Philips | 24PFL4228H/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultratenký LED televizor Smart 22PFL4208H/12 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Ultratenký LED televizor Smart 22PFL4208H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
22PFL4208H/K/T
24PFL42x8H/K/T
CS Uživatelský manuál
Obsah
1
2
3
4
5
CS
Důležité informace
3
Bezpečnost
Údržba
Právní
Udržitelnost
Nápověda a podpora
3
4
5
8
9
Použití televizoru
10
Ovládacíprvky televizoru
Sledovánítelevize
Zobrazení programového průvodce
Přehrávání multimediálních souborů
Smart TV
Interaktivnítelevizor
10
12
16
18
21
23
Širší využití televizoru
24
Pozastavit TV
Nahrávání televizních pořadů
Používání služby Skype™
Hraníher
Prohlížení teletextu
Nastavení zámku a časovače
24
25
28
32
33
34
Změny nastavení televizoru
37
Obraz a zvuk
Videokanály
Nastavení satelitních kanálů
Nastaveníjazyka
Univerzální nastavení přístupu
Další nastavení
Aktualizace softwaru
Resetování všech nastavení
37
39
42
44
45
46
46
48
Připojení televizoru
49
Informace o kabelech
Připojení antény
Připojení zařízení
Připojení více zařízení
Sledování připojených zařízení
Nastavení zařízení EasyLink
Připojení k síti a Internetu
Připojení modulu CAM
(Conditional Access Module)
49
50
51
59
62
63
66
2
69
6
7
8
Řešení problémů
70
Obecné problémy
Problémy s kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
Problémy se sítí
Kontaktování společnosti Philips
70
71
71
72
73
73
74
Specifikace
75
Napájení a příjem signálu
Obraz a zvuk
Rozlišení displeje
Multimédia
Možnosti připojení
Verze nápovědy
75
75
75
76
79
79
Rejstřík
80
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj
zanikne.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!

Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Dojde-li k vylití
kapaliny na televizor nebo k vniknutí
kapaliny do televizoru, okamžitě
televizor odpojte od elektrické zásuvky.
Obraťte se na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips a nechte
televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.

Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti
otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla
ani na přímé sluneční světlo. Abyste
zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového
ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné
hořící předměty.


Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů
na televizoru.
Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody
nebo nadměrným teplotám.

Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Zkontrolujte, zda je
zástrčka napájecího kabelu řádně
vsunuta do elektrické zásuvky.
Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo
způsobit požár.

Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.

Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru.
Zajistěte volný přístup k zástrčce,
zásuvce a šňůře.
Nebezpečí poškození televizoru!

Ke zvedání a přenášení televizoru s
hmotností převyšující 25 kg jsou třeba
dvě osoby.

Při montáži stojanu k televizoru
používejte pouze dodaný stojan. Stojan
k televizoru pevně připojte. Umístěte
televizor na hladký rovný povrch, který
udrží váhu televizoru a stojanu.

Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu, který
televizor unese. Připevněte držák pro
montáž na stěnu pouze ke stěně, která
jej a televizor unese. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.

Před případným skladováním
odmontujte z televizoru stojan. Nikdy
televizor s namontovaným stojanem
nepokládejte.

Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.

Části výrobku mohou být vyrobeny ze
skla. Zacházejte s ním opatrně,
předejdete tak zranění nebo poškození.
CS
3
Čeština
1 Důležité
informace
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:

Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.

Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.

Nikdy televizor neumisťujte na vysoký
nábytek, např. na knihovnu, bez
ukotvenínábytku a televizoru ke zdi
nebo vhodné opoře.

Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí spolknutíbaterií!

Výrobek nebo dálkový ovladač může
obsahovat knoflíkovou baterii, u které
hrozí nebezpečí spolknutí. Uchovávejte
baterii vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřívání!

Nikdy televizor neumísťujte do
uzavřených prostorů. Po všech stranách
televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 4 palce nebo 10 cm
(z důvodu zajištění proudění vzduchu).
Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!

Na napájecíkabel nepokládejte
televizor ani žádné jiné předměty.

Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během
bouřky se nedotýkejte žádné části
televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké
hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty

Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5° C (41° F), vybalte
televizor a vyčkejte, dokud teplota
televizoru nedosáhne pokojové teploty.
Teprve poté televizor připojte do
elektrické zásuvky.
CS
4
Údržba
Obrazovka





Nebezpečí poškození obrazovky
televizoru! Nikdy se obrazovky
nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte
a zabraňte úderům do obrazovky
jakýmikoli předměty.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte lehkým otřením
měkkým navlhčeným hadříkem.
K čištění televizoru nikdy nepoužívejte
alkohol, chemikálie nebo čisticí
prostředky pro domácnost.
Abyste zabránili deformacím
a vyblednutí barev, otřete kapky vody
co nejdříve.
Vyhýbejte se zobrazovánístatických
obrazů. Statické obrazy jsou takové
obrazy, které zůstávají na obrazovce po
dlouhou dobu. Mezi statické obrazy
patří nabídky na obrazovce, černé pruhy,
zobrazení času atd. Pokud potřebujete
statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas, abyste zabránili poškození
obrazovky.

Umístěte televizor na místo, kde
nebude na obrazovku dopadat přímé
světlo.

Ideálnívzdálenost pro sledování
televizoru se rovná trojnásobku velikosti
úhlopříčky obrazovky. Pokud je
například úhlopříčka obrazovky
televizoru 81 cm / 32 palců, ideální
vzdálenost pro sledování je přibližně 2,5
m / 92 palců od obrazovky.

Pokud sedíte, měly by být vaše oči ve
stejné úrovni se středem obrazovky.
Umístění televizoru
Optimálního nastavenízvuku televizoru
dosáhnete také správným umístěním
televizoru (montáž na stěně nebo montáž na
stojanu).
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnosti [Nastavenítelevizoru]
> [Obecná nastavení] > [Umístění televize].
4. Vyberte možnosti [Na TV stojanu] nebo
[Upevnění na zeď] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Zamknutítelevizoru
Televizor je v oblasti základny vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington. Chcete-li televizor zabezpečit,
zakupte si samostatně prodávaný zámek
proti krádežím Kensington.
Právní
Čeština
Tipy ohledně umístění
Oznámení
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všechna
práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit
bez předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou majetkem společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo
příslušných vlastníků. Společnost TP Vision
Netherlands B.V. si vyhrazuje právo kdykoli
změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé
moduly či procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani
předpokládaná záruka.
Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nemůže být zodpovědná za žádné chyby v
tomto dokumentu ani za žádné potíže, ke
kterým dojde v důsledku obsahu tohoto
dokumentu. Chyby, které budou hlášeny
společnosti Philips, budou odstraněny a
publikovány na stránce technické podpory
společnosti Philips, jakmile to bude možné.
Záruční podmínky

Riziko poranění, poškození televizoru
nebo zrušení záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami.

Televizor a příslušenství používejte jen v
souladu s pokyny výrobce.

Symbol varování na zadní straně
televizoru označuje riziko úrazu
elektrickým proudem. Nikdy
neodnímejte kryt televizoru. V případě
servisu nebo opravy vždy kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti
Philips.
CS
5

Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy
a montážní postupy nedoporučené
nebo neschválené v této příručce ruší
platnost záruky.
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii
LCD/LED se vyznačuje vysokým počtem
barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních
pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny
nebo světlé body (červené, zelené či modré).
Jedná se o strukturálnívlastnost displeje
(nevybočující z oborových standardů), nikoli
o závadu.
Označení CE
Tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké
napětí), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU
(ROHS).
Soulad se standardy EMF
Společnost TP Vision Netherlands B.V. vyrábí
a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich výrobků
všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet všechny
standardy EMF (Electro Magnetic Field)
platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a
prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost TP Vision potvrzuje,
že pokud se s jejími výrobky správně zachází
a pokud jsou tyto výrobky používány pro
zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
CS
6
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže
předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle
jej promítnout do svých výrobků.
Otevřený zdrojový kód
Tento produkt obsahuje software
licencovaný v rámci licence s otevřeným
zdrojovým kódem. Potvrzenía texty licencí
najdete v elektronické uživatelské příručce k
produktu. Společnost TP Vision Netherlands
B.V. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne
úplnou kopii příslušného zdrojového kódu
softwarových balíčků s otevřeným kódem a
chráněných autorskými zákony, které jsou
použity v tomto výrobku, pro který je tato
nabídka vyžadována příslušnými licencemi.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od
zakoupení výrobku a je k dispozici každému,
kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat
zdrojový kód, zašlete žádost v angličtině s
číslem produktu na následujícíadresu:
"Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands."
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších
zemích.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Označení HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, přičemž v
jiných zemích světa byla registrace již vydána
nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.
DLNA® , logo DLNA a DLNA Certified®
jsou ochranné známky, značky služeb nebo
certifikační značky společnosti Digital Living
Network Alliance.
DivX® , DivX Certified® a příslušná loga jsou
ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích poboček a jsou
použity v souladu s licencí.
Certifikace DivX Certified® pro přehrávání
videa DivX® až do rozlišení HD 1080p
včetně prémiového obsahu.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního
videa vyvinutý společností DivX, LLC,
pobočkou společnosti Rovi Corporation.
Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX
Certified® ) jako přehrávač formátu DivX. Na
webových stránkách divx.com najdete další
informace a softwarové nástroje ke konverzi
souborů do formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto
zařízení certifikované pro formát DivX (DivX
Certified® ) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj
registrační kód, přejděte v nabídce nastavení
zařízení do části týkající se obsahu DivX
VOD. Další informace o dokončení
registrace naleznete na webových stránkách
vod.divx.com.
Skype je ochranná známka společnosti Skype
Limited a jejích spřízněných společností.
Finálníprodukty PlayReady
Vlastníci obsahu používají technologii pro
přístup k obsahu Microsoft PlayReady™, která
chrání jejich duševní vlastnictví včetně obsahu
podléhajícího autorským právům. Toto
zařízení používá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému technologiemi
PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení
nedokáže řádně zajistit dodržování omezení
na použití obsahu, vlastníci obsahu mohou
po společnosti Microsoft vyžadovat, aby pro
zařízení odvolal svolení k použití obsahu
chráněného technologiíPlayReady. Odvolání
by nemělo mít vliv na nechráněný obsah a
obsah chráněný jinými technologiemi pro
přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou
pro potřeby přístupu k jejich obsahu
vyžadovat upgrade technologie PlayReady.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít
přístup k obsahu vyžadujícímu daný upgrade.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
CS
7
Čeština
Ochranné známky a autorská práva
Udržitelnost
Ú spora energie
Tento televizor je vybaven funkcemi úspory
energie. Přístup k těmto funkcím získáte
stisknutím tlačítka Zelené tlačítko na
dálkovém ovladači.

Nastaveníúsporného obrazu: Můžete
použít různé kombinace nastavení
úsporného obrazu. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a vyberte možnost [Ú spora
energie]. Poté vyberte nastaveníobrazu
[Ú spora energie].

Obrazovka vypnuta: Pokud chcete
poslouchat pouze zvuk televizoru,
můžete obrazovku vypnout. Ostatní
funkce budou fungovat normálně. Při
sledování televizoru stiskněte zelené
tlačítko a vyberte možnost [Obrazovka
vypnuta].

Úsporný pohotovostní režim:
Pokročilé obvody napájení snižují
spotřebu energie televizoru na
extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo
ke ztrátě funkčnosti stálého
pohotovostního režimu.

Automatické vypnutí: Z důvodu úspory
energie můžete nastavit, aby se
televizor po určité době nečinnosti
automaticky vypínal. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a vyberte možnost
[Automatické vypnutí]. Poté zvolte
dobu, po jejímž uplynutí se má televizor
vypínat.

Vypnout neaktivní zařízení: Umožňuje
vypínání připojených zařízení
vyhovujících standardu EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control), která jsou neaktivní. Při
sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko a vyberte možnost
[Neaktivní zařízení jsou vypnuta.].
CS
8

Řízení spotřeby: Pokročilé řízení
spotřeby umožňuje snižovat spotřebu
energie televizorem. Chcete-li zjistit, jak
vaše osobní nastavení ovlivňuje relativní
spotřebu energie televizorem, stiskněte
tlačítko
a vyberte možnosti
[Nastavení] > [Sledovat demo] >
[Active Control demo].
Recyklace
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací
starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí
a zdravílidí.



stáhnout verzi této uživatelské příručky
ve formátu PDF pro tisk,
zaslat nám e-mail s konkrétním
dotazem,
chatovat online s pracovníkem
zákaznické podpory společnosti Philips
(dostupná pouze v některých zemích).
Použití průvodce připojením Philips
Tento snadno použitelný průvodce
připojením vám poskytne informace o
způsobu připojení televizoru k ostatním
zařízením. Navštivte webové stránky
http://www.connectivityguide.philips.com.
Energetický štítek
Vyhledáváníve fóru televizoru
Evropský energetický štítek informuje o třídě
energetické úspornosti produktu. Čím je
třída energetické úspornosti produktu
zelenější, tím méně energie produkt
spotřebovává.
Na tomto štítku naleznete třídu energetické
úspornosti, průměrnou spotřebu energie při
používání produktu a průměrnou spotřebu
za 1 rok. Hodnoty spotřeby energie
produktem naleznete také na webových
stránkách společnosti Philips pro svou zemi
na adrese www.philips.com/TV.
Vaše dotazy již mohly být zodpovězeny
komunitou uživatelů televizorů Philips.
Navštivte webové stránky
www.supportforum.philips.com.
Nápověda a podpora
Použití nápovědy
Kontaktování společnosti Philips
Můžete také požádat o pomoc
kontaktováním zákaznické podpory
společnosti Philips ve své zemi. Telefonní
číslo je uvedeno na letáku dodaného s tímto
produktem nebo online na adrese
www.philips.com/support.
Předtím, než se obrátíte na společnost Philips,
si poznamenejte model a sériové číslo
televizoru. Tyto informace naleznete na
zadní straně televizoru nebo na jeho obalu.
Chcete-li na obrazovce otevřít nabídku
[Pomoc], stiskněte tlačítko Modré tlačítko.
Nabídku [Pomoc] zavřete stisknutím tlačítka
.
Webové stránky společnosti Philips
Pokud v nabídce [Pomoc] na obrazovce
nenajdete požadované odpovědi, můžete se
obrátit na podporu online společnosti Philips
na stránkách www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory společnosti
Philips můžete také:

vyhledat odpovědi na časté dotazy
(FAQ),
CS
9
Čeština
Výrobek obsahuje baterie podléhající
směrnici EU 2006/66/ES, které nelze
odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdravílidí.
2 Použití
televizoru
Senzory a indikátory
Ovládacíprvky televizoru
Zadníovládacíprvky
1.
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM): Zapnutí
nebo vypnutítelevizoru.
2. CH +/-: Slouží k přepnutí na další nebo
předchozí kanál.
3.
(SOURCE): Sledování připojeného
zařízení.
4.
+/- (Hlasitost): Zvýšení nebo snížení
hlasitosti.
1. Indikátor LED pohotovostního režimu a
senzor dálkového ovladače
Indikátor LED pohotovostního režimu
informuje o přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu. Namiřte dálkový
ovladač na senzor. Mezi dálkovým
ovladačem a televizorem se nesmějí
nacházet žádné překážky.
Dálkový ovladač
1.
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM): Zapnutí
televizoru nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
2. Tlačítka pro přehrávání: Ovládání
přehrávání multimediálních souborů.
3.
SOURCE: Sledování připojeného
zařízení.
4. GUIDE: Zobrazeníprogramového
průvodce.
5. EXIT: Ukončení nabídek nebo funkcí
televizoru.
CS
10
Čeština
6.
(Domů): Otevření hlavní nabídky.
7. OK: Potvrzení zadání nebo výběru.
8. SMART TV: Přístup k funkcím Smart TV.
9.
(Navigační tlačítka): Slouží k
ovládání nabídek a výběru položek.
18. Barevná tlačítka: Výběr úloh nebo
možností.
Funkce tlačítek jsou dostupné v závislosti na
nabídce poskytovatele služeb.
19. SUBTITLE: Zapnutínebo vypnutí
zobrazení titulků.
20. 0-9(Číselná tlačítka): Výběr televizních
kanálů nebo zadání textu.
21. TEXT: Povolenínebo zakázáníteletextu.
Ovládacíprvky funkce EasyLink
10.
LIST: Přístup k seznamu televizních
kanálů.
11.
FORMAT: Změna formátu obrazu
podle zdroje obrazového signálu.
12.
INFO: Zobrazeníinformacío
aktuální činnosti.
13.
OPTIONS: Přístup k aktuálně
dostupným možnostem nabídek nastavení
obrazu a zvuku.
14.
(Zpět): Slouží k návratu na předchozí
stránku nabídky nebo k ukončení funkcí
televizoru.
15. CH +/-: Přepínání kanálů.
16. +/− (Hlasitost): Nastaveníhlasitosti.
17.
(Ztlumit): Ztlumenínebo obnovení
zvuku.
Pokud televizor připojíte k zařízením
vyhovujícím standardu HDMI-CEC, jako
například přehrávači disků Blu-ray nebo
domácímu kinu, můžete všechna tato zařízení
ovládat současně pomocí jednoho dálkového
ovladače. Stačí jen po připojení zapnout
funkci EasyLink.
Další informace o funkci Easylink naleznete
v části Připojení televizoru > Nastavení
zařízení Easylink > Ovládání zařízení (Strana
64).
Dálkový ovladač na obrazovce
Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
můžete ovládat také pomocí dalších tlačítek
dostupných prostřednictvím dálkového
ovladače na obrazovce. Ujistěte se, že je po
připojení funkce Easylink zapnuta. Další
informace o funkci Easylink naleznete v části
Připojení televizoru > Nastavení zařízení
Easylink > Ovládání zařízení (Strana 64).
Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce
1. Během sledování připojeného zařízení
stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit dálkové
ovládání], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte tlačítko na obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
CS
11
Ovládánípomocíchytrého telefonu
Pomocí aplikace „Philips MyRemote“ určené
pro chytré telefony můžete používat chytrý
telefon jako pomocný dálkový ovladač a
dokonce i jako klávesnici. Na televizoru si
můžete také prohlížet prezentaci obrázků
z chytrého telefonu.
Poznámka: Televizor a chytrý telefon musí
být připojeny k téže místní síti. Další
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Připojení k síti a Internetu
(Strana 66).
Při stahování aplikace „Philips
MyRemote“ postupujte podle těchto pokynů:
1. Aplikaci „Philips MyRemote“ stáhněte do
chytrého telefonu prostřednictvím služby
Apple App nebo Google Play.
2. Postupujte podle pokynů k používání
vybrané služby.
Sledovánítelevize
Zapnutía vypnutítelevizoru
Zapnutítelevizoru

Připojte televizor k síťové zásuvce a
zapněte hlavní vypínač.

Pokud nenítelevizor zapnutý, kontrolka
LED pohotovostního režimu nesvítí.
Stiskněte tlačítko
na televizoru.
CS
12

Pokud kontrolka LED pohotovostního
režimu svítí, stiskněte na dálkovém
ovládání tlačítko .
Poznámka: Reakci televizoru předchází
krátká prodleva.
Tip: Pokud nemůžete najít dálkový ovladač
a chcete televizor zapnout z pohotovostního
režimu, stiskněte libovolné tlačítko na
televizoru.
Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Kontrolka LED pohotovostního režimu na
televizoru se rozsvítí červeně.
Vypnutítelevizoru
Stiskněte tlačítko
na televizoru.
Kontrolka LED pohotovostního režimu
přestane svítit.
Poznámka: Ačkoli televizor spotřebovává
v pohotovostním režimu nebo po vypnutí
jen velmi malé množství energie, tato
spotřeba nenínulová. Pokud se televizor
chystáte delší dobu nepoužívat, odpojte jej
od zdroje napájení.
Automaticky vypnout
Pomocí těchto nastavení optimalizujících
energetickou účinnost televizoru, která jsou
ve výchozím nastavení aktivována, můžete
šetřit energii. Pokud uživatel po dobu čtyř
hodin neprovede žádný úkon (stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači nebo na
televizoru), televizor se automaticky přepne
do pohotovostního režimu.
Zakázáníautomatického vypnutí
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Vyberte možnost [Automatické vypnutí],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Použijte Navigační tlačítka a vyberte
možnost [0 mins]. Poté stiskněte tlačítko
OK.
Přepínání televizních kanálů
Zvýšení nebo snížení hlasitosti televizoru

Stiskněte tlačítko +/− na dálkovém
ovladači.

Stiskněte tlačítko
+/- na televizoru.
Ztlumenínebo obnoveníhlasitosti
televizoru

Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači.

Dalším stisknutím tlačítka
hlasitost
obnovíte.
Nastaveníhlasitosti sluchátek
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk] >
[Hlasitost sluch.] a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Zvolte úroveň.

Čeština
Nastaveníhlasitosti televizoru

Stiskněte na dálkovém ovladači nebo
televizoru tlačítko CH +/-.
Chcete-li zadat číslo kanálu, stiskněte
tlačítko Číselná tlačítka na dálkovém
ovladači.
Správa oblíbených kanálů
Můžete zobrazovat všechny kanály nebo
pouze seznam oblíbených kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako
oblíbený, a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přidat/odebrat
oblíbené] a stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál se označí hvězdičkou.
Chcete-li kanál odebrat ze seznamu
oblíbených, vyberte možnost
[Přidat/odebrat oblíbené] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST, poté stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
2. Výběrem možností [Seznam] > [Oblíbené]
zobrazte kanály v seznamu oblíbených kanálů.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
CS
13
Nastavení seznamů kanálů
Po nastavení kanálů můžete:

Filtrovat kanály.

Přepínat mezi kanály přijímanými
prostřednictvím antény a kabelové
televize.

Přejmenovávat kanály.

Měnit pořadí kanálů.

Uzamykat kanály.

Poslouchat digitálnírádio.
Filtrování kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
2. Stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté
vyberte možnost [Filtr].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Digi. + Analog.]: Zobrazit všechny
kanály v seznamu kanálů.

[DigitálníTV kanály]: Zobrazit pouze
digitálníkanály.

[Analogové kanály]: Zobrazit pouze
analogové kanály.

[Free + scrambled]: Zobrazit všechny
kanály v seznamu kanálů.

[Bezplatné kanály]: Zobrazit pouze
volné kanály.

[Kódované kanály]: Zobrazit pouze
kódované kanály.
Poznámka: Možnosti filtrování se mohou lišit
v závislosti na provozovateli vysílání.
Přepnutí mezi kanály přijímanými
prostřednictvím antény a kabelové televize
Během sledování televizoru můžete přepínat
mezi kanály přijímanými prostřednictvím
antény a kabelové televize.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu] >
[Připojení antény].
3. Vyberte nastavení[Anténa (DVB-T)],
chcete-li sledovat kanály přijímané
prostřednictvím antény, nebo nastavení
[Kabel (DVB-C)], chcete-li sledovat kanály
přijímané prostřednictvím kabelové televize,
a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
14
Přejmenování kanálů
Vyberete-li kanál, zobrazíse jeho název.
Název tohoto kanálu můžete změnit.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a
poté vyberte možnost
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přejm.] a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazíse klávesnice na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte jednotlivé znaky a poté stiskněte
tlačítko OK.
5. Po dokončení postupu vyberte možnost
[Dokončeno] a následným stisknutím tlačítka
OK výběr potvrďte.
Změna pořadí kanálů
Jakmile kanály nainstalujete, můžete jejich
pořadí podle potřeby měnit.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Změnit pořadí], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přesuňte zvýrazněný kanál na jiné místo a
poté stiskněte tlačítko OK.
6. Po dokončení postupu stiskněte tlačítko
OPTIONS.
7. Vyberte možnost [Ukončit změnu pořadí]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Uzamknutíkanálu
Neoprávněnému přístupu ke kanálům
můžete zabránit jejich uzamknutím.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete uzamknout, a
poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Zamknout kanál] a
stiskněte tlačítko OK.
4. Pokud budete vyzváni, zadejte kód PIN.
V seznamu kanálů bude daný kanál označen
ikonou zámku.
Sledování připojených zařízení
Chcete-li sledovat signál z externího zařízení,
musíte toto zařízení nejprve připojit k
televizoru. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení zařízení
(Strana 51).
Výběr zařízení pomocí tlačítka SOURCE
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Výběr zařízení z nabídky Domů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Zdroj], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li přidat nebo upravit připojená
zařízení, postupujte podle pokynů uvedených
v části Připojení televizoru > Sledování
připojených zařízení > Změny nastavení
zařízení (Strana 62).
Použití předvoleb obrazu a zvuku
Televizor je dodáván s předdefinovanými
nastaveními obrazu a zvuku. Tato nastavení
můžete použít nebo přizpůsobit.
Výběr preferovaných nastavení obrazu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Obrazový styl], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití individuálního
nastaveníobrazu.

[Jasné]: Nastaveníbohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.

[Přírozené]: Nastavení přirozeného
obrazu.

[Standardní]: Výchozínastavenívhodné
pro většinu prostředí a typů videa.

[Film]: Ideálnínastavenípro filmy.

[Fotografické]: Ideálnínastavenípro
fotografie.

[Ú spora energie]: Nastavení umožňující
nejvýraznější úsporu energie.
Výběr preferovaných nastavení zvuku
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Zvukový styl], a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití vlastních nastavení
zvuku.

[Originál]: Nastavenívhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.

[Film]: Ideálnínastavenípro filmy.

[Hudba]: Ideálnínastavenípro poslech
hudby.

[Hra]: Ideálnínastavenípro hry.

[Zprávy]: Ideálnínastavenípro mluvené
slovo, jako např. při sledování zpráv.
CS
15
Čeština
Tip: Chcete-li uzamknutý kanál sledovat,
musíte po zobrazenívýzvy zadat kód PIN.
Poslech digitálního rádia
Pokud jsou dostupné kanály digitálního rádia,
můžete je poslouchat. Tyto kanály jsou
automaticky instalovány při instalaci
televizních kanálů.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Zobrazí se seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnosti [Filtr] > [Rádio] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte rozhlasovou stanici a poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna formátu obrazu
Formát obrazu můžete změnit, aby
vyhovoval zdroji videa.
1. Stiskněte tlačítko
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a poté stiskněte
tlačítko OK.
Dostupnost formátů obrazu závisí na zdroji
videa:

[Automaticky vyplnit]: Upraveníobrazu
tak, aby vyplnil celou obrazovku (titulky
zůstanou viditelné). Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Automatický zoom]: Zvětšení obrazu
na celou obrazovku. Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Superzoom]: Odstranění černých
pruhů po stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD
ani u PC.

[Rozšířený obraz 16:9]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.
Nedoporučuje se u HD ani u PC.

[Širokoúhlá obrazovka]: Zobrazuje
obsah v neroztaženém širokoúhlém
formátu. Nedoporučuje se u HD ani u
PC.

[Bez měřítka]: Poskytuje maximální
rozlišení pro počítače. Dostupné, pouze
pokud je v nabídce Obraz povolen
režim PC.

[4:3]: Zobrazeníklasického formátu 4:3.
CS
16
Zobrazeníprogramového
průvodce
Jaké jsou možnosti
NonPublish
Můžete si prohlížet programové nabídky a
přehledy programů vysílaných digitálními
televizními kanály za použití programových
průvodců poskytovaných provozovateli
vysílání. Poznámka: Dostupnost
programových průvodců závisí na
provozovateli vysílání.
Programové průvodce můžete zobrazit
jedním ze dvou způsobů:

Z nabídky provozovatele vysílání

Ze sítě Internet
Informace obsažené v programovém
průvodci nemůžete zobrazit tehdy, jestliže:

věková skupina, pro niž je kanál určen,
je shodná s věkovou skupinou
nastavenou ve vašem televizoru nebo
vyšší než tato věková skupina;

kanál je uzamknut.
Z nabídky provozovatele vysílání
Výběr programového průvodce z nabídky
provozovatele vysílání
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [TV prův.].
3. Vyberte možnost [Z vysílače], poté
stiskněte tlačítkoOK.
Přístup k programovému průvodci
z nabídky provozovatele vysílání
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [TV prův.], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud spouštíte programového průvodce
poprvé, postupujte dle pokynů na obrazovce
a průvodce aktualizujte.
Ze sítě Internet
Zkontrolujte, zda je televizor připojený k
internetu prostřednictvím širokopásmového
připojení. Další informace najdete v části
Připojení televizoru > Připojení k síti a
Internetu (Strana 66).
Výběr Internetového programového
průvodce
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [TV prův.].
3. Vyberte možnost [Z internetu], poté
stiskněte tlačítko OK.
Přístup k Internetovému programovému
průvodci
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [TV prův.], poté
stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Pokud spouštíte programového
průvodce poprvé, postupujte dle pokynů na
obrazovce a průvodce aktualizujte.
Přizpůsobení Internetového programového
průvodce
Průvodce televizních programů můžete
používat k následujícím činnostem:

Plánování záznamu programů. Další
informace najdete v části Širší využití
televizoru > Nahrávánítelevizních
pořadů > Programování záznamů
(Strana 26).

Identifikace kanálů.

Nastavenídne zobrazení.

Opětovné načtení a přiblížení informací
programového průvodce.

Zobrazení informací o zabezpečení.
Poznámka: Možnosti se mohou lišit
v závislosti na informacích o programech
poskytovaných provozovatelem vysílání.
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Nahrát]: Nastavenínaplánovaného
nahrávání.

[Identifikace kanálu]: Ruční aktualizace
informacío kanálu.

[Vybrat den]: Nastavenízobrazeného
dne.

[Ruční záznam]: Nastavení ručního
nahrávání.

[Znovu načíst stránku]: Obnovení
zobrazenístránky.

[Zvětšení]: Změna přiblížení zobrazení
stránky.

[Informace o bezpečnosti]: Zobrazení
informací o zabezpečení programu.

[Obraz a zvuk]: Televizor je dodáván
s předdefinovanými nastaveními obrazu
a zvuku. Chcete-li tato nastavení použít
nebo přizpůsobit, postupujte dle
pokynů v části Použití televizoru >
Sledování televize > Použití předvoleb
obrazu a zvuku (Strana 15).

[Obrazovka vypnuta]: Pokud chcete
využívat pouze zvukové funkce
televizoru, můžete obrazovku vypnout.
Ostatnífunkce budou fungovat
normálně.
CS
17
Čeština
Přizpůsobení programového průvodce
z nabídky provozovatele vysílání
Průvodce je možné přizpůsobit tak, aby
zobrazoval následujícíinformace:

Připomínání začátků pořadů.

Zobrazení pouze vybraných kanálů.

Změna dne zobrazení.

Plánování záznamu programů. Další
informace najdete v části Širší využití
televizoru > Nahrávánítelevizních
pořadů > Programování záznamů
(Strana 26).
Poznámka: Možnosti se mohou lišit
v závislosti na informacích o programech
poskytovaných provozovatelem vysílání.
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Získat data EPG]: Aktualizace
informacív programovém průvodci.

[Změnit den]: Nastavenídne zobrazení
programového průvodce.

[Vyhledávání podle žánru]: Vyhledávání
televizních programů podle žánru.

[Všechny připomínky]: Zobrazení
seznamu všech připomenutých
programů.
Přehrávání multimediálních
souborů
Jaké jsou možnosti
V televizoru můžete přehrávat videa,
fotografie a hudbu z následujících zařízení:

Počítač připojený prostřednictvím
domácí sítě.

Zařízení USB připojené k televizoru.
Přehrávání souborů z počítače
Co je potřeba

Pevná nebo bezdrátová domácí síť
připojená ke směrovači Universal Plug
and Play (uPnP).

Volitelně: Kabel sítě LAN pro připojení
televizoru k domácísíti.

Mediální server spuštěný v počítači.

Odpovídajícínastaveníbrány firewall,
která v počítači povolujíprovoz
mediálního serveru.
Nastavení sítě
1. Připojte televizor a počítač ke stejné
domácí síti. Další informace najdete v části
Připojení televizoru > Připojení k síti a
Internetu (Strana 66).
2. Zapněte počítač a směrovač.
Poznámka:
Jestliže z důvodu vnějších elektrických
rušivých jevů (např. elektrostatického výboje)
nedojde k návratu přístroje do režimu
DLNA, je vyžadován zákrok uživatele.
Nastavenísdílenímédií
1. Chcete-li sdílet mediálnísoubory,
nainstalujte v počítači mediální server. Toto
jsou příklady některých mediálních serverů:

Počítače PC: Windows Media Player
11 (nebo vyšší) nebo TVersity

Počítače Mac: Twonky
2. Aktivujte v počítači sdílení médií
prostřednictvím mediálního serveru. Bližší
informace o způsobu nastavenímediálního
serveru naleznete na webových stránkách
mediálního serveru.
CS
18
Přehrávání souborů
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte možnost [Procházet síť], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko Tlačítka pro přehrávání,
které umožňuje ovládání přehrávání.
5. Volitelný krok: Chcete-li zvolit jiný mediální
server, vyberte možnost [Mediálníserver].
Tipy:

Chcete-li soubory filtrovat podle typu,
vyberte hornípanel.

Chcete-li procházet soubory podle
názvu alba, jména umělce nebo jiných
polí, vyberte možnost [Řadit].

Budete-li chtít vymazat seznam
mediálních serverů offline, stiskněte
tlačítko
OPTIONS, vyberte
možnost [Smazat servery offline]
a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání souborů ze zařízení USB
Pokud vlastníte úložné zařízení USB s
fotografiemi, videem nebo hudbou, můžete
tyto soubory přehrávat v televizoru.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že paměťové
zařízení USB není podporováno, ani za
jeho případné poškození či ztrátu dat.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
paměťové zařízení USB s odběrem více
než 500 mA, nezapomeňte je připojit k
externímu zdroji napájení.
Procházení obsahu zařízení USB
1. Ke konektoru USB na televizoru připojte
zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko
SOURCE, vyberte
možnost [USB] a poté stiskněte tlačítko OK .
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko Tlačítka pro přehrávání,
které umožňuje ovládání přehrávání.
5. Volitelný krok: Chcete-li zvolit jiné zařízení
USB, vyberte možnost [Zařízení USB] ve
spodní části obrazovky televizoru.
Možnosti přehrávání
Sledovánívidea
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte videozáznam a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Volitelný krok: Chcete-li přehrát všechny
videozáznamy ve složce, vyberte některý
videozáznam a vyberte možnost [Přehrát
vše].

K dalšímu nebo předchozímu
videozáznamu přejdete stisknutím
tlačítka CH+, respektive CH-.

Chcete-li přehrávání videozáznamu
pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání obnovíte dalším stisknutím
tlačítka OK.

Chcete-li přecházet dopředu nebo zpět
v intervalech po 10 sekundách, stiskněte
tlačítko
nebo .

Chcete-li vyhledávat dopředu nebo
dozadu, stiskněte tlačítko
nebo
.
Přepínat mezi různými rychlostmi
můžete opakovaným stisknutím tlačítka.

Chcete-li přehrávání videozáznamu
zastavit, stiskněte tlačítko .
Možnosti videa
Během přehrávání videozáznamu stiskněte
tlačítko
OPTIONS a poté stisknutím
tlačítka OK vyberte požadovanou možnost:

[Titulky]: Výběr dostupných nastavení
zobrazení titulků.

[Jazyk titulků]: Vyberte jazyk titulků
(pokud jsou k dispozici).

[Znaková sada]: Výběr správné znakové
sady pro zobrazení titulků.

[Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku.

[Opakovat]: Vyberte možnost
[Opakovat], chcete-li soubor
s videozáznamem přehrávat opakovaně,
nebo [Přehrát jednou], chcete-li
soubor s videozáznamem přehrát
jedenkrát.

[Mediálníserver]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediálníserver.

[Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Aktivace nebo deaktivace přehrávání
souborů s videozáznamy v náhodném
pořadí.

[DivX® VOD]: Zobrazení kódů pro
registraci a zrušení registrace DivX pro
tento televizor.
Poznámka:
Informace o videozáznamu (například
o pořadí v seznamu, době trvání, názvu nebo
datu) zobrazíte výběrem videozáznamu a
následným stisknutím tlačítka
INFO.
Chcete-li tyto informace skrýt, stiskněte
tlačítko
INFO znovu.
Poslech hudby
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte skladbu a stiskněte tlačítko OK.
3. Volitelný krok: Chcete-li přehrát všechny
skladby ve složce, vyberte některou skladbu
a poté vyberte možnost [Přehrát vše].

K další nebo předchozí skladbě přejdete
stisknutím tlačítka CH+, respektive
CH-.

Chcete-li přehrávání skladby pozastavit,
stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání obnovíte dalším stisknutím
tlačítka OK.

Chcete-li přecházet dopředu nebo zpět
v intervalech po 10 sekundách, stiskněte
tlačítko
nebo .

Chcete-li vyhledávat dopředu nebo
dozadu, stiskněte tlačítko
nebo
.
Přepínat mezi různými rychlostmi
můžete opakovaným stisknutím tlačítka.

Chcete-li zastavit přehrávání hudby,
stiskněte tlačítko .
Možnosti přehrávání hudby
Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté stisknutím tlačítka OK
vyberte požadovanou možnost:

[Opakovat]: Výběrem možnosti
[Opakovat] nastavíte opakované
přehrávání alba nebo skladby.
Vyberete-li možnost [Přehrát jednou],
skladba se přehraje jednou.
CS
19
Čeština
Tipy:

Chcete-li soubory filtrovat podle typu,
vyberte hornípanel.

Chcete-li procházet soubory podle
názvu, data nebo jiných polí, vyberte
možnost [Řadit].

[Mediálníserver]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediálníserver.

[Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Aktivace nebo deaktivace přehrávání
skladeb v náhodném pořadí.
Poznámka:
Informace o skladbě (například název, jméno
interpreta nebo dobu trvání) zobrazíte
výběrem skladby a následným stisknutím
tlačítka
INFO.
Chcete-li tyto informace skrýt, stiskněte
tlačítko
INFO znovu.
Zobrazenífotografií
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte miniaturnínáhled fotografie a
poté stiskněte tlačítkoOK.
Spuštění prezentace
Je-li ve složce obsaženo více fotografií,
vyberte některou fotografii a poté stiskněte
tlačítko [Prezentace].

K další nebo předchozí fotografii
přejdete stisknutím tlačítka CH+,
respektive CH-.

Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít
fotografii, stiskněte tlačítko
LIST
nebo .
Možnosti přehrávání prezentace
Během přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko
OPTIONS a poté stisknutím
tlačítka OK vyberte požadovanou možnost:

[Náhodné přehrávánívypnuto] /
[Náhodné přehrávání zapnuto]:
Aktivace nebo deaktivace náhodného
zobrazení obrázků v prezentaci.

[Opakovat]: Vyberte nastavení
[Opakovat], chcete-li prezentaci
sledovat opakovaně, nebo nastavení
[Přehrát jednou], chcete-li ji sledovat
pouze jedenkrát.

[Doba prezentace]: Nastavenídoby
zobrazení každé fotografie v prezentaci.

[Přechody prezentace]: Nastavení
přechodu mezi fotografiemi.

[Mediálníserver]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediálníserver.
CS
20
Přehrávání obsahu DivX® VOD
(Video On Demand)
Tento televizor má certifikaci DivX
Certified(R) a přehrává obsah DivX
Video-On-Demand ve vysoké kvalitě.
Chcete-li přehrávat videozáznamy ve
formátu DivX VOD z videopůjčovny nebo
z počítače, je nezbytné v televizoru nejprve
aktivovat funkci DivX VOD. Aktivace funkce
DivX VOD v televizoru je bezplatná.
Registrace televizoru
Pokud televizor ještě není aktivován, při
spuštění přehrávání videozáznamu ve
formátu DivX se na obrazovce zobrazí
registrační kód DivX potřebný k aktivaci
tohoto televizoru.
Registraci provedete následovně.
1. Jestliže se na obrazovce televizoru zobrazí
8- nebo 10místný registrační kód, tento kód
si zapište a přejděte na adresu
http://vod.divx.com.
2. Do počítače stáhněte software přehrávače
DivX a nainstalujte jej.
3. Spusťte software přehrávače DivX a
vytvořte si účet DivX: klikněte na položku
VOD > Create a DivX Account (Vytvořit
účet DivX).
4. V přehrávači DivX zaregistrujte televizor
prostřednictvím registračního kódu
z obrazovky: klikněte na položku VOD >
Register a DivX Certified Device (Registrace
zařízení s certifikátem DivX).
5. Po zobrazení výzvy stáhněte a uložte
registrační video na jednotku USB flash nebo
na připojený mediální server.
6. Přejděte k televizoru a spusťte registrační
video. Proces registrace a aktivace formátu
DivX v televizoru je nyníkompletní.
Podrobné pokyny naleznete na webové
stránce DivX.
Zrušení registrace tohoto televizoru:
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte možnost [Procházet USB], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte
možnost [DivX® VOD] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Jaké jsou možnosti
NonPublish
Internetové aplikace, což jsou webové
stránky speciálně upravené pro televizor, lze
používat k následujícím činnostem:

Čtení novinových titulků

Sledování a půjčování videí

Sledování předpovědi počasí

sledování zmeškaných televizních
programů.
Další informace o službách Smart TV
naleznete na stránkách fóra Smart TV na
adrese www.supportforum.philips.com.
Poznámka:

Dostupnost služeb a aplikací Smart TV
se v jednotlivých zemích liší.

Dostupnost aplikacípro sledování
zmeškaných programů a dostupnost
televizních programů pro tyto aplikace
se liší v závislosti na nastavení země v
televizoru. Chcete-li zjistit, které
televizníprogramy jsou dostupné,
otevřete v dané aplikaci programového
průvodce.

Služba Smart TV zobrazuje vždy pouze
jednu stránku v režimu celé obrazovky.

Některé webové stránky se nemusí
správně zobrazovat. Funkce vyžadující
zásuvné moduly nemusíbýt dostupné.

Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nenese odpovědnost za obsah a kvalitu
obsahu poskytovaného poskytovateli
obsahu služeb.
Co je potřeba
1. Připojte televizor k Internetu
prostřednictvím domácí sítě.
2. V televizoru nastavte službu Smart TV.
3. Volitelný krok: V počítači se zaregistrujte u
společnosti Philips, začněte využívat
exkluzivní výhody a získávejte nejnovější
informace o produktu. Zaregistrovat se
můžete kdykoli.
Připojení televizoru k Internetu
1. Připojte směrovač v domácí síti k
vysokorychlostnímu připojení k internetu.
2. Zapněte směrovač.
3. Nainstalujte síť. Další informace najdete
v části Připojení televizoru > Připojení k síti
a Internetu (Strana 66).
Spuštění služby Smart TV
1. Stiskněte tlačítko SMART TV.
Zobrazíse podmínky používání.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
dokončete registraci.
Poznámka: Při prvním spuštění služby Smart
TV se zobrazídotaz, zda chcete povolit
rodičovský zámek, abyste mohli zamknout
aplikace pro dospělé. Pokud aplikace pro
dospělé zamknete, reklamy a webové
stránky, které nejsou službě Smart TV
přizpůsobeny, zůstanou přístupné.
CS
21
Čeština
Smart TV
Přístup k aplikacím Smart TV
K aplikacím můžete přistupovat
prostřednictvím úvodní stránky služby Smart
TV. Ikony na této stránce představujíaplikace
nainstalované v televizoru.
Chcete-li spustit aplikaci, vyberte ji a poté
výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Přidání aplikací
1. Vyberte možnost [Galerie App] a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte aplikaci a poté ji stisknutím tlačítka
OK přidejte na úvodní obrazovku.
3. Aplikaci přidejte podle pokynů na
obrazovce.
Tipy:

Můžete vyhledávat aplikace dostupné v
jiných zemích.

Na domovskou stránku služby Smart
TV se vrátíte stisknutím tlačítka
LIST.
Poznámka: Služby Smart TV se aktualizují
automaticky. Chcete-li zobrazit nejnovější
aktualizace, v nabídce [Galerie App] vyberte
možnost [Vše] a poté ji změňte na [Nové].
Přístup k webovým stránkám
1. Vyberte internetovou aplikaci a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte pole webové adresy a stiskněte
tlačítko OK.
Na obrazovce se objevíklávesnice.
3. Jednotlivé znaky adresy webových stránek
zadejte tím, že je vyberete a poté vždy
stisknete tlačítko OK.
Tip: K zadání webové adresy můžete také
použít tlačítko Číselná tlačítka na dálkovém
ovladači televizoru.
Zvětšení stránky
Chcete-li zobrazení webové stránky přiblížit
nebo oddálit, postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté
vyberte možnost [Zvětšení].
2. Pomocí posuvníku nastavte zvětšení.
3. Pomocí tlačítka Navigační tlačítka můžete
přeskakovat mezi zvýrazněnými položkami a
procházet internetovou stránku.
CS
22
Posouvánístránek
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
a
můžete webovou stránkou procházet
nahoru a dolů.
Znovu načíst stránku
Pokud se stránka nenačte správně, stiskněte
tlačítko
OPTIONS a poté vyberte
možnost [Znovu načíst stránku].
Zobrazení informací o zabezpečení
Chcete-li zobrazit informace o zabezpečení
stránky, stiskněte tlačítko
OPTIONS a
poté vyberte možnost [Informace o
bezpečnosti].
Možnosti služby Smart TV
Smazání paměti služby Smart TV
Paměť služby Smart TV můžete zcela
vymazat, a odstranit tak oblíbené položky,
rodičovský zámek, hesla, soubory cookie a
historii.
Varování: Tato možnost úplně smaže paměť
služby Smart TV. Budou odstraněna také
nastaveníostatních interaktivních aplikací,
jako je DTVi (Digital TV interactive).
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku [Nastavení] >
[Nastavení sítě].
3. Vyberte možnost [Smazat internetovou
paměť], poté stiskněte tlačítko OK.
Půjčování videa online
Co je potřeba
Zkontrolujte, zda je televizor připojený k
internetu prostřednictvím širokopásmového
připojení. Další informace najdete v části
Připojení televizoru > Připojení k síti a
Internetu (Strana 66).
Přístup k videopůjčovně
1. Stiskněte tlačítko SMART TV.
2. Otevřete možnost [Galerie App], abyste
mohli vyhledat aplikace videopůjčoven
dostupné ve vaší zemi.
3. Vyberte půjčovnu a výběr potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Do hlavní nabídky je přidána ikona vybrané
videopůjčovny.
4. Chcete-li získat přístup k půjčovně,
vyberte její ikonu a stiskněte tlačítko OK.
Interaktivnítelevizor
Jaké jsou možnosti
Interaktivní televizor umožňuje prohlížení
dalších informací a stránek se zábavou od
provozovatelů digitálního televizního vysílání.
Přímým ovládáním digitálního obsahu se
můžete ponořit do skutečně interaktivního
prostředí.
Pozn.: Tato funkce neumožňuje stahování
souborů do televizoru.
Provozovatelé vysílání používají různé
interaktivníteleviznísystémy:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)

iTV (Interactive TV – MHEG)

MHP (Multimedia Home Platform)

DTVi (Digital TV interactive)
Informace o tom, který interaktivnísystém je
ve vaší zemi dostupný, naleznete na
webových stránkách provozovatele vysílání.
Co je potřeba
K používání této služby jsou zapotřebí:

Digitálníkanály s interaktivními službami.

Pevná nebo bezdrátová domácí síť
připojená ke směrovači typu Universal
Plug and Play (uPnP).
Informace o připojení k síti najdete v části
Připojení televizoru > Připojení k síti a
Internetu (Strana 66).
Přístup k interaktivním funkcím
televizoru
Kanály, jež nabízejí interaktivní služby, můžete
rozpoznat podle zprávy, která vás vyzývá ke
stisknutí tlačítka Červené tlačítko nebo OK
umožňujícího přístup k interaktivnímu
programu.
1. Přepněte na digitální kanál s interaktivními
službami.
Během načítání aplikace se zobrazuje blikající
symbol. Po načtení aplikace se zobrazí ikona.
2. Stisknutím tlačítka Červené tlačítko nebo
OK spustíte interaktivníaplikaci.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
použijte dálkový ovladač k procházení
interaktivními stránkami.
Příklady interaktivních činností:

Informace o televizních programech

Kvízy a soutěže

Hraníher

Nakupováníonline

Platby za video na požádání (VOD)

Hlasování

Chat
CS
23
Čeština
Zapůjčení videa
Chcete-li si zapůjčit video a sledovat je, řiďte
se pokyny na obrazovce.
1. Otevřete aplikaci videopůjčovny. Zřejmě
bude nutné se zaregistrovat nebo přihlásit.
2. Vyberte video.
3. Zaplaťte online.
4. Začněte sledovat video.
3 Širší využití
televizoru
Pozastavit TV
Jaké jsou možnosti
Pokud při sledovánídigitálního kanálu
potřebujete přijmout telefonní hovor nebo si
dát přestávku, můžete vysílání pozastavit.
Vysílání se uloží na pevný disk USB připojený
k televizoru. Přehrávání programu můžete
kdykoli obnovit.
Poznámka:

Program můžete pozastavit maximálně
na 90 minut.

Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
uloženému na pevném disku USB
nebude možný přístup z jiného
televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
Poznámka:

Ujistěte se, že je televizor i pevný disk
USB vypnutý.

Během formátování pevného disku USB
nepřipojujte k televizoru žádná další
zařízení USB.
Co je potřeba


Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
kanály. Další informace najdete v části
Změny nastavení televizoru >
Videokanály > Automatické nastavení
(Strana 39).
Připojte pevný disk kompatibilní s
rozhraním USB 2.0 o minimální kapacitě
4 GB a minimální přenosové rychlosti
30 Mb/s. Chcete-li získat optimální
možnosti, použijte pevný disk o
kapacitě 32 GB.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li televiznívysílánípozastavit, musíte
k televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS nebo FAT32 a
pokus zopakujte.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk USB
není podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku USB.
CS
24
1. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Máte-li v úmyslu připojit
k televizoru další zařízení USB, připojte pevný
disk USB prostřednictvím rozbočovače USB.
2. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externízdroj napájení).
3. Přepněte na digitální televizní kanál.
4. Stisknutím tlačítka
zahajte formátování
pevného disku USB.
5. Postup formátování dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud nenítento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
Nahrávánítelevizních
pořadů
Čeština
Pozastavení živého televizního
vysílání
Jaké jsou možnosti
1. Během sledovánídigitálního kanálu
stiskněte tlačítko
a pozastavte tak
televiznívysílání.
2. Stisknutím tlačítka
můžete pokračovat
ve sledování.
Na stavovém panelu se zobrazujínásledující
časové indikátory:
A. Pokud je program pozastavený poprvé.
B. Kde se pozastavený program v danou
chvíli přehrává.
C. Kde se živý program v danou chvíli
přehrává.

Chcete-li sledovat uložené vysílání,
stisknutím tlačítek
a
můžete
vyhledávat vzad nebo vpřed.

Chcete-li změnit rychlost přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko
nebo
.

Chcete-li sledovat živé televizní vysílání,
stiskněte tlačítko .
Poznámka: Probíhá-li záznam, nemůžete
pozastavit televiznívysílání.
Vysílání uložené na pevném disku USB,
pokud provedete některou z následujících
akcí:

Odpojenípevného disku USB.

Zahájenízáznamu televizního programu.

Spuštění služby Smart TV.

Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu.

Přepnutí na jiný kanál.

Přepnutí zdroje na sledování
z připojeného zařízení – přehrávače
disků Blu-ray nebo digitálního přijímače.
Pokud dokáže televizor využívat programové
průvodce, můžete zaznamenávat televizní
pořady na pevný disk USB. Zaznamenávat
můžete jak aktuální televizní programy, tak i
nadcházejícítelevizníprogramy.
Poznámka:

Záznam je podporován pouze v zemích,
kde je k dispozici programový
průvodce.

Ve Skandinávii poskytuje televizor při
nahrávání televizních programů
omezenou podporu titulků.
Co je potřeba


Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
televizní kanály, jako např. vysílání DVB.
Další informace najdete v části Změny
nastavenítelevizoru > Videokanály >
Automatické nastavení(Strana 39).
Připojte pevný disk kompatibilní
s rozhraním USB 2.0 o minimální
kapacitě 32 GB a minimální přenosové
rychlosti 30 Mbit/s. Chcete-li získat
optimální možnosti, použijte pevný disk
o kapacitě 250 GB. Tentýž pevný disk
USB můžete použít k záznamu i
pozastavování televizních pořadů.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li zaznamenávat televizní pořady,
musíte k televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS nebo FAT32 a
pokus zopakujte.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk USB
není podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.
CS
25

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku USB.

Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
uloženému na pevném disku USB
nebude možný přístup z jiného
televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
Poznámka:

Ujistěte se, že je televizor i pevný disk
USB vypnutý.

Během formátování pevného disku USB
nepřipojujte k televizoru žádná další
zařízení USB.
Spuštění nahrávání
Jednodotykové nahrávání
Záznam programu, který právě sledujete,
můžete spustit stisknutím jediného tlačítka.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
Nahráváníse okamžitě zahájí. Zobrazí se
místní okno, v němž naleznete informaci o
času ukončení programu.
2. Volitelný krok: Pomocí tlačítka Navigační
tlačítka označte čas ukončení záznamu.
3. Vyberte možnost [Potvrdit], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko
.
Poznámka:

Po dobu záznamu nemůžete přepínat
televizníkanály ani pozastavit televizní
vysílání.

Jestliže není programový průvodce k
dispozici, je pro záznam nastaven
výchozí čas 30 minut. Toto nastavení
můžete kdykoli upravit.
Programování záznamů
1. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Máte-li v úmyslu připojit
k televizoru další zařízení USB, připojte pevný
disk USB prostřednictvím rozbočovače USB.
2. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externízdroj napájení).
3. Přepněte na digitální televizní kanál.
4. Stisknutím tlačítka
zahajte formátování
pevného disku USB.
5. Postup formátování dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud nenítento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
CS
26
Zobrazeníinformacío programu
V závislosti na stavu programu můžete tento
program začít sledovat nebo můžete
naprogramovat jeho záznam.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku [TV prův.].
3. Vyberte kanál a program a poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazíse informace o programu.
Poznámka: Pokud záznam naprogramujete
na dobu své nepřítomnosti, nezapomeňte
ponechat televizor v pohotovostním režimu
a pevný disk USB zapnutý.
Sledovánínahrávek
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam v seznamu a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nahrávka se začne přehrávat.
Řazení záznamů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse seznam nahrávek.
3. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
4. Vyberte řazení podle názvu, data, data
ukončení platnosti nebo typu a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka:

Pokud provozovatel vysíláníomezuje
dobu, po kterou lze nahrávky od chvíle
vysílání programu přehrávat, seznam
nahrávek uvádí počet dní do doby, kdy
platnost nahrávky vyprší.

Pokud platnost nahrávky vypršela nebo
pokud provozovatel vysíláníomezuje
přehrávání, nahrávku nelze přehrát.

Pokud naplánovanému nahrávání
zabráníprovozovatel vysílánínebo
pokud k nahrávánípodle plánu nedojde,
označí se v seznamu nahrávání jako
[Operace selhala].
Odstranění záznamů
Podle potřeby můžete zobrazit seznam
všech záznamů a zbývající místo na pevném
disku USB. Místo na disku můžete uvolnit
odstraněním záznamů.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam a poté vyberte možnost
[Odebrat].
CS
27
Čeština
Plánovánínahrávánítelevizního vysílání
Můžete naplánovat nahrávání televizního
programu, který se bude vysílat dnes nebo v
následujících osmi dnech. Pokud nejsou
informace obsažené v programovém
průvodci k dispozici, můžete také plánovat
časovaný záznam, který nenípropojen s
žádným programem.
1. Stiskněte tlačítko
a poté vyberte [TV
prův.].
2. Vyberte kanál a program, který chcete
nahrát.
3. Volitelný krok: Pokud chcete zaznamenat
program, který se bude vysílat některý jiný
den, stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte
možnost [Změnit den] a zvolte jiný den.
4. Vyberte možnost [Nahrát].
Zobrazí se překryvné okno.
5. Prostřednictvím možností Číselná tlačítka
a Navigační tlačítka vyberte a upravte
podrobnosti záznamu.
6. Vyberte možnost [Potvrdit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna naplánovaného záznamu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam naplánovaných záznamů.
3. Vyberte záznam a poté vyberte možnost
[Upravit čas].
4. Podle potřeby upravte čas záznamu a
vyberte možnost [Potvrdit].
Zrušení naplánovaného nahrávání
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam a poté možnost
[Odebrat].
Naplánovaný záznam se zruší.
Používání služby Skype™
Jaké jsou možnosti






Pomocí služby Skype můžete bezplatně
hovořit s kteroukoli osobou kdekoli na
světě.
Služba umožňuje také levné volání na
pevné telefonnílinky a mobilnítelefony.
K používání služby Skype je potřebná
registrace. Navštivte stránky
www.skype.com.
Můžete se účastnit v telefonických
konferencích.
Umožňuje odesílání a přijímání zpráv
hlasové pošty.
Umožňuje přesměrování hovorů.
Podporuje provádění správy stavu
online připojení, informací o aktuální
náladě a informací obsažených v profilu.
Co je potřeba

Televiznívideokamera Philips
PTA317/00 (prodávaná samostatně)
s vestavěným mikrofonem. Další
informace najdete v části Připojení
televizoru > Připojení dalších zařízení
> Kamera pro videohovory (Strana
61).

Připojeník internetu.

Pevná nebo bezdrátová domácí síť.
Informace o připojení k síti najdete
v části Připojení televizoru > Připojení
k síti a Internetu (Strana 66).

Účet uživatele služby Skype. Účet
uživatele služby Skype můžete vytvořit
v tomto televizoru nebo ze svého
počítače.
Tip: Máte-li k tomuto televizoru připojenu
klávesnici USB, můžete zadávat text přímo ze
své klávesnice. Informace o připojení
klávesnice najdete v části Připojení
televizoru > Připojení dalších zařízení >
Klávesnice a myš (Strana 61).
Spuštění služby Skype
Poznámka:

Žádné volání na tísňové linky se službou
Skype. Služba Skype nenahrazuje
telefon a nelze ji používat pro volání na
tísňové linky.

Tento televizor se dodává
s předinstalovanou funkcí umožňující
používání služby Skype, která je
připravena k použití. K používání služby
Skype není zapotřebí instalovat nebo
stahovat žádné soubory. Službu Skype
můžete začít používat jednoduchým
připojením televiznívideokamery
Philips.
CS
28
Přihlášení k účtu
1. Stiskněte tlačítko
a poté vyberte
možnost [Skype].
2. Zadejte své [Skype Jméno] a [Heslo].
Chcete-li zadat text, vyberte jednotlivá pole
a stisknutím tlačítka OK zobrazte klávesnici
na obrazovce.
3. Vyberte možnost [Přihlásit se], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse nabídka Skype.
Tip: Pokud jste zapomněli své heslo, spusťte
službu Skype v počítači. Navštivte stránky
www.skype.com, jejichž prostřednictvím
můžete získat nové heslo.
Vytvoření účtu
Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo
potřebné k používání služby Skype, můžete si
vytvořit účet přímo z televizoru.
Správa kontaktů
Můžete přidávat a zobrazovat kontakty, které
se nacházejíve stavu online nebo offline.
Vybraný kontakt můžete také zablokovat
nebo odblokovat.
Přidání kontaktu
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Kontakty] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté
vyberte možnost [Přidat Skype kontakt]
nebo [Přidat SkypeOut kontakt].
3. Stisknutím tlačítka OK zobrazte klávesnici
na obrazovce.
4. Při zadávání podrobných údajů postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Zobrazíse seznam profilů.
5. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
OK.
Kontaktu je odeslána výzva k navázání
komunikace. Jméno kontaktu se zobrazuje ve
stavu offline, dokud příslušná osoba výzvu
nepřijme.
Přijetí výzvy k uložení mezi kontakty
Jiní uživatelé služby Skype vás mohou vyzvat
k udělení souhlasu se zařazením do jejich
seznamu kontaktů. Tuto jejich žádost, o níž
budete informováni, můžete přijmout nebo
odmítnout.
Přejmenování kontaktu
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Kontakty] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přejm.], poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Při zadávání podrobných údajů postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Blokováníkontaktu
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Kontakty] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Blok], poté stiskněte
tlačítko OK. Po zobrazenívýzvy vyberte
možnost [Ano] a poté stiskněte tlačítko OK.
Odblokováníkontaktu
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko
[Blokované kontakty].
2. Vyberte blokovaný kontakt a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Kontakt odblokujete podle pokynů na
obrazovce.
Informace o kontaktu
Chcete-li zobrazit podrobné informace
o některém kontaktu, tento kontakt vyberte.
Podrobné informace o daném kontaktu se
pak zobrazív pravé části obrazovky.
Historie kontaktů
Chcete-li zobrazit hovory, které jste
s kontaktem uskutečnili, vyberte možnost
[Historie].
Chcete-li otevřít předchozí hovory, vyberte
některý hovor a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Přihlásíte-li se prostřednictvím
tohoto televizoru ke službě Skype se
zadáním jiného uživatelského účtu, historie
předchozího účtu se vymaže.
CS
29
Čeština
1. Vyberte možnost [Nemáte Skype jméno?]
a stiskněte tlačítko OK.
2. Přečtěte si licenční ujednání s koncovým
uživatelem služby Skype, podmínky používání
služby a prohlášení o ochraně osobních
údajů. Po dokončení vyberte možnost
[Přijmout] a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zobrazenívýzvy zadejte informace
o svém jménu, jménu uživatele služby Skype,
heslu a e-mailové adrese.
4. Po dokončení vyberte možnost
[Vytvoření účtu] a stiskněte tlačítko OK.
Váš nový účet je povolen a vy jste přihlášeni.
Zobrazí-li se příslušná výzva, postupujte
podle pokynů na obrazovce a proveďte
změny zadaných údajů.
Odhlášení od služby Skype
V nabídce Skype vyberte možnost [Odhlásit
se] a poté stiskněte tlačítko OK.
Stav online
Chcete-li zjistit, zda se vybraný kontakt
nacházíve stavu online, zkontrolujte
stavovou ikonu, která je vedle tohoto
kontaktu zobrazena. Stav online se zobrazuje
také na stránce kontaktů.
Změna stavu online:
1. V nabídce Skype vyberte své jméno
uživatele služby Skype a poté stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost [Online stav], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte stav a poté stiskněte tlačítko OK.
Uskutečňování hlasových hovorů a
videohovorů
Uskutečnění hlasového hovoru
Hovory prostřednictvím služby Skype
můžete uskutečňovat také bez přenosu
obrazu.
Poznámka: Ověřte, zda je videokamera
připojena také pro hlasové hovory.
1. V hlavní nabídce Skype vyberte možnost
[Kontakty] a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost [Volat], poté stiskněte
tlačítko OK.
Možnosti hlasových hovorů
Během hovoru lze stisknutím tlačítka
OPTIONS vybírat tyto možnosti:

[Ztlumení]: Ztišení mikrofonu.

[Přidržet]: Přidržení hovoru.

[Ukončit hovor]: Ukončení hovoru.

[Telefonníklávesnice]: Přístup ke
klávesnici pro volbu kontaktů.

[Zahájit video]: Spuštění videokamery.
Uskutečnění videohovoru
Při videohovoru můžete na obrazovce
televizoru bezplatně sledovat osobu, s níž
hovoříte.
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Kontakty] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost [Videohovor], poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
30
Zobrazenína celou obrazovku
Má-li osoba, se kterou chcete hovořit,
připojenou kameru a přijme hovor, můžete
obraz z této kamery sledovat na svém
televizoru v režimu celé obrazovky. Ke
kontrole obrazu z vaší kamery, jejž naopak
sleduje osoba, se kterou hovoříte, můžete
použít malý obraz na obrazovce svého
televizoru.
1. Během hovoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Plné zobrazení], poté
stiskněte tlačítko OK.
Přiblížení a posun snímaného videa
1. Chcete-li obraz přiblížit nebo oddálit,
vyberte v režimu [Plné zobrazení] položku
[Zvětšení]+/-.
Nad snímaným videem se zobrazíikony pro
přiblížení/oddálení a posun obrazu.
2. Pomocí tlačítka Navigační tlačítka na
dálkovém ovladači můžete otáčet a naklápět
kameru.
Možnosti videohovorů
Během hovoru lze stisknutím tlačítka
OPTIONS vybírat tyto možnosti:

[Plné zobrazení]: Zobrazeníkontaktu
na celou obrazovku.

[Telefonníklávesnice]: Přístup
k volicímu číselníku.

[Přidržet]: Přidržení hovoru. Obraz
v režimu celé obrazovky se zastaví.

[Ztlumit]: Ztišení mikrofonu.

[Ukončit video]: Zastaveníodesílání
videosignálu z vaší kamery na
obrazovku osoby, s níž hovoříte.
Volání na telefonní číslo
Pomocí služby Skype můžete volat na pevné
telefonnílinky i na mobilnítelefony.
Poznámka:
Žádné volání na tísňové linky se službou
Skype. Služba Skype nenahrazuje telefon a
nelze ji používat pro volání na tísňové linky.

Přehrávání vypůjčených filmů se zastaví.
Abyste mohli pokračovat ve sledování
vypůjčeného filmu, bude muset přejít
zpět do videopůjčovny nebo do
nabídky poskytovatele televizních služeb.
Některé videopůjčovny a služby však
opětovné spuštění přehrávání filmů
neumožňují.
Správa hlasové pošty
Pokud vás někdo volá prostřednictvím služby
Skype v době, kdy se nacházíte ve stavu
offline, může vám zanechat hlasovou zprávu
ve schránce hlasové pošty služby Skype.
Hlasovou poštu můžete přijímat pouze tehdy,
máte-li pro svůj účet služby Skype aktivovánu
funkci hlasové pošty – tuto aktivaci je možno
provést pouze prostřednictvím počítače.
Přehrávání zpráv hlasové pošty
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Historie] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost [Voicemails] a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte zprávu hlasové pošty a přehrajte ji
stisknutím tlačítka OK.
Odstranění hlasové pošty
1. Vyberte zprávu hlasové pošty ze seznamu
a stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Smazáníhlasové
zprávy], poté stiskněte tlačítko OK.
2. Chcete-li hovor odmítnout, vyberte
možnost [Zamítnout] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka:
Přijmete-li hovor v době pozastavenínebo
záznamu televizního programu nebo v době
sledování vypůjčených filmů, služba Skype
přeruší probíhající činnost.

Pozastavený televizníprogram se zastaví
a data uložená v programové paměti
budou ztracena.

Záznam televizního programu se zastaví.
Po dokončení hovoru budete muset
záznam znovu spustit.
CS
31
Čeština
Abyste tyto hovory mohli uskutečňovat,
musíte si předem prostřednictvím počítače
zakoupit službu Skype Credit nebo
předplatné ke službě Skype. Další informace
najdete v části Širší využití televizoru >
Používání služby Skype > Nastavení služby
Skype. (Strana 31)
1. V nabídce Skype vyberte možnost [Hovor]
a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Výběrem možnosti [Telefonníklávesnice]
otevřete volicí číselník na obrazovce nebo
použijte Číselná tlačítka k zadánítelefonního
čísla.
3. Po dokončení vyberte možnost [Volat] a
poté zahajte hovor stisknutím tlačítka OK.
4. Volitelný krok: Chcete-li během hovoru
ztišit mikrofon, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost
[Ztlumit].
5. Chcete-li hlasový hovor ukončit, vyberte
možnost [Ukončit hovor] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Příjem hovoru
Jste-li přihlášeni ke službě Skype, budou vám
během sledování televizoru oznamovány
příchozí hovory.
1. Na obrazovce se bude zobrazovat zpráva
se jménem volajícího. Vyberte možnost
[Příjem] a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li povolit video, vyberte možnost
[Odpovědět s videem] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení služby Skype
Funkce Skype Credit
Pomocí funkce Skype Credit můžete
z televizoru uskutečňovat volání na pevné
telefonnílinky a na mobilnítelefony.
Chcete-li si službu Skype Credit zakoupit,
musíte se přihlásit ke svému uživatelskému
účtu z počítače. Částka, kterou budete mít
v rámci zakoupené služby Skype Credit
k dispozici, se po přihlášení k uživatelskému
bude zobrazovat na obrazovce televizoru.
Automatické přihlášení
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnosti [Obecná nastavení] >
[Přihlásit mne při spuštění Skype], a poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna obrázku přiřazeného k profilu
1. V nabídce Skype vyberte své jméno
uživatele služby Skype a poté stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost [Obrázek k profilu],
poté stiskněte tlačítko .
3. Vyberte obrázek, vyberte možnost [Použít]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Změna hesla pro přístup ke službě Skype
1. V nabídce Skype vyberte možnost
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost [Změnit Heslo], poté
stiskněte tlačítko .
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte své
staré a nové heslo.
4. Po dokončení vyberte možnost [Použít] a
stiskněte tlačítko OK.
CS
32
Hraníher
Jaké jsou možnosti
Na televizoru můžete hrát běžné hry
v režimu celé obrazovky
a s optimalizovanými nastaveními obrazu pro
hry.
Co je potřeba

K televizoru připojte herní konzoli. Další
informace najdete v části Připojení
televizoru > Připojení zařízení > Herní
konzola (Strana 55).
Pokud televizor herníkonzoli
automaticky přidá do nabídky Zdroj,
bude poté, co zahájíte hraní her, rovněž
použita předvolba nastavení zvuku pro
hry (týká se určitých modelů).
Zahájeníhraníher
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte herní konzoli a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. V případě potřeby vložte do herní konzole
hernídisk a vyberte hru, kterou chcete hrát.
4. Zahajte hraní hry podle pokynů na
obrazovce.
Možnosti teletextu
Nastaveníobrazu pro hraníher
Zobrazení na obrazovce televizoru je možno
optimalizovat tak, aby nedocházelo ke
zpožďování obrazu.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Hra nebo počítač] >
[Hra].
Zvuková předvolba pro hraní her
Můžete optimalizovat zvukové efekty pro
hraníher.
1. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Zvukový styl] > [Hra], poté stiskněte
tlačítko OK.
Televizor je nyní připraven ke hraní hry.
Poznámka: Jakmile hraní ukončíte, obnovte
obvyklé nastavenízvuku.
1. Během prohlížení teletextu stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte požadovanou možnost:

[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuálnístránky.

[Dvojitá obrazovka] / [Celá
obrazovka]: Aktivace nebo deaktivace
teletextu dvojité obrazovky. Dvojitá
obrazovka umožňuje zobrazit aktuální
kanál na jedné polovině obrazovky a
teletext na druhé polovině obrazovky.

[Přehled T.O.P.]: Teletextové stránky
T.O.P. (Table Of Pages) umožňují
snadno přecházet z jednoho tématu na
jiné bez zadávání čísel stránek.

[Zvětšit] / [Norm. zobrazení]:
Přiblížení stránky. Stisknutím tlačítka
Navigační tlačítka se můžete
pohybovat po zvětšené stránce.

[Odhalit]: Skrytínebo zobrazenískryté
informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.

[Opakovánípodstránek]: V případě
dostupných podstránek bude každá
automaticky zobrazena.

[Jazyk]: Přepnutí na odlišnou jazykovou
skupinu kvůli správnému zobrazení
znaků.

[Teletext 2.5]: Zobrazováníteletextu
s větším počtem barev a lepší grafikou
než u běžného teletextu. Pokud je
teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve
výchozím nastavenízapnutý.
Prohlížení teletextu
Výběr stránky
Při sledování kanálů obsahujících teletext
můžete prohlížet obsah teletextu.
1. Vyberte kanál obsahujícíteletext a
stiskněte tlačítko TEXT.
2. Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:

Zadáním čísla stránky pomocí Číselná
tlačítka.

Zobrazení následující nebo předchozí
stránky stisknutím tlačítka CH + / CH -.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
Jazyk teletextu
U digitálních televizních kanálů, jejichž
provozovatelé poskytují různé jazyky
teletextu, můžete vybrat upřednostňovaný
primárnía sekundárníjazyk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Primární
teletext] nebo [Sekundárníteletext].
4. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
33
Čeština
Nastaveníher
Podstránky
Pokud teletextová stránka obsahuje několik
podstránek, můžete prohlížet jednotlivé
podstránky za sebou. Podstránky se zobrazují
na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
Výběr provedete stisknutím tlačítka
nebo
.
Hledat
Na aktuální stránce teletextu můžete
vyhledávat uvedená slova a čísla.
1. V režimu teletextu zvýrazněte stisknutím
tlačítka OK první slovo nebo číslo.
2. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejdete na slovo nebo číslo, které se má
vyhledat.
3. Stisknutím tlačítka OK zahajte hledání.
4. Chcete-li hledání ukončit, stiskněte tlačítko
a podržte je do doby, než označení slova
nebo čísla úplně zmizí.
Digitálníteletext
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu nabízívlastnídigitálnítext nebo
interaktivní služby, můžete prohlížet digitální
teletext. Některé kanály, jako je například
BBC1, nabízejídigitálníteletext s větším
počtem interaktivních funkcí.
Poznámka: Digitálnítextové služby jsou
blokovány, pokud jsou vysílány a aktivovány
titulky. Další informace najdete v části
Změny nastavení televizoru > Nastavení
jazyka > Titulky digitálních kanálů (Strana
44).
V režimu digitálního teletextu:

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
zvolte nebo zvýrazněte položky.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
zvolte požadovanou možnost a
tlačítkem OK volbu potvrďte nebo
aktivujte.
CS
34
Nastavenízámku a
časovače
Hodiny
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy
odeslán poskytovatelem vašich televizních
služeb.
Zobrazeníhodin televizoru
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Hodiny], poté stiskněte
tlačítko OK.
Hodiny se zobrazujív pravém horním rohu
obrazovky televizoru.
Změna režimu hodin
Režim hodin lze nastavit na automatický
nebo ruční. Ve výchozím nastavení se
používá automatický režim, který hodiny
synchronizuje s časovým pásmem UTC.
Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá,
změňte režim hodin na [Ruční].
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná
nastavení].
3. Vyberte možnost [Hodiny] > [Režim
automat. hodin].
4. Vyberte možnosti [Automatický] >
[Ruční] nebo [Závisína zemi] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna časového pásma
V zemích, kde je k dispozici přenos dat
obsahujících informace o aktuálním čase,
můžete časové pásmo změnit tehdy, je-li
vybrána možnost [Režim automat. hodin] >
[Automatický] nebo [Závisína zemi].
1. V nabídce [Hodiny] vyberte položku
[Časové pásmo].
2. Vyberte své časové pásmo a poté
stiskněte tlačítko OK.
Automatické vypnutí
Po uplynutí zadané doby se televizor může
přepnout do pohotovostního režimu. Během
odpočítávání zadaného času můžete
televizor vypnout nebo můžete vynulovat
časovač automatického vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Auto vypnutí].
3. Vyberte dobu do automatického vypnutí.
Časovač automatického vypnutí lze nastavit
až na 180 minut. Chcete-li časovač
automatického vypnutí zrušit, nastavte je na
nulový počet minut.
4. Stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač
automatického vypnutí. Po uplynutízadané
doby se televizor přepne do pohotovostního
režimu.
Dětská pojistka
Děti můžete před nevhodnými televizními
pořady ochránit zamknutím televizoru nebo
zablokováním programů nevhodných do
určitého věku.
Nastavenínebo změna kódu dětského
zámku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Rodičovský zámek].
3. Zvolte položku [Nastavit kód] nebo
[Změnit kód].
4. Zadejte kód pomocíČíselná tlačítka.
Tip: Pokud zamknuté kanály otevřete ze
seznamu kanálů, budete vyzváni k zadání
kódu zámku. Pokud kód zapomenete,
zadáním „8888“ můžete přepsat všechny
existujícíkódy.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů
1. V nabídce dětské pojistky vyberte položku
[Zámek kanálu].
2. PomocíČíselná tlačítka zadejte kód
dětské pojistky.
3. Vyberte kanály, které chcete uzamknout
nebo odemknout. Zámek se aktivuje
vypnutím a opětovným zapnutím televizoru.
Poznámka:
Pokud zamknuté kanály otevřete ze seznamu
kanálů, budete vyzváni k zadáníkódu
pojistky.
CS
35
Čeština
Nastavení letního času
V zemích, kde je k dispozici přenos dat
obsahujících informace o aktuálním čase,
můžete letní čas povolit nebo zakázat tehdy,
je-li vybrána možnost [Režim automat.
hodin] > [Automatický] nebo [Závisína
zemi].
1. V nabídce [Hodiny] vyberte položku
[Letní čas].
2. Vyberte možnosti [Standardní čas] nebo
[Letní čas] a stiskněte tlačítko OK.
Ruční nastavení času televizoru
Datum a čas lze nastavit ručně. Než začnete,
nastavte režim hodin na možnost [Ruční].
1. V nabídce [Hodiny] zvolte možnost
[Datum] nebo [Čas] a stiskněte tlačítko OK.
2. Nastavte čas nebo datum pomocí funkce
Navigační tlačítka.
3. Vyberte možnost [Dokončeno], poté
stiskněte tlačítko OK.
Rodičovské hodnocení
Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval
pouze pořady s hodnocením odpovídajícím
věku vašeho dítěte. Toto omezení platí
pouze pro digitální kanály, jejichž
provozovatelé uvádíu svých programů
věkové hodnocení.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Rodičovský zámek] >
[Rodič.hodnocení].
Budete vyzváni k zadání kódu dětské pojistky.
4. Stisknutím tlačítka Číselná tlačítka zadejte
kód rodičovského zámku.
5. Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Všechny programy určené vyšší než vybrané
věkové skupině jsou zablokovány.
Informace o kódech dětské pojistky
naleznete v části Širší využití televizoru >
Nastavení zámků a časovačů > Dětská
pojistka (Strana 35).
CS
36

Obraz a zvuk
Průvodce nastavením
Nastaveníobrazu a zvuku lze vybrat pomocí
průvodce nastavením, který okamžitě ukazuje,
jak se zvolené možnosti projeví.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Rychlé
nastaveníobrazu a zvuku], a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Pokračovat], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Podle pokynů na obrazovce zvolte
preferované nastavení.

Další nastavení obrazu
Nastavení můžete změnit v nabídce Obraz.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Obrazový styl]: Výběr
předdefinovaného nastavení obrazu.

[Obnovit styl]: Obnovení dříve
vybraných nastaveníobrazu.

[Kontrast protisvětla]: Ú prava jasu
podsvícenídispleje.

[Barevný]: Ú prava sytosti barev obrazu.

[Ostrost]: Ú prava ostrosti obrazu.

[Redukce šumu]: Výběr úrovně snížení
obrazového šumu.

[Redukce MPEG artefaktů]: Vyhlazení
přechodů a odstranění neklidu
v digitálním obrazu.

[Pixel Plus HD] / [Digital Crystal
Clear]: Přesné vyladění každého pixelu
tak, aby odpovídal okolním pixelům a
aby bylo možné získat brilantní obraz ve
vysokém rozlišení.
- [Zvýšení ostrosti]: Zajišťuje vysokou
ostrost, zejména u čar a obrysů obrazu.
- [Dyn. kontrast]: Dynamické
zlepšování zobrazení detailů v tmavých,
středních a světlých oblastech obrazu.
- [Dyn. podsvícení]: Výběr úrovně
podsvícení umožňující dynamickou
optimalizaci spotřeby energie a
kontrastu obrazu.
- [Vylepšení barev]: Dynamické
zvyšování realistického podáníobrazu a
barevných detailů.
[Upřesnit]: Přístup k rozšířeným
nastavením, mezi než patří například
korekce gama, nastaveníodstínu a
nastaveníkontrastu obrazu.
- [Gama]: Nelineárnínastavenísvítivosti
a kontrastu obrazu.
- [Odstín]: Změna vyvážení barev.
- [Vlastnínádech]: Přizpůsobení
nastavení vyvážení barev. K dispozici je
pouze tehdy, je-li vybrána možnost
[Odstín] > [Osobní].
- [Kontrast videa]: Ú prava kontrastu
obrazu.
- [Jas]: Ú prava jasu obrazovky.
- [Barevný tón]: Vyrovnáníbarevné
odchylky přenosů NTSC.
[Hra nebo počítač]: Během prohlížení
obsahu z připojené herní konzole
můžete výběrem možnosti [Hra] použít
hernínastavení. Je-li k televizoru
připojen počítač prostřednictvím
rozhraní HDMI, vyberte možnost
[Počítač]. Aby bylo možno zobrazovat
maximálnídetaily, musíbýt vybráno
nastavení[Formát a okraje] > [Formát
obrazu] > [Bez měřítka].
CS
37
Čeština
4 Změny nastavení
televizoru

[Formát a okraje]: Přístup k
rozšířenému nastavení, pomocí kterého
můžete ovládat zobrazovaný formát
obrazu.
- [Formát obrazu]: Změna formátu
obrazu.
- [Okraje obrazovky]: Změna velikosti
obrazu.
- [Posun obrazu]: Je-li tato funkce
k dispozici, umožňuje měnit polohu
obrazu.
Další nastavení zvuku
Nastavení můžete změnit v nabídce Zvuk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Zvukový styl]: Přístup k
předdefinovaným nastavením zvuku.

[Obnovit styl]: Obnovenínaposledy
vybraného předdefinovaného nastavení
zvuku.

[Basy]: Upravení úrovně hloubek
reproduktorů a sluchátek.

[Výšky]: Upravení úrovně výšek
reproduktorů a sluchátek.

[Režim prostor. zvuku]: Výběr režimu
prostorového zvuku k dosažení
zlepšené kvality reprodukce zvuku.

[Autom. zvuk Incredible Surround 3D]:
Výběr režimu prostorového zvuku
k dosažení zlepšené kvality reprodukce
zvuku v režimu 3D. Týká se určitých
modelů.

[Hlasitost sluch.]: Ú prava hlasitosti
sluchátek.
CS
38

[Upřesnit]: Přístup k rozšířeným
nastavením umožňujícím optimalizaci
reprodukce zvuku.
- [Automatická úprava hlasitosti]:
Nastavení omezení náhlých změn
hlasitosti, ke kterým může docházet
například při přepínání kanálů.
- [Reproduktory TV]: Výběr
preferovaných reproduktorů, do nichž
je přenášen zvukový signál z televizoru.
Informace naleznete v části Připojení
televizoru > Nastavení zařízení
EasyLink > Výběr výstupu
reproduktorů (Strana 64).
- [Clear Sound]: Vylepšení kvality zvuku.
- [Formát výstupu zvuku]: Výběr typu
zvukového výstupu vedeného
prostřednictvím konektoru digitálního
zvukového výstupu. Můžete vybírat
mezi možnostmi [Vícekanálový] a
[Stereo].
- [Vyrovnánívýstupu zvuku]: Nastavení
úrovně výstupu stereofonního zvuku.
Výběrem možnosti [Méně] povolíte
určitou úroveň ztráty intenzity signálu.
Nechcete-li povolit žádnou ztrátu
intenzity signálu, vyberte možnost
[Více].
- [HDMI 1 – ARC]: Povolení příjmu
zvukového signálu z výstupu zařízení
vyhovujícího standardu ARC, které je
připojeno ke konektoru HDMI 1.
- [Zpoždění zv. výstupu]: Automatická
synchronizace obrazu v televizoru se
zvukem z připojeného domácího kina.
Toto nastavení není třeba používat, je-li
televizor připojen k sestavě domácího
kina Philips.
- [Posun zvukového výstupu]: Ú prava
nastaveníprodlevy výstupního
zvukového signálu. Toto nastaveníje
dostupné tehdy, je-li zapnuta funkce
[Zpoždění zv. výstupu].
Digitálníkanály
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu vysílá zvuk v několika formátech,
můžete zvolit formát zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti[Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyky] > [Preferovaný formát zvuku].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Standardní]: Příjem zvuku ve
standardním formátu (MPEG).

[Upřesnit]: Příjem pokročilých
zvukových formátů, jsou-li dostupné
(AAC, Dolby Digital nebo Dolby Digital
Plus).
Analogové kanály
Pokud provozovatel analogového televizního
kanálu vysílá stereofonnízvuk v několika
formátech, můžete zvolit formát zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Mono/Stereo].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Resetováníobrazu a zvuku
Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu a
zvuku a ponechat nastavenínainstalovaných
kanálů nezměněné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Továrnínastavení] a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [OK], poté stiskněte
tlačítko OK.
Videokanály
Čeština
Zvukový formát
Automatické nastavení
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů.
Chcete-li změnit nastavení jazyka a země a
znovu nainstalovat všechny dostupné
televizní kanály, můžete tuto úplnou instalaci
spustit znovu.
Zahájeníinstalace
Poznámka: Jste-li vyzváni k zadáníkódu,
použijte kombinaci „8888“.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte zemi a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte síť a poté stiskněte tlačítko OK:

[Anténa (DVB-T)]: Přístup k
pozemnímu televiznímu vysílání.

[Kabel (DVB-C)]: Přístup k signálu
kabelové televize.
5. Případné další možnosti můžete vybrat
podle pokynů na obrazovce.
Zobrazíse úvodnínabídka vyhledávání
kanálů.
6. Vyberte možnost [Spustit], poté stiskněte
tlačítko OK.
7. Po dokončení hledání kanálů vyberte
možnost [Dokončit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Tip: Stisknutím tlačítka
LIST zobrazíte
seznam kanálů.
Poznámka: V případě, že jsou nalezeny
digitálnítelevizníkanály, mohou se v
seznamu nainstalovaných kanálů objevit
prázdná čísla. Tyto kanály můžete
přejmenovat nebo měnit jejich pořadí.
Všechna nastavení televizoru (kromě
nastavení kanálů) budou resetována na
výchozíhodnoty.
CS
39
Instalace analogových kanálů
Instalace digitálních kanálů
Analogové televizní kanály můžete hledat a
ukládat jeden po druhém.
Krok 1 Volba systému
Poznámka: Pokud je systémové nastavení
správné, tento krok vynechejte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Systém] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Vyberte systém pro svoji zemi nebo oblast
a stiskněte tlačítko OK.
Pokud znáte frekvenci kanálů, které chcete
nainstalovat, můžete digitální kanály hledat a
ukládat jeden po druhém. Informace, jak
dosáhnout nejlepších výsledků, získáte u
poskytovatele služeb.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Stiskněte možnosti [Digitál.: Test příjmu]
> [Vyhledat kanál] a poté tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek Číselná tlačítka zadejte
frekvenci kanálu.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Uložit] a stiskněte tlačítko OK.
Krok 2: Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Vyhledat kanál] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Nalezeníkanálu:

Navigační tlačítka a Číselná tlačítka
umožňují zadat frekvenci kanálu, pokud
ji znáte.

Pokud frekvenci kanálu neznáte,
vyhledejte následujícífrekvenci se silným
signálem. Vyberte možnost [Hledání]
a stiskněte tlačítko OK.
5. Po nalezenísprávného kanálu vyberte
možnost [Dokončeno] a poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Výběrem možnosti [Ulož. jako nov. kan.]
a stisknutím tlačítka OK nový televizníkanál
uložíte.
Poznámka: Je-li příjem nekvalitní, změňte
polohu antény a opakujte postup.
CS
40
Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem analogového televizního kanálu
nekvalitní, jemně jej dolaďte.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Jemné nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek
nebo
jemně
dolaďte kanál.
5. Po nalezenísprávné frekvence kanálu,
vyberte možnost [Dokončeno] a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Uložit aktuální kanál]: Uložení kanálu
pod aktuálním číslem.

[Ulož. jako nov. kan.]: Uložení kanálu
pod novým číslem.
Kopírování kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů. Pokud dojde ke změnám
seznamů kanálů, televizor seznamy ve
výchozím nastaveníautomaticky aktualizuje.
Automatickou aktualizaci můžete vypnout a
můžete kanály aktualizovat ručně.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání
kódu, zadejte „8888“.
Automatická aktualizace
Pokud chcete digitální kanály přidat nebo
odebrat automaticky, ponechte televizor
v pohotovostním režimu. Televizor kanály
aktualizuje a nové ukládá každý den. Prázdné
kanály jsou ze seznamu kanálů odstraněny.
Vypnutí zprávy o aktualizaci kanálů
Po provedení aktualizace kanálů se při
zapnutítelevizoru zobrazízpráva. Tuto
zprávu můžete vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Instalace kanálu] >
[Oznámeníaktualizace].
4. Vyberte možnost [Vypnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vypnutíautomatických aktualizací
V nabídce [Instalace kanálu] zvolte možnost
[Automatická aktualizace kanálu] >
[Vypnuto].
Ruční aktualizace kanálů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Aktualizace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
aktualizujte kanály.
POZOR: Tato funkce je určena pro
prodejce a servisní účely.
Pomocí úložného zařízení USB můžete
kopírovat seznam kanálů z jednoho
televizoru Philips do druhého. Díky tomu
není třeba na druhém televizoru tyto kanály
znovu ladit. Soubor se seznamem kanálů je
dostatečně malý na to, aby jej šlo uložit na
úložné zařízení USB.
Co je potřeba
Dva televizory Philips se stejnými vlastnostmi:

stejné nastavení země,

stejný rok výroby,

stejný typ DVB (vyznačeno příponou
(H, K, T nebo D/00) v názvu modelu),

stejné nastavení satelitních kanálů,
včetně počtu satelitů LNB,

stejný typ hardwaru (vyznačeno na
štítku na zadní straně televizoru,
například TPM10.3E LA),

kompatibilníverze softwaru.
Poznámka: Jste-li vyzváni k zadáníkódu,
použijte kombinaci „8888“.
Krok 1: Kontrola nastavení země
1. Zapněte první televizor (s kanály, které
chcete zkopírovat do druhého televizoru).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Poznačte si aktuální nastavení.
5. Stiskněte tlačítko
.
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
Krok 2: Zkopírování seznamu kanálů do
zařízení USB
1. Připojte úložné zařízení USB k prvnímu
televizoru (s nainstalovanými kanály).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
CS
41
Čeština
Aktualizovat seznam kanálů
4. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat na
USB], poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován na úložné
zařízení USB.
5. Odpojte paměťové zařízení USB.
Krok 3: Kopírování kanálů do televizoru
bez nainstalovaných kanálů
1. Zapněte druhý televizor, do něhož chcete
zkopírovat seznam kanálů.
Zahájí se počáteční instalace.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
vyberte stejnou zemi jako v televizoru, jehož
seznam kanálů chcete zkopírovat.
3. Přeskočte vyhledávání kanálů.
4. Připojte paměťové zařízení USB.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
7. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat do TV]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován do
televizoru.
8. Odpojte paměťové zařízení USB.
Krok 3: Kopírování kanálů do televizoru
s předem nainstalovanými kanály
1. Zapněte druhý televizor, do něhož chcete
zkopírovat seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Zkontrolujte, zda se nastavení země
shoduje s nastavením v prvním televizoru.
5. Stiskněte tlačítko
.
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
7. Pokud se nastavení země liší, změňte
nastavenítelevizoru, aby se shodovalo s
nastavením země v prvním televizoru.
Informace naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Resetování všech nastavení.
8. Připojte úložné zařízení USB k druhému
televizoru.
CS
42
9. Stiskněte tlačítko .
10. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
11. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat do TV]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů se zkopíruje do druhého
televizoru.
12. Odpojte paměťové zařízení USB.
Nastavení satelitních kanálů
Jaké jsou možnosti
Tento televizor dokáže přijímat signál ze 4
různých satelitních konvertorů (LNB).
Satelitní konvertor je umístěn na koncové
tyči satelitního disku a přijímá signály ze
satelitu.
Poznámka:

Příjem satelitního vysílání umožňují
pouze některé modely.Možnost
[Vyhledávání satelitů] je k dispozici
pouze v případě, že televizor podporuje
příjem digitálního satelitního vysílání
(DVB-S).

Chcete-li přijímat satelitní kanály,
připojte ke konektoru SAT na
televizoru satelitní přijímač.
Instalace satelitních kanálů
Opakovaná instalace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Přeinstalování
satelitů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost [Dokončit]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Aktualizace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Aktualizace
kanálů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost [Dokončit]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Přidání a odebrání satelitů
Přidávat či odebírat satelity a instalovat
kanály z nových satelitů můžete kdykoli.
Poznámka: Před přidáním satelitů
zkontrolujte správnost typu připojení.
Informace naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Nastavení satelitních kanálů >
Instalace satelitních kanálů (Strana 42).
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů], a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Přidat satelit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá satelit prostřednictvím
prvního volného satelitního konvertoru. Tato
akce může trvat několik minut.
4. Pokud není nalezen žádný satelit,
zkontrolujte připojení antény a polohu
satelitního disku a poté vyberte možnost
[Hledat znovu].
5. Jste-li s přidaným satelitem spokojeni,
nainstalujte všechny kanály satelitu výběrem
možnosti [Další].
Instalace může trvat několik minut.
Odebránísatelitu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Odebránísatelitu],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelity, které chcete odebrat,
vyberte možnost [Odebrat] a stiskněte
tlačítko OK.
CS
43
Čeština
Výběr typu připojení
Při instalaci satelitních kanálů je nutno
nastavit typ připojení. Počet satelitních
konvertorů na satelitním disku určuje počet
satelitních kanálů, které můžete nainstalovat.
1. Během opakované instalace satelitních
kanálů vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte položku [Typ připojení].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[1 satelit (jeden konvertor LNB)]:
Vyberte, pokud máte pouze 1
konvertor LNB.

[2 satelity (DiSEqC Mini)]: Vyberte,
pokud máte 2 konvertory LNB.

[3 nebo 4 satelity (DiSEqC 1.0)]:
Vyberte, pokud máte 3 nebo 4
konvertory LNB.

[Unicable pro 1 satelit]: Tuto možnost
vyberte tehdy, jestliže používáte
jednokabelový model s 1 satelitem.

[Unicable pro 2 satelity]: Tuto
možnost vyberte tehdy, jestliže
používáte jednokabelový model se 2
satelity.
Ruční instalace
Pokud byl transpondér během instalace
přeskočen, můžete otestovat sílu jeho signálu
nebo přidat nový transpondér.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Ruční instalace],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelitníkonvertor.
4. Pokud znáte frekvenci transpondéru (která
může zahrnovat několik kanálů), vyberte
možnost [Frekvence]a nastavte tuto
frekvenci.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Pokud je nalezena nová frekvence,
stisknutím tlačítka [Uložit] přidejte nový
transpondér s jeho kanály.
Nastaveníjazyka
Jazyk menu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Jazyk menu].
3. Vyberte v seznamu nabídku jazyků, poté
stiskněte tlačítko OK.
Jazyk – zvuk
Pokud televizníkanál vysílá zvuk ve dvou
nebo více jazycích, můžete vybrat
preferovaný jazyk zvuku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Pro digitální kanály vyberte možnost [Jazyk
zvuku]. Pro analogové kanály vyberte
možnost [Dual I-II]. Stisknutím tlačítka OK
potvrďte provedený výběr.
3. Vyberte jeden z dostupných jazyků a poté
stiskněte tlačítko OK.
Můžete nainstalovat svůj preferovaný
primárnía sekundárníjazyk zvuku tak, abyste
je mohli poslouchat v době, kdy jsou
dostupné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyky].
3. Vyberte možnosti [Primárníjazyk zvuku]
nebo [Sekundárníjazyk zvuku] a poté
vyberte jeden z dostupných jazyků.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Titulky analogových kanálů
1. Při sledování analogového televizního
kanálu stiskněte tlačítko TEXT.
2. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků
(obvykle „888“).
Pokud jsou titulky dostupné, jsou zapnuty.
CS
44
Titulky digitálních kanálů
1. Při sledování digitálního televizního kanálu
stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Titulky], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnosti [Titulky vyp.], [Titulky
zap.] nebo [Automatický] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Jazyk titulků
Jsou-li u digitálních kanálů dostupné titulky,
můžete měnit jejich jazyk.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Jazyk titulků], poté
vyberte jeden z dostupných jazyků a
stiskněte tlačítko OK.
Tím se změní jazyk titulků pro určitý kanál.
Můžete nainstalovat svůj preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků tak, aby se
titulky v tomto jazyce zobrazovaly v době,
kdy jsou dostupné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu]
> [Jazyky].
3. Vyberte možnosti [Primární jazyk titulků]
nebo [Sekundární jazyk titulků] a poté
vyberte jeden z dostupných jazyků.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Zapnutí
Některé společnosti poskytující digitální
televiznívysílánímajík dispozici také speciální
zvuk a titulky určené osobám s poruchami
sluchu nebo zraku. Tyto funkce můžete
zapnout nebo vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná
nastavení].
3. Vyberte možnosti [Univerz. přístup] >
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení zvukové zpětné vazby
Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání
nebo na televizoru může televizor pípnout.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Univerz. přístup] >
[Píp. kláv.] > [Zapnuto], poté stiskněte
tlačítko OK.
Sluchově postižení
Chcete-li se ujistit, že je dostupný jazyk zvuku
pro sluchově postižené, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost
[Jazyk zvuku]. Jazyky, které podporují
reprodukci zvuku pro sluchově postižené,
jsou označeny ikonou ve tvaru ucha.
Zapnutí zvuku a titulků pro sluchově
postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Sluchově postižení].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Vypnuto]: Vypnutí funkcí pro sluchově
postižené.

[Zapnuto]: Zapnutí zvuku a titulků pro
sluchově postižené.
Zrakově postižení
Chcete-li se ujistit, že je dostupný jazyk zvuku
pro zrakově postižené, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost
[Jazyk zvuku]. Jazyky, které podporují
reprodukci zvuku pro zrakově postižené,
jsou označeny ikonou ve tvaru ucha.
Výběr reproduktorů nebo sluchátek
Zvuk pro zrakově postižené lze poslouchat z
reproduktorů televizoru, sluchátek nebo
obou zařízení zároveň.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Zrakově postižení].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Repro]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze z reproduktorů.

[Sluchátka]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze ze sluchátek.

[Reproduktory + sluchátka]: Poslech
zvuku pro zrakově postižené pouze z
reproduktorů i ze sluchátek.

[Vypnuto]: Vypnutí zvuku pro zrakově
postižené.
Poznámka: Pokud je zapnuto dálkové
ovládání EasyLink, zelené tlačítko nelze
vybrat. Informace o vypnutíovládáníEasyLink
naleznete v části Připojení televizoru >
Nastavení zařízení EasyLink > Co je
potřeba (Strana 63).
Změna hlasitosti zvuku pro zrakově
postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Smíšená hlas.].
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
změňte hlasitost a poté stiskněte tlačítko
OK.
Zvukové efekty
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Zrakově
postižení] > [Zvukové efekty].
CS
45
Čeština
Univerzálnínastavení
přístupu
4. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Povolení zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Vypnuto]: Zakázání zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.
Typ výkladu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastaveníkanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Zrakově
postižení] > [Řeč].
4. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Popisný]: Poslech popisného výkladu
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Titulky]: Poslech titulků ve zvuku pro
zrakově postižené.
Další nastavení
Ukázka televizoru
Chcete-li se dozvědět více informací o
funkcích tohoto televizoru, můžete si přehrát
ukázku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat demo], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte režim demo, poté stiskněte
tlačítko OK.
Režim Doma
Některá nastavení televizoru nemusí být v
režimu Obchod k dispozici. Chcete-li se
ujistit, že jsou použita správná nastavení
televizoru, přepněte jej do režimu Doma.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Nastavenítelevizoru]
> [Obecná nastavení] > [Umístění].
4. Vyberte možnosti [Doma] nebo [Obchod]
a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vypněte televizor a opět jej zapněte.
CS
46
Aktualizace softwaru
Kontrola verze
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Info o součas.
soft.], poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazíse aktuálníverze softwaru.
Upozornění: Do produktu neinstalujte starší
než aktuální verzi softwaru. Společnost TP
Vision nemůže ručit či nést záruku za
problémy, které vznikly downgradem
softwaru.
Aktualizujte software jedním z následujících
způsobů:

aktualizace z úložného zařízení USB,

aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání,

aktualizace z Internetu.
Aktualizace prostřednictvím
rozhraníUSB
Co je potřeba

Paměťové zařízení USB o kapacitě
alespoň 256 MB, které je
naformátované systémem FAT nebo
pro systém DOS a které má zakázánu
ochranu proti zápisu.

Přístup k počítači s portem USB a
připojením k internetu.

Program pro archivaci souborů, který
podporuje souborový formát ZIP
(například WinZip® pro systém
Microsoft® Windows® nebo StuffIt®
pro systém Macintosh® ).
Pozn.: Nepoužívejte pevný disk USB.
3. Vyhledejte svůj televizor a softwarové
programy a ovladače, které jsou pro něj
k dispozici. Aktualizovaná verze softwaru je k
dispozici jako komprimovaný soubor (*.zip).
4. Je-li verze softwaru vyšší než verze
nainstalovaná ve vašem televizoru, klikněte
na odkaz pro aktualizaci softwaru.
5. Potvrďte souhlas s licenčním ujednáním a
stáhněte soubor ZIP do jednotky USB flash.
Poznámka: Některé internetové prohlížeče,
jako například Mozilla® Firefox® nebo
Google® Chrome® , mohou soubor ZIP
stáhnout přímo do počítače. Pokud se tak
stane, zkopírujte tento soubor do jednotky
USB flash.
6. Prohlížeč Internet Explorer Pomocí
programu k archivaci souborů vyextrahujte
ze staženého souboru ZIP soubor
autorun.upg. Vyextrahovaný soubor
nekopírujte ani nepřesouvejte do složky.
6. Prohlížeč Safari Po dokončení stahování
se ze souboru ZIP automaticky vyextrahuje
soubor autorun.upg do počítače. Tento
soubor zkopírujte do jednotky USB. Soubor
nekopírujte ani nepřesouvejte do složky.
7. Vysuňte jednotku USB flash a odpojte ji
od počítače.
Aktualizace softwaru televizoru
Upozornění:

Během aktualizace softwaru nevypínejte
televizor ani z něj nevysouvejte
jednotku USB flash.

Pokud během aktualizace dojde
k přerušení dodávky proudu,
neodpojujte jednotku USB flash od
televizoru. Televizor bude pokračovat v
aktualizaci ihned po obnovenídodávky
proudu.

Vyskytne-li se během aktualizace chyba,
zopakujte pokus o aktualizaci znovu od
začátku. Pokud indikátor bude znovu
blikat, kontaktujte středisko péče o
zákazníky společnosti Philips.
1. Od televizoru odpojte všechna zařízení
USB, jako například adaptér Wi-Fi, a poté
televizor zapněte.
2. K televizoru připojte jednotku USB.
Aktualizace softwaru se spustíautomaticky.
Aktualizace je dokončena tehdy, zobrazí-li se
na obrazovce zpráva s příslušným
oznámením.
3. Před opětovným zapnutím televizoru je
třeba odpojit jednotku USB flash.
4. Stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači – tlačítko
stiskněte pouze
jedenkrát.
Televizor se vypne a znovu zapne.
Aktualizace je dokončena.
5. Abyste zabránili následným náhodným
aktualizacím softwaru televizoru, znovu
připojte jednotku USB flash k počítači a
odstraňte soubor autorun.upg.
Aktualizace prostřednictvím
digitálního vysílání
Televizor může přijímat aktualizace softwaru
prostřednictvím digitálního vysílání, pokud
jsou k dispozici. Po přijetí aktualizace
softwaru budete požádáni, abyste software
aktualizovali. Důrazně doporučujeme, abyste
software po zobrazenívýzvy aktualizovali.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud neprovedete aktualizaci televizoru po
přijetí aktualizačního souboru, budete vyzváni
k uložení tohoto souboru. Postup při
pozdější aktualizaci softwaru:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Míst. aktualizace].
3. Vyberte stažený soubor a proveďte
aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
CS
47
Čeština
Stažení nejnovější verze softwaru
1. K počítači připojte jednotku USB.
2. V počítači spusťte webový prohlížeč, jako
například Internet Explorer® nebo Safari®, a
vyhledejte stránky
www.philips.com/support.
Aktualizace z Internetu
Software televizoru můžete také aktualizovat
přímo z Internetu, a to tak, že televizor k
Internetu připojíte. Informace najdete v části
Připojení televizoru > Připojení k síti
a Internetu (Strana 66).
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Aktualizace softwaru] > [TV pomocí
Internetu], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
spusťte aktualizaci.
Po dokončení aktualizace se televizor
automaticky přepne do pohotovostního
režimu a zase zapne. Počkejte, než se
televizor znovu zapne. Sami televizor
nevypínejte.
Poznámka:

Je-li televizor připojen k síti Internet, při
jeho spuštění se zobrazí zpráva s
dostupnostínového softwaru.

Společnost Philips může vždy po určité
době prostřednictvím Internetu do
vašeho televizoru odeslat aktualizace
softwaru. Při aktualizaci softwaru
televizoru postupujte podle pokynů na
obrazovce.
CS
48
Resetování všech nastavení
V televizoru můžete resetovat veškerá
nastaveníobrazu a zvuku a znovu
nainstalovat všechny televizní kanály.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Opak. inst. TV] a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost [Ano], poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Informace o kabelech
Kvalita kabelů
Před připojením zařízení k televizoru
zkontrolujte na něm dostupné konektory.
Zařízení k televizoru připojte pomocí
nejkvalitnějšího připojení. Konektory o dobré
kvalitě lépe přenášejí obraz a zvuk.
Připojení znázorněná v této části
uživatelského manuálu jsou uváděna jen jako
doporučení. Jsou možná jiná řešení. Další
příklady naleznete na webové stránce
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tip: Pokud je zařízenívybaveno pouze
kompozitními konektory nebo konektory
RCA, připojte zařízení ke konektoru CVBS/Y
na televizoru prostřednictvím kompozitního
kabelu (CVBS).
HDMI
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu
a zvuku.

Kabel HDMI kombinuje obrazové i
zvukové signály. Chcete-li přijímat
televizní signál ve vysokém rozlišení
(HD) a zapnout funkci EasyLink,
připojte kabel HDMI.

Konektor HDMI ARC (Audio Return
Channel) umožňuje zvuk televizoru
přenášet do zařízení vyhovujícího
standardu HDMI ARC.

Používejte kabely HDMI kratší než
5 metrů / 16,4 stopy.
Y Pb Pr
Kabel pro komponentnívideo (Y Pb Pr)
přenáší pouze video. Zvuk je třeba přenášet
prostřednictvím levého a pravého zvukového
kabelu.

Připojení Y Pb Pr dokáže zpracovat
signály televizního vysíláníve vysokém
rozlišení (HD).

Barevné konektory Y Pb Pr připojte
k zástrčkám odpovídajících barev.
SCART
V kabelu SCART jsou kombinovány
obrazové i zvukové signály.
Konektory SCART dokáží zpracovat video
signály RGB, ale nezpracujísignály televizního
vysílání ve vysokém rozlišení (HD).
CS
49
Čeština
5 Připojení
televizoru
CVBS
VGA
Rozhraní CVBS přenáší pouze video. Zvuk je
třeba přenášet prostřednictvím levého a
pravého zvukového kabelu.
RozhraníCVBS zajišťuje standardní kvalitu
obrazu.
Prostřednictvím rozhraní VGA můžete na
televizoru zobrazovat obsah z počítače.
Rozhraní VGA přenáší pouze video.
Chcete-li přenášet také zvuk, musíte ke
konektoru AUDIO IN připojit zvukový kabel.
Připojeníantény
Připojte anténu k televizoru.
CS
50
Čeština
Připojení zařízení
Přehrávač disků Blu-ray nebo DVD
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocíkabelu HDMI.
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocí kompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
CS
51
Přijímač TV
Připojte přijímač televizoru pro satelitní* a digitální kanály k televizoru pomocí anténního kabelu.
*K dispozici pouze u některých modelů.
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte přijímač digitálního televizního signálu k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y
Pb Pr) a zvukového kabelu L/P.
CS
52
Čeština
Připojte přijímač TV pro digitální kanály k televizoru pomocí kabelu SCART.
Připojte přijímač digitálního televizního vysílání k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a
zvukového kabelu L/P.
Videorekordér
Připojte rekordér k televizoru pomocí anténního kabelu.
CS
53
Rekordér připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte rekordér k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového kabelu
L/P.
Připojte rekordér k televizoru pomocí kabelu SCART.
CS
54
Čeština
Připojte rekordér k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
herníkonzola
Připojte herní konzolu k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte herní konzolu k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
CS
55
Připojte herní konzoli k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
Domácíkino
Připojte systém domácího kina vyhovujícího standardu HDMI - ARC k televizoru pomocíkabelu
HDMI.
Připojte systém domácího kina k televizoru pomocíkabelu HDMI a koaxiálního zvukového kabelu.
CS
56
Čeština
Připojte domácí kino k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Připojte systém domácího kina k televizoru pomocí kabelu SCART.
Připojte domácíkino k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu L/P.
CS
57
Digitálnífotoaparát
Připojte digitální fotoaparát k televizoru pomocí kabelu USB.
Digitálnívideokamera
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkabelu HDMI.
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkomponentního videokabelu (Y Pb Pr) a
zvukového kabelu L/P.
CS
58
Připojení více zařízení
Paměťové zařízení USB
Připojte pevný disk USB k televizoru pomocíkabelu USB.
Připojte jednotku USB flash k televizoru pomocíkabelu USB.
CS
59
Čeština
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocíkompozitního kabelu (CVBS) a zvukového kabelu
L/P.
Počítač
Připojte počítač k televizoru pomocíkabelu HDMI.
Připojte počítač k televizoru pomocíkabelu DVI-HDMI a zvukového kabelu.
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu VGA a zvukového kabelu.
CS
60
Kamera pro videohovory
Čeština
Televiznívideokameru Philips PTA317 (prodávanou samostatně) připojte k televizoru pomocí
kabelu USB.
Klávesnice a myš
Klávesnice USB
Pomocí připojené klávesnice USB můžete zadávat text v televizoru (například názvy zařízení) nebo
text v aplikacích služby Smart TV.
Myš USB
K televizoru můžete připojit myš USB, abyste mohli procházet internetové stránky a klikat na odkazy.
Poznámka:

Potřebujete-li další konektory USB, použijte rozbočovač USB.

Myš USB je možné připojit také k připojené klávesnici USB.
Připojte klávesnici a myš k televizoru pomocí kabelu USB.
Jakmile televizor klávesnici zjistí, můžete
vybrat rozložení klávesnice a svůj výběr
otestovat. Pokud jste nejprve vybrali
klávesnici s azbukou nebo řeckou abecedou,
je možné přidat také druhou klávesnici s
latinkou.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Nastaveníklávesnice USB].
3. Změňte nastavení klávesnice.
CS
61
Klávesy televizoru na klávesnici
Chcete-li zadat text, použijte následující
klávesy:

Enter : Potvrzenízadání.

Backspace : Odstranění znaku před
kurzorem.

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA: Navigace v
textovém poli.

Alt + Shift: Přepínání mezi rozvrženími
klávesnice, pokud je nastaveno více
rozvržení klávesnice.
Klávesy služby Smart TV na klávesnici

Enter : Potvrzenízadání.

Backspace : Přechod na předchozí
stránku.

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA: Navigace
mezi poli.

Tab: Přechod na následující pole.

Tab a Shift: Návrat na předchozí pole.

Home: Posun na začátek stránky.

End: Posun na konec stránky.

Page Up : Přechod na předchozí
stránku.

Page Down : Přechod na další stránku.

+/-: Zvětšení nebo zmenšení.

*: Přizpůsobení šířce stránky.
Jakmile televizor myš zjistí, můžete nastavit
rychlost posunu.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [Ukazatel/nastavení myši].
3. Změňte nastavení myši.
Použití myši USB v televizoru

OK: Levé tlačítko myši (kliknutí).

(Zpět): Pravé tlačítko myši (kliknutí
pravým tlačítkem).

Posuvné kolečko: Posouvání
internetové stránky nahoru a dolů.
Poznámka: Pomocí myši připojené k port
USB nelze procházet nabídkami televizoru.
CS
62
Sledování připojených
zařízení
Výběr zařízení
Chcete-li sledovat signál z externího zařízení,
musíte toto zařízení nejprve připojit k
televizoru. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení zařízení
(Strana 51).
Výběr zařízení pomocí tlačítka SOURCE
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Výběr zařízení z nabídky Doma
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Zdroj], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Aktualizace seznamu zdrojů
Pokud přidáte nebo odeberete zařízení,
proveďte aktualizaci seznamu zdrojů.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Prohledání připojení],
poté stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změny nastavení zařízení
Změna typu zařízení
Typ zařízení můžete změnit tak, abyste
usnadnili přístup k tomuto zařízeníz nabídky
Zdroj.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte
tlačítko[Typ zařízení].
3. Vyberte vhodný typ zařízení a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení zařízení EasyLink
Jaké jsou možnosti
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC využívat naplno.
Připojte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC pomocíkabelu HDMI
k televizoru a můžete zařízení i televizor
ovládat současně pomocí jednoho dálkového
ovládání.
Pozn.: Popis funkcístandardu HDMI-CEC se
u jiných společností liší. Patří sem například
označení Anynet (Samsung), Aquos Link
(Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Všechny
značky nejsou s funkcí Philips EasyLink plně
kompatibilní.
Přepnutí do pohotovostního režimu
stiskem jediného tlačítka
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládáník
televizoru přepnete televizor i všechna
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC do
pohotovostního režimu.
Automatické vypínáníneaktivních zařízení
Je-li zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
určitou dobu neaktivní, přepne se do
pohotovostního režimu.
Dálkové ovládáníEasyLink
Pomocídálkového ovládáník televizoru
můžete ovládat několik zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC.
Ovládání zvuků systému
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC vybavené reproduktory, můžete
si vybrat, zda zvuk televizoru chcete slyšet
z reproduktorů tohoto zařízení nebo
z reproduktorů televizoru.
Zachováníkvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi zpracování obrazu
v jiných zařízeních, můžete zapnout funkci
Pixel Plus Link, abyste zachovali kvalitu
obrazu.
Maximalizovánízobrazenípro video s
titulky
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
vyhrazený pruh, který omezuje oblast pro
zobrazenívidea. Chcete-li zajistit maximální
velikost oblasti zobrazení videa, můžete
zapnout automatický posun titulků a zobrazit
titulky v obrazu videa.
Po zapnutífunkce Philips EasyLink se vám
zpřístupní tyto možnosti:
Jednodotykové přehrávání
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na
správný zdroj obsahu.
CS
63
Čeština
Přejmenování zařízení
Zařízení můžete po jeho připojení k
televizoru přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
[Přejm.].
3. K zadání nového názvu použijte klávesnici
na obrazovce.
4. Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a poté stiskněte tlačítko OK.
Obnovenívýchozích nastavenízařízení
Můžete obnovit typ a název zařízení podle
výchozích nastavení.
1. Vyberte zařízení v nabídce [Zdroj] a
stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Originálnínázev a
ikona], poté stiskněte tlačítko OK.
Co je potřeba

K televizoru připojujte zařízení
vyhovujícístandardu HDMI-CEC.
Můžete připojit i více než jedno zařízení
HDMI-CEC. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení
zařízení (Strana 51).

Každé ze zařízení vyhovujících
standardu HDMI-CEC řádně
nakonfigurujte.

Zapněte funkci EasyLink.
Zapněte funkci EasyLink
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [EasyLink] > [Zapnuto]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Ovládání zařízení
Pokud jste připojili více zařízení HDMI-CEC,
která toto nastavení podporují, můžete je
všechna společně s televizorem ovládat
pomocíjednoho dálkového ovládání.
Poznámka: Jedná se o pokročilé nastavení.
Zařízení, která toto nastavení nepodporují,
nemohou na příkazy z dálkového ovladače
televizoru reagovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [EasyLink] > [Dálkové ovládáníEasyLink].
3. Vyberte možnosti [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Tipy:

Pokud chcete přepnout zpět na
ovládání televizoru, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost [SledováníTV].

Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte
tlačítko
a vyberte z hlavnínabídky
jiné zařízení.
Tlačítka EasyLink
Pomocí těchto tlačítek na dálkovém ovládání
můžete ovládat zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC:

: Zapnutí televizoru i připojeného
zařízení nebo jejich přepnutí do
pohotovostního režimu.

Tlačítka pro přehrávání: Ovládánívidea
nebo přehrávání hudby.

Číselná tlačítka: Výběr titulu, kapitoly
nebo skladby.

OK: Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání z připojeného
zařízení, potvrzení výběru nebo přístup
do nabídky zařízení.

: Zobrazenínabídky Doma v
televizoru.
Vypínání připojených zařízení
Televizor můžete nastavit také tak, aby
vypínal připojená zařízení kompatibilní
s funkcíHDMI-CEC, pokud nejsou aktivním
zdrojem. Televize připojené zařízení přepne
do pohotovostního režimu po 10 minutách
nečinnosti.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Automaticky vypínat
zařízení] > [Zapnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Výběr výstupu reproduktorů
Pokud připojené zařízení vyhovuje standardu
HDMI ARC (HDMI Audio Return Channel),
můžete výstup zvuku televizoru směrovat
skrze kabel HDMI. Nejsou potřeba žádné
další zvukové kabely. Zkontrolujte, zda jste
zařízení připojili ke konektoru HDMI ARC na
televizoru. Další informace naleznete v části
Připojení televizoru > Informace o kabelech
> HDMI (Strana 49).
Zapnutífunkce HDMI ARC
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk] >
[Upřesnit] > [HDMI 1 – ARC].
3. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.
CS
64
[Zapnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
kompatibilního s funkcíHDMI-ARC.

[Vypnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, nebo ze zařízení připojeného
pomocíkonektoru digitálního
zvukového výstupu.
Poznámka: Ujistěte se, že veškerá nastavení
GDMI CEC u připojeného zařízení jsou v
pořádku.
Nastavení reproduktorů televizoru
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Zvuk] >
[Upřesnit] > [Reproduktory TV].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK:

[Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.

[Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.

[EasyLink]: Automatické vypnutí
reproduktorů televizoru a přenos zvuku
do připojeného zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC.

[Autom. spuštění EasyLink]: Je-li
připojeno zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, automaticky se
vypnou reproduktory televizoru a
zvukový signál se přenáší do
připojeného zařízení.
Změna přenosu televizního zvukového
signálu
Můžete kdykoli provádět přepnutí mezi
přenosem zvukového signálu do
reproduktorů televizoru a do připojeného
zesilovače.
1. Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Repro].
3. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.


[Televizor]: Zapnuto ve výchozím
nastavení.
Vedenízvuku televizoru skrze televizor
a připojené zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, dokud připojené
zařízení nepřepne na systémové
ovládánízvuku. Zvuk televizoru bude
poté přehráván pomocí připojeného
zařízení.
[Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového zvuku
není v zařízení zapnutý, budou zvuk i
nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla vybrána možnost
[Autom. spuštění EasyLink], televizor
požádá připojené zařízení o přepnutí na
režim systémového zvuku.
Zachováníkvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z
jiných zařízení, můžete zapnout funkci Pixel
Plus Link.
Zapnutífunkce Pixel Plus Link
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Pixel Plus Link] >
[Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Maximalizovánízobrazenívidea
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
pruh, který omezuje oblast pro zobrazení
videa. Chcete-li zajistit maximálnívelikost
oblasti zobrazení videa, můžete zapnout
automatický posun titulků. Titulky se poté
zobrazí před obrazem videa.
Zapnutí automatického posunu titulků
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavenítelevizoru] > [Obecná nastavení]
> [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Automatický posun
titulků] > [Zapnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
CS
65
Čeština

Připojení k síti a Internetu
Připojení
Jaké jsou možnosti
Prohlížení médií
Po připojení televizoru k domácí síti je
možné přehrávat fotografie, hudbu a videa
uložená v počítači. Informace naleznete
v části Použití televizoru > Přehrávání
multimediálních souborů (Strana 18).
Smart TV
Pokud televizor připojíte k domácí síti s
připojením k internetu, můžete procházet
obsah služby Smart TV. Služba Smart TV
obsahuje internetové služby a webové
stránky vytvořené pro televizor. Přehrávat
hudbu a videa, sledovat infotainment,
půjčovat si filmy a mnoho dalších věcí.
Informace naleznete v části Použití
televizoru > Smart TV (Strana 21).
Televizor můžete připojit ke své domácí síti
bezdrátově nebo pomocíkabelu.

Chcete-li používat pevné připojení,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Připojení k síti a Internetu
> Pevné připojením (Strana 66).
Co je potřeba
Varování: Tento televizor odpovídá
požadavkům směrnice EMC pouze při
použití stíněného kabelu Ethernet Cat5.

Počítačovou síť obsahující:
a) univerzální směrovač plug-and-play
(UnPnP) a
b) počítač s jedním z následujících
operačních systémů: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows Vista,
Mac OS X nebo Linux.

Chcete-li televizor připojovat k počítači,
musíte do tohoto počítače nainstalovat
mediálníserver. Informace naleznete
v části Použití televizoru > Přehrávání
multimediálních souborů (Strana 18).

K připojení televizoru k Internetu také
potřebujete vysokorychlostní připojení.

Máte-li k dispozici bezdrátové připojení,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Připojení k síti a Internetu
> Integrované rozhraní sítě Wi-Fi
(Strana 67).
Pevné připojení
1. Zapněte směrovač a jeho nastavení
DHCP.
2. Připojte směrovač pomocí Ethernetového
kabelu k televizoru.
3. Stiskněte tlačítko
a poté vyberte
[Nastavení].
4. Vyberte možnost [Připojit k síti], poté
stiskněte tlačítko OK.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
nainstalujte síť.
6. Vyčkejte, než televizor nalezne síťové
připojení.
7. Pokud se zobrazíokno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
CS
66
Tento oddíl je určen pouze pro televizory
podporující integrované rozhraní sítě
Wi-Fi .
Televizor můžete bezdrátově připojit k vaší
domácísíti.
Poznámka:

Bezdrátová síť pracuje ve stejném
frekvenčním rozsahu 2,4 GHz jako další
běžná zařízení v domácnosti, např.
bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby
nebo zařízení Bluetooth. Důsledkem
toho může být bezdrátová síť rušena.
Přemístěte tato zařízení dále od
televizoru.

Chcete-li dosáhnout optimálního
výkonu sítě Wi-Fi, umístěte televizor do
vzdálenosti maximálně 10 metrů od
bezdrátového směrovače. Mezi
směrovačem a televizorem by se
neměly nacházet žádné překážky, jako
třeba betonové zdi.

Kvalita příjmu závisí na umístění
bezdrátového směrovače a na místním
poskytovateli připojení k internetu.

Chcete-li snížit síťový provoz, vypněte v
domácí síti nepoužívaná síťová zařízení.

Pokud plánujete prostřednictvím
domácí bezdrátové sítě přehrávat video,
doporučujeme používat směrovač
vyhovujícístandardu IEEE 802.11 N.
Rychlost připojení se může lišit v
závislosti na provozním prostředí vaší
bezdrátové domácí sítě.
Nastavení bezdrátové sítě
1. Zapněte váš směrovač bezdrátové sítě.
2. Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládání
televizoru.
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Připojit
k síti] a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
WPS - chráněné nastavení Wi-Fi
1. Pokud váš směrovač podporuje chráněné
nastaveníWi-Fi (WPS), stiskněte tlačítko
WPS na směrovači.
2. Po uplynutí2 minut vyberte na televizoru
možnost [WPS] a poté stiskněte tlačítko OK.
Televizor se připojí k síti. Tento proces trvá
přibližně 2 minuty.
Většina nových bezdrátových směrovačů
systém WPS podporuje a je označeno logem
WPS. Systém WPS využívá bezpečnostní
šifrování WPS a nelze jej v síti používat spolu
se zařízeními využívajícími šifrování WEP
(Wired Equivalent Privacy).
Pokud v síti chcete zařízení WEP používat,
proveďte instalaci pomocí možnosti [Funkce
Scan] > [Osobní].
Vyhledání směrovačů
Pokud se v síti nachází více směrovačů,
můžete si vybrat síť, kterou chcete používat.
1. Chcete-li vybrat konkrétní síťový
směrovač, stiskněte na první stránce instalace
tlačítko [Funkce Scan].
Prvnív seznamu na obrazovce budou
uvedeny směrovače s funkcí WPS a s
nejsilnějším signálem.
2. Vyberte požadovaný směrovač a poté
stiskněte tlačítko OK.

Pokud se připojujete ke směrovači s
funkcíWPS, vyberte na televizoru
možnost [WPS].

Chcete-li v softwaru směrovače nastavit
kód PIN pro připojení, vyberte možnost
[Kód WPS] a kód si poznačte.

Pokud chcete šifrovací klíč zadat ručně,
vyberte možnost [Standardní] a na
požádání klíč zadejte.
CS
67
Čeština
Integrované rozhraní sítě Wi-Fi
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WPS
1. Pokud chcete navázat bezpečné připojení
chráněné kódem PIN, vyberte položku [Kód
WPS] a stiskněte tlačítko OK.
2. Poznamenejte si 8místný kód PIN
zobrazený na obrazovce televizoru a zadejte
jej do softwaru směrovače v počítači.
Informace o nabídce, ve které je třeba kód
PIN zadat, naleznete v příručce ke směrovači.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WPA
Pokud směrovač využívá zabezpečení WPA
(Wi-Fi Protected Access), zadejte dálkovým
ovládáním přístupové heslo.
1. Pokud chcete zadat šifrovací klíč ručně,
vyberte možnost [Standardní] a stiskněte
tlačítko OK.
2. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce,
vyberte pole pro zadávánítextu a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WEP
Pokud směrovač využívá zabezpečení WEP,
televizor vás požádá o zadání
hexadecimálního klíče WEP.
1. Vyhledejte hexadecimální klíč v softwaru
směrovače v počítači a poznačte si první klíč
uvedený v seznamu klíčů WEP.
2. Zadejte bezpečnostní klíč do televizoru
dálkovým ovládáním, aby bylo možné připojit
směrovač.
3. Pokud se zobrazí okno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
CS
68
Nastavení sítě
Síťový název televizoru
Pokud je k síti připojeno více televizorů,
můžete tento televizor přejmenovat, aby
používal jedinečný název.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení sítě] > [Název televizní sítě],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. K zadánínázvu použijte klávesnici na
obrazovce nebo tlačítka dálkového ovladače.
Zapnutífunkce Miracast
Tento televizor je certifikován podle
standardu Miracast. Na obrazovce televizoru
můžete zapnutím funkce Miracast plynule
zobrazovat obsah ze zařízení připojeného k
síti Wi-Fi.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení sítě] > [Wi-Fi Miracast].
3. Vyberte možnost [Zapnuto] a poté
povolte funkci Miracast stisknutím tlačítka
OK.
Tip: Chcete-li smazat historii všech zařízení
Wi-Fi Miracast, vyberte možnosti [Nastavení]
> [Nastavení sítě] > [Smazat zařízení Wi-Fi
Miracast].
Zapnutídálkového záznamu
Tento televizor podporuje programování
dálkových záznamů ze zařízení připojených k
síti Wi-Fi.
Poznámka: Pokud zapnete dálkový záznam,
bude televizor spotřebovávat více energie v
pohotovostním režimu.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení sítě] > [Záznam aplikace
MyRemote].
3. Vyberte možnost [Zapnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Jaké jsou možnosti
Zakódované digitální televizní kanály můžete
sledovat prostřednictvím modulu CAM
(Conditional Access Module). Tyto
programy můžete sledovat po vložení
modulu CAM a uhrazení poplatků za
předplatné.
Tento televizor podporuje rozhraníCI
(Common Interface) i CI+. RozhraníCI+
podporuje prémiové digitálníprogramy
v rozlišení HD s vysokou ochranou proti
kopírování.
Poznámka: Aplikace, funkce, obsah a zprávy
na obrazovce závisí na poskytovateli služeb
modulu CAM.
1. Vypněte televizor.
2. Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM vložte modul CAM do slotu Common
Interface na boční straně televizoru.
Zasuňte modul CAM až na doraz.
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Tato operace trvá několik
minut.
Chcete-li zachovat přístup k zakódovaným
digitálním televizním kanálům, ponechejte
modul CAM ve slotu.
Přístup ke službám modulu CAM
1. Po vložení a aktivaci modul CAM stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [RozhraníCommon
interface], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte poskytovatele služeb CAM a poté
stiskněte tlačítko OK.
Co je potřeba
Upozornění: Chcete-li předejít poškození
modulu CAM, vložte jej podle návodu.
Poznámka: Návod k vložení karty Smart
Card do modulu CAM naleznete
v dokumentaci od poskytovatele služeb.
CS
69
Čeština
Připojení modulu CAM
(Conditional Access
Module)
6 Řešení problémů
Obecné problémy
Televizor se nezapne:

Odpojte napájecíkabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu
a potom kabel znovu připojte.

Ověřte, že je napájecí kabel řádně
připojen.
Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního režimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je
důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Televizor po zapnutínereaguje na dálkový
ovladač ani na ovládací prvky:
Televizor se určitou dobu spouští. Během
této doby nebude televizor reagovat na
dálkový ovladač ani ovládací prvky. Toto není
závada.
Jestliže televizor i nadále nebude na dálkové
ovládáníreagovat, podívejte se na senzor
ovládání skrze hledáček digitálního
fotoaparátu. Pokud stisknete libovolné
tlačítko dálkového ovladače a senzor začne
červeně problikávat, ovladač funguje správně,
ale televizor je pravděpodobně třeba nechat
zkontrolovat na středisku péče o zákazníky.
Tento postup řešení potíží nefunguje v
případě, že je dálkový ovladač párován s
televizorem bezdrátově.
Je-li televizor v pohotovostním režimu,
zobrazíúvodníobrazovku a poté se vrátí
zpět do pohotovostního režimu:
Toto nenízávada. Po odpojeníod zdroje
napájení a opětovném připojení se při dalším
spuštění zobrazí úvodní obrazovka.
Chcete-li televizor zapnout
z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo jakékoli
tlačítko na straně televizoru.
CS
70
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
Odpojte napájecíkabel od elektrické zásuvky.
Počkejte, až televizor zchladne, a potom
napájecí kabel znovu připojte. Pokud
indikátor bude znovu blikat, kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti
Philips.
Zvuk televizoru je v nesprávném jazyce:
Pokud v nabídce
OPTIONS vyberete
jazyk zvuku a změníte kanál nebo televizor
vypnete, obnoví se opět výchozí jazyk.
Jestliže chcete vybraný jazyk zachovat,
upravte jazyk zvuku stiskem tlačítka
a
vyberte možnost [Nastavení] > [Nastavení
kanálu], [Nastavenísatelitu] > [Jazyky] >
[Primárníjazyk zvuku] nebo [Sekundární
jazyk zvuku].
Nabídka televizoru nebo služby Smart TV
je v nesprávném jazyce:
Změňte jazyk nabídky na vámi
upřednostňovaný jazyk.
Další informace naleznete v části Změny
nastavenítelevizoru > Nastaveníjazyka >
Jazyk nabídky (Strana 44).
Zapomněli jste 4místný kód k odemčení
funkce pro blokování kanálů (dětská
pojistka):
Zadejte číslo „8888“.
Aktualizace softwaru televizoru:
Navštivte stránky www.philips.com/support
a nainstalujte si nejnovější softwarový balíček
pro televizor. Na těchto stránkách jsou také
dostupné pokyny k instalaci softwaru a
poznámky k jeho vydání. Ú plný návod
k aktualizaci softwaru televizoru je dostupný
také v části Změny nastavení televizoru >
Aktualizace softwaru (Strana 46).
Problémy s obrazem
Instalace televizních kanálů:
Pokyny k instalaci analogových nebo
digitálních kanálů naleznete v části Změny
nastavenítelevizoru > Automatické
nastavení(Strana 39). Chcete-li nainstalovat
satelitní televizní kanály, příslušné pokyny
naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Nastavení satelitních kanálů
(Strana 42).
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitálníkanály:

Chcete-li zjistit, zda jsou ve vaší zemi
podporovány standardy DVB-T, DVB-C
a DVB-S, nahlédněte do technických
údajů.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely
správně zapojeny a že je vybrána
správná síť.
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v
seznamu kanálů:
Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.
Chcete změnit pořadí kanálů v seznamu:
Jakmile kanály nainstalujete, zobrazíse v
seznamu kanálů. Informace o správě
seznamu kanálů včetně návodu na změnu
jejich uspořádání naleznete v části Sledování
televize > Nastavení seznamů kanálů
(Strana 14).
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se
žádný obraz nebo je obraz zkreslený:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Ujistěte se, že je u zdroje vysílání
vybráno správné zařízení.

Ujistěte se, že jsou externí zařízení a
zdroj správně připojeny.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný
obraz:
Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit
kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste
se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení
z dosahu televizoru.

Pokud má špatnou kvalitu jen jeden
kanál, zkuste jej jemně doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

Ujistěte se, že je zařízení správně
připojeno.

Ujistěte se, že je nastavení obrazu
správné.
Televizor neuložil nastavení obrazu:
Zkontrolujte, zda je umístění televizoru
nastaveno na režim Home (Doma). V tomto
režimu můžete nastavení měnit a ukládat.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
Nastavte jiný formát obrazu.
Formát obrazu se při přepínání mezi
různými kanály mění:
Vyberte místo formátu obrazu [Automatický
zoom] jiný formát obrazu.
CS
71
Čeština
Problémy s kanály
Nesprávné umístění obrazu:
Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
Obraz vysíláníje kódován:
Pro přístup k danému obsahu může být
nezbytné použít modul CAM (Conditional
Access Module). Informujte se u
poskytovatele služeb.
Na obrazovce se objevíbanner s
„elektronickým štítkem“ zobrazující
informace:
Televizor je v režimu [Obchod]. Pokud
chcete odebrat e-štítek, nastavte televizor do
režimu [Doma] a restartujte jej. Informace
naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Další nastavení > Režim Doma
(Strana 46).
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

Ujistěte se, že je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení a
obnovovacífrekvence. Informace
naleznete v části Specifikace >
Rozlišení displeje (Strana 75).

Změňte formát televizního obrazu na
[Bez měřítka].
CS
72
Problémy se zvukem
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Pokud není zjištěn žádný zvukový signál,
televizor automaticky vypne zvukový
výstup – nejedná se o selhání.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely
správně připojeny.

Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena
nebo nastavena na nulovou hodnotu.

Ujistěte se, že je vybráno nastavení
reproduktorů televizoru. Stiskněte
tlačítko
OPTIONS, vyberte
možnosti [Obraz a zvuk] > [Repro] a
poté vyberte možnost [Televizor].

Ujistěte se, že je výstup zvuku
televizoru připojen k vstupu zvuku na
zařízení domácího kina vyhovujícího
standardu HDMI-CEC nebo EasyLink. Z
reproduktorů domácího kina by měl být
slyšet zvuk.

Některá zařízení vyžadují ruční povolení
zvukového výstupu HDMI. Pokud zvuk
HDMI již je povolen a stále nic není
slyšet, zkuste v zařízení změnit formát
digitálního zvuku na formát PCM (Pulse
Code Modulation). Návod naleznete
v dokumentaci k danému zařízení.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
Zkontrolujte správnost nastavenízvuku.
Problémy se sítí
Problémy se zařízeními HDMI:

Podpora standardu HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) může způsobit zpoždění
zobrazení obsahu ze zařízení HDMI.

Pokud televizor nerozpozná zařízení
HDMI a nebude zobrazen žádný
obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení)
a potom znovu zvolte původní zdroj.

Pokud dochází k přerušování zvuku,
ověřte správnost nastavení výstupu ze
zařízení HDMI.

Pokud je použit adaptér HDMI-DVI
nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je
připojen dodatečný zvukový kabel ke
konektoru AUDIO L/R nebo AUDIO
IN (jen konektor mini-jack).
Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:
Ujistěte se, že jsou příslušná zařízení HDMI
kompatibilníse standardem HDMI-CEC.
Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením
kompatibilním s HDMI-CEC.
Pokud je k televizoru připojeno zvukové
zařízení kompatibilní se standardem
HDMI-CEC, televizor nezobrazí žádnou
ikonu ztlumení nebo hlasitosti, když je
hlasitost ztlumena, zvýšena nebo snížena.
Pokud je připojeno zvukové zařízení
kompatibilníse standardem HDMI-CEC, toto
chováníje u televizoru normální.
Obsah zařízení USB není zobrazen:

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě
Mass Storage Class, a to podle pokynů
v dokumentaci k paměťovému zařízení.

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
kompatibilnís televizorem.

Ujistěte se, že televizor podporuje
příslušné formáty souborů se zvukem a
obrázky.
Zvukové a obrazové soubory v paměťovém
zařízení USB se nepřehrávají nebo
nezobrazujíplynule:
Přenosový výkon úložného zařízení USB
může omezovat přenosovou rychlost dat do
televizoru a zhoršit tak kvalitu přehrávání.
Chcete televizor bezdrátově připojit k
domácísíti:
Návod k bezdrátovému připojení televizoru
k domácí síti naleznete v části Připojení
televizoru > Připojení k síti a Internetu >
Integrované rozhraní sítě Wi-Fi integrated
(Strana 67).
Služba Smart TV nefunguje
Zkontrolujte, zda je směrovač správně
připojený k televizoru a zda má přístup k
internetu. Pokud je směrovač chráněn
bránou firewall nebo bezpečnostními
nastaveními, zkontrolujte, zda je v něm
povolen průchod dat funkce Smart TV.
Podrobnosti naleznete v dokumentaci ke
směrovači.
Přístup k Internetu prostřednictvím funkce
Smart TV je pomalý:

Pokud se k Internetu připojujete
bezdrátově, zkuste zlepšit kvalitu signálu
mezi směrovačem a televizorem.
Podrobnosti vyhledejte v dokumentaci
ke směrovači.

Kdykoli je to možné, používejte rychlé
širokopásmové připojení.

Optimálnírychlost procházeníinternetu
zajistíte tak, že aktualizujete software
televizoru na nejnovější verzi.
Vaše síť je pomalá:
Pokud se k počítači připojujete bezdrátově,
zlepšete kvalitu signálu mezi směrovačem a
televizorem dle pokynů v dokumentaci
směrovače.
Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla
nalezena.

Zkontrolujte, zda neníbezdrátová síť
rušena mikrovlnnými troubami, telefony
DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi
v okolí.

Pokud bezdrátová síť nepracuje, zkuste
použít připojení pomocí kabelu.

Zkontrolujte, zda brány firewall v síti
umožňují bezdrátový přístup
k televizoru.
CS
73
Čeština
Problémy s připojením
Kontaktování společnosti
Philips
Varování: Nepokoušejte se televizor sami
opravovat. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, neopravitelnému poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky.
Pokud se vám nedaří problém vyřešit,
přečtěte si informace v části častých dotazů
(FAQ) pro tento televizor na webové
stránce www.philips.com/support. Také
můžete nahlédnout a přispět do komunity
uživatelů televizorů Philips na stránkách
www.supportforum.philips.com.
Chcete-li hovořit s pracovníkem společnosti
Philips nebo mu zaslat e-mail, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Philips ve
vaší zemi. Kontaktní údaje naleznete v letáku
dodaném s tímto televizorem nebo na
stránkách www.philips.com/support.
Než se obrátíte na společnost Philips,
poznamenejte si model televizoru a sériové
číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně
televizoru a na obalu.
CS
74
Napájení a příjem signálu
Specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Napájení

Síťové napájení: 220–240 V stříd.
(50–60 Hz)

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu: < 0,3 W

Okolní teplota: 5 až 40 stupňů Celsia

Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
Hodnota uvedená na štítku výrobku udává
spotřebu energii při běžném použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální
hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z
bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).
Příjem

Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální
(IEC75)

Televiznísystém: DVB COFDM 2K/8K

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM*

Digitálnítelevize: MPEG-4, DVB-T
(pozemnívysílání), DVB-T2*, DVB-C
(kabelové vysílání), DVB-S/S2* (satelitní
vysílání).

Pásma tuneru: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Tato funkce je k dispozici pouze u
některých modelů.
Obraz a zvuk
Obraz / Displej

Typ displeje:
- 22palcový: Full HD s podsvícením
LED
- 24palcový: HD s podsvícením LED

Úhlopříčka:
- 56 cm / 22 palců
- 61 cm / 24 palců

Poměr stran: 16:9 (širokoúhlý)



Rozlišení displeje:
- Modely HD: 1366 x 768 p
- Modely FHD: 1920 x 1080 p
Vylepšení obrazu: Digital Crystal Clear
Technologie Perfect Motion Rate
(PMR): 200 Hz
Zvuk

Výstupnívýkon (RMS): 8 W při 10%
celkovém harmonickém zkreslení

Incredible Surround

Clear Sound

Programovánímono / smart stereo /
přídavné zvukové zařízení
Rozlišení displeje
Počítačové formáty – HDMI
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 – 60 Hz
1280 X 768 – 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Počítačové formáty – VGA
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Formáty videa
(rozlišení – obnovovacífrekvence)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
CS
75
Čeština
7 Specifikace
Multimédia
Poznámka: Název multimediálních souborů
nesmí přesáhnout 128 znaků.
Podporovaná připojení multimédií

USB: Připojujte pouze taková zařízení
USB, která mají odběr proudu 500 mA
nebo nižší.
- NTFS, FAT 16 (pouze čtení)
- FAT 32

Ethernet LAN RJ-45
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
CS
76
Podporované formáty obrázků

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns

BMS: *.bms
Čeština
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
CS
77
Podporované formáty zvuku
Podporované formáty zvuku
Podporované formáty titulků
Kódování znaků

Windows-1250 (CP-1250): Latinka,
středo a východoevropské jazyky
(čeština, maďarština, polština,
slovenština, slovinština, chorvatština,
rumunština, srbština)

Windows-1251 (CP-1251): Cyrilice

Windows-1252 (CP-1252): Latinka,
západoevropské jazyky

Windows-1253 (CP-1253): Řečtina

Windows-1254 (CP-1254): Turečtina

UTF-8: Vícebajtové šifrovánípro jazyk
Unicode
CS
78
Podporovaný software serveru médií
kompatibilníse standardem DLNA

Windows Media Player (Microsoft
Windows)

Twonky Media (Microsoft Windows,
Mac OS X)

Sony Vaio Media Server (Microsoft
Windows)

TVersity (Microsoft Windows)

Nero MediaHome

DiXiM (Microsoft Windows XP)

Macrovision Network Media Server
(Microsoft Windows)

Fuppes (Linux)

uShare (Linux)
Čeština
Možnosti připojení
Zadnístrana

SERV. U: servisníport

AUDIO IN: pro rozhraníDVI/VGA
(3,5mm stereofonníkonektor typu mini
jack)

VGA: PC vstup

Kompozitnívideo a zvuk (AV IN):
CVBS/Y, zvuk L/P

Komponentnívideo a zvuk: Y Pb Pr,
zvuk L/P

TELEVIZNÍ ANTÉNA: 75 ohmů,
koaxiální(IEC)

DIGITÁ LNÍVÝSTUP ZVUKU: koaxiální

HDMI 1 ARC (zpětný zvukový kanál)

SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART

SÍŤ: Ethernet LAN RJ-45 (pouze
u určitých modelů)

SAT: koaxiálníkonektor typu F
(u určitých modelů)
Strana

CI: Common Interface

HDMI

USB 1 / 2

Sluchátka: 3,5mm stereofonníkonektor
typu mini jack
Verze nápovědy
UMv 420812130302 – 20130507
CS
79
8 Rejstřík
E
A
EasyLink, ovládánína obrazovce - 11
EasyLink - 63
aktualizace, seznam zdrojů - 62
Energetický štítek - 9
analogové kanály, instalace - 40
EPG - 16
analogové kanály, jemné doladění - 40
EPG, internet - 17
analogové kanály, titulky - 44
EPG, provozovatel vysílání- 16
automatické vypnutí- 35
externípevný disk - 59
automatické vypnutí, zařízení - 64
automatický posun titulků - 65
F
formát obrazu - 16
B
funkce EasyLink, dálkové ovládání- 64
bezpečnost - 3
funkce EasyLink, ovládacíprvky - 64
funkce EasyLink, reproduktory televizoru - 64
C
funkce EasyLink, vlastnosti - 63
CAM - 69
CI - 69
Common Interface - 69
CVBS, kompozitnívideo - 50
funkce EasyLink, zapnutí- 64
H
HbbTV - 23
HDMI - 49
D
HDMI ARC - 49
dálkový ovladač - 10
herní konzole, připojení - 55
DEMO - 46
hlasitost - 13
dětská pojistka - 35
hodiny - 34
digitálnífotoaparát - 58
digitálníkanály, instalace - 40
I
digitálníkanály, titulky - 44
instalace kanálů, automatická - 39
digitálnírádio - 14
integrované rozhraní sítě Wi-Fi, nastavení67
digitálnívideokamera - 58
DivX VOD - 20
DLNA - 18
domácí kino, připojení - 56
domácí síť - 66
DTVi - 23
Interaktivnítelevizor - 23
Internet, připojení - 66
Internet, Smart TV - 21
J
jazyk – zvuk - 44
jazyk, nabídka - 44
jazyk, titulky - 44
CS
80
N
kabely - 49
nahrávání, televizníprogramy - 25
kamera pro videohovory - 61
nahrávky, plán - 26
kanály - 13
nahrávky, sledování- 27
kanály, aktualizace - 41
nápověda, na obrazovce - 9
kanály, instalace (analogové) - 40
Nápověda, verze - 79
kanály, instalace (automatická) - 39
nastaveníher - 33
kanály, instalace (digitální) - 40
nastaveníobrazu - 37
kanály, instalace (satelitní) - 42
nastaveníobrazu, resetování- 39
kanály, jemné doladění (analogové) - 40
nastavení sítě - 68
kanály, logo - 14
nastaveníúspory energie - 8
kanály, oblíbené - 13
nastavenízvuku - 38
kanály, opakovaná instalace - 48
nastavenízvuku, resetování- 39
kanály, přejmenování - 14
nastavení, formát zvuku - 39
kanály, přepínání - 13
nastavení, hra - 33
kanály, seřazení - 14
nastavení, obraz - 37
kanály, skrytía zobrazení- 14
nastavení, síť - 68
Klávesnice USB - 61
nastavení, zvuk - 38
kodeky, podporované - 76
konektory - 49
O
kontaktování společnosti Philips - 9
oblíbené kanály, seznam - 13
kontrolka LED pohotovostního režimu - 10
odkaz Pixel Plus - 65
M
ochranné známky a autorská práva - 7
online fórum - 9
mediálníserver - 18
online video, zapůjčení - 22
Modul CAM (Conditional Access Module) 69
opakovaná instalace - 48
modul CAM, vložení - 69
Ovládacíprvky televizoru - 10
modul CAM, zapnutí- 69
ovládánípomocíchytrého telefonu - 12
možnosti připojení - 79
Čeština
K
ovládacíprvky - 10
Multimedia Home Platform (MHP) - 23
P
multimédia, možnosti přehrávání - 19
parametry zvuku - 75
multimédia, podporované formáty - 76
péče o obrazovku - 4
multimédia, přehrávání souborů - 18
počítač, přehrávání souborů - 18
Myš USB - 61
Počítač, rozlišení displeje - 75
podpora produktu - 9
pozastavit televizor - 24
CS
81
pozastavit televizor, pevný disk USB - 24
režim Obchod - 46
programování, záznamy - 26
režim, Doma nebo Obchod - 46
programový průvodce - 16
rodičovské hodnocení - 36
programový průvodce, Internet - 17
rozlišení displeje - 75
programový průvodce, provozovatel vysílání
- 16
S
průvodce nastavením - 37
satelitní, instalace kanálů - 42
průvodce připojením - 9
satelitní, nastavení- 42
předvolby, obraz a zvuk - 15
satelitní, přidání nebo odebírání - 43
přehrávač disků, připojení - 51
SCART - 49
přehrávání, soubory z jednotky USB - 18
senzory - 10
přehrávání, soubory z počítače - 18
seznam kanálů - 14
přejmenování kanálů - 14
seznam kanálů, kopírování - 41
přejmenování, připojené zařízení - 62
síť, název televizoru - 68
přijímač TV, připojení - 52
síť, připojení - 66
připojené zařízení, přejmenování - 62
Skype - 28
připojení, digitální fotoaparát - 58
Skype, blokováníkontaktu - 29
připojení, digitální videokamera - 58
Skype, hlasová pošta - 31
připojení, domácí síť - 66
Skype, hlasový hovor - 30
připojení, domácího kino - 56
Skype, kontakty - 29
připojení, externí pevný disk - 59
Skype, nastavení- 28, 32
připojení, herní konzole - 55
Skype, přihlášení - 28
připojení, Internet - 66
Skype, přijetí hovoru - 30
připojení, kamera pro videohovory - 61
Skype, videohovor - 30
připojení, počítač - 60
sluchově postižení - 45
připojení, přehrávač disků - 51
Smart TV - 21
připojení, přijímač TV - 52
Smart TV, aplikace - 22
připojení, rekordér - 53
Smart TV, procházení- 21
připojení, zařízení USB - 59
Smart TV, síť - 66
připojit, klávesnice - 61
Smart TV, spuštění - 21
připojit, myš - 61
software, aktualizace po internetu - 48
půjčování videa online - 22
software, aktualizace prostřednictvím
rozhraníUSB - 46
R
software, digitálníaktualizace - 47
recyklovat - 8
software, kontrola verze - 46
rekordér, připojení - 53
standby - 12
reproduktory televizoru, ztlumení- 13
režim Doma - 46
CS
82
Z
technické parametry displeje - 75
Zadníovládacíprvky - 10
technické parametry napájení- 75
zámek Kensington - 5
teletext 2.5 - 33
zapnutía vypnutítelevizoru - 12
teletext, digitálnítext - 34
zařízení, sledování - 62
teletext, hledánína - 34
teletext, jazyk - 33
záznam z televizoru, jednodotykové ovládání
- 26
teletext, podstránky - 34
záznam z televizoru, pevný disk USB - 25
teletext, režim Dual Screen - 33
záznamy, odstranění - 27
teletext, T.O.P. (Table Of Pages) - 33
zdroj, aktualizace - 62
teletext, zvětšení - 33
zdroj, výběr - 15
televizní průvodce - 16
zesilovač, výběr výstupu - 64
televizní průvodce, Internet - 17
zrakově postižení - 45
televizní průvodce, provozovatel vysílání - 16
zvuk tlačítek - 45
Čeština
T
titulky, analogové - 44
titulky, digitální- 44
titulky, jazyk - 44
U
udržitelnost - 8
umístění, na stojanu nebo stěně - 5
umístění, tipy - 5
univerzální přístup, osoby s poruchami sluchu
- 45
univerzální přístup, osoby s poruchami zraku
- 45
univerzální přístup, zapnutí - 45
USB, přehrávání souborů - 18
uzamknutítelevizoru - 5
V
VGA - 50
Videokamera Philips - 61
videopůjčovna - 22
Y
YouTube - 21
YPbPr, komponentnívideo - 49
CS
83
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising