Philips | HTS3560/12 | Owner's Manual | Philips Domácí kino 5.1 HTS3560/12 Uživatelská příručka

Philips Domácí kino 5.1 HTS3560/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS3560
HTS3580
CS Příručka pro uživatele
HU Felhasználói kézikönyv
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
1
2
3
4
Oznámení
Copyright
Prohlášení o shodě
Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Ochranné známky
6
2
2
2
2
2
2
Důležité informace 4
Bezpečnost 4
Péče o výrobek 4
Upozornění 4
Likvidace starého výrobku a baterií 5
Vaše domácí kino 5
Hlavní jednotka 5
Dálkový ovladač 6
7
Změna nastavení 16
16
16
16
17
17
17
18
Přístup do nabídky nastavení
Změna nastavení videa
Změna nastavení zvuku
Nastavení sítě
Nastavení funkce EasyLink
Změna nastavení preferencí
Změna pokročilých nastavení
Aktualizace softwaru 19
Ověření verze softwaru 19
Aktualizace softwaru ze sítě 19
Aktualizace softwaru pomocí rozhraní USB 19
8
Specifikace výrobku 20
9
Řešení problémů 21
10 Rejstřík 23
Připojení domácího kina 7
Konektory 7
Připojení k televizoru 8
Připojení zvuku z televizoru nebo jiných
zařízení 8
Připojení k internetu 9
5
Použití domácího kina 10
Dříve než začnete 10
Přístup do hlavní nabídky 10
Zvolte zvuk 10
Přehrávání disku 11
Použití funkce Bonus View na discích Blu-ray 12
Přístup ke službě BD-Live na discích Blu-ray 12
Přehrávání videa 3D 12
Přehrávání z paměťového zařízení USB 13
Další funkce pro přehrávání z disku nebo
paměťového zařízení USB 13
Přehrávání rádia 14
Přehrávání zvuku z televizoru nebo jiných
zařízení 15
Přehrávání z přehrávače MP3 15
Použití funkce Philips Easylink 15
CS
1
Č eš tina
Obsah
1
Oznámení
Copyright
Tento výrobek využívá technologii na ochranu
proti kopírování, která je chráněna patenty
registrovanými v USA a jinými právy na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation.
Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.
Autorská práva ve Spojeném království
Nahrávání a přehrávání materiálů může
vyžadovat souhlas. Viz zákon Copyright Act
z roku 1956 a zákony Performers Protection Act
z let 1958 až 1972.
Prohlášení o shodě
Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším
příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES
(Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).
Pojistka elektrické sítě (pouze
Velká Británie)
Tento výrobek je vybaven schválenou lisovanou
zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické
sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné
hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).
Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
Náhradní pojistka musí vyhovovat normě
BS 1362 a nést značku schválení ASTA.
V případě ztráty pojistky ověřte správný typ
u svého prodejce.
Nasaďte kryt pojistky zpět.
1
2
3
Poznámka
•• Podle směrnice EMC (2004/108/EC) nesmí
zástrčka tohoto výrobku pro připojení
k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.
2
CS
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků
s otevřeným kódem a chráněných autorskými
zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro
který je tato nabídka vyžadována příslušnými
licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od
zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo
obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový
kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže
si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte
odpověď během týdne, napište na adresu „Open
Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The
Netherlands“. Jestliže neobdržíte včasné potvrzení
dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.
Texty licencí a oznámení pro software s otevřeným
kódem použitý v tomto výrobku jsou obsaženy
v samostatném letáku.
Ochranné známky
Logo „Blu-ray 3D“ a „Blu-ray 3D“ logo jsou
obchodní známky společnosti Blu-ray Disc
Association.
BONUSVIEW™
„BD LIVE“ a „BONUSVIEW“ jsou obchodní
známky společnosti Blu-ray Disc Association.
Java a všechny další obchodní známky a loga
Java jsou obchodní známky nebo registrované
obchodní známky společnosti Sun Microsystems,
Inc. v USA a dalších zemích.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobeno s licencí na základě amerických
patentů č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a dalších
amerických a světových patentů registrovaných
nebo čekajících na vyřízení. DTS a symbol jsou
registrované ochranné známky, & DTS-HD a
DTS-HD Master Audio | Essential a loga DTS
jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc.
Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna
práva vyhrazena.
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC.
LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY
WITH OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCT
Regionální upozornění
Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem
(v rozporu s tímto návodem) můże dojít k
nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu
neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli
opravu vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí! Pří sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte sit’ovou
zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.
DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou
registrované obchodní známky společnosti DivX,
Inc. a jsou použity v souladu s licencí.
Certifikováno dle standardu DivX Ultra®
k přehrávání videa DivX® s pokročilými funkcemi
a prémiovým obsahem.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa
vyvinutý společností DivX, Inc. Toto zařízení je
oficiálně certifikováno jako přehrávač formátu
DivX. Na webových stránkách www.divx.com
najdete další informace a softwarové nástroje ke
konverzi souborů do formátu DivX.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Abyste mohli
přehrávat obsah DivX VOD (Video-onDemand), je třeba toto zařízení certifikované
pro formát DivX (DivX Certified®) zaregistrovat.
Chcete-li vygenerovat registrační kód, přejděte
v nabídce nastavení zařízení do části týkající se
obsahu DivX VOD. Registraci dokončíte tím, že
s tímto kódem přejdete na adresu vod.divx.com,
kde získáte další informace o obsahu DivX VOD.
CS
3
Č eš tina
„x.v.Colour“ je obchodní známka společnosti
Sony Corporation.
2
Důležité informace
Před použitím domácího kina si pozorně
přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů k poškození
televizoru, záruka na přístroj zanikne.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
•• Výrobek ani jeho příslušenství nikdy
nevystavuje dešti ani jinému působení vody.
Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte
nádoby s vodou, například vázy. Pokud
se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do
něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
Obraťte se na středisko péče o zákazníky
společnosti Philips a nechte výrobek před
dalším užíváním zkontrolovat.
•• Nikdy neumisťujte výrobek ani jeho
příslušenství do blízkosti otevřeného ohně
nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé
sluneční světlo.
•• Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
•• Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být
odpojovací zařízení připraveno k použití.
•• Před bouřkou odpojte výrobek od síťové
zásuvky.
•• Při odpojování napájecího kabelu vždy
tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
•• Před připojením výrobku k síťové zásuvce
ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na
zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek
nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným
napětím.
Nebezpečí zranění nebo poškození domácího
kina!
•• Pro výrobky, které lze připevnit na
stěnu, používejte pouze dodaný držák
na stěnu. Držák připevněte na stěnu,
která udrží celkovou hmotnost výrobku
a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď,
která bude příčinou nehody nebo zranění.
4
CS
••
Pro reproduktory se stojany použijte pouze
dodané stojany. Stojany pevně připevněte
k reproduktorům. Smontované stojany
umístěte na hladký, rovný povrch, který udrží
celkovou hmotnost reproduktoru a stojanu.
•• Nepokládejte výrobek ani žádné jiné
předměty na síťové šňůry nebo na jiné
elektrické zařízení.
•• Při převozu výrobku při teplotě nižší než
5 °C jej před připojením k síťové zásuvce
rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota
nevyrovná teplotě v místnosti.
•• Po otevření hrozí ozáření viditelným
i neviditelným laserovým paprskem.
Nevystavujte se ozáření.
•• Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
Nebezpečí přehřátí!
•• Nikdy výrobek neumisťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách výrobku
ponechejte vždy volný prostor nejméně
10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo
jinými předměty.
Nebezpečí kontaminace!
•• Nekombinujte různé baterie (staré a nové
nebo uhlíkové a alkalické apod.).
•• Pokud jsou baterie vybité nebo pokud
nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte je.
•• Baterie obsahují chemikálie, proto by se
měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
Péče o výrobek
••
••
••
••
Do podavače disku nevkládejte jiné
předměty než disky.
Do podavače disku nevkládejte pokřivené
nebo poškozené disky.
Pokud výrobek nebudete delší dobu
používat, vyjměte disk z podavače disku.
K čištění výrobku používejte pouze utěrku
z mikrovlákna.
Upozornění
Pokud se ve vaší rodině vyskytla epilepsie nebo
záchvaty v důsledku fotosenzitivity, obraťte
se na lékaře, než se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí obrazů
nebo sledování ve 3D.
Likvidace starého výrobku
a baterií
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního
materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu
používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace
o místním systému sběru tříděného odpadu
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré
výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
Správnou likvidací starého výrobku pomůžete
předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
3
Vaše domácí kino
Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli
výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat
všech výhod podpory nabízené společností Philips,
zaregistrujte své domácí kino na stránkách www.
philips.com/welcome.
Hlavní jednotka
6
7
8
9
a Podavač disku
b
(Otevřít/Zavřít)
Otevírá/uzavírá podavač disku
c
(Přehrát/Pozastavit)
Spuštění, pozastavení nebo pokračování
v přehrávání.
d
e
•
•
(Stop)
Zastavení přehrávání.
V režimu rádia smaže aktuální
přednastavenou rádiovou stanici.
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
f SOURCE
Výběr zdroje zvuku/obrazu pro domácí
kino.
g
•
•
/
Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
V režimu radiopřijímače vybere
předvolbu rádiové stanice.
h Panel displeje
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici
EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
i Ovládací kolečko hlasitosti
CS
5
Č eš tina
Za účelem předcházení nevolnosti, jako jsou
závratě, bolesti hlavy nebo dezorientace
doporučujeme nesledovat obraz ve 3D po delší
dobu. Pokud byste měli jakékoli nepříjemné
pocity, přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se
ihned poté žádné potenciálně nebezpečné
činnosti (například řízení auta), dokud vaše
příznaky nezmizí. Pokud příznaky přetrvávají,
nezačínejte znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.
Rodiče by měli dohlížet na své děti, které sledují
3D, a ujistit se, že se u dětí neprojevuje žádný
z výše uvedených příznaků nevolnosti. Sledování
ve 3D se nedoporučuje pro děti do šesti let
věku, protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.
Dálkový ovladač
a
1
2
21
3
20
4
5
b
Přístup k hlavní nabídce video disku.
6
19
10
11
18
17
12
(Options)
Přístup k možnostem přehrávání
v průběhu přehrávání.
• V režimu radiopřijímače slouží
k naprogramování rádiových stanic.
•
e Navigační tlačítka
• Slouží k procházení nabídek.
• V režimu radiopřijímače lze stisknutím
tlačítka doleva nebo doprava spustit
automatické vyhledávání.
f OK
Potvrdí zadání nebo výběr.
g
13
16
(Domů)
Přístup do hlavní nabídky.
c TOP MENU
d
7
8
9
(Pohotovostní režim – zapnuto)
Zapnutí domácího kina nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
• Pokud je aktivována funkce EasyLink,
lze stisknutím a podržením po dobu
nejméně tří sekund přepnout všechna
připojená zařízení kompatibilní
se standardem rozhraní HDMI CEC do
pohotovostního režimu.
•
•
•
/
(Předchozí/Následující)
Přechod na předchozí nebo následující
stopu, kapitolu nebo soubor.
V režimu radiopřijímače vybere
předvolbu rádiové stanice.
14
h
15
(Přehrávání)
Spuštění nebo pokračování v přehrávání.
i
(Pozastavení)
Pozastavení přehrávání.
j
/
(Rychlý posun vzad / Rychlý posun
vpřed)
Rychlý posun vzad nebo rychlý posun vpřed.
Rychlost vyhledávání změňte opakovaným
stisknutím tlačítka.
k
(Ztlumit)
Ztlumí nebo obnoví hlasitost.
l AUDIO
V režimu videa umožňuje přepínat mezi
jazyky.
V režimu rádia umožňuje přepínat mezi
stereofonním a monofonním zvukem.
6
CS
Umožňuje výběr položky pro přehrávání.
n SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro video.
o Barevná tlačítka
Pouze disky Blu-ray: Volba úkolu nebo
možnosti.
p REPEAT
Vybírá či vypíná režim opakování.
q
r
s
t
(Nastavení zvuku)
Otevření nebo zavření různých nastavení
zvuku.
+/- (Hlasitost)
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
(Stop)
Zastavení přehrávání.
Stisknutím a podržením vysunete disk
nebo otevřete podavač disku.
• V režimu rádia smaže aktuální
přednastavenou rádiovou stanici.
•
•
(Zpět)
Návrat na předchozí obrazovku nabídky.
4
Připojení domácího
kina
Č eš tina
m Číselná tlačítka
Tato část popisuje připojení domácího kina
k televizoru a k dalším zařízením. Základní připojení
domácího kina s příslušenstvím je popsáno
ve stručném návodu k rychlému použití. Komplexní
interaktivní nápovědu naleznete na webových
stránkách www.connectivityguide.philips.com.
Poznámka
•• Identifikační informace a hodnocení od
dodavatele naleznete na zadní straně
produktu.
•• Před provedením nebo změnou libovolného
připojení zkontrolujte, zda jsou všechna
zařízení odpojena od síťové zásuvky.
Konektory
Konektory vzadu
u Tlačítka zdroje
• DISC / POP-UP MENU: Přepne
•
•
na zdroj disku. Umožňuje přístup
k nabídce disku DVD nebo překryvné
nabídce disku Blu-ray.
RADIO : Přepne do režimu
radiopřijímače VKV.
AUDIO SOURCE : Vybírá zdroj vstupu
zvuku.
a AC MAINS~
Připojení k napájení.
b SPEAKERS
Připojení k dodaným reproduktorům a
subwooferu.
c LAN
Připojení ke vstupu LAN na
širokopásmovém modemu nebo směrovači.
d HDMI OUT
Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.
e VIDEO OUT
Připojení ke vstupu kompozitního videa na
televizoru.
f FM ANTENNA
Připojení k anténě VKV pro příjem rádia.
g AUDIO IN
Připojení k analogovému výstupu zvuku na
televizoru nebo analogovém zařízení.
CS
7
Konektory na boku
Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí
rozhraní kompozitního videa (CVBS)
Poznámka
•• Kabel nebo konektor kompozitního videa
může být označen AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE nebo BASEBAND.
a
(USB)
Vstup pro zvuk, video nebo obrázky
z paměťového zařízení USB.
b MP3 LINK
TV
Vstup zvuku z přehrávače MP3.
Připojení k televizoru
Připojte domácí kino přímo k televizoru pomocí
jednoho z následujících konektorů (postupně od
nejvyšší po základní kvalitu obrazu):
a HDMI
b Kompozitní video
Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí
rozhraní HDMI
Připojení zvuku z televizoru
nebo jiných zařízení
Domácí kino můžete používat k přehrávání
zvuku z televizoru nebo jiných zařízení, například
kabelového přijímače.
Tip
Poznámka
•• Stisknutím tlačítka AUDIO SOURCE vyberte
•• Je-li televizor s vysokým rozlišením (HDTV)
vybaven konektorem DVI, připojte jej
prostřednictvím adaptéru rozhraní HDMI/DVI.
•• Pokud televizor podporuje funkci rozhraní
EasyLink HDMI CEC, můžete domácí kino a
televizor ovládat pomocí jednoho dálkového
ovladače (viz ‘Použití funkce Philips Easylink’ na
straně 15).
výstup zvuku pro příslušné připojení.
Možnost 1: Připojení zvuku pomocí
analogových audiokabelů
(Kabel není součástí dodávky)
(Kabel není součástí dodávky)
TV
TV
8
CS
1
2
3
4
5
Připojení k internetu
Připojte domácí kino k síti Internet a užijte si
zábavu:
•• Aplikace služby BD-Live: přístup
k některým exkluzivním službám z disků
Blu-ray (viz ‘Přístup ke službě BD-Live na
discích Blu-ray’ na straně 12) s aktivovanou
službou BD-Live.
•• Aktualizace softwaru: aktualizace softwaru
domácího kina prostřednictvím sítě (viz
‘Aktualizace softwaru ze sítě’ na straně 19).
Co je potřeba:
•• Síťový směrovač (protokol DHCP je
povolen).
•• Síťový kabel (přímý kabel RJ45).
•• Při použití aplikace BD-Live a aktualizace
softwaru se ujistěte, že má síťový směrovač
přístup k síti Internet a brána firewall je
vypnuta.
(Kabel není součástí dodávky)
LAN
6
7
8
9
Připojte domácí kino k širokopásmovému
modemu nebo směrovači (viz ‘Připojení
k internetu’ na straně 9).
Zapněte televizor a přepněte jej na správný
zdroj odpovídající domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte možnosti [Síť] > [Síťová
instalace] a poté tlačítko OK.
Vyberte možnost [Kabelové (Ethernet)]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost [Automaticky
(doporučeno)] nebo [Ručně (pokročilé)] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavení dokončete podle pokynů na
televizoru.
»» Domácí kino se připojí k internetu. Pokud
se připojení nezdaří, vyberte možnost
[Zkusit znovu] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko [Provedení] a poté
nabídku opusťte stisknutím tlačítka OK.
Výstraha
•• Než zkusíte připojit domácí kino k počítačové
síti, seznamte se se síťovým směrovačem,
softwarem serveru médií a zásadami
připojení k síti. V případě potřeby si pročtěte
dokumenty dodané spolu se síťovými
komponenty. Společnost Philips neodpovídá za
ztrátu ani poškození dat.
www
CS
9
Č eš tina
Nastavení sítě
5
Použití domácího
kina
Tato část popisuje použití domácího kina
k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.
Dříve než začnete
Zkontrolujte, zda je splněno následující:
•• Jsou provedena všechna potřebná připojení
a je dokončeno nastavení popsané
ve Stručném návodu k rychlému použití.
•• Přepnuli jste televizor na správný zdroj
odpovídající domácímu kinu.
Zvukový zážitek Popis
SOUND
SURROUND
Výběr režimu zvuku.
Výběr prostorového zvuku
nebo stereofonního zvuku.
TREBLE
Nastavení výstupu vyšších
frekvencí.
MID
Nastavení výstupu středních
frekvencí.
BASS
Nastavení výstupu nízkých
frekvencí.
AUDIO SYNC Nastavení zpoždění zvuku tak,
aby odpovídal obrazu.
3
4
Přístup do hlavní nabídky
Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup
k připojeným zařízením, nastavení zvuku a
obrazu a k dalším funkcím.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se hlavní nabídka.
1
2
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK
lze vybrat tyto možnosti:
• [přehrát disk] : Spuštění přehrávání
disku.
• [Procházení USB] : Přístup k prohlížeči
obsahu připojeného paměťového
zařízení USB.
• [Nastavení] : Otevírá nabídky
pro změnu obrazu, zvuku a jiných
nastavení.
Zvolte zvuk
Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý
typ obrazu nebo hudby.
1
2
10
Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku).
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
(doleva/doprava) získáte přístup k nastavení
zvuku.
CS
Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.
Stisknutím tlačítka (Zpět) nabídku
ukončíte.
Pokud během pěti sekund nestisknete
žádné tlačítko, dojde k automatickému
ukončení zobrazení nabídky.
Změna režimu zvuku
Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité
typy obrazu nebo hudby.
Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku).
Vyberte možnost SOUND a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
• ACTION/ROCK : Zvýšení úrovně
nízkých a vysokých frekvencí. Ideální
pro akční filmy, rockovou a populární
hudbu.
• DRAMA/JAZZ : Zřetelná reprodukce
středních a vysokých frekvencí. Ideální
pro inscenace a jazzovou hudbu.
• CONCERT/CLASSIC: Neutrální zvuk.
Ideální pro živé koncerty a klasickou
hudbu.
• SPORTS : Střední úroveň středních
frekvencí a prostorových efektů
zajišťujících srozumitelnost hlasů
a zprostředkování atmosféry
sportovního přenosu.
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Změna režimu prostorového zvuku
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Změna výšek, středních frekvencí a basů
Změnou nastavení vysokých frekvencí (výšky),
středních frekvencí (střední) a nízkých frekvencí
(basy) domácího kina můžete upravit nastavení
tak, aby bylo vhodné pro daný typ obrazu nebo
hudby.
Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku).
Vyberte možnost TREBLE, MID nebo BASS
a poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
upravte nastavení frekvencí:
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
1
2
3
4
Synchronizace zvuku a obrazu
Pokud zvuk není synchronní s obrazem, můžete
nastavit zpoždění zvuku tak, aby zvuk obrazu
odpovídal.
Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku).
Vyberte možnost AUDIO SYNC a
stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/dolů)
synchronizujte zvuk s obrazem.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
1
2
3
4
Poznámka
Č eš tina
Pomocí různých režimů prostorového zvuku
získáte vtahující zvukový zážitek.
Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku).
Vyberte možnost SURROUND a stiskněte
tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek Navigační tlačítka
(nahoru/dolů) vyberte následující nastavení:
• 5CH STEREO : Vylepšuje stereofonní
zvukový výstup zdvojením zvukového
výstupu do středních a zadních
reproduktorů. Ideální pro hudbu na
večírcích.
• VÍCEKANÁLOVÝ/Dolby PLII :
Pohlcující vícekanálový zvuk zajistí
dokonalejší filmový zážitek.
• STEREO : Dvoukanálový stereofonní
zvuk. Ideální pro poslech hudby.
•• Funkce Audio Lip Sync je k dispozici pouze při
přehrávání videa.
Přehrávání disku
Domácí kino umožňuje přehrávat široké spektrum
disků, včetně videodisků, zvukových disků a
smíšených médií (například disk CD-R obsahující
obrázky ve formátu JPEG a hudbu ve formátu
MP3).
Vložte disk do domácího kina.
Stiskněte tlačítko DISC nebo vyberte
v hlavní nabídce možnost [přehrát disk] a
stiskněte tlačítko OK.
»» Disk se začne přehrávat nebo se zobrazí
hlavní nabídka disku.
1
2
3
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítko
Akce
Navigační
Procházení nabídkami.
tlačítka
OK
Potvrdí zadání nebo výběr.
(Přehrávání) Spuštění nebo pokračování
v přehrávání.
Pozastavení přehrávání.
Zastavení přehrávání.
Přechod na předchozí nebo
/
následující stopu, kapitolu nebo
soubor.
Rychlý posun vzad nebo
/
rychlý posun vpřed. Rychlost
vyhledávání změňte
opakovaným stisknutím tlačítka.
Navigační
Otočení obrázku proti směru
tlačítka
nebo po směru hodinových
(nahoru/dolů) ručiček.
SUBTITLE
Výběr jazyka titulků pro video.
DISC
Otevírá nebo zavírá nabídku
disku.
Přístup k možnostem
(Options)
přehrávání v průběhu
přehrávání.
CS
11
Použití funkce Bonus View na
discích Blu-ray
Disky Blu-ray podporující funkci Bonus View
(označovanou také jako obraz v obraze) umožňují
zobrazovat speciální obsah, například komentář
režiséra, při sledování hlavního obsahu.
V případě potřeby funkci BonusView (neboli
obraz v obraze) aktivujte v nabídce disku
Blu-ray.
V průběhu přehrávání hlavního obsahu
stiskněte tlačítko (Options).
»» Zobrazí se nabídka možností.
1
2
3
4
5
Stiskněte možnosti [Volba funkce PIP] >
[PIP] a poté tlačítko OK.
»» Možnosti PIP [1]/[2] závisí na obsahu
videa.
»» V malém okně se zobrazí video
zprostředkované pomocí funkce obraz
v obraze.
Vyberte možnost [2. jazyk audia] nebo
[2. jazyk titulků] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Vyberte jazyk k přehrávání a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka
•• Chcete-li funkci Bonus View (obraz v obraze)
vypnout, stiskněte tlačítko (Options),
vyberte možnost [Volba funkce PIP] > [Vyp] a
poté stiskněte tlačítko OK.
Přístup ke službě BD-Live na
discích Blu-ray
Disky Blu-ray s aktivovanou službou BD-Live
poskytují přístup k exkluzivním službám, například
filmům a dalším bonusům online.
Připravte připojení k internetu a nastavte síť
(viz ‘Připojení k internetu’ na straně 9).
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
Vyberte ikonu služby BD-Live v nabídce
disku a stiskněte tlačítko OK.
»» Služba BD-Live se začne načítat. Doba
načítání závisí na disku a rychlosti
připojení k internetu.
1
2
3
12
CS
4
5
Jednotlivé položky služby BD-Live lze
procházet stisknutím tlačítkaNavigační
tlačítka.
Položku vyberte stisknutím tlačítka OK.
Poznámka
•• Rozsah položek služeb BD-Live závisí na
daném disku.
•• Při použití služby BD-Live získá poskytovatel
obsahu přístup k datům na disku a datům
v domácím kině.
•• K ukládání stažených souborů použijte
paměťové zařízení USB s minimálně 1 GB
volného místa.
•• Pokud není ke stažení obsahu služby BD-Live
k dispozici dostatek paměti, uvolněte místo
v paměti.
Přehrávání videa 3D
Vaše domácí kino může přehrávat videozáznamy
3D na televizorech 3D.
Před začátkem nejprve zkontrolujte:
•• zda máte televizor 3D a zda je připojen
k domácímu kinu kabelem HDMI
•• zda je váš disk Blu-ray 3D a
•• zda máte brýle 3D, které jsou kompatibilní
s vaším televizorem 3D.
Přehrávání videa 3D
Vložte disk Blu-ray 3D do domácího kina.
»» Televizor se přepne na správný zdroj
HDMI a disk se přehraje automaticky.
1
2
3
4
Pokud se disk nepřehraje automaticky,
stiskněte tlačítko DISC nebo zvolte
možnost [přehrát disk] v hlavní nabídce a
poté stiskněte tlačítko OK.
Stisknutím tlačítek pro přehrávání lze
ovládat přehrávání.
Při vyhledávání vpřed nebo vzad a
v některých jiných režimech přehrávání se
video zobrazí ve 2D. Do režimu 3D se vrátí,
pokud jej zase přehráváte normálně.
Pro vychutnání efektů 3D si nasaďte brýle 3D.
Přehrávání disků 3D ve 2D
1
2
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte položky [Nastavení] > [Video] >
[Blu-ray 3D video] > [Vyp].
Stiskněte tlačítko OK.
Přehrajte svůj disk Blu-ray 3D.
»» Video 3D se zobrazí ve 2D.
Přehrávání z paměťového
zařízení USB
Televizor je dodáván s konektorem USB, který
umožňuje prohlížení fotografií, poslech hudby
nebo sledování filmů uložených na paměťovém
zařízení USB.
Připojte paměťové zařízení USB
k domácímu kinu.
Stiskněte tlačítko (Domů).
»» Zobrazí se hlavní nabídka.
1
2
3
4
5
Vyberte možnost [Procházení USB] a
stiskněte tlačítko OK.
»» Zobrazí se prohlížeč obsahu.
Vyberte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání (viz ‘Přehrávání disku’ na straně
11) můžete ovládat pomocí tlačítek pro
přehrávání.
Poznámka
•• Pokud nelze paměťové zařízení USB do
konektoru zasunout, použijte prodlužovací
kabel USB.
•• Domácí kino nepodporuje digitální fotoaparáty,
které potřebují k zobrazení fotografií
počítačový program.
•• Paměťové zařízení USB musí být kompatibilní
s normou pro velkokapacitní paměťová
zařízení a naformátováno systémem souborů
FAT, DOS nebo NTFS.
Další funkce pro přehrávání z disku
nebo paměťového zařízení USB
Pro přehrávání obrazu a zvuku z disků nebo
paměťových zařízení USB je k dispozici několik
pokročilých funkcí.
Použití nastavení videa
Poznámka
•• Dostupná nastavení videa závisí na zdroji videa.
1
2
Stiskněte tlačítko (Možnosti).
»» Zobrazí se nabídka nastavení videa.
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK
proveďte výběr a úpravy těchto položek:
• [Jazyk zvuku] : Výběr jazyka zvuku pro
obraz.
• [Jazyk titulků] : Výběr jazyka titulků
pro video.
• [Posun titulků] : Nastavení polohy
titulků na obrazovce.
• [Info] : Zobrazení informací
o přehrávaném obsahu.
• [Znaková sada] : Výběr znakové sady
podporující titulky DivX.
• [Vyhledávání podle času] : Rychlý
přechod na určité místo videa zadáním
času scény.
• [2. jazyk audia] : Výběr druhého jazyka
zvuku pro přehrávání.
• [2. jazyk titulků] : Výběr druhého
jazyka titulků pro přehrávání.
• [Tituly] : Výběr konkrétního titulu.
• [Kapitoly] : Výběr konkrétní kapitoly.
• [Seznam úhlů] : Výběr jiného úhlu
záběru kamery.
• [Nabídky] : Zobrazení nabídky disku.
• [Volba funkce PIP] : Zobrazení okna
obrazu v obraze.
• [Zvětšení] : Slouží k přiblížení scény
videa nebo snímku. Stisknutím
Navigační tlačítka (doleva/doprava)
vyberte faktor zvětšení.
• [Funkce Opakovat] : Opakování
kapitoly nebo titulu.
• [Opakovat A-B] : Slouží k označení
dvou bodů v kapitole nebo stopě pro
opakované přehrávání, nebo režim
opakování vypne.
• [Nastavení obrazu] : Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
Při sledování videa máte přístup k několika
užitečným funkcím.
CS
13
Č eš tina
3
4
Použití možností obrázku
Přehrávání prezentace s hudbou
Při prohlížení obrázků máte přístup k několika
užitečným funkcím.
Stiskněte tlačítko (Možnosti).
»» Zobrazí se nabídka možností nastavení
obrázků.
Současným přehráváním hudby a obrázků
můžete vytvořit prezentaci s hudbou.
Vyberte stopu s hudbou a stiskněte tlačítko
OK.
Stiskněte tlačítko (Zpět) a přejděte do
složky s obrázky.
Vyberte obrázek a stisknutím tlačítka OK
spusťte prezentaci.
Stisknutím tlačítka
prezentaci zastavíte.
Opětovným stisknutím tlačítka
zastavíte
přehrávání hudby.
1
2
Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka a OK
proveďte výběr a úpravy těchto položek:
• [Otočit o +90 stupňů] : Otočení
obrázku o 90 stupňů po směru
hodinových ručiček.
• [Otočit o -90 stupňů] : Otočení
obrázku o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
• [Zvětšení] : Slouží k přiblížení scény
videa nebo snímku. Stisknutím
Navigační tlačítka (doleva/doprava)
vyberte faktor zvětšení.
• [Info] : Zobrazení informací o obrázku.
• [Doba trvání na snímek] : Nastavení
doby trvání zobrazení jednotlivých
obrázků v prezentaci.
• [Animace snímků] : Výběr animace pro
prezentaci.
• [Nastavení obrazu] : Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
• [Funkce Opakovat] : Opakování
vybrané složky.
Použití nastavení zvuku
Při přehrávání zvuku máte přístup k několika
užitečným funkcím.
Opakovaným stisknutím tlačítka
(Možnosti) můžete cyklicky procházet
následující funkce:
• REPEAT TRACK : Opakování aktuální
stopy.
• REPEAT DISC : Opakování všech stop
na disku nebo ve složce.
• REPEAT RANDOM : Slouží
k náhodnému přehrávání zvukových
stop.
• REPEAT OFF : Vypnutí režimu
opakování.
1
14
CS
1
2
3
4
5
Přehrávání rádia
Domácí kino může uložit až 40 rádiových stanic.
Zkontrolujte, zda je připojena anténa VKV.
Stiskněte tlačítko RADIO.
»» Pokud jste dosud nenainstalovali žádné
rádiové stanice, zobrazí se na panelu
displeje zpráva ‚AUTO INSTALL...PRESS
PLAY‘. Stiskněte (Přehrávání).
1
2
3
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek:
Tlačítko
Akce
Výběr předvolby rádiové stanice.
/
Navigační Vyhledání rádiové stanice.
tlačítka
(doleva/
doprava)
Navigační Jemné doladění rádiové frekvence.
tlačítka
(nahoru/
dolů)
Stisknutím a přidržením tlačítka
předvolbu rádiové stanice vymažete.
Stisknutím zastavíte instalaci
rádiových stanic.
Ručně: Jedním stisknutím
(Options) zpřístupníte režim programu,
opětovným stisknutím rádiovou
stanici uložíte.
Automaticky: Stiskněte a podržte
po pět sekund, dojde k přeinstalaci
rádiových stanic.
AUDIO
Přepínání mezi stereofonním a
monofonním zvukem.
1
•• Příjem v pásmu středních, dlouhých a krátkých
vln a digitální rozhlasové vysílání nejsou
podporovány.
•• Pokud není detekován signál stereofonního
vysílání, nebo je nalezeno méně než pět stanic,
zobrazí se výzva k opětovné instalaci rádiových
stanic.
•• Chcete-li dosáhnout co nejlepšího příjmu,
umístěte anténu z dosahu televizoru nebo
jiných zdrojů elektromagnetického záření.
Přehrávání zvuku z televizoru
nebo jiných zařízení
Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO SOURCE
vyberte výstup zvuku pro připojené zařízení.
Přehrávání z přehrávače MP3
Můžete připojit přehrávač MP3 nebo jiná externí
audiozařízení a přehrávat zvukové soubory, které
jsou v nich uloženy.
Připojte přehrávač MP3 k domácímu kinu.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO
SOURCE, dokud se na panelu displeje
nezobrazí ‚MP3 LINK‘.
Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte
požadované zvukové soubory a spusťte
jejich přehrávání.
1
2
3
Použití funkce Philips Easylink
Domácí kino podporuje funkci Philips EasyLink,
která používá standardní protokol HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Zařízení
kompatibilní se standardem EasyLink, která jsou
připojená pomocí konektorů HDMI, lze ovládat
jedním dálkovým ovladačem.
2
3
4
5
6
Zapněte ovládání HDMI CEC na televizoru
a ostatních připojených zařízeních.
Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru
nebo ostatním zařízením.
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte možnosti [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] >
[EasyLink (digitální sběrnice mezi audio
video zařízeními)] a poté tlačítko OK.
Vyberte možnost [Zap] a stiskněte tlačítko
OK.
Nyní si můžete vychutnat následující
ovládací prvky funkce Philips EasyLink.
Jednodotykové přehrávání
Při přehrávání disku se televizor automaticky
přepne na správný kanál.
Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
Při stisknutí a podržení tlačítka
(POHOTOVOSTNÍ REŽIM) na dálkovém
ovladači se domácí kino a všechna zařízení
připojená prostřednictvím rozhraní HDMI CEC
(pokud podporují přepnutí do pohotovostního
režimu stisknutím jednoho tlačítka) současně
přepnou do pohotovostního režimu.
Systémové ovládání audia
Při přehrávání ze zařízení, která má výstup
zvuku přesměrován do domácího kina,
se domácí kino automaticky přepne na
odpovídající zdroj zvuku.
Chcete-li používat funkci přehrávání zvuku
stisknutím jednoho tlačítka, povolte tuto
funkci a podle pokynů na televizoru správně
namapujte zařízení připojená ke konektorům
vstupu zvuku na domácím kinu.
Mapování audio vstupu
Aktualizace mapování vstupů zvuku v případě
připojení nových zařízení.
Poznámka
•• Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou
spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.
CS
15
Č eš tina
Poznámka
6
Změna nastavení
•
Tato část popisuje změnu nastavení domácího kina.
Výstraha
•
•• Většina nastavení je již konfigurována
na hodnotu, která je pro domácí kino
nejvhodnější. Nemáte-li ke změně nastavení
konkrétní důvod, doporučujeme ponechat
výchozí hodnoty.
Přístup do nabídky nastavení
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
»» Zobrazí se nabídka nastavení.
Vyberte nabídku nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Informace o změnách nastavení domácího
kina naleznete v následujících částech.
Stisknutím tlačítka (Zpět) se vrátíte
k předchozí nabídce, stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Poznámka
•• Nastavení, které je zobrazeno šedě, nelze
změnit.
Změna nastavení videa
1
2
3
4
16
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Video] a stiskněte
tlačítko OK.
Můžete vybrat a upravit následující
nastavení:
• [Televizní obrazovka] : Výběr formátu
zobrazení tak, aby byl přizpůsoben
televizní obrazovce.
• [HDMI Video] : Výběr rozlišení videa
HDMI.
CS
•
5
[Technologie HDMI Deep Color] :
Pokud je obrazový obsah zaznamenán
pomocí technologie Deep Color a
televizor tuto technologii podporuje,
jsou barvy zobrazeny s větším počtem
jemnějších odstínů.
[Blu-ray 3D video]: Slouží k výběru
3rozměrného výstupu videa, jestliže
prostřednictvím domácího kina
sledujete video 3D. Domácí kino musí
být připojeno k televizoru 3D kabelem
HDMI.
[Nastavení obrazu] : Výběr
předdefinovaného nastavení barev.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Poznámka
•• Automaticky je vybráno nejvhodnější nastavení
pro televizor. Pokud potřebujete nastavení
změnit, ujistěte se, zda televizor nové nastavení
podporuje.
•• Chcete-li upravovat nastavení související
s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen
pomocí kabelu HDMI.
Změna nastavení zvuku
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Audio] a stiskněte
tlačítko OK.
Můžete vybrat a upravit následující
nastavení:
• [Noční režim] : Výběr tichého zvuku
nebo plného dynamického rozsahu
zvuku. Noční režim slouží ke ztišení
hlasitých zvuků a zvýšení hlasitosti
tichých zvuků, například řeči.
• [HDMI Audio] : Výběr formátu zvuku
HDMI nebo vypnutí výstupu zvuku
HDMI pro televizor.
• [Nast. repr.] : Nastavení úrovně
hlasitosti a vzdálenosti jednotlivých
reproduktorů k dosažení nejlepšího
prostorového zvuku při daném
uspořádání místnosti.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
•• Chcete-li upravovat nastavení související
s rozhraním HDMI, musí být televizor připojen
pomocí kabelu HDMI.
•• Noční režim je k dispozici pro disky DVD a
Blu-ray (pro modely podporující přehrávání
disků Blu-ray) kódované systémem Dolby.
•
Nastavení sítě
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Síť] a stiskněte tlačítko
OK.
Můžete vybrat a upravit následující
nastavení:
• [Síťová instalace] : Spustí instalaci
pevné (Ethernet) sítě. Připojení k síti
nastavte podle pokynů.
• [Zobrazit nastavení sítě] : Zobrazení
aktuálních nastavení sítě.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Nastavení funkce EasyLink
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [EasyLink (digitální
sběrnice mezi audio video zařízeními)] a
stiskněte tlačítko OK.
Můžete vybrat a upravit následující
nastavení:
• [EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)] : Aktivace či
deaktivace funkce EasyLink.
• [Přehrávání stisknutím jednoho
tlačítka] : Aktivace či deaktivace funkce
přehrávání stisknutím jednoho tlačítka.
Je-li aktivováno, můžete použít
dálkový ovladač ke spuštění přehrávání
disku v domácím kině a televizor se
automaticky přepne na správný kanál.
•
5
[Pohotovostní režim stisknutím
jednoho tlačítka] : Aktivace či
deaktivace funkce pohotovostního
režimu stisknutím jednoho tlačítka.
Je-li tato funkce aktivována, lze domácí
kino přepnout do pohotovostního
režimu dálkovým ovladačem televizoru
nebo jiného zařízení připojeného
prostřednictvím rozhraní HDMI CEC.
[Systémové ovládání audia] : Aktivace
či deaktivace systémového ovládání
zvuku.
Pokud je aktivováno, postupujte podle
pokynů na televizoru a namapujte
připojená zařízení správně na audio
konektory domácího kina. Domácí kino
se automaticky přepne na vstup zvuku
z připojeného zařízení.
[Mapování audio vstupu] : Aktualizace
mapování vstupů zvuku v případě
připojení nových zařízení.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Poznámka
•• Zařízení musí být připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a zapnutá.
Změna nastavení preferencí
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Preference] a stiskněte
tlačítko OK.
Můžete vybrat a upravit následující nastavení:
• [Nabídka jazyka] : Výběr jazyka
nabídky na obrazovce.
• [Audio] : Výběr jazyka zvuku pro
obraz.
• [Titulky] : Výběr jazyka titulků pro
video.
• [Nabídka Disc Menu] : Výběr jazyka
nabídky pro video disk.
• [Rodičovský zámek] : Omezení
přístupu k diskům, na nichž bylo
nahráno hodnocení. Chcete-li
přehrávat všechny disky bez ohledu na
hodnocení, vyberte úroveň ‚8‘.
CS
17
Č eš tina
•
Poznámka
•
[Spořič obrazovky] : Aktivace či
deaktivace režimu spořiče obrazovky.
Pokud je aktivován, spořič obrazovky
se zapne po 10 minutách nečinnosti
(například v režimu pozastavení nebo
zastavení).
[Automatický posun titulků] : Aktivace
či deaktivace posunu titulků. Pokud je
tato funkce aktivována, automaticky
upravuje polohu titulků tak, aby byly
přizpůsobeny televizní obrazovce.
[Změnit heslo] : Nastavení nebo
změna kódu PIN umožňujícího
přehrávání disku s omezením.
Pokud kód PIN nemáte nebo jste jej
zapomněli, zadejte ‚0000‘.
[Panel displeje] : Změna jasu displeje.
[Automatický pohotovostní režim] :
Aktivace či deaktivace automatického
pohotovostního režimu. Pokud je
aktivován, přepne se domácí kino
do pohotovostního režimu po
30 minutách nečinnosti (například
v režimu pozastavení nebo zastavení).
[VCD PBC] : Nastavení zobrazení
nebo přeskočení nabídky obsahu
u disků VCD a SVCD.
[Časovač] : Nastavení časovače
pro přepnutí domácího kina do
pohotovostního režimu po uplynutí
nastavené doby.
•
•
•
•
•
•
5
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Poznámka
•• Není-li k dispozici preferovaný jazyk disku,
můžete v seznamu vybrat nabídku [Další] a
zadat čtyřciferný kód jazyka, který lze nalézt na
zadní straně tohoto manuálu.
•• Pokud vyberete jazyk, který není na disku
k dispozici, použije domácí kino výchozí jazyk
disku.
18
Změna pokročilých nastavení
CS
5
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost [Pokroč.] a stiskněte
tlačítko OK.
Můžete vybrat a upravit následující
nastavení:
• [Zabezpečení BD-Live] : Omezení
nebo povolení přístupu ke službě
BD-Live.
• [Vylepšené audio] : Aktivace či
deaktivace poprodukčního zpracování
zvuku na výstupu reproduktorů.
• [Aktualizace softwaru] : Výběr
aktualizace softwaru ze sítě nebo
z paměťového zařízení USB.
• [Vymazat paměť] : Vymazání místní
paměti, odstranění stažených souborů
BD-Live. Při použití paměťového
zařízení USB je místní složka úložiště
‚BUDA‘.
• [Kód DivX® VOD] : Zobrazení
registračního kódu DivX pro domácí
kino.
• [Informace o verzi] : Zobrazení verze
softwaru domácího kina.
• [Obnovení výchozích nastavení]
: Obnovení výchozích nastavení
domácího kina naprogramovaných ve
výrobě.
Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Poznámka
•• U komerčních disků Blu-ray nelze omezit
přístup k Internetu.
•• Před zakoupením videosouborů DivX a jejich
přehráváním na domácím kině zaregistrujte
domácí kino na webových stránkách www.
divx.com pomocí kódu DivX VOD.
•• Nelze resetovat nastavení funkce Rodičovský
zámek na výchozí hodnotu.
Aktualizace
softwaru
Chcete-li zjistit dostupnost nových aktualizací,
srovnejte aktuální verzi softwaru domácího kina
s nejnovější verzí softwaru (je-li k dispozici) na
webové stránce společnosti Philips.
Aktualizace softwaru pomocí
rozhraní USB
1
2
Ověření verze softwaru
3
1
2
4
5
3
Stiskněte tlačítko (Domů).
Vyberte možnost [Nastavení] a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte možnosti [Pokroč.] > [Informace
o verzi] a poté tlačítko OK.
»» Zobrazí se verze softwaru.
Aktualizace softwaru ze sítě
1
2
3
4
Připravte internetové připojení (viz
‘Připojení k internetu’ na straně 9).
Stiskněte tlačítko (Domů) a vyberte
možnost [Nastavení].
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [Síť].
»» Pokud je nalezeno médium s aktualizací,
zobrazí se výzva ke spuštění nebo zrušení
aktualizace.
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení se domácí kino
automaticky vypne a opět zapne.
• Pokud se tak nestane, odpojte na
několik sekund síťovou šňůru a poté ji
opět připojte.
6
7
8
Zkontrolujte nejnovější verzi softwaru na
webové stránce www.philips.com/support.
• Vyhledejte příslušný model a klikněte
na možnost ‚software a ovladače‘.
Vytvořte v kořenovém adresáři
paměťového zařízení USB složku ‚UPG‘.
Stáhněte software do složky ‚\UPG‘
paměťového zařízení USB.
Rozbalte software ve složce ‚\UPG‘.
K domácímu kinu připojte paměťové
zařízení USB.
Stiskněte tlačítko (Domů) a vyberte
možnost [Nastavení].
Vyberte položku [Pokroč.] > [Aktualizace
softwaru] > [USB].
Postupujte podle pokynů na televizoru
a potvrďte provedení aktualizace.
»» Po dokončení se domácí kino
automaticky vypne a opět zapne.
• Pokud se tak nestane, odpojte na
několik sekund síťovou šňůru a poté ji
opět připojte.
Výstraha
•• Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte
napájení ani nevyjímejte paměťové zařízení
USB, mohli byste domácí kino poškodit.
Poznámka
•• Pokud se domácímu kinu nepodaří připojit
k serveru společnosti Philips, stiskněte tlačítko
(Domů) a volbou možnosti [Nastavení] >
[Síť] > [Síťová instalace] nastavte síť.
CS
19
Č eš tina
7
8
Specifikace výrobku
Poznámka
•• Specifikace a návrh podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Kód oblasti
Podporované oblasti jsou uvedeny na štítku
s typovými údaji na zadní nebo spodní části
domácího kina
Země
Evropa,
Velká Británie
Asijskopacifická oblast,
Tchaj-wan, Korea
Latinská Amerika
DVD
BD
A
A
Austrálie,
Nový Zéland
Rusko, Indie
C
Čína
C
Média pro přehrávání
•• BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CDRW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD,
paměťové zařízení USB.
Formát souboru
•• Audio: .mp3, .wma
•• Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
•• Obrázky: .jpg, .gif, .png
Zesilovač
•• Celkový výstupní výkon: 1 000 W RMS
(CHS 30 %)
•• Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz /
±3 dB
•• Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) /
(posouzení A)
20
CS
••
Citlivost vstupu:
• AUX: 500 mV
• MP3 LINK: 250 mV
Videí
•• Systém signálu: PAL / NTSC
•• Výstup rozhraní HDMI: 480i/576i,
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
Zvuk
•• Vzorkovací frekvence:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•• Konstantní přenosová rychlost:
• MP3: 112–320 kB/s
• WMA: 48–192 kB/s
Rádio
•• Rozsah ladění: VKV 87,5–108 MHz (50 kHz)
•• Odstup signál/šum: VKV 55 dB
•• Kmitočtová charakteristika: VKV 180 Hz–
12,5 kHz / ±3 dB
USB
•• Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení
USB (2.0)
•• Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní
paměťová zařízení USB)
•• Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
•• Maximální podporovaná velikost paměti:
<160 GB
Hlavní jednotka
•• Napájení: 220–240 V, ~50 Hz
•• Spotřeba elektrické energie: 100 W
•• Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
≤0,9 W
•• Rozměry (Š x V H): 360 x 58 x 351 (mm)
•• Hmotnost: 3,22 kg
Subwoofer
•• Impedance: 4 ohmy
•• Vinutí reproduktorů: 165mm (6,5”) basový
reproduktor
•• Kmitočtová charakteristika: 40 Hz–150 Hz
•• Rozměry (Š x V H): 123 x 309 x 369 (mm)
•• Hmotnost: 3,81 kg
•• Délka kabelu: 4 m
9
Řešení problémů
Č eš tina
Reproduktory
•• Systém: širokopásmové satelity
•• Impedance reproduktorů: 4 ohmy (střední),
4 ohmy (přední/zadní)
•• Vinutí reproduktorů: 1 x 3” širokopásmový
•• Kmitočtová charakteristika: 150 Hz–20 kHz
•• Rozměry (Š x V x H):
•• Centrum: 161 x 92 x 95 (mm)
•• Reproduktor: 95 x 161 x 87 (mm)
•• Vysoký reproduktor (pouze u modelu
HTS3580): 254 x 1001 x 254 (mm)
•• Hmotnost:
•• Centrum: 0,77 kg
•• Reproduktor: 0,56 kg/každý
•• Vysoký reproduktor (pouze u modelu
HTS3580): 3,38 kg/každý
•• Délka kabelu:
•• Střední: 3 m
•• Přední: 4 m
•• Zadní: 10 m
Technické údaje laseru
•• Typ laseru (dioda): InGaN/AIGaN (BD),
InGaAIP (DVD), A IGaAs (CD)
•• Vlnová délka: 405 +5 nm/-5 nm (BD),
650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/15 nm (CD)
•• Výstupní výkon (Max. hodnota): 20 mW
(BD), 7 mW (DVD/CD)
Varování
•• Nebezpeční úrazu elektrickým proudem.
Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.
Pokud chcete zachovat platnost záruky,
neopravujte výrobek sami.
Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem,
zkontrolujte před vyžádáním servisu následující
body. Pokud problém stále není vyřešen,
zaregistrujte výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete
požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho
výrobku. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí
na spodní straně výrobku. Napište si čísla sem:
Model No. (číslo modelu)
__________________________
Serial No. (sériové číslo)
___________________________
Hlavní jednotka
Tlačítka domácího kina nefungují.
•• Na několik minut odpojte domácí kino ze
síťové zásuvky a poté je znovu zapojte.
Obraz
Žádný obraz.
•• Zkontrolujte, zda je televizor přepnutý na
správný zdroj odpovídající domácímu kinu.
Žádný obraz při připojení přes rozhraní HDMI.
•• Změňte nastavení videa HDMI nebo
počkejte 15 sekund na automatické
obnovení.
•• Zkontrolujte, zda kabel rozhraní HDMI není
poškozený. Vyměňte kabel HDMI za nový.
Na televizoru není videosignál s vysokým
rozlišením.
•• Zkontrolujte, zda disk obsahuje video
s vysokým rozlišením.
•• Zkontrolujte, zda televizor podporuje video
s vysokým rozlišením.
CS
21
Zvuk
Žádný zvuk.
•• Zkontrolujte, zda jsou připojeny audio
kabely a vyberte správný zdroj vstupu
(například AUDIO SOURCE) pro zařízení,
ze kterého chcete přehrávat.
Žádný zvuk při připojení přes rozhraní HDMI.
•• Při připojení nemusíte slyšet žádný zvuk,
pokud připojené zařízení není kompatibilní
s ochranou HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) nebo pokud
je kompatibilní pouze s rozhraním DVI.
Použijte analogové nebo digitální připojení
zvuku.
•• Zkontrolujte, zda možnost [HDMI Audio] je
aktivována.
Při sledování televizního programu není slyšet
zvuk.
•• Připojte audio kabel ze vstupu zvuku na
domácím kině k výstupu zvuku na televizoru
a opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO
SOURCEvyberte správný zdroj zvuku.
Zkreslený zvuk nebo ozvěna.
•• Pokud přehráváte zvuk prostřednictvím
domácího kina, zkontrolujte, zda je zvuk
televizoru ztlumen nebo nastaven na
minimum.
Zvuk a obraz nejsou synchronizované.
•• 1) Stiskněte tlačítko
(Nastavení zvuku)
. 2) Opakovaným stisknutím Navigační
tlačítka (doleva/doprava) zobrazte možnost
AUDIO SYNC a poté stiskněte tlačítko OK.
3) Stisknutím Navigační tlačítka (nahoru/
dolů) synchronizujte zvuk s obrazem.
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
•• Vyčistěte disk.
•• Zkontrolujte, zda domácí kino příslušný
disk (viz ‘Specifikace výrobku’ na straně 20)
podporuje.
•• Ověřte, zda domácí kino podporuje kód
oblasti disku.
•• U disků DVD±RW nebo DVD±R
zkontrolujte, zda je disk finalizován.
Nelze přehrávat soubory DivX video
•• Zkontrolujte, zda je soubor DivX kódovacím
zařízením DivX zakódovaný na základě
režimu ‚Home Theater Profile‘ (Profil
domácího kina).
•• Zkontrolujte, zda je soubor DivX video úplný.
22
CS
Titulky DivX se nezobrazují správně.
•• Zkontrolujte, zda se název souboru titulků
shoduje s názvem souboru filmu.
•• Vyberte správnou znakovou sadu: 1) Stiskněte
tlačítko (Options). 2) Vyberte položku
[Znaková sada]. 3) Vyberte podporovanou
znakovou sadu. 4) Stiskněte tlačítko OK.
Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.
•• Zkontrolujte, zda je formát paměťového
zařízení USB kompatibilní s domácím kinem
(viz ‘Specifikace výrobku’ na straně 20).
•• Ujistěte se, že je paměťové zařízení USB
naformátováno na systém souborů, která je
podporován domácím kinem.
Na televizoru se zobrazuje „No entry“ (Chybí
záznam) nebo znak „x“.
•• Nelze uvést do provozu.
Funkce EasyLink nefunguje.
•• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru značky Philips podporujícímu
funkci EasyLink a zda je funkce EasyLink
zapnutá.
Nechci, aby se domácí kino zapínalo při zapnutí
televizoru.
•• Toto chování je při použití funkce Philips
EasyLink (HDMI-CEC) správné. Pokud
chcete, aby domácí kino fungovalo nezávisle,
vypněte funkci EasyLink.
Nemám přístup k funkcím služby BD-Live.
•• Zkontrolujte síťové připojení nebo ověřte,
zda byla nastavena (viz ‘Nastavení sítě’ na
straně 9)síť.
•• Vymažte paměťové úložiště. (viz ‘Změna
pokročilých nastavení’ na straně 18)
•• Zkontrolujte, zda daný disk Blu-ray
podporuje službu BD-Live.
Video 3D se přehrává v režimu 2D.
•• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI.
•• Zkontrolujte, zda je váš disk Blu-ray 3D.
•• Ověřte, zda je nastavení [Blu-ray 3D
video]zapnuto.
Na televizní obrazovce vidím černý obraz.
•• Zkontrolujte, zda je domácí kino připojeno
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
•• Televizor přepněte na správný zdroj HDMI.
10 Rejstřík
údržba
4
B
BD-Live
nastavení
přístup
bezdrátové
bezpečnost
Bonus View
D
dálkový ovladač
disk
podporované disky
přehrávání
DivX
znaková sada
9
12
4
12
6
20
11
13
E
EasyLink
nastavení
F
formáty souborů
H
HDMI CEC (viz Easylink)
heslo (kód PIN)
15, 17
20
15
17
I
Internet
BD-Live
12
jazyk
nabídka disku
nabídka na obrazovce
titulek
zvuk
jednodotykové přehrávání
17
17
13, 17
13, 17
15, 17
K
kapitola
kód oblasti
konektory
kontakt
13
20
7
21
L
likvidace výrobku
M
mapování vstupů zvuku
MP3
přehrávání
5
15, 17
15
N
nastavení
EasyLink
předvolby
rodičovský zámek
zvuk
17
17
17
16
O
obraz
možnosti
odstraňování problémů
otáčení
prezentace
obraz v obraze
druhý jazyk titulků
druhý jazyk zvuku
povolení
odstraňování problémů
opakování
otáčení snímků
ovládání zvuku systému
14
21
14
14, 14
12
12
12
21
13, 11
14
15
CS
23
Č eš tina
Ú
J
P
péče o výrobek
4
posun titulků
13, 17
přehled
dálkový ovladač
6
hlavní jednotka
5
konektory
7
přehrávání
disk
11
možnosti
11
odstraňování problémů
22
paměťové zařízení USB
13
přehrávač MP3
15
rádio
14
video 2D
12
video 3D
12
přepnutí do pohotovostního režimu stiskem
jediného tlačítka
15, 17
prezentace
animace
14
doba trvání
14
přehrávání prezentace s hudbou
14
připojit
jiná zařízení
8
průvodce
7
Televize
8
zvuk z TV
8, 15
R
rádio
ladění
přehrávání
program
recyklovat
14
14
14
5
S
síť
nastavení
software
aktualizace
verze
specifikace výrobku
24
CS
9
19
19
20
T
Televize
připojit
zvuk z TV
titul
titulek
jazyk
8
8, 15
13
13, 17
U
USB
aktualizace softwaru
přehrávání
19
13
V
videí
možnosti
synchronizace se zvukem
video 3D
vyhledání času videa
Z
zesilovač
změna nastavení
zvuk
jazyk
nastavení
připojení
synchronizace s obrazem
zvuk
odstraňování problémů
prostorový zvuk
režim
výšky a basy
13
11
12
13
20
16
17
16
8
11
22
11
10
11
Language Code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
中文
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
esky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Sgpam_1037/12EE_v2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising