Philips | HTS3541/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 HTS3541/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 HTS3541/12 Uživatelská příručka
Rádi vám vždy pomůžeme
Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome
Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips
HTS3541
Příručka pro uživatele
Obsah
1 Oznámení 3
3
3
Copyright Prohlášení o shodě Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené
království) 3
Software s otevřeným zdrojovým kódem 3
Ochranné známky 3
2 Důležité informace Bezpečnost Péče o výrobek Péče o životní prostředí 3 Vaše domácí kino Hlavní jednotka Dálkový ovladač 4 Připojení domácího kina Reproduktory Konektory Připojení k televizoru Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení Internet 6
6
7
7
30
30
30
30
8 Specifikace výrobku 32
9 Řešení problémů 35
10 Rejstřík 37
11
11
12
13
14
15
17
17
18
20
20
21
23
24
24
6 Změna nastavení 26
26
27
27
28
29
29
Obraz Zvuk Jazyk Rodičovský zámek Úspora energie Použití továrních nastavení Ověření verze softwaru Aktualizace softwaru z internetu Aktualizace softwaru prostřednictvím
rozhraní USB 8
8
8
5 Použití domácího kina Volba zvuku Disky Paměťová zařízení USB DivX Možnosti pro zvuk, video a obrázky Rádio přehrávač MP3 EasyLink 7 Aktualizace softwaru CS
2
1 Oznámení
Tato část obsahuje informace o právech
a upozornění na ochranné známky.
Copyright
Tento výrobek využívá technologii na ochranu
proti kopírování, která je chráněna patenty
registrovanými v USA a jinými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi
Corporation. Zpětná analýza a dekompilace
jsou zakázány.
Autorská práva ve Spojeném
království
Nahrávání a přehrávání materiálů může
vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act
z roku 1956 a zákony Performers Protection
Act z let 1958 až 1972.
Prohlášení o shodě
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům
a dalším příslušným ustanovením směrnic
2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES
(EMC).
Pojistka elektrické sítě (pouze
Spojené království)
Tato informace se vztahuje pouze na výrobky
s britskou síťovou zástrčkou.
3
CS
Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou
zástrčkou. Při výměně použijte pojistku:
• s hodnotami uvedenými na zástrčce,
• se značkou BS 1362 a
• ASTA.
Nejste-li si jisti, jaký typ pojistky použít, obraťte
se na prodejce.
Upozornění: Podle směrnice EMC (2004/108/
EC) nesmí dojít k oddělení zástrčky od síťové
šňůry.
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou
kopii příslušného zdrojového kódu softwarových
balíčků s otevřeným kódem a chráněných
autorskými zákony, které jsou použity v tomto
výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována
příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná
po dobu tří let od zakoupení výrobku a je
k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.
source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít
e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne,
napište na adresu „Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“.
Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu,
napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty
licencí a oznámení pro software s otevřeným
kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy
v samostatném letáku.
Ochranné známky
„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“
jsou obchodní známky společnosti Blu-ray Disc
Association.
Java a všechny další obchodní známky a loga
Java jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci na základě amerických
patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších
amerických a celosvětových patentů
registrovaných nebo čekajících na vyřízení.
DTS-HD, symbol a společně použité DTSHD a symbol jsou registrované ochranné
známky. DTS-HD Master Audio je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje
software. DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Chráněno jedním nebo více americkými patenty:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a
příslušná loga jsou ochranné známky společnosti
Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou
použity v souladu s licencí.
O DIVX PLUS® HD: DivX® je formát digitálního
videa vyvinutý společností DivX, Inc. Toto
zařízení je oficiálně certifikované zařízení DivX
Certified® pro přehrávání videa formátu DivX,
včetně formátu videa DivX® Plus HD (H.264/.
MKV) až do rozlišení 1080p a prémiového
obsahu. Na webových stránkách www.divx.com
najdete další informace a softwarové nástroje ke
konverzi souborů do formátu DivX.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa
vyvinutý společností DivX, LLC, pobočkou
společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení
je oficiálně certifikováno (DivX Certified®)
jako přehrávač formátu DivX. Na webových
stránkách divx.com najdete další informace a
softwarové nástroje ke konverzi souborů do
formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto
zařízení certifikované pro formát DivX (DivX
Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj
registrační kód, přejděte v nabídce nastavení
zařízení do části týkající se obsahu DivX
VOD. Další informace o dokončení registrace
naleznete na webových stránkách vod.divx.com.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti
HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Regionální upozornění
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
CS
4
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
sit’ovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.
5
CS
2 Důležité
informace
Před použitím domácího kina si pozorně
přečtěte všechny pokyny. Pokud v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips a nechte výrobek před
dalším užíváním zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo
by být odpojovací zařízení připraveno
k použití.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové
zásuvce s jiným napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození domácího
kina!
• Pro výrobky, které lze připevnit na stěnu,
používejte pouze dodaný držák na
stěnu. Držák připevněte na stěnu, která
udrží celkovou hmotnost výrobku a
držáku na stěnu. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.
• Pro reproduktory se stojany použijte
pouze dodané stojany. Stojany pevně
připevněte k reproduktorům. Smontované
stojany umístěte na hladký, rovný
povrch, který udrží celkovou hmotnost
reproduktoru a stojanu.
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače
disku.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• V případě nesprávného vložení baterií
hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
CS
6
•
•
Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Výrobek či dálkový ovladač může
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí! V případě
spolknutí může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Během dvou hodin od
okamžiku spolknutí může dojít k vážným
vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla
spolknuta nebo umístěna do jakékoli části
těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré
nové i použité baterie mimo dosah dětí.
Po výměně baterie zkontrolujte, zda je
přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
• V případě, že není možné přihrádku
na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte
výrobek používat. Udržujte výrobek mimo
dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez
ochranného zemnění.
Péče o výrobek
•
•
•
•
7
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené
či poškrábané disky.
Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte,
vyjměte disky z podavače disků.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
CS
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
3 Vaše domácí
kino
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi
uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené
společností Philips, zaregistrujte své domácí kino
na stránkách www.philips.com/welcome.
Hlavní jednotka
Dálkový ovladač
V této části je uveden přehled dálkového
ovladače.
1
2
3
14
4
15
5
6
7
a Podavač disku
b Panel displeje
c
d
(Otevřít/Zavřít)
Otevření nebo zavření podavače disku
nebo vysunutí disku.
(Přehrát/Pozastavit)
Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
e SOURCE
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro
domácí kino.
f
8
16
17
9
18
10
11
19
12
13
20
21
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
CS
8
a
b
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
• Pokud je aktivována funkce EasyLink,
lze stisknutím a podržením po dobu
nejméně tří sekund přepnout všechna
připojená zařízení kompatibilní
se standardem rozhraní HDMI CEC do
pohotovostního režimu.
(Domů)
Přístup do nabídky Domů.
c Tlačítka zdroje
• DISC/POP-UP MENU : Přepne na
zdroj disku.Otevření nebo ukončení
nabídky disku při přehrávání disku.
• RADIO : Přepnutí do režimu rádia VKV.
• AUDIO SOURCE : Volba zdroje
vstupu zvuku.
d
BACK
Návrat na předchozí obrazovku
nabídky.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
a podržením smazat předvolbu rádiové
stanice.
•
e Navigační tlačítka
• Procházení nabídkami.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
tlačítka doleva nebo doprava spustit
automatické vyhledávání.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
nahoru nebo dolů naladit rádiovou
frekvenci.
f OK
Potvrzení zadání nebo výběru.
g
•
•
/ (Předchozí/Následující)
• Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
• V režimu radiopřijímače výběr
předvolby rádiové stanice.
h
(Stop) / (Vysunout/Otevřít/Zavřít)
• Zastavení přehrávání.
9
CS
Stisknutím a podržením na dobu tří
sekund lze otevřít nebo zavřít podavač
disku nebo vysunout disk.
i
/
(Rychlý posun vzad / Rychlý
posun vpřed)
Vyhledávání vzad nebo vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte opakovaným stisknutím
tlačítka.
j
+/- (Hlasitost)
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
k
SOUND SETTINGS
Otevření nebo zavření nastavení zvuku.
l Alfanumerická tlačítka
Zadávání čísel nebo písmen (podobně jako
při psaní zpráv SMS).
m REPEAT
Výběr nebo vypnutí režimu opakování.
n TOP MENU
Přístup k hlavní nabídce disku.
o
OPTIONS
Přístup k dalším možnostem
přehrávání při přehrávání z disku nebo
paměťového zařízení USB.
• V režimu radiopřijímače nastavení
rádiové stanice.
•
p
(Přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
q
(Pozastavit)
Pozastavení přehrávání.
r
(Ztlumit)
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
s AUDIO
Výběr jazyka zvuku nebo kanálu.
t SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro obraz.
u Barevná tlačítka
Výběr úloh nebo možností pro disky Bluray.
Ovládací prvky funkce EasyLink
Pomocí funkce Easylink můžete ovládat domácí
kino a televizor prostřednictvím následujících
tlačítek na dálkovém ovladači domácího kina.
(viz 'EasyLink' na straně 24)
•
(Pohotovostní režim – zapnuto):
Stisknutím a podržením přepnete domácí
kino, televizor a připojená zařízení do
pohotovostního režimu.
•
(Přehrávání): Pokud se v podavači
disku nachází video disk, zapněte televizor
z pohotovostního režimu a poté disk
přehrajte.
CS
10
4 Připojení
domácího kina
Tato část popisuje připojení domácího kina
k televizoru a k dalším zařízením.
Informace o základním připojení domácího kina
a příslušenství najdete ve stručném návodu
k rychlému použití. Komplexní interaktivní
nápovědu naleznete na webových stránkách
www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na
typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
Poznámka
•• Před provedením nebo změnou libovolného připojení
zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od
síťové zásuvky.
Reproduktory
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího
prostorového zvuku, správně umístěte, připojte
a nastavte reproduktory.
•• Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako je
tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu, okna
a reflexní povrchy a akustické vlastnosti reproduktorů.
Experimentujte s umístěním reproduktorů a vyhledejte
uspořádání, které vám nejvíce vyhovuje.
Řiďte se těmito obecnými pokyny a nastavte
reproduktory.
1
2
umístění
Umístění reproduktorů hraje při vytváření
efektu prostorového zvuku zásadní roli.
Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění
reproduktorů a subwooferu podle následujícího
obrázku.
11
CS
3
Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
FRONT CENTER (přední středový)
reproduktor:
Středový reproduktor umístěte přímo před
sedícího posluchače, a to nad nebo pod
televizor. Dbejte, aby byl přibližně ve výšce
uší sedícího posluchače.
FRONT LEFT (přední levý) a FRONT
RIGHT (přední pravý) reproduktor:
Levý a pravý reproduktor umístěte
dopředu do stejné vzdálenosti od
středového reproduktoru do oblouku
tak, aby všechny tři reproduktory
byly ve stejné vzdálenosti od sedícího
posluchače. Nejlepšího efektu dosáhnete
nasměrováním reproduktorů k posluchači
a umístění přibližně do úrovně uší (sedícího
posluchače).
4
5
REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT
(zadní pravý) reproduktor:
Zadní prostorové reproduktory umístěte
na levou a pravou stranu od sedícího
posluchače, a to buď přímo v této linii
nebo trochu za ni. Nejlepšího efektu
dosáhnete nasměrováním reproduktorů
k posluchači a umístění lehce nad úroveň
uší (sedícího posluchače).
SUBWOOFER (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden
metr vlevo nebo vpravo od televizoru.
Ponechejte alespoň deseticentimetrový
prostor ode zdi.
Připojení
Připojte reproduktory a subwoofer k domácímu
kinu podle popisu ve Stručném návodu
k rychlému použití.
Přední
a
(USB)
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky
z paměťového zařízení USB.
b MUSIC iLINK
Vstup zvuku z přehrávače MP3.
Konektory vzadu
Nastavení
Nastavte reproduktory pomocí nabídky pro
nastavení reproduktorů.
1
2
3
Reproduktory a subwoofer připojte podle
popisu ve Stručném návodu k rychlému
použití.
Stiskněte tlačítko (Domů) na dálkovém
ovládání domácího kina a vyberte možnost
[Nastavení] > [Audio] > [Nast. repr.].
Zadejte vzdálenost každého reproduktoru,
poté si poslechněte zkušební tóny
a upravte hlasitost. Mírně experimentujte
s umístěním reproduktorů a vyhledejte
ideální umístění.
Konektory
Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.
a AC MAINS
Připojení k napájení.
b SPEAKERS
Připojení k dodaným reproduktorům
a subwooferu.
c ANTENNA FM 75
Vstup signálu z antény, kabelové televize
nebo satelitu.
d AUDIO IN-AUX
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
e VIDEO OUT
Připojení ke vstupu kompozitního videa na
televizoru.
f HDMI OUT (ARC)
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
CS
12
g LAN
Připojení ke vstupu LAN na
širokopásmovém modemu nebo směrovači.
TV
h DIGITAL IN-OPTICAL
Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
i DIGITAL IN-COAXIAL
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
2
Připojení k televizoru
Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino
k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů
domácího kina můžete také poslouchat zvuk
televizních programů. Televizor a domácí kino
propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké
máte k dispozici.
Možnost 1: Připojení k televizoru
pomocí rozhraní HDMI (ARC)
Video nejvyšší kvality
Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI
verze se standardem ARC (Audio Return
Channel). Pokud váš televizor vyhovuje
standardu HDMI ARC, propojte domácí kino
s televizorem přes připojení HDMI ARC. Tím
dosáhnete snadného a rychlého nastavení.
S rozhraním HDMI ARC nepotřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího kina.
1
13
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI ARC televizoru.
Konektor HDMI ARC televizoru může
být označen jako HDMI IN nebo
HDMI. Více informací o konektorech
televizoru naleznete v uživatelské příručce
k televizoru.
CS
3
V televizoru povolte připojení HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
»» Během přehrávání disku na domácím
kině se video automaticky zobrazí
v televizoru a zvuk je automaticky
přehráván v reproduktorech domácího
kina.
Pokud není zvuk televizoru přehráván
automaticky v reproduktorech domácího
kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení
zvuku pro připojená zařízení' na straně 15).
Možnost 2: Připojení k televizoru
pomocí rozhraní HDMI
Video nejvyšší kvality
Pokud váš televizor nevyhovuje standardu
HDMI ARC, propojte domácí kino s televizorem
přes standardní připojení HDMI.
Se standardním rozhraním HDMI potřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího
kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení' na straně 14).
1
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI televizoru.
Konektor HDMI televizoru může být
označen jako HDMI IN.
1
TV
2
3
4
V televizoru povolte připojení HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
»» Během přehrávání disku na domácím
kině se video automaticky zobrazí
v televizoru a zvuk je automaticky
přehráván v reproduktorech domácího
kina.
Chcete-li na domácím kině přehrávat
zvuk z televizních programů, připojte další
audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru
a jiných zařízení' na straně 14).
Pokud není zvuk televizoru přehráván
automaticky v reproduktorech domácího
kina, nastavte zvuk ručně (viz 'Nastavení
zvuku pro připojená zařízení' na straně 15).
Poznámka
•• Pokud je televizor vybaven konektorem DVI, lze
připojení k televizoru uskutečnit pomocí adaptéru
HDMI/DVI.
Možnost 3: Připojení k televizoru
pomocí rozhraní kompozitního videa
Video základní kvality
Pokud televizor není vybaven konektory HDMI,
připojte k němu domácí kino pomocí rozhraní
kompozitního videa. Rozhraní kompozitního
videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.
U rozhraní kompozitního videa potřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího
kina (viz 'Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení' na straně 14).
Kabelem rozhraní kompozitního videa
propojte výstupní konektor VIDEO OUT
domácího kina s konektorem rozhraní
kompozitního videa televizoru.
Konektor rozhraní kompozitního videa
může být označen jako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE nebo BASEBAND.
TV
2
3
V televizoru přepněte na příslušný vstup
videa.
Chcete-li na domácím kině přehrávat
zvuk z televizních programů, připojte další
audiokabel (viz 'Připojení zvuku z televizoru
a jiných zařízení' na straně 14).
Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
domácího kina vyberte příslušný vstup
zvuku.
Připojení zvuku z televizoru a
jiných zařízení
Prostřednictvím domácího kina můžete
přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.
Televizor, domácí kino a ostatní zařízení
propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké
máte k dispozici.
Poznámka
•• Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou uváděna
pouze jako doporučení. Můžete také použít jiné typy
připojení.
•• Máte-li domácí kino propojené s televizorem
prostřednictvím připojení HDMI ARC, není nutné
používat zvláštní audiokabel.
CS
14
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
digitálního optického kabelu
VCR
Zvuk nejvyšší kvality
Pomocí optického kabelu propojte konektor
OPTICAL domácího kina s konektorem
OPTICAL OUT televizoru nebo jiného zařízení.
Digitální optický konektor může být označen
jako SPDIF, SPDIF OUT nebo OPTICAL.
Nastavení zvuku pro připojená
zařízení
TV
Po připojení zařízení k domácímu kinu
zkontrolujte nastavení zvuku.
1
Možnost 2: Připojení zvuku pomocí
digitálního koaxiálního kabelu
Zvuk dobré kvality
Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor
COAXIAL domácího kina s konektorem
COAXIAL/DIGITAL OUT televizoru nebo
jiného zařízení.
Digitální koaxiální konektor může být označen
jako DIGITAL AUDIO OUT.
2
3
V televizoru i u ostatních zařízení
povolte připojení HDMI-CEC. Více
informací naleznete v uživatelské příručce
k televizoru a ostatním zařízením.
V menu reproduktorů televizoru vyberte
položku „Zesilovač“. Více informací
naleznete v uživatelské příručce
k televizoru.
V domácím kině zapněte systém ovládání
zvuku a namapujte zvuk připojeného
zařízení ke správným konektorům na
domácím kině (viz 'Přehrávání zvuku
z domácího kina' na straně 25).
Pokud připojené zařízení není kompatibilní
se standardem HDMI-CEC, opakovaným
stisknutím tlačítka SOURCE domácího kina
vyberte příslušný vstup zvuku.
Internet
Možnost 3: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
Zvuk základní kvality
Pomocí analogového kabelu propojte konektor
AUX domácího kina s konektory AUDIO OUT
televizoru nebo jiného zařízení.
15
CS
Připojte domácí kino k internetu a užijte si
zábavu:
• Aplikace služby BD-Live: přístup
k některým exkluzivním službám z disků
Blu-ray (viz 'Služba BD-Live na discích Bluray' na straně 19) s aktivovanou službou
BD-Live.
• Aktualizace softwaru:aktualizujte software
domácího kina prostřednictvím sítě (viz
'Aktualizace softwaru z internetu' na straně
30).
Výstraha
•• Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové
síti, seznamte se se síťovým směrovačem a
zásadami připojení k síti. V případě potřeby si
přečtěte dokumentaci dodanou spolu se síťovými
komponentami. Společnost Philips neodpovídá za ztrátu
ani poškození dat.
4
5
6
7
Pevné připojení
Připojení domácího kina k síťovému směrovači
pomocí síťového kabelu.
Co je potřeba
• Síťový směrovač (protokol DHCP je
povolen).
• Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
• Při použití aplikace BD-Live a aktualizace
softwaru se ujistěte, že má síťový směrovač
přístup k síti Internet a brána firewall je
vypnuta.
Nastavení pevné sítě
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
a zapněte obě zařízení.
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Síťová instalace]
> [Kabelové (Ethernet)] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení dokončete podle pokynů na
televizoru.
»» Domácí kino se připojí k internetu.
Pokud se připojení nezdaří, vyberte
možnost [Zkusit znovu] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte [Provedení] a poté nabídku
opusťte stisknutím tlačítka OK.
Kontrola nastavení pevné sítě
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Zobrazit
nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko
OK.
»» Zobrazí se aktuální nastavení sítě.
LAN
www
1
2
3
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
prostřednictvím pevného (kabelového)
připojení (viz 'Pevné připojení' na straně
16).
Zapněte televizor a přepněte jej na
správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
CS
16
5 Použití
domácího kina
Tato část popisuje použití domácího kina
k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.
Dříve než začnete
• Proveďte potřebná připojení popsaná
ve Stručném návodu k rychlému použití
a uživatelském manuálu.
• Přepněte televizor na správný zdroj
odpovídající domácímu kinu.
Zvukový režim
Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro
určité typy obrazu nebo hudby.
1
2
3
Volba zvuku
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro
určitý typ obrazu nebo hudby.
1
2
Stiskněte tlačítko
SOUND SETTINGS.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(doleva/doprava) otevřete na displeji
možnosti zvuku.
Nastavení
zvuku
Popis
SOUND
SURROUND
Výběr režimu zvuku.
Výběr prostorového nebo
stereofonního zvuku.
Změna výstupu vyšších
frekvencí.
Změna výstupu středních
frekvencí.
Změna výstupu nízkých
frekvencí.
Nastavení zpoždění zvuku tak,
aby odpovídal obrazu.
TREBLE
MID
BASS
AUD SYNC
3
4
17
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
BACK nastavení
ukončíte.
Pokud tlačítko nestisknete během jedné
minuty, dojde k automatickému ukončení
nabídky.
CS
4
Stiskněte tlačítko
SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost SOUND a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) vyberte nastavení
z možností na displeji:
• MOVIE: Vychutnejte si filmový zvukový
zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
• MUSIC: Znovu vytvořte prostředí, ve
kterém byla vaše hudba nahrána, např.
studio nebo koncert.
• ORIGINAL: Vychutnejte si pomocí
přidaných zvukových efektů původní
zvuk filmů a hudby.
• NEWS: Díky optimalizovanému
přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé
slovo.
• GAMING: Vychutnejte si zvuky
počítačových her; ideální pro akční
videohry a hlasité pasáže.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Režim prostorového zvuku
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost SURROUND a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) můžete vybrat nastavení
z možností na displeji:
• AUTO: Prostorový zvuk založený na
datovém toku zvuku.
• 5CH STER: Vylepšený stereofonní zvuk.
Ideální pro hudbu na večírcích.
• MULTI-CH: Pohlcující vícekanálový
zvuk zajišťující dokonalejší filmový
zážitek.
• STEREO: Dvoukanálový stereofonní
zvuk. Ideální pro poslech hudby.
4
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
(Přehrávání)
ekvalizér
Změna nastavení vysokých frekvencí (výšky),
středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí
(basy) domácího kina.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
SOUND SETTINGS.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) změňte frekvenci.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD,
VCD, CD a Blu-ray. Dokáže také přehrát disky,
které sami vytvoříte, například disky CD-R
s fotografiemi, videi a hudbou.
Co je potřeba
• Připojení audio a video mezi domácím
kinem a televizorem.
• Audio nebo video disk.
Přehrávání disků
2
3
/
Vyberte možnost TREBLE, MID nebo
BASS a poté stiskněte tlačítko OK.
Disky
1
/
Vložte disk do domácího kina.
»» Televizor se přepne na správný zdroj
a disk se přehraje automaticky.
Pokud se disk nepřehraje automaticky,
stiskněte tlačítko DISC nebo zvolte
možnost [přehrát disk] v hlavní nabídce a
poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze
ovládat přehrávání (viz 'Tlačítka pro
přehrávání' na straně 18).
Tlačítka pro přehrávání
Tlačítko
Akce
Navigační
tlačítka
OK
Procházení nabídkami.
Navigační
tlačítka
(nahoru/
dolů)
SUBTITLE
DISC
AUDIO
REPEAT
OPTIONS
Spuštění nebo obnovení
přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
následující stopu, kapitolu nebo
soubor.
Rychlý posun vzad nebo
rychlý posun vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte
opakovaným stisknutím tlačítka.
Otočení obrázku po směru
nebo proti směru hodinových
ručiček.
Výběr jazyka titulků pro obraz.
Otevření nebo ukončení
nabídky disku.
Výběr jazyka zvuku nebo
kanálu.
Výběr nebo vypnutí režimu
opakování.
Přístup k upřesňujícím
možnostem při přehrávání
zvukových, obrazových nebo
multimediálních souborů.
U videoformátů typu DivX:
• Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte
tlačítko .
• Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od
místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Chcete-li přehrát video od začátku,
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD
Nastavení zobrazení nabídky obsahu u disků
VCD a SVCD.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Preference] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [VCD PBC] > [Zap] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Potvrzení zadání nebo výběru.
CS
18
Služba BD-Live na discích Blu-ray
Poznámka
•• Chcete-li přeskočit nabídku obsahu, vyberte možnost
[Vyp].
Synchronizace obrazu a zvuku
Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze
nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu
odpovídal.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost AUD SYNC a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
synchronizujte zvuk s obrazem.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Disky Blu-ray s obsahem služby BD-Live
umožňují přístup k dalším funkcím jako jsou
internetové chaty s režisérem, nejnovější filmové
upoutávky, hry, tapety a vyzváněcí tóny.
Co je potřeba
• disk Blu-ray s obsahem služby BD-Live
• připojení k internetu
• paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB
volné paměti
Poznámka
•• Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích liší
a závisí na konkrétním disku.
•• Při použití služby BD-Live získá poskytovatel obsahu
přístup k datům na disku a datům v domácím kině.
Funkce Bonus View na discích Blu-ray
U disků Blu-ray podporujících funkci Bonus View
si lze při sledování hlavního obsahu vychutnat
dodatečný obsah jako je komentář režiséra.
Funkce Bonus View je také označována jako
obraz v obraze.
1
2
3
4
5
Funkci Bonus View (obraz v obraze) lze
aktivovat v nabídce disku Blu-ray.
Při přehrávání hlavního obsahu stiskněte
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Vyberte možnost [Volba funkce PIP] >
[PIP] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» V závislosti na videu bude zobrazena
možnost PIP [1] nebo [2].
»» V malém okně je zobrazeno video
zprostředkované pomocí funkce obraz
v obraze.
Vyberte možnost [2. jazyk audia] nebo
[2. jazyk titulků] a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
•• Chcete-li funkci Bonus View vypnout, stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte možnost [Volba funkce PIP] >
[Vyp] a poté stiskněte tlačítko OK.
19
CS
Přístup ke službě BD-Live pomocí
paměťového zařízení USB
1
2
3
4
Připojte domácí kino k domácí síti a
k internetu (viz 'Internet' na straně 15).
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
• Paměťové zařízení USB slouží k uložení
staženého obsahu služby BD-Live.
Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce
disku a stiskněte tlačítko OK.
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejděte na službu BD-Live a poté
stisknutím tlačítka OK vyberte položku.
Vymazání paměti
Jestliže na paměťovém zařízení není dostatek
místa k uložení obsahu služby BD-Live, vymažte
paměť zařízení.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Vymazat
paměť] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Tím dojde k vymazání místní paměti a
k odstranění souborů služby BD-Live
stažených do paměťového zařízení.
Vypnutí funkce BD-Live
Chcete-li zabránit v přístupu k funkci BD-Live,
zapněte zabezpečení funkce BD-Live.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Pokroč.] >
[Zabezpečení BD-Live] > [Zap] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Přístup k funkci BD-Live je omezen.
Poznámka
•• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit přístup
k Internetu.
Paměťová zařízení USB
Můžete si vychutnat obrázky, zvuk a video
uložené na paměťovém zařízení USB.
Co je potřeba
• Paměťové zařízení USB naformátované
systémem souborů FAT nebo NTFS,
kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (Mass Storage Class).
• Prodlužovací kabel USB pro případ, že
nelze paměťové zařízení USB zasunout do
konektoru.
Poznámka
•• Je možné využít digitální fotoaparáty připojené
prostřednictvím rozhraní USB pod podmínkou, že jsou
schopny přehrávat soubory bez použití speciálního
počítačového programu.
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií
DRM z paměťového zařízení USB, připojte domácí kino
k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
Přehrávání souborů
1
2
3
4
5
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se nabídka Domů.
Vyberte možnost [Procházení USB] a
poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro
přehrávání (viz 'Tlačítka pro přehrávání' na
straně 18).
DivX
Videa DivX lze přehrávat z:
• disku (viz 'Disky' na straně 18),
• paměťového zařízení USB (viz 'Paměťová
zařízení USB' na straně 20).
Poznámka
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné technologií
DRM z disku nebo paměťového zařízení USB, připojte
domácí kino přímo k televizoru prostřednictvím kabelu
HDMI.
kód VOD pro DivX
Před zakoupením videosouborů DivX a jejich
přehráváním na domácím kině zaregistrujte
domácí kino na webových stránkách www.divx.
com pomocí kódu DivX VOD.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Kód DivX®
VOD] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se registrační kód DivX pro
domácí kino.
CS
20
Titulky
[Azbuka]
Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích,
vyberte jazyk titulků.
[Řečtina]
1
Během přehrávání videa vyberte jazyk
stisknutím SUBTITLE.
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky shoduje
s názvem souboru videa. Je-li například soubor videa
pojmenován ‚movie.avi‘, uložte soubor titulků jako
‚movie.srt‘ nebo ‚movie.sub‘.
•• V domácím kině lze přehrávat soubory titulků
v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass,
smi a .sami. Tyto soubory se nezobrazují v nabídce
přechodu k souboru.
•• Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte sadu
znaků.
Znaková sada titulků
Možnosti pro zvuk, video
a obrázky
Při přehrávání zvuku, videa nebo mediálních
souborů z disku nebo paměťového zařízení
USB můžete použít pokročilé funkce.
Možnosti zvuku
Při přehrávání zvuku lze opakovat zvukovou
stopu, disk nebo složku.
1
Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje
formát titulků DivX.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte možnost [Znaková sada] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadovanou znakovou sadu.
Evropa, Indie a Rusko
Znaková
sada
Jazyk
[Standard]
Albánština, dánština), ,holandština,
angličtina, finština, francouzština,
gaelština, němčina, italština,
kurdština – latinka, norština,
portugalština, španělština,
švédština, turečtina
Albánština, chorvatština, čeština,
holandština, angličtina, němčina,
maďarština, irština, polština,
rumunština, slovenština, slovinština
a srbština.
[Střední
Evropa]
21
CS
Bulharština, běloruština, angličtina,
makedonština, moldavština, ruština,
srbština a ukrajinština.
Řecká
Opakovaným stisknutím tlačítka
OPTIONS můžete cyklicky procházet
následující funkce:
• RPT TRACK / RPT FILE: Opakování
aktuální stopy nebo souboru.
• RPT DISC / RPT FOLDER: Opakování
všech stop na disku nebo ve složce.
• RPT RANDOM: Náhodné přehrávání
zvukových stop.
• RPT OFF: Vypnutí režimu opakování.
Možnosti videa
Při sledování videa je možné vybrat například
titulky, jazyk zvuku, funkci vyhledání času
a nastavení obrazu. V závislosti na zdroji videa
nemusí být některé možnosti k dispozici.
1
2
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností videa.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku pro
obraz.
• [Jazyk titulků]: Výběr jazyka titulků pro
obraz.
• [Posun titulků]: Změna polohy titulků
na obrazovce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Info]: Zobrazení informací
o přehrávaném obsahu.
[Znaková sada]: Vybere znakovou sadu
podporující titulky DivX.
[Vyhledávání podle času]: Rychlý
přechod na určité místo videa zadáním
času scény.
[2. jazyk audia]: volba druhého jazyka
zvuku pro video Blu-ray.
[2. jazyk titulků]: volba druhého jazyka
titulků pro video Blu-ray.
[Tituly]: Výběr konkrétního titulu.
[Kapitoly]: Výběr konkrétní kapitoly.
[Seznam úhlů]: Výběr jiného úhlu
záběru kamery.
[Nabídky]: Zobrazení nabídky disku.
[Volba funkce PIP]: Zobrazení okna
obrazu v obraze během přehrávání
disku Blu-ray, který podporuje funkci
Bonus View.
[Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
[Funkce Opakovat]: Opakování
kapitoly nebo titulu.
[Opakovat A-B]: Označení dvou bodů
v kapitole nebo stopě pro opakované
přehrávání, nebo vypnutí režimu
opakování.
[Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
•
•
•
•
•
•
•
Prezentace
Během přehrávání zvuku lze zpřístupnit zábavné
funkce, jako např. prezentace obrazu a zvuku.
Obrázkové prezentace
Je možné zobrazit prezentaci z obrázků
uložených na disku nebo na paměťovém
zařízení USB.
1
2
3
Možnosti obrázků
Při prohlížení obrázku jej lze přibližovat nebo
oddalovat, otáčet, přidat animaci do prezentace
a měnit nastavení obrazu.
1
2
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností obrazu.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka
a OK lze vybrat a změnit následující
nastavení:
• [Otočit o +90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů po směru
hodinových ručiček.
[Otočit o -90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
[Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
[Info]: Zobrazení informací o obrázku.
[Doba trvání na snímek]: Volba doby
trvání zobrazení jednotlivých obrázků
v prezentaci.
[Animace snímků]: Výběr animace pro
prezentaci.
[Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
[Funkce Opakovat]: Opakování
vybrané složky.
4
Vyberte obrázek na disku nebo
v paměťovém zařízení USB a stiskněte
tlačítko (Přehrávání).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte tlačítko Navigační tlačítka a OK
a vyberte následující nastavení:
• [Animace snímků]: Výběr animace pro
prezentaci.
• [Doba trvání na snímek]: Výběr doby
trvání zobrazení jednotlivých obrázků
v prezentaci.
Stisknutím tlačítka prezentaci zastavíte.
Hudební prezentace
Po vytvoření hudební prezentace můžete
současně přehrávat hudbu a obrázky.
1
2
Vyberte hudební stopu a stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko
složky s obrázky.
BACK a přejděte do
CS
22
3
4
5
Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka
(Přehrávání) spusťte prezentaci.
Stisknutím tlačítka
prezentaci ukončíte.
Stisknutím tlačítka
hudby.
zastavte přehrávání
Rádio
Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio
VKV a uložit až 40 rádiových stanic.
Co je potřeba
• Anténa pro pásmo VKV.
Tlačítko
Akce
/
nebo
Alfanumerická
tlačítka
Navigační
tlačítka
(doleva/
doprava)
Navigační
tlačítka
(nahoru/dolů)
Výběr předvolby rádiové
stanice.
BACK
Poznámka
•• Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých vln a
OPTIONS
digitální rozhlasové vysílání nejsou podporovány.
•• Pokud není detekován signál stereofonního vysílání,
zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových stanic.
•• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu, umístěte
anténu z dosahu televizoru nebo jiných zdrojů
elektromagnetického záření.
Ladění stanic
1
2
3
23
Připojte anténu VKV podle popisu ve
Stručném návodu k rychlému použití.
Stiskněte tlačítko RADIO.
»» Pokud jste rádiové stanice již
nainstalovali, začne přehrávání
posledního poslouchaného kanálu.
»» Jestliže jste dosud žádné rádiové
stanice nenainstalovali, zobrazí se
na panelu displeje zpráva AUTO
INSTALL...PRESS PLAY. Stiskněte
tlačítko (Přehrávání).
Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové
stanice, stiskněte následující tlačítka:
CS
Vyhledání rádiové stanice.
Jemné doladění rádiové
frekvence.
Stisknutím zastavíte instalaci
rádiových stanic.
Stisknutím a přidržením
tlačítka předvolbu rádiové
stanice vymažete.
Ruční:
1) Stiskněte tlačítko
OPTIONS. 2) Stisknutím
tlačítka / vyberte
předvolbu. 3) Opětovným
stisknutím tlačítka
OPTIONS uložte rádiovou
stanici.
Automaticky: Stiskněte a
podržte po tři sekund, dojde
k opětovné instalaci rádiových
stanic.
Poslech rádia
1
2
Stiskněte tlačítko RADIO.
• Chcete-li poslouchat předvolenou
stanici, stiskněte tlačítko nebo .
• Pokud chcete rádiovou stanici vyhledat
a pak poslouchat, stiskněte Navigační
tlačítka (doleva/doprava).
Stisknutím +/- (Hlasitost) lze změnit
hlasitost.
3
přehrávač MP3
Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat
své zvukové soubory nebo hudbu.
Co je potřeba
• Přehrávač MP3.
• 3,5mm stereofonní audiokabel.
Přehrávání hudby
1
2
3
Připojte přehrávač MP3 k domácímu
kinu podle popisu ve Stručném návodu
k rychlému použití.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO
SOURCE, dokud se na panelu displeje
nezobrazí ‚MUSIC I-LINK‘.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory nebo hudbu
a spusťte jejich přehrávání.
EasyLink
Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink,
která používá standardní protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení
kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou
připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat
jedním dálkovým ovladačem.
Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.
Co je potřeba
• Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
• Připojení HDMI mezi propojenými
zařízeními.
Zapnutí
1
2
Na televizoru a ostatních připojených
zařízeních zapněte ovládání HDMICEC. Podrobnosti naleznete v manuálu
k televizoru nebo příslušným zařízením.
Stiskněte tlačítko
4
5
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio
video zařízeními)] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Vyberte možnost [Zap] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Ovládání zařízení
Domácí kino a ostatní připojená zařízení
kompatibilní se standardem HDMI-CEC můžete
ovládat pomocí jediného dálkového ovladače.
Jednodotykové přehrávání
Pokud povolíte jednodotykové přehrávání,
přepne se televizor při přehrávání disku
v domácím kině automaticky na správný kanál.
Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
Při stisknutí a podržení tlačítka
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém
ovladači se domácí kino a všechna
připojená zařízení HDMI-CEC přepnou do
pohotovostního režimu (pokud podporují
přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím
jednoho tlačítka).
Pokud je v domácím kině povolen přechod
do pohotovostního režimu stisknutím
jednoho tlačítka, lze je do pohotovostního
režimu přepnout pomocí dálkového ovladače
televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.
Systémové ovládání audia
Při přehrávání ze zařízení, která má výstup
zvuku přesměrován do domácího kina,
se domácí kino automaticky přepne na
odpovídající zdroj zvuku.
Chcete-li použít funkci přehrávání zvuku
stisknutím jednoho tlačítka, zapněte systém
ovládání zvuku, postupujte podle pokynů na
televizoru a namapujte zařízení připojená ke
konektorům vstupu zvuku na domácím kině.
(Domů).
CS
24
Mapování audio vstupu
Po připojení nového zařízení k domácímu kinu
je namapujte ke konektoru vstupu zvuku (viz
'Přehrávání zvuku z domácího kina' na straně
25).
Přehrávání zvuku z domácího kina
Prostřednictvím domácího kina můžete
přehrávat zvuk z připojeného zařízení.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)]
> [Systémové ovládání audia] > [Zap]
a poté stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li zvuk přehrávat
z reproduktorů TV, vyberte možnost
[Vyp] a následující kroky přeskočte.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[Mapování audio vstupu] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů v TM a namapujte
zvuk připojeného zařízení na vstupy zvuku
domácího kina.
Poznámka
•• Připojíte-li domácí kino k televizoru prostřednictvím
konektoru HDMI ARC, ujistěte se, že je zvuk TV
namapován na vstup ARC na domácím kině.
25
CS
6 Změna nastavení
Tato část popisuje změnu nastavení domácího
kina.
Výstraha
•• Většina nastavení je již konfigurována na hodnotu, která
je pro domácí kino nejvhodnější. Nemáte-li důvod, proč
nastavení měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.
Funkce Deep Color znovu vytváří přirozený
vzhled světa na televizní obrazovce. Zobrazuje
živoucí obraz ve více než miliardě barev.
Pokud váš televizor podporuje funkci
Deep Color a je připojen k domácímu kinu
prostřednictvím kabelu HDMI, je možné funkci
Deep Color změnit.
1
2
3
Poznámka
•• Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze změnit.
•• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce, stiskněte
tlačítko
tlačítko
Barvy obrazu
BACK. Chcete-li nabídku opustit, stiskněte
(Domů).
4
Obraz
Změna nastavení obrazu podle požadavků.
Poznámka
•• Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení pro
televizor. Pokud nastavení změníte, ujistěte se, zda
televizor nové nastavení podporuje.
1
2
1
2
4
3
4
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] > [Technologie
HDMI Deep Color] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte následující možnosti a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Auto]: Automatický výběr barvy
HDMI Deep Color.
• [Zap]: Zobrazení živoucího obrazu.
• [Vyp]: Zobrazení ve standardních
24bitových barvách.
Chcete-li měnit nastavení videa HDMI, je třeba
připojit domácí kino k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
3
(Domů).
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Rozlišení obrazu
Nastavení obrazu a formát
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] > [HDMI
Video] a poté stiskněte tlačítko OK.
Změňte nastavení rozlišení pro připojení
HDMI a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Poloha titulků
Změňte následující nastavení a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Televizní obrazovka]: Formát obrazu.
• [Nastavení obrazu]: Předdefinovaná
nastavení barev.
1
2
Automatická změna polohy titulků tak, aby byly
přizpůsobeny televizní obrazovce.
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
26
3
Vyberte možnost [Preference] >
[Automatický posun titulků] > [Zap]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Zvuk
Změna nastavení zvuku podle požadavků.
zvuk HDMI
Chcete-li poslouchat výstup zvuku HDMI
z televizoru, připojte domácí kino k televizoru
pomocí kabelu HDMI.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] > [HDMI
Audio] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte následující možnosti a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Bitový proud]: Povolení výstupu
datového toku přes rozhraní HDMI.
• [Auto]: Automatický výběr
nejvhodnějšího podporovaného
formátu zvuku.
• [Vyp] Vypnutí výstupu zvuku
z televizoru.
Poznámka
•• Chcete-li přehrát původní zvuk disku, vyberte možnost
[Vyp].
Noční režim
Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň
hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční
režim je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray
se zvukem Dolby.
1
2
3
1
2
3
27
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Vylepšené
audio] > [Zap] a poté stiskněte tlačítko
OK.
CS
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Audio] > [Noční
režim] > [Zap] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Obnovení nastavení režimu zvuku
Obnoví nastavení ekvalizéru u všech režimů
zvuku na výchozí hodnoty.
1
2
3
Poprodukční zpracování zvuku
Chcete-li vybrat předem definovaný zvukový
režim, povolte poprodukční zpracování zvuku
v reproduktoru (viz 'Zvukový režim' na straně
17).
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] > [Výchozí
nastavení zvuku] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Jazyk
Výběr jazyka hlavní nabídky, zvuku a titulků.
Hlavní nabídka
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Nabídka jazyka] a poté stiskněte tlačítko
OK.
4
Vyberte jazyk nabídky a stiskněte tlačítko
OK.
Zvuk disku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Preference] > [Audio]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk zvuku pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte
v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte čtyřmístný kód
jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu.
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici,
použije domácí kino výchozí jazyk disku.
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Titulky]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk titulků pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
3
4
Stiskněte tlačítko
Rodičovský zámek
Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo
nahráno hodnocení.
Heslo
Máte možnost nastavit nebo změnit heslo pro
přehrávání disku s omezeným přístupem.
1
2
4
5
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Změnit
heslo] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Je zobrazena nabídka změny hesla.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
televizoru a nastavte nebo změňte heslo.
• Pokud nemáte k dispozici heslo nebo
jste je zapomněli, zadejte 0000.
Stiskněte tlačítko OK.
Hodnocení
Nabídka disku
1
2
v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte čtyřmístný kód
jazyka, který naleznete na konci tohoto návodu.
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku k dispozici,
použije domácí kino výchozí jazyk disku.
3
Titulky disku
3
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku, vyberte
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Poznámka
1
2
Poznámka
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Nabídka Disc Menu] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte jazyk nabídky pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
Některé disky jsou nahrány s hodnocením
zohledňujícím vhodnost podle věku. Domácí
kino lze nastavit tak, aby přehrávalo pouze disky
s vhodností nižší, než je věk vašeho dítěte.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Rodičovský zámek] a poté stiskněte
tlačítko OK.
»» Zobrazí se výzva k zadání hesla.
CS
28
4
5
Zadejte heslo pomocí Číselná tlačítka.
Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
• Chcete-li přehrávat všechny disky bez
ohledu na hodnocení, vyberte úroveň
8 nebo [Vyp].
Úspora energie
»» Domácí kino se po uplynutí dané doby
přepne do pohotovostního režimu.
Spořič obrazovky
Automaticky přepne domácí kino režimu
spořiče obrazovky, jestliže:
• se nachází v režimu pozastavení nebo
zastavení a
• 10 minut nestisknete žádné tlačítko.
Změnou následujících nastavení lze dosáhnout
úspory energie.
1
2
Automatický pohotovostní režim
3
Při přehrávání z disku nebo paměťového
zařízení USB se domácí kino automaticky
přepne do pohotovostního režimu, jestliže:
• se nachází v režimu pozastavení nebo
zastavení a
• 30 minut nestisknete žádné tlačítko.
Panel displeje
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Automatický pohotovostní režim] >
[Zap] a poté stiskněte tlačítko OK.
Automatické vypnutí
Nastavení časovačů pro přepnutí domácího
kina do pohotovostního režimu po uplynutí
nastavené doby.
1
2
3
4
5
29
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Časovač] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte dobu trvání časovače vypnutí.
»» Časovač lze nastavit až na 60 minut.
Pokud je časovač nastaven na hodnotu
[Vyp], není aktivní.
Stisknutím tlačítka OK možnost aktivujte.
CS
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Spořič
obrazovky] > [Zap] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Změna jasu panelu displeje domácího kina.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Panel
displeje] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadovaný jas a stiskněte tlačítko
OK.
Použití továrních nastavení
Resetování domácího kina na výchozí nastavení.
Nastavení rodičovského zámku nelze resetovat.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Obnovení
výchozích nastavení] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [OK] a poté stiskněte
tlačítko OK.
7 Aktualizace
softwaru
Poznámka
•• Nemůže-li se domácí kino připojit k serveru Philips,
stiskněte tlačítko
(Domů).
•• Výběrem možnosti [Nastavení] > [Síť] > [Síťová
instalace] nastavte síť.
Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost
a podporu svého domácího kina, pravidelně
aktualizujte software. Srovnejte aktuální verzi
svého softwaru s nejnovější verzí na webové
stránce www.philips.com/support.
Ověření verze softwaru
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Informace
o verzi] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se verze softwaru.
Aktualizace softwaru
z internetu
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k síti prostřednictvím
kabelového připojení (viz 'Nastavení pevné
sítě' na straně 16).
Stiskněte tlačítko
Aktualizace softwaru
prostřednictvím rozhraní USB
Co je potřeba
• Jednotka USB flash s minimálně 75 MB
volné paměti. Jednotka USB flash musí
být zformátována systémem souborů FAT
nebo NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
• Počítač s připojením k Internetu.
• Archivační nástroj s podporou formátu ZIP
(například WinZip® pro systém Microsoft®
Windows® nebo Stufflt® pro systém
Macintosh®).
Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru
1
2
3
(Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [Síť].
»» Pokud je nalezeno médium
s aktualizací, zobrazí se výzva ke
spuštění nebo zrušení aktualizace.
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení aktualizace softwaru se
domácí kino automaticky vypne a opět
zapne. Pokud se tak nestane, odpojte
na několik sekund síťovou šňůru a poté
ji opět připojte.
4
5
6
Jednotku USB flash připojte k počítači.
Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky
www.philips.com/support.
Na webové stránce podpory společnosti
Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte
Software a ovladače.
»» Aktualizace softwaru je dostupná ve
formátu ZIP.
Uložte komprimovaný soubor do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
Pomocí archivačního nástroje rozbalte
soubor aktualizace softwaru do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
»» Soubory budou rozbaleny do složky
UPG_ALL na jednotce USB flash.
Jednotku USB flash odpojte od počítače.
CS
30
Krok 2: Aktualizace softwaru
Výstraha
•• Před připojením jednotky USB flash k domácímu kinu
se ujistěte, že se v podavači disku nenachází žádný disk
a že je podavač disku zavřený.
1
2
3
4
5
K domácímu kinu připojte jednotku USB
flash.
Přepněte televizor na správný zdroj pro
domácí kino.
Stiskněte tlačítko (Domů) a vyberte
možnost [Nastavení].
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [USB].
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení aktualizace softwaru se
domácí kino automaticky vypne a opět
zapne. Pokud se tak nestane, odpojte
na několik sekund síťovou šňůru a poté
ji opět připojte.
Poznámka
•• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani
nevyjímejte jednotku USB flash.
31
CS
8 Specifikace
výrobku
Formáty souborů
•
•
•
Poznámka
Formáty zvuku
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
Kódy oblasti
Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku
s typovými údaji na zadní nebo spodní části
domácího kina.
Země
Evropa,
Velká Británie
Asijskopacifická oblast,
Tchaj-wan, Korea
Latinská Amerika
DVD
BD
A
A
Austrálie,
Nový Zéland
Rusko, Indie
Čína
Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg,
.mpeg
Obrázky: .jpg, jpeg, .gif, .png
C
Domácí kino podporuje následující zvukové
soubory.
Přípona
Nádoba
Zvukový
kodek
.mp3
MP3
MP3
.wma
ASF
.aac
AAC
.wav
.m4a
.mka
.mka
WAV
MKV
MKA
MKA
.mka
.mka
.mka
MKA
MKA
MKA
.mka
MKA
.mka
MKA
C
Bitová rychlost
32 kb/s ~
320 kb/s
WMA
64 kb/s ~
160 kb/s
AAC, HE- 192 kb/s
AAC
PCM
1,4 Mb/s
AAC
192 kb/s
PCM
27,648 Mb/s
Dolby
640 kb/s
Digital
DTS core 1,54 Mb/s
MPEG
912 kb/s
MP3
32 kb/s ~
320 kb/s
WMA
64 kb/s ~
160 kb/s
AAC,
192 kb/s
HE-AAC
Formáty videa
Formáty médií
•
AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio
CD, Video CD/SVCD, soubory obrázků,
multimediální soubory MP3, WMA a DivX
Plus HD, paměťové zařízení USB
Pokud používáte televizor s vysokým rozlišením,
umožňuje domácí kino přehrávat video soubory
následujících parametrů:
• Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů
• Snímková frekvence: 6 ~ 30 snímků za
sekundu.
CS
32
Soubory .avi v kontejneru AVI
Soubory .mkv v kontejneru MKV
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová
rychlost
PCM,
Dolby
Digital,
DTS
core,
MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX4.x, DivX5.x,
DivX6.x
Max. 10 Mb/s
MPEG 1,
MPEG 2
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
MPEG 1, MPEG 2
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
PCM,
Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HEAAC
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
Soubory .divx v kontejneru AVI
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
PCM,
Dolby
Digital,
MP3,
WMA
DivX 3.11,
DivX4.x,
DivX5.x,
DivX6.x
Max. 10 Mb/s
Soubory .mp4 nebo .m4v v kontejneru MP4
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
Dolby
Digital,
MPEG,
MP3,
AAC,
HE-AAC
MPEG 1,
MPEG 2
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
•
•
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Celkový výstupní výkon: 300 W RMS (THD
30 %)
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz
/ ±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
Vstupní citlivost:
• AUX: 2 V
• Music iLink: 1 V
Videí
•
•
Systém signálu: PAL / NTSC
Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
Audio
•
•
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
CS
•
•
MPEG 1, MPEG 2 20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
MPEG 4 ASP
Max. 10 Mb/s
33
Zesilovač
•
Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovací frekvence:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 32–320 kb/s
• WMA: 48–192 kB/s
Rádio
Reproduktory
•
Střední reproduktor:
• Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Impedance reproduktoru: 4 ohmy
• Vinutí reproduktorů: 1x 63,5mm (2,5")
basový reproduktor
• Rozměry (Š x V x H): 159 x 84,5 x 80 mm
• Hmotnost: 0,35 kg
•
•
Rozsah ladění:
• Evropa/Rusko/Čína:
VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
• Asijskopacifická oblast/Latinská
Amerika: VKV 87,5–108 MHz
(50/100 kHz)
Odstup signál/šum: VKV 50 dB
Kmitočtová charakteristika:
VKV 200 Hz–12,5 kHz / ±6 dB
USB
•
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová
zařízení USB (MSC)
Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
Maximální podporovaná velikost paměti:
<160 GB
Hlavní jednotka
•
•
•
•
•
Napájení:
• Evropa/Čína/Rusko/Indie: 220–240 V~,
50 Hz
• Latinská Amerika/Asijskopacifická
oblast: 110–240 V, ~50–60 Hz
Spotřeba energie: 60 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,9 W
Rozměry (Š x V H): 360 x 58 x 325 (mm)
Hmotnost: 2,4 kg
Přední / zadní reproduktor:
• Výstupní výkon: 4x 50 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Impedance reproduktoru: 4 ohmy
• Vinutí reproduktorů: 1x 63,5mm (2,5")
basový reproduktor
• Rozměry (Š x V x H): 84,5 x 159 x 80 mm
• Hmotnost: 0,35 g každý
Baterie dálkového ovladače
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ laseru (dioda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová délka: 405 +7 nm/−7 nm (BD),
655 +10 nm/−10 nm (DVD), 790
+10 nm/−20 nm (CD)
Výstupní výkon (max. hodnota): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
Subwoofer
•
•
•
•
•
Výstupní výkon: 50 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
Impedance: 4 ohmy
Vinutí reproduktorů: 133mm (5,25")
basový reproduktor
Rozměry (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
Hmotnost: 2,50 kg
CS
34
9 Řešení
problémů
Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda disk obsahuje video
s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje
video s vysokým rozlišením.
•
Pro připojení k televizoru použijte kabel
HDMI.
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem. Nikdy
neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu následující
body. V případě, že problémy trvají, naleznete
více informací na stránce www.philips.com/
support.
Hlavní jednotka
Tlačítka domácího kina nefungují.
• Na několik minut odpojte domácí kino od
napájení a poté je znovu připojte.
Obraz
Žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na
správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
Žádný obraz na televizoru připojeném
prostřednictvím připojení HDMI.
• Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný.
Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
• Stisknutím tlačítka (Domů) a poté
stisknutím číselných tlačítek 731 na
dálkovém ovladači obnovíte výchozí
nastavení rozlišení obrazu.
• Změňte nastavení videa HDMI nebo
počkejte 10 sekund na automatické
obnovení (viz 'Rozlišení obrazu' na straně
26).
35
CS
Zvuk
Z reproduktorů domácího kina nevychází
žádný zvuk.
• Připojte audiokabel domácího kina
k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní
kabel pro zapojení zvuku nepotřebujete,
jsou-li domácí kino a TV propojeny
prostřednictvím připojení HDMI ARC.
• Nastavte zvuk pro připojené zařízení (viz
'Nastavení zvuku pro připojená zařízení' na
straně 15).
• Resetujte domácí kino na výchozí nastavení
(viz 'Použití továrních nastavení' na straně
29), vypněte je a znovu zapněte.
• Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
domácího kina vyberte příslušný vstup
zvuku.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
• Pokud přehráváte zvuk z televizoru
prostřednictvím domácího kina,
zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.
Zvuk a obraz nejsou synchronizované.
• 1) Stiskněte tlačítko SOUND
SETTINGS. 2) Stisknutím tlačítka Navigační
tlačítka (doleva/doprava) vyberte možnost
AUD SYNC, poté stiskněte tlačítko OK. 3)
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
synchronizujte zvuk s obrazem.
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
• Vyčistěte disk.
• Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ
disku podporuje (viz 'Formáty médií' na
straně 32).
•
•
Ověřte, zda domácí kino podporuje kód
oblasti disku (viz 'Kódy oblasti' na straně
32).
Pokud se jedná o disk DVD±RW
nebo DVD±R, zkontrolujte, zda je disk
finalizován.
Nelze přehrát soubor DivX.
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX
kódovacím zařízením DivX zakódovaný
na základě režimu ‚Home Theater Profile‘
(Profil domácího kina).
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.
Titulky DivX nebo RMVB/RM se nezobrazují
správně.
• Zkontrolujte, zda se název souboru titulků
shoduje s názvem souboru filmu (viz
'Titulky' na straně 21).
• Vyberte správnou znakovou sadu: 1)
Stiskněte tlačítko
OPTIONS. 2) Vyberte
položku [Znaková sada]. 3) Vyberte
podporovanou znakovou sadu. 4) Stiskněte
tlačítko OK.
Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k síti (viz 'Nastavení pevné sítě' na straně
16).
• Zkontrolujte, zda je síť nastavena (viz
'Nastavení pevné sítě' na straně 16).
• Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce
služby BD-Live podporuje.
• Vymažte paměťové úložiště (viz 'Vymazání
paměti' na straně 19).
Při přehrávání videa Blu-ray nebo videa DivX
chráněného proti kopírování je obrazovka
černá.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.
Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.
• Zkontrolujte, zda je formát paměťového
zařízení USB kompatibilní s domácím
kinem.
• Zkontrolujte, zda je systém souborů
paměťového zařízení USB domácím kinem
podporován.
Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí
záznam) nebo znak „x“.
• Nelze uvést do provozu.
Funkce EasyLink nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru značky Philips podporujícímu
funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink
zapnutá (viz 'EasyLink' na straně 24).
Při zapnutí televizoru se automaticky zapne
domácí kino.
• Pokud používáte funkci Philips EasyLink
(HDMI-CEC), je toto chování normální.
Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo
nezávisle, vypněte funkci EasyLink.
CS
36
10 Rejstřík
A
aktualizace softwaru
kontrola aktuální verze
z paměťového zařízení USB
ze sítě
Anténa VKV
Anténa VKV
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
30
30
30
12
12
29
29
Ú
údržba
výrobek
životní prostředí
B
basy
BD-Live
BD-Live (USB)
vymazání paměti
zakázání
bezpečnost
likvidace
použití výrobku
Blu-ray
Bonus View
7
7
18
19
19
20
7
6
18
19
D
dálkový ovladač
baterie
přehled
disky
BD-Live
Bonus View
DivX
jazyk – zvuk
jazyk nabídky
možnosti
obraz
obraz v obraze
přehrát
37
CS
34
8
19
19
20
28
28
21
22
19
18
synchronizace obrazu a zvuku
titulek
tituly
tlačítka ovládání
vyhledání času
zvuk
DivX
kód VOD
titulky
znaková sada
19
28
21
18
21
21
20
21
21
E
EasyLink (HDMI-CEC)
jednodotykové přehrávání
24
mapování vstupů zvuku
25
ovládání zvuku systému
24
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
24
tlačítka ovládání
10
energie
automatické vypnutí
29
automatický pohotovostní režim
29
jas
29
spořič obrazovky
29
F
formáty médií
formáty videa
formáty zvuku
32
33
32
H
HDMI
funkce Deep color
TV (HDMI ARC)
videí
zvuk
HDMI-CEC
heslo
hlavní jednotka
odstraňování problémů
přehled
specifikace
hodnocení
26
13
26
27
24
28
35
8
34
28
z disku
z paměťového zařízení USB
I
Internet
aktualizace softwaru
BD-Live
připojení
J
jas
jazyk
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
nabídka disku
nabídka na obrazovce
titulek
zvuk
jazyk – zvuk
jednodotykové přehrávání
K
kód VOD pro DivX
kódy oblasti
konektory
konektory v zadní části
konektory vpředu
konektory vpředu
M
mapování vstupů zvuku
možnosti
obraz
videí
zvuk
možnosti napájení
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
jas
spořič obrazovky
možnosti obrázků
možnosti videa
možnosti zvuku
MP3
konektor
přehrát
multimediální obsah
30
19
15
29
19
19
28
27
28
28
28
24
20
32
12
12
12
25
22
21
21
29
29
29
29
22
21
21
12
24
18
20
N
nastavení
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
HDMI-CEC
heslo
jazyk disku
jazyk nabídky
jazyk titulků
napájení
obnovení
obraz
rodičovské hodnocení
rozlišení
spořič obrazovky
videí
video HDMI
výchozí
zvuk
zvuk HDMI
nastavení reproduktorů
ručně
noční režim
29
29
26
24
28
28
27
28
29
29
26
28
26
29
26
26
29
27
27
12
27
O
obchodní známky
obraz
možnosti
nastavení
odstraňování problémů
otáčení
prezentace
zoom (zvětšení)
obraz v obraze
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
ochrana autorských práv
odstraňování problémů
hlavní jednotka
obraz
přehrát
připojení
3
22
26
35
22
22
22
19
19
3
35
35
35
35
CS
38
zvuk
opakování
otevření podavače disku
ovládání
Easylink (HDMI-CEC)
hlavní jednotka
přehrávání disku
rádio
rodičovský zámek
ovládání zvuku systému
35
21
8
10
8
18
23
28
24
P
paměťové zařízení USB
aktualizace softwaru
možnosti
přehrát
specifikace
panel displeje
pevná síť
nastavení
pevné připojení
Philips Easylink
počítač
připojení
počítač
připojení
pokročilé
aktualizace softwaru
obnovení výchozích nastavení
verze softwaru
vylepšené audio
zabezpečení BD Live
povolení
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
BD-Live
HDMI-CEC
předefinovaný režim zvuku
spořič obrazovky
právní upozornění
preference
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
jazyk nabídky
nabídka disku
39
CS
30
21
20
34
8
16
16
24
15
15
30
29
30
27
20
29
26
20
24
27
29
3
29
29
26
27
28
panel displeje
29
rodičovský zámek
28
spořič obrazovky
29
titulek
28
změna hesla
28
zvuk
27
přehled
dálkový ovladač
8
HDMI-CEC
24
hlavní jednotka
8
konektory
12
nastavení
26
nastavení reproduktoru
12
přehrát
disky
18
DivX
20
MP3
24
odstraňování problémů
35
prezentace
22
rádio
34
USB
20
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
24
prezentace
animace
22
doba trvání
22
hudební
22
obraz
22
připojit
domácí síť
15
reproduktory
12
televizor (HDMI)
13
televizor (kompozitní)
14
TV (HDMI ARC)
13
zvuk (analogový kabel)
15
zvuk (koaxiální kabel – digitální)
15
zvuk (optický kabel – digitální)
15
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení
14
procházení
disk
18
paměťové zařízení USB
20
prohlášení o shodě
3
R
rádio
Anténa VKV
12
ladění stanic
poslech rádia
specifikace
tlačítka ovládání
recyklace
reproduktory
nastavení
připojit
prostorový zvuk
ruční nastavení
specifikace
umístění
rodičovský zámek
heslo
hodnocení
ruční nastavení reproduktorů
23
23
34
23
7
12
12
17
12
34
11
28
28
12
30
15
15
16
30
30
3
32
32
29
34
19
T
titulek
jazyk
umístění
znaková sada
tituly
tovární nastavení
28
26
21
21
29
U
umístění
konektory
26
11
34
V
videí
barva HDMI deep color
kód VOD pro DivX
nastavení obrazu
rozlišení obrazu
synchronizace obrazu a zvuku
vyhledání času
výšky
vysunutí disku
26
20
26
26
19
21
18
8
Z
S
síť
aktualizace softwaru
domácí síť
nastavení
pevné připojení
software
aktualizace
kontrola aktuální verze
software s otevřeným zdrojovým kódem
specifikace
specifikace výrobku
spořič obrazovky
subwoofer
specifikace
synchronizace obrazu a zvuku
titulek
umístění
USB
formát
zakázání
BD-Live
HDMI-CEC
poprodukční zpracování zvuku
zavření podavače disku
zesilovač
znaková sada
zvuk
basy
ekvalizér
odstraňování problémů
předefinovaný režim zvuku
prostorový zvuk
synchronizace obrazu a zvuku
výchozí režim zvuku
výšky
zvuk
kvalita
nastavení
nastavení reproduktoru
noční režim
poprodukční zpracování
předdefinované režimy
specifikace
zdroj
zvuk HDMI
20
24
27
8
33
21
18
18
35
17
17
19
27
18
14
27
12
27
27
17
33
15
27
12
CS
40
Language Code
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali
Bihari
Bislama
Bokmål, Norwegian
Bosanski
Brezhoneg
Bulgarian
Burmese
Castellano, Español
Catalán
Chamorro
Chechen
Chewa; Chichewa; Nyanja
6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769
7889
9072
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
41
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HTS3541_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising