Philips | 22PFL3606H/58 | Owner's Manual | Philips 3000 series LED TV 22PFL3206H/58 Uživatelská příručka

Philips 3000 series LED TV 22PFL3206H/58 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5206H
26PFL3606H
22PFL3606H
22PFL3206H
19PFL3606H
CS Příručka pro uživatele
Contact information
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
ß chat www.philips.com/support
България
00800 11 544 24
Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
ß chat www.philips.com/support
Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
ß chat www.philips.com/support
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
España
900 800 655 Teléfono local gratuito
solamente para clientes en España
ß chat www.philips.com/support
Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi
France
0805 025 510 numéro sans frais
ß chat www.philips.com/support
Hrvatska
0800 222778 free
Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015
Italia
800 088774 Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17 local
Latvia
80002794 local
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
Lithuania
880030483 local
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau
fixe France
Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local
Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás
Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
Österreich
0800 180 016
Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu
Türkiye
444 7 445
United Kingdom
0800 331 6015 Toll Free
Українська
0-800-500-697
Polska
00800 3111 318
Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis
Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)
România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local
Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija
600 744 5477 lokalni klic
This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
updated:20110912
Resetování televizoru na tovární
nastavení
1 Oznámení
2
2 Důležité informace
4
3 Váš televizor
7
7
8
9
Ovládací prvky televizoru
Dálkový ovladač
Použití dálkového ovládání
4 Použití televizoru
Zapnutí televizoru
Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu
Vypnutí televizoru
Přepínání kanálů
Sledování připojených zařízení
Nastavení hlasitosti televizoru
Použití teletextu
5 Širší využití televizoru
Přístup k nabídkám televizoru
Změna nastavení obrazu a zvuku
Použití nabídky pro univerzální přístup
Další funkce teletextu
Vytvoření a použití seznamu
oblíbených stanic
Použití elektronického programového
průvodce EPG
Zobrazení hodin televizoru
Použití časovačů
Zamčení nevhodného obsahu
Změna jazyka
Prohlížení fotografií nebo přehrávání
hudby uložené na úložném zařízení
USB
Poslech digitálních rozhlasových kanálů
Aktualizace softwaru televizoru
Změna předvoleb televizoru
Spuštění funkce pro předvedení funkcí
televizoru
10
10
10
10
11
12
12
13
14
14
14
17
18
18
19
20
21
22
22
23
25
25
26
27
27
6 Instalace kanálů
28
28
28
29
30
30
30
7 Připojení zařízení
31
31
32
32
Automatické nastavení kanálů
Ruční nastavení kanálů
Přejmenování kanálů
Přeskupení kanálů
Test digitálního příjmu
Přístup ke službám modulu CAM
Konektory na zadní straně
Konektory na boční straně
Připojení počítače
Použití modulu CAM (Conditional
Access Module)
Použití funkce Philips Easylink
Použití zámku Kensington
33
34
36
8 Informace o výrobku
37
37
37
37
37
37
38
39
9 Řešení problémů
40
40
40
41
41
Podporovaná rozlišení displeje
Multimédia
Tuner/příjem/přenos
Dálkový ovladač
Napájení
Možnosti upevnění televizoru
Specifikace produktu
Obecné problémy s televizorem
Problémy s TV kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
prostřednictvím rozhraní HDMI
Problémy s připojením počítače
Kontakt
41
42
42
10 RejstříkRejstřík
43
CS
1
Č e š ti n a
Obsah
1 Oznámení
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
Technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Ochranné známky
jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V nebo náležitých vlastníků.
Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli
změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly
či procedury používají pro účely jiné než zde
uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti
a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech. Neexistuje
žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruční podmínky
• Riziko poranění, poškození televizoru nebo
zrušení záruky! Nikdy se nepokoušejte
opravit televizor sami.
• Televizor a příslušenství používejte jen
v souladu s pokyny výrobce.
• Symbol varování na zadní straně televizoru
označuje riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy neodnímejte kryt
televizoru. V případě servisu nebo opravy
vždy kontaktujte zákaznickou podporu
společnosti Philips.
•
2
Jakákoli operace výslovně zakázaná v této
příručce a jakékoli úpravy a montážní
postupy nedoporučené nebo neschválené
v této příručce ruší platnost záruky.
CS
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii LCD
se vyznačuje vysokým počtem barevných
pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je
99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce
vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé
body (červené, zelené či modré). Jedná se
o strukturální vlastnost displeje (nevybočující
z oborových standardů), nikoli o závadu.
Soulad se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrábí a prodává mnoho výrobků určených
pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad společnosti
Philips je zajistit u našich výrobků všechna
potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky stanovené
zákonem a dodržet všechny standardy EMF
(Electro Magnetic Field) platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu
a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že
pokud se s jejími výrobky správně zachází
a používají se pro zamýšlený účel, je podle
současného stavu vědeckého poznání jejich
použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních
norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj
ve standardizaci a rychle jej promítnout do
svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené
království)
Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou
zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické
sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné
hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).
1
2
3
Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
Náhradní pojistka musí vyhovovat normě
BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný
typ u svého prodejce.
Nasaďte kryt pojistky zpět.
Č e š ti n a
Copyright
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World Corporation
registrované v USA, přičemž v jiných zemích
světa byla registrace již vydána nebo se čeká na
vyřízení příslušné žádosti.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti
HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
CS
3
2 Důležité
informace
Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů k poškození
televizoru, záruka na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Pokud dojde
k rozlití vody na televizor nebo do něj,
okamžitě odpojte televizor z elektrické
zásuvky. Obraťte se na středisko
péče o zákazníky společnosti Philips
a nechte televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.
• Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného
ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo
baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.
•
•
Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na
televizoru.
Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.
4
CS
•
Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru. Zajistěte
volný přístup k zástrčce, zásuvce a šňůře.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody nebo
nadměrným teplotám.
• Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky
mohou jiskřit nebo způsobit požár.
Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
• Ke zvedání a přenášení televizoru
s hmotností převyšující 25 kg nebo 55 liber
jsou třeba dvě osoby.
• Při montáži stojanu k televizoru používejte
pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru
pevně připojte. Umístěte televizor na
hladký rovný povrch, který udrží váhu
televizoru a stojanu.
• Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu,
který televizor unese. Připevněte držák
pro montáž na stěnu pouze ke stěně,
která jej a televizor unese. Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.
• Před případným skladováním odmontujte
z televizoru stojan. Nikdy televizor s
namontovaným stojanem nepokládejte.
• Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Péče o obrazovku
•
•
•
•
•
Vyhýbejte se zobrazování statických
obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy,
které zůstávají na obrazovce po dlouhou
dobu. Příkladem mohou být nabídky na
obrazovce, černé pruhy nebo zobrazení
času. Pokud statické obrazy musíte
používat, snižte kontrast a jas obrazovky,
abyste zabránili jejímu poškození.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte měkkým
navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru
nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie
nebo čisticí prostředky pro domácnost.
Nebezpečí poškození obrazovky televizoru!
Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte
na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do
obrazovky jakýmikoli předměty.
Abyste zabránili deformacím a vyblednutí
barev, otřete kapky vody co nejdříve.
CS
5
Č e š ti n a
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.
• Nikdy televizor neumísťujte na vysoký
nábytek (jako například knihovnu) bez
zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo
pomocí vhodné podpěry.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách televizoru
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!
• Na napájecí kabel nepokládejte televizor
ani žádné jiné předměty.
• Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během bouřky
se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu nebo anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!
• Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti
po delší dobu.
Nízké teploty
• Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5 °C (41 °F), vybalte televizor
a vyčkejte, dokud teplota televizoru
nedosáhne pokojové teploty. Teprve poté
televizor připojte do elektrické zásuvky.
Likvidace starého výrobku a baterií
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
6
CS
Ochrana životního prostředí
Společnost Philips se neustále zaměřuje na
snižování negativního vlivu svých inovativních
spotřebitelských výrobků na životní
prostředí. Během výroby se soustředíme na
vylepšování produktů s ohledem na životní
prostředí, snižování množství škodlivých látek,
energetickou úspornost použití, na pokyny
týkající se ukončení životnosti a recyklaci
výrobku.
Přístup k nastavení úspory energie:
1
2
Při sledování televizoru stiskněte zelené
tlačítko na dálkovém ovládání.
Vyberte jednu z těchto možností:
• [Úspora energie]: Nastavení obrazu
umožňující nejvýraznější úsporu
energie.
• [Ztl. obrazovky]: Pokud chcete využívat
pouze zvukových funkcí televizoru,
můžete obrazovku vypnout. Ostatní
funkce budou fungovat normálně.
• [Vypnout nepoužívané zdroje]:
Připojíte-li zařízení kompatibilní se
standardem EasyLink, budete je moci
snadno vypínat.
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na
stránkách www.philips.com/welcome.
32PFL5206H
Č e š ti n a
3 Váš televizor
1
2
3
4
Ovládací prvky televizoru
a
5
+/-: Nastavení hlasitosti.
b CH +/-: Přepínání kanálů.
c DOMA: Přístup do nabídky Domů.
d ZDROJ:Výběr připojených zařízení.
e Napájení: Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
xxPFL3606H/22PFL3206H
1
2
5
CS
7
f
Dálkový ovladač
g
1
17
16
15
14
5
13
6
7
12
8
j SUBTITLE
• Povolení nebo zakázání titulků.
k TEXT
• Povolení nebo zakázání teletextu.
l
m
11
p
•
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí televizoru nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
b Tlačítka pro přehrávání
• Ovládání videa nebo hudby.
c
d
e
8
•
•
•
FIND
Přístup do nabídky a výběru seznamu
televizních kanálů.
(Domů)
Přístup do nabídky Domů.
CH - / CH + (Předchozí/Následující)
Přepínání kanálů nebo procházení
skladeb, alb, složek nebo stránek v
nabídce.
CS
•
OPTIONS
Přístup k možnostem pro aktuální
aktivitu nebo výběr.
•
(Zpět)
Návrat do předchozí nabídky nebo
ukončení funkce.
n OK
• Potvrzení zadání nebo výběru.
o
a
(Ztlumení)
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
i 0-9 (Číselná tlačítka)
• Výběr kanálů.
9
10
•
SOURCE
Výběr připojených zařízení.
h +/- (Hlasitost)
• Nastavení hlasitosti.
2
3
4
•
•
(Navigační tlačítka)
Navigace v nabídkách a výběr položek.
•
ADJUST
Přístup do nabídky a úprava nastavení.
q Barevná tlačítka
• Slouží k výběru úloh a možností.
Č e š ti n a
Použití dálkového ovládání
Dálkové ovládání je třeba při jeho používání
udržovat v blízkosti televizoru a namířit na
snímač dálkového ovládání. Ujistěte se, že
se mezi dálkovým ovládáním a televizorem
nenachází žádný nábytek, stěny nebo jiné
předměty.
~5m
~30˚
CS
9
4 Použití
televizoru
Je-li televizor v pohotovostním režimu
•
Stiskněte tlačítko (Pohotovostní režim –
zapnuto) na dálkovém ovladači.
Tato část popisuje základní práci s televizorem.
Zapnutí televizoru
•
Stiskněte vypínač na televizoru.
»» Televizor zareaguje za malý okamžik.
xxPFL3606H/22PFL3206H
Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu
•
Znovu stiskněte tlačítko (Pohotovostní
režim – zapnuto) na dálkovém ovladači.
»» Senzor dálkového ovládání na
televizoru se rozsvítí červeně.
Vypnutí televizoru
•
32PFL5206H
Znovu stiskněte vypínač na televizoru.
»» Senzor dálkového ovládání na
televizoru zhasne.
»» Ačkoli televizor v pohotovostním
režimu spotřebovává pouze velmi malé
množství energie, spotřebovává ji po
celou dobu. Pokud nebudete přístroj
delší dobu používat, odpojte napájecí
kabel od elektrické zásuvky nebo
vypněte vypínač.
Poznámka
•• Nemůžete-li dálkový ovladač najít a chcete-li televizor
zapnout z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
CH+/- na televizoru.
10
CS
•
Stiskněte tlačítko CH+ nebo CH- na
dálkovém ovladači.
Další způsoby přepínání kanálů
•
•
Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
kanálu.
Stisknutím tlačítka
(BACK) na
dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu
sledovanému kanálu.
Poznámka
•• Při použití seznamu oblíbených kanálů můžete vybrat
jen kanály v seznamu (viz 'Vytvoření a použití seznamu
oblíbených stanic' na straně 18).
•
Stiskněte tlačítko CH +/- na televizoru.
xxPFL3606H/22PFL3206H
Zobrazení náhledu kanálu
Náhled všech dostupných kanálů můžete
zobrazit v tabulce kanálů.
• Stiskněte tlačítko FIND.
»» Zobrazí se tabulka kanálů.
•
•
Chcete-li zobrazit náhled kanálu,
vyberte jej.
Chcete-li kanál sledovat, vyberte jej a
stiskněte tlačítko OK.
32PFL5206H
CS
11
Č e š ti n a
Přepínání kanálů
Sledování připojených zařízení
•
Stiskněte tlačítko
+/- na televizoru.
xxPFL3606H/22PFL3206H
Poznámka
•• Před použitím zařízení jako zdroje je zapněte.
Výběr zařízení ze seznamu zdrojů
1
Stiskněte tlačítko
SOURCE.
32PFL5206H
2
3
»» Zobrazí se seznam zdrojů.
Stisknutím tlačítka
vyberte zařízení.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
»» Televizor se přepne na vybrané
zařízení.
Nastavení hlasitosti televizoru
•
Stiskněte tlačítko +/- na dálkovém ovladači.
Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení
zvuku
•
•
12
CS
Stisknutím tlačítka ztlumte zvuk.
Dalším stisknutím tlačítka zvuk znovu
zapnete.
1
2
3
Č e š ti n a
Použití teletextu
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:
• Použijte Číselná tlačítka k zadání čísla
stránky.
• Stisknutím tlačítka nebo zobrazíte
následující nebo předchozí stránku.
• Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
• Stisknutím tlačítka
(BACK) se
vrátíte na předchozí zobrazenou
stránku.
Stisknutím tlačítka TEXT teletext ukončíte.
Poznámka
•• Pro uživatele ve Spojeném království: Některé digitální
televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby
(například BBC1).
CS
13
5 Širší využití
televizoru
Změna nastavení obrazu
a zvuku
Obraz a zvuk lze nastavit podle vlastních
požadavků. Můžete použít předdefinovaná
nastavení nebo provést nastavení ručně.
Přístup k nabídkám televizoru
Nabídky slouží k ladění kanálů, změně nastavení
obrazu a zvuku a k použití dalších funkcí.
1
Poznámka
•• Při sledování televizoru nebo externích zařízení můžete
stisknutím tlačítka ADJUST a výběrem možnosti
[Smart Obraz] nebo [Smart Zvuk] snadno otevřít
nabídku pro úpravu obrazu nebo zvuku.
Stiskněte tlačítko .
Objeví se obrazovka nabídek.
Použití nastavení obrazu
Nastavení obrazu lze použít k zavedení
předdefinovaného nastavení obrazu.
1
2
2
3
14
3
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Sledování TV]: Je-li vybrán jiný zdroj,
než anténa, zapněte znovu zdroj antény
• [Průvodce programem]: Zobrazení
elektronického programového
průvodce.
• [Procházet USB]: Slouží k prohlížení
obsahu, pokud je připojeno úložné
zařízení USB.
• [Nastavení]: Otevření nabídky
umožňující změnu obrazu, zvuku
a jiných nastavení.
Stisknutím tlačítka
CS
nastavení ukončíte.
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Smart Obraz]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
• [Osobní]: Použití upraveného nastavení
obrazu.
• [Jasné]: Nastavení bohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.
• [Přírozené]: Nastavení přirozeného
obrazu.
• [Kino]: Ideální nastavení pro filmy.
• [Hra]: Ideální nastavení pro hry.
• [Úspora energie]: Nastavení
umožňující nejvýraznější úsporu
energie.
• [Standardní]: Výchozí nastavení vhodné
pro většinu prostředí a typů videa.
• [Fotografické]: Ideální nastavení pro
fotografie.
• [Osobní]: Přizpůsobení a uložení
osobního nastavení obrazu. Tato
nastavení použijete výběrem možnosti
[Osobní].
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
[Smart Obraz]: Přístup k
předdefinovanému nastavení obrazu Smart.
[Reset]: Obnovení výchozího továrního
nastavení.
[Kontrast]: Úprava intenzity podsvícených
oblastí bez změny obsahu videa.
[Jas]: Nastavení intenzity a detailů tmavých
oblastí.
[Barevný]: Úprava sytosti barev.
[Barevný tón]: Kompenzace barevných
odchylek, pokud používáte standard NTSC.
[Ostrost]: Úprava ostrosti obrazu.
[Redukce šumu]: Filtrování a snížení šumu
v obraze.
[Odstín]: Úprava vyvážení barev obrazu.
[Vlastní nádech]: Změna nastavení odstínu
(dostupné pouze v případě, když jste
vybrali možnost [Odstín] > [Osobní]).
[Digital Crystal Clear]: Přizpůsobení
každého pixelu okolním pixelům.
Výsledkem nastavení je brilantní obraz ve
vysokém rozlišení.
• [Zvýšení ostrosti]: Povolení výjimečné
ostrosti obrazu.
• [Dyn. kontrast]: Zvýšení kontrastu.
Doporučujeme použít nastavení
[Střední].
• [Dyn. podsvícení]: Úprava jasu
podsvícení obrazu podle světelných
podmínek prostředí.
• [Redukce MPEG art.]: Vyhlazení
přechodů na digitálním obrazu. Tuto
funkci lze zapnout či vypnout.
• [Vylepšení barev]: Nastavení živějších
barev a lepšího rozlišení detailů
v jasných barvách. Tuto funkci lze
zapnout či vypnout.
•
•
•
•
CS
15
Č e š ti n a
1
2
[Gama]: Úprava intenzity středních
tónů v obrazu. Černobílá zůstane
nezměněna.
[Režim PC]: Úprava obrazu v situaci, kdy je
k televizoru připojen počítač přes rozhraní
HDMI nebo DVI.
[Formát obrazu]: Změna formátu obrazu.
[Okraje obrazovky]: Úprava zobrazovací
oblasti (pokud je nastavena minimální
hodnotu, může být patrný šum nebo
kostrbaté hrany obrazu).
[Posun obrazu]: Je-li k dispozici, úprava
polohy obrazu v případě všech formátů
obrazu s výjimkou [Automatický zoom],
[Širokoúhlé], [4:3] a [Nepřepočítané].
•
Ruční úprava nastavení obrazu
[Zvětšení titulků]: Zobrazí
obraz ve formátu 4:3 přes
celou obrazovku, titulky
zůstanou viditelné. Horní
část obrazu se ořízne.
[4:3]: Zobrazení klasického
formátu 4:3.
Změna formátu obrazu
1
2
3
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Formát obrazu]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte formát obrazu a stiskněte tlačítko
OK.
Shrnutí formátů obrazu
Můžete nastavit následující parametry obrazu.
[Šířka obrazu 14:9] (Mimo
režimy HD a PC.) Změna
formátu 4:3 na formát 14:9.
Poznámka
[Šířka obrazu 16:9]: (Mimo
režimy HD a PC.) Změna
formátu 4:3 na formát 16:9.
•• V případě některých zdrojů obrazu nebudou k dispozici
všechna nastavení.
[Autom. Formát]:
U vybraných modelů.
(nikoli pro režim PC)
Automatické zobrazení
vhodného formátu
obrazu. Pokud ne, vybere
širokoúhlý formát.
[Automaticky vyplnit]:
U vybraných modelů.
Umožňuje upravit obraz
tak, aby vyplnil celou
obrazovku (titulky zůstanou
viditelné). Doporučeno
pro minimální zkreslení
obrazovky, ne však pro HD
ani PC.
[Automatický zoom]:
U vybraných modelů.
Zvětšení obrazu na celou
obrazovku. Doporučeno
pro minimální zkreslení
obrazovky, ne však pro HD
ani PC.
[Superzoom]: (Mimo režim
HD a PC.) Odstranění
černých pruhů na bocích
vysílání ve formátu 4:3.
Zkreslení je minimální.
16
CS
[Širokoúhlé]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na
formát 16:9.
[Nepřepočítané]: Pouze
v režimech HD a PC
a pouze u vybraných
modelů. Umožňuje použít
maximální ostrost. Kvůli
systémům vysílání může
docházet k určitému
zkreslení. Nejlepších
výsledků dosáhnete
nastavením rozlišení
počítače na režim širokého
obrazu.
Použití nastavení zvuku
Nastavení zvuku lze použít k zavedení
předdefinovaného nastavení.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
ADJUST.
Vyberte možnost [Smart Zvuk] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
• [Osobní]: Použití nastavení
přizpůsobené v nabídce s nastavením
zvuku.
• [Standardní]: Nastavení vhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.
•
•
•
•
[Zprávy]: Ideální nastavení pro mluvené
slovo, jako např. při sledování zpráv.
[Kino]: (U vybraných modelů) Ideální
nastavení pro filmy.
[Hra]: (U vybraných modelů) Ideální
nastavení pro hry.
[DRAMA]: (U vybraných modelů)
Ideální nastavení pro umělecké pořady.
[Sport]: (U vybraných modelů) Ideální
nastavení pro sportovní programy.
Ruční úprava nastavení zvuku
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
Použití nabídky pro
univerzální přístup
Je možné zapnout a vypnout pomůcky pro
zrakově a sluchově postižené.
1
2
3
•
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk], poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Objeví se nabídka [Zvuk].
Vyberte jednu z těchto možností
a stiskněte tlačítko OK.
[Smart Zvuk]: Přístup k předdefinovanému
nastavení zvuku Smart.
[Reset]: Obnovení výchozího továrního
nastavení.
[Čist. zvuk]: Zvýšení čistosti zvuku.
[Basy]: Úprava úrovně basů.
[Výšky]: Úprava úrovně výšek.
[Surround]: Zapnutí prostorového zvuku.
[Incredible Surround]: (U vybraných
modelů) Zvýšení kvality prostorového
zvuku pro lepší pocit z prostoru.
[Hlasitost sluch.]: (U modelů vybavených
sluchátky) Úprava hlasitosti sluchátek.
[Automatická úprava hlasitosti]:
Automatické vyrovnávání náhlé změny
hlasitosti, například při přepínání kanálů.
[Vyvážení]: Úprava vyváženosti zvuku mezi
pravým a levým reproduktorem.
[Formát digitálního výstupu]: Výběr typu
digitálního zvukového výstupu vedeného
prostřednictvím konektoru digitálního
zvukového výstupu.
• [PCM]: Převod zvuku, který není ve
formátu PCM, do formátu PCM.
• [Vícekanálový]: Převod výstupu zvuku
na domácí kino.
Č e š ti n a
•
•
•
1
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] > [Nastavení
kanálu] > [Jazyk].
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
[Sluchově postižení]: Povolení nebo
zakázání titulků pro osoby se sluchovým
postižením.
[Zrakově postižení]: Některé digitální
televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
přizpůsobený zrakově postiženým osobám.
Normální zvuk je smíchán se zvláštním
komentářem. Vyberte možnost:
• [Vypnuto]: Vypnutí zvuku pro zrakově
postižené.
• [Repro]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze z reproduktorů.
• [Sluchátka]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze ze sluchátek.
• [Reproduktory + sluchátka]: Poslech
zvuku pro zrakově postižené z
reproduktorů i sluchátek.
[Hlasitost pro zrak. postižené]: Slouží
k úpravě hlasitosti pro zrakově postižené.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
CS
17
Další funkce teletextu
Přístup do nabídky možností teletextu
Otevře vlastnosti teletextu v nabídce možností
teletextu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností teletextu.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuální stránky.
• [Dvojitá obrazovka] / [Celá
obrazovka]: Přepínání mezi zobrazením
teletextu na celou obrazovku a
teletextem se dvěma obrazovkami.
• [Přehled T.O.P.]: Zapnutí teletextových
stránek T.O.P. (Table of Pages).
• [Zvětšit] / [Norm. zobrazení]:
Přepínání mezi teletextovými stránkami
v běžném a zvětšeném zobrazení.
• [Odhalit]: Skrytí nebo zobrazení
skryté informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.
• [Opako. podstránky]: Automatické
postupné zobrazení podstránek, pokud
jsou k dispozici.
• [Jazyky]: Výběr jazyka teletextu.
Výběr podstránek teletextu
Číslo teletextové stránky může obsahovat
několik podstránek. Podstránky jsou zobrazeny
vedle čísla hlavní stránky.
1
2
3
18
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
Stisknutím tlačítka
stránku teletextu.
nebo
vyberte
Stisknutím tlačítka
podstránku.
nebo
zobrazte
CS
Výběr vysílání teletextových stránek
T.O.P.
Vysílání televizních stránek T.O.P. (Table Of
Pages) vám poskytuje možnost přecházet
od jednoho tématu k druhému bez nutnosti
zadávat čísla stránek. Vysílání teletextových
stránek T.O.P. je dostupné pouze u vybraných
televizních kanálů.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko TEXT.
»» Objeví se obrazovka teletextu.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Přehled T.O.P.]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se přehled teletextových
stránek T.O.P.
Vyberte téma.
Stisknutím tlačítka OK zobrazte stránku.
Vytvoření a použití seznamu
oblíbených stanic
Můžete vytvořit seznam upřednostňovaných
televizních kanálů, aby se vám později snáze
vyhledávaly.
Zobrazení pouze seznamu oblíbených
kanálů
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Oblíbené] a poté tlačítko OK.
»» V tabulce kanálů se zobrazí jen kanály
ze seznamu oblíbených stanic.
Poznámka
•• Tabulka oblíbených kanálů je prázdná, dokud do
seznamu oblíbených kanálů nějaký kanál nepřidáte.
Můžete zavřít seznam oblíbených stanic
a zobrazit všechny naladěné kanály.
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Všechny] a poté tlačítko OK.
»» V tabulce kanálů se zobrazí všechny
kanály.
Poznámka
•• Při každém zobrazení tabulky kanálů budou všechny
oblíbené kanály označené hvězdičkou.
Správa seznamu oblíbených kanálů
1
2
3
4
5
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Objeví se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte možnosti [Vyberte seznam] >
[Všechny] a poté tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
Použití elektronického
programového průvodce EPG
Programový průvodce je průvodcem na
obrazovce určený pro digitální kanály. Umožňuje
následující:
• Zobrazení seznamu vysílaných digitálních
programů
• Zobrazit aktuální pořady
• Seskupovat pořady podle žánru
• Nastavit připomenutí začátků pořadů
• Nastavit preferované kanály programového
průvodce
Zapnutí funkce EPG
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Programový průvodce]
a stiskněte tlačítkoOK.
»» Zobrazí se programový průvodce
s informacemi o naplánovaných
programech.
Poznámka
•• Data z programového průvodce jsou k dispozici jen ve
vybraných zemích a jejich načítání může určitou dobu
trvat.
OPTIONS.
Vyberte možnost [Jako oblíbené] nebo
[Odebrat z oblíbených] a poté stiskněte
tlačítko OK.
»» Kanál je nyní přidán nebo odebrán ze
seznamu oblíbených kanálů.
Poznámka
•• Všechny oblíbené kanály budou v tabulce kanálů
označeny hvězdičkou.
CS
19
Č e š ti n a
Zobrazení všech kanálů
Změna nastavení programového
průvodce
V nabídce s možnostmi programového
průvodce můžete nastavit nebo zrušit
upozornění, změnit den či využít další užitečné
možnosti.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Programový průvodce]
a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se menu Průvodce programem.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Nast. upomínku] / [Smazat
upomínky]: Nastavení nebo vymazání
připomínky programu.
• [Změnit den]: Nastavení dne v
programovém průvodci.
• [More info] (Další informace):
Zobrazení informací o pořadu.
• [Vyhledávání podle žánru]: Vyhledávání
televizních programů podle žánru.
• [Naplánované připomínky]: Seznam
upozornění na programy. Dostupné
pouze pro připravované programy.
• [Získat data EPG]: Aktualizace
posledních informací v programovém
průvodci.
Zobrazení hodin televizoru
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují aktuální čas podle dat
přijímaných od provozovatele služeb digitální
televize.
Nastavení času televizoru
V některých zemích můžete čas televizoru
nastavit ručně.
1
2
20
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Předvolby] > [Hodiny].
CS
3
4
5
6
7
8
Vyberte možnost [Auto. hodiny]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Ruční] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Čas] nebo [Datum] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí navigačních tlačítek Navigační
tlačítka nastavte čas či datum.
Vyberte možnost [Dokončeno] a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Poznámka
•• Pokud vybraná země podporuje digitální vysílání, zobrazí
se prioritně čas poskytovatele televizních služeb.
Zobrazení hodin televizoru
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [Hodiny].
»» Zobrazí se hodiny.
Stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Chcete-li hodiny deaktivovat, postup opakujte.
Změna režimu hodin
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Auto. hodiny].
Vyberte možnost [Automatický] nebo
[Ruční] a poté stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete
možnost [Auto. hodiny] > [Automatický] (v zemích,
kde jsou vysílána časová data).
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Časové pásmo].
Vyberte vaše časové pásmo.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Použití letního času
Poznámka
Použití časovačů
Časovače můžete nastavit na přepnutí
televizoru do pohotovostního režimu v určený
čas.
Tip
•• Před použitím časovačů nastavte čas televizoru.
Automatické přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu (automatické
vypnutí)
Automatické vypnutí přepne televizor po
uplynutí nastavené doby do pohotovostního
režimu.
•• Tato možnost je k dispozici, pouze pokud vyberete
Tip
[Režim automat. hodin] > [Ruční].
1
2
3
•• Televizor můžete vypnout dříve nebo nastavit nový čas
Stiskněte tlačítko
během odpočítávání časovače.
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Hodiny] > [Letní čas], poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Standardní čas] nebo
[Letní čas] a poté stiskněte tlačítko OK.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Předvolby] > [Auto
vypnutí].
»» Objeví se nabídka [Auto vypnutí].
Vyberte hodnotu mezi 0 a 180 minutami.
»» Pokud nastavíte nulu, automatické
vypnutí bude deaktivováno.
Stisknutím tlačítka OK zapnete časovač
automatického vypnutí.
»» Televizor se po uplynutí dané doby
přepne do úsporného režimu.
CS
21
Č e š ti n a
Změna časového pásma
Zamčení nevhodného obsahu
Můžete dětem zabránit ve sledování určitých
programů nebo kanálů. K tomu slouží funkce
uzamknutí ovládacích prvků televizoru.
5
6
Nastavení nebo změna kódu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
Zvolte položku [Nastavit kód] nebo
[Změnit kód].
»» Zobrazí se nabídka [Nastavit kód] /
[Změnit kód].
Použijte Číselná tlačítka k zadání kódu.
»» Postupujte podle návodu na obrazovce
a vytvořte si nebo změňte kód PIN.
Nastavení rodičovského zámku
Některé společnosti poskytující digitální vysílání
uvádějí své pořady s hodnocením určujícím
vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit
tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením
odpovídajícím věku vašeho dítěte.
1
2
Tip
•• Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“
přepsat všechny existující kódy.
3
Uzamčení nebo odemčení jednoho či
více kanálů
1
2
3
4
22
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
kanálu] > [Rodičovský zámek] > [Zámek
kanálu].
»» Zobrazí se seznam kanálů.
Vyberte kanál, který chcete zamknout, a
stiskněte tlačítko OK.
»» Při prvním zamčení nebo odemčení
kanálu budete požádáni o zadání kódu
PIN.
Zadejte kód a stiskněte tlačítko OK.
»» Je-li kanál uzamčen, je zobrazena ikona
zámku.
CS
K aktivaci zámku je třeba televizor vypnout
a znovu zapnout.
»» Při přepínání kanálů pomocí tlačítek
CH - nebo CH + budou uzamčené
kanály vynechány.
»» Pokud zobrazíte zamknuté kanály
prostřednictvím tabulky kanálů, budete
vyzváni k zadání kódu PIN.
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Rodičovský zámek].
Opakováním tohoto postupu můžete
uzamknout nebo odemknout více kanálů.
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
kanálu] > [Rodičovský zámek] > [Rodič.
hodnocení].
»» Otevře se obrazovka pro nastavení
kódu.
Použijte Číselná tlačítka k zadání kódu.
»» Otevře se nabídka s kategoriemi.
Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
nastavení ukončíte.
Změna jazyka
V závislosti na vašem poskytovateli televizního
vysílání můžete u televizního kanálu upravit
nastavení jazyka zvuku, titulků nebo obojího.
Výběr z několika jazyků zvuku nebo titulků
se týká teletextu nebo digitálního vysílání
prostřednictvím standardu DVB-T. Vysílání
v duálním režimu zvuku Pokud přijímáte digitální
vysílání, můžete si určit jazyk titulků.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Jazyk menu], poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr jazyka titulků u digitálních
kanálů
Poznámka
•• Při výběru jazyka titulků u digitálního televizního kanálu
podle následujícího popisu je preferovaný jazyk titulků
nastavený v nabídce Instalace dočasně potlačen.
Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Změna jazyka zvuku
1
Je-li tato možnost u poskytovatele televizního
vysílání k dispozici, můžete si vybrat jazyk zvuku.
U digitálních kanálů může být k dispozici několik
jazyků. U analogových kanálů jsou k dispozici
maximálně dva jazyky.
2
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
U digitálních kanálů vyberte možnost
[Jazyk zvuku], vyberte požadovaný jazyk a
stiskněte tlačítko OK.
U analogových kanálů vyberte možnost
[Dual I-II], vyberte jeden ze dvou jazyků a
stiskněte tlačítko OK.
3
4
2
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
SUBTITLE.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Titulky zap.]: Zobrazit titulky vždy.
• [Titulky vyp.]: Titulky nikdy
nezobrazovat.
• [Zapnuto při ztlumení]: Zobrazit
titulky při vypnutí zvuku.
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Jazyk titulků] a stiskněte
tlačítko OK.
Výběr jazyka titulků.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Prohlížení fotografií nebo
přehrávání hudby uložené na
úložném zařízení USB
Výstraha
•• Společnost Philips nenese odpovědnost, pokud
paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud
dojde k jeho poškození či ztrátě dat.
Zobrazení nebo skrytí titulků
1
Č e š ti n a
Změna jazyka nabídky
Připojte úložné zařízení USB obsahující
fotografie nebo hudbu.
1
2
3
4
Zapněte televizor.
Zapojte zařízení USB do portu USB na
boku televizoru.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Procházet USB]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Otevře se prohlížeč USB.
Poznámka
•• Opakujte tento postup, pokud chcete titulky aktivovat
u všech analogových kanálů.
•• Výběrem možnosti [Titulky] > [Titulky vyp.] titulky
deaktivujte.
CS
23
•
Zobrazení fotografií
1
2
3
V prohlížeči USB vyberte možnost
[Obraz] a stiskněte tlačítko OK.
Výběrem jedné fotografie nebo celého
alba a stisknutím tlačítka OK zobrazíte
na televizoru fotografie zvětšené tak, aby
odpovídaly velikosti obrazovky.
• K zobrazení následující nebo
předcházející fotografie použijte tlačítka
.
K návratu můžete použít tlačítko
Při zobrazení obrázku nebo fotografie přes
celou obrazovku stiskněte tlačítko OK.
»» Prezentace se spustí od vybrané
fotografie.
•
Přehrávání ovládáte stisknutím těchto
tlačítek:
•
: Přehrávání.
•
: Pozastavení.
•
nebo : Zobrazení předchozí nebo
následující fotografie.
•
: Zastavení.
• K návratu můžete použít tlačítko .
Změna nastavení prezentace
1
2
24
Během přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
prezentace.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Sp./zas. prezen.]: Spuštění nebo
zastavení prezentace.
• [Přechody prez.]: Nastavení přechodu
z jednoho obrázku na další.
• [Frekvence prezen.]: Nastavení času,
po který budou jednotlivé fotografie
zobrazeny.
• [Opakovat] / [Přehrát jednou]:
Zobrazovat obrázky ve složce jen
jednou, nebo opakovat.
CS
•
3
.
Prohlížení prezentace fotografií
1
•
•
[Náhodné přehrávání vypnuto] /
[Náhodné přehrávání zapnuto]:
Zobrazovat obrázky podle pořadí nebo
náhodně.
[Otočit obraz]: Otočení fotografie.
[Zobrazit info]: Zobrazení názvu,
data a velikosti obrázku spolu s dalším
obrázkem v prezentaci.
[Nastavení Scenea]: Nastavení vybrané
fotografie jako tapety televizoru.
K návratu můžete použít tlačítko
.
Poznámka
•• Možnosti [Otočit obraz] a [Zobrazit info] se zobrazí
pouze při pozastavení prezentace.
Poslech hudby
1
2
3
V prohlížeči USB vyberte možnost
[Hudba] a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte hudební skladbu nebo celé album
a stiskem tlačítka OK spusťte přehrávání.
Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek
přehrávání:
•
: Přehrávání.
•
: Pozastavení.
•
nebo : Zobrazení předchozí nebo
následující skladby.
•
nebo
: Přechod dopředu nebo
zpět.
•
: Zastavení.
Změna nastavení hudby
• Během přehrávání skladeb otevřete
stiskem tlačítka
OPTIONS jedno z
následujících nastavení a nakonec stiskněte
tlačítko OK.
• [Zastavit přehrávání]: Zastavení
přehrávání hudby.
• [Opakovat]: Přehrávání sklady jednou
nebo opakovaně.
• [Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Přehrávání skladeb postupně nebo
v náhodném pořadí.
• [Zobrazit info]: Zobrazení názvu
souboru.
Prohlížení prezentace s hudbou
1
2
3
4
5
6
Společnost Philips se snaží neustále
zdokonalovat své výrobky, a pokud jsou
k dispozici aktualizace softwaru televizoru,
doporučujeme je použít.
Vyberte album skladeb.
Stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
se vrátíte do
prohlížeče obsahu zařízení USB.
Vyberte album obrázků.
Možné způsoby aktualizace softwaru
televizoru
Stiskněte tlačítko OK.
»» Prezentace se spustí.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
Odpojení paměťového zařízení USB
Výstraha
•• Dodržujte následující postup, aby nedošlo k poškození
paměťového zařízení USB.
1
2
Stisknutím tlačítka
USB.
ukončete prohlížeč
Před odpojením paměťového zařízení USB
vyčkejte pět sekund.
Software televizoru můžete aktualizovat jedním
z následujících způsobů:
A: pomocí úložného zařízení USB,
B: při zobrazení výzvy příjmu digitálního vysílání,
C: později po zobrazení výzvy příjmu digitálního
vysílání.
A: Aktualizace pomocí zařízení USB
Při aktualizaci pomocí úložného zařízení USB
budete potřebovat následující:
• počítač s připojením k Internetu,
• úložné zařízení USB.
Krok 1: Zjištění aktuálně používané verze
softwaru
1
2
Poslech digitálních
rozhlasových kanálů
1
2
3
Č e š ti n a
Aktualizace softwaru
televizoru
Prezentaci obrázků si můžete přehrávat
s hudbou na pozadí.
Stiskněte tlačítko FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté
vyberte [Vyberte seznam] > [Rádio].
»» Zobrazí se tabulka kanálů.
Vyberte rozhlasový kanál a stisknutím
tlačítka OK spusťte jeho poslech.
3
4
5
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Info o součas.
soft.].
»» Zobrazí se informace o aktuální verzi
softwaru.
Číslo určující verzi softwaru si
poznamenejte.
K návratu můžete použít tlačítko OK.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka .
Krok 2: Stažení a aktualizace na nejnovější verzi
softwaru
1
2
3
4
Připojení paměťového zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Aktualizace softwaru].
Postupujte podle pokynů a zkopírujte
soubor na úložné zařízení USB.
CS
25
5
6
7
Připojte úložné zařízení USB k vašemu
počítači a na soubor poklepejte.
»» Otevře se webová stránka.
Postupujte podle pokynů na webové
stránce.
• Pokud se aktuální verze softwaru
shoduje se souborem s nejnovější
verzí , provádění aktualizace softwaru
televizoru není nutné.
• Je-li aktuální verze softwaru starší, než
v případě souboru s nejnovější verzí,
stáhněte soubor s nejnovější aktualizací
do kořenové složky zařízení USB.
Odpojte paměťové zařízení USB od
počítače.
B: Aktualizace při zobrazení výzvy
příjmu digitálního vysílání
Pokud přijímáte digitální televizní vysílání
ve standardu DVB-T, televizor umožňuje
aktualizace softwaru stahovat automaticky.
Pokud televizor obdrží aktualizaci softwaru,
budete k provedení akce vyzváni.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Prohlášení].
Zobrazí-li se zpráva s výzvou k aktualizaci
softwaru, aktualizaci můžete spustit pomocí
pokynů níže.
»» Televizor se po dokončení aktualizace
softwaru restartuje.
Pokud software aktualizovat nechcete,
vyberte možnosti [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Smazat
oznámení] a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Pokud aktualizaci neprovedete, můžete ji spustit později
ručně (viz 'C: Kontrola aktualizací prostřednictvím
digitálního vysílání' na straně 26).
26
CS
C: Kontrola aktualizací prostřednictvím
digitálního vysílání
Dostupnost aktualizací můžete prostřednictvím
digitálního vysílání ověřit ručně.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položku [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Zkontr. důležité
aktualizace].
Pokud je aktualizace dostupná, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
»» Televizor se po dokončení aktualizace
softwaru restartuje.
Změna předvoleb televizoru
Pomocí nabídky předvoleb si upravte nastavení
televizoru podle svých potřeb.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby].
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Jazyk menu]: Výběr jazyka nabídky.
• [Auto vypnutí]: Přepnutí televizoru do
pohotovostního režimu po uplynutí
předem zadaného času.
• [Umístění]: Optimalizace nastavení
televizoru podle prostředí – nastavení
pro domácnost nebo obchod.
• [Ukazatel hlasit.]: Zobrazení panelu
hlasitosti při nastavování hlasitosti.
• [Automatické vypnutí]: Z důvodu
úspory energie můžete nastavit, aby
se televizor po určité době nečinnosti
automaticky vypínal.
• [Rozsah kanálových informací]: Změna
typů informací, které budou zobrazeny
během přepínání kanálů.
• [Zpoždění zv. výstupu]: Automatická
synchronizace obrazu v televizoru se
zvukem připojeného domácího kina.
• [Hodiny]: Zobrazení nebo skrytí času
na obrazovce televizoru a nastavení
možností hodin.
Č e š ti n a
Spuštění funkce pro
předvedení funkcí televizoru
K lepšímu pochopení funkcí svého televizoru
můžete použít názorné ukázky. Některé ukázky
nejsou u některých modelů dostupné. Dostupné
ukázky jsou zobrazeny v seznamu v nabídce.
1
2
3
4
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost [Nastavení] > [Přehr.
ukázku], OK.
Vyberte ukázku a zobrazte ji stisknutím
tlačítka OK.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka
.
Resetování televizoru na
tovární nastavení
Můžete obnovit výchozí nastavení zvuku
a obrazu televizoru. Nastavení předvoleb kanálů
se nezmění.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Tovární
nastavení], poté stiskněte tlačítko OK.
Pokud budete vyzváni k zadání kódu,
zadejte kód rodičovského zámku (viz
'Nastavení nebo změna kódu' na straně
22).
»» Zobrazí se zpráva s potvrzením.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
CS
27
6 Instalace kanálů
Při prvním nastavení televizoru se zobrazí
výzva k výběru požadovaného jazyka nabídek
a naladění televizních kanálů a digitálních
rozhlasových stanic (jsou-li k dispozici).
Následně můžete kanály znovu vyhledat a
naladit.
Aktualizace seznamu kanálů
Je-li televizor v pohotovostním režimu, můžete
aktivovat automatickou aktualizaci kanálů.
Kanály uložené v televizoru budou každé ráno
aktualizovány podle informací o kanálu ve
vysílání.
1
2
Automatické nastavení kanálů
3
Kanály můžete hledat a ukládat automaticky.
4
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Automatická aktualizace kanálu].
Výběrem možnosti [Zapnuto] automatické
aktualizace aktivujete, výběrem možnosti
[Vypnuto] je deaktivujete.
K návratu můžete použít tlačítko
.
Krok 1:Výběr jazyka nabídky
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby] >
[Jazyk menu], poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Ruční nastavení kanálů
Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení
analogových televizních kanálů.
Krok 1 Volba systému
Krok 2:Volba země
Vyberte zemi, v níž televizor instalujete. Do
televizoru budou nainstalovány dostupné kanály
v dané zemi.
1
2
3
4
5
6
28
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] a poté tlačítko OK.
Vyberte možnost [Opak. instalace kanálů]
a stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se nabídka zemí.
Vyberte zemi a stiskněte tlačítko OK.
»» Spustí se průvodce instalací kanálů.
Vyberte možnost [Spustit] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Všechny dostupné kanály budou
uloženy.
Akci ukončíte stisknutím tlačítka OK.
CS
Poznámka
•• Pokud je systémové nastavení správné, tento krok
vynechejte.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu]
> [Analog.: Ruční instalace antény] >
[Systém], poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte správný systém své země nebo
oblasti a stiskněte tlačítko OK.
Přejmenování kanálů
1
2
Kanály můžete přejmenovat. Název se zobrazí
při výběru kanálu.
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu]
> [Analog.: Ruční instalace antény] >
[Vyhledat stanici], poté stiskněte tlačítko
OK.
• Pokud znáte trojciferné číslo udávající
frekvenci kanálu, zadejte je.
• Chcete-li hledání zrušit, vyberte
možnost [Hledání] a stiskněte tlačítko
OK.
Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Dokončeno] a stiskněte tlačítko OK.
• Pokud chcete kanál uložit pod novým
číslem, vyberte možnost [Ulož. jako
nov. kan.] a stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li kanál uložit namísto dříve
vybraného kanálu, vyberte možnost
[Uložit aktuální kanál] a stiskněte
tlačítko OK.
Krok 3: Jemné ladění analogových
kanálů
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu]
> [Analogový:ruční instalace] > [Jemné
ladění], poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek
1
2
3
4
5
6
7
8
Č e š ti n a
Krok 2:Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka s možnostmi
kanálů.
Vyberte možnost [Přejmenovat kanál]
a stiskněte tlačítko OK.
Pole pro zadání textu zobrazíte stiskem
tlačítka OK.
U každé pozice vyberte vhodný znak a
stiskněte tlačítko OK.
• Výběr velkých a malých písmen nebo
symbolů: vyberte vhodnou klávesu
v řádku pod mezerníkem a stiskněte
tlačítko OK.
Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a stiskněte tlačítko OK.
»» Pole pro zadání textu se zavře.
V nabídce přejmenování kanálu zvolte
možnost [Dokončeno] a stiskněte tlačítko
OK.
kanál jemně dolaďte.
CS
29
Přeskupení kanálů
Test digitálního příjmu
Po naladění kanálů můžete upravit pořadí,
v jakém se budou kanály zobrazovat.
Umožňuje kontrolu kvality a síly signálu
digitálních kanálů. Na základě tohoto testu
můžete zkusit změnit umístění antény
pozemního nebo satelitního vysílání a opět
provést test.
1
2
3
4
5
6
7
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
FIND.
»» Zobrazí se nabídka s tabulkou kanálů.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností pro kanály.
Vyberte možnost [Změna pořadí]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte kanál, který chcete přesunout,
a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Vybraný kanál se zvýrazní.
Označený kanál přesuňte do nového
umístění a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
1
2
3
4
5
Vyberte možnost [Uspořádání hotovo]
a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Digitál.: Test příjmu] a stiskněte tlačítko
OK.
Zadejte frekvenci, kterou chcete vyzkoušet,
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Hledání] a stiskněte
tlačítko OK.
Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Uložit] a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné, přesměrujte
anténu pozemního vysílání a opakujte test.
•• Máte-li i nadále potíže s příjmem digitálního vysílání,
obraťte se na odborníka.
Přístup ke službám modulu
CAM
1
2
3
Vložte a aktivujte modul CAM (viz 'Vložení
a aktivace modulu CAM' na straně 33).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Rozhraní Common
interface].
»» Zobrazí se aplikace poskytovatele
digitálního televizního vysílání.
Poznámka
•• Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl
správně vložen a aktivován modul CAM.
30
CS
Č e š ti n a
7 Připojení
zařízení
Tato část popisuje připojení zařízení pomocí
různých konektorů. Informace o umístění těchto
konektorů na televizoru naleznete ve stručném
návodu k rychlému použití. V tomto návodu
jsou uvedeny také další příklady připojení k
různým zařízením.
Poznámka
•• K připojení zařízení k televizoru můžete použít různé
typy konektorů.
Tip
c SPDIF OUT
Výstup digitálního zvuku pro systémy
domácího kina a jiné digitální audiosystémy.
SPDIF OUT
•• Za účelem rychlejšího přístupu k zařízení jej po
jeho připojení můžete stiskem tlačítka
a výběrem
možnosti [Přidat n. zařízení] přidat do hlavní nabídky.
Konektory na zadní straně
a TV ANTENNA
Vstup signálu z antény, kabelové televize
nebo satelitu.
d SERV. U
Pouze pro servisní účely.
e PC IN (VGA a AUDIO IN)
Vstup zvuku a obrazu z počítače.
VGA
TV ANTENNA
b EXT 1 (RGB a CVBS)
Analogový zvuk a video přijímané
z analogových nebo digitálních zařízení, jako
je například přehrávač DVD nebo herní
konzola.
VGA
AUDIO
PC IN
CS
31
f HDMI 1
Vstup digitálního zvuku a obrazu
z digitálních zařízení s podporou obrazu
ve vysokém rozlišení, jako je například
přehrávač Blu-ray.
Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA
vyžaduje další zvukový kabel (viz 'Připojení
počítače' na straně 32).
Konektory na boční straně
a USB
Datový vstup z paměťových zařízení USB.
b COMMON INTERFACE
Zdířka pro modul CAM (Conditional
Access Module).
g EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)
Analogový zvuk a video přijímané
z analogových nebo digitálních zařízení, jako
je například přehrávač DVD nebo herní
konzola.
Připojení počítače
Než připojíte k televizoru počítač
• V počítači nastavte obnovovací frekvenci
obrazu na hodnotu 60 Hz.
• V počítači nastavte podporované rozlišení
obrazu.
Připojte počítač pomocí jednoho
z následujících konektorů:
Poznámka
•• Připojení přes rozhraní DVI nebo VGA vyžaduje další
zvukový kabel.
h
(sluchátka)
Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.
32
CS
Použití modulu CAM
(Conditional Access Module)
Modul CAM je poskytován provozovatelem
digitálních televizních služeb a slouží
k dekódování televizních kanálů.
Kabel DVI-HDMI
•
Poznámka
•• Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM
naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.
PC IN
AUDIO
Vložení a aktivace modulu CAM
Výstraha
DVI
•• Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným
vložením modulu CA může dojít k poškození modulu
a televizoru.
1
Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI
•
2
PC IN
AUDIO
Vypněte televizor a odpojte jej od
elektrické zásuvky.
Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM jemně zasuňte modul CAM do slotu
COMMON INTERFACE na boční straně
televizoru.
DVI
•
3
4
Kabel VGA
AUDIO
VGA
Připojte televizor znovu k elektrické
zásuvce.
Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Aktivace může několik
minut trvat. Během používání modulu
CAM jej nevytahujte ze slotu, jinak dojde k
deaktivaci digitálních služeb.
VGA
PC IN
5
Zasuňte modul CAM až na doraz.
CS
33
Č e š ti n a
Kabel HDMI
•
Přístup ke službám modulu CAM
Zapnutí nebo vypnutí funkce Easylink
1
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na správný
zdroj obsahu.
2
3
Vložte a aktivujte modul CAM (viz 'Vložení
a aktivace modulu CAM' na straně 33).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Vyberte možnost [Rozhraní Common
interface].
»» Zobrazí se aplikace poskytovatele
digitálního televizního vysílání.
Poznámka
•• Pokud nemáte v úmyslu funkci Philips Easylink používat,
vypněte ji.
Poznámka
•• Tato volba nabídky je k dispozici, pouze pokud byl
správně vložen a aktivován modul CAM.
1
2
3
Použití funkce Philips Easylink
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control) využívat naplno. Pokud je zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC připojeno
prostřednictvím konektoru HDMI, můžete ho
ovládat stejným dálkovým ovladačem jako váš
televizor.
Postup povolení funkce Philips EasyLink je
následující:
• Připojte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC prostřednictvím konektoru
HDMI
• Každé ze zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC řádně nakonfigurujte
• Zapněte funkci EasyLink
Poznámka
a vybrat jako zdroj.
spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.
CS
Vyberte možnost [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC obsahující reproduktory,
můžete si vybrat, zda zvuk televizoru uslyšíte
z reproduktorů zařízení, nebo reproduktorů
televizoru.
Během přehrávání obsahu pomocí domácího
kina kompatibilního se standardem EasyLink
můžete zapnutím režimu EasyLink automaticky
ztišit reproduktory televizoru.
1
2
3
4
5
6
34
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink].
Nastavení televizních reproduktorů na
režim EasyLink
•• Zařízení kompatibilní s funkcí EasyLink je třeba zapnout
•• Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
Stiskněte tlačítko
Ke konektoru HDMI připojujte zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC.
Zvukový kabel z konektoru SPDIF OUT
připojte ke konektoru AUDIO IN zařízení
vyhovujícího standardu EasyLink (viz
'Konektory na zadní straně' na straně 31).
Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
je nezbytné řádně nakonfigurovat (viz
uživatelská příručka produktu).
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink].
Vyberte možnost [Zapnuto] a stiskněte
tlačítko OK.
8
Vyberte možnost [Reproduktory TV]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK.
• [Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.
• [Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.
• [EasyLink]: Přehrávání zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
V nabídce s úpravami přepněte přenos
zvuku televizoru do připojeného
zařízení HDMI-CEC.
• [Autom. spuštění EasyLink]:
Automaticky vypne reproduktory
televizoru a přenáší zvuk do
připojeného zařízení HDMI-CEC.
Poznámka
•
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu ve vašem televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z
jiných zařízení, zapněte odkaz Pixel Plus.
1
2
•• Chcete-li ztlumit reproduktory televizoru, vyberte
[Reproduktory TV] > [Vypnuto].
Výběr výstupu reproduktorů v nabídce Adjust
(Úpravy)
Vyberete-li možnosti [EasyLink] nebo [Autom.
spuštění EasyLink], použijte k přepnutí zvuku
televizoru nabídku s úpravami.
1
2
3
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
ADJUST.
[Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového
zvuku není v zařízení zapnutý, budou
zvuk i nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla zapnuta
možnost [Autom. spuštění EasyLink],
aktivuje televizor v připojeném zařízení
přepnutí na systémový režim zvuku.
3
4
5
6
Ke konektoru HDMI připojujte zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC.
Zařízení kompatibilní se standardem
HDMI-CEC je nezbytné řádně
nakonfigurovat (viz uživatelská příručka
produktu).
Stiskněte tlačítko
.
Vyberte položky [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [EasyLink] > [EasyLink].
Vyberte možnost [Zapnuto] a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte možnosti [Pixel Plus Link] >
[Zapnuto] a poté tlačítko OK.
Vyberte možnost [Reproduktory]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jednu z následujících možností
a poté stiskněte tlačítko OK:
• [Televizor]: Zapnuto ve výchozím
nastavení. Vedení zvuku televizoru skrze
televizor a připojené zvukové zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC,
dokud připojené zařízení nepřepne
na systémové ovládání zvuku. Zvuk
televizoru bude poté přehráván
pomocí připojeného zařízení.
CS
35
Č e š ti n a
7
Použití zámku Kensington
Na zadní straně televizoru je otvor pro
bezpečnostní zámek Kensington. Utvořte
pomocí zámku Kensington smyčku tak, že
jej provléknete otvorem a kolem vhodného
předmětu, jako je například těžký stůl.
36
CS
Informace o výrobku se mohou bez upozornění
změnit. Podrobné informace o výrobku
naleznete na stránkách
www.philips.com/support.
Podporovaná rozlišení
displeje
Počítačové formáty
• Rozlišení – obnovovací frekvence:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1 024 x 768 – 60 Hz
• 1 280 x 720 – 60 Hz
• 1 280 x 768 – 60 Hz
• 1 280 x 1 024 – 60 Hz
• 1 360 x 768 – 60 Hz
• 1 680 x 1 050 - 60 Hz (jen pro plné
rozlišení HD)
• 1 920 x 1 080 – 60 Hz (jen pro plné
rozlišení HD)
Formáty videa
• Rozlišení – obnovovací frekvence:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
Multimédia
•
•
Podporovaná paměťová zařízení: USB (jsou
podporována pouze paměťová zařízení
USB se souborovým systémem FAT nebo
FAT 32).
Podporované formáty multimediálních
souborů:
• Obrázky: JPEG
• Audio: MP3
Tuner/příjem/přenos
•
•
Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
DVB: pozemní DVB, DVB-C*, DVB-T,
MPEG4
• Televizní systémy: DVB COFDM 2K/8K;
PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• Pásma tuneru: Hyperband, S-channel, UHF,
VHF
*Pro vybrané modely
Dálkový ovladač
•
•
Typ: PF01E11B
Baterie: 2 x AAA (typ LR03)
Napájení
•
Síťové napájení: 220 až 240 V, 50 až 60 Hz
• Spotřeba v pohotovostním režimu:
< 0,3 W
• Okolní teplota: 5 až 40 °C
• Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
Hodnota uvedená na štítku výrobku udává
spotřebu energii při běžném použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální
hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z
bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).
CS
37
Č e š ti n a
8 Informace
o výrobku
b Sejměte jej ze zadní strany televizoru.
Možnosti upevnění televizoru
Modely 32PFL5206H a 26PFL3xx6H
Pro upevnění televizoru je nutno zakoupit
držák televizoru Philips nebo kompatibilní držák
televizoru.
Varování
•• Postupujte podle pokynů dodaných s držákem
televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění
televizoru a následné poranění nebo poškození.
Před montáží proveďte následující kroky:
1
2
Aby nedošlo k poškození kabelů
a konektorů, umístěte televizor tak, aby na
zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm
volného místa.
U modelu 32PFL5206H demontujte držák
podstavce:
a Odšroubujte držák podstavce.
38
CS
3
Ověřte, zda montážní šrouby vyhovují
těmto specifikacím:
Úhlopříčka
obrazovky
(palce)
32
26
Požadovaná
rozteč
(mm)
200 x 100
200 x 100
Požadované
montážní šrouby
4 x M4 (20 mm)
4 x M4 (10 mm)
Konstrukce a technické údaje mohou podléhat
změnám bez předchozího upozornění.
32PFL5206H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 771 x 495 x 49
(mm)
• Hmotnost: 8,45 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 771 x 539 x 179
(mm)
• Hmotnost: 9 kg
26PFL3606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 648,5 x 414,5 x
79,1 (mm)
• Hmotnost: 6,2 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 648,5 x 465,3 x
176,7 (mm)
• Hmotnost: 6,5 kg
22PFL3606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 529,4 x 334,9 x
57 (mm)
• Hmotnost: 3,84 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 529,4 x 368,4 x
159,3 (mm)
• Hmotnost: 4,06 kg
22PFL3206H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 520 x 340 x 43
(mm)
• Hmotnost: 3,2 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 520 x 380 x 145
(mm)
• Hmotnost: 3,3 kg
19PFL3606H
• Bez podstavce televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 462,8 x 297,4 x
57 (mm)
• Hmotnost: 2,94 kg
• S podstavcem televizoru
• Rozměry (Š x V x H): 462,8 x 330,9 x
149,3 (mm)
• Hmotnost: 3,13 kg
CS
39
Č e š ti n a
Specifikace produktu
9 Řešení
problémů
Tato část popisuje časté problémy a příslušná
řešení.
Obecné problémy
s televizorem
Televizor se nezapne:
•• Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom
kabel znovu připojte.
•• Ověřte, že je napájecí kabel správně
připojen.
Dálkový ovladač nefunguje správně:
•• Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového
ovladače správně vloženy (správná
orientace pólů +/-).
•• Pokud jsou baterie dálkového ovladače
vybité nebo slabé, vyměňte je.
•• Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače
televizoru.
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
•• Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne,
a potom připojte napájecí kabel zpět.
Pokud indikátor bude znovu blikat,
kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Philips.
Zapomněli jste kód pro vypnutí funkce zámku
televizoru
•• Zadejte číslo „8888“.
Jazyk nabídky televizoru není správný.
•• Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi
upřednostňovaný jazyk.
40
CS
Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru
do pohotovostního režimu se z šasi televizoru
ozývá praskání:
•• Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání
je důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Neodstraňujte proužek „e-štítku“ zobrazený
na televizoru.
•• Chcete-li odebrat loga a obrázky, nastavte
umístění televizoru na domácí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položky [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Předvolby]
> [Umístění].
3. Vyberte možnost [Doma] a stiskněte
tlačítko OK.
Problémy s TV kanály
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují
v seznamu kanálů:
•• Ověřte, že je vybrán správný seznam
kanálů.
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:
•• Ověřte, zda televizor ve vaší zemi
podporuje DVB-T, DVB-T Lite nebor
DVB-C.
Některé kanály nejsou v mém televizoru
nainstalovány automaticky:
•• Během instalace se ujistěte, že jste vybrali
zemi, v níž televizor instalujete.
Problémy se zvukem
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný
obraz:
•• Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.
•• Zkontrolujte, zda je zařízení správně
připojeno k televizoru.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:
•• Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:
•• Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.
•• Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu
příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit
kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
•• Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál,
zkuste jej doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:
•• Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena.
•• Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná.
Televizor neuložil nastavení obrazu:
• Ověřte, že je pro umístění televizoru
zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje
změnit a uložit nastavení.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
•• Použijte jiný formát obrazu.
Nesprávné umístění obrazu:
•• Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Č e š ti n a
Problémy s obrazem
Poznámka
•• Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor
automaticky vypne zvukový výstup – nejedná se
o selhání.
••
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
všechny kabely.
•• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena
na 0.
•• Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
•• Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru:
•• Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.
Problémy s připojením
prostřednictvím rozhraní
HDMI
Problémy se zařízeními HDMI:
•• Podpora standardu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
může způsobit to, že zobrazení obsahu ze
zařízení HDMI na televizoru může chvíli
trvat.
•• Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI
a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste
zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu
zvolte původní zdroj.
•• Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte
správnost nastavení výstupu ze zařízení
HDMI.
•• Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo
kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen
dodatečný zvukový kabel ke konektoru
AUDIO IN (jen miniaturní konektor jack).
CS
41
Problémy s připojením
počítače
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:
•• Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení
a obnovovací frekvence.
•• Nastavte formát televizního obrazu beze
změny měřítka.
Kontakt
Pokud nelze problém vyřešit, viz časté otázky
(FAQ) týkajícící se tohoto přístroje na stránkách
www.philips.com/support.
Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte
místní středisko péče o zákazníky Philips
uvedené v dodatku.
Varování
•• Nepokoušejte se produkt opravovat sami. Mohlo by
dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození
produktu nebo zneplatnění záruky.
Poznámka
•• Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte
si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla
naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.
POZOR
•• V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím
krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu
ze zásuvky.
42
CS
H
hlasitost
hlavní nabídka
hodiny
A
analogové kanály
jazyk, změna
jemné ladění
Č
časovač vypnutí
Ú
údržba
23
29
21
5
C
CAM
povolení
Vložit
33
33
D
dálkový ovladač
přehled
DEMO
dětská pojistka
digitální kanály
digitální rádio
jazyk, změna
titulky
8
27
22
25
23
23
E
EasyLink
kvalita obrazu, zachování
povolení
Elektronický programový průvodce (EPG)
F
formát obrazu
funkce EPG, nabídka
35
34
19
12
14
20
I
instalace
instalace kanálů
instalace kanálů (automatická)
instalace kanálů (ruční)
28
28
J
jazyk
nabídka
titulky
zvuk
jazyk – zvuk
23
23
23
23
K
kanály
aktualizace
instalace (automatická)
instalace (ruční)
oblíbené
přejmenování
přepnout
přeskupení
seznam kanálů
skrytí a zobrazení
změna pořadí
kanály, jemné doladění (analogové)
28
28
28
18
29
11
30
11
18
30
29
M
Modul CAM (Conditional Access Module) 33
16
19
CS
43
Č e š ti n a
10 RejstříkRejstřík
N
napájení
nastavení
obraz
zvuk
nastavení obrazu
nastavení zvuku
O
obraz Smart
odkaz Pixel Plus
odstraňování potíží
opakovaná instalace televizoru
ovládací prvky
P
péče o obrazovku
péče o životní prostředí
při sledování televizoru
recyklovat
ukončení životnosti
Počítač, rozlišení displeje
počítač, viz „PC“
přejmenování kanálů
přepnout
připojit
připojení zařízení
připojení, počítač
R
recyklovat
režim Doma
režim Obchod
rozhraní Common interface
rozměry
44
CS
37
15
16
14
16
14
35
40
28
7
5
6
6
6
37
32
29
10
31
32
6
26
26
33
39
S
seznam oblíbených, přidání
software
aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání
specifikace
standby
18
26
37
10
T
teletext
duální obrazovka
podstránky
T.O.P. (Table Of Pages)
zvětšení
titulky
titulky, jazyk
tovární nastavení
U
umístění televizoru
umístění, obchod nebo doma
V
vhodnost podle věku
Z
zámek kensington
zapnutí a vypnutí televizoru
zařízení
sledování
změna pořadí kanálů
zvuk Smart
18
18
18
18
23
23
27
26
26
22
36
10
12
30
16
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising