Philips | HTB5150D/12 | Owner's Manual | Philips Domači kino Blu-ray SoundBar HTB5150D/12 Uporabniški priročnik

Philips Domači kino Blu-ray SoundBar HTB5150D/12 Uporabniški priročnik
Vedno smo vam pripravljeni pomagati
Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/support
HTB5150D
Imate vprašanje?
Obrnite se na
Philips
Uporabniški priročnik
Vsebina
1 Pomoč in podpora
Uporaba pomoči na zaslonu
(uporabniški priročnik)
Krmarjenje po pomoči na zaslonu
2 Pomembno
Varnost
Skrb za izdelek
Skrb za okolje
Zdravstveno opozorilo glede načina 3D
3 Vaš sistem za domači kino
Daljinski upravljalnik
Glavna enota
Priključki
4 Priključitev in namestitev
Namestitev
Priključitev na televizor
Povezava digitalnih naprav prek
priključka HDMI
Priključitev zvoka iz televizorja ali
drugih naprav
Nastavitev funkcije EasyLink
(upravljanje HDMI-CEC)
Povežite in nastavite domače omrežje
5 Uporaba sistema za domači kino
Odpiranje začetnega menija
Plošče
Podatkovne datoteke
Pomnilniške naprave USB
Možnosti zvoka, videa in slike
Radio
Predvajalnik MP3
iPod ali iPhone
Upravljalnik smartphone
Brskanje po storitvi Smart TV
Internetni radio
Brskanje po računalniku prek DLNA
Karaoke
Izbira zvoka
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
7
7
9
9
10
11
11
12
14
15
15
16
18
19
19
20
21
22
22
24
25
26
28
28
6 Spreminjanje nastavitev
30
30
30
30
31
31
31
31
32
7 Posodobitev programske opreme
32
32
Jezikovne nastavitve
Nastavitve slike in videa
Nastavitve zvoka
Nastavitve starševskega nadzora
Nastavitve zaslona
Nastavitve za varčevanje energije
Nastavitve zvočnika
Obnovitev privzetih nastavitev
Preverjanje različice programske opreme
Posodobitev programske opreme
prek povezave USB
Posodobitev programske opreme
prek interneta Posodobitev pomoči na zaslonu
33
33
34
8 Specifikacije izdelka
35
9 Odpravljanje težav
39
10 Obvestilo
42
42
42
Avtorske pravice
Odprtokodna programska oprema
Pogodba za končnega uporabnika
RMVB (samo za Tihomorsko Azijo in
Kitajsko)
Skladnost z zakonodajo
Blagovne znamke
42
43
43
11 Koda jezika
45
12 Kazalo
46
SL
1
1 Pomoč in
podpora
Podjetje Philips nudi obsežno spletno
podporo. Obiščite naše spletno mesto
www.philips.com/support, kjer lahko:
• prenesete popoln uporabniški priročnik;
• natisnete vodnik za hiter začetek;
• predvajate videovadnice (na voljo samo za
določene modele);
• najdete odgovore na pogosto zastavljena
vprašanja (FAQ);
• pošljete vprašanje našemu podjetju;
• klepetate s predstavnikom Philipsove
podpore.
Sledite navodilom na spletnem mestu, da
izberete jezik in nato vnesite številko modela.
Za podporo se lahko obrnete na Philipsovo
službo za pomoč uporabnikom v svoji državi.
Preden se obrnete na Philips, si zapišite številko
modela in serijsko številko izdelka. Te podatke
najdete na hrbtni ali spodnji strani izdelka.
Uporaba pomoči na zaslonu
(uporabniški priročnik)
Za enostaven dostop je v domačem kinu
shranjena pomoč na zaslonu (uporabniški
priročnik).
Pomoč na zaslonu je sestavljena iz dveh plošč.
• Na levi plošči sta dva zavihka, Contents
(Kazalo) in Index (Stvarno kazalo).
Pomaknite se po zavihku Contents
(Kazalo) ali Index (Stvarno kazalo) in
izberite temo. Legenda za prikaz možnosti
Contents (Vsebina) je ta:
•
: pritisnite OK, da razširite podteme.
•
: pritisnite OK, da strnete podteme,
ali s pritiskanjem tipkami za krmarjenje
(gor/dol) izberite temo.
2
SL
•
•
Za premik med levo in desno ploščo
pritisnite tipkami za krmarjenje (levo/
desno).
Na desni plošči je vsebina izbrane teme. Za
več pomoči pri vsebini se pomaknite po
strani navzdol do Related topics (Povezane
teme).
Z daljinskim upravljalnikom sistema za domači
kino izberite pomoč na zaslonu in krmarite po
njej (glejte 'Krmarjenje po pomoči na zaslonu'
na strani 2).
Krmarjenje po pomoči na
zaslonu
Za uporabo pomoči na zaslonu pritisnite gumb
na daljinskem upravljalniku.
Tipka
HELP Dejanje
Odpiranje in zapiranje pomoči
na zaslonu.
OK Prikaz izbrane strani ali razširitev
podtem na zavihku Contents
(Vsebina).
tipkami za
Gor: pomik gor ali na prejšnjo
krmarjenje
stran.
Dol: pomik dol ali na naslednjo
stran.
Desno: pomik na desno ploščo
ali naslednji vnos v stvarnem
kazalu.
Levo: pomik na levo ploščo ali
prejšnji vnos v stvarnem kazalu.
BACK Pomik gor na zavihku Contents
(Kazalo) ali Index (Stvarno
kazalo).
Pomik z desne plošče na zavihek
Contents (Kazalo) na levi plošči.
(Prejšnji) Prikaz zadnje gledane strani
zgodovine.
Prikaz naslednje strani
(Naslednji) zgodovine.
2 Pomembno
Pred uporabo aparata preberite navodila. Če
zaradi neupoštevanja teh navodil pride do
poškodbe, garancija za izdelek ne velja.
Varnost
Nevarnost električnega udara ali požara!
• Izdelka in dodatne opreme ne izpostavljajte
dežju ali vodi. V bližino izdelka ne
postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
Če se tekočina razlije po izdelku, ga
nemudoma odklopite iz električnega
omrežja. Pred ponovno uporabo naj
izdelek pregleda Philipsova služba za
pomoč uporabnikom.
• Izdelka in dodatne opreme ne postavljajte
v bližino plamenov ali drugih virov toplote,
vključno z neposredno sončno svetlobo.
• V prezračevalne reže ali druge odprtine
izdelka ne potiskajte predmetov.
• Kjer se omrežni vtič ali spojnik aparata
uporablja kot izklopna naprava, mora le-ta
biti preprosto dostopen.
• Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih
baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer
sončni svetlobi, ognju itd.
• Pred nevihto izdelek izklopite iz
električnega omrežja.
• Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice,
povlecite za vtič, ne za kabel.
Nevarnost kratkega stika ali požara!
• Pred priključitvijo izdelka v električno
vtičnico se prepričajte, da električna
napetost v vašem domu ustreza električni
napetosti, navedeni na hrbtni ali spodnji
strani izdelka. Če se napetosti ne ujemata,
izdelka ne smete priključiti v električno
vtičnico.
Nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe
hišnega kina!
• Za namestitev izdelka na steno uporabite
samo priloženi stenski nosilec. Stenski
nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi
skupno težo nosilca in izdelka. Družba
Koninklijke Philips Electronics N.V. ne
prevzema odgovornosti v primeru
nepravilne stenske namestitve, ki povzroči
nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe
opreme.
• Za zvočnike s stojali uporabljajte samo
priložena stojala. Stojala trdno pritrdite
na zvočnike. Pritrjena stojala namestite
na ravno in vodoravno površino, ki vzdrži
skupno težo zvočnika in stojala.
• Izdelka ali drugih predmetov ne postavljajte
na napajalne kable ali drugo električno
opremo.
• Če ste izdelek prevažali pri temperaturi
pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže, in
pred priključitvijo napajanja počakajte,
da temperatura izdelka doseže sobno
temperaturo.
• Pri odprtju pride do vidnega in nevidnega
laserskega sevanja. Ne izpostavljajte se
laserskemu žarku.
• Ne dotikajte se optičnih leč v prostoru za
ploščo.
• Deli tega izdelka so lahko iz stekla. Ravnajte
pazljivo, da se izognete poškodbam in
okvaram.
Nevarnost pregrevanja!
• Izdelka ne nameščajte v utesnjen
prostor. Okrog izdelka pustite vsaj deset
centimetrov prostora za prezračevanje.
Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne
prekrivajo prezračevalnih rež aparata.
Nevarnost onesnaženja!
• Ne mešajte baterij (starih in novih ali
ogljikovih in alkalnih itd.).
• Če baterij ne zamenjate ustrezno, obstaja
nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z
isto ali enakovredno vrsto baterij.
SL
3
•
•
Baterije odstranite, če so izpraznjene
ali če daljinskega upravljalnika ne boste
uporabljali dlje časa.
Baterije vsebujejo kemične snovi, zato jih je
treba ustrezno zavreči.
Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!
• Izdelek/daljinski upravljalnik lahko vsebuje
okroglo/gumbno baterijo, ki jo je mogoče
pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne
bo na dosegu otrok! Če jo pogoltnete,
lahko baterija povzroči hude poškodbe ali
celo smrt. V dveh urah po zaužitju se lahko
pojavijo hude notranje opekline.
• Če menite, da je kdo baterijo pogoltnil ali
vstavil v katerikoli del telesa, nemudoma
poiščite zdravniško pomoč.
• Ko zamenjujete baterije, pazite, da nove
in izrabljene baterije ne bodo na dosegu
otrok. Po zamenjavi baterij se prepričajte,
da je prostor za baterije ustrezno zaprt.
• Če prostora za baterije ni mogoče
popolnoma zapreti, izdelka ne uporabljajte
več. Shranite izven dosega otrok in
obvestite proizvajalca.
To je aparat razreda II z dvojno izolacijo in brez
zaščitne ozemljitve.
Skrb za izdelek
•
•
•
•
4
V prostor za ploščo ne vstavljajte nobenih
drugih predmetov razen plošč.
V prostor za ploščo ne vstavljajte zvitih ali
počenih plošč.
Če izdelka dlje časa ne uporabljate, vzemite
ploščo iz prostora za ploščo.
Za čiščenje izdelka uporabljajte samo krpo
iz mikrovlaken.
SL
Skrb za okolje
Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih
materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče
reciklirati in uporabiti znova.
Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka,
je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/
ES. Poizvedite, kako je na vašem območju
organizirano ločeno zbiranje odpadnih
električnih in elektronskih izdelkov.
Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne
gospodinjske odpadke.
Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga
preprečiti morebitne negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski
direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega
zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna
odstranitev pomaga preprečiti morebitne
negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
Zdravstveno opozorilo glede
načina 3D
Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli
epileptične napade ali napade zaradi
občutljivosti na svetlobo, se pred izpostavljanjem
utripajočim svetlobnim virom, hitremu
zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D
posvetujte z zdravnikom.
Da bi se izognili neprijetnostim, kot so
omotičnost, glavoboli ali izguba orientacije,
vam priporočamo, da načina 3D ne gledate
dlje časa. Če občutite kakršno koli nelagodje,
prenehajte gledati vsebino 3D in se nekaj časa
ne lotite dejavnosti, ki bi bila lahko nevarna (npr.
vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo.
Če simptomi ne izginejo, se pred nadaljnjim
gledanjem vsebine 3D najprej posvetujte z
zdravnikom.
Starši morajo nadzorovati otroke med
gledanjem vsebine 3D in se prepričati, da pri
njih ne pride do zgoraj opisanih težav. Gledanje
vsebin 3D ni priporočljivo za otroke, mlajše od
6 let, ker njihov vidni sistem še ni popolnoma
razvit.
3 Vaš sistem za
domači kino
Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri
Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti
podporo, ki jo nudi Philips (npr. obvestila
o nadgradnjah programske opreme),
izdelek registrirajte na spletnem mestu
www.philips.com/welcome.
Daljinski upravljalnik
To poglavje vsebuje pregled daljinskega
upravljalnika.
a
(Vklop stanja pripravljenosti)
Vklop sistema za domači kino ali
preklop v stanje pripravljenosti.
• Če je povezava EasyLink omogočena,
pritisnite in držite najmanj tri sekunde,
da vse priključene naprave, skladne s
standardom HDMI CEC, vklopite v
stanje pripravljenosti.
•
b Gumbi za izbiro vira / Barvne tipke
• Barvne tipke: izbira opravil ali možnosti
za plošče Blu-ray ali storitve Smart TV.
• DISC: Preklop na vir plošče.
• DOCK for iPod: Preklop na Philipsovo
priključno postajo za iPod ali iPhone.
• HELP: Odpiranje pomoči na zaslonu.
•
SOURCE: Izbira vira zvočnega vhoda
ali vir radia.
SL
5
c
(Začetni meni)
Vstop v glavni meni.
b tipkami za krmarjenje
• Krmarjenje po menijih.
• V radijskem načinu pritisnite levo ali
desno tipko, da zaženete samodejno
iskanje.
• V radijskem načinu pritisnite gumb
za navzgor ali navzdol, da nastavite
radijsko frekvenco.
• Med nastavitvijo omrežja in gesla
pritisnite levo, da izbrišete znak.
c
a POP-UP MENU/DISC MENU
Odprite ali zaprite meni plošče med
predvajanjem.
b
•
•
d +/- (Glasnost)
Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
BACK
Vrnitev v prejšnji zaslon menija.
V radijskem načinu za izbris
prednastavljene radijske postaje
pritisnite tipko in jo zadržite.
c
SOUND SETTINGS
Odpiranje zapiranje možnosti zvoka.
d
OPTIONS
• Dostop do več funkcij predvajanja med
predvajanjem plošče ali pomnilnika
USB.
• V radijskem načinu nastavite radijsko
postajo.
a
b
c
a OK
Potrditev vnosa ali izbire.
6
SL
(Nemo)
Izklop ali vklop zvoka.
•
•
(Ustavi) / (Odpri/zapri)
Zaustavitev predvajanja.
Pritisnite in pridržite tri sekunde, da
odprete ali zaprete prostor za ploščo.
(Predvajanje)
Začetek ali nadaljevanje predvajanja.
/ (Prejšnji/naslednji)
Preskok na prejšnjo ali naslednjo
skladbo, poglavje ali datoteko.
• V radijskem načinu za izbiro
prednastavljene radijske postaje.
•
d
(Premor)
Začasna zaustavitev predvajanja.
e
/
(Hitro previjanje nazaj/Hitro
previjanje naprej)
Iskanje v smeri nazaj ali naprej. Hitrost
predvajanja spreminjate z zaporednimi
pritiski tipke.
c
•
•
(Ustavi)
Zaustavitev predvajanja.
V radijskem načinu za izbris
prednastavljene radijske postaje
pritisnite tipko in jo zadržite.
d SOURCE
Izbira vira zvoka ali videa za domači kino.
a Alfanumerične tipke
• Vnos vrednosti ali črk (uporaba načina
vnosa sporočil SMS).
• V radijskem načinu za izbiro
prednastavljene radijske postaje.
e
+/Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
f
(Odpri/zapri)
Odpiranje ali zapiranje prostora za ploščo.
Priključki
b TOP MENU
Odpiranje glavnega menija video plošče.
To poglavje vsebuje pregled priključkov sistema
za domači kino.
c SUBTITLE
Izbira jezika podnapisov za video.
Zadnji levi
Glavna enota
To poglavje vsebuje pregled glavne enote.
ab c
f
d e
a AC MAINS~
Priključitev na napajanje.
a bcd e f
a
b
(Vklop stanja pripravljenosti)
Vklop sistema za domači kino ali preklop v
stanje pripravljenosti.
(Predvajaj/ustavi)
Začetek, premor ali nadaljevanje
predvajanje.
b OPTICAL IN
Priključitev na optični zvočni izhod na
televizorju ali digitalni napravi.
c USB FOR VOD/BD-LIVE ONLY (VOD ni
na voljo na Kitajskem)
• Reža za pomnilnik USB za spletno
izposojo filmov (ni na voljo na Kitajskem).
• Reža za pomnilnik USB za dostop do
BD-Live.
SL
7
d COAX IN
Priključitev na koaksialni zvočni izhod na
televizorju ali digitalni napravi.
e VIDEO
Priključitev na kompozitni videovhod na
televizorju.
a
f AUX
Priključitev na analogni zvočni izhod na
televizorju ali analogni napravi.
b
Zadnji desni
a
a
b
c d e
(USB)
Zvočni, video ali slikovni vhod iz pomnilnika
USB.
b MUSIC iLINK / MIC (MIC je na voljo
samo pri izbranih modelih)
• Zvočni vhod iz predvajalnika MP3 ali
mikrofona.
• Zvočni vhod iz mikrofona (samo pri
izbranih modelih).
Konektorji globokotonca
a HDMI OUT (ARC)
Priključitev na vhod HDMI na televizorju.
b HDMI IN1 / HDMI IN2
Povezava z izhodom HDMI na digitalni
napravi.
c LAN
Priključitev na vhod LAN na
širokopasovnem modemu ali
usmerjevalniku.
d TUNER
Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.
e DOCK for iPod
Povezava s Philipsovo priključno postajo za
iPod ali iPhone. (model: Philips DCK306x,
naprodaj ločeno pri nekaterih modelih)
a
b
c
d
a LED
• Ko je naprava vklopljena, sveti indikator
LED.
• Med združevanjem za brezžično
povezavo med sistemom za domači
kino in globokotoncem indikator LED
utripa.
• Ko je brezžična povezava vzpostavljena,
indikator LED ponovno začne svetiti.
b POVEZAVA
Pridržite, da odprete način združevanja za
domači kino in globokotonec.
8
SL
c Izbirnik napetosti (samo za določene
regije)
Izbirnik napetosti preklopite na napetost
lokalnega omrežja.
d AC MAINS~
Priključitev na napajanje.
4 Priključitev in
namestitev
Navodila v tem poglavju vam bodo v pomoč pri
priključitvi sistema za domači kino s televizorjem
ali drugimi napravami in pri namestitvi sistema.
Za informacije o osnovnih priključitvah sistema
za domači kino in pripomočkov si oglejte vodnik
za hiter začetek.
Opomba
•• Identifikacija izdelka in specifikacije električnega
napajanja so navedene na hrbtni ali spodnji strani
naprave.
•• Pred priključitvijo ali spreminjanjem priključitve
zagotovite, da so vse naprave izklopljene iz električnega
omrežja.
Namestitev
Globokotonski zvočnik postavite vsaj 1 meter
od sistema za domači kino in 10 centimetrov
od stene.
Za najboljše rezultate globokotonski zvočnik
namestite, kot je prikazano spodaj.
SL
9
•
Opomba
•• Sistem za domači kino in globokotonec se samodejno
združita, ko ju vklopite.
Priključitev na televizor
Priključite sistem za domači kino na televizor
in predvajate videe. Zvok televizorja lahko
poslušate preko zvočnikov sistema za domači
kino.
Uporabite najboljšo kakovost povezave na
sistemu za domači kino in na televizorju.
1. možnost: priključitev na televizor
prek priključka HDMI (ARC)
Najboljša kakovost videa
Domači kino podpira različico HDMI z zvočnim
povratnim kanalom (ARC). Če je vaš televizor
združljiv s HDMI ARC, lahko zvok televizorja
poslušate prek sistema za domači kino, in sicer z
enim kablom HDMI.
3
HDMI-CEC je funkcija, ki omogoča
upravljanje naprav, skladnih s
standardom CEC in povezanih prek
priključka HDMI, z enim samim
daljinskim upravljalnikom; na primer
nastavitev glasnosti televizorja in
domačega kina. (glejte 'Nastavitev
funkcije EasyLink (upravljanje HDMICEC)' na strani 12)
Če prek sistema za domači kino ne slišite
zvoka televizorja, morate zvok nastaviti
ročno. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani
13)
2. možnost: priključitev na televizor
prek standardnega priključka HDMI
Najboljša kakovost videa
Če vaš televizor ni združljiv s HDMI ARC,
povežite sistem za domači kino s televizorjem s
standardnim priključkom HDMI.
TV
TV
1
1
2
10
S hitrim kablom HDMI povežite priključek
HDMI OUT (ARC) na sistemu za
domači kino s priključkom HDMI ARC na
televizorju.
• Priključek HDMI ARC na televizorju
je morda drugače označen. Za več
podrobnosti si oglejte uporabniški
priročnik za televizor.
Na televizorju vklopite delovanje HDMI
CEC. Za več podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za televizor.
SL
2
3
S hitrim kablom HDMI povežite priključek
HDMI OUT (ARC) na sistemu za domači
kino s priključkom HDMI na televizorju.
Priključite zvočni kabel, da boste lahko zvok
televizorja poslušali prek sistema za domači
kino (glejte 'Priključitev zvoka iz televizorja
ali drugih naprav' na strani 11).
Na televizorju vklopite delovanje HDMI
CEC. Za več podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za televizor.
• HDMI-CEC je funkcija, ki omogoča
upravljanje naprav, skladnih s
standardom CEC in povezanih prek
priključka HDMI, z enim samim
daljinskim upravljalnikom; na primer
4
nastavitev glasnosti televizorja in
domačega kina. (glejte 'Nastavitev
funkcije EasyLink (upravljanje HDMICEC)' na strani 12)
Če prek sistema za domači kino ne slišite
zvoka televizorja, morate zvok nastaviti
ročno. (glejte 'Nastavitev zvoka' na strani
13)
Opomba
•• Če ima televizor priključek DVI, lahko za priključitev
uporabite adapter HDMI/DVI. Možno je, da določene
funkcije vseeno ne bodo na voljo.
3. možnost: priključitev na televizor
prek kompozitnega videa
Osnovna kakovost videa
Če televizor nima priključkov HDMI, uporabite
kompozitno video povezavo. Kompozitna
povezava ne podpira videov visoke ločljivosti.
TV
1
2
3
S kompozitnim video kablom povežite
priključek VIDEO na sistemu za domači
kino s priključkom VIDEO IN na
televizorju.
• Priključek za kompozitni video
je morda označen kot AV IN,
COMPOSITE ali BASEBAND.
Priključite zvočni kabel, da boste lahko zvok
televizorja poslušali prek sistema za domači
kino (glejte 'Priključitev zvoka iz televizorja
ali drugih naprav' na strani 11).
Med predvajanjem televizijskih programov
na sistemu za domači kino večkrat pritisnite
SOURCE, da izberete ustrezni zvočni vhod.
4
Med predvajanjem videov preklopite
televizor na ustrezni zvočni vhod. Za več
podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik
za televizor.
Povezava digitalnih naprav
prek priključka HDMI
Povežite digitalno napravo, kot je digitalni
sprejemnik, igralna konzola ali videokamera,
s sistemom za domači kino prek enega kabla
HDMI. Če naprave povežete na ta način in
predvajate datoteko ali igrate igro,
• se video samodejno predvaja v televizorju,
• zvok pa prek sistema za domači kino.
1
2
3
S hitrim kablom HDMI povežite priključek
HDMI OUT na digitalni napravi in HDMI
IN 1/2 na sistemu za domači kino.
Povežite domači kino s televizorjem prek
HDMI OUT (ARC).
• Če televizor ni skladen s standardom
HDMI CEC, na njem izberite ustrezni
video vhod.
Na povezani napravi vklopite delovanje
HDMI CEC. Za podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za napravo.
• Če se zvok digitalne naprave ne
predvaja prek sistema za domači kino,
ga morate nastaviti ročno. (glejte
'Nastavitev zvoka' na strani 13)
• Ustrezni vhod HDMI l lahko izberete
tudi s pritiskanjem SOURCE na
sistemu za domači kino.
Priključitev zvoka iz
televizorja ali drugih naprav
Predvajajte zvok iz televizorja ali drugih naprav
prek zvočnikov sistema za domači kino.
Uporabite najboljšo kakovost povezave na
televizorju, sistemu za domači kino in ostalih
napravah.
SL
11
Opomba
•• Če sta sistem za domači kino in televizor povezana prek
HDMI ARC, zvočna povezava ni potrebna (glejte '1.
možnost: priključitev na televizor prek priključka HDMI
(ARC)' na strani 10).
3. možnost: priključitev zvoka z
analognimi zvočnimi kabli
Osnovna kakovost zvoka
AUDIO IN- AUX
VCR
1. možnost: priključitev zvoka z
digitalnim optičnim kablom
Najboljša kakovost zvoka
TV
1
Z optičnim kablom povežite priključek
OPTICAL na sistemu za domači kino s
priključkom OPTICAL OUT na televizorju
ali drugi napravi.
• Digitalni optični priključek je lahko
označen z SPDIF ali SPDIF OUT.
2. možnost: priključitev zvoka z
digitalnim koaksialnim kablom
Dobra kakovost zvoka
1
Z analognim kablom povežite priključke
AUX na sistemu za domači kino s priključki
AUDIO OUT na televizorju ali drugi
napravi.
Nastavitev funkcije EasyLink
(upravljanje HDMI-CEC)
Sistem za domači kino podpira tehnologijo
Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Naprave, ki podpirajo tehnologijo EasyLink
in so povezane prek priključkov HDMI,
lahko upravljate z enim samim daljinskim
upravljalnikom.
Opomba
•• Protokol HDMI-CEC je poznan pod več imeni, ki so
odvisna od proizvajalca. Za več informacij o napravi si
oglejte uporabniški priročnik naprave.
•• Družba Philips ne zagotavlja 100-odstotne skladnosti z
vsemi napravami HDMI CEC.
1
12
S koaksialnim kablom povežite priključek
COAXIAL na sistemu za domači kino s
priključkom COAXIAL/DIGITAL OUT na
televizorju ali drugi napravi.
• Digitalni koaksialni kabel ima lahko
oznako DIGITAL AUDIO OUT.
SL
Pred uporabo
• Sistem za domači kino s povezavo HDMI
povežite z napravo, ki podpira protokol
HDMI-CEC.
• Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane
v vodniku za hiter začetek, in nato televizor
preklopite na ustrezni vir za domači kino.
Vklop funkcije EasyLink
1
2
3
4
Pritisnite
(Začetni meni).
Opomba
•• Če želite spremeniti nastavitve upravljalnika EasyLink,
pritisnite
(Začetni meni) in izberite [Nastavitev] >
[EasyLink].
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [EasyLink] > [EasyLink] > [Vklop].
Na televizorju in drugih napravah
vklopite upravljanje HDMI-CEC. Za več
podrobnosti si oglejte uporabniški priročnik
za televizor ali druge naprave.
• Na televizorju nastavite zvočni izhod
na "Ojačevalnik" (namesto na zvočnike
televizorja). Za več podrobnosti
si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
EasyLink, gumbi
S funkcijo EasyLink lahko z enim daljinskim
upravljalnikom upravljate sistem za domači kino,
televizor in druge povezane naprave, združljive s
standardom HDMI-CEC.
• [Predvajanje z enim dotikom] (Predvajanje
z enim dotikom): ko je plošča v prostoru
za plošče, pritisnite (Predvajanje), da
televizor preklopite iz stanja pripravljenosti,
in nato predvajajte ploščo.
• [Stanje pripravljenosti z enim dotikom]
(Stanje pripravljenosti z enim dotikom): če
je omogočeno stanje pripravljenosti z enim
dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom
televizorja ali naprav HDMI-CEC domači
kino preklopite v stanje pripravljenosti.
• [Nadzor zvoka sistema] (Nadzor zvoka
sistema):če je omogočen nadzor zvoka
sistema, se zvok povezane naprave ob
vklopu naprave samodejno predvaja prek
zvočnikov sistema za domači kino.
• [Preslikava zvočnega vhoda] (Preslikava
zvočnega vhoda):če nadzor zvoka sistema
ne deluje, preslikajte priključeno napravo v
ustrezni vhodni zvočni priključek sistema za
domači kino. (glejte 'Nastavitev zvoka' na
strani 13)
Nastavitev zvoka
Če v zvočnikih sistema za domači kino ne slišite
zvočnega izhoda povezane naprave, storite
naslednje:
• preverite, ali je na vseh napravah
omogočena funkcija EasyLink, (glejte
'Nastavitev funkcije EasyLink (upravljanje
HDMI-CEC)' na strani 12) in
• na televizorju nastavite zvočni izhod
na "Ojačevalnik" (namesto na zvočnike
televizorja). Za več podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za televizor in
• nastavite nadzor zvoka EasyLink.
1
2
3
4
5
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [EasyLink] > [Nadzor zvoka
sistema] > [Vklop].
• Če želite zvok predvajati v zvočnikih
televizorja, izberite [Izklop] in
preskočite ostale korake.
Izberite [EasyLink] > [Preslikava zvočnega
vhoda].
Sledite navodilom na zaslonu, da povezano
napravo preslikate v zvočne vhode sistema
za domači kino.
• Če sistem za domači kino povežete
s televizorjem prek priključka HDMI
ARC, zagotovite, da se zvok televizorja
preslika v vhod ARC na sistemu za
domači kino.
SL
13
LAN
Povežite in nastavite domače
omrežje
Sistem za domači kino prek žične ali brezžične
omrežne povezave povežite z omrežnim
usmerjevalnikom in uživajte:
• Pretočna večpredstavnostna vsebina
• Upravljalnik smartphone (glejte
'Upravljalnik smartphone' na strani 22)
• Smart TV (glejte 'Brskanje po storitvi
Smart TV' na strani 24)
• Internetni radio (glejte 'Internetni radio' na
strani 25)
• Posodobitev programske opreme (glejte
'Posodobitev programske opreme prek
interneta' na strani 33)
Pozor
•• Spoznajte omrežni usmerjevalnik, programsko opremo
za predstavnostne strežnike in načela povezovanja.
Po potrebi preberite dokumentacijo, ki je priložena
omrežnim komponentam. Družba Philips ne odgovarja
za izgubljene, poškodovane ali uničene podatke.
Pred uporabo
• Za Smart TV, videoklic in posodobitve
programske opreme se prepričajte, da ima
omrežni usmerjevalnik popoln dostop do
interneta in ni omejen s požarnimi zidovi
ali drugimi varnostnimi sistemi.
• Izvedite ustrezne priključitve, ki so opisane
v vodniku za hiter začetek, in nato televizor
preklopite na ustrezni vir za domači kino.
Nastavitev žičnega omrežja
Kaj potrebujete
• Omrežni kabel (raven kabel RJ45).
• Omrežni usmerjevalnik (ki podpira DHCP).
14
SL
www
1
2
3
4
5
6
Z omrežnim kablom povežite priključek
LAN sistema za domači kino z omrežnim
usmerjevalnikom.
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Omrežje] > [Namestitev
omrežja] > [Žična (ethernet)].
Upoštevajte navodila na zaslonu, da
dokončate nastavitve.
• Če povezava ni vzpostavljena, izberite
[Poskusi znova] in pritisnite OK.
Izberite [Dokončaj] in pritisnite OK za
izhod.
• Za ogled nastavitev omrežja izberite
[Nastavitev] > [Omrežje] > [Prikaz
nastavitev omrežja].
Nastavitev brezžičnega omrežja
V sistemu za domači kino je vgrajen vmesnik
Wi-Fi za enostaven dostop do brezžičnega
omrežja.
Kaj potrebujete
• Omrežni usmerjevalnik (ki podpira
DHCP). Za optimalno brezžično delovanje,
pokritost in združljivost uporabite
usmerjevalnik 802.11n.
5 Uporaba sistema
za domači kino
Navodila v tem razdelku vam pomagajo pri
uporabi sistema za domači kino za predvajanje
vsebin iz različnih virov.
www
1
2
3
4
5
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Omrežje] > [Namestitev
omrežja] > [Brezžična (Wi-Fi)] in
pritisnite OK.
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete in
nastavite brezžično omrežje.
• Če povezava ni vzpostavljena, izberite
[Poskusi znova] in pritisnite OK.
Izberite [Dokončaj] in pritisnite OK za
izhod.
• Za ogled nastavitev omrežja izberite
[Nastavitev] > [Omrežje] > [Prikaz
nastavitev brezžičnega omrežja].
Prilagajanje omrežnega imena
Poimenujte domači kino, da ga boste zlahka
prepoznali v domačem omrežju.
1
2
3
4
5
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Omrežje] > [Poimenujte
izdelek:].
Pritisnite Alfanumerične tipke, da vnesete
ime.
Izberite [Dokončano] in pritisnite OK za
izhod.
Pred uporabo
• Izvedite vse potrebne priključitve, ki so
opisane v vodniku za hiter začetek in
uporabniškem priročniku.
• Izvedite prvo nastavitev. Prva nastavitev se
prikaže, ko prvič vklopite domači kino ali
če ne opravite nastavitve.
• Televizor preklopite na ustrezni vir za
domači kino (na primer HDMI, AV IN).
Odpiranje začetnega menija
V začetnem meniju lahko enostavno dostopite
do povezanih naprav, nastavitve in ostalih
priročnih funkcij sistema za domači kino.
1
2
Pritisnite (Začetni meni).
»» Prikaže se začetni meni.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete to:
• [predvajaj ploščo]: Zagon predvajanja
plošče.
• [prebrskaj USB]: odpiranje brskalnika
vsebine naprave USB.
• [prebrskaj iPod]: odpiranje brskalnika
vsebine naprave iPod ali iPhone.
• [Smart TV]: dostop do storitve Smart
TV.
• [Internetni radio]: dostop do
internetnega radia prek domačega kina.
• [prebrskaj računalnik]: odpiranje
brskalnika vsebine računalnika.
• [HDMI 1]: V sistemu za domači kino
izberite napravo, ki je priključena na
HDMI IN 1.
SL
15
•
•
•
3
[HDMI 2]: V sistemu za domači kino
izberite napravo, ki je priključena na
HDMI IN 2.
[Nastavitev]: Odpiranje menijev za
spreminjanje nastavitev zvoka in videa
ter drugih nastavitev.
[Pomoč]: Dostopite do uporabniškega
priročnika na zaslonu.
Za izhod pritisnite tipko
(Začetni meni).
Tipka
/
/
SUBTITLE
Plošče
DISC/ POPUP MENU
Sistem za domači kino lahko predvaja plošče
DVD, VCD, CD in Blu-ray. Predvaja lahko tudi
doma narejene plošče, kot so plošče CD-R, ki
vsebujejo fotografije, videoposnetke in glasbo.
OPTIONS
1
2
3
Vstavite ploščo v sistem za domači kino.
Preskok na prejšnjo ali
naslednjo skladbo, poglavje ali
datoteko.
Hitro iskanje nazaj ali naprej.
Ko je video začasno ustavljen,
počasi iščite v smeri nazaj ali
naprej.
Izbira jezika podnapisov za
video.
Odpiranje ali zapiranje menija
plošče.
Dostopajte do naprednih
možnosti med predvajanjem
glasbe, videa ali predstavnostnih
datotek (glejte 'Možnosti zvoka,
videa in slike' na strani 19).
Če se plošča ne predvaja samodejno,
pritisnite DISC ali v začetnem meniju
izberite [predvajaj ploščo].
Sinhronizacija slike in zvoka
Predvajanje upravljajte z daljinskim
upravljalnikom (glejte 'Gumbi za
predvajanje' na strani 16).
• Običajno je, da pri predvajanju plošče
Blu-ray slišite tih zvok. To ne pomeni, da
je domači kino okvarjen.
1
2
3
Gumbi za predvajanje
Tipka
Dejanje
tipkami za
krmarjenje
Krmarjenje po menijih.
Gor/dol: Zasukajte sliko v
desno ali v levo.
Potrditev vnosa ali izbire.
Začetek ali nadaljevanje
predvajanja.
Začasna zaustavitev predvajanja.
Zaustavitev predvajanja.
Pritisnite in pridržite tri
sekunde, da odprete ali zaprete
prostor za ploščo.
OK
(Predvajanje)
16
Dejanje
SL
Če zvok in slika nista sinhronizirana, lahko
zadržite zvok tako, da se ujema s sliko.
4
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Izberite AUD SYNC in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje (gor/dol)
za sinhroniziranje zvoka s sliko.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
Predvajanje 3D-plošče Blu-ray
Sistem za domači kino lahko predvaja 3D-videe
Blu-ray. Pred predvajanjem 3D-plošče preberite
zdravstveno opozorilo o gledanju vsebine v 3D.
Kaj potrebujete
• 3D-televizor
• 3D-očala, združljiva s 3D-televizorjem
• 3D-video Blu-ray
• Hitri kabel HDMI
1
S hitrim kablom HDMI povežite sistem za
domači kino in 3D-televizor.
2
3
Prepričajte se, da je omogočena nastavitev
3D-video. Pritisnite (Začetni meni)
in izberite [Nastavitev] > [Video] >
[Predvajanje 3D-videa] > [Samodejno].
• Za predvajanje 3D-plošč v 2D-načinu
izberite [Izklop].
Zaženite 3D-ploščo Blu-ray in si nadenite
3D-očala.
• Pri iskanju videov in v določenih
načinih predvajanja je video
prikazan v 2D-načinu. Zaslon se
povrne v 3D-način, ko nadaljujete s
predvajanjem.
Funkcija BD-Live na plošči Blu-ray
Z vsebino BD-Live lahko dostopate do
dodatnih funkcij na ploščah Blu-ray, kot so
spletni klepeti z režiserjem, najnovejši filmski
napovedniki, igre, ozadja in toni zvonjenja.
Storitve in vsebina BD-Live se razlikujejo glede
na plošče.
Kaj potrebujete
• Ploščo Blu-ray z vsebino BD-Live
• USB pomnilnik s kapaciteto najmanj 1 GB
1
Opomba
•• Če želite preprečiti migetanje, spremenite svetlost
zaslona.
Funkcija Bonus View na plošči Blu-ray
Na ploščah Blu-ray, ki podpirajo funkcijo Bonus
View, lahko uživate v dodatni vsebini, kot
so komentarji v majhnem zaslonskem oknu.
Funkcija Bonus View je znana tudi kot slika v sliki.
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
Omogočite funkcijo Bonus View v meniju
plošče Blu-ray.
Med predvajanjem filma pritisnite
OPTIONS.
»» Prikaže se meni z možnostmi.
7
Izberite [Izbira možnosti PIP] > [PIP].
• Odvisno od videa, se prikaže meni PIP
[1] ali [2].
• Za izklop funkcije Bonus View izberite
[Izklop].
8
Izberite [Drugi jezik zvoka] ali [Drugi jezik
podnapisov].
Izberite jezik in pritisnite OK.
Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem, ki ima dostop do interneta
(glejte 'Povežite in nastavite domače
omrežje' na strani 14).
Pomnilnik USB priključite na sistem za
domači kino.
Pritisnite (Začetni meni) in izberite
[Nastavitev].
Izberite [Napredno] > [Lokalni
pomnilnik].
Izberite [USB].
Izberite [Napredno] > [Varnost funkcije
BD-Live] > [Izklop], da omogočite funkcijo
BD-Live.
• Za izklop funkcije BD-Live izberite
[Vklop].
Označite ikono BD-Live v meniju plošče in
nato pritisnite OK.
»» BD-Live se začne nalagati. Čas
nalaganja je odvisen od diska in vaše
internetne povezave.
Pritisnite tipkami za krmarjenje za
krmarjenje po vsebini BD-Live in nato OK
za izbiro možnosti.
Opomba
•• Če želite počistiti pomnilnik, pritisnite
(Začetni
meni) in izberite [Nastavitev] > [Napredno] > [Počisti
pomnilnik].
SL
17
Podatkovne datoteke
Sistem za domači kino lahko predvaja
slikovne, zvočne in video datoteke iz plošče ali
pomnilnika USB. Pred predvajanjem datoteke
preverite, ali sistem za domači kino podpira
obliko zapisa datoteke (glejte 'Oblike zapisa
datotek' na strani 35).
1
2
Predvajajte datoteke iz plošče ali
pomnilnika USB.
Za ustavitev predvajanja pritisnite .
• Za nadaljevanje predvajanja videa
tam, kjer ste nehali, pritisnite
(Predvajanje).
• Za predvajanje videa od začetka
pritisnite OK.
Opomba
•• Za predvajanje zaščitenih datotek DivX DRM povežite
sistem za domači kino in televizor s kablom HDMI.
Podnapisi
Če ima video podnapise v več jezikih, izberite
jezik podnapisov.
Opomba
•• Zagotovite, da je ime datoteke s podnapisi enako imenu
datoteke s filmom. Na primer, če je videodatoteka
poimenovana "film.avi", poimenujte datoteko s podnapisi
"film.srt" ali "film.sub".
•• Sistem za domači kino podpira naslednje oblike zapisa
datotek: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi in .sami. Če se
podnapisi ne prikažejo pravilno, spremenite nabor
znakov.
1
2
18
3
4
Pritisnite tipko OPTIONS.
»» Prikaže se meni z možnostmi.
Izberite [Nabor znakov] in nato izberite
nabor znakov, ki podpira podnapise.
Evropa, Indija, Latinska Amerika in
Rusija
Nabor znakov
angleščina, albanščina,
danščina, finščina,
francoščina, galščina,
italijanščina, kurdščina
(latinica), nemščina,
nizozemščina, norveščina,
portugalščina, španščina,
švedščina in turščina
[Srednjeevropski] albanščina, angleščina,
češčina, hrvaščina,
irščina, lužiška srbščina,
madžarščina, nemščina,
nizozemščina, poljščina,
romunščina, slovaščina in
slovenščina
[Cirilski]
angleščina, beloruščina,
bolgarščina, makedonščina,
moldavščina, ruščina,
srbščina in ukrajinščina
[Grščina]
grščina
[Baltski]
estonščina, latvijščina in
litovščina
Tihomorska Azija in Kitajska
Nabor znakov
Jezik
[Kitajščina]
[Standardni]
Poenostavljena kitajščina
Albanščina, danščina,
nizozemščina, angleščina,
finščina, francoščina, galščina,
nemščina, italijanščina,
kurdščina (latinica),
norveščina, portugalščina,
španščina, švedščina, turščina
Tradicionalna kitajščina
Za izbiro jezika med predvajanjem videa
pritisnite SUBTITLE.
Če se podnapisi pri videoposnetkih DivX
ali RMVB/RM ne prikažejo pravilno, izvedite
naslednje korake, da spremenite nabor
znakov.
SL
Jezik
[Standardni]
[Tradicionalna
kitajščina]
[Korejščina] Angleščina in korejščina
Koda VOD za DivX
Pred nakupom in predvajanjem videoposnetkov
DivX v sistemu za domači kino, sistem
registrirajte s kodo DivX VOD na spletnem
mestu www.divx.com.
1
2
3
Pritisnite
(Začetni meni).
Možnosti zvoka, videa in slike
Pri predvajanju slik, zvoka in videodatotek iz
plošče ali pomnilniške naprave USB izkoristite
napredne funkcije.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Možnosti zvoka
Izberite [Napredno] > [Koda DivX®
VOD].
»» Prikazana je registracijska koda DivX
VOD za sistem za domači kino.
Med predvajanjem glasbe nastavite ponavljanje
skladbe, plošče ali mape.
1
Pomnilniške naprave USB
Uživajte v slikah, glasbi in videoposnetkih,
shranjenih na pomnilniških napravah USB, kot
sta predvajalnik MP4 ali digitalni fotoaparat.
Kaj potrebujete
• Pomnilniško napravo USB, prilagojeno za
datotečni sistem FAT ali NTFS in skladno z
razredom za pomnilniške naprave.
• Predstavnostno datoteko v eni od podprtih
oblik zapisa datotek (glejte 'Oblike zapisa
datotek' na strani 35).
Opomba
•• Če uporabljate USB podaljšek, zvezdišče USB ali
večnamenski bralnik USB, pomnilniška naprava USB
morda ne bo prepoznana.
1
2
3
4
5
Pomnilniško napravo USB povežite s
priključkom
(USB) na sistemu za
domači kino.
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [prebrskaj USB] in pritisnite OK.
»» Prikazan je brskalnik vsebine.
Izberite datoteko in pritisnite OK.
Za upravljanje predvajanja pritisnite
tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za
predvajanje' na strani 16).
Pritiskajte
OPTIONS, da se pomikate
po naslednjih funkcijah:
• RPT TRAC / RPT FILE: Ponovitev
trenutne skladbe ali datoteke.
• RPT DISC / RPT FOLD: Ponovitev
vseh skladb na plošči ali v mapi.
• RPT RAND: Predvajanje zvočnih
skladb v naključnem vrstnem redu.
• RPT OFF: Izklop načina ponavljanja.
Možnosti videa
Pri ogledovanju videa izbirajte med možnostmi
za podnapise, jezik zvoka, časovno iskanje in
nastavitve slike. Nekatere možnosti morda
ne bodo na voljo, kar je odvisno od vira
videoposnetka.
1
2
Pritisnite tipko
OPTIONS.
»» Prikaže se meni z možnostmi videa.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Jezik zvoka]: Izberite jezik zvoka za
video.
• [Jezik podnaslovov]: Izbira jezika
podnapisov za video.
• [Premik podnapisov]: Prilagodite
postavitev podnapisov na zaslonu.
• [Informacije]: Prikaz informacij o
predvajani vsebini.
• [Nabor znakov]: Izberite nabor znakov,
ki podpira podnapise DivX.
• [Časovno iskanje]: Preskok na določeni
del videa tako, da vnesete čas prizora.
• [Drugi jezik zvoka]: Izberite drugi jezik
zvoka za video Blu-ray.
SL
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Drugi jezik podnapisov]: Izberite drugi
jezik podnapisov za video Blu-ray.
[Naslovi]: Izberite določen naslov.
[Poglavja]: Izberite določeno poglavje.
[Karaoke] (Na voljo samo pri
izbranem modelu in v izbrani regiji):
Spreminjanje nastavitev karaok.
[Seznam kotov]: Izberite drugo
usmeritev kamere.
[Meniji]: Prikaz menija plošče.
[Izbira možnosti PIP]: Prikaz okna slike
v sliki med predvajanjem plošče Blu-ray,
ki podpira funkcijo Bonus View.
[Povečava]: Povečajte prizor videa ali
sliko. Pritisnite tipkami za krmarjenje
(levo/desno), da izberete stopnjo
povečave.
[Ponavljaj]: Ponovitev poglavja ali
naslova.
[Ponovitev A−B]: Označite dve točki
v poglavju ali skladbi za ponovitev
predvajanja ali pa izklopite način
ponavljanja.
[Nastavitve slike]: Izberite vnaprej
določeno nastavitev barve.
[Sinhronizac. zvoka]: Zadržite zvok
tako, da se ujema s sliko.
[2D v 3D]: Izberite sliko 2D ali 3D.
Možnosti slike
Med prikazom slike lahko sliko povečate, jo
zasukate, diaprojekciji dodate animacijo in
spremenite nastavitve slike.
1
2
20
•
•
•
•
•
•
[Informacije]: Prikaz informacij o sliki.
[Trajanje diapozitiva]: Nastavite hitrost
prikaza za vsako sliko v diaprojekciji.
[Animacija diapozitivov]: Izberite
animacijo za diaprojekcijo.
[Nastavitve slike]: Izberite vnaprej
določeno nastavitev barve.
[Ponavljaj]: Ponovitev izbrane mape.
[2D v 3D]: oglejte si diaprojekcijo
fotografij v 2D ali 3D.
Glasbena diaprojekcija
Če so slikovne in zvočne datoteke na isti plošči
ali pomnilniški napravi USB, lahko ustvarite
glasbeno diaprojekcijo.
1
2
3
4
5
Izberite skladbo in pritisnite OK.
Pritisnite
BACK in se pomaknite v
slikovno mapo.
Izberite sliko in pritisnite (Predvajanje),
da zaženete diaprojekcijo.
Za ustavitev diaprojekcije pritisnite tipko .
Za prekinitev predvajanja glasbe znova
pritisnite tipko .
Opomba
•• Prepričajte se, da domači kino podpira oblike zapisov
slike in zvoka (glejte 'Oblike zapisa datotek' na strani
35).
Pritisnite tipko
OPTIONS.
»» Prikaže se meni z možnostmi slike.
Radio
Pritisnitetipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite naslednje nastavitve:
• [Zasukaj za +90]: Zasukajte sliko za
90 stopinj v desno.
• [Zasukaj za −90]: Zasukajte sliko za
90 stopinj v levo.
• [Povečava]: Povečajte prizor videa ali
sliko. Pritisnite tipkami za krmarjenje
(levo/desno), da izberete stopnjo
povečave.
Na sistemu za domači kino lahko poslušate
radio FM in shranite do 40 radijskih postaj.
SL
Opomba
•• AM in digitalni radio nista podprta.
•• Če ni zaznanega stereo signala ali je najdenih manj kot
pet radijskih postaj, morate postaje še enkrat nastaviti.
1
2
3
Anteno FM priključite v priključek TUNER
na hrbtnem delu sistema za domači kino.
• Za najboljši sprejem anteno oddaljite
od televizorja ali drugih virov sevanja.
Pritiskajte SOURCE, dokler se na
zaslonski plošči ne prikaže RADIO.
»» Če ste radijske postaje že nastavili, se
predvaja zadnji poslušani kanal.
»» Če radijskih postaj še niste nastavili, se
na zaslonski plošči prikaže sporočilo
AUTO INSTALL...PRESS PLAY.
Pritisnite (Predvajanje).
Z daljinskim upravljalnikom nastavite ali
preklopite radijsko postajo.
Gumbi za predvajanje
Tipka
Dejanje
/
ali
Alfanumerične
tipke
tipkami za
krmarjenje
Izberite prednastavljeno
radijsko postajo.
BACK
OPTIONS
SUBTITLE
Levo/desno: Poiščite radijsko
postajo.
Gor/dol: Natančno nastavite
radijsko frekvenco.
Pritisnite za ustavitev
namestitve radijskih postaj.
Pritisnite in držite, da izbrišete
prednastavljeno radijsko
postajo.
Ročno:
1) Pritisnite
OPTIONS.
2) Pritisnite / , da
izberete prednastavitev.
3) Znova pritisnite
OPTIONS, da shranite
radijsko postajo.
Samodejno: pritisnite in
zadržite tri sekunde, da znova
nastavite radijske postaje.
Preklopite med stereo in
mono zvokom.
Mreža iskanja postaj
V nekaterih državah lahko mrežo iskanja postaj
FM preklapljate med 50 kHz in 100 kHz.
Ko preklopite mrežo iskanja postaj, se vse
prednastavljene radijske postaje izbrišejo.
1
2
3
Pritiskajte SOURCE, dokler se na
zaslonski plošči ne prikaže RADIO.
Pritisnite tipko .
Pritisnite in držite (Predvajanje), da
preklopite med 50 in 100 kHz.
Predvajalnik MP3
Priključite predvajalnik MP3 za predvajanje
zvočnih datotek.
Kaj potrebujete
• Predvajalnik MP3.
• 3,5-milimetrski stereo zvočni kabel.
1
2
3
S 3,5-milimetrskim stereo zvočnim kablom
povežite predvajalnik MP3 s priključkom
MUSIC iLINK na sistemu za domači kino.
• Če nameravate uporabiti
6,5-milimetrski stereo zvočni kabel,
predvajalnik MP3 s sistemom za
domači kino povežite s stereo
konektorjem za povezavo 3,5- in
6,5-milimetrskega priključka.
Pritiskajte SOURCE, dokler se na
zaslonski plošči ne prikaže MUSIC I-LINK.
S pritiskanjem gumbov na predvajalniku
MP3 izberite in predvajajte zvočne
datoteke.
SL
21
iPod ali iPhone
Povežite Philipsovo priključno postajo za
predvajanje glasbe, fotografij in videoposnetkov
iz naprave iPod ali iPhone.
Kaj potrebujete
• Philipsovo priključno postajo (model: Philips
DCK306x, naprodaj ločeno pri nekaterih
modelih): kupite jo na spletni strani
www.philips.com/welcome
• Rumeni kabel za kompozitni video.
1
2
3
Povežite Philipsovo priključno postajo s
priključkom DOCK for iPod na sistemu za
domači kino.
Če si želite ogledati diaprojekcijo iz
naprave iPod ali iPhone na televizorju, z
rumenim kompozitnim kablom povežite
priključno postajo s televizorjem.
Vklopite iPod ali iPhone in ga namestite na
priključno postajo.
• iPod/iPhone polnite na priključni
postaji, ko je sistem za domači kino v
načinu iPod.
Predvajanje glasbe
1
2
3
4
Priključite iPod ali iPhone na priključno
postajo.
Pritisnite DOCK for iPod na daljinskem
upravljalniku sistema za domači kino.
Na zaslonu naprave iPod ali iPhone izberite
glasbo.
Predvajajte glasbo iz naprave iPod ali
iPhone.
»» Glasbo lahko poslušate prek sistema za
domači kino.
Brskajte po zvočni vsebini iz televizorja
(razširjeni način):
1
2
22
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [prebrskaj iPod] in pritisnite OK.
»» Prikazan je brskalnik vsebine.
SL
3
4
5
Pritiskajte tipkami za krmarjenje za
brskanje po zvočni vsebini.
Za upravljanje predvajanja pritisnite
tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za
predvajanje' na strani 16).
• Tipke na napravi iPod ali iPhone so
onemogočene.
Za izhod iz načina priključne postaje
pritisnite (Začetni meni).
Predvajanje videoposnetkov in
diaprojekcije
1
2
3
4
Priključite iPod ali iPhone na priključno
postajo (glejte 'iPod ali iPhone' na strani
22).
Pritisnite DOCK for iPod na daljinskem
upravljalniku sistema za domači kino.
Televizor preklopite na vir AV/VIDEO
(skladno z rumenim kompozitnim kablom).
»» Zaslon televizorja je prazen.
Na zaslonu naprave iPod ali iPhone poiščite
in predvajate videoposnetek ali diaprijekcijo
fotografij.
»» Videoposnetek ali diaprijekcija
fotografij je prikazana na televizorju.
Upravljalnik smartphone
Z mobilno napravo, kot so iPhone (iOS
3.1.3 in novejše različice), telefon Android
(2.1 in novejše različice), iPad in tablični
računalnik, lahko:
• Upravljanje domačega kina
• brskate po podatkovnem disku ali
pomnilniku USB.
• Preklop na radio FM ali internetni radio
• Brskanje po storitvi Smart TV
• Prilagoditev nastavitev zvoka
• Pretakanje in izmenjava vsebin iz naprav v
domačem omrežju
Pred uporabo
• Sistem za domači kino, mobilno napravo
in ostale naprave DLNA povežite v isto
domače omrežje.
• Za boljšo kakovost videa uporabite
žično povezavo, kadarkoli je mogoče.
• Prilagodite omrežno ime domačega kina
(glejte 'Prilagajanje omrežnega imena' na
strani 15).
• Prenesite Philipsovo aplikacijo MyRemote v
mobilno napravo.
• Pri napravi iPhone ali iPad aplikacijo
poiščite v App Store (App Store).
• Pri telefonu ali tabličnem računalniku
Android aplikacijo poiščite v Market
(Market).
Upravljanje domačega kina
1
2
V mobilni napravi odprite aplikacijo
MyRemote.
Na začetnem zaslonu izberite domači kino
(po omrežnem imenu).
»» Na dnu zaslona se prikaže vrstica za
brskanje.
•
3
Če sistem za domači kino ni bil najden,
preverite omrežno povezavo ali se
za ponovno iskanje dotaknite zavihka
Devices v mobilni napravi.
Izberite enega od naslednjih zavihkov za
dostop do več možnosti.
• Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite
gumb za nazaj.
Možnost
Dejanje
App
Home
Media
Vrnite se na začetni zaslon naprave.
DISC: iskanje in predvajanje
datoteke, shranjene na podatkovnem
disku.
USB: iskanje in predvajanje datoteke,
shranjene v pomnilniku USB.
FM radio: preklop na radio FM.
Internet radio: preklop na internetni
radio. Prepričajte se, da ima domače
omrežje dostop do interneta.
Možnost
Dejanje
Remote
Dostop do daljinskega upravljalnika
v mobilni napravi. Povlecite levo
ali desno po zaslonu za dostop do
več gumbov. Na mobilni napravi so
omogočeni samo pomembni gumbi.
Nekatere funkcije, kot sta stanje
pripravljenosti in dolg pritisk, na
mobilni napravi niso na voljo.
MySound: prilagajanje nastavitve
zvoka v skladu z vašimi željami.
Surround: izbira nastavitve
prostorskega zvoka.
Sound
4
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete
možnost ali izvedete nastavitev.
Pretakanje večpredstavnostne vsebine
(SimplyShare)
Philips SimplyShare omogoča, da s pametnim
telefonom pretakate večpredstavnostne
vsebine (slikovne, zvočne in video datoteke)
in jih predvajate s sistemom za domači kino ali
katerokoli napravo DLNA v istem domačem
omrežju.
Pred uporabo
• V mobilno napravo namestite aplikacijo
za predstavnostne strežnike, združljivo
s standardom DLNA, na primer
TwonkyMedia Server.
• Omogočite izmenjavo predstavnostnih
datotek. Za podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za programsko
opremo medijskega strežnika.
1
2
V mobilni napravi zaženite aplikacijo za
medijski strežnik. Pri mobilnem telefonu
iPhone ali Android odprite aplikacijo
MyRemote.
V meniju mobilne naprave izberite
SimplyShare.
»» Domači kino in ostale naprave v
domačem omrežju so samodejno
zaznane in prikazane na zaslonu.
SL
23
3
Izberite napravo v omrežju.
»» Prikažejo se mape v izbrani napravi.
Imena map so lahko drugačna, odvisno
od medijskega strežnika.
•
4
5
6
Če ne vidite map, se prepričajte, da je
v izbrani napravi omogočena izmenjava
predstavnostnih vsebin, tako da je
vsebina na voljo za izmenjavo.
Izberite predstavnostno datoteko za
predvajanje.
V meniju mobilne naprave izberite domači
kino, da vanj pretočite predstavnostno
datoteko.
• Nekatere predstavnostne datoteke
morda ne bodo prikazane ali
predvajane zaradi težav z združljivostjo.
Preverite, katere oblike zapisa datotek
podpira sistem za domači kino.
Smart TV nudi dostop do različnih internetnih
aplikacij in posebej prilagojenih internetnih strani.
Za interaktivne razprave o storitvah
Smart TV obiščite forum Smart TV na
www.supportforum.philips.com
Opomba
•• Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja
za vsebine, ki jih dobavljajo ponudniki storitve Smart TV.
2
3
4
24
Z daljinskim upravljalnikom izberite
aplikacije in vnesite besedilo (na primer,
e-poštni in spletni naslov, gesla itd.) (glejte
'Krmarjenje po storitvi Smart TV' na strani
24).
Krmarjenje po storitvi Smart TV
Tipka
Dejanje
tipkami za
krmarjenje
OK
Izbira aplikacije ali
krmarjenje.
Potrditev vnosa ali izbire.
Odpiranje tipkovnice na
zaslonu za vnos besedila.
Vrnitev na prejšnjo stran.
Brisanje znaka v kateremkoli
polju za vnos besedila.
Dostop do možnosti,
povezanih s trenutno
dejavnostjo.
Vnos znakov v polje za vnos
besedila.
Odpiranje tipkovnice na
zaslonu za vnos besedila.
Izhod s portala Smart TV in
vrnitev v začetni meni.
BACK
OPTIONS
Predvajanje upravljajte z mobilno napravo.
Brskanje po storitvi Smart TV
1
5
Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem s hitro internetno povezavo
(glejte 'Povežite in nastavite domače
omrežje' na strani 14).
Pritisnite
Alfanumerične
tipke
Barvne tipke
(rdeče)
(Začetni
meni)
Uporaba tipkovnice ali miške USB-HID
Kaj potrebujete
• Žično ali brezžično zvezdišče, tipkovnico ali
miško USB razreda USB-HID.
1
(Začetni meni).
Izberite [Smart TV] in pritisnite OK.
Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite
sporočilo na zaslonu.
»» Prikaže se začetna stran storitve Smart
TV.
SL
2
3
4
Povežite tipkovnico ali miško USB s
priključkom
(USB) na sistemu za
domači kino.
• Za povezavo brezžične naprave USB
povežite brezžični usmerjevalnik
s priključkom USB na sistemu za
domači kino. Za podrobnosti si oglejte
uporabniški priročnik za brezžično
napravo USB.
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Nastavitev] > [Postavitev tipkovn.].
5
6
Izberite jezik.
»» Omogočena je standardna tipkovnica
za izbrani jezik.
S tipkovnico vnašajte znake in z miško se
pomikajte po spletni strani.
• Kazalec miške USB-HID ne deluje
v storitvi Smart TV in na odprtih
internetnih straneh.
• Tipke za večpredstavnost na nekaterih
tipkovnicah niso podprte.
Izbris zgodovine brskanja
•
3
4
5
6
Če želite iz sistema za domači kino izbrisati
gesla, piškotke in podatke o brskanju, izbrišite
zgodovino brskanja.
1
2
3
4
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Omrežje] > [Čiščenje
pomnilnika storitve Smart TV].
7
Pritisnite OK za potrditev.
Spletna izposoja filmov
Prek domačega kina si lahko izposodite filme iz
spletnih videotek. Ogledate si jih lahko takoj ali
pozneje.
V številnih spletnih videotekah lahko izbirate
med številnimi filmi, ki si jih lahko izposodite
po različnih cenah, za različno dolga obdobja in
pod različnimi pogoji. Pri nekaterih videotekah
morate pred izposojo ustvariti račun.
2
Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem s hitro internetno povezavo
(glejte 'Povežite in nastavite domače
omrežje' na strani 14).
Vstavite prazen pomnilnik USB v režo USB
FOR VOD/BD-LIVE ONLY na sistemu
za domači kino in sledite navodilom na
zaslonu, da formatirate pomnilnik USB.
• Pomnilnik USB po končanem
formatiranju pustite v reži USB FOR
VOD/BD-LIVE ONLY.
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Smart TV] in pritisnite OK.
»» Prikažejo se spletne storitve, ki so na
voljo v vaši državi.
Izberite videoteko in pritisnite OK.
Sledite navodilom na zaslonu, da si
izposodite ali ogledate film. Če ste pozvani,
vnesite potrebne podatke, da se registrirate
ali prijavite v račun videoteke.
»» Videoposnetek se prenese v pomnilnik
USB. Ogledati si ga je mogoče samo v
sistemu za domači kino.
Za upravljanje predvajanja pritisnite
tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za
predvajanje' na strani 16).
• Če se film ne predvaja, preverite, ali
sistem za domači kino podpira obliko
zapisa datoteke (glejte 'Oblike zapisa
datotek' na strani 35).
Internetni radio
So internetnega radia dostopite prek domačega
kina.
1
Kaj potrebujete
• Pomnilnik USB z najmanj 4 GB prostora
1
Pomnilnik USB po formatiranju ne bo
več združljiv z računalniki ali fotoaparati,
razen če ga ponovno ne formatirate z
operacijskim sistemom Linux.
2
3
4
5
Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem, ki ima dostop do interneta
(glejte 'Povežite in nastavite domače
omrežje' na strani 14).
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Internetni radio] in pritisnite OK.
»» Prikaže se stran internetnega radia.
Sledite navodilom na zaslonu, da izberete
radijsko postajo, ustvarite prednastavitve ali
shranite priljubljene radijske postaje.
Pritisnite (Začetni meni), da zaprete
internetni radio.
SL
25
Brskanje po računalniku prek
DLNA
Dostopajte in predvajate slikovne, zvočne
in video datoteke iz računalnika ali
predstavnostnega strežnika v domačem omrežju
prek sistema za domači kino.
Pred uporabo
• V napravo namestite aplikacijo za
predstavnostne strežnike, združljivo
s standardom DLNA. Prenesite
najustreznejšo aplikacijo. Primer:
• Windows Media Player 11 ali novejši za
osebni računalnik
• TwonkyMedia Server za računalnik Mac
ali osebni računalnik
• Omogočite izmenjavo predstavnostnih
datotek. Za lažjo uporabo so v nadaljevanju
koraki za te aplikacije:
• Windows Media Player 11 (glejte
'Microsoft Windows Media Player 11'
na strani 26)
• Windows Media Player 12 (glejte
'Microsoft Windows Media Player 12'
na strani 27)
• TwonkyMedia za računalnike Mac
(glejte 'Macintosh OS X TwonkyMedia
(v4.4.2)' na strani 27)
Pred uporabo
• Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem. Za boljšo kakovost videa
uporabite žično povezavo, kadarkoli je
mogoče.
• Računalnik in druge naprave DLNA
povežite z istim domačim omrežjem.
• Prepričajte se, da požarni zid računalnika
dovoljuje zagon programov predvajalnika
Media Player (ali da je programska oprema
za predstavnostne strežnike na seznamu
izjem požarnega zidu).
• Vklopite računalnik in usmerjevalnik.
Microsoft Windows Media Player 11
1
2
3
4
Opomba
•• Za več pomoči pri teh aplikacijah ali drugih
predstavnostnih strežnikih si oglejte uporabniški
priročnik za programsko opremo za predstavnostne
strežnike.
Nastavitev programske opreme za
predstavnostne strežnike
Da boste lahko delili predstavnostne
datoteke, nastavite programsko opremo za
predstavnostne strežnike.
26
SL
5
6
Zaženite Windows Media Player v
računalniku.
Kliknite zavihek Knjižnica in nato izberite
možnost Skupna raba predstavnosti.
Ko v računalniku prvič izberete možnost
Skupna raba predstavnosti,se prikaže
pojavno okno. Izberite polje Skupna raba
moje predstavnosti in kliknite V redu.
»» Prikaže se zaslon Skupna raba
predstavnosti.
Preverite, ali je na zaslonu Skupna raba
predstavnosti prikazana naprava, ki je
označena kot Neznana naprava.
»» Če se tudi po približno minuti ne
prikaže neznana naprava, preverite,
ali požarni zid računalnika blokira
povezavo.
Izberite neznano napravo in kliknite Dovoli.
»» Ob napravi se prikaže zelena kljukica.
Privzeto Windows Media Player omogoča
predvajanje iz map Moja glasba, Moje slike
in Moji videi. Če so vaše datoteke v drugih
mapah, izberite zavihek Knjižnica > Dodaj
v knjižnico.
»» Prikaže se zaslon Dodaj v knjižnico.
•
Po potrebi izberite možnost Dodatne
možnosti, da prikažete seznam
nadzorovanih map.
7
8
Izberite Moje mape in mape drugih, do
katerih imam dostop in nato kliknite
Dodaj.
Sledite navodilom na zaslonu, da dodate
mape, v katerih so vaše predstavnostne
datoteke.
Macintosh OS X TwonkyMedia (v4.4.2)
1
Microsoft Windows Media Player 12
2
Zaženite Windows Media Player v
računalniku.
3
V predvajalniku Windows Media Player
kliknite zavihek Pretakanje in nato izberite
Vklopi pretočno predstavnost.
»» Prikaže se zaslon Možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti.
4
Kliknite Vklopi pretočno predstavnost.
»» Vrnite se na zaslon Windows Media
Player.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Kliknite zavihek Pretakanje in izberite Več
možnosti pretočnega prenosa.
»» Prikaže se zaslon Možnosti pretočnega
prenosa predstavnosti.
Preverite, ali je na zaslonu Lokalno
omrežje prikazan predstavnostni program.
»» Če ni, preverite, ali požarni zid
računalnika blokira povezavo.
Izberite predstavnostni program in kliknite
Dovoljeno.
»» Ob predstavnostnem programu se
prikaže zelena puščica.
Privzeto Windows Media Player omogoča
predvajanje iz map Moja glasba, Moje slike
in Moji videi. Če so vaše datoteke v drugih
mapah, kliknite zavihek Organiziraj in
izberite Upravljaj knjižnice > Glasba.
»» Prikaže se zaslon Lokacije glasbene
knjižnice.
Sledite navodilom na zaslonu, da dodate
mape, v katerih so vaše predstavnostne
datoteke.
6
Lahko obiščete spletno mesto
www.twonkymedia.com in programsko
opremo kupite, lahko pa prenesete
30-dnevno brezplačno preizkusno različico
v sistem Macintosh.
Zaženite TwonkyMedia v sistemu
Macintosh.
Na zaslonu programa TwonkyMedia Server
izberite Basic Setup (Osnovna nastavitev)
in First steps (Prvi koraki).
»» Prikaže se zaslon First steps (Prvi
koraki).
Vtipkajte ime za svoj predstavnostni
strežnik in nato kliknite Save changes
(Shrani spremembe).
Ko se vrnete na zaslon programa
TwonkyMedia, izberite Basic Setup
(Osnovna nastavitev) in Sharing
(Izmenjava).
»» Prikaže se zaslon Sharing (Izmenjava).
Poiščite in izberite mape za izmenjavo,
nato izberite Save Changes (Shrani
spremembe).
»» Sistem Macintosh samodejno ponovno
pregleda mape, da so pripravljene za
skupno rabo.
Predvajanje datotek iz računalnika
Opomba
•• Pred predvajanjem večpredstavnostne vsebine iz
računalnika se prepričajte, da je sistem za domači kino
povezan z domačim omrežjem in programska oprema
za predstavnostne strežnike pravilno nastavljena.
1
2
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [prebrskaj računalnik] in pritisnite
OK.
»» Prikazan je brskalnik vsebine.
SL
27
3
Izberite napravo v omrežju.
»» Prikažejo se mape v izbrani napravi.
Imena map so lahko drugačna, odvisno
od medijskega strežnika.
•
4
5
Izberite datoteko in pritisnite OK.
• Nekatere predstavnostne datoteke
se morda ne bodo predvajale zaradi
težav z združljivostjo. Preverite, katere
oblike zapisa datotek podpira sistem za
domači kino.
Za upravljanje predvajanja pritisnite
tipke za predvajanje (glejte 'Gumbi za
predvajanje' na strani 16).
Na voljo samo pri izbranem modelu in v
izbrani regiji
V sistemu za domači kino predvajajte zgoščenke
za karaoke in pojte ob glasbi.
Kaj potrebujete
• Mikrofon za karaoke.
• Zgoščenke za karaoke.
Pozor
•• Da preprečite preglasno povratno delovanje in neželen
šum, nastavite glasnost mikrofona na najnižjo raven,
preden ga povežete s sistemom za domači kino.
2
3
4
28
6
Če ne vidite map, se prepričajte, da je
v izbrani napravi omogočena izmenjava
predstavnostnih vsebin, tako da je
vsebina na voljo za izmenjavo.
Karaoke
1
5
Povežite mikrofon za karaoke s priključkom
MIC na sistemu za domači kino.
Televizor preklopite na ustrezni vir za
domači kino.
Prepričajte se, da je v sistemu za domači
kino omogočena naknadna obdelava zvoka
(glejte 'Nastavitve zvočnika' na strani 31).
Med predvajanjem zgoščenke za karaoke
pritisnite OPTIONS.
»» Prikaže se meni z možnostmi.
SL
Izberite [Karaoke] in pritisnite OK.
»» Prikaže se meni za nastavitev karaok.
Pritisnite tipkami za krmarjenje (gor/dol)
in OK, da spremenite te nastavitve:
• [Mikrofon]: vklop in izklop mikrofona.
• [Glasnost mikrofona]: spreminjanje
glasnosti mikrofona.
• [Odmev]: spreminjanje stopnje
odmeva.
• [Tonska višina]: prilagajanje tonske
višine svojemu glasu.
• [Glasovna podpora]: izbira zvočnega
načina oziroma vklop ali izklop vokalov.
Izbira zvoka
Navodila v tem razdelku vam pomagajo pri
izbiri popolnega zvoka za videoposnetke in
glasbo.
1
2
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Pritisnite tipkami za krmarjenje (levo/
desno), da se na zaslonu odprejo možnosti
zvoka.
Možnosti zvoka Opis
SOUND
SURROUND
AUD SYNC
AUTO VOL
3
4
Izbira zvočnega načina.
Izbira prostorskega ali stereo
zvoka.
Zadržite zvok tako, da se
ujema s sliko.
Zmanjšanje nenadnih
sprememb glasnosti, na primer
med televizijskimi oglasi.
Izberite možnost in nato pritisnite OK.
Za izhod iz menija pritisnite tipko
BACK.
• Če v roku ene minute ne pritisnete
tipke, se meni samodejno zapre.
Način prostorskega zvoka
Izenačevalnik
Izkusite intenzivno doživetje zvoka z načini
prostorskega zvoka.
Spremenite nastavitve visokih (visokih tonov),
srednjih (srednjih tonov) in nizkih frekvenc
(nizkih tonov) sistema za domači kino.
1
2
3
4
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Izberite SURROUND in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje (gor/dol),
da izberete naslednje nastavitve:
• AUTO: prostorski zvok glede na
prenašanje zvoka.
• V SURR: virtualni prostorski zvok.
• STEREO: dvokanalni stereo zvok.
Odlično za poslušanje glasbe.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
Zvočni način
Izberite vnaprej določene načine zvoka, ki
ustrezajo vašim videoposnetkom ali glasbi.
1
2
3
4
5
Prepričajte se, da je v zvočnikih omogočena
naknadna obdelava zvoka (glejte
'Nastavitve zvočnika' na strani 31).
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Izberite SOUND in pritisnite OK.
1
2
3
4
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Izberite SOUND > PERSONAL in
pritisnite tipkami za krmarjenje (desno).
Pritisnite tipkami za krmarjenje (gor/dol),
da spremenite nizke, srednje in visoke
frekvence.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
Samodejna glasnost
Vklopite samodejno glasnost za zmanjšanje
nenadnih sprememb glasnosti, na primer med
televizijskimi oglasi.
1
2
3
4
Pritisnite tipko
SOUND SETTINGS.
Izberite AUTO VOL in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje (gor/dol)
za izbiro ON ali OFF.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
Pritisnite tipko tipkami za krmarjenje (gor/
dol), da na zaslonu izberete nastavitev:
• AUTO: inteligentna izbira najboljše
nastavitve zvoka glede na predvajani
zvok.
• BALANCED: raziščite pristen zvok
filmov in glasbe, brez dodanih zvočnih
učinkov.
• POWERFUL: uživajte v navdušujočih
arkadnih zvokih, idealnih za akcijske
videoposnetke in glasne zabave.
• BRIGHT: poživite dolgočasne filme in
glasbo z dodajanjem zvočnih učinkov.
• CLEAR: če želite slišati vse podrobnosti
v glasbi in čiste glasove v filmih.
• WARM: za udobno poslušanje
govorjenih besed in glasbenih vokalov.
• PERSONAL: prilagajanje zvoka v skladu
z vašimi željami.
Za potrditev pritisnite tipko OK.
SL
29
6 Spreminjanje
nastavitev
Nastavitve sistema za domači kino so že
prilagojene za optimalno učinkovitost. Če
nimate posebnega razloga za spreminjanje
nastavitev, vam priporočamo, da ohranite
privzete nastavitve.
Nastavitve slike in videa
1
2
3
4
Opomba
•• Zasenčenih nastavitev ne morete spreminjati.
•• Za vrnitev v prejšnji meni pritisnite
BACK. Za izhod
iz menija pritisnite
(Začetni meni).
Jezikovne nastavitve
1
2
3
4
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Jezik menija]: izberite prikazni jezik
menija.
• [Zvok]: izberite jezik zvoka za plošče.
• [Postavitev tipkovn.]: izberite
tipkovnico v svojem jeziku.
• [Podnapisi]: izberite jezik podnapisov
za plošče.
• [Meni plošče]: izberite jezik menija za
plošče.
Opomba
•• Če želeni jezik za ploščo ni na voljo, na seznamu
označite [Drugo] in vnesite štirimestno kodo za jezik, ki
jo najdete na koncu tega priročnika (glejte 'Koda jezika'
na strani 45).
•• Če izberete jezik, ki na plošči ni na voljo, sistem za
domači kino izbere privzeti jezik plošče.
30
SL
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Video] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Televizijski zaslon]: izberite format
slike, ki ustreza TV-zaslonu.
• [Video HDMI]: izberite ločljivost
video signala, ki je izhod iz HDMI
OUT (ARC) na sistemu za domači
kino. Prepričajte, da televizor podpira
izbrano ločljivost.
• [HDMI Deep Color]: poustvarite
resnični svet na televizijskem zaslonu,
tako da izberete prikaz živih slik v
milijardi barv. Sistem za domači kino
mora biti s kablom HDMI povezan s
televizorjem, ki podpira funkcijo Deep
Color.
• [Nastavitve slike]: izberite
prednastavljene barvne nastavitve
zaslona. Izberite [Uporabniško], da
ustvarite lastno nastavitev.
• [Predvajanje 3D-videa]: nastavite video
HDMI tako, da podpira video v načinu
3D ali 2D.
Opomba
•• Če spremenite nastavitev, zagotovite, da televizor
podpira novo nastavitev.
Nastavitve zvoka
1
2
3
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Zvok] in pritisnite OK.
4
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Nočni način]: za tiho poslušanje na
sistemu za domači kino zmanjšajte
jakost glasnih zvokov. Nočni način je na
voljo samo za plošče DVD in Blu-ray
z zvokom Dolby Digital, Dolby Digital
Plus in Dolby True HD.
• [Zvok HDMI]: na televizorju omogočite
ali onemogočite zvočni izhod HDMI.
• [Sinhronizac. zvoka]: nastavitev zapoznitve
zvoka, če slika in zvok nista usklajena.
Nastavitve starševskega
nadzora
1
2
3
4
Pritisnite
1
2
3
4
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Spremenite geslo]: nastavite ali
spremenite geslo za dostop do
starševskega nadzora. Če gesla nimate
ali ste ga pozabili, vnesite 0000.
• [Starševski nadzor]: omejite dostop
do plošč, ki imajo starostno oceno. Za
predvajanje vseh plošč, ne glede na
starostno oceno, izberite 8 ali [Izklop].
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Samodejni premik podnapisov]:
omogočite ali onemogočite samodejno
premikanje podnapisov pri televizorjih,
ki to podpirajo.
• [Zaslonska plošča]: nastavite svetlost
zaslona na sprednji plošči sistema za
domači kino.
[VCD PBC]: omogočite ali
onemogočite krmarjenje po meniju
vsebine plošč VCD in SVCD s funkcijo
za upravljanje predvajanja.
Nastavitve za varčevanje
energije
(Začetni meni).
Nastavitve zaslona
1
2
3
4
•
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Ohranjevalnik zaslona]: po
10 minutah nedejavnosti sistem
za domači kino preklopite v način
ohranjevalnika zaslona.
• [Samodejno stanje pripravljenosti]:
po 30 minutah nedejavnosti sistem
za domači kino preklopite v stanje
pripravljenosti. Časovnik deluje samo, ko
je predvajanje iz plošče ali pomnilnika
USB začasno ustavljeno ali ustavljeno.
• [Izklopni časovnik]: nastavite trajanje
izklopnega časovnika tako, da sistem
za domači kino po določenem času
preklopi v stanje pripravljenosti.
Nastavitve zvočnika
1
2
3
4
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Napredno] in pritisnite OK.
Pritisnite tipkami za krmarjenje in OK, da
izberete in spremenite:
• [Izboljšan zvok]: izberite [Vklop], da
omogočite naknadno obdelavo zvoka
na zvočniku in nastavitev karaok (če
izdelek podpira funkcijo karaok). Za
predvajanje originalnega zvoka plošče
izberite [Izklop].
SL
31
Nasvet
•• Naknadno obdelavo zvoka omogočite, preden izberete
prednastavljeni zvočni način (glejte 'Zvočni način' na
strani 29).
Obnovitev privzetih
nastavitev
1
2
3
4
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Napredno] > [Obnovi privzete
nastavitve] in pritisnite OK.
Izberite [V redu] in pritisnite OK, da
potrdite.
»» Sistem za domači kino je ponastavljen
na privzete nastavitve, z izjemo
določenih nastavitev, kot sta starševski
nadzor in registracijska koda DivX
VOD.
7 Posodobitev
programske
opreme
Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke. Za
najboljše rezultate in podporo posodobite sistem
za domači kino z najnovejšo programsko opremo.
Primerjajte svojo različico programske opreme
z najnovejšo različico na spletnem mestu
www.philips.com/support. Če je trenutna različica
starejša od najnovejše različice, ki je na voljo
na Philipsovem spletnem mestu za podporo,
nadgradite svoj sistem z najnovejšo različico.
Pozor
•• Ne nameščajte različice programske opreme, ki je
starejša od trenutno nameščene. Podjetje Philips ne
odgovarja za težave zaradi namestitve starejše različice
programske opreme.
Preverjanje različice
programske opreme
Preverite različico programske opreme, ki je
trenutno nameščena na sistemu za domači kino.
1
2
3
Pritisnite
Izberite [Napredno] > [Podatki o
različici].
»» Izpiše se različica programske opreme.
•
32
SL
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
"Programska oprema sistema" označuje
različico splošne programske opreme.
"Programska oprema podsistema"
označuje različico drugih funkcij. Če
je na primer "Programska oprema
podsistema" "35-00-00-05", zadnji dve
številki ("05") označujeta trenutno
različico pomoči na zaslonu, ki je
nameščena v sistemu za domači kino.
Posodobitev programske
opreme prek povezave USB
Kaj potrebujete
• Pogon USB, prilagojen za FAT ali NTFS, z
najmanj 256 MB pomnilnika. Ne uporabite
trdega diska USB.
• Računalnik z dostopom do interneta.
• Program za arhiviranje, ki podpira obliko
zapisa ZIP.
2
3
4
5
3
4
5
6
Pogon USB priključite na računalnik.
V spletnem brskalniku odprite spletno
stran www.philips.com/support.
Na Philipsovem spletnem mestu za
podporo poiščite svoj izdelek in nato
rubriko Programska oprema in gonilniki.
»» Posodobitev programske opreme je na
voljo v obliki datoteke zip.
Shranite datoteko zip v korenski imenik
pogona USB.
S programom za arhiviranje ekstrahirajte
datoteko za posodobitev programske
opreme v korenskem imeniku.
»» Datoteke se ekstrahirajo v mapo UPG
na pogonu USB.
Pozor
•• Med posodabljanjem ne izklapljajte sistema za domači
kino ali odstranjujte pogona USB.
1
Pomnilnik USB, ki vsebuje preneseno
datoteko, priključite na sistem za domači
kino.
• Prepričajte se, da je prostor za ploščo
zaprt in da v njem ni plošče.
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Napredno] > [Posodobitev
programske opreme] > [USB].
Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite
posodobitev.
»» Posodabljanje traja približno 5 minut.
Posodobitev programske
opreme prek interneta
1
2
3
4
Pogon USB izključite iz računalnika.
2. korak: posodobite programsko
opremo
(Začetni meni).
»» Ko je posodobitev dokončana, se
sistem za domači kino samodejno
izklopi in znova zažene. Če se to
ne zgodi, za nekaj sekund iztaknite
napajalni kabel in ga nato znova
priklopite.
1. korak: prenesite najnovejšo
programsko opremo
1
2
Pritisnite
5
Sistem za domači kino povežite z domačim
omrežjem s hitro internetno povezavo
(glejte 'Povežite in nastavite domače
omrežje' na strani 14).
Pritisnite
(Začetni meni).
Izberite [Nastavitev] in pritisnite OK.
Izberite [Napredno] > [Posodobitev
programske opreme] > [Omrežje].
»» Če je zaznan medij nadgradnje,
ste pozvani k zagonu ali preklicu
posodobitve.
»» Prenašanje datoteke za nadgradnjo
lahko glede na stanje domačega
omrežja traja dlje časa.
Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite
posodobitev.
»» Posodabljanje traja približno 5 minut.
»» Ko je posodobitev dokončana, se
sistem za domači kino samodejno
izklopi in znova zažene. Če se to
ne zgodi, za nekaj sekund iztaknite
napajalni kabel in ga nato znova
priklopite.
SL
33
Posodobitev pomoči na
zaslonu
Če je trenutna različica pomoči na
zaslonu starejša od najnovejše različice
na www.philips.com/support, prenesite in
namestite najnovejšo pomoč na zaslonu (glejte
'Preverjanje različice programske opreme' na
strani 32).
Kaj potrebujete
• Pogon USB, prilagojen za FAT ali NTFS, z
najmanj 35 MB pomnilnika. Ne uporabite
trdega diska USB.
• Računalnik z dostopom do interneta.
• Program za arhiviranje, ki podpira obliko
zapisa ZIP.
1. korak: prenos najnovejše pomoči na
zaslonu
1
2
3
4
5
6
34
Pomnilnik USB priključite na računalnik.
V spletnem brskalniku odprite spletno
stran www.philips.com/support.
Na Philipsovem spletnem mestu za
podporo poiščite svoj izdelek, kliknite
možnost Uporabniški priročniki in poiščite
programsko opremo za nadgradnjo
uporabniškega priročnika.
»» Posodobitev pomoči je na voljo v obliki
datoteke zip.
Shranite datoteko zip v korenski imenik
pomnilnika USB.
S programom za arhiviranje ekstrahirajte
datoteko za posodobitev pomoči v
korenskem imeniku.
»» Datoteka z imenom "HTSxxxxeDFU.
zip" je ekstrahirana v mapo UPG
pomnilnika USB, kjer je "xxxx" številka
modela vašega sistema za domači kino.
Pomnilnik USB izključite iz računalnika.
SL
2. korak: posodobitev pomoči na
zaslonu
Pozor
•• Med posodabljanjem ne izklapljajte sistema za domači
kino ali odstranjujte pogona USB.
1
2
3
4
5
Pogon USB, ki vsebuje preneseno datoteko,
priključite na sistem za domači kino.
• Prepričajte se, da je prostor za ploščo
zaprt in da v njem ni plošče.
Pritisnite
(Začetni meni).
Na daljinskem upravljalniku vnesite 338.
Sledite navodilom na zaslonu, da potrdite
posodobitev.
Izključite pogon USB iz sistema za domači
kino.
8 Specifikacije
izdelka
Oblike zapisa datotek
•
•
Opomba
•• Specifikacije in zasnova se lahko spremenijo brez
obvestila.
•
Regijske kode
Na tipski ploščici na hrbtni ali spodnji strani
sistema za domači kino so navedene podprte
regije.
Country
Europe,
United Kingdom
Asia Pacific, Taiwan,
Korea
Latin America
DVD
BD
A
A
Australia,
New Zealand
Russia, India
China
Zvok:
• .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a,
.flac, .ogg
• .ra (na voljo samo v Tihomorski Aziji in
na Kitajskem)
Video:
• .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .m2ts, .mpg,
.mpeg, .flv, .3gp
• .asf, .wmv, .rmvb, .rm, .rv (na voljo samo
v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)
Slika: .jpg, .jpeg, .png
Zvočni formati
Sistem za domači kino podpira naslednje
zvočne datoteke.
Pripona
Datoteka
Zvočni
kodek
Bitna hitrost
.mp3
.wma
MP3
ASF
.aac
AAC
Do 320 kb/s
Do 192 kb/s
Do 768 kb/s
Do 192 kb/s
.wav
.m4a
.mka
WAV
MKV
MKA
MP3
WMA
WMA Pro
AAC,
HE-AAC
PCM
AAC
PCM
Dolby
Digital
DTS Core
MPEG
MP3
WMA
WMA Pro
AAC,
HE-AAC
AAC,
HE-AAC
Cook
FLAC
C
C
Predstavnostni formati
•
AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-video,
DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, glasbeni
CD, video CD/SVCD, slikovne datoteke,
datoteke MP3, datoteke WMA, datoteke
DivX Plus HD, pomnilniška naprava USB
.ra
RM
.flac
FLAC
27,648 Mb/s
192 kb/s
27,648 Mb/s
640 kb/s
1,54 Mb/s
912 kb/s
Do 320 kb/s
Do 192 kb/s
Do 768 kb/s
Do 192 kb/s
Do 192 kb/s
96469 b/s
Do 24 b/s
SL
35
Pripona
Datoteka
Zvočni
kodek
.ogg
OGG
Vorbis
Bitna hitrost
Spremenljiva
bitna hitrost,
največja
velikost
blokov 4096
FLAC
Do 24 b/s
OGGPCM Brez
omejitev
MP3
Do 320 kb/s
Če imate televizor visoke ločljivosti, sistem za
domači kino omogoča predvajanje tega:
• video datotek z ločljivostjo 1920 x
1080 slikovnih pik (razen formata DivX
ločljivosti 77220 x 576) in hitrostjo sličic
6–30 sličic na sekundo,
• foto datotek z ločljivostjo 18 milijonov
slikovnih pik.
Datoteke .avi v vsebniku AVI
PCM, Dolby
Digital, DTS
Core, MP3,
WMA
MPEG 1, MPEG 2
40 Mb/s
MPEG 4 SP / ASP
38,4 Mb/s
45 Mb/s
Datoteke .divx v vsebniku AVI
Zvočni kodek Video kodek
SL
Dolby Digital, MPEG 1, MPEG 2
MPEG,
MP3, AAC,
HE-AAC,
DD+
40 Mb/s
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
H.264/AVC HiP
pri 5.1
25 Mb/s
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
PCM, Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC,
HE-AAC,
DD+
DivX Plus HD
30 Mb/s
MPEG 1, MPEG 2
40 Mb/s
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
H.264/AVC HiP
pri 5.1
25 Mb/s
WMV9
45 Mb/s
DivX 3.11,
Največ
DivX 4.x, DivX 5.x, 10 Mb/s
DivX 6.x
WMV9
36
Bitna
hitrost
Bitna
hitrost
H.264/AVC do HiP 25 Mb/s
pri 5.1
PCM, Dolby
Digital, MP3,
WMA
Zvočni kodek Video kodek
Datoteke .mkv v vsebniku MKV
Video formati
Zvočni kodek Video kodek
Datoteke .mp4 ali .m4 v v vsebniku MP4
Bitna
hitrost
DivX 3.11,
Največ
DivX 4.x, DivX 5.x, 10 Mb/s
DivX 6.x
Datoteke .m2ts v vsebniku MKV
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
PCM, Dolby
Digital,
DTS core,
MPEG, MP3,
WMA, AAC,
HE-AAC,
DD+
MPEG 1, MPEG 2
40 Mb/s
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
H.264/AVC HiP
pri 5.1
25 Mb/s
WMV9
45 Mb/s
Datoteke .asf in .wmv v vsebniku ASF (na voljo
samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)
Ojačevalnik
•
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
Dolby Digital, MPEG 4 ASP
MP3, WMA,
DD+
38,4 Mb/s
•
•
H.264/AVC HiP
pri 5.1
25 Mb/s
•
WMV9
45 Mb/s
Skupna izhodna moč:
• 550 W RMS (+/- 0,5 dB, 30 % THD) /
440 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
Frekvenčni odziv: 20 Hz–20 kHz/±3 dB
Razmerje signal/šum: > 65 dB (CCIR)/
(A-obremenjeno)
Vhodna občutljivost:
• AUX: 2 V
• Music iLink: 300 mV
Datoteke .mpg in .mpeg v vsebniku PS
Video
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
PCM, DTS
MPEG 1, MPEG 2
Core, MPEG,
MP3
40 Mb/s
•
•
Signalni sistem: PAL/NTSC
Izhod HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
1080i, 1080p, 1080p24
Avdio
Datoteke .flv v vsebniku FLV
•
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
MP3, AAC
H.264/AVC do
HiP pri 5.1
25 Mb/s
H.263
38,4 Mb/s
On2 VP6
40 Mb/s
Datoteke .3gp v vsebniku 3GP
•
•
Digitalni avdio vhod S/PDIF:
• Optični: TOSLINK
Frekvenca vzorčenja:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Nespremenljiva bitna hitrost:
• MP3: 32–320 kb/s
• WMA: 48–192 kb/s
Radio
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
AAC,
HE-AAC
MPEG 4 ASP
38,4 Mb/s
H.264/AVC do
HiP pri 5.1
Največ
25 Mb/s
Datoteke .rm, .rv in .rmvb v vsebniku RM (na
voljo samo v Tihomorski Aziji in na Kitajskem)
Zvočni kodek Video kodek
Bitna
hitrost
AAC, COOK RV30, RV40
40 Mb/s
•
•
•
Razpon iskanja postaj:
• Evropa/Rusija/Kitajska:
FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
• Tihomorska Azija/Latinska Amerika:
FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
Razmerje signal/šum: FM 50 dB
Frekvenčni odziv:
FM 180 Hz–12,5 kHz/±3 dB
USB
•
•
•
Združljivost: hitri USB (2.0)
Podpora razreda: razred za množično
shranjevanje USB (MSC)
Datotečni sistem: FAT16, FAT32, NTFS
SL
37
Glavna enota
Laser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napajanje:
• Evropa/Kitajska: 220–240 V~, 50 Hz
• Latinska Amerika/Tihomorska Azija:
110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
• Rusija/Indija: 220–240 V~, 50 Hz
Satelitski zvočniki: 4 x 6,4 cm zvočniki +
2 x 6,4 cm radiatorji
Poraba energije: 60 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
Dimenzije (Š x V x G):
1060 x 83,1 x 194,8 mm
Teža: 4,9 kg
Delovna temperatura in vlažnost: 0 °C
do 40 °C, 5 % do 90 % vlažnost v vseh
podnebnih območjih
Temperatura in vlažnost shranjevanja: -40
°C do 70 °C, 5 % do 95 %
Globokotonec
•
•
•
•
•
•
•
Napajanje:
• Evropa/Kitajska: 220–240 V~, 50 Hz
• Latinska Amerika/Tihomorska Azija:
110–127 V/220–240 V~, 50–60 Hz
• Rusija/Indija: 220–240 V~, 50 Hz
Impedanca: 3 ohme
Pogonske enote zvočnikov: 1 x 6,5-palčni
nizkotonec
Poraba energije 50 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W
Dimenzije (Š x V x G): 195 x 298 x 410 mm
Teža: 7,2 kg
Baterije daljinskega upravljalnika
•
2 x AAA-R03-1,5 V
38
SL
•
•
Vrsta laserja (dioda): InGaN/AIGaN (BD),
AIGaInP (DVD/CD)
Valovna dolžina: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
655 +10 nm/-10 nm (DVD),
790 +10 nm/-20 nm (CD)
Izhodna moč (največja): 20 mW (BD),
6 mW (DVD), 7 mW (CD)
9 Odpravljanje
težav
Opozorilo
•• Nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte ohišja
izdelka.
Da zagotovite veljavnost garancije, izdelka nikoli
ne poskušajte popravljati sami.
Če imate težave z uporabo tega izdelka, si
oglejte naslednje točke, preden se obrnete
na servis. Če se težava še vedno pojavlja,
se obrnite na podporo na spletnem mestu
www.philips.com/support.
Glavna enota
Gumbi na sistemu za domači kino ne delujejo.
• Sistem za domači kino za nekaj minut
izklopite iz električnega omrežja in ga nato
znova vklopite.
Slika
Ni slike.
• Zagotovite, da je televizor priklopljen na
ustrezni vir za domači kino.
Ni slike na televizorju, ki je povezan prek
priključka HDMI.
• Zagotovite, da za povezavo med
televizorjem in sistemom za domači kino
uporabljate hitri kabel HDMI. Nekateri
standardni kabli HDMI niso ustrezni za
določene slike, 3D-videoposnetke ali
funkcijo Deep Color.
• Prepričajte se, da kabel HDMI ni okvarjen.
Če je okvarjen, ga zamenjajte z novim.
• Pritisnite (Začetni meni) in nato na
daljinskem upravljalniku 731, da obnovite
privzeto ločljivost slike.
• Spremenite nastavitev videa HDMI ali
pa počakajte 10 sekund na samodejno
povrnitev (glejte 'Nastavitve slike in videa'
na strani 30).
Plošča ne predvaja videa visoke ločljivosti.
• Zagotovite, da se na plošči nahaja video
visoke ločljivosti.
• Zagotovite, da televizor podpira video
visoke ločljivosti.
• Za priključitev na televizor uporabite kabel
HDMI.
Zvok
Ni zvoka iz zvočnikov sistema za domači kino.
• Sistem za domači kino in televizor oz.
druge naprave povežite z zvočnim kablom.
Vendar pa ločene zvočne povezave ne
potrebujete, če:
• sta sistem za domači kino in televizor
povezana prek priključka HDMI ARC;
ali
• če je naprava povezana s priključkom
HDMI IN na sistemu za domači kino.
• Nastavite zvok povezane naprave (glejte
'Nastavitev zvoka' na strani 13).
• Povrnite sistem za domači kino na privzete
nastavitve (glejte 'Obnovitev privzetih
nastavitev' na strani 32) ter ga nato
izklopite in ponovno vklopite.
• Na sistemu za domači kino večkrat
zaporedoma pritisnite SOURCE, da
izberete ustrezni zvočni vhod.
Ni zvoka iz brezžičnega globokotonca.
1
2
3
4
Izklopite in ponovno vklopite sistem za
domači kino.
Sistem za domači kino preklopite na vir
AUX.
Pridržite POVEZAVA na globokotoncu,
dokler indikator na hrbtni strani
globokotonca ne začne utripati.
Za vsak tri sekunde pridržite Gumb za
pomikanje (desno).
»» Ko je brezžična povezava vzpostavljena,
indikator na globokotoncu začne svetiti.
»» Če brezžične povezave ni mogoče
vzpostaviti, ponovite korake 1 do 4, da
globokotonec povežete s sistemom
SoundBar.
SL
39
Popačen zvok ali odmev.
• Če zvok iz televizorja predvajate prek
sistema za domači kino, mora biti televizor
utišan.
• Če je zvok iz brezžičnega globokotonca
prekinjen ali popačen, preverite, ali
je globokotonec dovolj oddaljen od
mikrovalovnih pečic, telefonov DECT in
drugih naprav Wi-Fi.
Zvok in slika nista sinhronizirana.
• 1) Pritisnite SOUND SETTINGS. 2)
Pritisnite tipkami za krmarjenje (levo/
desno), da izberete AUD SYNC in nato
pritisnite OK. 3) Pritisnite tipkami za
krmarjenje (gor/dol) za sinhroniziranje
zvoka s sliko.
Predvajanje
Plošče ni mogoče predvajati.
• Očistite ploščo.
• Preverite, ali sistem za domači kino podpira
vrsto plošče (glejte 'Predstavnostni formati'
na strani 35).
• Preverite, ali sistem za domači kino podpira
regijsko kodo plošče (glejte 'Regijske kode'
na strani 35).
• Če gre za ploščo DVD±RW ali DVD±R
preverite, ali je zaključena.
Ni mogoče predvajanje datoteke DivX.
• Zagotovite, da je datoteka DivX kodirana
skladno s "profilom sistema za domači
kino" s kodirnikom DivX.
• Preverite, ali je datoteka DivX dokončana.
Podnapisi pri videoposnetkih DivX ali RMVB/
RM se ne prikazujejo pravilno.
• Preverite, ali ima datoteka s podnapisi
enako ime kot datoteka s filmom (glejte
'Podnapisi' na strani 18).
• Izberite ustrezni nabor znakov:
1) Pritisnite OPTIONS.
2) Izberite [Nabor znakov].
3) Izberite podprti nabor znakov.
4) Pritisnite OK.
40
SL
Vsebine pomnilniške naprave USB ni mogoče
brati.
• Prepričajte se, da je oblika zapisa
pomnilniške naprave USB združljiva s
sistemom za domači kino.
• Preverite, ali sistem za domači kino podpira
datotečni sistem pomnilniške naprave USB.
Na televizorju se prikaže "No entry" (Ni
vnosa) ali znak "x".
• Tega opravila ni mogoče izvesti.
Možnost EasyLink ne deluje.
• Zagotovite, da je sistem za domači kino
priključen na televizor znamke Philips, ki
podpira funkcijo EasyLink, in je funkcija
EasyLink vklopljena (glejte 'Nastavitev
funkcije EasyLink (upravljanje HDMI-CEC)'
na strani 12).
• Pri televizorjih drugih proizvajalcev
ima HDMI CEC lahko drugačno ime.
V uporabniškem priročniku televizorja
preverite, kako ga lahko omogočite.
Ko prižgete televizor, se samodejno vklopi
sistem za domači kino.
• To je normalno, ko uporabljate funkcijo
Philips EasyLink (HDMI-CEC). Če želite
zagotoviti ločeno delovanje sistema za
domači kino, izklopite funkcijo EasyLink.
Dostop do funkcij BD-Live ni mogoč.
• Preverite, ali je sistem za domači kino
povezan v omrežje. Uporabite žično
omrežno povezavo (glejte 'Nastavitev
žičnega omrežja' na strani 14) ali brezžično
omrežno povezavo (glejte 'Nastavitev
brezžičnega omrežja' na strani 14).
• Preverite, ali je nastavljeno omrežje.
Uporabite namestitev žičnega omrežja
(glejte 'Nastavitev žičnega omrežja' na
strani 14) ali namestitev brezžičnega
omrežja (glejte 'Nastavitev brezžičnega
omrežja' na strani 14).
• Zagotovite, da plošča Blu-ray podpira
funkcije BD-Live.
• Počistite pomnilnik. (glejte 'Funkcija BDLive na plošči Blu-ray' na strani 17)
Videoposnetkov in fotografij iz naprave iPod
ali iPhone ni mogoče predvajati na televizorju.
• Na zaslonu naprave iPod ali iPhone poiščite
in izberite videoposnetke in fotografije in
jih predvajajte na televizorju.
• Prepričajte se, da v programsko opremo
naprave iPod ali iPhone ni bilo poseženo in
da ni bila nezakonito spremenjena.
Slik iz naprave iPod ali iPhone si ni mogoče
ogledati na televizorju.
• Z rumenim kompozitnim kablom povežite
priključno postajo za iPod in televizor.
• Televizor preklopite na vir AV/VIDEO
(skladno z rumenim kompozitnim kablom).
• Pritisnite gumb za predvajanje na napravi
iPod ali iPhone, da zaženete diaprojekcijo.
• Prepričajte se, da v programsko opremo
naprave iPod ali iPhone ni bilo poseženo in
da ni bila nezakonito spremenjena.
3D-video se predvaja v 2D-načinu.
• Zagotovite, da je sistem za domači kino s
kablom HDMI priključen na 3D-televizor.
• Zagotovite, da gre za 3D-ploščo Blu-ray
in da je vklopljena možnost za 3D-video
Blu-ray (glejte 'Funkcija BD-Live na plošči
Blu-ray' na strani 17).
•
•
Prepričajte se, da je omrežna povezava v
dobrem stanju. Uporabite žično omrežno
povezavo (glejte 'Nastavitev žičnega
omrežja' na strani 14) ali brezžično
omrežno povezavo (glejte 'Nastavitev
brezžičnega omrežja' na strani 14).
Za več informacij obiščite spletno mesto
videoteke.
Omrežje
Brezžično omrežje je popačeno ali ga ni bilo
mogoče najti.
• Poskrbite, da brezžičnega omrežja ne bodo
ovirale mikrovalovne pečice, telefoni DECT
ali druge sorodne naprave Wi-Fi.
• Brezžični usmerjevalnik in sistem za domači
kino postavite do pet metrov drug od
drugega.
• Če brezžično omrežje ne deluje pravilno,
poskusite z namestitvijo žičnega omrežja
(glejte 'Nastavitev žičnega omrežja' na
strani 14).
Televizijski zaslon je med predvajanjem
3D-videa Blu-ray ali zaščitenega videa DivX
zatemnjen.
• Zagotovite, da je sistem za domači kino
priključen na televizor s kablom HDMI.
• Preklopite na ustrezni vir HDMI na
televizorju.
Ni mogoče prenesti filma iz spletne videoteke.
• Zagotovite, da je sistem za domači kino
priključen na televizor s kablom HDMI.
• Zagotovite, da je pomnilnik USB formatiran
in da je na njem dovolj prostora za prenos
videoposnetka.
• Prepričajte se, da ste film plačali in da še
traja obdobje izposoje.
SL
41
10 Obvestilo
V tem poglavju so pravna obvestila in obvestila
o avtorskih pravicah.
Avtorske pravice
Ta izdelek vsebuje tehnologijo za zaščito
avtorskih pravic, ki jo ščitijo patenti ZDA in
druge pravice intelektualne lastnine v lasti
družbe Rovi Corporation. Obratni inženiring in
razstavljanje sta prepovedana.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco
družbe Verance Corporation in je zaščiten s
patentom ZDA 7.369.677 ter drugimi patenti
v ZDA in po svetu, izdanimi in prijavljenimi,
poleg tega pa zanj velja tudi zaščita avtorskih
pravic in komercialnih skrivnosti za določene
vidike tovrstne tehnologije. Cinavia je blagovna
znamka družbe Verance Corporation. Copyright
2004–2010 Verance Corporation. Vse pravice si
pridržuje družba Verance. Obratni inženiring ali
obratno zbiranje sta prepovedana.
Obvestilo o tehnologiji Cinavia
Ta izdelek vsebuje tehnologijo Cinavia
za omejevanje uporabe nepooblaščenih
kopij komercialno ustvarjenih filmov in
videoposnetkov ter njihovih zvočnih zapisov.
Če je zaznana prepovedana uporaba
nepooblaščene kopije, se izpiše sporočilo,
predvajanje ali kopiranje pa je prekinjeno.
Več informacij o tehnologiji Cinavia lahko
dobite pri spletnem informacijskem centru
za uporabnike tehnologije Cinavia na naslovu
http://www.cinavia.com. Dodatne informacije o
tehnologiji Cinavia lahko zahtevate tudi po pošti.
Razglednico s svojim poštnim naslovom pošljite
na naslov: Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
42
SL
Odprtokodna programska
oprema
Družba Philips Electronics Singapore Pte
Ltd ponuja, da bo na zahtevo dobavila izvod
celotne ustrezne izvorne kode avtorsko
zaščitenih odprtokodnih programskih paketov,
uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna
ponudba zahtevana v licenci za uporabo
odprtokodne programske opreme. Ta ponudba
je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo
lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo.
Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na
e-naslov open.source@philips.com. Če ne
želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna
dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo
na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila
o prejemu sporočila, pišite na naslov »Open
Source Team, Philips Intellectual Property &
Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,
The Netherlands«. Če v doglednem času ne
prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas
prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj
navedeni e-naslov. Besedilo licenc in priznanj za
odprtokodno programsko opremo, uporabljeno
v tem izdelku, je navedeno v navodilih za
uporabo.
Pogodba za končnega
uporabnika RMVB (samo za
Tihomorsko Azijo in Kitajsko)
Opombe za končnega uporabnika:
Končni uporabnik z uporabo tega izdelka
s programsko opremo in storitvami
RealNetworks sprejema naslednje pogoje
družbe REALNETWORKS, INC:
• Končni uporabnik programsko opremo
lahko uporablja samo v zasebne in
nekomercialne namene v skladu s
pogoji licenčne pogodbe za končanega
uporabnika družbe RealNetworks.
• Končni uporabnik ne sme spreminjati,
pretvarjati, izvajati obratnega inženiringa,
•
povratno pretvarjati, razstavljati ali
z drugimi sredstvi razkrivati izvorne
kode oziroma na drug način replicirati
funkcionalnosti dejanske odjemalske
kode, razen v obsegu, v katerem veljavna
zakonodaja izrecno prepoveduje izvajanje
te omejitve.
RealNetworks Inc. zavrača vsa jamstva
in pogoje, ki niso navedeni v tej pogodbi
in ki nadomeščajo druga jamstva, izrecna
ali naznačena, vključno in neomejeno na
vsakršna naznačena jamstva ali pogoje
glede uporabnosti in ustreznosti za
določen namen; in izključuje vsakršno
odgovornost za posredno, posebno,
naključno ali posledično škodo, ki lahko
vključuje tudi izgubo dobička.
Skladnost z zakonodajo
Izdelek je v skladu z zahtevami za radijske
motnje Evropske skupnosti.
Philips Consumer Lifestyle izjavlja, da je ta
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in
drugimi ustreznimi določili Direktive 1999/5/ES.
Kopija izjave o skladnosti ES je na voljo v
navodilih za uporabo v obliki PDF (Portable
Document Format) (PDF) na spletni strani
www.philips.com/support.
Blagovne znamke
BONUSVIEW™
"BD LIVE" in "BONUSVIEW" sta blagovni
znamki zveze Blu-ray Disc Association.
"DVD Video" je blagovna znamka družbe DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Java ter ostale blagovne znamke in logotipi Java
so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v ZDA
in/ali drugih državah.
Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 in
drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni
patenti. Oznaka DTS-HD, simbol ter oznaka
DTS-HD in simbol skupaj sta registrirani
blagovni znamki in ravno tako DTS-HD
Master Audio | Osnovna blagovna znamka je
znamka podjetja DTS, Inc. Izdelku je priložena
programska oprema. DTS, Inc. Vse pravice
pridržane.
"Blu-ray 3D" in logotip "Blu-ray 3D" sta blagovni
znamki zveze Blu-ray Disc Association.
Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni
znamki družbe Dolby Laboratories.
SL
43
DivX , DivX Certified , DivX Plus HD in
povezani logotipi so blagovne znamke podjetja
Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se
uporabljajo na podlagi licence.
O TEHNOLOGIJI DIVX VIDEO: DivX je
digitalni videozapis, razvit v podjetju DivX, LLC,
ki je podružnica podjetja Rovi Corporation.
To je naprava z uradnim potrdilom DivX
Certified , ki predvaja videoposnetke v zapisu
DivX. Če želite izvedeti več in prenesti orodja
za pretvorbo datotek v videoposnetke DivX,
obiščite divx.com.
O VIDEU DIVX NA ZAHTEVO: to napravo s
potrdilom DivX Certified morate registrirati,
če želite predvajati kupljene filme DivX na
zahtevo (VOD). Registracijsko kodo najdete v
razdelku DivX VOD v namestitvenem meniju
naprave. Več informacij o postopku registracije
najdete na strani vod.divx.com.
Pojma HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih
državah.
(na voljo samo v Tihomorski Aziji in na
Kitajskem)
RealNetworks, Real, logotip Real, RealPlayer
in logotip RealPlayer so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe
RealNetworks, Inc.
44
SL
CLASS 1
LASER PRODUCT
11 Koda jezika
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
SL
45
12 Kazalo
3
3D-plošča v 2D-načinu
3D-varnost
3D-video
A
animacija diapozitivov
avdio povezava (HDMI ARC)
HDMI ARC
HDMI-CEC
16
4
16
20
10
I
ime naprave
internet
iPod ali iPhone
izboljšan zvok
izmenjava predstavnostnih vsebin
izmet plošče
J
Č
čiščenje pomnilnika BD-Live
B
baterije
BD-Live
Blu-ray
Bonus View
brezžično omrežje
D
daljinski upravljalnik
DivX
domače omrežje
drugi jezik podnapisov
drugi jezik zvoka
E
Easylink (HDMI-CEC)
G
glasba iz predvajalnika iPod
glasbene diaprojekcije
glavna enota
glavni meni
globoke barve
46
H
SL
17
38
17
16
17
14
5
18
14
17
17
12
22
20
7
15
30
jezik avdia
jezik menija
jezik na plošči
jezik podnapisov
K
karaoke
koda jezika
koda VOD (DivX)
L
ločljivost slike
Ž
žično omrežje
M
meni plošče
miška USB
možnosti
možnosti slike
možnosti videa
možnosti zvoka
mreža iskanja postaj
10
12
15
14
22
31
26
7
30
30
30
30
28
45
19
30
14
30
24
19
20
19
19
21
N
nabor znakov
naključno
naknadna obdelava zvoka
napredne nastavitve
naravnava radijskih postaj
nastavitev
nastavitve napajanja
nastavitve slike
nastavitve videa
nastavitve zvoka
nočni način
O
oblike zapisa datotek
odpravljanje težav (omrežje)
odpravljanje težav (predvajanje)
odpravljanje težav (slika)
odpravljanje težav (zvok)
odstranjevanje
ojačevalnik
okolje
omrežje
P
18
19
31
31
20
30
31
30
30
30
30
35
41
40
39
39
4
37
4
14
PBC (upravljanje predvajanja)
31
podatkovne datoteke
18
podpora uporabnikom
2
pogosta vprašanja
2
položaj podnapisov
31
pomnilnik USB
19
ponovitev
19
posodobite pomoč na zaslonu (uporabniški
priročnik)
34
posodobitev programske opreme
32
posodobitev programske opreme (prek
interneta)
33
predhodno določen zvočni način
29
predstavnostni formati
35
predvajajte iz predvajalnika iPod
22
predvajajte iz računalnika
27
predvajajte videoposnetke in diaprojekcije iz
predvajalnika iPod
22
predvajanje iz pomnilnika USB
19
predvajanje plošče
predvajanje radia
predvajanje z enim dotikom
priključite digitalno napravo (HDMI)
priključitev na televizor
priključki
privzete nastavitve
programirajte radijske postaje
prostorski zvok
16
20
13
11
10
7
32
20
29
R
radio
različica programske opreme
recikliranje
regijske kode
20
32
4
35
S
samodejna glasnost
samodejni premik podnapisov
samodejno stanje pripravljenosti
slika v sliki
Smart TV
spalni časovnik
specifikacije zvočnika
sprememba gesla
spremljanje 3D-vsebine
stanje pripravljenosti z enim dotikom
starševski nadzor
svetlost
29
31
31
17
24
31
35
31
16
13
31
31
T
tipkovnica
tovarniške nastavitve
24
32
U
uporabniški priročnik
upravljalne tipke (plošča)
upravljalne tipke (radio)
upravljalne tipke (USB)
uskladitev slike in zvoka
2
16
21
16
16
SL
47
V
VCD
video formati
video povezava (HDMI ARC)
video povezava (kompozitni video)
video povezava (standardni HDMI)
Z
zvočni formati
zvok
zvok HDMI
zvok iz drugih naprav
Z
zaščita avtorskih pravic
zaslonska plošča
48
SL
31
37
10
11
10
35
28
30
11
42
31
Philips Consumer Lifestyle
HK-1237- HTB5150D/12
Year 2012
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
..............................................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de
laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
PHILIPS
HTB5150D/12
..................................
...............................................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
Home Cinema System
............................................................................
(product description, description du produit)
_
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011
EN55022:2010
EN55024:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN62301: 2005
EN62311:2008
EN 300328 V1.7.1:2006
EN 301489-1 V1.9.2: 2011
EN 301489-17 V2.1.1: 2009
_
_
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC(R&TTE Directive)
2006/95/EC (Low Voltage Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2011/65/EU (RoHS Directive)
2009/125/EC (ErP Directive)
- EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
Phoenix Testlab
NB
The Notified Body ............................................... performed ...................................................................
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
12-113514a
And issued the certificate, ....................................................................................
(et a délivré le certificat)
Remarks:
(certificate number / numéro du certificat)
(Remarques:)
Drachten, Netherlands, September 12, 2012
...........................................................
(place,date / lieu, date)
Philips Consumer Lifestyle
A.Speelman, CL Compliance Manager
...............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
AMB 544-9056
Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
HTB5150D_12_UM_e4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising