Philips | HTS9810/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 HTS9810/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 HTS9810/12 Uživatelská příručka
Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome
HTS9810
CZ
DVD Home Theatre System
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 1
5
17.12.2008 11:02:12
LASER
• Typ
polovodičový
GaAlAs
• Vlnová délka
650–660 nm (DVD)
784–796 nm (CD)
• Výstupní výkon
1,46 mW (DVD)
160 µW (CD)
• Sbíhavost paprsku 60°
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 2
17.12.2008 11:02:12
Poznámka: Toto zařízení bylo vyzkoušeno a bylo ověřeno,
že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle
části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou určeny k omezení
rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří,
využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která
může být při nedodržení pravidel používání a instalace
příčinou rušení okolních přístrojů a rádiové komunikace.
V některých situacích se však může rušení vyskytnout i při
správném zacházení.
Pokud přístroj způsobuje rušení rádiových a televizních
přijímačů, ověřte to vypnutím a zapnutím přístroje a pokuste
se rušení odstranit:
- Přesměrujte nebo přemístěte anténu rušeného přístroje.
- Zvětšete vzdálenost mezi přístroji.
- Napájejte každý přístroj z jiné síťové zásuvky (na jiném
okruhu).
- Poraďte se s prodejcem či jiným odborníkem.
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 3
17.12.2008 11:02:12
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby,
Pro Logic a symbol dvojitého D jsou obchodní
známky Dolby Laboratories.
Vyrobeno v licenci pod U.S. Patenty #:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & dalšími U.S. a světovými patenty
přihlášenými & v běhu. DTS a DTS Digital
Surround jsou registrovanými obchodními
známkami a loga DTS a symbol jsou
obchodními známkami DTS, Inc. © 1996-2007
DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
DivX, DivX Ultra Certified a související loga
jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou
použita v licenci.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami HDMI
licencovanými LLC.
Loga USB-IF jsou obchodní známkou Universal
Serial Bus Implementers Forum, Inc.
„DCDi“ je obchodní známkou Faroudja, divize
Genesis Microchip, Inc.
ENERGY STAR a značka ENERGY
STAR jsou registrované U.S. známky.
Oficiální DivX® Ultra Certified výrobek.
Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně
DivX® 6) se zlepšeným přehráváním souborů
DivX® media a DivX® Media Format.
Windows Media a logo Windows jsou
obchodními známkami nebo registrovanými
obchodními známkami Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 4
17.12.2008 11:02:12
1 Důležitá upozornění
Bezpečnostní a další informace
2 O výrobku
Přehled funkcí
Popis přístroje
3 Zapojení
Umístění přístroje
Připojení kabelů video
Připojení propojovací skříně
Připojení zadních bezdrátových
reproduktorů
Připojení předních a centrálního
reproduktoru k subwooferu
Připojení subwooferu
Připojení zvukových kabelů/dalších
zařízení
Upevnění hlavní jednotky
a reproduktorů
4 Začínáme
Příprava dálkového ovladače
Nalezení správného vstupu TV
Spuštění nastavení Ambisound
Optimalizace bezdrátového přenosu
Nastavení reproduktorů
Spuštění řízení EasyLink
Volba zdroje signálu
6
6
7
7
8
11
11
12
13
14
14
15
15
17
18
18
19
19
21
22
23
24
25
Přehrávání disků
Přehrávání videa
Přehrávání hudby
Přehrávání fotografií
Přehrávání ze zařízení USB
Přehrávání z přenosných přehrávačů
zvuku
Poslech rádia
6 Nastavení zvuku
General setup – Všeobecné
Audio setup – Zvuk
Video setup – Obraz
Preference Setup – Předvolby
8 Další informace
Instalace nového programového
vybavení
Péče
Technické údaje
32
32
34
Nastavení hlasitosti
Nastavení basů/výšek
Volba Ambisound
Výběr přednastavených zvukových
efektů
7 Nastavení
25
26
29
30
31
Česky
5 Přehrávání
Obsah
Obsah
34
34
34
35
36
36
38
40
42
45
45
45
46
9 Odstraňování závad
47
10 Slovníček
49
CZ Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 5
17.12.2008 11:02:12
1 Důležitá
upozornění
Bezpečnostní a další
informace
Varování!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
• Zajistěte dobrý přístup vzduchu k větracím otvorům.
Kolem přístroje ponechte nejméně 5~10 cm volného
prostoru.
• Nevystavujte přístroj přímému slunci, otevřenému ohni
ani horku.
• Přístroj nestavte na jiný elektronický přístroj.
• Při bouřce se k přístroji nepřibližujte.
• Nikdy nesnímejte kryty přístroje. Opravy svěřte vždy
kvalifikované osobě.
• Nevystavujte výrobek kapalinám, vlhkosti ani nádobám
s kapalinami.
Zacházení se starým výrobkem
Tyto symboly na výrobku, obalu a/nebo
na dokumentaci znamenají, že nepotřebné
elektrické či elektronické výrobky ani baterie
nepatří do běžného směsného domácího
odpadu. Ke správnému zpracování a recyklaci
je odevzdejte na sběrném místě elektrického
a elektronického odpadu ve shodě s národní
legislativou a Směrnicemi 2002/96/EC
a 2002/66/EC.
Správným způsobem recyklace těchto výrobků
a baterií pomůžete zachránit cenné suroviny
a zabráníte negativnímu dopadu na lidské zdraví
a životní prostředí, který hrozí při nesprávné
likvidaci výrobku.
Další informace ke sběru a recyklaci starých
výrobků a baterií obdržíte u místních samospráv,
na sběrných místech odpadu a u svého
prodejce, kde jste výrobek zakoupili.
Pozor!
• Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte nebo jsou
baterie vybité, vyjměte je.
• Nepoužívejte současně různé typy ani provedení baterií
(staré a nové, alkalické a zinkochloridové).
• Baterie obsahují chemické látky, které ohrožují životní
prostředí. Likvidujte j e podle předpisů.
• Po sejmutí krytů hrozí ozáření viditelným i neviditelným
laserovým paprskem. Varujte se ozáření.
• Přístroj připojujte vždy do snadno dostupné zásuvky.
Pokud se objeví neobvyklé chování přístroje, odpojte jej
od sítě.
Výrobek odpovídá požadavkům Evropského
společenství na vysokofrekvenční odrušení.
Výrobek vyhovuje požadavkům následujících
směrnic a předpisů: 2006/95/EC, 2004/108/EC.
Ochrana autorských práv
Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva
Tento výrobek používá technologii ochrany
autorských práv, která je předmětem US
patentů a dalšími právy k intelektuálnímu
vlastnictví, jejichž vlastníky jsou společnost
Macrovision Corp. a další firmy. Použití této
ochranné technologie musí být autorizováno
společností Macrovision a je určeno pouze pro
domácí a další omezené použití, pokud nebylo
společností Macrovision stanoveno jinak. Zpětné
zkoumání a rozebírání je zakázáno.
CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 6
17.12.2008 11:02:12
Tento systém domácího kina s DVD byl navržen
tak, aby skvěle doplnil vaši domácnost. Užijte
si DVD domácí kino se zvukem 9.1 a skvělou
kvalitou obrazu.
Přehled funkcí
Převod videa na 1080p
Nyní můžete sledovat video z DVD disku
v nejvyšší kvalitě i na svém HDTV zobrazovači.
Toto domácí kino nabízí přehrávání v plném
vysokém rozlišení až do 1080p a přináší
tak úžasný zážitek. Obraz s jemnými detaily
a vysokou ostrostí přináší zážitek blížící se
skutečnosti.
EasyLink
Funkce EasyLink používá průmyslový standard
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
k funkčnímu propojení všech zařízení
kompatibilních s HDMI CEC přes rozhraní
HDMI. Umožňuje ovládat propojené funkce
zařízení z jediného ovladače.
Poznámka
• Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení
HDMI CEC.
USB direct a MP3 link
Pro přehrávání souborů MP3/WMA/JPEG/DivX
připojte prostě své USB zařízení do slotu USB
na přístroji; přenosný mediální přehrávač pak
můžete připojit do zásuvky MP3 LINK a užít si
tak přehrávání své hudby v nejvyšší kvalitě.
Česky
Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku
a vítáme vás u společnosti Philips! Všechny
výhody podpory Philips můžete čerpat po
registraci výrobku na www.philips.com/welcome.
Ambisound
Technologie Philips Ambisound reprodukuje
vícekanálový prostorový zvuk domácího kina
několika málo reproduktory a poskytuje tak
plnohodnotný zážitek bez nutnosti instalace
a nastavení všech reproduktorů domácího kina.
O výrobku
2 O výrobku
Synchronizace zvukového výstupu
s přehrávaným obrazem
Tento přístroj umožňuje nastavit zpoždění
zvukového výstupu v případě, že se obraz na TV
opožďuje za zvukem.
Regionální kódování
Filmy na DVD discích se obvykle vydávají
v různou dobu v různých částech světa. Disky
a přehrávače jsou proto vybaveny regionálním
kódem, který zabraňuje přehrávání disků
s odlišným regionálním kódem.
Země
Evropa
Rusko
Regionální kód DVD
ALL
2
ALL
5
CZ Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 7
17.12.2008 11:02:12
Popis přístroje
Dálkový ovladač
1 1
• Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu
stand-by.
• Stiskem a přidržením tlačítka vypnete
všechna zařízení kompatibilní s HDMI
CEC (pouze pro EasyLink).
2 Z (vysunout)
• Otevírá/uzavírá prostor disku.
3 Tlačítka zdrojů
• DISC: přepne do režimu DISC. V režimu
disku otevře nabídku disku.
• USB: přepne do režimu USB.
• RADIO: zapíná FM rádio.
• AUX/DI/MP3 LINK: přepne na vnější
vstup AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT,
OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT
nebo MP3 LINK, odpovídající použité
zásuvce, do níž je připojeno externí
zařízení.
4 INFO
• Zobrazuje aktuální stav nebo informaci
o disku.
• Zobrazuje fotografie po 12 náhledech.
5 OPTIONS
• Otevírá a opouští nabídku Options (tato
nabídka umožňuje nastavení systému).
6 u (přehrávání/pauza)
• Spouští/přerušuje přehrávání disku.
• RADIO: spouští automatické naladění
rádia (při prvním spuštění).
7 x (stop)
• Zastaví přehrávání disku.
• RADIO: Přidržením tlačítka smaže
aktuální předvolbu stanice.
CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 8
17.12.2008 11:02:12
0 SOUND
• Volí předdefinované zvukové efekty.
qa REPEAT/PROGRAM
• Volí různé režimy opakování
a náhodného přehrávání; vypíná tyto
režimy.
• RADIO: Stiskem tlačítka spustíte ruční
ladění předvoleb.
• RADIO: Stiskem a přidržením tlačítka
spustíte automatické ladění předvoleb.
qs CINEMA LIGHTS
• Zapíná /vypíná osvětlení stojanů
reproduktorů pro navození světelného
prostředí kina; světla musí být povolena.
• Stiskem a přidržením povolíte nebo
zakážete funkci osvětlení.
qd OK
• Potvrzuje volbu nebo výběr.
Česky
9 AUDIO / SYNC
• Volí jazyk/kanál zvukového doprovodu.
• Přidržením otevře nastavení
synchronizace zvuku. Pak nastavíte
zpoždění stiskem VOL + –.
• RADIO: přepíná stereofonní
a monofonní příjem.
qg BACK/TITLE
• Návrat zpět v nabídce.
• U DVD přechod k nabídce titulu.
• U VCD verze 2.0 nebo SVCD při
přehrávání v režimu PBC: návrat do
nabídky během přehrávání.
qh lb / Bl (předchozí/další)
• Přeskočí na předchozí nebo další titul/
kapitolu/skladbu.
• RADIO: výběr předvolby stanice.
O výrobku
8 TREBLE/BASS
• Přepíná do režimu nastavení výšek nebo
basů. Pak nastavte úroveň tisknutím
VOL + –.
qj % (umlčení)
• Umlčuje zvuk nebo obnovuje hlasitost.
qk VOL + –
• Nastavují hlasitost.
ql AMBISOUND
• Volí různé výstupy prostorového zvuku.
w; Číselná tlačítka
• Zadání předvolby stanice nebo položky
k přehrávání.
wa SUBTITLE
• Volí jazyk titulků DVD nebo DivX.
ws HDMI/ANGLE
• Volí nastavení rozlišení výstupu HDMI.
• Volí pohledy z různých úhlů (kamer)
filmu na DVD.
wd ZOOM
• Zvětšení obrazu na TV.
qf Kurzorová tlačítka (v V b B)
• Volba směru pohybu v nabídce.
• Levým nebo pravým spustíte rychlé
vyhledávání vzad nebo vpřed.
• RADIO: stiskem nahoru nebo dolů ladíte
požadovaný kmitočet.
• RADIO: stiskem doleva nebo doprava
spustíte automatické vyhledání stanice.
CZ Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 9
17.12.2008 11:02:12
Hlavní jednotka
11
10
1
2
3
1 1
• Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu
stand-by.
• Stisknutím a přidržením zapnete přístroj
z úsporného režimu stand-by.
2 SOURCE (přepínač vstupů)
• Volí přehrávané médium: USB, RADIO
FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL
INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT
nebo MP3 LINK.
3 x (stop)
• Zastaví přehrávání disku.
• RADIO: smaže aktuální předvolbu
stanice.
4 Ovladač hlasitosti
• Nastavuje hlasitost.
5 u (přehrávání/pauza)
• Spouští/přerušuje přehrávání disku.
• RADIO: spouští automatické naladění
rádia (při prvním spuštění).
6 AMBISOUND
• Volí různé výstupy prostorového zvuku.
4
5
6
7
8
9
7 Z (vysunutí disku)
• Zasouvá a vysouvá disk.
8 Displej
Panel na pravé straně
9 Prostor disku
Panel na levé straně
0 Zásuvka MP3 LINK
• Připojení přenosného zvukového
přehrávače.
(USB)
qa Zásuvka
• Pro připojení zařízení USB: paměti
flash, čtečky paměťových karet nebo
digitálního fotoaparátu.
Tipy
• Ovládací tlačítka hlavní jednotky DVD domácího kina
se obsluhují přes dotykový displej. Osvětlení displeje se
zeslabí po 1 sekundě bez obsluhy.
• Jas dotykového displeje můžete nastavit, viz
kap.„Nastavení“ – [ General Setup ] > [ Display Dim ].
10 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 10
17.12.2008 11:02:13
Optimálního výsledku dosáhnete umístěním
přístroje na desku stolu nebo jeho zavěšením
na stěnu.
LEVÝ PŘEDNÍ
LEVÝ ZADNÍ
Základní zapojení:
• Umístěte přístroj
• Připojte kabely video
• Připojte propojovací skříň
• Připojte zadní bezdrátové reproduktory
• Připojte přední a centrální reproduktory
k subwooferu
• Připojte subwoofer
Volitelná zapojení:
• Připojte zvukové kabely/další zařízení
• Připojte zvuk z TV
• Připojte zvuk ze set-top boxu, rekordéru
či herní konzole
• Připojte přenosný hudební přehrávač
• Připojte USB zařízení
• Zavěste hlavní jednotku DVD domácího
kina
Poznámky
• Štítek s údaji o modelu a napájecím napětí naleznete na
zadní nebo spodní straně přístroje.
• Před připojením se ujistěte, že jsou všechna
propojovaná zařízení odpojena od sítě.
PRAVÝ PŘEDNÍ
Česky
Tato část popisuje základní zapojení DVD
systému domácího kina, která jsou nutná pro
jeho použití.
Umístění přístroje
Zapojení
3 Zapojení
SUBWOOFER
PRAVÝ ZADNÍ
1
2
3
4
Tento DVD systém domácího kina umístěte
do blízkosti TV.
Reproduktory umístěte podle obrázku.
• Najděte nejlepší místo, které odpovídá
prostorovým možnostem místnosti
a nastavte systém pro optimální zvukové
podání.
Subwoofer umístěte do rohu místnosti,
nejméně 1 m od TV.
Propojovací skříň umístěte za TV, polici nebo
stolek.
• Pro upevnění použijte přiložený suchý
zip.
Poznámky
• Zadní reproduktory jsou označeny REAR LEFT (levý)/
RIGHT (pravý).
• Přední reproduktory jsou označeny FRONT LEFT
(levý)/RIGHT (pravý).
• Subwoofer nestavte do blízkosti TV ani dalších přístrojů,
může dojít k ovlivnění podání barev a dalších vlastností
magnetickým polem.
• Přístroj umístěte do blízkosti síťové zásuvky tak, aby
bylo možné jej snadno odpojit.
CZ 11
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 11
17.12.2008 11:02:13
Připojení kabelů video
Tato část popisuje způsob připojení systému
DVD domácího kina k televizoru tak, aby bylo
možné sledovat pořady z disku.
Vyberte si nejlepší možnost, kterou váš TV
podporuje.
•
•
Možnost 1: Připojení zásuvkou HDMI (pro
TV kompatibilní s HDMI, DVI nebo HDCP).
Možnost 2: Připojení do zásuvky Scart
(standardní TV).
Poznámka
• Přístroj připojte přímo do TV.
HDMI
OUT
HDMI IN
Poznámka
• Propojení HDMI je kompatibilní pouze s TV s HDMI
nebo DVI vstupem.
Možnost 1: Připojení do zásuvky
HDMI
1
2
Před připojením kabelů sejměte zadní kryt
z hlavní jednotky zatlačením nahoru a ven.
Tipy
• Pro optimální nastavení výstupu viz kap. „Nastavení“ >
[Video Setup ] > [ HDMI Setup ].
• Tento přístroj je kompatibilní s HDMI CEC. To
umožňuje ovládat připojený TV/zařízení mezi sebou
přes HDMI, viz kap. „Spuštění řízení EasyLink“.
• Pokud je TV vybaven pouze rozhraním DVI, použijte
adaptér HDMI/DVI. Při tomto zapojení je nutné
samostatné propojení zvuku.
• Zvuk z TV připojíte do tohoto DVD systému domácího
kina zvukovým kabelem ze zvukového vstupu systému
do zvukového výstupu TV.
• Tento způsob propojení poskytuje nejlepší obrazovou
kvalitu.
Kabelem HDMI propojte výstup HDMI
OUT na systému se vstupem HDMI IN na
TV.
12 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 12
17.12.2008 11:02:14
Připojení propojovací skříně
Česky
Možnost 2: Použití zásuvky Scart
SCART
OUT
1
SCART
1
Zapojení
TO
MAIN
UNIT
2
TO
SUBWOOFER
Pomocí kabelu Scart (přiložen) propojte
zásuvku SCART OUT na propojovací skříni
s příslušnou vstupní zásuvkou SCART na TV.
Tipy
• Pro poslech zvukového výstupu z TV tiskněte
opakovaně AUX/DI/MP3 LINK, až se zobrazí „AUX
SCART“.
• Zapojení poskytuje dobrou kvalitu obrazu.
TO JUNCTION
BOX
1
2
Uvolněte napájecí DC kabel z hlavní
jednotky a připojte jej do zásuvky TO
MAIN UNIT na propojovací skříni.
• Pak zavřete zadní kryt hlavní jednotky.
Propojovacím kabelem spojte zásuvky TO
SUBWOOFER na propojovací skříni a TO
JUNCTION BOX na subwooferu.
CZ 13
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 13
17.12.2008 11:02:15
Připojení zadních
bezdrátových reproduktorů
ZADNÍ
PRAVÝ
Připojení předních a centrálního
reproduktoru k subwooferu
ZADNÍ
LEVÝ
PŘEDNÍ
PRAVÝ
CENTRÁLNÍ
PŘEDNÍ
LEVÝ
2
RIGHT
1
1
2
CENTER
LEFT
Kabel z pravého zadního reproduktoru
rozviňte a zapojte do zásuvky na levém
zadním reproduktoru.
Po dokončení propojování připojte síťový
přívod levého zadního reproduktoru do
síťové zásuvky.
1
Přívody reproduktorů zapojte do
odpovídajících zásuvek na subwooferu.
Poznámky
• Ujistěte se, že jsou zástrčky zasunuty zcela do zásuvek.
• Pokud potřebujete reproduktory Ambisound odpojit,
stiskněte nejprve pojistku na zástrčce, pak zástrčku
vytáhněte.
14 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 14
17.12.2008 11:02:15
1
2
1
2
Tato část popisuje přivedení zvuku z jiných
zařízení do tohoto DVD systému domácího kina
pro přehrávání obsahu systémem nebo využití
prostorového efektu.
Česky
Připojení zvukových kabelů/
dalších zařízení
Zapojení
Připojení subwooferu
Připojení zvuku z TV
(použijte i pro řízení EasyLink)
Přiloženou anténu pro FM připojte do
zásuvky FM75W na systému. (Některé
modely ji již mají připojenu z výroby). Drát
antény roztáhněte a konec upevněte na
stěnu.
AUDIO IN
AUX 1
Po správném zapojení všech částí připojte
síťový kabel do zásuvky, DVD systém je nyní
připraven k použití.
1
Zvukovým kabelem (není přiložen)
propojte zásuvky AUDIO IN-AUX1 na
propojovací skříni s výstupem AUDIO
OUT na TV.
Poznámka
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko
AUX/DI/MP3 LINK tak dlouho, až se na displeji objeví
„AUX1 INPUT“.
CZ 15
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 15
17.12.2008 11:02:15
Připojení zvuku ze set-top boxu/
rekordéru/herní konzole
Připojení do digitální/optické zásuvky
OPTICAL
DIGITAL-IN
Můžete zvolit připojení přes analogovou nebo
digitální zásuvku podle možností zařízení.
COAXIAL
DIGITAL IN
Připojení do analogové zásuvky
OPTICAL OUT
COAXIAL
DIGITAL OUT
L
R
AUX 2
AUX 3
1
Koaxiálním kabelem (není přiložen)
propojte zásuvky COAXIAL DIGITAL
IN na propojovací skříni s výstupem
COAXIAL/ DIGITAL OUT na zdroji signálu.
Poznámka
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko
AUX/DI/MP3 LINK tak dlouho, až se na displeji objeví
„DIGITAL INPUT“.
1
nebo
Zvukovým kabelem (není přiložen) propojte
zásuvky AUDIO IN-AUX2 nebo AUX3 na
subwooferu s výstupem AUDIO OUT na
zdroji signálu.
1
Optickým kabelem (není přiložen) propojte
zásuvky OPTICAL DIGITAL IN 1 nebo 2
na propojovací skříni s výstupem OPTICAL
OUT na zdroji signálu.
Poznámka
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko
AUX/DI/MP3 LINK tak dlouho, až se na displeji objeví
„AUX2 INPUT“ nebo „AUX3 INPUT“.
Poznámka
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko
AUX/DI/MP3 LINK tak dlouho, až se na displeji objeví
„OPTICAL 1 INPUT“ nebo „OPTICAL 2 INPUT“.
16 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 16
17.12.2008 11:02:15
Upevnění hlavní jednotky
a reproduktorů
Česky
Připojení přenosného přehrávače
zvuku
• Hrozí zranění osob nebo poškození výrobku. Montáž
přístroje na stěnu svěřte vždy kvalifikované osobě.
MP3
1
1
Nadzvedněte zadní kryt hlavní jednotky
a sejměte jej.
Zapojení
Pozor!
Zvukovým stereofonním kabelem 3,5 mm
(přiložen) propojte zásuvky MP3 LINK
na přístroji se sluchátkovým výstupem
přenosného mediálního přehrávače (např.
MP3).
Poznámka
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko
AUX/DI/MP3 LINK tak dlouho, až se na displeji objeví
„MP3 LINK“.
2
Připojení USB zařízení
3
4
1
USB zařízení připojte do zásuvky
na přístroji.
Vyšroubujte upevňovací šrouby a sejměte
stojánek hlavní jednotky.
Připravte dva šrouby na stěnu.
• Vzdálenost šroubů je 15 cm.
Hlavní jednotku na ně opatrně zavěste
a zatažením dolů zajistěte.
(USB)
Poznámky
• Tento systém DVD domácího kina přehrává pouze
soubory MP3, WMA/WM9, DivX (Ultra) nebo JPEG,
uložené na těchto zařízeních.
• Pro poslech připojeného zařízení tiskněte tlačítko USB.
CZ 17
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 17
17.12.2008 11:02:16
4 Začínáme
Ovládání zdroje signálu
1
Příprava dálkového ovladače
2
Vyberte zdroj signálu stiskem tlačítka DISC,
USB, RADIO nebo AUX /DI/MP3 LINK.
Pak zvolte požadovanou funkci (např. lb,
Bl).
Pohyb v nabídce
1
2
1
2
3
Zatlačením otevřete bateriový prostor.
Vložte dvě baterie R03 (vel. AAA) tak,
aby jejich polarita (+ –) souhlasila
s vyznačenou.
Namiřte ovladač na přijímač ovládání na
systému a zvolte požadovanou funkci.
Následujícími tlačítky se můžete pohybovat
v nabídce na obrazovce.
Tlačítko
Akce
vV
Nahoru nebo dolů
bB
Doleva nebo doprava
Potvrzení výběru
Zadání čísel
Uzavřete kryt.
Poznámka
• Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte nebo jsou
baterie vybité, vždy je vyjměte.
18 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 18
17.12.2008 11:02:17
3
Stiskem tlačítka 1 zapněte přístroj.
Stiskem tlačítka DISC přepněte do režimu
disku.
Zapněte TV a zvolte správný vstup.
• U některých TV může být nutné nastavit
předvolbu 1 a pak stisknout tlačítko
předvoleb TV dolů, až se požadovaný
vstup zobrazí.
• Nebo může být ovladač TV vybaven
pro přepínání vstupů.
tlačítkem
• Vstup se obvykle nachází mezi nejnižší
a nejvyšší předvolbou a obvykle je
označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO
apod.
Po prvním zapnutí přístroje proveďte nastavení
Ambisound podle pokynů na obrazovce TV,
snadno tak dosáhnete nejlepšího prostorového
zvuku.
Poznámky
• Než začnete, ujistěte se, že jste provedli všechna
potřebná připojení.
• Před vložením prvního disku do přístroje proveďte toto
nastavení Ambisound.
1
2
Česky
1
2
Spuštění nastavení Ambisound
Začínáme
Nalezení správného vstupu
TV
Stiskněte tlačítko DISC.
Zapněte TV a zvolte správný vstup.
 Zobrazí se jazyková nabídka.
OSD Language
Please choose your language:
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Tip
• Podrobnosti naleznete v návodu k TV.
Stop: Exit
3
Change
Select
Vyberte jazyk displeje na obrazovce a pak
stiskněte B.
 Zobrazí se uvítací zpráva.
CZ 19
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 19
17.12.2008 11:02:17
Welcome
Rear Speaker Placement
The next few steps will help you set up your
Select the placement of the rear speakers
in your room:
Home Theater System to match your
listening environment.
Against both wall (<0.5m)
To optimize the Ambisound surround effect for your
Against both wall (>0.5m)
Against side wall (>0.5m)
home, please begin with this simple setup.
Stop: Exit
Back
Continue
• Nastavení Ambisound opustíte stiskem
x.
4
Against back wall (>0.5m)
Pokračujte stiskem B.
 Zobrazí se nabídka [ Room Acoustics ].
Room Acoustics
Please select the type of walls that surround
your room:
Soft (Curtains, open space)
7
Back
Change
Select
Room Acoustic = Akustika místnosti
Please select the type of walls that surrond your room:
= Prosím, zvolte typ stěn vaší místnosti:
Hard (Concrete, wood) = Pevný materiál (Zdivo,
dřevo)
Soft (Coustains, open space) = Měkké okolí (Závěsy,
volný prostor)
5
Vyberte podmínky místnosti a stiskněte B.
 Zobrazí se nabídka [ Rear Speaker
Placement ].
Select
Rear Speaker Placement = Umístění zadních
reproduktorů
Select the placement of the rear speakers in
your room: = Prosím, zvolte umístění zadních
reproduktorů v místnosti:
Against both wall (<0.5m) = U zadní i boční stěny
(<0,5 m)
Against both wall (>0.5m) = U zadní i boční stěny
(>0,5 m)
Against side wall (>0.5m) = U boční stěny (>0,5 m)
Against back wall (>0.5m) = U zadní stěny (>0,5 m)
6
Hard (Concrete, wood)
Change
Vyberte umístění zadních reproduktorů
v místnosti a stiskněte B.
Nastavení reproduktorů je ukončeno,
opusťte je stiskem B.
Tento DVD systém domácího kina je nyní
připraven k provozu.
Tipy
• Pro nastavení jazykových možností nabídky viz kap.
„Nastavení“ – [ General Setup ] > [ OSD Language].
• Pokud je přístroj připojen k TV kompatibilnímu s HDMI
CEC, můžete toto nastavení přeskočit. V tom případě
se jazyk nabídky přepne podle jazyka OSD televizoru.
(Platí pouze pro jazyky uvedené v menu OSD
Language.)
20 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 20
17.12.2008 11:02:17
Optimalizace bezdrátového
přenosu
Česky
ZADNÍ
LEVÝ
Poznámky
• Než začnete, ujistěte se, že jsou levý zadní reproduktor
a subwoofer připojeny do síťových zásuvek.
• Bezdrátový přijímač je vestavěn v levém zadním
reproduktoru, vysílač je součástí subwooferu.
• Pro optimální přenos zajistěte, aby mezi subwooferem
a levým zadním reproduktorem nebyly žádné překážky.
1
2
3
Stiskněte DISC.
Stiskněte OPTIONS.
Stiskem V vyberte z nabídky
Setup ] a stiskněte B.
[Audio
Audio Setup
Ambisound Setup
Pair Receiver
HDMI Audio
Switch Channel
6
Stiskem OK potvrďte a opusťte.
Změna vysílacího kanálu
Je-li přenos zvuku rušen jiným bezdrátovým
zařízením, můžete změnit kmitočet (kanál)
nosné vlny tohoto systému.
1
2
Speaker Volume
Speaker Delay
Stiskněte tlačítko OPTIONS a vyberte
[Audio Setup ].
Vyberte [Wireless ] > [ Switch Channel]
a stiskněte OK.
Možnost
Popis
[Auto ]
Automatická volba
nejlepšího kanálu.
[ Channel A ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 1.
[ Channel B ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 6.
[ Channel C ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 11.
Night Mode
Wireless
4
5
Vyberte [Wireless ] > [ Pair Receiver ]
a stiskněte OK.
Stiskněte a držte CONNECT na levém
zadním reproduktoru, spustí se proces
párování s vysílačem.
 Kontrolka v režimu párování bliká.
 Po skončení párování se zobrazí
potvrzující zpráva.
Začínáme
Po připojení reproduktorů a subwooferu
můžete nastavit bezdrátový přenos tak, abyste
dosáhli optimálního výkonu.
3
4
Tlačítky v V vyberte nastavení a stiskněte
OK.
Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
• Párování musí skončit do 30 sekund, po
tuto dobu je zvuk umlčen.
CZ 21
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 21
17.12.2008 11:02:17
5
Nastavení reproduktorů
V ideálním případě je vzdálenost místa poslechu
od všech reproduktorů stejná. Pokud tomu
tak není, nastavte vzdálenosti reproduktorů
od místa poslechu, je to nutné pro dosažení
nejlepšího prostorového zvuku.
1
2
3
Stiskněte DISC.
Nastavení zpoždění signálu (pouze centrální
a zadní reproduktory)
Stiskněte OPTIONS.
Stiskem V vyberte z nabídky
Setup ] a stiskněte B.
Tisknutím b B nastavte úroveň a stiskněte
OK.
 Během nastavování se z reproduktorů
ozývá testovací signál.
• Nastavení opakujte pro všechny
reproduktory, až je hlasitost ze všech
reproduktorů stejná.
[Audio
6
Vyberte z nabídky [ Speakers Delay ]
a stiskněte B.
Speakers Delay Setup
Audio Setup
Center
0ms
HDMI Audio
Rear Left
0ms
Speaker Volume
Rear Right
0ms
Ambisound Setup
Speaker Delay
Night Mode
7
Wireless
• Nastavení reproduktorů není dostupné,
pokud není v systému domácího kina
zcela zastaveno přehrávání. Pokud je to
nutné, stiskněte dvakrát x.
8
Tisknutím b B nastavte zpoždění
a stiskněte OK.
• Nastavení opakujte pro všechny
reproduktory, až zvuk ze všech
reproduktorů dopadá na místo poslechu
ve stejný okamžik.
Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
Nastavení hlasitosti reproduktorů
4
Tipy
Vyberte z nabídky [ Speakers Volume ]
a stiskněte B.
Speakers Level Setup
Front Left
0dB
Front Right
0dB
Center
0dB
Subwoofer
0dB
Rear Left
0dB
Rear Right
0dB
• Delší zpoždění nastavte v případě, že jsou centrální
a zadní reproduktory blíže k místu poslechu než přední
reproduktory.
• Zpoždění 1 ms odpovídá změně vzdálenosti o cca
30 cm.
22 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 22
17.12.2008 11:02:17
Spuštění řízení EasyLink
1
2
Zapněte provoz HDMI CEC v TV a dalších
připojených přístrojích. Postupujte přitom
podle jejich návodů.
Nyní můžete využívat výhod řízení EasyLink.
Přehrávání jedním stiskem [Auto Wake-up
TV ]
Po stisknutí tlačítka PLAY se tento systém
probudí z režimu stand-by a spustí
přehrávání disku (pokud je disk vložen
v mechanice) a současně se zapne TV
a přepne se na příslušný vstup.
Mapování zvukových vstupů
k připojeným zařízením
Poznámka
• Před začátkem procesu se ujistěte, že je provedeno
zvukové spojení systému s TV/zařízeními.
1
2
3
4
Vypnutí jedním stiskem [ System Standby ]
Stiskem a přidržením tlačítka STANDBY
vypnete tento i všechny ostatní připojené
přístroje do režimu stand-by.
Tento přístroj rovněž stejně zareaguje
na stejný povel z ostatních HDMI CEC
zařízení.
Přepnutí vstupu jedním stiskem [ System
Audio Control ]
Tento přístroj může sledovat zvukový signál
z aktivního zdroje. Přepne se automaticky
na odpovídající zvukový vstup a zvuk bude
přehráván reproduktory systému.
• Před použitím této funkce je nutné
namapovat zvukové vstupy připojených
zařízení.
• K nastavení hlasitosti můžete použít
kterýkoli ovladač HDMI CEC TV/
zařízení.
Česky
• Před spuštěním operace musí být obrazový disk vložen
v prostoru disku, jinak nebude ovládání jedním stiskem
pracovat správně.
• Philips nezaručuje úplnou spolupráci všech zařízení
HDMI CEC.
Začínáme
Tato funkce je dostupná pouze po připojení
tohoto systému k HDMI CEC kompatibilnímu
TV/zařízení kabelem HDMI. Dovoluje všem
připojeným zařízením reagovat současně
na určité povely vydané jedním dálkovým
ovladačem.
Poznámky
Stiskněte tlačítko DISC.
Stiskněte OPTIONS.
 Zobrazí se nabídka [ General Setup ].
Stiskněte B.
Vyberte [ EasyLink ] a stiskněte B.
General Setup
EasyLink
Auto Wake-up TV
Disc Lock
System Standby
Display Dim
System Audio Control
OSD Language
Audio Input Mapping
Screen Saver
Sleep Timer
Standby Mode
DivX(R) VOD Code
• Funkce [Auto Wake-up TV ] a [ System
Standby ] jsou zapnuty jako výchozí
z továrny.
5
6
Nastavte [ System Audio Control ] > [ On ]
a stiskněte OK.
Vyberte [ HDMI Input Mapping ] a stiskněte
OK.
CZ 23
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 23
17.12.2008 11:02:17
7
Volbou [ OK ] potvrďte vyhledávání zařízení
a stiskněte OK.
 Po dokončení se zobrazí nabídka
mapování zvukových zařízení.
Volba zdroje signálu
Na hlavní jednotce
Audio Input Mapping
AUX1 Input
TV
AUX2 Input
Other (non-HDMI)
AUX3 Input
Digital Input
•
8
9
Pokud je např. zvuk z TV připojen do vstupu
AUX IN-AUX 1 systému, vyberte [AUX1
Input ] a namapujte TV (značku) z pravého
panelu.
1
Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
vyberte: DISC > USB > RADIO FM >
OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT
> AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT >
MP3 LINK > DISC ...
Na ovladači
Vyberte zvukový vstup tohoto systému,
který slouží k připojení jiného HDMI
zařízení (např. AUX1 Input, AUX2 Input)
a stiskněte B.
Pak vyberte správné zařízení, které je
připojeno do zvukového vstupu, a stiskněte
OK.
• Kroky 8–9 opakujte pro ostatní zařízení.
10 Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
•
•
•
•
Stiskem DISC přepněte do režimu DISC.
Stiskem USB přepněte do režimu USB.
Stiskem RADIO přepněte na FM rádio.
Opakovaným tisknutím tlačítka AUX/
MP3 LINK přepněte na zvukový výstup
připojeného zařízení.
Displej
Zařízení připojeno do vstupu
AUX SCART
Zásuvka SCART OUT.
AUX1 INPUT
Zásuvky AUDIO IN-AUX1
AUX2 INPUT
Zásuvky AUDIO IN-AUX1
AUX3 INPUT
Zásuvky AUDIO IN-AUX1
OPTICAL 1
INPUT
Zásuvka OPTICAL DIGITAL
IN 1.
OPTICAL 2
INPUT
Zásuvka OPTICAL DIGITAL
IN 2.
DIGITAL
INPUT
Zásuvka COAXIAL DIGITAL
IN.
MP3 LINK
Zásuvka MP3 LINK.
24 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 24
17.12.2008 11:02:17
Přehrávání disků
Použitelné disky
DVD Video
• Region 2 (Evropa)
• Region 5 (Rusko)
• DVD přehrávače a disky jsou opatřeny regionálními
omezeními přehrávání. Před přehráváním disku si
zkontrolujte, zda označení disku odpovídá přehrávači.
(Regionální kód tohoto DVD systému je vyznačen na
zadním panelu přístroje.)
• Tento přístroj podporuje přehrávání těchto formátů
souborů: MP3/WMA/JPEG/DivX.
• O formátu WMV 9 – tento přístroj podporuje pouze
Main Profile (low level) a Simple Profile. Soubory
v Advanced Profile ani video chráněné DRM nejsou
podporovány.
Přehrávání disků
Pozor!
DVD±RW (DVD Rewritable)
DVD±R (DVD Recordable)
DVD+R DL (DVD+R Double
Layer)
• Nikdy nevkládejte žádné předměty kromě disku do
prostoru disku.
• Zajistěte, aby na pravé straně hlavní jednotky byl
dostatek volného místa pro manipulaci s diskem.
1
CD-RW (CD-Rewritable)
ReWritable
CD-R (CD-Recordable)
Česky
Poznámky
Přehrávání
5 Přehrávání
2
3
Vložte disk potištěnou stranou ven.
• U oboustranných disků vložte disk ven
tou stranou, kterou chcete přehrávat.
• Pro sledování obrazu z disku přepněte
TV na příslušný vstup.
Přehrávání zastavíte stiskem x.
Disk vyjmete stiskem tlačítka Z.
Recordable
Audio CD (Compact Disc
Digital Audio)
Video CD
• Formáty 1.0, 1.1, 2.0
Super Video CD
Tipy
• Pokud se po vložení disku na TV zobrazí žádost
o zadání hesla, vložte čtyřmístné heslo pro přehrávání
disku.
• Pokud je zastaveno přehrávání na dobu delší 15 minut,
automaticky se spustí spořič obrazovky. Z režimu
spořiče obrazu se vrátíte stiskem DISC.
• Pokud do 30 minut od zastavení přehrávání nestisknete
žádné tlačítko, systém se automaticky přepne do režimu
stand-by.
• Po spuštění přehrávání filmu osvětlení reproduktorů
postupně pohasne. Můžete jej rozsvítit stiskem
CINEMA LIGHTS.
CZ 25
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 25
17.12.2008 11:02:18
Přehrávání videa
Poznámka
• U video disků pokračuje přehrávání vždy od místa, kde
předtím skončilo. Pro spuštění přehrávání od začátku
stiskněte lb při zobrazené zprávě.
Změna přehrávání videa
1
2
Přehrávejte titul.
Ke změně přehrávání použijte dálkový
ovladač.
Tlačítko
Ovládání titulu
1
2
Přehrávejte titul.
K ovládání titulu použijte dálkový ovladač.
Tlačítko
Akce
Přerušení/pokračování
přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Skok na další titul/kapitolu.
Návrat na začátek aktuálního
titulu/kapitoly nebo skok na
předchozí titul/kapitolu.
mM
Vyhledávání vpřed/vzad.
• Opakovaným tisknutím
tlačítka změníte rychlost.
vV
Pomalé přehrávání vzad/vpřed.
• Opakovaným tisknutím
tlačítka změníte rychlost.
• U VCD je možné pouze
přehrávání vpřed.
Akce
Změna jazyka zvuku.
• Je možné použít pouze
u disků s vícejazyčným
zvukovým doprovodem.
Změna jazyka titulků.
• Je možné použít pouze
u disků s vícejazyčnými
titulky.
Přepnutí mezi různými
režimy opakování/náhodného
přehrávání nebo vypnutí
těchto režimů.
• Možnosti opakování závisejí
na typu disku.
• U VCD je opakování možné
pouze při vypnutém PBC.
Zvětšení/zmenšení.
• Ve zvětšeném obraze
se můžete pohybovat
kurzorovými tlačítky.
Zobrazení aktuálního stavu
přehrávání.
• Zde můžete měnit možnosti
přehrávání disků bez
přerušení přehrávání.
Zobrazení pohledů z jiných
kamer u DVD.
• Pracuje pouze u disků DVD
s nahranými sekvencemi
z dalších kamer.
26 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 26
17.12.2008 11:02:18
Synchronizace zvukového výstupu
s přehrávaným obrazem
Přehrávání
Pokud se obraz přehrávaného videa opožďuje
za zvukem (zvuk neodpovídá obrazu), můžete
nastavit zpoždění zvuku.
Česky
Otevření nabídky DVD
1
2
Stiskem DISC zpřístupníte hlavní nabídku
disku.
Vyberte možnost přehrávání a stiskněte
OK.
• V některých nabídkách zadejte volbu
číselnými tlačítky.
• Do nabídky titulu se během
přehrávání vrátíte stiskem tlačítka
TITLE.
1
2
Stiskněte a držte tlačítko AUDIO / SYNC,
až se zobrazí „AUDIO SYNC XXX“.
• „XXX“ udává dobu zpoždění.
Během pěti sekund nastavte zpoždění
stiskem VOL + –.
Poznámka
Otevření nabídky VCD
• Pokud nepoužijete tlačítka hlasitosti během 5 sekund,
vrátí se k normálnímu ovládání hlasitosti.
Funkce PBC (Playback Control) u VCD je
v základním nastavení zapnutá. Po vložení
VCD disku do přístroje se zobrazí nabídka
obsahu.
1
Tlačítky v V vyberte možnost
přehrávání a stiskem OK spusťte
přehrávání.
• Při vypnutém PBC je nabídka
přeskočena a přehrávání se spustí od
prvního titulu.
• Během přehrávání se můžete vrátit do
nabídky stiskem BACK (při zapnutém
PBC).
Tip
• Výchozí nastavení PBC je zapnuto. Postup změny
nastavení naleznete v kap. „Nastavení“ – [ Preference
Setup ] > [ PBC ].
CZ 27
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 27
17.12.2008 11:02:18
Rychlé přeskočení na zvolený čas
záznamu
Přehrávání videa DivX®
DivX video je formát digitálních médií, který
poskytuje vysokou kvalitu obrazu při vysoké
komprimaci.
Tento přístroj má certifikaci DivX® Certified
a umožňuje tak použití videa DivX.
1
2
3
Během přehrávání stiskněte INFO.
 Zobrazí se stavová nabídka disku.
Vyberte v nabídce aktuální proběhlou hrací
dobu a stiskněte OK.
• [TT Time ] (doba titulu)
• [ CH Time ] (doba kapitoly)
• [ Disc Time ] (doba disku)
• [Track Time ] (doba skladby)
Číselnými tlačítky zadejte požadovanou
dobu, na níž chcete přeskočit, a stiskněte
OK.
1
2
3
4
Vložte disk nebo USB obsahující videa DivX.
Stiskněte DISC nebo USB.
 Zobrazí se nabídka obsahu.
Vyberte titul pro přehrávání, pak stiskněte
u.
Přehrávání titulu ovládejte z dálkového
ovladače.
Tlačítko
Akce
Změna jazyka titulků.
Změna jazyka zvuku/skladeb.
Zastavení přehrávání.
• U videí DivX Ultra dalším
stiskem tlačítka zobrazíte
nabídku.
Zobrazení informací DivX
Ultra.
Poznámky
• Je možné přehrávat pouze ta videa v DivX, která byla
pořízena s registrací DivX s kódem tohoto přístroje (viz
kap. „Nastavení“ > [ General Setup ] > [ DivX(R) VOD
Code ]).
• Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte jazyk
titulků (viz kap. „Nastavení“ – [ Preference Setup ] >
[ DivX Subtitle ]).
• Titulky mohou být zobrazeny pouze do délky
průměrně 45 znaků.
• Tento přístroj může přehrávat soubory DivX do
velikosti 4 GB.
28 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 28
17.12.2008 11:02:18
• U některých komerčních disků může přehrávání
pokračovat z bodu, kde bylo naposledy přerušeno. Pro
přehrávání od začátku stiskněte lb.
Ovládání skladeb
1
2
Přehrávejte skladbu.
Přehrávání můžete řídit z ovladače.
Tlačítko
Akce
Přerušení/pokračování
přehrávání.
MP3/WMA jsou typy vysoce komprimovaných
zvukových souborů (s příponami .mp3 nebo
.wma).
1
2
3
4
Vložte disk nebo USB obsahující hudbu
MP3/WMA.
Stiskněte DISC nebo USB.
 Zobrazí se nabídka obsahu.
Česky
Poznámka
Přehrávání hudby MP3/WMA
Přehrávání
Přehrávání hudby
Vyberte složku a stiskněte OK.
Vyberte skladbu a stiskněte u.
• Pro návrat do hlavní nabídky tiskněte
v, až vyberete složku „Previous“, pak
stiskněte OK.
Zastavení přehrávání.
Poznámky
Skok na další skladbu.
Návrat na začátek skladby
nebo skok na předchozí
skladbu.
Přímé zadání čísla skladby.
mM
Vyhledávání vzad/vpřed.
• Opakovaným tisknutím
tlačítek zvolíte rychlost
vyhledávání.
Přepnutí režimu opakování/
náhodného přehrávání; vypnutí
těchto režimů.
• Možnosti opakování závisejí
na typu disku.
• U CD nahraných v multiple sessions je možné
přehrávat pouze první session.
• Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
• Pokud se v názvech alb nebo skladeb (ID3) MP3 objeví
zvláštní znaky, nemusí se zobrazovat správně; většina
těchto znaků není podporována.
• Některé soubory WMA jsou chráněny Digital Rights
Management (DRM), ty není možné v tomto přístroji
přehrát.
• Soubory a složky, které překračují omezení daná
přístrojem, není možné zobrazit ani přehrát.
Tip
• Pro zobrazení obsahu datového disku bez složek viz
kap. „Nastavení“ – [ Preference Setup ] > [ MP3/JPEG
Nav ].
CZ 29
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 29
17.12.2008 11:02:18
Přehrávání fotografií
Přehrávání obrazových prezentací
Tento přístroj přehrává snímky JPEG (soubory
s příponami .jpeg nebo .jpg).
1
2
3
Vložte disk nebo USB paměť s obsahem
snímků JPEG.
Stiskněte DISC nebo USB.
 U disků Kodak se prezentace spustí
automaticky.
 U disků JPEG se zobrazí nabídka snímků.
Vyberte složku/album, které chcete
přehrávat.
• Pro zobrazení náhledů obsahu složky/
alba stiskněte INFO.
Poznámky
• Zobrazení obsahu disku či paměti na TV může trvat
delší dobu, závisí to na počtu složek a souborů.
• Pokud není soubor JPEG uložen s informací „exif“,
nezobrazí se jeho náhled. Náhled bude nahrazen
„modrými horami“.
• Tento přístroj zobrazuje pouze snímky z digitálních
fotoaparátů ve formátu JPEG-EXIF, který běžně
používají. Nezobrazuje Motion JPEG ani snímky
v jiných formátech než JPEG ani snímky se zvukovým
doprovodem.
• Soubory a složky, které překračují omezení daná
přístrojem, není možné zobrazit ani přehrát.
Ovládání přehrávání snímků
1
2
Přehrávejte prezentaci.
Přehrávání řiďte z ovladače.
Tlačítko
Akce
b
Skok na předchozí snímek.
B
Skok na další snímek.
v
Otočení obrazu doprava.
V
Otočení obrazu doleva.
Zvětšení/zmenšení
• Přehrávání se při zvětšení
zastaví.
• Pro zobrazení předchozí nebo další
obrazovky tiskněte lb/Bl.
• Snímek vyberte tisknutím kurzorových
tlačítek.
• Pouze vybraný snímek zobrazíte stiskem
OK.
4
Zastavení přehrávání.
Stiskem u spustíte přehrávání prezentace.
• Do nabídky se vrátíte stiskem BACK.
30 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 30
17.12.2008 11:02:18
Přehrávání ze zařízení USB
Můžete přehrávat současně hudbu v MP3/
WMA a fotografie JPEG, čímž vznikne hudební
prezentace. Soubory MP3/WMA a JPEG je
nutné uložit na stejný disk nebo USB paměť.
Tento přístroj přehrává nebo zobrazuje soubory
JPEG, MP3, WMA DivX (Ultra) nebo JPEG
uložené na takových zařízeních.
3
4
Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
Nalezněte složku/album se snímky a stiskem
u spusťte přehrávání prezentace.
 Prezentace začne a pokračuje do konce
složky/alba se snímky.
 Přehrávání zvuku skončí na konci disku.
• Do nabídky se vrátíte stiskem BACK.
Přehrávání
1
2
1
Prezentaci zastavíte stiskem x.
Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem
x.
Česky
Přehrávání hudební prezentace
2
3
4
Připojte paměť flash USB nebo čtečku
paměťových karet USB do zásuvky
(USB) tohoto přístroje.
Stiskněte tlačítko USB.
 Nabídka dat z paměti se zobrazí.
Vyberte soubor, který chcete přehrát,
a stiskněte u.
• Další informace o přehrávání naleznete
v kap. „Přehrávání hudby, Přehrávání
snímků a Přehrávání videa“.
Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka x nebo
odpojením zařízení USB.
Tipy
• Pokud zástrčka zařízení USB neodpovídá zásuvce na
přístroji, použijte příslušný kabel (není přiložen).
• Pokud připojíte čtečku více druhů karet, je možné
současně přistupovat pouze k jedné kartě.
• Při použití pevného disku USB HD je nutné připojit
jeho pomocné napájení.
• Digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo
takové, které vyžadují instalaci aplikačních programů,
nejsou podporovány.
• Přístroj podporuje formát souborů FAT, FAT32; NTFS
není podporováno.
CZ 31
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 31
17.12.2008 11:02:19
Přehrávání z přenosných
přehrávačů zvuku
Prostě připojte přenosný hudební přehrávač
(např. MP3) a poslouchejte svou sbírku hudby
ve vysoce kvalitnímu zvuku.
Poslech rádia
Ujistěte se, že je k subwooferu připojena anténa
FM. Pokud nikoli, FM anténu roztáhněte, zapojte
do zásuvky FM 75W a upevněte konec na stěnu.
MP3
1
2
3
4
Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (přiložen)
propojte zásuvku MP3 LINK systému se
sluchátkovým výstupem „headphone“
přenosného přehrávače.
Tiskněte opakovaně AUX/DI/MP3 LINK, až
se zobrazí „MP3 LINK“.
Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
• Úpravy zvukového výstupu naleznete
v kap. „Nastavení zvuku“.
Přehrávání ukončete stiskem STOP na
připojeném přehrávači.
Tipy
• Příjem rádia můžete zlepšit připojením externí antény
FM (není přiložena).
• Anténu vzdalte co nejvíce od TV, videorekordéru
a dalších zdrojů elektromagnetického rušení.
První naladění
Při první volbě režimu „RADIO“ na novém
přístroji nalaďte rozhlasové stanice podle
návodu.
1
Poznámky
• Ovládání přehrávání je možné pouze ovládacími prvky
přehrávače.
• Před přepnutím na jiný vstup systému vypněte
přehrávání na připojeném zařízení.
2
Stiskněte RADIO.
 Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS
PLAY“.
Stiskněte u.
 Všechny dostupné stanice budou
automaticky uloženy do předvoleb.
 Po ukončení ladění hraje první naladěná
předvolba.
• Automatické ladění zastavíte stiskem x.
32 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 32
17.12.2008 11:02:19
1
2
Poslech rádia
1
2
Stiskněte RADIO.
Poslech řiďte z ovladače.
Tlačítko
Akce
Výběr předvolby.
mM
Ladění kmitočtu vzad/vpřed.
Přepnutí mezi stereofonním
a monofonním zvukem FM
vysílání.
Stiskem a přidržením tlačítka
smažete předvolenou stanici ze
seznamu předvoleb.
• Čísla ostatních předvoleb se
nezmění.
Stiskněte RADIO.
Stiskněte a držte PROGRAM, až se objeví
„STARTING INSTALL“.
 Všechny dříve uložené stanice budou
smazány.
Poznámka
Česky
• Tento přístroj umožňuje uložení až 40 rozhlasových
stanic.
• Pokud nebyla automatická instalace spuštěna nebo bylo
naladěno méně než 5 stanic, při dalším zapnutí režimu
rádia se zobrazí „AUTO INSTALL“.
• Pokud FM stanice vysílá RDS data, zobrazí se název
stanice.
Přeladění stanic
Přehrávání
Poznámky
• Pokud je během automatického ladění nalezeno méně
než pět (5) stanic nebo není nalezen stereofonní signál,
zobrazí se „CHECK ANTENNA“.
Ruční naladění stanic do předvoleb
1
2
3
4
5
6
Stiskněte RADIO.
Stiskněte m nebo M.
 Údaj kmitočtu se začne měnit do
nalezení stanice.
Krok 2 opakujte do nalezení požadované
stanice.
• Kmitočet můžete jemně doladit tlačítky
v V.
Stiskněte PROGRAM.
• Pokud do 20 sekund neprovedete
žádnou akci, ladění je ukončeno.
Tlačítky lb Bl (nebo číselnými tlačítky)
vyberte číslo předvolby.
Stiskem PROGRAM předvolbu uložte.
CZ 33
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 33
17.12.2008 11:02:19
6 Nastavení zvuku
Volba Ambisound
Nastavení hlasitosti
1
Tlačítkem VOL + – zvýšíte nebo snížíte
hlasitost.
• Zvuk umlčíte stiskem %.
• Hlasitost obnovíte dalším stiskem %
nebo přidáním hlasitosti.
Nastavení basů/výšek
1
Tisknutím AMBISOUND vyberte nejlepší
výstup Ambisound, který nejvíce odpovídá
hudbě nebo videu, které sledujete.
Zdroj DVD/Multikanálový
AMBISOUND 9.1 Vícekanálový 9.1 výstup
(výchozí nastavení) s objetím Ambisound.
Ideální pro maximální
zážitek z filmu.
1
2
MULTICHANNEL 5.1
Vícekanálový 5.1 výstup
poskytuje standardní
zážitek.
AMBISOUND
STEREO 9.1
Zdvojené stereo
Ambisound do předních
a zadních reproduktorů.
Ideální na večírek.
AMBISOUND
STEREO
Obohacený stereofonní
zvuk z předních
reproduktorů.
Stiskněte BASS / TREBLE.
Tisknutím VOL + – nastavte úroveň
nízkých (BASS) a vysokých (TREBLE)
kmitočtů.
Poznámka
• Pokud není tlačítko hlasitosti stisknuto do 10 sekund,
přepne se do normálního řízení hlasitosti.
Zdroj CD/Stereo
Stereofonní zvuk
STEREO
(výchozí nastavení) z předních reproduktorů.
AMBISOUND
STEREO
Obohacený stereofonní
zvuk z předních
reproduktorů.
AMBISOUND
STEREO 9.1
Zdvojené stereo
Ambisound do předních
a zadních reproduktorů.
Ideální na večírek.
MULTICHANNEL 9.1
Vytvoří vícekanálový
filmový zvuk ze
stereofonního/VCD zdroje.
34 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 34
17.12.2008 11:02:19
Nastavení zvuku
Česky
Výběr přednastavených
zvukových efektů
1
Tisknutím tlačítka SOUND vyberte zvukový
efekt, který nejlépe vyhovuje přehrávanému
obsahu.
Video/hudba
Popis
ACTION /
ROCK
Zvýraznění basů a výšek pro
dobrý zvuk filmových efektů
a atmosféru. Vhodné pro akční
filmy a rock/pop.
DRAMA /
JAZZ
Jasný střední a vysoký rozsah.
Vytváří atmosféru živého klubu
s umělci přímo před vámi.
Vhodný pro Jazz a dramata.
CONCERT /
CLASSIC
Vyrovnaný a čistý zvuk. Ideální
pro poslech vážné hudby
a sledování živých koncertů
z DVD.
GAMING /
PARTY
Mírně zvýrazněné basy
a zvýrazněný střed je ideální
pro hudbu na večírku nebo pro
hraní her.
SPORTS
Potlačený střední rozsah
a prostorový efekt jsou vhodné
pro jasné vokály a vytvoření
atmosféry živého sportovního
přenosu.
NEWS
Zvýraznění středního pásma
pro jasné hlasy.
CZ 35
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 35
17.12.2008 11:02:19
7 Nastavení
Tato část popisuje různé možnosti nastavení
přístroje.
Symbol
Možnosti
[ General Setup ]
(všeobecné nastavení)
[Audio Setup ]
(zvuková nastavení)
[ EasyLink ]
Tato funkce je použitelná pouze při
připojení jiného přístroje/TV HDMI CEC.
Umožňuje všem připojeným přístrojům
reagovat současně na určité povely
z jednoho ovladače.
Možnost
Popis
[Auto Wakeup
TV ]
Automaticky zapíná TV po
stisknutí PLAY, spustí tento
přístroj a zapne přehrávání
disku (pokud je disk vložen
v prostoru disku).
[Video Setup ]
(obrazová nastavení)
[ Preference Setup ]
(předvolby)
• Funkci vypnete volbou
[ Off ].
[ System
Standby ]
• Funkci vypnete volbou
[ Decline ].
General setup – Všeobecné
1
2
3
Stiskněte OPTIONS.
 Zobrazí se nabídka [ General Setup ].
Stiskněte B.
Vyberte možnost a stiskněte OK.
General Setup
EasyLink
Disc Lock
Display Dim
OSD Language
Reaguje na povel k vypnutí
z jiného zařízení/TV HDMI
CEC.
[ System Audio
Control ]
Povolí automatické
přepnutí zvukového vstupu
na aktivní zařízení a přenos
zvuku reproduktory
systému.
• Funkci povolíte volbou
[ On ]. Pak pokračujte
volbou [Audio Input
Mapping ] ke zjištění
a přiřazení připojených
zařízení.
Screen Saver
Sleep Timer
Standby Mode
DivX(R) VOD Code
• Vysvětlení položek naleznete na dalších
stránkách.
4
Vyberte položku nastavení a stiskněte OK.
• Pro návrat do předchozí nabídky
stiskněte BACK.
• Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
36 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 36
17.12.2008 11:02:19
Poznámky
• TV a ostatní připojená zařízení musí odpovídat HDMI
CEC.
• Před použitím funkce EasyLink je nutné v TV a dalších
zařízeních zapnout funkci HDMI CEC. Postupujte
přitom podle návodů k zařízením.
• Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení
HDMI CEC.
[ Disc Lock ]
Nastavení omezení přehrávání určitých
disků. Před otevřením vložte do prostoru
disku požadovaný disk (můžete uzamknout
max. 40 disků).
• [ Lock ] – omezuje přehrávání určitého
disku. Při každém přehrávání nebo pro
odemčení disku je nutné zadat heslo
• [ Unlock ] – je možné přehrávat všechny
disky.
Tip
[ Display Dim ]
Nastavení jasu displeje tak, aby odpovídalo
osvětlení okolí.
• [ 100% ] – normální jas.
• [ 70% ] – střední jas.
• [ 40% ] – ztlumený displej.
[ OSD Language ]
Určuje výchozí jazyk nabídky na obrazovce.
[ Screen Saver ]
Česky
Přiřadí správně zvukové
vstupy připojeným
zařízením/TV, aby bylo
možné automatické
přepínání vstupů.
1. Stiskem OK spusťte
přiřazení vstupů.
2. Zvolte zvukový vstup
(např. AUX1, AUX2)
a stiskněte B.
3. Vyberte správné zařízení,
které je do vstupu
připojeno, a stiskněte
OK.
Nastavení
[Audio Input
Mapping ]
Vypne a zapne režim spořiče obrazovky.
Ten chrání obrazovku TV před poškozením
dlouhodobým zobrazením statického
obrazu.
• [ On ] – povolí zobrazení spořiče
po 15 minutách nečinnosti (např.
při přerušeném nebo zastaveném
přehrávání).
• [ Off ] – ruší režim spořiče obrazovky.
[ Sleep Timer ]
Automaticky vypne přístroj po nastavené
době.
• [ Off ] – vypnutí časovače.
• [ 15, 30, 45, 60 mins ] – volba počtu
minut do vypnutí do režimu stand-by.
[ Standby Mode ]
Nastavení režimu stand-by.
• [ Normal ] – režim stand-by s normální
spotřebou.
• [ Low Power ] – režim stand-by se
sníženou spotřebou. Vyžaduje delší dobu
pro zapnutí.
• Nastavení a změnu hesla naleznete v kap. [ Preference
Setup ] > [ Password ].
CZ 37
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 37
17.12.2008 11:02:19
[ DivX(R) VOD Code ]
Zobrazení registračního kódu DivX®.
Tip
• Registrační kód DivX tohoto přístroje uvádějte vždy při
půjčení/zakoupení videa ze stránek www.divx.com/vod.
Videa DivX zakoupená/půjčená s tímto kódem ze
služby DivX® VOD (Video On Demand) mohou být
přehrávány pouze v tomto přístroji.
Audio setup – Zvuk
1
2
3
Stiskněte OPTIONS.
 Zobrazí se nabídka [ General Setup ].
Stiskem V vyberte
stiskněte B.
[Audio Setup ], pak
Vyberte položku a stiskněte OK.
Audio Setup
Ambisound Setup
HDMI Audio
Speaker Volume
Speaker Delay
Night Mode
Wireless
4
Zvolte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
38 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 38
17.12.2008 11:02:20
Změna nastavení Ambisound volbou
vlastností prostoru a umístění zadních
reproduktorů.
Pokud jsou centrální nebo zadní
reproduktory umístěny blíže k místu
poslechu než přední reproduktory, nastavte
zpoždění těchto reproduktorů tak, aby
signál ze všech reproduktorů dopadal
do středu poslechového místa ve stejný
okamžik.
Tip
• Podrobnosti naleznete v kap. „‘Začínáme – Úvodní
nastavení Ambisound“.
[ HDMI Audio ]
Po propojení tohoto přístroje s TV kabelem
HDMI vyberte nastavení zvuku pro toto
propojení.
• [ On ] – zvuk vystupuje z TV
i z reproduktorů tohoto přístroje.
Pokud není zvukový formát na disku
podporován, bude převeden do
dvoukanálového zvuku (lineární PCM).
• [ Off ] – potlačí výstup zvuku z TV. Zvuk
je pak přenášen pouze reproduktory
systému.
[ Speakers Volume ]
Pokud nejsou všechny reproduktory
umístěny ve stejné vzdálenosti od středu
poslechového prostoru, změňte úroveň
hlasitosti jednotlivých kanálů tak, aby byla
hlasitost všech reproduktorů stejná.
1. Nastavení spusťte stiskem OK.
2. V nabídce vyberte reproduktor a tisknutím
b B nastavte zpoždění.
3. Stiskem OK potvrďte a opusťte nastavení.
Česky
[ Speakers Delay ]
Nastavení
[Ambisound Setup ]
Tip
• Zpoždění 1 ms odpovídá změně vzdálenosti
o cca 30 cm.
[ Night Mode ]
Zeslabuje silné zvuky a zvýrazňuje slabé
zvuky tak, aby bylo možné sledovat filmy
z DVD při nízké hlasitosti bez rušení okolí
hlukem.
• [ On ] – pro tiché sledování v noci
(pouze DVD).
• [ Off ] – užijte si zvuk v plném
dynamickém rozsahu.
1. Nastavení spusťte stiskem OK.
2. V nabídce vyberte reproduktor a tisknutím
b B nastavte úroveň hlasitosti.
3. Stiskem OK potvrďte a opusťte nastavení.
Tip
• Během nastavování se z reproduktorů ozývá testovací
signál.
CZ 39
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 39
17.12.2008 11:02:20
[Wireless ]
Nastavení bezdrátového systému přenosu
zvuku do zadních reproduktorů.
• [ Pair Receiver ] – spárování přijímače
(v levém zadním reproduktoru)
s přenosovým kódem vysílače
(v subwooferu).
1. Nastavení spusťte stiskem OK.
2. Na levém zadním reproduktoru přidržte
na 3 sekundy tlačítko CONNECT.
3. Po dokončení párování stiskem OK
potvrďte a opusťte nastavení.
Video setup – Obraz
1
2
3
Popis
[Auto ]
Automatická volba
nejlepšího kanálu.
[ Channel A ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 1.
[ Channel B ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 6.
[ Channel C ]
Kmitočet odpovídá Wi-Fi
kanálu 11.
Stiskem b vyberte
stiskněte B.
[Video Setup ], pak
Vyberte položku a stiskněte OK.
Video Setup
TV Type
TV Display
Picture Settings
• [ Switch Channel ] – přepnutí kanálu
vysílače pro omezení rušení jiným
bezdrátovým zařízením.
Možnost
Stiskněte OPTIONS.
 Zobrazí se nabídka [ General Setup ].
Advanced Picture
• Vysvětlení uvedených položek naleznete
na dalších stránkách.
4
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
40 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 40
17.12.2008 11:02:20
Toto nastavení měňte pouze tehdy, když
se video nezobrazuje správně. Výchozí
nastavení odpovídá obvyklé TV normě ve
vaší zemi.
Toto pokročilé nastavení umožňuje
optimalizaci výstupu obrazu. Je použitelné
pouze při video připojení zásuvkou HDMI
nebo komponentním kabelem s výstupem
Progressive Scan.
• [ PAL ] – pro TV v systému PAL.
• [ NTSC ] – pro TV v systému NTSC.
• [ Multi ] – pro TV kompatibilní s normou
PAL i NTSC.
[TV Display ]
Formát obrazu vyberte podle toho, jak
chcete zobrazovat video na vašem TV.
4:3 Pan Scan (PS)
4:3 Letter Box (LB)
• [ Gamma ] – Nastavuje sytost obrazu.
Kladné hodnoty zviditelňují podrobnosti
v tmavých oblastech scény, záporné
hodnoty zvyšují kontrast.
• [ Chroma Delay ] – Nastavení zpoždění
barevného signálu poskytuje dokonalý
a čistý obraz.
• [True Life ] – Zvyšuje kontrast
a intenzitu barev, čímž se dosahuje
dynamického obrazu.
16:9 (Wide Screen)
• [ 4:3 Pan Scan ] – pro standardní TV,
obraz je v plné výšce s ořezanými okraji
po stranách.
• [ 4:3 Letter Box ] – pro standardní TV,
„širokoúhlé“ zobrazení s černými pruhy
nahoře a dole.
• [ 16:9 Wide Screen ] – pro širokoúhlé TV
(poměr stran 16:9).
[ Picture Settings ]
Poznámka
• Při nastavování těchto položek vyberte položku
a stiskněte OK. Pak změňte hodnotu tisknutím kurzoru
doleva nebo doprava a stiskem OK potvrďte.
• [Wide Screen Format ] – určuje
širokoúhlý formát pro přehrávání disku.
Možnost
Popis
[ Superwide ]
Střední část obrazu je
roztažena méně, než na
stranách obrazu. Toto
nastavení je použitelné
pouze při rozlišení 720p
nebo 1080i/p.
Volí přednastavené sady nastavení barev
nebo vlastní nastavení.
•
•
•
•
Česky
[Advanced Picture ]
Nastavení
[TV Type ]
[ Standard ] – původní nastavení barev.
[ Bright ] – zvýrazněná barevnost.
[ Soft ] – teplé barevné nastavení.
[ Personal ] – vlastní nastavení barev.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, odstín
a barevnou sytost v nabídce, pak
stiskněte OK.
[ 4:3 Pillar Box ] Obraz není roztažen. Po
stranách obrazu se objevují
černé pruhy.
[ Off ]
Formát obrazu je určen
diskem.
CZ 41
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 41
17.12.2008 11:02:20
Preference Setup – Předvolby
Poznámka
• Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení [TV
Display ] na [ 16:9 Wide Screen ].
• [ HDMI Video ] – zvolte rozlišení videa
podle možností připojeného TV.
Možnost
Popis
[Auto ]
Rozpozná a zvolí nejlepší
rozlišení automaticky.
[ 480p, 576p,
720p, 1080i,
1080p ]
Zvolte rozlišení, které
vašemu TV nejlépe
vyhovuje. Podrobnosti
v návodu k TV.
1
2
3
Stiskněte OPTIONS.
 Zobrazí se nabídka [ General Setup ].
Stiskem V vyberte
a stiskněte B.
[ Preference Setup ]
Vyberte možnost a stiskněte OK.
Preference Setup
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Poznámka
MP3/JPEG Nav
• Pokud nastavení není kompatibilní s TV, objeví se
prázdná obrazovka. Vyčkejte 15 sekund na automatické
obnovení nebo tiskněte opakovaně HDMI, až se objeví
obraz.
Password
DivX Subtitle
• Vysvětlení uvedených položek naleznete
na dalších stránkách.
4
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem
BACK.
• Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
42 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 42
17.12.2008 11:02:21
Určuje výchozí jazyk zvuku u DVD.
U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback
control) můžete přistupovat k obsahu disku
přes interaktivní nabídku.
[ Subtitle ]
Určuje výchozí jazyk titulků u DVD.
[ Disc Menu ]
Volí jazyk nabídky u DVD.
Poznámky
• Pokud není zvolený jazyk na disku, disk použije své
vlastní výchozí jazykové nastavení.
• U některých disků DVD je možné změnit jazyk zvuku/
titulků pouze z nabídky disku.
• Jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyvoláte volbou
[ Others ]. Pak zadejte čtyřmístný kód požadovaného
jazyka z Tabulky kódů na zadní straně návodu.
[ Parental ]
Omezení přístupu k DVD diskům, které
nejsou vhodné pro děti. Tyto disky musí být
opatřeny hodnocením obsahu (ratings).
1. Začněte stiskem OK.
2. Zvolte z nabídky úroveň hodnocení disku
a stiskněte OK.
3. Z číselné klávesnice zadejte čtyřmístné
heslo.
• [ On ] – po vložení disku se zobrazí
nabídka disku.
• [ Off ] – nabídka je přeskočena a disk
začne hrát od prvního titulu.
[ MP3/JPEG Nav ]
Česky
[ PBC ]
Nastavení
[Audio ]
Vypíná a zapíná zobrazení složek MP3/
WMA při přehrávání médií se soubory
MP3/ WMA.
• [ With Menu ] – zobrazení složek se
soubory MP3/WMA.
• [ Without Menu ] – zobrazení všech
souborů.
[ Password ]
Při nastavení nebo změně hesla pro
zamykání a omezení přehrávání disků DVD
postupujte podle pokynů na obrazovce TV.
Change Password
Old Password
New Password
Confirm PWD
OK
Poznámky
• Pro přehrávání disků, jejichž úroveň jste omezili
v [ Parental ], se požaduje zadání hesla.
• Hodnocení je závislé na zemi. Přehrávání všech disků
povolíte zadáním hodnoty „8“.
• Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na
obalu, přehrávání však není omezeno. U těchto disků
funkce nepracuje.
Tip
• Nastavení nebo změnu hesla naleznete v kap.
[ Preferences ] > [ Password ].
1. Číselnými tlačítky zadejte „0000“ nebo
své poslední čtyřmístné heslo do pole
[ Old Password ].
2. Zadejte nové heslo do pole [ New
Password ].
3. Zadejte nové heslo znovu do pole
[ Confirm PWD ].
4. Stiskem OK opustíte nabídku.
Poznámka
• Pokud své heslo zapomenete, zadejte jako staré heslo
„0000“.
CZ 43
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 43
17.12.2008 11:02:21
[ DivX Subtitle ]
Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.
[ Standard ]
English, Irish, Danish,
Estonian, Finnish, French,
German, Italian, Portuguese,
Luxembourgish, Norwegian
(Bokmål a Nynorsk),
Spanish, Swedish, Turkish
[ Central
Europe ]
Polish, Čeština, Slovenština,
Albanian, Hungarian,
Slovene, Croatian, Serbian
(Latin script), Romanian
[ Cyrillic ]
Belarusian, Bulgarian,
Ukrainian, Macedonian,
Russian, Serbian
Poznámky
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se
souborem filmu. Pokud je např. název filmového
souboru „Movie.avi“, pak musí být název souboru
s titulky „Movie.sub“ nebo „Movie.srt“.
• Řeckou a hebrejskou jazykovou podporu můžete
stáhnout ze stránek Philips, viz kap. „Aktualizace
programového vybavení“. Přepíše však podporu cyrilice
(azbuky) v přístroji.
[Version Info ]
Zobrazí verzi firmware přístroje.
Tip
• Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze
firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout
a nainstalovat do přístroje.
[ Default ]
Reset všech nastavení, s výjimkou [ Disc
Lock ], [ Password ] a [ Parental ], na výchozí
tovární hodnoty.
44 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 44
17.12.2008 11:02:21
Instalace nového
programového vybavení
Philips poskytuje nové verze programového
vybavení přístrojů pro zajištění kompatibility
s novými formáty.
Před vyhledáním aktualizací srovnejte aktuální
verzi firmware v přístroji s verzí, která je
dostupná na stránkách Philips.
1
Stiskněte OPTIONS.
Preference Setup
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
7
8
Propojte kabelem pro aktualizaci firmware
(přiložen) zásuvky SOFTWARE UPDATE
na levém zadním reproduktoru a na
subwooferu.
Vložte CD-R s programem do prostoru
disku nebo připojte USB paměť do USB
portu přístroje.
Stiskněte DISC nebo USB a postupujte
podle instrukcí na obrazovce TV.
Česky
6
Další informace
8 Další informace
Poznámka
• Během procesu aktualizace nevyjímejte disk či USB
paměť z přístroje.
9
Po skončení aktualizace se přístroj
automaticky restartuje.
Poznámka
• Po aktualizaci doporučujeme odpojit na několik sekund
síťový přívod systému ze zásuvky, aby se restartoval.
Password
DivX Subtitle
Version Info
Default
2
3
4
5
Zvolte nabídku [ Preference Setup ] >
[Version Info ] a stiskněte OK.
Zapište si číslo aktuální verze firmware
systému a stiskem OPTIONS opusťte
nabídku.
Na stránkách www.philips.com/support
zkontrolujte dostupnost nové verze
programového vybavení pro tento přístroj.
Pokud je číslo dostupné verze vyšší, než
v přístroji, stáhněte ji a uložte na disk CD-R
nebo do USB flash paměti.
Péče
Pozor!
• Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jako ředidla, benzín
či prodávané agresivní čistící prostředky, ani antistatické
spreje na disky a gramofonové desky.
Čistění disků
Otírejte disk přímo od středu k okraji čistou
mikrovláknovou utěrkou.
Čistění krytu hlavní jednotky
Povrch přístroje otírejte opatrně čistou
mikrovláknovou utěrkou.
CZ 45
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 45
17.12.2008 11:02:21
Technické údaje
Poznámka
• Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů
a vzhledu bez předchozího upozornění.
Dodávané příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Průvodce rychlým startem
Ovladač a baterie
Kabel Scart
Kabel HDMI
3,5mm stereofonní zvukový kabel (pro MP3 LINK)
Spojovací kabel (mezi propojovací skříní
a subwooferem)
Kabel pro aktualizaci firmware
2× síťový kabel
Subwoofer
2 reproduktory
1 centrální, 2 přední a 2 zadní reproduktory
Propojovací skříň
Suché zipy (pro upevnění propojovací skříně)
Drátová anténa FM
Mikrovláknová utěrka
Zesilovač
•
•
•
•
Celkový výstupní výkon:
v režimu domácího kina: 800 W (10 % THD)
Kmitočtový rozsah: 20 Hz–20 kHz /±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR)
Vstupní citlivost:
• AUX SCART a AUX1: 500 mV
• AUX 2 a 3: 1 000 mV
• MP3 LINK: 250 mV
Rádio
•
•
•
•
•
•
•
•
Napájení (Subwoofer)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laser: polovodičový
Průměr disku: 12 cm/8 cm
Dekodér obrazu: MPEG-1/MPEG-2 /DivX, DivX
Ultra/WMV9
DA převodník obrazu: 12 bitů, 148 MHz
Systém: PAL/NTSC
Odstup s/š pro video: 56 dB
DA převodník zvuku: 24 bitů, 192 kHz
Kmitočtový rozsah: 4 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz–22 kHz (48 kHz)
4 Hz–44 kHz (96 kHz)
PCM: IEC 60958
Dolby Digital, DTS: IEC 60958, IEC 61937
Napájení: 220–240 V/50 Hz
Příkon: 120 W
Příkon
• ve stand-by: <4 W
• v úsporném stand-by: <0,3 W
Systém Bass-reflex
Impedance: 4 W
Reproduktor: 165 mm (6 1/2“) basový
Kmitočtový rozsah: 35–200 Hz
Rozměry (š×v×h): 336 × 424,5 × 366 mm
Hmotnost: 12,7 kg
Hlavní jednotka
•
•
Rozměry (š×v×h): 304,2 × 309,8 × 130,1 mm
Hmotnost: 3,7 kg
Propojovací skříň
•
•
Rozměry (š×v×h): 168 mm × 37 mm × 65 mm
Hmotnost: 0,2 kg
Reproduktory
•
•
•
Disk
•
•
•
Rozsah ladění: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
Citl. při 26 dB: FM 20 dBf
Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
Odstup signál-šum: FM 60 dB
Harmonické zkreslení: FM 3 %
Kmitočtový rozsah: FM 180 Hz–10 kHz / ±6 dB
Odstup kanálů: FM 26 dB (1 kHz)
Prahová úroveň pro stereo: FM 23,5 dB
•
•
•
Systém: širokopásmové satelity
Impedance
4 W (centrální)
6 W (zadní)
Reproduktory
• centrální: 1×2.5” basový + 1×1.5” výškový
• přední a zadní: 2×2.5” basový + 1×1.5” výškový
Kmitočtový rozsah: 150 Hz–20 kHz
Rozměry (š×v×h)
• centrální: 435,4 × 103,8 × 95,4 mm
• přední/zadní: 275 × 1117,8 × 288 mm
Hmotnost
• centrální: 1,54 kg
• přední/zadní: 6,32 / 7,14 kg
Bezdrátové zadní reproduktory
•
•
•
Napájení: 220–240 V/50 Hz
Příkon: 60 W
Příkon ve stand-by: <0,5 W
USB
•
•
Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
Class Support: UMS (USB Mass Storage Class),
Podpora formátu souborů FAT, FAT32
46 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 46
17.12.2008 11:02:21
Česky
9 Odstraňování závad
Varování!
Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí
ztráta záruky.
Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle
následujícího seznamu dříve, než předáte přístroj do opravy.
Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsaným způsobem,
zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách www.philips.
com/welcome.
Odstraňování závad
• Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Hlavní jednotka
Tlačítka systému nepracují.
•
•
Odpojte síťový přívod na chvíli ze zásuvky.
Ujistěte se, že je hlavní jednotka připojena k subwooferu
spojovacím kabelem.
•
Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV. Přepínejte
vstupy a programy, až uvidíte obrazovku DVD.
Stiskněte DISC.
Pokud k tomu dojde po změně typu TV, vyčkejte 15 sekund na
obnovení původního nastavení nebo použijte výchozí nastavení:
1. Stiskem Z vysuňte disk.
2. Stiskněte tlačítko b.
3. Stiskněte SUBTITLE.
Obraz
Není obraz.
•
•
Není obraz po HDMI
•
•
Ověřte stav HDMI kabelu, může být vadný. Vyměňte HDMI
kabel.
Pokud k tomu dojde po změně rozlišení obrazu, opakovaně
tiskněte tlačítko HDMI, až se obraz objeví.
CZ 47
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 47
17.12.2008 11:02:21
Zvuk
Žádný zvuk.
•
Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely a tlačítky
zdroje vyberte správný zdroj signálu (např. AUX/DI/MP3 LINK,
USB), který chcete poslouchat přes tento systém.
Žádný zvuk po HDMI.
•
Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s DVI/HDCP
(High-Bandwith Digital Content Protection), zvuk se nepřenáší.
Ujistěte se, že je přenos zvuku zapnutý v položce [ HDMI
Audio ].
•
Žádný zvuk z TV.
•
Vstup AUDIO systému propojte zvukovým kabelem s výstupem
AUDIO na TV. Pak opakovaně tiskněte AUX/DI/MP3 LINK, až
vyberete odpovídající vstup.
Přenos do zadních
reproduktorů je rušen, příp. již
doma existuje bezdrátová síť.
•
Přepněte na jiný přenosový kanál.
1. Stiskněte OPTIONS.
2. Z nabídky vyberte [Audio Setup ] > [Wireless ] > [ Switch
Channel ] a stiskněte OK.
3. Vyberte jiný kanál a stiskněte OK.
Ze zadních reproduktorů
nevychází zvuk.
•
Zkontrolujte, zda jsou zadní reproduktory správně propojeny
a napájeny ze sítě.
Stiskem AMBISOUND zapněte prostorový režim.
Podle kapitoly „Začínáme – Optimalizace bezdrátového
přenosu“ zkontrolujte nastavení reproduktorů.
•
•
Přehrávání
Není možné přehrávat filmy
v DivX.
•
•
Ověřte, zda je soubor DivX kódován v režimu „Home Theater
Profile“ certifikovaným kodérem DivX.
Zkontrolujte, zda byl stažen a uložen kompletní soubor DivX.
Titulky DivX se nezobrazují
správně.
•
•
Ujistěte se, že se soubor s filmem i s titulky jmenují stejně.
Vyberte správnou znakovou sadu. Viz kap. „Nastavení
– Preference Setup – [ DivX Subtitle ]“.
Není možné přečíst obsah
USB paměti.
•
•
Formát paměti flash není kompatibilní s tímto přístrojem.
Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému, než
tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Max. kapacita paměti smí být 160 GB.
•
48 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 48
17.12.2008 11:02:21
Dolby Digital
Systém prostorového zvuku vyvinutý Dolby
Laboratories, obsahuje až 6 nezávislých
digitálních zvukových kanálů (přední levý a pravý,
zadní levý a pravý, centrální a subwoofer).
HDCP:
(High-bandwidth Digital Content Protection) je
specifikace zajišťující bezpečný přenos digitálního
obsahu mezi různými přístroji (pro zabránění
neautorizovanému kopírování).
HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je
vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší
nekomprimované video ve vysokém rozlišení
a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní
kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu.
HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.
Podle požadavků normy HDMI připojení
k výrobkům s HDMI nebo DVI bez HDCP
(High‑bandwidth Digital Content Protection)
vede k potlačení přenosu obrazu a zvuku.
JPEG
Rozšířený formát digitální fotografie. Systém
komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint
Photographic Expert Group. Dosahuje malého
snížení kvality obrazu při velké redukci dat.
Soubory jsou označeny příponami „JPG“ nebo
„JPEG“.
MPEG
Motion Picture Experts Group. Soubor
komprimačních postupů pro záznam digitálního
obrazu a zvuku.
Česky
DivX
Je patentovaná komprimační technologie
záznamu obrazu, vyvinutá společností
DivXNetworks, Inc. na základě MPEG-4.
Dovoluje zabalit obrazové soubory do malých
objemů, což umožňuje jejich snadný přenos
např. po Internetu při zachování vysoké kvality.
MP3
Souborový formát se zvukovým kompresním
systémem. „MP3“ je zkratka z Motion Picture
Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer
3. Při použití MP3 se na 1 CD-R nebo CD-RW
disk vejde asi 10 krát více hudby než na běžné
CD.
Slovníček
10 Slovníček
Playback control (PBC)
Signály pro ovládání přehrávání disků Video
CD nebo SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky
na obrazovce pak můžete sledovat interaktivní
pořady nebo vyhledávat na disku.
Poměr stran
Poměr vodorovného a svislého rozměru obrazu.
Poměr u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých
TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak 16:9.
Zobrazení „letter box“ vám umožní sledovat
širokoúhlý obraz na standardním TV s poměrem
stran 4:3.
Progressive Scan
Režim progresivního zobrazení poskytuje
dvojnásobný počet snímků za sekundu oproti
běžnému TV zobrazení. Nabízí tak vyšší rozlišení
a obrazovou kvalitu.
WMA
Windows Media™ Audio. Jedná se o technologii
komprimace zvuku, vyvinutou Microsoft
Corporation. Data WMA mohou být
dekódována pomocí Windows Media Player
verze 9 nebo Windows Media Player pro
Windows XP. Soubory jsou označeny příponou
„WMA“.
CZ 49
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 49
17.12.2008 11:02:21
50 CZ
Philips_HTS9810_DFU_CZ.indd 50
17.12.2008 11:02:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising