Philips | HTS5591/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 HTS5591/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 HTS5591/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS5591
HTS5592
1
2
3
4
5
6
7
Použití nápovědy
4
4
Aktualizace nápovědy na obrazovce
Výukové programy
Nejčastější dotazy
Kontaktování společnosti Philips
Nápověda a podpora
5
5
6
6
6
Oznámení
6
Důležité informace
8
Procházení nápovědy na obrazovce
Software s otevřeným zdrojovým kódem 6
Ochranné známky
6
Bezpečnost
8
Péče o výrobek
9
Péče o životní prostředí
9
Varování k ochraně zdraví při sledování ve 3D
10
Vaše domácí kino
Hlavní jednotka
Dálkový ovladač
Připojení domácího kina
Reproduktory
Konektory
Připojení k televizoru
Připojení zvuku z televizoru a jiných
zařízení
Počítače a internet
10
10
11
13
13
14
15
17
18
8
9
Použití domácího kina
20
20
21
24
25
26
28
29
29
29
31
Volba zvuku
Disky
Paměťová zařízení USB
DivX
Možnosti pro zvuk, video a obrázky
Rádio
přehrávač MP3
iPod nebo iPhone
Použití chytrého telefonu
Karaoke
Procházení počítače prostřednictvím
DLNA
Procházení portálu Net TV
Půjčování videa online
EasyLink
Č e š ti n a
Obsah
31
34
35
36
Změna nastavení
38
38
39
39
40
41
41
Aktualizace softwaru
42
42
42
Obraz
Zvuk
Jazyk
Rodičovský zámek
Úspora energie
Použití továrních nastavení
Ověření verze softwaru
Aktualizace softwaru z internetu
Aktualizace softwaru prostřednictvím
rozhraní USB
42
10 Specifikace výrobku
43
11 Řešení problémů
47
12 Kód jazyka
50
13 Rejstřík
51
CS
3
1
Použití nápovědy
Společnost Philips se zavázala vyvíjet výrobky,
které přispívají k ochraně životního prostředí.
Za účelem úspory papíru a ochrany životního
prostředí je nápověda k domácímu kinu dostupná
prostřednictvím rozhraní na obrazovce.
Nápověda na obrazovce obsahuje všechny
informace potřebné k nastavení domácího kina.
Pokud dáváte přednost tištěnému uživatelskému
manuálu, stáhněte si verzi PDF z webové stránky
www.philips.com/support. Postupujte podle
pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk
a pak zadejte příslušné číslo modelu.
Přístup k nápovědě na obrazovce získáte stisknutím
tlačítka HELP (žlutého) na dálkovém ovladači.
Nápověda na obrazovce obsahuje dva panely.
• Levý panel obsahuje položky Obsah a
Rejstřík. Navigací v rámci položek Obsah
nebo Rejstřík můžete vybrat požadovanou
stránku.
• V pravém panelu je uveden obsah
jednotlivých stránek. Chcete-li zobrazit
další nápovědu k obsahu, vyberte možnost
Související témata.
Procházení nápovědy na
obrazovce
a HELP
Přístup k nápovědě na obrazovce.
b OK
Zobrazení vybrané stránky nebo rozbalení
témat obsahu.
c Navigační tlačítka
• Nahoru: Posun nahoru nebo přechod
na předchozí stránku.
Dolů: Posun dolů nebo přechod na
následující stránku.
Doprava: Přechod do pravého panelu
nebo na další položku rejstříku.
Doleva: Přechod do levého panelu
nebo na předchozí položku rejstříku.
•
•
•
d
e
BACK
Přechod nahoru v oddílech Obsah nebo
Rejstřík.
Z pravého panelu přejdete do oddílu
Obsah nápovědě na obrazovce levém
panelu.
•
•
4
CS
/
(Předchozí/Následující)
: Zobrazení naposledy prohlížené
stránky v historii.
: Zobrazení následující stránky
v historii.
Nápověda
a podpora
Chcete-li sledovat videa s výukovými programy,
stahovat aktualizace softwaru a hledat odpovědi na
řadu nejčastějších dotazů (FAQ) k danému výrobku,
navštivte webové stránky www.philips.com.
Aktualizace nápovědy na
obrazovce
Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat
své výrobky. Abyste zajistili, že je nápověda
na obrazovce aktuální a obsahuje nejnovější
informace, aktualizujte své domácí kino na
nejnovější verzi nápovědy na obrazovce.
Nejnovější verzi nápovědy na obrazovce si
můžete stáhnout z webové stránky www.philips.
com/support.
Co je potřeba
• Jednotka USB flash s minimálně 35 MB
volné paměti. Jednotka USB flash musí být
zformátována systémem souborů FAT nebo
NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
• Počítač s připojením k Internetu.
• Archivační nástroj s podporou formátu ZIP
(například WinZip® pro systém Microsoft®
Windows® nebo Stufflt® pro systém
Macintosh®).
Krok 2: Stažení nejnovějšího souboru
nápovědy na obrazovce
1
2
3
4
5
6
1
2
Uložte komprimovaný soubor do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
Pomocí archivačního nástroje rozbalte
soubor aktualizace nápovědy do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
»» Soubor s názvem ‚HTSxxxxeDFU.zip‘
je rozbalen do složky UPG_ALL na
jednotce USB flash. Označení ‚xxxx‘ je
číslo modelu domácího kina.
Jednotku USB flash odpojte od počítače.
Krok 3: Aktualizace nápovědy na
obrazovce
Výstraha
•• Před připojením jednotky USB flash
k domácímu kinu se ujistěte, že se v podavači
disku nenachází žádný disk a že je podavač
disku zavřený.
Krok 1: Kontrola aktuální verze nápovědy
Zkontrolujte aktuální verzi nápovědy na
obrazovce nainstalované ve vašem domácím
kině. Pokud je tato verze starší než verze
dostupná na webové stránce www.philips.
com/support, stáhněte a nainstalujte nejnovější
nápovědu na obrazovce.
Poslední dvě číslice označují verzi nápovědy
na obrazovce nainstalované v domácím kině.
Například je-li verze v domácím kině ‚Subsystem
SW: 35-00-00-05‘, označuje ‚05‘ aktuálně
nainstalovanou verzi nápovědy na obrazovce.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Informace
o verzi] a poté stiskněte tlačítko OK.
Jednotku USB flash připojte k počítači.
Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky
www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory
společnosti Philips najděte svůj výrobek,
klikněte na možnost Uživatelské manuály
a vyhledejte Software pro aktualizaci
uživatelského manuálu.
»» Aktualizace nápovědy k dispozici ve
formátu ZIP.
1
2
3
4
5
Zapněte televizor.
Jednotku USB flash (se staženým souborem)
připojte k domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Na dálkovém ovladači stiskněte 338.
»» Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace. Během
aktualizace domácí kino nevypínejte, ani
z něj neodpojujte flash disk USB.
Jednotku USB flash odpojte od domácího
kina.
3
CS
5
Č e š ti n a
2
Varování
•• Pokud během aktualizace dojde k přerušení
proudu, neodpojujte jednotku USB flash od
domácího kina.
•• Pokud během aktualizace dojde k chybě,
opakujte postup. Pokud indikátor bude znovu
blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky
společnosti Philips.
Výukové programy
Informace k nastavení domácího kina a další
informace můžete získat po zhlédnutí výukových
video programů na webové stránce www.philips.com/support.
Nejčastější dotazy
Pokud se vám nedaří vyřešit nějaký problém,
přečtěte si informace v části nejčastějších dotazů
(FAQ) pro toto domácí kino na webové stránce
www.philips.com/support.
Jestliže přesto budete potřebovat další
nápovědu, obraťte se na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi.
Varování
•• Nepokoušejte se domácí kino sami
opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění,
neopravitelnému poškození domácího kina
nebo zneplatnění záruky.
Kontaktování společnosti Philips
Jestliže se obrátíte na společnost Philips,
budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo
vašeho výrobku. Číslo modelu a sériové číslo
se nacházejí na spodní straně výrobku. Než se
obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si
tato čísla:
Číslo modelu
__________________________
Sériové číslo
___________________________
6
CS
3
Oznámení
Tato část obsahuje informace o právech
a upozornění na ochranné známky.
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou
kopii příslušného zdrojového kódu softwarových
balíčků s otevřeným kódem a chráněných
autorskými zákony, které jsou použity v tomto
výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována
příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná
po dobu tří let od zakoupení výrobku a je
k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.
source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít
e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne,
napište na adresu „Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“.
Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu,
napište e-mail na výše uvedenou adresu. Texty
licencí a oznámení pro software s otevřeným
kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy
v uživatelském manuálu.
Ochranné známky
Logo „Blu-ray 3D“ a „Blu-ray 3D“ logo jsou
obchodní známky společnosti Blu-ray Disc
Association.
BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodní
známky společnosti Blu-ray Disc Association.
Java a všechny další obchodní známky a loga
Java jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
„x.v.Colour“ je obchodní známka společnosti
Sony Corporation.
Vyrobeno v licenci na základě amerických
patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších
amerických a celosvětových patentů
registrovaných nebo čekajících na vyřízení. DTS
a symbol jsou registrované ochranné známky,
& DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential
a loga DTS jsou ochranné známky společnosti
DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
DivX , DivX Certified , DivX Plus™ HD
a příslušná loga jsou registrované obchodní
známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity
v souladu s licencí.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa
vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení
je oficiálně certifikováno (DivX Certified®)
jako přehrávač formátu DivX. Na webových
stránkách divx.com najdete další informace a
softwarové nástroje ke konverzi souborů do
formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto zařízení
certifikované pro formát DivX (DivX Certified
) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj registrační
kód, přejděte v nabídce nastavení zařízení
do části týkající se obsahu DivX VOD. Další
informace o dokončení registrace naleznete na
webových stránkách vod.divx.com.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti
HDMI licensing LLC v USA a jiných zemích.
Logo SDHC je obchodní známka společnosti
SD-3C, LLC.
CLASS 1
LASER PRODUCT
CS
7
Č e š ti n a
‚DVD Video‘ je ochranná známka společnosti
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Regionální upozornění
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sit’ovou
zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.
8
CS
4
Důležité informace
Před použitím domácího kina si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud v důsledku neuposlechnutí
těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka
na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips a nechte výrobek před
dalším užíváním zkontrolovat.
• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být
odpojovací zařízení připraveno k použití.
• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na
zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek
nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným
napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození domácího
kina!
• Pro výrobky, které lze připevnit na
stěnu, používejte pouze dodaný držák
na stěnu. Držák připevněte na stěnu,
která udrží celkovou hmotnost výrobku
a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď,
která bude příčinou nehody nebo zranění.
Pro reproduktory se stojany použijte pouze
dodané stojany. Stojany pevně připevněte
k reproduktorům. Smontované stojany
umístěte na hladký, rovný povrch, který
udrží celkovou hmotnost reproduktoru a
stojanu.
• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače
disku.
• Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla.
Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak
zranění nebo poškození.
Nebezpečí přehřátí!
• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo
jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Produkt či dálkové ovládání mohou
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii
vždy mimo dosah malých dětí!
Péče o výrobek
•
•
•
•
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disků nevkládejte zkroucené či
poškrábané disky.
Pokud produkt po delší dobu nepoužíváte,
vyjměte disky z podavače disků.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovláken.
Péče o životní prostředí
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte
staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
CS
9
Č e š ti n a
•
Varování k ochraně zdraví při
sledování ve 3D
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo
záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte
se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů
nebo sledování ve 3D.
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou
závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace
doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší
dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné
pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se
ihned poté žádné potenciálně nebezpečné
činnosti (například řízení auta), dokud vaše
příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují
3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný
z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování
ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let
věku, protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
5
Vaše domácí kino
Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli
výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat
všech výhod podpory nabízené společností Philips,
zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.philips.com/welcome.
Hlavní jednotka
a Podavač disku
b
(Otevřít/Zavřít)
Stisknutím a podržením na dobu tří sekund
lze otevřít nebo zavřít podavač disku nebo
vysunout disk.
c
(Přehrát/Pozastavit)
Spuštění, pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
d
(Stop)
Zastavení přehrávání.
e
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
f SOURCE
Výběr zdroje zvuku nebo obrazu pro
domácí kino.
g
•
•
/
Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
V režimu radiopřijímače výběr
předvolby rádiové stanice.
h Panel displeje
i Ovládací kolečko hlasitosti
10
CS
Č e š ti n a
Dálkový ovladač
V této části je uveden přehled dálkového ovladače.
Přehled
Domácí kino můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače.
a POP-UP MENU/DISC MENU
Otevření nebo ukončení nabídky disku při
přehrávání disku.
b
a
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
• Pokud je aktivována funkce EasyLink,
lze stisknutím a podržením po dobu
nejméně tří sekund přepnout všechna
připojená zařízení kompatibilní
se standardem rozhraní HDMI CEC do
pohotovostního režimu.
•
b Tlačítka zdroje / Barevná tlačítka
• Barevná tlačítka: Výběr úloh nebo
•
•
•
•
c
c
d
BACK
Návrat na předchozí obrazovku
nabídky.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
a podržením smazat předvolbu rádiové
stanice.
•
SOUND SETTINGS
Otevření nebo zavření nastavení zvuku.
OPTIONS
Přístup k dalším možnostem
přehrávání při přehrávání z disku nebo
paměťového zařízení USB.
• V režimu radiopřijímače nastavení
rádiové stanice.
•
možností pro disky Blu-ray.
DISC: Přepne na zdroj disku.
DOCK for iPod: Přepnutí na dock
Philips pro zařízení iPod nebo iPhone.
HELP: Přístup k nápovědě na
obrazovce.
SOURCE: Výběr zdroje vstupu zvuku
nebo zdroje rádia.
(Domů)
Přístup do nabídky Domů.
CS
11
a OK
Potvrzení zadání nebo výběru.
b Navigační tlačítka
• Procházení nabídkami.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
tlačítka doleva nebo doprava spustit
automatické vyhledávání.
V režimu radiopřijímače lze stisknutím
nahoru nebo dolů naladit rádiovou
frekvenci.
•
c
(Ztlumit)
Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
d +/- (Hlasitost)
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
a Alfanumerická tlačítka
• Zadávání čísel nebo písmen (podobně
•
jako při psaní zpráv SMS).
V režimu radiopřijímače výběr
předvolby rádiové stanice.
b TOP MENU
Přístup k hlavní nabídce video disku.
c SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro obraz.
Ovládací prvky funkce EasyLink
a
b
c
•
•
(Stop) / (Vysunout/ Otevřít/Zavřít)
Zastavení přehrávání.
Stisknutím a podržením na dobu tří
sekund lze otevřít nebo zavřít podavač
disku nebo vysunout disk.
(Přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
•
•
/
(Předchozí/Následující)
Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
V režimu radiopřijímače výběr
předvolby rádiové stanice.
d
(Pozastavit)
Pozastavení přehrávání.
e
/
(Rychlý posun vzad/Rychlý posun
vpřed)
Vyhledávání vzad nebo vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte opakovaným stisknutím
tlačítka.
12
CS
Pomocí funkce Easylink můžete ovládat domácí
kino a televizor prostřednictvím následujících
tlačítek na dálkovém ovladači domácího kina. (viz
‘EasyLink’ na straně 36)
•
(Pohotovostní režim – zapnuto):
Stisknutím a podržením přepnete domácí
kino, televizor a připojená zařízení do
pohotovostního režimu.
•
(Přehrávání): Pokud se v podavači
disku nachází video disk, zapněte televizor
z pohotovostního režimu a poté disk
přehrajte.
Připojení domácího
kina
Tato část popisuje připojení domácího kina
k televizoru a k dalším zařízením.
Informace o základním připojení domácího kina
a příslušenství najdete ve stručném návodu
k rychlému použití. Komplexní interaktivní
nápovědu naleznete na webových stránkách
www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete
na typovém štítku na zadní nebo spodní straně
výrobku.
•• Před provedením nebo změnou libovolného
připojení zkontrolujte, zda jsou všechna
zařízení odpojena od síťové zásuvky.
Reproduktory
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího prostorového
zvuku, správně umístěte, připojte a nastavte
reproduktory.
umístění
Umístění reproduktorů hraje při vytváření efektu
prostorového zvuku zásadní roli.
Nejlepších výsledků dosáhnete při umístění
reproduktorů a subwooferu podle následujícího
obrázku.
Poznámka
•• Prostorový zvuk ovlivňuje několik faktorů, jako
je tvar a velikost místnosti, typ stěn a stropu,
okna a reflexní povrchy a akustické vlastnosti
reproduktorů. Experimentujte s umístěním
reproduktorů a vyhledejte uspořádání, které
vám nejvíce vyhovuje.
Řiďte se těmito obecnými pokyny a nastavte
reproduktory.
Vsedě:
Toto je střed poslechové oblasti.
FRONT CENTER (přední středový)
reproduktor:
Středový reproduktor umístěte přímo před
sedícího posluchače, a to nad nebo pod
televizor. Dbejte, aby byl přibližně ve výšce
uší sedícího posluchače.
FRONT LEFT (přední levý) a FRONT
RIGHT (přední pravý) reproduktor:
Levý a pravý reproduktor umístěte dopředu
do stejné vzdálenosti od středového
reproduktoru do oblouku tak, aby všechny
tři reproduktory byly ve stejné vzdálenosti
od sedícího posluchače. Nejlepšího efektu
dosáhnete nasměrováním reproduktorů
k posluchači a umístění přibližně do úrovně
uší (sedícího posluchače).
REAR LEFT (zadní levý) a REAR RIGHT
(zadní pravý) reproduktor:
Zadní prostorové reproduktory umístěte
na levou a pravou stranu od sedícího
posluchače, a to buď přímo v této linii nebo
trochu za ni. Nejlepšího efektu dosáhnete
nasměrováním reproduktorů k posluchači
a umístění lehce nad úroveň uší (sedícího
posluchače).
SUBWOOFER (subwoofer):
Subwoofer umístěte nejméně jeden
metr vlevo nebo vpravo od televizoru.
Ponechejte alespoň deseticentimetrový
prostor ode zdi.
1
2
3
4
5
Připojení
Připojte reproduktory a subwoofer k domácímu
kinu podle popisu ve Stručném návodu
k rychlému použití.
CS
13
Č e š ti n a
6
Nastavení
Nastavte reproduktory pomocí nabídky pro
nastavení reproduktorů.
Reproduktory a subwoofer připojte podle
popisu ve Stručném návodu k rychlému
použití.
Stiskněte tlačítko (Domů) na dálkovém
ovládání domácího kina a vyberte možnost
[Nastavení] > [Audio] > [Nast. repr.].
Zadejte vzdálenost každého reproduktoru,
poté si poslechněte zkušební tóny a upravte
hlasitost. Mírně experimentujte s umístěním
reproduktorů a vyhledejte ideální umístění.
1
Konektory
Připojení ostatních zařízení k domácímu kinu.
Přední
2
3
a MIC (K dispozici pouze v Asijskopacifické
oblasti a Číně)
Vstup zvuku pro mikrofon.
Bezdrátové zadní reproduktory
Zadní reproduktory domácího kina lze změnit
na bezdrátové provedení pomocí bezdrátového
modulu.
• Bezdrátový vysílač se připojuje ke
konektoru Wireless Rear Audio domácího
kina.
• K zadním prostorovým reproduktorům
a napájení se připojí bezdrátový přijímač.
Další informace naleznete v uživatelském
manuálu bezdrátového modulu.
b MUSIC iLINK
Vstup zvuku z přehrávače MP3.
c
•
•
(USB)
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky
z paměťového zařízení USB.
Připojení k hardwarovému klíči Wi-Fi
(model: Philips WUB1110).
Levý zadní
Bezdrátový modul – RWSS5510
Bezdrátový modul RWSS5510 (prodává se
samostatně) lze zakoupit u autorizovaného
prodejce společnosti Philips.
Bezdrátový vysílač:
a AC MAINS~
Připojení k napájení.
Bezdrátový přijímač:
b SPEAKERS
Připojení k dodaným reproduktorům
a subwooferu.
c Wireless Rear Audio
Připojení k bezdrátovému modulu Philips.
(Model: Philips RWSS5510, prodává se
samostatně.)
14
CS
b SD CARD (Není k dispozici v Číně)
Slot pro kartu SD. Karta SD slouží
k vypůjčení online videí a umožňuje přístup
ke službě BD-Live.
c VIDEO OUT-VIDEO
Připojení ke vstupu kompozitního videa na
televizoru.
d HDMI OUT (ARC)
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
e LAN
Připojení ke vstupu LAN na
širokopásmovém modemu nebo směrovači.
a DIGITAL IN-OPTICAL
Připojení k optickému výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
b DIGITAL IN-COAXIAL
Připojení ke koaxiálnímu výstupu zvuku na
televizoru nebo digitálním zařízení.
c AUDIO IN-AUX 2
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
d DOCK for iPod
Připojení k docku Philips pro zařízení iPod
nebo iPhone.(Model: Philips DCK3060/
DCK3061)
e ANTENNA FM 75
Vstup signálu z antény, kabelové televize
nebo satelitu.
Pravý zadní
Připojení k televizoru
Chcete-li sledovat videa, připojte domácí kino
k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů
domácího kina můžete také poslouchat zvuk
televizních programů. Televizor a domácí kino
propojte nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte
k dispozici.
Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí
rozhraní HDMI (ARC)
Video nejvyšší kvality
Vaše domácí kino podporuje rozhraní HDMI
verze 1.4 – standard ARC (Audio Return
Channel). Pokud váš televizor vyhovuje
standardu HDMI ARC, propojte domácí kino
s televizorem přes připojení HDMI ARC. Tím
dosáhnete snadného a rychlého nastavení.
S rozhraním HDMI ARC nepotřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího kina.
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI ARC televizoru.
Konektor HDMI ARC televizoru může
být označen jako HDMI IN nebo HDMI.
Více informací o konektorech televizoru
naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
1
a AUDIO IN-AUX 1
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
CS
15
Č e š ti n a
Střední zadní
2
TV
3
2
3
V televizoru povolte připojení HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
»» Během přehrávání disku na domácím kině
se video automaticky zobrazí v televizoru
a zvuk je automaticky přehráván
v reproduktorech domácího kina.
Pokud není zvuk televizoru přehráván
automaticky v reproduktorech domácího
kina, nastavte zvuk ručně (viz ‘Nastavení
zvuku pro připojená zařízení’ na straně 18).
Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí
rozhraní HDMI
Video nejvyšší kvality
Pokud váš televizor nevyhovuje standardu HDMI
ARC, propojte domácí kino s televizorem přes
standardní připojení HDMI.
Se standardním rozhraním HDMI potřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího kina
(viz ‘Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení’
na straně 17).
Kabelem vysokorychlostního rozhraní
HDMI propojte výstupní konektor HDMI
OUT (ARC) domácího kina s konektorem
HDMI televizoru.
Konektor HDMI televizoru může být
označen jako HDMI IN.
1
4
V televizoru povolte připojení HDMI-CEC.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k televizoru.
»» Během přehrávání disku na domácím kině
se video automaticky zobrazí v televizoru
a zvuk je automaticky přehráván
v reproduktorech domácího kina.
Chcete-li na domácím kině přehrávat
zvuk z televizních programů, připojte další
audiokabel (viz ‘Připojení zvuku z televizoru
a jiných zařízení’ na straně 17).
Pokud není zvuk televizoru přehráván
automaticky v reproduktorech domácího
kina, nastavte zvuk ručně (viz ‘Nastavení
zvuku pro připojená zařízení’ na straně 18).
Poznámka
•• Pokud je televizor vybaven konektorem DVI,
lze připojení k televizoru uskutečnit pomocí
adaptéru HDMI/DVI.
Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí
rozhraní kompozitního videa
Video základní kvality
Pokud televizor není vybaven konektory HDMI,
připojte k němu domácí kino pomocí rozhraní
kompozitního videa. Rozhraní kompozitního
videa nepodporuje video ve vysokém rozlišení.
U rozhraní kompozitního videa potřebujete
zvláštní kabel pro přehrávání zvuku z televizoru
prostřednictvím reproduktorů domácího kina
(viz ‘Připojení zvuku z televizoru a jiných zařízení’
na straně 17).
Kabelem rozhraní kompozitního videa
propojte výstupní konektor VIDEO
domácího kina s konektorem rozhraní
kompozitního videa televizoru.
Konektor rozhraní kompozitního videa
může být označen jako AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE nebo BASEBAND.
1
TV
TV
16
CS
V televizoru přepněte na příslušný vstup
videa.
Chcete-li na domácím kině přehrávat
zvuk z televizních programů, připojte další
audiokabel (viz ‘Připojení zvuku z televizoru
a jiných zařízení’ na straně 17).
Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
domácího kina vyberte příslušný vstup zvuku.
3
Možnost 2: Připojení zvuku pomocí
digitálního koaxiálního kabelu
Č e š ti n a
2
Zvuk dobré kvality
Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor
COAXIAL domácího kina s konektorem
COAXIAL/DIGITAL OUT televizoru nebo
jiného zařízení.
Digitální koaxiální konektor může být označen
jako DIGITAL AUDIO OUT.
Připojení zvuku z televizoru a
jiných zařízení
Prostřednictvím domácího kina můžete
přehrávat zvuk z televizoru nebo jiných zařízení.
Televizor, domácí kino a ostatní zařízení propojte
nejkvalitnějším typem připojení, jaké máte
k dispozici.
Poznámka
•• Připojení zvuku uvedená v této příručce jsou
uváděna pouze jako doporučení. Můžete také
použít jiné typy připojení.
•• Máte-li domácí kino propojené s televizorem
prostřednictvím připojení HDMI ARC, není
nutné používat zvláštní audiokabel.
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
digitálního optického kabelu
Možnost 3: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
Zvuk základní kvality
Pomocí analogového kabelu propojte konektor
AUX domácího kina s konektory AUDIO OUT
televizoru nebo jiného zařízení.
VCR
Zvuk nejvyšší kvality
Pomocí optického kabelu propojte konektor
OPTICAL domácího kina s konektorem
OPTICAL OUT televizoru nebo jiného zařízení.
Digitální optický konektor může být označen
jako SPDIF, SPDIF OUT nebo OPTICAL.
TV
CS
17
Nastavení zvuku pro připojená zařízení
Pevné připojení
Po připojení zařízení k domácímu kinu
zkontrolujte nastavení zvuku.
V televizoru i u ostatních zařízení povolte
připojení HDMI-CEC. Více informací
naleznete v uživatelské příručce k televizoru
a ostatním zařízením.
V menu reproduktorů televizoru vyberte
položku „Zesilovač“. Více informací
naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
V domácím kině zapněte systém ovládání
zvuku a namapujte zvuk připojeného
zařízení ke správným konektorům na
domácím kině (viz ‘Přehrávání zvuku
z domácího kina’ na straně 37).
Pokud připojené zařízení není kompatibilní se
standardem HDMI-CEC, opakovaným stisknutím
tlačítka SOURCE domácího kina vyberte
příslušný vstup zvuku.
Připojení domácího kina k síťovému směrovači
pomocí síťového kabelu.
Co je potřeba
• Síťový směrovač (protokol DHCP je
povolen).
• Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
• Počítač s nainstalovaným softwarem serveru
médií (viz ‘Nastavení softwaru serveru
médií’ na straně 31).
• Aby bylo možné využívat služby portálu
Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se,
že síťový směrovač má neomezený přístup
k internetu (a že není omezen bránou
firewall ani dalšími systémy zabezpečení).
1
2
3
Nastavení pevné sítě
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
a zapněte obě zařízení.
Počítače a internet
Připojte domácí kino ke své počítačové síti
a internetu a užijte si zábavu:
• Multimediální obsah z počítače:přehrávání
hudby, fotografií a videa z počítače nebo
jiného serveru médií v síti (viz ‘Procházení
počítače prostřednictvím DLNA’ na straně
31).
• Net TV (není k dispozici v Číně): pomocí
služeb Net TV máte přístup k online
informacím, hrám, zprávám, hudbě a dalším
službám (viz ‘Procházení portálu Net TV’ na
straně 34).
• Aktualizace softwaru:aktualizujte software
domácího kina prostřednictvím sítě (viz
‘Aktualizace softwaru z internetu’ na straně
42).
Výstraha
•• Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové
síti, seznamte se se síťovým směrovačem,
softwarem serveru médií a zásadami
připojení k síti. V případě potřeby si přečtěte
dokumentaci dodanou spolu se síťovými
komponentami. Společnost Philips neodpovídá
za ztrátu ani poškození dat.
18
CS
LAN
www
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
prostřednictvím pevného (kabelového)
připojení (viz ‘Pevné připojení’ na straně
18).
Zapněte televizor a přepněte jej na správný
zdroj odpovídající domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Síť] > [Síťová instalace]
> [Kabelové (Ethernet)] a poté stiskněte
tlačítko OK.
7
Nastavení dokončete podle pokynů na
televizoru.
»» Domácí kino se připojí k internetu. Pokud
se připojení nezdaří, vyberte možnost
[Zkusit znovu] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Nastavení bezdrátové sítě
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
a zapněte obě zařízení.
Č e š ti n a
6
Vyberte [Provedení] a poté nabídku
opusťte stisknutím tlačítka OK.
Kontrola nastavení pevné sítě
1
2
3
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Zobrazit
nastavení sítě] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se aktuální nastavení sítě.
Bezdrátové připojení
Připojení domácího kina ke směrovači pomocí
bezdrátového připojení.
Co je potřeba
• Síťový směrovač (protokol DHCP je
povolen).
• Hardwarový klíč Wi-Fi (model: Philips
WUB1110).
• Počítač s nainstalovaným softwarem serveru
médií (viz ‘Nastavení softwaru serveru
médií’ na straně 31).
• Aby bylo možné využívat služby portálu
Net TV a aktualizace softwaru, ujistěte se,
že síťový směrovač má neomezený přístup
k Internetu (a že není omezen bránou
firewall ani dalšími systémy zabezpečení).
1
2
3
4
5
6
7
Připojte domácí kino k síťovému směrovači
prostřednictvím bezdrátového připojení (viz
‘Bezdrátové připojení’ na straně 19).
Zapněte televizor a přepněte jej na správný
zdroj odpovídající domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Síť] > [Síťová instalace]
> [Bezdrátové (Wi-Fi)] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení dokončete podle pokynů na
televizoru.
»» Domácí kino se připojí k internetu. Pokud
se připojení nezdaří, vyberte možnost
[Zkusit znovu] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Vyberte [Provedení] a poté nabídku
opusťte stisknutím tlačítka OK.
CS
19
Kontrola nastavení bezdrátové sítě
1
2
3
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Zobrazit
bezdrátové nastavení] a poté stiskněte
tlačítko OK.
»» Zobrazí se aktuální nastavení připojení
Wi-Fi.
Pojmenování domácího kina
Abyste domácí kino snadno identifikovali v síti,
pojmenujte jej.
Zapněte televizor a přepněte jej na správný
zdroj odpovídající domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Vlastní název
výrobku:] a poté stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítek Alfanumerická tlačítka
zadejte název.
Vyberte [Hotovo] a poté nabídku opusťte
stisknutím tlačítka OK.
1
2
3
4
5
6
7
Použití domácího
kina
Tato část popisuje použití domácího kina
k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.
Dříve než začnete
• Proveďte potřebná připojení popsaná
ve Stručném návodu k rychlému použití a
v nápovědě na obrazovce.
• Dokončete nastavení při prvním zapnutí.
Nastavení při prvním zapnutí se zobrazí,
když domácí kino poprvé zapnete. Pokud
toto nastavení nedokončíte, budete vyzváni
k jeho provedení při každém zapnutí
domácího kina.
• Přepněte televizor na správný zdroj
odpovídající domácímu kinu.
Volba zvuku
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý
typ obrazu nebo hudby.
Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(doleva/doprava) otevřete na displeji
možnosti zvuku.
1
2
Nastavení zvuku Popis
SOUND
SURROUND
TREBLE
MID
BASS
AUD SYNC
3
4
20
CS
Výběr režimu zvuku.
Výběr prostorového nebo
stereofonního zvuku.
Změna výstupu vyšších
frekvencí.
Změna výstupu středních
frekvencí.
Změna výstupu nízkých
frekvencí.
Nastavení zpoždění zvuku tak,
aby odpovídal obrazu.
Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka
BACK nastavení
ukončíte.
Pokud tlačítko nestisknete během jedné
minuty, dojde k automatickému ukončení
nabídky.
ekvalizér
Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité
typy obrazu nebo hudby.
Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost SOUND a poté stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) vyberte nastavení z možností
na displeji:
• MOVIE: Vychutnejte si filmový zvukový
zážitek, speciálně vylepšený pro filmy.
• MUSIC: Znovu vytvořte prostředí, ve
kterém byla vaše hudba nahrána, např.
studio nebo koncert.
• ORIGINAL: Vychutnejte si pomocí
přidaných zvukových efektů původní
zvuk filmů a hudby.
• NEWS: Díky optimalizovanému
přenosu řeči a hlasů uslyšíte každé
slovo.
• GAMING: Vychutnejte si zvuky
počítačových her; ideální pro akční
videohry a hlasité pasáže.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Změna nastavení vysokých frekvencí (výšky),
středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí
(basy) domácího kina.
Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost TREBLE, MID nebo BASS
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) změňte frekvenci.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
1
2
3
4
Režim prostorového zvuku
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost SURROUND a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) můžete vybrat nastavení
z možností na displeji:
• AUTO: Prostorový zvuk založený na
datovém toku zvuku.
• 5CH STER: Vylepšený stereofonní
zvuk. Ideální pro hudbu na večírcích.
• MULTI-CH: Pohlcující vícekanálový
zvuk zajišťující dokonalejší filmový
zážitek.
• STEREO: Dvoukanálový stereofonní
zvuk. Ideální pro poslech hudby.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
1
2
3
4
1
2
3
4
Disky
Vaše domácí kino může přehrávat disky DVD, VCD,
CD a Blu-ray. Dokáže také přehrát disky, které
sami vytvoříte, například disky CD-R s fotografiemi
a hudbou.
Co je potřeba
Pro zvuk nebo video 2D:
• Připojení audio a video mezi domácím
kinem a televizorem.
• Audio nebo video disk.
Pro video 3D:
• 3D televizor.
• Připojení HDMI mezi domácím kinem a
televizorem.
• Disk Blu-ray 3D.
• Pár brýlí 3D, které jsou kompatibilní s vaším
televizorem 3D.
Přehrávání disků
1
2
3
4
Vložte disk do domácího kina.
»» Televizor se přepne na správný zdroj
a disk se přehraje automaticky.
Pokud se disk nepřehraje automaticky,
stiskněte tlačítko DISC nebo zvolte
možnost [přehrát disk] v hlavní nabídce a
poté stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li sledovat video 3D, nasaďte si
brýle 3D.
Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze
ovládat přehrávání (viz ‘Tlačítka pro
přehrávání’ na straně 22).
CS
21
Č e š ti n a
Zvukový režim
Poznámka
•• U sledování videa 3D se při vyhledávání vpřed
nebo vzad a v některých jiných režimech
přehrávání se video zobrazí ve 2D. Do
režimu 3D se vrátí, pokud jej zase přehráváte
normálně.
Tip
•• Chcete-li předejít blikání, změňte jas displeje
(viz ‘Panel displeje’ na straně 41).
Přehrávání souboru RMVB nebo RM
K dispozici pouze v Asijskopacifické oblasti a
Číně
Soubory RMVB (Real Media Variable Bitrate)
a RM (RealMedia) obsahují zvuk i obraz. Soubory
RMVB nebo RM lze zkopírovat z počítače na
nahrávatelný disk nebo na paměťové zařízení
USB a přehrát je v domácím kině.
Spusťte přehrávání disku (viz ‘Přehrávání
disků’ na straně 21) nebo paměťového
zařízení USB (viz ‘Přehrávání souborů’ na
straně 25) obsahujícího soubor RMVB nebo
RM.
1
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda je přípona souboru ‚.RMVB‘
nebo ‚.RM‘.
•• Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný
název jako soubor filmu (viz ‘Titulky’ na straně
25).
•• Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
sadu znaků (viz ‘Znaková sada titulků’ na straně
26).
Tlačítka pro přehrávání
Tlačítko
Akce
Navigační
tlačítka
OK
Procházení nabídkami.
Potvrzení zadání nebo výběru.
Spuštění nebo obnovení
(Přehrávání) přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
/
následující stopu, kapitolu nebo
soubor.
Rychlý posun vzad nebo
/
rychlý posun vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte opakovaným
stisknutím tlačítka.
Navigační
Otočení obrázku po směru
tlačítka
nebo proti směru hodinových
(nahoru/dolů) ručiček.
SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro obraz.
POP-UP
Otevření nebo ukončení nabídky
MENU/DISC disku.
MENU
Přístup k upřesňujícím
možnostem při přehrávání
OPTIONS
zvukových, obrazových nebo
multimediálních souborů (viz
‘Možnosti pro zvuk, video
a obrázky’ na straně 26).
U videoformátů typu DivX a WMV:
• Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte
tlačítko .
• Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od
místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Chcete-li přehrát video od začátku,
stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání disků 3D v režimu 2D
Nevlastníte-li 3D televizor, sledujte disk 3D
v režimu 2D.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte položky [Nastavení] > [Video] >
[Sledovat 3D video] > [Vyp].
Stiskněte tlačítko OK.
Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
»» Video 3D se zobrazí ve 2D.
1
2
3
4
22
CS
Nastavení zobrazení nabídky obsahu u disků
VCD a SVCD.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] >
[Preference] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [VCD PBC] > [Zap] a
poté stiskněte tlačítko OK.
1
2
5
Poznámka
•• Chcete-li funkci Bonus View vypnout, stiskněte
tlačítko OPTIONS, vyberte možnost
[Volba funkce PIP] > [Vyp] a poté stiskněte
tlačítko OK.
3
Poznámka
•• Chcete-li přeskočit nabídku obsahu, vyberte
možnost [Vyp].
Synchronizace obrazu a zvuku
Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze
nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu
odpovídal.
Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
Vyberte možnost AUD SYNC a poté
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
synchronizujte zvuk s obrazem.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
1
2
Služba BD-Live na discích Blu-ray
Disky Blu-ray s obsahem služby BD-Live
umožňují přístup k dalším funkcím jako jsou
internetové chaty s režisérem, nejnovější filmové
upoutávky, hry, tapety a vyzváněcí tóny.
Co je potřeba
• disk Blu-ray s obsahem služby BD-Live
• připojení k internetu
• paměťové zařízení:
• paměťové zařízení USB s minimálně
1 GB volné paměti nebo
• paměťová karta SD typu SDHC třídy 6
s pamětí nejméně 8 GB.
3
4
Poznámka
•• Obsah služby BD-Live se v jednotlivých zemích
liší a závisí na konkrétním disku.
•• Při použití služby BD-Live získá poskytovatel
obsahu přístup k datům na disku a datům
v domácím kině.
Funkce Bonus View na discích Blu-ray
U disků Blu-ray podporujících funkci Bonus View
si lze při sledování hlavního obsahu vychutnat
dodatečný obsah jako je komentář režiséra.
Funkce Bonus View je také označována jako
obraz v obraze.
Funkci Bonus View (obraz v obraze) lze
aktivovat v nabídce disku Blu-ray.
Při přehrávání hlavního obsahu stiskněte
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
1
2
3
4
Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Volba funkce PIP] >
[PIP] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» V závislosti na videu bude zobrazena
možnost PIP [1] nebo [2].
»» V malém okně je zobrazeno video
zprostředkované pomocí funkce obraz
v obraze.
Vyberte možnost [2. jazyk audia] nebo
[2. jazyk titulků] a stiskněte tlačítko OK.
Přístup ke službě BD-Live pomocí
paměťového zařízení USB
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k domácí síti a
k internetu (viz ‘Počítače a internet’ na
straně 18).
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
• Paměťové zařízení USB slouží k uložení
staženého obsahu služby BD-Live.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Pokroč.] > [Místní
úložiště] > [USB] a poté stiskněte tlačítko
OK.
CS
23
Č e š ti n a
Zobrazení nabídky u disků VCD a SVCD
6
7
Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce
disku a stiskněte tlačítko OK.
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejděte na službu BD-Live a poté
stisknutím tlačítka OK vyberte položku.
Přístup ke službě BD-Live pomocí
paměťové karty SD
1
2
3
4
5
6
7
Připojte domácí kino k domácí síti a
k internetu. (viz ‘Počítače a internet’ na
straně 18)
Vložte paměťovou kartu SD do slotu SD
CARD na domácím kinu.
»» Paměťová karta SD se při prvním vložení
naformátuje. Po formátování kartu
ponechte ve slotu na domácím kinu (viz
‘Formátování karty SD’ na straně 36).
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Pokroč.] > [Místní
úložiště] > [Karta SD] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce
disku a stiskněte tlačítko OK.
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejděte na službu BD-Live a poté
stisknutím tlačítka OK vyberte položku.
Vymazání paměti
Jestliže na paměťovém zařízení není dostatek
místa k uložení obsahu služby BD-Live, vymažte
paměť zařízení.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Vymazat
paměť] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Tím dojde k vymazání místní paměti a
k odstranění souborů služby BD-Live
stažených do paměťového zařízení.
1
2
3
24
CS
Vypnutí funkce BD-Live
Chcete-li zabránit v přístupu k funkci BD-Live,
zapněte zabezpečení funkce BD-Live.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Pokroč.] >
[Zabezpečení BD-Live] > [Zap] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Přístup k funkci BD-Live je omezen.
1
2
3
Poznámka
•• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit
přístup k Internetu.
Paměťová zařízení USB
Můžete si vychutnat obrázky, zvuk a video uložené
na paměťovém zařízení USB.
Co je potřeba
• Paměťové zařízení USB naformátované
systémem souborů FAT nebo NTFS,
kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (Mass Storage Class).
• Prodlužovací kabel USB pro případ, že
nelze paměťové zařízení USB zasunout do
konektoru.
Poznámka
•• Je možné využít digitální fotoaparáty připojené
prostřednictvím rozhraní USB pod podmínkou,
že jsou schopny přehrávat soubory bez použití
speciálního počítačového programu.
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné
technologií DRM z paměťového zařízení
USB, připojte domácí kino k televizoru
prostřednictvím kabelu HDMI.
1
2
3
4
5
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se nabídka Domů.
Vyberte možnost [Procházení USB] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro
přehrávání (viz ‘Tlačítka pro přehrávání’ na
straně 25).
DivX
Videa DivX lze přehrávat z:
• disku (viz ‘Disky’ na straně 21),
• paměťového zařízení USB (viz ‘Paměťová
zařízení USB’ na straně 24) nebo
• online videopůjčovny (viz ‘Půjčování videa
online’ na straně 35).
Poznámka
•• Chcete-li přehrávat soubory DivX chráněné
technologií DRM z disku, paměťového zařízení
USB nebo online videopůjčovny, připojte
domácí kino k televizoru prostřednictvím
kabelu HDMI.
Tlačítka pro přehrávání
Tlačítko
Akce
Navigační
Procházení nabídkami.
tlačítka
OK
Potvrzení zadání nebo výběru.
(Přehrávání) Spuštění nebo obnovení
přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
/
následující stopu, kapitolu nebo
soubor.
Rychlý posun vzad nebo
/
rychlý posun vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte
opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační
Otočení obrázku po směru
tlačítka
nebo proti směru hodinových
(nahoru/dolů) ručiček.
SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro obraz.
OPTIONS Přístup k upřesňujícím
možnostem při přehrávání
zvukových, obrazových nebo
multimediálních souborů (viz
‘Možnosti pro zvuk, video
a obrázky’ na straně 26).
U videoformátů typu DivX a WMV:
• Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte
tlačítko .
• Chcete-li pokračovat v přehrávání videa od
místa, kde jste jej zastavili, stiskněte tlačítko
(Přehrávání).
• Chcete-li přehrát video od začátku,
stiskněte tlačítko OK.
Č e š ti n a
Přehrávání souborů
kód VOD pro DivX
Před zakoupením videosouborů DivX a jejich
přehráváním na domácím kině zaregistrujte
domácí kino na webových stránkách www.divx.
com pomocí kódu DivX VOD.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Kód DivX®
VOD] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se registrační kód DivX pro
domácí kino.
1
2
3
Titulky
Pokud video obsahuje titulky ve více jazycích,
vyberte jazyk titulků.
Během přehrávání videa vyberte jazyk
stisknutím SUBTITLE.
1
Poznámka
•• Zkontrolujte, zda se název souboru s titulky
shoduje s názvem souboru videa. Je-li
například soubor videa pojmenován ‚movie.
avi‘, uložte soubor titulků jako ‚movie.srt‘ nebo
‚movie.sub‘.
•• V domácím kině lze přehrávat soubory titulků
v následujících formátech: .srt, .sub, .txt, .ssa,
.ass, smi a .sami. Tyto soubory se nezobrazují
v nabídce přechodu k souboru.
•• Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
sadu znaků.
CS
25
Znaková sada titulků
Pokud se titulky nezobrazují správně, změňte
znakovou sadu titulků na sadu, která podporuje
formát titulků DivX nebo RMVB/RM.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
1
2
3
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte možnost [Znaková sada] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadovanou znakovou sadu.
Evropa, Indie a Rusko
Znaková sada Jazyk
[Standard]
[Střední
Evropa]
[Azbuka]
[Řečtina]
Albánština, dánština), ,holandština,
angličtina, finština, francouzština,
gaelština, němčina, italština,
kurdština – latinka, norština,
portugalština, španělština,
švédština, turečtina
Albánština, chorvatština,
čeština, holandština, angličtina,
němčina, maďarština, irština,
polština, rumunština, slovenština,
slovinština a srbština.
Bulharština, běloruština, angličtina,
makedonština, moldavština,
ruština, srbština a ukrajinština.
Řecká
Možnosti pro zvuk, video
a obrázky
Při přehrávání zvuku, videa nebo mediálních
souborů z disku nebo paměťového zařízení USB
můžete použít pokročilé funkce.
Možnosti zvuku
Při přehrávání zvuku lze opakovat zvukovou
stopu, disk nebo složku.
Opakovaným stisknutím tlačítka
OPTIONS můžete cyklicky procházet
následující funkce:
• RPT TRAC / RPT FILE: Opakování
aktuální stopy nebo souboru.
• RPT DISC / RPT FOLD: Opakování
všech stop na disku nebo ve složce.
• RPT RAND: Náhodné přehrávání
zvukových stop.
• RPT OFF: Vypnutí režimu opakování.
1
Možnosti videa
Při sledování videa je možné vybrat například
titulky, jazyk zvuku, funkci vyhledání času
a nastavení obrazu. V závislosti na zdroji videa
nemusí být některé možnosti k dispozici.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností videa.
1
2
Asijskopacifická oblast a Čína
Znaková sada Jazyk
[Standard]
[Čínština]
[Tradiční
čínština]
[Korejština]
26
CS
Albanian (albánština), Danish
(dánština), Dutch (holandština),
English (angličtina), Finnish
(finština), French (francouzština),
Gaelic (gaelština), German
(němčina), Italian (italština),
Kurdish – Latin (kurdština –
latinka), Norwegian (norština),
Portuguese (portugalština),
Spanish (španělština), Swedish
(švédština) a Turkish (turečtina)
Zjednodušená čínština
Tradiční čínština
Angličtina a korejština
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK
můžete vybrat a změnit tyto položky:
• [Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku pro
obraz.
• [Jazyk titulků]: Výběr jazyka titulků pro
obraz.
• [Posun titulků]: Změna polohy titulků
na obrazovce.
• [Info]: Zobrazení informací
o přehrávaném obsahu.
• [Znaková sada]: Vybere znakovou sadu
podporující titulky DivX.
• [Vyhledávání podle času]: Rychlý
přechod na určité místo videa zadáním
času scény.
• [2. jazyk audia]: volba druhého jazyka
zvuku pro video Blu-ray.
• [2. jazyk titulků]: volba druhého jazyka
titulků pro video Blu-ray.
• [Tituly]: Výběr konkrétního titulu.
• [Kapitoly]: Výběr konkrétní kapitoly.
•
•
•
•
•
•
•
[Karaoke] (K dispozici pouze
v Asijskopacifické oblasti a Číně):
Změna nastavení karaoke.
[Seznam úhlů]: Výběr jiného úhlu
záběru kamery.
[Nabídky]: Zobrazení nabídky disku.
[Volba funkce PIP]: Zobrazení okna
obrazu v obraze během přehrávání
disku Blu-ray, který podporuje funkci
Bonus View.
[Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
[Funkce Opakovat]: Opakování
kapitoly nebo titulu.
[Opakovat A-B]: Označení dvou bodů
v kapitole nebo stopě pro opakované
přehrávání, nebo vypnutí režimu
opakování.
[Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
Možnosti obrázků
Při prohlížení obrázku jej lze přibližovat nebo
oddalovat, otáčet, přidat animaci do prezentace
a měnit nastavení obrazu.
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
»» Objeví se nabídka možností obrazu.
1
2
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK
lze vybrat a změnit následující nastavení:
• [Otočit o +90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů po směru
hodinových ručiček.
• [Otočit o -90 stupňů]: Otočení
obrázku o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
• [Zvětšení]: Přiblížení scény videa nebo
snímku. Stisknutím Navigační tlačítka
(doleva/doprava) lze vybrat faktor
zvětšení.
• [Info]: Zobrazení informací o obrázku.
• [Doba trvání na snímek]: Volba doby
trvání zobrazení jednotlivých obrázků
v prezentaci.
• [Animace snímků]: Výběr animace pro
prezentaci.
• [Nastavení obrazu]: Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
• [Funkce Opakovat]: Opakování
vybrané složky.
Prezentace
Během přehrávání zvuku lze zpřístupnit zábavné
funkce, jako např. prezentace obrazu a zvuku.
Obrázkové prezentace
Je možné zobrazit prezentaci z obrázků
uložených na disku nebo na paměťovém zařízení
USB.
Vyberte obrázek na disku nebo
v paměťovém zařízení USB a stiskněte
tlačítko (Přehrávání).
Stiskněte tlačítko
OPTIONS.
Stiskněte tlačítko Navigační tlačítka a OK
a vyberte následující nastavení:
• [Animace snímků]: Výběr animace pro
prezentaci.
• [Doba trvání na snímek]: Výběr doby
trvání zobrazení jednotlivých obrázků
v prezentaci.
Stisknutím tlačítka prezentaci zastavíte.
1
2
3
4
Hudební prezentace
Po vytvoření hudební prezentace můžete
současně přehrávat hudbu a obrázky.
Vyberte hudební stopu a stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko
BACK a přejděte do
složky s obrázky.
Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka
(Přehrávání) spusťte prezentaci.
Stisknutím tlačítka prezentaci ukončíte.
Stisknutím tlačítka zastavte přehrávání
hudby.
1
2
3
4
5
CS
27
Č e š ti n a
•
Rádio
Pomocí domácího kina můžete poslouchat rádio
VKV a uložit až 40 rádiových stanic.
Co je potřeba
• Anténa pro pásmo VKV.
Poznámka
•• Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých
vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou
podporovány.
•• Pokud není detekován signál stereofonního
vysílání, zobrazí se výzva k opětovné instalaci
rádiových stanic.
•• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu,
umístěte anténu z dosahu televizoru nebo
jiných zdrojů elektromagnetického záření.
Tlačítko
/ nebo
Alfanumerická
tlačítka
Navigační
tlačítka (doleva/
doprava)
Navigační
tlačítka (nahoru/
dolů)
BACK
OPTIONS
Ladění stanic
1
2
3
Připojte anténu VKV podle popisu ve
Stručném návodu k rychlému použití.
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE,
dokud se na panelu displeje nezobrazí
hlášení RADIO.
»» Pokud jste rádiové stanice již
nainstalovali, začne přehrávání posledního
poslouchaného kanálu.
»» Jestliže jste dosud žádné rádiové stanice
nenainstalovali, zobrazí se na panelu
displeje zpráva AUTO INSTALL...PRESS
PLAY. Stiskněte (Přehrávání).
Chcete-li poslouchat nebo změnit rádiové
stanice, stiskněte následující tlačítka:
Akce
Výběr předvolby rádiové
stanice.
Vyhledání rádiové stanice.
Jemné doladění rádiové
frekvence.
Stisknutím zastavíte instalaci
rádiových stanic.
Stisknutím a přidržením
tlačítka předvolbu rádiové
stanice vymažete.
Ručně: Jedním stisknutím
zpřístupníte režim programu,
opětovným stisknutím
rádiovou stanici uložíte.
Automaticky: Stiskněte
a podržte po tři sekund,
dojde k opětovné instalaci
rádiových stanic.
Poslech rádia
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE,
dokud se na panelu displeje nezobrazí
hlášení RADIO.
• Chcete-li poslouchat předvolenou
stanici, stiskněte tlačítko nebo .
• Pokud chcete rádiovou stanici vyhledat
a pak poslouchat, stiskněte Navigační
tlačítka (doleva/doprava).
Stisknutím +/- (Hlasitost) lze změnit
hlasitost.
Krok ladění
V některých zemích lze přepínat krok ladění
v pásmu VKV mezi 50 kHz a 100 kHz. Změnou
kroku ladění dojde k vymazání všech předvoleb
rádiových stanic.
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE,
dokud se na panelu displeje nezobrazí
hlášení RADIO.
Stiskněte tlačítko .
Stisknutím a podržením tlačítka
(Přehrávání) přepněte mezi 50 kHz a
100 kHz.
1
2
3
28
CS
Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat
své zvukové soubory nebo hudbu.
Co je potřeba
• Přehrávač MP3.
• 3,5mm stereofonní audiokabel.
Přehrávání hudby
1
2
3
Přehrávání hudby
1
2
3
Připojte přehrávač MP3 k domácímu
kinu podle popisu ve Stručném návodu
k rychlému použití.
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE,
dokud se na panelu displeje nezobrazí
hlášení MUSIC I-LINK.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory nebo hudbu
a spusťte jejich přehrávání.
iPod nebo iPhone
Po připojení docku Philips pro zařízení iPod/iPhone
lze domácí kino používat k přehrávání hudby, filmů
a fotografií ze zařízení iPod nebo iPhone.
Co je potřeba
• Dock Philips (Model: Philips DCK3060/
DCK3061).
• Žlutý kabel kompozitního signálu.
Poznámka
•• Je-li domácí kino v režimu iPod, lze pomocí
docku nabíjet zařízení iPod/iPhone.
Připojení zařízení iPod nebo iPhone
pomocí docku
1
2
3
Posuňte posuvník na spodní části doku do
polohy STANDARD‚ poté dok připojte
k domácímu kinu.
Připojte žlutý kabel kompozitního signálu
k docku a k televizoru.
Zapněte zařízení iPod nebo iPhone
a umístěte je do docku.
Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku
(viz ‘Připojení zařízení iPod nebo iPhone
pomocí docku’ na straně 29).
Na dálkovém ovladači domácího kina
stiskněte tlačítko DOCK for iPod.
Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo
iPhone a vyberte požadované hudební stopy.
• Opětovným stisknutím tlačítka DOCK
for iPod zobrazte na televizoru seznam
skladeb a pomocí dálkového ovladače
vyberte stopu.
Přehrávání videa a prezentací
1
2
3
4
5
6
Vložte zařízení iPod nebo iPhone do docku
(viz ‘Připojení zařízení iPod nebo iPhone
pomocí docku’ na straně 29).
Na dálkovém ovladači domácího kina
stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Procházet iPod] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Přepněte televizor na zdroj AV/VIDEO
(odpovídající žlutému kabelu kompozitního
signálu).
»» Televizní obrazovka bude prázdná.
Přejděte na obrazovku zařízení iPod nebo
iPhone a vyberte požadovaná videa nebo
fotografie.
Stisknutím tlačítka (Přehrávání) spustíte
přehrávání videa a fotografií.
Použití chytrého telefonu
Svůj chytrý telefon iPhone nebo Android
můžete používat jako virtuální dálkový ovladač
domácího kina nebo k procházení obsahu disku či
paměťového zařízení USB.
Co je potřeba
• Chytrý telefon iPhone (iOS 3.1.3 nebo vyšší)
nebo Android (Android 2.1 nebo vyšší).
• Pevná nebo bezdrátová domácí síť.
Dříve než začnete
• Připojte domácí kino k domácí síti (viz
‘Počítače a internet’ na straně 18).
• Pojmenování domácího kina (viz
‘Pojmenování domácího kina’ na straně 20).
• Ke stejné domácí síti připojte chytrý telefon.
Více informací naleznete v uživatelské
příručce k chytrému telefonu.
CS
29
Č e š ti n a
přehrávač MP3
Stažení aplikace MyRemote
Stáhněte do svého chytrého telefonu aplikaci
Philips MyRemote (MyRemote). Aplikace je
zdarma.
Poznámka
•• Aplikace Philips MyRemote je dostupná pouze
pro chytré telefony iPhone a Android.
1
2
3
Klepněte na ikonu App Store (App Store)
v telefonu iPhone nebo na ikonu Market
(Market) v telefonu Android.
Vyhledejte aplikaci „Philips MyRemote“.
Podle instrukcí na obrazovce chytrého
telefonu aplikaci stáhněte.
»» Na domovskou obrazovku chytrého
telefonu bude přidána ikona MyRemote
(MyRemote).
Spuštění aplikace MyRemote
V chytrém telefonu spusťte aplikaci MyRemote
a identifikujte domácí kino v domácí síti.
Klepněte na ikonu MyRemote (MyRemote)
v chytrém telefonu.
»» Na obrazovce chytrého telefonu se
zobrazí domácí kino i ostatní zařízení
sítě. Zobrazí se také lišta prohledávání a
záložky Devices, Remote a Source.
Použití chytrého telefonu jako dálkového
ovladače
Virtuální dálkový ovladač se zobrazí na několika
obrazovkách chytrého telefonu. Další tlačítka
zobrazíte posunem obrazovky chytrého telefonu
doleva nebo doprava.
V chytrém telefonu jsou k dispozici pouze
ovládací tlačítka pro aktuální režim přehrávání.
Pokud například přehráváte obrázky, jsou
k dispozici pouze ovládací tlačítka dálkového
ovladače sloužící k ovládání obrázků. Jestliže však
budete přehrávat video, aktivují se v chytrém
telefonu další tlačítka, například SUBTITLE
a TOP MENU.
Spusťte aplikaci v chytrém telefonu (viz
‘Spuštění aplikace MyRemote’ na straně 30).
»» V závislosti na režimu přehrávání se
aktivují příslušná tlačítka ovládání.
1
2
3
1
2
3
4
30
Pokud se ovládací tlačítka nezobrazí,
klepněte na záložku Remote (Remote)
v chytrém telefonu.
Posunutím obrazovky doleva nebo doprava
získáte přístup k dalším tlačítkům.
Poznámka
•• Některé funkce ovládání nejsou v chytrém
telefonu k dispozici.
Pokud zařízení domácí kino nenajde,
zkontrolujte síťová připojení (viz ‘Počítače
a internet’ na straně 18).
Pak proveďte opětovné vyhledání klepnutím
na záložku Devices (Zařízení) chytrého
telefonu.
Klepněte na ikonu domácího kina v chytrém
telefonu.
»» Na obrazovce chytrého telefonu se
zobrazí virtuální dálkový ovladač.
Procházení disku nebo paměťového
zařízení USB
Stisknutím tlačítka domovské stránky
chytrého telefonu aplikaci ukončíte.
3
CS
Pomocí chytrého telefonu můžete procházet
disk nebo paměťové zařízení USB a přehrávat
zvukové, video- nebo multimediální soubory.
Spusťte v chytrém telefonu aplikaci
dálkového ovladače (viz ‘Spuštění aplikace
MyRemote’ na straně 30).
Vložte do domácího kina disk s daty nebo
připojte paměťové zařízení USB.
V chytrém telefonu klepněte na záložku
Source (Zdroj) a vyberte položku DISC
(Disk) nebo USB (USB).
»» Zobrazí se složky disku nebo
paměťového zařízení USB.
1
2
5
Vyberte složku, kterou chcete procházet,
a poté vyberte soubor, který chcete
přehrát.
»» V chytrém telefonu se aktivují příslušná
tlačítka dálkového ovladače.
Chcete-li během procházení obsahu
používat dálkový ovladač, klepněte na
záložku Remote (Remote) v chytrém
telefonu.
Karaoke
K dispozici pouze v Asijskopacifické oblasti a
Číně
Přehrávejte na domácím kině disk pro karaoke
a zpívejte s hudbou.
Co je potřeba
• Mikrofon pro karaoke.
• Disky pro karaoke.
Poznámka
•• Abyste předešli zvukovým rázům nebo
neočekávanému šumu, nastavte před
připojením mikrofonu k domácímu kinu
hlasitost mikrofonu na minimum.
Přehrávání hudby pro karaoke
1
2
3
Během přehrávání disku pro karaoke
stiskněte
OPTIONS.
»» Zobrazí se nabídka možností.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte možnost [Karaoke] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se nabídka nastavení Karaoke.
Procházení počítače
prostřednictvím DLNA
Po připojení domácího kina k domácí síti si můžete
vychutnávat hudbu, fotografie a video uložené
v počítači nebo na jiném serveru médií v síti.
Co je potřeba
• Pevnou nebo bezdrátovou domácí síť,
připojenou k Universal Plug and Play (uPnP)
směrovači.
• Bezdrátový adaptér USB Philips nebo kabel
LAN umožňující připojení domácího kina
k domácí síti.
• Server médií, například:
• PC s programem Windows Media
Player 11 nebo novějším; nebo
• Mac s programem Twonky Media
Server.
Poznámka
•• Nápovědu k jiným serverům médií, např.
TVersity naleznete na webové stránce
příslušného serveru médií.
Nastavení softwaru serveru médií
Nastavte software serveru médií tak, aby
umožňoval sdílení médií.
Dříve než začnete
• Připojte domácí kino k domácí síti (viz
‘Počítače a internet’ na straně 18).
• Ke stejné domácí síti připojte počítač.
• Ujistěte se, že firewall počítače umožňuje
spuštění programu Windows Media Player.
• Zapněte počítač a směrovač.
Po stisknutí tlačítka Navigační tlačítka a OK
lze změnit následující nastavení:
• [Mikrofon]: Zapnutí nebo vypnutí
mikrofonu.
• [Hlasitost mikrofonu]: Změna
hlasitosti mikrofonu.
• [Ozvěna]: Změna úrovně ozvěny.
• [Tónina]: Změna tóniny tak, aby byla
vhodná pro váš hlas.
• [Podpora hlasu]: Zapnutí nebo vypnutí
hlasu.
CS
31
Č e š ti n a
4
Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 11
6
Poznámka
•• Podle verze vašeho systému Microsoft
Windows mohou následující obrazovky
vypadat odlišně.
1
2
Ve výchozím nastavení je v programu
Windows Media Player nastaveno sdílení
souborů z následujících složek: Hudba,
Obrázky a Video. Pokud se vaše soubory
nacházejí v jiných složkách, vyberte možnost
Knihovna > Přidat do knihovny.
Spusťte v počítači program Windows Media
Player.
Klikněte na kartu Knihovna a vyberte
možnost Sdílení médií.
»» Je zobrazena obrazovka Přidat do
knihovny.
»» V případě potřeby klikněte na tlačítko
Upřesnit možnosti a zobrazte seznam
sledovaných složek.
3
4
Při prvním výběru položky Sdílení médií
v počítačise zobrazí překryvná obrazovka.
Zaškrtněte políčko Sdílet média a klikněte
na tlačítko OK.
»» Je zobrazena obrazovka Sdílení médií.
Na obrazovce Sdílení médií zkontrolujte,
zda se vaše zařízení zobrazuje jako
Neznámé zařízení.
7
5
32
»» Pokud se přibližně za minutu nezobrazí
neznámé zařízení, podívejte se, zda není
připojení blokováno firewallem v počítači.
Vyberte neznámé zařízení a klikněte na
možnost Povolit.
»» U zařízení se zobrazí zelené zaškrtnutí.
CS
8
Vyberte možnost Mé složky a složky jiných
uživatelů, k nimž mám přístup a klikněte na
tlačítko Přidat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce
a přidejte další složky, které obsahují
mediální soubory.
Č e š ti n a
Přehrávač Microsoft Windows Media
Player 12
Poznámka
•• Podle verze vašeho systému Microsoft
Windows mohou následující obrazovky
vypadat odlišně.
1
2
Spusťte v počítači program Windows Media
Player.
V programu Windows Media Player klikněte
na kartu Datový proud a vyberte možnost
Zapnout vysílání datového proudu médií.
»» Je zobrazena obrazovka Možnosti
vysílání datového proudu médií.
5
6
7
3
4
Klikněte na možnost Zapnout vysílání
datového proudu médií.
»» Vrátíte se na obrazovku programu
Windows Media Player.
Klikněte na kartu Datový proud a vyberte
položku Další možnosti vysílání datovými
proudy.
»» Je zobrazena obrazovka Možnosti
vysílání datového proudu médií.
Zkontrolujte, zda se program médií
zobrazuje na obrazovce Místní síť.
»» Pokud se program médií nezobrazuje,
podívejte se, zda není připojení
blokováno firewallem v počítači.
Vyberte příslušný mediální program
a klikněte na možnost Povoleno.
»» U mediálního programu se zobrazí zelená
šipka.
Ve výchozím nastavení je v programu
Windows Media Player nastaveno sdílení
souborů z následujících složek: Hudba,
Obrázky a Video. Pokud se vaše soubory
nacházejí v jiných složkách, klikněte na kartu
Uspořádat a vyberte možnost Spravovat
knihovny > Hudba.
»» Je zobrazena obrazovka Umístění
hudební knihovny.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte
další složky, které obsahují mediální soubory.
CS
33
Aplikace Twonky Media (v4.4.2)
operačního systému Macintosh OS X
6
Poznámka
•• Podle verze vašeho systému Mac mohou
následující obrazovky vypadat odlišně.
1
2
3
Navštivte webovou stránku http://www.
twonkymedia.com, kde lze pro počítač
Macintosh zakoupit software nebo stáhnout
jeho 30denní zkušební verzi.
Spusťte v počítači Macintosh aplikaci
Twonky Media.
Na obrazovce programu Twonky Media
Server vyberte možnosti Basic Setup
(Základní nastavení) a First Steps (První
kroky).
»» Je zobrazena obrazovka First Steps
(První kroky).
Přehrávání souborů z počítače
Poznámka
•• Před přehráváním multimediálního obsahu
z počítače zkontrolujte, zda je domácí kino
připojeno k domácí síti a je správně nastaven
software serveru médií.
1
2
3
4
5
4
5
Vyhledejte a vyberte složky, které chcete
sdílet, a vyberte možnost Save Changes
(Uložit změny).
»» Počítač Macintosh opět automaticky
projde složky tak, aby byly připraveny ke
sdílení.
Přepněte televizor na správný zdroj HDMI
pro domácí kino.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se nabídka Domů.
Vyberte možnost [Procházet PC] a poté
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání lze ovládat pomocí tlačítek pro
přehrávání (viz ‘Tlačítka pro přehrávání’ na
straně 25).
Procházení portálu Net TV
Zadejte název serveru médií a klikněte na
možnost Save changes (Uložit změny).
Opět na obrazovce aplikace Twonky Media
vyberte možnosti Basic Setup (Základní
nastavení) a Sharing (Sdílení).
»» Je zobrazena obrazovka Sharing (Sdílení).
Není k dispozici v Číně
V portálu Net TV naleznete celou řadu
internetových aplikací a speciálně upravených
webových stránek.
Interaktivní diskuze týkající se služeb portálu Net
TV naleznete na fóru portálu Net TV na webové
stránce www.supportforum.philips.com
Poznámka
•• Společnost Koninklijke Philips Electronics
N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah
zobrazený poskytovateli služeb portálu Net
TV.
34
CS
1
2
3
4
5
Připojte domácí kino k domácí síti a
k internetu (viz ‘Počítače a internet’ na
straně 18).
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se nabídka Domů.
Vyberte možnost [Procházeni Net TV] a
poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se domovská stránka portálu
Net TV. Při první návštěvě portálu Net
TV postupujte dle pokynů na obrazovce
(bude třeba souhlasit se smluvními
podmínkami a zaregistrovat se v klubu
Philips).
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte možnost App Gallery (Galerie
Aplikací) nebo Internet (Internet) a pak
stiskněte tlačítko OK.
• Otevřete položku App Gallery
(Galerie Aplikací), kde můžete na
obrazovku přidávat další aplikace.
• Otevřete položku Internet (Internet),
chcete-li prohlížet internet.
Stisknutím tlačítka
BACK se vrátíte na
předchozí stránku, stisknutím tlačítka
(Domů) nabídku ukončíte.
Prohlížení internetu
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte na domovské stránce portálu
Net TV možnost Internet (Internet) a pak
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte adresový řádek a po stisknutí
tlačítka Alfanumerická tlačítka zadejte
adresu URL webové stránky.
• Text v adresovém řádku vymažete
stisknutím tlačítka
BACK.
• Klávesnici na obrazovce zobrazíte dle
pokynů na obrazovce.
Po zadání adresy URL stisknutím tlačítka
Navigační tlačítka vyberte šipku vedle
adresového řádku a stisknutím tlačítka OK
volbu potvrďte.
Při prohlížení internetu vyberte stisknutím
tlačítka
OPTIONS adresový řádek,
klávesové zkratky a další pokročilé
možnosti.
5
Stisknutím tlačítka
BACK se vrátíte na
předchozí stránku, stisknutím tlačítka
(Domů) nabídku ukončíte.
Č e š ti n a
Zobrazení portálu Net TV
Odstranění historie procházení
Odstraněním historie procházení odstraníte
z domácího kina hesla, soubory cookie a data
týkající se procházení.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] > [Smazat paměť
funkce Net TV] a poté stiskněte tlačítko
OK.
1
2
3
Půjčování videa online
Není k dispozici v Číně
Půjčujte si videa z online půjčoven prostřednictvím
domácího kina. Sledovat je můžete ihned, nebo až
později.
Řada online videopůjčoven nabízí velký výběr
videozáznamů s různými poplatky za vypůjčení,
výpůjčními dobami a podmínkami. U některých
půjčoven je nutné před vypůjčením vytvořit účet.
Co je potřeba
• Vysokorychlostní internetové připojení
k domácímu kinu.
• Připojení HDMI mezi domácím kinem a
televizorem.
• Paměťová karta SD typu SDHC třídy 6 o
kapacitě nejméně 8 GB.
CS
35
Formátování karty SD
Před stažením jakéhokoli online videa nebo
obsahu služby BD-Live musí být karta SD
vložena do slotu pro kartu SD domácího kina a
musí být naformátována.
Přepněte televizor na správný zdroj HDMI
pro domácí kino.
Vložte paměťovou kartu SD do slotu SD
CARD na domácím kinu.
6
1
2
7
Chcete-li si video půjčit nebo sledovat,
postupujte podle pokynů videopůjčovny.
• Video se stáhne na paměťovou kartu
SD. Sledovat je můžete ihned, nebo
kdykoli během výpůjční doby.
• Jakmile kartu stáhnete, lze video
sledovat pouze na domácím kinu. Není
možné kartu vyjmout a sledovat je na
jiném zařízení.
• Pokud kartu vyjmete a zformátujete
v jiném zařízení, stažené video se
smaže. Před sledováním video znovu
nahrajte.
Stisknutím tlačítek na dálkovém ovladači lze
video přehrávat, pozastavit, prohledávat
nebo zastavit.
EasyLink
3
4
Kartu naformátujte podle pokynů na
obrazovce.
»» Veškerý obsah na kartě bude během
formátování smazán.
Po formátování kartu ponechte ve slotu SD
CARD.
Půjčování a přehrávání online videa
1
2
3
4
5
36
Připojte domácí kino k domácí síti a
k internetu (viz ‘Počítače a internet’ na
straně 18).
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Procházeni Net TV] a
poté stiskněte tlačítko OK.
»» Jsou zobrazeny online služby dostupné ve
vaší zemi.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejděte do videopůjčovny . Poté stiskněte
tlačítko OK.
Pokud se zobrazí výzva, zaregistrujte
se podle pokynů na obrazovce nebo se
přihlaste k účtu.
»» Zobrazí se možnost půjčování videí.
»» Pokud jste si půjčili videa a výpůjční doba
ještě platí, uvidíte také možnost sledování
videí.
CS
Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink,
která používá standardní protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení
kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou
připojená pomocí rozhraní HDMI, lze ovládat
jedním dálkovým ovladačem.
Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
spolupráci se všemi zařízeními HDMI-CEC.
Co je potřeba
• Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.
• Připojení HDMI mezi propojenými
zařízeními.
Zapnutí
1
2
3
4
5
Na televizoru a ostatních připojených
zařízeních zapněte ovládání HDMICEC. Podrobnosti naleznete v manuálu
k televizoru nebo příslušným zařízením.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio
video zařízeními)] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Vyberte možnost [Zap] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Přehrávání zvuku z domácího kina
Domácí kino a ostatní připojená zařízení
kompatibilní se standardem HDMI-CEC můžete
ovládat pomocí jediného dálkového ovladače.
Prostřednictvím domácího kina můžete
přehrávat zvuk z připojeného zařízení.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[Systémové ovládání audia] > [Zap] a poté
stiskněte tlačítko OK.
• Chcete-li zvuk přehrávat
z reproduktorů TV, vyberte možnost
[Vyp] a následující kroky přeskočte.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[Mapování audio vstupu] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Postupujte podle pokynů v TM a namapujte
zvuk připojeného zařízení na vstupy zvuku
domácího kina.
Jednodotykové přehrávání
Pokud povolíte jednodotykové přehrávání,
přepne se televizor při přehrávání disku
v domácím kině automaticky na správný kanál.
Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
Při stisknutí a podržení tlačítka
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém
ovladači se domácí kino a všechna
připojená zařízení HDMI-CEC přepnou do
pohotovostního režimu (pokud podporují
přepnutí do pohotovostního režimu stisknutím
jednoho tlačítka).
Pokud je v domácím kině povolen přechod
do pohotovostního režimu stisknutím
jednoho tlačítka, lze je do pohotovostního
režimu přepnout pomocí dálkového ovladače
televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.
Systémové ovládání audia
Při přehrávání ze zařízení, která má výstup
zvuku přesměrován do domácího kina,
se domácí kino automaticky přepne na
odpovídající zdroj zvuku.
Chcete-li použít funkci přehrávání zvuku
stisknutím jednoho tlačítka, zapněte systém
ovládání zvuku, postupujte podle pokynů na
televizoru a namapujte zařízení připojená ke
konektorům vstupu zvuku na domácím kině.
Mapování audio vstupu
Po připojení nového zařízení k domácímu kinu
je namapujte ke konektoru vstupu zvuku (viz
‘Přehrávání zvuku z domácího kina’ na straně
37).
1
2
3
4
5
Poznámka
•• Připojíte-li domácí kino k televizoru
prostřednictvím konektoru HDMI ARC,
ujistěte se, že je zvuk TV namapován na vstup
ARC na domácím kině.
CS
37
Č e š ti n a
Ovládání zařízení
8
Změna nastavení
Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.
Výstraha
•• Většina nastavení je již konfigurována
na hodnotu, která je pro domácí kino
nejvhodnější. Nemáte-li důvod, proč nastavení
měnit, je nejlepší ponechat výchozí hodnotu.
Poznámka
•• Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze
změnit.
•• Pokud se chcete vrátit k předchozí nabídce,
stiskněte tlačítko BACK. Chcete-li nabídku
opustit, stiskněte tlačítko (Domů).
Obraz
Změna nastavení obrazu podle požadavků.
Poznámka
•• Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení
pro televizor. Pokud nastavení změníte,
ujistěte se, zda televizor nové nastavení
podporuje.
Nastavení obrazu a formát
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Změňte následující nastavení a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Televizní obrazovka]: Formát obrazu.
• [Nastavení obrazu]: Předdefinovaná
nastavení barev.
Barvy obrazu
Funkce Deep Color znovu vytváří přirozený
vzhled světa na televizní obrazovce. Zobrazuje
živoucí obraz ve více než miliardě barev.
Pokud váš televizor podporuje funkci
Deep Color a je připojen k domácímu kinu
prostřednictvím kabelu HDMI, je možné funkci
Deep Color změnit.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] > [Technologie
HDMI Deep Color] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte následující možnosti a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Auto]: Automatický výběr barvy
HDMI Deep Color.
• [Zap]: Zobrazení živoucího obrazu.
• [Vyp]: Zobrazení ve standardních
24bitových barvách.
1
2
3
4
Rozlišení obrazu
Chcete-li měnit nastavení videa HDMI, je třeba
připojit domácí kino k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] > [HDMI Video]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Změňte nastavení rozlišení pro připojení
HDMI a stiskněte tlačítko OK.
1
2
3
4
Obraz z disku Blu-ray 3D
Chcete-li přehrávat obrazový záznam 3D,
připojte domácí kino k 3D televizoru pomocí
kabelu HDMI.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Video] > [Sledovat 3D
video] > [Auto] a poté stiskněte tlačítko
OK.
1
2
3
38
CS
Poloha titulků
1
2
Poznámka
•• Chcete-li přehrát původní zvuk disku, vyberte
možnost [Vyp].
3
Noční režim
Zvuk
1
2
Změna nastavení zvuku podle požadavků.
zvuk HDMI
Chcete-li poslouchat výstup zvuku HDMI
z televizoru, připojte domácí kino k televizoru
pomocí kabelu HDMI.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] > [HDMI Audio]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte následující možnosti a poté
stiskněte tlačítko OK:
• [Bitový proud]: Povolení výstupu
datového toku přes rozhraní HDMI.
• [Auto]: Automatický výběr
nejvhodnějšího podporovaného
formátu zvuku.
• [Vyp] Vypnutí výstupu zvuku
z televizoru.
1
2
3
4
Poprodukční zpracování zvuku
Chcete-li vybrat předem definovaný zvukový
režim, povolte poprodukční zpracování zvuku
v reproduktoru (viz ‘Zvukový režim’ na straně
21).
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Pokroč.] > [Vylepšené
audio] > [Zap] a poté stiskněte tlačítko OK.
1
2
Pokud chcete poslouchat potichu, snižte úroveň
hlasitých zvuků při přehrávání disků. Noční režim
je dostupný pouze u disků DVD a Blu-ray se
zvukem Dolby.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Audio] > [Noční režim]
> [Zap] a poté stiskněte tlačítko OK.
3
Obnovení nastavení režimu zvuku
Obnoví nastavení ekvalizéru u všech režimů
zvuku na výchozí hodnoty.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] > [Výchozí
nastavení zvuku] a poté stiskněte tlačítko
OK.
1
2
3
Jazyk
Výběr jazyka hlavní nabídky, zvuku a titulků.
Hlavní nabídka
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Nabídka
jazyka] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk nabídky a stiskněte tlačítko
OK.
3
CS
39
Č e š ti n a
Automatická změna polohy titulků tak, aby byly
přizpůsobeny televizní obrazovce.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Preference] >
[Automatický posun titulků] > [Zap] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Zvuk disku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Audio] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk zvuku pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku,
vyberte v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte
čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci
tohoto návodu (viz ‘Kód jazyka’ na straně 50).
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku
k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk
disku.
Titulky disku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Titulky]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk titulků pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
Nabídka disku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Nabídka
Disc Menu] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte jazyk nabídky pro disky a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku,
vyberte v seznamu nabídku [Jiné] a zadejte
čtyřmístný kód jazyka, který naleznete na konci
tohoto návodu (viz ‘Kód jazyka’ na straně 50).
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku
k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk
disku.
40
CS
Rodičovský zámek
Omezení přístupu k diskům, na nichž bylo nahráno
hodnocení.
Heslo
Máte možnost nastavit nebo změnit heslo pro
přehrávání disku s omezeným přístupem.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Změnit
heslo] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Je zobrazena nabídka změny hesla.
1
2
3
4
5
Postupujte podle pokynů na obrazovce
televizoru a nastavte nebo změňte heslo.
• Pokud nemáte k dispozici heslo nebo
jste je zapomněli, zadejte 0000.
Stiskněte tlačítko OK.
Hodnocení
Některé disky jsou nahrány s hodnocením
zohledňujícím vhodnost podle věku. Domácí
kino lze nastavit tak, aby přehrávalo pouze disky
s vhodností nižší, než je věk vašeho dítěte.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] >
[Rodičovský zámek] a poté stiskněte
tlačítko OK.
»» Zobrazí se výzva k zadání hesla.
1
2
3
4
5
Zadejte heslo pomocí Číselná tlačítka.
Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
• Chcete-li přehrávat všechny disky bez
ohledu na hodnocení, vyberte úroveň
8 nebo [Vyp].
Změnou následujících nastavení lze dosáhnout
úspory energie.
Automatický pohotovostní režim
Při přehrávání z disku nebo paměťového zařízení
USB se domácí kino automaticky přepne do
pohotovostního režimu, jestliže:
• se nachází v režimu pozastavení nebo
zastavení a
• 30 minut nestisknete žádné tlačítko.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Preference] >
[Automatický pohotovostní režim] > [Zap]
a poté stiskněte tlačítko OK.
1
2
3
Automatické vypnutí
Nastavení časovačů pro přepnutí domácího
kina do pohotovostního režimu po uplynutí
nastavené doby.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Časovač]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte dobu trvání časovače vypnutí.
»» Časovač lze nastavit až na 60 minut.
Pokud je časovač nastaven na hodnotu
[Vyp], není aktivní.
1
2
3
4
5
Stisknutím tlačítka OK možnost aktivujte.
»» Domácí kino se po uplynutí dané doby
přepne do pohotovostního režimu.
Spořič obrazovky
Automaticky přepne domácí kino režimu spořiče
obrazovky, jestliže:
• se nachází v režimu pozastavení nebo
zastavení a
• 10 minut nestisknete žádné tlačítko.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnosti [Preference] > [Spořič
obrazovky] > [Zap] a poté stiskněte
tlačítko OK.
1
2
3
Panel displeje
Změna jasu panelu displeje domácího kina.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] > [Panel
displeje] a poté stiskněte tlačítko OK.
Vyberte požadovaný jas a stiskněte tlačítko
OK.
1
2
3
4
Použití továrních nastavení
Resetování domácího kina na výchozí nastavení.
Nastavení rodičovského zámku nelze resetovat.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Obnovení
výchozích nastavení] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [OK] a poté stiskněte
tlačítko OK.
1
2
3
4
CS
41
Č e š ti n a
Úspora energie
9
Aktualizace
softwaru
Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu
svého domácího kina, pravidelně aktualizujte
software. Srovnejte aktuální verzi svého softwaru
s nejnovější verzí na webové stránce www.philips.com/support.
Ověření verze softwaru
1
2
3
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] > [Informace
o verzi] a poté stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se verze softwaru.
Aktualizace softwaru
z internetu
1
2
3
4
5
42
Připojte domácí kino k síti. Použijte
• pevné připojení k síti (viz ‘Nastavení
pevné sítě’ na straně 18) nebo
• bezdrátové připojení k síti (viz
‘Nastavení bezdrátové sítě’ na straně
19).
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [Síť].
»» Pokud je nalezeno médium s aktualizací,
zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení
aktualizace.
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení aktualizace softwaru se
domácí kino automaticky vypne a opět
zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na
několik sekund síťovou šňůru a poté ji
opět připojte.
CS
Poznámka
•• Pokud se domácímu kinu nepodaří připojit
k serveru společnosti Philips, stiskněte tlačítko
(Domů) a volbou možnosti [Nastavení] >
[Síť] > [Síťová instalace] nastavte síť.
Aktualizace softwaru
prostřednictvím rozhraní USB
Co je potřeba
• Jednotka USB flash s minimálně 75 MB
volné paměti. Jednotka USB flash musí být
zformátována systémem souborů FAT nebo
NTFS. Nepoužívejte USB pevný disk.
• Počítač s připojením k Internetu.
• Archivační nástroj s podporou formátu ZIP
(například WinZip® pro systém Microsoft®
Windows® nebo Stufflt® pro systém
Macintosh®).
Krok 1: Stažení nejnovějšího softwaru
1
2
3
4
5
6
Jednotku USB flash připojte k počítači.
Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky
www.philips.com/support.
Na webové stránce podpory společnosti
Philips najděte svůj výrobek a vyhledejte
Software a ovladače.
»» Aktualizace softwaru je dostupná ve
formátu ZIP.
Uložte komprimovaný soubor do
kořenového adresáře jednotky USB flash.
Pomocí archivačního nástroje rozbalte
soubor aktualizace softwaru do kořenového
adresáře jednotky USB flash.
»» Soubory budou rozbaleny do složky
UPG_ALL na jednotce USB flash.
Jednotku USB flash odpojte od počítače.
10 Specifikace výrobku
Č e š ti n a
Krok 2: Aktualizace softwaru
Výstraha
Poznámka
•• Před připojením jednotky USB flash
k domácímu kinu se ujistěte, že se v podavači
disku nenachází žádný disk a že je podavač
disku zavřený.
1
2
3
4
5
K domácímu kinu připojte jednotku USB
flash.
Přepněte televizor na správný zdroj pro
domácí kino.
Stiskněte tlačítko (Domů) a vyberte
možnost [Nastavení].
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [USB].
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení aktualizace softwaru se
domácí kino automaticky vypne a opět
zapne. Pokud se tak nestane, odpojte na
několik sekund síťovou šňůru a poté ji
opět připojte.
Poznámka
•• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte
napájení ani nevyjímejte jednotku USB flash.
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Kódy oblasti
Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku
s typovými údaji na zadní nebo spodní části
domácího kina.
Země
Evropa,
Velká Británie
DVD
BD
Asijskopacifická oblast,
Tchaj-wan, Korea
A
Latinská Amerika
A
Austrálie,
Nový Zéland
Rusko, Indie
C
Čína
C
Formáty médií
•
AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video,
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio
CD, Video CD/SVCD, soubory obrázků,
multimediální soubory MP3, WMA a DivX
Plus HD, paměťové zařízení USB
CS
43
Formáty souborů
•
•
•
Soubory .avi v kontejneru AVI
Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4,
.m4a
Video:
• .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .wmv, .mpg,
.mpeg,
• .rmvb, .rm (k dispozici pouze
v Asijskopacifické oblasti a Číně)
Obrázky: .jpg, jpeg, .gif, .png
Formáty zvuku
Zvukový Video kodek
kodek
PCM,
Dolby
Digital,
DTS
core,
MP3,
WMA
Přípona
Nádoba
Zvukový
kodek
Bitová
rychlost
.mp3
MP3
MP3
.wma
ASF
WMA
.aac
AAC
.wav
.m4a
.mka
.mka
WAV
MKV
MKA
MKA
.mka
.mka
.mka
MKA
MKA
MKA
AAC, HEAAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS core
MPEG
MP3
32 kb/s ~
320 kb/s
64 kb/s ~
160 kb/s
192 kb/s
.mka
MKA
WMA
.mka
MKA
AAC, HEAAC
1,4 Mb/s
192 kb/s
27,648 Mb/s
640 kb/s
1,54 Mb/s
912 kb/s
32 kb/s ~
320 kb/s
64 kb/s ~
160 kb/s
192 kb/s
Formáty videa
Pokud používáte televizor s vysokým rozlišením,
umožňuje domácí kino přehrávat video soubory
následujících parametrů:
• Rozlišení: 1920 x 1080 pixelů
• Snímková frekvence: 6 ~ 30 snímků za
sekundu.
CS
DivX 3.11, DivX 4.x, Max. 10 Mb/s
DivX 5.x, DivX 6.x
MPEG 1, MPEG 2
Domácí kino podporuje následující zvukové
soubory.
44
Bitová rychlost
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
20 Mb/s
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
Soubory .divx v kontejneru AVI
Zvukový
kodek
Video kodek
PCM,
Dolby
Digital,
MP3,
WMA
DivX 3.11, DivX 4.x, Max. 10 Mb/s
DivX 5.x, DivX 6.x
MPEG 1, MPEG 2
MPEG 4 ASP
Bitová rychlost
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Max. 10 Mb/s
Soubory .mp4 nebo .m4v v kontejneru MP4
Zvukový
kodek
Video kodek
Dolby
MPEG 1, MPEG 2
Digital,
MPEG,
MP3,
AAC, HEAAC
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
Bitová rychlost
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
PCM, Dolby MPEG 1,
Digital, DTS MPEG 2
core, MPEG,
MP3, WMA,
AAC, HEAAC
MPEG 4 ASP
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
Zesilovač
•
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
•
Max. 10 Mb/s
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
20 Mb/s
Soubory .asf a .wmv v kontejneru ASF
Zvukový
kodek
Video kodek
Bitová rychlost
PCM,
Dolby
Digital,
MP3,
WMA
MPEG 4 ASP
Max. 10 Mb/s
•
•
Videí
•
•
20 Mb/s
(špičková
40 Mb/s)
20 Mb/s
•
•
Soubory .mpg a .mpeg v kontejneru PS
Zvukový
kodek
Video kodek
PCM,
MPEG 1,
DTS core, MPEG 2
MPEG,
MP3
MPEG 1,
MPEG 2
Bitová rychlost
20 Mb/s (špičková
40 Mb/s)
20 Mb/s (špičková
40 Mb/s)
Soubory s příponou .rm a .rmvb v kontejneru
RM (Dostupné pouze v Asijskopacifické oblasti
a Číně)
Zvukový
kodek
Video
kodek
Bitová rychlost
AAC,
COOK
RV30,
RV40
20 Mb/s (špičková
40 Mb/s)
Systém signálu: PAL / NTSC
Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
Audio
•
H.264/AVC
HP@4.1/4.0;
MP@3.2/3.1/3.0
WMV9
Celkový výstupní výkon:
• Evropa a Asie: 1 000 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Latinská Amerika: 800 W RMS (+/−
0,5 dB, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz
/ ±3 dB
Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
Vstupní citlivost:
• AUX1, AUX2: 1 000 mV
• Music iLink: 500 mV
Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
• Koaxiální: IEC 60958-3
• Optický: TOSLINK
Vzorkovací frekvence:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 32–320 kb/s
• WMA: 48–192 kB/s
Rádio
•
•
•
Rozsah ladění:
• Evropa/Čína: VKV 87,5–108 MHz
(50 kHz)
• Asijskopacifická oblast/Rusko/
Latinská Amerika: VKV 87,5–108 MHz
(50/100 kHz)
Odstup signál/šum: VKV 50 dB
Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–
12,5 kHz / ±3 dB
CS
45
Č e š ti n a
Soubory .mkv v kontejneru MKV
USB
Reproduktory
•
Střední reproduktor:
• Výstupní výkon:
• Evropa a Asie: 230 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Latinská Amerika: 184 W RMS (+/−
0,5 dB, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
• Systém: širokopásmové satelity
• Impedance reproduktorů: 3 ohmy
• Vinutí reproduktorů:
• HTS4561/HTS4562: 1 x 76,2 mm (3”)
širokopásmový
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592:
2 x 76,2 mm (3”) širokopásmový
• Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
• Rozměry (Š x V x H):
• HTS4561/HTS4562 : 161 x 95 x 92 mm
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592:
280 x 95 x 92 mm
• Hmotnost:
• HTS4561/HTS4562: 0,8 kg
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592: 1,40 kg
• Délka kabelu: 2 m
Přední / zadní reproduktory:
• Výstupní výkon:
• Evropa a Asie: 4 x 135 W RMS
(celkové harmonické zkreslení (THD)
30 %)
• Latinská Amerika: 4 x 108 W RMS
(+/− 0,5 dB, celkové harmonické
zkreslení (THD) 10 %)
• Impedance reproduktorů: 5 ohmů
• Vinutí reproduktorů:
• HTS4561/HTS4562 2 x 76,2 mm (3”)
širokopásmový
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592:
2 x 76,2 mm (3”) širokopásmový
• Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
• Rozměry (Š x V x H):
• HTS4561/HTS4562: 95 x 161 x 87 mm
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592 malé
reproduktory: 100 x 280 x 104 mm
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592 vysoké
reproduktory: 260 x 1101 x 260 mm
•
•
•
Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová
zařízení USB (MSC)
Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
Maximální podporovaná velikost paměti:
<160 GB
Hlavní jednotka
•
•
•
•
•
Napájení:
• Evropa/Čína: 220-240 V~, 50 Hz
• Latinská Amerika/Asijskopacifická
oblast: 110-127 V/220-240 V~, 5060 Hz
• Rusko/Indie: 220-240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie: <105 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,5 W
Rozměry (Š x V x H): 435 x 57 x 356,5 mm
Hmotnost: 3,69 kg
Subwoofer
•
•
Výstupní výkon:
• Evropa a Asie: 230 W RMS (celkové
harmonické zkreslení (THD) 30 %)
• Latinská Amerika: 184 W RMS (+/−
0,5 dB, celkové harmonické zkreslení
(THD) 10 %)
Impedance: 3 ohmy
Vinutí reproduktorů:
• Evropa a Asie: 165mm (6,5”) basový
reproduktor
• Indie a Latinská Amerika: 203mm (8”)
basový reproduktor
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz-150 Hz
Rozměry (Š x V x H):
• HTS4561/HTS4562:
123 x 309 x 369 mm
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592:
196 x 395 x 342 mm
Hmotnost:
• HTS4561/HTS4562: 3,6 kg
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592: 4,8 kg
Délka kabelu: 3 m
46
CS
•
•
•
•
•
•
•
Hmotnost:
• HTS4561/HTS4562: 0,6 kg každý
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592 malé
reproduktory: 0,98–1,07 kg každý
• HTS5561/HTS5562/HTS5581/
HTS5582/HTS5591/HTS5592 vysoké
reproduktory: 3,81–3,89 kg každý
Délka kabelu (přední reproduktory): 4 m
Délka kabelu (zadní reproduktory): 10 m
Baterie dálkového ovladače
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Laser
•
•
•
Typ laseru (dioda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Vlnová délka: 405 +7 nm/−7 nm (BD),
655 +10 nm/−10 nm (DVD), 790
+10 nm/−20 nm (CD)
Výstupní výkon (max. hodnota): 20 mW
(BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)
11 Řešení problémů
Č e š ti n a
•
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem.
Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu následující
body. Pokud problém stále není vyřešen,
zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome.
Hlavní jednotka
Tlačítka domácího kina nefungují.
• Na několik minut odpojte domácí kino od
napájení a poté je znovu připojte.
Obraz
Žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na
správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
Žádný obraz na televizoru připojeném
prostřednictvím připojení HDMI.
• Ujistěte se, že pro připojení domácího
kina k televizoru používáte kabel
vysokorychlostního rozhraní HDMI.
Některé standardní kabely HDMI nemusí
správně zobrazovat některé obrázky, 3D
video a barvu Deep Color.
• Zkontrolujte, zda není kabel HDMI vadný.
Pokud je vadný, vyměňte jej za nový.
• Stisknutím tlačítka (Domů) a poté
stisknutím číselných tlačítek 731 na
dálkovém ovladači obnovíte výchozí
nastavení rozlišení obrazu.
• Změňte nastavení videa HDMI nebo
počkejte 10 sekund na automatické
obnovení (viz ‘Rozlišení obrazu’ na straně
38).
Disk nepřehrává video s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda disk obsahuje video
s vysokým rozlišením.
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje video
s vysokým rozlišením.
•
Pro připojení k televizoru použijte kabel
HDMI.
CS
47
Zvuk
Z reproduktorů domácího kina nevychází žádný
zvuk.
• Připojte audiokabel domácího kina
k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní
kabel pro zapojení zvuku nepotřebujete
v následujících případech:
• domácí kino je k televizoru připojeno
prostřednictvím rozhraní HDMI ARC,
• zařízení je připojeno ke konektoru
HDMI IN domácího kina.
• Nastavte zvuk pro připojené zařízení (viz
‘Nastavení zvuku pro připojená zařízení’ na
straně 18).
• Resetujte domácí kino na výchozí nastavení
(viz ‘Použití továrních nastavení’ na straně
41), vypněte je a znovu zapněte.
• Opakovaným tisknutím tlačítka SOURCE
domácího kina vyberte příslušný vstup
zvuku.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
• Pokud přehráváte zvuk z televizoru
prostřednictvím domácího kina,
zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.
Zvuk a obraz nejsou synchronizované.
• 1) Stiskněte tlačítko SOUND SETTINGS.
2) Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka (doleva/
doprava) vyberte možnost AUD SYNC, poté
stiskněte tlačítko OK. 3) Stisknutím Navigační
tlačítka (nahoru/dolů) synchronizujte zvuk
s obrazem.
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
• Vyčistěte disk.
• Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný typ
disku podporuje (viz ‘Formáty médií’ na
straně 43).
• Ověřte, zda domácí kino podporuje kód
oblasti disku (viz ‘Kódy oblasti’ na straně
43).
• Pokud se jedná o disk DVD±RW nebo
DVD±R, zkontrolujte, zda je disk finalizován.
Nelze přehrát soubor DivX.
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím
zařízením DivX zakódovaný na základě
režimu ‚Home Theater Profile‘ (Profil
domácího kina).
• Zkontrolujte, zda je soubor DivX úplný.
48
CS
Titulky DivX nebo RMVB/RM se nezobrazují
správně.
• Zkontrolujte, zda se název souboru titulků
shoduje s názvem souboru filmu (viz
‘Titulky’ na straně 25).
• Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte
OPTIONS. 2) Vyberte položku
tlačítko
[Znaková sada]. 3) Vyberte podporovanou
znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko OK.
Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.
• Zkontrolujte, zda je formát paměťového
zařízení USB kompatibilní s domácím kinem.
• Zkontrolujte, zda je systém souborů
paměťového zařízení USB domácím kinem
podporován.
Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí
záznam) nebo znak „x“.
• Nelze uvést do provozu.
Funkce EasyLink nefunguje.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru značky Philips podporujícímu
funkci EasyLink a zda je možnost EasyLink
zapnutá (viz ‘EasyLink’ na straně 36).
Při zapnutí televizoru se automaticky zapne
domácí kino.
• Pokud používáte funkci Philips EasyLink
(HDMI-CEC), je toto chování normální.
Pokud chcete, aby domácí kino fungovalo
nezávisle, vypněte funkci EasyLink.
Nejsou dostupné funkce služby BD-Live.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k síti. Použijte pevné připojení k síti (viz
‘Pevné připojení’ na straně 18) nebo
bezdrátové připojení k síti (viz ‘Bezdrátové
připojení’ na straně 19).
• Zkontrolujte, zda je síť nastavena. Použijte
instalaci pevné sítě (viz ‘Nastavení pevné
sítě’ na straně 18) nebo instalaci bezdrátové
sítě (viz ‘Nastavení bezdrátové sítě’ na
straně 19).
• Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray funkce
služby BD-Live podporuje.
• Vymažte paměťové úložiště (viz ‘Vymazání
paměti’ na straně 24).
Na televizoru nelze přehrávat video ani
fotografie ze zařízení iPod nebo iPhone.
• Vyhledejte a vyberte videa a fotografie
na obrazovce zařízení iPod nebo iPhone
a přehrajte je na televizoru.
• Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod
nebo iPhone nebylo manipulováno nebo
nebyl ilegálně změněn.
Č e š ti n a
Na televizoru nelze zobrazit obrázky ze zařízení
iPod nebo iPhone.
• Připojte žlutý kabel kompozitního signálu
k docku pro zařízení iPod a k televizoru.
• Přepněte televizor na zdroj AV/VIDEO
(odpovídající žlutému kabelu kompozitního
signálu).
• Stisknutím tlačítka přehrávání na zařízení
iPod nebo iPhone spusťte prezentaci.
• Ujistěte se, že se softwarem zařízení iPod
nebo iPhone nebylo manipulováno nebo
nebyl ilegálně změněn.
Video 3D je přehráváno v režimu 2D.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k 3D televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Ověřte, zda se jedná o disk Blu-ray 3D a je
zapnutá možnost Blu-ray 3D video (viz
‘Obraz z disku Blu-ray 3D’ na straně 38).
Při přehrávání videa Blu-ray 3D nebo videa DivX
chráněného proti kopírování je obrazovka černá.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.
Nelze stáhnout video z online videopůjčovny.
• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Zkontrolujte, zda je paměťová karta SD
naformátovaná a je na ní dostatek paměti
pro stažení videa, a zda se jedná o kartu
typu SDHC třídy 6.
• Zkontrolujte, zda jste za video zaplatili a zda
je ještě platná výpůjční doba.
• Zkontrolujte, zda je připojení k síti kvalitní.
Použijte pevné připojení k síti (viz ‘Pevné
připojení’ na straně 18) nebo bezdrátové
připojení k síti (viz ‘Bezdrátové připojení’ na
straně 19).
• Přejděte na webové stránky videopůjčovny
a vyhledejte další informace.
Síť
Bezdrátová síť je rušena nebo nebyla nalezena.
• Zkontrolujte, zda není bezdrátová síť rušena
mikrovlnnými troubami, telefony DECT
nebo jinými zařízeními Wi-Fi v okolí.
• Pokud bezdrátová síť nefunguje správně,
zkuste instalaci pevné sítě (viz ‘Nastavení
pevné sítě’ na straně 18).
CS
49
12 Kód jazyka
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
50
CS
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
13 Rejstřík
3
3D
bezpečnost 3D
disk 3D v režimu 2D
A
10
22
chytrý telefon
použití chytrého telefonu jako dálkového
ovladače
procházení disku nebo USB z chytrého
telefonu
30
30
D
dálkový ovladač
aktualizace softwaru
baterie
47
elektronický uživatelský manuál
5
přehled
11
kontrola aktuální verze
42
virtuální
29
z paměťového zařízení USB
42
disky
ze sítě
42
BD-Live
23
Anténa VKV
15
Bonus View
23
Aplikace Twonky Media počítače disk 3D v režimu 2D
22
Macintosh
31, 34
DivX
25
automatické vypnutí
41
jazyk – zvuk
40
automatický pohotovostní režim
41
jazyk nabídky
40
možnosti
26
obraz
27
obraz v obraze
23
přehrát
21
údržba
synchronizace obrazu a zvuku
23
výrobek
9
titulek
40
zdraví
10
tituly
26
životní prostředí
9
tlačítka ovládání
22
vyhledání času
26
zvuk
26
DivX
basy
21
kód VOD
25
BD-Live
titulky
25
BD-Live (karta SD)
24
znaková sada
26
BD-Live (USB)
23
DLNA
31
vymazání paměti
24
zakázání
24
bezdrátová síť
bezdrátové připojení
19
EasyLink (HDMI-CEC)
hardwarový klíč Wi-Fi
19
jednodotykové přehrávání
37
nastavení
20
mapování vstupů zvuku
37
Wi-Fi
19
ovládání zvuku systému
37
bezdrátové reproduktory
14
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
bezpečnost
jediného tlačítka
37
likvidace
9
tlačítka ovládání
12
použití výrobku
8
energie
sledování 3D
10
automatické vypnutí
41
Blu-ray
21
automatický pohotovostní režim
41
Bonus View
23
jas
41
spořič obrazovky
41
Ú
B
E
CS
51
Č e š ti n a
C
F
formátování karty SD
formáty médií
formáty videa
formáty zvuku
36
43
45
44
H
HDMI
funkce Deep color
TV (HDMI ARC)
videí
zvuk
HDMI-CEC
heslo
hlavní jednotka
odstraňování problémů
přehled
specifikace
hodnocení
38
15
38
39
36
40
47
10
46
40
I
Internet
aktualizace softwaru domácího kina
42
BD-Live
23
online videopůjčovny
36
připojení
18
iPod a iPhone
dock Philips
15
hudba
29
připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí
docku
29
video a prezentace
29
J
jas
jazyk
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
kód jazyka
nabídka disku
nabídka na obrazovce
titulek
zvuk
jazyk – zvuk
jednodotykové přehrávání
K
karaoke
karta SD
kód VOD pro DivX
52
CS
41
23
23
50
40
39
40
40
40
37
31
36
25
kódy oblasti
konektory
konektory vpředu
konektory vzadu – uprostřed
konektory vzadu – vlevo
konektory vzadu – vpravo
konektory vpředu
krok ladění
M
mapování vstupů zvuku
možnosti
obraz
videí
zvuk
možnosti napájení
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
jas
spořič obrazovky
možnosti obrázků
možnosti videa
možnosti zvuku
MP3
konektor
přehrát
multimediální obsah
z disku
z online půjčoven
z paměťového zařízení USB
z PC
43
14
15
14
15
14
28
37
27
26
26
41
41
41
41
27
26
26
14
29
21
35
24
31
N
nápověda
aktualizace
čtení
navigace
nastavení
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
HDMI-CEC
heslo
jazyk disku
jazyk nabídky
jazyk titulků
napájení
obnovení
obraz
rodičovské hodnocení
rozlišení
spořič obrazovky
5
4
4
41
41
39
36
40
40
39
40
41
41
38
40
38
41
O
obchodní známky
obraz
možnosti
nastavení
odstraňování problémů
otáčení
prezentace
zoom (zvětšení)
obraz v obraze
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
odstraňování problémů
hlavní jednotka
obraz
přehrát
připojení
sériové číslo
síť
zvuk
online videopůjčovny
formátování karty SD
půjčování a přehrávání videa
opakování
otevření podavače disku
ovládání
Easylink (HDMI-CEC)
hlavní jednotka
paměťové zařízení USB
přehrávání disku
rádio
rodičovský zámek
ovládání zvuku systému
38
38
38
41
39
39
14
5
4
4
5
6
35
36
34
35
39
6
27
38
47
27
27
27
23
23
47
47
48
47
6
49
48
36
36
26
10
12
10
25
22
28
40
37
P
paměťové zařízení USB
aktualizace softwaru domácího kina
možnosti
přehrát
specifikace
tlačítka ovládání
panel displeje
pevná síť
nastavení
pevné připojení
Philips Easylink
počítač
DLNA
připojení
software serveru médií
počítač
DLNA
připojení
software serveru médií
počítačová síť
pokročilé
aktualizace softwaru
obnovení výchozích nastavení
verze softwaru
vylepšené audio
zabezpečení BD Live
povolení
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
BD-Live
HDMI-CEC
předefinovaný režim zvuku
spořič obrazovky
právní upozornění
preference
automatické vypnutí
automatický pohotovostní režim
automatický posun titulků
jazyk nabídky
nabídka disku
panel displeje
rodičovský zámek
spořič obrazovky
titulek
změna hesla
zvuk
přehled
dálkový ovladač
HDMI-CEC
hlavní jednotka
konektory
nastavení
nastavení reproduktoru
42
26
25
46
25
10
19
18
36
31
18
31
31
18
31
18
42
41
42
39
24
41
39
24
36
39
41
6
41
41
39
39
40
41
40
41
40
40
39
11
36
10
14
38
14
11
CS
53
Č e š ti n a
videí
video 3D
video HDMI
výchozí
zvuk
zvuk HDMI
nastavení reproduktorů
ručně
návod k použití
aktualizace
čtení
navigace
stahování
Nejčastější dotazy
Net TV
odstranění historie procházení
online videopůjčovny
přístup
Sledování stránky Net TV
noční režim
R
Net TV
34
online videopůjčovny
36
rádio
procházení obsahu počítače
31
Anténa VKV
přehrát
krok ladění
disky
21
ladění stanic
DivX
25
poslech rádia
iPod a iPhone
29
specifikace
MP3
29
tlačítka ovládání
odstraňování problémů
48
recyklace
online video
36
reproduktory
prezentace
27
bezdrátové
rádio
45
nastavení
soubory RMVB nebo RM
22
připojit
USB
24
prostorový zvuk
z PC
34
ruční nastavení
Přehrávač Microsoft Windows Media specifikace
Player 11
32
umístění
Přehrávač Microsoft Windows Media RMVB nebo RM
Player 12
33
přehrát
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
rodičovský zámek
37
jediného tlačítka
heslo
prezentace
hodnocení
animace
27
ruční nastavení reproduktorů
doba trvání
27
hudební
27
obraz
27
připojení zařízení iPod nebo iPhone pomocí
síť
29
docku
aktualizace softwaru domácího kina
připojit
bezdrátové připojení
bezdrátové reproduktory
14
domácí síť
domácí síť
18
nastavení
k internetu
18
odstraňování problémů
počítač
31
pevné připojení
reproduktory
13
pojmenování zařízení
televizor (HDMI)
16
Wi-Fi
televizor (kompozitní)
16
software
TV (HDMI ARC)
15
aktualizace
zvuk (analogový kabel)
17
elektronický uživatelský manuál
zvuk (koaxiální kabel – digitální)
17
kontrola aktuální verze
zvuk (optický kabel – digitální)
17
software s otevřeným zdrojovým kódem
zvuk z televizoru nebo jiných zařízení
17
software serveru médií
procházení
specifikace
disk
22
specifikace výrobku
Net TV
34
spořič obrazovky
online videopůjčovny
36
subwoofer
paměťové zařízení USB
24
specifikace
ze zařízení iPhone
30
synchronizace obrazu a zvuku
ze zařízení iPod
29
půjčení videa
formátování karty SD
36
online videopůjčovny
36
15
28
28
28
45
28
9
14
14
13
21
14
46
13
22
40
40
14
S
54
CS
42
19
18
18
49
18
20
19
42
5
42
6
31
43
43
41
46
23
titulek
jazyk
umístění
znaková sada
tituly
tovární nastavení
Z
40
39
26
26
41
U
umístění
konektory
titulek
umístění
USB
formát
14
39
13
46
V
videí
barva HDMI deep color
kód VOD pro DivX
nastavení obrazu
online video
rozlišení obrazu
sledování v režimu 3D
synchronizace obrazu a zvuku
video a prezentace
video 2D
video na vyžádání (VOD)
formátování karty SD
online videopůjčovny
vyhledání času
výšky
vysunutí disku
výukové programy
38
25
38
36
38
22
23
29
22
zakázání
BD-Live
HDMI-CEC
poprodukční zpracování zvuku
zavření podavače disku
zesilovač
znaková sada
zvuk
basy
ekvalizér
odstraňování problémů
předefinovaný režim zvuku
prostorový zvuk
synchronizace obrazu a zvuku
výchozí režim zvuku
výšky
zvuk
kvalita
nastavení
nastavení reproduktoru
noční režim
poprodukční zpracování
předdefinované režimy
specifikace
zdroj
zvuk HDMI
24
36
39
10
45
26
21
21
48
21
21
23
39
21
17
39
14
39
39
21
45
18
39
36
36
26
21
10
6
CS
55
Č e š ti n a
T
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
sgpam_HTS5591-5592/12_1123_v3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising