Philips | 32PF9551/10 | Owner's Manual | Philips Cineos širokoúhlý plochý TV 32PF9551/10 Uživatelská příručka

Philips Cineos širokoúhlý plochý TV 32PF9551/10 Uživatelská příručka
Informace o této uživatelské příručce
CS
V této příručce naleznete všechny potřebné informace pro počáteční instalaci a ovládání nového
televizoru.
Přečtěte si také nápovědu, která se zobrazuje v dolní části obrazovky.
Pokud jste v této příručce nenalezli odpověď na všechny otázky, nebo se vám nepodařilo vyřešit
problém pomocí postupů v části Odstraňování problémů, můžete se obrátit na místní zákaznické
nebo servisní středisko Philips. Další informace získáte v přiloženém informačním materiálu
„Worldwide guarantee“. Dříve než zavoláte servisní linku Philips, poznamenejte si model a výrobní číslo
televizoru, které najdete na jeho zadní straně nebo na obalu.
Model: 32PF9541/10 - 32PF9551/10
Číslo produktu: ..............................
Obsah
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Použití dálkového ovládání RC4401/01 . . . . . . 5
Použití tlačítka voleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačítka na pravé straně televizoru . . . . . . . . . 7
Zapnutí televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Při prvním zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Navigace v jednotlivých menu . . . . . . . . . . . . 11
Použití nastavení TV menu . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Obraz . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Zvuk . . . . . . . .
Využití funkce Ambilight . . . . . . . . . . . . .
Úprava nastavení v menu Funkce . . . . . .
Vyhledání a uložení televizních kanálů . . .
Přeskupení seznamu čísel kanálů . . . . . . .
Nastavení předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr čísla kanálu dekodéru . . . . . . . . . .
Obnovení výchozího nastavení výrobce .
Aktualizace softwaru televizoru . . . . . . .
12
14
17
19
22
25
27
28
29
29
30
30
Vytvoření seznamu oblíbených položek . . . . 31
Prohlížeč multimédií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Připojení externích zařízení . . . . . . . . . . . . . . 37
Přehled bočního panelu . . . . . . . . . . . . . .38
Přehled zadního panelu . . . . . . . . . . . . . . 39
Připojení:
videorekordéru nebo rekordéru DVD . . 40
dvou videorekordérů, nebo
videorekordéru a rekordéru DVD . . . . .41
satelitního přijímače . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
přehrávače DVD, zařízení Cable Box
či herní konzole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
přehrávače DVD nebo zařízení
Cable Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
přehrávače DVD, satelitního přijímače
nebo zařízení Cable Box . . . . . . . . . . . .43
počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
zesilovače domácího kina . . . . . . . . . . . . 45
Výběr připojeného zařízení . . . . . . . . . . . . . . 46
Nahrávání na rekordéru . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tlačítka pro ovládání externích zařízení . . . . 47
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Příloha 1: Nastavení dálkového ovládání na
obsluhu Philips DVD a DVD/R . . . . . . . .
Příloha 2 - Televizor Philips – Aktualizace
softwaru pomocí přenosného
paměťového média . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát
prezentace s hudbou na pozadí . . . . . . . .
Příloha 4 - Televizor Philips – Problémy
s digitálními fotoaparáty
a zařízeními USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příloha 5 - Problémy s připojeným externím
zařízením vybaveným konektorem HDMI
49
50
53
55
56
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Recyklace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Informace o výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím
krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.
1
Bezpečnostní upozornění
CS
Obecná upozornění
Nezapojujte napájecí šňůru do zásuvky ve
zdi a nezavěšujte televizor na zeď, dokud
neprovedete veškerá potřebná zapojení.
• Televizor můžete umístit nebo zavěsit na libovolné
místo, ale dbejte na to, aby ventilačními otvory
mohl volně proudit vzduch.
• Neinstalujte televizor do uzavřených prostor,
například do knihoven nebo na podobná místa.
• Chcete-li zabránit vzniku nebezpečných situací,
neumisťujte na zařízení nebo do jeho blízkosti
žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené
svíčky.
• Nevystavujte zařízení horku, přímému slunečnímu
světlu, dešti ani vlhkosti.
• Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
Údržba obrazovky
Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky
tvrdým předmětem.
Mohlo by dojít k poškrábání, poškození či trvalému
zničení obrazovky. Nepoužívejte k otírání utěrky
s chemickými prostředky. Nedotýkejte se povrchu
holýma rukama nebo mastným textilem (některé
kosmetické přípravky obrazovky poškozují). Před
čištěním obrazovky vypněte televizor ze zásuvky.
Pokud je povrch zaprášený, otřete jej jemně
bavlnou nebo jiným měkkým materiálem, například
jelenicí. Nepoužívejte aceton, toluen ani líh, které
mohou způsobit chemické poškození. Nepoužívejte
tekuté čisticí prostředky ani prostředky na bázi
aerosolu. Sliny nebo vodní kapky co nejdříve otřete.
Pokud by byly dlouho v kontaktu s obrazovkou,
způsobily by deformace a vyblednutí barev.
Statické obrazy na televizní obrazovce
Jedním z charakteristických rysů LCD a plazmových
obrazovek je to, že při dlouhodobém zobrazení
stejného obrazu může na obrazovce zůstat jeho
trvalý otisk.Tento jev se nazývá fosforové vypálení.
Při normálním používání se na televizoru zobrazují
filmy, jejichž součástí jsou pohyblivé a stále se
měnící obrazy.
2
Příkladem statických obrazů mohou být následující
položky (nejde o úplný seznam, při sledování se
můžete setkat s dalšími možnostmi):
• menu TV a DVD: seznamy obsahu disků DVD;
• černé pruhy: jestliže se na levé a pravé straně
obrazovky zobrazí černé pruhy, je doporučeno
změnit formát obrazu tak, aby obraz vyplnil celou
obrazovku;
• loga televizních kanálů: představují problém
v případě, že jsou jasná a statická. Pohyblivá grafika
nebo grafika s malým kontrastem pravděpodobně
nezpůsobí nerovnoměrné stárnutí obrazovky;
• štítky burzovních trhů: zobrazují se v dolní části
televizní obrazovky;
• loga a zobrazení cen u nákupních kanálů: jasná
a neustále či opakovaně zobrazovaná na stejném
místě televizní obrazovky.
Mezi statické obrazy patří také loga, obraz
z počítače , zobrazení času, teletext a obraz ve
formátu 4:3, statické obraz či postavy apod.
Věnujte pečlivou pozornost
následujícím poznámkám. Záruka se
nevztahuje na poškození vzniklá v
důsledku nerespektováni výše
vyobrazených bezpečnostních
upozornění.
Tip: Při sledování televizoru snižte kontrast a jas.
Elektrická, magnetická a elektromagnetická pole (“EMF”)
1. Společnost Philips Royal Electronics vyrábí a
prodává celou řadu produktů spotřební
elektroniky, které, jako každé elektronické
zařízení, dokáží ve své podstatě vysílat a
přijímat elektromagnetické signály.
2. Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je dodržovat veškerá
nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření tak,
aby naše produkty splňovaly veškeré platné
legislativní požadavky a zůstávaly zcela v rámci
norem EMF platných v době výroby.
3. Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět a
prodávat produkty, které nemají žádné negativní
dopady na lidské zdraví.
4. Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou její
produkty používány správně k určenému účelu,
je jejich používání podle současných vědeckých
poznatků bezpečné.
5. Vzhledem k tomu, že se společnost Philips
aktivně podílí na rozvoji mezinárodních norem
EMF a bezpečnostních norem, dokáže předvídat
další vývoj norem a rychle integrovat nové
normy do svých produktů.
Začínáme
CS
Dříve než začnete
Upozornění: Nezapojujte síťový kabel do hlavního přívodu v dolní části televizoru a do síťové
zásuvky ve zdi, ani nezavěšujte televizor na zeď, dokud neprovedete veškerá potřebná zapojení.
Před zapnutím televizoru připojte veškerá externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení, Přehled
bočního panelu, na str 37.
Přehled zadního panelu s konektory
K televizoru lze připojit nejrůznější externí zařízení. Viz část Připojení externích zařízení na str. 37.
Y
Y
Pb
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT3
EXT1
EXT2
EXT1
75
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
EXT2
HDMI
EXT1
ANTENNA
75
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
DIGITAL
AUDIO
IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
AUDIO OUT
Konektor EXT1 je schopen zpracovat signály CVBS, RGB a Audio L/R.
Konektor EXT2 je schopen zpracovat signály CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.
Konektor EXT3 je schopen zpracovat signály YPbPr, RGB, H/V, Audio L/R + P50.
HDMI 1 a 2.
Podporované formáty videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
Varování: Dříve, než začnete připojovat zařízení, odpojte veškeré zdroje napájení.
Tipy: Externí zařízení s výstupem RGB je vhodné připojit ke konektoru EXT1 nebo EXT2, protože
systém RGB poskytuje lepší kvalitu obrazu.
3
Začínáme (pokračování)
CS
Přehled postranního panelu s konektory
USB
- Informace o připojení fotoaparátu, videokamery nebo herní
konzoly naleznete v kapitole Připojení externích zařízení na
str. 38.
- Informace o připojení sluchátek naleznete v kapitole Připojení
externích zařízení na str. 38.
- Informace o připojení zařízení USB naleznete v kapitole
Prohlížeč multimédií na str. 32.
Připojení antény
<
Zasuňte zástrčku antény do anténní zásuvky x v dolní části
televizoru.
Tip: Chcete-li dosáhnout nejlepší kvality obrazu, použijte
dodaný kabel s omezeným šumem.
Připojení k elektrické síti
<
Zapojte dodaný síťový kabel do hlavního přívodu v dolní
části televizoru a druhý konec kabelu do síťové zásuvky
ve zdi.
Upozornění: Ověřte, že napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na štítku, který je umístěn v zadní části
televizoru.
Velká Británie Irsko UK - EIRE
Dálkové ovládání
<
Vložte 2 dodané baterie (typ R6-1,5 V).
Zkontrolujte, zda jsou póly (+) a (-) baterií správně
orientovány (uvnitř přihrádky na baterie naleznete značky.)
U většiny tlačítek platí, že prvním stisknutím tlačítka zapnete
příslušnou funkci.
Dalším stisknutím pak danou funkci vypnete.
4
Použití dálkového ovládání RC4401/01
CS
B Pohotovostní režim
Po stisknutí tohoto tlačítka přejde televizor do
pohotovostního režimu.
Po přepnutí do pohotovostního režimu se na televizoru
rozsvítí červená kontrolka.
Pozor: Pokud není televizor fyzicky odpojen od elektrické
sítě, není nikdy zcela vypnut.
TV Slouží pro výběr režimu televizoru.
DVD STB VCR AUX
Pro nastavení dálkového ovladače pro ovládání periferního
zařízení stiskněte jedno z těchto tlačítek.
Viz kapitola Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 47.
a
DEMO Stisknutím tohoto tlačítka zapnete či vypnete
menu Demo.
Barevná tlačítka
- Pokud jsou barevným tlačítkům přiřazeny nějaké funkce,
zobrazí se barevná tlačítka na obrazovce.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.
OPTION (Volba)
- Slouží ke spuštění a ukončení menu Rychlý přístup, které
obsahuje často používané volby, například Formát obrazu.
- Pokud máte otevřenou stránku teletextu, opakovaným
stisknutím tohoto tlačítka můžete zvětšit zobrazení stránky
teletextu. Viz část Teletext na str. 36.
a bez funkce
Kurzorová tlačítka
Pro procházení menu použijte levé a pravé kurzorové
tlačítko nebo kurzorové tlačítko nahoru a dolů.
OK • Aktivace nastavení
• zobrazit seznam programů
• Spouští přehrávání obsahu v aplikaci Prohlížeč multimédií.
v
BROWSE/MENU
Slouží ke spuštění a ukončení hlavního menu. Viz část
Navigace v jednotliých menu na str. 11.
b Zapnutí a vypnutí teletextu
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete teletext. Viz část Teletext
na str. 35.
V Hlasitost
Stisknutím tlačítka + nebo - nastavíte hlasitost.
¬ Tlačítko pro vypnutí zvuku: Přeruší zvuk anebo jej
obnoví.
5
Použití dálkového ovládání RC4401/01 (pokračování)
CS
+P- Výběr kanálů
- Slouží k procházení televizních kanálů a zdrojů signálu
uložených a označených v seznamech oblíbených kanálů.
- Slouží k výběru stránky v režimu Teletext.
- Umožňuje rychle procházet seznamy nabídek.
- Slouží k zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.
Číselná tlačítka 0 – 9
Slouží k výběru televizního kanálu v rozsahu od 0 do 999.
AV Výběr externích zařízení
Viz menu Instalace, kapitola Výběr zapojení na str. 29.
a
0 Předchozí kanál
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi právě
sledovaným a předchozím televizním kanálem.
Ambilight - MODE
Ambilight: stisknutím tlačítka zapnete a vypnete funkci
Ambilight. Informace o nastavení funkce Ambilight naleznete
v částech TV menu, Nastavení TV,Využití funkce Ambilight na
str. 19.
MODE (REŽIM): opakovaným stisknutím tohoto tlačítka
můžete přepínat mezi jednotlivými režimy Ambilight.
Poznámka: Pokud je televizor v pohotovostním režimu
a zapnete funkci Ambilight, tato funkce se aktivuje. Bude
k dispozici méně režimů.
Ò ‡ π † Tlačítka pro ovládání externích zařízení
Viz Tlačítka pro ovládání externích zařízení na str. 47.
Viz Tlačítka pro ovládání prohlížeče multimédií na str. 34.
‡ CANCEL bez funkce
v
® bez funkce
i Informace na obrazovce
Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte informace o vybraném
televizním kanálu (pokud jsou dostupné) a vysílaném
programu.
b Dual screen
Po stisknutí tlačítka b se v pravé části obrazovky zobrazí
teletext.
FAV Slouží k zobrazení seznamu kanálů.
Můžete vytvořit a čtyři seznamy svých oblíbených kanálů.
Poznámka: Informace o nastavení dálkového ovládání na
obsluhu Philips DVD a DVD/R naleznete na Příloha 1, str. 49.
6
Použití tlačítka OPTION (Volba)
CS
Tlačítko OPTION umožňuje zobrazit menu Rychlý přístup,
které nabízí přímý přístup k některým funkcím a volbám menu.
1. Stiskněte tlačítko OPTION.
> Zobrazí se menu Rychlý přístup.
2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku menu.
3. Stisknutím tlačítka OK přejdete na zvolenou položku v TV
menu. (Výjimkou je volba Hodiny).
4. Proveďte výběr pomocí kurzorových tlačítek.
5. Stisknutím tlačítka OPTION menu ukončíte.
Titulky:
a
Viz Úprava nastavení v menu Funkce na str. 22.
Formát obrazu:
Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu
Obraz na str. 16.
Ekvalizér:
Viz Použití nastavení TV menu, Úprava nastavení v menu
Zvuk na str. 17.
Hodiny:
Rychlý přístup
<
Titulky
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení hodin na obrazovce.
Formát obrazu
Ekvalizér
Hodiny
Tlačítka na pravé straně televizoru
Pokud ztratíte nebo poškodíte dálkové ovládání, můžete
přesto kromě nastavení hlasitosti a volby kanálu provádět
některé základní operace pomocí tlačítek na boční straně
televizoru.
< Stiskněte hlavní vypínač B a zapněte nebo vypněte
televizor.
VOLUME
MENU
PROGRAM/CHANNEL
B
Pomocí tlačítka MENU zobrazíte TV menu i bez použití
dálkového ovládání.
< Pomocí:
- tlačítka VOLUME - a + a tlačítka
PROGRAM/CHANNEL - a + (vyberte položky
nabídky;
- tlačítkem MENU výběr potvrďte.
7
Zapnutí televizoru
CS
<
<
Stiskněte hlavní vypínač B na boční straně televizoru.
> Kontrolka na čelním panelu televizoru se rozsvítí
a obrazovka se zapne.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, stiskněte
tlačítka -P+ nebo tlačítko B na dálkovém ovládání.
Poznámka: Při prvním zapnutí televizoru (pouze při
prvním zapnutí) se na obrazovce automaticky objeví uvítací
obrazovka a po ní instalační postup. Viz část Při prvním
zapnutí na str. 9.
Při prvním zapnutí
Instalační postup se skládá z řady obrazovek, které vás provedou
celou instalací televizoru.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Poznámka: Pokud již byl televizor dříve nainstalována
a chcete změnit nastavení Při prvním zapnutí, pokračujte částí
Použití nastavení TV menu na str. 12.
8
Při prvním zapnutí (pokračování)
CS
Krok 1:Volba jazyka na obrazovce
Po uvítací obrazovce budete vyzváni, abyste zvolili jazyk menu na
obrazovce televizoru. Jazyk textu hlavičky a informací na
obrazovce se postupně mění.
1. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvýrazněte
požadovaný jazyk.
2. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko OK .
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a pokračujte
v instalaci.
a
Krok 2: Dokončení počáteční instalace televizoru
1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači, když je
zvýrazněna položka Televizor.
2. Zvolte zemi, ve které se nyní nacházíte.
Poznámka: Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude
číslování kanálů odpovídat standardu používanému ve vaší
zemi.
Menu jazyk
Prosím, vyberte váš
jazyk .....
PHILIPS
pomocí kurzora nahoru
a dolů.
English
Español
Franćais
Hrvatski
Italiano
Magyar
.............
3. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači a spusťte
Automatické nastavení kanálů.
> Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné
televizní kanály.Tento proces trvá několik minut.
Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet
nalezených televizních kanálů.
Poznámka: Jestliže chcete nastavit kanály později, zvolte
pro vyhledání dostupných kanálů položky Automatické
nastavení, Instalace, Kanály v TV menu.
Další
4. Po dokončení vyhledávání znovu stiskněte červené tlačítko.
PHILIPS Instalace
Průvodce vám pomôže s instalací
v nasledujúcich sekcich:
Televízor
Asistent nastavení
Předchozí
Další
Přeskočit
Zastavit.
PHILIPS Televízor
Systém vyhľadáva.Čekejte prosím....
Zastavit.
9
Při prvním zapnutí (pokračování)
CS
Krok 3: Asistent nastavení – volba nastavení
televizoru
PHILIPS Instalace
Tímto dokončíte postup Asistenta
nastavení.
Televízor
Asistent nastavenie
Předchozí
Další
Přeskočit
Zastavit.
PHILIPS Asistent nastavenie
Než budete pokračovať, zadejte vaši
lokalitu, prosím:
Doma
Obchod
Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek budete
vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu, zvuku
a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout nastavení, které
vám vyhovuje.
1. Stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání a spusťte
menu Asistent nastavení.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte své
Umístění.
> Jestliže zvolíte možnost Obchod, menu Asistent
nastavení se přeskočí. Parametry obrazu, zvuku a funkce
Ambilight se pak nastaví na předem definovaná, pevná
nastavení.
Pokračujte opětovným stisknutím zeleného tlačítka.
> Jestliže zvolíte menu Doma, zobrazí se Asistent
nastavení.
3. Pomocí levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte
preferovanou obrazovku.
4. Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
Současně přejdete na další obrazovku.
> Následující poloÏky se zobrazí postupnû.V záhlaví je
uvedeno, kolik obrazovek bylo dokonãeno a kolik je
obrazovek celkem.
Asistent nastavení bude postupovat tûmito nastaveními:
Obraz, Zvuk a Ambilight.
5. Opětovným stisknutím zeleného tlačítka všechna nastavení
uložíte a vrátíte se do instalačního menu televizoru.
Poznámka: Pokud přeskočíte postup Asistenta nastavení,
budou zvolena rychlá nastavení Philips.
6. Znovu stiskněte červené tlačítko a dokončete postup Při
prvním zapnutí. Zobrazí se první televizní kanál.
Poznámka: Nastavení položek Obraz, Zvuk a Ambilight
můžete kdykoli změnit nebo resetovat v menu TV
nastavení. viz str. 12, Použití nastavení TV menu Chcete-li
nastavovat speciální funkce televizoru, vlastnosti
a příslušenství, naleznete informace na str. 22, Úprava
nastavení v menu Funkce.
10
Navigace v jednotlivých menu
CS
Úvod
Během používání menu nebo při provádění různých akcí bude na
obrazovce televizoru zobrazováno mnoho pokynů, nápověd
a hlášení.
Čtěte nápovědu zobrazovanou ke konkrétním zvýrazněným
položkám.
Barevná tlačítka v dolní části obrazovky odkazují na různé akce,
které je možné provést.
Stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka na dálkovém
ovládání provedete požadovanou akci.
a
Televízor
TV menu
TV kanály
Multimédia
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Na obrazovce se objeví hlavní menu.
- TV menu nabízí přístup do TV menu. Viz níže.
- TV kanály umožňují přístup do seznamu televizních
kanálů a vytvoření až čtyř seznamů oblíbených
televizních kanálů.Viz Vytvoření seznamu oblíbených
položek na str. 31.
- Multimédia umožňují přístup do aplikace Prohlížeč
multimédií. Umožňuje zobrazit osobní multimediální
soubory. Možnost Multimédia je k dispozici jen
v případě, že je připojeno zařízení USB. Viz část
Prohlížeč multimédií na str. 32.
2. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvýrazněte položku
v menu.
3. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou
položku menu.
> Obsah zvýrazněné položky menu se zobrazuje v pravém
panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů vyberte položku
v menu.
- TV nastavení umožňuje upravit nastavení obrazu, zvuku
a funkce Ambilight.
- Funkce slouží k ovládání nastavení zvláštních funkcí
televizoru.
- Instalace umožňuje:
- zvolit předvolby jazyka;
- vyhledat a uložit televizní kanály;
- nastavit nebo upravit různé zvláštní funkce;
- zvolit připojené externí zařízení;
- definovat jedno nebo více čísel kanálu jako čísla kanálu
dekodéru;
- resetovat nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight na
standardní výchozí nastavení výrobce;
- aktualizovat software televizoru.
Info
11
Navigace v jednotlivých menu (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete označenou
položku menu.
> Obsah pravého panelu se přesune do levého panelu
a pravý panel zobrazí obsah nově zvýrazněné položky
v levém panelu.
Poznámka:V některých případech je důležité sledovat
obraz během jeho nastavování.To znamená, že je-li
zvýrazněna položka na pravém panelu, jsou ostatní položky
menu skryty. Stisknete-li znovu levé kurzorové tlačítko,
skryté položky menu se znovu zobrazí a zvýraznění se
přesune do levého panelu.
6. Stisknutím tlačítka MENU/BROWSE ukončete hlavní menu.
Použití nastavení TV menu
Televízor
TV menu
TV kanály
TV menu umožňuje přístup k nastavením a předvolbám a jejich
změnu, pokud chcete změnit nastavení při prvním zapnutí, nebo
chcete-li ovládat nastavení zvláštních funkcí televizoru, vlastností
a externích zařízení.
Multimédia
Upravte nastavení obrazu a zvuku
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Info
12
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Na obrazovce se objeví hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Zobrazí se TV menu.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune doleva.
4. Stisknutím tlačítka MENU/BROWSE ukončete hlavní menu.
Chcete-li si usnadnit změnu nastavení televizoru, máte
k dispozici 3 způsoby. Viz další stránky.
Použití nastavení TV menu (pokračování)
CS
A. Snadná změna nastavení pomocí Asistenta
nastavení.
Každou volbu potvrďte stisknutím zeleného tlačítka.
1. Zvolte položku Asistent nastavení a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
> Pomocí několika rozdělených nebo celých obrazovek
budete vyzváni k volbě požadovaných nastavení obrazu,
zvuku a funkce Ambilight. Tak můžete dosáhnout
nastavení, které vám vyhovuje.
Viz část Při prvním zapnutí, Krok 3: Asistent nastavení –
volba nastavení televizoru na str. 10.
2. Stisknutím zeleného tlačítka se opět vrátíte do TV menu.
B. Použití menu Obnovení nastavení (pokud je dostupné)
Zde můžete vybrat jedno ze standardních nastavení obrazu a
zvuku.
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Obnovení standard...
Aktuální
Přirozený
Jasné
Jemný
1. Zvolte Obnovení standardního nastavení a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko.
> Zobrazí se menu, ze kterého můžete vybrat jedno z
výroby předvolených nastavení.
> Pod Aktuální je uvedeno stávající nastavení obrazu a
zvuku.
> Jestliže zvolíte možnost Přirozené, můžete nastavit
obraz, zvuk a funkci Ambilight na doporučené standardní
hodnoty.Ve většině případů tak získáte nejlépe vyvážené
zobrazení.
> Jestliže zvolíte možnost Jasné, můžete nastavit obraz,
zvuk a funkci Ambilight na plné hodnoty, takže dokonale
využijete nabízených možností televizoru.
> Jestliže zvolíte možnost Jemné, můžete nastavit obraz,
zvuk a funkci Ambilight na nejlepší zprostředkování
původního zdrojového obsahu.
2. Stiskem zeleného tlačítka uložíte zvolené nastavení.
C. Jednotlivá nastavení obrazu, zvuku a funkce
Ambilight
<
Zvolte možnost Obraz, Zvuk nebo Ambilight a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko.
> Zobrazí se menu, v němž je možné jemně ladit nastavení
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
> Chcete-li upravit nastavení zvuku, naleznete informace
v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 14.
> Chcete-li upravit nastavení obrazu, naleznete informace
v kapitole Úprava nastavení v menu Zvuk na str. 17.
> Chcete-li upravit nastavení funkce Ambilight, naleznete
informace v kapitole Využití funkce Ambilight na str. 19.
13
Úprava nastavení v menu Nastavení obrazu
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Menu Obraz obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu obrazu.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
>
3.
4.
5.
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Kontrast
Asistent nastavenie
Obnovení standard... Jas
Barva
Obraz
Barevný ton
Zvuk
Ostrost
Ambilight
Odstín
..............
Info
Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
6.
7.
8.
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
Zvolte položku Obraz a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Obraz se přesune do levého panelu.
Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Obraz.
Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Obraz.
Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Obraz.
Kontrast
Nastavuje intenzitu jasných oblastí obrazu, tmavé zůstanou
nezměněny.
Jas
Nastavuje jas celého obrazu, který ovlivňuje zejména tmavé
oblasti obrazu.
Barva
Přizpůsobuje stupeň nasycení barev podle požadavků
uživatele.
Barevný tón
Vyrovnává rozdíly barev v NTSC obrazu.
Ostrost
Nastavuje ostrost jemných detailů v obraze.
Odstín
Posiluje nebo potlačuje Teplý (červená) a Studený (modrá)
barevný tón podle vašich osobních preferencí.
< Vyberte možnost Studený pro modrý nádech bílé barvy,
Normální pro neutrální podání bílé a Teplý pro červený
nádech bílé barvy.
< Vyberte možnost Osobní pro vlastní nastavení v menu
Osobní zabarvení.
14
Úprava nastavení v menu Obraz (pokračování)
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenie
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Obraz
.............
Osobní zabarvení
Pixel Plus
Digital Natural Mo..
Dynamický kontr.
DNR
.............
CS
Osobní zabarvení (pouze pokud je položka Zabarvení
nastavena na možnost Osobní)
Slouží k jemnému ladění bílého bodu (WP) a úrovně černé
(BL) v obrazu.
1. Vyberte možnost Osobní zabarvení a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
2. Pomocí kurzorových tlačítek upravte nastavení:
R-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně červené při zobrazení bílého pozadí.
G-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně zelené při zobrazení bílého pozadí.
B-WP: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně modré při zobrazení bílého pozadí.
R-BL: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně červené při zobrazení tmavého pozadí.
G-BL: Slouží k nastavení osobního zabarvení nastavením
úrovně zelené při zobrazení tmavého pozadí.
3. Pomocí barevných tlačítek vynulujte předdefinovaná
nastavení.
4. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Obraz.
Pixel Plus
<
Pixel Plus je nejideálnější nastavení, protože kompletně
zpracovává obraz tak, aby každý jednotlivý pixel dosahoval
maximální kvality. Zlepšuje se tak kontrast, ostrost, hloubka
obrazu a reprodukce barev a jas z každého zdroje, včetně
zdrojů s vysokým rozlišením (HD).
Volbou Zapnuto nebo Vypnuto se aktivuje nebo
deaktivuje režim Pixel plus.
Digital Natural Motion
<
Redukuje blikání barevných ploch i chvění na hranách
a rovnoměrně reprodukuje pohyb zejména ve filmech.
Volbou Vypnuto, Minimum nebo Maximum lze skutečně
zviditelnit rozdíl v kvalitě obrazu.
Dynamický kontr.
<
Automaticky zdůrazňuje kontrast mezi tmavšími
a světlejšími částmi při změně obrazu.
Za normálních okolností zvolte možnost Střední. Nastavení
Minimum, Maximum nebo Vypnuto může poskytnout
lepší výsledky.
DNR
DNR automatické odfiltrování a omezení obrazového šumu.
<
Vylepšuje kvalitu obrazu při příjmu slabého signálu.
Vyberte možnost Vypnuto, Minimum, Střední nebo
Maximum podle šumu obrazu.
15
Úprava nastavení v menu Obraz (pokračování)
CS
Redukce MPEG artefaktů
TV menu
TV nastavení
Obraz
Asistent nastavenie .............
Obnovení standard... DNR
Redukce MPEG artef..
Obraz
Zvýšení sytosti barev
Zvuk
Active control
Ambilight
Senzor osvětlení
Formát obrazu
<
Redukce MPEG artefaktů Zapnuto vyhlazuje přechody
na digitálním obsahu.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto.
Zvýšení sytosti barev
<
Automaticky řídí úrovně zelené a modré barvy.Výsledkem
jsou živější barvy.
Vyberte možnost Vypnuto, Minimum, Střední nebo
Maximum.
Active control
Info
<
Televizor neustále měří a koriguje veškeré vstupující signály,
aby byl zajištěn nejlepší možný obraz.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto se aktivuje nebo
deaktivuje funkce Active control.
Senzor osvětlení
<
Zapnuto automaticky nastavuje parametry obrazu
a funkce Ambilight pro nejlepší sledování za daných
světelných podmínek v místnosti.
Volbou možnosti Zapnuto nebo Vypnuto.
Formát obrazu
Tato volba umožňuje upravit velikost obrazu podle
vysílaného formátu a podle preferovaného nastavení.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Automatický formát
4:3
Superzoom
Navigace v jednotlivých menu TV nastavení, viz str. 12:
Použití nastavení TV menu.
Vybrat si můžete z následujících formátů obrazu:
Automatický formát, Super zoom, 4;3, Rozšířený obraz 14:9,
Rozšířený obraz 16:9 nebo Širokoúhlý obraz.
Rozšířený obraz 14:9
Rozšířený obraz 16:9 Širokoúhlý obraz
Volba Automatický formát optimálně přizpůsobí obraz celé
ploše obrazovky.
Jestliže se v černém pruhu v dolní části obrazovky nacházejí
titulky, budou při použití volby Automatický formát vidět.
Jestliže je v rohu horního černého pruhu zobrazeno logo
vysílací společnosti, nebude logo zobrazeno.
Volba Super zoom odstraňuje černé pruhy po stranách
programu vysílaného ve formátu 4:3 a současně minimalizuje
vznikající zkreslení.
Při použití voleb formátu obrazu Rozšířený obraz 14:9,
Rozšířený obraz 16:9 a Super zoom můžete pomocí
kurzorového tlačítka nahoru a dolů zobrazovat nebo
potlačovat titulky.
Poznámka: U zdrojů HD nejsou k dispozici všechny
formáty obrazu.
16
Úprava nastavení v menu Zvuk
Menu Zvuk obsahuje nastavení, které ovlivňuje kvalitu zvuku.
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenie
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
CS
Zvuk
Ekvalizér
Hlasitost
Stereo vyvážení
Zvuk I/II
Mono/Stereo
Surround režim
.............
Info
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
>
3.
4.
5.
6.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
‘Dolby 'Pro Logic' a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky Dolby Laboratiories.
Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
Zvolte položku Zvuk a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Zvuk se přesune do levého panelu.
Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Zvuk.
Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Zvuk.
Poznámka:V závislosti na vstupním signálu nemusí být
jedna nebo více položek menu přístupných.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Zvuk.
Ekvalizér
Umožňuje změnit frekvenční průběh zvuku tak, aby
odpovídal požadavkům uživatele.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Hlasitost
Umožňuje nastavit výstupní úroveň zvuku.
Stereo vyvážení
Přizpůsobí výkon pravého a levého reproduktoru pro
dosažení nejlepší stereo reprodukce pro posluchače.
Zvuk I/II
Umožňuje výběr Zvuk I nebo Zvuk II, a to pro každý
kanál, pokud je vysílán duální zvuk.
Mono/Stereo
Umožňuje výběr zvuku Mono nebo Stereo, a to pro každý
kanál, pokud je k dispozici stereofonní vysílání.
Surround režim
Tato položka slouží k volbě režimů pro prostorovější
reprodukci zvuku v závislosti na signálu vysílání nebo signálu
z externího zařízení.
17
Úprava nastavení v menu Zvuk (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavenie
Zvuk
.............
Asistent nastavenie
Obnovení standard... Mono/Stereo
Surround režim
Obraz
Hlasitost sluchátek
Zvuk
AVL
Ambilight
Delta hlasitost
Automat. prostor....
Info
Hlasitost do sluchátek
Slouží k nastavení hlasitosti zvuku ve sluchátkách.
AVL (Automatické nastavení hlasitosti)
Automaticky reguluje zvukové rozdíly mezi kanály
a programy a zajišťuje tak vyrovnanou hlasitost.Také
omezuje dynamiku zvuku.
Delta hlasitost
Umožňuje upravit veškeré rozdíly zvuku mezi televizními
kanály a externími zdroji.
Automat. prostorový zvuk
Je-li tato funkce Zapnuta, umožňuje automatické přepnutí
televizoru do nejlepšího režimu surround vysílaného
vysílačem.
18
Využití funkce Ambilight
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Ambilight
Ambilight
Jas
Režim
Barva
Osobní barvy
Rozdělení
.............
CS
Menu Ambilight obsahuje nastavení ovládání okolního světla.
Použití okolního světla zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování
a zlepšuje kvalitu vnímaného obrazu.
Díky analýze obsahu obrazu se neustále mění barvy. Kromě
toho lze nastavit libovolnou stálou barvu či různé odstíny bílé.
Tip:V pohotovostním režimu mohou být světla nastavena na
jakoukoliv barvu, aby v místnosti vytvořila jedinečnou
atmosféru.Viz Funkce Ambilight v pohotovostním režimu na
str. 21.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku TV nastavení a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu TV nastavení se přesune do levého panelu.
4. Zvolte položku Ambilight a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Ambilight se přesune do levého panelu.
5. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Ambilight.
6. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku
menu Ambilight.
7. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Ambilight.
Ambilight
<
<
Umožňuje zapnout nebo vypnout světla na zadní straně TV.
Volbou položky Vypnuto se okolní světla vypnou
a deaktivují se všechny další položky v menu Ambilight.
Volbou položky Zapnuto se okolní světla zapnou.
Zpřístupní se položky menu pro nastavení světel.
Jas
Umožňuje nastavit intenzitu světel Ambilight.
19
Využití funkce Ambilight (pokračování)
CS
Režim
Umožňuje vybrat stálé osvětlení na pozadí anebo osvětlení
na pozadí, které ladí s aktuálně promítaným obrazem.
TV menu
TV nastavení
Asistenta nastavení
Obnovení standard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Ambilight
.............
Režim
Barva
Osobní barvy
Rozdělení
Stereo vyvážení
<
Pomocí kurzorových tlačítek zvolte možnosti Barevný,
Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.
- Barva:V tomto režimu intenzita světla konstantní podle
nastavení v menu Barevný (viz níže). Umožňuje přesně
ručně nastavit další položky menu Ambilight.
- Možnosti Odpočinkový, Střední nebo Dynamický
budou dynamicky upravovat jas a barvu světla v závislosti
na obsahu obrazu. Provedená volba bude mít vliv na
rychlost, která určuje dojem ze sledování.
Příklad:
- V režimu Odpočinkový budou změny jasu a barev
nastavené výrobce pozvolné a mírné, aby byl váš zážitek
ze sledování ještě hlubší a uvolňující.
- V režimu Střední se rychlost změn jasu a barev nachází
uprostřed mezi hodnotami režimů Odpočinkový
a Dynamický.
- V režimu Dynamický jsou změny jasu a barev rychlejší
a dynamičtější.Tak se můžete plně ponořit do sledování
pořadu a vychutnat obsah obrazu.
Poznámky:
- Rychlost změn je omezena, aby při sledování nedocházelo
k nepříjemným pocitům.
- V závislosti na provedené volbě nebudou některé položky
menu Ambilight k dispozici a nebude možné je zvolit.
Barva
Poznámka: Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v menu
Režim vybrali možnost Barva.
Umožňuje zvolit nebo upravit barvu světla podle vlastního
vkusu.
- Teplá bílá odpovídá běžnému žárovkovému osvětlení.
Zvolte tuto možnost, pokud chcete, aby osvětlení
Ambilight co nejlépe odpovídalo běžnému pokojovému
osvětlení.
- Studená bílá odpovídá normálnímu dennímu světlu
(6 500 K). Zvolte tuto možnost, pokud preferujete
chladnější osvětlení.
Poznámka: hodnota 6 500 K je doporučena organizací
SMPTE pro okolní osvětlení displejů.
- Modrá:Této barvě dává přednost většina uživatelů, chtějí-li
vytvořit chladnou, moderní nebo mystickou atmosféru.
Tuto volbu můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- Červená:Této barvě dává přednost většina uživatelů,
chtějí-li vytvořit útulnou, zvláštní atmosféru.Tuto volbu
můžete použít podle svého vkusu či nálady.
- Osobní: Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu
světel Ambilight.
20
Využití funkce Ambilight (pokračování)
TV menu
Osobní barvy
Poznámka: Je k dispozici jen v případě, že jste dříve
v menu Barva vybrali možnost Osobní.
TV nastavení
Ambilight
.............
Asistenta nastavení
Obnovení standard... Režim
Barva
Obraz
Osobní barvy
Zvuk
Rozdělení
Ambilight
Stereo vyvážení
CS
<
<
Pomocí této volby můžete přizpůsobit barvu světel
Ambilight.
Při zvolení možnosti Paleta máte možnost vybrat obecnou
barvu světla.
Volbou možnosti Saturace nastavíte barevnou sytost
produkovaného světla.
Rozdělení
<
<
Umožňuje definovat stereo efekt, jestliže byla v menu Režim
zvolena možnost Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.
Jestliže zvolíte možnost Vypnuto, budou se všechny lampy
chovat monofonně a stejně.
Jestliže zvolíte možnost Minimum, Střední nebo
Maximum, můžete určit míru stereo efektu najednotlivých
lampách.
Stereo vyvážení
Umožňuje upravit barvu a světelnou intenzitu levé a pravé
strany obrazu.
Funkce Ambilight v pohotovostním režimu
<
<
Při vypnutí televizoru se současně vypnou i světla Ambilight.
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, je možné funkci
Ambilight využít k vytvoření jedinečné atmosféry
v místnosti.
Stiskněte tlačítko Ambilight na dálkovém ovládání a
zapněte nebo vypněte funkci Ambilight. Viz Použití
dálkového ovládání, str. 6.
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE můžete přepínat
mezi režimy Ambilight.
Poznámka: Pokud je TV v pohotovostním režimu
a zapnete funkci Ambilight, pak je k dispozici méně režimů
Ambilight.
Upozornění: Rušení infračerveného signálu
Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu
z dálkového ovládání, umístěte externí zařízení z dosahu
okolních světel televizoru. Funkce Ambilight nepracuje
správně, pokud je okolní teplota nižší než 15 °C.
21
Úprava nastavení v menu Funkce
CS
Menu Funkce umožňuje ovládat nastavení zvláštních TV funkcí,
vlastností a externích zařízení.
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Info
Funkce
Titulky
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Demo
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku Funkce a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Funkce se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Funkce.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete položku
menu Funkce.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vrátíte do menu
Funkce.
Titulky
Pomocí této volby zobrazíte titulky teletextu ze zvoleného
televizního kanálu. Je možné je zobrazit trvale, nebo pouze
v případě, že je vypnut zvuk. Stránku titulků teletextu nutné
uložit pro každý televizní kanál.
1. Zapněte teletext a z rejstříku zvolte příslušnou stránku
titulků.
2. Vypněte teletext.
3. Zvolte následující položky:
- Titulky zapnuto – zobrazení titulků ve zvolených
televizních kanálech.
- Zapn. při aktiv. ztišení – pokud chcete, aby se titulky
automaticky zobrazovaly po stisknutím tlačítka ¬ na
dálkovém ovládání.
Tip:Tato funkce je rovněž přístupná pomocí tlačítka
OPTION na dálkovém ovládání.
Automatické vypnutí
Tato funkce slouží k nastavení doby, po jejímž uplynutí se
televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
1. Zvolte položku Automatické vypnutí.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
3. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte hodnotu.
> Seznam obsahuje hodnoty od 0 do 180 minut. Je-li
zvolena možnost 0, automatické vypnutí je deaktivováno.
Poznámka:Vždy je možné vypnout televizor dříve nebo
vybrat jiný čas nastavení.
22
Úprava nastavení v menu Funkce (pokračování)
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Funkce
Titulky
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Demo
Info
Důležité: Pokud jste zapomněli
svůj kód, postupujte podle
následujících pokynů
1. Zvolte položku Změňte kód a
stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
2. Zadejte hlavní přepisovací kód
8-8-8-8.
3. Zadejte nový osobní čtyřmístný
číselný kód.
4. Potvrďte nově zadaný kód.
> Předchozí kód se vymaže a
uloží se nový kód.
CS
Rodičovský zámek
Televizní kanály a externí zdroje lze zablokovat pomocí
čtyřmístného číselného kódu a zabránit tak dětem ve
sledování některých programů.
1. Zvolte položku Rodičovský zámek.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu
Rodičovský zámek.
3. Zadejte svůj čtyřmístný číselný kód.
Poznámka: Při každém otevření nabídky Rodičovský
zámek musíte kód zadat znovu.
4. Zvolte jednu z položek menu Rodičovský zámek a stiskněte
pravé kurzorové tlačítko:
- Zámek – zablokování všech kanálů i externích zdrojů.
- Osobní zámek – zablokování určitého programu, nebo
zablokování všech kanálů od určité doby.
< Zvolte:
- Zamknout po pro zablokování všech programů od
určitého času.
< Stiskněte pravé kurzorové tlačítko (2x).
< Zvolte možnost Zapnuto a nastavte zámek.
< Stiskněte levého kurzorové tlačítko.
< Zvolte Čas a stiskněte pravé kurzorové tlačítko
< Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů a pravého
kurzorového tlačítka zadejte požadovaný čas.
- Zámek předvolby pro zablokování určitého TV kanálu
nebo externího zdroje.
Zadání aktivujte/deaktivuje stiskem tlačítka OK.
- Zvolte Odemknout a vypněte všechny zámky, které jste
nastavili.
Zadat kód/Změňte kód
Tato volba umožňuje nastavit či změnit osobní čtyřmístný
číselný přístupový kód, jenž je využíván různými funkcemi
zámku televizoru.
<
<
Zvolte možnost Zadat nebo Změňte kód.
> Pokud ještě neexistuje žádný kód PIN, je položka
nastavena na Zadat kód. Postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
> Pokud byl již dříve zadán kód PIN, je položka nastavena
na Změňte kód. Postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Platným kódem může
být libovolná číselná kombinace od 0000 do 9999.
> Znovu se zobrazí menu Funkce a hlášení potvrzující
vytvoření či změnu kódu PIN.
23
Úprava nastavení v menu Funkce (pokračování)
CS
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Funkce
Titulky
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spínač
Demo
Info
Časový spínač
Slouží k automatickému zapnutí zvoleného čísla kanálu ve
stanovený čas, je-li televizor v pohotovostním režimu.
1. Zvolte možnost Časový spínač.
2. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete menu
Časový spínač.
3. Zvolte položku Časovač a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
4. Zvolte položku Zapnuto.
5. Zvolte položku Kanál a poté televizní kanál, na který chcete
televizor ve zvolený čas a den přepnout.
6. Zvolte Den a poté den v týdnu nebo zvolte možnost
Denně.
7. Zvolte Čas a pomocí číselných tlačítek či kurzorového
tlačítka nahoru a dolů zadejte čas.
8. Zadání aktivujte stiskem tlačítka OK.
9. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu
Funkce, nebo stisknutím tlačítka MENU/BROWSE menu
vypněte.
Poznámka: Od nyní dále se váš televizor každý týden
automaticky přepne na zvolený program ve zvolený den a
ve zvolený čas a to dokud bude funkce timer ve stavu
zapnuto.
Poznámka: Současně je možné nastavit pouze jeden
časovač.
TV menu
Funkce
Titulky
Automatické vyp...
Rodičovský zámek
Zadať/Změňte kód
Časový spinač
Demo
Info
24
Demo
Pixel Plus
Ambilight
Asistenta nastavení
Active control
Demo
Tato volba nabízí uživateli možnost seznámit se s funkcemi,
které jsou součástí televizoru.
1.
2.
3.
4.
Zvolte položku Demo.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte požadované demo.
Stisknutím tlačítka OK demo spusťte.
> Zvolené demo se přehraje jednou.
5. Stisknutím červeného tlačítka zastavíte demo a vrátíte se do
menu Demo.
6. Stisknutím červeného tlačítka ukončíte menu Demo.
Vyhledání a uložení televizních kanálů
CS
Tip:V této části vyhledejte informace, pouze pokud chcete změnit instalační nastavení.
Televízor
TV menu
TV kanály
Multimédia
TV menu
TV nastavení
Funkce
Instalace
Konec
Instalace
Jazyky
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Připojení
........
Info
Menu Instalace
V tomto menu lze upravit nastavení související s instalací TV
kanálů, jazyka a země a s počáteční instalací televizoru.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
> Objeví se hlavní menu.
2. Zvolte položku TV menu a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> TV menu se přesune doleva.
3. Zvolte položku Instalace a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
> Menu Instalace se přesune do levého panelu.
4. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte položky menu
Instalace.
5. Pomocí pravého kurzorového tlačítka otevřete vybranou
položku menu Instalace.
6. Upravte nastavení pomocí kurzorových tlačítek.
7. Zadání aktivujte stisknutím tlačítka OK.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka se vraťte do menu
Instalace nebo stisknutím tlačítka MENU/BROWSE vypněte
menu.
Volba menu jazyk
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizace software
Jazyk
Menu jazyk
V tomto menu můžete nastavit svůj preferovaný jazyk menu.
1. Zvolte položku menu Jazyk a pomocí pravého kurzorového
tlačítka otevřete seznam dostupných jazyků.
2. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte
požadovaný jazyk.
3. Stisknutím tlačítka OK výběr potvrďte.
Volba země
Info
Tato volba umožňuje zvolit zemi, ve které se právě nacházíte.
Poznámka: Jestliže zvolíte nesprávnou zemi, nebude číslování
kanálů odpovídat standardu používanému ve vaší zemi.
25
Vyhledání a uložení televizních kanálů (pokračování)
CS
Uložení televizních kanálů
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Info
Kanály
Automatické instalace
Manuální instalace
Přeskupit
Po správném nastavení jazyka a země můžete nyní vyhledat
a uložit televizní kanály.
< Zvolte možnost Kanály v menu Instalace TV.
Automatické nastavení
Televizor prohledá celý rozsah frekvence podle zvolené
země.
> Automaticky se vyhledají a uloží všechny dostupné
televizní kanály.Tento proces trvá několik minut.
> Po dokončení vyhledávání bude v menu uveden počet
nalezených kanálů.
Manuální instalace
Zde máte možnost ručně nainstalovat (tj. naladit jeden kanál
po druhém) analogové kanály.
1. Zvolte položku Manuální instalace a stiskněte pravé
kurzorové tlačítko.
2. Zvolte položku Systém.
3. Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
4. Zvolte položku Vyhledat a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
Tip: Pokud znáte frekvenci stanice, zadejte 3 číslice
frekvence pomocí číselných tlačítek 0 až 9 (například 049).
5. Pokračujte stisknutím zeleného nebo červeného tlačítka.
6. Stisknutím levého kurzorového tlačítka uložíte nalezený
kanál nebo vyhledejte další kanál.
7. Zvolte položku Jemné ladění a stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
Jemné ladění je užitečné v případě, že se mírně posunula
frekvence, nebo dochází k rušení jinou frekvencí.
V případě špatného příjmu nalezeného kanálu dolaďte
frekvenci pomocí levého a pravého kurzorového tlačítka.
8. Zvolte možnost Uložit tento kanál, pokud chcete
frekvenci uložit pod aktuálním číslem kanálu.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu
tlačítkem OK.
Zvolte možnost Uložit jako novou předvolbu, pokud
chcete frekvenci uložit pod novým číslem kanálu.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko a potvrďte volbu
tlačítkem ok.
9. Pomocí menu Přeskupit přejmenujte nebo přesuňte kanály.
26
Přeskupení seznamu čísel kanálů
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Kanály
Automatické instalace
Manuální instalace
Přeskupit
<
CS
Tato volba umožňuje přejmenovat, přesunout a odinstalovat
či znovu nainstalovat uložené kanály.
Stiskněte příslušná barevná tlačítka a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Přesun progr.
Umožňuje změnit pořadí uložených televizních kanálů.
1. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit.
2. Stiskem žlutého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici
nahoru v seznamu.
3. Stiskem modrého tlačítka se pořadí posune o jednu pozici
dolů v seznamu.
4. Opakujte pro přesunutí dalších TV kanálů.
Info
Přejmenovat
TV menu
Kanály
Automatické nast...
Manuální instalace
Přeskupit
Přeskupit
0
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
Poznámky:
- Stisknutím žlutého tlačítka vymažete všechny znaky.
Kurzor se znovu přemístí na počáteční pozici.
- Stisknutím modrého tlačítka vymažete znak, na němž je
umístěn kurzor. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru
nebo dolů zadejte nový znak.
- Číslům kanálu 0 až 999 lze přiřadit názvy.
- Mezera, čísla a další speciální znaky se nacházejí mezi
Z a A.
Info
Přeskupit
0
1
2
3
4
5
6
7
Přejmenovat
Odinstalovat
Přes.
nahoru
Slouží ke změně názvu uloženého v paměti nebo k přiřazení
názvu ke kanálu nebo externímu zdroji, k nimž dosud žádný
název nebyl zadán.
Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovládání.
Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte
znaky. Pravým kurzorovým tlačítkem vyberte následující
pozici.
Po dokončení stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko OK.
5. Vyberte jiné číslo kanálu a opakujte kroky 2 až 5.
Odinstalovat - Přeinstalovat
Přesuň
dolů
Slouží k odinstalování uloženého kanálu, takže je již nebude
možné naladit. Rovněž slouží
k nainstalování dříve odinstalovaného kanálu.
1. Vyberte kanál, který chcete odinstalovat.
2. Stiskem zeleného tlačítka odinstalujete vybraný kanál.
> Odinstalovaný kanál je v seznamu označen ikonou před
názvem.
3. Dalším stiskem zeleného tlačítka znovu nainstalujete
odinstalovaný kanál.
27
Nastavení předvoleb
CS
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Předvolby
Umístění
Teletext 2.5
OSD
Název programu
Toto menu obsahuje položky, které umožňují nastavit nebo
upravit různé speciální funkce televizoru. Obvykle jsou využívány
jen příležitostně.
Volba umístění
Zde můžete zvolit umístění svého televizoru. Pokud
vyberete možnost Obchod, výsledkem budou pevná
nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
Umístění Doma vám poskytne úplnou svobodu při změnách
všech předem definovaných nastavení obrazu, zvuku a funkce
Ambilight.
Info
Volba Teletext 2.5
<
<
Některé vysílací společnosti nabízejí možnost zobrazování
většího počtu barev, jiných barev pozadí a hezčích obrázků
na teletextových stránkách.
Volbou možnosti Teletext 2.5 Zapnuto využijete tuto
funkci.
Volbou možnosti Teletext 2.5 Vypnuto zobrazíte neutrálnější
verzi rozvržení teletextu.
> Tato volba bude platit pro všechny kanály, které vysílají
Teletext 2.5.
Poznámka: Přepnutí zobrazování teletextu na formát 2.5
může trvat několik sekund.
Volba OSD (Zobrazení na obrazovce)
<
<
Tato volba umožňuje zvolit zobrazení ukazatele hlasitosti
a menší či větší rozsah zobrazení informací o programu
a kanálu na obrazovce.
Volbou Minimum se aktivuje zobrazení omezených
informací o kanálu.
Volbou Normální se aktivuje zobrazení rozšířených
informací o kanálu a programu. Například informace
o programu, kvalitě vstupního signálu připojeného externího
zařízení, formátu obrazovky a režimu zvuku, skupinách,
zbývajícím čase automatického vypnutí a další informace.
Zobrazení názvu programu
Zde lze zobrazit název programu podle dostupných
přenášených informací.
> Zvolíte-li možnost Ano, pak se po volbě televizního
programu nebo po stisknutí tlačítka i na dálkovém
ovládání zobrazí název programu (je-li přenášen).
28
Volba připojení
Zde je možné zvolit externí zařízení připojené ke konektorům
audio a video.
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
CS
Připojení
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI 1
HDMI 2
Strana
1.
2.
3.
3.
Digital Audio In
Zvolte možnost Připojení.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
> Vyberete-li možnost EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1,
HDMI 2, Strana nebo Digital Audio in, zobrazí se
seznam, který umožňuje určit typ externího zařízení
připojeného k tomuto vstupu.
4. Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam
typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
5. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru a dolů zvolte
požadované externí zařízení.
Info
Digital Audio In
Pokud periferní zařízení disponuje digitálním audio
výstupem, můžete pro jeho připojení k televizoru využít
konektor DIGITAL AUDIO IN.V menu Připojení přiřaďte
vstup Digital Audio In příslušnému externímu vstupu, do
kterého je periferní zařízení zapojeno.
Kromě příjmu zvuku prostřednictvím vstupu Digital Audio In
může televizor zajistit výstup dekódovaného zvuku ve
formátu Dolby Digital do externího zesilovače nebo
přijímače, a to prostřednictvím konektoru DIGITAL
AUDIO OUT. Pokud je zesilovač či přijímač vybaven
odpovídajícím konektorem Digital Audio In, můžete jej
propojit jedním kabelem s konektorem DIGITAL AUDIO
OUT na televizoru.
Viz část Připojení externích zařízení, Zesilovač domácího
kina, na str. 45.
Výběr čísla kanálu dekodéru
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Dekodér
Kanál
Stav
Tato volba umožňuje definovat jedno nebo více čísel kanálů jako
čísla kanálu dekodéru pro případ, že je ke konektoru EXT1
nebo EXT2 připojen deskrambler (dekódovací zařízení).
1. Zvolte číslo kanálu, pod nímž jste uložili program pocházející
z dekodéru nebo deskrambleru.
2. Zvolte položku Stav.
3. Zvolte vstup použitý pro připojení dekodéru: Žádný, EXT1
nebo EXT2.
< Pokud nechcete, aby bylo zvolené číslo kanálu aktivováno
jako číslo kanálu dekodéru, zvolte nastavení Žádný.
Info
29
ránek Vyp.
Skup. II
Menu Teletext nabízí různé funkce, které umožňují ovládání
teletextu.
< Zapněte teletext a stisknutím tlačítka MENU/BROWSE
aktivujte menu.
Odkrýt
Tato funkce zobrazí a potlačí skryté informace na stránce,
jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
TV
menu
Jazyk
Země
Kanály
Opakování podstránek (je-li k dispozici)
Automaticky opakuje zobrazování podstránek.
< Pro aktivaci nebo opětovnou deaktivaci stiskněte tlačítko
OK.
Tato volba slouží k resetování
většiny předem definovaných
továrních nastavení.
1. Zvolte položku a
stiskněte pravé kurzorové
Jazyk
<
Obnovení
Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají
znakům používaným vysílací společností, pak zde můžete
změnit jazykovou skupinu.
Zvolte možnost Skup. I nebo Skup. II pomocí tlačítka OK.
Info
Aktualizace softwaru televizoru
Zde je možné aktualizovat software televizoru pomocí zařízení
USB.
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Info
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Aktualizace pomocí zařízení USB
Před spuštěním televizoru lze proces aktualizace spustit ze
zařízení USB. Paměťové zařízení musí obsahovat příslušný
image aktualizace s předepsanou strukturou).Tu naleznete
na stránkách www. philips.com/software.
Informace o načtení nové verze softwaru do paměťového
zařízení naleznete v příloze 2 - Televizor Philips –
Aktualizace softwaru pomocí přenosné paměti na str. 50.
Upozornění na automatickou aktualizaci softwaru
(pokud je dostupné)
<
<
Při zapnutí televizoru se zobrazí zpráva, že je k dispozici
nový upgrade softwaru.
Chcete-li zobrazit upozornění později, stiskněte červené
tlačítko na dálkovém ovládání.
Přečtení zprávy potvrďte stisknutím zeleného tlačítka na
dálkovém ovládání.
> Po potvrzení se již zpráva znovu nezobrazí.
Pokud však chcete znovu zobrazit naposledy vysílané
upozornění, vyberte v nabídce Aktualizace softwaru
položku Oznámení.
Poznámka: Zpráva bude dostupná, dokud neprovedete
upgrade softwaru.
30
Vytvoření seznamu oblíbených položek
Zde můžete vytvořit až čtyři seznamy oblíbených televizních
kanálů. Tak si může například každý člen rodiny vytvořit svůj
vlastní seznam.
Poznámka: Při prvním stisknutí tohoto tlačítka po dokončení
instalace se zobrazí celý seznam kanálů. Jinak se po jeho
stisknutí zobrazí poslední zvolený seznam.
Volba kanálu ze zobrazeného seznamu oblíbených
položek
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se poslední zvolený kanál.
2. Zvolte kanál pomocí kurzorových tlačítek.
3. Stisknutím tlačítka OK zvolený kanál zobrazte.
V‚ECHNY
EXT1 HDD/DVDR
HDMI1 PC
1
TMF
2
CNN
3
ITV
5
BBC
6
.........
√
√
√
√
√
√
Volba jiného seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se poslední zvolený kanál.
2. Stiskněte levé kurzorové tlačítko.
3. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte seznam.
< Stisknutím červeného tlačítka můžete případně seznamy
přejmenovat.
4. Opětovným stisknutím tlačítka FAV menu ukončíte.
TV/Rádio
Oblíbené programy VŠECHNY
Všechny kanály
Oblíbený 1
Oblíbený 2
Oblíbený 3
Oblíbený 4
√ EXT1 HDD
√ HDM1 PC
√ 1
√ 2
TMF
√ 3
√ 4
ITV
5
Přejm. sezn.
Zoznam 1
√
√
√
√
1
2
3
5
6
TMF
CNN
ITV
BBC
.........
Přidat kanály
CNN
BBC
........
Vytvoření nebo úprava seznamu oblíbených položek
1. Stiskněte tlačítko FAV.
> Zobrazí se poslední zvolený kanál.
2. Stiskněte levé kurzorové tlačítko.
3. Zvolte požadovaný seznam kanálů.
4. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
5. Stisknutím červeného tlačítka můžete přidat kanály.
> Zobrazí se všechny kanály uvedené v seznamu. Oblíbené
kanály jsou označeny.
6. Kurzorovým tlačítkem nahoru a dolů zvolte kanál, který
chcete přidat nebo vynechat ze seznamu.
7. Stisknutím zeleného tlačítka můžete zrušit označení
zvýrazněného kanálu a přidat jej či odebrat ze zvoleného
seznamu oblíbených položek.
Poznámka: Opětovným stisknutím červeného tlačítka
zobrazíte seznam s oblíbenými kanály.
8. Opětovným stisknutím tlačítka FAV menu ukončíte.
> Pomocí tlačítka –P+ bude nyní možné procházet
televizní kanály zvoleného seznamu.
Poznámka: Stále můžete zvolit kanály, které nejsou
označeny jako oblíbené, a to pomocí číselných tlačítek.
31
Prohlížeč multimédií
CS
Prohlížeč multimédií umožňuje zobrazit obrázky nebo přehrávat
zvukové soubory uložené v zařízení USB. Aplikace Prohlížeč
multimédií se vyvolává z hlavního menu.
- Je možné reprodukovat následující formáty:
snímky: JPEG
zvuk: MP3, MP3 Pro, LPCM
video: MPEG1, MPEG2
- Podporována jsou pouze paměťová zařízení zformátovaná
systémem FAT/DOS.
- Společnost Philips neručí za kompatibilitu používaného zařízení
USB.
a
Zobrazení obsahu zařízení USB
Tip: Pokud zařízení USB nelze zapojit do konektoru USB na
boční straně televizoru, použijte pro připojení zařízení USB
k portu USB prodlužovací kabel USB. Další informace získáte
od vašeho prodejce.
Připojeni zařízení USB
Poznámka: Zařízení USB nejsou součástí dodávky tohoto
televizoru.
V případě, že se jedná o paměťovou kartu USB nebo
o digitální fotoaparát, použijte k připojení některý
z konektorů USB umístěných na boční straně televizoru.
Viz část Připojení externích zařízení, Přehled postranního
panelu, na str. 38.
Po vložení zařízení USB se automaticky zobrazí menu
Prohlížeč multimédií. Viz další informace.
Vyjmutí zařízení USB
1. Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE na dálkovém ovládání
a vypněte hlavní menu.
2. Vyjměte zařízení USB.
32
Prohlížeč multimédií (pokračování)
CS
Prohlížeč multimédií
Televízor
TV menu
TV kanály
Multimédia
USBDevice 1
Obraz
Hudba
London 2005
Obraz
The Beatles
Filmy
Xmas2004.alb
arnold.jpg
USBDevice 1
Obraz
London 2005
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
1. Připojte zařízení USB.
2. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte
v menu Multimédia položku Zařízení USB.
> Prohlížeč multimédií umožňuje procházet obsah uložený
ve vloženém zařízení USB.
> Objeví se dvoupanelový prohlížeč. Levý panel zobrazuje
typ obsahu (hudba, obrázky, filmy).
> Pravý panel zobrazuje to, co je k dispozici pro zvolený
typ obsahu.
3. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
4. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů vyberte
obsah.
5. Stisknutím pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah.
6. Kurzorovým tlačítkem nahoru nebo dolů zvolte soubor
nebo adresář.
Poznámka: Stisknutím zeleného tlačítka během prohlížení
zobrazíte všechny obrazové soubory v aktuálním adresáři
jako miniatury. Dalším stisknutím zeleného tlačítka
zobrazíte obrazové soubory jako seznam.
7. Pokud je zvolen soubor, stisknutím tlačítka OK zobrazte
obrazový soubor, nebo přehrajte zvukový soubor.
Jestliže je zvolen adresář, album nebo playlist, stisknutím
pravého kurzorového tlačítka otevřete obsah, nebo
stisknutím tlačítka OK spusťte prezentaci či opakované
přehrávání souborů.
8. Stisknutím levého kurzorového tlačítka ponecháte
přehrávání hudby spuštěné a vrátíte se do menu Multimédia.
9. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém
ovládání proveďte odpovídající funkci popsanou v dolní části
obrazovky.
Tip:V případě potřeby lze barevná tlačítka znovu vyvolat
pomocí modrého tlačítka.
10. Chcete-li zastavit přehrávání obsahu, stiskněte tlačítko ‡ na
dálkovém ovládání.
pic001.jpg
Stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
Poznámky:
- Televizor podporuje prezentace s hudbou na pozadí. Viz
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát prezentace
s hudbou na pozadí na str. 53.
- Přehrávání pokračuje, i když přechodně přepnete do
obrazovky prohlížeče. Po spuštění přehrávání jiného
zdroje, nebo po dosažení konce prezentace se zastaví
přehrávání zvuku.
- Další technické poznámky lze nalézt v příloze
4 - Televizor Philips - Problémy s digitálními fotoaparáty
a zařízeními USB na str. 55.
Mohou se objevit následující ikony:
složka
obrázky
vlastní sestavený
playlist/album
video
hudba
33
Prohlížeč multimédií (pokračování)
CS
Funkční tlačítka v dolní části obrazovky
Detaily
zobrazení popisu vybraného souboru nebo
adresáře.
Přechody
vyberte, chcete-li během prezentace použít
přechod.
Trvání snímku
volba doby, po kterou bude obrázek
zobrazen při prezentaci (slideshow).
Otočit
otočení obrázku.
Opakovat
opakované přehrávání hudebního souboru.
Náhodně
zamíchání hudebních kolekcí v náhodném
pořadí.
Zoom
změna měřítka obrazu (x1, x2, x4) pomocí
kurzorových tlačítek nahoru nebo dolů.
Dále lze posunovat vybraný zvětšený výřez
po obrazovce pomocí kurzorových tlačítek.
Celá/malá
obrazovka
přepínání mezi celou a malou obrazovkou.
Poznámka: Před otočením nebo změnou měřítka obrazu
nejprve ukončete prohlížení stiskem tlačítka OK nebo
modrého tlačítka.
Multimediální funkční tlačítka na dálkovém ovládání
Ò
‡
π
†
34
rychlý posun obrazu zpět
zastavení přehrávání obsahu
- přehrání jednoho souboru, spuštění prezentace
(slide show), přehrání složky nebo jiné kolekce
- přerušení přehrávaného obsahu
rychlý posun obsahu vpřed
Teletext
Poznámka: teletext nebude
dostypný přes zařízení spojené
HDMI konektorem.
CS
Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím
teletextu.
Tento televizor má kapacitu paměti 1 200 stránek, do které
ukládá většinu stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba.
Po každé změně programu dojde k obnovení obsahu této
paměti.
<
Stisknutím tlačítka b zapnete teletext.
> Na obrazovce se objeví hlavní stránka s rejstříkem.
Výběr teletextové stránky
<
a
<
Zadejte číslo požadované stránky buď pomocí číselných
tlačítek nebo pomocí tlačítka -P+.
Volby v dolní části obrazovky vyberete pomocí barevných
tlačítek.
Naposledy zvolené teletextové stránky
<
Stiskněte tlačítko 0.
Zvolte vysílání teletextuT.O.P.
<
<
Stiskněte tlačítko i.
> Zobrazí se přehled dostupných teletextových témat
T.O.P.
Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či
pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte
požadované téma a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka:Teletext T.O.P. není vysílán všemi televizními
kanály.
v
Výběr podstránek
Pokud zvolená teletextová stránka obsahuje více
podstránek, objeví se na obrazovce seznam dostupných
podstránek.
Stisknutím levého nebo pravého kurzorového tlačítka zvolte
další nebo předchozí podstránku.
Obraz/Teletext
1. Stiskněte tlačítko b.
2. Po stisknutí tlačítka b se v pravé části obrazovky zobrazí
teletext.
3. Stisknutím tlačítka b se vrátíte k plnému teletextovému
obrazu.
4. Stisknutím tlačítka b se vrátíte k obrazu přes celou
obrazovku.
35
Teletext (pokračování)
CS
Hypertext
Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na jinou stránku
nebo vyhledávat určitá slova na aktuální stránce.
1. Stisknutím tlačítka OK zvýrazněte první slovo nebo číslo na
stránce.
2. Stisknutím kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů či
pravého nebo levého kurzorového tlačítka zvolte libovolné
slovo nebo číslo, které chcete hledat.
3. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Spustí se vyhledávání.
> V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva informující
o průběhu vyhledávání nebo o tom, že zadané slovo či
stránku nelze nalézt.
4. Chcete-li hypertext ukončit, posunujte se kurzorovým
tlačítkem nahoru.
a
Zvětšení teletextové stránky
<
Opakovaným stisknutím tlačítka OPTION na dálkovém
ovládání zobrazíte horní polovinu stránky, dolní polovinu
stránky a opět se vrátíte do normálního zobrazení stránky.
Menu Teletext
Menu teletextu
Odkryť
Vyp.
Opakování podstránek Vyp.
Jazyk
Skup. II
Menu Teletext nabízí různé funkce, které umožňují ovládání
teletextu.
< Zapněte teletext a stisknutím tlačítka MENU/BROWSE
aktivujte menu.
Odkrýt
Tato funkce zobrazí a potlačí skryté informace na stránce,
jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
Opakování podstránek (je-li k dispozici)
Automaticky opakuje zobrazování podstránek.
< Pro aktivaci nebo opětovnou deaktivaci stiskněte tlačítko
OK.
Jazyk
<
36
Pokud znaky zobrazované na obrazovce neodpovídají
znakům používaným vysílací společností, pak zde můžete
změnit jazykovou skupinu.
Zvolte možnost Skup. I nebo Skup. II pomocí tlačítka
OK.
Připojení externích zařízení
CS
Tip: Použijte vstupy, jimiž je vybaveno vaše zařízení, protože poskytují nejlepší obrazový nebo zvukový
výkon - viz následující informace.
Poznámka: Tento televizor se dodává se všemi typy konektorů, s výjimkou konektoru DVI. Některá
zařízení však mohou být tímto typem konektoru vybavena. V takovém případě bude třeba použít
adaptér z DVI na HDMI nebo kabel z HDMI do DVI a samostatné audio kabely. Všechno toto
příslušenství lze zakoupit u místního prodejce.
Varování: Dbejte na to, abyste nejdříve zapojili výstupní konektor DVI. Potom teprve připojte
zařízení do vstupu HDMI na televizoru.
Nejlepší obrazový
výkon
Kabel s konektorem
HDMI
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
Požadováno audio
připojení
HDMI
(High-Definition
Multimedia
Interface)
Ne
Komponentní video
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
Ano
L/R
Y
Pb
G
Pr
B
R
Komponentní video
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
H
EXT3
AUDIO L / R
Digital. audio
EXT3
V
Ano
L/R
V
H
EXT3
EXT3
Analog. audio
AUDIO L / R
Scart
Ne
S-Video
Ano
Video
Ano
RF/Koaxiální kabel
Ne
EUROCONNECTOR
S-VIDEO
VIDEO
75
Poznámky:
- Kabely barvou často odpovídají barvám konektorů. Připojte tedy červený kabel k červenému
konektoru, bílý k bílému....
- Pro zobrazení obrazových zdrojů, například digitálního vysílání z datového terminálu (Set-Top Box),
je nutné připojit komponentní video (YPbPr) v rozlišení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i nebo 480p.
- Počítač vybavený konektorem VGA, viz str. 44.
37
Připojení externích zařízení - Přehled bočního panelu
CS
Fotoaparát, videokamera, videohry
USB
2
3
1
1. Připojte fotoaparát, videokameru nebo herní
konzoli podle obrázku.
2. Připojte je ke konektorům VIDEO 2
a AUDIO L 3, jde-li o monofonní zařízení.
Stereofonní zařízení připojte také ke konektoru
AUDIO R 3. Kvality S-VHS u videokamery
S-VHS dosáhnete připojením kabelů S-VHS
pomocí vstupu S-VIDEO 1 a AUDIO
vstupů 3.
Varování: nepřipojujte současně kabel
1 a 2. Mohlo by totiž dojít ke zkreslení
obrazu.
Sluchátka
1. Podle uvedeného obrázku zapojte konektor
sluchátek do zdířky L.
2. Impedance sluchátek se musí pohybovat
v rozmezí 8 až 4 000 ohmů. Zdířka pro
sluchátka má průměr 3,5 mm.
V menu Zvuk zvolte položku Hlasitost
sluchátek a nastavte hlasitost sluchátek.
Tip: Stisknutím tlačítka ¬ na dálkovém
ovládání vypněte interní reproduktory
televizoru.
USB
Viz část Prohlížeč multimédií na str. 32.
38
Připojení externích zařízení - Přehled zadního panelu
Y
Pb
CS
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
VCR
75
COMMON INTERFACE
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
Přehrávač DVD
VGA
Satelitní
přijímač
PC - VGA
Zařízení
Cable Box
CABLE
1 rekordér DVD - 1 videorekordér
2 rekordéry DVD
2 videorekordéry
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
VCR
EXT2
EXT1
Dekodér
Dekodér
FACE
75
TERFACE
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
DIGITAL
AUDIO
IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
AUDIO
OUT
Analogový
zesilovač
domácího kina
DVI
PC DVI
Přehrávač DVD
DVI
Zařízení
Cable Box
Přehrávač DVD
Analogový zesilovač
domácího kina
DVI
Zařízení
Cable Box
Herní konzola
Digitální
zesilovač
domácího kina
39
Připojení videorekordéru nebo rekordéru DVD
CS
Varování: Rekordér neumisťujte příliš blízko k televizní obrazovce, protože některé rekordéry
mohou být citlivé na signály v okolí obrazovky. Dodržujte minimální vzdálenost 0,5 m od obrazovky.
EXT2
EXT1
EXT
1/2
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Připojte kabel Scart 3 podle obrázku.
3. Zvolte zdroj, k němuž byl videorekordér
připojen v menu Instalace, Výběr zapojení,
na str. 29.
KABEL
CABLE
1
75
o
o
ANTENNA
DIGITAL AUDIO IN
75
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
3
2
Pomocí kabelu Scart
REKORDÉR
RECORDER
Pouze pomocí anténního kabelu
KABEL
CABLE
1
75
o
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
2
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2.
2. Nalaďte testovací signál rekordéru a přiřaďte
mu programové číslo 0.
Viz část Ruční instalace, str. 26.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
REKORDÉR
RECORDER
Připojení dekodéru a videorekordéru
Připojte kabel Scart 4 k dekodéru ke
speciálnímu konektoru Scart na
videorekordéru.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
4
REKORDÉR
RECORDER
40
DEKODÉR
DECODER
Tip: Dekodér můžete pomocí kabelu Scart
zapojit také přímo do konektoru EXT1 nebo
EXT2.
Připojení dvou videorekordérů nebo videorekordéru a DVD rekordéru CS
Poznámka: Signály ze zařízení připojeného ke vstupu YPbPr.
Pomocí kabelů Scart
EXT2
EXT1
EXT
1/2
KABEL
CABLE
75
o
o
ANTENNA
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1, 2 a 3.
2. Připojte videorekordér anebo DVD rekordér
ke konektorům EXT1 a 2 pomocí kabelů
Scart 4 a 5.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 29 a propojte
jej se vstupem EXT1 nebo 2.
Pouze pomocí anténních kabelů
3
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1, 2 a 3.
2. Nalaďte testovací signál rekordéru a přiřaďte
mu programové číslo 0.Viz část Ruční instalace,
str. 26.
Informace naleznete rovněž v příručce dodané
spolu s rekordérem.
4
1
5
2
REKORDÉR
RECORDER
REKORDÉR
RECORDER
Připojení satelitního přijímače
Pomocí kabelu Scart
EXT2
EXT1
EXT
1/2
1. Podle uvedeného obrázku připojte anténní
kabely 1 a 2
2. Připojte satelitní přijímač ke konektoru EXT1
nebo 2 pomocí kabelu Scart 3.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 29 a propojte
jej se vstupem EXT1 nebo 2.
1
75
o
ANTENNA
2
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
3
o
DIGITAL
OUT AUDIO
Pomocí konektorů komponentního videa
Viz Připojení přehrávače DVD, satelitního
přijímače nebo zařízení Cable Box, na str. 43.
41
Připojení přehrávače DVD, zařízení Cable Box či herní konzole
CS
Tip:V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pomocí konektoru HDMI
HDMI 1/2
HDMI je nový standard pro připojení digitálního
obrazu a zvuku.
75
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
75
1. Připojte zařízení pomocí konektoru HDMI.
2. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace,Výběr zapojení, na str. 29 a propojte
jej se vstupem HDMI 1 nebo 2.
HDMI
Poznámka:V případě jakýchkoli problémů
naleznete informace v příloze 5 - Problémy
s připojeným externím zařízením vybaveným
konektorem HDMI na str. 56.
Připojení přehrávače DVD nebo zařízení Cable Box
Tip: V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pomocí konektoru DVI
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
Poznámka: Ke konektoru HDMI lze připojit
pouze DVD přehrávač s digitálním zvukem.
EXT3
EXT2
EXT1
HDMI 1/2
75
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
HDMI
1
2
DVI
42
DIGITAL
AUDIO
IN
o
DIGITAL
OUT AUDIO
1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu
z konektorů HDMI na TV 1.
2. Připojte audio kabel 2 ke vstupu DIGITAL
AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na str. 29 a propojte jej se
vstupem HDMI 1 nebo 2.
4. Zvolte také možnost Digital audio in ve
stejném menu Připojení.
Připojení přehrávače DVD, satelitního přijímače nebo zařízení Cable Box
Tip: V případě potřeby lze pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pomocí konektorů komponentního videa
Y
EXT3 :
AUDIO L/R
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
1. Připojte tři samostatné kabely komponentního
videa 1 do konektorů YPbPr na přehrávači
DVD a do konektorů Y, Pb a Pr vstupu EXT3
na televizoru.
2. Připojte audio kabel 2 ke konektoru digital
out externího zařízení a ke konektoru
DIGITAL AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na str. 29.Ve stejné nabídce
Připojení vyberte také položku Digital audio
In a propojte ji se vstupem EXT3.
4. Jedná-li se o přehrávač DVD s analogovým
zvukem, připojte audiokabel ke konektorům
audio L a R na přehrávači DVD a ke konektoru
L/R AUDIO vstupu EXT3 3.
5. Jedná-li se o zařízení Cable Box nebo satelitní
přijímač, pak také připojte kabel kabelové TV či
kabel satelitní antény 4 a anténní kabel 5.
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
YPbPr
3
1
o
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL AUDIO IN
DISPLAY SYNCHRONIZED
DIGITAL
AUDIO
IN
o
DIGITAL
OUT AUDIO
2
DVD
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
YPbPr
EXT3 :
AUDIO L/R
3
CABLE
1
75
o
o
ANTENNA
75
DIGITAL AUDIO IN
5
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
DIGITAL
AUDIO
IN
o
Poznámky:
- Kabely jsou často barevně označeny. Připojte
tedy červený kabel k červenému konektoru, bílý
k bílému atd.
- Označení konektorů komponentního videa
může být u různých přehrávačů DVD různé.
Přestože se zkratky mohou lišit, písmena
B a R vždy označují barevné složky (B-blue,
R-red) a Y označuje signál jasu. Označení
jednotlivých konektorů a detaily zapojení
naleznete v příručce k přehrávači DVD.
- Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování
doporučujeme zapnout zařízení na nejvyšší
možné podporované režimy zobrazení.
DIGITAL
OUT AUDIO
2
4
SAT / STB
Varování: V případě posouvání obrazu,
nesprávných barev, zcela chybějících barev,
žádného obrazu, případně kombinace některých
z těchto jevů zkontrolujte správné zapojení
a ověřte, zda jsou rozlišení a standard signálu
připojeného zařízení nastaveny správně. Viz
příručka zařízení.
43
CS
CS
Připojení počítače
Poznámky:
- Ke konektoru HDMI lze připojit pouze počítač s digitálním zvukem.
- Pokud počítač není vybaven výstupem digitálního zvuku, připojte jej pomocí konektoru VGA.
- Než připojíte počítač k televizoru, zvolte v nastavení monitoru počítače obnovovací frekvenci 60 Hz.
- Podporované režimy počítačového monitoru:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
Y
Pb
Počítač vybavený konektorem DVI:
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
HDMI 1/2
75
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
ANTENNA
o
DIGITAL AUDIO IN
75
HDMI
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
o
DIGITAL
OUT AUDIO
1. Připojte kabel z DVI na HDMI k jednomu
z konektorů HDMI na TV 1.
2. Připojte audio kabel 2 ke vstupu DIGITAL
AUDIO IN na televizoru.
3. Vyberte připojené zařízení v nabídce Instalace,
Výběr zapojení na str. 29 a propojte jej se
vstupem HDMI 1 nebo 2.
4. Zvolte také možnost Digital audio in ve
stejném menu Připojení.
DIGITAL
AUDIO
IN
1
2
DVI
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
Počítač vybavený konektorem VGA:
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
RGB V/H
1
EXT3 :
AUDIO L/R
VGA
2
44
1. Zapojte kabel z VGA na RGB H/V 1 do
konektorů RGB V/H na TV.
2. Připojte audio kabel 2 ke vstupům AUDIO
R (pravý) a L (levý) na televizoru.
3. Zvolte zařízení, které jste připojili v menu
Instalace, Výběr zapojení, na str. 29.
Připojení zesilovače domácího kina
Y
Pb
CS
Pr
Digitální zesilovač domácího kina
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
<
Připojte digitální zesilovač domácího kina ke
konektoru DIGITAL AUDIO OUT 1 ve
EXT3
EXT2
spodní části televizoru.
EXT1
Tip: Chcete-li se vyhnout viditelnému
zpoždění mezi obrazem a zvukem, použijte
pro připojení zesilovače domácího kina tento
konektor DIGITAL AUDIO OUT.
o
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL AUDIO IN
o
DIGITAL
OUT AUDIO
DISPLAY SYNCHRONIZED
1
DIGI
AU
O
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
Analogový zesilovač domácího kina
EXT1
<
EXT
1/2
L o AUDIO OUT o R
o
DIGITAL AUDIO IN
3
L o AUDIO OUT o R
DISPLAY SYNCHRONIZED
Podle typu konektorů kabelů a konektoru
vstupu dostupného na zesilovači domácího kina
připojte přijímač ke konektorům AUDIO
OUT L a R 3 nebo EXT1 či 2 2 ve spodní
části televizoru.
o
DIGITAL
OUT AUDIO
1
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
2
45
Výběr připojeného zařízení
CS
a
Než bude možné obsluhovat připojené externí zařízení, je třeba
je zvolit v menu Instalace,Výběr zapojení na str. 29.
Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE.
Zvolte možnost TV a stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte možnost Instalace.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte možnost Připojení.
Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
Zvolte vstup, k němuž je externí zařízení připojeno.
Znovu stiskněte pravé kurzorové tlačítko a otevřete seznam
typů externích zařízení připojených ke zvolenému vstupu.
9. Pomocí kurzorového tlačítka nahoru nebo dolů zvolte
požadované externí zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nahrávání na rekordéru
Nahrání televizního programu
TV program můžete nahrávat pomocí tuneru rekordéru, aniž
by to ovlivnilo sledování televizoru.
1. Na rekordéru vyberte číslo kanálu.
2. Nastavte rekordér na nahrávání.
Další informace naleznete v příručce k rekordéru.
Poznámka: Při nahrávání programů není nahrávání rušeno
přepínáním čísel kanálů na televizoru.
46
Tlačítka pro ovládání externích zařízení
CS
Pomocí dálkového ovladače vašeho televizoru můžete ovládat
většinu audio a video přístrojů naší produktové řady.
Po stisku tlačítka režimu (DVD, STB, VCR, AUX) – podle toho,
které zařízení chcete dálkovým ovládáním ovládat – stiskněte
některé z tlačítek.
Viz Použití dálkového ovládání na str. 5 – 6.
B
®
Ò
a
‡
π
†
i
MENU/BROWSE
-P+
0 až 9
kurzorové tlačítko
nahoru a dolů
pravé a levé
kurzorové tlačítko
0
b
přepnutí do pohotovostního režimu
nahrávání,
přetáčení zpět (VCR, CD);
prohledávání zpět (DVD)
zastavení,
přehrávání, pauza
přetáčení vpřed (VCR, CD);
prohledávání vpřed (DVD)
zobrazení informací
zapnutí a vypnutí menu
výběr kapitoly, kanálu, stopy
zadávání čísel,
výběr následujícího/ předchozího
disku (CD)
výběr předchozí nebo následující
stopy (CD)
výběr názvu a kapitoly disku DVD;
rejstřík (AUX)
výběr
jazyka titulků (DVD)
Normální režim: Pokud nebude do 30 vteřin provedena žádná
akce, vrátí se dálkový ovladač do režimu TV.
Expertní režim:V expertním režimu zůstane álkové ovládání
ve vybraném režimu i po uplynutí 30 sekundového intervalu.
v
Vyberte mezi režimy Normal a Expert
1. Pomocí TV klávesy zvolte TV režim.
2. Podržte na 4 vteřiny tlačítka OK a ¬.
> Je-li tlačítko B po dobu jedné vteřiny zapnuté, vybere
se Expertní režim a dálkové ovládání zůstane ve
vybraném režimu.
3. Vyberte požadovaný režim (DVD, STB, VCR, AUX).
4. Chcete-li se vrátit zpět do režimu TV, vyberte TV a opakujte
kroky 1 až 3.
47
Odstraňování problémů
CS
Příznak
Možná příčina a náprava
Nezobrazuje se
žádný obraz
< Zkontrolujte, zda jsou dodané kabely připojeny správně. (Anténní kabel
k televizoru, druhý anténní kabel k rekordéru, napájecí kabely ..)
< Zkontrolujte, zda jste zvolili správný zdroj.
< Zkontrolujte, zda je vypnut rodičovský zámek.
Nekvalitní obraz
< V menu Ruční instalace ověřte, zda jste zvolili správný televizní systém.
< Zkontrolujte, zda je televizní nebo domácí anténa v dostatečné vzdálenosti od
reproduktorů, neuzemněného audiozařízení, zářivkového osvětlení apod.
< Vysoké kopce nebo budovy mohou způsobovat zdvojení obrazu, tzv. duchy. Někdy
se může obraz vylepšit změnou polohy antény.
< Je teletext nečitelný nebo mate špatný příjem teletextu?
Zkontrolujte, zda jste zadali správnou frekvenci, nebo frekvenci daného kanálu
jemně dolaďte. Pokud nepomůže jemné doladění, upravte nasměrování antény.Viz
část Analogový: Ruční instalace, str. 26.
Nekvalitní barvy
< V menu Instalace zvolte možnost Tovární nastavení.
< Zkontrolujte propojení mezi externím zařízením a televizorem.
Není slyšet
žádný zvuk
< Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na minimum.
< Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka ¬.
< Zkontrolujte zapojení mezi externím zařízením a televizorem.
Dálkové ovládání
nefunguje
< Zkontrolujte, zda je dálkové ovládání správně nastaveno pro práci
s používaným zařízením.
< Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie.Vyměňte baterie. Můžete stále použít
tlačítka na straně televizoru.
< Na dálkovém ovládání zvolte režim TV.
< Pokud kontrolka klávesy po stisku klávesy bliká vyšší frekvencí a s nižší intenzitou,
než je obvyklé, a televizor nereaguje na stisk klávesy, vyjměte z dálkového ovladače
baterie a vložte je zpět.
< Infračervené signály obrazovky mohou ovlivňovat citlivost příjmu jiných
externích zařízení.
Řešení:Vyměňte baterie dálkového ovládání nebo jiného externího zařízení.
Dálkové ovládání
připojeného
zařízení nefunguje
správně
Nezobrazují se
žádné fotografie,
nebo je reprodukce
hudby nekvalitní.
< Zkontrolujte, zda zdroj odpovídá podporovanému formátu.
Obraz VGA není
stabilní nebo
synchronizovaný.
< Zkontrolujte, zda jste v počítači zvolili správný režim VGA.
Viz Připojení počítače, str. 44.
< Zkontrolujte spojení mezi počítačem a televizorem.
Pro problém
s obrazem či
zvukem se
nepodařilo nalézt
žádné řešení
< Jednou vypněte a znovu zapněte televizor.
Nikdy se sami nepokoušejte opravit vadný televizor.
Obraťte se na prodejce nebo opraváře televizorů.
Bliká červená
kontrolka LED
< Na 10 sekund odpojte síťový kabel a znovu jej připojte.
48
Příloha 1: Jak nastavit dálkový ovladač pro ovládání Philips DVD a DVD/R
Dálkový ovladač je schopen ovládat Philips DVD nebo DVD/R.
1. Stiskněte klávesu režimu DVD na 4 sekundy, dokud se trvale
nerozsvítí LED kontrolka.
2. Pomocí číselných kláves zadejte kód 500 odpovídající
přehrávači Philips DVD.
Pomocí číselných kláves zadejte kód 542 odpovídající
rekordéru Philips DVD.
> Všechny režimové LED budou 3 sekundy blikat, čímž
potvrzují zadání správného kódu.
Pokud vložíte nesprávný kód, budou všechny režimové
LED 2 sekundy svítit. Proveďte znovu Krok 2.
> Dálkový ovladač je v režimu DVD nebo DVD/R.
a
Zrušení zvoleného režimu
<
Stiskněte klávesu režimu DVD na 4 sekundy.
> Dálkový ovladač přejde zpět do režimu pro ovládání
televizoru.
49
CS
Příloha 2 - Televizor Philips – Aktualizace softwaru pomocí přenosného paměťového média
CS
Úvod
Společnost Philips nabízí možnost aktualizace softwaru
televizoru prostřednictvím přenosné paměti. Aktualizací
softwaru můžete zdokonalit funkčnost televizoru.
Rozsah zlepšení závisí na tom, jaký software obsahuje
televizor před aktualizací a na jakou verzi jej budete
aktualizovat.
Aktualizaci softwaru můžete provést vlastními silami. Mějte
na paměti, že obsah tohoto dokumentu je určen technicky
zdatným uživatelům se znalostmi softwaru.
Příprava přenosného paměťového média na
aktualizaci softwaru
Tato procedura bude vyžadovat:
- Osobní počítač s přístupem k Internetu.
- Archivační program, který podporuje formát ZIP (například
WinZip pro Windows nebo Stuffit pro Mac OS).
- Nejlépe prázdnou paměť USB.
Poznámka: Podporována jsou pouze paměťová média
s formátem FAT/DOS.
Nový software můžete získat u svého prodejce nebo na
internetových stránkách www.philips.com/support:
1. Ve webovém prohlížeči v počítači otevřete stránku
www.philips.com/support.
2. Postupujte podle pokynů a vyhledejte informace a software
týkajícího se vašeho televizoru.
3. Vyberte nejnovější aktualizační soubor a stáhněte jej do
počítače.
4. Rozbalte soubor ZIP a zkopírujte soubor „autorun.upg“ do
kořenového adresáře přenosného paměťového média USB.
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Info
50
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Poznámka: Používejte pouze softwarové aktualizace
nacházející se na stránkách www.philips.com/support.
Ověření verze softwaru televizoru
Než spustíte aktualizaci softwaru, doporučujeme ověřit, jaká je
aktuálně používaná verze softwaru televizoru.
1. Vyberte možnost Aktualizace softwaru v menu TV,
Instalace, Aktualizace softwaru.
2. Stiskněte pravé kurzorové tlačítko.
> Menu Aktualizace softwaru se přesune do levého panelu.
3. Vyberte možnost Info o použitém softwaru pro
zobrazení verze a popisu stávajícího softwaru.
Příloha 2 (pokračování)
CS
Automatická aktualizace softwaru
Aplikace aktualizace softwaru
Aktualizuje se software...
Software Id:
TL32E-234
Loading
Done
Validating
Done
Programming
1. Vypněte televizor a vyjměte všechna paměťová média.
2. Vložte přenosné paměťové médium USB obsahující staženou
aktualizaci softwaru.
3. Zapněte televizor vypínačem B na boční straně televizoru.
4. Při spuštění televizor prohlédne přenosnou paměť USB,
dokud nenalezne obsah s aktualizací.Televizor automaticky
přejde do režimu aktualizace. Po několika vteřinách se
zobrazí postup aktualizace.
Varování:
- Během aktualizace softwaru neodpojujte paměťové
médium USB.
- Pokud během aktualizace vypadne napájení, neodpojujte
paměťové médium USB od televizoru. Po obnovení
napájení pokračuje televizor v aktualizaci.
- Pokud se pokusíte provést aktualizaci na stejnou nebo
nižší verzi softwaru, budete požádáni o potvrzení této
akce. Přechod na starší verzi softwaru byste měli provést
jedině v případě opravdové nutnosti.
- Pokud během aktualizace dojde k chybě, zkuste provést
proceduru znovu nebo se obraťte na vašeho prodejce.
- Automatická aktualizace softwaru bude zahájena, pouze
pokud je verze na přenosné paměti USB odlišná od verze
v televizoru.
5. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové
médium USB a restartujte televizor vypínačem na B na
boční straně televizoru.
Televizor se spustí s novým softwarem.
Poznámka: Po úspěšné aktualizaci můžete pomocí
počítače z paměťového média USB software televizoru
odstranit.
51
CS
Příloha 2 (pokračování)
Ruční aktualizace softwaru
TV menu
Instalace
Jazyk
Země
Kanály
Předvolby
Připojení
Dekodér
Tovární nastavení
Aktualizácia softvéru
Info
Aktualizace software
Info o použitém.....
Místní upgrade
Oznámení
Pro ruční aktualizaci softwaru zkopírujte soubor
„autorun.upg“ do adresáře s názvem „Upgrades“, který se
nachází v kořenovém adresáři přenosného paměťového
média USB. Soubor můžete přejmenovat libovolně, pouze
dodržte koncovku .upg.
1. Vložte přenosné paměťové médium obsahující staženou
aktualizaci softwaru.
2. Vyberte položku Aktualizace softwaru v menu Nastavení.
Přejděte na položku Místní upgrade.
Televizor zobrazí seznam všech kompatibilních aktualizačních
souborů dostupných na přenosném paměťovém médiu USB
a zobrazí informace pro vybraný soubor.
3. Vyberte správný aktualizační soubor a stiskem červeného
tlačítka spusťte aktualizaci.
Televizor provede restart a automaticky přejde do režimu
aktualizace. Po několika vteřinách se zobrazí postup
aktualizace.
Varování: Pokud se pokusíte provést aktualizaci na
stejnou nebo nižší verzi softwaru, budete požádáni
o potvrzení této akce. Přechod na starší verzi softwaru
byste měli provést jedině v případě opravdové nutnosti.
4. Pokud byla aktualizace softwaru úspěšná, vyjměte paměťové
médium USB a restartujte televizor vypínačem B na boční
straně televizoru.Televizor se spustí s novým softwarem.
52
Příloha 3 - Televizor Philips – Formát prezentace s hudbou na pozadí
Poznámky:
- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips
(www.philips.com/support). K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících souborů použijte
typové označení vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy, které se mohou vyskytnout
v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost Philips upozorníte, budou co
nejrychleji zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické podpory společnosti Philips.
Úvod
Dokument popisuje, jak vytvořit soubor prezentace Philips se zvukem na pozadí. Mějte na paměti,
že obsah tohoto dokumentu je určen technicky zdatným uživatelům se znalostmi software.
Prezentaci spustíte otevřením souboru prezentace v Prohlížeči multimédií vašeho televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU/BROWSE na dálkovém ovládání po vložení paměťové karty nebo zařízení
USB a zapnutí televizoru.
2. Přejděte do složky, ve které je na přenosném paměťovém médiu uložen soubor prezentace (.alb).
3. Vyberte soubor prezentace a stiskem tlačítka OK spusťte prezentaci.
4. Chcete-li zastavit prezentaci, stiskněte tlačítko ‡.
Obecná pravidla
- Prezentace bude používat prostou syntaxi ASCII XML, aby bylo možné vytvářet a editovat soubory
prezentace pomocí jednoduchých nástrojů.
- Veškeré odkazy na síťový obsah musejí být založeny na globální adrese obsahu.
- Obsah na přenosném paměťovém médiu nemá globální adresu. V důsledku toho nesmí být na obsah
uložený na paměťovém médiu v prezentaci odkazováno, pokud není prezentace samotná uložena
také na tomto médiu.
- Aby byla zachována přenositelnost, smí prezentace uložená na paměťovém médiu odkazovat POUZE
na obsah uložený na stejném paměťovém médiu. Odkazy na$globální adresy by mohly vést
k neslučitelnosti, pokud by bylo paměťové médium použito v zařízení bez síťového přístupu. Nejedná
se však o zákaz, ale doporučení.
- Je vhodnější, aby URL adresy odkazující na obsah paměťového média vycházely z relativní cesty
začínající adresářem, ve kterém je prezentace uložena.Tato cesta zahrnuje název zařízení nebo
jednotky paměťového média.
Podporována je také absolutní cesta k obsahu.
- relativní cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- absolutní cesta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organiation.jpg, …
Obecný formát
Níže uvedený formát a syntaxe bude použit k vytvoření souboru prezentace (prostý text ASCII)
s příponou .alb (.ALB). Příklady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, …
K vytvoření textového souboru by měla být použita následující syntaxe:
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Název prezentace</title>
<audio>adresa_url_audia</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>adresa_url_snímku_1</slide>
<slide>adresa_url_snímku_2</slide>
<slide>adresa_url_snímku_3</slide>
<slide>adresa_url_snímku_4</slide>
<slide>adresa_url_snímku_5</slide>
<slide>adresa_url_snímku_6</slide>
...
<slide>adresa_url_snímku_N-1</slide>
<slide>adresa_url_snímku_N</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
53
CS
CS
Příloha 3 (pokračování)
Podporované značky XML
Následující tabulka popisuje syntaxi XML.
Název značky
Použití
Popis
philips-slideshow
povinné
Označení prezentace Philips včetně verze.
title
nepovinné
Název playlistu.
audio
nepovinné
Údaj audio-URL následující za touto značkou určuje hudbu
přehrávanou na pozadí během prezentace snímků.
Jedinými platnými odkazy jsou jednotlivé skladby nebo playlist
(.mu3 & .pls). Odkazy na jakékoli jiné soubory nespustí
reprodukci hudby. Pokud je odkazem jedna skladba, bude vždy
opakována tato skladba. Pokud je odkaz na playlist, budou se
postupně přehrávat skladby z playlistu. Po jeho celém přehrání
se celá sekvence přehraje znovu.
slide-duration
nepovinné
Výchozí délka zobrazení snímku (v krocích po 0,1 vteřiny).TV
aplikace nemusí tuto značku podporovat.TV aplikace může
vnutit použití jednoho z předdefinovaných intervalů zobrazení.
slides
povinné
Identifikuje snímky, které se mají prezentovat.
slide
nepovinné
Určuje adresu URL jednotlivých snímků prezentace.
54
Příloha 4 - Televizor Philips – Problémy s digitálními fotoaparáty a zařízeními USB
Poznámky:
- Nejnovější verzi tohoto dokumentu lze nalézt na stránkách technické podpory společnosti Philips
(www.philips.com/support).
- Software vašeho televizoru je možné aktualizovat. V případě potíží nejprve zkontrolujte, zda je
v televizoru instalován nejnovější software. Nejnovější verzi software spolu s instrukcemi naleznete
na stránkách technické podpory Philips. K nalezení této dokumentace a dalších souvisejících
souborů použijte typové číslo vašeho televizoru.
- Společnost Philips nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
jakékoli problémy vzniklé v souvislosti s obsahem tohoto dokumentu. Chyby, na které společnost
Philips upozorníte, budou co nejrychleji zpracovány a opravy publikovány na stránkách technické
podpory společnosti Philips.
Problémy s digitálním fotoaparátem
Pokud nepracuje spojení USB mezi digitálním fotoaparátem a televizorem, můžete zkusit vyřešit
problém pomocí následujících řešení.
- Ujistěte se, že je digitální fotoaparát zapnutý a ověřte správnou konfiguraci digitálního fotoaparátu
(další informace viz příručka k digitálnímu fotoaparátu).
- Některé fotoaparáty umožňují vypnout rozhraní USB. Před připojením k TV se ujistěte, že je
rozhraní USB zapnuté.
- Pokud je fotoaparát vybaven pouze interní pamětí (žádná vyjímatelná paměťová karta), můžete
pomocí počítače zkusit manuálně zkopírovat obsah na paměťové zařízení USB.
- Některé fotoaparáty umožňují přepínat mezi režimy PTP (Picture Transfer Protocol – protokol
pro přenos snímků) nebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“ nebo „PC Drive“ (kdy fotoaparát
funguje jako vyjímatelný disk). Ujistěte se, že je fotoaparát přepnut do režimu „USB Mass Storage“
nebo „PC Drive“.
- Pokud fotoaparát podporuje různá nastavení rozhraní, vyzkoušejte je jedno po druhém, nebo se
obraťte na prodejce fotoaparátu a nalezněte správné nastavení.
Problémy s paměťovým zařízením USB
- Zařízení připojená k portu USB televizoru musejí být v souladu se specifikacemi „Mass Storage
Class“. Pokud zařízení (digitální fotoaparát, MP3 přehrávač, přenosný pevný disk...) není v souladu se
specifikacemi „Mass Storage Class“, nebude toto zařízení prohlížečem instalovaným v televizoru
detekováno.
- Podporovány jsou následující specifikace Mass Storage Class:
Implementace televizoru vychází z přehledu „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification
Overview“ (v1.2, 23. června 2003), včetně všech dokumentů zmíněných v tomto dokumentu.
Dokument lze nalézt na webových stránkách věnovaných standardizaci USB (www.usb.org).
Plná podpora standardu USB Mass Storage Class Bulk-Only Trasfer (bInterfaceProtocol = 50h).
Plná podpora standardu SubClass Code = 05h; specifikace SFF-8070i.
Plná podpora standardu SubClass Code = 06h; sada příkazů SCSI transparent.
- V případě paměťových zařízení USB s velkým objemem může prohlížeči v televizoru trvat přístup
k požadovanému souboru delší čas.
- Používáte-li přenosný pevný disk USB:Vzhledem k velké spotřebě energie přenosných pevných disků
doporučujeme použít externí napájení, aby byla zaručena správná funkce za všech okolností.
55
CS
Příloha 5 - Problémy s připojeným externím zařízením vybaveným konektorem HDMI
CS
Poznámka:Teletext nebude k dispozici u přístrojů připojených pomocí HDMI.
Konektor HDMI IN umožňuje následující režimy zobrazení pro televizor a monitor:
HD Standard Definition TV (SDTV)
Enhanced Definition TV (EDTV)
640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p
High Definition TV (HDTV)
1920 x 1080i
1280 x 720p
PC VGA
SVGA
XGA
-
-
56
640 x 480i
720 x 480i
720 x 576i
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
V případě potřeby, můžete pomocí kurzorových tlačítek nastavit pozici obrazu do středu obrazovky.
Pokud je do televizoru z digitálního zařízení připojeného ke vstupu HDMI přiváděn signál PCM
audio s ochranou proti kopírování, může být vzhledem k požadavkům na ochranu autorských práv
odpojen výstup Digital audio output televizoru.
Televizor podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).Tento systém
zabraňuje kopírování obsahu DVD vystupujícího prostřednictvím výstupu HDMI. Zajišťuje
zabezpečené digitální propojení mezi zdrojem obrazu (DVD, počítač, apod.) a televizorem. Obsah je
ve zdrojovém externím zařízení zakódován, aby se zabránilo neoprávněnému kopírován.
Správná funkce je garantována pouze se spotřebními produkty kompatibilními s rozhraním HDMI.
Omezte délku kabelu na max. 5m.
U digitálních externích zařízení jiných výrobců je možnost různých výstupních standardů, které
mohou způsobovat televizoru potíže se správným zobrazováním.
V případě, že není detekován žádný signál ze zařízení HDMI, zařízení HDMI vypněte a znovu
zapněte.
Pro dosažení nejlepšího zážitku ze sledování doporučujeme zapnout přehrávač DVD, zařízení BlueRay nebo zařízení HD Set-Top Box na nejvyšší možné podporované režimy zobrazení.
Rejstřík
active control ........................... 16
aktualizace softwaru .......... 30,50
ambilight .................................... 19
anténa........................................... 4
asistent nastavení ..................... 10
audio přijímač........................... 45
automatický formát................. 16
automatické nastavení............. 26
automatické vypnutí................ 22
avl ............................................... 18
barevná tlačítka .......................... 5
barevný tón ............................... 15
barva........................................... 14
baterie.................................... 4, 58
bezpečnostní upozornění......... 2
boční konektory ...................... 38
časový spínač ............................ 23
dálkové ovládání ......................... 5
dekodér ..................................... 29
delta hlasitost ........................... 18
demo .......................................... 24
digital natural motion ............. 15
DNR ............................................15
dynamický kontrast ................. 15
ekvalizér..................................... 17
formát obrazu .......................... 16
formát prezentace ................... 53
fotoaparát.................................. 38
hlasitost .........................................5
hlasitost do sluchátek ............. 18
hodiny ......................................... 7
hra ......................................... 38,42
hypertext................................... 36
informace na obrazovce ........... 6
jas ................................................ 14
jazyk na obrazovce .................... 9
jemné ladění.............................. 26
konektor DVI...................... 42,44
konektor HDMI ....................... 42
konektor SCART .......... 40,41,45
konektor usb ............................ 38
kontrast ..................................... 14
kód PIN...................................... 23
kurzorová tlačítka ...................... 5
menu
menu
menu
menu
Instalace..........................
Nastavení obrazu .........
Nastavení zvuku............
Předvolby .......................
25
14
17
28
CS
menu Rychlý přístup ................. 7
menu Teletext ........................... 36
uložení kanálů........................... 26
umístění ..................................... 28
nahrávání televizního progr. ..
nastavení TV menu ..................
navigace v jednotlivých menu
název programu .......................
46
12
11
28
údržba obrazovky ...................... 2
úprava menu Funkce............... 22
odinstalování.............................
odstín .........................................
odstraňování problémů ..........
osobní barvy .............................
osobní zabarvení......................
ostrost........................................
27
14
48
21
15
14
PC.................................................44
pixel plus ....................................15
prohlížeč multimédií ............... 32
předchozí kanál .......................... 6
předvolby jazyka ...................... 25
přehled zadního panelu .......... 38
přehrávač DVD ........................ 42
přeinstalování............................ 27
přejmenování ............................ 27
přeskupení seznamu
čísel kanálů ............................. 27
přesun progr. ............................ 27
připojení .................................... 37
při prvním zapnutí ..................... 9
VCR .............................................40
videokamera ............................. 38
volba země ................................ 25
vyhledání kanálů....................... 25
vyvážení...................................... 17
výběr připojeného zařízení.... 46
výběr zapojení .......................... 29
zadat kód ................................... 23
zapnutí televizoru ...................... 8
zařízení usb ............................... 32
zesilovač domácího kina......... 45
změňte kód .............................. 23
zvuk I/II ...................................... 17
zvýšení sytosti barev ............... 16
recyklace.................................... 58
redukce MPEG ......................... 16
rekordér DVD .................... 40,41
resetování na tovární
nastavení ................................. 30
rodičovský zámek .................... 23
ruční instalace........................... 26
satelitní přijímač....................... 43
senzor osvětlení....................... 16
seznam kanálů..................... 11,31
sluchátka .................................... 38
surround režim ........................ 17
teletext ...................................... 35
teletext 2.5................................ 28
teletextové stránky T.O.P. ...... 35
titulky ......................................... 22
tlačítka audio zařízení ............. 38
tlačítka videozařízení .............. 38
tlačítko menu............................ 11
tlačítko oblíbené ...................... 35
tlačítko OK ................................. 5
tlačítko option ............................ 7
tlačítko pohotovostního
režimu........................................ 5
tlačítko pro vypnutí zvuku ....... 5
tovární nastavení...................... 30
57
Recyklace
CS
Recyklace
Likvidace baterií
R Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci.
Informace o správné likvidaci získáte od místních
úřadů.
Dodané baterie neobsahují těžké kovy - rtuť ani
kadmium. Informujte se prosím, jak likvidovat
vybité baterie v souladu s místními předpisy.
Likvidace starého výrobku
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které je možné recyklovat
a znovu použít.
Je-li výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se
na něj vztahuje směrnice EU 002/96/EC.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků. Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Informace o výrobku
- Je-li televizor v pohotovostním režimu, spotřebovává energii. Spotřeba energie přispívá ke znečištění
vzduchu a vody. Velmi nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu.
- Technické údaje: viz leták k výrobku na stránkách www. philips. com/support.
- Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na linku podpory zákazníkům ve vaší zemi.
Příslušná telefonní čísla a adresy naleznete v přiloženém informačním materiálu „Worldwide
guarantee“.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising