Philips LCD TV 37PFL8684H/12 Felhasználói kézikönyv

Philips LCD TV 37PFL8684H/12 Felhasználói kézikönyv
Model
Serial
www.philips.com/support
"#$%$
-%. +/%$
!
& ''
()%$* +),#
!
,+$*0 )#)
1$*2$%
&! '
()%$ )+%$3
4)*$
%) $% %5* $6
7)2
!&
8$*
&
! 1 $*3
K$L$),.
*29) $* 6$
'!
<==>[email protected]
& !! !
"#$%$
/: *6 ;*6
A=BCD EFGHI EGJFCD
M*L* N#.
!!!''
M$*3
+$%$+ 6
'''
M$$
''
O2) P3
QRSTUV
W' '!' ! '
)$
($#$
!'&'
)$
( $*$
'!!
)$
(X2/(X2/)
O3$*3
O)
!&
'
!! '
]&
\)$
'
_)2b*$
] &]
&
cdTT
e f ]
ijk
W&
& !
,+$*0 )#)
'! 77 n,7#,,$
! && !
[*$ O)r
&& [*$ O$)*$ _$ O)r
' &
]
]
)%$* %
`96)*) )$ $) )$2* +$$
* * 4+$m$
()%$$2$
! `:%L
stuV
g h712*
&'
7#
h*3 q*3)2
;+ $
;+ )$
()%$* +),#
7)#*%)
7)#*l$
\),)$^ +)3%L _`P )$, ;[1
a $2$3$ [.
] ' !
&
[$ *22
()%$$2$
\)%$
4+$m$
Y+Z ;++ )$
7 n, 8*,$6 `$6 9$ 6X
8$*
o p $$2$
6
O$)*$ $
]'
` *6)2$)* ) $ 2 )6 +g 8) +3$3 *6)2$)*v nnng+ +g)2++)g
1 Megjegyzés
3
2 Fontos!
5
3 Az Ön készüléke
8
8
A termék rövid bemutatása
4 A készülék használata
A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása
Csatornaváltás
A TV hangerejének beállítása
Csatlakoztatott készülékek
A Net TV böngészése (csak néhány típus
esetén)
A teletext használata
Az Ambilight (háttérvilágítás) használata
(csak néhány típus esetén)
5 A TV-készülék speciális funkciói
10
10
10
11
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17
A nyelvi beállítások módosítása
A fmenü megnyitása
A beállítási menü elérése
A beállítás menü megnyitása
Kép- és hangbeállítások módosítása
Az Ambilight beállításainak módosítása
(csak néhány típus esetén)
22
Speciális teletextfunkciók használata
23
A kedvenc csatornák listájának
létrehozása és használata
24
Csatornák újrarendezése, átrendezése
és átnevezése
25
Csatornák elrejtése és megjelenítése
26
Az elektronikus msorfüzet használata 27
Idzítk használata
29
A gyermekfelügyelet és a besorolás-alapú
zárolások használata
29
A feliratozás használata
31
A TV-készülék órájának használata
32
Fényképnézegetés, zenelejátszás
és videózás
33
Digitális rádiócsatornák hallgatása
A Scenea funkció használata
A TV-készülék szoftverének frissítése
A TV-készülék beállításainak módosítása
TV-bemutató indítása
A TV gyári beállításainak visszaállítása
Univerzális távirányító használata
(csak néhány típus esetén)
35
36
36
37
38
38
39
6 A csatornák beállítása
40
Automatikus csatornabeállítás
40
A csatornák kézi beállítása
41
A csatornalista manuális frissítése
43
Digitális vétel tesztelése
43
Az indítóüzenet beállításainak módosítása 44
7 Eszközök csatlakoztatása
Hátoldali csatlakozók
Oldalsó csatlakozók
Számítógép csatlakoztatása
Csatlakozás a számítógépes hálózathoz
(csak néhány típus esetén)
A CAM-modul (Conditional Access
Module – feltételes hozzáférési modul)
használata
Csatornadekóder hozzárendelése
A Philips Easylink funkció használata
Kensington-zár használata
8 Termékadatok
Támogatott képernyfelbontások
Multimédia
Hangolóegység/Vétel/Adás
Távvezérl
Tápkapcsoló
Támogatott TV-tartók
Elektronikus msorfüzet információk
HU
45
45
47
48
50
54
55
55
58
59
59
59
60
60
60
60
61
1
M ag y ar
Tartalomjegyzék
9 Hibakeresés
62
Általános problémák a TV-készülékkel
62
TV-csatornákkal kapcsolatos problémák 62
Képpel kapcsolatos problémák
63
Hanggal kapcsolatos problémák
63
HDMI-csatlakozással kapcsolatos
problémák
64
USB-csatlakoztatással kapcsolatos
problémák
64
Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
64
Kapcsolatfelvétel
64
10 Univerzális távvezérl£kódok
65
11 Tárgymutató
78
2
HU
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.
A mszaki adatok elzetes gyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke
Philips Electronics N.V vagy a megfelel
jogbirtokos tulajdonában van. A Philips
fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül
hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi
gyártású termékeket ugyanúgy meg kellene
változtatnia.
A kézikönyvben található információk alapján
biztosítható a rendszer rendeltetésszer
használata. Ha a terméket vagy annak egyes
részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra
használják fel, meg kell gyzdni arról, hogy
a felhasználási mód helyes, és a készülék
alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra,
hogy az információk nem sértenek az Egyesült
Államokban bejegyzett szabadalmat. További
garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat –
nem vállal.
Garancia
• Sérülés, a TV-készülék károsodásának,
illetve a garancia elvesztésének veszélye!
Ne próbálja saját maga megjavítani a TVkészüléket.
• A TV-készüléket és a tartozékokat
csak a gyártó által meghatározott
rendeltetésüknek megfelelen használja.
• A TV-készülék hátulján feltüntetett
gyelmeztet jel elektromos áramütés
veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a
TV-készülék burkolatát. Szervizelési
vagy javítási igény esetén mindig lépjen
kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.
•
A kézikönyv által kifejezetten tiltott
mveletek, a nem ajánlott vagy
nem engedélyezett beállítások és
összeszerelési eljárások érvénytelenítik a
garanciát.
Pixel-jellemz£k
Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú
színes pixelt alkalmaz. Bár az effektív pixelek
aránya legalább 99,999%, a képernyn
elfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete)
vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy
kék) képpontok is. Ez a képerny gyártási
sajátossága (megfelel az iparágban elfogadott
szabványoknak) és nem hiba.
M ag y ar
1 Megjegyzés
A Philips Electronics Singapore Pte Ltd ezennel
felajánlja, hogy kérésre biztosítja a termék
által használt, szerzi jogvédelem alatt álló
nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó
teljes forráskód másolatát, amennyiben a
termékhez ezt a megfelel licencek elírják.
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított
három éven belül érvényes mindazok számára,
akik ezt az információt megkapták. A forráskód
megszerzéséhez írjon az [email protected]
com címre. Ha nem szeretne e-mail használni,
illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési
értesítést az erre a címre küldött levélrl, írjon
a következ címre: „Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box
220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”.
Ha levelére kell id belül nem érkezik
visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail
címre. A termékben használt nyílt forráskódú
szoftverekhez tartozó licencek szövege és a
köszönetnyilvánítások külön dokumentumban
szerepelnek.
Az EMF-szabványoknak való megfelel£ség
A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos
olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak,
amelyek, mint az elektronikus készülékek
általában, elektromágneses jelek kibocsátására és
vételére képesek.
HU
3
A Philips egyik leglényegesebb mködési
irányelve minden szükséges egészségi és
biztonsági intézkedés foganatosítása termékei
gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes
vonatkozó jogi elírásnak, valamint a termék
gyártásakor érvényben lév EMF-szabványoknak.
Copyright
A Philips olyan termékek fejlesztésére,
gyártására és eladására kötelezte el magát,
amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.
A Philips kijelenti, hogy termékei megfelel,
rendeltetésszer használat mellett a tudomány
mai állása szerint biztonságosnak minsülnek.
A VESA, az FDMI és a VESA Mounting
Compliant logó a Video Electronics Standards
Association védjegyei.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
®
A Kensington és a Micro Saver az ACCO
World Corporation bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ
számos országában be van jegyezve, illetve a
bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.
A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi
EMF- és biztonsági szabványok elkészítésében,
ami lehetvé teszi számára a szabványosításban
várható további fejlesztések elrevetítését és
azok beépítését termékeibe.
Hálózati biztosíték (csak az Egyesült
Királyságban)
A TV-készülék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha
szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje,
akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel
rendelkez biztosítékra kell cserélni (például 10
A).
1
Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét,
majd magát a biztosítékot.
2
A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a
BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell
az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték
elveszett, a termék forgalmazójától kérjen
információt a megfelel típusról.
3
Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.
Az EMC-irányelv értelmében a készülék
hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a
tápkábelrl.
4
HU
A DLNA®, a DLNA logó és a DLNA
CERTIFIED® a Digital Living Network Alliance
vállalat védjegye, szervizjegye vagy tanúsítványa.
Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett
védjegy az illet jogtulajdonost illeti.
A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével
történt. A BBE, Inc. engedélyével, a következ
egyesült államokbeli szabadalmak alapján:
5510752, 5736897. A BBE és a BBE embléma a
BBE Sound Inc. bejegyzett védjegye.
A TV-készülék használata eltt gyelmesen
olvassa el az összes utasítást. A garancia nem
terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások
gyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
Áramütés veszélye vagy t­zveszély!
• Soha ne érje a készüléket csapadék vagy
víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe
folyadékot tartalmazó edényt, például
vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe
folyadék kerülne, azonnal húzza ki az
elektromos hálózati csatlakozót. Használat
eltt vizsgáltassa meg a TV-készüléket a
Philips vevszolgálattal.
• Soha ne tegye ki a készüléket, a
távvezérlt vagy az elemeket nyílt
láng vagy hforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
A tzveszély elkerülése érdekében ne
helyezzen a TV-készülék, a távvezérl és
az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb
nyílt lángot.
•
Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellzibe vagy egyéb nyílásaiba.
• Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen
arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A
tápkábel feszülése esetén a csatlakozások
meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
Rövidzárlat veszélye vagy t­zveszély!
• Soha ne tegye ki a távvezérlt vagy
az elemeket esvíz, víz vagy ers h
hatásának.
• Soha ne erltesse a tápcsatlakozók
csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult
tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.
Sérülésveszély vagy a TV károsodásának
veszélye!
• 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék
felemeléséhez és kézben történ
szállításához két ember szükséges.
• Ha a készüléket állványra helyezi,
kizárólag a készülékhez mellékelt állványt
használja. Az állványt ersen rögzítse a
TV-készülékhez. A készüléket olyan sima,
vízszintes felületre helyezze, amely elbírja
a TV-készülék és az állvány együttes
súlyát.
• Ha a készüléket falra szereli, olyan fali
szerelvényt válasszon, amely elbírja a
TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt
olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja
a TV-készülék és a szerelvény együttes
súlyát. A Koninklijke Philips Electronics
N.V. nem vállal felelsséget a helytelen
falra rögzítésbl adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.
Gyermekek sérülésének veszélye!
Kövesse a következ óvintézkedéseket, hogy a
gyermekek sérülésének elkerülése érdekében
megelzze a TV-készülék felborulását:
• Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan
felületre, amely terítvel vagy más olyan
anyaggal van leborítva, amely lerántható.
• Gyzdjön meg arról, hogy a TV-készülék
egyik része sem lóg túl az alátámasztási
felület szélén.
• Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl.
könyvespolcra) helyezi, gyzdjön meg
arról, hogy mind a bútor, mind a TVkészülék rögzítve van a falhoz vagy más,
alkalmas tárgyhoz.
• Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy
milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék
eléréséhez felmásznak a bútorra.
Túlmelegedés veszélye!
• A TV-készüléket soha ne helyezze túl szk
helyre. A megfelel szellzés érdekében
mindig hagyjon legalább 10 cm szabad
helyet a TV-készülék körül. Ellenrizze,
hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja
el a készülék szellznyílásait.
HU
5
M ag y ar
2 Fontos!
A TV-készülék károsodásának veszélye!
• Mieltt csatlakoztatná a TV-készüléket a
hálózati aljzathoz, gyzdjön meg arról,
hogy a hálózati feszültség megfelel a TVkészülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltér feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély, t­zveszély vagy a tápkábel
sérülésének veszélye!
• Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy
más tárgyat a tápkábelre.
• A TV-készülék hálózati kábelének
a hálózati aljzatból való egyszer
eltávolítása érdekében biztosítsa, hogy
mindig hozzáférjen a hálózati kábelhez.
• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
• Villámlással járó vihar eltt húzza ki
TV-készülék tápkábelét és az antennát.
Villámlással járó viharok közben soha
ne érintse meg a TV-készülék részeit, a
tápkábelt vagy az antennakábelt.
Halláskárosodás veszélye!
• Ne használja a fülhallgatót vagy a
fejhallgatót nagy hangervel vagy túl
hosszú ideig.
Alacsony h£mérséklet
• Ha a TV-készüléket 5 °C alatti
hmérsékleten szállítja, akkor a TVkészülék kicsomagolása után várjon, amíg
a TV hmérséklete eléri a környezet
hmérsékletét, és csak ezután dugja a TV
tápkábelét a hálózati aljzatba.
Képerny£ ápolása
•
•
Amennyire lehetséges, kerülje az
állóképek megjelenítését. Az állóképek
olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a
képernyn maradnak. Állóképek például
a képernyn megjelen menük, fekete
sávok, valamint a megjelenített id.
Ha az állókép vetítése nem kerülhet
el, a képerny megóvása érdekében
csökkentse a kontrasztot és a fényert.
Tisztítás eltt húzza ki a dugót az aljzatból.
6
HU
•
•
•
A TV-készülék és a keret tisztításához
puha, nedves rongyot használjon.
A készülék tisztításához soha ne
használjon oldószereket, például
alkoholt, vegyszereket vagy háztartási
tisztítószereket.
A TV-képerny károsodásának veszélye!
A képernyhöz soha ne érintsen
tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne
dörzsölje vagy ütögesse.
A deformálódás és a színvesztés
elkerülése érdekében a vízcseppeket
rögtön törölje le.
A régi készülékek és akkumulátorok
kiselejtezése
Ez a termék kiváló minség anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történ
gyjtésének helyi feltételeirl.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelen, és a kiselejtezett készülékeket
gyjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelzni a környezet és
az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek
a 2006/66/EK európai irányelv
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket
háztartási hulladékként.
ECO-Green
• Nagy energiahatékonyság
• Alacsony készenléti energiafelvétel
• Újrahasznosítást elsegít tervezés
A Philips folyamatosan szem eltt tartja
innovatív fogyasztói termékei káros környezeti
hatásainak csökkentését. A gyártás során a
környezeti fejlesztésre irányuló erfeszítéseink
a káros anyagok mennyiségének csökkentését,
az energiahatékony felhasználást, a
hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a
termék újrahasznosítását célozzák.
Környezetvédelmi célkitzéseink
eredményeképp ez a TV-készülék
elnyerte az Európai Unió Öko-címkéjét, a
megkülönböztet Virág jelet (lásd: www.
ecolabel.eu)
A készenléti állapotban fogyasztott
energiával, a garanciális irányelvekkel,
a cserealkatrészekkel és a TV-készülék
újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkat a Philips országspecikus
weboldalán, a www.philips.com címen talál.
A TV-készülék egyes funkciói elsegítik az
energiahatékony használatot. A TV-készülék
környezetvédelmi tulajdonságait az Európai
Unió Öko-címkéjével ismerték el.
Energiatakarékos funkciók
• Környezetifény-érzékel£
Energiamegtakarítási célból a beépített
környezetifény-érzékel csökkenti a TVképerny fényerejét, ha a környezeti fény
mennyisége csökken.
• Energiatakarékosság
A TV-készülék [Szabványos] beállítása
több TV-beállítást foglal magában, melyek
eredményeképpen energiatakarékos
mködés érhet el. Lásd az [Intelligens
beállítások] lehetséget a [Beállítás]
menüben.
• Alacsony készenléti üzemmód
energiafelhasználása
Az osztályels és csúcstechnológiájú
tápáramkör a TV-készülék áramfogyasztását
rendkívül alacsony szintre csökkenti,
ugyanakkor megtartja a folyamatos készenléti
funkciót.
Energiagazdálkodás
A TV-készülék speciális energiagazdálkodása
garantálja a lehet leghatékonyabb
energiafelhasználást. Ellenrizheti, hogy a
személyes TV-beállítások, a képernyn látható
aktuális képek fényerszintje és a környezeti
fényviszonyok hogyan befolyásolják a relatív
energiafogyasztást.
Nyomja meg a DEMO gombot, majd válassza
az [Active Control] lehetséget, és nyomja
meg az OK gombot. A TV aktuális beállítása
kiemelten jelenik meg. A megfelel értékek
ellenrzése céljából kiválaszthat másik
beállítást.
A használat befejezése
A TV-készülék és az akkumulátorok megfelel
hulladékkezelésével kapcsolatban lásd: ‘A régi
készülékek és akkumulátorok kiselejtezése’
részt a felhasználói kézikönyvben (lásd ‘A régi
készülékek és akkumulátorok kiselejtezése’, 6 .
oldal).
HU
7
M ag y ar
Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Távvezérl£
3 Az Ön
készüléke
1
A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a
vásárláshoz! A Philips által biztosított teljes kör
támogatáshoz regisztrálja termékét a
www.philips.com/welcome oldalon.
29
2
3
28
27
4
26
5
A termék rövid bemutatása
6
7
Ez a rész áttekintést nyújt a gyakran használt
kezelszervekrl és funkciókról.
25
Oldalsó kezel£szervek és jelz£fények
4
24
3
23
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
22
20
5
21
a
POWER: A készülék ki- és
bekapcsolása. A készülék feszültség alatt
marad mindaddig, amíg a tápkábelét ki
nem húzza az elektromos aljzatból.
b P/CH +/-: Átkapcsolás a következ£ vagy
az el£z£ beprogramozott csatornára.
c
SOURCE: A csatlakoztatott
berendezések kiválasztása.
d VOLUME +/-: A hanger£ növelése vagy
csökkentése.
e LightGuide: Elüls£ jelz£fény
8
HU
a
(Készenléti állapot bekapcsolva)
• Készenléti állapotba kapcsolja a
készüléket, ha az be van kapcsolva.
• Bekapcsolja a készüléket, ha az
készenléti állapotban van.
c Színes gombok
Feladatok vagy beállítások kiválasztása.
d
(F£oldal)
A fmenü be- és kikapcsolása.
e
OPTIONS
Az aktuális mvelet vagy kiválasztás
beállításainak megjelenítése.
f OK
Kiválasztás vagy bevitel megersítése.
g
h
(Navigációs gombok)
Navigálás a menükben.
INFO
A msorral kapcsolatos információk
megjelenítése, amennyiben rendelkezésre
állnak.
q DISC MENU
Be- és kilépés a lemez menüjébe.
r TELETEXT
A teletext be- és kikapcsolása.
s 0-9 (Számgombok)
Csatorna vagy beállítás kiválasztása.
t
SOURCE
A csatlakoztatott berendezések
kiválasztása.
M ag y ar
b Univerzális vezérl£gombok (DVD/STB/
HTS)
*A gombok segítségével a Philips
vagy más gyártók készülékei, például
DVD-lejátszó, set-top box vagy
házimozirendszer vezérelhet.
u AMBILIGHT
*Az Ambilight be- és kikapcsolása.
v SUBTITLE
Feliratok engedélyezése vagy letiltása.
w NET TV
*A Net TV megnyitása.
x
+/- ( Volume +/- (Hanger£szabályzó))
A hanger növelése vagy csökkentése.
y
BACK
Visszatérés az elz menüre.
z
GUIDE
Be- és kilépés az elektronikus
msorfüzetbe.
i
( Vissza)
**Keresés visszafelé.
j
(El£re)
**Keresés elrefelé.
{ DEMO
A bemutató menü be- és kikapcsolása.
k
(Lejátszás/szünet)
**Lejátszás indítása, leállítása és
folytatása.
|
l
(Felvétel)
**Videorögzítés elindítása vagy leállítása.
} TV
Visszaváltás az antennaforrásra.
m
(Leállítás)
**Visszajátszás leállítása.
n
(Némítás)
A hang elnémítása és visszaállítása.
*Ez a funkció csak néhány típus esetén áll
rendelkezésre.
**A csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis
eszközöket vezérli.
*Az Online felhasználói kézikönyv
megnyitása.
o P +/- (Program +/-)
Átkapcsolás a következ vagy az elz
beprogramozott csatornára.
p
FORMAT
Képformátum kiválasztása.
HU
9
4 A készülék
használata
Tanács
• Bár a készülék készenléti állapotban
nagyon kevés energiát fogyaszt, de ez az
energiafelhasználás folyamatos. Ha a TVkészüléket hosszabb ideig nem használja, a
hálózati kábelt húzza ki a csatlakozóaljzatból.
Ez a fejezet az alapmveletek végrehajtásában
nyújt segítséget.
Megjegyzés
A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása
• Ha nem találja a távvezérlt, és készenléti
üzemmódban lev TV-készülékét be kívánja
kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Csatornaváltás
Bekapcsolás
• Ha az elüls jelzfény nem világít, nyomja
meg a készülék oldalán található
POWER gombot.
• Ha az elüls jelzfény pirosan világít,
nyomja meg a távvezérln a
(Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.
A készülék készenléti állapotba állítása
• Nyomja meg a távvezérln a
(Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.
» Az elüls jelzfény színe pirosra
változik.
A készülék kikapcsolása
• Nyomja meg a POWER gombot a
készülék oldalán.
» Az elüls jelzfény kikapcsol.
10
HU
•
•
•
Nyomja meg a távvezérln a P +/gombot vagy a TV-készülék oldalán a
P/CH +/- gombot.
Írjon be egy csatornaszámot a
Számgombok segítségével.
Használja a csatornatáblázatot (lásd
‘Csatornaváltás a csatornatáblázat
használatával’, 11. oldal).
A TV hangerejének beállítása
Megjegyzés
• Kedvenclista használata esetén csak az abban
felsorolt csatornák választhatók ki a listáról.
M ag y ar
Csatornaváltás a csatornatáblázat
használatával
A csatornatáblázat táblázatos formában jeleníti
meg az elérhet csatornákat.
1
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
1 2 3 4 5
6 7 RTL 8 8 9 10
11 12 13 14 15
166 177 1 8 1 9 20
Ned 1
N d2
Ned
SBSS 6
RTL 7
B 1
BBC
Comedy
ed
edy
BBC 2
CNN
N
Ned 3
KetNet
KetN
Net
et
Euro
rossp
sp
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickelo
elo
Discover
ve
ver
Animal
ma
mal
National
onal
on
a
HBO
BO
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy csatornát.
3
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megjelenik a kiválasztott csatorna.
A hanger£ növelése vagy csökkentése
• Nyomja meg az
+/- gombot.
• Nyomja meg a VOLUME +/- gombot a
készülék oldalán.
Hang elnémítása vagy visszaállítása
• A hang elnémításához nyomja meg a
gombot.
• A hang visszaállításához nyomja meg
ismét a gombot.
Megjegyzés
• A [Hang] menüvel állíthatja be a fejhallgató
hangerejét (lásd ‘A hangbeállítások manuális
megadása’, 21. oldal).
HU
11
Csatlakoztatott készülékek
Tanács
• Az átláthatóság érdekében távolítsa el a
fmenübl azokat az eszközöket, amelyek
már nincsenek csatlakoztatva (lásd ‘Készülékek
eltávolítása a fmenübl’, 16 . oldal).
Megjegyzés
• A gyors hozzáférés érdekében kiválasztás eltt
adja hozzá az új eszközöket a fmenühöz.
Készülék választása a f£menüb£l
Készülék hozzáadása a f£menühöz
Az új készülékek fmenübe való felvétele eltt
csatlakoztassa, majd kapcsolja be azokat.
1
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
TV-nézés
Tallózás az USB-n
1
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy készüléket.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
készülékre.
Tallózás a PC-n
Készülék választása a forráslistából
Készülékek
hozzáadása
Tallózás a Net TV-n
2
Beállítás
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Készülékek hozzáadása]
lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Üzenet jelenik meg, amely az Új
készülék hozzáadása útmutató
elindítását kéri. Az üzenetpanelen az
[Indítás] lehetség van kiválasztva.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» A képernyn megjelen utasításoknak
megfelelen válassza ki a készülék típusát
és a csatlakozás helyét. Ha végzett az
útmutatóban leírtakkal, a fmenüben
megjelenik az új készülék ikonja.
12
HU
1
Nyomja meg a
SOURCE gombot.
» Megjelenik a forráslista.
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy készüléket.
3
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
készülékre.
Ha a TV-készülék az internethez csatlakozik, a
Net TV funkcióval videókat, képeket, zenéket,
információkat, játékokat és egyéb online
szolgáltatásokat érhet el.
Megjegyzés
• A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal
A kedvenc Net TV-oldalak megjelölése
A Net TV oldalait és szolgáltatásait
megjelölheti kedvencként, így késbb
könnyebben elérheti azokat.
1
A Net TV-ben a Navigációs gombok
segítségével válassza ki a [Kijelölés
kedvencként] lehetséget.
2
3
Nyomja meg az OK gombot.
felelsséget a Net TV szolgáltatói által kínált
tartalomért.
4
A Net TV elérése
M ag y ar
A Net TV böngészése (csak
néhány típus esetén)
A Navigációs gombok segítségével
navigáljon a megjelölni kívánt oldalra,
majd nyomja meg az OK gombot.
Ha végzett, a Navigációs gombok
segítségével válassza ki a [Kész]
lehetséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
Megjegyzés
• A Net TV funkció használata eltt
számítógépes hálózathoz kell csatlakoztatnia a
TV-készüléket.
1
Nyomja meg az NET TV gombot.
» Megjelenik a Net TV szolgáltatás
kezdlapja.
Böngészési el£zmények törlése
A böngészési elzmények törlésével
eltávolíthatja a jelszavakat, a cookie-kat és a
böngészési adatokat a TV-készülékrl.
1
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik a [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Installálás] > [Net TV
memória törlése] lehetséget.
» A jelszavak, a cookie-k és az egyéb
böngészési elzmények törldnek a
TV-készülékrl.
Navigálás a Net TV-ben
A következ gombokat használhatja:
• Navigációs gombok – navigálás a Net TVben vagy a weboldalak között.
• OK – elem megtekintése vagy
kiválasztása.
•
BACK – visszatérés az elz oldalra.
•
(F£oldal) – kilépés a Net TV-bl,
visszatérés a fmenühöz.
HU
13
A teletext használata
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
Az oldal kiválasztásának lehetségei:
• Oldalszám beírása a Számgombok
segítségével.
• Az elz vagy a következ oldal
megjelenítése a P +/- vagy a
Navigációs gombok használatával.
• Színkódos elem választása a Színes
gombok segítségével.
• Visszatérés az elzleg megtekintett
oldalhoz a
BACK gomb
megnyomásával.
3
Az Ambilight (háttérvilágítás)
használata (csak néhány típus
esetén)
1
Nyomja meg az AMBILIGHT gombot.
» Az Ambilight bekapcsolódik.
2
Az Ambilight-funkció kikapcsolásához
nyomja meg ismét az AMBILIGHT
gombot.
Tanács
• Az AMBILIGHT gomb megnyomásával az
Ambilight funkciót hangulatvilágításként
használhatja, ha a TV készenléti üzemmódban
van. Az OK gombbal válthat a színek között.
A teletextbl való kilépéshez nyomja meg
az TELETEXT gombot.
Az Ambilight aktív üzemmód beállítása
Beállíthatja, hogy az Ambilight funkció milyen
gyorsan reagáljon a képernyn megjelen
képekre.
1
Legalább három másodpercig tartsa
nyomva az AMBILIGHT gombot.
» Megjelenik az [Aktív üzemmód] sáv.
2
A Navigációs gombok segítségével
mozgassa a csúszkát a [Pihentet£]
lehetség felé, ha azt szeretné, hogy az
Ambilight egyenletesebben reagáljon,
vagy a [Dinamikus] felé, ha azt szeretné,
hogy gyorsabban reagáljon.
3
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
BACK
Megjegyzés
• Az Ambilight aktív üzemmód beállítása csak
akkor módosítható, ha az Ambilight [Szín]
beállítás értéke [Aktív üzemmód]. Errl és az
egyéb speciális Ambilight-funkciókról további
információk is rendelkezésre állnak .
14
HU
•
A nyelvi beállítások
módosítása
•
•
•
Megjegyzés
• Ha a nyelvi beállítások megfelelek, hagyja ki
ezt a lépést.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Nyelvek] > [A
menü nyelve] lehetséget.
» Megjelenik a nyelvek listája.
4
A Navigációs gombok segítségével
válasszon menünyelvet.
5
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A menü a kiválasztott nyelvre vált.
•
•
[Els£dleges hang]/[Másodlagos hang]
A digitális csatornákhoz válassza ki a hang
elsdleges és másodlagos nyelvét.
[Els£dleges felirat]/[Másodlagos felirat]
A digitális csatornákhoz válassza ki a
felirat elsdleges és másodlagos nyelvét.
[Els£dleges teletext]/[Másodlagos
teletext]
A digitális csatornákhoz válassza ki a
teletext elsdleges és másodlagos nyelvét.
[Hallássérült]
Az elsdleges és másodlagos nyelv
hangsávval feliratok megjelenítéséhez
válassza a [Be] lehetséget.
[Csökkent látóképesság­eknek]
Ha ez a lehetség elérhet, a
[Hangsugárzók], [Fejhallgató] vagy
az [Hangsugárzók + fejhallgató]
kiválasztásával megszólaltatható a
látássérültek számára készült kiegészít
hangsáv. A funkció letiltásához válassza a
[Ki] lehetséget.
[Preferált audioformátum]
A házimozirendszerek legjobb
hangminségéhez válassza a [Javított]
lehetséget. A TV-hangszórók és az
egyszerbb hangrendszerek legjobb
hangminségéhez válassza a [Szabványos]
lehetséget.
A [Nyelvek] menüben a [A menü nyelve]
beállításon kívül az alábbi nyelvi beállításokat
is megadhatja (kizárólag digitális csatornák
esetében):
Nyelvek
A menü nyelve
CeŠtina
Csato
orna beállí
eá tása
Elsődleges hang
Dansk
Prefe
P
referenci
enciák
enci
ákk
Másodlagos hang
Deutsch
Deekóder
Dekód
Dek
Elsődleges felirat
EÏÏËÓÈÎο
Óra
Másodlagos felirat
English
Gyár
yári
á beál
ár
beá lítás
ítások
ít
ok
Elsődleges teletext
E
Es
Españ
ol
Másodlagos
Máso
agos
gos tele
t l text
teletext
tex
Franç
ranç
anç
nçais
nç
ais
Ha ssérü
Hallá
ült
Hrrvaa ski
Hrvat
H
HU
15
M ag y ar
5 A TV-készülék
speciális funkciói
A f£menü megnyitása
A fmenü segítségével gyorsan elérhetk a
csatlakoztatott eszközök, a kép- és hangbeállítások,
valamint az egyéb hasznos funkciók.
1
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
TV-nézés
Tallózás az USB-n
Tallózás a PC-n
Készülékek eltávolítása a f£menüb£l
Ha egy készülék már nem csatlakozik a TVhez, távolítsa el azt a fmenübl.
1
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok használatával
válassza ki az eltávolítani kívánt készüléket.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik egy lista, ahol az [Készülék
eltávolítása] a kiválasztott lehetség.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az eszköz eltávolítására
felszólító üzenet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a fmenü, amely már nem
tartalmazza az eltávolított eszközt.
Készülékek
hozzáadása
Tallózás a Net TV-n
2
3
Beállítás
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a fmenü kívánt menüpontját:
• [TV-nézés] Visszakapcsolás az
antenna jelforrásra, ha másik jelforrás
van kiválasztva.
• [Beállítás] A kép-, hang- és egyéb
beállítások módosítására szolgáló
menük elérése.
• [Készülékek hozzáadása] Új
készülékek hozzáadása a fmenühöz.
• [Tallózás az USB-n] A
csatlakoztatott USB-tárolóeszköz
tartalomböngészjének megnyitása.
• [Tallózás a PC-n] A csatlakoztatott
számítógépes hálózat
tartalomböngészjének megnyitása.
• [Tallózás a Net TV-n] A Net TV
megnyitása.
A beállítási menü elérése
A beállítási menü gyors hozzáférést nyújt a
kép- és a hangbeállító sávhoz, valamint más
hasznos funkciókhoz, mint például az [Állapot]
beállításához. Az [Állapot] menü segítségével a
TV-készülék aktuális beállításait tekintheti át.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
Csökkent látóképesságűekne
neek
Hanger
Hang
erőőszab
er
ab. lá
látásk
táskáros
tásk
áskáros
árosult
ultaknak
ulta
k .
K lölé
Kij
Kije
ölé
léss kedven
kedven
dvenckén
ckén
ké t
kén
Közö
ös interf
interf
terfés
te
éssz
sz
Állapot
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Óra
ra
a
Tanács
• A fmenübl bármikor kiléphet a
(F£oldal)
gomb megnyomásával.
• A [Beállítás] menübl bármikor kiléphet a
BACK gomb használatával.
• A beállítási menübl bármikor kiléphet a
OPTIONS gomb segítségével.
16
HU
2
A Navigációs gombok segítségével
választhat a beállítások közül.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a kiválasztott beállításhoz
tartozó menü.
A beállítás menü megnyitása
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a Smart beállítások listája.
A [Beállítás] menü segítségével módosíthatja a
kép-, hang- és egyéb készülékbeállításokat.
2
3
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
Egyéni
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
Természetes
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
Játék
Játék
Játé
Kép- és hangbeállítások
módosítása
É k
Élén
M ag y ar
1
Mozi
ozi
Szabvány
Szab
ván os
vány
6
A Navigációs gombok használatával a
következ lehetségek közül választhat:
• [Egyéni] A TV beállítása a [Beállítás]
alatt a [Kép] és a [Hang] menüben
megadott személyes beállításoknak
megfelelen.
• [Élénk] Gazdag és dinamikus beállítás
alkalmazása, nappali használatra
ideális.
• [Természetes] Természetes hatású
beállítás alkalmazása.
• [Mozi] Filmnézéshez ideális beállítás
alkalmazása.
• [Játék] Játékhoz ideális beállítás
alkalmazása.
• [Szabványos] A
legenergiatakarékosabb beállítás
alkalmazása. Gyári alapbeállítások.
A smart beállítások használatával elre
meghatározott kép- és hangbeállításokat
alkalmazhat.
7
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A Smart beállítás érvényesítésre kerül.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
8
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Intelligens beállítások]
lehetséget.
A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok
a lehet legjobban megfeleljenek igényeinek.
Alkalmazhatja az elre meghatározott
beállításokat, de manuálisan is módosíthatja
azokat.
Megjegyzés
• Ha a TV-készülék helyeként a [Shop] van
kiválasztva, a beállítások csak részben
módosíthatók. Ha a TV-készülék helyét
[Otthon] módba állítja, az összes beállítás (lásd
‘A TV-készülék beállításainak módosítása’, 37.
oldal) elérhetvé válik.
Smart beállítások használata
Megjegyzés
• A [Intelligens beállítások] menü a [Kép és
hang] parancssávból (lásd ‘A kép- és hang
parancssáv használata’, 18 . oldal) is elérhet.
HU
17
A Beállítások asszisztens használata
A Beállítások asszisztens segítségével
megadhatja a kép- és hangbeállításokat.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Kép] > [Beállítások
asszisztens] lehetséget.
5
6
7
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik egy üzenet, amely a
Beállítások segéd indítására kéri.
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Indítás] lehetséget.
Intelligens beállítások
3
A Navigációs gombok segítségével adja
meg a kép- vagy hangbeállításokat.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a kívánt kép- vagy
hangbeállítási menü.
5
A Navigációs gombok segítségével
módosítsa a kép- vagy hangbeállítást.
6
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Alkalmazásra kerül a kép- vagy
hangbeállítás, és megjelenik a [Kép és
hang] parancssáv.
7
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
Nyomja meg az OK gombot.
» A kívánt kép- és hangbeállítások
megadásához kövesse a képernyn
megjelen utasításokat.
A kép- és hang parancssáv használata
A [Kép és hang] parancssáv a gyakran használt
kép- és hangbeállításokat tartalmazza.
Megjegyzés
• A [Kép]menü (lásd ‘A képbeállítások manuális
megadása’, 19. oldal) az összes képbeállítást
tartalmazza.
• A [Hang]menü (lásd ‘A hangbeállítások
manuális megadása’, 21. oldal) az összes
hangbeállítást tartalmazza.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Kép és hang] lehetséget.
» Megjelenik a [Kép és hang] parancssáv.
18
HU
BACK
A [Kép és hang] parancssáv segítségével az
alábbi beállítások érhetk el.
• [Intelligens beállítások] Elre
meghatározott kép- és hangbeállítások
használata.
• [Szín] A színek telítettségének
módosítása.
• [Kontraszt] A világos területek
intenzitásának módosítása a sötét
területek változatlanul hagyása mellett.
• [Mély] A mély hangok szabályozása.
• [Magas] A magas hangok szabályozása.
• [TV hangszórók] A TV-készülék
hangszóróinak ki- és bekapcsolása. Ha a
[Automatikus (EasyLink)] lehetség van
kiválasztva, a TV hangszórói kikapcsolnak,
ha a készülék egy Easylink-kompatibilis
házimozirendszerrl érkez jelet észlelt.
•
•
[Aktív üzemmód] Az Ambilight funkció
beállításának kiválasztása a nyugodt és a
dinamikus szintek között. Ez a lehetség
csak akkor érhet el, ha az Ambilight
[Szín] értéke [Aktív üzemmód] .
[Ambilight] Az Ambilight be- és
kikapcsolása.
[Fényer£] Az Ambilight által sugárzott
fény szintjének szabályozása.
Megjegyzés
• [Mély] és [Magas] nem érhet el, ha a [TV
hangszórók] beállítás [Ki] értékre van állítva.
A képbeállítások manuális megadása
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Beállítás] menü.
4
Nyomja meg az Navigációs gombok
gombot a [Kép] menü megjelenítéséhez.
5
7
Megjegyzés
• A [Felhasználói árnyalat] beállítás módosítása
eltt válassza a [Színárnyalat] > [Felhasználói
telepítés] lehetséget, majd a beállítás
engedélyezéséhez nyomja meg az OK gombot.
•
Settingsasszisztens
assistant
Beállítások
Picture
Kép
Kontr
trraszt
Haang
H
Fényerő
Fény
erő
Funkc
un iók
unkc
Szín
ín
Insta
stallálá
lláláss
Színárnyalat
Színá
at
Szoftfttverfr
er issít
issítés
Képéllesség
es
ess
Zav elny
Zavar
lnyo
nyomás
máás
Színárnyaalat
6
A Navigációs gombok és az OK gomb
segítségével kiválaszthatja és módosíthatja
a kívánt képbeállítást.
BACK
A következ képbeállításokat lehet megadni.
A képforrás formátumától függen bizonyos
képbeállítások nem érhetk el.
• [Beállítások asszisztens] A Beállítások
segéd végigvezeti Önt a legjobb kép- és
hangbeállításokon.
• [Kontraszt] A világos területek
intenzitásának módosítása a sötét
területek változatlanul hagyása mellett.
• [Fényer£] A sötét területek
intenzitásának és részletgazdagságának
módosítása.
• [Szín] A színek telítettségének módosítása.
• [Színárnyalat] Az NTSC kódolású TVadások színbeli eltéréseinek kiegyenlítése.
• [Képélesség] A képélesség beállítására
szolgál.
• [Zavarelnyomás] A képzaj szrése és
csökkentése.
• [Színárnyalat] Egy kép színegyensúlyának
módosítása.
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Kép] menü.
Intelligen
enss beállíttások
á
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
•
[Felhasználói árnyalat] Az
árnyalatbeállítás testreszabása.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]
Hozzáférés speciális beállításokhoz:
• [Tökéletesen természetes
mozgás] Csökkenti a félképek és a
sorok villódzását, és sima mozgást
eredményez.
• [100 Hz Clear LCD] A TV képének
frissítési gyakoriságát a maximális
100 Hz-re állítja a kiemelked
élesség mozgás megjelenítéséhez,
a valóságh fekete színekhez, a
nyugodt, villódzásmentes magas
kontrasztú képek megjelenítéséhez és
a szélesebb látószög alkalmazásához.
HU
19
M ag y ar
•
•
•
•
•
•
[Javított élesség] Biztosítja a kiváló
képélességet különösen a vonalak és
a képek kontúrvonalai mentén.
• [Dinamikus kontr.] Javítja a
kontrasztot.
• [Dinamikus háttérvilágítás] A
TV-készülék háttérvilágításának
módosítása, hogy az megfeleljen a
környezeti fényviszonyoknak.
• [MPEG zavar elnyomása] Az
átmenetek elsimítása digitális
képeknél. Ez a funkció ki- és
bekapcsolható.
• [Színjavítás] A színeket elevenebbé
teszi, és növeli az élénk színek
részletgazdagságát. Ez a funkció ki- és
bekapcsolható.
[Számítógépes üzemmód] A
képbeállítások módosításának
engedélyezése, ha a TV-hez HDMIkapcsolaton keresztül számítógépet
csatlakoztat. Ha engedélyezve van,
akkor a számítógép képének lehet
legrészletesebb megjelenítéséhez válassza
a [Képformátum] > [Nem méretezett]
lehetséget.
[Optikai érzékel£] A beállítások
dinamikus módosítása a fényviszonyoknak
megfelelen.
[Képformátum] A kép formátumának
megváltoztatása.
[Autom. formátum üzemmód]
Képformátum automatikus beállítása a
képerny kitöltésére vagy nagyításra.
Tanács
• Ha az [Autom. formátum üzemmód] nincs
engedélyezve, akkor az opció bekapcsolásához
válassza a [Képformátum] > [Autom.
formátum] lehetséget.
•
[Képváltás]A kép pozíciójának
módosítása.
Megjegyzés
• [Szín] és [Kontraszt]: ezek a beállítások a [Kép
és hang] parancssávról (lásd ‘A kép- és hang
parancssáv használata’, 18 . oldal) is elérhetk.
20
HU
A képformátum módosítása
1
Nyomja meg a
FORMAT gombot.
» Megjelenik a képformátumok listája.
Autom. formátum
Su r zoom
Sup
Supe
zoom
16:9 képformátum
Széles képernyő
Nem méreteze
é t ett
tt
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon képformátumot.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» A kiválasztott képformátum aktiválódik.
Tanács
• A képformátumok a [Beállítás]menübl (lásd
‘A beállítás menü megnyitása’, 17. oldal) is
elérhetk.
Az alábbi képformátumok használhatók.
Megjegyzés
• A képforrástól függen bizonyos
képformátumok nem érhetk el, és azok a
képernyn nem jelennek meg.
• A [Nem méretezett] beállítás módosítása
eltt válassza a [Kép] > [Számítógépes
üzemmód] > [Be] lehetséget, majd a beállítás
engedélyezéséhez nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg az Navigációs gombok
gombot a [Hang] menü megjelenítéséhez.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Hang] menü.
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Beállítás] menü.
Mély
Kép
p
Ma
Ma
Magas
Hang
Hangerő
Fun
Funk
Funkci
un ciók
ók
Hangerőszab. látáskárosultaknak.
Instal
Insta
a lálás
álás
Aud. nyelv
nye
Szoftv
oftv
tverfris
rfrissítés
ítté
Kétnyelvű I-II
-8
Mono/
Mono/S
no ztereo
zterreo
Mély
TTV hangszóró
rókk
6
A Navigációs gombok és az OK gomb
segítségével kiválaszthatja és módosíthatja
a kívánt hangbeállítást.
7
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
BACK
A következ hangbeállításokat lehet megadni.
A megjelenített csatornától függen
elképzelhet, hogy egyes hangbeállítások nem
állnak rendelkezésre.
• [Mély] A mély hangok szabályozása.
• [Magas] A magas hangok szabályozása.
• [Hanger£] A hanger szabályozása.
Megjegyzés
• A [Hanger£szab. látáskárosultaknak.] beállítás
módosítása eltt engedélyezze a [Csökkent
látóképesság­eknek] lehetséget. TV-nézés
közben nyomja meg az OPTIONS gombot,
és válassza a [Csökkent látóképesság­eknek]
lehetséget. Válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg az OK gombot.
A hangbeállítások manuális megadása
1
Intelligens beállítások
M ag y ar
[Autom. formátum]
A kép nagyítása, hogy
az teljesen kitöltse a
képernyt (a feliratok
láthatók maradnak). A
legkisebb képtorzulás
eléréséhez ajánlott (HD
vagy számítógép esetében
nem használható).
[Super zoom] Az oldalsó
fekete sávok eltávolítása
4:3 képarányú adások
esetében. HD vagy
számítógép használata
esetén nem ajánlott.
[16:9 képformátum]
A hagyományos 4:3
formátum 16:9 képarányra
történ átméretezése.
HD vagy számítógép
használata esetén nem
ajánlott.
[Széles képerny£] A
klasszikus 4:3 formátum
16:9 arányra történ
nyújtása.
[Nem méretezett] A
legnagyobb felbontást
biztosítja számítógép
esetén. Csak akkor érhet
el, ha a [Kép] menüben a
[Számítógépes üzemmód]
aktív.
•
[Hanger£szab. látáskárosultaknak.] A
látáskárosult hangsáv és a normál hangsáv
arányának beállítása. Ha rendelkezésre
áll, a látáskárosult hangsáv a képernyn
látható eseményekrl szóló beszámolót
szólaltat meg. Ennek engedélyezéséhez a
következ gombot kell megnyomni: AD
(Hangleírás).
HU
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Aud. nyelv] (Csak digitális csatornák
esetén) Különböz nyelv hangsávok
közötti váltás, ha a msort több nyelven
sugározzák.
[Kétnyelv­ I-II] (Csak analóg csatornák
esetén) Különböz nyelv hangsávok
közötti váltás, ha a msort két nyelven
sugározzák.
[Mono/Sztereo] A sztereó és monó
hangzás közötti váltás sztereóban
sugárzott msor esetén.
[TV hangszórók] A TV-készülék
hangszóróinak ki- és bekapcsolása. Ha a
[Automatikus (EasyLink)] lehetség van
kiválasztva, a TV hangszórói kikapcsolnak,
ha a készülék egy Easylink-kompatibilis
házimozirendszerrl érkez jelet észlelt.
[Surround] Térhatású hangzás
engedélyezése.
[Fejhallg. hanger£] A fejhallgató
hangerejének beállítása.
[Delta hanger£] Kiegyenlíti a csatornák
vagy a csatlakoztatott készülékek közötti
hangerkülönbségeket. A delta hanger
módosítása eltt a készüléket kapcsolja át
a csatlakoztatott készülékre.
[Balansz] A jobb és a bal oldali hangszóró
egyensúlyának beállítása.
[Automata hanger£szab.] A hirtelen
hangerváltozások elkerülése, például
csatornaváltás esetén.
Megjegyzés
• [Mély], [Magas] és [TV hangszórók]: ezek
a beállítások a [Kép és hang] parancssávról
(lásd ‘A kép- és hang parancssáv használata’,
18 . oldal) is elérhetk. Megfelel támogatás
esetén a [Aud. nyelv] és a [Hanger£szab.
látáskárosultaknak.] lehetségek a beállítási
menübl közvetlenül érhetk el.
22
HU
Az Ambilight beállításainak
módosítása (csak néhány
típus esetén)
Az Ambilight-funkció színét, fényerejét és
módját tetszés szerint módosíthatja.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Ambilight] lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Ambilight] menü.
6
A Navigációs gombok és az OK gomb
segítségével jelölje ki és módosítsa az
Ambilight kívánt beállítását.
7
A kilépéshez nyomja meg a
BACK gombot.
A következ Ambilight-beállításokat lehet megadni:
• [Ambilight] Az Ambilight be- és
kikapcsolása.
• [Aktív üzemmód] Az Ambilight
funkció beállításának kiválasztása
a nyugodt és a dinamikus szintek
között. Ez a lehetség csak akkor
érhet el, ha az Ambilight [Szín]
értéke [Aktív üzemmód] .
• [Fényesség] Az Ambilight által
sugárzott fény szintjének szabályozása.
• [Szín] Elre meghatározott vagy
egyéni színbeállítás kiválasztása.
• [Felhasználói szín] Az elre
meghatározott színek nomhangolása.
• [Felosztás] Az Ambilight-színek
különbségének beállítása a TVkészülék oldalai között. A beállítás
kikapcsolásával az Ambilight funkció
színe dinamikus és egységes lesz.
• [TV switch off]: Az Ambilight
kikapcsolási módja, amikor a TVkészülék kikapcsolt állapotban van.
Speciális teletextfunkciók
használata
Tanács
• A beállítási menübl bármikor kiléphet a
OPTIONS gomb segítségével.
A teletext menüjének elérése
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a teletext menüje.
Teletext aloldalainak kiválasztása
Egy-egy teletextoldalhoz gyakran több aloldal
tartozik. Az aloldalak a foldal száma melletti
sávon jelennek meg.
Megjegyzés
• Az aloldalak (lásd ‘A teletext menüjének
elérése’, 23. oldal) kiválasztása eltt
engedélyezze az aloldalak görgetését.
Oldal kimerevítése
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
3
Válasszon ki egy teletextoldalt.
Felezett
Fele
zett képerny
képerny
ernyő
ő
Kimutatá
Kimu
tatáss
tatá
AloldalAlol
dal-forg
dalfo ga
atás
tás
ás
Nyel
elvv
3
4
A Navigációs gombok használatával a
következ beállítások közül választhat:
• [Oldal kimerevítése] Az aktuális
oldal kimerevítése.
• [Felezett képerny£]/[Teljes
képerny£]Képernyosztásos teletext
engedélyezése és letiltása.
• [Kimutatás] Az egyes oldalakon
elrejtett információknak (pl. rejtvények,
találós kérdések megoldásának)
megjelenítésére vagy elrejtésére szolgál.
• [Aloldal-forgatás] Ha vannak
elérhet aloldalak, az aloldalakat
automatikusan léptetheti.
• [Nyelv] Átváltás másik
nyelvcsoportba, hogy a szöveg
helyesen jelenjen meg, ha az adott
nyelv eltér karakterkészletet használ.
Nyomja meg a vagy a gombot az
aloldal kiválasztásához.
» Megjelenik az aloldal.
A T.O.P. kiválasztása
A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes)
teletext-adások lehetvé teszik, hogy
oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a
másikra ugorjon. T.O.P. nem mindegyik TVcsatorna esetében elérhet.
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
Nyomja meg az INFO gombot.
» Megjelenik a T.O.P. áttekint lista.
3
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy témát.
4
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megjelenik a kívánt teletextoldal.
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
HU
23
M ag y ar
A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext
beállításainak menüjébl.
Keresés a teletextben
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Preferenciák]
> [Teletext 2.5] > [Be] vagy [Ki]
lehetséget.
» A Teletext 2.5 be- vagy kikapcsol.
5
A kilépéshez nyomja meg a BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
Teletext oldal keresése tárgy vagy szó alapján.
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
Az els szó vagy szám kijelöléséhez
nyomja meg az OK gombot.
3
A Navigációs gombok segítségével
ugorjon a keresett szóra vagy számra.
4
A keresés elindításához nyomja meg az
OK gombot.
5
A keresés befejezéséhez tartsa lenyomva
a gombot, amíg az összes szó vagy
szám kijelölése eltnik.
Teletextoldalak nagyítása
A kedvenc csatornák
listájának létrehozása és
használata
A kényelmesebb olvashatóság érdekében a
teletextoldalak kinagyíthatók.
Kedvenc TV-csatornáiból listákat állíthat össze,
hogy könnyebben megtalálja azokat.
1
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
» Megjelenik a teletext képernyje.
2
Nyomja meg az
FORMAT gombot.
» A készülék kinagyítja a teletext
képernyjét.
3
A következ gombokat használhatja:
• Navigációs gombok – a kinagyított
képerny mozgatása.
•
FORMAT – a normál
képernyméret visszaállítása.
A Teletext 2.5 használata
A Teletext 2.5 több színt és jobb
képminséget biztosít, mint a hagyományos
teletext. Ha egy csatorna Teletext
2.5 formátumban sugároz, a készülék
alapértelmezés szerint átvált erre a
formátumra.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
24
HU
Megjegyzés
• A kedvencek listájára digitális rádióállomások is
felvehetk, ha a készülék támogatja ezt.
Megtekintheti a kedvenceket tartalmazó
csatornalistát, illetve megtekintheti az összes
csatornát, ha éppen a kedvencek listája látható.
1
TV-nézés közben nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14
13
14 15
15
16 17 1 8 1 9 20
Ned 1
1
Ned 2
2
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
Discoover
National
a
Anim
ma
mal
HBO
BO
Választási lista
Kijelölés kedvencként
Újrarendez
Átnevezés
KetNeet
Rejtett csatornák megjelenítése
Csatorna elrejtése
Euro
roos
ossp
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Választási lista] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Választási lista] menü.
5
A Navigációs gombok használatával
válasszon a következ lehetségek közül:
• [Mind] Az összes csatorna
megjelenítése.
• [Kedvenc programok] A kedvencek
kiválasztott listájához tartozó
csatornák megjelenítése.
• [Rádió] Csak a rádiócsatornák
megjelenítése.
• [Digitális] Csak a digitális csatornák
megjelenítése.
• [Analóg] Csak az analóg csatornák
megjelenítése.
6
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» A csatornatáblázatban megjelennek a
kiválasztott lista elemei.
Csatornák hozzáadása a kedvencek
listájához, illetve csatornák eltávolítása
a kedvencek listájáról
3
Csatornák újrarendezése,
átrendezése és átnevezése
Csatornák újrarendezése/átrendezése
A táblázatban megjelen csatornák
tetszlegesen újrarendezhetk/átrendezhetk.
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a [Újrarendez] lehetséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
» Ekkor megjelenik egy üzenet a
képernyn. A folytatáshoz ugorjon a 4.
lépésre.
Tanács
• Egy csatorna kedvenclistára való felvétele eltt
válassza a [Mind] lehetséget.
1
2
TV-nézéskor váltson a kedvenclistára
felvenni (vagy a listáról eltávolítani) kívánt
csatornára.
Egyéb megoldásként az OK gomb
megnyomásával jelenítse meg a
csatornatáblázatot, majd a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a
hozzáadni vagy eltávolítani kívánt
csatornát.
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Kijelölés kedvencként]
vagy a [Kedvencként való kijelölés
megszüntetése] lehetséget.
» A csatornatáblázatban egy csillag
jelenik meg; ez azt jelzi, hogy a csatorna
felkerült a kedvencek listájára. A
kedvenclistáról történ eltávolításkor a
csillag eltnik.
» A megszakításhoz és a kilépéshez
nyomja meg a OPTIONS gombot,
és kövesse a képernyn megjelen
utasításokat.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.
» A kiválasztott csatorna körül egy keret
jelenik meg.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
HU
25
M ag y ar
3
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
11
12 13 14 1155
1 6 1 7 1 8 1 9 20
Ned 1
Ned 2
Ned 3
SBSS 6
SB
RTL 7
RTL 8
BBCC 1
BB
BBCC 2
Com
medy
dyy
CNN
N
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
e
elo
KetNeet
Dis over
Disco
Na ona
Nati
onal
naa
nal
Euuro
urroos
ossp
p
An mal
Anim
ma
HBO
BO
7
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
8
A csatornatáblázatból a
BACK gomb
megnyomásával léphet ki.
Csatornák elrejtése és
megjelenítése
Csatornák elrejtése
5
A Navigációs gombok segítségével
helyezze át a csatornát a kívánt helyre a
csatornatáblázatban.
6
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A csatorna átkerül a kívánt helyre.
7
A csatornatáblázatból a
BACK gomb
megnyomásával léphet ki.
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása
érdekében a táblázatban megjelen csatornák
elrejthetk.
1
TV-nézés közben nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki az elrejteni kívánt csatornát.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Csatorna elrejtése]
lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» A csatorna elrejtése megtörtént.
6
A csatornatáblázatból a
BACK gomb
megnyomásával léphet ki.
Csatornák átnevezése
Csatornák átnevezése a TV-csatornák listájában.
1
TV-nézés közben nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Átnevezés] lehetséget.
» Megjelenik a beviteli képerny.
5
A Navigációs gombok vagy a
Számgombok segítségével módosítsa a
nevet, majd nyomja meg az OK gombot.
6
A mvelet befejezése után a Navigációs
gombok segítségével válassza a [Kész]
lehetséget.
• A beírt név törléséhez válassza a
[Töröl] lehetséget.
• Az elvetéshez válassza a [Törlés]
lehetséget.
26
HU
Csatornák megjelenítése
1
TV-nézés közben nyomja meg az OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Rejtett csatornák
megjelenítése] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» A rejtett csatornák megjelennek a
táblázatban, de a rájuk vonatkozó
adatok rejtve maradnak. Fekete
négyzetként jelennek meg.
1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
16 17 1 8 1 9 20
Ned 1
Ned 2
SBS
BSS 6
RTL 7
BBCC 1
BBCC 2
Com
medy
CN
NN
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
kelo
KetNeet
Discoover
National
Euroos
ospp
Anim
nim
maal
HBO
O
5
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a megjelenítend csatornát.
6
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
7
A Navigációs gombok segítségével válassza
ki a [Csatorna megjelenítése] lehetséget,
majd nyomja meg az OK gombot.
» A csatorna rejtettsége ezzel megsznik.
Az elektronikus m­sorfüzet
használata
Megjegyzés
• Az elektronikus msorfüzet nem érhet el
minden országban. Ha elérhet, akkor vagy
[Jelenleg]/[Következ£] típusú vagy 8 napos
elektronikus msorfüzet jelenik meg.
M ag y ar
A rejtett csatornák megjelenítése.
Az elektronikus msorfüzet a digitális
csatornák esetében a képernyn
megjeleníthet msorkalauz. A msorfüzet a
következket teszi lehetvé:
• Megtekintheti az éppen sugárzott digitális
msorok listáját
• Megtekintheti a soron következ
msorokat.
• Mfajok szerint rendezheti a msorokat.
• Emlékeztetket állíthat be, amelyek
gyelmeztetik az adott msorok
kezdetére.
• Létrehozhatja a kedvenc EPGcsatornáinak listáját
Az elektronikus m­sorfüzet
bekapcsolása
Megjegyzés
• Az elektronikus msorfüzet els használata
alkalmával elfordulhat, hogy a rendszer
frissítés végrehajtására kéri. A frissítés
végrehajtásához kövesse a képernyn
megjelen utasításokat.
1
TV-nézés közben nyomja meg az GUIDE
gombot.
» Megjelenik az EPG menü.
Megjegyzés
• További csatornák megjelenítéséhez ismételje
meg az 5–7. lépést.
HU
27
Ned 1
Ned 2
20:10 Click Chic
NO
N
OW
OW
20:00 Flying Lotus
Ned 3
2000:10
20:10
20:1
220:
:10
1 Th
10
The Man
Man
RTL 4
20:15 Trea
Treasure
T sure
su Ch
Chest
est
st
RTL 5
20:15 Funky Fee
eett
ee
222:3
:30
30 PPoint Blank
NEXT
21:300 ZZ-Team
21
22:440 NCS
221:30
30 Cave
2
22:00
SBS 6
20:00 Cleopatra Jam
21:10 Unlucky
ckyy Luke
SBS 7
20:10 She-Wolf
2
21
21:25
Disaster Earth
Veronica
20:05
0
Under The Bridge
20:45 1200 Da
Days of
A m­sorfüzet beállításait tartalmazó
menü használata
Az emlékeztetk beállításához és törléséhez,
a nap váltásához és a msorfüzet egyéb
hasznos lehetségeinek eléréséhez használja a
msorfüzet beállításainak menüjét.
Megjegyzés
• Az EPG-beállítások a TV-csatorna adatainak 8
napos idszakában állnak rendelkezésre.
2
3
A következ gombokat használhatja:
• Navigációs gombok – mozgás a
képernyn.
•
INFO – a msor (lásd ‘Csatorna/
msor adatainak megtekintése’,
28 . oldal) további adatainak
megtekintése.
•
OPTIONS – a beállítási menü
(lásd ‘A msorfüzet beállításait
tartalmazó menü használata’, 28 .
oldal) megjelenítése.
1
1
TV-nézés közben vagy EPG módban
nyomja meg az INFO gombot.
» Megjelenik a msorinformációs
képerny.
2
A képernyk között a Navigációs gombok
segítségével közlekedhet.
3
Az eredeti csatornára az INFO
megnyomásával térhet vissza; az EPG
menübl a
BACK megnyomásával
léphet ki.
28
HU
NO
N
OW
Ned 1
20:10 Click Chic
Ned 2
20:00 Flying Lotuss
21
21:30
Z-Team
Nedd 3
20:10 The Man
222:40
2: NCS
Emlékeztető beállítása
22:30 Point Blank
NEXTT
Emlé
mlékezt
ml
keztető
ető törlése
ttörlése
RTL
RT
R
TL 4
20:
220:15
0 15 Treasure
Treas rre Chest
hest
21:30
1:30
Na
Na
ap
p megváltoztatása
megválto
megv
áltoztat
ozt ása
RTL
RT
TL 5
20:15
220:1
0 15 Funk
F nkkyy Feeet
2
22:00
Tová
áb
bbi
bb
bi inform
info
nform
mációk
má
ác
á iók
SB
SBS
BS 6
Az eredeti csatornára a
BACK
megnyomásával térhet vissza; a
kiválasztott csatornára az OK
megnyomásával ugorhat.
Csatorna/m­sor adatainak
megtekintése
EPG módban nyomja meg az
OPTIONS gombot.
» Megjelenik az EPG menüje.
220:0
0 00
00 Cle
Cleeopatra
t a Jan
an
Keresé
Kere
sés műf
műfa
aj szzerintt
2
21:10 Unluckyy Luke
SBS 7 etők
20:110
20:10
She-W
Sh Wolf
She
W lff
Emlékeztetők
k időrendje
idő
rendje
end
21
21:25
Disaster Earth
Kedvenc
csatorná
torn
20:05k Under Thhhe Bridge
Veronica csat
2
20:45
1200 Days
Days of
o
A Navigációs gombok és az OK
segítségével választhat a következ
lehetségek közül, és módosíthatja
azokat:
• [Emlékeztet£ beállítása]
Msoremlékeztet beállítása.
• [Emlékeztet£ törlése]
Msoremlékeztetk törlése.
• [Nap megváltoztatása] EPG
nap beállítása. Válassza a [Ma] ,
[Következ£ nap] vagy [El£z£ nap]
lehetséget.
• [További információk] A
programinformációk megjelenítése.
• [Keresés m­faj szerint] TV-msorok
keresése mfaj alapján.
• [Emlékeztet£k id£rendje]
Msoremlékeztetk listájának
megjelenítése.
•
3
[Kedvenc csatornák] A kedvenc
EPG-csatornák beállítása.
Az EPG beállításainak menüjébl való
kilépéshez nyomja meg az OPTIONS
gombot.
6
Nyomja meg az OK gombot az
elalváskapcsoló aktiválásához.
» A TV-készülék a meghatározott id
letelte után készenléti módba vált.
7
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
M ag y ar
Id£zít£k használata
Idzítket állíthat be a TV-készülék egy
meghatározott id után történ készenléti
módba váltáshoz.
A gyermekfelügyelet és a
besorolás-alapú zárolások
használata
A TV-készülék automatikus
átkapcsolása készenléti módba
(Id£zített kikapcsoló)
A TV-készülék zárolásával és a besorolások
alkalmazásával megakadályozhatja, hogy gyermekei
bizonyos msorokat vagy csatornákat nézzenek.
Az idzített kikapcsoló elre meghatározott
id elteltével a TV-készüléket készenléti
módba állítja.
A gyerekzár kódjának beállítása vagy
módosítása
Tanács
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Funkciók] > [Kódbeállítás]/
[Kód módosítása] lehetséget.
» Megjelenik a [Kódbeállítás]/[Kód
módosítása] menü.
5
6
A Számgombok segítségével állítsa be a kódot.
• A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja,
vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a
beállított idt.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Funkciók] > [Id£zített
kikapcsoló] lehetséget.
» Megjelenik az [Id£zített kikapcsoló]
menü.
5
A Navigációs gombok segítségével állítsa
be a kikapcsolás idejét.
» Az idzített kikapcsoló öt perces
lépésekben akár 180 percre is állítható.
Az idzítést nulla percre állítva
kapcsolhatja ki.
7
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a kód beállítását
visszaigazoló üzenet.
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
Tanács
• Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888”
számot a meglév kód felülírásához.
HU
29
A TV-készülék zárolása vagy kioldása
2
A TV zárolásával az összes csatorna és
csatlakoztatott készülék elérését meggátolhatja.
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a [Funkciók] > [Gyermekzár]
lehetséget, majd nyomja meg az
gombot.
» Megjelenik a gyermekzár kódját bekér
üzenet.
5
A Számgombok segítségével adja meg a
gyermekzár kódját.
6
A Navigációs gombok segítségével lépjen
vissza egy szintet a menüben a [Funkciók]
> [Szül£i min£sítés] menühöz.
» A [Szül£i min£sítés] menü már
elérhet.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Funkciók] > [Gyermekzár] >
[Zár]/[Kiold] lehetséget.
» Megjelenik a gyermekzár kódját bekér
üzenet.
5
A Számgombok segítségével adja meg a
gyermekzár kódját.
» Megjelenik az [Gyermekzár] menü.
6
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Zár]/[Kiold] lehetséget.
7
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Az összes csatorna és csatlakoztatott
készülék zárolása életbe lép, illetve
megsznik.
8
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
Korhatár-besorolás engedélyezése
Korhatár-besorolások beállítása
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatárjelzéssel látja el a msorait. A
TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a
gyermekei korának megfelel korhatárjelzés
msorokat jelenítse meg.
Megjegyzés
• A korhatár-besorolás beállítása eltt
engedélyezze a funkció (lásd ‘Korhatárbesorolás engedélyezése’, 30 . oldal)
használatát.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Funkciók] > [Szül£i min£sítés]
lehetséget.
» Megjelenik a gyermekzár kódját bekér
üzenet.
Megjegyzés
• A szüli minsítés nem érhet el minden
országban.
Számos digitális adást sugárzó szolgáltató
korhatárjelzéssel látja el a msorait.
A korhatár-besorolás beállítása eltt
engedélyezze a funkció használatát.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
30
HU
A Számgombok segítségével adja meg a
gyermekzár kódját.
6
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt korhatárt, majd a
beállítások alkalmazásához nyomja meg az
OK gombot.
» A beállított értéknél magasabb
korhatárral rendelkez programok
letiltásra kerülnek.
7
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
A feliratozás használata
Lehetség van a feliratok engedélyezésére
az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok
sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális
sugárzáson keresztül történik. Digitális adások
esetén kiválaszthatja a felirat nyelvét.
Feliratok engedélyezése és letiltása
analóg TV-csatornák esetén
1
2
3
7
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megtörténik a feliratok engedélyezése
vagy letiltása.
8
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
Megjegyzés
• A feliratok engedélyezéséhez minden egyes
analóg csatornán meg kell ismételnie ezt a
mveletet.
• Ha az EasyLink engedélyezve van, a feliratok
nem jelennek meg, ha az [Felirat némitáskor]
lehetség ki van választva (lásd ‘EasyLink
funkció be- és kikapcsolása’, 57. oldal).
Feliratok engedélyezése és letiltása
digitális TV-csatornák esetén
1
• A [Felirat] menü a [Beállítás]menübl (lásd
‘A beállítás menü megnyitása’, 17. oldal) is
elérhet.
Nyomja meg az TELETEXT gombot.
4
A teletext kikapcsolásához nyomja meg
az TELETEXT gombot.
5
Nyomja meg az SUBTITLE gombot.
» Megjelenik az [Felirat] menü.
Megjegyzés
2
A Navigációs gombok használatával a
következ lehetségek közül választhat:
• [Be] Feliratok engedélyezése.
• [Ki] Feliratok letiltása.
• [Felirat némitáskor] Feliratok
megjelenítése csak a hang
némításakor.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megtörténik a feliratok engedélyezése
vagy letiltása.
4
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot, a fmenübe való visszatéréshez
pedig nyomja meg a (F£oldal) gombot.
• A [Felirat] menü a [Beállítás] menübl is
elérhet.
6
A Navigációs gombok használatával a
következ lehetségek közül választhat:
• [Be] Feliratok engedélyezése.
• [Ki] Feliratok letiltása.
• [Felirat némitáskor] Feliratok
megjelenítése csak a hang némításakor.
Nyomja meg a SUBTITLE gombot.
» Megjelenik a [Felirat] menü.
Megjegyzés
Váltson egy analóg csatornára.
A Számgombok használatával adja meg a
feliratoldal háromjegy oldalszámát.
M ag y ar
5
HU
31
Feliratok nyelvének kiválasztása
digitális TV-csatornákon
Megjegyzés
• Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint
kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális
TV-csatornán, akkor a Telepítés menüben
beállított, elnyben részesített feliratnyelv
átmenetileg felülírásra kerül.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Funkciók] > [Feliratozás
nyelve] lehetséget.
» Megjelenik a feliratnyelvek listája.
5
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy nyelvet.
6
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A felirat nyelvének beállítása
megtörténik.
Megjegyzés
• A leggyakrabban használt feliratnyelveket
a [Nyelvek]menü segítségével állíthatja
be. A feliratok engedélyezéskor mindig a
leggyakrabban használt feliratnyelveken
jelennek meg.
32
HU
A TV-készülék órájának használata
A TV-készülék képernyjén megjeleníthet egy
órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított
pontos idt jeleníti meg.
A TV órájának megjelenítése
A TV-képernyn megjeleníthet a pontos id.
1
TV-nézés közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Óra] lehetséget.
3
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Az óra megjelenik a TV-képernyn.
Megjegyzés
• Az óra letiltásához ismetelje meg a fenti
eljárást.
Tanács
• Az óra a [Beállítás]menübl (lásd ‘A beállítás
menü megnyitása’, 17. oldal) is elérhet.
Az óra üzemmódjának módosítása
Alapértelmezés szerint az óra üzemmódja
[Automatikus]: a TV-készülék órája a koordinált
világidhöz (UTC) igazodik. Ha a TV-készülék
nem képes UTC-adás fogadására, az óra
üzemmódját állítsa [Kézi] értékre. Ha az óra
üzemmódja [Kézi], az idadatok beállítása
az aktuális idzóna (lásd ‘1. lépés: A rendszer
kiválasztása’, 41. oldal) és nyári idszámítás
(lásd ‘A nyári idszámítás engedélyezése és
kikapcsolása’, 33. oldal) függvénye.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Óra] >
[Automatikus órabeállítás üzemmód]
lehetséget.
» Megjelenik az [Automatikus
órabeállítás üzemmód] menü.
5
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Automatikus] vagy a [Kézi]
lehetséget.
6
A TV-készüléken található USB-csatlakozó
segítségével megtekintheti az USB-tárolóeszközön
tárolt fényképeket, továbbá lejátszhatja a
zenefájlokat és videókat.
A TV-készülék emellett egy hálózati csatlakozóval
is rendelkezik, amely lehetvé teszi a médiafájlok
elérését és lejátszását közvetlenül a számítógéprl.
Csatlakozás USB-tárolóeszközhöz és
az eszköz tartalmának megtekintése
1
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megtörténik az óra üzemmódjának
beállítása.
A nyári id£számítás engedélyezése és
kikapcsolása
A TV-készülék bekapcsolt állapotában
csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TVkészülék oldalán található USB-porthoz.
» Megjelenik az USB-tárolóeszköz tartalma.
Music
Coltraane
Coltr
Red Eyes
Photos
Photo
Miles
Mi
iles
Drivi
ving along
o the A..
Video
deoss
deo
Can
n
Croco
C
Cr
co
odile Tears
Logan
Ha az óra üzemmódja [Kézi], az idzónának
megfelelen engedélyezze vagy tiltsa le a nyári
idszámítást.
1
Az [Óra] menüben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a [Nyári
id£számítás] lehetséget.
» Megjelenik a [Nyári id£számítás] menü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Nyári id£számítás szerinti
id£] vagy a [Standard id£] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» Megtörténik a nyári idszámítás
engedélyezése vagy letiltása.
Fényképnézegetés,
zenelejátszás és videózás
Vigyázat
Baarrrel
Ba
elly Br
Breaking Eve
Eve..
Pharoaah
Ph
hS
San.
San
n...
Skkint
Skint
Sk
i t
Antip
ntip
ti op Con..
tip
S
Space
is the Place
Minim
imum
um Ma.
Ma..
Livin
ng for the City
A Tribe
be Called
Ca d
Megjegyzés
• Az USB-tárolóeszköz tartalma a fmenü
[Tallózás az USB-n] parancsával is
megjeleníthet.
• Ha USB-elosztó (USB-hub) segítségével
egyszerre több USB-tárolóeszközt is
csatlakoztat, választania kell az eszközök
között. A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt eszközt, majd nyomja meg
az OK gombot.
2
Az USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintését a (HOME )
megnyomásával fejezheti be.
» Megjelenik a fmenü.
• A Philips nem vállal felelsséget az USBtárolóeszköz kompatibilitásával, valamint a
funkció használatának eredményeként az azon
tárolt adatok sérülésével vagy elvesztésével
kapcsolatban.
HU
33
M ag y ar
3
Kapcsolódás a hálózathoz és a
tartalomböngész£ megnyitása
•
A tartalomböngész megnyitása eltt
gyzdjön meg arról, hogy a TV-készülék
csatlakoztatva van (lásd ‘Kapcsolódás a
hálózathoz és a tartalomböngész megnyitása’,
34. oldal) a számítógépes hálózathoz.
•
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Tallózás a PC-n] lehetséget.
» Megjelenik a tartalomböngész.
Fényképekb£l álló diavetítés
megtekintése
1
A tartalomböngészben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a kívánt
fényképet.
2
Nyomja meg a
vagy az OK gombot.
» A kiválasztott képtl kezdden elindul
a diavetítés.
3
A következ gombokat használhatja:
•
– a diavetítés szüneteltetése.
•
/ , / vagy P +/- – ugrás az
elz, ill. a következ képre.
•
– diavetítés leállítása és visszatérés
a tartalomböngészhöz.
3
[Diabemutató lejátszási sebessége]
A kép megjelenítési idtartamának
beállítása.
[Diabemutatónál használt átmenet]
A képek közötti átmenet beállítása.
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A diavetítés beállítása érvényesítésre
kerül.
Zene hallgatása
1
Az USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintése közben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a kívánt
zeneszámot.
2
Nyomja meg az OK gombot.
» A zenelejátszó elkezdi lejátszani a
zeneszámot.
3
A következ gombokat használhatja:
• P +/- – ugrás a következ vagy elz
zeneszámra.
•
/ – gyorskeresés elre vagy
hátra a zeneszámban.
•
– zeneszám lejátszása vagy
szüneteltetése.
4
A lejátszás leállításához és az
USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintésének befejezéséhez nyomja
meg az vagy az OK gombot.
A diavetítés beállításainak módosítása
Zenei beállítások módosítása
1
Diavetítés megtekintése közben nyomja
meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
1
Zenelejátszás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével a
következ lehetségeket választhatja ki és
módosíthatja:
• [Elforgat] A kép elforgatása.
• [Ismétlés] A diavetítés megismétlése.
• [Kevert sorr. be] A diavetítés
képeinek véletlenszer lejátszása.
• [Kevert sorr. ki] A véletlenszer
képmegjelenítés letiltása.
2
A Navigációs gombok segítségével a
következ lehetségeket választhatja ki és
módosíthatja:
• [Ismétlés] A zeneszám vagy album
ismételt lejátszása.
• [Kevert sorr. be]/[Kevert sorr. ki] A
dalok véletlen sorrend lejátszásának
be-, illetve kikapcsolása.
34
HU
3
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A zenelejátszás beállítása
érvényesítésre kerül.
•
3
[Kevert sorr. be]/[Kevert sorr.
ki] A videók véletlen sorrend
lejátszásának be-, illetve kikapcsolása.
A beállítás módosításához nyomja meg az
OK gombot.
Megjegyzés
USB-tárolóeszköz eltávolítása
a OPTIONS gomb megnyomásával is
megjeleníthetk.
M ag y ar
• A diavetítés beállításai a tartalomböngészben
Vigyázat
• Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti
az USB-tárolóeszköz károsodását.
Videózás
1
2
3
4
Az USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintése közben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a kívánt
videofájlt.
Nyomja meg az OK gombot.
» A videolejátszó elkezdi lejátszani a
videofájlt.
A következ gombokat használhatja:
• P +/- – ugrás a következ vagy elz
videofájlra.
•
/ – gyorskeresés elre vagy
hátra a videofájlban.
•
– videofájl lejátszása vagy
szüneteltetése.
A lejátszás leállításához és az
USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintésének befejezéséhez nyomja
meg az vagy az OK gombot.
1
Az USB-tárolóeszköz tartalmának
megtekintését a (HOME )
megnyomásával fejezheti be.
2
Várjon öt másodpercet, mieltt
eltávolítaná az USB-tárolóeszközt.
Digitális rádiócsatornák
hallgatása
Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a
digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés
során automatikusan beállítja.
1
TV-nézés közben nyomja meg a OK
gombot.
» Megjelenik a csatornatáblázat.
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Választási lista] lehetséget.
» Megjelenik az [Választási lista] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Rádió] lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» A csatornatáblázatban megjelenik az
elérhet digitális rádiócsatornák listája.
6
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy rádiócsatornát.
7
Nyomja meg az OK gombot.
» A kiválasztott digitális rádiócsatorna
megszólal a TV-készülék hangszóróin
keresztül.
A videobeállítások módosítása
1
Videolejátszás közben nyomja meg az
OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével a
következ lehetségeket választhatja ki és
módosíthatja:
• [Kis képerny£] Videó lejátszása
kisképernys módban.
• [Teljes képerny£] Videó lejátszása
teljes képernys módban.
• [Ismétlés]Videó ismétlése.
HU
35
A Scenea funkció használata
A Scenea funkció aktiválása
A Scenea funkcióval háttérképként állíthat
be egy képet a TV-készülékén. Gyzdjön
meg róla, hogy TV-készülékre az [Otthon]
üzemmódra van állítva.
1
2
Nyomja meg a
gombot.
Válassza a [Scenea] funkciót, majd nyomja
meg az OK gombot.
» Az alapértelmezett vagy elre
betöltött kép kerül megjelenítésre.
A TV-készülék szoftverének
frissítése
A Philips folyamatosan törekszik termékei
javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések
rendelkezésre állása esetén frissítse a TVkészülék szoftverét. A rendelkezésre álló
szoftverek a www.philips.com/support
webhelyen találhatók meg.
Az aktuális szoftververzió ellen£rzése
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Szoftverfrissítés] >
[Információ az aktuális szoftverr£l]
lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az aktuális szoftver
verziószáma.
Megjegyzés
• Megjegyzés: Ha az elalváskapcsoló ki
van kapcsolva, a háttérkép 120 percre
kerül megjelenítésre. Egyéb esetben az
elalváskapcsoló (lásd ‘A TV-készülék
automatikus átkapcsolása készenléti
módba (Idzített kikapcsoló)’, 29. oldal)
aktív állapotának idtartama alatt kerül
megjelenítésre.
Kép beállítása Scenea-ként
Megjegyzés
• Megjegyzés: A kép fájlmérete nem lehet
nagyobb 1 MB-nál.
1
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a
TV-készülékhez.
2
Válassza az [Tallózás az USB-n]
lehetséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
3
Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg
a gombot.
4
Válassza az [Beállítás Scenea-ként]
lehetséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
5
Válassza az [Igen] lehetséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
6
A Scenea funkcióból való kilépéshez
nyomjon meg bármilyen gombot.
36
HU
Szoftver frissítése (webhelyr£l)
A mvelet végrehajtása eltt gyzdjön meg a
következkrl:
• Van elég ideje a teljes frissítési mvelet
befejezéséhez.
• Rendelkezésére áll legalább 256 MB
szabad tárhellyel rendelkez USBtárolóeszköz.
• Rendelkezésére áll USB-porttal és
internet-hozzáféréssel rendelkez
számítógép.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Szoftverfrissítés] > [Frissítés
most] lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Elindul a frissítési segéd. A frissítés
befejezéséhez kövesse a képernyn
megjelen utasításokat.
Szoftver frissítése (digitális sugárzás)
(Csak néhány országban érhet el) A TVkészülék képes digitális szolgáltatáson keresztül
(ha ez elérhet) szoftverfrissítéseket fogadni.
Elérhet frissítés esetén megjelenik a szoftver
frissítésére felszólító üzenet. Az üzenet
megjelenésekor kifejezetten ajánlatos frissíteni
a szoftvert.
Ha késbb szeretné elvégezni a frissítést,
kövesse az alábbi lépéseket.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Szoftverfrissítés] > [Helyi
frissítések] lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» A TV-készülék a digitális sugárzáson
keresztül megkeresi az elérhet
szoftverfrissítéseket.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Szoftverfrissítés] > [Frissítés
most] lehetséget.
5
6
Nyomja meg az OK gombot.
Tanács
• Ha a TV az internethez csatlakozik, a
bekapcsoláskor egy üzenetet jelenít meg, ha új
szoftververzió érhet el.
A TV-készülék beállításainak
módosítása
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Installálás] > [Preferenciák]
lehetséget.
» Megjelenik az [Preferenciák] menü.
Szoftverfrissítés (az internetr£l)
(Csak néhány országban érhet
el) Amennyiben a TV-készülék egy
internetkapcsolattal rendelkez routerhez
csatlakozik, akkor a TV szoftvere közvetlenül
frissíthet az internetrl. Szélessávú
internetkapcsolatra van szükség.
Válassza az [Internet] lehetséget, majd
nyomja meg az OK gombot.
» A frissítés megkezddik. A mvelet
befejezése után a TV-készülék
automatikusan kikapcsol, majd ismét
bekapcsol. Várja meg, amíg a televízió
magától bekapcsol. Ne használja a TVkészülék POWER gombját.
HU
37
M ag y ar
3
TV-bemutató indítása
Nyelvek
Location
Hely
Home
Otthon
Csato
at rna beállítása
Hangerőjel. skála
Shop
Preferences
Preferenciák
Csatornainformáció méret
Dekód
ekód
ek er
er
EasyLink
EasyL
ink
Óraa
EasyL
EasyLink
asyL nk távvez
ezérlőő
Gyáririi beál
be lítás
lításokk
Pixel Pluss ka
kapc
k solat
(MHEG-csatornák esetén nem támogatott)
1
TV-nézés közben nyomja meg az DEMO
gombot.
» Megjelenik a Bemutató menü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válasszon egy bemutatót.
3
A bemutató indításához nyomja meg az
OK gombot.
4
A DEMO vagy a
BACK segítségével
léphet ki a bemutatóból.
Light
ghtGuide
G
Guide
fény
ényerő
ny ő
Teletext 2.5
5
A Navigációs gombok segítségével a
következ lehetségeket választhatja ki és
módosíthatja:
• [Hely] A TV-készülék beállításainak
optimalizálása az adott helynek
megfelelen – otthon vagy boltban.
• [Hanger£jelz£ skála] Megjeleníti
a hangerjelz skálát a hanger
beállításakor.
• [Csatornainformáció méret] Minden
csatornaváltáskor megjeleníti az
adott csatornával kapcsolatos
információkat.
• [EasyLink] Engedélyezi az
egygombos lejátszást és készenléti
üzemmódra váltást az EasyLinkkompatibilis készülékek között.
• [EasyLink távvezérl£] Az EasyLink
funkció engedélyezése lehetvé teszi
a távvezérl gombjainak átirányítását.
• [Pixel Plus kapcsolat] Ha az EasyLink
engedélyezve van, a készülék
automatikusan a legjobb Pixel Plus
beállítást választja, ha több beállítás
is lehetséges (például ha mind a TV,
mind a DVD-lejátszó támogatja a
Pixel Plus funkciót).
• [LightGuide fényer£] Az elüls
jelzfény vagy a Fényszabályozás
fényerejének a beállítása.
• [Teletext 2.5] A Teletext 2.5
engedélyezése vagy letiltása.
6
Nyomja meg az OK gombot.
» Érvénybe lépnek a TV-készülék
beállításai.
38
HU
A TV gyári beállításainak
visszaállítása
A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása
visszaállítja az alapértelmezett kép- és
hangbeállításokat. A csatornabeállítások
változatlanok maradnak.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Installálás] > [Gyári
beállítások] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» A TV-készülék beállításai visszaállnak a
gyári alapértékekre.
A gombok segítségével a Philips vagy más gyártók
készülékei, például DVD-lejátszó, set-top box vagy
házimozirendszer vezérelhet.
Az egyéb készülékek kezelésérl a TV-módba
történ visszatéréshez nyomja meg a TV gombot.
Az eszközök vezérléséhez használja a
következ gombokat:
• DVD: DVD-lejátszó, DVD-felvev, DVDR HDD vagy Blu-ray-lejátszó vezérlése.
• STB: digitális vagy mholdvev készülék
vezérlése.
• HTS: házimozirendszer vagy ersít
vezérlése.
Tanács
• Univerzális távvezérlmódban a távvezérl
30 másodperc tétlenség után visszakapcsol
TV üzemmódba.
Az univerzális távvezérl£mód kézi
beállítása
Az univerzális távvezérlmód valamely
gombjának (lásd ‘Univerzális távvezérlkódok’,
65. oldal) beállításához meg kell adni egy
távvezérlkódot.
Az univerzális távvezérl£ beállítása
Mieltt a TV-készülék távvezérljét más
eszközök vezérlésére használná, be kell állítani
az univerzális távvezérlmódot.
Megjegyzés
1
Nyomja meg egyidejleg az univerzális
mód gombját (DVD, STB vagy HTS) és az
OK gombot.
» Mind a négy gomb egy másodpercig
világít, majd a kívánt gomb világítása
bekapcsolva marad.
• Néhány készülék ezt a funkciót nem támogatja.
Nincs megfelel távvezérlkód.
1
Nyomja meg az (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
2
Írja be a készülék négyjegy
távvezérlkódját.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
4
Nyomja meg az Navigációs gombok
gombot a következ kiválasztásához:
[Installálás]>[Távvezérl£ segéd].
Ha a kód megfelel, mind a négy gomb
háromszor felvillan.
» Az univerzális távvezérlmód
gombjának beállítása befejezdött.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Kövesse a képernyn megjelen
utasításokat. A TV-készülék
megkeresi az eszköznek megfelel
távvezérlkódot.
4
Ha a beírt kód hibás, akkor mind a négy
gomb két másodpercig villog. Írja be újra a
megfelel kódot.
5
A beállítás befejezdését követen a
készülék mködtetéséhez nyomja meg az
univerzális távvezérlmód gombját.
6
Ha a készülék talált távvezérlkódot,
akkor az eszköz vezérléséhez nyomja meg
az Univerzális vezérl£gombok gombot.
» A gomb villog. A távvezérl segítségével
vezérelheti a megtalált eszközt.
Tanács
• Ha a készülék nem mködik megfelelen,
akkor ismételje meg a beállítást egy másik
távvezérlkód használatával.
HU
39
M ag y ar
Univerzális távirányító használata
(csak néhány típus esetén)
6 A csatornák
beállítása
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Indítás] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a csatornafrissítési képerny,
ahol a [Csatornák újratelepítése] a
kiválasztott parancs.
A TV-készülék els bekapcsolása alkalmával a
készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására
és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak
ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ez
a fejezet a csatornák újbóli beállítására és
nomhangolására vonatkozó utasításokat
tartalmaz.
Meglévő csatornalistájának
frissítéséhez válassza a
Csatornák frissítése
lehetőséget. A csatornák
ismételt megkereséséhez
és tárolásához válassza a
Csatornák újratelepítése
lehetőséget.
Csatornák újratelepítése
Csatornák frissítése
Automatikus csatornabeállítás
Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és
tárolhatja automatikusan a csatornákat.
Vigyázat
A csatornák beállítása
A TV-készülék megkeresi és tárolja az összes
rendelkezésre álló digitális és analóg TVcsatornát, valamint az összes rendelkezésre
álló digitális rádiócsatornát.
1
Az [Csatorna beállítása] menüben a
Navigációs gombok segítségével válassza
ki a [Automatikus beállítás] lehetséget.
2
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a csatornabeállítás
megkezdésére felszólító üzenet.
Nyelvek
Automatikus beállítás
Csatorna beállítása
üzenet
duló ü
nduló
ndul
In
Teszt-vétel dig. üzemm.
Preferences
Frissítse csatornalistáját, illetve telepítse újra az összes csatornát.
Remote control assistant
Óra
ok
ítások
ítás
beá lítás
á beál
ár
yári
Gyár
40
HU
Törlés
Indítás
• Ha a DVB-C szolgáltató nem adja meg a
[Hálózati frekvencia], [Hálózati azonosító]
vagy [Jelsebesség] beállítások értékét, ne
módosítsa a [Beállítások] beállításokat.
• A [Frekvenciakeresés] beállítás [Teljes
keresés] értékre történ módosítása
jelentsen megnöveli a beállításhoz szükséges
idt.
Megjegyzés
• Amennyiben DVB-T és DVB-C szolgáltatási
hozzáféréssel is rendelkezik, és mindkét
hálózatból szeretne csatornákat nézni, végezze
el a csatornabeállítást kétszer – egyszer a DVB-T,
egyszer a DVB-C szolgáltatásra vonatkozóan.
DVB-T csatornák beállításához válassza az
[Antenna] lehetséget, DVB-C csatornák
beállításához pedig a [Kábel] lehetséget.
• A DVB-T és DVB-C csatornák (lásd ‘DVB-C
és DVB-T csatornahálózatok elérése’, 41. oldal)
közötti váltás.
1
Nyomja meg az OK gombot.
» A csatornabeállítás befejezéséhez kövesse
a képernyn megjelen utasításokat. A
csatornabeállítás befejezése után válassza a
[Kész] parancsot, és megjelenik a beállított
csatornák listája.
2
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék kilép a [Csatorna
beállítása] menübl.
4
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
5
A kilépéshez nyomja meg a
BACK
gombot.
» A TV-készülék átvált a kiválasztott
hálózatra.
Tanács
talál, a beállított csatornák listáján üres
csatornaszámok is megjelenhetnek. A tárolt
csatornákat az alább ismertetett módon
átnevezheti, átrendezheti valamint törölheti.
DVB-C és DVB-T csatornahálózatok
elérése
Ez a lehetség csak abban az esetben jelenik
meg, ha az Ön országában a DVB-C (Kábeles
digitális sugárzás) szolgáltatás használható. Ha
DVB-C és DVB-T csatornákat is beállított,
akkor valamelyik hálózat csatornáinak
nézéséhez át kell váltani a megfelel hálózatra.
1
2
3
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Csatorna
beállítása] > [Antenna/Kábel] >
[Antenna] vagy [Kábel] lehetséget.
• Az [Antenna] lehetség választásával
a DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial) csatornákat használhatja.
• A [Kábel] lehetség választásával a
DVB-C (Digital Video BroadcastingCable) csatornákat használhatja.
M ag y ar
• Ha a készülék digitális TV-csatornákat
A csatornák kézi beállítása
Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan
keresheti meg és tárolhatja kézzel a
rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.
1. lépés: A rendszer kiválasztása
Megjegyzés
• Ha a rendszerbeállítások megfelelek, hagyja ki
ezt a lépést.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Csatorna
beállítása] > [Analóg: kézi installálás] >
[Rendszer] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a régiók listája.
5
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt országot vagy térséget.
6
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A kiválasztott ország vagy régió kerül
alkalmazásra.
HU
41
2. lépés: Új TV-csatornák keresése és
tárolása
1
2
Az [Analóg: kézi installálás] menüben a
Navigációs gombok segítségével válassza
ki a [Csatorna keresése] lehetséget.
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Csatorna keresése]
menü.
Kész
3
538.00
MHz
Analóg csatornák Ânomhangolása
Gyenge vétel esetén az analóg csatornák
nomhangolása kézzel is elvégezhet.
1
TV-nézés közben válassza ki a
nomhangolni kívánt csatornát.
2
Nyomja meg a (F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
4
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
5
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Csatorna
beállítása] > [Analóg: kézi installálás] >
[Finomhangolás] lehetséget.
6
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Finomhangolás] menü.
7
Navigációs gombok vagy Számgombok
– a csatornafrekvencia kézi beállítása.
8
A megfelel frekvencia kiválasztása után a
Navigációs gombok segítségével válassza
ki a [Kész] lehetséget, majd nyomja meg
az OK gombot.
» Megjelenik az [Analóg: kézi installálás]
menü.
9
Ha az új csatornát az aktuális
csatornahelyen szeretné tárolni, a
Navigációs gombok segítségével
válassza ki a [Aktuális csatornát ment]
lehetséget.
Keresés
A gombok funkciója:
• Navigációs gombok vagy
Számgombok – a csatornafrekvencia
kézi beállítása.
• A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Keresés] lehetséget,
majd nyomja meg az OK gombot az
automatikus csatornakereséshez.
4
A megfelel frekvencia kiválasztása után a
Navigációs gombok segítségével válassza
ki a [Kész] lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Analóg: kézi installálás]
menü.
6
Ha az új csatornát az aktuális
csatornahelyen szeretné tárolni, a
Navigációs gombok segítségével válassza
a [Aktuális csatornát ment] lehetséget;
ha az új csatornát egy új csatornahelyen
szeretné tárolni, válassza a [Menteni új
csatornaként] lehetséget.
7
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» A csatorna tárolásra kerül.
42
HU
10 A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Ha a TV-készülék készenléti módban van,
minden reggel megtörténik a frissítés. Ez a
frissítés összeveti a csatornalistában tárolt
csatornákat a szolgáltató által kínált csatornákkal.
Az automatikus frissítésen kívül a csatornalista
manuális frissítésére is lehetség van.
Tanács
• Az automatikus frissítés letiltásához az
[Installálás] menüben a Navigációs gombok
segítségével válassza a [Csatorna beállítása] >
[Készenléti csatorna frissítése] lehet£séget,
majd válassza a [Ki] beállítást.
1
Az [Installálás] menüben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a
[Csatorna beállítása] > [Automatikus
beállítás] lehetséget.
2
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a csatornafrissítés indítására
felkér üzenet. A kiválasztott parancs
az [Indítás].
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a csatornafrissítési
képerny.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Csatornák frissítése]
lehetséget.
Meglévő csatornalistájának
frissítéséhez válassza a
Csatornák frissítése
lehetőséget. A csatornák
ismételt megkereséséhez
és tárolásához válassza a
Csatornák újratelepítése
lehetőséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» A csatorna frissítésének befejezéséhez
kövesse a képernyn megjelen
utasításokat. A frissítés befejezésekor a
[Kész] lehetség kerül kiválasztásra, és
megjelenik a hozzáadott csatornák listája.
6
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Installálás] menü.
Digitális vétel tesztelése
A digitális csatornák esetén ellenrizheti azok
minségét és jelersségét. Így lehetvé válik az
antenna vagy mholdantenna áthelyezése és
tesztelése.
1
Az [Installálás] menüben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a
[Csatorna beállítása] > [Teszt-vétel dig.
üzemm.] > [Keresés] lehetséget.
2
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a [Keresés] menü.
3
A gombok funkciója:
• Navigációs gombok vagy
Számgombok – a csatornafrekvencia
kézi beállítása.
• A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Keresés] lehetséget,
majd nyomja meg az OK gombot az
automatikus csatornakereséshez.
Ha a jelminség és -ersség gyenge,
állítsa új helyzetbe az antennát vagy a
mholdantennát, és végezze el ismét
a tesztet.
4
A mvelet befejezése után a Navigációs
gombok segítségével válassza a [Kész]
lehetséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Installálás] menü.
Csatornák újratelepítése
Csatornák frissítése
M ag y ar
A csatornalista manuális
frissítése
Megjegyzés
• Ha továbbra is problémát tapasztal a
digitális adás vételében, forduljon antennák
telepítésére specializálódott szakemberhez.
HU
43
Az indítóüzenet beállításainak
módosítása
A készülék bekapcsolásakor az elérhet
csatorna- vagy telepítési frissítésekre
gyelmeztet üzenet engedélyezése vagy
letiltása.
1
Az [Installálás] menüben a Navigációs
gombok segítségével válassza ki a
[Csatorna beállítása] > [Induló üzenet]
lehetséget.
2
3
Nyomja meg az OK gombot.
44
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Be] vagy a [Ki] lehetséget.
» Az indítási üzenetek engedélyezése
vagy letiltása megtörténik.
HU
A legjobb képminség elérése érdekében
javasoljuk, hogy az alábbi csatlakozástípusokat
alkalmazza, amelyek a lehet legjobbtól az
alapszintig terjednek:
1
2
3
4
Hátoldali csatlakozók
3
2
AUDIO
OUT
SPDIF
OUT
1
EXT 2
(RGB/CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
M ag y ar
7 Eszközök
csatlakoztatása
4
VGA
HDMI
Y Pb Pr (komponens)
SCART
VIDEO (kompozit)
NETWORK
Megjegyzés
9
• A fejezetben bemutatott csatlakoztatási
ábrák csak példaként szolgálnak. A www.
connectivityguide.philips.com webcímen egy
átfogó interaktív felhasználói útmutatót találhat
a termék csatlakoztatásával kapcsolatban.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
HDMI 3
5
EXT 3
HDMI 2
HDMI 1
TV ANTENNA
6
7
8
a EXT 1/EXT 2 (SCART )
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
HU
45
b SPDIF OUT
Digitális audiokimenet
házimozirendszerekhez és egyéb digitális
audiorendszerekhez.
e AUDIO IN
Audiobemenet külön audiocsatlakozást
igényl készülékek – például számítógép
– által küldött jelek fogadásához.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
c AUDIO OUT L/R
Analóg audiokimenet
házimozirendszerekhez és egyéb
audiorendszerekhez.
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
f EXT 3( Y Pb Pr és AUDIO L/R)
Analóg audio- és videobemenet analóg
vagy digitális készülékek – pl. DVDlejátszó vagy játékkonzol – által küldött
jelek fogadásához.
EXT 3
d VGA
Videobemenet számítógép által küldött
jel fogadásához.
VGA
VGA
46
HU
g HDMI1/2/3
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
Oldalsó csatlakozók
1
M ag y ar
2
3
4
Megjegyzés
• Ha a vastag HDMI-kábeleket csatlakoztatja,
5
használja a HDMI1 csatlakozót.
h TV ANTENNA
Jelbemenet antenna, kábel vagy
mholdvev egység jeleinek fogadásához.
6
7
8
TV ANTENNA
a AUDIO IN L/R
A VIDEO vagy S-VIDEO bemenethez
csatlakoztatott analóg készülékek jeleit
fogadó audiobemenet.
i HÁLÓZAT *Ez a funkció csak néhány
típus esetén áll rendelkezésre.
Adatbemenet hálózatból.
NETWORK
HU
47
b VIDEO
Kompozit videobemenet analóg
készülékek – például videofelvev – által
küldött jelek fogadásához.
g HDMI
Digitális audio- és videobemenet nagy
felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray
lejátszó – által küldött jelek fogadásához.
h SERV. U
Csak szervizszakemberek által történ
használatra.
Számítógép csatlakoztatása
c S-VIDEO
Videobemenet analóg készülékek
– például mholdvev – által küldött jelek
fogadásához.
Teend£k a számítógép TV-készülékhez
csatlakoztatása el£tt:
• A számítógépen állítsa a képernyfrissítési gyakoriságot 60 Hz értékre.
• Válasszon egy támogatott
képernyfelbontást a számítógépén.
• A [Kép]menüben (lásd ‘A képbeállítások
manuális megadása’, 19. oldal)
engedélyezze a [Számítógépes üzemmód]
beállítást, majd állítsa a képformátumot a
[Nem méretezett] értékre.
Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi
csatlakozók valamelyikével:
Megjegyzés
• DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén
külön audiokábel is szükséges.
d
Sztereó audiokimenet fejhallgatóhoz vagy
fülhallgatóhoz.
e COMMON INTERFACE
Nyílás a feltételes hozzáférési modul
(CAM) számára.
f USB
Adatbemenet USB tárolóeszközökrl.
48
HU
•
HDMI-kábel
•
DVI-HDMI-kábel (hátsó HDMI és
AUDIO IN)
•
HDMI-kábel és HDMI-DVI-adapter
(oldalsó HDMI és AUDIO IN L/R)
M ag y ar
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
DVI
•
•
DVI-HDMI-kábel (oldalsó HDMI és
AUDIO IN L/R)
VGA kábel
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
VGA
DVI
VGA
•
HDMI-kábel és HDMI-DVI-adapter
(hátsó HDMI és AUDIO IN)
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
HU
49
Csatlakozás a számítógépes
hálózathoz (csak néhány típus
esetén)
Ha a TV-készüléket számítógépes hálózathoz
csatlakoztatja, a következ szolgáltatásokat
veheti igénybe:
• A számítógépr£l továbbított multimédiaadatfolyam megjelenítése
Ha a TV-készülék számítógépes
hálózathoz csatlakozik, fényképeket
tekinthet meg, zeneszámokat játszhat
le és videofájlokat továbbíthat
adatfolyamként a számítógéprl
(lásd ‘Kapcsolódás a hálózathoz és a
tartalomböngész megnyitása’, 34. oldal).
• Net TV
Ha a TV-készülék az internethez csatlakozik,
böngészhet a Net TV szolgáltatásai között.
A TV-készülék csatlakoztatása
számítógépes hálózathoz
1
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a TVkészülék hátulján található HÁLÓZAT
csatlakozóhoz és a hálózati útválasztóhoz.
Gyzdjön meg arról, hogy az
útválasztó vezetékes vagy vezeték nélküli
kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez,
és hogy az útválasztó DHCP funkciója
engedélyezve van. A Net TV szolgáltatás
használatához gyzdjön meg arról,
hogy az útválasztó teljes hozzáféréssel
rendelkezik az internethez, amelyet nem
korlátoz tzfal vagy egyéb biztonsági
rendszer.
NETWORK
Vigyázat
• Mieltt a TV-készüléket a számítógépes
hálózathoz csatlakoztatná, ismerkedjen
meg a hálózati útválasztóval (router), a
médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési
alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati
összetevkhöz mellékelt dokumentációt. A
Philips nem vállal felelsséget az elveszett,
sérült vagy hibás adatokért.
Szükséges összetev£k
•
•
•
•
Hálózati útválasztó, más néven router
(engedélyezett DHCP protokollal).
Telepített médiakiszolgáló szoftverrel
rendelkez számítógép. A számítógépnek
vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat
segítségével csatlakoznia kell a hálózati
útválasztóhoz.
Hálózati kábel (RJ45).
Internetkapcsolat a Net TV
szolgáltatáshoz.
Megjegyzés
• A támogatott médiakiszolgáló szoftverek teljes
listája elérhet (lásd ‘Multimédia’, 59. oldal).
50
HU
www
2
3
4
Kapcsolja be az útválasztót.
Kapcsolja be a számítógépet.
Állítsa be a médiakiszolgáló szoftvert a
számítógéprl (lásd ‘A médiakiszolgáló
szoftver beállítása’, 51. oldal) származó
tartalmak eléréséhez, vagy állítsa be
a TV-készüléket a Net TV (lásd ‘A
médiakiszolgáló szoftver beállítása’, 54.
oldal) szolgáltatáshoz való hozzáféréshez.
A médiakiszolgáló szoftver beállítása
Megjegyzés
M ag y ar
A médiamegosztás engedélyezéséhez
a médiaszerver-szoftvert megfelelen
kell beállítani. A médiaszerver-szoftver
beállításához és a médiamappák
megosztásához kövesse a következ
utasításokat. Ha nem talál útmutatást az Ön
által használt médiaszerver-szoftverhez, a
médiamegosztás engedélyezéséhez tekintse
meg a szoftverhez mellékelt dokumentációt.
3
Kattintson a Hálózat... lehetségre.
» Megjelenik a Hálózati és megosztási
központ.
4
Kattintson a Hálózat felderítése elem
mellett található nyílra.
» Megjelennek a Hálózat felderítése
funkció beállításai.
5
Kattintson a Hálózatfelderítés
bekapcsolása lehetségre, majd az
Alkalmaz gombra.
6
Kattintson a Fájlmegosztás elem mellett
található nyílra.
» Megjelennek a Fájlmegosztás funkció
beállításai.
7
Kattintson a Fájlmegosztás bekapcsolása
lehetségre, majd az Alkalmaz gombra.
8
Térjen vissza a Médiafájlok megosztása
ablakhoz.
9
A Megosztási beállítások területen
kattintson a Médiafájlok megosztása:
elemre.
• A Net TV szolgáltatás eléréséhez nem
szükséges elvégeznie az alábbi mveleteket.
Microsoft Windows Media Player 11
használata esetén
Megjegyzés
• Az útmutatás Microsoft Windows XP és Vista
rendszer esetén is használható.
A médiamegosztás engedélyezése
1
2
A Microsoft Windows rendszerben
indítsa el a Windows Media Player 11
alkalmazást.
» Megjelenik a Windows Media Player.
Kattintson a M­sortár > Médiafájlok
megosztása lehetségre.
» Megjelenik a Médiafájlok megosztása
ablak.
HU
51
10 Kattintson az Ismeretlen eszköz ikonra
3
Kattintson a Speciális beállítások
lehetségre.
» A speciális beállítások a Hozzáadás a
m­sortárhoz ablakban jelennek meg.
4
Kattintson a Hozzáadás lehetségre.
» Megjelenik a Mappa hozzáadása ablak.
5
Jelölje ki a megosztani kívánt mappát,
majd kattintson az OK gombra.
6
Ha az összes kívánt mappát hozzáadta,
a Hozzáadás a m­sortárhoz ablakban
kattintson az OK gombra.
» A mappákat a program hozzáadja a
msortárhoz, és azok elérhetk lesznek
a TV-készülékrl.
(ez a TV-készülék), majd kattintson az
Engedélyezés lehetségre.
» Az Ismeretlen eszköz ikonja mellett
megjelen zöld pipa jelzi, hogy az
eszköz készen áll a médiafájlok
megosztására.
11 Kattintson az OK gombra.
Mappák hozzáadása a médiamegosztáshoz
1
A Windows Media Player alkalmazásban
kattintson a M­sortár -> Hozzáadás a
m­sortárhoz... lehetségre.
» Megjelenik a Hozzáadás a
m­sortárhoz ablak.
2
Kattintson a Saját mappák és mások
mappái, amelyek hozzáférhet£k
lehetségre.
52
HU
Mappák hozzáadása a médiamegosztáshoz
A TVersity alkalmazásban kattintson a
Sharing (Megosztás) lapra.
» Megjelennek a Sharing (Megosztás)
beállításai.
2
Kattintson a zöld plusz ikonra.
» Ekkor lehetsége nyílik fájlok és
mappák hozzáadására.
3
Kattintson az Add Folder (Mappa
hozzáadása) lehetségre.
» Megjelenik az Add Media (Média
hozzáadása) ablak.
M ag y ar
1
TVersity v0.9.10.3 használata esetén
(Microsoft Windows)
A médiamegosztás engedélyezése
1
A Microsoft Windows rendszerben
indítsa el a TVersity szoftvert.
» Megjelenik a TVersity alkalmazás.
2
Kattintson a Settings (Beállítások) lapra.
» Megjelennek a TVersity szoftver
beállításai.
3
A Media Sharing Service
(Médiamegosztási szolgáltatás) területen
kattintson a Start Sharing (Megosztás
indítása) lehetségre.
» A megjelen ablak arról tájékoztat,
hogy a médiamegosztási szolgáltatás
elindult.
4
Kattintson az OK gombra.
HU
53
4
Kattintson a Browse (Tallózás) gombra,
majd jelölje ki a megosztani kívánt
mappákat.
5
Ha az összes kívánt mappát kijelölte,
kattintson a Submit (Küldés) gombra.
» A médiafájlok ekkor elérhetvé válnak
a TV-készülékrl.
2
Kattintson a Browse (Tallózás)
lehetségre, és adja hozzá a kívánt
mappát. További mappák hozzáadásához
kattintson az Add new content directory
(Új mappa hozzáadása) lehetségre.
3
Ha az összes kívánt mappát hozzáadta,
kattintson a Save changes (Módosítások
mentése), majd a Rescan content
directories (Mappák újraellenrzése)
lehetségre.
» A médiafájlok ekkor elérhetvé válnak
a TV-készülékrl.
Twonky Media v4.4.2 használata
esetén (Macintosh OS X)
A médiamegosztás engedélyezése
1
A Mac OS X rendszerben indítsa el a
Twonky Media szoftvert.
» Megjelenik a Twonky Media alkalmazás.
2
A Basic Setup (Alapvet beállítások)
területen kattintson a Clients/Security
(Ügyfelek/biztonság) lehetségre.
» Megjelennek az ügyfelekre és a
biztonságra vonatkozó beállítások.
3
Kattintson az Enable sharing for new
clients automatically (Megosztás
automatikus engedélyezése az új
ügyfelek számára), majd a Save Changes
(Módosítások mentése) lehetségre.
» Az alkalmazás ekkor engedélyezi a
médiamegosztást.
Mappák hozzáadása a médiamegosztáshoz
1
A Basic Setup (Alapvet beállítások)
területen kattintson a Sharing
(Megosztás) lehetségre.
» Megjelennek a megosztásra vonatkozó
beállítások.
A médiakiszolgáló szoftver beállítása
1
Ha a TV-készülék internetkapcsolattal
rendelkez számítógépes hálózathoz
csatlakozik, nyomja meg a (F£oldal)
gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik a [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza a [Hálózat] > [Hálózat
telepítése] lehetséget.
» A Net TV szolgáltatás használatának
beállításához a TV-készüléken kövesse a
képernyn megjelen utasításokat.
A CAM-modul (Conditional
Access Module – feltételes
hozzáférési modul) használata
A Feltételes hozzáférési modult (CAM) digitális
TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk
sugárzott digitális csatornák dekódolására
szolgál.
Megjegyzés
• Tekintse meg a szolgáltatótól származó
dokumentációt, amely bemutatja a kártya
behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési
modulba.
54
HU
Vigyázat
• Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt
utasításokat. A CAM-modul nem megfelel
behelyezése a CAM-modult és a TVkészüléket egyaránt károsíthatja.
1
2
3
4
Csatornadekóder
hozzárendelése
SCART digitális dekóder használata eltt
válassza ki a dekódolni kívánt csatornát, majd
rendelje hozzá a dekódert az EXT 1 vagy az
EXT 2 csatlakozóhoz.
1
TV-nézés közben nyomja meg az
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Dekóder] >
[Csatorna] lehetséget.
5
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki az [Állapot] lehetséget, majd
adja meg a dekóder helyét (pl. EXT 1
vagy EXT 2).
6
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megtörténik a dekóder hozzárendelése.
Kapcsolja ki a TV-készüléket.
A CAM-modulra nyomtatott nyílnak
megfelelen óvatosan helyezze be a
CAM-modult a COMMON INTERFACE
TV-készülék oldalán található nyílásába.
Ütközésig tolja be a CAM-modult.
Kapcsolja be a TV-készüléket, és
várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik.
Ez a folyamat több percet is igénybe
vehet. A CAM-modult használat
közben ne távolítsa el a nyílásból – a
CAM eltávolítása kikapcsolja a digitális
szolgáltatásokat.
CAM-szolgáltatások elérése
1
A CAM-modul behelyezése és aktiválása
után nyomja meg a OPTIONS gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Közös interfész] lehetséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
» Megjelenik a CAM-alkalmazások listája.
4
A Navigációs gombok segítségével
válassza ki a kívánt CAM-alkalmazást.
5
Nyomja meg az OK gombot a választás
megersítéséhez.
» Bekapcsol a kiválasztott CAM-alkalmazás.
M ag y ar
Helyezzen be és aktiváljon egy CAMmodult
A Philips Easylink funkció
használata
A készülék támogatja a Philips EasyLink
szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) protokollt használja. A
HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott
EasyLink-kompatibilis készülékek távvezérlvel
irányíthatók.
Megjegyzés
• A Philips nem garantálja a HDMI CECkészülékekkel való 100%-os kompatibilitást.
Megjegyzés
• Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell
kapcsolni és ki kell választani forrásként.
HU
55
EasyLink funkciók
EasyLink-gombok
Lejátszás egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz
csatlakoztatja, amelyek támogatják az egy
gombnyomásos lejátszást, akkor a TVkészüléket és az eszközöket távvezérlvel
irányíthatja.
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
Ha a TV-készüléket olyan eszközökhöz
csatlakoztatja, amelyek támogatják a készenléti
üzemmód használatát, akkor a TV-készülék
távvezérljének használatával a TV-készüléket
és a csatlakoztatott HDMI-eszközöket is
készenléti állapotba helyezheti.
Rendszerhang vezérlése
Amikor TV-készülékét HDMI CECkompatibilis készülékekhez csatlakoztatja, a TV
képes a csatlakoztatott eszközrl érkez hang
automatikus lejátszására.
Az egy gombnyomásra történ hanglejátszás
funkció használatához, a csatlakoztatott
készülékbl érkez hangbemenetet hozzá kell
rendelnie a TV-készülékhez.
A csatlakoztatott készülék távvezérljével
szabályozhatja a hangert.
Billenty­továbbítás
A billentytovábbítás lehetvé teszi az
EasyLink-kompatibilis eszközök vezérlését a
TV-készülék távvezérljével.
Az EasyLink-kompatibilis eszközök a TVkészülék alábbi gombjaival vezérelhetk.
56
HU
Gomb
EasyLink-funkció
(Lejátszás/ A lejátszás indítása,
szünet)
szüneteltetése és folytatása
az EasyLink-készüléken.
(Leállítás)
Lejátszás leállítása az
EasyLink-készüléken.
(Felvétel)
Videorögzítés indítása
vagy leállítása az EasyLinkkészüléken.
(El£z£ )
Keresés visszafelé az
EasyLink-készüléken.
Keresés elre az EasyLink(Következ£ )
készüléken.
0-9
Ha az EasyLink
(Számgombok) engedélyezett, cím, fejezet
vagy zeneszám kiválasztása.
Közlekedés az EasyLink(Navigációs
készülékek menüiben.
gombok)
OK
Kiválasztás aktiválása
vagy az EasyLink-készülék
menüjének megnyitása.
OPTIONS Az EasyLink-készülék
menüjének megnyitása.
Megjegyzés: A (F£oldal)
lenyomásakor a TV-menü
jelenik meg.
TV
Visszaváltás az
antennaforrásra EasyLink
üzemmódból.
(Készenléti
Ha az EasyLink
állapot
engedélyezett, a TVbekapcsolva)
készülék és az összes
EasyLink-készülék készenléti
módba állítása. Legalább
három másodpercig tartsa
lenyomva a (Készenléti
állapot bekapcsolva)
gombot.
EasyLink funkció be- és kikapcsolása
Megjegyzés
Megjegyzés
• Ha nem tud kilépni a készülék menüjébl,
nyomja meg az
OK gombot.
• Ne engedélyezze a Philips EasyLink funkciót, ha
OPTIONS gombot, majd az
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Preferenciák]
> [EasyLink] lehetséget.
» Megjelenik az EasyLink-menü.
4
5
Válassza a [Be] vagy [Ki] beállítást.
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» Megtörténik az EasyLink engedélyezése
vagy letiltása.
A billenty­továbbítás engedélyezése
vagy letiltása
Megjegyzés
• A távvezérl gombjainak átirányítása eltt
A TV-hangszórók álváltása EasyLink
módba
Ha EasyLink szabványnak megfelel házimozit
használ tartalom lejátszására, akkor a TV
hangszórói automatikusan elnémulnak.
1
EasyLink-kompatibilis készülékrl történ
lejátszáskor nyomja meg az OPTIONS
gombot.
» Megjelenik a beállítások menüje.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [TV hangszórók] lehetséget.
» Megjelenik az [TV hangszórók] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Automatikus (EasyLink)]
lehetséget.
4
A kiválasztás megersítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
» A TV-készülék hangszórói EasyLinküzemmódba váltanak.
5
A kilépéshez nyomja meg a
gombot.
OPTIONS
engedélyezze az EasyLink funkciót.
1
TV-nézés közben nyomja meg a
(F£oldal) gombot.
» Megjelenik a fmenü.
2
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Beállítás] lehetséget.
» Megjelenik az [Beállítás] menü.
3
A Navigációs gombok segítségével
válassza az [Installálás] > [Preferenciák]
> [EasyLink távvezérl£] lehetséget.
4
Válassza az [Be] lehetséget, majd nyomja
meg az OK gombot.
» Megtörténik a billentytovábbítás
engedélyezése vagy letiltása a
kiválasztott HDMI-csatlakozón.
HU
57
M ag y ar
nem kívánja használni.
Kensington-zár használata
A TV-készülék hátoldalán Kensington
biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen
mozdítható tárgyhoz – például asztalhoz – és a
biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral
megakadályozhatja a készülék ellopását.
58
HU
Multimédia
•
A termékadatok külön értesítés nélkül
változhatnak. A részletes termékadatok a www.
philips.com/support oldalon olvashatók.
Támogatott tárolóeszköz: USB (FAT vagy
DOS formázású; csak „Háttértár osztály”
megfelelség)
Képek: JPEG
Támogatott multimédiafájl-formátumok:
•
•
Formátum Video
Támogatott
képerny£felbontások
Számítógépes formátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1280 x 1024 - 60 Hz (csak teljes HD
TV-k esetén)
• 1360 x 768 – 60 Hz
• 1600 x 1200 - 60 Hz (csak teljes HD
TV-k esetén)
• 1920 x 1080 – 60 Hz
Videoformátumok
• Felbontás – frissítési gyakoriság:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz,
60 Hz.
AVI
MPEG-4 SP,
MPEG-4 ASP
mpeg
mpeg4
WMV
(csak a
PFL86XXH
típus
esetén)
Hang
MPEG
Layer
2/3, AC3
MPEG-1,
MPEG-1
MPEG-2
Layer 2,
LPCM,
AC3
MPEG-4 AVC AAC-LC,
AAC-HE
(H.264, L2CIF), MPEG-4
AVC (H.264,
L4-HD)
WMV9/VC1
.wma
M ag y ar
8 Termékadatok
Kiterjesztés
.avi
.mpg,
.mpeg,
.vob
.mp4
.wmv
Megjegyzés
• A multimédiás fájlnevek nem lehetnek 128
karakternél hosszabbak.
•
Támogatott médiaszerver-szoftverek (*Ez
a funkció csak néhány típus esetén áll
rendelkezésre.):
• Windows Media Player 11 (Microsoft
Windows XP vagy Vista)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.9
(Microsoft Windows vagy Macintosh
OS X)
• Sony Vaio media server (Microsoft
Windows XP vagy Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft
Windows XP)
HU
59
•
•
Nero 8 – Nero MediaHome
(Microsoft Windows XP)
• DiXiM (Microsoft Windows XP)
• Macrovision Network Media Server
(Microsoft Windows XP)
• Fuppes (Linux)
• UShare (Linux)
• Philips Media Manager (Microsoft
Windows XP)
Támogatott hálózati adattároló:
• Philips NAS SPD8020
Hangolóegység/Vétel/Adás
•
•
•
•
Antennabemenet: 75 ohm koaxiális
(IEC75)
TV-rendszer: DVD COFDM 2K/8K
Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial) és DVB-C (Digital Video
Broadcasting-Cable). Az országok listája a
TV-készülék hátoldalán található.
Távvezérl£
•
•
Típus: RC4495
Elemek: 3 x AAA méret (LR03 típus)
Tápkapcsoló
•
•
•
Tápellátás: AC 220-240; 50Hz
Energiafelhasználás a készenléti
üzemmódban: < 0,15 W
Környezeti hmérséklet: 5–35 Celsius fok
60
HU
Támogatott TV-tartók
Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni,
vásároljon Philips TV-tartót vagy VESAkompatibilis TV-tartót. A csatlakozók egyszer
eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad
helyet a TV-készülék hátuljánál.
Figyelem
• Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden
utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V.
nem vállal felelsséget a TV-készülék helytelen
rögzítésébl adódó balesetért, sérülésekért és
károkért.
TV-képerny£
mérete
Ajánlott VESA-tartó
48 cm
56 cm
69 cm
81 cm
94 cm
107 cm
119 cm
132 cm
VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
Elektronikus m­sorfüzet
információk
Ország
8 napos elektronikus
m­sorfüzet
Egyesült Királyság
Franciaország
Finnország
Svédország
Dánia
Norvégia
Spanyolország
Németország
Olaszország
Görögország
Hollandia
Csehország
Belgium
Ausztria
Svájc
Észtország
Litvánia
Horvátország
Magyarország
Írország
Luxemburg
Lengyelország
Portugália
Oroszország
Szlovákia
Szlovénia
Románia
Szerbia
Lettország
Ukrajna
Bulgária
Kazahsztán
Van
Nem
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Nem
Van
Van
Nem
Van
Van
Van
Van
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
M ag y ar
A 8 napos elektronikus msorfüzet csak
néhány országban érhet el.
HU
61
9 Hibakeresés
Ez a fejezet a gyakran elforduló problémákat
és azok megoldásait mutatja be.
Általános problémák a TVkészülékkel
A TV-készülék nem kapcsolódik be:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet,
majd dugja vissza a kábelt.
•
Gyzdjön meg arról, hogy a hálózati
kábel megfelelen csatlakozik.
A TV-készülék bekapcsolt állapotban sem
reagál a távvezérl£n vagy a készülék oldalán
található gombok megnyomására.
A TV-készülék bekapcsolásakor az elüls
jelzfény körülbelül 20–25 másodpercig villog.
Ez nem utal hibára. Ezalatt a TV-készülék nem
reagál a távvezérlre és a készülék oldalán
található gombokra. A kép megjelenését
követen az els néhány másodpercben a
TV-készülék csak a távvezérl következ
gombjainak megnyomására reagál:
+/- ( VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),
(MUTE ) és (Készenléti állapot bekapcsolva).
Minden gomb használható, ha az elüls
jelzfény már nem villog.
A távvezérl£ nem megfelel£en m­ködik:
•
Ellenrizze, hogy a távvezérl elemei
a +/- jelölésnek megfelelen vannak-e
behelyezve.
•
Cserélje ki a távvezérl elemeit, ha azok
lemerültek vagy lemerülfélben vannak.
•
Tisztítsa meg a távvezérl és a TV
érzékelit.
A TV-készülék készenléti jelz£fénye pirosan villog:
•
Húzza ki a hálózati kábelt a
csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel
ismételt csatlakoztatása eltt várjon,
amíg a TV-készülék lehl. Ha a villogás
ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips
vevszolgálattal.
62
HU
Elfelejtette a gyerekzár feloldókódját.
•
Írja be: „8888”.
A TV menüje nem a megfelel£ nyelvre van
beállítva.
•
Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét
(lásd ‘A nyelvi beállítások módosítása’, 15.
oldal).
A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang
hallható a TV-készülék házából:
•
Nincs teend. A nyikorgó hangot a
TV-készülék lehlése és felmelegedése
során bekövetkez normál tágulása
vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen
hatással a teljesítményre.
A TV készenléti állapotában megjelenik az
indítóképerny£, majd a készülék visszatér
készenléti állapotba.
•
Ez nem utal hibára. Az indítóképerny
akkor jelenik meg, ha kihúzza a tápkábelt,
majd ismét csatlakoztatja.
TV-csatornákkal kapcsolatos
problémák
Korábban beállított csatornák nem jelennek
meg a csatornalistában:
•
Ellenrizze, hogy a megfelel
csatornalistát választotta-e ki.
Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem
talált digitális csatornákat:
•
Ellenrizze, hogy a TV-készülék az adott
országban a DVB-T, a DVB-T Lite vagy
a DVB-C szabványt támogatja-e. Az
országok listája a TV-készülék hátoldalán
található.
A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:
•
Ellenrizze, hogy az antenna megfelelen
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
Ellenrizze, hogy a megfelel készülék
van-e kiválasztva a TV forrásául.
Van hang, de nincs kép:
•
Ellenrizze, hogy a képbeállítások
megfelelen vannak-e megadva.
Gyenge min£ség­ a TV-adás vétele valamelyik
antennacsatlakozás esetében:
•
Ellenrizze, hogy az antenna megfelelen
van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
•
A hangszórók, a földeletlen
audioberendezések, a fénycsövek, a
magas épületek és egyéb nagy tárgyak
befolyásolhatják a vétel minségét. Ha
lehetséges, a vételi minség javítása
érdekében forgassa el az antennát, és
helyezze távolabbra a TV közelében lév
készülékeket.
•
Ha a vétel csak egy csatorna esetében
gyenge minség, akkor végezze el az
adott csatorna nomhangolását.
Gyenge a csatlakoztatott készülékekr£l
származó kép min£sége:
•
Ellenrizze, hogy a készülékek
megfelelen csatlakoznak-e.
•
Ellenrizze, hogy a képbeállítások
megfelelen vannak-e megadva.
A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:
• Ellenrizze, hogy a TV-készülék helyének
beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód
nagy rugalmasságot biztosít a beállítások
módosításához és mentéséhez.
A képméret nem felel meg a képerny£
méretének, túl nagy vagy túl kicsi:
•
Próbálkozzon meg egy másik
képformátum használatával.
A kép elhelyezkedése nem megfelel£:
•
Elfordulhat, hogy bizonyos készülékekrl
érkez képek nem megfelelen
helyezkednek el a képernyn. Ellenrizze
a készülék jelkimenetét.
A megjelenített csatornák képe kódolt:
•
Elképzelhet, hogy a tartalom eléréséhez
feltételes hozzáférési modul (CAM)
használata szükséges. Ezzel kapcsolatban
forduljon a szolgáltatóhoz.
A TV képerny£jén egy e-címke szalagcím
jelenik meg az információkkal:
A TV-készülék [Shop] üzemmódban van.
Az e-címke elrejtéséhez állítsa a TVkészüléket [Otthon] üzemmódba. Az
[Otthon] menüben válassza a [Beállítás] >
[Installálás] > [Preferenciák] > [Hely] pontot.
A TV-t kapcsolja készenléti állapotba, hogy
meggyzdjön arról, hogy a TV-készülék
teljesen kilépett a [Shop] üzemmódból.
Hanggal kapcsolatos problémák
Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:
Megjegyzés
• Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet
– ez nem hibajelenség.
•
Ellenrizze, hogy minden kábel
megfelelen van-e csatlakoztatva.
•
Ellenrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a
hanger.
•
Ellenrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.
•
Ellenrizze, hogy a TV-készülék
hangsugárzói bekapcsolt állapotban
legyenek a hangbeállítások menüjében.
•
Ellenrizze, hogy a TV-készülék
hangkimenete csatlakoztatva van-e
a HDMI CEC funkcióval rendelkez/
EasyLink-kompatibilis házimozirendszer
hangbemenetéhez. A házimozirendszer
hangszórójából hangot kell hallania.
Van kép, de a hangmin£ség gyenge:
•
Ellenrizze, hogy a hangbeállítások
megfelelen vannak-e megadva.
Van kép, de a hang csak az egyik
hangsugárzóból hallható:
•
Ellenrizze, hogy a hangbalansz középre
van-e állítva.
HU
63
M ag y ar
Képpel kapcsolatos
problémák
HDMI-csatlakozással
kapcsolatos problémák
Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel
kapcsolatban:
•
Vegye gyelembe, hogy a HDCPtámogatás (Nagy sávszélesség
digitálistartalom-védelem) késleltetheti
a HDMI-készülékrl származó tartalom
megjelenítését a TV-készüléken.
•
Ha a TV nem ismeri fel a HDMIkészüléket, és nem látható kép, kapcsolja
a forrást az egyik készülékrl a másikra,
majd vissza.
•
Ha idnként akadozó hangot tapasztal,
ellenrizze, hogy megfelelek-e a HDMIkészülék kimeneti beállításai.
•
Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI
kábelt használ, ellenrizze, hogy a
kiegészít hangkábel csatlakoztatva van-e
az AUDIO L/R vagy AUDIO IN (csak
mini-jack) csatlakozóhoz.
Az EasyLink funkciók nem használhatók:
•
Ellenrizze, hogy a HDMI-eszközök
kompatibilisek-e a HDMI-CEC
szabvánnyal. Az EasyLink funkciók csak
a HDMI-CEC szabvánnyal kompatibilis
eszközökkel mködnek.
Ha a TV-készülékhez HDMI CDC/EasyLinkkompatibilis audioeszköz van csatlakoztatva,
akkor a TV-készüléken a hang némítása,
növelése vagy csökkentése során nem látható
a némítás vagy a hanger£-szabályozás ikonja.
•
Ez nem utal hibára, ha a TV-készülékhez
HDMI CEC/EasyLink-kompatibilis eszköz
van csatlakoztatva.
•
Ellenrizze, hogy az USB-tárolóeszköz
kompatibilis-e a TV-készülékkel.
•
Ellenrizze, hogy a TVkészülék támogatja-e a hang- és
képfájlformátumokat.
A hang- vagy képfájlok lejátszása, illetve
megjelenítése nem zökken£mentes
•
Az USB-tárolóeszköz határt szabhat a TVkészülék adatátviteli sebességének, amely
gyenge minség lejátszáshoz vezethet.
Számítógép csatlakoztatásával
kapcsolatos problémák
A számítógép által továbbított kép nem stabil
a TV képerny£jén:
•
Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép
támogatott felbontású és frissítési
frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
•
Állítsa a TV képformátumát nem
méretezett beállításúra.
Kapcsolatfelvétel
Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa
el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK
(Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a
www.philips.com/support oldalon.
Ha a problémára ott sem talál megoldást,
lépjen kapcsolatba a jelen Használati
útmutatóban az Ön országára vonatkozóan
megadott Philips ügyfélszolgálattal.
Figyelem
• Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos
USB-csatlakoztatással
kapcsolatos problémák
Nem jelenik meg az USB-eszköz tartalma:
•
Ellenrizze, hogy az USB-tárolóeszköz
„Háttértár osztály” megfelelségre legyen
állítva, a tárolóeszköz dokumentációjában
leírtaknak megfelelen.
64
HU
javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy
a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását
okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.
Megjegyzés
• Mieltt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát,
jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási
számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a
csomagoláson találja.
Az univerzális távvezérlmód (lásd ‘Az
univerzális távvezérlmód kézi beállítása’, 39.
oldal) beállításához írja be a listából a megfelel
távvezérlkódot.
DVD-kódok: DVD-lejátszó, DVD-felvev£,
DVD-R HDD, Blu-ray-lejátszó.
Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005,
0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065,
0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132,
0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180,
0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295,
0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327,
0333, 0334
Philips Magnavox - 0094
4Kus - 0287
Acoustic Solutions - 0011
AEG - 0135
Airis - 0290
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343
Akai - 0097
Akura - 0281
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138
Alize - 0285
Amitech - 0135
AMOi - 0225
AMW - 0114, 0354
Andersson - 0355
Apex - 0107
Asono - 0290
ATACOM - 0290
Avious - 0288
Awa - 0114
Bang and Olufsen - 0291
Basic Line - 0356
CAT - 0272, 0273
Celestron - 0363
Centrex - 0158
Centrum - 0273, 0364
Baze - 0288
BBK - 0290
Bellagio - 0114
Best Buy - 0277
Boghe - 0289
BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360,
0361, 0362
Bosston - 0271
Brainwave - 0135
Brandt - 0047, 0145, 0264
Britannia - 0268
Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265,
0267, 0275, 0279, 0288
Cambridge Audio - 0270
CGV - 0135, 0270
Cinetec - 0114
CineVision - 0278
Classic - 0104
Clatronic - 0275, 0288, 0365
Coby - 0284
Conia - 0265
Continental Edison - 0114
Crown - 0135, 0145
Crypto - 0280
C-Tech - 0142
CVG - 0135
CyberHome - 0061, 0062, 0063
Daenyx - 0114
Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195,
0348
Dalton - 0283
Dansai - 0135, 0269
Daytek - 0114, 0133, 0366
Dayton - 0114
DEC - 0275
Decca - 0135
Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284
Denzel - 0266
Desay - 0274
Diamond - 0142, 0270
Digitor - 0282Digix Media - 0367
DK Digital - 0134, 0300
Dmtech - 0091, 0368
Dual - 0266, 0369
DVX - 0142
Easy Home - 0277
Eclipse - 0270
E-Dem - 0290
HU
65
M ag y ar
10 Univerzális
távvezérl£kódok
Electrohome - 0135
Elin - 0135
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285
Eltax - 0297, 0366
Emerson - 0101
Enzer - 0266
Euroline - 0370
Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371
Fintec - 0135, 0372
Fisher - 0102
Futronic - 0373
Gericom - 0158
Giec - 0289
Global Solutions - 0142
Global Sphere - 0142
Go Video - 0095
GoldStar - 0033
Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
Graetz - 0266
Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173
Grunkel - 0135, 0286
GVG - 0135
H and B - 0275, 0276
Haaz - 0142, 0270
Harman/Kardon - 0350
HiMAX - 0277
Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Hoeher - 0290
Home Tech Industries - 0290
Humax - 0221
Hyundai - 0224, 0286, 0374
Infotech - 0375
Innovation - 0099, 0100, 0106
Jamo - 0376
JBL - 0377
Jeutech - 0271
JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
Kansai - 0284
KEF - 0378
Kennex - 0135
Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
KeyPlug - 0135
66
HU
Kiiro - 0135
Kingavon - 0275
Kiss - 0266, 0276
Koda - 0275
KXD - 0277
Lawson - 0142
Lecson - 0269
Lenco - 0135, 0275, 0288
Lenoxx - 0380
LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
0336
Life - 0099, 0100
Lifetec - 0099, 0100, 0106
Limit - 0142
Linn - 0381
Liteon - 0287
Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
LogicLab - 0142
Lumatron - 0383
Luxor - 0158
Magnavox - 0264, 0275, 0293
Magnex - 0288
Magnum - 0106
Majestic - 0284
Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
Marquant - 0135
Matsui - 0145, 0235
MBO - 0110
Mecotek - 0135
Mediencom - 0268
Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
Metz - 0096
MiCO - 0270, 0289, 0385
Micromaxx - 0099, 0100, 0106
Micromedia - 0264
Micromega - 0009
Microstar - 0099, 0100, 0106
Minoka - 0135
Minowa - 0288
Mirror - 0279
Mivoc - 0386
Mizuda - 0275, 0277
Monyka - 0266
Mustek - 0104, 0112, 0304
Mx Onda - 0270
Mystral - 0286
Ronin - 0114
Rowa - 0158, 0265
Rownsonic - 0273
Saba - 0047, 0145
Sabaki - 0142
Saivod - 0135
Sampo - 0105
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077,
0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207,
0217, 0307, 0340, 0341, 0349
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
ScanMagic - 0112
Scientic Labs - 0142
Scott - 0124, 0283
Seeltech - 0290
SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199,
0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
Sherwood - 0108
Sigmatek - 0277, 0290
Silva - 0281
Singer - 0142, 0270
Skymaster - 0104, 0142
Skyworth - 0281
Slim Art - 0135
SM Electronic - 0142
Sontech - 0286
Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116,
0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305,
0310, 0324, 0328, 0346
Soundmaster - 0142
Soundmax - 0142
Spectra - 0114
Standard - 0142
Star Cluster - 0142
Starmedia - 0275, 0290
Sunkai - 0135
Supervision - 0142
Synn - 0142
T.D.E. Systems - 0286
T+A - 0393
Tatung - 0135
TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
Tec - 0281
HU
67
M ag y ar
NAD - 0109, 0387
Naiko - 0135, 0158
Nakamichi - 0111, 0388
Neufunk - 0266
Nevir - 0135
Next Base - 0226
NU-TEC - 0265
Omni - 0268
Onkyo - 0215, 0264, 0293
Oopla - 0287
Optim - 0269
Optimus - 0294
Orava - 0275
Orbit - 0114
Orion - 0176
Oritron - 0100
P and B - 0275
Pacic - 0142
Palladium - 0389
Palsonic - 0267
Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118,
0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201,
0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335,
0342, 0344
peeKTON - 0290, 0390
Pensonic - 0227
Phonotrend - 0288
Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,
0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119,
0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
0236, 0294, 0314, 0332
Pointer - 0135
Polaroid - 0222
Portland - 0135
Powerpoint - 0114
Proline - 0158
Promax - 0223
Prosonic - 0135, 0284
Provision - 0275
Raite - 0266
REC - 0267, 0268
RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
Reoc - 0142
Revoy - 0276
Rimax - 0285
Roadstar - 0121, 0267, 0275
Technics - 0118
Technika - 0135, 0288
Telefunken - 0273
Tensai - 0135
Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051,
0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
Tokai - 0266, 0281
Top Suxess - 0290
Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045,
0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219,
0237, 0238, 0264, 0293, 0345
TRANS-continents - 0114, 0288
Transonic - 0288
Trio - 0135
TruVision - 0277
TSM - 0290
Umax - 0285
Union - 0351
United - 0288
Universum - 0395
Viewmaster - 0290
Vtrek - 0280
Waitec - 0290
Welltech - 0289
Wharfedale - 0142, 0270
Wintel - 0271
Woxter - 0285, 0290
Xbox - 0048
Xenon - 0228
Xlogic - 0135, 0142
XMS - 0135, 0267
Xoro - 0289, 0396
Yakumo - 0158
Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
Yamakawa - 0114, 0266
Yukai - 0112, 0160
Zenith - 0101, 0264, 0293
Beltériegység-kódok: digitális vev£készülék
Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
ABC - 0448
ADB - 0461, 0462
Alcatel - 0463, 0540
Allegro - 0464
Amstrad - 0431, 0449
68
HU
Andover - 0452
Arcon - 0431
Atlanta - 0465
Auna - 0466
Axis - 0431
BBT - 0467
Belgacom TV - 0468
Bell Atlantic - 0453
Birmingham Cable Communications - 0451
British Telecom - 0448
BT Cable - 0448
Cabletime - 0538
Clyde - 0454
Clyde Cablevision - 0443
Comcrypt - 0442, 0469
Connect TV - 0470
Coship - 0471
Cryptovision - 0444, 0472
Daehan - 0473
Decsat - 0474
Digi1 - 0475
Eastern - 0476
Electricord - 0477
Electus - 0455
Fastweb - 0478
Fidelity - 0431
Filmnet - 0442
Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
Filmnet Comcrypt - 0445
Finlux - 0434
Foxtel - 0449
France Telecom - 0437, 0439, 0479
Freebox - 0450, 0480
GC Electronics - 0481
GE - 0482
GEC - 0443, 0454
General Instrument - 0433, 0448, 0483
Golden Channel - 0461
Gooding - 0432
Grundig - 0431, 0432
Hirschmann - 0434
Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524
M ag y ar
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
Movie Time - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
Neuf Telecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacic - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458
Satel - 0459
Scientic Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
Beltériegység-kódok: m­holdvev£
Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054,
0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119,
0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165,
0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420,
0422, 0423, 0427
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044,
0067, 0164, 0234, 0412
Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
Alltech - 0164, 0414
Alpha - 0391
Altai - 0403
Amino - 0194
Amitronica - 0164
Ampere - 0153, 0403
HU
69
Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158,
0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417,
0421, 0426
Amway - 0196
Anglo - 0164
Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392,
0395, 0402
AntSat - 0198
Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
AnySat - 0199
Apollo - 0019
Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
Arion - 0200
Ariza - 0201
Armstrong - 0026, 0391
Arrox - 0202
ASA - 0404
Asat - 0054, 0391
ASCI - 0203
ASLF - 0164
AST - 0031, 0204, 0397
Astacom - 0163, 0420
Aston - 0022, 0205
Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164,
0206, 0387, 0400, 0407
Astratec - 0207
Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155,
0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
Atlanta - 0209
AudioTon - 0023, 0040, 0412
Aurora - 0168, 0210
Austar - 0071, 0168, 0211
Avalon - 0403
Axiel - 0163
Axil - 0212
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
B and K - 0213
Barcom - 0027
BeauSAT - 0212
BEC - 0214
Beko - 0215
Belgacom TV - 0216
Belson - 0217
Benjamin - 0218
Best - 0010, 0027, 0028, 0402
Best Buy - 0219
Big Brother - 0191
70
HU
Blackbird - 0220
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
Blue Sky - 0164, 0169
Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378,
0410, 0416
Boom - 0222
BOSE - 0223
Boston - 0153, 0163, 0224
Brain Wave - 0035, 0398, 0419
Brandt - 0056
Broadcast - 0034, 0400
Broco - 0164, 0407
BSkyB - 0074, 0084, 0426
BT - 0066, 0163
BT Satellite - 0420
Bubu Sat - 0164
Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
BVV - 0419
Cable Innovations - 0225
Cambridge - 0158, 0226, 0416
Camundosat - 0227
Canal Digital - 0176, 0180, 0181
Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Canal+ - 0156, 0228
CCI - 0229
cello - 0230
CellularVision - 0231
Century - 0232
CGV - 0233
Channel Master - 0021, 0234
Chaparral - 0052, 0235
CHEROKEE - 0163, 0173
Chesley - 0212
Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Chili - 0236
Churchill - 0237
Citizen - 0238
CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165,
0423
Clatronic - 0035, 0398
Clemens Kamphus - 0046
CNT - 0024
Colombia - 0153
Columbia - 0153
COLUMBUS - 0043
Comag - 0153, 0221, 0239
Commander - 0392
DStv - 0168, 0256
Dual - 0257
Dune - 0010, 0402
Dynasat - 0162
DynaStar - 0258
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
EIF - 0259
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164,
0394, 0395
Elap - 0163, 0164
Electron - 0260
Elekta - 0024
Elsat - 0164, 0417
Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391,
0402
Emanon - 0019
Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402,
0428
Engel - 0164, 0262
Ep Sat - 0020
Erastar - 0263
EURIEULT - 0013, 0108, 0169
Euro1 - 0264
Eurocrypt - 0387
Eurodec - 0060, 0265
Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
European - 0064
Europhon - 0153, 0161
Europlus - 0266
Eurosat - 0026
Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158,
0161, 0402
Eurospace - 0042
Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Euskaltel - 0267
Eutelsat - 0164
Eutra - 0414
Exator - 0019, 0023, 0412
Fast - 0268
Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
Fidelity - 0158, 0394, 0415
Finepass - 0269
Finlandia - 0020, 0387
Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
FinnSat - 0036, 0060, 0270
Flair Mate - 0164
HU
71
M ag y ar
Commlink - 0023, 0395
Comtec - 0036, 0395, 0401
Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402,
0409, 0410
Conrad Electronic - 0161, 0164
Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
Continental Edison - 0241
Cosat - 0040
Coship - 0212
Crown - 0026, 0242
CyberHome - 0243
Cybermaxx - 0062
Cyrus - 0174
Daeryung - 0032
Daewoo - 0066, 0164, 0244
Dansat - 0384, 0390
D-Box - 0245, 0429
DDC - 0021, 0234
Decca - 0038
Delega - 0021
Demo - 0246
Dew - 0036, 0401
DGStation - 0086
Diamond - 0039
Digenius - 0247
Digiality - 0161, 0248
Digiline - 0249
DigiO2 - 0250
Digipro - 0170
DigiQuest - 0251
DigitAll World - 0252
Digiturk - 0253
Dilog - 0254
DiPro - 0212
Discoverer - 0154, 0160
Discovery - 0163
Diseqc - 0163
Diskxpress - 0027
Distratel - 0169
Distrisat - 0391
Ditristrad - 0040
DNR - 0419
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
Dong Woo - 0049
Drake - 0041, 0255
Fortec Star - 0198
Foxtel - 0071, 0168, 0172
Fracarro - 0271, 0428
France Satellite/TV - 0043
Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
Freesat - 0108, 0414
FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
FTEmaximal - 0010, 0164
Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
Fugionkyo - 0170
Fujitsu - 0182
Galaxi - 0027
Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
0402, 0407
Galaxisat - 0397
Gardiner - 0165
Gecco - 0272
General Instrument - 0273
Gensat - 0274
Geotrack - 0275
Globo - 0276
GMI - 0026
Goldbox - 0156, 0396, 0427
Golden Interstar - 0277
GoldStar - 0045
Gooding - 0159
Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
Gould - 0278
Granada - 0387
Grandin - 0013, 0385
Grothusen - 0019, 0045
Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
G-Sat - 0390
Hanseatic - 0160, 0279, 0411
Haensel and Gretel - 0153, 0161
Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
Hanuri - 0024
Harting und Helling - 0046
Hase and Igel - 0419
Hauppauge - 0089, 0113
Heliocom - 0161, 0280
Helium - 0161
Hinari - 0021, 0234, 0390
72
HU
Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
0409
Hisawa - 0035, 0398
Hitachi - 0020, 0281
Hivion - 0282
HNE - 0153
Homecast - 0283
Houston - 0040, 0284, 0392
Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
0149
Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
0401, 0410
Hypson - 0013
ID Digital - 0071
Imex - 0013
Imperial - 0044
Ingelen - 0108
Innovation - 0028, 0059, 0062
InOutTV - 0285
International - 0153
Interstar - 0170
Intertronic - 0026, 0286
Intervision - 0040, 0161, 0413
Inverto - 0287
InVideo - 0179
IRTE - 0288
ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
Janeil - 0289
Jazztel - 0290
Johansson - 0035, 0398
JOK - 0163, 0418, 0420
JSR - 0040
JVC - 0015, 0159, 0291
Kamm - 0164
Kaon - 0292
Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,
0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423
Kathrein Eurostar - 0152
Kenwood - 0176, 0293
Key West - 0153
Klap - 0163
Kolon - 0177
MB - 0160, 0411
Mediabox - 0156, 0396, 0427
Mediamarkt - 0026
Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
0164, 0402
Medison - 0164
Mega - 0054, 0391
Melectronic - 0165
Meta - 0305
Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
Metz - 0033, 0155, 0388
Micro Com - 0089
Micro electronic - 0158, 0161, 0164
Micro Technology - 0042, 0164, 0407
Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
Micronik - 0307
Microstar - 0028, 0059, 0062
Microtec - 0164
Minerva - 0033, 0159
Mitsubishi - 0020, 0033
Mitsumi - 0050
Mogen - 0308
Morgan Sydney - 0061
Morgan’s - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
0410, 0416
Motorola - 0167
Multichoice - 0168, 0175
Multiscan - 0309
Multistar - 0047, 0049
Multitec - 0154
Muratto - 0045, 0397
Mustek - 0310
Mysat - 0164
National Microtech - 0311
Navex - 0035, 0398
NEC - 0053, 0312, 0389
Nesco - 0313
Neta - 0314
Netgem - 0315
Network - 0390
Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392,
0407, 0410, 0419
Neusat - 0164, 0419
Newave - 0316
NextWave - 0025, 0171, 0262
HU
73
M ag y ar
Konig - 0161, 0294
Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
KR - 0023, 0412, 0414
Kreatel - 0296
Kreiselmeyer - 0033, 0155, 0388
K-SAT - 0164
Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
L and S Electronic - 0010, 0153
Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
Lemon - 0419
Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
Leng - 0035
Lennox - 0040
Lenson - 0158
Lexus - 0391
LG - 0045, 0208
Life - 0059
Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
0160, 0164, 0402, 0411
Lifetec - 0028, 0059, 0062
Lion - 0042, 0191
Loewe - 0147
Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
Lorraine - 0045
Lupus - 0010, 0028, 0402
Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
Luxorit - 0299
LuxSAT - 0300
Lyonnaise - 0060
M and B - 0160, 0411
M Technologies - 0301
Macab - 0060
Macom - 0183
Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
Marann - 0302
Marantz - 0054
Marks and Spencer - 0303
Mascom - 0024, 0406
Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
0388, 0414, 0419
Master’s - 0037
Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
Max - 0161
Maxi - 0304
Nikko - 0026, 0164
Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145,
0387, 0404, 0409, 0429
Nomex - 0063
Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060,
0234, 0398
Nova - 0168
Novis - 0035, 0398
Now - 0317
NTC - 0046
Numericable - 0380
Oceanic - 0039, 0042
Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
Okano - 0026, 0046, 0047
Ondigital - 0393
Optex - 0037, 0040
Optus - 0156, 0168, 0171
Orbit - 0031, 0381
Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
Origo - 0042, 0157
Oritron - 0318
Osat - 0023, 0399
Otto Versand - 0033
Oxford - 0178
Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088,
0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163,
0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
Pacic - 0039, 0320
Packsat - 0163
Pal - 0321
Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
Palladium - 0026, 0158, 0159
Palsat - 0154, 0158
Paltec - 0029
Panasat - 0168
Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
Pansat - 0323
Pantech - 0324
Patriot - 0153, 0163
Philon - 0325
Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
Polsat - 0060
Polytron - 0037
Praxis - 0327
74
HU
Predki - 0035, 0398
Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
Priesner - 0026
Pro - 0051
Prole - 0163
Promax - 0020
Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
Prosonic - 0421
Protek - 0039, 0329
Provision - 0024
Pye - 0159
Pyxis - 0166
Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173,
0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
Quiero - 0060
Radiola - 0054, 0391
Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
Rainbow - 0023, 0412, 0414
Rediffusion - 0053
Redpoint - 0030, 0407
RedStar - 0010, 0028, 0402
Regency - 0331
RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
Roadstar - 0164
Roch - 0013
Rockdale - 0184
Rover
0010, 0164, 0413
Ruefach - 0051
Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163,
0169, 0390, 0418, 0419, 0420
Sabre - 0020
Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
Sakura - 0036, 0044, 0401
Salora - 0053, 0387
Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096,
0137
Sansui - 0333
Sanyo - 0334
SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
Sat Cruiser - 0171
Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045,
0046, 0158, 0398
Sat Team - 0164
Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
SatConn - 0335
SR - 0026, 0050, 0153
Star Clusters - 0348
Star Trak - 0349
Star View - 0350
Starland - 0164
Starring - 0035, 0398
Start Trak - 0019
Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168,
0170, 0271, 0402
STVI - 0013
Sumida - 0026
Sunny Sound - 0010, 0402
Sunsat - 0164, 0351, 0407
Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
Sunstech - 0352
Super Sat - 0162
Super Track - 0353
SuperGuide - 0354
Supermax - 0171
SVA - 0355
Swisstec - 0303
Systec - 0153, 0356
S-ZWO - 0357
TaeKwang - 0358
Tandberg - 0060
Tandy - 0023
Tantec - 0020, 0043
Tatung - 0038
TBoston - 0359
TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
Techniland - 0034, 0400
TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156,
0158, 0391, 0408
Technology - 0168
Technomate - 0277
Technosat - 0171
Technosonic - 0360
TechnoTrend - 0133
Technowelt - 0153, 0161, 0169
Teco - 0026, 0050
Tee-Comm - 0185
Telanor - 0021
Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
Teleciel - 0412
Telecom - 0164
Teledirekt - 0390
Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420
HU
75
M ag y ar
Satec - 0164, 0390
Satelco - 0010, 0402
Satford - 0034, 0400
Satline - 0413
Satmaster - 0034, 0400
Satplus - 0154
Satstar - 0336
Schacke - 0412
Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161,
0169, 0390, 0410, 0411
Scientic Atlanta - 0337
SCS - 0152
Sedea Electronique - 0153, 0170
Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402,
0411, 0421
Seleco - 0040, 0428
Septimo - 0169
Servi Sat - 0013, 0164
Setec - 0338
Sharp - 0115
Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388,
0416
Silva - 0045
SilverCrest - 0340
Simz - 0341
Skantin - 0164
Skardin - 0030, 0407
Skinsat - 0158
SKR - 0164
SKT - 0342
SKY - 0084, 0167
Sky Digital - 0055
Sky New Zealand - 0343
Sky Television - 0344
Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154,
0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
Skymax - 0054, 0391
SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
Skyvision - 0040
SL - 0153, 0419
SM Electronic - 0154, 0164
Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
Sogo - 0346
Sonaecom - 0347
Sony - 0055, 0156
Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403,
0406, 0412, 0419
Telemaster - 0024
Telemax - 0048
Telesat - 0160, 0161, 0411
Telestar - 0154, 0156, 0158
Teletech - 0430
Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
Telewire - 0040
Tempo - 0171
Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106,
0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163,
0164, 0396
Thorens - 0039, 0361
Thorn - 0020
Tioko - 0037, 0153
Tokai - 0391
Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
Topeld - 0126, 0362, 0382
Toshiba - 0363
TPS - 0058, 0364
Tratec - 0365
Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
Triasat - 0158, 0405
Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164,
0405
Turnsat - 0164
Tvonics - 0114, 0367, 0368
Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
UEC - 0168, 0172
Uher - 0154
Uniden - 0415
Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
Unitor - 0027, 0035
Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161,
0388, 0404, 0415, 0421
Unnisat - 0369
Vantage - 0370
Variosat - 0033, 0155, 0388
Vector - 0042
Vega - 0010
Ventana - 0054, 0391
Vestel - 0421
Via Digital - 0057
Viasat - 0173, 0371
Viewstar - 0372
76
HU
Vision - 0373
Visionic - 0170
Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
Viva - 0392
Vivanco - 0064
Vivid - 0172
Vortec - 0019, 0374, 0393
VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
Watson - 0375
Wela - 0410
Welltech - 0154
WeTeKom - 0154, 0158, 0160
Wevasat - 0020
Wewa - 0020
Winersat - 0035, 0398
Wintergarten - 0395
Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158,
0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
Woorisat - 0024
World - 0398
Worldsat - 0163, 0376
Xcom Multimedia - 0186
Xoro - 0377
Xrypton - 0010, 0402
XSat - 0164, 0173
Zaunkonig - 0419
Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105,
0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
Zenith - 0167
Zinwell - 0071
Zodiac - 0023, 0412
Zwergnase - 0026
Házimozirendszer-kódok : házimozirendszer,
er£sít£
Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011,
0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046,
0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137,
0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222,
0227, 0247, 0248
Akai - 0259, 0260
Alba - 0171
AMW - 0069
Andersson - 0070
Basic Line - 0071
Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
peeKTON - 0105
Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
0200, 0201, 0256
Redstar - 0106
Saba - 0172, 0173
Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
Sansui - 0085
Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
0213, 0214, 0234, 0235
Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,
0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184,
0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239,
0242, 0245, 0253, 0254, 0255
T+A - 0107
TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
0212, 0226
Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197,
0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
Toshiba - 0058
Union - 0066
Universum - 0109
Xoro - 0110
Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258
HU
77
M ag y ar
BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
0076, 0077
Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
Celestron - 0078
Centrum - 0079
Clatronic - 0080
Daewoo - 0060
Daytek - 0081
Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
0264, 0265, 0266
Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
Digix Media - 0082
DK Digital - 0007
Dmtech - 0083
Dual - 0084
Eltax - 0004, 0081
Euroline - 0085
Finlux - 0086
Fintec - 0087
Futronic - 0088
Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
Harman/Kardon - 0064
Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
Hyundai - 0089
Infotech - 0090
Jamo - 0091
JBL - 0092
JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
0225, 0236
KEF - 0093
Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214,
0243, 0244, 0249, 0250, 0251
Lenoxx - 0095
LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
Linn - 0096
Loewe - 0097
Lumatron - 0098
Magnavox - 0011, 0118, 0132
Medion - 0099
MiCO - 0100
Mivoc - 0101
Mustek - 0013
NAD - 0102
Nakamichi - 0103
Palladium - 0104
B
11 Tárgymutató
A
Ambilight
aktív üzemmód bekapcsolása
be-/kikapcsolás
beállítások módosítása
fényer
analóg
nomhangolás
kézi beállítás
14
14
22
22
42
41
A
a csatornák beállítása
automatikus
kézi
a képerny£ ápolása
21
Á
árnyalat
árnyalat
átvitel
hibaelhárítás
19
19
62
Á
Általános interfész
54, 47
Ó
óra
kijelz
módváltás
nyári idszámítás
32
32
33
É
élesség
78
HU
21
17
37
22
21
19
15
18
29
30
5
37
C
40
41
6
A
auto. hanger£beállítás:
basszus
beállítás menü
beállítások
a TV-készülék beállításai
Ambilight
hang
kép
nyelv
beállítások asszisztens
bekapcsolásid£zít£
besorolások
biztonság
bolti üzemmód
19
CAM-modul
54
CAM-modul
54, 45, 47
csatlakozás
HDMI
47
hibaelhárítás
64
kompozit
47
mszaki adatok
59
S-video
47
számítógép
64
számítógépes hálózat
50
USB
33
csatlakozók
áttekintés
45
USB
47
csatornadekóder
55
csatornák
átnevezés
26
átrendezés
25
csatornák elrejtése
26
csatornaváltás
10
hangolás
automatikus
40
kézi
41
hangolás
42, 42
kedvencek lista
24
vétel ellenrzése (digitális csatornák)
43
csatornatáblázat
csatornahozzáférés és -módosítás
11
G
demo
38
digitális csatorna
DVB-C és DVB-T csatornahálózatok elérése
41
felirat nyelve
32
vételi teszt
43
digitális rádió
35
digitális szolgáltatások
CAM
54
teletext
24, 14, 23
DVB-C és DVB-T
megnyitás
41
gyári beállítások
gyerekzár
besorolás-alapú zárolás
kód beállítása és módosítása
TV zárolása
E
EasyLink
billentytovábbítás
engedélyezés
funkciók
gombok
letiltás
TV-hangszórók
elalváskapcsoló
elemek
57
57
56
56
57
57
29
60, 6 , 62
H
hang nyelve
hangbalansz
hangbeállítások
hanger£
beállítás
fejhallgató
látássérült
némítás
hangsugárzók
háttérhangzás
HDMI
csatlakozók
hibaelhárítás
hibaelhárítás
21
21
21
11
21
21
11, 57
21
21
47
64
62
I
29
37
K
F
fali rögzít£keret
falra szerelés
fejhallgató hangereje
feliratok
analóg csatornán
digitális csatornán
nyelv
fényer£
Ambilight
kép
fényérzékel£
fényképek
diavetítés
támogatott formátumok
F£menü
eszközök eltávolítása
megnyitás
30
29
30
id£zít£
elalváskapcsoló
E
elhelyezkedés
38
60
5, 60
21
31
31
32
22
19
19
34
59
16
16
kábelek
minség
kedvencek listája
hibaelhárítás
létrehozás
Kensington-zár
kép
beállítások
kép és hang parancssáv
képformátum
hibaelhárítás
módosítás
készenlét
hibaelhárítás
készülékek
csatlakozás
eltávolítás a fmenübl
45
62
24
58
19
18
63
20
62
45
16
HU
79
M ag y ar
D
hozzáadás a fmenühöz
megtekintés
Kett£s I-II
kijelz£
felbontás
kompozit kábel
kontraszt
környezetvédelmi tudnivalók
12
12
21
P
59
45, 47
19
6
S
L
látássérült
21
M
magas
menü
beállítás menü
fmenü
hibaelhárítás
nyelv
teletext
Mono/sztereó
multimédia
számítógépes hálózat
támogatott formátumok
videózás
zene hallgatása
m­szaki adatok
21
17
16
62
15
23
21
50
59
35
34
59
N
Net TV
böngészési elzmények törlése
kedvenc oldalak megjelölése
konguráció
nyelv
hibaelhárítás
menü
13
13
54
62
15
O
otthoni mód
37
O
oldalsó kezel£gombok
Oldaltáblázat
80
HU
8
23
Pixel Plus
19
smart beállítások
speciális funkciók
az Ön készüléke
elemek
szállítás
számítógép
mszaki adatok
számítógép
csatlakozás hálózathoz
számítógépes mód
Személyi azonosítószám vagy PIN kód
szín
szoftver
frissítés
verzió
17
6
6
5
59
50
19
62
19
36
36
T
tápkapcsoló
távvezérl£
áttekintés
billentytovábbítás
elemek
hibaelhárítás
mszaki adatok
teletext
aloldalak
funkciók
használat
keresés
menü
oldalak nagyítása
Oldaltáblázat
osztott képerny
Teletext 2.5
termékleírás
tuner
TV
bekapcsolás
készenlét
kikapcsolás
60, 62
8
57
60, 6 , 62
62
60
23
23
14
24
23
24
23
23
24
59
60
10
10
10
U
Univerzális vezérl£
Beállítás
kódok
39
65
V
43, 63
M ag y ar
vétel
videók
megtekintés
támogatott formátumok
35
59
Z
zárolás
Kensington
zene
beállítások
digitális rádió
támogatott formátumok
USB
58
34
35
59
34
HU
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement