Philips | 29PT8521/12 | Owner's Manual | Philips TV 29PT8641/12 Felhasználói kézikönyv

Philips TV 29PT8641/12 Felhasználói kézikönyv
tv
MODEL :
PROD. NO :
GB
Please note the reference numbers
for your TV set located on the
packaging or on the back of the set.
ES
Anote las referencias de su televisor
que se encuentran en el embalaje o
en la parte trasera del aparato.
FR
Veuillez noter les références de
votre téléviseur situées sur
l’emballage ou au dos de l’appareil.
PT
Anote as referências do seu
televisor localizadas na embalagem
ou na parte de trás do aparelho.
NL
Let op de referenties van uw
televisietoestel die op de
verpakking of op de achterkant
van het toestel staan.
GR
™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‹
ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
TR
Ambalaj›n üzerinde ya da aletin
arkas›nda bulunan referanslar›
baflka bir yere not edin.
HU
Kérjük vegye figyelembe az Ön
televíziójának a hátoldalán és a
csomagoláson feltüntetett
katalógusszámokat.
RU
á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË
‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓÚÓ˚È
Û͇Á‡Ì ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ
ÍÓÓ·Í ËÎË Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ
ÒÚÓÓÌ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
DE
Notieren Sie die
Referenznummern Ihres
Fernsehgeräts, die sich auf der
Verpackung bzw. auf der
Rückseite des Geräts befinden.
IT
Notare i riferimenti del vostro
televisore situati sull’imballaggio o
sul retro dell’apparecchio.
DK
Bemærk de oplysninger om dit
TV, der findes på kassen eller
bagsiden af TV-apparatet.
NO
Noter deg referansen for TVapparatet, som du finner på
emballasjen eller på baksiden av
apparatet.
PL
Prosimy o zanotowanie oznaczeń
telewizora umieszczonych na
opakowaniu lub tylnej części
urządzenia.
SU
Notera de uppgifter om er TV
som återfinns på kartongen eller
baksidan av TV-apparaten.
CZ
Poznamenejte si typové údaje Vašeho
televizoru umístěné na obalu nebo
na zadní straně přístroje.
SF
Lue myös television
myyntipakkauksessa tai television
takana olevat merkinnät.
SK
Poznačte si typové údaje Vášho
televízora nachádzajúce sa na obale
alebo na zadnej strane prístroja.
min
1m
.
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 1
EÈÛ·ÁˆÁ‹
™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
™·˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
ηٷϿ‚ÂÙ ηχÙÂÚ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
EÁηٿÛÙ·ÛË
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
¶Ï‹ÎÙÚ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
∆· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
°Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ŸÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
∞ÏϘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‡ÓÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
∫Ï›‰ˆÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
™‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ
™‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
™˘Û΢‹ B›ÓÙÂÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
EÓÈÛ¯˘Ù‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
¶Ï¢ÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
§ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
¶Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
O‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË
∏ Û˘Û΢·Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ •ÚÔ •fiÓÙÔ˜ •ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË.
∂•ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔ•Èΰ˘ ·Ú¯°Ë˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ıÂÛË.
Elimination de votre ancien produit.
Votre téléviseur est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité qui peuvent
être recyclés et réutilisés.
La directive européenne 2002/96/EC s’applique à tous les appareils marqués de ce logo (poubelle
barrée). Renseignez-vous sur les systèmes de collecte mis à votre disposition pour les appreils
électriques et électroniques.
Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité et ne jetez pas vos anciens appareils avec les
déchêts ménagers. L’élimination appropriée de votre ancien appareil aidera à prévenir les effets négatifs
sur l’environnement et la santé humaine.
1
GR
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 2
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
& ∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ¿Óˆ ÛÂ
ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÁÂÚ‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚÔ
¯ÒÚÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ÂηÙÔÛÙÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË
Û˘Û΢‹. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› οı ΛӉ˘ÓÔ˜, ÌË
‚¿˙ÂÙ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·Ï‡ÌÌ·Ù·
(ÂÙÛÂÙ¿ÎÈ·), ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ì ÓÂÚfi (‚¿˙·), Ô‡ÙÂ
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ıÂÚÌfiÙËÙ·
(ʈÙÈÛÙÈο). E›Û˘ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi.
é ™˘Ó‰¤ÛÂȘ
“ ∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙȘ 2 Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡Ô˘ R6, Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Û΢·Û›·, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÔÏÈÎfiÙËÙ·. ∂ϤÁÍÙ ·Ó Ô ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙË ı¤ÛË TV.
OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‰ÂÓ
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ Ô‡Ù η‰ÌÈÔ‡¯Ô ÓÈΤÏÈÔ ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªËÓ ÂÙ¿ÙÂ
ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ·ÏÏ¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘
(ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ).
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ·Á‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ Ì·Ù·Ú›Â˜
›‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘.
‘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ñ ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚‡ÛÌ· Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
: Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
ªÂ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÎÂÚ·›Â˜, Ë Ï‹„Ë ÌÔÚ› ÛÂ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË.
ªÔÚ›Ù ӷ ÙË ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÎÂÚ·›·. ∞Ó Ë Ï‹„Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÙÚÈ·, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ̛· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÎÂÚ·›·.
ñ ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ
Ú›˙· ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘ (220-240 V / 50 Hz).
°È· Ó· ·Ó¿„ÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/‰È·ÎÔ‹˜ (ON/OFF). ∆fiÙ ·Ó¿‚ÂÈ ÌÈ·
ÎfiÎÎÈÓË Ï˘¯Ó›· Î·È ÊˆÙ›˙ÂÙ·È Ë ÔıfiÓË. ¢È·‚¿ÛÙÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ °Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ
ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·. AÓ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ P # ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘. ∏ Ï˘¯Ó›· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
¶Ï‹ÎÙÚ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ 4 ‹ 5 Ï‹ÎÙÚ· Ô˘,
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌÚfi˜
‹ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ù˘.
∆· Ï‹ÎÙÚ· VOLUME - + (- ” +) Û·˜
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
∆· Ï‹ÎÙÚ· PROGRAM - + (- ƒ +) Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Ó· ÂÈϤÁÂÙ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÌÂÓÔ‡, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ӷ Ù·
2 Ï‹ÎÙÚ· ” - Î·È ” + (‹ MENU). ∫·ÙfiÈÓ, Ù·
Ï‹ÎÙÚ· - P + Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÒ Ù· Ï‹ÎÙÚ· - ” + Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹. °È· Ó· ‚Á›ÙÂ
·fi Ù· ÌÂÓÔ‡, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ӷ Ù· 2 Ï‹ÎÙÚ·
” - Î·È ” + (‹ MENU).
™ËÌ›ˆÛË: fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
∫§EI¢øMA, Ù· Ï‹ÎÙÚ· Â›Ó·È ·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ (ÛÂÏ. 7).
2
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 3
∆· Ï‹ÎÙÚ· ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘
1 AÓ·ÌÔÓ‹
EÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ Û ı¤ÛË
·Ó·ÌÔÓ‹˜. °È· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ȤÛÙ ٷ
Ï‹ÎÙÚ· b, P @ # ‹ 0 ˆ˜ 9.
2 XÚÔÓԉȷÎfiÙ˘
EÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÚÈÓ ÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË
ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ (·fi 0 ˆ˜ 240
ÏÂÙ¿).
3 ∂ÈÏÔÁ‹ ˘Ô‰Ô¯ÒÓ EXT (ÛÂÏ. 10)
¶·Ù‹ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û˘Û΢‹.
4 ¶Ï‹ÎÙÚ· tÈlÈtexte (Û. 8)
5 1/2 (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË)
°È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ/ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÂ
‰‡Ô ÔıfiÓ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔıfiÓË ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘
teletext
6 ªÂÓÔ‡ :
°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡ ‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ·˘Ù¿.
7 ∫¤ÚÛÔÚ·˜ / ∞Ó·ÏÔÁ›·
∞˘Ù¿ Ù· 4 Ï‹ÎÙÚ· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙ·
ÌÂÓÔ‡. (Û. 9)
8 ŒÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
°È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
9 ¶ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ‹¯Ô˘ :
°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔıfiÓ˘/ ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
°È· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›/Û‚‹ÛÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜,
ÙÔ fiÓÔÌ· (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ), Ë ÒÚ·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘ Î·È Ô
¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË. ¶È¤ÛÙ ÁÈ·
5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÒÛÙ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË ‰È·Ú΋
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‹¯Ô˘
∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Stereo ηÈ
Nicam Stereo Û MÔno ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰›ÁψÛÛ˜ ÂÎÔÌ¤˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ Dual I ‹ Dual II. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË
Mono Â›Ó·È ÎfiÎÎÈÓË fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋
ı¤ÛË.
# H¯Ô˜ surround
°È· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘
·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. ™Â stereo,
Ù· ˯›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ ¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ.
™ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Virtual Dolby Surround *,
¤¯ÂÙ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Dolby Surround Pro
Logic.
$ ¶ÚÔ-Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘
∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÚÔ-Ú˘ı̛ۈÓ
ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘.∏ ı¤ÛË ¶ÚoÛˆÈÎ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· ÌÂÓÔ‡.
% ∫Ï‹ÛË teletext (ÛÂÏ. 8)
& ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
°È· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‹ ÂfiÌÂÓÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ ÚÔÙÈÌËÙ¤Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ
(‚Ϥ ÛÂÏ. 5).
( ∞ÚÈıÌËÙÈο Ï‹ÎÙÚ·
∞ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. °È· ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ì 2 „ËÊ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÙÔ 2Ô „ËÊ›Ô ÚÈÓ
ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Ë ·‡Ï·.
) Active Control (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË)
‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ› ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Û‹Ì· Ï‹„˘.
3
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 4
°Ú‹ÁÔÚË ÂÁηٿÛÙ·ÛË
∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË ¤Ó· ÌÂÓÔ‡. ∞˘Ùfi ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ Û·˜ ηÏ› Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ¯ÒÚ· ηıÒ˜
Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡:
MÂÓÔ˘
•
DK
GR
GB
DE
SF
áÏÏËÓÈο
English
Deutsch
...
∞Ó ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ӷ
ÁÈ· 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ù· Ï‹ÎÙÚ· ”- Î·È ”+
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
(‹ MENU).
& ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ÙÔ˘
ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ¯ÒÚ·
Û·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈ΢ÚÒÛÙ Ì ÙÔ ¬.
∞Ó Ë ¯ÒÚ· Û·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ,
ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “...”.
é ∂ÈϤÍÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ· Û·˜ Ì ٷ
Ï‹ÎÙÚ· îÏ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈ΢ÚÒÛÙ Ì ÙÔ ¬.
“ ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÍÂÎÈÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù·. ∏ ‰È·‰Èηۛ·
·›ÚÓÂÈ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿. ∏ ¤Ó‰ÂÈÍË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô
Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È.
°È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ‹ Ó· ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ
·Ó·˙‹ÙËÛË, ȤÛÙ ÙÔ H. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›
ηӤӷ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÛÂÏ. 12.
‘ ∞Ó Ô ÔÌfi˜ ‹ ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ
ÙÔ Û‹Ì· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘, Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· ·ÚÈıÌËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿.
∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ.
( ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ, Ú¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÁÈ· Ó· Ù·
·ÚÈıÌ‹ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘.
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÌÔ› ‹ ηψ‰È·Î¿ ‰›ÎÙ˘· ‰È·‰›‰Ô˘Ó
ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘
(ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÏÒÛÛ·...). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË,
Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ì ٷ
Ï‹ÎÙÚ· îÏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó·
ÂÈ΢ÚÒÛÂÙ Ì ÙÔ ¬.
∆·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ PÓıÌÈÛË. ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË.
ÔıfiÓË ÙÔ ∫‡ÚÈÔ ªÂÓÔ‡.
“ ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
MÂÓÔ˘
°ÏˆÛÛ
XˆÚ
AÓÙÔÌ. MÓËÌË
XÂÈÚ. MÓËÌË
T ÍÈÓÔÌËÛË
¶ÚÔÁÚ ¶ÚÔÙ›Ì
•
•
•
•
•
•
•
00
01 ET-1
02 NET
03 Æ ET-3
04 K29
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ Î·È
ȤÛÙ ÙÔ ¬.
‘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Ï‹ÎÙÚ·
îÏ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ Ó¤Ô ·ÚÈıÌfi ηÈ
ÂÈ΢ÚÒÛÙ Ì ÙÔ È.
( ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· “ Î·È ‘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÚÈıÌ‹ÛÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘.
§ °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ‡, ȤÛÙ ÙÔ d.
ŸÓÔÌ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ªÔÚ›ÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Ó· ‰ÒÛÂÙ ¤Ó· fiÓÔÌ· ÛÙ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
™ËÌ›ˆÛË: ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, fiÙ·Ó
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ÙÔ Û‹Ì· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H.
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ PÓıÌÈÛË. ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· √ÓÔÌ·.
“ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ Ù· Ï‹ÎÙÚ· @ ƒ # ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ ‹ Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ:
4
‘ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· Ȭ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÛÙË ˙ÒÓË ¤Ó‰ÂÈ͢ ÙÔ˘
ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ (5 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜) Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ·
îÏ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜.
( √Ù·Ó ¤¯ÂÈ ÂÈÛ·¯ı› ÙÔ fiÓÔÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H ÁÈ· Ó· ‚Á›ÙÂ. ∆Ô fiÓÔÌ· ¤¯ÂÈ
·ÔÌÓËÌÔÓ¢Ù›.
§ ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· “ ¤ˆ˜ ( ÁÈ· οıÂ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÂÙÂ.
è °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ‡, ȤÛÙ ÙÔ d.
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 5
ÃÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜
∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË
ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¤Ó· – ¤Ó·.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H.
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ PÓıÌÈÛË. ηÈ
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· XÂÈÚ. MÓËÌË:
MÂÓÔ˘
•
°ÏˆÛÛ •
XˆÚ •
AÓÙÔÌ. MÓËÌË •
XÂÈÚ. MÓËÌË
T ÍÈÓÔÌËÛË •
¶ÚÔÁÚ ¶ÚÔÙ›Ì •
“
‘
∏ÓÛÙËÌ
AÓ ˙ËÙËÛË
AÚÈıÌ. ¶ÚÔÁÚ.
MÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓ.
A ÔıË΢Û
•
•
•
•
•
ÂÈϤÍÙ ∂˘ÚÒË (·˘ÙfiÌ·ÙË
·Ó›¯Ó¢ÛË*) ‹ ¢˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË (ÚfiÙ˘Ô BG),
∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË (ÚfiÙ˘Ô DK), ∏ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ
(ÚfiÙ˘Ô I) ‹ °·ÏÏ›· (ÚfiÙ˘Ô LL’).
™‡ÛÙËÌ·:
* ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›· (ÚfiÙ˘Ô LL’), Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ °·ÏÏ›·.
¶È¤ÛÙ ÙÔ ¬. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË
·Ú¯›˙ÂÈ. ∂ÊfiÛÔÓ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›,
ÛÙ·Ì·Ù¿ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (·Ó Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ).
¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ.
∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘Óı¤ÛÙ ·¢ı›·˜ ÙÔÓ
·ÚÈıÌfi Ù˘ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· 0 ¤ˆ˜ 9.
∞Ó·˙‹ÙËÛË:
∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› η̛· ÂÈÎfiÓ·, ‚ϤÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
(ÛÂÏ. 12).
(
§
è
!
!
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi
·ÚÈıÌfi Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· Ȭ ‹ 0 ¤ˆ˜ 9.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÚfiÁÚ·ÌÌ· 1, ·Ù‹ÛÙ 01.
MÈÎÚÔÛ˘ÓÙÔÓ.: ·Ó Ë Ï‹„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋,
οÓÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· Ȭ.
AÔıË΢Û: ¶È¤ÛÙ ÙÔ ¬. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ
·ÔÌÓËÌÔÓ¢Ù›.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ‘ ¤ˆ˜ è fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ˜ ·ÔÌÓËÌfiÓ¢ÛË.
°È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ d.
∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜:
¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ٷ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Ì ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ @ P #.
MÂÓÔ˘
•
°ÏˆÛÛ •
XˆÚ •
AÓÙÔÌ. MÓËÌË •
XÂÈÚ. MÓËÌË •
T ÍÈÓÔÌËÛË •
¶ÚÔÁÚ ¶ÚÔÙ›Ì
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H.
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ PÓıÌÈÛË.
“
‘
(
§
ÙÔ ¬. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÚÔÙÈÌÒÓÙ·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∆·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Óˆ/οو ÁÈ·
Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿
ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ‹ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÙÂ ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ÛÙ¿‰È· “ Î·È ‘ fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ‹ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÙ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.
°È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙÂ, ȤÛÙ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ d.
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¶ÚÔÙÈÌÒÌÂÓ· ¶ÚÔÙ›Ì Î·È ȤÛÙÂ
∞ÏϘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ ∂ÁηٿÛÙ·ÛË
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H Î·È ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡
∂ÁηٿÛÙ·ÛË:
é °ÏÒÛÛ·: ÁÈ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙË ÁÏÒÛÛ·
¤Ó‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÌÂÓÔ‡.
“ ÃÒÚ·: ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ¯ÒÚ· Û·˜.
∞˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ÛÙËÓ
·˘ÙfiÌ·ÙË Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ teletext. ∞Ó Ë ¯ÒÚ· Û·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ “...”.
‘
AÓÙÔÌ. MÓËÌË: ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Ì›· ·˘ÙfiÌ·ÙË
·Ó·˙‹ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Û·˜. ∞Ó Ô
ÔÌfi˜ ‹ ÙÔ Î·Ïˆ‰È·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ
Û‹Ì· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ı· ·ÚÈıÌËıÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ,
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∆·ÍÈÓfiÌËÛË
ÁÈ· Ó· Ù· ·ÚÈıÌ‹ÛÂÙ ÂÎ Ó¤Ô˘ (‚Ϥ ÛÂÏ. 4).
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÌÔ› ‹ ηψ‰È·Î¿ ‰›ÎÙ˘· ‰È·‰›‰Ô˘Ó
ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘
(ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÁÏÒÛÛ·, ..). ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË,
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜ Ì ٷ
Ï‹ÎÙÚ· îÏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÙÂ
Ì ÙÔ ¬. °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·Îfi„ÂÙÂ
ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ȤÛÙ ÙÔ H. ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›
η̛· ÂÈÎfiÓ·, ‚ϤÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ (ÛÂÏ. 12).
( °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ‡, ȤÛÙ ÙÔ d.
5
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 6
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ
¬. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÎfiÓ·:
MeÓo˘ •
EÈkoÓ
H oÛ •
XÛÚ k/PÈÛÙÈk
ºˆÙÂÈÓÔÙËÛ •
XÚˆÌ •
AÓÙÈıÂÛË •
EÓÎÚÈÓÂÈ •
ıÂÚÌ/™È XÚˆÌ •
æËÊÈ Î ˜ Â ÈÏÔÁ.
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ̛· Ú‡ıÌÈÛË Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ȭ
ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.
™ËÌ›ˆÛË: ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜,
ÌfiÓÔ Ë ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û·Ó ¤Ó‰ÂÈÍË.
¶È¤ÛÙ ÙÔ îÏ ÁÈ· Ó· Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ:
ñ ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·: Âȉڿ ÛÙË ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
ñ ÃÚÒÌ·: Âȉڿ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
ñ ∞ÓÙ›ıÂÛË: Âȉڿ ÛÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ʈÙÂÈÓÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ÙfiÓˆÓ.
ñ EÓÎÚÈÓÂÈ·: Âȉڿ ÛÙËÓ Î·ı·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
ñ £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜: Âȉڿ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ
¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ: æ˘¯Ú‹ (ÈÔ ÌÏÂ), ∫·ÓÔÓÈ΋
(ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË) ‹ £ÂÚÌ‹ (ÈÔ ÎfiÎÎÈÓË).
ñ æËÊȷΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜:
- 100 Hz: ÂÂÍÂÚÁ·Û›· 100 Hz.
- æËÊȷ΋ ™¿ÚˆÛË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË): ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
ÔÚ·ÙÔ‡ ÛÈÓı‹Ú· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜.
- ¢È/ÛÌfi˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ: ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ οıÂÙ˘
¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ë ÔÔ›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙȘ ÔÚ·Ù¤˜
ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙË ÂÈÎfiÓ· .
™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· ÂÈÎfiÓ˜ NTSC (60Hz).
“ √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÂÈϤÍÙÂ
ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ AÔıËÎÂÓÛË Î·È ȤÛÙ ÙÔ ¬ ÁÈ·
Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„ÂÙÂ. ¶È¤ÛÙ ÙÔ d ÁÈ· Ó·
ÂÁηٷÏ›„ÂÙÂ.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H, ÂÈϤÍÙ ∏¯Ô˜ (Ï) Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔ ¬. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∏¯Ô˜:
MeÓo˘ •
EÈkoÓ •
H ÔÛ
XÛÚ k/PÈÛÙÈk •
∂ÚÈÌ
M Û
IÛÔÚÚÔ È
EÓÙ ÛË ¢ÂÏÙ
OÚÈÔ EÓÙ ÛËÛ
ŒÓÙ ÛË ÎÔ˘ÛÙÈÎ.
•
•
•
•
•
•
é ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ̛· Ú‡ıÌÈÛË Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ȭ
ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË.
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ:
ñ ¶Ú›Ì·: Âȉڿ ÛÙȘ ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘.
ñ ª¿Û·: Âȉڿ ÛÙȘ ¯·ÌËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜.
ñ πÛÔÚÚÔ›·: ÁÈ· ÂÍÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô ÛÙ·
˯›· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿.
ñ EÓÙ·ÛË ¢ÂÏÙ·: ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË ÙˆÓ
·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÛÙȘ Ú›˙˜
EXT. ∞˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÈ· Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 0 ¤ˆ˜ 40 Î·È ÁÈ· ÙȘ ÀÔ‰Ô¯¤˜ EXT.
ñ OÚÈÔ EÓÙ·ÛËÛ: ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘
Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ
·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ
·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ
‰È·ÊË̛ۈÓ.
ñ ∂ÓÙ·ÛË ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË) :
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ‹¯Ô ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
“ √Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ,
ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ AÔıËÎÂÓÛË Î·È ȤÛÙ ÙÔ
¬ ÁÈ· Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„ÂÙÂ.
‘ °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ‡, ȤÛÙ ÙÔ d.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H, ÂÈϤÍÙ ∂ÈÏÔÁ¤˜ (Ï) ηÈ
( ¢˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË: ∂Ï¿¯ÈÛÙË, ªÂÛ·›· (¿ÚÈÛÙË
ȤÛÙ ÙÔ ¬. ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË:
é ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿ Î·È ∫Ï›‰ˆÌ·
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.: µÏ¤ ÂfiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·.
“ Dynamic NR: Ï¿¯ÈÛÙË, ªÂÛ·›· (¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË), ª¤ÁÈÛÙË
‹ ¢È·ÎÔ‹: ··Ï‡ÓÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ (ÙÔ
¯ÈfiÓÈ), Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰‡ÛÎÔÏ˘ Ï‹„˘.
‘ ªÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ (‰È·ı¤ÛÈÌË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙ·
ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË ÔıfiÓ˘): Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÁ¤ıË
ÔıfiÓ˘ Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙ· ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘
Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ù˘ Á˘. ∞˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
ı¤ÛË), ª¤ÁÈÛÙË ‹ ¢È·ÎÔ‹. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·Ù˘
Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ∆fiÓÔ˜
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÙ ̛· Û˘Û΢‹l NTSC ÛÂ
Ì›· ˘Ô‰Ô¯‹.
§ ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜: ÂÈϤÍÙ ÙÔ ‹ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›·
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ô ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ : EXT1 ‹ EXT2.
∞Ó Ô ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ,
ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ (EXT2).
è °È· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ٷ ÌÂÓÔ‡, ȤÛÙ ÙÔ d.
6
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 7
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ê‡ÓÈÛ˘
∞˘Ùfi ÙÔ ÌÂÓÔ‡ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û·Ó
͢ÓËÙ‹ÚÈ.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H.
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ·, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÏÔÁ¤˜
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘:
MeÓo˘ •
EÈkoÓ •
H oÛ •
XÛÚ k/PÈÛÙÈk
“
flÚ·:
XÛÚÔÓ‰/KÔ ÙËÛ
•
KÏ›‰ˆÌ •
ÉÔÓ. ÏÂÁ Ô˜
øÚ
øÚ EÓ ÚÍËÛ
øÚ ¢È ÎÔ ËÛ
AÚÈıÌ. ¶ÚÔÁÚ.
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÒÚ·.
™ËÌ›ˆÛË: Ë ÒÚ· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË Ì ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘
Teletext ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÂ ·ÚÈıÌfi˜ 1. ∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ teletext, Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ı·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.
‘
(
flÚ· EÓ·Ú͢: ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢.
flÚ· ¢È·ÎÔ‹˜: ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙËÓ ÒÚ· ı¤Û˘ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘
ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË.
è ∂ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜: ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË:
ñ ª›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ê‡ÓÈÛË,
ñ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ̤Ú˜,
ñ ¢È·ÎÔ‹ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË.
! ¶È¤ÛÙ ÙÔ b ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ
·˘ÙfiÌ·Ù· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÒÚ·.
∞Ó ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜ ·Ó·Ì̤ÓË, ı·
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤¯ÂÙÂ
ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ (Î·È ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ó·ÌÔÓ‹˜
ηٿ ÙËÓ øÚ· ¢È·ÎÔËÛ).
§
√ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ∫Ï›‰ˆÌ·
∆ËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È XÛÚÔÓ‰/KÔÙËÛ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ·È‰È¿ Û·˜.
∫Ï›‰ˆÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
ªÔÚ›Ù ӷ ÎÏÂȉÒÛÂÙ ÔÚÈṲ̂ӷ
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÙ Ï‹Úˆ˜ ÙË
¯Ú‹ÛË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜ Ù·
Ï‹ÎÙÚ·.
∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ·È‰È¿:
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ H.
é ªÂ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÏÔÁ¤˜ ηÈ
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ∫Ï›‰ˆÌ· ÁÈ· ¶·È‰È¿ Û §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
MeÓo˘ •
EÈkoÓ •
H oÛ •
XÛÚ k/PÈÛÙÈk
XÛÚÔÓ‰/KÔ ÙËÛ •
KÏ›‰ˆÌ •
ÉÔÓ. ÏÂÁ Ô˜
•
N È •
ÂÚ¿ÛÙ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡.
“ ÉÔÓ.¤ÏÂÁ¯Ô˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ
ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ Î·È ÂÈ΢ÚÒÛÙ Ì ¬.
∆Ô Û‡Ì‚ÔÏÔ + ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÎÏÂȉˆı›. ™ÙÔ ÂÍ‹˜, ÁÈ· Ó· ÔÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó·
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ
ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi Έ‰ÈÎfi, ·ÏÏÈÒ˜ Ë ÔıfiÓË ı·
·Ú·Ì›ÓÂÈ Ì·‡ÚË.
ŸÏ·: ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ËÁÒÓ
ÂÈÛfi‰Ô˘ EXT.
∏ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ PÓıÌÈÛË. Â›Ó·È Â›Û˘
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó·Ó Â͈ÙÂÚÈÎfi
·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏÂȉÒÛÂÙ ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ú›˙· EXT.
Ÿ È
“ ∫Ï›ÛÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÎÚ‡„Ù ÙÔ
ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› (ÌfiÓÔ ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ¿ Ù˘).
‘ °È· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÙÂ: ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ∫Ï›‰ˆÌ·
ÁÈ· ¶·È‰È¿ ÛÙË ¢È·ÎÔ‹.
‘
∫Ï›‰ˆÌ· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
¤¯Â٠ͯ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi Έ‰ÈÎfi Û·˜,
ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Îˆ‰ÈÎfi 0711 ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜.
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H, ÂÈϤÍÙ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ∂ÈÏÔÁ¤˜
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÉÔÓ.¤ÏÂÁ¯Ô˜:
é ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎfi Έ‰ÈÎfi
ÚfiÛ‚·Û‹˜ Û·˜. ∆ËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯Ù˘‹ÛÙÂ
2 ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi 0711 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜
Ó¤Ô˘ Έ‰ÈÎÔ‡ Ì 4 „ËÊ›·. ∂Ȃ‚·ÈÒÛÙ ÙÔÓ
ÏËÎÙÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì›· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿.
∞ÏÏ·Á‹ Έ‰ÈÎÔ‡:
(
™‚‹ÛÈÌÔ ŸÏˆÓ: ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Û‚‹ÛÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÎÏÂȉˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
§ ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ d ÁÈ· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙÂ.
7
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 8
Teletext
∆Ô teletext Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ηӿÏÈ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÛÙÂ
Û·Ó Ì›· ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂ÈÙÚ¤ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘fiÙÈÙÏÔ˘˜ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ ‹ ÌÂ
ÌÈÎÚ‹ ÂÍÔÈΛˆÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ (ηψ‰È·Î¿ ‰›ÎÙ˘·, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ηӿÏÈ·,...).
¶È¤ÛÙ ÙÔ:
∂ÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙÂ:
ÀËÚÂÛ›· ∂ÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ teletext, ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÛÂ
teletext ‰È¿Ê·ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÏË„Ë
Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÛÙËÏÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË. ∫¿ı ÛÙ‹ÏË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ÛÂÏ›‰·˜ Ì 3
„ËÊ›·. ∞Ó ÙÔ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Î·Ó¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· teletext,
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË 100 Î·È Ë ÔıfiÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·‡ÚË (Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÁηٷÏ›„Ù ÙÔ teletext Î·È ÂÈϤÍÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Î·Ó¿ÏÈ).
∂ÈÏÔÁ‹ Ì›·˜ ™˘Óı¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹˜ ÛÂÏ›‰·˜ Ì ٷ Ï‹ÎÙÚ· 0 ¤ˆ˜ 9 ‹
ÛÂÏ›‰·˜ @ P #, îÏ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ÛÂÏ›‰· 120, ·Ù‹ÛÙ 1 2 0. √ ·ÚÈıÌfi˜
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È „ËÏ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ Á˘Ú›˙ÂÈ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÛÂÏ›‰·. ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ
Ì›· ¿ÏÏË ÛÂÏ›‰·. ∞Ó Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÛÙÔ fiÙÈ Ë ÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È. ∂ÈϤÍÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·ÚÈıÌfi.
∞ÌÂÛË ™ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ÒÓ˜. ∆·
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ 4 ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ï‹ÎÙÚ· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÛًϘ ‹
ÛًϘ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. √È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ˙ÒÓ˜ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó
fiÙ·Ó Ë ÛÙ‹ÏË ‹ Ë ÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ‰È·ı¤ÛÈÌË.
¶ÂÚ›ÏË„Ë °È· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë (ÁÂÓÈο Ë ÛÂÏ›‰· 100).
ÕÌÂÛË ÂÈÏÔÁ‹ ªÂÚÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ (.¯. Ë
ÙˆÓ ÛÂÏ›‰· 120 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ 1/3, 2/3 Î·È 3/3).
˘ÔÛÂÏ›‰ˆÓ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Ì Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÚÒÌ·, Î·È ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ
Í, Æ ‹ Í Æ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· Ȭ ÁÈ· Ó·
¤¯ÂÙ ¿ÌÂÛË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ˘ÔÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜.
ªÂÁ¤ı˘ÓÛË Ì›·˜ °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘, ηÙÒÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, Î·È ÛÙË
ÛÂÏ›‰·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË.
¢ÈÏ‹ ÛÂÏ›‰· (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ)
∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Teletext Û ‰ÈÏ‹
ÛÂÏ›‰·. ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ ÛÂÏ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÂfiÌÂÓË
ÛÂÏ›‰· ‰ÂÍÈ¿.
∫Ú˘Ì̤Ó˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜
°È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹ ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ ÎÚ˘Ì̤ӈÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ (··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ÎÔ˘›˙).
¶ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ °È· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· teletext ·fi 0 ¤ˆ˜ 40, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÙÂ
ÛÂÏ›‰Â˜ 4 ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ÌÂ
Ù· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿ Ï‹ÎÙÚ· (ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ, ΛÙÚÈÓÔ, ÌÏÂ).
& ¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ H ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÙ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜.
é ∂ÌÊ·Ó›ÛÙ ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ teletext Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÛÂÙÂ.
“ ¶È¤ÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· 3 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi
Ï‹ÎÙÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜. ∏ ÛÂÏ›‰· ·ÔÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È.
‘ ∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ٷ ¿ÏÏ· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¿
Ï‹ÎÙÚ·.
( ∆ÒÚ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ teletext,
ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜
ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. °È· Ó· Í·Ó·‚Ú›Ù ÙȘ
Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛًϘ, ȤÛÙ ÙÔ H.
°È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ٷ ¿ÓÙ·, ȤÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ d ÁÈ· 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
8
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 9
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÈÎfiÓ·˜ 16:9
OÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 16:9 (Ï·ÙÈ¿ ÔıfiÓË) ‹ 4:3
(ÎÏ·ÛÛÈ΋ ÔıfiÓË). OÈ ÂÈÎfiÓ˜ Û ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 4:3 ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì›· Ì·‡ÚË ÏˆÚ›‰· ÛÙÔ ¿Óˆ
Î·È Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ (‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÈÓÂÌ·ÛÎfi). ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ
Ì·‡ÚˆÓ ψڛ‰ˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
∞Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔıfiÓË 4:3
¶È¤ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· î (Ï)ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ:
4:3
∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ۯ‹Ì· 4:3.
¢È¢Ú/™Ë 4:3
∏ ÂÈÎfiÓ· ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î¿ıÂÙ·. ∞˘Ù‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ù·È ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ
Ì·‡Ú˜ ψڛ‰Â˜ fiÙ·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ù ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ۯ‹Ì· letterbox.
™˘Ì›ÂÛË 16:9
∏ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌȤ˙ÂÙ·È Î¿ıÂÙ· Û ۯ‹Ì· 16:9.
∞Ó Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔıfiÓË 16:9
¶È¤ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· ¬ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ:
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Ô˘ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ›
ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
4:3
∏ ÂÈÎfiÓ· ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 4:3, Î·È Ì›· Ì·‡ÚË ÏˆÚ›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. MÔÚ›Ù ӷ ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
Ù· Ï‹ÎÙÚ· îÏ.
MÂÁÂı˘ÓÛË 14:9
∏ ÂÈÎfiÓ· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 14:9, Î·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ Ì·‡ÚË ÏˆÚ›‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û οıÂ
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∆· Ï‹ÎÙÚ· îÏ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· οıÂÙ·
ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘˜ ˘ÔÙ›ÙÏÔ˘˜.
MÂÁÂı˘ÓÛË 16:9
∏ ÂÈÎfiÓ· ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 16:9. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó
ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ̷‡ÚË ÏˆÚ›‰· ÛÙÔ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ (‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÈÓÂÌ·ÛÎfi).
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ.
Zoom ÀÔ/∆ψ˘
∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 4:3 Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘
ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÚ·ÙÔ› ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ÁÈ· Ó·
·Ó‚¿ÛÂÙ ‹ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
ÀÂÚ¢ÚÂÈ·
∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 4:3 Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘
‰È¢ڇÓÔÓÙ·˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï‹ÎÙÚ· îÏ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ
ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘fiÙÈÙÏÔÈ.
E˘ÚÂÈ· OıÔÓË
∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛˆÛÙÒÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘
ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È Û 16:9 ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ¿˜ ÙȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÔıfiÓË.
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ Û¯‹Ì·
∏ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔıfiÓ˘.
9
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 10
™‡Ó‰ÂÛË ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ
∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ˘Ô‰Ô¯¤˜ EXT1 Î·È EXT2 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘.
∏ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT1 ¤¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô/¤ÍÔ‰Ô ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛfi‰Ô˘˜ RGB.
∏ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT2 ¤¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô/¤ÍÔ‰Ô ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛfi‰Ô˘˜ S-VHS.
™˘Û΢‹ B›ÓÙÂÔ
∫¿ÓÂÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ eÓˆ‚‡‚Ì· ηϋ˜
ÔÈfiÙËÙ·˜.
AÓ ÙÔ ‚›ÓÙÂfi Û·˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ˘Ô‰Ô¯‹ eÓˆ‚‡˘Ì·, ÙfiÙÂ Ë ÌfiÓË
‰˘Ó·Ù‹ Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó·
·Ô‰ÒÛÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 0 Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈÎfi
Û‹Ì· ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ (‚Ϥ ÃÂÈÚ. MÓ‹ÌË, ÛÂÏ. 5). ∫·ÙfiÈÓ, ÁÈ· Ó·
·Ó··Ú¿ÁÂÙ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ, ȤÛÙ ÙÔ 0.
B›ÓÙÂÔ Ì AÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ∂˘ÚÔ
˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔ›ÙÂ
ÙȘ Έ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÂÎÔÌ¤˜.
ÕÏϘ Û˘Û΢¤˜
¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi˜ ‰¤ÎÙ˘, ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜, CDV,
·ÈÁÓ›‰È· ÎÏ.
∫¿ÓÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜,
Û˘Ó‰¤ÛÙ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT1 ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘
ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· RGB („ËÊÈ·Îfi˜ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹˜,
Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ CDV, ·ÈÁÓ›‰È· ÎÏ.) Î·È ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ EXT2 ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó Û‹Ì·Ù· S-VHS
(Û˘Û΢¤˜ ‚›ÓÙÂÔ S-VHS Î·È Hi-8), ÂÓÒ fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ
Û˘Û΢¤˜ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ EXT1 ‹ EXT2.
EÓÈÛ¯˘Ù‹˜ (˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ)
°È· Û‡Ó‰ÂÛË Û ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÙÂ
ÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ "L" Î·È "R" Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô
"AUDIO IN" "L" Î·È "R" ÙÔ˘ ÂÓÈÛ¯˘Ù‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎÔ‡
Û·˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜.
EÈÏÔÁ‹ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ Û˘Û΢ÒÓ
¶È¤ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ n ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ EXT1, EXT2, S-VHS2
(Û‹Ì·Ù· S-VHS ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ EXT2) Î·È EXT3 ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ
ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ).
OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜ (·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜, ‚›ÓÙÂÔ) οÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹
·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜.
10
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 11
¶Ï¢ÚÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓÒÛÂȘ.
* ·Ó¿ÏÔÁ· Ì هÔ.
ªÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ n, ÂÈϤÍÙ EXT3.
°È· ÌÔÓÔʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹, Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Û‹Ì· ‹¯Ô˘ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ AUDIO L (‹ AUDIO R).ªË Û˘Ó‰¤ÂÙ ٷ ηÏ҉ȷ
VIDEO Î·È S-VIDEO Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› ÚÔηϤÛÂÈ
·Ú·ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
∞ÎÔ˘ÛÙÈο
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ m ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‹¯Ô
Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ (µÏ¤ Â›Û˘: ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘
ÛÂÏ›‰· 6).
∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
ÌÂٷ͇ 32 Î·È 600 ohms.
§ÂÍÈÏfiÁÈÔ
™‹Ì·Ù· RGB:
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚ›· Û‹Ì·Ù· ‚›ÓÙÂÔ, ∫fiÎÎÈÓÔ, ¶Ú¿ÛÈÓÔ Î·È MÏÂ, Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ
ÂÎÔÌ›˜, ÙÔÓ ÎfiÎÎÈÓÔ, Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÌÏÂ, Ù˘ ηıÔ‰È΋˜ Ï˘¯Ó›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ù·
Û‹Ì·Ù· ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ÂÈÎfiÓ·˜.
◊¯Ô˜ NICAM:
̤ıÔ‰Ô˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
™‡ÛÙËÌ·:
∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ·
ÚfiÙ˘·, fiˆ˜ Ù· BG, DK, I, Î·È LL'. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ™À™∆∏MA (ÛÂÏ. 5) Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ
¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘·. MËÓ ÙË Û˘Á¯¤ÂÙ Ì ÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ PAL ‹ SECAM.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Pal ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Secam ÛÙË
°·ÏÏ›·, ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜. OÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È Ë
I·ˆÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È NTSC.
100 Hz:
√È Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ (50 Hz) ·Ú¿ÁÔ˘Ó 25 ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó¿ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ÿÚË ÛÙËÓ
Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÙˆÓ 100 Hz, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Û¿ÚˆÛ˘ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È 50 ÂÈÎfiÓ˜ ·Ó¿
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ∏ ÙËÏÂı¤·ÛË ¤ÁÈÓ·È ÔÈfi ¿ÓÂÙË Î·È ÌÂÈÒıËΠÙÔ ÙÚÂÌfi·ÈÁÌ·.
16/9:
¢ËÏÒÓÂÈ ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ï¿ÙÔ˘˜/‡„Ô˘˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘. OÈ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ Ì Ï·ÙÈ¿ ÔıfiÓË ¤¯Ô˘Ó
·Ó·ÏÔÁ›· ÔıfiÓ˘ 16/9.
11
Esp Zappa 13322 GR 13-18.qxd
7/20/05
6:57 AM
Page 12
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
∫·Î‹ Ï‹„Ë
AÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ô˘Ó¿ ‹ „ËÏ¿ ÎÙ‹ÚÈ·,
ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ‰ÈÏ‹ ÂÈÎfiÓ·, Ë¯Ò ‹
ÛÎȤ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Û·˜: ‚ϤÂ
“MÈÎÚÔ-Ú‡ıÌÈÛË” (ÛÂÏ.5) ‹ ·ÏÏ¿ÍÙÂ ÙÔÓ
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÎÂÚ·›·˜. E›Û˘,
ÂϤÁÍÙ ·Ó Ë ÎÂÚ·›· Û·˜, Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÂÎÔÌ¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Â‡ÚÔ˜
Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ (UHF ‹ VHF).
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰‡ÛÎÔÏ˘ Ï‹„˘ (ÂÈÎfiÓ· Ì ¯ÈfiÓÈ),
Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË ı¤ÛË Dynamic NR ÙÔ˘ ÌÂÓÔ‡ §˘ÚȈÛ
¡ÂÓÔ˘e ÛÙË ı¤ÛË ¡AI (ÛÂÏ. 6).
AÔ˘Û›· ÂÈÎfiÓ·˜
AÓ Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·Ó¿„ÂÈ, ȤÛÙ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜
ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ b (standby) ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
Œ¯ÂÙÂ Û˘Ó‰¤ÛÂÈ Î·Ï¿ ÙËÓ ÎÂÚ·›·; Œ¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ
ÙÔ ÛˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ·; (ÛÂÏ. 5) AÓ Ë ÂÓˆ˘Ô‰Ô¯‹
‹ Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÎÂÚ·›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı›
ηϿ, ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ‹ ÙÔÓ ‹¯Ô (ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ú›˙˜
·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚ¿ fiÙ·Ó ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ‹
ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË). EϤÁÍÙ fiϘ ÙȘ
Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
OÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó
·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎfiÓ·;
°È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÈ·˜ ‚ÈÓÙÂÔÙ·ÈÓ›·˜, ÂϤÁÍÙÂ
·Ó ¤¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÔÛÎÔËı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û‡ÛÙËÌ·
(PAL, SECAM, NTSC) Ì ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ
ÙÔ ‚›ÓÙÂfi Û·˜.
AÔ˘Û›· ‹¯Ô˘
AÓ ÌÂÚÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‹¯Ô, ·ÏÏ¿
¤¯Ô˘Ó ÂÈÎfiÓ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÙÔ
ÛˆÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂfiÚ·Û˘. AÏÏ¿ÍÙ ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ™À™∆∏MA (ÛÂÏ. 5).
12
Teletext
√ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
ÛˆÛÙ¿; µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
ÃÒÚ·˜ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË (ÛÂÏ.5).
¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› È· ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ;
∂ϤÁÍÙ ·Ó Ô ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¿È ÙÔ˘ ÙËϯÂÈÚÈÛÙËÚ›Ô˘, ›ӷÈ
ÛÙË ı¤ÛË TV. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ: Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ù˘
ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‰ÂÓ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ fiÙ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ; AÏÏ¿ÍÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜.
AÓ·ÌÔÓ‹
ŸÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÂ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë
¤Ó‰ÂÈÍË ∫§EI¢øMA ÌfiÏȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ
Ï‹ÎÙÚ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘; E¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫§EI¢øMA (‚Ï. ÛÂÏ. 7). AÓ Ë
ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û‹Ì· ÁÈ· 15 ÏÂÙ¿,
ÂÚÓ¿ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
°È· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ÙËÏÂfiÚ·Û‹ Û·˜
¤¯ÂÈ ÂÍÔÏÈÛÙ› Ì ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Ôχ ¯·ÌËÏ‹ ηٷӿψÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ı¤ÛË
·Ó·ÌÔÓ‹˜ (ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 1 W).
∫·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ÔÙ¤ ÌËÓ
ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜
ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ
ۤڂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
√ ηı·ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ¤Ó· ηı·Úfi ·Ó›,
··Ïfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ¯ÓÔ‡‰È. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· ‹
‰È·Ï˘ÙÈο. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ȤÛÂÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ó· Ì›Ù ÛÙÔ ˘ÔÌÂÓÔ‡.
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 1
Girifl
Bu televizyon cihaz›n› seçti¤iniz için teflekkür ederiz. Bu elkitab› televizyon
cihaz›n›z› kurarken ve çal›flt›r›rken size yard›mc› olmak üzere düzenlenmifltir.
Bafl›ndan sonuna kadar okuman›z› önemle tavsiye ederiz.
‹çindekiler
Kurulum
Televizyonun kurulumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
TV cihaz› üzerindeki tufllar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Uzaktan kumanda tufllar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Uzaktan kumanda tufllar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Çabuk yerlefltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kanallar›n programlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kanal ad› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Manuel haf›zaya alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tercihli programlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Yerlefltirme menüsündeki di¤er ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Çal›flt›rma
Görüntünün ayarlanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ses ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Opsiyonlar›n ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Otomatik kapatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Televizyon kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
16:9 Formatlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Harici Cihazlar›n ba¤lanmas›
Video Kay›t Cihaz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Di¤er cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Ba¤lanan cihazlar›n seçilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Yan ba¤lant›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sözlük . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pratik Bilgiler
Ipuçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Dönüfltürülebilir malzemelerle ilgili talimat
Bu ürünün kutusu geri dönüflümle do°Ëaya kazandırılabilir. Lütfen yerel yönetim birimine
danıflınız.
Eski ürünüzün elden çıkarılması
Ürününüz geri dönüfltürülebilen ve tekrar kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileflenlerden tasarlanmıfl ve üretilmifltir.
Bir ürüne flekilde görülen üstü çizilmifl tekerlekli çop kutusu iflareti eklendi°Ëinde o ürünün
2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi’ne dahil oldu°Ëu anlamına gelir.
Lütfen kendinizi ülkenizde uygulanan elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanma sistemi
konusunda bilgilendiriniz. Lütfen yerel yasalara uygun hareket ediniz ve eski ürününüzü
normal ev çöpü ile birlikte atmayınız. Ürününüzün do°Ëru flekilde atılması çevreyi ve insan
sa°Ëlı°Ëını etkileyebilecek potansiyel zararın önlenmesine katkıda bulunacaktır.
1
TR
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 2
Televizyonun kurulumu
& Televizyonun yerlefltirilmesi
Etraf›nda en az 5 cm serbest alan b›rakarak
televizyonunuzu sert ve hareketsiz bir yüzeye
yerlefltiriniz. Her tür tehlikeli durumun önüne
geçmek için, TV’ nizin üzerine üstünü kapatacak
bir fley (örtü), içinde su bulunan nesneler (vazo)
veya ›s› yayan nesneler (lamba) koymay›n›z. Ayr›ca
televizyona su s›çramamas› da sa¤lanmal›d›r.
é Ba¤lant›lar
“ Uzaktan kumanda
Size verilmifl olan iki R6 pilini, kutuplar›na
uyarak pil bölümüne yerlefltiriniz.
Mod seçicisinin TV konumunda oldu¤unu iyice
kontrol ediniz.
Çevreyi korumak amac›yla, cihazla birlikte
verilmifl olan piller c›va ve nikel kadmiyum
içermemektedir. Lütfen kullan›lm›fl pillerinizi
atmay›n›z, size sunulmufl olan dönüfltürme
olanaklar›ndan yararlan›n›z (sat›c›n›za dan›fl›n›z).
De¤ifltirmeniz gerekti¤inde ayn› tip pil kullan›n›z.
‘ Çal›flt›rma
• Arkada bulunan : prizine anten fiflini sokunuz.
Dahili antenler ile, baz› koflullarda yay›nlar
zorlukla al›nabilir. Antenidöndürerek ideal
yönü bulabilirsiniz. Yay›n hala kötü geliyorsa d›fl
anten kullanmal›s›n›z.
• fiebeke kablosunu prize tak›n›z (220-240 V/50 Hz).
Televizyonunuzu açmak için, açma-kapama
tufluna bas›n›z. K›rm›z› gösterge lambas› yanar ve
ekran ayd›nlan›r. Do¤rudan 4 sayfadaki kanallar›n
h›zl› aylarlanmas› bölümüne geçiniz.
E¤er televizyon standby (bekleme) modunda
kal›rsa, uzaktan kumandan›n P # tufluna bas›n›z.
Uzaktan kumanday› kulland›¤›n›zda gösterge
lambas› yan›p söner.
TV cihaz› üzerindeki tufllar
Televizyon cihaz›nda modeline ba¤l› olarak
önünde veya üstünde yeralan 4 ya da 5 tufl
bulunmaktad›r.
2
VOLUME-+ (- ” +) tufllar› sesin seviyesini
ayarlamak için kullan›l›r.
PROGRAM-+ (- P +) tufllar› arzu edilen
program› seçmek için kullan›l›r.
Menüye girmek için ” - ve ” + (ya da
MENU) tufllar›na ayn› anda bas›n›z. Daha sonra
PROGRAM - + tufllar› ile herhangi bir ayar›
seçebilir ve ” - + tufllar›n› kullanarak
seçti¤iniz ayar› de¤ifltirebilirsiniz. Menüden
ç›kmak için ” – ve ” + (ya da MENU)
tufllar›na tekrar bas›n›z.
Not: ÇOCUK K‹L‹D‹ fonksiyonu çal›flt›r›ld›¤›nda
bu tufllar kullan›lamaz (s.7’e bak›n).
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 3
Uzaktan Kumanda Tufllar›
1 Standby (Bekleme)
TV cihaz›n› bekleme durumuna almak için kullan›l›r.
TV cihaz›n› tekrar açmak için b, P @ # veya 0 9
tufllar›na bas›n›z.
2 Uyku Zamanlay›c›s›
Aç›k durumdaki cihaz›n otomatik olarak bekleme durumuna
geçmeden önce geçecek sürenin uzunlu¤unu (0 ile 240
dakika aras›nda) seçmek için kullan›l›r.
3 EXT prizinin seçimi (s. 10)
Ba¤lanan aleti bulmak için birçok kez basmal›s›n›z.
4 Teletext tuflu (s. 8)
5 1/2 (baz› modellerde vard›r)
2 ekran aras›nda belirecek görüntüyü gösterme/silme.
‹kinci ekran teletexte’i.
6 Menu
Menüyü açma ya da terketme tuflu.
7 Kürsör / format›
Bu 4 tufl menüde gezinmenize olanak verir (s. 9)
8 Ses:
Ses düzeyini ayarlar.
9 Ses kesme
Sesi tamamen keser ya da tekrar eski düzeyine getirir.
! Ekran Bilgileri
Program numaras›n›, program ad›n› (e¤er varsa), saati ve
zamanlay›c› üzerinde kalan süreyi göstermek/kald›rmak için
kullan›l›r. Program numaras›n›n ekranda devaml› kalmas› için
5 saniye süreyle bas›n›z.
Ses konumu
Yay›nlar› STEREO ve NICAM STEREO ya da Mono
flekline sokar veya iki dilden yay›nlanan programlarda
ÇIFT I ya da ÇIFT II. MONO modu seçildi¤inde gösterge
k›rm›z› renktir.
# Surround ses
Sesi genifl alana yaymaya/daralaltmaya yarar. Stereo
durumunda, hoparlörler mekan›n her yerinde gibidirler.
Virtual Dolby Surround* donan›ml› modeller için, Dolby
Surround Por Logic olarak geriden gelen ses etkisi elde
edersiniz.
$ Resim ve sesin ön ayar›
Ses ve resim için bir seri ön ayar yapmaya izin verir.
Tercihli pozisyon menülerde belirlenen ayarlar ile sa¤lan›r.
% Teletext’i açma (s.8)
& Programlar› seçme
Tercihli listenizdeki programlara geçebilmenizi sa¤lar (s.
5’e bak›n).
( Numaral› tufllar
Programlara
direkt
geçifli
sa¤lar.
2 rakaml› programlar için tire kaybolmadan ikinci rakam›
da girmeniz gerekmektedir.
) Active Control (baz› modellerde vard›r)
görüntünün kalitesini, al›fl düzeyine ba¤l› olarak en iyi
hale getirir.
3
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 4
Çabuk yerlefltirme
Televizyonu ilk açt›¤›n›zda, ekranda bir menü
belirecektir. Bu menü ile ülkeyi belirleyece¤iniz
gibi dili de belirleyeceksiniz:
Menü •
Kurulufl •
DK
TK
F
DE
SF
Türkçe
French
Deutsch
...
E¤er, ekranda menü belirmezse, menüyü
görüntüye alabilmek için televizyonun ” - ve
” + tufllar›na 5 saniye bas›l› bekleyin (ya da
MENU).
& Uzaktan kumandan›n îÏ tufluna basarak
ülkeyi belirleyin, sonra ¬ tuflu ile konfirme
edin.
E¤er sizin ülkeniz belirmezse “. . .” yi seçin.
é îÏ tuflu ile dili seçin, sonra ¬ ile
konfirme edin.
“ Otomatik arama derhal bafllayacakt›r.
Mevcut olan bütün tv ve otomatik olarak
haf›zaya al›nacakt›r. ‹fllem birkaç dakika
sürecektir. Ekran göstergesi geliflmeleri ve
haf›zaya al›nan kanal say›s›n› gösterecektir.
‹fllem sonuçland›¤›nda menü silinir.
Aramay› kesmek ya da ç›kmak için H’ya bas›n.
E¤er, hiçbir kanal bulunamam›flsa s.12’deki
tavsiyeler bölümünü okuyun.
‘ E¤er verici ya da tv kablo sistemi otomatik ayar
sinyali da¤›t›yorsa kanallar s›ra ile haf›zaya
al›nacakt›r. Böylece yerlefltirme sonçlanm›fl olur.
( Aksi durumda, kanallar› numaraland›rmak için
S›raland›rma sistemini kullanmak zorundas›n›z.
Baz› vericiler ya da kablo da¤›t›c›lar›
kendis›ralama parametrelerini kullanmaktad›rlar
(bölge, dil …). Bu durumda, îÏ tuflu ile
seçiminizi belirtip ¬ tuflu ile de konfirme
etmelisiniz.
Kanallar›n programlanmas›
&
H tufluna bas›n. Ekranda Ana Menü
belirecektir.
Menü •
Kurulufl •
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafiza
Elle Hafiza
Sirala
Prog.
‹sim
•
•
•
•
•
•
•
00
01 TRT1
02 TRT2
03 Æ TRT3
04 TRT4
é Oklar yard›m› ile, önce Kurulufl sonra Sirala
menüsüne bas›n.
“ îÏ tuflu ile istedi¤iniz kanal› seçin ve
¬’ya bas›n.
‘ îÏ tuflunu kullanarak yeni numaray›
belirleyin ve È ile konfirme edin.
( Belirlenecek numara say›s› kadar “ ve ‘.
etab› tatbik edin.
§ Menüden ç›kmak için d tufluna bas›n.
Kanal ad›
E¤er isterseniz bir kanal› d›fl prize alabilir ve
bir isim verebilirsiniz.
Not: Yerlefltirme an›nda, kanal isimleri otomatik
olarak, verici sinyalini al›nca belirlenir.
& H tufluna bas›n.
é Oklar yard›m› ile, Kurulufl’ye sonra Ismin bas›n.
“ ‹smini seçmek ya da de¤ifltirmek istedi¤iniz
kanal› @ P # tuflu ile seçin.
4
Ȭ tuflunu kullanarak, yeni numaray› seçin
ve îÏ ile konfirme edin.
( Isim girilince, H'ye bas›n›z.
‘
Program ad› haf›zaya al›nm›flt›r.
§ Adland›raca¤›n›z her kanal için “ ile (.
etaplar› tekrarlay›n.
è Menüyü d ile terkedin.
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 5
Manuel haf›zaya alma
Bu menü kanallar› tek tek haf›zaya almaya
yard›m eder.
& H tufluna bas›n.
é Oklar yard›m› ile, önce Kurulufl sonra Elle Hafiza
tufluna bas›n.
Menü •
Kurulufl •
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafiza
Elle Hafiza
Sirala
Prog.
‹sim
•
•
•
Sistem
Ara
Prog. No.
Ince Ayar
Haf›zaya Al
•
•
•
•
•
•
•
•
“ Sistem: Avrupa’y› seçin (otomatik seçim*) ya da
Bat› Avrupa’y› (BG normu), Do¤u Avrupa’y› (DK
normu), ‹ngiltere’y› (I normu) ya da Fransa’y›
(LL’ normu) seçin.
* Sadece Fransa (LL’ normu) için, kesinlikle
Fransa’y› seçmek durumundas›n›z.
‘ Ara: ¬ tufluna bas›n. Arama bafllayacakt›r.
Kanal bulundu¤unda arama duracak ve kanal›n
ad› belirecektir (e¤er sistem müsade ediyorsa).
Di¤er etaba geçin. ‹stedi¤iniz kanal›n frekans›n›
biliyorsan›z 0’den 9’ye kadar direkt olarak
numaray› tufllay›n.
E¤er hiç görüntü elde edememiflseniz tavsiyeler
bölümü okuyun (s.12).
( Program No.: Ȭ ya da 0’da 9’ya kadar
olan tufllar ile istenen numaray› girin. Örnek :
kanal 1 için, 01 tufllay›n.
§ ‹nce Ayar: E¤er görüntü net de¤ilse Ȭ
tuflu ile netlefltirin.
è Haf›zaya Alma: ¬ tufluna bas›n. Kanal haf›zaya
al›nm›flt›r.
! Haf›zaya al›nacak kanal say›s› kadar ‘’ten è’e
kadar olan etaplar› tekrarlay›n.
ç Terketmek için d’ya bas›n.
Tercihli programlar
Bu menü @ P # tufllar› ile girilebilen
programlar› seçmek içindir.
& H tufluna bas›n.
é Oklar yard›m› ile, önce Kurulufl sonra Tercihli
Program’› seçin ve ¬ tufluna bas›n.
Menü •
Kurulufl •
Lisan Seçimi
Ülke
Oto. Hafiza
Elle Hafiza
Sirala
Prog.
‹sim
“
‘
(
•
•
•
•
•
§
Tercihli programlar listesi belirecektir.
Ayarlama s›ras›nda bulunan programlar
otomatik olarakbu listeye girecektir.
Kürsörün yukar›/afla¤› tufllar› ile istenilen
program› seçin.
Kürsörün sol/sa¤ tufllar› ile listeye program
ekleyip ç›kartabilirsiniz.
Ekleyip ç›karaca¤›n›z program say›s› kadar “
ve ‘ etaplar› tekrar edin.
Terketmek için birçok kez d tufluna bas›n.
2 •
•
Yerlefltirme menüsündeki di¤er ayarlar
& H tuflu ile Kurulufl menüsünü seçin.
é Lisan Seçimi: menüdeki dili de¤ifltirmek için.
“ Ülke: Ülkeyi seçmek için.
Bu ayar, arama, otomatik kanal yerlefltirmesi ve
teletexte’in belirmesinde etkilidir. E¤er ülkeniz
belirmiyorsa “. . .” seçin.
‘ Oto Haf›za: Bölgenizdeki bütün kanallar›n
otomatik olarak ayarkanmas› içindir.
E¤er, verici sinyali ya da kablo otomatik kanal
ayarlamas›na müsaitse kanallar düzgün olarak
s›ralan›r. Aksi durumda, numaralnd›rmak için
Sirala tufluna bas›n (s.4’e bak›n).
Baz› vericiler ya da kablo flebekeleri kendi
programlama parametrelerini yay›nlarlar, böylece
programlama düzenli olarak gerçekleflir (bölge,
dil …). Bu durumda, îÏ tuflu ile seçiminizi
belirlemeniz ve ¬ ile konfirme etmeniz gerekir.
Aramadan ç›kmak ya da durdurmak için H’ya
bas›n. E¤er hiç görüntü alam›yorsan›z tavsiyeler
bölümünü okuyun (s.12).
5
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 6
Görüntünün ayarlanmas›
& Önce H tufluna sonra ¬ tufluna bas›n.
Görüntü menüsü belirecektir:
Menü •
Görüntü
Ses •
Özllikler •
Kurulufl •
Parlakl›k
Renk
Kontrast
Keskinlik
Renk Is›s›
Dijital Seçenek.
Haf›zaya Al
•
•
•
•
•
•
•
îÏ tuflu ile bir ayar seçin ve Ȭ tuflu
ile ayar› gerçeklefltirin.
Not: Görüntüyü ayarlarken sadece seçilen hat
ekranda görülecektir. Menüyü ça¤›rmak için
îÏ tuflunu kullan›n.
Ayar tan›mlar›
• Parlakl›k: Görüntünün ›fl›¤›n› ayarlar.
é
• Renk: Renkleri ayarlar.
• Kontrast: Tonlamay› sa¤lar.
• Keskinlik: Netlik kazand›r›r.
• Renk Is›s›: Renkleri belirler: So¤uk (mavi),
Normal (dengeli) ya da S›cak (k›rm›z›).
• Dijital Seçenekler:
- 100Hz: 100 Hz iflleme.
- Dijital Scan (baz› modellerde vard›r): Baz›
gürüntülerin fazla olan parlakl›¤›n› azalt›r.
- Çift Sat›r: görünür resim sat›rlar›n› ortadan
kald›rmak üzere düfley çözünürlü¤ün iki kat›na
ç›kar›lmas›. NTSC (60Hz) resimler için
önerilir.
“ Ayar tamamland›¤›nda Haf›zaya Alma’y› seçin ve
¬ tuflu ile kaydedin. d’ya basarak
ç›kabilirsiniz.
Ses ayar›
&
H’ya basarak Ses’i (Ï) seçin ve sonra ¬’ya
bas›n. Ses menüsü belirecektir:
Menü •
Görüntü •
Ses
Özllikler •
Kurulufl •
é
Tiz Ses
Bas Ses
Balans
Ses Fark›
Ses S›n›r›
Kulakl. Ses fiid.
Haf›zaya Al
•
•
•
•
•
•
•
îÏ tuflu ile ayar› seçip Ȭ tuflu ile
ayar› gerçeklefltirin.
Ayar tan›mlar›:
• Tiz Ses: Tiz sesleri yükseltir.
• Bas Ses: Bas sesleri yükseltir.
• Balans: Sol ve s¤ hoparlörlere sesi dengeli da¤›t›r.
• Ses Fark›: EXT ç›k›fl›nda ya da mevcut çeflitli
programlar aras›nda ses ayar›n› dengeler.
Bu ayar, 0 ile 40 numaral› programlar ile EXT
ç›k›fl› için fonksiyoneldir.
• Ses S›n›r› (Otomatik ses ayarlay›c›): Sesin
yükselmesi durumunda otomatik olarak
devreye girerek ayar› dengede tutar, özellikle
kanal de¤iflikliklerinde ve reklamlarda etkilidir.
• Kulaklıkların Ses fiid: (baz› modellerde vard›r)
TV’nin hoparlörlerinden ba¤ımsız olarak
ayarlamanızı sa¤lar.
“ Ayar tamamland›¤›nda Haf›zaya Alma’y›seçip ¬
ile kaydedin.
‘ Menüden d tuflu ile ç›k›n.
Opsiyonlar›n ayar›
&
H tufluna basarak Opsiyon’u (Ï) seçin ve
¬ üzerine bas›n.
Ayar› flöyle gerçeklefltirebilirsiniz:
é Zamanlayici, Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü: bir
sonraki sayfaya bak›n.
“ Dynamic NR: Az, Orta (en iyi pozisyon), Çok ya
da Durma: zor al›nabilen bir yay›nda
oluflabilecek parazitleri (karlanma), c›z›rt›lar›
giderir.
‘ Rotasyon (sadece büyk ekranlar için geçerlidir):
Büyük ekranlar manyetik durumlara çok
6
hassast›r. Bu ayar görüntü ve sesi dengede
tutmaya yard›m eder.
( Dinamik kontast (baz› modellerde vard›r):
Az, Orta (en iyi pozisyon), Çok ya da Durma.
Kontast›n otomatik olarak ayarlanmas›n› sa¤lar.
§ Dekoder: Dekoderde olan bir ya da birçok
program› seçin, daha sonra dekoderin ba¤l› oldu¤u
prizi seçin: EXT1 ya da EXT2.
E¤er dekoder videoya ba¤l› ise videonun prizini
seçin (EXT2).
è Menüden d ile ç›kabilirsiniz.
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 7
Otomatik kapatma
Bu menü televizyonunuzun kendili¤inden
kapanmas›n› sa¤lar.
& H tufluna bas›n.
é Oklar ile Özllikler menüsünden Zamanlay›c›‘›
seçin:
Menü •
Görüntü •
Ses •
Özllikler
Kurulufl •
Zamanlay›c›
Çocuk Kilidi
Ebeveyn Kontrolü
Dynamic NR
•
•
•
•
Zaman
Bafllangݍ
Bitifl
Prog. No.
Geçerli
“ Zaman: Güncel saati girin.
Not: Zaman ayarı, cihaz ana dü¤meden
açıldı¤ında otomatik olarak 1 no’lu programın
teletext bilgisi ile güncellenir. Teletexte’te bu
program yoksa güncelleflmez.
‘ Bafllang›ç: Bafllang›ç saatini girin.
( Bitifl: Kapatma saatini girin.
§ Prog. No: Kapatmak için istedi¤iniz program›
seçin.
è Geçerli: Ayar› flöyle yapabilirsiniz:
• Bir kez tek bir kez kapatmak için,
• Günlük her gün için,
• Durdurma iptal etmek için.
! b’ya basarak televizyonu uykuya yat›r›n.
Program zaman›nda kendili¤inden aç›lacakt›r.
Televizyon aç›ksa program zaman›nda
kendili¤inden program›n bulundu¤u kanala
geçer (ve bitifl saatinde kendili¤inden kapan›r).
TV kilidi ve Zamanlay›c› fonksiyonlar› televizyonun
kullanma süresini k›s›tlar, örne¤in çocuklar›n›z
için.
Televizyon kilidi
Tufllar› kilitleyerek baz› programlar›n ya da
televizyonun tamamen izlenmesini
engelleyebilirsiniz.
Çocuk kilidi
& H tufluna bas›n.
é Ok ile Özllikler menüsünden Çocuk Kilidini seçip
Açik üzerine bas›n.
Menü •
Görüntü •
Ses •
Özllikler
Kurulufl •
Zamanlay›c›
Çocuk Kilidi
Ebeveyn Kontrolü
Dynamic NR
•
•
•
•
“ Televizyonu kapay›p uzaktan kumanday›
saklay›n. Televizyon kullan›lamaz duruma
gelecektir (sadece uzaktan kumanda
televizyonu çal›flt›rabilir).
‘ ‹ptal etmek için: Çocuk Kilidi seçip Kpali üzerine
bas›n.
Ebeveyn Kontrolü
&
é Gizli kod girmelisiniz. Ilkin 2 kere 0711
kodunu girin, sonra seçti¤iniz kodu girin.
Menü belirecektir.
“ Ebeveyn Kontrolü: îÏ tufllar› ile televizyon
program›n›z› seçin ve ¬ ile onaylay›n.
Kilitlenmesi istenen programlar›n önünde +
sembolü belirecektir. Art›k, kilitli bir program›
izlemek için gizli kodunuzu girmeniz
gerekmektedir, aksi durumda ekran siyah
olarak kal›r.
Hepsi: Tüm TV programlar›n›n ve EXT ç›k›fl›n›n
kilitlenmesini sa¤lar.
Kurulufl menüsüne girifl de kilitlenmektedir.
Dikkat, dekoder gerektiren flifreli programlar için
EXT ç›k›fl›n›n da kilitlenmesi gerekmektedir.
‘ Kod De¤ifltir: 4 rakaml› yeni bir kod girmenize
olanak sa¤lar. ‹kinci kez kodunuzu girerek
konfirme edin.
Kodunuzu unutursan›z genel kod olan 0711’i iki
kez girin.
( Tamamen iptal etmek: bütün kilitli programlar›n
iptal edilmesini sa¤lar.
§ Ç›kmak için d tufluna bas›n.
H tufluna bas›p önce Özllikler menüsünü
sonra Ebeveyn Kontrolü seçin:
7
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 8
Teletexte
Teletexte baz› kanallar taraf›ndan yay›nlanan, gazete gibi izlenebilen haber ulaflt›rma sistemidir.
Sa¤›r ve duyma özürlü kifliler için alt yaz› sistemi oldu¤u gibi, yay›n dilini de iyi anlayabilmek için alt yaz›
uygulamalar› vard›r (kablo flebekelerinde ve uydu yay›nlarda vs… geçerlidir).
Üzerine bas›n:
Teletexte
ça¤›rma
Bir sayfan›n
seçilmesi
Konulara direkt
girifl
Teletexte’i ça¤›rmaya, fleffaf olarak göstermeye ve
terketmeye izin verir. Teletexte içinde gitmek istedi¤iniz
konular›n listesini verir. Her konu bafll›¤› (sayfa) 3 rakam
ile kodlanm›flt›r.
E¤er seçilen kanal teletexte yay›n› yapm›yorsa, sadece 100
rakam› belirecek ve ekran siyahlaflacakt›r (bu durumda
teletexte’ten ç›karak baflka bir kanala gidin).
‹stenen sayfan›n numaras›n› 09’dan îÏ’ya da
@ P # tufllar› ile girin. Örnek : sayfa 120 için, 1 2 0
tufllay›n. Numara sol üst tarafta belirecektir, kontör
dönecek sonra sayfa belirecektir. Bir baflka sayfaya girmek
için bu ifllemi tekrarlay›n.
E¤er kontör sürekli dönerek ar›yorsa, sayfa yay›nda de¤il
demektir. Baflka bir numara seçin.
Renkli bölgeler ekran›n alt taraf›nda belirecektir. 4 renkli
tufl konulara ya da sayfalara direkt girifle imkan tan›r.
E¤er konu ya da sayfa henüz yay›na haz›r de¤ilse renkli tufl
yan›p sönecektir.
Genel tablo
Genel tabloya geri gelmek içindir (bu genelde sayfa 100’dür).
Alt-sayfalar›n
do¤rudan
do¤ruya
seçilmesi
Baz› sayfalar alt-sayfalar içerir (örne¤in, sayfa 120; 1/3, 2/3
ve 3/3 alt-sayfalar› içeriyor). Bu durumda, önce bir Æ, Í
veya Í Æ simgesi ile birlikte, sayfa numaras› yeflil renkle
gösterilir. Seçti¤iniz alt-sayfalara do¤rudan do¤ruya
eriflmek için Ȭ tufllar›n› kullan›n›z.
Bir sayfay›
büyütme
Çift teletekst
sayfas›
(sadece baz›
modellerde vard›r)
Gizlenmifl
haberler
Tercihli sayfa
0’dan 40’a
8
Elde edeceksiniz:
Sayfan›n üst ya da alt taraflar›n› geniflletmeye, sonra
normal boyuta almaya imkan verir.
Teletekstin çift sayfa halinde gösterilmesini harekete geçirmek
ya da durdurmak için. Harekete geçirilmifl olan sayfa solda,
müteakip sayfa ise sa¤da gösterilir.
Gizlenmifl haberleri göstermeye ya da saklamaya yarar
(özellikle oyunlarda).
kadar olan teletexte programlar› için renkli tufllar (k›rm›z›,
yeflil, sar›, mavi) ile direkt olarak ulaflabilece¤iniz tercih
etti¤iniz 4 sayfay› haf›zaya alabilirsiniz.
& Tercihli sayfa ayar›na H tufluna basarak geçin.
é Haf›zaya almak istedi¤iniz teletexte sayfas›n› aç›n.
“ ‹stedi¤iniz renkli tuflun üzerine 3 saniye süre ile bas›n.
Sayfa kaydedilmifltir.
‘ Di¤er renkli tufllar için ayn› ifllemi tekrarlay›n.
( Bundan itibaren, teletexte’inizi kullan›rken ekran›n
alt›nda tercihli sayfalar›n›z›n renkleri belirecetir.
Al›flt›g›n›z konuyu bulmak için H tufluna bas›n.
Tamamen iptal etmek için 5 saniye süre ile d tufluna
bas›n.
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 9
16:9 Formatlar›
Ekranda izleyece¤iniz görüntüler 16:9 format›nda (Genifl Ekran) veya 4:3 (Normal Ekran) format›ndad›r.
4:3 format›ndaki görüntüde bazen ekran›n alt ve üst taraflar›nda siyah boflluklar olabilir (mektup kutusu
format›). Bu fonksiyon ile ekran›n tamam›nda boflluk kalmadan en iyi görüntüyü alabilirsiniz.
E¤er televizyonunuz 4:3 ekran formatına sahip ise.
Baflka bir görüntü format› seçmek için î (Ï) tufluna bas›n›z.
4:3
Resim 4:3 formatında yeniden üretilecektir.
Genifllet 4:3
Resim vertikal olarak geniflletilir. Bu mod, letterbox formatındaki bir programı izlerken
ortaya çıkan siyah bandları kapatır.
Sıkıfltır 16:9
Resim vertikal olarak 16:9 formatına sıkıfltırılır.
E¤er televizyonunuz 16:9 ekran formatına sahip ise.
Baflka bir görüntü format› seçmek için ¬ (È) tufluna bas›n›z.
Bu televizyon seti otomatik olarak do¤ru resim format›n›n seçilmesine yönelik özel sinyaller
tafl›yan ekipmanlarla donat›lm›flt›r.
4:3
4:3 format›nda ekrana gelen görüntünün yan taraflar›ndaki siyah boflluklar› îÏ tufluna
basarak tüm ekrana yayabilirsiniz.
Zum 14:9
14:9 format›ndaki görüntüde ekran›n her iki taraf›ndaki ince siyah boflluklar vard›r.
îÏ tufllar› ile, alt-yaz›lar› görülür k›lmak için resmi dikey olarak yer de¤ifltirtebilirsiniz.
Zum 16:9
Görüntü 16:9 format›na büyütülmüfltür. Bu format ekran›n alt ve üst taraflar›nda meydana
gelen siyah boflluklar oldu¤unda kullan›l›r (mektup kutusu format›). Altyaz›lar›
görüntülemek isterseniz îÏ tufllar›n› kullanabilirsiniz.
Alt Yaz› Zum
4:3 format›nda ekrana gelen görüntüde altyaz›lar b›rak›larak görüntü tüm ekrana
yay›lm›flt›r. îÏ tufllar›n› kullanarak görüntünün alt taraf›ndaki bofllu¤u azaltabilir veya
ço¤altabilirsiniz.
Süper Genifl
4:3 format›ndaki görüntülerde görüntünün yan taraflar› geniflletilerek ekrana tam olarak
yay›labilmesi sa¤lan›r. Altyaz›lar› görüntülemek isterseniz îÏ tufllar›n› kullanabilirsiniz.
Genifl Ekran
16:9 format›nda ekrana gelen görüntünün do¤ru oranlarda tam olarak ekrana yay›lmas›n›
sa¤lar.
Oto format
Resim format› otomatik olarak ekran›n tamam›n› kaplayacak flekilde ayarlanacakt›r.
9
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 10
Harici Cihazlar›n ba¤lanmas›
Televizyonda cihaz›n arkas›nda yeralan EXT1 ve EXT 2 soketleri bulunur.
EXT1 soketi ses ve video girifl/ç›k›fllar› ve RGB girifllerine sahiptir.
EXT2 soketi ses ve video girifl/ç›k›fllar› ve S-VHS girifllerine sahiptir.
Video Kay›t Cihaz›
Karfl›s›nda gösterilen ba¤lant›lar› yap›n›z. ‹yi kaliteli bir scart
(euro konnektör) kablo kullan›n›z.
E¤er video kay›t cihaz›n›zda bir euro konnektör (scart) soketi
mevcut de¤ilse mümkün olan tek ba¤lant› anten kablosu
üzerinden olacakt›r. Bu nedenle, video kay›t cihaz›n›z›n test
sinyaline ayar yapman›z ve buna program numaras› 0’› teyit
etmeniz gerekecektir. (Elle haf›zaya alma, Sayfa 5’ya bak›n›z).
Video kay›t cihaz›n›zdan görüntü almak için 0 a bas›n›z.
Dekoderli kay›t cihaz›:
Dekoderi, video kay›t cihaz›n›n ikinci euro konnektör
(scart›na) ba¤lay›n›z. Böylece flifreli yay›nlar› kay›t
edebilirsiniz.
Di¤er cihazlar
Uydu al›c›s›, dekoder (flifre çözücü), CDV, oyunlar v.s.
Yanda gösterilen ba¤lant›lar› yap›n›z.
Resim kalitesini, en iyi duruma getirmek için RGB sinyali
üreten cihazlar› (dijital dekoder, oyunlar, üreten cihazlar›,
v.s.) EXT 1’e ve S-VHS sinyallerini (S-VHS ve Hi-8 video
kay›t cihazlar›, VS.) EXT 2’ye ve di¤er tüm cihazlar› ya EXT
1 ya da EXT 2’ye ba¤lay›n›z.
Yükselteç (sadece baz› versiyonlarda mevcuttur)
Bir Hi-fi’y› sisteme ba¤lamak için bir ses ba¤lant› kablosu
kullan›n›z ve TV cihaz› üzerindeki “L” ve “R” ç›k›fllar›n› HiFi yükselteciniz üzerindeki “AUDIO IN “L” ve “R”
girifllerine ba¤lay›n›z.
Ba¤lanan cihazlar›n seçilmesi
EXT 1, EXT 2, S-VHS 2
(EXT 2 soketinden S-VHS sinyalleri) veya ön paneldeki
ba¤lant›lar›n› seçmek için n tufluna bas›n›z.
Cihazlar›n Ço¤u (dekoder, video kay›t cihaz›) anahtarlamay› kendisi yapar.
EXT3
10
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 11
Yan ba¤lant›lar
Ba¤lant›lar› yandaki flekilde gösterildi¤i gibi yap›n.
* Versiyona göre.
n tuflu iel EXT3 seçin.
Mono bir cihaz için, ses sinyalini AUDIO L (veya
AUDIO R) girifline ba¤lay›n›z. Ses, otomatik bir biçimde
televizyonun sol ve sa¤ hoparlörlerinden gelmeye
bafllar.Ayn› anda VOIDEO ve S-VIDEO kablosunu
ba¤lamay›n. Görüntüde bozulmalara neden olabilir.
Kulakl›k
Televizyonun sesini kesmek istedi¤inizde m tufluna
bas›n (Bak›n›z: Ses ayarlamas› s. 6).
Kulakl›k 32 ile 600 ohm aras›nda bir güçte olmal›d›r.
Sözlük
RGB sinyalleri:
Bunlar, resim tüpü, katot ›fl›n lambas›ndaki k›rm›z›, yeflil ve mavi tabancalar› do¤rudan süren 3 adet
(K›rm›z›, Yeflil ve Mavi) Video sinyalidir.
NICAM sesi:
Dijital sesin gönderilebildi¤i bir prosestir.
System:
Televizyon resimleri ülkelerin tümünde ayn› flekilde yay›nlanmaz. Farkl› sistemler mevcuttur. BG,
DK, I, ve LL. Sistem ayar› (Sayfa 5) bu farkl› standartlar› seçmek için kullan›l›r. Bu standartlar PAL
veya SECAM renk kodlamas› ile kar›flt›r›lmamal›d›r. Pal sistemi Avrupa’n›n birçok ülkesinde
geçerlidir, Secam Fransa’da, Rusya’da ve birçok Afrika ülkesinde geçerlidir. Amerika Birleflik
Devletleri ve Japonya’da NTSC denen farkl› bir sistem kullan›lmaktad›r.
100 Hz:
Klasik televizyonlar saniyede 25 resim üretirler (50 Hz). 100 Hz teknolojisi sayesinde, frekans
aral›¤› çift kat›na ç›kar ve saniyede 50 resim elde edersiniz. Görsel konfor daha iyileflir ve parlak
görüntü gider.
16:9:
Ekran›n uzunluk ve yüksekli¤i aras›ndaki orant›yla ilgilidir. Genifl ekranli televizyon 16/9’luk bir
orant›ya sahiptir, geleneksel televizyonlar›n oran› ise 4/3 dür.
11
Esp Zappa 13322 TR 14-18.qxd
7/20/05
7:01 AM
Page 12
Ipuçlar›
Zay›f Al›fl
Hayalet resimlere, karl› görüntülere veya
gölgelenmeye da¤lar›n veya yüksek binalar›n
yak›nl›¤› neden olabilir. Bu durumda resmi
elle ayarlamay› deneyiniz: (‹nce Ayar, sayfa
5’ya bak›n›z) veya harici antenin yönünü
de¤ifltiriniz. Anteniniz bu frekans menzilindeki
(UHF veya VHF band›) yay›nlar› almak için
uygun mudur? Karl› görüntü al›yorsan›z sayfa
6. deki Özellikler menüsünden Dynamic NR
(parazit giderme) yi aktive ediniz.
Teletexte
Baz› harfler düzgün olarak ç›km›yor mu ?
Ülke seçiminin do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n›
kontrol edin (s.5).
Görüntü Yoksa
Anten soketini do¤ru takt›n›z m›? Do¤ru
sistemi seçtiniz mi? (Sayfa 5). Kötü ba¤lanm›fl
euro konnektör kablolar› veya anten
soketleri genellikle Görüntü veya ses
sorunlar› yarat›rlar (Bazen TV cihaz› hareket
ettirildi¤inde veya döndürüldü¤ünde
ba¤lant›lar gevflemektedir).
Bekleme (standby)
TV cihaz›n› açt›¤›n›zda bekleme modunda
kal›yor ve TV cihaz› üzerindeki tufllar›
kulland›¤›n›zda ekranda Kilitli ibaresi ç›k›yorsa
Çocuk Kilidi fonksiyonu çal›flt›rm›fl demektir
(Sayfa 7’e bak›n›z).
E¤er cihaz 15 dakika süreyle sinyal almazsa
otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Televizyonunuz stand-by modundayken
modeline göre 5 watt’ın altında elektrik
tüketir. Çevreye daha duyarlı olmak için
televizyonunuzu on/off dü°Ëmesini
kullanarak tamamen kapatınız.
Siyah beyaz resim veren d›fl ba¤lant› cihazlar›
Video kaseti oynatmak için video kay›t cihaz›
taraf›ndan alg›lanabilen ayn› standartta (PAL,
SECAM, NTSC) kay›t edilmifl oldu¤unu
kontrol ediniz.
Ses Yoksa
E¤er baz› kanallarda GÖRÜNTÜ al›yor fakat
ses alm›yorsan›z bunun anlam› do¤ru TV
sistemini seçmemifl olman›zd›r: Sistem ayar›n›
de¤ifltiriniz (sayfa 5).
12
Uzaktan kumanda aleti art›k çal›flm›yor
TV cihaz› uzaktan kumandan›n komutlar›na
yan›t vermiyor ve cihaz üzerindeki gösterge
uzaktan kumanda kullan›ld›¤›nda art›k yan›p
sönmüyorsa; uzaktan Kumandan›n pillerini
de¤ifltiriniz.
Hala sonuç alamad›n›z m›?
E¤er televizyonunuz ar›zalan›rsa asla kendiniz
tamir etmeyi denemeyiniz. Yetkili servisinize
baflvurunuz.
Televizyonun temizlenmesi
Ekran›n ve kasan›n temizlenmesi, sadece
temiz, yumuflak ve tüylü olmayan bir bezle
gerçeklefltirilmelidir. Alkol ya da solvent
kökenli bir ürün kullanmay›n›z.
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 1
Bevezetés
Új televíziót vásárolt. Köszönjük a márkánk iránti bizalmát.
Kérjük, a készülék által nyújtott szolgáltatások megismerése érdekében
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Megjegyzés: A műszaki és egyéb adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
Tartalomjegyzék
Üzembehelyezés
A televízió üzembe helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
A televízió nyomógombjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
A távirányító gombjai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Gyors indítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Programok osztályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Programnév . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Kézi tárolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Kedvenc programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Egyéb szabályozások az Indítás menüpontban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Használat
Képbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Hangbeállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Az funkciók beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ébresztés funkció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Tévézár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
16/9-es formátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Csatlakozások
Képmagnó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Más készülékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A csatlakoztatott készülékek kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Csatlakozások az oldallapon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Szószedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hasznos tudnivalók
Tanácsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Biztonsági tudnivalók: Elektromos, mágneses és elektromágneses terek . . . . . .12
Újrafelhasználási irányelv
Ezen termék csomagolását úgy tervezték, hogy újra hasznosítható legyen. Forduljon a helyi
hatósághoz a használatból való megfelelŒ kivonás ügyében!
Elhasznált termék kivonása a használatból
Az Ön készülékét jó minŒségı anyagokból és alkatrészekbŒl tervezték és gyártották,
amelyek újra bekerülhetnek a gyártási ciklusba, és újra felhasználhatók.
Ha az áthúzott szemétgyıjtŒ tartály szimbólumát látja a termékhez csatolva, az azt jelenti, hogy a
termék megfelel a 2002/96/EC számú európai direktívának. Kérjük, tájékozódjon az
elektromos és elektronikus termékek számára létesített helyi elkülönített gyıjtŒrendszerekrŒl!
Kérjük, hogy a helyi szabályoknak megfelelŒen járjon el, és ne dobja ki elhasznált készülékeit a
szokásos háztartási hulladékkal együtt! Régi berendezéseinek elŒírás szerinti megsemmisítése
segít megelŒzni a környezetre és az egészségre esetleg káros negatív hatásokat.
1
HU
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 2
A televízió üzembe helyezése
& A televízió elhelyezése
Helyezzük a televíziót szilárd és stabil felületre
oly módon, hogy a készülék körül legalább 5 cm
szabad hely maradjon.A veszélyes helyzetek
elkerülése érdekében semmit se tegyünk rá, ami
lefedné azt (terítő), amiben folyadék van (váza)
vagy hőt bocsát ki (lámpa). Ezen kívül a
televízióra nem szabad vízsugarat irányítani.
é Csatlakozások
“ A távirányító
Helyezzük be a mellékelt 2 db R6 típusú elemet
a + és – jeleknek megfelelően. Ellenőrizzük, hogy
az üzemmódválasztó TV állásban van-e.
A készülékkel szállított elemek nem tartalmaznak
sem higanyt, sem nikkel-kadmiumot a környezet
védelme érdekében. Ne dobjuk el a lemerült
elemeket, hanem vegyük igénybe a
rendelkezésünkre bocsátott újrafelhasználási
eszközöket (kérdezzük meg az eladót). Ha ki kell
cserélni, azonos típusú elemeket használjunk.
‘ Bekapcsolás
• Illesszük be az antennadugót a készülék
hátoldalán található : csatlakozóba.
Belső antennával a vétel bizonyos körülmények
között nehéz lehet. Ezen a problémán az antenna
elforgatásával segíthet. Ha a vétel továbbra is
rossz marad, akkor külső antennát kell használni.
• Csatlakoztassuk a hálózati zsinórt a hálózatba
(220-240 V / 50 Hz).
A televízió bekapcsolásához nyomjuk meg a
ki- bekapcsolás gombot. Kigyullad egy piros
fényjelző és a képernyő kivilágosodik.
Lapozzunk közvetlenül a következő oldalon
található gyors üzembe helyezési részhez.
Ha a televízió továbbra is készenléti állapotban
van, nyomjuk meg a távirányítón a P # gombot.
A távirányító használata közben a fényjelző villog.
A televízió nyomógombjai
A televízió 4 vagy 5 nyomógombbal van
felszerelve, amelyek a modelltől függően vagy a
készülék elején, vagy annak tetején találhatók.
2
A VOLUME + - (- ” +) nyomógombok a
hangerő szabályozására szolgálnak.
A PROGRAM + - (- P +) nyomógombok a
programok kiválasztását teszik lehetővé.A menük
lehívásához tartsa nyomva a ” - és a ” + (vagy
MENU) gombokat. Ezt követően, a PROGRAM + nyomógombokkal kiválaszthatja a szabályozni kívánt
funkciót és a ” - + gombokkal elvégezheti a
beállítást.A menükből való kilépéshez tartsa
nyomva a ” - és a ” + (vagy MENU)
gombokat.
Megjegyzés : Amikor a GYERMEKZÁR működésben
van, a nyomógombok nem működnek (7. oldal).
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 3
A távirányító nyomógombjai
1 Készenléti helyzet
A televízió készenléti helyzetbe történő kapcsolása.
Az újra bekapcsoláshoz nyomja meg a b, P @ #
vagy 0-9 gombot.
2 Automatikus kikapcsoló
Az automatikus kikapcsolás időtartartam (0-tól 240
percig) beállítása.
3 EXT csatlakoztatás kiválasztása (10. o.)
A csatlakoztatott készülék kiválasztásához nyomja
meg többször ezt a gombot.
4 Teletext gomb (8. old.)
5 Két kép (típustól függő)
A kijelzés aktiválása/deaktiválása két képernyőmezőben.
A második képernyő lehetővé teszi a teletext kijelzését.
6 Menü :
A menü lehívásához vagy a menüből történő kilépéshez.
7 Kurzor /képernyőformátum
Ezzel a 4 gombbal mozoghat a menükben. (9. old.)
8 Hangerő
A hangerőszint beállításához.
9 Némító
A hang ki- és visszakapcsolásához.
! Képernyő információk / állandó számok
A programnév és szám (ha van), az idő, a hangmód, az
automatikus kikapcsolásig hátramaradt idő kijelzése vagy
takarása.A szám állandó kijelzéséhez 5 másodpercig tartsa
nyomva.
Hangmód
Lehetővé teszi a STEREO (vagy NICAM STEREO) adások
MONO-ba történő átállítását, vagy, a kétnyelvű adások
esetén a DUAL I vagy DUAL II A piros szinű MONO jelzés
azt jelenti, hogy az adás más hangszínben is fogható.
# Surround háttérhanghatás
Háttérhanghatás aktiválásához és kikapcsolásához.
Sztereó lejátszásnál a hangfalak távolsága nagyobbnak
tűnik. A Virtual Dolby Surround *-dal felszerelt
változatoknál a Dolby Surround Pro Logic
háttérhanghatást eredményez.
$ Hang és kép alapbeállítások
Lehetővé tesz egy sor kép és hang alapbeállítást. Az
egyéni beállítás mód megfelel a menükben elvégzett
beállításoknak.
% Teletext megjelenítése (8. o)
& Programválasztás
Ha olyan programot akar megtekinteni, amely a kedvenc
lista előtt vagy után található. (lásd 5. old.).
( Számjegygombok
Közvetlen hozzáférés a programokhoz. Egy kétszámjegyű
programnál addig kell beütni a 2. számjegyet, amíg a kötőjel
el nem tűnik.
) Active Control (típustól függő)
A vétel függvényében optimalizálja a kép minőségét.
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk
• A TV-készüléket 220–240 V ~ 50 Hz áramforráshoz csatlakoztassa.
• Az alábbi esetekben húzza ki a tápcsatlakozót:
– A TV-képernyŒ alatt lévŒ vörös fény folyamatosan villog.
– A képernyŒn fényes fehér vonal jelenik meg.
– Elektromos vihar esetén.
– A készüléket hosszú ideig Œrizetlenül hagyják.
• A TV-képernyŒ tisztítása. Tisztításra soha ne használjon súrolószert. Kissé benedvesített szarvasbŒrt vagy puha
kendŒt használjon.
• Tilos nyílt lángú forrást, mint pl. égŒ gyertyát a TV-készülékre vagy annak közelébe helyezni.
• Soha ne tegye ki a TV-készüléket a közvetlen napsugárzás vagy hŒ hatásának.
• Ne takarja el vagy zárja le a TV-készülék szellŒzŒnyílásait, mivel ez a túlmelegedését okozhatja.
• A TV-készülék mindegyik oldalán legalább 5 cm szabad helyet hagyjon a megfelelŒ szellŒzés biztosítása érdekében.
• Ne helyezze a TV-készüléket olyan helyre, ahol valószínıleg esŒvíz, illetve nedvesség hatásának lenne kitéve (pl.ablak
közelében).
• Elemhasználatra vonatkozó FIGYELMEZTETÉS – Az elektrolit kifolyásának elkerülése érdekében, ami testi
sérülést, anyagi kart, illetve a készülék meghibásodását okozhatja:
– Az elemeket a megfelelŒ irányban helyezze be, a készüléken jelzett polaritásnak megfelelŒen.
– Ne használjon különbözŒ elemeket együtt (pl. régi és új, illetve cink-karbon és alkáli elemek stb.).
– Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk
• Ne hagyja a készüléket hosszú ideig készenléti üzemmódban. A lemágnesezése érdekében kapcsolja ki a készüléket.
A lemágnesezéssel fenntartható a jó képminŒség.
• Ne mozgassa vagy helyezze át a készüléket, miközben be van kapcsolva. A képernyŒ egyes részein egyenetlenné válhatnak a színek.
• Ne kísérelje meg a meghibásodott TV-készülék javítását! Bízza a javítást képzett szakemberre.
3
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 4
Gyors indítás
A tévékészülék első bekapcsolásakor egy
menü jelenik meg a képernyőn. Ez a menü arra
szólítja Önt fel, hogy válassza ki a megfelelő
országot és nyelvet:
Menü•
Inditás •
DK
HU
F
DE
SF
Magyar
French
Deutsch
...
Ha a menü nem jelenik meg, tartsa benyomva
5 másodpercig a tévékészülék ”- és ”+
gombjait a megjelenítéséhez (vagy MENU).
& A távirányító îÏ gombjai segítségével
válassza ki az Ön országát, majd nyomja meg
az ¬ gombot.
Ha az Ön országa nem szerepel a listán, akkor
jelölje ki a “. . .” választást.
é Ezután válassza ki az Ön nyelvét a îÏ gombok
segítségével, majd nyomja meg az ¬ gombot.
“ A keresés automatikusan elindul.
A művelet néhány percig tart.A kijelzés
mutatja a keresés folyamatát és a megtalált
programok számát.A keresés befejezésekor a
kijelzés eltűnik.
Ha ki akar lépni vagy meg akarja szakítani a
keresést, nyomja meg a H gombot. Ha egy
programot sem talált, olvassa el a 12. oldalon
található tanácsokat.
‘ Ha a tévéállomás vagy a kábelhálózat
továbbítja az automatikus besorolást, akkor a
programok számozása helyes lesz.
Ekkor befejeződik a beállítás.
( Ellenkező esetben, a Sorrend menüpont
segítségével újra kell a programokat számozni.
Egyes tévéállomások vagy kábelhálózatok a saját
osztályozási paramétereiket használják (régió,
nyelv...). Ebben az esetben a îÏ gombok
segítségével választhatja ki a programokat, majd a
¬ gomb segítségével tárolhatja választását.
Programok osztályozása
& Nyomja meg a H gombot. Ekkor a Főmenü
megjelenik a képernyőn.
Menü •
Inditás •
Nyelv
Ország
Aut.Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Kedvenc Prog.
Névadás
•
•
•
•
•
•
•
00
01 MTV1
02 MTV2
03 Æ TV2
04 STV1
é A kurzor segítségével válassza ki a Indítás majd
a Sorrend menüpontot.
“ Válassza ki az átvinni kívánt programot a
îÏ gombok segítségével, majd tárolja a
¬ gomb megnyomásával.
‘ Ezután a îÏ gombok segítségével válassza
ki az új programszámot, majd tárolja a È
megnyomásával.
( A “ és ‘ műveletet annyiszor ismételje meg,
ahány programot újra akar számozni.
§ Ha ki akar lépni a menüből, nyomja meg a d-t.
Programnév
A programoknak és külső csatlakozásoknak
nevet is adhat.
Megjegyzés: beállításkor, az azonosítójel vételekor,
a programok automatikusan nevet kapnak.
& Nyomja meg a H gombot.
é A kurzor segítségével jelölje ki először az
Indítás, majd a Névadás menüpontokat.
“ Az elnevezendő vagy módosítandó program
kiválasztásához használja a @ P # gombokat.
4
‘ A kijelzett név mezejébe (5 leütés) való
belépéshez használja a Ȭ, a karakterek
kiválasztásához pedig a îÏ gombokat.
( A név beírása után a H gomb megnyomásával
léphet ki.A név tárolva van.
§ A “ és ( műveletet annyiszor ismételje meg,
ahány programot akar elnevezni.
è Kilépéshez nyomja meg a d gombot.
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 5
Kézi tárolás
Ez a menüpont lehetővé teszi a programhelyek
egyenként történő bevitelét a memóriába.
& Nyomja meg a H gombot.
é A kurzor segítségével jelölje ki az Indítás majd a
Kézi Tárol. menüpontokat:
Menü •
Inditás •
Nyelv
Ország
Aut.Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Kedvenc Prog.
Névadás
•
•
•
Rendszer
Keresés
Prog. Szám
Finomállítás
Tárolás
•
•
•
•
•
•
•
•
“ Rendszer: jelölje ki (automata kereséssel*) Európát
vagy Nyugat-Európát (BG szabvány), Kelet-Európát
(DK szabvány), az Egyesült Királyságot (I szabvány)
vagy Franciaországot (LL’ szabvány).
* Franciaországot kivéve (LL’ szabvány), ahol a keresés
kizárólag Franciaország kiválasztásával történik.
‘ Keresés: Nyomja meg a ¬ gombot.A keresés
elkezdődik. Minden egyes program megtalálásakor
a keresés leáll és megjelenik a program neve (ha
van ilyen). Folytassa a keresést. Ha ismeri a kívánt
műsor frekvenciáját, akkor üsse be közvetlenül a
számát a 0 és 9 gombok segítségével.
Ha egyetlen programot sem talál, akkor olvassa el
a12. oldalon található tanácsokat.
( Prog.Szám: üsse be a kívánt számot a Ȭ
vagy 0 - 9 gombok segítségével. Például : a 1.
program üsse be a 01 számokat.
§ Finomállítás: ha a vétel nem megfelelő,
szabályozza be a Ȭ gombok segítségével.
è Tárolás: nyomja be a ¬ gombot.A program
tárolása megtörtént.
! A ‘ és è műveletet annyiszor ismételje meg,
ahány programot be akar vinni a memóriába.
ç Kilépéshez: nyomja meg a d gombot.
Kedvenc programok
Ez a menü lehetővé teszi azoknak a
programoknak a kiválasztását, amelyek az
@ P # gombbal elérhetőek lesznek.
& Nyomja meg a H gombot.
é A kurzor segítségével jelölje ki az Indítás majd
a Kedvenc Programok menüpontot, és nyomja
“
Menü •
Inditás •
‘
•
•
•
•
•
(
Nyelv
Ország
Aut.Tárol.
Kézi Tárol.
Sorrend
Kedvenc Prog.
Névadás
2 •
•
§
meg a ¬ gombot. Ekkor megjelenik a
kedvenc programok listája.Az üzembe
helyezéskor talált programok automatikusan
bekerültek ebbe a listába.
Válassza ki a kívánt programot a fel/le kurzor
gomb segítségével.
Használja a bal/jobb gombot, ha hozzá akar
tenni vagy el akar venni valamit a listából.
A “ - ‘ műveletet annyiszor ismételje meg,
ahány programot hozzá akar tenni vagy el akar
venni a listából.
Ha ki akar lépni a menüből, nyomja meg
többször a d gombot.
Egyéb szabályozások az Indítás menüpontban
& Nyomja meg a H gombot és jelölje ki az
Indítás menüpontot:
é Nyelv: ha meg akarja változtatni a menükijelzés
nyelvét.
“ Ország: ha ki akarja választani az Ön országát.
Ennek a szabályozásnak a keresésben, a programok
automatikus osztályozásában és a teletext
kijelzésében van szerepe. Ha az Ön országa nem
szerepel a listán, akkor jelölje ki a “. . .” választást.
‘ Aut.Tárol.: az Ön körzetében fogható
programhelyek automatikus keresése. Ha a
tévéállomás vagy a kábelhálózat továbbítja az
automatikus besorolást, akkor a programok
számozása helyes lesz. Ellenkező esetben, a
Sorrend menüpont segítségével újra kell a
programokat számozni (4.0).
Egyes tévéállomások vagy kábelhálózatok a saját
osztályozási paramétereiket használják (régió, nyelv...).
Ebben az esetben a îÏ gombok segítségével
választhatja ki a programokat, majd a ¬ gomb
segítségével tárolhatja választását.
Ha ki akar lépni vagy meg akarja szakítani a keresést,
nyomja meg a H gombot. Ha egy programot sem
talált, olvassa el a 12. oldalon található tanácsokat.
( Ha ki akar lépni a menüből, nyomja meg a d
gombot.
5
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 6
Képbeállítás
& Nyomja meg előbb a H, majd a ¬ gombot.
Az Kép menüpont megjelenik:
Menü •
Kép
Hang •
Funkciók •
Indítás •
Fényerö
Szín
Kontraszt
Képélesség
Telítettség
Digitális Opciók
Tárolás
•
•
•
•
•
•
•
é A îÏ gombok megnyomásával válasszon
ki egy paramétert, és a Ȭ gombok
megnyomásával végezze el a beállítást.
Megjegyzés: a képbeállítás alatt csak a választott
sor megjelenítése látható. Ha újra meg akarja
jeleníteni a menüt, nyomja meg a îÏ gombot.
A beállítások leírása:
• Fényerő: a kép fényerejét szabályozza.
• Szín: a szín telítettségét szabályozza.
• Kontraszt: a világos és sötét tónusok közötti
különbséget szabályozza.
• Képélesség: a kép tisztaságát szabályozza.
• Telítettség: a színek árnyalatát szabályozza:
Hideg (kékebb), Normális (kiegyensúlyozott)
vagy Meleg (pirosabb).
• Digitális Opciók:
- 100 Hz: 100 Hz-es jelfeldolgozás
- Digital Scan (típustól függő): lehetővé teszi a az
egyes képeknél látható vibráló hatás
csökkentését.
- Double Lines (Sorkettõzés): a függõleges
felbontás megkétszerezése, ami megszünteti
a sorok láthatóságát.
Javasolt az NTSC (60 Hz-es) képekhez.
“ A beállítás elvégzése után, válassza a Tárolás
menüpontot, majd a tároláshoz nyomja meg a
¬ gombot. Ha ki akar lépni, nyomja meg a
d gombot.
Hangbeállítás
& Nyomja meg a H gombot, jelölje ki a Hang-ot
(Ï) és nyomja meg a ¬ gombot.
A Hang menüpont megjelenik:
Menü •
Kép •
Hang
Funkciók •
Indítás •
Magas
Mély
Balansz
Deltahang
Hanghatároló
Fejhall. Hangerö
Tárolás
•
•
•
•
•
•
•
é A îÏ gombok megnyomásával válasszon
ki egy paramétert, és a Ȭ gombok
megnyomásával végezze el a beállítást.
A beállítások leírása:
• Magas: a nagy frekvenciájú hangok beállítása.
• Mély: az alacsony frekvenciájú hangok beállítása.
• Balansz: a bal és jobb oldali hangszórókból
jövő hang kiegyensúlyozása.
• Deltahang: a különböző programok és EXT
csatlakozások közötti hangerő eltérések
kiegyenlítését teszi lehetővé. Ez a beállítás a
0-40 közötti programokra és az EXT
csatlakoztatásokra vonatkozik.
• Hanghatároló: automatikus hangerő
szabályozás, amely csökkenti a hangerő
növekedést, különösen egy másik programra
történő átkapcsoláskor vagy hirdetéseknél.
• Fejhallgató Hangerő: a fejhallgató különleges
beállítását teszi lehetővé a televízió
hangszóróinak hangerejétől függetlenül.
“ A beállítás elvégzése után, válassza a Tárolás
menüpontot, majd a tároláshoz nyomja meg a
¬ gombot.
‘ Ha ki akar lépni a menüből, nyomja meg a d
gombot.
Az funkciók beállítása
& Nyomja meg a H gombot, jelölje ki a
Funkciók-at (Ï) és nyomja meg a ¬
gombot. Így a következőket állíthatja be:
é Időzítő, Gyerekzár és Szülői Ell.: lásd a
következő oldalt.
“ Dynamic NR (Zajcsökkentés): Min, Med
(optimális pozíció), Max vagy KI: rossz vétel
esetén csökkenti a kép zajszintjét (hangyás kép).
‘ Rotáció (csak nagyképernyőnél): a nagyméretű
képernyők érzékenyek a föld mágneses
terében bekövetkezett változásokra. Ez a
6
beállítás lehetővé teszi a mágneses hatás
ellensúlyozását, a képtorzulás kiküszöbölését.
( Dinamikus kontraszt (típustól függő): Min, Med
(optimális pozíció), Max vagy KI. Lehetővé teszi
a kontraszt automatikus szabályozását.
§ Dekóder: válassza azt a programot vagy
programokat, amelyek külső dekóderrel foghatók,
majd válassza azt a csatlakozót, amelyhez a
dekóder csatlakoztatva van: EXT1 vagy EXT2.
Ha a dekóder videomagnóra van csatlakoztatva,
válassza a videomagnó csatlakozóját (EXT2).
è Ha ki akar lépni, nyomja meg a d gombot.
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 7
Ébresztés funkció
Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy
tévékészülékét ébresztésre használja.
& Nyomja meg a H gombot.
é Jelölje ki a kurzorral a menüben előbb a
Funkciók-at majd az Idözítöt:
Menü •
Kép •
Hang •
Funkciók
Indítás •
“
Idõzítõ •
Gyerekzár •
Szülői Ell. •
Idõzítés
Kezdés
Vége
Prog. Szám
állítsa be a pontos időt.
Megjegyzés: az óra automatikusan beállítódik a
kapcsológombbal történő bekapcsolás után.
A pontos időt az 1 programhelyre hangolt adás
teletextjéről tölti le. Ha ennek a programnak nincs
teletextje, akkor a beállítás nem történik meg.
Idõzítés:
‘ Kezdés: állítsa be a kezdési időpontot.
( Vége: állítsa be a készenléti üzemmódba való
átkapcsolás időpontját.
§ Prog. Szám: állítsa be annak a programnak a
számát, amelyre ébredni szeretne.
è Indít: amellyel a következőket lehet beállítani:
• Egyszer egyszeri ébresztés,
• Naponta minden nap,
• Kikapcsolás törlés.
! A b gomb megnyomásával a tévékészülék
készenléti állapotba kerül, majd a
beprogramozott időpontban a kiválaszott
csatornára bekapcsol. Ha bekapcsolva hagyja a
tévékészüléket, akkor a megjelölt időpontban
csak programot fog váltani (és az Vége után fog
készenléti állapotba átkapcsolni).
A Tévézár és az Idözítö funkciók kombinációja
korlátozza a tévékészülék használati idejét például
az ön gyermekei számára.
Tévézár
Segítségével egyes műsorokat letilthat vagy
teljesen meg is tilthatja a tévékészülék
használatát a gombok lezárásával.
“
Gyermekzár
& Nyomja meg a H gombot.
é A kurzorral jelölje ki a Funkciók menüpontot
és állítsa a Gyerekzár-at Be pozícióba.
Menü •
Kép •
Hang •
Funkciók
Indítás •
Idõzítõ
Gyerekzár
Szülői Ell.
Dynamic-NR
•
•
•
•
“ Kapcsolja ki a tévékészüléket és rejtse el a
távirányítót.A tévékészülék ekkor használhatatlan
(csak a távirányítóval lehet újra bekapcsolni).
‘ Ha meg akarja szüntetni a letiltást: állítsa a
Gyerekzár-at az Ki pozícióba.
‘
Programzár
(
§
& Nyomja meg a H gombot, jelölje ki előbb a
Funkciók majd a Szülői Ell. menüpontokat:
é Be kell ütnie az ön titkos hozzáférési kódját.
Először üsse be kétszer a 0711 kódot, majd vigye
be az ön által választott kódot. Ekkor megjelenik a
menü.
Szülői Ell.: a programok kiválasztásához használja
a îÏ gombokat, majd nyugtázza a ¬ gomb
megnyomásával.Azok előtt a programok és
csatlakozások előtt, amelyek le vannak tiltva a +
jel jelenik meg. Ha egy letiltott programot meg akar
nézni, akkor előbb be kell ütnie a titkos kódját,
különben a képernyő sötét marad.
Mind: valamennyi tévéprogramot és EXT
csatlakozást letilt.
A Indítás menühöz való hozzáférés szintén le van
tiltva. Figyelem, azoknak a kódolt programoknak az
esetében, amelyekhez külső dekóderre van szükség,
a megfelelő EXT csatlakozóaljzatot is le kell zárni.
Kódváltoztatás: lehetővé teszi egy új 4 jegyű
kód bevitelét.Az új kód tárolásához írja be a
kódot még egyszer.
Ha Ön elfelejtette a titkos kódját, írja be a 0711
általános kódot kétszer.
Mindent törölni: valamennyi programzárt töröl.
Ha ki akar lépni, nyomja meg a d gombot.
7
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 8
Teletext
A teletext egy újsághoz hasonlatos információs rendszer, amelyet egyes csatornák sugároznak.
Segítségével a nagyothallók vagy az adás nyelvét nem ismerők feliratozva nézhetik a műsorokat
(a kábeltévé műsorát és a műholdas adásokat...).
Nyomógomb:
Eredmény:
A teletext Lehetővé teszi a teletext megjelenítését, a feliratos üzemmódra
megjelenítése való áttérést és az onnan történő kilépést.A tartalomjegyzék az
elérhető rovatoknak a listájával együtt jelenik meg. Minden egyes
rovatot egy 3 jegyű oldalszám jelöl.
Ha a választott csatorna nem rendelkezik teletext szolgáltatással,
a 100. szám jelenik meg, a képernyő pedig sötét marad (ebben az
esetben lépjen ki a teletextből és válasszon egy másik csatornát).
Egy oldal Írja be a választott oldal számát a 0 - 9 vagy @ P #, îÏ
kiválasztása gombok segítségével. Például: a 120. oldalhoz üsse be a 1 2
0 számokat.A szám megjelenik a bal felső sarokban, a számláló
lapoz, majd megjelenik a választott oldal. Ha egy másik oldalt
akar megjeleníteni, ismételje meg a műveletet.
Ha a számláló tovább folytatja a keresést, az azt jelenti, hogy az
adott oldal hiányzik.Válasszon egy másik oldalt.
Közvetlen A képernyő alján színes sávok láthatók.A 4 színes gomb
hozzáférés a segítségével hozzáférhetők a rovatok és a hozzájuk tartozó
rovatokhoz oldalak.
Ha a rovat vagy az adott oldal még nem hozzáférhető, a színes
sávok villognak.
Tartalomjegyzék Ha vissza akar térni a tartalomjegyzékhez (általában a100. oldal).
További
oldalak
közvetlen
kiválasztása
Egyes oldalak további oldalakat tartalmaznak (például a
120. oldal az 1/3, 2/3 és 3/3 oldalakat). Ebben az esetben
az oldal száma zölden jelenik meg, előtte egy Æ, Í vagy Í
Æ szimbólum látható. A Ȭ gombok segítségével
tetszés szerint hozzáférhetünk a további oldalakhoz.
Az oldal Ha meg akarja jeleníteni az oldal felső vagy alsó részét,
felnagyítása majd vissza akar térni a normális mérethez.
Dupla (csak bizonyos készülékekben elérhető)
teletext A teletext kétoldalas megjelenítésének be- vagy kikapcsolására. Az
oldal aktív oldal bal oldalon jelenik meg, a következő pedig jobb oldalon.
Rejtett Ha meg akarja jeleníteni vagy el akarja tüntetni a rejtett
információk információkat (pl. megfejtéseket).
Kedvenc A 0 – 40 teletext program közül Ön kiválaszthat 4 kedvenc
oldalak oldalt, amelyek ezután közvetlenül hozzáférhetők lesznek a
színes gombok segítségével (piros, zöld, sárga, kék).
& Ha meg akarja tekinteni kedvenc oldalait, nyomja meg a
H gombot.
é Jelenítse meg azt a teletext oldalt, amelyet memorizálni
akar.
“ Ezután 3 másodpercig tartsa benyomva a választott
színes gombot. Ezzel az oldal memorizálva van.
‘ Ismételje meg ezt a műveletet a többi színes gombbal is.
( Ettől kezdve amikor a teletextet megtekinti, kedvenc
oldalai színesben megjelennek a képernyő alján.A többi
rovat megtekintéséhez nyomja meg a H gombot.
Ha mindent törölni akar, tartsa benyomva a d gombot
5 másodpercig.
8
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 9
16/9-es formátum
A kép sugárzása 16:9 formátumban (széles képernyő) vagy 4:3 (hagyományos képernyő) történhet.
A 4:3-as kép alsó és felső részén néha fekete csík látható (széles formátum).
Ez a fukció eltünteti a fekete csíkokat és lehetővé teszi a legmegfelelőbb kép ábrázolását.
Abban az esetben, ha aTV 4:3 képernyővel rendelkezik.
A î (Ï) gombot lenyomásával a következő formátumot választhatja ki:
4:3
A képet 4:3 formátumban láthatja.
Átvált 4:3
A képet függőlegesen nyújtja. Ezzel eltünteti a fekete sávokat, amelyek a Letterbox
formátumban történő használat során jelentkeznek.
Átvált 16:9
A képet függőlegesen összetömöríti 16 :9 formátumba.
Abban az esetben, ha aTV 16:9 képernyővel rendelkezik.
A ¬ (È) gombot lenyomásával a következő formátumot választhatja ki:
A televízió automatikus átkapcsolóval van felszerelve. Ez dekódolja egyes programok különleges
szignálját és kiválasztja a képernyő helyes formátumát.
4:3
A kép 4:3 formátumban reprodukálódik, a képernyő két oldalán fekete csík látható.
A îÏ gombok megnyomásával a kép megnagyobbodik.
Nagyít 14:9
A kép 14:9 formátumban reprodukálódik, a két oldalon nem túl széles fekete csík marad.
A îÏ gombok segítségével függőleges irányban el lehet mozgatni a képet, hogy
láthatóvá váljanak az alcímek.
Nagyít 16:9
A kép 16:9 formátumban reprodukálódik. Ez a beállítás akkor használandó, ha a széles
formátumban sugárzott képet akarunk nézni.A feliratokat îÏ gombok használatával
láthatóvá tesszük.
Nagy Felirat
A kép 4:3 formátumban reprodukálódik a képernyő egész felületén és a feliratok láthatóak
maradnak;A îÏ gombok segítségével a kép alsó széle kiemelkedik vagy süllyed.
Szuperszéles
A kép 4:3 formátumban reprodukálódik a képernyő egész felületén.A feliratokat îÏ
gombok használatával láthatóvá tesszük.
Szélesvásznú
A 16:9 formátumban reprodukált kép megfelelő méretekben jelenik meg a képernyő egész
felületén.
Auto Formázás
A kép formátumát automatikusan úgy állítja be, hogy az a lehető legjobban kitöltse a
képernyő felületét.
9
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 10
Egyéb készülékek csatlakoztatása
A televízió hátulsó részén 2 EURO-csatlakozó található.
Az EXT1 csatlakozónak van audio és video kimenete / bemenete és RGB -bemenete.
Az EXT2 csatlakozónak van audio és video kimenete / bemenete és S-VHS -bemenete.
Képmagnó
A mellékelt ábra szerint kösse össze a képmagnót a
televízióval. Használjon jó minőségű EUROcsatlakozózsinórt.
Ha a képmagnón nincs EURO-csatlakozó, a televízióval való
összeköttetés csak az antennazsinóron keresztül valósítható
meg. A televízió 0-ás programját a képmagnó tesztjelére kell
hangolni (lásd a TÁROLÁS fejezetet, 5. old.). A képmagnó
képének megjelenítéséhez nyomja meg a 0 gombot.
Képmagnó és Dekóder
A képmagnó második EURO-csatlakozójára kösse a
dekódert. Ezáltal a kódolt adásokat is felveheti.
Más készülékek
Erősítő
Műhold antenna, dekóder, DVD, játékok...
A csatlakoztatást a mellékelt ábra szerint végezze el.
A legjobb minőség elérése érdekében az RGB jelekkel
dolgozó készülékeket ( digitális dekóder, játékok, egyes
DVD lejátszók, ...) kapcsolja az EXT1 csatlakozóba, azokat,
amelyek S-VHS jeleket adnak le (Hi-8 és S-VHS
képmagnók, ...) kapcsolja a EXT2 csatlakozóba.A többi
készüléket egyaránt kapcsolhatja az EXT1 és EXT2
csatlakozóba.
(csak egyes modellekben érhető el)
Hifi-toronyhoz történő összekapcsolás esetén használjon
audio csatlakozó zsinórt.A televízió "L" és "R" kimenetét
kösse össze a hifi-torony "AUDIO IN" "L" és "R"
bemenetével.
A csatlakoztatott készülékek kiválasztása
Az EXT1, EXT2, az S-VHS2 (az EXT2 csatlakozó S-VHS jele), és a televízió
elején található (a modelltől függően) az EXT3 csatlakozó kiválasztásához
nyomja meg a n gombot.
A legtöbb készülék saját maga vezérli az egyik csatlakozóról a másikra történő átváltást.
10
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 11
Csatlakozások az oldallapon
Végezze el az itt látható csatlakoztatásokat.
* A verziónak megfelelően.
A n gomb segítségével válassza az EXT3.
Monó készülék esetében a hang jelent az AUDIO L (vagy
AUDIO R) bemenetre kössük. A hang automatikusan a
televízió jobb és bal hangszórójából jön.
Ne csatlakoztassa egyszerre a VIDEO és az
S-VIDEO kábelt. Ez kép torzulást okozhat.
Fejhallgató
Ha el akarja némítani a televízióját, akkor nyomja
meg a m, gombot. (Lásd még: Hangbeállítás 6.oldal).
A fejhallgató ellenállásának 32 és 600 ohm között kell
lenni.
Szószedet
RGB jelek:
Három videojelről van szó (piros, zöld és kék), melyek közvetlenül a katódcső piros, zöld és kék
ágyúit vezérlik. Ezen jelek használata jobb minőségű képet biztosít.
NICAM hang:
Olyan eljárás, amely a hang digitális minőségben való átvitelét biztosítja.
Rendszer:
A televíziós műsorok sugárzása nem minden országban történik ugyanolyan módon. Különböző
szabványok léteznek: BG, DK, I és LL'.A Rendszer beállítás lehetővé teszi ezeknek a szabványoknak
a kiválasztását. Ne keverje össze az utóbbi szabványokat a színszabvánnyal, mely PAL vagy SECAM
lehet. Európa legtöbb országában a Pal rendszert használják, míg Franciaországban, Oroszországban
és a legtöbb afrikai országban a Secam rendszert.
Az Egyesült Államokban és Japánban az NTSC nevű rendszert használják.
100Hz:
A hagyományos televíziók (50 Hz) másodpercenként 25 képet mutatnak.A 100 Hz technológiának
köszönhetően a képfelbontás megduplázódott, és így 50 képet láthatunk másodpercenként. Javult a
vizuális komfortérzet és megszűnt a villogás.
16/9:
A képernyő szélesség / magasság arányára vonatkozik.A széles képernyőjü televíziók aránya 16/9, a
hagyományos képernyőnél 4:3.
11
Esp Zappa 13322 HU 15-18.qxd
7/20/05
7:05 AM
Page 12
Tanácsok
Rossz az adás vétele
Közeli hegyek vagy magas épületek kettős
képet, árnyékot vagy visszhangot okozhatnak.
Ebben az esetben próbálja manuálisan
beállítani a képet : Finom beállítások (5. old.)
vagy módosítsa a külső antenna
iránybeállítását. Ellenőrizze azt is, hogy az
antenna képes-e adást fogni ezen a
frekvenciasávon (UHF vagy VHF sáv).
Rossz vétel (havazás) esetében állítsa a
Funkciók menü a Dynamic NR -t BE -re
(6. oldal).
Nincs kép
Amennyiben a televízió nem kapcsol be
nyomja meg kétszer a távirányítón lévõ
kikapcsolás gombot.
Kellőképpen csatlakoztatta-e az antennát?
A megfelelő rendszert vállasztotta-e ki?
(5. old.).A rosszul csatlakoztatott zsinórok
(pl. antennacsatlakozó) gyakran okoznak képvagy hangproblémát (amikor a készüléket
elmozdítják, előfordulhat, hogy bizonyos
csatlakozódugók elmozdulnak a helyükről).
Ellenőrizze az összes csatlakozást.
A csatlakoztatott készülék fekete-fehér
képet ad
A videókazetták lejátszásához ellenőrizze,
hogy a felvétel ugyan olyan standard-ben
készült-e (PAL, SECAM, NTSC), mint amilyet
a képmagnó le tud játszani.
Nincs hang
Ha bizonyos programokat a készülék hang
nélkül sugároz, akkor nem a megfelelő TVrendszert vállasztotta ki. Módosítsa a
Rendszer beállítását (5. old.).
Teletext
Egyes betűk rosszul látszanak? Ellenőrizze,
hogy a Ország helyesen van-e beállítva (5.o.).
Nem működik a távirányító?
Ellenőrizzük a távirányító oldalán kiválasztott
üzemmódot, és hogy a TV felé irányítjuk-e.
Ha a távirányító használata közben a televízió
fényjelzője nem villog, cserélje ki az elemeket.
Készenléti helyzet
Ha a készülék bekapcsolásakor az készenléti
helyzetben marad és a Zárva jelzés jelenik
meg, mikor a televízió nyomógombjait
használja, akkor a Gyerekzár funkció nincs
kiiktatva (lásd 7. old.). Ha a televízió nem kap
új jelzést 15 percig ? keresztül, akkor
automatikusan készenléti helyzetre kapcsol át.
Készenléti állapotban az Ön televíziója típustól függően - kevesebb, mint 5 W-ot
fogyaszt.Annak érdekében, hogy minél
inkább környezetbarát legyen, kérjük,
használja a tápfeszültség be/ki kapcsolóját
(on/off) a készülék teljes kikapcsolására!
Még mindig nem jól működik a készülék?
Meghibásodás esetén ne próblja sajátkezűleg
megjavítani a készüléket, hanem forduljon a
szervizhez.
A televízió tisztítása
A képernyőt és a burkolatot kizárólag tiszta,
puha és nem bolyhosodó ruhával lehet
tisztítani. Ne használjunk olyan termékeket,
amelyekben alkohol vagy oldószer van.
Biztonsági tudnivalók: Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”)
1. A Philips Royal Electronics olyan termékeket gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek, mint minden elektromos berendezés, általánosságban képesek kibocsátani és fogadni elektromágneses jeleket.
2. A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb elve, hogy minden szükséges egészségügyi és biztonsági
intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek,
és jóval a gyártás időpontjában érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
3. A Philips elkötelezte magát amellett, hogy olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem okoznak
egészségügyi károsodást.
4. A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit használati céljuknak megfelelően használják fel, akkor a
termék használata biztonságos a jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
5. A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok megalkotásában, mely
lehetővé teszi, hogy a Philips további fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.
12
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.
Lista das frequências TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.
CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
FRANCE
EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25
CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25
CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25
Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.
CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75
ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25
(not applicable outside the UK)
Important
Should it become necessary to replace the mains
fuse, this must be replaced with a fuse of the same
value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket
marked : at the back of the set.An inferior aerial
is likely to result in a poor, perhaps unstable picture
with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft
or set-top aerials are often inadequate.Your dealer
will know from experience the most suitable type for
your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
GB
FR
NL
DE
IT
DK
NO
SW
SF
RU
ES
PT
GR
TR
HU
PL
CZ
SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising