Philips | 47PFL4307K/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Smart LED TV 47PFL4307H/12 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Smart LED TV 47PFL4307H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL43x7H/12
PFL43x7K/12
PFL43x7T/12
CS Uživatelský manuál
Obsah
1
2
3
4
5
CS
Začínáme
3
Seznámení s televizorem
Ovládací prvky televizoru
Důležité informace
Udržitelnost
Nápověda a podpora
3
4
6
10
12
Použití televizoru
13
Sledování televize
Zobrazení programového průvodce
Sledování v režimu 3D
Prohlížení médií
Procházení služby Smart TV
Interaktivní televizor
13
16
17
18
20
23
Širší využití televizoru
25
Pozastavit TV
Nahrávání televizních pořadů
Hraní her
Prohlížení teletextu
Nastavení zámku a časovače
Použití funkce EasyLink
Použití funkce Scenea
25
26
29
30
32
33
36
Nastavení televizoru
37
Obraz a zvuk
Nastavení kanálů
Nastavení satelitních kanálů
Nastavení jazyka
Univerzální nastavení přístupu
Další nastavení
Aktualizace softwaru
Obnovení výchozích nastavení
37
38
41
43
43
45
46
46
Připojení televizoru
47
Informace o kabelech
Připojení zařízení
Připojení více zařízení
Sledování obsahu z připojeného
zařízení
Síť a internet
Common interface
47
48
54
2
56
57
60
6
7
8
Řešení problémů
61
Obecné problémy
Problémy s kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
Problémy se sítí
Kontaktování společnosti Philips
61
61
62
63
63
64
64
Specifikace výrobku
65
Napájení a příjem signálu
Obraz a zvuk
Rozlišení displeje
Multimédia
Možnosti připojení
Možnosti upevnění televizoru
Verze nápovědy
65
65
65
66
67
68
68
Rejstřík
69
Seznámení s televizorem
TV s vysokým rozlišením
Televizor je vybaven displejem s vysokým
rozlišením (HD), který umožňuje sledovat
video v rozlišení HD například následujícími
způsoby:

přehrávač disků Blu-ray připojený
pomocí kabelu HDMI a přehrávající disk
Blu-ray,

přehrávač disků DVD s funkcí
upscalingu připojený pomocí kabelu
HDMI a přehrávající disk DVD,

pozemní vysílání v rozlišení HD (DVB-T
nebo DVB-T2 MPEG4),

digitální přijímač vysílání v rozlišení HD,
připojený pomocí kabelu HDMI,
přehrávající obsah v rozlišení HD od
kabelového nebo satelitního operátora,

herní konzole HD připojená pomocí
kabelu HDMI se spuštěnou hrou v
rozlišení HD.
Ukázkový klip v rozlišení HD
Chcete-li si vyzkoušet ohromující ostrost a
kvalitu obrazu televizoru HD, můžete se v
nabídce Doma podívat na videoklip v
rozlišení HD.
Stiskněte tlačítka > [Nastavení] >
[Sledovat ukázky].
Informace o dostupnosti kanálů v rozlišení
HD ve vaší zemi získáte u svého prodejce
produktů Philips nebo na stránkách
www.philips.com/support.
Další informace naleznete v části Použití
televizoru > Sledování 3D.
Čeština
1 Začínáme
Smart TV
Pomocí sady aplikací Smart TV můžete z
televizoru učinit centrum svého digitálního
života.

Pokud televizor připojíte k domácí síti,
můžete sdílet filmy, obrázky či hudbu
uloženou v počítači či síťovém
mediálním serveru.

Pokud televizor připojíte k internetu,
můžete v něm pomocí aplikace
Youtube a jiných aplikací Smart TV
přehrávat spoustu filmů, obrázků, hudby
a dalšího obsahu.

Při sledování digitálních kanálů můžete
televizor kdykoli pozastavit a vrátit se k
vysílání později. Vysílání se uloží na
pevný disk USB nebo se přehraje
pomocí aplikací pro sledování
zmeškaných televizních programů ve
službě Smart TV.

Pokud televizor připojíte k internetu,
můžete nahrávat své oblíbené televizní
pořady na pevný disk USB.

K ovládání televizoru pomocí telefonů
iPhone a telefonů se systémem Android
můžete použít aplikaci Philips pro
ovládání pomocí chytrého telefonu.
Přehrávání médií
Pokud televizor připojíte k paměťovému
zařízení USB, můžete přehrávat filmy, hudbu
a obrázky na širokoúhlé obrazovce s
vynikajícím zvukem.
K televizoru můžete také připojit počítač, a
to pomocí kabelu HDMI nebo VGA.
Televizor 3D
Tato funkce je k dispozici pouze pro
některé modely.
Toto je televizor 3D. Prostřednictvím tohoto
televizoru můžete sledovat filmy 3D a
programy v rozlišení Full HD. Pokud zahájíte
přehrávání filmu 3D z připojeného
přehrávače disků Blu-ray 3D nebo přeladíte
na televizní kanál, který vysílá programy 3D,
televizor se přepne do režimu 3D.
CS
3
Programoví průvodci
Elektronický programový průvodce (EPG)
vám umožňuje zjistit, co právě hraje a co
bude následovat, nebo co se bude hrát v
příštích osmi dnech.
Programoví průvodci jsou poskytováni
provozovateli vysílání a přes internet. Pokud
televizor připojíte k internetu, získáte přístup
k podrobnějším informacím o programech.
1. : Zapnutí televizoru nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
2. CH +/-: Slouží k přepnutí na další nebo
předchozí kanál.
3. : Výběr připojeného zařízení.
4.
+/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Senzory
EasyLink
Pokud televizor připojíte k zařízením
vyhovujícím standardu HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), jako je
přehrávač disků Blu-ray nebo domácí kino,
můžete všechna tato zařízení ovládat
zároveň pomocí jednoho dálkového
ovladače. Stačí jen po připojení zapnout
funkci EasyLink.
Intuitivní nabídky
Pomocí intuitivních nabídek televizoru
můžete snadno přistupovat k požadovaným
kanálům či mediálním souborům a
přizpůsobovat nastavení televizoru svým
potřebám.
Ovládací prvky televizoru
1. Senzor dálkového ovladače
Namiřte dálkový ovladač na senzor.
Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovladačem
a televizorem nenachází žádný nábytek nebo
jiné předměty.
Dálkový ovladač
Zadní ovládací prvky
CS
4
6. (Domů): Otevření nabídky Doma.
7. OK: Potvrzení zadání nebo výběru.
8. SMART TV: Přístup k funkcím Smart TV.
9.
(Navigační tlačítka): Slouží k
ovládání nabídek a výběru položek.
Čeština
1. (POHOTOVOSTNÍ REŽIM): Zapnutí
televizoru nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
2. Tlačítka pro přehrávání: Ovládání
přehrávání mediálních souborů.
3.
SOURCE: Přístup k připojenému
zařízení.
4.
FORMAT: Změna formátu obrazu.
5.
TV: Přepnutí zdroje na televizní
vysílání.
14. (Zpět): Slouží k návratu na předchozí
stránku nabídky nebo k ukončení funkcí
televizoru.
15. CH - / CH +: Přepínání kanálů.
16. +/−(Hlasitost): Nastavení hlasitosti.
17. (Ztlumit): Ztlumení nebo obnovení
zvuku.
18. Barevná tlačítka: Výběr úloh nebo
možností.
Funkce tlačítek jsou dostupné v závislosti na
nabídce provozovatele vysílání.
19. SUBTITLE: Zapnutí nebo vypnutí titulků.
20. 0-9(Číselná tlačítka): Výběr televizních
kanálů nebo zadání textu.
21. TEXT: Zapnutí nebo vypnutí teletextu.
Ovládací prvky funkce EasyLink
10. LIST: Přístup k seznamu televizních
kanálů.
11. ADJUST: Přístup k nastavení
televizoru.
12.
INFO: Zobrazení informací o aktuální
činnosti.
13. OPTIONS: Přístup k momentálně
dostupným možnostem.
Poznámka: Ovládací prvky funkce EasyLink
jsou dostupné v případě, že připojené
zařízení vyhovuje standardu HDMI-CEC.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat televizor
spolu s ostatními zařízeními vyhovujícími
standardu HDMI-CEC pomocí jediného
dálkového ovladače.
CS
5
Přístup k ovládacím prvkům funkce
EasyLink
1. Při prohlížení obsahu připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit tlačítka
zařízení], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte ovládací tlačítko EasyLink a
stiskněte je OK.
Další informace o funkci EasyLink naleznete v
části Širší využití televizoru > Použití funkce
EasyLink (Strana 33).
Ovládání pomocí chytrého telefonu
Váš chytrý telefon můžete používat jako
druhý dálkový ovladač nebo dokonce jako
klávesnici. Na televizoru si můžete také
prohlížet prezentaci obrázků z chytrého
telefonu. Pokud chcete stáhnout aplikaci
„Philips My Remote“, navštivte obchod
Apple App Store nebo Android Market.
Postupujte podle pokynů v obchodě s
aplikacemi.
Přesvědčte se, že jsou televizor a chytrý
telefon připojené ke stejné místní síti. Další
informace o síťovém připojení naleznete v
části Připojení televizoru > Síť a internet
(Strana 57).
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!

Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Pokud dojde
k rozlití vody na televizor nebo do něj,
okamžitě odpojte televizor z elektrické
zásuvky. Obraťte se na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips a nechte
televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.

Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti
otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla
ani na přímé sluneční světlo. Abyste
zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového
ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné
hořící předměty.

Důležité informace

Bezpečnost

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj
zanikne.


CS
6
Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů
na televizoru.
Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody
nebo nadměrným teplotám.
Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Zkontrolujte, zda je
zástrčka napájecího kabelu řádně
vsunuta do elektrické zásuvky.
Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo
způsobit požár.
Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.
Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru.
Zajistěte volný přístup k zástrčce,
zásuvce a šňůře.
Nebezpečí spolknutí baterií!

Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte
baterii vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřívání!

Nikdy televizor neumísťujte do
uzavřených prostorů. Po všech stranách
televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 4 palce nebo 10 cm
(z důvodu zajištění proudění vzduchu).
Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!

Na napájecí kabel nepokládejte
televizor ani žádné jiné předměty.

Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během
bouřky se nedotýkejte žádné části
televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké
hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty

Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5° C (41° F), vybalte
televizor a vyčkejte, dokud teplota
televizoru nedosáhne pokojové teploty.
Teprve poté televizor připojte do
elektrické zásuvky.
Varování k ochraně zdraví při
sledování ve 3D
Tato funkce je k dispozici pouze pro
některé modely.

Pokud se ve vaší rodině vyskytla
epilepsie nebo záchvaty v důsledku
fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než
se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí
obrazů nebo sledování ve 3D.
CS
7
Čeština
Nebezpečí poškození televizoru!

Ke zvedání a přenášení televizoru s
hmotností převyšující 25 kg jsou třeba
dvě osoby.

Při montáži stojanu k televizoru
používejte pouze dodaný stojan. Stojan
k televizoru pevně připojte. Umístěte
televizor na hladký rovný povrch, který
udrží váhu televizoru a stojanu.

Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu, který
televizor unese. Připevněte držák pro
montáž na stěnu pouze ke stěně, která
jej a televizor unese. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.

Před případným skladováním
odmontujte z televizoru stojan. Nikdy
televizor s namontovaným stojanem
nepokládejte.

Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.

Části výrobku mohou být vyrobeny ze
skla. Zacházejte s ním opatrně,
předejdete tak zranění nebo poškození.
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:

Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.

Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.

Nikdy televizor neumisťujte na vysoký
nábytek, např. na knihovnu, bez
ukotvení nábytku a televizoru ke zdi
nebo vhodné opoře.

Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.


Za účelem předcházení nevolnosti, jako
jsou závratě, bolesti hlavy nebo
dezorientace doporučujeme nesledovat
obraz ve 3D po delší dobu. Pokud
byste měli jakékoli nepříjemné pocity,
přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se
ihned poté žádné potenciálně
nebezpečné činnosti (například řízení
auta), dokud vaše příznaky nezmizí.
Pokud příznaky přetrvávají, nezačínejte
znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti,
které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí
neprojevuje žádný z výše uvedených
příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se
nedoporučuje pro děti do šesti let věku,
protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
Zamknutí televizoru
Televizor je v oblasti základny vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington. Chcete-li televizor zabezpečit,
zakupte si samostatně prodávaný zámek
proti krádežím Kensington.
Péče o obrazovku





CS
Nebezpečí poškození obrazovky
televizoru! Nikdy se obrazovky
nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte
a zabraňte úderům do obrazovky
jakýmikoli předměty.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte měkkým
navlhčeným hadříkem. K čištění
televizoru nikdy nepoužívejte alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro
domácnost.
Abyste zabránili deformacím
a vyblednutí barev, otřete kapky vody
co nejdříve.
Vyhýbejte se zobrazování statických
obrazů. Statické obrazy jsou takové
obrazy, které zůstávají na obrazovce po
dlouhou dobu. Mezi statické obrazy
patří nabídky na obrazovce, černé
pruhy, zobrazení času atd. Pokud
potřebujete statické obrazy používat,
snižte kontrast a jas, abyste zabránili
poškození obrazovky.
8
Oznámení
2012 © TP Vision Netherlands B.V. Všechna
práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit
bez předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou majetkem společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo
příslušných vlastníků. Společnost TP Vision
Netherlands B.V. si vyhrazuje právo kdykoli
změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé
moduly či procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani
předpokládaná záruka.

Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy
a montážní postupy nedoporučené
nebo neschválené v této příručce ruší
platnost záruky.
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii
LCD/LED se vyznačuje vysokým počtem
barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních
pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny
nebo světlé body (červené, zelené či
modré). Jedná se o strukturální vlastnost
displeje (nevybočující z oborových
standardů), nikoli o závadu.
Označení CE
Čeština
Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nemůže být zodpovědná za žádné chyby v
tomto dokumentu ani za žádné potíže, ke
kterým dojde v důsledku obsahu tohoto
dokumentu. Chyby, které budou hlášeny
společnosti Philips, budou odstraněny a
publikovány na stránce technické podpory
společnosti Philips, jakmile to bude možné.
Záruční podmínky

Riziko poranění, poškození televizoru
nebo zrušení záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami.

Televizor a příslušenství používejte jen
v souladu s pokyny výrobce.

Symbol varování na zadní straně
televizoru označuje riziko úrazu
elektrickým proudem. Nikdy
neodnímejte kryt televizoru. V případě
servisu nebo opravy vždy kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti
Philips.
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a
dalším příslušným ustanovením směrnic
2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES
(EMC).
\\
Soulad se standardy EMF
Společnost TP Vision Netherlands B.V. vyrábí
a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich výrobků
všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet všechny
standardy EMF (Electro Magnetic Field)
platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a
prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost TP Vision potvrzuje,
že pokud se s jejími výrobky správně zachází
a pokud jsou tyto výrobky používány pro
zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže
předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle
jej promítnout do svých výrobků.
Ochranné známky a autorská práva
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších
zemích.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
CS
9
Označení HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, přičemž v
jiných zemích světa byla registrace již vydána
nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.
Chráněno jedním nebo více americkými
patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou
ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích poboček a jsou
použity v souladu s licencí.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního
videa vyvinutý společností DivX, LLC,
pobočkou společnosti Rovi Corporation.
Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX
Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na
webových stránkách divx.com najdete další
informace a softwarové nástroje ke konverzi
souborů do formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto
zařízení certifikované pro formát DivX (DivX
Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj
registrační kód, přejděte v nabídce nastavení
zařízení do části týkající se obsahu DivX
VOD. Další informace o dokončení
registrace naleznete na webových stránkách
vod.divx.com.
CS
10
Finální produkty PlayReady
Vlastníci obsahu používají technologii pro
přístup k obsahu Microsoft PlayReady™, která
chrání jejich duševní vlastnictví včetně obsahu
podléhajícího autorským právům. Toto
zařízení používá technologii PlayReady pro
přístup k obsahu chráněnému technologiemi
PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení
nedokáže řádně zajistit dodržování omezení
na použití obsahu, vlastníci obsahu mohou
po společnosti Microsoft vyžadovat, aby pro
zařízení odvolal svolení k použití obsahu
chráněného technologií PlayReady. Odvolání
by nemělo mít vliv na nechráněný obsah a
obsah chráněný jinými technologiemi pro
přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou
pro potřeby přístupu k jejich obsahu
vyžadovat upgrade technologie PlayReady.
Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít
přístup k obsahu vyžadujícímu daný upgrade.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
Udržitelnost
Úspora energie
Tento televizor je vybaven funkcemi úspory
energie. Přístup k těmto funkcím získáte
stisknutím tlačítka Zelené tlačítko na
dálkovém ovladači.

Nastavení úsporného obrazu: Můžete
použít nastavení úsporného obrazu v
různé kombinaci. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a vyberte možnost [Úsp.
energie].

Obrazovka vypnuta: Pokud chcete
poslouchat pouze zvuk televizoru,
můžete obrazovku vypnout. Ostatní
funkce budou fungovat normálně.

Světelný senzor: Pokud dojde ke
snížení okolního osvětlení, vestavěný
senzor okolního osvětlení sníží jas
obrazovky televizoru.

Nízká spotřeba v pohotovostním
režimu: Pokročilé obvody napájení
snižují spotřebu energie televizoru na
extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo
ke ztrátě funkčnosti stálého
pohotovostního režimu.
Řízení spotřeby: Pokročilé řízení
spotřeby umožňuje snižovat spotřebu
energie televizorem.
Chcete-li zjistit, jak vaše osobní
nastavení ovlivňuje relativní spotřebu
energie televizorem, stiskněte tlačítko
a vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat ukázky] > [Active Control].
Výrobek obsahuje baterie podléhající
směrnici EU 2006/66/ES, které nelze
odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Likvidace produktu
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Evropský energetický štítek
Evropský energetický štítek informuje o třídě
energetické úspornosti produktu. Čím je
třída energetické úspornosti produktu
zelenější, tím méně energie produkt
spotřebovává.
Na tomto štítku naleznete třídu energetické
úspornosti, průměrnou spotřebu energie při
používání produktu a průměrnou spotřebu
za 1 rok. Hodnoty spotřeby energie
produktem naleznete také na webových
stránkách společnosti Philips pro svou zemi
na adrese www.philips.com/TV.
Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací
starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
CS
11
Čeština

Nápověda a podpora
Použití nápovědy
Chcete-li na obrazovce otevřít nabídku
Nápověda, stiskněte tlačítko Žluté tlačítko.
Chcete-li přepínat mezi nabídkou Nápověda
a nabídkou televizoru, stiskněte tlačítko Žluté
tlačítko.
Webové stránky společnosti Philips
Pokud v nabídce [Nápovĕda] na obrazovce
nenajdete požadované odpovědi, můžete se
obrátit na podporu online společnosti Philips
na stránkách www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory společnosti
Philips můžete také:

vyhledat odpovědi na časté dotazy
(FAQ),

stáhnout verzi této uživatelské příručky
ve formátu PDF pro tisk,

zaslat nám e-mail s konkrétním
dotazem,

chatovat online s našimi pracovníky
podpory (dostupné pouze v určitých
zemích).
Vyhledávání ve fóru televizoru
Vaše dotazy již mohly být zodpovězeny
komunitou uživatelů televizorů Philips.
Navštivte webové stránky
www.supportforum.philips.com.
Kontaktování společnosti Philips
Můžete také požádat o pomoc
kontaktováním zákaznické podpory
společnosti Philips ve své zemi. Telefonní
číslo je uvedeno na letáku dodaného s tímto
produktem nebo online na adrese
www.philips.com/support.
Předtím, než se obrátíte na společnost
Philips, si poznamenejte model a sériové
číslo televizoru. Tyto informace naleznete na
zadní straně televizoru nebo na jeho obalu.
CS
12
Sledování televize
Zapnutí a vypnutí televizoru
Poznámka: Ačkoli televizor spotřebovává
v pohotovostním režimu nebo po vypnutí
jen velmi malé množství energie, tato
spotřeba není nulová. Pokud se televizor
chystáte delší dobu nepoužívat, odpojte jej
od zdroje napájení.
Automaticky vypnout
Nastavení úspory energie umožňuje snížit
spotřebu televizoru na minimum. Tato
nastavení jsou z výroby povolena. Pokud
divák po dobu 4 hodin neprovede žádnou
akci (stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači
nebo na zadním panelu), televizor se
automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
Zakázání automatického vypnutí:
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Vyberte možnost [Automatické vypnutí],
poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se zpráva s potvrzením.
Nastavení hlasitosti televizoru
Zapnutí televizoru

Připojte televizor k elektrické zásuvce
a poté stiskněte jeho vypínač.

Pokud je televizor v pohotovostním
režimu, stiskněte tlačítko na dálkovém
ovládači nebo na zadním panelu
přístroje.
Poznámka: Reakci televizoru předchází
krátká prodleva.
Tip: Nemůžete-li najít dálkový ovládač
a chcete přepnout televizor
z pohotovostního režimu, stiskněte kterékoli
tlačítko na zadním panelu přístroje.
Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači
nebo na zadním panelu televizoru.
Senzor dálkového ovládání na televizoru se
rozsvítí červeně.
Vypnutí televizoru
Vypněte televizor pomocí vypínače.
Televizor se vypne.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti televizoru

Stiskněte tlačítko +/− na dálkovém
ovladači.

Stiskněte tlačítko
+/- na boční
straně televizoru.
CS
13
Čeština
2 Použití
televizoru
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
televizoru

Stisknutím tlačítka
televizor ztlumíte.

Dalším stisknutím tlačítka
hlasitost
obnovíte.
Nastavení hlasitosti sluchátek
1. Stiskněte tlačítka > [Nastavení] >
[Nastavení TV].[Zvuk]
2. Vyberte možnost [Hlasitost sluchátek],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
nastavíte hlasitost.
Přepínání televizních kanálů


Stiskněte na dálkovém ovladači nebo
televizoru tlačítko CH +/-.
Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
kanálu.
Správa oblíbených kanálů
Chcete-li si usnadnit hledání oblíbených
kanálů, můžete namísto seznamu všech
kanálů zobrazit seznam oblíbených kanálů.
Stisknutím tlačítka LIST získáte přístup do
seznamu kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko LIST.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako
oblíbený, a stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Označit jako oblíbené],
poté stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál se označí hvězdičkou.
CS
14
Chcete-li kanál odebrat ze seznamu
oblíbených, vyberte možnost [Odznačit jako
oblíbené] a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr seznamu kanálů
1. Stiskněte tlačítko LIST a poté stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Volbou možnosti [Sezn. k výbĕru] >
[Oblíbené programy] zobrazte kanály v
seznamu oblíbených kanálů, nebo volbou
možnosti [Všechny] zobrazte všechny kanály.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Nastavení seznamů kanálů
Jakmile kanály nainstalujete, můžete je začít
spravovat:

Přejmenování kanálů

Změna pořadí kanálů

Poslech digitálního rádia
Přejmenování kanálů
Kanály můžete přejmenovat. Název se
zobrazuje při výběru kanálu.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a
stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přejmenovat], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte jednotlivé znaky a poté stiskněte
tlačítko OK.
Tipy:

Stisknutím tlačítka OK na úvodní
obrazovce pro zadání můžete zobrazit
Klávesnici na obrazovce.

Stisknutím tlačítka [ABC] nebo [abc]
lze přepínat mezi malými a velkými
písmeny.
5. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost
[Hotovo] a stisknutím tlačítka OK potvrďte
zadaný název.
6. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
Změna pořadí kanálů
Jakmile kanály nainstalujete, můžete jejich
pořadí podle potřeby měnit.
Výběr zdroje
Obsah připojeného zařízení můžete sledovat
následujícími způsoby:

Přidejte jeho ikonu do nabídky Doma.

Vyberte zařízení z nabídky Zdroj.
Poznámka: Připojíte-li k televizoru zařízení
kompatibilní se standardem HDMI-CEC, je
automaticky přidáno do nabídky Doma.
Přidání nového zařízení
1. Připojte a zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Přidat zařízení], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se zobrazí požadavek na výběr
způsobu připojení k televizoru, vyberte
konektor, který zařízení používá.
Prohlížení z nabídky Doma
Poté, co přidáte nové zařízení do nabídky
Doma, můžete vybrat jeho ikonu a začít je
používat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Prohlížení z nabídky Zdroj
Můžete také stisknout tlačítko
SOURCE
a zobrazit tak seznam s názvy konektorů.
Vyberte konektor sloužící k propojení
zařízení s televizorem.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Stiskem tlačítka Navigační tlačítka vyberte
konektor ze seznamu.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Použití inteligentního nastavení
Televizor je dodáván s nastaveními Smart
Picture a Smart Sound. Tato nastavení
můžete použít nebo přizpůsobit.
Výběr preferovaného nastavení obrazu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte položku [Smart obraz].
3. Vyberte jedno z následujících nastavení a
poté stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití individuálního
nastavení obrazu.

[Jasné]: Nastavení bohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.

[Přirozený]: Nastavení přirozeného
obrazu.

[Kino]: Ideální nastavení pro filmy.

[Hra]: Ideální nastavení pro hry.

[Úspora energie]: Nastavení umožňující
nejvýraznější úsporu energie.

[Standard]: Výchozí nastavení vhodné
pro většinu prostředí a typů videa.

[Fotografie]: Ideální nastavení pro
fotografie.

[Osobní]: Přizpůsobení a uložení
osobního nastavení obrazu.
CS
15
Čeština
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Znovu seřadit], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přesuňte zvýrazněný kanál na vhodné místo
a stiskněte tlačítko OK.
5. Vyberte jedno z následujících nastavení a
stiskněte tlačítko OK.

[Vložit]: Vložení kanálu do
požadovaného umístění.

[Vymĕnit]: Prohození umístění s jiným
kanálem.
6. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost [Konec].
Poslech digitálního rádia
Pokud jsou dostupné kanály digitálního rádia,
můžete je poslouchat. Tyto kanály jsou
automaticky instalovány při instalaci
televizních kanálů.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST. Je zobrazen seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnosti [Sezn. k výbĕru] >
[Rádio] a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte rozhlasovou stanici a poté
stiskněte tlačítko OK.
Výběr preferovaného nastavení zvuku
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte položku [Smart zvuk].
3. Vyberte jedno z následujících nastavení a
poté stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití vlastních nastavení
zvuku.

[Standard]: Nastavení vhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.

[Zprávy]: Ideální nastavení pro mluvené
slovo, jako např. při sledování zpráv.

[Film]/[3D film]*: Ideální nastavení pro
filmy.

[Hra]: Ideální nastavení pro hry.

[Drama]: Ideální nastavení pro drama.

[Sport]: Ideální nastavení pro sport.
* K dispozici pouze pro některé
modely.
Změna formátu obrazu
Formát obrazu můžete změnit, aby
vyhovoval zdroji videa.
1. Stiskněte tlačítko ADJUST.
2. Vyberte možnost [Formát obrazu], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte formát obrazu a stisknutím tlačítka
OK volbu potvrďte.
Dostupnost formátů obrazu závisí na zdroji
videa:

[Auto-fill]: Upravení obrazu tak, aby
vyplnil celou obrazovku (titulky
zůstanou viditelné). Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Auto-zoom]: Zvětšení obrazu na celou
obrazovku. Doporučeno pro minimální
zkreslení obrazovky, ne však pro HD
ani PC.

[Superzoom]: Odstranění černých
pruhů po stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD
ani u PC.

[Rozšířený obraz 16:9]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.
Nedoporučuje se u HD ani u PC.

[Širokoúhlý obraz]: Roztažení obrazu
formátu 4:3 na formát 16:9.
CS
16

[Nepřepočítaný]: Poskytuje maximální
rozlišení pro počítače. Dostupné, pouze
pokud je v nabídce Obraz povolen
režim PC.
Zobrazení programového
průvodce
Od provozovatele vysílání
Informace o digitálních televizních kanálech
můžete prohlížet v programových
průvodcích od provozovatelů vysílání. Tyto
informace mohou obsahovat:

Programy kanálů pro daný den
(„Aktuální a následující pořady“) nebo
až 8 dní v závislosti na podpoře ze
strany provozovatele vysílání.

Obsah programů
Poznámka: Programoví průvodci jsou
dostupní pouze v určitých zemích.
Nastavení programového průvodce
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Průvodce
programem].
3. Vyberte možnost [Z vysílače], poté
stiskněte tlačítko OK.
Přístup k průvodci televizních programů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Průvodce programem],
poté stiskněte tlačítko OK.
Možnosti průvodce televizních programů
Průvodce je možné přizpůsobit tak, aby
zobrazoval následující informace:

Připomenutí začátků pořadů

Zobrazení pouze vybraných kanálů
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Nastavit připomenutí]: Nastavení
připomenutí pořadů.

[Vymazat připomenutí]: Zrušení
nastavených připomenutí pořadů.



[Zmĕnit den]: Nastavení zobrazeného
dne.
[Další info]: Zobrazení informací o
pořadu.
[Vyhledat podle žánru]: Vyhledávání
televizních programů podle žánru.
[Naplán. připomenutí]: Seznam
připomenutí pořadů.
Z internetu
Pokud je televizor připojen k internetu,
můžete přijímat programové průvodce přes
internet. Internetoví programoví průvodci
obsahují:

Televizní programy

Obsah programů
Poznámka: Dostupnost internetových
programových průvodců závisí na
provozovateli vysílání.
Nastavení programového průvodce
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Průvodce
programem].
3. Vyberte možnost [Ze sítĕ] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Přístup k průvodci televizních programů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Průvodce programem],
poté stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Pokud spouštíte programového
průvodce poprvé, postupujte dle pokynů na
obrazovce a průvodce aktualizujte.
Možnosti průvodce televizních programů
Průvodce televizních programů můžete
používat k následujícím činnostem:

plánování nahrávání programů,

identifikace kanálů,

zapnutí dostupných titulků,

zobrazení dálkového ovladače na
obrazovce.
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Nahrát]: Nastavení naplánovaného
nahrávání.








[Určete kanál]: Ruční aktualizace
informací o kanálu.
[Vybrat den]: Nastavení zobrazeného
dne.
[Ruční záznam]: Nastavení ručního
nahrávání.
[Zobrazit dálkový ovladač]: Zobrazení
dálkového ovladače na obrazovce.
[Znovu načíst stránku]: Obnovení
zobrazení stránky.
[Zvĕtšit stránku]: Změna přiblížení
zobrazení stránky.
[Informace o bezpečnosti]: Zobrazení
informací o zabezpečení programu.
[Titulky]: Povolení a zakázání
dostupných titulků.
Sledování v režimu 3D
Co je potřeba
Tato funkce je k dispozici pouze pro
některé modely.
Toto je televizor 3D. Dříve než začnete
sledovat programy ve 3D, přečtěte si
informace týkající se ochrany zdraví v části
Začínáme > Důležité informace > Varování
k ochraně zdraví při sledování ve 3D
(Strana 7).
Chcete-li v tomto televizoru sledovat obsah
3D, potřebujete pasivní brýle Philips Easy 3D,
které jsou dodávány společně s tímto
televizorem. U místního prodejce si také
můžete zakoupit další brýle Philips 3D
PTA416 (prodávány samostatně).
Poznámka:

Pasivní brýle 3D od jiných výrobců
nemusí fungovat nebo mohou
poskytovat horší kvalitu obrazu 3D.

Nepoužívejte brýle 3D k jiným účelům
než sledování televizoru 3D.
Jak při sledování programů 3D dosáhnout
nejlepších efektů 3D:

Sledujte televizor mimo přímý dosah
slunečních paprsků.

Sedněte si do takové výšky, aby se střed
obrazovky televizoru nacházel v úrovni
vašich očí.
CS
17
Čeština


Sedněte si do vzdálenosti, která je
minimálně třikrát větší než šířka (w)
obrazovky televizoru. Neseďte od
televizoru dále než 6 m.
Zahájení sledování programů ve 3D
Televizor zjistí dostupnost obsahu 3D a
vyzve vás k nasazení brýlí 3D, abyste mohli
začít sledovat obsah 3D. Pokud televizor
nemůže zjistit signál 3D kvůli chybějící značce
signálu 3D, zobrazí překrývající se obrazy.
Chcete-li překrývající se obrazy přepnout do
režimu 3D, změňte formát obsahu 3D.
1. Stiskněte tlačítko ADJUST.
2. Vyberte položku [3D].

Pokud televizor zobrazuje svisle se
překrývající obrazy, vyberte možnost
[3D - vedle sebe].

Pokud televizor zobrazuje vodorovně
se překrývající obrazy, vyberte možnost
[3D - nahoře / dole].
Poznámka: Pokud se při použití normálního
formátu zobrazují neobvyklé efekty 3D,
vyberte obrácený formát (je-li dostupný).
Sledování obsahu
Výběr zdroje s obsahem 3D
Disky 3D:
1. Spusťte přehrávání disku v přehrávači
disků Blu-ray 3D, který je připojen ke
konektoru HDMI na televizoru.
2. Stiskněte tlačítko a poté vyberte
přehrávač disků Blu-ray 3D.
Televizní programy 3D:
Vyberte možnost [Sledování televize] a
přepněte na televizní kanál, který vysílá obsah
3D.
Zapnutí režimu 3D
Když televizor poprvé zjistí signál vysílání 3D,
na obrazovce se zobrazí zpráva s výzvou,
abyste vybrali vlastní předvolby.

Chcete-li, aby se televizor automaticky
přepnul do režimu 3D, vyberte
možnost [Automat.].

Chcete-li, aby se nejdříve zobrazilo
oznámení, vyberte možnost
[Upozornit].

Pokud nechcete, aby se zobrazilo
oznámení, vyberte možnost [Není 3D].
Vypnutí režimu 3D
Pokud přepnete na jiný kanál či připojené
zařízení, televizor se přepne zpět do formátu
2D.
Během sledování programu 3D můžete
režim 3D vypnout.
1. Stiskněte tlačítko ADJUST.
2. Vyberte možnosti [Hloubka 3D
zapnuto/vypnuto] > [Vypnuto], a poté
stiskněte tlačítko OK.
Program se zobrazí v režimu 2D, přičemž se
zobrazí pouze levá strana obrazu 3D.
Prohlížení médií
Jaké jsou možnosti
V televizoru můžete přehrávat videa,
fotografie a hudbu z následujících zařízení:

počítač připojený prostřednictvím
domácí sítě,

zařízení USB připojené k televizoru.
Přehrávání souborů z počítače
Co je potřeba

Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť
připojenou ke směrovači Universal Plug
and Play (uPnP).
CS
18
Bezdrátový adaptér USB Philips
(PTA01) pro modely podporující síť
Wi-Fi nebo kabel sítě LAN, který připojí
televizor k domácí síti.

Mediální server spuštěný v počítači

Odpovídající nastavení brány firewall,
která v počítači povolují provoz
mediálního serveru
Nastavení sítě
1. Připojte televizor a počítač ke stejné
domácí síti. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Síť a internet (Strana
57).
2. Zapněte počítač a směrovač.
Nastavení sdílení médií
1. Abyste mohli sdílet mediální soubory,
nainstalujte v počítači mediální server. Mezi
dostupné mediální servery patří následující
programy:

Počítače PC: Windows Media Player
11 (nebo vyšší) nebo TVersity

Počítače Mac: Twonky
2. Aktivujte v počítači sdílení médií
prostřednictvím mediálního serveru. Bližší
informace o způsobu nastavení mediálního
serveru naleznete na webových stránkách
mediálního serveru.
Přehrávání souborů
1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
2. Vyberte možnost [Vaše síť], poté
stiskněte tlačítko OK. Pokud se spustí
instalace sítě, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Přehrávání můžete ovládat stisknutím
tlačítka Tlačítka pro přehrávání na dálkovém
ovládání.
Přehrávání souborů z jednotky USB
Pokud vlastníte úložné zařízení USB s
fotografiemi, videem nebo hudbou, můžete
tyto soubory přehrávat v televizoru.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že paměťové
zařízení USB není podporováno, ani za
jeho případné poškození či ztrátu dat.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
paměťové zařízení USB s odběrem více
než 500 mA, nezapomeňte je připojit k
externímu zdroji napájení.
Prohlížení obsahu jednotky USB
1. Ke konektoru USB na televizoru připojte
zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Procházení USB] a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Přehrávání můžete ovládat stisknutím
tlačítka Tlačítka pro přehrávání na dálkovém
ovládání.
Možnosti přehrávání
Sledování videa
Stisknutím Navigační tlačítka vyberte
videosoubor a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka pozastavíte video.

Stisknutím tlačítka zastavíte video.

Stisknutím tlačítek
nebo
můžete
procházet ve videu dopředu nebo zpět.

Stisknutím tlačítka CH - / CH +
přejdete na předchozí nebo následující
video.

Podržením tlačítka prohlížeč obsahu
ukončíte.
Možnosti přehrávání videa
Během přehrávání videa můžete stiskem
tlačítka OPTIONS otevřít následující
možnosti:

[Zastavit]: Zastavení přehrávání.

[Opakovat]: Opětovné spuštění videa.

[Náhodnĕ zapnuto] / [Náhodnĕ
vypnuto]: Aktivace nebo deaktivace
přehrávání videa v náhodném pořadí.

[Zobrazit informace]: Zobrazení
informací o souboru.
CS
19
Čeština

Poslech hudby
Stisknutím Navigační tlačítka vyberte
hudební stopu a poté stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka pozastavíte
nahrávání.

Stisknutím tlačítka nahrávání ukončíte.

Stisknutím tlačítek
nebo
můžete
posouvat hudební stopu dopředu nebo
dozadu.

Stisknutím tlačítka CH - / CH +
přejdete na předchozí nebo následující
stopu.

Podržením tlačítka prohlížeč obsahu
ukončíte.
Možnosti přehrávání hudby
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte
přístup, nebo ukončíte následující možnosti
hudby:

[Zastavit]: Zastavení přehrávání hudby.

[Opakovat]: Opakování skladby nebo
alba.

[Přehrát jednou]: Přehrání skladby
jednou.

[Náhodnĕ zapnuto] / [Náhodnĕ
vypnuto]: Aktivace nebo deaktivace
přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

[Zobrazit informace]: Zobrazení
informací o souboru.
Zobrazení obrázků
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka vyberte
obrázek a poté tlačítkem OK spusťte
prezentaci.

Stisknutím tlačítka pozastavíte
nahrávání.

Stisknutím tlačítka nahrávání ukončíte.

Chcete-li prezentaci pozastavit nebo
zastavit, stiskněte tlačítko OK.

Chcete-li přejít na předchozí nebo
následující soubor, stiskněte tlačítko CH
- nebo CH +.

Podržením tlačítka prohlížeč obsahu
ukončíte.
Možnosti prezentace obrázků
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte
přístup, nebo ukončíte následující možnosti
obrázků:

[Zobrazit informace]: Zobrazení
informací o souboru.

[Zastavit]: Zastavení prezentace.
CS
20







[Otočit]: Otočení obrázku.
[Opakovat]: Opakování prezentace.
[Přehrát jednou]: Přehrání souboru
jednou.
[Náhodnĕ vypnuto] / [Náhodnĕ
zapnuto]: Aktivace nebo deaktivace
náhodného zobrazení obrázků v
prezentaci.
[Rychlost prezentace]: Nastavení doby
zobrazení každého obrázku v
prezentaci.
[Přechod prezentace]: Nastavení
přechodu z jednoho obrázku na další.
[Nastavit jako Scenea]: Nastavení
vybraného obrázku jako tapetu na
televizoru. Informace naleznete v části
Širší využití televizoru > Zobrazení
funkce Scenea > Načtení tapety
televizoru (Strana 36).
Procházení služby Smart TV
Jaké jsou možnosti
Internetové aplikace, což jsou webové
stránky speciálně upravené pro televizor, lze
používat k následujícím činnostem:

Čtení novinových titulků

Sledování a půjčování videí

Sledování předpovědi počasí

sledování zmeškaných televizních
programů.
Další informace o službách Smart TV
naleznete na stránkách fóra Smart TV na
adrese www.supportforum.philips.com.
Poznámka:

Dostupnost služeb a aplikací Smart TV
se v jednotlivých zemích liší.

Dostupnost aplikací pro sledování
zmeškaných programů a dostupnost
televizních programů pro tyto aplikace
se liší v závislosti na nastavení země v
televizoru. Chcete-li zjistit, které
televizní programy jsou dostupné,
otevřete v dané aplikaci programového
průvodce.

Služba Smart TV zobrazuje vždy jen
jednu stránku na celou obrazovku.

Některé webové stránky se nemusí
správně zobrazovat. Funkce vyžadující
zásuvné moduly nemusí být dostupné.
Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nenese odpovědnost za obsah a kvalitu
obsahu poskytovaného poskytovateli
obsahu služeb.
Co je potřeba
1. Připojte televizor k Internetu
prostřednictvím domácí sítě.
2. V televizoru nastavte službu Smart TV.
3. (Volitelné) V počítači se zaregistrujte u
společnosti Philips, abyste mohli využívat
exkluzivní výhody a získávat nejnovější
informace o produktu. Zaregistrovat se
můžete kdykoli.
Připojení televizoru k Internetu
1. Připojte směrovač v domácí síti k
vysokorychlostnímu připojení k internetu.
2. Zapněte směrovač.
3. Nainstalujte síť. Informace naleznete v
části Připojení televizoru > Síť a internet
(Strana 57).
Spuštění služby Smart TV
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Smart TV] a poté stiskněte tlačítko OK .
Zobrazí se podmínky používání.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
dokončete registraci.
Abyste spustili službu Smart TV, můžete také
stisknout tlačítko SMART TV na dálkovém
ovladači.
Poznámka: Při prvním spuštění služby Smart
TV se zobrazí dotaz, zda chcete povolit
rodičovský zámek, abyste mohli zamknout
aplikace pro dospělé. Pokud aplikace pro
dospělé zamknete, reklamy a webové
stránky, které nejsou službě Smart TV
přizpůsobeny, zůstanou přístupné.
Přístup k aplikacím Smart TV
K aplikacím můžete přistupovat
prostřednictvím úvodní stránky služby Smart
TV. Ikony na této stránce představují aplikace
nainstalované v televizoru.

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít, a
stisknutím tlačítka OK potvrďte výběr.

Výběrem možnosti [Galerie App]
můžete na úvodní obrazovku přidat více
aplikací.

Procházejte webové stránky s
internetovými aplikacemi.

Bližší informace získáte v rychlém
průvodci službou Smart TV na
domovské stránce služby Smart TV.
Přidání aplikací
1. Vyberte možnost [Galerie App] a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí tlačítka Navigační tlačítka
vyhledejte aplikace.
3. Vyberte aplikaci a poté ji stisknutím tlačítka
OK přidejte na úvodní obrazovku.
Tipy:

Můžete vyhledávat aplikace dostupné v
jiných zemích.

Na domovskou stránku služby Smart
TV se vrátíte stisknutím tlačítka LIST.
Poznámka: Služby Smart TV se aktualizují
automaticky. Chcete-li zobrazit nejnovější
aktualizace, změňte nastavení [Vše] na
hodnotu [Nové] v nabídce [Galerie App].
Přístup k webovým stránkám
1. Vyberte internetovou aplikaci a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte pole webové adresy a stiskněte
tlačítko OK.
Na obrazovce se objeví klávesnice.
3. Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka a OK
můžete zadávat jednotlivé znaky webové
adresy.
Tip: K zadání webové adresy můžete také
použít tlačítko Číselná tlačítka na dálkovém
ovladači televizoru.
CS
21
Čeština

Zvětšení stránky
Chcete-li zobrazení webové stránky přiblížit
nebo oddálit, postupujte následovně:
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS a poté
vyberte možnost [Zvĕtšit stránku].
2. Pomocí posuvníku nastavte zvětšení.
3. Pomocí tlačítka Navigační tlačítka můžete
přeskakovat mezi zvýrazněnými položkami a
procházet internetovou stránku.
Posouvání stránek
Pomocí tlačítek P+ a P- můžete webovou
stránkou procházet nahoru a dolů.
Znovu načíst stránku
Pokud se stránka nenačte správně, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte
možnost [Znovu načíst stránku].
Zobrazení informací o zabezpečení
Chcete-li zobrazit informace o zabezpečení
stránky, stiskněte tlačítko OPTIONS a
poté vyberte možnost [Informace o
bezpečnosti].
Možnosti služby Smart TV
Chcete-li změnit aplikace na domovské
obrazovce služby Smart TV, stiskněte tlačítko
OPTIONS a vyberte kteroukoli z
následujících položek:

[Odebrat App]

[Zamknout App]

[Odemknout App]

[Přesunout App]
Smazání paměti služby Smart TV
Paměť služby Smart TV můžete zcela
vymazat, a odstranit tak oblíbené položky,
rodičovský zámek, hesla, soubory cookie a
historii.
Varování: Tato možnost úplně smaže paměť
služby Smart TV. Budou odstraněna také
nastavení ostatních interaktivních aplikací,
jako jsou MHEG, HbbTV nebo MHP.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku [Nastavení] >
[Nastavení sítĕ].
3. Vyberte možnost [Vyčistit paměť
aplikací], poté stiskněte tlačítko OK.
CS
22
Půjčování videa online
Jaké jsou možnosti
Aplikace videopůjčoven online ve službě
Smart TV vám umožňují zapůjčení videa
prostřednictvím tohoto televizoru. Chcete-li
si zapůjčit video, postupujte následovně:
1. Otevřete aplikaci videopůjčovny. Zřejmě
bude nutné se zaregistrovat nebo přihlásit.
2. Vyberte video.
3. Zaplaťte online.
4. Stáhněte video, abyste je mohli přehrát.
5. Začněte sledovat video.
Co je potřeba

Zkontrolujte, zda je televizor připojený
k internetu prostřednictvím
širokopásmového připojení. Informace
naleznete v části Připojení televizoru >
Síť a internet (Strana 57).

Připojte k televizoru jednotku USB flash
s minimální kapacitou 4 GB. Pokud
chcete ukládat videa v rozlišení HD,
použijte jednotku flash o kapacitě
alespoň 8 GB.
Poznámka: K záznamu, pozastavování a
zapůjčování videí můžete používat jedno
úložné zařízení. Připojte pevný disk
kompatibilní s rozhraním USB 2.0 o
minimální kapacitě 250 GB a minimální
přenosové rychlosti 30 MB/s. Informace
naleznete v části Širší využití televizoru >
Nahrávání televizních pořadů > Instalace
pevného disku USB.
Formátování jednotky USB flash
Před stažením zapůjčených videí je nutné
jednotku USB nejprve naformátovat. Veškerý
stávající obsah na jednotce USB se smaže.
1. Zapněte televizor.
2. Připojte jednotku USB flash ke konektoru
USB na televizoru.
3. Stisknutím tlačítka spusťte formátování
jednotky.
4. Po dokončení formátování ponechejte
jednotku USB připojenou k televizoru.
3. Pomocí přihlašovacích údajů vstupte do
videopůjčovny online.
4. Ze seznamu stažených videí jedno vyberte
a stiskem tlačítka OK je přehrajte.
Interaktivní televizor
Jaké jsou možnosti
Interaktivní televizor umožňuje prohlížení
dalších informací a stránek se zábavou od
provozovatelů digitálního televizního vysílání.
Přímým ovládáním digitálního obsahu se
můžete ponořit do skutečně interaktivního
prostředí.
Pozn.: Tato funkce neumožňuje stahování
souborů do televizoru.
Provozovatelé vysílání používají různé
interaktivní televizní systémy:

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)

iTV (Interactive TV – MHEG)

MHP (Multimedia Home Platform)

DTVi (Digital TV interactive)
Informace o tom, který interaktivní systém je
ve vaší zemi dostupný, naleznete na
webových stránkách provozovatele vysílání.
Příklady interaktivních činností:

Informace o televizních programech

Kvízy a soutěže

Hraní her

Nakupování online

Platby za video na požádání (VOD)

Hlasování

Chat
CS
23
Čeština
Přístup k videopůjčovně
1. Stiskněte tlačítko > [Smart TV] a poté
stiskněte tlačítko OK. Také můžete stisknout
tlačítko SMART TV na dálkovém ovladači.
2. Otevřete možnost [Galerie App], abyste
mohli vyhledat aplikace videopůjčoven
dostupné ve vaší zemi.
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte půjčovnu a výběr potvrďte
stisknutím tlačítka OK.
Do hlavní nabídky je přidána ikona vybrané
videopůjčovny.
4. Chcete-li zobrazit půjčovnu, vyberte její
ikonu a stiskněte tlačítko OK.
Zapůjčení videa
Chcete-li si zapůjčit video, otevřete aplikaci
videopůjčovny a vyhledejte požadované
video. Postupujte dle pokynů na obrazovce,
abyste video zapůjčili, zaplatili a stáhli.
Poznámka: Způsob zapůjčení videa se v
jednotlivých videopůjčovnách liší. Další
informace naleznete na webových stránkách
videopůjčovny.
Platba
V půjčovně budete vyzváni k přihlášení nebo
vytvoření nového účtu, pokud jej doposud
nemáte. Údaje pro přihlášení může tvořit
vaše e-mailová adresa a osobní kód PIN.
Pokud jste přihlášeni, můžete si vybrat
způsob platby, obvykle kreditní kartou nebo
cenovým kódem.
Stažení videa
Po zaplacení můžete video stáhnout do
video paměti. Během stahování videa lze
nadále sledovat televizní program, dokud vás
televizor neupozorní, že je video připraveno
k přehrávání.
Pokud stahování videa zrušíte, můžete je
kdykoli během výpůjční doby povolit.
Sledování videa
1. Stisknutím tlačítka SMART TV na
dálkovém ovladači otevřete službu Smart TV.
Na domovské obrazovce se zobrazí
nainstalované videopůjčovny.
2. Vyberte videopůjčovnu, ze které si chcete
video zapůjčit, a stiskněte tlačítko OK.
Co je potřeba
K použití této služby potřebujete následující:

digitální kanály s interaktivními službami,

pevnou nebo bezdrátovou domácí síť
připojenou ke směrovači Universal Plug
and Play (uPnP).
Informace o síťovém připojení naleznete v
části Připojení televizoru > Síť a internet
(Strana 57).
Přístup k interaktivním funkcím
televizoru
Většina kanálů, které nabízí interaktivní
služby, vás vyzve ke stisknutí tlačítka Červené
tlačítko nebo OK, abyste otevřeli jejich
interaktivní program.
1. Přepněte na digitální kanál s interaktivními
službami.
Během načítání aplikace se zobrazuje blikající
symbol. Po načtení aplikace se zobrazí ikona.
2. Stisknutím tlačítka Červené tlačítko nebo
OK spustíte interaktivní aplikaci.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka nebo tlačítka na
obrazovce zavřete interaktivní stránku.
K ovládání interaktivních stránek slouží:

Tlačítko Navigační tlačítka

Tlačítko Barevná tlačítka

Tlačítko Číselná tlačítka

K ovládání přehrávání videa na
interaktivních stránkách slouží:

: Přehrávání

: Pozastavení

: Zastavení
Zablokování příjmu HbbTV u kanálu:
1.Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte položku [HbbTV na tomto
kanálu] > [Vypnuto].
Zablokování příjmu HbbTV u všech kanálů:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [HbbTV]
> [Vyp.].
CS
24
Pozastavit TV
Jaké jsou možnosti
Pokud při sledování digitálního kanálu
potřebujete přijmout telefonní hovor nebo si
dát přestávku, můžete vysílání pozastavit.
Vysílání se uloží na pevný disk USB připojený
k televizoru. Přehrávání programu můžete
kdykoli obnovit.
Poznámka:

Program můžete pozastavit maximálně
na 90 minut.
Co je potřeba



Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
pevného disku nelze přistupovat
z jiného televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
1. Ujistěte se, že je televizor i pevný disk USB
vypnutý.
2. Ujistěte se, že k televizoru nejsou
připojena žádná další zařízení USB.
3. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Pokud plánujete k televizoru
připojit další zařízení USB, připojte pevný disk
USB prostřednictvím rozbočovače USB.
Poznámka: Během formátování pevného
disku USB nepřipojujte k televizoru žádná
další zařízení USB.
Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
kanály. Informace naleznete v části
Nastavení televizoru > Nastavení
kanálů > Automatická instalace (Strana
38).
Připojte pevný disk kompatibilní s
rozhraním USB 2.0 o minimální kapacitě
32 GB a minimální přenosové rychlosti
30 MB/s.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li televizní vysílání pozastavit, musíte
k televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS a zkuste to znovu.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk USB
není podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku USB.
4. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externí zdroj napájení).
5. Přepněte na digitální televizní kanál.
6. Stisknutím tlačítka spusťte formátování.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce
a proces formátování dokončete.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud není tento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
CS
25
Čeština
3 Širší využití
televizoru
Pozastavení živého televizního
vysílání


Přepnutí na jiný kanál
Přepnutí zdroje na sledování z
připojeného zařízení – přehrávače disků
Blu-ray, digitálního přijímače nebo
úložného zařízení USB
Nahrávání televizních
pořadů
Jaké jsou možnosti
1. Během sledování digitálního kanálu
stiskněte tlačítko a pozastavte tak televizní
vysílání.
2. Stisknutím tlačítka můžete pokračovat
ve sledování.
Na stavovém panelu se zobrazují následující
časové indikátory:
A. Pokud je program pozastavený poprvé.
B. Kde se pozastavený program v danou
chvíli přehrává.
C. Kde se živý program v danou chvíli
přehrává.

Chcete-li sledovat uložené vysílání,
stisknutím tlačítek
a
můžete
vyhledávat vzad nebo vpřed.

Chcete-li změnit rychlost přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko
nebo
.

Chcete-li sledovat živé televizní vysílání,
stiskněte tlačítko .
Poznámka: Pokud probíhá nahrávání, nelze
živé televizní vysílání pozastavit.
Uložené vysílání na pevném disku USB se
vymaže, pokud provedete některou z
následujících akcí:

Odpojení pevného disku USB

Zahájení záznamu televizního programu

Spuštění služby Smart TV

Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu
CS
26
Pokud je televizor připojený k internetu,
můžete nahrávat televizní pořady na pevný
disk USB. Můžete nahrávat aktuální nebo
budoucí televizní programy.
Nahrávání můžete zahájit a přizpůsobit v
rámci elektronického programového
průvodce v televizoru. Informace naleznete v
části Použití televizoru > Zobrazení
programového průvodce > Z internetu
(Strana 17).
Poznámka:

Nahrávání je podporováno pouze v
zemích s internetovými programovými
průvodci a tehdy, když je televizor
připojen k internetu.

Ve Skandinávii poskytuje televizor při
nahrávání televizních programů
omezenou podporu titulků.
Co je potřeba
Při nahrávání televizních programů je třeba
udělat toto:

Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
televizní kanály (vysílání DVB apod.).
Informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastavení kanálů >
Automatická instalace (Strana 38).

Zkontrolujte, zda je televizor připojený
k internetu prostřednictvím
širokopásmového připojení. Informace
naleznete v části Připojení televizoru >
Síť a internet (Strana 57).

Připojte pevný disk kompatibilní s
rozhraním USB 2.0 o minimální kapacitě
250 GB a minimální přenosové rychlosti
30 MB/s.
1. Ujistěte se, že je televizor i pevný disk USB
vypnutý.
2. Ujistěte se, že k televizoru nejsou
připojena žádná další zařízení USB.
3. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Pokud plánujete k televizoru
připojit další zařízení USB, připojte pevný disk
USB prostřednictvím rozbočovače USB.
Poznámka: Během formátování pevného
disku USB nepřipojujte k televizoru žádná
další zařízení USB.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li nahrávat televizní vysílání, je třeba k
televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS a zkuste to znovu.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk není
podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku.

Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
pevného disku nelze přistupovat
z jiného televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
4. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externí zdroj napájení).
5. Přepněte na digitální televizní kanál.
6. Stisknutím tlačítka spusťte formátování.
7. Postupujte podle pokynů na obrazovce
a proces formátování dokončete.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud není tento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
CS
27
Čeština
Poznámka: K nahrávání a pozastavování
televizních pořadů můžete používat stejný
pevný disk.
Kontrola, jestli programový průvodce
podporuje nahrávání:
Stiskněte tlačítko a vyberte možnost
[Průvodce programem].
Pokud se na stránce programového
průvodce nachází tlačítko [Nahrávání z TV],
je možné nastavovat a spravovat nahrávání.
Pokud tlačítko [Nahrávání z TV] nemůžete
nalézt, zkontrolujte, zda je nastavena
aktualizace dat programového průvodce
prostřednictvím internetu.
Vyberte možnosti > [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Průvodce
programem] > [Ze sítĕ].
Spuštění nahrávání
Jednodotykové nahrávání
Chcete-li nahrát aktuálně sledovaný program,
můžete stisknout tlačítko na dálkovém
ovladači:
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
Nahrávání se okamžitě zahájí. Zobrazí se
místní okno, v němž můžete vybrat čas, kdy
se má nahrávání ukončit.
2. Vyberte možnost [Plán] a stisknutím
tlačítka OK potvrďte čas ukončení.
Chcete-li nahrávání kdykoli zastavit, stiskněte
tlačítko .
Poznámka:

Při nahrávání není možné přepínat
televizní kanály.

Při nahrávání není možné pozastavit
televizní vysílání.
Plánování nahrávání televizního vysílání
Můžete naplánovat nahrávání televizního
programu, který se bude vysílat dnes nebo v
následujících osmi dnech.
1. Stiskněte tlačítko a vyberte možnost
[Průvodce programem].
2. Vyberte kanál a program, který chcete
nahrát.

K procházení mezi programy použijte
tlačítko Navigační tlačítka.

Chcete-li kanál vybrat, zadejte jeho
číslo.

Pokud chcete upravit datum, vyberte je
v horní části stránky a stiskněte tlačítko
OK. Vyberte datum v místním okně a
stiskněte tlačítko OK.
CS
28
3. Vyberte program, stiskněte tlačítko
OPTIONS a vyberte možnost [Nahrát].
4. Chcete-li pokračovat v nahrávání i poté,
kdy má program skončit, změňte čas
nahrávání.
5. Vyberte možnost [Plán] a stiskněte
tlačítko OK. Plánování nahrávání pořadu je
dokončeno.
Pokud naplánujete nahrávání, jejichž časy se
vzájemně překrývají, zobrazí se varování.
Pokud naplánujete nahrávání na dobu své
nepřítomnosti, nezapomeňte ponechat
televizor v pohotovostním režimu a pevný
disk USB zapnutý.
Plánování časovaného nahrávání
Plánování časovaného nahrávání, které není
propojeno s žádným programem:
1. Stiskněte tlačítko a poté vyberte
[Průvodce programem].
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte
možnost [Ruční záznam]a stiskněte tlačítko
OK.
3. V dialogovém okně nastavte kanál, datum
a časový rozsah.
4. Vyberte možnost [Plán], poté stiskněte
tlačítko OK.
Informace o pořadu
Pokud chcete zobrazit další informace o
pořadu, vyberte v programovém průvodci
požadovaný pořad a stiskněte tlačítko OK. V
závislosti na stavu pořadu jej můžete
sledovat, naplánovat jeho záznam, přehrát
nahrávku, nebo nahrávku z této stránky
odstranit.
Sledování nahrávek
Jakmile televizní program nahrajete, můžete
si jej přehrát.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Průvodce programem] > [Počet nahrávek:
{0}] a stiskněte tlačítkoOK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
2. Vyberte v seznamu nahrávku a stiskněte
tlačítko OK.
Nahrávka se začne přehrávat.
Správa nahrávání
Chcete-li spravovat nahrávky, zobrazte
seznam dokončených a plánovaných
nahrávání.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost
[Průvodce programem] > [Počet nahrávek:
{0}] a stiskněte tlačítkoOK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
Poznámka: Počet uvedený v závorkách v
možnosti [Počet nahrávek: {0}] představuje
počet dokončených nahrávání. Pokud místo
toho vidíte zprávu [Nahrávání z TV], nebyla
dokončena žádná nahrávání.
V tomto seznamu můžete provádět
následující akce:

Výběr nahrávky, kterou chcete sledovat

Odstranění nahrávky

Plánování časovaného nahrávání

Zrušení naplánovaného nahrávání

Kontrola zbývajícího místa na pevném
disku
Zrušení naplánovaného nahrávání
1. Vyberte nahrávku a stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Nepl. nahr.] a stiskněte
tlačítko OK.
Odstranění nahrávky
1. Vyberte nahrávku a stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Odstranit nahrávku],
poté stiskněte tlačítko OK.
Nezdařená nahrávání
Pokud naplánovanému nahrávání zabrání
provozovatel vysílání nebo pokud k
nahrávání podle plánu nedojde, označí se v
seznamu nahrávání jako [Chyba].
Hraní her
Přidání herní konzole
Na televizoru můžete hrát hry z herní
konzoly. Než začnete, připojte konzoli k
tomuto televizoru. Přečtěte si téma
Připojení TV > Připojení zařízení > Herní
konzole (Strana 51).
Snadný přístup si zajistíte přidáním herní
konzole na úvodní obrazovku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Přidat zařízení] >
[Herní konzole], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Herní konzoli přidejte podle pokynů na
obrazovce.
Nastavení her
Televizor můžete optimalizovat pro hraní her
bez prodlev obrazu, a to pomocí možnosti
[Hra] v nastaveních [Smart obraz].

Pokud herní konzoli přidáte do nabídky
Doma jako [Herní konzole], televizor
aktivuje nastavení her automaticky.

Pokud se herní konzole přidá do
nabídky Doma jako přehrávač disků
Blu-ray nebo DVD, upravte nastavení
[Smart obraz] na hodnotu [Hra]. Až
poté bude možné hrát hru.
CS
29
Čeština
Poznámka: Číslo uvedené v závorkách v
položce [Počet nahrávek: {0}] se liší podle
počtu dostupných dokončených nahrávání.
Pokud místo toho vidíte zprávu [Nahrávání
z TV], nebyla dokončena žádná nahrávání.
Tlačítka pro přehrávání na dálkovém
ovládání umožňují ovládat přehrávání:

Chcete-li přehrávání zahájit nebo
pozastavit, stiskněte tlačítko nebo .

Chcete-li vyhledávat dopředu nebo
dozadu, stiskněte tlačítko
nebo .

Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte
tlačítko .
Poznámka:

Pokud provozovatel vysílání omezuje
dobu, po kterou lze nahrávky od chvíle
vysílání programu přehrávat, seznam
nahrávek uvádí počet dní do doby, kdy
platnost nahrávky vyprší.

Pokud platnost nahrávky vypršela nebo
pokud provozovatel vysílání omezuje
přehrávání, nahrávku nelze přehrát.
Aktivace nastavení her
1. Stiskněte tlačítko ADJUST.
2. Vyberte možnosti [Smart obraz] > [Hra],
a poté stiskněte tlačítko OK. Televizor je
nyní připraven ke hraní hry.
Poznámka: Jakmile hraní ukončíte, aktivujte
zpět obvyklé nastavení [Smart obraz].
Spuštění hry pro dva hráče
Tato funkce je k dispozici pouze pro
některé modely.
Některé hry nabízí režim více hráčů nebo
režim rozdělené obrazovky. Díky technologii
3D, kterou tento televizor disponuje, můžete
obrazovku rozdělit tak, že bude poskytovat
dva plnohodnotné obrazy. Dva hráči se tedy
budou dívat na stejný televizor, ale při hraní
hry uvidí jiný obraz. K tomu je zapotřebí mít
dvoje brýle, jedny pro každého hráče.
Co je potřeba

Použijte sadu pro dva hráče, která
obsahuje dvoje brýle – PTA436
(prodávána samostatně).

Herní konzoli připojte k tomuto
televizoru prostřednictvím konektoru
HDMI.
Spuštění hry pro dva hráče
1. V nabídce Doma vyberte herní konzoli a
stiskněte tlačítko OK.
2. V herní konzoli spusťte hru a vyberte
režim pro dva nebo více hráčů.
Vyberte režim rozdělené obrazovky.
3. Na dálkovém ovladači televizoru stiskněte
tlačítko ADJUST a poté vyberte možnost
[Hra dvou hráčů].
4. Vyberte formát, v jakém se má obrazovka
rozdělit: [Vedle sebe] nebo [Nad sebou].
5. Stiskněte tlačítko OK.
Na televizoru se obě obrazovky zobrazí v
režimu celé obrazovky.
Aby každý hráč viděl jen svou obrazovku,
musí si nasadit brýle označené nápisem Hráč
1 resp. Hráč 2.
Přepnutí mezi režimem běžného zobrazení
a režimem rozdělení obrazovky
Z obrazovky rozdělené pro dva hráče
můžete přepnout zpět na společné
zobrazení, například za účelem zobrazení
nabídek nebo výsledků hry.
CS
30
Mezi rozdělenou a společnou obrazovkou
přepnete stisknutím tlačítka OK na dálkovém
ovládání televizoru.

Režim rozdělení obrazovky pro dva
hráče ukončíte stisknutím tlačítka a
výběrem jiné činnosti.

Chcete-li se vrátit ke sledování obsahu
3D z přehrávače disků DVD, stiskněte
tlačítko ADJUST.
Stiskněte možnosti [Hra dvou hráčů] >
[Vypnuto] a poté tlačítko OK.
Prohlížení teletextu
Výběr stránky
Při sledování kanálů obsahujících teletext
můžete prohlížet obsah teletextu.
1. Vyberte kanál obsahující teletext a
stiskněte tlačítko TEXT.
2. Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:

Zadáním čísla stránky pomocí Číselná
tlačítka.

Zobrazení následující nebo předchozí
stránky stisknutím tlačítka CH + / CH -.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
3. Stisknutím tlačítka nastavení ukončíte.
Možnosti teletextu
1. Během prohlížení teletextu stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte požadovanou možnost:

[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuální stránky.

[Dual Screen] / [Celá obrazovka]:
Aktivace nebo deaktivace teletextu
dvojité obrazovky. Dvojitá obrazovka
umožňuje zobrazit aktuální kanál na
jedné polovině obrazovky a teletext na
druhé polovině obrazovky.

[Přehled teletextu T.O.P.]: Teletextové
stránky T.O.P. (Table Of Pages)
umožňují snadno přecházet z jednoho
tématu na jiné bez zadávání čísel
stránek.
[Zvĕtšit] / [Normální zobrazení]:
Přiblížení stránky. Stisknutím tlačítka
Navigační tlačítka se můžete
pohybovat po zvětšené stránce.

[Odkrýt]: Skrytí nebo zobrazení skryté
informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.

[Opakování podstránek]: V případě
dostupných podstránek bude každá
automaticky zobrazena.

[Jazyk]: Přepnutí na odlišnou jazykovou
skupinu kvůli správnému zobrazení
znaků.
3. Stisknutím tlačítka OPTIONS nastavení
ukončíte.
Jazyk teletextu
U digitálních televizních kanálů, jejichž
provozovatelé poskytují různé jazyky
teletextu, můžete vybrat upřednostňovaný
primární a sekundární jazyk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Jazyky] > [Primární
teletext] nebo [Sekundární teletext].
4. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Podstránky
Pokud teletextová stránka obsahuje několik
podstránek, můžete prohlížet jednotlivé
podstránky za sebou. Podstránky se zobrazují
na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
Pokud jsou dostupné podstránky, vyberte je
stisknutím tlačítka nebo .
Hledat
3. Stisknutím tlačítka OK zahajte hledání.
4. Chcete-li hledání ukončit, stiskněte tlačítko
a podržte je do doby, než označení slova
nebo čísla úplně zmizí.
Digitální teletext
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu nabízí vlastní digitální text nebo
interaktivní služby, můžete prohlížet digitální
teletext. Některé kanály, jako je například
BBC1, nabízí digitální teletext s
interaktivnějšími funkcemi.
Poznámka: Digitální textové služby jsou
blokovány, pokud jsou vysílány a aktivovány
titulky. Přečtěte si téma Nastavení televizoru
> Nastavení jazyka > Titulky digitálních
kanálů (Strana 43).
V režimu digitálního teletextu:

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
zvolte nebo zvýrazněte položky.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
zvolte požadovanou možnost a
tlačítkem OK volbu potvrďte nebo
aktivujte.
Teletext 2.5
Funkce Teletext 2.5 umožňuje prohlížení
teletextu ve více barvách a s lepší grafikou
než u normálního teletextu. Pokud je
teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím
nastavení zapnutý.
Zapnutí nebo vypnutí teletextu 2.5
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Teletext 2.5] >
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Na aktuální stránce teletextu můžete
vyhledávat uvedená slova a čísla.
1. V režimu teletextu zvýrazněte stisknutím
tlačítka OK první slovo nebo číslo.
2. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejdete na slovo nebo číslo, které se má
vyhledat.
CS
31
Čeština

Nastavení zámku a
časovače
Hodiny
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy
odeslán poskytovatelem vašich televizních
služeb.
Zobrazení hodin televizoru
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Stav], poté stiskněte
tlačítko OK.
Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu
televizní obrazovky.
Změna režimu hodin
Režim hodin lze nastavit na automatický
nebo ruční. Ve výchozím nastavení se
používá automatický režim, který hodiny
synchronizuje s časovým pásmem UTC.
Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá,
změňte režim hodin na [Ručnĕ].
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby].
3. Vyberte možnost [Hodiny] > [Automat.
režim hodin].
4. Vyberte možnosti [Automatický] >
[Ručnĕ] nebo [Podle zemĕ] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Aktivace nebo deaktivace letního času
Letní čas můžete v závislosti na oblasti, kde
se nacházíte, aktivovat či deaktivovat. Před
aktivací či deaktivací letního času nastavte
režim hodin na možnost [Podle zemĕ].
1. V nabídce [Hodiny] zvolte možnosti
[Letní čas] > [Letní čas] nebo [Standardní
čas] a poté stiskněte tlačítko OK. Letní čas
byl povolen nebo zakázán.
Ruční nastavení času televizoru
Datum a čas lze nastavit ručně. Než začnete,
nastavte režim hodin na možnost [Ručnĕ].
CS
32
1. V nabídce [Hodiny] zvolte možnost
[Datum] nebo [Čas] a stiskněte tlačítko OK.
2. Volbu proveďte pomocí Navigační
tlačítka.
3. Vyberte možnost [Hotovo], poté
stiskněte tlačítko OK.
Automatické vypnutí
Po uplynutí zadané doby se televizor může
přepnout do pohotovostního režimu. Během
odpočítávání zadaného času můžete
televizor vypnout nebo můžete resetovat
automatické vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] >
[Automatické vypnutí].
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
nastavte automatické vypnutí.
Automatické vypnutí lze nastavit až na 180
minut v intervalech po pěti minutách.
Chcete-li automatické vypnutí vypnout,
nastavte je na nula minut.
4. Stisknutím tlačítka OK automatické
vypnutí aktivujete. Po uplynutí zadané doby
se televizor přepne do pohotovostního
režimu.
Dětská pojistka
Děti můžete před nevhodnými televizními
pořady ochránit zamknutím televizoru nebo
zablokováním programů nevhodných do
určitého věku.
Nastavení nebo změna kódu dětského
zámku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Rodičovský zámek].
3. Zvolte položku [Zadat kód] nebo
[Zmĕnit kód].
4. Zadejte kód pomocí Číselná tlačítka.
Tip: Pokud kód zapomenete, můžete
zadáním „8888“ přepsat všechny existující
kódy.
Rodičovské hodnocení
Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval
pouze pořady s hodnocením odpovídajícím
věku vašeho dítěte. Toto omezení platí
pouze pro digitální kanály, jejichž
provozovatelé uvádí u svých programů
věkové hodnocení.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Rodičovský zámek] >
[Rodičovský zámek].
Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu
rodičovského zámku.
4. Stisknutím tlačítka Číselná tlačítka zadejte
kód rodičovského zámku.
5. Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Všechny programy určené vyšší než vybrané
věkové skupině jsou zablokovány.
Informace o kódech dětské pojistky
naleznete v části Širší využití televizoru >
Nastavení zámků a časovačů > Dětský
zámek (Strana 32).
Použití funkce EasyLink
Jaké jsou možnosti
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC využívat naplno.
Připojte zařízení vyhovující standardu HDMICEC pomocí kabelu HDMI k televizoru a
můžete zařízení i televizor ovládat současně
pomocí jednoho dálkového ovládání.
Pozn.: Popis funkcí standardu HDMI-CEC se
u jiných společností liší. Patří sem například
označení Anynet (Samsung), Aquos Link
(Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Všechny
značky nejsou s funkcí Philips EasyLink plně
kompatibilní.
Po zapnutí funkce Philips EasyLink se vám
zpřístupní tyto možnosti:
Jednodotykové přehrávání
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na
správný zdroj obsahu.
Přepnutí do pohotovostního režimu
stiskem jediného tlačítka
Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání k
televizoru přepnete televizor i všechna
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC do
pohotovostního režimu.
Dálkové ovládání EasyLink
Pomocí dálkového ovládání k televizoru
můžete ovládat několik zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC.
Ovládání zvuků systému
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC vybavené reproduktory, můžete
si vybrat, zda zvuk televizoru chcete slyšet
z reproduktorů tohoto zařízení nebo
z reproduktorů televizoru.
Synchronizace zvuku
Pokud televizor připojíte k domácímu kinu,
můžete zvuk a video synchronizovat, abyste
předešli vzniku prodlev obrazu a zvuku.
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi zpracování obrazu
v jiných zařízeních, můžete zapnout funkci
Pixel Plus Link, abyste zachovali kvalitu
obrazu.
Maximalizování zobrazení pro video s
titulky
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
vyhrazený pruh, který omezuje oblast pro
zobrazení videa. Chcete-li zajistit maximální
velikost oblasti zobrazení videa, můžete
zapnout automatický posun titulků a zobrazit
titulky před obrazem videa.
CS
33
Čeština
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů
1. V nabídce dětské pojistky vyberte položku
[Zámek kanálů].
2. Pomocí Číselná tlačítka zadejte kód
dětské pojistky. Objeví se nabídka [Zámek
kanálů].
3. Vyberte kanály, které chcete zamknout
nebo odemknout.
Poslech zvuku z jiného zařízení, když je
televizor v pohotovostním režimu
V reproduktorech televizoru, který se
nachází v pohotovostním režimu, je možné
slyšet připojené zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC.
Co je potřeba

Pomocí konektoru HDMI připojte
alespoň dvě zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC. Další informace
naleznete v části Připojení televizoru >
Informace o kabelech > HDMI (Strana
47).

Každé ze zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC řádně nakonfigurujte

Zapněte funkci EasyLink
Zapněte funkci EasyLink
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Zap.] nebo [Vyp.] a
stiskněte tlačítko OK.
Současné ovládání více zařízení
Pokud jste připojili více zařízení HDMI-CEC,
která toto nastavení podporují, můžete je
všechna společně s televizorem ovládat
pomocí jednoho dálkového ovládání.
Poznámka: Jedná se o pokročilé nastavení.
Zařízení, která toto nastavení nepodporují,
nebudou na příkazy z dálkového ovladače k
televizoru reagovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink].
3. Vyberte možnost [Dálkové ovládání
EasyLink] > [Zapnuto] nebo [Vypnuto].
4. Stisknutím tlačítka OK aktivujte vybranou
možnost.
Tipy:

Pokud chcete přepnout zpět na
ovládání televizoru, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost [Sledování televize].

Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte
tlačítko a vyberte z hlavní nabídky
jiné zařízení.

Akci ukončíte stisknutím tlačítka .
CS
34
Tlačítka EasyLink
Pomocí těchto tlačítek na dálkovém ovládání
můžete ovládat zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC:

: Zapnutí televizoru i připojeného
zařízení nebo jejich přepnutí do
pohotovostního režimu.

Tlačítka pro přehrávání: Ovládání videa
nebo přehrávání hudby.

Číselná tlačítka: Výběr titulu, kapitoly
nebo skladby.

OK: Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání z připojeného
zařízení, potvrzení výběru nebo přístup
do nabídky zařízení.

/ : Vyhledání v připojeném
zařízení směrem zpět nebo vpřed.

: Zobrazení nabídky Doma v
televizoru.
Zařízení můžete ovládat také pomocí dalších
tlačítek EasyLink dostupných na dálkovém
ovládání na obrazovce (OSRC).
Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce
OSRC
1. Při prohlížení obsahu připojeného zařízení
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit tlačítka
zařízení], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte tlačítko na obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
Výběr výstupu reproduktorů
Pokud je připojené zařízení kompatibilní s
funkcí HDMI CEC, můžete k výstupu zvuku z
televizoru použít kabel HDMI. Nejsou
potřeba žádné další zvukové kabely.
Zkontrolujte, zda jste zařízení připojili ke
konektoru HDMI na televizoru. Další
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Informace o kabelech > HDMI
(Strana 47).
Konfigurace reproduktorů televizoru
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink] > [TV
reproduktory].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK:
[Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.

[Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.

[EasyLink]: Přehrávání zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC. V
nabídce Úprava přepněte přenos zvuku
televizoru do připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.

[Autom. start EasyLink]: Automaticky
vypne reproduktory televizoru a přenáší
zvuk do připojeného zařízení HDMICEC.
Výběr výstupu reproduktorů v nabídce
Adjust (Úpravy)
Vyberete-li možnosti [EasyLink] nebo
[Autom. start EasyLink], použijte k přepnutí
zvuku televizoru nabídku s úpravami.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
2. Vyberte možnost [Reproduktory], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte jedno z následujících a stiskněte
tlačítko OK:

[TV]: Zapnuto ve výchozím nastavení.
Vedení zvuku televizoru skrze televizor
a připojené zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, dokud připojené
zařízení nepřepne na systémové
ovládání zvuku. Zvuk televizoru bude
poté přehráván pomocí připojeného
zařízení.

[Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového zvuku
není v zařízení zapnutý, budou zvuk i
nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla vybrána možnost
[Autom. start EasyLink], televizor
požádá připojené zařízení o přepnutí na
režim systémového zvuku.
Zařízení kompatibilní s funkcí HDMI ARC
Pokud ke konektoru HDMI ARC na
televizoru připojíte zařízení kompatibilní s
funkcí HDMI ARC, můžete k výstupu zvuku z
televizoru použít kabel HDMI. Dodatečný
zvukový kabel nebude zapotřebí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink].
3. Vyberte položku [HDMI 1 - ARC].
4. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
kompatibilního s funkcí ARC.

[Vypnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, nebo ze zařízení připojeného
pomocí konektoru digitálního
zvukového výstupu.
5. Přehrávání lze ovládat tlačítky přehrávání
na dálkovém ovladači televizoru.
Synchronizace zvuku
Pokud je televizor připojen k systému
domácího kina (HTS) a vyskytují se prodlevy
mezi obrazem a zvukem, můžete zapnout
synchronizaci.

Pokud používáte systém domácího kina
Philips, zvuk a video jsou
synchronizovány automaticky.

U ostatních značek systémů domácího
kina je třeba synchronizaci zvuku s
obrazem v televizoru zapnout.
Zapnutí zpoždění výstupu zvuku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Zpoždĕní audio
výstupu] > [Zapnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z
jiných zařízení, můžete zapnout funkci Pixel
Plus Link.
Zapnutí funkce Pixel Plus Link
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Odkaz Pixel Plus] >
[Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
35
Čeština

Maximalizování zobrazení videa
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
pruh, který omezuje oblast pro zobrazení
videa. Chcete-li zajistit maximální velikost
oblasti zobrazení videa, můžete zapnout
automatický posun titulků. Titulky se poté
zobrazí před obrazem videa.
Zapnutí automatického posunu titulků
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [EasyLink] >
[Automatický posun titulků].
3. Vyberte možnost [Zapnuto] a aktivujte ji
stisknutím tlačítka OK.
Poznámka: Ujistěte se, že formát obrazu je v
televizoru nastaven na hodnotu
[Automatický formát] nebo [Rozšířený
obraz 16:9].
Poslech zvuku z jiného zařízení,
když je TV v pohotovostním
režimu
V reproduktorech televizoru, který se
nachází v pohotovostním režimu, je možné
slyšet zvuk z připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
1. Stisknutím tlačítka ADJUST umožníte
příjem zvuku z připojeného zařízení Philips
EasyLink.
Pokud je režim Pouze zvuk dostupný, je
zapnutý.
2. Potvrďte zprávu na televizoru k vypnutí
jeho obrazovky.
3. Přehrávání zvuku lze ovládat dálkovým
ovladačem televizoru.
CS
36
Použití funkce Scenea
Jaké jsou možnosti
S funkcí Scenea můžete použít obrázek jako
tapetu televizoru. Jako tapetu můžete použít
výchozí nebo vlastní obrázek.
Tapeta je zobrazena po dobu 240 minut
nebo po dobu, kdy je aktivováno
automatické vypnutí.
Zapnutí
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Scenea], poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se výchozí obrázek.
Poznámka: Tapeta je zobrazena po dobu
240 minut nebo po dobu, kdy je aktivováno
automatické vypnutí. Další informace o
automatickém vypnutí naleznete v části Širší
využití televizoru > Nastavení zámků a
časovačů > Automatické vypnutí (Strana
32).
Nahrání tapety televizoru
Jako tapetu můžete načíst vlastní obrázek z
úložného zařízení USB nebo z připojeného
počítače.
Poznámka: Pokud nahrajete nový obrázek,
stávající obrázek se přepíše.
1. Připojte k televizoru úložné zařízení USB
nebo televizor připojte k síti.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Procházení USB] nebo
[Your network] a poté stiskněte tlačítko
OK.
4. Vyberte obrázek a stiskněte tlačítko
OPTIONS.
5. Vyberte možnost [Nastavit jako Scenea],
poté stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost [Ano], poté stiskněte
tlačítko OK.
7. stisknutím kteréhokoli tlačítka funkci
Scenea ukončíte.



Obraz a zvuk
Průvodce nastavením
Nastavení obrazu a zvuku lze vybrat pomocí
průvodce nastavením, který okamžitě
ukazuje, jak se zvolené možnosti projeví.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení rychlého obrázku a zvuku], a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Spustit], poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Podle pokynů na obrazovce zvolte
preferované nastavení.
Další nastavení obrazu
Nastavení můžete změnit v nabídce Obraz.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Obraz], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete upravit, a
poté stiskněte tlačítko OK.
Poznámka: Možnosti označené hvězdičkou
(*) jsou dostupné pouze pro některé
modely.

[Smart obraz]: Přístup k
předdefinovanému nastavení obrazu
Smart.

[Reset]: Obnovení výchozího nastavení.

[Kontrast podsvícení]: Nastavení
kontrastu podsvícení televizoru.

[Jas]: Nastavení intenzity a detaily
tmavých oblastí.

[Barva]: Nastavení úrovně sytosti barev.

[Barevný tón]: Vyrovnání barevné
odchylky přenosů NTSC.

[Ostrost]: Úprava ostrosti obrazu.

[Redukce šumu]: Filtrování a snížení
šumu v obraze.


[Odstín]: Úprava vyvážení barev
obrazu.
[Osobní zabarvení]: Přizpůsobení
nastavení odstínu.
[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*:
Prostřednictvím pokročilých nastavení
můžete vyladit každý pixel, aby se
shodoval s okolními pixely. Výsledkem
nastavení je brilantní obraz ve vysokém
rozlišení.
- [HD Natural Motion]*: Snižuje
chvění obrazu a zajišťuje plynulý pohyb.
- [Clear LCD]*: Zajišťuje vysokou
ostrost pohybu, tmavší černou barvu,
vysoký kontrast bez blikání a třepání
obrazu a větší pozorovací úhel.
- [Super rozlišení]: Zajišťuje
vysokou ostrost, zejména u čar a obrysů
obrazu.
- [Dynamický kontrast]: Nastavení
úrovně, při které televizor automaticky
vylepší detaily v tmavých, středně
tmavých a světlých oblastech obrazu.
- [Dynamické podsvícení]: Snižuje
spotřebu energie televizorem tím, že
ztlumí jeho podsvícení, aby se
přizpůsobilo světelným podmínkám v
místnosti.
- [Redukce MPEG artefaktů]:
Vyhlazuje digitální přechody v obrazu.
- [Zvýšení sytosti barev]: Oživuje
barvy a vylepšuje rozlišení detailů ve
světlých barvách.
- [Gamma]: Nelineární nastavení
svítivosti a kontrastu obrazu.
- [Kontrast videa]: Nastavení
intenzity jasných oblastí, tmavé oblasti
se nemění.
[Režim PC]: Umožňuje změnu
nastavení obrazu, pokud je počítač
připojen k televizoru pomocí konektoru
HDMI.
Je-li tato možnost povolena, můžete
zvolit nastavení [Formát obrazu] >
[Nepřepočítaný], které poskytuje
maximální detaily zobrazení obsahu z
počítače.
[Senzor osvĕtlení]: Dynamická úprava
nastavení tak, aby odpovídala
podmínkám okolního osvětlení.
CS
37
Čeština
4 Nastavení
televizoru






[Formát obrazu]: Změna formátu
obrazu.
[Okraje obrazovky]: Změna velikosti
obrazu.
[Posunutí obrazu]: Úprava polohy
obrazu. Toto nastavení nelze zvolit,
pokud je vybrán formát obrazu [Autofill], [Auto-zoom] nebo [Širokoúhlý
obraz].
[3D]*: Změna formátu obrazu 3D.
[Hloubka 3D zapnuto/vypnuto]*:
Povolení nebo zakázání režimu 3D.
[Přepnout do 3D]*: Určení způsobu
přepínání televizoru do režimu 3D.
Další nastavení zvuku
Nastavení můžete změnit v nabídce Zvuk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Zvuk], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete upravit:

[Smart zvuk]: Přístup k
předdefinovanému nastavení zvuku
Smart.

[Reset]: Obnovení výchozího továrního
nastavení.

[Basy]: Úprava úrovně basů.

[Výšky]: Úprava úrovně výšek.

[Surround]: Povolení prostorového
zvuku.

[Hlasitost sluchátek]: Úprava hlasitosti
sluchátek.

[Automatické nast. hlasitosti]:
Automatické vyrovnávání náhlé změny
hlasitosti, například při přepínání kanálů.

[Stereo vyvážení]: Úprava vyvážení
mezi levým a pravým reproduktorem.

[Formát digitálního výstupu]: Výběr
typu zvukového výstupu vedeného
prostřednictvím konektoru digitálního
zvukového výstupu. Možnost [Stereo]
zapíná stereofonní zvuk a možnost
[Vícekanálový] zapíná výstup zvuku do
domácího kina.
CS
38
Výběr formátu zvuku
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu vysílá zvuk v několika formátech,
můžete zvolit formát zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Upřednostňovaný formát zvuku]:
Umožňuje příjem standardního
zvukového formátu (MPEG) nebo
pokročilých zvukových formátů (AAC,
EAC-3 nebo AC-3, jsou-li dostupné).

[Mono/Stereo]: Pokud je dostupné
stereofonní vysílání, můžete vybrat
monofonní nebo stereofonní zvuk.
Resetování obrazu a zvuku
Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu a
zvuku a ponechat nastavení nainstalovaných
kanálů nezměněné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Tovární nastavení], poté
stiskněte tlačítko OK.
Všechna nastavení televizoru (kromě
nastavení kanálů) budou resetována na
výchozí hodnoty.
Nastavení kanálů
Automatická instalace
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů. Chcete-li změnit nastavení
jazyka a země a znovu nainstalovat všechny
dostupné televizní kanály, můžete tuto
úplnou instalaci spustit znovu.
Zahájení instalace
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
3. Vyberte zemi a poté stiskněte tlačítko OK.
7. Po dokončení hledání kanálů vyberte
možnost [Dokončit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
8. Po dokončení hledání kanálů vyberte
možnost [Dokončit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Tip: Stisknutím tlačítka LIST zobrazíte
seznam kanálů.
Poznámka: V případě, že jsou nalezeny
digitální televizní kanály, mohou se v
seznamu nainstalovaných kanálů objevit
prázdná čísla. Tyto kanály můžete
přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo
odebrat.
Instalace analogových kanálů
NonPu blish
Analogové televizní kanály můžete hledat a
ukládat jeden po druhém.
Krok 1 Volba systémuPoznámka: Pokud je
systémové nastavení správné, tento krok
vynechejte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálů].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Systém] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Vyberte systém pro svoji zemi nebo oblast
a stiskněte tlačítko OK.
Krok 2: Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
1. V nabídce [Analog: manuální instalace]
zvolte možnost [Vyhledat kanál] a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Nalezení kanálu:

Navigační tlačítka a Číselná tlačítka
umožňují zadat frekvenci kanálu, pokud
ji znáte.

Pokud frekvenci kanálu neznáte,
vyhledejte následující frekvenci se silným
signálem. Vyberte možnost [Vyhledat] a
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Po nalezení správného kanálu vyberte
možnost [Hotovo] a poté stiskněte tlačítko
OK.
4. Výběrem možnosti [Uložit jako novou
předvolbu] a stisknutím tlačítka OK nový
televizní kanál uložíte.
Poznámka: Je-li příjem nekvalitní, změňte
polohu antény a opakujte postup.
Instalace digitálních kanálů
NonPu blish
Pokud znáte frekvenci kanálů, které chcete
nainstalovat, můžete digitální kanály hledat a
ukládat jeden po druhém. Nejlepších
výsledků dosáhnete, když se obrátíte na
provozovatele vysílání nebo odborného
pracovníka.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálů].
3. Vyberte možnosti [Digitální: Test příjmu]
> [Vyhledat] a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek Číselná tlačítka zadejte
frekvenci kanálu.
5. Vyberte možnost [Vyhledat], poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
39
Čeština
4. Vyberte síť a poté stiskněte tlačítko OK:

[Anténa (DVB-T)]: Přístup ke kanálům
přijímaným pomocí antény či k
digitálním kanálům DVB-T

[Kabel (DVB-C)]: Přístup ke kabelovým
či digitálním kanálkům DVB-C.
5. Případné další možnosti můžete vybrat
podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se úvodní nabídka vyhledávání
kanálů.
6. Spusťte hledání kanálů:

Pokud vás provozovatel vysílání kanálu
požádá o změnu nastavení, vyberte
možnost [Nastavení] a poté stiskněte
tlačítko OK. Postupujte dle pokynů
provozovatele vysílání a aktualizujte
nastavení.

V opačném případě vyberte možnost
[Spustit] a poté stiskněte tlačítko OK.
6. Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Uložit] a stiskněte tlačítko OK.
7. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
Poznámka: Pokud od poskytovatele
kabelové televize nezískáte hodnotu
specifického symbolu hodnocení pro kanály
DVB-C, vyberte položku [Automatický] v
možnosti [Režim přenosové rychlosti].
Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem analogového televizního kanálu
nekvalitní, jemně jej dolaďte.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálů].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Jemné ladĕní] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek nebo jemně dolaďte
kanál.
5. Až naleznete správnou frekvenci kanálu,
vyberte možnost [Hotovo] a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Uložit tento kanál]: Uložení kanálu
pod aktuálním číslem.

[Uložit jako novou předvolbu]: Uložení
kanálu pod novým číslem.
Aktualizovat seznam kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů.
Pokud dojde ke změnám seznamů kanálů,
televizor seznamy ve výchozím nastavení
automaticky aktualizuje. Automatickou
aktualizaci můžete vypnout a můžete kanály
aktualizovat ručně.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání
kódu, zadejte „8888“.
Automatická aktualizace
Pokud chcete digitální kanály přidat nebo
odebrat automaticky, ponechte televizor
v pohotovostním režimu. Televizor kanály
aktualizuje a nové ukládá každý den. Prázdné
kanály jsou ze seznamu kanálů odstraněny.
CS
40
Vypnutí zprávy o aktualizaci kanálů
Po provedení aktualizace kanálů se při
zapnutí televizoru zobrazí zpráva. Tuto
zprávu můžete vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Instalace kanálů] >
[Zpráva o aktualizaci kanálu].
4. Vyberte možnost [Vypnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vypnutí automatických aktualizací
V nabídce [Instalace kanálů] zvolte možnost
[Automatická aktualizace kanálu] >
[Vypnuto].
Ruční aktualizace kanálů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Aktualizovat kanály], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
aktualizujte kanály.
Kopírování kanálů
POZOR: Tato funkce je určena pro
prodejce a servisní účely.
Pomocí úložného zařízení USB můžete
kopírovat seznam kanálů z jednoho
televizoru Philips do druhého. Díky tomu
není třeba na druhém televizoru tyto kanály
znovu ladit. Soubor se seznamem kanálů je
dostatečně malý na to, aby jej šlo uložit na
úložné zařízení USB.
Co je potřeba
Dva televizory Philips se stejnými vlastnostmi:

stejné nastavení země,

stejný rok výroby,

stejný typ DVB (vyznačeno příponou
(H, K, T nebo D/00) v názvu modelu),

stejné nastavení satelitních kanálů,
včetně počtu satelitů LNB,

stejný typ hardwaru (vyznačeno na
štítku na zadní straně televizoru (např.
Qxxx.xx.Lx)),

kompatibilní verze softwaru.
Pokud seznam kanálů nelze zkopírovat do
druhého televizoru, zobrazí se zpráva.
Krok 3: Pokud v druhém televizoru jsou
nainstalovány kanály
1. Zapněte druhý televizor (do kterého
chcete zkopírovat seznam kanálů).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Znovu nainstalovat kanály] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Zkontrolujte, zda se nastavení země
shoduje s nastavením v prvním televizoru.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
7. Pokud se nastavení země liší, změňte
nastavení televizoru, aby se shodovalo s
nastavením země v prvním televizoru.
Informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Obnovení výchozích nastavení
(Strana 46).
8. Připojte úložné zařízení USB k druhému
televizoru.
9. Stiskněte tlačítko .
10. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Kopie
seznamu kanálů] > [Kopírovat do TV], poté
stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů se zkopíruje do druhého
televizoru.
11. Odpojte úložné zařízení USB.
Nastavení satelitních kanálů
Jaké jsou možnosti
Sledování satelitních kanálů
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze
u některých modelů.Možnost [Hledat
satelit] je k dispozici pouze v případě, že
televizor podporuje příjem digitálního
satelitního vysílání (DVB-S).
Chcete-li přijímat satelitní kanály, připojte ke
konektoru SAT na zadní straně televizoru
satelitní anténu.
CS
41
Čeština
Poznámka: Jste-li vyzváni k zadání kódu,
použijte kombinaci „8888“.
Krok 1: Kontrola nastavení země
1. Zapněte první televizor (s kanály, které
chcete zkopírovat do druhého televizoru).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Znovu nainstalovat kanály] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Poznačte si aktuální nastavení.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
Krok 2: Zkopírování seznamu kanálů do
zařízení USB
1. Připojte úložné zařízení USB k prvnímu
televizoru (s nainstalovanými kanály).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Kopie
seznamu kanálů] > [Kopírovat na USB],
poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován na úložné
zařízení USB.
4. Odpojte úložné zařízení USB.
Krok 3: Pokud v druhém televizoru nejsou
nainstalovány žádné kanály
1. Zapněte druhý televizor (do kterého
chcete zkopírovat seznam kanálů).
Zahájí se počáteční instalace.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
vyberte stejnou zemi jako v televizoru, jehož
seznam kanálů chcete zkopírovat.
3. Přeskočte vyhledávání kanálů.
4. Připojte úložné zařízení USB.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Kopie
seznamu kanálů] > [Kopírovat do TV], poté
stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován do
televizoru.
7. Odpojte úložné zařízení USB.
Satelitní konvertory (LNB)
Tento televizor dokáže přijímat signál ze 4
různých satelitních konvertorů (LNB).
Satelitní konvertor je umístěn na koncové
tyči satelitního disku a přijímá signály ze
satelitu.
Instalace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] > [Hledat
satelit] > [Znovu nainstalovat kanály].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost
[Dokončit] a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr typu připojení
Při instalaci satelitních kanálů je třeba nastavit
typ připojení. Typ připojení určuje počet
konvertorů LNB satelitní antény a počet
satelitních kanálů, které lze nainstalovat.
1. Jakmile vyberete možnost [Znovu
nainstalovat kanály], vyberte položku
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte položku [Typ připojení].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Jeden konvertor LNB]: Vyberte,
pokud máte pouze 1 konvertor LNB.

[DISeqC Mini (2 LNBs)]: Vyberte,
pokud máte 2 konvertory LNB.

[DISeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: Vyberte,
pokud máte 3 nebo 4 konvertory LNB.
Test síly signálu
Pokud byl kanál nebo transpondér během
instalace přeskočen, můžete otestovat sílu
satelitního signálu nebo přidat nový kanál.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] > [Hledat
satelit] > [Ruční instalace] a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte satelitní konvertor.
CS
42
4. Pokud znáte frekvenci transpondéru
(může zahrnovat několik kanálů), vyberte
možnost [Frekvence] a zadejte tuto
frekvenci.
5. Vyberte možnost [Vyhledat], poté
stiskněte tlačítko OK.
6. Pokud je nalezena nová frekvence,
stisknutím tlačítka [Uložit]přidejte nový
transpondér s jeho kanály.
Aktualizace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] > [Hledat
satelit] > [Aktualizovat kanály].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost
[Dokončit] a poté stiskněte tlačítko OK.
Přidání a odebrání satelitů
Přidávat či odebírat satelity a instalovat
kanály z nových satelitů můžete kdykoli.
Poznámka: Před přidáním satelitů
zkontrolujte správnost typu připojení.
Informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastavení satelitu > Instalace
satelitních kanálů (Strana Error! Bookmark
not defined.).
1. Vyberte možnosti > [Nastavení] >
[Hledat satelit] a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost [Přidat satelit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá satelit prostřednictvím
prvního volného satelitního konvertoru. Tato
akce může trvat několik minut. Pokud není
nalezen žádný satelit, zkontrolujte připojení
antény a polohu satelitního disku.
3. Pokud žádný satelit nenaleznete, výběrem
možnosti [Vyhledat] opakujte vyhledávání
nebo výběrem možnosti [Další LNB]
přejděte na následující konvertor LNB.

Pokud nejsou dostupné žádné volné
konvertory LNB, nejdříve odeberte
satelit.

Pokud jste s přidaným satelitem
spokojeni, nainstalujte kanály.
Nastavení jazyka
Jazyk menu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby] > [Menu
jazyk].
3. Vyberte v seznamu nabídku jazyků, poté
stiskněte tlačítko OK.
Jazyk – zvuk
Pokud televizní kanál vysílá ve více jazycích
zvuku, můžete vybrat upřednostňovaný jazyk
zvuku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK.

[Jazyk zvuku]: Vyberte jazyk zvuku pro
digitální kanály.

[Zvuk I-II]: Vyberte jazyk zvuku pro
analogové kanály.
Jazyky zvuku pro digitální kanály
U digitálních kanálů s více jazyky zvuku
můžete vybrat výchozí jazyk vysílaného
zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK:

[Primární zvuk]: Pokud se vysílá tento
jazyk, je ve výchozím nastavení vybraný.

[Sekundární zvuk]: Pokud se primární
jazyk zvuku nevysílá, vyberte tento jazyk.
Titulky analogových kanálů
1. Při sledování analogového televizního
kanálu stiskněte tlačítko TEXT.
2. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků
(obvykle „888“).
Pokud jsou titulky dostupné, jsou zapnuty.
3. Stisknutím tlačítka teletext ukončíte.
Čeština
4. Chcete-li nainstalovat všechny kanály,
vyberte možnost [Instalovat]. Instalace může
trvat několik minut.
Odebrání satelitu
1. Stiskněte možnost > [Nastavení] >
[Hledat satelit].
2. Vyberte možnost [Odebrat satelit], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelit, který chcete odebrat a
stiskněte tlačítko OK.
Satelit a jeho kanály budou odinstalovány.
Titulky digitálních kanálů
1. Při sledování digitálního televizního kanálu
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Titulky], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnosti [Titulky vypnuty],
[Titulky zapnuty] nebo [Zapnuto bez
zvuku] a poté stiskněte tlačítko OK.
Pokud vyberete možnost [Zapnuto bez
zvuku], titulky se zobrazí pouze po ztlumení
zvuku stiskem tlačítka .
Poznámka: Pokud byla aktivována aplikace
MHEG, titulky se nezobrazí.
Jazyk titulků
U některých digitálních kanálů můžete změnit
jazyk titulků.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyk titulků].
3. Vyberte [Primární titulky] nebo
[Sekundární titulky] jako preferovaný jazyk.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Tip: Stisknutím tlačítka OPTIONS a
možnosti [Jazyk titulků] změníte jazyk titulků
daného kanálu.
Univerzální nastavení
přístupu
Zapnutí
Některé společnosti poskytující digitální
televizní vysílání mají k dispozici také speciální
zvuk a titulky určené osobám s poruchami
sluchu nebo zraku. Tyto funkce můžete
zapnout nebo vypnout.
CS
43
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Univerzální přístup] >
[Zap.] nebo [Vyp.] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Sluchově postižení
Tip: Abyste se ujistili, že je dostupný jazyk
zvuku pro sluchově postižené, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte
možnost [Jazyk zvuku]. Jazyky s ikonou ucha
podporují zvuk pro osoby s poruchami
sluchu.
Přepnutí na zvuk a titulky pro sluchově
postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerzální přístup] >
[Zhoršený sluch].
3. Stisknutím tlačítka vyberte možnost:

Červené tlačítko - [Vypnuto]: Vypnutí
funkcí pro sluchově postižené.

Zelené tlačítko - [Zapnuto]: Zapnutí
zvuku a titulků pro sluchově postižené.
4. Stisknutím tlačítka nastavení ukončíte.
Zrakově postižení
Tip: Abyste se ujistili, že je dostupný jazyk
zvuku pro zrakově postižené, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte
možnost [Jazyk zvuku]. Jazyky s ikonou oka
podporují zvuk pro osoby s poruchami zraku.
Zapnutí zvuku pro zrakově postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerzální přístup].
3. Stisknutím tlačítka Zelené tlačítko vyberte
možnost [Zrakovĕ postižení].
4. Stisknutím tlačítka vyberte možnost:

Červené tlačítko - [Vypnuto]: Zapnutí
zvuku pro zrakově postižené.

Zelené tlačítko - [Zapnuto]: Vypnutí
zvuku pro zrakově postižené.
5. Stisknutím tlačítka nastavení ukončíte.
CS
44
Poznámka: Pokud je zapnuto dálkové
ovládání EasyLink, možnost Zelené tlačítko
nelze vybrat. Informace o vypnutí ovládání
EasyLink naleznete v části Širší využití
televizoru > Použití funkce EasyLink > Co
je potřeba (Strana 34).
Výběr zvuku z reproduktorů nebo
sluchátek
Zvuk pro zrakově postižené lze poslouchat z
reproduktorů televizoru, sluchátek nebo
obou zařízení zároveň.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Jazyky] > [Zrakovĕ
postižení] > [Reproduktory/sluchátko].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Reproduktory]: Poslech zvuku pro
zrakově postižené pouze z
reproduktorů.

[Sluchátka]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze ze sluchátek.

[Reproduktory + sluchátko]: Poslech
zvuku pro zrakově postižené pouze z
reproduktorů i ze sluchátek.
Změna hlasitosti zvuku pro zrakově
postižené
1. V nabídce [Univerzální přístup] stisknutím
tlačítka Žluté tlačítko vyberte možnost
[Smíšená hlasitost].
2. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
změňte hlasitost a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
Zvuková zpětná vazba pro zrakově
postižené
Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání
nebo na televizoru může televizor pípnout.
1. V nabídce [Univerzální přístup] stisknutím
Modré tlačítko vyberte možnost [Pípnutí
tlačítka].
2. Stisknutím tlačítka Zelené tlačítko zapnete
zvukovou zpětnou vazbu. Stisknutím tlačítka
Červené tlačítko ji vypnete.
3. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
Povolení zvukových efektů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Jazyky] > [Zrakovĕ
postižení] > [Zvukové efekty].
Další nastavení
Ukázka televizoru
Chcete-li se dozvědět více informací o
funkcích tohoto televizoru, můžete si přehrát
ukázku.
Poznámka: Režimy demo nejsou
podporovány u kanálů MHEG.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat ukázky], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte režim demo, poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka nabídku ukončíte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Předvolby].
3. Vyberte možnosti [Umístĕní] > [Doma]
nebo [Obchod] a poté stiskněte tlačítko
OK.
4. Restartujte televizor.
Umístění

Před umístěním televizoru si přečtěte
všechna bezpečnostní opatření. Viz část
Začínáme > Důležité informace >
Bezpečnost (Strana 6).

Umístěte televizor na místo, kde
nebude na obrazovku dopadat přímé
světlo.

Ideální vzdálenost pro sledování
televizoru se rovná trojnásobku velikosti
úhlopříčky obrazovky. Pokud je
například úhlopříčka obrazovky
televizoru 81 cm / 32 palců, ideální
vzdálenost pro sledování je přibližně 2,5
m / 92 palců od obrazovky.

Pokud sedíte, měly by být vaše oči ve
stejné úrovni se středem obrazovky.
Montáž na stojanu nebo montáž na stěnu
Nejlepší nastavení televizoru můžete použít
výběrem montáže na stěnu nebo montáže
na stojan.
1. V nabídce [Předvolby] vyberte položku
[Umístĕní televize].
2. Vyberte možnosti [Na podstavci
televizoru] nebo [Připevnĕno na stĕnu] a
stiskněte tlačítko OK.
Umístění
Chcete-li zajistit správnost použitých
nastavení televizoru, můžete vybrat, kde je
televizor používán.
Režimy pro obchod a domácnost
Výběrem režimu [Doma] získáte přístup ke
všem nastavením televizoru. V režimu
[Obchod] je přístupný pouze omezený
počet nastavení.
CS
45
Čeština
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Povolení zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Vypnuto]: Zakázání zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.
Výběr typu výkladu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Jazyky] > [Zrakovĕ
postižení] > [Řeč].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Popisný]: Poslech popisného výkladu
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Titulky]: Poslech titulků ve zvuku pro
zrakově postižené.
Aktualizace softwaru
Aktualizace
prostřednictvím digitálního vysílání
Kontrola verze
Televizor může přijímat aktualizace softwaru
prostřednictvím digitálního vysílání, pokud
jsou k dispozici. Po přijetí aktualizace
softwaru budete požádáni, abyste software
aktualizovali. Důrazně doporučujeme, abyste
software po zobrazení výzvy aktualizovali.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka: Chcete-li software aktualizovat
později, vyberte možnost > [Nastavení] >
[Nastavení softwaru] > [Místní upgrade].
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení softwaru] > [Info o používaném
software], poté stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se verze aktuálního softwaru.
Upozornění: Do produktu neinstalujte starší
než aktuální verzi softwaru. Společnost TP
Vision nemůže být odpovědná nebo ručit za
potíže, které vznikly v důsledku downgradu
softwaru.
Aktualizujte software jedním z následujících
způsobů:

aktualizace z úložného zařízení USB,

aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání,

aktualizace z Internetu.
Aktualizace prostřednictvím
rozhraní USB
Před zahájením aktualizace softwaru se
ujistěte, že máte k dispozici následující:

Paměťové zařízení USB o kapacitě
alespoň 256 MB, které je
naformátované systémem FAT nebo
pro systém DOS a které má zakázánu
ochranu proti zápisu.

Přístup k počítači s portem USB a
připojením k internetu.
Pozn.: Nepoužívejte pevný disk USB.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Aktualizace software], a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [USB], poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
spusťte aktualizaci.
Pozn.: Asistent aktualizace vás odkáže na
webovou stránku podpory společnosti
Philips. Aktualizaci dokončete podle pokynů
k instalaci na webových stránkách.
CS
46
Ze sítě Internet
Software televizoru můžete aktualizovat
přímo z internetu, a to tak, že televizor
připojíte k internetu. Informace naleznete v
části Připojení televizoru > Síť a internet
(Strana 57).
1. Vyberte možnosti > [Nastavení] >
[Aktualizace software] a stiskněte tlačítko
OK.
2. Vyberte možnost [Internet], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
spusťte aktualizaci.
Po dokončení aktualizace se televizor
automaticky přepne do pohotovostního
režimu a zase zapne. Počkejte, než se
televizor znovu zapne. Sami televizor
nevypínejte.
Pozn.: Je-li televizor připojen k Internetu, při
jeho spuštění se zobrazí zpráva s dostupností
nového softwaru.
Obnovení výchozích
nastavení
V televizoru můžete resetovat veškerá
nastavení obrazu a zvuku a znovu
nainstalovat všechny televizní kanály.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení TV] > [Znovu instalovat
televizi], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Čeština
5 Připojení
televizoru
Informace o kabelech
Kvalita kabelů
Přehled
Před připojením zařízení k televizoru
zkontrolujte na něm dostupné konektory.
Zařízení k televizoru připojte pomocí
nejkvalitnějšího připojení. Konektory o dobré
kvalitě lépe přenášejí obraz a zvuk.
Připojení znázorněná v této části
uživatelského manuálu jsou uváděna jen jako
doporučení. Jsou možná jiná řešení.
Tip: Pokud je zařízení vybaveno pouze
kompozitními konektory nebo konektory
RCA, připojte zařízení ke konektoru Y Pb Pr
na televizoru prostřednictvím kompozitního
kabelu (CVBS).
HDMI
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu
a zvuku.

Kabel HDMI kombinuje obrazové i
zvukové signály. Chcete-li přijímat
televizní signál ve vysokém rozlišení
(HD) a zapnout funkci EasyLink,
připojte kabel HDMI.

Konektor HDMI ARC (Audio Return
Channel) umožňuje zvuk televizoru
přenášet do zařízení vyhovujícího
standardu HDMI ARC.

Používejte kabely HDMI kratší než
5 metrů / 16,4 stopy.
Y Pb Pr
Kabel pro komponentní video (Y Pb Pr)
přenáší pouze video. K připojení zařízení
použijte kabel adaptéru Y Pb Pr. K přenosu
zvuku použijte zvukový kabel (nedodává se)
připojený ke konektoru AUDIO IN.
Tip: Doporučujeme použití zvukového
kabelu s pravoúhlým konektorem.
Připojení Y Pb Pr dokáže zpracovat signály
televizního vysílání ve vysokém rozlišení
(HD).
CS
47
SCART
VGA
V kabelu SCART jsou kombinovány
obrazové i zvukové signály. K připojení
zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
Konektory SCART dokáží zpracovat video
signály RGB, ale nezpracují signály televizního
vysílání ve vysokém rozlišení (HD).
Prostřednictvím rozhraní VGA můžete na
televizoru zobrazovat obsah z počítače.
Rozhraní VGA přenáší pouze video. Chceteli přenášet také zvuk, musíte ke konektoru
AUDIO IN připojit zvukový kabel.
Připojení zařízení
Přehrávač disků Blu-ray nebo DVD
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
48
Čeština
K připojení přehrávače disků k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s
kabelem komponentního videa (Y Pb Pr).
Přijímač TV
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí anténního kabelu. (Funkce
SAT je k dispozici pouze u některých modelů.)
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
49
K připojení přijímače pro satelitní a digitální kanály k televizoru použijte kabel adaptéru s kabelem
SCART.
K připojení přijímače k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr).
Videorekordér
Připojte rekordér k televizoru pomocí anténního kabelu. (Funkce SAT je k dispozici pouze
u některých modelů.)
CS
50
Čeština
K připojení rekordéru k televizoru použijte kabel adaptéru s kabelem SCART.
K připojení videorekordéru k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr).
herní konzola
Připojte herní konzolu k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
51
K připojení herní konzoly k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr).
Domácí kino
Systém domácího kina připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI a optického kabelu.
K připojení domácího kina k televizoru použijte kabel adaptéru s kabelem SCART.
CS
52
Digitální fotoaparát
Připojte digitální fotoaparát k televizoru pomocí kabelu USB.
Digitální videokamera
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
53
Čeština
K připojení domácího kina k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr).
K připojení videokamery k televizoru použijte zvukový kabel a dodávaný kabel adaptéru s kabelem
komponentního videa (Y Pb Pr).
Připojení více zařízení
Pevný disk USB
Připojte pevný disk USB k televizoru pomocí kabelu USB.
Počítač
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
54
Čeština
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu DVI-HDMI a zvukového kabelu.
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu VGA a zvukového kabelu.
Klávesnice a myš
Klávesnice USB
Pomocí připojené klávesnice USB můžete
zadávat text v televizoru (například názvy
zařízení) nebo text v aplikacích služby Smart
TV.
Myš USB
K televizoru můžete připojit myš USB, abyste
se mohli snadněji pohybovat po internetu a
klikat na odkazy.
Poznámka:

Potřebujete-li další konektory USB,
použijte rozbočovač USB. Myš USB je
možné připojit také k připojené
klávesnici USB.

Myš USB je možné připojit také k
připojené klávesnici USB.
CS
55
Připojte klávesnici a myš k televizoru pomocí kabelu USB.
Jakmile televizor klávesnici zjistí, můžete
vybrat rozložení klávesnice a svůj výběr
otestovat. Pokud jste nejprve vybrali
klávesnici s azbukou nebo řeckou abecedou,
je možné přidat také druhou klávesnici s
latinkou.
Rozvržení klávesnice změníte stisknutím
možností > [Nastavení] > [Nastavení
TV] > [Předvolby] > [USB myš/klávesnice]
> [Nastavení klávesnice] a tlačítka OK.
Klávesy televizoru na klávesnici
Chcete-li zadat text, použijte následující
klávesy:

Enter : potvrzení záznamu

Backspace : odstranění znaku před
kurzorem

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA: navigace v
textovém poli

Alt + Shift: přepínání mezi rozvrženími
klávesnice, pokud je nastaveno více
rozvržení klávesnice
Klávesy služby Smart TV na klávesnici

Enter : potvrzení záznamu

Backspace : návrat na předchozí
stránku nabídky

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA: posun na
následující pole

Tab: Další

Tab a Shift: Předchozí

Home: posun na začátek stránky

End: posun na konec stránky

Page Up: skok o stránku nahoru

Page Down: skok o stránku dolů

+/- : přiblížení nebo vzdálení o jeden
krok
CS
56

* : přizpůsobit na šířku
Jakmile televizor myš zjistí, nastaví rychlost
posunu. Rychlost zkontrolujete najetím do
testovací oblasti.
Použití myši USB v televizoru

Levé tlačítko myši (kliknutí):OK

Pravé tlačítko myši (kliknutí pravým
tlačítkem):
(Zpět)

Posuvné kolečko: k posunu nahoru a
dolů na internetové stránce
Poznámka:
Myš USB nelze používat k ovládání aplikací
služby Smart TV a nabídek televizoru.
Sledování obsahu
z připojeného zařízení
Přidání nového zařízení
Obsah připojeného zařízení můžete sledovat
následujícími způsoby:

Přidejte ikonu zařízení do nabídky
Doma, abyste k němu získali snadný
přístup.

Vyberte zařízení z nabídky Zdroj.
Poznámka: Pokud k televizoru připojíte
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
pomocí konektoru HDMI a zapnete je,
zařízení se do nabídky Doma přidá
automaticky.
Přejmenování zařízení
Nové zařízení můžete po přidání do nabídky
Doma přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
4. Vyberte možnost [Přejmenovat] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se pole pro zadání textu.
5. Číselná tlačítka a Navigační tlačítka
umožňují výběr a zadání názvu.
6. Po dokončení vyberte možnost [Hotovo]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr zdroje
Z hlavní nabídky
Jakmile nové zařízení přidáte do nabídky
Doma, můžete vybrat jeho ikonu a prohlížet
jeho obsah.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Z nabídky Zdroj
Můžete také stisknout tlačítko
SOURCE
a zobrazit tak seznam s názvy konektorů.
Vyberte konektor sloužící k propojení
zařízení s televizorem.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Stiskem tlačítka Navigační tlačítka vyberte
konektor ze seznamu.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Odebrat zařízení
Pokud již zařízení není k televizoru připojeno,
můžete je z nabídky Doma odebrat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní
nabídce.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
4. Vyberte možnost [Odebrat toto zařízení],
poté stiskněte tlačítko OK.
Vybrané zařízení je odebráno z nabídky
Doma.
Síť a internet
Jaké jsou možnosti
Prohlížení médií
Po připojení televizoru k domácí síti je
možné přehrávat fotografie, hudbu a videa
uložená v počítači. Informace naleznete v
části Použití televizoru > Prohlížení médií
(Strana 18).
Smart TV
Pokud televizor připojíte k domácí síti s
připojením k internetu, můžete procházet
obsah služby Smart TV. Služba Smart TV
obsahuje internetové služby a webové
stránky vytvořené pro televizor. Přehrávat
hudbu a videa, sledovat infotainment,
půjčovat si filmy a mnoho dalších věcí.
Informace naleznete v části Použití
televizoru > Procházení služby Smart TV
(Strana 20).
Interaktivní televizor
Pokud připojíte televizor k Internetu, můžete
využívat všech výhod interaktivního
televizoru. Systémy jako HbbTV, MHP a
DTVi používají ke komunikaci s televizí
internet. Dostupnost těchto systémů závisí
na místním provozovateli vysílání.
CS
57
Čeština
Přidání nového zařízení
1. Připojte a zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost [Přidat zařízení], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se zobrazí požadavek na výběr
způsobu připojení k televizoru, vyberte
konektor, který zařízení používá.
Co je potřeba
Pevné připojení
Varování: Tento televizor odpovídá
požadavkům směrnice EMC pouze při
použití stíněného kabelu Ethernet Cat5.

Kabel sítě Ethernet

Počítačovou síť obsahující:
a) univerzální směrovač plug-and-play
(UnPnP) a
b) počítač s jedním z následujících
operačních systémů: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows
Vista, Mac OS X nebo Linux.

K připojení televizoru k počítači také
potřebujete software mediálního
serveru nastavený ke sdílení souborů s
televizorem. Informace naleznete v části
Použití televizoru > Prohlížení médií
(Strana 18).

K připojení televizoru k Internetu také
potřebujete vysokorychlostní připojení.
1. Zapněte směrovač a jeho nastavení
DHCP.
2. Připojte směrovač pomocí ethernetového
kabelu k televizoru.
3. Stiskněte tlačítko a poté vyberte
[Nastavení].
4. Vyberte možnost [Připojit do sítĕ], poté
stiskněte tlačítko OK.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
nainstalujte síť.
6. Vyčkejte, než televizor nalezne síťové
připojení.
7. Pokud se zobrazí okno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
Připojení
Televizor můžete připojit ke své domácí síti
bezdrátově nebo pomocí kabelu.

Chcete-li použít pevné připojení,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Pevné
připojení (Strana 58).

CS
Chcete-li použít připojení Wi-Fi Ready,
informace naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Wi-Fi
Ready (Strana 58).
58
Wi-Fi Ready
Tento oddíl je určen pouze pro televizory
podporující připojení Wi-Fi Ready.
Pomocí bezdrátového adaptéru USB Philips
PTA01 (prodává se samostatně) můžete
televizor bezdrátově připojit k domácí síti.
Prostřednictvím služeb Smart TV můžete
přistupovat k nejlepšímu obsahu internetu a
prostřednictvím technologie SimplyShare
můžete sdílet obsah mezi připojenými
zařízeními.
Poznámka:
Bezdrátová síť pracuje ve stejném
frekvenčním rozsahu 2,4GHz jako další běžná
zařízení v domácnosti, např. bezdrátové
telefony, mikrovlnné trouby nebo zařízení
Bluetooth. Důsledkem toho může být
bezdrátová síť rušena. Přemístěte tato
zařízení dále od televizoru.

Chcete-li snížit síťový provoz, vypněte
v domácí síti nepoužívaná síťová
zařízení.

Kvalita příjmu závisí na umístění
bezdrátového směrovače a na místním
poskytovateli připojení k internetu.

Pokud plánujete prostřednictvím
domácí bezdrátové sítě přehrávat video,
doporučujeme používat směrovač
vyhovující standardu IEEE 802.11 N.
Rychlost připojení se může lišit v
závislosti na provozním prostředí vaší
bezdrátové domácí sítě.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WPS
1. Pokud chcete navázat bezpečné připojení
chráněné kódem PIN, vyberte položku [Kód
WPS] a stiskněte tlačítko OK.
2. Poznamenejte si 8místný kód PIN
zobrazený na obrazovce televizoru a zadejte
jej do softwaru směrovače v počítači.
Informace o nabídce, ve které je třeba kód
PIN zadat, naleznete v příručce ke směrovači.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WPA
Pokud směrovač využívá zabezpečení WPA
(Wi-Fi Protected Access), zadejte přístupové
heslo dálkovým ovládáním.
1. Pokud chcete šifrovací (bezpečnostní) klíč
zadat ručně, vyberte možnost [Standard] a
stiskněte tlačítko OK.
2. Chcete-li otevřít klávesnici na obrazovce,
vyberte pole pro zadávání textu a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení zabezpečeného připojení s
šifrováním WEP
Pokud směrovač využívá zabezpečení WEP,
televizor vás požádá o zadání
hexadecimálního klíče WEP.
1. Vyhledejte hexadecimální klíč v softwaru
směrovače v počítači a poznačte si první klíč
uvedený v seznamu klíčů WEP.
2. Zadejte bezpečnostní klíč do televizoru
dálkovým ovládáním, aby bylo možné připojit
směrovač.
3. Pokud se zobrazí okno s výzvou, vyjádřete
souhlas s Licenční smlouvou s koncovým
uživatelem.
Síťový název televizoru
Pokud je k síti připojeno více televizorů,
můžete tento televizor přejmenovat, aby
používal jedinečný název.
1. Stiskněte tlačítko > [Nastavení] >
[Nastavení sítĕ] a vyberte možnost [Název
televizní sítĕ].
2. K zadání názvu otevřete stiskem tlačítka
OK klávesnici na obrazovce nebo použijte
klávesnici na dálkovém ovladači.
CS
59
Čeština
Nastavení bezdrátové sítě
1. Zapněte váš směrovač bezdrátové sítě.
2. Připojte adaptér USB Philips PTA01 ke
konektoru USB na televizoru.
Automaticky se spustí instalace
bezdrátového připojení.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Tip: Ponechejte bezdrátový adaptér USB
připojený k televizoru.
WPS - chráněné nastavení Wi-Fi
1. Pokud váš směrovač podporuje WPS
(chráněné nastavení Wi-Fi), stiskněte tlačítko
WPS na směrovači.
2. Po uplynutí 2 minut vyberte na televizoru
možnost [WPS] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Televizor se připojí k síti. Tento proces trvá
přibližně 2 minuty.
Většina nových bezdrátových směrovačů
systém WPS podporuje a je označeno logem
WPS. Systém WPS využívá bezpečnostní
šifrování WPS a nelze jej v síti používat spolu
se zařízeními využívajícími šifrování WEP
(Wired Equivalent Privacy).
Pokud v síti chcete zařízení WEP používat,
proveďte instalaci pomocí možnosti [Funkce
Scan] > [Osobní].
Vyhledání směrovačů
Pokud se v síti nachází více směrovačů,
můžete si vybrat síť, kterou chcete používat.
1. Chcete-li vybrat konkrétní síťový
směrovač, stiskněte na první stránce instalace
tlačítko [Funkce Scan].
První v seznamu na obrazovce budou
uvedeny směrovače s funkcí WPS a s
nejsilnějším signálem.
2. Vyberte požadovaný směrovač a poté
stiskněte tlačítko OK.

Pokud se připojujete ke směrovači s
funkcí WPS, vyberte na televizoru
možnost [WPS].

Chcete-li v softwaru směrovače nastavit
kód PIN pro připojení, vyberte možnost
[Kód WPS] a kód si poznačte.

Pokud chcete šifrovací klíč zadat ručně,
vyberte možnost [Standard] a na
požádání klíč zadejte.
Common interface
Jaké jsou možnosti
Zakódované digitální televizní kanály můžete
sledovat prostřednictvím modulu CAM
(Conditional Access Module). Tyto
programy můžete sledovat po vložení
modulu CAM a zaplacení předplatného.
Tento televizor podporuje rozhraní CI i CI+.
Rozhraní CI+ podporuje prémiové digitální
programy v rozlišení HD s vysokou
ochranou proti kopírování.
Poznámka: Aplikace, funkce, obsah a zprávy
na obrazovce závisí na poskytovateli služeb
modulu CAM.
Co je potřeba
Upozornění: Chcete-li předejít poškození
modulu CAM, vložte jej podle návodu.
Poznámka: Návod k vložení karty Smart
Card do modulu CAM naleznete
v dokumentaci od poskytovatele služeb.
1. Vypněte televizor.
2. Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM vložte modul CAM do slotu Common
Interface na boční straně televizoru.
Zasuňte modul CAM až na doraz.
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Tato operace trvá několik
minut.
Chcete-li zachovat přístup k zakódovaným
digitálním televizním kanálům, ponechejte
modul CAM ve slotu.
CS
60
Sledování služeb CAM
1. Po vložení a aktivaci modulu CAM
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Bĕžné rozhraní], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte poskytovatele služeb CAM a poté
stiskněte tlačítko OK.
Obecné problémy
Televizor se nezapne:

Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu
a potom kabel znovu připojte.

Ověřte, že je napájecí kabel řádně
připojen.
Televizor po zapnutí nereaguje na dálkový
ovladač ani na ovládací prvky na přední
straně
Televizor se určitou dobu spouští. Během
této doby nebude televizor reagovat na
dálkový ovladač ani ovládací prvky na přední
straně. Toto není závada.
Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního režimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je
důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Je-li televizor v pohotovostním režimu,
zobrazí úvodní obrazovku a poté se vrátí
zpět do pohotovostního režimu:
Toto není závada. Po odpojení od zdroje
napájení a opětovném připojení se při dalším
spuštění zobrazí úvodní obrazovka.
Chcete-li televizor zapnout
z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo jakékoli tlačítko
na straně televizoru.
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a
potom napájecí kabel znovu připojte. Pokud
indikátor bude znovu blikat, kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti
Philips.
Zapomněli jste 4místný kód k odemčení
funkce pro blokování kanálů (dětská
pojistka):
Zadejte číslo „8888“.
Nabídka televizoru nebo služby Smart TV
je v nesprávném jazyce:
Změňte jazyk nabídky na vámi
upřednostňovaný jazyk. Informace naleznete
v části Nastavení televizoru > Nastavení
jazyka > Jazyk menu (Strana 43).
Aktualizace softwaru televizoru:
Navštivte stránky www.philips.com/support
a nainstalujte si nejnovější softwarový balíček
pro televizor. Na těchto stránkách jsou také
dostupné pokyny k instalaci softwaru a
poznámky k jeho vydání. Úplný návod k
aktualizaci softwaru televizoru naleznete také
v části Nastavení televizoru > Aktualizace
softwaru.
Problémy s kanály
Instalace televizních kanálů:
Návod k instalaci analogových a digitálních
kanálů naleznete v části Nastavení televizoru
> Nastavení kanálů (Strana 38). Chcete-li
nainstalovat satelitní televizní kanály,
informace naleznete v části Nastavení
televizoru > Nastavení satelitu (Strana 41).
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:

Ověřte, že televizor podporuje kanály
DVB-T, DVB-C nebo DVB-S ve vaší
zemi.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely
správně zapojeny a že je vybrána
správná síť.
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v
seznamu kanálů:
Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.
Chcete změnit pořadí kanálů v seznamu:
Jakmile kanály nainstalujete, zobrazí se v
seznamu kanálů. Informace o správě
seznamu kanálů včetně návodu na změnu
jejich uspořádání naleznete v části Sledování
televize > Správa seznamů kanálů.
CS
61
Čeština
6 Řešení problémů
Problémy s obrazem
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se
žádný obraz nebo je obraz zkreslený:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Ujistěte se, že je u zdroje vysílání
vybráno správné zařízení.

Ujistěte se, že jsou externí zařízení a
zdroj správně připojeny.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný
obraz:
Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit
kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste
se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení
z dosahu televizoru.

Pokud má špatnou kvalitu jen jeden
kanál, zkuste jej jemně doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

Ujistěte se, že je zařízení správně
připojeno.

Ujistěte se, že je nastavení obrazu
správné.
Televizor neuložil nastavení obrazu:
Zkontrolujte, zda je umístění televizoru
nastaveno na režim [Doma]. V tomto režimu
můžete nastavení měnit a ukládat.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
Vyzkoušejte jiný formát obrazu.
Formát obrazu se při přepínání mezi
různými kanály mění:
Zkuste namísto funkce [Auto-zoom] použít
konkrétní formát obrazu.
Nesprávné umístění obrazu:
Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
CS
62
Obraz vysílání je kódován:
Pro přístup k danému obsahu může být
nezbytné použít modul CAM (Conditional
Access Module). Informujte se u
poskytovatele služeb.
Na obrazovce se objeví banner s
„elektronickým štítkem“ zobrazující
informace:
Televizor je v režimu [Obchod]. Pokud
chcete odebrat e-štítek, nastavte televizor do
režimu [Doma] a restartujte jej. Informace
naleznete v části Nastavení televizoru >
Další nastavení > Umístění (Strana 45).
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

Ujistěte se, že je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení a
obnovovací frekvence. Další informace
naleznete v části Technické údaje o
produktu > Rozlišení displeje (Strana
65).

Změňte formát televizního obrazu na
[Nepřepočítaný].
Problémy s připojením
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Pokud není zjištěn žádný zvukový signál,
televizor automaticky vypne zvukový výstup
– nejedná se o selhání.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely
správně připojeny.

Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena
nebo nastavena na nulovou hodnotu.

Ujistěte se, že je vybráno nastavení
reproduktorů televizoru. Stiskněte
tlačítko ADJUST, vyberte možnost
[Reproduktory] a vyberte položku
[TV].

Ujistěte se, že je výstup zvuku
televizoru připojen k vstupu zvuku na
zařízení domácího kina vyhovujícího
standardu HDMI-CEC nebo EasyLink. Z
reproduktorů domácího kina by měl být
slyšet zvuk.

Některá zařízení vyžadují ruční povolení
zvukového výstupu HDMI. Pokud zvuk
HDMI již je povolen a stále nic není
slyšet, zkuste v zařízení změnit formát
digitálního zvuku na formát PCM
(„Pulse Code Modulation“). Návod
naleznete v dokumentaci k danému
zařízení.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru:
Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.
Problémy se zařízeními HDMI:

Podpora standardu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
může způsobit zpoždění zobrazení
obsahu ze zařízení HDMI.

Pokud televizor nerozpozná zařízení
HDMI a nebude zobrazen žádný
obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj
(zařízení) a potom znovu zvolte
původní zdroj.

Pokud dochází k přerušování zvuku,
ověřte správnost nastavení výstupu ze
zařízení HDMI.

Pokud používáte adaptér HDMI-to-DVI
nebo kabel HDMI-to-DVI, zkontrolujte,
zda je ke konektoru AUDIO IN Y/Pb/Pr nebo AUDIO IN - DVI/VGA
(pouze konektor typu mini jack)
připojen dodatečný zvukový kabel.
Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:
Ujistěte se, že jsou příslušná zařízení HDMI
kompatibilní se standardem HDMI-CEC.
Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením
kompatibilním s HDMI-CEC.
Pokud je k televizoru připojeno zvukové
zařízení kompatibilní se standardem HDMICEC, televizor nezobrazí žádnou ikonu
ztlumení nebo hlasitosti, když je hlasitost
ztlumena, zvýšena nebo snížena.
Pokud je připojeno zvukové zařízení
kompatibilní se standardem HDMI-CEC, toto
chování je u televizoru normální.
Obsah zařízení USB není zobrazen:

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě
Mass Storage Class, a to podle pokynů
v dokumentaci k paměťovému zařízení.

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
kompatibilní s televizorem.

Ujistěte se, že televizor podporuje
příslušné formáty souborů se zvukem a
obrázky.
CS
63
Čeština
Problémy se zvukem
Zvukové a obrazové soubory v paměťovém
zařízení USB se nepřehrávají nebo
nezobrazují plynule:
Přenosový výkon úložného zařízení USB
může omezovat přenosovou rychlost dat do
televizoru a zhoršit tak kvalitu přehrávání.
Problémy se sítí
Chcete televizor bezdrátově připojit k
domácí síti:
Návod k bezdrátovému připojení televizoru
k domácí síti naleznete v části Připojení
televizoru > Síť a internet > Wi-Fi Ready
(Strana 58).
Služba Smart TV nefunguje:
Zkontrolujte, zda je směrovač správně
připojený k televizoru a zda má přístup k
internetu. Pokud je směrovač chráněn
bránou firewall nebo bezpečnostními
nastaveními, zkontrolujte, zda je v něm
povolen průchod dat funkce Smart TV.
Podrobnosti naleznete v dokumentaci
směrovače.
Přístup k internetu prostřednictvím služby
Smart TV je pomalý.

Pokud se k internetu připojujete
bezdrátově, zkuste zlepšit kvalitu signálu
mezi směrovačem a televizorem.
Podrobnosti naleznete v dokumentaci
směrovače.

Kdykoli je to možné, používejte rychlé
širokopásmové připojení.

Optimální rychlost procházení internetu
zajistíte tak, že aktualizujete software
televizoru na nejnovější verzi.
Síťový provoz je pomalý:
Pokud se k počítači připojujete bezdrátově,
zlepšete kvalitu signálu mezi směrovačem a
televizorem dle pokynů v dokumentaci
směrovače.
Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla
nalezena.

Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť
rušena mikrovlnnými troubami, telefony
DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi
v okolí.

Pokud bezdrátová síť nepracuje, zkuste
použít připojení pomocí kabelu.

Zkontrolujte, zda brány firewall v síti
umožňují bezdrátový přístup
k televizoru.
Kontaktování společnosti
Philips
Varování: Nepokoušejte se televizor sami
opravovat. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, neopravitelnému poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky.
Pokud se vám nedaří problém vyřešit,
přečtěte si informace v části častých dotazů
(FAQ) pro tento televizor na webové
stránce www.philips.com/support. Také
můžete nahlédnout a přispět do komunity
uživatelů televizorů Philips na stránkách
www.supportforum.philips.com.
Chcete-li hovořit s pracovníkem společnosti
Philips nebo mu zaslat e-mail, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Philips ve
vaší zemi. Kontaktní údaje naleznete v letáku
dodaném s tímto televizorem nebo na
stránkách www.philips.com/support.
Než se obrátíte na společnost Philips,
poznamenejte si model televizoru a sériové
číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně
televizoru a na obalu.
CS
64



Rozlišení panelu: 1920 x 1080 pixelů
Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD / Pixel
Precise HD*
Technologie Perfect Motion Rate
(PMR): 200 Hz
HD přirozený pohyb
3D: Ostrý obraz s brýlemi Easy 3D
Clarity
Napájení a příjem signálu


Specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Napájení

Síťové napájení: 220–240 V~, 50–60
Hz

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu: < 0,15 W

Okolní teplota: 5 až 40 stupňů Celsia

Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
* K dispozici pouze pro některé modely
Zvuk

Výstupní výkon (RMS) při 10% THD: 20
W

Incredible Surround

Clear Sound

Dynamické zvýraznění basů

Mono / Stereo / NICAM
Hodnota uvedená na štítku výrobku udává
spotřebu energii při běžném použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální
hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z
bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).
Příjem

Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální
(IEC75)

Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Diditální televize: MPEG-4, DVB-T
(pozemní vysílání), DVB-T2*, DVB-C
(kabelové vysílání), DVB-S/S2* (satelitní
vysílání).

Pásma tuneru: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
* Tato funkce je k dispozici pouze
u některých modelů.
Obraz a zvuk
Obraz/Displej

Typ displeje: podsvícení LED, rozlišení
Full HD

Úhlopříčka:
- 107 cm / 42 palců
- 119 cm / 47 palců

Poměr stran: 16:9 (širokoúhlý)
Rozlišení displeje
Počítačové formáty – HDMI
(rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Počítačové formáty – VGA
(rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Formáty videa
(rozlišení – obnovovací frekvence)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
CS
65
Čeština
7 Specifikace
výrobku
Multimédia
Podporované formáty obrázků

JPEG (*.jpg)
Podporovaná připojení multimédií

USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
Připojit lze pouze zařízení USB, která
odebírají 500 mA proudu a méně.

Ethernet LAN RJ-45
Podporované audio/videosoubory
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
Podporované audio/videosoubory
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
CS
66
Čeština
Podporované audio/videosoubory
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
Podporované formáty titulků
Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.
Podporovaný software serveru médií

Twonky Media (pro Microsoft
Windows a Mac OS X)

Windows Media Player (pro Microsoft
Windows)

Sony Vaio Media Server (pro Microsoft
Windows)

TVersity (pro Microsoft Windows)

Nero MediaHome

DiXiM (pro Microsoft Windows XP)

Macrovision Network Media Server
(pro Microsoft Windows)

Fuppes (pro Linux)

uShare (pro Linux)

AwoX

CyberLink

Mediální server JVC

MediaTomb

Buffalo LinkStation Live
Možnosti připojení
Zadní strana

SÍŤ: Ethernet LAN RJ-45

AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5mm
stereofonní konektor typu mini jack pro
rozhraní

Y/Pb/Pr a AUDIO IN (Y/Pb/Pr):
miniadaptéry komponentního videa a
zvuku L/P

SERV.U: Servisní port

VGA: PC vstup

SCART (RGB/CVBS): miniadaptér
SCART

HDMI 1 ARC: zpětný zvukový kanál
HDMI

HDMI 2/3: HDMI

TV ANTENNA: 75 ohmů, koaxiální

SAT: satelitní konektor F-pin (dostupný
pouze u některých modelů)

USB
Strana

slot CI (Common Interface)

Sluchátka: 3,5mm stereofonní konektor
typu mini jack

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL):
Optický

USB

HDMI SIDE
CS
67
Možnosti upevnění
televizoru
Televizor lze umístit na zeď pomocí
kompatibilního držáku televizoru (prodává se
samostatně). Typy upevnění televizoru pro
jednotlivé velikosti obrazovky:
107 cm / 42 palců: 400 mm x 400 mm, M6
119 cm / 47 palců: 400 mm x 400 mm, M6
Varování: Postupujte podle pokynů
dodaných s držákem televizoru. Společnost
TP Vision Netherlands B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné upevnění
televizoru a následné poranění nebo
poškození.
Aby nedošlo k poškození kabelů a
konektorů, umístěte televizor tak, aby na
zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm
volného místa.
Před připevněním televizoru na zeď určete
správnou délku šroubu.
Délku šroubu určíte tak, že k délce šroubu
na obrázku (y) přidáte tloušťku upevnění na
zeď.
42 a 47palcové modely: 15–18 mm
Verze nápovědy
UMv 313913705423 - 20120831
CS
68
3
E
EasyLink - 33
EasyLink, ovládání na obrazovce - 5
3D - 17
Energetický štítek - 11
3D, 2D na 3D - 18
EPG, Electronic Programme Guide - 4
3D, vypnutí - 18
EPG, internet - 17
3D, změna formátu - 18
EPG, provozovatel vysílání - 16
A
analogové kanály, instalace - 39
Čeština
8 Rejstřík
externí pevný disk - 54
F
analogové kanály, jemné doladění - 40
formát obrazu - 16
analogové kanály, titulky - 43
funkce EasyLink, ovládací prvky - 34
automatické vypnutí - 32
funkce EasyLink, reproduktory televizoru - 34
B
funkce EasyLink, tlačítka dálkového
ovládání - 34
bezdrátový modul - 58
funkce EasyLink, vlastnosti - 33
bezpečnost - 6
funkce EasyLink, zapnutí - 34
D
dálkový ovladač - 4
DEMO - 45
funkce Scenea, načtení tapety - 36
funkce Scenea, zapnutí - 36
H
dětská pojistka - 32
HbbTV - 23
digitální fotoaparát - 53
HDMI - 47
digitální kanály - 39
HDMI ARC - 47
digitální kanály, instalace - 39
herní konzole - 51
digitální kanály, titulky - 43
hlasitost - 13
digitální rádio - 14
hodiny - 32
digitální videokamera - 53
hry - 29
displej - 65
hry, dva hráči - 30
domácí síť - 57
DTVi - 23
I
instalace kanálů, automatická - 38
inteligentní nastavení - 15
Interaktivní televizor - 23
CS
69
J
N
jazyk – zvuk - 43
nahrávání, televizní programy - 26
jazyk, nabídka - 43
nahrávání, zařízení USB - 26
jazyk, titulky - 43
nahrávky, plán - 28
nahrávky, sledování - 28
K
napájení - 65
kanály - 14
nápověda, na obrazovce - 12
kanály, aktualizace - 40
Nápověda, verze - 68
kanály, instalace (automatická) - 38
nastavení obrazu - 37
kanály, instalace (digitální) - 39
nastavení obrazu, resetování - 38
kanály, instalace (ruční) - 39
nastavení zvuku, resetování - 38
kanály, instalace (satelitní) - 42
nastavení, formát zvuku - 38
kanály, jemné doladění (analogové) - 40
nastavení, hra - 29
kanály, oblíbené - 14
nastavení, obraz - 37
kanály, opakovaná instalace - 46
nastavení, průvodce - 37
kanály, přejmenování - 14
nastavení, zvuk - 38
kanály, přepínání - 14
kanály, změna pořadí - 14
O
Klávesnice USB - 55
oblíbené kanály, seznam - 14
konektory - 47
odebrání, připojené zařízení - 57
kontaktní informace, na internetu - 12
odkaz Pixel Plus - 35
kontaktování společnosti Philips - 12
ochranné známky a autorská práva - 9
opakovaná instalace - 46
M
ovládání pomocí chytrého telefonu - 6
mediální server - 19
Modul CAM (Conditional Access
Module) - 60
P
péče o obrazovku - 8
Modul CAM (Conditional Access) - 60
počítač, přehrávání souborů - 19
modul CAM, vložení - 60
počítač, připojení - 54
modul CAM, zapnutí - 60
Počítač, rozlišení displeje - 65
Multimedia Home Platform (MHP) - 23
podpora produktu - 12
multimédia, podporované formáty - 66
pozastavit televizor - 25
multimédia, přehrávání souborů - 18
přehrávač disků, připojení - 48
Myš USB - 55
přejmenování kanálů - 14
přejmenování, připojené zařízení - 57
přijímač TV, připojení - 49
připojené zařízení, odebrání - 57
CS
70
síť, připojení - 57
připojené zařízení, přidání - 56
sluchové postižení - 44
připojení zařízení - 47
Smart TV - 3
připojení, digitální fotoaparát - 53
Smart TV, aplikace - 21
připojení, digitální videokamera - 53
Smart TV, procházení - 20
připojení, domácí síť - 58
Smart TV, síť - 57
připojení, externí pevný disk - 54
software, digitální aktualizace - 46
připojení, herní konzole - 51
software, internet - 46
připojení, počítač - 54
software, kontrola verze - 46
připojení, přehrávač disků - 48
software, USB - 46
připojení, přijímač TV - 49
spořič obrazovky - 36
připojení, rekordér - 50
standby - 13
připojení, systém domácího kina - 52
synchronizace zvuku - 35
připojení, USB - 19
systém domácího kina, připojení - 52
připojit, klávesnice - 55
připojit, myš - 55
R
Čeština
připojené zařízení, přejmenování - 57
T
tapeta - 36
teletext 2.5 - 31
recyklovat - 11
teletext, digitální text - 31
rekordér, připojení - 50
teletext, hledání na - 31
reproduktory televizoru, ztlumení - 13
teletext, jazyk - 31
režim Doma - 45
teletext, podstránky - 31
režim Obchod - 45
teletext, režim Dual Screen - 30
režim, Doma nebo Obchod - 45
teletext, T.O.P. (Table Of Pages) - 30
rodičovské hodnocení - 33
teletext, zvětšení - 30
rozhraní Common interface - 60
titulky, analogové - 43
rozlišení displeje - 65
titulky, digitální - 43
S
titulky, jazyk - 43
satelitní, instalace kanálů - 42
satelitní, nastavení - 41
satelitní, přidání nebo odebírání - 42
SCART - 48
senzory - 4
seznam kanálů - 14
seznam kanálů, kopírování - 40
síť, název televizoru - 59
CS
71
U
udržitelnost - 10
ukončení životnosti - 11
umístění - 45
umístění, montáž na stojan nebo na
stěnu - 45
umístění, obchod nebo doma - 45
univerzální přístup, osoby s poruchami
sluchu - 44
univerzální přístup, osoby s poruchami
zraku - 44
univerzální přístup, zapnutí - 43
upevnění na zeď - 67
úspora energie, nastavení - 10
V
Varování k ochraně zdraví při sledování ve
3D - 7
VGA - 48
vhodnost podle věku - 33
vysoké rozlišení (HD), obsah - 3
Y
YouTube - 21
YPbPr, komponentní video - 47
Z
Zadní ovládací prvky - 4
zámek kensington - 8
zapnutí a vypnutí televizoru - 13
zařízení - 48
zařízení, přidání - 56
zařízení, sledování - 57
záznamy, správa - 29
zesilovač, výběr výstupu - 34
zrakově postižení - 44
CS
72
© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705422
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising