Philips | HTL2111A/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktor Soundbar HTL2111A/12 Uživatelská příručka

Philips Reproduktor Soundbar HTL2111A/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
HTL2111A
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Důležité informace
2
2
2
3
3
3
2 Vaše zařízení SoundBar
4
4
4
5
3 Připojení
6
6
Nápověda a podpora
Bezpečnost
Péče o výrobek
Péče o životní prostředí
Prohlášení o shodě
Hlavní jednotka
Dálkový ovladač
Konektory
Umístění
Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení
4 Používání přístroje SoundBar
Nastavení hlasitosti
Zvolte zvuk
přehrávač MP3
Paměťová zařízení USB
Automatický pohotovostní režim
Přehrávání zvuku prostřednictvím
rozhraní Bluetooth
Použití továrních nastavení
Aktualizace softwaru
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
5 Připevnění na zeď
10
6 Specifikace výrobku
10
7 Řešení problémů
11
CS
1
1 Důležité
informace
•
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny
pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud
v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.
•
•
•
Nápověda a podpora
Více informací o online podpoře naleznete na
adrese www.philips.com/support a můžete:
• stáhnout uživatelskou příručku a stručný
návod k rychlému použití
• shlédnout výukové video programy (jsou
k dispozici pouze pro vybrané modely)
• nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy
(FAQ)
• odeslat nám e-mail s dotazem
• chatovat s jedním z našich zástupců podpory.
Postupujte podle pokynů na této webové
stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo
modelu výrobku.
Můžete také požádat o pomoc kontaktováním
střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím,
než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo
modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace
naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
a nechte výrobek před dalším užíváním
zkontrolovat.
2
CS
•
Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové
zásuvce s jiným napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na napájecí kabely nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Nebezpečí přehřívání!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• V případě nesprávného vložení baterií
hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
•
•
Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Výrobek či dálkový ovladač může
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí! V případě
spolknutí může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Během dvou hodin od
okamžiku spolknutí může dojít k vážným
vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna do jakékoli části
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré
nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Po výměně baterie zkontrolujte, zda je
přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
• V případě, že není možné přihrádku
na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte
výrobek používat. Udržujte výrobek mimo
dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez
ochranného zemnění.
Péče o výrobek
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
Péče o životní prostředí
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Prohlášení o shodě
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Společnost WOOX Innovations tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným ustanovením
směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě
naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
CS
3
2 Vaše zařízení
SoundBar
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud
chcete využít všechny výhody podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj
SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.
Hlavní jednotka
Dálkový ovladač
V této části je uveden přehled dálkového
ovladače.
a
b
V této části je uveden přehled hlavní jednotky.
c
d
e
a
b
a Indikátor SURR
Svítí, pokud zvolíte funkci Virtuální
prostorový zvuk.
b Indikátory zdroje
• OPTICAL: Rozsvítí se při přepnutí na
optický zdroj vstupu.
• AUX: Rozsvítí se při přepnutí na
analogový zdroj vstupu.
• COAXIAL / AUDIO IN
Rozsvítí se při přepnutí na koaxiální
zdroj vstupu.
Rozsvítí se, jakmile přepnete zdroj na
vstup zvuku (3,5mm konektor).
•
Bluetooth
Rozsvítí se při přepnutí do režimu
Bluetooth a párování zařízení
Bluetooth.
Bliká, je-li přepnuto do režimu
Bluetooth a nejsou spárována zařízení
Bluetooth.
4
CS
f
g
j
h
i
a
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
b Tlačítka zdroje
• AUX: Přepnutí zdroje zvuku na
připojení AUX.
• USB: Přepnutí zdroje zvuku na
připojení USB.
• COAX: Přepnutí zdroje zvuku na
připojení koaxiálním kabelem.
•
•
•
c
d
e
f
AUDIO-IN: Přepněte zdroj zvuku na
připojení Audio in.
Bluetooth: Přepnutí do režimu
Bluetooth.
OPTICAL: Přepnutí zdroje zvuku na
připojení optickým kabelem.
b AUDIO IN
Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3,5mm
konektor).
Konektory vzadu
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
/
Přeskočení na předchozí nebo následující
skladbu v režimu USB.
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
g BASS +/Zvýšení nebo snížení hloubek.
h VOLUME +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
i SURR OFF/ON
Vypnutí nebo zapnutí virtuálního
prostorového zvuku.
a bc
d
a AUDIO IN-AUX
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
j TREBLE +/Zvýšení nebo snížení výšek.
b DIGITAL IN-OPTICAL
Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
Konektory
c DIGITAL IN-COAXIAL
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
V této části je uveden přehled konektorů, které
jsou k dispozici v zařízení SoundBar.
d AC MAINS~
Připojení k napájení.
Pravá strana
a
a
b
(USB)
Vstup zvuku z paměťového zařízení USB.
CS
5
3 Připojení
Tato část popisuje připojení přístroje SoundBar
k televizoru a k dalším zařízením.
Informace o základním připojení přístroje
SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném
návodu k rychlému použití.
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
•• Před provedením nebo změnou libovolného připojení
Připojení zvuku z televizoru a
jiných zařízení
Prostřednictvím přístroje Soundbar můžete
přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.
Televizor a ostatní zařízení propojte nejkvalitnějším
typem připojení, jaké máte k dispozici.
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
digitálního optického kabelu
Zvuk nejvyšší kvality
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od
síťové zásuvky.
TV
Umístění
Umístěte zařízení Soundbar následujícím
způsobem.
1
Pomocí optického kabelu propojte
konektor OPTICAL zařízení SoundBar
s konektorem OPTICAL OUT televizoru
nebo jiného zařízení.
• Digitální koaxiální konektor může být
označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT.
Možnost 2: Připojení zvuku pomocí
digitálního koaxiálního kabelu
Zvuk dobré kvality
1
6
CS
Pomocí koaxiálního kabelu propojte
konektor COAXIAL zařízení SoundBar
s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT
televizoru nebo jiného zařízení.
• Digitální koaxiální konektor může být
označen jako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnost 3: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
Zvuk základní kvality
1
Pomocí analogového kabelu propojte
konektor AUX zařízení SoundBar
s konektory AUDIO OUT televizoru nebo
jiného zařízení.
DVD
4 Používání
přístroje
SoundBar
V této části je popsáno použití přístroje
SoundBar k přehrávání zvuku z připojených
zařízení.
Dříve než začnete
• Zařízení připojte podle stručné příručky
k rychlému použití nebo si stáhněte
uživatelskou příručku na adrese
www.philips.com/support.
• Přepněte přístroj SoundBar na správný
zdroj z jiného zařízení.
Nastavení hlasitosti
1
Stisknutím tlačítka VOLUME +/- zvýšíte
nebo snížíte hlasitost.
• Pokud chcete zvuk zcela ztlumit,
stiskněte tlačítko (MUTE).
• Chcete-li zvuk obnovit, znovu stiskněte
tlačítko (MUTE) nebo stiskněte
tlačítko VOLUME +/-.
»» Všechny Indikátory zdroje na hlavní
jednotce dvakrát bliknou, jakmile
dosáhne hlasitost maximální nebo
minimální úrovně.
Zvolte zvuk
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro
určitý typ obrazu nebo hudby.
CS
7
Režim prostorového zvuku
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
1
Stisknutím tlačítka SURR OFF/ON zapnete
nebo vypnete prostorový režim.
• Zapnuto: vytváří prostorový zážitek
z poslechu.
• Vypnuto: Dvoukanálový stereofonní
zvuk. Ideální pro poslech hudby.
ekvalizér
Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých
frekvencí (basy) přístroje SoundBar.
1
Stisknutím tlačítka TREBLE +/- nebo
BASS +/- upravte frekvenci.
»» Všechny Indikátory zdroje na hlavní
jednotce dvakrát bliknou, jakmile
dosáhnou výšky či basy maximální
nebo minimální úrovně.
Co je potřeba
• Paměťové zařízení USB naformátované
systémem souborů FAT, kompatibilní
s normou pro velkokapacitní paměťová
zařízení.
• Soubor MP3 nebo WMA na paměťovém
zařízení USB
1
Paměťové zařízení USB připojte k přístroji
SoundBar.
2
Stiskněte tlačítko USB na dálkovém
ovladači.
3
Přehrávání můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače.
Tlačítko
/
Akce
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
následující skladbu.
Poznámka
přehrávač MP3
•• Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy
Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat
své zvukové soubory nebo hudbu.
nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB
nemusí být rozpoznáno.
•• Protokoly PTP pro digitální fotoaparáty nejsou
podporovány.
•• Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
•• Hudební soubory s ochranou DRM (MP3, WMA)
nejsou podporovány.
•• Podpora portu USB: 5 V , 500 mA.
Co je potřeba
• Přehrávač MP3.
• 3,5mm stereofonní audiokabel.
1
2
3
Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu
připojte přehrávač MP3 ke konektoru
AUDIO IN zařízení SoundBar.
Stiskněte tlačítko AUDIO-IN.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory nebo hudbu
a spusťte jejich přehrávání.
Paměťová zařízení USB
Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení
USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení
USB atd.
8
CS
paměťových zařízení USB.
•• Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB
Automatický pohotovostní
režim
Při přehrávání médií z připojeného zařízení
přejde zařízení SoundBar automaticky do
pohotovostního režimu, pokud:
• 18 minut nestisknete žádné tlačítko a
• z připojeného zařízení nebude přehráván
žádný zvuk.
Přehrávání zvuku
prostřednictvím rozhraní
Bluetooth
Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete
zařízení SoundBar připojit k zařízení Bluetooth
(jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod
touch, telefon se systémem Android nebo
notebook) a poté můžete poslouchat audio
soubory uložené v zařízení prostřednictvím
reproduktorů zařízení SoundBar.
Co je potřeba
• Zařízení Bluetooth podporující profil
Bluetooth A2DP s technologií Bluetooth
verze 2.1 + EDR.
• Provozní dosah mezi zařízením SoundBar
a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka Bluetooth na
dálkovém ovladači přepněte zařízení
SoundBar do režimu Bluetooth.
»» Indikátor Bluetooth rychle bliká.
V zařízení Bluetooth aktivujte připojení
Bluetooth, vyhledejte zařízení PHILIPS
HTL2111A a jeho výběrem zahajte
připojování (informace o aktivaci funkce
Bluetooth naleznete v uživatelské příručce
zařízení Bluetooth).
• Až se zobrazí výzva k zadání hesla,
zadejte hodnotu „0000“.
»» Indikátor Bluetooth během připojení
pomalu bliká.
Počkejte, dokud se indikátor Bluetooth
nerozsvítí.
»» Pokud se připojení nezdaří, indikátor
Bluetooth nepřetržitě a pomalu bliká.
5
Chcete-li ukončit připojení Bluetooth,
vyberte jiný zdroj.
• Když přepnete zpět do režimu
Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane
aktivní.
Poznámka
•• Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi
připojeným zařízením a zařízením SoundBar: mohou to
být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo
jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné
frekvenci.
•• Chcete-li zařízení SoundBar připojit k jinému zařízení
Bluetooth, deaktivujte aktuálně připojené zařízení
Bluetooth.
Použití továrních nastavení
Zařízení SoundBar můžete resetovat na výchozí
nastavení.
1
V režimu ztlumení rychle dvakrát stiskněte
tlačítko AUX.
»» Obnoví se tovární nastavení.
Aktualizace softwaru
Snažíme se neustále vylepšovat výrobek, proto
vám může být nabídnuta aktualizace softwaru.
Navštivte adresu www.philips.com/support
a zjistěte, zda je k dispozici nejnovější verze
softwaru.
Vyberte a přehrajte audio soubory nebo
hudbu v zařízení Bluetooth.
• Pokud se během přehrávání vyskytne
příchozí hovor, přehrávání hudby se
pozastaví. Po skončení hovoru se
přehrávání obnoví.
CS
9
5 Připevnění na
zeď
6 Specifikace
výrobku
Poznámka
Poznámka
•• Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou
nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli
dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve
vaší zemi.
•• Před montáží na zeď se ujistěte, že zeď unese váhu
zařízení SoundBar.
Délka/průměr šroubu
V závislosti na typu připevnění zařízení
SoundBar na zeď zkontrolujte, že používáte
šrouby správné délky a průměru.
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
Zesilovač
•
•
•
•
3 - 3.5mm
Celkový výstupní výkon:
40 W RMS (+/− 0,5 dB, 10 % THD)
Kmitočtová charakteristika:
20 Hz–20 kHz / ±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
Vstupní citlivost:
• AUX: 2 V RMS
• AUDIO IN: 1 V RMS
Audio
•
> 25mm
Informace o montáži systému SoundBar na
stěnu naleznete ve stručné příručce.
•
•
•
Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovací frekvence:
• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz,
22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 8–320 kb/s
• WMA: 64–192 kb/s
Verze:
• WMA: V7, V8, V9
USB
•
•
•
•
10
CS
Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová
zařízení USB (MSC)
Systém souborů: FAT16 a FAT32
Podpora souborů s formátem MP3 a WMA
Bluetooth
••
••
Profily Bluetooth: A2DP
Verze technologie Bluetooth: 2.1 + EDR
7 Řešení
problémů
Hlavní jednotka
••
••
••
•
•
••
••
•
•
Napájení: 220–240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie: 40 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,5 W
Impedance reproduktoru: 8 ohmů
(širokopásmové)
Měniče reproduktorů: 4 x 54,5 mm (2")
Rozměry (Š x V x H): 845 x 74,5 x 94 mm
Hmotnost: 2,0 kg
Provozní teplota a vlhkost: 0 °C až 45 °C,
5 % až 90 % vlhkost pro všechny klimata
Skladovací teplota a vlhkost: -40 °C až
70 °C, 5 % až 95 %
Baterie dálkového ovladače
•
1 x CR2025
Informace o pohotovostním režimu
•
•
•
•
Pokud je výrobek 18 minut nečinný,
automaticky se přepne do pohotovostního
nebo síťového pohotovostního režimu.
Spotřeba energie v pohotovostním nebo
síťovém pohotovostním režimu je menší
než 0,5 W.
Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth,
stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na
dálkovém ovladači.
Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth,
povolte v zařízení Bluetooth připojení
Bluetooth nebo povolte připojení
Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je
to možné).
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu
následující body. V případě, že problémy
trvají, naleznete více informací na stránce
www.philips.com/support.
Zvuk
Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází
žádný zvuk.
• Připojte audiokabel přístroje SoundBar
k televizoru nebo dalšímu zařízení.
• Resetujte zařízení SoundBar na tovární
nastavení..
• Na dálkovém ovladači vyberte správný
zdroj zvuku.
• Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
• Pokud přehráváte zvuk z televizoru
prostřednictvím přístroje SoundBar,
zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.
Bluetooth
Zařízení se nedokáže připojit k zařízení
SoundBar.
• Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje
zařízení SoundBar.
• Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení.
Informace o aktivaci této funkce naleznete
v uživatelské příručce příslušného zařízení.
CS
11
•
•
Zařízení není správně připojeno. Připojte
zařízení správně. (viz 'Přehrávání zvuku
prostřednictvím rozhraní Bluetooth' na
straně 9)
Zařízení SoundBar je již připojeno k jinému
zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a
zkuste to znovu.
Kvalita přehrávání zvuku z připojeného
zařízení Bluetooth je nízká.
• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže
k zařízení SoundBar nebo odstraňte
překážky mezi druhým zařízením a
zařízením SoundBar.
Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a
vypíná.
• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže
k zařízení SoundBar nebo odstraňte
překážky mezi druhým zařízením a
zařízením SoundBar.
• Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth,
abyste předešli rušení.
• U některých zařízení Bluetooth lze
připojení Bluetooth automaticky
deaktivovat a šetřit tak energii. Není to
známkou poruchy zařízení SoundBar.
12
CS
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
The Bluetooth word mark and logos are
registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX
Innovations is under license. Other trademarks
and trade names are those of their respective
owners.
13
Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL2111A_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising