Philips | HTS3164/12 | Owner's Manual | Philips Systém domácího kina s DVD HTS3164/12 Uživatelská příručka

Philips Systém domácího kina s DVD HTS3164/12 Uživatelská příručka
Zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome
HTS3164
CZ
DVD Home Theater System
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 1
6
17.4.2008 18:33:19
Přístroj zapojujte vždy do snadno dostupné
síťové zásuvky. Pokud zpozorujete
nenormální chování přístroje, vypněte jej
odpojením síťového přívodu ze zásuvky.
POZOR!
Pro zákazníka:
Přečtěte si pozorně informaci ze spodního
krytu nebo zadního panelu přístroje a zapište
si sem výrobní číslo. Tuto informaci uschovejte
k dalšímu použití.
Model:
HTS3164
Výrobní č.: ______________
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 2
17.4.2008 18:33:19
LASER
Typ
Vlnová délka
Výstupní výkon
Sbíhavost paprsku
POZOR
polovodičový
InGaAlP (DVD)
GaAlAs (CD)
645-660 nm (DVD)
770-800 nm (CD)
6 mW (DVD)
7 mW (VCD/CD)
60°
PO OTEVŘENÍ HROZÍ OZÁŘENÍ
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM LASEROVÝM
PAPRSKEM. NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ.
Tento výrobek odpovídá požadavkům
Evropské unie na vysokofrekvenční
odrušení.
Výrobek odpovídá
požadavkům následujících
evropských směrnic: 2006/95/
EC + 2004/108/EC
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 3
17.4.2008 18:33:19
Zacházení se starým výrobkem
Tento výrobek byl navržen a vyroben
z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které je
možno recyklovat a znovu použít.
Označení výrobku symbolem přeškrtnuté
popelnice znamená, že výrobek vyhovuje
evropské směrnici 2002/96/EC. Informujte se
o místních předpisech a systému odděleného sběru
elektrického a elektronického odpadu.
Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle
místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného
domácího odpadu. Správný způsob likvidace sníží
negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.
Vzhledem ke stálému vývoji diskových formátů
a k tomu, že různí výrobci disků tyto formáty
nedodržují, může DVD systém/přehrávač/
rekordér časem potřebovat aktualizaci.
S rozvojem DVD technologie se tyto změny
kumulují a budou dostupné jako upgrade.
Sledujte stránky www.philips.com/support.
„NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM (HIGH DEFINITION) JSOU
KOMPATIBILNÍ S TÍMTO PŘÍSTROJEM A PŘI
ZOBRAZENÍ MŮŽE DOCHÁZET KE VZNIKU
ARTEFAKTŮ A JINÝCH OBRAZOVÝCH PORUCH.
V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ V REŽIMECH PROGRESIVNÍHO
ZOBRAZENÍ 525 NEBO 625 SE DOPORUČUJE
PŘEPOJENÍ VÝSTUPU NA „STANDARD
DEFINITION“. PŘI POCHYBNOSTECH
O KOMPATBILITĚ NAŠICH TV S TÍMTO DVD
PŘEHRÁVAČEM 525p A 625p SE OBRAŤTE NA
ZÁKAZNICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO“.
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 4
17.4.2008 18:33:19
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou
obchodní známky Dolby Laboratories.
Česky....................................................... 6
Česky
Index
Vyrobeno v licenci U.S. patentů: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535
& dalších amerických a světových patentů
platných i v přípravě. DTS a DTS Digital
Surround jsou registrovanými obchodními
známkami a loga a symboly DTS jsou
obchodními známkami DTS, Inc. ©
1996 – 2007 DTS, Inc.Všechna práva
vyhrazena.
DivX, DivX Ultra Certified a související loga
jsou obchodními známkami DivX, Inc. a jsou
použita v licenci.
Windows Media a logo Windows jsou
obchodní známkou nebo registrovanou
obchodní známkou Microsoft Corporation
ve Spojených státech a dalších zemích.
HDMI a HDMI logo a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodními
známkami nebo registrovanými obchodními
známkami HDMI licensing LLC.
Loga USB-IF jsou obchodními známkami
Universal Serial Bus Implementers Forum,
Inc.
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou
registrované U.S. známky.
Tento výrobek používá technologii ochrany
autorských práv, která je předmětem US patentů
a dalšími právy k intelektuálnímu vlastnictví, jejichž
vlastníky jsou společnost Macrovision Corp. a další
firmy. Použití této ochranné technologie musí být
autorizováno společností Macrovision a je určeno
pouze pro domácí a další omezené použití, pokud
nebylo společností Macrovision stanoveno jinak.
Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 5
17.4.2008 18:33:19
Obsah
Česky
Všeobecné
Všeobecné informace..........................................................................................................8
Upozornění pro umístění......................................................................................................................................8
Dodávané příslušenství...........................................................................................................................................8
Čistění disků.............................................................................................................................................................8
Ochrana životního prostředí................................................................................................................................8
Popis výrobku
Tento DVD přehrávač..........................................................................................................9
Dálkový ovladač........................................................................................................... 10-12
Použití dálkového ovladače................................................................................................................................ 12
Připojení
Základní zapojení......................................................................................................... 13-17
Krok 1: Umístění reproduktorů........................................................................................................................ 13
Krok 2: Připojení TV....................................................................................................................................... 14-15
Možnost 1: Použití zásuvky Scart............................................................................................................... 14
Možnost 2: Použití zásuvky kompozitního Videa.................................................................................... 14
Možnost 3: Připojení k TV s Progressive Scan nebo komponentním vstupem................................ 15
Možnost 4: Připojení TV kompatibilního s HDMI.................................................................................. 15
Krok 3: Připojení reproduktorů a subwooferu.............................................................................................. 16
Krok 4: Připojení síťového přívodu.................................................................................................................. 17
Další připojení....................................................................................................................18
Připojení kabelového/satelitního přijímače a rekordéru/videorekordéru............................................... 18
Základní nastavení
Začínáme...................................................................................................................... 19-23
Nalezení správného vstupu TV.......................................................................................................................... 19
Přepnutí zdrojů signálu........................................................................................................................................ 19
Nastavení jazykových preferencí................................................................................................................. 20-21
Volba jazyka nabídky OSD.......................................................................................................................... 20
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků (Subtitle) a nabídky (Menu) při přehrávání DVD............. 20-21
Nastavení funkce Progressive Scan................................................................................................................... 22
Nastavení jednotlivých reproduktorů.............................................................................................................. 23
Přehrávání disků
Přehrávání disků.......................................................................................................... 24-32
Použitelné disky.................................................................................................................................................... 24
Přehrávání disků.................................................................................................................................................... 24
Základní přehrávání.............................................................................................................................................. 25
Volba různých funkcí opakování/náhodného přehrávání.............................................................................. 25
Opakování zvolené části (A‑B).......................................................................................................................... 26
Další možnosti přehrávání videa (DVD/VCD/SVCD).................................................................................. 27
Použití nabídky disku (Disc Menu)............................................................................................................ 27
Zobrazení informací..................................................................................................................................... 27
Zvětšení........................................................................................................................................................... 28
Změna jazyka titulků.................................................................................................................................... 28
Přepnutí úhlu (kamery)................................................................................................................................ 28
Změna jazyka zvukového doprovodu....................................................................................................... 28
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 6
17.4.2008 18:33:19
Nastavení zpoždění zvuku při přehrávání................................................................................................ 28
Playback Control (pouze VCD).................................................................................................................. 29
Funkce náhledu (pouze VCD/SVCD)........................................................................................................ 29
Přehrávání disků MP3/ WMA............................................................................................................................. 30
Přehrávání obrazových souborů JPEG (slide show)..................................................................................... 31
Zobrazení náhledů........................................................................................................................................ 31
Zvětšení obrazu............................................................................................................................................. 31
Otáčení/překlopení obrazu......................................................................................................................... 31
Současné přehrávání hudby MP3/WMA a snímků JPEG.............................................................................. 32
Přehrávání disku DivX®...................................................................................................................................... 32
Česky
Obsah
Přehrávání dalších zdrojů
Přehrávání – zařízení USB................................................................................................33
Přehrávání ze zařízení USB................................................................................................................................. 33
Přehrávání – další zvuková zařízení.................................................................................34
Přehrávání z jiných přenosných zvukových zařízení...................................................................................... 34
Nastavení
Možnosti nabídky Setup.............................................................................................. 35-45
Otevření nabídky nastavení................................................................................................................................ 35
General Setup....................................................................................................................36
Audio Setup................................................................................................................. 37-38
Video Setup.................................................................................................................. 39-42
Preference Page .......................................................................................................... 43-45
Rádio
Poslech rádia................................................................................................................ 46-47
Ladění stanic.......................................................................................................................................................... 46
Ladění předvoleb............................................................................................................................................ 46-47
Použití automatické instalace...................................................................................................................... 46
Automatické ladění předvoleb................................................................................................................... 47
Ruční ladění.................................................................................................................................................... 47
Výběr předvolby rádia......................................................................................................................................... 47
Vymazání předvolby............................................................................................................................................. 47
Ostatní
Nastavení zvuku a hlasitosti.............................................................................................48
Ovládání hlasitosti................................................................................................................................................ 48
Volba prostorového zvuku................................................................................................................................. 48
Volba efektů digitálního zvuku........................................................................................................................... 48
Další funkce........................................................................................................................49
Nastavení časovače vypnutí Sleep..................................................................................................................... 49
Instalace nového programového vybavení...................................................................................................... 49
Odstraňování závad..................................................................................................... 50-52
Technické údaje..................................................................................................................53
Slovníček....................................................................................................................... 54-55
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 7
17.4.2008 18:33:19
Všeobecné informace
Česky
VAROVÁNÍ!
Přístroj neobsahuje žádné součásti,
které by mohl opravit uživatel.
Všechny práce spojené s údržbou
a opravami svěřte kvalifikované
osobě.
Upozornění pro umístění
Umístění přístroje
– Přístroj postavte na rovný, pevný
a stabilní povrch. Nepokládejte jej na
koberec.
– Přístroj nestavte na jiný přístroj, který
může být zdrojem tepla (např. zesilovač).
– Nepokládejte nic pod přístroj (např.
CD nebo noviny apod.).
– Přístroj instalujte do blízkosti síťové
zásuvky tak, aby byla snadno přístupná.
Místo pro větrání
– Nepoužívejte DVD systém
v uzavřených těsných prostorách, aby se
nepřehříval. Kolem přístroje ponechte
nejméně 10 cm volného prostoru shora
a zezadu a nejméně 5 cm z každé strany
pro dobré větrání.
Chraňte přístroj před vysokou
teplotou, vlhkostí, kapalinami
a prachem
– Nevystavujte výrobek vlhkosti ani polití
či postříkání kapalinami.
– Nestavte na přístroj ani do jeho
blízkosti možné zdroje nebezpečí (vázy,
svíčky apod.).
Dodávané příslušenství
– 1 subwoofer
–2 přední reproduktory
–2 zadní reproduktory
– 1 centrální reproduktor
– 1 dálkový ovladač s bateriemi
– 1 kabel SCART
– 1 drátová anténa FM
– Průvodce rychlým spuštěním
Čistění disků
K čistění disků používejte měkký, čistý
hadřík, který nepouští vlákna. Disk
otírejte přímo od středu k okrajům.
POZOR!
Hrozí poškození disků. Nepoužívejte
rozpouštědla, jako benzín, ředidla,
prodávané čistící roztoky ani antistatické
spreje.
Ochrana životního prostředí
Tento návod byl vytištěn na papíře, který
nepůsobí znečistění. Elektronická zařízení
jsou složena z materiálů, jež je možné po
odborném rozebrání recyklovat. Pokud
likvidujete starý přístroj, odevzdejte
jej ve sběrném centru k recyklaci. Při
likvidaci obalu, vybitých baterií a přístroje
postupujte podle místních předpisů.
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 8
17.4.2008 18:33:19
Tento DVD přehrávač
Česky
Pohled na čelní panel
Pohled pod víčko
1
2
3
4
5
6
7
8
1 1 (Standby-On)
– Zapíná přístroj nebo jej vypíná do
normálního pohotovostního režimu.
2 Podavač disku
3 / (Open/Close)
– Otevírá/uzavírá podavač disku.
4 Displej
– Zobrazuje informace o aktuálním stavu
přístroje.
5 VOLUME +
–
– Nastavení hlasitosti.
6 SOURCE
– Volí zdroj signálu:
DISC, FM, SCART IN, AUX nebo MP3
LINK.
9
7 BX (Play/Pause)
– DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
– RADIO: spouští automatické naladění
rádia při prvním spuštění.
. / > (předchozí/další)
– DISC: skok na předchozí/další titul/
kapitolu/skladbu.
– DISC: Přidržením tlačítka rychlé
vyhledávání vzad/vpřed.
– RADIO: určení předvolby stanice.
x (stop)
– Ukončení operace.
– DISC: Zastaví přehrávání.
– RADIO: Přidržením tlačítka smazání
aktuální předvolby stanice.
Poznámka:
Následující prvky jsou ukryty pod víčkem
v pravém rohu panelu, označeném
OPEN B.
8 Zásuvka USB
– Vstup pro paměť USB nebo čtečku
paměťových karet.
9 Zásuvka MP3 LINK
– Zvukový vstup pro připojení
sluchátkového výstupu přenosného
přehrávače.
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 9
17.4.2008 18:33:20
Dálkový ovladač
Česky
1
2
3
4
5
4 SLEEP
Nastavuje časovač vypnutí.
5 INFO
– Zobrazuje aktuální stav nebo informaci
o disku.
6 OK
6
– Potvrzuje volbu nebo výběr.
67
7vVbB
68
69
10
6
11
12
13
1 1 (Stand-by – zapnuto)
– Zapíná přístroj nebo jej vypíná do režimu
stand-by.
2 / (otevřít/zavřít)
– Otevírá/uzavírá podavač disku.
3 Tlačítka zdrojů
– AUX (MP3 LINK): přepne na vstup
SCART IN, AUX nebo externí zdroj
signálu v zásuvce MP3 LINK.
– RADIO: přepíná pásmo FM.
– USB: přepíná do režimu USB.
– DISC: přepne do režimu DISC.
– DISC: volba směru pohybu v nabídce.
– DISC: levým nebo pravým spustíte rychlé
vyhledávání.
– RADIO: nahoru nebo dolů ladíte
požadovaný kmitočet.
– RADIO: stiskem doleva nebo doprava
spustíte automatické vyhledání stanice.
8 OPTIONS
– Otevírá a opouští nabídku nastavení
systému.
9 BX (přehrávání/pauza)
– DISC: spouští/přerušuje přehrávání.
– RADIO: spouští automatické naladění
rádia při prvním spuštění.
0 x (stop)
– Ukončení operace.
– DISC: Zastaví přehrávání.
– RADIO: Přidržením tlačítka smazání
aktuální předvolby stanice.
qa Číselná klávesnice 0-9
– Zadání čísla skladby/titulu na disku.
– Zadání čísla předvolby stanice.
qs AUDIO SYNC
– Volí jazyk zvuku nebo kanál.
– Nastavuje zpoždění zvukového výstupu
v případě, že je přehrávaný obraz
opožděný za zvukem.
qd ZOOM
– Zvětšení obrazu na TV.
10
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 10
17.4.2008 18:33:20
Dálkový ovladač (pokračování)
Česky
qf MENU (BACK)
– DVD: zpět v nabídce.
– VCD/SVCD: Při přehrávání v režimu PBC
ON návrat v nabídce PBC.
qg 1b / B1 (předchozí/další)
– DISC: Přeskočí na předchozí nebo další
titul/kapitolu/skladbu.
– RADIO: výběr předvolby stanice.
qh (umlčení)
– Umlčuje zvuk nebo obnovuje hlasitost.
qj SURROUND
14
– Přepíná vícekanálový prostorový zvuk
a stereofonní nebo party zvuk.
15
qk VOL + / –
17
16
– Nastavují hlasitost.
18
ql SOUND MODES + / –
19
– Volí přednastavený zvukový efekt.
w; SUBTITLE
– Volí jazyk titulků DVD.
20
wa REPEAT (PROGRAM)
21
– DISC:Volí různé režimy opakování
a náhodného přehrávání; vypíná tyto
režimy.
– RADIO: Stiskem tlačítka spustíte ruční
ladění předvoleb.
– RADIO: Stiskem a přidržením tlačítka
spustíte automatické ladění předvoleb.
22
REPEAT A-B
– Opakuje určitou část disku.
ws ANGLE
– Volí pohledy z různých úhlů (kamer) filmu
na DVD (pokud jsou dostupné).
11
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 11
17.4.2008 18:33:20
Dálkový ovladač (pokračování)
Česky
Použití dálkového ovladače
POZOR!
– Pokud ovladač delší dobu
nepoužíváte nebo jsou baterie
vybité, vždy je vyjměte.
– Nepoužívejte současně
různé baterie (staré a nové,
zinkochloridové a alkalické apod.).
– Baterie obsahují chemické
látky, s použitými zacházejte jako
s nebezpečným odpadem.
A Zatlačením otevřete bateriový prostor.
B Vložte dvě baterie R03 (vel. AAA)
tak, aby jejich polarita (+ -) souhlasila
s vyznačenou.
C Uzavřete kryt.
D Namiřte dálkový ovladač přímo na
přijímač (iR) na čelním panelu přístroje.
E Vyberte požadovaný zdroj signálu stiskem
některého z tlačítek AUX (MP3 LINK),
RADIO, USB nebo DISC na ovladači.
F Pak zvolte požadovanou funkci (např. 1b
nebo B1).
12
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 12
17.4.2008 18:33:20
Česky
Základní zapojení
ZADN
LEVÝ Í
PŘED
LEVÝ NÍ
ZADN
PRAVÍ
Ý
Krok 1: Umístění
reproduktorů
Instalace systému domácího kina Philips
je snadná. Správné umístění částí systému
je však kritické pro dosažení optimálního
zvukového efektu.
A Přední pravý a levý reproduktor umístěte
do výše uší posluchačů při obvyklém
poslechu do stejné vzdálenosti od TV po
obou stranách čelem k místu poslechu
pod úhlem 45°.
B Centrální reproduktor umístěte nad
televizor nebo na hlavní jednotku systému
tak, aby správně přenášel zvuk centrálního
kanálu.
CEN
TRÁ
LNÍ PŘE
D
PRAVNÍ
Ý
SUBW
OOFE
R
Užitečné tipy:
– Schéma umístění na obrázku poskytuje
pouze vodítko pro ideální instalaci systému.
Můžete najít řadu dalších způsobů instalace,
které lépe vyhoví vašim prostorovým
možnostem a zároveň vám poskytnou
zvukový zážitek.
– Přední reproduktory neumísťujte příliš
blízko klasického TV, může dojít k narušení
obrazu.
– Zadní reproduktory jsou označeny jako
REAR LEFT (levý) a REAR RIGHT (pravý).
– Přední reproduktory jsou označeny jako
FRONT LEFT (levý) a FRONT RIGHT (pravý).
– Nastavení reproduktorů je popsáno v kap.
„Začínáme – Nastavení reproduktorů“.
C Zadní reproduktory umístěte po stranách
do výše uší posluchače proti sobě nebo je
zavěste na stěnu.
D Subwoofer umístěte do rohu místnosti,
nejméně 1 m od TV.
13
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 13
17.4.2008 18:33:20
Základní zapojení (pokračování)
Česky
Možnost 1
Hlavní jednotka (zezadu)
Možnost 2
Možnost 1: Použití zásuvky Scart
Krok 2: Připojení TV
Toto připojení vám umožní sledovat video
přehrávané v systému. Před zapojením si
zvolte jeden způsob ze zde uvedených.
– Pro klasický TV zvolte možnost 1 nebo
2.
– U TV s neprokládaným zobrazením
(progressive scan) zvolte možnost 3.
– U TV se vstupem HDMI zvolte
možnost 4.
Užitečné tipy:
– Pro dosažení optimální kvality obrazu
připojte systém přímo do televizoru.
– Pro poslech zvuku TV programů přes
tento systém propojte zásuvky AUDIO INAUX na přístroji se zvukovým výstupem TV
(kabel není přiložen). Pak tiskněte tlačítko
AUX (MP3 LINK), až se na displeji zobrazí
„AUX“.
z
Pomocí kabelu Scart propojte zásuvku
SCART TO TV na systému s příslušnou
vstupní zásuvkou SCART na TV.
Užitečný tip:
– U tohoto propojení není nutné další
zvukové připojení.Tisknutím tlačítka AUX
(MP3 LINK) na ovladači vyberte SCART IN;
zvuk z TV se propojí do reproduktorů.
Možnost 2: Použití zásuvky
kompozitního Videa
z
Kompozitním kabelem video (žlutý – není
přiložen) propojte zásuvku CVBS na
hlavní jednotce se vstupní obrazovou
zásuvkou TV (označena A/V In,Video In,
Composite nebo Baseband).
c Zapojení poskytuje dobrou kvalitu
obrazu.
14
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 14
17.4.2008 18:33:20
Česky
Základní zapojení (pokračování)
Možnost 4
Možnost 3
Možnost 3: Připojení k TV
s Progressive Scan nebo
komponentním vstupem
Přenos videa v neprokládaném zobrazení
(progressive scan) je možný pouze při
propojení Y Pb Pr a je nutný TV s funkcí
progressive scan. Při sledování filmů
z DVD pak toto spojení poskytuje
nejvyšší kvalitu obrazu.
A Komponentním kabelem (červený/modrý/
zelený – není přiložen) propojte Y Pb
Pr na systému s odpovídajícími vstupními
zásuvkami (označenými Y Pb/Cb Pr/Cr
nebo YUV) na TV.
c Zapojení poskytuje lepší kvalitu
obrazu.
B Pokud připojený TV umožňuje zpracování
neprokládaného signálu, pokračujte
kapitolou „Začínáme – Nastavení
funkce Progressive Scan“, kde naleznete
podrobný popis nastavení.
Možnost 4: Připojení TV
kompatibilního s HDMI
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) je digitální rozhraní, které
umožňuje bezeztrátový přenos digitálního
videa bez snížení kvality.
c Zapojení poskytuje nejlepší kvalitu
obrazu.
A Kabelem HDMI (není přiložen) propojte
HDMI OUT na systému se vstupem
HDMI IN na zařízení kompatibilním
s HDMI (např. HDMI TV, HDCP DVI TV).
c Zapojení poskytuje nejlepší kvalitu
obrazu.
Poznámka:
Tento přístroj je kompatibilní s HDMI
CEC. To umožňuje ovládání připojených
zařízení přes HDMI, viz „Možnosti
nabídky nastavení – {Video Setup > HDMI
Setup > Easy Link }“.
Užitečné tipy:
– HDMI je zpětně kompatibilní s některými
přístroji s DVI; je nutný příslušný adaptér
zástrčky.
– Je-li připojeno zařízení se vstupem DVI, je
nutné zvukové propojení dalším kabelem.
15
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 15
17.4.2008 18:33:21
Základní zapojení (pokračování)
Česky
PŘEDNÍ CENTRÁLNÍ
PŘEDNÍ
PRAVÝ
PŘEDNÍ
LEVÝ
ZADNÍ
LEVÝ
ZADNÍ
PRAVÝ
SUBWOOFER
Krok 3: Připojení
reproduktorů
a subwooferu
z
Všechny přívody reproduktorů
a subwooferu připojte do odpovídajících
zásuvek na zadní straně hlavní jednotky.
Dbejte, aby si odpovídaly barvy zásuvek
a zástrček.
Užitečné tipy:
– Reproduktory nestavte příliš blízko
k hlavní jednotce systému, subwooferu,
síťovým napáječům,TV ani jiným zdrojům
vyzařování, zabráníte rušení.
16
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 16
17.4.2008 18:33:21
Česky
Základní zapojení (pokračování)
Krok 4: Připojení síťového
přívodu
Po správném zapojení všech částí
připojte síťový kabel do zásuvky.
Kontrolka stand-by LED na systému se
rozsvítí.
Užitečné tipy:
– Podle štítku na zadním nebo spodním
panelu přístroje zkontrolujte, zda se povolené
hodnoty napájecího napětí shodují s vaší sítí.
– Nikdy nepropojujte komponenty ani
neměňte zapojení při zapnutém napájení.
17
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 17
17.4.2008 18:33:21
Další připojení
Česky
DVD rekordér/videorekordér (zezadu)
EXT 2
TV-OUT
EXT 1
AUX - I/O
TO TV - I/O
ANTENNA-IN
~
MAINS
Kabelový/satelitní přijímač
(zezadu)
IN
RF
VIDEO
R
AUDIO
OUT
L
S-VIDEO
TV (zezadu)
TO TV
Hlavní jednotka
(zezadu)
Připojení kabelového/
satelitního přijímače
a rekordéru/videorekordéru
Tento systém umožňuje připojení
zdrojů zvuku (jako jsou DVD rekordér,
videorekordér (VCR), kabelový nebo
satelitní přijímač, herní konzole či TV)
a využití možností vícekanálového
prostorového zvuku přístroje.
Poznámka
Obrázek nahoře uvádí pouze příklad
možného zapojení. To se může měnit
podle připojených zařízení.
A Existující propojení přístrojů a TV
zachovejte.
B Tento systém připojte k TV kabelem
Scart.
z
Pokud není TV vybaven více zásuvkami
SCART, použijte jiné zapojení podle kap.:
„Krok 2: Připojení TV“.
C Pomocí zvukového kabelu (červené/
bílé zástrčky - není přiložen) propojte
vstupy AUDIO IN-AUX na systému
se zásuvkami AUDIO na kabelovém/
satelitním přijímači.
Pro poslech zvuku tiskněte AUX (MP3
LINK), až se na displeji zobrazí „AUX“.
Užitečný tip:
– Další možnosti zapojení naleznete
v návodu k připojovanému přístroji.
18
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 18
17.4.2008 18:33:21
Začínáme
Přepnutí zdrojů signálu
Česky
Nalezení správného vstupu
TV
Na hlavní jednotce
A Stiskem tlačítka 1 zapněte přístroj.
B Stiskněte tlačítko DISC na ovladači.
C Zapněte TV a zvolte správný vstup.
c U některých TV může být nutné
nastavit předvolbu 1 a pak stisknout
tlačítko předvoleb TV dolů, až se
požadovaný vstup zobrazí.
c Nebo může být ovladač TV vybaven
pro přepínání vstupů.
tlačítkem
c Vstup se obvykle nachází mezi
nejnižší a nejvyšší předvolbou a obvykle
je označen FRONT, A/V IN nebo VIDEO
apod.
c Podrobnosti naleznete v návodu k TV.
z
Vstup přístroje zvolte opakovaným
tisknutím tlačítka SOURCE na předním
panelu:
DISC → FM → SCART IN → AUX →
MP3 LINK → DISC ....
nebo
Na ovladači
z
Tiskněte opakovaně tlačítko AUX (MP3
LINK), až je slyšet zvuk z vnějšího zdroje.
c „SCART IN“ pro zdroje připojené do
zásuvky SCART TO TV.
c „AUX“ pro zařízení připojená do
zásuvky AUDIO IN-AUX.
c „MP3 LINK“ pro zařízení připojená do
zásuvky MP3 LINK.
z
Stiskem RADIO přepnete pásmo FM.
z
Stiskem USB přepnete do režimu USB.
z
Stiskem DISC přepnete do režimu DISC.
19
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 19
17.4.2008 18:33:21
Začínáme (pokračování)
Česky
Nastavení jazykových
preferencí
Jazykové možnosti systému se liší podle
oblasti, kde jste jej zakoupili. Ilustrace
v tomto návodu nemusí proto odpovídat.
Volba jazyka nabídky OSD
Jazyk nabídky na obrazovce (OSD)
tohoto systému zůstává dle vašeho
nastavení bez ohledu na vložený disk
DVD.
A V režimu disku stiskněte OPTIONS na
ovladači.
c Zobrazí se { General Setup }.
Volba jazyka zvuku (Audio), titulků
(Subtitle) a nabídky (Menu) při
přehrávání DVD
Můžete vybrat požadovaný jazyk pro
přehrávání DVD. Pokud disk DVD
obsahuje požadovaný jazyk, systém jej
automaticky přehraje ve zvoleném jazyce.
V opačném případě se použije základní
jazykové nastavení disku.
A Dvojím stiskem x zastavte disk (je-li to
nutné) a poté stiskněte OPTIONS.
B Tisknutím tlačítka V vyberte ikonu
{ Preferences }
B.
C Pomocí v V vyberte jednu z uvedených
možností a stiskněte B.
B Stiskněte B.
Preferences
C Pomocí v V vyberte ikonu { OSD
Language }
z nabídky a stiskněte
z nabídky a stiskněte B.
General Setup
Disc Lock
Auto
Display Dim
English
OSD Language
Screen Saver
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
Sleep
DivX(R) VOD Code
Audio
English
Subtitle
Disc Menu
Parental
Chinese (Simp)
French
Spanish
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Portuguese
Polish
Italian
Turkish
Press OPTIONS to exit menu
Italiano
Press OPTIONS to exit menu
D Pomocí v V vyberte jazyk a stiskněte
OK.
{ Audio }
Volí požadovaný jazyk zvukového
doprovodu DVD.
{ Subtitle }
Volí požadovaný jazyk titulků DVD.
{ Disc Menu }
Volí požadovaný jazyk nabídky DVD disku.
D Pomocí v V vyberte jazyk a stiskněte
OK.
20
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 20
17.4.2008 18:33:22
Začínáme (pokračování)
Česky
Pokud seznam neobsahuje
požadovaný jazyk, vyberte { Others }.
Pomocí číselné klávesnice (0-9) na
ovladači zadejte čtyřmístný jazykový kód
„XXXX“ (viz poslední strana) a stiskněte
OK.
E Kroky C ~ D opakujte pro ostatní
nastavení.
Užitečné tipy:
– Během přehrávání DVD disku můžete
měnit jazyk zvuku a titulků pomocí tlačítek
AUDIO SYNC a SUBTITLE na ovladači.To
však nemá vliv na zde provedená nastavení.
– U některých DVD disků je možné měnit
jazyk zvuku/titulků/nabídky pouze z nabídky
disku.
21
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 21
17.4.2008 18:33:22
Začínáme (pokračování)
Česky
Nastavení funkce Progressive
Scan
(Pouze pro TV s Progressive Scan.)
Funkce progressive scan (neprokládaný
obraz) zobrazuje dvojnásobný počet
televizních snímků za sekundu (oproti
běžnému prokládanému TV zobrazení).
S téměř dvojnásobným počtem řádků
v každém snímku nabízí progresivní
zobrazení vyšší rozlišení a kvalitu obrazu.
Než začnete...
Ujistěte se, že je systém připojen k TV
s funkcí progressive scan pomocí kabelu
Y Pb Pr (viz „Možnost 4: Připojení k TV
s Progressive Scan nebo komponentním
vstupem“).
A Zapněte TV a zvolte správný vstup
obrazu.
c Ujistěte se, že je funkce progressive
scan v TV vypnuta (přepnuto na
prokládané zobrazení). Postupujte podle
návodu k TV.
B Zapněte systém a stiskněte tlačítko
DISC na ovladači.
C Stiskněte OPTIONS na ovladači.
D Tisknutím tlačítka V vyberte ikonu
{ Video Setup }
a stiskněte B.
Video Setup
TV Type
F Přečtěte si potvrzující zprávu na TV
a potvrďte akci volbou { OK } v nabídce
a stiskem OK.
Obraz z TV nyní zmizí a neobjeví
se do přepnutí TV do režimu
progressive scan.
G Zapněte neprokládané zobrazení
(progressive scan) na TV, postupujte podle
návodu k TV.
c Na TV se objeví zpráva.
H Potvrďte akci volbou { OK } v nabídce
a stiskem OK.
c Nastavení je hotové a můžete se těšit
z vysoce kvalitního obrazu.
Pokud se neobjeví obraz
A Stiskněte / na hlavní jednotce.
B Stiskněte b na ovladači.
C Stiskněte AUDIO SYNC na ovladači.
Užitečné tipy:
– Pokud se objeví prázdný/zkreslený obraz,
vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení
nastavení.
– Některé progressive scan TV nejsou
plně kompatibilní s tímto systémem, což
se projeví nepřirozeným podáním obrazu
z DVD VIDEO disku při přehrávání v režimu
progressive scan.V takovém případě vypněte
funkci progressive scan v TV i v systému.
TV Display
Progressive
Picture Setting
Off
On
HDMI Setup
Component
Closed Caption
Press OPTIONS to exit menu
E V nabídce se přesuňte na { Progressive }
> { On } a stiskem OK potvrďte.
22
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 22
17.4.2008 18:33:22
Začínáme (pokračování)
Delay } a stiskněte B.
Můžete nastavit zpoždění (pouze pro
centrální a zadní kanály) a hlasitost
jednotlivých reproduktorů. Toto nastavení
dovoluje optimalizovat zvuk konkrétní
instalace.
Než začnete…
Zastavte přehrávání disku dvojím stiskem
tlačítka x nebo vyjměte disk z podavače.
Nastavení jinak nejsou přístupná.
A V režimu disku stiskněte OPTIONS na
ovladači.
B Tisknutím V vyberte ikonu { Audio
Setup }
B.
Audio Setup
Speakers Volume
Speakers Delay
HDMI Audio
Audio Sync
Speakers Level Setup
Front Left
Front Right
Center
Subwoofer
Rear Left
Rear Right
Audio Setup
Speakers Volume
Speakers Delay
HDMI Audio
CD Upsampling
Audio Sync
Speakers Distance Setup
Center
Rear Left
Rear Right
0ms
0ms
0ms
Press OPTIONS to exit menu
F Tisknutím b B nastavte zpoždění
(0 ~ 15 ms) pro centrální a zadní
reproduktory tak, aby nejlépe odpovídala
vašemu uspořádání reproduktorů.
G Stiskem OK potvrďte.
a stiskněte B.
C Vyberte { Speakers Volume } a stiskněte
CD Upsampling
Česky
E Pomocí v V zvýrazněte { Speakers
Nastavení jednotlivých
reproduktorů
0dB
0dB
0dB
0dB
Užitečné tipy:
– Změna zpoždění o 1 ms odpovídá změně
vzdálenosti reproduktoru o 30 cm.
– Větší poždění nastavte v případě, že zadní
reproduktory jsou blíže k posluchači než
přední.
– Pro usnadnění nastavení hlasitosti
reproduktorů se automaticky spouští
generátor zkušebního signálu.
0dB
0dB
Press OPTIONS to exit menu
D Pomocí b B nastavte hlasitost každého
reproduktoru (-6 dB ~ +6 dB) a stiskem
OK potvrďte.
23
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 23
17.4.2008 18:33:22
Přehrávání disků
Česky
Použitelné disky
Tento DVD systém domácího kina
přehrává:
– Digital Versatile Disc (DVD)
– Video CD (VCD)
– Super Video CD (SVCD)
– Uzavřená DVD Recordable (DVD±R),
DVD Rewritable (DVD±RW)
– Audio Compact Disc (CD)
– Disky MP3/Windows Media™ Audio,
obrazové (Kodak, JPEG) soubory na
CD-R(W)
– formát ISO 9660/UDF
– JPEG s podporou do 3072×2048
– podporované vzorkovací kmitočty:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Podporované datové toky:
32 ~ 256 (kbps), proměnný datový
tok (průměrně 128 kbps)
– Disky DivX® na CD-R(W)/
DVD+R(W):
– DivX® 3/4/5/6, DivX® Ultra
Regionální kódování DVD disků
DVD přehrávače a disky jsou opatřeny
regionálními omezeními přehrávání. Před
přehráváním disku si zkontrolujte, zda
označení disku odpovídá přehrávači.
Regionální kód tohoto DVD systému je
vyznačen na zadním panelu přístroje.
POZNÁMKY
– Pokud se po stisku tlačítka zobrazí
na TV ikona zákazu ( nebo X)),
znamená to, že požadovaná operace
není dostupná pro tento disk nebo
v tento okamžik.
– Na podavač disku netlačte
a nepokládejte na něj žádné
předměty kromě disku. Může dojít
k poškození přehrávače.
Přehrávání disků
A Opakovaným tisknutím SOURCE
zobrazte „DISC“ na displeji systému
(nebo stiskněte DISC na ovladači).
B Zapněte TV a nastavte správný vstup pro
systém.
c Na obrazovce by mělo být modré
pozadí DVD.
C Pomocí / otevřete podavač disku.
D Vložte disk a stiskem / podavač uzavřete.
c Disk vložte popisem nahoru.
U oboustranných disků vložte disk
nahoru tou stranou, kterou chcete
přehrávat.
E Přehrávání se spustí automaticky.
c Další funkce a možnosti přehrávání
jsou popsány dále.
Užitečné tipy:
– Pokud máte potíže s přehráváním
některého disku, vyjměte jej z přehrávače
a zkuste jiný. Nesprávně formátované disky
není možno přehrávat v tomto přístroji.
– Tento přístroj nemusí přehrávat všechny
disky, je to dáno charakteristikami
a konfigurací disku, způsobem vytvoření
a použitým autoringovým programem.
24
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 24
17.4.2008 18:33:22
Přehrávání disků (pokračování)
z
z
z
z
Přerušení přehrávání
Během přehrávání stiskněte BX.
c V režimu pauzy můžete tisknutím
tlačítka B zobrazit další statický snímek
(pouze při přehrávání videa).
c V přehrávání pokračujte dalším
stiskem BX.
Volba jiné skladby/kapitoly
Tiskněte 1b / B1 nebo zadejte číslo
skladby/kapitoly z číselné klávesnice 0-9.
c Je-li aktivní režim opakování skladby,
dalším stiskem 1b spustíte znovu
přehrávání stejné skladby/kapitoly.
Vyhledávání vzad/vpřed
Stiskněte m / M na ovladači.
c Rychlost vyhledávání snížíte/zvýšíte
tisknutím m / M během vyhledávání.
c K normálnímu přehrávání se vrátíte
stiskem BX.
Zastavení přehrávání
Stiskněte x.
Užitečné tipy:
– Pokud se po vložení disku na TV zobrazí
zpráva „Playback from the beginning, press
1b“, můžete zahájit přehrávání disku od
začátku stiskem 1b.
– Pokud do 15 minut od zastavení
přehrávání nestisknete žádné tlačítko, systém
se automaticky přepne do úsporného režimu
stand-by.
– Pokud je zastaveno přehrávání na
dobu delší 5 minut, automaticky se spustí
přehrávání disku.
Volba různých funkcí
opakování/náhodného
přehrávání
Česky
Základní přehrávání
Dostupnost možností opakovaného
a náhodného přehrávání závisí především
na typu a výbavě disku.
z
Při přehrávání disku vyberte režim
opakování/náhodného přehrávání
tisknutím REPEAT (PROGRAM) na
ovladači.
DVD
→
→
→
→
RPT ONE (opakuje kapitolu)
RPT TT (opakuje titul)
SHUFFLE (náhodné přehrávání)
RPT SHF (opakování náhodného
přehrávání)
→ RPT OFF (vypnutí opakování)
VCD/SVCD/CD
→ RPT ONE (opakuje skladbu)
→ RPT ALL (opakuje disk)
→ SHUFFLE (náhodné přehrávání)
→ RPT SHF (opakování náhodného
přehrávání)
→ RPT OFF (vypnutí opakování)
MP3/Windows Media™ Audio/DivX®
→ RPT ONE (opakuje skladbu)
→ RPT ALL/FLD (opakuje složku)
→ SHUFFLE (náhodné přehrávání)
→ RPT OFF (vypnutí opakování)
Užitečný tip:
– Pokud je u VCD disku zapnuto PBC,
opakování není možné.
25
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 25
17.4.2008 18:33:22
Přehrávání disků (pokračování)
Česky
Opakování zvolené části
(A‑B)
A Během přehrávání disku stiskněte v místě
začátku úseku tlačítko REPEAT A-B.
B Na konci úseku stiskněte opět tlačítko
REPEAT A-B.
c Zvolený úsek se nyní bude nepřetržitě
opakovat.
C Dalším stiskem tlačítka REPEAT A-B
pokračujete v normálním přehrávání.
Užitečné tipy:
– Označený úsek pro opakování se musí
nacházet ve stejné kapitole/skladbě.
26
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 26
17.4.2008 18:33:22
Další možnosti přehrávání
videa (DVD/VCD/SVCD)
DISC
BACK
MENU
INFO
OPTIONS
Zobrazení informací
Tento systém umožňuje zobrazení
množství informací o disku (např. čísla
kapitol a skladeb, proběhlou hrací dobu,
jazyk zvuku/titulků) a provést řadu
operací bez přerušení přehrávání disku.
Česky
Přehrávání disků (pokračování)
A Během přehrávání stiskněte INFO.
c Na TV se zobrazí seznam dostupných
informací o disku.
DVD
Menu
SUBTITLE
AUDIO SYNC
ZOOM
Title
01/01
Chapter
02/99
Audio
2ch
Subtitle
Off
Bitrate 7
Title Elapsed
Chi
VCD/SVCD
Poznámka:
Zde popsané funkce nemusí být
použitelné pro všechny disky.Vždy
postupujte podle návodu ke konkrétnímu
disku.
Menu
Track
Disc Time
Track Time
09/16
1:16:05
0:04:32
Repeat
Off
Bitrate 8
Total Elapsed
Použití nabídky disku (Disc Menu)
Podle provedení disku se na TV může
zobrazit po vložení disku nabídka.
z
z
Volba funkcí nebo položek
přehrávání
Použijte tlačítka b B v V nebo číselnou
klávesnici 0-9 na ovladači, pak spusťte
přehrávání stiskem OK.
Zobrazení nebo vypnutí nabídky
Stiskněte DISC na ovladači.
B Pomocí v V zobrazte informaci a stiskem
OK potvrďte.
C Pomocí číselné klávesnice 0-9 zadejte
číslo/čas nebo vyberte údaj pomocí v V.
D Stiskem OK potvrďte.
c Přehrávání se změní podle zadaného
údaje času nebo o skladbě/titulu/kapitole.
E Zobrazení opustíte stiskem INFO.
27
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 27
17.4.2008 18:33:22
Přehrávání disků (pokračování)
Česky
Zvětšení
Změna jazyka zvukového
doprovodu
Funkce umožňuje zvětšení obrazu na TV
a pohyb v tomto obrazu.
Tato funkce pracuje pouze u disků DVD
s vícejazyčným zvukem nebo u disků
VCD/SVCD s více zvukovými stopami.
A Při přehrávání tisknutím ZOOM na
ovladači zvětšete obraz do požadované
velikosti.
c Přehrávání pokračuje.
z
B Tlačítky b B v V můžete zvětšeným
obrazem pohybovat.
C Dalším tisknutím ZOOM se vrátíte do
původní velikosti.
z
DVD
Tisknutím AUDIO SYNC vyberte
požadovaný jazyk.
VCD a SVCD
Tisknutím AUDIO SYNC vyberte
dostupný zvukový kanál, pokud jej
disk obsahuje (STEREO, MONO LEFT,
MONO RIGHT nebo MIX MONO).
Změna jazyka titulků
Tato funkce pracuje pouze u disků DVD
s vícejazyčnými titulky. Jazyk titulků
můžete měnit během přehrávání DVD.
z
Tisknutím SUBTITLE vyberte
požadovaný jazyk titulků.
Přepnutí úhlu (kamery)
Tato funkce je dostupná pouze
u disků DVD, které obsahují záběry
s alternativními pohledy z různých
úhlů (kamer). Tyto pohledy pak můžete
sledovat.
z
Pokud se na obrazovce TV objeví ikona
kamery, tisknutím ANGLE vyberte
pohledy z dostupných úhlů.
Nastavení zpoždění zvuku při
přehrávání
Tato funkce umožňuje nastavení
doby zpoždění zvuku oproti obrazu
při přehrávání videa. Pokud je obraz
zpožděn oproti zvuku, vzniká nepříjemný
rozdíl v „Lip-sync“. Jediným způsobem
odstranění chyby „Lip-sync“ je zpoždění
zvuku o vhodný čas.
A Stiskněte a přidržte tlačítko AUDIO
SYNC, až se na TV zobrazí „Audio Sync“.
B Během dalších 5 sekund začněte
nastavovat zpoždění zvuku pomocí
tlačítek VOL + – (v rozsahu 0~200 ms).
c Pokud nepoužijete ovladač hlasitosti
do 5 sekund, vrátí se k normální funkci.
Užitečný tip:
– Výchozí hodnotu AUDIO SYNC můžete
nastavit v nabídce nastavení systému, viz kap.
„Možnosti nabídky Setup – { Audio Setup >
Audio Sync }“.
28
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 28
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání disků (pokračování)
Řízené přehrávání (Playback Control,
PBC) dovoluje interaktivní přehrávání
disků VCD/SVCD pomocí nabídky na
obrazovce.V základním nastavení tohoto
systému je funkce PBC povolena.
Pro VCD s funkcí Playback Control
(PBC) (pouze ver. 2.0) a SVCD
z
Během přehrávání (pouze v režimu PBC
ON) se stiskem MENU (BACK) vrátíte
do nabídky PBC.
Užitečný tip:
– Výchozí nastavení PBC můžete určit
v nabídce nastavení systému, viz kap.
„Možnosti nabídky Setup – { Preferences >
PBC }”.
Funkce náhledu (pouze VCD/
SVCD)
Tato funkce umožňuje zobrazit obsah
disku VCD/SVCD v náhledech.
01
02
03
04
05
06
Exit
Česky
{ Track Interval }
Zobrazí obsah jedné stopy v šesti
náhledových obrázcích. Funkce rozdělí
obsah stopy na šestiny a zobrazí
počáteční snímek každé z nich jako
náhled.
Tato možnost je dostupná pouze při
přehrávání.
Playback Control (pouze VCD)
Menu
z
Na předchozí nebo další stránku
přepnete pomocí 1b / B1.
z
Do hlavní nabídky se vrátíte volbou
{ Menu } a stiskem OK.
z
Stiskem OK na zvoleném náhledu spusťte
přehrávání od tohoto místa.
C Předchozí nabídku opustíte volbou
{ Exit } a stiskem OK.
A Stiskněte DISC.
Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval
B Pomocí v V vyberte jednu z následujících
možností a stiskněte OK.
{ Track Digest }
Zobrazí současně šest různých stop
(track). To vám poskytne rychlý přehled
o všech stopách na disku.
{ Disc Interval }
Zobrazí obsah disku v šesti náhledových
obrázcích. Funkce rozdělí obsah disku na
šestiny a zobrazí počáteční snímek každé
z nich jako náhled.
29
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 29
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání disků (pokračování)
Během přehrávání můžete:
Česky
Přehrávání disků MP3/ WMA
Tento DVD systém umožňuje přehrávání
většiny souborů MP3 a Windows
Media™ Audio z disků CD-R/RW nebo
komerčních CD.
Než začnete…
Je nutno zapnout TV a přepnout jej na
příslušný vstup Video In. Postupujte podle
části „Nalezení správného vstupu TV“.
A Vložte disk MP3/WMA.
c Doba načítání disku může překročit
30 sekund podle složitosti disku a příp.
struktury složek/souborů.
c Nabídka disku se zobrazí na TV.
00:06
04:04
001/036
\UDF_MP3\
Previous
08-AudioTrack
09-AudioTrack
10-AudioTrack
11-AudioTrack
12-AudioTrack
13-AudioTrack
14-AudioTrack
000
018
000 Disc
z
Stiskem 1b / B1 vybrat předchozí/další
soubor v aktuální složce.
z
Stiskem m / M rychle vyhledávat
vzad/vpřed ve skladbách.
z
Pro volbu jiné složky z disku tisknutím v
zvýraznit složku „Previous“ a stiskem OK
se vrátit do kořenové nabídky.
D Stiskem x zastavit přehrávání.
Užitečné tipy:
– Zobrazení nabídky složek po vložení
disku MP3/JPEG můžete potlačit. Stiskněte
OPTIONS a vyberte {Preference > MP3/JPEG
NAV }.
– Z disků multi-session se přehrává pouze
první session.
– Při poslechu disků MP3/WMA je běžné
občasné „přeskočení“ zvuku, způsobené
nedostatečnou kvalitou obsahu.
– Pokud názvy skladeb, ID3 tagy nebo název
alba MP3/WMA obsahují zvláštní znaky,
nemusí se zobrazovat správně; tento přístroj
je nepodporuje.
B Pokud disk obsahuje více složek, vyberte
požadovanou pomocí v V a stiskem OK
ji otevřete.
C Pomocí v V vyberte skladbu/soubor
a spusťte přehrávání stiskem OK.
c Přehrávání se spustí od zvoleného
souboru a pokračuje do konce složky.
30
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 30
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání disků (pokračování)
Zobrazení náhledů
Česky
Přehrávání obrazových
souborů JPEG (slide show)
A Během přehrávání stiskněte INFO.
c Zobrazí se 12 náhledů.
Než začnete…
Je nutno zapnout TV a přepnout jej na
příslušný vstup Video In. Postupujte podle
části „Nalezení správného vstupu TV“.
A Vložte obrazový disk JPEG (nebo Kodak
Picture CD).
c U disků Kodak se přehrávání
prezentace slide show spustí automaticky.
c U disků JPEG se na TV zobrazí nabídka
snímků. Stiskem BX spustíte přehrávání
prezentace.
Užitečný tip:
– Zobrazení obsahu disku na TV může trvat
delší dobu, je to dáno velkým množstvím
souborů na disku a jeho strukturou.
Podporované formáty souborů
– Přípony souborů musí být „*.JPG“,
nikoli „*.JPEG“.
– Je možné zobrazit pouze statické
snímky z digitálních fotoaparátů ve
formátu JPEG-EXIF, který většina
fotoaparátů používá. Není možné
přehrávání pohyblivých obrazů Motion
JPEG, Progressive JPEG a dalších JPEG
formátů, snímky v jiných formátech než
JPEG ani obrázky doprovázené zvukem.
B Pomocí 1b / B1 zobrazte další snímky
z předchozí/další strany.
C Pomocí b B v V vyberte požadovaný
snímek a stiskem OK jej zobrazte.
D Stiskem MENU (BACK) se vrátíte do
nabídky Picture CD.
Zvětšení obrazu
A Během přehrávání můžete měnit měřítko
zobrazení tisknutím ZOOM.
B Pomocí b B v V se můžete pohybovat
ve zvětšeném snímku.
Otáčení/překlopení obrazu
z
Během přehrávání můžete otáčet obraz
na TV pomocí tlačítek b B v V.
Akce
Ovladač
Skok na předchozí snímek.
b
Skok na další snímek.
B
Otočení snímku doprava
o 90°.
v
Otočení snímku doleva
o 90°.
V
31
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 31
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání disků (pokračování)
Česky
Současné přehrávání hudby
MP3/WMA a snímků JPEG
Přehrávání disku DivX®
Tento DVD přehrávač podporuje
přehrávání filmů v DivX®, které vypálíte
v PC na nahratelný disk s registračním
kódem tohoto přístroje (viz „Možnosti
nabídky Setup – { General Setup >
DivX(R)VOD Code }“.
Pokud disk obsahuje hudební soubory
MP3/WMA a obrázky JPEG, můžete
vytvářet prezentace snímků doprovázené
hudbou.
A Vložte disk obsahuj1ící hudbu MP3/WMA
a obrázky JPEG.
A Vložte disk DivX®.
B Pomocí v V vyberte soubor MP3/WMA
B Tlačítky b B v V nalezněte soubor,
C Během přehrávání MP3/WMA vyberte
C Přehrávání spustíte stiskem OK.
který chcete přehrát.
a stiskem OK spusťte přehrávání.
pomocí b B v V soubor JPEG z nabídky
disku a stiskněte OK.
c Prezentace přehrává obrázky
postupně jeden po druhém do konce
složky nebo alba.
z
Do nabídky se vrátíte stiskem MENU
(BACK).
D Současné přehrávání ukončíte dvojím
tiskem x.
Během přehrávání můžete:
z
Pokud disk DivX® obsahuje vícejazyčné
titulky, změnit jazyk titulků stiskem
SUBTITLE.
z
Pokud titul DivX® obsahuje více
zvukových stop, přepínat mezi nimi
stiskem AUDIO SYNC na ovladači.
z
Tlačítky m / M na ovladači rychle
vyhledávat vzad/vpřed.
z
Tisknutím INFO zobrazit nabídku
vyhledávání Time Search; zadejte čas
začátku přehrávání a spusťte.
c Přehrávání přeskočí na zadaný čas.
Užitečné tipy:
– Soubory s titulky ve formátech .srt, .smi,
.sub, .ssa, .ass jsou podporovány, nezobrazí se
však v nabídce souborů.
– Název souboru s titulky se musí shodovat
s názvem souboru filmu.
– Titulky se zobrazují do průměrné délky 45
znaků.
32
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 32
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání ze zařízení USB
Můžete zobrazovat a přehrávat datové
soubory (JPEG, MP3, Windows Media™
Audio nebo DivX®) z pamětí flash nebo
čteček paměťových karet USB. Není však
možná úprava ani kopírování těchto dat.
D Vyberte požadovaný soubor a stiskněte
BX.
z
Další informace o přehrávání souborů
naleznete v „Přehrávání disků DivX“,
„Přehrávání obrazových souborů JPEG
(slide show)“ nebo „Přehrávání disků
MP3/WMA“.
Česky
Přehrávání – zařízení USB
E Před odpojením USB zařízení zastavte
přehrávání stiskem x nebo se stiskem
DISC vraťte do režimu disku.
A Připojte USB paměť nebo čtečku karet
přímo do zásuvky
systému.
(USB) tohoto
B Po rozpoznání zařízení se na 5 sekund
Užitečné tipy:
– Zásuvka USB neumožňuje připojení jiných
zařízení než jsou USB paměti flash a USB
čtečky paměťových karet.
– Pokud je zásuvka USB zařízení jiná než
na systému nebo nejde zasunout, je nutno
použít prodlužovací kabel (není přiložen).
– Přístroj podporuje pouze 300 složek
a 648 souborů.
– Obsah USB zařízení můžete pouze číst
nebo přehrávat.
– Není možné přehrávat obsah chráněný
proti kopírování.
zobrazí zpráva na TV.
Press USB to select device
C Stiskem USB na ovladači zpřístupníte
data v paměti.
c Při použití čtečky více druhů karet je
možné zpřístupnit pouze jednu kartu.
c Číslo zařízení se liší podle výrobce
čtečky karet.
33
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 33
17.4.2008 18:33:23
Přehrávání – další zvuková zařízení
Česky
Přehrávání z jiných
přenosných zvukových
zařízení
Po připojení přenosného přehrávače
zvuku k tomuto systému můžete využít
vysoce kvalitního zvuku reproduktorů
systému. Přehrávání a další funkce je
však nutné ovládat přímo na připojeném
zařízení.
A Kabelem se zástrčkou 3,5 mm (není
přiložen) propojte zásuvku MP3 LINK
systému se sluchátkovým výstupem
„headphone“ přenosného přehrávače.
B Na ovladači stiskněte AUX (MP3
LINK).
C Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
c Hudba bude slyšet z reproduktorů.
D Přehrávání ukončete stiskem STOP na
připojeném přehrávači.
Užitečný tip:
– Pokud přepnete na jiný vstup systému
tlačítky zdroje (např. DISC, USB),
nezapomeňte vypnout přehrávání na
připojeném zařízení.
34
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 34
17.4.2008 18:33:23
Otevření nabídky nastavení
General Setup
Nastavení přístroje umožňuje upravit
systém podle vašich požadavků.
Disc Lock
Display Dim
OSD Language
Screen Saver
Sleep
Česky
Možnosti nabídky Setup
DivX(R) VOD Code
Press OPTIONS to exit menu
OK
Viz „General Setup“ v této kapitole.
OPTIONS
Audio Setup
A V režimu disku stiskněte OPTIONS na
ovladači.
c Zobrazí se nabídka nastavení
B Tlačítky v V vyberte položku nastavení
Speakers Volume
Speakers Delay
HDMI Audio
CD Upsampling
Audio Sync
a stiskněte B.
General Setup
(všeobecné nastavení)
Audio Setup
(zvuková nastavení)
Press OPTIONS to exit menu
Viz „Audio Setup“ v této kapitole.
Video Setup
Video Setup
(obrazová nastavení)
TV Type
Preferences (předvolby)
HDMI Setup
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
Closed Caption
z
Pokud nemůžete otevřít nabídku
{ Preferences }, opusťte nabídku stiskem
OPTIONS. Pak stiskněte dvakrát x
a pak znovu stiskněte OPTIONS.
C Pomocí v V vyberte položku nastavení
a potvrďte stiskem B.
D Vyberte nastavení a potvrďte je stiskem
OK, vrátíte se zpět do předchozí položky.
c Pokyny a vysvětlení k položkám jsou
na následujících stranách.
c Pokud je některá položka nabídky
šedá, znamená, to, že nastavení není
dostupné a není je možné v tomto stavu
přístroje měnit.
Press OPTIONS to exit menu
Viz „Video Setup“ v této kapitole.
Preferences
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Press OPTIONS to exit menu
Viz „Preferences“ v této kapitole.
E Nabídku opustíte stiskem OPTIONS.
35
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 35
17.4.2008 18:33:24
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Česky
General Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Disc Lock
Ne všechny disky jsou vybaveny hodnocením obsahu od výrobce.
Můžete uzamknout libovolný disk proti přehrávání. Může být
uzamknuto až 40 disků.
{ Lock }
{ Unlock }
Display Dim
– Volbou nastavíte uzamčení právě
vloženého disku. Další přehrávání tohoto
disku je možné po vložení šestimístného
kódu.
Výchozí kód je „136900“ (viz
{ Preference – Password }).
– Je možné přehrávat všechny disky.
Nastavuje jas displeje systému.
{ 100% }
{ 70% }
{ 40% }
– Plný jas.
– Střední jas.
– Tlumený svit. Zároveň jsou vypnuty
všechny kontrolky LED a ikony na
panelu systému.
OSD language
Určuje požadovaný jazyk nabídky DVD systému na obrazovce
(OSD).
Screen Saver
Spořič obrazovky zabraňuje poškození obrazovky TV
dlouhodobým zobrazením statického obrazu.
{ On }
{ Off }
Sleep
– Přepne do spořiče obrazovky po
přerušení nebo zastavení reprodukce na
dobu delší 5 minut.
– Vypíná funkci spořiče obrazovky.
Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí přístroje po
uplynutí nastavené doby.
{ 15/30/45/60 Mins } – Volba doby v minutách do vypnutí
přístroje do režimu stand-by.
– Vypíná funkci časovače.
{ Off }
DivX(R) VOD code
Philips vybavil tento přístroj registračním kódem DivX® VOD
(Video On Demand), který vám umožňuje půjčování a nákup videa
pomocí služby DivX® VOD z www.divx.com/vod.Všechna videa
stažená s tímto kódem DivX® VOD můžete pak přehrávat pouze
v tomto přístroji.
Stiskem B zobrazíte registrační kód a stiskem OK jej opustíte.
36
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 36
17.4.2008 18:33:24
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Speakers Volume
Přístup do nabídky nastavení hlasitosti reproduktorů. Pomocí b
B nastavte hlasitost každého kanálu mezi -6 dB a +6 dB.Viz kap.
„Začínáme – Nastavení jednotlivých reproduktorů“.
Speakers Delay
Přístup do nabídky nastavení zpoždění reproduktorů. Pomocí b
B nastavte zpoždění centrálního a zadních kanálů podle polohy
a vzdálenosti od posluchače.Viz kap. „Začínáme – Nastavení
jednotlivých reproduktorů“.
Česky
Audio Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Poznámka: Změna zpoždění o 1 ms odpovídá změně vzdálenosti
reproduktoru o cca 30 cm (i stopu).Větší poždění nastavte v případě, že
zadní reproduktory jsou blíže k posluchači než přední.
HDMI Audio
Toto nastavení se provádí pouze v případě, že používáte pro
připojení TV nebo jiného displeje zásuvku HDMI OUT (viz
„Možnost 4: Připojení TV kompatibilního s HDMI“)
{ Off }
{ All }
– Vypne výstup zvuku po HDMI. Zvuk
můžete poslouchat přes reproduktory
systému.
– Do výstupu zvuku HDMI prochází stejný
proud dat, který se přehrává. Pokud se
přehrává formát, který není podporován,
výstup se automaticky přepne na PCM
(Pulse Code Modulation).
Poznámky:
– Po spojení přístrojů může trvat delší dobu, než se rozpoznají
a začnou komunikovat.
– Není možné přehrávat obsah SACD nebo DVD-Audio CPPM
(Content Protection for Playable Media) přes rozhraní HDMI.
37
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 37
17.4.2008 18:33:24
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Česky
Audio Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
CD Upsampling
Funkce umožňuje dosažená lepšího zvuku hudebního CD
převodem na vyšší vzorkovací kmitočet. Děje se tak složitým
digitálním zpracováním signálu.
{ Off }
{ 88.2 kHz (X2) }
– Vypíná CD Upsampling.
– Vyberte pro převzorkování CD na
dvojnásobný kmitočet.
Poznámka:
– Při zapnutí funkce CD Upsampling se přehrávač automaticky přepne do
stereofonního režimu.
– Pokud vyberete vícekanálový režim stiskem tlačítka SURROUND na
ovladači, funkce CD Upsampling se vypne.
Audio Sync
Tato funkce umožňuje nastavit zpoždění zvukového doprovodu
oproti obrazu v případě, že se obraz opožďuje.
Tlačítky b B nastavte zpoždění zvuku v rozsahu 0 ~ 200 ms.
38
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 38
17.4.2008 18:33:24
Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
TV Type
Volba TV normy přenosu obrazu podle připojeného TV. Dovoluje
přehrávání různých (PAL i NTSC) disků na tomto systému.
{ PAL }
{ NTSC }
{ Multi }
Česky
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
– Pro TV systému PAL.
– Pro TV systému NTSC.
– Pro použití TV kompatibilních s oběma
normami PAL i NTSC.
Přizpůsobení poměru stran obrazu připojenému TV.
TV Display
{ 4:3 Pan Scan }
– Obraz se zobrazuje
v celé výšce obrazovky,
po stranách chybí části
obrazu.
{ 4:3 Letter Box }
– Pro „širokoúhlý“ obraz
na standardní obrazovce,
černé pruhy nahoře
a dole.
{ 16:9 Wide Screen } – Připojený TV má
širokoúhlou obrazovku
(16:9).
Progressive
Před povolením neprokládaného (progresivního) zobrazení se
ujistěte, že TV podporuje progresivní signál (je nutný TV s funkcí
progressive scan) a že je připojen kabelem Y Pb Pr.Viz „Začínáme
> Nastavení funkce progressive scan“.
{ Off }
{ On }
Picture Setting
– Režim progressive scan je vypnutý.
– Zapne režim progressive scan
(neprokládaného zobrazení).
Před přepnutím si prostudujte pokyny
na TV a potvrďte akci stiskem OK na
ovladači.
Tento DVD systém poskytuje 3 přednastavené sady obrazových
nastavení a jedno osobní nastavení, které můžete dále upravit.
– Originální nastavení barev.
{ Standard }
– Výrazné barevné podání.
{ Bright }
– Teplejší barevné nastavení.
{ Soft }
– Volba dovoluje vlastní nastavení barev
{ Personal }
obrazu. Pomocí tlačítek b B proveďte
Personal Picture Setup
nastavení a potvrďte stiskem OK.
Brightness
Contrast
Průměrné nastavení je { 0 }.
Tint
Color
39
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 39
17.4.2008 18:33:24
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Česky
Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
HDMI Setup
Poskytuje obrazové nastavení pro obohacení zobrazení a kvality
obrazu při přehrávání disku. Tato funkce je dostupná pouze při
připojení systému k TV či jinému zobrazovači kompatibilnímu
s HDMI.
{ Wide Screen Format } – Volba zobrazení podle použitého
displeje. (Tato funkce je dostupná pouze pokud jste v položce { TV
Display } zvolili { 16:9 Wide Screen }).
{ Superwide }
Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na
širokoúhlém TV s nelineární deformací
obrazu (obraz ve středu je stlačen méně
než na okrajích). Podporovaná rozlišení
v tomto nastavení jsou 720p a 1080i.
{ 4:3 Pillar Box }
Zobrazení obrazu ve formátu 4:3 na
širokoúhlém TV bez deformace. Po obou
stranách obrazu jsou černé pruhy.
{ Off }
Není aktivní žádné nastavení poměru
stran obrazu.
{ HDMI Video }
Poznámka: Režim { Superwide } je
použitelný pouze při rozlišení 720p nebo
1080i.
– Volba rozlišení obrazu podle možností
připojeného TV/displeje dále rozšiřuje
možnosti výstupu HDMI.
{ Auto }
Obrazový výstup automaticky následuje
podporované rozlišení displeje.
{ 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p }
Ruční volba rozlišení obrazu. „i“
označuje prokládané řádky, „p“
neprokládaný, „progresivní“, režim.
Poznámka: Pokud se na TV neobjeví žádný obraz v důsledku nastavení
nepodporovaného rozlišení, propojte systém s TV kabelem Scart. Zapněte
TV, přepněte na příslušný vstup a rozlišení nastavte na 480p/576p.
40
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 40
17.4.2008 18:33:25
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
HDMI Setup
Česky
Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
pokračování...
{ Easy Link }
– Povoluje vzájemné řízení zařízení
kompatibilních s HDMI CEC pomocí
jednoho ovladače.
Poznámky:
– TV a další připojená zařízení musí být kompatibilní s HDMI CEC.
– Před použitím propojení EasyLink je nutné zapnout provoz HDMI CEC
i v TV/dalších přístrojích. Podrobnosti naleznete v návodu přístrojům.
– Philips nezaručuje úplnou spolupráci všech zařízení kompatibilních
s HDMI CEC.
{ Auto Wakeup TV }
Stiskem tlačítka BX se přístroje (TV
i tento systém) zapnou a spustí se
přehrávání videa (pokud je v podavači
video disk), TV se automaticky přepne na
správný vstup.
Tuto funkci zrušíte nastavením na { Off }.
{ System Standby }
Stiskem tlačítka STYNDBY/POWER
vypnete tento přístroj i všechny připojené
přístroje kompatibilní s HDMI CEC.
Tuto funkci zrušíte nastavením na
{ Decline }.
Poznámka: I tehdy však můžete vypnout
všechny zařízení kompatibilní s HDMI
CEC současně tak, že stisknete a přidržíte
tlačítko 1 na ovladači tohoto systému.
{ System Audio Control }
Tento přístroj automaticky
přepne zvukový vstup na ovládané
zařízení a zvuk se tak bude ozývat
z reproduktorů systému.
Tuto funkci povolíte nastavením na
{ On }. Pak pokračujte položkou { HDMI
Input Mapping }, v níž nastavíte
všechna dostupná zařízení.
{ HDMI Input Mapping }
Nastaví správná zvuková propojení s TV
a dalšími zařízeními, aby bylo možné
bezchybné automatické přepnutí zvuku
mezi zdroji.
Funkci spustíte stiskem OK
a potvrzením vyhledávání. Pak zvolte
zvukový vstup (např. AUX 1 nebo
COAXIAL IN) a nastavte na něj TV nebo
jiné připojené zařízení.
41
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 41
17.4.2008 18:33:25
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Česky
Video Setup (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Component
Vyberte typ obrazového výstupu podle propojení systému s TV.
{ YUV }
{ RGB }
Closed Caption
– Pro připojení komponentním (Y Pb Pr)
kabelem.
– Pro připojení kabelem scart (TV OUT).
Tato funkce je dostupná pouze u disků, které obsahují zvláštní data.
Funkce zobrazuje na TV (pokud TV tuto funkci podporuje) zvukové
efekty, jako „zvonění telefonu“ nebo „kroky“.
{ On }
{ Off }
– Zapne funkci Closed caption.
– Vypne funkci Closed caption.
42
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 42
17.4.2008 18:33:25
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Audio
Nastavení jazyka zvukového doprovodu DVD s více zvukovými
stopami.
Subtitle
Nastavení jazyka titulků DVD.
Disc Menu
Nastavení jazyka nabídky disku DVD.
Česky
Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Poznámka: Pokud disk DVD některý z požadovaných jazyků zvuku/
titulků/nabídky neobsahuje, použije se základní jazyk disku.
Parental
Zde se nastavuje omezení sledování disků podle úrovně. Pracuje
pouze pro disky DVD s přiřazenou rodičovskou úrovní (parental
level) pro celý disk nebo určité scény.
1) Tlačítky v V vyberte úroveň hodnocení od 1 do 8 a stiskněte
OK.
2) Z číselné klávesnice (0-9) na ovladači zadejte šestimístné
heslo a stikněte OK.
Poznámky:
– Hodnocení je závislé na zemi prodeji disku („1“ se považuje za
nejbezpečnější úroveň, „8“ za nejvíce nevhodnou). Pro zrušení omezení
a povolení přehrávání všech disků vyberte „8“.
– Některé disky DVD jsou označeny hodnocením na obalu, nejsou však
kódované. Tato funkce pak přehrávání takových disků neomezí.VCD, SVCD
a CD tímto omezením vybaveny nejsou a rodičovské omezení u nich tedy
nepracuje.
– DVD nebo jejich scény, které přesahují povolené hodnocení, nebudou
přehrávány bez zadání šestimístného hesla.
PBC
Funkce Play Back Control je dostupná pouze u VCD/SVCD.
Umožňuje interaktivní přehrávání Video CD (2.0) podle nabídky na
obrazovce.
{ On }
{ Off }
– Po vložení VCD/SVCD se zobrazí
nabídka disku (je-li dostupná).
– Po vložení VCD/SVCD je nabídka disku
přeskočena a spustí se přehrávání od
začátku disku.
43
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 43
17.4.2008 18:33:25
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Česky
Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Mp3/Jpeg Nav
MP3/JPEG Navigator je možné použít pouze u disků s vlastní
nabídkou. Usnadňuje navigaci volbou různých nabídek.
{ Without Menu }
{ With Menu }
– Zobrazí všechny soubory, které disk
MP3/JPEG obsahuje.
– Zobrazí se nabídka složek disku MP3/
JPEG.
Poznámka: Tento přístroj umožňuje zobrazení pouze 648 souborů ze
složky.
Password
Heslo platné pro funkce Disc Lock a Parental.Výchozí heslo je:
„136900“. Změna hesla:
1) Stiskem OK vyvolejte nabídku změny hesla.
Change Password
Old Password
New Password
Confirm PWD
OK
2) Z číselné klávesnice (0-9) na ovladači zadejte staré heslo do
okénka { Old Password }.
Poznámka: Pokud zadáváte heslo poprvé nebo jste je zapomněli, zadejte
„136900“.
3) Zadejte nové šestimístné heslo do { New Password }.
4) Zadejte znovu nové šestimístné heslo do { Confirm PWD }.
5) Stiskem OK potvrďte a opusťte nabídku.
DivX Subtitle
Určuje typy fontů, které budou podporovat titulky z disku DivX®.
– Zobrazuje standardní fonty latinky
poskytované přístrojem.
{ Central European } – Zobrazuje středoevropské fonty.
{ Cyrillic }
– Zobrazuje fonty cyrilice.
– Zobrazuje řecké fonty.
{ Greek }
– Zobrazuje hebrejské fonty.
{ Hebrew }
{ Chinese (Simp) } – Zobrazuje fonty ve zjednodušené
čínštině.
– Zobrazuje korejské fonty.
{ Korean }
{ Standard }
44
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 44
17.4.2008 18:33:25
Preference Page (podtržené možnosti jsou tovární nastavení)
Default
Funkce resetuje všechna nastavení nabídek a vaše osobní nastavení
na tovární hodnoty.Výjimkou je zachování hesla pro uzamčení
disku (Disc Lock) a rodičovský zámek (Parental).
Česky
Možnosti nabídky Setup (pokračování)
Stiskem OK potvrďte reset.
Version Info
Položka umožňuje zobrazení aktuální verze firmware přístroje. To
vám bude užitečné při případné budoucí aktualizaci firmware.
Stiskem OK zobrazíte verzi software přístroje.
45
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 45
17.4.2008 18:33:25
Poslech rádia
Česky
Než začnete...
Ujistěte se, že je k přístroji připojena
anténa FM. (U některých provedení
je již připojena z výroby). FM anténu
roztáhněte a upevněte konec na stěnu.
Anténa FM
Užitečné tipy:
– Příjem rádia můžete zlepšit připojením
externí antény FM (není přiložena).
– Anténu vzdalte co nejvíce od
TV, videorekordéru a dalších zdrojů
elektromagnetického rušení.
Ladění stanic
A Tisknutím SOURCE zobrazte „FM“
na displeji (nebo stiskněte RADIO na
ovladači).
Ladění předvoleb
Do paměti systému můžete uložit až
40 předvoleb pro pásmo FM. Naladění
předvoleb je možné třemi způsoby:
– Automatickou instalací (pouze při
prvním použití)
– Automatickým laděním
– Ručním laděním
Užitečné tipy:
– Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu
20 s, systém opustí režim předvoleb.
– Pokud je během automatického ladění
nalezeno méně než pět (5) stanic nebo
není nalezen stereofonní signál, zobrazí se
„CHECK ANTENNA“.
Použití automatické instalace
Při první volbě režimu „RADIO“
na novém přístroji budete požádáni
o instalaci rozhlasových stanic. Tato
funkce umožňuje automatické naladění
všechny dostupných stanic do předvoleb
jedním stiskem tlačítka.
B Krátkým stiskem b / B na ovladači
RADIO
spustíte ladění.
c Dokud není nalezena silná stanice,
mění se indikace kmitočtu na displeji.
C Krok B opakujte do nalezení
požadované stanice.
D Pro doladění slabé stanice tiskněte
krátce a opakovaně v / V, až je stanice
optimálně naladěna.
Užitečný tip:
– Pokud rozhlasová stanice FM vysílá RDS
(Radio Data System) data, název stanice se
zobrazí na displeji a uloží.
A Stiskněte RADIO.
c Zobrazí se „AUTO INSTALL ... PRESS
PLAY“.
B Stiskněte BX.
c Všechny dostupné stanice budou
automaticky uloženy do předvoleb.
c Po ukončení ladění hraje první
naladěná předvolba.
46
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 46
17.4.2008 18:33:25
Poslech rádia (pokračování)
Automatické ladění můžete použít pro
uložení nebo změnu všech předvoleb.
Výběr předvolby rádia
Česky
Automatické ladění předvoleb
A Stiskněte RADIO.
B Pomocí tlačítek 1b / B1 nebo pomocí
RADIO
číselné klávesnice (0-9) vyberte
požadované číslo předvolby (nebo
použijte číselnou klávesnici ovladače).
c Na displeji se zobrazí číslo předvolby
a kmitočet.
Vymazání předvolby
A V režimu rádia vyberte tlačítky 1b / B1
REPEAT
PROGRAM
A Stiskněte RADIO.
B Stiskněte a držte REPEAT
(PROGRAM), až se zobrazí na displeji
„START...“.
c Všechny dříve naladěné předvolby
budou přepsány.
požadované číslo předvolby.
B Přidržte x, až se zobrazí „FM X
DELETED“.
c „X“ představuje číslo předvolby.
c Aktuální stanice dále hraje, není však
již uložena v předvolbě.
c Čísla všech následujících předvoleb
zůstanou beze změny.
Ruční ladění
Můžete naladit a uložit pouze oblíbené
stanice.
A Nalaďte požadovanou stanici (postupujte
podle „Ladění stanic“).
B Stiskněte REPEAT (PROGRAM).
C Pomocí tlačítek 1b / B1 nebo pomocí
číselné klávesnice (0-9) vyberte
požadované číslo předvolby, do níž stanici
uložíte.
D Dalším stiskem REPEAT (PROGRAM)
ji uložte.
47
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 47
17.4.2008 18:33:25
Nastavení zvuku a hlasitosti
Česky
Volba efektů digitálního
zvuku
(mute)
VOL + –
SURROUND
SOUND
MODES
+–
Ovládání hlasitosti
z
z
z
Stiskem SOUND MODES +/– vyberte
požadovaný efekt.
Film
Hudba
Popis
CONCERT
CLASSIC
Čistý režim s plochou
charakteristikou.
Ideální pro poslech
klasické hudby
a sledování záznamů
koncertů z DVD.
DRAMA
LOUNGE Klidný zvukový režim
vhodný do haly nebo
pro sledování dramat..
ACTION
ROCK
Zdůraznění hloubek
a výšek přinese skvělý
zvuk a atmosféru.
Vhodné pro akční
filmy a rock/pop.
GAMING
SPORTS
Mírné posílení
středů a prostorové
efekty podávají
vokály a atmosféru
sportovního přenosu.
Vhodný i pro hraní
her.
NIGHT
NIGHT
Zvukový režim
s řízenou dynamikou
pro poslech v nočních
hodinách nebo na
pozadí.
Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pomocí
VOL +/–.
Krátkodobé vypnutí zvuku
Stiskněte .
c Zobrazí se „MUTE“ a přehrávání
pokračuje bez zvuku.
c Pro zapnutí zvuku stiskněte opět
nebo zvyšte hlasitost.
Volba prostorového zvuku
z
Přehrávaný zvuk můžete podle charakteru
nebo obsahu disku optimalizovat volbou
přednastaveného digitálního zvukového
efektu.
Stiskem SURROUND vyberte zvukové
nastavení Multichannel, Stereo sound
nebo Party sound.
c Dostupnost různých režimů
prostorového zvuku závisí na přítomnosti
zvuku na disku.
c Dostupné výstupní režimy Multichannel jsou: Dolby Digital, DTS (Digital
Theatre System) Surround a Dolby Pro
Logic II.
c Pokud přehráváte stereofonní vysílání
nebo nahrávky v prostorových režimech,
budou patrné některé prostorové efekty.
c Režim Party je ideální pro oslavy.
Obohacuje stereofonní poslech
o přehrávání zvuku i z centrálního a obou
zadních reproduktorů.
48
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 48
17.4.2008 18:33:25
Další funkce
z
Instalace nového
programového vybavení
Časovač vypnutí umožňuje automatické
vypnutí systému po uplynutí nastavené
doby.
Philips bude periodicky vydávat nové
verze programového vybavení přístrojů
pro vylepšení jejich vlastností. Před
vyhledáním aktualizací srovnejte aktuální
verzi firmware v přístroji s verzí, která je
dostupná na stránkách Philips.
Opakovaným tisknutím SLEEP na
ovladači vyberte některou z předem
nastavených dob do vypnutí
OFF > 60 > 45 > 30 > 15 > OFF...
Česky
Nastavení časovače vypnutí
Sleep
A Stiskem OPTIONS zvolte nabídku
{ Preferences }.
Zobrazení nebo změna nastavení
z
Jedním stiskem SLEEP zobrazíte
zbývající čas do vypnutí. Pokud chcete
nastavení změnit, tiskněte tlačítko
SLEEP, až se zobrazí požadovaný čas.
Zrušení časovače vypnutí
z
Opakovaným tisknutím SLEEP na
ovladači vyberte „OFF“ nebo vypněte
přístroj do režimu stand-by.
B Vyberte { Version Info } a stiskem OK
zkontrolujte verzi software přístroje.
Preferences
Disc Menu
Parental
PBC
MP3/JPEG Nav
Password
DivX Subtitle
Default
Version Info
Press OPTIONS to exit menu
C Zapište si číslo aktuální verze firmware
systému a stiskem OPTIONS opusťte
nabídku.
D Na stránkách www.philips.com/support
zkontrolujte dostupnost nové verze
programového vybavení.
E Pokud je číslo dostupné verze vyšší, než
v přístroji, stáhněte ji a uložte na CD-R
nebo USB paměť.
F Vložte CD-R s programem do podavače
disku nebo paměť do USB zásuvky
a potvrďte operaci aktualizace.
Poznámka:
Během nahrávání programu nesmí
dojít k výpadku napájení!
G Po skončení aktualizace se přístroj
automaticky restartuje.
49
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 49
17.4.2008 18:33:26
Odstraňování závad
Česky
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit systém, hrozí ztráta záruky.
Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud se objeví potíže při použití přístroje, postupujte podle následujícího seznamu dříve,
než předáte přístroj do opravy. Pokud potíže trvají a nemůžete je odstranit popsaným
způsobem, obraťte se na svého prodejce nebo Philips.
Problém (všeobecné)
Řešení
Není obraz.
– Podle návodu k televizoru zvolte správný vstup TV.
Přepínejte vstupy a programy, až uvidíte obrazovku
DVD.
– Stiskem DISC zvolte režim disku.
– Pokud k tomu dojde po přepnutí na neprokládané
zobrazení, vyčkejte 15 sekund na obnovení původního
nastavení nebo použijte výchozí nastavení:
1) Stiskem / otevřete podavač disku.
2) Stiskněte b na ovladači.
3) Stiskněte AUDIO SYNC na ovladači.
– Pokud k tomu dojde po přepnutí nastavení HDMI,
vyčkejte 15 sekund na obnovení původního nastavení
nebo použijte výchozí nastavení:
1) Stiskem / otevřete podavač disku.
2) Stiskněte b na ovladači.
3) Stiskněte ZOOM na ovladači.
Zcela zkreslený nebo
černobílý obraz.
– Zkontrolujte obrazové propojení.
– Někdy se může objevit krátkodobé zkreslení obrazu
během přehrávání, nejedná se o závadu.
– Zkontrolujte a vyčistěte disk.
Žádný nebo zkreslený zvuk.
– Nastavte hlasitost.
– Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů.
– Ujistěte se, že jsou správně zapojeny zvukové kabely
a tlačítky zdroje vyberte správný zdroj signálu (např.
AUX (MP3 LINK)), který chcete poslouchat přes tento
systém.
Žádný prostorový efekt
z reproduktorů.
– Pomocí tlačítka SURROUND vyberte správné nastavení
prostorového zvuku.
– Ujistěte se, že přehrávaný zvuk je skutečně pořízen
nebo vysílán s prostorovým zvukem (DTS, Dolby
Digital, apod.).
50
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 50
17.4.2008 18:33:26
Odstraňování závad (pokračování)
Řešení
Česky
Problém (přehrávání)
Dálkový ovladač nepracuje
správně.
– Vyberte zdroj signálu, který chcete přehrávat (např.
DISC, USB nebo RADIO) před stiskem funkčních
tlačítek (BX, 1b/B1).
– Zmenšete vzdálenost ovladače od přehrávače.
– Nahraďte baterie v ovladači novými.
– Ovladačem miřte přímo na snímač IR systému.
Systém nepřehraje disk.
– Vložte správný disk přehrávanou stranou dolů. Disky
DVD+R/CD-R musí být uzavřeny (finalizovámy).
– Zkontrolujte, zda nejsou škrábance a nečistoty na disku.
– Stiskem OPTIONS vypněte zobrazení systémové
nabídky.
– Pokud je přehrávání vloženého disku vázáno na heslo,
vložte je.
– V systému se srazila vlhkost.Vyjměte disk a nechte
systém po dobu asi 1 hodiny zapnutý.
Není možné změnit poměr
stran obrazu ani po změně
nastavení TV obrazovky.
– Poměr stran je určen DVD diskem.
– V závislosti na TV nemusí být možné změnit poměr
stran obrazu.
Není možné spustit některé
funkce jako úhel pohledu,
titulky nebo zvuk v jiném
jazyce.
– Disk nemusí tyto funkce podporovat.
– Změna jazyka titulků nebo zvuku může být tímto DVD
diskem zakázána.
Není možné volit položky
nabídky nastavení/systému.
– Před volbou systémové nabídky stiskněte dvakrát x.
– Některé položky nabídky nelze volit u některých disků.
Není možné přehrávat filmy
v DivX®.
– Ověřte, zda je soubor DivX® kódován v režimu „Home
Theater Profile“ certifikovaným kodérem DivX®.
– Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor DivX®.
Špatný příjem rádia.
– Pokud je signál slabý, nastavte anténu nebo zlepšete
příjem připojením externí antény.
– Vzdalte systém od TV a videa.
– Nalaďte správný kmitočet.
– Umístěte antény dále od všech zařízení, které mohou
způsobit rušení.
51
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 51
17.4.2008 18:33:26
Odstraňování závad (pokračování)
Česky
Problém (USB/HDMI)
Řešení
Není možné přečíst obsah
USB paměti.
– Formát paměti flash není kompatibilní s tímto
přístrojem.
– Paměť byla zformátována v jiném souborovém systému,
než tento přístroj podporuje (např. NTFS).
Pomalý přenos z USB
paměti.
– Čtení a zobrazení velkých souborů nebo obsahu
velkokapacitní USB paměti trvá delší dobu.
Po propojení HDMI není
zvuk.
– Pokud je připojené zařízení kompatibilní pouze s DVI/
HDCP (High-Bandwith Digital Content Protection),
zvuk se nepřenáší.
– Přes rozhraní HDMI nelze přenášet zvuk z disků SACD
nebo DVD-Audio s ochranou proti kopírování.
– Ujistěte se, že není přenos zvuku vypnutý.Viz „Možnosti
nabídky Setup – {Audio Setup – HDMI Audio }“.
Po propojení HDMI není
obraz.
– HDMI propojení je možné pouze s přístroji vybavenými
HDCP (High Bandwith Digital Content Protection).
Pro spojení se zásuvkou DVI (vybavenou HDCP)
potřebujete zvláštní adaptér (DVI na HDMI).
– Ujistěte se, že rozlišení obrazu ze systému odpovídá
rozlišení displeje, připojeného po HDMI. Podrobnosti
najdete v „Možnosti nabídky Setup – {Video Setup
– HDMI Setup – HDMI Video }“.
52
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 52
17.4.2008 18:33:26
ZESILOVAČ
Celkový výstupní výkon:
v režimu domácího kina 300 W
Kmitočtový rozsah 180 Hz až 18 kHz /±3 dB
Odstup signál/šum >60 dB (filtr A)
Vstupní citlivost:
- AUX: 400 mV
- SCART TO TV: 200 mV
- MP3 LINK: 400 mV
RÁDIO
Rozsah ladění:
FM 87,5 – 108 MHz
(50 kHz)
FM 22 dBf
Citl. při 26 dB:
Potlačení mezifrekvence: FM 60 dB
Odstup signál-šum:
FM 50 dB
Harmonické zkreslení: FM mono 3%
FM stereo 3%
Kmitočtový rozsah
FM 180 Hz – 10 kHz/
±6 dB
Odstup kanálů
FM 26 dB (1 kHz)
Prahová úroveň pro stereo FM 29 dB
DISK
Laser
Průměr disku
Dekodér obrazu
DA převodník obrazu
Systém
Formát obrazu
Odstup s/š pro video
Kompozitní výstup
obrazu:
Kmitočtový rozsah:
PCM
Dolby Digital
DTS
USB
Kompatibilita
Podpora
polovodičový
12 cm/8 cm
MPEG-1/MPEG-2/
DivX 3/4/5/6, Ultra
12 bit
PAL/NTSC
4:3/16:9
56 dB
HLAVNÍ JEDNOTKA
Napájení220 ~ 240 V/50 Hz
Příkon
60 W
Rozměry (š×v×h) 360 mm × 58 mm × 332 mm
Hmotnost2,8 kg
Česky
Technické údaje
PŘEDNÍ A ZADNÍ REPRODUKTORY
Systém
širokopásmové satelity
Impedance
4W
3” širokopásmové
Reproduktory
Kmitočtový rozsah 150 Hz – 20 kHz
Rozměry (š×v×h) 103 mm × 203 mm × 71 mm
Hmotnost
0,45 kg/kus
CENTRÁLNÍ REPRODUKTOR
širokopásmový satelit
Systém
Impedance
8W
Reproduktory
3” širokopásmový
Kmitočtový rozsah 150 Hz – 20 kHz
Rozměry (š×v×h) 103 mm × 244 mm × 74 mm
Hmotnost
0,78 kg
SUBWOOFER
Impedance
Reproduktor
Kmitočtový rozsah
Rozměry (š×v×h)
Hmotnost
8W
165 mm (6,5“) basový
40 Hz – 150 Hz
123 mm × 310 mm × 369 mm
3,85 kg
Výrobce si vyhrazuje právo na změny
parametrů a vzhledu bez předchozího
upozornění.
1,0 Všš, 75 W
4 Hz – 20 kHz
(44,1 kHz)
4 Hz – 22 kHz
(48 kHz)
4 Hz – 44 kHz
(96 kHz)
IEC 60958
IEC 60958,
IEC 61937
IEC 60958,
IEC 61937
HI-Speed USB (2.0)
UMS (USB Mass
Storage Class)
MTP (Media Transfer
Protocol)
53
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 53
17.4.2008 18:33:26
Slovníček
Česky
Analogový zvuk: Zvuk, který nebyl
převeden na čísla. Analogový signál se mění,
zatímco digitální má přesné číselné hodnoty.
Analogový zvuk je dostupný na zdířkách
AUDIO LEFT/RIGHT. Tyto červené a bílé
zdířky zvuku jsou dvoukanálové, levý a pravý
kanál.
Datový tok (bit rate): Množství dat,
nutných k přenesení signálu, měřené
v kilobitech za sekundu (kbps). Jinak rychlost
záznamu. Obecně čím vyšší přenosová
rychlost nebo rychlost záznamu, tím vyšší
kvalita zvuku.Vyšší přenosová rychlost ovšem
znamená větší potřebný objem dat na disku.
DTS: Digital Theatre Systems. Systém
prostorového zvuku, který se liší od Dolby
Digital. Formáty byly vyvinuty různými
společnostmi.
EasyLink: Philips EasyLink používá
průmyslový protokol HDMI CEC k přenosu
funkcí mezi propojenými přístroji. Tato funkce
je dostupná pouze op připojení přístroje
k TV kompatibilní s HDMI CEC pomocí
HDMI kabelu.
DivX®: Jedná se o patentovanou kompresní
technologii záznamu obrazu, vyvinutou
společností DivXNetworks, Inc. na základě
MPEG-4. Dovoluje zabalit obrazové
soubory do malých objemů, což umožňuje
jejich snadný přenos např. po Internetu při
zachování vysoké kvality.
HDMI: High-Definition Multimedia Interface
(HDMI) je vysokorychlostní digitální rozhraní,
které přenáší nekomprimované video ve
vysokém rozlišení a digitální vícekanálový
zvuk. Poskytuje perfektní kvalitu obrazu
a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI je plně
zpětně kompatibilní s DVI. Podle požadavků
normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI
nebo DVI bez HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) vede k potlačení
přenosu obrazu a zvuku.
Dolby Digital: Systém prostorového zvuku
vyvinutý Dolby Laboratories, obsahuje až
6 nezávislých digitálních zvukových kanálů
(přední levý a pravý, zadní levý a pravý,
centrální a subwoofer).
HDCP: (High-bandwidth Digital Content
Protection) je specifikace zajišťující bezpečný
přenos digitálního obsahu mezi různými
přístroji (pro zabránění neautorizovanému
kopírování).
Dolby Surround Pro Logic II: Zlepšená
technologie maticového kódování
prostorového zvuku, poskytuje lepší
prostorovost a směrovost u záznamů
v Dolby Surround a vytvářející trojrozměrné
zvukové pole z běžných stereofonních
nahrávek. Systém je ideální pro prostorové
ozvučení automobilu. Běžný materiál
s prostorovým zvukem je plně kompatibilní
s dekodérem Dolby Pro Logic II, zvukové
záznamy je nutno specificky kódovat, aby
se využily možnosti Pro Logic II včetně
oddělených zadních kanálů. (Tyto materiály
jsou pak kompatibilní s klasickým dekodérem
Pro Logic).
JPEG: Rozšířený formát digitální fotografie.
Systém komprese dat statického obrazu,
vyvinutý Joint Photographic Expert Group.
Dosahuje malého snížení kvality obrazu při
velké redukci dat. Soubory jsou označeny
příponami „JPG“ nebo „JPEG“.
Kapitola: Část obrazu nebo zvuku na
disku DVD, která je menší než titul. Titul se
skládá z několika kapitol. Každé kapitole je
přiřazeno číslo, podle něhož ji můžete přímo
vyhledat.
54
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 54
17.4.2008 18:33:26
Kompozitní video (CVBS): Přenos
obrazu jediným signálem, nejčastěji používaný
ve spotřební elektronice.
MP3: Souborový formát se zvukovým
kompresním systémem. „MP3“ je zkratka
z Motion Picture Experts Group 1 (nebo
MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití MP3
se na 1 CD-R nebo CD-RW disk vejde asi
10 krát více hudby než na běžné CD.
MPEG: Motion Picture Experts Group.
Soubor komprimačních postupů pro záznam
digitálního obrazu a zvuku.
Multichannel: DVD je navrženo tak, že
každá zvuková stopa vytváří jedno zvukové
pole. Multikanálová struktura obsahuje
v jedné stopě 3 nebo více kanálů.
Nabídka disku: Nabídka na obrazovce,
určená k volbě parametrů disku: obrazu,
zvuku, titulků, úhlů pohledu apod.
zaznamenaných na disku DVD.
Playback control (PBC): Signály pro
ovládání přehrávání disků Video CD nebo
SVCD s funkcí PBC. Pomocí nabídky na
obrazovce pak můžete sledovat interaktivní
pořady nebo vyhledávat na disku.
Regionální kód: Systém blokování disků,
který dovoluje přehrávat disky pouze na
přehrávačích se stejným regionálním kódem.
Tento přístroj umožňuje přehrávat pouze
kompatibilní disky. Číslo regionu je uvedeno
na štítku přístroje. Některé disky umožňují
přehrávání ve více regionech (region ALL).
Česky
Slovníček (pokračování)
Surround (prostorový zvuk): Systém
pro vytvoření realistického trojrozměrného
zvukového pole uspořádáním reprosoustav
okolo posluchače.
Titul: Nejdelší část zvukových a obrazových
dat na obrazovém disku nebo celé album na
zvukovém disku. Každému titulu je přiřazeno
číslo, podle něhož je možno jej vyhledat.
WMA: Windows Media™ Audio. Jedná se
o technologii komprimace zvuku, vyvinutou
Microsoft Corporation. Data WMA mohou
být dekódována pomocí Windows Media
Player verze 9 nebo Windows Media Player
pro Windows XP. Soubory jsou označeny
příponou „WMA“.
Zásuvky AUDIO IN: Bílá a červená
zásuvka na zadním panelu přístroje pro
přenos zvuku z jiného přístroje (TV, stereo
apod.).
Poměr stran: Poměr vodorovného
a svislého rozměru obrazu. Poměr
u konvenčních TV činí 4:3, u širokoúhlých
TV a přístrojů s vysokým rozlišením pak
16:9. Zobrazení „letter box“ vám umožní
sledovat širokoúhlý obraz na standardním TV
s poměrem stran 4:3.
Progressive Scan: Progresivní
(neprokládané) zobrazení poskytuje
dvojnásobný počet TV snímků oproti
běžnému TV přenosu. Nabízí tak vyšší
rozlišení a kvalitu obrazu.
55
Philips_HTS3164_12_DFU CZ.indd 55
17.4.2008 18:33:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising