Philips | 47PFH4109/88 | Owner's Manual | Philips 4000 series Full HD LED TV 47PFH4109/88 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Full HD LED TV 47PFH4109/88 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
Obsah
1
Váš nový televizor 3
1.1
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 3
2
Instalace 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Přečtěte si bezpečnostní pokyny 4
Podstavec televizoru a montáž na zeď 4
Tipy pro umístění 4
Napájecí kabel 4
Kabel antény 5
Satelitní anténa 5
3
Připojení 6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Tipy pro připojení 6
EasyLink HDMI CEC 7
Běžné rozhraní – modul CAM 8
Set-top box – STB 8
Satelitní přijímač 9
Systém domácího kina – HTS 9
Přehrávač disků Blu-ray 11
DVD přehrávač 11
Herní konzola 11
Jednotka Flash USB 11
Fotoaparát 11
Videokamera 12
Počítač 12
Sluchátka 12
4
Zapnutí 14
4.1
Zapnutí nebo pohotovostní režim 14
5
Dálkový ovladač 15
5.1
5.2
5.3
Přehled tlačítek 15
Baterie 15
Čištění 16
6
Televizní kanály 17
6.1
6.2
Sledování televizních kanálů 17
Nastavení předvoleb 20
7
Satelitní kanály 25
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Sledování satelitních kanálů 25
Seznam satelitních kanálů 25
Oblíbené satelitní kanály 25
Zámek satelitních kanálů 26
Instalace satelitu 27
Problémy se satelity 30
8
TV průvodce 31
8.1
Používání TV průvodce 31
9
Zdroje 32
9.1
9.2
9.3
Seznam zdrojů 32
Z pohotovostního režimu 32
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 32
10
Časovače a hodiny 33
10.1
10.2
10.3
Časovač 33
Hodiny 33
Automatické vypnutí 33
11
Fotografie, videa a hudba 34
11.1
Z připojení USB 34
12
Nastavení 36
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
Odstín 36
Vlastní odstín 36
Jas 36
Hra nebo počítač 36
Formát a okraje 36
Místnost 36
Sluch 37
13
Specifikace 40
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
Ochrana životního prostředí 40
Příjem_PxHxxx9/PxTxxx9 40
Příjem_PxKxxx9 41
Displej 41
Spotřeba 41
Rozměry a hmotnost_4009/41x9/4209 42
Rozměry a hmotnost_5219 42
Rozměry a hmotnost_5109 43
Možnosti připojení_20"-28"_4009/4109/ 4209/5219 43
Možnosti připojení_32"-39"_41x9 43
Možnosti připojení_40"-50"_41x9 44
Možnosti připojení_32"-55"_4309/5109/ 5209 44
Sluch 45
Multimédia 45
14
Software 46
14.1
14.2
14.3
Aktualizace softwaru 46
Verze softwaru 46
Software s otevřeným zdrojovým kódem 46
15
Odstraňování problémů a podpora 47
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
Odstraňování problémů 47
Registrace 48
Nápověda 48
Nápověda online 48
Péče o zákazníky / Opravy 48
16
Bezpečnost a péče 50
16.1
16.2
Bezpečnost 50
Péče o obrazovku 51
17
Podmínky použití, autorská práva a licence 52
17.1
17.2
Zásady použití 52
Autorská práva a licence 52
Rejstřík 54
2
1
Váš nový televizor
1.1
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Funkce EasyLink vám umožní ovládat připojené zařízení,
například přehrávač disků Blu-ray, pomocí dálkového ovladače
televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými zařízeními
rozhraní HDMI CEC.
3
- 32Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 40Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 48Pxx5109 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 55Pxx5109 - VESA MIS-F 400x400, M6
2
Instalace
2.1
- 42Pxx5209 - VESA MIS-F 200x200, M6
- 47Pxx5209 - VESA MIS-F 400x400, M6
- 55Pxx5209 - VESA MIS-F 400x400, M6
Přečtěte si bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte bezpečnostní
pokyny.
V nabídce Nápověda přejděte do části Bezpečnost a péče >
Bezpečnost.
Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby v délce, jež
je zobrazena na výkresu.
2.2
Podstavec televizoru a montáž na
zeď
Podstavec pod televizor
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete ve Stručném
návodu k rychlému použití, jenž byl dodán spolu s televizorem.
Pokud jste tento návod ztratili, můžete si jej stáhnout
z webových stránek www.philips.com.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní dovednosti a měl
by jej provést kvalifikovaný pracovník. Montáž televizoru na zeď
musí splňovat bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru.
Před umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese odpovědnost za
nesprávnou montáž ani za nehodu či úraz, k nimž může při
montáži dojít.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení
použijte typové číslo výrobku.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro montáž na zeď,
který odpovídá standardu VESA (prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte následující kód
VESA . . .
2.3
- 20Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 22Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 23Pxx4009 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 24Pxx4109 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 28Pxx4109 - VESA MIS-F 100x100, M4
Tipy pro umístění
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku svítit
přímé světlo.
- Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem
velikosti úhlopříčky obrazovky. Při sezení by měly vaše oči být
v rovině se středem obrazovky.
- 32Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 39Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 40Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 42Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 47Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 50Pxx41x9 - VESA MIS-F 400x400, M6
- 22Pxx4209 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 24Pxx5219 - VESA MIS-F 75x75, M4
- 32Pxx43x9 - VESA MIS-F 100x100, M4
- 40Pxx43x9 - VESA MIS-F 200x200, M4
- 50Pxx43x9 - VESA MIS-F 400x200, M6
4
2.4
Napájecí kabel
- Zapojte napájecí kabel do konektoru POWER v zadní části
televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý do
konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy
za kabel.
2.6
Satelitní anténa
Připojte satelitní konektor typu F k satelitnímu konektoru SAT na
zadní straně televizoru.
- Pouze pro televizory s vestavěným satelitním tunerem.
22PFx4209
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud
jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory
energie napájecí kabel.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky ANTENNA
umístěné na zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény z anténního
distribučního systému. Použijte koaxiální kabel s anténním
konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály DVB-T a DVBC.
5
3
Připojení
3.1
Tipy pro připojení
EasyLink HDMI CEC
Průvodce možnostmi připojení
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím rozhraní HDMI
a jsou vybavena funkcí EasyLink, můžete je ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. V televizoru a připojeném
zařízení musí být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí konektoru nejvyšší
dostupné kvality. Používejte také velmi kvalitní kabely, abyste
zajistili kvalitní přenos obrazu a zvuku.
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení k televizoru,
můžete navštívit Průvodce možnostmi připojení televizoru
Philips. Tento průvodce nabízí informace o tom, jak vytvořit
připojení a které kabely použít.
DVI na HDMI
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte adaptér DVI na
HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a audio kabel L/R
(minikonektor 3,5 mm) připojte ke konektoru Audio In na zadní
straně televizoru.
Přejděte na webové stránky www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti
kopírování chránící obsah disků DVD nebo Blu-ray. Označuje se
také jako DRM (Digital Rights Managament).
Anténa
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér, připojte
kabely antény tak, aby signál antény procházel nejprve set top
boxem nebo rekordérem a poté teprve vstoupil do televizoru.
Takto mohou anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
HDMI ARC
Připojení HDMI 1 v televizoru má zpětný zvukový kanál HDMI
ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli
Home Theatre System), rovněž konektor HDMI ARC, připojte
je ke konektoru HDMI 1 na tomto televizoru. Použijete-li
připojení HDMI ARC, není třeba připojovat zvláštní audio kabel,
který odesílá zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení
HDMI ARC oba signály kombinuje.
Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> HDMI 1 – ARC.
Rozhraní HDMI
Scart
HDMI CEC
SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze použít
pro video signály CVBS a RGB. Nelze je však použít pro televizní
signály s vysokým rozlišením (HD). Připojení SCART kombinuje
video signály i audio signály.
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI. Jediný
kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál. Používejte kabel
HDMI pro signály s kvalitou obrazu HD (High Definition) nebo
Full HD (FHD). Pro nejlepší kvalitu přenosu použijte
vysokorychlostní kabel HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
K připojení zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
6
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink. Zkontrolujte,
zda je na připojených zařízeních EasyLink správné nastavení
funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení
jiných značek.
Audio Out – optický
HDMI-CEC u jiných značek
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy, například:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
a Viera Link. Ne všechny značky jsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové připojení. Toto
optické připojení dokáže přenášet audio kanály 5.1. Pokud audio
zařízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický na zařízení
HTS. Výstup Audio Out – optický odešle zvuk televizoru do
zařízení HTS.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci HDMI CEC
jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Ovládání zařízení
Chcete-li ovládat zařízení připojené ke konektoru HDMI
a nastavit je prostřednictvím funkce EasyLink, vyberte zařízení
(nebo jeho činnost) v seznamu připojení televizoru. Stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte zařízení připojené ke konektoru
HDMI a poté stiskněte tlačítko OK.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby odpovídal
možnostem vašeho systému domácího kina.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete upravit
synchronizaci zvuku a obrazu.
3.2
Jakmile je zařízení vybráno, lze zařízení ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru. Avšak tlačítka  a  OPTIONS
a některá jiná tlačítka pro ovládání televizoru se do zařízení
nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači televizoru,
můžete vybrat tlačítko v nabídce Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek vyberte
možnost Ovládací prvky. Na obrazovce vyberte požadované
zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být v nabídce
Ovládací prvky k dispozici.
EasyLink HDMI CEC
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke
komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení musejí podporovat
funkci HDMI CEC a musí být připojena prostřednictvím
konektoru HDMI.
Upozornění: Na dálkový ovladač televizoru budou reagovat
pouze zařízení, která podporují funkci dálkového ovládání
EasyLink.
7
– modul podmíněného přístupu neboli CAM), když si předplatíte
jejich prémiové programy. Tyto programy se vyznačují vysokou
úrovní ochrany proti kopírování.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce EasyLink
zapnutými. Je možné samostatně vypnout jakékoli nastavení
funkce EasyLink.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací společnost
zajišťující digitální televizní vysílání.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)
Postup úplného vypnutí funkce EasyLink . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> EasyLink.
3. Vyberte možnost EasyLink.
4. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
CAM
Vložení modulu CAM
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.
Dálkové ovládání EasyLink
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je ovládat
pomocí dálkového ovladače televizoru, můžete dálkové ovládání
EasyLink samostatně vypnout.
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete ovládat více
zařízení vyhovujících standardu HDMI-CEC.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte možnost Dálkový
ovladač EasyLink a vyberte možnost Vypnuto.
Vložte kartu CAM do slotu Common interface (běžného
rozhraní) televizoru.
Otočte kartu CAM tak, aby její přední strana směřovala k vám, a
opatrně ji zasuňte až nadoraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
Když aktivujete zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC,
televizor se zapne z pohotovostního režimu a přepne se na
správný zdroj.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím
modulu CAM služby televizního vysílání deaktivujete.
Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno předplatné (způsoby
připojení se mohou lišit), můžete sledovat televizní vysílání.
Vložený modul CAM je určen výhradně pro váš televizor.
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači televizoru přepnete
televizor i zařízení vyhovující standardu do pohotovostního
režimu.
Systémové ovládání audia
Připojíte-li zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
s reproduktory ke konektoru HDMI ARC, můžete si nastavit
poslech zvuku televizoru z těchto reproduktorů.
3.4
3.3
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top boxu
(digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Set-top box – STB
Běžné rozhraní – modul CAM
CI+
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného přístupu
CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy v kvalitě
HD, například filmy a sport, jež nabízejí televizní vysílací
společnosti ve vašem regionu. Tyto pořady jsou kódovány
televizní vysílací společností a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní vysílání vám
poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte set-top
8
Automatické vypnutí a přesuňte posuvník na hodnotu Vypnuto.
box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top box není
vybaven konektorem HDMI.
3.6
Automatické vypnutí
Systém domácího kina – HTS
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte
pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto způsobem zabráníte
automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, během
nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Připojení systému domácího kina
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru pomocí
kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips Soundbar nebo
systém HTS s vestavěným přehrávačem disků.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení >
Automatické vypnutí a přesuňte posuvník na hodnotu Vypnuto.
HDMI ARC
3.5
Je-li váš systém domácího kina vybaven konektorem HDMI ARC,
můžete pro připojení použít libovolný konektor HDMI na
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není třeba
připojovat další audio kabel. Připojení HDMI ARC oba signály
kombinuje.
Všechny konektory HDMI na televizoru mohou poskytnout
signál zpětného zvukového kanálu (ARC neboli Audio Return
Channel). Jakmile však systém domácího kina připojíte, televizor
může odesílat signál ARC pouze do tohoto konektoru HDMI.
Satelitní přijímač
- Pouze pro televizory s vestavěným satelitním tunerem.
Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI a připojte zařízení
k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Jestliže systém domácího kina není vybaven konektorem HDMI
ARC, přidejte optický audio kabel pro odesílání zvuku (Toslink)
k televiznímu obrazu do systému domácího kina.
Automatické vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud používáte
pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto způsobem zabráníte
automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, během
nichž nebylo stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, můžete u většiny
systémů domácího kina nastavit prodlevu, aby si zvuk a obraz
odpovídaly.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení >
9
Vícekanálový. Je-li nastavena hodnota Vícekanálový, televizor
může odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače do systému
domácího kina. Máte-li systém domácího kina bez funkce
zpracování vícekanálového zvuku, vyberte možnost Stereo.
Nastavení výstupu zvuku
Zpoždění zvukového výstupu
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina (HTS), obraz na
televizoru a zvuk z domácího kina by měly být synchronizovány.
Postup nastavení Formátu výstupu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Formát výstupu zvuku.
3. Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se zvuk s obrazem
synchronizují automaticky a jsou vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
U některých systémů domácího kina může být třeba upravit
zpoždění audio výstupu, aby došlo k synchronizaci zvuku a
obrazu. Zvyšujte hodnotu zpoždění v systému domácího kina,
dokud si obraz a zvuk nebudou odpovídat. Může nutné nastavit
hodnotu zpoždění 180 ms. Přečtěte si uživatelskou příručku
systému domácího kina. Je-li nastavena hodnota zpoždění
v systému domácího kina, je třeba vypnout Zpoždění audio
výstupu v televizoru.
Vyrovnání výstupu zvuku
Nastavení Vyrovnání výstupu zvuku slouží k nastavení úrovně
hlasitosti televizoru a systému domácího kina, když mezi nimi
přepínáte. Rozdíly v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Postup vypnutí zpoždění audio výstupu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Zpoždění zvukového výstupu.
3. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup vyrovnání rozdílu hlasitosti . . .
Synchronizace audio výstupu
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály z konektorů
Audio Out – optický a HDMI ARC.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Vyrovnání výstupu zvuku.
3. Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte možnost Více.
Pokud je rozdíl v hlasitosti malý, vyberte možnost Méně.
Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným) nabídku
zavřete.
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit synchronizaci zvuku v televizoru. Je možné nastavit
zpoždění, která vyrovnává čas, jenž systém domácího kina
potřebuje ke zpracování zvuku k obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 1 ms. Maximální nastavení je 12 ms.
Možnost Zpoždění audio výstupu by měla být zapnuta.
Problémy se zvukem systému domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB Flash nebo
počítače, zvuk z vašeho systému domácího kina může být
zkreslený.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Synchronizace zvukového výstupu.
3. Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a stiskněte tlačítko
OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Formát výstupu zvuku.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému domácího kina,
zkontrolujte následující položky . . .
Formát výstupu zvuku
- Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke konektoru HDMI
ARC na systému domácího kina. Všechny konektory HDMI na
televizoru jsou konektory typu HDMI ARC.
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System) vybavený funkcemi pro zpracování vícekanálového
zvuku, jako je například Dolby Digital, DTS® nebo podobné
systémy, nastavte možnost Formát výstupu zvuku na možnost
- Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI ARC televizoru na
hodnotě Zapnuto.
10
Přejděte do nabídky  > Nastavení > Nastavení televizoru >
Zvuk > Pokročilé > 1 – ARC.
3.9
3.7
Rozhraní HDMI
Herní konzola
Přehrávač disků Blu-ray
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli připojíte ke
konektoru na televizoru pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI.
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním EasyLink
HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru.
3.10
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené
jednotky USB Flash.
3.8
DVD přehrávač
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash do
jednoho z konektorů USB na televizoru.
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře seznam s jejím
obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCE, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko
OK.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI a je vybaven
rozhraním EasyLink CEC, můžete jej ovládat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash, stiskněte
tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji kdykoli vysunout.
11
3.11
Připojení
Fotoaparát
K televizoru můžete připojit počítač a používat televizor jako
počítačový monitor.
Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu,
můžete fotoaparát připojit přímo k televizoru.
Pomocí konektoru HDMI
Připojte jej k jednomu z konektorů USB konektorů na televizoru.
Po vytvoření připojení zapněte fotoaparát.
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI a připojit počítač
ke konektoru HDMI a audio kabel L/R (stereofonní minikonektor
3,5 mm) připojit ke vstupu AUDIO IN – L/R na zadní straně
televizoru.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCE, vyberte možnost USB a stiskněte tlačítko
OK.
Pravděpodobně bude třeba nastavit fotoaparát pro přenos
obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer Protocol).
Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.
3.12
Videokamera
Nastavení
Rozhraní HDMI
Ideální nastavení monitoru
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru připojíte
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač v nabídce Zdroj
(seznam připojení), televizor automaticky přejde na ideální
nastavení pro Počítač.
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo k hraní her,
pravděpodobně budete chtít nastavit televizor zpět na hodnoty
ideální pro sledování televize nebo hraní.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obraz > Pokročilý > Hra
nebo počítač a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hra (pro hraní) nebo vyberte možnost
Počítač (pro sledování filmu) a stiskněte tlačítko OK.
3.13
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Počítač
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení Hra nebo
počítač zpět na hodnotu Počítač.
12
3.14
Sluchátka
Můžete připojit sluchátka ke konektoru  na televizoru. Jedná se
minikonektor 3,5 mm. Hlasitost sluchátek lze nastavit
samostatně.
Postup nastavení rychlosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Hlasitost
sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
13
4
Zapnutí
4.1
Zapnutí nebo pohotovostní režim
Než televizor zapnete, zkontrolujte na jeho zadní straně, zda je
připojen do sítě.
Je-li červená kontrolka zhasnutá, stiskněte hlavní vypínač na
straně televizoru a přepněte televizor do pohotovostního režimu
(červená kontrolka se rozsvítí).
Když je televizor v pohotovostním režimu, stisknutím tlačítka 
na dálkovém ovladači televizor zapnete.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního režimu,
stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte hlavní vypínač na straně
televizoru. Červená kontrolka zhasne. Televizor je stále připojen
do elektrické sítě, ale spotřebovává minimum energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte zástrčku napájení
z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za
kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela přístupná.
14
4.  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavře nabídku bez změny nastavení.
5
Dálkový ovladač
5.  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
5.1
Přehled tlačítek
6.  EXIT
Přepne zpět na sledování televize.
Horní
7.  OPTIONS
Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.
8. Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
9. Kurzorová/navigační tlačítka
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
10.  LIST
Otevření nebo zavření přehledu kanálů.
1.  Pohotovostní režim / Zapnutí
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního
režimu.
Spodní část
2. Tlačítka přehrávání
- Přehrávání , pro spuštění přehrávání.
- Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
- Zastavení , pro zastavení přehrávání
- Rychlý posun , pro rychlý posun
– Rychle dopředu , pro rychlý posun vpřed
3.  TV GUIDE
Otevře nebo zavře TV průvodce.
4.  SETUP
Otevře nabídku Nastavení.
1.  Hlasitost
Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.
5.  FORMAT
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
2. Číselná tlačítka a textová klávesnice
Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo k zadávání
textu.
Střed
3. SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
4.  Kanál
Přepne na další nebo předchozí kanál ze seznamu kanálů, otevře
další nebo předchozí stránku teletextu nebo spustí následující či
předchozí kapitolu na disku.
5.  Ztlumení
Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.
6. TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
1.  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam připojených
zařízení.
2. Barevná tlačítka
Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.
3.  INFO
Otevře nebo zavře informace o pořadech.
15
5.2
Baterie
1. Posuňte kryt prostoru na baterie ve směru, který ukazuje
šipka.
2. Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V baterie typu AAA-LR03.
Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnány správně.
3. Vložte zpět kryt prostoru na baterie.
4. Zasuňte jej, až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci.
5.3
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči
poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění
dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani
čisticí prostředky pro domácnost.
16
6
Seznam kanálů
Televizní kanály
Oblíbené kanály
6.1
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů obsahující pouze ty
kanály, které chcete sledovat. Když vyberete seznam oblíbených
kanálů, při přepínání mezi kanály se zobrazí pouze vaše oblíbené
kanály.
Sledování televizních kanálů
Přepínání kanálů
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskněte tlačítko . Televizor se
naladí na naposledy sledovaný TV kanál.
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznamy kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako oblíbený, a stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Přidat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál bude označen .
4. Po dokončení výběru stiskněte tlačítko . Kanály budou
přidány na seznam oblíbených.
5. Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odstranit,
vyberte možnost Odebrat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
Případně můžete stisknutím tlačítka  otevřít nabídku Domů,
vybrat možnost TV a poté stisknout tlačítko OK.
Změna pořadí
Můžete změnit pořadí (změnit umístění) kanálů v seznamu
oblíbených kanálů.
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko  + nebo  .
Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo číselnými tlačítky. Po zadání
1. V seznamu kanálů Oblíbené programy označte kanál, jehož
umístění chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Změnit pořadí a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, a stiskněte tlačítko
OK.
5. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný kanál na
požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
6. Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
7. Vyberte možnost Ukončit změnu pořadí a stiskněte tlačítko
OK.
čísla kanálu na něj ihned přepnete stisknutím tlačítka OK.
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál, stiskněte
tlačítko .
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST a otevřete
seznamy kanálů.
Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.
Přidání nebo odebrání oblíbených položek v jiných seznamech
kanálů
Označení „oblíbené“ lze přidat ke kanálům a rádiovým stanicím
v seznamech kanálů Vše, Rádio a Nový.
V požadovaném seznamu zvýrazněte kanál, který chcete přidat
mezi oblíbené, a stiskněte tlačítko  OPTIONS. Vyberte
možnost Přidat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál bude označen .
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odstranit, vyberte
možnost Odebrat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
V seznamu kanálů přejděte na TV kanál nebo rádiovou stanici.
Ponechejte tuto ikonu zvýrazněnou a současně stisknutím OK
přepněte na TV kanál nebo zapněte poslech rádiové stanice.
Seznam kanálů může obsahovat několik stránek s kanály. Chceteli zobrazit další nebo předchozí stránku, stiskněte tlačítko  +
nebo  .
Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný kanál, znovu
stiskněte tlačítko  LIST.
Přejmenování kanálů
Rozhlasové kanály
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace
nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rádiový kanál lze
přepnout podobně jako na televizní kanály.
1. Z jednoho ze seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete
přejmenovat.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
17
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský zámek >
Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód rodičovského
zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
3. Vyberte možnost Přejmenovat a stiskněte tlačítko OK.
Uzamknutí kanálu
Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo pořadu,
můžete kanály zamknout nebo zamknout pořady hodnocené
podle věku.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód?
Uzamknutí kanálu
Chcete-li provést přepis a zadat nový kód rodičovského zámku v
případě, že jste jej zapomněli, zadejte 8888.
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem v jeho
sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód
rodičovského zámku. Programy z připojeného zařízení nelze
uzamknout.
Formát obrazu
Postup uzamknutí kanálu . . .
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole objeví černé
pruhy, můžete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou
obrazovku.
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete Seznam kanálů.
2. Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Zamknout kanál. Zamknutý kanál se v seznamu kanálů zobrazuje
se značkou zámku .
Postup změny formátu obrazu . . .
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  a otevřete
nabídku Formát obrazu.
2. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál v seznamu
kanálů a vyberte možnost Odemknout kanál. Bude nutné zadat
kód rodičovského zámku.
K dispozici jsou následující formáty (nabídka závisí na obrazu na
obrazovce) . . .
Rodičovské hodnocení
- Auto
Přizpůsobit formát obrazu použitému vstupu signálu.
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu nevhodného pro
jejich věk, můžete použít vhodnost podle věku.
- Super zoom
Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3.
Obraz je přizpůsoben obrazovce.
Některé digitální vysílací společnosti své pořady hodnotí. Pokud
je vhodnost pořadu podle věku rovna nebo převyšuje věk, jenž
jste nastavili jako vhodnost podle věku pro své dítě, pořad se
zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat kód
rodičovského zámku. Rodičovský zámek se nastaví pro všechny
kanály.
- Rozšíření filmového zobrazení 16:9
Přizpůsobení obrazu formátu 4:3 na formát 16:9. Nedoporučuje
se u HD ani u PC.
- Širokoúhlý obraz
Roztáhne obraz na formát 16:9.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
- Nepřepočítaný
Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač. Zobrazení pixel za
pixel. U obrazu z počítače se mohou objevit černé pruhy.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský zámek >
Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku. Zadejte
čtyřciferný kód rodičovského zámku a potvrďte jej. Nyní můžete
nastavit vhodnost podle věku.
4. Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
6. Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku, vyberte
jako nastavení věku hodnotu Žádný.
- 4:3
Zobrazí klasický formát 4:3.
Teletext
Stránky teletextu
Chcete-li otevřít teletext při sledování televizních kanálů,
stiskněte tlačítko TEXT.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí programu.
Někteří provozovatelé zamknou pouze programy s vyšším
hodnocením podle věku.
Zadání nebo změna kódu zámku
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
18
vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka skryjete tlačítka zařízení.
4. Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko .
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na svých
digitálních televizních kanálech digitální teletext nebo interaktivní
televizní kanály. Tyto služby zahrnují běžný teletext s výběrem a
procházením prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno z barevně
označených témat v dolní části obrazovky.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte tlačítko .
Možnosti teletextu
Podstránky teletextu
Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko  OPTIONS
a vyberte následující položky . . .
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik podstránek. Čísla
podstránek se zobrazují v pruhu vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko  nebo .
- Zastavit stránku / Zrušit zastavení stránky
Zastaví automatické otáčení podstránek.
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
- Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek teletextu.
Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Přehled T.O.P.
- Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
- Zvětšit / Normální zobrazení
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
Oblíbené stránky
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených stránek
teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve sloupci Oblíbené
stránky teletextu.
- Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
- Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
1. V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním rohu obrazovky
a zobrazte sloupec s oblíbenými stránkami.
2. Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte číslo stránky
a stisknutím tlačítka OK otevřete stránku.
- Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke správnému
zobrazení.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat oblíbené
stránky.
- Teletext 2,5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší grafiku.
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny výskyty daného
slova.
Nastavení teletextu
1. Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo číslo.
3. Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na další výskyt
tohoto slova nebo čísla.
4. Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na následující
výskyt.
5. Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím tlačítka 
(nahoru) tak dlouho, až nebude označen žádný výběr.
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají
k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka teletextu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární teletext nebo Sekundární
teletext.
4. Vyberte preferované jazyky teletextu.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály, mohou také
nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte tlačítko OK.
2. Během sledování kanálu na daném zařízení stiskněte tlačítko
 OPTIONS, vyberte možnost Zobrazení tlačítek zařízení,
Teletext 2.5
19
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší grafiku.
Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od výrobce.
Postup vypnutí Teletextu 2.5 . . .
Titulky u analogových kanálů
U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit titulky pro
jednotlivé kanály.
1. Stiskněte tlačítko TEXT.
2. Během sledování teletextu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4.Stisknutím tlačítka , v případě potřeby opakovaným, nabídku
zavřete.
1. Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka TEXT otevřete
teletext.
2. Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3. Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext zavřete.
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu v nabídce
Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky se zobrazí (pokud
jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo digitální, přepněte
na daný kanál a otevřete položku Stav v nabídce Možnosti.
Titulky a jazyky
Titulky
Zapnutí titulků
Jazyky zvuku
Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka SUBTITLE.
Možnosti nastavení titulků: Titulky vypnuty, Titulky zapnuty
nebo Automatické.
Chcete-li zobrazit titulky v případě, kdy vysílaný pořad není ve
vašem jazyce (v jazyce nastaveném v televizoru), vyberte
možnost Automatické. Při tomto nastavení se titulky objeví také
v případě, že ztlumíte zvuk tlačítkem .
U analogových kanálů je nutné zpřístupnit titulky v nabídce
Teletext.
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat zvuk
s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk
v jednom z těchto jazyků, televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných jazyků, můžete
vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a položku Jazyky.
3. Vyberte možnost Hlavní jazyk zvuku nebo Sekundární jazyk
zvuku a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Titulky u digitálních kanálů
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků . . .
U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet několik jazyků
titulků. Můžete nastavit preferovaný primární a sekundární jazyk
titulků. Pokud budou k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk titulků.
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2. Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk zvuku pro
dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky
přizpůsobené pro sluchově a zrakově postižené osoby.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a položku Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární jazyk titulků nebo Sekundární
jazyk titulků a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup výběru jazyka v případě, že není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků . . .
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2. Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk pro dočasné
použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
20
6.2
Opakovaná instalace kanálů
Nastavení předvoleb
Můžete provést vyhledávání a opakovanou instalaci kanálů
a ponechat všechna ostatní nastavení televizoru beze změny.
Případně můžete provést kompletní novou instalaci televizoru.
Aktualizace kanálů
Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento kód zadat
před opakovanou instalací kanálů.
Automatická aktualizace
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor nastavit tak, aby
automaticky aktualizoval seznam v případě výskytu nových
kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Opakovaná instalace kanálů
Pouze provedení opakované instalace kanálů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály > Znovu nainstalovat kanály
a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Anténa nebo Kabel. Vyhledávání kanálů
může několik minut trvat. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Automatická aktualizace kanálu
Jednou denně, v 6:00, televizor provede aktualizaci kanálů a uloží
nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu Vše, ale také
do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou odebrány.
Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde k aktualizaci či odebrání
kanálů, při spuštění televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl
televizor provádět automatickou aktualizaci kanálů, musí být
v pohotovostním režimu.
Úplná instalace
Provedení kompletní opětovné instalace televizoru . . .
Postup vypnutí zprávy zobrazované při zapnutí televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Znovu instalovat televizor a stiskněte tlačítko OK. Instalace
může několik minut trvat. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci
kanálů > Vypnuto.
Vypnutí automatické aktualizace kanálů . . .
Tovární nastavení
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Automatická aktualizace
kanálu > Vypnuto.
Tovární nastavení obnoví v televizoru původní nastavení obrazu
a zvuku. Pro obnovení původního továrního nastavení. . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3. Potvrďte tlačítkem OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Spuštění aktualizace
Ruční spuštění aktualizace . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Aktualizovat kanály a postupujte podle
pokynů na obrazovce. Aktualizace může několik minut trvat.
Kopie seznamu kanálů
V některých zemích se automatická aktualizace kanálů provádí
během sledování televize nebo v libovolném okamžiku, kdy je
televizor v pohotovostním režimu.
Úvod
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům a
odborným uživatelům. V některých zemích umožňuje funkce
Kopie seznamu kanálů kopírovat pouze satelitní kanály.
Nové kanály
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat kanály
nainstalované v jednom televizoru do jiného televizoru Philips
téže řady. Kopie seznamu kanálů ušetří čas při hledání kanálů,
protože do televizoru se načte předdefinovaný seznam kanálů. Je
třeba použít jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
Nové kanály přidané pomocí automatické aktualizace kanálů lze
snadno nalézt v seznamu kanálů Nový. Tytéž nové kanály jsou
uloženy rovněž v seznamech kanálů Vše nebo Rádio.
Nové kanály zůstávají v seznamu Nový, dokud je neoznačíte jako
oblíbené nebo je nenaladíte.
Podmínky
- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
21
- Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém štítku na zadní straně televizoru.
Obvykle je označen Q . . . LA
- Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
Pokud země není nastavena správně, je třeba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou instalaci,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Znovu instalovat televizor > OK. Vyberte
správnou zemi a vynechejte možnost Hledat kanály. Dokončete
instalaci. Po dokončení se vraťte ke kroku 2.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do jiného
televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte
tlačítko OK. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat pomocí
možnosti Info o současném softwaru v možnosti Nastavení >
Nastavení softwaru.
Kopírování seznamu kanálů
Postup kopírování seznamu kanálů . . .
1. Zapněte televizor s nainstalovanými kanály. Připojte paměťové
zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat na USB a stiskněte
tlačítko OK. Při kopírování seznamu kanálů z televizoru můžete
být během instalace vyzváni k zadání kódu rodičovského zámku,
který jste zadali během instalace.
4. Po dokončení kopírování odpojte paměťové zařízení USB.
DVB-T nebo DVB-C
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C a televizor je
připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro vaši zemi, jednu
z možností vyberete během instalace kanálů.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do jiného
televizoru Philips.
Postup změny nastavení DVB a spuštění nové instalace kanálů . .
.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálu > Připojení antény >
Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte požadované nastavení DVB.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Nahrání seznamu kanálů
Nahrání kopie seznamu kanálů
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo ne, je třeba
použít různé způsoby odeslání seznamu kanálů.
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk a zemi.
Přeskočte možnost Hledat kanály. Dokončete instalaci.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do jiného
televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů, stiskněte tlačítko ,
vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat do TV a stiskněte
tlačítko OK. Je možné, že budete požádáni o zadání kódu
rodičovského zámku tohoto televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do televizoru
zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové zařízení USB.
Instalace kanálu DVB-C
Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVB-C
automatická.
Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě, zadejte tyto
hodnoty, až o ně televizor v průběhu instalace požádá.
Možná bude během instalace nutné upravit vyhledávání (plné
nebo rychlé vyhledávání) nebo zadat konkrétní přenosovou
rychlost v nabídce Nastavení. Chcete-li nastavit Přenosovou
rychlost, nejprve nastavte možnost Přenosová rychlost na
hodnotu Ruční.
Do již nainstalovaného televizoru
Konflikty čísel kanálů
1. Ověřte nastavení televizoru podle dané země. (Pro ověření
nastavení stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Hledat kanály >
Opakovaná instalace kanálů a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka
 a poté možnosti Zrušit vynecháte možnost Hledat kanály.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde uvedeným
krokem 2.
V některých zemích mohou mít různé TV kanály (vysílací
společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor v průběhu instalace
zobrazí seznam s konflikty čísel kanálů. U vícenásobných čísel
kanálů je třeba vybrat, který TV kanál chcete nainstalovat
s daným číslem kanálu.
DVB-T + DVB-C
22
Pokud můžete použít nejen vstup antény DVB-T, ale také vstup
DVB-C, můžete nastavit televizor na příjem DVB-T i DVB-C.
Nainstalujte nejprve jeden systém a poté druhý, vždy se všemi
potřebnými nastaveními.
Jakmile je jeden systém nainstalován, je třeba přepnout vstupní
signál antény na připojení Antény na zadní straně televizoru
a nastavit televizor v příslušném systému, jenž umožní zobrazit
kanály nainstalované v televizoru.
Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C, postupujte
podle výše uvedených pokynů.
Velikost frekvenčního kroku
Televizor vyhledává kanály v krocích po 8 MHz.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé
kanály chybí, můžete vyhledávat v menších krocích po 1 MHz.
Vyhledání a instalace kanálů v krocích po 1 MHz trvá déle.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí digitální
kanály, můžete vyhledávání digitálních kanálů vynechat.
Vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení DVB
Režim přenosové rychlosti
Analogové kanály
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb neposkytl konkrétní
hodnotu přenosové rychlosti pro instalaci televizních kanálů,
ponechte nastavení položky Režim přenosové rychlosti na
hodnotě Automaticky.
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb nenabízí
analogové kanály, můžete vyhledávání analogových kanálů
vynechat. Vyberte možnost Vypnuto.
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové rychlosti,
vyberte možnost Ručně. Hodnota, kterou jste obdrželi, by však
již mohla být v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí.
Podívejte se pod položku Předdefinované přenosové rychlosti a
zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná automaticky.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access Module
– modul podmíněného přístupu) pro placené televizní služby,
vyberte možnost Volně dostupné + Kódované. Pokud jste si
nepředplatili televizní kanály nebo služby, můžete vybrat
možnost Pouze volně dostupné kanály.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové rychlosti nastavena na
možnost Ručně, můžete zde zadat hodnotu přenosové rychlosti,
kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových služeb.
Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat ručně.
Ruční instalace analogových kanálů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace kanálů >
Analogový: ruční instalace a stiskněte tlačítko OK.
Síťová frekvence
Pokud je položka Režim frekvence sítě nastavena na hodnotu
Ručně, můžete zde zadat hodnotu síťové frekvence, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte
pomocí číselných tlačítek.
- Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost Systém
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě nacházíte.
– Vyhledat kanál
Chcete-li najít kanál, vyberte možnost Vyhledat kanál a stiskněte
tlačítko OK. Vyberte možnost Hledání a stiskněte tlačítko OK.
Frekvenci můžete rovněž zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu
stiskněte tlačítko Hledání. Chcete-li kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
- Vyladění
Chcete-li vyladit kanál, vyberte možnost Vyladit a stiskněte
tlačítko OK. Kanál můžete vyladit tlačítkem  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost Hotovo
a stiskněte tlačítko OK.
- Uložení
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu nebo pod
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat rychlejší
metodu Rychlé prohledávání a použít předdefinovaná nastavení
používaná většinou poskytovatelů kabelových služeb ve vaší
zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo pokud některé
kanály chybí, můžete vybrat rozšířenou metodu Kompletní
prohledávání. Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá
déle.
23
novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit jako nový
kanál.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny dostupné
analogové televizní kanály.
24
7
Možnosti seznamu kanálů
Satelitní kanály
Postup zobrazení možností seznamu kanálů na aktuálním kanálu .
..
7.1
1. Se zobrazeným seznamem Všechny kanály na obrazovce
vyberte a kanál a stiskněte tlačítko  OPTIONS.
2. Vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.
Sledování satelitních kanálů
- Pouze pro televizory s vestavěným satelitním tunerem.
Dostupné možnosti pro satelitní kanály . . .
Postup sledování satelitních kanálů . . .
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Satelitní a stiskněte
tlačítko OK. Televizor naladí naposledy sledovaný satelitní kanál.
– Satelitní
Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení kanálů pouze pro
konkrétní satelit nebo k zobrazení kanálů všech satelitů.
Přepnutí kanálu
- Volně dostupné kódované
Filtr seznamu kanálů. Slouží k zobrazení pouze nekódovaných
kanálů, pouze kódovaných kanálů nebo obojích. Kódované
kanály jsou označeny klíčem .
Chcete-li přepnout kanály, stiskněte tlačítko  + nebo  –.
Televizor naladí další kanál ve vybraném seznamu kanálů. Pokud
znáte číslo kanálu, můžete jej zadat pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovladači. Chcete-li přepnout zpět na předchozí
naladěný kanál, stiskněte tlačítko .
- Zamknutí
Kanál je možné zamknout. Nejprve vyberte kanál v seznamu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Zamknout.
Bude třeba zadat čtyřciferný kód rodičovského zámku. Zamknutý
kanál je označen zámkem .
Kanál můžete naladit také přímo, ze seznamu satelitních kanálů.
7.2
- Odemknutí
Zamknutý kanál je možné odemknout. Vyberte kanál v seznamu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Odemknout.
Bude třeba zadat čtyřciferný kód rodičovského zámku.
Seznam satelitních kanálů
Informace o seznamu kanálů
Po dokončení instalace satelitů jsou všechny satelitní kanály
zaneseny do seznamu kanálů. Můžete zobrazit seznam všech
kanálů nebo seznam filtrovat a zobrazit pouze oblíbené kanály
nebo rádiové stanice. Případně, po provedení aktualizace kanálů,
můžete nalézt nově přidané kanály do seznamu nových kanálů.
Kopírování seznamu kanálů
Možnost Kopírování seznamu kanálů je určena prodejcům a
odborným uživatelům. Pomocí kopie seznamu kanálů lze
zkopírovat kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Možnost Kopírování seznamu kanálů
zkopíruje pozemní i satelitní kanály.
Kanál můžete přímo naladit z libovolného seznamu. Kanály, které
naladíte pomocí tlačítek  + a  –, určuje seznam vybraný
v seznamu kanálů.
Pořadí kanálů lze změnit pouze v seznamu oblíbených kanálů.
7.3
Nastavení filtru pro seznam
Oblíbené satelitní kanály
Kanály, které naladíte pomocí tlačítek  + a  , určuje
seznam vybraný v seznamu kanálů.
Oblíbené kanály
Postup výběru seznamu kanálů . . .
Kanály můžete označovat jako oblíbené kanály. Vaše oblíbené
satelitní kanály se shromažďují v seznamu Oblíbené programy
v rámci seznamu satelitních kanálů.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Satelitní a stiskněte
tlačítko OK.
2. Stisknutím tlačítka  LIST otevřete seznam kanálů. Seznam
se zobrazuje s aktuálně vybraným kanálem.
3. Procházejte nahoru a vyberte možnost Všechny nebo a
použijte filtr seznamů Oblíbené, Rádio, TV nebo Nové.
Sledování oblíbených kanálů
Nastavte seznam oblíbených kanálů a můžete snadno přepínat
mezi kanály, které chcete sledovat. Pouze v tomto seznamu lze
měnit pořadí kanálů podle vašich preferencí.
Chcete-li pouze přepínat mezi svými oblíbenými kanály pomocí
tlačítek  + a  –, vyberte seznam Oblíbené programy
v rámci seznamu kanálů a seznam kanálů znovu zavřete.
Seznamy Rádio nebo Nové se zobrazují pouze v případě, že jsou
k dispozici rádiové stanice nebo byly při aktualizaci kanálů
nalezeny nové kanály.
25
Existují dva seznamy oblíbených, jeden pro televizní kanály a
druhý pro satelitní kanály.
7.4
Nastavení seznamu oblíbených
Uzamknutí kanálu
Postup sestavení seznamu oblíbených kanálů . . .
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem v jeho
sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód
rodičovského zámku. Programy z připojeného zařízení nelze
uzamknout.
Zámek satelitních kanálů
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko  LIST a otevřete
seznamy kanálů.
2. Vyberte seznam Oblíbené programy.
3. Televizor vás požádá o okamžité zahájení přidávání kanálů.
Stiskněte tlačítko OK. Abyste později nemuseli mnohokrát měnit
pořadí, vyberte kanály v tom pořadí, v němž je chcete v seznamu
zobrazovat.
4. Chcete-li přidat kanál do seznamu Oblíbené programy,
vyberte kanál a stiskněte tlačítko OK. Poté můžete vybrat další
kanál a přidat jej jako oblíbený.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko .
Postup uzamknutí kanálu . . .
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete Seznam kanálů.
2. Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Zamknout kanál. Zamknutý kanál se v seznamu kanálů zobrazuje
se značkou zámku .
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál v seznamu
kanálů a vyberte možnost Odemknout kanál. Bude nutné zadat
kód rodičovského zámku.
Přidání nebo odebrání oblíbených kanálů
Postup přidání nebo odebrání oblíbených kanálů . . .
Požití vhodnosti podle věku
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznamy kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako oblíbený, a stiskněte
tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Přidat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál bude označen .
4. Po dokončení výběru stiskněte tlačítko . Kanály budou
přidány na seznam oblíbených.
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu nevhodného pro
jejich věk, můžete použít vhodnost podle věku.
Některé digitální vysílací společnosti své pořady hodnotí. Pokud
je vhodnost pořadu podle věku rovna nebo převyšuje věk, jenž
jste nastavili jako vhodnost podle věku pro své dítě, pořad se
zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat kód
rodičovského zámku. Rodičovský zámek se nastaví pro všechny
kanály.
Chcete-li některý kanál ze seznamu oblíbených odstranit, vyberte
možnost Odebrat oblíbené a stiskněte tlačítko OK.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský zámek >
Rodičovské hodnocení a stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku. Pokud jste kód
ještě nenastavili, vyberte možnost Zadat kód a stiskněte tlačítko
OK. Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku a potvrďte jej.
Nyní můžete nastavit vhodnost podle věku.
4. Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
6. Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle věku, vyberte
jako nastavení věku hodnotu Žádný.
Změna pořadí oblíbených kanálů
Měnit pořadí kanálů lze pouze v seznamu Oblíbené.
1. V seznamu kanálů Všechny označte kanál, jehož umístění
chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
3. Vyberte možnost Změnit pořadí a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, a stiskněte tlačítko
OK.
5. Pomocí navigačních tlačítek posuňte zvýrazněný kanál na
požadované místo a stiskněte tlačítko OK.
6. Po dokončení přesunu stiskněte tlačítko  OPTIONS.
7. Vyberte možnost Ukončit změnu pořadí a stiskněte tlačítko
OK.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí programu.
Někteří provozovatelé zamknou pouze programy s vyšším
hodnocením podle věku.
26
Vždy můžete spustit novou instalaci satelitů z nabídky Nastavení.
Kód rodičovského zámku
Postup instalace satelitních kanálů . . .
Kód dětského zámku můžete nastavit nebo změnit.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace satelitů a stiskněte tlačítko OK.
4. Televizor zobrazí aktuální nastavení instalace. Pokud aktuální
nastavení odpovídá požadované instalaci satelitů, můžete zahájit
vyhledávání satelitů. Vyberte možnost Hledání a stiskněte
tlačítko OK. Přejděte ke kroku 5. Pokud aktuální nastavení
neodpovídá vašim požadavkům, vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK. Přejděte ke kroku 4b.
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský zámek >
Zadat kód nebo Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód rodičovského
zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód dětského zámku?
4b – V nabídce Nastavení vyberte přesný počet satelitů, které
chcete instalovat. Nebo, pokud použijete nastavení Unicable,
vyberte možnost Unicable pro 1 satelit nebo Unicable pro
2 satelity podle počtu satelitů, které chcete nainstalovat pro
systém Unicable. Vyberte požadované nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
4c – Je-li nastaven přesný počet satelitů nebo jste provedli
nastavení Unicable, vyberte možnost Vyhledat a stiskněte
tlačítko OK.
Pokud svůj kód zapomenete, můžete aktuální kód přepsat a
zadat nový kód.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Rodičovský zámek >
Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3. Zadejte hlavní kód 8888.
4. Nyní zadejte nový kód rodičovského zámku a zadejte jej ještě
jednou pro potvrzení.
5. Televizor vyhledá satelity dostupné na zarovnání vaší antény.
To může trvat několik minut. Je-li nalezen satelit, na obrazovce
se zobrazí jeho název a síla příjmu. Je-li pro jakýkoli nalezený
satelit k dispozici balíček kanálů, můžete vybrat požadovaný
balíček.
6. Chcete-li nainstalovat kanály nalezených satelitů, vyberte
možnost Instalovat a stiskněte tlačítko OK. Televizor zobrazí
počet nalezených kanálů a rádiových stanic.
7. Chcete-li uložit nastavení satelitu, všechny satelitní kanály a
satelitní rádiové stanice, vyberte možnost Dokončit a stiskněte
tlačítko OK.
7.5
Instalace satelitu
Instalace satelitu
Informace o instalaci satelitu
Tento televizor je vybaven vestavěným satelitním přijímačem
DVB-S/DVB-S2. Připojte kabel satelitní antény přímo
k televizoru. Použijte koaxiální kabel vhodný pro připojení
satelitní antény. Před spuštěním instalace zkontrolujte, zda je
satelitní anténa dokonale zarovnaná.
Balíčky kanálů
Informace o balíčcích kanálů
Až 4 satelity
Satelity mohou nabízet balíčky kanálů, které zahrnují bezplatné
kanály (nekódované) a nabízejí výběr vhodný pro danou zemi.
Některé satelity nabízejí předplacené balíčky – soubor kanálů, za
které platíte.
V tomto televizoru můžete nainstalovat až 4 satelity (4 LNB). Na
počátku instalace vyberte přesný počet satelitů, které chcete
instalovat. Tím se instalace urychlí.
Unicable
Pokud si zvolíte předplacený balíček, televizor vás může požádat
o výběr Rychlé nebo Úplné instalace.
Vyberte možnost Pouze kanály satelitních operátorů, pokud
chcete instalovat pouze kanály z balíčku, nebo vyberte možnost
Všechny satelitní kanály pro instalaci balíčku i všech ostatních
dostupných kanálů. Pro předplacené balíčky doporučujeme
Rychlou instalaci. Máte-li další satelity, které nejsou součástí
vašeho předplaceného balíčku, doporučujeme Úplnou instalaci.
Všechny nainstalované kanály se uloží do seznamu kanálů
Všechny.
Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable.
Tuto možnost vyberte na začátku instalace, pokud instalujete
satelity pro systém Unicable, pro 1 nebo pro 2 satelity.
Instalování
Satelity můžete nainstalovat během počátečního nastavení
televizoru. Instalace satelitů následuje po instalaci televizních
kanálů. Pokud můžete sledovat pouze satelitní kanály, můžete
instalaci televizních kanálů vynechat.
27
Pokud máte aktuálně nainstalován pouze 1 nebo 2 satelity,
nemusí vám aktuální nastavení instalace umožnit přidání
doplňkového satelitu. Pokud potřebujete změnit nastavení
instalace, je nutné znovu provést kompletní instalaci satelitů. Je-li
nutná změna nastavení, nelze použít možnost Přidat satelit.
Nastavení Unicable
Systém Unicable
Pro připojení antény k televizoru můžete použít systém Unicable.
Systém Unicable využívá jeden kabel k připojení satelitní antény
ke všem satelitním přijímačům ve svém systému. Systém
Unicable se obvykle používá v bytových domech. Pokud
používáte systém Unicable, televizor vás během instalace požádá
o přiřazení čísla uživatelského pásma a příslušné frekvence.
V tomto televizoru lze pomocí systému Unicable nainstalovat
1 nebo 2 satelity.
Postup přidání satelitu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Přidat satelit a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se aktuální satelity.
4. Vyberte možnost Přidat a stiskněte tlačítko OK. Televizor
vyhledá nové satelity.
5. Pokud televizor nalezl jeden nebo více satelitů, vyberte
možnost Instalovat a stiskněte tlačítko OK. Televizor nainstaluje
kanály nalezených satelitů.
6. Chcete-li uložit kanály a rádiové stanice, vyberte
možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
Pokud po instalaci systému Unicable zaznamenáte, že chybějí
nějaké kanály, mohla ve stejnou chvíli v systému Unicable
probíhat jiná instalace. Zopakujte instalaci a chybějící kanály se
znovu objeví.
Číslo uživatelského pásma
Odebrání satelitu
V systému Unicable musí být každý připojený satelitní přijímač
očíslován (např. 0, 1, 2 nebo 3 atd.).
Ze své aktuální instalace satelitů můžete odebrat jeden nebo
více satelitů. Odeberete satelit i jeho kanály. Někteří
poskytovatelé satelitních služeb však odebrání satelitu
neumožňují.
Dostupná uživatelská pásma a jejich čísla naleznete v přepínači
systému Unicable. Pro termín Uživatelské pásmo se někdy
používá zkratka UB (User band). Existují přepínače systému
Unicable, které nabízejí 4 nebo 8 uživatelských pásem. Pokud
v nastavení vyberete možnost Unicable, televizor vás požádá o
přiřazení jedinečného čísla uživatelského pásma pro svůj
vestavěný satelitní přijímač. Satelitní přijímač nesmí mít stejné
číslo uživatelského pásma jako jiný satelitní přijímač v systému
Unicable.
Postup odebrání satelitů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Odebrání satelitu a stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se aktuální satelity.
4. Pomocí kurzorových kláves vyberte satelit, který chcete
odebrat.
5. Stisknutím tlačítka OK označte satelit pro odebrání.
Opětovným stisknutím tlačítka OK označení zrušíte.
6. Vyberte možnost Odebrat, stiskněte tlačítko OK a potvrďte
akci. Satelity jsou odebrány.
7. Vyberte možnost Konec a stisknutím tlačítka OK zavřete
možnost Odebrání satelitu.
Uživatelská pásmová frekvence
Kromě čísla uživatelského pásma potřebuje vestavěný satelitní
přijímač frekvenci vybraného čísla uživatelského pásma. Tyto
frekvence se většinou zobrazují vedle čísla uživatelského pásma
v přepínači systému Unicable.
Aktualizace satelitních kanálů
Přidání satelitu
Každý den v 6:00 televizor automaticky aktualizuje satelitní
kanály. Aktualizace kanálů hledá nové kanály a přidává je do
seznamu kanálů. Kanály, které již nejsou dostupné, jsou odebrány
a pokud poskytovatel změní pořadí kanálů v balíčku, bude
seznam kanálů v televizoru aktualizován. Aby mohl televizor
provádět automatickou aktualizaci satelitních kanálů, musí být
v pohotovostním režimu. Aktualizaci kanálů můžete kdykoli
provést i sami.
K aktuální satelitní instalaci můžete přidat další satelit.
Nainstalované satelity a jejich kanály zůstanou nezměněny. Avšak
někteří poskytovatelé satelitních služeb neumožňují přidání
satelitu.
Na další satelit je třeba pohlížet jako na doplněk. Nejde o vaše
hlavní předplatné satelitu ani o hlavní satelit, z něhož používáte
balíček kanálů. Typicky byste přidali 4. satelit, pokud již máte
nainstalovány 3 satelity. Pokud již máte nainstalovány 4 satelity,
mohli byste zvážit nejprve odebrání jednoho satelitu, aby bylo
možné přidat nový satelit.
Nové kanály nalezené během aktualizace kanálů se označí
písmenem N a shromažďují se v seznamu kanálů Nové. Nové
kanály se také přidávají do seznamu kanálů Všechny. Nové kanály
Nastavení
28
zůstávají v seznamu kanálů Nové, dokud je nenaladíte nebo
neoznačíte jako oblíbené.
Zvukový komentář
Vypnutí automatické aktualizace kanálů
Reproduktory / Sluchátka
Pokud chcete předejít aktualizaci kanálů, můžete úplně vypnout
televizor. Případně můžete vypnout automatickou aktualizaci
v nabídce Nastavení.
Je možné zvolit, odkud chcete zvukový komentář poslouchat:
zda má být slyšet pouze z reproduktorů televizoru, pouze ve
sluchátkách nebo v obou zařízeních.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace kanálu >
Automatická aktualizace kanálů a vyberte možnost Vypnuto.
Nastavení možnosti Reproduktory / Sluchátka . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Jazyky > Popis zvuku
> Reproduktory / Sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Vypnutí aktualizace pro konkrétní satelit
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace kanálu >
Možnost automatické aktualizace.
3. Pomocí kurzorových kláves vyberte satelit, u něhož nechcete
provádět aktualizaci. Stisknutím tlačítka OK označení satelitu
zrušíte.
4. Vyberte možnost Dokončeno a stisknutím tlačítka OK zavřete
nabídku.
Zvukový efekt
Některé zvukové komentáře mohou obsahovat zvláštní zvukové
efekty, například stereo nebo postupné vytrácení zvuku.
Přepnutí na zvukové efekty (jsou-li k dispozici) . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Jazyky > Popis zvuku
> Zvukové efekty a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Televizor nebude aktualizovat kanály z označeného satelitu
Ruční spuštění aktualizace
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Vyhledávání satelitů a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Aktualizace kanálů a stiskněte tlačítko OK.
4. Chcete-li zkontrolovat, které satelity jsou nastaveny pro
aktualizaci, vyberte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí kurzorových kláves označte satelity pro aktualizaci
nebo toto označení zrušte. Vyberte možnost Dokončeno a
stiskněte tlačítko OK.
6. Vyberte možnost Aktualizovat a stiskněte tlačítko OK.
Aktualizace může trvat několik minut.
7. Vyberte možnost Dokončit a stiskněte tlačítko OK.
Řeč
Zvukový komentář může obsahovat také titulky pro vyslovovaná
slova.
Přepnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky > Popis zvuku >
Řeč a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Popisný (zvuk) nebo Titulky a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Jazyky a zvuk
Preferované jazyky a titulky
Satelitní kanály mohou obsahovat více jazyků zvuku, jazyků titulků
nebo jazyků teletextu. Můžete televizor nastavit tak, aby
automaticky přepínal na váš preferovaný jazyk, jazyk titulků nebo
jazyk teletextu, pokud je tento jazyk dostupný na daném kanálu
nebo stránkách teletextu.
Ruční instalace
Postup nastavení preferovaného jazyka . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Jazyky a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
požadované nastavení.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Ruční instalace je určena pro odborné uživatele.
Ruční instalaci můžete použít k rychlému přidání nových kanálů
ze satelitního transpondéru. Musíte znát frekvenci a polarizaci
transpondéru. Televizor nainstaluje všechny kanály daného
transpondéru. Pokud byl transpondér nainstalován již dříve,
všechny jeho kanály – bývalé i nové – se přesunou na konec
seznamu kanálů Všechny.
29
Ruční instalaci lze použít v případě, že je třeba změnit počet
satelitů. Pokud je třeba tento úkon, je nutné provést kompletní
instalaci pomocí možnosti Instalovat satelity.
odebrat satelit, je nutné znovu provést kompletní instalaci a
vybrat jiný balíček.
Někdy je příjem nekvalitní
Postup instalace transpondéru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení satelitu > Instalace kanálů >
Ruční instalace a stiskněte tlačítko OK.
3. Máte-li nainstalován více než 1 satelit, vyberte satelit/LNB, pro
který chcete přidat kanály.
4. Nastavte potřebnou hodnotu Polarizace. Pokud nastavíte
možnost Režim přenosové rychlosti na hodnotu Ruční, můžete
zadat přenosovou rychlost pod položkou Přenosová rychlost
ručně. Zadejte Frekvenci a spusťte vyhledávání transpondéru.
5. Pokud je nalezen transpondér, vyberte možnost Uložit a
stisknutím tlačítka OK uložte nový transpondér na vybraný LNB.
6. Výběrem možnosti Konec ukončete ruční instalaci.
- Zkontrolujte, zda je satelitní anténa řádně připevněna. Silný vítr
s ní může pohybovat.
- Příjem může být zhoršen sněhem a deštěm.
7.6
Problémy se satelity
Televizor nemůže najít požadované satelity nebo instaluje
stejné satelity dvakrát
- Zkontrolujte, zda je na počátku instalace nastaven správný
počet satelitů. Můžete televizor nastavit tak, aby vyhledal jeden,
dva nebo 3/4 satelity.
LNB s duální hlavou nedokáže nalézt druhý satelit
- Pokud televizor nalezne jeden satelit, ale nemůže nalézt druhý,
otočte o několik stupňů anténu. Zarovnejte anténu tak, aby
přijímala nejsilnější signál z prvního satelitu. Na obrazovce
zkontrolujte ukazatel síly signálu prvního satelitu. Když je první
satelit nastaven na nejsilnější signál, vyberte možnost Hledat
znovu a vyhledejte druhý satelit. • Ujistěte se, že jsou
v možnostech nastaveny Dva satelity.
Změna nastavení instalace můj problém nevyřešila
- Všechna nastavení, satelity a kanály se ukládají teprve na konci
instalace, když dokončujete postup.
Všechny satelitní kanály zmizely
- Pokud používáte systém Unicable, ujistěte se, že jste
v nastavení systému Unicable nastavili jedinečné číslo
uživatelského pásma pro satelitní přijímač. Mohlo by se stát, že
stejné číslo uživatelského pásma používá jiný satelitní přijímač.
Některé satelitní kanály zřejmě zmizely ze seznamu kanálů
- Pokud se zdá, že některé kanály zmizely nebo nejsou na svém
místě, vysílací společnost mohla změnit umístění těchto kanálů
v transpondéru. Chcete-li obnovit pozice kanálů v seznamu
kanálů, zkuste aktualizovat balíček kanálů.
Nelze odebrat satelit
- Předplacené balíčky neumožňují odebrání satelitu. Chcete-li
30
8
Změnit den
TV průvodce
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
8.1
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací společnosti,
můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit plán pro jeden
z následujících dní. Stisknutím tlačítka   přejdete na
předchozí den.
Případně můžete stisknout tlačítko  OPTIONS a vybrat
možnost Změnit den.
Vyberte možnost Předchozí den, Dnes nebo Další den
a stiskněte tlačítko OK a vyberte den programu.
Používání TV průvodce
Co je potřeba
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály. V závislosti na
tom, odkud pocházejí informace (data) TV průvodce se zobrazí
analogové a digitální kanály nebo pouze digitální kanály.
Informace TV průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce pro
kanály, které jsou v televizoru nainstalovány (např. kanály, které
sledujete pomocí funkce Watch TV (Sledování televize)).
Televizor nemůže shromažďovat informace TV průvodce pro
kanály sledované z digitálního přijímače.
Vyhledání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat naplánované
pořady podle žánru, podobně jako filmy, sport apod.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se seznam
nalezených pořadů.
Otevření TV průvodce
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte tlačítko  TV
GUIDE.
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE průvodce zavřete.
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor prohledá všechny
TV kanály a získá informace o pořadech. To může několik minut
trvat. Data TV průvodce se uloží do televizoru.
Naladění programu
Přepnutí na pořad
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu pomocí
kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na další část
daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu, stiskněte
tlačítko  INFO.
31
9
Zdroje
9.1
Seznam zdrojů
V seznamu připojení (v nabídce Zdroj) najdete zařízení, která
jsou připojena k televizoru. V nabídce Zdroj můžete na zařízení
přepínat.
Nabídka Zdroj
9.3
Nabídku Zdroj otevřete tlačítkem  SOURCES.
Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte zařízení
pomocí šipek  (doleva) nebo  (doprava) a stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné zařízení,
znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení pomocí
dálkového ovladače televizoru. Funkce EasyLink využívá ke
komunikaci s připojenými zařízeními funkci HDMI CEC. Zařízení
musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena
prostřednictvím konektoru HDMI
9.2
Z pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete přepnout na
připojené zařízení dálkovým ovladačem televizoru.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor z pohotovostního
režimu a ihned spustit přehrávání disku nebo sledování pořadu,
stiskněte tlačítko  (přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak v televizoru,
tak v zařízení musí být zapnuta funkce HDMI CEC.
Systém domácího kina (HTS)
Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat zvukový
disk nebo rádiový kanál a ponechat televizor v pohotovostním
režimu.
Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je televizor
v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  SOURCE na
dálkovém ovladači televizoru.
32
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Automatické vypnutí a přesuňte posuvník do polohy 0
(Vypnuto).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
10
Časovače a hodiny
10.1
Časovač
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor po
určité době automaticky přepnul do pohotovostního režimu.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut v krocích
po 5 minutách. Je-li čas nastaven na 0 minut, funkce
automatického vypnutí se vypne. Televizor můžete vždy vypnout
dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
10.2
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka  TV
GUIDE najdete čas v TV průvodci.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá informace
o koordinovaném světovém čase (UTC). Změna letního času
může být ignorována a televizor může zobrazovat nesprávný čas.
Úprava nastavení hodin v televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Hodiny > Režim automatických hodin a vyberte možnost Podle
země.
3. Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné nastavení.
10.3
Automatické vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém
ovladači nebo pokud televizor nepřijímá žádný vstupní signál
a po dobu 10 minut nepřijme žádný příkaz z dálkového
ovladače, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte
dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Postup deaktivace funkce Automatické vypnutí . . .
33
11
Zobrazení fotografií
Fotografie, videa a
hudba
1. V prohlížeči USB vyberte možnost Obraz a stiskněte tlačítko
OK.
2. Vyberte fotografii, poté stiskněte tlačítko OK, čímž zobrazíte
fotografii zvětšenou tak, aby vyplnila obrazovku televizoru.
11.1
Z připojení USB
Možnosti
Co je potřeba
- Spuštění prezentace, zastavení prezentace
Spuštění nebo zastavení prezentace.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z připojené
jednotky USB Flash nebo pevného disku USB.
- Přechod prezentace
Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.
Z paměťového zařízení USB
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash nebo
pevný disk USB k jednomu z konektorů USB. Televizor rozpozná
zařízení a zobrazí seznam souborů.
Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet USB
a stiskněte tlačítko OK.
- Frekvence prezentace
Výběr doby zobrazení každé fotografie.
- Opakování, jednorázové přehrání
Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou.
- Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto
Postupné nebo náhodné sledování obrázků.
- Otočení obrázku
Otočení fotografie.
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu obrázku, data, velikosti a dalšího obrázku
v prezentaci.
Chcete-li ukončit funkci Procházet USB, stiskněte tlačítko 
a vyberte jinou aktivitu.
Lišta nabídek
Přehrávání hudby
Když je připojeno zařízení USB, televizor třídí soubory podle
typu. Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který
hledáte.
Pokud procházíte soubory z počítače, je možné je procházet
pouze tak, jak jsou uspořádány v počítači.
1. V prohlížeči USB vyberte možnost Hudba a stiskněte tlačítko
OK.
2. Vyberte fotografii, poté stiskněte tlačítko OK, čímž zobrazíte
fotografii zvětšenou tak, aby vyplnila obrazovku televizoru.
Možnosti
Lišta nabídek
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru, který chcete
sledovat nebo přehrát.
Vyberte možnost Obraz, Hudba nebo Film. Případně můžete
otevřít zobrazení Složky a procházet složky s hledanými soubory.
- Zastavení přehrávání
Zastavení přehrávání hudby.
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb.
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu souboru.
34
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo Procházet síť,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
Přehrávání videozáznamů
1. V prohlížeči USB vyberte možnost Film a stiskněte tlačítko
OK.
2. Vyberte fotografii, poté stiskněte tlačítko OK, čímž zobrazíte
fotografii zvětšenou tak, aby vyplnila obrazovku televizoru.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS.
- Titulky
Zobrazení titulek, pokud je to možné.
- Jazyk zvuku
Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání videí.
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu souboru.
Chcete-li zavřít možnosti Procházet USB nebo Procházet síť,
stiskněte tlačítko  a vyberte jinou činnost.
35
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obraz > Pokročilé > Jas.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
12
Nastavení
12.1
Odstín
12.4
Možnost Teplota barev umožňuje nastavit obraz na předem
nastavenou teplotu barev nebo vybrat volbu Vlastní, takže
budete moci nastavit teplotu sami pomocí možnosti Vlastní
teplota barev. Teplota barev a Vlastní teplota barev jsou
nastavení určená pro pokročilé uživatele.
Hra nebo počítač
Televizor lze přepnout na ideální nastavení obrazu pro hraní
nebo pro použití televizoru jako počítačového monitoru.
Nastavení pro Hru a Počítač se liší. Pokud je v nabídce Zdroj
nastaven správný typ zařízení (herní konzola nebo počítač),
televizor při přepnutí na toto zařízení automaticky přepne na
ideální nastavení. Pokud nastavení přepnete ručně, nezapomeňte
je vypnout, až budete přepínat na sledování televize nebo jiného
připojeného zařízení.
Postup výběru předvolby . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
TV > Obraz > Pokročilé > Odstín.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li nastavit
teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup ručního přepnutí nastavení . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obraz > Pokročilé > Hra
nebo počítač.
3. Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost TV vrátí
nastavení zpět na sledování televize.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
12.2
Vlastní odstín
Díky možnosti Vlastní odstín si můžete nastavit barvu sami.
Chcete-li nastavit vlastní odstín, nejdříve vyberte možnost Vlastní
v nastavení Odstín, abyste zpřístupnili nabídku vlastních odstínů.
Vlastní odstín je nastavení pro pokročilé uživatele.
12.5
Formát a okraje
Postup nastavení vlastní teploty barev . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
TV > Obraz > Pokročilé > Vlastní Odstín.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava).
4. Vyberte nastavení pomocí kurzorových kláves. (Zkratka WP
označuje bílý bod a zkratka BL označuje úroveň černé.)
5. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení. Můžete také vybrat
jednu z předvoleb v této nabídce.
6. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Okraje obrazovky
Možnost Okraje obrazovky umožňuje mírně zvětšit obraz tak,
aby se skryly zkreslené okraje.
Postup úpravy okrajů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz > Formát a
okraje > Okraje obrazovky.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
12.3
Jas
12.6
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu obrazového signálu.
Jas je nastavení určené pro odborné uživatele. Uživatelům, kteří
nepatří mezi odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast podsvícení.
Místnost
Pokud se televizor nachází v obchodě, můžete nastavit, aby
zobrazoval propagační pruh pro obchody. Obrazový styl se
automaticky nastaví na možnost Živý. Automatický Časovač
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
36
vypnutí se vypne.
Nastavení zvuku
Postup nastavení televizoru pro umístění v obchodě . . .
Basový
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Obchod a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Basy.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
12.7
Sluch
Zvukový styl
Výšky
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat předvolbu
nastavení v nabídce Zvukový styl.
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých tónů zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Výšky.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a pomocí tlačítek (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko 
OPTIONS a otevřete nabídku Možnosti.
2. Na liště nabídek vyberte možnost Obraz a zvuk a vyberte
položku Zvukový styl.
3. Vyberte zvukový styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou různé styly zvuku . . .
- Osobní – vaše volby provedené pod položkou Nastavit vlastní
obraz a zvuk
- Originál – standardní nastavení z výroby
- Film – ideální pro sledování filmů
- Zprávy – ideální pro řeč
- Hudba – ideální pro poslech hudby
- Hra – ideální pro hraní her
Režim Surround
Pomocí režimu Surroundmůžete nastavit zvukový efekt
reproduktorů televizoru.
Postup nastavení režimu Surround . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Režim
Surround.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Stereo,
Incredible surround .
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Úprava stylu zvuku
Styl zvuku je možné upravit . . .
1. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru, přejděte na
jednotlivou položku nastavení a upravte ji.
4. Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku a uložte nastavení.
Hlasitost sluchátek
Obnovení původních hodnot stylu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Obnovit
styl.
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně nastavit
hlasitost pro připojená sluchátka.
Postup nastavení rychlosti . . .
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek vyberte
možnost Obraz a zvuk.
2. Stisknutím tlačítka  (doprava) a vyberte možnost Hlasitost
sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
37
nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Čistý zvuk
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje nastavit
televizor tak, aby automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti.
Obvykle k nim dochází na počátku vysílání reklam nebo
v případě přepínání kanálů.
Možnost Clear sound slouží k vylepšení zvuku řeči. Je ideální pro
zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze zapnout nebo vypnout.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Clear sound.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Zapnuto
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Automatická úprava hlasitosti.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Zapnuto
nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
HDMI1 ARC
Reproduktory TV
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete zpětný zvukový
kanál (ARC neboli Audio Return Channel), můžete signál ARC
vypnout.
Televizor můžete nastavit tak, aby odesílal zvuk do připojeného
audiozařízení – do systému domácího kina nebo audiosystému.
Možnost Reproduktory TV umožňuje vybrat, kde chcete slyšet
zvuk televizoru a způsob, jak jej chcete ovládat.
- Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou reproduktory
televizoru trvale vypnuty.
- Pokud vyberete možnost Zapnuto, reproduktory televizoru
budou vždy zapnuty.
Formát výstupu zvuku
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní zvukový signál
televizoru tak, aby odpovídal možnostem zpracování zvuku
vašeho systému domácího kina.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC,
můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.
- Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá zvuk do
audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
- Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink, televizor
přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do zařízení a
vypne reproduktory televizoru.
Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink, můžete přepnout na reproduktory televizoru nebo
reproduktory zařízení v nabídce Obraz a zvuk.
Vyrovnání výstupu zvuku
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje vyrovnat úroveň
hlasitosti zvuku systému domácího kina podle hlasitosti
televizoru, když mezi těmito zařízeními přepínáte.
Zpoždění zvukového výstupu
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost Zpoždění
zvukového výstupu za účelem synchronizace zvuku a obrazu, je
nutné vypnout možnost Zpoždění zvukového výstupu
na televizoru.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Pokročilé
> Reproduktory TV.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Vypnuto,
Zapnuto, EasyLink nebo Automatické spuštění EasyLink.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího kina, můžete
nastavit zpoždění na televizoru pomocí možnosti Posun
zvukového výstupu.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1. Během sledování televize stiskněte tlačítko  OPTIONS a
vyberte možnost Obraz a zvuk.
2. Vyberte položku Reproduktory a vyberte možnost TV nebo
Zesilovač (audiozařízení).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
38
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Reproduktory
Systém domácího kina (HTS)
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného zvukového
zařízení – systému domácího kina nebo audiosystému.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a způsob, jak
jej chcete ovládat.
- Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou reproduktory
televizoru trvale vypnuty.
- Pokud vyberete možnost Reproduktory TV, reproduktory
televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru HDMI CEC,
můžete použít jedno z nastavení funkce EasyLink.
- Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor odesílá zvuk do
audiozařízení. Když zařízení přehrává zvuk, televizor vypne
reproduktory televizoru.
- Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink, televizor
přepne na audiozařízení, odešle zvuk televizoru do zařízení a
vypne reproduktory televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink, můžete v případě potřeby přepnout na reproduktory
televizoru.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk > Zvukový
výstup.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost Vypnuto,
Reproduktory TV, EasyLink nebo Automatické spuštění
EasyLink.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  .
2. Vyberte možnost Reproduktory a vyberte položku TV nebo
Zesilovač (audiosystém).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Umístění televizoru
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je zvolena buď
hodnota Na TV stojanu nebo Upevnění na zeď. Pokud jste od
té doby umístění televizoru změnili, upravte příslušným
způsobem toto nastavení pro dosažení co nejlepší reprodukce
zvuku.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná nastavení
> Umístění televize a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Na TV stojanu nebo Upevnění na zeď
a stiskněte tlačítko OK.
39
3. Vyberte nastavení, u kterého chcete zkontrolovat hodnoty.
13
Specifikace
Energetický štítek EU
13.1
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory energie
tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie výrobku
ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie, průměrné
spotřebě energie výrobku a průměrné spotřebě energie za
1 rok. Hodnoty o spotřebě energie výrobku najdete také na
webových stránkách společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
Ochrana životního prostředí
Úspora energie
Položka Nastavení Eco sdružuje nastavení, která pomáhají
chránit životní prostředí.
Během sledování televizního kanálu stiskněte tlačítko  a
otevřete nabídku Nastavení Eco.
Aktivní nastavení jsou označena ikonou . Jednotliví nastavení
můžete označit nebo jejich označení odstranit tlačítkem OK.
Opětovným stisknutím tlačítka  nabídku Nastavení Eco
zavřete.
Likvidace produktu
Likvidace starého výrobku a baterií
Úspora energie
Tento obrazový styl nastavuje obraz tak, aby byla spotřeba
elektrické energie co nejmenší.
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů
nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout obrazovku
televizoru, a šetřit tak energii.
Vyberte možnost Obrazovka vypnuta a stiskněte tlačítko OK.
Obrazovku znovu zapnete libovolným tlačítkem na dálkovém
ovladači.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Automatické vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na dálkovém
ovladači nebo pokud televizor po dobu 10 minut nepřijímá
žádný vstupní signál, automaticky se vypne, aby šetřil energii.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
používáte digitální přijímač (set top box – STB) a nepoužíváte
dálkový ovladač televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu
s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor také
technologie šetrné k životnímu prostředí (snižující spotřebu
energie).
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES,
které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.
Neaktivní zařízení vypnutá
Vypnutí připojených neaktivních zařízení s technologií EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic Control).
Informujte se o místních směrnicích týkajících se sběru baterií,
protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Řízení napájení
Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje nejefektivnější
využití energie. Je možné ověřit, jak vaše osobní nastavení
televizoru, úroveň jasu u aktuálně zobrazovaných snímků
a podmínky okolního světla určují relativní spotřebu energie.
Postup kontroly relativní spotřeby energie . . .
13.2
Příjem_PxHxxx9/PxTxxx9
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Sledovat demo > Demo Active
control a stiskněte tlačítko OK.
- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
40
pouze pro typy televizorů '. . . T/12', DVB-C (kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- 50Pxx43x9 : 127 cm / 50 palců
13.3
- 42Pxx5209 : 107 cm / 42 palců
- 47Pxx5209 : 119 cm / 47 palců
- 55Pxx5209 : 140 cm / 55 palců
- 32Pxx5109 : 81 cm / 32 palců
- 40Pxx5109 : 102 cm / 40 palců
- 48Pxx5109 : 122 cm / 48 palců
- 55Pxx5109 : 140 cm / 55 palců
Příjem_PxKxxx9
- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
pouze pro typy televizorů '. . . T/12', DVB-C (kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- Vstup satelitní antény: 75 ohmů, typ F
- Rozsah vstupní frekvence: 950 až 2 150 MHz
- Rozsah úrovně vstupu: 25 až 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, přenosová rychlost 2 až 45 M symbolů,
SCPC a MCPC
- Podporované satelity: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E,
Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Podpora Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 až 4 LNB, volba polarity 14/18 V,
volba pásma 22 kHz, režim Tone Burst, el. proud LNB max.
300 mA
Rozlišení displeje:
- PFx4x09 : 1920x1080 p
- PHx4x09 : 1366x768 p
13.4
Počítačové formáty – VGA (rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 900 – 60 Hz*
1600 x 1200 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
Rozlišení displeje
Počítačové formáty – HDMI (rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 900 – 60 Hz*
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
Displej
Typ
Úhlopříčka obrazovky:
- 20Pxx4109 : 51 cm / 20 palců
- 22Pxx4109 : 56 cm / 22 palců
- 23Pxx4009 : 58 cm / 23 palců
- 24Pxx4109 : 61 cm / 24 palců
- 28Pxx4109 : 71 cm / 28 palců
Formáty videa (rozlišení – obnovovací frekvence)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 32Pxx41x9 : 81 cm / 32 palců
- 39Pxx41x9 : 96 cm / 39 palců
- 40Pxx41x9 : 102 cm / 40 palců
- 42Pxx41x9 : 107 cm / 42 palců
- 47Pxx41x9 : 120 cm / 47 palců
- 50Pxx41x9 : 127 cm / 50 palců
*K dispozici pouze pro některé televizory.
- 22Pxx4209 : 56 cm / 22 palců
- 24Pxx5219 : 61 cm / 24 palců
- 32Pxx43x9 : 81 cm / 32 palců
- 40Pxx43x9 : 102 cm / 40 palců
41
28Pxx4109
- bez stojanu:
Šířka 635.1 mm - výška 396.7 mm - hloubka 80.8 mm hmotnost±4.33 kg
- se stojanem:
Šířka 635.1 mm - výška 438 mm - hloubka 190 mm hmotnost±4.89 kg
13.5
Spotřeba
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických údajích
výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support
Spotřeba
32Pxx41x9
- bez stojanu:
Šířka 725.7 mm - výška 432.1 mm - hloubka 94 mm hmotnost±5.06 kg
- se stojanem:
Šířka 725.7 mm - výška 487.8 mm - hloubka 190 mm hmotnost±5.66 kg
- Síťové napájení: 220–240 V stříd., +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně než 0,1 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (pro rádio),
Časovač automatického vypnutí, nabídka Nastavení Eco.
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává spotřebu
energie výrobku při normálním použití v domácnosti (IEC 62087
Ed.2). Maximální příkon uvedený v závorce slouží pro stanovení
elektrické bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
39Pxx4109
- bez stojanu:
Šířka 878.3 mm - výška 517.4 mm - hloubka 94 mm hmotnost±6.88 kg
- se stojanem:
Šířka 878.3 mm - výška 571.4 mm - hloubka 250 mm hmotnost±8.9 kg
13.6
Rozměry a
hmotnost_4009/41x9/4209
40Pxx41x9
- bez stojanu:
Šířka 919 mm - výška 538.5 mm - hloubka 94 mm hmotnost±7.68 kg
- se stojanem:
Šířka 919 mm - výška 594.1 mm - hloubka 250 mm hmotnost±9.14 kg
20Pxx4109
- bez stojanu:
Šířka 460.9 mm - výška 299 mm - hloubka 53.3 mm hmotnost±2.62 kg
- se stojanem:
Šířka 460.9 mm - výška 343.5 mm - hloubka 145 mm hmotnost±2.83 kg
42Pxx41x9
- bez stojanu:
Šířka 958 mm - výška 563 mm - hloubka 94 mm - hmotnost±7.8
kg
- se stojanem:
Šířka 958 mm - výška 617 mm - hloubka 250 mm hmotnost±9.9 kg
22Pxx4109/22Pxx4209
- bez stojanu:
Šířka 509.7 mm - výška 322.7 mm - hloubka 55.5 mm hmotnost±3.03 kg
- se stojanem:
Šířka 509.7 mm - výška 367.2 mm - hloubka 145 mm hmotnost±3.24 kg
47Pxx41x9
- bez stojanu:
Šířka 1099 mm - výška 626 mm - hloubka 94 mm hmotnost±9.4 kg
- se stojanem:
Šířka 1099 mm - výška 681 mm - hloubka 270 mm hmotnost±11.8 kg
23Pxx4009
- bez stojanu:
Šířka 545.1 mm - výška 344 mm - hloubka 55.5 mm hmotnost±3.05 kg
- se stojanem:
Šířka 545.1 mm - výška 385.6 mm - hloubka 145 mm hmotnost±3.26 kg
50Pxx41x9
- bez stojanu:
Šířka 1125 mm - výška 656 mm - hloubka 94 mm hmotnost±10.7 kg
- se stojanem:
Šířka 1125 mm - výška 709 mm - hloubka 270 mm hmotnost±13.1 kg
24Pxx4109
- bez stojanu:
Šířka 550.4 mm - výška 345.7 mm - hloubka 55.5 mm hmotnost±3.3 kg
- se stojanem:
Šířka 550.4 mm - výška 386.8 mm - hloubka 145 mm hmotnost±3.51 kg
42
13.7
PxKxxx9
Rozměry a hmotnost_5219
Zadní část televizoru
24Pxx5219
- bez stojanu:
Šířka 552.3 mm - výška 331.5 mm - hloubka 54.8 mm hmotnost±3.4 kg
- se stojanem:
Šířka 552.3 mm - výška 338.8 mm - hloubka 121.5 mm
-hmotnost ±3.66 kg
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- VGA: Počítačový vstup
13.8
Boční strana televizoru
Rozměry a hmotnost_5109
- CI: Common Interface
- USB
- Satelitní
32Pxx5109
- bez stojanu:
Šířka 725.7 mm - výška 429.2 mm - hloubka 55.4 mm hmotnost±4.97 kg
- se stojanem:
Šířka 725.7 mm - výška 479.7 mm - hloubka 190 mm hmotnost±5.57 kg
PxHxxx9/PxTxxx9
Zadní část televizoru
40Pxx5109
- bez stojanu:
Šířka 918.2 mm - výška 536.5 mm - hloubka 56.3 mm hmotnost±7.82 kg
- se stojanem:
Šířka 918.2 mm - výška 592.1 mm - hloubka 249.8 mm
-hmotnost ±9.9 kg
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- VGA: Počítačový vstup
48Pxx5109
- bez stojanu:
Šířka 1082 mm - výška 625 mm - hloubka 57 mm hmotnost±10.8 kg
- se stojanem:
Šířka 1082 mm - výška 680 mm - hloubka 250 mm hmotnost±13.3 kg
Boční strana televizoru
- CI: Common Interface
- USB
13.10
Možnosti připojení_32"-39"_41x9
55Pxx5109
- bez stojanu:
Šířka 1243.2 mm - výška 720.6 mm - hloubka 78 mm hmotnost±16.8 kg
- se stojanem:
Šířka 1243.2 mm - výška 770.5 mm - hloubka 270 mm
-hmotnost ±19.4 kg
PxKxxx9
Zadní část televizoru
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
13.9
Možnosti
připojení_20"-28"_4009/4109/
4209/5219
Boční strana televizoru
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- CI: Common Interface
- USB
- Satelitní
43
PxHxxx9/PxTxxx9
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- USB 2 (pouze pro modely PFT41x9)
Zadní část televizoru
Boční strana televizoru
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- CI: Common Interface
- USB
Boční strana televizoru
13.12
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- CI: Common Interface
- USB
Možnosti
připojení_32"-55"_4309/5109/
5209
PxKxxx9
13.11
Zadní část televizoru
Možnosti připojení_40"-50"_41x9
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
PxKxxx9
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- HDMI 3
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- USB 2
Boční strana televizoru
- CI: Common Interface
- USB
- Satelitní
Boční strana televizoru
PxHxxx9/PxTxxx9
- CI: Common Interface
- USB
- Satelitní
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI): Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
PxHxxx9/PxTxxx9
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- HDMI 3 (pouze pro modely PFT41x9)
- SERV. U: Servisní port
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
Boční strana televizoru
- CI: Common Interface
- USB
44
- Satelitní
13.13
Sluch
- Výstupní výkon (RMS, 10% THD): 4 W
- Mono/Stereo
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound
13.14
Multimédia
Upozornění: Názvy multimediálních souborů nesmí být delší než
128 znaků.
Podporovaná multimediální připojení
- USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Připojujte pouze taková
zařízení USB, která spotřebovávají maximálně 500 mA.
Podporované formáty obrazových souborů
- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png.jpg
Podporované formáty zvukových souborů
- MPEG1: *.mp3
Podporované formáty videosouborů
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
Podporované formáty titulků
- SRT: Podpora více jazyků
Podporované audio- a videoformáty
45
14
14.2
Software
Verze softwaru
Postup zobrazení aktuální verze softwaru televizoru . . .
14.1
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení softwaru a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Informace o současném
softwaru a zobrazte si informaci Verze vydání.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
Aktualizace softwaru
Aktualizace ze zařízení USB
Aktualizace softwaru televizoru může být nutná. Chcete-li nahrát
software do televizoru, potřebujete počítač a paměťové zařízení
USB. Použijte paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB.
Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
14.3
1. Spuštění aktualizace v televizoru
Postup spuštění aktualizace softwaru . . .
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > USB a stiskněte
tlačítko OK.
Software s otevřeným zdrojovým
kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým
kódem (open source software). Společnost TP Vision Europe
B.V. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy chráněné
balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, které jsou
použity v tomto výrobku a u kterých takovou nabídku vyžadují
příslušné licence.
2. Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho z konektorů USB
na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na paměťové
zařízení USB se zapíše identifikační soubor.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku a vztahuje se
na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím (anglicky)
na adrese . . .
3. Stažení softwaru televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
Na paměťovém zařízení USB najděte soubor update.htm
a dvakrát na něj klikněte.
Klikněte na možnost Odeslat ID.
Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor autorun.upg do
paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
4. Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu zapne. Prosím
vyčkejte.
Přitom . . .
- nepoužívejte dálkový ovladač,
- neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte
paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení
bude aktualizace pokračovat.
46
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se úvodní
obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do pohotovostního
režimu. Jedná se o normální chování. Pokud televizor odpojíte
od napájení a znovu jej připojíte, při dalším spuštění se zobrazí
úvodní obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači nebo na
televizoru.
15
Odstraňování problémů
a podpora
15.1
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
Odstraňování problémů
Videokanály
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením
5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává, kontaktujte TV
oddělení péče o zákazníky společnosti Philips.
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály
Nesprávný jazyk nabídky
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš televizor
podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny kabely a zda je
vybrána správná síť.
Změňte jazyk zpět na preferovaný jazyk.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby opakovaným)
nabídku zavřete.
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované kanály
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Všeobecné údaje
Obraz
Televizor se nezapne
Obraz chybí nebo je zkreslený
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením
minutu vyčkejte.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné zařízení.
- Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo zdroje.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet vrzavý zvuk.
Jedná se o normální zvuk, který je způsobem přirozeným
rozpínáním a smršťováním těla přístroje při zahřívání a
ochlazování. Výkon televizoru není žádným způsobem ovlivněn.
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nekvalitní příjem antény
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena anténa.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory, neuzemněná
zvuková zařízení, neonové osvětlení nebo vysoké budovy a jiné
velké objekty. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu, zkuste jej doladit.
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této doby
nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na přístroji. Jedná se
o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani později,
můžete funkci dálkového ovladače zkontrolovat pomocí
fotoaparátu mobilního telefonu. Zapněte fotoaparát telefonu a
namiřte dálkový ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného
tlačítka dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je, ovladač funguje a
je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač může být rozbitý
nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových ovladačů, které
jsou s televizorem bezdrátově spárovány.
Nekvalitní obraz ze zařízení
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je možné upravovat
a ukládat.
Zobrazuje se komerční reklama
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na hodnotu
Doma.
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor přepne
zpět do pohotovostního režimu
Obraz neodpovídá obrazovce
47
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
o normální stav.
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení USB
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno jako
kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení
(informace jsou uvedeny v dokumentaci k danému zařízení).
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB kompatibilní
s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný formát obrazu a
zvuku.
Obraz je ve špatné pozici
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně odpovídat
obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál z připojeného zařízení.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované rozlišení a
obnovovací frekvenci.
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
- Přenos z úložného zařízení USB může být omezen přenosovou
rychlostí do televizoru. Důsledkem může být nízká kvalita
přehrávání.
Sluch
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
15.2
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál, automaticky
vypne výstup zvuku. Nejedná se o závadu.
Registrace
- Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen na výstup
zvuku systému domácího kina.
- Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému HTS.
- U některých zařízení je třeba ručně aktivovat výstup zvuku
HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován, ale stále nic neslyšíte,
zkuste změnit digitální formát zvuku zařízení na PCM (Pulse
Code Modulation). Pokyny naleznete v příručce k danému
zařízení.
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod
zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného
přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek
a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Přejděte na webové stránky www.philips.com/welcome
15.3
Nápověda
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Připojení
Otevření nápovědy
Rozhraní HDMI
1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2. Vyberte možnost Nápověda a stiskněte tlačítko OK.
- Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) může způsobit, že při zobrazování
obsahu ze zařízení HDMI může dojít k prodlevě.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nezobrazí žádný
obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení a poté zpět na požadované
zařízení.
- Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku, zkontrolujte
výstupní nastavení zařízení HDMI.
- Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel HDMI na DVI,
připojte další audiokabel ke vstupu zvuku (pouze mini jack), je-li
k dispozici.
15.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips,
můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom
vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky www.philips.com/support.
EasyLink nefunguje
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro
kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté
otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi
spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím emailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro
přečtení k počítači.
- Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI kompatibilní s funkcí
HDMI-CEC. Funkce EasyLink je možné použít pouze u zařízení,
která podporují funkci HDMI-CEC.
Nezobrazuje se ikona zvuku
- Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná se
48
15.5
Péče o zákazníky / Opravy
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na
telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. Telefonní
číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku
a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na
zadní či spodní části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, nevratnému poškození televizoru a ke ztrátě záruky.
49
16
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
Bezpečnost a péče
- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg
jsou třeba dvě osoby.
16.1
Bezpečnost
- Pokud chcete televizor umístit na podstavec, použijte pouze
dodaný podstavec. Podstavec pevně připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost
televizoru a podstavce.
Důležité
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena nedodržováním
pokynů, záruka se stává neplatnou.
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží
hmotnost televizoru. Společnost TP Vision nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné připevnění na zeď, které se stane
příčinou nehody, zranění nebo škod.
Zajistěte televizor před přepadnutím
- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při manipulaci
postupujte opatrně, aby nedošlo ke zranění nebo škodám.
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na stěnu, aby
nepřepadl. Držák namontujte a televizor k němu připojte
i v případě, že televizor umístíte na podlahu.
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte, že
napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní straně
televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor nepřipojujte
k síťové zásuvce.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu k rychlému
použití, jenž byl dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento
návod ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek
www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke stažení
použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poranění dětí
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí
televizoru a případnému následnému poranění dětí:
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem
- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo
jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj
montážního povrchu.
- Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo vody. Do
blízkosti televizoru nikdy neumisťujte nádoby s kapalinami,
například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho vniknou,
televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče
o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek, např. na
knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné
opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek
k televizoru.
- Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie nevystavujte
nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte do blízkosti hořících
svíček, otevřeného ohně či jiných tepelných zdrojů, a to včetně
přímého slunečního světla.
Nebezpečí spolknutí baterií!
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie, který by
malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie byly
vždy mimo dosah dětí.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů
nebo jiných otvorů na televizoru.
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel.
Nebezpečí přehřívání
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu. Uvolněné zástrčky
mohou způsobit jiskření nebo požár. Zajistěte, aby nedocházelo
k napínání napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru. Po všech
stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda
ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné
předměty.
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je nutné
vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování napájení vždy
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka,
napájecí kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
50
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího
kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před
připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud
nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti dojít
k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední části televizoru
(u některých modelů). Abyste tomu zabránili, nevystavujte
televizor přímému slunečnímu záření, horku nebo extrémní
vlhkosti. Jestliže dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spuštění
televizoru na několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem televizoru ani
nezpůsobí žádnou poruchu.
16.2
Péče o obrazovku
- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji nepromáčkli,
neodřeli či do ní nenarazili žádným předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým navlhčeným hadříkem a
jemně setřete. K čištění televizoru nepoužívejte alkohol,
chemikálie ani čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky
vody co nejdříve.
Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy
jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické
obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času
apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas
obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
51
výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 2006/95/EC (nízké napětí), 2004/108/EC (EMC) a
2011/65/EU (ROHS). Prohlášení o shodě EMF: Společnost TP
Vision Europe B.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele. Tyto výrobky mají obecnou vlastnost vysílat a
přijímat elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je přijímat u výrobků veškerá nezbytná
opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu se všemi
příslušnými právními požadavky a standardy EMF (elektrická,
magnetická a elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku. Společnost Philips se zavázala vyvíjet, vyrábět a
prodávat výrobky, které nemají nepříznivé účinky na zdravotní
stav. Společnost TP Vision potvrzuje, že pokud jsou její výrobky
řádně používány k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich
používání podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji mezinárodních
standardů EMP a bezpečnostních norem. Tato činnost
společnosti Philips umožňuje předvídat další vývoj v oblasti
standardizace, který tak dokáže rychle zapracovat do svých
výrobků.
17
Podmínky použití,
autorská práva a licence
17.1
Zásady použití
2014 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva vyhrazena.
Tento produkt byla uveden na trh společností TP Vision Europe
B.V. nebo některou z jejích přidružených společností, dále
souhrnně nazývaných TP Vision, která je výrobcem tohoto
výrobku. Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na
televizor, k němuž byla přibalena tato příručka. Philips a emblém
štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti
Koninklijke Philips N.V.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
N.V nebo příslušných vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje
právo kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
17.2
Autorská práva a licence
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a příručka
uložená v paměti televizoru nebo stažená z webových stránek
Philips jsou považovány za dostatečný návod k používání
systému.
Rozhraní HDMI
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této příručce
s ohledem na zamyšlené použití systému. Pokud dojde k použití
výrobku nebo jeho jednotlivých modulů či procesů k jiným než
zde uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich platnosti
a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe B.V. se zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované v USA.
Žádná jiná záruka není poskytována, ani ji nelze vyvozovat.
Společnost TP Vision Europe B.V. neodpovídá za žádné chyby
v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé v důsledku
obsahu v tomto dokumentu. Chyby ohlášené společnosti Philips
budou co nejdříve opraveny a publikovány na jejích webových
stránkách podpory. Podmínky záruky: Nebezpečí zranění,
poškození televizoru nebo zneplatnění záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami. Televizor i příslušenství
používejte vždy v souladu se záměrem výrobce. Varovný symbol
na zadní straně televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru. V případě potřeby
servisu nebo oprav vždy kontaktujte TV podporu zákazníků
společnosti Philips. Jakékoli operace, které jsou v této příručce
výslovně zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které v této
příručce nejsou doporučeny nebo schváleny, budou mít za
následek zneplatnění záruky. Pixelová charakteristika: Tento
LCD/LED výrobek obsahuje vysoký počet barevných pixelů.
Ačkoli míra efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat černé tečky
nebo jasné světelné body (červené, zelené nebo modré). Jedná
se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE: Tento
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface
a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších
zemích.
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
52
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován jako
„Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále označován jako
„tento výrobek“) vám umožňují využívat interaktivní funkce
televizoru, které vlastní společnost S&T CLIENT SYSTEMS
LIMITED (dále označována jako „Vlastník“). Máte povoleno
používat Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Kensington
Kensington a Micro Saver jsou registrované obchodní známky
společnosti ACCO World Corporation v USA. Žádost o
registraci je podána i v dalších zemích světa.
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky
jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.
53
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contact information
Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782
België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)
Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)
Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245
Бълария
02 4916 273 (Национален номер)
Česká republika
228880895 (Místní tarif)
Danmark
3525 8314
Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)
Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)
España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)
Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)
France
01 57 32 40 50 (local)
Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)
Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)
Romānä
031 6300042 (Tarif local)
Ireland
0818 210 140 (national call)
Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)
Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)
Kaзaкcтaн
8 10 800 2000 00 04 (free)
Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)
Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)
Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)
Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)
Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)
Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)
Suomi
09 88 62 50 40
Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)
Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)
Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)
ประเทศไทย (Thailand)
02 652 7650
Norge
22 97 19 14
Türkiye
444 8 445
Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)
United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)
Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)
Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)
Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)
www.philips.com/support
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
55
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising