Philips | 32PF7320/10 | Owner's Manual | Philips Televizory s plochou obrazovkou 32PF7320/10 Uživatelská příručka

Philips Televizory s plochou obrazovkou 32PF7320/10 Uživatelská příručka
Úvodem
Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor.
Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat.
Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli.
Věříme, že s naším výrobkem budete bezvýhradně spokojeni.
Obsah
Nastavení
Seznámení s televizorem LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačítka na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačítka dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Using in HD (High Definition) Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Zapojení televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rychlé nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Třídění programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ruční ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Další nastavení menu Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ovládání
Nastavení obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavení zvláštních funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Formát 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Použití v režimu monitor PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Použití režimu HD (High Definition – Vysoké rozlišení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Připojení jiných přístrojů
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Další přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Pobočná připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Praktické informace
Než zavoláte technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Slovníček termínů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
°
CZ
Pokyny k recyklaci
Ve Vašem televizoru je použito materiálů, které mohou být znovu využity nebo
recyklovány. Specializované podniky sbírají staré televizní přijímače a soustřeďují
z nich znovu použitelný materiál s cílem omezit množství odpadu (informujte se
u prodejce).
1
Seznámení s televizorem LCD
& Ovládací prvky televizoru :
• POWER: pro zapínání a vypínání televizoru.
• VOLUME -/+: pro regulaci úrovně hlasitosti.
• MENU : chcete-li vyvolat nebo opustit nabídky.
Tlačítka PROGRAM -/+ umožňující zvolit
nastavení a tlačítka VOLUME -/+ nastavit.
• PROGRAM -/+ : pro volbu programů.
Zadní strana :
Základní připojení se provádějí ze spodní strany
televizoru.
Bližší podrobnosti o zapojení viz na straně 12.
é Napájecí zdroj
“ DVI a audio vstup pro připojení HD (High
Definition) zařízení nebo počítače s DVI
výstupem.
‘ Eurokonektor EXT1/EXT2
( Zásuvky pro antény TV
§ Pobočná připojení
Dálkové ovládání
CR 2025
2
Odstraňte obal z baterie a aktivujte dálkové
ovládání vložením baterie.
Baterie dodané s přístrojem neobsahují ani rtuť ani
kadmium, neboť dbáme na ochranu životního
prostředí. Vybité baterie neodhazujte do odpadu, ale
využijte dostupné prostředky recyklace (poraďte se
se svým prodejcem).
Tlačítka dálkového ovládání
1)
. Pohotovostní reÏim
Přepnutí televizoru do pohotovostní ho režimu.
Televizor pak opět zapnete stisknutím P –/+, 0/9 nebo
tlačítko AV.
2)
x Pixel + (podl’a typu výrobku)
Pro aktivaci / deaktivaci režimu předvádění technologie
Pixel +.
1)
2)
3)
3)
·¢ÊÆ∫
Videorekordér (str. 14)
4)
4)
Q Zvuk Surround
Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. Při
stereo zvuku dojde k rozšíření stereo báze. U verzí
vybavených Virtual Dolby Surround * vzikne dojem
prostorového zvuku Dolby Surround Pro Logic.
5)
5)
AV
Pro zobrazení Zdroj pro volbu TV nebo externí
zařízení připojení na EXT1, EXT2/S-VHS2,
AV/S-VHS3, PC nebo HD (str. 12).
6)
h Active control
Optimalizuje kvalitu obrazu podle kvality přijímaného
signálu a podle okolního osvětlení. Optimalizuje kvalitu
obrazu v závislosti na kvalitě příjmu.
7)
Menu
Pro vyvolání nebo opuštění menu.
8)
Kursor
(<>≤≥)
Tato 4 tlačítka umožňují pohyb v menu.
9)
Hlasitost
Pro nastavení hladiny zvuku.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
10) ª m Pfiednastavení obrazu a zvuku
UmoÏÀuje pfiístup ke skupinû pfiednastavení obrazu a
zvuku.
MoÏnost Osobní odpovídá nastavením uskuteãnûn˘m v
menu.
11) Ë Informace na obrazovce
Zobrazení/odvolání čísla programu,, hodin, zvukového
režimu a zbývajícího času u časovače. Číslo programu na
obrazovce nastálo zobrazíte, podržíte-li tlačítko
stisknuté 5 sekund.
* Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
”Dolby” a symbol dvojitého D-D jsou značkami Dolby
Laboratories.
3
Tlačítka dálkového ovládání
12) Přepínač režimů
Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí mezi TV, DVD
nebo AUX.
(12
13) œ Aktivace PIP (str. 10)
(13
14) ı Seznam programů
Umožňuje zapnout/zrušit zobrazení seznamu programů.
Pomocí tlačítek <> zvolíte program a tlačítkem ≥
jej zobrazíte.
(14
(15
(16
15) ∏ Formát 16:9 (str. 8)
16) ù Zvuk Surround
Pro aktivování / zrušení efektu rozšíření zvuku. Při
stereo zvuku dojde k rozšíření stereo báze. U verzí
vybavených Virtual Dolby Surround * vzikne dojem
prostorového zvuku Dolby Surround Pro Logic.
(17
17) Ÿ Å Ó ¤ Vyvolání teletextu (str. 9)
(19
(18
18) Není použitelné v režimu televizoru.
(20
19) [ Vypnutí zvuku
Pro vypnutí nebo obnovení zvuku.
20) P -/+ Volba televizních programů
Listování programovou nabídkou. Na několik sekund se
vždy zobrazí číslo programu a zvukový režim.
U některých programů s teletextem se název programu
zobrazí v dolní části obrazovky.
(21
(22
21) 0/9 Číselná tlačítka
Přímý přístup k programům. U programu s dvojmístným
číslem musíte druhou číslici stisknout dříve, než čárka
zmizí.
22)
Á Předchozí program
Přístup k předchozímu sledovanému programu.
Tlačítka VCR nebo DVD (přepínač režimů)
Dálkové ovládání vám umožňuje používání hlavních funkcí videa až DVD.
Stisknutím tlačítka MODE zvolíte požadovaný režim: DMR nebo AUX (videorekordér). Rozsvítí se
kontrolka dálkového ovládání a označí zvolený režim. Po 20 sekundách nečinnosti se kontrolka
automaticky zhasne (TV režim).
V závislosti na vybavení jsou funkční následující tlačítka:
.
l¢
∫l
·
∆
Ê
Æ
MENU
<>≤≥
OK
4
pohotovostní stav,
rychlé přetáčení vzad,
rychlé přetáčení vpřed,
nahrávání,
pauza,
stop,
přehrávání,
vyvolání menu,
posun a nastavování,
potvrzení,
číselná tlačítka,
volba programů,
ù
volba jazyka.
Ë
menu OSD,
Á
DVD : funkce T-C (titul - kapitola)
VCR : funkce indexu.
Dálkový ovladač je kompatibilní se všemi
videorekordéry přijímači používajícími standard
RC5 a veškerými přehrávači DVD, které používají
standard RC6.
0/9
P -/+
Zapojení televizoru
& Umístění televizoru
Umístěte televizor na pevnou a stabilní plochu.
Abyste předešli všem nebezpečným situacím,
nevystavujte televizor proudu vody, zdroji tepla
(lampa, svíčka, radiátor, ...) a nezakrývejte
ventilační mřížky umístěné vzadu.
é Připojení antén
• Použijte přiložený kabel pro připojení antény a
spojte zdířku : umístěnou na spodní straně
televizoru s anténní zdířkou.
• Zapojte zástrčku elektrického přívodu do
zásuvky (220-240V/50Hz).
Připojení dalších přístrojů viz s. 12.
“ Uvedení do provozu
Televizi zapnete stisknutím tlačítka (POWER) pro
zapnutí a vypnutí. Rozsvítí se zelená kontrolka a
rozjasní se obrazovka. Přejděte nyní ke kapitole
popisující rychlou instalaci. Zůstane-li televizor v
pohotovosti (červená kontrolka), stiskněte tlačítko
P -/+ dálkového ovládače.
Při použití dálkového ovládače kontrolka bliká a tím
indikuje příjem.
Rychlé nastavení
Když poprvé zapnete televizor, objeví se na
obrazovce menu pro výběr země a jazyka
všech menu.
Plug’n’Play
Country
Language
GB
English
Pokud se menu neobjeví, držte pro jeho vyvolání po
dobu 5 sekund stisknutá tlačítka VOLUME - a
VOLUME + na televizoru.
& Použijte tlačítka <> na dálkovém ovládání pro
volbu vaší země, poté potvrďte tlačítkem ≥.
Pokud se vaše země neobjeví v nabídce, zvolte “...”
é Pomocí tlačítek <> dále zvolte svůj jazyk;
výběr potvrďte tlačítkem ≥.
“ Automaticky se zahájí ladění.Všechny
dostupné televizní a rozhlasové kanály jsou
ukládány do paměti.Tato operace trvá několik
minut. Na obrazovce je zobrazen postup
ladění a počet nalezených programů. Nakonec
menu zmizí.
Pro ukončení nebo přerušení ladění stiskněte
MENU. Není-li nalezen žádný program, prostudujte
kapitolu Rady na straně 14.
‘ Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál
automatického třídění, budou programy
správně očíslovány. Nastavení je v takovém
případě ukončeno.
( Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování
programů použít menu Třídění.
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí
vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...).V takovém
případě musíte provést volbu tlačítky <> a
potvrdit ji tlačítkem ≥.
5
Třídění programů
& Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce se
objeví Hlavní menu.
TV Menu
Obraz
Zvuk
Zvl. Funkce
Nastavení
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
•
0
1
2
3
4
5
é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté menu
Třídění.
“ Pomocí tlačítek <> zvolte program, který
chcete přesunout, a stiskněte ≥.
‘ Tlačítky <> poté zvolte nové číslo; volbu
potvrďte stisknutím ≤.
( Opakováním kroků “ a ‘ přečíslujete příslušné
programy.
§ Menu opustíte stisknutím Ë.
Ruční ladění
Toto menu umožňuje ukládat programy po
jednom do paměti.
& Stiskněte tlačítko MENU.
é Kurzorem vyberte menu Nastavení, poté Ruční
ladění:
TV Menu
Obraz
Zvuk
Zvl. Funkce
Nastavení
Ruční Ladění
TV Systém
Hledání
Č. Předvolby
Doladění
Uložění
Europe
“ TV Systém: zvolte Evropa (automatické
určení*) nebo Evropa -Západ (norma BG),
Evropa - Východ (norma DK),Velká Británie
(norma I) či Francie (norma LL’).
* Kromě Francie, kde je nezbytně nutné zvolit France.
‘ Hledání: stiskněte ≥. Začne vyhledávání.
Jakmile je nalezen program, vyhledávání se
zastaví a zobrazí se název programu (je-li
dostupný). Přejděte k následujícímu kroku.
Pokud znáte frekvenci žádaného programu,
zadejte ji přímo pomocí tlačítek 0 až 9.
Pokud není nalezen žádný program, prostudujte
kapitolu Rady (str. 14).
( Č. předvolby: zadat číslo tlačítky ≤≥ nebo 0
až 9.
§ Doladění: není-li příjem uspokojivý, vylaďte ho
tlačítky ≤≥.
è Uložení: stiskněte ≥. Program je uložen.
! Opakujte kroky ‘ až è, dokud neuložíte
všechny programy.
Pro opuštění: stiskněte tlačítko Ë.
Další nastavení menu Nastavení
& Stiskněte tlačítko MENU a zvolte menu Nastavení:
é Jazyk: Pro změnu jazyka, ve kterém jsou
zobrazována menu.
“ Země: pro volbu vaší země.
Toto nastavení ovlivňuje vyhledávání, automatické
třídění programů a zobrazování teletextu. Pokud
Vaše země není na seznamu, zvolte “...”
‘ Aut. ladění: pro zahájení automatického
vyladění všech programů dostupných v místě,
kde se nacházíte. Pokud vysílač nebo kabelová
síť přenáší signál automatického třídění, budou
programy správně očíslovány. Není-li tomu tak,
musíte pro přečíslování použít menu Třídění .
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí
vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...).V takovém
6
případě musíte provést volbu tlačítky <> a
potvrdit ji tlačítkem ≥. Pro ukončení nebo
přerušení vyhledávání stiskněte MENU. Není-li
nalezen žádný program, prostudujte kapitolu Rady
(str. 14).
( Název: Chcete-li, můžete pojmenovat jednotlivé
programy a externí konektory.Tlačítky ≤≥ se
můžete přesunovat v oblasti zobrazení jména
(5 znaků), tlačítky <> volíte jednotlivé znaky.
Když je název zadán, stisknutím tlačítka ≤ se
vraťte. Název je uložen do paměti.
Poznámka: pokud je přenášen identifikační signál,
jsou při instalaci programy pojmenovány
automaticky.
§ Pro opuštění menu stiskněte Ë.
Nastavení obrazu
& Stiskněte tlačítko MENU a potom ≥. Objeví
se menu Obraz:
TV Menu
Obraz
Zvuk
Zvl. Funkce
Nastavení
Obraz
39
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev
Uložení
é Použijte tlačítka <> pro výběr příslušného
nastavení a tlačítka ≤≥ pro nastavení.
“ Po dokončení nastavení zvolte Uložení a
potvrďte volbu stisknutím ≥.
Tlačítkem Ë opustíte menu.
Popis nastavení:
• Jas: ovlivňuje jas obrazu.
• Barva: ovlivňuje intenzitu barev.
• Kontrast: ovlivňuje rozdíl mezi světlými a
tmavými odstíny.
• Ostrost: ovlivňuje ostrost obrazu.
• Teplota barev: ovlivňuje vzhled barev: Studené
(modřejší), Normální (vyvážené) nebo Teplé
(červenější).
• Uložení: pro uložení nastavení obrazu
(a nastavení Kontrast Plus a NR z menu Zvl.
Funkce) do paměti.
Nastavení zvuku
& Stiskněte tlačítko MENU, zvolte Zvuk (>) a
stiskněte ≥. Objeví se menu Zvuk:
TV Menu
Obraz
Zvuk
Zvl. Funkce
Nastavení
Zvuk
Ekvalizer Æ
Vyvážení Æ
Delta Hlas. Æ
Omez. Hlas. Æ
Dolby VIrtual Æ
Uložení Æ
•
•
•
•
•
•
120 Hz
500 Hz
1500 Hz
5 KHz
10 KHz
é Použijte tlačítka <> pro výběr příslušného
nastavení a tlačítka ≤≥ pro nastavení.
“ Po dokončení nastavení zvolte Uložení a
potvrďte volbu stisknutím ≥.
‘ Tlačítkem Ë opustíte menu.
Popis nastavení:
• Ekvalizer: seřízení barvy zvuku (od hloubek:
120 Hz po výsky: 10 kHz).
• Vyvážení: pro rozdělení zvuku mezi levý a
pravý reproduktor.
• Delta Hlas.: umožňuje kompenzovat rozdíly
hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo
konektory EXT.Toto nastavení funguje pro
programy 0 až 40 a konektory EXT.
• AVL (Omez. Hlas.): automatická kontrola
hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování
hlasitosti zejména při změně programů nebo
při reklamách.
• Dolby Virtual: Pro aktivování / zrušení efektu
rozšíření zvuku. K těmto nastavením máte
přístup i pomocí tlačítka Q.
• Uložení: pro uložení nastavení zvuku do
paměti.
Nastavení zvláštních funkcí
& Stiskněte MENU, zvolte Zvl. Funkce (>) a
stiskněte ≥. Můžete nastavit:
é Kontrast Plus: automatické nastavení kontrastu
obrazu, která nejtemnější místo obrazu trvale
převádí do černé barvy.
“ NR: omezuje poruchy signálu (zrnění) v
případě slabého příjmu.
‘ Aut. vyp. (pouze u některých modelů): pro volbu
doby, po níž se televizor automaticky přepne
do pohotovostního režimu.
( PIP: pro nastavení rozměrů a polohy
obrazovky PIP.
§ Stisknutím tlačítka Ë opustíte menu.
7
Formát 16:9
Váš obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo 4:3 (tradiční obrazovka).
Obraz v 4:3 může mít občas nahoře a dole černý pruh (širokoúhlý formát).
Tato funkce vám umožní zbavit se černých pruhů a vybrat optimální zobrazení obrazu.
Stisknutím tlačítka ∏ (nebo ≤≥) volíte následující typy formátů:
Televizor je vybaven automatickým přepínačem, který zajišt’uje optimální zobrazení obrazu.
4:3
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3, po stranách obrazu se objeví černý pruh.
Film - 14:9
Obraz je zvětšen na formát 14:9, po stranách obrazu zůstane nevelký černý pruh.
Film - 16:9
Obraz je zvětšen na formát 16:9.Tento formát je vhodný ke sledování obrazu s
černým pruhem nahoře a dole (širokoúhlý formát).
Obraz S Titulky
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky a
zároveň nechat titulky viditelné.
Super Široký
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky,
protože obraz rozšíří do stran.
Široký Obraz
Režim umožňuje vrátit správné rozměry obrazů převedených na 16:9.
Pozor: pokud takto sledujete obraz 4:3, bude horizontálně rozšířen.
8
Teletext
Teletext je informační systém přenášený některými kanály, do něhož se nahlíží jako do novin.
Umožňuje rovněž přístup k titulkům pro sluchově postižené nebo osoby, které nerozumí jazyku
vysílání (kabelové sítě, satelitní programy…).
Stiskněte:
Výsledek:
Vyvolání Tímto tlačítkem vyvoláte nebo opustíte teletext. Zobrazí
teletextu se seznam dostupných rubrik.
Každá rubrika je označena třímístným číslem stránky.
Pokud zvolený program nevysílá teletext, zobrazí se číslo 100 a
obrazovka zůstane černá (v tomto případě opusťte teletext a
zvolte jiný kanál).
Volba stránky Sestavte požadované číslo stránky pomocí tlačítek 0 až 9
nebo P -/+.
Příklad: strana 120, zadejte 120.
Číslo se zobrazí nahoře vlevo, počítadlo běží a zobrazí se
stránka. Opakováním postupu vyberete jinou stránku.
Pokud počítadlo stále hledá, není stránka přenášena.
Zvolte jiné číslo.
Přímý přístup Ve spodní části obrazovky jsou zobrazena barevná pole.
k rubrikám 4 barevná tlačítka umožňují přímý přístup k příslušným
rubrikám nebo stránkám.
Pokud stránka nebo rubrika není ještě dostupná, příslušné
barevné pole bliká.
Seznam Pro návrat k seznamu (obvykle číslo 100).
Střídání Některé stránky obsahují podstránky, které se automaticky
podstránek střídají.Toto tlačítko umožňuje zastavit nebo obnovit střídání
podstránek. Nahoře vlevo se objeví znak _.
Teletextová Umožňuje zapnout / zrušit zobrazení teletextu v podobě
dvojstránka dvojstránky.Aktivní stránka se zobrazí vlevo a následující
stránka vpravo. Pokud chcete nějakou stránku (například
obsah) nechat zobrazenou, stiskněte Ó.Tím se zaktivuje
pravá stránka. Do běžného režimu se navrátíte stisknutím Å.
Skryté Pro zobrazení/odstranění skrytých informací (řešení her).
informace
Zvětšení Pro zobrazení horní části, dolní části a návrat k normální
stránky velikosti.
Oblíbené Pro teletextové programy 0 až 40 můžete uložit do paměti 4
stránky oblíbené stránky, které budou následně přímo dostupné
prostřednictvím barevných tlačítek (červené, zelené, žluté
a modré).
& Stiskněte MENU pro přechod do režimu oblíbených
stránek.
é Přejděte na teletextovou stránku, kterou chcete uložit
do paměti.
“ Poté držte po dobu 3 sekund některé z barevných
tlačítek. Stránka je uložena do paměti.
‘ Opakujte postup s ostatními barevnými tlačítky.
( Když nyní přepnete na teletext, vaše oblíbené stránky jsou
zobrazeny v barevných polích ve spodní části obrazovky. Pro
návrat k obvyklým rubrikám stiskněte MENU.
Pro smazání všech uložení držte Ë po dobu 5 sekund.
9
Použití v režimu monitor PC
POZNÁMKA
– Pokud používáte televizor jako PC monitor v prostředí s elektromagnetickými interferencemi, molou se na
obrazovce objecvit tenké diagonální interferenční linky tento jev nemá vliv na funkčnost výrobku.
– Pro lepši obraz doporučujeme použit kvalitni VGA kabel s dobrým filtrem šumu.
Režim PC
Televizi můžete použít jako monitor počítače.
Funkce PIP vám umožňuje současně zobrazit
vložený obraz s televizním pořadem.
Funkce PIP pracuje pouze když vaše PC má
digitální výstup.
Nejprve proveďte připojení počítače a nastavte
rozlišení (viz str. 13).
Volba režimu PC
& Stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovladací
pro, zobrazení Zdroj.
é Použíjte kurzorová tlačítka </> pro volbu
PC a stiskněte kurzor ≥ pro přepnutí TV do
režimu PC (DVI In).
Pro návrat do režimu TV stiskněte tlačítko AV,
zvolte TV a potvrd’te ≥.
Použití PIP
V režimu PC můžete zobrazit okno umožňující
zobrazit televizní kanály.
Upozornění: Funkce obraz v obraze je dostupná
pouze pokud je počítač připojen na vstup DVI
(viz str. 13)
& Stiskněte tlačítko œ, chcete-li zobrazit
obrazovku PIP. Obraz televize se reprodukuje
v malém vloženém okénku.
é Stiskněte opakovaně tlačítko œ pro změnu
velikosti okna, přepnutí do režimu dva obrazy
vedle sebe anebo režim s jedním obrazem
“ Použijte tlačítka P -/+, pro změnu programu
pro obraz v obraze (PIP).
10
Použití nabídek PC
Stiskněte tlačítko MENU, pro dosažení
specifických nastavení v režimu monitor PC.
Pro nastavení použijte kurzor (nastavení se
automaticky ukládají v paměti) :
• Obraz:
- Jas/Kontrast: k nastavení jasu a kontrastu.
- Vodorovně/Svisle * : pro nastavení
horizontální a vertikální polohy obrazu.
- Teplota Barev: pro nastavení odstínu barev
(chladný, normální nebo teplý).
• Volba zvuku: pro volbu zvuku
reprodukovaného v televizoru (PC nebo TV /
Rádio). Například můžete poslouchat rádio,
zatímco používáte počítač.
• Zvl. Funkce:
- Fáze/Hodiny *: umožňuje potlačit parazitní
horizontální (FÁZE) a vertikální linky
(CLOCK).
- Formát: pro volbu mezi velkým zobrazenim
nebo původním formátem obrazu PC.
- PIP: : pro nastavení rozměrů a polohy
obrazovky PIP.
- Aut. nastavit*: umístění se nastavuje
automaticky.
• Tov. nastavení: pro návrat k hodnotám
nastaveným výrobcem (standardní nastavení).
* Tyto nastavení nejsou k dispozici pokud je
počítač připojen ke vstupu DVI.
Použití režimu HD (High Definition)
Režim HD
Režim HD (High Definition) vám umožňuje
sledovat čistý a ostrý obraz prostřednictvím
DVI vstupu pokud používáte HD
příjímač/zařízení, které umí poskytovat obraz s
vysokým rozlišením.
Nejprve však takový přistroj musíte připojit
(viz str. 13).
Volba režimu HD
& Stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovladací
pro, zobrazení Zdroj.
é Použíjte kurzorová tlačítka </> pro volbu
HD a pak stiskněte kurzor ≥ pro přepnutí TV
do režimu HD.
Pro návrat do režimu TV stiskněte tlačítko AV,
zvolte TV a potvrd’te ≥.
Použití HD menu
Stiskněte tlačítko MENU pro přístup k
detailnímu nastavení režimu HD. Použíjte
kurzor pro nastavení (nastavení se uloží
automaticky) :
• Obraz:
- Jas: ovlivňuje jas obrazu.
- Barva: ovlivňuje intenzitu barev.
- Kontrast: ovlivňuje rozdíl mezi světlými a
• Zvuku:
- Ekvalizer: seřízení barvy zvuku (od hloubek:
120 Hz po výsky: 10 kHz).
- Vyvážení: pro rozdělení zvuku mezi levý a
pravý reproduktor.
- Delta Hlas.: umožňuje kompenzovat rozdíly
hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo
konektory EXT.Toto nastavení funguje pro
programy 0 až 40 a konektory EXT.
- AVL (Omez. Hlas.): automatická kontrola
hlasitosti, která umožňuje omezení zvyšování
hlasitosti zejména při změně programů nebo
při reklamách.
- Dolby Virtual: Pro aktivování / zrušení efektu
rozšíření zvuku. K těmto nastavením máte
přístup i pomocí tlačítka Q.
- Uložení: pro uložení nastavení zvuku do
paměti.
• Zvl. Funkce:
- Aut. vyp. (pouze u některých modelů): pro
volbu doby, po níž se televizor automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
- PIP: pro nastavení rozměrů a polohy
obrazovky PIP.
- Vodorovně: pro nastavení horizontální
polohy obrazu.
tmavými odstíny.
- Ostrost: ovlivňuje ostrost obrazu.
- Teplota barev: ovlivňuje vzhled barev: Studené
(modřejší), Normální (vyvážené) nebo Teplé
(červenější).
- Uložení: pro uložení nastavení obrazu
(a nastavení Kontrast Plus a NR z menu Zvl.
Funkce) do paměti.
11
Připojení jiných přístrojů
Na zadní straně televizoru se nacházejí dva konektory EXT1 a EXT2.
Pro usnadnění propojení odstraňte kryt stolku a zadní část televizoru.
Stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovladači pro zobrazení Zdroj a zvolte TV nebo externí zaŕizení
pŕipojené k EXT1, EXT2/S-VHS2, AV/S-VHS3, PC nebo HD.
Konektor EXT1 má vstupy/výstupy audio a video a vstupy RGB.
Konektor EXT2 má vstupy/výstupy audio a video a vstupy S- VHS.
DVI
DVI In Audio In
EXT 2
EXT 1
Headphone
Audio In
Video In
S-Video
Videorekordér
Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Použijte kvalitní kabel
SCART.
Pokud na videorekordéru nemáte eurokonektor je jediné možné
spojení možné pouze pomocí kabelu antény.
V tom případě musíte na televizoru naladit testovací signál
videorekordéru a přiřadit mu programové číslo 0 (viz ruční ladění
str. 6). Chcete-li sledovat videorekordér, stiskněte 0.
Videorekordér s dekodérem
Dekodér připojte na druhý eurokonektor videorekordéru.
Nyní můžete nahrávat kódované přenosy.
12
Další přístroje
Satelitní přijímač, dekodér, CDV, hry atd.
Proveďte zapojení znázorněné na obrázku. Chcete-li získat lepší
kvalitu obrazu, připojte přístroje se signály RGB (DVD, digitální
dekodéry, hry atd.) na konektor EXT1 a přístroje se signály S-VHS
(videorekordéry S-VHS a Hi-8, některé přehrávače Video CD) na
EXT2 a veškeré ostatní zařízení buď na EXT1 nebo EXT2.
Volba připojeného přístroje
Pomocí tlačítka AV volíte EXT1, EXT2/S-VHS2 (S-VHS signály z
konektoru EXT2).
Pobočná připojení
Proveďte připojení zobrazená na protější stránce.
Tlačítkem AV zvolte AV/S-VHS3.
U monofonních přístrojů napojte zvukový signál na vstup AUDIO L
(nebo AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukován na pravém i
levém reproduktoru televizoru.
Sluchátka
Pokud jsou sluchátka zapojena, je zvuk televizoru vypnut.Tlačítka
VOLUME -/+ umožňují nastavení hlasitosti.
Impedance sluchátek musí být mezi 32 a 600 ohmy.
HD příjímač/zařízení
Proveďte připojení zobrazená na protější stránce.
Tlačítkem AV zvolte HD.
Podrobnější informace o použití v režimu HD viz strana 11.
Počítač
PC s DVI
Připojte výstup pro monitor (DVI) vašeho počítače k DVI-In na
TV. Propojte zvukový výstup Audio vašeho počítače ke vstupu
DVI Audio In na TV.
PC s VGA
Připojte výstup pro monitor (VGA) vašeho počítače pomoci
adaptéru VGA/DVI k DVI-In na TV. Propojte zvukový výstup
Audio vašeho počítače ke vstupu DVI Audio In na TV.
Podrobnější informace o použití v režimu PC viz strana 10.
Optimální rozlišení obrazovky získáte nastavení počítače na
hodnoty 1024 x 768, 60 Hz.
Zde je seznam různých rozlišení zobrazení, která váš televizor
umožňuje
640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 56 Hz
1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz
800 x 600, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
832 x 624, 75 Hz
13
Než zavoláte technika
Špatný příjem
Zdvojený nebo vícenásobný obraz či stíny mohou být zapříčiněny blízkostí hor
nebo vysokých budov.V tom případě se nejedná o závadu můžete se pokusit
doladit obraz ručně viz “doladění” (str.6) nebo změňte nastavení venkovní antény.
Příjem pomocí vnitřní antény může být v některých případech neuspokojivý. Můžete
jej zlepšit otáčením antény. Pokud se kvalita nezlepší, je třeba použít vnitřní anténu.
Chybí obraz
Zapojili jste správně anténu? Zvolili jste správný systém?(str.6). Špatně připojené
eurokonektory či kabel antény jsou častou příčinou problémů s obrazem a zvukem
(může se stát, že se konektory částečně odpojí, když televizor přemisťujeme či
otáčíme). Zkontrolujte všechna připojení.
Chybí zvuk
Pokud u některých programů chybí zvuk, ale ne obraz, tak to znamená, že
televizor je přepnut na špatný systém. Upravte nastavení TV SYSTÉM (str.6).
Zesilovač připojený k televizoru nevydává zvuk ? Zkontrolujte, že jste nezaměnili
výstup pro audio se vstupem pro audio.
Nefunguje režim
PC nebo PIP ?
Zkontrolujte, že jste správně nastavili počítač na odpovídající rozlišení (viz str 10).
V režimu PC se vám nedaří získat zvuk z rádia ?
Dálkové ovládání
nefunguje?
Kontrolka na televizoru nebliká, když používáte dálkového ovládání?
Vyměňte baterie. Zkontrolujte, že na dálkovém ovladači je navolen režim TV.
Pohotovostní režim Pokud televizor během 15 min nepřijímá žádný signál, přepne se automaticky do
pohotovostního režimu. Z důvodů úspory elektrické energie je televizor navržen tak,
aby měl jen velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu (méně než 1 W).
Čistění televizoru
Obrazovku a stěny televizoru můžete čistit pouze čistým, jemný a neplstnatým
hadříkem. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol či ředidla.
Stále bez výsledků? Odpojte síťový přivod televizoru na 30 vteřin a pak ji znovu zapněte.
V případě poruchy se nikdy nesnažte opravit televizor sami, obraťte se na servis.
Slovníček termínů
DVI (Digital Visual Interface): Digitální rozhraní
vytvořené skupinou Digital Display Working
Groupe (DDWG) pro převod analogových
signálů do digitální podoby vhodné pro
digitální i analogové monitory.
VGA (Video Graphics Array): Běžný standard
zobrazovacího zařízení pro PC.
Signály RGB : Jedná se o 3 videosignály Červený,
Zelený, Modrý, které vytváří obraz. Použití
těchto signálů umožňuje docílit lepší kvality
obrazu.
Signály S-VHS: Jedná se o 2 oddělené
videosignály Y/C používané při záznamu S-VHS
a Hi-8. Signály jasu Y a barvy C jsou na pásku
zaznamenány odděleně. Získá se tak lepší
kvalita obrazu ež s obvyklým video
standardem (VHS a 8 mm), kde jsou signály
Y/C smíchány a tvoří pouze jeden videosignál.
14
Zvuk NICAM: Postup umožňující přenos zvuku
v digitální podobě.
Systém: Televizní signál není vysílán ve všech
zemích stejně. Existují různé normy: BG, DK, I
a LL‘.Volit mezi těmito různými normami
umožňuje nastavení TV Systém (str.6). Což je
něco jiného než systém kódování barev PAL,
SECAM a NTSC. Pal je používán ve většině
zemí Evropy, Secam ve Francii, v Rusku a ve
většině zemí Afriky. Pouze ze vstupů EXT1 a
EXT2 lze reprodukovat nahrávky se systémem
kódování barev NTSC.
16:9: Označuje poměr mezi šířkou a výškou
obrazovky.Televizory se širokou obrazovkou
mají poměr 16:9, tradiční obrazovky 4:3.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising