Philips | 23PFL5322/58 | Owner's Manual | Philips Televizory s plochou obrazovkou Flat TV 20PFL5122/58 Uživatelská příručka

Philips Televizory s plochou obrazovkou Flat TV 20PFL5122/58 Uživatelská příručka
Česky
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
0900 1101211
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0845 601 0354
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
€0.07/min
€0.06/min
free
local
local
€0.09/min
€0.10/min
free
free
local
€0.08/min
local
€0.10/min
local
local
local
free
€0.10/min
local
local
local
Information for users in the UK (not applicable outside the UK)
Positioning the TV
Important
For the best results, choose a position where
light does not fall directly on the screen, and
at some distance away from radiators or other
sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all
around the TV for ventilation, making sure that
curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air
flow through the ventilation apertures.The TV
is intended for use in a domestic environment
only and should never be operated or stored in
excessively hot or humid atmospheres.
This apparatus is fitted with an approved
moulded 13AMP plug. Should it become
necessary to replace the mains fuse, this
must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
General Points
3 Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not suitable
for your socket outlet, please consult your
retailer or a qualified electrician before
proceeding with the installation.
Please take note of the section entitled ‘Tips’ at
the end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates
a Radio Interference Investigation Service to help
TV licence holders improve reception of BBC
and IBA programmes where they are being spoilt
by interference. If your dealer cannot help, ask
at a main Post Office for the booklet “How to
Improve Television and Radio Reception”.
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check
that the mains supply voltage corresponds to
the voltage printed on the type plate on the rear
panel of the TV. If the mains voltage is different,
consult your dealer.
1 Remove fuse cover and fuse.
2 The replacement fuse must comply with BS
1362 and have the ASTA approval mark.
If the fuse is lost, make contact with your
retailer in order to verify the correct type.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket
marked : at the back of the set. An inferior
aerial is likely to result in a poor, perhaps
unstable picture with ghost images and lack
of contrast. Make-shift loft or set-top aerials
are often inadequate.Your dealer will know
from experience the most suitable type for
your locality. Should you wish to use the set
in conjunction with other equipment, which
connects to the aerial socket such as TV games,
or a video camera it is recommended that these
be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the
aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened. A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift
stand, or legs fixed with woodscrews.
Recyklace
Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci.
Obraťte se na místní úřady pro správné nakládání
s odpadem.
Informace o výrobku
• Spotřeba energie je u tohoto televizoru
v pohotovostním režimu velmi nízká, takže
dopad na životní prostředí je minimální.
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a součástek, které mohou být
recyklovány a znovu použity. Pokud je produkt
označen symbolem přeškrtnuté popelnice s
kolečky, znamená to, že se na výrobek vztahuje
nařízení Evropské unie 2002/976/EC.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
produktů.
Postupujte podle místních právních předpisů
a nelikvidujte staré spotřebiče spolu s běžným
domovním odpadem. Správné nakládání s
vaším výrobkem pomůže předcházet možným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Likvidace baterií
Baterie dodané s přístrojem neobsahují těžké
kovy rtuť a kadmium. Zjistěte si prosím, jaké
jsou ve vaší zemi předpisy pro likvidaci vybitých
baterií.
Levá
spodní
strana TV
• Spotřeba energie televizoru v
pohotovostním režimu je méně než 2 W.
• Příkon elektrické energie je uveden na
typovém štítku na zadní straně televizoru.
• Podrobnější technické informace o
výrobku naleznete v produktovém listu na
stránce www.philips.com/support.
Poznámka
Technické údaje a informace mohou
být změněny bez upozornění.
• Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte
prosím zákaznickou podporu ve vaší
zemi. Příslušná telefonní čísla a adresy jsou
uvedeny v dodané publikaci o celosvětové
záruce.
Úvod
Děkujeme, že jste zakoupili tento televizor.
Tato příručka vám pomůže s nastavením a dalším použitím televizoru.
Doporučujeme, abyste si příručku pozorně přečetli.
Obsah
Česky
Bezpečnostní informace..................................................................................................................................2
Příprava a spuštění televizoru........................................................................................................................3
Tlačítka a konektory na televizoru...............................................................................................................4
Tlačítka na dálkovém ovladači.......................................................................................................................5
Rychlá instalace.................................................................................................................................................6
Třídění programů..............................................................................................................................................6
Automatické ladění programů.......................................................................................................................7
Ruční ladění programů.....................................................................................................................................7
Pojmenování kanálů..........................................................................................................................................8
Nastavení obrazu a zvuku...............................................................................................................................8
Použití funkcí Kontrast+ a Časovač automatického vypnutí.................................................................9
Použití funkcí Smart Picture a Smart Sound..............................................................................................9
Formáty obrazovky........................................................................................................................................10
Teletext.............................................................................................................................................................11
Použití televizoru jako obrazovky počítače..............................................................................................12
Použití televizoru v režimu HD (High Definition)..................................................................................13
Použití televizoru jako rádia FM..................................................................................................................14
Připojení periferních zařízení
Připojení rekordéru (DVD nebo VCR).....................................................................................................16
Připojení počítače...........................................................................................................................................17
Připojení zařízení HD.....................................................................................................................................18
Připojení dalších zařízení (satelitu, dekodéru, herní konzoly a dalších zařízení).............................19
Připojení fotoaparátu, videokamery a sluchátek....................................................................................19
Tipy pro odstraňování potíží........................................................................................................................20
Slovníček pojmů..............................................................................................................................................21
Technické údaje..............................................................................................................................................22
Bezpečnostní informace
X
X
X
Dbejte, abyste do jedné zásuvky elektrické sítě
nezapojili příliš mnoho zařízení, protože by mohlo
dojít k přetížení a následnému elektrickému
zkratu či požáru.
X
X
X
•
•
Při čištění otírejte povrch nebo obrazovku
televizoru navlhčenou bavlněnou tkaninou
nebo jiným měkkým materiálem, například
jelenicí. Nepoužívejte příliš mokrou tkaninu,
ze které kape voda. Pro čištění televizoru
nepoužívejte aceton, toluen či alkohol. Z
bezpečnostních důvodů odpojte napájecí
šňůru od elektrické sítě.
Z bezpečnostních důvodů se během bouřky
nedotýkejte televizoru, napájecí šňůry ani
anténního přívodu.
X
Česky
Nevystavujte televizor či baterie dálkového
ovládání horku, přímému slunečnímu světlu, dešti
či vodě.
Zasuňte napájecí kabel (součást dodávky) do
konektoru umístěného na zadní straně televizoru
(směřuje dolů) a do zásuvky ve zdi.
Chcete-li televizor odpojit od elektrické sítě,
vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické
sítě na zadní straně televizoru nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky ve zdi.
Spojovací zařízení na napájecím kabelu televizoru
slouží jako odpojovací zařízení.
•
•
X
Do blízkosti televizoru neumisťujte otevřené
zdroje ohně, například zapálené svíčky.
Na televizor ani do jeho blízkosti neumisťujte
vázy naplněné vodou. Voda vylitá do
televizoru může způsobit úraz elektrickým
proudem. Nezapínejte televizor, pokud do
něj vnikla voda.Okamžitě vytáhněte napájecí
kabel ze zásuvky a nechte televizor
zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
X
Při odpojování ze zásuvky uchopte napájecí šňůru
za zástrčku a netahejte přímo za kabel. Nepoužívejte
špatně osazenou zásuvku elektrické sítě. Zástrčku
zcela zasuňte do zásuvky elektrické sítě. Pokud
je zástrčka zasunuta do zásuvky příliš volně, mohlo
by dojít ke zkratu a následnému požáru.
Elektrická, magnetická a elektro-magnetická pole (“EMF”)
• Společnost Philips Royal vyrábí a prodává
celou řadu produktů spotřební elektroniky,
které, jako každé elektronické zařízení,
dokáží ve své podstatě vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
• Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je dodržovat veškerá
nezbytná zdravotní a bezpečnostní opatření
tak, aby naše produkty splňovaly veškeré
platné legislativní požadavky a zůstávaly zcela
v rámci norem EMF platných v době výroby.
• Cílem společnosti Philips je vyvíjet, vyrábět
a prodávat produkty, které nemají žádné
negativní dopady na lidské zdraví.
• Společnost Philips zaručuje, že pokud jsou
její produkty používány správně k určenému
účelu, je jejich používání podle současných
vědeckých poznatků bezpečné.
• Vzhledem k tomu, že se společnost Philips
aktivně podílí na rozvoji mezinárodních
norem EMF a bezpečnostních norem,
dokáže předvídat další vývoj norem a rychle
integrovat nové normy do svých produktů.
Příprava a spuštění televizoru
1
3
2
4
5121
15PF 5121
20PF 5321
23PF
Nesnímejte ochranný potah, dokud jste nedokončili instalaci televizoru na podstavec nebo
na stěnu a nezapojili všechna připojení. S televizorem zacházejte opatrně.
Pro čištění lesklých čelních ploch televizoru používejte pouze měkké tkaniny dodané s
přístrojem.
1 Umístění televizoru
• Příkon elektrické energie je uveden na
typovém štítku na zadní straně televizoru.
Varování: Zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti u vás doma odpovídá hodnotě napětí, která
je uvedena na štítku nalepeném na zadní straně
televizoru.
Pokud umístíte televizor na podstavec, ujistěte
se, že je podstavec rovný a že unese
hmotnost televizoru.
Před zavěšením televizoru na zeď se ujistěte,
že je zeď vhodná a že unese hmotnost
televizoru. Instalaci televizoru na stěnu by měl
provést kvalifikovaný servisní technik.
Nevhodná a nesprávná instalace může
způsobit, že televizor bude nebezpečný.
Před zavěšením televizoru na stěnu nemusí
být připojení kabelů kompletně provedena,
avšak kabely musí být zasunuty do konektorů
v televizoru.
Ať už televizor postavíte na podstavec nebo
zavěsíte na zeď, je třeba zajistit
bezproblémovou cirkulaci vzduchu
ventilačními otvory. Neumisťujte televizor v
uzavřeném prostoru.
Pokud je televizor namontován na otočné desce
nebo otočném ramenu, zajistěte, aby se napájecí
kabel při otáčení televizorem příliš nenapínal.
Napínání napájecího kabelu může uvolnit kontakty.
To by mohlo vyvolat jiskření a následně způsobit
požár.
Česky
•
•
•
•
3 Použití dálkového ovladače
• Vložte do ovladače 2 přiložené baterie.
Dodržte správnou polaritu, tj. konce baterií
(+) a (–) musí být zapojeny na příslušné
konce v ovladači (uvnitř jsou značky)
4 Zapnutí televizoru
2 Zapojení
•
•
•
Zasuňte zástrčku anténního přívodu do zásuvky : v dolní části televizoru.
Zapojte hlavní napájecí šňůru do zásuvky elektrické sítě (220 – 240 V, 50/60 Hz).
Informace o dalším zapojení naleznete
v části Připojení periferních zařízení
na stranách 16 až 19.
•
•
Televizor zapnete stisknutím tlačítka POWER
(Napájení). Rozsvítí se zelená kontrolka a obrazovka se rozzáří.
Pokud byl televizor ponechán v pohotovostním
režimu svítí červená kontrolka), stiskněte tlačítko P – / + na dálkovém ovladači.
Poznámka: Neponechávejte televizor v
pohotovostním režimu dlouhou dobu. Namísto
toho odpojte televizor od elektrické sítě.
Tlačítka a konektory na televizoru
1
2
3
4
11
R
AUDIO
IN
L
Česky
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
TV
75Ω
:
FM
ANT
6
7
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
5
8
1 Tlačítko POWER (Napájení): Slouží k zapnutí
a vypnutí televizoru.
Poznámka: Televizor je stále pod napětím,
i když jej vypnete.
2 Tlačítko PROGRAM –/+ (Program -/+): Slouží
k výběru programů.
3 Tlačítko MENU (Nabídka): Slouží k otevření a
zavření nabídek. Pomocí tlačítek Programme –/+
(Program -/+) můžete vybírat položky nabídek
a pomocí tlačítek VOLUME –/+ (Hlasitost
-/+) otevřít zvolenou položku nabídky a
provéstpožadované nastavení.
4 Tlačítko VOLUME –/+ (Hlasitost -/+): Slouží k
9
10
7 Anténní zdířka FM: Zapojte přívodní kabel antény
rádia do anténní zdířky FM.
8 Pouze pro servisní použití.
9 Zdířka EXT1: Slouží k připojení zařízení, například
zařízení DVD, VCR, rekordéru, dekodéru nebo herní
konzoly.
10 Zdířka DVI-I (HD/PC): Slouží pro připojení zařízení
HD (High Definition) nebo počítače s výstupem DVI/VGA.
11 Postranní zdířky (AV/SVHS): Slouží k připojení
zařízení, například fotoaparátu nebo videokamery.
Umožňují také připojit sluchátka pro soukromý poslech.
úpravě úrovně zvuku.
5 Zásuvka POWER (Napájení): Zapojte hlavní
napájecí šňůru do zásuvky elektrické sítě.
6 Anténní zdířka TV: Zapojte zástrčku anténního
přívodu do anténní zdířky televizoru.
Další informace o zapojení naleznete
na stranách 16 až 19.
Tlačítka na dálkovém ovladači
1
11
12
2
5
Formát obrazovky
6
Tlačítko MENU (Nabídka)
Slouží k zobrazení a ukončení nabídek televizoru.
7
Kurzorová tlačítka
Tato čtyři tlačítka slouží pro výběr a nastavení
položek nabídek.
8
Tlačítko pro ovládání hlasitosti ( – VOL + )
Slouží k nastavení úrovně zvuku.
9
Tlačítka funkcí Smart Picture
a Smart Sound
Tato tlačítka slouží pro přístup k předdefinovaným
nastavením obrazu a zvuku (viz strana 9).
3
4
13
5
6
14
7
(viz strana 10).
10 Tlačítko informací na obrazovce
Toto tlačítko slouží k zobrazení a zrušení zobrazení
čísla programu, režimu zvuku a zbývajícího času
časovače automatického vypnutí.
15
11 Tlačítko režimu zvuku
Slouží k nucenému přepnutí programů
v režimu Stereo nebo Nicam Stereo to do
režimu Mono, nebo u dvojjazyčných programů mezi
režimem Dual å či Dual ». Kontrolka Mono svítí
16
9
Česky
8
červeně, je-li nucené přepínání zapnuto.
12
Tlačítko seznamu programů
Toto tlačítko slouží k zobrazení a zrušení zobrazení
seznamu programů. Pomocí tlačítek Î ï program
vyberete a pomocí tlačítka Æ jej zobrazíte.
13
Tlačítko teletextu (viz strana 11)
14
Tlačítko režimu prostorového zvuku
Slouží k zapnutí a vypnutí efektu prostorového zvuku.
V režimu Stereo poskytuje dojem, že jsou reproduktory
od sebe více vzdáleny.
17
10
18
15 Tlačítko pro vypnutí a zapnutí zvuku
Slouží k vypnutí a zapnutí zvuku.
1
Tlačítko pohotovostního režimu
Slouží k přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.
Chcete-li televizor znovu zapnout, stiskněte tlačítka
,
až
, P – / + (Program – / +)
nebo AV .
2 Tlačítko časovače automatického vypnutí
Slouží k výběru času, který uplyne předtím, než se televizor
automaticky přepne do pohotovostního režimu
(viz strana 9).
3
4
Tlačítko AV
Slouží k zobrazení seznamu zdrojů pro výběr televizoru
nebo periferního zařízení zapojeného do zdířky EXT1,
AV/SVHS, PC, HD nebo rádia FM.
Tlačítka teletextu (viz strana 11)
16 Tlačítko pro výběr televizních programů (P / +)
Slouží k výběru následujícího nebo předcházejícího
programu. Po několik sekund se na obrazovce
zobrazí číslo a režim zvuku.
U některých televizních programů se v dolní části
obrazovky zobrazí název programu.
17
/
Číselná tlačítka
Slouží k přímému přístupu k programům.
U dvojmístných čísel programů je třeba druhou
číslici zadat dříve, než zmizí pomlčka.
18 Tlačítko předchozího a aktuálního programu
Slouží k přepínání mezi naposledy sledovaným
a aktuálně sledovaným programem.
Rychlá instalace
Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce
zobrazí nabídka. Tato nabídka umožňuje zvolit
zemi a jazyk všech nabídek:
Plug’n’Play
Země
Í CZ Æ
Jazyk
Chcete-li vyhledávání ukončit nebo přerušit, stiskněte
tlačítko H .
Čeština
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Pokud se výše uvedená nabídka nezobrazí,
pokračujte v instalaci kanálů pomocí funkce
Automatické ladění programů (viz strana 7).
Pokud se výše uvedená nabídka zobrazí,
pokračujte podle následujících pokynů.
Česky
3 Automaticky se spustí vyhledávání. Všechny
dostupné televizní program budou uloženy.
Tato operace trvá několik minut. Na obrazovce
je zobrazen průběh vyhledávání a počet
nalezených programů. Po skončení
vyhledávání nabídka zmizí.
1 Pomocí tlačítek Î ï na dálkovém ovladači
vyberte zemi a výběr potvrďte tlačítkem Æ .
Jestliže není požadovaná země zobrazena
v seznamu, vyberte položku “. . . “
2 Vyberte požadovaný jazyk pomocí tlačítek Í Æ .
Funkce ATS (Systém automatického
ladění)
Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší
signál automatického třídění, budou programy
očíslovány správně. V takovém případě je
nastavení dokončeno. Není-li tomu tak, je
třeba
ke správnému očíslování programů použít
nabídku Třídění.
Funkce ACI (Automatické nastavení
kanálů)
Při zjištění kabelového systému nebo televizního
kanálu, který vysílá signál ACI, se zobrazí seznam
programů. Není-li signál ACI vysílán, jsou kanály
očíslovány podle provedeného výběru jazyka
a země. K přečíslování kanálů můžete použít
nabídku Třídění.
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí vlastní
třídící parametry (oblast, jazyk, atd.). V takovém
případě potvrďte svůj výběr pomocí tlačítek Í Æ .
Třídění programů
3 Pomocí tlačítka ï vyberte nabídku Třídění
a pomocí tlačítka Æ spusťte režim třídění.
1 Stiskněte tlačítko H. Na obrazovce
se zobrazí okno Nabídka TV.
Nabídka TV
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
4 Vyberte číslo programu, který chcete
přesunout, pomocí tlačítek Î ï a pomocí
tlačítka Æ spusťte režim třídění (šipka
kurzoru směřuje doleva).
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Æ
•
0
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
Æ
2 Pomocí tlačítka ï vyberte nabídku Nastavení
a pomocí tlačítka Æ nabídku Nastavení otevřete.
5 Pomocí tlačítek Î ï vyberte nové číslo
programu a výběr potvrďte tlačítkem Í.
(Šipka směřuje doprava a třídění je dokončeno.)
6 Kroky 4 a 5 opakujte u všech programů,
které chcete přečíslovat.
7 Nabídku ukončíte tlačítkem
Ë.
Automatické ladění programů
Nabídka TV
Nastavení
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Í
Čeština
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
3 Dříve, než začnete s automatickým laděním
kanálů, vyberte požadovanou nabídku
*Jazyk pomocí tlačítek Í Æ.
4 Vyberte položku Země pomocí tlačítka ï a
pomocí tlačítek Í Æ vyberte požadovanou zemi.
5 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Aut. ladění
a pomocí tlačítka Æ spusťte automatické
vyhledávání kanálů. Všechny dostupné televizní
programy budou uloženy. Tato operace trvá
několik minut. Na obrazovce se zobrazí průběh
vyhledávání a počet nalezených programů.
Chcete-li vyhledávání ukončit nebo přerušit,
stiskněte tlačítko H .
6 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka Ë.
POZNÁMKA: Jestliže přerušíte vyhledávání
během automatického ladění, nebudou uloženy
všechny kanály. Pro uložení všech kanálů je
třeba znovu provést celé automatické ladění.
* Výběr jazyka
Pokud jste z nějakého důvodu vybrali nesprávný
jazyk a nerozumíte jazyku používanému při
nastavování, nastavte požadovaný jazyk podle
následujících pokynů:
– Stisknutím tlačítka Ë ukončíte stávající
nabídku.
– Stisknutím tlačítka H otevřete nabídku
televizoru.
– Opakovaně stiskněte tlačítko ï, až se zvýrazní
ČVRTÁ položka nabídky.
– Stisknutím tlačítka Æ přejděte do nabídky
Nastavení.
– Pomocí tlačítek Í Æ vyberte požadovaný
jazyk (nabídka se zobrazí ve zvoleném jazyce).
Můžete pokračovat v automatickém stavování
televizních kanálů.
Česky
1 Stiskněte tlačítko H .
2 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Nastavení
a pomocí tlačítka Æ otevřete nabídku Nastavení
(je zvýrazněna položka Jazyk).
Ruční ladění programů
Tato nabídka slouží k ukládání jednotlivých
programů.
6 Hledání:
Stiskněte tlačítko Æ. Spustí se vyhledávání. Po nalezení
programu se vyhledávání zastaví a zobrazí se název
programu (je-li k dispozici). Přejděte k dalšímu kroku.
Jestliže znáte frekvenci požadovaného programu,
můžete ji zadat přímo pomocí tlačítek
až
1 Stiskněte tlačítko H .
2 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Nastavení a
pomocí tlačítka Æ otevřete nabídku Nastavení.
.
Pokud není nalezen žádný program, naleznete
další informace v části Tipy pro odstraňování potíží na
stranách 20 – 21.
3 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Ruční ladění a
stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku Ruční ladění.
4 Pomocí tlačítek Î ï vyberte položky v nabídce
Ruční ladění a nastavte nebo aktivujte požadované
položky.
Nabídka TV
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
5
Ruční ladění
Systém
Hledání
Č. předvolby
Doladění
Uložení
7
Č. předvolby:
Zadejte požadované číslo pomocí tlačítek
až
nebo Í Æ.
8
Doladění:
Jestliže není příjem uspokojivý, nastavte jej pomocí
tlačítek Í Æ.
9
Uložení:
Chcete-li změny uložit, stiskněte tlačítko Æ .
Nyní je program uložen.
Evropa
Æ
Æ
Æ
Æ
Systém: Pomocí tlačítek Í Æ vyberte položku
Evropa (automatické zjišťování*),
Francie (standard LL’),
UK (standard I), Záp.
Evropa (standard BG), Vých.
Evropa (standard DK).
10 Kroky 6 až 9 opakujte u všech programů,
které chcete uložit.
11 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka Ë.
* S výjimkou Francie (standard LL’) – v tomto
případě je třeba vybrat položku Francie.
Pojmenování kanálů
K televizním kanálům je možné přiřadit názvy.
1 Stiskněte tlačítko
H.
2 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Nastavení a stisknutím tlačítka Æ
otevřete nabídku Nastavení.
Nabídka TV
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
4 Pomocí tlačítek Î ï vyberte program, kterému chcete přiřadit název, a stisknutím tlačítka Æ přejděte do režimu zadávání názvů.
5 Pomocí tlačítek Î ï vyberte znaky
(maximálně 5 znaků). Pomocí tlačítek Í Æ
se můžete pohybovat v oblasti zobrazení názvu.
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
3 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Název
a stisknutím tlačítka Æ spusťte režim
zadávání názvů.
Æ
Æ
6 Opakovaně stiskněte tlačítko Æ, dokud
se v pravém horním rohu televizní obrazovky
nezobrazí název. Nyní je název uložen.
Æ
Æ
Æ
8
Æ
Nastavení obrazu a zvuku
Česky
1 Stiskněte tlačítko
Popis nastavení obrazu
H.
2 Pomocí tlačítek Î ï vyberte položku Obraz
nebo Zvuk.
3 Pomocí tlačítek Í Æ otevřete nabídku Obraz
nebo Zvuk.
Nabídka TV
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Obraz
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota barev
Uložení
39
Popis nastavení zvuku
Ekvalizér: Slouží k nastavení tónu zvuku
(od basových tónů (100 Hz) po sopránové tóny
(8 000 Hz).
Vyvážení: Slouží k vyvážení zvuku levého
a pravého reproduktoru.
Nabídka TV
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Jas: Slouží ke změně jasu obrazu.
Barva: Slouží ke změně intenzity barev.
Kontrast: Slouží ke změně rozdílů mezi světlými
a tmavými tóny.
Ostrost: Slouží ke zvýšení a snížení
úrovně ostrosti pro vylepšení detailů obrazu.
Teplota barev: Slouží ke změně zobrazení barev
– Studené (modřejší), Normální (vyvážené) nebo
Teplé (červenější).
Uložení: Slouží k uložení změn a nastavení obrazu.
Zvuk
Ekvalizér
Vyvážení
Delta hlas.
Omez. hlas.
Incr. Surround
Uložení
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1 000 Hz
3 000 Hz
8 000 Hz
Æ
4 Pomocí tlačítek Î ï vyberte nastavení
Obraz nebo Zvuk a stisknutím tlačítka Í Æ
nastavení upravte.
5 Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka Ë.
Delta hlas.: Slouží k vyrovnání všech rozdílů
v hlasitosti mezi jednotlivými programy nebo zdířkami
EXT. Poznámka: Programy 0 až 40 mají vlastní
nastavení hlasitosti a programy 41 a vyšší používají
společná nastavení.
Omez. hlas.: Slouží k omezení náhlých změn
v hlasitosti zvuku, zejména při změně programů nebo
u reklamních bloků.
Incr. Surround : při stereofonním vysílání
lze přepínat mezi režimem Incredible
Surround a Stereo, při monofonním
vysílání lze přepínat mezi Mono a Spatial
(Prostorový).
K těmto nastavením získáte přístup také stisknutím
tlačítka f .
Uložení: Slouží k uložení nastavení zvuku.
Použití funkce Kontrast+ a Časovač automatického vypnutí
1 Stiskněte tlačítko H.
2 Pomocí tlačítka ï vyberte položku Zvl. funkce
a stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku
Zvl. funkce.
3 Pomocí tlačítka Î ï vyberte nastavení Zvl. funkce a stisknutím tlačítek Í Æ vyberte
požadovanou možnost nebo nastavení.
4
Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka Ë.
Definice nastavení funkcí
Kontrast+:
– Slouží k optimalizaci celkového kontrastu
obrazu pro zdokonalení viditelnosti obrazu.
– Nastavením možnosti Zapnuto tuto funkci aktivujete.
Aut. vyp.:
– vyberte *dobu, po jejímž uplynutí
se televizor automaticky přepne do
pohotovostního režimu. – Nastavením možnosti Vypnuto tuto funkci deaktivujete.
*Doba:
• 15, 30, 45 a 60 minut.
• 90 a 120 minut.
• 180 a 240 minut.
POZNÁMKA: Během poslední minuty nastavení
doby automatického vypnutí se na obrazovce zobrazí
odpočet. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém
ovladači zrušíte funkci automatického vypnutí.
Použití funkcí Smart Picture a Smart Sound
Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete
procházet celý cyklus nastavení a zvolit
požadovaný režim.
Přirozený
Bohatý
Měkký
nebo
Multimedia
Osobní
Popis nastavení obrazu
Bohatý:
Přirozený:
Režim vhodný pro sledování televizoru
v běžném domácím prostředí a při průměrné kvalitě signálu.
Měkký:
Tento režim je určen pro nízkou kvalitu
signálu a je vhodný pro sledování televizoru v domácím prostředí.
Multimedia: Jedná se o nejvhodnější režim pro grafické aplikace.
Osobní:
Funkce Smart Sound poskytuje možnost výběru z
4 nastavení zvuku: Divadlo, Hudba, Hlas a Osobní.
Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete
procházet celý cyklus nastavení a zvolit
požadovaný režim.
Hudba
Divadlo
Hlas
nebo
Osobní
Velmi jasné a ostré nastavení obrazu
jevhodné pro jasné prostředí a pro
použití na prezentacích pro předvedení
kvality televizoru při dobrém signálu.
Česky
Funkce Smart Picture poskytuje možnost výběru
z 5 nastavení obrazu: Bohatý, Přirozený, Měkký,
Multimedia a Osobní.
Nastavení obrazu podle požadavků
uživatele.
Popis nastavení zvuku
Divadlo: Zdůrazňuje dojem z děje (zvýrazní
nízké a vysoké tóny).
Hudba:
Zvýrazní nízké tóny (basy).
Hlas:
Zvýrazní vysoké tóny.
Osobní: Nastavení zvuku podle požadavků uživatele.
POZNÁMKA: Nastavení Osobní je třeba nastavit
pomocí nabídek Obraz a Zvuk v hlavní nabídce.
Toto je jediné nastavení, které lze u funkcí Smart
Picture a Smart Sound změnit. Všechna ostatní
nastavení jsou přednastavena výrobcem.
Formáty obrazovky
Obraz může být vysílán ve formátu 16:9 (široká obrazovka) nebo 4:3 (běžná obrazovka). U obrazu
ve formátu 4:3 se někdy může zobrazovat vlevo a vpravo černý pruh. Tato funkce umožňuje zvolit
optimální zobrazení obrazu na televizoru.
Jestliže je televizor vybaven obrazovkou ve formátu 4:3
Pomocí tlačítka
ë
(nebo Î ï) můžete vybrat různé režimy.
4:3
Tento formát je doporučen, jestliže chcete zobrazit obraz ve formátu 4:3 na celou
obrazovku televizoru.
Rozšířený 4:3
Při výběru tohoto formátu je obraz rozšířen ve svislém směru a tím zmenšuje
vodorovné černé pruhy.
Česky
Komprimovaný 16:9
Tento formát je doporučen, chcete-li komprimovat filmový obraz pokrývající celou
obrazovku na formát poštovní obálky. Při výběru tohoto formátu se v horní a dolní
části obrazovky zobrazí černé vodorovné pruhy.
Jestliže je televizor vybaven obrazovkou ve formátu 16:9
Pomocí tlačítka ë (nebo Í Æ) můžete zvolit požadovaný režim. Tento televizor je také vybaven
funkcí automatického přepínání, která zvolí správný formát obrazovky v závislosti na typu vysílaného
signálu jednotlivých programů.
4:3
Obraz je zobrazen ve formátu 4:3 a po obou stranách obrazu jsou zobrazeny
černé pruhy.
Formát 14:9
Obraz je zvětšen do formátu 14:9 a po obou stranách obrazu jsou zobrazeny
tenké černé pruhy.
Formát 16:9
Obraz je zvětšen do formátu 16:9. Tento režim je doporučen, jestliže jsou v horní
a dolní části obrazovky zobrazeny černé pruhy ( obraz je ve formátu poštovní obálky).
Obraz s titulky
Tento režim umožňuje sledovat obraz ve formátu 4:3 na celé ploše obrazovky
a současně ponechat viditelné titulky.
Super široký
Tento režim umožňuje sledovat obraz ve formátu 4:3 na celé ploše obrazovky tak,
že roztáhne obraz do všech stran.
Široký obraz
Tento režim zobrazí obraz na celou plochu obrazovky.
10
Teletext
6
7
3
5
1
1 Zapnutí a vypnutí
Jedním stisknutím tlačítka přepnete na zobrazení teletextu.
Zobrazí se souhrnné informace spolu se seznamem položek,
k nimž je možné získat přístup. Zvolte kanál, který vysílá
teletext. Stisknete-li tlačítko podruhé, stránka teletextu
překryje televizní program. Třetím stisknutím tlačítka režim
teletextu ukončíte.
2 Výběr stránky
Pomocí tlačítek 0 až 9 nebo P –/+ zadejte číslo požadované
stránky. Příklad: Chcete-li zobrazit stránku 120, zadejte 120. Číslo
se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Po nalezení stránky
přestane čítač vyhledávat. Chcete-li zobrazit jinou stránku,
opakujte tento postup. Jestliže čítač pokračuje ve vyhledávání,
znamená to, že stránka není vysílána. Vyberte jiné číslo.
3 Přímý přístup
V dolní části obrazovky jsou zobrazena barevná pole.
Čtyři barevná tlačítka slouží k přístupu k položkám nebo
odpovídajícím stránkám. Pokud položka nebo stránka není
dostupná, barevná pole blikají.
4 Obsah
Slouží k návratu na stránku obsahu (obvykle stránka 100).
5 Zastavení a
Některé stránky obsahují dílčí stránky, které jsou automaticky
postupně zobrazovány. Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte
nebo obnovíte zobrazování dílčích stránek. V levé horní části
9
obrazovky se zobrazí
symbol
.
6 Dvoustránkový
Chcete-li zapnout nebo vypnout režim zobrazení teletextu jako
dvoustrany. Vlevo je zobrazena aktivní stránka a vpravo
následující stránka. Chcete-li ponechat vybranou stránku
zobrazenou (například stránku s obsahem), stiskněte tlačítko
ë. Aktivní stránka je zobrazena vpravo. Stisknutím
tlačítka ê se vrátíte do normálního režimu. POZNÁMKA:
Použitelné pouze v režimu 16:9.
7 Skryté
Slouží k zobrazenínebo skrytí skrytých informací
(například řešení her).
8 Zvětšení stránky
Umožňuje zobrazit horní nebo dolní části stránky. Dalším
stisknutím tlačítka přepnete obraz zpět do normální velikosti.
9 Oblíbené stránky
Namísto čtyř standardních barevných polí zobrazených v dolní
části obrazovky můžete uložit 4 oblíbené stránky z prvních
40 kanálů, k nimž budete mít přístup pomocí barevných
tlačítek (červeného, zeleného, žlutého a modrého). Po nastavení
se oblíbené stránky zobrazí vždy, když přepnete na teletext.
teletextu a překrytí
televizního programu
stránkou teletextu
8
k položkám
2
4
obnovení
zobrazování
dílčích stránek
teletext
6
9
informace
Česky
Teletext je informační systém vysílaný některými kanály, který můžete pročítat podobně jako noviny.
Poskytuje také přístup k titulkům pro sluchově postižené uživatele nebo uživatele, kteří nerozumí jazyku
vysílání (kabelové sítě, satelitní kanály apod.).
9
9
1 Stisknutím tlačítka H přepnete do režimu oblíbených
stránek.
2 Pomocí tlačítek
4
3
4
5
6
přepněte na stránku
teletextu, kterou chcete uložit jako oblíbenou stránku.
Podržte stisknuté požadované barevné tlačítko po dobu
3 sekund. Stránka je uložena.
Opakujte kroky 3 a 4 u zbývajících barevných tlačítek.
Režim oblíbených stránek ukončíte stisknutím
tlačítka H .
Režim teletextu ukončíte tak, že dvakrát stisknete
tlačítko ¤ .
11
Použití televizoru jako obrazovky počítače
POZNÁMKA
• Při použití televizoru jako monitoru počítače se v prostředí s elektromagnetickým rušením
mohou zobrazit jemné diagonální čáry. Tyto čáry nijak neovlivňují výkon produktu.
• Pro dosažení lepšího výkonu je doporučeno používat kvalitní kabel DVI.
Televizor je možné používat jako monitor počítače.
Použití nabídek počítače
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Stisknutím tlačítka H zobrazte nabídku PC.
Pokud chcete používat televizor jako
monitor počítače, postupujte podle
uvedených pokynů:
Pomocí tlačítka Î ï otevřete okno s nastavením
a pomocí tlačítka Í Æ vyberte nebo změňte
nastavení (nastavení je automaticky uloženo):
Vstup DVI-I na televizoru JE TŘEBA připojit k
výstupu DVI na počítači. Zařízení, které je vybaveno
pouze konektorem VGA lze připojit pomocí kabelu
VGA k adaptéru DVI. Další informace o připojení
naleznete na straně 16.
Výběr režimu počítače
Česky
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači
zobrazte nabídku Zdroje.
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
Pomocí tlačítka Î ï vyberte položku PC
a stisknutím tlačítka Æ přepněte televizor
do režimu počítače.
Chcete-li se vrátit do režimu televizoru, stiskněte
tlačítko
, vyberte položku TV a výběr
potvrďte stisknutím tlačítka Æ .
Nastavení v nabídce PC
• Obraz:
– Jas / Kontrast: Slouží k nastavení jasu a kontrastu.
– Vodorovné / Svislé*: Slouží k úpravě vodorovného a svislého umístění obrazu.
– Teplota barev: Slouží ke změně zobrazení
barev – Studené (modřejší), Normální (vyvážené) nebo Teplé (červenější).
•Výběr zvuku: Slouží k výběru zvuku
reprodukovaného z televizoru (TV, PC nebo FM).
•Zvl. funkce:
– Fáze/Čas* : Slouží k odstranění vodorovných
(Fáze) a svislých (Čas) rušivých čáry.
– Formát: U širokoúhlých televizorů můžete zvolit
zobrazení na celou plochu obrazovky nebo nativní formát. U televizorů s obrazovkou
ve formátu 4:3 je k dispozici pouze nativní formát.
– Autom. nastavení*: Umístění obrazu
a fáze a čas jsou nastaveny automaticky.
• Obnovit výchozí nastavení: Slouží k obnovení výchozího nastavení výrobce.
* Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud
je televizor připojen k počítači s výstupem VGA.
Podporované formáty monitoru počítače
Režim analogového a
digitálního připojení k počítači
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
16:9
VGA
WXGA
√
√
X
X
X
X
X
√
√
X
√
√
Rozlišení
1
2
3
4
5
6
640 x 350
640 x 480
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1280 x 768
√ Podporováno X Nepodporováno
12
Použití televizoru v režimu HD (High Definition)
Režim HD
Režim HD (High Definition) umožňuje
prostřednictvím vstupu DVI-I sledovat čistší
a ostřejší obraz, pokud používáte přijímač nebo
zařízení HD, které umožňuje přenos programů
s vysokým rozlišením.
Pomocí tlačítka Î ï vyberte položku HD a
stisknutím tlačítka Æ přepněte televizor do
režimu HD.
Chcete-li se vrátit do režimu televizoru, stiskněte tlačítko
,����������������������
vyberte položku TV a potvrďte výběr stisknutím tlačítka Æ.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Použití nabídek HD
Pokud chcete používat televizor v režimu HD,
postupujte podle uvedených pokynů:
Výstup DVIpřijímače HD připojte ke vstupu
DVI-I In na televizoru LCD. Pokud je přijímač
HD vybaven pouze konektorem HDMI, bude
třeba použít kabel pro propojení konektoru
DVI s konektorem HDMI.
é
Výstupy Audio (červený a bílý) na zařízení
HD připojte ke vstupům DVI Audio In na
televizoru. Další informace o připojení
naleznete na straně 18.
POZNÁMKA: Nabídka HD neumožňuje přístup
k položce Nastavení. V režimu HD NENÍ k
dispozici žádná funkce nastavení.
Nastavení obrazu a zvuku v režimu HD
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači
zobrazte nabídku Zdroje.
Funkce nastavení obrazu a zvuku v režimu HD jsou
stejná jako nastavení obrazu a zvuku v režimu
televizoru TV a fungují úplně stejným způsobem
(viz strana 8).
Funkce režimu HD
• Aut. vyp.: Informace naleznete v části Použití
funkce Časovač automatického vypnutí na straně 9.
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Nabídka Nastavení HD
Æ
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
• Vodorovný posun: Slouží k úpravě vodorovného
umístění obrazu.
Æ
Podporované formáty zobrazení v režimu HD
Analogový a digitální signál v
režimu HD
Formát signálu
20”/51 cm
23”/58 cm
4:3
16:9
VGA
WXGA
Analogový
Digitální
Analogový
Digitální
1
2
SDTV 480i
√
√
X
√
X
SDTV 576i
X
√
X
3
4
5
6
EDTV 480p
√
√
√
√
HDTV 720p
√
X
X
√
√
√
√
√
EDTV 576p
√
HDTV 1080i
X
√
√
√
Podporováno
X Nepodporováno
13
Česky
&
Stisknutím tlačítka H zobrazte nabídku HD.
Pomocí tlačítka Î ï otevřete nastavení
a pomocí tlačítka Í Æ vyberte nebo upravte
nastavení.
Použití televizoru jako rádia FM
Televizor je možné používat jako rádio FM
a vychutnat si jeho poslech.
POZNÁMKA: Nabídka Rádio FM neumožňuje
přístup k nastavení Obraz. V nabídce Rádio
FM NENÍ k dispozici žádná funkce obrazu.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pokud chcete používat televizor jako rádio
FM, postupujte podle uvedených pokynů:
& Připojte anténní přívod rádia ke konektoru FM Ant v zadní části televizoru.
TV
75 Ω
:
FM
ANT
Nastavení v nabídce Rádio FM
• Nastavení
– Jazyk: Vyberte upřednostňovaný jazyk, ve kterém
budou zobrazovat nabídky na obrazovce.
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
*
Výběr jazyka
Pokud jste z nějakého důvodu vybrali nesprávný
jazyk a nerozumíte jazyku používanému při
nastavování, nastavte požadovaný jazyk podle
pokynů uvedených na straně 7.
éStisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači Zobrazte nabídku Zdroje.
Česky
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
– Aut. ladění: Slouží k automatickému ladění rádiových stanic FM (úplné hledání).
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
POZNÁMKA: Jestliže přerušíte vyhledávání
během automatického ladění, nebudou
uloženy všechny kanály. Pro uložení všech
radiových stanic FM je třeba provést úplné automatické ladění znovu.
Æ
“Pomocí tlačítka Î ï vyberte položku Rádio
FM a stisknutím tlačítka Æ přepněte televizor
do režimu rádia FM.
‘Chcete-li se vrátit zpět do režimu televizoru,
stiskněte tlačítko
, vyberte položku TV
a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Æ .
– Ruční ladění: Slouží k ručnímu ladění rádiových stanic FM (vyhledání po jednotlivých stanicích).
Vyberte položku Číslo programu pomocí tlačítka
ï a zadejte požadované číslo programu
stisknutím tlačítka Í Æ .
Chcete-li se ujistit, že je nastavení aktivováno,
vyberte položku Uložení a stiskněte tlačítko Æ .
Nyní je kanál rádia FM uložen.
Použití nabídek rádia FM
Stisknutím tlačítka
Rádio FM.
H zobrazte nabídku Nabídka rádia
Nastavení
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Jazyk
Země
Aut. ladění
Ruční ladění
Třídění
Název
Í
Čeština
– Název: Funguje stejným způsobem jako funkce
Pojmenování v režimu televizoru (viz strana 8).
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ
Tlačítkem Î ï otevřete nastavení a pomocí
tlačítka Í Æ vyberte nebo změňte nastavení.
14
– Třídění: Funguje stejným způsobem jako funkce Třídění v režimu televizoru (viz strana 6).
POZNÁMKA: Nabídka Rádio FM neumožňuje
přístup k nastavení Země. V nabídce nastavení
rádia FM není k dispozici žádná funkce nastavení Země.
Použití televizoru jako rádia FM
Použití nabídek Rádio FM
• Zvuk
Funkce nastavení zvuku v režimu rádia FM jsou
stejné jako nastavení zvuku v režimu televizoru
a fungují stejným způsobem jako nastavení zvuku
v režimu televizoru (viz strana 8).
Nabídka rádia
Obraz
Zvuk
Zvl. funkce
Nastavení
Zvuk
Ekvalizér Æ
Vyvážení Æ
Delta hlas. Æ
Omez. hlas. Æ
Incr Surround Æ
Uložení Æ
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1 000 Hz
3 000 Hz
8 000 Hz
• Zvl. funkce
– Spořič obrazovky: Nastavení možnosti Zapnuto aktivujete funkci spořiče obrazovky,
Výběrem možnosti Vypnuto funkci deaktivujete.
• Aut. vyp.: Informace naleznete v části
Použití funkce Časovač automatického
vypnutí na straně 9.
Česky
POZNÁMKA: Nabídka Rádio FM neumožňuje
přístup k nastavení Delta hlas. V nabídce Zvuk
v režimu rádia FM NENÍ k dispozici žádná funkce
hlasitosti Delta.
Použití funkcí zvuku v režimu rádia FM
Funkce Smart Sound v režimu rádia FM
poskytuje možnost výběru za čtyř režimů zvuku:
Klasická, Jazz, Pop a Osobní.
S výjimkou nastavení Osobní jsou všechny tři
ostatní režimy hudby nastaveny výrobcem.
Požadované frekvence v nabídce Zvuk je možné
nastavit pouze v režimu Osobní. Po výběru
požadovaných frekvencí vyberte položku
Uložení a stisknutím tlačítka Æ uložte osobní
nastavení.
Funkce nastavení zvuku v režimu rádia FM jsou
stejné jako u nastavení zvuku v režimu televizoru
a fungují stejným způsobem jako nastavení zvuku
televizoru (viz strana 8).
Klasická
Jazz
Pop
Osobní
Opakovaným stisknutím tlačítka
můžete
procházet celý cyklus nastavení a zvolit
požadovaný režim.
15
Připojení periferních zařízení
Televizor je vybaven jednou externí zdířkou umístěnou v dolní části přístroje (EXT1) a zdířkami
na boční straně televizoru.
na dálkovém ovladači zobrazte nabídku Zdroj. Pomocí tlačítka Î ï vyberte
položku EXT1, AV/SVHS, PC, HD nebo Rádio FM v závislosti na připojeném zařízení. Tlačítkem Æ
přepněte televizor do požadovaného režimu.
Stisknutím tlačítka
R
AUDIO
IN
L
TV
75Ω
:
VIDEO
IN
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
FM
ANT
S-VIDEO
Česky
DVI
AUDIO
IN
Zdroj
Připojení rekordéru (DVD nebo VCR)
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
Tlačítko AV
3
2
1
DEKORDÉR
4
REKORDÉR
Připojte anténní kabel 1. Použijte kvalitní kabel s eurokonektorem 2 , abyste získali optimální kvalitu
obrazu.V případě, že rekordér není vybaven zdířkou pro eurokonektor, je možné zařízení připojit pouze
pomocí anténního kabelu 3. V takovém případě je třeba naladit na videorekordéru zkušební signál
a přiřadit mu číslo programu 0 nebo jej uložit jako program pod číslem spadajícím do rozmezí 90 až 99
(viz část Ruční ladění programů na straně 6). Nahlédněte také do příručky k rekordéru.
Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Zdroj a stisknutím tlačítka Î ï vyberte položku EXT1.
Tlačítkem Æ přepněte na vybraný zdroj.
Připojení dekodéru a rekordéru
Zapojte eurokabel 4 do dekodéru a do druhé zdířky pro eurokonektor na rekordéru. Nahlédněte
také do příručky k rekordéru. Pomocí eurokabelu také můžete zapojit dekodér přímo do zdířky EXT1.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dekodér programu Canal + je možné zapojit pouze do zdířky scart EXT 1.
16
Připojení periferních zařízení
Připojení počítače
Propojení konektoru DVI (počítač) s konektorem DVI-In (televizor)
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
Počítač vybavený
konektorem DVI”
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
Æ
S-VIDEO
Tlačítko AV
Česky
DVI
AUDIO
IN
Propojení konektoru VGA (počítač)
s konektorem DVI-In (televizor)
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
DVI-I
(HD/PC)
Počítač vybavený
konektorem VGA
R
AUDIO
IN
L
VIDEO
IN
Adaptér pro propojení konektoru
VGA s konektorem DVI
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
& Propojte výstup DVI počítače se vstupem DVI-I In televizoru LCD.
é Jestliže je počítač vybaven pouze konektorem VGA, použijte pro připojení k počítači kabel DVI – VGA.
“ Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Zdroj a pomocí tlačítka Î ï vyberte položku PC.
Tlačítkem Æ přepněte na vybraný zdroj.
17
Připojení periferních zařízení
Připojení zařízení HD (High Definition)
Propojení konektoru DVI s konektorem DVI-In
TV
75Ω
:
FM
ANT
EXT1
Propojení konektoru HDMI s konektorem DVI-In
TV
75Ω
:
DVI-I
(HD/PC)
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
Kabel
HDMI – DVI
In
R
R
AUDIO
IN
L
AUDIO
IN
Zařízení HD
VIDEO
IN
L
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
Zařízení HD
Česky
DVI
AUDIO
IN
Propojení konektoru CVI s konektorem DVI-In
TV
75Ω
:
FM
ANT
DVI-I
(HD/PC)
EXT1
Zdroj
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
Tlačítko AV
Červený, zelený
a modrý konektor
1
R
AUDIO
IN
Bílé nebo
červené
konektory
L
VIDEO
IN
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
Zařízení HD
2
Používáte-li zařízení HD (High Definition), které umožňuje přenos signálů s vysokým rozlišením,
můžete podle níže uvedených pokynů nastavit televizor tak, aby takové signály přijímal.
& Propojte výstup DVI / CVI na zařízení HD se vstupem DVI-I televizoru LCD. Jestliže je zařízení
HD vybaveno pouze konektorem HDMI, je třeba použít kabel adaptéru DVI – HDMI
(viz schémata uvedená výše).
é Propojte výstupy Audio (červený a bílý) na přijímači HD se vstupy DVI Audio In na televizoru.
“ Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Zdroj a pomocí tlačítka Î ï vyberte položku HD.
Tlačítkem Æ přepněte na vybraný zdroj.
18
Připojení periferních zařízení
Připojení dalších zařízení (satelitu, dekodéru, herní konzoly a dalších zařízení)
TV
75Ω
:
EXT1
FM
ANT
Zdroj
DVI-I
(HD/PC)
TV
EXT1
AV / SVHS
PC
HD
Rádio FM
Æ
Tlačítko AV
1
3
4
2
REKORDÉR
Česky
& Připojte anténní kabely 1, 2 a 3 podle obrázku (pouze v případě, že je periferní zařízení vybaveno
anténním vstupem a výstupem pro připojení televizoru). Zařízení zapojte do zdířky EXT1 pomocí
eurokabelu 4 pro dosažení vyšší kvality obrazu.
é Vyhledejte zkušební signál periferního zařízení stejným způsobem jako u rekordéru .
“ Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Zdroj a pomocítlačítka Î ï vyberte položku EXT1. Tlačítkem Æ
přepněte na vybraný zdroj.
Připojení fotoaparátu, videokamery a sluchátek
R
AUDIO
IN
R
AUDIO
IN
L
L
VIDEO
IN
VIDEO
IN
S-VIDEO
S-VIDEO
DVI
AUDIO
IN
DVI
AUDIO
IN
Fotoaparát nebo videokamera
&Připojte fotoaparát nebo videokameru, jak je znázorněno na obrázku.
éU monofonních zařízení propojte konektor VIDEO IN (žlutý) s konektorem AUDIO L (bílý).
U stereofonních zařízení připojte také konektor AUDIO R (červený). Používáte-li zařízení s
konektorem S-VHS, zapojte kabel S-Video do vstupu S-VIDEO. Vstup
������ VIDEO IN nezapojujte.
POZNÁMKA: Jsou-li současně připojena obě zařízení, bude použito připojení S-VIDEO namísto
připojení VIDEO IN.
“Stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku Zdroje a pomocí tlačítka Î ï vyberte položku AV /SHVS.
Tlačítkem Æ přepněte na vybraný zdroj.
Sluchátka
&Zasuňte zástrčku do zdířky pro sluchátka, jak je znázorněno na obrázku.
éChcete-li dosáhnout optimálního výkonu, měla by být impedance mezi 32 a 600 Ohmy.
Poznámka: Zvuk televizoru bude vypnut. Zvuk bude vycházet pouze ze sluchátek.
19
Tipy pro odstraňování potíží
V tabulce je uveden přehled jevů, k nimž může u televizoru dojít. Dříve, než se obrátíte na servisní
oddělení, proveďte následující jednoduché kontroly.
Jev
Na obrazovce není
obraz
Možné příčiny
• Špatné napájení
• Televizor není zapnutý
Špatný příjem (zrnitý
obraz nebo šum)
•
Chybí obraz
•
•
•
•
Česky
U některých kanálů
chybí zvuk
Chybí zvuk
•
•
•
Zvuk je rušen
•
•
Nerozumíte jazyku
•
Televizor nereaguje
•
Na obrazovce se
náhodně červené,
modré, zelené a černé
body
20
•
•
Přerušovaný nebo
blikající obraz v
režimu HD
•
Chybí zvuk nebo obraz,
ale červená kontrolka na
předním panelu svítí.
•
Nápravná akce
• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena
do zásuvky elektrické sítě a do televizoru. Pokud stále
není obnoveno napájení, odpojte zástrčku.
Počkejte 60 sekund a znovu zástrčku zapojte. Znovu
zapněte televizor.
• Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na televizoru.
Nesprávné připojení
• Zkontrolujte zapojení antény v zadní části televizoru.
antény
• Pokuste se obraz upravit ručně (další informace
Slabý přenos
naleznete na straně 7).
Nesprávný televizní systém • Zkontrolujte výběr televizního systému (další informace
naleznete na straně 7).
Nesprávná anténa a
• Zkontrolujte, zda jsou kabely s eurokonektory a
kabel
anténní zásuvky správně propojeny.
Byl vybrán nesprávný
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný zdroj. Stisknutím
zdroj
tlačítka
otevřete nabídku Zdroje a vyberte
správný zdroj.
Nesprávný televizní
• Zkontrolujte, byl vybrán správný televizní systém(další
systém
informace naleznete na straně 7).
Úroveň hlasitosti je
• Zkuste zvýšit hlasitost.
nastavena na minimum
• Ověřte, že není zapnut režim vypnutí zvuku ( [).
Zvuk je vypnut
Pokud je režim vypnutí zvuku zapnut, vypněte jej
tlačítkem
.
• Namiřte dálkovým ovladačem přímo na čidlo na
přední straně televizoru.
Jsou připojena sluchátka
• Odpojte sluchátka.
Rušení způsobené
• Zkuste vypnout všechny používané elektrické
elektrickými spotřebiči
spotřebiče, například vysoušeč vlasů nebo vysavač.
Náhodně byl vybrán
• Ukončete nabídku stisknutím tlačítka Ë. Stisknutím
nesprávný jazyk nabídek
tlačítka H otevřete hlavní nabídku.
Tlačítkem ï na obrazovce televizoru vyberte čtvrtou
položku v hlavní nabídce. Pomocí tlačítka Æ otevřete další
úroveň nabídky a stisknutím tlačítka Í Æ vyberte správný
jazyk.
Nesprávné umístění baterií • Zkontrolujte, zda jsou baterie umístěny ve správné na
v ovladači
správně s ohledem na polaritu.
Vybité baterie
• Zkuste vyměnit baterie za nové.
Charakteristická
• Nejedná se o závadu. Panel tvořený tekutými krystaly
vlastnost
(LCD) je vyroben vysoce přesnou technologií, která
zprostředkovává nejjemnější detaily obrazu. Občas se
na obrazovce mohou zobrazit neaktivní pixely jako
pevné body červené, modré, zelené nebo černé barvy.
Tato vlastnost nemá vliv na výkon televizoru.
* Ověření HDCP se
• Šum se zobrazí, jestliže selže ověření * HDCP u
nezdařilo (viz slovníček
připojeného digitálního zařízení (přehrávače DVD
pojmů)
nebo zařízení Set-Up box). Při připojování digitálního
zařízení postupujte podle pokynů v příručce k danému
zařízení.
• Použijte standardní kabel HDMI – DVI.
Je aktivován pohotovostní • Stiskněte tlačítko
.
režim
Tipy pro odstraňování potíží
Možné příčiny
• Je nastaven režim AV,
EXTERNAL nebo
Nápravná akce
• Stiskněte tlačítko AV a vyberte režim televizoru.
Nyní můžete Nastavení HD otevřít nabídku Nastavení
pomocí tlačítka Menu.
• Nesprávné připojení
• Ověřte, že jsou připojení provedena správně. (viz
Režimy počítače
• Byl vybrán nesprávný zdroj
“část Připojení počítače” na straně 17).
nefungují
• Nesprávné rozlišení
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný zdroj. Stisknutím
zobrazení
tlačítka
otevřete nabídku Zdroje a vyberte
• Nesprávné nastavení
správný zdroj.
grafické karty počítače
• Zkontrolujte, že je v počítači nakonfigurováno
kompatibilní rozlišení zobrazení (viz část Připojení
počítače na straně 17). • Zkontrolujte nastavení grafické karty počítače.
• Zkontrolujte, zda je kabel S-Video správně zapojen.
Barvy v režimu S-Video • Nesprávné rozpoznání
signálu
• Stisknutím tlačítka P + na dálkovém ovladači přepněte
blednou
na vyšší kanál a následně tlačítkem P- na nižší kanál.
• Změňte obnovovací frekvenci počítače na 60 Hz.
V režimu počítače se • Obnovovací frekvence
počítače je příliš vysoká
v horní a dolní části
obrazovky zobrazují
černé pruhy
Česky
Jev
Nelze otevřít nabídku
Nastavení
Slovníček pojmů
DVI (Digital Visual Interface): Standard digitálního
rozhraní vytvořený skupinou DDWG (Digital Display
Working Group) pro převod analogových signálů
do digitální podoby vhodné pro analogové i digitální
monitory.
VGA (Video Graphics Array): Společný standardní
systém zobrazování grafiky v počítačích.
Signály RGB: Jedná se o tři videosignály (červený,
zelený, modrý), které tvoří obraz. Použití těchto
signálů zvyšuje kvalitu obrazu.
Signály S-VHS: Jedná se o dva oddělené videosignály
Y/C vycházející ze záznamových standardů S-VHS a Hi-8.
Luminanční signály Y (černé a bílé) a chrominanční
signály C (barevné) jsou na pásku zaznamenávány
odděleně. Použití kombinace signálů Y/C v jediném
videosignálu poskytuje lepší kvalitu obrazu než
u standardního videa (VHS a 8 mm).
Zvuk NICAM: Proces umožňující přenos zvuku
v digitální podobě.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface):
Poskytuje nezkomprimované kompletní rozhraní pro
zvuk i obraz mezi televizoru a všemi zvukovými a
obrazovými součástmi vybavenými rozhraním HDMI
jako je zařízení Set-top box, přehrávač DVD a přijímač
AV. Rozhraní HDMI podporuje rozšířený obraz nebo
obraz s vysokým rozlišením (High Definition) a
dvoukanálový digitální zvuku.
Systém: Televizní obraz není přenášen ve všech
zemích stejným způsobem. Existují rozdílné standardy:
BG, DK, I a LL’. Tyto standardy je možné vybrat
v nastavení Systém (viz strana 6). Nezaměňujte tato
nastavení s kódováním barev PAL či SECAM. Ve většině
zemí Evropy je používán systém PAL, ve Francii, Rusku
a většině afrických zemí systém SECAM. Ve Spojených
státech a Japonsku je používán systém nazývaný NTSC.
HDCP (High-bandwidth Digital-Content
Protection): HDCP šifruje přenos digitálního obsahu
mezi zdrojem videa a vysílačem jako je počítač,
přehrávač DVD nebo zařízení Set-Top Boxa digitálním
displejem nebo přijímačem jako je monitor, televizor
nebo projektor.
16:9: Označuje poměr mezi šířkou a výškou
obrazovky. Televizory se širokou obrazovkou
mají poměr 16:9, tradiční obrazovky 4:3.
21
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 39021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising