Philips | HTS3180/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 HTS3180/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 HTS3180/12 Uživatelská příručka
Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome
HTS3180
HTS3181
CZ Návod k použití
Philips HTS318x DFU CZ.indd 1
22.10.2009 16:48:44
Philips HTS318x DFU CZ.indd 2
22.10.2009 16:48:44
1
2
Důležité
4
Bezpečnostní upozornění a důležité
informace
Ochranné známky
4
5
Tento výrobek
Přehled funkcí
Popis přístroje
3
Připojení
Umístění přístroje
Připojení video kabelů
Připojení reproduktorů a subwooferu
Připojení antény rádia
Připojení zvukových kabelů/dalších
zařízení
Připojení síťového kabelu
4
Začínáme
Vložení baterií do ovladače
Nalezení správného vstupu
Volba jazyka nabídky
Změna nastavení reproduktorů
Volba zdroje přehrávání
5
Přehrávání
Přehrávání disku
Přehrávání videa
Přehrávání hudby
Přehrávání fotografií
Přehrávání ze zařízení USB
Poslech rádia
6
Nastavení zvuku
Řízení hlasitosti
Volba prostorového zvuku
Volba přednastaveného zvuku
7
8
Nastavení
General setup (Všeobecné)
Audio setup (Zvuková nastavení)
Video setup (Nastavení obrazu)
Preference
6
6
6
9
Další informace
Aktualizace firmware
Péče
9
9
9
Technické údaje
0
10 Řešení potíží
1
11 Slovníček pojmů
9
9
9
10
11
11
1
1
1
1
14
14
15
16
16
16
19
0
1
1
4
4
5
6
7
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 3
Česky
Obsah
22.10.2009 16:48:44
1 Důležité
Ochrana autorských práv
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
Bezpečnostní upozornění
a důležité informace
Varování
• Nebezpečí přehřátí! Výrobek nikdy neumisťujte
do uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo
přístroje nejméně 10 cm volného prostoru pro
větrání. Zajistěte, aby cizí předměty, jako např.
závěsy, nezakrývaly větrací otvory přístroje.
• Přístroj ani ovladač či baterie nevystavujte nikdy
otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně
přímého slunce.
• Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
Nevystavujte přístroj vodě, vlhkosti ani nestavte
do blízkosti nádoby s kapalinami.
• Přístroj nestavte na jiná elektrická zařízení.
• Nepřibližujte se k přístroji za bouřky.
• K síťové zásuvce, příp. k odpojovači sítě pro
napájení přístroje, musí být zachován volný
přístup.
• Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či
neviditelným světlem laseru. Nevystavujte se
ozáření.
Vytváření neautorizovaných kopií materiálů
chráněných autorským právem včetně
počítačových programů a souborů, vysílání
a zvukových záznamů může představovat
porušení autorských práv a tedy trestný čin.
Tento výrobek nesmí být použit k těmto účelům.
Macrovision Copyright
Tento výrobek používá technologii ochrany
autorských práv, která je předmětem US patentů
a dalších práv k intelektuálnímu vlastnictví,
jejichž vlastníky jsou společnost Macrovision
Corporation a další oprávnění vlastníci. Použití
této ochranné technologie musí být autorizováno
společností Macrovision Corporation a je určeno
pouze pro domácí a další omezené použití, pokud
nebylo společností Macrovision Corporation
stanoveno jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je
zakázáno.
Tento výrobek odpovídá základním požadavkům
a dalším odpovídajícím ustanovením Směrnic
2006/95/EC (nízkonapěťová), 2004/108/EC
(EMC).
4
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 4
22.10.2009 16:48:44
Ochranné známky
Česky
Likvidace starého výrobku a baterií
Výrobek byl navržen a vyroben z vysoce
kvalitních materiálů a dílů, které je možné
recyklovat a znovu využít.
Označení výrobku tímto symbolem přeškrtnuté
popelnice znamená, že výrobek odpovídá
Evropské normě 2002/96/EC. Informujte se
prosím na váš místní systém sběru tříděného
odpadu a způsob likvidace elektronických
výrobků.
Jednejte prosím v souladu s místně platnými
zákony a nevyhazujte vysloužilý výrobek do
běžného komunálního odpadu.
Správná likvidace starého výrobku omezí
nebezpečí negativních následků na životní
prostředí a lidské zdraví.
Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká evropská
směrnice 2006/66/EC; baterie nesmějí být
likvidovány s běžným směsným odpadem
z domácnosti.
Informujte se o správném postupu při odděleném
sběru a likvidaci použitých baterií; omezíte
tak nebezpečí negativních následků na životní
prostředí a lidské zdraví.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní
známky Dolby Laboratories.
DivX, DivX Ultra Certified a související loga jsou
obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita
v licenci.
Oficiální výrobek DivX® Ultra Certified.
Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně
DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů
DivX® media a DivX® Media Format. Přehrává
DivX® video s nabídkami, titulky a zvukovými
stopami.
Windows Media a logo Windows jsou
obchodními známkami nebo registrovanými
obchodními známkami Microsoft Corporation ve
Spojených státech a dalších zemích.
Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal
Serial Bus Implementers Forum, Inc.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou
registrované U.S. známky.
CLASS 1
LASER PRODUCT
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 5
5
22.10.2009 16:48:44
2 Tento výrobek
Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku
a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny
výhody podpory Philips můžete využívat po
registraci výrobku na www.philips.com/welcome.
Přehled funkcí
Poslech nekomprimovaného vícekanálového
zvuku
Tento systém domácího kina podporuje 5.1
kanálů nekomprimovaného zvuku a poskytuje tak
zážitek, blížící se poslechu živého vystoupení.
Přímé připojení USB
Připojte prostě své USB zařízení do zásuvky USB
a přehrávejte soubory MP3/WMA/JPEG/DivX.
Synchronizace zvukového výstupu
s přehrávaným obrazem
Tento přístroj umožňuje nastavit zpoždění
zvukového výstupu v případě, že se obraz na TV
opožďuje za zvukem.
Plný obraz
Zobrazujte své filmy vždy na celou obrazovku
jakéhokoli televizoru. Je to však možné pouze při
přehrávání DVD a souborů JPEG.
Popis přístroje
Dálkový ovladač
O
A
B
C
P
D
E
Q
R
S
T
U
F
G
H
I
J
K
V
W
X
L
M
N
a 1 (Standby-zapnuto)
• Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu
stand-by.
Regionální kódování
Můžete přehrávat disky s těmito regionálními
kódy.
Regionální kód DVD
Země
Evropa
Rusko
6
b / (Otevřít/zavřít)
• Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
c Tlačítka zdrojů signálu
• AUDIO SOURCE: Volí zdroj zvuku
(zvukový vstup).
• RADIO: Přepíná na FM rádio.
• USB: Přepíná do režimu USB.
• DISC: Přepíná do režimu disku.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 6
22.10.2009 16:48:44
SETUP
• Otevírá a uzavírá nabídku nastavení.
o SLEEP
• Nastavuje zpoždění vypnutí přístroje do
režimu stand-by.
e vVbB (navigační tlačítka)
f
• Pohyb v nabídkách.
• Stiskem doleva nebo doprava rychlé
vyhledávání vzad či vpřed.
• V režimu rádia stiskem nahoru nebo dolů
ladíte kmitočet.
• V režimu rádia stiskem doleva
nebo doprava spustíte automatické
vyhledávání.
p OK
INFO
• V režimu disku zobrazuje informace
o disku.
• Při prezentaci zobrazuje náhledy
obrazových souborů.
r lb /Bl (Předchozí / další)
g u (Přehrávání/pauza)
• Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
• V režimu rádia automaticky ladí stanice
při prvním spuštění.
h x (Stop)
• Zastavuje přehrávání.
• V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
SURR (Prostorový zvuk)
• Přepíná mezi podporovaným
prostorovým nebo stereofonním zvukem.
j AUDIO SYNC
• Volí jazyk zvukového doprovodu nebo
kanál.
• Stiskem a přidržením spustíte režim
nastavení synchronizace zvuku, pak
stiskem VOL +/- nastavte zpoždění
zvuku.
k Číselná tlačítka
• Volí přehrávanou položku.
Česky
d
• Potvrzuje zadání nebo volbu.
q
BACK
• Vrací do předchozí obrazovky.
• U DVD disku přechází do nabídky titulu.
• U VCD disku verze 2.0 nebo SVCD se
zapnutým PBC návrat do nabídky během
přehrávání.
• Přeskočí na předchozí nebo další titul,
kapitolu nebo skladbu.
s
(Umlčení)
• Umlčuje nebo obnovuje zvuk.
t VOL +/• Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
u SOUND
• Volí předem definované zvukové efekty.
v ANGLE
• Zobrazí video z různých úhlů pohledu
(kamer).
w REPEAT / PROGRAM
• Volí nebo vypíná režimy opakování
a náhodného přehrávání.
• V režimu rádia maže seznam předvoleb:
stiskem ruční mazání, přidržením mazání
automatické.
x REPEAT A-B
• Označuje opakovanou část nebo vypíná
režim opakování.
l SUBTITLE
• Volí jazyk titulků videa.
m SCREEN FIT
• Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce
TV (použitím funkce zvětšení 1,3×
a 1,6×).
n ZOOM
• Zvětšuje a zmenšuje obraz.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 7
7
22.10.2009 16:48:44
Hlavní jednotka
A B CDEF G H I
a 1 (Standby-zapnuto)
• Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu
stand-by.
b Prostor disku
c / (Otevřít/zavřít)
• Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
d u (Přehrávání/pauza)
• Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
• V režimu rádia automaticky ladí stanice
při prvním spuštění.
e x (Stop)
• Zastavuje přehrávání.
• V režimu rádia maže aktuální předvolbu.
f SOURCE
• Volí médium pro přehrávání
z připojeného zařízení.
g Displej
h VOLUME
• Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
i
(USB)
• Připojení podporovaných USB zařízení.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 8
22.10.2009 16:48:45
Před použitím systému domácího kina proveďte
následující zapojení.
Základní připojení:
• Video
• Reproduktory a subwoofer
• Napájení
Umístění přístroje
•
•
Volitelná připojení:
• Anténa rádia
• Audio
• Zvuk z TV
• Zvuk z kabelového přijímače/rekordéru/
herní konzole
• Další zařízení
• USB zařízení
Poznámka
• Údaje o typu přístroje a napájecím napětí
naleznete na štítku na zadní nebo spodní straně
přístroje.
• Před propojováním nebo změnou zapojení se
ujistěte, že jsou všechna zařízení odpojena od
elektrické sítě.
Přístroj umístěte tak, aby nebyl vystaven
nárazům a nedošlo k jeho stažení nebo pádu
na zem. Neumisťujte jej do uzavřené skříně.
Ujistěte se, že je síťová zásuvka snadno
přístupná pro rychlé odpojení přístroje od
napájení.
PŘ E
D
LE V N Í
Ý
Z AD
N
LE V Í
Ý
Z AD
N
PR A Í
VÝ
1
2
3
CE N
TR Á
Česky
3 Připojení
LN Í P
ŘED
PR A N Í
VÝ
SU
BW
OO
FE R
Domácí kino postavte do blízkosti TV.
Reproduktory umístěte do výše uší
posluchače do čela poslechového prostoru
proti posluchači.
Subwoofer umístěte do rohu místnosti do
vzdálenosti nejméně 1 m od TV.
Tip
Tip
• K připojení TV můžete použít různé způsoby
a typy konektorů, záleží na možnostech TV
a vašich potřebách. Stručný interaktivní průvodce
připojením výrobků je dostupný na stránkách
www.connectivityguide.philips.com.
• Rušení zvuku omezíte umístěním systému
domácího kina dále od vyzařujících zařízení.
Připojení video kabelů
Připojení systému domácího kina k TV
k přehrávání video disků. Vyberte nejlepší způsob
připojení, který TV podporuje.
• Možnost 1: Připojení do zásuvky SCART
(standardní TV).
• Možnost 2: Připojení do zásuvky VIDEO
(standardní TV).
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 9
9
22.10.2009 16:48:45
1
Poznámka
• Systém domácího kina je nutné připojit přímo do
TV.
Kompozitním video kabelem propojte
zásuvku VIDEO na systému domácího kina
se vstupní zásuvkou VIDEO na TV.
Poznámka
Možnost 1: Připojení zásuvkou SCART
• Zásuvka video vstupu na TV může být označena
i A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE nebo
BASEBAND.
• Tento typ připojení poskytuje standardní kvalitu
obrazu.
Připojení reproduktorů
a subwooferu
SCART TO TV
SCART
1
Kabelem scart (není přiložen) propojte
zásuvku SCART TO TV na systému
domácího kina se vstupní zásuvkou SCART
na TV.
SUBWOOFER
Poznámka
• Propojení Scart dovoluje přehrávat zvuk z TV
reproduktory systému. Opakovaně tiskněte
AUDIO SOURCE, až se na displeji zobrazí
„SCART IN“.
• Tento typ připojení poskytuje dobrou kvalitu
obrazu.
Možnost 2: Připojení do zásuvky Video
(CVBS)
PŘEDNÍ PŘEDNÍ
PŘEDNÍ
ZADNÍ ZADNÍ
PRAVÝ
LEVÝ
CENTRÁLNÍ PRAVÝ LEVÝ
1
Reproduktory a subwoofer připojte do
příslušných zásuvek na systému domácího
kina.
Poznámka
VIDEO
• Ujistěte se, že si barvy zástrček a zásuvek
odpovídají.
VIDEO IN
10
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 10
22.10.2009 16:48:45
Připojení zvukových kabelů/
dalších zařízení
FM
(75 Ω)
ANTENNA
1
2
Česky
Připojení antény rádia
Po připojení zvuku z ostatních zdrojů signálu do
tohoto systému domácího kina si můžete užívat
vícekanálového přehrávání.
Připojení zvuku z TV
Anténu FM připojte do zásuvky FM75Ω
na systému domácího kina (u některých
provedení je kabel již připojen).
Anténu FM natáhněte a upevněte ji na stěnu.
Tip
AUX 1
AUDIO IN
• Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte
použitím vnější FM antény.
AUDIO OUT
1
Zvukovými kabely (nejsou přiloženy)
propojte zásuvky AUDIO IN-AUX1 na
systému domácího kina a výstupní zásuvky
AUDIO na TV.
Poznámka
• Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně
tiskněte AUDIO SOURCE, až se na displeji
zobrazí „AUX1“.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 11
11
22.10.2009 16:48:45
Připojení zvuku z kabelového přijímače/
rekordéru/ herní konzole
AUX 2
AUDIO IN
Připojení zařízení USB
1
Zvukovými kabely (nejsou přiloženy)
propojte zásuvky AUDIO IN-AUX2 na
systému domácího kina a výstupní zásuvky
AUDIO na zařízení.
Poznámka
• Pro poslech zvuku z tohoto propojení opakovaně
tiskněte AUDIO SOURCE, až se na displeji
zobrazí „AUX2“.
USB
Poznámka
AUDIO OUT
1
USB zařízení připojte do zásuvky
na systému domácího kina.
• Tento systém domácího kina přehrává pouze
soubory MP3, WMA, DivX (Ultra) nebo JPEG
uložené na těchto pamětech.
• Stiskem USB zpřístupníte obsah paměti
a přehráváte soubory.
Připojení síťového kabelu
Varování
• Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte,
že síťové napětí odpovídá údaji na štítku přístroje
na zadní nebo spodní straně krytu.
1
1
Po provedení všech připojení zapojte síťový
napájecí přívod do zásuvky.
 Přístroj je nyní připraven k nastavení před
použitím.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 12
22.10.2009 16:48:45
Pohyb v nabídkách
Česky
4 Začínáme
Vložení baterií do ovladače
1
2
1
2
3
Akce
vV
Pohyb nahoru nebo dolů
bB
Pohyb doleva nebo
doprava
Potvrzení výběru
Zadání čísla
Odsuňte krytku baterií ze zadní strany
ovladače.
Vložte dvě přiložené baterie (AAA). Ujistěte
se, že umístění + a - pólů baterií odpovídá
označení v ovladači.
Posuňte krytku zpět na místo.
• Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové,
zinkochloridové a alkalické apod.).
• Pokud jsou baterie vybité nebo ovladač delší
dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
• Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je
podle místních předpisů.
Řízení zdroje přehrávání
2
Tisknutím následujících tlačítek se můžete
pohybovat v nabídce na obrazovce.
Tlačítko
OK
Poznámka
1
Ovladačem miřte přímo na snímač na
přístroji a volte požadované funkce.
Tlačítkem RADIO, USB nebo DISC vyberte
zdroj signálu, který chcete ovládat.
Nalezení správného vstupu
1
2
3
Stiskem 1 zapněte přístroj.
Stiskem DISC přepněte do režimu disku.
Zapněte TV a přepněte jej na správný
videovstup některým z těchto postupů:
• Přejděte na nejnižší předvolbu TV
a pak stisknutím tlačítka předvolby dolů
vybírejte vstup, až se objeví obrazovka
Philips.
• Tiskněte opakovaně tlačítko
SOURCE na ovladači TV.
Vyberte požadovanou funkci (např. l b , Bl).
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 13
1
22.10.2009 16:48:46
Tip
• Vstup televizoru se zpravidla nalézá mezi nejnižší
a nejvyšší předvolbou a je označen FRONT, A/V
IN, VIDEO, HDMI apod. Podrobnosti k volbě
vstupu naleznete v návodu k TV.
Volba jazyka nabídky
Změna nastavení reproduktorů
V ideálním případě by měly být všechny
vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu
stejné. Pokud nejsou, změňte nastavení
reproduktorů podle jejich vzdáleností od místa
poslechu, jen tak obdržíte nejlepší prostorový
zvuk.
Audio Setup
General Setup
Speakers Volume
Disc Lock
English
Speakers Delay
Display Dim
Français
Night Mode
OSD Language
Deutsch
Screen Saver
Italiano
Sleep Timer
Español
DivX(R) VOD Code
Português
Nederlands
Dansk
1
2
3
4
5
Stiskněte DISC.
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se nabídka [General Setup].
1
2
3
Stiskněte B.
Pomocí vV vyberte z nabídky
[OSD Language] a stiskněte B.
• Jazykové možnosti se liší podle země
nebo oblasti. Uvedený obrázek proto
nemusí odpovídat přístroji.
Stiskněte
SETUP.
Stiskem V vyberte z nabídky [Audio Setup]
a stiskněte B.
• Pokud není nastavení reproduktorů
dostupné, stiskněte dvakrát x před
stisknutím SETUP.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
1
Pomocí vV vyberte jazyk a stiskněte OK.
Vyberte z nabídky [Speakers Volume]
a stiskněte B.
Speakers Volume Setup
Tip
• Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky DVD disku
(viz „Nastavení“ > „Preference“ > [Disc Menu]).
2
14
Stiskněte DISC.
Front Left
0dB
Front Right
0dB
Center
0dB
Subwoofer
0dB
Rear Left
0dB
Rear Right
0dB
Stiskem bB změňte nastavení hlasitosti
a stiskněte OK.
 Z reproduktorů se ozývá zkušební signál.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 14
22.10.2009 16:48:46
Volba zdroje přehrávání
Česky
• Přepínejte reproduktory a opakujte
uvedené nastavení, dokud není hlasitost
všech kanálů stejná.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Na přístroji
Nastavení zpoždění reproduktorů (pouze
centrální a zadní reproduktory)
1
Vyberte z nabídky [Speakers Delay]
a stiskněte B.
Speakers Distance Setup
2
•
Center
0MS
Rear Left
0MS
Rear Right
0MS
Pomocí bB nastavte zpoždění a stiskněte
OK.
• Opakujte toto nastavení pro ostatní
reproduktory, až zvuk ze všech kanálů
dopadá do místa poslechu ve stejnou
dobu.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Tip
• Pokud jsou zadní nebo centrální reproduktory
blíže k místu poslechu než přední reproduktory,
nastavte pro ně delší zpoždění.
• Počítejte 1 ms na každých cca 30,48 cm
vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.
Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
vyberte: DISC > USB > FM > AUX 1 >
AUX 2 > SCART IN > DISC...
Na ovladači
•
Opakovaným tisknutím tlačítka AUDIO
SOURCE vyberte připojený zdroj zvuku:
Zobrazení
Zařízení připojené do
SCART IN
AUX 1
AUX 2
zásuvky SCART TO TV:
zásuvek AUDIO IN-AUX1
zásuvek AUDIO IN-AUX2
•
•
•
Stiskem RADIO zvolíte FM rádio.
Stiskem USB zvolíte režim USB.
Stiskem DISC přepnete na disk.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 15
15
22.10.2009 16:48:46
5 Přehrávání
Přehrávání disku
Upozornění
• Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné
předměty kromě disku.
• Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru
disku.
1
2
3
Stiskem / otevřete podavač disku.
Vložte disk stranou s popisem nahoru.
• U oboustranných disků vložte disk
nahoru stranou, kterou chcete přehrávat.
Stiskem / uzavřete prostor disku a spusťte
přehrávání.
• Pro sledování disku na TV přepněte
správný vstup, k němuž je systém
připojen.
• Přehrávání disku zastavte stiskem x .
Přehrávání videa
Poznámka
• U video disků pokračuje přehrávání vždy od
místa, kde naposledy skončilo. Přehrávání od
počátku umožníte stiskem l b při zobrazené
zprávě.
Řízení přehrávání videa
1
2
Přehrávejte titul.
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
u
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Zastavuje přehrávání.
x
Bl
lb
Poznámka
• Zkontrolujte typy podporovaných disků (viz
„Technické údaje“ > „Přehrávaná média“).
• Pokud se zobrazí nabídka pro zadání hesla, je
nutné před přehráváním těchto uzamčených
disků vložit heslo.
• Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku
na dobu delší cca 15 minut, spustí se spořič
obrazovky. Spořič vypnete stiskem DISC.
• Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku
a nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 minut,
systém domácího kina se automaticky vypne do
režimu stand-by.
16
m/M
v /V
Přeskočí na další titul nebo
kapitolu.
Přeskočí na začátek aktuálního
titulu nebo kapitoly. Dvojím
stiskem přeskočíte na předchozí
titul nebo kapitolu.
Rychlé vyhledávání vpřed
(doprava) nebo vzad (doleva).
Opakovaným tisknutím měňte
rychlost vyhledávání.
Pomalé vyhledávání vpřed
(dolů) nebo vzad (nahoru).
Opakovaným tisknutím měňte
rychlost vyhledávání.
• U VCD je možné pouze
pomalé přehrávání vpřed.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 16
22.10.2009 16:48:46
Změna přehrávání videa
Přehrávejte titul.
Česky
1
2
Otevření nabídky DVD
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
AUDIO
SYNC
SUBTITLE
REPEAT
Volí jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál.
Volí jazyk titulků videa.
Volí nebo vypíná režimy opakování
a náhodného přehrávání.
• Možnosti opakování se liší
podle typu disku.
• U disků VCD je opakování
možné pouze při vypnutém
režimu PBC.
Zvětšuje a zmenšuje obraz.
• Ve zvětšeném obrazu se
můžete pohybovat pomocí
navigačních tlačítek.
Zobrazuje aktuální stav stroje
nebo informace o disku.
• Možnosti přehrávání videa
můžete měnit odtud bez
přerušení přehrávání.
Přizpůsobuje formát obrazu
obrazovce TV (použitím funkce
zvětšení 1,3× a 1,6×).
• Je to však možné pouze při
přehrávání DVD a souborů
JPEG, nikoli u filmů DivX.
ZOOM
INFO
SCREEN
FIT
1
2
Stiskem DISC otevřete hlavní nabídku disku.
Vyberte možnost přehrávání a stiskněte OK.
• V některých nabídkách volte možnosti
pomocí číselných tlačítek.
• Do nabídky titulu se během přehrávání
vrátíte stiskem
BACK.
Otevření nabídky VCD nebo náhledů
Funkce PBC (Playback Control) disků VCD je
v továrním nastavení zapnutá. Po vložení VCD se
zobrazí nabídka obsahu disku.
1
2
Pomocí vV nebo číselných tlačítek vyberte
možnost přehrávání a stiskem OK spusťte
přehrávání.
• Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena
a spustí se přehrávání od prvního titulu.
• Do nabídky titulu se během přehrávání
vrátíte pomocí
BACK (pouze je-li
režim PBC zapnutý).
Stiskem DISC zobrazíte obsah disku.
• Nabídku opustíte stiskem DISC.
Select Digest Type:
Poznámka
Track Digest
• Některé operace nemusejí pracovat s určitými
disky. Podrobnosti v návodu k příslušnému disku.
Disc Interval
Track Interval
3
Vyberte možnost přehrávání a stiskněte OK.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 17
17
22.10.2009 16:48:46
[Track Digest]
Přehrává prvních několik sekund každé skladby na
disku.
Opakované přehrávání určité části
[Disc Interval]
Rozdělí celkovou hrací dobu na šest částí
a přehraje prvních několik sekund každé části.
2
[Track Interval]
Rozdělí aktuální skladbu na šest částí a přehraje
prvních několik sekund každé části.
Tato možnost není dostupná při zastaveném
přehrávání.
1
3
Během přehrávání stiskněte REPEAT A-B
v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
Dalším stiskem REPEAT A-B vyberte
koncový bod.
 Opakované přehrávání úseku se spustí.
Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem
REPEAT A-B.
Poznámka
• Označení opakované části je možné pouze
v rámci jedné skladby/titulu.
Tip
• Můžete měnit nastavení PBC (viz „Nastavení“ >
„Preference“ > [PBC]).
Synchronizace zvukového výstupu
s přehrávaným obrazem
Pokud se přehrávaný obraz opožďuje za
zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete
zpozdit zvukový výstup tak, aby byl synchronní
s obrazem.
Zobrazení videa z různých úhlů pohledu
(kamer)
1
Během přehrávání opakovaným tisknutím
ANGLE zobrazíte možnosti více pohledů.
 Přehrávání se přepne na zvolenou
kameru.
Poznámka
• Funkce je použitelná pouze u disků s různými
pohledy.
Rychlé přeskočení na určitý čas
1
2
Stiskněte a držte AUDIO SYNC, až se
zobrazí „AUDIO SYNC XXX“. „XXX“
nahrazuje dobu zpoždění.
Během pěti sekund tisknutím VOL +/nastavte zpoždění zvukového výstupu.
Poznámka
1
2
• Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5
sekund, vrátí se k normální funkci řízení hlasitosti.
3
1
Během přehrávání stiskněte INFO.
 Zobrazí se stavová nabídka disku.
Pomocí vV zobrazte informace a stiskněte
OK.
• [TT Time] (čas titulu)
• [Ch Time] (čas kapitoly)
• [Disc Time] (čas disku)
• [Track Time] (čas skladby)
Tisknutím číselných tlačítek zadejte čas, na
nějž chcete přeskočit, pak stiskněte OK.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 18
22.10.2009 16:48:47
Poznámka
Přehrávání hudby
Česky
• Možnosti se liší podle typu disku.
Řízení přehrávání zvukových stop
Přehrávání videa DivX®
DivX video je formát digitálních médií s vysokou
kvalitou obrazu při velké komprimaci obrazu.
V tomto přístroji s certifikací DivX® Certified si
užijete video DivX.
1
2
3
4
Vložte disk nebo USB paměť s videem
v DivX.
Stiskněte DISC nebo USB.
 Zobrazí se nabídka obsahu.
1
2
Přehrávejte skladbu.
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
u
x
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Zastavuje přehrávání.
Bl
Přeskočí na další skladbu.
lb
Přeskočí na začátek aktuální
skladby. Dvojím stiskem
přeskočí na předchozí skladbu.
Volí přehrávanou položku.
m/M
Rychlé vyhledávání vpřed
(doprava) nebo vzad (doleva).
Opakovaným tisknutím měňte
rychlost vyhledávání.
Volí nebo vypíná režimy
opakování a náhodného
přehrávání.
Vyberte požadovaný titul a stiskněte u .
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
AUDIO
SYNC
SUBTITLE
Volí jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál.
Volí jazyk titulků videa.
Zastavuje přehrávání.
U videa DivX Ultra dalším stiskem
tlačítka zobrazíte nabídku obsahu.
Zobrazí informace o DivX Ultra
videu.
x
INFO
Poznámka
• Můžete přehrávat pouze ta videa DivX, která
byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním
kódem DivX tohoto systému domácího kina
(viz „Nastavení“ > „General setup“ > [DivX(R)
VOD Code]).
• Videa DivX můžete přehrávat do velikosti
souboru 4 GB.
• Pokud se titulky správně nezobrazují, změňte
znakovou sadu (viz „Nastavení“ > „Preference“
> [DivX Subtitle]).
• Tento systém zobrazuje titulky do délky
45 znaků.
REPEAT
Přehrávání hudby MP3/WMA
MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným
zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).
1
2
3
4
Vložte disk nebo USB paměť s hudbou
v MP3/WMA.
Stiskněte DISC nebo USB.
 Zobrazí se nabídka obsahu.
Vyberte složku a stiskněte OK.
Vyberte požadovanou skladbu
a stiskněte u .
• Do hlavní nabídky se vrátíte stiskem
BACK nebo v , až je vybrána složka
„Previous“, pak stiskněte OK.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 19
19
22.10.2009 16:48:47
• K dalšímu nebo předchozímu snímku
přejděte stiskem l b / Bl.
• Snímek vyberete navigačními tlačítky.
• Pouze zvolené snímky zobrazíte stiskem
OK.
Poznámka
• U disků nahraných v multiple sessions se
zobrazuje pouze první session.
• Tento přístroj nepodporuje zvukový formát
MP3PRO.
• Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu
alba vyskytují zvláštní znaky, nemusí se zobrazit
správně; systém tyto znaky nepodporuje.
• Soubory WMA s ochranou Digital Rights
Management (DRM) není možné v tomto stroji
přehrávat.
• Složky/soubory, které překračují omezení tohoto
přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.
Tip
• Můžete zvolit zobrazení datového obsahu, složek
nebo souborů (viz „Nastavení“ > „Preference“ >
[MP3/JPEG Display]).
Přehrávání fotografií
Přehrávání prezentace
Tento přístroj přehrává digitální fotografie JPEG
(soubory s příponami .jpeg nebo .jpg).
1
2
3
0
Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi
JPEG.
Stiskněte DISC nebo USB.
 Spustí se prezentace (u disků Kodak)
nebo se zobrazí nabídka obsahu (u disků
JPEG).
Vyberte složku/album, které chcete
přehrávat.
• Náhledy snímků ze složky/alba zobrazíte
stiskem INFO.
4
Stiskem u spustíte prezentaci.
• Do nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
Poznámka
• Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší
dobu, záleží na počtu snímků/zvukových souborů
a struktuře disku.
• Pokud nejsou soubory JPEG opatřeny záznamem
„exif“, jejich náhledy se nezobrazí. Jejich náhled je
nahrazen obrázkem „modrých hor“.
• Tento přístroj je schopen zobrazit pouze snímky
ve formátu JPEG-EXIF, který typicky používá
většina digitálních fotoaparátů. Není možné
zobrazovat Motion JPEG ani snímky v jiných
formátech než JPEG ani zvukové záznamy
připojené u snímků.
• Složky/soubory, které překračují omezení tohoto
přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.
Řízení přehrávání fotografií
1
2
Přehrávejte prezentaci snímků.
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
b
Přeskočí na předchozí snímek.
B
Přeskočí na další snímek.
v
Otočí snímek doprava.
V
Otočí snímek doleva.
ZOOM
Zvětšuje a zmenšuje obraz.
Pauza přehrávání při zvětšení.
Zastavuje přehrávání.
x
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 20
22.10.2009 16:48:47
Můžete současně přehrávat soubory MP3/WMA
a snímky JPEG a vytvořit tak hudební prezentaci.
Soubory MP3/WMA a JPEG musí být uloženy na
jednom disku nebo USB paměti.
1
2
Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
Přejděte na složku/album s fotografiemi
a stiskem OK spusťte prezentaci.
 Prezentace se spustí a pokračuje do
konce složky se snímky.
 Zvuk se přehrává do konce disku.
• Přehrávání disku zastavte stiskem x .
• Přehrávání hudby zastavíte dalším
stiskem x .
Přehrávání ze zařízení USB
Přehrávání zastavíte stiskem x nebo
odpojením USB zařízení.
Česky
4
Přehrávání hudebních prezentací
Poznámka
• Pokud nejde zařízení připojit přímo k USB
zásuvce, použijte vhodný USB prodlužovací kabel.
• Pokud použijete USB čtečku více druhů karet,
může být současně připojena pouze jedna karta.
• Digitální fotoaparáty, které vyžadují PC software
nebo PTP protokol, nejsou podporovány.
Poslech rádia
Zkontrolujte, zda je FM anténa připojena do
systému domácího kina. Pokud nikoli, připojte
přiloženou FM anténu do zásuvky FM75 Ω a její
konec upevněte na stěnu.
Tento přístroj přehrává/zobrazuje soubory MP3,
WMA/WMV, DivX (Ultra) nebo JPEG, uložené
na těchto USB pamětech:
• paměti flash
• čtečky paměťových karet
• HDD (je nutné externí napájení)
FM
(75 • )
ANTENNA
Tip
• Nejlepšího příjmu dosáhnete po vzdálení antény
od TV a dalších zdrojů rušení.
• Lepší příjem FM stereofonního signálu zajistíte
použitím vnější FM antény (není přiložena).
1
2
3
USB zařízení připojte do zásuvky
(USB).
Stiskněte USB.
 Zobrazí se nabídka obsahu.
Vyberte požadovaný soubor a stiskněte u .
 Přehrávání se spustí.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 21
1
22.10.2009 16:48:47
První ladění
Nové naladění všech předvoleb
Při prvním zapnutí rádia je nutné naladění
předvoleb, postupujte podle instrukcí.
1
2
1
2
Stiskněte RADIO.
 Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS
PLAY“.
Stiskněte u .
 Všechny nalezené stanice se uloží.
 Po skončení ladění se naladí stanice
z první předvolby.
Stiskněte RADIO.
Přidržte tlačítko PROGRAM na dobu delší
5 sekund.
 Všechny dříve naladěné předvolby se
přepíší.
Poznámka
• Pokud není příjem stereofonní nebo bylo
nalezeno méně než 5 stanic, zkontrolujte anténu.
• Automatické ladění zastavíte stiskem x .
Poznámka
• Tento systém domácího kina umožňuje uložení
až 40 stanic.
• Pokud nebylo spuštěno automatické ladění
nebo bylo nalezeno méně než 5 stanic, budete
požádáni o nové naladění.
Stiskněte RADIO.
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Akce
l b Bl
Volí předvolbu rádia.
vV
Ladí kmitočet nahoru nebo
dolů.
Přidržením tlačítka smažete
aktuální předvolbu ze seznamu.
• Čísla ostatních předvoleb
zůstanou beze změny.
x
1
2
3
Poslech rádia
1
2
Vyhledání jednotlivých stanic
4
Stiskněte RADIO.
Stiskněte m / M.
 Spustí se vyhledávání a zastaví se
u nejbližší stanice.
Krok 2 opakujte do nalezení požadované
stanice.
• Stanici jemně doladíte tlačítky v / V.
Stiskněte PROGRAM.
 Číslo předvolby bliká.
 Pokud neprovedete žádnou akci do
20 sekund od předchozího kroku, režim
ladění je zrušen.
5
6
Stiskem l b / Bl (nebo číselných tlačítek)
vyberte číslo předvolby.
Stiskem PROGRAM potvrďte.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 22
22.10.2009 16:48:47
Volba přednastaveného zvuku
Česky
6 Nastavení zvuku
Řízení hlasitosti
1
Stiskem VOL +/- zvýšíte nebo snížíte
hlasitost.
• Pro umlčení zvuku stiskněte .
• Zvuk obnovíte dalším stiskem nebo
VOL +.
Volba prostorového zvuku
1
Opakovaným tisknutím SOUND vyberte
zvukový efekt, který nejlépe odpovídá
přehrávanému videu nebo zvuku.
Video/hudba
Popis
ACTION /
ROCK
Zvýraznění nízkých a vysokých
tónů pro mohutné filmové
zvuky a atmosféru. Vhodné pro
akční filmy a rock/pop.
Plochý a čistý zvukový režim.
Ideální pro poslech klasické
hudby a sledování živých
koncertů.
Čisté střední a vysoké
kmitočty. Vyvolává atmosféru
živého klubového vystoupení
s umělcem přímo před vámi.
Vhodné pro jazzovou hudbu
a filmová dramata.
Klidné středy a prostorový
efekt poskytuje čisté vokály
a přináší živou atmosféru
sportovního utkání. Režim je
ideální i pro videohry.
Zvuk s řízenou omezenou
dynamikou pro noční sledování
filmů nebo nevtíravou zvukovou
kulisu.
CONCERT /
CLASSIC
1
Opakovaným tisknutím SURR vyberte
nejlepší prostorový zvuk podle možností
disku.
Možnost
Popis
5 CH
STEREO
Obohacuje stereofonní přenos
rozšířením zvukového výstupu
do centrálního a zadních kanálů.
Ideální na party.
Vícekanálový prostorový zvuk:
Dolby Digital a Dolby Pro
Logic II.
Stereofonní zvuk.
MULTICHANNEL/
DPLII
STEREO
Poznámka
DRAMA /
JAZZ
SPORTS
NIGHT
• „Dolby Prologic II“ v pětikanálovém režimu
je výchozím nastavením prostorového režimu
po zapnutí systému domácího kina nebo po
přepnutí zdroje signálu.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 23
22.10.2009 16:48:47
7 Nastavení
Můžete upravovat různá nastavení podle svého
přání. Postup použití nabídek nastavení naleznete
v dalším textu.
Symbol
Možnost
[General Setup]
[Audio Setup]
[Video Setup]
[Preference]
3
4
Vyberte položku a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Poznámka
• Vysvětlení uvedených položek naleznete na
dalších stránkách.
[Disc Lock]
Nastavení omezení přehrávání pro určité disky.
Před spuštěním vložte požadovaný disk do
podavače (je možné uzamknout max. 40 disků).
• [Lock] – Omezení přístupu k určitému disku.
Po zapnutí je nutné při přehrávání takového
disku vložit kód.
• [Unlock] – Přehrávání všech disků.
Tip
Poznámka
• Pokud je některá položka nabídky šedá a nedá
se vybrat, není možné v současném stavu tuto
položku měnit.
General setup (Všeobecné)
General Setup
Disc Lock
• Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Nastavení“
> „Preference“ > [Password]).
[Display Dim]
Mění úroveň jasu displeje tohoto systému
domácího kina.
• [100%] – Normální jas.
• [70%] – Střední jas.
• [40%] – Nejnižší jas.
[OSD Language]
Zadání výchozího jazyka nabídky na obrazovce.
Display Dim
OSD Language
Screen Saver
Sleep Timer
DivX(R) VOD Code
1
2
4
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se nabídka [General Setup].
[Screen Saver]
Vypne a zapne spořič obrazovky. Chrání
obrazovku TV před poškozením dlouhodobým
zobrazením statického obrazu.
• [On] – Spořič obrazovky se zobrazí
po 15 minutách bez činnosti systému
(např. v režimu pauzy nebo po zastavení
přehrávání).
• [Off] – Vypnutí režimu spořiče.
Stiskněte B.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 24
22.10.2009 16:48:48
[DivX(R) VOD Code]
Zobrazí registrační kód DivX®.
Tip
• Registrační kód DivX tohoto systému domácího
kina použijte při nákupu nebo zapůjčení videa
z www.divx.com/vod. Videa DivX zakoupená
nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video On
Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení,
pro něž byla registrována.
Audio setup
(Zvuková nastavení)
Audio Setup
Speakers Volume
Speakers Delay
Night Mode
Poznámka
• Vysvětlení uvedených položek naleznete na
dalších stránkách.
Česky
[Sleep Timer]
Po nastaveném čase se vypne automaticky do
režimu stand-by.
• [15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]
– Volba doby do vypnutí systému domácího
kina do režimu stand-by.
• [Off] – Potlačení časovače vypnutí.
[Speakers Volume]
Nastavení hlasitosti každého reproduktoru pro
ideální vyvážení.
1) Začněte stiskem OK.
2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem
b B nastavte hlasitost.
3) Stiskem OK potvrďte a ukončete.
Poznámka
• Z reproduktorů se při nastavování ozývá
zkušební signál.
[Speakers Delay]
Pokud jsou centrální a zadní reproduktory
umístěny blíže k posluchači, můžete nastavit jejích
zpoždění tak, aby zvuk dopadal do místa poslechu
ze všech reproduktorů ve stejnou dobu.
1) Začněte stiskem OK.
2) Z nabídky vyberte reproduktor a stiskem
b B nastavte dobu zpoždění.
3) Stiskem OK potvrďte a ukončete.
Poznámka
• Počítejte 1 ms na každých cca 30,48 cm
vzdálenosti reproduktoru od místa poslechu.
1
2
3
4
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem V vyberte z nabídky [Audio Setup]
a stiskněte B.
Vyberte položku a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
[Night Mode]
Snižuje hlasitost hlučných pasáží a zesiluje pasáže
tiché pro pohodlné sledování filmů z DVD při
nízkých hlasitostech bez rušení okolí.
• [On] – Pro tiché sledování v noci.
• [Off] – Prostorový zvuk s plným
dynamickým rozsahem.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 25
5
22.10.2009 16:48:48
Poznámka
• Použitelné pouze u disků se zvukem Dolby
Digital.
[TV Display]
Volba jednoho z formátů obrazu:
4:3 Pan Scan (PS)
Video setup
(Nastavení obrazu)
Video Setup
TV System
TV Display
Picture Settings
1
2
3
4
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem V vyberte z nabídky [Video Setup]
a stiskněte B.
•
•
•
4:3 Letter Box (LB)
16:9 (Wide Screen)
[4:3 Pan Scan] – Pro TV s obrazovkou 4:3:
obraz v plné výšce s chybějícími okraji.
[4:3 Letterbox] – Pro TV s obrazovkou 4:3:
širokoúhlé zobrazení s černými pruhy nad
a pod obrazem.
[16:9 Wide Screen] – Pro širokoúhlé TV:
poměr stran obrazu 16:9.
[Picture Setting]
Volba přednastavených sad nastavení barev nebo
úprava osobního nastavení.
• [Standard] – Původní barevné nastavení.
• [Bright] – Zářivé nastavení barev.
• [Soft] – Teplé podání barev.
• [Personal] – Vlastní barevné nastavení.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, ostrosti/
barevného tónu a sytosti a stiskněte OK.
Vyberte položku a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Poznámka
• Vysvětlení uvedených položek naleznete na
dalších stránkách.
[TV System]
Toto nastavení měňte v případě, že se obraz
nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá
nejpoužívanějšímu typu TV ve vaší zemi.
• [PAL] – Pro TV sytému PAL.
• [NTSC] – Pro TV sytému NTSC.
• [Multi] – Pro TV kompatibilní s oběma
systémy PAL i NTSC.
6
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 26
22.10.2009 16:48:48
Poznámka
• Před otevřením nabídky [Preference] zastavte
přehrávání disku.
Preference
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Display
Password
DivX Subtitle
1
2
3
4
Stiskněte SETUP.
 Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem V vyberte z nabídky [Preference]
a stiskněte B.
Vyberte položku a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Poznámka
Poznámka
• Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se
výchozí jazyk disku.
• U některých disků je možné změnit jazyk titulků/
zvuku pouze z nabídky disku.
• Pro jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyberte
[Others]. Pak zadejte čtyřmístný jazykový kód
podle tabulky Jazykových kódů ze zadní strany
návodu.
Česky
Preference
[Parental]
Omezení přístupu k diskům, které nejsou vhodné
pro děti. Tyto disky musejí obsahovat hodnocení
obsahu.
1) Stiskněte OK.
2) Vyberte úroveň hodnocení a stiskněte OK.
3) Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo.
Poznámka
• Označené disky s úrovní vyšší, než jste zadali
v [Parental], vyžadují pro přehrávání heslo.
• Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků
povolíte volbou „8“.
• Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu,
ale nejsou jím označeny v záznamu. U takových
disků funkce nepracuje.
Tip
• Heslo můžete nastavit a měnit (viz „Preference“
> [Password]).
• Vysvětlení uvedených položek naleznete na
dalších stránkách.
[Audio]
Volí výchozí jazyk zvukového doprovodu disku.
[Subtitle]
Volí výchozí jazyk titulků disku.
[PBC]
U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback
control) vypíná nebo zapíná nabídku obsahu
disku.
• [On] – Po vložení disku se zobrazí nabídka
disku.
• [Off] – Nabídka je přeskočena a disk začne
hrát od prvního titulu.
[Disc Menu]
Volí jazyk nabídky disku.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 27
7
22.10.2009 16:48:49
[MP3/JPEG Display]
Volba zobrazení složek nebo všech souborů.
• [View Folders] – Zobrazení složek se
soubory MP3/WMA.
• [View Files] – Zobrazení všech souborů.
[Password]
Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené nebo
omezené disky DVD.
Change Password
[DivX Subtitle]
Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX
[Standard]
[Central
Europe]
Old Password
New Password
[Cyrillic]
Confirm Password
OK
[Greek]
English, Irish, Danish, Estonian,
Finnish, French, German, Italian,
Portuguese, Luxembourgish,
Norwegian (Bokmål
a Nynorsk), Spanish, Swedish,
Turkish
Polish, česky, slovensky,
Albanian, Hungarian, Slovene,
Croatian, Serbian (Latin script),
Romanian
Belarusian, Bulgarian, Ukrainian,
Macedonian, Russian, Serbian
Greek
Poznámka
1) Pomocí číselných tlačítek zadejte „136900“
nebo naposledy zvolené heslo do pole [Old
Password].
2) Zadejte nové heslo do pole [New Password].
3) Zadejte znovu nové heslo do pole [Confirm
Password].
4) Stiskem OK opustíte nabídku.
Poznámka
• Pokud heslo zapomenete, zadejte „136900“ před
zadáním nového hesla.
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se
souborem filmu. Pokud je např. název filmového
souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru
s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.
[Version Info.]
Zobrazí verzi firmware systému domácího kina.
Tip
• Tato informace je nutná pro vyhledání novější
verze firmware na stránkách Philips. Ten pak
můžete stáhnout a nainstalovat do přístroje.
[Default]
Reset všech nastavení systému, s výjimkou [Disc
Lock], [Password] a [Parental] na výchozí tovární
hodnoty.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 28
22.10.2009 16:48:49
Aktualizace firmware
Při hledání aktualizací na stránkách Philips
porovnejte aktuální verzi firmware systému
s verzí dostupnou na stránce.
Poznámka
• Během procesu aktualizace nevyjímejte CD-R ani
neodpojujte USB paměť.
8
Česky
8 Další informace
Odpojte na několik sekund síťový přívod
systému a opět jej připojte, systém se
obnoví.
Péče
Preference
Disc Menu
Parental
Upozornění
PBC
• Nikdy nepoužívejte k čistění rozpouštědla, jako
jsou benzín, ředidla, prodávané čistící prostředky
nebo antistatické spreje na gramofonové desky.
MP3/JPEG Display
Password
DivX Subtitle
Version Info.
Default
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte
Čistění disků
Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od
středu k okrajům.
SETUP.
Vyberte [Preference] > [Version Info.]
a stiskněte OK.
Zapište si číslo verze a stiskem
opusťte nabídku.
SETUP
Čistění skříně přístroje
Povrch skříně čistěte mikrovláknovou utěrkou.
Na stránce www.philips.com/support
zkontrolujte poslední verzi software pro
tento systém domácího kina.
Pokud je poslední verze software vyšší, než
aktuální verze v systému, stáhněte soubor se
softwarem na CD-R nebo USB paměť.
Vložte CD-R do mechaniky nebo připojte
USB paměť k systému.
Stiskněte DISC nebo USB a pak dokončete
proces aktualizace podle pokynů na
obrazovce TV.
 Po dokončení aktualizace se systém
domácího kina vypne automaticky do
režimu stand-by.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 29
9
22.10.2009 16:48:49
9 Technické údaje
Poznámka
• Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů
a vzhledu bez předchozího upozornění.
Média pro přehrávání
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD,
Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX-CD, paměť USB flash
Zesilovač
• Celkový výstupní výkon:
300 W RMS (30 % THD)
• Kmitočtová charakteristika:
180 Hz – 18 kHz / ±3 dB
• Odstup signál šum: > -60 dB (křivka A)
• Vstupní citlivost:
• AUX: 500 mV
• SCART TO TV: 500 mV
Disk
• Typ laseru: Polovodičový
• Průměr disku: 12 cm / 8 cm
• Dekódování videa: MPEG1/MPEG2/DivX/
DivX Ultra
• DA převodník videa: 12 bitů, 108 MHz
• Systém: PAL / NTSC
• Video S/N: 56 dB
• DA převodník zvuku: 24 bitů / 96 kHz
• Kmitočtová charakteristika:
• 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
• 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
• 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
• PCM: IEC 60958
• Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
Rádio
• Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
• při umlčení 26 dB: FM 22 dBf
• potlačení mezifrekvence: FM 50 dB
• Odstup signál šum: FM 30 dB
• Harmonické zkreslení: FM 3 %
0
•
•
•
Kmitočtová charakteristika:
FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Odstup stereo kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
Práh stereo: FM 23,5 dB
USB
• Kompatibilita: USB
• Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
• Souborový systém: FAT12, FAT16, FAT32
Hlavní jednotka
• Napájení: 220–240 V; ~50 Hz
• Příkon: 60 W
• Příkon v režimu stand-by: < 1 W
• Rozměry (šxvxh): 360 x 55 x 332 (mm)
• Hmotnost: 2,64 kg
Reproduktory
• Systém: širokopásmový satelit
• Impedance reproduktorů: 8 ohmů
(centrální), 4 ohmy (přední/zadní)
• Měniče reproduktorů: 3” širokopásmový
• Kmitočtová charakteristika: 150 Hz – 20 kHz
• Rozměry (šxvxh): 100 x 100 x 75 (mm)
• Hmotnost: 0,38 kg/kus
Subwoofer
• Impedance: 8 ohmů
• Měniče reproduktorů: 165 mm (6.5”) basový
• Kmitočtová charakteristika: 45 Hz – 150 Hz
• Rozměry (šxvxh): 122,6 x 309,5 x 369 (mm)
• Hmotnost: 3,54 kg
Údaje laseru
• Typ: Polovodičový laser GaAIAs (CD)
• Vlnová délka:
645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
• Výstupní výkon:
6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
• Rozbíhavost paprsku: 60°.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 30
22.10.2009 16:48:49
Varování
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy
nesnímejte kryt přístroje.
Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit,
došlo by ke ztrátě záruky.
Pokud se při použití přístroje vyskytnou
potíže, zkontrolujte následující body a pak se
obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte,
zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na
www.philips.com/welcome.
Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat
model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení
modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním
čele nebo na spodní části přístroje. Čísla si zapište
sem:
Model ________________________________
Výrobní číslo ___________________________
Hlavní jednotka
Tlačítka přístroje nereagují.
• Odpojte přístroj od síťové zásuvky a po
několika minutách jej opět připojte.
Zvuk
Není zvuk.
• Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové
kabely a tlačítky zdroje vyberte správný zdroj
signálu (např. AUDIO SOURCE, USB), který
chcete poslouchat přes tento systém.
•
Česky
10 Řešení potíží
Tento systém domácího kina nepodporuje
DTS surround sound, ujistěte se proto, že
přehrávaný zvuk není v DTS audio streamu.
Není zvuk z TV.
• Připojte kabel mezi vstup AUDIO tohoto
systému domácího kina a výstup AUDIO na
TV. Pak tisknutím AUDIO SOURCE vyberte
odpovídající vstup.
Není prostorový zvuk z reproduktorů.
• Tisknutím SURR vyberte správné nastavení
prostorového zvuku.
• Pokud disk obsahuje jinou zvukovou stopu
než DTS, stiskem AUDIO SYNC vyberte
jinou stopu.
• Ujistěte se, že je přehrávaný pořad
zaznamenán nebo vysílán v prostorovém
zvuku (Dolby Digital apod.).
Obraz
Není obraz.
• Podle návodu k televizoru zvolte správný
vstup TV. Přepínejte vstupy a programy, až
uvidíte obrazovku DVD.
• Stiskněte DISC.
• Pokud jste měnili nastavení [TV System],
přepněte je zpět do výchozího: 1) Stiskem
/ otevřete podavač disku. 2) Stiskněte b .
3) Stiskněte SUBTITLE.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 31
1
22.10.2009 16:48:49
Přehrávání
Není možné přehrávat DivX soubory.
• Ověřte, zda je soubor DivX kódován
v režimu „Home Theater Profile“
certifikovaným kodérem DivX.
• Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní
soubor DivX.
Poměr stran obrazu neodpovídá rozměrům TV
obrazovky.
•
Poměr stran je určen DVD diskem.
Titulky DivX se nezobrazují správně.
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný
název se souborem filmu.
• Zvolte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte
SETUP. 2) Vyberte [Preference Setup]
a stiskněte B. 3) Vyberte [DivX Subtitle]
a stiskněte OK. 4) Vyberte znakovou sadu,
která titulky podporuje.
Není možné přečíst obsah USB paměti.
• Formát USB paměti flash není kompatibilní
s tímto přístrojem.
• Paměť byla zformátována v jiném
souborovém systému, než tento přístroj
podporuje (např. NTFS).
• Maximální velikost USB paměti je 160 GB.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 32
22.10.2009 16:48:49
D
DivX Video
DivX® je formát digitálního videa vytvořený
společností DivX, Inc. Toto je oficiální přístroj
DivX Certified, který může přehrávat DivX
video. Další informace a programy pro převod
vašich souborů do DivX naleznete na stránkách
www.divx.com.
DivX Video-On-Demand
Tento přístroj s certifikací DivX Certified ®
musí být pro přehrávání obsahu DivX Video-onDemand (VOD) registrováno. Pro vygenerování
registračního kódu otevřete položku DivX VOD
nabídky nastavení přístroje. Registrační proces
s tímto kódem dokončete na stránkách vod.divx.
com, kde se dozvíte i další podrobnosti o obsahu
DivX video.
Dolby Digital Pro Logic II
Pokročilá technologie maticového dekódování pro
rozšíření jakéhokoli dvoukanálového zvuku, jako
jsou CD nebo stereofonní videokazety, videohry
a TV vysílání, do pěti kanálů v plném rozsahu
(levý/centrální/pravý/levý zadní/pravý zadní), čímž
se dosáhne prostorového efektu.
J
JPEG
Rozšířený formát digitální fotografie. Systém
komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint
Photographic Expert Group. Dosahuje malého
snížení kvality obrazu při velké redukci dat.
Soubory jsou označeny příponami „.jpg“ nebo
„.jpeg“.
M
MP3
Formát souborů se zvukovým kompresním
systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture
Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3.
Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW disk
vejde asi 10 krát více hudby než na běžné CD.
MPEG
Motion Picture Experts Group. Skupina
komprimačních postupů pro záznam digitálního
obrazu a zvuku.
P
PBC
Playback Control. Způsob navigace v obsahu
disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na
obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání
i vyhledávání.
PCM
Pulse Code Modulation. Systém kódování
digitálního zvuku.
Poměr stran
Poměr vodorovného a svislého rozměru
TV obrazu. Poměr u konvenčních TV činí
4:3, u širokoúhlých TV a přístrojů s vysokým
rozlišením pak 16:9. Zobrazení „letter box“ vám
umožní sledovat širokoúhlý obraz na standardním
TV s poměrem stran 4:3.
W
WMA
Windows Media™ Audio. Technologie
komprimace zvuku, vyvinutá společností
Microsoft Corporation. WMA data mohou být
dekódována přehrávačem Windows Media player
9 nebo Windows Media player pro Windows XP.
Soubory jsou označeny příponou „.wma“.
CZ
Philips HTS318x DFU CZ.indd 33
Česky
11 Slovníček pojmů
22.10.2009 16:48:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising