Philips | 32PFL9606H/12 | Owner's Manual | Philips 9000 series Smart LED TV 32PFL9606H/12 Uživatelská příručka

Philips 9000 series Smart LED TV 32PFL9606H/12 Uživatelská příručka
-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/
78881',0%,'19*50 /1:;<1=>
!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
?@AB:7C8C
?DAB:7C8C
E8AB:7C8C
F@AB:7C8C
ECAB:7D8C
8çLYDWHOVNîPDQXiO
Obsah
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Úvodní informace 3
Seznámení s televizorem 3
Instalace 7
Tla!ítka na televizoru 9
Zaregistrujte sv"j televizor 11
Nápov#da a podpora 12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Pou!ití televizoru 13
Dálkov$ ovlada! 13
Nabídky 16
Sledování televize 18
Sledování obrazu ve 3D 22
Sledování p%ipojeného za%ízení
Titulky a jazyky 25
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Dal"í TV 26
Net TV 26
Interaktivní TV 28
Teletext 29
Videa, fotografie a hudba
Záznam na USB 33
Hry 35
Zámky a !asova!e 36
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Nastavení 37
Obraz a zvuk 37
Ambilight 39
Kanály 41
Sí& 43
Za%ízení 45
Univerzální p%ístup
Software 47
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
P#ipojení 48
První p%ipojení 48
Informace o kabelech 49
P%ipojení za%ízení 51
P%ipojení dal'ích za%ízení 59
Sí& 63
Karta SD 64
Modul CAM pro rozhraní Common Interface
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
$e"ení problém% 66
Kontaktní informace 66
Televizor a dálkov$ ovlada! 67
Televizní kanály 68
Obraz a zvuk 69
Za%ízení 71
Videa, fotografie a hudba 72
Sí& 73
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Specifikace 74
Software 74
Ochrana (ivotního prost%edí
Napájení a p%íjem 77
Zobrazení a zvuk 78
Rozli'ení displeje 79
Multimédia 80
Mo(nosti p%ipojení 81
Rozm#ry a hmotnost 82
Rejst#ík
83
2
24
31
46
65
75
Obsah
1 Úvodní informace
1.1 Seznámení s televizorem
Dálkov! ovlada"
Slou!í k otev#ení nebo zav#ení nabídky FIND ¬.
Otev#ením nabídky Najít otev#ete seznam kanál# p#i sledování
televizních kanál$ nebo seznam videosoubor$ a hudby p#i
procházení po&íta&e v televizoru.
Slou!í k úprav" hlasitosti.
Slou!í k otev#ení nebo zav#ení nabídky ADJUST t
.
Otev#ením nabídky Úpravy m$!ete rychle upravit nastavení
obrazu a zvuku.
Slou!í k p#epínání televizních kanál$.
M$!ete nastavit mo!nost Smart obraz na hodnotu Hra, která je
ideální pro hraní her, nebo zm"nit nastavení funkce Smart zvuk
reproduktor$ televizoru.
Slou!í k otev#ení nebo zav#ení v!chozí nabídky h .
Otev#ení v%chozí nabídky p#edstavuje po&áte&ní bod pro obsluhu
televizoru.
Ve v%chozí nabídce m$!ete spustit nebo zastavit aktivitu
televizoru, nap#íklad sledování televizoru – Sledování televize –
nebo sledování filmu z p#ipojeného DVD p#ehráva&e.
Úvodní informace / Seznámení s televizorem
Slou!í k otev#ení nebo zav#ení nabídky OPTIONS r.
Po otev#ení nabídky Mo!nosti m$!ete vybrat volitelná nastavená
související s tím, co sledujete nebo d"láte na televizoru.
P#i sledování kanálu m$!ete kanál ozna&it jako oblíben% nebo
zastavit prezentaci fotografií, kterou si prohlí!íte.
3
Zp!t È .
"lutá
Pomocí tla"ítka Zp!t se vrátíte na p#edchozí televizní kanál nebo
p#ejdete v nabídce o krok zp!t.
Pomocí %lutého tla"ítka m$%ete vybrat %lut! ozna"enou mo%nost.
!ervená
Pomocí "erveného tla"ítka m$%ete vybrat "erven! ozna"enou
mo%nost nebo otev#ít digitální slu%by Interaktivní TV nebo
n!které videoklipy s ukázkami funkcí televizoru.
Modrá
Pomocí modrého tla"ítka m$%ete vybrat mod#e ozna"enou
mo%nost.
Dal&í informace o dálkovém ovlada"i naleznete v "ásti
Nápov#da > Pou$ití televizoru > Dálkov% ovlada& > P'ehled.
P#ípadn! m$%ete p#ejít na stránku ¬ Vyhledat v této nápov!d!
a vyhledat jakékoli téma.
Stisknutím tla"ítka u vyberete dal&í seznámení s televizorem.
P'ipojení za'ízení
Zelená
Pomocí zeleného tla"ítka m$%ete vybrat zelen! ozna"enou
mo%nost nebo Úsporná nastavení.
Chcete-li p#ipojit p#ehráva" disk$ DVD, p#ehráva" disk$ Blu-ray
nebo herní konzoli, pou%ijte p#ipojení HDMI™.
P#ipojení HDMI nabízí nejlep&í kvalitu obrazu a zvuku. V p#ípad!,
%e je va&e za#ízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI -CEC), m$%e
televizor p#idat za#ízení ve v'chozí nabídce automaticky.
4
Úvodní informace / Seznámení s televizorem
Po p!idání za!ízení ve v"chozí nabídce m#$ete toto za!ízení vybrat
a sledovat jeho program. Pokud za!ízení není vybaveno funkcí
EasyLink nebo nepou$íváte p!ipojení HDMI, je nutné za!ízení
p!idat ve v"chozí nabídce prost!ednictvím mo$nosti P!idat
za!ízení.
Dal%í informace o mo$nosti P!idat za!ízení naleznete v &ásti
Nápov"da > Pou#ití televizoru > Nabídky > h V$chozí
nabídka.
Dal%í informace o funkci EasyLink naleznete v &ásti Nápov"da >
Pou#ití televizoru > Dálkov$ ovlada% > Ovládání za!ízení.
V kapitole Nápov"da > P!ipojení vám podobná schémata
pomohou p!ipojit v't%inu b'$n"ch za!ízení.
TV s vysok$m rozli&ením
Tento televizor umo$(uje zobrazení program# s vysok"m
rozli%ením, pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozli%ení
(HD TV) v%ak nejprve pot!ebujete programy ve vysokém
rozli%ení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozli%ení, kvalita
obrazu bude stejná jako u b'$ného televizního vysílání.
Programy HD TV m#$ete sledovat z . . .
• p!ehráva&e disk# Blu-ray
• digitálního p!ijíma&e HD, kter" je p!ipojen p!es rozhraní HDMI
a má p!edplatné program# s vysok"m rozli%ením (HD)
• vysílání HD %í!eného vzduchem
• kanál# nabízejících vysoké rozli%ení v digitální síti
• herní konzole HD, která je p!ipojena p!es rozhraní HDMI
a p!ehrává hru ve vysokém rozli%ení (HD)
Videoklip s vysok$m rozli&ením
Chcete-li za$ít ú$asnou ostrost a kvalitu obrazu televize
s vysok"m rozli%ením, m#$ete spustit videoklip s vysok"m
rozli%ením z v"chozí nabídky. Stiskn'te mo$nost V$chozí
nabídka > Nastavení > Sledovat ukázky (na druhé stránce
nabídky Nastavení).
Dal%í informace získáte u svého prodejce.
)asté otázky (FAQ) se seznamem kanál# nebo poskytovatel#
kanál# ve vysokém rozli%ení ve va%í zemi najdete na webov"ch
stránkách www.philips.com/support.
Sí' a slu#ba Net TV
Úvodní informace / Seznámení s televizorem
5
Bezdrátová domácí sí!
Propojte televizor s domácí bezdrátovou sítí. Nepot!ebujete "ádn#
sí$ov# kabel. Vychutnejte si filmové, fotografické a hudební
soubory z po%íta%e na obrazovce televizoru.
Dal&í informace o síti naleznete v %ásti Nápov"da > Nastavení >
Sí! .
Net TV
Pokud máte v domácí síti k dispozici p!ipojení k internetu, m'"ete
se p!ipojit ke slu"b( Net TV. Slu"ba Net TV nabízí online filmy,
obrázky, hudbu, zábavné vzd(lávací programy a mnoho dal&ího.
Dal&í informace o slu"b( Net TV najdete v %ásti Nápov"da >
Dal#í TV > Net TV.
Program Wi-Fi MediaConnect
Program Wi-Fi MediaConnect m'"ete pou"ít k bezdrátovému
p!ehrávání soubor', nap!íklad film', hudby nebo prezentací,
z notebooku nebo stolního po%íta%e na televizoru.
Dal&í informace o programu Wi-Fi MediaConnect naleznete
v %ásti Nápov"da > Nastavení > Sí! > Wi-Fi MediaConnect.
6
Úvodní informace / Seznámení s televizorem
1.2 Instalace
Umíst!ní na stojan nebo p"ipevn!ní na ze#
Postavec stojanu televizoru má vestav!né reproduktory televizoru.
Pro p"íjem zvuku p"ipojte kabel podstavce k televizoru.
Optimálního zvuku dosáhnete umíst!ním televizoru na pevn#
povrch.
P"ipevn!ní na ze#
Pomocí podstavce a st"ední $ásti stojanu m%&ete televizor
p"ipevnit na ze'. Kombinace podstavce a st"ední $ásti umo&(uje
nakláp!ní televizoru, nebo lze pro p"ipevn!ní televizoru na ze'
pou&ít pouze podstavec.
Pokyny pro p"ipevn!ní naleznete ve Stru$ném návodu k rychlému
pou&ití dodaném s televizorem. Pokud jste jej ztratili, m%&ete si
návod stáhnout na stránkách www.philips.com
P"i hledání Stru$ného návodu k rychlému pou&ití ke sta&ení
pou&ijte typové $íslo v#robku.
Pozor
P"ipevn!ní televizoru na ze' vy&aduje zvlá)tní dovednosti a m!l by
jej provést kvalifikovan# pracovník. Montá& televizoru na ze' musí
spl(ovat bezpe$nostní normy podle hmotnosti televizoru. P"ed
umíst!ním televizoru si také p"e$t!te bezpe$nostní opat"ení.
Spole$nost TP Vision Netherlands B.V. nenese odpov!dnost za
nesprávnou montá& ani za nehodu $i úraz, k nim& p"i montá&i
dojde.
Televizor umíst!te do ideální vzdálenosti ke sledování. Sledujte
televizní obraz ve vysokém rozli)ení $i jakékoli snímky, ani& byste
si namáhali o$i. Najd!te si p"ed televizorem místo, které je
nejvhodn!j)í pro co nejlep)í televizní obraz a pohodlné sledování.
Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti
úhlop"í$ky obrazovky. P"i sezení by m!ly va)e o$i b#t v rovin! se
st"edem obrazovky.
Optimálního zvuku dosáhnete umíst!ním televizoru na pevn#
povrch.
Bezpe$nost
VESA – informace
P"ed pou&itím televizoru si pe$liv! p"e$t!te pokyny. Je-li )koda
zp%sobena nedodr&ováním pokyn%, záruka se stává neplatnou.
Televizor je p"ipraven k p"ipevn!ní na dr&ák pro montá& na ze',
kter# odpovídá standardu VESA (není sou$ástí dodávky).
Kódy VESA pro nákup dr&áku:
VESA MIS-F 200,100,M6
Nebezpe$í po%áru nebo úrazu elektrick&m proudem!
• Televizor nikdy nevystavujte de)ti nebo vod!. Poblí& televizoru
nikdy neumis*ujte nádoby s tekutinami, nap"íklad vázy. Pokud se
tekutiny rozlijí na televizor nebo do n!j, televizor ihned odpojte
od sí*ové zásuvky. P"ed pou&itím po&ádejte o kontrolu televizoru
st"edisko pé$e o zákazníky.
Pou&ijte délku )roub% uvedenou na obrázku.
• Nikdy televizor, dálkov# ovlada$ ani baterie nevystavujte
nadm!rnému teplu. Nikdy je neumís*ujte do blízkosti ho"ících
sví$ek, otev"eného ohn! $i jin#ch tepeln#ch zdroj%, a to v$etn!
p"ímého slune$ního sv!tla.
• Nikdy nevkládejte &ádné p"edm!ty do ventila$ních otvor% nebo
jin#ch otvor% na televizoru.
• Nikdy nepokládejte t!&ké p"edm!ty na sí*ovou )(%ru.
• P"i zapojování do zástr$ek nepou&ívejte sílu. Uvoln!né zástr$ky
mohou zp%sobit jisk"ení nebo po&ár. Zajist!te, aby nedocházelo
k napínání sí*ové )(%ry p"i otá$ení televizní obrazovky.
• P"i odpojování sí*ové )(%ry v&dy tahejte za zástr$ku, nikdy ne za
)(%ru. Zajist!te, aby zástr$ka byla neustále zcela p"ístupná.
Nebezpe$í zran!ní nebo po'kození televizoru!
• Ke zvedání a p"ená)ení televizoru s hmotností p"evy)ující 25 kg
jsou t"eba dv! osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na stojan, pou&ijte pouze dodan#
stojan. Stojan pevn! p"ipevn!te k televizoru. Televizor umíst!te na
hladk# rovn# povrch, kter# udr&í hmotnost televizoru a stojanu.
Umíst!ní televizoru
P"ed umíst!ním televizoru si pe$liv! p"e$t!te bezpe$nostní
opat"ení.
• Televizor umíst!te na místo, kde nebude na obrazovku svítit
p"ímé sv!tlo.
• Pro co nejlep)í efekt Ambilight ztlumte osv!tlení v místnosti.
• Pro co nejlep)í efekt Ambilight televizor umíst!te ne dále ne&
25 cm od st!ny.
Úvodní informace / Instalace
• P"i montá&i televizoru na ze' zkontrolujte, zda dr&ák bezpe$n!
udr&í hmotnost televizoru. Spole$nost TP Vision Netherlands B.V.
nenese &ádnou odpov!dnost za nesprávnou montá& na ze', která
bude p"í$inou nehody nebo zran!ní.
• +ásti tohoto v#robku mohou b#t vyrobeny ze skla. P"i
manipulaci postupujte opatrn!, aby nedo)lo ke zran!ní nebo
)kodám.
7
Nebezpe!í po"kození televizoru!
P!ed p!ipojením televizoru k sí"ové zásuvce se ujist#te, $e napájecí
nap#tí odpovídá hodnot# vyti%t#né na zadní stran# televizoru.
Jestli$e je nap#tí odli%né, nikdy televizor nep!ipojujte k sí"ové
zásuvce.
Nebezpe!í poran#ní d#tí!
Postupujte podle t#chto opat!ení, abyste zabránili p!evrhnutí
televizoru a p!ípadnému následnému poran#ní d#tí:
• Televizor nikdy neumis"ujte na povrch pokryt& látkou nebo
jin&m materiálem, kter& lze stáhnout.
• Ujist#te se, $e $ádná 'ást televizoru nep!esahuje p!es okraj
montá$ního povrchu.
• Televizor nikdy neumis"ujte na vysok& nábytek, nap!. knihovnu,
bez zaji%t#ní nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné
podp#ry.
• Pou'te d#ti o nebezpe'í hrozícím p!i pokusu vylézt na nábytek
k televizoru.
Nebezpe!í spolknutí baterií!
Dálkov& ovlada' m($e obsahovat knoflíkové baterie, kter& by
malé d#ti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie byly
v$dy mimo dosah d#tí.
Nebezpe!í p$eh$ívání!
Televizor nikdy neinstalujte do uzav!en&ch prostor(. Po v%ech
stranách televizoru ponechejte v$dy voln& prostor nejmén# 10 cm
(z d(vodu zaji%t#ní proud#ní vzduchu). Zkontrolujte, zda ventila'ní
otvory na televizoru nezakr&vají záv#sy nebo jiné p!edm#ty.
Bou$ky
P!ed bou!kou odpojte televizor od sí"ové zásuvky a antény.
B#hem bou!ky se nedot&kejte $ádné 'ásti televizoru, sí"ové
zásuvky ani anténního kabelu.
Nebezpe!í po"kození sluchu!
Nepou$ívejte sluchátka p!i vysoké hlasitosti nebo po del%í dobu.
Nízké teploty
P!i p!evozu televizoru p!i teplot# ni$%í ne$ 5 °C jej p!ed
p!ipojením k sí"ové zásuvce rozbalte a po'kejte, dokud nedosáhne
pokojové teploty.
Pé!e
• Nedot&kejte se obrazovky a dbejte, abyste ji nepromá'kli,
neod!eli 'i do ní nenarazili tvrd&m p!edm#tem.
• P!ed 'i%t#ním odpojte televizor od elektrické sít#.
• Televizor a rám 'ist#te m#kk&m navlh'en&m had!íkem. K 'i%t#ní
televizoru nepou$ívejte alkohol, chemikálie ani 'isticí prost!edky
pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, ot!ete kapky
vody co nejd!íve.
• Vyh&bejte se pokud mo$no statick&m obraz(m. Statické obrazy
jsou obrazy, které z(stávají na obrazovce del%í dobu. Statické
obrazy jsou nabídky na obrazovce, 'erné pruhy, zobrazení 'asu
apod. Musíte-li statické obrazy pou$ívat, sni$te kontrast a jas
obrazovky, abyste ji chránili p!ed po%kozením.
Teplota a vlhkost
Jen z!ídka m($e vlivem p(sobení teploty a vlhkosti dojít
k nepatrné kondenzaci uvnit! sklen#né p!ední 'ásti televizoru
(u n#kter&ch model(). Abyste tomu zabránili, nevystavujte
televizor p!ímému slune'nímu zá!ení, horku nebo extrémní
vlhkosti. Jestli$e dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spu%t#ní
televizoru na n#kolik hodin. Vlhkost zp(sobená kondenzací
nenaru%í p!íjem televizoru ani nezp(sobí $ádnou poruchu.
8
Úvodní informace / Instalace
1.3 Tla!ítka na televizoru
Stisknutím tla!ítka Ambilight zapnete nebo vypnete funkci
Ambilight.
Vypína!
Pokud je televizor v pohotovostním re%imu, m&%ete zapnutím
funkce Ambilight vytvo$it v místnosti efekt Ambilight LoungeLight.
Dal'í informace o efektu LoungeLight naleznete v !ásti
Nápov"da > Pou#ití televizoru > Pou#ití funkce Ambilight >
LoungeLight
Televizor se zapíná nebo vypíná vypína!em umíst"n#m na pravé
!ásti televizoru. Je-li televizor vypnut#, nespot$ebovává %ádnou
energii.
Pokud !ervená kontrolka nesvítí, zapn"te televizor vypína!em.
Pokud !ervená kontrolka svítí (indikace pohotovostního re%imu),
zapn"te televizor stisknutím tla!ítka O na dálkovém ovlada!i.
P$ípadn" m&%ete televizor zapnout z pohotovostního re%im
tla!ítkem CH+, CH- nebo h . Spu't"ní televizoru trvá n"kolik
sekund.
h V$chozí nabídka
Stisknutím tla!ítka h (V#chozí nabídka) otev$ete v#chozí nabídku
na obrazovce. Ve v#chozí nabídce m&%ete procházet pomocí
tla!ítek pro ovládání hlasitosti - nebo + (doleva nebo doprava)
a kanál& - nebo + (nahoru nebo dol&) na televizoru. Pro
potvrzení volby znovu stiskn"te tla!ítko h .
Dal'í informace o v#chozí nabídce naleznete v !ásti Nápov"da >
Pou#ití televizoru > Nabídky > h V$chozí nabídka
V Hlasitost
Stisknutím tla!ítka V (Hlasitost) - nebo + upravíte hlasitost.
Nebo pou%ijte tla!ítko + nebo - na dálkovém ovlada!i.
CH Kanál
Stisknutím tla!ítka CH (Kanál) - nebo + lze p$epínat kanály.
Nebo pou%ijte tla!ítka W nebo X na dálkovém ovlada!i.
Ambilight
Úvodní informace / Tla!ítka na televizoru
9
10
Úvodní informace / Tla!ítka na televizoru
1.4 Zaregistrujte sv!j televizor
Blahop!ejeme k nákupu a vítejte u spole"nosti Philips.
Zaregistrujte si sv#j televizor a vyu$ijte celou !adu v%hod
zahrnujících plnou podporu (v"etn& stahování), privilegovaného
p!ístupu k informacím o nov%ch v%robcích, exkluzivních nabídek a
slev, mo$nosti vyhrát ceny i ú"asti ve zvlá'tních pr#zkumech
t%kajících se nov%ch v%robk# na trhu.
P!ejd&te na webové stránky www.philips.com/welcome
Úvodní informace / Zaregistrujte sv#j televizor
11
1.5 Nápov!da a podpora
Pou"ívání nabídek Nápov!da a Vyhledat
Nápov!da
Nabídku Nápov!da m"#ete otev$ít z v%chozí nabídky. Ve v!t&in!
p$ípad" m"#ete stisknout také "luté tla'ítko na dálkovém ovlada'i,
a tak nápov!du p$ímo otev$ít nebo ukon'it. U n!kter%ch aktivit,
nap$íklad u teletextu, mají barevná tla'ítka ur'ité funkce
a nemohou nabídku Nápov!da otev$ít.
Ne# za'nete postupovat podle pokyn" nápov!dy, zav$ete ji.
Nápov!du zav$ete stisknutím "lutého tla'ítka nebo tla'ítka h .
Pokud znovu stisknete "luté tla'ítko, nápov!da se otev$e na
stránce, kde jste ji ukon'ili.
¬ Vyhledat
V nabídce Nápov!da m"#ete pomocí funkce ¬ Vyhledat najít
po#adované téma. Vyberte si v seznamu téma pomocí naviga'ních
tla'ítek a stiskn!te tla'ítko OK. Hledaná témata nemusejí b%t na
první stránce, ale mohou b%t o n!kolik stránek dál. Stisknutím
tla'ítka x p$ejdete na dal&í stránku.
Online podpora
Chcete-li vy$e&it jak%koli problém související s televizorem Philips,
m"#ete se obrátit na na&i online podporu. M"#ete si p$itom
vybrat sv"j jazyk a zadat 'íslo modelu v%robku.
P$ejd!te na webové stránky www.philips.com/support
Na webov%ch stránkách podpory naleznete telefonní 'íslo pro va&i
zemi, na kterém nás m"#ete kontaktovat. Naleznete tam také
odpov!di na (asté otázky (FAQ).
M"#ete si stáhnout nov% software televizoru nebo p$íru'ku pro
'tení v po'íta'i. M"#ete odeslat konkrétní otázku e-mailem nebo
(v n!kter%ch zemích) chatovat online s jedním z na&ich
spolupracovník".
St#edisko pé$e o zákazníky
Podporu m"#ete získat na horké telefonní lince st$ediska pé'e
o zákazníky. Telefonní 'íslo najdete v ti&t!né dokumentaci dodané
s televizorem.
Nebo nav&tivte na&e webové stránky www.philips.com/support
%íslo modelu televizoru a sériové $íslo
Pravd!podobn! budete po#ádáni o zadání 'ísla modelu v%robku
a sériového 'ísla. Tato 'ísla naleznete na &títku na obalu nebo na
zadní 'i spodní 'ásti televizoru.
12
Úvodní informace / Nápov!da a podpora
2 Pou!ití televizoru
2.1 Dálkov" ovlada#
P$ehled
8 Tla#ítko CH- / P$edchozíX
Slou!í k p"epnutí na p"edchozí kanál, stránku nebo kapitolu.
9 Tla#ítko Source Ú
Slou!í k p"ímému p"epínání na p"ipojení televizoru.
10 Tla#ítko Options r
Slou!í k otev"ení nebo zav"ení nabídky mo!ností.
1 Pohotovostní re!im O
Slou!í k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního
re!imu.
2 V"chozí nabídka h
Otev"e nebo zav"e v#chozí nabídku.
3 Naviga#ní tla#ítko
Slou!í k procházení nahoru, dol$, vlevo nebo vpravo.
4 Tla#ítko OK
Slou!í k aktivaci v#b%ru.
11 Tla#ítko Zp&t È
Slou!í k p"echodu zp%t na p"edchozí kanál. Slou!í také k ukon&ení
nabídky bez provedení zm%n nastavení. Slou!í i k p"echodu zp%t
na p"edchozí stránku teletextu nebo slu!by Net TV.
12 Tla#ítko Hlasitost V
Slou!í k úprav% úrovn% hlasitosti.
13 Tla#ítko Ztlumení m
Slou!í k vypnutí nebo obnovení zvuku.
5 Tla#ítko Find¬
Slou!í k otev"ení &i zav"ení seznamu kanál$ nebo seznamu
fotografií, hudby &i film$.
6 Tla#ítko Adjustt
Slou!í k otev"ení nebo zav"ení nejpou!ívan%j'ích nastavení pro
obraz, zvuk, funkci Ambilight nebo 3D.
7 Tla#ítko CH+ / Dal%íW
Slou!í k p"epnutí na dal'í kanál, stránku nebo kapitolu.
Pou!ití televizoru / Dálkov# ovlada&
13
14 !ervené tla"ítko
Slou!í k otev"ení interaktivní televize nebo k v#b$ru stránky
teletextu.
15 Zelené tla"ítko
Slou!í k otev"ení úsporn#ch nastavení nebo k v#b$ru stránky
teletextu.
16 #luté tla"ítko
V#b$r stránky teletextu.
17 Modré tla"ítko
V#b$r stránky teletextu.
Obecn$ tato tla&ítka slou!í k otev"ení následujících nabídek
za"ízení:
1 V#chozí nabídka
2 Nabídka nastavení
3 Nabídka disku (obsah disku)
4 Kontextová nabídka
5 Nabídka mo!ností
6 Pr%vodce programem
7 V#b$r média
18 !íselná tla"ítka a textová klávesnice
Slou!í k p"ímému v#b$ru televizního kanálu nebo k zadávání textu.
19 Tla"ítko Subtitle
Slou!í k zapnutí nebo vypnutí titulk%.
20 Tla"ítko Text / Info
Slou!í k otev"ení nebo zav"ení teletextu. / Stisknutím tla&ítka na
4 sekundy otev"ete nebo zav"ete informace o dal'ích programech.
Ovládání za$ízení
Dálkov#m ovlada&em televizoru lze obsluhovat také p"ipojené
za"ízení. Za"ízení musí b#t vybaveno funkcí EasyLink (HDMI -CEC)
a musí b#t zapnuté. Za"ízení také musí b#t p"ipojeno kabelem
HDMI.
Obsluha za$ízení vybaveného funkcí EasyLink
Chcete-li takové za"ízení obsluhovat pomocí dálkového ovlada&e
televizoru, vyberte dané za"ízení nebo jeho aktivitu ve v#chozí
nabídce h a stiskn$te tla&ítko OK. P"íkazy ze v'ech tla&ítek
s v#jimkou tla&ítka h , t ADJUST a r OPTIONS budou
p"edány do za"ízení.
P$epnutí zp%t na televizor
Chcete-li p"epnout zp$t na ovládání televizoru, stiskn$te tla&ítko
h (V#chozí nabídka), vyberte mo!nost Sledování televize a
stiskn$te tla&ítko OK.
Zobrazení tla"ítek za$ízení
P"i ovládání za"ízení nemusí b#t n$která tla&ítka na dálkovém
ovlada&i televizoru k dispozici. Chcete-li je na televizoru vybírat,
stiskn$te tla&ítko r OPTIONS a vyberte mo!nost Zobrazit
tla"ítka za$ízení. Vyberte po!adované tla&ítko a stiskn$te tla&ítko
OK.
Chcete-li tla&ítka za"ízení skr#t, stiskn$te tla&ítko È (Zp$t).
P$ehrávání stisknutím jednoho tla"ítka
Vlo!te disk do za"ízení kompatibilního s EasyLink HDMI -CEC
a stiskn$te tla&ítko Play na za"ízení. Televizor se p"epne
z pohotovostního re!imu a spustí p"ehrávání disku.
Systémové ovládání audia
Pokud p"ipojíte audio systém pomocí p"ipojení EasyLink, m%!ete
zvuk z televizoru poslouchat prost"ednictvím audio systému.
Televizní reproduktory se automaticky ztlumí. Hlasitost audio
systému lze ovládat dálkov#m ovlada&em televizoru.
Surround re&im
U nejnov$j'ích za"ízení Philips m%!ete zm$nit jejich nastavení
prostorového (surround) zvuku v televizoru. Pro zm$nu tohoto
nastavení stiskn$te tla&ítko t ADJUST, vyberte mo!nost
Surround re&im a stiskn$te tla&ítko OK. V nabídce Dal'í re&im
m%!ete stisknutím tla&ítka OK procházet dostupné re!imy
v za"ízení.
Smart zvuk
U nejnov$j'ích za"ízení Philips m%!ete zm$nit jeho nastavení
funkce Smart zvuk v televizoru. Pro zm$nu tohoto nastavení
stiskn$te tla&ítko t ADJUST, vyberte mo!nost Smart zvuk a
stiskn$te tla&ítko OK. Vyberte re!im zvuku ze seznamu.
Vypnutí obrazovky
Pokud nejnov$j'í audio za"ízení Philips odesílá do televizoru pouze
zvuk, za"ízení m%!e navrhnout vypnutí televizní obrazovky.
Chcete-li po zobrazení této zprávy obrazovku vypnout, vyberte
mo!nost Vyp. obraz. a stiskn$te tla&ítko OK. Chcete-li obrazovku
znovu zapnout, stiskn$te tla&ítko h (V#chozí nabídka).
Pohotovostní re&im systému
Stisknutím tla&ítka O na dálkovém ovlada&i p"epnete televizor a
v'echna za"ízení EasyLink do pohotovostního re!imu.
Dal'í informace o funkci EasyLink naleznete v &ásti Nápov%da >
Nastavení > Za$ízení > EasyLink HDMI-CEC.
Infra"erven( senzor
Dálkov# ovlada& v!dy zam$"te na infra&erven# senzor p"ijíma&e
dálkového ovlada&e na p"ední &ásti televizoru.
14
Pou!ití televizoru / Dálkov# ovlada&
Baterie
Chcete-li vym!nit baterie dálkového ovlada"e, vysu#te malou
p$ihrádku v dolní "ásti dálkového ovlada"e. Pou%ijte 2 knoflíkové
baterie (typ CR2032 – 3 V). Ujist!te se, %e pól + baterie (horní
strana) sm!$uje nahoru. Malá p$ihrádka má indikátor +.
Pokud dálkov& ovlada" del'í dobu nepou%íváte, vyjm!te baterie.
Baterie zlikvidujte podle sm!rnic t&kajících se jejich ukon"ení
%ivotnosti. P$e"t!te si "ást Nápov!da > Úvodní informace >
Instalace > Likvidace vyslou"ilého za#ízení.
$i%t!ní
Dálkov& ovlada" je opat$en povrchovou vrstvou odolnou v("i
po'krábání.
Dálkov& ovlada" "ist!te m!kk&m navlh"en&m had$íkem. K "i't!ní
televizoru a ovlada"e nepou%ívejte alkohol, chemické látky ani
"isticí prost$edky pro domácnost.
Pou%ití televizoru / Dálkov& ovlada"
15
2.2 Nabídky
h V!chozí nabídka
Ve v!chozí nabídce lze sledovat televizní vysílání, spustit sledování
filmu z disku nebo spustit jinou aktivitu televizoru.
Stisknutím tla"ítka h otev#ete v!chozí nabídku.
Chcete-li spustit n$kterou aktivitu, vyberte ji naviga"ními tla"ítky
a stiskn$te tla"ítko OK.
V!chozí nabídku zav#ete dal%ím stisknutím tla"ítka h .
Nové se"azení
Chcete-li zm$nit po#adí za#ízení nebo aktivity ve v!chozí nabídce,
vyberte je a stiskn$te tla"ítko r OPTIONS.
1 Vyberte mo&nost Znovu se"adit.
2 Naviga"ními tla"ítky p#esu(te za#ízení nebo aktivitu na
po&adovanou pozici. Po#adí lze zm$nit jen u za#ízení a aktivit,
které ji& byly p#idány.
3 Potvr)te pozici stisknutím tla"ítka OK. V%echna za#ízení
a aktivity se posunou doprava.
M'&ete ozna"it jiné za#ízení nebo aktivitu a zm$nit jejich pozici.
Chcete-li funkci nového se#azení ukon"it, stiskn$te tla"ítko r
OPTIONS a zvolte mo&nost Konec.
Obnovení aktivit
Chcete-li vyvolat odstran$nou aktivitu ze za#ízení s n$kolika
aktivitami, vyberte za#ízení nebo jednu z jeho aktivit a stiskn$te
tla"ítko r OPTIONS. Vyberte mo&nost Obnovit #innosti
za"ízení a stiskn$te tla"ítko OK. V%echny odstran$né aktivity
tohoto za#ízení se znovu zobrazí.
¬ Tla#ítko FIND
Pomocí tla"ítka ¬FIND lze otev#ít seznam kanál' p#i sledování
televizních kanál' nebo seznam obrázk', hudby a videosoubor'
p#i procházení po"íta"e nebo p#ipojeného za#ízení USB.
P"idání za"ízení
P#ipojené za#ízení by m$lo b!t p#idáno do v!chozí nabídky pro
snadn! v!b$r.
Není-li p#ipojené za#ízení vybaveno funkcí EasyLink (HDMI -CEC)
nebo není-li p#ipojeno pomocí kabelu HDMI, za#ízení je nutné
p#idat do v!chozí nabídky ru"n$ pomocí polo&ky P"idat za"ízení.
Stisknutím tla"ítka ¬ FIND otev#ete seznam.
Chcete-li seznam zav#ít, znovu stiskn$te tla"ítko ¬.
Za#ízení s funkcí EasyLink (HDMI -CEC) p#ipojená pomocí kabelu
HDMI automaticky zobrazují svou aktivitu ve v!chozí nabídce.
U jednoho za#ízení lze p#idat n$kolik aktivit.
Pokud se za#ízení EasyLink automaticky nezobrazí, funkce EasyLink
na za#ízení je z#ejm$ vypnuta.
Ru#ní p"idání za"ízení
Ve v!chozí nabídce vyberte mo&nost P"idat za"ízení a stiskn$te
tla"ítko OK. Postupujte podle pokyn' na obrazovce.
Televizor vás vyzve k v!b$ru za#ízení a konektoru, k n$mu& je
za#ízení p#ipojeno.
Za#ízení nebo jeho aktivity se nyní p#idají do v!chozí nabídky.
P"ejmenování za"ízení
Chcete-li p#ejmenovat p#idané za#ízení nebo aktivitu, vyberte
za#ízení ve v!chozí nabídce, stiskn$te tla"ítko r OPTIONS
a vyberte mo&nost P"ejmenovat. Název zadejte pomocí klávesnice
na dálkovém ovlada"i podobn$ jako p#i psaní zpráv SMS nebo
textov!ch zpráv.
Odebrání za"ízení
Chcete-li odebrat za#ízení nebo aktivitu z v!chozí nabídky, vyberte
polo&ku a stiskn$te tla"ítko r OPTIONS. Potom vyberte
mo&nost Odebrat toto za"ízení. Pokud se za#ízení nebo aktivita
objevuje ve v!chozí nabídce i po odstran$ní, vypn$te nastavení
funkce EasyLink v za#ízení, aby nedocházelo k automatickému
p#idávání p#íslu%né ikony.
t Tla#ítko ADJUST
Pomocí nabídky tla"ítka ADJUST m'&ete rychle upravit nastavení
obrazu, zvuku, funkce Ambilight a 3D.
Stisknutím tla"ítka t ADJUST otev#ete nabídku Úpravy.
Vyberte po&adovanou mo&nost naviga"ními tla"ítky a stiskn$te
tla"ítko OK.
Nabídku Úpravy ukon"íte dal%ím stisknutím tla"ítka t ADJUST.
Dal%í informace o funkci EasyLink naleznete v "ásti Nápov$da >
Pou%ití televizoru > Dálkov! ovlada# > Ovládání za"ízení.
16
Pou&ití televizoru / Nabídky
V nabídce Mo'nosti m%'ete vybrat volitelná nastavení související
s tím, co sledujete nebo d&láte na televizoru.
Tla$ítko r OPTIONS stiskn&te, kdy' chcete zobrazit dostupné
mo'nosti.
Nabídku Mo'nosti ukon$íte dal#ím stisknutím tla$ítka r
OPTIONS.
V nabídce Úpravy lze upravit tato nastavení:
• Zapnout nebo vypnout funkci Ambilight
• Dynamick! Ambilight
• Formát obrazu
• Smart obraz (p"edvolby)
• Smart zvuk (p"edvolby)
• Reproduktory
• Surround
• Posunutí obrazu
Ambilight
Dal#í informace o nastavení funkce Ambilight naleznete v $ásti
Nápov!da > Nastavení > Ambilight.
Formát obrazu
Dal#í informace o nastavení formátu obrazu naleznete v $ásti
Nápov!da > Pou"ití televizoru > Sledování televize > Formát
obrazu.
Smart obraz, Smart zvuk
Televizor lze nastavit na p"edem definovaná nastavení, která
nejlépe odpovídají sledovanému obsahu.
Dal#í informace o inteligentních nastaveních (Smart) naleznete
v $ásti Nápov!da > Pou"ití televizoru > Sledování televize >
Inteligentní nastavení.
Reproduktory
Chcete-li poslouchat zvuk prost"ednictvím reproduktor%
televizoru, zav"ete nápov&du, stiskn&te tla$ítko t ADJUST,
vyberte mo'nost Reproduktory a vyberte mo'nost TV.
Vyberte mo'nost Zesilova#, pokud chcete poslouchat zvuk
prost"ednictvím p"ipojeného systému domácího kina nebo
zesilova$e.
Tato nastavení do$asn& potla$í ve#kerá nastavení funkce EasyLink.
Surround
Chcete-li televizor automaticky p"epnout na re'im nejlep#ího
prostorového zvuku (k dispozici pouze pokud je p"ipojen systém
domácího kina), zav"ete nápov&du, stiskn&te tla$ítko t ADJUST,
vyberte mo'nost Surround a mo'nost Zapnuto.
Posunutí obrazu
Obraz na obrazovce m%'ete posunout ve svislém nebo
vodorovném sm&ru (podle vstupu televizoru).
P"i sledování televize stiskn&te tla$ítko t ADJUST, vyberte
mo'nost Posunutí obrazu a stiskn&te tla$ítko OK. Posu(te obraz
naviga$ními tla$ítky. Stisknutím tla$ítka OK funkci posunutí obrazu
ukon$íte.
r Tla#ítko OPTIONS
Pou'ití televizoru / Nabídky
17
2.3 Sledování televize
P!epínání kanál"
Chcete-li sledovat televizi a p!epínat kanály, ujist"te se, #e je ve
v$chozí nabídce vybrána aktivita Sledování televize.
Chcete-li sledovat televizi, stiskn"te tla%ítko h , vyberte mo#nost
Sledování televize a stiskn"te tla%ítko OK.
V$b%r videa
Digitální televizní kanály mohou nabízet vícenásobné video signály
(vícekanálové vysílání), r&zné pohledy nebo úhly kamery u jedné
události nebo r&zné programy na jednom televizním kanálu.
V televizoru se zobrazuje zpráva s informací, zda jsou takové
televizní kanály dostupné. Pokud jsou dostupné, stiskn"te tla%ítko
r OPTIONS a pomocí mo#nosti V$b%r videa vyberte
po#adovanou volbu.
Seznam kanál"
V seznamu kanál& m&#ete vyhledat v'echny nainstalované televizní
a rozhlasové kanály.
P!i sledování televizního vysílání otev!ete stisknutím tla%ítka ¬
FIND seznam kanál&.
Dal'ím stisknutím tla%ítka ¬ FIND nebo tla%ítka È (Zp"t)
seznam kanál& zav!ete, ani# byste kanál zm"nili.
Chcete-li p!epínat kanály, stiskn"te tla%ítko CH+ nebo CH- na
dálkovém ovlada%i. Pokud znáte %íslo kanálu, m&#ete pou#ít %íselná
tla%ítka, nebo m&#ete stisknutím tla%ítka ¬ FIND otev!ít seznam
kanál& a kanál vybrat.
Chcete-li p!ejít na p!edchozí zobrazen$ kanál, stiskn"te tla%ítko
È (Zp"t).
V seznamu kanál& m&#ete p!ejít na televizní kanál nebo
rozhlasovou stanici a po stisknutí tla%ítka OK sledovat televizní
kanál nebo poslouchat rozhlasovou stanici.
Seznam kanál& m&#e mít n"kolik stránek. Chcete-li zobrazit dal'í
nebo p!edchozí stránku seznamu kanál&, stiskn"te tla%ítko W
nebo X.
Mo#nosti seznamu kanál"
Kdy# je na obrazovce zobrazen seznam kanál&, m&#ete stisknutím
tla%ítka r OPTIONS vybrat následující mo#nosti:
• Sezn. k v$b"ru
• Ozna%it jako oblíbené
• Znovu se!adit
• P!ejmenovat
• Skr$t kanál
• Zobrazit v'e
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou b"hem instalace
nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rozhlasov$ kanál lze
p!epnout podobn" jako na televizní kanály. P!i instalaci DVB-C
obvykle rozhlasové stanice za%ínají od %ísla kanálu 1001 v$'e.
Mo#nosti sledování televizních kanál"
Pokud sledujete kanály digitálního televizního vysílání, lze stisknutím
tla%ítka r OPTIONS zobrazit dostupné mo#nosti:
• Co dávají
• Stav
• V$b"r videa
Co dávají
Tato mo#nost zobrazuje informace o aktuálním a dal'ím programu
na tomto kanálu. Pomocí naviga%ních tla%ítek m&#ete procházet
text nebo p!ejít na dal'í sloupec.
Stav
V závislosti na daném vysílání se na obrazovce Stav zobrazují
d&le#ité informace. Tyto informace m&#ete vyu#ít ke zlep'ení
signálu kanálu nebo pro ov"!ení dostupnosti n"kter$ch slu#eb.
18
Sezn. k v$b%ru
Pomocí této mo#nosti m&#ete vybrat, které kanály se zobrazí
v seznamu kanál&. Seznam vybran$ v této mo#nosti ur%uje, jak$mi
kanály bude mo#né procházet pomocí tla%ítka CH+ a CH-.
Ozna&it jako oblíbené
Zv$razn"ním kanálu v seznamu kanál& kanál nastavíte jako
oblíben$.
P!e%t"te si %ást Pou#ití televizoru > Sledování televize >
Oblíbené kanály.
Znovu se!adit
Pozici kanál& v seznamu lze zm"nit.
1 Stiskn"te tla%ítko r OPTIONS a v$b"rem mo#nosti Znovu
se!adit spus(te zm"nu po!adí kanál&.
2 Zv$razn"te kanál a stiskn"te tla%ítko OK.
3 Pozici kanálu zm")te podle pot!eby pomocí naviga%ních tla%ítek,
nebo novou pozici zadejte p!ímo %íseln$mi tla%ítky.
Pou#ití televizoru / Sledování televize
4 Potvr!te pozici stisknutím tla"ítka OK. Kanál je mo#né vlo#it
nebo vym$nit.
M%#ete zv&raznit dal'í kanál a postup zopakovat.
Chcete-li funkci nového se(azení ukon"it, stiskn$te tla"ítko r
OPTIONS a zvolte mo#nost Konec.
P!ejmenovat
M%#ete p(ejmenovat kanál v seznamu kanál%.
1 V seznamu kanál% zv&razn$te kanál, kter& chcete p(ejmenovat.
2 Stiskn$te tla"ítko r OPTIONS a v&b$rem mo#nosti
P!ejmenovat spus)te p(ejmenování. Text lze zadat p(ímo pomocí
klávesnice dálkového ovlada"e nebo otev(ít úplnou klávesnici p(es
nabídku pro zadávání textu.
Skr#t kanál
Je mo#né skr&t kanál v seznamu kanál%. P(i prohlí#ení kanál% bude
skryt& kanál vynechán.
1 V Seznamu kanál% ozna"te kanál, kter& chcete skr&t.
2 Stiskn$te tla"ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Skr#t
kanál. Kanál se skryje, jakmile zav(ete seznam kanál%.
Zobrazení skryt#ch kanál$
M%#ete vyvolat v'echny skryté kanály a zru'it jejich skrytí.
1 V seznamu kanál% stiskn$te tla"ítko r OPTIONS a vyberte
mo#nost Zobrazit skryté kanály. Seznam kanál% nyní op$t
zobrazuje v'echny kanály.
2 Stiskn$te tla"ítko r OPTIONS a v&b$rem mo#nosti Zobrazit
v%e zru'te skrytí v'ech d(íve skryt&ch kanál%.
Nebo pokud chcete d(íve skryté kanály ponechat skryté, stiskn$te
tla"ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Konec.
Oblíbené kanály
V seznamu kanál% m%#ete ozna"it kanál jako oblíben&. Seznam
kanál% lze nastavit tak, aby umo#*oval procházení pouze
oblíben&ch kanál% .
Chcete-li otev(ít seznam kanál$ p(i sledování televizních kanál%,
stiskn$te tla"ítko ¬ FIND.
Zadávání textu pomocí klávesnice dálkového ovlada"e
Kurzor umístíte do textu pomocí naviga"ních tla"ítek. Stisknutím
tla"ítka È (Zp$t) m%#ete vymazat znak.
Pomocí "íselné klávesnice na dálkovém ovlada"i vyberte pot(ebn&
znak podobn$ jako p(i psaní zpráv SMS nebo textov&ch zpráv.
Pomocí "íselného tla"ítka 1 vyberete zvlá'tní znak. V&b$rem
mo#nosti Smazat vyma#ete znak.
V&b$rem mo#nosti Hotovo ukon"ete funkci P(ejmenovat.
Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce
Chcete-li otev(ít klávesnici na obrazovce p(es nabídku pro
zadávání textu, stiskn$te tla"ítko OK, kdy# kurzor v textu bliká.
Na klávesnici zv&razn$te znak pomocí naviga"ních tla"ítek. Znak
zadejte stisknutím tla"ítka OK. Chcete-li odstranit znak, stiskn$te
tla"ítko È (Zp$t) nebo zv&razn$te ikonu ! a stiskn$te tla"ítko
OK.
Chcete-li p(epnout z psaní velk&ch písmen na malá písmena nebo
na sadu speciálních znak%, stiskn$te tla"ítko W (Dal'í) nebo X
(P(edchozí).
Chcete-li upravit znak v (ádku textu, umíst$te kurzor na tento
znak a pou#ijte tla"ítka z a Z na obou koncích mezerníku na
obrazovce.
Chcete-li ukon"it klávesnici na obrazovce, ozna"te mo#nost
Hotovo a stiskn$te tla"ítko OK.
Ozna"ení kanálu jako oblíbeného
P(i sledování televize otev(ete stisknutím tla"ítka ¬ FIND seznam
kanál%. P(ejd$te na kanál, kter& chcete ozna"it jako oblíben&,
a stiskn$te tla"ítko r OPTIONS. Vyberte mo#nost Ozna"it
jako oblíbené .
V seznamu kanál% je oblíben& kanál ozna"en symbolem F.
Ozna"ení oblíbeného kanálu m%#ete zru'it pomocí mo#nosti
Odzna"it jako oblíbené .
Seznam oblíben#ch kanál$
Seznam kanál% m%#ete nastavit tak, aby umo#*oval procházení
pouze oblíben&ch kanál%.
Kdy# je na obrazovce zobrazen& seznam, stiskn$te tla"ítko r
OPTIONS a vyberte mo#nost Sezn. k v#b&ru. V seznamu vyberte
mo#nost Oblíbené programy a stiskn$te tla"ítko OK. Po v&b$ru
seznamu m%#ete procházet pouze oblíben&mi kanály.
Pr$vodce programem
Jsou-li ve va'í oblasti k dispozici informace pr%vodce programem,
m%#ete na obrazovce zobrazit pr%vodce programem
s naplánovan&mi televizními programy.
Pr%vodce programem nabízí spole"nost poskytující vysílání nebo
slu#ba Net TV.
Pou#ití televizoru / Sledování televize
19
Pro snaz&í nastavení obrazu nebo zvuku m%$ete vybrat p!edvolbu
nastavení pro ka$dou z t"chto svou polo$ek.
P!i sledování televize otev!ete nabídku Úpravy stisknutím tla#ítka
t ADJUST a vyberte mo$nost Smart obraz nebo Smart zvuk.
Vyberte ze seznamu po$adovanou mo$nost a stiskn"te tla#ítko
OK.
Otev!ení pr"vodce programem
P!i sledování televize stiskn"te tla#ítko h , vyberte mo$nost
Pr"vodce progr. a stiskn"te tla#ítko OK.
Chcete-li pr%vodce programem ukon#it bez provedení zm"n
nastavení, stiskn"te tla#ítko È (Zp"t).
První pou#ití
Kdy$ poprvé otev!ete pr%vodce programem, televizor prohledá
v&echny televizní kanály, aby získal informace. To m%$e trvat
n"kolik minut. Tato data se ukládají v televizoru. Televizor ukládá
data pr%vodce a$ osm dní.
Mo#nosti pr"vodce programem
Po v'b"ru programu v pr%vodci lze stisknutím tla#ítka r
OPTIONS vybrat následující mo$nosti:
• Nastavit p!ipomenutí
Chcete-li nastavit p!ipomenutí upozor(ující na za#átek programu,
vyberte mo$nost Nastavit p!ip. a stiskn"te tla#ítko OK. Program
se ozna#í symbolem © (Hodiny). Chcete-li toto p!ipomenutí
zru&it, vyberte mo$nost Vymazat p!ipomenutí a stiskn"te tla#ítko
OK.
• Zm$nit den
Zobrazí programy p!edchozího nebo dal&ího dne.
• Dal%í info
Zobrazí detaily a shrnutí programu.
• Vyhledat podle #ánru
Zobrazí v&echny vybrané programy podle $ánru.
• Naplán. p!ipomenutí
Je-li nastaveno n"jaké p!ipomenutí, m%$ete zobrazit seznam v&ech
naplánovan'ch p!ipomenutí.
• Aktualizovat programového pr"vodce
Po prvním prohledávání ulo$í televizor data pr%vodce programem.
Pokud provedete aktualizaci nebo p!einstalování kanál% nebo
zm"níte po!adí v seznamu kanál%, bude t!eba pr%vodce
programem aktualizovat.
Chcete-li jej aktualizovat, vyberte mo$nost Aktualizovat
programového pr"vodce. P!ipomenutí se vyma$ou.
Z vysíla&e nebo ze sít$
Chcete-li zvolit zdroj informací Pr%vodce programem, stiskn"te
tla#ítko h > Nastavení > Nastavení TV > P!edvolby >
Pr"vodce programem.
Vyberte mo$nost Ze sít$ nebo Z vysíla&e.
Ze sít$
Dokud se nep!ipojíte ke slu$b" Net TV, pocházejí informace
Pr%vodce programem od vysílací spole#nosti. Jakmile se p!ipojíte
ke slu$b" Net TV, televizor automaticky p!epne vyhledávání
informací pr%vodce programem na internet.
Z vysíla&e
Informace v pr%vodci pocházejí od vysílací
spole#nosti/provozovatele.
Nastavení funkcí Smart obraz a Smart zvuk
20
Smart obraz a Smart zvuk
Inteligentní nastavení (Smart) jsou kombinované p!edvolby
nastavení vhodné pro konkrétní pou$ití, jako je nap!íklad hraní
her nebo sledování v denním sv"tle.
M%$ete upravit ur#itá nastavení, nap!íklad jas nebo kontrast, basy
nebo v'&ky pro zvolené inteligentní nastavení. Inteligentní
nastavení si provedené úpravy zapamatuje.
Úprava inteligentních nastavení
Chcete-li upravit ur#ité nastavení v inteligentním nastavení, vyberte
p!íslu&né inteligentní nastavení a stiskn"te tla#ítko OK. Potom
stiskn"te tla#ítko h a vyberte mo$nost Nastavení. Vyberte
mo$nost Nastavení TV, p!ejd"te na jednotlivé nastavení a upravte
ho.
Chcete-li se vrátit k p%vodním hodnotám inteligentního nastavení
a zru&it provedené úpravy, nejprve nastavte televizor do
inteligentního nastavení, které chcete resetovat. Potom stiskn"te
tla#ítko h > Nastavení > Nastavení TV, vyberte mo$nost Reset
a stiskn"te tla#ítko OK.
Dal&í informace o jednotliv'ch nastaveních naleznete v #ásti
Nápov$da > Nastavení > Obraz, zvuk a funkce Ambilight.
Seznam Smart obraz
• Osobní – Va&e volby provedené pod polo$kou Nastavit vlastní
obrázek a zvuk
• Jasné – Ideální pro sledování za denního sv"tla
• P!irozen' – Nastavení p!irozeného obrazu
• Kino – Ideální pro sledování film%
• Hra – Ideální pro hraní her
• Úsp. energie – Nastavení zam"!ená na úsporu energie
• Standard – Standardní v'robní nastavení.
• Fotografie – Ideální pro prohlí$ení fotografií
• Osobní – Vlastní nastavení funkce Smart obraz pro libovolné
nastavení
Seznam nastavení Smart zvuk
• Osobní – Va&e osobní volby provedené pod polo$kou Nastavit
vlastní obrázek a zvuk
• Standard – Standardní nastavení z v'roby
• Zprávy – Ideální pro mluvené slovo
• Film – Ideální pro sledování film%
• Hra – Ideální pro hraní her
• Drama – Ideální pro televizní seriály
• Sport – Ideální pro sportovní programy
Pou$ití televizoru / Sledování televize
Formát obrazu
Pokud se na obrazovce objevují !erné pruhy, m"#ete upravit
formát obrazu tak, aby zaplnil celou obrazovku.
Chcete-li automatické vypnutí vypnout, stiskn%te zelené tla!ítko
p$i sledování televizních kanál" a vyberte mo#nost Automatické
vypnutí a Vypnuto.
P$i sledování televize otev$ete nabídku Úpravy stisknutím tla!ítka
t ADJUST a vyberte mo#nost Formát obrazu. Vyberte formát
ze seznamu a stiskn%te tla!ítko OK.
Formáty obrazu
K dispozici jsou následující formáty obrazu podle zobrazení na
obrazovce:
• Auto-fill
Automaticky zv%t&í obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimální
zkreslení obrazu, titulky z"stávají viditelné. Nevhodné pro po!íta!.
• Auto-zoom
Automaticky p$iblí#í obraz, aby co nejvíce a bez zkreslení
vypl'oval obrazovku. Mohou b(t vid%t !erné pruhy. Nevhodné
pro po!íta!.
• Superzoom
Odstraní !erné pruhy po stranách p$i vysílání ve formátu 4:3.
Obraz je p$izp"soben obrazovce.
• Roz!í"en# obraz
Roz&í$í obraz na formát 16:9.
• $irokoúhl# obraz
Roztáhne obraz na formát 16:9.
• Nep"epo%ítan#
Pokro!il( re#im pro vstup HD nebo po!íta!. Zobrazení pixel za
pixel. U obrazu z po!íta!e se mohou objevit !erné pruhy.
P"epnutí do pohotovostního re&imu
Je-li televizor zapnut(, stisknutím tla!ítka O na dálkovém ovlada!i
jej p$epnete do pohotovostního re#imu. Rozsvítí se !ervená
kontrolka pohotovostního re#imu.
P$esto#e televizor v pohotovostním re#imu pot$ebuje velmi málo
energie, p$ece jen se n%jaká energie spot$ebovává.
Pokud televizor po del&í dobu nepou#íváte, vypn%te jej úpln%
pomocí vypína!e.
Automatické vypnutí
Pou#íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
pou#íváte digitální p$ijíma! (set-top box – STB) a nepou#íváte
dálkov( ovlada! televizoru, vypn%te funkci automatického vypnutí.
Televizor se nebude automaticky vypínat po 4 hodinách, b%hem
nich# nestisknete #ádné tla!ítko na dálkovém ovláda!i televizoru.
Pou#ití televizoru / Sledování televize
21
2.4 Sledování obrazu ve 3D
Co je pot!eba
Ke sledování 3D na tomto televizoru pot!ebujete aktivní 3D
br"le PTA03 (prodávané samostatn#). Jiné aktivní 3D br"le
nemusí b"t podporovány.
Chcete-li zaru$it infra$erven" p!íjem br"lí, odstra%te p!edm#ty
z dosahu vysíla$e 3D na televizoru.
Specifické vlastnosti
• Vstup 3D z p!ipojení USB, po$íta$e nebo slu&by Net TV není
podporován.
• Je-li televizní vysílání ve 3D p!epnuto na 2D, televizor zobrazí
pouze lev" 3D obraz.
Optimální sledování 3D obrazu
Pro dosa&ení optimálního zá&itku p!i sledování 3D obrazu
doporu$ujeme:
• sed#t od televizoru ve vzdálenosti, která odpovídá alespo%
trojnásobku v")ky televizní obrazovky, nejdále v)ak 6 metr'.
• vyhnout se zá!ivkovému osv#tlení (jako jsou zá!ivky nebo
n#které úsporné &árovky, které fungují na nízké frekvenci) a
p!ímému slune$nímu sv#tlu, které m'&e 3D obraz ru)it.
Spu"t#ní 3D
Chcete-li za$ít sledovat film nebo po!ad ve 3D, vlo&te do
p!ehráva$e disk' Blu-ray s podporou 3D film nato$en" technologií
3D nebo p!epn#te na televizní program, kter" vysílá po!ady ve
3D.
Stiskn#te tla$ítko h (V"chozí nabídka) a vyberte 3D p!ehráva$
Blu-ray nebo vyberte mo&nost Sledování televize a p!ela(te na
televizní kanál.
Spu"t#ní 3D
Televizor zjistí, kdy je vysílání ve 3D k dispozici. Pokud je zjistí,
vyberte mo&nost Spustit 3D a stiskn#te tla$ítko OK. Nasa(te si
3D br"le. Br"le pot!ebují n#kolik sekund na to, aby se p!izp'sobily
3D signálu z 3D vysíla$e.
Pokud televizor signál 3D nezjistí (chybí tag signálu 3D), program
3D se na obrazovce zobrazí jako dvojit" obraz. Chcete-li
p!epnout na obraz 3D, stiskn#te tla$ítko t ADJUST, vyberte
mo&nost 3D formát a podle umíst#ní dvojitého obrazu vyberte
mo&nost vedle sebe nebo naho!e / dole.
Vypnutí 3D
Chcete-li ukon$it sledování 3D, stiskn#te tla$ítko t ADJUST
a vyberte mo&nost 2D v nabídce 2D-3D.
Obraz 3D m'&ete také ukon$it p!epnutím na jin" kanál nebo na
p!ipojené za!ízení.
Pokud se nep!ená)í &ádn" 3D signál, 3D br"le se po 5 sekundách
automaticky vypnou.
Vybitá baterie
Kdy& skla p!i spou)t#ní re&imu 3D po 2 sekundy blikají, je baterie
t#chto br"lí tém#! vybitá. P!ed sledováním dal)ího filmu nebo
po!adu ji vym#%te. Pou&ijte knoflíkovou baterii typu CR2032.
22
Zdravotní varování
• Pokud jste vy nebo n#kdo v rodin# n#kdy trp#li epilepsií nebo
záchvaty kv'li citlivosti na sv#tlo, pak se p!ed vystavením se
blikajícím sv#teln"m zdroj'm, rychl"m obrazov"m sekvencím $i
sledování 3D obrazu pora(te s léka!em.
• Za ú$elem p!edcházení nevolnosti, jako jsou závrat#, bolesti
hlavy nebo dezorientace doporu$ujeme nesledovat 3D obraz po
del)í dobu.
Pokud se vám ud#lá nevolno, p!esta%te sledovat 3D obraz a
neza$ínejte ihned poté s n#jakou potenciáln# nebezpe$nou
aktivitou (nap!íklad !ízení auta) dokud p!íznaky nezmizí. Pokud
p!íznaky p!etrvávají, neza$ínejte op#t sledovat 3D obraz bez
konzultace s léka!em.
• Rodi$e by m#li dohlí&et na d#ti, které sledují 3D obraz, a dávat
pozor, zda se u nich neprojevují v")e uvedené nep!íjemné pocity.
Sledování 3D obrazu se nedoporu$uje u d#tí do 6 let, proto&e
jejich zrakové ústrojí je)t# není pln# vyvinuto.
• 3D br"le nepou&ívejte k jin"m ú$el'm ne& sledování 3D
televize.
• NEBEZPE%Í UDU&ENÍ – Nedovolte, aby si s 3D br"lemi hrály
d#ti do 6 let, proto&e by se mohly udusit krytem baterie nebo
baterií (je-li osazena).
Pou&ití televizoru / Sledování obrazu ve 3D
!i"t#ní a pé$e
• Nevystavujte 3D br!le p"ímému slune#nímu sv$tlu, horku, ohni
ani vod$. Mohlo by dojít k po%kození funkcí v!robku nebo po&áru.
• Skla #ist$te #ist!m m$kk!m had"íkem (z mikrovláken nebo
bavln$ného flanelu), abyste je nepo%krábali. 'isticí prost"edky
nest"íkejte p"ímo na 3D br!le. Mohlo by dojít k po%kození
elektronick!ch obvod(.
• Skla 3D br!lí chra)te p"ed nárazy, neoh!bejte je a nepou&ívejte
na n$ hrubou sílu.
• Nepou&ívejte #isticí prost"edky obsahující alkohol, rozpou%t$dla a
povrchov$ aktivní #inidla, ani vosk, benzen, rozpou%t$dla,
repelenty proti hmyzu #i maziva. Pou&ití t$chto chemikálií by
mohlo zp(sobit zm$nu zbarvení #i praskliny.
Pou&ití televizoru / Sledování obrazu ve 3D
23
2.5 Sledování p!ipojeného
za!ízení
V"b#r za!ízení
Nové za!ízení m"#ete p!idat do v$chozí nabídky pro pozd%j&í
snadn$ v$b%r.
Dal&í informace o mo#nosti P!idat za!ízení naleznete v 'ásti
Nápov#da > Pou$ití televizoru > Nabídky > V"chozí nabídka.
V"b#r z v"chozí nabídky
Chcete-li vybrat p!ipojené za!ízení nebo aktivitu, otev!ete v"chozí
nabídku stisknutím tla'ítka h a vyberte za!ízení nebo jeho
aktivitu. Poté stiskn%te tla'ítko OK. Zkontrolujte, zda je za!ízení
zapnuté.
V"b#r ze seznamu p!ipojení
Chcete-li otev!ít seznam p!ipojení, stiskn%te tla'ítko Ú
SOURCE. Vyberte p!ipojení televizoru a stisknutím tla'ítka OK
p!epn%te na za!ízení s dan$m p!ipojením. Zkontrolujte, zda je
za!ízení zapnuté.
Obecn% tato tla'ítka slou#í k otev!ení následujících nabídek
za!ízení:
1 V$chozí nabídka
2 Nabídka nastavení
3 Nabídka disku (obsah disku)
4 Kontextová nabídka
5 Nabídka mo#ností
6 Pr"vodce programem
7 V$b%r média
Dal&í informace o funkci EasyLink naleznete v 'ásti Nápov#da >
Nastavení > Za!ízení > EasyLink HDMI-CEC.
Ovládání za!ízení
Dálkov$m ovlada'em televizoru lze obsluhovat také p!ipojené
za!ízení. Za!ízení musí b$t vybaveno funkcí EasyLink (HDMI -CEC)
a musí b$t zapnuté. Za!ízení také musí b$t p!ipojeno kabelem
HDMI.
Obsluha za!ízení vybaveného funkcí EasyLink
Chcete-li takové za!ízení obsluhovat pomocí dálkového ovlada'e
televizoru, vyberte dané za!ízení nebo jeho aktivitu ve v$chozí
nabídce h a stiskn%te tla'ítko OK. P!íkazy ze v&ech tla'ítek
s v$jimkou tla'ítka h , t ADJUST a r OPTIONS budou
p!edány do za!ízení.
Pokud po#adované tla'ítko není na dálkovém ovlada'i televizoru,
m"#ete zobrazit dopl(ková tla'ítka na obrazovce pomocí
mo#nosti Zobrazit tla'ítka za!ízení.
Zobrazení tla%ítek za!ízení
Chcete-li zobrazit tla'ítka za!ízení na obrazovce, stiskn%te tla'ítko
r OPTIONS a vyberte mo#nost Zobrazit tla%ítka za!ízení.
Vyberte po#adované tla'ítko a stiskn%te tla'ítko OK.
Chcete-li tla'ítka za!ízení skr$t, stiskn%te tla'ítko È (Zp%t).
24
Pou#ití televizoru / Sledování p!ipojeného za!ízení
2.6 Titulky a jazyky
Titulky
N%které digitální televizní kanály vysílají zvlá(tní zvuk a titulky
p$izp"sobené osobám posti'en#m se sluchov#m nebo zrakov#m
posti'ením. P$e&t%te si &ást Nápov"da > Nastavení > Univerzální
p#ístup.
!asto jsou k dispozici titulky program". Titulky lze zapnout nebo
vypnout. Nastavení titulk" závisí na tom, zda je kanál analogov#
nebo digitální.
Zapnutí titulk!
Chcete-li otev$ít nabídku Titulky, stiskn%te tla&ítko SUBTITLE.
Titulky lze nastavit na hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto. Vyberte
mo'nost Zapnuto bez zvuku , chcete-li zobrazit titulky pouze,
kdy' je zvuk ztlumen tla&ítkem m .
Analogové kanály
Chcete-li, aby titulky pro kanál byly dostupné, p$epn%te na dan#
kanál a stisknutím tla&ítka TEXT otev$ete nabídku Teletext.
Zadejte &íslo stránky s titulky, obvykle 888, a dal(ím stisknutím
tla&ítka TEXT nabídku Teletext zav$ete. Jsou-li titulky v nabídce
Titulky zapnuté, zobrazí se, pokud budou k dispozici. Ka'd#
analogov# kanál je nutné nastavit zvlá().
Digitální kanály
U digitálních kanál" není nutné titulky nastavovat v mo'nosti
Teletext. M"'ete nastavit preferovan# primární nebo sekundární
jazyk titulk". Nejsou-li tyto jazyky titulk" pro kanál k dispozici,
m"'ete vybrat jin# dostupn# jazyk titulk".
Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk titulk", stiskn%te
tla&ítko h a vyberte mo'nost Nastavení > Nastavení kanálu
a mo'nost Jazyky > Primární a Sekundární titulky.
Chcete-li vybrat jazyk titulk", pokud není zobrazen 'ádn#
preferovan# jazyk, stiskn%te tla&ítko r OPTIONS, vyberte
mo'nost Jazyk titulk! a vyberte jazyk, kter# do&asn% po'adujete.
Jazyky zvuku
Digitální televizní kanály mohou program vysílat s n%kolika jazyky.
Pokud jsou vysílány, m"'ete nastavit preferované jazyky, na které
se vysílání p$epne.
Nastavení jazyka
Chcete-li nastavit preferovan# jazyk zvuku, stiskn%te tla&ítko h
a vyberte mo'nost Nastavení > Nastavení kanálu a mo'nost
Jazyky > Primární a Sekundární zvuk. Televizor se automaticky
p$epne na jeden z jazyk", pokud jsou vysílány.
Dostupnost jazyka zvuku zkontrolujete stisknutím tla&ítka r
OPTIONS a volbou mo'nosti Jazyk zvuku . Ze seznamu lze zvolit
dal(í jazyk zvuku.
Pou'ití televizoru / Titulky a jazyky
25
3 Dal!í TV
3.1 Net TV
Co je to slu"ba Net TV?
Slu!ba Net TV nabízí internetové aplikace, takzvané Apps. Tyto
aplikace jsou vytvo"eny pro televizor na míru. Díky nim m#!ete
$íst své národní noviny, podívat se na zábavné vzd%lávací
programy nebo si p#j$it film z videop#j$ovny nebo sledovat
programy, které vám unikly, pomocí zvlá&tních televizních aplikací.
K dispozici je &iroká nabídka aplikací slu!by Net TV v závislosti na
dané zemi.
Inteligentní záznam na USB
Pokud je televizor p"ipojen k síti Internet, m#!ete také nahrávat
programy z Pr#vodce programem slu!by Net TV. Chcete-li
programy nahrávat, je nutné k televizi p"ipojit jednotku pevného
disku prost"ednictvím rozhraní USB.
Specifické vlastnosti slu"by Net TV
• Dostupnost aplikací slu!by Net TV se v jednotliv'ch zemích li&í.
• Pomocí slu!by Net TV lze zobrazit jakoukoli webovou stránku,
ale v%t&ina z nich není ur$ena pro zobrazení na televizní
obrazovce a n%které zásuvné moduly (nap". pro zobrazování
stránek $i videozáznam#) nejsou v televizoru k dispozici.
• Aplikace slu!by Net TV lze p"idat, zm%nit nebo zastavit.
• Slu!ba Net TV zobrazuje v!dy jen jednu stránku na celou
obrazovku.
• Neumo!(uje v&ak stahování $i ukládání soubor# ani instalaci
zásuvn'ch modul#.
Webové stránky fóra Net TV
Dal&í informace o aplikacích slu!by Net TV naleznete na
webov'ch stránkách fóra Net TV.
www.supportforum.philips.com
Spole$nost TP Vision Netherlands B.V. nenese odpov%dnost za
obsah a kvalitu obsahu poskytovaného poskytovateli obsahu
slu!eb.
Co je pot#eba
Ke sledování slu!by Net TV je nutné televizor p"ipojit ke
sm%rova$i s vysokorychlostním p"ipojením k síti Internet. Pou!ít
m#!ete domácí sí) p"ipojenou k internetu. Po$íta$ nepot"ebujete.
Dal&í informace o p"ipojení k domácí síti naleznete v $ásti
Nápov$da > Nastavení > Sí% .
Konfigurace
P"i prvním spu&t%ní slu!by Net TV musíte souhlasit s podmínkami
slu!by, teprve pak m#!ete pokra$ovat. Souhlas s nimi vyjád"íte
stisknutím tla$ítka OK. Stisknutím tla$ítka È (Zp%t) slu!bu
Net TV ukon$íte.
Registrace
Pokud souhlasíte, m#!ete se zaregistrovat do Klubu Philips.
Vyberte mo!nost Zaregistrovat a stiskn%te tla$ítko OK. Zadejte
svou e-mailovou adresu, vyberte mo!nost Pokra&ovat a stiskn%te
tla$ítko OK. E-mailovou adresu potvr*te.
Rodi&ovsk' zámek
Chcete-li zamknout aplikace ur$ené pro dosp%lé star&í 18 let,
zapn%te Rodi$ovsk' zámek slu!by Net TV volbou mo!nosti
Zapnout a stisknutím tla$ítka OK. Zadejte zvolen' kód PIN pro
odemknutí. Kód PIN potvr*te.
Aplikace pro dosp%lé star&í 18 let jsou nyní zamknuty.
Chcete-li otev"ít zamknutou aplikaci, vyberte ji a stiskn%te tla$ítko
OK. Televizor vás vyzve k zadání $ty"ciferného kódu.
Smazání pam$ti slu"by Net TV
Chcete-li zm%nit konfiguraci slu!by Net TV a smazat v&echna
hesla, kódy PIN, historii a soubory cookie, stiskn%te tla$ítko h
(V'chozí nabídka) a vyberte mo!nost Nastavení > Nastavení sít$
> Smazat pam$% Net TV.
Aplikace slu"by Net TV
Spu!t$ní slu"by Net TV
Chcete-li spustit slu!bu Net TV, stiskn%te tla$ítko h (V'chozí
nabídka), vyberte mo!nost Procházení NetTV a stiskn%te tla$ítko
OK.
Chcete-li slu!bu Net TV kon$it, stiskn%te tla$ítko h (V'chozí
nabídka) a vyberte jinou aktivitu televizoru.
Domovská stránka slu"by Net TV.
Po spu&t%ní slu!by Net TV se zobrazí domovská stránka.
Chcete-li na stránku p"ejít, stiskn%te tla$ítko u, v, w nebo x.
Chcete-li spustit n%kterou aplikaci, vyberte ji a stiskn%te tla$ítko
OK.
Pokud se chcete vrátit ke kroku 1, stiskn%te tla$ítko È (Zp%t).
26
Dal&í TV / Net TV
Domovská stránka
1 Galerie aplikací
2 Va!e aplikace
3 Internetové aplikace
4 Aktuální televizní kanál
Co je pot!eba
K p'j%ení a sta#ení videa pot"ebujete vysokorychlostní internetové
p"ipojení k televizoru. Pot"ebujete také pam$)ovou kartu SD.
Dal!í informace o p"ipojení k síti naleznete v %ásti Nápov$da >
Nastavení > Sí% .
Pam$% videa
Chcete-li stáhnout video, pam$)ovou kartu SD je nutné
naformátovat jako pam$) pro video. Kartu SD vlo#te do slotu pro
kartu SD na bo%ní stran$ televizoru. Televizor spustí formátování
karty SD automaticky. Pam$)ová karta SD m'#e b(t odmítnuta,
pokud je rychlost zápisu pro p"enos videa nedostate%ná. Po
zformátování nechte kartu trvale ve slotu.
Galerie aplikací
Chcete-li vyhledat aplikace pro p"idání na domovskou stránku,
vyberte mo#nost Galerie aplikací a stiskn$te tla%ítko OK.
Chcete-li aplikaci p"idat na domovskou stránku, vyberte ji ze
seznamu a stiskn$te tla%ítko P!idat.
Pokud chcete vyhledávat podle kategorie, vyberte pole kategorie
(V!e) a stiskn$te tla%ítko OK.
Chcete-li otev"ít klávesnici na obrazovce, vyberte textové pole
a stiskn$te tla%ítko OK.
Chcete-li p"ejít na Galerii aplikací jiné zem$, vyberte pole zem$ a
stiskn$te tla%ítko OK.
Zamknutí nebo odebrání aplikace
Chcete-li aplikaci zamknout nebo odebrat, vyberte ji a stiskn$te
tla%ítko r OPTIONS. Vyberte po#adovanou mo#nost a
stiskn$te tla%ítko OK.
Nové na"tení aplikace nebo stránky
Chcete-li znovu na%íst aplikaci nebo stránku, stiskn$te tla%ítko r
OPTIONS a vyberte mo#nost Znovu na"íst stránku.
Informace o bezpe"nosti
Chcete-li zobrazit úrove& zabezpe%ení stránky, kterou prohlí#íte,
stiskn$te tla%ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Informace o
bezpe"nosti.
Internetové stránky
Chcete-li procházet internetové stránky, vyberte na domovské
stránce slu#by Net TV pro aplikace mo#nost Internet a stiskn$te
tla%ítko OK.
Chcete-li otev"ít klávesnici na obrazovce, vyberte textové pole
a stiskn$te tla%ítko OK.
Pokud chcete odebrat nav!tívenou webovou stránku, stiskn$te
tla%ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Odebrat z historie.
Videop#j"ovny
Díky aplikacím videop'j%oven ve slu#b$ Net TV si m'#ete p'j%it
oblíben( film z online videop'j%ovny. M'#ete jej bezpe%n$ zaplatit
kreditní kartou.
1 Otev"ete aplikaci videop'j%ovny.
2 Vyberte video.
3 Zapla)te online.
4 Stáhn$te video.
5 Zahajte sledování.
Dal!í TV / Net TV
Kapacita pam$%ové karty SD
Pou#ijte prázdnou pam$)ovou kartu SD HC (SD High Capacity)
s kapacitou nejmén$ 4 GB.
U videa ve vysokém rozli!ení (HD) pou#ijte kartu SD s kapacitou
nejmén$ 8 GB. Pou#ijte kartu rychlostní t"ídy 2 nebo vy!!í.
Otev!ení aplikace videop#j"ovny.
Chcete-li otev"ít videop'j%ovnu, stiskn$te tla%ítko h (V(chozí
nabídka), vyberte mo#nost Net TV a stiskn$te tla%ítko OK.
Z domovské stránky slu#by Net TV vyberte aplikaci
videop'j%ovny. Vyberte videop'j%ovnu a stiskn$te tla%ítko OK.
Videop'j%ovnu m'#ete na domovskou stránku p"idat z Galerie
aplikací. Dostupnost videop'j%oven se v jednotliv(ch zemích li!í.
Zap#j"ení videa
Po otev"ení videop'j%ovny budete po#ádáni, abyste se p"ihlásili
nebo vytvo"ili ú%et pro p"ihlá!ení. Vyberte textové pole a
stisknutím tla%ítka OK otev"ete klávesnici na obrazovce.
Dal!í informace najdete na webov(ch stránkách videop'j%ovny.
Online TV
Díky aplikacím online TV m'#ete prost"ednictvím slu#by Net TV
sledovat programy, které vám unikly. V$t!inou lze aplikaci online
TV poznat podle loga vysílací spole%nosti.
Co je pot!eba
Ke sledování online televizních program' pot"ebujete
vysokorychlostní internetové p"ipojení k televizoru.
Dal!í informace o p"ipojení k síti naleznete v %ásti Nápov$da >
Nastavení > Sí% .
Sledování online TV
Chcete-li sledovat online televizní program prost"ednictvím slu#by
Net TV, stiskn$te tla%ítko h (V(chozí nabídka), vyberte mo#nost
Procházení NetTV a stiskn$te tla%ítko OK. Na domovské stránce
slu#by Net TV vyberte aplikaci vysílací spole%nosti a stiskn$te
tla%ítko OK. Aplikaci online TV dané vysílací spole%nosti m'#ete
p"idat na domovskou stránku z Galerie aplikací.
Spu&t$ní programu
Vyberte program ze stránky aplikace online TV a stiskn$te tla%ítko
OK. V$t!inou m'#ete pou#ít tla%ítka x (P"ehrát) nebo U
(Pozastavit) na dálkovém ovláda%i.
27
3.2 Interaktivní TV
Co je to iTV?
Díky interaktivní televizi n!které spole"nosti poskytující digitální
vysílání kombinují b!#n$ televizní program s informacemi nebo
stránkami zábavy. Na n!kter$ch stránkách m%#ete reagovat na
program nebo hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za
program slu#by Video-On-Demand.
Hbb TV, MHEG, MHP, . . .
Vysílací spole"nosti pou#ívají r%zné interaktivní televizní systémy:
Hbb TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nebo iTV (Interaktivní
TV – MHEG). Interaktivní televizi se n!kdy &íká digitální teletext
nebo "ervené tla"ítko. Ka#d$ systém je v'ak jin$.
Dal'í informace najdete na internetov$ch stránkách p&íslu'n$ch
vysílacích spole"ností.
Co je pot!eba
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních televizních
kanálech. Chcete-li si pln! vychutnat v$hody interaktivní televize
(Hbb TV, MHP nebo iTV), pot&ebujete vysokorychlostní
internetové p&ipojení k televizoru.
Dal'í informace o p&ipojení k síti naleznete v "ásti Nápov"da >
Nastavení > Sí# .
Otev!ení stránek iTV
V!t'ina kanál% nabízejících vysílání Hbb TV nebo iTV vás vyzve ke
stisknutí $erveného tla"ítka nebo tla"ítka OK, kter$m otev&ete
interaktivní program.
Zav!ení stránek iTV
V!t'ina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kter$m tla"ítkem je
zav&ete.
V p&ípad! funkcí digitálního teletextu a "erveného tla"ítka
stiskn!te tla"ítko È (Zp!t).
Chcete-li stránku iTV nucen! zav&ít, p&epn!te na dal'í televizní
kanál a poté zase zp!t.
Procházení stránkami iTV
K procházení stránkami iTV m%#ete pou#ít naviga"ní a barevná
tla"ítka, "íselná tla"ítka a tla"ítko È (Zp!t). Ke sledování
videozáznam% na stránkách iTV m%#ete pou#ít tla"ítka x
(P&ehrát), U (Pozastavit) a S (Zastavit).
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chcete-li otev&ít digitální teletext, stiskn!te tla"ítko TEXT.
Chcete-li teletext zav&ít, stiskn!te tla"ítko È (Zp!t).
Odkazy Hbb TV
N!které stránky Hbb TV obsahují internetové odkazy. Televizor
se p&i zobrazení t!chto internetov$ch stránek p&epne na slu#bu
Net TV. Chcete-li jej p&epnout zp!t na b!#né sledování televize,
stiskn!te tla"ítko h (V$chozí nabídka), znovu vyberte mo#nost
Sledování televize a m%#ete pokra"ovat ve sledování televizního
kanálu.
Blokování stránek Hbb TV
Chcete-li zablokovat stránky Hbb TV z konkrétního kanálu,
nala(te kanál, stiskn!te tla"ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost
HbbTV na tomto kanálu a mo#nost Vypnuto.
Chcete-li zablokovat slu#bu Hbb TV na v'ech kanálech, stiskn!te
tla"ítko h (V$chozí nabídka), vyberte mo#nost Nastavení a
mo#nost Nastavení TV > Hbb TV a poté mo#nost Vypnuto.
28
Dal'í TV / Interaktivní TV
3.3 Teletext
Stránky teletextu
Otev!ení teletextu
Chcete-li otev!ít teletext, p!i sledování televizních kanál" stiskn#te
tla$ítko TEXT.
Chcete-li teletext zav!ít, znovu stiskn#te tla$ítko TEXT.
Hledání na teletextu
M"'ete vybrat slovo a vyhledat v(echny v%skyty tohoto slova
v teletextu. To je praktické, pokud hledáte konkrétní polo'ku.
Otev!ete stránku teletextu a stiskn#te tla$ítko OK. Vyberte slovo
nebo $íslo naviga$ními tla$ítky. Nyní znovu stiskn#te tla$ítko OK
a ihned p!ejdete na dal(í v%skyt daného slova nebo $ísla. Dal(ím
stisknutím tla$ítka OK p!ejdete na dal(í v%skyt.
Chcete-li zastavit vyhledávání, tiskn#te tla$ítko u tak dlouho,
dokud se nezru(í ve(ker% v%b#r.
Teletext z p!ipojeného za!ízení
N#která p!ipojená za!ízení, která p!ijímají televizní kanály, mohou
také nabízet teletext.
Chcete-li otev!ít teletext z p!ipojeného za!ízení, stiskn#te tla$ítko
h , vyberte za!ízení a stiskn#te tla$ítko OK. P!i sledování kanálu
stiskn#te tla$ítko r OPTIONS, vyberte mo'nost Zobrazit
tla$ítka za!ízení, vyberte tla$ítko B a stiskn#te tla$ítko OK.
Stisknutím tla$ítka È (Zp#t) tla$ítka za!ízení skryjete.
Chcete-li teletext ukon$it, znovu stiskn#te tla$ítko È (Zp#t).
V"b#r stránky teletextu
V%b#r stránky…
• Zadejte $íslo stránky $íseln%mi tla$ítky.
• Stiskn#te tla$ítko W nebo X
• Stiskn#te tla$ítko u nebo v.
• Stisknutím barevného tla$ítka vyberte jedno z barevn#
ozna$en%ch témat v dolní $ásti obrazovky.
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
N#kte!í poskytovatelé digitálního televizního vysílání poskytují na
sv%ch digitálních televizních kanálech digitální teletext nebo
interaktivní televizi. Tyto slu'by zahrnují b#'n% teletext
prost!ednictvím $íseln%ch, barevn%ch a naviga$ních tla$ítek.
Chcete-li digitální teletext ukon$it, stiskn#te tla$ítko È (Zp#t).
Mo%nosti teletextu
P!i zobrazeném teletextu stiskn#te tla$ítko r OPTIONS
a vyberte následující polo'ky:
• Zastavit stránku
• Dual screen
• P!ehled teletextu T.O.P.
• Zv#t(it
• Odkr%t
• Opakování podstránek
• Jazyk
Zastavit stránku
Chcete-li zastavit automatické otá$ení podstránek, stiskn#te
tla$ítko r OPTIONS¨ a vyberte mo'nost Zastavit stránku.
Dual screen / Celá obrazovka
Chcete-li zobrazit televizní kanál a teletext vedle sebe, stiskn#te
tla$ítko r OPTIONS a vyberte mo'nost Dual screen . V%b#rem
mo'nosti Celá obrazovka p!epnete zp#t na zobrazení na celou
obrazovku.
P!ehled teletextu T.O.P.
Chcete-li otev!ít Tabulky stránek teletextu (T.O.P.), stiskn#te
tla$ítko r OPTIONS a vyberte mo'nost P!ehled teletextu
T.O.P..
Podstránky teletextu
&íslo stránky teletextu m"'e obsahovat n#kolik podstránek. &ísla
podstránek se zobrazují v pruhu vedle $ísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskn#te tla$ítko w nebo x.
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
N#které vysílací spole$nosti nabízejí tabulky stránek teletextu.
Chcete-li v teletextu otev!ít tabulky stránek teletextu, stiskn#te
tla$ítko r OPTIONS a vyberte mo'nost P!ehled teletextu
T.O.P..
Dal(í TV / Teletext
Zv#t&it
Chcete-li zv#t(it stránku teletextu pro pohodln#j(í $tení, stiskn#te
tla$ítko r OPTIONS a vyberte mo'nost Zv#t&it. Chcete-li
procházet stránkou dol", stiskn#te tla$ítko v nebo u.
Odkr"t
Chcete-li zru(it skrytí informací na stránce, stiskn#te tla$ítko r
OPTIONS a vyberte mo'nost Odkr"t.
Opakování podstránek
Chcete-li opakovat dostupné podstránky, stiskn#te tla$ítko r
OPTIONS a vyberte mo'nost Opakování podstránek .
29
Jazyk
Chcete-li p!epnout skupinu znak", které teletext vyu#ívá ke
správnému zobrazení, stiskn$te tla%ítko r OPTIONS a vyberte
mo#nost Jazyk .
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
N$které spole%nosti poskytující digitální televizní vysílání mají
k dispozici n$kolik jazyk" teletextu.
Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk teletextu, stiskn$te
tla%ítko h > Nastavení > Nastavení kanálu a vyberte mo#nost
Primární nebo Sekundární teletext a vyberte up!ednost&ované
jazyky teletextu.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lep'í grafiku.
Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od v(robce.
Pokud chcete tuto verzi vypnout, zvolte mo#nosti h >
Nastavení > Nastavení TV > P!edvolby > Teletext 2.5.
30
Dal'í TV / Teletext
3.4 Videa, fotografie a hudba
Procházení USB
M!"ete zobrazit fotografie nebo p#ehrávat hudbu z pam$%ového
za#ízení USB.
Zasu&te za#ízení USB do konektoru USB na levé stran$
televizoru, kdy" je televizor zapnut'. Televizor rozpozná za#ízení
a otev#e seznam jeho obsahu. Pokud se seznam nezobrazí
automaticky, stiskn$te tla(ítko h , vyberte mo"nost Procházet
USB a stiskn$te tla(ítko OK.
P#ehrávání videí nebo hudby
Chcete-li p#ehrávat videa nebo hudbu, vyberte soubor ze
seznamu a stiskn$te tla(ítko OK. Pokud je ve slo"ce více
hudebních soubor! nebo videosoubor!, televizor soubory
p#ehraje jeden po druhém. Chcete-li p#ehrávání zastavit, stiskn$te
tla(ítko r OPTIONS.
Pokud chcete p#ehrávání pozastavit nebo spustit p#ehrávání,
stiskn$te tla(ítko OK.
Chcete-li p#ehrát dal)í soubor ve slo"ce, stiskn$te tla(ítko W.
Jestli"e chcete p#ehrát p#edchozí soubor, stiskn$te tla(ítko X.
Pokud chcete p#ejít rychle vp#ed, stiskn$te tla(ítko x.
Chcete-li p#ejít rychle vzad, stiskn$te tla(ítko w.
Mo!nosti hudby a videa
Po stisknutí tla(ítka r OPTIONS máte na v'b$r následující
mo"nosti:
• Zastavit
• P#ehrát jednou / Opakovat
• Náhodn$ zapnuto / Náhodn$ vypnuto
Hudba s fotografiemi
M!"ete p#ehrávat hudbu a zárove& zobrazovat fotografie. Nejprve
spus%te hudbu, potom prezentaci fotografií.
1 Vyberte slo"ku obsahující hudební soubory a stiskn$te tla(ítko
OK.
2 Vyberte slo"ku obsahující soubory fotografií a stiskn$te tla(ítko
OK.
Chcete-li prezentaci zastavit, stiskn$te tla(ítko r OPTIONS
a vyberte mo"nost Zastavit.
Funkci procházení USB ukon(íte stisknutím tla(ítka h a v'b$rem
jiné aktivity nebo odpojením pam$%ového za#ízení USB.
Prohlí!ení fotografií
Chcete-li prohlí"et fotografie, vyberte fotografii ze seznamu
a stiskn$te tla(ítko OK. Pokud je v této slo"ce více fotografií,
televizor spustí jejich prezentaci.
Chcete-li prezentaci zastavit, stiskn$te tla(ítko r OPTIONS
a vyberte mo"nost Zastavit.
Pokud chcete prezentaci pozastavit nebo znovu spustit p#ehrávání,
stiskn$te tla(ítko OK.
Chcete-li zobrazit dal)í fotografii, stiskn$te tla(ítko W.
Chcete-li zobrazit p#edchozí fotografii, stiskn$te tla(ítko X.
Mo!nosti fotografií
Po stisknutí tla(ítka r OPTIONS máte na v'b$r následující
mo"nosti:
• Zobrazit informace
• Zastavit
• P#ehrát jednou / Opakovat
• Oto(it
• Náhodn$ zapnuto / Náhodn$ vypnuto
• Rychlost prezentace
• P#echod prezentace
• Nastavit jako Scenea
Náhodn" zapnuto
P#ehraje soubory v náhodném po#adí.
Nastavit jako Scenea
Nastaví aktuální fotografii jako tapetu pro funkci Scenea.
Dal)í TV / Videa, fotografie a hudba
Ztlumení obrazovky
Pokud pouze posloucháte hudbu, m!"ete ztlumit obrazovku
televizoru a )et#it tak energii.
Chcete-li ztlumit obrazovku, stiskn$te zelené tla(ítko, vyberte
mo"nost Ztlumit obrazovku a stiskn$te tla(ítko OK. Chcete-li
obrazovku znovu zapnout, stiskn$te libovolné tla(ítko na dálkovém
ovlada(i.
Podívejte se na seznam kompatibilních formát! pro p#ehrávání
v (ásti Nápov"da > Technické údaje > Multimédia.
Procházení PC
M!"ete zobrazit fotografie nebo p#ehrávat hudbu a videa
z po(íta(e v domácí síti.
Televizor má ochrannou známku DLNA Certified a je kompatibilní
s jin'mi za#ízeními s ochrannou známkou DLNA Certified.
Co je pot#eba
Chcete-li procházet tyto soubory v po(íta(i, je t#eba p#ipojit
televizor k domácí síti. Nezapome&te také nastavit software
serveru médií pro sdílení soubor! s televizorem.
Procházení PC
Chcete-li procházet soubory v po(íta(i, stiskn$te tla(ítko h ,
vyberte mo"nost Procházení PC a stiskn$te tla(ítko OK.
Chcete-li ukon(it funkci Procházení PC, stiskn$te tla(ítko h
a vyberte jinou aktivitu.
Není-li p#i v'b$ru mo"nosti Procházení PC je)t$ nainstalovaná sí%,
spustí se instalace sít$ automaticky. Postupujte podle pokyn! na
obrazovce.
Chcete-li vybrat, zobrazit a p#ehrát své soubory, p#e(t$te si (ást
Nápov"da > Dal$í TV > Videa, fotografie a hudba > Procházení
USB.
31
Seznam kompatibilních formát! pro p"ehrávání a kompatibilní
software serveru médií najdete v #ásti Nápov!da > Specifikace >
Multimédia.
Dal$í informace o p"ipojení k síti naleznete v #ásti Nápov!da >
Nastavení > Sí" .
Spu$t!ní projekce
Chcete-li spustit projekci obrazovky po#íta#e v televizoru, klikn%te
na malou ikonu televize na li$t% v pravém dolním okraji obrazovky
po#íta#e. Obrazovka po#íta#e se zobrazí v televizoru.
Ukon%ení projekce
Chcete-li ukon#it projekci, klikn%te znovu na ikonu televize.
Scenea
Díky funkci Scenea lze nastavit fotografii jako obraz na obrazovce.
Vyberte jakoukoli fotografii ze své sbírky.
Chcete-li otev"ít funkci Scenea, stiskn%te tla#ítko h , vyberte
mo&nost Scenea a stiskn%te tla#ítko OK. Pokud jste nevybrali
vlastní fotografii, zobrazí se p"edem nastavená fotografie.
Chcete-li zav"ít fotografii Scenea, stiskn%te tla#ítko na dálkovém
ovlada#i.
V#b!r fotografie pro funkci Scenea
1 Vyberte fotografii z p"ipojeného za"ízení USB nebo
z p"ipojeného po#íta#e. Tato fotografie musí b't ve formátu JPEG.
2 Kdy& je fotografie zv'razn%na v seznamu Procházení USB nebo
Procházení PC, stiskn%te tla#ítko r OPTIONS, vyberte mo&nost
Nastavit jako Scenea a stiskn%te tla#ítko OK. Po odsouhlasení
p"epsání aktuální fotografie se nastaví nová fotografie.
Scenea Lounge Light
Chcete-li vypnout funkci Ambilight, kdy& je zapnutá funkce
Scenea, stiskn%te tla#ítko t ADJUST. P"ípadn% m!&ete stisknout
tla#ítko Ambilight na p"ední stran% televizoru.
Nápov!da programu Wi-Fi MediaConnect
Chcete-li si p"e#íst nápov%du k programu Wi-Fi MediaConnect,
klikn%te prav'm tla#ítkem my$i na ikonu TV na li$t% po#íta#e
a vyberte mo&nost Nápov!da .
Specifické vlastnosti
P"ehrávání videa m!&e b't ovlivn%no v'konem po#íta#e a $í"kou
pásma bezdrátové sít%.
P"ehrávat lze video ve vysokém (HD) nebo standardním (SD)
rozli$ení, v závislosti na v'konu po#íta#e.
Ochrana obsahu na v%t$in% filmov'ch disk! DVD nebo Blu-ray
m!&e sledování filmu na televizoru omezovat, pokud disk
p"ehráváte v po#íta#i.
Televizor zobrazí po#íta#ové multimediální soubory s mal'm
zpo&d%ním.
Úspora energie
Chcete-li televizor p"epnout na energeticky úsporná nastavení,
stiskn%te tla#ítko t ADJUST, vyberte mo&nost Smart obraz
a stiskn%te tla#ítko OK. Vyberte mo&nost Úsp. energie.
Specifické vlastnosti
Kdy& je funkce Scenea zapnutá, televizor se automaticky p"epne
do pohotovostního re&imu po 4 hodinách. 1 minutu p"ed
vypnutím budete upozorn%ni. Toto automatické p"epnutí do
pohotovostního re&imu brání zbyte#nému pou&ívání energie
v p"ípad%, &e zapomenete, &e je funkce Scenea zapnutá.
Je-li nastavena funkce Automatické vypnutí, televizor se p"epne
do pohotovostního re&imu také po uplynutí nastavené doby.
Funkce Scenea nemá zvuk.
Program Wi-Fi MediaConnect
Pomocí programu Wi-Fi MediaConnect a bezdrátového p"ipojení
lze v televizoru nastavit zobrazení (spustit projekci) obrazovky
po#íta#e. Lze promítat video, hudbu, prezentace nebo jin' obsah
p"ehrávan' v notebooku #i stolním po#íta#i.
P"ed zahájením projekce obrazovky po#íta#e v televizoru je t"eba
na po#íta# nainstalovat software Wi-Fi MediaConnect.
Dal$í informace o instalaci softwaru Wi-Fi MediaConnect
naleznete v #ásti Nápov!da > Nastavení > Sí" > Wi-Fi
MediaConnect.
32
Dal$í TV / Videa, fotografie a hudba
3.5 Záznam na USB
Co je to záznam na USB?
U tohoto televizoru lze pozastavit !ivé vysílání z digitálního kanálu.
"ivé vysílání pozastavíte, abyste je mohli sledovat pozd#ji.
Sta$í k televizoru p%ipojit jednotku pevného disku USB a m&!ete
pozastavit !ivé vysílání.
Chcete-li pozastavit !ivé televizní vysílání, stiskn#te tla$ítko U
(Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor pr&b#hu.
Indikátor pr&b#hu lze op#t zobrazit dal(ím stisknutím tla$ítka U
(Pozastavit).
Chcete-li pokra$ovat ve sledování, stiskn#te tla$ítko x (P%ehrát).
Chcete-li znovu p%epnout na !ivé televizní vysílání, stiskn#te
tla$ítko S (Zastavit).
Je-li televizor p%ipojen k internetu, m&!ete také nahrávat nebo
nastavit naprogramované nahrávání digitálního vysílání.
Co je pot!eba
Funkce inteligentního záznamu na USB a pozastavení !ivého
vysílání fungují pouze u digitálních televizních kanál& (vysílání DVB
apod.).
Pozastavení
Chcete-li pozastavit !ivé digitální vysílání, je nutné p%ipojit pevn"
disk USB. Pou!ijte za%ízení s pevn'm diskem kompatibilní
s rozhraním USB 2.0 s minimální kapacitou 32 GB. Pevn' disk
USB p%ipojte k jednomu ze dvou konektor& USB na bo$ní stran#
televizoru.
Nahrávání
Chcete-li nahrávat programy, pot%ebujete pevn' disk kompatibilní
s rozhraním USB 2.0 s kapacitou 250 GB a vysokorychlostní
internetové p%ipojení k televizoru.
Dal(í informace o p%ipojení k síti naleznete v $ásti Nápov#da >
Nastavení > Sí$ .
Po p%epnutí na digitální kanál za$ne pevn' disk USB ukládat
vysílání. Jakmile p%epnete na jin' kanál, ukládá se vysílání nového
kanálu a vysílání p%edchozího kanálu se sma!e. Ulo!ené vysílání se
vyma!e také po p%epnutí televizoru do pohotovostního re!imu.
Pokud za$nete sledovat program na jiném za%ízení – p%ipojeném
p%ehráva$i disk& Blu-ray nebo na digitálním p%ijíma$i – pevn' disk
USB sma!e v(echny nahrávky vysílání.
B#hem nahrávání na pevn' disk USB nelze !ivé televizní vysílání
pozastavit.
Okam%ité p!ehrávání
P%i sledování !ivého televizního vysílání z digitálního kanálu m&!ete
snadno spustit okam!ité p%ehrávání vysílání.
Chcete-li p%ehrát posledních 10 sekund !ivého televizního vysílání,
stiskn#te tla$ítko U (Pozastavit) a poté tla$ítko w (Vlevo).
Tla$ítko w m&!ete stisknout opakovan#, dokud nedojdete na
za$átek nahrávky vysílání nebo maximální $asov' rozsah.
Instalace
Vysílání m&!ete pozastavovat a nahrávat teprve po zformátování
pevného disku USB.
1 P%ipojte pevn' disk USB k jednomu ze dvou konektor& USB na
bo$ní stran# televizoru. B#hem formátování do druhého
konektoru USB nep%ipojujte !ádné jiné za%ízení USB.
Indikátor pr&b#hu
Po zobrazení indikátoru pr&b#hu na obrazovce stisknutím tla$ítka
T (Posun vzad) nebo tla$ítko Q (Posun vp%ed) vyberte místo,
odkud chcete za$ít sledovat ulo!ené vysílání. Opakovan'm
stisknutím t#chto tla$ítek zm#níte rychlost posunu.
2 Zapn#te za%ízení a televizor.
3 Jakmile se televizor naladí na digitální televizní kanál, stisknutím
tla$ítka U (Pozastavit) spustíte formátování. Formátováním
odstraníte v(echna data z p%ipojeného pevného disku USB.
Postupujte podle pokyn& na obrazovce. Po zformátování pevného
disku USB nechte za%ízení trvale p%ipojené.
Upozorn#ní
Jakmile je pevn' disk USB zformátován pro televizor, ulo!ené
nahrávky nelze pou!ít u jiného televizoru. Nahrávané soubory na
pevném disku nekopírujte a nem#)te v po$íta$ové aplikaci.
M&!ete je tak po(kodit.
Pozastavení %ivého vysílání
P%i sledování !ivého televizního vysílání z digitálního kanálu m&!ete
pozastavit vysílání a pokra$ovat ve sledování pozd#ji. Zvedn#te
telefon nebo si ud#lejte p%estávku. Vysílání se mezitím ulo!í na
pevn' disk USB. P%ehrávání lze pozastavit nejv'(e na 90 minut.
Dal(í TV / Záznam na USB
Specifické vlastnosti
Zvukov' komentá% AD (Audio Description) pro zrakov# posti!ené
není pro p%ehrávání inteligentního záznamu na USB k dispozici.
33
Nahrávání
Je-li televizor p!ipojen k internetu, m"#ete nahrávat digitální
televizní vysílání na pevn$ disk USB. Dejte se do toho a spravujte
své nahrávky v Pr!vodci programem na televizoru. Ve v$chozí
nabídce otev!ete pr"vodce programem. Je-li na stránce pr"vodce
programem k dispozici tla%ítko TV nahrávání, pr"vodce
programem m"#e spou&t't a spravovat nahrávky.
Pokud tla%ítko TV nahrávání k dispozici není, zkontrolujte, zda jsou
data pr"vodce programem nastavena tak, aby se aktualizovala ze
sít'. Stiskn'te tla%ítko h (V$chozí nabídka) a vyberte mo#nost
Nastavení > Nastavení TV > P"edvolby > Ze sít#.
Okam$ité nahrávání
Chcete-li nahrávat sledovan$ program, stiskn'te tla%ítko h
(V$chozí nabídka) a vyberte mo#nost Pr!vodce programem. Po
zv$razn'ní aktuálního televizního programu stiskn'te tla%ítko r
OPTIONS a vyberte mo#nost Nahrát. Pevn$ disk USB spustí
nahrávání a zastaví je na konci programu.
Odstran#ní nahrávky
Chcete-li n'kterou nahrávku odstranit, vyberte ji ze seznamu,
stiskn'te tla%ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Odstranit
nahrávku.
Informace o programu
Chcete-li zobrazit informace o programu, vyberte program
v jakémkoli seznamu Pr"vodce programem a stiskn'te tla%ítko
OK. Na této stránce m"#ete podle stavu programu za%ít program
sledovat, naplánovat jeho nahrávání, p!ehrát nahrávku nebo
nahrávku odstranit.
Specifické vlastnosti
• B'hem nahrávání programu lze sledovat d!íve nahran$ program.
• B'hem nahrávání nelze p!epínat televizní kanály.
• B'hem nahrávání nelze pozastavit #ivé televizní vysílání.
• Zvukov$ komentá! AD (Audio Description) pro zrakov'
posti#ené není pro p!ehrávání inteligentního záznamu na USB
k dispozici.
Chcete-li nahrávání ukon%it ihned, otev!ete Pr"vodce programem,
stiskn'te tla%ítko r OPTIONS a vyberte mo#nost Zastavit.
Nahrávání programu
Nahrávání p!ipravovaného programu m"#ete naprogramovat na
dne&ek nebo na n'kolik dní pozd'ji (maximáln' za 8 dní).
1 Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskn'te tla%ítko h (V$chozí
nabídka) a vyberte mo#nost Pr!vodce programem. Na stránce
Pr"vodce programem vyberte kanál a program, kter$ chcete
nahrávat. Stisknutím tla%ítka x (Vpravo) nebo w (Vlevo) seznam
posunete. Pro v$b'r kanálu v seznamu lze zadat %íslo kanálu.
Chcete-li zm'nit datum, vyberte je v horní %ásti stránky a
stiskn'te tla%ítko OK. Vyberte po#adovan$ den a stiskn'te
tla%ítko OK.
2 Po zv$razn'ní programu stiskn'te tla%ítko r OPTIONS
a vyberte mo#nost Nahrát. M"#ete naplánovat nahrávání v&ech
budoucích díl" tohoto programu nebo naplánovat p!idání
10 minut vyrovnávací pam'ti na konec nahrávky.
3 Vyberte mo#nost Naplánovat a stiskn'te tla%ítko OK.
Nahrávání programu je nyní naplánováno. Pokud se naplánované
nahrávky p!ekr$vají, automaticky se zobrazí varování.
Naplánujete-li nahrávání programu b'hem va&í nep!ítomnosti,
nezapome(te nechat televizor v pohotovostním re#imu a pevn$
disk USB zapnut$.
Seznam nahrávek
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovaného nahrávání,
vyberte tla%ítko (po%et) Nahrávky nad seznamem pr"vodce
programem a stiskn'te tla%ítko OK. V seznamu m"#ete vybrat
nahrávku, kterou chcete sledovat, odebrat nahrané programy,
zkontrolovat volné místo na disku nebo naplánovat nahrávku
nesouvisející s konkrétním televizním programem.
Sledování nahrávky
V seznamu nahrávek vyberte &ipku p!ed p!íslu&nou nahrávkou a
stiskn'te tla%ítko OK. Spustí se p!ehrávání dané nahrávky. M"#ete
pou#ít tla%ítka x (P!ehrát), Q (Posun vp!ed), T (Posun vzad),
U (Pozastavit) nebo S (Zastavit) na dálkovém ovlada%i.
Nastavení nahrávání
Chcete-li nastavit nahrávání nesouvisející s programem, vyberte
mo#nost Naplánovat nahrávání nad seznamem nahrávek a
stiskn'te tla%ítko OK. Na dal&ích stránkách nastavte kanál, datum
a dobu.
Odebrání naplánovaného nahrávání
Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte %erven$ krou#ek
p!ed záznamem a stiskn'te tla%ítko OK.
34
Dal&í TV / Záznam na USB
3.6 Hry
Hraní hry
P!idání herní konzole
Ve v!chozí nabídce p"idejte pomocí mo#nosti P"idat za"ízení
konzoli do v!chozí nabídky pro pozd$j%í snadnou volbu. Pokud
p"idáváte do v!chozí nabídky herní konzoli, po dotazu televizoru
na typ za"ízení vyberte mo#nost Hra. Je-li herní konzolí za"ízení
EasyLink HDMI -CEC, m&#e se do v!chozí nabídky p"idat samo.
Inteligentní nastavení – Hra
Nastavení Smart obraz pomocí mo#nosti Hra nastaví televizor na
ideální herní nastavení bez zpomalení obrazu.
Je-li herní konzole p"idána do v!chozí nabídky jako Hra, televizor
se na nastavení Hra p"epne automaticky.
Pokud se herní konzole do v!chozí nabídky p"idala sama jako
P!ehráva" Blu-ray nebo P!ehráva" DVD, p"ed za'átkem hry je
nutné nastavení Smart obraz p"epnout na hodnotu Hra.
Chcete-li nastavení Smart obraz p"epnout na mo#nost Hra,
stiskn$te tla'ítko t ADJUST, vyberte mo#nost Smart obraz >
Hra a stiskn$te tla'ítko OK. Televizor je p"ipraven pro hraní her.
Po skon'ení hry nezapome(te p"epnout na b$#né nastavení
Smart obraz.
Dal%í informace o p"ipojení herní konzole naleznete v 'ásti
Nápov#da > P!ipojení > P!ipojení dal$ích za!ízení > Hra nebo
HD hra.
Dal%í TV / Hry
35
3.7 Zámky a !asova!e
Rodi!ovské zámky
Chcete-li d!tem zabránit ve sledování kanálu nebo programu,
m"#ete kanály zamknout nebo zamknout programy hodnocené
podle v!ku.
Rodi!ovsk" zámek
N!které spole$nosti poskytující digitální vysílání ozna$ují vhodnost
sv%ch program" podle v!ku. Pokud je uveden% v!k stejn% nebo
ni#&í ne# nastaven% v!k va&eho dít!te, program bude zamknut.
Chcete-li sledovat zamknut% program, musíte zadat kód
rodi$ovského zámku. Rodi$ovsk% zámek se nastaví pro v&echny
kanály.
Nastavení vhodnosti podle v#ku
Stiskn!te tla$ítko h a vyberte mo#nost Nastavení > Nastavení
kanálu a vyberte mo#nost Rodi!ovsk" zámek > Rodi!ovsk"
zámek.
Chcete-li vybrat vhodnost podle v!ku, musíte nejprve zadat sv"j
$ty'cifern% kód rodi$ovského zámku pro odemknutí. Pokud je&t!
#ádn% kód rodi$ovského zámku není nastaven, m"#ete ho nastavit
nyní.
Po zadání kódu vyberte vhodnost podle v!ku. Je-li vhodnost
programu shodná nebo vy&&í ne# vhodnost, kterou jste nastavili
pro v!k svého dít!te, program se zamkne. Televizor vás po#ádá
o kód zámku pro odemknutí programu. N!kte'í provozovatelé
zamknou pouze programy pro star&í diváky.
Uzamknutí kanálu
Chcete-li zamknout kanál, stiskn!te tla$ítko h a vyberte
mo#nost Nastavení > Nastavení kanálu a vyberte mo#nost
Rodi!ovsk" zámek > Zámek kanál$. V seznamu $ísel kanál"
vyberte kanál a stisknutím tla$ítka OK kanál zamkn!te.
Zamknut% kanál se v seznamu ozna$í symbolem X. Nyní m"#ete
vybrat dal&í kanál pro zamknutí nebo odemknutí. Zámek se
aktivuje, jakmile ukon$íte nabídku na obrazovce.
Programy z p'ipojeného za'ízení nelze uzamknout.
Zm#na kódu
Chcete-li zm!nit aktuální kód zámku, stiskn!te tla$ítko h
a vyberte mo#nost Nastavení > Nastavení kanálu a vyberte
mo#nost Rodi!ovsk" zámek > Zm#nit kód.
Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nov% kód. Nov%
kód je nastaven.
Zapomn#li jste sv$j kód?
Pokud jste kód pro odemknutí zapomn!li, zavolejte do st'ediska
pé$e o zákazníky ve va&í zemi. Telefonní $íslo najdete
v dokumentaci dodané s televizorem nebo na webov%ch
stránkách www.philips.com/support.
Automatické vypnutí
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po
ur$ité dob! automaticky p'epnul do pohotovostního re#imu.
Chcete-li nastavit funkci automatického vypnutí, stiskn!te tla$ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > P%edvolby > Automatické
vypnutí. Jezdcem lze nastavit $as a# na 180 minut po 5 minutách.
Nastavíte -li 0 minut, funkce automatického vypnutí se deaktivuje.
Televizor m"#ete v#dy vypnout d'íve nebo dobu b!hem jejího
odpo$ítávání resetovat.
36
Dal&í TV / Zámky a $asova$e
4 Nastavení
– Redukce MPEG artefakt% vyhladí digitální p'echody v obrazu.
– Zv#$ení sytosti barev o!iví barvy a zlep&í rozli&ení detail"
v jasn(ch barvách.
4.1 Obraz a zvuk
– Gamma je nelineární nastavení jasu a kontrastu obrazu. Vy&&í
nebo ni!&í hodnotu gamma nastavte pomocí posuvníku.
• Re"im PC
Nastaví televizor na ideální p'eddefinované nastavení po$íta$e
v p'ípad#, !e je p'ipojen po$íta$.
Inteligentní nastavení
Vyberete-li v nabídce ADJUST mo!nost Inteligentní nastavení,
m"!ete je zm#nit pomocí mo!nosti nastavení obrazu a zvuku
v nabídce Nastavení. Inteligentní nastavení si zm#ny pamatuje.
Resetování Inteligentního nastavení
Chcete-li n#které Inteligentní nastavení resetovat (obnovit) na
p"vodní hodnoty, vyberte inteligentní nastavení, které chcete
obnovit, v nabídce ADJUST. Poté stiskn#te tla$ítko h >
Nastavení > Nastavení TV, vyberte mo!nost Reset a stisknutím
tla$ítka OK svou volbu potvr%te.
Informace o pou!ití nastavení funkcí Smart obraz a Smart zvuk
najdete v kapitole in Nápov!da > Pou"ití televizoru > Sledování
televize > Nastavení funkcí Smart obraz a Smart zvuk.
Obraz
V nabídce Obraz lze jednotliv# upravit v&echna nastavení obrazu.
Chcete-li otev'ít nabídku nastavení Obraz, stiskn#te tla$ítko h >
Nastavení > Nastavení TV > Obraz .
• Kontrast
Slou!í k nastavení úrovn# kontrastu obrazu.
• Jas
Slou!í k nastavení úrovn# jasu obrazu.
• Barva
Slou!í k nastavení sytosti barvy.
• Barevn# tón
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje toto nastavení barevné
odchylky.
• Ostrost
Slou!í k nastavení úrovn# ostrosti jemného detailu.
• Redukce $umu
Filtruje a redukuje &um v obraze.
• Odstín
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplé (na$ervenalé) nebo
Studené (namodralé). Pokud zvolíte mo!nost Osobní, m"!ete
vytvo'it vlastní nastavení v nabídce Osobní.
• Osobní zabarvení
Pomocí jezdce nastavíte teplotu barev obrazu.
• Perfect Pixel HD
Ovládá pokro$ilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine .
– Perfect Natural Motion odstraní chv#ní p'i pohybu
a reprodukuje hladk( pohyb, zejména ve filmech.
– 200 Hz Clear LCD poskytuje vysoce kvalitní ostrost pohybu,
lep&í úrove) $erné, vysok( kontrast bez blikání obrazu, klidn(
obraz a v#t&í úhel sledování.
– Super rozli$ení umo!)uje mimo'ádnou ostrost, zejména v liniích
a konturách obrazu.
– Dokonal# kontrast nastaví úrove), p'i které televizor
automaticky vylep&í detaily v tmav(ch, st'edn# tmav(ch a sv#tl(ch
oblastech obrazu.
– Dynamické podsvícení nastaví úrove), p'i které lze sní!it
spot'ebu energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Zvolte
nejlep&í spot'ebu energie nebo obraz s nejlep&í intenzitou jasu.
Nastavení / Obraz a zvuk
• Senzor osv!tlení
Automaticky p'izp"sobí obraz a nastavení funkce Ambilight
sv#teln(m podmínkám v místnosti.
• Formát obrazu
P'e$t#te si $ást Nápov!da > Pou"ití televizoru > Sledování
televize > Formát obrazu.
• Okraje obrazovky
Mírn# zv#t&í obraz, aby se zakryly zkreslené okraje.
• Posunutí obrazu
Slou!í k posunutí obrazu nahoru/dol" nebo vlevo/vpravo pomocí
kurzorov(ch kláves.
• 3D formát
Nastaví televizor tak, aby v re!imu Automatick# zji&*oval 3D
formát, nebo umo!nil ru$ní nastavení 3D - vedle sebe nebo 3D naho&e / dole.
• 2D / 3D
Umo!)uje p'epínání televizoru na formát 2D nebo 3D.
Zvuk
V nabídce Zvuk lze jednotliv# upravit v&echna nastavení zvuku.
Chcete-li otev'ít nabídku nastavení Zvuk, stiskn#te tla$ítko h >
Nastavení > Nastavení TV > Zvuk.
• Basy
Slou!í k nastavení úrovn# nízk(ch tón" ve zvuku.
• V#$ky
Slou!í k nastavení úrovn# vysok(ch tón" ve zvuku.
• Surround
Slou!í k nastavení efektu prostorového zvuku z interních
reproduktor".
• Hlasitost sluchátek
Nastaví hlasitost pro p'ipojení sluchátek k televizoru.
• Automatické nast. hlasitosti
Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, nap'íklad na za$átku reklam
nebo p'i p'epnutí mezi kanály.
• Stereo vyvá"ení
Nastaví stereofonní vyvá!ení mezi lev(m a prav(m reproduktorem
tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu va&eho poslechu.
Úsporná nastavení
Polo!ka Úsporná nastavení v nabídce Nastavení TV sdru!uje
nastavení, která pomáhají chránit !ivotní prost'edí.
P'i sledování televizních kanál" otev'ete stisknutím zeleného
tla$ítka mo!nost Úsporná nastavení. Aktivní nastavení je
ozna$eno symbolem ê.
Dal&ím stisknutím tla$ítka nabídku zav'ete.
Úspora energie
Toto inteligentní nastavení obrazu nastaví obraz i funkci Ambilight
na nejideáln#j&í a nejúsporn#j&í nastavení. Chcete-li ho zapnout,
vyberte mo!nost Úsp. energie v nabídce Úsporná nastavení
a stiskn#te tla$ítko OK.
Chcete-li funkci Úspora energie vypnout, vyberte jiné nastavení
Smart obraz.
37
Vypnout obrazovku
Pokud pouze posloucháte hudbu,m!"ete vypnout obrazovku,
a #et$it tak energii. Vyberte mo"nost Vyp. obraz. a stiskn%te
tla&ítko OK. Chcete-li obrazovku zase zapnout, stiskn%te jakékoli
tla&ítko na dálkovém ovlada&i.
Senzor osv!tlení
Vestav%n' senzor osv%tlení automaticky p$izp!sobí obraz a funkci
Ambilight sv%teln'm podmínkám v místnosti. Pokud jej chcete
zapnout, vyberte mo"nost Senzor osv!tlení a stiskn%te tla&ítko
OK. Chcete-li jej vypnout, znovu stiskn%te tla&ítko OK.
Automatické vypnutí
Pokud b%hem 4 hodin nestisknete "ádné tla&ítko na dálkovém
ovláda&i televizoru, televizor se automaticky vypne a #et$í tak
energii. Funkci Automatické vypnutí m!"ete také vypnout.
Pou"íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
pou"íváte digitální p$ijíma& (set-top box – STB) a nepou"íváte
dálkov' ovlada& televizoru, vypn%te funkci automatického vypnutí.
38
Nastavení / Obraz a zvuk
4.2 Ambilight
Umíst!ní
Pro optimální efekt Ambilight:
• Ztlumte osv!tlení v místnosti a televizor umíst!te nejv"#e
25 cm od st!ny.
• Efekt Ambilight lze upravit podle barvy st!ny domácnosti
pomocí nastavení Barva st!ny.
Chcete-li zabránit #patnému p$íjmu infra%erveného signálu
z dálkového ovlada%e, umíst!te za$ízení mimo dosah funkce
Ambilight.
Jas funkce Ambilight
Chcete-li nastavit jas funkce Ambilight, vyberte mo&nost Jas
funkce Ambilight a stiskn!te tla%ítko OK. Upravte v"stup sv!tla
funkce Ambilight.
Barva funkce Ambilight
Chcete-li nastavit barvu funkce Ambilight, vyberte mo&nost Barva
funkce Ambilight a stiskn!te tla%ítko OK. Vyberte mo&nost
Dynam., pokud má funkce Ambilight reagovat na obraz na
obrazovce nebo vyberte jednu ze stál"ch barev. Pokud chcete
vybrat ur%itou stálou barvu, vyberte mo&nost Osobní.
Osobní barvy
Chcete-li nastavit vlastní Barvu funkce Ambilight, vyberte mo&nost
Osobní v nabídce Barva funkce Ambilight. V nabídce Osobní
m'&ete otev$ít nabídku Osobní barvy. Po v"b!ru mo&nosti Paleta
lze zvolit vlastní barvu. Osobní barva funkce Ambilight je stálé
(nikoli dynamické) nastavení barvy.
Rozd!lení
Chcete-li nastavit rozdíl v úrovni barev osv!tlení po stranách
televizoru, vyberte mo&nost Rozd!lení. Je-li funkce Rozd!lení
nastavena na hodnotu Vypnuto, je barva funkce Ambilight
dynamická, ale jednolitá.
Vypnutí TV
Chcete-li nastavit funkci Ambilight tak, aby postupn! zhasla poté,
co vypnete televizor, vyberte mo&nost Vypnutí TV. Umo&(uje
postupné pohasínání a úplné vypnutí funkce Ambilight do doby,
ne& znovu zapnete televizor.
Úpravy
Chcete-li otev$ít nabídku Úpravy, stiskn!te tla%ítko t ADJUST.
Chcete-li ji zav$ít, znovu stiskn!te tla%ítko t.
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight
V nabídce Úpravy vyberte mo&nost Ambilight a stiskn!te tla%ítko
OK. Efekt Ambilight p$epn!te na hodnotu Zapnuto nebo
Vypnuto. Pou&ít m'&ete také tla%ítko Ambilight na televizoru.
Lounge light
Dal#í informace o nastavení Lounge light naleznete v %ásti
Nápov!da > Nastavení > Ambilight > Lounge light.
Scenea Lounge Light
Chcete-li vypnout funkci Ambilight poka&dé, kdy& je funkce
Scenea zapnutá, vyberte mo&nost Scenea Lounge Light a vyberte
hodnotu Vypnuto.
Barva st!ny
Barva st!ny za televizorem m'&e ovlivnit barevn" efekt funkce
Ambilight. Chcete-li tento vliv napravit, vyberte mo&nost Barva
st!ny a vyberte barvu, která ladí s barvou va#í st!ny. Funkce
Ambilight upraví své barvy tak, aby co nejlépe ladily s barvou
st!ny za televizorem.
Lounge light
Pokud je televizor v pohotovostním re&imu, m'&ete zapnout
funkci Ambilight a v místnosti vytvo$it efekt Lounge light.
Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním re&imu zapnete
stisknutím tla%ítka Ambilight na televizoru.
Dynamick" Ambilight
V nabídce Úpravy vyberte mo&nost Dynamick" Ambilight
a stiskn!te tla%ítko OK. Upravte rychlost, kterou funkce Ambilight
reaguje na obraz na obrazovce.
Dal#í informace o nastavení funkce Ambilight naleznete v %ásti
Nápov!da > Nastavení > Ambilight > Nastavení.
Nastavení
Dal#í nastavení funkce Ambilight jsou k dispozici v nabídce
nastavení Ambilight v nabídce Nastavení. Chcete-li toto nastavení
zm!nit, stiskn!te tla%ítko h a vyberte mo&nost Nastavení >
Nastavení TV > Ambilight.
Nastavení / Ambilight
39
Chcete-li zm!nit barvu schématu Lounge light, znovu stiskn!te
tla"ítko Ambilight na televizoru.
Chcete-li funkci Lounge light vypnout, stiskn!te tla"ítko Ambilight
na televizoru a podr#te je pod dobu 3 sekund.
M$#ete také nastavit barevné schéma v nabídce Nastavení.
Kdy# je televizor zapnut%, stiskn!te tla"ítko h a vyberte mo#nost
Nastavení. Vyberte mo#nost Nastavení TV > Ambilight > Lounge
light. Vyberte barevné schéma, kter%m funkce Lounge light za"ne.
40
Nastavení / Ambilight
4.3 Kanály
Zm!na po"adí a p"ejmenování
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové $ady.
• Oba televizory mají v typovém ozna%ení stejnou p$íponu typu
v'robku pro DVB (H, K, M, T nebo D/00) a televizor je
nainstalován s nastaveními pro stejnou zemi.
M!"ete m#nit po$adí a názvy kanál!.
Chcete-li zm#nit po$adí nebo název kanálu, p$e%t#te si %ást
Nápov!da > Pou#ití televizoru > Sledování televize > Seznam
kanál$.
Aktualizace kanál$
Televizor v&echny nainstalované kanály ulo"í do seznamu kanál!.
Pokud p$ijímáte digitální kanály, lze televizor nastavit tak, aby
seznam automaticky aktualizoval nov'mi kanály. Aktualizaci
seznamu kanál! m!"ete také spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Jednou denn# v 6:00 televizor aktualizuje kanály a ulo"í nové.
Prázdné kanály jsou odstran#ny. U nov'ch a p$esunut'ch kanál!
se po spu&t#ní televizoru zobrazí zpráva. Má-li televizor kanály
aktualizovat automaticky, musí b't v pohotovostním re"imu.
Chcete-li vypnout zprávy po spu&t#ní, stiskn#te tla%ítko h >
Nastavení > Nastavení kanálu a stiskn#te tla%ítko OK. Vyberte
mo"nost Instalace kanál$ > Zpráva o aktualizaci kanálu a vyberte
mo"nost Vypnuto.
Chcete-li automatickou aktualizaci kanál! vypnout, stiskn#te
tla%ítko h > Nastavení > Nastavení kanálu a stiskn#te tla%ítko
OK. Vyberte mo"nost Instalace kanál$ > Automatická
aktualizace kanálu a vyberte mo"nost Vypnuto.
Spu%t!ní aktualizace
Chcete-li spustit aktualizaci sami, stiskn#te tla%ítko h >
Nastavení > Hledat kanály a stiskn#te tla%ítko OK. Vyberte
mo"nost Aktualizovat kanály a stiskn#te tla%ítko OK. Stiskn#te
tla%ítko Spustit. Aktualizace m!"e trvat n#kolik minut. Postupujte
podle pokyn! na obrazovce.
Nová instalace kanál$
Nová instalace kanál$
Chcete-li znovu nainstalovat pouze kanály, stiskn#te tla%ítko h >
Nastavení > Hledání kanál$ > Znovu nainstalovat kanály a
stiskn#te tla%ítko OK. Vyberte mo"nost DVB-T nebo DVB-C.
Hledání kanál! m!"e trvat n#kolik minut. Postupujte podle
pokyn! na obrazovce.
Úplná instalace
Chcete-li zopakovat úplnou instalaci televizoru, stiskn#te tla%ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > Znovu instalovat televizi a
stiskn#te tla%ítko OK. Instalace m!"e trvat n#kolik minut.
Postupujte podle pokyn! na obrazovce.
M!"ete m#nit po$adí a názvy kanál!.
Kopie seznamu kanál$
Kopie seznamu kanál! je ur%ena pro prodejce a odborné
u"ivatele.
Díky kopii seznamu kanál! lze zkopírovat kanály nainstalované
v jednom televizoru do jiného televizoru Philips té"e $ady. Kopie
seznamu kanál! u&et$í %as p$i hledání kanál! a m!"ete nabídnout
p$edem definované nastavení seznamu kanál!. Mal' soubor ke
kopírování se vejde na ka"dé pam#(ové za$ízení USB.
Nastavení / Kanály
• Oba televizory mají stejn' typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém &títku na zadní stran# televizoru.
Obvykle je ozna%en
Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru. Pokud verze
softwaru kompatibilní nejsou, p$i odesílání souboru se zobrazí
varovná zpráva na obrazovce.
Kopírování seznamu kanál$
1 Zapn#te televizor s nainstalovan'mi kanály. P$ipojte pam#(ové
za$ízení USB.
2 Stiskn#te tla%ítko h > Nastavení > Nastavení TV >
P"edvolby > Kopie seznamu kanál$ > Kopírovat na USB a
stiskn#te tla%ítko OK. P$i kopírování seznamu kanál! z televizoru
m!"ete b't b#hem instalace vyzváni k zadání kódu PIN televizoru.
3 Po dokon%ení kopírování odpojte pam#(ové za$ízení USB.
Nyní m!"ete zkopírovan' seznam kanál! odeslat do jiného
televizoru Philips.
Odeslání seznamu kanál$
Do je%t! nenainstalovaného televizoru
1 Zapojením zástr%ky spus(te instalaci a vyberte jazyk a zemi.
P$esko%te mo"nost Hledat kanály. Dokon%ete instalaci.
2 P$ipojte za$ízení USB se seznamem kanál! do jiného televizoru.
3 Chcete-li spustit odeslání seznamu kanál!, stiskn#te tla%ítko h
> Nastavení > Nastavení TV > P"edvolby > Kopie seznamu
kanál$ > Kopírovat do TV a stiskn#te tla%ítko OK. M!"ete b't
vyzváni k zadání kódu PIN televizoru.
4 Televizor vás informuje, zda se seznam kanál! do televizoru
zkopíroval úsp#&n#. Odpojte pam#(ové za$ízení USB.
Do ji# nainstalovaného televizoru
1 Ov#$te nastavení zem# televizoru. (Nastavení ov#$íte stisknutím
tla%ítka h > Nastavení > Hledat kanály > Znovu nainstalovat
kanály a stiskn#te tla%ítko OK. Stisknutím tla%ítka È (Zp#t) a
poté Zru%it ukon%ete %innost funkce Hledat kanály.)
Pokud je zem# správná, pokra%ujte zde uveden'm krokem 2.
Jestli"e správná není, je nutné spustit novou instalaci. Novou
instalaci spustíte stisknutím tla%ítka h > Nastavení >
Nastavení TV > Znovu instalovat televizi a stisknutím tla%ítka
OK. Vyberte správnou zemi a p$esko%te mo"nost Hledat kanály.
Dokon%ete instalaci. Po skon%ení se vra(te ke kroku 2.
2 P$ipojte za$ízení USB se seznamem kanál! do jiného televizoru.
3 Chcete-li spustit odeslání seznamu kanál!, stiskn#te tla%ítko h
> Nastavení > Nastavení TV > P"edvolby > Kopie seznamu
kanál$ > Kopírovat do TV a stiskn#te tla%ítko OK. M!"ete b't
vyzváni k zadání kódu PIN televizoru.
4 Televizor vás informuje, zda se seznam kanál! do televizoru
zkopíroval úsp#&n#. Odpojte pam#(ové za$ízení USB.
DVB-T nebo DVB-C
Je-li ve va&í zemi k dispozici p$íjem DVB-T i DVB-C a televizor je
p$ipraven p$ijímat DVB-T a DVB-C pro va&i zemi, jednu
z mo"ností vyberete b#hem instalace kanál!.
41
Chcete-li zm!nit nastavení DVB tak, aby se spustila nová instalace
kanál", stiskn!te tla#ítko h > Nastavení > Nastavení kanálu
a stiskn!te tla#ítko OK.Vyberte mo$nost Instalace kanál! >
Anténa nebo kabel DVB a stiskn!te tla#ítko OK. Vyberte
po$adované nastavení DVB.
Instalace kanálu DVB-C
Pro usnadn!ní pou$ití jsou v%echna nastavení DVB-C nastavena
automaticky. Pokud vám poskytovatel DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, nap&íklad p&enosovou rychlost nebo frekvenci,
zadejte je, kdy$ vás k tomu televizor vyzve b!hem instalace.
DVB-T + DVB-C
Televizor lze nastavit pro kanály DVB-T a DVB-C. Systémy
nainstalujte postupn!. Po dokon#ení obou instalací seznam kanál"
zobrazí kanály DVB-T i DVB-C.
Kvalita p"íjmu
Pokud p&ijímáte digitální kanály, m"$ete zkontrolovat kvalitu a sílu
signálu kanálu.
Pou$íváte-li anténu, m"$ete zm!nit její polohu a pokusit o zlep%ení
p&íjmu.
4 Ulo#ení
Kanál lze ulo$it pod aktuálním nebo pod nov'm #íslem kanálu.
Vyberte mo$nost Ulo#it tento kanál nebo Ulo#it jako novou
p"edvolbu.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete v%echny dostupné
analogové televizní kanály.
Nastavení hodin
V n!kter'ch zemích digitální vysílání nevysílá informace
o koordinovaném sv!tovém #ase (UTC). Zm!na letního #asu
m"$e b't ignorována a televizor m"$e zobrazovat nesprávn' #as.
Chcete-li upravit nastavení hodin televizoru, stiskn!te tla#ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > P"edvolby > Hodiny
a vyberte mo$nost Podle zem&. Vyberte mo$nost Letní %as
a vyberte odpovídající nastavení.
Chcete-li #as a datum nastavit ru#n!, vyberte mo$nost Ru%n&.
Poté vyberte mo$nost 'as nebo Datum .
Chcete-li zkontrolovat kvalitu p&íjmu digitálního kanálu, p&epn!te
na p&íslu%n' kanál a stiskn!te tla#ítko h > Nastavení >
Nastavení kanálu a stiskn!te tla#ítko OK. Vyberte mo$nost
Instalace kanál! > Digitální: Test p"íjmu a stiskn!te tla#ítko OK.
Digitální frekvence je zobrazena pro dan' kanál. Je-li p&íjem
nekvalitní, m"$ete zm!nit polohu antény. Chcete-li znovu
zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte mo$nost
Vyhledat a stiskn!te tla#ítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, vyberte danou
frekvenci, umíst!te %ipky na #íslo pomocí tla#ítek x a w a pomocí
tla#ítek u a v #íslo zm!(te. Chcete-li zkontrolovat danou
frekvenci, vyberte mo$nost Vyhledat a stiskn!te tla#ítko OK.
Pou$íváte-li pro p&íjem kanál" DVB-C, jsou k dispozici mo$nosti
Re#im p"enosové rychlosti a P"enosová rychlost. Pro Re$im
p&enosové rychlosti vyberte mo$nost Automatick$, pokud vám
poskytovatel neposkytl konkrétní hodnotu p&enosové rychlosti.
Chcete-li tuto hodnotu zadat, pou$ijte #íselná tla#ítka.
Ru%ní instalace – analogové kanály
Analogové televizní kanály lze postupn! naladit ru#n!.
Chcete-li nainstalovat analogové kanály ru#n!, stiskn!te tla#ítko
h > Nastavení > Nastavení kanálu a stiskn!te tla#ítko OK.
Vyberte mo$nost Instalace kanál! > Analog: manuální instalace
a stiskn!te tla#ítko OK.
1 Systém
Chcete-li nastavit televizní systém, vyberte mo$nost Systém
a stiskn!te tla#ítko OK. Vyberte svou zemi nebo #ást sv!ta, kde
se nyní nacházíte.
2 Nalezení kanálu
Chcete-li najít kanál, vyberte mo$nost Najít kanál a stiskn!te
tla#ítko OK. Vyberte mo$nost Vyhledat a stiskn!te tla#ítko OK.
Frekvenci m"$ete rovn!$ zadat sami. Je-li p&íjem nekvalitní, znovu
stiskn!te tla#ítko Vyhledat. Chcete-li kanál ulo$it, vyberte mo$nost
Hotovo a stiskn!te tla#ítko OK.
3 Jemné lad&ní
Chcete-li kanál jemn! doladit, vyberte mo$nost Jemné lad&ní
a stiskn!te tla#ítko OK. Kanál lze jemn! vyladit pomocí tla#ítek u
nebo v. Chcete-li nalezen' kanál ulo$it, vyberte mo$nost Hotovo
a stiskn!te tla#ítko OK.
42
Nastavení / Kanály
4.4 Sí!
V"hody
Procházení PC
P!ipojíte-li televizor k domácí síti, m"#ete prohlí#et fotografie
a p!ehrávat hudbu a videosoubory z po$íta$e nebo za!ízení pro
uchování dat. Po instalaci sít% do televizoru m"#ete najít
a p!ehrávat soubory z po$íta$e na televizní obrazovce.
Net TV
P!ipojíte-li televizor k domácí síti, m"#ete jej p!ipojit ke slu#b%
Net TV. Net TV nabízí internetové slu#by a webové stránky
vytvo!ené pro vá& televizor. P!ehrávejte hudbu, sledujte zábavné
vzd%lávací po!ady, p"j$ujte si filmy apod. Po instalaci sít% si m"#ete
v televizoru vychutnat to nejlep&í z internetu.
Interaktivní TV
Pokud je televizor p!ipojen k síti Internet, m"#ete si pln%
vychutnat v'hody interaktivní televize. Systémy jako Hbb TV,
MHP apod. vyu#ívají sí( Internet ke komunikaci s televizorem.
Program Wi-Fi MediaConnect
Pomocí programu Wi-Fi MediaConnect lze bezdrátov% zobrazit
obrazovku po$íta$e na televizní obrazovce. Program Wi-Fi
MediaConnect spustíte z po$íta$e.
Co je pot#eba
Pro p!ipojení televizoru k domácí síti a internetu pot!ebujete
v domácí síti sm%rova$. Na sm%rova$i je nutné nastavit mo#nost
DHCP na hodnotu Zapnuto. Pou#ijte sm%rova$
s vysokorychlostním p!ipojením k internetu. Televizor lze p!ipojit
bezdrátov% nebo pomocí kabelového p!ipojení.
Nalezení po$íta$ov"ch soubor%
Chcete-li po$íta$ové soubory vybírat na obrazovce, pot!ebujete
v po$íta$i nejnov%j&í software serveru médií, nap!íklad Windows
Media Player 11 apod. Chcete-li soubory najít v televizoru, musí
b't n%kter' software serveru médií nastaven pro sdílení
po$íta$ov'ch soubor" s televizorem.
Seznam podporovaného softwaru serveru médií najdete v $ásti
Nápov&da > Specifikace > Multimédia.
Instalace bezdrátové sít&
P!ed spu&t%ním instalace sít% zapn%te sm%rova$.
Pro spu&t%ní instalace bezdrátové sít% stiskn%te tla$ítko h ,
vyberte mo#nost Nastavení > P#ipojit do sít& a stiskn%te tla$ítko
OK. Postupujte podle pokyn" na obrazovce.
WPS – Zabezpe$ené nastavení sít& Wi-Fi
Má-li sm%rova$ funkci WPS (Zabezpe$ené nastavení sít% Wi-Fi),
stiskn%te na sm%rova$i tla$ítko WPS. Na televizoru do 2 minut
vyberte mo#nost WPS a stiskn%te tla$ítko OK. Televizor se
p!ipojí k síti. To trvá asi 2 minuty. Dokon$ete instalaci.
V%t&ina nov'ch sm%rova$" má systém WPS a je ozna$ena logem
WPS. Systém WPS vyu#ívá zabezpe$ené &ifrování WPA a nelze jej
kombinovat se za!ízeními, která pou#ívají zabezpe$ené &ifrování
WEP. Pokud p!esto za!ízení WEP v síti pot!ebujete, nainstalujte
jej pomocí mo#nosti Funkce Scan > Standard .
Vyhledávání sm&rova$%
Máte-li v síti n%kolik sm%rova$", m"#ete vybrat sí(, kterou
pot!ebujete. Vyberte konkrétní sí(ov' sm%rova$ a stiskn%te
mo#nost Funkce Scan na první stránce instalace. Sm%rova$e se
systémem WPS a s nejsiln%j&ím signálem se v seznamu zobrazí
jako první.
Vyberte sm%rova$, kter' pot!ebujete a stiskn%te tla$ítko WPS ,
má-li sm%rova$ funkci WPS. Dal&í mo#ností je stisknutí tla$ítka
Kód PIN, m"#ete-li pro p!ipojení zadat kód PIN do softwaru
sm%rova$e, nebo tla$ítka Standard pro ru$ní zadání &ifrovacího
kódu.
Kód PIN
Pro zabezpe$ené p!ipojení pomocí kódu PIN vyberte mo#nost
Kód PIN a stiskn%te tla$ítko OK. Zapi&te si zobrazen' osmicifern'
kód PIN a zadejte jej do softwaru sm%rova$e v po$íta$i.
Informace o zadání kódu PIN najdete v p!íru$ce ke sm%rova$i.
Standard
Pro ru$ní zadání &ifrovacího (bezpe$nostního) klí$e vyberte
mo#nost Standard a stiskn%te tla$ítko OK. Máte-li na sm%rova$i
zabezpe$ení WPA, zadejte heslo pomocí dálkového ovlada$e.
Chcete-li otev!ít klávesnici na obrazovce, vyberte textové pole
a stiskn%te tla$ítko OK.
Pro kabelové p!ipojení ke sm%rova$i pot!ebujete sí(ov'
(ethernetov') kabel.
Televizor pou#ívá protokol DLNA. Pou#ít m"#ete po$íta$
s opera$ním systémem Microsoft Windows XP, Vista nebo
Windows 7, Intel Mac OSX nebo Linux.
Nastavení / Sí(
Pokud pou#íváte bezpe$nostní &ifrování WEP, televizor si vy#ádá
hexadecimální &ifrovací klí$ WEP. Tento hexadecimální klí$
naleznete v softwaru sm%rova$e v po$íta$i. Zapi&te si první klí$
v seznamu klí$" WEP a zadejte jej do televizoru pomocí
dálkového ovlada$e. Je-li bezpe$nostní klí$ p!ijat, televizor se
p!ipojí k bezdrátovému sm%rova$i.
Jste -li k tomu vyzváni, vyjád!ete souhlas s Licen$ní smlouvou
s koncov'm u#ivatelem.
Program Wi-Fi MediaConnect
43
Pomocí softwaru Wi-Fi MediaConnect a bezdrátového p!ipojení
lze na televizoru zobrazit (promítnout) obrazovku po"íta"e.
Dodan# disk CD-ROM Wi-Fi MediaConnect umo$ní sta$ení
softwaru zdarma. Software Wi-Fi MediaConnect je k dispozici
pouze pro osobní po"íta"e PC.
Co je pot!eba
Chcete-li pou$ít program Wi-Fi MediaConnect, je nutné televizor
p!ipojit k domácí síti a pot!ebujete bezdrátov# sm%rova".
Dal&í informace o p!ipojení k síti naleznete v "ásti Nápov"da >
Nastavení > Sí# .
Instalace programu Wi-Fi MediaConnect
1 Vlo$te disk CD-ROM Wi-Fi MediaConnect dodan#
s televizorem do po"íta"e.
2 Po"íta" spustí internetov# prohlí$e" a otev!e stránku pro sta$ení
softwaru Wi-Fi MediaConnect –
www.philips.com/wifimediaconnect. Na této webové stránce
m'$ete zkontrolovat pot!ebné po$adavky na po"íta".
Dal&í informace o zp'sobu p!ipojení naleznete v "ásti
Nápov"da > P!ipojení > Sí# > P!ipoj.kabelem.
Nastavení sít"
Chcete-li otev!ít mo$nost Nastavení sít%, stiskn%te tla"ítko h >
Nastavení > Nastavení sít" a stiskn%te tla"ítko OK.
M'$ete zobrazit typ sít%, adresy IP a MAC, sílu signálu, rychlost
a metodu &ifrování apod. Nastavit lze funkce DHCP a Auto IP
(automatická adresa IP), nastavení konfigurace, DMR a název
televizní sít%.
3 Zadejte kód vyti&t%n# na obálce disku CD-ROM.
4 Klepnutím na mo$nost Stáhnout stáhnete bezplatn# software
Wi-Fi MediaConnect.
5 Po sta$ení spus(te soubor Wi-Fi MediaConnect_setup.exe.
Postupujte podle pokyn' na obrazovce.
Název televizní sít"
Jestli$e máte ve své domácí síti více televizor', lze tento televizor
p!ejmenovat. Chcete-li tento televizor v televizní síti p!ejmenovat,
stiskn%te tla"ítko h > Nastavení > Nastavení sít" a vyberte
Název televizní sít". Chcete-li zadat nov# název, stisknutím tla"ítka
OK otev!ete klávesnici na obrazovce nebo pou$ijte klávesnici
dálkového ovlada"e.
Dal&í informace o pou$ití programu Wi-Fi MediaConnect
v po"íta"i najdete v "ásti Nápov"da > Dal$í TV > Videa,
fotografie a hudba > Program Wi-Fi MediaConnect.
Po%adavky na po&íta&
Windows XP, Vista, Windows 7 (pouze PC)
Minimální po$adavky na po"íta"
• Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 1,8 GHz
• 512 MB RAM
• 200 MB volného místa na pevném disku
• Wi-Fi 802.11g
• )irokopásmové p!ipojení k internetu
Doporu"ené po$adavky na po"íta"
• Intel® Pentium Core™ 2 Duo, 2,1 GHz
• 1 GB RAM
• 200 MB volného místa na pevném disku
• Sm%rova" a po"íta" s Wi-Fi 802.11n
• )irokopásmové p!ipojení k internetu
Kabelová instalace
P!ipojte sm%rova" k televizoru a p!ed spu&t%ním instalace sít% jej
zapn%te.
Pro spu&t%ní instalace sít% stiskn%te tla"ítko h , vyberte mo$nost
Nastavení > P!ipojit do sít" a stiskn%te tla"ítko OK. Postupujte
podle pokyn' na obrazovce.
Televizor neustále vyhledává p!ipojení k síti. Na sm%rova"i je
nutné nastavit mo$nost DHCP na hodnotu Zapnuto.
Jste -li vyzváni, vyjád!ete souhlas s Licen"ní smlouvou s koncov#m
u$ivatelem.
44
Nastavení / Sí(
4.5 Za!ízení
EasyLink HDMI-CEC
Díky funkci EasyLink HDMI -CEC m!"e televizor spolupracovat
s p#ipojen$mi za#ízeními. Za#ízení EasyLink lze ovládat pomocí
dálkového ovlada%e. Za#ízení musí b$t p#ipojena kabelem HDMI.
Za#ízení s funkcí EasyLink se automaticky zobrazí ve v$chozí
nabídce.
Nastavení
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na p#ipojen$ch za#ízeních EasyLink správné
nastavení funkce HDMI -CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat
u za#ízení jin$ch zna%ek.
Vypnutí dálkového ovládání EasyLink
Nechcete-li za#ízení ovládat pomocí dálkového ovlada%e
televizoru, m!"ete samostatn& vypnout dálkové ovládání EasyLink.
Stiskn&te tla%ítko v$chozí nabídky h > Nastavení >
Nastavení TV, vyberte mo"nost EasyLink > Dálkové ovládání
EasyLink a vyberte mo"nost Vypnuto.
Vypnutí funkce EasyLink
Chcete-li zcela vypnout funkci EasyLink, stiskn&te tla%ítko v$chozí
nabídky h > Nastavení > Nastavení TV a vyberte mo"nost
EasyLink > Zapnout/vypnout EasyLink a vyberte mo"nost
Vypnuto.
HDMI-CEC u jin"ch zna#ek
Funkce HDMI -CEC má u jin$ch zna%ek jiné názvy, nap#íklad:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
a Viera Link. Ne v'echny zna%ky jsou s funkcí EasyLink
kompatibilní.
Pokud se za#ízení nebo aktivita objevuje ve v$chozí nabídce i po
odstran&ní, vypn&te nastavení funkce EasyLink v za#ízení, aby
nedocházelo k automatickému p#idávání p#íslu'né ikony.
Synchronizace zvuku s obrazem
Je-li k televizoru p#ipojen systém domácího kina (HTS), obraz na
televizoru a zvuk z domácího kina by m&ly b$t synchronizovány.
Nesoulad je patrn$ ve scénách s mluvícími lidmi, pokud dokon%í
v&tu d#ív, ne" p#estanou h$bat rty.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnov&j'ích systém! domácího kina Philips se zvuk a
s obrazem synchronizují automaticky a jsou v"dy v po#ádku.
Prodleva synchronizace zvuku
Jiné systémy domácího kina (HTS) mohou vy"adovat úpravu
prodlevy synchronizace zvuku, aby se synchronizoval s obrazem.
U systému HTS zvy'ujte hodnotu prodlevy, dokud nedojde
k synchronizaci obrazu a zvuku. M!"e b$t nutná hodnota prodlevy
180 ms. P#e%t&te si u"ivatelsk$ manuál k systému HTS.
Nastavíte -li hodnotu prodlevy v systému HTS, je nutné vypnout
mo"nost Zpo%d$ní audio v"stupu v televizoru, pokud systém HTS
nastavuje stejnou hodnotu pro v'echna vstupní p#ipojení. Chcete-li
vypnout mo"nost Zpo"d&ní audio v$stupu, stiskn&te tla%ítko h
a vyberte mo"nost Nastavení > Nastavení TV > P!edvolby >
Zpo%d$ní audio v"stupu. Vyberte mo"nost Vypnuto a stiskn&te
tla%ítko OK.
Dal'í informace o funkci EasyLink naleznete v %ásti Nápov$da >
Pou%ití televizoru > Dálkov" ovlada# > Ovládání za!ízení.
Nelze-li nastavit prodlevu v systému domácího kina (HTS) nebo
je maximální nastavení nedosta%ující, m!"ete vypnout zpracování
obrazu Perfect Natural Motion v televizoru. Chcete-li vypnout
funkci Perfect Natural Motion, stiskn&te tla%ítko h a vyberte
mo"nost Nastavení TV > Obraz > Perfect Natural Motion.
Vyberte mo"nost Vypnuto a stiskn&te tla%ítko OK.
P!idání nového za!ízení
Automatick" posun titulk&
Za#ízení p#ipojená pomocí funkce EasyLink HDMI -CEC
automaticky zobrazují svou aktivitu ve v$chozí nabídce. Jedno
za#ízení m!"e p#idat n&kolik aktivit. Za#ízení musí b$t p#ipojeno
kabelem HDMI.
Pokud se p#ipojené za#ízení ve v$chozí nabídce nezobrazí, funkce
EasyLink na za#ízení je z#ejm& vypnuta.
P#ehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray z nejnov&j'ího p#ehráva%e
Philips, televizor m!"e posunout titulky nahoru. Budou pak
viditelné p#i jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se
dodává se zapnutou funkcí Automatick$ posun titulk!.
Není-li p#ipojené za#ízení vybaveno funkcí EasyLink nebo není-li
p#ipojeno pomocí kabelu HDMI, za#ízení je nutné p#idat ru%n&
pomocí polo"ky P!idat za!ízení ve v$chozí nabídce.
P!idání za!ízení
Ve v$chozí nabídce vyberte mo"nost P!idat za!ízení a stiskn&te
tla%ítko OK. Postupujte podle pokyn! na obrazovce.
Televizor vás vyzve k v$b&ru za#ízení a konektoru, k n&mu" je
za#ízení p#ipojeno.
Za#ízení nebo jeho aktivity se nyní p#idají do v$chozí nabídky.
P!ejmenování za!ízení
Chcete-li p#ejmenovat za#ízení ve v$chozí nabídce, vyberte je,
stiskn&te tla%ítko r OPTIONS a vyberte mo"nost P!ejmenovat.
Název zadejte pomocí %íselné klávesnice na dálkovém ovlada%i
podobn& jako p#i psaní zpráv SMS nebo textov$ch zpráv nebo
stisknutím tla%ítka OK otev#ete klávesnici na obrazovce.
Chcete-li funkci Automatick$ posun titulk! vypnout, stiskn&te
tla%ítko h > Nastavení > Nastavení TV > EasyLink >
Automatick" posun titulk&. Vyberte mo"nost Vypnuto.
Propojení Pixel Plus
N&která jiná za#ízení, p#ehráva%e disk! DVD nebo Blu-ray mohou
pou"ívat vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li zabránit
'patnému obrazu v d!sledku interference se zpracováním obrazu
v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu v jednom z t&chto
za#ízení. Televizor je dodáván se zapnutou funkcí p#ipojení Pixel
Plus a deaktivuje zpracování kvality obrazu nejnov&j'ích za#ízení
Philips p#ipojen$ch k televizoru.
Chcete-li funkci p#ipojení Pixel Plus vypnout, stiskn&te tla%ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > EasyLink > Odkaz Pixel Plus.
Vyberte mo"nost Vypnuto.
Odstran$ní za!ízení
Chcete-li odstranit za#ízení nebo aktivitu z v$chozí nabídky, zvolte
polo"ku, stiskn&te tla%ítko r OPTIONS a poté zvolte mo"nost
Odebrat toto za!ízení.
Nastavení / Za#ízení
45
4.6 Univerzální p!ístup
Zvuk tla%ítek poskytuje zp#tnou vazbu poka!dé, kdy! stisknete
tla%ítko na dálkovém ovlada%i. Hlasitost zvuku je pevn# nastavena.
Zapnutí
Zapnutí
Chcete-li zapnout zvuk tla%ítek, stiskn#te tla%ítko r OPTIONS,
vyberte mo!nost Univerzální p!ístup a stiskn#te tla%ítko OK.
Vyberte mo!nost Pípnutí tla&ítka a hodnotu Zapnuto.
Se zapnutou mo!ností Univerzální p"ístup je televizor nastaven
pro sluchov# a zrakov# posti!ené.
Zapnutí
Pokud jste mo!nost Univerzální p"ístup nezapnuli b#hem instalace,
m$!ete tak u%init v nabídce Nastavení.
Chcete-li zapnout mo!nost Univerzální p"ístup, stiskn#te tla%ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > P!edvolby > Univerzální
p!ístup. Vyberte hodnotu Zapnuto a stiskn#te tla%ítko OK.
Pokud se v nabídce Mo!nosti mo!nost Univerzální p"ístup
nezobrazí, zapn#te mo!nost Univerzální p"ístup v nabídce
Nastavení. P"e%t#te si %ást Nápov$da > Nastavení > Univerzální
p!ístup > Zapnutí.
Po zapnutí mo!nosti Univerzální p"ístup v nabídce Nastavení je
mo!nost Univerzální p"ístup p"idána do nabídky Mo!nosti.
V nabídce Univerzální, která je k dispozici v rámci nabídky
Mo!nosti, m$!ete ur%it konkrétní nastavení pro sluchov#
a zrakov# posti!ené.
Zhor"en# sluch
N#které digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk a titulky
p"izp$sobené sluchov# posti!en&m osobám. Je-li zapnuta mo!nost
Zhor'en& sluch, televizor se automaticky p"epne na p"izp$soben&
zvuk a titulky, jsou-li dostupné.
Zapnutí
Chcete-li zapnout mo!nost Zhor'en& sluch, stiskn#te tla%ítko r
OPTIONS, vyberte mo!nost Univerzální p!ístup a stiskn#te
tla%ítko OK. Vyberte mo!nost Zhor"en# sluch a hodnotu
Zapnuto a stiskn#te tla%ítko OK.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchov# posti!ené ov#"íte stisknutím
tla%ítka r OPTIONS, volbou mo!nosti Jazyk zvuku
a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou î.
Pokud se v nabídce Mo!nosti mo!nost Univerzální p"ístup
nezobrazí, zapn#te mo!nost Univerzální p"ístup v nabídce
Nastavení. P"e%t#te si %ást Nápov$da > Nastavení > Univerzální
p!ístup > Zapnutí.
Zrakov$ posti%ení
N#které digitální televizní kanály vysílají zvlá'tní zvukov& komentá"
pro zrakov# posti!ené. Zvuk obsahuje komentá" vyprav#%e, kter&
v pauzách b#!ného zvuku popisuje, co se v po"adu d#je.
Zapnutí
Chcete-li zapnout zvuk pro zrakov# posti!ené, stiskn#te tla%ítko
r OPTIONS, vyberte mo!nost Univerzální p!ístup a stiskn#te
tla%ítko OK. Vyberte mo!nost Zrakov$ posti%ení a hodnotu
Zapnuto, nebo vyberte reproduktory pro p"ehrávání
p"izp$sobeného zvuku, je -li to mo!né. Je-li zvuk pro zrakov#
posti!ené k dispozici, televizor jej p"ehraje.
Hlasitost – zrakov$ posti%ení
Je-li k dispozici zvlá'tní komentá", m$!ete nastavit jeho hlasitost.
Dostupnost jazyka zvuku pro zrakov# posti!ené ov#"íte stisknutím
tla%ítka r OPTIONS, volbou mo!nosti Jazyk zvuku
a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou Ï.
Pokud se v nabídce Mo!nosti mo!nost Univerzální p"ístup
nezobrazí, zapn#te mo!nost Univerzální p"ístup v nabídce
Nastavení. P"e%t#te si %ást Nápov$da > Nastavení > Univerzální
p!ístup > Zapnutí.
Pípnutí tla&ítka
46
Nastavení / Univerzální p"ístup
4.7 Software
Aktuální verze
Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskn!te
tla"ítko h > Nastavení > Nastavení softwaru a stiskn!te
tla"ítko OK. Vyberte mo#nost Informace o aktuální verzi
a p$e"t!te si "ást Verze:
Aktualizace z internetu
Je-li televizor p$ipojen k internetu, m%#e se zobrazovat zpráva od
spole"nosti TP Vision vyz&vající k aktualizaci softwaru televizoru.
To vy#aduje vysokorychlostní internetové p$ipojení.
Pokud se tato zpráva zobrazí, doporu"ujeme provést aktualizaci.
Vyberte mo#nost Aktualizovat . Postupujte podle pokyn% na
obrazovce.
Dojde-li b!hem aktualizace k v&padku proudu, neodpojujte
pam!'ové za$ízení USB od televizoru. Po obnovení napájení bude
aktualizace pokra"ovat.
Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva Operation
successful (Operace byla úsp!(ná). Vyjm!te pam!'ové za$ízení
USB a stiskn!te tla"ítko O na dálkovém ovlada"i.
P%itom . . .
• stiskn!te dvakrát tla"ítko O
• nepou#ívejte vypína" O na televizoru
Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne. Prosím
po"kejte.
Software televizoru je aktualizován. Nyní m%#ete televizor op!t
pou#ívat.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru,
odstra)te z pam!ti USB soubor autorun.upg.
Aktualizace m%#ete také vyhledat sami. Chcete-li najít aktualizace,
stiskn!te tla"ítko h > Nastavení > Aktualizace software
a stiskn!te tla"ítko OK. Postupujte podle pokyn% na obrazovce.
Po dokon"ení aktualizace se televizor automaticky vypne a zase
zapne. Po"kejte, dokud se nezapne, a nepou#ívejte vypína" O na
televizoru.
Aktualizace pomocí USB
Aktualizace softwaru televizoru m%#e b&t nutná. K odeslání
softwaru do televizoru pot$ebujete PC s vysokorychlostním
p$ipojením k internetu a pam!'ové za$ízení USB. Pou#ijte
pam!'ové za$ízení USB s voln&m místem 256 MB. Zkontrolujte,
zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
1
2
3
4
Spu(t!ní
Ur"ení
Sta#ení
Aktualizace TV
1 Spu!t"ní aktualizace v televizoru
Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, stiskn!te tla"ítko h >
Nastavení > Aktualizace software. Vyberte mo#nost USB.
2 Ur#ení televizoru
Zasu)te pam!'ové za$ízení USB do konektoru na bo"ní stran!
televizoru, vyberte mo#nost Spustit a stiskn!te tla"ítko OK. Na
pam!'ové za$ízení USB je zapsán identifika"ní soubor.
3 Sta$ení softwaru televizoru
Zasu)te pam!'ové za$ízení USB do po"íta"e. Na pam!'ovém
za$ízení USB najd!te soubor update.htm a poklepejte na n!j.
Klepn!te na mo#nost Odeslat ID. Je-li k dispozici nov& software,
stáhn!te soubor .zip. Po sta#ení soubor rozbalte a zkopírujte
soubor autorun.upg do pam!'ového za$ízení USB. Tento soubor
neumis'ujte do slo#ky.
4 Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasu)te pam!'ové za$ízení USB do televizoru. Aktualizace
se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund vypne a poté
znovu zapne. Prosím vy"kejte.
P%itom . . .
• nepou#ívejte dálkov& ovlada"
• nevytahujte pam!'ové za$ízení USB z televizoru
Nastavení / Software
47
5 P!ipojení
5.1 První p!ipojení
Napájecí kabel
Zastr!te napájecí kabel do napájecí zásuvky v televizoru.
P"i odpojování napájecího kabelu tahejte v#dy za zástr!ku, nikdy za
kabel.
T"eba#e má televizor v pohotovostním re#imu velmi malou
spot"ebu energie, pokud televizor del$í dobu nepou#íváte, vypn%te
televizor vypína!em.
Dal$í informace o vypína!i naleznete v !ásti Nápov"da > Úvodní
informace > Tla#ítka na televizoru > Vypína#.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpe!n% p"ipojen k televizoru.
Zkontrolujte, zda je zástr!ka v zásuvce stále p"ístupná.
Kabel antény
Vyhledejte anténní konektor na zadní stran% televizoru. Kabel
pevn% zastr!te do zásuvky ozna!ené nápisem Antennaa.
48
P"ipojení / První p"ipojení
5.2 Informace o kabelech
Kvalita kabel!
P!ed p!ipojením za!ízení k televizoru zkontrolujte, jaké konektory
jsou na za!ízení k dispozici. Za!ízení k televizoru p!ipojte pomocí
nejkvalitn"j#ího p!ipojení. Dobré kabely zaru$ují dobr% p!enos
obrazu a zvuku. P!e$t"te si dal#í kapitoly $ásti Informace
o kabelech.
Schémata p!ipojení zobrazená v $ásti Nápov"da > P#ipojení >
P#ipojení za#ízení p!edstavují doporu$ení. Jsou mo&ná i jiná !e#ení.
Rozhraní HDMI
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection). HDCP je signál ochrany proti
kopírování chránící obsah disk' DVD nebo Blu-ray. Je také znám
jako DRM (Digital Rights Managament).
Y Pb Pr
P!ipojení komponentního videa YPbPr pou&ijte spole$n"
s p!ipojením Audio L/R zaji#(ujícím zvuk.
Barevné konektory YPbPr p!ipojte k zástr$kám odpovídajících
barev. P!ipojení YPbPr doká&e zpracovat signály televizního
vysílání ve vysokém rozli#ení (HD).
P!ipojení HDMI má nejkvalitn"j#í obraz a zvuk. V jednom kabelu
HDMI jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Kabel HDMI
pou&ijte pro TV signál s vysok%m rozli#ením (HD). Kabel HDMI
p!ená#í obrazové a zvukové signály pouze jedním sm"rem (krom"
HDMI ARC). Nepou&ívejte kabel HDMI del#í ne& 5 m.
Scart
V kabelu Scart jsou kombinovány obrazové i zvukové signály.
Konektory Scart doká&í zpracovat video signály RGB, ale
nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém rozli#ení (HD).
EasyLink HDMI-CEC
Jsou-li va#e za!ízení p!ipojena pomocí rozhraní HDMI a mají
funkci EasyLink, m'&ete je ovládat dálkov%m ovlada$em televizoru.
Dal#í informace o funkci EasyLink naleznete v $ásti Nápov"da >
Pou$ití televizoru > Dálkov% ovlada& > Ovládání za#ízení.
P#ipojení HDMI ARC
Pomocí p!ipojení HDMI ARC lze p!ipojit systém domácího kina
(HTS). Díky p!ipojení HDMI ARC u& zvlá#tní audio kabel
z televizoru k systému HTS není nutn%. Posta$í kombinace
jednoho kabelu HDMI p!ipojeného ke kanálu HDMI ARC (Audio
Return Channel).
Vypnutí p#ipojení HDMI ARC
Pokud byste cht"li vypnout zp"tn% audio signál na p!ipojení HDMI
ARC, stiskn"te tla$ítko h > Nastavení > Nastavení TV >
EasyLink > HDMI 1 – ARC, vyberte mo&nost Vypnuto a
stiskn"te tla$ítko OK.
DVI na HDMI
Má-li va#e za!ízení pouze konektor DVI, pou&ijte adaptér DVI na
HDMI . Pou&ijte jeden z konektor' HDMI a kabel Audio L/R
(minikonektor 3,5 mm) p!ipojte ke konektoru Audio In DVI/VGA
na zadní stran" televizoru.
P!ipojení / Informace o kabelech
49
Video
Máte-li za!ízení pouze s p!ipojením Video (CVBS), musíte pou"ít
adaptér Video na Scart (není sou#ástí dodávky). Adaptér p!ipojte
ke konektoru Scart na televizoru. M$"ete p!idat p!ipojení Audio
L/R (minikonektor 3,5 mm).
VGA
Pro p!ipojení po#íta#e k televizoru pou"ijte kabel VGA
(s konektorem DE15). Pomocí tohoto p!ipojení lze televizor
pou"ít jako po#íta#ov% monitor. P!ipojit lze kabel Audio L/R
zaji&'ující zvuk (minikonektor 3,5 mm).
Chcete-li p!ipojit po#íta# s konektorem VGA, p!e#t(te si #ást
Nápov!da > P"ipojení > P"ipojení dal#ích za"ízení > Televizor
jako PC monitor.
50
P!ipojení / Informace o kabelech
5.3 P!ipojení za!ízení
SoundBar
Nejprve p!ipojte za!ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Pou"ijete-li konektory HDMI -ARC na televizoru i na za!ízení, není
nutn# "ádn# dal$í kabel. Pokud je nepou"ijete, %t&te dále.
Nepou"ijete-li konektor HDMI -ARC, p!ipojte digitální audio kabel
(cinch, koaxiální).
P!ehráva" disk# Blu-ray / DVD
Nejprve p!ipojte za!ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
P!ipojení / P!ipojení za!ízení
51
Systém domácího kina s p!ehráva"em disk#
Nejprve p!ipojte za!ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Pou"ijete-li konektory HDMI -ARC na televizoru i na za!ízení, není
nutn# "ádn# dal$í kabel. Pokud je nepou"ijete, %t&te dále.
Nepou"ijete-li konektor HDMI -ARC, p!ipojte digitální audio kabel
(cinch, koaxiální).
52
P!ipojení / P!ipojení za!ízení
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, u v!t"iny systém#
domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby zvuk obrazu
odpovídal.
Dal"í informace o synchronizaci zvuku s obrazem naleznete v $ásti
Nápov!da > Nastavení > Za"ízení > Synchronizace zvuku
s obrazem.
Zvukov% signál z DVD p&ehráva$e nebo jiného za&ízení
nep&ipojujte k systému domácího kina p&ímo. V'dy jej nejprve
ve(te televizorem.
Rekordér
Pomocí 2 anténních kabel# p&ipojte anténu k za&ízení a televizoru.
P&ipojte za&ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
P&ipojení / P&ipojení za&ízení
53
Digitální p!ijíma" / Sat.
Pou!íváte-li digitální p"ijíma# ke sledování televize (set-top box –
STB) a nepou!íváte dálkov$ ovlada# televizoru, vypn%te
automatické vypnutí. Televizor se pak nebude automaticky vypínat
po 4 hodinách, b%hem nich! nestisknete !ádné tla#ítko na
dálkovém ovlada#i televizoru.
Chcete-li automatické vypnutí vypnout, stiskn%te zelené tla#ítko
p"i sledování televizních kanál& a vyberte mo!nost Automatické
vypnutí a Vypnuto.
Pomocí 2 anténních kabel& p"ipojte anténu k za"ízení a televizoru.
P"ipojte za"ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
54
P"ipojení / P"ipojení za"ízení
Dig. p!ijíma" + diskov# rekordér
Pou!íváte-li digitální p"ijíma# ke sledování televize (set-top box –
STB) a nepou!íváte dálkov$ ovlada# televizoru, vypn%te
automatické vypnutí. Televizor se pak nebude automaticky vypínat
po 4 hodinách, b%hem nich! nestisknete !ádné tla#ítko na
dálkovém ovlada#i televizoru.
Chcete-li automatické vypnutí vypnout, stiskn%te zelené tla#ítko
p"i sledování televizních kanál& a vyberte mo!nost Automatické
vypnutí a Vypnuto.
Nejprve p"ipojte za"ízení k televizoru pomocí 3 anténních kabel&.
Poté pomocí kabelu HDMI p"ipojte k televizoru digitální p"ijíma#.
Nakonec pomocí kabelu HDMI p"ipojte k televizoru diskov$
rekordér.
P"ipojení / P"ipojení za"ízení
55
Dig. p!ijíma" + diskov# rekordér + domácí
kino
Pou!íváte-li digitální p"ijíma# ke sledování televize (set-top box –
STB) a nepou!íváte dálkov$ ovlada# televizoru, vypn%te
automatické vypnutí. Televizor se pak nebude automaticky vypínat
po 4 hodinách, b%hem nich! nestisknete !ádné tla#ítko na
dálkovém ovlada#i televizoru.
Chcete-li automatické vypnutí vypnout, stiskn%te zelené tla#ítko
p"i sledování televizních kanál& a vyberte mo!nost Automatické
vypnutí a Vypnuto.
Nejprve p"ipojte za"ízení k televizoru pomocí 3 anténních kabel&.
Poté pomocí kabelu HDMI p"ipojte k televizoru digitální p"ijíma#.
56
P"ipojení / P"ipojení za"ízení
Poté pomocí kabelu HDMI p!ipojte k televizoru diskov" rekordér.
Poté k televizoru p!ipojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.
Nepou#íváte -li u televizoru a za!ízení p!ipojení HDMI -ARC,
pou#ijte digitální audio kabel (cinch, koaxiální).
Digitální p!ijíma" HD
Pou#íváte-li digitální p!ijíma$ ke sledování televize (set-top box –
STB) a nepou#íváte dálkov" ovlada$ televizoru, vypn%te
automatické vypnutí. Televizor se pak nebude automaticky vypínat
po 4 hodinách, b%hem nich# nestisknete #ádné tla$ítko na
dálkovém ovlada$i televizoru.
P!ipojení / P!ipojení za!ízení
57
Chcete-li automatické vypnutí vypnout, stiskn!te zelené tla"ítko
p#i sledování televizních kanál$ a vyberte mo%nost Automatické
vypnutí a Vypnuto.
Nejprve p#ipojte za#ízení k televizoru pomocí 2 anténních kabel$.
Nejprve p#ipojte za#ízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
58
P#ipojení / P#ipojení za#ízení
5.4 P!ipojení dal"ích za!ízení
Hra
Herní konzoli p!ipojte na bo"ní nebo zadní stran# televizoru.
M$%ete pou%ít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li herní
konzole pouze v&stup Video (CVBS) a Audio L/R, pou%ijte adaptér
Video Audio L/R na Scart pro p!ipojení ke konektoru Scart.
Dal'í informace o hrách naleznete v "ásti Nápov#da > Dal"í TV
> Hry .
Pomocí kabelu HDMI p!ipojte za!ízení k bo"ní stran# televizoru.
Nebo za!ízení k televizoru p!ipojte pomocí adaptéru Scart.
HD hra
Pro p!ipojení HD herní konzole k televizoru pou%ijte kabel HDMI
nebo kabely YPbPr a Audio L/R.
Chcete-li p!ipojit HD herní konzoli, p!e"t#te si "ást Nápov#da >
P!ipojení > P!ipojení dal"ích za!ízení > Hra.
Fotoaparát
Chcete-li zobrazit fotografie ulo%ené v digitálním fotoaparátu,
m$%ete jej p!ipojit p!ímo k televizoru. Pro p!ipojení pou%ijte
p!ipojení USB na bo"ní stran# televizoru. Po p!ipojení fotoaparát
zapn#te.
P!ipojení / P!ipojení dal'ích za!ízení
59
Pokud se obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, fotoaparát
bude z!ejm" nutné nastavit na p!enos obsahu prost!ednictvím
protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). P!e#t"te si u$ivatelskou
p!íru#ku digitálního fotoaparátu.
Videokamera
Videokameru lze p!ipojit na bo#ní nebo zadní stran" televizoru.
M%$ete pou$ít konektor HDMI, YPbPr nebo Scart. Má-li
videokamera pouze v&stup Video (CVBS) a Audio L/R, pou$ijte
adaptér Video Audio L/R na Scart pro p!ipojení ke konektoru
Scart.
Informace o p!ipojení videokamery viz následující stránky.
Pomocí kabelu HDMI videokameru p!ipojte k bo#ní stran"
televizoru.
Nebo za!ízení k televizoru p!ipojte pomocí adaptéru Scart.
60
P!ipojení / P!ipojení dal'ích za!ízení
Televizor jako PC monitor
Televizor m!"ete p#ipojit k bezdrátové domácí síti. Díky programu
Wi-Fi MediaConnect m!"ete televizor pou"ít jako PC monitor.
Dal$í informace naleznete v %ásti Nápov!da > Nastavení > Sí" >
Program Wi-Fi MediaConnect.
P#e%t&te si %ást o kabelovém p#ipojení po%íta%e k televizoru jako
PC monitoru. Pou"ít m!"ete kabel VGA nebo adaptér DVI na
HDMI.
Pro p#ipojení po%íta%e ke konektoru VGA pou"ijte kabel VGA a
pro p#ipojení k v'stupu Audio L/R na bo%ní stran& televizoru
pou"ijte kabel Audio L/R.
Pro p#ipojení po%íta%e prost#ednictvím rozhraní HDMI pou"ijte
adaptér z DVI na HDMI a k v'stupu Audio L/R na zadní stran&
televizoru p#ipojte kabel Audio L/R.
P#ipojení / P#ipojení dal$ích za#ízení
61
Ideální nastavení televizoru
Chcete-li dosáhnout nejost!ej"ího obrazu nastavte formát obrazu
televizoru na hodnotu Nep!epo#ítan$. P!i sledování televize
stiskn%te tla#ítko r OPTIONS, zvolte mo&nost Formát obrazu
a poté mo&nost Nep!epo"ítan#.
Seznam podporovan$ch rozli"ení najdete v #ásti Nápov$da >
Specifikace > Rozli%ení displeje .
Dekodér
Dekodér, kter$ dekóduje analogové kanály p!ijímané
prost!ednictvím antény, p!ipojte pomocí kabelu Scart. Pou&ijte
konektor EXT1 na zadní stran% televizoru.
Televizní kanál je nutné p!i!adit jako kanál, kter$ je nutné
dekódovat. Poté p!i!a'te p!ipojení, k n%mu& je dekodér p!ipojen.
Chcete-li p!i!adit tento televizní kanál, stiskn%te tla#ítko h >
Nastavení > Nastavení kanálu > Dekodér. Volbou mo&nosti
Kanál nastavte kanál, kter$ chcete dekódovat. Volbou mo&nosti
Stav nastavíte p!ipojení, které chcete pro dekodér pou&ít.
62
P!ipojení / P!ipojení dal"ích za!ízení
5.5 Sí!
Bezdrátové p"ipojení
Chcete-li nastavit bezdrátové p!ipojení k síti, p!e"t#te si "ást
Nápov#da > Nastavení > Sí! .
P"ipojení kabelem
Chcete-li nastavit kabelové p!ipojení k síti, p!e"t#te si "ást
Nápov#da > Nastavení > Sí!
P!ipojte sm#rova" k televizoru pomocí sí$ového kabelu. Abyste
vyhov#li na!ízením EMC, pou%ívejte stín#n& ethernetov& kabel FTP
kat. 5E.
P!ipojení / Sí$
63
5.6 Karta SD
Kapacita pam!ti
K ulo!ení sta!en"ch videosoubor# z videop#j$ovny Net TV je
nutné vlo!it pam%&ovou kartu SD do slotu pro pam%&ové karty
SD na televizoru. Po zformátování nechte kartu trvale ve slotu.
Kapacita pam!"ové karty SD
Pou!ijte prázdnou pam%&ovou kartu SD HC (SD High Capacity)
s kapacitou nejmén% 4 GB.
U videa ve vysokém rozli'ení (HD) pou!ijte kartu SD s kapacitou
nejmén% 8 GB. Pou!ijte kartu rychlostní t(ídy 2 nebo vy''í.
P(e$t%te si $ást o p#j$ování videosoubor# v $ásti Nápov!da >
Dal#í TV > Net TV > Videop$j%ovny.
Vlo&ení karty
P(ed vlo!ením karty nezapome)te kartu SD odemknout.
Chcete-li kartu SD zformátovat, zapn%te televizor a zasu)te kartu
SD do slotu pro pam%&ové karty SD. Televizor automaticky spustí
formátování. Po zformátování nechte kartu trvale ve slotu.
64
P(ipojení / Karta SD
5.7 Modul CAM pro rozhraní
Common Interface
CAM
Kódované digitální kanály lze dekódovat pomocí modulu CAM.
Provozovatelé slu!eb digitální televize vám modul CAM poskytnou
poté, co si jejich slu!by p"edplatíte. Dal#í informace a podmínky
získáte u provozovatele slu!eb digitální televize.
Vlo!ení modulu CAM
P"ed vlo!ením modulu CAM vypn$te televizor.
Správn% sm$r vlo!ení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávn%m vlo!ením m&!ete po#kodit modul CAM a televizor.
Najd$te slot modulu CI na zadní stran$ televizoru. Modul CAM
jemn$ zasu'te co nejdále a nechte jej trvale ve slotu.
Aktivace modulu CAM m&!e trvat n$kolik minut. Vyjmutím
modulu CAM slu!by digitální televize deaktivujete.
Sledování slu!by CAM
Je-li vlo!en modul CAM a zaplaceno p"edplatné, televizor zobrazí
program provozovatele slu!eb digitální televize. Aplikace, jejich
funkce, obsah a zprávy na obrazovce pocházejí od poskytovatele
slu!by CAM.
Nastavení slu!by CAM
Pro nastavení hesel nebo kód& PIN pro slu!bu CAM stiskn$te
mo!nost h > Nastavení > Nastavení kanálu > B"!né rozhraní.
Zvolte poskytovatele slu!by CAM a stiskn$te tla(ítko OK.
CI+
Tento televizor doká!e pracovat s modulem CAM pro rozhraní
CI+.
Rozhraní CI+ umo!'uje poskytovatel&m slu!eb nabízet kvalitní
digitální programy, nap"íklad filmy a sportovní po"ady, ve vysokém
rozli#ení s vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Chcete-li vlo!it modul CI+ CAM, p"e(t$te si kapitolu Modul
CAM (Conditional Access Module).
P"ipojení / Modul CAM pro rozhraní Common Interface
65
6 !e"ení problém#
6.1 Kontaktní informace
Pokud problém nevy!e"íte pomocí rad a návrh# v $ásti %e"ení
problém#, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout.
Upozorn$ní
Pokud má televizor poruchu, NIKDY se jej nepokou"ejte opravit
sami.
St%edisko pé&e o zákazníky
Pokud potí&e s televizorem nevy!e"íte, m#&ete zavolat do
st!ediska pé$e o zákazníky ve va"í zemi. P!edtím zjist'te model
a sériové $íslo televizoru. Telefonní $íslo naleznete v dokumentaci
dodané s televizorem. M#&ete také nav"tívit webové stránky
www.philips.com/support
'íslo modelu televizoru a sériové &íslo
Tato $ísla naleznete na "títku obalu nebo na typovém "títku na
zadní $i spodní stran' televizoru.
66
%e"ení problém# / Kontaktní informace
6.2 Televizor a dálkov! ovlada"
Televizor se nezapne
• Televizor vypn!te a znovu zapn!te vypína"em ve spodní "ásti
televizoru.
• Zkontrolujte p#ipojení napájecího kabelu.
• Zkuste televizor zapnout pomocí tla"ítek na televizoru.
Televizor se nezapne z pohotovostního re#imu
• Zkontrolujte, zda baterie v dálkovém ovlada"i nejsou vybité
nebo slabé. Zkontrolujte jejich správné vlo$ení (+/-).
• Zkuste televizor zapnout pomocí tla"ítek na televizoru.
Televizor nereaguje na dálkov! ovlada"
• Zkontrolujte, zda baterie v dálkovém ovlada"i nejsou vybité
nebo slabé. Zkontrolujte jejich správné vlo$ení (+/-).
• Vy"ist!te dálkov% ovlada" a "o"ku sníma"e televizoru.
• B!hem spu&t!ní, které s p#ipojen%mi za#ízeními m'$e trvat a$
dv! minuty, se m'$e stát, $e televizor a n!která vn!j&í za#ízení
hned nereagují na povely dálkového ovlada"e. Za#ízení p#esto
funguje normáln! a není rozbité.
Televizor se vypne a bliká "ervená kontrolka
• Televizor vypn!te a znovu zapn!te vypína"em ve spodní "ásti.
Zkontrolujte, zda je kolem televizoru dostate"n% voln% prostor
kv'li ventilaci. Po"kejte, dokud televizor nevychladne.
Pokud se televizor nezapne z pohotovostního re$imu a kontrolka
znovu bliká, zavolejte do st#ediska pé"e o zákazníky.
Zapomn$li jste kód pro odemknutí rodi"ovského zámku?
P#e"t!te si "ást Nápov$da > Dal%í TV > Zámky a "asova"e >
Rodi"ovsk! zámek.
(e&ení problém' / Televizor a dálkov% ovlada"
67
6.3 Televizní kanály
N!které televizní kanály zmizely
• Zkontrolujte, zda je u mo!nosti Seznam kanál" vybrán správn#
seznam. Stisknutím tla$ítka ¬ FIND otev%ete seznam kanál", poté
stiskn&te tla$ítko r OPTIONS a vyberte po!adovan# seznam
pomocí mo!nosti Sezn. k v"b!ru.
• Kanál m"!e b#t v seznamu kanál" skryt. Dal'í informace
o seznamu kanál" si p%e$tete v $ásti Nápov!da > Pou#ití
televizoru > Sledování televize > Seznam kanál$.
B!hem instalace nebyl nalezen #ádn" digitální kanál
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje standard DVB-T nebo
DVB-C ve va'í zemi. Podívejte se na 'títek Digital TV Country
Compatibility (Kompatibilita digitálního televizoru v dané zemi) na
zadní stran& televizoru.
68
(e'ení problém" / Televizní kanály
6.4 Obraz a zvuk
!ádn" obraz
• Zkontrolujte, zda je správn! p"ipojena anténa.
• Zkontrolujte, zda je vybráno a "ádn! p"ipojeno správné za"ízení.
• Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu v #ásti h >
Nastavení > Nastavení TV > Obraz > Kontrast nebo Jas.
Obraz je #patn"
• Kvalitu obrazu m$%e ovlivnit &patné po#así.
• Zkontrolujte, zda je správn! p"ipojena anténa.
• Kvalitu obrazu mohou ovliv'ovat neuzemn!ná audioza"ízení,
neonové osv!tlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlep&it
kvalitu obrazu p"esm!rováním antény nebo umíst!ním za"ízení
z dosahu televizoru.
• Zkontrolujte, zda je vybrán správn( televizní systém v nabídce
Manuální instalace.
• Pokud má &patnou kvalitu jen ur#it( kanál, zkuste jej doladit
pomocí nabídky Jemné lad)ní.
P"e#t!te si #ást Nápov$da > Nastavení > Kanály > Ru%ní
instalace – analogové kanály.
Obraz má #patnou barvu
• Zkontrolujte nastavení barev v #ásti h > Nastavení >
Nastavení TV nebo stisknutím tla#ítka r OPTIONS vyberte
n!které nastavení Smart obraz.
Zpo&d$ní obrazu, je-li p'ipojena herní konzola
• Chcete-li zabránit prodlev! obrazu, stisknutím tla#ítka r
OPTIONS vyberte mo%nost Smart obraz > Hra.
V televizoru se p'i dal#ím zapnutí nezachovalo mé nastavení
• Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na umíst!ní Doma.
Stiskn!te tla#ítko h > Nastavení > Nastavení TV >
P'edvolby > Umíst$ní.
Obraz neodpovídá obrazovce.
• Stiskn!te tla#ítko r OPTIONS, Formát obrazu a vyberte
mo%nost Auto-fill.
Umíst$ní obrazu na obrazovce není správné
• Chcete-li opravit posunut( obraz, stiskn!te tla#ítko r
OPTIONS a vyberte mo%nost Posunutí obrazu. Pomocí
naviga#ních tla#ítek upravte polohu obrazu. Stisknutím tla#ítka OK
nabídku Posunutí obrazu ukon#íte.
• Jsou-li viditelné zkreslené okraje obrazovky, stiskn!te tla#ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > Obraz > Okraje obrazovky
a pomocí jezdce mírn! zv!t&ete obraz.
Funguje obraz, ale ne zvuk
• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na hodnotu 0.
• Zkontrolujte, zda zvuk nebyl ztlumen pomocí tla#ítka m .
• Zkontrolujte, zda jsou správn! p"ipojeny v&echny kabely.
• Není-li detekován %ádn( zvukov( signál, televizor zvuk
automaticky vypne. To je normální stav, nejedná se o poruchu.
Zvuk je #patn"
• Vyzkou&ejte nastavení Smart zvuk. Stiskn!te tla#ítko r
OPTIONS a poté Smart zvuk.
• Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.
Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru
• Zkontrolujte nastavení stereofonního vyvá%ení. Stiskn!te tla#ítko
h > Nastavení > Nastavení TV > Zvuk > Stereo vyvá&ení.
Nastavte stereo vyvá%ení pomocí posuvníku.
*e&ení problém$ / Obraz a zvuk
69
Prodleva zvuku
• Dochází-li p!i p!enosu zvuku ze systému domácího kina
k nesouladu p!i synchronizaci zvuku s videem, je nutné nastavit
prodlevu synchronizace zvuku. Dal"í informace o synchronizaci
zvuku s videem získáte v #ásti Nápov!da > Nastavení >
Za"ízení > Synchronizace zvuku s obrazem.
70
$e"ení problém% / Obraz a zvuk
6.5 Za!ízení
P!ipojení HDMI
• Procedura zpracování signálu rozhraním HDMI -HDCP m!"e
trvat n#kolik sekund. Teprve poté se zobrazí obraz ze za$ízení.
• Jestli"e televizor za$ízení nerozpozná a chybí obraz, zkuste
restartovat p$ipojení HDCP p$epnutím z jednoho za$ízení na
druhé a zp#t nebo za$ízení vypn#te a op#t zapn#te.
• Dochází-li ke stál%m v%padk!m zvuku, zkontrolujte podle
u"ivatelské p$íru&ky za$ízení, zda je správn# nastaven v%stup.
Pokud to nepom!"e, p$ipojte dal'í zvukov% kabel.
• Pokud je pou"it adaptér DVI na HDMI, zkontrolujte, zda je
nastaveno dodate&né p$ipojení zvuku, aby bylo p$ipojení
prost$ednictvím rozhraní DVI úplné.
EasyLink HDMI-CEC
• Zkontrolujte, zda p$ipojené za$ízení podporuje standard HDMI CEC a zda je správn# nastaveno. P$e&t#te si u"ivatelskou p$íru&ku
dodanou se za$ízením.
• Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správn# p$ipojen.
• Zkontrolujte, zda je funkce EasyLink v televizoru a za$ízení
zapnutá.
• Zkontrolujte, "e je $ádn# nastaveno ovládání zvuk! systému
v audioza$ízeních HDMI -CEC. P$e&t#te si u"ivatelskou p$íru&ku
dodanou s audioza$ízením.
Displej PC
• Obnovovací frekvenci po&íta&e p$ipojeného k televizoru
prost$ednictvím konektoru VGA nebo adaptéru DVI na HDMI
nastavte na hodnotu 60 Hz.
• Zkontrolujte, zda je v po&íta&i vybrán správn% re"im rozli'ení.
Seznam naleznete v &ásti Nápov"da > Specifikace > Rozli#ení
displeje .
(e'ení problém! / Za$ízení
71
6.6 Videa, fotografie a hudba
Soubory na za!ízení USB se nezobrazují
• Nastavte za!ízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo t!íd" „Mass
Storage Class“.
• Za!ízení USB m#$e vy$adovat konkrétní software ovlada%e.
Tento software bohu$el nelze do televizoru stáhnout.
• V&echny zvukové a obrazové soubory nejsou podporovány.
Seznam naleznete v %ásti Nápov"da > Specifikace > Multimédia.
Soubory ze za!ízení USB se nep!ehrávají plynule
• P!enosov' v'kon za!ízení USB omezuje p!enosovou rychlost.
Soubory v mém po#íta#i se nezobrazují
• Chcete-li hledat soubory v domácí síti pomocí mo$nosti
Procházení PC, software mediálního serveru v po%íta%i musí b't
nastaven pro sdílení po%íta%ov'ch soubor# s televizorem. Seznam
kompatibilního softwaru pro mediální server naleznete v %ásti
Nápov"da > Specifikace > Multimédia.
72
(e&ení problém# / Videa, fotografie a hudba
6.7 Sí!
Bezdrátová sí! nebyla nalezena nebo je ru"ena
• Mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony DECT nebo jiná
za!ízení WiFi 11b v okolí mohou ru"it bezdrátovou sí#.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umo$%ují p!ístup
k bezdrátovému p!ipojení televizoru.
• Pokud va"e domácí bezdrátová sí# nefunguje správn&, zkuste
instalaci kabelové sít&. P!e't&te si 'ást Nápov#da > Nastavení >
Sí! > Kabelová instalace.
Net TV nefunguje
• Je-li p!ipojení ke sm&rova'i v po!ádku, zkontrolujte p!ipojení
sm&rova'e k internetu.
Procházení po$íta$e nebo Net TV je pomalé
• Informace o dosahu v budov&, p!enosové rychlosti a jin(ch
faktorech kvality signálu naleznete v u$ivatelské p!íru'ce
k bezdrátovému sm&rova'i.
• Sm&rova' vy$aduje vysokorychlostní internetové p!ipojení.
)e"ení problém* / Sí#
73
7 Specifikace
7.1 Software
Verze softwaru
Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskn!te
tla"ítko h > Nastavení > Nastavení softwaru a stiskn!te
tla"ítko OK. Vyberte mo#nost Info o pou!ívaném software
a p$e"t!te si "ást Verze:.
Software s otev"en#m zdrojov#m kódem
(open source software)
Tento televizor obsahuje software s otev$en%m zdrojov%m kódem
(open source software). Spole"nost TP Vision Netherlands B.V.
tímto nabízí, #e na vy#ádání poskytne úplnou kopii odpovídajícího
zdrojového kódu pro autorsk%mi právy chrán!né balí"ky softwaru
s otev$en%m zdrojov%m kódem, které jsou pou#ity v tomto
v%robku a u kter%ch takovou nabídku vy#adují p$íslu&né licence.
Tato nabídka platí a# t$i roky po nákupu v%robku a vztahuje se na
kohokoli, kdo obdr#í toto sd!lení. Chcete-li získat zdrojov% kód,
kontaktujte nás prosím na adrese open.source@philips.com.
Pokud nechcete pou#ít e-mail nebo pokud do t%dne po odeslání
po#adavku na uvedenou e-mailovou adresu neobdr#íte potvrzení
o jeho p$ijetí, napi&te nám prosím v angli"tin! na adresu . . .
Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Nizozemí
P$e"t!te si "ást o licencích Open Source v "ásti Nápov$da > Na
úvod > Licence Open Source.
74
Specifikace / Software
7.2 Ochrana !ivotního
prost"edí
EU Energy Label
Sv%teln# senzor
Vestav$n! sníma& okolního sv$tla sni(uje jas televizní obrazovky,
pokud okolní sv$tlo potemní, a tak "et#í energii.
Úspora energie
Nastavení Smart obraz Úspora energie kombinuje n$kolik
nastavení televizoru, která "et#í energii.
Nízká spot"eba pohotovostního re!imu
Pokrokov! a vysoce vysp$l! systém elektrick!ch obvod' sni(uje
spot#ebu energie televizoru na mimo#ádn$ nízkou úrove), ani(
byste p#i"li o funkci stálého pohotovostního re(imu.
&ízení spot"eby
Zdokonalené #ízení spot#eby televizoru zaru&uje co nejefektivn$j"í
vyu(ití energie. Je mo(né ov$#it, jak va"e osobní nastavení
televizoru, úrove) jasu u aktuáln$ zobrazovan!ch snímk'
a podmínky okolního sv$tla ur&ují relativní spot#ebu energie.
Chcete-li zkontrolovat relativní spot#ebu energie, stiskn$te tla&ítko
h > Nastavení a tla&ítko W. Vyberte mo(nost Sledovat
ukázky > Active Control a stiskn$te tla&ítko OK. Volbou
mo(nosti Smart nastavení zkontrolujete odpovídající hodnoty.
Likvidace vyslou!ilého za"ízení
Likvidace starého v#robku a baterií
Tento v!robek je navr(en a vyroben z materiál' a komponent'
nejvy""í kvality, které je mo(né recyklovat a op$tovn$ pou(ít.
Je-li na v!robku tento symbol p#e"krtnuté popelnice, znamená to,
(e se na n$j vztahuje sm$rnice EU 2002/96/EC.
Energetick# $títek EU
Evropsk! energetick! "títek vás informuje o t#íd$ úspory energie
tohoto v!robku. %ím je t#ída úspory energie v!robku ekologi&t$j"í,
tím mén$ energie spot#ebuje.
Na "títku naleznete informace o t#íd$ úspory energie, pr'm$rné
spot#eb$ energie v!robku a pr'm$rné spot#eb$ energie za 1 rok.
Hodnoty o spot#eb$ energie v!robku najdete také na webov!ch
stránkách spole&nosti Philips pro va"i zemi na adrese
www.philips.com/TV
Informujte se o místním systému sb$ru elektrick!ch a
elektronick!ch v!robk'.
Dodr(ujte místní sm$rnice a staré v!robky nelikvidujte spolu
s b$(n!m odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
v!robku p#edcházíte p#ípadn!m nep#ízniv!m d'sledk'm na (ivotní
prost#edí a lidské zdraví.
V!robek obsahuje baterie podléhající sm$rnici EU 2006/66/EC,
které nelze zlikvidovat spolu s b$(n!m odpadem domácnosti.
Úspora energie
Specifikace / Ochrana (ivotního prost#edí
75
Informujte se o místních sm!rnicích t"kajících se sb!ru baterií,
proto#e správnou likvidací starého v"robku p$edcházíte p$ípadn"m
nep$ízniv"m d%sledk%m na #ivotní prost$edí a lidské zdraví.
76
Specifikace / Ochrana #ivotního prost$edí
7.3 Napájení a p!íjem
Napájení
Technické údaje v!robku se mohou bez p"edchozího upozorn#ní
zm#nit. Dal$í podrobnosti o technick!ch údajích v!robku naleznete
na webové stránce www.philips.com/support.
Napájení
• Sí%ové napájení: 220–240 V st". +/-10 %
• Okolní teplota: 5 °C a& 35 °C
• Spot"eba energie v pohotovostním re&imu: < 0,15 W
• Funkce úspory energie: sv#teln! senzor, re&im Eco, vypnutí
obrazu (pro rádio), 'asova' automatického vypnutí, nabídka
Úsporná nastavení.
P!íjem
• Anténní vstup: 75 ohm(, koaxiální (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-C (kabel)
QAM
• P"ehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
• P"ehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• P"ehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Viz vybrané zem# na typovém $títku televizoru.
Specifikace / Napájení a p"íjem
77
7.4 Zobrazení a zvuk
Zobrazení / Obraz
• Velikost úhlop!í"ky:
- 32PFL9606: 81 cm / 32 palc#
• 3DMax
• Vylep$ení obrazu:
- Perfect Pixel HD Engine
- 200Hz Clear LCD
- %irok& barevn& gamut
- Skenovací technologie podsvícení
•
•
•
•
•
•
Typ displeje: LCD Full HD, podsvícení pomocí LED
Rozli$ení panelu: 1 920 x 1 080p
Zpracování barev: 2 250 bilión# barev, 17bitové RGB
Jas: 500 cd/m2
Dynamick& kontrast: 500 000:1
Doba odezvy (typická): 0,5 ms (ekv. BEW)
Zvuk
• V&stupní v&kon (RMS): 2 x 15 W
• Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby a symbol dvojitého D
jsou registrované obchodní známky spole"nosti Dolby
Laboratories.
• Typy reproduktor#: 2 basové reproduktory v podstavci
Soundstage
78
Specifikace / Zobrazení a zvuk
7.5 Rozli!ení displeje
Video formáty
Rozli!ení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1 080p – 50 Hz, 60 Hz
Po"íta"ové formáty
Rozli!ení (mimo jiné)
• 640 x 480p – 60 Hz
• 800 x 600p – 60 Hz
• 1 024 x 768p – 60 Hz
• 1 280 x 768p – 60 Hz
• 1 360 x 765p – 60 Hz
• 1 360 x 768p – 60 Hz
• 1 280 x 1 024p – 60 Hz
• 1 920 x 1 080i – 60 Hz
• 1 920 x 1 080p – 60 Hz
Specifikace / Rozli!ení displeje
79
7.6 Multimédia
P!ipojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ -45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vestav!né)
Podporované systémy soubor" USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
Formáty p!ehrávání
• Kontejnery: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream,
AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
• Video kodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4
AVC (H264), WMV9
• Audio kodeky: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA,
AC3
• Obrazové kodeky: JPEG
• Omezení: WMA (V2 a" V9.2), MPEG-4 AVC (a" do úrovn!
4.0)
Podporovan# software serveru médií DLNA (DMS)
• Windows Media Player 11 (pro Microsoft Windows XP, Vista
nebo Windows 7)
• TVersity 1.9.3 (pro)(pro Windows XP)
• Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pro PC a Intel MacOX)
• Nero 9 – Nero MediaHome (pro Microsoft Windows XP)
• Sony Vaio Media Server (pro Microsoft Windows XP nebo
Vista)
•
•
•
•
•
•
•
Sony PS3 Media Server (pro Windows XP)
Google Media Server (Google desktop)(pro Windows XP)
DiXiM (pro Windows XP)
Macrovision Network Media Server (pro Windows XP)
Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
Fuppes (pro Linux)
uShare (pro Linux)
Podporovaná mobilní za!ízení DLNA (DMS/DMC)
• Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96,
N800, N810
• Samsung SGH-i780
P!edpisy ESD
Za#ízení vyhovuje kritériím v$konu A pro ESD. Pokud se za#ízení
kv%li elektrostatickému v$boji neobnoví v re"imu DLNA, je
vy"adován zásah u"ivatele.
80
Specifikace / Multimédia
7.7 Mo!nosti p"ipojení
Zadní #ást televizoru
• EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
• VGA (D-sub 15), Audio vstup (stereofonní minikonektor
3,5 mm)
• HDMI 1 vstup, ARC (v1.4 – 3D)
• HDMI 2 vstup (v1.4 – 3D)
• HDMI 3 vstup (v1.4 – 3D)
• Audio vstup (DVI na HDMI / VGA) (stereofonní minikonektor
3,5 mm)
• Audio Out L/R – synchronizovan! obraz (optick!)
• Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
• Sí" LAN – (RJ45)
Bo#ní strana televizoru
• HDMI bo#ní vstup (v1.4 – 3D)
• 2x USB
• Slot Common Interface (CAM)
• Slot pro pam$"ové karty SD (SD High Capacity) (jako pam$"
pro ukládání videa)
Specifikace / Mo%nosti p&ipojení
81
7.8 Rozm!ry a hmotnost
32PFL9606
!í"ka 761 mm
V#$ka 478 mm
Hloubka 34 mm
Hmotnost ±9 kg
. . .s podstavcem
V#$ka 533 mm
Hloubka 214 mm
Hmotnost ±12 kg
UMv 3104 327 0047.3 – 120229
82
Specifikace / Rozm%ry a hmotnost
Rejst!ík
N
Nabídka Mo(nosti 17
Nabídka Úpravy 16
Najít 16
Nastavení obrazu 37
Nastavení zvuku 37
Net TV 26
Net TV, p&ipojení 26
Net TV, spu"t#ní 26
Nápov#da, Vyhledat 12
Název televizní sít# 44
3
3D br!le 22
3D, spu"t#ní 22
A
Adaptér DVI na HDMI 49
Ambilight, nastavení 39
Ambilight, zapnutí 39
Automatické vypnutí 38
O
Okraje obrazovky 37
Online, p'j$ování videa
B
Barva funkce Ambilight 39
Barva st#ny 39
Bezpe$nostní "ifrování WEP 43
P
Pam#%ová karta SD 27
PC, monitor 61
PC, procházení 31
PC, p&ipojení 31
Perfect Pixel HD Engine 37
Pevn! disk USB 33
Pevn! disk USB, instalace 33
Pohotovostní re(im systému 14
Posunutí obrazu 17
Pozastavení (ivého vysílání 33
Pozastavení (ivého vysílání, instalace 33
Prostorov! zvuk 17
P&ehráva$ disk' DVD, p&ipojení 51
P&ehrávání stisknutím jednoho tla$ítka 14
P&ehrávání videí 31
P&ipojení 49
P&ipojení HDMI 49
C
CAM 65
CI+ 65
D
Digitální teletext
Domácí sí% 43
DVB 42
29
E
EasyLink, dálkové ovládání
ESD 80
F
Fotografie 31
Fotografie, prezentace
G
Gamma
45
31
R
Recyklace v!robku 75
Rodi$ovsk! zámek 36
Rozhlasové kanály 18
37
H
Hbb TV 28
Hbb TV, blokování 28
Hbb TV, stránky 28
HD TV 5
HDMI ARC 49
Herní konzole 35
Hlasitost sluchátek 37
Hodiny 42
Hudba s fotografiemi 31
I
Infra$erven! senzor 14
Inteligentní nastavení, resetování
Inteligentní nastavení, zvuk 20
K
Kanál, aktualizace 41
Kanál, oblíben! 19
Kanál, p&ejmenování 19
Kanál, p&epínání 18
Kanál, skrytí 19
Kanál, zm#na po&adí 18
Karta SD, instalace 64
Klávesnice, na obrazovce 19
Komponentní video YPbPr 49
Konektor Video (CVBS) 50
Kopie seznamu kanál' 41
Kvalita p&íjmu 42
Kód zámku 36
M
Metoda "ifrování
Rejst&ík
43
27
37
S
Seznam kanál', Mo(nosti 18
Seznam k v!b#ru 18
Seznámení s televizorem 4
Sledování televize 18
Slot Common Interface 65
Sm#rova$ 43
Software serveru médií 80
Software s otev&en!m zdrojov!m kódem (open source
software) 74
Software, aktualizace pomocí USB 47
Software, aktualizace z internetu 47
Software, aktuální verze 47
Spot&eba elektrické energie 75
St&edisko pé$e o zákazníky 66
Surround re(im 14
Sí%, instalace bezdrátové 43
Sí%, kabelová instalace 44
Sí%, kabelové p&ipojení 63
T
Teletext, duální obrazovka
Teletext, nastavení 30
Teletext, p&ehled teletextu
Teletext, zastavení 29
Titulky, automatick! posun
Titulky, jazyk 25
Titulky, zapnutí bez zvuku
29
T.O.P.
29
45
25
U
Univerzální p&ístup 46
USB, procházení 31
83
V
Videoklip s vysok!m rozli"ením
Vyvá#ení 37
V!b$r videa 18
V!chozí nabídka 16
5
W
WPS (Zabezpe%ené nastavení sít$ Wi-Fi)
43
Z
Zabezpe%ené "ifrování WPA 43
Za&ízení, odebrání 16
Za&ízení, p&ejmenování 16
Za&ízení, p&idání 16
Za&ízení, zm$na po&adí 16
Zpo#d$ní audio v!stupu 45
Zvukov! komentá& 46
Ú
Úsporná nastavení
!
'erné pruhy
Rejst&ík
37
21
84
L"#&(%&+,#;"'-(&,"#
!"#$%&'%(
HMHH+NNN+OONP
7)/#"0+3,'/0+HMIH+NNN+OOMG
)$*#'+,-,)$*#'./$
HOH+OHH+HQR+SHTIRU1-,#?V
)"(0'*
HMHH+OHI+HGNR
9("+@()*"+GPQM+HGNR
ǎȇǸǭǽǵȌ
ǙDzǾǿDzǺǽǭǴǰǻǯǻǽ
ćHVNiUHSXEOLND
GGMMMHMPR+S!W'"8#X+5"*W#XV
'DQPDUN
QRGR+MQIN
1$/&23*(%4
HIMH+RHI+HN+YP+SHTINU1Z,#?V
ƆƫƫƜƤơ
ƆƨƭƩƪƞƪƫƞƳƧ
(VSDxD
PHG+MM+IH+MQ+SHTIHU+[+HTHMU1-,#?V
(VWRQLD
YYMQHYI+S',,.,0,0/0/+B\#/V
5"(%2$
HI+RO+QG+NH+RH+S*"%(*V
+UYDWVND
HI+OOO+YY+HI+S#(%,"#(*#,+:"],5V
6&(*'(
HGNR+GM+OH+IN+S%6,(-(&(+#(],"#(*/V
6"$*(%4
HMIM+GIH+INH+S#(&,"#(*+%(**V
ǝǻǾǾǵȌ
ǮDzǾǼǸǭǿǺǻ
1RUWKHUQ,UHODQG
HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V
6XLVVH6FKZHL]6YL]]HUD
HMNM+HHH+GPI+SHTHMI+Lab1Z,#?V
.DǴDǷFǿDǺ
M+MHH+GHHH+HH+HN+S;'//V
ǞǽǮǵȔǭ
[QMI+IIN+NNH+MNI+Sc"B(*#,+:"],5V
7(&8'(
YYIY+QGYQ+SE(*0&0+&/*/;"#(+]5(#0V
6ORYDNLD
G+QQG+IRN+PQ+S!W'"8#d+&/*/;`##F+6"5"'V
7'&3/(%'(
1DFLRQDOLQĒVNDPEXWLV
6ORYHQLMD
'UçDYQLWHOHIRQVNLNOLF
/X[HPERXUJ/X[HPEXUJ
GNMO+IIHH+S!(&,"#(*/+^);+1+(::/*+#(&,"#(*V
6XRPL
HP+MM+YG+RH+NH
0DJ\DURUV]iJ
HY+I+OHH+MIRI+S_'0]W."0+;/*6X5W0V
:8$"'#$
HM+ROPG+PHPY+S*"B(*0(-&(*V
9$4$"*(%4
HPHH+GHG+HM+OI+SHTIHU1-,#?V
ประเทศไทย+SK6(,*(#8V
HG+YRG+OYRH
1RUJH
GG+PO+IP+IN
7UNL\H
NNN+M+NNR
gVWHUUHLFK
HMGH+NH+II+QQ+SHTINRU1Z,#?V
8QLWHG.LQJGRP
HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V
3ROVND
SRãĀF]HQLH1DURGRZ\
ǠǷǽǭȓǺǭ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺǻ
3RUWXJDO
OHO+OM+HG+GR+SHTIGU1-,#?+$+Z`5/*+
HTQHU1-,#?V
>>>?:6,*,:0?%"-10)::"'&
5RPüQl
QDŗLRQDOHGHDSHOWHOHIRQLF
!"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/'&'(.*,%6/+7,*8/'
9:/%,;,%(&,"#0+('/+0)<=/%&+&"+%6(#./+>,&6")&+#"&,%/?
@6,*,:0+(#8+&6/+@6,*,:0A+06,/*8+/-<*/-+('/+'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+";+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?
(#8+('/+)0/8+)#8/'+*,%/#0/+;'"-+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?
3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+('/+:'":/'&F+";+&6/,'+'/0:/%&,5/+">#/'0?
GHIG+J+K@+E,0,"#+!/&6/'*(#80+7?E?+++3**+',.6&0+'/0/'5/8?
>>>?:6,*,:0?%"-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising