Philips | AZB798T/12 | Owner's Manual | Philips CD Soundmachine AZB798T/12 Uživatelská příručka

Philips CD Soundmachine AZB798T/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
AZB798T
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Důležité informace
Bezpečnost poslechu
2 Vaše rádio s CD
Úvod
Obsah balení
Celkový pohled na hlavní jednotku
Celkový pohled na dálkový ovladač
2
2
3
3
3
4
5
8 Použití nabídek systému
16
16
16
9 Další funkce
17
17
17
17
Reset the product
Ověření aktuální verze softwaru
Nastavení časovače vypnutí
Nastavení jasu displeje
Poslech ze sluchátek
3 Začínáme
7
7
7
8
8
10 Informace o výrobku
18
18
19
19
19
4 Přehrávání
9
9
9
11 Řešení problémů
21
12 Oznámení
23
23
23
23
Příprava dálkového ovladače
Připojení napájení
Zapnutí
Vypnutí
Přehrávání CD
Přehrávání ze zařízení USB
Přehrávání ze zařízení podporujících
technologii Bluetooth
Přehrávání kazety
Přehrávání z externího zařízení
9
10
11
5 Možnosti přehrávání
12
12
12
12
6 Poslech rádia VKV
13
13
13
13
13
7 Poslech rádiových stanic DAB
14
14
14
14
14
15
Přehrávání
Programování skladeb
Nastavení zvuku
Ladění rádiových stanic FM
Automatické uložení rádiových stanic
Ruční uložení rádiových stanic
Výběr předvolby rádiové stanice
Poslech rádiových stanic DAB
Při prvním použití
Naprogramování rádiových stanic
Zobrazení informací systému DAB
Použití nabídek DAB
Specifikace
Podporované formáty disků MP3
Informace o hratelnosti USB
Údržba
Prohlášení o shodě
Péče o životní prostředí
Upozornění na ochrannou známku
CS
1
1 Důležité
informace
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř
zařízení.
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř
zařízení.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni
nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu
kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení
odpojit od napájení.
•
•
•
•
•
•
2
Chraňte zařízení před kapající a stříkající
vodou.
Na zařízení nepokládejte žádné
nebezpečné předměty ((např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje používán
konektor MAINS nebo sdružovač, měl by
být vždy po ruce.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku
dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání
baterie – dodržujte následující pokyny,
abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie,
který může způsobit zranění, poškození
majetku nebo poškození přístroje:
• Všechny baterie nainstalujte správně
podle značení + a – na přístroji.
• Baterie (zabalené ani již vložené) by
neměly být vystavovány nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu
používat, baterie vyjměte.
Používejte pouze doplňky nebo
příslušenství doporučené výrobcem.
CS
Bezpečnost poslechu
Výstraha
•• Nepoužívejte sluchátka příliš dlouho při vysoké hlasitosti
a nastavte hlasitost sluchátek na bezpečnou úroveň.
Předejdete tak poškození sluchu. Čím vyšší je hlasitost,
tím kratší je bezpečná doba poslechu.
Při používání sluchátek dodržujte následující
pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po
přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již
neupravujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou
úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte
opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli
používat.
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může
vést k trvalému poškození sluchu.
Výstraha
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění
postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými
informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru
a nebezpečný provoz.
2 Vaše rádio s CD
Úvod
Pomocí rádia s CD je možné:
• poslouchat rádio FM;
• vychutnat si zvuk z kazet, zařízení USB,
Bluetooth a jiných externích zařízení;
• programovat pořadí přehrávání stop.
Jednotka nabízí funkce Dynamic Bass Boost
(DBB) a Digital Sound Control (DSC) pro
bohatší zvuky.
Obsah balení
Zkontrolujte a ověřte obsah balení:
• Hlavní jednotka
• Napájecí kabel
• Dálkový ovladač (s baterií)
• Krátká uživatelská příručka
• List s informacemi o bezpečnosti
CS
3
Celkový pohled na hlavní
jednotku
a
b
c
d
r
e
q
f
g
h
i
j
p
o
n
m
l
k
a Anténa FM
• Zlepšení příjmu VKV.
b
•
Konektor pro připojení sluchátek.
c AUDIO-IN
• Připojení externího audiozařízení.
d
•
Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
e Ovládání kazety
•
Zahájení přehrávání
•
/
Rychlý posun kazety vzad/vpřed.
Zastavení přehrávání kazety nebo
otevření dvířek magnetofonu.
•
Pozastavení přehrávání kazety.
f
4
/MENU
• Zastavení přehrávání.
• Vymazání programu.
• Přejděte do nabídky DAB+/FM.
CS
g
/
TUNING +/Přeskočení na předchozí nebo
následující skladbu.
• Ladění rádiových stanic FM.
• Vyhledávání v rámci skladby.
•
h ALBUM/PRESET -/+
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Přechod na předchozí nebo následující
album.
i MODE/INFO
• Výběr režimu přehrávání: opakování
nebo náhodné přehrávání.
• Zobrazení informací o přehrávání.
j PROG
• Programování skladeb.
k SOURCE
• Výběr zdroje.
l
•
Konektor USB.
m DSC
• Předvolba nastavení zvuku.
n DBB/PAIRING
• Zapnutí nebo vypnutí dynamického
zvýraznění basů.
• Stisknutím a podržením v režimu
Bluetooth přejdete do párovacího
režimu.
o VOL +/• Nastavení hlasitosti.
p
•
•
/OK
Stisknutím spustíte nebo pozastavíte
přehrávání.
Potvrďte volbu.
Celkový pohled na dálkový
ovladač
a
b
r
c
q
q Panel displeje
• Zobrazení aktuálního stavu.
d
r OPEN•CLOSE
• Otevření podavače disku.
e
p
o
n
m
l
f
k
g
j
h
i
a
•
Zapnutí nebo vypnutí jednotky.
b CD/TAPE
• Výběr zdroje DISC.
• Výběr zdroje kazeta.
c FM/DAB
• Výběr zdroje FM.
• Výběr zdroje DAB.
CS
5
d
/
Přechod na předchozí nebo následující
stopu.
• Vyhledávání v rámci skladby / disku /
USB.
• Naladění rádiové stanice.
• Nastavení času.
•
e MODE
• Výběr režimu přehrávání.
f ALBUM/PRESET /
• Výběr předvolby rádiové stanice.
• Přechod na předchozí nebo následující
album.
g INFO/RDS
• Během přehrávání zobrazí informace
o přehrávání.
• U vybraných rádiových stanic FM se
zobrazí informace RDS (pokud jsou
k dispozici).
h SLEEP
• Nastavení časovače.
i DIM
• Nastavení jasu displeje.
j DBB
• Zapnutí nebo vypnutí dynamického
zvýraznění basů.
k
•
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
l SOUND
• Obohacení zvukového efektu
prostřednictvím funkce DSC (Digital
Sound Control).
m +/• Nastavení hlasitosti.
n PROG
• Programování skladeb.
• Programování rádiových stanic FM/
DAB+.
6
CS
o
p
/MENU
Zastavení přehrávání nebo vymazání
programu.
• Přístup do nabídky FM/DAB+.
•
•
•
/OK
Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
Potvrďte volbu.
q USB/AUDIO IN
• Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberete zdroj USB nebo AUDIO IN.
r
/PAIRING
Stisknutím tlačítka vyberete zdroj BT
(Bluetooth).
• Stisknutím a podržením tlačítka na dvě
sekundy se spustí režim párování.
•
3 Začínáme
Výstraha
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy či provádění
postupů, které jsou v rozporu se zde uvedenými
informacemi, mohou způsobit riskantní vystavení laseru
a nebezpečný provoz.
Vždy dodržujte správné pořadí pokynů
uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips,
budete požádání o číslo modelu a sériové číslo
vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo
se nacházejí na spodní straně vašeho přístroje.
Napište si čísla sem:
Model No. (číslo modelu)
__________________________
Serial No. (sériové číslo)
___________________________
Příprava dálkového ovladače
Připojení napájení
Přístroj může být napájen střídavým proudem
nebo bateriemi.
První varianta – napájení ze sítě
Varování
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí
v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
zadní nebo spodní straně jednotky.
•• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování
síťového napájení vytahujte vždy ze zdířky konektor.
Nikdy netahejte za kabel.
Zapojte napájecí kabel do:
• konektoru AC~ MAINS na jednotce.
• zásuvky ve zdi.
Tip
•• Chcete-li uspořit energii, po použití přístroj vypněte.
Výstraha
•• Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Pokud dálkový
ovladač nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte.
Vložení baterie do dálkového ovladače:
1
2
3
Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte jednu dodanou baterii AAA se
správnou polaritou (+/−) podle označení.
Zavřete přihrádku na baterie.
Druhá varianta – napájení z baterií
Výstraha
•• Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat
odpovídajícím způsobem.
Poznámka
•• Baterie nejsou součástí příslušenství.
CS
7
1
2
3
Otevřete přihrádku na baterie.
Vložte 6 baterií (typ: R-20 nebo baterie D)
se správnou polaritou (+/-) podle označení.
Zavřete přihrádku na baterie.
Zapnutí
Stiskněte tlačítko .
»» Jednotka se přepne na poslední
vybraný zdroj.
Tip
•• Chcete-li vybrat zdroj, opakovaně stiskněte tlačítko
SOURCE nebo tlačítka volby zdroje na dálkovém
ovladači.
Vypnutí
Stiskněte znovu tlačítko .
»» Podsvícení zobrazovacího panelu se
vypne.
8
CS
4 Přehrávání
Přehrávání CD
1
2
3
Stisknutím tlačítka CD vyberte zdroj disk.
Stisknutím tlačítka OPEN•CLOSE otevřete
podavač disku.
Vložte disk potištěnou stranou nahoru a
zavřete podavač disku.
»» Přehrávání se automaticky spustí.
Přehrávání ze zařízení
podporujících technologii
Bluetooth
Tento výrobek umožňuje poslouchat zvuk ze
zařízení podporujících Bluetooth.
Poznámka
•• Společnost WOOX Innovations nezaručuje
kompatibilitu se všemi zařízeními Bluetooth.
•• Před spárováním zařízení s tímto výrobkem si přečtěte
Přehrávání ze zařízení USB
Poznámka
•• Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný
zvukový obsah.
1
2
Stisknutím tlačítka USB vyberte jako zdroj
USB.
Vložte zařízení USB do zásuvky .
»» Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud ne, stiskněte tlačítko
.
Poznámka
•• Maximální proud pro USB je 0,5 A.
informace o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth
v uživatelské příručce. Ověřte, zda připojené zařízení
Bluetooth podporuje profily A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) a AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile).
•• Výrobek lze najednou připojit maximálně k 8 zařízením
Bluetooth.
•• Zajistěte, aby byla v zařízení aktivní funkce Bluetooth
a vaše zařízení bylo viditelné pro ostatní zařízení
Bluetooth.
•• Provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením
Bluetooth je přibližně 10 metrů.
•• Všechny případné překážky mezi výrobkem a zařízením
Bluetooth mohou vést ke snížení provozního rozsahu.
•• Udržujte je mimo dosah elektronických zařízení, která
mohou způsobovat rušení.
1
Stisknutím tlačítka BT vyberte zdroj
Bluetooth.
»» Zobrazí se [BLUETOOTH]
(Bluetooth).
CS
9
2
3
»» Přehrávač CD přejde do režimu
párování a na obrazovce se zobrazí
[PAIRING] (párování).
V zařízení Bluetooth zapněte funkci
Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth
(informace naleznete v uživatelské příručce
zařízení).
V zařízení vyberte možnost [Philips
AZB798T] pro párování. V případě potřeby
zadejte výchozí heslo „0000“.
»» Jakmile bude párování a připojení
úspěšné, výrobek dvakrát
pípne a na obrazovce se
zobrazí [CONNECTED] (připojeno).
•
•
Přejít na předchozí/následující skladbu
lze stisknutím tlačítka / .
Chcete-li přehrávání pozastavit nebo
obnovit, stiskněte tlačítko
.
Poznámka
•• Pokud v zařízení není možné najít název [Philips
AZB798], stiskněte a na 2 sekundy podržte tlačítko
DBB/PAIRING v hlavní jednotce nebo tlačítko
//PAIRING na dálkovém ovladači. Vstoupíte do režimu
párování a na obrazovce se zobrazí [PAIRING]
(Párování).
Odpojení zařízení podporujícího
technologii Bluetooth
•
•
•
Stiskněte a podržte PAIRING na 2 sekundy.
Deaktivujte funkci Bluetooth na vašem
zařízení nebo
Umístěte zařízení mimo dosah komunikace.
Připojení k jinému zařízení Bluetooth
Deaktivujte funkci Bluetooth na zařízení, kde je
nyní aktivní, a poté ji zapněte na jiném zařízení.
Vymazání historie párování Bluetooth
Stisknutím a podržením tlačítka na 7 sekund
odstraníte informace o párování Bluetooth.
Philips AZB798T
Přehrávání kazety
Poznámka
•• Přehrávač CD se automaticky vypne po uplynutí
nastavené doby, kdy je výrobek neaktivní v režimu
kazety.
4
10
Po úspěšném navázání připojení Bluetooth
můžete na zařízení Bluetooth přehrávat
hudbu.
»» Zvuk streamuje ze zařízení Bluetooth
do výrobku.
CS
1
2
Opakovaným stisknutím tlačítka CD/TAPE
vyberte zdroj TAPE.
Stisknutím tlačítka / na přehrávači CD
otevřete dvířka magnetofonu.
3
4
Kazetu vložte otevřenou stranou nahoru a
plnou cívkou doprava.
Stisknutím tlačítka na přehrávači CD
spustíte přehrávání.
• Chcete-li pozastavit/obnovit přehrávání,
stiskněte tlačítko na hlavní jednotce.
• Chcete-li rychle převinout vzad nebo
vpřed, stiskněte tlačítko
/
na
přehrávači CD.
• Pokud chcete přehrávání zastavit,
stiskněte tlačítko
.
»» Přehrávač CD se automaticky vypne.
Poznámka
•• V režimu přehrávání se kazeta po dosažení konce
automaticky zastaví.
•• V režimu kazety není obrazovka LCD aktivní.
Přehrávání z externího
zařízení
Tento výrobek také umožňuje poslech
z externího zařízení, jako je MP3 přehrávač.
1
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
TUNER/AUDIO IN vyberte zdroj
[AUDIO-IN].
Audiokabel (3,5 mm, není součástí balení)
připojte:
• konektoru AUDIO-IN na jednotce.
• ke konektoru pro sluchátka na
externím zařízení.
Přehrávejte z externího zařízení (viz
uživatelská příručka zařízení).
CS
11
5 Možnosti
přehrávání
Programování skladeb
V režimu CD nebo USB můžete naprogramovat
maximálně 20 skladeb.
1
2
Přehrávání
Pomocí následujících operací můžete v režimu
CD nebo USB ovládat přehrávání.
/
/
/
MODE
Stiskněte během přehrávání tlačítko
rychle vpřed/rychle vzad a držte
jej stisknuté; po uvolnění tlačítka
přehrávání pokračuje.
Přeskočení na předchozí nebo
následující album MP3.
Přeskočení na předchozí nebo
následující skladbu.
Spuštění nebo pozastavení
přehrávání.
Zastavení přehrávání.
[ ]: Opakované přehrávání
aktuální skladby.
[
]: Opakované přehrávání
všech skladeb.
[
]: přehrávání skladeb
v náhodném pořadí.
4
5
6
•• Když přehráváte naprogramované skladby, můžete
U stop MP3 vyberte pomocí tlačítka
ALBUM/PRESET +/- album.
Pomocí tlačítek / vyberte číslo stopy a
stisknutím tlačítka PROG volbu potvrďte.
Opakováním kroků 3–4 můžete
naprogramovat další skladby.
Stisknutím tlačítka
přehrajete
naprogramované skladby.
»» Během přehrávání je zobrazeno hlášení
[PROG] (program).
•
•
Chcete-li program vymazat, stiskněte
dvakrát tlačítko .
Chcete-li zkontrolovat program během
zastaveného přehrávání, stiskněte a
podržte tlačítko PROG na 2 sekundy.
Nastavení zvuku
]a [
].
Tlačítko
VOL +/DBB
SOUND
12
CS
přehrávání ukončíte.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim
programu.
»» Začne blikat zpráva [PROG]
(program).
Během přehrávání lze nastavit hlasitost a vybrat
zvukové efekty.
Tip
vybrat pouze možnosti [
3
Stisknutím tlačítka
Funkce
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti.
Zapnutí nebo vypnutí dynamického
zvýraznění basů.
Výběr předvolby zvukového efektu:
POWERFUL (výkonný);
BALANCE(vyvážený);
WARM(teplý); BRIGHT(jasný), a
CLEAR(čistý),
6 Poslech rádia
VKV
Ruční uložení rádiových
stanic
Poznámka
•• Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic FM.
Ladění rádiových stanic FM
Poznámka
•• Pro optimální příjem anténu FM zcela natáhněte a
upravte její polohu.
1
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka FM/DAB
vyberte zdroj rádia FM.
Stiskněte a na 2 sekundy přidržte tlačítko
/ .
»» Zobrazí se hlášení [SEARCH]
(hledání).
»» Výrobek automaticky naladí stanici se
silným příjmem.
Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
Chcete-li naladit rádiovou stanici se slabým
signálem:
Opakovaně stiskněte tlačítko
/ , dokud
nenaleznete lepší příjem.
Automatické uložení
rádiových stanic
1
2
3
4
Nalaďte rádiovou stanici FM.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim
ukládání.
Stisknutím tlačítka
přiřaďte této
rádiové stanici číslo (1 až 20) a stisknutím
tlačítka PROG volbu potvrďte.
»» Zobrazí se číslo předvolby a frekvence
předvolby stanice.
Zopakováním výše uvedených kroků
uložíte další stanice.
Poznámka
•• Chcete-li přednastavenou stanici FM odstranit, uložte na
její místo jinou stanici.
Výběr předvolby rádiové
stanice
V režimu tuneru FM vyberte stisknutím tlačítka
číslo předvolby.
Poznámka
•• Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic FM.
V režimu tuneru stiskněte a na 2 sekundy
přidržte tlačítko PROG.
»» Zobrazí se zpráva [AUTO STORE]
(automatické ukládání).
»» Jednotka ukládá všechny dostupné
rádiové stanice FM.
»» První uložená stanice začne
automaticky hrát.
CS
13
7 Poslech
rádiových stanic
DAB
Naprogramování rádiových
stanic
1
2
3
Poslech rádiových stanic DAB
Poznámka
•• Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte
její polohu.
•• Naprogramovat lze maximálně 20 rádiových stanic
DAB.
•• Použitelné rádiové frekvence pro příjem v systému DAB
ve vaší oblasti ověřte u místního prodejce nebo na
webových stránkách www.WorldDAB.org.
4
5
Nalaďte rádiovou stanici DAB.
Stisknutím tlačítka PROG aktivujte
programování.
Stisknutím tlačítka
číslo předvolby.
vyberte pořadové
Stisknutím tlačítka PROG potvrďte volbu.
»» Rádiová stanice se uloží pod vybraným
pořadovým číslem předvolby.
Opakováním kroků 1 až 4 naprogramujte
další rádiové stanice.
Poznámka
•• Pokud se rádiová stanice uloží pod pořadovým číslem
předvolby dříve uložené stanice, bude dřívější stanice
přepsána.
Při prvním použití
1
2
3
14
Opakovaným stisknutím tlačítka FM/DAB
vyberte zdroj DAB.
»» Zobrazí se nabídka [Full scan].
Stisknutím tlačítka OK aktivujete
automatické vyhledávání.
»» Výrobek automaticky uloží rádiové
stanice s dostatečně silným signálem.
»» Po dokončení vyhledávání se
automaticky spustí první uložená
rádiová stanice.
Stisknutím tlačítka /
můžete poslouchat.
CS
vyberte stanici a
Zobrazení informací systému
DAB
Na displeji vysílání DAB zobrazuje první řádek
název stanice a druhý servisní informace pro
aktuální stanici.
Opakovaným stisknutím tlačítka INFO/
RDS (INFO/MODE) procházejte následující
informace (pokud jsou dostupné).
• DLS (Dynamic label segment)
• Síla signálu
• Typ programu (PTY)
• Název sady
• Frekvence
• Chybovost signálu
• Kodek přenosové rychlosti
• Time (Čas)
• Datum
Použití nabídek DAB
1
2
3
Stisknutím ovladače MENU v režimu DAB
otevřete nabídky DAB.
Stisknutím tlačítka
/
procházejte
nabídkami.
• [FULL SCAN]: Skenování stanic DAB.
• [MANUAL]: Ruční ladění stanice.
• [PRUNE]: Odstranění neplatných
stanic
• [SYSTEM]: Přístup do nabídky
nastavení systému.
Stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku.
2
3
Stisknutím tlačítka
/
vyberte
možnost.
• [N]: Návrat do předchozí nabídky.
• [Y]: Odstranění neplatných stanic ze
seznamu.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
Nabídky systému
1
2
•
Stisknutím tlačítka OK získáte přístup do
nabídky systému.
Stisknutím tlačítka
/
vyberte
podnabídky.
Podrobnější informace naleznete v části
„Použití nabídek systému“.
Opětovné vyhledávání stanic
Úplné vyhledávání se používá pro vyhledávání
rádiových stanic DAB v širokém rozsahu.
• Stisknutím tlačítka OK aktivujete
automatické vyhledávání.
»» Výrobek automaticky uloží rádiové
stanice s dostatečně silným signálem.
Ruční ladění stanice
Pomocí této funkce lze ručně naladit na
konkrétní kanál/frekvenci. Kromě změny
orientace antény pro lepší příjem rádia lze
použitím této funkce dosáhnout optimálního
příjmu.
1
2
3
Stisknutím tlačítka OK získáte přístup do
seznamu stanic.
Stisknutím tlačítka
/
vyberete stanici.
Stisknutím tlačítka OK možnost potvrdíte.
Odstranění neplatných stanic
Tato možnost sestaví seznam aktivních stanic a
odstraní ty, které jsou na seznamu, ale ve vaší
oblasti nemají žádnou službu.
1
Stisknutím tlačítka OK přejdete do nabídky
[PRUNE].
CS
15
8 Použití nabídek
systému
V nabídkách systému je možné:
• [RESET]: Resetování výrobku na výchozí
tovární nastavení.
• [UPGRADE]: Aktualizace softwaru.
• [SW VER]: Kontrola aktuální verze softwaru
výrobku.
Reset the product
1
2
3
Press OK to display the options.
Press
/
to select an option.
• [N]: Return to the previous menu.
• [Y]: Reset the product to factory
default status.
Press OK to confirm the option.
Ověření aktuální verze
softwaru
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte aktuální verzi
softwaru.
16
CS
9 Další funkce
Nastavení časovače vypnutí
Tato jednotka se umí automaticky přepnout
do pohotovostního režimu po uplynutí
nastaveného intervalu.
Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným
stisknutím tlačítka SLEEP vyberte interval
časovače (v minutách).
»» Je-li aktivován časovač vypnutí, je
zobrazen symbol .
Deaktivace časovače:
• Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud
se nezobrazí hlášení [SLEEP OFF] (časovač
vypnutý).
»» Je-li časovač vypnutí deaktivován,
symbol zmizí.
Nastavení jasu displeje
Opakovaným stisknutím tlačítka DIM vyberte
různé úrovně jasu.
Poslech ze sluchátek
Připojte sluchátka do
zásuvky na jednotce.
CS
17
10 Informace
o výrobku
Poznámka
•• Informace o výrobku jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
Specifikace
Odstup signál/šum
Celkové harmonické
zkreslení
Vstup Audio-in
2 × 4W
63 Hz–20 KHz,
+/- 3 dB
>72 dBA
<1 %
650 mV RMS
22 kohmů
Disk
Typ laseru
Průměr disku
Podporuje disky
Audio DA převodník
Celkové harmonické
zkreslení
Kmitočtová charakteristika
Poměr signálu k šumu
Polovodičový
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD
24 bitů/44,1 kHz
<1 %
63 Hz–20 KHz,
+/- 3 dB
>72 dBA
Tuner
Rozsah ladění
18
CS
50 kHz
20
<22 dBf
<43 dBf
<28 dBf
<2 %
>55 dB
Magnetofon
Zesilovač
Maximální výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Krok ladění
Přednastavené stanice
Citlivost:
-Mono, poměr signálu
k šumu 26 dB
-Stereo, poměr signálu
k šumu 46 dB
Citlivost ladění
Celkové harmonické
zkreslení
Odstup signál/šum
VKV:
87,5 - 108 MHz
DAB: 174,928–
239,200 MHz
Kmitočtová charakteristika
- Normální kazeta (typ I)
Odstup signál/šum
- Normální kazeta (typ I)
Kolísání a chvění
125–8 000 Hz
(8 dB)
35 dBA
≤0,4 % DIN
Bluetooth
Verze Bluetooth
Dosah
Frekvenční pásmo /
výstupní výkon
V3.0 + EDR
10 m (volný prostor)
2,400 GHz –
2,483 GHz pásmo ISM
/ ≤ 4 dBm (Třída 2)
Všeobecné údaje
Napájení
– Elektrická síť
– Baterie
Spotřeba elektrické
energie při provozu
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu
Rozměry
- Hlavní jednotka
(Š x V x H)
220–240 V~, 50/60 Hz;
9 V DC, 6 x 1,5 V
velikosti R-20/D
15 W
<0,5 W
435 x 170 x 271 mm
Hmotnost (hlavní
jednotka)
2,96 kg
Podporované formáty disků
MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 512 (v závislosti na
délce názvu souboru)
Maximum počet alb: 255
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti:
32~256 (Kb/s), proměnlivé přenosové
rychlosti
•
•
•
(.doc) nebo soubory MP3 s příponou .dlf
jsou ignorovány a nepřehrají se.
Audiosoubory WMA, AAC, WAV a PCM
Soubory WMA chráněné technologií DRM
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Soubory WMA ve formátu Lossless
Údržba
Čištění skříňky
• Použijte jemný hadřík navlhčený slabým
čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok
obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný
materiál.
Čištění disků
• Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím
hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
Informace o hratelnosti USB
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
• Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB
1.1)
• Paměťové karty (tento přístroj vyžaduje
vhodnou přídavnou čtečku karet)
Podporované formáty:
• USB nebo formát paměťových souborů
FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
• Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a
proměnlivá přenosová rychlost
• Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
• Počet alb/složek: maximálně 99
• Počet skladeb/titulů: maximálně 999
• ID3 tag v2.0 nebo novější
• Názvy souborů v kódování Unicode UTF8
(maximální délka: 128 bajtů)
Nepodporované formáty:
• Prázdná alba: prázdné album je album,
které neobsahuje soubory MP3/WMA a
nezobrazí se na displeji.
• Nepodporované formáty souborů jsou
přeskočeny. Například dokumenty Word
•
Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou
benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje, určené
pro analogové nahrávky.
Čištění optiky disku
• Po delší době se na optice disku mohou
hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré
kvality přehrávání čistěte optiku disku
čističem optiky CD Philips nebo jiným
komerčně dostupným čističem. Postupujte
podle pokynů dodaných s čističem.
Čištění hlav vodicích drážek magnetofonu
• Pro zajištění dobré kvality nahrávání a
přehrávání čistěte hlavy A, hnací váleček(y)
B, a přítlačnou kladku(y) C po každých
50 hodinách provozu magnetofonu.
• Použijte vatu na špejli lehce navlhčenou
čisticí kapalinou nebo alkoholem.
CS
19
•
Hlavy je také možné čistit jedním
přehráním čisticí kazety.
Demagnetizování hlav
• Použijte demagnetizující kazetu dostupnou
u vašeho prodejce.
20
CS
11 Řešení
problémů
Varování
•• Neodstraňujte kryt systému.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte systém sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením,
zkontrolujte před kontaktováním servisu
následující možnosti. Pokud problém není
vyřešen, přejděte na webovou stránku
společnosti Philips (www.philips.com/support).
V případě kontaktování společnosti Philips mějte
zařízení po ruce a připravte si číslo modelu
a sériové číslo.
Nefunguje napájení
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně
připojena k jednotce.
•• Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
•• Vložte baterie podle polarity (+/–).
•• Vyměňte baterii.
Žádný nebo špatný zvuk
•• Upravte hlasitost
Jednotka nereaguje
•• Odpojte a znovu připojte zásuvku
střídavého proudu a systém znovu zapněte.
•• Funkce pro úsporu energie jednotku
automaticky přepne do pohotovostního
režimu 15 minut po skončení přehrávání
bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.
Dálkové ovládání nefunguje
•• Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko,
vyberte nejprve správný zdroj namísto na
hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
•• Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým
ovládáním a jednotkou.
•• Vložte baterii podle polarity (+/–).
•• Vyměňte baterii.
•• Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor
na přední straně jednotky.
Zařízení USB není podporováno
•• Zařízení USB není kompatibilní s přístrojem.
Zkuste jiné.
Nebyl zjištěn žádný disk
•• Vložte disk.
•• Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru
nohama.
•• Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na
čočce.
•• Vyměňte nebo vyčistěte disk.
•• Použijte uzavřený disk CD nebo disk
správného formátu.
Špatný příjem rádia
•• Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a
televizorem nebo videorekordérem.
•• Zcela natáhněte anténu FM.
Hudbu nelze přehrávat, ani když jednotka
úspěšně navázala připojení Bluetooth.
•• Zařízení nelze použít k bezdrátovému
přehrávání hudby prostřednictvím této
jednotky.
Kvalita zvuku je po připojení zařízení
podporujícího technologii Bluetooth špatná.
•• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Zařízení umístěte blíže k této
jednotce nebo mezi nimi odstraňte
překážky.
Připojení Bluetooth s touto jednotkou
nefunguje.
•• Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje
tato jednotka.
•• Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth.
Podívejte se do uživatelské příručky
a zjistěte, jak funkci aktivovat.
•• Tato jednotka není v režimu párování.
•• Tato jednotka je již připojena k jinému
zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth. Odpojte toto zařízení
a opakujte pokus.
Spárované mobilní zařízení se neustále
připojuje a odpojuje.
•• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Zařízení umístěte blíže k této
jednotce nebo mezi nimi odstraňte
překážky.
•• Některé mobilní telefony se mohou
neustále připojovat a odpojovat, pokud
voláte nebo ukončujete hovory. Není to
známkou poruchy této jednotky.
CS
21
••
U některých zařízení může být připojení
Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí
úspory energie. Není to známkou poruchy
této jednotky.
22
CS
12 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení,
které nebyly výslovně schváleny společností
Gibson Innovations, mohou mít za následek
ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě
Společnost Gibson Innovations tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným ustanovením
směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě
naleznete na webových stránkách www.philips.
com/support.
Péče o životní prostředí
Likvidace starého výrobku a baterie
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje
evropskou směrnici 2012/19/EU.
2013/56/EU, takže nemůže být likvidován
společně s běžným domácím odpadem.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy
a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie
společně s běžným domácím odpadem.
Správnou likvidací starých výrobků a baterií
pomůžete předejít negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví.
Likvidace baterií
Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do
sekce instalace baterií.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán.
Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku
(krabice), polystyrén (ochranné balení) a
polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné
v případě demontáže odbornou firmou
recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci
obalových materiálů, vybitých baterií a starého
zařízení se řiďte místními předpisy.
Upozornění na ochrannou
známku
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž
kopírování není povoleno, včetně počítačových
programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv
a představovat trestný čin. Toto zařízení by se
k těmto účelům nemělo používat.
Symbol na výrobku znamená, že výrobek
obsahuje baterie splňující evropskou směrnici
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou
registrované ochranné známky vlastněné
společností Bluetooth SIG, Inc. a případné
CS
23
použití těchto označení společností Gibson
Innovations Limited je na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou známkami a názvy příslušných vlastníků.
Zařízení je opatřeno těmto štítky:
Symbol zařízení třídy II
Tento symbol znamená, že daný výrobek je
vybaven systémem dvojité izolace.
Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně
přístroje.
24
CS
Copyright ©2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition ©2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
AZB798T_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising