Philips 32PF9956/12 User manual

Philips 32PF9956/12 User manual
Obsah
Potřebujete poradit?
Pokud Vám tento návod
a kapitola "Tipy" nepomohou
vyřešit problém s televizorem,
obraťte se na zákaznické
centrum nebo servisní středisko
firmy Philips v daném státě. Více
informací naleznete v přiloženém
záručním listu. Před zavoláním si
připravte číslo modelu a sériové
číslo. Tyto údaje naleznete na
zadní straně televizoru nebo na
obalu.
Model: 32PF9956
Sériové č.: ...............................................
Údržba obrazovky
Viz str. 25.
Díky stálému zlepšování výrobku může
být návod změněn bez upozornění.
RSměrnice o nakládání s odpady
Firma Philips vynakládá velké úsilí, aby
vyráběla s ohledem na životní
prostředí. Tento televizor obsahuje
materiály, které mohou být recyklovány
a znovu použity. Po ukončení životnosti
přístroje může specializovaná firma
vyřazené televizory rozebrat a oddělit
materiály, které je možné znovu
použít. Tím se snižuje množství
materiálu, které musí být vyhozeno.
Tento televizor obsahuje malé
(povolené) množství rtuti. Zajistěte
likvidaci televizoru dle platných
nařízení.
POZOR!
V přístroji je vysoké
napětí. Před odejmutím
krytu nutno vyjmout
vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.
Příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ovládací prvky na pravé straně televizoru . . . . . . . . . . . . . 2
Dálkové ovládání RC4304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Používání menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavení televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Volba v menu jazyka a státu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uložení televizních programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatická nastavení
6
Pojmenovávání TV kanálů
6
Změna pořadí
7
Manuální instalace
7
Menu Základní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Menu Zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu Dekodér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Demo – Ukázka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Menu TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Menu Obraz
11
Zvuk
12
Menu Funkce
14
Průvodce teletextem/textem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zapnutí/vypnutí teletextu
15
Volba stránky teletextu
15
Předchozí vybraná stránka teletextu
15
Hlavní stránka teletextu
15
Výběr podstránek
15
Obraz/teletext
15
Zvětšení stránky teletextu
15
Hypertext
15
Průvodce Teletextem
16
Funkční tlačítka
16
Menu teletextu
17
Čtení z digitálních paměťových médií . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vložení paměťové karty
18
Vyndání paměťového média
18
Menu Prohlížeč obsahu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Připojení externích zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rekordér (vcr-dvd+rw)
20
Další přístroje (kromě digitálních přístrojů)
20
Digitální zařízení (DVD, digitální set top box)
21
Vícekanálový receiver s prostorovým zvukem
21
Konektor HDMI (High Definition Multimedia Interface)
21
Připojení externího subwooferu
22
Konektory na straně televizoru
22
Výběr připojeného zařízení
23
Rekordér s EasyLink
23
Nahrávání s EasyLink rekordérem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tlačítka pro ovládání audio a video zařízení . . . . . . . . . . 24
Tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Funkce EasyLink je založena na principu ovládání na "jeden dotyk". Znamená
to, že je současně provedeno více povelů na televizoru i rekordéru za
předpokladu, že oba podporují technologii EasyLink a jsou propojeny
přiloženým Scart kabelem.
1
Příprava
& Upevnění na zeď / stojan
‘ Připojení dalších zařízení je popsáno na straně
Informace o tom, jak připevnit držáky na zeď
a smontovat stojan, naleznete v přiloženém
letáku. Ujistěte se, že jsou držáky dostatečně
připevněny.
Hmotnost televizoru (včetně balení) je
ca 20 kg.
Poznámka: Jiné (nepřiložené) stojany jsou
dodatečné příslušenství. Obraťte se na prodejce.
é Umístěte nebo zavěste televizor na požadované
místo a ujistěte se, že je zajištěna dostatečná
cirkulace vzduchu ventilačními otvory.
Neumísťujte televizor do uzavřeného prostoru,
jako je knihovna.
20. Nejlepší obraz získáte, pokud použijete pro
propojení televizoru, rekordéru a antény
přiložený kabel.
( Zapojte konektor napájecího kabelu do zdířky
na zadní straně televizoru a druhý konec do
zásuvky ve zdi. Napájecí napětí musí být mezi
198 – 264 V.
Nestavějte televizor na napájecí vodič.
Zabráníte poškození vodiče a tím úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
§ Dálkové ovládání: Vložte 2 přiložené baterie
(typ R6-1,5V).
Přiložené baterie neobsahují
těžké kovy, rtuť a kadmium.
Ověřte si, jak se použité
baterie likvidují.
è Zapnutí televizoru: Stiskněte tlačítko napájení
Neumísťujte televizor do blízkosti otevřeného
ohně, např. svíček, ani je na přístroj nestavte.
Zabráníte tak poškození televizoru.
Nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření nebo dešti.
“ Zapojte konektor antény do zdířky x na
spodní straně televizoru.
B na pravé straně televizoru.
Na přední straně televizoru se rozsvítí modrá
kontrolka a zapne se obrazovka. Pokud je
televizor v pohotovostním režimu (červená
kontrolka), stiskněte tlačítka –P+ nebo tlačítko
B na dálkovém ovládání.
Ovládací prvky na pravé straně televizoru
Pokud se dálkové ovládání ztratí nebo je rozbité,
můžete i nadále provádět základní nastavení tlačítky na
pravé straně televizoru.
Stiskněte:
• tlačítko + V - pro nastavení hlasitosti;
• tlačítko + P/CH - pro přepínání programů nebo
vstupů.
V
MENU
Obraz
TV
Konfigur.
Ukažky
Konec
2
Zvuk
P/CH
Funkce
B
Stiskem tlačítka MENU vyvoláte hlavní menu bez
dálkového ovládání.
Stiskněte:
• tlačítko + V - a tlačítko + P/CH - pro výběr položek
menu v pořadí, jaké je zobrazené na obrázku;
• tlačítko MENU pro potvrzení výběru.
Poznámka:
Pokud vyvoláte menu tlačítkem MENU na pravé straně
televizoru, můžete ho opustit pouze volbou položky Konec.
Najeďte na položku Konec a stiskněte tlačítko MENU.
Dálkové ovládání RC4304
Poznámka: Většina funkcí je vyvolána jedním stiskem tlačítka. Druhým stiskem je funkce vypnuta. Pokud má tlačítko
více funkcí, zobrazí se malý seznam. Opakovaným stiskem tlačítka vyberete další položku v seznamu. Seznam
automaticky zmizí po 6 sekundách nebo po stisku tlačítka OK.
B Pohotovostní režim
Stiskem tlačítka zapnete nebo
vypnete televizor do pohotovostního režimu. Po vypnutí do
pohotovostního režimu se na
obrazovce rozsvítí červená
kontrolka.
Poznámka: Televizor není úplně vypnutý,
dokud není fyzicky odpojen od zásuvky.
AMP DVD/R TV SAT AUX
Viz 'Tlačítka pro ovládání audio
a video zařízení', str. 24.
B
v Výběr připojeného zařízení
Viz str. 23
AMP DVD/R TV SAT AUX
†
®ºÒ‡π†
Tlačítka pro ovládání audio
a video zařízení, viz str. 24.
v
Select
Ò
‡
π
®
Ì
x Pixel Plus demo zapn//vypn.
Stiskem tlačítka zapnete nebo
vypnete Pixel Plus demo. Na
pravé straně obrazovky je Pixel
Plus zapnuto.
º
® Rychlé nahrávání
b
æ
Viz kapitola Nahrávání s EasyLink
rekordérem, str. 23.
®
U Zobrazení času
®
OK
b Teletext zapnuto/vypnuto,
®
viz str. 15
Zobrazení času na obrazovce.
OK Stiskem tlačítka
®
Q Režim prostorového zvuku
Virtual Dolby Surround
Optimální nastavení, pokud máte
k dispozici Dolby Surround
signál.Tato funkce umožňuje plně
si vychutnat efekty Dolby
Surround Pro Logic a přehrát
zvukové efekty určené pro zadní
reproduktory.Viz menu Zvuk,
3D efekty, str. 12. Pokud je
připojen DVD přehrávač nebo
CD přehrávač (viz Připojení
dalších zařízení, str. 21), můžete si
vychutnat prostorový zvuk
Virtual Dolby Digital.
Poznámka: Stejný výběr je
k dispozici v menu Zvuk, Prostorový
zvuk, str. 12.
Ì nemá žádnou funkci
æ Průvodce Text zapn./vypn.
Viz str. 16.
= Menu Prohlížeč zapn./vypn.
Viz str. 18.
Browser
=
+
+
V
• potvrdíte volbu, pokud jste
v menu.
• zobrazíte seznam programů
MENU
¬
P
MENU Hlavní menu zapn./vypn.
viz str. 5
-
-
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
0
Výběr programu
Prohlížení programů a vstupů
uložených v seznamu
nejoblíbenějších programů.
0/9 Číselná tlačítka
Volba programu. Druhé číslo
u dvoumístných čísel programů
zadávejte, dokud je zobrazena
pomlčka.
Active Control
b
h
q
0 Inteligentní prohlížení
Toto tlačítko umožňuje
jednoduché přepínání mezi 2 až 9
různými televizními programy
nebo vstupy.Viz Základní, Smart
surf, str. 8.
Stiskem tlačítka OK nebo
vyčkáním zmizí menu
z obrazovky.
V Nastavení hlasitosti.
¬ Vypnutí nebo zapnutí zvuku.
3
i Informace na obrazovce
Po stisku tlačítka se na obrazovce zobrazí informace o vybraném kanálu
a programu (pokud jsou k dispozici).
B
AMP DVD/R TV SAT AUX
†
v
Select
Ò
‡
π
®
Ì
º
b
æ
OK
®
MENU
+
+
V
¬
P
-
-
b Duální obrazovka
& Stiskem b se na pravé straně obrazovky zobrazí teletext.
é Stiskem b je dvojité zobrazení vypnuto.
h Aktivní řízení
Stiskem tlačítka h můžete přepínat nastavení aktivního řízení mezi Vyp.,
®
Browser
=
Pokud máte zobrazeno menu stiskněte i pro informaci o vybrané
položce.
Poznámka: Pomocí tlačítka q můžete zvětšit stránky teletextu. Viz též str. 15.
®
®
Informace o menu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
0
Minimum, Střední nebo Maximum.Více naleznete na str. 11, menu
Obraz. Nastavení obrazu jsou optimalizována plynule a automaticky a není
možné je měnit.
Stiskem tlačítka OK menu vypnete.
q Formát obrazu
Opakovaným stiskem tlačítka nebo stiskem tlačítka nahoru/dolůmůžete
změnit formát obrazu: Automatický formát, Superzoom (zvětšený obraz),
4:3, Rozšířený obraz 14:9 nebo 16:9, Zvětšení titulků a Širokoúhlý obraz.
Autom.formát
Super zoom
4:3
Rozšiřený obraz 14:9
Active Control
b
h
q
Rozšiřený obraz 16:9
Zvětšení titulků
Širokoúhlý obraz
Automatický formát vyplní obrazovku tak, jak je to maximálně možné.
V případě, že jsou titulky na černém pozadí, Automatický format titulky
zviditelní.
V případě, že je horním rohu zobrazeno na černém podkladu logo
vysílače, logo z obrazovky zmizí.
Super zoom (maximální zvětšení) odstraní černé pruhy na stranách
programu vysílaného ve formátu 4:3 s minimálním rušením.
V režimech Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Super zoom nebo
Zvětšení titulků můžete zviditelnit titulky stiskem tlačítka nahoru/dolů.
4
Používání menu
& Stiskem tlačítka MENU na dálkovém ovládání vyvolejte
hlavní menu.V kterémkoliv okamžiku můžete menu opustit
stiskem tlačítka MENU nebo zvolením položky Konec
a stiskem tlačítka OK.
Poznámka: Pokud jste připojili nějaké zařízení s funkcí EasyLink,
zobrazí se více položek.
B
Obraz
AMP DVD/R TV SAT AUX
†
v
Tlačítko
nahoru/dolů/
doprava/doleva
pro volbu
nastavení
Select
Ò
‡
π
®
º
b
æ
®
OK
®
Tlačítko OK
pro potvrzení
volby
Návrat nebo
zapnutí/vypnutí
hlavního menu
®
®
Browser
=
MENU
+
+
Stiskem tlačítka i získáte
informace o vybrané položce
menu.
Zvuk
Funkce
TV
Konfigur.
Ukažky
Konec
é Pomocí tlačítek doleva/doprava vyberte Obraz, Zvuk nebo
Funkce. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte TV, Konfigur.
nebo Ukázky.
Poznámka: Ne vždy se na obrazovce zobrazí všechny položky
menu (znázorněno skupinkou modrých balónků). Pomocí tlačítka
dolů nebo doprava můžete vybrat ostatní položky.
“ Pomocí tlačítka doleva/doprava zvolte položku v menu.
‘ Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte položku, kterou chcete
nastavit.
Poznámka: Položky, kterou nejsou dočasně dostupné nebo nejsou
relevantní, jsou zobrazené světle šedou barvou a nemohou být
vybrány.
Nastavení televizoru
Menu Konfigurace obsahuje následující položky:
Základní
Instalace
Manuální
nastavení
Zdroj
Dekodér
Konfigur.
EasyLink
Pokud je rekordér vybaven funkcí EasyLink, automaticky se během nahrávání přenášejí informace o jazyku, státu
a dostupných programech.
Volba v menu jazyka a státu
Instalace
Konfigur.
Jazyk
Země
Autom. nastavení
Zadání názvu
Přesun programu
Čeština
Dansk
Deutsch
Instalace
Konfigur.
.....
Země
......
Rakousko
Belgie
Česká rep.
& Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
é Stiskem tlačítka dolů vyberte Konfigurace.
“ Stiskem tlačítka doprava vyberte Instalace.
‘ Stiskem tlačítka dolů vyberte Jazyk a stiskem tlačítka
doprava vstupte do seznamu. Pomocí tlačítka nahoru/dolů
vyberte požadovaný jazyk. Stiskem tlačítka OK zadání
potvrďte.
( Stiskem tlačítka dolů vyberte Země a stiskem tlačítka
doprava vstupte do seznamu. stiskem tlačítka OK zadání
potvrďte.
§ Vyberte stát, ve kterém je televizor zapojen. Pokud žádný
stát nevyhovuje, vyberte Další.
è Pokračujte v menu Instalace.
5
Uložení televizních programů
Po správném nastavení jazyku a státu můžete začít vyhledávat a ukládat televizní programy dvěma způsoby:
pomocí funkce Automatická nebo Manuální instalace (ladění jednotlivých programů je popsáno dále).
Automatická nastavení
Instalace
Konfigur.
.....
.....
Autom. nastavení
Stop/Start
& Zvolte Autom. nastavení v menu Instalace.
Poznámka: Všechny programy musí být odemčené, jinak
automatická instalace neproběhne správně. Pokud je požadováno,
zadejte kód pro odemknutí všech programů (Viz Televizor, menu
Zvláštní funkce, Dětská pojistka, str. 14).
é Stiskem tlačítka doprava spustíte instalaci.
“ Na obrazovce se zobrazí hlášení Vyhledávání a je
zobrazován průběh vyhledávání.
Jestliže je identifikován systém kabelové televize nebo televizní
program, který vysílá signál ACI (automatická instalace
programu), zobrazí se seznam programů. Bez signálu ACI jsou
programy očíslovány podle nastavení jazyka a státu. Pro
přečíslování je možné použít funkci Reshuffle, viz str. 7.
Provozovatel kabelového nebo vysílacího televizního systému zobrazuje
výběrovou nabídku programů. Její uspořádání a volba položek závisí na
konkrétním provozovateli.Pomocí kurzorových tlačítek proveďte volbu
a potvrďte ji stiskem tlačítka OK.
Pojmenovávání TV kanálů
Instalace
Konfigur.
.....
.....
.....
Zádání názvu
Název programu uloženého v paměti je možné změnit
a nepojmenované programy je možné pojmenovat. Pro
pojmenování programů 0 - 99 může být použito až 5 písmen
nebo čísel.
& V menu Instalace vyberte Zadání názvu a stiskněte tlačítko
doprava.
VCR1
.......
é Vyberte číslo programu.
Poznámka: Podržením tlačítka nahoru/dolů urychlíte pohyb
v seznamu programů.
“ Stiskněte tlačítko doprava.
‘ Pomocí tlačítka nahoru/dolů nastavte znak.
( Pomocí tlačítka doprava vyberte pozici.
§ Vyberte další znak.
è Po ukončení zadávání stiskněte tlačítko OK.
! Po zadání názvu stiskněte opakovaně tlačítko doleva.
ç Vyberte další číslo programu a opakujte kroky “ až è.
Mezera, čísla nebo další speciální znaky jsou umístěny mezi
písmeny Z a A.
6
Změna pořadí
Instalace
Konfigur.
.....
.....
.....
.....
Přesun programu
V tomto menu můžete změnit pořadí uložených televizních
programů.
& V menu Instalace vyberte Přesun programu.
VCR1
BBC2
.........
é Vyberte číslo, které chcete změnit.
Pro potvrzení stiskněte OK.
“ Vyberte jiné číslo, za které jej chcete zaměnit.
Pro potvrzení stiskněte OK.
Manuální instalace
Manuálni nastavení
Konfigur.
Způsob výběru
Systém
Program
Ladění
Jemné ladění
Uložení
Vyhledávání a ukládání televizních programů je prováděno postupně.
Musíte projít každý krok v menu Manuall installation.
& V menu Konfigurace zvolte Manuální nastavení.
é Stiskněte tlačítko dolů.
Poznámka: Vyhledání nebo přímé zadání televizního programu.
Pokud znáte frekvenci nebo číslo C resp. S kanálu, zadejte tato 2
nebo 3 čísla udávající frekvenci nebo kanál pomocí číselných tlačítek 0
až 9 (resp. 048). Stiskem tlačítka dolů pokračujte.
Tento postup opakujte pro každý televizní program.
7
Menu Základní
Základní
Konfigur.
Smart surf
Oblíbené programy
Tovární nastavení
OSD
Název Programu
Teletext 2.5
Zadat/Změňte kód
Automat. surround
Externí subwoofer
Menu Konfigurace obsahuje položky, které mění nastavení funkcí
televizoru, zvláštních funkcí, služeb nebo připojených přístrojů.
Menu Základní umožňuje změnit nastavení, která jsou používána jen
zřídka.
Menu Zdroj umožňuje nastavit vstup.
Menu Dekodér umožňuje definovat jedno nebo více čísel programu
jako čísla programů dekodéru.
Stiskem tlačítka i na dálkovém ovládání získáte informace
o zvolené položce.
Smart surf - Inteligentní prohlížení
& Vyberte Smart Surf.
é Pomocí tlačítek doleva/doprav vyberte:
• 2 programy, pokud chcete pomocí tlačítka 0 přepínat mezi
právě sledovaným a předchozím programem.
• 9 programů, pokud chcete pomocí tlačítka 0 vyvolat seznam
9 programů, které mohou být vybrány.
Přidání/odebrání programu nebo vstupu do seznamu
programů
Nastavte program nebo vstup, který chcete přidat nebo
odebrat. Stiskněte tlačítko 0 a stiskem tlačítka doprava
program/vstup přidejte nebo odeberte.
Poznámka: Pokud je již v seznamu 9 programů/vstupů, nejspodnější
zmizí.
Oblíbené programy
& Vyberte Oblíbené programy.
é Stiskem tlačítka doprava vstupte do seznamu programů.
“ Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte číslo programu.
‘ Stiskem tlačítka OK určete, zda bude televizní program označen
jako oblíbený nebo ne.
( Opakujte kroky “ a ‘ pro každý program nebo vstup, který
chcete k oblíbeným programům přidat nebo odebrat.
Tovární nastavení
Tato funkce změní všechna nastavení obrazu a zvuku na původní
hodnoty (z výroby), ale zachová nastavené programy.
OSD (On Screen Display)
& Vyberte OSD.
é Pomocí tlačítka doprava vyberte Normální nebo Minimum.
Normální aktivuje trvalé zobrazení čísla programu a navíc
zobrazuje informace o televizním programu. Minimum aktivuje
omezené zobrazení informací o programu.
Poznámka: Pokud jsou titulky zapnuté, viz Zvláštní funkce, str. 14,
nebude zobrazeno číslo programu.
8
Název programu
Vyberte položku Název programu na Ano nebo Ne.
Pokud zvolíte Ano, po zvolení televizního programu nebo stisku
tlačítka i na dálkovém ovládání se může u stanic, které vysílají
i teletext, zobrazit název stanice nebo název programu.
Teletext 2.5
Některé vysílané programy nabízejí při vyvolání teletextu
možnost zobrazit více barev, jinou barvu pozadí nebo hezčí
obrázek na pozadí.
& Vyberte Teletext 2.5
é Stiskem tlačítka doprava vyberte položku Teletext 2.5 Zap.
Tím je funkce zapnutá a můžete využít její možnosti.
“ Dalším stiskem tlačítka doprava můžete funkci opět vypnout –
Teletext 2.5 Vyp, tzn. zobrazit teletext v klasické podobě.
Nastavení je platné pro všechny programy, které vysílají Teletext
2.5.
Poznámka: Přepnutí mezi normálním teletextem a verzí 2.5 může
trvat několik sekund.
Nastavení/Změna kódu
Funkce Rodič. zámek (viz Televizor, Zvláštní funkce, str. 14)
umožňuje zvolené programy zamknout a zabránit tak, aby je
mohl sledovat někdo jiný. Pro sledování zamknutých programů
musí být zadáno 4místné heslo. Položka Set/Change code
umožňuje vytvořit nebo změnit osobní identifikační číslo (PIN).
& Vyberte Zadat/Změňte kód.
é Pokud nebyl kód ještě zadán, je položka nastavena na Zadat
kód. Pokud byl již kód zadán, je položka nastavena na Změňte
kód. Při dalším postupu následujte instrukce na obrazovce.
Důležité: Postup při zapomenutí hesla!
& Vyberte položku Změňte kód v menu Základní a stiskněte OK.
é Stiskněte tlačítko doprava a zadejte univerzální heslo 8-8-8-8.
“ Stiskněte znovu tlačítko doprava a zadejte nové 4místné heslo.
Předchozí heslo bude vymazán a nové heslo bude uloženo.
Auto Surround – Automatické zapnutí prostorového zvuku
Někdy jsou vysílány speciální signály u programů kódovaných
v systému prostorového zvuku.
Pokud je položka Auto Surround nastavena na Zap., televizor
automaticky zvolí nejlepší zvukový režim.
Poznámka: Pokud je Auto Surround přepnuto na Zap. a přijímaný
signál je zakódován v systému Dolby Pro Logic, je automaticky
nastaven režim Virtual Dolby Surround. Toto automatické nastavení
však může být kdykoliv změněno.
Externí subwoofer
Pokud máte připojen externí subwoofer, nastavte Zap.Více
informací viz Připojení externích zařízení, Připojení externího
subwooferu, str. 22.
9
Menu Zdroje
Střední vstup, Hlasitost středu
Pokud jste k televizoru připojili receiver
s prostorovým zvukem, viz str. 21, reproduktory
televizoru mohou sloužit jako středový
reproduktor. Není již nutné připojovat jiný
středový reproduktor.
Nastavte Vstup pro střed Zap.
Po nastavení Zap můžete pomocí tlačítka
doleva/doprava nastavit hlasitost středového
reproduktoru Hlas. středu.Tímto způsobem je
možné upravit rozdíly v hlasitosti připojeného
receiveru a reproduktorů.
Zdroj
Konfigur.
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI 1
Side
Vstup pro střed
Hlas. středu
Dig. Audio in 1
Toto menu umožňuje zobrazit signál zařízení
připojeného k jednomu z externích vstupů.
& Stiskem tlačítka doprava vstupte do seznamu
zařízení připojených k jednomu z externích
vstupů.
é Stiskem tlačítka nahoru/dolů vyberte
požadované zařízení.
Digital Audio in 1 – Digitální zvukový vstup
Pokud jste připojili digitální zařízení k televizoru
zvukovým kabelem přes zdířku SPDIF IN,
zvolte Dig. Audio in 1.Více informací viz
Připojení externích zařízení, Digitální zařízení,
str. 21.
Jakmile nastavíte vstupní zařízení, např. DVD
přehrávač, bude tento vstup automaticky vybrán,
pokud je dálkové ovládání v režimu DVD, viz str. 3
a pokud stisknete tlačítko v na dálkovém
ovládání.
Menu Dekodér
& Pomocí tlačítka doprava vyberte Dekodér.
é Vyberte Program.
Dekodér
“ Vyberte číslo programu, pod kterým je
Konfigur.
Program
Stav
Pokud je k televizoru připojen dekodér, viz str. 20,
můžete přiřadit jedno nebo více čísel programů
jako čísla programů dekodéru.
Demo – Ukázka
TV
Konfigur.
Ukázky
Konec
Funkce
Automatické demo
.....
10
program dekodéru uložen.
‘ Vyberte Stav.
• Vyberte vstup, ke kterému je dekodér
připojen: Žádný, EXT1 nebo EXT2.
• Vyberte Žádný, pokud nechcete, aby byl
zvolený program aktivován jako program
dekodéru.
Poznámka: Pokud je dekodér připojen k rekordéru
s funkcí EasyLink, vyberte EXT2.
Menu Demo umožňuje představit funkce televizoru
buď postupně nebo v nekonečné smyčce.
Technické
funkce
Pixel Plus
.....
Pokud je zvoleno menu Automatické demo,
automaticky se představí všechny funkce televizoru
v nekonečné smyčce. Stiskem jedné z kurzorových
kláves ukázku ukončíte.
Pokud byla vybrána jedna ze zvláštních funkcí,
zobrazí se tato funkce pouze jednou a menu se
ukončí.
Poznámka: Menu Technické funkce není součástí
nekonečné smyčky a může být zvoleno pouze
samostatně.
Menu TV
Stiskem tlačítka MENU na dálkovém ovládání vyvolejte hlavní menu.
Poznámka: Některé položky nemusí být dostupné, záleží na typu vstupního signálu.
Stiskem tlačítka i na dálkovém ovládání můžete vyvolat informace o zvolené položce menu.
Menu Obraz
Obraz
Zvuk Funkce
TV
Smart obraz
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Odstín
Digitální funkce
Dynamický kontrast
DNR
Zvýš.sytosti barev
(Barevný tón)
Formát obrazu
Active Control
& Stiskem tlačítka doprava vyberte Obraz.
é Pomocí tlačítka dolů/nahoru vyberte v menu Obraz
požadovanou položku.
“ Pomocí tlačítka doprava/doleva proveďte nastavení nebo vstupte
do dalšího menu stiskem tlačítkem doprava. Položky v podmenu
můžete vybírat opět pomocí tlačítka doprava/doleva.
Smart obraz
Položka Smart obraz zobrazí seznam
předdefinovaných nastavení obrazu, která
odpovídají určitému nastavení již z výroby.
Osobní umožňuje provést vlastní nastavení
obrazu.
Poznámka: Televizor Philips Flat TV byl v továrně
nastaven pro jasné prostředí obchodů, které obvykle
používají fluorescentní osvětlení. Neboť osvětlení v
místě použití televizoru u vás doma nebude tak
intenzivní, doporučujeme vám změnit nastavení
obrazu funkcí Smart obraz, tak aby obraz vyhovoval
vašim podmínkám. Většina zákazníků zjistí že
možnost Přirozený je nejvhodnější.
Barevný tón
Tato volba kompenzuje barevné změny u NTSC
vysílání.
Digitální funkce
Nejideálnější nastavení je Pixel Plus.
Pokud máte jiné požadavky, nastavte Standardní.
& Zvolte Active control.
Dynamický kontrast
Nastavení úrovně, při které televizor
automaticky zvýrazní detaily v tmavé, normální
a světlé oblasti obrazu.
DNR
Nastavení úrovně, při které je rušení v obraze
eliminováno.
Formát obrazu
Nastavení velikosti obrazu v závislosti na
formátu vysílaného signálu a nastavení
televizoru.Více informací viz Dálkové ovládání,
str. 4.
Active control – Aktivní kontrola
Televizor neustále vyhodnocuje a koriguje
všechny příchozí signály, aby byla dosažena
maximální kvalita obrazu.
é Stiskem tlačítka doprava vstupte do seznamu
položek Active control.
“ Stiskem tlačítka doprava vyberte některou
z položek Active control: Vyp., Minimum,
Střední nebo Maximum.
Nastavení obrazu jsou automaticky a stále
optimalizována, což je zobrazeno na stupnicích.
Položky menu nemohou být vybrány.
‘ Stiskem tlačítka OK nebo vyčkáním zmizí menu
Active Control z obrazovky.
Zvýšení sytosti barev
Tato volba zajistí živější podání barev a lepší
rozlišení detailů u jasných barevných ploch.
11
Zvuk
& Stiskem tlačítka doprava vyberte Zvuk.
Zvuk
TV
Smart zvuk
Ekvalizér
Hlasitost
Stereo vyvážení
Hlasit. sluchátek
Surround režim
(Zvuk I-II)
(Mono/Stereo)
(3D efekt)
AVL
Delta hlasitost
(Dolby Digital)
é Stiskem tlačítka nahoru/dolů vyberte v menu Sound
požadovanou položku a pomocí tlačítka doprava/doleva ji
nastavte. Nezapomeňte, že normální hodnoty odpovídají středu
ukazatele.
Smart zvuk
Položka Smart zvuk zobrazí seznam předdefinovaných nastavení
zvuku, která odpovídají určitému nastavení Treble (výšky) a Bass
(basy) již z výroby. Položka Osobní umožňuje provést vlastní
nastavení zvuku.
Poznámky:
- Zvuk X je dostupné pouze při vysílání duálního zvukového signálu
- Mono/Stereo je dostupné pouze v případě, kdy je vysílán analogový
stereofonní signál.
Ekvalizér
Tato položka nabízí možnost vybrat preferované frekvence,
které vám při poslechu vyhovují.
Hlasitost
Nastavení hlasitosti.
Stereo vyvážení
Nastavení levého a pravého výstupu tak, aby bylo dosaženo co
nejlepšího stereofonního signálu v místě poslechu.
Hlasitost sluchátek
Toto nastavení umožňuje změnit hlasitost ve sluchátkách.
Surround režim
Změna nastavení režimu pro dosažení více prostorového zvuku.
Zvuk I/II
Změna programu pro nastavení jazyka I nebo jazyka II, pokud
je vysílán duální zvukový signál.
Mono/Stereo
Přepínání mezi mono a stereo signálem, pokud je vysílán.
3D efekt
Zde je možné nastavit úroveň prostorového efektu v režimu
Virtual (3D) Surround, pokud je vysílán prostorový zvuk.
AVL (Automatic Volume Leveler) – Automatické nastavení
hlasitosti
Tato položka umožňuje automatické vyrovnání hlasitosti všech
kanálů a programů pro zajištění stejné hlasitosti. Rovněž
dynamika zvuku je omezena.
Delta hlasitost
Toto nastavení umožňuje korigovat trvalé rozdíly v hlasitosti
mezi televizními programy nebo externími přístroji.
12
Dolby Digital
V případě, že je rozpoznán Dolby Digital signál, můžete nastavit
jeho hlasitost.
Pokud chcete zachovat původní hlasitost, nastavte Dynamický.
Pro omezení hlasitých pasáží a zesílení tichých pasáží zvolte
Standardní. Jestliže chcete zvýšit průměrnou hlasitost, omezit
hlasité a zesílit tiché pasáže, zvolte Komprimovaný.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
‘Dolby 'Pro Logic' a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky Dolby Laboratiories.
Informace o příjmu digitálního signálu vyvolané tlačítkem i
Stiskněte tlačítko i.
Pokud je přehráván digitální zvuk, údaje na obrazovce zobrazují
počet signálů, které jsou zakódované ve zvukovém signálu.Tato
informace je zobrazena 2 čísly: první číslo zobrazuje počet
signálů pro přední reproduktory, druhé číslo počet signálů pro
zadní reproduktory.
Tím je poskytnuta informace o kvalitě prostorového zvuku.
Poznámka: Virtual Dolby Digital TV přehrává zvuk pouze na 2
zabudovaných reproduktorech.
13
Menu Funkce
Funkce
TV
Vyp.
Zap.
Zapnuto bez zvuku
Titulky
Automatické vypn.
Rodič. zámek
Časov. spínač
& Stiskem tlačítka doprava vyberte Funkce.
é Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte položku
menu a tlačítkem doleva/doprava proveďte
nastavení.
Pomocí tlačítka Menu Info i můžete získat
více informací o položkách menu.
Volba titulků
Stránka s titulky musí uložena pro každý
program.
Zapněte teletext a vyberte v obsahu stránku
s titulky.Vypněte teletext.
Při nastavení Titulky zap. budou automaticky
zobrazeny titulky, pokud jsou vysílány. Na
obrazovce je zobrazen symbol, který indikuje,
že je režim titulků zapnutý.
Pokud nastavíte Zapnuto bez zvuku, budou
titulky zobrazeny jen tehdy, pokud je stiskem
tlačítka ¬ na dálkovém ovládání zvuk vypnutý.
Automatické vypn.
Toto zadává dobu, po které se TV automaticky
vypne.
Rodič. zámek
Časový spínač.
Časov. spínač
Omezeno po
Blokov. progr.
Rodičovský zámek. Nyní se zobrazí výzva pro
zadání kódu.
Poznámka: Při každém vstupu do nabídky
Rodičovský zámek musíte váš kód zadat znovu.
Důležité: Zapomněli jste heslo! Viz str. 9.
“ Vyberte jednu z následujících položek v menu
Child lock:
• Omez: Zamknutí všech programů a externích
zařízení.
• Osobní blok.: Stiskněte pravé kurzorové
tlačítko.
VCR1
BBC2
CNN
TVE
π.....
Neděle
Pondělí
.......
Denně
15:45
Vyp.
Zap.
é Stiskem tlačítka doprava vstupte do seznamu
programů.
“ Vyberte program nebo externí přístroj, který
(
é Stiskem tlačítka doprava vstupte do menu
14
Časový spínač
& Stiskem dolního kurzorového tlačítka vyberte
‘
Rodičovský zámek
& Vyberte Rodič. zámek.
Omez.
Osobn. blok.
Uvolnit
Vyberte:
- Omezeno po: Pokud chcete zamknout
všechny programy od určitého času, stiskněte
tlačítko doprava a zadejte čas stiskem tlačítka
nahoru/dolů. Pokračujte stiskem tlačítka
doprava.
Stiskem tlačítka doprava nastavte Zap.
- Blokov. progr. pokud si přejete zamknout
vybrané TV programy nebo externí zařízení.
• Volbou Uvolnit odstraníte všechna zamknutí.
§
è
chcete v požadovaný čas a datum zapnout.
Stiskem tlačítka doprava vyberte den v týdnu
nebo zvolte Denně.
Další stiskem tlačítka doprava vstupte do
nabídky pro zadání času. Čas zadejte číselnými
tlačítky nebo tlačítkem nahoru/dolů.
Vyberte Zap a stiskněte tlačítko doprava.
Stiskem tlačítka MENU ukončete menu.
Poznámka: Nastavení můžete zkontrolovat stiskem
tlačítka i.
Průvodce teletextem/textem
Většina televizních vysílačů vysílá informace přes teletext.Tento televizor má paměť na 1200 stránek,
což umožňuje uložení většiny vysílaných stránek a podstránek a ušetřit tak čas při načítání. Po každé
změně programu je paměť vymazána.
Zapnutí/vypnutí teletextu
Obraz/teletext
Stiskem tlačítka b zapněte teletext.
102
«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC
zobrazíte teletext na pravé straně obrazovky.
é Dalším stiskem tlačítka b vypnete toto
dvojité zobrazení.
CEEFAX
LIONS RECORD ANOTHER WIN
430
Index
100
News
BBC Info
110
Headlines
Children
120
Weather
Cookery
150
Sports
Education
200
Radio
Lottery
230
Travel
Finance
240
Subtitling
Music
280
TV Listings
Cerveny
& Stiskněte tlačítko b. Stiskem tlačítka b
Zeleny
Zluty
300
305
400
415
500
550
888
600
Zvětšení stránky teletextu
Opakovaným stiskem tlačítka q postupně
zobrazíte horní část teletextu, dolní část
teletextu a nakonec teletext v normální
velikosti. Pokud je teletext zvětšený, můžete
text posouvat, řádek po řádku pomocí tlačítka
nahoru/dolů.
Modry
Volba stránky teletextu
- Zadejte požadované číslo stránky číselnými
tlačítky, tlačítkem nahoru/dolů, tlačítkem
doleva/doprava nebo tlačítkem -P+.
- Barevně označenými tlačítky vyberte položku
na spodní straně obrazovky.
Hypertext
&
Předchozí vybraná stránka teletextu
(Možné pouze tehdy, pokud není dostupný seznam
oblíbených teletextových stránek, viz str. 17).
Stiskněte tlačítko 0.
é
“
Hlavní stránka teletextu
Stiskem šedého tlačítka † vyvoláte hlavní
stránku teletextu (většinou str. 100).
Pouze pro T.O.P teletext:
Po stisku tlačítka i bude zobrazen T.O.P
přehled dostupných teletextových funkcí.
Tlačítka nahoru/dolů, tlačítkem doleva/doprava
vyberte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko
OK.
Ne všechny TV programy vysílají T.O.P. teletext.
‘
Pomocí hypertextu můžete rychle přejít na
číslo stránky nebo vyhledat specifické slovo
zobrazené na aktuální teletextové stránce.
Stiskem tlačítka OK zvýrazněte první slovo
nebo číslo na stránce.
Pomocí horního/dolního nebo tlačítka
doprava/doleva vyberte jiné slovo nebo číslo,
které chcete hledat.
Stiskem OK volbu potvrďte. Spustí se
vyhledávání. Na spodní straně obrazovky se
zobrazí hlášení upozorňující na probíhající
vyhledávání nebo hlášení, že slovo nebo stránka
nebyly nalezeny.
Stiskem tlačítka nahoru opustíte hypertext.
Výběr podstránek
Pokud zvolená stránka obsahuje nějaké
podstránky, zobrazí se na obrazovce seznam
dostupných podstránek.
Stiskem tlačítka doleva nebo doprava vyberte
následující nebo předchozí podstránku.
15
Průvodce Teletextem
TV stanice vysílající teletext, mohou také vysílat programového průvodce na jeden den. Pokud
zobrazená stránka programového (o vybraném kanálu) průvodce odpovídá požadavkům VPT
(programování videa teletextem), pak bude možné nahrávat, připomínat a sledovat programy.
& Vyberte televizní kanál na kterém chcete provést funkci Průvodce Teletextem.
é Zapněte teletext.
“ Vyberte stránku průvodce programem (např. stránku TV průvodce)
‘ Stiskněte tlačítko æ.
( Stiskněte tlačítko OK.
§ Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte program a stiskněte funkční tlačítko na dálkovém ovládání
Poznámka: Někdy obsahují vybrané stránky průvodce programem 3místné číslo, které odkazuje na stránku
s více informacemi o programu. V tomto případě se vrátíte zpět do režimu teletextu. Pro návrat na předchozí
stránku stiskněte tlačítko 0 nebo æ na dálkovém ovládání.
è Stiskem tlačítka b vypněte teletext.
Funkční tlačítka
Položky Záznam, Upozornění, Sledování a Přehled, které odpovídají
červenému ®, zelenému U, žlutému Q a modrému Ì tlačítku
na dálkovém ovládání, jsou na spodní straně obrazovky zvýrazněné.
Vyberte pořad a stiskněte jedno z funkčních tlačítek.
B
Záznam : Naprogramování nahrávání z video/DVD rekordéru (pokud
jsou vybavené funkcí
AMP DVD/R TV SAT AUX
†
v
Select
Ò
‡
π
®
º
b
æ
®
®
OK
®
®
Browser
=
MENU
+
+
V
¬
1
16
P
-
-
2
3
NEXTVIEWLINK
a připojené na vstup EXT2).
Upozor. (upozornění): Automatické zapnutí televizoru, pokud je
®
U
Q
Ì
v daném čase v pohotovostním režimu nebo zobrazení hlášení,
pokud je televizor zapnutý.
Poznámky:
- Po zvolení funkcí Record nebo Remind se zobrazí malé menu, ve kterém
můžete nastavit interval: jednou, denně nebo týdně nebo vymazat
předchozí nastavení. Přednastaveno je jednou. Pro potvrzení frekvence
stiskněte tlačítko OK.
Pro nastavení intervalu použijte tlačítko doleva/doprava.
Pokud se zobrazí hlášení Nenalezen žádný program, vyberte program
a stiskněte OK.
- Vedle programu, který je nastaven pro nahrávání nebo připomenutí, je
zobrazena barevná značka (červený sloupeček pro nahrávání, zelený
sloupeček pro připomenutí).
- Jednomu programu je možné přiřadit nahrávání i připomenutí.
Sled. (sledování): Sledování nastaveného a právě vysílaného programu.
Přehl. (přehled):Toto menu zobrazí seznam programů, které jsou
označené pro připomenutí a nahrávání.Toto menu je možné použít
pro změnu nebo odstranění označených programů.
menu.
“ Stiskem tlačítka doprava zvolenou položku
vyvolejte.
Ladění
Tato funkce umožňuje vyhledávání náhodných
slov na stránkách teletextu.
& Stiskněte tlačítko doprava.
é Vyberte znak stiskem tlačítka nahoru/dolů.
“ Stiskem tlačítka doprava postupte na další znak.
‘ Zadejte následující znak.
( Po ukončení stiskněte tlačítko OK.
§ Pokud je slovo nalezeno, je na stránce
zvýrazněno.
Stiskem tlačítka OK pokračuje vyhledávání
zadaného slova.
è Pro ukončení vyhledávání a opuštění
teletextové stránky stiskněte opakovaně
tlačítko nahoru, dokud se na čísle stránky
nezobrazí symbol tlačítek výběru.
Odkrýt
Zobrazení/skrytí skrytých informací na stránce,
jako jsou např. řešení hádanek a hlavolamů.
Stiskem tlačítka doprava položku aktivujte.
Opakování podstránek (pokud je dostupné)
Automatické střídání podstránek.
Stiskem tlačítka doprava funkci
zapínáte/vypínáte.
Oblíbené
Tato nabídka umožňuje vytvořit seznam 8
oblíbených teletextových stránek vybraných
z různých programů.
Jazyk
Pokud znaky zobrazované na stránkách
teletextu neodpovídají místní řeči, máte
možnost změnit jazykovou skupinu.
Stiskem tlačítka doprava vyberte Skupina 1
nebo Skupina 2.
Menu teletextu
& Zapněte teletext a stiskem tlačítka MENU
vyvolejte menu.
Odkrýt
Mon 05 Feb 16.35.22
Oblíbený
Ladění
Opakování
podstr.
LIONS
RECORD
ANOTHER WIN
430
Jazyk
Index
100
News
300
BBC Info
110
Headlines
305
Children
120
Weather
400
CNN
150
Sports
415
BBC1
200
Radio
500
BBC2
230
Travel
550
ARTE
240
Subtitling
888
BBC
Cerveny
CEEFAX
Zeleny
Zluty
Modry
é Stiskem tlačítka nahoru/dolů vybírejte položky
Přidání teletextové stránky do seznamu:
& Vyberte si oblíbenou teletextovou stránku.
é V menu teletextu vyberte položku Favourite
Stiskem tlačítka MENU opustíte menu
teletextu.
a stiskem tlačítka doprava vstupte do seznamu.
“ Dalším stiskem tlačítka doprava přidáte stránku
do seznamu.
‘ Stiskem tlačítka MENU si můžete prohlížet
aktuální stránku.
Vyvolání oblíbené stránky ze seznamu:
Pokud máte zobrazený teletext, stiskem tlačítka
0 můžete procházet jednotlivé oblíbené
stránky odpovídající aktuálnímu programu.
Poznámka: Zobrazeny mohou být pouze stránky
odpovídající aktuálnímu programu.
17
Čtení z digitálních paměťových médií
Díky dvěma vstupům na paměťové karty a USB portu je možné
načítat data uložená na paměťových médiích.
Pro zobrazení JPEG souborů nebo přehrání MP3 a MP3 Pro
zvukových souborů je možné použít různé typy karet (Compact
Flash I & II, Memory stisk, SD Card/Mini SD Card, Smart Media,
Micro Drive, MultiMedia Card).
DIGITAL
MEDIA
READER
USB
Poznámky:
- Podporována jsou pouze paměťová média ve formátu FAT/DOS.
- Pokud váš digitální fotoaparát není podporován, zkuste následující řešení:
• Ujistěte se že váš fotoaparát je zapnut a zkontrolujte jeho správnou
konfiguraci (podle návodu k vašemu fotoaparátu)
• Vyjměte paměť ovou kartu z vašeho fotoaparátu a vložte ji do otvoru
pro paměťovou kartu
Více informací najdete na www.philips.com/support.
- Společnost Philips nenese zodpovědnost pokud USB zařízení nebo
paměťová karta není podporována.
Díky prohlížeči je možné procházet obsah různých souborů, adresářů,
hudebních nebo obrázkových kolekcí, které jsou uložené na vložené
paměťové kartě nebo připojené přes USB zařízení. Můžete rovněž
automaticky zobrazovat obrázky nebo vytvořit playlist.
B
AMP DVD/R TV SAT AUX
Vložení paměťové karty
†
v
Select
Ò
‡
π
Vložte paměťovou kartu do otvoru na pravé straně televizoru.
Paměťovou kartu pro USB nebo digitální fotoaparát připojte k USB
portu na levé straně televizoru.
Pokud je vložena paměťová karta nebo je připojeno zařízení přes USB
port, automaticky se zobrazí Prohlížeč, viz dále.
®
º
b
æ
®
®
OK
®
Vyndání paměťového média
®
Browser
=
MENU
+
+
Doporučení: Nevyndávejte médium, dokud je načítán nebo
prohlížen obsah.
Stiskem tlačítka = na dálkovém ovládání vypněte menu
prohlížeče.Vyndejte paměťové médium.
Menu Prohlížeč obsahu
Prohlížeč obsahu
Sources
......
Cart slot
......
Portable memory
USB Slot
Camera
Typ obsahu
Pictures memory
Portable
Music
Typ
obsahu
All
files
Pictures
Music
All files
Sbírka
All pictures
Portable
memory > Obrázky
Last played
Collection
Cannes
SkiVšechny
holiday obrázky
level
folder
TopTop
level
folder
Last played
Cannes
Ski holiday 2003
Obrázky
Portable memory > Obrázky > Všechny obrázky
Obrázky
Inform. o obrázku
Pict0023.jpg
150x100
12.02.2003
Stiskněte OK pro přehrávání
18
& Zapněte televizor a vložte paměťovou kartu
é
“
‘
(
nebo připojte USB zařízení. Stiskněte tlačítko
= na dálkovém ovládání.
Na levé straně menu je zobrazen název
vloženého paměťového média.
Na pravé straně menu je zobrazen obsah:
obrázky, hudba, všechny soubory.
Stiskem tlačítka doprava vstupte do obsahu
média.
Stiskem tlačítka nahoru/dolů vyberte typ dat
a stiskněte tlačítko doprava.
• Pokud je zvýrazněno Obrázky, obsahuje
pravá strana menu všechny kolekce, které
mohou obsahovat buď alba nebo adresáře
s JPEG soubory.
• Pokud je zvýrazněno Hudba, obsahuje pravá
strana menu všechny kolekce, které mohou
obsahovat buď playlisty nebo adresáře s MP3
nebo MP3(Pro) zvukové soubory.
• Pokud je zvýrazněno Všechny soubory,
obsahuje pravá strana menu všechny soubory,
které jsou nahrány v hlavním adresáři.
Dalším stiskem tlačítka doprava vyberte album,
playlist, kolekci nebo adresář.
Na pravé straně menu jsou zobrazeny všechny
obrázky (zmenšeniny), skladby a soubory, které
jsou obsažené ve zvolené kolekci na levé straně
menu.
V případě, že je zvolena kolekce s obrázky, se
po stisku tlačítka OK spustí postupné
zobrazování (slide show) všech obrázků.
V případě, že je zvolena kolekce s hudbou, se
po stisku tlačítka OK spustí postupné
přehrávání souborů. Pro ukončení slide show
stiskněte tlačítko OK.
Pro ukončení postupného přehrávání hudby
stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
Poznámka: Váš televizor podporuje funkci slideshow
s hudbou na pozadí.
Více na www.philips.com/support.
§ Pro náhled nebo přehrávání vyberte pomocí
tlačítek soubor a stiskněte tlačítko OK.
Stiskem jednoho z barevných tlačítek na
dálkovém ovládání proveďte požadovanou
funkci (uvedeno na spodní straně obrazovky otočení obrázku, náhodné přehrávání, nastavení
intervalu slide show,…).
Pokud je vybrán JPEG nebo zvukový soubor, je
na pravé straně prohlížeče uveden popis zvukového souboru nebo popis a náhled na soubor
JPEG (název zpěváka, alba, celková délka, název
skladby a rok u MP3 souborů, název souboru,
rozlišení a datum u JPEG souborů).
Pokud je zvolena položka v menu Všechny
soubory, jsou na pravé straně prohlížeče
zobrazeny informace o vybraném souboru.
Poznámka: Pokud je vybrán nepodporovaný soubor
(v režimu Všechny soubory), zobrazí se na pravé
straně název a velikost souboru.
Mohou se zobrazit tyto ikony:
Paměťová karta
Hudba
USB zařízení
Všechny soubory
Adresář
Vlastní playlist
Obrázek
Funkční tlačítka na spodní straně obrazovky:
Otočit
otáčení obrázku;
Skrýt/Zobra.
skrytí/zobrazení funkčních tlačítek na spodní straně obrazovky;
Efekt zap./vyp. výběr efektů při přechodu mezi jednotlivými obrázky při slide show;
Čas
nastavení doby zobrazení obrázku ve slide show;
Pauza/Obnovit přerušení slide show a přehrávání hudby z média.
Hudba z televizoru bude nadále hrát;
OK
spuštění slide show nebo přehrávání zvukových souborů;
Shuffle
promíchání hudby v náhodném pořadí;
Opakovat
opakované přehrávání hudby
19
Připojení externích zařízení
K televizoru je možné připojit nejrůznější audio a video přístroje. Na následujícím obrázku je schéma, jak
mohou být tato zařízení připojena.
Poznámka: EXT1 je vhodný pro CVBS a RGB; EXT2 pro CVBS,Y/C a RGB; EXT3 CVBS; HDMI je určeno pro VGA
signál (640 x 480 přes konektor DVI nebo HDMI) a 4870p, 576p, 480i a576i.
Přístroj s RGB výstupem doporučujeme připojit na výstup EXT1 nebo EXT2, protože RGB poskytuje vyšší kvalitu
obrazu.
Poznámka: Pokud je připojený rekordér vybaven funkcí EasyLink, měl by být připojen na vstup EXT2. Na tomto
vstupu je možné využít přednosti EasyLink.
Rekordér (VCR-DVD+RW)
Poznámka: Rekordér by neměl být umístěn příliš blízko k obrazovce. Některé rekordéry jsou citlivé na rušení od
obrazovky. Udržujte minimální vzdálenost 0,5 m.
Zapojte anténní koaxiální kabely 1, 2. Pro získání
optimálního signálu propojte přístroje kabelem Scart
3. Pokud rekordér nemá Scart konektor, jediný možný
způsob propojení je použít anténní koaxiální kabel.
V tomto případě je nutné naladit na televizoru testovací
signál rekordéru a přiřadit mu číslo 0 nebo 90 až 99,
viz Manuální instalace, str. 7.
Více informací naleznete v návodu rekordéru.
CABLE
EXTERNAL
1/2
1
2
3
Dekodér a rekordér
Propojte dekodér a rekordér Scart kabelem 4.Více
informací naleznete v návodu rekordéru a v kapitole
Dekodér, str. 10. Dekodér je možné připojit Scart
kabelem přímo na vstup EXT1 nebo 2.
4
RECORDER
DECODER
Další přístroje (kromě digitálních přístrojů)
& Zapojte anténní koaxiální kabely 1, 2 a 3 podle
CABLE
EXTERNAL
4
1
2
3
RECORDER
20
5
obrázku (pouze v případě, že přístroje mají anténní
vstup/výstup).
Přístroje propojte se vstupy EXT1, 2 nebo 3 televizoru
Scart kabelem 4 nebo 5.Tím získáte vyšší kvalitu
obrazu.
é Vyhledejte testovací signál připojeného zařízení stejným
způsobem jako u rekordéru.
“ Pokud je dekodér připojen na EXT.1, můžete nahrávat
pouze programy z televizoru. Jestliže je ale připojen na
konektor EXT.2, můžete nahrávat programy z televizoru
i z dalších připojených přístrojů.
Digitální zařízení (DVD, digitální set top box)
& Připojte zařízení pomocí Scart kabelu 1 k jednomu Scart
konektoru (EXT1, 2 nebo 3), pomocí cinch kabelu nebo
SPDIF IN
kabelem S-VHS na vstupy na levé straně televizoru.
é Zvukový výstup přístroje propojte audio kabelem 2 se
vstupem SPDIF IN v televizoru.Tím zajistíte přenos
EXT 1/2/3
vícekanálového prostorového zvuku.V menu Konfigur./Zdroj, str.
10 nastavte Dig. Audio in 1.
“ V menu Konfigur./Zdroj, str. l0 nastavte typ přístroje, který je
připojen - REC, DVD, DVD-R, SAT, Hra nebo Digital STB.
2
1
Vícekanálový receiver s prostorovým zvukem
& Propojte receiver (s nebo bez digitálních výstupů) na zdířky
AUDIO OUT R a L na spodní straně televizoru 1.
CENTRE IN
é Pokud chcete použít reproduktory televizoru jako středový
L
R
AUDIO
OUT
1
SPDIF
OUT
2
reproduktor, propojte audio kabelem 2 výstup pro středový
reproduktor na receiver s konektorem pro středový
reproduktor na spodní straně televizoru.
“ V menu Konfigur./Zdroj, str. 10, nastavte Střední vstup zap.
Reproduktory televizoru budou přehrávat pouze zvuk určený
pro středový reproduktor.
‘ Pokud je to nutné, nastavte hlasitost reproduktorů v položce
Hlas. středu v menu Zdroje. Celková hlasitost je nastavena na
receiveru s prostorovým zvukem.
( V případě, že je připojen digitální vícekanálový receiver
s prostorovým zvukem, připojte receiver na konektor SPDIF
OUT.
V tomto případě není možné použít reproduktory televizoru jako
středový reproduktor. V menu Zdroj, str. 10, nastavte Střední vstup
vyp. Více informací naleznete v návodu k použití digitálního
vícekanálového receiver s prostorovým zvukem.
Konektor HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI je nový standard pro propojení Digital obrazu (digitální video
s vysokým rozlišením) a zvuku, např. při propojení s Digital Set top
boxem nebo kompatibilním DVD-R, AV receiverem, přístrojem s DVI
(např. počítač, ale pouze s rozlišením 640 x 480), …
HDMI
L
R
HDMI přístroj připojte na konektor HDMI.
Poznámka: Pokud je digitální zvuk (PCM) přenášený prostřednictvím HDMI
propojení chráněn proti kopírování bude výstupní signál na konektoru SPDIF
ztišen. Důvodem je ochrana autorských práv. (Toto neplatí pro analogový
přenos pomocí AUDIO OUT).
21
Připojení externího subwooferu
SUBWOOFER
Konektory na straně
televizoru
USB
AUDIO
VIDEO
2
S•VIDEO
1
Pro zlepšení přehrávání zvuku je možné k televizoru připojit externě
napájený subwoofer (s frekvencemi 20 až 250 Hz).
& Propojte pomocí audio kabelu externí subwoofer a zdířku
SUBWOOFER na spodní straně televizoru.
é V menu Konfigur./Základní nastavte Externí subwoofer, str. 9.
“ Nastavte frekvenci externího subwooferu na 100 - 120 Hz (dle
vašich požadavků), pokud to subwoofer umožňuje.
‘ Nastavte hlasitost externího subwooferu, pokud to subwoofer
umožňuje.
Více informací naleznete v návodu k použití externího
subwooferu.
Digitální fotoaparát nebo kamera
& Připojte digitální fotoaparát nebo kameru podle obrázku.
é Propojte vstupy VIDEO 2 a AUDIO L 3, pokud je přístroj
monofonní. U stereofonního přístroje použijte i vstup
AUDIO R 3.
Kvalitu formátu S-VHS je možné dosáhnout, pokud propojíte
S-VHS videokameru S-VHS kabelem se vstupem S-VIDEO 1
a vstupy AUDIO 3.
Nepřipojujte současně kabely 1 a 2. Mohlo by dojít k rušení
obrazu!
Sluchátka
3
& Zapojte konektor do zdířky pro sluchátka L podle obrázku.
é Stiskem tlačítka ¬ na dálkovém ovládání vypnete reproduktory
televizoru.
Impedance sluchátek musí být mezi 8 a 4000 ohmy. Konektor
sluchátek má průměr 3,5 mm.
Hlasitost ve sluchátkách nastavíte v menu Zvuk, Hlasitost
sluchátek.
Konektor USB
Přístroj s USB výstupem (např. digitální kamera, USB paměťové
médium) připojte na USB konektor televizoru.
22
Výběr připojeného zařízení
Opakovaným stiskem tlačítka v na dálkovém ovládání nebo pomocí menu Zdroj (str. 10) vyberte vstup
EXT1, EXT2, EXT3, SIDE nebo HDMI 1 podle toho, jakým způsobem je přístroj připojen.
Poznámka: Signál většiny přístrojů (dekodér, rekordér) se zobrazí automaticky hned po zapnutí.
Rekordér s EasyLink
Rekordér je možné ovládat pomocí dálkového ovládání přes menu Rekordér.
Rekordér
Ò
Rwd
p
Rev
‡
π
Stop Play
† ®
Ï
Ffw Rec Eject
& Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
é Tlačítkem nahoru/dolů vyberte menu Rekordér.
“ Stiskem tlačítka doprava/doleva vyberte jednu z dostupných funkcí rekordéru.
Tlačítko nahrávání ® je možné použít v režimu televizoru.
Pokud EasyLink rekordér umožňuje vypnutí do pohotovostního režimu, vypne se televizor i rekordér po stisku
tlačítka B na 3 sekundy do pohotovostního režimu.
Nahrávání s EasyLink rekordérem
V režimu televizoru je možné spustit přímé nahrávání programu, který je na obrazovce. Nahrávání
spustíte stiskem tlačítka ® na dálkovém ovládání delším než 2 sekundy.
Poznámka: Přepínání programů na televizoru neovlivňuje nahrávání!
Pokud nahráváte program ze zařízení připojeného na EXT1, EXT3 nebo Side, nemůžete změnit program.
Při změně programu na televizoru se změní i nahrávaný program.
23
Tlačítka pro ovládání audio a video zařízení
Po stisku tlačítka Select můžete ovládat jakékoliv zařízení, který je zobrazen
(AUX=CD; DVD/R=DVD, SAT=SAT (RC5)).
B
AMP DVD/R TV SAT AUX
†
v
Select
Ò
‡
π
®
º
b
æ
®
®
OK
®
®
Browser
=
MENU
+
+
V
¬
P
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
i
Active Control
b
Ostatní zařízení můžete zvolit opakovaným stiskem tlačítka Select během 2 sekund.
U nastaveného zařízení bliká LED dioda.
Stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání můžete zvolený přístroj ovládat.
Pro návrat k ovládání televizoru stiskněte tlačítko Select, dokud bliká dioda. Pokud
neprovedete žádnou akci během 60 sekund, dálkové ovládání se vrátí zpět do
režimu ovládání televizoru.
h
q
Jestliže nechcete, aby se dálkové ovládání vrátilo zpátky do režimu televizoru,
proveďte následující:
Tlačítkem Select nastavte požadovaný přístroj. Počkejte, dokud LED dioda
nezhasne. Stiskněte a podržte tlačítka Select a OK na min. 2 sekundy. Dálkové
ovládání se nevrátí do režimu ovládání televizoru a zůstane v nastaveném režimu.
Pro návrat do původního režimu (ovládání televizoru) zopakujte výše uvedený
postup.
Poznámka: Pokud stisknete a podržíte tlačítko Select déle než 2 sekundy, jsou vysílány
systémové příkazy RC5/RC6.
B
vypnutí do pohotovostního
režimu
ºæ přerušení přehrávání (VCR,
DVD CD), RDS zpravodajství/TA
(AMP); přehrávání v náhodném
pořadí (CD/R)
®
nahrávání
Ò
přetáčení zpět (VCR, CD);
vyhledávání dozadu (DVD, AMP)
‡
ukončení přehrávání
π
přehrávání
†
rychlé přetáčení dopředu (VCR,
CD); vyhledávání dopředu (DVD,
AMP)
b
informace RDS (AMP); nastavení
jazyka titulků (DVD);
Režimům DVD/R, SAT a AUX je možné navíc
přiřadit ovládání DVD-R, DVD+receiver, DVDR+receiver, SAT (CR6), CD-R a VCR.
& Tlačítkem Select nastavte režim TV.
é Pro naprogramování:
• DVD-R, stiskněte tlačítko OK + číslo 2;
• SAT (RC6), stiskněte tlačítko OK + číslo 4;
• CD-R, stiskněte tlačítko OK + číslo 6;
• DVD+receiver, stiskněte tlačítko OK + číslo 7;
• DVD-R+receiver, stiskněte tlačítko OK + číslo
8;
• VCR, stiskněte tlačítko OK + číslo 9.
24
i
zobrazení informací na
obrazovce
MENU vyvolání/ukončení menu
- P + volba kapitoly, programu, stopy
0 až 9 číselná tlačítka
0
index kazety (VCR), výběr
titulu/kapitoly DVD, nastavení
frekvence (AMP)
U
časovač VCR
tlačítko nahoru/dolů
výběr následujícího nebo
předchozího disku (CD)
tlačítko doleva/doprava
výběr předchozí nebo
následující stopy (CD),
vyhledávání dopředu/dozadu
(AMP)
“ Nastavte odpovídající režim DVD/R, SAT, AUX.
Dálkové ovládání bude ovládat DVD-R, DVD
nebo DVD-R s receiverem (DVD/R), SAT (RC6)
(SAT), CD-R nebo VCR (AUX).
Poznámka: Pro návrat do původního nastavení
režimů buď vyndejte na několik minut baterie nebo
stiskněte tlačítko OK + číslo 1 (režim DVD), nebo
+ číslo 3 (SAT-RC5) nebo + číslo 5 (režim CD).
Tips
Tipy
Údržba obrazovky
Obrazovky se nedotýkejte, netlačte na ní, neotírejte jí a neudeřte do ní tvrdým
předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání nebo trvalému poškození obrazovky.
Neotírejte obrazovku prachovkou s chemickou látkou.
Nedotýkejte se povrchu obrazovky holýma rukama nebo mastnou látkou (některé
kosmetické přípravky mohou obrazovku poškodit).
Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
Pokud je povrch obrazovky zaprášený, jemně ho otřete vatou nebo jiným jemným
materiálem, např. jelenicí.
Nepoužívejte aceton, toluen nebo jiné alkoholy, mohly by obrazovku chemicky
poškodit.
Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čistící prostředky.
Kapky vody nebo sliny setřete co nejrychleji. Delší kontakt s obrazovkou by ji mohl
zdeformovat a zkreslit barvy.
Špatný obraz
• Nastavili jste správný systém kódování barev v menu Manuální nastavení?
• Není domovní anténa nebo anténa televizoru umístěna příliš blízko
k reproduktorům, neuzemněným audio přístrojům, neonovým svítidlům, apod.?
• Hory nebo vysoké budovy mohou způsobit, že je obraz dvojitý nebo má duchy.
Někdy pomůže změna natočení antény.
• Jsou obraz nebo teletext nečitelné? Zkontrolujte, zda jste zadali správnou
frekvenci.Více viz Manuální nastavení, str. 7.
• Nejsou jas, ostrost a kontrast nastaveny špatně? Vyberte Tovární nastavení
v menu Konfigurace, Základní, str. 8.
Není obraz
• Jsou kabely zapojeny správně? (Koaxiální kabel antény do televizoru, další
koaxiální kabel do rekordéru, napájecí kabel.)
• Je vypnutá dětská pojistka?
• Jestliže je připojen HDMI přístroj, nastavte HDMI jako vstup.
• V případě, že je signál slabý nebo špatný, se obraťte na prodejce.
Rušení digitálního
obrazu
Nízká kvalita některých digitálních obrázků může být způsobená rušením digitálního
obrazu. Nastavte v menu Obraz, Inteligentní zobrazení, položku Měkký.
Neprovádějte žádná jiná nastavení.
Není zvuk
• Zvuk není na žádném kanálu? Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na
minimum.
• Není zvuk vypnutý tlačítkem ¬ ?
Žádné z uvedených Vypněte a znovu zapněte televizor. Nikdy se nepokoušejte televizor opravit.
řešení nepomohlo Obraťte se na prodejce nebo televizního technika.
odstranit problém?
Dálkové ovládání
• Zkontrolujte, zda je na dálkovém ovládání nastaven správný režim.
• Pokud televizor nereaguje na povely dálkového ovl., mohou být vybité baterie.
• Televizor můžete ovládat i pomocí tlačítka MENU a tlačítek -/+ na pravé straně
televizoru.
Pohotovostní režim I v pohotovostním režimu spotřebovává televizor energii. Spotřeba elektrické
energie způsobuje znečišťování vody a vzduchu. Příkon: 1 W
Různé
Viz Přílohy,Technická data, na tomto CD.
Blíkavy červená
kontrolka
Vypněte a znovu zapněte televizor.
Žádny řešení ? Obraťte se na prodejce nebo televizního technika.
25
Aktualizace software televizoru
Philips umožňuje aktualizaci software televizoru pomocí přenosných paměťových médií
nebo USB paměťových zařízení (např. USB memory stick).
Nové firmware si můžete do televizoru nahrát sami.
Nové software můžete získat dvěma způsoby:
- Nahráním z internetových stránek Philips do počítače. Z počítače můžete data
nahrát na paměťové médium;
- Prodejce by měl být schopen dodat paměťové médium s poslední aktualizací.
Nahrání:
& Otevřete internetové stránky www.philips.com/support.
é Nahrajte si nové software odpovídající vašemu typu televizoru.Typ televizoru
naleznete v návodu nebo na typovém štítku na televizoru.
“ Rozbalte .zip soubor a obsah nahrajte do kořenového adresáře paměťového média
(včetně adresářů).
Poznámky: Podporována jsou pouze paměťová média ve formátu FAT/DOS.
Aktualizace v televizoru:
‘ Vypněte televizor a vyndejte všechna paměťová média a připojená USB zařízení.
( Vložte paměťové médium, které obsahuje aktualizovaný software. Zapněte
televizor
§ Televizor začne načítat z paměťového média nebo USB paměti, dokud nenalezne
aktualizovaný software. Spustí se režim aktualizace (pouze v angličtině) a za několik
sekund se zobrazí stav aktualizace.
Poznámka: Jestliže se pokoušíte nahrát stejnou nebo starší verzi, budete požádání
o potvrzení.
Po úspěšném ukončení aktualizace se zobrazí hlášení.
è Vypněte televizor a vyndejte paměťové médium.
! Zapněte televizor. Nyní již můžete pracovat s novým software.
Software Download Application V1.0
SW Version
HW Id
:TL31E-1.0_ 45678
: 32PF9956/12
Upgrade busy...........
Loading ........
Validating ........
Programming ........
Done
Done
Done
usb0:\philips\hetv\TL31E-1.1—45678.upg
<1>
OK !
Operation Succesful !
26
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
EUROPE
CH ..FREQ (MHz)
E2.............48.25
E3.............55.25
E4.............62.25
E5...........175.25
E6...........182.25
E7...........189.25
E8...........196.25
E9...........203.25
E10.........210.25
E11.........217.25
E12.........224.25
S1...........105.25
S2...........112.25
S3...........119.25
S4...........126.25
S5...........133.25
S6...........140.25
S7...........147.25
S8...........154.25
S9...........161.25
S10.........168.25
S11.........231.25
S12.........238.25
S13.........245.25
S14.........252.25
S15.........259.25
S16.........266.25
S17.........273.25
S18.........280.25
S19.........287.25
S20.........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21 ...........471.25
22 ...........479.25
23 ...........487.25
24 ...........495.25
25 ...........503.25
26 ...........511.25
27 ...........519.25
28 ...........527.25
29 ...........535.25
30 ...........543.25
31 ...........551.25
32 ...........559.25
33 ...........567.25
34 ...........575.25
35 ...........583.25
36 ...........591.25
37 ...........599.25
38 ...........607.25
39 ...........615.25
40 ...........623.25
41 ...........631.25
42 ...........639.25
43 ...........647.25
44 ...........655.25
45 ...........663.25
46 ...........671.25
47 ...........679.25
48 ...........687.25
49 ...........695.25
50 ...........703.25
51 ...........711.25
52 ...........719.25
53 ...........727.25
54 ...........735.25
55 ...........743.25
56 ...........751.25
57 ...........759.25
58 ...........767.25
59 ...........775.25
60 ...........783.25
61 ...........791.25
62 ...........799.25
63 ...........807.25
64 ...........815.25
65 ...........823.25
66 ...........831.25
67 ...........839.25
68 ...........847.25
69 ...........855.25
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
Kατάλογος συχνοτήτων ποµπών.
Spisok hastot peredathikov.
A televizió−adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
E-EUROPE
FRANCE
ITALY
CAN..FREQ (MHz)
R1 ..........49.75
R2 ..........59.25
R3 ..........77.25
R4 ..........85.25
R5 ..........93.25
R 6 .......175.25
R 7 .......183.25
R 8 .......191.25
R 9 .......199.25
R10 ......207.25
R11 ......215.25
R12 ......223.25
S1 ........105.25
S2 ........112.25
S3 ........119.25
S4 ........126.25
S5 ........133.25
S6 ........140.25
S7 ........147.25
S8 ........154.25
S9 ........161.25
S10 ......168.25
S11 ......231.25
S12 ......238.25
S13 ......245.25
S14 ......252.25
S15 ......259.25
S16 ......266.25
S17 ......273.25
S18 ......280.25
S19 ......287.25
S20 ......294.25
H1 ........303.25
H2 ........311.25
H3 ........319.25
H4 ........327.25
H5 ........335.25
H6 ........343.25
H7 ........351.25
H8 ........359.25
H9 ........367.25
H10 ......375.25
H11 ......383.25
H12 ......391.25
H13 ......399.25
H14 ......407.25
H15 ......415.25
H16 ......423.25
H17 ......431.25
H18 ......439.25
H19 ......447.25
21 .........471.25
22 .........479.25
23 .........487.25
24 .........495.25
25 .........503.25
26 .........511.25
27 .........519.25
28 .........527.25
29 .........535.25
30 .........543.25
31 .........551.25
32 .........559.25
33 .........567.25
34 .........575.25
35 .........583.25
36 .........591.25
37 .........599.25
38 .........607.25
39 .........615.25
40 .........623.25
41 .........631.25
42 .........639.25
43 .........647.25
44 .........655.25
45 .........663.25
46 .........671.25
47 .........679.25
48 .........687.25
49 .........695.25
50 .........703.25
51 .........711.25
52 .........719.25
53 .........727.25
54 .........735.25
55 .........743.25
56 .........751.25
57 .........759.25
58 .........767.25
59 .........775.25
60 .........783.25
61 .........791.25
62 .........799.25
63 .........807.25
64 .........815.25
65 .........823.25
66 .........831.25
67 .........839.25
68 .........847.25
69 .........855.25
CAN..FREQ (MHz)
2 ..............55.75
3 ..............60.50
4 ..............63.75
5 ..............176.0
6 ..............184.0
7 ..............192.0
8 ..............200.0
9 ..............208.0
10 ............216.0
B............116.75
C............128.75
D............140.75
E ............159.75
F ............164.75
G ...........176.75
H............188.75
I .............200.75
J ............212.75
K............224.75
L ............236.75
M...........248.75
N ...........260.75
O ...........272.75
P ............284.75
Q ...........296.75
H1..........303.25
H2..........311.25
H3..........319.25
H4..........327.25
H5..........335.25
H6..........343.25
H7..........351.25
H8..........359.25
H9..........367.25
H10........375.25
H11........383.25
H12........391.25
H13........399.25
H14........407.25
H15........415.25
H16........423.25
H17........431.25
H18........439.25
H19........447.25
21 ..........471.25
22 ..........479.25
23 ..........487.25
24 ..........495.25
25 ..........503.25
26 ..........511.25
27 ..........519.25
28 ..........527.25
29 ..........535.25
30 ..........543.25
31 ..........551.25
32 ..........559.25
33 ..........567.25
34 ..........575.25
35 ..........583.25
36 ..........591.25
37 ..........599.25
38 ..........607.25
39 ..........615.25
40 ..........623.25
41 ..........631.25
42 ..........639.25
43 ..........647.25
44 ..........655.25
45 ..........663.25
46 ..........671.25
47 ..........679.25
48 ..........687.25
49 ..........695.25
50 ..........703.25
51 ..........711.25
52 ..........719.25
53 ..........727.25
54 ..........735.25
55 ..........743.25
56 ..........751.25
57 ..........759.25
58 ..........767.25
59 ..........775.25
60 ..........783.25
61 ..........791.25
62 ..........799.25
63 ..........807.25
64 ..........815.25
65 ..........823.25
66 ..........831.25
67 ..........839.25
68 ..........847.25
69 ..........855.25
CAN..FREQ (MHz)
A ..............53.75
B ..............62.25
C ..............82.25
D ............175.25
E ............183.75
F.............192.25
G............201.25
H ............210.25
H1 ..........217.25
S1 ..........105.25
S2 ..........112.25
S3 ..........119.25
S4 ..........126.25
S5 ..........133.25
S6 ..........140.25
S7 ..........147.25
S8 ..........154.25
S9 ..........161.25
S10 ........168.25
S11 ........231.25
S12 ........238.25
S13 ........245.25
S14 ........252.25
S15 ........259.25
S16 ........266.25
S17 ........273.25
S18 ........280.25
S19 ........287.25
S20 ........294.25
H1 ..........303.25
H2 ..........311.25
H3 ..........319.25
H4 ..........327.25
H5 ..........335.25
H6 ..........343.25
H7 ..........351.25
H8 ..........359.25
H9 ..........367.25
H10 ........375.25
H11 ........383.25
H12 ........391.25
H13 ........399.25
H14 ........407.25
H15 ........415.25
H16 ........423.25
H17 ........431.25
H18 ........439.25
H19 ........447.25
21...........471.25
22...........479.25
23...........487.25
24...........495.25
25...........503.25
26...........511.25
27...........519.25
28...........527.25
29...........535.25
30...........543.25
31...........551.25
32...........559.25
33...........567.25
34...........575.25
35...........583.25
36...........591.25
37...........599.25
38...........607.25
39...........615.25
40...........623.25
41...........631.25
42...........639.25
43...........647.25
44...........655.25
45...........663.25
46...........671.25
47...........679.25
48...........687.25
49...........695.25
50...........703.25
51...........711.25
52...........719.25
53...........727.25
54...........735.25
55...........743.25
56...........751.25
57...........759.25
58...........767.25
59...........775.25
60...........783.25
61...........791.25
62...........799.25
63...........807.25
64...........815.25
65...........823.25
66...........831.25
67...........839.25
68...........847.25
69...........855.25
GB
The frequencies used by a cable company may differ from the
frequencies on the table. Consult your cable company or your
dealer for detailed information.
D
In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den
Frequenztabellen aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre
Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen
mitteilt.
F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution
peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences.
Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur
pour des informations plus détailées.
NL
De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij
kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw
kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.
I
Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possano
essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di
teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.
E
Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de
señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran
en esta tabla. Consulte con su compañia de distribución de
televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen
una información más detallada.
P
As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição
podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências.
Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para
informações mais detalhadas.
DK
Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra
disse, kantakt deres kabel operatør eller forhandler for næmere
informa-tion.
N
Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som
er oppfört i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din
forhandler for næmere opplysninger.
S
Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från
frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din
radiohandlare för vidare information.
SF
Kaapeliyhtiöden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa
olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiösta tai myyjältä.
GR
Οι συχντητες που χρησιµοποιούνται απ µια εταιρεία τηλεµετάδοσης
είναι δυνατν να είναι διαφορετικές απ αυτές που περιέχει ο κατάλογος.
(Συµβουλευθείτε την εταιρεία τηλεµετάδοσης ή τον πωλητή για
λεπτοµερέστερες πληροφορίες).
CEI
Hastoty na kotoryx peredaòt telakampaniä mogut
otlihatæsä ot hastot na dannoj tablice. (Obratitæsä k
Vaπej telekampanii ili Vaπemu prodavcu za
dopolnitelænoj informaciej.
H
Egy televizió−adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatar−
tományai lehetnek a táblázatban közöltektől eltérőek is. (Abban
az esetben, ha bővebb információkra van szüksége, forduljon az
eladóhoz.)
PL
Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości,
niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych infor−
macji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).
CZ
Frekvence používané některými televizními společnostmi se
mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se
blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor
koupili.
SK
Frekvencie používané niektorými spoločnos9ami televízneho
prenosu sa môžu liši9 od údajov uvedených v tomto zozname.
Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni,
kde ste televízor kúpili.
Annex : Philips Flat TV Slideshow Format
Poznámky:
- Nejnovější verzi tohoto dokumentu naleznete na webové stránce technické podpory Philips
(www.philips.com/support). Použijte typové číslo vašeho televizoru (např. 32PF9956/12) pro nalezení této
dokumentace a dalších souborů.
- Philips neodpovídá za případné problémy, způsobené na základě informací v tomto dokumentu. Chyby nahlášené
firmě Philips budou zpracovány a zveřejněny na webové stránce s podporou Philips v co nejkratší době.
Úvod
Tento dokument popisuje, jak vytvořit soubor s prezentací (slideshow) Philips včetně hudby na pozadí.
Dbejte na to, že obsah tohoto dokumentu je adresován technicky či softwarově zkušenějším osobám.
Chcete-li spustit slideshow, otevřete slideshow soubor v Prohlížeči obsahu na vašem TV.
& Vložte paměťovou kartu či USB zařízení, zapněte TV a stiskněte tlačítko = na dálkovém ovladači.
é Přejděte do složky paměťové karty, kam jste umístili váš slideshow soubor (.alb).
“ Zvolte slideshow soubor a stiskem tlačítka OK spusťte slideshow.
‘ Chcete-li ukončit slideshow, stiskněte tlačítko OK.
Obecná pravidla
• Slideshow využívá obecnou ASCII XML syntaxi, aby bylo možné vytvářet a editovat slideshow
soubory pomocí jednoduchých nástrojů.
• Všechny odkazy na síťové soubory musejí využívat globální adresy souborů.
• Soubory na přenosném Paměťovém médiu (PM – Portable Memory) nemají globální adresy. Z tohoto
důvodu nelze dělat odkazy na soubory na PM ze slideshow, které není samo uloženo na PM.
• Pro zachování přenositelnosti by se slideshow uložené na PM měly odkazovat pouze na soubory
uložené na stejném PM. Odkazy pomocí globálních adres mohou způsobovat problémy, pokud bude
PM použito na zařízení, které není zapojeno v síti.Tato druhá možnost není zakázána, ale pouze není
doporučena.
• Je vhodné, aby URL s odkazy na PM soubory využívaly relativní cestu, počínaje adresářem, ve kterém
je slideshow uloženo.Tato cesta obsahuje název zařízení nebo disku příslušného PM.
Absolutní cesta k souboru je rovněž podporována.
- relativní cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, …
- absolutní cesta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, …
1
Obecný formát
Níže uvedený formát a syntaxe se používají pro vytváření slideshow souborů (jednoduchý ascii text) s
příponou .alb (.ALB)
Příklady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, …
Pro vytvoření textového souboru použijte následující syntaxi:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
Podporované XML tagy
Následující tabulka obsahuje popis XML syntaxe.
Název tagu
Použití
philips-slideshow povinný
2
Popis
Signatura Philips slideshow včetně čísla verze.
title
volitelný
Název playlistu.
audio
volitelný
URL adresa audio souboru za tímto tagem definuje hudbu
hrající na pozadí během slideshow.
Pouze samostatná píseň nebo playlist (.m3u a .pls) jsou
platnými audio odkazy. Jiné odkazy nebudou mít za následek
přehrávání hudby. Je-li odkazována jedna píseň, bude se
neustále opakovat. Je-li odkazován playlist, bude se playlist
postupně přehrávat a na konci se začne opakovat.
slide-duration
volitelný
Výchozí čas zobrazení snímku (po 0.1 sekundy).TV aplikace
nemusí nutně podporovat tento tag.TV aplikace může vynutit
použití jednoho z předdefinovaných časů zobrazení. (Není
podporováno televizorem 32PF9956/12)
slides
povinný
Identifikace snímků, které se mají zobrazit.
slide
volitelný
Identifikace URL jednotlivého snímku.
Příklad
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Select this to start slideshow</title>
<audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
<slide-duration>80</slide-duration>
<slides>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
<slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement