Philips | HTB5570D/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 3D Blu-ray HTB5510D/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 3D Blu-ray HTB5510D/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
HTB5510D
HTB5540D
HTB5570D
Příručka pro uživatele
Contents
1 Důležité informace Bezpečnost Péče o výrobek Péče o životní prostředí Varování k ochraně zdraví při
sledování ve 3D 2 Vaše domácí kino Hlavní jednotka Dálkový ovladač Konektory 3 Připojení a nastavení Připojení reproduktorů Připojení k televizoru Připojení digitálních zařízení
prostřednictvím rozhraní HDMI Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení Nastavení reproduktorů Nastavení funkce EasyLink (ovládání
HDMI-CEC) Připojení a nastavení domácí sítě 4 Použití domácího kina Přístup do hlavní nabídky Disky Přehrávání zvuku prostřednictvím
rozhraní Bluetooth Datové soubory Paměťová zařízení USB Možnosti pro zvuk, video a obrázky Rádio přehrávač MP3 iPod nebo iPhone Ovládání pomocí chytrého telefonu Procházení počítače prostřednictvím
DLNA Volba zvuku 2
2
3
3
3
5
5
5
6
8
8
9
5 Změna nastavení 29
29
29
30
30
30
30
31
31
6 Aktualizace softwaru 32
32
Nastavení jazyka Nastavení obrazu a videa Nastavení zvuku Nastavení rodičovského zámku Nastavení displeje Nastavení úspory energie Nastavení reproduktoru Obnovení výchozích nastavení Ověření verze softwaru Aktualizace softwaru prostřednictvím
rozhraní USB Aktualizace softwaru z internetu 32
33
11
7 Specifikace výrobku 34
11
12
8 Řešení problémů 38
9 Oznámení 41
41
12
13
16
16
16
18
19
20
20
21
22
23
23
Copyright Software s otevřeným zdrojovým
kódem Prohlášení o shodě Ochranné známky 41
41
42
10 Kód jazyka 44
11 Rejstřík 45
24
27
CS
1
1 Důležité
informace
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte
všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte.
Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto
pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na
přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips a nechte výrobek před
dalším užíváním zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
• Baterie (sada akumulátorů nebo
nainstalované baterie) by neměly být
vystavovány nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu svitu, ohni a podobně.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem
2
CS
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové
zásuvce s jiným napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození domácího
kina!
• Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu,
používejte pouze dodaný držák na
stěnu. Držák připevněte na stěnu, která
udrží celkovou hmotnost výrobku a
držáku na stěnu. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.
• Pro reproduktory se stojany použijte
pouze dodané stojany. Stojany pevně
připevněte k reproduktorům. Smontované
stojany umístěte na hladký, rovný
povrch, který udrží celkovou hmotnost
reproduktoru a stojanu.
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače
disku.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
•
V případě nesprávného vložení baterií
hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Výrobek či dálkový ovladač může
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí! V případě
spolknutí může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Během dvou hodin od
okamžiku spolknutí může dojít k vážným
vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna do jakékoli části
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré
nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Po výměně baterie zkontrolujte, zda je
přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
• V případě, že není možné přihrádku
na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte
výrobek používat. Udržujte výrobek mimo
dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez
ochranného zemnění.
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Péče o výrobek
•
•
•
•
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené
či poškrábané disky.
Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte,
vyjměte disky z podavače disků.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
Varování k ochraně zdraví při
sledování ve 3D
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo
záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte
se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů
nebo sledování ve 3D.
CS
3
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou
závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace
doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší
dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné
pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se
ihned poté žádné potenciálně nebezpečné
činnosti (například řízení auta), dokud vaše
příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují
3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný z
výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování
ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let
věku, protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
4
CS
2 Vaše domácí
kino
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips (např. upozornění na
aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj
výrobek na webu www.philips.com/welcome.
Dálkový ovladač
V této části je uveden přehled dálkového
ovladače.
a
b
c
n
d
o
e
Hlavní jednotka
f
V této části je uveden přehled hlavní jednotky.
g
p
q
h
a b c de f
i
r
j
s
k
a
(Otevřít/Zavřít)
Otevření nebo zavření podavače disku.
b
(Přehrát/Pozastavit)
Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
c
(Stop)
Zastavení přehrávání.
d SOURCE
Výběr zdroje zvuku, obrazu nebo rádia
nebo režimu Bluetooth pro domácí kino.
e
+/- (Hlasitost)
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
f
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
l
t
m
u
a
b
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
• Pokud je aktivována funkce EasyLink,
lze stisknutím a podržením po dobu
nejméně tří sekund přepnout všechna
připojená zařízení kompatibilní
se standardem rozhraní HDMI CEC do
pohotovostního režimu.
•
(Domů)
Přístup do nabídky Domů.
CS
5
c Tlačítka zdroje
• DISC/POP-UP MENU : Přepne na
zdroj disku.Otevření nebo ukončení
nabídky disku při přehrávání disku.
• RADIO : Přepnutí do režimu rádia VKV.
• SOURCE : Výběr zdroje vstupu zvuku
nebo režimu Bluetooth.
d
BACK
Návrat na předchozí obrazovku
nabídky.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
a podržením smazat předvolbu rádiové
stanice.
•
e Navigační tlačítka
• Procházení nabídkami.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
tlačítka doleva nebo doprava spustit
automatické vyhledávání.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
nahoru nebo dolů naladit rádiovou
frekvenci.
f OK
Potvrzení zadání nebo výběru.
g
h
i
j
/ (Předchozí/Následující)
Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
• V režimu radiopřijímače výběr
předvolby rádiové stanice.
•
•
•
(Stop) / (Vysunout/Otevřít/Zavřít)
Zastavení přehrávání.
Stisknutím a podržením na dobu tří
sekund lze otevřít nebo zavřít podavač
disku nebo vysunout disk.
/
(Rychlý posun vzad / Rychlý
posun vpřed)
Vyhledávání vzad nebo vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte opakovaným stisknutím
tlačítka.
+/- (Hlasitost)
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
k SMART TV
Tato funkce není v této verzi dostupná.
6
CS
l Alfanumerická tlačítka
Zadávání čísel nebo písmen (podobně jako
při psaní zpráv SMS).
m AUDIO
Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
n TOP MENU
Přístup k hlavní nabídce disku.
o
OPTIONS
Přístup k dalším možnostem
přehrávání při přehrávání z disku nebo
paměťového zařízení USB.
• V režimu radiopřijímače nastavení
rádiové stanice.
•
p
(Přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
q
(Pozastavit)
Pozastavení přehrávání.
r
(Ztlumit)
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
s
Otevření nebo zavření nastavení zvuku.
t SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro obraz.
u Barevná tlačítka
• Výběr úloh nebo možností pro disky
Blu-ray.
• Výběr zdroje – zařízení iPod nebo
iPhone.
Konektory
V této části je uveden přehled konektorů, které
jsou k dispozici v domácím kině.
g
Přední konektory
iPod/iPhone
ab
(USB)
Slot pro velkokapacitní zařízení USB.
Paměťové zařízení USB se používá při
půjčování videa online.
h VIDEO OUT
Připojení ke vstupu kompozitního videa na
televizoru.
a AUDIO-IN
Vstup zvuku z přehrávače MP3 (3,5mm
konektor).
i DIGITAL IN-OPTICAL
Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
b iPod/iPhone (USB)
• Vstup pro zvuk, video nebo obrázky
z paměťového zařízení USB.
• Připojení zařízení iPod nebo iPhone.
• Přístup ke službě BD-Live
j HDMI OUT (ARC)
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
Konektory vzadu
l FM ANTENNA
Připojení přibalené antény FM.
k LAN
Připojení ke vstupu LAN na
širokopásmovém modemu nebo směrovači.
hi jk l
a AC MAINS
Fixní napájecí kabel.
b SPEAKERS
Připojení k dodaným reproduktorům
a subwooferu.
c Wireless Rear Audio
Připojení k bezdrátovému modulu Philips.
(Model Philips RWSS5512 je volitelně
dostupné ve vašem regionu)
d DIGITAL IN-COAXIAL
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
e AUDIO IN-AUX
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
f HDMI IN1 / HDMI IN2
Slouží k připojení k výstupu HDMI
digitálního zařízení.
CS
7
3 Připojení a
nastavení
Tato část popisuje připojení domácího kina
k televizoru a k dalším zařízením a jeho další
nastavení.
Informace o základním připojení domácího kina
a příslušenství najdete ve stručném návodu
k rychlému použití.
SUB
WOOFER
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
FRONT
RIGHT
REAR
LEFT
REAR
RIGHT
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
•• Před provedením nebo změnou libovolného připojení
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od
síťové zásuvky.
* Tvary reproduktoru se mohou lišit od obrázku
výše.
Poznámka
•• Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je
tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna
a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů.
Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte
uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.
Připojení reproduktorů
Kabely reproduktorů jsou barevně rozlišené
a jejich zapojení je tak snadné. Chcete-li
k domácímu kinu připojit reproduktor, musíte
zapojit kabel reproduktoru ke konektoru stejné
barvy.
Umístění reproduktorů hraje při vytváření
efektu prostorového zvuku zásadní roli.
Nejlepšího efektu dosáhnete nasměrováním
reproduktorů k posluchači a umístění blízko
úrovně uší (sedícího posluchače).
Při umisťování reproduktorů se řiďte těmito
obecnými pokyny.
1
2
3
4
8
CS
Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
FRONT CENTER (přední středový)
reproduktor:
Středový reproduktor umístěte přímo před
sedícího posluchače, a to nad nebo pod
televizor.
FRONT LEFT (přední levý) a FRONT
RIGHT (přední pravý) reproduktor:
Levý a pravý reproduktor umístěte
dopředu a do stejné vzdálenosti od
středového reproduktoru. Ujistěte se, že
levý, pravý a středový reproduktor jsou
stejně vzdáleny od polohy posluchače.
REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT
(zadní pravý) reproduktor:
Zadní prostorové reproduktory umístěte
na levou a pravou stranu od sedícího
5
posluchače, a to buď přímo v této linii
nebo trochu za ni.
SUBWOOFER (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden
metr vlevo nebo vpravo od televizoru.
Ponechejte alespoň deseticentimetrový
prostor ode zdi.
Vytvoření bezdrátových zadních
reproduktorů
Připojte zadní reproduktory k domácímu
kinu bezdrátově pomocí bezdrátového
modulu (příslušenství). Podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce k bezdrátovému modulu.
Co je potřeba
• Bezdrátový modul Philips. (Model Philips
RWSS5512 je volitelně dostupné ve vašem
regionu)
1
Připojení k televizoru
Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino
k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů domácího
kina můžete také poslouchat zvuk z televizoru.
Televizor a domácí kino propojte nejkvalitnějším
typem připojení, jaké máte k dispozici.
Možnost 1: Připojení k televizoru
pomocí rozhraní HDMI (ARC)
Video nejvyšší kvality
Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI
verze se standardem ARC (Audio Return
Channel). Pokud váš televizor vyhovuje
standardu HDMI ARC, můžete si poslechnout
zvuk z televizoru prostřednictvím domácího
kina, a to pomocí jediného kabelu HDMI.
Připojte bezdrátový vysílač ke konektoru
Wireless Rear Audio domácího kina.
TV
1
2
3
Připojte zadní reproduktory
k bezdrátovému přijímači.
Připojte bezdrátový přijímač ke zdroji
napájení.
2
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI ARC televizoru.
• Konektor HDMI ARC televizoru může
být označen jinak. Více informací naleznete
v uživatelské příručce k televizoru.
V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
• HDMI-CEC je funkce, která umožňuje
ovládat zařízení, která vyhovují rozhraní
CEC a jsou připojená kabelem HDMI,
jedním dálkovým ovladačem, např.
ovládání hlasitosti pro televizor i
domácí kino. (viz 'Nastavení funkce
EasyLink (ovládání HDMI-CEC)' na
straně 12)
CS
9
3
Pokud neslyšíte zvuk z televizoru
prostřednictvím domácího kina, nastavte
zvuk ručně. (viz 'Nastavení zvuku' na straně
13)
Možnost 2: Připojení k televizoru
pomocí standardního rozhraní HDMI
Video nejvyšší kvality
Pokud váš televizor nevyhovuje standardu
HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem
přes standardní připojení HDMI.
Poznámka
•• Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze
připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru
HDMI/DVI. Některé funkce však nemusí být dostupné.
Možnost 3: Připojení k televizoru
pomocí rozhraní kompozitního videa
Video základní kvality
Pokud televizor není vybaven konektory HDMI,
použijte kompozitní připojení videa. Rozhraní
kompozitního videa nepodporuje video ve
vysokém rozlišení.
TV
TV
1
2
3
4
10
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI televizoru.
1
Připojte audiokabel, abyste moli poslouchat
zvuk z televizoru prostřednictvím
domácího kina (viz 'Připojení zvuku
z televizoru a jiných zařízení' na straně 11).
V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
• HDMI-CEC je funkce, která umožňuje
ovládat zařízení, která vyhovují rozhraní
CEC a jsou připojená kabelem HDMI,
jedním dálkovým ovladačem, např.
ovládání hlasitosti pro televizor i
domácí kino. (viz 'Nastavení funkce
EasyLink (ovládání HDMI-CEC)' na
straně 12)
Pokud neslyšíte zvuk z televizoru
prostřednictvím domácího kina, nastavte
zvuk ručně. (viz 'Nastavení zvuku' na straně
13)
CS
2
3
4
Kabelem rozhraní kompozitního videa
propojte výstupní konektor VIDEO OUT
domácího kina s konektorem VIDEO IN
televizoru.
• Konektor rozhraní kompozitního
videa může být označen jako AV IN,
COMPOSITE nebo BASEBAND.
Připojte audiokabel, abyste moli poslouchat
zvuk z televizoru prostřednictvím
domácího kina (viz 'Připojení zvuku
z televizoru a jiných zařízení' na straně 11).
Při sledování televizních pořadů
opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
na domácím kinu zvolte správný vstup
zvuku.
Když sledujete videa, přepněte televizor
na správný vstup zvuku. Více informací
naleznete v uživatelské příručce
k televizoru.
Připojení digitálních zařízení
prostřednictvím rozhraní
HDMI
Digitální zařízení, jako je například set-top
box, herní konzole nebo kamera, můžete
k domácímu kinu připojit prostřednictvím
jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení
připojena tímto způsobem a přehrává se
soubor nebo hra,
• v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
• v domácím kině se automaticky přehrává
zvuk.
1
2
3
Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte konektor HDMI OUT
digitálního zařízení s konektorem HDMI IN
1/2 domácího kina.
Připojte domácí kino k televizoru
prostřednictvím konektoru HDMI OUT
(ARC).
• Pokud televizor nepodporuje rozhraní
HDMI CEC, vyberte v něj vhodný
vstup videa.
Na připojeném zařízení zapněte ovládání
HDMI-CEC. Podrobnosti najdete
v uživatelské příručce tohoto zařízení.
• Pokud neslyšíte zvuk z digitálního
zařízení prostřednictvím domácího kina,
nastavte zvuk ručně. (viz 'Nastavení
zvuku' na straně 13)
• Můžete také opakovaným stisknutím
tlačítka SOURCE domácího kina vybrat
správný vstup HDMI.
Televizor, domácí kino a ostatní zařízení
propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké
máte k dispozici.
Poznámka
•• Máte-li domácí kino propojené s televizorem
prostřednictvím připojení HDMI ARC, není nutné
používat zvláštní audiokabel (viz 'Možnost 1: Připojení
k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)' na straně
9).
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
digitálního optického kabelu
Zvuk nejvyšší kvality
TV
1
Pomocí optického kabelu propojte
konektor OPTICAL domácího kina
s konektorem OPTICAL OUT televizoru
nebo jiného zařízení.
• Digitální koaxiální konektor může být
označen jako SPDIF nebo SPDIF OUT.
Možnost 2: Připojení zvuku pomocí
digitálního koaxiálního kabelu
Zvuk dobré kvality
Připojení zvuku z televizoru a
jiných zařízení
Prostřednictvím reproduktorů domácího kina
můžete přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných
zařízení.
CS
11
1
Pomocí koaxiálního kabelu propojte
konektor COAXIAL domácího kina
s konektorem COAXIAL/DIGITAL OUT
televizoru nebo jiného zařízení.
• Digitální koaxiální konektor může být
označen jako DIGITAL AUDIO OUT.
Možnost 3: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
Nastavení funkce EasyLink
(ovládání HDMI-CEC)
Toto domácí kino podporuje funkci Philips
EasyLink, která používá standardní protokol
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control).
Zařízení kompatibilní se standardem EasyLink,
která jsou připojená pomocí rozhraní HDMI, lze
ovládat jedním dálkovým ovladačem.
Zvuk základní kvality
1
Pomocí analogového kabelu propojte
konektor AUX domácího kina s konektory
AUDIO OUT televizoru nebo jiného
zařízení.
Poznámka
•• V závislosti na výrobci se protokol HDMI-CEC označuje
různými názvy. Informace o svém zařízení naleznete
v uživatelské příručce pro zařízení.
•• Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.
VCR
Dříve než začnete
• Připojte domácí kino k zařízení
kompatibilnímu se standardem HDMI-CEC
prostřednictvím konektoru HDMI.
• Proveďte potřebná připojení popsaná ve
stručném návodu k rychlému použití a
přepněte televizor na správný zdroj pro
domácí kino.
Nastavení reproduktorů
Ručním nastavením reproduktorů můžete
nastavit vlastní hodnoty pro prostorový zvuk.
Dříve než začnete
Proveďte potřebná připojení popsaná ve
stručném návodu k rychlému použití a přepněte
televizor na správný zdroj pro domácí kino.
1
2
3
4
12
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] > [Nast. repr.].
Zadejte vzdálenost každého reproduktoru,
poté si poslechněte zkušební tóny
a upravte hlasitost. Experimentujte
s umístěním reproduktorů a vyhledejte
ideální umístění.
CS
Povolení funkce EasyLink
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink] > [EasyLink]
> [Zap].
V televizoru i u ostatních připojených
zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC.
Podrobnosti naleznete v uživatelské
příručce pro televizor nebo příslušné
zařízení.
• V televizoru nastavte výstup zvuku
na možnost Zesilovač (namísto
reproduktorů televizoru). Více
informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
Ovládací prvky funkce EasyLink
Funkce EasyLink umožňuje ovládat domácí kino,
televizor a další připojená zařízení kompatibilní
se standardem HDMI-CEC jediným dálkovým
ovladačem.
• [Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka]
(Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka):
Pokud se v podavači disku nachází video
disk, stisknutím tlačítka (Přehrávání)
zapněte televizor z pohotovostního režimu,
a poté disk přehrajte.
• [Pohotovostní režim stisknutím jednoho
tlačítka] (Pohotovostní režim stisknutím
jednoho tlačítka) Pokud je povolen
přechod do pohotovostního režimu
stisknutím jednoho tlačítka, lze domácí
kino přepnout do pohotovostního režimu
pomocí dálkového ovladače televizoru
nebo jiných zařízení HDMI CEC.
• [Systémové ovládání audia] (Systém
ovládání zvuku):Pokud je povolen systém
ovládání zvuku, vystupuje při přehrávání
z připojeného zařízení zvuk tohoto zařízení
automaticky z reproduktorů domácího kina.
• [Mapování audio vstupu] (Mapování
vstupů zvuku):Pokud ovládání zvuku
systému nefunguje, namapujte připojené
zařízení ke správnému konektoru vstupu
zvuku na domácím kině (viz 'Nastavení
zvuku' na straně 13).
Poznámka
•• Chcete-li změnit nastavení ovládání funkce EasyLink,
stiskněte tlačítko
(Domů) a vyberte možnost
[Nastavení] > [EasyLink].
Nastavení zvuku
Pokud neslyšíte z reproduktorů domácího kina
zvukový výstup připojeného zařízení, udělejte
následující:
• Zkontrolujte, zda jste aktivovali funkci
EasyLink na všech zařízeních, (viz 'Nastavení
•
•
1
2
3
4
5
funkce EasyLink (ovládání HDMI-CEC)' na
straně 12) a
v televizoru nastavte výstup zvuku
na možnost „Zesilovač“ (namísto
reproduktorů televizoru). Více informací
naleznete v uživatelské příručce
k televizoru a
nastavení zvukových ovladačů funkce
EasyLink.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink] >
[Systémové ovládání audia] > [Zap].
• Chcete-li zvuk přehrávat
z reproduktorů TV, vyberte možnost
[Vyp] a následující kroky přeskočte.
Vyberte možnost [EasyLink] > [Mapování
audio vstupu].
Podle pokynů na obrazovce namapujte
zvuk připojeného zařízení ke správným
konektorům vstupu zvuku na domácím
kině.
• Připojíte-li domácí kino k televizoru
prostřednictvím konektoru HDMI
ARC, ujistěte se, zda je zvuk TV
namapován na vstup ARC na domácím
kině.
Připojení a nastavení domácí
sítě
Připojte své domácí kino k routeru, proveďte
nastavení sítě a užívejte si:
• Přenášení multimediálního obsahu (viz
'Procházení počítače prostřednictvím
DLNA' na straně 24)
• Ovládání pomocí chytrého telefonu
• Aplikace BD Live (viz 'Služba BD-Live na
discích Blu-ray' na straně 18)
• Aktualizace softwaru (viz 'Aktualizace
softwaru z internetu' na straně 33)
CS
13
6
Výstraha
•• Seznamte se s routerem, softwarem serveru médií a
principy sítí. V případě potřeby si přečtěte dokumentaci
dodanou spolu se síťovými komponentami. Společnost
Philips neodpovídá za ztrátu ani poškození dat.
Dříve než začnete
• Proveďte potřebná připojení popsaná ve
stručném návodu k rychlému použití a
přepněte televizor na správný zdroj pro
domácí kino.
Nastavení pevné sítě
Co je potřeba
• Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
• Router (protokol DHCP je povolen).
Vyberte [Dokončit] a poté nabídku
opusťte stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li zobrazit nastavení sítě,
vyberte možnosti [Nastavení] > [Síť]
> [Zobrazit nastavení sítě].
Nastavení bezdrátové sítě
Domácí kino má vestavěné Wi-Fi pro snadný
přístup k bezdrátové síti.
Co je potřeba
• Router (protokol DHCP je povolen). Pro
zajištění nejlepšího výkonu a kompatibility
bezdrátového připojení doporučujeme
použít router pro síť 802.11n.
LAN
www
www
1
2
3
4
5
14
Pomocí síťového kabelu připojte konektor
LAN domácího kina k routeru.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Síťová instalace]
> [Kabelové (Ethernet)].
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a dokončete nastavení.
• Pokud se připojení nezdaří, vyberte
možnost [Zkusit znovu] a stiskněte
tlačítko OK.
CS
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Síťová instalace]
> [Bezdrátové (Wi-Fi)] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a
vyberte a nastavte bezdrátovou síť.
• Pokud se připojení nezdaří, vyberte
možnost [Zkusit znovu] a stiskněte
tlačítko OK.
5
Vyberte [Dokončit] a poté nabídku
opusťte stisknutím tlačítka OK.
• Chcete-li zobrazit nastavení sítě,
vyberte možnosti [Nastavení] > [Síť]
> [Zobrazit bezdrátové nastavení].
Přizpůsobení názvu sítě
Pojmenujte domácí kino, abyste je snadno
v domácí síti rozpoznali.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Vlastní název
výrobku:].
Pomocí tlačítek Alfanumerická tlačítka
zadejte název.
Vyberte [Hotovo] a poté nabídku opusťte
stisknutím tlačítka OK.
CS
15
4 Použití
domácího kina
Tato část popisuje použití domácího kina
k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.
Dříve než začnete
• Proveďte potřebná připojení popsaná
ve Stručném návodu k rychlému použití
a uživatelské příručce.
• Dokončete nastavení při prvním zapnutí.
Při prvním zapnutí domácího kina nebo
v případě, že nastavení nedokončíte, se
zobrazí nastavení při prvním zapnutí.
• Přepněte televizor na správný zdroj pro
domácí kino (například HDMI, AV IN).
•
3
Stisknutím tlačítka
ukončíte.
1
2
16
(Domů) nabídku
Disky
Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD,
VCD, CD a Blu-ray. Dokáže také přehrát disky,
které sami vytvoříte, například disky CD-R
s fotografiemi, videi a hudbou.
1
2
Vložte disk do domácího kina.
Pokud se disk nepřehraje automaticky,
stiskněte tlačítko DISC nebo zvolte
možnost [přehrát Disk] v hlavní nabídce.
3
Přehrávání můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače (viz 'Tlačítka pro
přehrávání' na straně 16).
• Je normální, že přehrávání disku Blu-ray
vydává určitý zvuk. Neznamená to, že
je domácí kino vadné.
Přístup do hlavní nabídky
Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup
k připojeným zařízením, nastavení a k dalším
užitečným funkcím domácího kina.
[Nastavení]: Zobrazení nabídek
umožňujících změny videa, audia a
dalších nastavení.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se nabídka Domů.
Tlačítka pro přehrávání
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK
lze vybrat tyto možnosti:
• [přehrát Disk]: Spusťte přehrávání
disku.
• [procházení USB]: Přístup k prohlížeči
obsahu zařízení USB.
• [iPod hudba]: Přístup k prohlížeči
obsahu zařízení iPod nebo iPhone.
• [Smart TV]: Tato funkce není v této
verzi dostupná.
• [procházení PC]: Přístup k prohlížeči
obsahu počítače.
• [HDMI 1]: Výběr digitálního zařízení
připojeného ke konektoru HDMI IN
1 domácího kina.
• [HDMI 2]: Výběr digitálního zařízení
připojeného ke konektoru HDMI IN
2 domácího kina.
Tlačítko
Akce
Navigační
tlačítka
Procházení nabídkami.
Nahoru/dolů: Otočení obrázku
po směru nebo proti směru
hodinových ručiček.
Potvrzení zadání nebo výběru.
Spuštění nebo obnovení
přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Stisknutím a podržením tlačítka
na tři sekundy otevřete nebo
zavřete podavač disku.
Přechod na předchozí nebo
následující stopu, kapitolu nebo
soubor.
CS
OK
(Přehrávání)
/
/
Tlačítko
/
SUBTITLE
DISC/ POPUP MENU
OPTIONS
Akce
Rychlé vyhledávání vzad nebo
vpřed.
Vyhledávání pomalu vzad nebo
vpřed po zastavení videa.
Výběr jazyka titulků pro obraz.
Otevření nebo ukončení
nabídky disku.
Přístup k upřesňujícím
možnostem při přehrávání
zvukových, obrazových nebo
multimediálních souborů (viz
'Možnosti pro zvuk, video
a obrázky' na straně 20).
Synchronizace obrazu a zvuku
Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze
nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu
odpovídal.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost AUD SYNC a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
synchronizujte zvuk s obrazem.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
Přehrávání disku Blu-ray 3D
Na domácím kině lze přehrávat Blu-ray 3D
video. Než budete přehrávat disk 3D, přečtěte
si varování týkající se zdravotních aspektů při
přehrávání obsahu 3D.
Co je potřeba
• 3D TV
• Brýle 3D, které jsou kompatibilní s vaším
televizorem 3D
• Video 3D Blu-ray
• Vysokorychlostní kabel HDMI 1
2
3
Zkontrolujte, zda je povoleno nastavení
3D videa. Stiskněte tlačítko (Domů)
a vyberte možnost [Nastavení] > [Videa]
> [Sledovat 3D video] > [Auto].
• Chcete-li přehrávat 3D disky
v režimu 2D, vyberte možnost [Vyp].
Přehrajte disk Blu-ray 3D a nasaďte si
3D brýle.
• Během vyhledávání a v některých
režimech přehrávání se video
zobrazuje ve 2D. Zobrazení videa
se po obnovení přehrávání vrátí do
formátu 3D.
Poznámka
•• Chcete-li předejít blikání, změňte jas displeje.
Funkce Bonus View na discích Blu-ray
U disků Blu-ray podporujících funkci Bonus View
si můžete v okénku na obrazovce vychutnat
doplňkový obsah, jako jsou například komentáře.
Funkce Bonus View je také označována jako
obraz v obraze.
1
2
3
4
5
Povolte funkci Bonus View v nabídce disku
Blu-ray.
Při přehrávání filmu stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [Volba funkce PIP] >
[PIP].
• V závislosti na videu bude zobrazena
nabídka PIP [1] nebo [2].
• Chcete-li funkci Bonus View zakázat,
vyberte možnost [Vyp].
Zvolte položku [2. jazyk audia] nebo
[2. jazyk titulků].
Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI
připojte domácí kino ke kompatibilnímu
televizoru 3D.
CS
17
Služba BD-Live na discích Blu-ray
Disky Blu-ray s obsahem služby BD-Live
umožňují přístup k dalším funkcím, jako jsou
internetové chaty s režisérem, nejnovější filmové
upoutávky, hry, tapety a vyzváněcí tóny.
Služby a obsah BD-Live se u jednotlivých disků
liší.
Co je potřeba
• Disk Blu-ray s obsahem služby BD-Live.
• paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB
volné paměti
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k domácí síti
s přístupem k internetu (viz 'Připojení a
nastavení domácí sítě' na straně 13).
Připojením paměťového zařízení USB ke
konektoru
(USB) na přední straně
domácího kina získáte přístup ke stahování
BD-Live.
Stiskněte tlačítko (Domů) a vyberte
možnost [Nastavení] > [Pokročilé] >
[Zabezpečení BD-Live] > [Vyp].
• Chcete-li službu BD-Live zakázat,
vyberte možnost [Zap].
Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce
disku a stiskněte tlačítko OK.
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete
zařízení domácího kina připojit k zařízení
Bluetooth (jako je například zařízení iPad,
iPhone, iPod touch, telefon se systémem
Android nebo notebook) a poté můžete
poslouchat audio soubory uložené v zařízení
prostřednictvím reproduktorů domácího kina.
Co je potřeba
• Zařízení Bluetooth podporující profil
Bluetooth A2DP s technologií Bluetooth
verze 2.1 + EDR.
• Provozní dosah mezi domácím kinem
a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.
1
2
3
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejděte na službu BD-Live a následovným
stisknutím tlačítka OK vyberte
požadovanou možnost.
Poznámka
•• Chcete-li vymazat paměť paměťového zařízení,
stiskněte tlačítko
(Domů) a vyberte možnost
[Nastavení] > [Pokročilé] > [Vymazání paměti].
18
Přehrávání zvuku
prostřednictvím rozhraní
Bluetooth
CS
4
Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE
vyberte režim Bluetooth.
»» Na panelu displeje se zobrazí zpráva
BT.
Na zařízení Bluetooth zapněte připojení
Bluetooth, vyhledejte název domácího kina
a připojte se k němu (informace o aktivaci
funkce Bluetooth naleznete v uživatelské
příručce zařízení Bluetooth).
• Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla,
zadejte hodnotu „0000“.
Počkejte, dokud se na panelu displeje
nezobrazí zpráva BT_READY.
»» Pokud je připojení Bluetooth úspěšné,
na panelu displeje se zobrazí údaj
BT_READY.
»» Pokud se připojení nezdaří, na panelu
displeje je trvale zobrazena zpráva BT.
Vyberte a přehrajte audio soubory nebo
hudbu v zařízení Bluetooth.
• Pokud se během přehrávání vyskytne
příchozí hovor, přehrávání hudby se
pozastaví.
• Pokud se přenášení hudby přeruší,
umístěte zařízení Bluetooth blíže
k domácímu kinu.
5
Chcete-li ukončit připojení Bluetooth,
vyberte jiný zdroj.
• Když přepnete zpět do režimu
Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane
aktivní.
Poznámka
•• Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi
připojeným zařízením a domácím kinem: mohou to být
například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná
zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné
frekvenci.
•• Chcete-li domácí kino připojit k jinému zařízení
Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka na
dálkovém ovladači (nebo tlačítka
na hlavní
jednotce) deaktivujete připojené zařízení Bluetooth.
•• Společnost Philips nezaručuje 100% kompatibilitu se
všemi zařízeními Bluetooth.
Titulky
Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích,
vyberte jazyk titulků.
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako
soubor filmu. Je-li například soubor videa pojmenován
‚movie.avi‘, pojmenujte soubor titulků jako ‚movie.srt‘
nebo ‚movie.sub‘.
•• Domácí kino podporuje následující formáty souborů:
.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi a .sami. Pokud se titulky
nezobrazují správně, změňte sadu znaků.
1
2
Datové soubory
3
Toto domácí kino dovede přehrávat obrazové
soubory, audio soubory a video soubory
obsažené na disku nebo na paměťovém zařízení
USB. Před přehráváním souboru zkontrolujte,
zda je formát souboru domácím kinem
podporován (viz 'Formáty souborů' na straně
34).
4
1
2
Přehrajte soubory z disku nebo
z paměťového zařízení USB.
Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte
tlačítko .
• Chcete-li pokračovat v přehrávání
videa od místa, kde jste jej zastavili,
stiskněte tlačítko (Přehrávání).
• Chcete-li přehrát video od začátku,
stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií
Během přehrávání videa vyberte jazyk
stisknutím SUBTITLE.
Pokud se titulky videí DivX nebo
RMVB/RM nezobrazují správně, změňte
následujícím postupem znakovou sadu
titulků.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [Znaková sada] a zvolte
znakovou sadu podporující titulky.
Evropa, Indie, Latinská Amerika a Rusko
Znaková
sada
Jazyk
[Standardní]
Albánština, angličtina,
dánština, holandština, finština,
francouzština, gaelština,
němčina, italština, kurdština –
latinka, norština, portugalština,
španělština, švédština a turečtina
Albánština, chorvatština,
čeština, holandština, angličtina,
němčina, maďarština, irština,
polština, rumunština, slovenština,
slovinština a srbština.
Bulharština, běloruština,
angličtina, makedonština,
moldavština, ruština, srbština a
ukrajinština.
Řecká
estonština, lotyština a litevština
[Střední
Evropa]
[Azbuka]
DRM, připojte domácí kino k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
[Řečtina]
[Baltská]
CS
19
5
kód VOD pro DivX
Před zakoupením videosouborů DivX a jejich
přehráváním na domácím kině zaregistrujte
domácí kino na webových stránkách www.divx.
com pomocí kódu DivX VOD.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] > [Kód
DivX® VOD].
»» Zobrazí se registrační kód DivX pro
domácí kino.
Paměťová zařízení USB
Možnosti pro zvuk, video
a obrázky
Při přehrávání obrázků, zvuku nebo videa
z disku nebo paměťového zařízení USB můžete
použít pokročilé funkce.
Možnosti zvuku
Při přehrávání zvuku lze opakovat zvukovou
stopu, disk nebo složku.
1
Vychutnejte si obrázky, zvuk a video uložené
na paměťovém zařízení USB, jako je například
přehrávač MP4 nebo digitální fotoaparát.
Co je potřeba
• Paměťové zařízení USB naformátované
systémem souborů FAT nebo NTFS,
kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (Mass Storage Class).
• Soubor média v některém
z podporovaných formátů (viz 'Formáty
souborů' na straně 34).
Poznámka
•• Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB
nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB
nemusí být rozpoznáno.
1
2
3
4
20
Připojte paměťové zařízení USB ke
konektoru
(USB) na domácím kině.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [procházení USB] a
poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
CS
Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze
ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro
přehrávání' na straně 16).
Opakovaným stisknutím tlačítka OPTIONS
můžete cyklicky procházet následující
funkce:
• Opakování aktuální stopy nebo
souboru.
• Opakování všech stop na disku nebo
ve složce.
• Vypnutí režimu opakování.
Možnosti videa
Při sledování videa je možné vybrat například
titulky, jazyk zvuku, funkci vyhledání času
a nastavení obrazu. V závislosti na zdroji videa
nemusí být některé možnosti k dispozici.
1
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností videa.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Info]:Zobrazení informací
o přehrávaném obsahu.
• [Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku pro
obraz.
• [Jazyk titulků]: Výběr jazyka titulků pro
obraz.
• [Posun titulků]: Změna polohy titulků
na obrazovce.
• [Znaková sada]: Vybere znakovou sadu
podporující titulky DivX.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Vyhledávání podle času]: Rychlý
přechod na určité místo videa zadáním
času scény.
[2. jazyk audia]: volba druhého jazyka
zvuku pro video Blu-ray.
[2. jazyk titulků]: volba druhého jazyka
titulků pro video Blu-ray.
[Tituly]: Výběr konkrétního titulu.
[Kapitoly]: Výběr konkrétní kapitoly.
[Seznam úhlů]: Výběr jiného úhlu
záběru kamery.
[Nabídky]: Zobrazení nabídky disku.
[Volba funkce PIP]: Zobrazení okna
obrazu v obraze během přehrávání
disku Blu-ray, který podporuje funkci
Bonus View.
[Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
[Funkce Opakovat]: Opakování
kapitoly nebo titulu.
[Opakovat A-B]: Označení dvou bodů
v kapitole nebo stopě pro opakované
přehrávání, nebo vypnutí režimu
opakování.
[Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
Možnosti obrázků
Při prohlížení obrázku jej lze přibližovat nebo
oddalovat, otáčet, přidat animaci do prezentace
a měnit nastavení obrazu.
1
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností obrazu.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK lze vybrat a změnit následující
nastavení:
• [Info]: Zobrazení informací o obrázku.
• [Otočit o +90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů po směru
hodinových ručiček.
• [Otočit o -90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
•
•
•
•
•
[Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
[Doba trvání na snímek]: Volba doby
trvání zobrazení jednotlivých obrázků
v prezentaci.
[Animace snímků]: Výběr animace pro
prezentaci.
[Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
[Funkce Opakovat]: Opakování
vybrané složky.
Hudební prezentace
Pokud se obrazové a zvukové soubory nacházejí
na stejném disku nebo paměťovém zařízení
USB, můžete vytvořit hudební prezentaci.
1
2
3
4
5
Vyberte audio stopu a stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko
složky s obrázky.
BACK a přejděte do
Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka
(Přehrávání) spusťte prezentaci.
Stisknutím tlačítka
prezentaci ukončíte.
Stisknutím tlačítka
hudby.
zastavte přehrávání
Poznámka
•• Ujistěte se, zda jsou formáty obrázků a skladeb
podporovány vaším domácím kinem (viz 'Formáty
souborů' na straně 34).
Rádio
Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio
FM a uložit až 40 rádiových stanic.
CS
21
OPTIONS
Poznámka
•• Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a
digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
•• Pokud není detekován signál stereofonního vysílání,
zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
1
2
3
Připojte anténu FM ke konektoru FM
ANTENNA domácího kina.
• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího
příjmu, umístěte anténu z dosahu
televizoru nebo jiných zdrojů
elektromagnetického záření.
Stisknutím tlačítka RADIO na dálkovém
ovladači můžete přepnout přehrávač do
zdroje rádia.
»» Pokud jste rádiové stanice již
nainstalovali, začne přehrávání
posledního poslouchaného kanálu.
»» Jestliže jste dosud žádné rádiové
stanice nenainstalovali, zobrazí se
na panelu displeje zpráva AUTO
INSTALL...PRESS PLAY. Stisknutím
tlačítka (Přehrávání) nainstalujete
rádiové stanice.
Pro poslech rádiových stanic použijte
dálkový ovladač.
Tlačítka pro přehrávání
Tlačítko
Akce
/
nebo
Alfanumerická
tlačítka
Navigační
tlačítka
Výběr předvolby rádiové
stanice.
BACK
22
CS
Doleva/doprava: Vyhledání
rádiové stanice.
Nahoru/dolů: Jemné doladění
rádiové frekvence.
Stisknutím zastavíte instalaci
rádiových stanic.
Stisknutím a přidržením
tlačítka předvolbu rádiové
stanice vymažete.
SUBTITLE
Ručně:
1) Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2) S tisknutím tlačítka /
vyberte předvolbu.
3) Opětovným stisknutím
tlačítka OPTIONS uložte
rádiovou stanici.
Automaticky: Stiskněte a
podržte po tři sekund, dojde
k opětovné instalaci rádiových
stanic.
Přepínání mezi stereofonním
a monofonním zvukem.
Krok ladění
V některých zemích lze přepínat krok ladění
v pásmu FM mezi 50 kHz a 100 kHz.
1
2
3
Stisknutím tlačítka RADIO na dálkovém
ovladači můžete přepnout přehrávač do
zdroje rádia.
Stiskněte tlačítko .
Stisknutím a podržením tlačítka
(Přehrávání) přepněte mezi 50 kHz a
100 kHz.
přehrávač MP3
Připojte přehrávač MP3 pro přehrávání audio
souborů.
Co je potřeba
• Přehrávač MP3.
• 3,5mm stereofonní audiokabel.
1
Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu
připojte přehrávač MP3 ke konektoru
AUDIO-IN domácího kina.
• Použijete-li 6,5mm stereofonní
audiokabel, připojte přehrávač
MP3 k domácímu kinu pomocí
konverzní zásuvky 3,5mm – 6,5mm.
2
3
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE,
dokud se na panelu displeje nezobrazí
hlášení AUDIO-IN.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory a spusťte
jejich přehrávání.
iPod nebo iPhone
Prostřednictvím domácího kina můžete
přehrávat audiosoubory ze zařízení iPod nebo
iPhone.
1
2
3
4
Pomocí kabelu USB pro zařízení iPod/
iPhone připojte zařízení iPod nebo iPhone
k postrannímu konektoru iPod/iPhone
(USB) na domácím kině.
Na dálkovém ovladači domácího kina
stiskněte tlačítko iPod/iPhone.
• Je-li domácí kino v režimu iPod/iPhone,
umožňuje zařízení iPod/iPhone nabíjení.
Procházením obrazovky zařízení iPod nebo
iPhone vyberte hudbu.
Přehrajte hudbu v zařízení iPod nebo
iPhone.
»» Hudba je slyšet z domácího kina.
•
•
Procházet disk nebo paměťové zařízení
USB
Streamovat a sdílet obsah zařízení ve vaší
domácí síti
Dříve než začnete
• Připojte domácí kino, mobilní zařízení a
další zařízení kompatibilní se sítí DLNA ke
stejné domácí síti.
• Chcete-li dosáhnout vyšší kvality
obrazu, použijte kabelové připojení
vždy, kdykoli je možné.
• Přizpůsobte název sítě domácího kina (viz
'Přizpůsobení názvu sítě' na straně 15).
• Stáhněte si do mobilního zařízení aplikaci
Philips MyRemote.
• Pro zařízení iPhone nebo iPad si
aplikaci vyhledejte v obchodě App
Store (App Store).
• Pro telefon nebo tablet se systémem
Android si aplikaci vyhledejte
v obchodě Market (Market).
Ovládat snadně vaše domácí kino
1
2
V mobilním zařízení otevřete aplikaci
MyRemote.
•• Konektor USB na zadní straně domácího kina je určen
Na hlavní obrazovce vyberte své domácí
kino (podle příslušného názvu sítě).
»» V dolní části obrazovky se zobrazí lišta
pro procházení.
•• Zařízení s více než 500 mA nemůžete nabíjet přes
•
Poznámka
pro 500 mA a není kompatibilní se zařízeními Apple.
konektor USB na zadní straně domácího kina.
Ovládání pomocí chytrého
telefonu
Pomocí mobilního zařízení, jako je například
iPhone (s operačním systémem iOS 3.1.3 a
novějším), telefonem se systémem Android
(verze 2.1 a novější), tabletu iPad nebo jiného
tabletu můžete:
• Ovládat snadně vaše domácí kino
3
Pokud není nalezeno domácí kino,
zkontrolujte připojení k síti nebo
klepněte na záložku Devices ve
svém mobilním zařízení a opakujte
vyhledávání.
Výběrem některé z následujících záložek
můžete otevřít další možnosti.
• Pro návrat na předcházející obrazovku
stiskněte tlačítko Zpět.
Možnost
Akce
App
Home
Vraťte se zpět na domovskou
obrazovku zařízení.
CS
23
Možnost
Akce
Media
DISC: Procházení a přehrávání
souboru uloženého na datovém
disku.
USB: Procházení a přehrávání
souboru uloženého na paměťovém
zařízení USB.
Spusťte v mobilním zařízení aplikaci
dálkového ovladače. Posunem
obrazovky chytrého telefonu doleva
nebo doprava získáte přístup
k dalším tlačítkům. V mobilním
zařízení jsou k dispozici pouze
odpovídající tlačítka. Některé
funkce, jako je například zapnutí
z pohotovostního režimu a dlouhé
stisknutí tlačítka, nejsou v mobilním
zařízení dostupné.
Remote
4
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a vyberte možnost nebo dokončete
nastavení.
Streamování multimediálního obsahu
(SimplyShare)
Funkce Philips SimplyShare umožňuje využít
chytrý telefon k přenášení multimediálního
obsahu (například obrázků, zvukových souborů
a videa) a přehrávání prostřednictvím domácího
kina nebo jiného zařízení kompatibilního
s technologií DLNA ve stejné domácí síti.
Dříve než začnete
• Nainstalujte si do mobilního telefonu
aplikaci serveru médií kompatibilního
s technologií DLNA, například Twonky
Media Server.
• Povolte sdílení médií souborů. Podrobné
informace naleznete v uživatelské příručce
k softwaru serveru médií.
1
2
24
V mobilním zařízení spusťte aplikaci
serveru médií. V telefonu iPhone nebo
Android otevřete aplikaci MyRemote.
V nabídce vašeho mobilního telefonu
vyberte možnost SimplyShare.
CS
3
»» Automaticky se detekují a na
obrazovce zobrazí domácí kino a další
zařízení v domácí síti.
Vyberte zařízení v síti.
»» Zobrazí se složky vybraného zařízení.
V závislosti na použitém serveru médií
se názvy složek mohou lišit.
•
4
5
6
Pokud se složky nezobrazují,
zkontrolujte, zda je ve vybraném
zařízení povoleno sdílení médií, aby byl
obsah dostupný pro sdílení.
Vyberte mediální soubor, který chcete
přehrát.
V nabídce mobilního zařízení zvolte domácí
kino, abyste mohli přenášet mediální
soubor do domácího kina.
• Z důvodu potíží s kompatibilitou se
nemusí některé mediální soubory
zobrazit nebo přehrát. Zkontrolujte,
jaké formáty souborů vaše domácí kino
podporuje.
Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat
přehrávání.
Procházení počítače
prostřednictvím DLNA
Otevření a přehrávání obrázků, audio a video
souborů z počítače nebo serveru médií
v domácí síti prostřednictvím domácího kina.
Dříve než začnete
• Nainstalujte do zařízení server médií
kompatibilní se standardem DLNA. Ujistěte
se, že jste stáhli aplikaci, která nejlépe
vyhovuje vašim záměrům. Například
• Windows Media Player 11 nebo
novější pro počítač
• Twonky Media Server pro počítač Mac
nebo počítač PC
• Povolte sdílení médií souborů. Abychom
vám používání usnadnili, uvádíme kroky pro
následující aplikace:
•
•
•
Windows Media Player 11 (viz
'Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 11' na straně 25)
Windows Media Player 12 (viz
'Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 12' na straně 25)
Twonky Media pro Mac (viz 'Aplikace
Twonky Media (v4.4.2) operačního
systému Macintosh OS X' na straně
26)
Poznámka
4
5
6
•• Další pomoc s těmito aplikacemi nebo jinými servery
médií naleznete v uživatelské příručce k danému
softwaru pro server médií.
Nastavení softwaru serveru médií
Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 11
1
2
3
7
8
Při prvním výběru položky Sdílení médií
v počítačise zobrazí překryvná obrazovka.
Zaškrtněte políčko Sdílet média a klikněte
na tlačítko OK.
»» Je zobrazena obrazovka Sdílení médií.
Ve výchozím nastavení je v programu
Windows Media Player nastaveno sdílení
souborů z následujících složek: Hudba,
Obrázky a Video. Pokud se vaše soubory
nacházejí v jiných složkách, vyberte
možnost Knihovna > Přidat do knihovny.
»» Je zobrazena obrazovka Přidat do
knihovny.
V případě potřeby klikněte na tlačítko
Upřesnit možnosti a zobrazte seznam
sledovaných složek.
Vyberte možnost Mé složky a složky
jiných uživatelů, k nimž mám přístup a
klikněte na tlačítko Přidat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a přidejte další složky, které obsahují
mediální soubory.
Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 12
1
2
Spusťte v počítači program Windows
Media Player.
Klikněte na kartu Knihovna a vyberte
možnost Sdílení médií.
Vyberte neznámé zařízení a klikněte na
možnost Povolit.
»» U zařízení se zobrazí zelené zaškrtnutí.
•
Nastavte software serveru médií tak, aby
umožňoval sdílení médií.
Dříve než začnete
• Připojte domácí kino k domácí síti. Chceteli dosáhnout vyšší kvality obrazu, použijte
kabelové připojení vždy, kdykoli je možné.
• Připojte počítač a ostatní zařízení
kompatibilní se standardem DLNA ke
stejné domácí síti.
• Zkontrolujte, zda vám firewall v počítači
umožňuje spustit aplikace Media Player
(nebo součástí listu výjimek firewallu je i
software mediálních serverů).
• Zapněte počítač a router.
Na obrazovce Sdílení médií zkontrolujte,
zda se vaše zařízení zobrazuje jako
Neznámé zařízení.
»» Pokud se přibližně za minutu nezobrazí
neznámé zařízení, podívejte se, zda
není připojení blokováno firewallem
v počítači.
3
Spusťte v počítači program Windows
Media Player.
V programu Windows Media Player
klikněte na kartu Datový proud a vyberte
možnost Zapnout vysílání datového
proudu médií.
»» Je zobrazena obrazovka Možnosti
vysílání datového proudu médií.
Klikněte na možnost Zapnout vysílání
datového proudu médií.
»» Vrátíte se na obrazovku programu
Windows Media Player.
CS
25
4
5
6
7
8
Klikněte na kartu Datový proud a vyberte
položku Další možnosti vysílání datovými
proudy.
»» Je zobrazena obrazovka Možnosti
vysílání datového proudu médií.
Zkontrolujte, zda se program médií
zobrazuje na obrazovce Místní síť.
»» Pokud se program médií nezobrazuje,
podívejte se, zda není připojení
blokováno firewallem v počítači.
Vyberte příslušný mediální program
a klikněte na možnost Povoleno.
»» U mediálního programu se zobrazí
zelená šipka.
Ve výchozím nastavení je v programu
Windows Media Player nastaveno sdílení
souborů z následujících složek: Hudba,
Obrázky a Video. Pokud se vaše soubory
nacházejí v jiných složkách, klikněte na
kartu Uspořádat a vyberte možnost
Spravovat knihovny > Hudba.
»» Je zobrazena obrazovka Umístění
hudební knihovny.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a přidejte další složky, které obsahují
mediální soubory.
5
6
2
3
4
26
Navštivte stránky www.twonkymedia.com,
kde lze pro počítač Macintosh zakoupit
software, nebo stáhnout jeho 30denní
zkušební verzi.
Spusťte v počítači Macintosh aplikaci
Twonky Media.
Na obrazovce programu Twonky Media
Server vyberte možnosti Basic Setup
(Základní nastavení) a First Steps (První
kroky).
»» Je zobrazena obrazovka First Steps
(První kroky).
Zadejte název serveru médií a klikněte na
možnost Save changes (Uložit změny).
CS
Vyhledejte a vyberte složky, které chcete
sdílet, a vyberte možnost Save Changes
(Uložit změny).
»» Počítač Macintosh opět automaticky
projde složky tak, aby byly připraveny
ke sdílení.
Přehrávání souborů z počítače
Poznámka
•• Před přehráváním multimediálního obsahu z počítače
zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno k domácí síti
a je správně nastaven software serveru médií.
1
2
3
Aplikace Twonky Media (v4.4.2)
operačního systému Macintosh OS X
1
Opět na obrazovce aplikace Twonky Media
vyberte možnosti Basic Setup (Základní
nastavení) a Sharing (Sdílení).
»» Je zobrazena obrazovka Sharing
(Sdílení).
Stiskněte tlačítko
Vyberte zařízení v síti.
»» Zobrazí se složky vybraného zařízení.
V závislosti na použitém serveru médií
se názvy složek mohou lišit.
•
4
5
(Domů).
Vyberte možnost [procházení PC] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Pokud se složky nezobrazují,
zkontrolujte, zda je ve vybraném
zařízení povoleno sdílení médií, aby byl
obsah dostupný pro sdílení.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
• Z důvodu potíží s kompatibilitou se
nemusí některé mediální soubory
přehrát. Zkontrolujte, zda jsou formáty
souboru domácím kinem podporovány.
Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze
ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro
přehrávání' na straně 16).
Volba zvuku
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro
určitý typ obrazu nebo hudby.
1
2
4
Stisknutím Navigační tlačítka (doleva/
doprava) otevřete možnosti zvuku na
displeji.
1
SURROUND
Výběr prostorového nebo
stereofonního zvuku.
Výběr režimu zvuku.
Nastavení zpoždění zvuku tak,
aby odpovídal obrazu.
Vyrovnává náhlé změny
hlasitosti, například během
televizních reklam.
SOUND
AUD SYNC
AUTO VOL
Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro
určité typy obrazu nebo hudby.
2
3
4
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka BACK nastavení
ukončíte.
• Pokud tlačítko nestisknete během
jedné minuty, dojde k automatickému
ukončení nabídky.
Režim prostorového zvuku
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
3
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
Zvukový režim
Popis
1
2
STEREO: 2kanálový stereofonní zvuk.
Ideální pro poslech hudby.
Stiskněte tlačítko .
Nastavení
zvuku
3
4
•
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost SURROUND a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) můžete vybrat nastavení
z možností na displeji:
• AUTO: Prostorový zvuk založený na
datovém toku zvuku.
• MULTI-CH: Tradiční 5.1kanálový zvuk
poskytující uvolněnější filmový zážitek.
• 5CH STER: 5kanálový stereofonní zvuk
pro zdroj stereo (např. CDDA).
5
Ověřte, zda je u reproduktorů aktivní
poprodukční zpracování zvuku (viz
'Nastavení reproduktoru' na straně 31).
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost SOUND a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) vyberte nastavení
z možností na displeji:
• AUTO: Automatický výběr nastavení
zvuku podle přenosu zvuku.
• BALANCED: Vychutnejte si původní
zvuk filmů a hudby bez přidaných
zvukových efektů.
• POWERFUL: Vychutnejte si strhující
zvuk, který je ideální pro akční videa a
hlasité večírky.
• BRIGHT: Okořeňte nevýrazné filmy
a hudbu pomocí přidaných zvukových
efektů.
• CLEAR: Uslyšíte každý detail v hudbě a
jasné hlasy ve filmech.
• WARM: Užijte si příjemné mluvené
slovo a zpěv v hudbě.
• PERSONAL: Přizpůsobte si zvuk podle
svých preferencí.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
ekvalizér
Změna nastavení vysokých frekvencí (výšky),
středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí
(basy) domácího kina.
1
2
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost SOUND > PERSONAL,
a poté stiskněte tlačítko Navigační tlačítka
(doprava).
CS
27
3
4
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) změňte basy, středy a výšky.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
Automatická hlasitost
Zapněte automatickou hlasitost, chcete-li
vyrovnat náhlé změny hlasitosti, například
během televizních reklam.
1
2
3
4
28
Stiskněte tlačítko .
Vyberte možnost AUTO VOL a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
vyberte možnost ON nebo OFF.
Stisknutím tlačítka OK potvrďte volbu.
CS
5 Změna nastavení
Nastavení domácího kina jsou již konfigurovaná
na optimální hodnotu. Nemáte-li důvod ke
změně nastavení, doporučujeme ponechat
výchozí hodnotu.
•• Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
•• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte
BACK. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte
(Domů).
Nastavení jazyka
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
1
2
3
4
Poznámka
tlačítko
tlačítko
Nastavení obrazu a videa
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Jazyk menu]: Výběr jazyka nabídky.
• [Audio]: Výběr jazyka zvuku pro disky.
• [Titulky]: Výběr jazyka titulků pro disky.
• [Nabídka Disc Menu]: Výběr jazyka
nabídky pro disky.
Poznámka
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte
v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte čtyřmístný kód
jazyka, který naleznete na konci uživatelské příručky (viz
'Kód jazyka' na straně 44).
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici,
použije domácí kino výchozí jazyk disku.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Videa] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Tv type]: Pokud se video nezobrazuje
správně, vyberte typ TV (systém barev).
• [Televizní obrazovka]: Výběr formátu
obrazu tak, aby byl přizpůsoben
televizní obrazovce.
• [HDMI Video]: Výběr rozlišení
videosignálu vycházejícího z výstupu
HDMI OUT (ARC) domácího kina.
Chcete-li si vybrané rozlišení opravdu
užít, ujistěte se, že televizor vybrané
rozlišení podporuje.
• [HDMI Deep Color]: Opětovné
vytvoření přirozeného vzhledu světa na
televizní obrazovce pomocí zobrazení
živoucího obrazu ve více než miliardě
barev. Domácí kino musí být připojeno
k televizoru vybavenému funkcí Deep
Color pomocí kabelu HDMI.
• [Nastavení obrazu]: Výběr
definovaných nastavení barev pro
zobrazení videa.
• [Sledovat 3D video]: Nastavení videa
HDMI na podporu videa ve formátu
3D nebo 2D.
Poznámka
•• Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda televizor nové
nastavení podporuje.
CS
29
•
Nastavení zvuku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Noční režim]: Pokud chcete
poslouchat potichu, snižte úroveň
hlasitých zvuků v domácím kině. Noční
režim je k dispozici pouze u disků DVD
a Blu-ray se skladbami podporujícími
technologii Dolby Digital, Dolby Digital
Plus a Dolby True HD.
• [HDMI Audio]: Nastavení výstupu
zvuku HDMI z televizoru nebo zákaz
výstupu zvuku HDMI z televizoru.
• [Nast. repr.]: Nastavení reproduktorů
pro optimální prostorový zvuk.
• [Výchozí nastavení zvuku]: Obnovení
nastavení ekvalizéru u všech režimů
zvuku na výchozí hodnoty.
Nastavení rodičovského
zámku
1
2
3
4
30
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Změnit heslo]: Nastavení nebo změna
hesla pro přístup k rodičovskému
zámku. Pokud nemáte k dispozici heslo
nebo jste heslo zapomněli, zadejte
0000.
CS
[Rodičovský zámek]: Omezení
přístupu k diskům, na nichž bylo
zaznamenáno věkové hodnocení.
Chcete-li přehrávat všechny disky bez
ohledu na hodnocení, vyberte úroveň
8 nebo [Vyp].
Nastavení displeje
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Automatický posun titulků]: Povolení
nebo zakázání automatické změny
polohy titulků v televizorech, které tuto
funkci podporují.
• [Panel displeje]: Nastavení jasu displeje
předního panelu domácího kina.
• [VCD PBC]: Povolení nebo zakázání
procházení nabídky obsahu na discích
VCD a SVCD vybavených funkcí PBC
(Play Back Control).
Nastavení úspory energie
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Spořič obrazovky]: Nastavení přepnutí
domácího kina do režimu spořiče
obrazovky po 10 minutách nečinnosti.
• [Automatický pohotovostní režim]:
Nastavení přepnutí domácího kina
do pohotovostního režimu po
•
30 minutách nečinnosti. Tento časovač
funguje pouze v případě, že je disk
nebo přehrávání z paměťového
zařízení USB pozastaveno nebo
zastaveno.
[Časovač]: Nastavení doby trvání
časovače vypnutí, které uplynutí
zadaného intervalu přepne domácí
kino do pohotovostního režimu.
4
Vyberte možnost [OK] a stisknutím
tlačítka OK ji potvrďte.
»» Domácí kino se resetuje na výchozí
nastavení, s výjimkou některých
nastavení, jako je například rodičovský
zámek a registrační kód DivX VOD.
Nastavení reproduktoru
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Vylepšené audio]: Výběrem možnosti
[Zap] povolte poprodukční zpracování
zvuku v reproduktoru a nastavení
karaoke (pokud váš výrobek funkci
Karaoke podporuje). Chcete-li přehrát
původní zvuk disku, vyberte možnost
[Vyp].
Tip
•• Před výběrem režimu předvoleného zvuku povolte
poprodukční zpracování zvuku (viz 'Zvukový režim' na
straně 27).
Obnovení výchozích nastavení
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Obnovení výchozích nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
31
6 Aktualizace
softwaru
Společnost Philips se snaží neustále
zdokonalovat své výrobky. Chcete-li si zajistit
co nejlepší funkčnost a podporu, pravidelně
aktualizujte domácí kino nejnovějším softwarem.
Srovnejte aktuální verzi svého softwaru
s nejnovější verzí na webové stránce www.
philips.com/support. Pokud je tato verze starší
než nejnovější verze dostupná na webové
stránce podpory společnosti Philips, aktualizujte
domácí kino nejnovějším softwarem.
Aktualizace softwaru
prostřednictvím rozhraní USB
Co je potřeba
• Jednotka USB Flash naformátovaná pomocí
systému souborů FAT nebo NTFS, s pamětí
alespoň 256 MB. Nepoužívejte USB pevný
disk.
• Počítač s připojením k Internetu.
• Archivační nástroj s podporou formátu ZIP.
Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru
1
2
3
Výstraha
•• Do výrobku neinstalujte starší než aktuální verzi
softwaru. Společnost Philips nedopovídá za problémy
vzniklé v důsledku instalace starší verze softwaru.
4
Ověření verze softwaru
5
Zkontrolujte verzi aktuálního softwaru
instalovaného v domácím kině.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Informace o verzi].
»» Zobrazí se verze softwaru.
6
Jednotku USB flash připojte k počítači.
Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky
www.philips.com/support.
Na webové stránce podpory společnosti
Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte
Software a ovladače.
»» Aktualizace softwaru je dostupná ve
formátu ZIP.
Uložte komprimovaný soubor do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
Pomocí archivačního nástroje rozbalte
soubor aktualizace softwaru do
kořenového adresáře.
»» Soubory budou rozbaleny do složky
UPG_ALL na jednotce USB flash.
Jednotku USB flash odpojte od počítače.
Krok 2: Aktualizace softwaru
Výstraha
•• Během aktualizace domácí kino nevypínejte, ani z něj
neodpojujte flash disk USB.
1
2
32
CS
Jednotku USB flash (se staženým
souborem) připojte k domácímu kinu.
• Zkontrolujte, zda je přihrádka na disk
zavřená a prázdná.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
3
4
5
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Aktualizace softwaru] > [USB].
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a potvrďte aktualizaci.
»» Dokončení procesu aktualizace trvá
přibližně 5 minut.
Aktualizace softwaru
z internetu
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k domácí síti
s vysokorychlostním přístupem k internetu
(viz 'Připojení a nastavení domácí sítě' na
straně 13).
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokročilé] >
[Aktualizace softwaru] > [Síť].
»» Pokud je nalezeno médium
s aktualizací, zobrazí se výzva ke
spuštění nebo zrušení aktualizace.
»» V závislosti na stavu vaší domácí sítě
může stahování aktualizace trvat
dlouho.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a potvrďte aktualizaci.
»» Dokončení procesu aktualizace trvá
přibližně 5 minut.
»» Ihned po dokončení se domácí kino
automaticky vypne a opět zapne.
Pokud se tak nestane, odpojte na
několik sekund napájecí kabel, a poté
jej znovu připojte.
CS
33
7 Specifikace
výrobku
Formáty souborů
•
•
Poznámka
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
•
Kódy oblasti
Bluetooth
Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku
s typovými údaji na zadní nebo spodní části
domácího kina.
Země
Evropa,
Velká Británie
Asijskopacifická oblast,
Tchaj-wan, Korea
Latinská Amerika
DVD
••
••
BD
A
A
Austrálie,
Nový Zéland
Rusko, Indie
Čína
Audio:
• .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
• .ra (k dispozici pouze v Asijskopacifické
oblasti a Číně)
Video:
• .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv,
.m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
• .rmvb, .rm, .rv (k dispozici pouze
v asijskopacifické oblasti a Číně)
Obrázek: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png
C
C
Profily Bluetooth: A2DP
Verze technologie Bluetooth: 2.1 + EDR
Formáty zvuku
Domácí kino podporuje následující zvukové
soubory.
(. Soubory ra jsou podporovány pouze
v asijskopacifické oblasti a Číně)
Přípona
Nádoba
Zvukový
kodek
Bitová
rychlost
.mp3
.wma
.aac
MP3
ASF
AAC
Až 320 kb/s
Až 192 kb/s
Až 192 kb/s
.wav
.m4a
.mka
WAV
MKV
MKA
MP3
WMA
AAC, HEAAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS core
MPEG
MP3
WMA
AAC, HEAAC
AAC, HEAAC
Formáty médií
•
34
AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio
CD, Video CD/SVCD, soubory obrázků,
multimediální soubory MP3, WMA a DivX
Plus HD, paměťové zařízení USB
CS
.ra
RM
27,648 Mb/s
192 kb/s
27,648 Mb/s
640 kb/s
1,54 Mb/s
912 kb/s
Až 320 kb/s
Až 192 kb/s
Až 192 kb/s
Až 192 kb/s
Přípona
.flac
.ogg
Nádoba
FLAC
OGG
Zvukový
kodek
Bitová
rychlost
Cook
FLAC
Vorbis
96469 b/s
Až 24 b/s
Variabilní
datová
rychlost,
maximální
velikost bloku
4096
Až 320 kb/s
MP3
Soubory .mp4 nebo .m4v v kontejneru MP4
Zvukový kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
Dolby Digital,
MPEG, MP3,
AAC, HE-AAC,
DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mb/s
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4.2
38,4 Mb/s
25 Mb/s
Soubory .mkv v kontejneru MKV
Formáty videa
Zvukový kodek
Video kodek
Pokud používáte televizor s vysokým rozlišením,
umožňuje domácí kino přehrávat video soubory
následujících parametrů:
• Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů
• Snímková frekvence: 6 ~ 30 snímků za
sekundu.
Soubory .avi v kontejneru AVI
Bitová
rychlost
PCM, Dolby
Digital, DTS
core, MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HE-AAC,
DD+
DivX Plus
HD
30 Mb/s
MPEG 1,
MPEG 2
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HiP@4.2
WMV9
40 Mb/s
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
PCM,
Dolby
Digital,
DTS core,
MP3,
WMA
DivX 3.11, DivX 4.x,
DivX 5.x, DivX 6.x
Max.
10 Mb/s
38,4 Mb/s
25 Mb/s
45 Mb/s
Soubory .m2ts v kontejneru MKV
MPEG 1, MPEG 2
MPEG 4 SP/ASP
H.264/AVC až
HiP@4.2
WMV9
40 Mb/s
38,4 Mb/s
25 Mb/s
45 Mb/s
Soubory .divx v kontejneru AVI
Zvukový kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
PCM, Dolby
Digital, MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX 4.x,
DivX 5.x,
DivX 6.x
Max.
10 Mb/s
Zvukový kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
PCM, Dolby
Digital, DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC, HEAAC, DD+
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mb/s
MPEG 4 ASP 38,4 Mb/s
H.264/AVC 25 Mb/s
HiP@4.2
WMV9
45 Mb/s
CS
35
Soubory .asf a .wmv v kontejneru ASF
•
Zvukový kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
•
Dolby Digital,
MP3, WMA,
DD+
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
•
H.264/AVC
HiP@4.2
WMV9
25 Mb/s
45 Mb/s
Soubory .mpg a .mpeg v kontejneru PS
Zvukový kodek
Video
kodek
Bitová
rychlost
PCM, DTS core,
MPEG, MP3
MPEG 1,
MPEG 2
40 Mb/s
Videí
•
•
Soubory .flv v kontejneru FLV
Video kodek
Bitová rychlost
MP3, AAC
H.264/AVC až
HiP@4.2
H.263
25 Mb/s
•
•
38,4 Mb/s
Soubory .3gp v kontejneru 3GP
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
AAC, HEAAC
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
H.264/AVC až
HiP@4.2
Max. 25 Mb/s
Soubory s příponou .rm, .rv a .rmvb
v kontejneru RM (dostupné pouze
v asijskopacifické oblasti a Číně)
Zvukový kodek
Video kodek
Bitová rychlost
AAC, COOK
RV30, RV40
40 Mb/s
Systém signálu: PAL / NTSC
Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
Audio
•
Zvukový
kodek
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz /
±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
Vstupní citlivost:
• AUX: 2 V
• AUDIO IN: 1 V
Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovací frekvence:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 32–320 kb/s
• WMA: 48–192 kB/s
Rádio
•
•
•
Rozsah ladění:
• Evropa/Rusko/Čína: VKV 87,5–
108 MHz (50 kHz)
• Asijskopacifická oblast/Latinská
Amerika: VKV 87,5–108 MHz
(50/100 kHz)
Odstup signál/šum: VKV 50 dB
Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–
12,5 kHz / ±3 dB
USB
•
Zesilovač
•
•
Celkový výstupní výkon: 1 000 W RMS
(celkové harmonické zkreslení (THD)
30 %)
•
36
CS
Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová
zařízení USB (MSC)
Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
•
Konektor USB:
• Přední panel: 5 V , 1 A
• Zadní panel: 5 V , 500 mA
•
•
Hlavní jednotka
•
•
•
•
•
Napájení:
• Evropa/Čína: 220-240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Asijskopacifická
oblast: 110-127 V/220-240 V~,
50-60 Hz
• Rusko/Indie: 220-240 V~, 50 Hz
Spotřeba energie: 160 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,5 W
Rozměry (Š x V x H): 435 x 58 x 280 mm
Hmotnost: 2,66 kg
Subwoofer
•
•
•
•
•
•
Výstupní výkon: 166 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
Impedance: 4 ohmy
Vinutí reproduktoru: 165 mm (6,5") basový
reproduktor
Rozměry (Š x V x H):
228,8 x 293 x 310 mm
Hmotnost: 4 kg
Délka kabelu: 3 m
Reproduktory
Střední reproduktor:
• Výstupní výkon: 166 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Impedance reproduktoru: 4 ohmy
• Vinutí reproduktorů: 1 x 78 mm (3")
širokopásmový reproduktor
• Rozměry (Š x V x H):
314,2 x 111,04 x 83 mm
• Hmotnost: 1 kg
• Délka kabelu: 2 m
•
•
Vinutí reproduktorů: 1 x 78 mm (3")
širokopásmový reproduktor
Rozměry (Š x V x H):
• HTB5510: 100,17 x 227,7 x
130,33 mm (přední); 100,17 x 191,4 x
125,3 (zadní)
• HTB5540: 250 x 1 179,1 x 250 mm
(přední); 100,17 x 191,4 x 125,3 mm
(zadní)
• HTB5570: 250 x 1 179,1 x 250 mm
(přední/zadní)
Hmotnost:
• HTB5510: 0,63 kg/každý (přední);
0,60 kg/každý (zadní)
• HTB5540: 3,64 kg/každý (přední);
0,61 kg/každý (zadní)
• HTB5570: 2,18 kg/každý (přední);
2,21 kg/každý (zadní)
Délka kabelu (přední):
• HTB5510: 3 m (přední); 10 m (zadní)
• HTB5540: 4 m (přední); 10 m (zadní)
• HTB5570: 4 m (přední); 11 m (zadní)
Baterie dálkového ovladače
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ laseru (dioda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová délka: 405 +7 nm/−7 nm (BD),
655 +10 nm/−10 nm (DVD), 790
+10 nm/−20 nm (CD)
Výstupní výkon (max. hodnota): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
Přední/zadní reproduktor:
• Výstupní výkon: 4 x 166 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Impedance reproduktoru: 4 ohmy
CS
37
8 Řešení
problémů
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu následující
body. V případě, že problémy trvají, naleznete
více informací na stránce www.philips.com/
support.
Hlavní jednotka
Tlačítka domácího kina nefungují.
• Na několik minut odpojte domácí kino od
napájení a poté je znovu připojte.
• Zkontrolujte, zda povrch tlačítek není
v kontaktu s nějakým vodivým materiálem
jako kapka vody, kov atd.
Obraz
Žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na
správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
Žádný obraz na televizoru připojeném
prostřednictvím připojení HDMI.
• Ujistěte se, že pro připojení domácího
kina k televizoru používáte kabel
vysokorychlostního rozhraní HDMI.
Některé standardní kabely HDMI nemusí
správně zobrazovat některé obrázky, 3D
video a barvu Deep Color.
• Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný.
Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
• Stisknutím tlačítka (Domů) a
poté stisknutím číselných tlačítek
38
CS
•
731 na dálkovém ovladači obnovíte výchozí
nastavení rozlišení obrazu.
Změňte nastavení videa HDMI nebo
počkejte 10 sekund na automatické
obnovení (viz 'Nastavení obrazu a videa' na
straně 29).
Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda disk obsahuje video
s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje
video s vysokým rozlišením.
•
Pro připojení k televizoru použijte kabel
HDMI.
Z
vuk
Z reproduktorů domácího kina nevychází
žádný zvuk.
• Připojte audiokabel domácího kina
k televizoru nebo dalšímu zařízení.
Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně
nepotřebujete v následujících případech:
• domácí kino je k televizoru připojeno
prostřednictvím rozhraní HDMI ARC,
• zařízení je připojeno ke konektoru
HDMI IN domácího kina.
• Nastavte zvuk pro připojené zařízení.
• Resetujte domácí kino na výchozí nastavení,
vypněte je a znovu zapněte.
• Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
domácího kina vyberte příslušný vstup
zvuku.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
• Pokud přehráváte zvuk z televizoru
prostřednictvím domácího kina,
zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.
Zvuk a obraz nejsou synchronizované.
• 1) Stiskněte tlačítko .
2) Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
(doleva/doprava) vyberte možnost
AUD SYNC, poté stiskněte tlačítko OK.
3) Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/
dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
• Vyčistěte disk.
• Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ
disku podporuje (viz 'Formáty médií' na
straně 34).
• Ověřte, zda domácí kino podporuje kód
oblasti disku (viz 'Kódy oblasti' na straně
34).
• Pokud se jedná o disk DVD±RW
nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk
finalizován.
Nelze přehrát soubor DivX.
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX
kódovacím zařízením DivX zakódovaný
na základě režimu ‚Home Theater Profile‘
(Profil domácího kina).
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.
DivX se nezobrazuje správně.
• Zkontrolujte, zda se název souboru titulků
shoduje s názvem souboru filmu (viz
'Titulky' na straně 19).
• Vyberte správnou znakovou sadu:
1) Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2) Vyberte položku [Znaková sada].
3) Vyberte podporovanou znakovou sadu.
4) Stiskněte tlačítko OK.
Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.
• Zkontrolujte, zda je formát paměťového
zařízení USB kompatibilní s domácím
kinem.
• Zkontrolujte, zda je systém souborů
paměťového zařízení USB domácím kinem
podporován.
Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí
záznam) nebo znak „x“.
• Nelze uvést do provozu.
Funkce EasyLink nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru značky Philips podporujícímu
funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink
zapnutá (viz 'Nastavení funkce EasyLink
(ovládání HDMI-CEC)' na straně 12).
•
U televizorů od jiných výrobců může
být rozhraní HDMI CEC nazýváno jinak.
Podívejte se do uživatelské příručky
televizoru, jak toto rozhraní zapnout.
Při zapnutí televizoru se automaticky zapne
domácí kino.
• Pokud používáte funkci Philips EasyLink
(HDMI-CEC), je toto chování normální.
Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo
nezávisle, vypněte funkci EasyLink.
Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k síti. Použijte pevné připojení k síti (viz
'Nastavení pevné sítě' na straně 14) nebo
bezdrátové připojení k síti (viz 'Nastavení
bezdrátové sítě' na straně 14).
• Zkontrolujte, zda je síť nastavena. Použijte
instalaci pevné sítě (viz 'Nastavení
pevné sítě' na straně 14) nebo instalaci
bezdrátové sítě (viz 'Nastavení bezdrátové
sítě' na straně 14).
• Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce
služby BD-Live podporuje.
• Vymažte paměťové úložiště (viz 'Služba
BD-Live na discích Blu-ray' na straně 18).
Video 3D se přehrává v režimu 2D.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k 3D televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Ověřte, zda se jedná o disk Blu-ray 3D
a je zapnutá možnost Blu-ray 3D video
(viz 'Služba BD-Live na discích Blu-ray' na
straně 18).
Při přehrávání videa Blu-ray 3D nebo
videa DivX chráněného proti kopírování je
obrazovka černá.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.
Bluetooth
Zařízení nelze připojit k domácímu kinu.
• Zařízení nepodporuje kompatibilní profily,
které vyžaduje domácí kino.
CS
39
•
•
•
Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení.
Informace o aktivaci této funkce naleznete
v uživatelské příručce příslušného zařízení.
Zařízení není správně připojeno. Připojte
zařízení správně. (viz 'Přehrávání zvuku
prostřednictvím rozhraní Bluetooth' na
straně 18)
Domácí kino je již připojeno k jinému
zařízení podporujícímu technologii
Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a
zkuste to znovu.
Kvalita přehrávání zvuku z připojeného
zařízení Bluetooth je nízká.
• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže
k domácímu kinu nebo odstraňte překážky
mezi zařízením a domácím kinem.
Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a
vypíná.
• Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth
je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže
k domácímu kinu nebo odstraňte překážky
mezi zařízením a domácím kinem.
• Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth,
abyste předešli rušení.
• U některých zařízení Bluetooth lze
připojení Bluetooth automaticky
deaktivovat a šetřit tak energii. Není to
známkou poruchy domácího kina.
Síť
Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena.
• Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť
rušena mikrovlnnými troubami, telefony
DECT nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
• Bezdrátový router a domácí kino umístěte
do vzájemné vzdálenosti max. 5 metrů.
• Pokud bezdrátová síť nefunguje správně,
zkuste instalaci pevné sítě (viz 'Nastavení
pevné sítě' na straně 14).
40
CS
9 Oznámení
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tato část obsahuje informace o právech
a upozornění na ochranné známky.
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Copyright
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Společnost Philips Electronics Singapore Pte
Ltd. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne
úplnou kopii příslušného zdrojového kódu
softwarových balíčků s otevřeným kódem
a chráněných autorskými zákony, které jsou
použity v tomto výrobku, pro který je tato
nabídka vyžadována příslušnými licencemi.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od
zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo
obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový
kód, kontaktujte open.source@philips.com.
Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo
neobdržíte odpověď během týdne, napište na
adresu „Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, The Netherlands.“ Jestliže neobdržíte
včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše
uvedenou adresu.
Tento výrobek využívá technologii na ochranu
proti kopírování, která je chráněna patenty
registrovanými v USA a jinými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi
Corporation. Zpětná analýza a dekompilace
jsou zakázány.
Tento výrobek využívá technologii ochrany
patentů, která spadá pod licenci společnosti
Verance Corporation a je chráněna patenty
v USA. Patent 7,369,677 a další americké a
světové patenty, které byly již vydané nebo
čekají na vyřízení příslušné žádosti. Také ochrana
autorských práv a ochrana obchodního
tajemství týkající se příslušných aspektů této
technologie. Cinavia je ochranná známka
společnosti Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Všechna práva
vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a
dekompilace jsou zakázány.
Cinavia
Tento výrobek používá technologii Cinavia
k omezení využití neoprávněných kopií
některých komerčních filmů, videí a jejich
soundtracků. Jakmile je detekováno využití
neoprávněné kopie, zobrazí se zpráva a
přehrávání nebo kopírování se přeruší.
Více informací o technologii Cinavia naleznete
na online webu zákaznického informačního
centra Cinavia na adrese http://www.cinavia.
com. Chcete-li poskytnout další informace
o technologii Cinavia e-mailem, pošlete dopis
s vaší e-mailovou adresou na adresu: Cinavia
Prohlášení o shodě
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské
unie na vysokofrekvenční odrušení.
Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto
prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným ustanovením
směrnice 1999/5/EC.
Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici
ve verzi Portable Document Format (PDF)
uživatelské příručky na stránkách www.philips.
com/support.
CS
41
Ochranné známky
Logo „Blu-ray 3D “ a „Blu-ray 3D “ logo
jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc
Association.
‚DVD Video‘ je ochranná známka společnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Java a všechny další obchodní známky a loga
Java jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci na základě amerických
patentů č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 a dalších amerických a celosvětových
patentů registrovaných nebo čekajících na
vyřízení. DTS-HD, symbol a společně použité
DTS-HD a symbol jsou registrované ochranné
známky. DTS-HD Master Audio | Essential je
ochranná známka společnosti DTS, Inc. Výrobek
obsahuje software. DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
DivX , DivX Certified DivX Plus HD a
příslušná loga jsou obchodní známky společnosti
Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou
použity v souladu s licencí.
DIVX VIDEO: DivX je formát digitálního videa
vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou
společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení
je oficiálně certifikováno (DivX Certified )
jako přehrávač formátu DivX. Na webových
stránkách divx.com najdete další informace a
softwarové nástroje ke konverzi souborů do
formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto
zařízení certifikované pro formát DivX (DivX
Certified ) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj
registrační kód, přejděte v nabídce nastavení
zařízení do části týkající se obsahu DivX
VOD. Další informace o dokončení registrace
naleznete na webových stránkách vod.divx.com.
Certifikace DivX Certified pro přehrávání
videa DivX a DivX Plus HD (H.264/MKV)
až do rozlišení 1080p HD, včetně prémiového
obsahu.
Označení HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA
a dalších zemích.
Slovní označení a loga Bluetooth jsou
registrované ochranné známky vlastněné
společností Bluetooth SIG, Inc. a případné
42
CS
použití těchto označení společností Philips je
na základě licence. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou známkami a názvy
příslušných vlastníků.
CLASS 1
LASER PRODUCT
CS
43
10 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
44
CS
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
11 Rejstřík
funkce Deep Color
A
HDMI ARC
HDMI-CEC
hlavní jednotka
hlavní nabídka
hudební prezentace
aktualizace softwaru
aktualizace softwaru (prostřednictvím
internetu)
animace snímků
audio připojení (analogový kabel)
audio připojení (HDMI ARC)
audiosignál z ostatních zařízení
automatická hlasitost
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
B
baterie
BD-Live
bezdrátová síť
bezdrátové reproduktory
bezdrátové zadní audio zařízení
bezpečnost 3D
Blu-ray
Bonus View
D
dálkový ovladač
datové soubory
disk 3D v režimu 2D
DivX
domácí síť
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
E
Easylink (HDMI-CEC)
F
formáty médií
formáty souborů
formáty videa
formáty zvuku
29
H
32
33
21
12
9
11
28
30
30
30
37
18
14
9
9
3
16
17
5
19
17
19
13
17
17
12
34
34
36
34
9
12
5
16
21
I
internet
iPod nebo iPhone
13
23
J
jas
jazyk – zvuk
jazyk disku
jazyk nabídky
jazyk titulků
jednodotykové přehrávání
30
29
29
29
29
13
K
kód jazyka
kód VOD (DivX)
kódy oblasti
konektory
krok ladění
44
20
34
6
22
L
likvidace
3
Ž
životní prostředí
3
M
možnosti
možnosti obrázků
možnosti videa
možnosti zvuku
20
21
20
20
N
nabídka disku
29
CS
45
náhodně
nastavení napájení
nastavení obrazu
nastavení reproduktoru
nastavení videa
nastavení zvuku
název zařízení
noční režim
O
obraz v obraze
odstraňování problémů (obraz)
odstraňování problémů (přehrávání)
odstraňování problémů (síť)
odstraňování problémů (zvuk)
opakování
20
30
29
12
29
30
15
30
17
38
39
40
38
20
S
sdílení médií
síť
sledování v režimu 3D
smazání paměti BD-Live
specifikace reproduktoru
synchronizace obrazu a zvuku
T
tlačítka ovládání (disk)
tlačítka ovládání (USB)
tovární nastavení
U
P
paměťové zařízení USB
20
panel displeje
30
PBC (Play Back Control – ovládání přehrávání)
30
pevná síť
14
pokročilá nastavení
31
poloha titulků
30
poprodukční zpracování zvuku
31
předefinovaný režim zvuku
27
preference
29
přehrávání disku
16
přehrávání z paměťového zařízení USB
20
přehrávání z počítače
26
přehrávání z přehrávače iPod
23
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
13
připojení digitálního zařízení (HDMI)
11
připojení k televizoru
9
připojení videa (HDMI ARC)
9
připojení videa (kompozitní video)
10
připojení videa (standardní HDMI)
10
prostorový zvuk
27
R
recyklace
reproduktory 5.1
rodičovský zámek
46
rozlišení obrazu
ruční nastavení
CS
3
8
30
umístění reproduktorů
V
VCD
verze softwaru
video 3D
výchozí nastavení
vylepšené audio
vysunutí disku
Z
změna hesla
znaková sada
zvuk
zvuk HDMI
Z
zesilovač
29
12
24
13
17
18
34
17
16
16
31
8
30
32
17
31
31
5
30
19
27
30
36
Philips Consumer Lifestyle B.V.
HK-1312-HTB55X0D;
2013/03
.................................................................
(Document No. / Numéro du document)
..............................................................................................
(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /
Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage
CE a été apposé)
EUROPEAN DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Company name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
declare under our responsibility that the product(s):
(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))
Philips
.............................................................................
(brand name, nom de la marque)
HTB5510D/12;HTB5540D/12;
HTB5570D/12;
...........................................................................
(Type version or model, référence ou modèle)
Home Theater
.............................................................................
(product description, description du produit)
to which this declaration relates is in confirmity with the following harmonized standards:
(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN 60065:2006+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN55022:2010
EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN301489-1 V1.9.2 :2011
EN301489-17 V2.1.1 : 2009
EN300328 V1.7.1:2006
EN62311:2008
EN50564 : 2011
EN62479:2010
EN50581: 2012
following the provisions of :
(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC directive)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (Eco Design) - EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Only for Medical Devices and R&TTE products:
The Notified Body:
(L’Organisme Notifié)
CE0560
..................................................
(Name and number/ nom et numéro)
and issued the certificate:
(et a délivré le certificat)
Remarks:
performed:
(a effectué)
NB
................................................................................
(description of intervention / description de ’intervention)
13214037/AA/00
...........................................................
(certificate number / numéro du certificat)
Drachten, Netherlands, March 21, 2013
A.Speelman, CL Compliance Manager
(place,date / lieu, date)
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
.........................................................
Philips Consumer Lifestyle B.V.
...................................................................
template AMB 544-9056
47
Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
HTB5510D/5540D/5570D_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising