Philips | 42PES0001D/10 | Owner's Manual | Philips Essence LCD TV 42PES0001D/10 Uživatelská příručka

Philips Essence LCD TV 42PES0001D/10 Uživatelská příručka
cover 2731.3
02-10-2008
12:44
Pagina 1
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
42PES0001D/H
DA LCD fjernsyn
РУС ЖК-TB
________________________________ ________________________________
NO LCD-tven
PL
LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SV
LCD-tver
HU LCD televízió
________________________________ ________________________________
FI
LCD television
CZ LCD telewizor
________________________________ ________________________________
SK LCD televízor
________________________________
cover 2731.3
02-10-2008
12:44
Pagina 2
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 1
Obsah
Důležité informace 3
Bezpečnost 3
Údržba obrazovky 3
Recyklace 3
2
2.1
2.2
Váš televizor 4
Přehled televizoru 4
Jak si vychutnat televizní vysílání s vysokým
rozlišením (HDTV) 5
Hlavní přednosti výrobku 5
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
Začínáme 5
Umístění televizoru 5
Umístění zařízení Essence Connectivity hub
Připevnění zařízení speaker bar 6
Připevnění na zeď 6
Snižte stojan televizoru 6
Baterie dálkového ovládání 7
Single cable mezi televizním rozbočovačem a
televizní obrazovkou 7
Anténní kabel 7
Připojení k elektrické síti 7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Použití televizoru 8
Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim 8
Sledování televizoru 8
Sledování kanálů z digitálního přijímače 9
Sledování připojených zařízení 9
Sledování disku DVD 9
Výběr teletextové stránky 9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Širší využití televizoru 10
Dálkové ovládání 10
TV menu 11
Nastavení obrazu a zvuku 12
Teletext 15
Vytváření seznamů oblíbených kanálů 17
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) 18
Časovače a zámky 19
Titulky 20
Zobrazení a přehrávání fotografií, souborů
MP3... 20
5.10 Přehrávání digitálních rozhlasových kanálů 22
5.11 Aktualizace softwaru 23
Obsah
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Nastavení kanálů 25
Automatické nastavení kanálů 25
Ruční nastavení kanálů 27
Přeskupení uložených kanálů 27
Automatická správa kanálů 28
Test digitálního příjmu 28
Tovární nastavení 28
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
Připojení (DVD, přijímač...) 29
Přehled připojení 29
O připojení 30
Připojení zařízení pomocí pomocníka
pro připojení 31
Připojení zařízení bez pomocníka
připojení 31
Nastavení připojení 37
Příprava na digitální služby 37
Počítačová síť 38
8
Technické údaje 44
9
Odstraňování problémů 46
10
Rejstřík 49
7.4
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí. Před
odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici
síťového přívodu ze zásuvky.
ČESKY
1
1.1
1.2
1.3
Zaregistrujte svůj produkt na stránkách
www.philips.com/welcome, kde získáte podporu.
1
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 2
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V.Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje lze měnit bez
předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou vlastnictvím společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V.
nebo jejich náležitých vlastníků.
Společnost Philips si vyhrazuje právo
kdykoli změnit produkty bez povinnosti
přizpůsobit odpovídajícím způsobem
starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován
za odpovídající zamýšlenému použití
systému. Pokud se výrobek nebo jeho
jednotlivé moduly či procedury
používají pro účely jiné než zde
uvedené, je třeba získat potvrzení jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost
Philips zaručuje, že samotný materiál
neporušuje žádné patenty registrované
ve Spojených státech. Neexistuje žádná
jiná výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruka
Uživatel nesmí provádět servis žádných
komponent.
Neotevírejte ani nesnímejte kryty a
nevkládejte objekty do větracích
otvorů ani nevkládejte objekty, které
nejsou vhodné pro konkrétní
konektory. Opravy smějí provádět
pouze servisní střediska Philips a
autorizované opravny. Nedodržení této
zásady zneplatňuje veškeré záruky,
výslovné i předpokládané.
Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy nebo
montážní postupy nedoporučené nebo
neschválené v této příručce zneplatňují
záruku.
Pixelová charakteristika
Tento výrobek LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů.
Ačkoli hodnota efektivních pixelů je
99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé
skvrny nebo světlé body (červené,
zelené či modré). Jedná se o
strukturální vlastnost displeje
(nevybočující z oborových standardů),
nikoli o závadu.
Software s otevřeným zdrojem
Tento televizor obsahuje software
s otevřeným zdrojem. Společnost
Philips tímto nabízí, že na vyžádání
poskytne nebo zpřístupní úplnou
strojově čitelnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu na médiu obvykle
používaném pro výměnu softwaru, a
to za poplatek nepřesahující náklady na
2
fyzické provedení zdrojové distribuce.
Tato nabídka je platná po dobu 3 let
od data zakoupení tohoto výrobku.
Chcete-li získat zdrojový kód, napište
na tuto adresu:
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium
Shoda se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrábí a prodává
mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli
jiný elektronický přístroj mají obecně
schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich
výrobků všechna potřebná zdravotní a
bezpečnostní opatření, splnit veškeré
příslušné požadavky stanovené
zákonem a dodržet všechny standardy
EMF platné v době jejich výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj,
výrobu a prodej výrobků bez
nepříznivých vlivů na lidské zdraví.
Společnost Philips potvrzuje, že pokud
se s jejími výrobky správně zachází a
používají se pro zamýšlený účel, je
podle současného stavu vědeckého
poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve
vývoji mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž
dokáže předvídat další vývoj ve
standardizaci a rychle jej promítnout
do svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě (pouze
Spojené království)
Tento televizor je vybaven schválenou
tvarovanou zástrčkou. Pokud je nutné
pojistku elektrické sítě vyměnit, je
třeba ji nahradit pojistkou stejné
hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce
(např. 10 A).
1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte
pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat
normě BS 1362 a nést schvalovací
značku ASTA.V případě ztráty
pojistky ověřte správný typ u svého
prodejce.
3. Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka
tohoto výrobku pro připojení
k elektrické síti oddělit od napájecího
kabelu.
Autorská práva
VESA, FDMI a logo VESA
Mounting Compliant jsou ochranné
známky společnosti Video Electronics
Standards Association.
Vyrobeno s licencí od
společnosti Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic a symbol „dvou D“ G jsou
ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobeno s licencí od
společnosti BBE Sound, Inc. Licence od
společnosti BBE, Inc. byla vydána na
základě jednoho nebo více
následujících patentů registrovaných
v USA: 5510752, 5736897. BBE a
symbol BBE jsou registrované
ochranné známky společnosti BBE
Sound Inc.
Windows Media je registrovaná
ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech
amerických a dalších zemích
® Kensington a MicroSaver jsou
ochranné známky společnosti ACCO
World Corporation registrované
v USA, přičemž v jiných zemích světa
byla registrace již vydána nebo se čeká
na vyřízení příslušné žádosti.
DLNA®, logo DLNA
a DNLA Certified™ jsou ochranné
známky, značky služeb nebo certifikační
značky společnosti Digital Living
Network Alliance.
Všechny další registrované a
neregistrované ochranné známky jsou
vlastnictvím náležitých vlastníků.
1
05-03-2009
15:10
Pagina 3
Důležité informace
Tuto uživatelskou příručku si přečtěte předtím, než
začnete tento výrobek používat.
Věnujte pozornost této části a pečlivě dodržujte
pokyny. Záruka se netýká škod způsobených
nedodržením těchto pokynů.
1.1
Bezpečnost
• Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte výrobek dešti
nebo vodě.
• Abyste vyloučili riziko požáru nebo rány
elektrickým proudem, neumísťujte do blízkosti
televizoru zdroje otevřeného ohně (např.
zapálené svíčky).
• Kvůli ventilaci vzduchu ponechejte u zadní a horní
strany zařízení Essence Connectivity hub volné
místo alespoň 10 cm a u levé a pravé strany 5
cm.
• Zachovejte odstup od radiátorů nebo jiných
zdrojů tepla.
• Zařízení Essence Connectivity hub nepokládejte
na jiná zařízení, která se mohou zahřívat (např.
přijímač nebo zesilovač). Pod televizní rozbočovač
nepokládejte žádné předměty.
• Televizní rozbočovač instalujte poblíž zásuvky, kde
je k zástrčce snadný přístup.
• Aby nedošlo k poškození, nevkládejte do
ventilačních otvorů žádné předměty.
• Ujistěte se, že televizor nemůže spadnout.
Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a
používejte výhradně stojan dodaný s televizorem.
• Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu,
nepokládejte televizor ani jiné předměty na kabel.
Poškození kabelu může způsobit požár nebo
elektrický šok.
• Při připojení na otočný podstavec nebo
nástěnnou konzolu dávejte pozor, aby na zástrčky
nebyl vyvíjen tlak. Částečně uvolněné zástrčky
mohou způsobit jiskření nebo požár.
1.2
• Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky
tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání,
poškození či trvalému zničení obrazovky.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Statické obrazy
Co nejvíce se vyhýbejte zobrazování statických
obrazů. Není-li to možné, snižte kontrast a jas
obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají
na obrazovce dlouhou dobu. Příklady statických
obrazů: menu na obrazovce, teletextové stránky,
černé pruhy, burzovní informace, loga televizních
kanálů, zobrazení času apod.
1.3
Recyklace
• Obalové materiály dopravte do místního zařízení
pro recyklaci.
• Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a částí, které lze recyklovat a
znovu použít. Je-li výrobek označen tímto
symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že
výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Výrobek nelikvidujte s jiným komunálním
odpadem.
Informujte se o místních pravidlech tříděného
sběru elektrických a elektronických výrobků.
Správná likvidace starého výrobku pomáhá
předcházet případným nepříznivým účinkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/EC, které nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem. Informujte se o místních
pravidlech tříděného sběru baterií. Správná
likvidace baterií pomáhá zabránit případným
nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské
zdraví.
ČESKY
2731.3 CZ
Údržba obrazovky
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Povrch televizní obrazovky čistěte měkkým
vlhkým hadříkem. Jestliže na čištění nestačí vlhký
hadřík, použijte speciální čisticí prostředek pro
obrazovky LCD. Nepoužívejte žádnou jinou látku
(chemický prostředek nebo čisticí prostředek pro
domácnost). To by mohlo obrazovku poškodit
Důležité informace
3
2731.3 CZ
2
05-03-2009
15:10
Pagina 4
Váš televizor
Tato část poskytuje přehled ovládacích prvků a
funkcí televizoru.
2.1
Přehled televizoru
Ovládací prvky
Dálkové ovládání
v
b
q
DEMO
Ï
1
2
3
4
5
Senzor dálkového ovládání
Hlavní vypínač
Další nebo předchozí program/kanál
Menu
Zvýšení a snížení hlasitosti
Konektory
1
2
3
4
5
6
7
Zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu
Průvodce programem
Zvýšení + nebo snížení hlasitosti Program/kanál další + a předchozí Zapnutí nebo vypnutí menu
Navigační a otočné tlačítko
Barevná tlačítka
Další informace naleznete v části 5.1 Přehled
dálkového ovládání.
1 Konektory vzadu
2 Konektory na boku
Další informace naleznete v části 7 Připojení.
4
Váš televizor
2731.3 CZ
2.2
05-03-2009
15:10
Pagina 5
Jak si vychutnat televizní
vysílání s vysokým
rozlišením (HDTV)?
Tento televizor umožňuje zobrazení televizního
vysílání s vysokým rozlišením.
Abyste si mohli vychutnat televizní vysílání s
vysokým rozlišením, potřebujete nejprve programy
ve vysokém rozlišení. Bez programů ve vysokém
rozlišení odpovídá kvalita obrazu tohoto televizoru
běžnému televizoru.
Programy ve vysokém rozlišení můžete získat
následujícími způsoby...
- film ve vysokém rozlišení z přehrávače disků Bluray, připojeného k rozhraní HDMI
- z digitálního přijímače HD připojeného k rozhraní
HDMI, pomocí předplatného kanálů ve vysokém
rozlišení od kabelové nebo satelitní společnosti
- z bezdrátového vysílače s vysokým rozlišením
(DVB-T MPEG4)
- z kanálu ve vysokém rozlišení na síti DVB-C
- z herní konzola (Xbox 360 / PlayStation 3)
připojená k rozhraní HDMI, se hrou ve vysokém
rozlišení.
Připojení USB / připojení počítače k síti
Připojení multimédií pro okamžité zobrazení
fotografií nebo přehrávání hudby.
3
Začínáme
Tato část vám pomůže s umístěním televizoru a
jeho instalací při prvním zapnutí.
3.1
Poloha televizní obrazovky
) Varování
Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte
bezpečnostní opatření v části 1.1, Bezpečnost.
• Televizory s velkou obrazovkou jsou těžké.
Televizní obrazovku by měly přenášet nebo s ní
manipulovat nejméně dvě osoby.
• Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se
rovná trojnásobku velikosti úhlopříčky obrazovky.
• Umístěte televizní obrazovku na místo, kde na ni
nebude dopadat přímé světlo.
• Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro
zabezpečení zámkem Kensington proti krádeži
(není součástí dodávky).
Další informace vám podá váš prodejce. Na webu
www.philips.com/support FAQ’s najdete seznam
HD kanálů nebo poskytovatelů ve vaší zemi.
2.3
Hlavní přednosti výrobku
Váš nový televizor je vybaven některými
z nejmodernějších inovací v oblasti audio a video
techniky. Nabízí následující výhody...
3.2
Umístění zařízení Essence
Connectivity hub
Integrovaný tuner DVB-T a DVB-C
Kromě normálního analogového televizního vysílání
přijímá váš televizor digitální pozemní a v některých
zemích rovněž digitální kabelové televizní a
rozhlasové vysílání.
• Televizní rozbočovač vždy umístěte do
vodorovné polohy.
• Televizní rozbočovač nikdy neinstalujte do
uzavřených prostorů nebo skříní.
• Pozor, horní strana se hodně zahřívá.
Před umístěním zařízení Connectivy hub si pozorně
přečtěte část 1.1 Bezpečnost.
Funkce EPG (Electronic Programme Guide)
Funkce EPG zobrazuje na obrazovce plánované
digitální televizní pořady. Může vám připomenout,
kdy pořady začínají, zapnout televizor apod.
Váš televizor
5
ČESKY
Displej LCD s rozlišením Full HD
Úplné rozlišení HD ve výši 1920 * 1080p, nejvyšší
rozlišení zdrojů HD. Nabízí skvělý obraz bez chvění,
založený na progresivním skenování, s optimálním
jasem a nádhernými barvami.
2731.3 CZ
3.3
05-03-2009
15:10
Pagina 6
Připevnění zařízení speaker
bar
Připojitelné zařízení speaker bar, které je součástí
dodávky, lze připojit k televizní obrazovce. Viz
dodaná příručka Start. Tuto příručku si též můžete
stáhnout z webu www.philips.com/support.
3.4
Připravte pro montáž vyhovující standardu VESA.
‡ Vyhledejte 4 body upevnění v zadní části
televizoru.
® Pokud plastové kotoučky překážejí držáku VESA,
můžete tyto 4 kotoučky odšroubovat.
x4
Montáž na stěnu
Televizor lze upevnit na stěnu pomocí dodávaného
držáku pro montáž na stěnu.
Připojení TV obrazovky viz dodaná příručka Start.
Tuto příručku si též můžete stáhnout z webu
www.philips.com/support.
3.4.1
Montáž držáku pro montáž na stěnu
) Upozornění
Montáž televizoru na stěnu vyžaduje zvláštní
dovednosti a měla by být prováděna pouze
kvalifikovanými pracovníky. Montáž televizoru na
stěnu musí splňovat bezpečnostní požadavky v
závislosti na hmotnosti televizoru.
Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
nenese odpovědnost za nesprávnou montáž nebo
úraz, ke kterému během montáže došlo.
Než umístíte televizor, přečtěte si také bezpečnostní
opatření v části 1.1 Bezpečnost.
3.4.3 Odmontování stojanu televizoru
Aby se dal televizor připevnit ke stěně, je třeba z
televizoru odmontovat stojan.
3.4.4
Připevnění televizní obrazovky na
stěnu
Připojení TV obrazovky na stěnu viz dodaná
příručka Start. Tuto příručku si též můžete stáhnout
z webu www.philips.com/support.
3.5
3.4.2 Připevnění na zeď – VESA
Televizor je p_ipraven na montá_ vyhovující
standardu VESA. Tato nást_nná konzola není
sou_ástí balení. Pou_ijte konzolu podle standard_
VESA s kódem
VESA MIS-F, 300, 300, 8.
6
Snižte stojan televizoru
Stojan televizoru lze snížit tehdy, není-li k němu
připevněno připojitelné zařízení speaker bar.
Viz dodaná příručka Start. Tuto příručku si též
můžete stáhnout z webu www.philips.com/support.
Váš televizor
2731.3 CZ
3.6
05-03-2009
15:10
Pagina 7
Baterie dálkového ovládání
) Upozornění
Tento výrobek obsahuje lithiové baterie. V případě
nesprávné výměny existuje nebezpečí exploze.
Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní
typ.
3.8
Anténní kabel
‡ Vyhledejte anténní konektor na zadní straně
televizního rozbočovače.
® Zapojte anténní kabel napevno do zásuvky
Antenna x.
‡ Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání.
® Zkontrolujte, zda jsou póly + baterií správně
orientovány (uvnitř přihrádky na baterie
naleznete značky).
Ò Zavřete kryt.
ANTENNA
3.9
rPoznámka
Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
3.7
Single cable mezi
televizním rozbočovačem a
televizní obrazovkou
Zástrčka ve zdi musí být stále přístupná.
Pokud není napájecí kabel fyzicky odpojen od
elektrické sítě, není televizor nikdy zcela vypnut a
spotřebovává energii.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte napájecí kabel. Ušetříte tak energii.
‡ Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na štítku, který je umístěn na
zadní straně televizního rozbočovače.
Nezapojujte napájecí kabel, pokud se napětí liší.
® Zapojte napájecí kabel napevno.
ČESKY
‡ Vložte dodaný kabel [Essence Single cable] do
příslušných konektorů na zadní straně
televizního rozbočovače a televizní obrazovky.
Napájecí kabel
Váš televizor
7
2731.3 CZ
4
05-03-2009
15:10
Pagina 8
Použití televizoru
Zde se dozvíte, jak ovládat televizor při
každodenním používání.
4.1
Zapnutí nebo vypnutí –
Pohotovostní režim
rPoznámka
Může trvat až 15 sekund, než se televizor zapne.
Zapnutí televizoru:
• Jestliže je indikátor pohotovostního režimu
vypnutý, stiskněte tlačítko B Power v přední
části televizního rozbočovače.
• Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání,
pokud indikátor pohotovostního režimu svítí.
4.2
Sledování televizoru
4.2.1 Přepínání kanálů
‡ Přepínání kanálů:
• Zadejte číslo (1 až 999) nebo stiskněte
tlačítko P+ či P- na dálkovém ovládání.
• Stiskněte tlačítko Program/Channel - nebo + na
postranních ovládacích prvcích televizního
rozbočovače.
® Stisknutím tlačítka R se vrátíte k předchozímu
sledovanému televiznímu kanálu nebo
připojenému zařízení.
Ï
Přepnutí do pohotovostního režimu:
• Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání.
Vypnutí:
• Stiskněte tlačítko B Power v přední části
televizního rozbočovače.
4.2.2 Úprava hlasitosti
‡ Úprava hlasitosti:
• Stiskněte tlačítko V + nebo - na dálkovém
ovládání.
• Stiskněte tlačítko Volume - nebo + na
postranních ovládacích prvcích televizního
rozbočovače.
® Vypnutí zvuku:
• Stiskněte tlačítko ¬ na dálkovém ovládání.
• Dalším stisknutím tlačítka ¬ zvuk obnovíte.
Ï
v
b
q
DEMO
8
Použití televizoru
2731.3 CZ
4.3
05-03-2009
15:10
Pagina 9
Sledování kanálů
z digitálního přijímače
‡ Zapněte digitální přijímač.
Obraz z přijímače se může na obrazovce
objevit automaticky.
® Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového
ovládání digitálního přijímače.
Pokud se obraz neobjeví:
‡ Stiskněte tlačítko Source v.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte místo
připojení digitálního přijímače.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
4.5
‡ Zapněte DVD přehrávač.
® Vložte disk DVD do přehrávače. Na obrazovce
se může automaticky zobrazit obraz disku DVD.
Ò Stiskněte tlačítko Play π na přehrávači DVD.
Pokud se obraz neobjeví:
‡ Stiskněte tlačítko Source v na dálkovém
ovládání.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte místo
připojení přehrávače DVD.
Ò Stiskněte tlačítko OK. Počkejte několik sekund,
dokud se obraz neobjeví.
† Stiskněte tlačítko Play π.
4.6
v
b
q
DEMO
rPoznámka
Pokud jste zařízení dosud nepřipojili, viz část 7
Připojení.
4.4
Sledování připojených
zařízení
‡ Zapněte zařízení.
Obraz ze zařízení se může objevit automaticky.
Pokud se obraz neobjeví:
® Stiskněte tlačítko Source v.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte místo
připojení zařízení.
† Stiskněte tlačítko OK.
Výběr teletextové stránky
Většina televizních kanálů vysílá informace
prostřednictvím teletextu.
Prohlížení teletextu:
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
® Výběr požadované stránky:
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných
tlačítek.
• Stisknutím tlačítka P- nebo P+ nebo o nebo
œ nebo g zobrazíte další nebo předchozí
stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu
z barevně označených položek v dolní části
obrazovky.
• Stisknutím tlačítka R se vrátíte na předchozí
zobrazenou stránku.
Ò Dalším stisknutím tlačítka Teletext vypnete
Teletext.
v
b
q
DEMO
ČESKY
rPoznámka
Pokud jste zařízení dosud nepřipojili, viz část 7
Připojení.
Sledování disku DVD
rPoznámka
Pouze pro Spojené království: Některé digitální
televizní kanály nabízejí speciální digitální textové
služby (například BBC1).
Další informace o teletextu naleznete v části 5.6,
Teletext.
Použití televizoru
9
2731.3 CZ
5
05-03-2009
15:10
Pagina 10
Širší využití televizoru
Tato část obsahuje informace o dalších možnostech
využití televizoru:
• používání menu,
• nastavení obrazu a zvuku,
• další informace o teletextu,
• postup vytvoření seznamů oblíbených kanálů,
5.1
Dálkové ovládání
5.1.1
Přehled dálkového ovládání
•
•
•
•
1
2
v
b
q
DEMO
3
4
5
výhody funkce EPG (Electronic Programme Guide),
postup nastavení zámků a časovačů,
nastavení titulků a výběr jazyka titulků,
postup zobrazení fotografií nebo přehrávání
oblíbené hudby z paměťového zařízení USB nebo
počítače či domácí sítě.
Pohotovostní režim B
Zapne televizor nebo jej přepne zpět do
pohotovostního režimu.
Tlačítko Source v
• Zapnutí nebo vypnutí menu Zdroj.
• Slouží k výběru připojeného zařízení nebo
k návratu k televizoru.
Teletext
Zapne nebo vypne teletext.
Barevná tlačítka
• Snadný výběr teletextových stránek.
• Snadný výběr úloh.
Demo
Slouží k zapnutí menu Demo a předvedení
funkcí televizoru.
Ï
6
7
8
9
10
11
12
13
Guide a
Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic Programme
Guide – Elektronický průvodce programem).
Navigační a otočné tlačítko
Navigace (o, œ, p, π) nebo otočení doleva či
doprava při procházení seznamu nastavení.
OK
• Zobrazí seznam kanálů.
• Aktivuje nastavení.
Tlačítko Back g
Pro výběr předchozího programu nebo předchozí
stránky teletextu.
Odebrání seznamu kanálů.
Volume V
Slouží k úpravě hlasitosti.
Mute ¬
Vypne zvuk nebo jej obnoví.
Číselná tlačítka
Slouží k výběru televizního kanálu.
MHEG Cancel (pouze pro Spojené království)
Slouží ke zrušení pouze digitálních textových
nebo interaktivních služeb.
14 Předchozí kanál R
Návrat k dříve prohlíženému kanálu
10
Širší využití televizoru
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 11
15 +P- Další nebo předchozí kanál
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál
v seznamu kanálů.
16 Menu Ï
Zapne či vypne menu.
17 Informace na obrazovce INFO
Zobrazí informace o kanálu nebo pořadu, jsou-li
k dispozici.
18 Dual screen b
Zobrazí teletext na pravé a obraz na levé straně
obrazovky.
19 Subtitle
Slouží k aktivaci či deaktivaci režimu titulků.
20 Formát širokoúhlého obrazu q
Slouží k výběru formátu obrazu.
5.2
TV menu
Menu na obrazovce slouží k instalaci televizoru,
k úpravám nastavení obrazu a zvuku a k přechodu
k jednotlivým funkcím. Tato část poskytuje přehled
jednotlivých menu a popisuje způsob jejich
procházení.
5.2.1 Menu
‡ Stisknutím tlačítka Menu Ï zobrazíte hlavní TV
menu.
® Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončete TV menu.
Část příručky věnovanou konkrétnímu tlačítku
dálkového ovládání vyhledejte v části 10, Rejstřík.
Ï
Ï
TV menu nabízí následující položky:
TV menu
Intelig. nastavení
Obraz
Zvuk
Asistent nastavení
Funkce
• Inteligentní nastavení
Výběrem této položky nastavíte televizor na
jedno z předdefinovaných nastavení. Každé
nastavení představuje kombinaci obrazu a zvuku.
• Obraz
Výběrem této položky menu upravíte všechna
nastavení obrazu.
• Zvuk
Výběrem této položky menu upravíte všechna
nastavení zvuku.
• Asistent nastavení
Asistent nastavení vás snadno provede základním
nastavením obrazu a zvuku.
• Funkce
Tuto položku vyberte k nastavení ostatních funkcí.
• Konfigur.
Výběrem této položky
- nainstalujete a aktualizujete software televizoru;
- chcete-li použít pomocníka s připojením, který
vám pomůže připojit zařízení k televiznímu
rozbočovači, vyberte tuto položku.
Širší využití televizoru
11
ČESKY
Konfigur.
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 12
5.2.2 Použití menu
Na základě tohoto příkladu se můžete naučit
používat menu.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï.
Na obrazovce se objeví TV menu.
Jas
TV menu
Intelig. nastavení
Obraz
Zvuk
◊Stisknutím tlačítka o nebo œ upravte nastavení.
‹Stisknutím tlačítka p se vrátíte k nastavení
obrazu nebo stisknutím tlačítka Menu Ï
ukončíte TV menu.
Asistent nastavení
Funkce
Konfigur.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte možnost
Obraz.
ÒStisknutím tlačítka π přejděte k nastavení
obrazu.
Obraz
Kontrast
Kontrast
Jas
98
47
Barva
Barevn tó
52
0
rPoznámka:
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, je k dispozici více voleb.
5.3
Nastavení obrazu a zvuku
Při prvním zapnutí televizoru jste vybrali
preferované nastavení obrazu a zvuku.
V následujících částech je popsáno, jak tato
nastavení změnit nebo znovu upravit.
4
Redukce šumu
Odstín
...
† Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Jas.
Obraz
Jas
Kontrast
Jas
98
47
Barva
Barevn tó
52
0
4
Redukce šumu
Odstín
...
º Stisknutím tlačítka π vstoupíte do nastavení
jasu.
12
5.3.1 Inteligentní nastavení
Nastaví u televizoru jedno z předem definovaných
nastavení. Každé nastavení představuje kombinaci
obrazu a zvuku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položku
Inteligentní nastavení.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
† Stiskněte tlačítko OK.
º Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončete TV menu.
Inteligentní nastavení: Osobní, Živé, Standardní, Film,
Úspora energie, Hra.
5.3.2 Asistent nastavení
Asistent nastavení vás snadno provede základním
nastavením obrazu a zvuku. Postupujte podle
instrukcí na obrazovce.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï, vyberte položku
Asistent nastavení a vstupte do něj stisknutím
tlačítka π.
® Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém
ovládání spustíte asistenta.
Ò Stisknutím tlačítka p či π vyberte pro svou
volbu levou nebo pravou stranu.
Širší využití televizoru
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 13
† Stisknutím zeleného tlačítka přejděte k dalšímu
nastavení. Projdete několik nastavení.
Po dokončení zobrazí televizor dotaz, zda
chcete tato nastavení uložit.
º Stisknutím zeleného tlačítka uložíte všechna
nastavení.
5.3.3 Nastavení obrazu
Tato část popisuje, jak samostatně upravit všechna
nastavení obrazu.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï.
® Vyberte položku Obraz a stisknutím tlačítka π
vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
- R-WP: červená, bílý bod
- G-WP: zelená, bílý bod
- B-WP: modrá, bílý bod
- R-BL: červená, úroveň černé
- G-BL: zelená, úroveň černé
• Perfect Pixel HD
Slouží k ovládání upřesněného nastavení modulu
Perfect Pixel HD. Výsledkem je nejlepší ostrost,
kontrast, barva a pohyb.
Obraz
Perfect Pixel HD
...
Ostrost
HD Nat... Motion
Redukce šumu
100 Hz Clear LCD
Zvýš á
ín
í...
TV menu
Obraz
Intelig. nastavení
Obraz
Kontrast
Formát obrazu
Jas
Barva
Režim autom.form.
í
ý tón
Funkce
Konfigur.
Redukce šumu
Odstín
Formát obrazu
Režim autom.form.
• Kontrast
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak
ponechá tmavé části beze změny.
• Jas
Změní úroveň světla v obraze jako celku.
• Barevná sytost
Změní úroveň saturace.
• Barevný tón
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato
úroveň barevné odchylky.
• Ostrost
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
• Redukce šumu
Odfiltruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze
nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto.
• Odstín
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplý
(načervenalé) nebo Studený (namodralé).
V případě výběru volby Osobní můžete vytvořit
vlastní nastavení v menu Osobní.
• Osobní
Stisknutím zeleného tlačítka vyberte jednotlivé
ukazatele, u kterých chcete změnit hodnotu:
Širší využití televizoru
Zvýšení sytosti bar.
- HD Natural Motion
Odebere chvění při pohybu a reprodukuje
hladký pohyb, zejména ve filmech.
- 100 Hz Clear LCD
Zajišťuje vynikající ostrost reprodukce pohybu,
lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez
problikávání, tichý obraz a větší úhel zobrazení.
- Zvýšená ostrost
Umožňuje mimořádnou ostrost, zejména
v liniích a konturách obrazu.
- Dynamický kontrast
Nastaví úroveň, při které televizor automaticky
vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a
světlých oblastech obrazu.
- Dynamické podsvícení
Nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu
energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce.
Vyberte nejlepší spotřebu energie obrazu s
nejlepší intenzitou jasu.
- Redukce MPEG artefaktů
Vyhladí přechody v digitálním obsahu.
- Zvýšení sytosti barev
Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných
barvách.
• Active Control
Opraví veškerý příchozí signál, aby bylo dosaženo
nejlepšího možného obrazu.
Zapne či vypne funkci Active Control.
• Formát obrazu / Režím autom. formát
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
13
ČESKY
Zvuk
Active control
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 14
5.3.4 Formát širokoúhlého obrazu
Můžete zabránit zobrazení černých pruhů po
stranách nebo nad a pod obrazem. Změňte formát
obrazu tak, aby zaplnil obrazovku.
‡ Stisknutím tlačítka q zapněte menu Formát
obrazu.
v
b
q
DEMO
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
dostupný formát obrazu.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
† Stisknutím tlačítka o posunete obraz nahoru
tak, aby byly viditelné částečně skryté titulky.
à Tip
Doporučuje se nastavení Automatický formát, které
zajišťuje minimální zkreslení.
• Automatický formát (ne pro PC.)
Automaticky zvětší obraz na celou obrazovku.
Titulky zůstanou viditelné. Automatický formát lze
nastavit ve dvou různých režimech.
‡ V TV menu vyberte položku Obraz > Režim
Automatický formát.
® Výběrem položky Auto-fill zcela zaplníte
obrazovku. Výběrem
položky Auto-zoom
zachováte původní formát
obrazu, ale mohou se
zobrazovat černé pruhy.
• Rozšířený obraz 16:9
(ne pro HD.) Nastaví
formát na 16:9.
• Širokoúhlý obraz
Roztáhne formát na 16:9.
• Bez měřítka
(pouze u HD a PC.)
Maximální ostrost.
Ohraničení mohou být
zkreslená. Na obrazech
z počítače se mohou
objevit černé pruhy.
rPoznámka
Nezapomeňte pojmenovat připojení v menu
Připojení. Viz část 7.5.1, Pojmenování zařízení.
5.3.5 Nastavení zvuku
Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení
zvuku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položku Zvuk.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
TV menu
Zvuk
Intelig. nastavení
Obraz
Ekvalizér
Hlasitost
Zvuk
ž.
ážení
Funkce
Konfigur.
Zvuk I/II
TV reproduktory
Mono/Stereo
Stere
• Super zoom (ne pro HD.)
Odstraní černé pruhy po
stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Zkreslení je
minimální.
• 4:3 (ne pro HD.)
Zobrazuje klasický
formát 4:3.
• Rozšířený obraz 14:9
(ne pro HD.)
Nastaví formát 14:9.
14
Surround
nd
d re
r žim
t...
Aut. nast. hlasitosti
Delta hlasitost
Aut. prostor. zvuk
• Ekvalizér
Změní hloubky a výšky zvuku. Po výběru
jednotlivých ukazatelů můžete změnit nastavení.
• Hlasitost
Změní hlasitost. Při úpravě hlasitosti pomocí tlačítek
V se zobrazí ukazatel hlasitosti. Nechcete-li, aby se
zobrazil, přejděte k položce Menu > Konfigur. >
Instalace > Předvolby a stisknutím tlačítka π vstupte
do seznamu a vyberte možnost vypnutí ukazatele
hlasitosti.
Širší využití televizoru
05-03-2009
15:10
Pagina 15
• Hlasitost – zrakově postižení
Mění hlasitost vybraného jazyka zvuku pro
zrakově postižené v menu Nastavení, instalace. Viz
část 6.1, Automatická instalace.
• Stereo vyvážení
Upraví vyvážení mezi levým a pravým
reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo
místu vašeho poslechu.
• Jazyk zvuku
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, může být pro aktuální pořad k dispozici
seznam jazyků zvuku.
Chcete-li jazyk zvuku změnit trvale, vyhledejte
informace v části 6, Nastavení kanálů.
• Zvuk I/II
Jsou-li vysílány dva různé jazyky, lze volit mezi nimi.
• Mono/Stereo
Je-li k dispozici stereofonní vysílání, můžete u
jednotlivých televizních kanálů vybrat volbu Mono
nebo Stereo.
• Reproduktory televizoru
Jestliže jste k televiznímu rozbočovači připojili
audiosystém, můžete vypnout zařízení speaker
bar. Jestliže váš zvukový systém podporuje funkci
Easylink, získáte informace v části 7.2.2 Easylink.
Vyberte možnost Automaticky, pokud chcete,
aby váš zvukový systém automaticky přehrával
zvuky z televizoru.
• Surround režim
Slouží k výběru prostorovějšího zvuku, je-li vysílán
nebo je-li k dispozici z připojeného zařízení.
• Hlasitost sluchátek
Změní hlasitost sluchátek. Zařízení speaker bar
můžete ztlumit pomocí tlačítka ¬ na dálkovém
ovládání.
• Automatické vyrovnávání hlasitosti
Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na
začátku reklamního bloku nebo při přepnutí mezi
kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
• Delta hlasitost
Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo
připojenými zařízeními.
‡ Přepněte na kanál nebo zařízení, u kterého
chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.
® Vyberte položku Delta hlasitost v menu Zvuk a
změňte úroveň hlasitosti.
• Automat. prostorový zvuk
Přepne televizor automaticky na nejlepší vysílaný
režim prostorového zvuku. Vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
Širší využití televizoru
5.4
Teletext
Tento televizor má kapacitu paměti 1200 stránek,
do které ukládá většinu teletextových stránek a
podstránek, aby se zkrátila čekací doba.
Chcete-li vybrat teletextovou stránku, vyhledejte
informace v části 4.6,Výběr teletextové stránky.
5.4.1 Výběr jazyka teletextu
Někteří provozovatelé digitálních televizorů nabízejí
možnost výběru preferovaného jazyka teletextu. Viz
část 6.1, Automatická instalace.
5.6.2 Výběr podstránek u čísla stránky
Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik
podstránek. Stránky se zobrazí na pruhu vedle
hlavního čísla stránky.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
® Vyberte teletextovou stránku.
ÒStisknutím tlačítka p nebo π vyberte podstránku.
v
b
q
DEMO
5.4.3
Vyberte možnost T.O.P.
teletextových stránek
Teletextové stránky (tabulka stránek) nejsou
vysílány na všech televizních kanálech. Z jednoho
tématu na jiné lze snadno přecházet bez použití
čísel stránek.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
® Stiskněte tlačítko INFO.
Zobrazí se přehled teletextových stránek.
ÒPomocí tlačítek p nebo π, o nebo œ vyberte
téma.
† Stisknutím tlačítka OK zobrazte stránku.
v
b
q
DEMO
15
ČESKY
2731.3 CZ
2731.3 CZ
5.4.4
05-03-2009
15:10
Pagina 16
Teletext v režimu Dual Screen (není k
dispozici pro kanály s digitálními textovými
službami)
Televizní kanál a teletext můžete sledovat vedle sebe.
‡ Stisknutím tlačítka b zobrazíte teletext
v režimu Dual Screen.
® Dalším stisknutím tlačítka Teletext zobrazíte
standardní teletext.
Ò Stisknutím tlačítka Teletext vypněte teletext.
• Opakování podstránek
Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici
podstránky, můžete nastavit jejich automatické
opakování.
• Jazyk
Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Po
přepnutí na tuto jinou sadu se text zobrazí správně.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
® Stiskněte tlačítko Menu Ï .
Menu teletextu
5.4.5
Hledání na teletextu
Můžete rychle přeskočit na téma spojené s řadou
čísel stránek nebo vyhledat na teletextových
stránkách konkrétní slova.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
® Stisknutím tlačítka OK zvýrazníte první slovo
nebo číslo.
Ò Stisknutím tlačítka p nebo π, o nebo œ
přejděte na další slovo nebo číslo na stránce.
† Stisknutím tlačítka OK zahájíte hledání na
stránce obsahující zvýrazněné slovo nebo číslo.
º Chcete-li ukončit hledání, tiskněte tlačítko o, dokud
nepřestane být zvýrazněno zadané slovo nebo číslo.
5.4.6 Zvětšení stránek teletextu
Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením
teletextové stránky.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext a vyberte stránku
teletextu.
® Stisknutím tlačítka q na dálkovém ovládání
zvětšíte horní část stránky.
Ò Dalším stisknutím tlačítka q zobrazíte ve
zvětšené podobě dolní část stránky.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ můžete
zvětšenou stránku procházet.
º Dalším stisknutím tlačítka q se vrátíte
k normální velikosti stránky.
v
b
q
DEMO
5.4.7
Menu teletextu
Pomocí voleb v menu teletextu můžete zobrazit
skryté informace, spustit automatické opakování
podstránek a změnit nastavení znaků.
• Odkrýt
Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce,
jako jsou například řešení hádanek nebo kvizů.
16
Odkrýt
Vypnuto
Opakování podstránek
Vypnuto
Jazyk
Skup. II
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu.
† Stisknutím tlačítka OK změňte nastavení.
º Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončete menu
teletextu.
◊Stisknutím tlačítka Teletext vypněte teletext.
5.4.8
Digitální textové služby (pouze Spojené
království)
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání nabízejí na svých digitálních televizních
kanálech speciální digitální textové nebo interaktivní
služby (například BBC1). Tyto služby lze ovládat jako
běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných
a navigačních tlačítek, pomocí kterých lze vybírat
položky a procházet je.
‡ Stiskněte tlačítko Teletext.
® Stisknutím tlačítka p nebo π, o nebo œ
vyberte nebo zvýrazněte položky.
ÒStisknutím jednoho z barevných tlačítek vyberte
volbu.
† Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo aktivujete
výběr.
º Stisknutím tlačítka MHEG Cancel zrušíte digitální
textové nebo interaktivní služby.
ç Varování
Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou
vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce nastaveny
na hodnotu Zapnuto.Viz část 5.8 Titulky.
5.4.9 Teletext 2.5
Je-li na televizním kanálu vysílán tento teletext,
nabízí více barev a lepší grafiku.
Volba Teletext 2.5 je v továrním nastavení zapnuta.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položku Konfigur. > Instalace
> Předvolby > Teletext 2.5 a stisknutím tlačítka
π vstupte do seznamu.
® Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
Širší využití televizoru
2731.3 CZ
05-03-2009
5.5
15:10
Pagina 17
Vytváření seznamů
oblíbených kanálů
Můžete zobrazit seznam Všechny kanály nebo
nastavit vlastní seznam oblíbených kanálů
s preferovanými televizními kanály a rozhlasovými
stanicemi.
5.5.1 Výběr seznamu oblíbených kanálů
Zde se dozvíte, jak vybrat jeden ze seznamů
oblíbených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Poprvé se po dokončení instalace zobrazí seznam
Všechny kanály. Jinak se po stisknutí tlačítka zobrazí
poslední zvolený seznam oblíbených kanálů.
5.5.3
Výběr kanálu ze seznamu oblíbených
kanálů
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se poslední vybraný seznam kanálů.
® Stisknutím tlačítka o nebo zvýrazněte kanál.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
Televizor se naladí na tento kanál.
à Tip
• Pomocí tlačítek -P+ můžete procházet televizní
kanály ve vybraném seznamu oblíbených kanálů.
• I nadále můžete zvolit kanály, které nejsou
označeny jako oblíbené, a to pomocí číselných
tlačítek.
Všechny kanály
....
EXT 3
A
1
é kaná 1
ly 1
ály 2
4 Rá
é
-
ály 1
....
ýběru
® Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny
seznamy oblíbených kanálů.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ vyberte seznam.
† Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se vybraný seznam oblíbených kanálů.
º Dalším stisknutím tlačítka OK zobrazení ukončíte.
Širší využití televizoru
ČESKY
5.5.2 Nastavení seznamu oblíbených kanálů
Můžete vytvořit nebo upravit vlastní seznam
oblíbených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se poslední vybraný seznam.
® Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny
seznamy oblíbených kanálů.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ vyberte seznam.
† Stiskněte tlačítko OK.
º Stisknutím zeleného tlačítka přejděte do režimu
úprav.Ve vybraném seznamu se zobrazí úplný
seznam kanálů.
◊Stisknutím tlačítka o nebo œ zvýrazněte kanál.
‹ Stisknutím tlačítka OK označte zvýrazněný kanál
(nebo jeho označení zrušte). Kanál je přidán do
vybraného seznamu (nebo z něj odebrán).
≈Dalším stisknutím zeleného tlačítka režim úprav
ukončíte.
Znovu se zobrazí upravený seznam kanálů.
17
2731.3 CZ
5.6
05-03-2009
15:10
Pagina 18
Funkce EPG (Electronic
Programme Guide)
Průvodce programem
Út, 12 Září
09:55
Kolem
Funkce EPG (Electronic Programme Guide –
Elektronický průvodce programem) vás na obrazovce
provede naplánovanými digitálními televizními
programy. Programy můžete procházet, vybírat a
zobrazovat podle času, názvu nebo žánru. Existují dva
typy funkce EPG: pro aktuální a nejblíže následující
pořady („Now and Next“ – Nyní a další) a pro sedm
či osm dnů.
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, je funkce EPG k dispozici. Typ pro aktuální a
nejblíže následující pořady je k dispozici vždy, avšak
funkce EPG pro sedm či osm dnů je dostupná jen
v některých zemích.
V
•
•
•
•
•
•
menu funkce EPG můžete...
zobrazit seznam aktuálních vysílaných pořadů,
zobrazit další pořad,
seskupit pořady podle žánru,
nastavit připomenutí začátků pořadů,
nastavit preferované kanály EPG,
apod.
5.6.1 Zapnutí funkce EPG
‡ Stiskněte tlačítko a.
v
b
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
Moonlighting
Připomenutí
Zobrazí se následující typ funkce EPG:
Funkce EPG pro aktuální a nejblíže
následující pořady
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním pořadu.
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Konec
Další
Stiskem - P + můžete měnit kanál.
Nebo
Funkce EPG pro sedm či osm dnů
Načtení dat EPG může chvíli trvat.
Zobrazí se seznam televizních programů.
18
10:15
Daddio
Př
Info
10 - EEN
® Pomocí barevných tlačítek aktivujte dostupné
akce v dolní části obrazovky.
• Další: Zobrazí informace o dalším pořadu.
• Připomenutí: Slouží k označení nebo zrušení
označení pořadu pro připomenutí.
• Sledovat: Slouží ke sledování nebo poslechu
aktuálního pořadu.
• Přejdi na...: Slouží k přechodu na další nebo
předchozí den.
• Info: Zobrazí informace o vybraném pořadu
(jsou-li k dispozici).
Ò Stisknutím tlačítka a ukončíte funkci EPG.
5.6.2 Další informace o funkci EPG pro
sedm či osm dnů
Hledání podle žánru, plánovaná připomenutí a další
možnosti lze nastavit v menu Průvodce programem.
‡ Stiskněte tlačítko a na dálkovém ovládání.
® Stiskněte tlačítko Menu Ï.
Objeví se menu Průvodce programem.
Prů
Út, 12 Září
Sledovat
1
Co dáá
26 BBC1
09:20
q
DEMO
Název: Commonwealth Games
Commonwealth
Další
Co dávaj
á í
í
12:30 South Today
11:50 Working Lunch
Vyhledat podle žá
Naplán.př
í 11:55 Melrose Place
á
13:00 In aller Freund
Stá
09:17
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
menu.
† Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ proveďte výběr.
◊Stisknutím tlačítka OK aktivujte volbu nebo
stiskněte zelené tlačítko, chcete-li pořad
sledovat.
‹ Stisknutím tlačítka a ukončíte funkci EPG.
rPoznámka
V menu Průvodce programem se objeví pouze
kanály označené jako Prefer. EPG kanály.
Širší využití televizoru
5.7
05-03-2009
15:10
Pagina 19
Časovače a zámky
Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor
v zadaný čas a jak televizor zamknout či odemknout.
5.7.1
Automatické přepnutí do
pohotovostního režimu
Automatické vypnutí přepne televizor do
pohotovostního režimu po určité době.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání
a vyberte položku Funkce > Automatické vypnutí
a stisknutím tlačítka π přejděte na ukazatel
automatického vypnutí.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ nastavte dobu až
180 minut v krocích po 5 minutách.V případě
nastavení 0 minut je automatické vypnutí
deaktivováno.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během jejího odpočítávání resetovat.
5.7.2 Automatické zapnutí televizoru
Časový spínač automaticky zapne televizor
z pohotovostního režimu na zadaném kanálu v zadaný
čas.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání
a vyberte položku Funkce > Časový spínač a
stisknutím tlačítka π vstupte do menu Časový
spínač.
® Pomocí tlačítek p nebo π, o nebo œ vyberte a
zadejte položky menu tak, abyste nastavili kanál,
den v týdnu a počáteční čas.
Ò Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
† Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
à Tip
Chcete-li vypnout časový spínač, vyberte v menu
Časový spínač volbu Vypnuto.
5.7.3
Uzamknutí televizních kanálů a
programů
Televizní kanály a programy z připojených zařízení
můžete uzamknout, abyste zabránili dětem v jejich
sledování. Zamykání a odemykání se provádí pomocí
čtyřmístného kódu.
Zadání nebo změna kódu
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání,
vyberte položku Funkce > Zadat nebo Změňte
kód a stisknutím tlačítka π zadejte kód.
® Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Znovu se zobrazí menu Funkce a zpráva
potvrzující vytvoření či změnu kódu.
Širší využití televizoru
Zapomněli jste kód?
‡ Vyberte volbu Změňte kód.
® Stiskněte tlačítko π.
Ò Zadejte hlavní přepisovací kóde 8-8-8-8.
† Zadejte nový osobní kód.
º Potvrďte nově zadaný kód.
Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.
5.7.4
Aktivace nebo deaktivace
rodičovského zámku
Máte-li nastaven kód, můžete zamknout všechny kanály
a zařízení, zamknout konkrétní kanál nebo zařízení,
nastavit čas, po kterém budou všechny kanály a zařízení
uzamčeny, nebo (v případě, že jsou nastaveny a vysílány
digitální kanály) nastavit věk dítěte pro rodičovský
zámek.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï.
® Vyberte položku Funkce > Rodičovský zámek a
stiskněte tlačítka π.
Ò Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
† Vyberte jednu z voleb.
º Stiskněte tlačítko π.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů a
připojených zařízení
‡ Vyberte volbu Zámek nebo Odemknout.
Rodičovský
k zámek Osobní zámek
Zá
Osobní zámek
Zá
Odemknout
Rodič
ř
zámek
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu Osobní
zámek.
Ò Dalším stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Zamknout po.
† Volbou položky Zapnuto zapnete zámek časovače.
º Stiskněte tlačítko p.
◊Vyberte položku Čas.
‹ Stiskněte tlačítko π.
≈Zadejte čas pomocí tlačítka o nebo œ a π.
Ú Stiskněte tlačítko OK.
Uzamčení jednoho nebo více kanálů a připojených
zařízení
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Zámek předvolby.
† Stiskněte tlačítko π.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte kanály, které
chcete zamknout nebo odemknout.
19
ČESKY
2731.3 CZ
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 20
◊Pokaždé stiskněte tlačítko OK, čímž kanál
odemknete nebo zamknete.
Nastavení hodnocení podle věku u digitálního
programu
Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí
své pořady s hodnocením (v závislosti na zemi). Je-li
hodnocení vyšší než věk dítěte, bude program
uzamčen.
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Rodičovský zámek.
† Stiskněte tlačítko π.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte hodnocení
podle věku.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï opustíte menu
Rodičovský zámek.
5.8
Titulky
5.8.1
Titulky u analogových televizních
kanálů
‡ Vyberte analogový televizní kanál.
® Stisknutím tlačítka teletext zapněte Teletext.
Ò Zadejte trojmístné číslo stránky titulků.
† Stisknutím tlačítka Teletext vypněte teletext.
rPoznámka
Stránku titulků na teletextu je u analogových kanálů
nutné uložit samostatně pro každý televizní kanál.
5.8.2 Aktivace nebo deaktivace titulků
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání
a vyberte položku Funkce > Titulky a stisknutím
tlačítka π vstupte do seznamu.
TV menu
Funkce
Intelig. nastavení
Obraz
Běžné rozhranní
Prohlížení a přehrávání
fotografií a hudby
Máte možnost prohlížet si obrázky nebo poslouchat
hudbu uložené na zařízení USB (není dodáváno s
televizorem), kamery (pouze fotografie) nebo
počítačové sítě. Obrázky můžete zobrazit jako
prezentaci nebo si můžete poslechnout vlastní seznam
skladeb.
rPoznámka
Společnost Philips nenese žádnou zodpovědnost,
pokud vaše zařízení USB není podporováno, ani
nezodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených dat.
5.9.1 Zapojení zařízení USB
‡ Připojte zařízení na boční straně televizního
rozbočovače v době, kdy je televizor zapnutý.
Zobrazí se zpráva, že bylo zjištěno zařízení USB.
rPoznámka
Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko Source v >
USB/paměťové karty a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Strana a stisknutím tlačítka OK zobrazte
obsah fotoaparátu.
Titulky
Jazyk titulků
Zvuk
í
č
ód
Konfigur.
Časový spínač
Demo
20
5.8.3 Výběr jazyka digitálních titulků
Je-li u digitálních kanálů k dispozici vysílání titulků,
můžete vybrat preferovaný jazyk titulků ze seznamu
vysílaných jazyků. Preferované jazyky titulků nastavené v
menu Instalace jsou dočasně potlačeny.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání
a vyberte položku Funkce > Jazyk titulků a
stisknutím tlačítka π vstupte do seznamu
dostupných jazyků.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte jazyk titulků.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
5.9
Pro každý televizní kanál lze nastavit titulky, které
pochází z teletextu nebo digitálního vysílání.
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály,
můžete vybrat preferovaný jazyk titulků.
Funkce
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Zapnuto, chcete-li titulky zobrazovat vždy, nebo
volbu Zapn. při aktiv.ztišení, chcete-li titulky
zobrazovat pouze v případě, že je vypnut zvuk
pomocí tlačítka ¬ na dálkovém ovládání.
Ò Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu Funkce.
5.9.2 Odpojení zařízení USB
‡ Stiskněte tlačítko Source v.
® Odpojte zařízení USB.
Ò Vyberte TV nebo jiné připojené zařízení pro
sledování programu.
Širší využití televizoru
15:10
Pagina 21
5.9.3
Prohlížení obrázků, spuštění
prezentace a přehrávání hudby
Obrázky vyhledejte v albu Obraz zařízení USB.
‡ Vyberte složku Obraz pro obrazové soubory
uložené v zařízení USB.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do složky Obraz.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte obrázek či
album obrázků.
Obraz
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
• Otočit
Slouží k otočení obrázku.
• Start/Show/Pause
K zastavení, pozastavení a restartování prezentace.
Miniatury
Slouží k zobrazení obrázků vybraného alba ve formě
přehledu.
‡ Vyberte album obrázků.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
obrázků.
ÒStiskněte modré tlačítko.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ, p nebo π
zvýrazněte obrázek.
º Stisknutím tlačítka OK zobrazte obrázek.
◊Stisknutím tlačítka p se vrátíte do přehledu
náhledů.
‹ Dalším stisknutím modrého tlačítka se vrátíte do
seznamu obrázků.
USB
Afrika_2001
—
05-03-2009
—
2731.3 CZ
Kenya.jpg
Kenya.jpg
Kenya.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
Cairo.jpg
† Stisknutím tlačítka OK zobrazíte obrázek nebo
spustíte prezentaci obrázků v albu.
º Stisknutím tlačítka OK prezentaci pozastavíte.
Dalším stisknutím ji znovu spustíte.
◊Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na
dálkovém ovládání provedete odpovídající funkci
uvedenou v dolní části obrazovky.
Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej znovu
stisknutím libovolného barevného tlačítka.
‹ Stiskněte tlačítko p a vyberte jiný obrázek nebo
jiné album.
Nastavení prezentace
• Detaily/Více detailů
Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další
obrázek v prezentaci.
• Přechod
Zobrazí seznam dostupných stylů přechodů u
obrázků. Stisknutím tlačítka o nebo œ proveďte
výběr a stisknutím tlačítka ok jej aktivujte.
• Trvání snímku
Nastaví dobu zpoždění u přechodu snímků: Krátká,
Střední nebo Dlouhá.
Širší využití televizoru
Poslech hudby
Skladby vyhledejte v albu Hudba zařízení USB.
‡ Vyberte složku Hudba pro hudební soubory
uložené v zařízení USB.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do složky Hudba.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte skladbu či
hudební album.
† Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybranou skladbu
nebo skladbu následovanou další skladbou ve
stejném albu.
º Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na
dálkovém ovládání provedete odpovídající funkci
uvedenou v dolní části obrazovky.
Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej znovu
stisknutím libovolného barevného tlačítka.
ČESKY
Congo.jpg
Nastavení hudby
• Detaily
Zobrazuje název souboru.
• Opakovat jednu/všechny
Opakuje všechny skladby v albu, dokud některou
skladbu nezastavíte, nebo opakuje pouze jednu
vybranou skladbu, dokud ji nezastavíte.
• Náhodně
Přehraje skladby v náhodném pořadí.
21
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 22
Sledování prezentace s hudbou na pozadí
Umožňuje sledovat prezentaci uložených obrázků
doprovázenou uloženou hudbou na pozadí.
‡ Vyberte nejprve album skladeb a stiskněte tlačítko
OK.
® Zvýrazněte složku Obraz, vyberte album obrázků a
stiskněte tlačítko OK.
5.9.4
Prohlížení fotografií nebo poslech
hudby z počítače
Chcete-li prohlížet fotografie a poslouchat hudbu
z připojeného počítače, musí být splněny tyto
podmínky:
- směrovač a počítač jsou zapnuté,
- v počítači je spuštěna aplikace serveru médií
Získáte informace v části 7.7 Počítačová síť.
5.10 Přehrávání digitálních
rozhlasových kanálů
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace
nastaveny digitální rozhlasové stanice.
Poslech digitální rozhlasové stanice:
‡ Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Zobrazí se menu Všechny kanály.
® Pomocí číselných tlačítek vyberte rozhlasovou
stanici dostupnou na kanálu číslo 400 nebo více.
Chcete-li změnit pořadí, vyhledejte informace
v části 6.3.3, Změna pořadí kanálů.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
‡ Stiskněte tlačítko Source v na dálkovém
ovládání.
® Vyberte položku Počítačová síť a stiskněte tlačítko
π.
Počkejte, až se zobrazí obsah počítače.
Ò Vyberte obsah, který chcete sledovat nebo
poslouchat, a stiskněte tlačítko π.
† Pomocí tlačítka p nebo π, o nebo œ
procházejte soubory nebo složky s fotografiemi
nebo hudbou.
º Stisknutím tlačítka OK spusťte sledování nebo
poslech.
◊Stisknutím tlačítka p se vraťte k předchozímu
seznamu.
V případě potíží s přehráváním souborů nebo v
případě, že se váš počítač nezobrazí v nabídce
počítačové sítě, získáte informace v části 9
Odstraňování problémů.
22
Širší využití televizoru
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 23
5.11 Aktualizace softwaru
Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat
své výrobky. Může vám být doporučeno aktualizovat
software televizoru. Chcete-li aktualizovat software
televizoru, potřebujete paměťové zařízení USB (není
součástí dodávky).
Na paměťovém zařízení USB musí být nejméně
128 Mb volného místa. Ochrana proti zápisu musí
být vypnutá. Některá zařízení USB s naším
televizorem nefungují.
5.11.1 Pomocník aktualizace
Pomocník aktualizace vám pomůže při aktualizaci
softwaru televizoru.
1. krok: Identifikace televizoru
Televizor se musí identifikovat s paměťovým
zařízením USB.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï > Konfigur.
® Stiskněte tlačítko π.
ÒStisknutím tlačítka o neboœ vyberte položku
Aktualizace softwaru.
† Stiskněte tlačítko π.
Konfigur.
Aktualizace softw...
Instalace
Pomocník aktual...
2. krok: Stažení softwaru z počítače do
zařízení USB
‡ Připojte paměťové zařízení USB k počítači
připojenému k Internetu.
® V zařízení USB najděte a otevřete soubor
update.htm.
Ò Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na
tlačítko Send (Odeslat) ID.
Pokud je k dispozici nový software, aktualizace
je stažena na paměťové zařízení USB.
† Odpojte paměťové zařízení USB od počítače.
Krok 3: Přenos aktualizace softwaru do
televizoru
Stažený software v paměťovém zařízení USB je nyní
třeba načíst do televizoru.
ç Varování
• Během aktualizace softwaru neodpojujte
paměťové zařízení USB od televizoru.
• Pokud během aktualizace dojde k výpadku
proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od
televizoru. Televizor bude pokračovat v aktualizaci
po obnovení napájení.
‡ Zapněte televizor.
® Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru
USB na boční straně televizního rozbočovače.
Aktualizace softw... Info o použív.
í softw...
ístní upgrade
ámení
USB
ÒTelevizor se vypne. Obrazovka zůstane černá
přibližně 10 sekund. Počkejte a nepoužívejte
hlavní vypínač B na televizním rozbočovači.
ČESKY
º Stisknutím tlačítka o neboœ vyberte položku
Pomocník aktualizace.
◊Stiskněte tlačítko π.
‹Stisknutím tlačítka OK funkci aktivujte.
≈Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru
USB na boční straně televizního rozbočovače.
Ú Pokračujte stisknutím zeleného tlačítka.
Zobrazí se hlášení oznamující, že televizor
úspěšně zapsal identifikační soubor na paměťové
zařízení USB.
œ Opětovným stisknutím zeleného tlačítka operaci
dokončete.
π Odpojte paměťové zařízení USB od televizního
rozbočovače.
USB
Širší využití televizoru
23
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 24
† Proces aktualizace se automaticky spustí. Čekejte
prosím.
USB
‹ Televizor se vypne. Obrazovka zůstane černá
přibližně 10 sekund. Čekejte prosím.
≈Televizor se znovu zapne. Aktualizace je
dokončena.
Aktualizace se dokončí, jakmile se na obrazovce
zobrazí hlášení ‚Operation successful‘ (Operace
úspěšně dokončena).
Pr
g
Operation Successful! Re
USB
º Odpojte paměťové zařízení USB od televizního
rozbočovače.
5.11.2 Aktualizace softwaru podle
digitálního vysílání
Televizor může automaticky obdržet nový software
ze systému digitálního vysílání.
Zobrazí-li se na obrazovce hlášení o aktualizaci,
výrazně doporučujeme aktualizovat software
okamžitě – vyberte volbu Teď.
Volbu Později vyberte v případě, že chcete později
zobrazit připomenutí.
Volbou Zrušit aktualizaci vynecháte (nedoporučuje
se). I v případě, že aktualizaci zrušíte, můžete ji
provést sami výběrem položky TV menu > Konfigur.
> Aktualizace software > Místní upgrade.
USB
◊Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání.
Nestiskávejte je více než jedenkrát a nepoužívejte
vypínač Power B na televizním rozbočovači.
v
b
q
DEMO
24
Širší využití televizoru
05-03-2009
6
15:10
Pagina 25
Nastavení kanálů
Při prvním zapnutí televizoru jste vybrali jazyk TV
menu a nainstalovali všechny dostupné kanály.
Tato kapitola obsahuje pokyny k přeinstalaci kanálů
spolu s dalšími užitečnými funkcemi instalace kanálů.
rPoznámka:
Při přeinstalaci se změní seznam Všechny kanály a
nově přidané kanály nebudou přidány na žádný ze
seznamu oblíbených položek.
6.1
Automatická instalace
Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a
uložit všechny dostupné kanály.
Krok 1: Jazyk menu
Slouží k nastavení jazyka TV menu.
Pokud je jazykové nastavení správné, přejděte k
dalšímu kroku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání, vyberte položku Konfigur. >
Instalace > Jazyky a stisknutím tlačítka π
přejděte k položce Jazyk menu.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
požadovaný jazyk.
ÒVolbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
† Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu
Instalace.
Instalace
Jazyky
Jazyky
Menu jazyk
Primá í
Nastav. předvoleb
zvuk
Př
á
á
Př
titulky
ří
Dekodér
Ruční
• Preferované jazyky teletextu
Jako primární preferovaný a sekundární preferovaný
jazyk teletextu vyberte jeden z dostupných jazyků.
• Zhoršený sluch
Vyberte položku Zapnuto, chcete-li zobrazit verzi
titulků pro sluchově postižené odpovídající
preferovanému jazyku zvuku nebo titulků (je-li
k dispozici).
• Zrakově postižení (pouze Velká Británie)
Vyberte, zda chcete poslouchat dodatečný zvuk
komentáře (je-li dostupný) ve vybraném jazyce
zvuku pomocí zařízení speaker bar televizní
obrazovky, pomocí sluchátek, nebo pomocí
obojího.
íě
ít
...
Primá í teletext
teletext
xtt
Zhorš
Upřef. format zvuku
Menu Jazyky nabízí také následující nastavení jazyků,
jsou-li instalovány a vysílány digitální kanály.
• Preferovaný jazyk zvuku
Jako primární preferovaný a sekundární
preferovaný jazyk zvuku vyberte jeden
z dostupných jazyků.
• Preferované jazyky titulků
Jako primární preferovaný a sekundární
preferovaný jazyk titulků vyberte jeden z
dostupných jazyků. Viz část 5.8 Titulky.
Nastavení předvoleb
rPoznámka:
Je-li aktivován režim Zrakově postižení i Zhoršený
sluch, bude mít jazyk režimu Zrakově postižení
přednost pro audio a Zhoršený sluch pro titulky.
• Preferovaný formát zvuku
Nejlepší reprodukce zvuku dosáhnete výběrem
preferovaného a zvukového formátu. Vyberte
možnost Více možností, aby bylo dosaženo
nejlepší reprodukce zvuku v případě připojení
systému domácího kina k televizoru . Ve všech
ostatních případech vyberte možnost Standardní.
Krok 2: Volba země
Zvolte zemi, ve které se nacházíte.Televizor nainstaluje
a uspořádá televizní kanály podle dané země.
Pokud je výběr země správný, přejděte k dalšímu kroku.
‡ Stisknutím tlačítka œ vyberte položku
Nastavení předvoleb.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Nastavení předvoleb. Je zvýrazněna volba
Automatické instalace.
ÒStisknutím tlačítka π vstoupíte do menu.
† Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam Země.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte svou zemi.
◊Stiskněte zeleného tlačítka.
ČESKY
2731.3 CZ
Nastavení ředvol... Automatické
k inst...
Automatické
k inst... Spustit nyní
Aktualizace instal...
Uvítací zpráva
á
Digitální
...
Přeskupit
25
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 26
Krok 3: Zvolte možnost Anténa nebo Kabel
Tato volba je k dispozici pouze tehdy, je-li tento
televizor vybaven pro příjem kanálů DVB-C ve vaší
zemi.
Výběrem možnosti Anténa nainstalujete všechny
digitální pozemní (DVB-T) a analogové kanály, které
jsou k dispozici. Výběrem možnosti Kabel
nainstalujete všechny digitální kabelové (DVB-C) a
analogové kanály, které jsou k dispozici.
‡ Stisknutím tlačítka o či œ zvolíte možnost
Anténa či Kabel.
® Stiskněte tlačítko Další.
ÒPokud vás televizor vyzve, zadejte ID sítě, které
jste dostali od svého poskytovatele.
rPoznámka:
Můkete provést Nastavení předvoleb, pokud jste
připojeni jak k digitální anténě, tak ke kabelové síti.
Provádíte proto instalaci dvakrát. Abyste mohli
sledovat kanály uložené pod možností Anténa či
kanály uložené pod možností Kabel, musíte
přepnout mezi možnostmi Anténa a Kabel v
nabídce Instalace kanálů > Anténa nebo Kabel.
Krok 4: Nastavení televizních kanálů a
rozhlasových stanic
Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální
a analogové televizní kanály a všechny dostupné
digitální rozhlasové stanice.
Pokud jste v kroku 3 vybrali možnost Kabel, bude k
dispozici nabídka Nastavení. Toto nastavení
neměňte, pokud vám poskytovatel nedodá
konkrétní hodnoty pro Síťovou frekvenci, ID sítě
nebo Přenosovou rychlost. Podle pokynů na
obrazovce změňte nastavení. Pomocí číselných
tlačítek zadáte čísla. Můjete rovněž zvolit, zda
nainstalujete analogové kanály či nikoli.
‡ Zvolte možnost Spustit.
Instalace může trvat několik minut.
Při výběru možnosti Kabel vás televizor může
vyzvat k zadání ID sítě dodaného poskytovatelem
kabelových služeb. Pomocí číselných tlačítek
zadejte toto ID.
® Po dokončení instalace stiskněte tlačítko
Dokončit a vrátíte se do nabídky instalace
Kanál.
Ò Stisknutím tlačítka Menu Ï nabídku opustíte.
Krok 5 Výběr hodin, časového pásma a
letního času
Je k dispozici, pouze pokud vybraná země
podporuje digitální vysílání.
Pokud tento krok nelze použít, přejděte k dalšímu
kroku.
‡ Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Hodiny.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
Automatický režim hodin.
† Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Instalace
Hodiny
...
Autom. režim hodin
Předvolby
Časová zóna
Pomocn.dálkov.ovlád.
Př
řízení
Ru
í čas
íě
ít
Hodiny
Tovární nastavení
Automatický režim hodin
Výběrem položky Automaticky nastavíte televizor
tak, aby vždy správně nastavil čas. Opravy časového
pásma a letního času se nastaví automaticky.
Pokud ve vaší oblasti není k dispozici UTC, vyberte
možnost Ručně.
Časové pásmo/letní čas
Pokud jste ručně vybrali Automatický režim hodin,
vyberte místní časové pásmo a zvolte mezi
hodnotami Standardní (zima) a Letní čas (léto).
à Tip
V případě, že jsou nalezeny digitální kanály, mohou
se v seznamu nastavených kanálů objevit nějaká
prázdná čísla. Chcete-li uložené kanály přejmenovat,
změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte
informace v části 6.3, Přeskupení kanálů.
26
Nastavení předvoleb
05-03-2009
15:10
Pagina 27
6.2 Analog: manuální instalace
Analogové televizní kanály můžete naladit jednotlivě
ručně pomocí manuální instalace.
6.2.1 Volba systému
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Analog: Manuální instalace.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Manuální instalace. Je zvýrazněna volba Systém.
Ò Stisknutím tlačítka π vstupte do seznamu
Systém.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte zemi či
region, ve kterém se právě nacházíte.
º Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu Ruční
instalace.
6.2.3 Jemné ladění kanálu
Je-li příjem špatný, můžete nalezený kanál doladit.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Analog: manuální instalace > Jemné ladění.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu Jemné
ladění.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ upravte frekvenci.
† Po vyladění stiskněte tlačítko p.
º Výběrem položky Uložit tento kanál uložte
vyladěný kanál pod aktuálním číslem kanálu.
◊Potvrďte stisknutím tlačítka π.
‹ Stiskněte tlačítko OK.
Objeví se položka Hotovo.
≈Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončíte menu
Nastavení předvoleb.
6.3
Nastavení ředvol...
ální ...
Automatické
k inst...
ém
Aktualizace instal... Vyhledat
Uvítací zpráva
á
Digitáln
é
Slouží k přejmenování, změně pořadí, odinstalování
nebo opakované instalaci uložených kanálů.
ění
ál
Přeskupit
6.2.2 Vyhledání a uložení nového kanálu
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Analog: manuální instalace > Vyhledat.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Vyhledat.
Ò Stisknete-li červené tlačítko, můžete zadat
frekvenci sami, stisknutím zeleného tlačítka
vyhledáte další kanál.
à Tip
Znáte-li frekvenci, zadejte tři číslice frekvence
pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
† Po vyhledání nového kanálu stiskněte tlačítko p.
º Chcete-li nový kanál uložit pod novým číslem,
vyberte možnost Uložit jako novou předvolbu.
◊Potvrďte stisknutím tlačítka π.
‹ Stiskněte tlačítko OK. Objeví se položka Hotovo.
≈Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončíte menu
nastavení předvoleb.
Nastavení předvoleb
Přeskupení uložených
kanálů
6.3.1 Přejmenování kanálu
Přiřaďte nebo změňte název kanálu na kanál, pro
který dosud nebyl zadán název.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
ÒStisknutím tlačítka o neboœ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
† Stiskněte červené tlačítko.
º Stisknutím tlačítka p nebo π vyberte znak o
nebo œ pro změnu znaků. Mezera, čísla a další
zvláštní znaky se nacházejí mezi z a A.
◊Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka OK
proces dokončíte.
à Tip
Pomocí žlutého tlačítka lze odstranit všechny znaky.
Pomocí modrého tlačítka lze odstranit zvýrazněný znak.
6.3.2
Odinstalování nebo opakovaná
instalace kanálu
Umožňuje odinstalovat uložený kanál, takže jej již
nebude možné naladit. Dříve odinstalovaný kanál
můžete znovu nainstalovat.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
27
ČESKY
2731.3 CZ
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 28
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete odinstalovat či
znovu nainstalovat.
† Stisknutím zeleného tlačítka odinstalujte nebo
znovu nainstalujte kanál.
º Stisknutím tlačítka Menu Ï ukončete menu.
† Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte.
Aktualizace se spustí a potrvá několik minut.
º Po dokončení aktualizace se stisknutím
červeného tlačítka vraťte do menu Nastavení
předvoleb.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
6.5
6.3.3 Změna pořadí kanálů
Můžete změnit pořadí uložených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Přeskupit.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete přesunout.
† Stisknutím žlutého tlačítka přesunete zvýrazněný
kanál v seznamu nahoru.
º Stisknutím modrého tlačítka přesunete
zvýrazněný kanál v seznamu dolů.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
6.4
Správa kanálů
6.4.1 Automatické vyhledávání
Jednou denně, ve 3 hodiny ráno, televizor
automaticky vyhledává všechny dostupné televizní
kanály. Nechejte televizor v pohotovostním režimu.
Dříve vyhledané kanály jsou aktualizovány a nové
kanály jsou uloženy. Kanály, které při vyhledávání
nejsou znovu nalezeny, jsou ze seznamu kanálů
odstraněny. Pokud funkce Správa kanálů našla nebo
odstranila kanály, zobrazí se na televizoru při zapnutí
zpráva. Tuto zprávu můžete aktivovat nebo
deaktivovat.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Zpráva při spuštění.
® Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
Test digitálního příjmu
Přijímáte-li digitální televizní vysílání, můžete
zkontrolovat kvalitu a sílu signálu konkrétního
kanálu.
‡ Vyberte kanál.
® Stiskněte tlačítko Menu Ï.
Ò Vyberte položky Konfigur. > Instalace >
Nastavení předvoleb > Digitální:Test příjmu.
† Stisknutím tlačítka π vstupte do menu.
º Stiskněte tlačítko OK.
◊Stisknutím zeleného tlačítka spustíte test.
Zobrazí se informace o kvalitě a síle signálu
tohoto kanálu.
‹ Pomocí kurzorových tlačítek změňte frekvenci,
aby se zlepšil signál, nebo pomocí číselných
tlačítek zadejte novou frekvenci.
≈Pokud jsou kvalita a síla signálu dobré, uložte
frekvenci stisknutím zeleného tlačítka.
Ú Stisknutím červeného tlačítka se vraťte do
nabídky Nastavení předvoleb.
œ Stisknutím tlačítka Menu Ï nabídku opustíte.
à Tip
Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže se obrátíte
na odborníka na montáž antén.
6.6
Tovární nastavení
Můžete si přát obnovit původní nastavení z výroby.
Bude resetováno pouze nastavení obrazu a zvuku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Tovární nastavení.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu Tovární
nastavení.
ÒStiskněte tlačítko OK.
† Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
6.4.2 Ruční vyhledávání
Instalaci můžete kdykoli sami aktualizovat.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï a vyberte položky
Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb >
Aktualizace instalace.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Aktualizace instalace.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
28
Nastavení předvoleb
05-03-2009
15:10
Pagina 29
7
Připojení
7.1
Přehled připojení
Konektory vzadu
1 Konektor Single cable
2 EXT1, EXT2
Konektory SCART pro přehrávač DVD,
videorekordér, digitální přijímač, herní konzolu
apod.
3a VGA-EXT3
Konektor VGA pro počítač
3b Audio L/R
Vstup Audio L/R je určen k použití společně s
konektorem VGA nebo konektorem YPbPr.
4 Audio Out L/R
Konektory CINCH pro výstup zvuku pro systém
domácího kina apod.
5
YPBPR
6
7
Komponentní konektor Y Pb Pr pro video a
konektor Audio L/R pro přehrávač DVD, digitální
přijímač nebo herní konzolu apod.
Konektor napájení
HDMI 1, HDMI 2
Vstupní konektory HDMI pro přehrávač disků
Blu-ray, digitální přijímač HD nebo herní konzolu
HD apod.
8
Digital Audio Out
Konektory na levé straně
11 HDMI3
Vstup rozhraní HDMI
12 Audio L/R
Vstup Audio L/R je určen k použití společně s
kabelem DVI na HDMI, připojeným ke konektoru
HDMI (HDMI1, 2 nebo 3)
13 Sluchátka
Stereofonní konektor mini jack
14 Audio L/R
Vstup Audio L/R je určen k použití společně s
konektorem VIDEO na boku rozbočovače
připojení.
15 VIDEO
Vstup Video je určen k použití společně s
konektorem Audio L/R po straně televizního
rozbočovače.
16 USB
Konektor USB
17 Síť
Konektor domácí sítě.
18 Common interface
Slot pro moduly CA (Conditional Access)
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro systém
domácího kina apod.
9 Anténní vstup
10 Service UART
Pouze pro servis.
Připojení
29
ČESKY
2731.3 CZ
2731.3 CZ
7.2
05-03-2009
15:10
Pagina 30
O připojení
7.2.1 Co je třeba vědět
Zařízení připojte pomocí co nejkvalitnějšího
připojení.
Vyhledejte připojení zařízení s nejvyšší kvalitou.
Použijte toto připojení k televiznímu rozbočovači.
HDMI - Nejvyšší kvalita ★★★★★
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a
zvuku. Jeden kabel přenáší společně signál videa i
audia. Připojení HDMI použijte pro televizní signál
HD. Připojení HDMI s funkcí EasyLink nabízí
jakýkoli provoz připojeného zařízení, pokud je
vybaveno standardem HDMI CEC. Viz část 7.2.2
EasyLink
Zařízení připojené k televiznímu rozbočovači
prostřednictvím připojení HDMI může do
televizního rozbočovače signál audia a videa pouze
vysílat. Nemůže však zvuk a video z televizoru
přijímat ani nahrávat.
YPbPr – Vyšší kvalita ★★★★
Komponentní připojení Video YPbPr používejte
spolu s pravým a levým kabelem pro zvuk. Při
připojování přiřaďte kabely podle barev.
Konektory YPbPr mohou přenášet televizní signál
v kvalitě HD.
Komponentní video
Kabel YPbPr
- červený, zelený, modrý
Kabel L/R pro zvuk
- Červená, bílá
Scart - Dobrá kvalita ★★★
Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia.
Konektory SCART mohou přenášet video RGB,
avšak nikoli televizní signál v kvalitě HD.
Kabel HDMI (max. 5 m)
à Tip
DVI k HDMI – Vyšší kvalita ★★★★
Je-li zařízení vybaveno pouze připojením DVI,
použijte adaptér DVI k HDMI.
K přenosu zvuku připojte kabel Audio L/R ke
konektoru Audio In L/R (DVI k HDMI) na boční
straně.
rPoznámka
Připojení HDMI podporuje systém HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). Systém
HDCP představuje signál pro ochranu před
kopírováním, který doprovází obsah HD (na disku
DVD nebo Blu-ray).
Kabel SCART
Video - Základní kvalita ★
Kabel Video (CINCH) používejte společně
s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování
přiřaďte kabely podle barev.
Kombinovaný kabel Video (žlutý) a Audio L/R
- červený a bílý
30
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 31
7.2.2 Připojení HDMI s funkcí EasyLink
Zařízení připojená pomocí kabelu HDMI vybavená
standardem HDMI CEC mohou pracovat společně.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï > Konfigur. >
Instalace > Předvolby a stisknutím tlačítka π
vstupte do seznamu.
® Stisknutím tlačítka o neboœ vyberte možnost
EasyLink.
ÒStisknutím tlačítka π vstupte do menu.
† Stisknutím tlačítka o neboœ vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
º Výběrem možnosti On aktivujte EasyLink.
EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.
Jednodotykové přehrávání
Vložte disk DVD a stiskněte tlačítko Play.Televizor se
přepne z pohotovostního režimu a automaticky
zobrazí program na disku DVD.
7.3
(je-li k dispozici)
Pomocník připojení slouží k zobrazení způsobu
připojení zařízení k televiznímu rozbočovači.
Automaticky nastaví všechna nutná nastavení.
Zařízení lze připojit také bez použití Pomocníka
připojení. Viz část 7.4 Připojení bez pomocníka
připojení.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položky Konfigur. > Instalace
> Pomocník připojení.
® Stisknutím tlačítka π spusťte Pomocníka
připojení a stiskněte tlačítko OK.
7.4
Systémový pohotovostní režim
Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání a jeho
podržením po více než 2 sekundy přepněte
připojená zařízení do pohotovostního režimu.
Ovládání zvuků systému
Pokud připojíte zvukový systém, můžete poslouchat
zvuky z televizoru prostřednictvím zvukového
systému, když jsou reproduktory televizoru
ztlumené. Viz část 5.4.5 Nastavení zvuku,
reproduktory televizoru.
Připojení pomocí
Pomocníka připojení
Připojení bez Pomocníka
připojení
Připojení znázorněná v této části jsou uváděna jako
doporučení pro nejobvyklejší situace. Jsou možná
jiná řešení.
Je-li zařízení připojeno, televizor musí vědět, jaké
připojení bylo navázáno. Viz část 7.5, Nastavení
připojení.
r Poznámka
Ujistěte se, že jsou všechny funkcy HDMI-CEC v
zařízeních HDMI-CEC (např. systému domácího
kina) správně nastavené.
Zobrazení synchronizované
s výstupem zvuku
Chcete-li dosáhnout nejlepší shody obrazu a zvuku
u mluveného slova na obrazovce, připojte systém
domácího kina k výstupům Audio Out L/R nebo
Digital Audio. Viz diagramy 7.4.4 a 7.4.8.
Nepřipojujte zvukový signál přehrávače DVD,
digitálního přijímače nebo jiného audiovizuálního
zařízení přímo k systému domácího kina.
Připojení
ENGLISH
7.2.3
31
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 32
7.4.1 Přehrávač DVD
Pomocí kabelu SCART připojte zařízení ke vstupu
EXT1 na zadní straně televizního rozbočovače.
7.4.2 Rekordér DVD nebo digitální přijímač
Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.
7.4.3 Rekordér DVD a digitální přijímač
Použijte 3 kabely SCART a 3 anténní kabely.
32
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 33
7.4.4
Rekordér DVD a systém domácího
kina
Použijte kabel SCART, 1 anténní kabely a 2 kabely
pro digitální audio (CINCH).
7.4.5
Rekordér DVD a systém domácího
kina DVD
Použijte 2 kabely SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel
pro digitální audio (CINCH).
ČESKY
7.4.6 Satelitní přijímač
Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.
Připojení
33
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 34
7.4.7
Digitální přijímač HD/satelitní
přijímač HD
Použijte kabel HDMI a 2 anténní kabely.
7.4.8
Zařízení DVD-R, systém domácího
kina a digitální přijímač
Použijte 3 kabely SCART, 3 anténní kabely a 1 kabel
pro digitální audio (CINCH).
7.4.9 Přehrávač disků Blu-ray
Použijte kabel HDMI.
34
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 35
7.4.10 Herní konzola
Nepraktičtější připojení pro herní konzolu je na
boční straně televizního rozbočovače.
7.4.11 Videokamera
Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na
boční straně straně televizního rozbočovače.
r Poznámka
Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte
televizor do herního režimu. Stiskněte položku
Menu > TV menu > Inteligentní nastavení > Hra.
Připojení na boční straně televizního rozbočovače
Použijte konektor HDMI nebo konektory Video a
Audio L/R.
Připojení na boční straně televizního rozbočovače
Použijte konektor HDMI nebo konektory Video a
Audio L/R.
Připojení na zadní straně televizního rozbočovače
Pro kvalitu HD použijte připojení HDMI nebo
konektory EXT3-YPbPr a Audio L/R.
ČESKY
Připojení na zadní straně televizního rozbočovače
Pro kvalitu HD použijte připojení HDMI nebo
konektory EXT3-YPbPr a Audio L/R.
Připojení
35
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 36
7.4.12 Osobní počítač
Počítač lze připojit přímo k televiznímu rozbočovači.
Obrazovka Essence Full HD funguje jako monitor
počítače. Další funkce lze získat připojením počítače
k počítačové síti. Viz část 7.7 Počítačová síť. Počítač
lze připojit jako monitor pomocí adaptéru DVI k
HDMI. Případně můžete připojit počítač pomocí
připojení VGA.
Připojení VGA
Pomocí kabelu VGA připojte počítač ke vstupu
EXT3 na zadní straně televizního rozbočovače.
Zapojte konektor Audio L/R do konektoru EXT3
Audio L/R.
ç Varování
Před připojením počítače nastavte obnovovací
frekvenci jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.
à Tip
Změňte formát televizního obrazu v menu Formát
obrazu na hodnotu Vysoké rozlišení. Tím dosáhnete
maximální ostrosti obrazu na počítači. Viz část 5.3.4
Formát širokoúhlého obrazu.
Připojení DVI k HDMI
Adaptér DVI k HDMI použijte pro připojení k
bočnímu konektoru HDMI,
Podporovaná rozlišení počítačových monitorů
naleznete v části 8,Technické údaje.
7.5
Nastavení připojení
V televizoru je třeba zadat, jaká připojení byla
nastavena, tzn. které zařízení je připojeno ke
kterému konektoru.
Pokud jste použili Pomocníka připojení, je nastavení
konektoru hotové.
nebo k připojení na zadní straně.
7.5.1 Pojmenování zařízení
Pojmenujte připojená zařízení, abyste umožnili
snadný výběr a nejlepší zpracování signálu.
Přiřaďte typ zařízení (DVD, videorekordér, hra...) ke
konektoru používanému pro toto zařízení.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položky Konfigur. > Instalace
> Přejmenovat zařízení.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o neboœ vyberte konektor
použitý u připojeného zařízení.
† Stiskněte tlačítko π.
º Stisknutím tlačítka o neboœ vyberte typ
zařízení.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
Připojte Audio L/R pro zvuk.
36
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 37
7.5.2 Kanály dekodéru
Dekodéry dekódující anténní kanál jsou připojeny
ke konektoru EXT1 nebo EXT2 (SCART).
Příslušný televizní kanál je třeba přiřadit jako kanál
vyžadující dekódování. Potom přiřaďte konektor, ke
kterému je připojen dekodér.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položky Konfigur. > Instalace
> Dekodér > Kanál.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
ÒStisknutím tlačítka o nebo œ vyberte kanál
vyžadující dekódování.
† Stisknutím tlačítka p se vraťte zpět a vyberte
položku Stav.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte konektor
používaný dekodérem.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
Instalace
Dekodér
...
Předvolby
Kanál
® Modul CA ponechejte ve slotu Common
Interface trvale.
Aktivace modulu CA může trvat několik minut.
Vyjmutí modulu CA způsobí deaktivaci služby
digitální televize.
Stav
Pomocn.dálkov.ovlád.
řízení
Ru
íě
ít
Hodiny
Tovární nastavení
Příprava na digitální služby
Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat
pomocí modulu CA (Conditional Access) a karty
Smart Card poskytnutých provozovatelem služeb
digitální televize. Modul CA může v závislosti na
zvoleném provozovateli aktivovat několik služeb
(například Pay TV).
Další informace a podmínky získáte u svého
provozovatele služeb digitální televize.
7.6.1
Vložení modulu CAM (Conditional
Access Module)
ČESKY
7.6
7.6.2 Menu Common interface
Z tohoto menu můžete přejít k nainstalované
službě CA. Aplikace a jejich funkce, obsah a hlášení
na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby
CA.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém
ovládání a vyberte položku Funkce > Common
interface.
Tato volba menu je k dispozici, pokud byl vložen
modul CA a byl jeho prostřednictvím navázán
kontakt s poskytovatelem.
) Varování
Před připojením modulu CA vypněte televizní
rozbočovač. Na modulu CA ověřte správný směr
vložení. Při nesprávném vložení může dojít
k poškození modulu CA a televizoru.
‡ Modul CA jemně zasuňte až na doraz do slotu
Common Interface na boční straně televizního
rozbočovače.
Připojení
37
2731.3 CZ
7.7
05-03-2009
15:10
Pagina 38
Počítačová síť
Televizor můžete připojit k počítačové síti ve vaší
domácnosti. Prohlížejte si fotografie a poslouchejte
hudbu z libovolného připojeného počítači na
televizoru. Funkce počítačové sítě tohoto televizoru
je DNLA certifikována.
Můžete použít operační systém Microsoft Windows
XP nebo Vista, Intel Mac OSX nebo Linux.
Příklad domácí počítačové sítě
7.7.1 Co potřebujete
K nastavení televizoru v domácí počítačové síti
potřebujete:
• směrovač a počítač v domácí síti
• síťový kabel
• poslední aplikaci serveru médií (Windows, media
Player 11 apod.) ve vašem počítači.
Kompletní seznam kompatibilních aplikací serveru
médií viz část 8 Technické údaje.
7.7.2 Nastavení připojení počítačové sítě
V případě televizoru nejsou potřebná zvláštní
nastavení pro automatické připojení k síti.
‡ Zapojte síťový kabel ze směrovače do
konektoru Network
na boční straně
televizního rozbočovače.
† Některé aplikace serveru médií vyžadují
nastavení, aby bylo možné sdílet soubory
s televizorem.
V serveru médií se bude tento televizor
zobrazovat jako číslo - číslo MAC nebo IP.
Pro zobrazení televizoru v serveru médií je
nutné, aby byly televizor a směrovač nastavené
na toto číslo.
V serveru médií vyberte číslo televizoru a
nastavte server na sdílení souborů s tímto
číslem.
Pro aplikace serveru médií, označené v části
8 Technické údaje symbolem *, jsou v online
Uživatelském manuálu k dispozici pokyny
k nastavení „krok za krokem“.
Napište číslo modelu svého televizoru na webu
www.philips.com/support.
V rozšířeném Uživatelském manuálu viz část
7.7.4 Nastavení serveru médií.
Síťové připojení může být též blokováno
systémem firewall nebo bezpečnostním
systémem. Umožněte aplikaci serveru médií
přístup k síti.
º Stiskněte tlačítko Source v na dálkovém
ovládání.
◊Vyberte položku Počítačová síť a stiskněte
tlačítko π.
Připojení televizoru může chvíli trvat
‹ K procházení složek a přehrávání svých souborů
použijte barevná tlačítka a tlačítka pro
navigaci/rotaci.
Jestliže není možné připojit televizor k síti,
prostudujte aplikaci serveru, směrovače nebo
manuál k počítači.
7.7.3 Ruční nastavení sítě
V televizoru lze nastavit některá pokročilá nastavení
sítě. Pro automatické připojení k síti je DHCP
nastaveno na hodnotu Zapnuto.
Stiskněte položky Menu Ï > Konfigur. > Instalace
> Ruční instalace sítě.
® Zapněte směrovač. Nastavte směrovač na
hodnotu DHCP Zapnuto.
ÒZapněte počítač a spusťte aplikaci serveru
médií.
38
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 39
7.7.4 Nastavení serveru médií
Servery médií je třeba nastavit pro sdílení souborů
a složek.
Při nastavování svého serveru pečlivě dodržujte
pokyny.
Windows Media Player v11 na systému
Windows Vista
1
2
Nastavení pro sdílení sítě
V aplikaci Windows Media Player vyberte v nabídce
možnost Library (Knihovna) a vyberte položku
Media sharing (Sdílení médií).
Nastavte možnost Network discovery (Zjištění sítě)
na hodnotu On (Zapnuto). Nastavte možnost File
sharing (Sdílení souborů) na hodnotu On
(Zapnuto). Vraťte se zpět na okno Media Sharing
(Sdílení médií) aplikace Windows Media Player a
zaškrtněte políčko Share my media (Sdílet média).
Klepněte na možnost OK.
Jestliže je televizor pomocí routeru připojen k
počítači a vše je zapnuto, okno Media sharing
(Sdílení médií) zobrazí televizor jako Unknown
Device (Neznámé zařízení). Vyberte zařízení a
klepněte na možnost Allow (Povolit).
V okně Media Sharing (Sdílení médií) zaškrtněte
políčko Share my media (Sdílet média). Klepněte na
možnost OK.
1
2
2
Jestliže nebylo nalezeno síťové připojení a políčko
nelze zaškrtnout, klepněte na tlačítko Networking
(Síť) a zobrazte okno Network and Sharing Center
(Centrum sítí a sdílení)…
Můžete otevřít okno Settings (Nastavení) a provést
konkrétní nastavení sdílení.
Jakmile je ikona zařízení (televizoru) označena
zeleným zaškrtnutím, klepněte na možnost OK.
Nastavení složek pro sdílení
V aplikaci Windows Media Player vyberte v nabídce
možnost Library (Knihovna) a vyberte položku Add
to Library (Přidat do knihovny).
Připojení
39
ČESKY
1
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 40
1
2
V okně Add To Library (Přidat do knihovny)
vyberte možnost My folders and those of others
that I can access (Mé složky a složky jiných
uživatelů, k nimž mám přístup) a klepněte na
tlačítko Advanced Options (Upřesnit možnosti).
V okně Add To Library (Přidat do knihovny) je
zobrazena nově přidaná složka. Ke sdílení můžete
přidat více složek. Klepnutím na tlačítko OK přidejte
soubory do knihovny.
1
2
Jakmile je otevřena možnost Advanced Options
(Upřesnit možnosti), můžete přidávat do seznamu
ke sdílení jednotlivé složky. Klepněte na možnost
Add (Přidat).
1
Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si
můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.
Windows Media Player v11 na systému
Windows XP
V okně Add Folder (Přidat složku) vyberte složku s
hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které
chcete sdílet s ostatními zařízeními (vaším
televizorem). Klepněte na možnost OK.
40
Nastavení pro sdílení sítě
V aplikaci Windows Media Player vyberte v nabídce
možnost Library (Knihovna) a vyberte položku
Media sharing (Sdílení médií)...
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 41
that I can access (Mé složky a složky jiných
uživatelů, k nimž mám přístup) a klepněte na
tlačítko Advanced Options (Upřesnit možnosti).
V okně Media Sharing (Sdílení médií) zaškrtněte
políčko Share my media (Sdílet média).
Jestliže je televizor pomocí routeru připojen k
počítači a vše je zapnuto, okno Media sharing
(Sdílení médií) zobrazí televizor jako Unknown
Device (Neznámé zařízení). Vyberte zařízení a
klepněte na možnost Allow (Povolit).
Jakmile je otevřena možnost Advanced Options
(Upřesnit možnosti), můžete přidávat do seznamu
ke sdílení jednotlivé složky. Klepněte na možnost
Add (Přidat).
1
2
3
1
Můžete otevřít okno Settings (Nastavení) a provést
konkrétní nastavení sdílení.
Jakmile je ikona zařízení (televizoru) označena
zeleným zaškrtnutím, klepněte na možnost OK.
Nastavení složek pro sdílení
ČESKY
V aplikaci Windows Media Player vyberte v nabídce
možnost Library (Knihovna) a vyberte položku Add
to Library (Přidat do knihovny).
V okně Add Folder (Přidat složku) vyberte složku s
hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které
chcete sdílet s ostatními zařízeními (vaším
televizorem). Klepněte na možnost OK.
V okně Add To Library (Přidat do knihovny)
vyberte možnost My folders and those of others
Připojení
41
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 42
V okně Add To Library (Přidat do knihovny) je
zobrazena nově přidaná složka. Ke sdílení můžete
přidat více složek. Klepnutím na tlačítko OK přidejte
soubory do knihovny.
Překryvné okno vás upozorní, že byla spuštěna
služba serveru médií. Klepněte na možnost OK.
Klepněte na kartu Sharing (Sdílení).
1
Nastavení složek pro sdílení
Klepněte na ikonu zeleného znaménka plus a
vyberte možnost Add folder (Přidat složku)…
1
2
Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si
můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.
TVersity v.0.9.10.3 na systému Windows XP
V překryvném okně Add media (Přidat média)
klepněte na tlačítko Browse (Procházet).
Nastavení pro sdílení sítě
Klepněte na kartu Settings (Nastavení) a klepněte
na tlačítko Start Sharing (Zahájit sdílení).
1
2
42
1
Připojení
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 43
V okně Browse for Folder (Vyhledat složku)
vyberte složku s hudbou, fotografiemi nebo
videozáznamy, které chcete sdílet.
Klepněte na možnost OK.
Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si
můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.
1
2
Twonky Media v4.4.2 na systému Macintosh
OS X
Nastavení pro sdílení sítě
V aplikaci Twonky Media klepněte na možnost Basic
Setup > First steps (Základní nastavení > První
kroky)
V tomto okně můžete změnit název serveru, který
se zobrazuje v televizoru.
V modrém rámu klepněte na název pevného disku
a vyhledejte složku s hudbou, fotografiemi nebo
videozáznamy, které chcete sdílet s ostatními
zařízeními (vaším televizorem).
1
2
Klepněte na možnost Basic Setup >
Clients/Security (Základní nastavení >
Klienti/Zabezpečení).
Zaškrtněte políčko vedle možnosti Enable sharing
for new clients automatically (Automaticky povolit
sdílení pro nové klienty).
Poté klepněte na možnost Rescan content
directories (Prohledat znovu umístění obsahu).
V některých případech tento postup neumožní
dostupnost všech souborů a složek.
Nastavení složek pro sdílení
Klepněte na možnost Support > Troubleshooting
(Podpora > Poradce při potížích) a klepnutím na
možnost Rebuild database (Nové sestavení
databáze) se ujistěte, zda vše správně funguje. Toto
obnovení může chvíli trvat.
Klepněte na možnost Basic Setup > Sharing
(Základní nastavení > Sdílení).
Některá umístění ‚Content Locations‘ (Umístění
obsahu) již mohou být automaticky nastavená.
Chcete-li přidat složku (umístění obsahu) ke sdílení
v síti, klepněte na tlačítko Browse (Procházet).
Připojení
Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si
můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.
43
ČESKY
Klepnutím na možnost Select (Vybrat) vyberte
složku ke sdílení.
Nyní klepněte na možnost Save Changes (Uložit
změny).
2731.3 CZ
8
05-03-2009
15:10
Pagina 44
Technické údaje
Obraz/Displej
• Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
• Rozlišení panelu: 1920*1080p
• Vylepšení obrazu Perfect Pixel HD
• 1080p – zpracování ve frekvenci
24/25/30/50/60 Hz
• 100 Hz Clear LCD
Podporovaná rozlišení displeje
• Počítačové formáty
Rozlišení
Obnovovací frekvence
640 * 480p
60Hz (VGA/HDMI)
600 * 800p
60Hz (VGA/HDMI)
1024 * 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 * 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 * 765p
60Hz (VGA/HDMI)
1360 * 768p
60Hz (VGA/HDMI)
1280 * 1024p 60Hz (HDMI)
1920 * 1080i 60Hz (HDMI)
1920 * 1080p 60Hz (HDMI)
• Formáty videa
Rozlišení
Obnovovací frekvence
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Příjem/Přenos
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
• Televizní systém: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2,
MPEG4, je-li k dispozici)
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVB: DVB-T (pozemní)/DVB-kabel
(viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
Zvuk
• Zvukový systém:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédia
• Připojení: USB
• Formáty přehrávání: MP3,prezentace (.alb)
JPEG, MPEG1, MPEG2.
44
Podporované aplikace serveru médií
• Windows Media Player 11 (pro operační systém
Microsoft Windows XP* nebo Vista*)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (pro PC* a
operační systém Intel Mac OSX*)
• Sony Vaio media server (pro operační systém
Microsoft Windows XP nebo Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (pro operační systém
Windows XP*)
• Nero 8 - Nero MediaHome (pro operační
systém Microsoft Windows XP)
• DiXiM (pro operační systém Windows XP)
• Macrovision Network Media Server (pro
operační systém Windows XP)
• Fuppes (pro operační systém Linux)
• UShare (pro operační systém Linux)
• Philips Media Manager (pro operační systém
Microsoft Windows XP)
• Philips NAS SPD8020
* Pro tyto aplikace serveru médií jsou k dispozici
pokyny k nastavení „krok za krokem“ v online
Uživatelském manuálu na webu
www.philips.com/support.
Podporované formáty USB/paměťových zařízení
• FAT 16, FAT 32, NTFS.
Dálkové ovládání
• Typ: RC4480
• Baterie: 2 - typu CR2032
Připojení
Zadní část
• EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup, RGB,
• EXT3: Y Pb Pr nebo VGA, Audio L/R
• HDMI 1 in (HDMI 1,3a pro všechna připojení
HDMI)
• HDMI 2 in
• Audio Out L/R - synchronizovaný displej
• Digital Audio Out (koaxiální-CINCH-S/PDIF) –
synchronizované zobrazení
Strana
• HDMI 3 side In
• Audio In L/R (DVI k HDMI)
• Audio In L/R
• Video in (CVBS)
• Audio L/R in
• Sluchátka (stereofonní mini jack)
• USB
• Slot Common Interface
• Síť - (RJ45)
Technické údaje
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 45
Napájení
• Napájení z elektrické sítě: střídavý proud,
220-240 V (±10 %)
• Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním
režimu:
Viz technické specifikace na webu
www.philips.com.
• Teplota prostředí: 5 °C-35 °C
Technické údaje lze měnit bez předchozího
upozornění. Další podobnosti o specifikacích tohoto
výrobku naleznete na webu
www.philips.com/support.
Rozměry a hmotnosti (přibližné)
42PES0001D/H
982mm
632,5mm
49,8mm
± 16,5kg
982mm
685mm
250mm
± 20kg
320mm
84mm
320mm
± 4,7kg
ENGLISH
Model
televizoru
- šířka
- výška
- hloubka
- hmotnost
TV + stojan
- šířka
- výška
- hloubka
- hmotnost
Connectivity
hub
- šířka
- výška
- hloubka
- hmotnost
Technické údaje
45
2731.3 CZ
9
05-03-2009
15:10
Pagina 46
Odstraňování
problémů
Televizor a dálkové ovládání
Televizor se nezapne
• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
• Ověřte, zda jsou oba konektory kabelu (single cable)
řádně připojeny k televiznímu rozbočovači a televizní
obrazovce.
• Zkontrolujte, zda jste z baterií dálkového ovládání
stáhli plastovou izolaci.
• Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou
vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +.
Televizor můžete zapnout pomocí tlačítek na
televizoru.
• Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte a znovu jej
zapojte Zkuste televizor znovu zapnout.
Televizor nereaguje na dálkové ovládání
• Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou
vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +.
• Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače
televizoru.
Televizor se vypne a bliká červený ukazatel
• Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte a znovu jej
zapojte Ověřte, zda je k dispozici dostatek místa pro
proudění vzduchu. Počkejte, dokud zařízení
Connectivity hub nevychladne. Pokud se televizor
nezapne do pohotovostního režimu a pokud znovu
začne blikat kontrolka, zavolejte na naše středisko
podpory zákazníků.
Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského
zámku
• Viz část 5.7.3, Zadání kódu/Změna kódu.
Nesprávný jazyk v TV menu
Jazyk změníte provedením následujících kroků.
‡ Stiskněte tlačítko Menu Ï na dálkovém ovládání.
® Pomocí tlačítka œ vyberte poslední řádku menu.
Ò Třikrát stiskněte tlačítko π.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte jazyk.
º Stiskněte tlačítko OK.
◊Stisknutím tlačítka Menu Ï menu opustíte.
Televizní kanály
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
kanály
• Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo
DVB-C ve vaší zemi.Viz označení “Digital TV
Country Compatibility (Kompatibilita digitální TV v
dané zemi)” na zadní straně televizní obrazovky.
Obraz
Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz
• V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasu.
Televizní obraz je špatný
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
• Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory,
neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké
budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit obraz
přesměrováním antény nebo umístěním zařízení
z dosahu televizoru.
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém
v menu Ruční instalace.
• Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej
doladit v menu Jemné ladéní.Viz část 6.2.3.
Obraz má špatnou barvu
• Zkontrolujte nastavení barev v menu Obraz.
V menu Inteligentní nastavení vyberte libovolné
obnovitelné standardní nastavení.Viz část 5.3.1.
• Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.
Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola.
Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor
do herního režimu. Stiskněte položku Menu > TV
menu > Inteligentní nastavení > Hra.
V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé
nastavení
• Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na hodnotu
Doma v menu, které se zobrazí po výběru položky
TV menu > Nastavení > Instalace > Předvolby >
menu Umístění.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo
příliš malý
• Vyberte lépe vyhovující obrazový formát v menu
Formát obrazu.
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
• Pojmenujte připojené zařízení v menu Připojení,
abyste zajistili nejlepší zpracování signálu.
Viz část 7.5.1 Pojmenování zařízení.
Některé televizní kanály zmizely
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný seznam kanálů.
• Kanál mohl být odinstalován v menu Přeskupit.
46
Odstraňování problémů
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 47
Umístění obrazu na obrazovce není správné
• Některé obrazové signály z určitých zařízení
neodpovídají správně obrazovce. Obraz můžete
posunout pomocí kurzorových tlačítek na dálkovém
ovládání. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
- V nabídce Nastavení, Instalace, Předvolby
zkontrolujte, zda je aktivována funkce Easylink.
- Ujistěte se, že ovládání zvuků systému v
audiozařízení HDMI CEC je řádně nastaveno.
Podívejte se do uživatelské příručky dodané s
audiozařízením.
Zvuk
Zvuk je špatný
• Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu
Stereo.
• Zkontrolujte ekvalizér v menu Zvuk.
• Vyberte některé z inteligentních nastavení v menu. ;
Zpoždění zvuku při připojeném zařízení HTS-DVD
• Nastavení zpoždění při synchronizaci zvuku viz
uživatelská příručka zařízení HTS-DVD.
Jestliže nelze nastavit zpoždění, vypněte v nabídce
Obraz > Perfect Pixel HD možnost HD Natural
Motion.Viz část 5.3.3 Nastavení obrazu.
Připojení HDMI
Potíže se zařízeními připojenými pomocí konektorů
HDMI
• Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund.
Teprve pak televizor zobrazí obraz ze zařízení.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce
není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho
zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru HDCP znovu
spustíte.
• Jestliže se zvuk přerušuje vytrvale, nahlédněte do
uživatelské příručky zařízení a ověřte výstupní
nastavení. Pokud se tím problém nevyřeší, připojte
další zvukový kabel.
• Používá-li se adaptér DVI k HDMI, ověřte, zda je
nastaveno dodatečné připojení audia, aby bylo
připojení DVI úplné.
• Propojení HDMI s funkcí EasyLink nefunguje
- Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje
standard HDMI CEC. Podívejte se do uživatelské
příručky dodané se zařízením.
Odstraňování problémů
Připojení USB
Televizor nezobrazuje obsah zařízení USB
• Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo
třídě „Mass Storage Class“.
• Zařízení USB může vyžadovat specifický software
ovladače.Tento software bohužel nelze stáhnout do
televizoru.
Nevidím své soubory v menu Multimédia
• Ne všechny soubory zvuku a obrazu jsou
podporovány.Viz část 8,Technické údaje.
Nelze snadno přehrávat fotografické a hudební
soubory
• Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou
rychlost.
Osobní počítač
Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní nebo
synchronizované
• Ověřte, zda je v počítači vybrán správný režim
rozlišení.Viz část 8,Technické údaje.
Nedaří se mi najít soubory v počítači
• Ověřte, zda byly soubory přidány do složky.
• Nejsou podporovány všechny formáty souborů.Viz
část 8,Technické údaje.
Soubory v počítači se nezobrazují v nabídce
počítačové sítě
• Musíte nastavit server médií v počítači na sdílení
souborů s televizorem. Viz část 7.6.2 Nastavení
připojení počítačové sítě.
Soubory v počítači se nepřehrávají
• Podporované formáty souborů viz část 8 Technické
údaje.
47
ČESKY
Funguje obraz, ale ne zvuk
• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
• Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka
¬.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny
kabely.
• Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor
automaticky vypne zvuk.
Jedná se o správné fungování, které neznamená
chybu.
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 48
Odpojte síťový kabel
K odpojení síťového kabelu od televizního
rozbočovače použijte pero nebo šroubovák, kterým
stisknete bezpečnostní pojistku.
Pokud problém není vyřešen
Může pomoci vypnutí a opětovné zapnutí počítače.
Pokud ne, zavolejte do střediska zákaznické podpory
nebo navštivte naše stránky www.philips.com/support.
Telefonní čísla na zákaznickou podporu jsou uvedena
na zadní stránce této příručky.
Než zavoláte, poznamenejte si prosím model a
výrobní číslo televizoru.
Tato čísla najdete na přebalovém štítku nebo na
typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.
) Varování
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
48
Odstraňování problémů
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Pagina 49
10 Rejstřík
A
Active Control 13
Aktualizace softwaru 23
Analogové
ruční instalace 27
televizní kanály 27
Anténa
kabel 7
připojit 7
se zařízeními 29
Asistent nastavení 11
Automatický formát 14
Automatická instalace 25
Automatický prostorový zvuk 15
Automatický režim hodin 26
Automatické vypnutí 19
Automatické vyrovnávání
hlasitosti 15
DHCP 38
Digitální
audio out 29
jazyk titulků 20
přijímač 32
přijímač HD 34
test příjmu 28
textové služby 16
Disk Blu-ray 34
Doma
místo 41
DVB-T 5
DVD
připojení 32
přehrávání 9
přehrávač 32
rekordér 32,33
Dual screen 11
Dynamický
kontrast 13
podsvícení 13
B
Barevná sytost
vylepšení 13
menu 13
tlačítka 4,10
Baterie 3,7
Bez měřítka 14
Bezpečnost 3
Bílý bod 13
C
Common interface (modul CA)
menu 37
slot 29,37
Časová zóna 26
Časovače 19
Časový spínač 19
Čištění obrazovky 3
D
Dálkové ovládání
baterie 7
přehled 10
Další/předchozí program 11
Dekodér
kanál 37
Delta hlasitost 15
Demontáž podstavce 6
Rejstřík
E
EasyLink 31
Ekvalizér 14
Externí 1,2,3 (EXT) 29
F
Formát širokoúhlého obrazu 14
Funkce EPG (Electronic
Programme Guide) 18
Formáty videa 45
Fotoaparát 35
H
HDCP 30
HDMI připojení 30
HD natural motion 13
Herní konzola 35
Hlasitost
tlačítko 10
zrakově postižení 15
Hledání
kanály 27
teletextové stránky 15
Hodiny 26
Hudba 20
I
Instalace
aktualizace 28
automatická 25
menu 25
ruční 27
ruční instalace sítě 38
Inteligentní nastavení 12
J
Jas 13
Jazyk
menu 25
zvuk 15
Jazyk titulků 20
Jemné ladéní 27
K
Kabel
HDMI 30
scart 30
video 30
YPbPr 30
Kanál
seznam všech kanálů 17
seznam oblíbených 17
instalace 25
zámek 19
Kód 19
Kontrast 13
L
Letní čas 26
M
Modul CA 37
Mono 15
Menu TV nastavení 11
N
ČESKY
100 Hz Clear LCD 13
Napájecí kabel 7
Nastavení
obrazu 13
zvuku 14
O
Obnovení standardn. nastavení 28
Odstín 13
Odstraňování problémů 41
49
2731.3 CZ
05-03-2009
15:10
Osobní počítač
připojení 36
rozlišení displeje 45
Osobní zabarvení 13
Osobní zámek 19
Ostrost 13
Otvor pro zabezpečení zámkem
Kensington 5
P
Perfect Pixel HD 13
Péče o obrazovku 3
Pojmenování zařízení 37
Pohotovostní režim 10,19
Preferovaný formát zvuku 25
Přejmenování 27
Přeskupení kanálů 27
Připojení
nastavení 37
přehled 29
scart 30
Prohlížeč fotografií 24
R
Recyklace 3
Redukce MPEG artefaktů 13
Redukce šumu 13
Rekordér 32
Rodičovský zámek 19
Rozhlasová stanice 22
Rozšířený obraz 14
S
Satelitní přijímač 33
Seznamy oblíbených kanálů 17
Sluchátka
hlasitost 15
připojení 4,29
Speaker bar 6
Kanálu 28
předchozí 11
přeskupení 27
správa 28
uložení/instalace 27
Statické obrazy 3
Stereo 15
Stereo vyvážení
zvuk 15
Superzoom 14
Systém domácího kina 33
50
Pagina 50
T
Technické údaje 45
Teletext 15
digitální 16
dual screen 16
jazyk 15
menu 16
stránka 16
teletext 2.5 16
Titulky 20
Tlačítka
barevná 10
na dálkovém ovládání 4,10
na televizoru 4
Tlačítko OK 10
Tlačítko Menu 11
Tlačítko pro vypnutí zvuku 10
Tovární nastavení 28
TV reproduktory 15
Zvuk
menu 14
surround režim 15
Zvuk I/II 15
Zvýšená ostrost 13
U
Umístění 41
Umístění televizoru 5
USB
konektor 29
prohlížeč fotografií 20
zařízení 20
Úroveň černé 13
Úspora energie 12
V
Videokamera 35
Videorekordér
připojení 32
VGA 36
Y
YPbPr 30
Z
Zadání kódu 19
Zařízení
připojení 31
pojmenování 37
sledování 9
Zapnout 8
Zámky 19
Země
výběr 25
Změna kódu 19
Rejstřík
cover 2731.3
02-10-2008
12:44
Pagina 3
cover 2731.3
02-10-2008
12:44
Pagina 4
Contact information
Type no.
Product no.
België / Belgique
078 250 145
€0.06/min
Italia
8403 20086
€0.08/min
Svenska
08 5792 9100
Local
Danmark
3525 8759
Local
Luxembourg
40 6661 5644
Locale
Suomi
09 2311 3415
Local
Deutschland
01803 386 852
€0.09/min
Nederland
0900 8407
€0.10/min
United Kingdom
0870 900 9070
France
0821 611 655
€0.09/min
Norge
2270 8111
Local
E§§A™
0 0800 3122 1280 ¢ˆÚ¿Ó
Österreich
0810 000205
€0.07/min
España
902 888 784
€0.10/min
Portugal
2 1359 1442
Ireland
01 601 1777
Local
Schweiz / Suisse / Svizzera
0844 800 544
Local
Local
Local
Printed in Belgium
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising