Philips | HTS5120/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino HTS5120/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino HTS5120/12 Uživatelská příručka
Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome
HTS5120
Philips HTS5120 CZ.indd 1
29.3.2010 17:58:27
Philips HTS5120 CZ.indd 2
29.3.2010 17:58:27
1 Poznámka
Ochrana autorských práv
Bezpečnost
Ochranné známky
2 Důležité
Bezpečnost
Likvidace starého výrobku a baterií
Péče o přístroj
3 Popis domácího kina
Hlavní jednotka
Dálkový ovladač
4 Připojení domácího kina
Přípojná místa
Připojení k TV
Připojení zvuku z TV a jiných zařízení
Připojení dokovací stanice Philips Dock pro
iPod/iPhone.
5 Použití domácího kina
Než začnete
Volba zvuku
Přehrávání disku
Přehrávání ze zařízení USB
Další funkce přehrávání
Poslech rádia
Přehrávání zvuku z TV a jiných zařízení
Přehrávání z MP3 přehrávače
Přehrávání z iPod nebo iPhone
Použití Philips EasyLink
6 Změna nastavení
Otevření hlavní nabídky
Změna všeobecných nastavení
Změna zvukových nastavení
Změna nastavení videa
Změna nastavení priorit
7 Aktualizace firmware
Ověření verze firmware
Aktualizace firmware z CD-R nebo USB
2
2
2
2
8 Technické parametry
17
9 Řešení potíží
18
10 Rejstřík
20
Česky
Obsah
3
3
4
4
5
5
5
7
7
7
8
9
10
10
10
10
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
16
16
CZ Philips HTS5120 CZ.indd 3
29.3.2010 17:58:27
Poznámka
1
Ochranné známky
Ochrana autorských práv
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
Tento výrobek používá technologii ochrany
autorských práv, která je předmětem US patentů
a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž
vlastníky jsou společnost Macrovision Corporation
a další oprávnění vlastníci. Použití této ochranné
technologie musí být autorizováno společností
Macrovision Corporation a je určeno pouze pro
domácí a další omezené použití, pokud nebylo
společností Macrovision Corporation stanoveno
jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.
Bezpečnost
Tento výrobek odpovídá základním požadavkům
a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic
2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC
(EMC).
Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že
tento systém domácího kina HTS5120 je ve shodě
se základními požadavky a dalšími odpovídajícími
ustanoveními Směrnice 1999/5/EC.
DivX® a DivX Ultra® jsou obchodními známkami
DivX, Inc. a jsou použita v licenci.
DivX Ultra® Certified umožňuje přehrávání videa
DivX® s pokročilými funkcemi a prémiovým
obsahem. CO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát
digitálního videa vytvořený společností DivX,
Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který
může přehrávat DivX video. Další informace
a programy pro převod vašich souborů do DivX
naleznete na stránkách www.divx.com.
CO JE DIVX VIDEO-ON DEMAND: Tento
přístroj s certifikací DivX Certified® musí
být pro přehrávání obsahu DivX Video-onDemand (VOD) registrován. Pro vygenerování
registračního kódu otevřete položku DivX VOD
nabídky nastavení přístroje. Registrační proces
s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.
com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu
DivX VOD.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro
Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní známky
Dolby Laboratories.
„DVD Video“ je ochrannou známkou společnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami HDMI
licencovanými LLC.
CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 4
29.3.2010 17:58:28
Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal
Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media a logo Windows jsou
obchodními známkami nebo registrovanými
obchodními známkami Microsoft Corporation ve
Spojených státech a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci kryté US patenty: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535
a dalšími U.S. a světovými patenty vydanými
i v přípravě. DTS a Symbol jsou registrované
ochranné známky a DTS Digital Surround a loga
DTS jsou ochranné známky DTS, Inc. Výrobek
obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Důležité
Prostudujte si všechny pokyny před použitím
přístroje a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud
dojde k poškození výrobku chybnou obsluhou,
není možno uplatnit záruku.
Česky
2
Bezpečnost
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem
nebo požáru!
• Výrobek nevystavujte dešti, vodě ani vlhkosti.
Nádoby s kapalinami, jako jsou vázy, nestavte
do blízkosti přístroje. Pokud dojde k vniknutí
kapaliny do přístroje, odpojte okamžitě síťový
přívod ze zásuvky. Před dalším používáním
výrobku se obraťte na zákaznickou podporu
Philips.
• Přístroj ani příslušenství nevystavujte nikdy
otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně
přímého slunce.
• Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy,
nezakrývaly větrací otvory přístroje.
• K síťové zásuvce, příp. k odpojovači sítě pro
napájení přístroje, musí být zachován volný
přístup.
• Před hrozící bouřkou odpojte vždy síťový
přívod přístroje ze zásuvky.
• Při odpojování síťového přívodu jej uchopte
vždy za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí elektrického zkratu nebo požáru!
• Před připojením přístroje k síťové zásuvce se
ujistěte, že jmenovité napětí sítě odpovídá
hodnotě na štítku na zadní nebo boční
stěně výrobku. Pokud se napětí liší, nikdy
nepřipojujte přístroj do zásuvky.
Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje!
• Při montáži přístroje na stěnu používejte vždy
přiložený držák. Montáž proveďte pevně
na stěnu, která má dostatečnou nosnost
pro společnou hmotnost přístroje a držáku.
Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá
žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž,
v jejímž důsledku došlo k nehodě, zranění
nebo škodám.
• Reproduktory se stojany používejte pouze
s přiloženými stojany. Stojany pevně připojte
k reproduktorům. Sestavené stojany umístěte
na rovný, plochý povrch, který unese
společnou hmotnost reproduktoru a stojanu.
CZ Philips HTS5120 CZ.indd 5
29.3.2010 17:58:28
•
Přístroj nikdy nestavte na síťový přívod, jiné
kabely ani jiný elektrický přístroj.
• Pokud přepravujete přístroj při teplotách
pod 5 °C, rozbalte přístroj v teple a před
připojením sítě vyčkejte vyrovnání teploty
přístroje s teplotou okolí.
• Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či
neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se
ozáření.
• Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru
disku.
Nebezpečí přehřátí!
• Výrobek nikdy neumisťujte do uzavřených
prostor. Vždy ponechejte okolo přístroje
nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání.
Zajistěte, aby cizí předměty, jako např. závěsy,
nezakrývaly větrací otvory přístroje.
Nebezpečí potřísnění!
• Nepoužívejte spolu různé baterie (staré
a nové, zinkochloridové a alkalické apod.).
• Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší
dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
• Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je
podle místních předpisů.
Péče o přístroj
•
•
•
•
Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné
předměty kromě disku.
Do podavače disků nikdy nepokládejte disky
prasklé, deformované apod.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo
jej přenášíte, vyjměte disk z podavače.
K čistění používejte pouze utěrku
z mikrovlákna.
Likvidace starého výrobku
a baterií
Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních
materiálů a dílů, které je možné recyklovat
a znovu využít.
Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté
popelnice znamená, že výrobek odpovídá
Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se
prosím na váš místní systém sběru tříděného
odpadu a způsob likvidace elektronických
výrobků.
Jednejte, prosíme, v souladu s místně platnými
zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do
běžného komunálního odpadu.
Správná likvidace starého výrobku omezí
nebezpečí negativních následků na životní
prostředí a lidské zdraví.
Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská
směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být
likvidovány s běžným směsným odpadem
z domácnosti.
Informujte se o správném postupu při odděleném
sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte
tak nebezpečí negativních následků na životní
prostředí a lidské zdraví.
CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 6
29.3.2010 17:58:28
Popis domácího kina
Dálkový ovladač
Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku
a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny výhody
podpory Philips můžete využívat po registraci
výrobku na www.philips.com/welcome.
1
Česky
3
2
Hlavní jednotka
3
4
5
6
23
7
8
22
21
a Prostor disku
b / (Otevřít/zavřít)
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
c u (Přehrávání/pauza)
Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání
disku.
20
9
19
10
18
11
d SOURCE
Volí vstup zvuku/obrazu domácího kina.
e 1 (Standby-zapnuto)
Zapne nebo vypne přístroj do
pohotovostního režimu stand-by.
f 2 +/– (Hlasitost)
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
17
16
15
12
13
14
g Displej
a 1 (Standby-zapnuto)
• Zapne nebo vypne domácí kino do
pohotovostního režimu stand-by.
• Pokud je povoleno EasyLink, stiskem
a přidržením tlačítka na dobu nejméně
3 sekund vypnete všechna připojená
zařízení HDMI CEC do stand-by.
b / (Otevřít/zavřít)
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
CZ Philips HTS5120 CZ.indd 7
29.3.2010 17:58:28
c Zdroj zvuku
• DISC: Přepíná do režimu disku.
• USB: Přepíná na USB paměť.
• RADIO: Přepíná na FM rádio.
• AUDIO SOURCE: Volí zdroj zvuku
(zvukový vstup).
• DOCK for iPod: Přepíná na dokovací
stanici Philips Dock pro iPod/iPhone.
d
SETUP
Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.
o ZOOM
Zvětší obraz videa nebo snímku.
p HDMI / ANGLE
• Volí rozlišení obrazu na výstupu HDMI
přístroje.
• Zobrazí možnosti různých úhlů pohledu
(kamer).
q SUBTITLE
Volí jazyk titulků videa.
r SURROUND
Volí prostorový zvuk Dolby Virtual Speaker.
e vVbB (Navigační tlačítka)
• Umožňují pohyb v nabídkách.
• V režimu video stiskem doleva nebo
doprava vyhledáváte vzad nebo vpřed.
• V režimu rádia stiskem doleva nebo
doprava vyhledáváte rozhlasové stanice;
tisknutím nahoru nebo dolů jemně naladíte
kmitočet.
t
f m (rychle vzad) M (rychle vpřed)
Rychle vzad nebo rychle vpřed. Opakovaným
stiskem změníte rychlost vyhledávání.
v
g
INFO
Zobrazí se informace o přehrávaném obsahu.
s 2 +/–
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
(Ztlumení)
Ztlumí nebo obnoví zvuk.
u l b / Bl (předcházející/následující)
Přeskočení na předcházející/následující
skladbu, kapitolu nebo soubor.
BACK
Vrací do předchozí obrazovky nabídky.
w OK
Potvrzuje zadání nebo volbu.
h u (přehrávání/pauza)
Spouští, přerušuje a pokračuje v přehrávání
disku.
i x (stop)
• Zastaví přehrávání disku.
• V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
j TREBLE / BASS
Nastavuje výšky a basy zvuku. Použijte spolu
s +/-.
k Číselná tlačítka
Volí přehrávanou položku.
l AUDIO SYNC
• Volí jazyk zvukového doprovodu nebo
kanál.
• Přidržením tlačítka otevřete nastavení
synchronizace zvuku. Použijte spolu s +/–.
m SOUND MODE
Volí předem definované zvukové efekty.
n REPEAT / PROGRAM
• Volí režimy opakování a náhodného
přehrávání.
• V režimu rádia ladí stanice.
CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 8
29.3.2010 17:58:28
Připojení domácího
kina
Zadní zásuvky
Česky
4
Tato kapitola popisuje připojení domácího
kina k TV a dalším zařízením. Základní
propojení domácího kina s jeho příslušenstvím
naleznete v Rychlém spuštění. Všeobecného
interaktivního průvodce naleznete na
www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
• Údaje o typu přístroje a napájecím napětí
naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně
přístroje.
• Před propojováním nebo změnou zapojení se
ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od
elektrické sítě.
Přípojná místa
Boční zásuvky
a DC IN
Připojení k síťovému zdroji.
b FM ANTENNA
Připojení FM antény pro příjem rozhlasu.
c AUX IN
Připojení výstupu analogového zvuku z TV
nebo analogového zdroje.
d VIDEO OUT
Připojení do kompozitního video vstupu na
TV.
e COMPONENT VIDEO OUT
Připojení do složkového video vstupu na TV.
f HDMI OUT
Připojení do vstupu HDMI na TV.
g COAXIAL IN
Připojení do koaxiálního digitálního výstupu
zvuku z TV nebo digitálního zdroje.
a
(USB)
Vstup zvuku, videa a statického obrazu z USB
zařízení.
b MP3 LINK
Vstup zvuku z MP3 přehrávače.
c DOCK for iPod
Přepíná na dokovací stanici Philips Dock pro
iPod/iPhone. (prodávána samostatně)
h OPTICAL IN
Připojení do optického digitálního výstupu
zvuku z TV nebo digitálního zdroje.
Připojení k TV
Domácí kino připojte přímo k TV některým
z následujících propojení (pořadí od
nejkvalitnějšího způsobu k základnímu):
a HDMI
b Složkové video
c Kompozitní video
d SCART
CZ Philips HTS5120 CZ.indd 9
29.3.2010 17:58:28
Možnost 1: Připojení k TV kabelem HDMI
Možnost 3: Připojení k TV kompozitním
videem (CVBS)
Poznámka
TV
• Zásuvka či kabel kompozitního videa může být
označena AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE
nebo BASEBAND.
TV
Poznámka
• Pokud je zobrazovač HDTV vybaven pouze
vstupem DVI, připojte jej přes adaptér
HDMI/DVI.
• Pokud TV podporuje EasyLink HDMI CEC,
můžete domácí kino i TV ovládat jedním
ovladačem (viz „Použití Philips EasyLink“ na
str. 13).
Možnost 4: Připojení k TV kabelem
SCART
Použijte přiložený adaptér scart.
Možnost 2: Připojení k TV přes YPbPr
(složkové video)
TV
Poznámka
• Zásuvka či kabel složkového videa může být
označena Y Cb Cr nebo YUV.
TV
Component Video In
Připojení zvuku z TV a jiných
zařízení
Přes domácí kino můžete poslouchat zvuk z TV
a dalších zdrojů signálu, např. z kabelového
přijímače. Na výběr máte následující zásuvky.
Tip
• Opakovaným stiskem AUDIO SOURCE
vyberte odpovídající vstup zvuku.
CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 10
29.3.2010 17:58:29
Možnost 4: Propojení zvuku HDMI
kabelem
Česky
Možnost 1: Propojení zvuku digitálním
koaxiálním kabelem
Poznámka
Poznámka
• Zásuvka či kabel digitálního koaxiálního spojení
může být označena COAXIAL DIGITAL OUT
nebo SPDIF OUT.
• Zásuvka HDMI na TV může být označena
HDMI 1 nebo HDMI ARC. Tato funkce pracuje
pouze s přístroji kompatibilními s Audio Return
Channel (ARC).
(Kabel není přiložen)
TV
Možnost 2: Propojení zvuku digitálním
optickým kabelem
Poznámka
• Zásuvka či kabel digitálního koaxiálního
spojení může být označena SPDIF OUT nebo
OPTICAL OUT.
TV
Připojení dokovací stanice Philips
Dock pro iPod/iPhone.
DOCK for iPod
(Kabel není přiložen)
Poznámka
Možnost 3: Propojení zvuku analogovým
zvukovým kabelem
• Philips iPod Dock je prodávána samostatně.
• Dokovací stanici iPod Dock můžete používat na
dobíjení iPod, pokud je domácí kino v režimu
iPod.
(Kabel není přiložen)
TV
CZ Philips HTS5120 CZ.indd 11
29.3.2010 17:58:29
5
Použití domácího
kina
Tato část vám popisuje použití domácího kina
k přehrávání mediálního obsahu z různých zdrojů.
Než začnete
Ověřte, zda:
• Byla provedena nezbytná připojení
a dokončeno nastavení podle Rychlého
spuštění.
• Byl zapnut TV a zvolen správný vstup signálu
z tohoto přístroje.
Zvukový
režim
Popis
ACTION /
ROCK
Obohacené nízké a vysoké
kmitočty. Vhodné pro akční filmy
a rock/popovou hudbu.
DRAMA /
JAZZ
Čisté střední a vysoké kmitočty.
Vhodné pro dramata a jazzovou
hudbu.
CONCERT / Neutrální zvuk. Ideální pro živé
CLASSIC
koncerty a klasickou hudbu.
SPORTS
Klidné středy a prostorový efekt
poskytují čisté vokály a přinášejí
živou atmosféru sportovního
utkání.
NIGHT
Zvuk s řízenou omezenou
dynamikou pro noční sledování
filmů nebo nevtíravou zvukovou
kulisu.
Volba zvuku
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro
přehrávání videa i hudby.
Změna výšek a basů
Můžete měnit podání vysokých kmitočtů (výšky)
nebo nízkých kmitočtů (basy) domácího kina
podle požadavků obsahu.
Změna režimu prostorového zvuku
Technologie DVS (Dolby Virtual Speaker) vytváří
přesvědčivý zážitek 5.1kanálového poslechu ze
dvou reproduktorů.
Volba prostorového zvuku
1
2
Stiskněte TREBLE nebo BASS.
Stiskem 2 +/– během pěti sekund obohatíte
či potlačíte výšky nebo basy.
Změna zvukového režimu
Volba přednastaveného zvuku podle požadavků
obsahu.
Opakovaným tisknutím SOUND MODE
procházejte dostupné zvukové režimy.
Během přehrávání stiskem SURROUND zapnete
nebo vypnete prostorový zvukový efekt.
Přehrávání disku
Tento přístroj umožňuje přehrávání široké palety
disků, včetně video a zvukových disků a disků se
smíšeným obsahem (např. CD-R obsahující snímky
JPEG a hudbu MP3).
1
2
Vložte disk do přístroje.
Stiskněte DISC.
 Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí
nabídka disku.
10 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 12
29.3.2010 17:58:29
3
Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:
Použití možností obrázků
Zpřístupňuje některé užitečné funkce při
zobrazování snímků.
Činnost
Navigační
tlačítka
Umožňují pohyb v nabídkách.
Tlačítko
Činnost
OK
Potvrzuje zadání nebo volbu.
v/V
u
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Otočení obrazu doleva nebo
doprava.
b/B
x
Zastavuje přehrávání.
Přeskočení na předchozí/následující
obrázek.
l b / Bl
Přeskočení na předchozí/následující
skladbu, kapitolu nebo soubor.
REPEAT
m/M
Rychle vzad nebo rychle vpřed.
Opakovaným tisknutím měňte
rychlost vyhledávání. V režimu
pauzy krokuje vpřed po snímcích
(posun zpět není k dispozici).
Opakování jednoho souboru ze
složky nebo celé složky.
Náhodně přehrává soubory ze
složky.
INFO
Zobrazuje fotografická alba jako
náhledy.
ZOOM
Zvětší obraz videa nebo snímku.
Použití možností videa
Zpřístupňuje některé užitečné funkce při
sledování videa.
Dostupné možnosti videa závisejí na zdroji signálu.
Tlačítko
Činnost
v/V
Pomalé vyhledávání vzad nebo
vpřed. Opakovaným stiskem měňte
rychlost vyhledávání.
U VCD/SVCD není dostupné
pomalé vyhledávání zpět.
AUDIO
SYNC
Volí jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál.
SUBTITLE Volí jazyk titulků videa.
INFO
Zobrazí se informace
o přehrávaném obsahu.
REPEAT
Opakování kapitoly nebo titulu.
ANGLE
Zobrazí možnosti různých úhlů
pohledu (kamer).
Česky
Tlačítko
Použití možností zvuku
Zpřístupňuje některé užitečné funkce při
přehrávání zvuku.
Tlačítko
Činnost
REPEAT
U audio disků opakování skladby,
celého disku nebo náhodné skladby.
Přehrávání ze zařízení USB
Tento přístroj je vybaven zásuvkou USB
a umožňuje zobrazovat snímky, poslouchat hudbu
a sledovat filmy uložené na USB paměti.
1
2
3
4
Připojte USB zařízení k domácímu kinu.
Stiskněte USB.
 Objeví se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte OK.
Přehrávání ovládejte tlačítky přehrávání (viz
„Přehrávání disku“ na str. 10).
Poznámka
• Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB
zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací
kabel.
• Domácí kino nepodporuje fotoaparáty, které
vyžadují k zobrazení snímků počítačovou
aplikaci.
• Zařízení USB musí být formátováno jako FAT
nebo DOS a být kompatibilní s velkokapacitním
zařízením (Mass Storage Class).
CZ 11
Philips HTS5120 CZ.indd 13
29.3.2010 17:58:29
Opakované přehrávání určité části
Další funkce přehrávání
Pro přehrávání videa či obrázků z disku nebo USB
paměti jsou k dispozici pokročilé funkce.
Přehrávání prezentace snímků s hudbou
Současným přehráváním hudby a obrázků
vytvoříte hudební prezentaci. Soubory musí být
uloženy na stejném disku nebo USB zařízení.
1
2
3
4
5
Stiskněte
s obrázky.
BACK a přejděte do složky
Vyberte snímek a stiskem OK spusťte
prezentaci.
Stiskem x prezentaci ukončíte.
Dalším stiskem x zastavíte hudbu.
Pokud nejsou obraz se zvukem synchronní,
můžete zpozdit zvuk tak, aby odpovídal obrazu.
2
1
2
3
4
Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte OK.
Synchronizace zvuku s obrazem
1
Výběr části zvuku nebo obrazu pro opakované
přehrávání.
Stiskněte a držte AUDIO SYNC, až se na
displeji zobrazí zpráva audio sync.
INFO.
Z nabídky vyberte [Repeat] > [Repeat AB].
Stiskem OK označíte počátek úseku.
Dalším stiskem OK označíte konec úseku.
 Opakované přehrávání úseku se spustí.
• Režim opakování A-B zrušíte stiskem
INFO, pak vyberte [Repeat] > [Off]
a nakonec potvrďte stiskem OK.
Poznámka
• Opakování je možné pouze v rámci jedné
skladby/kapitoly.
Poslech rádia
1
2
Stiskem +/– během pěti sekund
synchronizujte zvuk s obrazem.
Rychlé přeskočení přehrávání na určitý
čas
Během přehrávání stiskněte
3
Ověřte, zda je připojena FM anténa.
Stiskněte RADIO.
 Pokud jste dosud neuložili žádné stanice,
zobrazí se „AUTO INSTALL...PRESS
PLAY“. Stiskněte u .
Přehrávání ovládejte těmito tlačítky:
Tlačítko
Činnost
Rychlý skok na určitou část videa zadáním hrací
doby scény.
l b / Bl
Volí předvolbu rádia.
1
2
m/M
Vyhledává rozhlasovou stanici.
vV
Jemně ladí kmitočet.
x
Stiskem a přidržením smaže
předvolbu.
PROGRAM
Ručně: Jedním stiskem otevřete
režim programování, stiskem
l b / Bl určete číslo předvolby,
dalším stiskem stanici uložíte.
Automaticky: Stiskem
a přidržením na dobu 3 sekund
spustíte novou instalaci rádia.
3
Během přehrávání stiskněte
INFO.
Navigačními tlačítky a tlačítkem OK vyberte:
• [TT Time] : Čas titulu.
• [Ch Time] : Čas kapitoly.
• [Disc Time] : Čas disku.
• [Track Time] : Čas skladby.
Zadejte požadovaný čas scény a stiskněte OK.
12 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 14
29.3.2010 17:58:29
• Domácí kino umožňuje uložení až 40 rozhlasových
stanic.
• Stiskem x ladění ukončíte.
• AM rádio a digitální vysílání nejsou
podporovány.
• Pokud není nalezen stereofonní signál nebo bylo
nalezeno méně než pět stanic, budete vyzváni
k opakované instalaci.
• Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení
antény od TV a dalších zdrojů rušení.
2
3
4
Zapněte a zasuňte iPod nebo iPhone.
Sledování videa:
• Připojte video kabel z dokovací stanice do
TV.
• V případě iPod zkontrolujte, zda je na
přehrávači nastaveno TV ON.
• V případě iPhone na přehrávači vyberte
volbu TV Out.
Stiskněte DOCK for iPod.
 Domácí kino ověřuje kompatibilitu
přehrávače. Doba tohoto ověřování závisí
na modelu.
Přehrávání zvuku z TV a jiných
zařízení
5
Opakovaným stiskem AUDIO SOURCE vyberte
zvukový výstup z připojeného zařízení (viz
„Připojení zvuku z TV a dalších zařízení“ na str. 8).
Použití Philips EasyLink
Přehrávání z MP3 přehrávače
Připojte přehrávač a přehrávejte zvukové
soubory z přehrávače MP3 nebo jiného vnějšího
zvukového zdroje.
1
2
3
Připojte MP3 přehrávač k domácímu kinu.
Opakovaně stiskněte AUDIO SOURCE až se
na displeji zobrazí „MP3 LINK“.
Přehrávání a volbu souborů ovládejte tlačítky
MP3 přehrávače.
Přehrávání z iPod nebo iPhone
Pokud připojíte a nainstalujete dokovací stanici
Philips Dock pro iPod/iPhone, můžete používat
systém domácího kina pro přehrávání hudby, filmů
a obrázků z vašeho iPod nebo iPhone.
Česky
Poznámka
Tlačítka na přehrávači použijte pro výběr
a přehrávání.
Tento systém domácího kina podporuje Philips
EasyLink, využívající protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení
kompatibilní s EasyLink se spojují zásuvkami HDMI
a mohou být pak ovládána jedním ovladačem.
Poznámka
• Philips nezaručuje 100% spolupráci všech
zařízení HDMI CEC.
1
2
3
4
Zapněte použití HDMI CEC na TV a ostatních
připojených zařízeních. Viz návod k použití TV
a ostatních zařízení.
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [General Setup] a stiskněte OK.
Vyberte [EasyLink Setup] a stiskněte OK.
Poznámka
• Philips Dock pro iPod/iPhone je prodávána
samostatně.
• Dokovací stanici pro iPod/iPhone můžete
používat na dobíjení iPod nebo iPhone, pokud
je domácí kino v režimu iPod.
1
Připojte dokovací stanici Philips Dock pro
iPod/iPhone k domácímu kinu.
CZ 13
Philips HTS5120 CZ.indd 15
29.3.2010 17:58:30
5
6
Vyberte a nastavte následující položky:
• [EasyLink] : Povolení nebo potlačení
EasyLink.
• [One Touch Play] : Povolí nebo potlačí
One Touch Play.
Pokud je povoleno, můžete ovladačem
domácího kina spustit přehrávání z disku
a TV se automaticky zapne a přepne na
správný vstup.
• [One Touch Standby] : Povolí nebo potlačí
One Touch Standby.
Pokud je povoleno, je možné vypnout
toto domácí kino do stand-by ovladačem
TV ani jiného připojeného zařízení HDMI
CEC.
• [System Audio Control] : Povolí nebo
potlačí System audio control.
Pokud je povoleno, namapujte připojená
zvuková zařízení správně na vstupy
domácího kina podle pokynů na TV.
Domácí kino se automaticky přepne na
zvukový vstup z připojeného zařízení.
• [Audio Input Mapping] : Po připojení
nových zařízení aktualizuje mapování
zvukových vstupů.
6
Změna nastavení
Tato část popisuje změny nastavení domácího
kina.
Upozornění
• Většina nastavení je již upravena na nejlepší
hodnoty pro domácí kino. Pokud nemáte vážný
důvod ke změně nastavení, ponechte je na
výchozí hodnotě.
Otevření hlavní nabídky
1
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se následující nabídka.
Symbol
Popis
[General Setup]
[Audio Setup]
[Video Setup]
[Preference Setup]
Stiskem OK potvrďte volbu.
Poznámka
• Připojená zařízení musejí být připojena přes
HDMI a zapnutá.
2
3
Vyberte složku nastavení a stiskněte OK.
Následující části popisují možnosti změny
nastavení domácího kina.
Stiskem
BACK se vrátíte do předchozí
nabídky, stiskem SETUP ukončíte.
Poznámka
• Nemůžete změnit položky nastavení, které jsou
šedé.
14 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 16
29.3.2010 17:58:30
Změna nastavení videa
1
2
3
1
2
3
4
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [General Setup] a stiskněte OK.
Vyberte a nastavte následující položky:
• [EasyLink Setup] : Nastaví EasyLink pro
snadné řízení všech zařízení HDMI CEC
z jediného ovladače (viz „Použití Philips
EasyLink“ na str. 13).
• [Disc Lock] : Omezení přehrávání disku.
Před přehráváním takových disků se
požaduje heslo (PIN).
• [Display Dim] : Nastavení jasu displeje.
• [OSD Language] : Zadání výchozího jazyka
nabídky na obrazovce.
• [Screen Saver] : Povolení nebo potlačení
režimu spořiče obrazovky. Pokud byl
povolen, spořič obrazovky se zobrazí
po 10 minutách bez činnosti systému
(např. v režimu pauzy nebo po zastavení
přehrávání).
• [Sleep Timer] : Po nastavení časovače se
domácí kino vypne do režimu stand-by po
určeném čase.
• [DivX® VOD Code] : Zobrazení
registračního kódu DivX VOD domácího
kina
Stiskem OK potvrďte volbu.
Poznámka
4
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [Video Setup] a stiskněte OK.
Česky
Změna všeobecných nastavení
Vyberte a nastavte následující položky:
• [TV System] : Volba TV systému
kompatibilního s vaší TV.
• [TV Display] : Přizpůsobuje formát obrazu
obrazovce TV.
• [Picture Settings] : Volí předem
připravené nastavení obrazu.
• [HDMI Setup] : Volí rozlišení videa po
HDMI a formát obrazovky TV. Položka
Wide Screen Display je dostupná pouze
pro nastavení TV s poměrem stran 16:9.
• [Progressive] : Povolí nebo zakáže
progresivní režim obrazu.
Stiskem OK potvrďte volbu.
Poznámka
• Automaticky se volí nejlepší nastavení podle
TV. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, že TV
podporuje nové nastavení.
• Některá nastavení videa jsou závislá na zdroji
signálu, ujistěte se, že zvolené funkce a nastavení
podporuje TV i disk.
• Pro nastavení HDMI musí být TV připojen přes
zásuvku HDMI.
• Pro nastavení progresivního režimu obrazu
musí být TV připojen přes zásuvku Component
Video.
• Před koupí videa DivX a jejich přehráváním
v domácím kině zaregistrujte domácí kino na
www.divx.com s použitím kódu DivX VOD.
Změna zvukových nastavení
1
2
3
4
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [Audio Setup] a stiskněte OK.
Vyberte a nastavte následující položky:
[HDMI Audio] : Povolí nebo zakáže HDMI
výstup zvuku na TV. Pro nastavení týkající se
HDMI musí být TV propojena přes HDMI.
Stiskem OK potvrďte volbu.
CZ 15
Philips HTS5120 CZ.indd 17
29.3.2010 17:58:30
Změna nastavení priorit
1
2
3
4
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [Preference Setup] a stiskněte OK.
Vyberte a nastavte následující položky:
• [Audio] : Volí jazyk zvukového doprovodu
videa.
• [Subtitle] : Volí jazyk titulků videa.
• [Disc Menu] : Volí jazyk nabídky video
disku.
• [Parental] : Můžete omezit přístup
k diskům, které jsou vyrobeny s omezením.
Pro přehrávání všech disků bez ohledu na
omezení zvolte „8“.
• [PBC] : Můžete zvolit, zda se bude
zobrazovat nabídka obsahu VCD a SVCD
disků.
• [MP3/JPEG Display] : Zobrazí složky MP3/
JPEG nebo všechny soubory.
• [Password] : Zadání nebo změna hesla
PIN pro přehrávání zakázaných disků.
Pokud ještě nemáte PIN nebo jste jej
zapomněli, zadejte „0000“.
• [DivX Subtitle] : Volí sadu znaků pro
zobrazení titulků DivX.
• [Version Info.] : Zobrazí verzi firmware
systému domácího kina.
• [Default] : Nastavení domácího kina
můžete kdykoli resetovat na výchozí
hodnoty nastavené při výrobě.
Stiskem OK potvrďte volbu.
Poznámka
• Pokud je zvolen jazyk, který disk neobsahuje,
domácí kino použije výchozí jazyk disku.
• Tímto způsobem není možné resetovat
uzamčené disky, heslo PIN ani nastavení
rodičovského zámku.
7
Aktualizace firmware
Při hledání aktualizací na stránkách Philips
porovnejte aktuální verzi firmware domácího kina
s verzí dostupnou (pokud je) na stránce Philips.
Ověření verze firmware
1
2
Stiskněte
SETUP.
Vyberte [Preference Setup] > [Version Info.]
a stiskněte OK.
 Zobrazí se verze software přístroje.
Aktualizace firmware z CD-R
nebo USB
1
2
3
4
5
Vyhledejte poslední verzi software na stránce
www.philips.com/support.
• Vyhledejte model a klepněte na
„software&drivers“.
Stáhněte tento software na CD-R nebo do
USB paměti.
Vložte tento disk CD-R nebo připojte USB
zařízení k domácímu kinu.
Potvrďte aktualizaci podle pokynů na
obrazovce TV.
 Po skončení aktualizace se domácí kino
automaticky přepne do stand-by.
Odpojte na několik sekund síťový přívod
a opět jej připojte.
Upozornění
• Během aktualizace firmware nevypínejte
napájení, nevyjímejte disk ani neodpojujte USB
paměť, došlo by k poškození domácího kina.
16 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 18
29.3.2010 17:58:30
Technické parametry
Poznámka
• Výrobce si vyhrazuje právo na změny
parametrů a vzhledu bez předchozího
upozornění.
Regionální kód
Země
DVD
Evropa, Velká Británie
Jižní Asie, Taiwan, Korea
Latinská Amerika
Austrálie, Nový Zéland
Rusko, Indie
Čína
Přehrávaná média
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Zvukové CD, Video
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX-CD, USB paměťové zařízení
Formát souborů
• Zvuk: .mp3, .wma
• Video: .avi, .divx, .wmv
• Obrázky: .jpg
Zesilovač
• Celkový výstupní výkon: 400 W RMS
• Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 20 kHz /
±3 dB
• Odstup signál šum: > 65 dB (CCIR)/(křivka A)
• Vstupní citlivost:
• AUX: 2 V
• MP3 LINK: 1 V
Video
• Systém: PAL / NTSC
• Komponentní výstup video: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i
• Výstup HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p
Česky
8
Audio
• Vstup zvuku S/PDIF Digital audio:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
• Vzorkovací kmitočet:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
• Konstantní datový tok:
• MP3: 112–320 kbps
• WMA: 48–192 kbps
Rádio
• Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
• Odstup signál šum: FM 50 dB
• Kmitočtová charakteristika:
FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
USB
• Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
• Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
• Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
• Max. velikost paměti: < 160GB.
Hlavní jednotka
• Napájení: 100–240 V; 50–60 Hz
• Příkon: 35 W
• Příkon v režimu stand-by: < 1 W
• Impedance: 8 ohmů basový, 8 ohmů výškový
• Měniče reproduktorů: 3" basový, 1,5" výškový
• Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
• Rozměry (Š×V×H): 790,6 × 145 × 57,4 (mm)
• Hmotnost: 2,23 kg
Subwoofer
• Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
• Příkon: 45 W
• Příkon v režimu stand-by: < 1 W
• Systém: Bass Reflex System
• Impedance: 8 ohmů
• Měniče reproduktorů: 6" basový reproduktor
• Kmitočtová charakteristika: 35 Hz – 200 Hz
• Rozměry (Š×V×H): 182 × 365 × 306 (mm)
• Hmotnost: 6 kg
CZ 17
Philips HTS5120 CZ.indd 19
29.3.2010 17:58:30
Montáž na stěnu
• Rozměry (Š×V×H): 440 × 60 × 23 (mm)
• Hmotnost: 0,54 kg
Údaje laseru
• Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD)
• Vlnová délka:
645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
• Výstupní výkon:
6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
• Rozbíhavost paprsku: 60°.
9
Řešení potíží
Varování
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy
nesnímejte kryt přístroje.
Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit,
došlo by ke ztrátě záruky.
Pokud se při použití přístroje vyskytnou
potíže, zkontrolujte následující body a pak se
obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte,
zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na
www.philips.com/welcome.
Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat
model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení
modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním
čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si zapište
sem:
Model __________________________________
Výrobní číslo _____________________________
Hlavní jednotka
Tlačítka přístroje nereagují.
• Odpojte síťový přívod přístroj na několik
minut ze zásuvky, pak jej opět připojte.
Obraz
Není obraz.
• Ujistěte se, že byl zapnut TV a zvolen správný
vstup signálu z tohoto přístroje.
Po propojení HDMI není obraz.
• Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI
kabel za jiný.
• Pokud k tomu dojde po změně nastavení
rozlišení HDMI videa, tiskněte opakovaně
HDMI na ovladači tak dlouho, až se objeví
obraz.
18 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 20
29.3.2010 17:58:30
Přehrávání
Není zvuk ze subwooferu.
Nelze přehrávat disk.
• Očistěte disk.
• Ujistěte se, že přístroj podporuje disk (viz
„Technické parametry“ na str. 17).
• Zkontrolujte, zda přístroj podporuje
regionální kód disku.
• U DVD±RW nebo DVD±R se ujistěte, zda
byl disk uzavřen.
Není možné přehrávat DivX soubory.
• Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu
„Home Theater Profile“ certifikovaným
kodérem DivX.
• Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor
DivX.
Titulky DivX se nezobrazují správně.
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název
se souborem filmu.
• Zvolte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte
SETUP. 2) Vyberte [Preference Setup]. 3)
Vyberte [DivX Subtitle]. 4) Zvolte správnou
znakovou sadu. 5) Stiskněte OK.
Není možné přečíst obsah USB paměti.
• Ujistěte se, že je formát USB zařízení
kompatibilní s domácím kinem (viz „Technické
parametry“ na str. 17).
• Ujistěte se, že je USB zařízení formátováno
souborovým systémem, který toto domácí
kino podporuje (pamatujte, že NTFS není
podporován).
Na TV se zobrazuje „No entry“ nebo „ד.
• Operace není možná.
Nepracuje funkce EasyLink.
• Ujistěte se, že je domácí kino připojeno
k TV Philips s funkcí EasyLink a že je EasyLink
zapnutý.
Nepotřebuji, aby se domácí kino spouštělo při
zapnutí TV.
• To je normální chování Philips EasyLink
(HDMI-CEC). Pokud chcete zapínat domácí
kino samostatně, vypněte EasyLink.
1
2
3
V režimu Stand-by stiskněte a držte x (Stop)
na ovladači, až začne blikat [PAIRING] na
hlavní jednotce.
Stiskněte a držte PAIR na subwooferu, až se
střídavě rozblikají modrá a zelená kontrolka na
subwooferu.
Pokud je bezdrátové spojení navázáno,
zobrazí se [PAIR OK] a zelená kontrolka na
subwooferu se rozsvítí.
•
Pokud se bezdrátové spojení nezdaří, zobrazí
se [PAIR FAIL] a modrá a zelená kontrolka
na subwooferu se rozsvítí. Ověřte, zda není
přenos rušen jiným elektrickým zařízením
v blízkosti. Odstraňte zdroj rušení a opakujte
tento postup.
Není zvuk.
• Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové
kabely a tlačítky zdroje vyberte správný zdroj
signálu (např. AUDIO SOURCE, USB), který
chcete poslouchat přes tento systém.
Po propojení HDMI není zvuk.
• Pokud připojené zařízení neodpovídá HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)
nebo je pouze DVI kompatibilní, neuslyšíte
žádný zvuk. Propojte analogové nebo digitální
audio samostatně.
• Ujistěte se, že je nastavení [HDMI Audio]
zapnuté.
Není zvuk z TV.
• Propojte zvukovými kabely zvukové vstupy
domácího kina se zvukovým výstupem TV
a opakovaným tisknutím AUDIO SOURCE
vyberte správný vstup.
Zkreslený zvuk nebo echo.
• Ujistěte se, že je zvuk TV umlčen nebo
hlasitost stažena na minimum při poslechu
zvuku přes domácí kino.
Zvuk a obraz nejsou synchronizovány.
• 1) Stiskněte a držte AUDIO SYNC.
2) Stiskněte +/– během pěti sekund.
Česky
Zvuk
CZ 19
Philips HTS5120 CZ.indd 21
29.3.2010 17:58:30
10 Rejstřík
M
B
mapování zvukových vstupů
MP3
přehrávání
bezpečnost
3
17
10
nastavení
obecné
předvolby
rodičovský zámek
obnovení nastavení z výroby
16
15
O
5
E
EasyLink
nastavení
13
F
formáty souborů
17
H
HDMI CEC (viz Easylink)
heslo
13
9
J
jazyk
displej na obrazovce
jazyk titulků
nabídka disku
zvuk
15
16
16
16
L
likvidace výrobku
obraťte se na nás
obraz
odstraňování problémů
prezentace
přehled náhledů
volby
odstraňování problémů
opakování
otočení obrazu
15
16
16
16
18
18
12, 11
11
11
18
10, 12
11
P
13
16
I
iPod
přehrávání
připojení
13
N
D
dálkový ovladač
disk
podporované disky
přehrávání
DivX
jazyk titulků
registrační kód
13
4
parametry výrobku
péče
péče o výrobek
Pohotovostní režim jedním tlačítkem
přehled
dálkový ovladač
hlavní jednotka
zásuvky
přehrávání
disk
MP3 přehrávač
odstraňování problémů
rádio
USB paměťová zařízení
volby
Přehrávání jedním tlačítkem
připojení
další zařízení
průvodce
TV
zvuk z TV
17
4
4
13
5
5
7
10
13
19
12
11
10
13
8
7
7
8, 13
20 CZ
Philips HTS5120 CZ.indd 22
29.3.2010 17:58:31
rádio
přehrávání
program
ladění
recyklace
regionální kód
řízení zvuku
Česky
R, Ř
12
12
12
4
17
13
S
software
aktualizace
verze
16
16
T
TV
připojení
zvuk z TV
7
8, 13
U
USB
aktualizace firmware
přehrávání
16
11
V
video
synchronizace se zvukem
video na požádání (VOD)
vyhledávání podle času
12
15
12
Z
zásuvky
zesilovač
změna nastavení
zvuk
jazyk
odstraňování problémů
připojení
režim
synchronizace s obrazem
výšky a basy
7
17
14
16
19
8
10
12
10
CZ 21
Philips HTS5120 CZ.indd 23
29.3.2010 17:58:31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising