Philips | HTL2100/12 | Owner's Manual | Philips Reproduktor Soundbar HTL2100/12 Uživatelská příručka

Philips Reproduktor Soundbar HTL2100/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
HTL2100
HTL2100B
HTL2100C
HTL2100G
HTL2100S
HTL2100T
HTL2100W
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Důležité informace 3
3
4
4
4
2 Vaše zařízení SoundBar 5
5
5
6
3 Připojení 7
Bezpečnost Péče o výrobek Péče o životní prostředí Nápověda a podpora Hlavní jednotka Dálkový ovladač Konektory Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení 4 Používání přístroje SoundBar Nastavení hlasitosti Zvolte zvuk přehrávač MP3 Automatický pohotovostní režim Použití továrních nastavení 7
8
8
8
8
8
9
5 Připevnění na zeď 10
6 Specifikace výrobku 11
7 Řešení problémů 12
8 Oznámení 13
13
13
Prohlášení o shodě Ochranné známky CS
2
1 Důležité
informace
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte.
Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto
pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na
přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
a nechte výrobek před dalším užíváním
zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové
zásuvce s jiným napětím.
3
CS
Nebezpečí zranění nebo poškození přístroje
SoundBar!
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• V případě nesprávného vložení baterií
hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Výrobek či dálkový ovladač může
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí! V případě
spolknutí může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Během dvou hodin od
okamžiku spolknutí může dojít k vážným
vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna do jakékoli části
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré
nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Po výměně baterie zkontrolujte, zda je
přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
•
V případě, že není možné přihrádku
na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte
výrobek používat. Udržujte výrobek mimo
dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez
ochranného zemnění.
Péče o výrobek
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Nápověda a podpora
Více informací o online podpoře naleznete na
adrese www.philips.com/support a můžete:
• stáhnout uživatelskou příručku a stručný
návod k rychlému použití
• shlédnout výukové video programy (jsou
k dispozici pouze pro vybrané modely)
• nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy
(FAQ)
• odeslat nám e-mail s dotazem
• chatovat s jedním z našich zástupců
podpory.
Postupujte podle pokynů na této webové
stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo
modelu výrobku.
Můžete také požádat o pomoc kontaktováním
střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím,
než se obrátíte na podporu, poznamenejte
si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto
informace naleznete na zadní nebo spodní
straně výrobku.
CS
4
2 Vaše zařízení
SoundBar
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Pokud
chcete využít všechny výhody podpory
nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj
přístroj SoundBar na adrese www.philips.com/
welcome.
Dálkový ovladač
V této části je uveden přehled dálkového
ovladače.
a
j
AUX
COAX
b
Hlavní jednotka
i
AUDIOIN
OPTICAL
c
V této části je uveden přehled hlavní jednotky.
h
TREBLE
d
g
a
b
f
BASS
VOLUME
SURR
e
a Indikátor SURR
Svítí, pokud zvolíte funkci Virtuální
prostorový zvuk.
b Indikátory zdroje
Indikátor zdroje se rozsvítí, když je zvolen
zdroj.
• COAXIAL: Rozsvítí se při přepnutí na
koaxiální zdroj vstupu.
• OPTICAL: Rozsvítí se při přepnutí na
optický zdroj vstupu.
• AUX: Rozsvítí se při přepnutí na
analogový zdroj vstupu.
• AUDIO-IN: Rozsvítí se, jakmile
přepnete zdroj na vstup zvuku (3,5mm
konektor)
a
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí přístroje SoundBar nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
b COAX
Přepnutí zdroje zvuku na připojení
koaxiálním kabelem.
c OPTICAL
Přepnutí zdroje zvuku na připojení
optickým kabelem.
5
CS
d TREBLE +/Zvýšení nebo snížení výšek.
Konektory vzadu
e SURR
Přepínání mezi stereofonním a virtuálním
prostorovým zvukem.
f
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
g BASS +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
d
a
h VOLUME +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
i AUDIO-IN
Přepněte zdroj zvuku na připojení vstupu
zvuku (3,5mm konektor).
b
c
j AUX
Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUX.
a AUDIO IN-AUX
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
Konektory
V této části je uveden přehled konektorů, které
jsou k dispozici v zařízení SoundBar.
b DIGITAL IN-COAXIAL
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
Pravá strana
c DIGITAL IN-OPTICAL
Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
a
d AC MAINS~
Připojení k napájení.
a AUDIO-IN
Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3,5mm
konektor).
CS
6
3 Připojení
•
Tato část popisuje připojení přístroje SoundBar
k televizoru a k dalším zařízením.
Informace o základním připojení přístroje
SoundBar a příslušenství najdete ve Stručném
návodu k rychlému použití.
Digitální koaxiální konektor může být
označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT.
Možnost 2: Připojení zvuku pomocí
digitálního koaxiálního kabelu
Zvuk dobré kvality
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
•• Před provedením nebo změnou libovolného připojení
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od
síťové zásuvky.
1
Připojení zvuku z televizoru a
jiných zařízení
Prostřednictvím reproduktorů zařízení
SoundBar můžete přehrávat zvuk z televizoru
nebo jiných zařízení.
Televizor, zařízení SoundBar a ostatní zařízení
propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké
máte k dispozici.
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
digitálního optického kabelu
Pomocí koaxiálního kabelu propojte
konektor COAXIAL zařízení SoundBar
s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT
televizoru nebo jiného zařízení.
• Digitální koaxiální konektor může být
označen jako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnost 3: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
Zvuk základní kvality
1
Pomocí analogového kabelu propojte
konektor AUX zařízení SoundBar
s konektory AUDIO OUT televizoru nebo
jiného zařízení.
Zvuk nejvyšší kvality
DVD
TV
1
7
Pomocí optického kabelu propojte
konektor OPTICAL zařízení SoundBar
s konektorem OPTICAL OUT televizoru
nebo jiného zařízení.
CS
4 Používání
přístroje
SoundBar
V této části je popsáno použití přístroje
SoundBar k přehrávání zvuku z připojených
zařízení.
Dříve než začnete
• Proveďte potřebná připojení popsaná
ve Stručném návodu k rychlému použití
a uživatelském manuálu.
• Přepněte přístroj SoundBar na správný
zdroj z jiného zařízení.
•
•
[zvuk Virtual Surround]: Vytváří
podmanivý zážitek z prostorového
zvuku. Rozsvítí se indikátor SURR na
hlavní jednotce.
[STEREO]: Dvoukanálový stereofonní
zvuk. Ideální pro poslech hudby.
ekvalizér
Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých
frekvencí (basy) přístroje SoundBar.
1
Stisknutím tlačítka TREBLE +/- nebo BASS
+/- upravte frekvenci.
»» Všechny Indikátory zdroje na hlavní
jednotce dvakrát bliknou, jakmile
dosáhnou výšky či basy maximální
nebo minimální úrovně.
Nastavení hlasitosti
přehrávač MP3
1
Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat
své zvukové soubory nebo hudbu.
Stisknutím tlačítka VOLUME +/- zvýšíte
nebo snížíte hlasitost.
• Pokud chcete zvuk zcela ztlumit,
stiskněte tlačítko (MUTE).
• Chcete-li zvuk obnovit, znovu stiskněte
tlačítko (MUTE) nebo stiskněte
tlačítko VOLUME +/-.
»» Všechny Indikátory zdroje na hlavní
jednotce dvakrát bliknou, jakmile
dosáhne hlasitost maximální nebo
minimální úrovně.
Zvolte zvuk
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro
určitý typ obrazu nebo hudby.
Režim prostorového zvuku
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
1
Stisknutím možnosti SURR vyberete režim
prostorového zvuku.
Co je potřeba
• Přehrávač MP3.
• 3,5mm stereofonní audiokabel.
1
2
3
Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu
připojte přehrávač MP3 ke konektoru
AUDIO-IN zařízení SoundBar.
Stiskněte tlačítko AUDIO-IN.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory nebo hudbu
a spusťte jejich přehrávání.
Automatický pohotovostní
režim
Při přehrávání médií z připojeného zařízení
přejde zařízení SoundBar automaticky do
pohotovostního režimu, pokud:
• 30 minut nestisknete žádné tlačítko a
• z připojeného zařízení nebude přehráván
žádný zvuk.
CS
8
Použití továrních nastavení
Přístroj SoundBar můžete resetovat na výchozí
nastavení naprogramovaná z výroby.
1
9
V režimu ztlumení rychle dvakrát stiskněte
tlačítko AUX.
»» Obnoví se tovární nastavení.
CS
5 Připevnění na
zeď
Poznámka
•• Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážnou
nehodu, zranění nebo škody. Pokud máte jakékoli
dotazy, obraťte se na středisko péče o zákazníky ve
vaší zemi.
•• Před montáží na zeď se ujistěte, že zeď unese váhu
zařízení SoundBar.
Délka/průměr šroubu
V závislosti na typu připevnění zařízení
SoundBar na zeď zkontrolujte, že používáte
šrouby správné délky a průměru.
3 - 3.5mm
> 25mm
Informace o montáži systému SoundBar na
stěnu naleznete ve stručné příručce.
CS
10
6 Specifikace
výrobku
Poznámka
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
Zesilovač
•
•
•
•
Celkový výstupní výkon: 40 W RMS (+/−
0,5 dB, 10 % THD)
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz
/ ±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
Vstupní citlivost:
• AUX: 650 mV
• AUDIO-IN: 400 mV
Audio
•
Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Hlavní jednotka
••
••
••
•
•
••
••
Napájení: 220–240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie: 40 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,5 W
Impedance reproduktoru: 8 ohmů
(širokopásmové)
Měniče reproduktorů: 4 x 54,5 mm (2")
Rozměry (Š x V x H): 845 x 74,5 x 94 mm
Hmotnost: 2,0 kg
Baterie dálkového ovladače
•
1 x CR2025
11
CS
7 Řešení
problémů
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu následující
body. V případě, že problémy trvají, naleznete
více informací na stránce www.philips.com/
support.
Zvuk
Z reproduktorů přístroje SoundBar nevychází
žádný zvuk.
• Připojte audiokabel přístroje SoundBar
k televizoru nebo dalšímu zařízení.
• Resetujte zařízení SoundBar na tovární
nastavení..
• Na dálkovém ovladači vyberte správný
zdroj zvuku.
• Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
• Pokud přehráváte zvuk z televizoru
prostřednictvím přístroje SoundBar,
zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.
CS
12
8 Oznámení
Tato část obsahuje informace o právech
a upozornění na ochranné známky.
Prohlášení o shodě
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Ochranné známky
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
13
CS
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL2100_12_UM_V7.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising