Philips | AZB600/12 | Owner's Manual | Philips CD Soundmachine AZB600/12 Felhasználói kézikönyv

Philips CD Soundmachine AZB600/12 Felhasználói kézikönyv
Mindig az Ön rendelkezésére áll!
Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support
AZB600
Kysy
Philipsiltä
Felhasználói kézikönyv
Tartalomjegyzék
1 Fontos!
2
Biztonság
Figyelmeztetés
2
2
2 CD „Zenegép”
4
3 Kezdő lépések
7
4 Lejátszás
9
Bevezetés
A doboz tartalma
A főegység áttekintése
Tápcsatlakozás bekötése
Bekapcsolás
Kikapcsolás
CD lejátszása
Lejátszási opciók
Kazetta lejátszása
Lejátszás külső eszközről
5 FM-rádióállomások hallgatása
FM-rádióállomások behangolása
Rádióállomások önműködő
beprogramozása
Rádióállomások kézi beprogramozása
Tárolt rádióállomás kiválasztása
FM beállítások módosítása
4
4
5
9 Hibakeresés
20
18
19
9
9
10
11
12
12
12
12
13
13
14
7 A rendszer menüinek használata
17
A termék visszaállítása
Az aktuális szoftververzió ellenőrzése
18
Termékjellemzők
Karbantartás
7
8
8
6 DAB rádióállomások hallgatása
DAB rádióállomások hallgatása
Az első használathoz
Rádióállomások beprogramozása
DAB információ megjelenítése
DAB menük használata
8 Termékadatok
14
14
14
15
15
17
17
HU
1
1 Fontos!
•
•
Biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Kövesse az utasításokat.
Gondoskodjon arról, hogy a
szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A
készülék telepítését a gyártó utasításai
szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó
eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások,
kályhák vagy működésük során hőt termelő
készülékek (pl. erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy
azt becsípni, különös tekintettel
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba,
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott,
ahol kilép az egységből.
Kizárólag a gyártó által javasolt
tartozékokat használja.
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem
használja az egységet, húzza ki a csatlakozót
a hálózatból.
A készülék javítását, szervizelését bízza
szakemberre. Az egységet a következő
esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen
módon megsérült, például sérült a hálózati
kábel vagy csatlakozó, folyadék került
a készülékbe, ráesett valami, eső vagy
nedvesség érte, nem működik megfelelően
vagy leejtették.
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az
akkumulátorszivárgás személyi sérülést,
tárgyak/eszközök vagy magának a
készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az
akkumulátort, ügyeljen a készüléken
látható + és - jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új,
vagy szén és alkáli stb.).
HU
•
•
•
•
Vegye ki az akkumulátorokat, ha
hosszabb ideig nem használja a
készüléket.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a
magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki
például közvetlen napfény hatásának, ne
helyezze tűz közelébe stb.
VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi
be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy
egyenértékű típussal szabad.
Az egységbe nem kerülhet nedvesség és
kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen az egységre semmilyen
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat,
égő gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre
ráhelyezni.
•• Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
Vigyázat
•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól
eltérő működtetése, illetve működésének módosítása
veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból
kockázatos működést eredményezhet.
Figyelmeztetés
A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges
előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi
nyilatkozat a www.philips.com/support címen
olvasható.
A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá
nem hagyott változtatások és átalakítások a
készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait
e termék működtetésére vonatkozóan.
Az elhasznált termék hulladékkezelése
II. technikai osztályú berendezés szimbólum
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős
szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Megjegyzés
Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az
azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/
EU európai irányelv követelményeinek.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi
szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket
a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált
termék megfelelő hulladékkezelése segítséget
nyújt a környezettel és az emberi egészséggel
kapcsolatos negatív következmények
megelőzésében.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges
csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani
a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton
(doboz), papírmassza (védőelem) és polietilén
(zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi
előírásokat.
A készüléken a következő címkék találhatók:
•• A típustábla a készülék alján található.
HU
3
2 CD „Zenegép”
Bevezetés
A CD-lejátszóval a következőket teheti:
• FM-rádió hallgatása;
• DAB-rádió hallgatása;
• Hangfelvétel hallgatása lemezről, kazettáról
és más külső hangforrásról;
• A műsorszámok lejátszási sorrendjének
programozása.
A CD-lejátszó dinamikus mélyhangkiemeléssel
(DBB) teszi gazdagabbá a hangzást.
A doboz tartalma
Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
• Fő egység
• Hálózati kábel
• Rövid használati útmutató
• Biztonsági lap
4
HU
A főegység áttekintése
e
a
f
g
b
h
c
i
d
j
k
o
BAND
FM
p
DAB
AUDIO-IN/CD RADIO TAPE/OFF
l
m
a DBB
• A dinamikus mélyhangkiemelés be- és
kikapcsolása.
b
•
•
/MENU
Lejátszás leállítása.
Belépés az FM/DAB menüben.
c
•
/
n
Tárolt rádióállomás kiválasztása
d MODE/DISPLAY
• Lejátszás mód kiválasztása.
• Az RDS-információk megjelenítése.
• A DAB információ megjelenítése.
HU
5
e OPEN•CLOSE
• A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.
f A kazetta vezérlése
•
A kazettalejátszás indítása.
•
/
A kazetta gyors visszatekerése vagy
gyors tekerése.
A lejátszás megállítása, vagy a
kazettafedél kinyitása.
•
Lejátszás szüneteltetése.
g
•
•
•
/OK
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
Nyomja meg a gombot a CDlejátszó készenléti üzemmódból való
felébresztéséhez.
Kiválasztás jóváhagyása.
h PROG
• A műsorszámok lejátszási sorrendjének
programozása.
i
/
Ugrás az előző/következő
műsorszámra.
• Keresés műsorszámon belül.
•
j Kijelzőpanel
• Aktuális állapot kijelzése.
k FM antenna
• Az FM-vétel javítása.
l FM/DAB
• FM/DAB sáv kiválasztása.
m Forrásválasztó
• Egy forrás kiválasztása.
n VOL +/• Hangerő beállítása.
o AUDIO-IN
• Külső audioeszköz csatlakoztatása.
p ~ AC MAINS
6
HU
3 Kezdő lépések
Vigyázat
•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól
eltérő működtetése, illetve működésének módosítása
veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból
kockázatos működést eredményezhet.
A fejezetben bemutatott műveleteket a
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul,
szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára
egyaránt. A típusszám és a sorozatszám
a készülék alsó részén található. Írja ide a
számokat:
Típusszám __________________________
Gyári szám ___________________________
Tápcsatlakozás bekötése
Az egység egyaránt működtethető hálózatról
vagy elemekkel.
AC~MAINS
2. opció: Elemek
Vigyázat
•• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat
használat után megfelelően kell kezelni.
Megjegyzés
•• Az elemek nem részei a tartozékoknak.
1
2
1. opció: Hálózat
Figyelem
3
Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be 6 elemet (típus: 1,5 V
R14/ UM2/ C-típusú cellás) a polaritás
jelzéseinek megfelelően (+/-).
Zárja be az elemtartó rekeszt.
•• Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék
hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
•• Áramütésveszély! A hálózati tápforrás
lecsatlakoztatásakor mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki a csatlakozót. A kábelt tilos húzni.
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz.
Tanács
•• Az energiatakarékosság érdekében használat után
kapcsolja ki a készüléket.
HU
7
Bekapcsolás
Állítsa a készüléken található forrásválasztót
CD/RADIO/TAPE állásba.
Készenléti üzemmódba kapcsolás
• A készülék automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol, ha nem észlel hangot
több mint 15 percig.
• Nyomja meg a
gombot a
készülék készenléti üzemmódból való
felébresztéséhez.
Kikapcsolás
Állítsa a főegységen található forrásválasztót
OFF állásba.
8
HU
4 Lejátszás
AUDIO-IN/CD RADIO TAPE/OFF
CD lejátszása
Megjegyzés
•• A szerzői jogi védelemmel kódolt CD-k nem játszhatók
le.
•• Ha audiobemeneti kábelt csatlakoztatott a készülékhez,
a CD-lejátszás leáll, és az egység automatikusan audió
módba kapcsol.
•• CD lejátszása előtt győződjön meg róla, hogy egyetlen
külső eszköz sincs csatlakoztatva a CD-lejátszóhoz az
AUDIO-IN aljzaton keresztül.
A következő, kereskedelmi forgalomban
kapható audió CD-k játszhatók le:
• Írható CD-k (CD-R)
• Újraírható CD-k (CD-RW)
1
2
3
•
•
•
•
Állítsa a forrásválasztót CD állásba.
»» A CD felirat megjelenik a kijelzőn.
Lejátszási opciók
Lejátszásvezérlés
CD módban az alábbi műveletekkel vezérelheti
a lejátszást.
/
A CD-ajtó nyitása.
Helyezzen be egy nyomtatott oldallal felfelé
néző CD-lemezt, majd óvatosan csukja be
a CD-ajtót.
»» A CD-lejátszó automatikusan megkezdi
a lejátszást.
Egy műsorszám kiválasztásához nyomja
meg a
/
gombot.
A CD lejátszásának szüneteltetéséhez
nyomja meg a
gombot.
»» [ ] és a zeneszám száma villog.
A CD lejátszásának folytatásához nyomja
meg ismét a
gombot.
A CD lejátszásának leállításához nyomja
meg a gombot.
PROGRAM
+VOLUMEMODE
Megnyomásával az előző/
következő műsorszámra
ugorhat.
Lejátszás közbeni kereséshez
tartsa lenyomva a gombot, majd
engedje fel a lejátszáshoz való
visszatéréshez.
Lejátszás indítása vagy
szüneteltetése.
Lejátszás leállítása.
Műsorszámok beprogramozása.
Hangerő beállítása.
Lejátszás mód kiválasztása.
[ ]: Az aktuális zeneszám
ismételt lejátszása.
[
]: Az összes műsorszám
ismétlődő lejátszása.
[
]: Összes szám
véletlenszerű ismétlése.
A normál lejátszáshoz való
visszatéréshez nyomja meg
ismételten a MODE gombot,
amíg az ismétlés ikonok el nem
tűnnek.
HU
9
Kazetta lejátszása
Tanács
•• Csak a [
] és a [
] gomb választható ki a
programozott zeneszámok lejátszása esetén.
Megjegyzés
•• A CD-lejátszó automatikusan kikapcsol, miután bizonyos
ideig inaktív állapotban van kazettás üzemmódban.
Műsorszámok beprogramozása
CD módban legfeljebb 20 műsorszám
beprogramozására van lehetőség.
1
2
3
4
5
A lejátszás leállításához nyomja meg a
gombot.
A programozási üzemmód aktiválásához
nyomja meg az PROG gombot.
Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához
nyomja meg a
/
gombot,
majd a PROG gombot a választás
megerősítéséhez.
További műsorszámok programozásához
ismételje meg a 3. lépést.
A
gombbal lejátszhatja a
beprogramozott műsorszámokat.
»» Lejátszás közben a [PROG] megjelenik.
•
A program törléséhez nyomja meg a
gombot.
Hangbeállítás
Lejátszás közben lehetősége van a hangerő
beállítására és a hanghatások kiválasztására.
Gomb
+VOLUMEDBB
1
2
3
4
Állítsa a forrásválasztót TAPE állásba.
Nyomja meg a / gombot a CDlejátszón a kazettafedél kinyitásához.
A kazettát a nyitott szélével felfelé helyezze
be, úgy, hogy a szalag teljesen a jobb oldalra
legyen tekerve.
A CD-lejátszó gombjának
megnyomásával indítsa el a lejátszást.
• Lejátszás szüneteltetéséhez/
folytatásához nyomja meg a gombot
a főegységen.
• Visszatekeréshez vagy gyors
előretekeréshez nyomja meg a
/
gombot a CD-lejátszón.
• A lejátszás leállításához nyomja meg a
gombot.
»» A CD-lejátszó automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés
•• Lejátszási módban a kazetta automatikusan leáll, ha a
lejátszás a végére ér.
•• Az LCD-képernyő nem jelenít meg semmit kazettás
üzemmódban.
Funkció
A hangerő növelése vagy
csökkentése.
Dinamikus mélyhangkiemelés
be- és kikapcsolása.
AUDIO-IN/CD RADIO TAPE/OFF
10
HU
Lejátszás külső eszközről
A készülék segítségével egy külső
audioeszközről is hallgathat zenét.
1
2
3
Állítsa a forrásválasztót CD állásba.
»» Az AUX IN ikon megjelenik a kijelzőn.
Csatlakoztasson audiokábelt (3,5 mm-es,
nem tartozék) ide:
• a készüléken található AUDIO-IN
aljzat.
• a külső eszköz fejhallgató aljzatához.
Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (lásd
az eszköz felhasználói kézikönyvét).
Megjegyzés
•• Az AUDIO-IN aljzathoz nem csatlakoztatható
fejhallgató.
Audio-in
HU
11
5 FMrádióállomások
hallgatása
Rádióállomások önműködő
beprogramozása
Megjegyzés
•• Legfeljebb 20 előre beállított rádióállomás
beprogramozására van lehetőség.
FM-rádióállomások
behangolása
Megjegyzés
•• Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az FM
Az FM hangolás módban tartsa nyomva a
PROG gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az
automatikus beprogramozást.
»» Az összes elérhető rádióállomás
automatikusan eltárolásra kerül, majd a
rendszer az elsőként tárolt rádióadót
kezdi sugározni.
antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
1
2
3
»» A [FULL] akkor jelenik meg, ha 20
előre beállított rádióállomás van
elmentve.
Kapcsolja a forrásválasztót RADIO állásba,
a sávválasztót pedig FM állásba.
A
/
gomb megnyomásával hangolja
be a kívánt rádióállomást.
Ismételje meg a 3. lépést további állomások
beállításához.
• Az éppen hallgatott rádióállomás
elmentéséhez nyomja meg kétszer a
PROG gombot.
Rádióállomások kézi
beprogramozása
Megjegyzés
•• Egy beprogramozott rádióállomás törléséhez tároljon
másik állomást a helyére.
1
2
3
BAND
FM
DAB
4
AUDIO-IN/CD RADIO TAPE/OFF
12
HU
Hangoljon be egy rádióállomást.
Nyomja meg a PROG gombot a
beprogramozás aktiválásához.
A
/
gombbal rendeljen egy
számot az adott rádióállomáshoz, majd
a megerősítéshez nyomja meg a PROG
gombot.
»» [STORED] és a rádióállomás
frekvenciája jelenik meg.
További állomások beprogramozásához
ismételje meg az 1–3. lépést.
Tárolt rádióállomás
kiválasztása
Hangolás módban a / gomb
megnyomásával válasszon ki egy előre beállított
állomást.
FM beállítások módosítása
1
2
FM üzemmódban nyomja le a MENU
gombot az FM menükbe való belépéshez.
A menük közötti váltáshoz nyomja meg a
/ gombot.
• [SCAN SET]: Belépés a szkennelési
beállításokba.
• [SYSTEM]: Belépés a
rendszerbeállításokba.
Keresési beállítások
1
2
3
A OK gombbal léphet be a [SCAN SET]
menübe.
A / gomb lenyomásával választhat ki
egy opciót:
• [STRONG]: Csak a jól fogható
állomások keresése.
• [ALL]: Minden állomás keresése,
függetlenül a rádiójel erősségétől.
A választás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
Rendszermenük
1
2
•
A OK feliratú gombbal léphet be a
rendszermenübe.
Nyomja meg a / gombot egy almenü
kiválasztásához.
Részletek érdekében tekintse meg a
„Rendszermenük használata” fejezetet.
HU
13
6 DAB
rádióállomások
hallgatása
Az első használathoz
1
2
DAB rádióállomások
hallgatása
Megjegyzés
•• A legjobb vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát,
és állítsa a megfelelő helyzetbe.
•• Legfeljebb 20 DAB rádióállomás beprogramozására van
lehetőség.
•• Az Ön közelében lévő DAB rádióállomásokkal
3
kapcsolatban kérdezze helyi viszonteladóját, vagy
látogasson el a következő honlapra: www.WorldDAB.
org
Kapcsolja a forrásválasztót RADIO állásba,
a sávválasztót pedig DAB állásba.
»» Az [Átfogó keresés] menü jelenik
meg.
A OK gomb lenyomásával aktiválható az
automatikus keresés.
»» A készülék automatikusan eltárolja a
megfelelő jelerősséggel rendelkező
rádióállomásokat.
»» Miután a keresés befejeződött,
automatikusan az elsőként eltárolt
rádióállomást kezdi sugározni a
rendszer.
Rádióállomás kiválasztásához nyomja
meg a
/
gombot, és kezdheti a
zenehallgatást.
Rádióállomások
beprogramozása
1
2
3
4
BAND
FM
DAB
AUDIO-IN/CD RADIO TAPE/OFF
5
Hangoljon be egy DAB rádióállomást.
A PROG gombbal aktiválhatja a
programozási üzemmódot.
Válassza ki az előre beállított
programsorszámot a
/
gombbal.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a PROG
gombot.
»» A rádióállomást a kiválasztott
programsorszámmal menti el a
rendszer.
További rádióállomások behangolásához
ismételje meg az 1–4. lépéseket.
Megjegyzés
•• Ha egy rádióállomást egy korábbi állomás
programsorszámával ment el, a rendszer felülírja a
korábbit.
14
HU
DAB információ
megjelenítése
A DAB hangsugárzás kijelzésekor az első sorban
az állomás neve, a második sorban az aktuális
állomás szolgáltatási információi találhatók.
Nyomja meg többször az DISPLAY gombot a
következő információkon való végiglépkedéshez
(ha rendelkezésre állnak).
• Dinamikus címkeszegmens (DLS)
• Jelerősség
• Programtípus (PTY)
• Sávcsoport neve
• Frekvencia
• Jelhiba-sebesség
• Minőségiszint-kodek
• Idő
• Dátum
DAB menük használata
1
2
3
DAB üzemmódban a MENU gomb
lenyomásával léphet be a DAB menükbe.
A menük közötti váltáshoz nyomja meg a
/ gombot.
• [FULL SCAN]: A DAB-állomások
keresése.
• [MANUAL]: Rádióállomások manuális
hangolása.
• [DRC]: DRC be-, illetve kikapcsolása.
• [PRUNE]: Nem fogható állomások
eltávolítása
• [SYSTEM]: Belépés a
rendszerbeállítások menübe.
Nyomja meg a OK gombot a menü
megnyitásához.
Állomások keresésének megismétlése
Az átfogó keresés széles tartományú DAB
állomáskeresés végrehajtására szolgál.
• A OK gomb lenyomásával aktiválható az
automatikus keresés.
»» A készülék automatikusan eltárolja a
megfelelő jelerősséggel rendelkező
rádióállomásokat.
Rádióállomások manuális hangolása
Ennek a funkciónak a segítségével manuálisan
hangolhat be egy bizonyos csatornát/frekvenciát.
Az optimális rádióvétel nemcsak az antenna
megfelelő elhelyezésével, hanem e funkció
használatával is elősegíthető.
1
2
3
Az állomáslista eléréséhez nyomja meg a
OK gombot.
Válassza ki az állomást a
/
gombbal.
Az OK gomb megnyomásával erősítheti
meg az adott opció kiválasztását.
DRC (Dinamikus tartomány
ellenőrzése)
A DRC funkció a rádióállomások közötti
dinamikus tartománybeli különbségeket
próbálja meg kiküszöbölni bizonyos mértékű
kompenzálás hozzáadásával vagy eltávolításával.
1
2
3
Nyomja meg a OK gombot az almenükbe
való belépéshez.
A / gomb lenyomásával választhat ki
egy opciót.
• [DRC OFF]: Nincs kompenzálás.
• [DRC LOW]: Közepes kompenzálás.
• [DRC HIGH]: Maximális kompenzálás.
A választás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
HU
15
A nem fogható állomások eltávolítása
Ez az opció listázza az aktív állomásokat, és
eltávolítja azokat, amelyek, bár megtalálhatók a
listában, de nem biztosítanak szolgáltatást az Ön
tartózkodási helyén.
1
2
3
A OK gombbal léphet be a [PRUNE]
menübe.
A
/
segítségével választhat a
beállítások közül.
• [N]: Visszatérés az előző menühöz.
• [Y]: Nem fogható állomások
eltávolítása a listáról.
A választás jóváhagyásához nyomja meg az
OK gombot.
Rendszermenük
1
2
•
16
A OK feliratú gombbal léphet be a
rendszermenübe.
Nyomja meg a / gombot egy almenü
kiválasztásához.
Részletek érdekében tekintse meg a
„Rendszermenük használata” fejezetet.
HU
7 A rendszer
menüinek
használata
A rendszer menüivel a következőket teheti:
• [RESET]: A rendszer gyári alapbeállításokra
történő visszaállítása.
• [UPGRADE]: A szoftver frissítése.
• [SW VER]: A termék aktuális
szoftververziójának ellenőrzése.
A termék visszaállítása
1
2
3
Nyomja meg a OK gombot a beállítások
megjelenítéséhez.
A
/
segítségével választhat a
beállítások közül.
• [N]: Visszatérés az előző menühöz.
• [Y]: A rendszer gyári alapbeállításokra
történő visszaállítása.
Az OK gomb megnyomásával erősítheti
meg az adott opció kiválasztását.
Az aktuális szoftververzió
ellenőrzése
A OK gomb megnyomásával megjelenítheti az
aktuális szoftververziót.
HU
17
8 Termékadatok
Tuner
Hangolási tartomány
Megjegyzés
•• A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül
módosítható.
Termékjellemzők
Erősítő
Névleges kimenő
teljesítmény
Válaszfrekvencia
Jel-zaj arány
Teljes harmonikus
torzítás
Audiobemenet
2 x 1 W RMS
125-16000 Hz,
-3dB
> 55 dBA
<1 %
650 mV RMS
Audió DAC
Teljes harmonikus
torzítás
Válaszfrekvencia
H/Z arány
18
HU
< 22 dBf
< 43 dBf
50 KHz (FM)
< 3%
>50 dBA
Kazettás egység
Frekvenciaátvitel
- Normál kazetta
(I-es típus)
Jel/zajszint arány
- Normál kazetta
(I-es típus)
Hangmagasság ingadozás
125 - 8000 Hz
(8 dB)
35 dBA
≤ 0,4% DIN
Általános
Lemez
Lézertípus
Lemezátmérő
Támogatott lemezek
Érzékenység:
Monó, 26 dB H/Z arány
Sztereó, 46 dB H/Z arány
Keresési szelektivitás
Teljes harmonikus torzítás
Jel-zaj arány
FM: 87,5 - 108
MHz
DAB: 174,928 239,200 MHz
Félvezető
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R,
CD-RW
24 bit / 44,1 kHz
<1%
125-16000 Hz,
-3dB
> 55 dBA
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel
készenléti
üzemmódban
Méretek
- Főegység
(Sz x Ma x Mé)
Súly (főegység)
220-240 V~, 50/60
Hz;
DC 9 V, 6 x 1,5 V
típus: R14/UM2/C
cellás elem
10 W
<0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,5 kg
Karbantartás
A készülékház megtisztítása
• A tisztításhoz használjon egy puha, enyhe
tisztítószerrel kissé megnedvesített
anyagot. Ne használjon alkohol- vagy
ammóniatartalmú tisztítószert, illetve
dörzshatású anyagokat.
Lemezek tisztítása
• Ha egy lemez piszkos lesz, egy tisztítókendő
segítségével végezze a tisztítását. A lemez
középről kifelé haladva tisztítsa.
•
A tisztító kazetta egyszeri lejátszásával is
megtisztíthatja a fejeket.
Demagnetizálja a fejeket
• Használjon egy márkakereskedőnél
kapható demagnetizáló kazettát a
művelethez.
•
Ne használjon oldószereket, mint például
benzin, hígító, kereskedelmi forgalomban
kapható tisztítószerek, vagy az analóg
lemezekhez való használatra szánt
antisztatikus permeteket.
A lemez lencséjének tisztítása
• A hosszan tartó használatot követően
kosz vagy por gyűlhet össze a lemez
lencséjén. A jó minőség biztosítása
érdekében tisztítsa meg a lemez lencséjét
Philips CD-lencsetisztítóval, vagy más,
kereskedelemben kapható tisztító
segítségével. Kövesse a tisztítóval járó
utasításokat.
Tisztítsa meg a fejeket és a szalagnyomokat.
• A jó minőségű lejátszás érdekében tisztítsa
meg a fejeket A, a forgófej(ek)et B, és a
nyomóhenger(eke)t C a kazettánál minden
50 óra használat után.
• Használjon egy tisztítófolyadékkal vagy
alkohollal enyhén benedvesített pamutvégű
tisztítópálcát.
HU
19
9 Hibakeresés
Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata során problémákba
ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha a probléma
továbbra is fennáll, látogasson el a Philips
weboldalára (www.philips.com/support) Amikor
felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével,
tartózkodjon a készülék közelében, és készítse
elő a készülék típus- és sorozatszámát.
Nincs áram
• Ellenőrizze a tápkábel megfelelő
csatlakozását.
• Ellenőrizze, hogy a fő tápellátás
rendelkezik-e feszültséggel.
• Ellenőrizze az akkumulátorok megfelelő
behelyezését.
Nincs hang, vagy torz a hang
•• Állítsa be a hangerőszintet.
Az egység nem reagál
•• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati
csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a
rendszert.
•• Energiatakarékossági okokból a rendszer
automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel
az adott műsorszám végét követően
semmilyen vezérlőelemet nem használtak.
Gyenge kazetta hangminőség
• Ellenőrizze, hogy a fejek a kazettatartóban
tiszták-e.
A <item> nem észlel lemezt
•• Helyezzen be egy lemezt.
•• Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé
behelyezve a lemez.
•• Várjon, míg a lencséről elpárolog a
kicsapódott nedvesség.
•• Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
20
HU
••
Használjon véglegesített CD-lemezt vagy
megfelelő formátumú lemezt.
Rossz minőségű rádióvétel
•• Növelje a távolságot az egység és a TV vagy
más sugárzó források között.
•• Húzza ki teljesen az FM-antennát.
Copyright © 2014 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd.,
and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
under license.
AZB600_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising