Philips | 40PFL7007K/12 | Owner's Manual | Philips 7000 series Smart LED TV 40PFL7007K/12 Uživatelská příručka

Philips 7000 series Smart LED TV 40PFL7007K/12 Uživatelská příručka
-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0 /15/
78881',0%,'19*50 /1:;<1=>
!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
?8@A:7887
?B@A:7887
CC@A:7887
8çLYDWHOVNîPDQXiO
Obsah
1
Prohlídka 3
1.1
Smart TV 3
1.2
Galerie aplikací 3
1.3
Videa k zap!j"ení 3
1.4
Online TV 3
1.5
Sociální sít# 4
1.6
Slu$ba Skype 4
1.7
Chytré telefony a tablety 4
1.8
Pozastavení televize a nahrávání 4
1.9
Hry 4
1.10
EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video
za%ízeními) 5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Instalace 6
Podstavec televizoru a montá$ na ze& 6
Tipy pro umíst#ní 6
Napájecí kabel 7
Anténa 7
Satelitní anténa 7
Sí' 7
P%ipojení za%ízení 9
Nabídka Nastavení 18
Bezpe"nost a pé"e 20
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Televize 22
Zapnutí 22
Dálkov( ovlada" 22
Sledování televize 25
televizní pr!vodce 33
P%epnutí na za%ízení 34
Titulky a jazyky 35
)asova"e a hodiny 36
Nastavení obrazu 37
Nastavení zvuku 38
Nastavení re$imu Ambilight 39
Univerzální p%ístup 40
4
4.1
4.2
Sledování satelitního vysílání 42
Satelitní kanály 42
Instalace satelitu 44
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
3D 48
Co je pot%eba 48
Va*e 3D br(le 48
Sledování v re$imu 3D 49
Optimální sledování 3D 50
Varování t(kající se ochrany zdraví 50
Pé"e o 3D br(le 50
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Smart TV 51
Hlavní nabídka 51
Aplikace Smart TV 51
Videa, fotografie a hudba 54
Pozastavení televizního vysílání 56
Nahrávání 56
Aplikace MyRemote 57
7
7.1
7.2
7.3
Slu!ba Skype 63
Co je to Skype? 63
Spu*t#ní slu$by Skype 63
Kontakty 64
2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Volání ve slu$b# Skype 65
Kredit Skype 66
Nastavení slu$by Skype 66
Odhlá*ení 67
Podmínky pou$ívání 67
8
8.1
8.2
Hry 68
Hraní hry 68
Hry pro dva hrá"e 68
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Technická data televizoru 69
Ochrana $ivotního prost%edí 69
Spot%eba 69
P%íjem 70
Displej 70
Zvuk 70
Multimédia 70
Mo$nosti p%ipojení 71
Rozm#ry a hmotnost 71
10
10.1
10.2
10.3
10.4
Software televizoru
Verze softwaru 72
Aktualizace softwaru
Software s otev%en(m
Licence open source
11
11.1
11.2
11.3
11.4
Podpora 74
Zaregistrujte 74
Pou$ívání nabídek Nápov#da a Vyhledat 74
Nápov#da online 74
St%edisko pé"e o zákazníky 74
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Autorská práva a licence 75
Rozhraní HDMI 75
Dolby 75
Slu$ba Skype 75
DivX 75
Microsoft 75
Jiné ochranné známky 75
72
72
zdrojov(m kódem 72
73
Rejst"ík 76
Obsah
1
Prohlídka
1.1
Smart TV
P!ipojte tento Philips Smart LED TV k internetu a objevte
nov" televizní sv#t. M$%ete vytvo!it kabelové p!ipojení
k routeru nebo se p!ipojit bezdrátov# prost!ednictvím Wi-Fi.
Kdy% je televizor p!ipojen k domácí síti, je mo%né na televizoru
zobrazit fotografie z chytrého telefonu, p!ehrávat videa ulo%ená
v po&íta&i nebo ovládat televizor pomocí tabletu.
Kdy% je televizor p!ipojen k internetu, m$%ete sledovat p$j&ené
video z online video obchodu, p!e&íst si online TV pr$vodce
nebo nahrát oblíben" televizní po!ad na pevn" disk USB.
Aplikace Smart TV poskytnou dal'í zábavu v nejr$zn#j'ích
formách a také praktické slu%by.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Smart TV, kde získáte dal'í informace.
1.2
Galerie aplikací
Otev!ete mo%nost App Gallery (Galerie aplikací) v nabídce
Smart TV a budete moci procházet aplikace, sbírku
p!izp$soben"ch webov"ch stránek pro pou%ití v televizoru.
Najd#te si aplikaci pro videa YouTube, národní noviny, online
fotoalbum, Facebook, Twitter apod. K dispozici jsou aplikace
umo%(ující p$j&ení videa z online video obchodu a aplikace
ur&ené ke sledování zme'kan"ch po!ad$. Pokud v App Gallery
(Galerie aplikací) nenaleznete to, co hledáte, zkuste 't#stí na
síti a surfujte po internetu na televizoru.
Prohlídka / Sociální sít#
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Galerie aplikací, kde získáte dal'í
informace.
1.3
Videa k zap"j#ení
Chcete-li sledovat p"j#ené video, nemusíte odcházet z domu.
Jednodu'e si p$j&íte nejnov#j'í film z regionálního online video
obchodu.
Spus)te Smart TV a p!idejte aplikaci video obchodu na
po&áte&ní stránku slu%by Smart TV.
Otev!ete aplikaci video obchodu, vytvo!te sv$j osobní ú&et,
vyberte film a stiskn#te tla&ítko p!ehrávání.
*ádné problémy se stahováním: film m$%ete sledovat
okam%it#*.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Videa k zap"j#ení, kde získáte dal'í
informace.
* V závislosti na slu%b# streamování videa zvoleného video
obchodu.
1.4
Online TV
Aplikace Online TV slu%by Smart TV (streamovaná televize)
vám umo%ní sledovat televizní po!ad, kter" jste práv# zme'kali,
nebo se na po!ad podívat, kdy se vám to nejlépe hodí.
Vyhledejte logo vysílací spole&nosti v Galerii aplikací.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Online TV, kde získáte dal'í informace.
3
1.5
Sociální sít!
Pokud si chcete zkontrolovat zprávy od p!átel, nemusíte vstávat
a jít k po"íta"i. Otev!ete slu#bu Smart TV, vyberte stránku své
sociální sít! a po$lete zprávu s odpov%dí p!ímo z pohovky.
Ze chytrého telefonu nebo tabletu m&#ete ovládat televizor,
p!epínat kanály nebo m%nit hlasitost. S aplikací MyRemote
m&#ete pomocí telefonu nebo tabletu posílat fotografie, hudbu
nebo videa z po"íta"e do televizoru. A s aplikací MyRemote na
tabletu si m&#ete vyvolat programového pr&vodce, p!e"íst si
informace o po!adech a pouh(m klepnutím prstu p!epnout
televizi na ur"it( kanál. Aplikace MyRemote je k dispozici pro
systémy iOS a Android.
Slu#ba Smart TV podporuje oblíbené sociální sít% Facebook
a Twitter.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte aplikaci MyRemote, kde získáte dal$í informace.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Galerie aplikací, kde získáte dal$í
informace.
1.8
1.6
Slu"ba Skype
Pozastavení televize a nahrávání
Pokud p!ipojíte pevn( disk USB, m&#ete pozastavit a nahrát
vysílání z digitálního televizního kanálu.
Prost!ednictvím slu#by Skype™ m&#ete bezplatn%
uskute"'ovat videohovory na televizoru.
Sv(m p!átel&m m&#ete zavolat a uvid%t je z kteréhokoli místa
na sv%t%. Chcete-li uskute"nit videohovor, je t!eba kamera
s vestav%n(m mikrofonem a kvalitní p!ipojení k internetu.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Skype, kde získáte dal$í informace.
1.7
Chytré telefony a tablety
Stáhn%te si z obchodu s aplikacemi pro vá$ typ chytrého
telefonu nebo tabletu aplikaci Philips MyRemote, abyste mohli
chytr( telefon nebo tablet pou#ívat jako televizní dálkov(
ovlada" nebo jako ovlada" médií.
4
Pozastavte televizi a vezm%te naléhav( hovor nebo si
jednodu$e dejte p!estávku b%hem sportovního zápasu.
Televizor zatím ulo#í vysílání na pevn( disk USB a vy je m&#ete
za"ít sledovat pozd%ji.
Je-li p!ipojen pevn( disk USB, m&#ete nahrávat také digitální
vysílání. Je mo#né nahrávat b%hem sledování po!adu nebo
naplánovat nahrávání nadcházejícího po!adu.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Pozastavení televize nebo Nahrávání, kde
získáte dal$í informace.
1.9
Hry
Pokud v nabídce Dom& vyberete mo#nost herní konzole,
televizor automaticky p!epne na ideální nastavení pro hraní.
Prohlídka / Hry
Pokud hrajete hru pro více hrá!" s rozd#len$mi obrazovkami,
m"%ete televizor nastavit tak, aby jednotlivé obrazovky
zobrazoval jako celou obrazovku. Jednotliví hrá!i se mohou p&i
hraní soust&edit na svou vlastní hru.
Televizor vyu%ívá k zobrazení obou obrazovek 3D technologii.
Chcete-li hrát hru pro dva hrá!e se dv#ma r"zn$mi obrazy na
celou obrazovku, pak ka%d$ hrá! pot&ebuje 3D br$le.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Herní konzole nebo Hry pro dva hrá"e,
kde získáte dal'í informace.
1.10
EasyLink (digitální sb!rnice mezi
audio video za#ízeními)
Funkce EasyLink vám umo%ní ovládat p&ipojené za&ízení,
nap&íklad p&ehráva! Blu-ray disk", pomocí dálkového ovlada!e
televizoru.
Funkce EasyLink vyu%ívá ke komunikaci s p&ipojen$mi za&ízeními
rozhraní HDMI CEC.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku EasyLink, kde získáte dal'í informace.
Prohlídka / EasyLink (digitální sb#rnice mezi audio video za&ízeními)
5
2
P%i hledání Stru&ného návodu k rychlému pou$ití ke sta$ení
pou$ijte typové &íslo v#robku.
2.1
Pou!ití p$íslu%enství – dr!áku k p$ipevn#ní televizoru na ze"
Televizor je p%ipraven k p%ipevn!ní na dr$ák pro montá$ na ze(,
kter# odpovídá standardu VESA (prodává se samostatn!).
Kód VESA naleznete vedle typového &ísla televizoru.
Instalace
Podstavec televizoru a montá!
na ze"
Podstavec televizoru
V základn! podstavce televizoru jsou vestav!né reproduktory
televizoru. Podstavec televizoru nabízí v!t"í reproduktor ve
srovnání s reproduktory vestav!n#mi v tenké obrazovce
televizoru, a tedy i lep"í zvuk.
V$dy p%ipojte kabel k základn! podstavce televizoru, abyste
zajistili zvuk. Kabel p%ipojte pevn!.
Chcete-li dosáhnout nejlep"ího zvuku, nestavte základnu na
siln# koberec nebo ubrus apod.
Pokyny pro montá$ podstavce televizoru naleznete ve
Stru&ném návodu k rychlému pou$ití, jen$ byl dodán spolu
s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, m'$ete si jej
stáhnout z webov#ch stránek www.philips.com
P%i hledání Stru&ného návodu k rychlému pou$ití ke sta$ení
pou$ijte typové &íslo v#robku.
V nabídce Nápov#da stiskn!te mo$nost * Seznam,
vyhledejte polo$ku P$ipevn#ní na ze", kde naleznete informace
o pou$ití podstavce televizoru pro p%ipevn!ní televizoru na ze(.
– 40PFL7007 – VESA MIS-F 200, 200, M6
– 46PFL7007 – VESA MIS-F 200, 200, M6
– 55PFL7007 – VESA MIS-F 400, 400, M6
– 40PFL8007 – VESA MIS-F 200, 200, M6
– 46PFL8007 – VESA MIS-F 200, 200, M6
– 55PFL8007 – VESA MIS-F 400, 400, M6
- 46PFL9707 - VESA MIS-F 300,300,M6
- 60PFL9607 - VESA MIS-F 400,400,M6
P$íprava
Od"roubujte 4 "rouby na zadní stran! televizoru, zakr#vající
otvory pro "rouby VESA. Tyto vy"roubované 4 "rouby
nepou$ívejte k p%ipevn!ní dr$áku pro montá$ na ze(.
Aby byl dr$ák p%ipevn!n bezpe&n!, pou$ijte "rouby v délce, je$
je zobrazena na v#kresu.
Upozorn#ní
P%ipevn!ní televizoru na ze( vy$aduje zvlá"tní dovednosti a m!l
by jej provést kvalifikovan# pracovník. Montá$ televizoru na ze(
musí spl*ovat bezpe&nostní normy podle hmotnosti televizoru.
P%ed umíst!ním televizoru si také p%e&t!te bezpe&nostní
opat%ení.
Spole&nost TP Vision Netherlands B.V. nenese odpov!dnost
za nesprávnou montá$ ani za nehodu &i úraz, k nim$ m'$e p%i
montá$i dojít.
2.2
Tipy pro umíst#ní
P$ipevn#ní na ze"
Pomocí podstavce a st%ední &ásti stojanu m'$ete televizor
p%ipevnit na ze(.
Kombinací základny a kr&ku m'$ete vytvo%it oto&nou instalaci
nebo p%ípadn! pou$ít pouze základnu a p%ipevnit televizor
t!sn!ji ke zdi. V$dy p%ipojte k základn! televizoru kabel
zaji")ující zvuk. Kabel p%ipojte pevn!.
• Umíst!te televizor na místo, kde nebude na obrazovku
dopadat p%ímé sv!tlo.
• Pro co nejlep"í efekt Ambilight ztlumte osv!tlení v místnosti.
• Pro co nejlep"í efekt Ambilight televizor umíst!te maximáln!
25 cm od st!ny.
• Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem
velikosti úhlop%í&ky obrazovky. P%i sezení by m!ly o&i b#t
v rovin! se st%edem obrazovky.
• Optimálního zvuku dosáhnete, kdy$ televizor umístíte na
pevn# povrch.
Pokyny pro montá! na st#nu
Pokyny k p%ipevn!ní na ze( naleznete ve Stru&ném návodu
k rychlému pou$ití, jen$ byl dodán spolu s televizorem. Pokud
jste tento návod ztratili, m'$ete si jej stáhnout z webov#ch
stránek www.philips.com
6
Instalace / Tipy pro umíst!ní
2.3
Napájecí kabel
Zastr!te napájecí kabel do napájecí zásuvky POWER
v televizoru.
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevn" zasunut# do
televizoru.
Dbejte, aby byla zástr!ka v elektrické zásuvce stále p$ístupná.
P$i odpojování napájecího kabelu tahejte v%dy za zástr!ku, nikdy
za kabel.
2.5
Satelitní anténa
Vyhledejte satelitní konektor typu F na zadní stran" televizoru.
K tomuto konektoru p$ipojte kabel ze své satelitní antény.
2.6
Sí#
I kdy% má tento televizor velmi nízkou spot$ebu energie, pokud
jej nebudete del&í dobu pou%ívat, odpojte z d'vodu úspory
energie napájecí kabel.
V nabídce Nápov!da stiskn"te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Pohotovostní re"im, kde získáte dal&í
informace o zapínání a vypínání televizoru.
2.4
Bezdrátové p$ipojení
Co je pot$eba
Chcete-li televizor p$ipojit k internetu bezdrátov", je t$eba
bezdrátov% router. Pou%ijte vysokorychlostní (&irokopásmové)
p$ipojení k internetu.
Anténa
Vyhledejte anténní konektor na zadní stran" televizoru. Kabel
antény pevn" zastr!te do zásuvky ozna!ené nápisem
Antennaa.
M'%ete pou%ít vlastní anténu nebo se p$ipojit k signálu antény
z anténního distribu!ního systému (jen% je b"%n# v n"kter#ch
regionech). Pou%ijte koaxiální kabel s anténním konektorem IEC
(RF) 75 ohm'.
Toto p$ipojení antény pou%ijte pro vstupní signály DVB-T
a DVB-C.
Software serveru médií
Instalace / Sí(
7
Software serveru médií v po!íta!i vám umo"ní otevírat na
obrazovce televizoru fotografie, hudbu a videa ulo"ená
v po!íta!i.
Pou"ijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je nap#íklad
Windows Media Player 11, Twonky™ nebo podobn$
software*.
Nainstalujte software do po!íta!e a nastavte jej tak, aby sdílel
va%e soubory médií s televizorem. P#e!tete si u"ivatelskou
p#íru!ku softwaru serveru médií, kde získáte dal%í informace.
Chcete-li otev#ít soubory v televizoru, musí b$t spu%t&n
software serveru médií v po!íta!i.
* V nabídce Nápov!da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Software serveru médií, podporovan",
kde naleznete p#ehled podporovaného softwaru serveru médií.
Vytvo#ení p#ipojení
Postupujte podle krok' 1 a" 5.
1. krok – Zkontrolujte, zda je router va%í bezdrátové sít&
zapnut$.
2. krok – Stiskn&te tla!ítko h a vyberte polo"ku S
Nastavení. Poté stiskn&te tla!ítko OK.
3. krok – Vyberte mo"nost P#ipojení k síti a stiskn&te tla!ítko
OK.
4. krok – Vyberte mo"nost Bezdrátové a stiskn&te tla!ítko
OK.
5. krok – Vyberte mo"nost Prohledávat, je" vyhledá va%i
bezdrátovou sí(. Máte-li sm&rova! vybaven$ funkcí WPS
(chrán&né nastavení Wi-Fi), m'"ete vybrat mo"nost WPS.
Vyberte po"adovanou mo"nost a stiskn&te tla!ítko OK.
– Prohledávat
Vyberte mo"nost Prohledávat, je" vyhledá va%i bezdrátovou sí(
(bezdrátov$ router). Televizor m'"e najít n&kolik bezdrátov$ch
sítí ve va%í blízkosti.
– WPS
Je-li vá% router vybaven funkcí WPS, m'"ete jej p#ipojit p#ímo,
bez prohledávání. P#ejd&te ke sm&rova!i a stiskn&te tla!ítko
WPS. Vy!kejte necelé dv& minuty, a poté na televizoru
stiskn&te mo"nost P#ipojit pro vytvo#ení p#ipojení.
Jsou-li ve va%í bezdrátové síti za#ízení vyu"ívající systém
zabezpe!ovacího %ifrování WEP, nelze pou"ít funkci WPS.
Pokud je k p#ipojení nutné pou"ít Kód PIN pro WPS, vyberte
mo"nost Prohledávat, a nikoli mo"nost WPS.
6. krok – V seznamu nalezen$ch sítí vyberte svou bezdrátovou
sí( a stiskn&te tla!ítko OK.
Pokud se va%e sí( v seznamu nenachází, proto"e její název sít&
je skryt$ (vypnuli jste vysílání identifikátoru SSID na routeru),
vyberte mo"nost Ru$ní zápis a zadejte název sít& sami.
7. krok – Podle typu routeru nyní m'"ete zadat sv'j %ifrovací
klí! (WEP, WPA nebo WPA2). Pokud jste ji" %ifrovací klí! pro
tuto sí( zadávali, m'"ete vybrat mo"nost Dal%í a vytvo#it
p#ipojení okam"it&.
Jestli"e vá% router podporuje kód PIN WPS nebo WPS,
m'"ete vybrat mo"nost WPS, WPS PIN nebo Standardní.
Vyberte po"adovanou mo"nost a stiskn&te tla!ítko OK.
Vyberte mo"nost Standardní pro zadání %ifrovacího klí!e (hesla
nebo bezpe!nostního klí!e) ru!n&. )ifrovací klí! m'"ete zadat
pomocí klávesnice na dálkovém ovlada!i. Jakmile klí! zadáte,
stiskn&te mo"nost P#ipojit.
– WPS PIN
Chcete-li vytvo#it zabezpe!ené p#ipojení WPS pomocí kódu
PIN, vyberte mo"nost WPS PIN a stiskn&te tla!ítko OK.
Zapi%te si zobrazen$ osmimístn$ kód PIN a zadejte jej
v softwaru routeru v po!íta!i. Poté na televizoru stiskn&te
mo"nost P#ipojit. Informace o tom, zda je t#eba zadat kód PIN
v softwaru routeru, naleznete v u"ivatelské p#íru!ce routeru.
8. krok – Zobrazí se zpráva, zda je p#ipojení úsp&%né.
Konfigurace sít!
Jestli"e se p#ipojení nezda#í, m'"ete zkontrolovat nastavení
DHCP routeru. Hodnota DHCP by m&la b$t nastavena na
Zapnuto.
P#ípadn&, pokud jste pokro!il$ u"ivatel a chcete nainstalovat sí(
se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická
IP.
Chcete-li nastavit televizor na pou"ívání statické adresy IP,
stiskn&te tla!ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn&te tla!ítko OK. Vyberte mo"nost Nastavení sít! >
Konfigurace sít! > Statická IP. Kdy" je v nabídce vybrána
mo"nost Statická IP, m'"ete nastavit adresu IP a dal%í pot#ebná
nastavení pod polo"kou Konfigurace statické IP ve stejné
nabídce.
Problémy se sítí
Bezdrátová sí& nebyla nalezena nebo je ru%ena
• Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná za#ízení Wi-Fi
802.11b/g/n v blízkosti bezdrátové sít& mohou zp'sobovat
ru%ení sít&.
• Zkontrolujte, zda brány firewall v síti umo"*ují p#ístup
k bezdrátovému p#ipojení televizoru.
• Pokud vám bezdrátová sí( doma nefunguje správn&, zkuste
nainstalovat kabelovou sí(.
Internet nefunguje
• Je-li p#ipojení k routeru v po#ádku, zkontrolujte p#ipojení
sm&rova!e k internetu.
P#ipojení k po$íta$i a k internetu jsou pomalá
• Informace o dosahu v budov&, p#enosové rychlosti a jin$ch
faktorech kvality signálu naleznete v u"ivatelské p#íru!ce
k bezdrátovému routeru.
• Pro router pou"ijte vysokorychlostní (%irokopásmové)
p#ipojení k internetu.
Pevné p#ipojení
Co je pot#eba
Pro p#ipojení televizoru k internetu je t#eba sí(ov$ router.
Pou"ijte router s vysokorychlostním (%irokopásmov$m)
p#ipojením k internetu.
– Standardní
8
Instalace / Sí(
Nastavení sít"
Chcete-li otev#ít Nastavení sít&, stiskn&te tla'ítko h, vyberte
mo"nost S Nastavení a stiskn&te tla'ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení sít" a stiskn&te tla'ítko OK.
Instalace
Postupujte podle krok! 1 a" 5.
1 – P#ipojte router k televizoru sí$ov%m kabelem (kabelem sít&
Ethernet**).
2 – Zkontrolujte, zda je router zapnut%.
3 – Stiskn&te tla'ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn&te tla'ítko OK.
4 – Vyberte mo"nost P!ipojení k síti a stiskn&te tla'ítko OK.
5 – Vyberte mo"nost Kabelové a stiskn&te tla'ítko OK.
Televizor neustále vyhledává sí$ové p#ipojení. A" bude
p#ipojení úsp&(né, zobrazí se zpráva.
Konfigurace sít"
Jestli"e se p#ipojení nezda#í, m!"ete zkontrolovat nastavení
DHCP routeru. Hodnota DHCP by m&la b%t nastavena na
Zapnuto.
P#ípadn&, pokud jste pokro'il% u"ivatel a chcete nainstalovat sí$
se statickou adresou IP, nastavte televizor na hodnotu Statická
IP.
Chcete-li nastavit televizor na pou"ívání statické adresy IP,
stiskn&te tla'ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn&te tla'ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení sít" > Konfigurace sít" > Statická
IP. Kdy" je v nabídce vybrána mo"nost Statická IP, m!"ete
nastavit adresu IP a dal(í pot#ebná nastavení pod polo"kou
Konfigurace statické IP ve stejné nabídce.
Software serveru médií
Software serveru médií v po'íta'i vám umo"ní otevírat na
obrazovce televizoru fotografie, hudbu a videa ulo"ená
v po'íta'i.
Pou"ijte poslední verzi softwaru serveru médií, jako je nap#íklad
Windows Media Player 11, Twonky™ nebo podobn%
software*.
Nainstalujte software do po'íta'e a nastavte jej tak, aby sdílel
va(e soubory médií s televizorem. P#e'tete si u"ivatelskou
p#íru'ku softwaru serveru médií, kde získáte dal(í informace.
Chcete-li otev#ít soubory v televizoru, musí b%t spu(t&n
software serveru médií v po'íta'i.
* V nabídce Nápov"da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Software serveru médií, podporovan#,
kde naleznete p#ehled podporovaného softwaru serveru médií.
**Abyste vyhov&li na#ízením EMC, pou"ívejte stín&n% kabel
sít& Ethernet FTP kat. 5E.
Zobrazit nastavení sít"
Zde se zobrazují v(echna aktuální nastavení sít& – adresy IP
a MAC, síla signálu, rychlost, zp!sob (ifrování apod.
Typ sít"
Slou"í k nastavení sít& na mo"nost Kabelové nebo Bezdrátové.
Konfigurace sít"
Slou"í k nastavení konfigurace sít& na mo"nost DHCP a Auto IP
nebo Statická IP.
Konfigurace statické IP
Je-li nastavena mo"nost Statická IP, m!"ete zde nastavit
v(echna pot#ebná nastavení statické adresy IP.
Digital Media Renderer – DMR
Chcete-li p#ijímat multimediální soubory z chytr%ch telefon!
nebo tablet!, nastavte mo"nost DMR na hodnotu Zapnuto.
Sí$ov# název televizoru
Pokud se ve va(í domácí síti nachází více ne" jeden televizor,
m!"ete jej zde p#ejmenovat.
Vymazat internetovou pam"$
Mo"nost Vymazat internetovou pam&$ vám umo")uje vymazat
v(echny internetové soubory ulo"ené v televizoru. Vyma"ete
svou registraci slu"eb Philips Smart TV a nastavení
rodi'ovského omezení, své p#ihla(ovací údaje k aplikacím video
obchodu, v(echny oblíbené televizní aplikace slu"by Smart TV,
internetové zálo"ky a historii. Interaktivní aplikace MHEG
mohou v televizoru ukládat také takzvané soubory „cookie“. I
tyto soubory budou vymazány.
2.7
P!ipojení za!ízení
Tipy pro p!ipojení
Pr%vodce mo&nostmi p!ipojení
Za#ízení v"dy p#ipojujte k televizoru pomocí konektoru nevy''í
dostupné kvality. Pou"ívejte také velmi kvalitní kabely, abyste
zajistili kvalitní p#enos obrazu a zvuku.
Pot#ebujete-li pomoc s p#ipojením n&kolika za#ízení
k televizoru, m!"ete nav(tívit Pr%vodce mo&nostmi p!ipojení
televizoru Philips. Tento pr!vodce nabízí informace o tom, jak
vytvo#it p#ipojení a které kabely pou"ít.
P#ejd&te na webové stránky www.connectivityguide.philips.com
Instalace / P#ipojení za#ízení
9
Anténa
Máte-li set top box (digitální p!ijíma") nebo rekordér, p!ipojte
kabely antény tak, aby signál antény procházel nejprve set top
boxem nebo rekordérem a poté teprve vstoupil do televizoru.
Takto mohou anténa a set top box odesílat p!ípadné dal#í
kanály do rekordéru k nahrávání.
Pokud chcete funkci ARC u p!ipojení HDMI vypnout, stiskn'te
tla"ítko h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn'te tla"ítko
OK. Vyberte mo%nost Nastavení TV > Zvuk > Pokro"ilé >
HDMI ARC.
DVI na HDMI
Má-li va#e za!ízení pouze konektor DVI, pou%ijte adaptér DVI
na HDMI. Pou%ijte jeden z konektor& HDMI a audio kabel L/R
(minikonektor 3,5 mm) p!ipojte ke konektoru Audio In
VGA/DVI na zadní stran' televizoru.
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). HDCP je signál ochrany proti
kopírování chránící obsah disk& DVD nebo Blu-ray. Ozna"uje se
také jako DRM (Digital Rights Managament).
Y Pb Pr
Komponentní video YPbPr je vysoce kvalitní p!ipojení.
P!ipojení YPbPr lze pou%ít pro televizní signály s vysok$m
rozli#ením (HD). Krom' signál& Y, Pb a Pr p!idejte také
zvukové signály Audio L a Audio R pro p!enos zvuku.
Rozhraní HDMI
P!ipojení HDMI nabízí nejlep#í kvalitu obrazu a zvuku.
V jednom kabelu HDMI se spojují video signály i audio signály.
Pro televizní signály s vysok$m rozli#ením (HD) pou%ijte kabel
HDMI. Pro nejvy##í kvalitu p!enosu signálu nepou%ívejte kabel
HDMI del#í ne% 5 m.
EasyLink HDMI CEC
Pokud jsou za!ízení p!ipojena prost!ednictvím rozhraní HDMI
a jsou vybavena funkcí EasyLink, m&%ete je ovládat pomocí
dálkového ovlada"e televizoru. V televizoru a p!ipojeném
za!ízení musí b$t zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
V nabídce Nápov!da stiskn'te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku EasyLink HDMI CEC, kde získáte dal#í
informace o pou%ívání funkce EasyLink.
HDMI ARC
V#echna p!ipojení HDMI v televizoru mají zp'tn$ zvukov$ kanál
(ARC neboli Audio Return Channel).
Pokud má za!ízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli
Home Theatre System), rovn'% konektor HDMI ARC, p!ipojte
je k libovolnému konektoru HDMI na tomto televizoru.
Pou%ijete-li p!ipojení HDMI ARC, není t!eba p!ipojovat zvlá#tní
audio kabel, kter$ odesílá zvuk televizního obrazu do za!ízení
HTS. P!ipojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
K p!ipojení za!ízení HTS m&%ete pou%ít libovoln$ konektor
HDMI na tomto televizoru, ale funkce ARC je k dispozici
pouze pro jedno za!ízení nebo p!ipojení sou"asn'.
Za!ízení p!ipojte pomocí dodaného kabelu adaptéru YPbPr.
Barvy konektor& YPbPr (zelená, modrá, "ervená) se p!i p!ipojení
musí shodovat s barvami zástr"ek kabelu.
Pokud má za!ízení také zvuk, pou%ijte také kabel adaptéru cinch
Audio L/R na minikonektor (3,5 mm).
Konektor Scart
SCART je p!ipojení dobré kvality. P!ipojení SCART lze pou%ít
pro video signály CVBS a RGB. Nelze je v#ak pou%ít pro
televizní signály s vysok$m rozli#ením (HD). P!ipojení SCART
kombinuje video signály i audio signály.
K p!ipojení za!ízení pou%ijte dodan$ kabel adaptéru SCART.
10
Instalace / P!ipojení za!ízení
Audio Out – optick!
Audio Out – optick! je vysoce kvalitní zvukové p!ipojení. Toto
optické p!ipojení doká"e p!ená#et audio kanály 5.1. Pokud audio
za!ízení, obvykle systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System), nemá "ádn$ konektor HDMI ARC, m%"ete
tento zvukov$ kabel p!ipojit ke konektoru Audio In – optick$ na
za!ízení HTS. Tento audio kabel ode#le zvuk televizoru do
za!ízení HTS.
M%"ete nastavit typ v$stupního audio signálu tak, aby odpovídal
mo"nostem va#eho systému domácího kina.
V nabídce Nápov"da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Nastavení v!stupu zvuku, kde získáte dal#í
informace.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, m%"ete upravit
synchronizaci zvuku a obrazu.
V nabídce Nápov"da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Synchronizace zvuku s obrazem, kde
získáte dal#í informace.
HDMI CEC
Funkce EasyLink umo"(uje ovládat p!ipojená za!ízení pomocí
dálkového ovlada'e televizoru. Funkce EasyLink vyu"ívá ke
komunikaci s p!ipojen$mi za!ízeními funkci HDMI CEC*.
Za!ízení musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí b$t
p!ipojena prost!ednictvím konektoru HDMI.
* Consumer Electronics Control
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink. Zkontrolujte,
zda je na p!ipojen$ch za!ízeních EasyLink správné nastavení
funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u za!ízení
jin$ch zna'ek.
HDMI-CEC u jin!ch zna$ek
Funkce HDMI-CEC má u jin$ch zna'ek jiné názvy, nap!íklad:
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
a Viera Link. Ne v#echny zna'ky jsou s funkcí EasyLink pln&
kompatibilní.
Uvedené p!íklady zna'ek pou"ívan$ch pro funkci HDMI CEC
jsou majetkem jejich p!íslu#n$ch vlastník%.
VGA
Kabel VGA (15kolíkov$ konektor D-sub) slou"í k p!ipojení
po'íta'e k televizoru. Prost!ednictvím p!ipojení VGA m%"ete
pou"ít televizor jako po'íta'ov$ monitor. M%"ete p!idat audio
kabel L/R pro zvuk (s minikonektorem 3,5 mm).
Po'íta' lze p!ipojit také bezdrátov& a sledovat multimediální
soubory ulo"ené v po'íta'i na obrazovce televizoru.
V nabídce Nápov"da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Sí#, bezdrátová, kde získáte dal#í
informace.
Instalace / P!ipojení za!ízení
Ovládání za%ízení
Chcete-li ovládat za!ízení p!ipojené ke konektoru HDMI
a nastavit je prost!ednictvím funkce EasyLink, vyberte za!ízení
(nebo jeho 'innost) v seznamu p!ipojení televizoru. Stiskn&te
tla'ítko c SOURCE, vyberte za!ízení p!ipojené ke konektoru
HDMI a poté stiskn&te tla'ítko OK.
Jakmile je za!ízení vybráno, lze za!ízení ovládat pomocí
dálkového ovlada'e televizoru. Av#ak tla'ítka h (Dom%) a o
OPTIONS a n&která jiná typická tla'ítka pro ovládání televize,
jako je nap!íklad Ambilight, se do za!ízení nep!edávají.
Pokud pot!ebné tla'ítko není na dálkovém ovlada'i televizoru,
m%"ete vybrat tla'ítko v nabídce Mo"nosti. Stiskn&te tla'ítko o
OPTIONS a na li#t& nabídek vyberte mo"nost % Ovládací
prvky. Vyberte po"adované za!ízení na obrazovce a stiskn&te
tla$ítko OK.
N&která velmi specifická tla'ítka za!ízení nemusejí b$t v nabídce
Ovládací prvky k dispozici.
11
Nastavení funkce EasyLink
V nabídce Nápov!da stiskn$te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku B!%né rozhraní – modul CAM, kde
získáte dal!í informace o p&ipojení modulu CAM.
Televizor se dodává se v!emi nastaveními funkce EasyLink
zapnut"mi. Je mo#né samostatn$ vypnout jakékoli nastavení
funkce EasyLink.
EasyLink (digitální sb!rnice mezi audio video za"ízeními)
Chcete-li funkci EasyLink úpln$ vypnout, stiskn$te mo#nost h
a vyberte mo#nost S Nastavení. Poté stiskn$te tla%ítko OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
EasyLink > EasyLink. Vyberte mo#nost Vypnuto a stiskn$te
tla%ítko OK.
Dálkové ovládání EasyLink
Chcete-li, aby za&ízení komunikovalo, ale nechcete je ovládat
pomocí dálkového ovlada%e televizoru, m'#ete dálkové ovládání
EasyLink samostatn$ vypnout.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte mo#nost Dálkové
ovládání EasyLink a vyberte mo#nost Vypnuto.
Pixel Plus link
N$která jiná za&ízení, p&ehráva%e disk' DVD nebo Blu-ray
mohou pou#ívat vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li
zabránit !patnému obrazu v d'sledku interference se
zpracováním obrazu v televizoru, deaktivujte zpracování obrazu
v jednom z t$chto za&ízení. Televizor je dodáván se zapnutou
funkcí p&ipojení Pixel Plus a deaktivuje zpracování kvality obrazu
nejnov$j!ích za&ízení Philips p&ipojen"ch k televizoru.
Pro vypnutí p&ipojení Pixel Plus v nabídce nastavení funkce
EasyLink, vyberte mo#nost Odkaz Pixel Plus a vyberte mo#nost
Vypnuto.
Automatick# posun titulk$
P&ehráváte-li disk DVD nebo Blu-ray na nejnov$j!ím p&ehráva%i
Philips, televizor m'#e posunout titulky nahoru. Budou pak
viditelné p&i jakémkoli zvoleném formátu obrazu. Televizor se
dodává se zapnutou funkcí Automatick" posun titulk'.
Chcete-li funkci Automatick" posun titulk' vypnout, vyberte
polo#ku Automatick# posun titulk$ v nabídce nastavení funkce
EasyLink a vyberte mo#nost Vypnuto.
B!%né rozhraní – modul CAM
CAM
Vlo%ení modulu CAM
P&ed vlo#ením modulu CAM vypn$te televizor.
Správn" sm$r vlo#ení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávn"m vlo#ením m'#ete po!kodit modul CAM
a televizor.
Slot b$#ného rozhraní na levé stran$ televizoru slou#í k vlo#ení
karty CAM*. Jemn$ zasu)te modul CAM a# na doraz
a ponechte jej trvale ve slotu. Aktivace modulu CAM m'#e
n$kolik minut trvat. V p&ípad$ odebrání modulu CAM dojde
k deaktivaci slu#by vysílání v televizoru.
* Slot b$#ného rozhraní je uzp'soben pro kartu PC card
(PCMCIA), do ní# vlo#íte kartu Smart card. Ob$ karty by vám
m$la dodat televizní vysílací spole%nost.
Pokud je vlo#en modul CAM a je uhrazeno p&edplatné
(zp'soby p&ipojení se mohou li!it), m'#ete sledovat televizní
vysílání. Vlo#en" modul CAM je ur%en v"hradn$ pro vá!
televizor.
Nastavení slu%by CAM
Chcete-li nastavit hesla nebo kódy PIN pro televizní vysílání
slu#by CAM TV, stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo#nost S
Nastavení a stiskn$te tla%ítko OK.
Vyberte mo#nost Nastavení kanál$ > B!%né rozhraní.
Vyberte televizní vysílací spole%nost zaji!(ující slu#by CAM
a stiskn$te tla%ítko OK.
CI+
Tento televizor je p&ipraven pro slu#by podmín$ného p&ístupu
CI+.
Slu#by CI+ vám umo#ní sledovat prémiové programy v kvalit$
HD, nap&íklad filmy a sport, je# nabízejí televizní vysílací
spole%nosti ve va!em regionu. Tyto po&ady jsou kódovány
televizní vysílací spole%ností a dekódovány modulem CI+.
Vysílací spole%nosti zaji!(ující digitální televizní vysílání vám
poskytnou tento modul CI+ (Conditional Access Module –
modul podmín$ného p&ístupu neboli CAM), kdy# si
p&edplatíte jejich prémiové programy. Tyto programy se
vyzna%ují vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
Set top box (STB)
Pomocí dvou kabel' antény p&ipojte anténu k set top boxu
(digitálnímu p&ijíma%i) a k televizoru.
Dal!í informace o podmínkách vám poskytne vysílací spole%nost
zaji!(ující digitální televizní vysílání.
12
Instalace / P&ipojení za&ízení
Krom! p"ipojení antény p"idejte kabel HDMI a p"ipojte set top
box k televizoru. P"ípadn! m#$ete pou$ít kabel SCART, pokud
set top box není vybaven konektorem HDMI.
!asova" vypnutí
'asova& vypnutí deaktivujte, pokud pou$íváte pouze dálkov%
ovlada& satelitního p"ijíma&e. Tímto zp#sobem zabráníte
automatickému vypnutí televizoru po uplynutí 4 hodin, b!hem
nich$ nebylo stisknuto tla&ítko na dálkovém ovlada&i televizoru.
Chcete-li &asova& deaktivovat, stiskn!te tla&ítko h, vyberte
mo$nost S Nastavení a stiskn!te tla&ítko OK.
Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
!asova" vypnutí a p"esu(te posuvník na hodnotu 0.
Systém domácího kina (HTS)
!asova" vypnutí
Tento automatick% &asova& vypnutí vypn!te, pokud pou$íváte
pouze dálkov% ovlada& set top boxu. Tímto zp#sobem
zabráníte automatickému vypnutí televizoru po uplynutí
4 hodin, b!hem nich$ nebylo stisknuto tla&ítko na dálkovém
ovlada&i televizoru.
Chcete-li &asova& vypnutí vypnout, stiskn!te tla&ítko h,
vyberte mo$nost S Nastavení a stiskn!te tla&ítko OK.
Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
!asova" vypnutí a vyberte mo$nost Vypnuto.
Satelitní p#ijíma"
P"ipojte kabel satelitní antény k satelitnímu p"ijíma&i.
P#ipojení
Systém domácího kina (HTS) p"ipojte k televizoru pomocí
kabelu HDMI. M#$ete p"ipojit za"ízení Philips Soundbar nebo
systém HTS s vestav!n%m p"ehráva&em disk#.
P"ípadn! m#$ete pou$ít kabel SCART, pokud za"ízení není
vybaveno konektorem HDMI.
HDMI ARC
Je-li vá) systém domácího kina vybaven konektorem HDMI
ARC, m#$ete pro p"ipojení pou$ít libovoln% konektor HDMI na
televizoru. V)echny konektory HDMI na televizoru mohou
poskytnout signál zp!tného zvukového kanálu (ARC neboli
Audio Return Channel). Jakmile v)ak systém domácího kina
p"ipojíte, televizor m#$e odesílat signál ARC pouze do tohoto
konektoru HDMI.
Pou$ijete-li p"ipojení HDMI ARC, není t"eba p"ipojovat dal)í
zvukov% kabel. P"ipojení HDMI ARC oba signály kombinuje.
Krom! p"ipojení antény p"idejte kabel HDMI a p"ipojte za"ízení
k televizoru. P"ípadn! m#$ete pou$ít kabel SCART, pokud
za"ízení není vybaveno konektorem HDMI.
Jestli$e systém domácího kina není vybaven konektorem HDMI
ARC, p"idejte optick% audio kabel pro odesílání zvuku
k televiznímu obrazu do systému domácího kina.
Instalace / P"ipojení za"ízení
13
Nastavení v#stupu zvuku
Formát v#stupu zvuku
Standardní nastavení formátu v%stupu zvuku je hodnota
Vícekanálov#. Systémy domácího kina vybavené funkcí
vícekanálového zvuku (Dolby®, DTS® nebo podobné) mohou
p'ijímat komprimovan% vícekanálov% zvukov% signál z televizního
kanálu nebo p'ipojeného p'ehráva&e disk!.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce, m!"ete u v#t$iny
systém! domácího kina s DVD nastavit prodlevu, aby si zvuk
a obraz odpovídaly. Nesoulad je patrn% ve scénách s mluvícími
lidmi, pokud dokon&í v#tu d'ív, ne" p'estanou h%bat rty.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Synchronizace zvuku s obrazem, kde
získáte dal$í informace.
Synchronizace zvuku s obrazem
Je-li k televizoru p'ipojen systém domácího kina (HTS), obraz
na televizoru a zvuk z domácího kina by m#ly b%t
synchronizovány. Nesoulad je patrn% ve scénách s mluvícími
lidmi, pokud dokon&í v#tu d'ív, ne" p'estanou h%bat rty.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnov#j$ích systém! domácího kina Philips se zvuk
s obrazem synchronizují automaticky a jsou v"dy v po'ádku.
Prodleva synchronizace zvuku
Jiné systémy domácího kina (HTS) mohou vy"adovat úpravu
prodlevy synchronizace zvuku tak, aby se synchronizoval
s obrazem. U systému HTS zvy$ujte hodnotu prodlevy, dokud
nedojde k synchronizaci obrazu a zvuku. M!"e b%t nutná
hodnota prodlevy 180 ms. P'e&t#te si u"ivatelskou p'íru&ku
k systému HTS.
Chcete-li nastavit Formát v%stupu zvuku, stiskn#te tla&ítko h,
vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn#te tla&ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení TV > Zvuk > Formát v#stupu
zvuku.
Pokud vá$ systém domácího kina není vybaven funkcemi pro
zpracování vícekanálového zvuku, vyberte mo"nost Stereo.
Vyrovnání v#stupu zvuku
Nastavení Vyrovnání v%stupu zvuku slou"í k nastavení úrovn#
hlasitosti televizoru a systému domácího kina, kdy" mezi nimi
p'epínáte. Rozdíly v hlasitosti mohou b%t zp!sobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Chcete-li rozdíl vyrovnat, stiskn#te tla&ítko h, vyberte
mo"nost S Nastavení a stiskn#te tla&ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení TV > Zvuk > Vyrovnání v#stupu
zvuku.
Pokud je rozdíl v hlasitosti zna&n%, vyberte mo"nost Více.
Pokud je rozdíl v hlasitosti mal%, vyberte mo"nost Mén!.
Vyrovnání v%stupu zvuku ovliv(uje zvukové signály z konektor!
Audio Out – optick% a HDMI-ARC.
P$ehráva% Blu-ray disk&
P'ehráva& Blu-ray disk! p'ipojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Kdy" je hodnota prodlevy nastavena v systému HTS, je t'eba
vypnout Zpo"d#ní audio v%stupu na televizoru. Chcete-li
Zpo"d#ní audio v%stupu vypnout, stiskn#te tla&ítko h, vyberte
mo"nost S Nastavení a stiskn#te tla&ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení TV > Zvuk > Zpo"d!ní audio
v#stupu. Vyberte mo"nost Vypnuto a stiskn#te tla&ítko OK.
Synchronizace audio v#stupu
Pokud není mo"né nastavit prodlevu v systému domácího kina,
m!"ete nastavit televizor na synchronizaci zvuku.
Chcete-li synchronizovat zvuk na televizoru, stiskn#te tla&ítko
h, vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn#te tla&ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení TV > Zvuk > Synchronizace
audio v#stupu. Pomocí posuvníku nastavte kompenzaci zvuku
a stiskn#te tla&ítko OK. Nastavená hodnota kompenzuje &as
nutn% ke zpracování zvuku televizního obrazu v systému
domácího kina. Kompenzaci lze nastavit v krocích po 5 ms.
Maximální nastavení je -60 ms. Nastavení Zpo"d#ní audio
v%stupu by m#lo b%t zapnuté.
Pokud je p'ehráva& Blu-ray disk! vybaven rozhraním EasyLink
HDMI CEC, m!"ete jej ovládat pomocí dálkového ovlada&e
televizoru.
V nabídce Nápov!da stiskn#te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku EasyLink HDMI CEC, kde získáte dal$í
informace.
DVD p$ehráva%
DVD p'ehráva& p'ipojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
14
Instalace / P'ipojení za'ízení
P!ípadn" m#$ete pou$ít kabel SCART, pokud za!ízení není
vybaveno konektorem HDMI.
Pevn# disk USB
Co je pot"eba
Kdy$ p!ipojíte pevn' disk USB, m#$ete pozastavit nebo nahrát
televizní vysílání. Televizní vysílání musí b't digitální (vysílání
DVB nebo podobné). Pevn' disk USB m#$ete také p!ipojit,
abyste mohli sledovat filmy z online videop#j%ovny (video na
vy$ádání).
Je-li DVD p!ehráva% p!ipojen pomocí kabelu HDMI a je vybaven
rozhraním EasyLink HDMI CEC, m#$ete jej ovládat pomocí
dálkového ovlada%e televizoru.
V nabídce Nápov!da stiskn"te mo$nost * Seznam
a vyhledejte polo$ku EasyLink HDMI CEC, kde získáte dal&í
informace.
Zv!"ina
Herní konzoli p!ipojte ke konektoru na bo%ní nebo na zadní
stran" televizoru.
M#$ete pou$ít konektor HDMI, YPbPr nebo SCART. Je-li va&e
herní konzole vybavena pouze v'stupem Video (CVBS)
a Audio L/R, pou$ijte pro p!ipojení ke konektoru SCART
adaptér Video Audio L/R na SCART.
Nejlep&í kvality dosáhnete, pokud herní konzoli p!ipojíte
pomocí kabelu HDMI ke konektoru na bo%ní stran" televizoru.
Je-li herní konzole p!ipojena pomocí kabelu HDMI a je
vybavena rozhraním EasyLink HDMI CEC, m#$ete ji ovládat
pomocí dálkového ovlada%e televizoru.
P!ípadn" m#$ete pro p!ipojení herní konzole k televizoru
pou$ít adaptér SCART (není sou%ástí dodávky).
Sledování p$j%en#ch videí
Pokud jste p!ipojeni k internetu, m#$ete si p#j%it film z online
videop#j%ovny. Otev!ete slu$bu Smart TV a z Galerie aplikací
spus(te aplikaci pro p#j%ování videí.
N"které online video obchody mohou pro zaji&t"ní vyrovnávací
pam"ti streamování videa vy$adovat jednotku USB Flash nebo
pevn' disk USB (pou$ijte jednotku USB Flash s kapacitou
8 GB). Pokud nainstalujete pevn' disk USB, m#$ete volbou
p!íslu&né mo$nosti pou$ít k zaji&t"ní vyrovnávací pam"ti
streamování videa pevn' disk USB.
Pozastavení
Chcete-li pozastavit vysílání, je t!eba pevn' disk kompatibilní
s rozhraním USB 2.0, s nejmén" 32 GB místa na pevném disku
a minimální rychlostí zápisu 30 MB/s.
Nahrávání
Pokud chcete vysílání pozastavit a nahrávat, pot!ebujete pevn'
disk s minimáln" 250 GB místa.
televizní pr$vodce
Ne$ se rozhodnete zakoupit pevn' disk USB pro nahrávání,
m#$ete si prov"!it, zda lze ve va&í zemi nahrávat digitální
televizní kanály.
Stiskn"te tla%ítko GUIDE na dálkovém ovlada%i. Je-li na stránce
TV pr#vodce k dispozici tla%ítko Nahrávání, m#$ete nahrávat
po!ady z digitálních televizních kanál#.
Pokud tla%ítko Nahrávání není dostupné, zkontrolujte, zda je TV
pr#vodce aktualizován prost!ednictvím internetu.
Chcete-li zkontrolovat, zda TV pr#vodce získává svá data
z internetu, stiskn"te tla%ítko h, vyberte mo$nost S
Nastavení a stiskn"te tla%ítko OK.
Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení > TV
pr$vodce. Vyberte mo$nost Z internetu a stiskn"te tla%ítko
OK.
V nabídce Nápov!da stiskn"te mo$nost * Seznam,
vyhledejte polo$ku Pevn# disk USB, instalace, kde jsou
uvedeny pokyny k instalaci pevného disku USB v tomto
televizoru.
Instalace / P!ipojení za!ízení
15
Instalace
P!ed pozastavením nebo nahráváním vysílání musíte p!ipojit a
naformátovat pevn" disk USB. Pokud chcete nahrávat vysílání
s daty TV pr#vodce z internetu, musíte mít v televizoru p!ed
instalací pevného disku USB nainstalováno p!ipojení k internetu.
1 – P!ipojte pevn" disk USB ke konektoru USB na zadní stran$
televizoru. M#%ete pou%ít libovoln" konektor USB na televizoru,
ale nejvhodn$j&í je konektor vedle konektoru HDMI 1. B$hem
formátování nep!ipojujte k ostatním port#m USB %ádné jiné
za!ízení USB.
Instalace klávesnice
Chcete-li nainstalovat klávesnici USB, zapn$te televizor
a p!ipojte klávesnici USB k jednomu z konektor# USB na stran$
televizoru. Kdy% televizor poprvé rozpozná klávesnici, m#%ete
vybrat své rozvr%ení klávesnice a svou volbu vyzkou&et.
Pokud jako první vyberete azbuku nebo !eckou klávesnici,
m#%ete vybrat sekundární rozlo%ení klávesnice s latinkou.
Chcete-li rozlo%ení klávesnice zm$nit pozd$ji, stiskn$te tla'ítko
h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn$te OK.
Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > USB
my" a klávesnice > Nastavení klávesnice a stiskn$te tla'ítko
OK.
2 – Zapn$te pevn" disk USB a televizor.
3 – Kdy% je televizor nalad$n na digitální televizní kanál,
stiskn$te tla'ítko p (Pozastavit). Pokus o pozastavení spustí
formátování. Formátováním budou z p!ipojeného pevného disku
USB odebrány v&echny soubory.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
B$hem formátování pevn" disk USB neodpojujte. Kdy% je pevn"
disk USB naformátován, nechte jej trvale p!ipojen".
Tla#ítko pro p$ejmenování kanál%
– Enter  = OK
– Zp$t z = odstran$ní znaku p!ed kurzorem
– Klávesy &ipek = navigace v textovém poli
– Chcete-li p!epnout mezi rozlo%ením klávesnice v p!ípad$, %e
je nastaveno sekundární rozlo%ení, stiskn$te sou'asn$ klávesy
Alt + Shift.
Varování
Pevn" disk USB je zformátován v"hradn$ pro tento televizor.
Ulo%ené nahrávky nelze pou%ít na jiném televizoru nebo na
po'íta'i. Nahrávané soubory na pevném disku USB nekopírujte
a nem$(te %ádnou po'íta'ovou aplikací. M#%ete je tak po&kodit.
Pokud naformátujete jin" pevn" disk USB, bude obsah na n$m
ztracen. Pevn" disk USB nainstalovan" v televizoru musíte p!ed
pou%itím s po'íta'em znovu naformátovat.
Klávesy pro aplikace Smart TV a internetové stránky
– Tab a Shift Tab = Dal&í a P!edchozí
– Home = p!echod na za'átek stránky
– End = p!echod na konec stránky
– Page Up = p!echod o jednu stránku nahoru
– Page Down = p!echod o jednu stránku dol#
- + = zv$t&ení o jeden krok
- - = zmen&ení o jeden krok
- * = p!izp#sobení &í!ky
V nabídce Nápov!da stiskn$te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Pozastavení televize nebo Nahrávání, kde
naleznete informace o pozastavení nebo nahrávání televizních
kanál#.
V nabídce Nápov!da stiskn$te mo%nost * Seznam,
vyhledejte polo%ku USB my" a p!ipojte USB my&.
USB my"
USB klávesnice nebo my"
USB klávesnice
Pro procházení stránek na internetu je mo%né p!ipojit USB my&
(typu USB-HID).
Na internetové stránce m#%ete snáze provád$t v"b$r a klikat
na odkazy. USB my& nedoká%e procházet stránkami s aplikacemi
Smart TV, ani procházet nabídkami televizoru.
P!ipojte USB klávesnici (typu USB-HID) pro zadávání textu
v televizoru.
M#%ete p!ipojit klávesnici a my& k televizoru.
Pro p!ipojení pou%ijte konektor USB na boku televizoru.
Instalace my"i
16
Instalace / P!ipojení za!ízení
Zapn!te televizor a p"ipojte USB my# k jednomu z konektor$
USB na stran! televizoru. USB my# m$%ete p"ipojit také
k p"ipojené USB klávesnici.
Kliknutí my!í
– Kliknutí lev"m tla#ítkem = OK
– Kliknutí prav"m tla#ítkem = Zp!t b
Rolovací kole&ko m$%ete pou%ívat k posouvání stránek nahoru
a dol$.
V nabídce Nápov$da stiskn!te mo%nost * Seznam,
vyhledejte polo%ku USB klávesnice a p"ipojte USB klávesnici.
Jednotka Flash USB
M$%ete zobrazit fotografie nebo p"ehrávat hudbu z p"ipojené
jednotky USB Flash.
P"i zapnutém televizoru p"ipojte jednotku USB Flash ke
konektoru rozhraní USB na levé stran! televizoru.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskn!te
tla&ítko c SOURCE, vyberte mo%nost USB a stiskn!te
tla&ítko OK.
Pravd!podobn! bude t"eba nastavit fotoaparát pro p"enos
obsahu pomocí protokolu PTP (Obraz Transfer Protocol).
P"e&t!te si u%ivatelskou p"íru&ku digitálního fotoaparátu.
V nabídce Nápov$da stiskn!te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Videa, fotografie a hudba, kde získáte
dal#í informace o zobrazení fotografií.
Videokamera
Videokameru lze p"ipojit na bo&ní nebo zadní stran! televizoru.
M$%ete pou%ít konektor HDMI, YPbPr nebo SCART. Má-li
videokamera pouze v'stup Video (CVBS) a Audio L/R, pou%ijte
adaptér Video Audio L/R na SCART pro p"ipojení ke
konektoru SCART.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otev"e seznam s jejím
obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskn!te
tla&ítko c SOURCE, vyberte mo%nost USB a stiskn!te
tla&ítko OK.
Nejlep#í kvality dosáhnete, pokud videokameru p"ipojíte
pomocí kabelu HDMI ke konektoru na bo&ní stran! televizoru.
Chcete-li p"estat sledovat obsah jednotky USB Flash, stiskn!te
tla&ítko t TV nebo vyberte jinou &innost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, m$%ete ji kdykoli
vysunout.
V nabídce Nápov$da stiskn!te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Videa, fotografie a hudba, pokud chcete
sledovat nebo poslouchat obsah z jednotky USB Flash.
Fotoaparát
Nebo videokameru p"ipojte k televizoru pomocí adaptéru
SCART.
Chcete-li zobrazit fotografie ulo%ené v digitálním fotoaparátu,
m$%ete fotoaparát p"ipojit p"ímo k televizoru.
Pro p"ipojení pou%ijte konektor USB na levé stran! televizoru.
Po vytvo"ení p"ipojení zapn!te fotoaparát.
Instalace / P"ipojení za"ízení
17
Po!íta!
K televizoru m!"ete p#ipojit po$íta$ a pou"ívat televizor jako
po$íta$ov% monitor.
Pomocí konektoru VGA
P#ipojte po$íta$ ke konektoru VGA pomocí kabelu VGA
a pomocí audio kabelu L/R p#ipojte konektor VGA Audio ke
vstupu AUDIO IN – VGA/DVI na zadní stran& televizoru.
Pomocí konektoru HDMI
Po$íta$ p#ipojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Je-li vá' po$íta$ p#idán jako typ za#ízení Po!íta! v nabídce Zdroj
(seznam p#ipojení), televizor automaticky p#ejde na ideální
nastavení pro Po!íta!.
Pokud pou"íváte po$íta$ ke sledování film! nebo k hraní her,
pravd&podobn& budete chtít nastavit televizor zp&t na hodnoty
ideální pro sledování televize nebo hraní.
Ideální nastavení televizoru ru$n& . . .
1 – Stiskn&te tla$ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn&te OK.
2 – Vyberte mo"nost Nastavení TV > Obraz > Hra nebo
po!íta! a stiskn&te tla$ítko OK.
3 – Vyberte mo"nost Hra (pro hraní) nebo vyberte mo"nost
Vypnuto (pro sledování filmu) a stiskn&te tla$ítko OK.
4 – Stiskn&te tla$ítko b (v p#ípad& pot#eby opakovan&)
a ukon$ete nabídku. Nezapome(te po skon$ení hraní hry vrátit
nastavení Hra nebo po$íta$ zp&t na hodnotu Po!íta!.
Formát obrazu – Nep"epo!ítan#
Krom& automatick%ch nastavení m!"ete Formát obrazu nastavit
také na hodnotu Nep#epo$ítan%. Jedná se odborn% re"im
zobrazení pixelu za pixel (mohou se zobrazit $erné pruhy).
1 – Stiskn&te tla$ítko o OPTIONS a na li't& nabídek vyberte
mo"nost o Mo$nosti.
2 – Vyberte mo"nost Formát obrazu > Nep"epo!ítan#
a stiskn&te tla$ítko OK.
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Rozli&ení displeje, kde naleznete p#ehled
podporovan%ch rozli'ení po$íta$e.
2.8
Nabídka Nastavení
Rychlé nastavení obrazu
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
P#ípadn& m!"ete pou"ít adaptér DVI na HDMI a p#ipojit po$íta$
ke konektoru HDMI a audio kabel L/R p#ipojit ke vstupu
AUDIO IN – VGA/DVI na zadní stran& televizoru.
Rychlé nastavení obrazu
Funkce Rychlé nastavení obrazu umo"(uje v n&kolika snadn%ch
krocích nastavit základní p#edvolby obrazu. Provedená nastavení
se ulo"í pod polo"kou Styl obrazu – Osobní. Pokud dojde ke
zm&n& nastavení obrazu, m!"ete se vrátit ke sv%m p#edvolbám
obrazu. Máte mo"nost nastavit p#edvolbu obrazu samostatn&
pro ka"dou $innost televizoru nebo p#ipojeného za#ízení.
Pokud se chcete vrátit ke své p#edvolb& obrazu b&hem
sledování televizního kanálu, stiskn&te tla$ítko o OPTIONS,
na li't& nabídek vyberte mo"nost j Obraz a zvuk, vyberte
mo"nost Styl obrazu a vyberte polo"ku Osobní.
Ideální nastavení monitoru
Chcete-li nastavit Rychlé nastavení obrazu pro $innost
televizoru nebo pro p#ipojené za#ízení . . .
1 – Stiskn&te tla$ítko h, vyberte $innost nebo p#ipojené
za#ízení (nebo jeho p#ipojení) a stiskn&te tla$ítko OK.
2 – Znovu stiskn&te tla$ítko h, vyberte mo"nost S
Nastavení a stiskn&te tla$ítko OK.
3 – Vyberte mo"nost Rychlé nastavení obrazu a stiskn&te
tla$ítko OK. Projd&te v'echny kroky a dokon$ete postup.
)innost nebo p#ipojené za#ízení je nyní spojeno s va'imi
p#edvolbami.
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Styl obrazu, kde získáte dal'í informace.
18
Instalace / Nabídka Nastavení
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kami Jazyk zvuku nebo
Titulky.
Nastavení TV
Nastavení TV
V nabídce Nastavení TV m!"ete nastavit v#echny mo"nosti pro
Obraz, 3D, Zvuk a funkci Ambilight. Polo"ka nabídky ozna$ená
jako Obecná nastavení obsahuje sadu nastavení, jako je
nap%íklad Jazyk nabídky, !asova" spánkového re#imu, !asova"
vypnutí, Univerzální p$ístup a dal#í.
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si po"adované téma nebo nastavení.
Hledat kanály
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kami Kanál, aktualizace
nebo Kanály, op%tovná instalace.
Nastavení p$edvoleb
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kou Satelit, automatická
aktualizace kanál& nebo Satelit, zpráva o aktualizaci kanál&
nebo Satelit, mo#nosti automatick'ch aktualizací.
D%tsk' zámek
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Satelit, zámek kanálu, kde získáte dal#í
informace.
Automatické odstran%ní kanálu
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Satelit, odebrání kanálu, kde získáte dal#í
informace.
P$ipojení k síti
Nastavení kanálu
Jazyky
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kami Jazyk zvuku nebo
Titulky.
Univerzální p$ístup
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si pod polo"kou Univerzální p$ístup dal#í informace
o nastavení televizoru pro sluchov& a zrakov& posti"ené.
Nastavení p$edvoleb
V nabídce Nápov%da stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kami Automatická
aktualizace kanál& nebo Zpráva o aktualizaci kanál&. Vyhledejte
si také polo"ku Ru"ní p$ipojení, kde jsou uvedeny informace
o analogov'ch kanálech nebo o p%epnutí DVB na p%ipojení
antény.
D%tsk' zámek
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku D%tsk' zámek, kde získáte dal#í
informace.
Hledat satelit
Hledat satelit
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Satelit, instalace, kde získáte dal#í
informace.
Nastavení satelitu
Jazyky
Instalace / Nabídka Nastavení
P$ipojení k síti
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Sí(, bezdrátová nebo Sí(, kabelová, kde
získáte dal#í informace.
Nastavení sít%
Nastavení sít%
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Sí(, bezdrátová, kde získáte dal#í
informace.
Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru
V nabídce Nápov%da, stiskn&te tla$ítko * Seznam a
vyhledejte si dal#í informace pod polo"kou Software,
aktualizace z internetu nebo Software, aktualizace pomocí
USB.
Nastavení softwaru
Nastavení softwaru
V nabídce Nápov%da stiskn&te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Software, aktualizace z internetu, kde
získáte dal#í informace.
Sledovat ukázky
Sledovat ukázky
19
Mo!nost Sledovat ukázky v nabídce Nastavení umo!"uje
prohlédnout si n#která ukázková videa t$kající se funkcí kvality
obrazu televizoru.
Active control
Televizor sleduje kvalitu p%íchozího obrazu, úrove" pohybu
v obrazu, jasn#j&í nebo tmav&í scény a sv#telné podmínky
v místnosti. Televizor s vyu!itím t#chto hodnot upravuje obraz
pro dosa!ení nejlep&ího v$konu.
Postupujte podle t#chto opat%ení, abyste zabránili p%evrhnutí
televizoru a p%ípadnému následnému poran#ní d#tí:
• Televizor neumis)ujte na povrch pokryt$ látkou nebo jin$m
materiálem, kter$ lze stáhnout.
• Ujist#te se, !e !ádná 'ást televizoru nep%esahuje p%es okraj
montá!ního povrchu.
• Televizor neumis)ujte na vysok$ nábytek, nap%. na knihovnu,
bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné opo%e.
• Pou'te d#ti o nebezpe'í spojeném s lezením na nábytek
k televizoru.
2.9
Nebezpe!í spolknutí baterií!
Dálkov$ ovlada' m(!e obsahovat knoflíkové baterie, kter$ by
malé d#ti mohly snadno spolknout. Dbejte, aby tyto baterie
byly v!dy mimo dosah d#tí.
Bezpe!nost
Nebezpe!í p&eh&ívání!
Televizor nikdy neinstalujte do uzav%eného prostoru. Po v&ech
stranách televizoru ponechejte v!dy voln$ prostor nejmén#
10 cm (z d(vodu zaji&t#ní proud#ní vzduchu). Zkontrolujte, zda
ventila'ní otvory na televizoru nezakr$vají záv#sy nebo jiné
p%edm#ty.
Bezpe!nost a pé!e
P%ed pou!itím televizoru si pe'liv# p%e't#te v&echny
bezpe'nostní pokyny. Je-li &koda zp(sobena nedodr!ováním
pokyn(, záruka se stává neplatnou.
Nebezpe!í po"áru nebo úrazu elektrick#m proudem!
• Televizor nikdy nevystavujte p(sobení de&t# nebo vody.
Poblí! televizoru nikdy neumis)ujte nádoby s tekutinami,
nap%íklad vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na televizor nebo do
n#j, televizor ihned odpojte od sí)ové zásuvky. P%ed pou!itím
po!ádejte st%edisko pé'e o zákazníky spole'nosti Philips
o kontrolu televizoru.
• Televizor, dálkov$ ovlada' ani baterie nikdy nevystavujte
nadm#rnému teplu. Neumis)ujte je do blízkosti ho%ících sví'ek,
otev%eného ohn# 'i jin$ch tepeln$ch zdroj(, a to v'etn#
p%ímého slune'ního sv#tla.
• Nikdy nevkládejte !ádné p%edm#ty do ventila'ních otvor(
nebo jin$ch otvor( na televizoru.
• Nikdy nepokládejte na napájecí kabel t#!ké p%edm#ty.
• P%i zapojování do zástr'ek nepou!ívejte sílu. Uvoln#né
zástr'ky mohou zp(sobit jisk%ení nebo po!ár. Zajist#te, aby p%i
otá'ení televizní obrazovky nedocházelo k napínání napájecího
kabelu.
• Chcete-li televizor odpojit od sí)ového napájení, je nutné
vytáhnout zástr'ku televizoru. P%i odpojování napájení v!dy
tahejte za zástr'ku, nikdy ne za kabel. Zajist#te, aby zástr'ka,
napájecí kabel i zásuvka byly neustále zcela p%ístupné.
Nebezpe!í zran$ní nebo po%kození televizoru!
• Ke zvedání a p%ená&ení televizoru s hmotností p%evy&ující
25 kg jsou t%eba dv# osoby.
• Pokud chcete televizor umístit na stojan, pou!ijte pouze
dodan$ stojan. Stojan pevn# p%ipevn#te k televizoru. Televizor
umíst#te na hladk$ rovn$ povrch, kter$ udr!í hmotnost
televizoru a podstavce.
• P%i montá!i na st#nu zkontrolujte, zda dr!ák bezpe'n# udr!í
hmotnost televizoru. Spole'nost TP Vision Netherlands N.V.
nenese !ádnou odpov#dnost za nesprávnou montá! na st#nu,
která by mohla vést k nehod# nebo zran#ní.
• *ásti tohoto v$robku jsou vyrobeny ze skla. P%i manipulaci
postupujte opatrn#, aby nedo&lo ke zran#ní nebo &kodám.
Bou&ky
P%ed bou%kou odpojte televizor ze zásuvky a antény. B#hem
bou%ky se nedot$kejte !ádné 'ásti televizoru, napájecího kabelu
ani anténního kabelu.
Nebezpe!í po%kození sluchu!
Nepou!ívejte sluchátka p%i vysoké hlasitosti po del&í dobu.
Nízké teploty
P%i p%evozu televizoru p%i teplot# ni!&í ne! 5 °C jej p%ed
p%ipojením k sí)ové zásuvce rozbalte a po'kejte, dokud
nedosáhne pokojové teploty.
Pé!e o obrazovku
•Obrazovky se nedot$kejte, netla'te na ni, ne&krábejte ji ani do
ní nenará!ejte !ádn$m p%edm#tem.
• P%ed 'i&t#ním odpojte televizor od elektrické sít#.
• Televizor a rám o'ist#te m#kk$m vlhk$m had%íkem a jemn#
je ot%ete. Dejte pozor, abyste se nedotkli diod LED Ambilight
za zadní stran# televizoru. P%i 'i&t#ní televizoru nepou!ívejte
látky, jako je alkohol, chemikálie nebo 'isticí prost%edky pro
domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, ot%ete kapky
vody co nejd%íve.
• Vyh$bejte se pokud mo!no statick$m obraz(m. Statické
obrazy jsou obrazy, které z(stávají na obrazovce del&í dobu.
Mezi statické obrazy pat%í nabídky na obrazovce, 'erné pruhy,
zobrazení 'asu apod. Musíte-li statické obrazy pou!ívat, sni!te
kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili p%ed po&kozením.
Nebezpe!í po%kození televizoru!
P%ed p%ipojením televizoru k sí)ové zásuvce se ujist#te, !e
napájecí nap#tí odpovídá hodnot# vyti&t#né na zadní stran#
televizoru. Jestli!e je nap#tí odli&né, nikdy televizor nep%ipojujte
k sí)ové zásuvce.
Nebezpe!í poran$ní d$tí!
20
Instalace / Bezpe'nost a pé'e
Teplota a vlhkost
Jen z!ídka m"#e vlivem p"sobení teploty a vlhkosti dojít
k nepatrné kondenzaci uvnit! sklen$né p!ední %ásti televizoru
(u n$kter&ch model"). Abyste tomu zabránili, nevystavujte
televizor p!ímému slune%nímu zá!ení, horku nebo extrémní
vlhkosti. Jestli#e dojde ke kondenzaci, sama zmizí po spu't$ní
televizoru na n$kolik hodin. Vlhkost zp"sobená kondenzací
nenaru'í p!íjem televizoru ani nezp"sobí #ádnou poruchu.
Instalace / Bezpe%nost a pé%e
21
3
Televize
3.1
Zapnutí
Zapnutí a vypnutí
Ne! televizor zapnete, zkontrolujte na jeho zadní stran", zda je
p#ipojen do sít".
Je-li $ervená kontrolka zhasnutá, stiskn"te malé tla$ítko A
vpravo na zadní stran" televizoru a p#epn"te televizor do
pohotovostního re!imu ($ervená kontrolka se rozsvítí).
Kdy! je televizor v pohotovostním re!imu, zapn"te jej
stisknutím tla$ítka A na dálkovém ovlada$i. Televizor m%!ete
zapnout také pomocí tla$ítek CH+, CH– a h.
Rychl! start
Chcete-li televizor zapnout rychleji ne! obvykle, m%!ete
televizor nastavit do re!imu Rychl! start.
V nabídce Nápov"da stiskn"te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Rychl! start, kde získáte dal&í informace.
P#epnutí do pohotovostního re$imu
Chcete-li televizor p#epnout do pohotovostního re!imu,
stiskn"te tla$ítko A na dálkovém ovlada$i.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskn"te malé tla$ítko A vpravo
na zadní stran" televizoru. 'ervená kontrolka nesvítí. Televizor
je stále p#ipojen k síti, ale spot#ebovává pouze minimum
energie. Chcete-li televizor vypnout úpln", odpojte sí(ovou
zástr$ku.
P#i odpojování zástr$ky v!dy tahejte za zástr$ku, nikdy ne za
kabel. Zajist"te, aby zástr$ka, napájecí kabel i zásuvka byla
neustále zcela p#ístupná.
22
Rychl! start
Funkce Rychl) start umo!*uje spustit televizor rychleji ne!
obvykle. Je-li funkce Rychl) start aktivována, po zapnutí
televizoru z pohotovostního re!imu se obraz objeví ji! za
n"kolik sekund.
Televizor si doká!e zapamatovat va&e denní zvyky p#i sledování
televize. N"jakou dobu p#edtím, ne! obvykle zapínáte televizor,
se funkce Rychl) start automaticky aktivuje a umo!ní vám
televizor rychle zapnout. P#ípadn" m%!ete vybrat a! t#i pevné
$asové rámce, b"hem nich! bude televizor p#ipraven
k rychlému zapnutí.
Kdy! televizor p#epnete zp"t do pohotovostního re!imu, funkce
Rychl) start z%stane aktivní, dokud neskon$í nastaven) $asov)
rámec.
Aktivovat
Chcete-li nastavit aktivaci funkce Rychl) start, stiskn"te tla$ítko
h, vyberte mo!nost S Nastavení a stisknutím OK otev#ete
nabídku Nastavení.
Vyberte mo!nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Rychl!
start > Aktivace. M%!ete vybrat mo!nost Automaticky nebo
Ru$n".
– Automatická
V)b"rem mo!nosti Automatická nastavíte automatickou
aktivaci funkce Rychl) start. Televizor si zapamatuje va&e zvyky
p#i sledování a b"hem t"chto $asov)ch rámc% aktivuje funkci
Rychl) start. Mo!nost Automatické umo!*uje televizoru
nastavit a! $ty#i $asové rámce b"hem jedné hodiny.
– Ru%n"
V)b"rem mo!nosti Ru%n" aktivujete funkci Rychl) start b"hem
t#í pevn)ch $asov)ch rámc% v pr%b"hu dne. M%!ete nap#íklad
nastavit jeden $asov) rámec ráno, jeden v poledne a jeden
ve$er. 'asov) interval pro jednotlivé $asové rámce m%!ete
nastavit sami.
Je-li funkce Rychl) start nastavena na hodnotu Ru$n", m%!ete
rovn"! vybrat mo!nost Zpo$d"ní pohotovostního re$imu.
Funkce Zpo!d"ní pohotovostního re!imu umo!*uje nastavit
televizor tak, aby funkce Rychl) start z%stala aktivní je&t"
n"jakou dobu poté, co televizor p#epnete do pohotovostního
re!imu. Zpo!d"ní lze nastavit a! v délce 1 hodiny, v krocích po
15 minutách.
Specifické vlastnosti
Aby bylo mo!né aktivovat funkci Rychl) start, musejí správn"
fungovat hodiny televizoru.
Aktivace funkce Rychl) start nem%!e trvat déle, ne!
$ty#hodinov) $asov) rámec.
Funkce Rychl) start zvy&uje spot#ebu energie b"hem
pohotovostního re!imu.
Televize / Dálkov) ovlada$
P!ehled tla"ítek
Otev"e nebo zav"e informace.
16 – Tla"ítka &ipek
Slou!í k procházení nahoru, dol$, vlevo nebo vpravo.
17 – o OPTIONS
Slou!í k otev"ení nebo zav"ení nabídky mo!ností.
Horní polovina
Dolní polovina
1 – A Pohotovostní re#im
Slou!í k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního
re!imu.
2 – tla"ítka pro p!ehrávání a nahrávání
• P"ehrávání x, pro p"ehrávání
• Pozastavení p, pro pozastavení p"ehrávání
• Zastavení q, pro zastavení p"ehrávání
• Posun vzad !, pro posun vzad
• Posun vp"ed ‹, pro rychl# posun vp"ed
• Nahrávání r, pro nahrávání
3 – GUIDE
Otev"e nebo zav"e TV pr$vodce.
4 – c SOURCE
Otev"e nebo zav"e seznam p"ipojení.
5 – h Dom$
Otev"e nebo zav"e v#chozí nabídku.
6 – L LIST
Otev"e nebo zav"e seznam kanál$ nebo seznam fotografií,
hudby %i videí.
7 – tla"ítko OK
Stisknutím potvrdíte v#b&r.
8 – / EXIT
Slou!í nap"íklad k návratu k poslednímu zvolenému za"ízení,
nap". k digitálnímu p"ijíma%i.
9 – b Zp%t
Slou!í k p"echodu zp&t na p"edchozí kanál. Umo!'uje také
ukon%it nabídku bez provedení zm&n nastavení. Slou!í
i k p"echodu zp&t na p"edchozí stránku teletextu nebo slu!by
Smart TV.
10 – 3D
Otev"e nebo zav"e nabídku 3D.
11 – AMBILIGHT
Zapne nebo vypne funkci Ambilight a zapíná funkci Ambilight
v pohotovostním re!imu.
12 – f FORMAT
Otev"e nebo zav"e nabídku Formát.
13 – TV
P"epne na sledování televize.
14 – SMART TV
Otev"e úvodní stránku slu!by Smart TV.
15 – i INFO
Televize / Dálkov# ovlada%
1 – CH-, kanál Slou!í k p"epnutí na p"edchozí kanál v seznamu kanál$, na
p"edchozí stránku v teletextu nebo na p"edchozí kapitolu na
disku.
2 – CH+, kanál +
Slou!í k p"epnutí na dal(í kanál v seznamu kanál$, na dal(í
stránku v teletextu nebo na dal(í kapitolu na disku.
3 – Hlasitost – a +
Slou!í k úprav& úrovn& hlasitosti.
4 – **** Barevná tla"ítka
Slou!í k p"ímému v#b&ru mo!ností.
5 – "íselná tla"ítka a textová klávesnice
Slou!í k p"ímému v#b&ru televizního kanálu nebo k zadávání
textu.
6 – SUBTITLE
Slou!í k zapnutí nebo vypnutí titulk$ b&hem ztlumení.
7 – TEXT
Slou!í k otev"ení nebo zav"ení funkce teletextu.
8 – m, ztlumení
Slou!í k vypnutí nebo obnovení zvuku.
Klávesnice
Pou#ívání klávesnice
Pomocí klávesnice na zadní stran& dálkového ovlada%e m$!ete
zadávat text do libovolného textového pole na obrazovce.
Oto%ením klávesnice sm&rem vzh$ru aktivujte její klávesy.
Zadávání textu
23
Chcete-li zadat text do textového pole na obrazovce, vyberte
textové pole a za!n"te psát. Stisknutím klávesy Enter (1) text
potvr#te.
2 – klávesa Shift (
Podr$ením klávesy Shift lze psát znaky velk&mi písmeny.
3 – mezerník y
4 – tla!ítka #ipek
5 – Enter
Stisknutím tla!ítka Enter potvrdíte zadan& text.
6 – klávesa Zp$t
Umo$)uje odstranit znak p%ed textov&m kurzorem.
Shift
Chcete-li zadat velké písmeno, stiskn"te a podr$te klávesu
( (Shift) (2) a zadejte po$adované velké písmeno.
Pot%ebujete-li v textu zadat pouze jedno velké písmeno,
stiskn"te klávesu ( t"sn" p%ed zadáním po$adovaného
znaku.
Pot%ebujete-li zadat n"kolik velk&ch písmen za sebou, m'$ete
b"hem psaní podr$et klávesu ( nebo na 2 sekundy
stisknout klávesu ( a p%epnout tak klávesnici do re$imu
psaní velk&ch písmen. Jedním stisknutím klávesy ( re$im
psaní velk&ch písmen op"t vypnete. Pokud nestisknete $ádn&
znak na klávesnici, re$im psaní velk&ch písmen se po
20 sekundách automaticky vypne. Re$im psaní velk&ch písmen
se vypne také v p%ípad", $e stisknete jakoukoli jinou modifika!ní
klávesu na klávesnici, nap%íklad Fn (3) nebo àö! (4).
Alternativní znaky
Chcete-li zadat alternativní znak (barevné znaky na klávesnici),
stiskn"te a podr$te klávesu Fn (3) a napi(te po$adovan&
alternativní znak. Re$im psaní alternativních znak' lze zapínat
a vypínat stejn&m zp'sobem jako re$im psaní velk&ch písmen.
Speciální znaky – àö!
N"které znaky svou klávesu na klávesnici dálkového ovlada!e
nemají. Chcete-li zadat speciální znaky, otev%ete klávesnici na
obrazovce.
Klávesnici na obrazovce otev%ete stisknutím klávesy àö! (4). Na
klávesnici na obrazovce m'$ete p%ejít na po$adovan& znak.
Rozvr$ení klávesnice lze p%epínat pomocí barevn&ch tla!ítek.
Stisknutím tla!ítka OK zadáte znak. Klávesnice na obrazovce
zmizí poté, co stisknete znak na klávesnici dálkového ovlada!e.
P%ípadn" m'$ete zadat speciální znaky pomocí klávesnice pro
psaní zpráv SMS a textu na p%ední stran" dálkového ovlada!e.
7 – klávesa àö! pro zadávání speciálních znak'
Stisknutím klávesy àö! otev%ete klávesnici na obrazovce pro
v&b"r speciálního znaku.
8 – klávesa znak' AZERTY
Znak pro p%ípad, kdy je rozvr$ení klávesnice nastaveno na
mo$nost AZERTY.
Qwerty nebo Azerty
Standardní rozvr$ení klávesnice dálkového ovlada!e je
QWERTY.
Rozvr$ení klávesnice lze nastavit také na mo$nost AZERTY.
Chcete-li zm"nit rozvr$ení klávesnice, stiskn"te tla!ítko h,
vyberte mo$nost S Nastavení a stisknutím OK otev%ete
nabídku Nastavení.
Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Klávesnice dálkového ovlada%e.
Vyberte mo$nost QWERTY nebo AZERTY.
Znaky AZERTY jsou uvedeny naho%e vpravo na p%íslu(n&ch
klávesách.
E-mail a internet
Pomocí klávesy Fn m'$ete zadávat znaky v e-mailech a na
internetu, jako jsou nap%íklad @, # nebo www. a .com.
P"ehled klávesnice
Infra%erven& senzor
Dálkov& ovlada! televizoru vyu$ívá pro odesílání p%íkaz'
televizoru signály RF (rádiové frekvence). P%i pou$ití signál' RF
není t%eba mí%it dálkov&m ovlada!em na televizor.
Televizor v(ak m'$e p%ijímat p%íkazy také z dálkového ovlada!e
vyu$ívajícího k odesílání p%íkaz' infra!ervené signály (IR neboli
infrared). Pokud pou$íváte tento typ dálkového ovlada!e, v$dy
dbejte na to, abyste dálkov&m ovlada!em mí%ili na infra!erven&
sníma! na p%ední !ásti televizoru.
1 – klávesa Fn
Podr$ením klávesy Fn m'$ete napsat alternativní, barevn& znak.
24
Televize / Dálkov& ovlada!
2 – Vym'&te staré baterie za t$i 1,5V baterie typu AAA-LR03.
Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnány správn'.
3 – Nasa)te kryt p$ihrádky na baterie zp't a stiskn'te jej,
dokud nezaklapne na místo.
Párování
Tento dálkov! ovlada" televizoru vyu#ívá pro odesílání p$íkaz%
televizoru signály RF (rádiové frekvence). Na rozdíl od dálkov!ch
ovlada"% vyu#ívajících infra"ervené signály umo#&uje tento typ
ovlada"e odesílat p$íkazy bez nutnosti mí$it na televizor.
Proto#e není t$eba dálkov!m ovlada"em mí$it, je snadné
pou#ívat klávesnici na zadní stran' nebo odesílat p$íkazy z jiné
místnosti (nap$íklad ke zm'n' hlasitosti nebo p$epínání kanál%).
Navíc vás televizor m%#e upozornit, kdy# je baterie dálkového
ovlada"e tém'$ vybitá.
Párování dálkového ovlada!e
Aby mohl dálkov! ovlada" komunikovat s televizorem, m'ly by
b!t televizor s dálkov!m ovlada"em vzájemn' spárovány. Po
provedení párování není mo#né pou#ívat dálkov! ovlada"
k ovládání jiného televizoru.
Po spu(t'ní úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval ke
stisknutí tla"ítka OK. Tím bylo provedeno párování. Kdy#
vypnete televizor, párování se ulo#í. S tímto televizorem lze
spárovat a# 5 dálkov!ch ovlada"%.
Op"tovné párování
S tímto televizorem m%#ete spárovat dal(í dálkov! ovlada".
Zp%sob párování dálkového ovlada"e se li(í u dálkového
ovlada"e, kter! je ji# spárován s jin!m televizorem, a u ovlada"e,
kter! zatím spárován není.
• Dálkov# ovlada! je spárován s jin#m televizorem
Chcete-li provést párování, podr#te dálkov! ovlada" blízko loga
Philips (asi 10 cm) a zárove& stiskn'te "ervené * a modré
* tla"ítko. V p$ípad' úsp'(ného spárování se zobrazí zpráva.
• Dálkov# ovlada! je$t" není spárován
Chcete-li provést párování, podr#te dálkov! ovlada" blízko loga
Philips (asi 10 cm) a stiskn'te tla"ítko OK. V p$ípad'
úsp'(ného spárování se zobrazí zpráva.
Pokud dálkov! ovlada" del(í dobu nepou#íváte, vyjm'te baterie.
Baterie zlikvidujte podle sm'rnic t!kajících se ukon"ení jejich
#ivotnosti.
V nabídce Nápov"da stiskn'te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Konec pou%ívání, kde získáte dal(í
informace.
&i$t"ní
Dálkov! ovlada" je opat$en povrchovou vrstvou odolnou v%"i
po(krábání.
Dálkov! ovlada" "ist'te m'kk!m navlh"en!m had$íkem.
K "i(t'ní televizoru a ovlada"e nepou#ívejte alkohol, chemické
látky ani "isticí prost$edky pro domácnost.
3.3
Sledování televize
Videokanály
P'epínání kanál(
Chcete-li sledovat TV kanály, stiskn'te tla"ítko t TV.
Televizor se naladí na naposledy sledovan! TV kanál.
P$ípadn' m%#ete stisknutím tla"ítka h otev$ít nabídku Dom%,
vybrat mo#nost Sledovat TV a poté stisknout OK.
Pro pou%ití v obchodech
Chcete-li provést spárování nového (dosud nespárovaného)
televizoru s dálkov!m ovlada"em, kter! je ji# spárován s jin!m
televizorem, podr#te dálkov! ovlada" blízko loga Philips (asi
10 cm) a zárove& stiskn'te "ervené * a modré * tla"ítko.
V p$ípad' úsp'(ného spárování se zobrazí zpráva.
Baterie
Televizor vás upozorní, kdy# je baterie dálkového ovlada"e
tém'$ vybitá.
Chcete-li vym'nit baterie, otev$ete p$ihrádku na baterie na
zadní stran' dálkového ovlada"e.
1 – Pomocí párátka nebo jiného tupého p$edm'tu stiskn'te
malé "tvercové uvol&ovací tla"ítko a otev$ete kryt.
Televize / Sledování televize
P'epínání kanál(
Chcete-li p$epínat kanály, stiskn'te tla"ítko CH+ nebo CH-.
Znáte-li "íslo kanálu, zadejte "íslo "íseln!mi tla"ítky. Po zadání
"ísla kanálu na n'j ihned p$epnete stisknutím tla"ítka OK.
Chcete-li p$epnout zp't na p$edchozí nalad'n! kanál, stiskn'te
tla"ítko b.
P'epnutí na kanál ze seznamu kanál(
B'hem sledování TV kanálu stiskn'te tla"ítko L LIST
a otev$ete seznam kanál%.
Vyberte seznam v $ad' karet.
25
Jazyk titulk"
U digitálního vysílání m!&ete do%asn# vybrat dostupn$ jazyk
titulk!, pokud &ádn$ z va'ich preferovan$ch jazyk! není
k dispozici.
V nabídce Nápov$da stiskn#te mo&nost * Seznam
a vyhledejte polo&ku Titulky, kde získáte dal'í informace.
V seznamu kanál! p"ejd#te na TV kanál nebo rádiovou stanici.
Ponechejte tuto ikonu zv$razn#nou a sou%asn# stisknutím OK
p"epn#te na TV kanál nebo zapn#te poslech rádiové stanice.
Seznam kanál! m!&e obsahovat n#kolik stránek s kanály.
Chcete-li zobrazit dal'í nebo p"edchozí stránku, stiskn#te
tla%ítko CH– nebo CH+.
Chcete-li seznam kanál! zav"ít bez p"epínání na jin$ kanál,
znovu stiskn#te tla%ítko L LIST.
Rozhlasové kanály
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou b#hem instalace
nainstalovány digitální rádiové stanice. Na rádiov$ kanál lze
p"epnout podobn# jako na televizní kanály. P"i instalaci DVB-C
obvykle rádiové stanice za%ínají od %ísla kanálu 1001 v$'e.
Mo!nosti kanál"
B#hem sledování TV kanálu, v závislosti na typu sledovaného
kanálu (analogov$ nebo digitální) nebo v závislosti na pou&it$ch
nastaveních televizoru, jsou k dispozici n#které mo&nosti.
Otev#ení mo!ností
B#hem sledování TV kanálu stiskn#te tla%ítko o OPTIONS
a na li't# nabídek vyberte kartu o Mo!nosti.
Jazyky zvuku
U digitálního vysílání m!&ete do%asn# vybrat dostupn$ jazyk
zvuku, pokud &ádn$ z va'ich preferovan$ch jazyk! není
k dispozici.
V nabídce Nápov$da stiskn#te mo&nost * Seznam
a vyhledejte polo&ku Jazyky zvuku, kde získáte dal'í informace.
Dual I-II
Pokud audio signál obsahuje dva jazyky zvuku, ale jeden jazyk
(nebo oba) nemá ozna%ení jazyka, je k dispozici tato mo&nost.
B$!né rozhraní
Je-li k dispozici p"edplacen$ prémiov$ obsah z modulu CAM,
m!&ete prost"ednictvím této mo&nosti zadat nastavení
poskytovatele slu&by.
HbbTV na tomto kanálu
Máte mo&nost blokovat stránky HbbTV z kanálu, kter$ nabízí
slu&bu HbbTV.
V nabídce Nápov$da stiskn#te mo&nost * Seznam
a vyhledejte polo&ku HbbTV, kde získáte dal'í informace.
Stav
V$b#rem mo&nosti Stav zobrazíte technické informace o kanálu
(zda je analogov$ nebo digitální) nebo o sledovaném
p"ipojeném za"ízení.
Seznamy kanál"
Seznamy kanál"
V seznamu kanál! m!&ete najít v'echny nainstalované televizní
a rádiové kanály.
Krom# seznamu kanál! V&e, kter$ obsahuje v'echny
nainstalované kanály, m!&ete vytvo"it seznam Oblíbené
programy, samostatn# zobrazit nainstalované rádiové stanice
nebo objevit nov# p"idané kanály v nabídce Nov%.
Univerzální p#ístup
Je-li zapnuta funkce Univerzální p"ístup, je mo&né nastavit
n#které mo&nosti pro sluchov# a zrakov# posti&ené osoby.
V nabídce Nápov$da stiskn#te mo&nost * Seznam
a vyhledejte polo&ku Univerzální p#ístup, kde získáte dal'í
informace.
P#epnutí na kanál ze seznamu kanál"
B#hem sledování TV kanálu stiskn#te tla%ítko L LIST
a otev"ete seznamy kanál!.
Vyberte jeden ze seznam! kanál!.
V%b$r videa
Digitální TV kanály mohou nabídnout více video signál! (vysílání
s více kanály), r!zná místa nebo úhly pohledu kamery u stejné
události nebo r!zné po"ady na jednom TV kanálu. Pokud jsou
takové TV kanály dostupné, televizor zobrazí zprávu.
Titulky
Tato mo&nost slou&í k Zapnutí titulk" nebo Vypnutí titulk".
V$b#rem mo&nosti Zapnuto bez zvuku zobrazíte titulky pouze
v p"ípad#, &e je zvuk ztlumen$ tla%ítkem m.
26
V seznamu kanál! p"ejd#te na kanál nebo rádiovou stanici.
Ponechejte tuto ikonu zv$razn#nou a sou%asn# stisknutím OK
p"epn#te na kanál nebo zapn#te poslech rádiové stanice.
Televize / Sledování televize
Seznam kanál! m!"e obsahovat n#kolik stránek s kanály.
Chcete-li zobrazit dal$í nebo p%edchozí stránku, stiskn#te
tla&ítko CH– nebo CH+.
Chcete-li seznam kanál! zav%ít bez p%epínání na jin' kanál,
znovu stiskn#te tla&ítko L LIST.
Ozna!ení jako oblíbené
V seznamu kanál! V"e lze jak'koli kanál nastavit jako oblíben'.
P%ejd#te na kanál v seznamu a stiskn#te mo"nost * Ozna!it
jako oblíbené. Kanál se p%idá do seznamu oblíben'ch kanál!.
Mo#nosti seznamu kanál$
Kdy" je na obrazovce zobrazen seznam kanál!, m!"ete
stisknutím tla&ítka o OPTIONS vybrat následující mo"nosti:
• Digitální / Analogové
• Voln# dostupné / Kódované
• Zamknout
• Odemknout
P%ípadn#, pokud je vá$ dálkov' ovlada& vybaven klávesnicí na
zadní stran#, m!"ete pou"ít tuto klávesnici.
V nabídce Nápov&da stiskn#te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Klávesnice dálkového ovlada!e, kde
získáte dal$í informace.
Zm&na po%adí kanál$
M!"ete zm#nit po%adí (zm#nit umíst#ní) kanál! v seznamu
oblíben'ch kanál!.
V nabídce Nápov&da stiskn#te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Oblíbené kanály, kde získáte dal$í
informace.
Loga kanál$
U v#t$iny kanál! m!"e televizor zobrazit logo kanálu. Chcete-li
tato loga skr't, m!"ete je vypnout.
Vypnutí Loga kanál$ . . .
1 – Stiskn#te tla&ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn#te OK.
2 – Vyberte mo"nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Loga kanál$ a stiskn#te tla&ítko OK.
3 – Vyberte mo"nost Vypnuto a stiskn#te tla&ítko OK.
4 – Stisknutím tla&ítka b (v p%ípad# pot%eby opakovan#)
ukon&ete nabídku.
P%ejmenování kanál$
Kanály v libovolném seznamu kanál! m!"ete p%ejmenovat.
1 – V seznamu kanál! zv'razn#te kanál, kter' chcete
p%ejmenovat.
2 – Stiskn#te tla&ítko *P%ejmenovat.
Zadávání textu
Chcete-li zadat text, vyberte pole pro zadávání textu pomocí
tla&ítek $ipek.
Zadávání znak! pomocí klávesnice dálkového ovlada&e se
provádí podobn# jako u psaní SMS/textov'ch zpráv.
V okam"iku, kdy za&nete psát, zobrazí se klávesnice na
obrazovce. M!"ete vybrat malá písmena, velká písmena,
speciální znaky a vymazání znaku p%ed kurzorem pomocí
barevn'ch kláves.
Stisknutím tla&ítka b znak odstraníte.
V'b#rem mo"nosti Hotovo ukon&ete funkci P%ejmenovat.
Televize / Sledování televize
Oblíbené kanály
M!"ete vytvo%it seznam oblíben'ch kanál! obsahující pouze ty
kanály, které chcete sledovat. Kdy" vyberete seznam oblíben'ch
kanál!, p%i p%epínání mezi kanály se zobrazí pouze va$e
oblíbené kanály.
Vytvo%ení seznamu oblíben'ch kanál$
1 – B#hem sledování TV kanálu stiskn#te mo"nost L LIST
a otev%ete seznamy kanál!.
2 – Vyberte mo"nost Oblíbené programy.
3 – Je-li seznam prázdn', televizor zobrazí dotaz, zda chcete
za&ít p%idávat kanály. Stiskn#te tla&ítko OK.
4 – Pomocí tla&ítek $ipek vyberte kanál a stisknutím tla&ítka OK
jej ozna&te jako oblíben'. Po%adí, v n#m" se kanály zobrazují
v seznamu oblíben'ch, závisí na po%adí p%idávání.
P%idání nebo odebrání oblíben'ch kanál$
Chcete-li p%idat nebo odebrat oblíbené kanály ze seznamu
oblíben'ch kanál!, otev%ete seznam a stiskn#te tla&ítko o
OPTIONS, vyberte mo"nost P%idat/odebrat oblíbené
a stiskn#te tla&ítko OK.
Pomocí tla&ítek $ipek vyberte kanál a stisknutím tla&ítka OK jej
p%idejte nebo odeberte ze seznamu oblíben'ch.
Zm&na po%adí
M!"ete zm#nit po%adí (zm#nit umíst#ní) v seznamu oblíben'ch
kanál!.
1 – V seznamu kanál! Oblíbené programy ozna&te kanál, jeho"
umíst#ní chcete zm#nit.
2 – Stiskn#te mo"nost *P%esunout.
3 – Pomocí tla&ítek $ipek p%esu(te kanál na po"adovanou
pozici. Novou pozici m!"ete zadat také p%ímo pomocí &íseln'ch
tla&ítek.
4 – Stisknutím tla&ítka OK potvr)te pozici. V p%ípad#, "e
chcete zm#nu umíst#ní zru$it, stiskn#te mo"nost * Zru"it.
M!"ete zv'raznit dal$í kanál a postup zopakovat.
27
P!idání nebo odebrání oblíben"ch polo#ek v jin"ch
seznamech kanál$
Ozna!ení „oblíbené“ lze p"idat ke kanál#m a rádiov$m stanicím
v seznamech kanál# V%e, Rádio a Nov".
V t%chto seznamech ozna!te kanál, kter$ chcete p"idat
k oblíben$m, a stiskn%te mo&nost * Ozna&it jako oblíbené.
Kanál se ozna!í hv%zdi!kou s a p"idá se do seznamu
oblíben$ch kanál#.
Chcete-li ozna!ení oblíbeného kanálu zru'it, ozna!te kanál
v libovolném seznamu kanál# a stiskn%te mo&nost *Odzna&it
jako oblíbené. Kanál se odebere ze seznamu oblíben$ch
kanál#.
Po zadání kódu vyberte vhodnost podle v%ku. Je-li vhodnost
programu shodná nebo vy''í ne& vhodnost, kterou jste nastavili
pro v%k svého dít%te, program se zamkne. Televizor vás po&ádá
o kód zámku pro odemknutí programu. N%kte"í provozovatelé
zamknou pouze programy pro star'í diváky.
Zm'na kódu
Chcete-li zm%nit aktuální kód d%tského zámku, stiskn%te
tla!ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení a stiskn%te tla!ítko
OK.
Vyberte mo&nost Nastavení kanál$ > D'tsk" zámek >
Zm'nit kód.
Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nov$ kód. Nov$
kód je nastaven.
Zapomn'li jste sv$j kód?
Pokud jste kód pro odemknutí zapomn%li, zavolejte do
st"ediska pé!e o zákazníky ve va'í zemi. Telefonní !íslo najdete
v dokumentaci dodané s televizorem nebo na webov$ch
stránkách www.philips.com/support.
Nastavení p!edvoleb
D'tsk" zámek
Chcete-li d%tem zabránit ve sledování kanálu nebo programu,
m#&ete kanály zamknout nebo zamknout programy hodnocené
podle v%ku.
Uzamknutí kanálu
Máte mo&nost zamknout kanál, a tím zabránit d%tem v jeho
sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód
d%tského zámku.
Chcete-li zamknout kanál, b%hem sledování TV kanálu
stiskn%te mo&nost L LIST a otev"ete Seznamy kanál$.
Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu, stiskn%te
tla!ítko o OPTIONS a vyberte mo&nost Zamknout kanál.
Zamknut$ kanál se v seznamu kanál# zobrazuje se zna!kou
zámku ¬.
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknut$ kanál v seznamu
kanál# a vyberte mo&nost Odemknout kanál. Bude nutné zadat
kód d%tského zámku.
Programy z p"ipojeného za"ízení nelze uzamknout.
Rodi&ovské hodnocení
N%které spole!nosti poskytující digitální vysílání ozna!ují
vhodnost sv$ch program# podle v%ku. Pokud je uveden$ v%k
stejn$ nebo vy''í ne& nastaven$ v%k va'eho dít%te, program
bude zamknut.
Chcete-li sledovat zamknut$ program, musíte zadat kód
rodi!ovského zámku. Rodi!ovsk$ zámek se nastaví pro v'echny
kanály.
Nastavení vhodnosti podle v'ku
Stiskn%te tla!ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení
a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Nastavení kanál$ > D'tsk" zámek >
Rodi&ovské hodnocení.
Chcete-li vybrat vhodnost podle v%ku, musíte nejprve zadat
sv#j !ty"cifern$ kód rodi!ovského zámku pro odemknutí. Pokud
je't% &ádn$ kód rodi!ovského zámku není nastaven, m#&ete ho
nastavit nyní.
28
Aktualizace kanál$
Automatická aktualizace
Pokud p"ijímáte digitální kanály, m#&ete televizor nastavit tak,
aby automaticky aktualizoval seznam v p"ípad% v$skytu nov$ch
kanál#.
P"ípadn% m#&ete aktualizaci kanál# spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Jednou denn%, v 6:00, televizor provede aktualizaci kanál#
a ulo&í nové kanály. Nové kanály se ukládají do seznamu V'e,
ale také do seznamu Nové kanály. Prázdné kanály jsou
odebrány.
Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde k aktualizaci !i odebrání
kanál#, p"i spu't%ní televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl
televizor provád%t automatickou aktualizaci kanál#, musí b$t
v pohotovostním re&imu.
Chcete-li vypnout zprávu p"i spu't%ní, stiskn%te tla!ítko h,
vyberte mo&nost SNastavení a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Nastavení kanál$ a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Instalace kanál$ > Zpráva o aktualizaci
kanál$ > Vypnuto.
Chcete-li automatickou aktualizaci kanál# vypnout, stiskn%te
tla!ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení a stiskn%te tla!ítko
OK.
Vyberte mo&nost Nastavení kanál$ a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Instalace kanál$ > Automatická aktualizace
kanál$ > Vypnuto.
Spu%t'ní aktualizace
Chcete-li aktualizaci spustit sami, stiskn%te tla!ítko h, vyberte
mo&nost S Nastavení a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Vyhledat kanály a stiskn%te tla!ítko OK.
Vyberte mo&nost Aktualizovat kanály a postupujte podle
pokyn# na obrazovce. Aktualizace m#&e n%kolik minut trvat.
Televize / Sledování televize
V n!kter"ch zemích se automatická aktualizace kanál# provádí
b!hem sledování televize nebo v libovolném okam$iku, kdy je
televizor v pohotovostním re$imu.
Úvod
Nové kanály
Díky kopii seznamu kanál$ lze zkopírovat kanály nainstalované
v jednom televizoru do jiného televizoru Philips té$e %ady.
Kopie seznamu kanál# u'et%í &as p%i hledání kanál#, proto$e do
televizoru se na&te p%edem definovan" seznam kanál#. Mal"
soubor ke kopírování se vejde na ka$dé pam!)ové za%ízení
USB.
Nové kanály p%idané pomocí automatické aktualizace kanál# lze
snadno nalézt v seznamu kanál# Nov!. Tyté$ nové kanály jsou
ulo$eny rovn!$ v seznamech kanál# V"e nebo Rádio.
Nové kanály z#stávají v seznamu Nov", dokud je neozna&íte
jako oblíbené nebo je nenaladíte.
V nabídce Nápov#da stiskn!te mo$nost * Seznam
a vyhledejte polo$ku Oblíbené kanály, kde naleznete informace,
jak ozna&ovat kanály jako oblíbené.
Opakovaná instalace kanál$
M#$ete provést vyhledávání a opakovanou instalaci kanál#
a ponechat v'echna ostatní nastavení televizoru beze zm!ny.
P%ípadn! m#$ete provést kompletní novou instalaci televizoru.
Je-li nastaven kód d!tského zámku, bude t%eba tento kód zadat
p%ed opakovanou instalací kanál#.
Opakovaná instalace kanál$
Pouze provedení opakované instalace kanál# . . .
1 – Stiskn!te tla&ítko h, vyberte mo$nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo$nost Vyhledat kanály > Znovu nainstalovat
kanály a stiskn!te tla&ítko OK.
3 – Vyberte mo$nost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C).
Vyhledávání kanál# m#$e n!kolik minut trvat. Postupujte podle
pokyn# na obrazovce.
Úplná instalace
Provedení kompletní op!tovné instalace televizoru . . .
1 – Stiskn!te tla&ítko h, vyberte mo$nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo$nost Nastavení TV > Opakovaná instalace
televizoru a stiskn!te tla&ítko OK. Instalace m#$e n!kolik
minut trvat. Postupujte podle pokyn# na obrazovce.
Tovární nastavení
Tovární nastavení obnoví v televizoru p#vodní nastavení obrazu,
zvuku a funkce Ambilight.
Obnovení p#vodního továrního nastavení . . .
1 – Stiskn!te tla&ítko h, vyberte mo$nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Tovární nastavení a stiskn!te tla&ítko OK.
3 - V"b!r potvr(te stisknutím tla&ítka OK.
4 – Stisknutím tla&ítka b (v p%ípad! pot%eby opakovan!)
ukon&ete nabídku.
Televize / Sledování televize
Kopie seznamu kanál# je ur&ena pro prodejce a odborné
u$ivatele.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové %ady.
• Oba televizory mají v typovém ozna&ení stejnou p%íponu typu
v"robku pro DVB (H, K, M, T nebo D/00) a televizor je
nainstalován s nastaveními pro stejnou zemi.
• Oba televizory mají stejn" typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém 'títku na zadní stran! televizoru.
Obvykle je ozna&en Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru. Pokud verze
softwaru kompatibilní nejsou, p%i odesílání souboru se na
obrazovce zobrazí varovná zpráva.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru m#$ete zkontrolovat pomocí
polo$ky Aktuální verze.
Kopírování seznamu kanál$
Kopírování seznamu kanál$
1 – Zapn!te televizor s nainstalovan"mi kanály. P%ipojte
pam!)ové za%ízení USB.
2 – Stiskn!te tla&ítko h, vyberte mo$nost S Nastavení
a stiskn!te tla&ítko OK.
3 – Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál$ > Kopírovat na USB a stiskn!te
tla&ítko OK. P%i kopírování seznamu kanál# z televizoru m#$ete
b"t b!hem instalace vyzváni k zadání kódu d!tského zámku,
kter" jste zadali b!hem instalace.
4 Po dokon&ení kopírování odpojte pam!)ové za%ízení USB.
Nyní m#$ete zkopírovan" seznam kanál# p%enést do jiného
televizoru Philips.
Nahrání seznamu kanál$
Nahrání kopie seznamu kanál$
Podle toho, zda je vá' televizor ji$ nainstalován nebo ne, je
t%eba pou$ít r#zné zp#soby nahrání seznamu kanál#.
Do televizoru, kter! je"t# není nainstalován
1 – Zapojením zástr&ky spus)te instalaci a vyberte jazyk a zemi.
Mo$nost Vyhledat kanály m#$ete vynechat. Dokon&ete instalaci.
2 – P%ipojte pam!)ové za%ízení USB, na kterém je seznam
kanál# z jiného televizoru.
3 – Chcete-li spustit nahrání seznamu kanál#, stiskn!te tla&ítko
h, vyberte mo$nost S Nastavení a stiskn!te tla&ítko OK.
4 – Vyberte mo$nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál$ > Kopírovat do TV a stiskn!te tla&ítko
OK. Je mo$né, $e budete po$ádáni o zadání kódu d!tského
zámku tohoto televizoru.
29
5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanál! do
televizoru zkopíroval úsp"#n". Odpojte pam"$ové za%ízení USB.
Do ji! nainstalovaného televizoru
1 – Ov"%te nastavení televizoru podle dané zem". (Pro ov"%ení
nastavení stiskn"te tla&ítko h, vyberte mo'nost S Nastavení
a stiskn"te tla&ítko OK. Vyberte mo'nost Vyhledat kanály >
Znovu nainstalovat kanály a stiskn"te OK. Stisknutím tla&ítka
b a poté mo'nosti Zru"it vynecháte mo'nost Vyhledat
kanály.)
Pokud je zem" nastavena správn", pokra&ujte zde uveden(m
krokem 2.
Pokud zem" není nastavena správn", je t%eba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou instalaci,
stiskn"te tla&ítko h, vyberte mo'nost S Nastavení
a stiskn"te tla&ítko OK. Vyberte mo'nost Vyhledat kanály >
Znovu nainstalovat kanály > OK. Vyberte správnou zemi
a vynechejte mo'nost Vyhledat kanály. Dokon&ete instalaci. Po
dokon&ení se vra$te ke kroku 2.
2 – P%ipojte pam"$ové za%ízení USB, na kterém je seznam
kanál! z jiného televizoru.
3 – Chcete-li spustit nahrání seznamu kanál!, stiskn"te tla&ítko
h, vyberte mo'nost S Nastavení a stiskn"te tla&ítko OK.
4 – Vyberte mo'nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál# > Kopírovat do TV a stiskn"te tla&ítko
OK. Je mo'né, 'e budete po'ádáni o zadání kódu d"tského
zámku tohoto televizoru.
5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanál! do
televizoru zkopíroval úsp"#n". Odpojte pam"$ové za%ízení USB.
DVB-T nebo DVB-C
P$íjem DVB-T nebo DVB-C
Je-li ve va#í zemi k dispozici p%íjem DVB-T i DVB-C a televizor
je p%ipraven p%ijímat DVB-T a DVB-C pro va#i zemi, jednu
z mo'ností vyberete b"hem instalace kanál!.
Chcete-li zm"nit nastavení DVB a spustit novou instalaci
kanál!, stiskn"te tla&ítko h, vyberte mo'nost S Nastavení
a stiskn"te tla&ítko OK.
Vyberte mo'nost Nastavení kanál# a stiskn"te tla&ítko OK.
Vyberte mo'nost Instalace kanál# > P$ipojení antény >
Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C) a stiskn"te tla&ítko OK.
Vyberte po'adované nastavení DVB.
Instalace kanálu DVB-C
Kv!li usnadn"ní pou'ití jsou v#echna nastavení DVB-C
automatická.
Pokud vám poskytovatel slu'eb DVB-C poskytl konkrétní
hodnoty DVB-C, ID sít" nebo frekvenci sít", zadejte tyto
hodnoty, a' o n" televizor v pr!b"hu instalace po'ádá.
Mo'ná bude b"hem instalace nutné upravit vyhledávání (plné
nebo rychlé vyhledávání) nebo zadat konkrétní p%enosovou
rychlost v nabídce Nastavení. Chcete-li nastavit P$enosovou
rychlost, nejprve nastavte mo'nost P%enosová rychlost na
hodnotu Ru%n&.
Konflikty %ísel kanál#
V n"kter(ch zemích mohou mít r!zné TV kanály (vysílací
spole&nosti) stejné &íslo kanálu. Televizor v pr!b"hu instalace
zobrazí seznam s konflikty &ísel kanál!. U vícenásobn(ch &ísel
kanál! je t%eba vybrat, kter( TV kanál chcete nainstalovat
s dan(m &íslem kanálu.
30
DVB-T + DVB-C
Pokud m!'ete pou'ít nejen vstup antény DVB-T, ale také
vstup DVB-C, m!'ete nastavit televizor na p%íjem DVB-T
i DVB-C. Nainstalujte nejprve jeden systém a poté druh(, v'dy
se v#emi pot%ebn(mi nastaveními.
Jakmile je jeden systém nainstalován, je t%eba p%epnout vstupní
signál antény na p%ipojení Antény na zadní stran" televizoru
a nastavit televizor v p%íslu#ném systému, jen' umo'ní zobrazit
kanály nainstalované v televizoru.
Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C, postupujte
podle v(#e uveden(ch pokyn!.
Nastavení funkce DVB
Re!im p$enosové rychlosti
Re!im p$enosové rychlosti
Pokud vám poskytovatel kabelov(ch slu'eb neposkytl konkrétní
hodnotu p$enosové rychlosti pro instalaci televizních kanál!,
ponechte nastavení polo'ky Re!im p$enosové rychlosti na
hodnot" Automaticky.
Pokud jste obdr'eli konkrétní hodnotu p%enosové rychlosti,
vyberte mo'nost Ru%n&. Hodnota, kterou jste obdr'eli, by v#ak
ji' mohla b(t v p%edem definovaném seznamu p%enosov(ch
rychlostí. Podívejte se pod polo'ku P$eddefinované p$enosové
rychlosti a zjist"te, zda je va#e hodnota dostupná automaticky.
P$eddefinované p$enosové rychlosti
P$eddefinované p$enosové rychlosti
Pokud je polo'ka Re!im p$enosové rychlosti nastavena na
hodnotu Automaticky, televizor pou'ije jednu z p%edem
definovan(ch p%enosov(ch rychlostí, které pou'ívá v"t#ina
poskytovatel! kabelov(ch slu'eb ve va#í zemi.
P$enosová rychlost 1
P$enosová rychlost 1
Pokud je polo'ka Re!im p$enosové rychlosti nastavena na
mo'nost Ru%n&, m!'ete zde zadat hodnotu p%enosové
rychlosti, kterou jste obdr'eli od poskytovatele kabelov(ch
slu'eb. Hodnotu zadejte pomocí &íseln(ch tla&ítek.
P$enosová rychlost 2
P$enosová rychlost 2
Pokud je polo'ka Re!im p$enosové rychlosti nastavena na
hodnotu Ru%n&, m!'ete zde zadat hodnotu druhé p%enosové
rychlosti, kterou jste obdr'eli od poskytovatele kabelov(ch
slu'eb. Hodnotu zadejte pomocí &íseln(ch tla&ítek.
Re!im sí'ové frekvence
Re!im sí'ové frekvence
Televize / Sledování televize
Pokud hodláte rychle vyhledat kanály metodou Rychlé
prohledávání dostupnou pod polo!kou Frekvence
prohledávání, vyberte mo!nost Automaticky. Televizor pou!ije
jednu z p"edem definovan#ch sí$ov#ch frekvencí (nebo HC –
domovsk# kanál), které pou!ívá v%t&ina poskytovatel'
kabelov#ch slu!eb ve va&í zemi.
Pokud jste pro vyhledávání kanál' obdr!eli konkrétní „sí$ovou
frekvenci“, vyberte mo!nost Ru!n".
Máte-li p"edplatné a modul CAM (Conditional Access Module
– modul podmín%ného p"ístupu) pro placené televizní slu!by,
vyberte mo!nost Voln" dostupné + Kódované. Pokud jste si
nep"edplatili televizní kanály nebo slu!by, m'!ete vybrat
mo!nost Pouze voln" dostupné kanály.
V nabídce Nápov"da stiskn%te tla(ítko * Seznam a
vyhledejte si dal&í informace pod polo!kou Modul CAM
(Conditional Access Module – modul podmín"ného
p%ístupu).
Sí#ová frekvence
Sí#ová frekvence
Pokud je polo!ka Re$im sí#ové frekvence nastavena na
hodnotu Ru!n", m'!ete zde zadat hodnotu sí$ové frekvence,
kterou jste obdr!eli od poskytovatele kabelov#ch slu!eb.
Hodnotu zadejte pomocí (íseln#ch tla(ítek.
Prohledávání frekvence
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanál'. M'!ete vybrat rychlej&í
metodu Rychlé prohledávání a pou!ít p"edem definovaná
nastavení pou!ívaná v%t&inou poskytovatel' kabelov#ch slu!eb
ve va&í zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá !ádné kanály nebo pokud
n%které kanály chybí, m'!ete vybrat roz&í"enou metodu
Kompletní prohledávání. Vyhledání a instalace kanál' touto
metodou trvá déle.
Velikost frekven!ního kroku
Velikost frekven!ního kroku
Televizor vyhledává kanály v krocích po 8 MHz.
Pokud tato metoda nevyhledá !ádné kanály nebo pokud
n%které kanály chybí, m'!ete vyhledávat v men&ích krocích po
1 MHz. Vyhledání a instalace kanál' v krocích po 1 MHz trvá
déle.
Digitální kanály
Digitální kanály
Pokud víte, !e poskytovatel kabelov#ch slu!eb nenabízí digitální
kanály, m'!ete vyhledávání digitálních kanál' vynechat.
Vyberte mo!nost Vypnuto.
Analogové kanály
Analogové kanály
Pokud víte, !e poskytovatel kabelov#ch slu!eb nenabízí
analogové kanály, m'!ete vyhledávání analogov#ch kanál'
vynechat.
Vyberte mo!nost Vypnuto.
Voln" dostupné / Kódované
Voln" dostupné/kódované
Televize / Sledování televize
Kvalita p%íjmu
Pokud p"ijímáte digitální kanály, m'!ete zkontrolovat kvalitu
a sílu signálu kanálu.
Máte-li vlastní anténu, m'!ete zm%nit její polohu a pokusit se
o zlep&ení p"íjmu.
Chcete-li zkontrolovat kvalitu p"íjmu digitálního kanálu,
p"epn%te na n%j.
Stiskn%te tla(ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn%te tla(ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení kanál& a stiskn%te tla(ítko OK.
Vyberte mo!nost Instalace kanál& > Digitální: test p%íjmu
a stiskn%te tla(ítko OK.
Digitální frekvence je zobrazena pro dan# kanál. Je-li p"íjem
nekvalitní, m'!ete zm%nit polohu antény. Chcete-li znovu
zkontrolovat kvalitu signálu této frekvence, vyberte mo!nost
Hledání a stiskn%te tla(ítko OK.
Chcete-li sami zadat konkrétní digitální frekvenci, zadejte ji
pomocí (íseln#ch tla(ítek dálkového ovlada(e. P"ípadn% m'!ete
vybrat frekvenci, umístit &ipky na (íslo pomocí w a x a zm%nit
(íslo pomocí u a v. Chcete-li frekvenci zkontrolovat, vyberte
mo!nost Hledat a stiskn%te tla(ítko OK.
Pou!íváte-li pro p"íjem kanál' DVB-C, jsou k dispozici mo!nosti
Re$im p%enosové rychlosti a P%edem definované p%enosové
rychlosti. Pro Re!im p"enosové rychlosti vyberte mo!nost
Automaticky, pokud vám poskytovatel neposkytl konkrétní
hodnotu p"enosové rychlosti. Chcete-li tuto hodnotu zadat,
pou!ijte (íselná tla(ítka.
Ru!ní instalace
Analogové televizní kanály lze postupn% nainstalovat ru(n%.
Chcete-li analogové kanály nainstalovat ru(n%, stiskn%te tla(ítko
h, vyberte mo!nost S Nastavení a stiskn%te tla(ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení kanál& a stiskn%te tla(ítko OK.
Vyberte mo!nost Instalace kanál& > Analogov': ru!ní instalace
a stiskn%te tla(ítko OK.
1 – Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte mo!nost Systém
a stiskn%te tla(ítko OK.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se práv% nacházíte.
2 – Vyhledání kanálu
Chcete-li najít kanál, vyberte mo!nost Vyhledat kanál
a stiskn%te tla(ítko OK. Vyberte mo!nost Hledání a stiskn%te
tla(ítko OK. Frekvenci m'!ete rovn%! zadat sami. Je-li p"íjem
nekvalitní, znovu stiskn%te tla(ítko Hledání. Chcete-li kanál
ulo!it, vyberte mo!nost Hotovo a stiskn%te tla(ítko OK.
3 – Vylad"ní
31
Chcete-li vyladit kanál, vyberte mo!nost Vyladit a stiskn"te
tla#ítko OK. Kanál m$!ete vyladit tla#ítkem u nebo v.
Chcete-li nalezen% kanál ulo!it, vyberte mo!nost Hotovo
a stiskn"te tla#ítko OK.
4 – Ulo!ení
M$!ete ulo!it kanál pod aktuálním #íslem kanálu nebo pod
nov%m #íslem kanálu.
Vyberte mo!nost Ulo!it aktuální kanál nebo Ulo!it jako nov"
kanál.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete v&echny dostupné
analogové televizní kanály.
Formát obrazu
Pokud se na obou stranách obrazu naho'e i dole objeví #erné
pruhy, m$!ete upravit formát obrazu tak, aby vyplnil celou
obrazovku.
B"hem sledování TV kanálu stiskn"te tla#ítko f FORMAT
a otev'ete nabídku Formát obrazu.
Vyberte formát ze seznamu a stiskn"te tla#ítko OK.
Obrazové formáty
K dispozici jsou následující formáty obrazu podle zobrazení na
obrazovce:
• Auto-fill
Automaticky zv"t&í obraz tak, aby vyplnil obrazovku. Zkreslení
obrazu je minimální, titulky jsou viditelné. Toto nastavení není
vhodné pro po#íta#. U n"kter%ch extrémních formát$ obrazu se
mohou p'esto objevit #erné pruhy.
• Auto zoom
Automaticky p'iblí!í obraz, aby co nejvíce a bez zkreslení
vypl(oval obrazovku. Mohou b%t vid"t #erné pruhy. Nevhodné
pro po#íta#.
• Superzoom
Odstraní #erné pruhy po stranách p'i vysílání ve formátu 4:3.
Obraz je p'izp$soben obrazovce.
• Roz#í$en" obraz 16:9
Roz&í'í obraz na formát 16:9.
• %irokoúhl" obraz
Roztáhne obraz na formát 16:9.
• Nep$epo&ítan"
Pokro#il% re!im pro vstup HD nebo po#íta#. Zobrazení pixel za
pixel. U obrazu z po#íta#e se mohou objevit #erné pruhy.
V"b'r stránky teletextu
V%b"r stránky…
• Zadejte #íslo stránky #íseln%mi tla#ítky.
• Stiskn"te tla#ítko w nebo x
• Stiskn"te tla#ítko u nebo v.
• Stisknutím barevného tla#ítka vyberte jedno z barevn"
ozna#en%ch témat v dolní #ásti obrazovky.
Podstránky teletextu
)íslo stránky teletextu m$!e obsahovat n"kolik podstránek.
)ísla podstránek se zobrazují v pruhu vedle #ísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskn"te tla#ítko w nebo x.
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
N"které vysílací spole#nosti nabízejí tabulky stránek teletextu.
Chcete-li v teletextu otev'ít tabulky stránek teletextu, stiskn"te
tla#ítko o OPTIONS a vyberte mo!nost P$ehled teletextu
T.O.P..
Hledání na teletextu
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu v&echny v%skyty daného
slova.
Otev'ete stránku teletextu a stiskn"te tla#ítko OK.
Pomocí tla#ítek &ipek vyberte slovo nebo #íslo.
Nyní znovu stiskn"te tla#ítko OK: ihned p'ejdete na dal&í
v%skyt tohoto slova nebo #ísla.
Op"tovn%m stisknutím tla#ítka OK p'ejdete na následující
v%skyt.
Chcete-li zastavit vyhledávání, tiskn"te tla#ítko u tak dlouho,
dokud se nezru&í ve&ker% v%b"r.
Teletext z p$ipojeného za$ízení
N"která p'ipojená za'ízení, která p'ijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Chcete-li otev'ít teletext z p'ipojeného za'ízení, stiskn"te
tla#ítko h, vyberte za'ízení a stiskn"te tla#ítko OK.
B"hem sledování kanálu na za'ízení stiskn"te tla#ítko o
OPTIONS, vyberte mo!nost Zobrazit tla#ítka za'ízení, stiskn"te
tla#ítko T a poté stiskn"te tla#ítko OK. Stisknutím tla#ítka b
skryjete tla#ítka za'ízení.
Chcete-li teletext ukon#it, znovu stiskn"te tla#ítko b.
Text
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
N"kte'í poskytovatelé digitálního televizního vysílání nabízejí na
sv%ch digitálních televizních kanálech digitální teletext nebo
interaktivní televizi. Tyto slu!by zahrnují b"!n% teletext
prost'ednictvím #íseln%ch a barevn%ch tla#ítek a tla#ítek &ipek.
Chcete-li digitální teletext ukon#it, stiskn"te tla#ítko b.
Stránky teletextu
Mo!nosti teletextu
Otev$ení teletextu
Chcete-li otev'ít teletext p'i sledování televizních kanál$,
stiskn"te tla#ítko TEXT.
Chcete-li teletext zav'ít, znovu stiskn"te tla#ítko TEXT.
P'i zobrazeném teletextu stiskn"te tla#ítko o OPTIONS
a vyberte následující polo!ky:
• Zastavit stránku
• Duální obrazovka
32
Televize / Sledování televize
•
•
•
•
•
P!ehled teletextu T.O.P.
Zv"t#it
Odkr$t
Procházení podstránek
Jazyk
Zastavit stránku
Chcete-li zastavit automatické otá%ení podstránek, stiskn"te
tla%ítko o OPTIONS a vyberte mo&nost Zastavit stránku.
Dual screen / Celá obrazovka
Chcete-li zobrazit TV kanál a teletext vedle sebe, stiskn"te
tla%ítko o OPTIONS a vyberte mo&nost Dual screen.
V$b"rem mo&nosti Celá obrazovka p!epnete zp"t na
zobrazení celé obrazovky.
P!ehled teletextu T.O.P.
Chcete-li otev!ít Tabulky stránek teletextu (T.O.P.), stiskn"te
tla%ítko o OPTIONS a vyberte mo&nost P!ehled teletextu
T.O.P..
Zv"t#it
Chcete-li zv"t#it stránku teletextu pro pohodln"j#í %tení,
stiskn"te tla%ítko o OPTIONS a vyberte mo&nost Zv"t#it.
Chcete-li procházet stránkou dol', stiskn"te tla%ítko v nebo u.
Odkr$t
Chcete-li zru#it skrytí informací na stránce, stiskn"te tla%ítko o
OPTIONS a vyberte mo&nost Odkr$t.
Opakování podstránek
Chcete-li opakovat dostupné podstránky, stiskn"te tla%ítko o
OPTIONS a vyberte mo&nost Opakování podstránek.
Jazyk
Chcete-li p!epnout skupinu znak', které teletext vyu&ívá ke
správnému zobrazení, stiskn"te tla%ítko o OPTIONS
a vyberte mo&nost Jazyk.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
N"které spole%nosti poskytující digitální televizní vysílání mají
k dispozici n"kolik jazyk' teletextu.
Chcete-li nastavit primární a sekundární jazyk teletextu,
stiskn"te tla%ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení
a stiskn"te tla%ítko OK.
Vyberte mo&nost Nastavení kanál% a vyberte mo&nost
Primární nebo Sekundární teletext a vyberte své preferované
jazyky teletextu.
Teletext 2.5
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lep#í grafiku.
Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní nastavení od v$robce.
Pokud jej chcete vypnout, stiskn"te tla%ítko h, vyberte
mo&nost S Nastavení a stiskn"te tla%ítko OK.
Vyberte mo&nost Nastavení TV > P!edvolby > Teletext 2.5.
Interaktivní televize
Co je to iTV?
Díky interaktivní televizi n"které spole%nosti poskytující digitální
vysílání kombinují b"&n$ televizní po!ad s informacemi nebo
stránkami zábavy. Na n"kter$ch stránkách m'&ete reagovat na
po!ad nebo hlasovat, nakupovat online nebo zaplatit za po!ad
slu&by Video-On-Demand.
HbbTV, MHEG, . . .
Vysílací spole%nosti pou&ívají r'zné interaktivní televizní
systémy: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nebo iTV
(Interaktivní TV – MHEG). Interaktivní televizi se n"kdy !íká
digitální teletext nebo %ervené tla%ítko. Ka&d$ systém je v#ak
jin$.
Dal#í informace najdete na internetov$ch stránkách p!íslu#n$ch
vysílacích spole%ností.
Co je pot!eba
Interaktivní televize je k dispozici pouze na digitálních
televizních kanálech. Chcete-li si pln" vychutnat v$hody
interaktivní televize, pot!ebujete vysokorychlostní internetové
p!ipojení k televizoru.
Stránky iTV
Otev!ení stránek iTV
V"t#ina kanál' nabízejících vysílání HbbTV nebo iTV vás vyzve
ke stisknutí tla%ítka * (%erveného) nebo tla%ítka OK, kter$m
otev!ete interaktivní program.
Procházení stránkami iTV
K procházení stránkami iTV m'&ete pou&ít tla%ítka #ipek,
barevná tla%ítka, %íselná tla%ítka a tla%ítko b. Ke sledování videí
na stránkách iTV m'&ete pou&ít tla%ítka x (P!ehrát), p
(Pozastavit) a q (Zastavit).
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Chcete-li otev!ít digitální teletext, stiskn"te tla%ítko TEXT.
Chcete-li teletext zav!ít, stiskn"te tla%ítko b.
Zav!ení stránek iTV
V"t#ina stránek iTV obsahuje informaci o tom, kter$m tla%ítkem
je zav!ete.
Chcete-li stránku iTV nucen" zav!ít, p!epn"te na dal#í televizní
kanál a poté zase zp"t.
3.4
televizní pr%vodce
Otev!ení TV pr%vodce
TV pr'vodce umo&(uje zobrazit seznam aktuálních
a plánovan$ch televizních po!ad' na va#ich kanálech*.
Otev!ení TV pr%vodce
Chcete-li otev!ít TV pr'vodce, stiskn"te tla%ítko GUIDE.
Televize / televizní pr'vodce
33
Dal!ím stisknutím tla"ítka GUIDE pr#vodce zav$ete.
V nabídce Nápov#da stiskn&te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Nahrávání, kde získáte dal!í informace.
* Podle toho, odkud pocházejí informace (data) v TV pr#vodci,
zobrazují se analogové a digitální kanály nebo pouze digitální
kanály. Ne v!echny kanály nabízejí informace pro TV pr#vodce.
P!íjem informací TV pr&vodce
Kdy% TV pr#vodce otev$ete poprvé, televizor prohledá v!echny
TV kanály a získá informace o po$adech. To m#%e n&kolik
minut trvat. Data TV pr#vodce se ulo%í do televizoru.
TV pr#vodce p$ijímá informace (data) od vysílacích spole"ností
nebo z internetu. V n&kter'ch regionech a u n&kter'ch kanál#
nemusejí b't informace pro TV pr#vodce dostupné.
P!epnutí na po!ad
Z TV pr#vodce m#%ete p$epnout na aktuální po$ad.
Chcete-li vybrat po$ad, ozna"te název po$adu pomocí tla"ítek
!ipek.
P$ejd&te doprava a zobrazte po$ady naplánované na dal!í "ást
daného dne.
Chcete-li p$epnout na po$ad (kanál), vyberte po$ad a stiskn&te
tla"ítko OK.
Pokud jste nep$ipojili televizor k internetu, informace pocházejí
od vysílací spole"nosti.
V okam%iku, kdy se televizor p$ipojí k internetu, p$epne se na
získávání informací z internetu.
Zobrazení podrobn"ch informací o po!adu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném po$adu, stiskn&te
tla"ítko i INFO.
Zm#nit den
TV pr#vodce m#%e zobrazit naplánované po$ady pro
nadcházející dny (maximáln& a% na 8 dní).
Chcete-li zobrazit program na jeden z dal!ích dn#, stiskn&te
tla"ítko CH+.
Stisknutím tla"ítka CH- se vrátíte na p$edchozí den.
P$ípadn& m#%ete stisknout tla"ítko o OPTIONS a vybrat
mo%nost Zm#nit den.
Vyberte mo%nost P!edchozí den, Dnes nebo Dal$í den
a stiskn&te tla"ítko OK a vyberte den programu.
Pokud informace v TV pr#vodci pocházejí z internetu, stiskn&te
mo%nost * Vybrat den.
Nastavení p!ipomínky
Pokud informace v TV pr#vodci pocházejí od vysílací
spole"nosti, m#%ete nastavit p$ipomínky, které vás upozorní na
za"átek po$adu prost$ednictvím zprávy na obrazovce.
Chcete-li nastavit p$ipomínku, vyberte po$ad v programu
a stiskn&te barevné tla"ítko Nastavit p!ipomínku. Po$ad se
ozna"í ikonou hodin ê.
Chcete-li p$ipomínku zru!it, stiskn&te barevné tla"ítko Smazat
p!ipomínku.
Chcete-li zobrazit seznam v!ech nastaven'ch p$ipomínek,
stiskn&te barevné tla"ítko Naplán. p!ipomenutí.
Vyhledání podle %ánru
Jsou-li k dispozici informace, m#%ete vyhledat naplánované
po$ady podle %ánru, podobn& jako filmy, sport apod.
Chcete-li vyhledat po$ady podle %ánru, stiskn&te tla"ítko o
OPTIONS a vyberte mo%nost Vyhledat podle %ánru.
Vyberte %ánr a stiskn&te tla"ítko OK. Zobrazí se seznam
nalezen'ch po$ad#.
Pokud informace TV pr#vodce pocházejí z internetu, TV
pr#vodce m#%e krom& seznamu digitálních kanál# zobrazit
i seznam analogov'ch kanál#. V nabídce TV pr#vodce m#%ete
zobrazit aktuáln& sledovan' kanál na malé obrazovce. Pokud
informace TV pr#vodce pocházejí z internetu, nelze nastavovat
p$ipomínky.
Nastavení informací TV pr&vodce
Pokud je televizor p$ipojen k internetu, lze jej nastavit tak, aby
p$ijímal informace TV pr#vodce od vysílací spole"nosti.
Chcete-li nastavit informace TV pr#vodce, stiskn&te tla"ítko
h, vyberte mo%nost S Nastavení a stiskn&te tla"ítko OK.
Vyberte mo%nost Nastavení TV > Obecná nastavení > TV
pr&vodce.
Vyberte mo%nost Od vysílací spole'nosti nebo Z internetu.
3.5
P!epnutí na za!ízení
Seznam zdroj&
V seznamu p$ipojení (v nabídce Zdroj) najdete za$ízení, která
jsou p$ipojena k televizoru.
V nabídce Zdroj m#%ete na za$ízení p$epínat.
Nabídka Zdroj
Chcete-li otev$ít nabídku Zdroj, stiskn&te tla"ítko c
SOURCE.
Chcete-li p$epnout na p$ipojené za$ízení, vyberte za$ízení
pomocí !ipek w (doleva) nebo x (doprava) a stiskn&te tla"ítko
OK.
U n&kter'ch za$ízení (za$ízení HDMI-CEC) m#%ete p$ímo
vybrat "innost v seznamu, pod ikonou za$ízení.
Vyberte za$ízení, vyberte "innost a stiskn&te tla"ítko OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zav$ít bez p$epnutí na jiné za$ízení,
znovu stiskn&te tla"ítko c.
Nahrávání
Pokud k televizoru p$ipojíte pevn' disk USB, m#%ete vytvo$it
nahrávku.
Pomocí TV pr#vodce m#%ete vytvo$it plánovanou nahrávku.
34
Televize / P$epnutí na za$ízení
Automatické rozpoznání
Kdy! k televizoru p"ipojíte nové za"ízení, je toto za"ízení
automaticky rozpoznáno a p"idáno do nabídky Zdroj. Za"ízení se
zobrazuje jako ikona (typ za"ízení) a má sv#j název. Pokud typ
za"ízení není v souladu s dan$m za"ízením (nap"íklad pokud
televizor uvádí, !e jde o p"ehráva%, ale p"ehráva% to není),
m#!ete typ zm&nit.
Chcete-li zm&nit typ za"ízení, stiskn&te tla%ítko * Typ
za!ízení a vyberte typ vhodn$ pro dané za"ízení. Poté stiskn&te
tla%ítko OK.
Jestli!e název není pro dané za"ízení vhodn$ nebo chcete
za"ízení pojmenovat sami, stiskn&te tla%ítko * P!ejmenovat.
Pomocí klávesnice dálkového ovlada%e zadejte nov$ název.
Systém domácího kina (HTS)
M#!ete zapnout systém domácího kina a poslouchat zvukov$
disk nebo rádiov$ kanál a ponechat televizor v pohotovostním
re!imu.
Chcete-li p"epnout pouze na za"ízení HTS, kdy! je televizor
v pohotovostním re!imu, stiskn&te tla%ítko c SOURCE na
dálkovém ovlada%i televizoru.
P"íslu'n$ typ za"ízení usnad(uje pou!ívání za"ízení. Typ za"ízení
ur%uje styl obrazu a zvuku, hodnoty rozli'ení, konkrétní
nastavení nebo pozici v rámci nabídky Zdroj.
Kdy! k televizoru p"ipojíte nové za"ízení, ikona za"ízení p"esko%í
na za%átek nabídky Zdroj.
Pokud televizor za"ízení automaticky nerozpozná, vyberte
konektor, k n&mu! jste za"ízení p"ipojili, a upravte typ a název
za"ízení.
P"vodní název a ikona
Chcete-li obnovit ikonu za"ízení na p#vodní název a typ,
stiskn&te tla%ítko o OPTIONS, na li't& nabídek vyberte kartu
Mo#nosti a vyberte mo!nost P"vodní název a ikona. Poté
stiskn&te tla%ítko OK.
Vyhledat p!ipojení
Chcete-li znovu vyhledat v'echna p"ipojení televizoru
a aktualizovat nabídku Zdroj, stiskn&te tla%ítko o OPTIONS,
na li't& nabídek vyberte kartu Mo#nosti a vyberte mo!nost
Vyhledat p!ipojení. Poté stiskn&te tla%ítko OK.
EasyLink (digitální sb$rnice mezi audio
video za!ízeními)
Funkce EasyLink umo!(uje ovládat p"ipojená za"ízení pomocí
dálkového ovlada%e televizoru. Funkce EasyLink vyu!ívá ke
komunikaci s p"ipojen$mi za"ízeními funkci HDMI CEC.
Za"ízení musejí podporovat funkci HDMI CEC a musí b$t
p"ipojena prost"ednictvím konektoru HDMI
V nabídce Nápov$da stiskn&te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku EasyLink, kde získáte dal'í informace.
3.6
Titulky a jazyky
Titulky
Z pohotovostního re#imu
Kdy! je televizor v pohotovostním re!imu, m#!ete p"epnout na
p"ipojené za"ízení dálkov$m ovlada%em televizoru.
P!ehrávání
Chcete-li zapnout p"ehráva% disk# i televizor z pohotovostního
re!imu a ihned spustit p"ehrávání disku nebo sledování po"adu,
stiskn&te tla%ítko x (play) na dálkovém ovlada%i televizoru.
Za"ízení by m&lo b$t p"ipojeno kabelem HDMI a jak
v televizoru, tak v za"ízení musí b$t zapnuta funkce HDMI CEC.
Televize / Titulky a jazyky
Zapnutí titulk"
Nabídku titulk# otev"ete stisknutím tla%ítka SUBTITLE.
Titulky lze nastavit na hodnotu Zapnuto nebo Vypnuto.
Chcete-li zobrazit titulky v p"ípad&, kdy vysílan$ po"ad není ve
va'em jazyce (v jazyce nastaveném v televizoru), vyberte
mo!nost Automatické. P"i tomto nastavení se titulky objeví
také v p"ípad&, !e ztlumíte zvuk tla%ítkem m.
U analogov$ch kanál# je nutné zp"ístupnit titulky v nabídce
Teletext.
35
3 – Vyberte jazyk a stiskn$te OK.
4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$)
ukon#ete nabídku.
V!b$r jazyka zvuku, kdy& není k dispozici &ádn! z preferovan!ch
jazyk" . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko o OPTIONS
2 – Vyberte mo&nost Jazyk zvuku a vyberte jazyk zvuku pro
do#asné pou&ití. Poté stiskn$te OK.
Titulky u analogov!ch kanál"
U analogov!ch kanál" je nutné ru#n$ zp%ístupnit titulky pro
jednotlivé kanály.
1 – P%epn$te na kanál a stisknutím tla#ítka Text otev%ete
teletext.
2 – Zadejte #íslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3 – Op$tovn!m stisknutím tla#ítka Text teletext ukon#ete.
Pokud b$hem sledování tohoto analogového kanálu v nabídce
Titulky vyberete mo&nost Zapnuto, titulky se zobrazí (pokud
jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, kter! kanál je analogov! nebo digitální,
p%epn$te na dan! kanál a otev%ete mo&nost Stav v nabídce
Mo#nosti.
Titulky u digitálních kanál"
U digitálních kanál" není t%eba nastavovat titulky v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden po%ad nabízet n$kolik jazyk"
titulk". M"&ete nastavit preferovan! primární a sekundární jazyk
titulk". Pokud budou k dispozici titulky v jednom z t$chto
jazyk", televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v &ádném z preferovan!ch
jazyk", m"&ete vybrat jin! dostupn! jazyk titulk".
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulk" . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost Nastavení
a stiskn$te tla#ítko OK.
2 – Vyberte mo&nost Nastavení kanál" a vyberte mo&nost
Jazyky > Primární titulky nebo Sekundární titulky a stiskn$te
tla#ítko OK.
3 – Vyberte jazyk a stiskn$te OK.
4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$)
ukon#ete nabídku.
V!b$r jazyka v p%ípad$, &e není k dispozici &ádn!
z preferovan!ch jazyk" . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko o OPTIONS
2 – Vyberte mo&nost Jazyk titulk" a vyberte jazyk pro do#asné
pou&ití. Poté stiskn$te OK.
Jazyk zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden po%ad vysílat zvuk
s n$kolika mluven!mi jazyky. M"&ete nastavit preferovan!
primární a sekundární jazyk zvuku. Pokud je k dispozici zvuk
v jednom z t$chto jazyk", televizor na n$j p%epne.
Pokud není k dispozici &ádn! z preferovan!ch jazyk", m"&ete
vybrat jin! dostupn! jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost Nastavení
a stiskn$te tla#ítko OK.
2 – Vyberte mo&nost Nastavení kanál", dále pak mo&nost
Jazyky > Primární audio nebo Sekundární audio a stiskn$te
OK.
36
P"vodní jazyk
Jestli&e digitální kanál obsahuje p"vodní jazyk po%adu nebo
filmu, m"&ete televizor nastavit na automatické p%epínání na
tento jazyk zvuku. Pokud chcete dabovan! film sledovat
v p"vodním jazyce (je-li p"vodní jazyk k dispozici), nastavte
mo&nost P"vodní jazyk na hodnotu Zapnuto.
Nastavení p"vodního jazyka . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost Nastavení
a stiskn$te tla#ítko OK.
2 – Vyberte mo&nost Nastavení kanál" a poté mo&nosti Jazyky
> P"vodní jazyk. Pak stiskn$te OK.
3 – Vyberte mo&nost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskn$te OK.
4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$)
ukon#ete nabídku.
Jazyky zvuku pro sluchov$ a zrakov$ posti#ené
N$které digitální televizní kanály vysílají zvlá'tní zvuk a titulky
p%izp"sobené pro sluchov$ a zrakov$ posti&ené osoby.
V nabídce Nápov$da stiskn$te mo&nost * Seznam
a vyhledejte polo&ku Univerzální p%ístup, kde získáte dal'í
informace.
Jazyk nabídky
Zm$na jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
1 – Stiskn$te tla#ítko h, vyberte mo&nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo&nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Jazyk menu a stiskn$te OK.
3 – Vyberte po&adovan! jazyk a stiskn$te OK.
4 – Stisknutím tla#ítka b (v p%ípad$ pot%eby opakovan$)
ukon#ete nabídku.
3.7
&asova'e a hodiny
&asova' vypnutí
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se televizor
po ur#ité dob$ automaticky p%epnul do pohotovostního re&imu.
Televize / (asova#e a hodiny
Chcete-li nastavit funkci automatického vypnutí, stiskn!te
tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Automatické vypnutí. Pomocí posuvníku m$#ete nastavit "as a#
180 minut v krocích po 5 minutách. Je-li "as nastaven na
0 minut, funkce automatického vypnutí se vypne.
Televizor m$#ete v#dy vypnout d%íve nebo dobu b!hem jejího
odpo"ítávání resetovat.
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tla"ítka GUUIDE
najdete "as v TV pr$vodci.
V n!kter&ch zemích digitální vysílání nevysílá informace
o koordinovaném sv!tovém "ase (UTC). Zm!na letního "asu
m$#e b&t ignorována a televizor m$#e zobrazovat nesprávn&
"as.
Chcete-li upravit hodiny televizoru, stiskn!te tla"ítko h,
vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení > Hodiny
a vyberte mo#nost Podle zem!.
Vyberte mo#nost Letní "as a zvolte p%íslu'né nastavení.
Chcete-li "as a datum nastavit ru"n!, vyberte mo#nost Ru"n!.
Poté vyberte mo#nost #as nebo Datum.
Pokud nahráváte po%ady pomocí slu#by Smart TV, Nahrávání,
doporu"ujeme, abyste "as a datum ru"n! nem!nili.
#asova" vypnutí
Pokud b!hem 4 hodin nestisknete #ádné tla"ítko na dálkovém
ovlada"i nebo pokud televizor nep%ijímá #ádn& vstupní signál
a po dobu 10 minut nep%ijme #ádn& p%íkaz z dálkového
ovlada"e, automaticky se vypne kv$li úspo%e energie.
Pou#íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
pou#íváte digitální p%ijíma" (set top box – STB) a nepou#íváte
dálkov& ovlada" televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Deaktivaci provedete stisknutím tla"ítka h, v&b!rem mo#nosti
S Nastavení a poté stisknutím OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
#asova" vypnutí a p%esu(te posuvník na hodnotu 0.
V nabídce Nápov!da stiskn!te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Úspora energie, kde získáte dal'í
informace o ekologick&ch nastaveních televizoru.
Televize / Nastavení obrazu
Nastavení obrazu
V nabídce Obraz lze jednotliv! upravit v'echna nastavení
obrazu.
Chcete-li otev%ít Nastavení obrazu, stiskn!te tla"ítko h,
vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obraz.
• Styl obrazu
V nabídce Nápov!da stiskn!te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Styl obrazu, kde zjistíte, jak upravit
nastavení stylu obrazu.
• (3D) Podsvícení
Slou#í k nastavení úrovn! kontrastu podsvícení.
• Barva
Slou#í k nastavení sytosti barvy.
• Ostrost
Slou#í k nastavení úrovn! ostrosti jemného detailu.
• Redukce $umu
Filtruje a redukuje 'um v obraze.
• Sní%ení v&skytu artefakt' MPEG
Vyhladí digitální p%echody v obrazu.
• Pixel Precise HD
Ovládá pokro"ilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine.
– Perfect Natural Motion odstraní chv!ní p%i pohybu
a reprodukuje hladk& pohyb, zejména ve filmech.
– Clear LCD poskytuje vysoce kvalitní ostrost pohybu, lep'í
úrove( "erné, vysok& kontrast bez blikání obrazu, klidn& obraz
a v!t'í úhel sledování.
– Super rozli$ení umo#(uje mimo%ádnou ostrost, zejména
v liniích a konturách obrazu.
– Pokro"ilá ostrost umo#(uje dosáhnout vynikající ostrosti,
p%edev'ím v detailech obrazu.
– Dokonal& kontrast nastaví úrove(, p%i které televizor
automaticky vylep'í detaily v tmav&ch, st%edn! tmav&ch
a sv!tl&ch oblastech obrazu.
– Dynamické podsvícení nastaví úrove(, p%i ní# lze sní#it
spot%ebu energie ztlumením intenzity jasu obrazovky. Zvolte
nejlep'í spot%ebu energie nebo obraz s nejv!t'í intenzitou jasu.
– Zv&$ení sytosti barev o#iví barvy a zlep'í rozli'ení detail$
v jasn&ch barvách.
• Pokro"ilé upravuje pokro"ilá nastavení obrazu:
– Sv!teln& sníma" automaticky p%izp$sobí obraz a nastavení
funkce Ambilight sv!teln&m podmínkám v místnosti.
– Gama je nelineární nastavení jasu a kontrastu obrazu. Vy''í
nebo ni#'í hodnotu gama nastavte pomocí posuvníku.
– Teplota barev Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplá
(na"ervenalé) nebo Studená (namodralé).
– Vlastní teplota barev nastaví teplotu barev obrazu.
– Kontrast 3D videa nastaví kontrast obrazového obsahu.
– Jas nastaví úrove( jasu obrazu.
• Hra nebo po"íta"
Nastaví televizor na ideální p%eddefinované nastavení pro
p%ípad, #e je p%ipojen po"íta" nebo hra.
• Formát a okraje
– Formát obrazu: vyhledejte si a p%e"t!te "ást Formát obrazu
pomocí mo#nosti L Seznam.
– Okraje obrazovky umo#(ují mírn! zv!t'it obraz a skr&t
zkreslené okraje.
– Posunutí obrazu slou#í k posunutí obrazu nahoru/dol$ nebo
vlevo/vpravo pomocí kurzorov&ch kláves.
37
Styl obrazu
Místnost
Chcete-li snadno upravit obraz, m!"ete vybrat p#edvolbu
nastavení v nabídce Styl obrazu.
B$hem sledování televizního kanálu stiskn$te tla%ítko
oOPTIONS a otev#ete nabídku Mo"nosti, vyberte polo"ku
j Obraz a zvuk a vyberte mo"nost Styl obrazu. Vyberte
n$kter& Styl obrazu a stiskn$te tla%ítko OK.
Místnost
Pokud se televizor nachází v obchod$, m!"ete nastavit, aby
zobrazoval propaga%ní pruh pro obchody. Styl obrazu se
automaticky nastaví na %iv#. Automatick& &asova' vypnutí se
vypne.
Styly obrazu
Polo"ka Styly obrazu umo"'uje snadno p#epnout na ideální
nastavení obrazu pro sledování film! nebo úsporu energie.
Navíc lze pro zvolen& styl obrazu upravit konkrétní nastavení,
nap#íklad jas nebo kontrast. Televizor si provedené úpravy
zapamatuje.
Úprava stylu obrazu
Úprava stylu obrazu . . .
1 – Vyberte styl a stiskn$te OK.
2 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
3 – Vyberte mo"nost Nastavení TV, p#ejd$te na jednotlivou
polo"ku nastavení a upravte ji.
4 – Stisknutím tla%ítka b ukon%ete nabídku a ulo"te nastavení.
Obnovení p!vodních hodnot nastavení stylu obrazu . . .
1 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo"nosti Nastavení TV > Obraz > Styl obrazu
a zvolte styl obrazu, kter& chcete obnovit.
3 – Stiskn$te tla%ítko *Resetovat. Styl se obnoví.
V nabídce Nápov!da stiskn$te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Obraz, kde zjistíte, jak upravit jednotlivá
nastavení obrazu.
Zde jsou dostupné styly obrazu . . .
• Osobní – Va(e p#edvolby zvolené v Rychlém nastavení
obrazu
• Jasné – Ideální pro sledování za denního sv$tla
• P"irozen# – Nastavení p#irozeného obrazu
• Film – Ideální pro sledování film!
• Úsp. energie – Nastavení zam$#ená na úsporu energie
• Standardní – Standardní nastavení z v&roby
• Fotografie – Ideální pro prohlí"ení fotografií
• ISF den a ISF noc – Nastavení kalibrace ISF
Umíst!ní v obchod! nebo doma
Je-li mo"nost Styl obrazu p#epnuta zp$t na hodnotu Jasné
poka"dé, kdy" zapnete televizor, znamená to, "e je umíst$ní
televizoru nastaveno na hodnotu Obchod. Jde o nastavení
ur%ené k propagaci v obchod$.
Nastavení televizoru pro domácí pou"ití . . .
1 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo"nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Umíst!ní a stiskn$te OK.
3 – Vyberte mo"nost Dom$ a stiskn$te OK.
4 – Stisknutím tla%ítka b (v p#ípad$ pot#eby opakovan$)
ukon%ete nabídku.
Chcete-li televizor nastavit na umíst$ní v obchod$ . . .
1 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo"nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Umíst!ní a stiskn$te OK.
3 – Vyberte mo"nost Obchod a stiskn$te tla%ítko OK.
4 – Stisknutím tla%ítka b (v p#ípad$ pot#eby opakovan$)
ukon%ete nabídku.
3.9
Nastavení zvuku
Zvuk
V nabídce Zvuk lze jednotliv$ upravit v(echna nastavení zvuku.
Chcete-li otev#ít Nastavení zvuku, stiskn$te tla%ítko h,
vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn$te tla%ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení TV > Zvuk.
• Basy
Slou"í k nastavení úrovn$ nízk&ch tón! ve zvuku.
• V#(ky
Slou"í k nastavení úrovn$ vysok&ch tón! ve zvuku.
• Vyvá)ení
Nastaví stereofonní vyvá"ení mezi lev&m a prav&m
reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu va(eho
poslechu.
• Surround re)im
Slou"í k nastavení efektu prostorového zvuku z interních
reproduktor!.
• Hlasitost sluchátek
Nastaví hlasitost pro p#ipojení sluchátek k televizoru.
• Automatické nast. hlasitosti
Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, nap#íklad na za%átku reklam
nebo p#i p#epnutí mezi kanály.
Up"ednost*ovan# formát zvuku
M!"ete nastavit formát zvuku na hodnotu Standardní (Stereo)
nebo Pokro%il& (Vícekanálov&). Je-li jeden z t$chto typ!
dostupn&, televizor automaticky p#epne na nastaven& typ.
1 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo"nost Nastavení kanál$ > Jazyky >
Preferovan# formát zvuku a stiskn$te tla%ítko OK.
3 – Vyberte mo"nost Standardní nebo Pokro'il# a stiskn$te
tla%ítko OK.
4 – Stisknutím tla%ítka b (v p#ípad$ pot#eby opakovan$)
ukon%ete nabídku.
Mono / Stereo
Televizor lze nastavit na monofonní zvuk.
38
Televize / Nastavení zvuku
1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo#nost Nastavení kanál! > Mono / Stereo
a stiskn!te tla"ítko OK.
3 – Vyberte mo#nost Mono nebo Stereo a stiskn!te tla"ítko
OK.
4 – Stisknutím tla"ítka b (v p$ípad! pot$eby opakovan!)
ukon"ete nabídku.
Styl zvuku
Chcete-li snadno upravit zvuk, m%#ete vybrat p$edvolbu
nastavení v nabídce Styl zvuku.
B!hem sledování TV kanálu stisknutím tla"ítka oOPTIONS
otev$ete nabídku Mo#nosti menu a vyberte mo#nost Styl
zvuku. Vyberte styl zvuku a stiskn!te tla"ítko OK.
Styly zvuku
Styly zvuku umo#&ují snadno p$epínat na ideální nastavení pro
mluvené slovo (zprávy) nebo sledování film%.
Navíc lze pro zvolen' styl zvuku upravit konkrétní nastavení,
nap$íklad basy nebo v'(ky. Televizor si provedené úpravy
zapamatuje.
Úprava stylu zvuku
Úprava stylu zvuku . . .
1 – Vyberte styl a stiskn!te OK.
2 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
3 – Vyberte mo#nost Nastavení TV, p$ejd!te na jednotlivou
polo#ku nastavení a upravte ji.
4 – Stisknutím tla"ítka b ukon"ete nabídku a ulo#te nastavení.
Obnovení p%vodních hodnot stylu zvuku . . .
1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Zvuk > Styl zvuku
a zvolte styl zvuku, kter' chcete obnovit.
3 – Stiskn!te tla"ítko *Resetovat. Styl se obnoví.
V nabídce Nápov"da stiskn!te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Zvuk, kde zjistíte, jak upravit jednotlivá
nastavení zvuku.
Zde jsou r%zné styly zvuku . . .
• Osobní – Va(e osobní volby provedené pod polo#kou
Nastavit vlastní obraz a zvuk
• Originální – Standardní nastavení z v'roby
• Zprávy – Ideální pro mluvené slovo
• Film – Ideální pro sledování film%
• Hra – Ideální pro hraní her
• Hudba – ideální pro poslech hudby
1 – Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn!te OK.
2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Umíst"ní televizoru a stiskn!te tla"ítko OK.
3 – Vyberte mo#nost Na podstavci televizoru nebo
P#ipevn"no na ze$ a stiskn!te tla"ítko OK.
4 – Stisknutím tla"ítka b (v p$ípad! pot$eby opakovan!)
ukon"ete nabídku.
3.10
Nastavení re%imu Ambilight
Zapnutí a vypnutí funkce Ambilight
Pro dosa#ení co nejv!t(í ú"innosti funkce Ambilight m%#ete
zkusit vyu#ít tyto tipy:
• Ztlumte osv!tlení v místnosti a televizor umíst!te nejv'(e
25 cm od st!ny.
• Efekt Ambilight lze upravit podle barvy st!ny domácnosti
pomocí nastavení Barva st!ny.
• Funkce Ambilight m%#e ru(it infra"ervené signály dálkového
ovlada"e. Umíst!te za$ízení (p$ehráva" disk% nebo systém
domácího kina) z dosahu funkce Ambilight.
Stisknutím tla"ítka AMBILIGHT na dálkovém ovlada"i m%#ete
funkci Ambilight zapnout nebo vypnout. Lze také p$epínat mezi
následujícími nastaveními funkce Ambilight: Vypnuto,
Dynamick& a Statick&.
Chcete-li se o t!chto nastaveních funkce Ambilight dozv!d!t
více, vyhledejte si "ásti Dynamick& Ambilight a Statick&
Ambilight pomocí mo#nosti LSeznam a p$e"t!te si je.
Nabídka Ambilight rovn!# umo#&uje zapnout nebo vypnout
funkci Ambilight.
Stiskn!te tla"ítko h, vyberte mo#nost SNastavení
a stiskn!te tla"ítko OK.
Vyberte mo#nost Nastavení TV a stiskn!te tla"ítko OK.
Vyberte mo#nost Ambilight.
Umíst"ní televizoru
Umíst"ní televizoru
Toto nastavení je sou"ástí úvodní instalace a je zvolena bu)
hodnota Na podstavci televizoru nebo P#ipevn"no na ze$.
Pokud jste od té doby umíst!ní televizoru zm!nili, upravte
p$íslu(n'm zp%sobem toto nastavení pro dosa#ení co nejlep(í
reprodukce zvuku.
Televize / Nastavení re#imu Ambilight
39
Dynamick! Ambilight
Nastavení Dynamick! Ambilight umo!"uje upravit rychlost,
s jakou funkce Ambilight reaguje na obraz na obrazovce.
Stiskn#te tla$ítko h, vyberte mo!nost SNastavení
a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení TV a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Ambilight > Re"im > Dynamick! a stiskn#te
tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Dynamick!. Pomocí posuvníku upravte
rychlost podle sv%ch preferencí.
Nastavení Statick! Ambilight umo!"uje nastavit vlastní barvu
efektu funkce Ambilight.
Stiskn#te tla$ítko h, vyberte mo!nost SNastavení
a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení TV a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Ambilight > Re"im > Statick! a stiskn#te
tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Statick!. Zvolte si preferovanou barvu. Barvy
statické funkce Ambilight jsou stálé (nem#nné).
Chcete-li tento vliv korigovat, vyberte mo!nosti Ambilight >
Pokro$ilé > Barva st#ny a zvolte barvu, která ladí s barvou va&í
st#ny. Funkce Ambilight provede korekci sv%ch barev tak, aby
co nejlépe ladily se st#nou za televizorem.
Vypnutí TV
Chcete-li funkci Ambilight nastavit tak, aby se ihned vypnula
nebo postupn# stmívala a vypnula se n#kolik sekund po vypnutí
televizoru, vyberte mo!nosti Ambilight > Pokro$ilé > Vypnutí
TV.
Lounge light
V nabídce Nápov#da stiskn#te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Lounge light, kde získáte dal&í informace.
Osv#tlení Lounge light
Pokud je televizor v pohotovostním re!imu, m'!ete zapnout
funkci Ambilight a v místnosti vytvo(it efekt Lounge light.
Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním re!imu
zapnete stisknutím tla$ítka AMBILIGHT na televizoru.
Nastavení re"imu Ambilight
Dal&í nastavení funkce Ambilight jsou k dispozici v nabídce
Ambilight pod polo!kou Nastavení TV.
Chcete-li tato nastavení zm#nit, stiskn#te tla$ítko h, vyberte
mo!nost SNastavení a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení TV > Ambilight.
Re"im Ambilight
Kdy! je televizor zapnut%, m'!ete tla$ítkem AMBILIGHT
p(epínat mezi následujícími re!imy funkce Ambilight: Vypnuto,
Dynamick! a Statick!. Mo!nost Dynamick! vyberte v p(ípad#,
!e má funkce Ambilight reagovat na obraz na obrazovce.
Mo!nost Statick! vyberte v p(ípad#, !e chcete nastavit
konkrétní stálou barvu.
Jas funkce Ambilight
Chcete-li nastavit jas funkce Ambilight, vyberte mo!nost Jas
a stiskn#te tla$ítko OK. Upravte v%stup sv#tla funkce Ambilight.
Dynamick! Ambilight
Chcete-li upravit rychlost, s jakou funkce Ambilight reaguje na
obraz na obrazovce, vyberte mo!nost Dynamick!.
V nabídce Nápov#da stiskn#te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Dynamick! Ambilight, kde získáte dal&í
informace.
Statick! Ambilight
Umo!"uje nastavit vlastní barvu efektu funkce Ambilight. Barvy
statické funkce Ambilight jsou stálé (nem#nné).
V nabídce Nápov#da stiskn#te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Statick! Ambilight, kde získáte dal&í
informace.
Barva st#ny
Barva st#ny za televizorem m'!e ovlivnit barevn% efekt funkce
Ambilight.
40
Chcete-li zm#nit barvu schématu Lounge light, znovu stiskn#te
tla$ítko AMBILIGHT na televizoru.
Chcete-li efekt Lounge light vypnout, na n#kolik sekund
stiskn#te a podr!te tla$ítko AMBILIGHT.
M'!ete také nastavit barevné schéma v nabídce Nastavení TV.
Kdy! je televizor zapnut%, stiskn#te tla$ítko h, vyberte
mo!nost SNastavení a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Nastavení TV > Ambilight > Pokro$ilé >
Lounge light. Vyberte barevné schéma, v n#m! se efekt
Lounge light spustí.
3.11
Univerzální p%ístup
Zapnutí
Se zapnutou mo!ností Univerzální p(ístup je televizor nastaven
pro sluchov# a zrakov# posti!ené.
Zapnutí
Pokud jste mo!nost Univerzální p(ístup nezapnuli b#hem
instalace, m'!ete tak u$init v nabídce Nastavení.
Chcete-li Univerzální p(ístup zapnout, stiskn#te tla$ítko h,
vyberte mo!nost SNastavení a stiskn#te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nosti Nastavení TV > Obecná nastavení >
Univerzální p%ístup. Zvolte mo!nost Zapnuto a stiskn#te
tla$ítko OK.
Televize / Univerzální p(ístup
Po zapnutí mo!nosti Univerzální p"ístup v nabídce Nastavení je
mo!nost Univerzální p"ístup p"idána do nabídky Mo!nosti.
V nabídce Univerzální, která je k dispozici v rámci nabídky
Mo!nosti, m#!ete ur$it konkrétní nastavení pro sluchov%
a zrakov% posti!ené.
Sluchov! posti"ení
N%které digitální televizní kanály vysílají speciální zvuk a titulky
p"izp#sobené sluchov% posti!en&m osobám. Je-li zapnuta
mo!nost Sluchov% posti!ení, televizor automaticky p"epíná na
p"izp#soben& zvuk a titulky v'ude tam, kde jsou tyto volby
k dispozici.
Zapnutí
Chcete-li zapnout mo!nost Sluchov% posti!ení, stiskn%te
tla$ítko oOPTIONS, vyberte mo!nost Univerzální p#ístup
a stiskn%te tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Sluchov! posti"ení, zvolte mo!nost Zapnuto
a stiskn%te tla$ítko OK.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchov% posti!ené ov%"íte
stisknutím tla$ítka o OPTIONS, v&b%rem mo!nosti Jazyk
zvuku a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou J.
Pokud se polo!ka Univerzální p"ístup v nabídce Mo!nosti
neobjeví, zapn%te Univerzální p#ístup v nabídce Nastavení.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Univerzální p#ístup, kde získáte dal'í
informace.
Zrakov! posti"ení
Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukov&
komentá" popisující d%j na obrazovce. Aby bylo mo!né nastavit
polo!ku Zrakov% posti!ení, musí b&t zapnuta mo!nost
Univerzální p"ístup.
Zrakov! posti"ení
P"i pou!ití mo!nosti Zrakov! posti"ení je k normální zvukové
stop% p"idán komentá" vyprav%$e.
P"epnutí na komentá" (je-li k dispozici) . . .
1 – Kdy! je zapnuta mo!nost Univerzální p#ístup, stiskn%te
tla$ítko o OPTIONS a na li't% nabídek vyberte kartu
Mo"nosti.
2 – Vyberte mo!nost Zrakov! posti"ení a stiskn%te tla$ítko
OK.
3 – Vyberte mo!nost Zapnuto a stiskn%te tla$ítko OK.
M#!ete zkontrolovat, zda je k dispozici komentá" pro zrakov%
posti!ené.
V nabídce Mo!nosti vyberte polo!ku Jazyk zvuku a vyhledejte
jazyk zvuku ozna$en& ikonou Ï.
Reproduktory / Sluchátka
Je mo!né zvolit, odkud chcete zvukov& komentá" poslouchat:
zda má b&t sly'et pouze z reproduktor# televizoru, pouze ve
sluchátkách nebo v obou za"ízeních.
Nastavení mo!nosti Reproduktory / Sluchátka . . .
1 – Stiskn%te tla$ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn%te OK.
Televize / Univerzální p"ístup
2 – Vyberte mo!nost Nastavení kanál$ > Jazyky > Zrakov!
posti"ení > Reproduktory / Sluchátka a stiskn%te tla$ítko OK.
3 – Vyberte mo!nost Reproduktory, Sluchátka nebo
Reproduktory + sluchátka a stiskn%te tla$ítko OK.
4 – Stisknutím tla$ítka b (v p"ípad% pot"eby opakovan%)
ukon$ete nabídku.
Smí%ená hlasitost
Je mo!né smíchat hlasitost normálního zvuku se zvukov&m
komentá"em.
Nastavení hlasitosti . . .
1 – Stiskn%te tla$ítko o OPTIONS a na li't% nabídek vyberte
kartu Mo"nosti.
2 – Vyberte mo!nost Smí%ená hlasitost a stiskn%te tla$ítko
OK.
3 – Pomocí 'ipek nahoru a dol# nastavte posuvník.
4 - Nastavení potvr(te stisknutím tla$ítka OK.
Zvukov& efekt
N%které zvukové komentá"e mohou obsahovat zvlá'tní zvukové
efekty, nap"íklad stereo nebo postupné vytrácení zvuku.
P"epnutí na zvukové efekty (jsou-li k dispozici) . . .
1 – Stiskn%te tla$ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn%te OK.
2 – Vyberte mo!nost Nastavení kanál$ > Jazyky > Zrakov!
posti"ení > Zvukové efekty a stiskn%te tla$ítko OK.
3 – Vyberte mo!nost Zapnuto nebo Vypnuto a stiskn%te OK.
4 – Stisknutím tla$ítka b (v p"ípad% pot"eby opakovan%)
ukon$ete nabídku.
'e(
Pokud jde o "e$, m#!e zvukov& komentá" obsahovat také titulky
pro vyslovovaná slova.
P"epnutí na tyto titulky (jsou-li k dispozici) . . .
1 – Stiskn%te tla$ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn%te OK.
2 – Vyberte mo!nost Nastavení kanál$ > Jazyky > Zrakov!
posti"ení > 'e( a stiskn%te tla$ítko OK.
3 – Vyberte mo!nost Popisn& (zvuk) nebo Titulky a stiskn%te
tla$ítko OK.
4 – Stisknutím tla$ítka b (v p"ípad% pot"eby opakovan%)
ukon$ete nabídku.
Pípnutí tla(ítka
Pípnutí tla(ítka poskytuje zvukovou zp%tnou vazbu p"i ka!dém
stisknutí tla$ítka na dálkovém ovlada$i. Hlasitost zvuku je pevn%
nastavena.
Zapnutí
Chcete-li zapnout Pípnutí tla$ítka, stiskn%te tla$ítko
oOPTIONS, vyberte mo!nost Univerzální p#ístup a stiskn%te
tla$ítko OK.
Vyberte mo!nost Pípnutí tla(ítka a zvolte hodnotu Zapnuto.
Pokud se polo!ka Univerzální p"ístup v nabídce Mo!nosti
neobjeví, zapn%te Univerzální p"ístup v nabídce Nastavení.
V nabídce Nápov!da stiskn%te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Univerzální p#ístup, kde získáte dal'í
informace.
41
4
Sledování satelitního
vysílání
4.1
Satelitní kanály
P!epínání kanál"
Chcete-li sledovat satelitní kanály, stiskn!te tla"ítko h, vyberte
mo#nost Sledovat satelit a stiskn!te tla"ítko OK. Televizor
vyladí naposledy sledovan$ satelitní kanál.
P!epínání kanál"
Chcete-li p%epnout kanály, stiskn!te tla"ítko CH+ nebo CH-.
Znáte-li "íslo kanálu, m&#ete je zadat "íseln$mi tla"ítky.
Chcete-li p%epnout zp!t na p%edchozí nalad!n$ kanál, stiskn!te
tla"ítko b.
P!epnutí na kanál ze seznamu kanál"
B!hem sledování satelitního kanálu otev%ete seznamy kanál&
stisknutím tla"ítka L LIST.
Vyberte seznam v %ad! karet.
Seznam satelitních kanál"
Po dokon"ení instalace satelitních kanál& se satelitní kanály ulo#í
do seznamu satelitních kanál& podle toho, jakou p%edvolbu
seznamu kanál& jste zvolili.
V seznamu kanál& m&#ete vyhledat v'echny nainstalované
satelitní a rádiové kanály.
Krom! seznamu kanál& V#e, kter$ obsahuje v'echny
nainstalované kanály, m&#ete vytvo%it seznam Oblíbené
programy, samostatn! zobrazit nainstalované rádiové stanice
nebo objevit nov! p%idané kanály v nabídce Nov$.
P!epnutí na kanál ze seznamu kanál"
B!hem sledování satelitního kanálu otev%ete seznamy kanál&
stisknutím tla"ítka L LIST.
Na li't! nabídek vyberte ikonu satelitu Ò.
Vyberte seznam v %ad! karet.
V seznamu kanál& p%ejd!te na TV kanál nebo rádiovou stanici.
Ponechejte tuto ikonu zv$razn!nou a sou"asn! stisknutím OK
p%epn!te na TV kanál nebo zapn!te poslech rádiové stanice.
Seznam kanál& m&#e obsahovat n!kolik stránek s kanály.
Chcete-li zobrazit dal'í nebo p%edchozí stránku, stiskn!te
tla"ítko CH– nebo CH+.
Chcete-li seznam kanál& zav%ít bez p%epínání na jin$ kanál,
znovu stiskn!te tla"ítko L LIST.
Ozna%ení jako oblíbené
V seznamu kanál& V#e lze jak$koli kanál nastavit jako oblíben$.
P%ejd!te na kanál v seznamu a stiskn!te mo#nost * Ozna%it
jako oblíbené. Kanál se p%idá do seznamu oblíben$ch kanál&.
V seznamu kanál& p%ejd!te na kanál nebo rádiovou stanici.
Ponechejte tuto ikonu zv$razn!nou a sou"asn! stisknutím OK
p%epn!te na kanál nebo zapn!te poslech rádiové stanice.
Seznam kanál& m&#e obsahovat n!kolik stránek s kanály.
Chcete-li zobrazit dal'í nebo p%edchozí stránku, stiskn!te
tla"ítko CH– nebo CH+.
Chcete-li seznam kanál& zav%ít bez p%epínání na jin$ kanál,
znovu stiskn!te tla"ítko L LIST.
Mo&nosti seznamu kanál"
Kdy# se na obrazovce zobrazuje seznam kanál&, stiskn!te
tla"ítko oOPTIONS a vyberte n!kterou z mo#ností:
• Satelitní
• Voln! dostupné / Kódované
• Zamknout
• Odemknout
P!ejmenování satelitních kanál"
Kanály v libovolném seznamu kanál& m&#ete p%ejmenovat.
1 – V jednom ze seznam& kanál& ozna"te kanál, kter$ chcete
p%ejmenovat.
2 – Stiskn!te tla"ítko *P!ejmenovat. M&#ete zadat text
p%ímo pomocí klávesnice dálkového ovlada"e nebo otev%ít
klávesnici na obrazovce.
Zadávání textu pomocí klávesnice dálkového ovlada%e
Kurzor umístíte do textu pomocí tla"ítek 'ipek. Stisknutím
tla"ítka z (Zp!t) m&#ete vymazat znak.
V$b!rem mo#nosti Enter funkci P%ejmenovat ukon"íte.
42
Sledování satelitního vysílání / Satelitní kanály
P#idání nebo odebrání oblíben%ch kanál$
Chcete-li p!idat nebo odebrat oblíbené kanály ze seznamu
oblíben%ch kanál', otev!ete seznam a stiskn"te tla#ítko o
OPTIONS, vyberte mo$nost P#idat/odebrat oblíbené
a stiskn"te tla#ítko OK.
Pomocí tla#ítek &ipek vyberte kanál a stisknutím tla#ítka OK jej
p!idejte nebo odeberte ze seznamu oblíben%ch.
Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce
Chcete-li otev!ít klávesnici na obrazovce p!es nabídku pro
zadávání textu, stiskn"te tla#ítko OK, kdy$ kurzor v textu bliká.
Na klávesnici zv%razn"te znak pomocí tla#ítek &ipek. Znak
zadejte stisknutím tla#ítka OK. Chcete-li odstranit znak,
stiskn"te tla#ítko *(Zp!t).
Chcete-li p!epnout z psaní velk%ch písmen na malá písmena
nebo na sadu speciálních znak', stiskn"te tla#ítko *, *
nebo *.
Chcete-li ukon#it klávesnici na obrazovce, ozna#te mo$nost
Hotovo a stiskn"te tla#ítko OK.
USB klávesnice
Pro p!ejmenování kanál' m'$ete pou$ít p!ipojenou klávesnici
USB. Vyhledejte si #ást Klávesnice a my" pomocí mo$nosti
LSeznam, kde získáte dal&í informace.
Zm!na po#adí
M'$ete zm"nit po!adí (zm"nit umíst"ní) v seznamu oblíben%ch
kanál'.
1 – V seznamu kanál' Oblíbené programy ozna#te kanál, jeho$
umíst"ní chcete zm"nit.
2 – Stiskn"te mo$nost *P#esunout.
3 – Pomocí tla#ítek &ipek p!esu(te kanál na po$adovanou
pozici. Novou pozici m'$ete zadat také p!ímo pomocí #íseln%ch
tla#ítek.
4 – Stisknutím tla#ítka OK potvr)te pozici. V p!ípad", $e
chcete zm"nu umíst"ní zru&it, stiskn"te mo$nost * Zru"it.
M'$ete zv%raznit dal&í kanál a postup zopakovat.
P#idání nebo odebrání oblíben%ch polo&ek v jin%ch
seznamech kanál$
Ozna#ení „oblíbené“ lze p!idat ke kanál'm a rádiov%m stanicím
v seznamech kanál' V"e, Rádio a Nov%.
V t"chto seznamech ozna#te kanál, kter% chcete p!idat
k oblíben%m, a stiskn"te mo$nost * Ozna'it jako oblíbené.
Kanál se ozna#í hv"zdi#kou s a p!idá se do seznamu
oblíben%ch kanál'.
Chcete-li ozna#ení oblíbeného kanálu zru&it, ozna#te kanál
v libovolném seznamu kanál' a stiskn"te mo$nost *Odzna'it
jako oblíbené. Kanál se odebere ze seznamu oblíben%ch
kanál'.
Zm!na po#adí satelitních kanál$
Po!adí satelitních kanál' v seznamu oblíben%ch satelitních
kanál' m'$ete zm"nit.
V nabídce Nápov!da stiskn"te mo$nost * Seznam
a vyhledejte polo$ku Oblíbené satelitní kanály.
Uzamknutí satelitního kanálu
Oblíbené satelitní kanály
M'$ete vytvo!it seznam oblíben%ch kanál' obsahující pouze ty
kanály, které chcete sledovat. Kdy$ vyberete seznam oblíben%ch
kanál', p!i p!epínání mezi kanály pomocí tla#ítek CH+ a CH- se
zobrazí pouze va&e oblíbené kanály.
Vytvo#ení seznamu oblíben%ch kanál$
1 – B"hem sledování TV kanálu stiskn"te mo$nost L LIST
a otev!ete seznamy kanál'.
2 – Na li&t" nabídek vyberte ikonu satelitu Ò.
3 – Vyberte mo$nost Oblíbené programy.
4 – Je-li seznam prázdn%, televizor zobrazí dotaz, zda chcete
za#ít p!idávat kanály. Stiskn"te tla#ítko OK.
5 – Pomocí tla#ítek &ipek vyberte kanál a stisknutím tla#ítka OK
jej ozna#te jako oblíben%. Po!adí, v n"m$ se kanály zobrazují
v seznamu oblíben%ch, závisí na po!adí p!idávání.
Sledování satelitního vysílání / Satelitní kanály
Chcete-li d"tem zabránit ve sledování kanálu nebo programu,
m'$ete kanály zamknout nebo zamknout programy hodnocené
podle v"ku.
Uzamknutí kanálu
Máte mo$nost zamknout kanál, a tím zabránit d"tem v jeho
sledování. Pro sledování zamknutého kanálu je nutné zadat kód
d"tského zámku.
Chcete-li zamknout kanál, b"hem sledování TV kanálu
stiskn"te mo$nost L LIST a otev!ete Seznamy kanál$.
Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném seznamu, stiskn"te
tla#ítko o OPTIONS a vyberte mo$nost Zamknout kanál.
Zamknut% kanál se v seznamu kanál' zobrazuje se zna#kou
zámku ¬.
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknut% kanál v seznamu
kanál' a vyberte mo$nost Odemknout kanál. Bude nutné zadat
kód d"tského zámku.
43
Programy z p!ipojeného za!ízení nelze uzamknout.
Rodi!ovské hodnocení
N"které spole#nosti poskytující digitální vysílání ozna#ují
vhodnost sv$ch program% podle v"ku. Pokud je uveden$ v"k
stejn$ nebo vy&&í ne' nastaven$ v"k va&eho dít"te, program
bude zamknut.
Chcete-li sledovat zamknut$ program, musíte zadat kód
rodi#ovského zámku. Rodi#ovsk$ zámek se nastaví pro v&echny
kanály.
Nastavení vhodnosti podle v"ku
Stiskn"te tla#ítko h, vyberte mo'nost S Nastavení
a stiskn"te tla#ítko OK.
Vyberte mo'nost Nastavení satelitu > D"tsk# zámek >
Rodi!ovské hodnocení.
Chcete-li vybrat vhodnost podle v"ku, musíte nejprve zadat
sv%j #ty!cifern$ kód rodi#ovského zámku pro odemknutí. Pokud
je&t" 'ádn$ kód rodi#ovského zámku není nastaven, m%'ete ho
nastavit nyní.
Po zadání kódu vyberte vhodnost podle v"ku. Je-li vhodnost
programu shodná nebo vy&&í ne' vhodnost, kterou jste nastavili
pro v"k svého dít"te, program se zamkne. Televizor vás po'ádá
o kód zámku pro odemknutí programu. N"kte!í provozovatelé
zamknou pouze programy pro star&í diváky.
Zm"na kódu
Chcete-li zm"nit aktuální kód d"tského zámku, stiskn"te
tla#ítko h, vyberte mo'nost S Nastavení a stiskn"te tla#ítko
OK.
Vyberte mo'nost Nastavení satelitu > D"tsk# zámek >
Zm"nit kód.
Zadejte aktuální kód a potom dvakrát zadejte nov$ kód. Nov$
kód je nastaven.
Zapomn"li jste sv$j kód?
Chcete-li provést p!epis a zadat nov$ kód d"tského zámku
v p!ípad", 'e jste jej zapomn"li, zadejte 8888.
Konvertor LNB (Low Noise Block) zachycuje signály ze satelitu
a je namontován na konec ty#ky v ohnisku satelitní antény.
Televizor m%'e p!ijímat signály ze 4 r%zn$ch konvertor% LNB.
Instalace satelitních kanál$
Kdy' je správn" nastavena satelitní anténa, m%'ete v televizoru
nainstalovat satelitní kanály. Zkontrolujte, zda je satelitní anténa
dokonale nastavena.
Nainstalovat m%'ete kanály ze 4 r%zn$ch satelit% (4 LNB).
Chcete-li nainstalovat satelitní kanály, postupujte podle krok% 1
a' 5.
1 – Instalace
Chcete-li vyhledat satelity a nainstalovat satelitní kanály,
stiskn"te tla#ítko h, vyberte mo'nost SNastavení
a stiskn"te tla#ítko OK.
Vyberte mo'nost Vyhledat satelity a stiskn"te tla#ítko OK.
Pokud jste ji' satelity nainstalovali, vyberte mo'nost Znovu
nainstalovat kanály a stiskn"te tla#ítko OK.
2 – Typ p%ipojení
Vyberte po#et satelit%, které chcete nainstalovat. Televizor
automaticky nastaví p!íslu&n$ typ p!ipojení.
V p!ípad" pot!eby m%'ete pozd"ji upravit typ p!ipojení
v nabídce Nastavení. V nabídce Nastavení vyberte mo'nost
Typ p%ipojení a vyberte mo'nost Jeden konvertor LNB,
máte-li na své satelitní antén" pouze jeden konvertor LNB.
Máte-li dva konvertory LNB, vyberte mo'nost DiSEqC Mini,
máte-li t!i nebo #ty!i konvertory LNB, vyberte mo'nost
DiSEqC 1.0. Nastavení ukon#íte v$b"rem mo'nosti Hotovo.
Co je pot%eba
3 – Vyhledání satelit$
Chcete-li spustit vyhledávání, vyberte mo'nost Spustit
a stiskn"te tla#ítko OK. Televizor vyhledá v&echny dostupné
satelity. To m%'e trvat n"kolik minut. Nejsou-li 'ádné satelity
nalezeny, zkontrolujte p!ipojení antény a umíst"ní satelitní
antény.
Zobrazená kvalita signálu nesv"d#í v'dy o kvalit" signálu v&ech
kanál% daného satelitu.
Chcete-li vyhledání satelit% zopakovat, vyberte mo'nost Hledat
a stiskn"te tla#ítko OK. Jste-li spokojeni s nalezen$mi satelity,
m%'ete nainstalovat v&echny jejich kanály.
Krom" p!íjmu DVB-T a DVB-C je v tomto televizoru také
vestav"n$ satelitní p!ijíma# DVB-S/DVB-S2. Pokud p!ipojíte
satelitní anténu, m%'ete p!ijímat digitální satelitní kanály. Není
t!eba externí satelitní p!ijíma#.
4 – Instalace kanál$
Chcete-li nainstalovat kanály pro nalezené satelity, stiskn"te
mo'nost Instalovat. Instalace m%'e trvat n"kolik minut a' p%l
hodiny u ka'dého satelitu.
4.2
Instalace satelitu
5 – T%íd"ní kanál$
V závislosti na nainstalovaném satelitu m%'ete na konci
instalace zvolit z r%zn$ch seznam% pro t!íd"ní satelitních kanál%.
Po dokon#ení instalace naleznete v&echny satelitní kanály
v seznamu kanál% V&e. Kanály se t!ídí také v samostatn$ch
seznamech podle typu.
LNB
44
Dal&í nastavení
U v"t&iny satelit% není nutné m"nit nastavení konvertoru LNB,
ale hledáte-li konkrétní satelit nap!íklad v pásmu C, je nutné
pou'ívan$ konvertor LNB pro dan$ satelit nastavit na hodnotu
Satelitní konvertor pro pásmo C. Jste-li odborn$ u'ivatel,
m%'ete také pro pou'ívan$ konvertor LNB vyu'ít nastavení
U'ivatelsk$.
Sledování satelitního vysílání / Instalace satelitu
Chcete-li urychlit hledání satelit! a kanál!, nastavte mo"nost
Frekvence prohledávání na hodnotu 10 MHz. Chcete-li provést
d!kladné hledání, nastavte frekvenci na 2 MHz (doporu#uje se
pro turecké satelity).
Resetovat
M!"e se stát, "e ztratíte p$ehled o nastaveních.
Chcete-li nastavení instalace satelit! resetovat a obnovit tovární
nastavení, vyberte v nabídce Nastavení mo"nost Resetovat
a stiskn%te tla#ítko OK.
Ru!ní instalace
Automatická instalace kanál! m!"e minout konkrétní kanál
nebo kanály z transpondéru. Transpondér lze p$idat ru#n%.
Vyhledejte si #ást Ru!ní instalace pomocí mo"nosti LSeznam
a p$e#t%te si ji.
P"ipojení satelitní antény
Vyhledejte si #ást Satelitní kabel pomocí mo"nosti LSeznam
a p$e#t%te si ji.
Seznam p$edvoleb satelit! v tomto televizoru naleznete
pomocí mo"ností LSeznam > Specifikace > Napájení
a p"íjem.
P"idání satelitu
Pokud ji" byly satelitní kanály nainstalovány, m!"ete p$idat
k instalaci dal&í kanál. Nainstalovat lze kanály ze 4 r!zn'ch
satelit! – 4 konvertor! LNB.
1 – Typ p"ipojení
P$ed p$idáním satelitu zkontrolujte nastavení typu p$ipojení.
Nastavení Jeden konvertor LNB umo"(uje p$íjem pouze
z jednoho konvertoru LNB, nastavení DiSEqC Mini p$ijímá
pouze ze dvou konvertor! LNB a nastavení DiSEqC 1.0
umo"(uje p$ijímat signál ze 3 a" 4 konvertor! LNB.
Chcete-li nejprve zkontrolovat typ p$ipojení, stiskn%te tla#ítko
h, vyberte mo"nost SNastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Vyhledat satelity > Znovu nainstalovat kanály
> Nastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Typ p"ipojení a vyberte pot$ebné nastavení
odpovídající po#tu satelit!, které chcete nainstalovat. Nastavení
ukon#ete v'b%rem mo"nosti Hotovo. Stisknutím tla#ítka b
ukon#ete nabídku Znovu nainstalovat kanály.
2 – P"idání satelitu
Chcete-li p$idat satelit, stiskn%te tla#ítko h, vyberte mo"nost
SNastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Vyhledat satelity > P"idat satelit a stiskn%te
tla#ítko OK. Televizor vyhledá satelit na prvním volném
konvertoru LNB. To m!"e n%kolik minut trvat.
Nejsou-li nalezeny "ádné satelity, zkontrolujte p$ipojení antény
a umíst%ní satelitní antény. Vyberte mo"nost Hledat nebo
Dal#í LNB.
Nejsou-li dostupné "ádné volné konvertory LNB, lze nejprve
odebrat satelit. Na následující stran% si p$e#t%te #ást Odebrání
satelit!.
3 – Instalace kanál$
Jste-li s p$idan'm satelitem spokojeni, m!"ete nainstalovat
kanály.
Sledování satelitního vysílání / Instalace satelitu
Chcete-li nainstalovat v&echny kanály, stiskn%te mo"nost
Instalovat. Instalace m!"e trvat n%kolik minut.
4 – Odebrání satelitu
Chcete-li odebrat satelit, stiskn%te tla#ítko h, vyberte
mo"nost SNastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Vyhledat satelity > Odebrat satelit
a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte satelit k odebrání a stiskn%te tla#ítko OK. Volbu
potvr)te v'b%rem mo"nosti Ano a stiskn%te tla#ítko OK.
Satelit a jeho kanály se z instalace odeberou.
Aktualizace kanál$
Aktualizace satelitních kanál$
Televizor ulo"í v&echny nainstalované kanály do r!zn'ch
seznam! kanál!.
Pokud p$ijímáte digitální kanály, m!"ete nastavit televizor tak,
aby automaticky aktualizoval seznam v p$ípad% v'skytu nov'ch
kanál!. Aktualizaci kanál! m!"ete rovn%" spustit sami.
Automatická aktualizace kanálu
Jednou denn%, ve 4:00, televizor provede aktualizaci kanál!
a ulo"í nové kanály do seznamu kanál! V&e, do odpovídajícího
seznamu kanál! a do seznamu Nové kanály. Pozice kanál! bez
p$íchozího signálu jsou odebrány. P$i spu&t%ní televizoru se
zobrazí zpráva o nov'ch nebo odebran'ch kanálech. Aby mohl
televizor provád%t automatickou aktualizaci kanál!, musí b't
v pohotovostním re"imu.
Chcete-li vypnout zprávu p$i spu&t%ní, stiskn%te tla#ítko h,
vyberte mo"nost SNastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení kanál$ > Instalace kanál$ >
Zpráva o aktualizaci kanál$ a vyberte mo"nost Vypnuto.
Chcete-li automatickou aktualizaci kanál! vypnout, stiskn%te
tla#ítko h, vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn%te tla#ítko
OK.
Vyberte mo"nost Nastavení kanál$ > Instalace kanál$ >
Automatická aktualizace kanál$ a vyberte mo"nost Vypnuto.
Mo%nosti automatick&ch aktualizací
Chcete-li se vyhnout automatické aktualizaci konkrétního
seznamu satelitních kanál!, m!"ete zablokovat aktualizaci pro
jeden nebo více satelit! (LNB).
Chcete-li zru&it v'b%r aktualizace satelit!, stiskn%te tla#ítko h,
vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení satelitu > Instalace kanál$ >
Mo%nosti automatick&ch aktualizací a vyberte satelit, jeho"
aktualizaci chcete zru&it. V'b%r zru&íte stisknutím tla#ítka OK a
op%tovn'm stisknutím tla#ítka OK provedete v'b%r
k aktualizaci.
Pokud aktualizaci kanál! spustíte sami, bude tento v'b%r
ignorován.
Spu#t'ní aktualizace kanál$
Chcete-li aktualizaci spustit sami, stiskn%te tla#ítko h, vyberte
mo"nost S Nastavení a stiskn%te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Vyhledat kanály a stiskn%te tla#ítko OK.
Postupujte podle pokyn! na obrazovce. Aktualizace m!"e trvat
n%kolik minut.
45
Nedávno p!idané kanály
Odeslání seznamu kanál%
Nové kanály p!idané pomocí automatické aktualizace kanál" lze
snadno nalézt v seznamu kanál" Nov". Tyté# nové kanály jsou
ulo#eny rovn$# v seznamech kanál" V#e nebo Rádio.
Odeslání seznamu kanál%
Podle toho, zda je vá' televizor ji# nainstalován nebo ne, je
t!eba pou#ít r"zné zp"soby odeslání seznamu kanál".
Nové kanály z"stávají v seznamu Nov%, dokud je neozna&íte
jako oblíbené nebo je nenaladíte.
Do je#t$ nenainstalovaného televizoru
1 – Zapojením zástr&ky spus(te instalaci a vyberte jazyk a zemi.
Mo#nost Vyhledat kanály m"#ete vynechat. Dokon&ete instalaci.
2 – P!ipojte pam$(ové za!ízení USB, na kterém je seznam
kanál" z jiného televizoru.
3 – Chcete-li spustit odesílání seznamu kanál", stiskn$te
tla&ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn$te tla&ítko
OK.
4 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál% > Kopírovat do TV a stiskn$te tla&ítko
OK. Je mo#né, #e budete po#ádáni o zadání kódu d$tského
zámku tohoto televizoru.
5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanál" do
televizoru zkopíroval úsp$'n$. Odpojte pam$(ové za!ízení USB.
V nabídce Nápov$da stiskn$te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Oblíbené satelitní kanály, kde naleznete
informace, jak ozna&ovat kanály jako oblíbené.
Kopie seznamu kanál%
Úvod
Kopie seznamu kanál" je ur&ena pro prodejce a odborné
u#ivatele.
Kopie seznamu kanál" zkopíruje pozemní i satelitní kanály.
Díky kopii seznamu kanál% lze zkopírovat kanály nainstalované
v jednom televizoru do jiného televizoru Philips té#e !ady.
Kopie seznamu kanál" u'et!í &as p!i hledání kanál" a m"#ete
nabídnout p!edem definované nastavení seznamu kanál". Mal%
soubor ke kopírování se vejde na ka#dé pam$(ové za!ízení
USB.
Podmínky
• Oba televizory jsou ze stejné modelové !ady.
• Oba televizory mají v typovém ozna&ení stejnou p!íponu typu
v%robku pro DVB (H, K, M, T nebo D/00) a televizor je
nainstalován s nastaveními pro stejnou zemi.
• Oba televizory mají stejné nastavení instalace satelitu.
• Oba televizory mají stejn% typ hardwaru. Typ hardwaru
zkontrolujete na typovém 'títku televizoru na zadní stran$
televizoru. Obvykle je ozna&en
Q . . . LA
• Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru. Pokud verze
softwaru kompatibilní nejsou, p!i odesílání souboru se na
obrazovce zobrazí varovná zpráva.
Kopírování seznamu kanál%
Kopírování seznamu kanál%
1 – Zapn$te televizor s nainstalovan%mi kanály. P!ipojte
pam$(ové za!ízení USB.
2 – Stiskn$te tla&ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
3 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál% > Kopírovat na USB a stiskn$te
tla&ítko OK. P!i kopírování seznamu kanál" z televizoru m"#ete
b%t b$hem instalace vyzváni k zadání kódu d$tského zámku,
kter% jste zadali b$hem instalace.
4 – Po dokon&ení kopírování odpojte pam$(ové za!ízení USB.
Nyní m"#ete zkopírovan% seznam kanál" p!enést do jiného
televizoru Philips.
46
Do ji& nainstalovaného televizoru
1 – Ov$!te nastavení televizoru podle dané zem$. (Pro ov$!ení
nastavení stiskn$te tla&ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn$te tla&ítko OK. Vyberte mo#nost Vyhledat kanály >
Znovu nainstalovat kanály a stiskn$te OK. Stisknutím tla&ítka
b a poté mo#nosti Zru#it vynecháte mo#nost Vyhledat
kanály.)
Pokud je zem$ nastavena správn$, pokra&ujte zde uveden%m
krokem 2.
Pokud zem$ není nastavena správn$, je t!eba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou instalaci,
stiskn$te tla&ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn$te tla&ítko OK. Vyberte mo#nost Vyhledat kanály >
Znovu nainstalovat kanály a stiskn$te tla&ítko OK. Vyberte
správnou zemi a vynechejte mo#nost Vyhledat kanály.
Dokon&ete instalaci. Po dokon&ení se vra(te ke kroku 2.
2 – P!ipojte pam$(ové za!ízení USB, na kterém je seznam
kanál" z jiného televizoru.
3 – Chcete-li spustit odesílání seznamu kanál", stiskn$te
tla&ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn$te tla&ítko
OK.
4 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení >
Kopie seznamu kanál% > Kopírovat do TV a stiskn$te tla&ítko
OK. Je mo#né, #e budete po#ádáni o zadání kódu d$tského
zámku tohoto televizoru.
5 – Televizor vás informuje, zda se seznam kanál" do
televizoru zkopíroval úsp$'n$. Odpojte pam$(ové za!ízení USB.
Ru'ní instalace
Ru'ní instalace umo#)uje zkontrolovat sílu signálu satelitu.
Chcete-li spustit ru&ní instalaci, stiskn$te tla&ítko h, vyberte
mo#nost S Nastavení a stiskn$te tla&ítko OK.
Vyberte mo#nost Vyhledat satelity > Ru'ní instalace
a stiskn$te tla&ítko OK.
1 - Vyberte konvertor LNB.
2 – Znáte-li frekvenci transpondéru (kter% obsahuje n$kolik
kanál"), vyberte mo#nost Frekvence a zadejte ji.
3 – Vyberte mo#nost Vyhledat a stiskn$te tla&ítko OK.
Sledování satelitního vysílání / Instalace satelitu
4 – Najde-li televizor frekvenci a zobrazí se tla!ítko funkce
ulo"ení, byl nalezen nov# transpondér.
5 – Stisknutím tla!ítka Ulo!it p$idáte nov# transpondér
s kanálem nebo kanály do seznamu kanál%.
• Zkontrolujte, zda je satelitní anténa $ádn' p$ipevn'na. Siln#
vítr s ní m%"e pohybovat.
• P$íjem m%"e b#t zhor&en sn'hem a de&t'm.
Chcete-li p$idat dal&í transpondér, vyberte mo"nost Konec
a kroky opakujte.
Pou"ijete-li za$ízení MDU (Multiple Dwelling Unit) pro Eutelsat
W3 7E (p$edev&ím pro DIGITURK), ru!ní instalace není
k dispozici.
Nastavení satelitu
Jazyky
V nabídce Nápov"da stiskn'te tla!ítko * Seznam a
vyhledejte si dal&í informace pod polo"kami Jazyk zvuku nebo
Titulky.
Nastavení p#edvoleb
V nabídce Nápov"da stiskn'te tla!ítko * Seznam a
vyhledejte si dal&í informace pod polo"kou Satelit, automatická
aktualizace kanál$ nebo Satelit, zpráva o aktualizaci kanál$
nebo Satelit, mo!nosti automatick%ch aktualizací.
D"tsk% zámek
V nabídce Nápov"da stiskn'te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Satelit, zámek kanálu, kde získáte dal&í
informace.
Automatické odstran"ní kanálu
Aktualizací satelitního kanálu dojde k aktualizaci d$íve
nalezen#ch kanál% a k p$idání p$ípadn#ch nov#ch kanál%.
Satelitní kanály, které aktualizace nenalezne, ji" nemohou z%stat
v seznamu kanál%. Chcete-li, aby v seznamu nenacházely
nedostupné kanály, m%"ete televizor nastavit tak, aby
nenalezené kanály odebral.
Chcete-li odebrat nenalezené kanály ze seznamu satelitních
kanál%, stiskn'te tla!ítko h, vyberte mo"nost SNastavení a
stiskn'te tla!ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení satelitu > Automatické
odstran"ní kanálu, vyberte mo"nost Vypnuto a stiskn'te
tla!ítko OK.
Odstra&ování problém$
Televizor nem$!e nainstalovat po!adovan% satelit
• Zkontrolujte orientaci satelitní antény.
• Zkontrolujte nastavení konvertoru LNB pou"ívaného pro dan#
satelit.
• Zkontrolujte typ p$ipojení v nastavení instalace satelit%.
• Pokud jste ztratili p$ehled o zm'n'n#ch nastaveních,
resetujte v&echna nastavení satelitu.
V nabídce Nápov"da stiskn'te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Instalace satelitu, kde získáte dal&í
informace.
P#íjem satelitního kanálu je nekvalitní
• Zkontrolujte orientaci satelitní antény.
N"kdy je p#íjem nekvalitní
Sledování satelitního vysílání / Instalace satelitu
47
5
3D
5.1
Co je pot!eba
Toto je televizor 3D Max. M!"ete na n#m sledovat 3D po$ady
a filmy v plném vysokém rozli%ení (Full HD) pomocí funkce 3D
Max.
Pro sledování 3D obrazu budete pot$ebovat:
• naladit TV kanál, jen" vysílá po$ady ve 3D
• p!j&it si film ve 3D z online video obchodu pomocí slu"by
Smart TV
• sledovat film ve 3D z 3D disku Blu-ray, za$ízení USB nebo
po&íta&e
V p$ípad#, "e budete v tomto televizoru chtít sledovat obraz ve
3D, budete také pot$ebovat jeden z t#chto typ! aktivních br'lí
Philips 3D Max. . .
• PTA507
• PTA508
• PTA517
• PTA518
V%echny typy se prodávají samostatn#. Jiné aktivní 3D br'le
nemusejí b't podporovány.
Vypnutí
Pokud 3D br'le nep$ijmou do 2 minut "ádn' 3D signál,
automaticky se vypnou.
Hraní hry pro dva hrá$e
Tyto br'le m!"ete pou"ívat pro hraní her pro dva hrá&e. Dva
hrá&i tak sledují stejn' televizor, ale vidí dva r!zné obrazy hry.
Chcete-li br'le nastavit na sledování obrazu hrá&e 1 nebo
hrá&e 2, zapn#te br'le a opakovan# stiskn#te tla&ítko Zapnutí.
V nabídce Nápov%da stiskn#te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Hraní hry pro dva hrá$e, kde získáte dal%í
informace.
Úrove& baterie
Kdy" 3D br'le zapnete, m!"ete zkontrolovat nabití baterie.
B#hem prvních p#ti sekund kontrolka LED bliká . . .
• *erven# – zb'vá mén# ne" 1 hodina sledování 3D
• Oran"ov# – zb'vá 1 a" 3 hodiny sledování
• Zelen# – zb'vají více ne" 3 hodiny sledování.
Nabíjení 3D br#lí
Chcete-li nabít br'le, zapojte zástr&ku Micro USB a p$ipojte
standardní zástr&ku USB k televizoru, po&íta&i nebo rozbo&ova&i
USB. Televizor nebo po&íta& musí b't zapnut', aby se br'le
mohly nabíjet. Nabíjení prázdné baterie m!"e trvat a" t$i
hodiny. Pln# nabitá baterie umo")uje sledovat 3D po dobu
20 hodin.
5.2
Va"e 3D br#le
PTA507
Nabíjecí aktivní 3D br#le PTA507
1 – Zapnutí / V'b#r hrá&e 1 nebo 2
2 – Kontrolka LED
3 – Optika p$ijíma&e
Zapnutí
Chcete-li sledovat 3D obraz na televizoru, stiskn#te mo"nost
Zapnuto na 3D br'lích a nasa(te si je. Trvá n#kolik sekund, ne"
se br'le p$izp!sobí signálu 3D z 3D vysíla&e na televizoru. P$i
prvním pou"ití m!"e tento postup trvat a" 15 sekund.
B#hem nabíjení kontrolka LED svítí . . .
• *erven# - nabíjení
• Zelen# – pln# nabito
Pé$e o 3D br#le
• Nevystavujte 3D br'le p$ímému slune&nímu sv#tlu, horku,
ohni ani vod#. Mohlo by dojít k po%kození funkcí v'robku nebo
po"áru.
• Skla &ist#te &ist'm m#kk'm had$íkem (z mikrovláken nebo
bavln#ného flanelu), abyste je nepo%krábali. *isticí prost$edky
nest$íkejte p$ímo na 3D br'le. Mohlo by dojít k po%kození
elektronick'ch obvod!.
• Bu(te opatrní, aby vám 3D br'le neupadly na zem,
neoh'bejte je ani nevyvíjejte nadm#rn' tlak na jejich skla.
• Nepou"ívejte &isticí prost$edky obsahující alkohol,
rozpou%t#dla a povrchov# aktivní &inidla, ani vosk, benzen,
rozpou%t#dla, repelenty proti hmyzu &i maziva. Pou"ití t#chto
chemikálií by mohlo zp!sobit zm#nu zbarvení &i praskliny.
Ujist#te se, "e optika p$ijíma&e uprost$ed br'lí m!"e p$ijímat
3D signály. Odstra)te také p$eká"ky ze 3D p$ijíma&e na
televizoru.
48
3D / Va%e 3D br'le
PTA508
Aktivní 3D br!le PTA508
1 - A, zapnutí nebo vypnutí
2 - Hrá" 1/2, v!b"r hrá#e 1 nebo 2
3 – Optika p$ijíma#e
4 – P$ihrádka na baterie
Po vybalení 3D br!lí rovn"% odstra&te malou plastovou fólii
z p$ihrádky na baterie. Tato fólie zabra&uje vybití baterie.
Zapnutí
Je-li ve vysílací nabídce 3D po$ad, stiskn"te tla#ítko A na 3D
br!lích a nasa'te si je. Trvá n"kolik sekund, ne% se br!le
p$izp(sobí signálu 3D z 3D vysíla#e na televizoru. P$i prvním
pou%ití m(%e tento postup trvat a% 15 sekund.
Úrove# baterie
Kdy% 3D br!le zapnete, m(%ete zkontrolovat nabití baterie.
• Pokud kontrolka LED bliká zelen", m(%ete br!le pou%ívat
4 hodiny nebo více.
• Pokud kontrolka LED bliká oran%ov", m(%ete br!le pou%ívat
p$inejmen)ím 2 hodiny, ale mén" ne% 4 hodiny.
• Pokud kontrolka LED bliká #erven", je baterie tém"$ vybitá a
zb!vají mén" ne% 2 hodiny sledování ve 3D.
Vypnutí
Chcete-li 3D br!le vypnout, stiskn"te tla#ítko A. Kontrolka
LED #ty$ikrát blikne. Pokud 3D br!le nep$ijmou 3D signály po
dobu dvou minut, automaticky se vypnou.
3D vysíla"
Ujist"te se, %e optika p$ijíma#e uprost$ed br!lí m(%e p$ijímat
3D signály. Odstra&te také p$eká%ky ze 3D p$ijíma#e na
televizoru.1 – 3D vysíla# na televizoru
2 - 3D p$ijíma# na 3D br!lích
Chcete-li vym"nit baterii 3D br!lí PTA508, od)roubujte mal!
kryt baterie a vym"&te baterii: jedná se o typ CR2032 (3 V).
Ujist"te se, %e je pól + baterie viditeln!. Vra*te kryt zpátky a
upevn"te jej )roubovákem.
Pé"e o 3D br!le
• Nevystavujte 3D br!le p$ímému slune#nímu sv"tlu, horku,
ohni ani vod". Mohlo by dojít k po)kození funkcí v!robku nebo
po%áru.
• Skla #ist"te #ist!m m"kk!m had$íkem (z mikrovláken nebo
bavln"ného flanelu), abyste je nepo)krábali. +isticí prost$edky
nest$íkejte p$ímo na 3D br!le. Mohlo by dojít k po)kození
elektronick!ch obvod(.
• Bu'te opatrní, aby vám 3D br!le neupadly na zem,
neoh!bejte je ani nevyvíjejte nadm"rn! tlak na jejich skla.
• Nepou%ívejte #isticí prost$edky obsahující alkohol,
rozpou)t"dla a povrchov" aktivní #inidla, ani vosk, benzen,
rozpou)t"dla, repelenty proti hmyzu #i maziva. Pou%ití t"chto
chemikálií by mohlo zp(sobit zm"nu zbarvení #i praskliny.
5.3
Sledování v re%imu 3D
P&epnutí do re%imu 3D
P$i prvním zji)t"ní signálu 3D m(%ete nastavit, jak se má 3D
v budoucnu spou)t"t.
Pokud se má do re%imu 3D p$epínat automaticky, zvolte
mo%nost Automaticky.
Pokud se má nejprve zobrazit oznámení, zvolte mo%nost
Oznámit.
Pokud se do re%imu 3D p$epínat nemá, zvolte Bez 3D.
Toto nastavení m(%ete pozd"ji v nabídce 3D zm"nit.
Chcete-li nabídku 3D otev$ít, Stiskn"te tla#ítko 3D, zvolte
mo%nost P&epnout do 3D a prove'te nastavení.
Zahájení sledování program' ve 3D
Kdy% televizor p$epne do re%imu 3D nebo kdy% se zobrazí
oznámení, %e je k dispozici 3D, zapn"te aktivní 3D br!le a
nasa'te si je.
Hraní hry pro dva hrá"e
Tyto br!le m(%ete pou%ívat pro hraní her pro dva hrá#e. Dva
hrá#i tak sledují stejn! televizor, ale vidí dva r(zné obrazy hry.
Chcete-li br!le nastavit na sledování obrazu hrá#e 1 nebo
hrá#e 2, zapn"te br!le a opakovan" stiskn"te tla#ítko Hrá" 1/2.
• Pokud je kontrolka LED oran%ová a nep$eru)ovan" svítí po
dobu dvou sekund, jsou br!le nastaveny pro hrá#e 1.
• Pokud je kontrolka LED oran%ová a bliká, jsou br!le nastaveny
pro hrá#e 2.
V nabídce Nápov$da stiskn"te mo%nost * Seznam
a vyhledejte polo%ku Hraní hry pro dva hrá"e, kde získáte dal)í
informace.
V!m$na akumulátoru
3D / Sledování v re%imu 3D
Pokud televizor signál 3D nem(%e rozpoznat (chybí zna#ka
signálu 3D), program 3D se na obrazovce zobrazí jako dvojit!
obraz. Chcete-li p$epnout na 3D obraz, stiskn"te tla#ítko 3D
a podle umíst"ní dvojitého obrazu vyberte mo%nost Vedle
sebe nebo Naho&e / dole.
Ukon"ení sledování program' ve 3D
Chcete-li ukon#it sledování 3D obrazu, stiskn"te tla#ítko
oOPTIONS, vyberte mo%nost Hloubka 3D a vyberte
mo%nost Vypnuto.
3D obraz se p$epne na 2D poté, co p$epnete na jin! kanál
nebo p$ipojené za$ízení.
P&evod 2D na 3D
49
Libovoln! po"ad 2D m#$ete p"evést a sledovat jej ve 3D.
Chcete-li p"evést 2D po"ad na 3D, stiskn%te mo$nost 3D,
vyberte mo$nost P!evod 2D na 3D a potvr&te volbu
stisknutím tla'ítka OK.
Chcete-li p"evod 2D na 3D ukon'it, stiskn%te tla'ítko
oOPTIONS, vyberte mo$nost Hloubka 3D a poté mo$nost
Vypnuto. P"ípadn% m#$ete p"epnout na jinou 'innost v nabídce
Dom#. P"evod se nezastaví, pokud budete p"epínat mezi TV
kanály.
M#$ete zm%nit hloubku 3D a nastavit slab(í nebo siln%j(í 3D
efekt v p"evodu 2D na 3D.
Chcete-li zm%nit hloubku 3D, stiskn%te tla'ítko oOPTIONS
a vyberte mo$nost Hloubka 3D. Vyberte mo$nost Vypnuto
(bez 3D), Mén" (men(í hloubka 3D), Normální (optimální 3D
kvalita) nebo Více (v%t(í hloubka 3D).
5.4
Optimální sledování 3D
Abyste vám sledování 3D obrazu p"ineslo optimální zá$itek,
doporu'ujeme:
• sed%t od televizoru ve vzdálenosti, která odpovídá alespo)
trojnásobku v!(ky televizní obrazovky, nejdále v(ak 6 metr#.
• vyhnout se zá"ivkovému osv%tlení (jako jsou zá"ivky nebo
n%které úsporné $árovky, které fungují na nízké frekvenci)
a p"ímému slune'nímu sv%tlu, které m#$e 3D obraz ru(it.
• Rodi'e by m%li dohlí$et na d%ti, které sledují 3D obraz,
a dávat pozor, zda se u nich neprojevují v!(e uvedené
nep"íjemné pocity. Sledování 3D obrazu se nedoporu'uje
u d%tí do 6 let, proto$e jejich zrakové ústrojí je(t% není pln%
vyvinuto.
• 3D br!le nepou$ívejte k jin!m ú'el#m ne$ ke sledování 3D
televize.
5.6
Pé%e o 3D br#le
•Nevystavujte 3D br!le p"ímému slune'nímu sv%tlu, horku,
ohni ani vod%. Mohlo by dojít k po(kození funkcí v!robku nebo
po$áru.
• Skla 'ist%te 'ist!m m%kk!m had"íkem (z mikrovláken nebo
bavln%ného flanelu), abyste je nepo(krábali. *isticí prost"edky
nest"íkejte p"ímo na 3D br!le. Mohlo by dojít k po(kození
elektronick!ch obvod#.
• Bu&te opatrní, aby vám 3D br!le neupadly na zem,
neoh!bejte je ani nevyvíjejte nadm%rn! tlak na jejich skla.
• Nepou$ívejte 'isticí prost"edky obsahující alkohol,
rozpou(t%dla a povrchov% aktivní 'inidla, ani vosk, benzen,
rozpou(t%dla, repelenty proti hmyzu 'i maziva. Pou$ití t%chto
chemikálií by mohlo zp#sobit zm%nu zbarvení 'i praskliny.
5.5
Varování t#kající se ochrany
zdraví
• Pokud jste vy nebo n%kdo v rodin% n%kdy trp%li epilepsií
nebo záchvaty kv#li citlivosti na sv%tlo, pak se p"ed vystavením
se blikajícím sv%teln!m zdroj#m, rychl!m obrazov!m sekvencím
'i sledování 3D obrazu pora&te s léka"em.
• Abyste p"ede(li nep"íjemn!m pocit#m, jako jsou závrat%,
bolesti hlavy nebo dezorientace, doporu'ujeme nesledovat 3D
obraz po del(í dobu.
Pokud se vám ud"lá nevolno, p!esta$te sledovat 3D obraz
a neza%ínejte ihned poté s n"jakou potenciáln" nebezpe%nou
%inností (nap!íklad !ízením auta), dokud p!íznaky nezmizí.
Pokud p!íznaky p!etrvávají, neza%ínejte op"t sledovat 3D
obraz bez konzultace s léka!em.
50
3D / Pé'e o 3D br!le
6
Vyberte mo"nost Nastavení a m!"ete nainstalovat kanály nebo
upravit ve&kerá nastavení televizoru.
6.1
– Nápov#da
Vyberte mo"nost Nápov#da a stisknutím tla#ítka OK otev%ete
nápov$du na obrazovce. V abecedním seznamu lze vyhledat
téma.
Smart TV
Hlavní nabídka
V hlavní nabídce m!"ete zahájit jakoukoli #innost, kterou
m!"e televizor provád$t.
Po otev%ení hlavní nabídky m!"ete za#ít sledovat televizi nebo
sledovat disk ze systému domácího kina. V hlavní nabídce lze
také otev%ít slu"bu Smart TV a procházet internet, spustit
aplikaci Skype nebo otev%ít Nápov$du v p%ípad$, "e pot%ebujete
informace o pou"ívání televizoru.
Otev!ení hlavní nabídky
Chcete-li otev%ít hlavní nabídku, stiskn$te tla#ítko h.
Vyberte #innost pomocí tla#ítek &ipek a vybranou #innost
spus'te stisknutím tla#ítka OK.
Chcete-li hlavní nabídku uzav%ít beze zm$ny aktuální #innosti,
znovu stiskn$te tla#ítko h.
6.2
Aplikace Smart TV
Co je pot!eba
Abyste si mohli vychutnat aplikace slu"by Smart TV, je nutné
televizor p%ipojit k routeru s vysokorychlostním
(&irokopásmov(m) p%ipojením k internetu. M!"ete pou"ít
domácí sí' p%ipojenou k internetu. Po#íta# není t%eba.
V nabídce Nápov#da stiskn$te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku Sí$, kde získáte dal&í informace.
Upozorn#ní
Abyste si usnadnili zadávání textu nebo navigaci na internetové
stránce, m!"ete k televizoru p%ipojit USB klávesnici a USB my&.
USB my& umo")uje navigaci pouze na internetov(ch stránkách,
nelze ji pou"ít k navigaci na stránkách s aplikacemi Smart TV.
V nabídce Nápov#da stiskn$te mo"nost * Seznam
a vyhledejte polo"ku USB klávesnice nebo USB my%, kde
získáte dal&í informace.
– TV
Vyberte mo"nost TV a stisknutím tla#ítka OK m!"ete sledovat
TV kanály.
Konfigurace
– Satelitní
Vyberte mo"nost Satelitní a stisknutím tla#ítka OK m!"ete
za#ít sledovat satelitní kanály (platí pouze pro televizory
s vestav$n(m satelitním tunerem).
P%i prvním otev%ení slu"by Smart TV je t%eba nakonfigurovat
p%ipojení. P%ed pokra#ováním si p%e#t$te podmínky a vyjád%ete
sv!j souhlas. Chcete-li slu"bu Smart TV opustit, stiskn$te
tla#ítko b.
– Smart TV
Vyberte mo"nost Smart TV a stisknutím tla#ítka OK otev%ete
úvodní stránku slu"by Smart TV.
Zaregistrujte
Registrace v klubu Philips.
Vyberte mo"nost Registrace a stiskn$te tla#ítko OK.
Zadejte svou e-mailovou adresu, vyberte mo"nost Pokra&ovat
a stiskn$te tla#ítko OK.
Potvr*te e-mailovou adresu.
– Zdroj
Vyberte mo"nost Zdroj a poté p%ipojené za%ízení ze seznamu
pod ikonou. Stisknutím tla#ítka OK p%epnete na vybrané
za%ízení.
– TV pr"vodce
Vyberte mo"nost TV pr"vodce a stisknutím tla#ítka OK
otev%ete seznam aktuálních a plánovan(ch televizních po%ad! na
va&ich kanálech.
– Záznamy
Vyberte mo"nost Záznamy a stisknutím tla#ítka OK otev%ete
seznam nahrávek (je k dispozici pouze v p%ípad$, "e je p%ipojen
pevn( disk USB).
– Skype
Vyberte mo"nost Skype a m!"ete uskute#)ovat bezplatné
videohovory.
– Nastavení
Smart TV / Aplikace Smart TV
Rodi&ovsk' zámek
Chcete-li zamknout aplikace s hodnocením Dosp$l( 18+,
zapn$te rodi#ovsk( zámek slu"by Smart TV: vyberte mo"nost
Povolit a poté stiskn$te tla#ítko OK.
Zadejte odemykací kód PIN podle vlastní volby.
Aplikace s hodnocením Dosp$l( 18+ jsou nyní zam#eny.
Chcete-li otev%ít zamknutou aplikaci, vyberte ji a stiskn$te
tla#ítko OK. Televizor vás vyzve k zadání #ty%ciferného kódu.
Op#tovná konfigurace
Chcete-li provést op$tovnou konfiguraci p%ipojení ke slu"b$
Smart TV, vyma"te internetovou pam$' v televizoru.
Chcete-li vymazat internetovou pam$', stiskn$te tla#ítko h,
vyberte mo"nost S Nastavení a stiskn$te tla#ítko OK.
Vyberte mo"nost Nastavení sít# > Vymazat internetovou
pam#$ a stiskn$te tla#ítko OK.
51
V App Gallery (Galerie aplikací) naleznete v#echny dostupné
aplikace.
Úvodní stránka slu!by Smart TV
Úvodní stránka slu!by Smart TV p"edstavuje va#e spojení
s internetem. M$!ete si p$j%it filmy online, p"e%íst si noviny,
sledovat videa a poslouchat hudbu. M$!ete také nakupovat
online, otev"ít si stránku své sociální sít& nebo prost"ednictvím
slu!by Online TV sledovat televizní po"ad, kdy! se vám to
práv& hodí. Chcete-li vyzkou#et jakoukoli z uveden'ch %inností,
otev"ete aplikace internetové stránky, které jsou upravené pro
pou!ití v televizoru. Slu!bu Smart TV m$!ete otev"ít, kdy! je
televizor p"ipojen k internetu.
Otev"ení slu!by Smart TV
Chcete-li otev"ít úvodní stránku slu!by Smart TV, stiskn&te
mo!nost Smart TV.
M$!ete také stisknout tla%ítko h, vybrat mo!nost Smart TV
a stisknout tla%ítko OK.
Televizor se p"ipojí k internetu a otev"e úvodní stránku slu!by
Smart TV. To m$!e n&kolik sekund trvat.
Internet
Aplikace Internet slou!í k otev"ení sít& World Wide Web
v televizoru.
V televizoru m$!ete zobrazit jakoukoli internetovou stránku, ale
v&t#ina z nich není upravena pro prohlí!ení na televizní
obrazovce.
– N&které moduly plug-in (nap"íklad pro zobrazení stránek
nebo videí) nejsou v televizoru dostupné.
– Internetové stránky se zobrazují postupn& a na celou
obrazovku.
Doporu$ené aplikace
V tomto okn& spole%nost Philips p"edstavuje "adu
doporu%en'ch aplikací pro va#i zemi, aplikace pro slu!bu Online
TV nebo v'b&r film$ k zap$j%ení z video obchod$. Tyto polo!ky
m$!ete vybrat a otev"ít v okn& Doporu%ené aplikace.
Hledat
Mo!nost Hledat umo!(uje vyhledat p"íslu#né aplikace v App
Gallery (Galerie aplikací).
Zadejte klí%ové slovo do textového pole, vyberte mo!nost l
a stisknutím tla%ítka OK spus)te vyhledávání. Do pole pro
vyhledávání m$!ete zadat jména, názvy, !ánry a popisná klí%ová
slova.
Textové pole m$!ete také ponechat prázdné a hledat
nejoblíben&j#í vyhledávané v'razy nebo klí%ová v celé "ad&
kategorií. V seznamu nalezen'ch klí%ov'ch slov vyberte klí%ové
slovo a stisknutím tla%ítka OK vyhledejte polo!ky odpovídající
tomuto klí%ovému slovu.
V seznamu aplikací na úvodní stránce slu!by Smart TV lze . . .
Odebrat aplikaci
Chcete-li odebrat aplikaci z úvodní stránky slu!by Smart TV,
vyberte ikonu aplikace a stiskn&te tla%ítko * Odebrat.
P"esunout aplikaci
Chcete-li zm&nit pozici aplikace v seznamu, vyberte ikonu
aplikace, stiskn&te mo!nost * P"esunout a pomocí tla%ítek
#ipek zm&(te pozici aplikace.
Stisknutím tla%ítka OK pozici potvr*te.
1
2
3
4
5
6
7
–
–
–
–
–
–
–
Nyní v televizi
Va#e aplikace
Galerie aplikací
Internet
Doporu%ené aplikace
Vyhledávání
Barevná tla%ítka pro ovládání
Va#e aplikace
Aplikace se spou#t&jí z úvodní stránky slu!by Smart TV. Pokud
na úvodní stránce je#t& !ádné aplikace nejsou, m$!ete je p"idat
z Galerie aplikací.
Seznam va#ich aplikací m$!e mít n&kolik stránek. Pomocí
tla%ítek #ipek m$!ete p"ejít na dal#í nebo p"edchozí stránku.
P"ípadn& m$!ete stisknout mo!nost CH+ (Dal#í stránka) nebo
CH– (P"edchozí stránka).
Zamknout aplikaci
Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace a stiskn&te
tla%ítko * Zamknout.
Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat %ty"místn' %íseln' kód
PIN nastaven' jako rodi%ovsk' zámek b&hem konfigurace slu!by
Smart TV. V seznamu se zamknuté aplikace ozna%ují ikonou
zámku ¬.
Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskn&te tla%ítko *
Odemknout. Pro odemknutí je nutné zadat %ty"místn' %íseln'
kód PIN.
Zp%tná vazba k aplikacím
Vyberte aplikaci a stisknutím tla%ítka * Zp%tná vazba vyberte
tla%ítko „líbí“ nebo „nelíbí“ nebo nám po#lete poznámku.
M$!ete také nahlásit poruchu aplikace.
Zav"ení slu!by Smart TV
Chcete-li zav"ít úvodní stránku slu!by Smart TV, stiskn&te
tla%ítko h a vyberte jinou %innost.
Galerie aplikací
52
Smart TV / Aplikace Smart TV
Spole!nost TP Vision Netherlands B.V. nenese odpov"dnost
za obsah a kvalitu obsahu od poskytovatel# slu$eb.
Pou!ívání aplikací
Chcete-li spustit aplikaci, je nutné ji nejprve p%idat do seznamu
na úvodní stránce slu$by Smart TV.
Do svého seznamu m#$ete p%idávat aplikace z Galerie aplikací.
Galerie aplikací
V App Gallery (Galerie aplikací) naleznete v&echny dostupné
aplikace. App Gallery (Galerie aplikací) zobrazuje aplikace
v seznamech podle jednotliv'ch zemí.
Chcete-li otev%ít Galerii aplikací, vyberte ikonu App Gallery
(Galerie aplikací) na úvodní stránce slu$by Smart TV a stiskn"te
tla!ítko OK.
V Galerii aplikací vybírejte polo$ky na stránce pomocí tla!ítek
&ipek.
Chcete-li zobrazit aplikace uspo%ádané podle kategorií, stiskn"te
mo$nost * V"echny aplikace, vyberte kategorii a stiskn"te
tla!ítko OK.
Chcete-li zobrazit aplikace z jiné zem", stiskn"te mo$nost *
Zem#, vyberte zemi a stiskn"te tla!ítko OK.
Chcete-li zamknout aplikaci, vyberte ikonu aplikace a stiskn"te
tla!ítko * Zamknout.
Pokud aplikaci zamknete, je nutné zadat !ty%místn' !íseln' kód
PIN nastaven' jako rodi!ovsk' zámek b"hem konfigurace slu$by
Smart TV. V seznamu se zamknuté aplikace ozna!ují ikonou
zámku ¬.
Chcete-li odemknout aplikaci, vyberte ji a stiskn"te tla!ítko *
Odemknout. Pro odemknutí je nutné zadat !ty%místn' !íseln'
kód PIN.
Pokud se chcete vrátit na úvodní stránku slu$by Smart TV,
stiskn"te tla!ítko L LIST nebo b.
P$idání aplikace do seznamu
V Galerii aplikací vyberte ikonu aplikace a stiskn"te tla!ítko OK.
Vyberte mo$nost P$idat a stiskn"te tla!ítko OK.
P%ípadn" m#$ete vybrat mo$nost P$idat a p$esunout, aplikaci
p%idat a ihned ji umístit na po$adované místo v seznamu.
Máte mo$nost zkontrolovat úrove( zabezpe!ení na stránce
aplikace.
Na stránce aplikace stiskn"te tla!ítko o OPTIONS a vyberte
mo$nost Informace o zabezpe%ení. Pokud se v pr#b"hu
na!ítání v dolní !ásti obrazovky vedle animace na!ítání zobrazuje
ikona zámku ¬, je p%enos zabezpe!en'.
Zav$ení aplikace
Chcete-li zav%ít aplikaci a vrátit se na úvodní stránku slu$by
Smart TV, stiskn"te tla!ítko Smart TV.
Aplikace pro p&j%ená videa
Díky aplikacím video obchodu ve slu$b" Smart TV si m#$ete
p#j!it oblíben' film z online video obchodu. M#$ete jej
bezpe!n" zaplatit kreditní kartou.
P&j%ování filmu
1 – V seznamu aplikací otev%ete aplikaci obchodu Video Store
nebo vyberte doporu!ené video na úvodní stránce slu$by
Smart TV.
2 – Vyberte film.
3 – Zapla)te online.
4 – Stáhn"te video.
5 – Za!n"te sledovat. M#$ete pou$ívat tla!ítka x (P%ehrát) a p
(Pozastavit).
Ve v"t&in" video obchod# budete po$ádání o vytvo%ení ú!tu
pro p%ihlá&ení.
Streamování videa
S tímto televizorem se m#$ete dívat na p#j!ené filmy ve
formátu streamovaného videa. Na film se m#$ete za!ít dívat
tém"% okam$it". Kdy$ videop#j!ovna pou$ívá streamování videa,
mo$ná budete pot%ebovat pevn' disk USB k ukládání
vyrovnávací pam"ti videa. Vyp#j!en' film ve formátu
streamovaného videa m#$ete pozastavit nebo znovu spustit.
Máte-li p%ipojen pevn' disk USB, m#$ete si stáhnout filmy
k zap#j!ení z videop#j!oven, které nabízejí pouze stahování
film#. Sta$en' p#j!en' film m#$ete pozastavit nebo znovu
spustit.
Spu"t#ní aplikace
Chcete-li spustit aplikaci, stiskn"te tla!ítko h a vyberte
mo$nost Smart TV.
Na úvodní stránce vyberte ikonu aplikace a stiskn"te tla!ítko
OK.
V aplikaci se m#$ete stisknutím tla!ítka b p%esunout o jeden
krok nebo stránku.
Datové p$enosy na internetu
Streamování nebo stahování mnoha videí m#$e vést
k p%ekro!ení va&eho m"sí!ního limitu pro stahování dat
z internetu.
Nové na%tení aplikace
Pokud se aplikace nena!etla správn", stiskn"te tla!ítko o
OPTIONS a v'b"rem mo$nosti Nové na%tení znovu na!t"te
stránku.
Online TV
Zv#t"ení
Stránku aplikace lze zv"t&it.
Chcete-li zv"t&it stránku, stiskn"te tla!ítko o OPTIONS
a vyberte mo$nost Zv#t"it stránku.
Zv"t&ení nastavte pomocí posuvníku.
Do normálního zobrazení se vrátíte obnovením nastavení
posuvníku.
Zobrazení informací o zabezpe%ení
Smart TV / Aplikace Smart TV
Informace o dob" trvání zap#j!ení film# vám poskytne p%íslu&n'
video obchod.
Aplikace slu$by Online TV na úvodní stránce slu$by Smart TV*
umo$(uje sledovat televizní po%ady, které jste zme&kali, nebo
sledovat televizní po%ady v dob", kdy se vám to nejlépe hodí.
Otev$ení slu!by Online TV
Chcete-li otev%ít aplikaci Online TV, stiskn"te tla!ítko h
a vyberte mo$nost Smart TV.
Na úvodní stránce vyberte ikonu slu$by O Online TV
a stiskn"te tla!ítko OK.
53
Vyberte na stránce po!ad a stisknutím tla"ítka OK zahajte
sledování.
M#$ete pou$ívat tla"ítka x (P!ehrát) a p (Pozastavit).
Seznam podle vysílacích spole!ností
Chcete-li zobrazit po!ady slu$by Online TV uspo!ádané podle
vysílacích spole"ností, stiskn%te mo$nost * V"echny vysílací
spole!nosti.
Vyberte vysílací spole"nost a stiskn%te tla"ítko OK.
* Pokud je ve va&í oblasti k dispozici.
6.3
Videa, fotografie a hudba
Ze za#ízení USB nebo ze sít$
M#$ete zobrazit své fotografie a p!ehrávat hudbu a videa
z p!ipojené jednotky USB Flash nebo z pevného disku USB.
Máte-li ve své domácí síti po"íta", m#$ete zobrazit a p!ehrávat
soubory z po"íta"e na televizoru.
Z pam$%ového za#ízení USB
Kdy$ je televizor zapnut', p!ipojte jednotku USB Flash nebo
pevn' disk USB k jednomu z konektor# USB. Televizor
rozpozná za!ízení a zobrazí seznam soubor#.
Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskn%te tla"ítko
SOURCE, vyberte mo$nost Procházení USB a stiskn%te
tla"ítko OK.
Varování
Jestli$e se pokusíte pozastavit nebo nahrávat po!ad
s p!ipojen'm pevn'm diskem USB, televizor zobrazí dotaz, zda
chcete naformátovat pevn' disk USB. Tímto formátováním
dojde k odstran%ní v&ech aktuálních soubor# z pevného disku
USB.
Z po!íta!e
Pokud jsou televizor a po"íta" ve stejné síti, m#$ete na
televizoru procházet a p!ehrávat soubory ulo$ené v po"íta"i.
V po"íta"i je pot!eba nainstalovat software serveru médií,
nap!íklad Twonky™, kter' umo$ní sdílení soubor#
s televizorem. Televizor zobrazuje soubory a slo$ky tak, jak jsou
uspo!ádány v po"íta"i.
Chcete-li procházet soubory v po"íta"i, stiskn%te tla"ítko
SOURCE, vyberte mo$nost Procházet sí% a stiskn%te tla"ítko
OK.
Li"ta nabídek a t#íd$ní
Kdy$ je p!ipojeno za!ízení USB, televizor t!ídí soubory podle
typu. P!ejd%te na li&tu nabídek a vyberte typ souboru, kter'
hledáte.
Pokud procházíte soubory z po"íta"e, je mo$né je procházet
pouze tak, jak jsou uspo!ádány v po"íta"i.
Li"ta nabídek
P!ejd%te na li&tu nabídek a vyberte typ souboru, kter' chcete
sledovat nebo p!ehrát.
Vyberte mo$nost P Fotky, M Hudba nebo ! Videa.
M#$ete také otev!ít zobrazení F Slo&ky a p!i hledání souboru
procházet slo$kami.
'azení
Chcete-li procházet fotografie podle data, m%síce, roku nebo
v abecedním po!adí podle názvu, stiskn%te mo$nost * 'adit.
Chcete-li procházet hudbu podle alba, interpreta, $ánru nebo
v abecedním po!adí podle názvu, stiskn%te mo$nost * 'adit.
Videa se !adí v abecedním po!adí.
Zobrazení fotografií
Chcete-li zobrazit fotografie, vyberte na li&t% nabídek mo$nost
P Fotky, vyberte miniaturu fotografie a stiskn%te tla"ítko OK.
Pokud je ve stejné slo$ce n%kolik fotografií, vyberte n%kterou
fotografii a stisknutím mo$nosti * Prezentace spus(te
prezentaci v&ech fotografií v této slo$ce.
Chcete-li p!ejít na dal&í nebo p!edchozí fotografii, stiskn%te
tla"ítko CH+ nebo CH-.
Chcete-li zastavit prezentaci nebo zav!ít fotografii, stiskn%te
mo$nost L LIST nebo q (Zastavit).
Spole"n% s prezentací je mo$né p!ehrávat hudbu.
Prezentaci spus(te a$ poté, co spustíte hudbu.
1 – Vyberte skladbu nebo slo$ku se skladbami a stiskn%te
tla"ítko OK.
2 – Stiskn%te tla"ítko L LIST a vyberte mo$nost P Fotky.
3 – Vyberte fotografii nebo slo$ku s fotografiemi a stiskn%te
tla"ítko * Prezentace.
Info
Chcete-li zobrazit informace o fotografii (velikost, datum
vytvo!ení, cesta k souboru apod.), vyberte fotografii a stiskn%te
tla"ítko i INFO.
Op%tovn'm stisknutím tla"ítka informace skryjete.
Mo&nosti
Stiskn%te tla"ítko o OPTIONS.
– Náhodn$
Zobrazí fotografie v náhodném po!adí.
– Opakovat
P!ehraje souvislou prezentaci.
– Rychlost prezentace
Nastaví rychlost prezentace.
– P#echod prezentace
Nastaví styl p!echod# mezi fotografiemi.
Chcete-li zav!ít mo$nosti Procházení USB nebo Procházet sí%,
stiskn%te tla"ítko h a vyberte jinou "innost.
54
Smart TV / Videa, fotografie a hudba
Chcete-li p!ehrávání videa zastavit, stiskn#te tla%ítko q
(Zastavit).
P!ehrávání hudby
Chcete-li p!ehrávat hudbu, vyberte na li"t# nabídek mo$nost
M Hudba, vyberte skladbu a stiskn#te tla%ítko OK.
Pokud je ve stejné slo$ce n#kolik skladeb, stisknutím mo$nosti
* P!ehrát v"e p!ehrajete v"echny skladby v této slo$ce.
Chcete-li p!ejít na dal"í nebo p!edchozí skladbu, stiskn#te
tla%ítko CH+ nebo CH-.
Chcete-li hudbu pozastavit, stiskn#te tla%ítko OK. Pokra%ovat
m&$ete op#tovn'm stisknutím tla%ítka OK.
Chcete-li se ve skladb# posunout o 10 sekund vp!ed nebo
o 10 sekund vzad, stiskn#te tla%ítko x nebo w.
Chcete-li provést posun vzad nebo rychl' posun vp!ed,
stiskn#te tla%ítko ! nebo ‹. Stisknutím t#chto tla%ítek
n#kolikrát za sebou zv'"íte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Chcete-li p!ehrávání hudby zastavit, stiskn#te tla%ítko q
(Zastavit).
Pokud stisknete tla%ítko L LIST nebo b, hudba se bude
p!ehrávat dál.
Info
Chcete-li zobrazit informace o skladb# (název, interpret, délka
apod.), vyberte skladbu a stiskn#te tla%ítko i INFO.
Op#tovn'm stisknutím tla%ítka informace skryjete.
Mo#nosti
Stiskn#te tla%ítko o OPTIONS.
– Náhodn$
P!ehraje hudbu náhodn#.
– Opakovat
P!ehraje skladbu jednou nebo ji bude p!ehrávat neustále.
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, m&$ete vypnout obrazovku
televizoru, a "et!it tak energii.
Chcete-li vypnout obrazovku, stiskn#te tla%ítko o OPTIONS,
na li"t# nabídek vyberte mo$nost fi Nastavení Eco, vyberte
mo$nost Obrazovka vypnuta a stiskn#te tla%ítko OK. Chcete-li
obrazovku znovu zapnout, stiskn#te libovolné tla%ítko na
dálkovém ovlada%i.
Chcete-li zav!ít mo$nosti Procházení USB nebo Procházet sí%,
stiskn#te tla%ítko h a vyberte jinou %innost.
P!ehrávání videozáznam&
Chcete-li p!ehrát video, na li"t# nabídek vyberte mo$nost "
Videa, vyberte video a stiskn#te tla%ítko OK.
Pokud je ve stejné slo$ce n#kolik videí, stisknutím mo$nosti
* P!ehrát v"e p!ehrajete v"echna videa v této slo$ce.
Chcete-li p!ejít na dal"í nebo p!edchozí video, stiskn#te tla%ítko
CH+ nebo CH-.
Chcete-li video pozastavit, stiskn#te tla%ítko OK. Pokra%ovat
m&$ete op#tovn'm stisknutím tla%ítka OK.
Chcete-li se ve videu posunout o 10 sekund vp!ed nebo vzad,
stiskn#te tla%ítko x nebo w.
Chcete-li provést posun vzad nebo rychl' posun vp!ed,
stiskn#te tla%ítko ! nebo ‹. Stisknutím t#chto tla%ítek
n#kolikrát za sebou zv'"íte rychlost – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Smart TV / Videa, fotografie a hudba
Info
Chcete-li zobrazit informace o videu (pozici v p!ehrávání, délka,
název, datum apod.), vyberte video a stiskn#te tla%ítko i
INFO.
Op#tovn'm stisknutím tla%ítka informace skryjete.
Mo#nosti
Stiskn#te tla%ítko o OPTIONS.
– Titulky
Pokud jsou titulky dostupné, m&$ete je nastavit na hodnotu
Zapnuto, Vypnuto nebo Zapnuto bez zvuku.
– Náhodn$
P!ehraje videa náhodn#.
– Opakovat
P!ehraje video jednou nebo je bude p!ehrávat neustále.
– DivX® VOD
Otev!e registraci DivX.
Chcete-li zav!ít mo$nosti Procházení USB nebo Procházet sí%,
stiskn#te tla%ítko h a vyberte jinou %innost.
DivX® VOD
Tento televizor disponuje certifikací DivX Certified® a p!ehrává
vysoce kvalitní videa slu$by Video-On-Demand ve formátu
DivX.
Chcete-li p!ehrávat videa DivX VOD z video obchodu nebo
z po%íta%e, je nejprve nutné aktivovat slu$bu DivX VOD na
televizoru. Aktivace slu$by DivX VOD na televizoru je
bezplatná.
Zaregistrujte
Pokud p!i spu"t#ní p!ehrávání p&j%eného videa DivX není
televizor je"t# aktivován, televizor zobrazí registra%ní kód DivX
pro aktivaci tohoto televizoru.
P!i registraci postupujte následovn#.
1 – Jakmile se na televizoru zobrazí osmimístn' nebo
desetimístn' %íseln' registra%ní kód, zapi"te si jej a v po%íta%i
p!ejd#te na webové stránky http://vod.divx.com
2 – Stáhn#te si a nainstalujte software p!ehráva%e DivX do
po%íta%e.
3 – Spus(te software p!ehráva%e DivX a vytvo!te si ú%et DivX
(VOD > Vytvo!it ú%et DivX . . .)
4 – V p!ehráva%i DivX zaregistrujte televizor pomocí
registra%ního kódu televizoru (VOD > Zaregistrovat za!ízení
s certifikací DivX . . .)
5 – Po zobrazení v'zvy si stáhn#te a ulo$te registra%ní video.
6 – P!eneste registra%ní video do televizoru. M&$ete k tomu
vyu$ít jednotku USB Flash nebo sí(ové p!ipojení.
7 – P!ehrajte registra%ní video v televizoru. Tím bude registrace
dokon%ena a dojde k aktivaci DivX v televizoru.
Podrobné informace o podpo!e získáte na webov'ch stránkách
DivX.
Zru"ení registrace
Registraci televizoru m&$ete zru"it a deaktivovat p!ehrávání
DivX VOD.
55
Chcete-li zru!it registraci, stiskn"te tla#ítko SOURCE, vyberte
mo$nost Procházení USB a stiskn"te tla#ítko OK.
Stiskn"te tla#ítko o OPTIONS, vyberte mo$nost DivX®
VOD a stiskn"te tla#ítko OK.
DivX®, DivX Certified® a p%íslu!ná loga jsou ochranné známky
spole#nosti Rovi Corporation nebo jejích pobo#ek a jsou
pou$ity v souladu s licencí.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vyvinut&
spole#ností DivX, LLC, pobo#kou spole#nosti Rovi
Corporation.
Toto je za%ízení s oficiální certifikací DivX Certified®, které
p%ehrává video DivX. Dal!í informace a softwarové nástroje pro
p%evád"ní soubor' do formátu DivX video naleznete na
webov&ch stránkách divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto za%ízení s ozna#ením DivX
Certified® je nutné zaregistrovat, pokud chcete p%ehrávat filmy
zakoupené prost%ednictvím slu$by DivX Video-on-Demand
(VOD). Chcete-li zjistit sv'j registra#ní kód, vyhledejte
v nabídce nastavení za%ízení #ást t&kající se slu$by DivX VOD.
Dal!í informace o dokon#ení registrace naleznete na webov&ch
stránkách vod.divx.com.
6.4
Pozastavení televizního vysílání
Televizní vysílání m'$ete pozastavit a obnovit jeho sledování
pozd"ji. Pozastavení lze provést pouze u digitálních kanál'. Pro
zaji!t"ní vyrovnávací pam"ti pro vysílání je nutné p%ipojit pevn&
disk USB. Vysílání lze pozastavit maximáln" na 90 minut.
V nabídce Nápov!da stiskn"te tla#ítko * Seznam a
vyhledejte si dal!í informace pod polo$kou Pevn" disk USB,
instalace.
Pozastavení nebo obnovení vysílání
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskn"te tla#ítko p
(Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí indikátor pr'b"hu.
Indikátor pr'b"hu lze op"t zobrazit dal!ím stisknutím tla#ítka p
(Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskn"te tla#ítko x (P%ehrávání).
Ikona na obrazovce informuje, $e sledujete pozastavené vysílání.
Návrat k aktuálnímu televiznímu vysílání
Chcete-li p%epnout zp"t na aktuální televizní vysílání, stiskn"te
tla#ítko q (Zastavit).
V okam$iku, kdy p%epnete na digitální kanál, pevn& disk USB
za#ne ukládat vysílání. Kdy$ p%epnete na dal!í digitální kanál,
vysílání nového kanálu se ulo$í do vyrovnávací pam"ti a vysílání
p%ede!lého kanálu se vyma$e. Kdy$ p%epnete na p%ipojené
za%ízení (p%ehráva# Blu-ray disk' nebo digitální p%ijíma#), pevn&
disk USB zastaví ukládání do vyrovnávací pam"ti a vysílání se
vyma$e. Vysílání se vyma$e také v p%ípad" p%epnutí televizoru
do pohotovostního re$imu.
B"hem nahrávání po%adu na pevn& disk USB nelze televizní
vysílání pozastavit.
Okam#ité p$ehrávání
P%i sledování televizního vysílání z digitálního TV kanálu m'$ete
snadno spustit okam$ité p%ehrávání vysílání.
Chcete-li p%ehrát posledních 10 sekund televizního vysílání,
stiskn"te tla#ítko p (Pozastavit) a poté tla#ítko w (Vlevo).
Tla#ítko w m'$ete stisknout opakovan", dokud nedojdete na
za#átek nahrávky vysílání ve vyrovnávací pam"ti nebo
nevy#erpáte maximální #asov& rozsah.
Indikátor pr%b!hu
Po zobrazení indikátoru pr'b"hu na obrazovce stisknutím
tla#ítka ! (Posun vzad) nebo tla#ítka ‹ (Posun vp%ed)
vyberte místo, odkud chcete za#ít sledovat pozastavené vysílání.
Opakovan&m stisknutím t"chto tla#ítek zm"níte rychlost
posunu.
Specifické vlastnosti
• Zvukov& komentá% AD (Audio Description) pro zrakov"
posti$ené není k dispozici pro p%ehrávání v re$imu pozastavení
televize a nahrávání.
• Do vyrovnávací pam"ti lze ulo$it digitální titulky (DVB) kanálu.
Do vyrovnávací pam"ti nelze ulo$it titulky pocházející
z textov&ch slu$eb. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou k dispozici
digitální titulky (DVB), nala(te televizní kanál a stiskn"te tla#ítko
o OPTIONS, na li!t" nabídek vyberte polo$ku * Mo#nosti
a v&b"rem mo$nosti Jazyk titulk% otev%ete seznam titulk'. Do
vyrovnávací pam"ti lze ulo$it pouze jazyk titulk' ozna#en&
ikonou DVB.
6.5
Nahrávání
Nahrání programu
Je-li p%ipojen naformátovan& pevn& disk USB a televizor p%ijímá
informace elektronického TV pr'vodce, m'$ete nahrát digitální
televizní vysílání.
V nabídce Nápov!da stiskn"te mo$nost * Seznam,
vyhledejte polo$ku Pevn" disk USB, instalace, kde jsou pokyny
k instalaci pevného disku USB.
Spu&t!ní nahrávání
Chcete-li nahrát sledovan& po%ad, stiskn"te tla#ítko r
(Nahrávání) na dálkovém ovlada#i.
56
Smart TV / Nahrávání
Pokud p!ijímáte informace TV pr"vodce z internetu, m"#ete
p!ed potvrzením nahrávání upravit $as konce nahrávání
v automaticky otevíraném okn%.
Pokud p!ijímáte informace TV pr"vodce od vysílací spole$nosti,
nahrávání za$ne okam#it%. &as konce nahrávání m"#ete upravit
v seznamu záznam". Informace jsou uvedeny ní#e.
Nahrávání ukon$íte okam#it% stisknutím tla$ítka q (Zastavit).
• B%hem nahrávání programu lze sledovat d!íve nahran(
program.
• B%hem nahrávání nelze p!epínat televizní kanály.
• B%hem nahrávání nelze pozastavit televizní vysílání.
• Pro nahrávání je pot!eba spolehlivé nastavení hodin. Pokud
hodiny televizoru ru$n% p!enastavíte, nemusí se nahrávání
poda!it.
• Zvukov( komentá! AD (Audio Description) pro zrakov%
posti#ené nelze nahrávat.
• Je mo#né nahrát digitální titulky (DVB) kanálu. Není mo#né
nahrávat titulky pocházející z textov(ch slu#eb. Chcete-li
zkontrolovat, zda jsou k dispozici digitální titulky (DVB), nala*te
televizní kanál a stiskn%te tla$ítko o OPTIONS, na li't%
nabídek vyberte polo#ku * Mo#nosti a v(b%rem mo#nosti
Jazyk titulk! otev!ete seznam titulk". Nahrávat lze pouze jazyk
titulk" ozna$en( ikonou DVB.
Plánování nahrávání
Nahrávání p!ipravovaného programu m"#ete naprogramovat na
dne'ek nebo na n%kolik dní pozd%ji (maximáln% za 8 dní).
V nabídce Nápov$da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Sledování nahrávky, kde jsou uvedeny
informace o sledování a správ% záznam".
1 – Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskn%te mo#nost
Pr!vodce.
Na stránce TV pr"vodce vyberte kanál a po!ad, kter( chcete
nahrát.
Na kanál v seznamu m"#ete rychle p!ejít zadáním jeho $ísla.
Stisknutím tla$ítka x (Vpravo) nebo w (Vlevo) m"#ete
procházet po!ady kanálu.
Chcete-li zm%nit datum seznamu, stiskn%te tla$ítko o
OPTIONS a vyberte mo#nost Vybrat den. Vyberte v seznamu
po#adovan( den a stiskn%te tla$ítko OK. Pokud data TV
pr"vodce pocházejí z internetu, m"#ete vybrat datum v horní
$ásti stránky a stisknout tla$ítko OK.
Sledování nahrávky
Chcete-li sledovat nahrávku, stiskn%te tla$ítko h, vyberte
mo#nost R Záznamy a stiskn%te tla$ítko OK.
V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím tla$ítka x (P!ehrát)
spus+te p!ehrávání.
M"#ete pou#ívat tla$ítka ‹ (Posun vp!ed), ! (Posun vzad),
p (Pozastavit) nebo q (Zastavit) na dálkovém ovlada$i.
2 – Po zv(razn%ní po!adu stiskn%te tla$ítko *Nahrávání nebo
oOPTIONS a vyberte mo#nost Nahrát. Televizor p!idá na
konci po!adu ur$itou $asovou rezervu. V p!ípad% pot!eby
m"#ete $asovou rezervu zv('it.
3 – Vyberte mo#nost Plán a stiskn%te tla$ítko OK. Nahrávání
po!adu je nyní naplánováno. Pokud se naplánované nahrávky
p!ekr(vají, automaticky se zobrazí varování.
Naplánujete-li nahrávání po!adu b%hem va'í nep!ítomnosti,
nezapome)te nechat televizor v pohotovostním re#imu
a pevn( disk USB zapnut(.
Seznam nahrávek
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánované nahrávky,
stiskn%te tla$ítko h, vyberte mo#nost R Záznamy
a stiskn%te tla$ítko OK. V tomto seznamu m"#ete vybrat
záznam pro sledování, odebírat nahrané po!ady, upravit $as
konce probíhajícího nahrávání nebo zkontrolovat dostupné
místo na disku. Jestli#e data TV pr"vodce pocházejí z internetu,
pak m"#ete v tomto seznamu rovn%# naplánovat nahrávání,
u n%ho# sami nastavíte $as za$átku a $as konce nezávisle na
po!adu. Chcete-li nastavit $asované nahrávání, vyberte v horní
$ásti stránky mo#nost Naplánovat záznam a stiskn%te tla$ítko
OK. Nastavte kanál, datum a $asov( rozsah. Pro potvrzení
nahrávání vyberte mo#nost Naplánovat a stiskn%te tla$ítko OK.
Zru"ení naplánovaného nahrávání
Chcete-li odebrat naplánované nahrávání, vyberte nadcházející
nahrávání a stiskn%te tla$ítko OK. P!ípadn% m"#ete vybrat
naplánované nahrávání a po stisknutí tla$ítka o OPTIONS
vybrat mo#nost Zru"it nahrávání.
Vypr"ená platnost nahrávky
Vysílací spole$nosti mohou omezit po$et dn", kdy lze nahrávku
sledovat. U nahrávky v seznamu se m"#e zobrazovat po$et dn"
do doby, ne# vypr'í její platnost.
Nezda%ené nahrávání
Pokud vysílací spole$nost neumo#ní vytvo!ení naplánované
nahrávky nebo do'lo k p!eru'ení stahování, je nahrávka
ozna$ena jako Failed (Nezda%ilo se).
Odstran$ní nahrávky
Chcete-li n%kterou nahrávku odstranit, vyberte ji ze seznamu,
stiskn%te tla$ítko o OPTIONS a vyberte mo#nost Odstranit
záznam.
V nabídce Nápov$da stiskn%te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Nahrávání po%adu, kde získáte dal'í
informace.
Specifické vlastnosti
Smart TV / Aplikace MyRemote
57
6.6
Aplikace MyRemote
O aplikaci MyRemote
Aplikace MyRemote umo!"uje vyu!ívat k ovládání tohoto
televizoru chytr# telefon nebo tablet. M$!ete sdílet fotografie,
hudbu a videa na dal%ích za&ízeních v domácí síti. M$!ete si
vyhledat informace v TV pr$vodci, prohlédnout si program
vysílání a p&epnout televizor na po!adovan# kanál. Funkce Wi-Fi
Smart Screen umo!"uje sledovat televizi v chytrém telefonu
nebo tabletu.
Funkce aplikace MyRemote se li%í podle verze a opera'ního
systému.
Chcete-li zjistit, v jakém roce byl vá% televizor vyroben,
zkontrolujte typové 'íslo televizoru (nap&. xxPF*xxx4). Je-li
poslední 'íslicí „4“, máte model televizoru z roku 2009. Je-li
poslední 'íslicí „5“, máte model televizoru z roku 2010. )íslice
A „6“ ozna'uje rok 2011 a 'íslice „7“ rok 2012.
Aktivace funkce JointSpace
1 – Zapn(te televizor.
2 – Ujist(te se, zda byla provedena aktualizace softwaru
televizoru (pouze u televizor$ z roku 2009) a zda máte
nainstalovány n(jaké televizní kanály.
3 – V hlavní nabídce vyberte mo!nost Sledování televize.
4 – Na dálkovém ovlada'i stiskn(te 'ísla 564 687 722 3
(JointSpace). P&epínání kanál$ m$!ete ignorovat.
5 – Funkce JointSpace je aktivována, jakmile se zobrazí zpráva
JointSpace aktivována.
Va"e sí#
Domácí sí#
Abyste mohli aplikaci MyRemote pou!ívat, musí b#t televizor,
chytr# telefon, tablet a po'íta' p&ipojené k domácí síti.
Je to zdarma
Aplikaci MyRemote si m$!ete stáhnout zdarma. S v#jimkou
funkce Wi-Fi Smart Screen jsou v%echny funkce aplikace
MyRemote rovn(! bezplatné.
P&ipojení televizoru k domácí síti . . .
1 – Pokud jste tak je%t( neu'inili, p&ipojte sí*ov# router
k internetu (%irokopásmovému internetovému p&ipojení).
2 – P&ipojte televizor k sí*ovému routeru. M$!ete to provést
bezdrátov( i pomocí kabelu.
V nabídce Nápov$da stiskn(te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Sí#, bezdrátová nebo Sí#, kabelová, kde
získáte dal%í informace.
Verze aplikace
Aplikace MyRemote se neustále vyvíjí. Budoucí verze budou
mít nové funkce a budou postupn( k dispozici, Aktualizace
aplikace MyRemote m$!ete pravideln( kontrolovat
v obchodech s aplikacemi.
* Aplikace MyRemote ve verzi 3.0 bude k dispozici ve druhé
polovin( roku 2012.
Funkce aplikace
Funkce aplikace se li%í podle verze a podle za&ízení, na n(m!
aplikaci pou!íváte.
* Je k dispozici pouze v tabletu.
** Platí se mal# poplatek.
Jazyky
V aplikaci MyRemote jsou k dispozici tyto jazyky: angli'tina,
n(m'ina, francouz%tina, ital%tina, %pan(l%tina, portugal%tina,
holand%tina a ru%tina.
Pokud jazyk nastaven# ve va%em mobilním za&ízení nepat&í k
v#%e uveden#m, aplikace MyRemote se automaticky p&epne na
angli'tinu.
Aplikace MyRemote s jin!mi televizory
Aplikaci MyRemote m$!ete pou!ívat v modelech televizor$
Philips, které byly vyrobeny v roce 2009 a pozd(ji.
Pokud máte model televizoru z roku 2009, je t&eba aktualizovat
software televizoru a aktivovat funkci JointSpace. Máte-li model
z roku 2010, je pouze t&eba aktivovat funkci JointSpace
v televizoru. Modely televizor$ z roku 2011 a 2012 jsou
p&ipraveny pro pou!ití aplikace MyRemote.
58
Software serveru médií
Pokud chcete na televizoru prohlí!et fotografie nebo p&ehrávat
hudbu a videa z po'íta'e, musíte si do po'íta'e nainstalovat
software serveru médií. V tomto softwaru serveru médií
nastavte sdílení soubor$ v domácí síti.
*
Digital Media Renderer – DMR
Pokud soubory médií nelze v televizoru p&ehrát, zkontrolujte,
zda je zapnutá funkce Digital Media Renderer (DMR). Ve
v#chozím nastavení z v#roby je funkce DMR zapnutá.
Chcete-li zkontrolovat zapnutí funkce DMR . . .
1 – Stiskn(te tla'ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn(te tla'ítko OK.
2 – Vyberte mo!nost Nastavení sít$ a stiskn(te tla'ítko OK.
Smart TV / Aplikace MyRemote
3 – Vyberte mo!nost Digital Media Renderer – DMR a
stiskn"te tla#ítko OK.
4 – Vyberte mo!nost Zapnuto a stiskn"te tla#ítko OK.
5 – Stisknutím tla#ítka b (v p$ípad" pot$eby opakovan")
nabídku zav$ete.
Sí!ov" název televizoru
Pokud se ve va%í domácí síti nachází více ne! jeden televizor,
m&!ete jej v Nastavení sít" p$ejmenovat.
Chcete-li televizor p$ejmenovat . . .
1 – Stiskn"te tla#ítko h, vyberte mo!nost S Nastavení
a stiskn"te tla#ítko OK.
2 – Vyberte mo!nost Nastavení sít# a stiskn"te tla#ítko OK.
3 – Vyberte mo!nost Sí!ov" název televizoru a stisknutím
tla#ítka OK zobrazte aktuální název. Pomocí klávesnice na
dálkovém ovlada#i m&!ete sí'ov( název televizoru zm"nit.
4 – A! budete hotovi, vyberte mo!nost Hotovo a stiskn"te
OK.
5 – Stisknutím tla#ítka b (v p$ípad" pot$eby opakovan")
nabídku zav$ete.
Stahování aplikace
Chcete-li stáhnout aplikaci MyRemote do chytrého telefonu
nebo tabletu, m&!ete pou!ít kódy QR na této stránce. Vyberte
p$íslu%n( opera#ní systém (nebo typ za$ízení) a pomocí #te#ky
kód& QR p$ejd"te p$ímo na stránku pro stahování.
Apple iPhone
Chcete-li si aplikaci stáhnout do telefonu iPhone, p$ejd"te do
obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Philips
MyRemote.
Nabídka aplikace
Nabídka aplikace
V nabídce aplikace MyRemote m&!ete spustit r&zné funkce
aplikace MyRemote. Sta#í jednodu%e klepnout na funkci
aplikace a otev$ít ji.
Chcete-li p$ejít zp"t do nabídky aplikace, stiskn"te tla#ítko
nabídky aplikace v horní #ásti stránky.
Vyberte za$ízení
V nabídce MyRemote 3.0 m&!ete vybrat za$ízení, s ním!
s chcete pou!ívat v%echny funkce aplikace. Klepn"te na tla#ítko
Select device (Vyberte za$ízení) v pravém horním rohu nabídky
aplikace.
V nabídce aplikace MyRemote 2.0 je t$eba vybrat za$ízení pro
ka!dou funkci zvlá%'.
Kompatibilitu aplikace MyRemote s konkrétním v(robkem
Philips m&!ete zjistit na stránce podpory v(robku na webu
www.philips.com/support. Zajist"te také, aby byl v(robek
aktualizován nejnov"j%ím softwarem.
Funkce aplikace
SimplyShare
Apple iPad
Chcete-li si aplikaci stáhnout do za$ízení iPad, p$ejd"te do
obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Philips
MyRemote HD.
Funkce SimplyShare umo!)uje odesílat soubory médií,
nap$íklad fotografie, hudbu nebo videa, ze za$ízení v domácí síti
do jiného za$ízení ve va%í síti.*
Funkci SimplyShare v aplikaci MyRemote otev$ete klepnutím na
tla#ítko SimplyShare v hlavní nabídce aplikace MyRemote.
V"b#r za$ízení, ze kterého chcete média posílat
1 – Klepnutím na bílou li%tu naho$e otev$ete seznam
dostupn(ch za$ízení v síti.
2 – Klepn"te na n"které za$ízení v seznamu.
Google play
Chcete-li si aplikaci stáhnout do za$ízení se systémem Android,
p$ejd"te do obchodu Google play a vyhledejte aplikaci Philips
MyRemote.
Smart TV / Aplikace MyRemote
V"b#r za$ízení pro p$ehrávání média
1 – Klepnutím na bílou li%tu dole otev$ete seznam dostupn(ch
za$ízení v síti.
2 – Klepn"te na n"které za$ízení v seznamu.
59
V!b"r souboru média
N!která za"ízení, která umo#$ují odesílat soubory, tyto soubory
nabízejí podle typu média. Je-li tomu tak, vyberte po#adovan%
typ média – Hudba, Videa nebo Fotografie.
1 – Klepn!te na typ média, které hledáte.
2 – V seznamu klepn!te na skladbu, video nebo fotografii. Tím
se p"ehraje na zvoleném za"ízení.
Kompatibilní formáty médií
Televizor doká#e p"ehrávat &irokou &kálu formát' médií.
V nabídce Nápov"da stiskn!te mo#nost * Seznam a
vyhledejte polo#ku Formáty p#ehrávání, kde najdete seznam
kompatibilních formát' soubor' pro televizor.
Kompatibilitu aplikace MyRemote s konkrétním v%robkem
Philips m'#ete zjistit na stránce podpory v%robku na webu
www.philips.com/support. Zajist!te také, aby byl v%robek
aktualizován nejnov!j&ím softwarem.
Net TV
3 – Vyberte mo#nost Z internetu a stiskn!te OK.
4 – Stisknutím tla(ítka b (v p"ípad! pot"eby opakovan!)
ukon(ete nabídku.
Propojení s televizorem
Chcete-li propojit tablet s TV pr'vodcem televizoru . . .
1 – Stisknutím tla(ítka GUIDE na dálkovém ovlada(i otev"ete
TV pr'vodce televizoru.
2 – Stisknutím tla(ítka * (#lutého) otev"ete seznam
zji&t!n%ch mobilních za"ízení.
3 – Vyberte mo#nost Propojit mobilní za#ízení a stisknutím
tla(ítka OK zobrazte kód pro propojení.
4 – V tabletu spus)te aplikaci MyRemote a v hlavní nabídce
klepn!te na tla(ítko Nastavení.
5 – Klepn!te na mo#nost TV pr$vodce.
6 – Zadáním kódu prove*te propojení.
Ovládání
Pomocí tla(ítka Ovládání v hlavní nabídce aplikace MyRemote
prom!níte chytr% telefon nebo tablet v kompletní dálkov%
ovlada( televizoru.
Pomocí tla(ítka Net TV v hlavní nabídce aplikace MyRemote
m'#ete otev"ít slu#bu Net TV / Smart TV v televizoru.
Pokud chcete otev"ít slu#bu Net TV / Smart TV v televizoru,
klepn!te na tla(ítko Net TV v hlavní nabídce aplikace
MyRemote.
Pomocí dálkového ovlada(e aplikace MyRemote m'#ete
procházet stránky. Pomocí klávesnice aplikace MyRemote
m'#ete snadno zadávat text na televizoru.
televizní pr$vodce
Pokud máte tablet, m'#ete si na n!m vyvolat TV pr'vodce
televizoru. M'#ete se podívat do televizního programu a (íst
informace o po"adech. Klepnutím na název po"adu p"ímo
p"epnete na p"íslu&n% televizní kanál.
Televizního pr'vodce otev"ete tak, #e klepnete na tla(ítko TV
pr'vodce v nabídce aplikace MyRemote.
P"i prvním klepnutí na tla(ítko TV pr'vodce budete po#ádáni
o propojení tabletu s televizorem.
P#íprava
P"ed propojením tabletu s televizorem zkontrolujte, zda je TV
pr'vodce aktualizovan% z internetu.
1 – Stiskn!te tla(ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn!te tla(ítko OK.
2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obecná nastavení > TV
pr$vodce.
60
Klepn!te na tla(ítko Ovládání a vyberte televizor (nebo
p"ehráva( disk' Blu-ray nebo systém domácího kina Philips),
kter% chcete ovládat.
Klepnutím na ikonu za"ízení zobrazíte jeho dálkov% ovlada(.
Wi-Fi Smart Screen
Stahování a nastavení
Funkce Wi-Fi Smart Screen umo#$uje sledovat digitální
televizní kanál z televizoru v chytrém telefonu nebo tabletu.*
Co je pot#eba
Chcete-li sledovat televizi v chytrém telefonu nebo tabletu
pomocí funkce Wi-Fi Smart Screen . . .
• je nutné mít v televizoru nainstalovány digitální televizní
kanály
• musí b%t zapnut% televizor
• domácí sí) musí b%t zabezpe(ená. Svou sí) zabezpe(íte
pomocí &ifrování WEP, WPA, WPA2 nebo ji m'#ete nastavit
pomocí funkce WPS.
• je nutné mít zapnuto nastavení funkce Wi-Fi Smart Screen.
Stiskn!te tla(ítko h (hlavní nabídka) > Nastavení > Nastavení
sít" > Wi-Fi Smart Screen.
Jak nakoupit
Klepnutím na mo#nost Wi-Fi Smart Screen v nabídce aplikace
funkci otev"ete. Pokud jste si tuto funkci je&t! nezakoupili,
budete po#ádání o její zakoupení online. Po nákupu se
automaticky otev"e obrazovka Wi-Fi Smart Screen a m'#ete
za(ít sledovat televizi.
Rodi%ovské hodnocení
Smart TV / Aplikace MyRemote
N!které spole"nosti vysílající digitální programy své po#ady
hodnotí z hlediska vhodného v!ku pro sledování. Je-li
hodnocení rovno nebo vy$$í ne% hodnocení, je% jste nastavili
pro v!k svého dít!te, bude program uzamknut. K odemknutí a
sledování programu bude nutn& kód PIN.
Chcete-li zapnout Rodi!ovské hodnocení, klepn!te na tla"ítko
Nastavení v nabídce aplikace. Zapn!te Rodi!ovské hodnocení,
nastavte sv'j kód PIN a nastavte v!k. Rodi"ovské hodnocení
v aplikaci MyRemote je nastaveno pro sledování televize
v chytrém telefonu nebo tabletu, nikoli pro sledování
v televizoru.
Pokud jste kód PIN zapomn!li, je nutné nainstalovat aplikaci
MyRemote z obchodu s aplikacemi. Na stránce pro zakoupení
funkce Wi-Fi Smart Screen m'%ete sv'j nákup bezplatn!
obnovit.
* Funkce Wi-Fi Smart Screen je k dispozici v aplikaci
MyRemote verze 3.0 a bude k dispozici ve druhé polovin!
roku 2012.
Sledování televizního kanálu
Sledování televizního kanálu
Chcete-li sledovat televizní kanál pomocí funkce Wi-Fi Smart
Screen, klepn!te na mo%nost Wi-Fi Smart Screen v nabídce
aplikace. Zobrazí se obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen
s televizním kanálem, kter& je práv! v televizoru nalad!n. Je-li
televizor p#epnut& na p#ipojené za#ízení, je nutné jej p#epnout
zp!t na Sledování televize nebo na Sledování satelitu (je-li
k dispozici vestav!n& satelitní tuner).
P"epínání televizních kanál#
Chcete-li sledovat televizní kanály, p#eje(te dotykovou
obrazovku chytrého telefonu nebo tabletu. P#ejetím doprava
m'%ete sledovat p#edchozí kanál nebo p#ejetím doleva
p#ejd!te na sledování dal$ího kanálu. Po#adí kanál' se #ídí
po#adím v seznamu kanál' v televizoru.
M'%ete také vyu%ít Panel kanál# a vyhledat a p#epínat televizní
kanály na tomto panelu.
Pozastavení televizního vysílání a nahrávání
Pokud pozastavíte televizní vysílání v televizoru nebo televizoru
za"nete nahrávat (na p#ipojen& pevn& disk USB), funkce Wi-Fi
Smart Screen se zastaví.
Zvuk
Zvuk televizního kanálu je monofonní.
Titulky
Titulky na obrazovce funkce Wi-Fi Smart Screen nejsou
podporovány.
Panel kanál#
Panel kanál#
Chcete-li p#epnout na kanál, kter& se nachází v&$e nebo ní%e
v seznamu kanál', m'%ete vyvolat Panel kanál#.
Chcete-li zobrazit Panel kanál#, jednou klepn!te doprost#ed
dotykové obrazovky. Panel kanál' se zobrazí v dolní "ásti
obrazovky, spole"n! s Panelem nástroj# v horní "ásti
obrazovky. M'%ete p#ejet panel kanál' a vyhledat si televizní
kanál.
Chcete-li p#epnout na televizní kanál, jednou klepn!te na ikonu
kanálu.
Smart TV / Aplikace MyRemote
Chcete-li panel kanál' a panel nástroj' zav#ít, znovu klepn!te
doprost#ed obrazovky.
Informace TV pr#vodce
Máte-li tablet a jste propojeni s TV pr'vodcem v televizoru
prost#ednictvím aplikace MyRemote v televizoru, m'%ete
zobrazit informace TV pr'vodce. Nad jednotliv&mi ikonami
televizních kanál' v TV pr'vodci se zobrazuje aktuální a p#í$tí
program daného kanálu.
Panel nástroj#
Panel nástroj#
Na panelu nástroj' funkce Wi-Fi Smart Screen m'%ete vybrat
formát obrazu, vybrat seznam televizních nebo satelitních
kanál' (pokud jsou v televizoru k dispozici), otev#ít tipy pro
nástroje nebo p#epnout televizor do pohotovostního re%imu.
Chcete-li vyvolat Panel nástroj#, jednou klepn!te doprost#ed
dotykové obrazovky. Panel nástroj' se zobrazí spolu s Panelem
kanál'.
Chcete-li panel kanál' a panel nástroj' zav#ít, znovu klepn!te
doprost#ed obrazovky.
Tla!ítko nabídky aplikace
Chcete-li p#ejít zp!t do nabídky aplikace MyRemote, klepn!te
na tla"ítko nabídky aplikace.
M$"ítko
Chcete-li upravit m!#ítko obrazu tak, aby p#esn! vyplnil nebo
zcela vyplnil obrazovku, klepn!te na tla"ítko M$"ítko a m'%ete
p#epínat mezi vypln!ním a p#izp'sobením obrazu.
Televize nebo Satelit
Máte-li v televizoru vestav!n& satelitní tuner, m'%ete v&b!rem
seznamu kanál' Sledovat televizi nebo Sledovat satelit. Tla"ítko
zobrazuje, kter& seznam kanál' je práv! vybrán.
Chcete-li zm!nit aktuální seznam kanál', klepn!te na tla"ítko a
klepnutím na mo%nost Televize nebo Satelit vyberte
po%adovan& seznam kanál'. Nemáte-li vestav!n& satelitní tuner,
tla"ítko pro v&b!r není dostupné.
Tipy pro nástroje I
Chcete-li si p#e"íst Tipy pro nástroje, klepn!te na ikonu I.
Tipy pro nástroje se zobrazí nad
dostupn&mi tla"ítky.
Chcete-li Tipy pro nástroje zav#ít, klepn!te na jakékoli místo na
dotykové obrazovce.
TV A
Funkce Wi-Fi Smart Screen umo%)uje p#epnout televizor do
pohotovostního re%imu. Pokud v$ak dojde k v&padku sí*ového
p#ipojení, nelze znovu spustit obrazovku Wi-Fi Smart Screen
z televizoru v pohotovostním re%imu.
Jestli%e jste aktivovali funkci Rychl% start a televizor se nachází
v "asovém rámci funkce Rychl& start, m'%ete i p#esto spustit
obrazovku funkce Wi-Fi Smart Screen a sledovat televizi. Funkci
Wi-Fi Smart Screen m'%ete zastavit a spustit, dokud se
televizor nachází ve stejném "asovém rámci funkce Rychl& start.
Pokud funkci Wi-Fi Smart Screen zastavíte mimo "asov& rámec
funkce Rychl& start, televizor z'stane v re%imu Rychl& start po
dobu 5 minut, aby bylo mo%né znovu spustit funkci Wi-Fi
Smart Screen a p#itom nebylo nutné zapínat samotn& televizor.
V nabídce Nápov$da stiskn!te tla"ítko * Seznam a
vyhledejte polo%ku Rychl% start, kde získáte dal$í informace
o funkci Rychl& start.
61
Chcete-li televizor p!epnout do pohotovostního re"imu,
klepn#te na tla$ítko TV A na panelu nástroj%.
62
Smart TV / Aplikace MyRemote
7
Ohn'te malou svorku podle následujícího obrázku a umíst'te
kameru nahoru na televizor.
Slu!ba Skype
7.1
Co je to Skype?
Slu!ba Skype™ umo!"uje uskute#"ovat bezplatné videohovory
v televizoru. Sv$m p%átel&m m&!ete zavolat a uvid't je
z kteréhokoli místa na sv't'. Povídejte si se sv$mi p%áteli
a p%itom se na n' dívejte na velké obrazovce televizoru.
Nami%te kameru na místo, kde obvykle sedáváte. V nastavení
slu!by Skype m&!ete kameru vyzkou(et, zkontrolovat umíst'ní
nebo nastavit úrove" zv't(ení.
Kameru m&!ete umístit kdekoli chcete, ale doporu#uje se
umístit ji dál od reproduktor& televizoru.
Pokud není televizní kamera p%ipojena, Skype se nespustí.
P%ihlá&ení – nov' ú$et
Kdy! je televizor p%ipojen k internetu a televizní kamera na
svém míst', m&!ete spustit slu!bu Skype v televizoru.
Chcete-li uskute#nit videohovor ve slu!b' Skype, je t%eba
samostatn' prodávaná televizní kamera Philips PTA317
s vestav'n$m mikrofonem a kvalitní p%ipojení k internetu.
Televizor musí b$t p%ipojen k internetu je(t' p%edtím, ne!
budete moci nastavit slu!bu Skype. Televizor m&!ete p%ipojit
bezdrátov' nebo pomocí kabelu.
V nabídce Nápov"da stiskn'te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku Sí#, bezdrátová, kde naleznete pokyny
k p%ipojení televizoru k domácí síti a k internetu.
Ú$et slu!by Skype
Abyste mohli slu!bu Skype pou!ívat, musíte vytvo%it ú#ty Skype
pro sebe nebo pro své rodinné p%íslu(níky. Nov$ ú#et pro
slu!bu Skype m&!ete vytvo%it v televizoru nebo v po#íta#i.
Kredit Skype nebo p%edplatné Skype
Slu!ba Skype vám za mal$ poplatek umo!ní volat také na
telefony nebo mobilní telefony. Pomocí po#íta#e si m&!ete
zakoupit kredit Skype nebo uhradit p%edplatné na webov$ch
stránkách www.skype.com
7.2
Spu&t"ní slu!by Skype
Instalace kamery
P%ipojte kabel televizní kamery do jednoho z konektor& USB na
bo#ní nebo na zadní stran' televizoru.
Slu!ba Skype / Spu(t'ní slu!by Skype
Chcete-li otev%ít stránku pro p%ihlá(ení slu!by Skype, stisknutím
tla#ítka h otev%ete nabídku Dom&, vyberte mo!nost Skype
a stiskn'te tla#ítko OK.
Zadejte své Skype jméno a Heslo, vyberte mo!nost P%ihlásit
se a stiskn'te tla#ítko OK. Na obrazovce se otev%e nabídka
slu!by Skype.
Zapomn"li jste své jméno nebo heslo Skype?
Spus)te aplikaci Skype v po#íta#i a získejte od slu!by Skype
do#asné heslo.
Vytvo%ení nového ú$tu
Pokud je(t' nemáte Skype jméno a heslo, m&!ete si vytvo%it
nov$ ú#et na stránce pro p%ihlá(ení v televizoru.
1 – Na stránce pro p%ihlá(ení vyberte mo!nost Nov' ú$et
a stiskn'te tla#ítko OK.
2 – Vytvo%te nov$ ú#et.
– Celé jméno
Zadejte celé své jméno.
– Skype jméno
Zadejte jméno, které budete pou!ívat jako Skype jméno. Va(e
Skype jméno se bude zobrazovat v seznamu kontakt& jin$ch
u!ivatel& slu!by Skype. Skype jméno musí za#ínat písmenem,
velk$m nebo mal$m. Musí obsahovat 6 a! 32 znak& a m&!e
obsahovat #ísla. Skype jméno nesmí obsahovat mezeru.
– Heslo
Zadejte své heslo. Heslo musí obsahovat 6 a! 20 znak& a musí
obsahovat nejmén' jedno písmeno nebo jedno #íslo. Nesmí
obsahovat speciální znaky, jako je zna#ka ochranné známky,
odrá!ka nebo zna#ka m'ny euro. Heslo Skype nesmí obsahovat
mezeru.
– E-mail
Zadejte svou e-mailovou adresu
3 – P%e#t'te si Podmínky pou!ívání slu!by Skype a vyjád%ete
sv&j souhlas.
63
4 – Je-li vá! nov" ú#et p$ijat, jste nyní p$ihlá!eni.
Sv%j Profil Skype m%&ete upravit nebo vyplnit v po#íta#i.
Spus'te aplikaci Skype v po#íta#i, p$ihlaste se pomocí svého
Skype jména a hesla a otev$ete sv%j profil Skype. Máte
mo&nost zm(nit obrázek profilu, p$idat zprávu o nálad( nebo
nastavit ochranu soukrom"ch údaj%.
Va!e kontakty vidí, &e jste p$ihlá!eni, ale nemusíte práv(
sledovat televizi. Va!e kontakty se vám i tak mohou pokusit
zavolat.
– Neru&it
Va!e kontakty vidí, &e jste online, ale nechcete b"t ru!eni.
Mohou vám zavolat a vy budete na volání zvukov( upozorn(ni.
!ádná tís"ová volání
!ádná tís"ová volání – Slu&ba Skype nenahrazuje telefon
a nelze ji pou&ívat pro tís)ová volání.
– Neviditelné
V!em sv"m kontakt%m se budete zobrazovat ve stavu offline,
ale p$esto m%&ete vyu&ívat slu&bu Skype jako obvykle. M%&ete
Skype pou&ívat a neb"t p$itom ru!eni p$íchozími hovory.
7.3
Kontakty
Stránka s kontakty
Na stránce ! Kontakty naleznete seznam sv"ch Skype
kontakt%. Kontakty se zobrazují pod sv"m Skype jménem. Na
této stránce m%&ete p$idávat, blokovat nebo odstra)ovat
kontakty. M%&ete zobrazit detaily kontaktu nebo zobrazit historii
volání s tímto kontaktem.
– Offline
Automaticky se zobrazuje v p$ípad(, &e nejste p$ihlá!eni ke
slu&b( Skype. Také vy sami m%&ete nastavit sv%j stav na
hodnotu offline.
Telefonní 'ísla nebo 'ísla mobilních telefon#
Do seznamu kontakt% m%&ete také p$idat telefonní #íslo pevné
linky nebo mobilního telefonu. Takov" kontakt bude ozna#en
touto ikonou.
Informace o kontaktu
Chcete-li zobrazit detaily kontaktu, vyberte kontakt a stiskn(te
tla#ítko i INFO.
Historie kontakt#
Chcete-li zobrazit volání s dan"m kontaktem, stiskn(te
mo&nost * Historie kontakt#.
Pokud se v tomto televizoru p$ihlásíte pod jin"m ú#tem Skype,
historie v!ech kontakt% va!eho ú#tu se vyma&e.
Stav online
Chcete-li zjistit, zda je kontakt online, zkontrolujte ikonu jeho
online stavu vedle Skype jména kontaktu. Vá! online stav se
ostatním u&ivatel%m zobrazuje obdobn(, na jejich stránce
s kontakty. Stejn( jako ostatní u&ivatelé v!ak m%&ete sv%j online
stav zm(nit.
1 – Na stránce s kontakty stiskn(te tla#ítko o OPTIONS
a vyberte mo&nost Online stav.
2 – V seznamu vyberte mo&nost stav a stiskn(te tla#ítko OK.
P$i ka&dém zapnutí televizoru se vá! stav p$epne na Online.
– Online
Toto je obvyklé nastavení po p$ihlá!ení do slu&by Skype. Va!e
kontakty vidí, &e jste online, a mohou vás kontaktovat.
– Nep$ítomn%
64
P$idání kontaktu
Jestli&e znáte Skype jméno nebo e-mail n(kterého z p$átel,
m%&ete jej snadno p$idat do svého seznamu kontakt%. Pokud
jeho Skype jméno nebo e-mail neznáte, m%&ete ho také zkusit
vyhledat podle jména.
1 – Na li!t( nabídek vyberte stránku ! Kontakty. Na li!tu
nabídek m%&ete p$ejít stisknutím tla#ítka L LIST nebo b.
2 – Stiskn(te mo&nost * P$idat kontakt.
3 – Do textového pole zadejte Skype jméno, e-mailovou
adresu nebo jméno. Text zadejte pomocí klávesnice na
dálkovém ovlada#i.
4 – Vyberte mo&nost Vyhledat a stiskn(te tla#ítko OK.
5 – Slu&ba Skype nalezne u&ivatele, kte$í odpovídají va!emu
hledání. Chcete-li zjistit, zda jste vybrali po&adovanou osobu,
zobrazte detaily kontaktu stisknutím tla#ítka i INFO.
6 – Pokud jde o osobu, kterou hledáte, vyberte mo&nost P$idat
a stiskn(te tla#ítko OK.
Nov( p$idan" kontakt musí p$ijmout va!i &ádost o p$idání jeho
nebo jejího jména do va!eho seznamu kontakt%. Dokud nov"
kontakt va!i &ádost nep$ijme, zobrazuje se ve stavu offline.
P$ijetí (ádosti kontaktu
Slu&ba Skype / Kontakty
Jiní u!ivatelé slu!by Skype vás mohou pozvat do svého
seznamu kontakt". Zobrazí se upozorn#ní na jejich !ádost a vy
ji budete moci p$ijmout nebo odmítnout.
Blokování kontaktu
M"!ete blokovat libovolného u!ivatele slu!by Skype a zabránit
mu, aby vás nalezl online. Blokovan% kontakt vás nebude moci
kontaktovat prost$ednictvím slu!by Skype. Blokovan% kontakt
nebude upozor&ován a vy se v seznamu kontakt" blokovaného
kontaktu v!dy budete zobrazovat ve stavu offline.
Na stránce ! Kontakty vyberte kontakt a stiskn#te tla'ítko
* Blokovat kontakt.
Kontakt m"!ete kdykoli odblokovat. Chcete-li jej odblokovat,
vyberte dan% kontakt v seznamu a stiskn#te tla'ítko *
Odblokovat kontakt.
Blokovan% kontakt je v seznamu kontakt" ozna'en touto ikonou.
Chcete-li zobrazit blokované kontakty, stiskn#te tla'ítko o
OPTIONS a vyberte mo!nost Blokované kontakty.
Chcete-li n#koho ze seznamu odblokovat, vyberte jméno
a stiskn#te tla'ítko OK.
7.4
Volání ve slu!b" Skype
Video a hlasov# hovor
Prost$ednictvím videohovoru m"!ete zavolat sv%m p$átel"m
a zárove& je vid#t na obrazovce, a to bezplatn#.
Uskute$n"ní videohovoru
Na stránce ! Kontakty vyberte osobu, jí! chcete volat. Poté
vyberte tla'ítko ) Videohovor a stiskn#te tla'ítko OK.
Pokud má vá( kontakt p$ipojenou kameru a p$ijímá hovor,
uvidíte ho na televizoru, na celé obrazovce. Kdy! se zapne va(e
televizní kamera, rozsvítí se modrá kontrolka LED. Na malé
obrazovce na televizoru m"!ete zkontrolovat, zda vás kontakt
vidí.
Chcete-li ztlumit mikrofon b#hem hovoru, stiskn#te mo!nost
* Ztlumit.
Chcete-li vypnout kameru, stiskn#te mo!nost * Vypnout
kameru.
Chcete-li p$iblí!it obraz kamery a zkomponovat jej, stiskn#te
mo!nost * Zv"t%ení. Nyní m"!ete stisknout mo!nost *
Oddálit nebo * P&iblí!it. Pro vytvo$ení kompozice obrazu
kamery m"!ete pou!ít (ipky. A! budete s p$iblí!ením
a kompozicí spokojeni, stiskn#te mo!nost * Nastavit
zv"t%ení.
Uskute$n"ní hlasového hovoru
M"!ete uskute'nit Skype hovor bez obrazu, s vypnutou
kamerou.
Chcete-li uskute'nit hovor bez obrazu, vyberte kontakt a poté
vyberte tla'ítko µ Hlasov# hovor a stiskn#te tla'ítko OK.
Chcete-li ztlumit mikrofon b#hem hovoru, stiskn#te
*Ztlumit.
Chcete-li hlasov% hovor ukon'it, vyberte tla'ítko Ukon$it hovor
a stiskn#te tla'ítko OK.
I b#hem hlasového hovoru m"!ete p$epnout na videohovor.
Chcete-li p$epnout na videohovor, stiskn#te mo!nost *
Zapnout kameru.
Kontakt vás m"!e p$idat k hovoru s více ne! jedním
ú'astníkem. Vy sami dal(ího ú'astníka p$idat nem"!ete.
Kamera a mikrofon
Hlasitost mikrofonu je automaticky nastavena na ideální
hodnotu.
M"!ete svou kameru s vestav#n%m mikrofonem vyzkou(et
a zjistit, jak funguje.
Stisknutím tla'ítka * Seznam p$ejd#te na li(tu nabídek,
vyberte mo!nost S Nastavení, a poté mo!nost Testovat
kameru.
Volání na telefony a mobilní telefony
Slu!ba Skype umo!&uje volat také na pevné telefony a mobilní
telefony. Chcete-li volat na telefony, je t$eba zakoupit kredit
Skype ve slu!b# Skype v po'íta'i. M"!ete zakoupit kredit Skype
nebo uhradit p$edplatné slu!by Skype.
Volání na telefon
1 – Na li(t# nabídek vyberte mo!nost † Volat na telefony.
Na li(tu nabídek m"!ete p$ejít stisknutím tla'ítka L LIST.
2 – Zadejte telefonní 'íslo pomocí tla'ítek dálkového ovlada'e
nebo vyberte 'ísla na 'íselníku na obrazovce.
Chcete-li zadat znak + (plus), stiskn#te * +.
Chcete-li zadat znak * (hv#zdi'ka), stiskn#te * *.
Chcete-li zadat znak # (k$í!ek), stiskn#te * #.
Chcete-li odstranit jednu 'íslici, stiskn#te * (Zp"t).
3 – Jakmile zadáte kompletní 'íslo, vyberte tla'ítko Hovor
a stisknutím tla'ítka OK zahajte volání.
Chcete-li ztlumit mikrofon b#hem hovoru, stiskn#te
*Ztlumit.
Chcete-li ukon'it telefonní hovor, vyberte tla'ítko Ukon$it
hovor a stiskn#te tla'ítko OK.
Seznam naposledy volan#ch telefon'
Pokud jste d$íve volali na telefony prost$ednictvím slu!by Skype,
m"!ete vybrat telefonní 'íslo ze seznamu v levé 'ásti stránky.
Chcete-li odstranit vybrané telefonní 'íslo, stiskn#te *
Vymazat $íslo.
Chcete-li toto telefonní 'íslo p$idat do svého seznamu
kontakt", stiskn#te * P&idat ke kontakt'm.
Chcete-li vymazat v(echna telefonní 'ísla, stiskn#te *
Vymazat v%e.
Chcete-li ukon'it hovor, vyberte tla'ítko Ukon$it hovor
a stiskn#te tla'ítko OK.
Slu!ba Skype / Volání ve slu!b# Skype
65
!ádná tís"ová volání – Slu!ba Skype nenahrazuje telefon
a nelze ji pou!ívat pro tís"ová volání.
P#íjem hovoru
Jste-li p#ihlá$eni ve slu!b% Skype a sledujete televizi, zobrazí se
na obrazovce zpráva s upozorn%ním na p#íchozí hovor.
Upozorn%ní informuje o tom, kdo vám volá. Vy m&!ete hovor
p#ijmout nebo odmítnout.
Chcete-li hovor p#ijmout, vyberte v upozorn%ní tla'ítko
P#ijmout a stiskn%te tla'ítko OK.
Chcete-li hovor odmítnout, vyberte tla'ítko Odmítnout
a stiskn%te tla'ítko OK.
Rovn%! se také zobrazí !ádosti o nové kontakty.
Skype b$hem sledování p%j&en'ch film% a funkce Pozastavit
TV
B%hem sledování p&j'eného filmu od vysílací spole'nosti nebo
z video obchodu nebo p#i pou!ívání funkce Pozastavit TV dojde
p#i p#ijetí hovoru Skype k p#eru$ení filmu nebo pozastaveného
po#adu.
Chcete-li obnovit sledování p&j'eného filmu, bude nutné se
vrátit do video obchodu nebo k poskytovateli slu!eb vysílání.
N%které video obchody a slu!by nepovolují restartování filmu.
Po#ad ulo!en( pomocí funkce Pozastavit TV je ztracen.
Skype b$hem nahrávání
B%hem nahrávání po#adu na p#ipojen( pevn( disk USB vás
televizor nespojí, ale upozorní na p#íchozí hovor a uvede osobu
volajícího. Televizor brání volání ve slu!b% Skype b%hem
nahrávání. Na hovor m&!ete snadno odpov%d%t po skon'ení
nahrávání, ze stránky ê Nedávné.
Upozorn$ní na kontakty
Krom% upozorn%ní na b%!né hovory se m&!e zobrazit
upozorn%ní také v p#ípad%, !e kontakty zm%ní sv&j stav na
online nebo offline. Tato upozorn%ní na kontakty m&!ete
vypnout na stránce S Nastavení.
Nedávné hovory
Na stránce ê Nedávné m&!ete zobrazit své nedávné události
Skype.
Jako první se zobrazuje nejnov%j$í událost Skype. Je v ní
uvedena informace o kontaktu, typu události (zda $lo
o videohovor nebo telefonní hovor) a 'as, kdy k události do$lo.
Podobn% jako na stránce Kontakty, i zde m&!ete uskute'nit
videohovor, hlasov( hovor nebo telefonní hovor s vybran(m
kontaktem.
Historie
Doba, po kterou aplikace Skype uchovává události v seznamu
historie, závisí na po'tu va$ich kontakt& a na tom, jak intenzivn%
slu!bu Skype vyu!íváte.
Rovn%! platí, !e pokud se v tomto televizoru p#ihlásíte pod
jin(m ú'tem Skype, nedávná historie se vyma!e.
66
Hlasová schránka
Pokud vám n%kdo zavolá ve slu!b% Skype a vy nem&!ete hovor
p#ijmout, m&!e vám zanechat mluvenou zprávu ve va$í hlasové
schránce Skype.
Chcete-li zanechat zprávu v hlasové schránce kontaktu, je t#eba
nastavit hlasovou schránku Skype v po'íta'i.
Pokud jste si sami nenastavili hlasovou schránku, ale kontakt,
kter( vám volal, hlasovou schránku má, m&!e vám nechat
hlasovou zprávu.
Na stránce œ Hlasová schránka m&!ete p#ehrát zanechané
zprávy z hlasové schránky. Jestli!e se vedle ikony hlasové
schránky na li$t% nabídek zobrazuje 'íslo, máte novou zprávu
v hlasové schránce – œ 1.
P#ehrávání zpráv z hlasové schránky
Chcete-li p#ehrát zprávy z hlasové schránky, vyberte ikonu
hlasové schránky œ na li$t% nabídek, vyberte novou hlasovou
zprávu ze seznamu a stiskn%te tla'ítko OK. Novou hlasovou
zprávu si m&!ete poslechnout, kolikrát chcete. Nicmén% a!
opustíte stránku œ Hlasová schránka, budou ve$keré
p#ehrané hlasové zprávy ze seznamu odebrány.
Podobn% jako na stránce Kontakty, i zde m&!ete uskute'nit
videohovor, hlasov( hovor nebo telefonní hovor s vybran(m
kontaktem.
7.5
Kredit Skype
Ve slu!b% Skype si m&!ete zakoupit kredit Skype nebo uhradit
p#edplatné Skype. Máte-li k dispozici kredit Skype nebo
p#edplatné Skype, m&!ete volat na pevné telefony a mobilní
telefony prost#ednictvím televizoru.
Nákup kreditu Skype
Chcete-li zakoupit kredit Skype nebo uhradit p#edplatné Skype,
p#ihlaste se ke slu!b% Skype v po'íta'i.
Zakoupen( kredit Skype bude zp#ístupn%n, a! se p#ihlásíte ke
slu!b% Skype v televizoru.
)ástka kreditu nebo informace o p#edplatném se zobrazuje na
ka!dé stránce, odkud m&!ete uskute'nit telefonní hovor.
Nízk' kredit Skype
Pokud bude vá$ kredit p#íli$ nízk( pro uskute'n%ní telefonního
hovoru, zobrazí se upozorn%ní.
7.6
Nastavení slu(by Skype
Automatické p#ihlá)ení
Aplikaci Skype m&!ete nastavit tak, aby provedla automatické
p#ihlá$ení, kdy! zapnete televizor. Není t#eba zadávat Skype
jméno ani heslo.
Slu!ba Skype / Nastavení slu!by Skype
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Automatické p!ihlá"ení a stisknutím tla&ítka
OK ji za#krtn"te nebo za#krtnutí zru#te.
Zm#na hesla
M'%ete zm"nit své aktuální heslo Skype a zadat nové heslo.
Upozorn#ní na kontakty
M'%ete p!ijímat nebo blokovat upozorn"ní na online stav va#ich
kontakt' b"hem sledování televize.
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Upozorn#ní na kontakty a stisknutím tla&ítka
OK ji za#krtn"te nebo za#krtnutí zru#te.
1 – P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S
Nastavení otev!ete stránku Nastavení.
2 – Vyberte mo%nost Zm#nit heslo.
3 – Vyberte textové pole Aktuální heslo a zadejte své heslo.
4 – Vyberte textové pole Nové heslo a zadejte nové heslo.
5 – Vyberte textové pole Opakovat nové heslo a zadejte nové
heslo znovu.
6 – Stisknutím tla&ítka OK ode#lete nové heslo k potvrzení.
7.7
Stav online
M'%ete zm"nit vlastní online stav.
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Online stav a vyberte online stav, kter$ se
má zobrazovat va#im kontakt'm, kdy% jste online. Poté
stiskn"te tla&ítko OK.
Hlasitost vyzván#ní
M'%ete upravit hlasitost vyzván"ní aplikace Skype.
Odhlá"ení
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Odhlásit a ukon&ete aplikaci Skype
v televizoru.
7.8
Podmínky pou$ívání
P!e&t"te si Podmínky pou%ívání slu%by Skype na webové
stránce www.skype.com/go/tou
P!e&t"te si také zásady ochrany osobních údaj' na webové
stránce www.skype.com/privacy
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Hlasitost vyzván#ní a poté hlasitost upravte
#ipkami nahoru a dol'.
Testování kamery
M'%ete vyzkou#et, zda va#e Skype kamera a mikrofon fungují.
M'%ete si také p!iblí%it obraz kamery a zkomponovat jej, aby
va#e kontakty vid"ly p!esn" to, co zam$#líte.
P!ejd"te na li#tu nabídek a v$b"rem mo%nosti S Nastavení
otev!ete stránku Nastavení.
Vyberte mo%nost Testovat kameru. M"l by se objevit obraz
kamery a a% budete mluvit, hlasitost mikrofonu by m"la
ozna&ovat vá# hlas.
P!iblí$ení a komponování obrazu
1 – Stiskn"te tla&ítko * Oddálit nebo * P!iblí$it.
2 – Kdy% je obraz p!iblí%en$, m'%ete posunout ráme&ek kamery
nahoru, dol', doleva nebo doprava a vytvo!it p!esnou kompozici
obrazu. K posouvání pou%ijte #ipky na dálkovém ovlada&i.
3 – A% budete hotovi, stiskn"te mo%nost * Nastavit
zv#t"ení.
Hlasitost mikrofonu se upravuje automaticky.
Slu%ba Skype / Podmínky pou%ívání
67
Herní konzole také musí b&t p!ipojena konektorem HDMI.
8
Hry
8.1
Hraní hry
Je-li k televizoru p!ipojena herní konzole, m"#ete na televizoru
hrát hry.
Spu!t"ní hry
Zapn$te herní konzoli a stiskn$te tla%ítko h, vyberte ikonu
nastavenou pro herní konzoli (nap!. Hra nebo P!ehráva%)
a stisknutím tla%ítka OK zobrazte hru.
Ideální herní nastavení
V n$kter&ch hrách vy#adujících rychlost a p!esnost nastavte
televizor p!ed zahájením hraní na ideální nastavení Hra.
Je-li herní konzole p!idána jako typ za!ízení Hra v nabídce Zdroj
(seznam p!ipojení), televizor automaticky p!ejde na ideální
nastavení Hra.
Je-li typ va'í herní konzole nastaven jako P#ehráva$ a v$t'inou
slou#í jako p!ehráva% disk", ponechte typ za!ízení nastaven& na
hodnotu P#ehráva$.
Ideální nastavení televizoru ru%n$ . . .
1 – Stiskn$te tla%ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení
a stiskn$te OK.
2 – Vyberte mo#nost Nastavení TV > Obraz > Hra nebo
po$íta$ a stiskn$te tla%ítko OK.
3 – Vyberte mo#nost Hra a stiskn$te tla%ítko OK.
4 – Stiskn$te tla%ítko b (v p!ípad$ pot!eby opakovan$)
a ukon%ete nabídku. Nezapome(te po skon%ení hraní hry vrátit
nastavení Hra nebo po%íta% zp$t na hodnotu Vypnuto.
Spu!t"ní hry pro dva hrá$e
1 – Stiskn$te tla%ítko c Zdroj, vyberte herní konzoli
a stiskn$te tla%ítko OK.
2 – Na herní konzoli spus)te hru a vyberte re#im pro více
hrá%" nebo pro dva hrá%e. Vyberte re#im pro zobrazení
rozd$lené obrazovky.
3 – Na televizoru stiskn$te tla%ítko o OPTIONS, vyberte
mo#nost j Obraz a zvuk, vyberte mo#nost Hraní hry pro
dva hrá$e a stiskn$te tla%ítko OK*.
4 – Vyberte formát, ve kterém se rozd$lená herní obrazovka
zobrazí, Vedle sebe nebo Naho#e / dole, a stiskn$te tla%ítko
OK. Televizor zobrazí 2 celé obrazovky.
Ke sledování 2 r"zn&ch obrazovek si nasa*te 3D br&le.
Chcete-li br&le p!epnout na sledování obrazu pro hrá%e
1 nebo 2, stiskn$te p!epína% pro nastavení hrá%" na br&lích
(Player 1/2).
Zapnutí a vypnutí rozd"lené obrazovky
V re#imu rozd$lené obrazovky pro dva hrá%e m"#ete p!epínat
z rozd$lené obrazovky na kombinované zobrazení a zase zpátky,
%íst herní nabídku nebo v&sledky her.
Chcete-li p!epínat zobrazení, stiskn$te tla%ítko OK na
dálkovém ovlada%i televizoru.
Spu!t"ní hry pro dva hrá$e
Chcete-li ukon%it rozd$lení obrazovky pro dva hrá%e, stiskn$te
tla%ítko h a vyberte dal'í aktivitu.
* Jestli#e Hraní hry pro dva hrá%e není v nabídce k dispozici,
stiskn$te tla%ítko 3D na dálkovém ovlada%i, vyberte mo#nost
2D a stiskn$te tla%ítko OK.
V nabídce Nápov"da stiskn$te mo#nost * Seznam
a vyhledejte polo#ku Herní konzole, p#ipojení, kde jsou
uvedeny informace o p!ipojení herní konzole k televizoru.
8.2
Hry pro dva hrá$e
Pokud hrajete hru pro více hrá%" s rozd$len&mi obrazovkami,
m"#ete televizor nastavit tak, aby jednotlivé obrazovky
zobrazoval jako celou obrazovku. Jednotliví hrá%i vidí pouze svou
%ást hry, na celé obrazovce. K zobrazení obou obrazovek
televizor vyu#ívá 3D technologii.
Co je pot#eba
Chcete-li hrát hru pro dva hrá%e s vyu#itím tohoto televizoru,
pot!ebujete dvoje aktivní 3D br&le – Philips PTA507 nebo
PTA517 (prodávají se samostatn$).
68
Hry / Hry pro dva hrá%e
9
Technická data
televizoru
Pokro%ilé !ízení spot!eby televizoru zaru%uje nejefektivn"j&í
vyu#ití energie. Je mo#né ov"!it, jak va&e osobní nastavení
televizoru, úrove( jasu u aktuáln" zobrazovan'ch snímk$
a podmínky okolního sv"tla ur%ují relativní spot!ebu energie.
Chcete-li zkontrolovat relativní spot!ebu energie, stiskn"te
tla%ítko h a poté vyberte mo#nost > Nastavení > Sledovat
ukázky > Aktivní kontrola a stiskn"te tla%ítko OK. V'b"rem
daného nastavení zkontrolujete odpovídající hodnoty.
9.1
Ochrana !ivotního prost"edí
Úspora energie
Nastavení Úspora energie obsahuje nastavení televizoru, která
p!ispívají k ochran" #ivotního prost!edí.
P!i sledování televizních kanál$ otev!ete stisknutím tla%ítka *
mo#nost Nastavení Eco. Aktivní nastavení je ozna%eno
symbolem fi.
Dal&ím stisknutím tla%ítka * nabídku zav!ete.
Úspora energie
Toto inteligentní nastavení obrazu nastaví obraz i funkci
Ambilight na nejideáln"j&í a nejúsporn"j&í nastavení. Chcete-li
ho zapnout, vyberte mo#nost Úspora energie v nabídce
Nastavení Eco a stiskn"te tla%ítko OK.
Chcete-li funkci Úspora energie vypnout, vyberte jiné Smart
obraz nastavení.
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, m$#ete vypnout obrazovku,
a &et!it tak energii. Vyberte mo#nost Vyp. obraz. a stiskn"te
tla%ítko OK. Chcete-li obrazovku zase zapnout, stiskn"te
jakékoli tla%ítko na dálkovém ovlada%i.
Sv#teln$ senzor
Za ú%elem úspory energie sní#í vestav"n' senzor okolního
osv"tlení jas obrazovky televizoru v p!ípad", #e poklesne
úrove( okolního osv"tlení. Vestav"n' sv"teln' senzor
automaticky upraví obraz spolu s funkcí Ambilight podle
podmínek osv"tlení v místnosti. Chcete-li tuto funkci zapnout,
vyberte mo#nost Sv#teln$ senzor a stiskn"te tla%ítko OK.
Chcete-li tuto funkci vypnout, znovu stiskn"te tla%ítko OK.
%asova& vypnutí
Pokud b"hem 4 hodin nestisknete #ádné tla%ítko na dálkovém
ovlada%i nebo pokud televizor po dobu 10 minut nep!ijímá
#ádn' vstupní signál, automaticky se vypne, aby &et!il energii.
Vyberte mo#nost %asova& vypnutí.
Pou#íváte-li televizor jako monitor nebo ke sledování televize
pou#íváte digitální p!ijíma% (set top box – STB) a nepou#íváte
dálkov' ovlada% televizoru, deaktivujte funkci automatického
vypnutí.
Krom" t"chto ekologick'ch nastavení nabízí televizor také
nastavení &etrná k #ivotnímu prost!edí (sni#ující spot!ebu
energie).
Energetick$ (títek EU
Energetick$ (títek EU vás informuje o t!íd" úspory energie
tohoto v'robku. )ím je t!ída úspory energie v'robku
ekologi%t"j&í, tím mén" energie spot!ebuje.
Na &títku naleznete informace o t!íd" úspory energie,
pr$m"rné spot!eb" energie v'robku a pr$m"rné spot!eb"
energie za 1 rok. Hodnoty o spot!eb" energie v'robku najdete
také na webov'ch stránkách spole%nosti Philips pro va&i zemi
na adrese
www.philips.com/TV
Likvidace produktu
Likvidace starého v$robku a baterií
Tento v'robek je navr#en a vyroben z materiál$ a komponent$
nejvy&&í kvality, které je mo#né recyklovat a op"tovn" pou#ít.
Pokud je v'robek ozna%en tímto symbolem p!e&krtnutého
kontejneru, znamená to, #e podléhá sm"rnici EU 2002/96/ES.
Zjist"te si informace o místním systému sb"ru t!íd"ného
odpadu elektrick'ch a elektronick'ch v'robk$.
Dodr#ujte místní sm"rnice a staré v'robky nelikvidujte spolu
s b"#n'm odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého
v'robku p!edcházíte p!ípadn'm nep!ízniv'm d$sledk$m na
#ivotní prost!edí a lidské zdraví.
V'robek obsahuje baterie podléhající sm"rnici EU 2006/66/ES,
které nelze odkládat do b"#ného komunálního odpadu.
Informujte se o místních sm"rnicích t'kajících se sb"ru baterií,
proto#e správnou likvidací starého v'robku p!edcházíte
p!ípadn'm nep!ízniv'm d$sledk$m na #ivotní prost!edí a lidské
zdraví.
Nízká spot"eba v pohotovostním re!imu
Pokrokov' a vysoce vysp"l' systém elektrick'ch obvod$ sni#uje
spot!ebu energie televizoru na mimo!ádn" nízkou úrove(, ani#
byste p!i&li o funkci stálého pohotovostního re#imu.
'ízení napájení
Technická data televizoru / Spot!eba
69
9.2
Spot!eba
Technické údaje v!robku se mohou bez p"edchozího
upozorn#ní zm#nit. Dal$í podrobnosti o technick!ch údajích
v!robku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
Spot!eba
• Sí%ové napájení: 220–240 V st". +/&10 %
• Okolní teplota: 5 °C a' 35 °C
• Spot"eba energie v pohotovostním re'imu: <0,15 W
• Funkce úspory energie: sv#teln! senzor, re'im Eco, vypnutí
obrazu (pro rádio), (asova( automatického vypnutí, nabídka
Úsporná nastavení.
Zna"ka energetické t!ídy
– 40PFL7007: t"ída A
– 46PFL7007: t"ída A
– 55PFL7007: t"ída A+
P"íkon uveden! na typovém $títku v!robku udává spot"ebu
energie v!robku p"i normálním pou'ití v domácnosti (IEC
62087 Ed.2). Maximální p"íkon uveden! v závorce slou'í pro
stanovení elektrické bezpe(nosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
9.3
P!íjem
• Anténní vstup: 75 ohm), koaxiální (IEC75)
• Pásma tuneru: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
pouze pro typy televizor) „. . . T/12“, DVB-C (kabel) QAM
• P"ehrávání analogového videa: NTSC, SECAM, PAL
• P"ehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 138182), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• P"ehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Viz vybrané zem# na typovém $títku televizoru
• Vstup satelitní antény: 75 ohm), typ F
• Rozsah vstupní frekvence: 950 a' 2 150 MHz
• Rozsah úrovn# na vstupu: 25 a' 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, p"enosová rychlost 2 a' 45 mil. symbol),
SCPC a MCPC
• P"edvolby pro satelity: Astra (19,2°E), Astra (23,5°E), Astra
(28,2°E), Hotbird (13,0°E), TürkSat (42,0°E)
• Podpora Astra HD+
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora 1 a' 4 LNB, volba polarity
14/18 V, volba pásma 22 kHz, re'im Tone Burst, el. proud
LNB max. 300 mA
• Viz vybrané zem# na typovém $títku televizoru
– 40PFL7007: 102 cm / 40 palc)
– 46PFL7007: 117 cm / 46 palc)
– 55PFL7007: 140 cm / 55 palc)
• Rozli$ení panelu: 1 920 * 1 080p
• 3D: 3D Max Clarity 700, herní re'im pro dva hrá(e na celou
obrazovku, úprava 3D hloubky, p"evod 2D na 3D
• Pom#r stran: 16:9
• Jas: 450 cd/m2
• Nejvy$$í pom#r svítivosti: 65 %
• Dynamick! kontrast: 500 000:1
• Vylep$ení obrazu: Pixel Precise HD, 800Hz Perfect Motion
Rate, Micro Dimming
Rozli#ení displeje
Video formáty
Rozli$ení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1080p – 50 Hz, 60 Hz
Po"íta"ové formáty
Rozli$ení (mimo jiné)
• 640 * 480p – 60 Hz
• 800 * 600p – 60 Hz
• 1024 * 768p – 60 Hz
• 1280 * 768p – 60 Hz
• 1360 * 765p – 60 Hz
• 1360 * 768p – 60 Hz
• 1280 * 1024p – 60 Hz
• 1920 * 1080i – 60 Hz
• 1920 * 1080p – 60 Hz
9.5
Zvuk
• • V!stupní v!kon (RMS): 40 W (2 x 20 W) p"i 30%
celkovém harmonickém zkreslení
• Vylep$ení zvuku: automatické vyrovnání zvuku, Clear Sound,
Incredible Surround
• Typy reproduktor): podstavec Soundstage, sk"í+ reproduktor)
9.6
Multimédia
9.4
Displej
P!ipojení
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11b/g/n (vestav#né)
Typ
Podporované systémy soubor$ USB
• FAT 16, FAT 32, NTFS
• Typ displeje: podsvícení LED, rozli$ení Full HD
• Viditelná úhlop"í(ka obrazovky
Formáty p!ehrávání
70
Technická data televizoru / Multimédia
• Kontejnery: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEGTS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows
Media (ASF/WMV/WMA)
• Video kodeky: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Audio kodeky: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), MPEG-1/2/2.5
Layer I/II/III (zahrnuje MP3), Vorbis, WMA (v2 a! v9.2), WMA
Pro (v9/v10)
• Titulky:
– Formáty: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, titulky DivX®
– Kódování znak": UTF-8, st#ední Evropa a v$chodní Evropa
(Windows-1250), azbuka (Windows-1251), #e%tina (Windows1253), západní Evropa (Windows-1252)
• Obrazové kodeky: JPEG
• Omezení:
– Maximální podporovaná celková p#enosová rychlost pro
soubor média je 30 Mb/s.
– Maximální podporovaná p#enosová rychlost videa pro soubor
média je 20 Mb/s.
– MPEG-4 AVC (H.264) podporováno do High Profile @ L4.1.
– VC-1 podporováno do Advanced Profile @ L3.
DivX®
V nabídce Nápov!da stiskn&te mo!nost * Seznam
a vyhledejte polo!ku DivX® VOD, kde získáte dal'í informace.
Podporovan" software serveru médií (DMS)
• Po%íta% PC – Microsoft Windows XP, Vista nebo Windows 7
– PacketVideo – Twonky Media
– PacketVideo - TwonkyManager
– Microsoft - Windows Media Player
• Mac OS X
– PacketVideo - TwonkyServer
– PacketVideo - TwonkyManager
• Mobilní za#ízení
– Philips MyRemote - iOS, Android
– Sou%innost a v$kon se mohou li'it v závislosti na mo!nostech
pou!itého mobilního za#ízení a softwaru.
• Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
9.8
Rozm!ry a hmotnost
40PFL7007
)í#ka 910 mm
V$'ka 524 mm
Hloubka 31 mm
Hmotnost ±11 kg
. . .s podstavcem
V$'ka 590 mm
Hloubka 206 mm
Hmotnost ±14 kg
46PFL7007
)í#ka 1 042 mm
V$'ka 599 mm
Hloubka 31 mm
Hmotnost ±14 kg
. . .s podstavcem
V$'ka 665 mm
Hloubka 206 mm
Hmotnost ±17 kg
55PFL7007
)í#ka 1 235 mm
V$'ka 706 mm
Hloubka 31 mm
Hmotnost ±17 kg
. . .s podstavcem
V$'ka 772 mm
Hloubka 241 mm
Hmotnost ±21 kg
UMv 3104 327 0068.5 – 120926
P#edpisy ESD
Za#ízení vyhovuje kritériím v$konu A pro ESD. Pokud se
za#ízení kv"li elektrostatickému v$boji neobnoví v re!imu
SimplyShare, je vy!
adován zásah u!ivatele.
9.7
Mo$nosti p#ipojení
Zadní %ást televizoru
• SCART (v%etn& adaptéru): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr (v%etn& adaptéru), Audio L/R
• VGA (D-sub 15), Audio In (stereofonní minikonektor
3,5 mm)
• Audio vstup (DVI na HDMI / VGA) (stereofonní
minikonektor 3,5 mm)
• 3 x vstup HDMI s funkcí ARC (3D)
• USB
• Sí( LAN – (RJ45)
Bo%ní strana televizoru
• 2 x bo%ní vstup HDMI s funkcí ARC (3D)
• 2 x USB
• Audio v$stup L/P – synchronizovan$ s obrazem (optick$)
• Slot Common interface (CI+/CAM)
Technická data televizoru / Rozm&ry a hmotnost
71
10
Software televizoru
10.1
Verze softwaru
Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru televizoru, stiskn!te
tla"ítko h, vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te tla"ítko
OK.
Vyberte mo#nost Nastavení softwaru a stiskn!te tla"ítko OK.
Vyberte mo#nost Informace o pou!ívaném softwaru
a zobrazte si informaci Verze: . . . .
10.2
Aktualizace softwaru
Aktualizace softwaru z internetu
Je-li televizor p$ipojen k internetu, m%#e se zobrazovat zpráva
od spole"nosti TP Vision vyz&vající k aktualizaci softwaru
televizoru. To vy#aduje vysokorychlostní ('irokopásmové)
p$ipojení k internetu.
Pokud se tato zpráva zobrazí, doporu"ujeme provést aktualizaci.
Vyberte mo#nost Aktualizovat. Postupujte podle pokyn% na
obrazovce.
Nové aktualizace si také m%#ete vyhledat sami.
Chcete-li vyhledat aktualizace, stiskn!te tla"ítko h, vyberte
mo#nost SNastavení a stiskn!te tla"ítko OK.
Vyberte mo#nost Aktualizace softwaru a stiskn!te tla"ítko OK.
Postupujte podle pokyn% na obrazovce.
Po dokon"ení aktualizace se televizor sám automaticky vypne
a zase zapne. Po"kejte, dokud se nezapne, a nepou#ívejte
vypína" A na televizoru.
Aktualizace softwaru ze za"ízení USB
Aktualizace softwaru televizoru m%#e b&t nutná. Pro nahrání
softwaru do televizoru pot$ebujete po"íta" s vysokorychlostním
p$ipojením k internetu a pam!(ové za$ízení USB. Pou#ijte
pam!(ové za$ízení USB s voln&m místem 256 MB.
Zkontrolujte, zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
1 – Spu#t$ní aktualizace v televizoru
Chcete-li spustit aktualizaci softwaru, stiskn!te tla"ítko h,
vyberte mo#nost S Nastavení a stiskn!te tla"ítko OK.
Vyberte mo#nost Aktualizace softwaru > USB a stiskn!te
tla"ítko OK.
2 – Ur%ení televizoru
Zasu)te pam!(ové za$ízení USB do konektoru na bo"ní stran!
televizoru, vyberte mo#nost Spustit a stiskn!te tla"ítko OK. Na
pam!(ové za$ízení USB je zapsán identifika"ní soubor.
72
3 – Sta!ení softwaru televizoru
Zasu)te pam!(ové za$ízení USB do po"íta"e. Na pam!(ovém
za$ízení USB najd!te soubor update.htm a dvakrát na n!j
klikn!te. Klikn!te na mo#nost Odeslat ID. Je-li k dispozici nov&
software, stáhn!te soubor .zip. Po sta#ení soubor rozbalte
a zkopírujte soubor autorun.upg do pam!(ového za$ízení USB.
Tento soubor neumis(ujte do slo#ky.
4 – Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasu)te pam!(ové za$ízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky. Televizor se na 10 sekund
vypne a poté znovu zapne. Prosím vy"kejte.
P"itom . . .
• nepou#ívejte dálkov& ovlada"
• neodpojujte pam!(ové za$ízení USB od televizoru.
Dojde-li b!hem aktualizace k v&padku proudu, neodpojujte
pam!(ové za$ízení USB od televizoru. Po obnovení napájení
bude aktualizace pokra"ovat.
Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva Operation
successful. Vyjm!te pam!(ové za$ízení USB a stiskn!te tla"ítko
A na dálkovém ovlada"i.
P"itom . . .
• nestiskn!te tla"ítko A dvakrát
• nepou#ívejte vypína" A na televizoru
Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne.
Vy"kejte.
Software televizoru je aktualizován. Nyní m%#ete televizor op!t
pou#ívat.
Chcete-li zabránit náhodné aktualizaci softwaru televizoru,
odstra)te z pam!(ového za$ízení USB soubor autorun.upg.
10.3
Software s otev"en&m
zdrojov&m kódem
Tento televizor obsahuje software s otev$en&m zdrojov&m
kódem (open source software). Spole"nost TP Vision
Netherlands B.V. tímto nabízí, #e na vy#ádání poskytne úplnou
kopii odpovídajícího zdrojového kódu pro autorsk&mi právy
chrán!né balí"ky softwaru s otev$en&m zdrojov&m kódem, které
jsou pou#ity v tomto v&robku a u kter&ch takovou nabídku
vy#adují p$íslu'né licence.
Tato nabídka platí a# t$i roky po nákupu v&robku a vztahuje se
na kohokoli, kdo obdr#í toto sd!lení. Chcete-li získat zdrojov&
kód, kontaktujte nás prosím na adrese
open.source@philips.com.
Pokud nechcete pou#ít e-mail nebo pokud do t&dne po
odeslání po#adavku na uvedenou e-mailovou adresu neobdr#íte
potvrzení o jeho p$ijetí, napi'te nám v angli"tin! na adresu . . .
Open Source T&m
Spole"nost TP Vision Netherlands B.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
Nizozemí
Software televizoru / Licence open source
10.4
Licence open source
Software televizoru / Licence open source
73
11
11.3
11.1
Chcete-li vy#e'it jak$koli problém související s televizorem
Philips, m!"ete se obrátit na na'i online podporu. M!"ete si
p#itom vybrat sv!j jazyk a zadat %íslo modelu v$robku.
Podpora
Zaregistrujte
Zaregistrujte si sv!j televizor a vyu"ijte celou #adu v$hod
zahrnujících plnou podporu (v%etn& stahování), privilegovaného
p#ístupu k informacím o nov$ch v$robcích, exkluzivních nabídek
a slev, mo"nosti vyhrát ceny i ú%asti ve zvlá'tních pr!zkumech
t$kajících se nov$ch v$robk! na trhu.
P#ejd&te na webové stránky www.philips.com/welcome
11.2
Pou!ívání nabídek Nápov"da
a Vyhledat
Tento televizor nabízí nápov&du na obrazovce.
Hledané informace naleznete v seznamu témat nebo si
m!"ete p#e%íst nápov&du jako p#íru%ku s kapitolami.
Nápov"da online
P#ejd&te na webové stránky www.philips.com/support
Na webov$ch stránkách podpory naleznete telefonní %íslo pro
kontaktování podpory ve va'í zemi a také odpov&di na %asté
otázky (FAQ). V n&kter$ch zemích m!"ete chatovat s na'imi
spolupracovníky a polo"it otázku p#ímo nebo prost#ednictvím emailu.
M!"ete si stáhnout nov$ software televizoru nebo p#íru%ku pro
%tení v po%íta%i. M!"ete odeslat konkrétní otázku e-mailem
nebo (v n&kter$ch zemích) chatovat online s jedním z na'ich
spolupracovník!.
11.4
St#edisko pé$e o zákazníky
Otev#ení nápov"dy
Stisknutím tla%ítka h otev#ete hlavní nabídku.
Vyberte mo"nost ? Nápov"da a stiskn&te tla%ítko OK.
Podporu m!"ete získat na telefonní lince st#ediska pé%e
o zákazníky. Telefonní %íslo najdete v ti't&né dokumentaci
dodané s televizorem.
Nebo nav'tivte na'e webové stránky
www.philips.com/support
Chcete-li zobrazit abecední seznam témat, vyberte kartu L
Seznam na li't& nabídek.
Chcete-li si p#e%íst Nápov&du ve form& p#íru%ky, vyberte
mo"nost B P#íru$ka na li't& nabídek.
&íslo modelu televizoru a sériové $íslo
Pravd&podobn& budete po"ádáni o zadání %ísla modelu v$robku
a sériového %ísla. Tato %ísla naleznete na 'títku na obalu nebo
na zadní %i spodní %ásti televizoru.
Ne" provedete pokyny Nápov&dy, Nápov&du zav#ete.
Nápov&du uzav#ete stisknutím tla%ítka b nebo h.
U v&t'iny nastavení a mo"ností v nabídkách si m!"ete po
stisknutí tla%ítka * (modré tla%ítko) p#e%íst informace
o vybraném nastavení nebo mo"nosti.
Pokud nejsou informace o nastavení nebo mo"nosti k dispozici,
m!"ete znovu stisknout tla%ítko * (modré tla%ítko) a otev#ít
p#íslu'nou stránku v Nápov&d&.
U n&kter$ch %inností, jako je nap#íklad Teletext, mají barevná
tla%ítka specifické funkce a nemohou otev#ít Nápov&du.
Nápov"da k televizoru pro tablet, chytr% telefon nebo
po$íta$
M!"ete si stáhnout Nápov&du k televizoru ve formátu PDF
a p#e%íst si ji v chytrém telefonu, tabletu nebo v po%íta%i.
Pro snaz'í provád&ní rozsáhl$ch sérií pokyn! si m!"ete
p#íslu'nou stránku Nápov&dy vytisknout v po%íta%i.
Chcete-li si stáhnout Nápov&du (u"ivatelskou p#íru%ku),
p#ejd&te na webové stránky www.philips.com/support
74
Podpora / St#edisko pé%e o zákazníky
12
Autorská práva
a licence
12.1
Rozhraní HDMI
HDMI®
Ozna!ení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface
a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky spole!nosti HDMI Licensing LLC v USA
a dal"ích zemích.
12.2
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základ# licence od spole!nosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spole!nosti
Dolby Laboratories.
12.3
Slu!ba Skype
Chcete-li zjistit sv(j registra!ní kód, vyhledejte v nabídce
nastavení za$ízení !ást t%kající se slu&by DivX VOD. Dal"í
informace o dokon!ení registrace naleznete na webov%ch
stránkách vod.divx.com.
12.5
Microsoft
Windows Media
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka spole!nosti Microsoft Corporation v USA
anebo dal"ích zemích.
Microsoft PlayReady
Vlastníci obsahu pou&ívají technologii pro p$ístup k obsahu
Microsoft PlayReady™, která chrání jejich du"evní vlastnictví
v!etn# obsahu podléhajícího autorsk%m práv(m.
Toto za$ízení vyu&ívá technologii PlayReady pro p$ístup
k obsahu chrán#nému pomocí technologie PlayReady nebo
technologie WMDRM. Pokud se za$ízení nepoda$í správn#
uplatnit omezení pou&ívání obsahu, mohou vlastníci obsahu
po&adovat od spole!nosti Microsoft, aby zru"ila schopnost
za$ízení vyu&ívat obsah chrán#n% technologií PlayReady. Zru"ení
by nem#lo ovlivnit nechrán#n% obsah ani obsah chrán#n%
pomocí jin%ch technologií p$ístupu. Vlastníci obsahu od vás
mohou po&adovat upgrade technologie PlayReady pro p$ístup
k jejich obsahu. Pokud upgrade odmítnete, nebudete moci
p$istupovat k obsahu vy&adujícímu upgrade.
12.6
Jiné ochranné známky
V"echny dal"í registrované a neregistrované ochranné známky
jsou vlastnictvím nále&it%ch vlastník(.
Skype™ je ochranná známka spole!nosti Skype Limited a jejích
sp$ízn#n%ch spole!ností.
12.4
DivX
VIDEO DIVX: DivX® je formát digitálního videa vytvo$en%
spole!ností DivX, Inc. Toto za$ízení disponuje oficiálním
ozna!ením DivX Certified® a umo&'uje p$ehrávání videa ve
formátu DivX. Dal"í informace a softwarové nástroje pro p$evod
soubor( do formátu DivX naleznete na stránkách divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li p$ehrávat zakoupené
filmy ve formátu DivX VOD (Video-on-Demand), je t$eba toto
za$ízení certifikované pro formát DivX (DivX Certified®)
zaregistrovat.
Autorská práva a licence / Jiné ochranné známky
75
Rejst!ík
3
3D br!le PTA507, pou"ití 48
3D br!le PTA508, pou"ití 49
3D br!le, typ 48
3D, 2D na 3D 50
3D, optimální sledování 50
3D, varování t!kající se ochrany zdraví 50
3D, #i$t%ní br!lí 50
A
Active control 20
Ambilight, dynamick! 40
Ambilight, nastavení 40
Ambilight, re"im 40
Ambilight, umíst%ní 39
Ambilight, vypnutí televizoru 40
Aplikace MyRemote, funkce JointSpace 58
Aplikace MyRemote, funkce SimplyShare 59
Aplikace MyRemote, funkce Wi-Fi Smart Screen 60
Aplikace MyRemote, nabídka 59
Aplikace MyRemote, ovládání 60
Aplikace MyRemote, stahování 59
Aplikace MyRemote, sí& 58
Aplikace MyRemote, TV pr'vodce 60
Aplikace MyRemote, verze 58
Aplikace, doporu#ená 52
Aplikace, galerie 53
Aplikace, vyhledávání 52
Aplikace, zp%tná vazba 52
Aplikace, zámek 52
Audio Out – optick! 11
Automatická aktualizace kanálu 28
Automatick! posun titulk' 12
B
Barva funkce Ambilight 40
Barva st%ny 40
Bezpe#nostní pokyny 20
C
CI+ 12
D
Digitální teletext 32
DivX® VOD 55
DMR – Digital Media Renderer 9
DVB 30
DVI, p(ipojení 10
Dálkov! ovlada#, Azerty 24
Dálkov! ovlada#, baterie 25
Dálkov! ovlada#, párování 25
Dálkov! ovlada#, tla#ítka 23
E
EasyLink (digitální sb%rnice mezi audio video za(ízeními) 11
EasyLink, p(ipojení 10
Energetick! $títek EU 69
ESD 71
76
F
Filmy k zap'j#ení 53
Formáty p(ehrávání 71
Fotoaparát, p(ipojení 17
Fotografie, prezentace 54
Funkce Ambilight, umíst%ní televizoru 6
Funkce Ambilight, zapnutí nebo vypnutí 39
Funkce DVB, nastavení 30
Funkce EasyLink, nastavení 12
G
Gama 37
H
HbbTV 33
HDCP, ochrana proti kopírování 10
Herní konzole, p(ipojení 15
Hlasitost sluchátek 38
Hlavní nabídka 51
Hodiny 37
Hodiny televizoru 37
Hra nebo po#íta#, hra 68
Hra nebo po#íta#, po#íta# 18
Hra, hraní 68
Hra, pro dva hrá#e 68
Hudební soubory, p(ehrávání 55
I
Ikona za(ízení 34
Infra#erven! senzor 24
Interaktivní televize 33
Internetová pam%&, vymazání 9
Internetové aplikace 52
J
Jazyk zvuku 36
Jazyky, nabídky 36
Jednotka USB Flash, p(ipojení 17
K
Kanál, oblíben! 27
Kanál, p(ejmenování 27
Kanál, p(epínání 25
Kanál, zm%na po(adí 27
Kanály, aktualizace 28
Kanály, nová instalace 29
Klávesnice dálkového ovlada#e 23
Klávesnice, p(ipojení 16
Kopie seznamu kanál' 29
Kopie seznamu kanál', kopírování 29
Kopie seznamu kanál', nahrání 29
Kvalita p(íjmu 31
Kód d%tského zámku 28
L
Likvidace produktu 69
M
Modul CAM (Conditional Access Module – modul
podmín%ného p(ístupu) 12
Modul CAM, instalace 12
Mono / Stereo 38
Mo"nosti, kanálu 26
My$, p(ipojení 17
Rejst(ík
N
Nabídka Zdroj 34
Nahrávky, hlavní nabídka 57
Nahrávání 56
Napájecí zásuvka 7
Nastavení Eco 69
Nastavení obrazu 37
Nastavení zvuku 38
Nápov!da, pou"ívání 74
Nápov!da, v tabletu 74
O
Obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen, panel kanál# 61
Obrazovka funkce Wi-Fi Smart Screen, panel nástroj# 61
Obrazovka vypnuta, p$epnutí 55
Okraje obrazovky 37
Online TV 53
Opakovaná instalace televizoru 29
Osv!tlení Lounge light 40
P
Perfect Pixel HD Engine 37
Pevn% disk USB, informace 15
Pevn% disk USB, instalace 16
Pixel Plus link 12
Podpora online 74
Podstavec televizoru, reproduktory 6
Pohotovostní re"im 22
Prohledávání frekvence 31
Pr#vodce mo"nostmi p$ipojení 9
Pé&e o obrazovku 20
Pípnutí tla&ítka 41
P$eddefinované p$enosové rychlosti 30
P$enosová rychlost 30
P$ipevn!ní na ze' 6
P$ipojení antény 7
P$ipojení antény, tipy 10
P$ipojení HDMI, tipy 10
P$ipojení SCART, tipy 10
P$ipojení VGA, tipy 11
P$ipojení YPbPr, tipy 10
P$ipojení, seznam 34
P$ipomínka, po$ad 34
P#vodní jazyk 36
R
Reproduktory / Sluchátka 41
Re"im p$enosové rychlosti 30
Re"im sí(ové frekvence 31
Rodi&ovské hodnocení 28
Rozhlasov% kanál 26
Ru&ní instalace 31
Rychlé nastavení obrazu 18
Rychl% start 22
S
Satelit, instalace 44
Satelit, kopie seznamu kanál# 46
Satelit, LNB 44
Satelit, odebrání 45
Satelit, odebrání kanálu 47
Satelit, odstra)ování problém# 47
Satelit, p$idání 45
Satelit, p$ipojení 7
Satelitní kanál, oblíben% 43
Satelitní kanál, p$ejmenování 42
Rejst$ík
Satelitní kanál, signál 46
Satelitní kanál, uzamknutí 43
Satelitní kanál, zm!na po$adí 43
Satelitní kanály, p$epínání 42
Satelitní vysílání, sledování 42
Satelity, automatická aktualizace kanál# 45
Satelity, mo"nosti automatick%ch aktualizací 45
Satelity, zpráva o aktualizaci kanál# 45
Seznam kanál#, nové 29
Seznam po$ad# 34
Seznamy kanál# 26
Seznamy satelitních kanál# 42
Skype, automatické p$ihlá*ení 66
Skype, blokování kontaktu 65
Skype, historie 66
Skype, hlasová schránka 66
Skype, hlasov% hovor 65
Skype, kontakty 64
Skype, kredit 66
Skype, nov% ú&et 63
Skype, odhlá*ení 67
Skype, online stav 64
Skype, p$ihlá*ení 63
Skype, p$íjem hovoru 66
Skype, testování kamery 67
Skype, událost 66
Skype, upozorn!ní 67
Skype, videohovor 65
Skype, volání na telefony 65
Skype, vyzván!ní 67
Skype, zm!na hesla 67
Skype, ztlumení 65
Sledování televize 25
Slot Common Interface 12
Sluchov! posti"ení 41
Slu"ba Skype 63
Smart TV, kód PIN 51
Smart TV, registrace 51
Smart TV, úvodní stránka 52
Smí*ená hlasitost 41
Software serveru médií 9
Software s otev$en%m zdrojov%m kódem 72
Software, aktualizace pomocí USB 72
Software, aktualizace z internetu 72
Software, aktuální verze 72
Spot$eba elektrické energie 69
Stav 26
Streamování videa 53
Styl obrazu 38
Styl zvuku 39
Sv!teln% senzor 69
Synchronizace zvuku s obrazem 14, 14
Systém domácího kina, vyrovnání hlasitosti 14
Systém domácího kina, vícekanálov% 14
Sí(, bezdrátová 7
Sí(, DHCP 8
Sí(, heslo 8
Sí(, kabelová 9
Sí(, nastavení 9
Sí(, statická adresa IP 8
Sí(ová frekvence 31
Sí(ov% název televizoru 9
Sí(ov% router 8
T
Teletext se dv!ma obrazovkami 33
Teletext, mo"nosti 32
77
Teletext, nastavení 33
Teletext, p!ehled teletextu T.O.P. 33
Teletext, zastavení 33
Televize na vy"ádání 54
Televizní pr#vodce 33
Text 32
Titulky 35
Titulky, nahrávání 57
Titulky, pozastavení televizního vysílání 56
Tovární nastavení 29
TV pr#vodce, informace 34
U
Umíst$ní televizoru 39
Umíst$ní v obchod$ 38
Univerzální p!ístup 40
Up!ednost%ovan& formát zvuku 38
USB klávesnice 16
USB my' 16
V
Velikost frekven(ního kroku 31
VESA 6
Video obchod 53
Video soubory, p!ehrávání 55
Vyvá"ení 38
Vzdálenost sledování 6
W
Wi-Fi Smart Screen, sledování televize 61
WPS, kód PIN 8
WPS – chrán$né nastavení Wi-Fi 8
WWW. 52
Z
Zapnuto a vypnuto 22
Zpo"d$ní pohotovostního re"imu 22
Zpráva o aktualizaci kanálu 28
Zvukové efekty 41
Zvukov& komentá! 41
Zámek kanál# 28
Ú
Úspora energie 69
!
)asova( 36
)asova( vypnutí 69
)erné pruhy 32
"
*e( 41
78
Rejst!ík
L"#&(%&+,#;"'-(&,"#
!"#$%&'%(
HMHH+NNN+OONP
7)/#"0+3,'/0+HMIH+NNN+OOMG
)$*#'+,-,)$*#'./$
HOH+OHH+HQR+SHTIRU1-,#?V
)01%(,',2$"3$#04'%(
HQQ+PNI+GRI+SW"B(*#,+:"X,5V
)"(5'*
HMHH+OHI+HGNR
9("+@()*"+GPQM+HGNR
ǎȇǸǭǽǵȌ
ǚǭȃǵǻǺǭǸDzǺǺǻǹDzǽ
ćHVNiUHSXEOLND
GGMMMHMPR+SYZ0&#Z+&(',;V
'DQPDUN
QRGR+MQIN
6$/&37*(%8
HIMH+RHI+HN+[P+SHTINU1Y,#?V
ƆƫƫƜƤơ
ƆƨƭƩƪƞƪƫƞƳƧ
(VSDxD
PHG+MM+IH+MQ+SHTIHU+\+HTHMU1-,#?V
91&0%'(
[[MQH[I+SC"6(*,B)8+B]#/8V
:"(%3$
HI+RO+QG+NH+RH+S*"%(*V
+UYDWVND
HI+OOO+[[+HI+SW"B(*#,+:"X,5V
;&(*'(
HGNR+GM+OH+IN+S%6,(-(&(+#(X,"#(*/V
5RPüQl
HQI+[QHHHNG+SK(',;+*"%(*V
;"$*(%8
HMIM+GIH+INH+S#(&,"#(*+%(**V
ǝǻǾǾǵȌ
ǮDzǾǼǸǭǿǺǻ
<0"&7$"%,;"$*(%8
HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V
@/'11$,-,@37A$'5,-,@4'55$"(
HMNM+HHH+GPI+SHTHMI+Lbc1Y,#?V
.DǴDǷFǿDǺ
M+IH+MHH+GHHH+HH+HN+S;'//V
ǞǽǮǵȔǭ
HII+QGI+[MNH+SW"B(*#,+:"X,5V
=(&4'(
9LHWĎMDLVWDULIV
6ORYDNLD
G+QQG+IRN+PQ+SE#d&'"e&`&#F+6"5"'V
='&7/(%'(
M+R+GIN+HGPQ+SE,/&,#(,0++&(',;(,0V
@*04$%'B(
I+MMM+MQ+IG+SW"B(*#,+B*,%V
/X[HPERXUJ/X[HPEXUJ
GNMO+IIHH+S!(&,"#(*/+^);+1+(::/*+#(&,"#(*V
@/0C'
HP+MM+[G+RH+NH
0DJ\DURUV]iJ
H[+I+OHH+MIRI+S7/*;_*8,+6Z5`0V
@4$"'#$
HM+ROPG+PHP[+S*"B(*0(-&(*V
<$8$"*(%8
HPHH+GHG+HM+OI+SHTIHU1-,#?V
ประเทศไทย+SK6(,*(#8V
HG+[RG+O[RH
<0"#$
GG+PO+IP+IN
7UNL\H
NNN+M+NNR
>1&$""$'37
HMGH+NH+II+QQ+SHTINRU1Y,#?V
D%'&$8,E'%#80C
HMNN+QQM+HN+MM+SR:1-,#+7K+*(#8*,#/V
3ROVND
3RãĀF]HQLHORNDOQH
ǠǷǽǭȓǺǭ
ǮDzǴǷǻȅǿǻǯǺǻ
?0"&/#(*
OHO+OM+HG+GR+SHTIGU1-,#?+$+Ya5/*+
HTQHU1-,#?V
>>>?:6,*,:0?%"-10)::"'&
!"#$%"#&'(%&)(*+,-(./0+1+2-(./0+#"#+%"#&'(%&)/**/0+1+3)4/'5/' &'(.*,%6/+7,*8/'
9:/%,;,%(&,"#0+('/+0)<=/%&+&"+%6(#./+>,&6")&+#"&,%/?
@6,*,:0+(#8+&6/+@6,*,:0A+06,/*8+/-<*/-+('/+'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+";+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?
(#8+('/+)0/8+)#8/'+*,%/#0/+;'"-+C"#,#B*,=B/+@6,*,:0+D*/%&'"#,%0+!?E?
3**+'/.,0&/'/8+(#8+)#'/.,0&/'/8+&'(8/-('B0+('/+:'":/' &F+";+&6/,'+'/0:/%&,5/+">#/'0?
GHIG+J+K@+E,0,"#+!/&6/'*(#80+7?E?+++3**+',.6&0+'/0/'5/8?
>>>?:6,*,:0?%"-
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising