hudební skladbě.

Prohlížeč obsahu ukončíte stisknutím
tlačítka .

[NastaveníScenea]: Nastavení
vybraného obrázku jako tapety
televizoru. Informace naleznete v části
Širší vyuţití televizoru > Zobrazení
funkce Scenea (Strana 27).
Procházení sluţby Smart TV
Jaké jsou moţnosti
*Tato funkce je k dispozici pouze u
některých modelů.
Internetové aplikace, což jsou webové
stránky speciálně upravené pro televizor,
umožňují sledování videa online.
Poznámka:

Dostupnost služeb a aplikací Smart TV
se v jednotlivých zemích liší.

Služba Smart TV zobrazuje vždy jen
jednu stránku na celou obrazovku.

Některé webové stránky se nemusí
správně zobrazovat. Funkce vyžadující
zásuvné moduly nemusíbýt dostupné.

Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nenese odpovědnost za obsah a kvalitu
obsahu poskytovaného poskytovateli
obsahu služeb.
Co je potřeba
1. Připojte televizor k Internetu
prostřednictvím domácí sítě.
2. Připojte směrovač v domácí síti k
vysokorychlostnímu připojení k internetu.
3. Zapněte směrovač.
4. Nastavte síť. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Síť a internet.
CS
19
Čeština
Moţnosti přehrávání hudby
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte
přístup, nebo ukončíte následující možnosti
hudby:

[Opakovat]: Opakovánískladby nebo
alba.

[Přehrát jednou]: Přehrání skladby
jednou.

[Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Aktivace nebo deaktivace přehrávání
skladeb v náhodném pořadí.

[Zobrazit info]: Zobrazenínázvu
souboru.

[NastaveníEco]: Výběr režimu úspory
energie.
Zobrazení obrázků
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte
obrázek a poté tlačítkem spusťte
prezentaci.

Stisknutím tlačítka pozastavíte
nahrávání.

Stisknutím tlačítka nahrávání
ukončíte.

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka lze
vyhledávat obrázky.

Prohlížeč obsahu ukončíte stisknutím
tlačítka .
Moţnosti prezentace obrázků
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte
přístup, nebo ukončíte následující možnosti
obrázků:

[Přechody prezentace]: Nastavení
přechodu z jednoho obrázku na další.

[Frekvence prezentace]: Nastavení
doby zobrazení každého obrázku v
prezentaci.

[Opakovat] / [Přehrát jednou]:
Jednorázové nebo opakované zobrazení
prezentace.

[Náhodné přehrávání vypnuto] /
[Náhodné přehrávání zapnuto]:
Aktivace nebo deaktivace náhodného
zobrazení obrázků v prezentaci.

[Otočit obraz]: Otočení obrázku.

[Zobrazit info]: Zobrazeníinformacío
souboru.
Přístup k aplikacím Smart TV
Pokud je televizor připojen prostřednictvím
domácí sítě k internetu, můžete sledovat
videa ve službě YouTube a prohlížet
mediálnísoubory v síťových úložištích.
YouTube Leanback
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [YouTube], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce,
abyste mohli začít sledovat videa.
4. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Procházení sítě
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Procházet síť], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte síť, k níž se chcete připojit.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte soubor a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka
odejděte.
CS
20
Hraníher
Přidání herní konzole
Na širokoúhlé obrazovce televizoru můžete
hrát hry z herních konzolís vynikajícím
zvukem. Než začnete, připojte konzoli k
tomuto televizoru. Informace naleznete v
části Připojení TV > Připojení zařízení >
Herníkonzole (Strana 43).
Snadný přístup si zajistíte přidáním herní
konzole na úvodníobrazovku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Přidejte svá zařízení]
> [Herníkonzola], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Herní konzoli přidejte podle pokynů na
obrazovce.
Nastaveníher
Možnost Hra v nastaveních Smart Picture
slouží k optimalizaci displeje televizoru pro
přehrávání her bez prodlevy obrazu.

Pokud herní konzoli přidáte do nabídky
Doma jako [Herníkonzola], televizor
aktivuje nastaveníher automaticky.

Pokud se herní konzole přidá do
nabídky Doma jako přehrávač disků
Blu-ray nebo DVD, upravte nastavení
[Smart Obraz] na hodnotu [Hra]. Až
poté bude možné hrát hru.
Aktivace nastaveníher
1. Stiskněte tlačítko ADJUST.
2. Vyberte možnosti [Smart Obraz] > [Hra],
a poté stiskněte tlačítko OK. Televizor je
nyní připraven ke hraní hry.
Poznámka: Jakmile hraní ukončíte, aktivujte
zpět obvyklé nastavení Smart Picture.
Prohlíţeníteletextu
Výběr stránky
Při sledování kanálů obsahujících teletext
můžete prohlížet obsah teletextu.
1. Vyberte kanál obsahujícíteletext a
stiskněte tlačítko TEXT.
2. Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:

Zadáním čísla stránky pomocí Číselná
tlačítka.

Zobrazení následující nebo předchozí
stránky stisknutím tlačítka CH + / CH -.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
3. Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Moţnosti teletextu
1. Během prohlížení teletextu stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte požadovanou možnost:

[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuálnístránky.

[Dvojitá obrazovka] / [Celá
obrazovka]: Aktivace nebo deaktivace
teletextu dvojité obrazovky. Dvojitá
obrazovka umožňuje zobrazit aktuální
kanál na jedné polovině obrazovky a
teletext na druhé polovině obrazovky.

[Přehled T.O.P.]: Teletextové stránky
T.O.P. (Table Of Pages) umožňují
snadno přecházet z jednoho tématu na
jiné bez zadávání čísel stránek.

[Zvětšit] / [Norm. zobrazení]:
Přiblížení stránky. Stisknutím tlačítka
Navigační tlačítka se můžete
pohybovat po zvětšené stránce.

[Odhalit]: Skrytínebo zobrazenískryté
informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.

[Opakovánípodstránek]: V případě
dostupných podstránek bude každá
automaticky zobrazena.

[Jazyk]: Přepnutí na odlišnou jazykovou
skupinu kvůli správnému zobrazení
znaků.
3. Stisknutím tlačítka OPTIONS nastavení
ukončíte.
CS
21
Čeština
3 Širší vyuţití
televizoru
Jazyk teletextu
Teletext 2.5
U digitálních televizních kanálů, jejichž
provozovatelé poskytují různé jazyky
teletextu, můžete vybrat upřednostňovaný
primárnía sekundárníjazyk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Jazyky] > [Primární
teletext] nebo [Sekundárníteletext].
4. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Funkce Teletext 2.5 umožňuje prohlížení
teletextu ve více barvách a s lepší grafikou
než u normálního teletextu. Pokud je
teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím
nastavenízapnutý.
Zapnutínebo vypnutíteletextu 2.5
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Teletext 2.5] >
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Podstránky
Pokud teletextová stránka obsahuje několik
podstránek, můžete prohlížet jednotlivé
podstránky za sebou. Podstránky se zobrazují
na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
Pokud jsou dostupné podstránky, vyberte je
stisknutím tlačítka nebo .
Digitálníteletext
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu nabízívlastnídigitálnítext nebo
interaktivní služby, můžete prohlížet digitální
teletext. Některé kanály, jako je například
BBC1, nabízídigitálníteletext s
interaktivnějšími funkcemi.
Poznámka: Digitální textové služby jsou
blokovány, pokud jsou vysílány a aktivovány
titulky. Informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastaveníjazyka > Titulky
(Strana 33).
V režimu digitálního teletextu:

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
zvolte nebo zvýrazněte položky.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
zvolte požadovanou možnost a
tlačítkem OK volbu potvrďte nebo
aktivujte.
CS
22
Nastavenízámku a
časovače
Hodiny
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy
odeslán poskytovatelem vašich televizních
služeb.
Zobrazeníhodin televizoru
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Hodiny] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Hodiny se zobrazujív pravém horním rohu
televizníobrazovky.
Změna reţimu hodin
Režim hodin lze nastavit na automatický
nebo ruční. Ve výchozím nastavení se
používá automatický režim, který hodiny
synchronizuje s časovým pásmem UTC.
Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá,
změňte režim hodin na [Ruční].
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby].
3. Vyberte možnost [Hodiny] > [Auto.
hodiny].
4. Vyberte možnosti [Automatický] nebo
[Ruční] a poté stiskněte tlačítko OK.
Automatické vypnutí
Po uplynutí zadané doby se televizor může
přepnout do pohotovostního režimu. Během
odpočítávání zadaného času můžete
televizor vypnout nebo můžete resetovat
automatické vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby] >
[Auto vypnutí].
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
nastavte automatické vypnutí.
Automatické vypnutí lze nastavit až na 180
minut v intervalech po pěti minutách.
Chcete-li automatické vypnutívypnout,
nastavte je na nula minut.
4. Stisknutím tlačítka OK automatické
vypnutíaktivujete. Po uplynutízadané doby
se televizor přepne do pohotovostního
režimu.
Dětská pojistka
Děti můžete před nevhodnými televizními
pořady ochránit zamknutím televizoru nebo
zablokováním programů nevhodných do
určitého věku.
Nastavení nebo změna kódu dětského
zámku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Rodičovský zámek].
3. Vyberte možnost [Nastavit kód] nebo
[Změnit kód].
4. Zadejte kód pomocíČíselná tlačítka.
Tip: Pokud kód zapomenete, můžete
zadáním „8888“ přepsat všechny existující
kódy.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů
1. V nabídce dětské pojistky vyberte položku
[Zámek kanálu].
2. Vyberte kanál, který chcete zamknout
nebo odemknout, a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Pokud budete vyzváni, zadejte kód dětské
pojistky pomocíČíselná tlačítka.
4. Restartujte televizor, abyste pojistku
aktivovali.
Poznámka:
Pokud zamknuté kanály otevřete ze seznamu
kanálů, budete vyzváni k zadáníkódu
pojistky.
Rodičovské hodnocení
Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval
pouze pořady s hodnocením odpovídajícím
věku vašeho dítěte. Toto omezení platí
pouze pro digitální kanály, jejichž
provozovatelé uvádíu svých programů
věkové hodnocení.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Rodičovský zámek] >
[Rodič.hodnocení].
Budete vyzváni k zadání kódu dětské pojistky.
4. Stisknutím tlačítka Číselná tlačítka zadejte
kód rodičovského zámku.
5. Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Všechny programy určené vyšší než vybrané
věkové skupině jsou zablokovány.
Informace o kódech dětské pojistky
naleznete v části Širší vyuţití televizoru >
Nastavenízámků a časovačů > Dětský
zámek (Strana 23).
CS
23
Čeština
Aktivace nebo deaktivace letního času
Letní čas můžete v závislosti na oblasti, kde
se nacházíte, aktivovat či deaktivovat. Před
aktivací či deaktivací letního času nastavte
režim hodin na možnost [Auto. hodiny] >
[Ruční].
1. V nabídce [Hodiny] vyberte položku
[Letní čas].
2. Vyberte možnosti [Letní čas] nebo
[Standardní čas] a stiskněte tlačítko OK.
Letní čas byl povolen nebo zakázán.
Ruční nastavení času televizoru
Datum a čas lze nastavit ručně. Než začnete,
nastavte režim hodin na možnost [Ruční].
1. V nabídce [Hodiny] zvolte možnost
[Datum] nebo [Čas] a stiskněte tlačítko OK.
2. Volbu proveďte pomocí Navigační tlačítka.
3. Vyberte možnost [Dokončeno], poté
stiskněte tlačítko OK.
Pouţití funkce EasyLink
Jaké jsou moţnosti
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC využívat naplno.
Připojte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC pomocíkabelu HDMI
k televizoru a můžete zařízení i televizor
ovládat současně pomocí jednoho dálkového
ovládání.
Pozn.: Popis funkcístandardu HDMI-CEC se
u jiných společností liší. Patří sem například
označení Anynet (Samsung), Aquos Link
(Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Všechny
značky nejsou s funkcí Philips EasyLink plně
kompatibilní.
Po zapnutífunkce Philips EasyLink se vám
zpřístupní tyto možnosti:
Jednodotykové přehrávání
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na
správný zdroj obsahu.
Přepnutí do pohotovostního reţimu
stiskem jediného tlačítka
Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládáník
televizoru přepnete televizor i všechna
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC do
pohotovostního režimu.
Dálkové ovládáníEasyLink
Pomocídálkového ovládáník televizoru
můžete ovládat několik zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC.
Ovládání zvuků systému
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC vybavené reproduktory, můžete
si vybrat, zda zvuk televizoru chcete slyšet
z reproduktorů tohoto zařízení nebo
z reproduktorů televizoru.
CS
24
Synchronizace zvuku
Pokud televizor připojíte k domácímu kinu,
můžete zvuk a video synchronizovat, abyste
předešli vzniku prodlev obrazu a zvuku.
Zachováníkvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi zpracování obrazu
v jiných zařízeních, můžete zapnout funkci
Pixel Plus Link, abyste zachovali kvalitu
obrazu.
Maximalizovánízobrazenípro video s
titulky
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
vyhrazený pruh, který omezuje oblast pro
zobrazenívidea. Chcete-li zajistit maximální
velikost oblasti zobrazení videa, můžete
zapnout automatický posun titulků a zobrazit
titulky před obrazem videa.
Vypnout připojené zařízení
Pokud vaše připojené zařízení není aktivním
zdrojem, můžete televizor nechat přepnout
zařízení do pohotovostního režimu a šetřit
energii.
Co je potřeba

Pomocí konektoru HDMI připojte
alespoň dvě zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC. Informace
naleznete v části Připojení televizoru >
Připojení zařízení (Strana 39).

Každé ze zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC řádně nakonfigurujte

Zapněte funkci EasyLink
Zapněte funkci EasyLink
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink] >
[EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Pokud jste připojili více zařízení HDMI-CEC,
která toto nastavení podporují, můžete je
všechna společně s televizorem ovládat
pomocíjednoho dálkového ovládání.
Poznámka: Jedná se o pokročilé nastavení.
Zařízení, která toto nastavení nepodporují,
nebudou na příkazy z dálkového ovladače k
televizoru reagovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink].
3. Vyberte možnost [Dálkové ovládání
EasyLink] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto].
4. Stisknutím tlačítka OK aktivujte vybranou
možnost.
Tipy:

Pokud chcete přepnout zpět na
ovládání televizoru, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost [SledováníTV].

Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte
tlačítko
a vyberte z hlavnínabídky
jiné zařízení.

Akci ukončíte stisknutím tlačítka .
Tlačítka EasyLink
Pomocí těchto tlačítek na dálkovém ovládání
můžete ovládat zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC:

: Zapnutítelevizoru i připojeného
zařízení nebo jejich přepnutí do
pohotovostního režimu.

Tlačítka pro přehrávání: Ovládánívidea
nebo přehrávání hudby.

Číselná tlačítka: Výběr titulu, kapitoly
nebo skladby.

OK: Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání z připojeného
zařízení, potvrzení výběru nebo přístup
do nabídky zařízení.

/
: Vyhledání v připojeném
zařízení směrem zpět nebo vpřed.

: Zobrazenínabídky Doma v
televizoru.
Zařízení můžete ovládat také pomocí dalších
tlačítek EasyLink dostupných na dálkovém
ovládánína obrazovce (OSRC).
Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce
OSRC
1. Při prohlížení obsahu připojeného zařízení
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit dálkové
ovládání] a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte tlačítko na obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Výběr výstupu reproduktorů
Pokud je připojené zařízení kompatibilní s
funkcíHDMI-CEC, můžete k výstupu zvuku z
televizoru použít kabel HDMI. Zkontrolujte,
zda jste zařízení připojili ke konektoru HDMI
na televizoru. Další informace naleznete v
části Připojení televizoru > Informace o
kabelech > HDMI (Strana 37).
Konfigurace reproduktorů televizoru
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink] >
[Reproduktory TV].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK:

[Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.

[Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.

[EasyLink]: Přehrávání zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
V nabídce Úprava přepněte přenos
zvuku televizoru do připojeného
zařízení vyhovujícího standardu
HDMI-CEC.

[Autom. spuštění EasyLink]:
Automaticky vypne reproduktory
televizoru a přenáší zvuk do
připojeného zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC.
CS
25
Čeština
Současné ovládání více zařízení
Výběr výstupu reproduktorů v nabídce
Adjust (Ú pravy)
Pokud je vybrána možnost [EasyLink] nebo
[Autom. spuštění EasyLink], můžete změnit
způsob přenosu zvuku televizoru do
připojeného zařízení vyhovujícího standardu
HDMI-CEC.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte možnost [Repro] a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte jedno z následujících a stiskněte
tlačítko OK:

[Televizor]: Zapnuto ve výchozím
nastavení.
Vedenízvuku televizoru skrze televizor
a připojené zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, dokud připojené
zařízení nepřepne na systémové
ovládánízvuku. Zvuk televizoru bude
poté přehráván pomocí připojeného
zařízení.

[Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového zvuku
není v zařízení zapnutý, budou zvuk i
nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla vybrána možnost
[Autom. spuštění EasyLink], televizor
požádá připojené zařízení o přepnutí na
režim systémového zvuku.
Zařízení kompatibilní s funkcí HDMI ARC
Pokud ke konektoru HDMI-ARC na
televizoru připojíte zařízení kompatibilní s
funkcíHDMI-ARC, můžete k výstupu zvuku z
televizoru použít kabel HDMI. Dodatečný
zvukový kabel nebude zapotřebí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink].
3. Vyberte možnost [HDMI1 - výstup zvuku]
> [Zapnuto].
4. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
kompatibilního s funkcíARC.
CS
26

[Vypnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, nebo ze zařízení připojeného
pomocíkonektoru digitálního
zvukového výstupu.
5. Přehrávání lze ovládat tlačítky přehrávání
na dálkovém ovladači televizoru.
Poslech zvuku z jiného zařízení, kdyţ je
televizor v pohotovostním reţimu
Pokud je tato funkce dostupná,můžete po
stisknutítlačítka ADJUST přijímat zvuk z
připojeného zařízení Philips EasyLink, když je
televizor v pohotovostním režimu.
Synchronizace zvuku
Pokud je televizor připojen k domácímu kinu
a vyskytujíse prodlevy mezi obrazem a
zvukem, můžete zapnout synchronizaci.

Pokud používáte domácí kino Philips,
zvuk a video jsou synchronizovány
automaticky.

U ostatních značek domácích kin je
třeba synchronizaci zvuku s obrazem v
televizoru zapnout.
Zapnutí zpoţdění výstupu zvuku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk].
3. Vyberte možnosti [Zpoţdění zv. výstupu]
> [Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Zachováníkvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracováníobrazu z
jiných zařízení, můžete zapnout funkci Pixel
Plus Link.
Zapnutífunkce Pixel Plus Link
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Pixel Plus Link] >
[Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
pruh, který omezuje oblast pro zobrazení
videa. Chcete-li zajistit maximálnívelikost
oblasti zobrazení videa, můžete zapnout
automatický posun titulků. Titulky se poté
zobrazí před obrazem videa.
Zapnutí automatického posunu titulků
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink] >
[Automatický posun titulků].
3. Vyberte možnost [Zapnuto] a aktivujte ji
stisknutím tlačítka OK.
Poznámka: Ujistěte se, že formát obrazu je
v televizoru nastaven na hodnotu [Autom.
Formát] nebo [Šířka obrazu 16:9].
Vypnout připojené zařízení
Máte možnost nastavit televizi tak, aby
vypínala připojená zařízení kompatibilní s
funkcíHDMI-CEC, pokud nejsou aktivním
zdrojem. Televize připojené zařízení přepne
do pohotovostního režimu po 10 minutách
nečinnosti.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [EasyLink].
3. Vyberte možnost [Automaticky vypínat
zařízení] > [Zapnuto] a aktivujte ji
stisknutím tlačítka OK.
Pouţití funkce Scenea
Čeština
Maximalizovánízobrazenívidea
Jaké jsou moţnosti
S funkcí Scenea můžete použít obrázek jako
tapetu televizoru. Jako tapetu můžete použít
výchozínebo vlastníobrázek.
Tapeta je zobrazena po dobu 240 minut
nebo po dobu, kdy je aktivováno
automatické vypnutí.
Zapnutí
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Scenea], poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazíse výchozíobrázek.
Poznámka: Tapeta je zobrazena po dobu
240 minut nebo po dobu, kdy je aktivováno
automatické vypnutí. Další informace o
automatickém vypnutí naleznete v části Širší
vyuţití televizoru > Nastavení zámků a
časovačů > Automatické vypnutí (Strana
23).
Nahránítapety televizoru
Jako tapetu můžete nahrát také vlastní
obrázek.
Poznámka: Pokud nahrajete nový obrázek,
stávající obrázek se přepíše.
1. K televizoru připojte paměťové zařízení
USB.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Procházet USB], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
5. Vyberte možnost [NastaveníScenea],
poté stiskněte tlačítko OK.
6. Stisknutím kteréhokoli tlačítka funkci
Scenea ukončíte.
CS
27
4 Nastavení
televizoru
Obraz a zvuk




Průvodce nastavením
Nastaveníobrazu a zvuku lze vybrat pomocí
průvodce nastavením, který okamžitě ukazuje,
jak se zvolené možnosti projeví.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Rychlé
nastaveníobrazu a zvuku], a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Pokračovat], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Podle pokynů na obrazovce zvolte
preferované nastavení.
Další nastavení obrazu
Nastavení můžete změnit v nabídce Obraz.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Smart Obraz]: Přístup k
předdefinovanému nastavení obrazu
Smart.

[Reset]: Obnovenívýchozího nastavení.

[Podsvícení]: Přizpůsobení jasu
televizoru okolním světelným
podmínkám.

[Kontrast videa]: Nastaveníintenzity
jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.

[Jas]: Nastavení intenzity a detailů
tmavých oblastí.

[Barevný]: Změna sytosti barev.

[Ostrost]: Změna ostrosti obrazu.
CS
28




[Redukce šumu]: Filtrovánía redukce
šumu.
[Odstín]: Změna vyvážení barev.
[Vlastnínádech]: Přizpůsobení
nastaveníodstínu. (K dispozici, pouze
pokud je vybrána možnost [Odstín] >
[Osobní])
[Digital Crystal Clear]: Prostřednictvím
pokročilých nastavení můžete vyladit
každý pixel, aby se shodoval s okolními
pixely. Získejte skvělý obraz ve vysokém
rozlišení.
- [Zvýšení ostrosti]: Zajišťuje vysokou
ostrost, zejména u čar a obrysů obrazu.
- [Dyn. kontrast]: Nastaví úroveň, při
které televizor automaticky vylepší
detaily v tmavých, středně tmavých a
světlých oblastech obrazu.
- [Dyn. podsvícení]: Snižuje spotřebu
energie televizorem tím, že ztlumí jeho
podsvícení, aby se přizpůsobilo
světelným podmínkám v místnosti.
- [Redukce MPEG artefaktů]: Vyhlazení
digitálních přechodů v obrazu.
- [Vylepšení barev]: Oživení barev a
vylepšení rozlišení detailů ve světlých
barvách.
- [Gama]: Nelineárnínastavenísvítivosti
a kontrastu obrazu.
[Reţim PC]: Pokud je počítač připojen
pomocí kabelu HDMI, změňte formát
obrazu na hodnotu [Bez měřítka], aby
byly zobrazeny maximálnídetaily.
[Formát obrazu]: Změna formátu
obrazu.
[Okraje obrazovky]: Změna velikosti
obrazu.
[Posun obrazu]: Ú prava polohy obrazu.
Toto nastavenínelze zvolit, pokud je
vybrán formát obrazu [4:3],
[Automaticky vyplnit], [Automatický
zoom] nebo [Širokoúhlá obrazovka].
Výběr formátu zvuku
Nastavenímůžete změnit v nabídce Zvuk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Smart Zvuk]: Přístup k
předdefinovanému nastavenízvuku
Smart.

[Reset]: Obnovenívýchozího továrního
nastavení.

[Clear Sound]: Zvýšení kvality zvuku.

[Basy]: Úprava úrovně hloubek.

[Výšky]: Úprava úrovně výšek.

[Surround]: Zapnutíprostorového
zvuku.

[Automatická úprava hlasitosti]:
Automatické vyrovnávání náhlé změny
hlasitosti, například při přepínání kanálů.

[Hlasitost sluch.]: Změna hlasitosti
sluchátek.

[Vyváţení]: Úprava vyvážení mezi levým
a pravým reproduktorem.

[Zpoţdění zv. výstupu]: Automatická
synchronizace obrazu v televizoru se
zvukem z připojeného domácího kina.

[Posun zvukového výstupu]: Změna
nastavení zpoždění výstupu zvuku.
Pokud možnost [Zpoţdění zv. výstupu]
neníaktivována, toto nastavenínelze
vybrat.

[Formát digitálního výstupu]: Výběr
výstupu zvuku prostřednictvím
konektoru digitálního zvuku. Vyberte
možnost [PCM], chcete-li převádět
zvuk, který neníve formátu PCM, nebo
vyberte možnost [Vícekanálový],
chcete-li jako výstup zvuku nastavit
domácíkino.

[Úroveň digitálního výstupu]:
Nastavenívzorkovacífrekvence zvuku
PCM.
[Normální] - žádná ztráta intenzity
nebo síly signálu; [Nízké] - určitá ztráta
intenzity nebo síly signálu.
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu vysílá zvuk v několika formátech,
můžete zvolit formát zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyk].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK:

[Preferovaný formát zvuku]: Umožňuje
příjem standardního zvukového formátu
(MPEG) nebo pokročilých zvukových
formátů (AAC, EAC-3 nebo AC-3,
jsou-li dostupné).

[Mono/Stereo]: Pokud je dostupné
stereofonní vysílání, můžete vybrat
monofonnínebo stereofonnízvuk.
4. Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Resetováníobrazu a zvuku
Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu a
zvuku a ponechat nastavenínainstalovaných
kanálů nezměněné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Tovární
nastavení], poté stiskněte tlačítko OK.
Všechna nastavení televizoru (kromě
nastavení kanálů) budou resetována na
výchozíhodnoty.
CS
29
Čeština
Další nastavení zvuku
Nastavení kanálů
Automatická instalace
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů. Chcete-li změnit nastavení
jazyka a země a znovu nainstalovat všechny
dostupné televizní kanály, můžete tuto
úplnou instalaci spustit znovu.
Zahájeníinstalace
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka Země.
3. Vyberte zemi a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte síť a poté stiskněte tlačítko OK:

[Anténa]: Přístup ke kanálům
přijímaným pomocí antény či k
digitálním kanálům DVB-T

[Kabel]: Přístup ke kabelovým či
digitálním kanálkům DVB-C.
5. Případné další možnosti můžete vybrat
podle pokynů na obrazovce.
Zobrazíse úvodnínabídka vyhledávání
kanálů.
6. Spusťte hledání kanálů:

Pokud vás poskytovatel služeb požádá
o změnu nastavení, vyberte možnost
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko
OK. Proveďte instalaci kanálů podle
pokynů od poskytovatele služeb.

V opačném případě vyberte možnost
[Spustit] a poté stiskněte tlačítko OK.
7. Po dokončení hledání kanálů vyberte
možnost [Dokončit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Tip: Stisknutím tlačítka
LIST zobrazíte
seznam kanálů.
Poznámka: V případě, že jsou nalezeny
digitálnítelevizníkanály, mohou se
v seznamu nainstalovaných kanálů objevit
prázdná čísla. Tyto kanály můžete
přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo
odebrat.
CS
30
Instalace analogových kanálů
Analogové televizní kanály můžete hledat a
ukládat jeden po druhém.
Krok 1 Volba systémuPoznámka: Pokud je
systémové nastavenísprávné, tento krok
vynechejte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog.: Ruční
instalace antény] > [Systém] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte systém pro svoji zemi nebo oblast
a stiskněte tlačítko OK.
Krok 2: Vyhledání a uloţení nových
televizních kanálů
1. V nabídce [Analog.: Ruční instalace
antény] zvolte možnost [Vyhledat stanici] a
poté stiskněte tlačítko OK.
2. Nalezeníkanálu:

Navigační tlačítka a Číselná tlačítka
umožňují zadat frekvenci kanálu, pokud
ji znáte.

Pokud frekvenci kanálu neznáte,
vyhledejte následujícífrekvenci se silným
signálem. Vyberte možnost [Hledání] a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Po nalezenísprávného kanálu vyberte
možnost [Dokončeno] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Výběrem možnosti [Uloţ. jako nov. kan.]
a stisknutím tlačítka OK nový televizníkanál
uložíte.
Poznámka: Je-li příjem nekvalitní, změňte
polohu antény a opakujte postup.
Aktualizovat seznam kanálů
Pokud znáte frekvenci kanálů, které chcete
nainstalovat, můžete digitální kanály hledat a
ukládat jeden po druhém. Informace, jak
dosáhnout nejlepších výsledků, získáte u
poskytovatele služeb.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Digitál.: Test příjmu]
> [Vyhledat stanici] a poté stiskněte tlačítko
OK.
4. Pomocí tlačítek Číselná tlačítka zadejte
frekvenci kanálu.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů.
Pokud dojde ke změnám seznamů kanálů,
televizor seznamy ve výchozím nastavení
automaticky aktualizuje. Automatickou
aktualizaci můžete vypnout a můžete kanály
aktualizovat ručně.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání
kódu, zadejte „8888“.
Automatická aktualizace
Pokud chcete digitální kanály přidat nebo
odebrat automaticky, ponechte televizor
v pohotovostním režimu. Televizor kanály
aktualizuje a nové ukládá každý den. Prázdné
kanály jsou ze seznamu kanálů odstraněny.
Vypnutí zprávy o aktualizaci kanálů
Po provedení aktualizace kanálů se při
zapnutítelevizoru zobrazízpráva. Tuto
zprávu můžete vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Instalace kanálu] >
[Oznámeníaktualizace].
4. Vyberte možnost [Vypnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vypnutíautomatických aktualizací
6. Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Uloţit] a stiskněte tlačítko OK.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Poznámka: Pokud od poskytovatele
kabelové televize nezískáte hodnotu
specifického symbolu hodnocenípro kanály
DVB-C, vyberte položku [Automatický]
v možnosti [Reţim přen. rychlosti].
Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem analogového televizního kanálu
nekvalitní, jemně jej dolaďte.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog.: Ruční
instalace antény] > [Jemné nastavení] a
poté stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek
nebo
jemně dolaďte
kanál.
5. Až naleznete správnou frekvenci kanálu,
vyberte možnost [Dokončeno] a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Uloţit aktuální kanál]: Uložení kanálu
pod aktuálním číslem.

[Uloţ. jako nov. kan.]: Uložení kanálu
pod novým číslem.
V nabídce [Instalace kanálu] zvolte možnost
[Automatická aktualizace kanálu] >
[Vypnuto].
Ruční aktualizace kanálů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Aktualizace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
aktualizujte kanály.
CS
31
Čeština
Instalace digitálních kanálů
Nastavení satelitních kanálů
Jaké jsou moţnosti
Sledování satelitních kanálů
Poznámka:

Satelitní signál lze přijímat pouze u
některých modelů.
Možnost [Vyhledávání satelitů] je k
dispozici pouze v případě, že televizor
podporuje příjem digitálního satelitního
vysílání(DVB-S).

Chcete-li přijímat satelitní kanály,
připojte ke konektoru SAT na
televizoru satelitní přijímač.
Satelitníkonvertory (LNB)
Tento televizor dokáže přijímat signál ze 4
různých satelitních konvertorů (LNB).
Satelitní konvertor je umístěn na koncové
tyči satelitního disku a přijímá signály ze
satelitu.
Instalace satelitních kanálů
Instalace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Opak. instalace
kanálů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost [Dokončit]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr typu připojení
Při instalaci satelitních kanálů je třeba nastavit
typ připojení. Počet satelitních konvertorů na
satelitním disku určuje počet satelitních
kanálů, které můžete nainstalovat.
1. Jakmile vyberete možnost [Opak.
instalace kanálů], vyberte položku
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte položku [Typ připojení].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[OneLNB] (Jeden LNB): Vyberte,
pokud máte pouze 1 LNB.

[DiSeqC Mini (2 LNBs)] (DiSeqC Mini
(2 LNB)): Vyberte, pokud máte 2 LNB.

[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)] (DiSeqC 1.0
(3-4 LNB)):Vyberte, pokud máte 3
nebo 4 LNB.
CS
32
Test síly signálu
Pokud byl kanál nebo transpondér během
instalace přeskočen, můžete otestovat sílu
satelitního signálu nebo přidat nový kanál.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Test příjmu
signálu], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelitníkonvertor.
4. Pokud znáte frekvenci transpondéru
(může zahrnovat několik kanálů), vyberte
možnost [Frekvence]a zadejte frekvenci.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Pokud je nalezena nová frekvence,
stisknutím tlačítka [Uloţit] přidejte nový
transpondér s jeho kanály.
Aktualizace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Aktualizace
kanálů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost [Dokončit]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Přidání a odebrání satelitů
Přidávat či odebírat satelity a instalovat
kanály z nových satelitů můžete kdykoli.
Poznámka: Před přidáním satelitů
zkontrolujte správnost typu připojení.
Informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastavení satelitních kanálů >
Instalace kanálů (Strana 32).
1. Vyberte možnosti
> [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] a stiskněte tlačítko
OK.
2. Vyberte možnost [Přidat satelit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá satelit prostřednictvím
prvního volného satelitního konvertoru. Tato
akce může trvat několik minut. Pokud není
nalezen žádný satelit, zkontrolujte připojení
antény a polohu satelitního disku.
2. Vyberte možnost [Jazyk zvuku] (digitální
kanály) nebo [Dual I-II] (analogové kanály) a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte jeden z dostupných jazyků a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastaveníjazyka
1. Při sledování digitálního televizního kanálu
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Titulky] a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnosti [Titulky vyp.], [Titulky
zap.] nebo [Zapnuto při ztlumení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Pokud vyberete možnost [Zapnuto při
ztlumení], titulky se zobrazípouze po
ztlumení zvuku stiskem tlačítka .
Poznámka: Pokud byla aktivována aplikace
MHEG, titulky se nezobrazí.
Jazyk menu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby] >
[Jazyk menu].
3. Vyberte v seznamu nabídku jazyků, poté
stiskněte tlačítko OK.
Jazyk – zvuk
Nastavenívýchozího jazyka zvuku
U digitálních kanálů s vysíláním ve více
jazycích zvuku můžete nastavit
upřednostňované jazyky zvuku. Pokud
některý z těchto jazyků bude dostupný,
televizor se na něj přepne.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyk].
3. Výběrem možnosti [Primárníjazyk zvuku]
nebo [Sekundárníjazyk zvuku] nastavte
upřednostňované jazyky zvuku a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr jazyka zvukového doprovodu
Pokud televizníkanál vysílá ve dvou nebo
více jazycích zvuku, můžete vybrat
upřednostňovaný jazyk zvuku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Titulky analogových kanálů
1. Při sledování analogového televizního
kanálu stiskněte tlačítko TEXT.
2. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků
(obvykle „888“).
Pokud jsou titulky dostupné, jsou zapnuty.
3. Stisknutím tlačítka
teletext ukončíte.
Titulky digitálních kanálů
Jazyk titulků
U některých digitálních kanálů můžete změnit
jazyk titulků.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyk].
3. Vyberte [Primárníjazyk titulků] nebo
[Sekundární jazyk titulků] jako preferovaný
jazyk.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Tip: Stisknutím tlačítka OPTIONS a
možnosti [Jazyk titulků] změníte jazyk titulků
daného kanálu.
CS
33
Čeština
3. Pokud není nalezen žádný satelit, vyberte
možnost [Restartovat].

Pokud jste s přidaným satelitem
spokojeni, nainstalujte kanály.
4. Chcete-li nainstalovat všechny kanály,
vyberte možnost [Instalovat]. Instalace může
trvat několik minut.
Odebránísatelitu
1. Stiskněte možnost
> [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů].
2. Vyberte možnost [Odebránísatelitu] a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. vyberte satelit, který chcete odebrat, a
poté stiskněte tlačítko OK.
Univerzálnínastavení
přístupu
Zapnutí
Některé společnosti poskytující digitální
televiznívysílánímajík dispozici také speciální
zvuk a titulky určené osobám s poruchami
sluchu nebo zraku. Tyto funkce můžete
zapnout nebo vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Univerz. přístup] >
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Sluchově postiţení
Tip: Abyste se ujistili, že je dostupný jazyk
zvuku pro sluchově postižené, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte
možnost [Jazyk zvuku]. Jazyky s ikonou ucha
podporujízvuk pro osoby s poruchami
sluchu.
Přepnutí na zvuk a titulky pro sluchově
postiţené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Sluchově postiţení].
3. Stisknutím tlačítka vyberte možnost:

Červené:Vypnutí funkcí pro sluchově
postižené.

Zelené: Přepnutí na zvuk a titulky pro
sluchově postižené.
4. Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
CS
34
Zrakově postiţení
Tip: Abyste se ujistili, že je dostupný jazyk
zvuku pro zrakově postižené, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte
možnost [Jazyk zvuku]. Jazyky s ikonou oka
podporujízvuk pro osoby s poruchami zraku.
Zapnutí zvuku pro zrakově postiţené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup].
3. Stisknutím tlačítka Zelené tlačítko vyberte
možnost [Zrakově postiţení].
4. Stisknutím tlačítka vyberte možnost:

Červené tlačítko - [Vypnuto]: Zapnutí
zvuku pro zrakově postižené.

Zelené tlačítko - [Zapnuto]: Vypnutí
zvuku pro zrakově postižené.
5. Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Poznámka: Pokud je zapnuto dálkové
ovládání EasyLink, možnost Zelené tlačítko
nelze vybrat. Informace o vypnutíovládání
EasyLink naleznete v části Širší vyuţití
televizoru > Pouţití funkce EasyLink > Co
je potřeba (Strana 24).
Výběr zvuku z reproduktorů nebo
sluchátek
Zvuk pro zrakově postižené lze poslouchat z
reproduktorů televizoru, sluchátek nebo
obou zařízení zároveň.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Jazyky] > [Zrakově
postiţení] > [Reproduktory / sluchátka].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Reproduktory]: Poslech zvuku pro
zrakově postižené pouze z
reproduktorů.

[Sluchátka]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze ze sluchátek.

[Reproduktory + sluchátka]: Poslech
zvuku pro zrakově postižené pouze z
reproduktorů i ze sluchátek.
3. Vyberte nastavenía stiskněte tlačítko OK.

[Popisný]: Poslech popisného výkladu
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Titulky]: Poslech titulků ve zvuku pro
zrakově postižené.
Další nastavení
Čeština
Změna hlasitosti zvuku pro zrakově
postiţené
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Jazyky] > [Zrakově
postiţení] > [Smíšená hlas.].
2. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
změňte hlasitost a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Zvuková zpětná vazba pro zrakově
postiţené
Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání
nebo na televizoru může televizor pípnout.
1. V nabídce [Univerz. přístup] stisknutím
Modré tlačítko vyberte možnost [Píp. kláv.].
2. Stisknutím tlačítka Zelené tlačítko zapnete
zvukovou zpětnou vazbu. Stisknutím tlačítka
Červené tlačítko ji vypnete.
3. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Povolení zvukových efektů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Jazyky] > [Zrakově
postiţení] > [Zvukové efekty].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Povolení zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Vypnuto]: Zakázání zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.
Výběr typu výkladu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Jazyky] > [Zrakově
postiţení] > [Řeč].
Ukázka televizoru
Chcete-li se dozvědět více informací o
funkcích tohoto televizoru, můžete si přehrát
ukázku.
Poznámka: Režimy demo nejsou
podporovány u kanálů MHEG.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat demo], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte režim demo, poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Umístění
Chcete-li zajistit správnost použitých
nastavení televizoru, můžete vybrat, kde je
televizor používán.
Reţimy pro obchod a domácnost
Výběrem režimu [Doma] získáte přístup ke
všem nastavením televizoru. V režimu
[Obchod] je přístupný pouze omezený
počet nastavení.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Umístění] > [Doma]
nebo [Obchod] a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Restartujte televizor.
Umístění


Před umístěním televizoru si přečtěte
všechna bezpečnostní opatření. Viz část
Začínáme > Důleţité informace >
Bezpečnost (Strana 7).
Umístěte televizor na místo, kde
nebude na obrazovku dopadat přímé
světlo.
CS
35

Ideálnívzdálenost pro sledování
televizoru se rovná trojnásobku velikosti
úhlopříčky obrazovky. Pokud je
například úhlopříčka obrazovky
televizoru 81 cm / 32 palců, ideální
vzdálenost pro sledování je přibližně 2,5
m / 92 palců od obrazovky.

Pokud sedíte, měly by být vaše oči ve
stejné úrovni se středem obrazovky.
Montáţ na stojanu nebo montáţ na stěnu
Nejlepší nastavení televizoru můžete použít
výběrem montáže na stěnu nebo montáže
na stojan.
1. V nabídce [Předvolby] vyberte položku
[Pozice TV].
2. Vyberte možnosti [Na TV stojanu] nebo
[Upevnění na zeď] a stiskněte tlačítko OK.
Aktualizace softwaru
Kontrola verze
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Info o součas.
soft.], poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse verze aktuálního softwaru.
Upozornění: Do produktu neinstalujte starší
než aktuální verzi softwaru. Společnost TP
Vision nemůže být odpovědná nebo ručit za
potíže, které vznikly v důsledku downgradu
softwaru.
Aktualizujte software jedním z následujících
způsobů:

aktualizace z úložného zařízení USB,

aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání,
Aktualizace prostřednictvím
rozhraníUSB
Před zahájením aktualizace softwaru se
ujistěte, že máte k dispozici následující:

Paměťové zařízení USB o kapacitě
alespoň 256 MB, které je
naformátované systémem FAT nebo
pro systém DOS a které má zakázánu
ochranu proti zápisu.

Přístup k počítači s portem USB a
připojením k internetu.
CS
36
Pozn.: Nepoužívejte pevný disk USB.
1. Připojení paměťového zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Aktualizace softwaru] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Spustíse asistent aktualizací.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
spusťte aktualizaci.
Pozn.: Asistent aktualizace vás odkáže na
webovou stránku podpory společnosti
Philips. Aktualizaci dokončete podle pokynů
k instalaci na webových stránkách.
Aktualizace
prostřednictvím digitálního vysílání
Televizor může přijímat aktualizace softwaru
prostřednictvím digitálního vysílání, pokud
jsou k dispozici. Po přijetí aktualizace
softwaru budete požádáni, abyste software
aktualizovali. Důrazně doporučujeme, abyste
software po zobrazenívýzvy aktualizovali.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka: Chcete-li software aktualizovat
později, vyberte možnost
> [Nastavení]
> [Softwarová nastavení] > [Míst.
aktualizace].
Vyberte stažený soubor a proveďte
aktualizaci dle pokynů na obrazovce.
Obnovenívýchozích
nastavení
V televizoru můžete resetovat veškerá
nastaveníobrazu a zvuku a znovu
nainstalovat všechny televizní kanály.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Opak. inst. TV],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používejte kabely HDMI kratší než
5 metrů / 16,4 stopy.
Čeština
5 Připojení
televizoru
Informace o kabelech
Kvalita kabelů
Přehled
Před připojením zařízení k televizoru
zkontrolujte na něm dostupné konektory.
Zařízení k televizoru připojte pomocí
nejkvalitnějšího připojení. Konektory o dobré
kvalitě lépe přenášejí obraz a zvuk.
Připojení znázorněná v této části
uživatelského manuálu jsou uváděna jen jako
doporučení. Jsou možná jiná řešení.
Tip: Je-li zařízení vybaveno pouze
kompozitními nebo RCA konektory, použijte
adaptér SCART-CINCH a připojte zařízení
ke konektoru SCART na televizoru.
HDMI
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu
a zvuku.

Kabel HDMI kombinuje obrazové i
zvukové signály. Chcete-li přijímat
televizní signál ve vysokém rozlišení
(HD) a zapnout funkci EasyLink,
připojte kabel HDMI.

Konektor HDMI ARC (Audio Return
Channel) umožňuje zvuk televizoru
přenášet do zařízení vyhovujícího
standardu HDMI ARC.
Y Pb Pr
Kabel pro komponentnívideo (Y Pb Pr)
přenáší pouze video. Zvuk je třeba přenášet
prostřednictvím levého a pravého zvukového
kabelu.

Připojení Y Pb Pr dokáže zpracovat
signály televizního vysíláníve vysokém
rozlišení (HD).

Barevné konektory Y Pb Pr připojte
k zástrčkám odpovídajících barev.
CS
37
SCART
VGA
V kabelu SCART jsou kombinovány
obrazové i zvukové signály.
Konektory SCART dokáží zpracovat video
signály RGB, ale nezpracujísignály televizního
vysílání ve vysokém rozlišení (HD).
Prostřednictvím rozhraní VGA můžete na
televizoru zobrazovat obsah z počítače.
Rozhraní VGA přenáší pouze video.
Chcete-li přenášet také zvuk, musíte ke
konektoru AUDIO IN připojit zvukový kabel.
CVBS
Rozhraní CVBS přenáší pouze video. Zvuk je
třeba přenášet prostřednictvím levého a
pravého zvukového kabelu.

Rozhraní CVBS zajišťuje standardní
kvalitu obrazu.

U některých modelů nese zásuvka
vstupu videa na televizoru označení
VIDEO, AV IN nebo COMPOSITE.
CS
38
Čeština
Připojení zařízení
Přehrávač disků Blu-ray nebo DVD
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocíkabelu HDMI.
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocí kompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
CVBS
AUDIO L/R
CS
39
Přijímač TV
Připojte přijímač TV pro satelitnía digitálníkanály k televizoru pomocíanténního kabelu. (Funkce
SAT je k dispozici pouze u některých modelů.)
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitálníkanály k televizoru pomocíkabelu SCART.
CS
40
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocíkompozitního kabelu (Y Pb Pr)
a zvukového kabelu L/P.
CVBS
AUDIO L/R
Videorekordér
Připojte rekordér k televizoru pomocí anténního kabelu. (Funkce SAT je k dispozici pouze
u některých modelů.)
CS
41
Čeština
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí komponentního videokabelu
(Y Pb Pr) a zvukového kabelu L/P.
Připojte rekordér k televizoru pomocíkabelu SCART.
Připojte rekordér k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového kabelu
L/P.
Připojte rekordér k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
CVBS
CS
42
AUDIO L/R
Herníkonzola
Čeština
Připojte herní konzolu k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte herní konzolu k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Připojte herní konzoli k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
CVBS
AUDIO L/R
CS
43
Domácíkino
Systém domácího kina připojte k televizoru pomocíkabelu HDMI a optického kabelu.
Připojte systém domácího kina k televizoru pomocíkabelu SCART.
Připojte domácí kino k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
CS
44
CVBS
Čeština
Připojte domácí kino k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
AUDIO L/R
Digitálnífotoaparát
NonPu blish
Připojte digitální fotoaparát k televizoru pomocí kabelu USB. (Pouze u určitých modelů fotoaparátů)
Digitálnívideokamera
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkabelu HDMI.
CS
45
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a
zvukového kabelu L/P.
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu
L/P.
Připojení více zařízení
Pevný disk USB
Připojte pevný disk USB k televizoru pomocíkabelu USB.
CS
46
Počítač
Čeština
Připojte počítač k televizoru pomocíkabelu HDMI.
Připojte počítač k televizoru pomocíkabelu DVI-HDMI a zvukového kabelu.
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu VGA a zvukového kabelu.
CS
47
Sledováníobsahu
z připojeného zařízení
Přidání nového zařízení
Před zahájením přehrávání obsahu
z připojeného zařízení:

Přidejte ikonu zařízení do nabídky
Doma, abyste k němu získali snadný
přístup. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení
zařízení (Strana 39).

Vyberte zařízení z nabídky Zdroj.
Poznámka: Pokud k televizoru připojíte
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
pomocíkonektoru HDMI a zapnete je,
zařízení se do nabídky Doma přidá
automaticky.
1. Zařízení připojte a zapněte.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Přidat n. zařízení], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se zobrazípožadavek na výběr
způsobu připojení k televizoru, vyberte
konektor, který zařízení používá.
Přejmenování zařízení
Nové zařízení můžete po přidání do nabídky
Doma přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
4. Vyberte možnost [Přejm.] a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazíse pole pro zadánítextu.
5. Číselná tlačítka a Navigační tlačítka
umožňují výběr a zadánínázvu.
6. Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
48
Výběr zdroje
Z hlavnínabídky
Jakmile nové zařízení přidáte do nabídky
Doma, můžete vybrat jeho ikonu a prohlížet
jeho obsah.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Z nabídky Zdroj
Můžete také stisknout tlačítko
SOURCE
a zobrazit tak seznam s názvy konektorů.
Vyberte konektor sloužící k propojení
zařízení s televizorem.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Stiskem tlačítka Navigační tlačítka vyberte
konektor ze seznamu.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Odebrat zařízení
Pokud již zařízení není k televizoru připojeno,
můžete je z nabídky Doma odebrat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
4. Vyberte možnost [Odebrat zařízení],
poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost [Odebrat], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vybrané zařízení je odebráno z nabídky
Doma.
Připojení
Čeština
Síť a internet
Jaké jsou moţnosti
Poznámka: Přístup k síti a internetu je
dostupný pouze u určitých modelů.
Prohlíţení médií
Po připojení televizoru k domácí síti je
možné přehrávat fotografie, hudbu a videa
uložená v počítači. Informace naleznete v
části Pouţití televizoru > Prohlíţení médií
(Strana 17).
Smart TV
Pokud televizor připojíte k domácísíti s
připojením k internetu, můžete procházet
obsah služby Smart TV. Služba Smart TV
obsahuje internetové služby a webové
stránky vytvořené pro televizor. Přehrávejte
hudbu, sledujte videa, čtěte zprávy a bavte se.
Informace naleznete v části Pouţití
televizoru > Procházení sluţby Smart TV
(Strana 19).
Co je potřeba
Varování: Tento televizor odpovídá
poţadavkům směrnice EMC pouze při
pouţití stíněného kabelu Ethernet Cat5.

Kabel sítě Ethernet

Počítačovou síť obsahující:
a) univerzální směrovač plug-and-play
(UnPnP) a
b) počítač s jedním z následujících
operačních systémů: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows Vista,
Mac OS X nebo Linux.

K připojení televizoru k počítači také
potřebujete software mediálního
serveru nastavený ke sdílení souborů s
televizorem. Informace naleznete v části
Pouţití televizoru > Prohlíţení médií
(Strana 17).

K připojení televizoru k Internetu také
potřebujete vysokorychlostní připojení.
Televizor můžete připojit ke své domácí síti
bezdrátově nebo pomocí kabelu.

Chcete-li použít pevné připojení,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Pevné
připojení (Strana 49).

Chcete-li použít připojení Wi-Fi Ready,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Wi-Fi
Ready (Strana 50).
Pevné připojení
1. Zapněte směrovač a jeho nastavení
DHCP.
2. Připojte směrovač pomocí ethernetového
kabelu k televizoru.
3. Stiskněte tlačítko
a poté vyberte
[Nastavení].
4. Vyberte možnost [Připojit k síti], poté
stiskněte tlačítko OK.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
nainstalujte síť.
6. Vyčkejte, než televizor nalezne síťové
připojení.
7. Pokud se zobrazí okno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
CS
49
Wi-Fi Ready
Tento oddíl je určen pouze pro televizory
podporující připojení Wi-Fi Ready. Pomocí
bezdrátového adaptéru USB Philips PTA01
(prodává se samostatně) můžete televizor
bezdrátově připojit k domácí síti.
Prostřednictvím služeb Smart TV můžete
přistupovat k nejlepšímu obsahu internetu a
prostřednictvím technologie DLNA můžete
sdílet obsah mezi připojenými zařízeními.
Poznámka:
Bezdrátová síť pracuje ve stejném
frekvenčním rozsahu 2,4GHz jako další běžná
zařízení v domácnosti, např. bezdrátové
telefony, mikrovlnné trouby nebo zařízení
Bluetooth. Důsledkem toho může být
bezdrátová síť rušena. Přemístěte tato
zařízení dále od televizoru.

Chcete-li snížit síťový provoz, vypněte
v domácí síti nepoužívaná síťová
zařízení.

Kvalita příjmu závisí na umístění
bezdrátového směrovače a na místním
poskytovateli připojení k internetu.

Pokud plánujete prostřednictvím
domácí bezdrátové sítě přehrávat video,
doporučujeme používat směrovač
vyhovujícístandardu IEEE 802.11 N.
Rychlost připojení se může lišit v
závislosti na provozním prostředí vaší
bezdrátové domácí sítě.
Nastavení bezdrátové sítě
1. Zapněte váš směrovač bezdrátové sítě.
2. Připojte adaptér USB Philips PTA01 ke
konektoru USB na televizoru.
Automaticky se spustíinstalace
bezdrátového připojení.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tip: Ponechejte bezdrátový adaptér USB
připojený k televizoru.
WPS - chráněné nastavení Wi-Fi
1. Pokud váš směrovač podporuje WPS
(chráněné nastavení Wi-Fi), stiskněte tlačítko
WPS na směrovači.
2. Po uplynutí2 minut vyberte na televizoru
možnost [WPS] a poté stiskněte tlačítko OK.
Televizor se připojí k síti. Tento proces trvá
přibližně 2 minuty.
CS
50
Většina nových bezdrátových směrovačů
systém WPS podporuje a je označeno logem
WPS. Systém WPS využívá bezpečnostní
šifrování WPS a nelze jej v síti používat spolu
se zařízeními využívajícími šifrování WEP
(Wired Equivalent Privacy).
Pokud v síti chcete zařízení WEP používat,
proveďte instalaci pomocí možnosti [Funkce
Scan] > [Osobní].
Vyhledání směrovačů
Pokud se v síti nachází více směrovačů,
můžete si vybrat síť, kterou chcete používat.
1. Chcete-li vybrat konkrétní síťový
směrovač, stiskněte na první stránce instalace
tlačítko [Funkce Scan].
Prvnív seznamu na obrazovce budou
uvedeny směrovače s funkcí WPS a s
nejsilnějším signálem.
2. Vyberte požadovaný směrovač a poté
stiskněte tlačítko OK.

Pokud se připojujete ke směrovači s
funkcíWPS, vyberte na televizoru
možnost [WPS].

Chcete-li v softwaru směrovače nastavit
kód PIN pro připojení, vyberte možnost
[Kód WPS] a kód si poznačte.

Pokud chcete šifrovací klíč zadat ručně,
vyberte možnost [Standardní] a na
požádání klíč zadejte.
Nastavení zabezpečeného připojenís
šifrováním WPS
1. Pokud chcete navázat bezpečné připojení
chráněné kódem PIN, vyberte položku [Kód
WPS] a stiskněte tlačítko OK.
2. Poznamenejte si 8místný kód PIN
zobrazený na obrazovce televizoru a zadejte
jej do softwaru směrovače v počítači.
Informace o nabídce, ve které je třeba kód
PIN zadat, naleznete v příručce ke směrovači.
Co je potřeba
Upozornění: Chcete-li předejít poškození
modulu CAM, vložte jej podle návodu.
Poznámka: Návod k vložení karty Smart
Card do modulu CAM naleznete
v dokumentaci od poskytovatele služeb.
Čeština
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WPA
Pokud směrovač využívá zabezpečení WPA
(Wi-Fi Protected Access), zadejte přístupové
heslo dálkovým ovládáním.
1. Pokud chcete zadat šifrovací klíč ručně,
vyberte možnost [Standardní] a stiskněte
tlačítko OK.
2. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce,
vyberte pole pro zadávánítextu a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WEP
Pokud směrovač využívá zabezpečení WEP,
televizor vás požádá o zadání
hexadecimálního klíče WEP.
1. Vyhledejte hexadecimální klíč v softwaru
směrovače v počítači a poznačte si první klíč
uvedený v seznamu klíčů WEP.
2. Zadejte bezpečnostní klíč do televizoru
dálkovým ovládáním, aby bylo možné připojit
směrovač.
3. Pokud se zobrazí okno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
Common interface
1. Vypněte televizor.
2. Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM vložte modul CAM do slotu Common
Interface na boční straně televizoru.
Zasuňte modul CAM až na doraz.
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Tato operace trvá několik
minut.
Chcete-li zachovat přístup k zakódovaným
digitálním televizním kanálům, ponechejte
modul CAM ve slotu.
Jaké jsou moţnosti
Sledování sluţeb CAM
Zakódované digitální televizní kanály můžete
sledovat prostřednictvím modulu CAM
(Conditional Access Module). Tyto
programy můžete sledovat po vložení
modulu CAM a zaplacení předplatného.
Tento televizor podporuje rozhraníCI i CI+.
RozhraníCI+ podporuje prémiové digitální
programy v rozlišení HD s vysokou
ochranou proti kopírování.
Poznámka: Aplikace, funkce, obsah a zprávy
na obrazovce závisí na poskytovateli služeb
modulu CAM.
1. Po vložení a aktivaci modul CAM stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [RozhraníCommon
interface], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte poskytovatele služeb CAM a poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
51
6 Řešení problémů
Obecné problémy
Televizor se nezapne:

Odpojte napájecíkabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu
a potom kabel znovu připojte.

Ověřte, že je napájecí kabel řádně
připojen.
Televizor po zapnutínereaguje na dálkový
ovladač ani na ovládací prvky na přední
straně
Televizor se určitou dobu spouští. Během
této doby nebude televizor reagovat na
dálkový ovladač ani ovládací prvky na přední
straně. Toto není závada.
Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního reţimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je
důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Je-li televizor v pohotovostním reţimu,
zobrazíúvodníobrazovku a poté se vrátí
zpět do pohotovostního reţimu:
Toto nenízávada. Po odpojeníod zdroje
napájení a opětovném připojení se při dalším
spuštění zobrazí úvodní obrazovka.
Chcete-li televizor zapnout
z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo jakékoli tlačítko
na straně televizoru.
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního reţimu:
Odpojte napájecíkabel od elektrické zásuvky.
Počkejte, až televizor zchladne, a potom
napájecí kabel znovu připojte. Pokud
indikátor bude znovu blikat, kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti
Philips.
CS
52
Zapomněli jste 4místný kód k odemčení
funkce pro blokování kanálů (dětská
pojistka):
Zadejte číslo „8888“.
Nabídka televizoru nebo sluţby Smart TV*
je v nesprávném jazyce:
Změňte jazyk nabídky na vámi
upřednostňovaný jazyk.
Další informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastaveníjazyka > Jazyk
nabídky (Strana 33).
* Tato funkce je k dispozici pouze u
některých modelů.
Při přehrávání filmu z paměťového zařízení
USB se nezobrazujítitulky:
Titulky, které nejsou zakódovány ve
videosouboru (např. soubory *.srt, *.sub,
*.idx), nejsou podporovány.
Aktualizace softwaru televizoru:
Navštivte stránky www.philips.com/support
a nainstalujte si nejnovější softwarový balíček
pro televizor. Na těchto stránkách jsou také
dostupné pokyny k instalaci softwaru a
poznámky k jeho vydání. Ú plný návod k
aktualizaci softwaru televizoru naleznete také
v části Nastavenítelevizoru > Aktualizace
softwaru.
Problémy s kanály
Instalace televizních kanálů
Návod k instalaci analogových a digitálních
kanálů naleznete v části Nastavenítelevizoru
> Nastavení kanálů (Strana 30). Chcete-li
nainstalovat satelitnítelevizníkanály,
informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastavení kanálů (Strana 32).
Během instalace nebyly nalezeny ţádné
digitálníkanály:
Chcete-li zjistit, zda jsou ve vaší zemi
podporovány standardy DVB-T, DVB-C a
DVB-S, nahlédněte do technických údajů.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely
správně zapojeny a že je vybrána
správná síť.
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v
seznamu kanálů:
Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.
Problémy s obrazem
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se
ţádný obraz nebo je obraz zkreslený:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Ujistěte se, že je u zdroje vysílání
vybráno správné zařízení.

Ujistěte se, že jsou externí zařízení a
zdroj správně připojeny.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se ţádný
obraz:
Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit
kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste
se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení
z dosahu televizoru.

Pokud má špatnou kvalitu jen jeden
kanál, zkuste jej jemně doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

Ujistěte se, že je zařízení správně
připojeno.

Ujistěte se, že je nastavení obrazu
správné.
Televizor neuloţil nastavení obrazu:
Zkontrolujte, zda je umístění televizoru
nastaveno na režim Home (Doma). V tomto
režimu můžete nastavení měnit a ukládat.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
Nastavte jiný formát obrazu.
Formát obrazu se při přepínání mezi
různými kanály mění:
Vyberte místo formátu obrazu [Automatický
zoom] jiný formát obrazu.
Nesprávné umístění obrazu:
Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
Obraz vysíláníje kódován:
Pro přístup k danému obsahu může být
nezbytné použít modul CAM (Conditional
Access Module). Informujte se
u poskytovatele služeb.
Na obrazovce se objevíbanner s
„elektronickým štítkem“ zobrazující
informace:
Televizor je v režimu [Obchod]. Pokud
chcete odebrat e-štítek, nastavte televizor do
režimu [Doma] a restartujte jej. Informace
naleznete v části Nastavenítelevizoru >
Další nastavení > Umístění (Strana 35).
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

Ujistěte se, že je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení a
obnovovací frekvence. Další informace
naleznete v části Technické údaje o
produktu > Rozlišení displeje.

Změňte formát televizního obrazu na
[Bez měřítka].
CS
53
Čeština
Chcete změnit pořadí kanálů v seznamu:
Jakmile kanály nainstalujete, zobrazíse v
seznamu kanálů. Informace o správě
seznamu kanálů včetně návodu na změnu
jejich uspořádání naleznete v části Sledování
televize > Správa seznamů kanálů.
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Pokud není zjištěn žádný zvukový signál,
televizor automaticky vypne zvukový
výstup – nejedná se o selhání.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely
správně připojeny.

Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena
nebo nastavena na nulovou hodnotu.

Ujistěte se, že je vybráno nastavení
reproduktorů televizoru. Stiskněte
tlačítko ADJUST, vyberte možnost
[Repro] a vyberte položku TV.

Ujistěte se, že je výstup zvuku
televizoru připojen k vstupu zvuku na
zařízení domácího kina vyhovujícího
standardu HDMI-CEC nebo EasyLink. Z
reproduktorů domácího kina by měl být
slyšet zvuk.

Některá zařízení vyžadují ruční povolení
zvukového výstupu HDMI. Pokud zvuk
HDMI již je povolen a stále nic není
slyšet, zkuste v zařízení změnit formát
digitálního zvuku na formát PCM
(„Pulse Code Modulation“). Návod
naleznete v dokumentaci k danému
zařízení.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
Zkontrolujte správnost nastavenízvuku.
Funguje obraz, ale zvuk vycházípouze
z jednoho reproduktoru:
Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.
Problémy se zařízeními HDMI:

Podpora standardu HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) může způsobit zpoždění
zobrazení obsahu ze zařízení HDMI.

Pokud televizor nerozpozná zařízení
HDMI a nebude zobrazen žádný
obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení)
a potom znovu zvolte původní zdroj.

Pokud docházík přerušování zvuku,
ověřte správnost nastavení výstupu ze
zařízení HDMI.

Pokud je použit adaptér HDMI-DVI
nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je
připojen dodatečný zvukový kabel ke
konektoru AUDIO L/R nebo AUDIO
IN (jen konektor mini-jack).
Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:
Ujistěte se, že jsou příslušná zařízení HDMI
kompatibilníse standardem HDMI-CEC.
Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením
kompatibilním s HDMI-CEC.
Pokud je k televizoru připojeno zvukové
zařízení kompatibilní se standardem
HDMI-CEC, televizor nezobrazí ţádnou
ikonu ztlumení nebo hlasitosti, kdyţ je
hlasitost ztlumena, zvýšena nebo sníţena.
Pokud je připojeno zvukové zařízení
kompatibilníse standardem HDMI-CEC, toto
chováníje u televizoru normální.
Obsah zařízení USB není zobrazen:

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě
Mass Storage Class, a to podle pokynů
v dokumentaci k paměťovému zařízení.

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
kompatibilnís televizorem.

Ujistěte se, že televizor podporuje
příslušné formáty souborů se zvukem a
obrázky.
Zvukové a obrazové soubory v paměťovém
zařízení USB se nepřehrávají nebo
nezobrazujíplynule:
Přenosový výkon úložného zařízení USB
může omezovat přenosovou rychlost dat do
televizoru a zhoršit tak kvalitu přehrávání.
CS
54
Tento oddíl platní pouze pro některé
modely.
Chcete televizor bezdrátově připojit k
domácísíti:
Návod k bezdrátovému připojení televizoru
k domácí síti naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Wi-Fi Ready
(Strana 50).
Sluţba Smart TV nefunguje
(Služba Smart TV jedostupná pouze u
některých modelů.)
Zkontrolujte, zda je směrovač správně
připojený k televizoru a zda má přístup k
internetu. Pokud je směrovač chráněn
bránou firewall nebo bezpečnostními
nastaveními, zkontrolujte, zda je v něm
povolen průchod dat funkce Smart TV.
Podrobnosti naleznete v dokumentaci
směrovače.
Přístup k internetu prostřednictvím sluţby
Smart TV je pomalý.

Pokud se k internetu připojujete
bezdrátově, zkuste zlepšit kvalitu
bezdrátového signálu mezi směrovačem
a televizorem. Podrobnosti naleznete
v dokumentaci směrovače.

Kdykoli je to možné, používejte rychlé
širokopásmové připojení.

Optimálnírychlost procházeníinternetu
zajistíte tak, že aktualizujete software
televizoru na nejnovější verzi.
Procházení sítě je pomalé.
Kontaktování společnosti
Philips
Varování: Nepokoušejte se televizor sami
opravovat. Mohlo by dojít k váţnému
zranění, neopravitelnému poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky.
Pokud se vám nedaří problém vyřešit,
přečtěte si informace v části častých dotazů
(FAQ) pro tento televizor na webové
stránce www.philips.com/support. Také
můžete nahlédnout a přispět do komunity
uživatelů televizorů Philips na stránkách
www.supportforum.philips.com.
Chcete-li hovořit s pracovníkem společnosti
Philips nebo mu zaslat e-mail, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Philips ve
vaší zemi. Kontaktní údaje naleznete v letáku
dodaném s tímto televizorem nebo na
stránkách www.philips.com/support.
Než se obrátíte na společnost Philips,
poznamenejte si model televizoru a sériové
číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně
televizoru a na obalu.
Pokud se k počítači připojujete bezdrátově,
zlepšete kvalitu signálu mezi směrovačem a
televizorem dle pokynů v dokumentaci
směrovače.
Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla
nalezena.

Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť
rušena mikrovlnnými troubami, telefony
DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi
v okolí.

Pokud bezdrátová síť nepracuje, zkuste
použít připojení pomocíkabelu.

Zkontrolujte, zda brány firewall v síti
umožňují bezdrátový přístup
k televizoru.
CS
55
Čeština
Problémy se sítí
7 Specifikace
výrobku
Napájení a příjem signálu
Specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Napájení

Síťové napájení: 220–240 V~,
50–60 Hz

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu: < 0,3 W

Okolní teplota: 5 až 40 stupňů Celsia

Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
Hodnota uvedená na štítku výrobku udává
spotřebu energii při běžném použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální
hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z
bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).
Příjem

Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální
(IEC75)

Televiznísystém: DVB COFDM 2K/8K

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Diditálnítelevize: MPEG-4, DVB-T
(pozemnívysílání), DVB-T2*, DVB-C
(kabelové vysílání), DVB-S/S2* (satelitní
vysílání).

Pásma tuneru: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
* Tato funkce je k dispozici pouze
u některých modelů.
CS
56
Obraz a zvuk
Obraz/Displej

Typ zobrazení: podsvíceníokraje
displeje LCD diodami LED

Úhlopříčka:
- 48 cm / 19 palců
- 56 cm / 22 palců
- 61 cm / 24 palců
- 66 cm / 26 palců
- 81 cm / 32 palců
- 94 cm / 37 palců
- 100 cm / 39 palců
- 107 cm / 42 palců
- 117 cm / 46 palců
- 119 cm / 47 palců
- 127 cm / 50 palců

Poměr stran: 16:9 (širokoúhlý)

Rozlišení displeje:
Modely HD: 1366 x 768 pixelů
Modely FHD: 1 920 x 1 080 pixelů

Technologie Digital Crystal Clear

Technologie Perfect Motion Rate
(PMR):100 Hz
Zvuk

Výstupnívýkon (RMS):
- 19palcový model: 6 W
- Model 22PFL35x7: 10 W
- Model 22PFL32x7: 6 W
- 24 a 26palcový model: 10 W
- 32 až 50palcové modely: 20 W

Incredible Surround

Clear Sound

Mono / Stereo / NICAM
Formáty videa
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
Počítačové formáty – HDMI
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1 280 x 720 - 60 Hz
1 280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
Pouze pro televize Full HD:
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Počítačové formáty – VGA
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
Pouze pro televize Full HD:
1920 x 1080 - 60 Hz
Čeština
Rozlišení displeje
Multimédia
Podporovaná připojení multimédií

Rozhraní USB: Připojit je možné pouze
zařízení USB s odběrem pouze 500 mA
nebo méně.
- NTFS, FAT 16 (pouze čtení)
- FAT 32

RozhraníEthernet LAN RJ-45
(dostupné pouze u některých modelů)
Podporované formáty obrázků

JPEG (*.jpg)
Podporované audio/videosoubory
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
CS
57
Podporované audio/videosoubory
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
Podporovaný software serveru médií
kompatibilníse standardem DLNA
(Funkce DLNA je k dispozici pouze
u některých modelů)

Windows Media Player (pro Microsoft
Windows)

Twonky Media (pro Microsoft
Windows a Mac OS X)

Sony Vaio Media Server (pro Microsoft
Windows)

TVersity (pro Microsoft Windows)

Nero MediaHome

DiXiM (pro Microsoft Windows XP)

Macrovision Network Media Server
(pro Microsoft Windows)

Fuppes (pro Linux)

uShare (pro Linux)
Moţnosti připojení
Zadnístrana

SÍŤ: Rozhraní Ethernet LAN RJ-45
(dostupné pouze u některých modelů)

Servisníport: SERV.U

VGA: PC vstup

AUDIO IN: pro rozhraníDVI/VGA
(3,5mm stereofonníkonektor typu mini
jack)

Kompozitnívideo a zvuk: CVBS/Y, zvuk
L/P

Komponentnívideo a zvuk: Y Pb Pr,
zvuk L/P

DIGITÁ LNÍZVUKOVÝ VÝSTUP: Cinch

SCART: SCART (RGB/CVBS)

HDMI 1/2

Anténa: 75 ohmů, koaxiální

SATELIT: konektor F-pin (satelitní)
(dostupný pouze u některých modelů)
Strana

Common Interface: CI

USB (Některé modely jsou vybaveny 2
porty USB.)

Sluchátka: 3,5mm stereofonníkonektor
typu mini jack

HDMI
Funkce HDMI

Audio Return Channel (pouze HDMI 1)
CS
58
Televizor lze umístit na zeď pomocí
kompatibilního držáku televizoru (prodává se
samostatně)*. Typy upevnění televizoru pro
jednotlivé velikosti obrazovky:
48 cm / 19 palců: 75 mm x 75 mm, M4
56 cm / 22 palců*: 75 mm x 75 mm, M4
61 cm / 24 palců: 75 mm x 75 mm, M4
66 cm / 26 palců: 100 mm x 100 mm, M4
81 cm / 32 palců:
- Modely PFL38x7, PFL3517, PFL31x7
a PFL30x7:
200 mm x 200 mm, M6
- Modely PFL3507, PFL33x7 a PFL32x7:
200 mm x 100 mm, M4
94 cm / 37 palců:
- Model PFL30x7: 200 mm x 100 mm, M6
- Model PFL3507: 200 mm x 200 mm, M6
*Kromě modelu 22PFL32x7
Televizor lze umístit na zeď pomocí
kompatibilního držáku televizoru (prodává se
samostatně). Typy upevnění televizoru pro
jednotlivé velikosti obrazovky:
100 cm / 39 palců: 200 mm x 200 mm, M6
102 cm / 40 palců: 400 mm x 300 mm, M6
Varování: Postupujte podle pokynů
dodaných s drţákem televizoru. Společnost
TP Vision Netherlands B.V. nenese ţádnou
odpovědnost za nesprávné upevnění
televizoru a následné poraněnínebo
poškození.
Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů,
umístěte televizor tak, aby na zadní straně
televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného
místa.
Model PFL35x7 – televizory s úhlopříčkou
19 aţ 24 palců:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
107 cm / 42 palců:
- Model PFL30x7: 400 mm x 200 mm, M6
- Modely PFL3507 a PFL32x7:
400 mm x 400 mm, M6
117 cm / 46 palců:
400 mm x 400 mm, M6
119 cm / 47 palců:
- Model PFL30x7: 200 mm x 200 mm, M6
- Model PFL3507: 400 mm x 400 mm, M6
127 cm / 50 palců:
400 x 400 mm, M6
CS
59
Čeština
Moţnosti upevnění
televizoru
Modely 32PFL3507 a 32PFL3307:
Model PFL32x7 – televizory s úhlopříčkou
32 aţ 42 palců:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
Model PFL31x7 – televizory s úhlopříčkou
32 aţ 40 palců:
Model PFL30x7 – televizory s úhlopříčkou
32 aţ 47 palců:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
Model 32PFL3517 a 26PFL32x7:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
CS
60
Model PFL3507 – televizory s úhlopříčkou
37 aţ 42 palců:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
Verze nápovědy
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
UMv 123007122235 - 20120531
Čeština
Model PFL38x7 – televizory s úhlopříčkou
32 aţ 46 palců:
Model 50PFL38x7:
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku přidáte tloušťku montáže na zeď.
CS
61
8 Rejstřík
funkce EasyLink, zapnutí- 24
A
funkce Scenea, zapnutí- 27
analogové kanály, jemné doladění - 31
H
analogové kanály, titulky - 33
HDMI - 37
automatické vypnutí- 23
HDMI ARC - 37
B
herníkonzole - 43
bezdrátový modul - 50
bezpečnost - 7
D
funkce Scenea, načtení tapety - 27
hlasitost - 14
hodiny - 22
hry - 21
I
dálkový ovladač - 5
DEMO - 35
dětská pojistka - 23
instalace kanálů, automatická - 30
inteligentnínastavení- 16
digitálnífotoaparát - 45
J
digitálníkanály - 31
jazyk – zvuk - 33
digitálníkanály, titulky - 33
jazyk, nabídka - 33
digitálnírádio - 15
jazyk, titulky - 33
digitálnívideokamera - 45
displej - 56
K
DLNA - 17
kanály - 14
domácí síť - 49
kanály, aktualizace - 31
kanály, instalace (automatická) - 30
E
kanály, instalace (digitální) - 31
EasyLink - 24
kanály, instalace (ruční) - 30
EasyLink, ovládánína obrazovce - 6
kanály, instalace (satelitní) - 32
Energetický štítek - 11
kanály, jemné doladění (analogové) - 31
EPG, Electronic Programme Guide - 3
kanály, oblíbené - 14
externípevný disk - 46
kanály, opakovaná instalace - 36
F
kanály, přejmenování - 15
formát obrazu - 16
funkce EasyLink, ovládacíprvky - 25
funkce EasyLink, reproduktory televizoru - 25
funkce EasyLink, tlačítka dálkového ovládání25
funkce EasyLink, vlastnosti - 24
CS
62
kanály, přepínání - 14
kanály, změna pořadí - 15
konektory - 37
kontaktníinformace, na internetu - 12
kontaktováníspolečnosti Philips - 12
P
mediálníserver - 17
péče o obrazovku - 8
Modul CAM (Conditional Access Module) 51
počítač, přehrávání souborů - 17
Modul CAM (Conditional Access) - 51
Počítač, rozlišení displeje - 57
modul CAM, vložení - 51
podpora produktu - 12
modul CAM, zapnutí- 51
přehrávač disků, připojení - 39
multimédia, podporované formáty - 57
přejmenování kanálů - 15
multimédia, přehrávání souborů - 17
přejmenování, připojené zařízení - 48
N
přijímač TV, připojení - 40
napájení- 56
nápověda, na obrazovce - 12
Nápověda, verze - 61
nastaveníobrazu - 28
nastaveníobrazu, resetování- 29
nastavenízvuku, resetování- 29
nastavení, formát zvuku - 29
nastavení, hra - 21
nastavení, obraz - 28
nastavení, průvodce - 28
nastavení, zvuk - 29
Čeština
M
počítač, připojení - 47
připojené zařízení, odebrání - 48
připojené zařízení, přejmenování - 48
připojené zařízení, přidání - 48
připojení zařízení - 37
připojení, digitální fotoaparát - 45
připojení, digitální videokamera - 45
připojení, domácí síť - 49
připojení, externí pevný disk - 46
připojení, herní konzole - 43
připojení, počítač - 47
připojení, přehrávač disků - 39
připojení, přijímač TV - 40
O
připojení, rekordér - 41
oblíbené kanály, seznam - 14
připojení, systém domácího kina - 44
odebrání, připojené zařízení - 48
připojení, USB - 18
odkaz Pixel Plus - 26
R
ochranné známky a autorská práva - 10
opakovaná instalace - 36
recyklovat - 11
rekordér, připojení - 41
reproduktory televizoru, ztlumení- 14
režim Doma - 35
režim Obchod - 35
režim, Doma nebo Obchod - 35
rodičovské hodnocení - 23
rozhraníCommon interface - 51
rozlišení displeje - 57
CS
63
S
U
satelitní, instalace kanálů - 32
udržitelnost - 10
satelitní, nastavení- 32
ukončení životnosti - 11
satelitní, přidání nebo odebírání - 32
umístění - 35
SCART - 38
senzory - 5
umístění, montáž na stojan nebo na
stěnu - 35
seznam kanálů - 15
umístění, obchod nebo doma - 35
síť, připojení - 49
univerzální přístup, osoby s poruchami
sluchu - 34
sluchové postižení - 34
Smart TV - 3
univerzální přístup, osoby s poruchami
zraku - 34
Smart TV, aplikace - 20
univerzální přístup, zapnutí - 34
Smart TV, procházení- 19
upevnění na zeď - 59
Smart TV, síť - 49
úspora energie, nastavení- 10
software, digitálníaktualizace - 36
software, kontrola verze - 36
V
software, USB - 36
VGA - 38
spořič obrazovky - 27
vhodnost podle věku - 23
standby - 13
vysoké rozlišení (HD), obsah - 3
synchronizace zvuku - 26
systém domácího kina, připojení - 44
Y
YouTube - 20
T
YPbPr, komponentnívideo - 37
tapeta - 27
teletext 2.5 - 22
Z
teletext, digitálnítext - 22
Zadníovládacíprvky - 4
teletext, jazyk - 22
zámek kensington - 8
teletext, podstránky - 22
zapnutía vypnutítelevizoru - 13
teletext, režim Dual Screen - 21
zařízení - 39
teletext, T.O.P. (Table Of Pages) - 21
zařízení, přidání - 48
teletext, zvětšení - 21
zařízení, sledování - 48
titulky, analogové - 33
zesilovač, výběr výstupu - 25
titulky, digitální- 33
zrakově postižení - 34
titulky, jazyk - 33
CS
64
© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123007122235
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising