Philips | HTS9800W/12 | Owner's Manual | Philips Cineos Systém domácího kina s DVD/SACD HTS9800W/12 Uživatelská příručka

Philips Cineos Systém domácího kina s DVD/SACD HTS9800W/12 Uživatelská příručka
DVD/ SACD SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA
Uživatelská příručka
HTS9800W
6
Děkujeme, že jste si vybrali Philips.
Potřebujete rychle poradit?
Přečtěte si stručného průvodce a/nebo uživatelskou příručku,
kde naleznete tipy pro snazší používání produktů Philips.
Pokud i po přečtení instrukcí potřebujete pomoc, využijte naši
online podporu na adrese www.philips.com/support.
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 1
5.7.2006 18:18:32
Tento přístroj vyhovuje požadavkům
a normám Evropské unie upravujícím
rádiové rušení.
Tento produkt vyhovuje
požadavkům následujících
směrnic a norem: 73/23/EEC
+89/336/EEC + 93/68/EEC
POZOR!
Zákaznický záznam:
Přečtěte si pečlivě informace uvedené
na spodní straně DVD systému
a poznamenejte si na zde vyhrazené
místo sériové číslo přístroje. Uschovejte
tuto informaci pro budoucí potřebu.
Model č.:
HTS9800W
Sériové číslo: __________________
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 2
5.7.2006 18:18:32
Upozornění
PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ
VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ
ZÁŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ
LASEROVÉHO PAPRSKU.
LASER
Typ
Polovodičový laser
GaAlAs
Vlnová délka 650 – 660 nm (DVD)
784 – 796 nm (CD)
Výstupní výkon 7 mW (DVD)
10 mW (VCD/CD)
Divergence
paprsku
60 stupňů
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 3
5.7.2006 18:18:32
Likvidace vysloužilého zařízení
Tento výrobek je konstruován a vyráběn z vysoce
kvalitních materiálů a komponentů, které lze
recyklovat a znovu použít.
Pokud je k výrobku připojen tento symbol
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na
výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. Informujte
se prosím o vašem místním systému sběru vysloužilých
elektrických a elektronických zařízení.
Jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte
vysloužilá zařízení do běžného komunálního odpadu. Správná
likvidace vysloužilých přístrojů pomáhá chránit životní
prostředí.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol
dvojitého D jsou ochrannými
známkami společnosti Dolby
Laboratories.
Vyrobeno v licenci Digital Theater
Systems, Inc., US patenty 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535 a další U.S.
a celosvětové patenty vydané nebo
v jednání. „DTS“ a „DTS Digital
Surround“ jsou registrované ochranné
známky společnosti Digital Theater
Systems, Inc. ©1996, 2003 Digital Inc.
Veškerá práva vyhrazena.
DivX®, DivX Certified a příslušná loga
jsou ochranné známky společnosti
DivXNetworks, Inc a jsou požívána
v licenci této společnosti.
Windows Media a logo Windows jsou
v USA a dalších zemích ochranné
známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Microsoft
Corporation.
Vzhledem ke stálému vývoji diskových
formátů a k tomu, že různí výrobci disků
tyto formáty nedodržují, může tento
DVD systém/ přehrávač/ rekordér časem
potřebovat vylepšení. S rozvojem DVD
technologie se tyto změny kumulují a budou
dostupné jako upgrade. Sledujte stránky
www.philips.com/support.
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 4
5.7.2006 18:18:32
Česky
Philips Consumer Electroics B.U. Peripherals &
Accessories tímto prohlašuje, že je tento produkt
v souladu se základními požadavky a příslušnými
ustanoveními směrnice 1995/5/EC.
Česky........................................................6
Česky
Index
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 5
5.7.2006 18:18:32
Obsah
Obecné
Česky
Základní informace............................................................................................................ 8
Umístění.................................................................................................................................................................... 8
Dodávané příslušenství.......................................................................................................................................... 8
Čištění disků............................................................................................................................................................. 8
Recyklace.................................................................................................................................................................. 8
Přehled přístroje
Hlavní přístroj..................................................................................................................... 9
Dálkový ovladač........................................................................................................... 10-12
Používání dálkového ovladače............................................................................................................................12
Základní zapojení........................................................................................................ 13-16
Krok 1: Sestavení reproduktorů........................................................................................................................13
Krok 2: Optimální rozestavení reproduktorů.................................................................................................13
Umístění reproduktorů.................................................................................................................................13
Umístění subwooferu....................................................................................................................................14
Umístění DVD systému.................................................................................................................................14
Umístění spojovací skříňky...........................................................................................................................14
Umístění skříňky bezdrátového AV přijímače..........................................................................................14
Krok 3: Propojení DVD systému, AV subwooferu a předních reproduktorů..........................................15
Krok 4: Bezdrátové připojení zadních reproduktorů....................................................................................16
Volitelná zapojení........................................................................................................ 17-21
Montáž DVD systému na zeď.............................................................................................................................17
Nástěnná montáž reproduktorů.......................................................................................................................18
Připojení k Progressive Scan televizoru...........................................................................................................19
Připojení k HDMI kompatibilnímu zařízení.....................................................................................................19
Připojení k analogovému audio/video zařízení................................................................................................20
Připojení k digitálnímu audio zařízení...............................................................................................................20
Připojení ke konektoru venkovní FM antény..................................................................................................21
Začínáme
Krok 1: Zapnutí DVD systému...........................................................................................................................22
Přepnutí do pohotovostního režimu..........................................................................................................22
Krok 2: Nalezení správného TV kanálu pro sledování na televizoru..................................................................22
Krok 3: Nastavení jazykových preferencí.........................................................................................................23
Jazyk přehrávače (OSD-jazyk).....................................................................................................................23
Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků a jazyk menu disku............................................................................23
Krok 4: Nastavení televizoru..............................................................................................................................24
Volba odpovídajícího barevného systému.................................................................................................24
Nastavení TV obrazu......................................................................................................................................25
Nastavení funkcí Progressive Scan (pouze pro Progressive Scan televizory)....................................25
Krok 5: Nastavení reproduktorových kanálů..................................................................................................27
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 6
5.7.2006 18:18:33
Obsah
Ovládání disku............................................................................................................. 28-36
Disky, které lze v přístroji přehrávat.................................................................................................................28
Reprodukce disků.................................................................................................................................................29
Základní funkce reprodukce...............................................................................................................................29
Volba různých funkcí opakování/náhodné reprodukce.................................................................................30
Další operace při přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD)..............................................................................30
Používání menu disku.....................................................................................................................................30
Zobrazení informací o reprodukci.............................................................................................................31
Obnovení reprodukce od místa posledního zastavení...........................................................................31
Zvětšení obrazu..............................................................................................................................................31
Změna jazyka titulků (pouze DVD)............................................................................................................32
Změna jazyka zvukové stopy........................................................................................................................32
Změna úhlu pohledu kamery (pouze DVD).............................................................................................32
Řízená reprodukce (PBC) (pouze VCD disky).........................................................................................32
Přehrávání MP3/JPEG/MPEG‑4/Windows Media™ Audio disků................................................................33
Přehrávání JPEG obrazových souborů (prezentace – slide show).............................................................34
Funkce preview (náhled)...............................................................................................................................34
Zvětšení obrazu..............................................................................................................................................34
Otočení/převrácení obrazu..........................................................................................................................34
Současné přehrávání MP3 hudby a JPEG obrázků.........................................................................................35
Přehrávání SACD (Super Audio CD)................................................................................................................35
Přehrávání DivX disků.........................................................................................................................................36
Česky
Reprodukce disku
Menu nastavení DVD systému
Menu nastavení DVD systému........................................................................................ 37
Přístup do menu nastavení DVD systému.......................................................................................................37
Stránka základních nastavení...............................................................................................................................38
Stránka audio nastavení.......................................................................................................................................39
Stránka video nastavení........................................................................................................................................40
Stránka nastavení preferencí...............................................................................................................................43
Ovládání tuneru
Ovládání tuneru........................................................................................................... 45-46
Naladění rozhlasových stanic.............................................................................................................................45
Předvolba rozhlasových stanic...........................................................................................................................45
Použití automatické instalace.......................................................................................................................45
Automatická předvolba.................................................................................................................................46
Manuální předvolba........................................................................................................................................46
Volba předvolených rozhlasových stanic..........................................................................................................46
Vymazání předvolené rozhlasové stanice........................................................................................................46
Další informace
Ovládání zvuku a hlasitosti......................................................................................... 47-48
Nastavení prostorového zvuku..........................................................................................................................47
Nastavení basů/výšek............................................................................................................................................47
Volba digitálních zvukových efektů....................................................................................................................47
Ovládání hlasitosti.................................................................................................................................................47
Nastavení časovače...............................................................................................................................................48
Ztlumení jasu displeje...........................................................................................................................................48
Používání dálkového ovladače k ovládání televizorů Philips........................................................................48
Technické údaje................................................................................................................ 49
Odstraňování potíží..................................................................................................... 50-52
Slovníček...................................................................................................................... 53-54
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 7
5.7.2006 18:18:33
Základní informace
Česky
POZOR!
Uvnitř přístroje se nenacházejí
žádné uživatelsky nastavitelné prvky.
Veškerý servis svěřte kvalifikovaným
pracovníkům.
Umístění
Nalezení vhodného místa
– Přístroj umístěte na rovný, pevný
a stabilní povrch. Nepokládejte přístroj na
koberec.
– Nepokládejte přístroj na jiné zařízení,
které se může zahřívat (například receiver
nebo zesilovač).
– Pod přístroj nedávejte žádné předměty
(například CD nebo časopisy).
– Přístroj umístěte do blízkosti snadno
přístupné síťové zásuvky.
Prostor pro ventilaci
– Umístěte přístroj do prostoru
umožňujícího dostatečné proudění
vzduchu, aby se zabránilo přehřívání
přístroje. Ponechte nejméně 10 cm místa
za a nad přístrojem a nejméně 5 cm
z boku.
Chraňte před vysokými teplotami,
vlhkostí, vodou a prachem.
– Přístroje by neměly být vystaveny
kapající nebo stříkající vodě.
– Na přístroj nestavte žádný zdroj
potenciálního nebezpečí (například
předměty naplněné kapalinami, zapálené
svíčky a podobně).
Dodávané příslušenství
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 DVD systém
1 AV subwoofer
1 AV přijímací skříňka
1 propojovací skříňka
2 středové reproduktory
2 přední reproduktory se stojánkem
2 zadní reproduktory se stojánkem
3 x 1 pár šroubů pro nástěnnou montáž
3 x 1 pár držáků pro nástěnnou montáž
1 dálkový ovladač s bateriemi
1 VGA kabel (pro propojení mezi AV
subwooferem a propojovací skříňkou)
4 x reproduktorový kabel
2 x napájecí kabel
1 x čisticí utěrka z mikrovlákna (pro DVD
systém)
Stručný průvodce
Čištění disků
K čištění disků čistící utěrku
z mikrovláken. Disk otírejte od středu ke
kraji krátkými rovnými pohyby.
UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte rozpouštědla, jako například
benzín, ředidlo, běžně prodávané čistící
prostředky nebo antistatické spreje
určené pro klasické vynilové desky.
Jelikož optická jednotka (laser) DVD
systému pracuje s větším výkonem než
běžné DVD nebo CD přehrávače, mohla
by čistící CD určená k čištění CD a DVD
přehrávačů poškodit optickou jednotku
přístroje. Zdržte se proto používání
čistících CD.
Recyklace
Tato příručka byla vytištěna na
bezchlorovém papíře. Elektronické zařízení
obsahuje řadu materiálů, které je možné
recyklovat.Vysloužilý přístroj prosím
odevzdejte do recyklačního střediska.
Dodržujte prosím místní předpisy upravující
likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií
a vysloužilých zařízení.
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 8
5.7.2006 18:18:33
Hlavní přístroj
Čelní pohled
Česky
Boční pohled
Ovládací prvky dotykové obrazovky
1
2
3
4
1 1 STANDBY ON
– Zapínání nebo vypínání do
pohotovostního režimu.
2 BX PLAY PAUSE
– DISC: spuštění/pauza reprodukce.
– TUNER: spuštění instalace předvolených
stanic v Plug&Play režimu.
3 x STOP
–Opuštění operace.
– DISC: zastavení reprodukce.
– TUNER: stiskem a podržením tohoto
tlačítka vymažete aktuální předvolenou
rozhlasovou stanici.
5
6
7
8
5 SOURCE
– Volba příslušeného aktivního zdroje
signálu: DISC, TUNER FM, TV nebo AUX/
DI.
6 + – VOLUME
–Nastavení úrovně hlasitosti.
7 Indikátor hlasitosti 2
8 / EJECT
–Otevírání/zavírání zásuvky disku.
9 Panel displeje
0 Zásuvka disku
4 ./>
– DISC: výběr skladby nebo při podržení
prohledávání dopředu/dozadu.
– TUNER: ladění rozhlasové frekvence
nahoru/dolu.
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 9
5.7.2006 18:18:33
Dálkový ovladač
Česky
STANDBY
ON
1 SOURCE
– Volba příslušeného aktivního zdroje
signálu: DISC, TUNER FM, TV nebo AUX/
DI.
2 DISPLAY
– Zobrazení aktuálního stavu nebo
informací o disku.
3 PROGRAM
– TUNER: dlouhým stiskem spustíte
automatické/manuální programování
předvoleb.
4 SYSTEM MENU
– Vstup do systémového menu nebo jeho
opuštění.
5b B v V
– Určuje směr pohybu po menu.
– TUNER: stiskem b nebo B vyberete
předvolenou rozhlasovou stanici.
– TUNER: stiskem v nebo V vyberete
automatické ladění.
6 OK
– Potvrzení volby.
7. / >
– DISC: stiskněte a podržte pro vyhledávání
dopředu/dozadu nebo pro volbu skladby.
– TV: volba předchozího/následujícího
kanálu (pouze televizory Philips).
– TUNER: ladění rozhlasové frekvence
nahoru/dolu.
8x
–Opuštění operace.
– DISC: zastavení reprodukce nebo dlouhým
podržením vysunutí disku.
– TUNER: stiskem a podržením tohoto
tlačítka vymažete aktuální předvolenou
rozhlasovou stanici.
9 MUTE
– Vypnutí zvuku/obnovení na původní
hlasitost.
0 VOL + –
–Nastavení úrovně hlasitosti.
10
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 10
5.7.2006 18:18:33
qa ANGLE
– Přepínání různých úhlů kamery na DVD
(jsou-li k dispozici).
ws TV VOL + –
–Nastavení hlasitosti TV (pouze televizory
Philips)
qs SUBTITLE
– Volba jazyka titulků.
wd PLAY B
– DISC: spuštění reprodukce.
qd REPEAT
– Volba různých režimů opakování.
wf X
– DISC: pauza reprodukce.
qf SURR.
– DISC: volba multi-kanálového
prostorového nebo stereo režimu.
– TUNER: volba stereo nebo mono signálu.
wg DISC MENU
– Vstup do menu obsahu disku nebo jeho
opuštění.
– Pouze pro VCD ve verzi 2.0;
Při zastavené reprodukci zapíná/vypíná
funkci PCB (řízená reprodukce).
Během reprodukce návrat do menu.
qg REPEAT A-B
–Opakování konkrétního úseku na disku.
qh SOUND
– Volba zvukového efektu.
– Stiskem a podržením vyberte jiný
přenosový kanál pro zadní bezdrátové
reproduktory.
Česky
Dálkový ovladač (pokračování)
wh RETURN/TITLE
–Návrat zpět na předchozí menu.
– Zobrazení menu titulů disku (je-li
k dispozici).
qj NIGHT (pouze v DVD režimu)
–Optimalizuje dynamiku zvukového
výstupu.
wj Numerická tlačítka (0-9)
– Zadání čísla skladby/titulu na disku.
– Zadání čísla předvolby rozhlasové stanice.
qk CD UP SAMP.
– Konvertuje hudbu z CD na vyšší
vzorkovací kmitočet pro zvýšení kvality
zvuku.
wk DIM
– Volba různých úrovní jasu displeje.
– Stiskem a podržením nastavíte časovač
pro vypínání přístroje.
ql BASS/TREBLE
– Volba BASS (basy) nebo TREBLE (výšky)
a jejich nastavení pomocí ovladače
hlasitosti VOLUME.
wl STANDBY 1
– Vypínání do pohotovostního režimu.
w AUDIO
– Volba jazyka zvukové stopy (DVD) nebo
audio kanálů (CD).
wa ZOOM
– Zvětšení obrazu na TV obrazovce.
11
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 11
5.7.2006 18:18:33
Dálkový ovladač (pokračování)
Používání dálkového ovladače
Česky
1Otevřete bateriový prostor.
2 Vložte dvě tužkové baterie (AA).
Dodržujte vyznačenou polaritu.
UPOZORNĚNÍ!
– Pokud jsou baterie slabé nebo
nebudete dálkový ovladač delší
čas používat, vyjměte baterie
z dálkového ovladače.
– Nekombinujte staré a nové
baterie. Nikdy nekombinujte různé
typy baterií (standardní, alkalické,
atd.).
– Baterie obsahují nebezpečné
chemické látky, proto je třeba
jejich likvidaci věnovat odpovídající
pozornost.
3 Zavřete kryt.
4Nasměrujte dálkový ovladač přímo
na senzor (IR) na čelním panelu DVD
systému.
5 Stiskem tlačítka SOURCE na dálkovém
ovladači vyberte zdroj, který chcete
ovládat.
6 Vyberte požadovanou funkci (například
., >).
12
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 12
5.7.2006 18:18:33
Krok 1: Sestavení
reproduktorů
Krok 2: Optimální rozestavení
reproduktorů
Instalace systému domácího kina Philips
HTS9800W je velmi snadná. Správné
umístění systému je důležité pro dosažení
optimálních podmínek poslechu.
Oba barevné
štítky musejí
být vzájemně
vyrovnány
z
Česky
Základní zapojení
Zde uváděná schémata rozmístění mají
pouze charakter doporučení. Můžete
najít jiné umístění, které bude vhodnější
pro uspořádání vaší místnosti a které
poskytne lepší podmínky pro poslech.
Umístění reproduktorů
Při umisťování reproduktorů zajistěte
následující:
Pohled na reproduktorové stojánky ze spodu
1 K reproduktorovým stojánkům
připojte dodávané reproduktorové
kabely. Dodržujte barevné značení
reproduktorových kabelů a svorek
v základně reproduktorového stojánku.
c Podržte jazýček svorky a do
svorky zasuňte odizolovaný konec
reproduktorového kabelu. Poté jazýček
pusťte, kablík je tak zajištěn na svém místě.
2 Srovnejte barevné štítky na zadní straně
– Středové reproduktory (FRONT
CENTER, REAR CENTER) by měly být
umístěny ve stejné výšce a v úrovni hlavy
posluchače.
– Přední reproduktory by měly být umístěny
ve stejné vzdálenosti od TV, FRONT
RIGHT na pravé straně a FRONT LEFT na
levé straně (viz následující ilustrace).
– Zadní reproduktory by měly být umístěny
ve stejné vzdálenosti od reproduktoru
REAR CENTER. Reproduktor REAR
RIGHT napravo a reproduktor REAR
LEFT nalevo (viz následující ilustrace).
FRONT LEFT
reproduktorů a uvnitř reproduktorového
stojánku. Umístěte reproduktory podle
ilustrace a zajistěte sesazení konektorů.
Viz předchozí ilustrace.
FRONT CENTER
FRONT RIGHT
TV
3 Zajistěte reproduktorový stojánek
přiloženými šroubky.
Užitečný tip:
– Při zasouvání reproduktorového kablíku
do svorky dejte pozor, abyste zasunuli pouze
odizolovaný konec.
REAR
LEFT
REAR
RIGHT
REAR CENTER
13
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 13
5.7.2006 18:18:34
Základní zapojení (pokračování)
Česky
Umístění subwooferu
Umístění spojovací skříňky
Pro optimální poslechové podmínky
umístěte AV subwoofer do rohu místnosti.
Umístěte jej nejméně 1 m od televizoru.
Seřizujte jeho polohu, dokud nedocílíte
vyváženého zvuku mezi subwooferem
a reproduktory.
Spojovací skříňku můžete umístit pod
TV/poličku/stolek a skrýt tak propojovací
kabely.
FRONT
LEFT
TV
FRONT CENTER
REAR
LEFT
SUB
FRONT
RIGHT WOOFER
Skříňku můžete upevnit pomocí
dodávaného pásku se suchým zipem. Jeden
díl připevněte na propojovací skříňku,
druhý na místo, kam budete chtít skříňku
připevnit.
REAR
RIGHT
BEZDRÁTOVÁ AV
PŘIJÍMACÍ SKŘÍŇKA
REAR CENTER
Umístění DVD systému
Zajistěte, aby bylo napravo od přístroje
dostatek místa pro pohodlnou manipulaci
s disky.
Pohled zpředu
Pohled z boku
Umístění skříňky bezdrátového AV
přijímače
Skříňku můžete umístit v zadní části
místnosti a ve vhodné vzdálenosti, která
vám umožní ke skříňce snadno připojit
reproduktory REAR CENTER, REAR
LEFT a REAR RIGHT.
– Zajistěte, aby byla skříňka bezdrátového
AV přijímače umístěna v blízkosti snadno
dostupné síťové zásuvky.
– Zajistěte, aby přední strana (s logem
Philips) směřovala směrem k DVD
systému.
– Pro zajištění optimálního bezdrátového
příjmu neumisťujte skříňku přijímače do
uzavřeného prostoru.
K zadním
reproduktorům
K síťovému
napájení
K zadním
reproduktorům
14
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 14
5.7.2006 18:18:34
Základní zapojení (pokračování)
Česky
Krok 3: Propojení DVD
systému, AV subwooferu
a předních reproduktorů
Dříve než začnete…
Pokud chcete upevnit DVD systém na zeď,
přečtěte si před jakýmkoli zapojováním
oddíl „Volitelná zapojení“.
Do síťové
zásuvky
AV subwoofer
DVD systém
Chcete-li
vyměnit napájecí
kabel, odejměte
kryt DVD systému.
Rozviňte FM anténu
a její konec umístěte
na místo s nejlepším
příjmem.
Propojovací
skříňka
Do síťové
zásuvky
SPEAKERS
CENTER RIGHT
Do TV
FRONT
CENTER
LEFT
Příklad zadního
panelu TV
OUT
IN
VIDEO
AUDIO
Přední
reproduktory
Reproduktory připojte
k dodávaným
reproduktorovým stojánkům,
viz „Krok 1: Sestavení
reproduktorů“.
FRONT
RIGHT
FRONT
LEFT
TV
15
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 15
5.7.2006 18:18:34
Základní zapojení (pokračování)
REAR CENTER
Česky
Skříňka
bezdrátového
AV přijímače
Pohled na skříňku
přijímače zespodu
SPEAKERS
RIGHT CENTER LEFT
REAR
RIGHT
Krok 4: Bezdrátové připojení
zadních reproduktorů
Zadní reproduktory (REAR LEFT/REAR
RIGHT/REAR CENTER) se připojují ke
skříňce bezdrátového AV přijímače, která
přijímá signály z DVD systému.
Než začnete…
Pokud chcete upevnit reproduktory
na zeď, přečtěte si před jakýmkoli
zapojováním oddíl „Volitelná zapojení“.
1Odizolované konce dodávaných
reproduktorových vodičů zapojte do
svorek v základně reproduktorového
stojánku.Viz „Krok 1: Sestavení
reproduktorů“.
REAR
LEFT
2 Barevně značené reproduktorové zástrčky
jednotlivých reproduktorů zasuňte do
odpovídajících reproduktorových zdířek
v základně skříňky bezdrátového AV
přijímače. Pro usnadnění jsou jednotlivé
zdířky a zástrčky barevně značeny: REAR
RIGHT (pravý zadní – šedá), REAR
CENTER (zadní středový – hnědá)
a REAR LEFT (zadní levý – modrá).
Užitečné tipy:
– Aby nedocházelo k nežádoucímu
rušení, neumisťujte zadní reproduktory do
přílišné blízkosti DVD systému, síťového
napájecí adaptéru,TV, nebo jiných zdrojů
vysokofrekvenčního pole.
16
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 16
5.7.2006 18:18:34
Česky
Volitelná zapojení
Montáž DVD systému na zeď
Můžete zvolit nástěnnou montáž DVD
systému.Vyberte pozici, ve které nebude
omezována zásuvka disku na pravé straně
přístroje.
POZOR!
Vyvrtání potřebných otvorů
a upevnění montážních šroubů
do zdi (nejsou přiloženy) svěřte
kvalifikované osobě.Tuto operaci
NEPROVÁDĚJTE sami, mohlo
by dojít ke zranění osob nebo
poškození zařízení.
Užitečný tip:
– Philips nenese žádnou zodpovědnost za
nehody nebo škody plynoucí z neodpovídající
montáže nebo upevnění, nesprávného užívání,
zneužívání nebo přírodních katastrof.
1 Položte DVD systém čelem dolů na
povrch, na kterém nehrozí poškrábání.
Ujistěte se, že je podstavec přístroje
obrácen směrem k vám. Stiskněte západku
po obou stranách a uvolněte zadní kryt
systému.
2 Zdvihněte zadní kryt nahoru a odejměte
jej od DVD systému.
3 Stiskněte západku na každé z vnitřních
stran stojánku a odejměte podstavec DVD
systému.
4 Vyvrtejte otvory, poté do zdi zasuňte
hmoždinky a šrouby (není přiloženo).
5 Zavěste DVD systém pevně na připravené
šrouby, ujistěte se, že jsou dobře
zaháknuté v závěsných otvorech na zadní
straně DVD systému.
17
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 17
5.7.2006 18:18:35
Volitelná zapojení (pokračování)
Česky
Příprava středových
reproduktorů
A
B
Příprava přednícha zadních
reproduktorů
B
Nástěnná montáž
reproduktorů
Reproduktory můžete připevnit na zeď.
POZOR!
Vyvrtání potřebných otvorů
a upevnění montážních šroubů
do zdi (nejsou přiloženy) svěřte
kvalifikované osobě.Tuto operaci
NEPROVÁDĚJTE sami, mohlo
by dojít ke zranění osob nebo
poškození zařízení.
Užitečný tip:
– Philips nenese žádnou zodpovědnost za
nehody nebo škody plynoucí z neodpovídající
montáže nebo upevnění, nesprávného užívání,
zneužívání nebo přírodních katastrof.
C
D
C
D
1 Tento krok je třeba provést pouze
pro středové reproduktory. Chceteli odejmout stojánek středového
reproduktoru, povolte a odejměte
šrouby na zadní straně reproduktorů.Viz
ilustrace.
2 Pomocí přiložených šroubů připevněte
dodávaný držák pevně k zadní straně
reproduktorů.
3 V místě, kde mají být reproduktory
zavěšeny, vyvrtejte do zdi díry. Do zdi
zasuňte hmoždinky a našroubujte šrouby
(není přiloženo).
4 Zavěste reproduktor pevně na připravené
šrouby, ujistěte se, že jsou dobře
zaháknuté v držácích na zadní straně
reproduktoru.
18
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 18
5.7.2006 18:18:35
Volitelná zapojení (pokračování)
OUT
IN
Česky
Příklad zadního
panelu HDMI
televizoru
Příklad zadního panelu televizoru
VIDEO
TV
AUDIO
OUT
HDMI IN
A
AUDIO
B
Pr
Pb
Y
TV
Konektor
HDMI OUT
umístěný pod
krytem DVD
systému
B
TO SUBWOOFER
DIGITAL IN
L AUX IN R
COMPONENT VIDEO
Připojení k Progressive Scan
televizoru
Připojení k HDMI
kompatibilnímu zařízení
DŮLEŽITÉ!
– Obrazové kvality Progressive Scan
je možné dosáhnout pouze tehdy, jeli Progressive Scan televizor připojen
prostřednictvím konektorů Y Pb Pr.
– NEZAPOJUJTE k televizoru
současně SCART a Y Pb Pr
konektory, mohla by být ovlivněna
kvalita obrazu.
HDMI umožňuje přenos
nekomprimovaného a nezpracovaného
digitálního signálu pro nejvyšší možnou
kvalitu zvuku a obrazu. Pro Plug&Play
připojení audio a video výstupu slouží
jeden společný kabel.
1 Pomocí komponentních video kabelů
(červená/modrá/zelená – není přiloženo)
připojte Y Pb Pr konektory propojovací
skříňky k odpovídajícím konektorům
komponentního vstupu na televizoru
(může být označeno jako Y Pb/Cb Pr/Cr
nebo YUV).
z
IN
VIDEO
K televizoru nepřipojujte SCART
konektor propojovací skříňky.
2 Chcete-li prostřednictvím tohoto DVD
systému poslouchat zvuk z televizního
vysílání, propojte pomocí audio kabelů
(bílá/červená – není přiloženo) konektor
AUX IN s odpovídajícím AUDIO OUT
konektorem na televizoru.
3Na stranách 25~26 pokračujte
1 Uvolněním dvou západek na základně
systému otevřete zadní kryt.
2 Pomocí HDMI kabelu (není přiložen)
propojte konektor HDMI OUT (na
zadní straně DVD systému) s HDMI IN
konektorem na HDMI kompatibilním
zařízení (například HDMI TV, HDCP
kompatibilní TV).
3 Když dokončíte potřebná zapojení,
instalaci a nastavení, viz strana 39 a 42 pro
optimální nastavení HDMI zvuku a obrazu.
Užitečný tip:
– HDMI je při použití odpovídajícího
adaptéru zpětně kompatibilní s některými
DVI zařízeními.
– Většina starších zařízení s DVI možnostmi
není kompatibilní s HDCP a reprodukce není
možná.
podrobným nastavením Progressive Scan.
19
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 19
5.7.2006 18:18:35
Volitelná zapojení (pokračování)
Česky
z
Připojení k analogovému
audio/video zařízení
Připojení k digitálnímu audio
zařízení
K propojovací skříňce můžete připojit
analogové audio/video zařízení (např.
videorekordér, kabelový/satelitní přijímač,
TV nebo magnetofon) a využít tak
možností prostorového zvuku tohoto
systému domácího kina.
K propojovací skříňce můžete připojit
digitální audio zařízení (např. CD
rekordér) a využít tak možností
prostorového zvuku tohoto systému
domácího kina.
Pomocí audio kabelu (červená/bílá
– není přiloženo) propojte konektor
AUX IN (L/R) na propojovací skříňce
s AUDIO OUT konektorem na
analogovém audio/video zařízení.
Chcete-li poslouchat zvuk z takto
připojeného zdroje, opakovaným stiskem
tlačítka SOURCE vyberte jako zdroj
signálu „AUX“.
Užitečné tipy:
– Nahrávání z tohoto DVD systému na
videorekordér není možné.
– Chcete-li zobrazit obraz z připojeného
video zařízení (např. videorekordéru), připojte
VIDEO OUT konektor video zařízení na
VIDEO IN konektor televizoru a televizor
přepněte na odpovídající vstup.
z
Použijte koaxiální kabel (není přiložen).
Konektor DIGITAL IN na propojovací
skříňce propojte s konektorem DIGITAL
OUT na digitálním audio zařízení.
Chcete-li poslouchat zvuk z takto
připojeného přístroje, opakovaným
stiskem tlačítka SOURCE vyberte jako
zdroj signálu „DI“.
Užitečné tipy:
– Při použití digitálního zapojení nemůžete
poslouchat nebo nahrávat SACD nebo MP3CD reprodukci.
– Pro reprodukci prostřednictvím zapojení
DIGITAL IN nastavte digitální výstup
připojeného přehrávače na PCM formát.
– Při zapojování a používání se vždy řiďte
také instrukcemi v návodu připojeného
zařízení.
20
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 20
5.7.2006 18:18:35
Volitelná zapojení (pokračování)
Česky
A
C
B
FM anténa
Připojení ke konektoru
venkovní FM antény
Pokud je příjem rozhlasového FM signálu
slabý, můžete pomocí koaxiálního kabelu
(není přiložen) propojit FM 75 W koaxiální
kabel (skrytý uvnitř zadního krytu) přímo
s konektorem venkovní FM antény.
1 Uvolněním dvou západek na základně
systému otevřete zadní kryt DVD
systému.
2Odpojte FM anténní kablík od FM 75 W
konektoru.
3 Pomocí koaxiálního kabelu propojte
konektor FM 75 W DVD systému
s konektorem venkovní antény.
Užitečný tip:
– Antény umisťujte co nejdále od
televizorů, videorekordérů a dalších zdrojů
elektromagnetického pole, aby nedocházelo
k rušení.
21
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 21
5.7.2006 18:18:36
Začínáme
Krok 1: Zapnutí DVD systému
Česky
Krok 2: Nalezení správného
TV kanálu pro
sledování na televizoru
Opakovaným stiskem tlačítka SOURCE
na DVD systému zvolte:
z
Než začnete…
Než budete pokračovat, ujistěte se,
že jste provedli veškerá potřebná
zapojení.
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC ....
Přepnutí do pohotovostního režimu
Stiskněte STANDBY 1 na dálkovém
ovladači.
c Na displeji se objeví hlášení „Standby“
a postupně pohasne.
z
TIPY:
1Na dálkovém ovladači stiskněte
SOURCE tak, aby se na displeji objevilo
„DISC“.
2 Zapněte televizor a přepněte jej na
správný video vstup. Měli byste uvidět
modrou úvodní obrazovku DVD
přehrávače.
c Nebo můžete přepnout televizor na
kanál 1 a poté postupně procházet kanály
jeden po druhém a vyhledat kanál video
vstupu.
c Obvykle se tento kanál nachází mezi
nejnižšími nebo nejvyššími čísly kanálů
a může být pojmenován jako FRONT, A/V
IN nebo VIDEO. Podrobnosti naleznete
v příručce vašeho televizoru
c Nebo může být na dálkovém ovladači
televizoru tlačítko pro přepínání mezi
jednotlivými video vstupy.
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b.
Chcete-li menu opustit, stiskněte SYSTEM MENU.
22
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 22
5.7.2006 18:18:36
Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků
a jazyk menu disku
Krok 3: Nastavení jazykových
preferencí
Můžete nastavit svůj preferovaný jazyk.
DVD systém pak vždy po vložení disku
přepne na vámi nastavený jazyk. Pokud
není preferovaný jazyk na disku k dispozici,
bude namísto něj použit výchozí jazyk
disku.
Možnosti jazyků závisejí na vaší zemi nebo
regionu a nemusejí odpovídat ilustracím
znázorněným v této příručce.
Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)
Jazyk, v jakém komunikuje samotný
přehrávač (OSD jazyk) zůstává stále stejný
tak, jak jej nastavíte a nezávisí na změnách
jazyka na DVD disku.
1 Dvojím stiskem x zastavte reprodukci
(pokud probíhala) a stiskněte SYSTEM
MENU.
2Opakovaným stiskem B vyberte
{ Preference Page }.
1 V režimu disku stiskněte SYSTEM
MENU.
Česky
Začínáme (pokračování)
3 Pomocí v V zvýrazněte jednu
2 Stiskem B vyberte { General Setup
z následujících voleb a stiskněte B.
Page }.
3 Pomocí tlačítek v V zvýrazněte { OSD
Language } a stiskněte B.
General Setup Page
Disc Lock
OSD Language
Screen Saver
DivX(R) VOD Code
English
Espanõl
Français
Português
4 Pomocí tlačítek v V vyberte jazyk
a potvrďte stiskem OK.
Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default
{ Audio }
Vyberte preferovaný jazyk zvukové stopy
pro DVD reprodukci.
{ Subtitle }
Vyberte preferovaný jazyk titulků pro
DVD reprodukci.
{ Disc Menu }
Vyberte preferovaný jazyk pro menu DVD
disku.
TIPY:
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b.
Chcete-li menu opustit, stiskněte SYSTEM MENU.
23
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 23
5.7.2006 18:18:36
Øßkvìbë㞦îíéðßkíôbìv§
žÎíëíávžòêßkvòãéžWž7žô÷àãðòãžèßø÷éž
Éðí鞲¸žÌßñòßôãìvžòãêãôçøíðó
-ãñé÷
ߞîíòôðlòãžñòçñéãëžÍɬ
Îíéóâžìãìvžôbëçžîíœßâíôß왞èßø÷éž
ìߞñãøìßëóªžô÷àãðòãžùžÍòæãðñžû¬
Îíëíávžìóëãðçáé™áæžòêßkvòã鞦®«·§ž
ìߞâbêéíômëžíôêßâßkçžøßâãèòãžkò÷‹ëvñò왞
éƒâžèßø÷éߞēÖÖÖÖƞ¦ôçøžñòðßìߞ°³´ž
êòéñæçÞ÷öjëlåìëaóìáò§žßžîíòôðlòãžñòçñéãëž
Íɬ
žÍîßéóèòãžéðíé÷žžüžžîðížâßêŽvžèßø÷éíôbž
ìßñòßôãìv¬
қæñâjëlñæíö·
ċ ¿måâêÁÓÁïâíïìáòèàâê—›âñâçÞ÷öèö
÷óòèìólðñìíöÞñæñòé藝íŠâíuëÞñíìêìàu
ñéÞjuñâ蝾ÒÁÆ̝ޝÐÒ¿ÑÆÑɝëޝáaéèìólê
ìóéÞáÞj櫝Ëâ÷êmëuñâóuêñÞè÷áâíïìóâáâël
ó˜àåì÷uëÞðñÞóâëu«
ċ ËmèñâïlÁÓÁáæðèöòêì›òçu÷êmëò
çÞ÷öèޝñæñòé藬÷óòèìólðñìíö¬êâëòíìò÷â
íïìðñŠâáëæàñóuêêâëòáæðèò«
Ôíêàߞíâîíôvâßèvávæížàßðãôìmæíž
ñ÷ñòmëó
ÂÔžî‹ãæðbôßkžßžòãêãôçøíðžëóñãèvžëvòž
ñòãè왞àßðãô왞ñ÷ñòm묞Èãâçìnžòßéžèãžëíœìmž
î‹ãæðbôßòžÂÔžôžòíëòížî‹vñòðíè笞Ì㜞
øënìvòãžàßðãô왞ñ÷ñòm몞øèçñònò㪞èß陞
àßðãô왞ñ÷ñòmëžîíâîíðóèãžôbŽžòãêãôçøíð¬
žÔžðãœçëóžâçñéóžñòçñéìnòãžÑ×ÑÒÃ˞ËÃÌÓ¬
žÍîßéíôßì™ëžñòçñéãëž#žô÷àãðòãžùžÔçâãíž
ÑãòóîžÎßåãžû¬
žÎíëíávž7žøô™ðßøìnòãžùžÒԞÒ÷îãžûªžîíòmž
ñòçñéìnòãž#¬
Video Setup Page
TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup
PAL
NTSC
Multi
ùžÎ¿Êžû
Ô÷àãðò㪞îíéóâžèãžî‹vñòðíèžî‹çîíèãìžéžÎ¿Êž
òãêãôçøíðó¬žÔçâãíñçåìbêžÌÒÑÁžâçñ阞àóâãž
î‹ãôãâãìžìߞäíðëbòžÎ¿Ê¬
ùžÌÒÑÁžû
Ô÷àãðò㪞îíéóâžèãžî‹vñòðíèžî‹çîíèãìž
éžÌÒÑÁžòãêãôçøíðó¬žÔçâãíñçåìbêžÎ¿Êžâçñ阞
àóâãžî‹ãôãâãìžìߞäíðëbòžÌÒÑÁ¬
ùžËóêòçžû
Ô÷àãðò㪞îíéóâžî‹çîíèã왞òãêãôçøíðž
îíâîíðóèãžíàߞäíðëbò÷ªžÎ¿ÊžçžÌÒÑÁ¬ž
Äíðëbòžô™ñòóîóžàóâãžíâîíôvâßòžäíðëbòóž
î‹ãæðbôßìmæížâçñéó¬
žÔ÷àãðòãžîíœßâíôßìmžìßñòßôãìvžßžñòçñéìnòãž
Íɬ
DžÎíñòóîóèòãžîíâêãžçìñòðóéávžìߞÒԞ
íàðßøíôáãžßžîíòôðlòãžôíêàóž¦îíéóâžèãž
ò‹ãàߧ¬
DžÎíéóâžñãžíàèãôvžîðbøâìbžÒԞíàðßøíôéߞ
ìãàížøéðãñêã왞íàðßøªžô÷kéãèò㞯³žôòã‹çìžìߞ
ßóòíëßòçáémžíàìíôãìvžî‹ãâáæíøvæížñòßôó¬
ÒÇÎ׸ž
24
Áæáãòã«êçžñãžôðbòçòžâížî‹ãâáæíøvæížëãìóªžñòçñéìnòãžC¬ž
Áæáãòã«êçžëãìóžíîóñòçòªžñòçñéìnòãžÑ×ÑÒÃ˞ËÃÌÓ¬
Nastavení TV obrazu
Nastavení funkcí Progressive Scan
(pouze pro Progressive Scan televizory)
Nastavte poměr stran obrazu podle typu
připojeného televizoru.Vybraný formát
musí být na disku k dispozici.V opačném
případě neovlivní toto nastavení výsledný
obraz.
V režimu Progressive Scan se zobrazuje
dvakrát více snímků za vteřinu, než
v případě prokládaného režimu (normální
TV systém). S téměř dvojnásobným
počtem řádků nabízí režim Progressive
Scan vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.
1 V režimu disku stiskněte SYSTEM
MENU.
DŮLEŽITÉ!
Než povolíte Progressive Scan
režim, musíte zajistit následující:
1) Váš televizor je schopen zpracovat
Progressive Scan signály. Tento režim
vyžaduje Progressive Scan televizor.
2) Propojovací skříňka je k televizoru
připojena prostřednictvím konektorů
Y Pb Pr (viz strana 19).
2Opakovaným stiskem B vyberte { Video
Setup Page }.
3 Pomocí V zvýrazněte { TV Display }
a poté stiskněte B.
Video Setup Page
TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9 Wide Screen
1 Vypněte režim Progressive Scan vašeho
televizoru nebo zapněte prokládaný režim
(viz příručka vašeho televizoru).
{ 4:3 Pan Scan }
Vyberte, pokud
máte běžný televizor
a chcete, aby byly boky
širokoúhlého obrazu oříznuty tak, aby se
vešel na normální obrazovku.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko SOURCE,
{ 4:3 Letter Box }
Vyberte, pokud máte běžný
televizor.V tomto případě se
širokoúhlý obraz objeví na
běžné obrazovce s černými pruhy v horní
a spodní části.
4Na dálkovém ovladači stiskněte SYSTEM
dokud se na displeji neobjeví „DISC“.
3 Zapněte televizor a přepněte jej na
odpovídající video vstup.
c Na TV obrazovce se objeví modré
pozadí.
MENU.
5 Stiskem B vyberte { Video Setup
Page }.
6 Vyberte { Component } > { YUV },
{ 16:9 Wide Screen }
Vyberte, pokud máte
širokoúhlý televizor.
4 Vyberte požadované nastavení a stiskněte
OK.
TIPY:
Česky
Začínáme (pokračování)
poté potvrďte stiskem OK.
Video Setup Page
TV Type
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HDMI Setup
YUV
RGB
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b.
Chcete-li menu opustit, stiskněte SYSTEM MENU.
25
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 25
5.7.2006 18:18:36
Začínáme (pokračování)
7 Vyberte { Progressive } > { On }, poté
z
Česky
potvrďte stiskem OK.
Vyčkejte 15 vteřin na automatické
obnovení původního stavu.
NEBO
1 Deaktivujte funkci Progressive Scan
stiskem / (EJECT) na čelním panelu.
2 Stiskněte B na dálkovém ovladači.
3 Stiskněte SUBTITLE na dálkovém
ovladači.
8Na TV obrazovce se objeví následující
menu.
HINTS:(refer to the owner's manual)
ACTIVATING PROGRESSIVE:
1. Ensure your TV has progressive scan.
2. Connect with YPbPr(GBR) video cable.
3. If there is a blank screen on normal TV,
wait 15 seconds for auto recover.
Cancel
OK
9 Stiskem b zvýrazněte
OK
a potvrďte
stiskem OK.
c Na TV obrazovce by se mělo objevit
modré pozadí.
Užitečný tip:
– Některé Progressive Scan televizory
a televizory s vysokým rozlišením nemusejí
být plně kompatibilní s tímto DVD systémem.
Výsledkem může být nepřirozený obraz při
přehrávání DVD VIDEO disků v Progressive
Scan režimu.V takovém případě vypněte
funkci Progressive Scan jak na DVD systému,
tak i na televizoru.
V této fázi nebude na TV obrazovce
žádný obraz, dokud nezapnete na
televizoru Progressive Scan režim.
0Na televizoru zapněte Progressive Scan
režim (viz příručka vašeho televizoru).
c Na TV obrazovce se objeví následující
menu.
Confirm again to use progressive scan
If picture is good press OK on remote
OK
Cancel
! Stiskem b zvýrazněte
OK
a potvrďte
stiskem OK.
c Nastavení je nyní kompletní a vy si
můžete vychutnávat obraz vysoké kvality.
Pokud se neobjeví obraz:
TIPY:
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b.
Chcete-li menu opustit, stiskněte SYSTEM MENU.
26
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 26
5.7.2006 18:18:36
Začínáme (pokračování)
Česky
{ Speakers volume }
– Nastavte úroveň hlasitosti pro každý
reproduktor (-6 dB ~ +6 dB).
Krok 5: Nastavení
reproduktorových
kanálů
Můžete nastavit zpoždění (pouze středové
a zadní reproduktory) a hlasitost
jednotlivých reproduktorů. Tato nastavení
vám umožní optimalizovat zvukové
charakteristiky na základě prostředí
a uspořádání prostoru.
{ Speakers delay }
– Nastavte zpoždění centrálního
a zadních reproduktorů vzhledem
k pozici/vzdálenosti reproduktorů.
Než začnete…
– Než začnete s nastavováním
parametrů reproduktorů, vyberte
stiskem tlačítka SURR. na dálkovém
ovladači mulitkanálový prostorový
režim.
– V případě zkresleného zvuku
vyberte stiskem a podržením
tlačítka SOUND jiný přenosový
kanál pro bezdrátové zadní
reproduktory.
Poznámka: Změna zpoždění o 1 ms
odpovídá změně vzdálenosti 30 cm.
Pokud jsou zadní reproduktory blíže
místu poslechu než přední reproduktory,
nastavte delší zpoždění.
1 Stiskem x zastavte reprodukci a stiskněte
SYSTEM MENU.
2Opakovaným stiskem B vyberte { Audio
setup page }.
6 Pomocí b B proveďte příslušné
nastavení, které bude nejlépe odpovídat
poslechovému prostoru
3 Pomocí v V zvýrazněte { Speakers
setup page }, poté stiskněte B.
7 Potvrďte stiskem OK.
Užitečné tipy
– Pokud jsou zadní reproduktory blíže místu
poslechu než přední reproduktory, nastavte
delší zpoždění.
– Automaticky se generuje testovací tón,
který vám pomáhá posoudit úroveň hlasitosti
jednotlivých reproduktorů.
4 Stiskem B vstupte do podnabídky.
5 Stiskem v V zvýrazněte jednu
z následujících voleb a poté stiskněte B.
TIPY:
Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b.
Chcete-li menu opustit, stiskněte SYSTEM MENU.
27
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 27
5.7.2006 18:18:36
Ovládání disku
Česky
Disky, které lze v přístroji
přehrávat
Váš DVD systém domácího kina
přehrává následující typy disků:
– DVD (Digital Versatile Disc) disky
– VCD (Video CD) disky
– SVCD (Super Video CD) disky
– SACD (Super Audio CD) disky
– Uzavřené DVD+R(W) disky
– Audio CD disky
– MP3/Windows Media ™ audio disky,
obrazové soubory (Kodak, JPEG) na
CD‑R(W) discích
– formát JPEG ISO 9660/UDF
– Podporováno rozlišení JPEG až do
3072 x 2048
– Podporované vzorkovací frekvence:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Podporované datové toky: 32 ~ 256 kbps,
variabilní bitrate
Kód regionu pro DVD disky
Na DVD disky a přehrávače se vztahují
regionální omezení. Před přehráváním se
ujistěte, že je disk určen pro stejný region,
jako váš přehrávač. Kód regionu tohoto
přehrávače je uveden na zadním panelu
přístroje.
DŮLEŽITÉ!
– Pokud se při stisku tlačítka objeví
na TV obrazovce ikona zakázané
operace (∅ nebo X), znamená to, že
funkce není na daném disku nebo
v daný okamžik k dispozici.
– Netlačte na zásuvku disku
a nepokládejte na ni žádné jiné
předměty. Mohli byste přístroj
poškodit.
Užitečné tipy:
– CD-R/RW a DVD+R/RW disky nemusí
jít v závislosti na typu disku a podmínkách
nahrávání vždy přehrát.
– Pokud máte s přehráváním určitých disků
potíže, disk vyjměte a zkuste jiný. Nesprávně
naformátované disky nelze v tomto přístroji
přehrát.
– MPEG-4 soubory na CD-R(W):
– Simple profile
– Advanced simple profile (640-480)
– DivX filmy na CD-R(W)/DVD+R(W)
discích:
– DivX 3.11, 4.x, 5.x a 6.x
– Podporuje QPEL (Quarter Pixel).
– XviD filmy na CD-R(W)/DVD+R(W)
discích:
TIPY:
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
28
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 28
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
Reprodukce disků
1 Stiskněte SOURCE tak, aby se na displeji
objevilo „DISC“.
z
2 Zapněte televizor a přepněte jej na
příslušný video vstup (viz „Nalezení
správného vstupního kanálu“).
c Měla by se objevit modrá obrazovka
DVD přehrávače.
3 Vložte disk do zásuvky disku.
z
c Ujistěte se, že je disk vložen etiketou
směrem ven.V případě oboustranných
disků vložte disk popiskem strany, kterou
chcete přehrát, směrem ven.
c Při zakládání 8 cm disku jej vložte na
střed zakládacího mechanismu.
z
4Reprodukce se spustí automaticky.
c Když se na TV obrazovce objeví menu
disku, viz strana 30 „Používání menu
disku“.
c Pokud je disk uzamčen funkcí
rodičovské ochrany, musíte zadat
šestimístné heslo (viz strana 44).
z
Pauza reprodukce
Během reprodukce stiskněte BX (PLAY
PAUSE) nebo X na dálkovém ovladači.
c Chcete-li obnovit normální reprodukci,
stiskněte znovu BX (nebo PLAY B na
dálkovém ovladači).
Česky
Základní funkce reprodukce
Volba jiné skladby/kapitoly
Stiskněte ./> (PREV/NEXT) nebo
pomocí numerických tlačítek (0-9)
zadejte číslo skladby/kapitoly přímo.
c Pokud je aktivní funkce opakování,
přehrajete stiskem . stejnou skladbu/
kapitolu.
Vyhledávání směrem dozadu/
dopředu
Stiskněte a podržte ./> (PREV/
NEXT).
c Během vyhledávání změníte dalším
stiskem ./> rychlost vyhledávání
c Chcete obnovit normální reprodukci,
stiskněte BX (nebo PLAY B na dálkovém
ovladači).
Zastavení reprodukce
Stiskněte x (STOP).
5 Chcete-li disk vyjmout, stiskněte
/ (EJECT) nebo stiskněte a podržte
tlačítko x na dálkovém ovladači.
TIPY:
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
29
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 29
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
Česky
Volba různých funkcí
opakování/náhodné
reprodukce
Další operace při přehrávání
videa (DVD/VCD/SVCD)
Během reprodukce disku vyberte
opakovaným stiskem REPEAT na
dálkovém ovladači režim opakované
reprodukce.
z
DVD
→RPT ONE (opakování kapitoly)
→RPT TT (opakování titulu)
→ SHUFFLE (náhodná reprodukce)
→RPT SHF (opakovaná náhodná
reprodukce)
→ PRT OFF (vypnutí funkce
opakování)
VCD/SVCD/CD
→RPT ONE (opakování skladby)
→RPT ALL (opakování disku)
→ SHUFFLE (náhodná reprodukce)
→RPT SHF (opakovaná náhodná
reprodukce)
→ PRT OFF (vypnutí funkce
opakování)
MP3/SACD/DivX/Windows Media ™
audio
→RPT ONE (opakování skladby)
→RPT ALL/FLD (opakování složky)
→ SHUFFLE (náhodná reprodukce)
→RPT OFF (vypnutí funkce
opakování)
Užitečný tip:
– VCD disky neumožňují opakovanou
reprodukci, pokud je zapnuta funkce řízené
reprodukce (PBC).
Používání menu disku
Po vložení disku se na TV obrazovce může
v závislosti na formátu disku objevit menu.
z
z
TIPY:
Volba funkce nebo položky
Použijte tlačítka b B v V nebo
numerická tlačítka (0-9) na dálkovém
ovladači a poté stiskem OK spusťte
reprodukci.
Vstup do menu a jeho opuštění
Stiskněte DISC MENU na dálkovém
ovladači.
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
30
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 30
5.7.2006 18:18:37
Zobrazení informací o reprodukci
Obnovení reprodukce od místa
posledního zastavení
Přístroj umožňuje zobrazit informace
o reprodukci (například číslo titulu neb
kapitoly, odehraný čas, jazyk titulků/
zvukové stopy). Řadu operací lze provést
bez přerušení reprodukce disku.
Tento přístroj umožňuje obnovit
reprodukci od místa, kde byla reprodukce
disku naposledy zastavena (funkce je
k dispozici pro posledních 10 disků
nahraných bez menu souborů/složek).
1 Během reprodukce stiskněte DISPLAY.
c Na TV obrazovce se objeví seznam
1 Vložte jeden z deseti naposledy
dostupných informací o disku.
DVD
Česky
Ovládání disku (pokračování)
přehrávaných disků.
2 Když se na displeji objeví „LOADING“,
stiskněte PLAY B (nebo BX na panelu
displeje) pro spuštění reprodukce od
místa posledního zastavení.
z
Zrušení režimu obnovení reprodukce
Při zastaveném disku stiskněte x (STOP)
ještě jednou.
VCD/SVCD
Zvětšení obrazu
Tato funkce umožňuje zvětšit obraz na
TV obrazovce a posouvat po obrazovce
zvětšený výřez.
1 Během reprodukce vyberte opakovaným
2 Pomocí v V zvýrazněte informaci
a stiskem OK ji zobrazte.
3 Použijte numerická tlačítka (0-9)
pro zadání čísel/času nebo pomocí
v V proveďte výběr a potvrďte stiskem
OK.
c Reprodukce se posune na zvolený čas
nebo na vybraný titul/kapitolu/skladbu.
TIPY:
stiskem tlačítka ZOOM požadovaný
poměr zvětšení.
c Pomocí tlačítek b B v V můžete
zvětšeným obrazem pohybovat.
c Reprodukce pokračuje.
2Opakovaným stiskem ZOOM se vrátíte
k původní velikosti obrazu.
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
31
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 31
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
Změna jazyka titulků (pouze DVD)
Řízená reprodukce (PBC) (pouze
VCD disky)
Česky
Tuto funkci lze použít pouze pro DVD
disky, které obsahují titulky ve více
jazycích. U takových disků můžete změnit
jazyk titulků i během přehrávání disku.
Funkce PBC umožňuje interaktivní
přehrávání Video CD disků s pomocí
menu na obrazovce. K této funkci je
také přístup prostřednictvím menu
„PREFERENCE PAGE“ (viz strana 44).
Opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE
vybírejte mezi dostupnými jazyky.
z
Změna jazyka zvukové stopy
Tuto funkci lze použít pouze pro DVD
disky, které obsahují zvukové stopy ve více
jazycích. U takových disků můžete změnit
jazyk zvukové stopy i během přehrávání
disku.
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO
vybírejte mezi dostupnými jazyky.
z
V případě VCD disků – změna audio
kanálu
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO
vybírejte z dostupných audio kanálů
nabízených diskem (STEREO, MONO
LEFT, MONO RIGHT nebo MIX MONO).
z
z
Pro VCD disky ve verzi 2.0 vybavené
PBC funkcí
Při zastavené reprodukci přepínejte
stiskem DISC MENU mezi „PBC ON“
a „PBC OFF“.
c Když vyberete „PBC ON“, objeví
se na TV obrazovce menu disku (je-li
k dispozici).
Pomocí v V nebo alfanumerických
tlačítek (0-9) proveďte svou volbu
a potvrďte stiskem OK.
c Když vyberete „PBC OFF“,VDC
disk přeskočí menu a rovnou se spustí
reprodukce od začátku disku.
Změna úhlu pohledu kamery (pouze
DVD)
Pokud disk obsahuje sekvence nahrané
z různých úhlů pohledu kamery, můžete
vybírat mezi těmito dostupnými úhly.
Opakovaným stiskem ANGLE vyberte
požadovaný úhel pohledu.
z
TIPY:
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
32
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 32
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
2 Pokud hlavní menu disku obsahuje různé
složky, vyberte pomocí v V požadovanou
složku a stiskem OK složku otevřete.
3 Pomocí tlačítek v V vyberte skladbu/
soubor a stiskem OK spusťte reprodukci.
Tento přístroj je schopen přehrávat MP3,
JPEG, MPEG-4 a WMA soubory vypálené
na vašich vlastních CD-R/RW discích nebo
nahrané na komerčních CD.
Než začnete…
Je třeba zapnout televizor a přepnout jej
na odpovídající video vstup (viz „Nalezení
správného TV kanálu“).
c Reprodukce se spustí od vybraného
souboru a pokračuje až do konce složky.
z
Během reprodukce můžete provádět
následující akce:
Stiskem ./> vyberte jinou skladbu/
soubor v aktuální složce.
z
Stiskem ./> se můžete v přehrávané
skladbě rychle posouvat dopředu nebo
dozadu.
z
Chcete-li vybrat jinou složku na právě
vloženém disku, vraťte se stiskem
v do hlavního menu, poté pomocí
v V proveďte výběr a potvrďte stiskem
OK.
z
Stiskem REPEAT volíte různé režimy
reprodukce.
1 Vložte disk.
c V případě složité struktury adresářů
a velkého počtu souborů na disku může
načítání disku překročit 30 vteřin.
c Na TV obrazovce se objeví menu disku.
Česky
Přehrávání MP3/JPEG/
MPEG‑4/Windows Media™
Audio disků
4 Stiskněte X pro pauzu a PLAY B pro
obnovení reprodukce.
5Reprodukci zastavíte stiskem x.
TIPY:
Funkce zde popsané nemusejí být pro některé disky k dispozici.
Vždy se řiďte instrukcemi dodávanými spolu s diskem.
33
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 33
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
Česky
Přehrávání JPEG obrazových
souborů (prezentace – slide
show)
z
Zvětšení obrazu
1 Během reprodukce vyberte opakovaným
stiskem tlačítka ZOOM poměr zvětšení.
Než začnete…
Je třeba zapnout televizor a přepnout jej
na odpovídající video vstup (viz „Nalezení
správného TV kanálu“).
2 Pomocí b B v V se můžete pohybovat po
Vložte disk s fotografiemi (Kodak Picture
CD, JPEG).
c V případě Kodak disků se prezentace
spustí automaticky.
c V případě JPEG disků se na TV
obrazovce objeví menu. Stiskem PLAY B
(nebo BX) spusťte prezentaci.
z
Funkce preview (náhled)
1 Během reprodukce stiskněte x.
c Objeví se obrazovka s miniaturami
dvanácti snímků.
2 Stiskem ./> zobrazte další snímky
na předchozí/následující stránce.
3 Pomocí b B v V zvýrazněte jeden ze
zvětšeném obraze.
Otočení/převrácení obrazu
Během reprodukce můžete snímek na TV
obrazovce otočit/převrátit pomocí tlačítek
b B v V.
v: Vertikální převrácení obrazu
V: Horizontální převrácení obrazu
b:Otočení obrazu proti směru
hodinových ručiček
B:Otočení obrazu po směru hodinových
ručiček
Podporované formáty souborů:
– Přípona souboru musí být „*.JPG“,
nikoli „*.JPEG“.
– Přístroj je schopen zobrazit pouze
standardní statické snímky odpovídající
standardu DCF nebo JPEG obrázky. Není
schopen přehrávat pohyblivé obrázky,
Motion JPEG, Progressive JPEG a další
formáty, nebo obrázky ve formátech jiných
než JPEG nebo obrázky s připojeným
zvukem.
– V případě velkého počtu snímků
nebo skladeb uložených na disku může
zobrazení obsahu disku na TV obrazovce
trvat delší čas.
snímků a stiskem OK spusťte reprodukci.
4 Stiskem DISC MENU se vraťte do menu
foto CD disku.
TIPY:Některé disky nelze v tomto přístroji přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku, nebo vinou
podmínek nahrávání a použitého autorizačního software.
34
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 34
5.7.2006 18:18:37
Současné přehrávání MP3
hudby a JPEG obrázků
1 Vložte MP3 disk, který obsahuje hudbu
a obrázky.
2 V menu vyberte MP3 skladbu a stiskem
PLAY B (nebo BX) spusťte reprodukci.
3 Během reprodukce MP3 hudby vyberte
v menu disku pomocí b B v V složku
s obrázky a stiskněte PLAY B (nebo BX).
c Obrázky se postupně přehrávají až do
konce složky.
4 Chcete-li ukončit současné přehrávání,
stiskněte DISC MENU následované x.
Užitečné tipy
– Občasné „přeskočení“ reprodukce při
přehrávání MP3 skladeb je normální.
– Občasná „kostičkatost“ obrazu při
přehrávání MPEG4-/DivX souborů
je normální.Tento jev je způsoben
nedostatečnou kvalitou digitálního obsahu,
například při stahování z internetu.
– V případě disků s více sekcemi (multisession) s odlišným formátem je dostupná
pouze první sekce.
Přehrávání SACD (Super
Audio CD)
Existují tři typy SACD disků: jednovrstvé,
dvouvrstvé a hybridní disky. Hybridní
disky obsahují jak Super Audio CD, tak
i standardní CD vrstvu.V tomto přístroji
lze přehrát pouze SACD vrstvu.
Česky
Ovládání disku (pokračování)
1 Vložte SACD.
c Na TV obrazovce se objeví menu disku.
2Reprodukce se spustí automaticky.
c Pokud SACD obsahuje jak
multikanálové, tak i stereo skladby, mají
multikanálové skladby přednost.
c Chcete-li přehrát stereo skladby,
proveďte pomocí v V svůj výběr v menu
disku a poté stiskněte PLAY B.
Užitečné tipy
– Z SACD skladeb nelze vytvořit program.
TIPY:Některé disky nelze v tomto přístroji přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku, nebo vinou
podmínek nahrávání a použitého autorizačního software.
35
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 35
5.7.2006 18:18:37
Ovládání disku (pokračování)
Přehrávání DivX disků
Česky
Tento DVD systém podporuje přehrávání
DivX filmů, nahraných z počítače na
CD‑R/RW nebo DVD±R(W) disky.
1 Vložte DivX disk.
2 Pokud jsou součástí DivX filmu externí
titulky, objeví se na TV obrazovce menu,
ze kterého můžete vybrat titulky.
V tomto případě stisk tlačítka
SUBTITLE na dálkovém ovladači zapíná
a vypíná zobrazení titulků.
z
3 Stiskem PLAY B na dálkovém ovladači
spusťte reprodukci.
Pokud DivX disk obsahuje vícejazyčné
titulky, můžete stiskem SUBTITLE
změnit jazyk titulků i během reprodukce.
z
Užitečné tipy:
– Podporovány jsou titulkové soubory
s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa,
.ass), v navigačním menu se však neobjeví.
– Název souboru s titulky musí být stejný,
jako název obrazového souboru.
– Titulek může být zobrazen až do
maximální délky 35 znaků.
TIPY:Některé disky nelze v tomto přístroji přehrát vinou konfigurace a charakteristik disku, nebo vinou
podmínek nahrávání a použitého autorizačního software.
36
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 36
5.7.2006 18:18:37
Menu nastavení DVD systému
Nastavení tohoto DVD přístroje se
provádí s pomocí TV obrazovky. DVD
přístroj tak můžete přizpůsobit svým
konkrétním požadavkům.
Česky
Přístup do menu nastavení
DVD systému
Viz strana 38
1 V režimu disku stiskněte SYSTEM
MENU.
c Objeví se systémové menu.
2 Pomocí bB vyberte jednu ze stránek
menu a stiskněte OK.
Viz strana 39
z
Pokud se vám nedaří vstoupit na stránku
{ Preference Page }, opusťte menu
stiskem tlačítka SYSTEM MENU. Před
opětovným stiskem tlačítka SYSTEM
MENU stiskněte dvakrát tlačítko
x (STOP).
3 Pomocí tlačítek v V vyberte položku,
kterou chcete nastavit, a vstupte stiskem
B.
4 Vyberte nastavení, které chcete změnit,
Viz strana 40
a stiskněte OK pro potvrzení a návrat na
dříve vybranou položku.
c Instrukce a popis jednotlivých položek
naleznete na následujících stránkách.
c Pokud je položka v menu zobrazena
šedě, znamená to, že v daném okamžiku
a stavu nelze položku nastavit nebo
změnit.
5 Menu opustíte stiskem SYSTEM MENU.
Viz strana 43
37
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 37
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Stránka základních nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Česky
Disc LockNe všechny disky označují výrobci kódem specifikujícím stupeň
rodičovské ochrany. Můžete však zakázat reprodukci konkrétních
disků tak, že je uzamknete. Takto lze uzamknout až 40 disků.
{ Lock }
– Tímto nastavením zablokujete reprodukci
aktuálního disku. Následný přístup k takto
uzamčenému disku vyžaduje zadání šestimístného
hesla.Výchozí heslo je „136900“ (viz „Změna
hesla“).
{ Unlock }
– Touto volbou umožníte přehrávání všech disků.
ODS language
Toto menu umožňuje výběr jazyka, v jakém má DVD přehrávač
komunikovat.
Screen Saver
Tato funkce pomáchá chránit vaši TV obrazovku před opotřebením
a poškozením.
DIVX(R) VOD code
{ On }
– Vyberte, pokud chcete, aby se 15 minut po
vypnutí reprodukce nebo přepnutí do pauzy
vypnula TV obrazovka.
{ Off }
– Vyberte, pokud chcete funkci spořiče deaktivovat.
Philips vám nabízí DivX® VOD registrační kód (Video On Demand
– video na objednávku). Tento kód vám umožní půjčování a nákup
video nahrávek prostřednictvím DivX® VOD služby. Stiskem B
zobrazte registrační kód, stiskem OK menu opusťte.
Registrační kód použijte k nákupu nebo půjčení videonahrávek
prostřednictvím služby DivX®VOD na www.divx.com/vod.
Postupujte podle instrukcí a nahrajte si video z počítače na CD-R/
RW, které lze přehrávat na tomto DVD přístroji.
Poznámka: Všechny videonahrávky stažené ze služby DivX®VOD
je možné přehrávat pouze v tomto přístroji.Více informací naleznete
na www.divx.com/vod.
38
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 38
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Česky
Stránka audio nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Analog OutputNastavte analogový výstup tak, aby odpovídal schopnostem vašeho
DVD systému domácího kina.
{ Stereo }
– Vyberte pro stereo výstupní režim, ve kterém
je zvuk přiváděn pouze na přední reproduktory
a subwoofer.
{ Multi-channel } – Vyberte pro povolení multikanálového
zvukového výstupu ze všech reproduktorů (kromě REAR CENTER)
a subwooferu.
{ 6.1 Multi-channel } – Vyberte pro povolení multikanálového
zvukového výstupu ze všech reproduktorů a subwooferu.
HDMI Audio
Pro HDMI zapojení můžete nastavit HDMI zvukový výstup.
Dostupné volby se zobrazí po připojení DHMI zařízení (viz
strana 19).
Navázání komunikace a inicializace DVD systému
a připojeného vstupního zařízení může trvat určitý čas.
{ Off }
– Vyberte pro vypnutí HDMI zvukového výstupu.
{ All }
– Vyberte, pokud jste připojili DVD systém
k multikanálovému dekodéru/receiveru.
{ PCM Only } – Zvolte pouze pokud váš HDMI televizor nebo
receiver není schopen dekódovat multikanálové
audio signály.
Speaker Setup
Toto menu umožňuje optimalizovat zvukové charakteristiky podle
charakteristik a uspořádání místnosti.
{ Speakers Volume } – Přístup k menu nastavení hlasitosti
reproduktorů.Viz „Krok 5: Nastavení
reproduktorových kanálů“.
{ Speakers Delay } – Přístup k menu nastavení vzdálenosti
reproduktorů.Viz „Krok 5: Nastavení
reproduktorových kanálů“.
CD Upsampling
Tato funkce vám umožňuje pomocí sofistikovaného digitálního
signálového procesoru konvertovat vaše hudební CD na vyšší
vzorkovací kmitočet a docílit tak vyšší kvality zvuku. Když aktivujete
funkci převzorkování CD, přepne se přístroj automaticky do stereo
režimu.
Poznámka: Pokud stiskem tlačítka SURR. na dálkovém ovladači
vyberte multikanálový režim, funkce převzorkování CD se
automaticky deaktivuje.
39
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 39
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Stránka audio nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Česky
Night Mode
Lip Sync
Když je aktivován noční režim, jsou hlasité zvuky ztišeny a slabé
zvuky jsou posíleny na slyšitelnou úroveň. Tuto funkci lze použít
pouze pro DVD video disky se zvukem Dolby Digital.
{ On }
– Zapnutí nočního režimu.
{ Off }
– Vypnutí nočního režimu.Vyberte, když si chcete
vychutnat prostorový zvuk v plném dynamickém
rozsahu.
Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění zvuku a synchronizovat tak
obraz se zvukem, pokud se např. video přehrává pomaleji než datový
tok zvukových dat.
Vstupte do menu nastavení. Pomocí tlačítek b B nastavte zpoždění
zvukového výstupu.
Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
TV Type
Vyberte barevný systém odpovídající připojenému televizoru.
Umožníte tak přehrávání různých typů disků (PAL nebo NTSC) na
tomto DVD systému. Tato volba není dostupná, pokud je připojen
DHMI televizor.
{ PAL }
– Pro televizory se systémem PAL.
{ NTSC }
– Pro televizory se systémem NTSC.
{ Multi }
– Pro televizory kompatibilní s oběma systémy, PAL
i NTSC.
TV DisplayNastavte poměr stran obrazu podle typu připojeného televizoru.
{ 4:3 Pan Scan } – Pro obraz v plné výšce
s oříznutými boky.
{ 4:3 Letter Box } – Pro „širokoúhlý“ obraz s černými
pruhy nahoře a dole.
{ 16:9 Wide Screen } – Pro širokoúhlý televizor
(poměr stran 16:9).
40
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 40
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Progressive
V režimu Progressive Scan si můžete vychutnat vysoce kvalitní obraz
s menším chvěním obrazu než v případě běžného (prokládaného)
režimu zobrazení. Režim je funkční jedině tehdy, připojíte-li
propojovací skříňku prostřednictvím konektorů Y Pb Pr k televizoru,
který podporuje neprokládaný režim (progressive scan video vstup).
V opačném případě se obraz vůbec neobjeví nebo bude zkreslený.
Tato volba je dostupná pouze tehdy, pokud v nabídce { Component }
vyberete { YUV }.Viz následující stránka: „Video nastavení
– Component“.
{ Off }
– Funkce Progressive Scan je zakázána.
{ On }
– Funkce Progressive Scan je povolena.
Česky
Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Poznámka: Pokud se neobjeví žádný obraz, vyčkejte 15 vteřin
na obnovení původního stavu. Případně můžete progresivní režim
vypnout následujícím způsobem:
1) Na DVD systému stiskněte / EJECT.
2) Na dálkovém ovladači stiskněte B.
3) Na dálkovém ovladači stiskněte SUBTITLE.
Picture Setting
Tento DVD systém nabízí tři předdefinované sady obrazových
parametrů a jednu sadu pro uživatelské nastavení.
{ Standard } – Standardní nastavení barev
{ Bright }
– Živé nastavení barev
{ Soft }
– Teplé barevné tóny.
{ Personal }
– Vyberte, pokud chcete upravit jas, kontrast, odstín
a sytost podle svých vlastních představ.
Tlačítky b B nastavte na hodnotu, která nejvíce
odpovídá vašim představám, a potvrďte stiskem
OK. Chcete-li veličinu nastavit na střední
hodnotu, nastavte ji na { 0 }.
{ Brightness }
Vyšší hodnota znamená větší jas obrazu a naopak.
{ Contrast }
Vyšší hodnota znamená větší kontrast obrazu
a naopak.
{ Tint }
Zvětšením nebo zmenšením hodnoty měníte
barevný odstín obrazu.
{ Color }
Vyšší hodnota znamená sytější barvy a naopak.
41
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 41
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Česky
Component
Zvolte typ videovýstupu, který bude odpovídat typu video zapojení
mezi DVD systémem a vaší TV.
{ YUV }
– Vyberte, pokud jste připojili propojovací skříňku
k televizoru pomocí komponentních video
konektorů (Y Pb Pr).
{ RGB }
– Vyberte, pokud jste připojili propojovací skříňku
k televizoru pomocí SCART konektoru.
HDMI SetupNabízí obrazová nastavení pro zlepšení vzhledu a kvality obrazu při
reprodukci disku.
{ Wide Screen Format } – Vyberte vhodný formát obrazu.
Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud jste zvolili
{ TV Display – 16:9 Wide Screen }.
{ Superwide }
Vyberte pro zobrazení disku s obrazem 4:3 na
širokoúhlé televizi s nelineárním roztažením obrazu
(střední část je roztažena méně než kraje).
{ 4:3 Pillar Box }
Vyberte pro zobrazení disku s obrazem 4:3 na
širokoúhlé televizi bez roztahování obrazu. Po obou
stranách obrazu se objeví černé pruhy.
{ Off }
Při volbě tohoto nastavení se neprovádí žádná úprava
poměru stran.
Poznámka: Funkce {Wide Screen Format} bude zablokována, pokud je váš
HDMI televizor přednastaven na {480p} nebo {575p}.
{ HDMI Video } – Vyberte pro další nastavení vašeho HDMI video
výstupu.
{ 480p }
Progresivní výstup v 480 řádcích pro NTSC televizor.
Touto volbou zablokujete funkci { Wide Screen
Format }.
{ 576p }
Progresivní výstup v 576 řádcích pro PAL televizor.
Touto volbou zablokujete funkci { Wide Screen
Format }.
{ 720p } (pokud je připojena HDMI TV)
Progresivní výstup převzorkovaný na 720 řádek.
{ 1080i } (pokud je připojena HDMI TV)
Prokládaný výstup převzorkovaný na 1080 řádek.
42
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 42
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
HDMI Setup
(pokračování)
Česky
Stránka video nastavení (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
{ HDMI VIDEO } – Vyberte pro další nastavení vašeho HDMI video
výstupu (pokračování).
{ Auto }
Video výstup se automaticky přizpůsobí podporovaným
rozlišením zobrazovacího zařízení.
Stránka nastavení preferencí (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Audio
Volba preferovaného jazyka zvukové stopy při přehrávání DVD.
Subtitle
Volba preferovaného jazyka titulků při přehrávání DVD.
Disc Menu
Volba preferovaného jazyka menu disku při přehrávání DVD.
Poznámka: Pokud není vybraný jazyk titulků / zvukové stopy / menu na
disku k dispozici, použije se namísto něj výchozí jazyk disku.
Parental
1
2
3
4
5
6
7
8
Kid Safe
G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
Adult
Tato funkce umožní zakázat reprodukci disku, jehož klasifikace
překračuje vámi nastavené limity. Tato funkce je účinná pouze pro
DVD disky, které jsou vybaveny systémem klasifikace, a to buď pro
celý disk nebo jednotlivé scény.
1) Pomocí tlačítek v V vyberte úroveň klasifikace od 1 do 8
a stiskněte OK.
Klasifikace je závislá na zemi původu. (stupněm „1“ je označen
materiál vhodný pro děti, stupněm „8“ materiál pouze pro
dospělé). Chcete-li rodičovskou ochranu zrušit a povolit
přehrávání disku, vyberte „8“.
2) Pomocí numerických tlačítek (0-9) na dálkovém ovladači
zadejte své šestimístné heslo.
DVD disky, které jsou klasifikovány výše, než vámi nastavený
stupeň, nebudou přehrány, dokud nezadáte své šestimístné heslo.
Poznámka: Některé disky nemají zakódovanou rodičovskou ochranu,
přestože může být na obalu disku vytištěn stupeň klasifikace. Reprodukci
takových disků nelze pomocí funkce rodičovské ochrany omezit.VCD, SVCD
a CD disky nejsou značeny pomocí této klasifikace, takže funkce rodičovské
ochrany je v případě těchto disků neúčinná.
43
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 43
5.7.2006 18:18:38
Menu nastavení DVD systému (pokračování)
Stránka nastavení preferencí (podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby)
Česky
PBC
MP3/JPEG Nav
Funkci řízené reprodukce lze použít pouze pro VCD/SVCD disky.
Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD disků (ve verzi 2.0) na
základě menu zobrazovaných na obrazovce.
{ Off }
– VCD/SVCD přeskočí menu obsahu a rovnou se
spustí reprodukce od začátku disku.
{ On }
– Po zavedení VCD/SVCD disku se na TV
obrazovce objeví menu obsahu (pokud je na disku
k dispozici).
MP3/JPEG navigátor je možné nastavit pouze tehdy, je-li na disku
nahráno menu. Umožňuje zobrazovat různá menu pro snazší navigaci
po disku.
{ Without Menu } – Zobrazuje všechny soubory obsažené na
MP3/foto disku.
{ With Menu } – Zobrazí se nabídka složek MP3/foto disku.
Password
Stejné heslo slouží pro ovládání rodičovské ochrany a pro uzamykání
disku. Šestimístné heslo zadejte pro přehrávání zakázaného disku,
nebo když jste přístrojem vyzváni k zadání hesla.Výchozí heslo je:
„136900“. Chcete-li heslo změnit:
1) Stiskem OK vstupte do menu změny hesla.
2) Pomocí numerických tlačítek 0-9 na dálkovém ovladači
zadejte stávající šestimístné heslo na pozici { Old Password }.
Pokud tak činíte poprvé, nebo pokud své heslo zapomenete, zadejte
„136900“.
3)Na pozici { New Password } zadejte nové šestimístné heslo.
4)Nové šestimístné heslo zadejte pro potvrzení ještě jednou na
pozici { Confirm PWD }.
5) Stiskem OK potvrďte a opusťte menu.
DIVX Subtitle
Můžete nastavit font, v jakém se mají zobrazovat DivX titulky.
{ Standard } – Zobrazení titulků standardní latinkou, jejíž font je
uložen v DVD přehrávači.
{ Others }
Default
– Zobrazení ostatních fontů.
Kromě hesla pro zámek disku a rodičovskou ochranu můžete
všechna nastavení systémového menu a vaše osobní nastavení
vynulovat na výchozí hodnoty z výroby. Stiskem OK potvrďte
vynulování na výchozí hodnoty.
44
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 44
5.7.2006 18:18:38
Ovládání tuneru
1 Stiskněte SOURCE tak, aby se na displeji
objevilo „TUNER FM“.
2Na dálkovém ovladači stiskněte krátce v /
V.
c Displej zobrazuje „SEARCH“, dokud
Použití automatické instalace
Tato funkce je dostupná pouze při prvním
programování rozhlasových stanic. Jakmile
vstoupíte do režimu tuneru, budete
vyzváni k instalaci rozhlasových stanic.
Jedním stiskem tlačítka se uloží všechny
dostupné rozhlasové stanice.
není nalezena stanice s dostatečně silným
signálem.
Česky
Naladění rozhlasových stanic
Displej DVD
přístroje
3 Je-li třeba, opakujte krok 2, dokud
nenaleznete požadovanou rozhlasovou
stanici.
A
AUTO INSTALL ....
B
INSTALL TUNER
4 Chcete-li naladit stanici se slabým
signálem, stiskněte krátce a opakovaně
./>, dokud nedocílíte optimálního
příjmu.
Užitečný tip:
– Pokud FM rozhlasová stanice vysílá RDS
(Radio Data System) údaje, zobrazí se a uloží
RDS název stanice.
2
1
1 Stiskem tlačítka SOURCE na přístroji
vyberte režim TUNER.
c Objeví se „AUTO INSTALL PRESS
PLAY“.
Předvolba rozhlasových stanic
Do paměti přístroje můžete uložit až 40
FM předvolených stanic. Existují tři různé
způsoby programování stanic:
– Pomocí funkce automatické instalace
(pouze při prvotním nastavování
přístroje)
– Pomocí funkce automatického ukládání
předvoleb
– Manuální ukládání předvoleb
2Na přístroji stiskněte a podržte
BX (PLAY PAUSE) tak, aby se na displeji
objevilo „INSTALL TUNER“.
c Všechny stanice s dostatečně silným
signálem budou automaticky uloženy.
c Po dokončení se spustí reprodukce
naposledy naladěné stanice.
Užitečné tipy:
– Pokud během 20 vteřin nestisknete žádné
tlačítko, přístroj opustí režim předvolby
rozhlasových stanic.
– Pokud není v průběhu instalace tuneru
detekována žádná platná frekvence, zobrazí
se „PLEASE CHECK FM ANTENNA“.
45
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 45
5.7.2006 18:18:38
Ovládání tuneru (pokračování)
Česky
Automatická předvolba
Manuální předvolba
Použijte automatickou předvolbu k uložení
nebo k opětovnému nainstalování všech
předvoleb rozhlasových stanic.
Manuální předvolbu použijte, pokud
chcete uložit pouze vaše oblíbené
rozhlasové stanice.
Displej DVD
přístroje
1
TUNER FM
3
AUTO
1Nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici
(viz „Naladění rozhlasové stanice“).
2 Stiskněte PROGRAM.
3 Pomocí b B vyberte číslo předvolby, pod
které chcete stanici uložit.
4Opětovným stiskem PROGRAM stanici
uložte.
2
02
(pouze příklad)
Volba předvolených
rozhlasových stanic
1 Stiskněte SOURCE tak, aby se na displeji
objevilo „TUNER FM“.
2 Stiskem b B nebo pomocí numerických
tlačítek (0-9) vyberte číslo předvolby, od
které chcete začít.
3 Stiskněte a podržte PROGRAM, dokud
z
Stiskem b B vyberte požadovanou
předvolenou stanici (nebo použijte
numerická tlačítka na dálkovém ovladači).
c Zobrazí se číslo předvolby, následované
frekvencí rozhlasové stanice.
se neobjeví „AUTO“.
c Pokud je nalezená rozhlasová stanice
již uložena pod nižším číslem předvolby,
nebude uložena znovu pod další číslo
předvolby.
c Pokud v kroku 2 nevyberete žádné
číslo předvolby, začne automatické
programování od čísla 1 a všechny
dřívější předvolby budou přepsány.
Vymazání předvolené
rozhlasové stanice
1 V režimu tuneru vyberte stiskem b B
na dálkovém ovladači předvolenou
rozhlasovou stanici.
2 Stiskněte a podržte x, dokud se neobjeví
„PRESET DELETED“.
c Pokračuje reprodukce rozhlasové
stanice, stanice je však odstraněna ze
seznamu předvoleb.
46
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 46
5.7.2006 18:18:39
z
Nastavení prostorového
zvuku
Volba digitálních zvukových
efektů
Stiskem SURR. (SURROUND) vyberte:
MULTI-CHANNEL nebo STEREO.
c Dostupnost různých režimů
prostorového zvuku závisí na zvukových
režimech dostupných na disku.
c Mezi dostupné výstupní multi-kanálové
režimy patří: Dolby Digital, Dolby Digital
EX, DTS (Digital Theatre Systems)
Surround a Dolby Pro Logic II.
c Stereo vysílání nebo nahrávky mohou
při reprodukci v prostorovém režimu
vytvářet určité prostorové efekty.
Monofonní zdroje (jedno-kanálový
zvuk) však nevytvářejí žádný zvuk na
prostorových reproduktorech.
Vyberte přednastavený digitální zvukový
efekt, který odpovídá obsahu disku nebo
který je vhodný pro přehrávaný hudební
styl.
z
Při přehrávání hudebního disku nebo
v režimu TUNER či AUX/DI můžete
vybrat:
ROCK, DIGITAL, CLASSIC nebo JAZZ.
Užitečný tip:
– Pro neutrální zvukovou křivku vyberte
CONCERT nebo CLASSIC.
Nastavení basů/výšek
Ovládání hlasitosti
z
1Na dálkovém ovladači stiskněte BASS
nebo TREBLE.
2 Do 5 vteřin od tohoto stisku použijte
ovladač VOL + – a nastavte úroveň basů
nebo výšek (MIN, –2, –1, 0, +1, +2,
MAX).
c Pokud ovladač hlasitosti nepoužijete
do 5 vteřin, vrátí se k normální funkci
nastavování hlasitosti.
Stiskem SOUND vyberte některý
z dostupných zvukových efektů.
Při přehrávání filmového disku nebo v TV
režimu můžete vybrat:
CONCERT, DRAMA, ACTION nebo
SCI-FI.
Užitečný tip:
– Pokud je aktivní systémové menu, nelze
vybrat prostorový režim.
Funkce BASS (basy) a TREBLE (výšky)
umožňují definovat nastavení zvukového
procesoru.
Česky
Ovládání zvuku a hlasitosti
z
Stiskem VOL + / – na dálkovém ovladači
zvyšte nebo snižte hlasitost.
c „VOL MIN“ je minimální hlasitost,
„VOL MAX“ je maximální hlasitost.
Přechodné vypnutí zvuku
Stiskněte MUTE
na dálkovém
ovladači.
c Reprodukce pokračuje beze zvuku
a zobrazí se „MUTE“.
c Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte
znovu MUTE
nebo zvyšte hlasitost.
47
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 47
5.7.2006 18:18:39
Ovládání zvuku a hlasitosti (pokračování)
Nastavení časovače
Česky
Časovač umožňuje v předem nastaveném
čase automatické vypnutí přístroje do
úsporného pohotovostního režimu.
Používání dálkového ovladače
k ovládání televizorů Philips
1Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte
DIM, dokud se na displeji neobjeví „SLEEP
XX“.
(XX = 15, 30, 45, 60 nebo OFF).
2 Chcete-li zvolit následující hodnotu
časovače, stiskněte znovu tlačítko DIM,
dokud nedocílíte požadovaného času.
c Pokud není vybráno „OFF“, zobrazuje
se na displeji ikonka „SLEEP“, indikující
aktivní časovač.
c Před vypnutím do pohotovostního
režimu zobrazí přístroj 10 vteřin
odpočítávání.
„SLEEP10“ → „SLEEP9“ … →
„SLEEP1“ → „SLEEP“
z
Zrušení časovače
Stiskněte a podržte DIM tak, aby se
objevilo „OFF“, nebo stiskněte tlačítko
STANDBY 1.
1 Stiskněte tlačítko SOURCE tak, aby se
na displeji objevilo „TV“.
2 Pomocí ./> nebo numerických
tlačítek (0-9) vyberte TV kanál.
3 Stiskem TV VOL + / – nastavte hlasitost
televizoru.
Ztlumení jasu displeje
z
4 Stiskem a podržením STANDBY 1
televizor vypnete.
V libovolném aktivním režimu můžete
stiskem tlačítka DIM na dálkovém ovladači
vybrat požadovaný jas displeje:
DIM 1 : 70% jas
DIM 2 : 50% jas
DIM 3 : 25% jas
DIM OFF : normální jas
48
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 48
5.7.2006 18:18:39
SEKCE ZESILOVAČE
VLASTNÍ PŘÍSTROJ
Výstupní výkon
Přední levý/pravý
Přední Centrální
Zadní levý/pravý
Zadní Centrální
Subwoofer
Frekvenční charakteristika
Odstup signál/šum
Vstupní citlivost
– AUX In
– TV in
Napájení
220 – 230 V, 50 Hz
Příkon
15 W
Příkon v pohotovostním režimu
< 0,5 W
Rozměry (š/v/h)
273 × 284 × 144 mm
Hmotnost
2,8 kg
800 W
125 W na kanál
125 W na kanál
85 W na kanál
105 W na kanál
150 W na kanál
20 Hz – 6 kHz / -3 dB
> 65 dB (CCIR)
1000 mV
500 mV
SEKCE TUNERU
Rozsah ladění
FM 87.5 – 108 MHz
(50 kHz)
Citlivost pro 26 dB S/Š
FM 20 dB
Činitel potlačení zrcadlového signálu FM 25 dB
Potlačení mezifrekvence
FM 60 dB
Odstup signál/šum
FM 60 dB
AM činitel útlumu
FM 30 dB
Harmonické zkresleni
FM stereo 3%
Frekvenční charakteristika FM 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo separace
FM 26 dB (1 kHz)
Stereo práh
FM 23, 5 dB
SEKCE DISKU
Typ laseru
Průměr disku
Dekódování videa
Polovodičový
12 cm / 8 cm
MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 /
DivX3.11, 4.x, 5.x a 6.x / XviD
Video DAC
12 bitů / 108 MHz
TV systém
PAL/NTSC
Video formát
4:3 / 16:9
Odstup signál/šum (video) 56 dB (minimálně)
Kompozitní video výstup 1,0 Vp-p, 75 Ohmů
Audio DAC
24 bitů / 96 kHz
Frekvenční charakteristika 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM
IEC 60958
Dolby Digital
IEC 60958, IEC 61937
DTS
IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A převodník
PCM
SACD mezní kmitočet
50 kHz
Česky
Technické údaje
AV SUBWOOFER
Napájení
220 – 230 V, 50 Hz
Příkon
150 W
Příkon v pohotovostním režimu
< 0,5 W
Systém
basreflex
Impedance
4 ohmy
Elektroakustické měniče
165 mm (6,5”) basový
Frekvenční charakteristika 30 Hz – 120 Hz
Rozměry (š/v/h)
300 × 399 × 300 mm
Hmotnost
12 kg
LEVÉ/PRAVÉ REPRODUKTORY
Systém
Impedance
Elektroakustické měniče
Dvoupásmová uzavřená skříň
6 ohmů
2 × (3”×3”) kónický basový
+ 1 × (1”×4”) páskový výškový
Frekvenční charakteristika 120 Hz – 20 kHz
Rozměry (š/v/h)
106 × 1220 × 32 mm
(výška včetně stojánku)
Hmotnost
4,75 kg každý
(včetně stojánku)
CENTRÁLNÍ PŘEDNÍ/ZADNÍ
REPRODUKTORY
Systém
Impedance
Elektroakustické měniče
Dvoupásmová uzavřená skříň
6 ohmů
2 × (3”×3”) kónický basový
+ 1 × (1”×4”) páskový výškový
Frekvenční charakteristika 120 Hz – 20 kHz
Rozměry (š/v/h)
497 × 139 × 32 mm
(výška včetně stojánku)
Hmotnost
1,5 kg každý (včetně základny)
SKŘÍŇKA AV BEZDRÁTOVÉHO
PŘIJÍMAČE
Napájení
110 – 240 V, 50 – 60 Hz
Příkon
60 W
Příkon v pohotovostním režimu
< 0,5 W
Rozměry (š/v/h)
242,5 × 157 × 117,5 mm
Hmotnost
1,56 kg
PROPOJOVACÍ SKŘÍŇKA
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
182 × 35 × 62 mm
(výška včetně stojánku)
0,27 kg každý
(včetně základny)
Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena
49
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 49
5.7.2006 18:18:39
Odstraňování potíží
Česky
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. Záruka by tak
pozbyla platnosti. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem.
Než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte nejprve zde uvedené body. Pokud nejste
schopni vyřešit problém s pomocí těchto pokynů, obraťte se na svého prodejce nebo
společnost Philips.
Problém
Řešení
Žádné napájení.
– Zkontrolujte, zda je řádně připojena napájecí šňůra.
– Zapněte napájení stiskem 1 (STANDBY ON) na čelním
panelu přístroje.
Žádný obraz.
–Nahlédněte do příručky vašeho televizoru a zkontrolujte, zda
je přepnut na odpovídající video vstup.
– Stiskem SOURCE na dálkovém ovladači vyberte režim disku.
– Jestliže je aktivovaná funkce Progressive Scan, připojený
televizor však nepodporuje neprokládaný televizní signál anebo
nejsou správně zapojeny kabely, nastavte správně Progressive
Scan režim (viz strana 25~26) nebo režim následujícím
způsobem deaktivujte:
1) Vypněte Progressive Scan režim na televizoru (nebo
zapněte prokládaný režim).
2)Na DVD systému stiskněte / EJECT.
3) Stiskněte B na dálkovém ovladači.
4) Stiskněte SUBTITLE na dálkovém ovladači.
Zcela zkreslený obraz
nebo černobílý obraz.
– Pokud se tak stane v době, kdy měníte nastavení typu
televizoru („TV TYPE“), vyčkejte 15 vteřin na obnovení
původního stavu.
– Pokud se tak stane v době, kdy zapínáte Progerssive Scan
režim, vyčkejte 15 vteřin na obnovení původního stavu.
– Zkontrolujte video zapojení.
–Někdy se může objevit drobné zkreslení obrazu. Nejedná se
o závadu.
–Očistěte disk.
–Na DVD disku je obraz s fixním poměrem stran.
Nelze změnit poměr
stran obrazu, přestože jste – V závislosti na použitém televizoru nemusí být změna poměru
stran možná.
nastavili TV obraz (formát
obrazu).
Žádný nebo zkreslený
zvuk.
–Nastavte hlasitost.
– Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů.
– Ujistěte se, že jsou správně zapojeny audio kabely a stiskem
tlačítka SOURCE vyberte správný zdroj signálu (např. TV
nebo AUX/DI) a vyberte tak přístroj, který chcete poslouchat
prostřednictvím tohoto DVD systému.
Nelze aktivovat některé
funkce, například úhly
pohledu, titulky, nebo
vícejazyčný zvuk.
– Funkce nemusí být na disku dostupná.
– Změna jazyka titulků nebo zvukové stopy je na tomto disku
zakázána.
50
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 50
5.7.2006 18:18:39
Odstraňování potíží (pokračování)
Řešení
Nelze vybrat některé
položky v systémovém
menu nebo v menu
nastavení.
– Před vstupem do systémového menu nebo menu nastavení
stiskněte dvakrát tlačítko x STOP.
– V závislosti na funkcích disku nelze některé položky menu pro
daný disk vybrat.
DVD systém nespustí
reprodukci.
– Vložte disk záznamovou stranou směrem dolů. DVD+R/CD-R
disky musí být uzavřeny.
– Zkontrolujte typ disku, barevný systém (PAL/NTSC) a kód
regionu.
– Zkontrolujte, zda na disku nejsou škrábance nebo špína.
– Stiskem SYSTEM MENU opusťte menu nastavení.
– Možná je potřeba zadat heslo pro změnu stupně rodičovské
ochrany nebo pro odemčení disku.
– Uvnitř přístroje mohla zkondenzovat vlhkost.Vyjměte disk
a nechejte přístroj alespoň jednu hodinu zapnutý.
Z centrálního a zadních
reproduktorů nevychází
žádný zvuk.
– Stiskem tlačítka SURR. vyberte správné nastavení
prostorového zvuku.
– Ujistěte se, že je reprodukovaný materiál nahrán nebo vysílán
s prostorovým zvukem (DTS, Dolby Digital, atd.).
Nekvalitní příjem
rozhlasu.
– Pokud je signál příliš slabý, nastavte anténu nebo připojte
externí anténu pro lepší příjem.
– Zvětšete vzdálenost mezi tímto přístrojem a televizorem nebo
videorekordérem.
–Nalaďte správnou frekvenci.
– Umístěte anténu do větší vzdálenosti od zařízení, které by
mohlo způsobovat rušení.
Nepracuje správně
dálkový ovladač.
– Před stiskem funkčního tlačítka (B, ., >) vyberte
nejprve zdroj signálu (například SOURCE).
– Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem.
– Vyměňte baterie za nové.
–Nasměrujte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového
ovládání (IR).
– Zkontrolujte správné vložení baterií.
Nelze přehrávat DivX
filmy.
– Zkontrolujte, zda je DivX soubor zakódován v režimu
domácího kina „Home Theatre“ kodérem DivX 5.x/6.x.
DVD systém nepracuje.
–Odpojte na několik minut napájecí šňůru. Poté ji znovu
připojte a zkuste ovládat přístroj jako obvykle.
Disk nelze vysunout ze
zásuvky disku.
–Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko x STOP,
následované stiskem numerických tlačítek „2“, „5“ a „9“.
Česky
Problém
51
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 51
5.7.2006 18:18:39
Odstraňování potíží (pokračování)
Problém
Řešení
Česky
Žádný HDMI audio výstup. – Z HDMI výstupu neuslyšíte žádný zvuk, pokud je zdroj
signálu pouze DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) kompatibilní zařízení.
– Prostřednictvím HDMI zapojení není možné přivádět na výstup
SACD nebo DVD audio zdroje s ochranou proti kopírování.
Žádný HDMI video výstup. – HDMI zapojení lze provést pouze na zařízení vybaveném
HDMI s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Pokud chcete připojit DVI konektor (vybavený HDCP), budete
potřebovat samostatný adaptér (DVI – HDMI).
– Ujistěte se, že rozlišení tohoto DVD systému odpovídá
zařízení, které jste připojili prostřednictvím HDMI.Viz
„Systémové menu DVD – Stránka video nastavení“).
Dochází k rušení zadních
reproduktorů vašeho
HTS9800W nebo
vaší stávající domácí
bezdrátové sítě.
– Je třeba přepnout na jiný přenosový kanál, aby v daném pásmu
nedocházelo k rušení s ostatními bezdrátovými zařízeními.
– Chcete-li přepnout přenosový kanál, na dálkovém ovladači
stiskněte a cca na 5 vteřin podržte tlačítko SOUND.
–Na displeji DVD systému uvidíte blikající čísla kanálů (1-4).
52
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 52
5.7.2006 18:18:39
Analogový: Zvuk, který nebyl převeden do číselné
podoby. Analogový zvuk mění frekvenci a intenzitu,
digitální zvuk je určen numerickými hodnotami
signálu. Na tyto konektory je přiváděn zvuk ve
dvou kanálech, levém a pravém.
AUDIO OUT konektory: Konektory (červený
a bílý) na zadní straně DVD systému, kterými lze
přivést zvuk na jiný přístroj (TV, stereo aparatura,
atd.).
Bitrate: Množství dat potřebných k přenesení
určité (např. zvukové) informace. Měří se
v kilobitech za vteřinu (kbps). Obecně platí, že
čím vyšší je bitrate, tím vyšší je kvalita zvuku.Vyšší
hodnoty bitrate však znamenají větší spotřebu
místa na disku.
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x: DivX kódování vyvinuté
společností DivXNetworks vychází z technologie
komprese obrazu MPEG-4. Umožňuje při
zachování kvality obrazu zmenšit soubor
s digitálním videem natolik, že jej lze distribuovat
prostřednictvím internetu.
Dolby Digital EX: Systém prostorového zvuku
vyvinutý společností Dolby Laboratories, který
může obsahovat až 7 kanálů digitálního zvuku (levý
a pravý přední, levý a pravý zadní, centrální přední/
zadní a basový subwoofer).
Dolby Digital: Systém prostorového zvuku
vyvinutý společností Dolby Laboratories, který
může obsahovat až 6 kanálů digitálního zvuku
(levý a pravý přední, levý a pravý zadní, centrální
a basový subwoofer).
Dolby Surround Pro Logic II: Jedná se
o vylepšenou technologii maticového dekódování,
která nabízí lepší vnímání prostoru a směrovosti
pro materiály s Dolby Surround zvukem. Nabízí
přesvědčivé trojrozměrné zvukové pole pro
konvenční stereo hudební nahrávky. Jelikož je
konvenční kódování prostorového zvuku plně
kompatibilní s Dolby Surround Pro Logic II
dekodéry, je možné zvukové stopy kódovat tak,
aby bylo možné plně využít východ Pro Logic II
reprodukce, včetně oddělení levého a pravého
prostorového (zadního) kanálu. (Takový materiál
je také kompatibilní s konvenčními Pro Logic
dekodéry.)
DTS: Digital Theatre System. Systém
prostorového zvuku odlišný od Dolby Digital.
Formáty byly vyvinuty jinými společnostmi.
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) je specifikace zajišťující zabezpečený
přenos digitálního obsahu mezi různými zařízeními
(pro zabránění neoprávněného kopírování).
Česky
Slovníček
HDMI: HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) je vysokorychlostní digitální rozhraní,
které může přenášet nekomprimované video
s vysokým rozlišením a digitální multikanálový zvuk.
Poskytuje vynikající kvalitu obrazu a zvuku, zcela
bez šumu. HDMI je plně zpětně kompatibilní s DVI.
Jak vyžaduje HDMI standard, připojení k HDMI
nebo DVI produktům, bez HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) bude mít za následek
žádný video nebo audio výstup.
JPEG: Nejběžnější formát digitální fotografie.
Systém komprese statických snímků navržený
skupinou Joint Photographic Expert Group, který
nabízí velké kompresní poměry a malou ztrátu
kvality.
Kapitola: Úsek na disku menší než titul. Titul se
může skládat z několika kapitol. Každé kapitole
je přiřazeno číslo kapitoly umožňující její snadné
vyhledání.
Komponentní video výstupní konektory:
Konektory na zadní straně DVD systému,
kterými lze do televizoru vybaveného vstupními
komponentními konektory (R/G/B,YPb/Pr, apod.)
posílat velmi kvalitní video signál.
Menu disku: Zobrazení na obrazovce umožňující
volbu nastavení obrazu, zvuku, titulků, úhlů kamery,
atd.
MP3: Systém komprese zvukových dat. „MP3“ je
zkratka z Motion Picture Experts Group 1 (neboli
MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3
můžete na jeden CD disk uložit až desetinásobek
hudebních dat oproti normálnímu zvukovému CD.
Multikanálový zvuk: Specifikace DVD
umožňují, aby se zvuková stopa skládala z několika
samostatných kanálů. Jako multikanálový je
označován zvuk se 3 a více kanály.
PBC Řízená reprodukce (PlayBack Control):
Umožňuje řídit reprodukci VCD a SVCD disků
podle signálů uložených na disku. Menu nahraná
na disku umožňují interaktivní reprodukci a různé
funkce vyhledávání.
Poměr stran obrazu: Poměr mezi horizontálním
a vertikálním rozměrem obrazu. Poměr stran
normálního obrazu je 4:3. Širokoúhlý obraz má
poměr stran 16:9.
53
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 53
5.7.2006 18:18:39
Slovníček (pokračování)
Česky
Progressive Scan: Všechny řádky obrazu se
zobrazují najednou, během jednoho snímku. Tento
přístroj je schopen konvertovat prokládané video
z DVD disku do progresivního formátu, který
lze zobrazit na Progressive Scan kompatibilním
televizoru.Výrazně se tak zvyšuje vertikální
rozlišení obrazu.
Regionální kód: Systém, který umožňuje přehrát
disk pouze v regionu, pro který je určen. Přístroj
přehraje pouze disky, které jsou určeny pro stejný
region jako přehrávač. Regionální kód tohoto
přehrávače naleznete na výrobním štítku. Některé
disky mohou být určeny pro více regionů nebo pro
všechny regiony (označení ALL).
Rodičovská ochrana: Funkce, s jejíž pomocí
lze omezit reprodukci disku podle věku diváka,
Jednotlivé klasifikační úrovně se v různých zemích
liší. Míra omezení závisí na konkrétním disku. Je-li
funkce rodičovské ochrany aktivní a klasifikace
disku je vyšší, než vámi nastavená hodnota, je
reprodukce disku zablokována.
SACD (Super Audio CD): Tento audio formát
vychází ze stávajících CD standardů, obsahuje však
větší množství informací, poskytujících vyšší kvalitu
zvuku. Existují tři typy SACD disků: jednovrstvé,
dvouvrstvé a hybridní disky. Hybridní disky obsahují
jak Super Audio CD, tak i standardní CD vrstvu.
Surround: Systém pro vytváření realistického
trojrozměrného zvukového pole. Realistického
vjemu je dosaženo rozmístěním řady reproduktorů
kolem posluchače.
Titul: Největší úsek DVD disku. Každému titulu
je přiřazeno číslo titulu, umožňující jeho snadné
vyhledání.
VIDEO OUT konektor: Konektor na zadní
straně DVD přehrávače (žlutý), umožňující přivést
videosignál do televizoru.
WMA: WMA je zkratka pro Windows Media
Audio. Jedná se o technologii komprese zvuku
vyvinutou společností Microsoft Corporation.
WMA data je možné kódovat pomocí přehrávače
Windows Media Player verze 9 nebo Windows
Media Player pro Windows XP. Soubory mají
příponu „.wma“ nebo „.WMA“.
54
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 54
5.7.2006 18:18:39
Philips Consumer Electronics
SGP 06-CE-HTS9800W/12
(č. záznamu)
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My,
Philips Consumer Electronics
(jméno výrobce)
Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(adresa výrobce)
prohlašujeme na svou zodpovědnost, že elektrotechnický produkt:
Philips
HTS9800W/12
(typ nebo model)
(Název)
Systém domácího kina s bezdrátovým přenosem signálu
(popis produktu)
kterého se týká toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami:
EN55013 : 2001 + A1 : 2003 + EN55020 : 2002 + A1 : 2003 +
EN60065 : 2002 + IEC61000-3-2 : 2000 + IEC61000-3-3 : 1995 +
ENSI EN 301 489-1 1.5.1 + ENSI EN 301 489-17 V1.2.1
(název a/nebo číslo a datum vydání normy)
podle ustanovení směrnic 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC a je vyráběn výrobní
organizací, která je držitelem certifikátu ISO 9000.
Eindhoven, 30th March 2006
(místo, datum)
Cor Luijks
Technology Manager BCT Recording
& New Product
(podpis, jméno a funkce)
Philips HTS9800W_12 IFU CZ.indd 55
5.7.2006 18:18:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising