Philips | 32PHT4201/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultratenký LED televizor 32PHT4201/12 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Ultratenký LED televizor 32PHT4201/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
4201 series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
32PHH4201
32PHT4201
32PHT4201
40PFH4201
40PFT4201
Obsah
1 Seznámení s televizorem
11.1 Časovač
32
11.2 Hodiny
32
11.3 Časovač vypnutí
3
1.1 Pozastavení televize a nahrávání
3
1.2 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
3
2 Instalace
3 Připojení zařízení
4
13 Nastavení
14 Vlastnosti
8
9
15 Software
16.1 Odstraňování problémů
50
16.2 Registrace
51
16.3 Nápověda
51
16.4 Nápověda online
52
16.5 Péče o zákazníky / Opravy
52
17.1 Bezpečnost
53
17.2 Péče o obrazovku
17
23
Rejstřík
26
9 Pozastavení televize a nahrávání
28
29
31
10.1 Přepnutí na zařízení
31
10.2 Z pohotovostního režimu
31
10.3 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
31
11 Časovače a hodiny
54
18.1 Podmínky použití
55
18.2 Autorská práva a licence
23
9.1 Nahrávání
28
9.2 Pozastavení televizního vysílání
53
18 Podmínky použití, autorská práva
a licence
55
26
8.1 Co je potřeba
26
8.2 Používání TV průvodce
10 Zdroje
17 Bezpečnost a péče
17
7 Instalace kanálů – anténa, kabel
8 TV průvodce
47
16 Odstraňování problémů a podpora
50
15
7.1 Aktualizace kanálů
23
7.2 Opakovaná instalace kanálů
7.3 DVB-T nebo DVB-C
23
7.4 Ruční instalace
25
44
15.1 Aktualizace softwaru
47
15.2 Verze softwaru
47
15.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem
15.4 Open source license
47
5.1 Přehled tlačítek (pro modely řady 4000, 4100, 4200,
4101, 4111, 4201, 5210)
15
5.2 Infračervený snímač
16
5.3 Baterie
16
5.4 Čištění
16
6.1 Seznamy kanálů
17
6.2 Sledování televizních kanálů
6.3 Kopie seznamu kanálů
21
42
14.1 Ochrana životního prostředí
44
14.2 Příjem modelů PxH/PxT
45
14.3 Displej
45
14.4 Spotřeba
45
14.5 Rozměry a hmotnost
45
14.6 Možnosti připojení
46
14.7 Zvuk
46
14.8 Multimédia
46
4.1 Zapnutí, pohotovostní režim a vypnutí
14
4.2 Tlačítka na televizoru (pro modely řady 4100, 4200,
4101, 4111, 4201, 6300, 630)
14
4.3 Časovač
14
4.4 Časovač vypnutí
14
6 Televizní kanály
36
13.1 Obraz
36
13.2 Zvuk
39
13.3 Obecná nastavení
14
5 Dálkový ovladač
33
12.1 Z připojení USB
33
12.2 Přehrávání videí
33
12.3 Zobrazení fotografií
33
12.4 Přehrávání hudby
34
6
3.1 Informace o připojení
6
3.2 Běžné rozhraní – modul CAM
3.3 Set top box – STB
8
3.4 Satelitní přijímač
9
3.5 Systém domácího kina – HTS
3.6 Přehrávač disků Blu-ray
10
3.7 DVD přehrávač
11
3.8 Herní konzole
11
3.9 Pevný disk USB
11
3.10 Jednotka Flash USB
12
3.11 Kamera – HDMI
12
3.12 Počítač
12
3.13 Sluchátka
13
4 Zapnutí
12 Videa, fotografie a hudba
4
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
4
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
4
2.4 Napájecí kabel
4
2.5 Kabel antény
4
2.6 Satelitní anténa
5
32
32
2
57
55
47
1
Seznámení s
televizorem
1.1
Pozastavení televize
a nahrávání
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
a nahrát vysílání z digitálního televizního kanálu.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo
si jednoduše dejte přestávku během sportovního
zápasu. Televizor zatím uloží vysílání na pevný disk
USB. Můžete je začít znovu sledovat později.
Je-li připojen pevný disk USB, můžete také nahrávat
digitální vysílání. Je možné nahrávat během sledování
pořadu nebo naplánovat nahrávání nadcházejícího
pořadu.
1.2
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Funkce EasyLink vám umožní ovládat připojené
zařízení, například přehrávač disků Blu-ray, pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci
s připojenými zařízeními rozhraní HDMI CEC.
3
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
2.3
2
Instalace
2.1
Tipy pro umístění
V nabídce Nápověda přejděte do části Bezpečnost
a péče > Bezpečnost.
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku svítit přímé světlo.
- Televizor umístěte maximálně 15 cm od zdi.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
2.2
Podstavec televizoru
a montáž na zeď
Podstavec pod televizor
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud tento návod
ztratíte, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
2.4
Napájecí kabel
Připevnění na zeď
- Zapojte napájecí kabel do konektoru POWER
v zadní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
Pro modely řady 4201
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby
v délce, jež je zobrazena na výkresu.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
- 32Pxx4201 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
- 40PFx4201 - VESA MIS-F 200x200, M4 (minimálně
12 mm, maximálně 16 mm)
Upozornění
4
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky ANTENNA
umístěné na zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
2.6
Satelitní anténa
- pro modely PHK/PFK
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu
konektoru SAT na zadní straně televizoru.
5
3
Připojení zařízení
3.1
Informace o připojení
Ochrana proti kopírování
Průvodce možnostmi připojení
Kabely HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
kvalitní kabely, abyste zajistili
kvalitní přenos obrazu a zvuku.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
HDMI ARC
Připojení HDMI 1 v televizoru má zpětný zvukový
kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není
třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá
zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení
HDMI ARC oba signály kombinuje.
Přejděte na webové stránky
www.connectivityguide.philips.com
Port pro anténu
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > HDMI 1 - ARC .
HDMI CEC - EasyLink
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Porty HDMI
Kvalita HDMI
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
Nastavení funkce EasyLink
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
HDMI-CEC u jiných značek
6
Dálkový ovladač EasyLink
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
Dálkový ovladač EasyLink
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru,
můžete dálkové ovládání EasyLink samostatně
vypnout.
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete
ovládat více zařízení vyhovujících standardu HDMICEC.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Ovládání zařízení
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte
možnost Dálkový ovladač EasyLink a vyberte
možnost Vypnuto.
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru
HDMI a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink,
vyberte zařízení (nebo jeho činnost) v seznamu
připojení televizoru. Stiskněte tlačítko  SOURCES ,
vyberte zařízení připojené ke konektoru HDMI a poté
stiskněte tlačítko OK.
DVI na HDMI
Pokud vlastníte zařízení s konektorem DVI, můžete
takové zařízení připojit k libovolnému
konektoru HDMI pomocí adaptéru DVI na HDMI.
Jakmile je zařízení vybráno, lze je ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. Tlačítka  a 
OPTIONS a některá další tlačítka pro ovládání
televizoru se však do zařízení nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači
televizoru, můžete vybrat tlačítko v nabídce
Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Ovládací prvky. Na obrazovce
vyberte požadované tlačítko zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být
v nabídce Ovládací prvky k dispozici.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
připojte ke konektoru Audio In na zadní straně
televizoru.
Ochrana proti kopírování
Poznámka: Na dálkový ovladač televizoru budou
reagovat pouze zařízení, která podporují
funkci dálkového ovládání EasyLink.
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Zapnutí nebo vypnutí funkce EasyLink
Audio Out – optický
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce
EasyLink zapnutými. Jakékoli nastavení funkce
EasyLink je možné samostatně vypnout.
Audio Out – optický Toto optické připojení dokáže
přenášet audiokanály 5.1. Pokud audiozařízení,
obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC,
můžete tento kabel připojit ke konektoru Audio In
– optický na zařízení HTS. Výstup Audio Out
– optický odešle zvuk televizoru do zařízení HTS.
Úplné vypnutí funkce EasyLink . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > EasyLink.
3. Vyberte možnost EasyLink.
4. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby
odpovídal možnostem vašeho systému domácího
7
kina.
CAM
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.
Vložení modulu CAM
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
Scart
SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze
použít pro videosignály CVBS a RGB, nelze je však
použít pro televizní signály s vysokým rozlišením
(HD). Připojení SCART kombinuje videosignál a
audiosignál.
K připojení zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
Vložte kartu CAM do slotu Common interface
(běžného rozhraní) televizoru.
Otočte kartu CAM tak, aby její přední strana
směřovala k vám, a opatrně ji zasuňte až nadoraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut.
Vyjmutím modulu CAM služby televizního vysílání
deaktivujete.
Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno
předplatné (způsoby připojení se mohou lišit), můžete
sledovat televizní vysílání. Vložený modul CAM je
určen výhradně pro váš televizor.
3.2
Běžné rozhraní – modul
CAM
3.3
Set top box – STB
CI+
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top
boxu (digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám tento modul CI+ (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu neboli CAM)
poskytnou, když si předplatíte jejich prémiové
programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní
ochrany proti kopírování.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte set-top box k televizoru.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Automatické vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu.
Televizor se pak nebude automaticky vypínat po
4 hodinách, během nichž nestisknete žádné tlačítko
na dálkovém ovladači televizoru.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
8
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu Vypnuto.
3.4
Satelitní přijímač
Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte zařízení k televizoru.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Připojení přes HDMI
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Automatické vypnutí
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu.
Televizor se pak nebude automaticky vypínat po
4 hodinách, během nichž nestisknete žádné tlačítko
na dálkovém ovladači televizoru.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu Vypnuto.
Nastavení výstupu zvuku
Zpoždění audio výstupu
3.5
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina
by měly být synchronizovány.
Systém domácího kina – HTS
Připojení přes HDMI ARC
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk
a s obrazem synchronizují automaticky a jsou vždy
v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
HDMI ARC
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu
zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovídat. Může být vyžadováno
nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li
nastavena hodnota zpoždění v systému domácího
kina, je třeba vypnout Zpoždění výstupu zvuku
v televizoru.
Připojení HDMI 1 v televizoru má zpětný zvukový
kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není
třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá
zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení
HDMI ARC oba signály kombinuje.
9
Vypnutí zpoždění výstupu zvuku . . .
Vyrovnání výstupu zvuku
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Zpoždění zvukového výstupu.
3. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení položky Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Vyrovnání výstupu zvuku.
3. Pokud je rozdíl v hlasitosti velký, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru. Je možné nastavit kompenzaci, která
vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje
ke zpracování zvuku a obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 1 ms. Maximální nastavení
je 12 ms. Možnost Zpoždění výstupu zvuku by měla
být zapnuta.
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Synchronizace zvuku televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Synchronizace zvukového výstupu.
3. Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
Formát výstupu zvuku
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte následující položky . . .
- Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke
konektoru HDMI 1 na systému domácího kina.
- Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI ARC televizoru
na hodnotě Zapnuto.
Přejděte do nabídky  > Nastavení > Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > 1 – ARC.
Postup nastavení Formátu výstupu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
3. Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
3.6
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
10
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Nejlepší nastavení
Než začnete hrát hru na připojené herní konzoli,
doporučujeme v televizoru nastavit nejvhodnější
nastavení Herní režim.
3.7
DVD přehrávač
Volba optimálního nastavení televizoru…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity.
3. Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost
TV vrátí nastavení zpět na sledování televize.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
3.9
Pevný disk USB
Co je potřeba
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání
musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).
Pozastavení
3.8
Herní konzole
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 32 GB.
Rozhraní HDMI
Nahrávání
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa.
TV průvodce
Než se rozhodnete zakoupit pevný disk USB pro
nahrávání, můžete si prověřit, zda lze ve vaší zemi
nahrávat digitální televizní kanály.
Stiskněte tlačítko  TV GUIDE na dálkovém
ovladači. Je-li na stránce TV průvodce k dispozici
tlačítko Nahrávání, můžete nahrávat.
11
trvale připojený.
Instalace
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB.
3.10
Jednotka Flash USB
1. Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB na
televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné
jiné zařízení USB do ostatních portů USB.
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Varování
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES , vyberte možnost USB
a stiskněte tlačítko OK.
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stiskněte tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou
činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji
kdykoli vysunout.
Formátování
3.11
Kamera – HDMI
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Formátování pevného disku USB…
1. Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
3.12
Počítač
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
12
3.13
Připojení
Sluchátka
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
Boční
Pomocí konektoru HDMI
Sluchátka můžete připojit ke konektoru  televizoru.
Jedná se minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek
lze nastavit samostatně.
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Nastavení hlasitosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Hlasitost sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
a připojit počítač ke konektoru HDMI a audio kabel
L/R (stereofonní minikonektor 3,5 mm) připojit ke
vstupu AUDIO IN – L/R na zadní straně televizoru.
Nejlepší nastavení
Ideální nastavení monitoru
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač
v nabídce Zdroj (seznam připojení), televizor
automaticky přejde na ideální nastavení pro Počítač.
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo
k hraní her, pravděpodobně budete chtít nastavit
televizor zpět na hodnoty ideální pro sledování
televize nebo hraní.
Ruční volba optimálního nastavení . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity.
3. Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost
TV vrátí nastavení zpět na sledování televize.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení
Hra nebo počítač zpět na hodnotu Počítač.
13
tuneru.
4. Nabídka zmizí automaticky.
4
Zapnutí
Chcete-li televizor vypnout, vyberte možnost 
a stiskněte joystick.
4.1
Zapnutí, pohotovostní režim
a vypnutí
4.3
Časovač
pro modely řady 4100, 4200, 4101,
4111, 4201
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Než televizor zapnete, nezapomeňte zasunout kabel
napájení do konektoru POWER v zadní části
televizoru.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut
v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na
0 minut, funkce časovače se vypne. Televizor můžete
vždy vypnout dříve nebo dobu během odpočítávání
resetovat.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Chcete-li televizor uvést do pohotovostního režimu a
indikátor nesvítí, stiskněte malý joystick na zadní
straně televizoru. Indikátor se rozsvítí.
Když je televizor v pohotovostním režimu, zapnete jej
tlačítkem  na dálkovém ovladači.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Vypnutí
4.4
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte joystick.
Indikátor zhasne.
Televizor je stále připojen ke zdroji napájení,
spotřebovává však jen velmi málo energie.
Časovač vypnutí
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
4.2
Tlačítka na televizoru (pro
modely řady 4100, 4200,
4101, 4111, 4201, 6300, 630)
Deaktivace časovače vypnutí …
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Vypnout časovač.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu. Hodnota 0 automatické vypnutí
deaktivuje.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud ztratíte dálkový ovladač nebo se vám vybijí
baterie, můžete stále ovládat základní funkce
televizoru.
Otevření základní nabídky…
1. Když je televizor zapnutý, stiskněte joystick na zadní
straně televizoru. Zobrazí se základní nabídka.
2. Stisknutím tlačítek vlevo nebo vpravo vyberete
možnosti  Hlasitost,  Kanál nebo  Zdroje.
3. Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete nastavit
hlasitost nebo vybrat další či předchozí kanál. Můžete
jimi také procházet seznam zdrojů včetně volby
14
5
Dálkový ovladač
5.1
Přehled tlačítek (pro modely
řady 4000, 4100, 4200, 4101,
4111, 4201, 5210)
Horní
1.  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam
připojených zařízení.
2. Barevná tlačítka
Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.
3.  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
1.  Pohotovostní režim / Zapnutí
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
4.  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavření nabídky bez změny nastavení.
2. Tlačítka přehrávání
- Přehrávání , pro spuštění přehrávání.
- Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
- Zastavení , pro zastavení přehrávání
- Rychlý posun , pro rychlý posun
- Rychle dopředu , pro rychlý posun vpřed
- Nahrávání , pro okamžité spuštění nahrávání
5.  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
3.  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
8. Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
4.  SETUP
Otevře nabídku Nastavení.
9. Kurzorová/navigační tlačítka
Procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
5.  FORMAT
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
10.  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
Střed
Spodní část
6.  EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize.
7.  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
1.  Hlasitost
15
Úprava úrovně hlasitosti.
2. Číselná tlačítka a textová klávesnice
Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo
k zadávání textu.
3. SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
4.  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
5.  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
6. TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
5.2
Infračervený snímač
Televizor může přijímat příkazy i z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
5.3
Baterie
1. Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2. Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi
typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly +
a – baterie zarovnány správně.
3. Vložte zpět kryt prostoru na baterie.
4. Zasuňte jej, až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
5.4
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
16
6
6.2
Televizní kanály
Sledování televizních kanálů
6.1
Sledování kanálů
Seznamy kanálů
Naladění kanálu
Informace o seznamech kanálů
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na naposledy sledovaný kanál.
Po instalaci kanálů se všechny kanály zobrazí
v seznamu kanálů. U kanálů se zobrazuje jejich
název a logo, jsou-li tyto informace k dispozici.
Přepínání kanálů
- Chcete-li přepnout kanál, stiskněte tlačítko  
nebo  .
- Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí
číselných tlačítek. Po zadání čísla kanálu na něj ihned
přepnete stisknutím tlačítka OK.
Otevřete seznam kanálů a pomocí šipky  (nahoru)
nebo  (dolů) vyberte požadovaný kanál. Stisknutím
tlačítka OK spustíte jeho sledování. Na kanály
v daném seznamu přepínáte pouze tlačítky   a
 .
Předchozí kanál
- Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný
kanál, stiskněte tlačítko .
Ikony kanálů
Po automatické aktualizaci kanálů v seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
symbolem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
symbolem  (zámek).
Seznam kanálů
Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
Seznam kanálů může obsahovat několik stránek
s kanály. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí
stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  .
Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný
kanál, znovu stiskněte tlačítko  LIST .
Seznam kanálů, informace
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály. Při instalaci DVB-C obvykle rozhlasové
stanice začínají od čísla kanálu 1001 výše.
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rozhlasové stanice.
Na rádiový kanál lze přepnout podobně jako na
televizní kanály.
Otevření seznamu kanálů
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
1. Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3. Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Uzamknutí kanálu
Filtrování seznamu kanálů
Máte možnost zamknout kanál a tím zabránit dětem
v jeho sledování. Abyste pak mohli uzamčený kanál
sledovat, je nutné zadat kód rodičovského zámku.
Programy z připojeného zařízení nelze uzamknout.
Postup uzamknutí a odemknutí kanálu
Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo
pořadu, můžete kanály zamknout nebo zamknout
pořady hodnocené podle věku.
Seznam se všemi kanály můžete filtrovat. Seznam
kanálů můžete nastavit tak, aby zobrazoval pouze
televizní kanály nebo pouze rádiové stanice.
Uzamknutí kanálu . . .
Nastavení filtru seznamu všech kanálů…
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko 
LIST a otevřete Seznam kanálů.
2. Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném
seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Zamknout kanál. Zamknutý kanál je
v seznamu označen zámkem .
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2. Stisknutím tlačítka  OPTIONS otevřete nabídku
Možnosti.
3. Vyberte možnost Seznam a poté můžete vybrat
z nabídky Vše, Oblíbené, Rádio nebo Nové kanály.
17
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál
v seznamu kanálů stiskněte tlačítko  OPTIONS .
Poté vyberte možnost Odemknout kanál. Bude nutné
zadat kód rodičovského zámku.
Možnosti kanálů
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
Rodičovské hodnocení
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu (analogový nebo digitální) nebo
na uživatelském nastavení televizoru.
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete použít vhodnost
podle věku.
Otevření nabídky možností…
Některé digitální vysílací společnosti své pořady
hodnotí. Pokud je věkové omezení u daného
programu vyšší nebo shodné s věkovým omezením,
které si nastavíte, program bude uzamčen.
Abyste mohli uzamčený program sledovat, je nutné
zadat kód rodičovského zámku. Rodičovské
hodnocení podle věku se nastavuje pro všechny
kanály současně.
1. Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS .
2. Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
Zapnutí
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko
OK.
3. Zadejte 4místný kód rodičovského zámku. Zadejte
4místný kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní
můžete nastavit omezení podle věku.
4. Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
6. Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle
věku, vyberte jako nastavení věku hodnotu Žádný.
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
Titulky a jazyk titulků
Možnosti nastavení titulků: Titulky vypnuty, Titulky
zapnutynebo Automatické.
Automatické
Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o
jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor může
automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich
preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků
titulků musí být rovněž součástí vysílání.
Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat
v nabídce Jazyk titulků.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí
programu. U některých vysílacích společností
zamkne televizor pouze programy s vyšším
nastaveným hodnocením.
Preferované jazyky titulků
Zadání nebo změna kódu zámku
Titulky u digitálních kanálů
Nastavení nebo změna aktuálního zámku . . .
U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky
v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód?
Chcete-li provést přepis a zadat nový kód
rodičovského zámku v případě, že jste jej zapomněli,
zadejte 8888.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a položku
Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární jazyk titulků nebo
Sekundární jazyk titulků a stiskněte tlačítko OK.
18
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výběr jazyka zvuku
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků . . .
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2. Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk
zvuku pro dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr jazyka titulků
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky
titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.
Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově a zrakově
postižené osoby.
Výběr jazyka titulků, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků…
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2. Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jeden
z jazyků titulků dočasně.
Výběr videa
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Titulky u analogových kanálů
U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit
titulky pro jednotlivé kanály.
1. Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2. Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3. Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden jazyk (nebo oba) nemá označení jazyka, je
k dispozici tato možnost.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a otevřete položku
Stav v nabídce Možnosti.
Běžné rozhraní
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah
z modulu CAM, můžete prostřednictvím této
možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.
Jazyk zvuku
Preferovaný jazyk zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Aplikace MHP
Zapnutí nebo vypnutí aplikací MHP.
Stav
Výběrem možnosti Stav zobrazíte technické
informace o kanálu (zda je analogový nebo digitální)
nebo o sledovaném připojeném zařízení.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a položku
Jazyky.
3. Vyberte možnost Hlavní jazyk zvuku nebo
Sekundární jazyk zvuku a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Oblíbené kanály
Oblíbené kanály
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující
pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete
seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály
se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.
19
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko 
nebo .
Vytvoření seznamu oblíbených
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2. Výběrem možnosti Všechny zobrazíte všechny
kanály.
3. Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  (žluté) jej
označte jako oblíbený.
4. Vybraný kanál bude označen symbolem .
5. Po dokončení stiskněte tlačítko . Kanály budou
přidány na seznam oblíbených.
Přehled teletextu Stránky teletextu
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených
odstranit, vyberte kanál tlačítkem  a opětovným
stisknutím tlačítka  (žluté) zrušte označení kanálu
jako oblíbeného.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
Změna pořadí kanálů
1. V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2. Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a stisknutím tlačítka OK otevřete
stránku.
Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené.
1. V seznamu kanálů Oblíbené označte kanál, jehož
umístění chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  (zelené).
3. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný
kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
5. Po dokončení stisknutím tlačítka  EXIT
ukončete seznam oblíbených kanálů.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
1. Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3. Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na další
výskyt tohoto slova nebo čísla.
4. Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5. Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Přejmenování kanálů
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
1. V jednom ze seznamů kanálů vyberte kanál, který
chcete přejmenovat.
2. Stiskněte tlačítko  (červené).
3. Můžete zadat text pomocí klávesnice na
obrazovce.
Teletext z připojeného zařízení
Teletext
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
Stránky teletextu
Chcete-li při sledování televizních kanálů otevřít
teletext, stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte tlačítko 
a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka skryjete tlačítka zařízení.
4. Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko
.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
Podstránky teletextu
20
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
1. Stiskněte tlačítko TEXT.
2. Během sledování teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
3. Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka , v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte tlačítko
.
6.3
Možnosti teletextu
Kopie seznamu kanálů
Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte následující položky . . .
Úvod
Kopie seznamu kanálů je určena pro prodejce
a odborné uživatele. V některých zemích umožňuje
funkce Kopie seznamu kanálů kopírovat pouze
satelitní kanály.
- Zastavit stránku / Zrušit zastavení stránky
Zastaví automatické otáčení podstránek.
- Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
- Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
- Zvětšit / Normální zobrazení
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
- Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
Podmínky
- Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
- Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru. Obvykle je označen Q . . . LA
- Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
- Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
- Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat
pomocí možnost Info o současném
softwaru v nabídce  > Nastavení > Nastavení
softwaru.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Kopírování seznamu kanálů
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
Kopírování seznamu kanálů . . .
1. Zapněte televizor s nainstalovanými kanály.
Připojte paměťové zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírovat seznam kanálů > Kopírovat
na USB a stiskněte tlačítko OK. Při kopírování
seznamu kanálů z televizoru můžete být během
instalace vyzváni k zadání kódu rodičovského zámku,
který jste zadali během instalace.
4. Po dokončení kopírování odpojte paměťové
zařízení USB.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární teletext nebo
Sekundární teletext.
4. Vyberte preferované jazyky teletextu.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5 . . .
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
21
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
Nahrání seznamu kanálů
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk
a zemi. Možnost Vyhledat kanály můžete vynechat.
Dokončete instalaci.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírovat seznam kanálů > Kopírovat
do TV a stiskněte tlačítko OK. Aby mohlo kopírování
proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
Do již nainstalovaného televizoru
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Do již nainstalovaného televizoru
1. Ověřte nastavení země televizoru. (Chcete-li ověřit
toto nastavení, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Hledat kanály > Znovu nainstalovat kanály
a stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka  a
poté Zrušit vynecháte možnost Hledat kanály.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit
opětovnou instalaci. Chcete-li spustit opětovnou
instalaci, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Znovu instalovat televizor > OK.
Vyberte správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírovat seznam kanálů > Kopírovat
do TV a stiskněte tlačítko OK. Aby mohlo kopírování
proběhnout, můžete být požádáni o zadání kódu
22
7
Nové kanály
Instalace kanálů –
anténa, kabel
Nové kanály přidané pomocí automatické aktualizace
kanálů lze snadno nalézt v seznamu kanálů Nový.
Tytéž nové kanály jsou uloženy rovněž v seznamech
kanálů Všechny nebo Rádio.
Nové kanály zůstávají v seznamu Nový, dokud je
neoznačíte jako oblíbené nebo je nenaladíte.
7.1
Aktualizace kanálů
Automatická aktualizace
7.2
Opakovaná instalace kanálů
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Opětovná instalace všech kanálů
Všechny kanály můžete nainstalovat znovu, aniž
byste změnili ostatní nastavení televizoru.
Automatická aktualizace kanálu
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových
kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu.
Je-li nastaven kód PIN, bude třeba před opakovanou
instalací kanálů tento kód zadat.
Provedení opětovné instalace kanálů…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály > Znovu
nainstalovat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte zemi, kde je televizor instalován.
4. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel
(DVB-C). Vyhledávání kanálů může několik minut
trvat. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Postup vypnutí zprávy zobrazované při zapnutí
televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Zpráva
o aktualizaci kanálů > Vypnuto.
Přeinstalace televizoru
Vypnutí automatické aktualizace kanálů . . .
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Automatická
aktualizace kanálu > Vypnuto.
Provedení instalace celého televizoru…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Opakovaná instalace TV a stiskněte
tlačítko OK. Instalace může několik minut trvat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Spuštění aktualizace
Ruční spuštění aktualizace . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost Aktualizace kanálů a postupujte
podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může
několik minut trvat.
7.3
DVB-T nebo DVB-C
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
23
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné vyhledávání. Vyhledání a
instalace kanálů touto metodou trvá déle.
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Nastavení DVB
Přístup k nastavením DVB
ID sítě
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost Znovu nainstalovat kanály.
4. Vyberte zemi, kde je tento televizor instalován.
5. Vyberte možnost Kabel (DVB-C).
6. Vyberte možnost Spustit vyhledávání kanálů nebo
vyberte možnost Nastavení pro Nastavení DVB-C.
7. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokud je položka Prohledávání frekvence nastavena
na hodnotu Rychlé, můžete zde zadat hodnotu ID
sítě, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových
služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat. Vyberte možnost
Vypnuto.
Režim přenosové rychlosti
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti pro
instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení
položky Režim přenosové rychlosti na hodnotě
Automaticky.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat. Vyberte možnost
Vypnuto.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti, vyberte možnost Ručně. Hodnota, kterou
jste obdrželi, by však již mohla být
v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí.
Podívejte se pod položku Předdefinované přenosové
rychlosti a zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná
automaticky.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové
rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde
zadat hodnotu přenosové rychlosti, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb.
Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek.
Kvalita příjmu
Síťová frekvence
Kontrola kvality příjmu digitálního kanálu…
Pokud je položka Prohledávání frekvence nastavena
na hodnotu Rychlé nebo Pokročilé, můžete zde zadat
hodnotu síťové frekvence, kterou jste obdrželi od
poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte
pomocí číselných tlačítek.
1. Nalaďte požadovaný kanál.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Instalace kanálu > Digitální:
Test příjmu a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Digitální frekvence je zobrazena pro
daný kanál.
6. Vyberte znovu možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK. Zkontroluje se kvalita signálu na této
frekvenci. Výsledek se zobrazí na obrazovce. Abyste
Můžete kontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálního
kanálu. Máte-li vlastní anténu, můžete změnit její
polohu a pokusit se o zlepšení příjmu.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
24
zlepšili příjem, můžete změnit polohu antény nebo
zkontrolovat připojení.
7. Můžete také změnit příslušnou frekvenci sami. Po
jednom vybírejte číslo frekvence a hodnotu měňte
pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů). Vyberte
možnost Vyhledat a znovu spusťte test příjmu
stisknutím tlačítka OK.
7.4
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Ruční instalace analogových kanálů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace
kanálů > Analogový: ruční instalace a stiskněte
tlačítko OK.
- Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost
Systém a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte.
- Vyhledat kanál
Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat
kanál a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost
Vyhledat a stiskněte tlačítko OK. Můžete také zadat
příslušnou frekvenci sami. Pokud je příjem slabý,
znovu stiskněte tlačítko Hledat. Chcete-li kanál
uložit, vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko
OK.
- Vyladění
Chcete-li doladit kanál, vyberte možnost Jemné
nastavení a stiskněte tlačítko OK. Jemné doladění
provedete tlačítky  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
- Uložení
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit
jako nový kanál.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
25
8
Změnit den
TV průvodce
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
8.1
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací
společnosti, můžete stisknutím
tlačítka  + zobrazit plán pro jeden z následujících
dní. Stisknutím tlačítka   můžete přejít na
předchozí den.
Případně můžete stisknout tlačítko  OPTIONS
a vybrat možnost Změnit den.
Vyberte možnost Předchozí den, Dnes nebo Další
den a stiskněte tlačítko OK a vyberte den programu.
Co je potřeba
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(například kanály, které sledujete pomocí funkce
Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače.
Nastavení připomínky
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
8.2
Používání TV průvodce
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Otevření TV průvodce
Nastavení připomínky…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Nastavit připomínku a stiskněte
tlačítko OK.
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte
tlačítko  TV GUIDE.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Odstranění připomínky…
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se uloží do televizoru.
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte program
s připomínkou.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Smazat připomínku a stiskněte
tlačítko OK.
Naladění programu
Přepnutí na pořad
Vyhledání podle žánru
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu
pomocí kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na
další část daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat
podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
seznam nalezených pořadů.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu,
stiskněte tlačítko  INFO .
26
Seznam připomínek
Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.
Seznam připomínek
Otevření seznamu připomínek…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4. V seznamu naplánovaných nahrávání a
připomínek vyberte kartu Připomínky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze připomínky.
5. Chcete-li vybranou připomínku odebrat, stiskněte
barevné tlačítko  Odebrat . Chcete-li vybraný
program nahrát, stiskněte barevné
tlačítko  Nahrát .
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci*.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Seznam nahrávání si zobrazíte
tlačítkem  Záznamy . Program s nastaveným
nahráváním je v TV průvodci označen před názvem
ikonou  (červená tečka).
Nahrání programu…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrát .
Zrušení nahrávání…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte program
s nastaveným nahráváním.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Vymazat záznam .
27
který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete
procházet stisknutím tlačítka  (vpravo) nebo 
(vlevo). Stiskněte barevné
tlačítko  Den a vyberte požadovaný den.
3. Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte
barevné tlačítko  Nahrát . Nahrávání programu
bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
9
Pozastavení televize
a nahrávání
9.1
Nahrávání
Co je potřeba
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Seznam nahrávek
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu
nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam
naplánovaného nahrávání a připomínek.
- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru,
- digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
- příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
- spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Otevření seznamu nahrávek…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. V seznamu nahrávek vyberte
kartu Nové, Sledované nebo Vypršené a filtrujte
zobrazení stisknutím tlačítka OK.
4. Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat
stisknutím tlačítka  Odebrat , probíhající nahrávání
můžete zastavit barevným tlačítkem  Zastavit
nahrávání. Nahrávku můžete přejmenovat barevným
tlačítkem  Přejmenovat .
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Některé vysílací společnosti zajišťující digitální
televizní vysílání nepovolují nahrávání kanálů.
Spuštění nahrávání
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze
nahrávku sledovat. Po uplynutí této doby se nahrávka
označí jako vypršená. U nahrávky v seznamu se
může zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její
platnost.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
vysílání, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
Nahrávání programu
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Konflikty nahrávání
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu. Pokud data TV
průvodce k dispozici nejsou, maximální délka
nahrávky je 30 minut. Čas ukončení nahrávání
můžete upravit v nabídce Nahrávky.
Když se doba dvou naplánovaných nahrávání
překrývá, dojde ke konfliktu nahrávání. Konflikt
nahrávání vyřešíte tím, že upravíte čas zahájení
a ukončení nahrávání jednoho nebo obou
naplánovaných nahrávání.
Úprava času zahájení a ukončení naplánovaného
nahrávání…
Plánování nahrávání
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4. V seznamu naplánovaných nahrávání
a připomínek vyberte kartu Nahrávky a stiskněte
tlačítko OK. Zobrazí se pouze naplánovaná
nahrávání.
5. Vyberte naplánované nahrávání, které je
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
Nahrání programu…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad,
28
v konfliktu s jiným nahráváním, stiskněte barevné
tlačítko a vyberte možnost  Upravit čas .
6. Vyberte čas zahájení a ukončení nahrávání
a upravte je pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů). Vyberte možnost Použít a stiskněte
tlačítko OK.
Co je potřeba
Digitální televizní vysílání můžete pozastavit
a obnovit jeho sledování později.
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru,
- digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
- příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Ruční nahrávání
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Ruční naplánování nahrávání…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
4. Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Naplánovat a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7. Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8. Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9. Vyberte možnost Naplánovat a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím
tlačítka  (Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky…
1. Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3. Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
5. Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Vysílání lze pozastavit maximálně na 90 minut.
9.2
Přehrání aktuálního vysílání…
Chcete-li přepnout zpět na televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Pozastavení televizního
vysílání
1. Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2. Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3. Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
29
tlačítko  (Přehrát).
4. Když chcete znovu sledovat živé vysílání, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
30
10
Zdroje
10.1
Přepnutí na zařízení
V seznamu připojení (v nabídce Zdroj) najdete
zařízení, která jsou připojena k televizoru. V nabídce
Zdroj můžete na zařízení přepínat.
Nabídka Zdroj
Nabídku Zdroj otevřete tlačítkem  SOURCES .
Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte
zařízení pomocí šipek  (doleva) nebo  (doprava)
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné
zařízení, znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
10.2
Z pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
přepnout na připojené zařízení dálkovým ovladačem
televizoru.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor
z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání
disku nebo sledování pořadu, stiskněte tlačítko 
(přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak
v televizoru, tak v zařízení musí být zapnuta funkce
HDMI CEC.
Systém domácího kina
Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat
zvukový disk nebo rádiový kanál a ponechat
televizor v pohotovostním režimu.
Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je
televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko
 SOURCE na dálkovém ovladači televizoru.
10.3
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními rozhraní HDMI CEC. Zařízení musejí
podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena
prostřednictvím konektoru HDMI.
31
11
Deaktivace funkce Časovač vypnutí . . .
Časovače a hodiny
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Časovač vypnutí a přesuňte posuvník na
hodnotu 0 (Vypnuto) .
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
11.1
Časovač
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut
v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na
0 minut, funkce časovače se vypne. Televizor můžete
vždy vypnout dříve nebo dobu během odpočítávání
resetovat.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
11.2
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka
 TV GUIDE najdete čas v TV průvodci.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC).
Změna letního času může být ignorována a televizor
může zobrazovat nesprávný čas.
Nastavení hodin televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná nastavení
> Hodiny > Režim automatických hodin a vyberte
možnost Podle země.
3. Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné
nastavení.
11.3
Časovač vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor nepřijímá
žádný vstupní signál a po dobu 10 minut nepřijme
žádný příkaz z dálkového ovladače, automaticky se
vypne kvůli úspoře energie.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
32
Videa, fotografie a
hudba
obrazovce vyberete možnost  a stisknete
tlačítko OK.
- Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
- Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte tlačítko
.
12.1
Indikátor průběhu
Z připojení USB
Chcete-li během přehrávání videa zobrazit indikátor
průběhu (pozici v přehrávání, délku, název, datum a
podobně), stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
12
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
mediálních souborů.
Možnosti videa
Stisknutím tlačítka  OPTIONS během přehrávání
videa můžete…
Pokud se seznam souborů nezobrazí automaticky…
- Titulky
Zobrazení titulků, pokud je to možné.
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost  Zařízení USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení
USB.
- Jazyk zvuku
Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.
Soubory ve složkách můžete procházet podle toho,
jak jste si je na disku uspořádali.
K ukončení přehrávání videí, fotografií nebo hudby
slouží tlačítko  EXIT.
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání videí.
Varování
- Zobrazení informací
Zobrazení názvu souboru.
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
- Nastavení titulků
Nastavení barvy a umístění titulků, pokud je
k dispozici.
12.2
Přehrávání videí
12.3
Zobrazení fotografií
Přehrávání videozáznamů
Zobrazení fotografií
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
Přehrávání videa v televizoru…
Vyberte možnost  Videa , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení všech fotografií v televizoru…
Vyberte možnost  Fotografie , vyberte
možnost Vše a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto
tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x,
8x, 16x, 32x.
- Na další video ve složce přejdete tak, že stisknutím
tlačítka OK pozastavíte přehrávání, potom na
Zobrazení fotografie v televizoru…
Vyberte možnost  Fotografie , vyberte název
souboru a stiskněte tlačítko OK.
Spuštění prezentace v televizoru…
33
Je-li ve složce více fotografií, můžete spustit
prezentaci.
- Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto
Postupné nebo náhodné sledování obrázků.
Spuštění prezentace…
- Otočení obrázku
Otočení fotografie.
1. Vyberte složku s fotografiemi.
2. Stiskněte barevné tlačítko  Prezentace .
- Chcete-li přejít na další nebo předchozí fotografii,
stiskněte tlačítko  (vpravo – další)
nebo  (vlevo – předchozí).
- Prezentaci můžete pozastavit stisknutím
tlačítka OK. Znovu ji spustíte dalším stisknutím
tlačítka OK.
- Prezentaci můžete ukončit stisknutím tlačítka OK
a poté .
- Zobrazení informací
Zobrazení názvu obrázku, data, velikosti a dalšího
obrázku v prezentaci.
Info
12.4
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost,
datum vytvoření, cesta k souboru apod.), vyberte
fotografii a stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
Přehrávání hudby
- Zastavení hudby
Zastaví přehrávání hudby na pozadí.
Přehrávání hudby
Způsob otevření seznamu mediálních souborů
v televizoru závisí na typu zařízení, v němž jsou tyto
soubory uloženy. Viz předchozí kapitoly.
Prezentace s hudbou
Přehrávání skladby v televizoru…
Můžete zároveň přehrávat prezentaci fotografií
a hudbu. Hudbu musíte spustit před spuštěním
prezentace fotografií.
Vyberte možnost  Hudba , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
Je-li ve složce více skladeb, můžete si je přehrávat
postupně.
Přehrávání hudby na pozadí prezentace…
1. Vyberte skladbu nebo složku se skladbami
a stiskněte tlačítko OK.
2. Chcete-li skrýt informace a indikátor průběhu,
stiskněte tlačítko  INFO.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Pomocí navigačních šipek vyberte složku
s fotografiemi.
5. Vyberte složku s fotografiemi a stiskněte
tlačítko  Prezentace .
6. Když chcete prezentaci zastavit, stiskněte
tlačítko .
- Chcete-li skladbu pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
- Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím těchto
tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost – 2x, 4x,
8x, 16x, 32x.
- Na další skladbu ve složce přejdete tak, že
stisknutím tlačítka OK pozastavíte přehrávání, potom
na obrazovce vyberete možnost  a stisknete
tlačítko OK.
- Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte
tlačítko , hudba se bude přehrávat dále.
- Chcete-li přehrávání hudby zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Možnosti prohlížení fotografií
Stisknutím tlačítka  OPTIONS se zobrazenou
fotografií můžete…
Indikátor průběhu
Chcete-li během přehrávání skladby zobrazit
indikátor průběhu (pozici v přehrávání, délku, název,
datum a podobně), stiskněte tlačítko  INFO .
Opětovným stisknutím tlačítka informace skryjete.
- Spuštění prezentace, zastavení prezentace
Spuštění nebo zastavení prezentace.
- Přechod prezentace
Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.
- Frekvence prezentace
Výběr doby zobrazení každé fotografie.
- Opakování, jednorázové přehrání
Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou.
34
Možnosti přehrávání hudby
Možnosti přehrávání hudby...
- Zastavení přehrávání
Zastavení přehrávání hudby.
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb.
- Zobrazení informací
Zobrazení názvu souboru.
35
13
Doma nebo v obchodě
Nastavení
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na
hodnotu Jasné pokaždé, když zapnete televizor,
znamená to, že je umístění televizoru nastaveno na
hodnotu Obchod. Jde o nastavení určené
k propagaci v obchodě.
13.1
Obraz
Nastavení televizoru pro domácí použití…
Styl obrazu
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Doma a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený Styl obrazu.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Obrazový styl a vyberte jeden
ze stylů v seznamu.
3. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení obrazu
Barva
Dostupné styly obrazu
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy
obrazu.
- Osobní – Předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
- Jasné – Ideální pro sledování za denního světla.
- Přirozené – Nastavení přirozeného obrazu.
- Standardní – Nejoptimálnější spotřeba energie
(tovární nastavení).
- Film – Ideální pro sledování filmů.
- Fotografické – Ideální pro prohlížení fotografií.
– Úspora energie – nastavení zaměřená na úsporu
energie
Nastavení barvy
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Barva.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Přizpůsobení stylu
Kontrast
Pokud upravíte nastavení obrazu, například barvu
nebo kontrast, nastavení bude uloženo do aktuálně
vybraného Stylu obrazu. Každý styl si tak můžete
přizpůsobit podle svého.
Pomocí funkce Kontrast můžete upravovat jas
podsvícení displeje.
Nastavení úrovně
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Kontrast.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Obnovení stylu
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme upravovat nastavení obrazu pouze
pro styl Osobní. Nabídka Styl obrazu – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé
připojené zařízení z nabídky Zdroj.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Obnovit styl a zvolte styl
obrazu, který chcete obnovit.
3. Stiskněte tlačítko OK. Styl bude obnoven na
původní nastavení.
Ostrost
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
Nastavení ostrosti
36
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Ostrost.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Teplota barev
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na
předem nastavenou teplotu barev nebo vybrat
volbu Vlastní, takže budete moci nastavit teplotu
sami pomocí možnosti Vlastní teplota barev. Teplota
barev a Vlastní teplota barev jsou nastavení určená
pro odborné uživatele.
Výběr předvolby…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Barva.
3. Vyberte možnost Teplota barev a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení obrazu
Hra nebo počítač
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
Pokud máte herní konzoli s vestavěným
přehrávačem disků Blu-ray, můžete nastavit její typ
na Disk Blu-ray. V nabídce Styl aktivity pak můžete
přepnout na optimální herní nastavení ručně. Když se
pak vrátíte ke sledování televize, nezapomeňte znovu
přepnout na nastavení TV.
Osobní teplota barev
Prostřednictvím možnosti Vlastní teplota
barev můžete nastavit teplotu barev sami. Chcete-li
nastavit vlastní teplotu barev, nejprve vyberte
možnost Vlastní v nabídce Teplota barev. Vlastní
teplota barev je nastavení určené pro odborné
uživatele.
Ruční přepnutí nastavení…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity.
3. Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost
TV vrátí nastavení zpět na sledování televize.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení vlastní teploty barev…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Barva.
3. Vyberte možnost Vlastní teplota barev a stiskněte
tlačítko OK.
3. Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hodnotu. Zkratka WP označuje bílý bod a
zkratka BL označuje úroveň černé. Můžete také
vybrat jednu z předvoleb v této nabídce.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení barev
Vylepšení barev
Možnost Zvýšení sytosti barev umožňuje zlepšit
intenzitu barev a detaily v jasných barvách.
Nastavení úrovně…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Barva.
3. Vyberte možnost Vylepšení barev a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení kontrastu
Režimy kontrastu
Možnost Režim kontrastu umožňuje nastavit
úroveň, při níž lze snížit spotřebu energie ztlumením
intenzity jasu obrazovky. Zvolte nejlepší spotřebu
energie nebo obraz s největší intenzitou jasu.
Nastavení úrovně…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
37
televizoru > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Režim kontrastu.
3. Vyberte možnost Standardní, Nejlepší
napájení, Nejlepší obraz nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
opakovaným) nabídku zavřete.
Dynamický kontrast
Nastavení úrovně…
Možnost Dynamický kontrast umožňuje nastavit
úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily
v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Gamma.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Gama
Možnost Gama umožňuje nastavit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu. Gama je
nastavení určené pro odborné uživatele.
Nastavení úrovně…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé >
Kontrast > Dynamický kontrast.
3. Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení ostrosti
Super rozlišení
Možnost Super Resolution umožňuje zapnout
vynikající ostrost v okrajích linií a obrysech.
Vypnutí nebo zapnutí…
Jas
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Pokročilé > Ostrost > Super rozlišení.
3. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavení určené pro
odborné uživatele. Uživatelům, kteří nepatří mezi
odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast.
Nastavení úrovně…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast > Jas.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje filtrovat a
redukovat úroveň šumu v obrazu.
Nastavení redukce šumu…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Ostrost >
Redukce šumu.
3. Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Kontrast videa
Možnost Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
Nastavení úrovně…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz
> Pokročilé > Kontrast > Kontrast videa.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
38
Redukce MPEG artefaktů
Posunutí obrazu
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje
vyhladit digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG
se většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Pomocí nabídky Posun obrazu můžete mírně upravit
pozici obrazu.
Posunutí obrazu
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Formát a okraje > Posun
obrazu.
3. Pomocí šipek  (nahoru),  (dolů),  (doprava)
nebo  (doleva) upravte pozici.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Redukce artefaktů MPEG…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Ostrost >
Redukce MPEG artefaktů.
3. Vyberte
možnost Maximum, Střední, Minimum
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
13.2
Zvuk
Formát a okraje
Styl zvuku
Formát obrazu
Výběr stylu
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole
objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak,
aby vyplnil celou obrazovku.
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Zvukový styl.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Zvukový styl a vyberte jeden
ze stylů v seznamu.
3. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Změna formátu obrazu
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Formát a okraje > Formát
obrazu.
3. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko
OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Dostupné styly zvuku
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko 
a otevřete nabídku Formát obrazu.
2. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.
- Osobní – Předvolby zvuku nastavené během
prvního spuštění.
- Původní – Neutrální nastavení zvuku.
- Film – Ideální pro sledování filmů.
- Hudba – Ideální pro poslech hudby.
- Hra – Ideální pro hraní her.
- Zprávy – Ideální pro řeč.
Okraje obrazovky
Obnovení stylu
Možnost Okraje obrazovky umožňuje mírně zvětšit
obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje.
Daný styl uloží vámi provedené změny.
Doporučujeme provádět změny zvuku pouze
u stylu Osobní. Nabídka Styl zvuku – Osobní umí
uložit individuální nastavení pro každé jednotlivé
připojené zařízení z nabídky Zdroj.
Změna formátu obrazu během sledování televize
Úprava okrajů
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Formát a okraje > Okraje
obrazovky.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) a  (dolů) upravte
hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Obnovení nastavení stylu na výchozí hodnoty…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Obnovit styl.
39
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení zvuku
Basy
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů
zvuku.
Pokročilá nastavení zvuku
Nastavení úrovně
Automatická úprava hlasitosti
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Basy.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Vypnutí nebo zapnutí
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Automatická úprava hlasitosti.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výšky
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
Nastavení úrovně
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Výšky.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek
 (nahoru) a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
TV reproduktory
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného
zvukového zařízení – systému domácího kina nebo
audiosystému. V nabídce Reproduktory TV si můžete
vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a způsob, jak
jej chcete ovládat.
- Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou
reproduktory televizoru trvale vypnuty.
- Pokud vyberete možnost Zapnuto, reproduktory
televizoru budou vždy zapnuty.
Režim Surround
Pomocí režimu prostorového zvukumůžete nastavit
zvukový efekt reproduktorů televizoru.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
- Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor
odesílá zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává
zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.
- Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk
televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete přepnout na reproduktory
televizoru nebo reproduktory zařízení v nabídce
Obraz a zvuk.
Nastavení režimu prostorového zvuku
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Režim prostorového zvuku.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Stereo nebo Incredible surround.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Hlasitost sluchátek
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
Nastavení reproduktorů televizoru
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Reproduktory TV.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vypnuto, Zapnuto, EasyLink nebo Automatické
Nastavení hlasitosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Hlasitost sluchátek.
40
spuštění EasyLink.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vyrovnání výstupu zvuku
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje
vyrovnat úroveň hlasitosti zvuku systému domácího
kina podle hlasitosti televizoru, když mezi těmito
zařízeními přepínáte.
Technologie Clear Sound
Vyrovnání rozdílů výstupu zvuku…
Možnost Clear sound slouží k vylepšení zvuku řeči.
Je ideální pro zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze
zapnout nebo vypnout.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Clear sound.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > Vyrovnání
výstupu zvuku.
3. Vyberte možnost Více, Středně nebo Méně a
poté stiskněte tlačítko OK.
4. Pokud je rozdíl v hlasitosti velký, vyberte
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
HDMI1-ARC
Zpoždění výstupu zvuku
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete
zpětný zvukový kanál (ARC neboli Audio Return
Channel), můžete signál ARC vypnout.
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina
by měly být synchronizovány.
Vypnutí nebo zapnutí
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > HDMI 1 - ARC .
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk
a s obrazem synchronizují automaticky a jsou vždy
v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu
zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovídat. Může být vyžadováno
nastavení hodnoty zpoždění 180 ms. Přečtěte si
uživatelskou příručku systému domácího kina. Je-li
nastavena hodnota zpoždění v systému domácího
kina, je třeba vypnout Zpoždění výstupu zvuku
v televizoru.
Formát výstupu zvuku
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní
zvukový signál televizoru tak, aby odpovídal
možnostem zpracování zvuku vašeho systému
domácího kina.
Nastavení formátu výstupu zvuku
Vypnutí zpoždění výstupu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vícekanálový nebo Stereo.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Zpoždění zvukového výstupu.
3. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
41
opakovaným) nabídku zavřete.
Synchronizace zvukového výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Posun zvukového výstupu.
Ruční
Postup ručního nastavení hodin televizoru...
Synchronizace zvuku televizoru…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná
nastavení > Hodiny > Režim automatických hodin
a zvolte možnost Ruční.
3. Vyberte možnost Datum a Čas a upravte
hodnoty.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Synchronizace zvukového výstupu.
3. Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
13.3
Časové pásmo
Obecná nastavení
Postup nastavení časového pásma…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Hodiny > Časové pásmo.
3. Vyberte některé z časových pásem.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu.
3. Vyberte požadovaný jazyk.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Časovač
Hodiny
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Datum a čas
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut
v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na
0 minut, funkce časovače se vypne. Televizor můžete
vždy vypnout dříve nebo dobu během odpočítávání
resetovat.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Automatické
V některých zemích digitální vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC).
Změna letního času může být ignorována a televizor
může zobrazovat nesprávný čas.
Pokud nahráváte pořady naplánované v TV průvodci,
doporučujeme, abyste čas a datum ručně neměnili.
V některých zemích a u některých poskytovatelů
služeb je nastavení Hodiny skryto, aby nedošlo
k nesprávnému nastavení času.
Postup automatické opravy nastavení hodin
televizoru…
Časovač vypnutí
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná
nastavení > Hodiny > Režim automatických hodin
a zvolte možnost Závisí na zemi.
3. Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné
nastavení.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
Když televizor přijímá signál vysílání, ale vy po dobu
4 hodin nestisknete žádné tlačítko dálkového
ovladače, televizor se z důvodu úspory energie
automaticky vypne. Televizor se také automaticky
vypne v případě, že po dobu 10 minut nepřijme ani
televizní signál, ani žádný signál z dálkového
ovladače.
42
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top box)
a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí.
opakovaným) nabídku zavřete.
Přeinstalace televizoru
Deaktivace časovače vypnutí
Můžete znovu nainstalovat celý televizor. Všechna
nastavení televizoru budou přeinstalována.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Vypnout časovač.
3. Výběrem v posuvníku upravte hodnotu. Hodnota
0 (Vypnuto) časovač vypnutí deaktivuje.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Provedení instalace celého televizoru…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Opakovaná instalace TV a stiskněte
tlačítko OK.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Instalace
může několik minut trvat.
Umístění
Nastavení televizoru pro domácí použití…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Doma a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Umístění televizoru
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na podstavci nebo Na stěně.
Pokud jste od té doby umístění televizoru změnili,
upravte příslušným způsobem toto nastavení pro
dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění televize a stiskněte tlačítko
OK.
3. Klikněte na možnost Na podstavci nebo Na
stěně.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Tovární nastavení
V televizoru můžete obnovit původní (tovární)
nastavení.
Přepnutí na původní nastavení…
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Tovární nastavení a stiskněte tlačítko
OK.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
43
14
Energetický štítek EU
Vlastnosti
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
14.1
Ochrana životního prostředí
Úspora energie
Položka Nastavení Eco sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  a otevřete nabídku Nastavení Eco.
Opětovným stisknutím tlačítka  nabídku Nastavení
Eco zavřete.
Informace o produktu
Pro modely řady 4201
Úspora energie
Tento obrazový styl nastavuje obraz tak, aby byla
spotřeba elektrické energie co nejmenší.
32PHx4201
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 80 cm / 32"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 30 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 44 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W)
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1366 x 768p
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Vyberte možnost Vypnout obrazovku a stiskněte
tlačítko OK. Chcete-li obrazovku znovu zapnout,
stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.
Automatické vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor po dobu
10 minut nepřijímá žádný vstupní signál, automaticky
se vypne, aby šetřil energii.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
40PFx4201
- Třída energetické účinnosti : A+
- Velikost viditelné obrazovky : 102 cm / 40"
- Spotřeba energie v zapnutém režimu (W) : 42 W
- Roční spotřeba energie (kWh) * : 61 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) **
: 0,30 W
- Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W)
: 0,30 W
- Rozlišení displeje (pixely) : 1920 x 1080p
Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor
také technologie šetrné k životnímu prostředí
(snižující spotřebu energie).
* Roční spotřeba energie v kWh: vychází ze spotřeby
energie televizoru, který je v provozu 4 hodiny
denně, 365 dní v roce. Skutečná spotřeba energie
závisí na způsobu využívání televizoru.
Neaktivní zařízení vypnutá
Vypnutí připojených neaktivních zařízení
s technologií EasyLink HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control).
** Je-li televizor vypnutý dálkovým ovladačem a
není aktivní žádná funkce.
Řízení napájení
Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje
nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak
vaše vlastní nastavení televizoru, úroveň jasu
u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky
okolního světla určují relativní spotřebu energie.
Kontrola relativní spotřeby energie . . .
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Sledovat demo > Active control
Demo a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, u kterého chcete zkontrolovat
hodnoty.
44
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES.
Rozlišení displeje
Počítačové formáty – HDMI (rozlišení – obnovovací
frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Počítačové formáty – VGA (rozlišení – obnovovací
frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz*
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
Videoformáty (rozlišení – obnovovací frekvence)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
14.2
Příjem modelů PxH/PxT
* Pouze pro sestavy PFxxxxx.
- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K,
DVB-T2: pouze pro typy televizorů '. . . T/12', DVB-C
(kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: NTSC; SECAM; PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
14.4
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
Spotřeba
14.3
- Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně
než 0,3 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, vypnutí obrazu
(pro rádio), automatické vypnutí, nabídka Nastavení
Eco.
Displej
Typ
Pro modely řady 4201
Úhlopříčka obrazovky:
- 32Pxx4201 : 80 cm / 32"
- 40Pxx4201 : 102 cm / 40"
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Rozlišení displeje:
- PFx4201 : 1920 x 1080p
- PHx4201 : 1366 x 768p
45
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
14.5
Rozměry a hmotnost
Boční strana televizoru
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Pro modely řady 4201
32Pxx4201
- bez stojanu:
Šířka 726,5 mm – výška 438,8 mm – hloubka
79,2 mm – hmotnost ±4,88 kg
14.7
Zvuk
- se stojanem:
Šířka 726,5 mm – výška 477,4 mm – hloubka
170,5 mm – hmotnost ±4,96 kg
Pro modely řady 4201
40Pxx4201
- Mono/Stereo
- bez stojanu:
Šířka 903,5 mm – výška 525,2 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ±6,8 kg
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Čistý zvuk
- Výstupní výkon:
16 W (RMS, 15% THD)
- se stojanem:
Šířka 903,5 mm – výška 564,8 mm – hloubka
195,2 mm – hmotnost ±6,89 kg
14.8
Multimédia
14.6
Poznámka: Názvy multimediálních souborů nesmí být
delší než 128 znaků.
Možnosti připojení
Podporovaná multimediální připojení
Pro modely řady 4101, 41 a 4201
- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): Připojujte pouze taková
zařízení USB, která spotřebovávají maximálně
500 mA.
Pro modely PxK4101 a PxK4201
Zadní část televizoru
Podporované formáty obrazových souborů
- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png.jpg
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC)
– Satelitní
Podporované formáty zvukových souborů
- MPEG1: *.mp3
Podporované formáty videosouborů
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
Podporované formáty titulků
Boční strana televizoru
- SRT: Podpora více jazyků
- CI: Běžné rozhraní
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
Pro modely
PxH4101/PxT4101, 40PFT4111,
PxH4201/PxT4201
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereofonní minikonektor
3,5 mm
46
3. Vyberte možnost Informace o současném
softwaru a zobrazte si informaci Verze vydání.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
15
Software
15.1
Aktualizace softwaru
15.3
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Může se stát, že bude nutné provést aktualizaci
softwaru televizoru. Chcete-li nahrát software do
televizoru, potřebujete počítač a paměťové zařízení
USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným
místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana
proti kopírování.
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
1. Spuštění aktualizace v televizoru
Postup spuštění aktualizace softwaru . . .
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost vyberte
možnost vyberte možnost OK.
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > USB
a stiskněte tlačítko OK.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
2. Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na
paměťové zařízení USB bude zapsán identifikační
soubor.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
3. Stažení softwaru televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
Na paměťovém zařízení USB najděte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
Klikněte na možnost Odeslat ID.
Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg do paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
15.4
Open source license
Open source license
4. Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Vyčkejte na její dokončení.
Open source license statement
Acknowledgements and License Texts for any open
source software used in this product.
This is a document describing the distribution of the
source code used in this product, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or
the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or
any other open source license.
Instructions to obtain source code for this software
can be found in the documentation supplied with this
product.
TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE.
Přitom. . .
- nepoužívejte dálkový ovladač,
- neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
15.2
Verze softwaru
TP Vision offers no support for this software. The
preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any product(s) you
purchased. It only applies to this source code made
available to you.
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení softwaru a stiskněte
tlačítko OK.
47
libsqlite3 (3.7.14)
zlib (1.2.7)
SQLite is a C library that implements an SQL database
engine.
Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.
A massively spiffy yet delicately unobtrusive
compression library
Source: http://linuxappfinder.com/package/libsqlite
3-0
libdirectfb (1.4.11)
libpng
DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.
Source: www.zlib.net
libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.
Source: www.libpng.org
It is a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.
OpenSSL (1.0.0.d)
The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and
develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.
Source: http://directfb.org/
libTomMath (0.42.0)
LibTom Projects are open source libraries written in
portable C under WTFPL. The libraries supports a
variety of cryptographic and algebraic primitives
designed to enable developers and students to
pursue the field of cryptography much more
efficiently.
Source: www.openssl.org
Source: http://libtom.org/
libboost (1.51)
MTD utility (1.5.0)
Boost provides free peer-reviewed portable C++
source libraries, and emphasize libraries that work
well with the C++ Standard Library.
MTD subsystem (stands for Memory Technology
Devices) provides an abstraction layer for raw flash
devices. It makes it possible to use the same API
when working with different flash types and
technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND,
ECC'd NOR, etc.
Boost libraries are intended to be widely useful, and
usable across a broad spectrum of applications.
The Boost license encourages both commercial and
non-commercial use.
Source: www.boost.org
MTD subsystem does not deal with block devices like
MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices
are not raw flashes but they have a Flash Translation
layer inside, which makes them look like block
devices. These devices are the subject of the Linux
block subsystem, not MTD.
libjpeg (6b)
Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.
Source: http://www.linuxmtd.infradead.org/source.html
Source: http://libjpeg.sourceforge.net/
48
libscew
The aim of SCEW is to provide an easy interface
around the XML Expat parser, as well as a simple
interface for creating new XML documents. It provides
functions to load and access XML elements without
the need to create Expat event handling routines
every time you want to load a new XML document.
SCEW is freely available for download under the
terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
(LGPL).
Source: http://www.nongnu.org/scew/
libexpat
Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags).
Source: http://expat.sourceforge.net/
libdrm
libdrm provides core library routines for the X Window
System to directly interface with video hardware
using the Linux kernel's Direct Rendering Manager
(DRM).
Source: http://dri.freedesktop.org/libdrm/
FFMpeg (0.6)
A complete, cross-platform solution to record,
convert and stream audio and video.
Source: www.ffmpeg.org
49
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
16
Odstraňování
problémů a
podpora
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
přepne zpět do pohotovostního režimu
Kanály
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
nebo na televizoru.
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
16.1
Odstraňování problémů
kanály
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Nesprávný jazyk nabídky
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
kanály
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko
OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Všeobecné údaje
Televizor se nezapne
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před
opětovným zapojením minutu vyčkejte.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
zapojen.
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
- Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
- Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo
zdroje.
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
Nekvalitní příjem antény
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
50
Nekvalitní obraz ze zařízení
Připojení
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Rozhraní HDMI
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
- Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
- Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
- Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel
HDMI na DVI, připojte další audiokabel ke
vstupu zvuku (pouze mini jack), je-li k dispozici.
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
EasyLink nefunguje
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
- Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce
Obraz je ve špatné pozici
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
Nezobrazuje se ikona zvuku
Obraz z počítače není stabilní
- Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná
se o normální stav.
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB
kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Zvuk
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
- Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru
připojen na výstup zvuku systému domácího kina.
- Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému
HTS.
- U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup
zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále
nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát zvuku
zařízení na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny
naleznete v příručce k danému zařízení.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
- Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
16.2
Registrace
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/welcome
51
16.3
Nápověda
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Otevření nápovědy
1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2. Vyberte možnost Nápověda a stiskněte tlačítko
OK.
UMv_v9_20160323
UMv_v10_20160331
UMv_v11_20160505
16.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
16.5
Péče o zákazníky / Opravy
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. Telefonní číslo naleznete v tištěné
dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky
www.philips.com/support.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
52
neustále zcela přístupná.
17
Bezpečnost a péče
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
17.1
Bezpečnost
- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
Důležité
- Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
Zajistěte televizor před přepadnutím
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na
stěnu, aby nepřepadl. Držák namontujte a televizor
k němu připojte i v případě, že televizor umístíte na
podlahu.
- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu
k rychlému použití, jenž byl dodán spolu
s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete
si jej stáhnout z webových stránek www.philips.com
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
Nebezpečí zranění
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění:
- Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý
látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
- Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
- Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek,
např. na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru
ke zdi nebo vhodné opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu
vylézt na nábytek k televizoru.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
53
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 stupňů
Celsia jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
17.2
Péče o obrazovku
- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Při čištění televizoru nikdy
nepoužívejte takové látky, jako je například alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
54
které v této příručce nejsou doporučeny nebo
schváleny, budou mít za následek zneplatnění záruky.
Pixelová charakteristika: Tento LCD/LED výrobek
obsahuje vysoký počet barevných pixelů. Ačkoli míra
efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat
černé tečky nebo jasné světelné body (červené,
zelené nebo modré). Jedná se o strukturální
vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu.
18
Podmínky použití,
autorská práva
a licence
18.1
Prohlášení o shodě CE
Podmínky použití
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES (rádiová
zařízení a telekomunikační koncová zařízení),
2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita),
2006/95/ES (nízké napětí), 2009/125/ES
(energetické štítky) a 2011/65/ES (použití
nebezpečných látek).
2016 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Od června 2016 budou platit následující směrnice:
2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (ekodesign),
2010/30/EU (energetické štítky) a 2011/65/ES (RoHS).
Soulad se standardy EMP: TP Vision Europe B.V.
vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály, stejně
jako veškerá elektronická zařízení. Jedním z hlavních
obchodních principů společnosti Philips je přijímat
u výrobků veškerá nezbytná opatření na ochranu
zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými
právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými
v době výroby výrobku. Společnost Philips se
zavázala vyvíjet, vyrábět a prodávat výrobky, které
nemají nepříznivé účinky na zdravotní stav.
Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její
výrobky řádně používány k účelu, k jakému byly
vyrobeny, je jejich používání podle nejnovějších
vědeckých důkazů bezpečné. Společnost Philips se
aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů
EMP a bezpečnostních norem. Tato činnost
společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoj
v oblasti standardizace, který tak dokáže rychle
zapracovat do svých výrobků.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a
příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe
B.V. zaručuje, že samotný materiál nenaruší žádné
patenty USA. Žádná jiná záruka není poskytována, ani
ji nelze vyvozovat. TP Vision Europe B.V. neodpovídá
za žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory. Podmínky záruky:
Nebezpečí zranění, poškození televizoru nebo
zneplatnění záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit
televizor sami. Televizor i příslušenství používejte vždy
v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol na
zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem. Nikdy nesundávejte kryt
televizoru. V případě potřeby servisu nebo oprav
vždy kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti
Philips. Jakékoli operace, které jsou v této příručce
výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy,
18.2
Autorská práva a licence
Rozhraní HDMI
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
55
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován
jako „Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále
označován jako „tento výrobek“) vám umožňují
využívat interaktivní funkce televizoru, které vlastní
společnost S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (dále
označována jako „Vlastník“). Máte povoleno používat
Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Kensington
Kensington a Micro Saver jsou registrované ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
56
Rejstřík
57
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising