Philips | HTS3531/12 | Owner's Manual | Philips 5.1-es házimozi HTS3531/12 Felhasználói kézikönyv

Philips 5.1-es házimozi HTS3531/12 Felhasználói kézikönyv
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HTS3531
1
2
3
4
5
6
Megjegyzés
Copyright
Megfelelőség
Hálózati biztosíték (csak az Egyesült
Királyságban)
Védjegyek
7
2
2
2
2
2
Fontos!
3
3
4
4
Az Ön házimozi-rendszere
5
5
5
A házimozi csatlakoztatása
7
7
8
9
Biztonság
Óvja a terméket!
Óvja a környezetet!
Főegység
Távvezérlő
Hangsugárzók
Csatlakozók
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről
11
11
11
13
13
14
15
16
16
17
A beállítások módosítása
18
18
18
19
19
20
21
Kép
Hang
Nyelv
Szülői ellenőrzés
Energiatakarékosság
A gyári beállítások visszaállítása
21
8
Termékleírás
22
9
Hibakeresés
24
10 Tárgymutató
25
10
A házimozi-rendszer használata
Hang kiválasztása
Lemezek
USB-tárolóeszközök
DivX
Audio, videó és kép opciók
Rádió
MP3-lejátszó
MP3-fájlok létrehozása
EasyLink
A szoftver frissítése
A szoftververzió ellenőrzése
21
Szoftverfrissítés USB vagy CD-R eszközön
keresztül
21
M a g ya r
Tartalomjegyzék
HU
1
1
Megjegyzés
Ez a szakasz a jogi és védjegy-figyelmeztetéseket
tartalmazza.
Copyright
A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát
alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az
Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és
egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A
termék másolása és szétszerelése tilos.
Felhasználói jogok az Egyesült
Királyságban
Előfordulhat, hogy a felvételkészítéshez és
lejátszáshoz engedély szükséges. Lásd az 1956-os
Szerzői Jogi Törvényt és az 1958 - 1972 közötti
Előadóművész-védelmi Törvényeket.
Megfelelőség
A termék megfelel a 2006/95/EK (kisfeszültség)
és a 2004/108/EK (EMC) irányelv előírásaiban
foglalt minden lényeges követelménynek és más
vonatkozó rendelkezésnek.
2
HU
Hálózati biztosíték (csak az
Egyesült Királyságban)
Ezek a tudnivalók kizárólag egyesült királyságbeli
hálózati csatlakozóval rendelkező készülékekre
vonatkozik.
A termék engedélyezett, öntött
csatlakozódugóval van felszerelve. A biztosíték
cseréjekor ügyeljen rá, hogy
• a csatlakozón található besorolás
• megfelel a BS 1362 szabványnak, és
• rendelkezik az ASTA tanúsító jelzéssel.
Ha nem biztos az előírt biztosíték típusával
kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval.
Figyelmeztetés: Az EMC-irányelv (2004/108/
EK) értelmében a ne csatlakoztassa le a
csatlakozódugót a hálózati kábelről.
Védjegyek
A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján
történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
A DivX , a DivX Certified és a kapcsolódó
emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk
licenc alapján történik.
A DIVX VIDEORÓL: A DivX® a DivX, Inc
által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez
a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX®
tanúsítvánnyal rendelkezik. A divx.com oldalon
többet is megtudhat a technológiáról, és a
rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX
videoformátumba konvertálhatja a fájlokat.
A DIVX IGÉNY SZERINTI
VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX
tanúsítvánnyal rendelkező készüléket
regisztrálni kell a megvásárolt DivX igény
szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom
lejátszásához. A regisztrációs kód előhívásához
keresse meg a DivX VOD részt a készülék
beállítás menüjében. A vod.divx.com oldalon
többet is megtudhat a regisztrálás elvégzéséről.
A HDMI és a HDMI logó, valamint a HighDefinition Multimedia Interface védjegyez vagy a
HDMI licensing LLC Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegyei.
Fontos!
A házimozi használata előtt figyelmesen olvassa el
az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra
a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül
hagyása miatt keletkeztek.
Biztonság
CLASS 1
LASER PRODUCT
Régiók szerinti figyelmeztetések
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott
értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüleket - beleértve
a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz)
javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy
nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap
garanciát vállal.
Áramütés veszélye vagy tűzveszély!
• Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól
vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen
a készülék közelébe folyadékot tartalmazó
edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy
a készülékbe folyadék kerülne, azonnal
húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót.
Használat előtt vizsgáltassa meg a készüléket
a Philips vevőszolgálattal.
• Ne tegye ki a készüléket és tartozékait
nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például
közvetlen napfénynek.
• Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék
szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy
készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig
működőképesnek kell lennie.
• Villámlással járó vihar előtt húzza ki a
készülék tápkábelét.
• A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a
kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja.
Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!
• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a
hálózati aljzathoz, győződjön meg róla,
hogy a hálózati feszültség megfelel a
készülék hátulján feltüntetett értéknek.
Eltérő feszültségérték esetén soha ne
csatlakoztassa a készüléket a hálózati
aljzathoz.
Sérülésveszély vagy a házimozi károsodásának
veszélye!
• Falra szerelhető készülékek esetén kizárólag
a mellékelt fali tartószerkezetet használja.
A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse,
amely elbírja a készülék és a szerelvény
együttes súlyát. A Koninklijke Philips
Electronics N.V. nem vállal felelősséget a
helytelen falra rögzítésből adódó balesetért,
sérülésekért és károkért.
HU
3
M a g ya r
2
•
Állványos hangsugárzók esetén kizárólag
a mellékelt állványokat használja.
Az állványokat erősen rögzítse a
hangsugárzókhoz. Az összeszerelt állványt
olyan sima, vízszintes felületre helyezze,
amely elbírja a hangsugárzó és az állvány
együttes súlyát.
• Soha ne helyezze a készüléket vagy
bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre
vagy más elektromos berendezésre.
• Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon,
amíg a készülék hőmérséklete eléri a
környezet hőmérsékletét, és csak ezután
dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.
• A készülék nyitott állapotban látható és
nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a
lézersugárnak való kitettséget.
• Ne érintse meg a lemeztálcában található
optikai lemezérzékelőt.
• A termék egyes részei üvegből is
készülhettek. A sérülések és károk
elkerülése érdekében óvatosan kezelje a
készüléket.
Túlmelegedés veszélye!
• Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre.
A megfelelő szellőzés érdekében mindig
hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a
készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny
vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait.
Szennyeződésveszély!
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy
szén és alkáli stb.).
• Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek,
vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni
a távvezérlőt.
• Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak,
így azokat használat után megfelelően kell
kezelni.
Az elemek lenyelésének veszélye!
• A készülék vagy annak távirányítója
gombelemet tartalmazhat, amely könnyen
lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet
gyermekektől távol!
4
HU
Óvja a terméket!
•
•
•
•
A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat,
csak lemezeket.
Ne helyezzen meghajlott vagy törött
lemezeket a lemeztálcára.
Ha huzamosabb ideig nem használja
a terméket, távolítsa el a lemezeket a
lemeztálcáról.
A készülék tisztításához kizárólag
mikroszálas textíliát használjon.
Óvja a környezetet!
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak
megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/
EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne
kezelje ezeket háztartási hulladékként.
Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Az Ön házimozirendszere
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez
regisztrálja a házimozit a www.philips.com/
welcome weboldalon.
Főegység
Távvezérlő
M a g ya r
3
Ez a szakasz a távvezérlő áttekintését tartalmazza.
1
2
3
24
23
4
5
a Lemeztálca
b Kijelzőpanel
c
(Nyitás/zárás)
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez
kiadása.
d
(Lejátszás/szünet)
Lejátszás indítása, szüneteltetése és
folytatása.
e SOURCE
f
6
7
8
22
21
20
19
9
Audio- vagy videoforrás kiválasztása a
házimozi számára.
10
(Készenléti állapot bekapcsolva)
A házimozi bekapcsolása vagy készenléti
üzemmódba kapcsolása.
11
18
12
17
13
16
14
15
HU
5
a
b
(Készenléti állapot bekapcsolva)
A házimozi bekapcsolása vagy
készenléti üzemmódba kapcsolása.
• Ha az EasyLink be van kapcsolva,
tartsa lenyomva legalább három
másodpercen keresztül az összes
csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis
készülék készenléti üzemmódba
kapcsolásához.
•
(Nyitás/zárás)
Lemeztálca nyitása, zárása vagy lemez
kiadása.
c Forrás gombok
• DISC: Átkapcsolás
lemezforrásra.Lemez lejátszásakor a
lemez menü megnyitása vagy bezárása.
AUDIO SOURCE: Audiobemeneti
forrás kiválasztása.
RADIO: Átkapcsolás FM-rádióra.
USB: Váltás USB-tárolóeszközre.
•
•
•
d Navigációs gombok
• Navigálás a menük között.
• Videó üzemmódban a gyors előre- és
visszafelé tekeréshez használja bal vagy
jobb, a lassú előre- és visszatekerésre
pedig a fel vagy le gombot.
Rádió módban rádióállomás
kereséséhez használja a balra vagy a
jobbra, frekvencia finomhangolásához
pedig a fel vagy a le gombot.
•
l ANGLE
Különböző kameraszögekből felvett
videojelenetek kiválasztása.
m REPEAT / PROGRAM
• Ismétlési mód kiválasztása vagy
•
n REPEAT A-B
Két pont megjelölése az ismételt
lejátszáshoz egy fejezeten vagy
műsorszámon belül, illetve az ismételt
lejátszási mód kikapcsolása.
o CREATE MP3/ZOOM
• Belépés az MP3-formátum
•
p
g
•
/
•
h
(Előző/következő)
Ugrás az előző vagy a következő
felvételre, fejezetre vagy fájlra.
Tárolt rádióállomás kiválasztása rádió
üzemmódban.
(Némítás)
Hangerő némítása vagy visszaállítása.
i VOL +/-
A hangerő növelése vagy csökkentése.
r AUDIO SYNC
• A hang nyelvének vagy a csatornának a
•
Hangzás üzemmód kiválasztása.
Egy elem kiválasztása lejátszáshoz.
kiválasztása.
A gomb lenyomásával beléphet a hang
késési idejét beállító menüpontba,
majd a +/- gomb megnyomásával
késleltetheti az audiokimeneti
jelet, hogy szinkronban legyen a
videotartalommal.
s SURR
Térhangzás vagy sztereóhangzás
kiválasztása.
t
(Leállítás)
Lejátszás leállítása.
u
(Lejátszás/szünet)
Lejátszás indítása, szüneteltetése és
folytatása.
v
INFO
A lemez vagy USB tárolóeszköz lejátszása
közben további lejátszási opciók megnyitása.
w
SETUP
Belépés vagy kilépés a beállítás menüből.
j SOUND
k Számgombok
SCREEN FIT
Képformátum igazítása a TV képernyőjéhez.
A videó felirata nyelvének kiválasztása.
Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
BACK
Visszatérés az előző menüképernyőre.
létrehozására szolgáló menübe.
Filmjelenet vagy kép nagyítása.
A Navigációs gombok (bal/jobb)
megnyomásával kiválaszthatja a
nagyítási arányt.
q SUBTITLE
e OK
f
kikapcsolása.
Rádióállomás tárolása rádió
üzemmódban.
x SLEEP
A házimozi készenléti állapotba kapcsolása
meghatározott idő elteltével.
6
HU
Az Easylink segítségével a házimozi-rendszer és
a TV a házimozi-rendszer távvezérlőjének alábbi
gombjaival irányítható. (lásd ‘EasyLink’, 17. oldal)
•
(Készenléti állapot bekapcsolva):
Lenyomva tartásával a házimozi-rendszer,
a TV és a csatlakoztatott készülékek
készenléti módba kapcsolhatók.
•
(Lejátszás/szünet): Ha a lemeztálcában
videolemez van, kapcsolja vissza a TV-t
készenléti üzemmódból, majd játssza le a
lemezt.
4
A házimozi
csatlakoztatása
M a g ya r
EasyLink kezelőgombok
Ez a fejezet a házimozi-rendszer TVkészülékhez, illetve más készülékekhez történő
csatlakoztatásában nyújt segítséget.
A házimozi-rendszer alapvető csatlakoztatásairól és
tartozékairól a rövid üzembe helyezési útmutató
ad tájékoztatást. A www.connectivityguide.philips.
com weboldalon átfogó interaktív felhasználói
útmutatót talál.
Megjegyzés
•• A termék azonosítóját és a tápellátás adatait
a termék hátoldalán található típusazonosító
táblán találja.
•• Mielőtt végrehajtja vagy megváltoztatja a
csatlakoztatásokat, ellenőrizze, hogy minden
készülék vezetékét kihúzta-e a fali aljzatból.
Hangsugárzók
A hangsugárzók elhelyezése, csatlakoztatása és
beállítása a legjobb minőségű térhatású hangzás
érdekében.
Elhelyezés
A hangsugárzók helyzete a térhatású hangeffektus
beállításában kulcsfontosságú.
A legjobb eredmény elérése érdekében a
hangsugárzókat és a mélynyomót az alábbiak
szerint kell elhelyezni.
HU
7
Megjegyzés
•• A térhatású hangzás elérése függ a helyiség
méretétől és alakjától, a falazat és mennyezet
anyagától, az ablakoktól és hangvisszaverő
felületektől, illetve a hangsugárzók akusztikai
jellemzőitől. Az adott körülmények között a
legjobb beállításhoz próbálja ki a hangsugárzók
többféle elhelyezését.
Kövesse a következő általános útmutatásokat,
majd állítsa be a hangsugárzókat.
Az ülőbútor helyzete:
Ez képezi a hallgatási terület középpontját.
FRONT CENTER (középső elülső)
hangsugárzó:
A középsugárzót közvetlenül az ülőbútor
előtt kell elhelyezni, a TV felett vagy alatt.
Ennek az ülőhelyzetbeli fülmagassághoz kell
közel lennie.
FRONT LEFT (bal elülső) és FRONT
RIGHT (jobb elülső) hangsugárzó:
A bal és jobb oldali hangsugárzót a
középsugárzótól azonos távolságban,
ívben kell elhelyezni, hogy mindhárom
hangsugárzó azonos távolságra legyen az
ülőbútortól. A legjobb hatás eléréséhez
fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor
irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben
fülmagasságba.
REAR LEFT (bal hátulsó) és REAR RIGHT
(jobb hátulsó) hangsugárzó:
A hátsó térhangzás hangsugárzókat az
ülőbútor bal és jobb oldalán, azzal egy
vonalban vagy valamivel mögötte kell
elhelyezni. A legjobb hatás eléréséhez
fordítsa a hangsugárzókat az ülőbútor
irányába, és helyezze őket ülőhelyzetben
valamivel fülmagasság fölé.
SUBWOOFER (mélynyomó):
Helyezze a mélynyomót a TV-készülék
jobb és bal oldalától legalább egy
méter távolságra. Hagyjon legalább tíz
centiméternyi szabad helyet a készülék és a
fal között.
1
2
3
4
Csatlakoztatás
A rövid üzembe helyezési útmutatóban írtak
szerint csatlakoztassa a hangsugárzókat és a
mélysugárzót a házimozi-rendszerhez.
Beállítás
A hangsugárzók beállításához a hangsugárzó
beállítás menü használható.
Csatlakoztassa a hangsugárzókat és a
mélynyomót a Rövid üzembe helyezési
útmutatóban leírt módon.
Kapcsolja be a TV-készüléket, és kapcsolja át
a házimozinak megfelelő jelforrásra.
Nyomja meg a SETUP gombot a
házimozi távvezérlőjén.
Válassza a [Hangbeállítás] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Változtassa meg a következő beállításokat,
majd nyomja meg az OK gombot.
• [Hangsug. h.erő]: A hangszórók
hangerejének beállítása.
• [Hangsug. késl.]: A késleltetési idő
beállítása az egyenletes hangátvitel
érdekében azon hangszórók esetében,
amelyek közelebb helyezkednek el a
hallgatási pozíciótól.
1
2
3
4
5
Csatlakozók
Más készülékek csatlakoztatása a házimozi-rendszerhez.
Távirányító eleje
5
a
(USB)
Audio-, video- vagy képbevitel USBtárolóeszközről.
b MUSIC iLINK
Audiobevitel MP3-lejátszóról.
8
HU
Hátoldali csatlakozók
M a g ya r
A TV HDMI-csatlakozójának jelölése HDMI
IN lehet.
TV
a AC MAINS
Csatlakoztatás a tápellátáshoz.
b SPEAKERS
Csatlakozás a tartozék hangsugárzókhoz és
mélynyomóhoz.
c HDMI OUT
2
Csatlakoztatás a TV-készülék HDMIbemenetéhez.
d OPTICAL
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
digitális készülék optikai hangkimenetéhez.
e VIDEO OUT
Csatlakoztatás a TV-készülék kompozit
videobemenetéhez.
3
f AUDIO IN-AUX
Csatlakoztatás a TV-készülék vagy más
analóg készülék analóg hangkimenetéhez.
g ANTENNA FM 75
Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő
egység jeleinek fogadásához.
Csatlakoztatás a TV-készülékhez
Filmnézés előtt csatlakoztassa a házimozit a
TV-készülékhez. A TV-műsorok audiotartalmait a
házimozi hangsugárzóin játszhatja le. A házimozi és
a TV-készülék csatlakoztatásához a lehető legjobb
minőségű csatlakoztatási módot használja.
1. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez
HDMI kapcsolaton keresztül
Kiváló minőségű videó
A normál HDMI-kapcsolat használata esetén
külön audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TVműsorok audiotartalmait a házimozin játszhassa
le. (lásd ‘Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és
más készülékekről’, 10. oldal)
Nagy átviteli sebességű HDMI kábellel
csatlakoztassa a házimozi HDMI OUT
csatlakozóját a TV-készülék HDMI
csatlakozójához.
1
4
Kapcsolja be a TV-készüléken a HDMI-CEC
funkciót. További részleteket a TV-készülék
felhasználói kézikönyvében talál.
»» Ha a házimozin lemezt játszik le, a
videó megjelenítése automatikusan a
TV-készüléken, a hangtartalom lejátszása
pedig automatikusan a házimozin fog
történni.
A TV-műsorok audiotartalmainak
házimozin keresztül való lejátszásához egy
további audiokábelre is szükség van (lásd
‘Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről’, 10. oldal).
Ha a rendszer az audiotartalmat nem
automatikusan a házimozin játssza le,
kézzel kell elvégeznie hangbeállításokat
(lásd ‘Végezze el a csatlakoztatott eszközök
audiobeállításait.’, 10. oldal).
Megjegyzés
•• Ha a TV-készülékhez DVI-csatlakozó is
tartozik, a házimozi HDMI/DVI adapteren
keresztül is csatlakoztatható a TV-készülékhez.
2. opció: Csatlakozás a TV-készülékhez
kompozit videokábelen keresztül
Alapszintű minőségű videó
Ha a TV-készülék nem rendelkezik HDMIcsatlakozókkal, akkor kompozit videokábellel
csatlakoztassa a házimozit a TV-készülékhez.
A kompozit csatlakozás nem támogatja a nagy
felbontású videojelek átvitelét.
A kompozit csatlakozás használata esetén külön
audiokábel szükséges ahhoz, hogy a TV-műsorok
audiotartalmait a házimozin játszhassa le. (lásd
‘Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről’, 10. oldal)
HU
9
1
Kompozit videokábellel csatlakoztassa
a házimozin lévő VIDEO csatlakozót
a TV-készüléken található kompozit
videocsatlakozóhoz.
A kompozit videocsatlakozó jelölése AV IN,
VIDEO IN, COMPOSITE vagy BASEBAND
lehet.
1. opció: Audió csatlakoztatása digitális
optikai kábellel
Kiváló minőségű audió
Optikai kábellel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő OPTICAL csatlakozót a
TV-készülék vagy más eszköz OPTICAL OUT
csatlakozójához.
A digitális optikai csatlakozó jelölése SPDIF,
SPDIF OUT vagy OPTICAL lehet.
TV
TV
2
A TV-készüléken váltson a megfelelő
videokimenetre.
A TV-műsorok audiotartalmainak
házimozin keresztül való lejátszásához egy
további audiokábelre is szükség van (lásd
‘Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről’, 10. oldal).
A házimozin a SOURCE gomb ismételt
megnyomásával választhatja ki a megfelelő
audiobemenetet.
3
Hangforrás csatlakoztatása TVről és más készülékekről
A TV-készülékek vagy más eszközök
audiotartalmait a házimozi hangsugárzóin
játszhatja le.
A házimozi, a TV-készülék és más készülékek
csatlakoztatásához a lehető legjobb minőségű
csatlakoztatási módot használja.
Megjegyzés
•• Az útmutatóban bemutatott
audiocsatlakoztatási módok csak javaslatként
szolgálnak. Emellett más csatlakoztatási módok
is használhatók.
10
HU
2. opció: Audiokészülék csatlakoztatása
analóg hangkábelek segítségével
Alapszintű minőségű audió
Analóg kábellel csatlakoztassa a házimozirendszeren lévő AUX csatlakozókat a TVkészülék vagy más eszköz AUDIO OUT
csatlakozóihoz.
VCR
A házimozi-rendszer
használata
Ez a fejezet a különböző forrásból származó média
házimozin történő lejátszásához kíván segítséget
nyújtani.
Mielőtt hozzáfogna
• Gondoskodjon a rövid üzembe helyezési
útmutatóban, valamint a felhasználói
kézikönyvben ismertetett csatlakozásokat.
• Kapcsolja át a TV-készüléket a házimozinak
megfelelő jelforrásra.
Hang kiválasztása
Ez a fejezet adott videofelvétel vagy zeneszám
lejátszásához szükséges ideális hangzás
kiválasztásában nyújt segítséget.
Hangzás üzemmód
Adott videofelvételhez vagy zeneszámhoz illő,
előre meghatározott hangzás üzemmódok
kiválasztása.
A SOUND gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthat egy hangzási üzemmódot.
• MOVIE: Mozi hangélmény, speciálisan a
filmekhez való javításokkal.
• MUSIC: A zene eredeti felvételi
környezetének, a stúdiónak vagy a
koncertnek a felidézése.
• ORIGINAL: A filmek és zenefelvételek
eredeti hangja, hozzáadott
hangeffektusok nélkül.
• NEWS: Minden szó optimális
beszédhangon és tiszta énekhangon
hallható.
• GAMING: Lélegzetelállító videojátékhangok, ideális az akciódús
videojátékokhoz vagy hangos bulikhoz.
1
Térhangzás üzemmód
Merüljön el a hangélmények élvezetében a
térbeli hangzásmódok segítségével.
A SURR gomb többszöri megnyomásával
kiválaszthat egy surround üzemmódot.
• 5CH STEREO: Javított sztereó hang.
Ideális partizenéhez.
• MULTI-CH: Hagyományos, 5.1
csatornás mód a még nagyobb
kikapcsolódást nyújtó moziélményért.
• STEREO: Kétcsatornás sztereó hang.
Ideális választás zenehallgatáshoz.
1
Lemezek
A házimozi-rendszer DVD, VCD és CD lemezeket
tud lejátszani. Le tudja játszani a házi készítésű
lemezeket, így a fényképeket és zenéket tartalmazó
CD-R lemezeket is.
Szükséges összetevők
• audio- és videocsatlakozás a házimozirendszer és a TV-készülék között.
• egy audio- vagy videolemez.
Lemezek lejátszása
1
2
Helyezzen be lemezt a házimozirendszerbe.
»» A TV-készülék a megfelelő HDMIforrásra kapcsol és a lemez lejátszása
automatikusan elindul. Ha nem ez
történne, nyomja meg a DISC gombot.
A lejátszás a lejátszógombokkal vezérelhető.
(lásd ‘Lejátszás gombok’, 12. oldal)
HU
11
M a g ya r
5
Lejátszás gombok
Gomb
Művelet
Navigációs Navigálás a menük között.
gombok
OK
Bevitel vagy kiválasztás
jóváhagyása.
Lejátszás indítása, szüneteltetése és
(Lejátszás/ folytatása.
szünet)
Lejátszás leállítása.
Ugrás az előző vagy a következő
/
felvételre, fejezetre vagy fájlra.
Gyorskeresés visszafelé vagy
/
előre. Többszöri megnyomásával
módosíthatja a keresés sebességét.
Navigációs Kép elforgatása az óramutató
gombok
járásával megegyező vagy az
(bal/jobb) óramutató járásával ellentétes
irányba.
Navigációs A kép függőleges vagy vízszintes
gombok
irányú elforgatása.
(fel/le)
SUBTITLE A videó felirata nyelvének
kiválasztása.
DISC
Belépés vagy kilépés a lemez
menüből.
AUDIO
A hang nyelvének vagy a
SYNC
csatornának a kiválasztása.
Képformátum igazítása a TV
SCREEN képernyőjéhez.
FIT
ZOOM
Filmjelenet vagy kép nagyítása.
REPEAT
Ismétlési mód kiválasztása vagy
kikapcsolása.
Két pont megjelölése az ismételt
REPEAT
A-B
lejátszáshoz egy fejezeten vagy
műsorszámon belül, illetve
az ismételt lejátszási mód
kikapcsolása.
ANGLE
Különböző kameraszögekből felvett
videojelenetek kiválasztása.
INFO Speciális beállítási lehetőségek
megnyitása audio-, video- vagy
médiatartalom lejátszása közben
(lásd ‘Audio, videó és kép opciók’,
14. oldal).
A menü megjelenítése VCD és SVCD
esetében
A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének
megjelenítése.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [PBC] > [Be] opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
1
2
3
Megjegyzés
•• A tartalommenü kihagyásához válassza a [Ki]
elemet.
•• VCD/SVCD-lemez lejátszása alatt a DISC
gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja
a PBC (lejátszásvezérlés) funkciót.
Menü megjelenítése MP3/JPEG adatok
esetén
Kiválaszthatja az MP3 tartalmak megjelenítési
módját.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [MP3/JPEG megj.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válasszon az alábbi lehetőségek közül, majd
nyomja meg az OK gombot.
• [Mappák megtek.]: Az MP3 fájlokat
tartalmazó mappák megjelenítése.
• [Fájlok megtek.]: Az MP3 fájlok
megjelenítése.
1
2
3
4
A kép és hang szinkronizálása
Ha az audio- és a videotartalom nincs
szinkronban, lehetősége van az audiokimeneti jel
késleltetésére.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Hangbeállítás] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Audioszinkron] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
A Navigációs gombok (fel/le) segítségével
szinkronizálhatja az audio- és a
videotartalmat.
A jóváhagyáshoz nyomja meg a OK gombot.
1
2
3
4
5
12
HU
•• Az audioszinkronizálás beállítása menühöz való
gyors hozzáféréshez nyomja meg az AUDIO
SYNC gombot a távirányítón.
USB-tárolóeszközök
Képek, audio és videó USB-tárolóeszközről.
Szükséges összetevők
• Egy FAT fájlrendszerre formázott USBtárolóeszköz, ami megfelel a tömeges
tárolási osztálynak.
• egy USB-hosszabítókábel, ha az USBtárolóeszköz nem illeszkedik a csatlakozóba.
Megjegyzés
•• Használhatóak az állományok külön
számítógépes program nélküli lejátszására
képes, USB-vel csatlakoztatott digitális
fényképezőgépek.
Fájlok lejátszása
1
2
3
4
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a
házimozihoz.
Nyomja meg a USB gombot.
»» Megjelenik a tartalomböngésző.
Válasszon ki egy fájlt, majd nyomja meg a
OK gombot.
A lejátszás vezérléséhez nyomja meg a
lejátszógombokat. (lásd ‘Lejátszás gombok’,
12. oldal)
DivX
M a g ya r
Megjegyzés
DivX videók lejátszása a következőkről:
• lemez (lásd ‘Lemezek’, 11. oldal),.
• USB-tárolóeszköz (lásd ‘USBtárolóeszközök’, 13. oldal).
VOD-kód DivX-hez
DivX videók megvásárlása és a házimozival
történő lejátszása előtt regisztrálja a házimozit
a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kód
segítségével.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [DivX(R) VOD kód] beállítást,
majd nyomja meg a OK gombot.
»» Megjelenik a házimozi DivX VOD
regisztrációs kódja.
1
2
3
Feliratok
Ha a videó többnyelvű felirattal rendelkezik,
válassza ki a felirat nyelvét.
A videó lejátszása közben nyomja meg az
SUBTITLE gombot a nyelv kiválasztásához.
1
Megjegyzés
•• A feliratfájl nevének meg kell egyeznie a
videofájl nevével. Ha például a videofájl neve
„movie.avi”, a feliratfájlt „movie.srt” vagy
„movie.sub” néven kell elmenteni.
•• A házimozi-rendszer a következő formátumú
feliratfájlok lejátszására képes: .srt, .sub, .txt,
.ssa, .ass, smi és .sami. Ezek a fájlok a navigációs
menüben nem jelennek meg.
•• Ha a felirat nem helyesen jelenik meg, át kell
állítani a karakterkészletet.
Felirat karakterkészlete
Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a
karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot
támogató karakterkészletre.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [DivX felirat] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
1
2
3
HU
13
4
Válasszon egy karakterkészletet, majd
nyomja meg az OK gombot.
2
karakterkészlet Nyelv
[Normál]
angol, albán, dán, holland, angol,
finn, francia, gael, német, olasz,
kurd (latin betűs), norvég,
portugál, spanyol, svéd és török
[Középalbán, horvát, cseh, holland,
Európa]
angol, német, magyar, ír, lengyel,
román, szlovák, szlovén és
szerb
[Cirill]
bolgár, fehérorosz, angol,
macedón, moldáv, orosz, szerb
és ukrán
[Görög]
Görög
[Héber]
héber
[Kínai (egysz.)] Egyszerűsített kínai
Audio, videó és kép opciók
Speciális funkciók használata lemezről és USB
tárolóeszközről audio-, video- vagy médiafájlok
lejátszásakor.
Hangzásbeállítás
1
A következő opciók közti választáshoz
nyomja meg egymás után többször az
INFO gombot.
• Az aktuális műsorszám adatainak és
idejének megjelenítése.
• [Ki]: Az ismételt lejátszási mód
kiválasztásához nyomja meg a
Navigációs gombok (bal/jobb).
• [Lemez ugrás:]: Videofelvétel bizonyos
részére ugrás a lemez idejének
megadásával.
• [Műsorszám ugrás:]: Videofelvétel
bizonyos részére ugrás a műsorszám
idejének megadásával.
• [Műsorsz. kivál.:]: Egy konkrét
műsorszám kiválasztása.
Videobeállítások
1
14
Nyomja meg a INFO gombot.
»» Megjelenik a videobeállítások menüje.
HU
Az Navigációs gombok és OK
megnyomásával a következő lehetőségeket
választhatja ki és módosíthatja:
• [Felvétel]: Adott felvétel kiválasztása.
• [Fejezet]: Adott fejezet kiválasztása.
• [Műsorsz.]: Egy konkrét műsorszám
kiválasztása (csak VCD/SVCD esetén).
• [Hang]: Videó hangnyelvének
kiválasztása.
• [Felirat]: A videó felirata nyelvének
kiválasztása.
• [Szög]: Különböző kameraszögekből
felvett videojelenetek kiválasztása.
• [FV. idő]: Videofelvétel bizonyos
részére ugrás a felvétel idejének
megadásával.
• [Fj. idő]: Videofelvétel bizonyos részére
ugrás a fejezet idejének megadásával.
• [Lemez idő]: Videofelvétel bizonyos
részére ugrás a lemez idejének
megadásával (csak VCD/SVCD esetén).
• [Mszám idő]: Videofelvétel bizonyos
részére ugrás a műsorszám idejének
megadásával (csak VCD/SVCD esetén).
• [AB ism.]: Két pont megjelölése az
ismételt lejátszáshoz egy fejezeten vagy
műsorszámon belül, illetve az ismételt
lejátszási mód kikapcsolása.
• [Előnézet]: A lemeztartalom
előnézetének kiválasztása.
• [Ismétel]: Ismételt lejátszási mód
kiválasztása.
• [Időkijelz.]: Az időkijelzéssel
kapcsolatos információk kiválasztása.
Kép opciók
1
2
3
A képelőnézeti mód megnyitásához nyomja
meg az INFO gombot.
»» Megjelenik 12 indexkép.
A
/ gombok megnyomásával léphet az
előző vagy következő oldalra.
A Navigációs gombok és az OK gomb
segítségével válasszon ki egy képet.
Audiolejátszás közben olyan szórakoztató
funkciókat is elindíthat, mint pl. a kép és zenés
diavetítés.
Képek diavetítése
A lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt
képek diavetítésének megtekintése.
Válasszon egy képet a lemezről vagy USB
tárolóeszközről, majd nyomja meg az
gombot.
A diavetítés leállításához nyomja meg a
gombot.
Állomások beállítása
1
2
1
2
3
Zenés diavetítések
Zenés diavetítés létrehozása zene és képek
egyidejű lejátszásához.
Válasszon ki egy zeneszámot, majd nyomja
meg az OK gombot.
Nyomja meg a
BACK gombot a
képmappába történő belépéshez.
Válasszon egy fényképet, majd az
(Lejátszás) gomb megnyomásával indítsa el
a diavetítést.
A diavetítés leállításához nyomja meg a
gombot.
A zene leállításához nyomja meg ismét a
gombot.
1
2
3
4
5
Rádió
FM-rádió hallgatása a házimozin és akár 40
rádióállomás tárolása.
Szükséges összetevők
• FM-antenna.
Megjegyzés
•• Az AM és a digitális rádió nem támogatott.
•• Ha nem észlel sztereó jelet, a készülék felkéri,
Rádióállomások hallgatásához vagy
módosításához a következő gombokat kell
megnyomni:
Gomb
Művelet
/
Navigációs
gombok
(bal/jobb)
Navigációs
gombok
(fel/le)
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
Rádiócsatorna keresése.
Rádiófrekvencia finomhangolása.
Nyomja meg a rádióállomások
telepítésének leállításához.
Tartsa lenyomva a tárolt
rádiócsatorna törléséhez.
PROGRAM Manuális: Nyomja meg egyszer
a program módba történő
belépéshez, majd még egyszer a
rádióállomás tárolásához.
Automatikus: Tartsa lenyomva
három másodpercen
keresztül a rádióállomások
újraprogramozásához.
Rádió hallgatása
1
hogy állítsa be újból a rádióállomásokat.
•• A legjobb vétel érdekében helyezze az
antennát a TV-készüléktől vagy más sugárzó
forrástól távolabbra.
Csatlakoztassa az FM-antennát a rövid
üzembe helyezési útmutatóban leírtak
szerint.
Nyomja meg a RADIO gombot.
»» Ha már beállította a rádióállomásokat,
a legutoljára hallgatott rádióállomás
lejátszása indul.
»» Ha rádióállomások még nincsenek
beállítva, a kijelző panelen „AUTO
INSTALL...PRESS PLAY” üzenet jelenik
meg. Nyomja meg az (Lejátszás)
gombot.
M a g ya r
Diavetítések
2
Nyomja meg a RADIO gombot.
• Előre beállított állomás hallgatásához
nyomja meg az vagy gombot.
• Rádióállomás kereséséhez és
hallgatásához nyomja meg a Navigációs
gombok (bal/jobb) gombot.
A hangerő változtatásához nyomja meg az
+/- (Hangerő) gombot.
HU
15
MP3-lejátszó
CREATE MP3
MP3-lejátszó csatlakoztatása audiofájlok vagy zene
lejátszásához.
Szükséges összetevők
• MP3-lejátszó
• 3,5 mm-es sztereó audiokábel
Zenelejátszás
1
2
3
Csatlakoztassa az MP3-lejátszót a házimozirendszerhez a rövid üzembe helyezési
útmutatóban leírtak szerin.
Nyomja meg többször egymás után
az AUDIO SOURCE gombot, amíg az
„MUSIC I-LINK” felirat megjelenik a
kijelzőpanelen.
Nyomja meg az MP3-lejátszó gombjait, az
audiofájlok vagy zene kiválasztásához és
lejátszásához.
Speed
Bitrate
4
Válassza a [Ign] beállítást, majd nyomja meg
a OK gombot.
»» Megjelenik az MP3-fájlok létrehozására
szolgáló képernyő. A jobb oldali panel
tartalmazza az MP3-beállításokat, a bal
oldali pedig a zeneszámokat listázza fel.
04:14
128kbps
Track02
04:17
Track03
03:58
Track04
04:51
Track05
03:53
Track06
04:09
Track07
04:38
Select Track
0
Time
00:00
Start
5
6
1
2
3
Normal
Track01
SUMMARY
MP3-fájlok létrehozása
A házimozit használva audió CD-kből MP3-fájlokat
készíthet.
Szükséges összetevők
• Audiolemez.
• USB-tárolóeszköz
Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt a
házimozihoz.
Játssza le az audió CD-t (CDDA/HDCD).
Nyomja meg a CREATE MP3 gombot.
»» Megerősítő üzenet jelenik meg.
TRACK
OPTIONS
7
Exit
Select All
Deselect All
Az Navigációs gombok és OK
megnyomásával a következő lehetőségeket
választhatja ki és módosíthatja:
• [sebesség]: A fájlba írás sebességének
kiválasztása.
• [Átv. seb.]: Az átalakítási minőség
kiválasztása.
• [Szöveg: ID3]: MP3-formátumba
konvertálásnál a zeneszám adatainak
másolása.
• [Eszköz]: Az MP3-fájlok tárolásához
használni kívánt USB-eszköz kiválasztása.
Navigáljon a jobb oldali panelre, válassza
ki a zeneszámokat és nyomja meg az OK
gombot.
• Az összes zeneszám kiválasztásához
navigáljon az [Összes kiválasztása]
pontra, majd nyomja meg az OK
gombot.
Az MP3-formátumba konvertálás
elindításához válassza ki a [start]
lehetőséget, majd nyomja meg az OK
gombot.
»» Az USB-tárolóeszközön létrejön egy, az
MP3-fájlokat tartalmazó új mappa.
• A menüből való kilépéshez válassza az
[Kilépés] elemet, majd nyomja meg az
OK gombot.
Megjegyzés
•• A konvertálás folyamata alatt ne nyomjon meg
egy gombot sem.
•• A DTS CD és másolásvédett CD lemezek nem
konvertálhatók.
•• Írásvédett vagy jelszóval védett USB-
tárolóeszköz nem használható MP3-fájlok
tárolására.
16
HU
M a g ya r
EasyLink
A házimozi támogatja a Philips EasyLink funkciót,
amely a HDMI-CEC (Consumer Electronics
Control) protokollt használja. A HDMI-kapcsolaton
keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis
készülékek egy távvezérlővel irányíthatók.
A Philips nem garantálja a 100%-os
együttműködést minden HDMI-CEC készülékkel.
Szükséges összetevők
• HDMI-CEC kompatibilis készülékek.
• HDMI-csatlakozás a csatlakoztatott
készülékek között.
Bekapcsolás
1
2
3
4
5
Kapcsolja be a HDMI-CEC műveleteket
a TV-n és az egyéb csatlakoztatott
eszközökön. További részletek érdekében
tekintse meg a TV vagy más készülékek
felhasználói kézikönyvét.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [EasyLink beállítás] > [EasyLink]
opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
Válassza a [Be] beállítást, majd nyomja meg
a OK gombot.
Eszközök vezérlése
A házimozi és más csatlakoztatott HDMI-CEC
kompatibilis eszközök egyetlen távvezérlővel való
irányítása.
Lejátszás egy gombnyomásra
Ha bekapcsolja az egy gombnyomásra történő
lejátszást, a TV-készülék automatikusan a
megfelelő csatornára kapcsol, ha a házimozi
rendszerbe lemezt helyeznek.
Készenléti üzemmód egy gombnyomásra
Amikor lenyomva tartja a távvezérlő
(Standby (Készenlét)) gombját, a házimozi és
minden csatlakoztatott HDMI-CEC készülék
(amennyiben ezek támogatják az egygombos
készenléti üzemmódot) átkapcsol készenléti
üzemmódba.
Amennyiben a házimozi-rendszeren
engedélyezte a készenléti üzemmód egy
gombnyomásra funkciót, akkor azt a TV
vagy más HDMI-CEC eszköz távvezérlőjével
készenléti üzemmódba kapcsolhatja.
HU
17
6
A beállítások
módosítása
Ez a fejezet a házimozi beállításainak
módosításában nyújt segítséget.
Vigyázat
•• A legtöbb beállítás alapértelmezett formájában
a házimozi számára leginkább megfelelő
érték. Hacsak nincs különösebb oka egy adott
beállítás módosítására, az a legjobb, ha az
alapértelmezett értéken hagyja.
Megjegyzés
•• A szürkén megjelenő beállítások nem
3
4
Nagy felbontású kép
Nagy felbontású JPEG képek támogatása.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Videobeáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [HD JPEG] > [Be] opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
1
2
3
A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok
a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek.
Megjegyzés
•• A legjobb beállítás automatikusan kiválasztásra
kerül a TV-készüléken. Ha módosítja a
beállítást, győződjön meg róla, hogy a TVkészülék támogatja-e az új beállítást.
Képbeállítás és formátum
18
1
2
nyomja meg a BACK gombot. A menüből a
SETUP gomb megnyomásával léphet ki.
Kép
3
Nagy felbontású HDMI videoformátumok
megtekintéséhez válassza a TV-készülék
kapacitásának leginkább megfelelő
videobeállításokat.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Videobeáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [HDMI-beállítás] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Változtassa meg a következő beállításokat,
majd nyomja meg az OK gombot:
• [Szélesképernyős]: A TV-készülék
16:9 széles képernyős megjelenítési
beállítása.
• [HDMI videó]: HDMI-felbontás.
módosíthatók.
•• Az előző menühöz történő visszatéréshez
1
2
Képfelbontás
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Videobeáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Változtassa meg a következő beállításokat,
majd nyomja meg az OK gombot:
• [TV-rendszer]: A TV-készülék által
támogatott videoformátumokhoz.
• [TV monitor]: A TV-készüléknek
megfelelő képmegjelenítési
formátumokhoz.
• [Képbeállítások]: Előre meghatározott
színbeállítás.
HU
Hang
Hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető
legjobban megfeleljenek igényeinek.
HDMI-hang
A rendszer a HDMI-hangot automatikusan két
csatornára keveri le, a TV-készülék hangszóróinak
megfelelően. Ha a hangot nem a TV-készüléken
keresztül szeretné hallgatni, kapcsolja ki a HDMIhangot.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Hangbeállítás] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [HDMI-hang] > [Ki] opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
1
2
3
Lemez menü
Válassza ki a főmenü, a hang és feliratok nyelvét.
1
2
Főmenü
3
1
2
3
4
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Kijelző nyelve] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza ki a házimozi-rendszer menüjének
nyelvét, majd nyomja meg az OK gombot.
Lemezen található audiotartalom
1
2
3
4
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Hang] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
Válassza ki a lemezen az audiotartalom
nyelvét, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés
•• Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez
megadott nyelvei között, válassza ki a
lista [Egyebek] opcióját, majd adja meg a
felhasználói utasítás hátoldalán található 4
jegyű nyelvi kódot.
•• Ha a lemezen nincs meg az Ön által
kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez
alapértelmezett nyelvét fogja használni.
Lemez feliratai
1
2
3
4
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Felirat] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
Válassza ki a lemezen a feliratok nyelvét,
majd nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Lemez menü] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza ki a lemezen a menü nyelvét, majd
nyomja meg az OK gombot.
Megjegyzés
•• Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez
megadott nyelvei között, válassza ki a
lista [Egyebek] opcióját, majd adja meg a
felhasználói utasítás hátoldalán található 4
jegyű nyelvi kódot.
•• Ha a lemezen nincs meg az Ön által
kiválasztott hangcsatorna, a házimozi a lemez
alapértelmezett nyelvét fogja használni.
Szülői ellenőrzés
Korlátozza a lemezekhez való hozzáférést.
Jelszó
Lejátszási korlátozással rendelkező lemez
lejátszásához jelszót adhat meg, amelyet később
módosíthat.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Jelszó] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
»» A jelszó változtatása menü megjelenik.
1
2
3
4
5
A jelszó beállításához vagy módosításához
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• Ha nincs jelszava vagy elfelejtette, írja
be: 0000.
Nyomja meg a OK gombot.
HU
19
M a g ya r
Nyelv
Besorolások
Egyes lemezeket korhatár-besorolással
rögzítenek. A házimozi beállítható úgy, hogy csak
a gyermek életkoránál alacsonyabb besorolású
lemezeket játsszon le.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Szülői] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
»» Megjelenik a jelszó megadását kérő
üzenet.
1
2
3
4
5
Adja meg a jelszót a Számgombok
segítségével.
Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja
meg az OK gombot.
• A lemezek korhatár-besorolásra való
tekintet nélkül történő lejátszásához
válassza a 8-as szintet vagy a következő
lehetőséget: [Ki].
Lemez lezárása
A korhatár-besorolással és szülői ellenőrzéssel
nem rendelkező lemezek korlátozásához zárja
le manuálisan a lemezt. A házimozi-rendszerben
maximum 20 lemez zárolható.
A lemez lejátszása közben nyomja meg a
SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Lemezzár] > [Zár] opciót, majd
nyomja meg az OK gombot.
»» Megjelenik a jelszó megadását kérő
üzenet.
1
2
3
4
Adja meg a jelszót a Számgombok
segítségével.
»» A lemez lezárása megtörtént.
»» A lezárt lemez lejátszásához adja meg a
jelszót.
Energiatakarékosság
A következő beállítások módosításával energiát
takaríthat meg.
Automatikus készenlét
Lemezről vagy USB-tárolóeszközről való
lejátszáskor a házimozi automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol:
• ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított
üzemmódban van
• és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen
gombot.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Aut. készenlét] > [Be] opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
1
2
3
Elalváskapcsoló
Időzítők beállítása a házimozi meghatározott idő
elteltével készenléti üzemmódba kapcsolásához.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Elalváskapcsoló] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza ki az elalváskapcsoló időtartamát.
»» Az elalvási idő maximum 60 percre
állítható. Az alváskapcsoló [Ki] beállítás
esetén kikapcsol.
1
2
3
4
5
Képernyővédő
Automatikusan képernyőkímélő módba kapcsolja
házimoziját a következő esetekben:
• ha 10 percig szüneteltetett vagy leállított
üzemmódban van
• és ez idő alatt nem nyom meg semmilyen
gombot.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Képernyővédő] > [Be] opciót,
majd nyomja meg az OK gombot.
1
2
3
20
HU
Nyomja meg a OK gombot az aktiválásához.
»» A házimozi a megadott időtartam eltelte
után készenléti állapotba vált.
A házimozi kijelzőpanelje fényerejének állítása.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Ált. beáll.] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Kijelző fényereje] beállítást,
majd nyomja meg a OK gombot.
Válassza ki a fényerőt, majd nyomja meg az
OK gombot.
1
2
3
4
A gyári beállítások visszaállítása
A házimozi alapértelmezett beállításainak
visszaállítása. A szülői felügyelet beállításai nem
állíthatók vissza az alapértelmezett beállításokra.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Alapért.] beállítást, majd nyomja
meg a OK gombot.
Válassza a [OK] beállítást, majd nyomja meg
a OK gombot.
1
2
3
4
7
A szoftver frissítése
Ahhoz, hogy házimozija továbbra is a
legmegfelelőbb beállításokkal működjön és ahhoz
a legjobb támogatást kapja, frissítse rendszeresen
a szoftvert. Vesse össze az aktuális szoftververziót
a www.philips.com/support webhelyen található
legfrissebb verzióval.
A szoftververzió ellenőrzése
1
2
3
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a [Beállítások] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
Válassza a [Verzióinfó] beállítást, majd
nyomja meg a OK gombot.
»» Megjelenik a szoftver verziója.
Szoftverfrissítés USB vagy CD-R
eszközön keresztül
Amire szüksége lesz:
• Egy legalább 75 MB memóriával rendelkező
CD-R lemez vagy USB-tárolóeszköz. Az
USB-tárolóeszköznek FAT formázásúnak
kell lennie. Ne használjon USB merevlemezmeghajtót.
• Internetkapcsolattal rendelkező számítógép.
• Olyan tömörítőprogram, amely támogatja
a ZIP fájlformátumot (például WinZip®
Microsoft® Windows® rendszerre vagy
Stufflt® Macintosh® rendszerre).
1. lépés: A legfrissebb szoftver letöltése
1
2
3
4
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt
vagy helyezzen be egy CD-R-lemezt a
számítógépbe.
Böngészőjében lépjen a www.philips.com/
support oldalra.
A Philips támogatás weboldalán keresse
meg az adott terméket és a Szoftver és
meghajtók elemet.
»» A szoftverfrissítés zip fájlként érhető el.
Mentse el a zip-fájlt az USB-tárolóeszköz
vagy a CD-R-lemez gyökérkönyvtárába.
HU
21
M a g ya r
Kijelzőpanel
5
6
Az archiváló segédprogram használatával
csomagolja ki a szoftverfrissítő fájlt a
gyökérkönyvtárba.
Távolítsa el az USB-tárolóeszközt vagy CDR-lemezt a számítógépből.
8
Termékleírás
Megjegyzés
• A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes
bejelentés nélkül változhat.
2. lépés: Frissítse a szoftvert
Figyelem
• Az USB-tárolóeszköz használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e lemez a lemeztálcán
és a lemeztálca be van-e zárva.
1
2
3
Csatlakoztassa a házimozi-rendszerhez az
USB-tárolóeszközt vagy helyezze be a CDR-lemezt.
Kapcsolja a TV-t a házimozinak megfelelő
forrásra.
A frissítés befejezéséhez kövesse a TVképernyőn megjelenő utasításokat.
» A szoftverfrissítés befejeződésekor
a házimozi automatikusan kikapcsol
és újraindul. Ha nem indul újra
automatikusan, akkor húzza ki a tápkábelt
néhány másodpercre, majd csatlakoztassa
ismét.
Megjegyzés
Régiókódok
A házimozi hátulján, illetve alján található
típusazonosító táblán a támogatott régiók neve
szerepel.
Ország
DVD
Európa, Egyesült Királyság
Ázsia és Óceánia, Tajvan, Korea
Latin-Amerika
Ausztrália, Új-Zéland
Oroszország, India
• A szoftverfrissítés alatt ne kapcsolja ki a
készüléket és ne vegye ki az USB-tárolóeszközt
vagy a CD-R-lemezt.
Kína
Médiaformátumok
•
DVD-videó, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zenei
CD, videó CD/SVCD, képfájlok, MP3
média, WMA média, DivX média, USBtárolóeszköz
Fájlformátumok
•
•
•
22
HU
Audió: .mp3, .wma
Videó: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
Kép: .jpg, .jpeg
•
•
•
•
Kimeneti összteljesítmény: 300 W RMS,
(30% THD)
Frekvenciaválasz: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
Jel/zajszint arány: > 65 dB (CCIR) /
(A-súlyozott)
Bemeneti érzékenység:
• AUX: 2 V
• Music iLink: 1 V
Video
•
•
Jelrendszer: PAL / NTSC
HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p,
720p, 1080i, 1080p
Hang
•
•
•
S/PDIF digitális hangbemenet:
• Optikai: TOSLINK
Mintavételezési frekvencia:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Konstans bitsebesség:
• MP3: 32 kb/s - 320 kb/s
• WMA: 64 kb/s - 192 kb/s
Rádió
•
•
•
Hangolási tartomány
• Európa/Oroszország/Kína: FM 87,5-108
MHz (50 kHz);
• Ázsia és a csendes-óceáni térség/LatinAmerika: FM 87,5-108 MHz (50/100 kHz)
Jel/zajszint arány: FM 50 dB
Frekvenciaválasz: FM 200 Hz-12.5 kHz / ±6 dB
USB
•
•
•
•
Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
(MSC)
Fájlrendszer: FAT16, FAT32
Maximális memóriatámogatás: < 160 GB.
•
•
•
•
Mélynyomó
•
•
•
•
•
•
Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30%
THD)
Impedancia: 4 Ohm
Hangsugárzók: 133 mm (5,25”) mélynyomó
Méretek (szé x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
Tömeg: 2,5 kg
Kábelhossz: 3 m
Hangsugárzók
Középsugárzó
• Kimeneti teljesítmény: 50 W RMS (30% THD)
• Rendszer: 1 x 63,5 mm (2,5”) teljes
terjedelem
• Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
• Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5”) mélynyomó
• Méretek (szé x ma x mé): 159 x 84,5 x 80 mm
• Tömeg: 0,35 kg
• Kábelhosszúság: 2 m
Első/hátsó hangsugárzó:
• Kimeneti teljesítmény: 4 x 50W RMS (30%
THD)
• Hangsugárzó impedanciája: 4 Ohm
• Hangszórók: 1 x 63,5 mm (2,5”) teljes
terjedelem
• Méretek (szé x ma x mé): 84,5 x 159 x 80 mm
• Tömeg (elülső): 0,35 kg egyenként
• Tömeg (hátsó): 0,35 kg egyenként
• Kábelhosszúság (elülső): 3 m
• Kábelhosszúság (hátsó): 7 m
A távvezérlő elemei
•
2 x AAA-R03-1,5 V
Lézer
Főegység
•
•
•
•
Tápellátás:
• Európa/Kína/Oroszország/India: 220240 V~, 50 Hz
• Latin-Amerika/Ázsia/Csendes-óceáni
térség: 110-240 V~, 50-60 Hz
Energiafogyasztás: 55 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
≤ 0,9 W
Méretek (Sz x Ma x Mé): 360 x 58 x 325 mm
Tömeg: 2,3 kg
•
Típus: félvezető lézer GaAIAs (CD)
Hullámhossz: 645 - 665 nm (DVD), 770 800 nm (CD)
Kimeneti teljesítmény: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
Sugárelhajlás: 60 fok.
HU
23
M a g ya r
Erősítő
9
Hibakeresés
Figyelem
•• Áramütésveszély! Soha ne távolítsa el a
készülékházat.
Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert
ezzel a garancia érvényét veszíti.
Ha a készülék használata közben problémái
adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt
szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is
fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe
a www.philips.com/welcome weboldalon
rendelkezésre álló támogatást.
Főegység
A házimozi-rendszer gombjai nem működnek.
• Néhány percre húzza ki a készülék
tápkábelét, majd csatlakoztassa újra.
Kép
Nincs kép.
• Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a
házimozinak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.
• Ha ez a TV-rendszer módosítása esetén
történik, a gomb megnyomásával nyissa
ki a lemeztálcát, majd a nyomja meg a 3-as
gombot a távvezérlőn az alapértelmezett
képfelbontás visszaállításához.
Nem látható kép a HDMI csatlakoztatású TVkészüléken.
• Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről.
Ha sérült, cserélje le egy új kábelre.
• A gomb megnyomásával nyissa ki a
lemeztálcát, majd a távvezérlő 1-es gombjával
állítsa vissza az alapértelmezett képfelbontást.
• Várjon 10 másodpercig az automatikus
helyreállításra, vagy változtassa meg a
HDMI-videobeállítást (lásd ‘Képfelbontás’,
18. oldal).
A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat
játszik le.
• Győződjön meg róla, hogy a lemez
videotartalma nagyfelbontású.
• Győződjön meg róla, hogy a tvkészülék támogatja a nagyfelbontású
videotartalmakat.
• HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a
TV-készülékhez.
24
HU
Hang
A házimozinak nincs hangja.
• Csatlakoztassa az audiokábelt a házimozihoz,
és a TV-készülékhez vagy más készülékekhez.
(lásd ‘Hangforrás csatlakoztatása TV-ről és más
készülékekről’, 10. oldal)
• Végezze el a csatlakoztatott eszközök
audiobeállításait. (lásd ‘Végezze el a
csatlakoztatott eszközök audiobeállításait.’,
10. oldal)
• Állítsa vissza a házimozi gyári alapbeállításait
(lásd ‘A gyári beállítások visszaállítása’,
21. oldal), kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét.
• A házimozin a SOURCE gomb ismételt
megnyomásával választhatja ki a megfelelő
audiobemenetet.
Torz vagy visszhangos a hang.
• Ha a házimozin keresztül játszik le a TV-ről
audiotartalmat, győződjön meg arról, hogy a
TV-készülék hangja el van némítva.
Az audio- és a videotartalom nincs szinkronizálva.
• 1) Nyomja le hosszan az AUDIO SYNC
gombot. 2) A hang és a kép szinkronizálásához
öt másodpercen belül nyomja le a +/- gombot.
Lejátszás
Nem játszható le a lemez.
• Tisztítsa meg a korongot.
• Győződjön meg arról, hogy a házimozi
az adott lemeztípust támogatja (lásd
‘Médiaformátumok’, 22. oldal).
• Győződjön meg róla, hogy a házimozi
támogatja a lemez régiókódját (lásd
‘Régiókódok’, 22. oldal).
• Ha a lemez DVD±RW vagy DVD±R
lemez, győződjön meg arról, hogy a lemez
véglegesítve van.
Nem játszható le DivX-fájl.
• Ellenőrizze, hogy a DivX fájl kódolása
megfelel-e a következőnek: „Home Theatre
Profile” DivX kódolóval.
• Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy a feliratok fájlneve
megegyezik-e a film fájlnevével (lásd
‘Feliratok’, 13. oldal).
• Válassza ki a megfelelő karakterkészletet:
1) Nyomja meg az SETUP gombot.
2) Válassza ki a [Beállítások] > [DivX felirat]
lehetőséget. 3) Válassza ki a támogatott
karakterkészletet. 4) Nyomja meg az OK
gombot.
10 Tárgymutató
A
automatikus készenlét
20
Á
áttekintés
beállítások
csatlakozók
főegység
hangsugárzó-beállítás
HDMI-CEC
távvezérlő
18
8
5
8
17
5
É
éjszakai mód
11
Ú
újrafelhasználás
4
B
beállítások
a menü nyelve
alapértelmezett
automatikus készenlét
elalváskapcsoló
felirat nyelve
hang
HDMI-CEC
HDMI-hang
HDMI-kép
helyreállítás
jelszó
kép
képernyővédő
lemez nyelve
szülői besorolás
tápkapcsoló
videó
besorolások
biztonság
a készülék kiselejtezése
a termék használata
19
21
20
20
19
18
17
18
18
21
19
18
20
19
20
20
18
20
4
3
HU
25
M a g ya r
Az USB tárolóeszköz tartalma nem olvasható.
Győződjön meg róla, hogy az USBtárolóeszköz formátuma kompatibilis a
házimozival.
• Győződjön meg arról, hogy az USBtárolóeszköz fájlrendszerét a házimozi
támogatja.
Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel)
felirat jelenik meg a TV-képernyőn.
• A műveletet nem lehet végrehajtani.
Az EasyLink nem működik.
• Győződjön meg róla, hogy a házimozi
Philips márkajelű EasyLink szabványú
TV-készülékhez van csatlakoztatva, és az
EasyLink funkció be van kapcsolva (lásd
‘EasyLink’, 17. oldal).
Amikor a TV-készüléket bekapcsolja, a házimozirendszer is automatikusan bekapcsol.
• Ez normális jelenség Philips EasyLink
(HDMI-CEC) szabvány használata esetén. A
házimozi önálló működtetéséhez kapcsolja
ki az EasyLink funkciót.
•
C
csatlakozás
hang (analóg kábel)
hang (optikai kábel - digitális)
hang a TV-ből és más készülékekből
hangsugárzók
TV (HDMI)
TV (kompozit)
csatlakozók
előlapi csatlakozók
egygombos készenléti üzemmód
egygombos lejátszás
10
10
10
8
9
9
8
D
diavetítések
kép
zenés
DivX
feliratok
karakterkészlet
VOD kód
E
elalváskapcsoló
elhelyezés
csatlakozók
elhelyezés
energia
automatikus készenlét
elalváskapcsoló
fényerő
képernyővédő
engedélyezés
automatikus készenlét
HDMI-CEC
képernyővédő
erősítő
15
15
13
13
13
20
8
7
20
20
21
20
20
17
20
23
E
EasyLink (HDMI-CEC)
audiolejátszás
egygombos készenléti üzemmód
egygombos lejátszás
kezelőgombok
egyéni beállítások
a menü nyelve
automatikus készenlét
elalváskapcsoló
felirat
hang
jelszó módosítása
képernyővédő
kijelzőpanel
lemez menü
26
HU
17
17
17
7
19
20
20
19
18
19
20
21
19
17
17
F
felirat
karakterkészlet
nyelv
felvételek
fényerő
FM-antenna
főegység
áttekintés
hibaelhárítás
termékjellemzők
G
gyári beállítások
13
19
14
21
9
5
24
23
21
H
hang
beállítások
előre beállított módok
forrás
hangsugárzó-beállítás
HDMI-hang
minőség
termékjellemzők
hang
előre beállított hangmód
háttérhangzás
hibaelhárítás
kép és hang szinkronizálása
hang nyelve
hangsugárzók
beállítás
csatlakozás
elhelyezés
háttérhangzás
kézi beállítás
termékjellemzők
hangszórók beállítása
kézi
hangzásbeállítások
HDMI
hang
videobeállítások
HDMI-CEC
hibaelhárítás
csatlakozás
főegység
hang
kép
lejátszás
18
11
10
8
18
10
23
11
11
24
12
19
8
8
7
11
8
23
8
14
18
18
17
24
24
24
24
24
időpont szerinti keresés
ismétlés
J
jelszó
14
14
19
K
karbantartás
környezetvédelem
termék
kép
beállítások
diavetítések
elforgatás
hibaelhárítás
nagy felbontású JPEG
nagyítás
opciók
kép és hang szinkronizálása
kép opciók
képernyővédő
kézi hangszóró-beállítás
kijelző
MP3/JPEG menü
VCD/SVCD menü
kijelzőpanel
4
4
18
15
14
24
18
14
14
12
14
20
8
12
12
5
L
lejátszás
diavetítések
hibaelhárítás
lemezek
MP3
rádió
USB
lemezek
a menü nyelve
DivX
felirat
felvételek
hang nyelve
hangzásbeállítások
időpont szerinti keresés
kép
kép és hang szinkronizálása
kezelőgombok
lejátszás
opciók
zárolás/feloldás
letiltás
HDMI-CEC
15
24
11
16
23
13
19
13
19
14
19
14
14
15
12
12
11
14
20
M
médiaformátumok
mélynyomó
termékjellemzők
MP3
csatlakozó
lejátszás
MP3 létrehozása
tartalom megjelenítése
MP3 létrehozása
22
23
8
16
16
12
16
N
nyelv
felirat
hang
képernyőmenü
lemez menü
19
19
19
19
O
opciók
kép
14
P
Philips Easylink
17
R
rádió
állomás beállítása
FM-antenna
kezelőgombok
rádió hallgatása
termékjellemzők
régiókódok
15
9
15
15
23
22
S
szerzői jogi védelem
szoftver
aktuális verzió keresése
frissítés
szoftver frissítése
aktuális verzió keresése
frissítés
szülői ellenőrzés
besorolások
jelszó
lemez lezárása
2
21
21
21
21
20
19
20
17
HU
27
M a g ya r
I
T
távvezérlő
áttekintés
elemek
termékleírás
5
23
22
U
USB
Formátum
USB-tárolóeszköz
lejátszás
opciók
termékjellemzők
V
védjegyek
vezérlés
Easylink (HDMI-CEC)
főegység
lemez lejátszása
rádió
szülői ellenőrzés
videó
kép és hang szinkronizálása
képbeállítások
VOD-kód DivX-hez
videobeállítások
videoformátumok
VOD-kód DivX-hez
28
HU
23
13
14
23
2
7
5
12
15
19
12
18
13
14
23
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising