Philips | 32PW8751/12 | Owner's Manual | Philips Televize 29PT8641/12 Uživatelská příručka

Philips Televize 29PT8641/12 Uživatelská příručka
tv
MODEL :
PROD. NO :
GB
Please note the reference numbers
for your TV set located on the
packaging or on the back of the set.
ES
Anote las referencias de su televisor
que se encuentran en el embalaje o
en la parte trasera del aparato.
FR
Veuillez noter les références de
votre téléviseur situées sur
l’emballage ou au dos de l’appareil.
PT
Anote as referências do seu
televisor localizadas na embalagem
ou na parte de trás do aparelho.
NL
Let op de referenties van uw
televisietoestel die op de
verpakking of op de achterkant
van het toestel staan.
GR
™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‹
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
TR
Ambalaj›n üzerinde ya da aletin
arkas›nda bulunan referanslar›
baflka bir yere not edin.
HU
Kérjük vegye figyelembe az Ön
televíziójának a hátoldalán és a
csomagoláson feltüntetett
katalógusszámokat.
RU
á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË
‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓÚÓ˚È
Û͇Á‡Ì ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ
ÍÓÓ·Í ËÎË Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÓÓÌ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
DE
Notieren Sie die
Referenznummern Ihres
Fernsehgeräts, die sich auf der
Verpackung bzw. auf der
Rückseite des Geräts befinden.
IT
Notare i riferimenti del vostro
televisore situati sull’imballaggio o
sul retro dell’apparecchio.
DK
Bemærk de oplysninger om dit
TV, der findes på kassen eller
bagsiden af TV-apparatet.
NO
Noter deg referansen for TVapparatet, som du finner på
emballasjen eller på baksiden av
apparatet.
PL
Prosimy o zanotowanie oznaczeń
telewizora umieszczonych na
opakowaniu lub tylnej części
urządzenia.
SU
Notera de uppgifter om er TV
som återfinns på kartongen eller
baksidan av TV-apparaten.
CZ
Poznamenejte si typové údaje Vašeho
televizoru umístěné na obalu nebo
na zadní straně přístroje.
SF
Lue myös television
myyntipakkauksessa tai television
takana olevat merkinnät.
SK
Poznačte si typové údaje Vášho
televízora nachádzajúce sa na obale
alebo na zadnej strane prístroja.
min
1m
.
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 1
Wstęp
Dziękujemy za zakup naszego odbiornika telewizyjnego.
Niniejsza instrukcja została opracowana aby ułatwić instalację i użytkowanie
Twojego odbiornika. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją.
Mamy nadzieję, że nasza technologia spełnia Twoje oczekiwania.
Uwaga: Dane techniczne i informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Spis treści
Instalacja
Instalacja odbiornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Przyciski na odbiorniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Przyciski pilota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Szybkie instalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Sortowanie programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Nadawanie nazw programom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Strojenie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Programy ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Inne ustawienia w menu Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Użytkowanie
Ustawienia obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ustawienia dźwięku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ustawienia poszczególnych opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Funkcja budzika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Blokowanie odbiornika TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Formaty 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Urządzenia peryferyjne
Magnetowid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Inny osprzęt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Wybór podłączonego osprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Podłączania urządzeń peryferyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Słowniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Informacje praktyczne
Porady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Informacja o bezpieczeństwie: Pola elektryczne,
magnetyczne i elektromagnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
PL
Wskazówki dotyczące utylizacji
Opakowanie tego urządzenia jest przeznaczone do powtórnego wykorzystania. Zgłoś się do
lokalnych władz po szczegółowe informacje dotyczące odzysku odpadów.
Postępowanie ze zużytym produktem
Twój produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej klasy materiałów, które
mogą być zutylizowane i powtórnie wykorzystane.
Jeśli prezentowany symbol jest umieszczony na produkcie, oznacza to, że product spełnia
Dyrektywę Europejską 2002/96/EC. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem
segregacji i zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy o postępowanie
zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytego produktu razem z odpadkami
domowymi.Właściwe postępowanie ze zużytym produktem pozwoli uniknąć potencjalnego
negatywnego skutku na środowisko i zdrowie ludzkie.
1
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 2
Instalacja odbiornika
& Umiejscowienie odbiornika
Odbiornik należy umieścić na solidnej, stabilnej
podstawie, w odległości co najmniej 5 cm od
innych przedmiotów.W celu uniknięcia zagrożenia
lub uszkodzenia odbiornika nie wolno na nim
umieszczać żadnych przedmiotów, takich jak
serwetki, naczynia z płynami (wazony) lub
przedmioty wydzielające ciepło (lampy). Ponadto
odbiornik nie może być narażony na polanie wodą.
é Podłączenie
“ Pilot
Włóż 2 załączone baterie R6, właściwie
ukierunkowując bieguny. Sprawdz, czy
przelacznik trybu jest ustawiony w pozycji TV.
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego
baterie dostarczane wraz z odbiornikiem nie
zawierają rtęci, kadmu ani niklu. Prosimy, by nie
wyrzucać zużytych baterii, ale oddać je do recyklingu
(w tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą). Zużyte
baterie należy zastąpić bateriami tego samego typu.
‘ Włączanie odbiornika
• Podłącz wtyczkę antenową do gniazda : z
tyłu odbiornika.
W przypadku korzystania z anten wewnętrznych
(przenośnych) odbiór w pewnych warunkach może być
utrudniony. Możesz poprawić jakość odbioru zmieniając
położenie anteny. Jeżeli odbiór jest nadal
niezadowalający, należy zastosować antenę zewnętrzną.
• Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka
w ścianie (220-240 V / 50 Hz).
W celu włączenia odbiornika naciśnij przycisk
on/off. Zapali się czerwona dioda, a ekran się
rozjaśni. Przeczytaj teraz rodział dot. szybkiej
instalacji, znajdujący się na stronie 4.
Jeśli odbiornik pozostaje w stanie czuwania,
naciśnij przycisk P # pilota.
Przy używaniu pilota mruga dioda kontrolna.
Przyciski na odbiorniku
Odbiornik telewizyjny posiada 4 lub 5 przyciski
umieszczone z przodu lub na górze, w
zależności od modelu.
Przyciski VOLUME - + (- ” +) służą do
2
regulacji poziomu dźwięku odbiornika.
Przyciski PROGRAM - + (- P +) służą do
wybierania pożądanych programów.Aby
uzyskać dostęp do menu, należy równocześnie
nacisnąć przyciski ” - i ” + (lub MENU).
Przyciski PROGRAM - + służą wtedy do
wyboru zmienianej opcji, a przyciski ” - +
do regulacji tej opcji.Aby wyjść z menu, należy
ponownie nacisnąć równocześnie przyciski
” - i ” + (lub MENU).
Uwaga: jeśli aktywna jest funkcja Blokada
Ogólna, przyciski te nie są dostępne (strona 7).
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 3
Przyciski pilota
1 Tryb czuwania
Przełączanie odbiornika w tryb czuwania.Aby ponownie
włączyć odbiornik, należy nacisnąć przycisk b, P @ #
lub 0 9 albo przycisk klawiatury numerycznej.
2 Wyłącznik czasowy
Do wybierania odstępu czasu, po którym odbiornik wyłączy
się automatycznie (od 0 do 240 minut).
3 Wybór gniazda zewnętrznego EXT (str.10)
Nacisnąć kilka razy przed wybraniem podłączonego
urządzenia.
4 Przyciski telegazety (str. 8)
5 Podwójny Ekran (zależnie od wersji)
Włączanie / wyłączanie wyświetlania na 2 ekranach. Drugi
ekran umożliwia wyświetlanie teletekstu.
6 Menu
Wyświetlanie lub wyłączanie menu.
7 Kursor / Format
Dzięki tym czterem przyciskom możesz poruszać się po
poszczególnych menu. (str. 9)
8 Siła głosu
Ustawianie natężenia dźwięku.
9 Wyłączenie dźwięku
Wyłączanie lub włączanie dźwięku.
! Informacja na ekranie
Stosowany do wyświetlania/usuwania numeru i nazwy
programu (jeśli jest nadana), czasu, trybu dźwięku i ustawień
wyłącznika czasowego. Przytrzymać przez 5 sekund dla
stałego wyświetlania numeru programu na ekranie.
Tryb odtwarzania dźwięku
Służy do przełączania programów z Stereo i Nicam
Stereo na Mono lub w przypadku programów
nadawanych w dwóch wersjach językowych, do
wybrania pomiędzy trybem Dual I lub Dual II. Wskaźnik
Mono świeci się na czerwono gdy ten tryb jest wybrany.
# Dźwięk Surround
Służy do uruchamiania lub wyłączania efektu dźwięku
otaczającego.W wersji stereo pozwala to uzyskać wrażenie,
że głośniki są bardziej od siebie oddalone. W wersjach
wyposażonych w Virtual Dolby Surround *, umożliwia
uzyskanie tylnych efektów dźwiękowych Dolby Surround Pro
Logic.
$ Wstępna regulacja obrazu i dźwięku
Służy do wybrania jednego z ustawionych wstępnie
trybów odtwarzania dźwięku lub wyświetlania obrazu.
Pozycja Osobiste odpowiada ustawieniom wybranym w
menu.
% Włączanie teletekstu (str. 8)
& Wybór programów
Wybieranie poprzedniego lub następnego programu
z listy ulubionych programów (patrz str. 5).
( Przyciski cyfr
Bezpośredni dostęp do programów.W programach z
dwucyfrowym numerem, należy dodać drugą cyfrę
zanim zniknie kreska.
) Active Control (zależnie od wersji)
Optymalizuje jakość obrazu w zależności od jakości
sygnału.
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa
•
•
–
–
–
–
•
Podłącz telewizor do źródła zasilania prądem zmiennym o napięciu 220–240 V i częstotliwości 50 Hz.
Wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego w przypadku, gdy:
czerwona lampka pod ekranem telewizora nieprzerwanie miga,
na ekranie pojawia się jaskrawa, biała linia,
jest burza,
telewizor pozostaje bez nadzoru przez dłuższy okres.
Czyszczenie ekranu telewizora. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Należy posługiwać się wilgotną irchą
lub miękką szmatką.
• Na telewizorze lub w jego pobliżu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świec.
• Nie należy umieszczać odbiornika w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła.
• Nie należy przykrywać ani zasłaniać odbiornika, gdyż może to prowadzić do jego przegrzania.
• W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować co najmniej 5 cm odstępu z każdej strony odbiornika.
• Nie należy umieszczać odbiornika w miejscu, gdzie będzie narażony na działanie deszczu lub wilgoci (np. w pobliżu
okna).
• Korzystanie z baterii UWAGA – Aby zapobiec wyciekom baterii, które mogą spowodować obrażenia ciała, uszkodzenie mienia lub odbiornika:
– należy prawidłowo włożyć wszystkie baterie, ustawiając + i – zgodnie z oznaczeniami na odbiorniku,
– nie należy mieszać baterii (starych z nowymi lub cynkowo-węglowych z alkalicznymi itp.),
– należy wyjąć baterie z odbiornika, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.
Informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa
• Nie zostawiaj odbiornika w trybie gotowości przez dłuższy okres. Wyłącz odbiornik, aby umożliwić jego odmagne
swanie. Odbiornik odmagnesowany daje dobrą jakość obrazu.
• Nie należy zmieniać pozycji ani przesuwać włączonego odbiornika.W niektórych obszarach ekranu rozkład kolorów
może być nierównomierny.
• Nigdy nie wolno samodzielnie podejmować prób naprawy uszkodzonego odbiornika. Należy zawsze zwrócić się do
wykwalifikowanego personelu serwisowego.
3
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 4
Szybkie instalowanie
Podczas pierwszego uruchamiania odbiornika,
na ekranie pojawi się menu główne. Należy
wybrać w nim kraj oraz język wszystkich menu:
Menu •
Instalacja •
Kraj •
DK
PL
GB
DE
SF
Polish
English
Deutsch
...
Gdy po włączeniu odbiornika nie wyświetli się menu,
naciśnij przyciski ”- i ”+ odbiornika i
przytrzymaj je wciśnięte przez 5 sekund (lub MENU).
& Wybierz kraj za pomocą przycisku îÏ a
następnie potwierdź wybór przyciskiem ¬.
Jeżeli wybrany przez Ciebie kraj nie jest
wymieniony na liście, wybierz “...”
é Wybierz żądany język za pomocą przycisku
îÏ i potwierdź wybór przyciskiem ¬.
“ Automatycznie rozpocznie się dostrajanie
kanałów. Operacja trwa kilka minut.
Wyświetlany jest stan wyszukiwania
znalezionych programów. Po zakończeniu
dostrajania menu zniknie.
Aby opuścić menu lub przerwać dostrajanie, naciśnij
H. Jeżeli żaden program nie został znaleziony,
przejdź do rozdziału “Dobre Rady” na stronie 12.
‘ Jeżeli nadajnik lub sieć kablowa nadaje sygnał
automatycznego sortowania, programy zostaną
ponumerowane w ustalonej kolejności.
Instalowanie jest zakończone.
( Jeżeli taki sygnał nie jest nadawany, musisz użyć
menu Sortowanie aby ponumerować
programy.
Niektóre nadajniki lub sieci kablowe wysyłają swoje
własne parametry sortowania (według regionu,
języka...).W takim wypadku możesz dokonać
wyboru kryterium sortowania za pomocą przycisku
îÏ i potwierdzić wybór przyciskiem ¬.
Sortowanie programów
& Naciśnij przycisk H. Na ekranie wyświetli się
Menu Główne.
Menu •
Instalacje •
Język •
Kraj •
Stroj. Automat •
Stroj. Ręczne •
Sortowanie •
Ulubione Prog. •
Nazwa •
00
01 TVP1
02 TVP2
03 Æ TVN
04 PLSAT
é Za pomocą kursora wybierz menu Instalacja a
następnie menu Sortowanie.
“ Za pomocą przycisków îÏ wybierz
program, którego numer chcesz zmienić i
potwierdź wybór przyciskiem ¬.
‘ Za pomocą przycisków îÏ wybierz nowy
numer i potwierdź wybór przyciskiem ¬.
( Powtarzaj czynności “ i ‘ odpowiednią ilość
razy, aby dokonać zmiany numeracji wszystkich
programów.
§ Aby opuścić menu, naciśnij d.
Nadawanie nazw programom
Jeżeli chcesz, możesz nadać nazwy programom
i gniazdom zewnętrznym.
Uwaga: Podczas instalowania odbiornika, nazwy
programów nadawane są automatycznie, jeśli
stacja wysyła sygnał identyfikacyjny.
& Naciśnij przycisk H.
é Za pomocą kursora wybierz menu Instalacja,
następnie Nazwa.
“ Za pomocą przycisku @ P # wybierz
program, któremu chcesz nadać nazwę lub
którego nazwę chcesz zmienić.
4
‘ W polu, w którym wyświetlona jest nazwa
(5 znaków), poruszaj się za pomocą
przycisków Ȭ.Wybieraj znaki naciskając
îÏ.
( Nazwa została wprowadzona.Wyjdź za
pomocą przycisku H. Nazwa zostanie
zapisana w pamięci.
§ Powtórz czynności od “ do ( dla każdego
programu, któremu chcesz nadać nazwę.
è Aby opuścić menu naciśnij d.
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 5
Strojenie ręczne
To menu umożliwia zapisywanie w pamięci
poszczególnych programów pojedynczo, po kolei.
& Naciśnij przycisk H.
é Za pomocą kursora wybierz menu Instalacja a
następnie Stroj. Ręczne:
Menu •
Instalacje •
Język •
Kraj •
Stroj. Automat •
Stroj. Ręczne
Sortowanie •
Ulubione Prog. •
Nazwa •
System
Szukanie
Nr Programu
Dostrojenie
Pamięć
•
•
•
•
•
“ Opcja System: wybierz Europa (wykrywanie
automatyczne*) lub Europa Zach. (standard
BG), Europa Wsch. (standard DK), Wlk. Bryt.
(standard I) lub Francja (standard LL’).
*Za wyjątkiem Francji ( standard LL’), gdzie trzeba
bezwzględnie wybrać opcję France (Francja).
‘ Opcja Szukanie: naciśnij ¬. Rozpocznie się
przeszukiwanie. Z chwilą odnalezienia
(
§
è
!
ç
programu, przeszukiwanie zostaje zatrzymane.
Wyświetlona zostanie nazwa programu (jeśli
została nadana). Przejdź do następnego etapu.
Jeżeli znasz częstotliwość, na której nadawany
jest szukany program, po prostu wprowadź tę
liczbę przy pomocy przycisków 0 i 9.
Jeżeli nie został znaleziony żaden program, przejdź
do rozdziału “Dobre Rady” (strona 12).
Opcja Nr Programu: wprowadź pożądany
numer programu za pomocą przycisków
Ȭ lub od 0 do 9. Na przykład aby
przywołać program 1, naciśnij kolejno 01.
Opcja Dostrojenie: jeżeli jakość odbioru nie
jest zadowalająca, wyreguluj za pomocą
przycisków Ȭ.
Opcja Pamięć: naciśnij ¬. Program został
zapisany w pamięci.
Powtórz czynności od ‘ do è odpowiednią
ilość razy, aby zapisać w pamięci ustawienia
wszystkich programów.
Aby opuścić menu, naciśnij d.
Programy ulubione
Menu umożliwia wybranie programów
dostępnych przy pomocy przycisku @ P #.
& Naciśnij przycisk H.
é Za pomocą kursora wybierz menu Ulubione
Prog. i naciśnij ¬.
Menu •
Instalacje •
Język
Kraj
Stroj. Automat
Stroj. Ręczne
Sortowanie
Ulubione Prog.
Nazwa
“
‘
(
•
•
•
•
•
§
Wyświetla się lista ulubionych programów.
Programy odnalezione w czasie instalacji są
automatycznie aktywowane w liście.
Użyj kursora góra / dół, aby wybrać program.
Użyj kursora lewo / prawo, aby dodać lub
usunąć program z listy.
Powtórz czynności od “ do ‘ tyle razy ile
jest programów do dodania lub usunięcia.
Aby opuścić menu, naciśnij kilka razy d.
2•
•
Inne ustawienia w menu Instalacja
& Naciśnij przycisk H i wybierz menu Instalacja:
é Wybierz Język aby zmienić język
wyświetlanych menu.
“ Wybierz Kraj aby wybrać Twój kraj.
To ustawienie odgrywa rolę w przeszukiwaniu,
automatycznym sortowaniu programów oraz
wyświetlaczu teletekstu. Jeżeli Twój kraj nie jest
wymieniony na liście, wybierz “...”
‘ Wybierz Stroj.Automat. aby rozpocząć
automatyczne poszukiwanie wszystkich
programów dostępnych w twoim regionie.
Jeżeli nadajnik lub sieć kablowa nadaje sygnał
automatycznego sortowania, programy zostaną
odpowiednio uszeregowane w kolejności. Jeżeli
taki sygnał nie jest nadawany, w celu
uszeregowania programów w wybranej kolejności
skorzystaj z menu Sortowanie (patrz strona 4).
Niektóre nadajniki oraz sieci kablowe nadają
własne parametry sortowania (według regionów,
języka,...).W takim przypadku możesz dokonać
wyboru kryterium sortowania za pomocą
przycisku îÏ i potwierdzić wybór przyciskiem
¬. Aby wyjść lub przerwać przeszukiwanie,
naciśnij H. Jeżeli nie ukaże się żaden obraz,
przejdź do rozdziału “Dobre Rady” (strona 12).
( Aby opuścić menu, naciśnij d.
5
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 6
Ustawienia obrazu
& Naciśnij przycisk H a następnie ¬.
Wyświetli się menu Obraz:
Menu •
Obraz
Dźwiek •
Funkcje •
Instalacja •
Jasność
Kolor
Kontrast
Ostrość
Temp. Barw
Funkcje cyfrowe
Pamięć
•
•
•
•
•
•
•
é Za pomocą przycisków îÏ wybierz
dowolne ustawienie, następnie wyreguluj
przyciskami Ȭ.
Uwaga: Podczas regulowania ustawień, wyświetlone
jest tylko wybrane ustawienie.
Aby powrócić do menu, naciśnij îÏ.
Opis poszczególnych ustawień:
• Jasność: zmienia stopień jasności obrazu.
• Kolor: zmienia intensywność barwy.
• Kontrast: zmienia różnicę pomiędzy barwami
jasnymi i ciemnymi.
• Ostrość: zmienia ostrość obrazu.
• Temp. Barw: zmienia równowagę barw:
dostępne są opcje Zimna – barwy niebieskawe),
Normalna – barwy zrównoważone) lub
Ciepła – barwy czerwonawe.
• Funkcje Cyfrowa:
- 100Hz: przetwarzanie sygnału 100Hz.
- Digital Scan (zależnie od wersji): umożliwia
zmniejszenie efektu migotania widocznego na
niektórych obrazach.
- Podwójne Linie: podwojenie rozdzielczości
obrazu w pionie (zalecane szczególnie dla
sygnału NTSC 60Hz).
“ Po wyregulowaniu wybierz Pamięć i naciśnij
¬ aby zapisać ustawienia. Naciśnij d aby
opuścić menu.
Ustawienia dźwięku
& Naciśnij H, wybierz Dźwięk (Ï) a następnie
naciśnij ¬.Wyświetli się menu Dźwięk:
Menu •
Obraz •
Dźwiek
Funkcje •
Instalacja •
Soprany •
Basy •
Balans •
Delta Głosu •
Ogr. Głośn. •
Głośność słuch. •
Pamięć •
é Za pomocą przycisków îÏ wybierz
dowolne ustawienie, następnie wyreguluj
przyciskami Ȭ.
Opis poszczególnych ustawień
• Soprany: zmienia wysokie tony dźwięku.
• Basy: zmienia niskie tony.
• Balans: wyrównuje poziom dźwięku na
lewym i prawym głośniku.
• Delta Głosu: umożliwia kompensowanie
różnic głośności pomiędzy poszczególnymi
programami lub gniazdami zewnętrznymi
EXT.Ta możliwość regulacji jest dostępna dla
programów od 0 do 40 oraz dla gniazd
zewnętrznych EXT.
• Ogr. Głośn. (AVL – Automatyczne
Wyrównywanie Dźwięku): automatyczna
kontrola poziomu głośności stosowana w
celu wyeliminowania nagłych zmian natężenia
dźwięku, szczególnie podczas przełączania
programów lub przy włączaniu się reklam.
• Głośność Słuchawek: Umożliwia regulację
głośności w słuchawkach niezależnie od
głośności głośników telewizora.
“ Po wyregulowaniu wybierz Pamięć i naciśnij ¬
aby zapisać ustawienia.
‘ Aby opuścić menu, naciśnij d.
Ustawienia poszczególnych opcji
& Naciśnij H, wybierz Funkcje (Ï) a
następnie naciśnij ¬.Teraz możesz ustawić:
é Timer, Blok. rodzic.) – blokada przed dziećmi
oraz Blok. progr.: patrz następna strona.
“ Dynamic NR: Min, śred. (pozycja optymalna),
Maks lub Wyłączenie. łagodzi zakłócenia
obrazu (śnieżenie obrazu).To ustawienie jest
przydatne w warunkach utrudnionego odbioru.
‘ Rotacja: (dostępne wyłącznie w przypadku odbiorników
wyposażonych w ekran o dużych rozmiarach): ekrany o
dużych rozmiarach są wrażliwe na zmiany
ziemskiego pola magnetycznego.To ustawienie
6
pozwala zrównoważyć ten wpływ poprzez
odpowiednie pochylenie obrazu.
( Kontrast dynamiczny (zależnie od wersji): Min,
śred. (pozycja optymalna), Maks lub
Wyłączenie. Umożliwia włączenie
automatycznej regulacji kontrastu.
§ Dekoder: wybierz program lub programy
wykorzystujące zewnętrzny dekoder, następnie
wybierz gniazdo, do którego podłączyłeś
dekoder: EXT1 lub EXT2.
Jeżeli dekoder jest podłączony do magnetowidu,
wybierz gniazdo magnetowidu (EXT2).
è Aby opuścić menu, naciśnij d.
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 7
Funkcja budzika
To menu umożliwia używanie odbiornika
telewizyjnego jako budzika.
& Naciśnij przycisk H.
é Za pomocą kursora wybierz menu Funkcje a
następnie Timer:
Menu •
Obraz •
Dźwiek •
Funkcje
Instalacja •
Timer •
Blok. Ogólna •
Blok. Rodzic. •
Dynamic NR •
Godzina
Początek
Koniec
Nr Programu
Aktywacja
“ Godzina: wprowadź aktualny czas.
Uwaga: wskazanie czasu jest uaktualniane z
teletekstu programu zapamiętanego jako pierwszy,
po włączeniu telewizora włącznikiem sieciowym.
Jeżeli ta stacja nie nadaje sygnału teletekstu, to
nastawienie zegara nie będzie aktualizowane.
‘ Początek: wprowadź porę włączenia odbiornika.
( Koniec: wprowadź porę wyłączenia odbiornika
i przejścia w tryb czuwania.
§ Nr Programu: wprowadź numer programu,
którym ma obudzić Cię budzik.
è Aktywacja: możesz teraz ustawić:
• Raz budzenie jednorazowe,
• Codziennie budzenie codzienne,
• Wyłączenie anulowanie funkcji budzenia.
! Naciśnij b aby przełączyć odbiornik w tryb
czuwania. Odbiornik włączy się automatycznie o
zaprogramowanej godzinie. Jeżeli odbiornik
będzie włączony, to o wskazanej godzinie po
prostu nastąpi uaktywnienie wybranego
programu (oraz przełączenie odbiornika w tryb
czuwania o zaprogramowanej porze Koniec).
Połączenie funkcji Blokada TV oraz funkcji
Timer, pozwala ograniczyć czas użytkowania
odbiornika TV na przykład przez dzieci.
Blokowanie odbiornika TV
Ta funkcja umożliwia zablokowanie niektórych
programów lub całkowite ograniczenie
możliwości użytkowania odbiornika TV przez
zablokowanie przycisków.
Blokada przed dziećmi
& Naciśnij H.
é Za pomocą kursora wybierz menu Funkcje i
ustaw opcję Blok. Ogólna w pozycji WŁ..
Menu •
Obraz •
Dźwiek •
Funkcje
Instalacja •
Timer •
Blok. Ogólna •
Blok. Rodzic. •
Dynamic NR •
“ Wyłącz odbiornik i schowaj pilota. Od tej
chwili nie da się korzystać z odbiornika (można
go włączyć tylko za pomocą pilota).
‘ Anulowanie blokady: ustaw opcję Blok. Ogólna
w pozycji WYŁ.
Blokada programów
& Naciśnij przycisk H, wybierz menu Funkcje a
następnie opcję Blok. Rodzic.:
é Wprowadź Twój tajny kod dostępu. Za pierwszym
razem wprowadź dwukrotnie kod 0711 a
następnie Twój własny kod.Wyświetli się menu.
“ Blok. Rodzic.: za pomocą przycisków îÏ
wybierz żądany program TV i potwierdź
naciskając ¬. Przy numerach zablokowanych
programów oraz przy symbolach zablokowanych
gniazd zewnętrznych wyświetli się symbol +.
Obejrzenie programu, który został zablokowany,
wymaga teraz wprowadzenia tajnego kodu.W
przeciwnym razie ekran pozostanie czarny.
Całość: umożliwia zablokowanie wszystkich
programów TV oraz gniazd zewnętrznych EXT.
Dostęp do menu Instalacja jest również zablokowany.
Uwaga, w przypadku programów kodowanych, do
których stosowany jest dekoder zewnętrzny, należy
zablokować odpowiednie gniazdo zewnętrzne EXT.
‘ Zmiana Kodu: ta opcja umożliwia
wprowadzenie nowego czterocyfrowego kodu.
Potwierdź nowy kod wprowadzając go ponownie.
Jeżeli nie pamiętasz Twojego tajnego kodu,
wprowadź dwukrotnie kod uniwersalny 0711.
( Skasuj Całość: ta opcja umożliwia
odblokowanie wszystkich zablokowanych
programów.
§ Aby opuścić menu naciśnij d.
7
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 8
Teletekst
Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym przez niektóre kanały telewizyjne.Wiadomości podawane
w teletekście odczytuje się podobnie jak gazetę. System ten umożliwia również odbieranie napisów
dialogowych u dołu ekranu, co jest pomocne dla osób z upośledzeniem słuchu lub osób nie znających języka, w
którym nadawany jest program (nadawanie w sieciach kablowych, w kanałach satelitarnych,...).
Naciśnij przycisk:
Aby uzyskać:
Wywołanie Ta funkcja pozwala na przywołanie strony teletekstu, przejście na tryb
teletekstu: przezroczysty a następnie na opuszczenie teletekstu. Najpierw pojawia
się strona główna, zawierająca wykaz dostępnych nagłówków
tematycznych. Każda rubryka ma przypisany trzycyfrowy numer
strony, na której się znajduje. Jeżeli na wybranym kanale nie jest nadawany
sygnał teletekstu, to wyświetla się numer 100 i ekran pozostaje czarny
(w takiej sytuacji należy opuścić tryb teletekstowy i wybrać inny kanał).
Wybór Za pomocą przycisków od 0 do 9 lub @ P #,îÏ wprowadź
strony numer żądanej strony. Na przykład aby przywołać stronę 120, naciśnij
teletekstu kolejno 1 2 0. Numer strony wyświetla się w lewym górnym rogu
ekranu, licznik stron przeszukuje strony, następnie żądana strona jest
wyświetlana na ekranie.Aby obejrzeć inną stronę, powtórz powyższe
czynności. Jeżeli licznik wielokrotnie przeszukuje strony w sposób ciągły, oznacza
to, że strona o wybranym numerze nie jest nadawana.Wybierz inny numer.
Bezpośredni
dostęp do
nagłówków
tematycznych
U dołu ekranu wyświetlane są barwne paski. Cztery kolorowe
przyciski umożliwiają dostęp do odpowiadających im tematów
lub stron. Jeżeli temat lub strona nie są jeszcze dostępne, barwne
paski u dołu ekranu pulsują.
Strona główna Służy do powrotu na stronę główną (zazwyczaj strona nr 100).
Bezpośredni Niektóre strony posiadają pod-strony (np.: strona 120
wybieranie posiada pod-strony 1/3, 2/3 i 3/3). Naciśnij przyciski Ȭ,
pod-stron aby uzyskać bezpośredni dostęp do wybranych pod-stron.
Powiększenie Służy do wyświetlenia kolejno najpierw górnej, potem dolnej połowy
strony strony, a następnie do powrotu do normalnej wielkości strony.
Podwójna strona (dostępne wyłącznie w niektórych wersjach)
telegazety Włączanie lub wyłączanie dwustronnicowego wyświetlania
telegazety. Strona aktywna jest wyświetlana po lewej stronie, a strona
następna po prawej.
Informacje Służy do odsłonięcia lub schowania informacji ukrytych
ukryte (np. rozwiązania zagadek).
Ulubione W ramach programów od 0 do 40, zawierających teletekst,
strony możesz zapisać 4 ulubione strony, do których będziesz mieć
bezpośredni dostęp za pomocą kolorowych przycisków
(czerwony, zielony, żółty, niebieski).
& Naciśnij przycisk H aby przejść na tryb ulubionych stron.
é Wyświetl stronę teletekstu, którą chcesz zapisać w pamięci.
“ Naciśnij wybrany przez siebie kolorowy przycisk i przytrzymaj
wciśnięty przez 3 sekundy. Strona została zapisana.
‘ Powtórz powyższe czynności dla pozostałych kolorowych
przycisków.
( Od tej chwili, gdy będziesz korzystać z teletekstu,Twoje
ulubione strony będą pojawiać się w kolorowych paskach
u dołu ekranu.Aby powrócić do zwykłych nagłówków
tematycznych, naciśnij H.
Aby usunąć te ustawienia, przytrzymaj przycisk d wciśnięty przez
5 sekund.
8
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 9
Formaty 16:9
Obraz może być odbierany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub 4:3 (ekran tradycyjny).
Obraz w formacie 4:3 ma czasami czarny pas na górze i na dole ekranu (format letterbox).
Funkcja 16:9 pozwala wyeliminować czarne pasy poprawiając wykorzystanie ekranu.
Jeżeli twój odbiornik posiada ekran 4:3.
Nacisnąć przycisk î (Ï) aby wybrać odpowiednią opcję:
4:3
Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3.
Powiększ 4:3
Obraz jest powiększany w pionie.Ten rodzaj pracy stosujemy aby wyeliminować czarne
pasy gdy program jest nadawany w formacie letterbox.
Kompres. 16:9
Obraz jest poddawany kompresji w pionie tak aby otrzymać format 16:9.
Jeżeli twój odbiornik posiada ekran 16:9.
Nacisnąć przycisku ¬ (È) aby wybrać odpowiednią opcję:
Telewizor został wyposażony w funkcję automatycznego przełączanie formatu, która odkodowuje
specjalny sygnał emitowany przez niektóre stacje i dobiera odpowiedni format pracy odbiornika.
4:3
Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3 z czarnymi pasami po obu stronach.
Obraz może być powiększany przy pomocy przycisków îÏ.
Zoom 14:9
Obraz jest powiększony do formatu 14:9, po obu stronach pozostają wąskie czarne pasy.
Przyciski îÏ umożliwiają pionowe przesuwanie obrazu, aby umożliwić wyświetlanie
napisów.
Zoom 16:9
Obraz jest powiększony do formatu 16:9.Ta opcja jest zalecana przy obrazach z czarnym
pasem u góry i dołu ekranu (tzw. format panoramiczny). Użyć przycisków îÏ aby
odsłonić napisy do filmu.
Zoom Napisy
Opcja ta umożliwia oglądanie filmów o formacie 4:3 na całej powierzchni ekranu i przy
widocznych napisach do filmów. Użyć przycisków îÏ aby opuścić lub podnieść dół
obrazu.
Super Superszeroki
Umożliwia oglądanie filmów o formacie 4:3 na całej powierzchni ekranu rozszerzając boki
obrazu.Użyć przycisków îÏ aby odsłonić napisy do filmu.
Szeroki Ekran
Umożliwia przywrócenie odpowiednich proporcji filmów nadawanych w formacie 16:9
wyświetlając obraz na całym ekranie.
Format automat.
Format obrazu jest automatycznie dobierany, tak, aby wypełnić jak największą
powierzchnię ekranu.
9
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 10
Podłączanie urządzeń peryferyjnych
Odbiornik wyposażony jest w dwa gniazda EXT1 i EXT2 umieszczone w tylnej części.
Gniazdo EXT1 ma wejście i wyjście audio, wejście i wyjście video oraz wejście RGB.
Gniazdo EXT2 ma wejście i wyjście audio i video oraz wejście S-VHS.
Magnetowid
Podłączyć magnetowid wg schematu. Stosować kabel typu
Euro o dobrej jakości.
Jeśli Twój magnetowid nie posiada złącza Euro, jedynym
sposobem jego podłączenia jest gniazdo antenowe.
Należy wtedy dostroić odbiornik do sygnału kontrolnego
magnetowidu i przypisać mu program nr 0 (zob. ręczne
ustawianie programów na str. 5). Aby wyświetlić obraz
pochodzący z magnetowidu, należy nacisnąć przycisk 0.
Magnetowid z dekoderem
Aby nagrywać transmisje kodowane, należy podłączyć
dekoder do drugiego złącza Euro w magnetowidzie.
Inny osprzęt
Odbiornik satelitarny, dekoder,VideoCD, gry, itp.
Podłączenia należy dokonać zgodnie ze schematem.
Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, sprzęt generujący
sygnał RGB (dekoder cyfrowy, gry, niektóre napędy
VideoCD, itp.) do gniazda EXT1, zaś osprzęt generujący
sygnał S-VHS (magnetowidy S-VHS i Hi-8) do gniazda
EXT2.
Wzmacniacz (dostepne tylko w niektórych wersjach)
Aby podłączyć odbiornik do systemu Hi-Fi, należy połączyć
kablem audio wyjścia odbiornika TV "L" (lewy kanał) i "R"
(prawy kanał) do wejścia audio we wzmacniaczu.
Wybór podłączonego osprzętu
Przyciskiem n dokonaj wyboru źródła sygnału: EXT1, EXT2, S-VHS2
(sygnał S-VHS z gniazda EXT2) i EXT3 dla urządzeń podłączonych do
przedniego panelu odbiornika (w zależności od modelu).
Większość sprzętu (dekoder, magnetowid) potrafi samoczynnie przełączyć
odbiornik.
10
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 11
Podłączania urządzeń peryferyjnych
Podłącz urządzenia w sposób pokazany na
schemacie.
* Zgodnie z wersją.
Za pomocą przycisku n, wybierz EXT3.
W odbiornikach monofonicznych dźwięk należy podłączyć
do wejścia AUDIO L (lub AUDIO R). Dźwięk jest
automatycznie rozdzielany do lewego i prawego głośnika
telewizora. Nie należy podłaczać jednocześnie przewodu
VIDEO i S-VIDEO.Takie podłaczenie może powodować
zakłócenia.
Słuchawki
Naciśnij przycisk m jeżeli chcesz wyłączyć dźwięk
(patrz również: Ustawienia dźwięku strona 6).
Impedancja słuchawek musi mieścić się w zakresie od 32
do 600 ohm.
Słowniczek
Sygnały RGB:
Są to 3 sygnały wideo - czerwony, zielony i niebieski (Red, Green and Blue) - które bezpośrednio
zawiadują emiterami barwnymi katody kineskopu. Korzystanie z tego typu sygnału zapewnia lepszą
jakość obrazu.
Dźwięk NICAM:
Proces, za pomocą którego przesyłany jest dźwięk w postaci cyfrowej.
System:
Obraz telewizyjny nie jest przesyłany w ten sam sposób we wszystkich krajach. Istnieją różne
standardy: BG, DK, I oraz L L'. Ustawienie System (str. 5) stosowane jest do wyboru tych
standardów. Nie należy tego pojęcia mylić z systemem kodowania barw PAL lub SECAM. System
PAL jest używany w większości krajów Europy, a system Secam jest używany we Francji, w Rosji i
w większości krajów Afryki.
100Hz:
Konwencjonalny telewizor (50Hz) wyświetla 25 obrazów na sekundę. Dzięki technologii 100 Hz,
częstotliwość wyświetlania jest podwojona co umożliwia uzyskanie 50 obrazów na sekundę.
Komfort wzrokowy jest zwiększony i został usunięty efekt migotania.
16:9:
Odnosi się do stosunku pomiędzy długością i wysokości ekranu. Odbiorniki szerokoekranowe
mają stosunek 16:9, a ekrany tradycyjne: 4:3.
11
Esp Zappa 13322 PL 16-18.qxd
1/6/06
8:44 AM
Page 12
Porady
Zły odbiór
Bliskie sąsiedztwo gór lub wysokich budynków
może być przyczyną przebić obrazu, echa i
odbić.W takim przypadku spróbuj ręczenie
dostroić obraz za pomocą opcji Dostrojenie
(str. 5) lub zmienić ustawienie anteny
zewnętrznej. Należy również sprawdzić, czy
Twoja antena umożliwia odbiór programów
nadawanych w danym paśmie częstotliwości
(pasmo UHF lub VHF).W razie utrudnionego
odbioru (tzw. snieg), uruchomić Dynamic NR z
menu Funkcje (str. 6).
Brak obrazu
Jeżeli telewizor się nie włączy, naciśnij dwa
razy przycisk standby b znajdujący się na
pilocie. Sprawdź, czy:
• antena jest prawidłowo podłączona
• czy wybrałeś prawidłowy system nadawania
sygnału (str. 5)
• często przyczyną problemów z obrazem lub
dźwiękiem są źle podłączone przewody
anteny lub złącza Euro. Czasem wtyczki
częściowo wysuwają się z gniazda przy
przesuwaniu lub obracaniu odbiornika.
Obraz pochodzący z urządzeń
peryferyjnych jest czarno-biały
Przy odtwarzaniu taśmy wideo, upewnij się,
że jest ona nagrana w standardzie (PAL,
SECAM, NTSC), który jest rozpoznawany
przez Twój magnetowid.
Brak dźwięku
Jeśli na niektórych kanałach odbierasz dobry
obraz, ale brak jest dźwięku, oznacza to
nieprawidłowe dobranie systemu TV.
Zmień ustawienia w menu System (str. 5).
Teletekst
Niektóre czcionki są wyświetlane
niewłaściwie? Sprawdź czy funkcja Kraj
została poprawnie ustawiona (strona 5).
Pilot nie dziala?
Jeśli odbiornik nie reaguje na pilota lub
czerwona dioda nie miga prze użyciu pilota,
należy w nim wymienić baterie.
Stan czuwania
Włączasz odbiornik, a ten pozostaje w stanie
czuwania, zaś przy użyciu przycisków
sterujących odbiornika pojawia się na ekranie
komunikat Blokady? Oznacza to, że w
odbiorniku aktywna jest funkcja Blokada
Ogólna (str. 7). Jeśli odbiornik nie odbiera
sygnału przez 15 minut, automatycznie
przechodzi do stanu czuwania.
W trybie czuwania Twój telewizor
zużywa mniej niż 5W energii, zależnie
od modelu.W celu jeszcze wiekszej
dbałości o środowisko naturalne
zalecamy używać wyłącznika on/off
aby zupełnie odlączyć zasilanie
Brak rezultatów
Jeśli Twój odbiornik zepsuje się, nie próbuj
naprawiać go samodzielnie, lecz skontaktuj
się z serwisem swojego sprzedawcy.
Czyszczenie telewizora
Czyszczenie ekranu i obudowy należy
wyłącznie wykonywać przy pomocy czystej,
miękkiej ścierki, nie pozostawiającej włókien.
Nie stosować produktów na bazie alkoholu i
rozpuszczalników.
UWAGA !
W odbiorniku wysokie napięcie !
Przed zdjęciem obudowy wyjqć wtyczkę z
gniazda sieciowego !
Informacja o bezpieczeństwie: Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne (EMF)
1. Firma Philips Royal Electronics wytwarza i sprzedaje różne rodzaje produktów, których odbiorcami
docelowymi są klienci. Produkty te posiadają, tak jak każde urządzenie elektryczne, zdolność emitowania i
odbierania sygnałów elektromagnetycznych.
2. Jedną z podstawowych zasad biznesowych firmy Philips jest podejmowanie wszystkich koniecznych działań
związanych z higieną i bezpieczeństwem naszych produktów, przestrzeganie wszystkich stosownych
wymogów prawnych i pozostawanie w bezpiecznych granicach wyznaczonych standardami EMF obowiązującymi w czasie wytwarzania produktu.
3. Firma Philips stara się rozwijać, wytwarzać i wypuszczać na rynek produkty niewywołujące niekorzystnych
skutków dla zdrowia.
4. Firma Philips potwierdza, że według dostępnych na dzień dzisiejszy dowodów naukowych jej produkty są bezpieczne w użytkowaniu, o ile są one użytkowane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Firma Philips odgrywa aktywną rolę w rozwijaniu międzynarodowych standardów EMF i bezpieczeństwa, co
umożliwia jej przewidywanie przyszłych trendów standaryzacji i integrowanie ich we wczesnej fazie rozwoju
jej produktów.
12
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 1
Úvodem
Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor.
Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat.
Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli.
Poznámka: Změny uvedených specifikací a informací bez předchozího upozornění vyhrazeny.
Obsah
Nastavení
Zapojení televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačítka na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačítka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Rychlé nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Třídění programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Název programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ruční ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Oblíbené programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Další nastavení menu Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ovládání
Nastavení obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nastavení zvláštních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Budík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uzamčení televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Formát 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Přídavná zařízení
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Další přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Volba připojeného přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Pobočná připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Slovníček termínů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Praktické informace
Než zavoláte technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bezpečnostní informace: Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole . . . .12
Pokyny k recyklaci
Obal tohoto výrobku je učen k recyklaci. Řiďte se místními pokyny pro správnou likvidaci.
CZ
Likvidace starého výrobku
Váš výrobek je navržen a vyroben z velmi kvalitních materiálů a komponentů, které mohou
být recyklovány a znovu využity.
Pokud výrobek na sobě nese označení přeškrtnutého koše, tak to znamená že výrobek spadá
pod Evropské Nařízení 2002/96/EC. Informujte se prosím o lokálních systémech odděleného
sběru elektrického a elektronického odpadu. Žádáme vás tímto aby jste konali v souladu s
místními zákony a nevyhazovali staré elektrické a elektronické výrobky společně s ostatním
odpadem. Správná likvidace vašeho starého výrobku pomůže ochránit životním prostředí okolo
nás před potenciálními negativními následky nevhodné likvidace.
1
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 2
Zapojení televizoru
& Umístění televizoru
Televizor umístěte na pevnou a stabilní plochu a
kolem něj nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
Na přístroj nestavte nic, co by jej překrývalo
(dečky), žádné předměty naplněné vodou (vázy), ani
vydávající teplo (lampy), předejdete tak vzniku
nebezpečných situací.Televizor rovněž nesmí být
vystaven stříkající vodě.
é Připojení
“ Dálkové ovládání
Do ovladače vložte 2 přiložené baterie typu R6,
zachovejte polaritu. Zkontrolujte, zda je
přepínač režimů v poloze TV.
Z ekologických důvodů neobsahují baterie dodané s
přístrojem ani rtuť, ani nikl a kadmium. Použité baterie
nevyhazujte, využijte dostupných možností recyklace
(poraďte se s prodejcem).Až budete baterie vyměňovat,
nahraďte je bateriemi stejného typu.
‘ Zapnutí
• Zástrčku antény zasuňte do zdířky :
umístěné na zadní straně televizoru.
Příjem pomocí vnitřní antény může být v
některých případech neuspokojivý. Můžete jej
zlepšit otáčením antény. Pokud se kvalita nezlepší,
je třeba použít vnitřní anténu.
• Napájecí šňůru zapojte do sítě (220-240 V / 50 Hz).
Televizor zapnete stisknutím hlavního vypínače.
Rozsvítí se červená kontrolka a obrazovka se
rozzáří. Přejděte přímo ke kapitole rychlá
instalace na stránce 4.
Pokud se televizor nachází v pohotovostním
režimu, stiskněte tlačítko P # na dálkovém
ovládání.
Při používání dálkového ovládání kontrolka bliká.
Tlačítka na televizoru
Televizor je vybaven 4 až 5 tlačítky, která jsou
umístěna buď na přední, nebo vrchní straně
televizoru, záleží na modelu.
2
Tlačítky HLASITOST - + (- ” +) se
nastavuje hlasitost zvuku.Tlačítky PROGRAM + (- P +) se volí požadovaný program.
Chcete-li získat přístup k menu, podržte obě
tlačítka ” - a ” + (až tlačítko MENU)
stisknutá.Tlačítky - P + pak můžete volit
požadované nastavení a tlačítky - ” + toto
nastavení provést.
Chcete-li menu opustit, podržte obě tlačítka
” - a ” + stisknutá (až tlačítko MENU).
Poznámka: pokud je aktivovaný Dětská Pojistka,
tlačítka nefungují (viz menu ZVL. FUNKCE str. 7).
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 3
Tlačítka dálkového ovládání
1 Pohotovostní režim
Přepnutí televizoru do pohotovostní ho režimu.
Televizor pak opět zapnete stisknutím b ,
P @ # nebo 0 9.
2 Časovač automatického vypnutí
Tímto tlačítkem se volí doba, po jejímž uplynutí se
televizor automaticky přepne do pohoto-vostního
režimu (0 až 240 minut).
3 Volba vstupů EXT (str.10)
Pro výběr připojeného přístroje stiskněte několikrát.
4 Tlačítka pro teletext (s. 8)
5 Dual Screen (v závislosti na verzi)
K zapnutí/ vypnutí zobrazení na dvou obrazovkách. Druhá
obrazovka umožňuje zobrazit teletext
6 Menu
Pro vyvolání nebo opuštění menu.
7 Kurzor/Formát
Tato čtyři tlačítka umožňují procházení menu.(s. 9)
8 Hlasitost
Pro nastavení hladiny zvuku.
9 Vypnutí zvuku
Pro vypnutí nebo obnovení zvuku.
! Informace na obrazovce
Zobrazení/odvolání čísla programu, jména (je-li
nastavené), hodin, zvukového režimu a zbývajícího času
u časovače. Číslo programu na obrazovce nastálo
zobrazíte, podržíte-li tlačítko stisknuté 5 sekund.
Režim zvuku
Umožňuje přepnout pořady vysílané ve Stereo a Nicam
Stereo do Mono nebo, u dvojjazyčných pořadů, volit
mezi Dual I nebo Dual II. Pokud byl zvuk do režimu mono
převeden uživatelem, svítí nápis Mono červeně.
# Zvuk Surround
Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. Při
stereo zvuku dojde k rozšíření stereo báze.
U verzí vybavených Virtual Dolby Surround * vzikne
dojem prostorového zvuku Dolby Surround Pro Logic.
$ Přednastavení obrazu a zvuku
Umožňuje přístup ke skupině přednastavení obrazu a
zvuku. Možnost Osobní odpovídá nastavením
uskutečněným v menu.
% Vyvolání teletextu (str. 8)
& Volba programů
Pro přepnutí na předchozí nebo následující program ze
seznamu oblíbených programů (viz str. 5).
( Číselná tlačítka
Přímý přístup k programům. Pro zvolení dvouciferného
programu je třeba přidat druhou číslici dříve, než zmizí
pomlčka.
) Active control (v závislosti na verzi)
Optimalizuje kvalitu obrazu v závislosti na kvalitě příjmu.
Bezpeãnostní informace
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
Zapojte TV přijímač (televizor) do sítě o napětí 220 – 240 Vstř., o kmitočtu 50 Hz.
Odpojte televizor ze sítě v případě, že:
červená kontrolka pod obrazovkou nepřetržitě bliká
napříč obrazovkou se táhne světlá bílá čára
venku je bouřka s blesky
televizor nebudete delší dobu zapínat
Čištění obrazovky. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly obrazovku odřít. Používejte mírně navlhčenou jelenicovou kůži nebo jemnou látku.
Na televizor a do jeho bezprostřední blízkosti by neměly být umisťovány žádné zdroje otevřeného plamene, jako
např. zapálené svíčky.
Nevystavujte televizor přímému slunečnímu svitu nebo působení sálavého tepla.
Nepřikrývejte televizor ani ho ničím neohrazujte; mohlo by dojít k jeho přehřátí.
Okolo televizoru nechte ze všech stran minimálně 5 cm pro dostatečnou ventilaci.
Neumísťujte televizor do míst, kde lze předpokládat vniknutí deště nebo vody (např. u okna).
UPOZORNĚNÍ k aplikaci baterie – abyste zamezili vylití baterie, která by mohla způsobit poškození zdraví,
majetku nebo televizoru:
Všechny baterie správně nainstalujte, dbejte na orientaci + a – podle symbolů na televizoru.
Baterie nemíchejte (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
Pokud televizor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
Bezpeãnostní informace
• Nenechávejte televizor dlouhodobě v pohotovostním[standby] režimu.Vypněte televizor kvůli demagnetizaci. Demagnetizovaný televizor má lepší kvalitu obrazu.
• Nepřemísťujte televizor ani s ním nehýbejte, je-li zapnutý.V některých místech obrazovky by se mohla projevit nerovnoměrnost barev.
• Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.Vždy se obraťte na odborný personál servisního oddělení.
3
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 4
Rychlé nastavení
Když poprvé zapnete televizor, objeví se na
obrazovce menu pro výběr země a jazyka
všech menu.
Menu•
Nastavení •
DK
CS
F
DE
SF
Česky
French
Deutsch
...
Pokud se menu neobjeví, držte pro jeho vyvolání po
dobu 5 sekund stisknutá tlačítka ”- a ”+ na
televizoru (až tlačítko MENU).
& Použijte tlačítka îÏ na dálkovém ovládání pro
volbu vaší země, poté potvrďte tlačítkem ¬.
Pokud se vaše země neobjeví v nabídce, zvolte “...”
é Pomocí tlačítek îÏ dále zvolte svůj jazyk;
výběr potvrďte tlačítkem ¬.
“ Automaticky se zahájí ladění.Všechny
dostupné televizní a rozhlasové kanály jsou
ukládány do paměti.Tato operace trvá několik
minut. Na obrazovce je zobrazen postup
ladění a počet nalezených programů. Nakonec
menu zmizí.
Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte H.
Není-li nalezen žádný program, prostudujte
kapitolu Rady na straně 12.
‘ Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál
automatického třídění, budou programy
správně očíslovány. Nastavení je v takovém
případě ukončeno.
( Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování
programů použít menu Třídění.
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí
vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...).V takovém
případě musíte provést volbu tlačítky îÏ a
potvrdit ji tlačítkem ¬.
Třídění programů
& Stiskněte tlačítko H. Na obrazovce se objeví
Hlavní Menu.
Menu •
Nastavení •
Jazyk
Země
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Tridění
Oblíbené Prog.
Název
•
•
•
•
•
•
•
00
01 CT1
02 CT2
03 Æ NOVA TV
04 PREMI
é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté menu
Třídění.
“ Pomocí tlačítek îÏ zvolte program, který
chcete přesunout, a stiskněte ¬.
‘ Tlačítky îÏ poté zvolte nové číslo; volbu
potvrďte stisknutím È.
( Opakováním kroků “ a ‘ přečíslujete
příslušné programy.
§ Menu opustíte stisknutím d.
Název programu
Chcete-li, můžete pojmenovat jednotlivé
programy a externí konektory.
Poznámka: pokud je přenášen identifikační signál,
jsou při instalaci programy pojmenovány
automaticky.
& Stiskněte tlačítko H.
é Kurzorem zvolte menu Nastavení, poté Název.
“ Tlačítky @ P # zvolte program, který chcete
pojmenovat/přejmenovat.
4
‘ Tlačítky Ȭ se můžete přesunovat v
oblasti zobrazení jména (5 znaků), tlačítky
îÏ volíte jednotlivé znaky.
( Když je název zadán, stisknutím tlačítka H se
vraťte. Název je uložen do paměti.
§ Kroky “ až ( opakujte pro každý program,
který chcete pojmenovat.
è Menu opustíte stisknutím d.
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 5
Ruční ladění
Toto menu umožňuje ukládat programy po
jednom do paměti.
& Stiskněte tlačítko H.
é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté Ruční
ladění:
Menu •
Nastavení •
Jazyk
Země
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Tridění
Oblíbené Prog.
Název
•
•
•
TV Systěm
Hledání
Č. Předvolby
Doladění
Uložění
•
•
•
•
•
•
•
•
“ TV Systém: zvolte Evropa (automatické
určení*) nebo Evropa -Západ (norma BG),
Evropa - Východ (norma DK),Velká Británie
(norma I) či Francie (norma LL’).
* Kromě Francie, kde je nezbytně nutné zvolit France.
‘ Hledání: stiskněte ¬. Začne vyhledávání.
Jakmile je nalezen program, vyhledávání se
zastaví a zobrazí se název programu (je-li
dostupný). Přejděte k následujícímu kroku.
Pokud znáte frekvenci žádaného programu,
zadejte ji přímo pomocí tlačítek 0 až 9.
Pokud není nalezen žádný program, prostudujte
kapitolu Rady (str. 12).
( Č. Předvolby: zadat číslo tlačítky Ȭ nebo
0 až 9. Příklad : program 1, zadejte 01.
§ Doladění: není-li příjem uspokojivý, vylaďte ho
tlačítky Ȭ.
è Uložení: stiskněte ¬. Program je uložen.
! Opakujte kroky ‘ až è, dokud neuložíte
všechny programy.
ç Pro opuštění menu stiskněte d.
Oblíbené programy
Toto menu umožňuje výběr programů, které
budou přístupné pomocí tlačítka @ P #.
& Stiskněte tlačítko H.
é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté
Oblíbené Prog. a stiskněte tlačítko ¬.
‘
Menu •
Nastavení •
Jazyk •
Země •
Aut. Ladění •
Ruční Ladění • Tridění
•
Oblíbené Prog.
Název •
“
(
§
Zobrazí se preferenční seznam programů.
Programy nalezené během instalace byly
automaticky zařazeny do tohoto seznamu.
Použijte kurzor nahoru / dolů k volbě
požadovaného programu.
Použijte kurzor doleva / doprava k přidání
nebo ubrání programů ze seznamu.
Zopakujte kroky “ až ‘ tolikrát, kolik
programů chcete přidat nebo ubrat ze
seznamu.
Pro opuštění stiskněte opakovaně tlačítko d.
2 •
Další nastavení menu Nastavení
& Stiskněte tlačítko H a zvolte menu Nastavení:
é Jazyk: Pro změnu jazyka, ve kterém jsou
zobrazována menu.
“ Země: pro volbu vaší země.
Toto nastavení ovlivňuje vyhledávání, automatické
třídění programů a zobrazování teletextu. Pokud
Vaše země není na seznamu, zvolte “...”
‘ Aut. ladění: pro zahájení automatického
vyladění všech programů dostupných v místě,
kde se nacházíte. Pokud vysílač nebo kabelová
síť přenáší signál automatického třídění, budou
programy správně očíslovány. Není-li tomu tak,
musíte pro přečíslování použít menu Třídění
(viz str. 4).
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí
vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...).V takovém
případě musíte provést volbu tlačítky îÏ a
potvrdit ji tlačítkem ¬. Pro ukončení nebo
přerušení vyhledávání stiskněte H. Není-li
nalezen žádný program, prostudujte kapitolu Rady
(str. 12).
( Pro opuštění menu stiskněte d.
5
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 6
Nastavení obrazu
& Stiskněte tlačítko H a potom ¬. Objeví se
menu Obraz:
Menu •
Obraz
Zvuk •
Zvl. Funkce •
Nastavení •
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev
Digitální Funkce
Uložění
•
•
•
•
•
•
•
é Použijte tlačítka îÏ pro výběr příslušného
nastavení a tlačítka Ȭ pro nastavení.
Poznámka: během nastavování obrazu zůstává na
obrazovce pouze zvolená řádka. Stisknutím
îÏ vyvoláte na obrazovku celé menu.
Popis nastavení:
• Jas: ovlivňuje jas obrazu.
• Barva: ovlivňuje intenzitu barev.
• Kontrast: ovlivňuje rozdíl mezi světlými a
tmavými odstíny.
• Ostrost: ovlivňuje ostrost obrazu.
• Teplota Barev: ovlivňuje vzhled barev:
Studené (modřejší), Normální (vyvážené)
nebo Teplé (červenější).
• Digitální Funkce:
- 100Hz: 100Hz zpracování obrazu.
- Digital Scan (v závislosti na verzi): umožňuje
redukovat efekt viditelného blikání jasných
ploch v obraze.
- Dvojité Řádkování: zdvojnásobení
vertikálního rozlišení. Nejsou vidět řádky v
obrazu.
Vhodné zejména pro NTSC (60Hz) obraz.
“ Po dokončení nastavení zvolte Uložení a
potvrďte volbu stisknutím ¬.Tlačítkem d
opustíte menu.
Nastavení zvuku
& Stiskněte tlačítko H, zvolte Zvuk (Ï) a
stiskněte ¬. Objeví se menu Zvuk:
Menu •
Obraz •
Zvuk
Zvl. Funkce •
Nastavení •
Výšky
Hloubky
Vyvážení
Delta Hlas.
Omez. Hlas.
Hlasit. Sluchát.
Uložění
•
•
•
•
•
•
•
é Použijte tlačítka îÏ pro výběr příslušného
nastavení a tlačítka Ȭ pro nastavení.
Popis nastavení:
• Výšky: ovlivňuje zvuky o vysoké frekvenci.
• Hloubky: ovlivňuje zvuky o nízké frekvenci.
• Vyvážení: pro rozdělení zvuku mezi levý a
pravý reproduktor.
• Delta Hlas.: umožňuje kompenzovat rozdíly
hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo
konektory EXT.Toto nastavení funguje pro
programy 0 až 40 a konektory EXT.
• Omez. Hlas.: automatická kontrola hlasitosti,
která umožňuje omezení zvyšování hlasitosti
zejména při změně programů nebo při
reklamách.
• Hlasitost Sluchátek: umožňuje zvláštní
nastavení hlasitosti sluchátek nezávisle na
hlasitosti reproduktoru televizoru.
“ Po dokončení nastavení zvolte Uložení a
potvrďte volbu stisknutím ¬.
‘ Tlačítkem d opustíte menu.
Nastavení zvláštních funkcí
& Stiskněte H, zvolte Zvl. Funkce (Ï) a
stiskněte ¬. Můžete nastavit:
é Časovač, Dětská Poj. a Rodič. zámek: viz
následující stranu.
“ Dynamic NR: Min, Stř. (optimální poloha), Max
nebo Stop: omezuje poruchy signálu (zrnění) v
případě slabého příjmu.
‘ Natočení (pouze u velkých obrazovek):
velké obrazovky jsou citlivé na změny
zemského magnetického pole. Díky tomuto
nastavení můžete kompenzovat jeho vliv
změnou náklonu obrazu.
6
( Dynamický kontrast (v závislosti na verzi):
Min, Stř. (optimální poloha), Max nebo Stop.
Umožňuje aktivovat okruhy automatického
ladění kontrastu.
§ Dekodér: vyberte program nebo programy,
které používají externí dekodér a potom
zvolte konektor, ke kterému je dekodér
připojen: EXT1 nebo EXT2.
Je-li dekodér připojen k videorekordéru, vyberte
konektor videorekordéru (EXT2).
è Stisknutím tlačítka d opustíte menu.
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 7
Budík
Toto menu vám umožňuje využít televizor jako
budík.
& Stiskněte tlačítko H.
é Kurzorem vyberte menu Zvl. Funkce, pak
Časovač:
Menu •
Obraz •
Zvuk •
Zvl. Funkce
Nastavení •
Časovač •
Dětská Poj. •
Rodič. Zámek •
Čas
Čas Začátku
Čas Konce
Č. Předvolby
“ Čas: zadejte běžný čas.
Poznámka: as se automaticky nastavuje podle
teletextové informace na programu č. 1 vždy po
zapnutí síťovým vypínačem. Pokud tento program
nemá teletext, k seřizování nedochází.
‘ Čas Začátku: zadejte čas začátku buzení.
( Čas Konce: Zadejte čas opětovného vypnutí
televizoru.
§ Č. předvolby: zadejte číslo programu, kterým si
přejete být buzeni.
è Aktivace: můžete nastavit:
• Jednou pro jediné buzení,
• Každý den pro každodenní buzení,
• Zrušit pro zrušení.
! Stisknutím b uvedete televizor do
pohotovostního režimu.V nastavený čas se
automaticky zapne. Pokud necháte televizor
zapnutý, pouze v nastavenou hodinu přepne
program (a vypne se v Čas Konce).
Kombinace funkcí Uzamčení televizoru a
Časovač vám dává možnost omezit například
Vašim dětem dobu sledování televizoru.
Uzamčení televizoru
Můžete uzamknout některé programy nebo
zcela znemožnit použití televizoru uzamčením
tlačítek.
Dětská pojistka
& Stiskněte H.
é Kurzorem zvolte menu Zvl. Funkce a u
Dětská Poj. zvolte Zap.
Menu •
Obraz •
Zvuk •
Zvl. Funkce
Nastavení •
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Dynamic NR
•
•
•
•
“ Vypněte televizor a schovejte dálkové
ovládání.Televizor se tak stane nepoužitelným
(zapnout ho může jen dálkové ovládání).
‘ Pro zrušení: u Dětská Poj. zvolte Vyp.
Rodičovský zámek
& Stiskněte tlačítko H, vyberte menu Zvl.
Funkce, pak Rodič. Zámek:
é Musíte zadat svůj tajný přístupový kód.
Při prvním užití zadejte dvakrát kód 0711 a
poté zvolte kód podle svého výběru. Objeví se
menu.
“ Rodič. Zámek: tlačítky îÏ zvolte televizní
program, který chcete uzamknout, a výběr
potvrďte stisknutím ¬. Před uzamčenými
programy nebo konektory se objeví symbol +.
Pro sledování uzamčeného programu musíte
zadat tajný kód, jinak zůstane obrazovka černá.
Vše: umožňuje uzamčení všech televizních
programů a vnějších konektorů.
Uzamčen je i přístup k menu Nastavení. Pozor u
kódovaných programů s externím dekodérem - je
třeba uzamknout příslušný konektor EXT.
‘ Změna Kódu: umožňuje zadání nového
čtyřmístného kódu. Druhým zadáním kód
potvrdíte.
Pokud jste svůj kód zapomněli, zadejte dvakrát
univerzální kód 0711.
( Vše Smazat: umožňuje smazání všech
uzamčených programů.
§ Stisknutím tlačítka d opustíte menu.
7
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 8
Teletext
Teletext je informační systém přenášený některými kanály, do něhož se nahlíží jako do novin.
Umožňuje rovněž přístup k titulkům pro sluchově postižené nebo osoby, které nerozumí jazyku
vysílání (kabelové sítě, satelitní programy…).
Stiskněte:
Výsledek:
Vyvolání
teletextu
Volba stránky
Přímý
přístup k
rubrikám
Seznam
Sestavte požadované číslo stránky pomocí tlačítek 0 až
9 nebo @ P #. Příklad: strana 120, zadejte 1 2 0.
Číslo se zobrazí nahoře vlevo, počítadlo běží a zobrazí se
stránka. Opakováním postupu vyberete jinou stránku.
Pokud počítadlo stále hledá, není stránka přenášena.
Zvolte jiné číslo.
Ve spodní části obrazovky jsou zobrazena barevná pole.
4 barevná tlačítka umožňují přímý přístup k příslušným
rubrikám nebo stránkám.
Pokud stránka nebo rubrika není ještě dostupná, příslušné
barevné pole bliká.
Pro návrat k seznamu (obvykle číslo 100).
Přímá volba
podstránky
Některé stránky obsahují podstránky (například strana
120 má podstránky 1/3, 2/3 a 3/3). V tomto případě se
číslo stránky zobrazí zeleně a před ním se objeví symbol
Æ, Í nebo Í Æ. Pomocí tlačítek Ȭ máte přímý
přístup na požadovanou podstránku.
Zvětšení
stránky
Pro zobrazení horní části, dolní části a návrat k normální
velikosti.
Teletextová
dvojstránka
(k dispozici pouze u některých verzí)
Umožňuje zapnout / zrušit zobrazení teletextu v podobě
dvojstránky.Aktivní stránka se zobrazí vlevo a následující
stránka vpravo.
Skryté
informace
Pro zobrazení/odstranění skrytých informací (řešení her).
Oblíbené
stránky
8
Umožňuje vyvolání teletextu, přechod do průhledného
režimu a opuštění teletextu. Zobrazí se seznam
dostupných rubrik. Každá rubrika je označena třímístným
číslem stránky.
Pokud zvolený program nevysílá teletext, zobrazí se číslo 100 a
obrazovka zůstane černá (v tomto případě opusťte teletext a
zvolte jiný kanál).
Pro teletextové programy 0 až 40 můžete uložit do paměti
4 oblíbené stránky, které budou následně přímo dostupné
prostřednictvím barevných tlačítek (červené, zelené, žluté
a modré).
& Stiskněte H pro přechod do režimu oblíbených stránek.
é Přejděte na teletextovou stránku, kterou chcete uložit
do paměti.
“ Poté držte po dobu 3 sekund některé z barevných
tlačítek. Stránka je uložena do paměti.
‘ Opakujte postup s ostatními barevnými tlačítky.
( Když nyní přepnete na teletext, vaše oblíbené stránky
jsou zobrazeny v barevných polích ve spodní části
obrazovky. Pro návrat k obvyklým rubrikám stiskněte H.
Pro smazání všech uložení držte d po dobu 5 sekund.
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 9
Formát 16:9
Váš obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo 4:3 (tradiční obrazovka).
Obraz v 4:3 může mít občas nahoře a dole černý pruh (širokoúhlý formát).
Tato funkce vám umožní zbavit se černých pruhů a vybrat optimální zobrazení obrazu.
Pokud je formát vašeho televizoru 4:3
Stisknutím tlačítka î (Ï) volíte následující typy formátů:
4:3
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3
Široký 4:3
Obraz je vertikálně zvětšen.Tento režim se používá pro zrušení černých pruhů při
sledování programu ve formátu letterbox (s černými pruhy nad a pod obrazem).
Stlačený 16:9
Obraz je vertikálně stlačený do formátu 16:9.
Pokud je formát vašeho televizoru 16:9
Stisknutím tlačítka ¬ (È) volíte následující typy formátů:
Televizor je vybaven automatickým přepínačem, který zajišt’uje optimální zobrazení obrazu.
4:3
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3, po stranách obrazu se objeví černý pruh. Použitím
tlačítek îÏ můžete obraz postupně zvětšit.
Formát 14:9
Obraz je zvětšen na formát 14:9, po stranách obrazu zůstane nevelký černý pruh.Tlačítka
îÏ vám umožní posunout spodní stranu obrazu nahoru či dolů tak, abyste mohli
sledovat titulky.
Formát 16:9
Obraz je zvětšen na formát 16:9.Tento formát je vhodný ke sledování obrazu s černým
pruhem nahoře a dole (širokoúhlý formát). Pokud chcete sledovat titulky, použijte tlačítek
îÏ.
Obraz S Titulky
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky a
zároveň nechat titulky viditelné.Tlačítky îÏ posunete spodní okraj obrazu nahoru či
dolů.
Super Široký
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky, protože
obraz rozšíří do stran. Pokud chcete sledovat titulky, použijte tlačítek îÏ.
Široký Obraz
Toto nastavení vám umožní obnovit správné rozměry obrazu vysílaného v 16:9 a zobrazit
ho na celé ploše obrazovky.
Automat. formát
Formát obrazu se automaticky upraví tak, aby zaplnil co největší plochu obrazovky.
9
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 10
Připojení jiných přístrojů
Na zadní straně televizoru se nacházejí dva konektory EXT1 a EXT2.
Konektor EXT1 má vstupy/výstupy audio a video a vstupy RGB.
Konektor EXT2 má vstupy/výstupy audio a video a vstupy S- VHS.
Videorekordér
Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Použijte kvalitní
kabel SCART.
Pokud na videorekordéru nemáte eurokonektor je jediné možné
spojení možné pouze pomocí kabelu antény.
V tom případě musíte na televizoru naladit testovací signál
videorekordéru a přiřadit mu programové číslo 0 (viz ruční ladění
str. 5). Chcete-li sledovat videorekordér, stiskněte 0.
Videorekordér s dekodérem
Dekodér připojte na druhý eurokonektor videorekordéru.
Nyní můžete nahrávat kódované přenosy.
Další přístroje
Satelitní přijímač, dekodér, CDV, hry atd.
Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Chcete-li získat
lepší kvalitu obrazu, připojte přístroje se signály RGB
(DVD, digitální dekodéry, hry atd.) na konektor EXT1 a
přístroje se signály S-VHS (videorekordéry S-VHS a Hi-8,
některé přehrávače Video CD) na EXT2 a veškeré ostatní
zařízení buď na EXT1 nebo EXT2.
Zesilovač (tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů)
Pro připojení televizoru k hifi systému použijte audiokabel.
Připojte výstupy «L» a «R» na televizoru ke vstupům
«AUDO IN» «L» a «R» na zesilovači.
Volba připojeného přístroje
Pomocí tlačítka n volíte EXT1, EXT2, S-VHS2 (S-VHS signály z
konektoru EXT2) a EXT3 pro připojení na předním panelu
(záleží na modelu).
Většina přístrojů (dekodéry, videorekordéry) provádí přepínaní automaticky sama.
10
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 11
Pobočná připojení
Proveďte připojení zobrazená na protější stránce.
* Podl’a typu výrobku.
Tlačítkem n zvolte EXT3.
U monofonních přístrojů napojte zvukový signál na vstup
AUDIO L (nebo AUDIO R). Zvuk bude automaticky
reprodukován na pravém i levém reproduktoru televizoru.
Nezapojujte kabely VIDEO a S-VIDEO současně. Mohlo by
to způsobit snížení kvality obrazu.
Sluchátka
Chcete-li vypnout zvuk televizoru, stiskněte tlačítko
m (Viz také: Nastavení zvuku strana 6).
Impedance sluchátek musí být mezi 32 a 600 ohmy.
Slovníček termínů
Signály RGB:
Jedná se o tři videosignály (červený, zelený, modrý), které přímo řídí tři děla (červené, zelené,
modré) katodové trubice.Užívání těchto signálů umožňuje získat lepší kvalitu obrazu.
Zvuk NICAM:
Postup umožňující přenos zvuku v digitální podobě.
Systém:
Televizní signál není vysílán ve všech zemích stejně. Existují různé normy: BG, DK, I a LL‘.
Volit mezi těmito různými normami umožňuje nastavení TV Systém (str.5). Což je něco jiného než
systém kódování barev PAL, SECAM a NTSC. Pal je používán ve většině zemí Evropy, Secam ve
Francii, v Rusku a ve většině zemí Afriky.
100Hz:
Běžné televizory (50 Hz) zobrazují 25 obrázků za sekundu. Díky technologii 100 Hz je frekvence
obrazu zdvojena a tím získáte 50 obrázků za sekundu. Dojde tak k vylepšení vizuálního komfortu a
potlačí se tím efekt blikání obrazu.
16:9:
Označuje poměr mezi šířkou a výškou obrazovky.Televizory se širokou obrazovkou mají poměr
16:9, tradiční obrazovky 4:3.
11
Esp Zappa 13322 CZ 17-18.qxd
7/20/05
7:09 AM
Page 12
Než zavoláte technika
Špatný příjem
Zdvojený nebo vícenásobný obraz či stíny
mohou být zapříčiněny blízkostí hor nebo
vysokých budov.V tom případě se pokuste
doladit obraz ručně viz Doladění (str.5) nebo
změňte nastavení venkovní antény. Ověřte si,
že vaše anténa umožňuje přijímat vysílání v
tomto kmitočtovém pásmu (v pásmu UHF
nebo VHF).
V případě špatného příjmu Sněžení nastavte
volbu Dynamic NR v menu Zvl. Funkce na
Zap (str.6).
Chybí obraz
Pokud se Váš televizor nezapne, stiskněte
dvakrát za sebou tlačítko b umístěné na
dálkovém ovladači.
Zapojili jste správně anténu? Zvolili jste
správný systém? (str.5). Špatně připojené
eurokonektory či kabel antény jsou častou
příčinou problémů s obrazem a zvukem
(může se stát, že se konektory částečně
odpojí, když televizor přemisťujeme či
otáčíme). Zkontrolujte všechna připojení.
Televizor ukazuje černobílý obraz z
připojených přístrojů.
U videorekordéru zkontrolujte, zda kazeta
byla nahrána ve takovém systému (PAL,
SECAM, NTSC), aby ji váš videorekordér
uměl přehrát.
Teletext
Některé znaky nejsou správně zobrazeny?
Ověřte správnost nastavení Země (str. 5)
Dálkové ovládání nefunguje?
Kontrolka na televizoru nebliká, když
používáte dálkového ovládání? Vyměňte
baterie.
Pohotovostní režim
Když televizor zapnete, je v pohotovostním
režimu a po stisknutí tlačítka na televizoru se
objeví hlášení Dětská Pojistka? To znamená že
funkce zablokování je zapnutá (str.7).
Pokud televizor během 15 min nepřijímá
žádný signál, přepne se automaticky do
pohotovostního režimu.V režimu Stand By
televizor spotřebovává méně než 5W podle
modelu.V zájmu životního prostředí,
doporučujeme vám používat síťový
vypínač pro úplné vypnutí televizoru.
Stále bez výsledků?
V případě poruchy se nikdy nesnažte opravit
televizor sami, obraťte se na servis.
Čistění televizoru
Obrazovku a stěny televizoru můžete čistit
pouze čistým, jemný a neplstnatým hadříkem.
Nepoužívejte čistící prostředky obsahující
alkohol či ředidla.
Chybí zvuk
Pokud u některých programů chybí zvuk, ale
ne obraz, tak to znamená, že televizor je
přepnut na špatný systém. Upravte nastavení
TV Systém (str5).
Bezpečnostní informace: Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (“EMF”)
1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a prodává celou řadu produktů spotřební elektroniky, které,
jako každé elektronické zařízení, dokáží ve své podstatě vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů společnosti Philips je dodržovat veškerá nezbytná zdravotní a
bezpečnostní opatření tak, aby naše produkty splňovaly veškeré platné legislativní požadavky a zůstávaly zcela v rámci norem EMF platných v době výroby.
3. Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a prodávat produkty, které nemají žádné negativní dopady
na lidské zdraví.
4. Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou její produkty používány správně k určenému účelu, je jejich
používání podle současných vědeckých poznatků bezpečné.
5. Vzhledem k tomu, že se společnost Philips aktivně podílí na rozvoji mezinárodních norem EMF a
bezpečnostních norem, dokáže předvídat další vývoj norem a rychle integrovat nové normy do svých
produktů.
12
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 1
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento televízny prijímač.
Táto príručka bola zostavená s cieľom pomôcť Vám pri zapojení a ovládaní Vášho
televízneho prijímača.
Odporúčame Vám aby ste si príručku dôkladne prečítali.
Dúfame, že naša technológia do dôsledkov zabezpečí Vašu spokojnosť.
Poznámka: Špecifikácie produktu a informácie uvedené v tejto dokumentácii sa môžu bez predchádzajúceho
upozornenia zmeniť.
Obsah
Inštalácia
Inštalácia televízneho prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačidlá na prijímači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačidlá na diaľkovom ovládači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bezpečnostné informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Rýchla inštalácia kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Triedenie programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Názov programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Manuálne uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Preferované programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ovládanie
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nastavenie zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Nastavenie volieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Budenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Zámka televízora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Formát 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Periférne zariadenia
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ostatné zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Navolenie pripojeného zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Bočné pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Zhrnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Praktické informácie
Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Bezpečnostné informácie: Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia . . .12
Smernica pre recykláciu
Obal tohoto výrobku je určený k recyklácii. Riaďte sa, prosím, miestnymi pokynmi pre správnu
Zneškodňovanie starých výrobkov
Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré
sa dajú recyklovať a opäť použiť.
V prípade, že je na výrobku tento symbol s prečiarknutým kontajnerom na kolieskach,
znamená to, že tento výrobok spadá pod smernicu EÚ 2002/96/ES.
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov. Riaďte sa miestnymi nariadeniami a nevyhadzujte staré výrobky
spolu s bežným domácim odpadom. Správny spôsob zneškodňovania starých výrobkov
pomôže predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.
SK
1
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 2
Inštalácia televízneho prijímača
& Umiestnenie televízneho prijímača “ Diaľkové ovládanie
Umiestnite televízor na pevnú a stabilnú plochu a
ponechajte aspoň 5 cm voľných okolo prijímača.
Aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, nič na TV
prijímač neukladajte, ani pokrývky (obrúsky), ani
nádobu s tekutinou (vázu) či prístroj vydávajúci
teplo (lampu). Ďalej TV prijímač nesmie byť
vystavený striekajúcej vode.
é Zapojenia
Vložte 2 batérie typu R6 (pribalené), dajte
pozor na správnu polaritu.
Overte, že volič režimu je riadne v polohe TV.
V snahe napomôcť ochrane životného prostredia,
dodávané batérie neobsahujú ortuť ani nikel a
kadmium. Použité batérie nezahadzujte, využite
dostupné možnosti recyklácie (spýtajte sa Vášho
distribútora). Keď ich budete vymieňať, nahraďte ich
batériami rovnakého typu.
‘ Zapnutie
• Konektor antény zasuňte do zdierky : na
zadnej strane prijímača.
Pri vnútorných anténach môže byť príjem v určitých
podmienkach zložitý. Môžete ho skvalitniť
pootočením antény.Ak príjem ostane priemerný,
použite vonkajšiu anténu.
• Pripojte napájaciu šnúru na sieť (220-240 V / 50 Hz).
TV prijímač zapnite stlačením hlavného vypínača.
Rozsvieti sa červená kontrolka a obrazovka sa
rozsvieti. Prejdite priamo do kapitoly rýchla
inštalácia na nasledujúcej stránke.
Ak televízor zostáva v pohotovostnom režime,
stlačte tlačidlo P # na diaľkovom ovládači.
Pri použití diaľkového ovládača kontrolka bliká.
Tlačidlá na prijímači
Na televíznom prijímači sú umiestnené 4 alebo
5 tlačidlá na prednom paneli, alebo na vrchu
prijímača podľa príslušného modelu.
2
Tlačidlami HLASITOSŤ - + (- ” +) sa ovláda
hlasitosť.Tlačidlami PROGRAM - + (- P +) sa
volia požadované programy.
Ak chcete používať ponuky, pridržte dve
tlačidlá HLASITOSŤ - a ” + (alebo MENU).
Tlačidlami PROGRAM - + môžete potom voliť
nastavenie a tlačidlami ” - + realizujete
nastavenie.
Ak chcete opustiť danú ponuku pridržte dve
tlačidlá ” - a ” + (alebo MENU).
Poznámka: Ak je aktivovaná funkcia Rodič. Zámka,
tieto tlačidlá nie sú k dispozícii (viď str.7).
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 3
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
1 Pohotovostný režim
Ak chcete nastaviť TV prijímač do režimu standby. Ak
chcete znovu zapnúť TV prijímač stlačte b, P @ #
alebo 0 9.
2 Časovač automatického vypnutia
Pre nastavenie času, ktorý uplynie do automatického
prepnutia
do
pohotovostného
režimu
(od 0 do 240 minút).
3 Vol’ba konektorov EXT (str. 10)
Pre výber pripojeného prístroja stlačte niekol’kokrát.
4 Tlačidlá teletextu (strana 8)
5 Režim duálnej obrazovky (v závislosti od verzie)
Pre zapnutie/ vypnutie zobrazenia na dvoch obrazovkách.
Druhá obrazovka umožňuje zobraziť teletext
6 Menu
Pre vyvolanie alebo opustenie menu.
7 Kurzorové tlačidlá / Formát
Tieto 4 tlačidlá umožnia pohyb v ponuke. (strana 9)
8 Hlasitosť
Na nastavenie úrovne zvuku.
9 Vypnutie zvuku
Na vypnutie alebo obnovenie zvuku.
! Informácie na obrazovke
Zobrazenie/zrušenie zobrazenia čísla programu, názvu
(ak je nastavený), času, zvukového režimu a času
zostávajúceho na časovači.Ak tlačidlo podržíte po dobu
5 sekúnd na obrazovke sa bude permanentne
zobrazovať číslo programu.
Režim zvuku
Umožňuje prepnúť programy vysielané v Stereo a
Nicam Stereo na Mono alebo, pri dvojjazyčných
programoch, voliť medzi Dual I alebo Dual II. Symbol
Mono je v prípade núteného prepnutia zobrazený červeno.
# Zvuk Surround
Na aktivovanie / zrušenie efektu roztiahnutia zvuku.V
režime stereo sa reproduktory zdajú byť postavené
d’alej od seba. Pri verziách vybavených Virtual Dolby
Surround * získate zadné zvukové efekty Dolby
Surround Pro Logic.
$ Predbežné nastavenie obrazu a zvuku
Umožňuje prístup ku skupine predbežného nastavenia obrazu
a zvuku. Poloha Osobné nastavenie zodpovedá nastaveniam
uskutočneným v menu.
% Privolanie teletextu (str. 8)
& Vol’ba programov
Na prepnutie na predchádzajúci alebo nasledujúci
program preferovaného zoznamu (vid’ str. 5).
( Číselné tlačidlá
Priamy prístup k programom. Na zvolenie dvojciferného
programu je potrebné pridať druhú číslicu, skôr ako
zmizne pomlčka.
) Active Control (v závislosti od verzie)
Optimalizuje kvalitu obrazu v závislosti na hladine
príjmu.
Informations de sécurité
•
•
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
Zapojte TV prijímač do siete 220–240 V, striedavý prúd, 50 Hz.
Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky:
Ak červené svetlo na spodnej strane TV prijímača stále bliká.
Ak sa na obrazovke zobrazuje svetlá biela čiara.
Počas búrky.
Ak TV prijímač ponecháte dlhší čas bez dozoru.
Limpeza do ecrč de TV. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize camurća ou um pano macio ligeiramente
humedecido.Čistenie TV obrazovky. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Použite jemne navlhčenú jelenicu
alebo mäkkú handričku.
Na TV prijímač alebo do jeho blízkosti neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa ako napríklad horiace sviečky a pod.
TV prijímač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerným teplotám.
TV prijímač nezakrývajte a neblokujte jeho vetracie otvory.V opačnom prípade môžete spôsobiť jeho prehriatie.
Z každej strany TV prijímača ponechajte aspoň 5 cm voľného priestoru, čím zabezpečíte dostatočné vetranie.
TV prijímač neumiestňujte na miesto, kde by mohol byť vystavený dažďu alebo vlhkosti.
CUPOZORNENIE pri požívaní batérií
Aby ste predišli úniku elektrolytu, ktorý by mohol spôsobiť zranenie, poškodenie majetku alebo prístroja:
Vložte batérie tak, aby sa póly + a – zhodovali s označením na prístroji.
Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické a pod.).
– Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, batérie z neho vyberte.
3
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 4
Rýchla inštalácia kanálov
Keď prvý krát zapnete televízor, objaví sa na
obrazovke ponuka.Táto ponuka Vás vyzýva k
voľbe krajiny a jazyka z ponuky:
Menu •
Inštalácia •
DK
SL
F
DE
SF
Slovenský
French
Deutsch
...
Ak sa ponuka neobjavuje, podržte tlačidlá
televízora ”- a ”+ stlačené 5 sekúnd, aby sa
objavila (alebo MENU).
& Pre voľbu vašej krajiny použite tlačidlá îÏ
diaľkového ovládania, potom potvrďte
tlačidlom ¬.
Ak sa vaša krajina v zozname neobjaví, vyberte
voľbu “…”
é Potom si tlačidlami î a Ï zvoľte jazyk a
potvrďte tlačidlom ¬.
“ Vyhľadávanie sa spustí automaticky.
Úkon potrvá niekoľko minút. Na obrazovke
vidíme postup vyhľadávania a počet nájdených
programov. Nakoniec sa ponuka stratí.
Ak chcete ukončiť, alebo prerušiť vyhľadávanie,
stlačte tlačidlo H. Ak ste nenašli žiaden program,
pozrite sa do kapitoly rád str.12.
‘ Ak vysielač alebo káblová sieť prenáša signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. Inštalácia je vtedy
skončená.
( Ak to tak nie je, musíte použiť ponuku
Triedenie, aby ste ich znova očíslovali.
Niektoré vysielače, alebo káblové televízie vysielajú
vlastné parametre triedenia (región, jazyk…)
V tomto prípade musíte označiť svoju voľbu
tlačidlami îÏ a potom potvrdiť ¬.
Triedenie programov
& Stlačte tlačidlo H. Menu sa zobrazí na
obrazovke.
Menu •
Inštalácia •
Jazyk
Krajina
Aut. Uloženie
Man. Uloženie
Triedeni
Oblűbené
Názov
•
•
•
•
•
•
•
00
01 STV1
02 STV2
03 Æ CT1
04 CT2
é Pomocou kurzorového tlačidla zvoľte ponuku
Inštalácia a potom ponuku Triedeni.
“ Zvoľte si program, ktorý chcete prečíslovať
použitím tlačidiel îÏ a stlačte ¬.
‘ Potom použite tlačidlá îÏ a zadajte nové
želané číslo a potvrďte È.
( Zopakujte kroky é a è toľkokrát, koľko
programov treba prečíslovať.
§ Ponuku opustíte stlačením d.
Názov programu
Ak si prajete, môžte programy a vonkajšie
vstupy pomenovať.
Poznámka: v priebehu inštalácie sú programy
pomenované automaticky, keď sa vysiela
identifikačný signál.
& Stlačte tlačidlo H.
é Vyberte ponuku Inštalácia a potom Názov.
programu.
“ Vyberte program, ktorý chcete pomenovať,
alebo upraviť a to stlačením tlačidiel @ P #.
4
‘ Pomocou tlačidiel Ȭ sa premiestnite do
pásma zobrazenia názvu (5 znakov) a
pomocou tlačidiel îÏ zvoľte znaky.
( Keď je názov zadaný stlačte tlačidlo H.
Názov programu je uložený.
§ Zopakujte kroky é až ( pri každom
pomenovaní programu.
è Ponuku opustíte stlačením d.
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 5
Manuálne uloženie
Táto ponuka umožňuje ukladať programy po
jednom.
& Stlačte H
é Vyberte ponuku Inštalácia a potom Manuálne
uloženie.
Menu •
Inštalácia •
Jazyk
Krajina
Aut. Uloženie
Man. Uloženie
Triedeni
Oblűbené
Názov
•
•
•
Tv Systém •
Ladenie •
Prog. •
Jemné Dolaď. •
Uloženie •
•
•
•
“ TV Systém: zvoľte Európa (automatická
detekcia*) alebo Západná Európa (norma BG),
Východná Európa (norma DK), Spojené kráľovstvo
(norma I) alebo Francúzsko (norma LĽ).
* Mimo Francúzska (norma LĽ), musíte vždy zvoliť
voľbu France.
‘ Ladenie: stlačte ¬. Začne sa vyhľadávanie.
Ak sa nájde nejaký program, vyhľadávanie sa
zastaví a zobrazí sa číslo programu (ak je k
dispozícii). Pokračujte ďalej.Ak poznáte
frekvenciu požadovaného programu, môžete
jeho číslo vložiť priamo pomocou tlačidiel 0
až 9.
Ak nenájdete žiaden program, obráťte sa na
kapitolu Rád (str.12).
( Prog.: pomocou tlačidiel Ȭ alebo 0 až
9 vložte príslušné číslo. Príklad : program 1,
vyťukajte 01.
§ Jemn. Dolaď: ak je príjem nedostatočný,
nastavte pomocou tlačidiel Ȭ.
è Uloženie: stlačte ¬. Program je uložený.
! Opakujte kroky ‘ až è.
ç Ponuku opustíte stlačením d.
Preferované programy
Toto menu umožňuje výber programov, ktoré
budú prístupné pomocou tlačidla @ P #.
Menu •
Inštalácia •
Jazyk
Krajina
Aut. Uloženie
Man. Uloženie
Triedeni
Oblűbené
Názov
•
•
•
•
•
“
‘
2 •
•
(
& Stlačte H.
é Vyberte ponuku Inštalácia a potom Názov a
§
stlačte tlačidlo ¬. Zobrazí sa zoznam
preferovaných programov. Programy nájdené
počas inštálacie boli automaticky zaradené do
tohto zoznamu.
Použite kurzor nahor / nadol pre vol’bu
požadovaného programu.
Použite kurzor dol’ava / doprava pre pridanie
alebo ubratie programov zo zoznamu.
Zopakujte kroky “ až ‘ tol’kokrát, kol’ko
programov chcete pridať alebo ubrať zo
zoznamu.
Pre opustenie stlačte niekol’kokrát tlačidlo d.
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia
& Stlačte tlačidlo H a zvoľte ponuku Inštalácia:
é Jazyk: zmena jazyka zo zobrazenej ponuky
“ Krajina: voľba Vašej krajiny.
Toto nastavenie zasiahne vyhľadávanie,
automatické triedenie programov a zobrazenie
teletextu. Ak sa vaša krajina v zozname neobjaví
vyberte voľbu “…”
‘ Automatické Uloženie: na automatické
spustenie vyhľadávania všetkých programov, ktoré
sú vo vašom regióne k dispozícii.Ak vysielač,
alebo káblová sieť prenáša signál automatického
triedenia, programy budú správne očíslované.
Ak to tak nie je, pre prečíslovanie musíte použiť
ponuku Triedeni (viď str.4).
Niektoré vysielače alebo káblové siete vysielajú vlastné
parametre triedenia (región jazyk…).V tomto prípade
musíte označiť svoju voľbu tlačidlami îÏ a
potom potvrdiť ¬.Ak chcete ukončiť alebo prerušiť
vyhľadávanie, stlačte tlačidlo H.Ak ste nenašli žiaden
program, obráťte sa na kapitolu Rady (str.12).
( Ponuku opustíte stlačením d.
5
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 6
Nastavenie obrazu
& Stlačte tlačidlo H potom tlačidlo ¬. Objaví
sa ponuka Obraz:
Menu •
Obraz
Zvuk •
Charakt. •
Inštalácia •
Jas •
Farba •
Kontrast •
Ostrosť •
Povaha Far. •
Digitálne Funkc. •
Uloženie •
é Použite tlačidlá îÏ na voľbu nastavenia a
nastavte je tlačidlami Ȭ.
Poznámka: počas nastavovania obrazu ostane
zobrazený len jeden vybratý riadok. Stlačte
îÏ, aby sa ponuka znovu objavila.
Popis nastavení:
• Jas: pôsobí na svetelnosť obrazu.
• Farba: pôsobí na intenzitu farby.
• Kontrast: pôsobí na rozdiel medzi svetlými a
tmavými tónmi.
• Ostrosť: pôsobí na čistotu obrazu
• Povaha Far: nastavuje teplotu farieb obrazu.
K dispozícii sú tri nastavenia farieb: Chladná
(modrejšia), Bežná (vyvážená), alebo Teplá
(červenšia).
• Digitálne Funkc:
- 100 Hz: 100 Hz technológia.
- Digital Scan (v závislosti od verzie): umožňuje
redukovať efekt viditel’ného kmitania na
niektorých obrazoch.
- Dvojité čiary: zdovojenie vertikálneho
rozlíšenia , ktoré odstraňuje riadkovanie
obrazu.
“ Akonáhle sú nastavenia vykonané, vyberte
voľbu Uloženie a stlačte ¬, aby ste ich uložili.
Ponuku opustite stlačením d.
Nastavenie zvuku
& Stlačte H, vyberte Zvuk (Ï)a stlačte ¬.
Objaví sa ponuka Zvuk.
Menu •
Obraz •
Zvuk
Charakt. •
Inštalácia •
Výšky •
HÍbky •
Vyváženie •
Delta Hlas. •
Limit Hlasit. •
Hlasitosť v slú. •
Uloženie •
é Použite tlačidlá îÏ na vybratie nastavenia
a tlačidlá Ȭ na nastavenie.
Popis nastavení:
• Výšky: nastavuje vysoké frekvencie zvuku.
• HÍbky: nastavuje nízke frekvencie zvuku.
• Vyváženie: na vyváženie zvuku pravého a
ľavého reproduktora.
• Delta Hlas.: umožňuje vyrovnávať odchýlky
medzi rôznymi programami alebo vonkajšími
vstupmi.Toto nastavenie je aktívne pre
programy 0 až 40 a vonkajšie vstupy.
• Limit Hlasit.: automatické kontrola hlasitosti
umožňujúca obmedziť zvýšenie zvuku, najmä
pri zmenách programov a reklame.
• Hlasitosť v slú.: Umožňujú zvláštne
nastavenie hlasitosti slúchadiel nezávisle na
hlasitosti televízora.
“ Akonáhle budú nastavenia vykonané, vyberte
voľbu Uložiť a stlačením ¬ ich uložte.
‘ Ponuku opustíte stlačením d.
Nastavenie volieb
& Stlačte H, vyberte Options Voľby (Ï) a
stlačte ¬. Môžete nastavovať.
é Časovač, Rodičovská zámka a Zámka
programov: viď nasledujúca strana
“ Dynamic NR (Zníženie šumu): Min, Str.
(optimálna poloha), Max alebo Stop: zmierňuje
šum obrazu (sneženie).Toto nastavenie je
vhodné pri slabšom príjme.
‘ Rotácia (k dispozícii len na veľkoplošných
obrazovkách):Veľkoplošné obrazovky sú citlivé
na zmeny zemského magnetického poľa.
Toto nastavenie umožňuje vyrovnávať jeho
6
vplyv prispôsobením sklonu obrazu.
( Dynamický kontrast (v závislosti od verzie):
Min, Str. (optimálna poloha), Max alebo Stop.
Umožňuje aktivovať okruhy automatického
ladenia kontrastu.
§ Dekodér: vyberte program alebo programy,
ktoré používajú externý dekodér, a potom
zvol’te konektor, ku ktorému je dekodér
pripojený: EXT1 alebo EXT2.
Ak je dekodér pripojený k videorekordéru, vyberte
konektor videorekordéra (EXT2).
è Ponuku opustíte stlačením d.
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 7
Budenie
Táto ponuka Vám umožní použiť televízor ako
budík.
& Stlačte tlačidlo H.
é Vyberte si ponuku Voľby potom Časovač:
Menu •
Obraz •
Zvuk •
Charakt.
Inštalácia •
Časovač
Rodič. Zámka
Rod. Kontrola
Dynamic NR
•
•
•
•
Čas
Čas Spust.
Čas Vypnut.
Čislo Prog.
Aktivovať
“ Čas: udajte aktuálny čas.
Poznámka: čas sa aktualizuje automaticky po
zapnutí hlavným vypínačom z teletextu na
programme číslo 1. Ak tento nemá teletext, čas sa
nebude aktualizovať.
‘ Čas Spustenia: zadajte čas spustenia.
( Čas Vypnutia: zadajte čas prechodu do
pohotovostného stavu.
§ Číslo Progr.: zadajte číslo programu vybratého
na prebudenie.
è Aktivovať: môžete nastaviť :
• Raz na jedno prebudenie
• Denne pre každodenné budenie
• Zrušiť na zrušenie budenia
! Stlačením b uvediete televízny prijímač do
pohotovostného režimu.V naprogramovanom
čase sa prijímač automaticky zapne.
Ak ponecháte prijímač zapnutý, v
naprogramovanom čase dôjde len k zmene kanála
(a je v pohotovostnom režime v Čas vypnutia).
Kombinácia funkcií TV zámka a Časovač umožňuje
obmedziť čas, po ktorý je možné prijímač používať,
napríklad vašimi deťmi.
Zámka televízora
Môžete zamknúť určité programy, alebo úplne
zakázať používanie televízora uzamknutím
tlačidiel.
Rodičovská zámka
& Stlačte H.
é Vyberte ponuku Voľby a Rodičovská zámka
dajte na Chod.
Menu •
Obraz •
Zvuk •
Charakt.
Inštalácia •
Časovač
Rodič. Zámka
Rod. Kontrola
Dynamic NR
•
•
•
•
“ Vypnite televízor a skryte diaľkové ovládanie.
Televízor sa stane nepoužiteľným (môže ho
zapnúť len diaľkový ovládač).
‘ Zrušiť: Rodičovská Zámka umiestniť na Zrušiť.
Zamknutie programov
& Stlačte tlačidlo H, vyberte ponuku Voľby a
potom Zamknutie progr.:
é Musíte zadať váš tajný prístupový kód. Prvý raz
vyťukajte dvakrát kód 0711 potom váš kód.
Objaví sa ponuka.
“ Rod. Kontrola: použitím tlačidiel îÏ si
zvoľte želaný TV program a potvrďte ¬.
Pred zamknutými programami alebo vstupmi
sa objaví symbol +. Odteraz môžete zobraziť
zamknutý program iba zadaním tajného kódu,
v opačnom prípade obrazovka zostane tmavá.
Všetko - umožní zamknúť všetky TV programy a
vonkajšie vstupy (EXT).
Prístup do ponuky Inštalácia je taktiež zamknutý.
Pozor, v prípade zakódovaných programov, ktoré
používajú vonkajší dekodér, treba zamknúť
príslušný vonkajší (EXT) vstup.
‘ Zmena kódu: umožní zadať nový 4-miestny kód.
Potvrďte ho vyťukaním po druhý raz.
Ak ste Váš tajný prístupový kód zabudli, zadajte
dvakrát univerzálny kód 0711.
( Všetko vymazať: umožní vymazať všetky
zamknuté programy.
§ Ponuku opustíte stlačením d.
7
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 8
Teletext
Teletext je informačný systém vysielaný určitými TV stanicami, ktorý môžete prezerať podobne ako
noviny.Taktiež poskytuje titulky pre sluchovo postihnutých ľudí, alebo tých, ktorí neovládajú jazyk, v
ktorom je príslušný program vysielaný (káblové vysielanie, satelitné kanály…).
Stlačte :
Dostanete :
Privolanie
teletextu
Výber
stránky
Vytvorte číslo želanej stránky tlačidlami 0 až 9 alebo
@ P #, îÏ. Príklad: strana 120, vyťukajte 1 2 0.
Číslo sa zobrazí vľavo hore, počítadlo sa točí, potom sa
zobrazí stránka.Ak chcete prezerať inú stránku, opakujte
tento postup.
Ak počítadlo pokračuje vo vyhľadávaní, táto stránka sa
nevysiela. Zvoľte iné číslo.
Priamy
prístup k
rubrikám
V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné
pruhy.Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete
pristupovať do príslušných rubrík či stránok.
Farebné pruhy blikajú, ak príslušná rubrika či stránka nie sú k
dispozícii.
Obsah
Priama voľba
podstránok
Zväčšenie
stránky
Dvojstrana
teletextu
(k dispozícii iba pri
niektorých verziách)
8
Umožní privolať teletext, prejsť do názorného režimu a
do ukončenia. Objaví sa obsah so zoznamom rubrík, ku
ktorým máte prístup. Každá rubrika je označená
trojmiestnym číslom stránky.
Ak vybraná stanica teletext nevysiela, zobrazí sa označenie
100 a obrazovka zostane tmavá (v tom prípade vypnite
teletext a zvoľte iný kanál).
Návrat k obsahu (obyčajne str.100).
Niektoré stránky obsahujú podstránky (napr. Str. 120
obsahuje podstránky 1/3, 2/3 a 3/3).V tom prípade sa číslo
stránky zobrazí zelené a pred ním znak Æ, Í lebo Í Æ.
Použite tlačidlá Ȭ, aby ste sa dostali na podstránky
podľa svojho výberu.
Pre zobrazenie hornej a dolnej časti, potom návrat do
normálneho režimu.
Na aktivovanie / deaktivovanie teletextu na dvojstrane.
Aktívna stránka je zobrazená vľavo, nasledujúca vpravo.
Skryté
informácie
Pre odhalenie či skrytie skrytých informácií (riešenie hier)
Obľúbené
stránky
Z programov teletextu 0 až 40 môžete uložiť 4 obľúbené
stránky, ktoré budú potom priamo prístupné pomocou
farebných tlačidiel (červené, zelené, žlté, modré).
& Stlačením tlačidla H prejdete do režimu
obľúbených stránok
é Zadajte stránku teletextu, ktorú chcete uložiť.
“ Stlačte na 3 sekundy Vami vybraté farebné tlačidlo.
Stránka je uložená.
‘ Opakujte úkon s ďalšími farebnými tlačidlami.
( Teraz, akonáhle zapnete teletext sa Vaše obľúbené
stránky objavia vo farbe na spodnej časti obrazovky.
Pre znovunájdenie zvyčajných rubrík stlačte H.
Ak chcete všetko zrušiť stlačte na 5 sekúnd d.
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 9
Formát 16:9
Obrazy, ktoré prijímate môžu byť prenášané vo formáte 16:9 (široká obrazovka), alebo 4:3 (tradičná
obrazovka). Obrazy 4:3 majú niekedy čierny pruh hore i dolu (širokouhlý formát).Táto funkcia vám
umožní odstrániť čierne pruhy a optimalizovať zobrazenie na obrazovke.
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 4:3
Stlačte tlačidlom î (lebo Ï) pre voľbu rôznych režimov:
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3.
Expansia 4:3
Obraz je vertikálne rozšírený.Tento mód sa používa na odstránenie čiernych pásov pri
sledovaní proramu vo formáte letterbox.
Kompresia 16:9
Obraz je vertikálne stlačený do formátu 16:9.
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 16:9
Stlačte tlačidlom ¬ (lebo È) pre voľbu rôznych režimov:
Televízor je vybavený automatickým prepínaním a dešifruje špecifický signál vysielaný určitými
programami a zvolí správny formát obrazovky.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3, čierny pruh sa objavuje na každej strane obrazu.
Môžete postupne zväčšiť obraz použitím tlačidiel îÏ.
Zoom 14:9
Obraz je zväčšený na formát 14:9, malý čierny pruh pretrváva na každej strane obrazu.
Klávesy îÏ umožňujú premiestniť obraz vertikálne, aby sa zviditeľnili titulky.
Zoom 16:9
Obraz je zväčšený na formát 16:9.Tento režim sa doporučuje pre zviditeľnenie obrazov s
čiernym pruhom hore a dolu (širokouhlý formát).
Použite tlačidlá îÏ, ak chcete zviditeľniť titulky.
Titulkovy Zoom
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky s ponechaním
viditeľných titulkov. Použite tlačidlá îÏ, aby ste spustili alebo vytiahli spodok obrazu.
SuperWide
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky rozšírením
bočných častí obrazu.
Použite tlačidlá îÏ, ak chcete zviditeľniť titulky.
Widescreen
Tento režim umožňuje obnoviť správne proporcie obrazov prenášaných v 16:9
zobrazením na plnej obrazovke.
Automat. formát
Formát obrazu sa automaticky upraví tak, aby zaplnil čo možno najväčšiu plochu
obrazovky.
9
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 10
Pripojenie periférnych zariadení
Prijímač má 2 konektory EXT1 a EXT2 na zadnej strane.
EXT1 konektor má audio a video vstupy/výstupy a RGB vstupy.
EXT2 konektor má audio a video vstupy/výstupy a S-VHS vstupy.
Videorekordér
Vykonajte zapojenia uvedené oproti. Používajte kvalitný
eurokonektorový kábel.
Ak váš videorekordér nie je vybavený eurokonektorom, jediný
možný spôsob pripojenia je pomocou anténneho kábla.
Preto budete musieť naladiť prijímač na signál videorekordéra a
priradiť mu programové číslo 0 (pozri ručné ukladanie, str. 5).
Ak chcete prehrávať obraz z videorekordéra, stlačte 0.
Videorekordér s dekóderom
Pripojte dekóder k druhej eurokonektorovej zástrčke
videorekordéra.Takto budete môcť nahrávať kódované
vysielanie.
Ostatné zariadenia
Satelitný prijímač, dekóder, CDV, hry, atď.
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
Pre optimalizáciu kvality obrazu, pripojte zariadenia
vytvárajúce RGB signál (digitálny dekóder, hry, určité CDV
prehrávače, atď.) na EXT1, zariadenia, ktoré tvoria S-VHS
signál (S-VHS a Hi-8 videorekordéry) na EXT2 a všetky
ostatné zariadenia buď k EXT1 alebo EXT2.
Zosilňovač (k dispozícii iba v určitých verziách)
Ak chcete prijímač pripojiť k hi-fi systému, použite audio
kábel pre pripojenie výstupov «L »a «R» TV prijímača k
vstupom "AUDIO IN" "L" a "R" na hi-fi zosilňovači.
Navolenie pripojeného zariadenia
Stlačte tlačidlo n, čím zvolíte EXT1, EXT2, S-VHS2 (S-VHS signály zo
zásuvky EXT2) a EXT3 pre konektory na prednom paneli
(podľa modelu).
Väčšina zariadení (dekóder, videorekordér) zabezpečí prepnutie automaticky.
10
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 11
Bočné pripojenia
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
* Podle typu výrobku.
Pomocou tlačidla n, zvoľte EXT3
Pri monofónnom prístroji zapojte signál na vstup AUDIO L
(lebo AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukovaný
ľavým i pravým reproduktorom televízora. Nezapájajte
káble VIDEO a S-VIDEO súčasne. Mohlo by to spôsobiť
zníženie kvality obrazu.
Slúchadlá
Ak chcete vypnúť zvuk televízora, stlačte tlačidlo m
(Vid’ tiež: Nastavenie zvuku strana 6).
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať od 32 do
600 ohmov.
Zhrnutie
Signál RGB:
Ide o červený, zelený a modrý video signál, ktoré priamo ovládajú emitory v katódovej trubici pre
červenú, zelenú a modrú farbu. Použitie týchto signálov zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu.
Zvuk NICAM:
Proces prenosu zvuku v digitálnom formáte.
Systém:
Televízny obraz nie je vysielaný v rovnakej forme vo všetkých krajinách. Existujú rozličné normy:
BG, DK, I, a L L'. Parameter TV.Systém (str. 5) sa používa na nastavenie týchto odlišných noriem. Je
potrebné aby nedošlo k zámene so systémom farebného kódovania PAL alebo SECAM. Systém
PAL sa používa vo väčšine európskych krajín, systém SECAM vo Francúzsku, v Rusku a vo väčšine
afrických krajín. USA a Japonsko používajú odlišný systém - NTSC.
100 Hz:
Bežné televízory (50 Hz) produkujú 25 obrázkov za sekundu.Vďaka technológii 100 Hz je
frekvencia bodového ohmatávania zdvojená a tým získate 50 obrázkov za sekundu. Príde tak
k vylepšeniu vizuálneho komfortu a potlačí sa tým efekt kmitania obrazu.
16:9:
Tento pomer sa týka pomeru šírky a výšky obrazovky. Širokouhlé TV prijímače majú pomer 16:9,
tradičné obrazovky: 4:3.
11
Esp Zappa 13322 SL 18-18.qxd
7/20/05
7:13 AM
Page 12
Rady
Slabý príjem
Blízkosť vrchov alebo vyšších budov môže
spôsobovať tieňové obrazy, echá alebo tiene.
V takom prípade sa pokúste o ručné
doladenie obrazu: pozri Jemné doladenie (str.
5), prípadne skúste upraviť vonkajšiu anténu.
Skontrolujte či Vaša anténa umožňuje príjem v
tomto frekvenčnom rozsahu (UHF alebo VHF
pásmo)?
V prípade nekvalitného príjmu (sneženie),
nastavte voľbu Dynamic NR v menu Charakt.
na Zap (str.6).
GB
FR
NL
DE
IT
Ak nemáte žiadny obraz
Ak sa televízny prijímač nezapne, stlačte
dvakrát tlačidlo Stanby umiestnené na
dial’kovom ovládači.
Pripojili ste anténu správne? Zvolili ste
správny systém /str.5. Nedokonale zapojený
eurokonektor alebo anténa sú často príčinou
problémov s obrazom alebo zvukom
(niekedy sa môžu konektory uvoľniť pri
hýbaní s TV príjímačom). Skontrolujte všetky
spoje.
DK
NO
SW
SF
RU
Periférne zariadenie prehráva čiernobiely
obraz
Ak chcete sledovať videokazetu, skontrolujte,
či bola nahraná v rovnakej norme (PAL,
SECAM, NTSC) v akej prehráva
videoprehrávač.
ES
PT
GR
Žiadny zvuk
Ak na niektorých kanáloch vidíte obraz avšak
bez zvuku, znamená to, že nemáte nastavený
správny TV systém.
Upravte parameter TV. Systém (str. 5).
TR
HU
PL
Teletext
Nie sú správne zobrazené niektoré znaky?
Overte si, či je nastavenie Krajina správne
(str.5).
Nefunguje diaľkový ovládač?
TV prijímač nereaguje na diaľkový ovládač.
Kontrolka na prijímači pri použití d.o.
nebliká? Vymeňte batérie.
Pohotovostný režim
Ak prepnete TV prijímač do pohotovostného
režimu, objaví sa po stlačení tlačidiel na
prijímači správa Zámka? Zapli ste funkciu
Rodič. Zámka (str. 7).
Ak prijímač neprijme počas 15 minút žiadny
signál, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
V režime Stand By televízor spotrebováva
menej ako 5 W, podľa modelu.V záujme
ochrany životného prostredia vám
doporučujeme používať sieťový vypínač pre
úplné vypnutie televízora.
Stále žiadny výsledok?
Ak sa Váš TV prijímač pokazí, nikdy sa
nepokúšajte ho opraviť sami, kontaktujte
pozáručný servis Vášho predajcu.
Čistenie televízora
Obrazovka i skrinka televízora sa má čistiť
jedine čistou mäkkou a nechlpatejúcou
handričkou.
Nepoužívať prípravky obsahujúce lieh či
rozpúšťadlo.
Bezpečnostné informácie: Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)
1. Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva mnohé výrobky určené zákazníkom, ktoré, ako
vo všeobecnosti každý elektrický prístroj, majú schopnosť vysielať a prijímať elektromagnetické signály.
2. Jeden z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je dodržiavanie všetkých bezpečnostných a
zdravotných opatrení, aby naše výrobky vyhovovali všetkým zákonným požiadavkám a aby zodpovedali
EMF štandardom platným v čase výroby.
3. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať výrobky bez vedľajších zdravotných účinkov.
4. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s výrobkami zaobchádza správne a používajú sa na čo sú určené,
sú podľa dnešných vedeckých poznatkov bezpečné.
5. Spoločnosť Philips sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov, čo
jej umožňuje predvídať ďalší rozvoj a skorú implementáciu štandardov do jej výrobkov.Text 6: Detailné vysvetlenie funkcií diaľkového ovládača a o informácie bezpečnosti nájdete na strane 3.
CZ
3111 256 1332.2
Esp-salsa zappa
SK
12
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.
Lista das frequências TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.
CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
FRANCE
EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25
CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25
CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25
Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.
CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75
ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25
(not applicable outside the UK)
Important
Should it become necessary to replace the mains
fuse, this must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket
marked : at the back of the set.An inferior aerial
is likely to result in a poor, perhaps unstable picture
with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft
or set-top aerials are often inadequate.Your dealer
will know from experience the most suitable type for
your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
GB
FR
NL
DE
IT
DK
NO
SW
SF
RU
ES
PT
GR
TR
HU
PL
CZ
SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising