Philips | 24PHT4032/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultratenký LED televizor 32PHT4032/12 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Ultratenký LED televizor 32PHT4032/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
4032 series
www.philips.com/TVsupport
Uživatelský manuál
24PFS4032
24PFT4032
24PHS4032
24PHT4032
32PHS4032
32PHT4032
Obsah
1 Získat podporu
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor
1.2 Nápověda televizoru a uživatelská příručka
1.3 Online nápověda a uživatelská příručka
1.4 Péče o zákazníky / Opravy
3
2 Software
11.1 Přehled Domovské nabídky
44
11.2 Nabídka Nástroje
44
11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení
11.4 Všechna nastavení
44
3
3
3
3
12 Ochrana životního prostředí
5
3 Rychlý průvodce
6
13 Vlastnosti
53
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
7
9
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
4.2 Umístění televize
9
4.3 Zapnutí televizoru
11
5 Připojení
53
13.1 Napájení (pro modely řady 4022, 4032, 4112, 4132)
3.1 Dálkový ovladač
6
3.2 Infračervený snímač
7
3.3 Joystick – Místní ovládání (pokud je k dispozici)
4 Instalace
9
5.1 Průvodce možnostmi připojení
14
5.2 Anténa (řada 4022, 4032, 4132, 4232)
14
5.3 Anténa (řada 4112)
14
5.4 Satelit pro řadu 4022, 4032, 4132, 4232 (pokud je
k dostání)
15
5.5 Satelit pro řadu 4112 (pokud je k dostání)
15
5.6 Video zařízení (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)
16
14.1 Tipy
57
14.2 Zapnutí
57
14.3 Dálkový ovladač
14.4 Kanály
58
14.5 Obraz
58
14.6 Zvuk
58
14.7 Rozhraní HDMI
14.8 USB
59
5.7 Video zařízení (řada 4112)
18
5.8 Audio zařízení (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)
15 Bezpečnost a péče
19
5.9 Audio zařízení (řada 4112)
20
5.10 Počítač
21
5.11 CAM s kartou Smart Card - CI+
22
5.12 Zařízení USB (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)
23
27
6.1 Seznam zdrojů
27
6.2 Přejmenování zařízení
7 Kanály
28
37
37
9 Pozastavení televize a nahrávání
9.1 Co potřebujete
39
9.2 Nahrávání
39
9.3 Pozastavení televizního vysílání
40
10 Videa, fotografie a hudba
42
10.1 Z připojení USB
10.2 Fotografie
42
10.3 Videa
42
10.4 Hudba
43
61
16 Autorská práva
63
Rejstřík
28
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů
7.2 Instalace kanálu
28
7.3 Seznam kanálů
34
7.4 Výběr filtru kanálů
35
7.5 Oblíbené kanály
35
8.1 Co potřebujete
37
8.2 Používání TV průvodce
60
61
63
64
17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem
17.2 Licence open source
64
27
8 Televizní průvodce
58
15.1 Bezpečnost
60
15.2 Péče o obrazovku
15.3 Podmínky používání
17 Otev.zdroj.kód
57
57
16.1 Rozhraní HDMI
63
16.2 Dolby Audio
63
16.3 DTS 2.0 + výstup Digital Out™
16.4 Jiné ochranné známky
63
5.13 Zařízení USB (řada 4112)
24
5.14 Síť služby Freeview (pro televizory řady
xxPxT4xx2/05)
25
53
Napájení (pro modely řady 4232)
Příjem
53
Rozlišení displeje
53
Rozlišení vstupu obrazu:
54
Zvuk
54
Multimédia
55
Možnosti připojení
55
14 Odstraňování problémů
14
6 Přepínání zdroje
51
51
51
52
12.1 Energetický štítek EU
12.2 Informace o produktu
12.3 Likvidace produktu
5
2.1 Aktualizace softwaru
2.2 Verze softwaru
5
44
39
42
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru
44
2
67
64
1
1.3
Získat podporu
Online nápověda
a uživatelská příručka
1.1
Identifikujte a zaregistrujte
svůj televizor
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové
- Přejděte na webové
stránky www.philips.com/support.
číslo televizoru
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
Zaregistrujte svůj televizor
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Pro více možností řešení potíží s televizorem a často
kladené dotazy (FAQ)…
Přejděte
na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/
portal/en/ModelSelect
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/welcome
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
1.2
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/support
Nápověda televizoru
a uživatelská příručka
Stiskněte tlačítko  Nastavení >
Nápověda
V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat
software, obnovit výchozí nastavení televizoru
a přečíst si uživatelskou příručku.
- Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda nejsou
dostupné aktualizace softwaru.
1.4
Péče o zákazníky / Opravy
- Uživatelská příručka: Přečtěte si v uživatelské
příručce informace o televizoru.
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
- Řešení potíží: Najděte řešení častých problémů.
- Tovární nastavení: Resetujte všechna nastavení na
tovární nastavení.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem.
Můžete se také podívat na naše webové stránky
www.philips.com/support a vybrat požadovanou
zemi.
- Přeinstalace televizoru: Opětovná instalace a
kompletní obnovení televizoru.
- Kontaktní údaje: Zobrazuje telefonní číslo nebo
webovou adresu pro vaši zemi či oblast.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Pozor
3
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
4
2
Místní aktualizace
Software
Pro prodejce a odborné uživatele…
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Místní aktualizace.
2.1
Aktualizace softwaru
Vyhledání aktualizací
Vyhledání aktualizací OAD
(bezdrátové stažení)
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledání aktualizací.
Nechte vyhledat bezdrátovou aktualizaci softwaru.
Chcete-li nahrát software do televizoru, potřebujete
počítač a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové
zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte,
zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledávání aktualizací OAD.
1. Spuštění aktualizace v televizoru
-  (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledání aktualizací.
2.2
2. Identifikace televizoru
- Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na
paměťové zařízení USB bude zapsán identifikační
soubor.
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru…
Verze softwaru
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Informace o aktuálním softwaru
3. Stažení softwaru televizoru
- Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
- Na paměťovém zařízení USB najděte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
- Klikněte na možnost Odeslat ID.
- Vyberte preferovaný region.
- Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg do paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
4. Aktualizace softwaru televizoru
- Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do
televizoru. Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Vyčkejte na její dokončení.
Přitom. . .
- nepoužívejte dálkový ovladač,
- neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
5
3
Rychlý průvodce
3.1
Dálkový ovladač
Baterie a čištění
Výměna baterií
Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na
dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.
1.  Pohotovostní režim / Zapnutí
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Tlačítka přehrávání
- Přehrávání , pro spuštění přehrávání.
- Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
- Zastavení , pro zastavení přehrávání
- Rychlý posun , pro rychlý posun
- Rychle dopředu , pro rychlý posun vpřed
- Nahrávání , pro okamžité spuštění nahrávání
1. Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2. Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi
typu AAA-R03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly +
a – baterie zarovnány správně.
3.  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
4.  FORMAT
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
5.  SETUP
Otevře nabídku Nastavení.
Střed
3. Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
- Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
1.  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
Přehled tlačítek
2.  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam
připojených zařízení.
Horní
3. Barevná tlačítka
Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.
4.  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
6
5.  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavření nabídky bez změny nastavení.
3.2
6.  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize.
Televizor může přijímat příkazy i z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
Infračervený snímač
7.  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
8. Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
9. Kurzorová/navigační tlačítka
Procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
10.  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
Spodní část
 Pozor
Před infračervený senzor televizoru nepokládejte
žádné předměty, které by jej mohly blokovat.
3.3
Joystick – Místní ovládání
(pokud je k dispozici)
Tlačítka na televizoru
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Otevření základní nabídky…
1.  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
2.  Hlasitost
Úprava úrovně hlasitosti.
3. Číselná tlačítka
Přímý výběr televizního kanálu.
4. SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
5.  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
1. Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na zadní
straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2. Stisknutím tlačítek vlevo nebo vpravo vyberete
možnosti  Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje.
6. TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
7
Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Rovněž
vám umožňují procházet seznam zdrojů včetně volby
tuneru.
Nabídka zmizí automaticky.
8
4
Připevnění na zeď
Instalace
Televizor řady 4022
4.1
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Pokyny si můžete přečíst v uživatelské příručce
v kapitole Bezpečnost a péče .
4.2
Umístění televize
Tipy pro umístění
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku svítit přímé světlo.
- 22Pxx4022 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
- 24Pxx4022 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
- Televizor umístěte maximálně 15 cm od zdi.
Příprava
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Televizor řady 4032
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte číslo modelu televizoru.
9
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
- 24Pxx4032 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
- 32Pxx4032 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
Televizor řady 4112 – 32 palců, 39 palců
Příprava
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
- 32Pxx4112 - VESA MIS-F 200, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
- 39Pxx4112 - VESA MIS-F 200, M6 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
Televizor řady 4112 – 43 palců
Příprava
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Nejprve sejměte 2 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
- 43Pxx4112 - VESA MIS-F 200x100, M6 (minimálně
9 mm, maximálně 10 mm)
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10
Televizor řady 4132
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
- 22PFx4232 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
- 32Pxx4132 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
- 43Pxx4132 - VESA MIS-F 200x200, M6 (minimálně
10 mm, maximálně 15 mm)
- 49Pxx4132 – VESA MIS-F 400x200, M6
(minimálně 10 mm, maximálně 15 mm)
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
4.3
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Zapnutí televizoru
Připojení napájecího kabelu (řada
4022, 4032, 4132)
- Zapojte napájecí kabel do
konektoru POWER v zadní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
Televizor řady 4232
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
11
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
Připojení napájecího kabelu (řada
4112)
Připojení napájecího kabelu (řada
4232)
- Zapojte napájecí kabel do
konektoru POWER v zadní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
- Zapojte napájecí kabel do
konektoru POWER v zadní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
12
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
Zapnutí nebo pohotovostní režim
Než televizor zapnete, nezapomeňte zasunout kabel
napájení do konektoru POWER v zadní části
televizoru.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko napájení na boku nebo na zadní
straně televizoru.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
13
5
Připojení
5.1
Průvodce možnostmi
připojení
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
Přejděte na webové
stránky www.connectivityguide.philips.com
5.2
Anténa (řada 4022, 4032,
4132, 4232)
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
5.3
Anténa (řada 4112)
Zasuňte zástrčku antény pevně do
zásuvky Antenna umístěné na zadní straně
televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
14
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
5.4
Satelit pro řadu 4022, 4032,
4132, 4232 (pokud je
k dostání)
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
5.5
Satelit pro řadu 4112 (pokud
je k dostání)
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
15
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
5.6
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
Video zařízení (řada 4022,
4032, 4132 a 4232)
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
Rozhraní HDMI
Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Ochrana proti kopírování
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
16
HDMI – DVI
Připojení HDMI CEC – EasyLink
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit ke
konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI.
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru
a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce
EasyLink HDMI CEC.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2
a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke
konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru.
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
Zapnout funkci EasyLink
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
EasyLink > EasyLink > Zapnuto.
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
 (Domů) > Nastavení > Obecná
nastavení > EasyLink > Dálkový ovladač
EasyLink > Zapnuto
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Poznámka:
- Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
- Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy.
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
Konektor SCART
SCART je připojení dobré kvality.
Připojení SCART lze použít pro videosignály CVBS
a RGB, nelze je však použít pro televizní signály
s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART
kombinuje videosignál a audiosignál. Připojení SCART
také podporuje přehrávání NTSC.
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
17
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
Ochrana proti kopírování
Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
5.7
Video zařízení (řada 4112)
Rozhraní HDMI
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Připojení HDMI CEC – EasyLink
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru
a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce
EasyLink HDMI CEC.
Zapnout funkci EasyLink
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
EasyLink > EasyLink > Zapnuto.
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
 (Domů) > Nastavení > Obecná
nastavení > EasyLink > Dálkový ovladač
EasyLink > Zapnuto
18
5.8
Audio zařízení (řada 4022,
4032, 4132 a 4232)
Poznámka:
- Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
- Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy.
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
HDMI ARC
Zpětný zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio
Return Channel) má v televizoru pouze připojení
HDMI 1.
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na
tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC,
není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
CVBS – Audio L R
Připojte zařízení k televizoru kabelem kompozitního
videa (CVBS) a kabelem Audio L/R.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Digitální výstup zvuku – optický
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení.
Toto optické připojení dokáže přenášet
audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
19
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Digitální výstup zvuku – optický
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení.
Toto optické připojení dokáže přenášet
audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na boku
televizoru. Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost
sluchátek lze nastavit samostatně.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
5.9
Audio zařízení (řada 4112)
HDMI ARC
Zpětný zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio
Return Channel) má v televizoru pouze připojení
HDMI 1.
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na
tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC,
není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
20
Sluchátka
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  na boku
nebo na zadní straně televizoru. Jedná se
minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit
samostatně.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
5.10
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
Počítač
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
HDMI – DVI
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit ke
konektoru HDMI 2 pomocí adaptéru DVI na HDMI.
VGA (pokud je k dispozici)
Má-li vaše zařízení pouze konektor VGA, použijte
kabel VGA. Použijte konektor VGA a audio kabel L/R
(minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru zvuku
Audio IN na zadní straně televizoru.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte konektor HDMI 2
a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm) připojte ke
konektoru zvuku Audio IN na zadní straně televizoru.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (22"/24")
Pro úhlopříčku 81/99/109/124 cm (32"/39"/43"/49")
21
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Karta Smart Card (řada 4022, 4032,
4132 a 4232)
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
* Port sítě je k dispozici pouze u řady xxPxTxxx2/05
** Port pro satelit je k dispozici pouze u řady
xxPxSxxx2
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Vložení modulu CAM do televizoru…
Ideální nastavení
1. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2. Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte
tak, aby jeho přední strana směřovala k vám, a jemně
jej zasuňte do slotu COMMON INTERFACE.
3. Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Počítač
Nastavte možnost Zapnuto, která nabízí ideální
nastavení obrazu pro použití televizoru jako monitoru
počítače.
* K dispozici pouze pro zdroje HDMI a VGA.
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
5.11
CAM s kartou Smart Card CI+
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Informace o službách CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
22
Karta Smart Card (řada 4112)
Sledování kanálu na kartě Smart Card
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy.
Můžete sledovat kanály nainstalované z karet
CI/CAM.
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2. Zvolte: Seznam kanálů CI+ .
Vložte kartu Smart Card do modulu CAM. Postupujte
podle pokynů, které vám poskytne příslušná vysílací
společnost.
Nastavení hesel a kódů PIN
Vložení modulu CAM do televizoru…
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
1. Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
2. Přistupte k televizoru zezadu. Modul CAM uchopte
tak, aby jeho přední strana směřovala k vám, a jemně
jej zasuňte do slotu COMMON INTERFACE.
3. Modul CAM uchopte tak, aby jeho přední strana
směřovala k vám, a jemně jej zasuňte do slotu.
Modul CAM zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve
slotu.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
 (Domů) > Nastavení > Dětský zámek > Kód PIN
modulu CAM
5.12
Po zapnutí televizoru může několik minut trvat, než se
modul CAM aktivuje. Když je vložen modul CAM a je
uhrazeno předplatné (způsoby předplatného se
mohou lišit), můžete sledovat kódované kanály
podporované kartou Smart Card modulu CAM.
Zařízení USB (řada 4022,
4032, 4132 a 4232)
Jednotka Flash USB
Vložený modul CAM s kartou Smart Card je určen
výhradně pro váš televizor. Pokud modul CAM
vyjmete, nebudete moci dále sledovat kódované
kanály modulem CAM podporované.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash. Když je televizor
zapnutý, připojte jednotku USB Flash do
konektoru USB na televizoru.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Pevný disk USB
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
Minimální místo na disku
- Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
23
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
- Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
5.13
Zařízení USB (řada 4112)
Jednotka Flash USB
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash. Když je televizor
zapnutý, připojte jednotku USB Flash do
konektoru USB na televizoru.
Pozastavení
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
1. Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Pevný disk USB
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
Minimální místo na disku
- Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
- Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
24
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
5.14
Síť služby Freeview (pro
televizory řady
xxPxT4xx2/05)
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
1. Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
Síť
O síti
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
Port sítě a samotná funkce je určena výhradně pro
streamování služby Freeview HD.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Připojení k síti (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu.
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
1. Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2. Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3. Stiskněte tlačítko  (Domů) , vyberte
možnost Nastavení > Síť a stisknutím
tlačítka  (vpravo) otevřete nabídku.
4. Vyberte možnost Připojení k síti a stiskněte
tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Připojení vedením a stiskněte
tlačítko OK. Televizor neustále vyhledává síťové
připojení.
6. Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
25
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
připojení.
6. Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Připojení k síti (řada 4112)
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu.
Nastavení sítě
Použijte vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
 (Domů) >
sítě
Pro úhlopříčku 109 cm (43")
Nastavení >
Síť >
Zobrazit nastavení
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
 (Domů) >
Nastavení >
Síť > Konfigurace sítě
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP .
Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení. Můžete nastavit číslo
pro Adresu IP, Masku sítě, Bránu, DNS 1
nebo DNS 2.
Pro úhlopříčku 81/102 cm (32"/39")
Vytvoření připojení
Vytvoření kabelového připojení…
1. Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2. Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3. Stiskněte tlačítko  (Domů) , vyberte
možnost Nastavení > Síť a stisknutím
tlačítka  (vpravo) otevřete nabídku.
4. Vyberte možnost Připojení k síti a stiskněte
tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Připojení vedením a stiskněte
tlačítko OK. Televizor neustále vyhledává síťové
26
6
Přepínání zdroje
6.1
Seznam zdrojů
- Nabídku zdrojů otevřete tlačítkem  SOURCES .
- Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte
zařízení pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li nabídku zdrojů zavřít bez přepnutí na
některé zařízení, znovu stiskněte tlačítko 
SOURCES.
6.2
Přejmenování zařízení
- Přejmenovat a změnit ikonu lze jen u zdrojů HDMI,
VGA (je-li k dispozici) a SCART (je-li k dispozici)
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte zdroj
HDMI či VGA (je-li k dispozici).
2. Stiskněte tlačítko  Upravit a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte jednu z ikon zařízení a stiskněte tlačítko
OK. Přednastavený název se zobrazí v zadávacím
poli.
4. Vyberte možnost Přejmenovat a poté pomocí
klávesnice na obrazovce zadejte nový název.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
5. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
27
7
7.2
Kanály
Instalace kanálu
7.1
Anténní a kabelové
Informace o kanálech
a přepínání kanálů
Ruční hledání kanálů a nastavení kanálů
Hledání kanálů
Sledování televizních kanálů
Aktualizace stávajícího seznamu kanálů
- Stiskněte tlačítko . Televizor se naladí na
naposledy sledovaný kanál.
- Stiskněte tlačítko  (Domů) > Kanály a stiskněte
tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítek  + nebo  - můžete přepínat
kanály.
- Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí
číselných tlačítek. Po zadání čísla kanálu na něj ihned
přepnete stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný
kanál, stiskněte tlačítko  BACK .
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Hledání kanálů > Aktualizace kanálů
Opětovná instalace všech kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Hledání kanálů > Opětovná instalace kanálů
1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte
možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)
a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu
nainstalovat.
3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály,
Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály.
4. Vyberte možnost Spustit a aktualizujte kanály
stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut.
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
- Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
- Seznam kanálů může obsahovat několik stránek
s kanály. - Chcete-li zobrazit další nebo předchozí
stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  -.
- Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný
kanál, znovu stiskněte tlačítko  LIST .
Nastavení kanálů
Ikony kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Hledání kanálů > Opětovná instalace kanálů
Po automatické aktualizaci kanálů v seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
symbolem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
symbolem  (zámek).
1. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte
možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)
a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu
nainstalovat.
3. Vyberte možnost Digitální a analogové kanály,
Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály.
4. Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (červená) provedete restart,
stisknutím tlačítka  (zelená) uložíte hotové
nastavení.
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály.
Televizor umí přijímat standard digitálního televizního
vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude
u některých provozovatelů televizního vysílání řádně
fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou
zcela dodrženy.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů.
- Rychlé: Výběr rychlejší metody a použití
předdefinovaného nastavení používaného většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
- Plné: Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály
nebo pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné. Vyhledání a instalace kanálů
touto metodou trvá déle.
- Pokročilé: Pokud jste pro vyhledávání kanálů
28
obdrželi konkrétní „síťovou frekvenci“, vyberte
možnost Pokročilé.
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu.
Režim síťové frekvence
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
„síťovou frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Zpráva o aktualizaci kanálu
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Zpráva o aktualizaci kanálu
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
Digitální: Test příjmu
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Digitální: Test příjmu
Režim přenosové rychlosti
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti pro instalaci televizních kanálů, ponechte
nastavení položky Režim přenosové rychlosti na
hodnotě Automaticky.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti, vyberte možnost Ručně.
Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li
příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény.
Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této
frekvence, vyberte možnost Hledání a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci,
zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového
ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit
šipky na číslo pomocí  a
 a změnit číslo
pomocí  a . Chcete-li zkontrolovat frekvenci,
vyberte možnost Vyhledávání a stiskněte
tlačítko OK.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové
rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde
zadat hodnotu přenosové rychlosti pomocí číselných
tlačítek.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály .
Pokud pro příjem kanálů využíváte přijímač DVB-C, je
k dispozici možnost Režim přenosové rychlosti . Pro
Režim přenosové rychlosti vyberte
možnost Automatický, pokud vám poskytovatel
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti.
Chcete-li zadat hodnotu přenosové rychlosti, vyberte
možnostPřenosová rychlost a použijte číselná
tlačítka nebo tlačítko  a .
Automatické vyhledávání kanálů
Analogový: Ruční instalace
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Automatická aktualizace kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace antény/kabelu >
Analogový: Ruční instalace
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Systém
Chcete-li nastavit systém televizoru, vyberte možnost
Systém.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových
kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická
Vyhledat kanál
Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat
kanál a stiskněte tlačítko OK. Při hledání kanálu
29
můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor,
aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko OK, vyberte
možnost Vyhledat a stiskněte tlačítko OK. Kanál se
vyhledá automaticky. Nalezený kanál se zobrazí na
obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Znovu nainstalovat kanály
 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu >
Hledání satelitu > Opětovná instalace kanálů
Satelity a kanály můžete znovu vyhledat ručně.
1. Vyberte jednu možnost, kterou potřebujete znovu
nainstalovat.
2. Vyberte možnost Nastavení a nebo možnost
Spustit a aktualizujte kanály.
Jemné ladění
Chcete-li doladit kanál, vyberte možnost Jemné
ladění a stiskněte tlačítko OK. Jemné ladění
provedete tlačítky  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Nabídka nastavení
Po dokončení nastavení stisknutím
tlačítka  Resetovat proveďte restart nebo
stiskněte tlačítko  Hotovo.
- Typ připojení
Vyberte počet satelitů, který chcete nainstalovat.
Televizor automaticky nastaví vhodný typ připojení.
Skladování
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
Krátce se zobrazí číslo nového kanálu.
• Až 4 satelity – V tomto televizoru můžete
nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku
instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete
instalovat. Tím se instalace urychlí.
• Unicable – Pro připojení antény k televizoru
můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable
vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro
2 satelity.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
Satelit (pokud je k dispozici)
- Nastavení LNB
Informace o instalaci satelitu
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Až 4 satelity
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity
(4 LNB). Na počátku instalace vyberte přesný počet
satelitů, které chcete instalovat. Tím se instalace
urychlí.
Unicable
• Napájení LNB – Ve výchozím nastavení je Napájení
LNB zapnuto.
• Tón 22 kHz – Ve výchozím nastavení je Tón
nastaven na hodnotu Automaticky.
• Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru – Frekvence
lokálního oscilátoru jsou nastaveny na standardní
hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze v případě,
že používáte netradiční vybavení, které vyžaduje
odlišné nastavení.
Pro připojení antény k televizoru můžete použít
systém Unicable. Možnost Unicable vyberte na
začátku instalace pro 1 nebo pro 2 satelity.
Jednotka MDU (Multi-Dwelling-Unit)
Vestavěné satelitní tunery podporují jednotky MDU
na satelitech Astra a Digiturk na satelitu Eutelsat.
Jednotka MDU na satelitu Türksat není podporována.
Je-li třeba, zadejte kód PIN.
Spuštění instalace
Aktualizovat kanály
Přidání satelitu nebo odebrání satelitu
 (Domů) > Nastavení > Instalace satelitu >
Hledání satelitu > Aktualizace kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Vyhledat satelit > Přidat satelit
nebo Odebrat satelit
Aktualizaci kanálů můžete kdykoli spustit ručně, nové
kanály budou přidány, nedostupné kanály budou
odebrány.
Je-li třeba, zadejte kód PIN.
30
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Vyhledat satelit > Přidat satelit
Automatické vyhledávání kanálů
• K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
• Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
• Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Automatická aktualizace kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Vyhledat satelit > Odebrat satelit
Zpráva o aktualizaci kanálu
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových
kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu.
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Zpráva o aktualizaci kanálu
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Seznam satelitních kanálů
 (Domů) > Nastavení >
Seznam satelitních kanálů
Instalace satelitu >
Ruční instalace
Po stisknutí tlačítka  LIST a otevření satelitních
kanálů můžete vybrat preferovaný seznam satelitních
kanálů.
 (Domů) > Nastavení > Instalace
satelitu > Ruční instalace
Ručně instalujte satelit.
Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují
bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr
vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí
předplacené balíčky – soubor kanálů, za které
platíte.
- LNB – Výběr LNB, pro který chcete přidat nové
kanály.
- Polarizace – Výběr požadované polarizace.
- Režim přenosové rychlosti – Po výběru možnosti
Ručně můžete zadat přenosovou rychlost.
Vyberte možnost Ze seřazeného balíčku, pokud
chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo
vyberte možnost Žádný kanál není seřazen pro
instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů.
Pro předplacené balíčky doporučujeme rychlou
instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí
vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme
kompletní instalaci. Všechny nainstalované kanály se
uloží do seznamu kanálů.
- Frekvence – Zadání frekvence transpondéru.
- Hledání – Vyhledání transpondéru.
Odstraňování problémů
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
- Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
31
- Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost
Hledat znovu a vyhledejte druhý satelit.
- Ujistěte se, že jsou v možnostech nastaveny Dva
satelity.
2017)
- oba televizory mají kompatibilní softwarové verze,
zkontrolujte číslo:
Kopírování seznamu kanálů, kontrola verze seznamu
kanálů
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
- Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Kopírování seznamu kanálů…
1. Zapněte televizor. Televizor by měl mít
nainstalovány kanály.
2. Připojte jednotku USB Flash.
3. Stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů.
4. Vyberte možnost Kopírovat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Aby mohlo kopírování proběhnout,
můžete být požádáni o zadání kódu PIN
rodičovského zámku.
5. Po dokončení kopírování jednotku USB Flash
odpojte.
6. Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Všechny satelitní kanály zmizely
- Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
vestavěný satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského
pásma. Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského
pásma používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
kanálů
- Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo
nejsou na svém místě, vysílací společnost mohla
změnit umístění těchto kanálů v transpondéru.
Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů,
zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
Nelze odebrat satelit
Kontrola aktuální verze seznamu kanálů...
- Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
1. Stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů.
2. Vyberte možnost Kopie seznamu kanálů, vyberte
možnost Aktuální verze a potom stiskněte
tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Někdy je příjem nekvalitní
- Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
- Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
Kopie seznamu kanálů
Nahrání seznamu kanálů
Úvod
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Kopie seznamu kanálů je určena pro prodejce a
odborné uživatele.
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk
a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
Podmínky
2. Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
Zkontrolujte model televizoru s posledním číslem.
(Například: xxPxx4xx2, 2 označuje produkt z roku
3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Obecná
32
nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do
TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
Titulky
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
4. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Titulky můžete zapnout nebo vypnout pomocí
možností Zapnout titulky nebo Vypnout titulky .
Místo toho můžete vybrat možnost Automaticky.
Automatické
Do již nainstalovaného televizoru
Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o
jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor může
automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich
preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků
titulků musí být rovněž součástí vysílání.
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do již nainstalovaného televizoru
1. Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat kanály. Projděte uvedeným postupem
k nastavení země. Stisknutím tlačítka  BACK
můžete instalaci zrušit.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit
opětovnou instalaci. Přečtěte si kapitolu Opětovná
instalace kanálů a spusťte instalaci. Vyberte
správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat
v nabídce Jazyk titulků.
Jazyk titulků
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky
titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.
2. Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
Jazyk zvuku
Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky,
můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou
k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto
možnost vybrat.
3. Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů, stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Obecná
nastavení > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do
TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
4. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení
jazyka, je k dispozici tato možnost.
Možnosti kanálů
Otevření nabídky Možnosti
Běžné rozhraní
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah
z modulu CAM, můžete prostřednictvím této
možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo
na uživatelském nastavení televizoru.
Mono / Stereo
Otevření nabídky možností…
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
1. Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS .
2. Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
1. Ladění analogového kanálu.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Mono/Stereo a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
33
3. Vyberte možnost Mono nebo Stereo a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
a stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
7. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
8. Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Stav
Vyberte Stav a zobrazte technické údaje kanálu.
Hodiny
Vytvoření či úprava seznamu oblíbených kanálů
Funkce zobrazení času v rohu televizní obrazovky.
 LIST >  OPTIONS > Vytvoření seznamu
oblíbených
7.3
Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte do
seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte,
stiskněte tlačítko  Hotovo.
Seznam kanálů
Otevření seznamu kanálů
 LIST >  OPTIONS > Úprava seznamu
oblíbených
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
1. Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Výběr seznamu
kanálů a vyberte jeden seznam kanálů, který chcete
sledovat.
4. Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte
nebo odeberte ze seznamu oblíbených kanálů. Až
výběr dokončíte, stiskněte tlačítko  Hotovo.
Výběr skupiny kanálů
 LIST >  OPTIONS > Výběr skupiny kanálů
Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených
kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK.
Možnosti seznamu kanálů
Otevření nabídky možností
Výběr seznamu kanálů
Otevření nabídky možností seznamu kanálů…
 LIST >  OPTIONS > Výběr seznamu kanálů
1. Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte jednu
z možností.
4. Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených
kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK.
Uzamknutí a odemknutí kanálu
 LIST >  OPTIONS > Zamknout kanál,
Odemknout kanál
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
Přejmenování kanálu
1. Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3. Vyberte jeden kanál, který chcete přejmenovat.
4. Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Přejmenování
kanálu a stiskněte tlačítko OK.
5. V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete
klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka
Skrýt klávesnici na obrazovce skryjte.
6. Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak
Zamknutý kanál bude mít vedle svého loga ikonu .
34
Vyhledávání kanálů
Vytvoření seznamu oblíbených
 LIST >  OPTIONS > Vyhledávání kanálů
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  Označit jako
oblíbené jej označte jako oblíbený.
3. Vybraný kanál bude označen symbolem .
4. Postup dokončíte stisknutím tlačítka  BACK .
Kanály budou přidány na seznam oblíbených.
5. Pokud chcete zobrazit pouze kanály, které jste
vybrali v nově vytvořeném seznamu oblíbených,
přejděte do části Všechny anténní kanály, stiskněte
tlačítko OK, vyberte možnost Anténa – oblíbené
kanály (nebo Možnosti > Výběr seznamu kanálů >
Anténa – oblíbené kanály).
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
1. Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Vyhledávání
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete
klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka 
BACK klávesnici na obrazovce skryjte.
Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak a stiskněte
tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
*Seznam oblíbených můžete snadno uspořádat
v preferovaném pořadí výběrem oblíbených kanálů
(stiskněte tlačítko  Označit jako oblíbené
v seznamu) v požadovaném pořadí.
4. Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
 LIST >  OPTIONS > Výběr seznamu kanálů
5. Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených
kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK.
Vyberte seznam oblíbených
7.4
Odebrání kanálu ze seznamu
oblíbených
Výběr filtru kanálů
 LIST >  OPTIONS > Výběr filtru kanálů
Vyberte jednu z kombinací kanálů zobrazenou
v seznamu kanálů.
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených
odebrat, vyberte kanál tlačítkem  a opětovným
stisknutím tlačítka  Zrušit označení jako oblíbené
zrušte označení kanálu jako oblíbeného.
7.5
Přeskupení kanálů
Oblíbené kanály
Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů
v seznamu oblíbených kanálů.
Oblíbené kanály
1. Během sledování TV kanálu stiskněte
tlačítko  LIST >  OPTIONS > Výběr seznamu
kanálů.
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující
pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete
seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály
se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.
2. Vyberte možnost Anténa – Oblíbené kanály ,
Kabel – Oblíbené kanály nebo Satelit – oblíbené
kanály* a stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte možnost
Přeskupení kanálů.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný
kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
6. Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko OK.
35
* Satelitní kanál lze vyhledat pouze u modelů
xxPxSxxx2 TV.
Zruší skrytí informací na stránce.
- Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
- Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
Teletext
Stránky teletextu
- Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
Výběr stránky teletextu
Nastavení teletextu
Postup výběru stránky . . .
Jazyk teletextu
1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení > Obecná nastavení a
stisknutím tlačítka  (vpravo) otevřete nabídku.
2. Vyberte možnost Jazyky a otevřete nabídku
stisknutím tlačítka  (vpravo).
3. Vyberte možnost Primární
teletext nebo Sekundární teletext a stiskněte
tlačítko OK.
4. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo .
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
*Teletext je dostupný, pouze když jsou kanály
instalované přímo na vestavěný tuner televizoru a set
je v režimu televizoru. Pokud používáte set-top box,
nebude na televizoru dostupný teletext. V takovém
případě bude namísto toho použit teletext set-top
boxu.
1. Stiskněte tlačítko TEXT.
2. Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Možnosti teletextu
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu
otevřete nabídku možností…
- Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
- Dvojitá obrazovka / celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
- Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
- Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
- Odkrýt
36
8
Změna dne
Televizní průvodce
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací
společnosti, můžete stisknutím
tlačítka  + zobrazit plán pro jeden z následujících
dní. Stisknutím tlačítka  – přejdete na předchozí
den.
8.1
Co potřebujete
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Případně můžete stisknout
tlačítko  OPTIONS a vybrat možnost
den.
Změnit
Nastavení připomínky
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(například kanály, které sledujete pomocí funkce
Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače.
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Nastavení připomínky…
8.2
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2. Stiskněte tlačítko  Nastavit připomínku
a stiskněte tlačítko OK.
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Odstranění připomínky…
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte
tlačítko  TV GUIDE.
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program pro připomínku, která je označená
symbolem  (hodiny).
2. Stiskněte tlačítko  Smazat připomínku a vyberte
možnost Ano, poté stiskněte tlačítkoOK.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se uloží do televizoru.
Vyhledávání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Naladění programu
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat
podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
seznam nalezených pořadů.
Přepnutí na pořad
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu
pomocí kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na
další část daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Seznam připomínek
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu,
stiskněte tlačítko  INFO .
Seznam připomínek
Otevření seznamu připomínek…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Všechny připomínky.
3. V seznamu připomínek vyberte připomínku, kterou
37
chcete odebrat – vybraná připomínka je označena
symbolem .
4. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Vymazat
vybrané a stiskněte tlačítko OK.
5. Zavřete seznam připomínek výběrem možnosti
Zavřít.
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Seznam nahrávání si zobrazíte
tlačítkem  Záznamy . Program s nastaveným
nahráváním je v TV průvodci označen před názvem
ikonou  (červená tečka).
Nahrání programu…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrát .
Zrušení nahrávání…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte program
s nastaveným nahráváním.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Vymazat záznam .
38
9
Varování
Pozastavení televize
a nahrávání
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
9.1
Co potřebujete
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat digitální televizní vysílání (vysílání DVB
apod.).
9.2
Minimální místo na disku
Nahrávání
- Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
- Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
Co potřebujete
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru,
- digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
- příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
- spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 32 GB volného místa.
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
1. Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Poznámka:
Funkce nahrávání je k dispozici pouze pro digitální
televizní vysílání. Není možné nahrávat obsah
z externího zařízení (např. HDMI).
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
39
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
9.3
Pozastavení televizního
vysílání
Co potřebujete
Naplánovat nahrávání
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru,
- digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
- příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Nahrání programu…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad,
který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete
procházet stisknutím tlačítka  (vpravo) nebo 
(vlevo).
3. Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte
barevné tlačítko  Nahrát . Nahrávání programu
bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Pozastavení programu
Seznam nahrávek
Pozastavení a obnovení vysílání…
Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu
nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam
naplánovaného nahrávání a připomínek.
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím
tlačítka  (Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Otevření seznamu nahrávek…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat
stisknutím barevného tlačítka  Odebrat . Nahrávku
můžete přejmenovat barevným
tlačítkem  Přejmenovat . Nebo můžete stisknout
barevné tlačítko  Upravit čas a změnit čas
zahájení a ukončení nahrávání.
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
5. Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1. Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2. Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
40
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3. Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4. Když chcete znovu sledovat živé vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
41
10
Možnosti prohlížení fotografií
Videa, fotografie a
hudba
Stisknutím tlačítka  OPTIONS se zobrazenou
fotografií můžete…
Spuštění prezentace, zastavení prezentace
Spuštění nebo zastavení prezentace.
10.1
Přechod prezentace
Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.
Z připojení USB
Frekvence prezentace
Výběr doby zobrazení každé fotografie.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Opakování, jednorázové přehrání
Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB ke konektoru USB.
Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto
Postupné nebo náhodné sledování obrázků.
Stiskněte tlačítko  SOURCES, poté vyberte
možnost  USB, soubory ve složkách můžete
procházet podle toho, jak jste si je na disku
uspořádali.
Otočení obrázku
Otočení fotografie.
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
10.3
Videa
Přehrávání videozáznamů
10.2
Přehrávání videa v televizoru…
Fotografie
Vyberte možnost  Videa , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
Prohlížení fotografií
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost Fotografie – můžete stisknout
tlačítko  Seznam pro zobrazení seznamu nebo
stisknout znovu tlačítko  Miniatury pro zobrazení
miniatur.
- Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto
tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x,
8x, 16x, 32x.
- Chcete-li přeskočit na další nebo na předchozí
video ve složce, stiskněte  + nebo  -.
- Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
- Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte tlačítko
.
Zobrazení souboru fotografie
Otevření složky videí
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost Fotografie a vyberte jednu
z fotografií – stisknutím tlačítka OK si můžete
vybranou fotografii zobrazit.
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost Videa – můžete stisknout tlačítko
 Seznam pro zobrazení seznamu nebo stisknout
znovu tlačítko  Miniatury pro zobrazení miniatur.
Otevření složek fotografií
Přehrávání videosouborů
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
42
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost Videa a vyberte jedno z videí –
stisknutím tlačítka OK můžete přehrát vybrané video
nebo stisknutím tlačítka  Přehrát vše přehrajte
všechna videa ve složce videí.
vše přehrajte všechny skladby ve složce hudby.
Možnosti přehrávání hudby
Možnosti přehrávání hudby...
Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.
Možnosti videa
Stisknutím tlačítka  OPTIONS během přehrávání
videa můžete…
Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb.
Titulky
Zobrazení titulků, pokud jsou k dispozici. Vyberte
možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
Jazyk titulků
Přehrávání jazyka titulků, pokud je to možné.
Sada znaků
Vyberte jednu sadu znaků.
Jazyk zvuku
Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.
Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání videí.
Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.
Zobrazení informací
Zobrazení informací o souboru jako například režim
zvuku.
Nastavení titulků
Nastavení barvy titulků, velikosti písma, umístění
a časové synchronizace, pokud je k dispozici.
10.4
Hudba
Přehrávání hudby
Otevření složky hudby
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Výběrem složky Hudba se zobrazí seznam
hudebních souborů.
Přehrávání hudebních souborů
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3. Vyberte možnost Hudba a vyberte jednu ze
skladeb – stisknutím tlačítka OK můžete přehrát
vybranou skladbu nebo stisknutím tlačítka  Přehrát
43
11
11.3
Otevření Nabídek
nastavení televizoru
Rychlá nastavení a Všechna
nastavení
11.1
Přehled Domovské nabídky
Stisknutím tlačítka  SETUP na dálkovém ovladači
najděte často používaná nastavení v nabídce Rychlá
nastavení.
Stisknutím tlačítka  (Domů) vyberte jednu z níže
uvedených nabídek a stiskněte tlačítko OK.
- Styl obrazu: Vyberte si jeden z přednastavených
stylů obrazu pro ideální sledování.
Kanály
- Formát obrazu: Vyberte si jeden
z přednastavených formátů obrazu, který nejlépe
sedí na obrazovku.
Nabídka Rychlá nastavení:
Tento řádek obsahuje všechny kanály.
- Stisknutím tlačítka OK otevřete TV průvodce.
- Styl zvuku: Vyberte si jeden z přednastavených
stylů zvuku pro ideální nastavení zvuku.
- Stisknutím tlačítka  (vlevo) zobrazíte kanály
s logy nebo výběrem možnosti zobrazit vše zobrazte
všechny kanály.
- Hlasitost sluchátek: Nastavení hlasitosti
připojených sluchátek.
Zdroje
- Výstup zvuku: Nastavení televizoru na přehrávání
zvuku v televizoru nebo připojeném
v audiosystému.
Tento řádek obsahuje dostupné zdroje v tomto
televizoru.
- Hodiny: Zobrazení hodin v pravém horním rohu
obrazovky.
Nástroje
Tento řádek obsahuje funkce televizoru, které má
uživatel k dispozici.
- Automatické vypnutí: Nastavení televizoru na
automatické přepnutí do pohotovostního režimu po
uplynutí daného intervalu.
Nastavení
- Všechna nastavení: Zobrazení všech nastavení.
Tento řádek obsahuje nastavení, která má uživatel
k dispozici.
- Nápověda: Můžete snadno aktualizovat software,
obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si
uživatelskou příručku.
11.2
Nabídka Nástroje
Nabídka Všechna nastavení:
TV průvodce
Stiskněte tlačítko  (domů) na dálkovém ovladači,
vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Otevřete TV průvodce. Další informace naleznete
v uživatelské příručce v kapitole TV průvodce.
Nahrávky
11.4
Další informace najdete v uživatelské příručce
v kapitole Pozastavení televize a nahrávání .
Všechna nastavení
Kanály
Zobrazení seznamu kanálů.
Nastavení obrazu
Aktualizace softwaru
Styl obrazu
Další informace naleznete v uživatelské příručce
v kapitole Software.
Výběr stylu
Ukázky
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený styl obrazu.
Podívejte se na Demo Me – ukázku pro tento
televizor.
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Styl obrazu
Dostupné styly obrazu
44
- Osobní – Předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
- Jasné – Ideální pro sledování za denního světla.
- Přirozené – Nastavení přirozeného obrazu.
- Standardní – Nejoptimálnější spotřeba energie.
- Film – Ideální pro sledování filmů.
- Hra – Ideální pro hraní her.
Nastavení barev
 (Domů) > Nastavení >
Pokročilé > Barva
Obraz >
Vylepšení barev
Vlastní styl
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Barva > Vylepšení barev
Můžete si upravit a uložit nastavení obrazu
v současně zvoleném stylu obrazu, jako např. Barva,
Kontrast nebo Ostrost.
Pomocí možností Maximum, Středně,
nebo Minimum nastavte úroveň intenzity barev
a detaily v jasných barvách.
Obnovení stylu
Výběr přednastavené teploty barev
Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte
znovu Styl obrazu a poté stiskněte tlačítko 
Obnovit styl.
 (Domů) > Nastavení > Obraz >
Pokročilé > Barva > Teplota barev
Pomocí možností Normální, Teplá, nebo Studená
nastavte teplotu barev, kterou upřednostňujete.
Barva, kontrast, ostrost, jas
Úprava barvy obrazu
Úprava teploty barev
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Barva
 (Domů) > Nastavení > Obraz >
Pokročilé > Barva > Vlastní teplota barev
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu barevné sytosti obrazu.
Vyberte možnost Vlastní nastavení v nabídce Teplota
barev a upravte teplotu barev podle svých
požadavků. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
Úprava kontrastu obrazu
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Kontrast
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu kontrastu obrazu.
 (dolů) upravte
Nastavení kontrastu
Snížením hodnoty kontrastu můžete snížit spotřebu
energie.
Režimy kontrastu
 (Domů) > Nastavení > Obraz >
Kontrast > režim Kontrast
Pokročilé >
Úprava ostrosti obrazu
Výběrem možnosti Normální, Optimalizováno pro
obraz nebo Optimalizováno pro úsporu energie
televizor automaticky sníží kontrast pro nejlepší
spotřebu nebo nejlepší obraz nebo výběrem
možnosti Vypnuto vypněte úpravu.
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Ostrost
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu ostrosti obrazu.
 (dolů) upravte
Pokročilá nastavení obrazu
Dynamický kontrast
Počítač
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Dynamický kontrast
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Počítač
Výběrem možnosti Maximum, Středně nebo
Minimum nastavte úroveň, při které televizor
automaticky vylepší detaily v tmavých, středně
tmavých a světlých oblastech obrazu.
Nastavte možnost Zapnuto, která nabízí ideální
nastavení obrazu pro použití televizoru jako monitoru
počítače.
* K dispozici pouze pro zdroje HDMI a VGA.
45
Kontrast videa, Gamma
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát
a okraje > Formát obrazu
Kontrast videa
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Kontrast videa
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
úroveň kontrastu videa.
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole
objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak,
aby vyplnil celou obrazovku.
 (dolů) upravte
Okraje obrazovky
Gama
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Formát
a okraje > Formát obrazu > Okraje obrazovky
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Gamma
Možnost Okraje obrazovky umožňuje mírně zvětšit
obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu.
Nastavení zvuku
Super Resolution
Styl zvuku
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé >
Ostrost > Super rozlišení
Výběr stylu
Výběrem možnosti Zapnuto nastavíte mimořádnou
ostrost v okrajích linií a detailech.
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
přednastavený styl zvuku.
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Styl zvuku
Vyčištění obrazu
Dostupné styly zvuku…
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý
obraz
- Osobní – Předvolby zvuku nastavené během
prvního spuštění.
- Původní – Neutrální nastavení zvuku.
- Film – Ideální pro sledování filmů.
- Hudba – Ideální pro poslech hudby.
- Hra – Ideální pro hraní her.
- Zprávy – ideální pro řeč
Redukce šumu
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý
obraz > Redukce šumu
Výběrem možnosti Maximum, Středně nebo
Minimum můžete nastavit úroveň redukce šumu ve
videoobsahu.
Šum je nejvíce zřetelný v pomalu se pohybujících
bodech obrazu na obrazovce.
Vlastní styl
Můžete si upravit a uložit nastavení zvuku
v současně zvoleném stylu zvuku, jako např. Basy
nebo Výšky.
Obnovení stylu
Redukce MPEG artefaktů
 (Domů) > Nastavení > Obraz > Pokročilé > Čistý
obraz > Redukce artefaktu MPEG
Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte
znovu Styl zvuku a poté stiskněte tlačítko 
Obnovit styl.
Výběrem možnosti Zapnuto se vyhladí digitální
přechody v obrazu.
Kompresní artefakty MPEG se většinou zobrazují jako
malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech na
obrazovce.
Basy, výšky
Basy
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Basy
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
úroveň nízkých tónů ve zvuku.
Formát a okraje
 (Domů)
> Nastavení > Obraz > Formát a okraje
Výšky
Formát obrazu
46
 (dolů) nastavte
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Výšky
- Vyberete-li možnost TV reproduktory vypnuté,
trvale vypínáte TV reproduktory.
- Pokud vyberete možnost TV reproduktory,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) nastavte
úroveň vysokých tónů ve zvuku.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, vyberte možnost Zvukový systém
HDMI. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
Hlasitost sluchátek
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Hlasitost sluchátek
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) lze
samostatně nastavit hlasitost sluchátek.
Clear Sound
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Clear
Sound
Prostorový zvuk
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Prostorový zvuk
Po výběru možnosti Zapnuto lze vylepšit zvuk pro řeč.
Je ideální pro zpravodajské pořady.
Výběr prostorového efektu u interních reproduktorů
televizoru.
Nastavení digitální výstupu
Umístění televize
Nastavení digitálního výstupu jsou dostupná pro
zvukové signály (optické a HDMI ARC).
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Umístění televizoru
Formát digitálního výstupu
Výběrem možnosti Na podstavci nebo Na stěně
dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku podle
nastavení.
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Formát digitálního výstupu
Nastavení zvukového výstupu televizoru tak, aby
odpovídal možnostem zvuku připojeného systému
domácího kina.
Pokročilá nastavení zvuku
- Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, nastavte u položky Formát
digitálního výstupu možnost Vícekanálový režim. Jeli nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina.
Ovládání hlasitosti
Automatická úprava hlasitosti
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Automatická úprava hlasitosti
Výběrem možnosti Zapnuto automaticky vyrovnáte
náhlé rozdíly zvukové hladiny. K tomu může
docházet při přepínání kanálů.
- Máte-li systém domácího kina bez funkce
zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost
Stereo.
Hlasitost Delta
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Hlasitost delta
Vyrovnání digitálního výstupu
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Vyrovnávání digitálního výstupu
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu delta pro reproduktor televizoru.
Upravit úroveň hlasitosti zařízení, které je připojeno
k digitálnímu výstup zvuku (SPDIF) nebo HDMI.
- Výběrem možnosti Více lze zvýšit hlasitost.
- Výběrem možnosti Méně lze snížit hlasitost.
Nastavení výstupu zvuku
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Výstup zvuku
Zpoždění digitálního výstupu
Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru
nebo připojeném v audiosystému.
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé >
Zpoždění digitálního výstupu
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
U některých systémů domácího kina může být třeba
47
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte možnost
Vypnuto, pokud je v systému domácího kina zapnuté
zpoždění zvuku.
dobu 10 minut.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí nastavením
hodnoty na 0.
Posun digitálního výstupu (k dispozici, pouze pokud
je možnost Zpoždění digitálního výstupu nastavena
na Zapnuto)
Obecná nastavení
 (Domů) > Nastavení > Zvuk > Pokročilé > Posun
digitálního výstupu
Nastavení spojená s připojením
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru.
Je možné nastavit kompenzaci, která vyrovnává čas,
jenž systém domácího kina potřebuje ke zpracování
zvuku a obrazu na televizoru.
Hodnotu lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální
nastavení je 60 ms.
Pevný disk USB
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
Pevný disk USB
Před nahráním kanálu musíte nastavit
a naformátovat pevný disk USB.
Profil operátora modulu CAM
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
Profilu operátora modulu CAM
Nastavení Eco
Zapnutí profilu operátora pro modul CI+ CAM pro
snadnou instalaci a aktualizaci kanálů.
Nastavení úrovně úspory energie
 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Úspora
energie
Připojení HDMI CEC – EasyLink
Výběrem možnosti Minimum, Středně nebo
Maximum můžete nastavit různé stupně nastavení
úspory energie nebo výběrem možnosti Vypnuto
můžete režim úspory energie vypnout.
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru
a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce
EasyLink HDMI CEC.
Nastavení vypnutí obrazovky pro úsporu energie
Zapnout funkci EasyLink
 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Vypnutí
obrazovky
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
EasyLink > EasyLink > Zapnuto.
Vyberte možnost Vypnutí obrazovky a obrazovka
televizoru se vypne. Obrazovku znovu zapnete
libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
Nastavení časovače vypnutí televizoru
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
EasyLink > Dálkový ovladač EasyLink > Zapnuto.
 (Domů) > Nastavení > Nastavení Eco > Časovač
vypnutí.
Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) časovač vypnutí
deaktivuje.
Poznámka:
- Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
Po výběru možnosti Časovač vypnutí se bude
televizor automaticky vypínat, aby šetřil energii.
* Televizor se vypne, pokud přijímá televizní signál,
ale nebylo stisknuto žádné tlačítko na dálkovém
ovladači během 4 hodin.
- Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy.
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
* Televizor se vypne, pokud nepřijímá televizní signál
nebo nebyl vydán příkaz na dálkovém ovladači po
48
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Jazyk > Primární jazyk titulků, Sekundární jazyk
titulků
Umístění – Doma nebo v obchodě
Výběr umístění televizoru
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
Umístění
Vyberte možnost Obchod, styl obrazu se změní na
Jasný a lze upravit konfiguraci pro obchod.
Režim Obchod je určený k propagaci v obchodě.
Nastavení upřednostněného jazyka teletextu
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
Primární text, sekundární text
Resetování nastavení televizoru a opětovná
instalace televize
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Resetování všech hodnot nastavení na původní
nastavení televizoru
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
Tovární nastavení
Hodiny
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Hodiny
Opětovná kompletní instalace televizoru a nastavení
stavu televizoru zpět na nastavení při prvním
Automatická úprava nastavení hodin
zapnutí
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Hodiny > Režim automatických hodin
 (Domů) > Nastavení > Obecná nastavení >
Opětovná instalace televizoru
- Standardní nastavení pro hodiny televizoru
je Automaticky. Informace o čase pocházejí
z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový
čas.
Zadejte kód PIN a vyberte možnost Ano. Televizor se
zcela přeinstaluje. Všechna nastavení se resetují
a nainstalované kanály se nahradí. Instalace může
trvat několik minut
- Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete
nastavit hodiny televizoru na možnost Podle země.
Nastavení regionu a jazyka
Ruční úprava nastavení hodin
Jazyk
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Hodiny > Režim automatických hodin > Ručně
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Hodiny > Datum, čas
Změna jazyka nabídky a zpráv televizoru.
Chcete-li nastavit hodnoty, přejděte na předchozí
nabídku a vyberte možnost Datum a Čas.
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
Jazyk nabídky
Poznámka:
- Pokud ani jedno z automatických nastavení
nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit
manuálně.
Nastavení upřednostněného jazyka zvuku
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Jazyk > Primární jazyk zvuku, Sekundární jazyk
zvuku
- Pokud však nahráváte pořady naplánované podle
TV průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum
ručně neměnili.
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Nastavení časového pásma a posunu času pro váš
region
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Hodiny > Časová zóna
Nastavení upřednostněného jazyka titulků
49
Vyberte některé z časových pásem.
- Nastavte možnost Zvukové efekty na možnost
Zapnuto a získáte doplňkové zvukové efekty
u zvukových komentářů, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
Nastavení televizoru na automatické přepnutí do
pohotovostního režimu po uplynutí daného
- Výběrem možnosti Řeč můžete nastavit preference
řeči na možnost Popisný nebo Titulky.
intervalu
 (Domů) > Nastavení > Region a jazyk >
Hodiny > Automatické vypnutí
- Výběrem možnosti Reproduktory / sluchátka
nastavíte zvuk z reproduktorů televizoru nebo
připojených sluchátek.
Nastavení televizoru na automatické přepnutí do
pohotovostního režimu po uplynutí daného
intervalu. Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas
nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během odpočítávání resetovat.
Nastavení zámku
Nastavení kódu a změna kódu
Zadání nového kódu nebo resetování změny kódu
 (Domů) > Nastavení > Dětský zámek >
Nastavení kódu, Změna kódu
Nastavení univerzálního přístupu
Rodičovský zámek se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou
televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
Poznámka: Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete
aktuální kód 8888 přepsat a zadat nový kód.
Zapnutí nastavení univerzálního přístupu
Zámek pro programy
 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup >
Univerzální přístup > Zapnuto.
 (Domů) > Nastavení > Dětský zámek >
Rodičovské hodnocení
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením.
Univerzální přístup pro sluchově postižené osoby
 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup >
Sluchově postižení > Zapnuto
Kód PIN modulu CAM
- Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní
zvuk a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené
osoby.
 (Domů) >
Nastavení >
Dětský zámek >
Kód
PIN modulu CAM
- Po zapnutí funkce televizor na tento speciální zvuk
nebo titulky automaticky přepne (pokud jsou
k dispozici).
Nastavení kódu PIN modulu CAM pro nahrávání.
Univerzální přístup pro zrakově postižené osoby
 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup >
Zvukový komentář > Zvukový komentář > Zapnuto
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
 (Domů) > Nastavení > Univerzální přístup >
Zvukový komentář > Zvukový komentář > Smíšená
hlasitost, Zvukové efekty, Řeč, Reproduktory
/ sluchátka
- Výběrem možnosti Smíšená hlasitost je možné
smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým
komentářem. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
50
12
není aktivní žádná funkce.
Ochrana životního
prostředí
Televizor řady 4032
24PHx4032
12.1
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 60 cm / 24"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 18 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 27 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1366 × 768
Energetický štítek EU
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na
adrese www.philips.com/TV
24PFx4032
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 60 cm / 24"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 19 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 28 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
12.2
Informace o produktu
32PHx4032
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 80 cm / 32"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 31 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 46 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1366 × 768
Televizor řady 4022
22PFx4022
- Třída energetické účinnosti : A
- Velikost viditelné obrazovky : 55 cm / 22"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 20 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 30 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
24PHx4022
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 60 cm / 24"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 18 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 27 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1366 × 768
Televizor řady 4132
32PHx4132
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 80 cm / 32"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 31 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 46 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1366 × 768
24PFx4022
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 60 cm / 24"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 19 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 28 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
32PFx4132
- Třída energetické účinnosti : A
- Velikost viditelné obrazovky : 80 cm / 32"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 35 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 52 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
51
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
43PFx4132
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 108 cm / 43"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 40 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 59 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
49PFx4132
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 123 cm /49"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 51 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 75 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Televizor řady 4232
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
22PFx4232
- Třída energetické účinnosti : A
- Velikost viditelné obrazovky : 55 cm / 22"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 19 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 28 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
12.3
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
52
13
13.3
Vlastnosti
Příjem
13.1
Pro televizory řady PxT
Napájení (pro modely řady
4022, 4032, 4112, 4132)
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
Spotřeba
* Pouze pro DVB-T2
- Napájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
Pro televizory řady PxS
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
- Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
- Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 8,0).
13.2
Napájení (pro modely řady
4232)
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
* Pouze pro DVB-T2, DVB-S2
Spotřeba
- Napájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
- Napájecí kabel 12voltový kabel
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
13.4
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
Televizor řady 4022
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 8,0).
Úhlopříčka obrazovky
Rozlišení displeje
- 22PFx4022: 55 cm / 22"
- 24Pxx4022 : 60 cm / 24"
Rozlišení displeje
- PHx4022: 1366 x 768
- PFx4022: 1920 x 1080
53
Televizor řady 4032
Pro televizory řady PHx
Úhlopříčka obrazovky
Videoformáty
- 24Pxx4032: 60 cm / 24"
- 32PHx4032: 80 cm / 32"
Rozlišení – Obnovovací frekvence
- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Rozlišení displeje
- PHx4032: 1366 x 768
- PFx4032: 1920 x 1080
Televizor řady 4112
Počítačové formáty
Úhlopříčka obrazovky
Rozlišení (mimo jiné)
- 32 PH x 4112 : 80 cm / 32"
- 39 PH x 4112 : 98 cm / 39"
- 43 PF x 4112 : 108 cm / 43"
- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
Rozlišení displeje
- PH x 4112: 1366 x 768
- PF x 4112: 1920 x 1080
Pro televizory řady PFx
Televizor řady 4132
Videoformáty
Úhlopříčka obrazovky
Rozlišení – Obnovovací frekvence
- 32Pxx4132: 80 cm / 32"
- 43PFx4132: 108 cm / 43"
- 49PFx4132: 123 cm /49"
- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
Rozlišení displeje
- PHx4132: 1366 x 768
- PFx4132: 1920 x 1080
Počítačové formáty
Rozlišení (mimo jiné)
Televizor řady 4232
- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
Úhlopříčka obrazovky
- 22PFx4232: 55 cm / 22"
Rozlišení displeje
- PFx4022: 1920 x 1080p
13.5
Rozlišení vstupu obrazu:
13.6
Zvuk
54
13.8
Televizor řady 4022
Možnosti připojení
- Výstupní výkon (RMS): 6 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + výstup Digital out ™
Televizor řady 4022, 4032, 4132, 4232
(22 palců, 24 palců)
Pro PxS4xx2
Televizor řady 4032
Zadní část televizoru
- Výstupní výkon (RMS): 16 W (32"), 6 W (24")
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + výstup Digital out ™
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA:
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereofonní minikonektor
3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
– Satelitní
Televizor řady 4112
- Výstupní výkon (RMS): 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + výstup Digital out ™
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Televizor řady 4132
- Výstupní výkon (RMS): 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + výstup Digital out ™
Pro PxT4xx2
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA:
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereofonní minikonektor
3,5 mm
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
- Síť LAN – RJ45 (pro službu Freeview HD)*
Televizor řady 4232
- Výstupní výkon (RMS): 6 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + výstup Digital out ™
13.7
Multimédia
Boční strana televizoru
Podporované systémy souborů USB
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): Připojujte pouze taková
zařízení USB, která spotřebovávají maximálně
500 mA.
*Pouze pro model řady xxPxT4xx2/05
Formáty přehrávání
Televizor řady 4032, 4132 (32 palců,
43 palců, 49 palců)
- Obrazový kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Audio kodek: MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), AC3,
AAC, HE-AAC, DTS 2.0
Pro PxS4xx2
- Video kodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
- Titulky SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
55
– Satelitní
Televizor řady 4112 (32 palců,
39 palců)
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Pro PxS4112
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AV vstup (CVBS, L, R)
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
– Satelitní
Pro PxT4xx2
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
- Síť LAN – RJ45 (pro službu Freeview HD)*
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Pro PxT4112
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AV vstup (CVBS, L, R)
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
- Síť LAN – RJ45 (pro službu Freeview HD)*
*Pouze pro model řady xxPxT4xx2/05
Televizor řady 4112 (43 palců)
Pro PxS4112
Boční strana televizoru
Zadní část televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AV vstup (CVBS, L, R)
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
– Satelitní
*Pouze pro model řady xxPxT4xx2/05
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
Pro PxT4112
Zadní část televizoru
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AV vstup (CVBS, L, R)
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
- Síť LAN – RJ45 (pro službu Freeview HD)*
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
*Pouze pro model řady xxPxT4xx2/05
56
14
14.2
Odstraňování
problémů
Zapnutí
Televizor se nezapne
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před
opětovným zapojením minutu vyčkejte. Zkontrolujte,
zda je napájecí kabel správně zapojen. Zkuste
televizor znovu zapnout.
14.1
Tipy
- Připojte televizor k jiné elektrické zásuvce a zkuste
jej znovu zapnout.
Jestli nemůžete najít řešení svého problému
s televizorem v sekci Řešení potíží, můžete použít
tlačítko  Klíčová slova v části Nápověda >
Uživatelská příručka, kde najdete potřebné informace.
- Odpojte všechna připojená zařízení od televizoru
a zkuste jej znovu zapnout.
Pokud v uživatelské příručce nenajdete odpověď,
můžete využít webovou stránku podpory společnosti
Philips.
- Pokud svítí na televizoru kontrolka pohotovostního
režimu, televizor možná nebude reagovat na pokyny
dálkového ovladače.
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
- Přejděte na webové
stránky www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
přepne zpět do pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko  (Pohotovostní režim /
Zapnout) na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Pro více možností řešení potíží s televizorem a často
kladené dotazy (FAQ)…
Přejděte
na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/
portal/en/ModelSelect
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/support
Televizor se sám vypíná
Pokud se televizor náhle sám vypne, může být
zapnuté nastavení Časovač vypnutí. Při zapnutém
nastavení Časovač vypnutí se televizor po
4 hodinách sám vypne, pokud neobdrží žádný signál
z dálkového ovladače. Chcete-li automatickému
vypínání předejít, můžete tuto funkci vypnout.
Televizor se také automaticky vypne v případě, že po
dobu 10 minut nepřijme ani televizní signál, ani
žádný signál z dálkového ovladače.
57
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit pomocí možnosti Ruční instalace.
14.3
Dálkový ovladač
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Nekvalitní obraz ze zařízení
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
Zobrazuje se komerční reklama
Nastavení obrazu se po chvíli změní
- Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena
na hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je
možné upravovat a ukládat.
- Zkontrolujte, zda je možnost Umístění
na hodnotu Doma .
nastavena
Obraz neodpovídá obrazovce
- Přejděte na jiný formát obrazu.
14.4
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
Kanály
- Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
Obraz je ve špatné pozici
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
- Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
kanály
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Obraz z počítače není stabilní
- Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
kanály
14.6
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Zvuk
14.5
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Obraz
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
Obraz chybí nebo je zkreslený
- Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru
připojen na výstup zvuku systému domácího kina.
- Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému
HTS.
- U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
- Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
- Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo
zdroje.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nekvalitní příjem antény
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
58
14.7
Rozhraní HDMI
Rozhraní HDMI
- Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
- Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
- Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel
HDMI na DVI, připojte další audiokabel ke
vstupu zvuku (pouze mini jack), je-li k dispozici.
EasyLink nefunguje
- Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Nezobrazuje se ikona zvuku
- Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná
se o normální stav.
14.8
USB
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB
kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
- Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
59
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
15
Bezpečnost a péče
15.1
- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
Bezpečnost
Důležité
Nebezpečí poškození televizoru!
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
- Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý
látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
- Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
- Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek,
např. na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru
ke zdi nebo vhodné opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
Nebezpečí přehřívání
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
60
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/support jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
15.2
Péče o obrazovku
- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
Podmínky záruky: Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/support
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace, které
jsou v této příručce výslovně zakázány, a úpravy
nebo montážní postupy, které v této příručce nejsou
doporučeny nebo schváleny, budou mít za následek
zneplatnění záruky.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Při čištění televizoru nikdy
nepoužívejte takové látky, jako je například alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
Pixelová charakteristika
Tento LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet
barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů
dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
15.3
Podmínky používání
2017 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
Prohlášení o shodě CE
61
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová
zařízení), 2009/125/ES (ekodesign), 2010/30/EU
(energetické štítky) a 2011/65/ES (použití
nebezpečných látek).
Soulad se standardy EMP
Společnost TP Vision vyrábí a prodává mnoho
výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická
a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
62
16
16.4
Autorská práva
Jiné ochranné známky
16.1
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
Rozhraní HDMI
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
16.2
Dolby Audio
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého
D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
16.3
DTS 2.0 + výstup Digital Out™
Informace o patentech DTS naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno na základě licence
od spolčenosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a
DTS společně se symbolem jsou registrované
ochranné známky a DTS 2.0+Digital Out je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
63
17
Otev.zdroj.kód
Otev.zdroj.kód
uboot loader
17.1
Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
busybox (v1.23.2)
BusyBox combines tiny versions of many common
UNIX utilities into a single small executable. It
provides replacements for most of the utilities you
usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities
in BusyBox generally have fewer options than their
full-featured GNU cousins; however, the options that
are included provide the expected functionality and
behave very much like their GNU counterparts.
BusyBox provides a fairly complete environment for
any small or embedded system.
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
Source: https://busybox.net/
open.source@tpvision.com
libz (1.2.8)
17.2
zlib is designed to be a free, general-purpose, legally
unencumbered -- that is, not covered by any patents
-- lossless data-compression library for use on
virtually any computer hardware and operating
system. The zlib data format is itself portable across
platforms.
Licence open source
O licenci open source
Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí
softwaru televizoru od společnosti TP Vision
Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open
source.
Source: http://www.zlib.net/
Toto je dokument popisující distribuci zdrojového
kódu použitého v televizoru TP Vision Netherlands
B.V., který spadá pod působnost podmínek licence
typu GNU General Public License (obecná veřejná
licence neboli GPL) nebo GNU Lesser General Public
License (LGPL neboli nižší obecná veřejná licence
GPL), případně jakékoli jiné licence vztahující se na
otevřený zdrojový kód. Informace o tom, jak lze získat
kopie tohoto softwaru, naleznete v návodu k použití.
libcurl (7.49.1)
libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more.
SPOLEČNOST TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru
neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na
vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu
výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká
se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl
zpřístupněn.
Source: http://curl.haxx.se/libcurl/
log4c (1.2.1)
Apache log4cxx is a logging framework for C++
patterned after Apache log4j, which uses Apache
Portable Runtime for most platform-specific code
and should be usable on any platform supported by
64
APR. Apache log4cxx is licensed under the Apache
License, an open source license certified by the Open
Source Initiative.
Source: https://www.ffmpeg.org/
Source:
https://logging.apache.org/log4cxx/latest_stable/
libfreetype (2.6.3)
FreeType is a freely available software library to
render fonts.
libtinycompress (1.1)
A library to handle compressed formats like MP3 etc.
It is written in C, designed to be small, efficient, highly
customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images) of most
vector and bitmap font formats.
Source: http://git.alsaproject.org/?p=tinycompress.git;a=summary
Source: http://www.freetype.org/
Gstreamer (V1.0)
GStreamer is a plugin-based framework licensed
under the LGPL.
libglibc (2.19)
The GNU C Library project provides the core libraries
for the GNU system and GNU/Linux systems, as well
as many other systems that use Linux as the kernel.
Source:
https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/lic
ensing.html
Source: https://www.gnu.org/software/libc/
mxml (2.8)
libstdc++ (6.0.20)
Source: http://michaelrsweet.github.io/mxml/
libc++ is a new implementation of the C++ standard
library, targeting C++11.
All of the code in libc++ is dual licensed under the MIT
license and the UIUC License (a BSD-like license).
libiconv (1.14)
International text is mostly encoded in Unicode. For
historical reasons, however, it is sometimes still
encoded using a language or country dependent
character encoding.
Source: http://libcxx.llvm.org/
Source: https://www.gnu.org/software/libiconv/
libfribidi (0.19.6)
GNU FriBidi is an implementation of the Unicode
Bidirectional Algorithm (bidi).
libavcodec, libavformat, libavutil
GNU FriBidi has no required dependencies. The list of
projects using GNU FriBidi is growing and they
provide a wealth of examples of using the various
APIs to learn from.
FFmpeg is the leading multimedia framework, able to
decode, encode, transcode, mux, demux, stream,
filter and play pretty much anything that humans and
machines have created. It supports the most obscure
ancient formats up to the cutting edge. No matter if
they were designed by some standards committee,
the community or a corporation. It is also highly
portable: FFmpeg compiles, runs, and passes our
testing infrastructure FATE across Linux, Mac OS X,
Microsoft Windows, the BSDs, Solaris, etc. under a
wide variety of build environments, machine
architectures, and configurations.
Source: https://fribidi.org/
65
libsqlite3 (3.7.14)
SQLite is a C library that implements an SQL database
engine.
Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.
Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite
3-0
libpng
libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.
Source: www.libpng.org
OpenSSL (1.0.0.d)
The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and
develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.
Source: www.openssl.org
libjpeg (6b)
Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.
Source: http://libjpeg.sourceforge.net/
libdirectfb (1.4.11)
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.
It is a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.
Source: http://directfb.org/
66
Rejstřík
Letní čas 49
Likvidace produktu 52
A
Aktualizace softwaru 5
Aktualizace softwaru – Místní aktualizace 5
Aktualizace softwaru – OAD 5
Aktualizovat satelitní kanály 30
Automatická úprava hlasitosti 47
Automatický režim hodin 49
N
Nabídka Domů 44
Nabídka Nápověda 3
Nabídka Nástroje 44
Nabídka Rychlá nastavení 44
Napájecí kabel 11
Nastavení barev 45
Nastavení barev počítače 45
Nastavení jazyka 49
Nastavení kódu PIN. 50
Nastavení zvuku 46
Nastavení času 49
Ú
Úspora energie 48
B
Barva 45
Basy 46
Baterie 6
Bezpečnost a péče 60
O
D
Oblíbené kanály 35
Obraz, barva 45
Obraz, kontrast 45
Obraz, ostrost 45
Odebrat satelit 30
Odstraňování problémů 57
Online uživatelská příručka 3
Oprava 3
Optický 19
Opětovná instalace satelitních kanálů 30
Ostrost 45
Ostrost, redukce šumu 46
Datum 49
Dálkový ovladač 6
Dálkový ovladač a baterie 6
Digitální audio výstup 19
Dynamický kontrast 45
E
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 17
F
Formát digitálního výstupu 47
Formát obrazu 46
P
G
Pevný disk USB 23
Pevný disk USB, Formátování 48
Podpora společnosti Philips 3
Pohotovostní režim 13
Pokročilá nastavení kontrastu obrazu 45
Pokročilá nastavení obrazu 45
Posun digitálního výstupu 47
Problémy 57
Profil operátora modulu CAM 48
Prostorový zvuk 47
Přejmenování zařízení 27
Přeskupení kanálů 35
Přidat satelit 30
Připevnění na zeď 9
Připojení antény 14
Připojení HDMI 16
Připojení HDMI – CEC 17
Připojení HDMI – DVI 17
Připojení počítače 21
Připojení satelitu 15
Připojení sluchátek 20
Připojení VGA 21
Připojení zařízení 14
Gama 46
H
HDMI ARC 19
Hlasitost Delta 47
Hlasitost sluchátek 47
I
Identifikujte televizor 3
Instalace kanálu 28
Instalace kanálu – Anténní 28
Instalace kanálu – Kabelové 28
Instalace kanálu – Satelitní 30
J
Jazyk textu 49
Jazyk titulků 49
Jazyk zvuku 49
Jazyk, nabídky a zprávy 49
Jednotka Flash USB 23
K
Kanál, Filtr kanálů 35
Kanál, přejmenování kanálu 34
Kanály 28
Karta CI 22
Kód PIN modulu CAM 50
Kontaktní údaje 3
Kontrast 45
Kontrast videa 46
R
Redukce MPEG artefaktů 46
Reproduktory / sluchátka 50
Resetování nastavení televizoru 49
Režim kontrastu obrazu 45
Rodičovský zámek 50
L
S
67
Seznam satelitních kanálů 31
Seznam zdrojů 27
Sluchově postižení 50
Smíšená hlasitost 50
Styl obrazu 44
Styl zvuku 46
Středisko péče o zákazníky 3
Super Resolution 46
T
Teletext 36
Teplota barev 45
Text 36
U
Umístění televizoru 9
Univerzální přístup 50
Uživatelská příručka 3
V
Verze softwaru 5
Videa, fotografie a hudba 42
Vyhledávání kanálů 35
Vylepšení barev 45
Vyrovnání digitálního výstupu 47
Vyčištění obrazu 46
Vzdálenost sledování 9
Z
Zapnutí a vypnutí 13
Zaregistrujte televizor 3
Změna kódu PIN. 50
Zpoždění digitálního výstupu 47
Zvukové efekty 50
Zvukový komentář 50
Č
Čas 49
Časovač 49
Časové pásmo 49
68
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising