Philips | 43PFS5823/12 | Owner's Manual | Philips 5800 series Ultratenký Full HD LED televizor Smart 43PFS5823/12 Uživatelská příručka

Philips 5800 series Ultratenký Full HD LED televizor Smart 43PFS5823/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
5823 series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
32PFS5823
43PFS5823
50PFS5823
Obsah
1 Získat podporu
43
3
2 Software
3
5
3 Rychlý průvodce
6
3.1 Dálkový ovladač
6
3.2 Infračervený snímač
7
4 Instalace
8
18 Odstraňování problémů
18.1 Tipy
48
18.2 Zapnutí
48
18.3 Dálkový ovladač
48
18.4 Kanály
49
18.5 Satelitní
49
18.6 Obraz
50
18.7 Zvuk
50
18.8 Rozhraní HDMI
51
18.9 USB
51
18.10 Síť Wi-Fi a Internet
51
18.11 Nesprávný jazyk nabídky
9
6 Přepínání zdroje
9
13
6.1 Seznam zdrojů
13
6.2 Přejmenování zařízení
13
14
19 Bezpečnost a péče
14
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů
7.2 Instalace kanálu
14
7.3 Seznam kanálů
20
7.4 Oblíbené kanály
21
7.5 Teletext
22
8 Televizní průvodce
24
8.1 Co potřebujete
24
8.2 Používání TV průvodce
24
9.1 Nahrávání
26
9.2 Pozastavení televizního vysílání
27
10 Videa, fotografie a hudba
28
10.1 Z připojení USB
10.2 Fotografie
28
10.3 Videa
28
10.4 Hudba
29
19.1 Bezpečnost
52
19.2 Péče o obrazovku
Rejstřík
30
39
12.1 Domácí síť
39
12.2 Připojit do sítě
39
12.3 Nastavení sítě
40
42
13.1 Nastavení Smart TV
42
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV
13.3 App Gallery
42
55
55
56
56
23 Právní omezení ohledně využívání služeb
a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami
61
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru
30
13 Smart TV
54
22.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem
22.2 Licence open source
56
28
11.1 Přehled Domovské nabídky
30
11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení
11.3 Všechna nastavení
30
52
21.1 MHL
55
21.2 Rozhraní HDMI
55
21.3 Dolby Audio
55
21.4 DTS-HD
55
21.5 Wi-Fi Alliance
55
21.6 Jiné ochranné známky
22 Otev.zdroj.kód
48
53
21 Autorská práva
26
46
46
51
20 Podmínky používání
9 Pozastavení televize a nahrávání
12 Síť
46
17.1 Spotřeba
46
17.2 Příjem
46
17.3 Rozlišení displeje
46
17.4 Podporované rozlišení vstupu – video
17.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač
17.6 Zvuk
46
17.7 Multimédia
47
17.8 Možnosti připojení
47
8
5.1 Průvodce možnostmi připojení
5.2 Video zařízení
9
5.3 Zvukové zařízení
9
5.4 Mobilní zařízení
9
5.5 Další zařízení
11
45
45
45
16.1 Energetický štítek EU
16.2 Likvidace produktu
17 Vlastnosti
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
4.2 Umístění televize
8
4.3 Zapnutí televizoru
8
5 Připojení
44
16 Ochrana životního prostředí
3
5
2.1 Aktualizace softwaru
2.2 Verze softwaru
5
7 Kanály
15 Netflix
3
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor
1.2 Nápověda televizoru a uživatelská příručka
1.3 Online nápověda a uživatelská příručka
1.4 Péče o zákazníky / Opravy
3
42
14 TV na vyžádání / Video na vyžádání
2
62
1
1.3
Získat podporu
Online nápověda
a uživatelská příručka
1.1
Identifikujte a zaregistrujte
svůj televizor
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové
- Přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport.
číslo televizoru
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
Zaregistrujte svůj televizor
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Pro více možností řešení potíží s televizorem a často
kladené dotazy (FAQ)…
Přejděte
na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/
portal/en/ModelSelect
Přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
1.2
Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice
a získání více informací o televizoru.
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport
• Nápověda – Podívejte se na pokyny, jak instalovat
kanály, třídit kanály, aktualizovat TV software, připojit
externí zařízení a používat funkce Smart na vašem
televizoru.
1.4
Nápověda televizoru
a uživatelská příručka
 Nastavení > Nápověda
Péče o zákazníky / Opravy
• Zkontrolovat televizor – Můžete zkontrolovat, zda
obraz, zvuk a funkce Ambilight* fungují správně
během přehrávání krátkého videoklipu.
• Zkontrolovat síť – Zkontrolujte síťové připojení.
• Aktualizace softwaru – Zkontrolujte, zda nejsou
dostupné aktualizace softwaru.
• Uživatelská příručka – Přečtěte si v uživatelské
příručce informace o televizoru.
• Řešení potíží – Najděte řešení častých problémů.
• Tovární nastavení – Resetujte všechna nastavení
na tovární nastavení.
• Opětovná instalace televizoru – Kompletně
přeinstalujte televizor.
• Kontaktní údaje – Zobrazuje telefonní číslo nebo
webovou adresu pro vaši zemi či oblast.
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní
technici postarají o opravu televizoru.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem.
Můžete se také podívat na naše webové stránky
www.philips.com/TVsupport a vybrat požadovanou
zemi.
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modelů, které funkci Ambilight podporují.
3
 Pozor
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
4
- Tento soubor neumisťujte do složky.
4 - Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Vyčkejte na její dokončení.
2
Software
2.1
Aktualizace softwaru
Přitom. . .
• nepoužívejte dálkový ovladač
• neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
• netiskněte dvakrát tlačítko 
• netiskněte vypínač napájení na televizoru
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Vyčkejte na její dokončení.
Vyhledání aktualizací
Aktualizace z internetu
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledání aktualizací > Internet (doporučeno)
Software televizoru je aktualizovaný. Nyní můžete
televizor opět používat.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru
televizoru, odstraňte z paměťového zařízení USB
soubor autorun.upg.
Vyhledejte si aktualizace softwaru sami.
• Je-li televizor připojen k internetu, může se
zobrazovat zpráva vyzývající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vyžaduje vysokorychlostní
(širokopásmové) internetové připojení. Pokud se tato
zpráva zobrazí, doporučujeme provést aktualizaci.
• V průběhu aktualizace softwaru není na obrazovce
žádný obraz. Televizor se vypne a znovu zapne.
Může se vypnout i několikrát. Aktualizace může trvat
několik minut.
• Vyčkejte, než se na televizoru znovu zobrazí obraz.
Během aktualizace softwaru nevypínejte televizor
vypínačem  na televizoru ani na dálkovém
ovladači.
Místní aktualizace
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledání aktualizací > USB> Místní aktualizace.
Pro prodejce a odborné uživatele.
Vyhledání aktualizací OAD
(bezdrátové stažení)
Aktualizace ze zařízení USB
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace
softwaru > Vyhledání aktualizací > Vyhledat
aktualizace OAD.
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace softwaru >
Vyhledání aktualizací > USB
• Pro nahrání softwaru do televizoru potřebujete
počítač s vysokorychlostním připojením k internetu
a jednotku USB Flash.
• Použijte paměťové zařízení USB s volným místem
512 MB. Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti
kopírování.
1 - Spuštění aktualizace v televizoru
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > Vyhledání
aktualizací > USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na
paměťové zařízení USB bude zapsán identifikační
soubor.
3 - Stažení softwaru televizoru
- Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
- Na paměťovém zařízení USB najděte
soubor update.html a dvakrát na něj klikněte.
- Klikněte na možnost Odeslat ID.
- Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor
.zip.
- Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte
soubor autorun.upg do paměťového zařízení USB.
Nechte vyhledat bezdrátovou aktualizaci softwaru.
2.2
Verze softwaru
 (Domů) > Nastavení > Aktualizace
softwaru > Informace o aktuálním softwaru
Zobrazení aktuální verze softwaru televizoru.
5
3
Rychlý průvodce
3.1
Dálkový ovladač
Baterie a čištění
Výměna baterií
Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na
dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.
1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na
baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2 – Přehrávání a nahrávání
• Přehrávání , pro přehrávání
• Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
• Zastavení , pro zastavení přehrávání
• Posun vzad , pro posun vzad
• Rychle dopředu , pro rychlý posun záznamu
vpřed
• Nahrávání , pro spuštění nahrávání
1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2 - Staré baterie nahraďte dvěma bateriemi
typu AAA-R03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly +
a – baterie zarovnány správně.
3 –  Prohlížeč médií
Otevření nebo zavření nabídky Prohlížeč médií.
4 –  TV GUIDE
Otevření nebo zavření TV průvodce.
5 -  Search
Otevře stránku vyhledávání služby Smart TV.
3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej,
až zacvakne.
• Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
• Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
6 –  Nastavení
Otevře nabídku Rychlá nastavení.
7 -  SOURCES
Otevření nabídky Zdroje.
8 –  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Střed
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
Přehled tlačítek
Horní
1-
6
 Home
Otevření výchozí nabídky.
3 – Číselná tlačítka
Přímý výběr kanálu.
2 -  SMART TV
Otevře úvodní stránku služby Smart TV.
4 – SUBTITLE
Zapnutí či vypnutí titulků nebo aktivace jejich
automatického zapínání.
3 –     Barevná tlačítka
Přímý výběr možností. Modré tlačítko  otevře
Nápovědu.
5 –  Kanál
Přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu
kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku
Textu/Teletextu. Spuštění další nebo předchozí
kapitoly na disku.
4 –  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
5 –  BACK
Zavření nabídky bez změny nastavení.
6 –  Ztlumení
Vypnutí nebo obnovení zvuku.
6 –  - EXIT
Přepnutí zpět na sledování televize. Ukončení
interaktivní televizní aplikace.
7 – TEXT
Otevření nebo zavření teletextu.
7 -  OPTIONS
Otevření nebo zavření nabídky možností.
3.2
8 – OK
Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu
kanálů během sledování televize
Infračervený snímač
Televizor může přijímat příkazy i z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
9 – Kurzorová / navigační tlačítka
Procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
10 –  FORMÁT obrazu
Otevření nebo zavření nabídky Formát obrazu.
Spodní část
 Pozor
Před infračervený senzor televizoru nepokládejte
žádné předměty, které by jej mohly blokovat.
1– 
Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být
zapnutý nebo v pohotovostním režimu.
• Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete
službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor
musí být připojen k internetu.
• Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka .
Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního
režimu televizoru.
www.netflix.com
2 –  Hlasitost
Úprava úrovně hlasitosti.
7
4
Připevnění na zeď
Instalace
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
4.1
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
Chcete-li si zobrazit pokyny, v sekci Nápověda >
Uživatelská příručka stiskněte barevné tlačítko 
Klíčová slova a vyhledejte položku Bezpečnost
a péče .
• 32PFS5803
VESA MIS-F 200x200, M6 (minimálně 10 mm,
maximálně 14 mm)
• 43PFS5803
VESA MIS-F 200x200, M6 (minimálně 10 mm,
maximálně 14 mm)
• 50PUS5803
VESA MIS-F 200x200, M6 (minimálně 10 mm,
maximálně 14 mm)
4.2
Umístění televize
Tipy pro umístění
• Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
• Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
Příprava
Nejprve sejměte 4 plastové kryty šroubů ze
závitových pouzder na zadní straně televizoru.
Zkontrolujte, zda kovové šrouby určené k upevnění
televizoru na držák standardu VESA pronikají přibližně
10 mm hluboko do závitových pouzder v televizoru.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měli by je provést kvalifikovaní
pracovníci. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Podstavec televizoru
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových
stránek www.philips.com/TVsupport.
4.3
Zapnutí televizoru
Při hledání Stručného návodu k rychlému
použití ke stažení použijte číslo modelu televizoru.
8
5
5.3
Připojení
Zvukové zařízení
5.1
HDMI ARC
Průvodce možnostmi
připojení
Zpětný zvukový kanál HDMI ARC (neboli Audio
Return Channel) má v televizoru pouze připojení
HDMI 2.
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 2 na
tomto televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC,
není třeba připojovat zvláštní audio kabel, který
odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS.
Připojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili kvalitní přenos
obrazu a zvuku.
Když připojíte nějaké zařízení, televizor rozpozná jeho
typ a přiřadí mu odpovídající typový název. Tento
typový název můžete podle potřeby změnit. Je-li
nastaven správný typový název zařízení, televizor při
nastavení tohoto zařízení v nabídce Zdroj
automaticky přepne na odpovídající optimální
nastavení.
5.2
Video zařízení
Rozhraní HDMI
5.4
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Použití kabelu HDMI pro televizní signál.
Mobilní zařízení
Wi-Fi Direct / Miracast
Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní
kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
Informace o funkci Wi-Fi Miracast
Díky funkci Wi-Fi Miracast™ si můžete v televizoru
prohlížet snímky nebo přehrávat hudbu či videa
z mobilního zařízení. Mobilní zařízení by mělo být
v dosahu televizoru, což obvykle znamená ve stejné
místnosti.
Zkontrolujte, zda mobilní zařízení podporuje funkci
Miracast.
Váš televizor je zařízení s certifikací Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™. Funkce Miracast™ umožňuje bezdrátově
sledovat sdílenou obrazovku chytrého telefonu,
tabletu nebo počítače na televizní obrazovce. Můžete
streamovat videa (zvuk a obraz), sdílet fotografie
nebo cokoli jiného z obrazovky tohoto zařízení. Není
třeba připojovat zařízení k domácí síti. Televizor
i zařízení musí mít certifikaci Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ a musí mít zapnutou funkci Miracast.
Ochrana proti kopírování
Porty HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany
proti kopírování chránící obsah disků DVD nebo Bluray. Označuje se také jako DRM (Digital Rights
Managament).
Funkce Miracast v tomto televizoru podléhá
protokolu HDCP a nedokáže zobrazovat prémiový
obsah chráněný proti kopírování, který je odesílán ze
zařízení. Maximální podporované rozlišení videa je
720p u 2,4GHz připojení Wi-Fi a 1080p u 5GHz
9
připojení Wi-Fi.
Zpoždění obrazovky
Chcete-li získat další informace o certifikaci Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, přejděte na adresu www.wifi.org
Normální zpoždění při sdílení obrazovky pomocí
funkce Miracast je přibližně 1 sekunda. Zpoždění však
může být delší, pokud používáte starší zařízení
s menším výkonem procesoru.
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
MHL
Tento televizor je kompatibilní se standardem MHL™.
Použití funkce Miracast
Máte-li mobilní zařízení kompatibilní s MHL, můžete
ho kabelem MHL připojit k televizoru. Po připojení
kabelu MHL můžete vysílat obraz mobilního zařízení
do televizoru. Baterie mobilního zařízení se zároveň
bude nabíjet. Připojení MHL je ideální pro sledování
filmů a delší hraní her z mobilního zařízení na
obrazovce televizoru.
Zapnutí funkce Miracast
Stiskněte tlačítko  SOURCES > Miracast
Sdílení obrazovky na televizoru
1 - Aktivujte funkci Miracast (mirroring obrazovky) na
svém mobilním zařízení.
2 - Na mobilním zařízení vyberte televizor. (Tento
televizor se zobrazí jako název modelu televizoru)
3 - Po připojení vyberte název televizoru na
mobilním zařízení a můžete si užít funkci Miracast.
Nabíjení
Když je kabel MHL připojen a televizor je zapnutý
(není v pohotovostním režimu), připojené mobilní
zařízení se nabíjí.
Kabel MHL
Pro připojení mobilního zařízení k televizoru
potřebujete kabel MHL (HDMI / Micro USB).
K připojení mobilního zařízení můžete potřebovat
další adaptér. K připojení kabelu MHL k televizoru
použijte připojení HDMI 1 MHL.
Ukončení sdílení
Sdílení obrazovky televizoru nebo mobilního zařízení
můžete kdykoli ukončit.
Ze zařízení
Pomocí aplikace, kterou jste použili ke spuštění
funkce Miracast, můžete odpojit a zastavit sledování
obrazovky zařízení na televizoru. Televizor se přepne
zpět na poslední vybraný pořad.
Z televizoru
Chcete-li zastavit sledování obrazovky zařízení na
televizoru, můžete: . .
• stisknutím tlačítka  EXIT spustit sledování
televizního vysílání,
• stisknutím tlačítka  (Domů) spustit další aktivitu
na televizoru,
• stisknutím tlačítka  SOURCES otevřít nabídku
Zdroj a vybrat připojené zařízení.
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Aplikace – aplikace Philips TV
Remote App
Resetování připojení Wi-Fi Miracast
Všechna dříve připojená zařízení jsou uložena
v seznamu připojení funkce Wi-Fi Miracast.
S aplikací TV Remote App jste pánem médií kolem
vás. Můžete odesílat fotografie, hudbu nebo videa na
velkou obrazovku televizoru nebo můžete sledovat
jakýkoli svůj televizní kanál živě na tabletu nebo
telefonu. V TV průvodci najděte pořad, který chcete
sledovat, a sledujte ho v telefonu nebo v televizoru.
Telefon nebo tablet s aplikací TV Remote App
můžete používat jako dálkový ovladač*.
Vymazání všech připojených zařízení Miracast
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Resetovat připojení Wi-Fi
Miracast.
10
Aplikaci Philips TV Remote App si můžete kdykoli
stáhnout ze svého oblíbeného obchodu
s aplikacemi.
nabídky pak pocházejí od vysílací společnosti. Podle
pokynů na obrazovce vyhledejte nastavení kódu PIN.
Aplikace Philips TV Remote App je k dispozici pro
systémy iOS a Android a je bezplatná.
Jednotka Flash USB
* Když používáte telefon jako dálkový ovladač, není
možné televizor prostřednictvím telefonu zapnout
a vypnout.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash. Když je televizor
zapnutý, připojte jednotku USB Flash do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCES a vyberte
možnost USB.
5.5
Další zařízení
CAM s kartou Smart Card - CI+
Informace o službách CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM) a příslušnou kartu Smart Card, když si
předplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy
se vyznačují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Chcete-li získat další informace o sledování nebo
přehrávání obsahu z jednotky USB Flash, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Fotografie, videa
a hudba .
Pevný disk USB
Instalace
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání
musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory.
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB s minimální
kapacitou 4 GB.
Nastavení hesel a kódů PIN
Nahrávání
U některých modulů CAM je nutné ke sledování
kanálů zadat kód PIN. Při nastavování kódu PIN
u modulu CAM doporučujeme použít stejný kód, jaký
používáte při odemykání televizoru.
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa. Pokud chcete nahrávat vysílání s daty TV
průvodce z internetu, musíte mít v televizoru před
instalací pevného disku USB nainstalováno připojení
k internetu.
Nastavení kódu PIN u modulu CAM…
1. Stiskněte tlačítko  SOURCES .
2. Vyberte typ kanálu, pro který modul CAM
používáte.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a klikněte na
možnost Běžné rozhraní.
4. Vyberte vysílací společnost modulu CAM. Další
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
11
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
trvale připojený.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
trvale připojený.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Chcete-li si zobrazit pokyny, stiskněte v Nápovědě
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
položku Pevný disk USB.
Formátování
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
zformátování pevného disku USB. Formátováním
budou z pevného disku USB odebrány všechny
soubory. Pokud chcete nahrávat vysílání podle údajů
TV průvodce na internetu, musíte před instalací
pevného disku USB nejprve nastavit připojení
televizoru k internetu.
Varování
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Formátování pevného disku USB…
1 - Připojte pevný disk USB k jednomu
z portů USB na televizoru. Během formátování
nepřipojujte žádné jiné zařízení USB do ostatních
portů USB.
2 - Zapněte pevný disk USB a televizor.
3 - Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
4 - Televizor zobrazí zprávu, zda chcete k ukládání
aplikací použít pevný disk USB. Pokud chcete,
potvrďte, že souhlasíte.
5 - Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
12
6
Přepínání zdroje
6.1
Seznam zdrojů
• Nabídku zdrojů otevřete tlačítkem  SOURCES .
• Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte
zařízení pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů)
a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li nabídku zdrojů zavřít bez přepnutí na
některé zařízení, znovu stiskněte tlačítko 
SOURCES.
6.2
Přejmenování zařízení
• Pouze zdroje CVBS, YPbPr, HDMI lze přejmenovat
a nahradit ikonou zařízení.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Vstupní zdroje
> Zdroje > Upravit
1 - Vyberte jednu z ikon zařízení a stiskněte tlačítko
OK. Přednastavený název se zobrazí v zadávacím
poli.
2 - Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači se
přesunete do zadávacího pole. Stiskněte tlačítko OK
a poté zadejte nový název pomocí klávesnice na
obrazovce.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
3 - Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
13
7
Anténní a kabelové
Kanály
Ruční hledání kanálů a nastavení kanálů
7.1
Hledání kanálů
Informace o kanálech
a přepínání kanálů
Aktualizace kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Hledání
kanálů
Sledování televizních kanálů
• Stiskněte tlačítko . Televizor se naladí na
naposledy sledovaný kanál.
• Stiskněte
tlačítko  (Domů) > TV > Kanály a stiskněte
tlačítko OK.
• Stisknutím tlačítek  + nebo  - můžete přepínat
kanály.
• Pokud víte číslo kanálu, zadejte je pomocí číselných
tlačítek. Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný
kanál, stiskněte tlačítko  BACK.
1 - Vyberte možnost Spustit nyní a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Aktualizovat kanály , chcete-li
přidat pouze nové digitální kanály.
3 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte kanály
stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut.
Rychlá reinstalace
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Hledání
kanálů
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
• Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
• Seznam kanálů může obsahovat několik stránek
s kanály. - Chcete-li zobrazit další nebo předchozí
stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  -.
• Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný
kanál, znovu stiskněte tlačítko  LIST .
1 - Vyberte možnost Spustit nyní a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Rychlá reinstalace, chcete-li
znovu nainstalovat všechny kanály s výchozím
nastavením.
3 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte kanály
stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut.
Pokročilá reinstalace
Ikony kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Hledání
kanálů
Po automatické aktualizaci kanálů v seznamu kanálů
jsou nově nalezené kanály označeny
symbolem  (hvězdička).
Pokud kanál zamknete, bude označen
symbolem  (zámek).
1 - Vyberte možnost Spustit nyní a stiskněte
tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost Pokročilá reinstalace, chcete-li
provést plnou reinstalaci, která vás provede každým
krokem.
3 - Vyberte možnost Spustit a aktualizujte kanály
stisknutím tlačítka OK. Může to trvat několik minut.
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nainstalovány digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní
kanály.
Televizor umí přijímat standard digitálního televizního
vysílání DVB. Je možné, že televizor nebude
u některých provozovatelů televizního vysílání řádně
fungovat v případě, že požadavky standardu nejsou
zcela dodrženy.
Nastavení kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Hledání
kanálů > Pokročilá reinstalace
1 - Vyberte možnost Spustit nyní a stiskněte tlačítko
OK.
2 - Vyberte možnost Pokročilá reinstalace, chcete-li
provést plnou reinstalaci, která vás provede každým
krokem.
3 - Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK.
4 - Vyberte zemi, ve které se nacházíte, a stiskněte
tlačítko OK.
5 - Vyberte
možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)
7.2
Instalace kanálu
14
a vyberte jednu položku, kterou potřebujete znovu
nainstalovat.
6 - Vyberte možnost Digitální a analogové kanály,
Pouze digitální kanály nebo Pouze analogové kanály.
7 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
8 - Po dokončení nastavení stisknutím tlačítka 
Resetovat proveďte restart nebo stiskněte tlačítko
 Hotovo.
rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde
zadat hodnotu přenosové rychlosti pomocí číselných
tlačítek.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze bezplatné kanály .
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů.
• Rychlé: Výběr rychlejší metody a použití
předdefinovaného nastavení používaného většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
• Plné: Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály
nebo pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Plné. Vyhledání a instalace kanálů
touto metodou trvá déle.
Automatické vyhledávání kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Automatická
aktualizace kanálů
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
• Pokročilé: Pokud jste pro vyhledávání kanálů
obdrželi konkrétní „síťovou frekvenci“, vyberte
možnost Pokročilé.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Velikost frekvenčního kroku
Televizor vyhledává kanály v krocích po 8 MHz .
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vyhledávat
v menších krocích po 1 MHz . Vyhledání a instalace
kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Automatická aktualizace kanálu
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových
kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu.
Režim síťové frekvence
Pokud chcete rychle vyhledat kanály
metodou Rychlé dostupnou pod
položkou Prohledávání frekvence, vyberte
možnost Automaticky. Televizor použije jednu
z předdefinovaných síťových frekvencí (nebo HC –
Identifikační kanál), které používá většina
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud jste pro vyhledávání kanálů obdrželi konkrétní
„síťovou frekvenci“, vyberte možnost Ručně.
Zpráva o aktualizaci kanálu
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Zpráva
o aktualizaci kanálu
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim síťové frekvence nastavena
na hodnotu Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové
frekvence, kterou jste obdrželi od poskytovatele
kabelových služeb. Hodnotu zadejte pomocí
číselných tlačítek.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
ID sítě
Zadejte ID sítě od poskytovatele kabelových služeb.
Režim přenosové rychlosti
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti pro instalaci televizních kanálů, ponechte
nastavení položky Režim přenosové rychlosti na
hodnotě Automaticky.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti, vyberte možnost Ručně.
Digitální: Test příjmu
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Digitální: test
příjmu
Digitální frekvence je zobrazena pro daný kanál. Je-li
příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény.
Chcete-li znovu zkontrolovat kvalitu signálu této
frekvence, vyberte možnost Hledání a stiskněte
tlačítko OK.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové
15
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci,
zadejte ji pomocí číselných tlačítek dálkového
ovladače. Případně můžete vybrat frekvenci, umístit
šipky na číslo pomocí  a
 a změnit číslo
pomocí  a . Chcete-li zkontrolovat frekvenci,
vyberte možnost Vyhledávání a stiskněte
tlačítko OK.
Satelitní
Hledání satelitu a nastavení satelitu
Hledání satelitních kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat satelit
Aktualizace stávajícího seznamu kanálů
Analogový: Ruční instalace
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat
satelit > Aktualizovat kanály
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Analogový:
ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Opětovná instalace všech kanálů
• Systém
Chcete-li nastavit systém televizoru, vyberte možnost
Systém.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte, a stiskněte tlačítko OK.
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat
satelit > Znovu nainstalovat kanály
• Vyberte skupinu kanálů k instalaci.
• Poskytovatelé satelitních služeb mohou nabízet
balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné kanály
(nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou
zemi. Některé satelity nabízejí předplacené balíčky
– soubor kanálů, za které platíte.
• Vyhledat kanál
Najděte kanál výběrem možnosti Vyhledat
kanál a stiskněte tlačítko OK. Při hledání kanálu
můžete sami zadat frekvenci nebo nechat televizor,
aby kanál vyhledal. Stiskněte tlačítko OK, vyberte
možnost Vyhledat a stiskněte tlačítko OK. Kanál se
vyhledá automaticky. Nalezený kanál se zobrazí na
obrazovce. Pokud je příjem slabý, stiskněte
tlačítko Vyhledat znovu. Chcete-li kanál uložit,
vyberte možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení satelitu
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat
satelit > Znovu nainstalovat kanály
1 - Vyberte možnost Ze seřazeného balíčku nebo
Žádný kanál není seřazen.
2 - Vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Po dokončení nastavení stisknutím
tlačítka  Resetovat proveďte restart nebo
stiskněte tlačítko  Hotovo.
• Jemné ladění
Chcete-li doladit kanál, vyberte možnost Jemné
ladění a stiskněte tlačítko OK. Jemné ladění
provedete tlačítky  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
Typ připojení
Vyberte počet satelitů, který chcete nainstalovat.
Televizor automaticky nastaví vhodný typ připojení.
• Skladování
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit a stiskněte tlačítko OK.
Krátce se zobrazí číslo nového kanálu.
• Až 4 satelity – V tomto televizoru můžete
nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na počátku
instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete
instalovat. Tím se instalace urychlí.
• Unicable – Pro připojení antény k televizoru
můžete použít systém Unicable. Možnost Unicable
vyberte na začátku instalace pro 1 nebo pro
2 satelity.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
Nastavení LNB
V některých zemích můžete upravit expertní
nastavení jednotlivých konvertorů a LNB. Tato
nastavení použijte pouze v případech, kdy se
normální instalace nedaří. Máte-li nestandardní
16
satelitní vybavení, můžete v těchto nastaveních
změnit standardní nastavení. Někteří poskytovatelé
služeb vám sdělí hodnoty pro transpondér nebo LNB,
které zde můžete zadat.
Automatické vyhledávání kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Automatická
aktualizace kanálů
• Napájení LNB – Ve výchozím nastavení je Napájení
LNB zapnuto.
• Tón 22 kHz – Ve výchozím nastavení je Tón
nastaven na hodnotu Automaticky.
• Nízká frekvence lokálního oscilátoru / Vysoká
frekvence lokálního oscilátoru – Frekvence
lokálního oscilátoru jsou nastaveny na standardní
hodnoty. Tyto hodnoty upravujte pouze v případě,
že používáte netradiční vybavení, které vyžaduje
odlišné nastavení.
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Televizor kanály jednou denně (v 6:00) aktualizuje a
uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají do
Seznamu všech kanálů, ale také do Seznamu nových
kanálů. Prázdné kanály jsou odebrány.
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Aby mohla automatická
aktualizace proběhnout, musí být televizor
v pohotovostním režimu.
Přidání satelitu nebo odebrání satelitu
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat satelit >
Přidat satelit, Odebrat satelit
* Dostupné, pouze když je položka Seznam
satelitních kanálů nastavena na hodnotu Ze
seřazeného balíčku
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat
satelit > Přidat satelit
Zpráva o aktualizaci kanálu
• K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další
satelit. Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou
nezměněny. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
neumožňují přidání satelitu.
• Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk.
Nejde o vaše hlavní předplatné satelitu ani o hlavní
satelit, z něhož používáte balíček kanálů. Typicky
byste přidali 4. satelit, pokud již máte nainstalovány
3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu,
aby bylo možné přidat nový satelit.
• Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo
2 satelity, nemusí vám aktuální nastavení instalace
umožnit přidání doplňkového satelitu. Pokud
potřebujete změnit nastavení instalace, je nutné
znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li nutná
změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Zpráva o aktualizaci
kanálu
V případě nalezení nových kanálů nebo aktualizace
či odstranění stávajících kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Pokud nechcete, aby tato
zpráva zobrazovala po každé aktualizaci kanálů,
můžete ji vypnout.
Možnost automatické aktualizace
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Možnost automatické
aktualizace
Pokud nechcete, aby se prováděla aktualizace
automaticky, zrušte výběr satelitu.
* Dostupné, pouze když je položka Seznam
satelitních kanálů nastavena na hodnotu Ze
seřazeného balíčku
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Vyhledat
satelit > Odebrat satelit
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat
jeden nebo více satelitů. Odeberete satelit i jeho
kanály. Někteří poskytovatelé satelitních služeb
odebrání satelitu neumožňují.
Ruční instalace
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Manuální instalace
Ručně instalujte satelit.
• LNB – Výběr LNB, pro který chcete přidat nové
kanály.
17
• Polarizace – Výběr požadované polarizace.
• Režim přenosové rychlosti – Po výběru možnosti
Ručně můžete zadat přenosovou rychlost.
• Frekvence – Zadání frekvence transpondéru.
• Hledání – Vyhledání transpondéru.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
• Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru.
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
Balíčky kanálů
Kopírování seznamu kanálů, kontrola verze seznamu
kanálů
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace satelitu > Seznam satelitních
kanálů
Kopírování seznamu kanálů na zařízení USB flash
Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují
bezplatné kanály (nekódované) a nabízejí výběr
vhodný pro danou zemi. Některé satelity nabízejí
předplacené balíčky – soubor kanálů, za které
platíte.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení pokročilého
režimu > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat na
USB
Vyberte možnost Ze seřazeného balíčku, pokud
chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo
vyberte možnost Žádný kanál není seřazen pro
instalaci balíčku i všech ostatních dostupných kanálů.
Pro předplacené balíčky doporučujeme rychlou
instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí
vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme
kompletní instalaci. Všechny nainstalované kanály se
uloží do seznamu kanálů.
Kontrola verze seznamu kanálů
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály >
Nastavení pokročilého
režimu > Kopie seznamu kanálů > Aktuální verze
Nahrání seznamu kanálů
Do televizoru, který ještě není nainstalován
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Satelitní moduly CAM
Pokud ke sledování satelitních kanálů používáte
modul CAM (Conditional Access Module) s kartou
Smart Card, doporučujeme provádět instalaci satelitu
s modulem CAM zasunutým do televizoru.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1 - Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte
jazyk a zemi. Přeskočte možnost vyhledání kanálů.
Dokončete instalaci.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení pokročilého
režimu > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do
TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
4 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Většina modulů CAM se používá k dekódování
kanálů.
Moduly CAM (CI+ 1.3 s profilem operátora) umí
nainstalovat všechny satelitní kanály do televizoru
samy. Modul CAM vás k instalaci příslušných satelitů
a kanálů vyzve. Tyto moduly CAM dokáží kanály
nainstalovat a dekódovat a zároveň se starají i o
pravidelné aktualizace.
Kopie seznamu kanálů
Úvod
Do již nainstalovaného televizoru
Kopie seznamu kanálů je určena pro prodejce a
odborné uživatele.
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Do již nainstalovaného televizoru
1 - Ověřte nastavení země televizoru. (Pokyny
k ověření nastavení najdete v kapitole Znovu
instalovat kanály. Projděte uvedeným postupem
18
k nastavení země. Stisknutím tlačítka  BACK
můžete instalaci zrušit.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud není správně nastavena země, je nutné spustit
opětovnou instalaci. Přečtěte si kapitolu Opětovná
instalace kanálů a spusťte instalaci. Vyberte
správnou zemi a přeskočte hledání kanálů.
Dokončete instalaci. Po skončení se vraťte ke kroku 2.
2 - Připojte do televizoru jednotku USB Flash se
seznamem kanálů.
3 - Chcete-li spustit nahrání seznamu kanálů,
stiskněte
tlačítko  (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení pokročilého
režimu > Kopie seznamu kanálů > Kopírovat do
TV a stiskněte tlačítko OK. Je-li třeba, zadejte kód
PIN.
4 - Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte jednotku USB
Flash.
Jazyk titulků
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků. Pokud nejsou k dispozici žádné jazyky
titulků, nemůžete tuto možnost vybrat.
Chcete-li si zobrazit více informací, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku Jazyk titulků.
Jazyk zvuku
Pokud nejsou k dispozici žádné preferované jazyky,
můžete vybrat jiný dostupný jazyk. Pokud nejsou
k dispozici žádné jazyky pro zvuk, nemůžete tuto
možnost vybrat.
Chcete-li si zobrazit více informací, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku Jazyk zvuku.
Možnosti kanálů
Dual I-II
Otevření nabídky Možnosti
Během sledování kanálu si můžete nastavit různé
možnosti.
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale
jeden nebo oba z těchto jazyků nemají označení
jazyka, je k dispozici tato možnost.
K dispozici jsou různé možnosti v závislosti na typu
sledovaného kanálu nebo na uživatelském nastavení
televizoru.
Běžné rozhraní
Otevření nabídky možností…
Je-li k dispozici předplacený prémiový obsah
z modulu CAM, můžete prostřednictvím této
možnosti zadat nastavení poskytovatele služby.
1 - Během sledování kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS .
2 - Opětovným stisknutím
tlačítka  OPTIONS nabídku zavřete.
Mono / Stereo
Titulky
Zvuk analogového kanálu můžete přepnout do
režimu Mono nebo Stereo.
Chcete-li zapnout titulky, stiskněte
tlačítko SUBTITLE.
Přepnutí do režimu Mono nebo Stereo…
Ladění analogového kanálu.
Titulky můžete zapnout nebo vypnout pomocí
možností Zapnout titulky nebo Vypnout titulky .
Místo toho můžete vybrat možnost Automaticky.
1 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS, vyberte
možnost Mono/Stereo a stiskněte
tlačítko  (vpravo).
2 - Vyberte možnost Mono nebo Stereo a
stiskněte tlačítko OK.
3 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Automatické
Pokud jsou součástí digitálního vysílání informace o
jazyce a vysílaný program není ve vašem jazyce
(jazyce nastaveném na televizoru), televizor může
automaticky zobrazit titulky v jednom z vašich
preferovaných jazyků titulků. Jeden z těchto jazyků
titulků musí být rovněž součástí vysílání.
Stav
Preferovaný jazyk titulků můžete vybrat
v nabídce Jazyk titulků.
Výběrem možnosti Stav zobrazíte technické
informace o kanálu nebo o sledovaném připojeném
zařízení.
19
HbbTV na tomto kanálu
Otevření seznamu kanálů
Chcete-li zamezit přístupu na stránky HbbTV na
konkrétním kanálu, můžete blokovat stránky HbbTV
pouze pro tento kanál.
Otevření aktuálního seznamu kanálů…
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Výběr seznamu
kanálů a vyberte jeden seznam kanálů, který chcete
sledovat.
4 - Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
1 - Nalaďte kanál, na kterém chcete blokovat stránky
HbbTV.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
HbbTV na tomto kanálu a stiskněte tlačítko 
(vpravo).
3 - Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte
tlačítko OK.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo) se můžete vrátit
o jeden krok zpět, stisknutím tlačítka  BACK
nabídku zavřete.
Možnosti seznamu kanálů
Úplné zablokování HbbTV na televizoru…
Otevření nabídky možností
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > HbbTV > Vypnuto
Otevření nabídky možností seznamu kanálů…
• Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
• Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
• Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte jednu
z možností.
• Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Univerzální přístup
Funkce je dostupná, pouze když je možnost
Univerzální přístup nastavena na hodnotu Zapnuto.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup > Univerzální
přístup > Zapnuto.
Přejmenování kanálu
Chcete-li si zobrazit více informací, stiskněte
v Nápovědě barevné tlačítko  Klíčová slova
a vyhledejte položku Univerzální přístup.
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3 - Vyberte jeden kanál, který chcete přejmenovat.
4 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Přejmenování
kanálu a stiskněte tlačítko OK.
5 - V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete
klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka 
BACK klávesnici na obrazovce skryjte.
6 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak
a stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
7 - Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
8 - Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Sdílejte
Umožňuje uživateli sdílet aktivitu na sociálních sítích
(například na Twitteru nebo e-mailem).
Výběr videa
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video
signálů (vysílání s více kanály), různá místa nebo úhly
pohledu kamery u stejné události nebo různé pořady
na jednom TV kanálu. Pokud jsou takové TV kanály
dostupné, televizor zobrazí zprávu.
7.3
Seznam kanálů
Výběr filtru kanálů
 LIST >  OPTIONS > Digitální/analogové,
Volně dostupné / kódované
Vyberte jednu z kombinací kanálů zobrazenou
v seznamu kanálů.
20
Uzamknutí či odemknutí kanálu
 LIST >  OPTIONS > Zamknout kanál,
Odemknout kanál
Vytvoření či úprava seznamu oblíbených kanálů
Pokud nechcete, aby děti některý kanál sledovaly,
můžete jej uzamknout. Abyste pak mohli uzamčený
kanál sledovat, je nutné zadat čtyřmístný kód PIN
rodičovského zámku. Programy z připojeného
zařízení nelze uzamknout.
 LIST >  OPTIONS > Vytvoření seznamu
oblíbených
Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte do
seznamu oblíbených kanálů. Až výběr dokončíte,
stiskněte tlačítko  Hotovo.
Zamknutý kanál bude mít vedle svého loga ikonu .
 LIST >  OPTIONS > Úprava seznamu
oblíbených
Vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK jej přidejte
nebo odeberte ze seznamu oblíbených kanálů. Až
výběr dokončíte, stiskněte tlačítko  Hotovo.
Odebrání seznamu oblíbených položek
 LIST >  OPTIONS > Odebrat seznam
oblíbených položek
Výběr skupiny kanálů
 LIST >  OPTIONS > Výběr skupiny kanálů
Stávající seznam oblíbených položek můžete odebrat
výběrem možnosti Ano.
Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených
kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK.
7.4
Oblíbené kanály
Výběr seznamu kanálů
Oblíbené kanály
 LIST >  OPTIONS > Výběr seznamu kanálů
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující
pouze ty kanály, které chcete sledovat. Když vyberete
seznam oblíbených kanálů, při přepínání mezi kanály
se zobrazí pouze vaše oblíbené kanály.
Vyberte skupinu kanálů ze seznamu oblíbených
kanálů a až výběr dokončíte, stiskněte tlačítko OK.
Vyhledávání kanálů
Vytvoření seznamu oblíbených
 LIST >  OPTIONS > Vyhledávání kanálů
Kanál můžete hledat, pokud jej chcete najít v příliš
dlouhém seznamu kanálů.
1 - Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2 - Vyberte kanál a stisknutím tlačítka  Označit
jako oblíbené jej označte jako oblíbený.
3 - Vybraný kanál bude označen symbolem .
4 - Postup dokončíte stisknutím tlačítka  BACK .
Kanály budou přidány na seznam oblíbených.
1 - Stisknutím tlačítka  přepněte na televizi.
2 - Stisknutím tlačítka  LIST otevřete aktuální
seznam kanálů.
3 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS > Vyhledávání
kanálů a stiskněte tlačítko OK.
4 - V zadávacím poli stisknutím tlačítka OK otevřete
klávesnici na obrazovce, nebo stisknutím tlačítka 
BACK klávesnici na obrazovce skryjte.
5 - Pomocí navigačních tlačítek vyberte znak
a stiskněte tlačítko OK.
- Stisknutím tlačítka  (červená) zadáte malé
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (zelená) zadáte velké
písmeno.
- Stisknutím tlačítka  (žlutá) zadáte číslo či symbol.
- Stisknutím tlačítka  (modrá) vymažete znak.
6 - Po skončení úprav vyberte možnost Hotovo.
7 - Opětovným stisknutím tlačítka  LIST seznam
kanálů zavřete.
Odebrání kanálu ze seznamu
oblíbených
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených
odebrat, vyberte kanál tlačítkem  a opětovným
stisknutím tlačítka  Zrušit označení jako oblíbené
zrušte označení kanálu jako oblíbeného.
21
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte
tlačítko  nebo
.
Přeskupení kanálů
Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů
v seznamu oblíbených kanálů.
1 - Během sledování TV kanálu stiskněte
tlačítko  LIST >  OPTIONS > Výběr seznamu
kanálů.
2 - Vyberte možnost Oblíbené anténní, Oblíbené
kabelové nebo Oblíbené satelitní* a stiskněte
tlačítko OK.
3 - Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
4 - Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný
kanál na požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
5 - Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko OK.
Přehled teletextu Stránky teletextu
* Satelitní kanál lze vyhledat pouze
u modelů xxPxSxxxx TV.
Stisknutím tlačítka  OPTIONS v teletextu
otevřete nabídku možností…
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu (T.O.P.).
Otevře Tabulky stránek teletextu Chcete-li
v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled
teletextu
Možnosti teletextu
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
• Zastavit stránku
Zastaví automatické otáčení podstránek.
• Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
• Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
• Zvětšit
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
• Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
• Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
• Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
• Teletext 2.5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a stiskněte
tlačítko  INFO .
Nastavení teletextu
7.5
Teletext
Titulky z teletextu
Pokud sledujete analogové kanály, je nutné nastavit
titulky u jednotlivých kanálů ručně.
1 - Přepněte na kanál a stisknutím
tlačítka TEXT otevřete teletext.
2 - Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 - Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext, stiskněte během sledování
televizních kanálů tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte
tlačítko TEXT.
Nastavení upřednostněného jazyka teletextu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
text, sekundární text
Výběr stránky teletextu
Primární
Postup výběru stránky . . .
Teletext 2.5
1 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2 - Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Vypnutí Teletextu 2.5…
1 - Stiskněte tlačítko TEXT.
2 - Při zobrazeném teletextu stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
Podstránky teletextu
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
22
3 - Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4 - Stisknutím tlačítka  (vlevo), v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
23
8
Změna dne
Televizní průvodce
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací
společnosti, můžete stisknutím
tlačítka  + zobrazit plán pro jeden z následujících
dní. Stisknutím tlačítka  – přejdete na předchozí
den.
8.1
Co potřebujete
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Případně můžete stisknout
tlačítko  OPTIONS a vybrat možnost
den.
Změnit
Nastavení připomínky
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(například kanály, které sledujete pomocí funkce
Watch TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače.
Můžete si nastavit připomínku na vybraný pořad. Při
začátku pořadu se zobrazí zpráva. Můžete pak ihned
přepnout na vybraný kanál.
Program s připomínkou je v TV průvodci označen
ikonou  (hodiny).
Nastavení připomínky…
8.2
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející program.
2 - Stiskněte tlačítko  Nastavit připomínku
a stiskněte tlačítko OK.
Používání TV průvodce
Otevření TV průvodce
Odstranění připomínky…
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte
tlačítko  TV GUIDE.
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program pro připomínku, která je označená
symbolem  (hodiny).
2 - Stiskněte tlačítko  Smazat připomínku
a vyberte možnost Ano, poté stiskněte tlačítkoOK.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se ukládají do televizoru.
Vyhledávání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Naladění programu
Přepnutí na pořad
• Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální
pořad.
• Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu
pomocí kurzorových kláves.
• Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované
na další část daného dne.
• Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat
podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
seznam nalezených pořadů.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Můžete si zobrazit seznam nastavených připomínek.
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu,
stiskněte tlačítko  INFO .
Seznam připomínek
Seznam připomínek
Otevření seznamu připomínek…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte
možnost Všechny připomínky.
3 - V seznamu připomínek vyberte připomínku,
24
kterou chcete odebrat – vybraná připomínka je
označena symbolem .
4 - Stiskněte tlačítko  BACK , vyberte
možnost Vymazat vybrané a stiskněte tlačítko OK.
5 - Zavřete seznam připomínek výběrem možnosti
Zavřít.
Nastavení nahrávání
Nahrávání můžete nastavit v TV průvodci.
Program s nastaveným nahráváním je v TV průvodci
označen ikonou  .
Seznam nahrávání si zobrazíte
tlačítkem  Záznamy . Program s nastaveným
nahráváním je v TV průvodci označen před názvem
ikonou  (červená tečka).
Nahrání programu…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
nadcházející nebo aktuální program.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrát .
Zrušení nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE a vyberte
program s nastaveným nahráváním.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Vymazat záznam .
25
9
Naplánovat nahrávání
Pozastavení televize
a nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní). Televizor zahájí
a ukončí nahrávání podle dat z TV průvodce.
Nahrání programu…
9.1
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad,
který chcete nahrát. Pořady kanálu můžete
procházet stisknutím tlačítka  (vpravo) nebo 
(vlevo).
3 - Zvýrazněte požadovaný program a stiskněte
barevné tlačítko  Nahrát . Nahrávání programu
bude naplánováno. Pokud naplánujete překrývající se
nahrávání, automaticky se zobrazí varování. Pokud
plánujete nahrávat program v nepřítomnosti,
nezapomeňte nechat televizor v pohotovostním
režimu a pevný disk USB zapnutý.
Nahrávání
Co potřebujete
Můžete si nahrát digitální televizní vysílání a sledovat
je později.
Podmínky nahrávání požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
• spolehlivé nastavení hodin televizoru. Pokud hodiny
televizoru nastavíte ručně, nahrávání se nemusí zdařit.
Seznam nahrávek
Nahrávky můžete zobrazit a spravovat v seznamu
nahrávek. Vedle seznamu nahrávek je další seznam
naplánovaného nahrávání a připomínek.
Pokud využíváte funkci pozastavení televizního
vysílání, nahrávání není možné.
Otevření seznamu nahrávek…
Někteří poskytovatelé DVB mohou v zájmu
uplatňování autorského práva používat různá
omezení pomocí technologie DRM (Digital Right
Management). V případě vysílání chráněných kanálů
může být nahrávání, platnost nahrávání nebo počet
zhlédnutí omezeno. Nahrávání může být zcela
zakázáno. Při pokusu o nahrávání chráněného
vysílání nebo přehrávání nahrávky po vypršení
platnosti se může zobrazit chybová zpráva.
Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
1 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
2 - V seznamu nahrávek vyberte
kartu Nové, Sledované nebo Vypršené a filtrujte
zobrazení stisknutím tlačítka OK.
3 - Nahrávku vybranou v seznamu můžete odebrat
stisknutím barevného tlačítka  Odebrat . Nahrávku
můžete přejmenovat barevným
tlačítkem  Přejmenovat .
Vysílací společnosti mohou omezit počet dnů, kdy lze
nahrávku sledovat. Po uplynutí této doby se nahrávka
označí jako vypršená. U nahrávky v seznamu se
může zobrazovat počet dnů do doby, než vyprší její
platnost.
Nahrávání programu
Spuštění nahrávání
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači. Nahrávání
začne okamžitě.
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
vysílání, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
Když chcete nahrávání zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
Ruční nahrávání
Když jsou k dispozici data z TV průvodce, sledovaný
program se nahraje od okamžiku stisknutí tlačítka
nahrávání do skončení pořadu.
Můžete naplánovat nahrávání, které není propojeno
s televizním programem. Sami nastavíte typ tuneru,
kanál a čas zahájení a ukončení nahrávání.
• Pokud přijímáte informace TV průvodce z internetu,
můžete před potvrzením nahrávání upravit čas konce
nahrávání v automaticky otevíraném okně.
• Pokud přijímáte informace TV průvodce od vysílací
společnosti, nahrávání začne ihned. Čas ukončení
nahrávání můžete upravit v nabídce Nahrávky.
Ruční naplánování nahrávání…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - V horní části obrazovky vyberte
možnost  Naplánováno a stiskněte tlačítko OK.
26
4 - Stiskněte barevné tlačítko 
Naplánovat a stiskněte tlačítko OK.
5 - Vyberte tuner pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
6 - Vyberte kanál pro nahrávání a stiskněte
tlačítko OK.
7 - Vyberte den nahrávání a stiskněte tlačítko OK.
8 - Nastavte čas zahájení a ukončení nahrávání.
Vyberte tlačítko a pomocí tlačítek  (nahoru)
nebo  (dolů) nastavte hodiny a minuty.
9 - Vyberte možnost Naplánovat a stisknutím
tlačítka OK ručně naplánujte nahrávání.
Pozastavení programu
Pozastavení a obnovení vysílání…
• Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na dolním okraji obrazovky se
na chvíli zobrazí indikátor průběhu.
• Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším
stisknutím tlačítka  (Pozastavit).
• Chcete-li obnovit sledování, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
Se zobrazeným indikátorem průběhu můžete pomocí
tlačítek  (Posun zpět) nebo  (Posun vpřed)
nastavit, kdy chcete pozastavené vysílání obnovit.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek měníte
rychlost posunu.
Nahrávání se zobrazí v seznamu naplánovaného
nahrávání a připomenutí.
Sledování nahrávky
Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
Sledování nahrávky…
1 - Stiskněte tlačítko  TV GUIDE.
2 - Stiskněte barevné tlačítko  Nahrávky .
3 - Ze seznamu vyberte požadovanou nahrávku
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4 - Můžete použít
tlačítka  (pauza),  (přehrát),  (posun
zpět),  (posun vpřed) nebo  (zastavit).
5 - Přepnout zpět ke sledování televizoru lze
tlačítkem  EXIT.
Přehrávání
Vzhledem k funkci ukládání sledovaného vysílání si
většinou můžete přehrát program několik vteřin
zpětně.
Přehrání aktuálního vysílání…
1 - Stiskněte tlačítko  (Pozastavit)
2 - Stiskněte tlačítko  (Posun zpět). Opakovaným
stisknutím tlačítka  vyberte, odkud chcete začít
sledovat pozastavené vysílání. Opakovaným
stisknutím těchto tlačítek měníte rychlost posunu.
V určitém okamžiku dojdete na začátek uloženého
vysílání start nebo maximálního časového rozsahu.
3 - Chcete-li vysílání sledovat znovu, stiskněte
tlačítko  (Přehrát).
4 - Když chcete znovu sledovat živé vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
9.2
Pozastavení televizního
vysílání
Co potřebujete
Podmínky pozastavení požadovaného televizního
programu…
• připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru
• digitální televizní kanály nainstalované v televizoru
• příjem informací o kanálu pro TV průvodce na
obrazovce
Je-li připojen naformátovaný pevný disk USB,
televizor neustále ukládá sledované televizní vysílání.
Když přepnete na jiný kanál, vysílání z předchozího
kanálu je vymazáno. Také při přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu je veškeré zaznamenané
vysílání vymazáno.
Vysílání není možné pozastavit během nahrávání.
27
10
Možnosti prohlížení fotografií
Videa, fotografie a
hudba
Stisknutím tlačítka  OPTIONS se zobrazenou
fotografií můžete…
Seznam/miniatury
Zobrazení fotografií v zobrazení seznamu nebo
zobrazení miniatur.
10.1
Z připojení USB
Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto
Postupné nebo náhodné sledování obrázků.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Opakování, jednorázové přehrání
Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou.
Rychlost prezentace
Nastaví rychlost prezentace
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Přechod prezentace
Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.
Stiskněte tlačítko  SOURCES, poté vyberte
možnost  USB, soubory ve složkách můžete
procházet podle toho, jak jste si je na disku
uspořádali.
10.3
Videa
Varování
Jestliže se pokusíte pozastavit nebo nahrávat pořad
s připojeným pevným diskem USB, televizor zobrazí
dotaz, zda chcete naformátovat pevný disk USB.
Tímto formátováním dojde k odstranění všech
aktuálních souborů z pevného disku USB.
Přehrávání videozáznamů
Přehrávání videa v televizoru…
Vyberte možnost  Videa , vyberte název souboru
a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Pokračovat můžete opětovným stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li provést posun vzad nebo rychlý posun
vpřed, stiskněte tlačítko  nebo . Stisknutím
těchto tlačítek několikrát za sebou zvýšíte rychlost
– 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Na další video ve složce přejdete tak, že stisknutím
tlačítka OK pozastavíte přehrávání, potom na
obrazovce vyberete možnost  a stisknete
tlačítko OK.
• Chcete-li přehrávání videa zastavit, stiskněte
tlačítko  (Zastavit).
• Chcete-li se vrátit zpět do složky, stiskněte
tlačítko.
10.2
Fotografie
Prohlížení fotografií
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3 - Po výběru možnosti Fotografie, můžete
stisknout možnost  Řadit a procházet fotografie
podle data, měsíce, roku nebo v abecedním pořadí
podle názvu.
4 - Chcete-li si prohlédnout fotografii, vyberte jednu
fotografii a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte na liště
nabídek možnost Fotografie, vyberte miniaturu
fotografie a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud je ve stejné složce několik fotografií, vyberte
některou fotografii a stisknutím
možnosti  Prezentace spusťte prezentaci všech
fotografií v této složce.
• Podívejte se na fotografii a stiskněte tlačítko 
INFO , aby se zobrazily údaje níže:
Panel průběhu, Panel ovládání přehrávání,  (Přejít
na předešlou fotografii ve složce),  (Přejít na další
fotografii ve složce),  (Spustit přehrávání
prezentace),  (Pozastavit přehrávání),  (Spustit
prezentaci),  (Otočit fotografii)
Otevření složky videí
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3 - Po výběru možnosti Videa vyberte jedno z videí
a stisknutím tlačítka OK můžete přehrát vybrané
video.
• Vyberte video a stisknutím tlačítka  INFO
zobrazte informace o souboru.
• Přehrajte video a stisknutím tlačítka  INFO
zobrazte informace níže:
Panel průběhu, Panel ovládání přehrávání,  (Přejít
na předešlé video ve složce),  (Přejít na další video
ve složce),  (Přehrát),  (Přetočit zpět), 
(Přetočit vpřed),  (Pozastavit přehrávání), 
28
(Přehrát vše / Přehrát jedno),  (Zapnout/vypnout
náhodné přehrávání)
Možnosti videa
Stisknutím tlačítka  OPTIONS během přehrávání
videa můžete…
Titulky
Zobrazení titulků, pokud jsou k dispozici. Vyberte
možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
Sada znaků
Vyberte jednu sadu znaků.
Jazyk zvuku
Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.
Stav
Zobrazení informací o souboru jako například režim
zvuku.
Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.
10.4
Hudba
Přehrávání hudby
Otevření složky hudby
1 - Stiskněte tlačítko  SOURCES, vyberte
možnost  USB a stiskněte tlačítko OK.
2 - Vyberte možnost  Úložiště USB a stisknutím
tlačítka  (vpravo) vyberte požadované zařízení USB.
3 - Po výběru možnosti Hudba vyberte jednu ze
skladeb a stisknutím tlačítka OK můžete přehrát
vybranou skladbu.
• Vyberte skladbu a stisknutím tlačítka  INFO
zobrazte informace o souboru.
• Přehrajte skladbu a stisknutím tlačítka  INFO
zobrazte informace níže:
Panel průběhu, Panel ovládání přehrávání,  (Přejít
na předešlé skladbu ve složce),  (Přejít na další
skladbu ve složce),  (Přehrát),  (Přetočit zpět),
 (Přetočit vpřed),  (Pozastavit přehrávání), 
(Přehrát vše / Přehrát jedno)
Možnosti přehrávání hudby
Možnosti přehrávání hudby...
Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.
29
z přednastavených formátů obrazu, který nejlépe
sedí na obrazovku.
• Styl zvuku – Vyberte si jeden z přednastavených
stylů zvuku pro ideální nastavení zvuku.
• Výstup zvuku – Nastavte televizor na přehrávání
zvuku v televizoru nebo v připojeném
audiosystému.
• Styl funkce Ambilight* – Výběr jednoho ze stylů
Ambilight.
• Ambilight+hue* – Zapnutí nebo vypnutí funkce
Ambilight+hue.
• Časovač vypnutí – Nastavte televizor na
automatické přepnutí do pohotovostního režimu po
uplynutí daného intervalu.
• Vypnutí obrazovky – Pokud prostřednictvím
televizoru pouze posloucháte hudbu, můžete
vypnout obrazovku.
11
Otevření Nabídek
nastavení televizoru
11.1
Přehled Domovské nabídky
Stisknutím tlačítka  (Domů) vyberte jednu z níže
uvedených nabídek a stiskněte tlačítko OK.
Zdroje
Tento řádek obsahuje dostupné zdroje v tomto
televizoru.
TV
• Všechna nastavení – Zobrazte si nabídku Všechna
nastavení.
• Nápověda – Diagnostika a získání více informací
o televizoru. Chcete-li získat další informace
z Nápovědy, stiskněte barevné tlačítko  Klíčová
slova a vyhledejte položku Nabídka Nápověda.
Tento řádek obsahuje funkce televizoru, které má
uživatel k dispozici.
Aplikace
Tento řádek obsahuje množství předinstalovaných
aplikací.
Hledat
Nabídka Všechna nastavení:
Tento řádek obsahuje rozhraní pro vyhledávání
v tomto televizoru.
Stiskněte tlačítko  (domů) na dálkovém ovladači,
vyberte možnost Nastavení > Všechna
nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení
Tento řádek obsahuje nastavení, která má uživatel
k dispozici.
* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze
u modelů, které funkci Ambilight podporují.
Umístění ikon v nabídkách Domů lze změnit. Chceteli změnit umístění ikon, stiskněte tlačítko OK. Můžete
také vybrat ikonu, jejíž umístění chcete změnit, a
podržet tlačítko OK na 3 sekundy, dokud se kolem
ikony neobjeví šipky. Pomocí navigačních tlačítek
posuňte zvýrazněnou ikonu na požadované místo
a stiskněte tlačítko OK. Klávesou ZPĚT volbu zrušíte.
11.3
Všechna nastavení
Nastavení obrazu
Styl obrazu
11.2
Častá nastavení a Všechna
nastavení
Výběr stylu
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
některý přednastavený styl obrazu.
Nabídka nastavení:
 (Domů) > Nastavení > Styl obrazu, stiskněte
tlačítko OK, chcete-li přepnout na další dostupnou
volbu.
Stisknutím tlačítka  SETUP na dálkovém ovladači
najděte častá nastavení.
Dostupné styly obrazu
• Nápověda – Pokyny, jak instalovat kanály, třídit
kanály, aktualizovat TV software, připojit externí
zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.
• Instalace kanálů – Aktualizujte kanály nebo
proveďte zcela novou instalaci kanálů.
• Styl obrazu – Vyberte si jeden z přednastavených
stylů obrazu pro ideální sledování.
• Formát obrazu – Vyberte si jeden
• Osobní – předvolby obrazu nastavené během
prvního spuštění.
• Jasné – ideální pro sledování za denního světla
• Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
• Standardní – nejoptimálnější spotřeba energie
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hra – Ideální pro hraní her*
30
• Monitor – ideální jako počítačový monitor
Nastavení obrazu pokročilého režimu
* Styl obrazu – Styl Hra není dostupný pro některé
zdroje videa.
Nastavení barev
Vlastní styl
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého režimu
Můžete si upravit a uložit nastavení obrazu
v současně zvoleném stylu obrazu, jako např. Barva,
Kontrast nebo Ostrost.
Vylepšení barev
Obnovení stylu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Vylepšení barev
Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, přejděte
do nabídky  (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Styl obrazu, a poté stiskněte
tlačítko  Obnovit styl.
Pomocí možností Maximum, Středně,
nebo Minimum nastavte úroveň intenzity barev
a detaily v jasných barvách.
Barva, kontrast, ostrost, jas
Výběr přednastavené teploty barev
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Teplota barev
Úprava barvy obrazu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Barva
Pomocí možností Normální, Teplá, nebo Studená
nastavte teplotu barev, kterou upřednostňujete.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu barevné sytosti obrazu.
Úprava teploty barev
Úprava kontrastu obrazu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Teplota barev > Vlastní teplota barev
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Kontrast
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu kontrastu obrazu.
 (dolů) upravte
Snížením hodnoty kontrastu můžete snížit spotřebu
energie.
Vyberte možnost Vlastní nastavení v nabídce Teplota
barev a upravte teplotu barev podle svých
požadavků. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
Úprava ostrosti obrazu
Nastavení kontrastu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Ostrost
Režimy kontrastu
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
hodnotu ostrosti obrazu.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Režim kontrastu
 (dolů) upravte
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Jas
Výběrem možnosti Normální, Optimalizováno pro
obraz nebo Optimalizováno pro úsporu energie
televizor automaticky sníží kontrast pro nejlepší
spotřebu nebo nejlepší obraz nebo výběrem
možnosti Vypnuto vypněte úpravu.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) nastavte
úroveň jasu obrazového signálu.
Dynamický kontrast
Úprava jasu obrazu
Poznámka: Přílišný posun jasu od referenční
hodnoty (50) může způsobit snížení kontrastu.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Dynamický kontrast
Výběrem možnosti Maximum, Středně nebo
31
Minimum nastavte úroveň, při které televizor
automaticky vylepší detaily v tmavých, středně
tmavých a světlých oblastech obrazu.
obrazovce.
Formát obrazu
Kontrast videa, Gamma
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Formát obrazu
Kontrast videa
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Kontrast videa
Pokud obraz nevyplňuje celou obrazovku a nahoře a
dole nebo po stranách se zobrazují černé pruhy,
můžete jej upravit, aby se zobrazoval na celé
obrazovce.
Pomocí šipky  (nahoru) nebo
úroveň kontrastu videa.
Výběr jednoho ze základních nastavení pro vyplnění
celé obrazovky…
 (dolů) upravte
• Wide screen – automaticky přiblíží obraz na
širokoúhlou obrazovku.
• Vyplnit obrazovku – automaticky zvětší obraz tak,
aby vyplnil obrazovku. Zkreslení obrazu je minimální,
titulky jsou viditelné. Nevhodné pro počítač. U
některých extrémních formátů obrazu se mohou
přesto objevit černé pruhy.
• Přizpůsobit obraz – automaticky přiblíží obraz, aby
bez zkreslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět
černé pruhy. Není podporován PC vstup.
Gama
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Gamma
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
nelineární nastavení svítivosti a kontrastu obrazu.
• Původní – zobrazí původní formát vstupního
obrazu.
Super rozlišení
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Super rozlišení
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Formát obrazu > Pokročilé
Ruční formátování obrazu…
Výběrem možnosti Zapnuto nastavíte mimořádnou
ostrost v okrajích linií a detailech.
• Posun – výběrem šipek obraz posunete. Posouvat
můžete pouze zvětšený obraz.
• Zvětšení – výběrem šipek obraz přiblížíte.
• Roztáhnout – výběrem šipek obraz svisle nebo
vodorovně roztáhnete.
• Zrušit – výběrem se vrátíte k formátu před
započetím úprav.
Vyčištění obrazu
Redukce šumu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Redukce šumu
Výběrem možnosti Maximum, Středně nebo
Minimum můžete nastavit úroveň redukce šumu ve
videoobsahu.
Šum je nejvíce zřetelný v pomalu se pohybujících
bodech obrazu na obrazovce.
Rychlá nastavení obrazu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Rychlá nastavení obrazu
• Během první instalace jste provedli základní
nastavení obrazu v několika jednoduchých krocích.
V nabídce Rychlé nastavení obrazu můžete tato
nastavení upravit.
• Vyberte požadované nastavení obrazu a přejděte
k další položce.
• Než začnete, nejprve zkontrolujte, zda televizor
dokáže naladit televizní kanál nebo zobrazit program
z připojeného zařízení.
Redukce MPEG artefaktů
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Nastavení pokročilého
režimu > Redukce MPEG artefaktů
Výběrem možnosti Maximum, Středně
nebo Minimum můžete nastavit různé stupně
vyhlazení kompresního artefaktu v digitálním
videoobsahu.
Kompresní artefakty MPEG se většinou zobrazují jako
malé bloky nebo zubaté okraje v obrazech na
32
Nastavení zvuku
Umístění televize
Styl zvuku
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Umístění televizoru
Výběr stylu
Výběrem možnosti Na podstavci nebo Na stěně
dosáhnete nejlepší reprodukce zvuku podle
nastavení.
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
přednastavený styl zvuku.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Styl zvuku
Dostupné styly zvuku…
Pokročilá nastavení zvuku
• Původní – neutrální nastavení zvuku
• Film – ideální pro sledování filmů
• Hudba – ideální pro poslech hudby
• Hra – ideální pro hraní her
• Zprávy – ideální pro řeč
• Pokročilý režim – Vyberte tuto možnost, chcete-li
zobrazit pokročilá nastavení zvuku.
Ovládání hlasitosti
Automatická hlasitost
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Automatická
hlasitost
Výběrem možnosti Automatické vyrovnávání
hlasitosti dojde k automatickému vyrovnání náhlých
rozdílů hlasitosti. K těm může docházet při přepínání
kanálů. Vyberte možnost Noční režim , chcete-li
ztišit zvuk pro pohodlnější poslech.
Vlastní styl
V aktuálně zvoleném stylu zvuku si můžete upravit
a uložit nastavení zvuku.
Obnovení stylu
Chcete-li obnovit původní nastavení stylu, vyberte
znovu Styl zvuku a poté stiskněte tlačítko 
Obnovit styl.
Hlasitost Delta
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Hlasitost delta
Pomocí šipky  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu delta pro reproduktor televizoru.
Nastavení zvuku pokročilého režimu
Dynamický prostorový zvuk
Nastavení výstupu zvuku
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Nastavení pokročilého
režimu > Dynamický prostorový zvuk
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Výstup zvuku
Slouží k nastavení úrovně efektu prostorového zvuku
u interních reproduktorů televizoru.
Nastavení televizoru na přehrávání zvuku v televizoru
nebo připojeném v audiosystému.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
Clear dialogue
• Vyberete-li možnost TV reproduktory vypnuté,
budou reproduktory televizoru trvale vypnuty.
• Pokud vyberete možnost TV reproduktory,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
• Pokud zvolíte možnost Sluchátka, zvuk bude
přehráván prostřednictvím sluchátek.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Nastavení pokročilého
režimu > Clear dialogue
Výběrem možnosti Zapnuto lze vylepšit zvuk pro řeč.
Je ideální pro zpravodajské pořady.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, vyberte možnost Zvukový systém
HDMI. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
Ekvalizér
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Nastavení pokročilého
režimu > Ekvalizér
Pomocí šipek  (nahoru) nebo
nastavení ekvalizéru.
 (dolů) upravte
33
výstupu
Nastavení digitální výstupu
• Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru.
• Je možné nastavit kompenzaci, která vyrovnává čas,
jenž systém domácího kina potřebuje ke zpracování
zvuku a obrazu na televizoru.
• Hodnotu lze nastavit v krocích po 5 ms. Maximální
nastavení je 60 ms.
Nastavení digitálního výstupu jsou dostupná pro
výstup SPDIF a zvukové signály (optické a HDMI
ARC).
Formát digitálního výstupu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát
digitálního výstupu
Nastavení zvukového výstupu televizoru tak, aby
odpovídal možnostem zvuku připojeného systému
domácího kina.
Kanály
• Stereo: Pokud vaše zařízení pro přehrávání zvuku
nemají funkci pro zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte výstup stereo obsahu do zařízení pro
přehrávání zvuku.
• Vícekanálový: Vyberte pouze výstup zvukového
obsahu 5.1 (komprimovaný signál vícekanálového
zvuku) do zařízení pro přehrávání zvuku.
• Dolby Digital Plus: Vyberte výstup Dolby Digital Plus
nebo DTS obsahu do zařízení pro přehrávání zvuku
nebo systému domácího kina.
Televizní průvodce
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > TV průvodce
TV průvodce přijímá informace (data) od vysílacích
společností nebo z internetu. V některých regionech
a u některých kanálů nemusejí být informace pro TV
průvodce dostupné. Televizor může shromažďovat
informace TV průvodce pro kanály, které jsou
v televizoru nainstalovány. Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
- Přesvědčte se, že vaše zařízení pro přehrávání zvuku
podporují funkci Dolby Atmos.
- Výstup SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) je při
streamování obsahu Dolby Digital Plus vypnutý.
• Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
• Pokud je televizor připojen k internetu pomocí
možnosti Z internetu , lze jej nastavit tak, aby přijímal
informace TV průvodce z internetu.
Vyrovnání digitálního výstupu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Vyrovnávání
digitálního výstupu
Loga kanálů
Upravit úroveň hlasitosti zařízení, které je připojeno
k digitálnímu výstup zvuku (SPDIF) nebo HDMI.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Loga kanálů
• Výběrem možnosti Více lze zvýšit hlasitost.
• Výběrem možnosti Méně lze snížit hlasitost.
V některých zemích může televizor zobrazovat loga
kanálů. Pokud tato loga zobrazovat nechcete,
můžete je vypnout.
Zpoždění digitálního výstupu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Zpoždění
digitálního výstupu
Nastavení HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení HbbTV >
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění výstupu zvuku, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Vyberte možnost
Vypnuto, pokud je v systému domácího kina zapnuté
zpoždění zvuku.
HbbTV
Pokud televizní kanál nabízí stránky HbbTV, musíte
nejdříve zapnout možnost HbbTV v nastavení
televizoru, abyste mohli zobrazit stránky.
Posun digitálního výstupu (k dispozici, pouze pokud
je možnost Zpoždění digitálního výstupu nastavena
na Zapnuto)
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení HbbTV >
sledování HbbTV
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Zvuk > Pokročilé > Posun digitálního
Zapněte nebo vypněte funkci sledování stránek
HbbTV.
34
Funkce
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Nastavení HbbTV >
cookie HbbTV
Soubory
Zapněte nebo vypněte ukládání souborů cookie
stránek HbbTV.
Profil operátora modulu CAM
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Profil operátora modulu CAM
Zapnout funkci EasyLink
Zapnutí profilu operátora pro modul CI+ CAM pro
snadnou instalaci a aktualizaci kanálů.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná
nastavení > EasyLink > EasyLink > Zapnuto
Obecná nastavení
Ovládání zařízení kompatibilního s funkcí
HDMI CEC pomocí dálkového ovladače televizoru
Nastavení spojená s připojením
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná
nastavení > EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink > Zapnuto
Naformátovat pevný disk USB
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Naformátovat
pevný disk USB
Před nahráním kanálu musíte nastavit
a naformátovat pevný disk USB.
Poznámka:
Nastavení klávesnice USB
- Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy.
Jako příklady lze uvést: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne
všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní. Uvedené příklady značek používaných
pro funkci HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
- Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Nastavení
klávesnice USB
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapněte
televizor a připojte klávesnici USB k jednomu
z konektorů USB na televizoru. Když televizor
poprvé rozpozná klávesnici, můžete vybrat své
rozvržení klávesnice a svou volbu vyzkoušet.
Nastavení Eco
Nastavení úrovně úspory energie
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Nastavení
Eco > Úspora energie
Nastavení myši
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Nastavení myši
Výběrem možnosti Minimum, Středně nebo
Maximum můžete nastavit různé stupně nastavení
úspory energie nebo výběrem možnosti Vypnuto
můžete režim úspory energie vypnout.
Úprava rychlosti pohybu USB myši.
Připojení HDMI CEC – EasyLink
Připojte zařízení kompatibilní s funkcí HDMI CEC do
televizoru a budete je moci ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru
a připojeném zařízení musí být zapnuta funkce
EasyLink HDMI CEC.
Nastavení vypnutí obrazovky pro úsporu energie
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Nastavení
Eco > Vypnutí obrazovky
Vyberte možnost Vypnutí obrazovky a obrazovka
televizoru se vypne. Obrazovku znovu zapnete
35
libovolným tlačítkem na dálkovém ovladači.
stavu televizoru zpět na nastavení při prvním
zapnutí
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Opětovná
instalace televizoru
Nastavení časovače vypnutí televizoru
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Nastavení
Eco > Časovač vypnutí
Zadejte kód PIN a vyberte možnost Ano. Televizor se
zcela přeinstaluje. Všechna nastavení se resetují
a nainstalované kanály se nahradí. Instalace může
trvat několik minut
Pomocí šipek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hodnotu. Hodnota 0 (Vypnuto) automatické
vypnutí deaktivuje.
Po výběru možnosti Časovač vypnutí se bude
televizor automaticky vypínat, aby šetřil energii.
Nastavení regionu a jazyka
• Televizor se vypne, pokud přijímá televizní signál, ale
nebylo stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači
během 4 hodin.
• Televizor se vypne, pokud nepřijímá televizní signál
nebo nebyl vydán příkaz na dálkovém ovladači po
dobu 10 minut.
• Používáte-li televizor jako monitor nebo ke
sledování televize používáte digitální přijímač (set top
box) a nepoužíváte dálkový ovladač televizoru,
deaktivujte funkci automatického vypnutí nastavením
hodnoty na 0.
Jazyk
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk
Změna jazyka nabídky a zpráv televizoru.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
nabídky
Umístění – Doma nebo v obchodě
Nastavení upřednostněného jazyka zvuku
 (Domů) > Nastavení >
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
zvuk, sekundární zvuk
Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Umístění
• Výběr umístění televizoru
• Vyberte možnost Obchod, styl obrazu se změní na
Jasný a lze upravit konfiguraci pro obchod.
• Režim Obchod je určený k propagaci v obchodě.
Jazyk
Primární
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Konfigurace obchodu
Nastavení upřednostněného jazyka titulků
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Všechna nastavení > Konfigurace
obchodu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
titulky, sekundární titulky
Je-li televizor nastaven do režimu Obchod, můžete
zobrazit loga funkcí nebo nastavit dostupnost
konkrétní ukázky pro použití v prodejně.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor vybrané titulky zobrazí.
Primární
Resetování nastavení televizoru a opětovná
instalace televize
Nastavení upřednostněného jazyka teletextu
Resetování všech hodnot nastavení na původní
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Jazyk >
text, sekundární text
nastavení televizoru
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Tovární nastavení
Primární
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Opětovná kompletní instalace televizoru a nastavení
36
pohotovostního režimu po uplynutí daného
intervalu. Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li čas
nastaven na 0 minut, funkce časovače se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během odpočítávání resetovat.
Hodiny
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny
Automatická úprava nastavení hodin
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny >
automatických hodin
Nastavení univerzálního přístupu
Režim
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup
• Standardní nastavení pro hodiny televizoru
je Automaticky. Informace o čase pocházejí
z vysílaných informací UTC – koordinovaný světový
čas.
• Pokud nejsou hodiny správně nastavené, můžete
nastavit hodiny televizoru na možnost Podle země.
• Po zvolení možnosti Podle země můžete nastavit
čas na možnost Automaticky, Standardní čas nebo
Letní čas.
Je-li aktivní režim Univerzální přístup, mohou
televizor používat i lidé se sluchovým nebo zrakovým
postižením.
Zapnutí nastavení univerzálního přístupu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup > Univerzální
přístup > Zapnuto.
Ruční úprava nastavení hodin
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny >
automatických hodin > Ručně
Režim
Univerzální přístup pro sluchově postižené osoby
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny >
čas
Datum,
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup > Sluchově
postižení > Zapnuto
• Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově postižené
osoby.
• Po zapnutí funkce televizor na tento speciální zvuk
nebo titulky automaticky přepne (pokud jsou
k dispozici).
Chcete-li nastavit hodnoty, přejděte na předchozí
nabídku a vyberte možnost Datum a Čas.
Poznámka:
• Pokud ani jedno z automatických nastavení
nezobrazuje čas správně, můžete čas nastavit
manuálně.
• Pokud nahráváte pořady naplánované podle TV
průvodce, doporučujeme, abyste čas a datum ručně
neměnili.
Univerzální přístup pro zrakově postižené osoby
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup > Zvukový
komentář > Zvukový komentář > Zapnuto
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální
zvukový komentář popisující děj na obrazovce.
Nastavení časového pásma a posunu času pro váš
region
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny >
pásmo
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Univerzální přístup > Zvukový
komentář > Zvukový komentář > Smíšená
hlasitost, Zvukové efekty, Řeč
Časové
Vyberte některé z časových pásem.
• Výběrem možnosti Smíšená hlasitost je možné
smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukovým
komentářem. Pomocí šipek  (nahoru)
nebo  (dolů) upravte hodnotu.
• Nastavte možnost Zvukové efekty na možnost
Zapnuto a získáte doplňkové zvukové efekty
u zvukových komentářů, například stereo nebo
postupné vytrácení zvuku.
• Výběrem možnosti Řeč můžete nastavit preference
řeči na možnost Popisný nebo Titulky.
Nastavení televizoru na automatické přepnutí do
pohotovostního režimu po uplynutí daného
intervalu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Region a jazyk > Hodiny >
vypnutí.
Časovač
Nastavení televizoru na automatické přepnutí do
37
Nastavení zámku
Nastavení kódu a změna kódu
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Dětský zámek > Nastavení
kódu, změna kódu
Zadání nového kódu nebo resetování změny
kódu. Rodičovský zámek se používá k zamykání
a odemykání kanálů a programů.
Poznámka: Pokud svůj kód PIN zapomenete, můžete
aktuální kód 8888 přepsat a zadat nový kód.
Zámek pro programy
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Dětský zámek > Rodičovské
hodnocení
Nastavení minimálního věku pro sledování programů
s hodnocením.
Nastavení kódu
 (Domů) >
nastavení >
Nastavení >
Všechna
Dětský zámek >
Nastavit kód
Nastavení kódu PIN pro zamykání televizoru.
38
pro tuto síť zadávali, můžete kliknutím na
tlačítko OK vytvořit připojení okamžitě.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
12
Síť
12.1
Vytvoření připojení – WPS
Domácí síť
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Připojit do sítě > WPS
Abyste mohli využít všechny funkce televizoru Philips
Smart TV, musí být televizor připojen k internetu.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS, můžete jej
připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li ve vaší
bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
Připojte televizor do domácí sítě s vysokorychlostním
připojením k internetu. Televizor můžete k síťovému
routeru připojit bezdrátově nebo kabelem.
1 - Přejděte k routeru a stiskněte tlačítko WPS.
Během dvou minut přejděte zpět k televizoru.
2 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
12.2
Připojit do sítě
Bezdrátové připojení
Vytvoření připojení – WPS s kódem PIN
Co potřebujete
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Připojit do sítě > WPS s kódem
PIN
Chcete-li televizor připojit k internetu bezdrátově, je
nutný bezdrátový router s připojením na
internet. Použijte vysokorychlostní (širokopásmové)
připojení.
Je-li váš router vybaven funkcí WPS s kódem PIN,
můžete jej připojit přímo, bez prohledávání sítí. Jsou-li
ve vaší bezdrátové síti zařízení využívající systém
zabezpečovacího šifrování WEP, nelze použít funkci
WPS.
1 - Zapište si zobrazený osmiciferný kód PIN
a zadejte jej do softwaru routeru v počítači.
Informace o zadání kódu PIN najdete v příručce
k routeru.
2 - Výběrem možnosti Připojit vytvořte připojení.
3 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi
Pevné připojení
 (Domů) > Nastavení > Všechna nastavení
> Síť > Wi-Fi zapnuto/vypnuto
Co potřebujete
Chcete-li připojit televizor k internetu, potřebujete
síťový router s připojením k internetu. Použijte
vysokorychlostní (širokopásmové) připojení.
Vytvoření připojení
Vytvoření připojení – bezdrátové
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Připojit do sítě > Bezdrátová
1 - V seznamu nalezených sítí vyberte svou
bezdrátovou síť. Pokud se vaše síť v seznamu
nenachází, protože název sítě je skrytý (vypnuli jste
vysílání identifikátoru SSID v routeru), vyberte
možnost Přidat novou síť a zadejte název sítě sami.
2 - Podle typu routeru zadejte svůj šifrovací klíč –
WEP, WPA nebo WPA2. Pokud jste již šifrovací klíč
Vytvoření připojení
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Připojit do sítě > Kabelová
39
1 - Připojte router k televizoru síťovým kabelem
(kabelem sítě Ethernet**).
2 - Zkontrolujte, zda je router zapnutý.
3 - Televizor neustále vyhledává síťové připojení.
4 - Je-li připojení úspěšné, zobrazí se zpráva.
zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Digitial Media
Renderer (DMR). Ve výchozím nastavení z výroby je
funkce DMR zapnutá.
Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
Zapnout připojení Wi-Fi
**Abyste vyhověli nařízením EMC, používejte stíněný
kabel sítě Ethernet FTP kat. 5E.
Můžete zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi
v televizoru.
12.3
Resetovat připojení Wi-Fi Miracast
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Wi-Fi zapnuto/vypnuto
Nastavení sítě
Zobrazit nastavení sítě
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Resetovat připojení Wi-Fi
Miracast
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Zobrazit nastavení sítě
Vymažte seznam připojených a blokovaných zařízení
používaných s funkcí Miracast.
Zde si můžete zobrazit všechna aktuální nastavení
sítě. Adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost, způsob
šifrování apod.
Název televizní sítě
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Název televizní sítě
Konfigurace sítě – statická IP
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Konfigurace sítě >
Pokud se ve vaší domácí síti nachází více televizorů,
můžete jim přidělit jedinečné názvy.
Statická IP
Pokud jste pokročilý uživatel a chcete nainstalovat síť
se statickou adresou IP, nastavte televizor na
hodnotu Statická IP .
Nastavení služby Netflix
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Nastavení služby Netflix
Pomocí Nastavení služby Netflix můžete zobrazit
číslo ESN nebo neaktivní zařízení Netflix.
Konfigurace sít – konfigurace statické IP
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Konfigurace statické IP
Zobrazení dat
1 - Vyberte možnost Konfigurace statické IP a
nakonfigurujte připojení.
2 - Můžete nastavit číslo pro Adresu IP, Masku
sítě, Bránu, DNS 1 nebo DNS 2.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Zobrazení dat
Dostanete se do nastavení Zobrazení dat, v němž
můžete povolit či zakázat shromažďování dat
o prohlížení společností Inscape Data, Inc. (Inscape)
a kde získáte přístup k Zásadám ochrany soukromí
Inscape, které vysvětlují, jak jsou vaše data
o zobrazení shromažďována (pokud shromažďování
povolíte) a využívána.
Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Zapnout přes Wi-Fi (WoWLAN)
Tento televizor můžete zapnout z chytrého telefonu
nebo tabletu, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Nastavení Zapnout pomocí funkce Wi-Fi
(WoWLAN) musí být zapnuto.
Vymazat internetovou paměť
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Vymazat internetovou paměť
Digital Media Renderer – DMR
Pomocí funkce Vymazat internetovou paměť můžete
smazat svoji registraci na serveru Philips a nastavení
rodičovského hodnocení, své přihlašovací údaje
k aplikaci Videoobchod, veškeré oblíbené položky
z Galerie aplikací Philips, Internetové záložky
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Síť > Digital Media Renderer - DMR
Pokud soubory médií nelze v televizoru přehrát,
40
a historii. Interaktivní aplikace MHEG mohou
v televizoru ukládat také takzvané soubory „cookie“. I
tyto soubory budou vymazány.
41
13
13.3
Smart TV
App Gallery
Otevřete možnost App Gallery v nabídce Smart TV
a budete moci procházet aplikace, sbírku
přizpůsobených webových stránek pro použití
v televizoru.
13.1
Nastavení Smart TV
Při prvním nastavení služby Smart TV je potřeba
nakonfigurovat připojení. Přečtěte si podmínky,
vyjádřete souhlas a poté pokračujte.
Najděte si aplikaci pro videa YouTube, národní
noviny, online fotoalbum atd. Existují aplikace pro
půjčení videa z online videoobchodu a aplikace pro
sledování programů, které jste zmeškali. Pokud
v nabídce App gallery (Galerie aplikací) nenaleznete
to, co hledáte, zkuste štěstí na síti a surfujte po
internetu na televizoru.
Úvodní stránka služby Smart TV představuje vaše
spojení s internetem. Funkce Online TV vám umožní
půjčovat si filmy online, číst noviny, sledovat videa
a poslouchat hudbu, nakupovat online nebo
sledovat televizní programy, kdykoli se vám to hodí.
Hledat
Otevření služby Smart TV
Možnost Hledat umožňuje vyhledat příslušné
aplikace v App Gallery (Galerie aplikací).
Zadejte klíčové slovo do textového pole, vyberte
možnost  a stisknutím tlačítka OK začněte
vyhledávat. K vyhledávání můžete zadat názvy,
tituly, žánry a klíčová slova popisu.
Případně je možné nechat textové pole prázdné a
vyhledávat nejoblíbenější vyhledávání nebo klíčová
slova pro celou řadu kategorií. V seznamu
nalezených klíčových slov vyberte klíčové slovo a
stisknutím tlačítka OK vyhledejte položky pomocí
klíčového slova.
Chcete-li otevřít úvodní stránku služby Smart TV,
stiskněte možnost  Smart TV .
Případně můžete stisknout tlačítko  (Domů) >
Aplikace, vybrat možnost  Smart
TV a stisknout OK.
Televizor se připojí k internetu a otevře úvodní
stránku služby Smart TV. To může trvat několik
sekund.
Zavření služby Smart TV
Chcete-li zavřít úvodní stránku služby Smart TV,
stiskněte možnost EXIT.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese
odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu od
poskytovatelů služeb.
13.2
Úvodní stránka služby Smart
TV
Vaše aplikace
Aplikace se spouštějí z úvodní stránky služby Smart
TV.
Internet
Aplikace Internet slouží k otevření sítě World Wide
Web v televizoru.
V televizoru můžete zobrazit jakoukoli internetovou
stránku, ale většina z nich není upravena pro
prohlížení na televizní obrazovce.
– Některé moduly plug-in (například pro zobrazení
stránek nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
– Internetové stránky se zobrazují postupně a na
celou obrazovku.
42
14
TV na vyžádání /
Video na vyžádání
TV na vyžádání
 (Domů) > Aplikace > TV na vyžádání
Můžete sledovat televizní pořady, které jste zmeškali,
nebo sledovat televizní pořady v době, kdy se vám
to nejlépe hodí.
Video na vyžádání
 (Domů) > Aplikace > Video na vyžádání
Můžete půjčovat filmy z videopůjčovny online.
43
15
Netflix
Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu
Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí
být připojen k internetu.
Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka .
Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního
režimu televizoru.
www.netflix.com
44
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
16
Ochrana životního
prostředí
16.1
Energetický štítek EU
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na
adrese www.philips.com/TVsupport
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
16.2
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2012/19/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
45
17
17.4
Vlastnosti
Podporované rozlišení
vstupu – video
17.1
Spotřeba
Podpůrné časování
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové
stránce www.philips.com/TVsupport
Podpůrné časování videa též zahrnuje frekvenci
pole / snímkovou frekvenci 23,976 Hz, 29,97 Hz a
59,94 Hz.
Spotřeba
• Nepájení ze sítě: AC 220-240 V +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
Rozhraní HDMI
• 480i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 480p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Chcete-li získat informace o spotřebě energie,
přečtěte si kapitolu Informace o produktu .
17.2
Příjem
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
• Přehrávání analogového videa: SECAM, PAL
• Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
• Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Vstup satelitní antény: 75 Ohmů typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2150 MHz
• Rozsah vstupní úrovně: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M
symbolů, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba
polarity 14/18 V, volba pásma 22 kHz, režim Tone
Burst, el. proud LNB max. 300 mA
Komponentní, kompozitní
Kompozitní
• PAL, NTSC, SECAM
Komponentní
• 480i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 480p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 576p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
17.5
* Pouze pro DVB-T2, DVB-S2
Podporované rozlišení
vstupu – počítač
17.3
Rozlišení displeje
• 640 x 480 – 60Hz
• 800 x 600 – 60Hz
• 1024 x 768 – 60Hz
• 1280 x 800 – 60Hz
• 1280 x 960 – 60Hz
• 1280 x 1024 – 60Hz
• 1366 x 768 – 60Hz
• 1440 x 900 – 60Hz
• 1920 x 1080 – 60Hz
Úhlopříčka obrazovky
• 32PFS5803 : 80 cm / 32"
• 43PFS5803 : 108 cm / 43"
• 50PFS5803 : 126 cm / 50"
Rozlišení displeje
• 1920 × 1080
46
17.6
Zvuk
• Dynamický prostorový zvuk
• Clear Dialogue
• Funkce Smart Sound
• 5pásmový ekvalizér
• Výstupní výkon (RMS): 16 W (32") / 20 W
• Dolby® Audio
• DTS-HD (M6)
17.7
Multimédia
Připojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11n (vestavěné)
Podporované systémy souborů USB
• FAT, NTFS
Formáty přehrávání
• Video kodek: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
• Audio kodek: MP3, WAV, AAC, WMA (verze 2 až
verze 9.2), WMA-PRO (verze 9 a verze 10)
• Titulky:
– Formát: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
– Kódování znaků: UTF-8, střední Evropa a východní
Evropa (Windows-1250), azbuka (Windows-1251),
řečtina (Windows-1253), turečtina (Windows-1254),
západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazový kodek: JPEG, GIF, PNG, BMP
Certifikace Wi-Fi
Tento televizor podporuje zařízení s certifikací
Miracast.
Výkon se může lišit v závislosti na možnostech
použitého mobilního zařízení a softwaru.
17.8
Možnosti připojení
Boční strana televizoru
• Slot Common Interface: CI+ CAM
• USB 1/2 – USB 2.0
• HDMI 1 in – MHL
Zadní část televizoru
• YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
• CVBS: CVBS, Audio L/R (sdílené s YPbPr)
• Výstup zvuku – optický Toslink
• Sluchátka – stereofonní minikonektor 3,5 mm
• Síť LAN – RJ45
• Satelitní tuner
• Anténa (75 ohmů)
• HDMI 2 in – ARC –
47
18
18.2
Odstraňování
problémů
Zapnutí
Televizor se nezapne
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením minutu vyčkejte. Zkontrolujte, zda je
napájecí kabel správně zapojen. Zkuste televizor
znovu zapnout.
• Připojte televizor k jiné elektrické zásuvce a zkuste
jej znovu zapnout.
• Odpojte všechna připojená zařízení od televizoru
a zkuste jej znovu zapnout.
• Pokud svítí na televizoru kontrolka pohotovostního
režimu, televizor možná nebude reagovat na pokyny
dálkového ovladače.
18.1
Tipy
Jestli nemůžete najít řešení svého problému
s televizorem v sekci Řešení potíží, můžete použít
tlačítko  Klíčová slova v části Nápověda >
Uživatelská příručka, kde najdete potřebné informace.
Výběrem klíčového slova přejdete na nejrelevantnější
stránku uživatelské příručky.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Pokud v uživatelské příručce nenajdete odpověď,
můžete využít webovou stránku podpory společnosti
Philips.
Když televizor zapnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
- Přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport.
přepne zpět do pohotovostního režimu
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko  (Pohotovostní režim /
Zapnout) na dálkovém ovladači nebo na televizoru.
Pro více možností řešení potíží s televizorem a často
kladené dotazy (FAQ)…
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
V sekci Nápověda > Uživatelská příručka stiskněte
barevné tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte
možnost Kontaktní informace.
Přejděte
na http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/
portal/en/ModelSelect
Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu
nebo počítači
Televizor se sám vypíná
Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly
lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a
číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na
počítači. Z počítače si také můžete příslušnou
stránku Nápovědy vytisknout.
Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou
příručku), přejděte na webové
stránky www.philips.com/TVsupport
Pokud se televizor náhle sám vypne, může být
zapnuté nastavení Časovač vypnutí. Při zapnutém
nastavení Časovač vypnutí se televizor po
4 hodinách sám vypne, pokud neobdrží žádný signál
z dálkového ovladače. Chcete-li automatickému
vypínání předejít, můžete tuto funkci vypnout. V sekci
Nápověda > Uživatelská příručka stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte možnost
Časovač vypnutí.
Televizor se také automaticky vypne v případě, že po
dobu 10 minut nepřijme ani televizní signál, ani
žádný signál z dálkového ovladače.
48
Automatické aktualizace kanálů, protože je televizor
nemohl najít, přestože kanály stále existují, můžete
Automatické aktualizace kanálů vypnout.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Kanály > Instalace antény/kabelu,
Instalace satelitu* > Automatická aktualizace kanálů
18.3
Dálkový ovladač
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
• Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
• Baterie dálkového ovladače mohou být vybité.
Vyměňte baterie za nové.
* Instalace satelitu je k dispozici pouze u modelů,
které podporují funkce satelitu.
Kanál DVB-T2 HEVC
• Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T2 HEVC ve vaší
zemi, a znovu nainstalujte kanál DVB-T.
18.4
Kanály
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
18.5
kanály
• Zkontrolujte, zda byl televizor připojen pomocí
antény nebo zda používá signál poskytovatele.
Zkontrolujte kabelová připojení.
• Zkontrolujte, zda jsou v zemi, kde televizor
instalujete, dostupné digitální kanály.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správný systém DVB
(Digital Video Broadcast). Používáte-li anténu nebo
společnou anténu, zvolte možnost DVB-T (pozemní),
používáte-li služby kabelové televize s modulem
CAM, zvolte možnost DVB-C (kabelový).
• Znovu proveďte instalaci a zkontrolujte, zda jste
zvolili správnou zemi a systém.
Během instalace nebyly nalezeny žádné analogové
Satelitní
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo
instaluje stejné satelity dvakrát
Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven
správný počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak,
aby vyhledal jeden, dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
• Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže
nalézt druhý, otočte o několik stupňů anténu.
Nasměrujte anténu tak, aby přijímala nejsilnější signál
z prvního satelitu. Na obrazovce zkontrolujte
ukazatel síly signálu prvního satelitu.
• Zkontrolujte, zda jsou v možnostech nastaveny dva
satelity.
kanály
• Zkontrolujte, zda byl televizor připojen pomocí
antény. Zkontrolujte kabelová připojení.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správný systém DVB
(Digital Video Broadcast). Používáte-li anténu nebo
společnou anténu, zvolte možnost DVB-T (pozemní).
• Znovu proveďte instalaci a během instalace zvolte
možnost Digitální a analogové kanály .
Některé kanály zmizely, nemohu najít všechny nebo
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají
teprve na konci instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
Pokud používáte systém Unicable, zkontrolujte, zda
jste v nastavení systému Unicable nastavili pro každý
satelitní tuner jedinečné číslo uživatelského pásma.
Mohlo by se stát, že stejné číslo uživatelského pásma
používá jiný satelitní tuner v daném systému
Unicable.
některé dříve nainstalované kanály
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správný Seznam kanálů
nebo Seznam oblíbených kanálů, který obvykle
používáte.
• Některé kanály mohou být přemístěny nebo
dokonce odstraněny vysílací společností.
V obvyklém seznamu kanálů zkuste vyhledat ten,
který postrádáte. Pokud je kanál stále k dispozici,
můžete jej přesunou zpět do seznamu oblíbených
kanálů.
• Kanál může být ze seznamu kanálů odstraněn
během Automatické aktualizace kanálů. Tyto
automatické aktualizace jsou prováděny přes noc,
když je televizor v pohotovostním režimu.
Ze seznamu kanálů jsou odstraněny kanály, které již
neexistují, a jsou do něj přidány nové. Výjimečně
může být kanál odstraněn, protože jej televizor
nemohl najít, když kontroloval jeho existenci. Je
možné, že nevysílá v noci.
Abyste předešli odstraňování kanálů během
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu
kanálů
Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou
na svém místě, vysílací společnost mohla změnit
umístění těchto kanálů v transpondéru. Chcete-li
obnovit pozice kanálů v seznamu kanálů, zkuste
aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu.
Chcete-li odebrat satelit, je nutné znovu provést
kompletní instalaci a vybrat jiný balíček.
49
televizoru. Příjem může zhoršit špatné počasí.
• Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení z a do
vašich zařízení správně připojena.
• Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit pomocí možnosti Analogový: ruční
instalace. (Pouze pro analogové kanály)
 (Domů) > Nastavení > Instalace
kanálů > Instalace antény/kabelu > Analogový:
ruční instalace
• Zkontrolujte, zda je příchozí digitální signál
dostatečně silný. Během sledování digitálního kanálu
stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost Stav
a stiskněte tlačítko OK. Zkontrolujte Sílu signálu
a Kvalitu signálu.
Někdy je příjem nekvalitní
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně
připevněna. Silný vítr s ní může pohybovat.
• Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
18.6
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
• Zkontrolujte, zda je televizor připojen pomocí antény
nebo zda používá signál poskytovatele. Zkontrolujte
kabelová připojení.
• Zkontrolujte, zda je v nabídce zdrojů zvolen správný
zdroj/vstup. Stiskněte tlačítko  Zdroje a vyberte
potřebný zdroj/vstup.
• Zkontrolujte správné připojení externího zařízení
nebo zdroje.
• Zkontrolujte, zda není slabý příjem.
• Zkontrolujte, zda je obraz nastaven na nejnižší
hodnotu. Vyberte možnost Styl obrazu, zvolte styl
a stiskněte tlačítko OK.
 (Domů) > Nastavení > Všechna nastavení >
Obraz > Styl obrazu
• Chcete-li zkontrolovat, zda není televizor rozbitý,
zkuste přehrát video. Stiskněte tlačítko 
Nastavení > Nápověda > Zkontrolovat televizor.
Pokud zůstane video černé, zavolejte společnosti
Philips. Počkejte, až video skončí, a vyberte možnost
Kontaktní informace v nabídce Nápověda. Vytočte
telefonní číslo pro svoji zemi.
Nekvalitní obraz ze zařízení
• Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
Ujistěte se, že je výstup videa zařízení nastaven na
nejvyšší možné rozlišení, je-li to možné.
• Obnovte styl obrazu nebo změňte styl obrazu.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné
upravovat a ukládat.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Umístění
Zobrazí se reklama
Pokud se občas zobrazí propagační pruh nebo se Styl
obrazu při spuštění automaticky přepne zpět na
hodnotu Jasné, nachází se televizor v umístění
Obchod. Pro použití doma nastavte televizor na
hodnotu Doma.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Umístění
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
• Přejděte na jiné zdroje videa a poté přejděte zpět
na aktuální zdroj.
• Vyberte možnost Styl obrazu, zvolte styl a stiskněte
tlačítko OK.
 (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obraz > Styl obrazu
• Obnovte styl obrazu, vyberte znovu možnost Styl
obrazu a poté stiskněte tlačítko  Obnovit styl.
• Restartujte všechna nastavení televizoru, přejděte
do sekce  (Domů) > Nastavení > Všechna
nastavení > Obecná nastavení > Opětovná instalace
televizoru.
• Zkontrolujte připojení zařízení zdroje/vstupu.
Obraz se nevejde na obrazovku / Velikost obrazu je
špatná nebo nestabilní / Pozice obrazu je špatná
• Pokud velikost obrazu – jeho poměr stran –
neodpovídá velikosti obrazovky s černými pruhy na
vrchní a spodní či levé a pravé straně obrazovky,
stiskněte tlačítko  Formát obrazu > Vyplnit
obrazovku.
• Pokud se velikost obrazu stále mění, stiskněte
tlačítko  Formát obrazu > Přizpůsobit obrazovce.
• Pokud je obraz vzhledem k obrazovce ve špatné
poloze, zkuste zkontrolovat rozlišení signálu a typ
výstupu připojeného zařízení a stiskněte tlačítko
 Formát obrazu > Původní.
Slabý příjem
Pokud je obraz televizoru narušený nebo jeho kvalita
kolísá, může být špatný signál vstupu. Slabý digitální
signál se projeví rozpadáním obrazu na čtverečky
a jeho občasným zamrznutím. Špatný digitální signál
se zlepší mnohem rychleji než špatný analogový
signál.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
• Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
• Při používání antény mohou kvalitu příjmu ovlivnit
velké reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení,
neonové osvětlení, vysoké budovy a jiné velké
objekty. Pokuste se zlepšit příjem přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení z dosahu
50
18.7
18.9
Zvuk
USB
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
• Zkontrolujte, zda jsou zvuková nastavení televizoru
v pořádku, stiskněte tlačítko pro hlasitost  nebo
tlačítko  pro ztlumení.
• Používáte-li digitální přijímač (set-top box),
zkontrolujte, zda není hlasitost na tomto přijímači
nastavena na nulu nebo ztlumena.
• Zkontrolujte, zda je televizor – zvukový signál –
správně připojen k systému domácího kina, pokud
takový systém pro zvuk televizoru
používáte. Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI
ke konektoru HDMI ARC na systému domácího kina.
• Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen
na výstup zvuku systému domácího kina.
Z reproduktorů HTS (systému domácího kina) by měl
být slyšet zvuk.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
USB
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
• Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku. Chcete-li získat další
informace z Nápovědy, stiskněte barevné
tlačítko  Klíčová slova a vyhledejte možnost
Multimédia.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
• Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený. Tento šum se
vyskytuje v případě, že má audio- nebo videosoubor
zvuk DTS, avšak systém domácího kina není vybaven
funkcí zpracování zvuku DTS. Tento problém lze
vyřešit nastavením možnosti Formát digitálního
výstupu televizoru na možnost Stereo.
Stiskněte tlačítko  (Domů) > Nastavení >
Všechna nastavení > Zvuk > Pokročilé > Formát
digitálního výstupu
18.10
Síť Wi-Fi a Internet
Síť Wi-Fi nebyla nalezena nebo je rušena
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umožňují
bezdrátový přístup k televizoru.
• Pokud vám bezdrátová síť doma nefunguje správně,
zkuste nainstalovat kabelovou síť.
Internet nefunguje
• Je-li připojení k routeru v pořádku, zkontrolujte
připojení routeru k internetu.
18.8
Připojení k počítači a internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti
a jiných faktorech kvality signálu naleznete
v uživatelské příručce bezdrátového routeru.
• Pro router použijte vysokorychlostní
(širokopásmové) připojení k internetu.
Rozhraní HDMI
Rozhraní HDMI
• Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
• Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
DHCP
• Jestliže se připojení nezdaří, můžete zkontrolovat
nastavení DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) routeru. Hodnota DHCP by měla být
nastavena na Zapnuto.
18.11
HDMI EasyLink nefunguje
• Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují funkci
HDMI-CEC.
Nesprávný jazyk nabídky
Změňte jazyk zpět na váš jazyk.
1 - Stiskněte tlačítko  (Nastavení) a stiskněte
tlačítko  (dolů).
2 - Devětkrát stiskněte tlačítko  (vpravo)
a stiskněte tlačítko OK.
3 - Stiskněte pětkrát  (dolů) a stiskněte tlačítko
(vpravo) třikrát, vyberte svůj jazyk a stiskněte
tlačítko OK.
Nezobrazuje se ikona zvuku
• Když je připojené zvukové zařízení HDMI-CEC a vy
nastavujete hlasitost zvuku v zařízení dálkovým
ovladačem, takové chování je normální.
51

připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
• Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
19
Bezpečnost a péče
19.1
Nebezpečí poškození televizoru!
Bezpečnost
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
• Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např.
na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke
zdi nebo vhodné opoře.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt
na nábytek k televizoru.
• Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
• Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
• Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
• Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky
a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
• Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
52
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej
před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
19.2
Péče o obrazovku
Čištění
• Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám očistěte měkkým vlhkým hadříkem
a jemně je otřete. Při čištění televizoru nikdy
nepoužívejte takové látky, jako je například alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
53
Pixelová charakteristika
Tento LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet
barevných pixelů. Ačkoli míra efektivních pixelů
dosahuje hodnoty 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce neustále objevovat černé tečky nebo jasné
světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z průmyslových standardů), nikoli o závadu.
20
Podmínky používání
2018 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt uvedla na trh společnost TP Vision
Europe B.V. by TP Vision Europe B.V. nebo jedna
z jeho dceřiných společností, které se v tomto
dokumentu označují jako TP Vision, což je výrobce
daného produktu. Společnost TP Vision je
poskytovatelem záruky na televizor, k němuž byla
přibalena tato příručka. Philips a emblém štítu Philips
jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Prohlášení o shodě CE
Tímto společnost TP Vision Europe B.V. prohlašuje, že
tento televizor splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU (rádiová
zařízení), 2009/125/ES (ekodesign), 2010/30/EU
(energetické štítky) a 2011/65/ES (použití
nebezpečných látek).
Soulad se standardy EMP
Společnost TP Vision vyrábí a prodává mnoho
výrobků určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti TP Vision je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická
a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem
a příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips
www.philips.com/TVsupport jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision zaručuje,
že samotný materiál nenaruší žádné patenty USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze
vyvozovat. Společnost TP Vision neodpovídá za
žádné chyby v obsahu tohoto dokumentu ani za
problémy vzniklé v důsledku obsahu v tomto
dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích
webových stránkách podpory.
Společnost TP Vision se zavázala vyvíjet, vyrábět
a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky
na zdravotní stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že
pokud jsou její výrobky řádně používány k účelu,
k jakému byly vyrobeny, je jejich používání podle
nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost TP Vision se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti TP Vision umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
Podmínky záruky: Nebezpečí zranění, poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky!
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci
dodané s televizorem. Můžete se také podívat na
naše webové stránky www.philips.com/TVsupport
a vybrat požadovanou zemi. Jakékoli operace,
které jsou v této příručce výslovně zakázány, a
úpravy nebo montážní postupy, které v této příručce
nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za
následek zneplatnění záruky.
54
21
Autorská práva
21.1
MHL
21.5
MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti MHL, LLC.
Wi-Fi Alliance
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi jsou
registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi
Alliance.
21.2
Rozhraní HDMI
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
21.6
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
21.3
Dolby Audio
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého
D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
21.4
DTS-HD
DTS-HD® offers decoding of DTS content for up to 5.1
discrete channels with support for low bit rate and
streaming media. It supports transcoding of content
via digital output such as HDMI for playback on
legacy products.
55
22
Open Source
Otev.zdroj.kód
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
22.1
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. TTP Vision Europe B.V. tímto
nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
open.source@tpvision.com
22.2
Licence open source
e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
O licenci open source
Informace ČTI MNE týkající se zdrojového kódu částí
softwaru televizoru od společnosti TP Vision
Netherlands B.V., na které se vztahuje licence open
source.
Toto je dokument popisující distribuci zdrojového
kódu použitého v televizoru TP Vision Netherlands
B.V., který spadá pod působnost podmínek licence
typu GNU General Public License (obecná veřejná
licence neboli GPL) nebo GNU Lesser General Public
License (LGPL neboli nižší obecná veřejná licence
GPL), případně jakékoli jiné licence vztahující se na
otevřený zdrojový kód. Informace o tom, jak lze získat
kopie tohoto softwaru, naleznete v návodu k použití.
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
SPOLEČNOST TP Vision Netherlands B.V. OHLEDNĚ
TOHOTO SOFTWARU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI NEBO
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. k tomuto softwaru
neposkytuje žádnou podporu. To však nemá vliv na
vaše záruky a zákonná práva vyplývající z nákupu
výrobků společnosti TP Vision Netherlands B.V. Týká
se to pouze tohoto zdrojového kódu, který vám byl
zpřístupněn.
DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel
modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S
56
DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Mai
n%2FDownloads&page=1
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net
Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use clientside URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the “system calls” and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media
Transfer Protocol (MTP) in the form of a library
suitable primarily for POSIX compliant operating
systems. We implement MTP Basic, the stuff
proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.
Source: http://www.ijg.org/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
57
libusb
This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have
helped and continue to help with ideas,
implementation, support and improvements for
libusb.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
terms and conditions of the lvm2 license, which can
be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/M
ain_Page
mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.
Source: http://www.linuxmtd.infradead.org/index.html
libusb-compat
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/
ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4),
and more. It uses terminfo format, supports pads and
color and multiple highlights and forms characters
and function-key mapping, and has all the other
SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4
curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html
Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.
Source: http://www.kernel.org
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU
liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com
lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume
management facilities on linux.
This piece of software is made available under the
58
openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.
Source: http://www.openssl.org/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump
to run .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.
Source: http://www.denx.de
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/
samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite
of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/
uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org
SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org
uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing
and handling library written in C. uriparser is crossplatform, fast, supports Unicode and is licensed under
the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linuxng/
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widelyused Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
SQLite3 (2.12.2)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite3 license, which
can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/
wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD,
Mac OS X, and Windows with support for WPA and
WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both
desktop/laptop computers and embedded systems.
Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is
used in the client stations. It implements key
negotiation with a WPA Authenticator and it controls
the roaming and IEEE 802.11
authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/
SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/
zlib (6b)
59
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.
Source: http://www.zlib.net/
60
23
Právní omezení
ohledně využívání
služeb a/nebo
softwaru
nabízeného třetími
stranami
Služby a/nebo software nabízené třetími stranami
mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny
bez předchozího upozornění. Pokud některá z těchto
situací nastane, společnost TP Vision nenese žádnou
zodpovědnost.
61
Rejstřík
Kontrast 31
Kontrast videa 32
Kopie seznamu kanálů 18
A
Aktualizace softwaru 5
Aktualizace softwaru – Internet 5
Aktualizace softwaru – Místní aktualizace 5
Aktualizace softwaru – OAD 5
Aktualizace softwaru – USB 5
Aplikace Philips TV Remote App 10
App Gallery 42
Automatický režim hodin 37
L
Letní čas 37
Likvidace produktu 45
Loga kanálů 34
M
Miracast 9
Možnosti kanálů 19
Ú
Úspora energie 35
N
B
Data TV průvodce 34
Datum 37
Dálkový ovladač 6
Dálkový ovladač a baterie 6
Dálkový ovladač – Infračervený snímač 7
Digital Media Renderer – DMR 40
Doma nebo v obchodě 36
Dynamický kontrast 31
Nabídka digitálního výstupu 34
Nabídka Domů 30
Nabídka kontrastu obrazu 31
Nabídka nastavení sítě 40
Nabídka Nápověda 3
Nabídka Rychlá nastavení 30
Nabídka výstupu zvuku 33
Nabídka zvuku 33
Nahrávky 26
Nastavení klávesnice USB 35
Nastavení myši 35
Nastavení sítě 39
Nastavení služby Netflix 40
Název televizní sítě 40
E
O
Barva 31
Basy 33
Baterie 6
Bezpečnost a péče 52
D
Obecná nastavení 35
Oblíbené kanály 21
Oblíbený kanál, Skupina kanálů 21
Oblíbený kanál, Upravit 21
Oblíbený kanál, Vytvořit 21
Obnovení nastavení 36
Obraz, barva 31
Obraz, kontrast 31
Obraz, ostrost 31
Odemknout kanál 21
Odstraňování problémů 48
Online uživatelská příručka 3
Oprava 3
Ostrost 31
Evropské ekologické označení Eco-label 45
F
Formát digitálního výstupu 34
Formát obrazu 32
Fotografie, videa a hudba 28
G
Gama 32
H
HbbTV 34
HDMI – CEC 35
Hodiny 37
I
P
Identifikujte televizor 3
Instalace kanálu – Anténní 14
Instalace kanálu – Kabelové 14
Instalace kanálu – Satelitní 16
Pevný disk USB 35
Podpora společnosti Philips 3
Pokročilá nastavení 34
Pokročilá nastavení obrazu 31
Pokročilá nastavení zvuku 33
Posun digitálního výstupu 34
Pozastavení televizního vysílání 27
Problémy 48
Příjem 46
Připevnění na zeď 8
Připojení Miracast 10
Připojení zařízení 9
J
Jazyk titulků 36
Jazyk zvuku 36
Jazyky nabídky 36
K
Kanál, Filtr kanálů 20
Kanál, přejmenování kanálu 20
Kanály 14
Karta CI 11
Kód PIN modulu CAM 38
Konfigurace obchodu 36
Kontaktní údaje 3
R
Reproduktor TV 33
Režim kontrastu obrazu 31
Rodičovský zámek 38
62
Rodičovský zámek, nastavení kódu 38
Rodičovský zámek, změna kódu 38
Rozlišení vstupu 46
Rychlá nastavení obrazu 32
S
Síť – bezdrátová 39
Síť, bezdrátová 40
Seznam kanálů 20
Seznam zdrojů 13
Smart TV 42
Statická IP 40
Styl obrazu 30
Styl zvuku 33
Středisko péče o zákazníky 3
Super rozlišení 32
T
Teletext 22
Televizní průvodce 24
Text 22
Tlačítka na dálkovém ovladači 6
U
Umístění 36
Umístění televize 33
Univerzální přístup 37
Univerzální přístup, sluchově postižení 37
Univerzální přístup, smíšená hlasitost 37
Univerzální přístup, zvukové efekty 37
Univerzální přístup, Zvukový komentář 37
Univerzální přístup, řeč 37
Uživatelská příručka 3
V
Verze softwaru 5
Vhodnost podle věku 38
Vymazat internetovou paměť 40
Vypnout obrazovku 35
Vyrovnání digitálního výstupu 34
Vzdálenost sledování 8
Z
Zamknout kanál 21
Zapnout pomocí funkce Wi-Fi 40
Zaregistrujte televizor 3
Získat podporu 3
Zobrazit nastavení sítě 40
Zpoždění digitálního výstupu 34
Zvuk, automatická úprava hlasitosti 33
Zvuk, hlasitost delta 33
Zvukový systém HDMI 33
Č
Čas 37
Časovač 37
Časovač vypnutí 35
Časové pásmo 37
Čistý obraz, redukce šumu 32
63
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising