Philips | BTM2660W/12 | Owner's Manual | Philips Hudební mikrosystém BTM2660W/12 Uživatelská příručka

Philips Hudební mikrosystém BTM2660W/12 Uživatelská příručka
Příručka pro uživatele
Rádi vám vždy pomůžeme
www.philips.com/support
Obsah
1
Důležité
Bezpečnost
Oznámení
2 Váš hudební mikrosystém
Úvod
Obsah balení
Celkový přehled hlavní jednotky
Celkový přehled dálkového
ovladače
3 Začínáme
Umístění výrobku
Připojení antény rádia
Připojení napájení
Příprava dálkového ovladače
Zapnutí
Nastavení hodin
4 Přehrávání
Přehrávání z disku
Přehrávání z jednotky USB
Ovládání přehrávání
Přeskakování skladeb
Programování skladeb
Přehrávání ze zařízení
s technologií Bluetooth
5 Poslech rádia FM
Naladění rádiové stanice
Automatické uložení rádiových
stanic
Ruční uložení rádiových stanic
Výběr předvolby rádiové stanice
1
1
2
4
4
4
5
6
8
8
8
8
9
9
9
7 Další funkce
14
14
15
15
15
Nastavení budíku
Nastavení časovače vypnutí
Poslech externího zařízení
Nabíjení zařízení
8 Informace o výrobku
16
Informace o možnostech
přehrávání USB
17
Podporované formáty disků MP3 17
9 Odstraňování problémů
18
10
10
10
10
11
11
11
13
13
13
13
13
6 Nastavení zvuku
14
Výběr předvolby zvukového efektu 14
Nastavení úrovně hlasitosti
14
Ztlumení zvuku
14
CS
1
1
Důležité
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto
Bezpečnost
přístroje.
•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku
uvnitř zařízení.
Před použitím tohoto hudebního
mikrosystému si přečtěte všechny
pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte.
Pokud v důsledku neuposlechnutí
těchto pokynů dojde k poškození
přístroje, záruka na přístroj zanikne.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické
zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci,
otevřenému ohni nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup
k napájecímu kabelu, zástrčce nebo
adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od
napájení.
•
•
Symbol „blesk“ označuje neizolovaný
materiál v zařízení, který může způsobit
úraz elektrickým proudem. Kvůli
bezpečnosti všech členů domácnosti
neodstraňujte kryt výrobku.
Symbol „vykřičník“ upozorňuje na
funkce, o kterých byste si měli pozorně
přečíst přiloženou literaturu, abyste
zabránili problémům s provozem a
údržbou.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, zařízení nevystavujte dešti
nebo vlhkosti a neumisťujte na něj
objekty obsahující tekutiny, například
vázy.
POZOR: Aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem, zástrčku zcela
zasuňte do zásuvky. (Pro oblasti
s polarizovanými zástrčkami: Aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem,
vložte široký kontakt do široké štěrbiny.)
1
CS
•
•
•
•
Zajistěte, aby byl kolem výrobku
dostatečný prostor pro řádnou
ventilaci.
Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání
baterie – dodržujte následující
pokyny, abyste zabránili úniku
elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození
majetku nebo poškození výrobku:
• Baterii nainstalujte správně
podle značení + a - na výrobku.
• Baterie (zabalené nebo vložené)
by neměly být vystavovány
nadměrnému teplu, jako
např. slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
• Pokud nebudete výrobek delší
dobu používat, vyjměte baterii.
Výrobek chraňte před kapající
a stříkající vodou.
Na výrobek nepokládejte žádné
nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo
hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje
používán konektor MAINS nebo
sdružovač, měl by být vždy po ruce.
Bezpečnost poslechu
Upozornění
Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku a baterie
•• Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při
vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost
sluchátek na bezpečnou úroveň.
Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší
je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba
poslechu.
Při používání sluchátek dodržujte
následující pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené
hlasitosti po přiměřeně dlouhou
dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již
neupravujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak
vysokou úroveň, abyste neslyšeli
zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí,
buďte opatrní nebo zařízení
přestaňte na chvíli používat.
• Nadměrný akustický tlak ze
sluchátek může vést k trvalému
poškození sluchu.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto
zařízení, které nebyly výslovně
schváleny společností Gibson
Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto
zařízení.
Prohlášení o shodě
Společnost Gibson Innovations tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje
zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnice
2014/53/EU. Prohlášení o shodě
naleznete na webových stránkách www.
philips.com/support.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Symbol na výrobku znamená, že
výrobek splňuje evropskou směrnici
2012/19/EU.
Symbol na výrobku znamená, že
výrobek obsahuje baterie splňující
evropskou směrnici 2013/56/EU,
takže nemůže být likvidován společně
s běžným domácím odpadem.
Zjistěte si informace o místním systému
sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků a baterií.
Dodržujte místní předpisy a nikdy
nelikvidujte výrobek nebo baterie
společně s běžným domácím odpadem.
Správnou likvidací starých výrobků
a baterií pomůžete předejít negativním
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví.
Likvidace baterií
Chcete-li odstranit baterie, podívejte se
do sekce instalace baterií.
Informace o ochraně životního
prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál
byl vynechán. Snažili jsme se, aby
bylo možné obalový materiál snadno
rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení)
CS
2
a polyetylen (sáčky, ochranné fólie
z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je
možné v případě demontáže odbornou
firmou recyklovat a opětovně použít. Při
likvidaci obalových materiálů, vybitých
baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Zařízení je opatřeno tímto štítkem:
Note
Slovní označení a loga Bluetooth®
jsou registrované ochranné známky
vlastněné společností Bluetooth SIG,
Inc. a případné použití těchto označení
společnosti Gibson Innovations
podléhá licenci.
Vytváření neoprávněných kopií
materiálů, jejichž kopírování není
povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením
autorských práv a představovat trestný
čin. Toto zařízení by se k těmto účelům
nemělo používat.
Péče o výrobek
•
•
•
•
3
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte
zkroucené či poškrábané disky.
Pokud výrobek nebudete delší
dobu používat, vyjměte z podavače
disku disky.
K čištění výrobku používejte pouze
utěrku z mikrovláken.
CS
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní
straně výrobku.
2 Váš hudební
mikrosystém
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás
mezi uživateli výrobků společnosti
Philips! Chcete-li využívat všech výhod
podpory nabízené společností Philips,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.philips.com/support.
Úvod
Tato jednotka vám umožní:
• vychutnat si zvuk ze zvukových
disků, zařízení USB, zařízení iPod/
iPhone, zařízení Bluetooth a jiných
externích zařízení
• poslouchat rádiové stanice FM.
Jednotka podporuje tyto formáty
médií:
Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Stojan na stolek
• 1 x síťový adaptér
• 1 x anténa rádia
• Dálkový ovladač (s jednou baterií
AAA)
• Vytištěná příručka
CS
4
Celkový přehled hlavní jednotky
1
2
3
4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
a Infračervený senzor
b Kontrolka LED
• Kontrolka pohotovostního
režimu: při přepnutí do
pohotovostního režimu se
rozsvítí červeně.
• Indikátor Bluetooth: rozsvítí
se modře pro indikaci stavu
připojení Bluetooth.
c Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.
d
•
Zapněte tento výrobek nebo jej
přepněte do pohotovostního
režimu.
e
•
f
g
h
i
5
CS
•
Stisknutím vyberte zdroj: DISC,
USB, TUNER, AUDIO IN, BT.
Stisknutím a podržením tlačítka
na déle než 2 sekundy v režimu
Bluetooth přejdete do režimu
párování.
•
Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
•
•
Zastavení přehrávání.
Vymazání programu.
•
Vysunutí disku.
•
Konektor pro připojení
sluchátek.
j Otvor pro disk
k
l
•
/
•
•
•
Přechod na předchozí nebo
následující stopu.
Vyhledávání v rámci skladby
nebo disku.
Naladění rádiové stanice.
Nastavení času.
•
(hlasitost)
Nastavení hlasitosti.
•
m
n
o
p
Připojení paměťových zařízení
USB.
Celkový přehled
dálkového ovladače
1
2
18
3
17
16
4
15
•
•
•
Slouží k připojení k dodané
anténě rádia.
Připojení externích
audiozařízení.
5
14
13
12
6
konektor
Slouží k připojení dodaného
napájecího adaptéru.
11
7
10
8
9
a
b
c
•
Zapněte tento výrobek nebo jej
přepněte do pohotovostního
režimu.
•
Vyberte zdroj disku CD.
•
Výběr zdroje FM.
CS
6
d
•
•
•
•
e
•
•
f
g
h
i
j
k
l
7
•
•
/
Přechod na předchozí nebo
následující stopu.
Vyhledávání v rámci skladby /
disku / USB.
Naladění rádiové stanice.
Nastavení času.
Vyberte režim náhodného
přehrávání, aby se skladby
přehrávaly v náhodném pořadí.
Vyberte režim opakování, aby se
skladba nebo všechny skladby
přehrávaly opakovaně.
/
Výběr předvolby rádiové stanice.
Přechod na předchozí nebo
následující album.
•
Zobrazení informací
o přehrávání.
•
•
Nastavení časovače.
Nastavení budíku.
•
•
•
Nastavení hodin.
Zobrazení informací hodin.
V pohotovostním režimu
stisknutím a podržením tlačítka
můžete přepínat mezi zapnutým
nebo vypnutým zobrazováním
hodin.
•
•
•
Programování skladeb.
Programování rádiových stanic.
Automatické uložení rádiových
stanic.
•
Úplné ztlumení nebo obnovení
zvuku.
•
Výběr předvolby zvukového
efektu.
CS
m
n
o
p
q
r
•
(hlasitost)
Nastavení hlasitosti.
•
Nastavení jasu displeje.
•
Zastavení přehrávání nebo
vymazání programu.
•
Stisknutím spustíte, pozastavíte
nebo obnovíte přehrávání.
•
•
Vyberte zdroj USB.
Výběr zdroje AUDIO IN.
•
•
Výběr zdroje Bluetooth
Stisknutím a podržením tlačítka
na déle než 2 sekundy v režimu
Bluetooth přejdete do režimu
párování.
3 Začínáme
Upozornění
Připojení antény rádia
•
Před poslechem rádia připojte
k výrobku dodanou anténu rádia.
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy
provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde
uvedenými informacemi, mohou způsobit
škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.
Umístění výrobku
Než tento výrobek položíte na stůl,
připojte k hlavní jednotce dodaný stojan
podle následujícího obrázku.
Připojení napájení
Upozornění
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku!
Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na zadní nebo
spodní straně jednotky.
•• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Před zapojením napájecího adaptéru
AC se ujistěte, že je převodník zástrčky
adaptéru správně upevněn. Při odpojování
napájecího adaptéru vždy tahejte za
zástrčku, nikdy za kabel.
•• Před připojením napájecího adaptéru
zkontrolujte, zda jsou provedena všechna
ostatní připojení.
Tip
•• Informace o montáži reproduktoru na
zeď naleznete v listu s informacemi o
připevnění na zeď.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve
zdi.
CS
8
Příprava dálkového
ovladače
Note
•• Výrobek se přepne do pohotovostního
režimu po 15 minutách nečinnosti.
•• Abyste dosáhli efektivního výkonu
Upozornění
úspory energie, odpojte jakákoli externí
elektronická zařízení od portu USB v době,
kdy zařízení nepoužíváte.
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud
dálkový ovladač nebudete delší dobu
používat, baterie vyjměte.
•• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Vložení baterie do dálkového ovladače:
1
2
3
Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte jednu dodanou baterii AAA
se správnou polaritou (+/−) podle
označení.
Nastavení hodin
1
Zavřete přihrádku na baterie.
2
3
Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
»» Výrobek se přepne na poslední
vybraný zdroj.
4
Přepnutí do pohotovostního
režimu
•
Znovu stiskněte tlačítko pro přepnutí
výrobku do pohotovostního režimu bez
zobrazení hodin nebo do pohotovostního
režimu se zobrazenými hodinami.
»» Rozsvítí se červený indikátor
pohotovostního režimu.
•
V pohotovostním režimu můžete
stisknutím a podržením tlačítka
přepínat mezi zapnutým
nebo vypnutým zobrazováním hodin.
9
CS
Stisknutím a podržením tlačítka
v režimu zapnutí po dobu
delší než dvě sekundy aktivujete
režim pro nastavení hodin.
»»
nebo
bude
zobrazeno.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte
formát hodin 24H nebo 12H a
potom stiskněte tlačítko
.
»» Začnou blikat čísla znázorňující
hodiny.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
hodinu a poté stiskněte tlačítko
.
»» Začnou blikat čísla znázorňující
minuty.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
minutu a poté stiskněte tlačítko
.
»» Hodiny jsou nastaveny.
Note
•• Pokud chcete hodiny zobrazit v režimu
zapnutí, krátce stiskněte
.
•• V pohotovostním režimu můžete
stisknutím a podržením tlačítka
přepínat mezi zapnutým nebo vypnutým
zobrazováním hodin.
•• Pokud je v pohotovostním režimu zapnuto
zobrazování hodin, zařízení má zvýšený
odběr energie.
4 Přehrávání
Přehrávání z disku
1
2
Stisknutím tlačítka
disku CD.
vyberte zdroj
Vložte disk.
»» Přehrávání se automaticky
spustí. Pokud ne, stiskněte
tlačítko
.
BTM2660
Ovládání přehrávání
BTM2660
Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
/
/
Přehrávání z jednotky
USB
Note
•• Přesvědčte se, že zařízení USB obsahuje
přehrávatelný zvukový obsah.
1
2
Zapojte zařízení USB do konektoru
.
Stisknutím tlačítka
vyberte
zdroj jednotky USB.
»» Přehrávání se automaticky
spustí. Pokud ne, stiskněte
tlačítko
.
Výběr alba nebo složky.
Stisknutím tlačítka přejdete
na předchozí nebo
následující skladbu.
Stisknutím a podržením
spustíte rychlé prohledávání
vzad/vpřed v aktuální
skladbě.
Opakované přehrávání
stopy nebo všech stop.
Náhodné přehrání skladeb.
Zvýšení nebo snížení
hlasitosti.
Ztlumení zvuku nebo
zrušení ztlumení zvuku.
Výběr předvolby zvuku
ekvalizéru.
Nastavení jasu displeje.
Zobrazení informací
o přehrávání.
CS
10
Přeskakování skladeb
Pro disk CD:
Stisknutím tlačítka
skladby.
/
zvolte
2
Stisknutím tlačítka /
album nebo složku.
Stisknutím tlačítka
/
skladbu nebo soubor.
Note
•• Není zaručena kompatibilita se všemi
Pro disk MP3 a USB:
1
Přehrávání ze zařízení
s technologií Bluetooth
zařízeními Bluetooth.
vyberte
vyberte
Programování skladeb
•• Všechny případné překážky mezi jednotkou
a zařízením mohou vést ke snížení
provozního rozsahu.
•• Efektivní provozní rozsah mezi touto
jednotkou a zařízením podporujícím
Bluetooth je přibližně 10 metrů (30 stopy).
•• Jednotka si dokáže zapamatovat až 8 dříve
připojených zařízení Bluetooth.
Díky této funkci můžete naprogramovat
až 20 skladeb v požadovaném pořadí.
1
2
3
4
5
Stisknutím tlačítka
v režimu zastavení aktivujete režim
programu.
»»
Zobrazí se hlášení .
U skladeb MP3 vyberte album
pomocí tlačítka / .
Pomocí tlačítek
/
vyberte
skladbu a stisknutím tlačítka
volbu potvrďte.
Opakováním kroků 2 až
3 naprogramujete další skladby.
Philips BTM2660
Stisknutím tlačítka
přehrajete
naprogramované skladby.
BTM2660
Chcete-li vymazat program
Stiskněte dvakrát tlačítko .
1
Stisknutím tlačítka vyberte zdroj
Bluetooth.
»»
Zobrazí se (Bluetooth).
»» Kontrolka Bluetooth bliká
modře.
11
CS
2
3
Na zařízení podporujícím Advanced
Audio Distribution Profile (A2DP)
povolte připojení Bluetooth
a vyhledejte zařízení Bluetooth
s možností spárování (informace
naleznete v uživatelské příručce
zařízení).
Na zařízení Bluetooth vyberte
možnost „Philips BTM2660“
a v případě nutnosti zadejte jako
párovací heslo „0000“.
• Pokud možnost
„Philips BTM2660“ není možné
vyhledat nebo se nedaří provést
párování s tímto výrobkem,
stiskněte tlačítko
na tři
sekundy a přejděte do režimu
párování.
»» Po úspěšném spárování a
propojení se kontrolka Bluetooth
rozsvítí modře a jednotka
dvakrát pípne.
4
2
Připojte k výrobku druhé zařízení
Bluetooth.
»» První připojené zařízení také
zůstává připojené k tomuto
výrobku.
•
Pokud chcete přehrávat
z druhého připojeného zařízení,
ukončete přehrávání hudby
z prvního zařízení a poté
přehrajte hudbu z druhého
zařízení.
Připojení třetího zařízení Bluetooth
a přehrávání z něj
• Stisknutím a podržením tlačítka
na déle než 2 sekundy
přejdete do režimu párování.
»» Prvně připojené zařízení nebo
to zařízení, ze kterého není
přehrávána hudba je odpojeno.
Spusťte hudbu na připojeném
zařízení.
»» Zvuk se streamuje ze zařízení
podporujícího Bluetooth do
tohoto výrobku.
Odpojení zařízení podporujícího
technologii Bluetooth:
• Deaktivujte funkci Bluetooth na
svém zařízení.
Spárujte a připojte druhé
zařízení.
K tomuto výrobku mohou být zároveň
aktivně připojeny maximálně dvě
zařízení Bluetooth.
1
Stisknutím a podržením tlačítka
na déle než 2 sekundy
v režimu BT přejdete do režimu
párování.
»» Kontrolka Bluetooth rychle
modře bliká.
CS
12
5 Poslech rádia
FM
»» První naprogramovaná stanice
začne automaticky hrát.
Naladění rádiové stanice
1
2
Tip
•• Anténu umístěte co nejdále od televizoru
nebo jiného zdroje vyzařování.
•• Pro optimální příjem anténu zcela
natáhněte a upravte její polohu.
1
2
3
Stisknutím tlačítka
FM.
3
vyberte zdroj
Stiskněte a podržte tlačítko
/
déle než 2 sekundy.
»» Rádio automaticky naladí stanici
se silným příjmem.
Zopakováním kroku 2 naladíte více
stanic.
Naladění slabé stanice:
Opakovaně stiskávejte tlačítko
/
dokud nenajdete optimální příjem.
•• Uložit lze maximálně20 rádiových stanic
FM.
2
13
vyberte zdroj
Stiskněte a podržte tlačítko
po dobu delší než dvě
sekundy.
»» Všechny dostupné stanice se
naprogramují podle síly příjmu
vlnového pásma.
CS
Stisknutím tlačítka
aktivujte režim programu.
»»
Zobrazí se hlášení .
Stisknutím tlačítka / přiřaďte
této rádiové stanici číslo od 1 do
20 stanic a poté stisknutím tlačítka
volbu potvrďte.
Opakováním kroků
1–3 naprogramujte více stanic.
Note
•• Chcete-li přepsat naprogramovanou
,
Note
Stisknutím tlačítka
FM.
4
Nalaďte rádiovou stanici FM.
stanici, uložte na její místo jinou stanici.
Automatické uložení
rádiových stanic
1
Ruční uložení rádiových
stanic
Výběr předvolby rádiové
stanice
V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka
/
číslo předvolby.
• Při poslechu rádia FM můžete
stisknutím tlačítka OK přepínat
mezi stereofonními a monofonními
zvuky.
6 Nastavení
zvuku
Následující funkce lze použít u všech
podporovaných médií.
Výběr předvolby
zvukového efektu
•
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte předvolbu
zvukového ekvalizéru.
Nastavení úrovně
hlasitosti
•
Na dálkovém ovladači stiskněte
opakovaně tlačítko
(hlasitost).
Ztlumení zvuku
•
7
Další funkce
Nastavení budíku
Tento výrobek lze použít jako budík.
Jako zdroj budíku můžete vybrat disk,
rádio FM nebo soubory ve formátu
.mp3 f na paměťovém zařízení USB.
Note
•• Časovač budíku není dostupný v režimu
AUDIO IN.
•• Pokud je vybrán jeden ze zdrojů CD/
USB, ale není vložen disk ani není
připojeno zařízení USB, automaticky dojde
k nastavení zdroje rádia.
1
2
3
Stisknutím tlačítka
ztlumte nebo
zrušte ztlumení zvuku.
4
5
Zkontrolujte nastavení hodin.
V pohotovostním režimu stiskněte a
přidržte tlačítko
déle
než 2 sekundy.
»» Blikají číslice hodin.
Opakovaným stisknutím tlačítka
/
nastavte hodiny
a následným stisknutím tlačítka
potvrďte volbu.
»» Blikají číslice minut.
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
minuty a následným stisknutím
tlačítka
volbu
potvrďte.
»» Poslední vybraný zdroj budíku
bliká.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte
zdroj budíku (DISC, USB nebo FM)
a následným stisknutím tlačítka
volbu potvrďte.
»» Bliká údaj XX (XX udává úroveň
hlasitosti budíku).
CS
14
6
Stisknutím tlačítka
/
nastavte
hlasitost budíku a následným
stisknutím tlačítka
potvrďte volbu.
Aktivace a deaktivace budíku
V pohotovostním režimu lze časovač
aktivovat či deaktivovat opakovaným
stisknutím tlačítka
.
»» Pokud je časovač aktivován, zobrazí
se symbol
.
•
V pohotovostním režimu můžete
stisknutím a podržením tlačítka
přepínat mezi zapnutým
nebo vypnutým zobrazováním
hodin.
Poslech externího
zařízení
Prostřednictvím této jednotky
a audiokabelu můžete poslouchat
externí zařízení MP3.
1
2
3
Připojte kabel vstupu zvuku MP3 l
(není součástí balení):
•
ke konektoru (3,5 mm)
na výrobku
• a k zástrčce sluchátek na
externím zařízení.
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte zdroj AUDIO IN.
Spusťte přehrávání zařízení (viz
uživatelská příručka daného
zařízení).
Nastavení časovače
vypnutí
Tento hudební systém se může po
uplynutí nastavené doby automaticky
přepnout do pohotovostního režimu.
• Pokud je hudební systém zapnutý,
opakovaným stisknutím tlačítka
vyberete dobu
(v minutách).
»» Je-li aktivován časovač, je
zobrazen symbol
.
Deaktivace časovače
• Opakovaně stiskněte tlačítko
, dokud se nezobrazí
hlášení
(vypnuto).
»» Je-li časovač vypnutí
deaktivován, symbol
zmizí.
BTM2660
Nabíjení zařízení
Pomocí tohoto hudebního
mikrosystému můžete nabíjet svá
externí zařízení, např. mobilní telefon,
MP3 přehrávač nebo mobilní zařízení.
1
15
CS
K propojení konektoru USB tohoto
výrobku a vašich zařízení použijte
kabel USB.
8 Informace o
výrobku
Note
•• Informace o výrobku jsou předmětem
změn bez předchozího upozornění.
•
•
•
•
•
2
Připojte výrobek k napájení.
»» Jakmile je zařízení rozpoznáno,
začne nabíjení.
•
•
•
Note
•• Kompatibilita tohoto výrobku se všemi
zařízeními není zaručena.
•
•
•
•
•
•
Jmenovitý výstupní výkon
(zesilovač): celkem 20 W (max.)
Akustická kmitočtová
charakteristika: 63 Hz – 20KHz
Reproduktor: 2 x 2,75"
širokopásmový, 6 Ω
Zvýraznění basů: 2 x basový port
Podporované typy disků: CD, CD-R,
CD-RW, MP3-CD (12 cm)
Verze technologie Bluetooth:
V4.1 + EDR
Podporované profily Bluetooth:
A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvenční pásmo
Bluetooth / výstupní výkon:
2,402 GHz ~ 2,480 GHz pásmo
ISM / ≤ 4 dBm (třída 2)
Přehrávání zařízení USB:
• Typ A, USB Direct 2.0, 5V /
600 mA, formát souboru MSC,
FAT 16/32
• MP3, 32–320 kb/s a proměnlivá
přenosová rychlost
Nabíjení přes USB:
max. 2 A (pohotovostní režim); max.
500 mA (zdroj USB); max. 1 A (zdroj
BT/rádio/CD/audio in)
* Aktuální nabíjecí proud závisí na
používaném mobilním zařízení.
Frekvenční pásmo tuneru:
FM 87,5 – 108 MHz
Přednastavené stanice: 20
Úroveň vstupu AUDIO IN:
600 mV ±100mV RMS
Sluchátka: konektor 3,5 mm
CS
16
•
•
•
•
•
Napájení:
• Model (adaptér střídavého
proudu značky Philips):
AS360-120-AE250
• Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz,
1,2 A
• Výstup: 12,0 V DC, 2,5 A
Spotřeba elektrické energie při
provozu: 15 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu: < 0,5W (vypnuté hodiny)
Rozměry (Š × V × H):
433 × 226 × 67 mm (bez podstavce)
Hmotnost: 2,2 kg
Informace o možnostech
přehrávání USB
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB2.0 nebr
USB1.1)
• Přehrávače Flash USB
(USB2.0 nebo USB1.1)
• paměťové karty (je nutná přídavná
čtečka karet vhodná pro tuto
jednotku)
Podporované formáty USB:
• USB nebo formát paměťových
souborů: FAT12, FAT16, FAT32
(velikost oddílu: 512 bajty)
• Přenosová rychlost 3: 32–320 kb/s
a proměnlivá přenosová rychlost
• Hloubka adresářů maximálně do
8 úrovní
• Počet alb/složek: maximálně 99
• Počet skladeb/titulů: maximálně
999
• Názvy souborů v kódování Unicode
UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
Nepodporované formáty USB:
• Prázdná alba: prázdné album je
album, které neobsahuje žádné
soubory MP3/WMA a nezobrazí se
na displeji.
17
CS
•
•
•
•
Nepodporované formáty souborů
jsou přeskočeny. Například
dokumenty Word (.doc) nebo
soubory MP3 s příponou .dlf jsou
ignorovány a nepřehrají se.
Audiosoubory WMA, AAC, WAV
a PCM
Soubory WMA chráněné technologií
DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Soubory WMA ve formátu Lossless
Podporované formáty
disků MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 128
(v závislosti na délce názvu
souboru)
Maximální počet alb: 99
Podporované vzorkovací kmitočty:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti:
32~256 (kb/s), proměnlivé
přenosové rychlosti
9 Odstraňování
problémů
Varování
•• Neodstraňujte kryt systému.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům
s tímto zařízením, zkontrolujte před
kontaktováním servisu následující
možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webovou stránku
společnosti Philips (www.philips.
com/support). V případě kontaktování
společnosti Philips mějte zařízení
po ruce a připravte si číslo modelu
a sériové číslo.
Nefunguje napájení
•• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
zařízení řádně připojen.
•• Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.
•• Funkce pro úsporu energie
jednotku automaticky přepne do
pohotovostního režimu 15 minut po
skončení přehrávání bez nutnosti
obsluhy ovládacích prvků.
Žádný zvuk
•• Upravte hlasitost.
Jednotka nereaguje
•• Odpojte a znovu připojte zásuvku
střídavého proudu a jednotku znovu
zapněte.
•• Funkce pro úsporu energie
jednotku automaticky přepne do
pohotovostního režimu 15 minut po
skončení přehrávání bez nutnosti
obsluhy ovládacích prvků.
Dálkový ovladač nefunguje.
•• Než stisknete kteréhokoli funkční
tlačítko, vyberte nejprve správný
zdroj namísto na hlavní jednotce
dálkovým ovladačem.
•• Zmenšete vzdálenost mezi
dálkovým ovladačem a jednotkou.
•• Vložte baterii podle polarity (+/−).
•• Vyměňte baterii.
•• Dálkový ovladač namiřte přímo na
senzor na přední straně jednotky.
Nebyl zjištěn žádný disk
•• Vložte disk.
•• Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen
vzhůru nohama.
•• Počkejte, až zmizí kondenzace
vlhkosti na čočce.
•• Vyměňte nebo vyčistěte disk.
•• Použijte uzavřený disk CD nebo disk
správného formátu.
Některé soubory na zařízení USB nelze
zobrazit
•• Počet složek nebo souborů na
zařízení USB překročil určitý počet.
Tento jev není závada.
•• Formáty těchto souborů nejsou
podporovány.
Zařízení USB není podporováno.
•• Zařízení USB není s jednotkou
kompatibilní. Zkuste jiné.
Špatný příjem rádia
•• Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou
a televizorem nebo jinými zdroji
vyzařování.
•• Zcela natáhněte anténu rádia.
Hudbu nelze přehrávat, ani když
jednotka úspěšně navázala připojení
Bluetooth.
•• Zařízení nelze použít
k bezdrátovému přehrávání hudby
prostřednictvím této jednotky.
CS
18
Kvalita zvuku je po připojení zařízení
podporujícího technologii Bluetooth
špatná.
•• Příjem prostřednictvím funkce
Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte
blíže k této jednotce nebo mezi nimi
odstraňte překážky.
Připojení Bluetooth s touto jednotkou
nefunguje.
•• Zařízení nepodporuje profily, jež
vyžaduje tato jednotka.
•• Zařízení nemá zapnutou funkci
Bluetooth. Podívejte se do
uživatelské příručky a zjistěte, jak
funkci aktivovat.
•• Tato jednotka není v režimu
párování.
•• Tato jednotka je již připojena
k jinému zařízení podporujícímu
technologii Bluetooth. Odpojte toto
zařízení a opakujte pokus.
Spárované mobilní zařízení se neustále
připojuje a odpojuje.
•• Příjem prostřednictvím funkce
Bluetooth je slabý. Zařízení umístěte
blíže k této jednotce nebo mezi nimi
odstraňte překážky.
•• Některé mobilní telefony se mohou
neustále připojovat a odpojovat,
pokud voláte nebo ukončujete
hovory. Není to známkou poruchy
této jednotky.
•• U některých zařízení může být
připojení Bluetooth automaticky
deaktivováno funkcí úspory energie.
Není to známkou poruchy této
jednotky.
Časovač nefunguje
•• Nastavte správně hodiny.
•• Zapněte časovač.
Nastavení hodin/časovače se vymazalo
•• Byla přerušena dodávka energie
nebo odpojena síťová šňůra.
•• Znovu nastavte hodiny/časovač.
19
CS
Vypnutí nebo zapnutí zobrazení hodin
v pohotovostním režimu
•• V pohotovostním režimu stisknutím
a podržením tlačítka
můžete
přepínat mezi zapnutým nebo
vypnutým zobrazováním hodin.
Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. used under license.
BTM2660_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising