Philips | 19PFL2908H/12 | Owner's Manual | Philips 2900 series Ultratenký LED televizor 19PFL2908H/12 Uživatelská příručka

Philips 2900 series Ultratenký LED televizor 19PFL2908H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Obsah
Důležité
Důležité...................................................................1
Používání Vašeho TV ...........................................2
Dálkový ovladač .................................................2
Upozornění, funkce a příslušenství.....................3
Energetická účinnost...........................................3
Tlačítko TV scroll.................................................3
Připojení napájení................................................3
Zapínání/vypínání................................................3
První instalace.....................................................3
Menu Prohlížeč médií..........................................4
"Před instalací a použitím televizoru si přečtěte všechny
informace uvedené v přiložené bezpečnostní příručce.
Pokud dojde k poškození přístroje nedodržením
těchto pokynů, záruka se na ně nevztahuje.’
Likvidace starého zařízení a baterií
Prosím, nelikvidujte tento TV nebo baterie jako běžný
komunální odpad. Pokud potřebujete zneškodnit
produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační
centra.
Upozornění: Značka Pb pod symbolem baterie označuje:
že baterie obsahuje olovo.
Přehrávání multimediálních souborů z USB disku.
............................................................................4
Nahrávání programu............................................4
Nahrávání Časového posunu (Timeshift)............4
Okamžité nahrávání............................................4
Sledování nahraných programů..........................4
Změna nastavení televizoru.................................5
Možnosti zobrazení.............................................5
Možnosti Zvuku...................................................5
Konfigurace Rodičovské ochrany........................5
Elektronický programový průvodce (EPG).........5
Aktualizace vašeho televizoru.............................6
Řešení problémů ..................................................6
Technický popis.....................................................7
Typické režimy zobrazení vstupu z počítače .....7
Čeština - 1 -
Produkty
Baterie
Používání Vašeho TV
Dálkový ovladač
1. Pohotovostní režim
2. Stop (v prohlížeči medií režimu)
3. Hrát / Loop-Náhodně (v režimu prohlížeče
medií )
4. Rychlé přetáčení (v režimu prohlížeče
medií)
5. AV / Volba zdroje
6. TV
7. Elektronický programový průvodce (na DVB
kanálech)
8. Navigační tlačítka (Nahoru/Dolu/Levý/Pravý)
9. Nahrávání programů
10. O program níž / O stránku výš (v režimu
TXT)
11. Ztlumit
12. Snížení hlasitosti
13. Zelené tlačítko / Seznam Plán (v EPG ) /
Označit/Odznačit vše ( v seznamu oblíbené)
14. Červené tlačítko
15. Numerické tlačítka
16. Titulky zap-vyp ( v kanálech DVB)
17. Teletext / Mix (v TXT režimu)
18. Modré tlačítko / Upravit seznam kanálů / Filtr
(seznamu oblíbeních a EPG)
19. Žluté tlačítko / Časová osa Seznamu (v
EPG)
20. Zvýšení hlasitosti
21. Program nahoru / O stránku níž (v režimu
TXT)
22. Ukončení / Návrat / indexování stránka (v
režimu TXT) / Swap
23. Mono-Stereo Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v
kanálů DTV)
POZNÁMKA: Rozsah ovladače je přibližně 7m/23ft.
Teletext
Stiskněte tlačítko TEXT pro vstup. Pro aktivaci
režimu mix stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte
ještě jednou. Následujte instrukce zobrazené na
obrazovce.
Digitální Teletext (pouze pro VB)
Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu
stiskněte tlačítko TEXT. Ovládetejte ho pomocí
barevných tlačítek, šipek a tlačítka OK . Možnosti
se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního
teletextu. Následujte instrukce zobrazené na
obrazovce.
24. OK (Potvrdit ) / Zachovat (v TXT režimu) /
Seznam kanálů
25. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
26. Zapnutí / Vypnutí menu / Opustit (v režimu
prohlížeče medií )
27. Obrazový Zoom
28. Rychle dopředu (v režimu prohlížeče medií )
29. Pauza (v režimu prohlížeče medií ) /
Nahrávání časovým posunem
Čeština - 2 -
Upozornění, funkce a příslušenství
Připojení napájení
Energetická účinnost
Tento televizor byl navržen s funkcemi pro energetickou
účelnost:
• Úsporný režim (ECO): Můžete použít kombinaci
nastavení obrazu pro šetření energie. Při sledování
televizoru, stiskněte tlačítko Menu a nastavení
Úsporný režim můžete najít v části "Obraz" v
Hlavním menu.
• Funkce Vypnutí obraz: Pokud chcete jen
poslouchat zvuk z televizoru, můžete vypnout
obrazovku. Další funkce nadále fungují obvyklým
způsobem. Při sledování televize stiskněte tlačítko
Menu a vyberte Obraz, a odtud zvolte "Vypnout
obraz" v rámci možnosti režimu úspory energie
Úsporný režim.
Poznámka: Odpojte televizor od síťové zástrčky v
případě, že váš televizor bude neaktivní po dlouhou
dobu.
Tlačítko TV scroll
Tlačítko TV Scroll na boční straně televizoru umožňuje
ovládat hlasitost, měnit kanály a uvést televizor do
pohotovostního režimu.
Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V
při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor, aby získal
pokojovou teplotu před jeho připojením do sítě.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.
Zapínání/vypínání
Zapnutí televizoru
K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete
zvolit jednu z možností:
• Stiskněte “ ”, CH- nebo CH+ numerické tlačítko
na dálkovém ovladači.
• Stiskněte boční přepínač funkcí, TV se přepne z
pohotovostního režimu.
Poznámka: Pokud není TV nějakou dobu použita, přepne
se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se
zobrazí následující zpráva: “Pohotovostní režim z důvodu
nulového signálu”. Stisknutím tlačítka OK pokračujte.
Vypnutí TV
• Stiskněte tlačítko “ “ na ovladači nebo boční
přepínač funkcí, TV se přepne do pohotovostního
režimu.
Poznámka: Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí
kabel ze zásuvky.
První instalace
Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí obrazovka pro
výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte
tlačítko OK následováním výběru Home Mode/Shop
Mode.
Můžete nastavit televizor následováním obrazovky
První instalace - (FTI) pro následující možnosti.
Instalace v režimu Anténa
Z obrazovky typ vyhledávání Typu vyhledávání,
vyberte možnost ANTÉNA pro vyhledávání pozemních
digitálních televizních vysílání.
Pro změnu hlasitosti: Zvyšte hlasitost posouváním
nahoru. Snižte hlasitost posouváním dolů.
Ke změně kanálů:
Po ukončení hledání se na obrazovce zobrazí seznam
volitelných kanálů vygenerovaný LCN (*). Zvolte "Ano"
a stiskněte tlačítko OK pro uložení tohoto seznamu.
1. Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále
se zobrazí.
Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV
2. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
(*) LCN je Logické číslo kanálu, která organizuje
dostupná vysílání podle rozeznatelné sekvence
kanálu. (pokud je k dispozici)
Pro změnu zdroje:
1. Stiskněte prostřední tlačítko a informace o kanále
se zobrazí.
2. Mezi uloženými programy se pohybujete stisknutím
tlačítek nahoru a dolů.
Přepnutí TV do pohotovostního režimu: Stiskněte
prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte, TV se
tak přepne do pohotovostního pořadu.
stiskněte “
”.
Instalace kabelovky
Vyberte KABEL a stiskněte OK na ovladači. Pro
automatickou instalaci v případě, že vaše kabelová
společnost podporuje instalaci na základě síťové
Network-ID (např. Unitymedia), na následující
obrazovce zvolte "Ano" a stiskněte tlačítko OK.
V případě, že vaše kabelová společnost nepodporuje
instalaci na základě síťové Network-ID, prosím,
Čeština - 3 -
Menu Prohlížeč médií
Provoz ve smyčce/míchaně
Spusťte přehrávání
aktivujte
a
Přehrávání spustíte
pomocí OK
TV přehraje další soubor a seznam v smyčce.
Soubor se přehraje ve smyčce (opakování).
Přehrávání spustíte
pomocí OK/ a aktivujte
Soubory se budou přehrávat míchaně.
Přehrávání spustíte
pomocí OK/ a aktivujte
Soubory se budou přehrávat náhodně.
vyberte "NO”, stiskněte tlačítko OK a postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Na obrazovce si též můžete zvolit frekvenční pásmo.
S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu
nebo frekvenci.
Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle
vybraných vyhledávacích kroků.
Přehrávání multimediálních souborů z USB
disku
Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené
na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím
obrazovky Procházet média. Připojte USB disk
k jednomu z USB vstupů umístěných na boční
straně televizoru. Stisknutí tlačítka “ ” v Prohlížeči
médií Vám umožní přístup do menu Obraz, Zvuk a
”
Nastavení. Opětovným stisknutím tlačítka “
opustíte tuto obrazovku. Použitím okna Nastavení
můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií.
DŮLEŽITÉ! Před připojením k TV zálohujte data.
Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu
dat. Je možné, že některé typy USB zařízení
(např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/
paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní.
Nahrávání programu
Prosím, před prvním použitím zformátujte svůj USB
flash disk / zařízení. Pro uskutečnění; stiskněte OK,
zatímco je na obrazovce zvýrazněné Format Disk a
zadejte svůj PIN. Výchozí tovární PIN je 0000.
• Chcete-li nahrát program, připojte USB flash drive
k televizoru, zatímco je televizor vypnutý. Funkce
nahrávání bude dostupná, jakmile váš televizor
opět zapnete.
• Připojený USB flash disk / zařízení musí mít nejméně
1 GB volného místa a musí být USB 2.0 kompatibilní.
Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zobrazí se
chybové hlášení.
• Ve výchozím nastavení jsou nahrané programy
uloženy na připojeném USB flash disku / zařízení.
Můžete tyto programy uložit v počítači stejně, i když
je lze přehrát pouze na televizoru.
• TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale
nahrávání nebude při NTFS fungovat.
Nahrávání Časového posunu
Pro přepnutí do timeshift režimu zatímco sledujete
vysílaní, stiskněte tlačítko POZASTAVİT.
• V režimu časového posunu je program pozastaven
a zároveň nahráván na připojený USB disk.
• Pro
(PŘEHRÁT) pokračování sledování
pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven,
stiskněte tlačítko. Pokud chcete ukončit nahrávání
časovým posunem a vrátit se k živému vysílání,
stiskněte tlačítko STOP.
Poznámka: V režimu Rádio nelze použit nahrávání
časovým posunem.
Poznámka: Funkci rychlé přetáčení vzad při
časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte
přehrávání s rychlým přetáčením.
Okamžité nahrávání
Pro okamžité nahrávání sledovaného programu
stiskněte tlačítko
. Pro nahrání dalšího programu
na dálkovém ovládání.
na EPG stiskněte tlačítko
V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný
program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého
(STOP).
stiskněte tlačítko
Poznámka: Během nahrávacího režimu nelze přepnout do
vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlost
USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při
nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.
Sledování nahraných programů
Z menu Prohlížeče médií vyberte Knihovnu záznamů.
Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve
nahrána). Stiskněte tlačítko OK pro prohlížení Volby
přehrávání. Vyberte jednu z možností a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu
nebude dostupné během pehrávání stiskněte tlačítko
(STOP).
Čeština - 4 -
Pomalý posun vpřed
Nastavení PINu: Nastaví nový PIN.
Pokud stiskněte tlačítko
(POZASTAVİT) při
sledování nahraného programu, bude dostupná
funkce Pomalu dopředu. Můžete použít tlačítko
postupně
pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka
budete měnit rychlost přehrávání pomalu vpřed.
Změna nastavení televizoru
Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze
použít kód 4725.
Elektronický programový průvodce (EPG)
Některé, ale ne všechny kanály zasílají informace o
aktuálních a následujících programech. Pro prohlížení
“ ” a zobrazí se nabídka elektronického průvodce
EPG.
Pro přístup k možnostem uvedeným níže;
1- Stiskněte tlačítko MENU.
Nahoru/Dolu/Levý/Pravý: Navigace v EPG.
2- Označte požadovanou volbu
OK: Zobrazí možnosti programu.
3- Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném
programu.
Možnosti zobrazení
Režim: Změní režim obrazu na jednu z následujících
možností: Kino, Hra, Sporty, Dynamický a Příroda.
ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.
Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
MODRÉ: Zobrazí možnosti filtrování.
Jas: Nastaví jas obrazovky.
: TV spustí nahrávání vybraného programu.
Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.
Ostrost: Nastaví hodnotu ostrosti. Vysoká hodnota
ostrosti může vést k jasnějšímu, ostřejšímu obrazu v
závislosti na obsahu.
Barva: Nastaví hodnotu barev.
Zadní podsvícení: Ovládá jas podsvícení.
Snížení šumu: Snižuje hladinu šumu v obraze.
ŽLUTÉ : Přepne do Časové osy seznamu EPG.
Možnosti programu
V EPG menu, stiskněte pro vstup Možnosti
události tlačítko OK.
Zvolte Kanál
v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.
Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače
Možnosti Zvuku
Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér: Změní režim ekvalizéru.
VyváženíNastavuje, zda zvuk přichází hlavně z
pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku: Nastaví požadovaný režim zvuku.
AVL: Nastavení limitu pro maximální hlasitosti na
výstupu.
Prostorový zvuk: Prostorový režim lze zapnout
nebo vypnout.
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
Nahrávání a stiskněte OK. Poté se nahrávání nastaví
na vybraný program.
Nastavit / odstranit časovač
Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko
OK a zobrazí se obrazovka Volby. Vyberte možnost
"Nastavit časovač na událost" a stiskněte tlačítko
OK. Můžete nastavit časovač pro programy v
budoucnosti.
Digitální výstup: Nastaví typ digitálního audia
výstupu.
Konfigurace Rodičovské ochrany
Tato funkce je určena pro omezení přístupu k
vybranému obsahu. Je řízen vámi zadaným PIN
kódem. Přednastavený PIN kód je "0000".
Zámek menu (volitelné): Nastavení Zámku povolí
nebo zakáže přístup do nabídky.
Zámek podle věku (volitelné): Pokud je nastavena
tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti
vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.
Dětský zámek (volitelné): Když je tato funkce
zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým
ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na
předním panelu fungovat.
Čeština - 5 -
• Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Aktualizace vašeho televizoru
Pro zobrazení verze aktuálního softwaru navigujte do
hlavního menu a zvolte Nastavení.
Pozor: Neinstalujte nižší verzi softwaru, jako je
aktuální verze softwaru, nainstalovaného na vašem
produktu. TP Vision nemůže nést odpovědnost nebo
být odpovědný za problémy způsobené downgradeem softwaru.
Aktualizace použitím USB
Před aktualizací softwaru, ujistěte se, že máte k
dispozici:
• Paměťové zařízení USB, které má alespoň 256 MB
úložného prostoru, je ve formátu FAT nebo DOS a
nemá aktivovanou ochranu proti zápisu.
• Přístup k počítači s USB konektorem a přístup k
internetu
P ř e j d ě t e n a w w w. p h i l i p s . c o m / s u p p o r t a
postupujte podle pokynů pro aktualizaci
softwaru.
Automatická aktualizace z digitálního
vysílání
Během připojení ba anténní signál. Je-li vypnutá
položka Automatické skenování v Možnostech
aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací
kanály pro novou aktualizace softwaru. Pokud
TV nalezne a úspěšně stáhne nový software, po
následném zapnutí bude mít TV nová software.
Není zvuk
• Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení
ztlumení, stiskněte tlačítko “ ”, nebo zvyšte hlasitost.
• Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru Je
rovnováha nastavena jako extrémní? Viz Zvukové menu.
Dálkové ovládání - nefunguje
• Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za
nové.
Vstupní zdroje - není možná volba
• Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není
připojeno žádné zařízení.
• Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili
připojit zařízení.
Nahrávání nedostupné
Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk
zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby
se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje
nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB
zařízení.
USB příliš pomalé
Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva
USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud
se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB
disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost.
Zkuste zapojit jiný USB disk.
Poznámka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne,
odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.
Řešení problémů
TV se nezapne
Ujistěte se, že je anténa bezpečně připojena do zásuvky.
Baterie v ovladači mohou být vybité. Stiskněte hlavní
tlačítko zapnutí/vypnutí na TV nebo
Špatný obraz
• Vybrali jste správný TV systém?
• Nízká úroveň signálu může způsobit zkreslení
obrazu. Zkontrolujte prosím antény přístup.
• Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte,
zda jste navolili správnou frekvenci.
• Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě
zařízení připojena k TV najednou. V takovém
případě odpojte jedno z nich.
Chybí obraz
• Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá
přenos. Vybrali jste správné tlačítko na dálkovém
ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl
vybrán správný vstup.
• Je anténa připojena správně?
• Je kabel antény připojen správně?
• Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
Čeština - 6 -
Technický popis
Typické režimy zobrazení vstupu z počítače
V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa.
Index
Rozlišení
Frekvence
1
1024x768
60 Hz
2
1280x768
60 Hz
3
1360x768
60 Hz
4
800x600
56 Hz
5
800x600
60 Hz
6
1024x768
66 Hz
7
1280x1024
60 Hz
8
1280x960
60 Hz
9
1400x1050
60 Hz
10
1600x1200
60 Hz
11
1920x1080
60 Hz
Kompatibilita se signálem AV a HDMI
Zdroj
Podporované signály
Dostupnost
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
Boční AV
VHF (BAND I/III) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Počet přednastavení
kanálů
1000
Indikátor kanálu
Zobrazování na displeji
Vstup RF antény
75 ohm (nevyvážené)
O
Provozní napětí
220-240V AC, 50Hz
Německé + Nicam Stereo
RGB 60
O
O
NTSC 60
O
60Hz
576I, 576P
50Hz
O
Audio
Zvukový Výkon
(WRMS.) (10% THD)
2x2,5 W
35 W
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
50Hz,60Hz
O
Spotřeba energie
O
Hmotnost
3,20
TV Rozměry HxDxV (s
nohama)
134 x 451 x 331
Rozměry TV ŠxDxV
(bez nohou)
35 x 451 x 296
Displej
16/9_19” palců
Operační teplota a
vlhkost vzduchu
5ºC až 45ºC, max vlhkost
vzduchu 85%
480I
HDMI1
PAL B/G D/K K I/I’
Příjem kanálů
PAL 50/60
480I, 480P
PC/
YPbPr
Televizní vysílání
60Hz
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
50Hz,60Hz
O
1080I
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
Čeština - 7 -
Podporované formáty souboru pro USB režim
Media
Přípony souborů
.mpg, .mpeg
Film
Hudba
Foto
Titulky
Video
Formát
.vob
MPEG2
MPEG4, H.264
.mkv
H.264, MPEG4,VC-1
.avi
MPEG4, H.264
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4 , H.264
Poznámky
(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
MPEG1 768x576 @30P
MPEG1, MPEG2
.mp4
.mp3
Audio
MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
MPEG 1 Layer 2
32Kbps ~ 448Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
22.05K, 24K Hz (Vzorkovací frekvence)
MPEG 1 Layer 3
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Vzorkovací
frekvence)
max WxH = 15360x8640 4147200 bitů
-
.jpg .jpeg
Základní JPEG
-
.
Progresivní JPEG
-
max WxH = 9600x6400 3840000 bitů
.bmp
-
-
max WxH = 5760x4096 3840000 bitů
.sub .srt
-
-
-
Čeština - 8 -
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising