Philips | AE5220B/12 | Owner's Manual | Philips Přenosné rádio AE5220B/12 Uživatelská příručka

Philips Přenosné rádio AE5220B/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
AE5220
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Důležité informace
Bezpečnost
Oznámení
2
2
2
2 Vaše rádio VKV/DAB
4
4
4
4
5
3 Začínáme
6
6
6
7
7
4 Poslech rádia
8
8
9
Úvod
O systému DAB
Obsah balení
Celkový pohled na hlavní jednotku
Příprava antény VKV/DAB
Připojení napájení
Zapnutí
Úprava hlasitosti
Poslech rádia DAB
Poslech rádia VKV
Použití systémové nabídky v režimu
FM/DAB
11
5 Informace o výrobku
Zesilovač
Tuner
Reproduktory
Obecné informace
12
12
12
12
12
6 Řešení problémů
13
CS
1
1 Důležité
informace
Bezpečnost
Důležité bezpečnostní pokyny
a Přečtěte si tyto pokyny.
b Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
c Respektujte všechna upozornění.
d Dodržujte všechny pokyny.
e Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
f K čištění používejte pouze
suchou tkaninu.
g Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení
instalujte podle pokynů výrobce.
h Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů
tepla (radiátory, přímotopy, sporáky
apod.) nebo jiných přístrojů (včetně
zesilovačů) produkujících teplo.
i Napájecí kabel chraňte před pošlapáním
nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost
je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám
a místu, kde kabel opouští přístroj.
j Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
k Během bouřky či v době, kdy se
přístroj nebude delší dobu používat,
odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
l Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému
servisnímu technikovi. Přístroj by
měl být přezkoušen kvalifikovanou
osobou zejména v případech
poškození napájecího kabelu nebo
vidlice, v situacích, kdy do přístroje
vnikla tekutina nebo nějaký předmět,
přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti,
nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
2
CS
m UPOZORNĚNÍ týkající se používání
baterie – dodržujte následující
pokyny, abyste zabránili uniku
elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození majetku
nebo poškození přístroje:
•
Všechny baterie nainstalujte správně
podle značení + a – na přístroji.
•
Nekombinujte různé baterie (staré a
nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
•
Pokud nebudete přístroj delší
dobu používat, baterie vyjměte.
n Přístroj nesmí být vystaven kapající
nebo stříkající tekutině.
o Na přístroj nepokládejte žádné
nebezpečné předměty (např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
p Používejte pouze takové napájení, jaké
je uvedeno v uživatelské příručce.
q Protože adaptér slouží k vypínání
přístroje, zařízení k vypínání přístroje
by mělo být připraveno k použití.
Varování
•• Neodstraňujte kryt zařízení.
•• Nikdy nemažte žádnou část této jednotky.
•• Zařízení umístěte na rovnou, pevnou a stabilní plochu.
•• Nepokládejte tuto jednotku na jiné elektrické zařízení.
•• Tuto jednotku používejte pouze uvnitř místnosti.
Chraňte zařízení před vodou, vlhkem a objekty, které
obsahují kapalinu.
•• Jednotku nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni
nebo žáru.
Oznámení
Společnost Gibson Innovations tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje
zásadním požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnice 2014/53/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na webových
stránkách www.philips.com/support.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
Gibson Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a
starého zařízení se řiďte místními předpisy.
Poznámka
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které
lze recyklovat a znovu používat.
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně
jednotky.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to,
že podléhá směrnici EU 2012/19/ES.
Zjistěte si informace o místním systému
sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2013/56/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se
o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl
vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné
obalový materiál snadno rozdělit na tři
materiály: lepenku (krabice), polystyrén
(ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
CS
3
2 Vaše rádio VKV/
DAB
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek
na stránkách www.philips.com/welcome.
Segments). Jsou to data, která si můžete přečíst
na displeji rádia DAB ve formě probíhajícího
textu. Některé stanice vysílají nejnovější zprávy,
dopravní informace, počasí, aktuální a následující
program, webové adresy a telefonní čísla.
Více informací o pokrytí a službách digitálního
rádia naleznete na: www.drdb.org.
Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
Úvod
•
Hlavní jednotka
•
Napájecí adaptér
Pomocí tohoto zařízení se můžete bavit
poslechem rádia FM i digitálního vysílání DAB.
•
Krátká uživatelská příručka
O systému DAB
O systému digitálního vysílání zvuku (DAB)
Digitální rádio DAB je nový způsob vysílání
rádia prostřednictvím sítě pozemích
vysílačů. Posluchačům nabízí více informací
a možností volby, to vše v dokonale
čisté kvalitě zvuku bez poruch.
– Tato technologie umožňuje připojení
přijímače k nejsilnějšímu dostupnému signálu.
– U digitálních stanic DAB si není třeba
pamatovat žádné frekvence a ladění probíhá
podle jména stanice; nic není třeba ladit znovu.
Co znamená multiplex?
Vysílání digitálního rádia je tvořeno
jedním blokem frekvencí, kterému se
říká multiplex. Každý multiplex pracuje
s určitým spektrem frekvencí, jako
například Pásmo III pro vysílání DAB.
SPOLEČNOSTI POSKYTUJÍCÍ
VYSÍLÁNÍ DAB A DLS
Každá společnost poskytující vysílání DAB
(nebo provozovatel multiplexu) také poskytuje
textové a zvukové datové služby. Některé
programy mají podporu DLS (Dynamic Label
4
CS
Celkový pohled na hlavní
jednotku
a
j
b cdefg
h
i
k
l
a PRESET +/•
g INFO/MENU
Výběr předvolby rádiové stanice
b Panel displeje
•
Zobrazení aktuálního stavu.
c TUNING +/•
Naladění stanice FM.
•
Procházení seznamu stanic DAB.
•
Procházení nabídky FM/DAB.
d SOURCE
•
Výběr zdroje zvuku: rádio
DAB nebo FM.
e PROGRAM
•
Ruční uložení rádiových stanic.
f SCAN/SELECT
•
Automatické vyhledání a
uložení rádiových stanic.
•
Potvrzení výběru stanice DAB.
•
Potvrzení výběru nabídky.
•
Zobrazení informací
systému DAB/RDS.
•
(Podržením a stisknutím)
otevření nabídky DAB.
/VOL +/-
h
•
Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
•
Nastavení hlasitosti.
i Předvolba 1, 2, 3
•
Uložení/přímý přístup
k předvolbě 1, 2 nebo 3.
j Anténa FM/DAB
•
Zlepšení příjmu FM/DAB.
k Dvířka přihrádky na baterie
l Konektor vstupu DC
•
Připojení napájení prostřednictvím
napájecího adaptéru.
CS
5
3 Začínáme
První varianta – napájení ze sítě
Výstraha
Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí,
které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi,
mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips,
budete požádání o číslo modelu a sériové
číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a
sériové číslo se nacházejí na zadní straně
vašeho přístroje. Napište si čísla sem:
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
zadní nebo spodní straně výrobku.
•• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování
napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy
netahejte za kabel.
•• Používejte výhradně adaptér AC určený výrobcem
nebo prodávaný s touto jednotkou.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně
jednotky.
Model No. (číslo modelu)
__________________________
Serial No. (sériové číslo)
___________________________
Příprava antény VKV/DAB
Pro optimální příjem anténu VKV/DAB
zcela natáhněte a upravte její polohu.
Tip
•• Anténu umístěte co nejdále od televizoru,
videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování,
předejdete tak rušení.
1
Jeden konec adaptéru AC připojte do
konektoru vstupu DC na hlavní jednotce.
2
Druhý konec adaptéru AC připojte do
zásuvky ve zdi.
Druhá varianta – napájení z baterií
Výstraha
Připojení napájení
•• Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by
Tento rádiový přehrávač lze
napájet ze sítě nebo z baterií.
Životnost baterie (přibl. hodin)
Při používání
R14 (velikost C)
6
CS
FM
25
DAB
25
neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu svitu, ohni a podobně.
•• V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný
nebo ekvivalentní typ.
•• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo
uhlíkové a alkalické apod.).
•• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete
jednotku delší dobu používat, vyjměte je.
Vypnutí jednotky:
•
Otočte ovladačem /VOL +/proti směru hodinových ručiček,
dokud se neozve klapnutí.
Úprava hlasitosti
•
1
Otevřete přihrádku na baterie v zadní části
jednotky.
2
Vložte čtyři baterie velikosti R14/UM2/C (nejsou součástí balení) se správnou
polaritou (+/–) podle označení a přihrádku
uzavřete.
»» Jednotka je připravena k činnosti.
Otáčením ovladače /VOL +/- po
směru / proti směru hodinových
ručiček během vysílání rádia zvýšíte
nebo snížíte úroveň hlasitosti.
Výstraha
•• Je-li baterie téměř vybitá, zobrazí se zpráva „Slabá
baterie“. Chcete-li zajistit normální provoz, vyměňte
baterie nebo připojte k napájení AC.
Poznámka
•• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat
odpovídajícím způsobem.
Zapnutí
•
Otáčejte ovladačem /VOL +/- po
směru hodinových ručiček, dokud se
neozve klapnutí, takto zapnete jednotku.
»» Jednotka se přepne na poslední
vybraný zdroj.
»» Při prvním použití se na jednotce
zobrazí uvítací zpráva, jednotka přepne
do režimu DAB a začne automaticky
vyhledávat dostupné stanice DAB.
CS
7
4 Poslech rádia
•
Poslech rádia DAB
V režimu DAB stiskněte
tlačítko SCAN/SELECT.
»» Jednotka vyhledá všechny dostupné
rádiové stanice DAB a začne přehrávat
první dostupnou stanici.
Naladění rádiových stanic DAB
Poznámka
Tip
•• Během tohoto procesu nejsou uloženy žádné předvolby
rádiových stanic DAB.
•• Zkontrolujte, zda je anténa úplně vysunutá.
1
2
Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte rádio DAB.
»» Zobrazí se zpráva [FULL SCAN]
(úplné vyhledávání).
Stisknutím tlačítka SCAN/SELECT spusťte
úplné vyhledávání.
»» Jednotka automaticky uloží všechny
dostupné rádiové stanice DAB a začne
přehrávat první dostupnou stanici.
»» Seznam stanic se uloží do jednotky. Při
dalším zapnutí jednotky se vyhledávání
stanic již nespustí.
»» Pokud není nalezena ani jedna stanice
DAB+, zobrazí se zpráva [No DAB
Station] (žádná stanice DAB) a
poté se znovu zobrazí zpráva [FULL
SCAN] (úplné vyhledávání).
Ruční uložení rádiových stanic DAB
Poznámka
•• Uložit lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic
DAB.
1
2
Nalaďte rádiovou stanici DAB.
3
Opakovaným stisknutím tlačítek PRESET
+/- vyberte číslo předvolby.
4
Stisknutím tlačítka PROGRAM potvrďte
volbu.
5
Opakováním kroků 1 až 4 uložíte další
stanice DAB.
Stisknutím tlačítka PROGRAM aktivujte
režim programování.
Chcete-li naladit stanici ze
seznamu dostupných stanic:
•
V režimu DAB můžete stisknutím
tlačítka TUNING +/- procházet
dostupné stanice DAB.
Poznámka
•• V kroku 2 můžete také stisknutím tlačítka předvolby 1, 2
nebo 3 přímo uložit aktuální stanici na příslušnou pozici.
•• Chcete-li přednastavenou stanici DAM odstranit, uložte
na její místo jinou stanici.
Automatické uložení rádiových stanic
DAB
Poznámka
•• Do vysílání DAB budou přidávány nové stanice a služby.
Chcete-li získat přístup k novým službám a stanicím
DAB, provádějte pravidelně úplné vyhledávání.
8
CS
Výběr předvolby rádiové stanice DAB
Chcete-li v režimu DAB:
•
vybrat předvolbu stanice 1–3,
stiskněte přímo číselná tlačítka 1–3,
•
vybrat jakékoli číslo předvolby,
opakovaně stiskněte
tlačítko PRESET +/-.
4
[System]
Zobrazení informací DAB
•
Kroky 2–3 opakujte, pokud je u možnosti
k dispozici nabídka dalších možností.
Během vysílání rádia DAB
procházejte opakovaným stisknutím
tlačítka INFO/MENU následující
informace (jsou-li dostupné):
»» Název stanice
»» DLS (Dynamic label segment)
»» Síla signálu
»» Typ programu (PTY)
»» Název souboru
»» Kanál a frekvence
»» Chybovost signálu
»» Přenosová rychlost a stav zvuku
•
[Time]: nastavení času. Můžete
vybrat režim 24H nebo 12H a
nastavit synchronizaci času.
•
[Factory Reset]: obnovení veškerých
nastavení na hodnoty z výroby.
•
[Software Upgrade]: aktualizace
softwaru, je-li k dispozici.
•
[SW version]: informace
o verzi softwaru jednotky.
•
[Backlight] (podsvícení) (platí pouze
pro výrobky s výrobními čísly, které
obsahují AJPC, AJPD nebo AJPE):
vyberte z následujících možností:
Always On, Off (vždy zap, vyp)
– 1 min a Off (vyp) – 5 min.
»» Time (Čas)
Tip
»» Datum
•• Výběrem možností [System] > [Time] > [Auto Sync]
> [DAB] nastavíte synchronizaci času. Radiobudík
provede synchronizaci času se signálem DAB.
Používání nabídky systému DAB
1
V režimu DAB stisknutím a podržením
tlačítka INFO/MENU otevřete nabídku
DAB.
2
Stisknutím tlačítka TUNING +/procházejte možnostmi nabídky:
3
•
[Full scan]: prohledání všech
dostupných stanic DAB.
•
[Manual tune]: slouží k ručnímu
naladění určitého kanálu nebo
frekvence a přidání do seznamu stanic.
•
[Prune]: odstranění neplatných
stanic ze seznamu.
•
[DRC Options]: přidávání nebo
odstraňování určité kompenzace
rozdílů v dynamickém rozsahu
mez rádiovými stanicemi.
•
[System]: úprava nastavení systému.
Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko
SCAN/SELECT.
Poznámka
•• Pokud není během 10 sekund stisknuto žádné tlačítko,
dojde k ukončení nabídky.
Poslech rádia VKV
Naladění rádiových stanic FM
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
SOURCEvyberte rádio FM.
2
Stisknutím tlačítek TUNING +/- naladíte
rádiovou stanici.
3
Stisknutím a podržením tlačítka TUNING
+/- naladíte další rádiovou stanici
s nejsilnějším signálem.
CS
9
Automatické uložení rádiových stanic
FM
Používání nabídky FM
1
Stisknutím a podržením tlačítka
INFO/MENU v režimu FM otevřete
nabídku FM.
2
Stisknutím tlačítka TUNING +/- procházíte
možnostmi nabídky:
Poznámka
•• Je možné uložit až 20 rádiových stanic FM.
•
V režimu tuneru FM stiskněte
tlačítko SCAN/SELECT.
»» Jednotka automaticky uloží všechny
dostupné rádiové stanice FM a začne
přehrávat první stanici.
Ruční uložení rádiových stanic FM
1
2
Nalaďte rádiovou stanici FM.
3
Opakovaným stisknutím tlačítek PRESET
+/- vyberte číslo předvolby.
4
Stisknutím tlačítka PROGRAM potvrďte
volbu.
5
Opakováním kroků 1–4 uložíte další stanice
FM.
Stisknutím tlačítka PROGRAM aktivujte
režim programování.
Chcete-li v režimu tuneru FM:
10
[Stereo setting]
•
[System]
4
Kroky 2–3 opakujte, pokud je u možnosti
k dispozici nabídka dalších možností.
Nastavení vyhledávání
•
[Strong stations only]: vyhledání
stanic pouze se silným signálem.
•
[All stations]: vyhledá všechny
dostupné rádiové stanice.
Nastavení sterea
•
[Stereo allowed]: volba
stereofonního vysílání.
•
[Forced mono]: volba
monofonního vysílání.
Tip
nebo 3 přímo uložit aktuální stanici na příslušnou pozici.
Výběr předvolby rádiové stanice FM
•
Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko
SCAN/SELECT.
•• V kroku 2 můžete také stisknutím tlačítka předvolby 1, 2
místo jinou stanici.
[Scan setting]
3
Tip
•• Chcete-li přepsat přednastavenou stanici, uložte na její
•
•• Během vysílání FM můžete také stisknutím a podržením
tlačítka SCAN/SELECT přepínat mezi stereofonním a
monofonním vysíláním.
Zobrazení informací RDS
•
vybrat předvolbu stanice 1–3,
stiskněte přímo číselná tlačítka 1–3,
Služba RDS (Radio Data System) umožňuje
zobrazení dalších informací stanic FM.
•
vybrat jakékoli číslo předvolby,
opakovaně stiskněte
tlačítko PRESET +/-.
Posloucháte-li stanici FM se signálem RDS,
zobrazí se ikona RDS a název stanice.
CS
1
Naladění stanice RDS.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
INFO/MENU procházejte následující
informace (pokud jsou dostupné):
» Test rádia (není rádio)
» PTY
» Frekvence stanice (bez názvu)
» Stereo/MONO
» TIME
» DATE
Použití systémové nabídky
v režimu FM/DAB
Resetování všech nastavení
1
V režimu DAB/FM stiskněte a podržte
tlačítko INFO/MENU.
2
Tiskněte tlačítko TUNING +/-, dokud se
nezobrazízpráva [System].
3
Stisknutím tlačítka SCAN/SELECT
potvrďte výběr.
» Zobrazí se zpráva [Factory Reset].
4
Znovu stiskněte tlačítko SCAN/SELECT.
» Zobrazí se zpráva [No] [Yes].
5
Stisknutím tlačítka TUNING +/- vyberte
možnost [Yes] nebo [No] a stisknutím
tlačítka SCAN/SELECT výběr potvrďte.
» [Yes]: obnoví veškerá nastavení na
hodnoty z výroby.
» [NO]: zrušení operace.
Zjištění verze softwaru
1
2
Vstupte do nabídky nastavení systému.
3
Stisknutím tlačítka SCAN/SELECT
potvrďte výběr.
» Zobrazí se verze softwaru jednotky.
Tiskněte tlačítko TUNING +/-, dokud se
nezobrazí zpráva [SW version].
CS
11
5 Informace
o výrobku
Poznámka
Obecné informace
Napájecí adaptér (Vstup)
(Výstup)
(Číslo modelu)
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
Zesilovač
Maximální
výstupní výkon
Kmitočtová
charakteristika
6W
40 - 20000 Hz, ±3 dB
Tuner
Rozsah ladění
Krok ladění (FM)
Citlivost
FM: 87,5 - 108 MHz
50 KHz
– Mono, odstup
signál/šum 26 dB
<22 dBf
– Stereo, poměr
signál/šum 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické
zkreslení
Odstup signál/šum
DAB
<43 dBf
Frekvenční pásmo
Pásmo III
(174~240 MHz)
<28 dBf
<2 %
>55 dB
Reproduktory
Impedance
reproduktoru
Vinutí reproduktoru
Citlivost
12
CS
4 ohmy
3palcový
širokopásmový
86 ± 3 dB/m/W
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Rozměry
– Hlavní jednotka
(Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
100–240 V~, 50/60 Hz
DC 5,5 V 1,0 A
/12:
TPA107-55055-EU(F);
/10:
TPA107-55055-UK(F)
2,87 W
286 x 155 x 152 mm
1,39 kg
6 Řešení
problémů
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
Pokud chcete zachovat platnost
záruky, neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem,
zkontrolujte před kontaktováním servisu
následující možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webové stránce
společnosti Philips (www.philips.com/
welcome). V případě kontaktu společnosti
Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte
k dispozici číslo modelu a sériové číslo.
Nefunguje napájení
•
Zkontrolujte, zda je zástrčka
správně zapojená.
•
Ujistěte se, že napájení je pod proudem.
•
Zkontrolujte, že jsou baterie
správně vložené.
•
Pokud se na obrazovce zobrazí zprávy
„Slabá baterie“, vyměňte baterie
nebo použijte napájení ze zásuvky.
Bez zvuku
••
Upravte hlasitost.
Jednotka nereaguje
••
••
Vyjměte baterie a jednotku znovu zapněte.
Odpojte a znovu připojte zásuvku
střídavého proudu a jednotku znovu
zapněte.
Špatný příjem rádia
••
••
Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a
televizorem nebo videorekordérem.
Zcela natáhněte anténu.
CS
13
Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
under license.
AE5220_12_UM_V5.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising