Philips | 15PF4121/58 | Owner's Manual | Philips Televízor s plochou obrazovkou 20PF4121/58 Používateľská príručka

Philips Televízor s plochou obrazovkou 20PF4121/58 Používateľská príručka
15PF4121
20PF4121
20PF4321
23PF4321
Úvod
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili tento televízny prijímač.
Táto príručka bola zostavená s cieľom pomôcť Vám pri zapojení a ovládaní Vášho
televízneho prijímača.
Odporúčame Vám, aby ste si príručku dôkladne prečítali.
Obsah
Inštalácia
Popis televízora LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Diaľkové ovládanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tlačidlá na diaľkovom ovládači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Inštalácia televízneho prijímača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Rýchla inštalácia kanálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Triedenie programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Manuálne uloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ovládanie
Nastavenie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavenie zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Nastavenie volieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Formát 16:9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Používanie režimu monitora počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Používanie režimu HD (High Definition – Vysoké rozlíšenie) . . . . . . . . . . . . . . .11
Periférne zariadenia
Videorekordér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ostatné zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bočné pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
HD prijímač/zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Počítač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Slovenčina
Praktické informácie
Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Zhrnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Smernica pre recykláciu
°
Obal tohoto výrobku je určený k recyklácii. Riaďte sa, prosím, miestnymi pokynmi pre správnu
likvidáciu.
Zneškodňovanie starých výrobkov
Váš výrobok bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré
sa dajú recyklovať a opäť použiť.
V prípade, že je na výrobku tento symbol s prečiarknutým kontajnerom na kolieskach,
znamená to, že tento výrobok spadá pod smernicu EÚ 2002/96/ES.
Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a
elektronických výrobkov. Riaďte sa miestnymi nariadeniami a nevyhadzujte staré výrobky
spolu s bežným domácim odpadom. Správny spôsob zneškodňovania starých výrobkov
pomôže predísť negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.
1
Popis televízora LCD
& Tlačidlá televízora:
• POWER: zapnutie a vypnutie televízora.
• VOLUME -/+: regulácia hladiny zvuku.
• MENU: na aktiváciu alebo deaktiváciu ponuky.
Následne môžete tlačidlami PROGRAM -/+
vybrať príslušné nastavenie a tlačidlami
VOLUME -/+ vykonať nastavenie.
• PROGRAM -/+: výber programov.
EXT 1
DVI-I In
Zadný panel:
Hlavné pripojenia sa vykonávajú zospodu televízora.
Podrobnejší popis pripojení je na strane 12.
é Napájací zdroj
“ Anténové vývody pre televízor
‘ Eurokonektor EXT1
( DVI-I vstup pre pripojenie prístroja s vysokým
rozlíšením HD (High Definition)* alebo počítača
vybaveného DVI výstupom.
§ Bočné pripojenia
* Podle typu výrobku.
Diaľkové ovládanie
CR 2025
2
Odstráňte izolačný pásik z batérie, čím
aktivujete diaľkové ovládanie.
V snahe napomôcť ochrane životného prostredia,
dodávaná batéria neobsahuje ortuť, nikel ani
kadmium.
Vymeňte batériu. Vybité batérie nezahadzujte, ale
využite dostupné možnosti recyklácie (informujte sa
u vášho predajcu).
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
1)
2)
3)
. Pohotovostný režim
Ak chcete nastaviť TV prijímač do režimu standby.Ak
chcete znovu zapnúť TV prijímač stlačte P –/+, 0/9
alebo AV.
Časovač automatického vypnutia
Pre nastavenie času, ktorý uplynie do automatického
prepnutia do pohotovostného režimu (od 0 do 240
minút).
AV
Pre zobrazenie Izvor pre vol’bu TV alebo externého
zariadenia propojeného na EXT1,AV/S-VHS, PC
alebo HD (str. 12).
4)
Ÿ Å Ó Tlačidlá teletextu (strana 9)
5)
Nefunkčné tlačidlo.
6)
Menu
Pre vyvolanie alebo opustenie menu.
7)
∏ Formát 16:9 (strana 8)
8)
Kurzor
(<>≤≥)
Tieto 4 tlačidlá umožňujú pohyb v menu.
9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Hlasitosť
Na nastavenie úrovne zvuku.
10) ª m Predbežné nastavenie obrazu a zvuku
Umožňuje prístup ku skupine predbežného nastavenia
obrazu a zvuku. Poloha Osobné nastavenie zodpovedá
nastaveniam uskutočneným v menu.
11)
11) Ë Informácie na obrazovke
Zobrazenie/zrušenie zobrazenia čísla programu, času,
zvukového režimu a času zostávajúceho na časovači.Ak
tlačidlo podržíte po dobu 5 sekúnd na obrazovke sa
bude permanentne zobrazovať číslo programu.
3
Tlačidlá na diaľkovom ovládači
12) ı Zoznam programov
Zobraziť / vymazať zoznam programov. Použite tlačidlá
<> pre voľbu programu a tlačidlo ≥ pre zobrazenie.
(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
13) ù Režim zvuku
Umožňuje prepnúť programy vysielané v Stereo a
Nicam Stereo na Mono alebo, pri dvojjazyčných
programoch, voliť medzi Dual I alebo Dual II.
Symbol Mono je v prípade núteného prepnutia zobrazený
červeno.
14) Q Zvuk Surround
Na aktivovanie / zrušenie efektu roztiahnutia zvuku.V
režime stereo sa reproduktory zdajú byť postavené
d’alej od seba. Pri verziách vybavených Virtual Dolby
Surround * získate zadné zvukové efekty Dolby
Surround Pro Logic.
15) ¤ Privolanie teletextu (strana 9)
16) [ Vypnutie zvuku
Na vypnutie alebo obnovenie zvuku.
17) P -/+ Voľba TV programov
Presun na ďalší alebo predchádzajúci program. Číslo a
zvukový režim sa zobrazia na niekoľko sekúnd.
U niektorých programov vybavených teletextov sa názov
programu objaví na spodnej časti obrazovky.
18) 0/9 Číselné klávesy
Pre priamy prístup k programom.V prípade programov
s dvojciferným označením musíte druhú číslicu vložiť
kým nezmizne pomlčka.
19)
Á Predošlý program
Návrat na predtým sledovaný program
* Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.”Dolby” a symbol
dvojitého D-D sú značkami Dolby Laboratories.
4
Inštalácia televízneho prijímača
& Umiestnenie televízora
Televízor umiestnite na pevnú a stabilnú plochu.Aby
sa zabránilo možným nebezpečným situáciám,
televízor neumiestňujte do blízkosti striekajúcej
vody, k zdroju tepla (lampa, sviečka, radiátor atď.) a
nezakrývajte vetracie mriežky umiestnené vzadu.
é Pripojenie antén
• Konektor antény zasuňte do zdierky : na zadnej
strane prijímača.
• Pripojte napájací kábel k televízoru a zasuňte do
elektrickej siete (220-240V/50Hz).
Ak chcete pripojiť ďalšie prístroje, pozrite si stranu 12.
“ Uvedenie do prevádzky
Televízor zapnite stlačením vypínača (POWER).
Kontrolný indikátor zapnutia sa rozsvieti na zeleno a
zapne sa obrazovka. Prejdite priamo ku kapitole s
informáciami o rýchlej inštalácii.Ak televízor zostane v
úspornom režime (červený kontrolný indikátor), stlačte
tlačidlo P -/+ na diaľkovom ovládači.
Kontrolný indikátor pri používaní diaľkového ovládania
bliká.
Rýchla inštalácia kanálov
Keď prvýkrát zapnete televízor, objaví sa na
obrazovke ponuka.Táto ponuka Vás vyzýva k
voľbe krajiny a jazyka z ponuky:
Ak sa ponuka neobjavuje, podržte tlačidlá
Plug’n’Play
Country
Language
Í GB Æ
Í English Æ
televízora VOLUME - a VOLUME + stlačené 5
sekúnd, aby sa objavila.
& Pre voľbu vašej krajiny použite tlačidlá <>
diaľkového ovládania, potom potvrďte
tlačidlom ≥.
Ak sa vaša krajina v zozname neobjaví, vyberte
voľbu “…”
é Potom si tlačidlami < a > zvoľte jazyk a
potvrďte tlačidlom ≥.
“ Vyhľadávanie sa spustí automaticky.Všetky TV
programy stanice, ktoré sú k dispozícii, sú
uložené v pamäti. Úkon potrvá niekoľko minút.
Na obrazovke vidíme postup vyhľadávania a
počet nájdených programov. Nakoniec sa
ponuka stratí.
Ak chcete ukončiť, v alebo prerušiť vyhľadávanie,
stlačte tlačidlo MENU. Ak ste nenašli žiaden
program, pozrite sa do kapitoly rád str. 14.
‘ Ak vysielač alebo káblová sieť prenáša signál
automatického triedenia, programy budú
správne očíslované. Inštalácia je vtedy
skončená.
( Ak to tak nie je, musíte použiť ponuku
Triedenie, aby ste ich znova očíslovali.
Niektoré vysielače alebo káblové televízie vysielajú
vlastné parametre triedenia (región, jazyk…).
V tomto prípade musíte označiť svoju voľbu
tlačidlami <> a potom potvrdiť ≥.
5
Triedenie programov
& Stlačte tlačidlo MENU. TV menu sa zobrazí na
obrazovke.
TV menu
Inštalácia
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Jazyk Æ
Krajina Æ
Aut. Uloženie Æ
Man. Uloženie Æ
Triedenie Æ
Názov Æ
•
•
•
•
•
•
0
1
2
3
4
5
Æ
é Pomocou kurzorového tlačidla zvoľte ponuku
Inštalácia a potom ponuku Triedenie.
“ Zvoľte si program, ktorý chcete prečíslovať
použitím tlačidiel <>, a stlačte ≥.
‘ Potom použite tlačidlá <> a zadajte nové
želané číslo a potvrďte ≤.
( Zopakujte kroky é a è toľkokrát, koľko
programov treba prečíslovať.
§ Ponuku opustíte stlačením Ë.
Manuálne uloženie
Táto ponuka umožňuje ukladať programy po
jednom.
& Stlačte MENU.
é Vyberte ponuku Inštalácia a potom Manuálne
uloženie.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Man. Uloženie
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď.
Uloženie
Í Europe Æ
“ Systém: zvoľte Európa (automatická detekcia*)
alebo Západná Európa (norma BG), Východná
Európa (norma DK), Spojené kráľovstvo
(norma I) alebo Francúzsko (norma LĽ).
* Mimo Francúzska (norma LĽ) musíte vždy zvoliť
voľbu France.
‘ Vyhľadávanie: stlačte ≥. Začne sa
vyhľadávanie. Ak sa nájde nejaký program,
vyhľadávanie sa zastaví a zobrazí sa číslo
programu (ak je k dispozícii). Pokračujte ďalej.
Ak poznáte frekvenciu požadovaného
programu, môžete jeho číslo vložiť priamo
pomocou tlačidiel 0 až 9.
Ak nenájdete žiaden program, obráťte sa na
kapitolu Rád (str. 14).
( Číslo progr.: pomocou tlačidiel ≤≥ alebo 0
až 9. vložte príslušné číslo.
§ Jemné doladenie: ak je príjem nedostatočný,
nastavte pomocou tlačidiel ≤≥.
è Uloženie: stlačte ≥. Program je uložený.
! Opakujte kroky ‘ až è.
ç Ponuku opustíte stlačením Ë.
Iné nastavenia z ponuky Inštalácia
& Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte ponuku
Inštalácia:
é Jazyk: zmena jazyka zo zobrazenej ponuky
“ Krajina: voľba Vašej krajiny.
Toto nastavenie zasiahne vyhľadávanie,
automatické triedenie programov a zobrazenie
teletextu. Ak sa Vaša krajina v zozname neobjaví,
vyberte voľbu “…”
‘ Automatické uloženie: na automatické
spustenie vyhľadávania všetkých programov, ktoré
sú vo vašom regióne k dispozícii. Ak vysielač
alebo káblová sieť prenáša signál automatického
triedenia, programy budú správne očíslované. Ak to
tak nie je, na prečíslovanie musíte použiť ponuku
Triedenie.
6
Niektoré vysielače alebo káblové siete vysielajú vlastné
parametre triedenia (región jazyk…). V tomto
prípade musíte označiť svoju voľbu tlačidlami <> a
potom potvrdiť ≥. Ak chcete ukončiť alebo prerušiť
vyhľadávanie, stlačte tlačidlo MENU. Ak ste nenašli
žiaden program, obráťte sa na kapitolu Rady (str.14).
( Názov: Ak si želále, môžete programy a
vonkajšie vstupy pomenovať. Pomocou tlačidiel
≤≥ sa premiestnite do pásma zobrazenia
názvu (5 znakov) a pomocou tlačidiel <>
zvoľte znaky. Keď je názov zadaný, stlačte
tlačidlo ≤. Názov programu je uložený.
Poznámka: V priebehu inštalácie sú programy
pomenované automaticky, keď sa vysiela
identifikačný signál.
§ Ponuku opustíte stlačením Ë.
Nastavenie obrazu
& Stlačte tlačidlo MENU, potom tlačidlo ≥.
Objaví sa ponuka Obraz:
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Mód
Obraz
39
Jas
Farba
Kontrast
Ostrosť
Povaha Far.
Uloženie
é Použite tlačidlá <> na voľbu nastavenia a
nastavte je tlačidlami ≤≥.
“ Akonáhle sú nastavenia vykonané, vyberte
voľbu Uložiť a stlačte ≥, aby ste ich uložili.
Ponuku opustite stlačením Ë.
Popis nastavení:
• Jas: pôsobí na svetelnosť obrazu.
• Farba: pôsobí na intenzitu farby.
• Kontrast: pôsobí na rozdiel medzi svetlými a
tmavými tónmi.
• Kvalita obrazu: pôsobí na čistotu obrazu.
• Tepl. farieb: nastavuje teplotu farieb obrazu. K
dispozícii sú tri nastavenia farieb: Chladná
(modrejšia), Bežná (vyvážená) alebo Teplá
(červenšia).
• Uložiť: uloží nastavenie obrazu.
Nastavenie zvuku
& Stlačte MENU, vyberte Zvuk (>)a stlačte ≥.
Objaví sa ponuka Zvuk.
TV menu
Obraz
Zvuk
Charakt.
Inštalácia
Mód
Zvuk
Ekvalizer Æ
Vyváženie Æ
Delta Hlas. Æ
Limit Hlasit Æ
Dolby Virtual Æ
Uloženie Æ
•
•
•
•
•
•
100 Hz
300 Hz
1000 Hz
3000 Hz
8000 Hz
é Použite tlačidlá <> na vybratie nastavenia a
tlačidlá ≤≥ na nastavenie.
“ Akonáhle budú nastavenia vykonané, vyberte
voľbu Uložiť a stlačením ≥ ich uložte.
‘ Ponuku opustíte stlačením Ë.
Popis nastavení :
• Ekvalizer: na úpravu farby zvuku (od
hlbokého: 100 Hz k prenikavému: 8000 Hz).
• Vyváženie: na vyváženie zvuku pravého a
ľavého reproduktora.
• Rozdiel hlasitosti: umožňuje vyrovnávať
odchýlky medzi rôznymi programami alebo
vonkajšími vstupmi. Toto nastavenie je aktívne
pre programy 0 až 40 a vonkajšie vstupy.
• AVL (automatic Volume Leveler): automatické
kontrola hlasitosti umožňujúca obmedziť
zvýšenie zvuku najmä pri zmenách
programov a reklame.
• Dolby Virtual: Na aktivovanie / zrušenie
efektu roztiahnutia zvuku.Tieto nastavenia sú
prístupné rovnako tlačidlom Q.
• Uložiť : uložiť nastavenie zvuku.
Nastavenie volieb
& Stlačte MENU, vyberte Options Voľby (>) a
stlačte ≥. Môžete nastavovať.
é Kontrast+: automatické nastavenie kontrastu
obrazu, ktoré nepretržite obnovuje najtmavšiu
časť obrazu na čiernu.
“ Časovač automatického vypnutia: zvolíme
určitý čas automatického pohotovostného
stavu.
‘ Ponuku opustíte stlačením Ë.
7
Formát 16:9
Obrazy, ktoré prijímate môžu byť prenášané vo formáte 16:9 (široká obrazovka), alebo 4:3 (tradičná
obrazovka). Obrazy 4:3 majú niekedy čierny pruh hore i dolu (širokouhlý formát).Táto funkcia vám
umožní odstrániť čierne pruhy a optimalizovať zobrazenie na obrazovke.
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 4:3
Stlačte tlačidlom ∏ (lebo <>) pre voľbu rôznych režimov:
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3
Expansia 4:3
Obraz je vertikálne rozšírený.Tento mód sa používa na odstránenie čiernych pásov
pri sledovaní proramu vo formáte letterbox.
Kompresia 16:9
Obraz je vertikálne stlačený do formátu 16:9
Ak má váš televízny prijímač obrazovku 16:9
Stlačte tlačidlom ∏ (lebo ≤≥) pre voľbu rôznych režimov:
Televízor je vybavený automatickým prepínaním a dešifruje špecifický signál vysielaný
určitými programami a zvolí správny formát obrazovky.
4:3
Obraz je reprodukovaný vo formáte 4:3, čierny pruh sa objavuje na každej strane
obrazu.
Zoom 14:9
Obraz je zväčšený na formát 14:9, malý čierny pruh pretrváva na každej strane
obrazu.
Zoom 16:9
Obraz je zväčšený na formát 16:9.Tento režim sa doporučuje pre zviditeľnenie
obrazov s čiernym pruhom hore a dolu (širokouhlý formát).
Titulkový Zoom
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky s ponechaním
viditeľných titulkov.
Superwide
Tento režim dovoľuje zviditeľniť obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky rozšírením
bočných častí obrazu.
Wide Screen
Tento režim umožňuje obnoviť správne proporcie obrazu vysielaného s pomerom
strán 16:9.
Pozor: ak zviditeľňujete obraz 4:3, bude rozšírený v horizontálnej rovine.
8
Teletext
Teletext je informačný systém vysielaný určitými TV stanicami, ktorý môžete prezerať podobne ako
noviny.Taktiež poskytuje titulky pre sluchovo postihnutých ľudí, alebo tých, ktorí neovládajú jazyk, v
ktorom je príslušný program vysielaný (káblové vysielanie, satelitné kanály…).
Stlačte :
Dostanete :
Privolanie Privolanie lebo opustenie teletextu.
teletextu Objaví sa obsah so zoznamom rubrík, ku ktorým máte
prístup. Každá rubrika je označená trojmiestnym číslom
stránky.
Ak vybraná stanica teletext nevysiela, zobrazí sa označenie
100 a obrazovka zostane tmavá (v tom prípade vypnite
teletext a zvoľte iný kanál).
Výber Vytvorte číslo želanej stránky tlačidlami 0 až 9 alebo
stránky P -/+. Príklad: strana 120, vyťukajte 120.
Číslo sa zobrazí vľavo hore, počítadlo sa točí, potom sa
zobrazí stránka.Ak chcete prezerať inú stránku, opakujte
tento postup.
Ak počítadlo pokračuje vo vyhľadávaní, táto stránka sa
nevysiela. Zvoľte iné číslo.
Priamy prístup V dolnej časti obrazovky sú zobrazené farebné
k rubrikám pruhy.Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete
pristupovať do príslušných rubrík či stránok.
Farebné pruhy blikajú, ak príslušná rubrika či stránka nie sú k
dispozícii.
Obsah Návrat k obsahu (obyčajne str.100).
Zastavenie Niektoré stránky obsahujú podstránky, ktoré sa automaticky
striedania striedajú. Toto tlačidlo umožňuje zastaviť alebo striedať
podstránok podstránky. Označenie _ sa objaví vľavo hore.
Dvojstrana Na aktivovanie / deaktivovanie teletextu na dvojstrane.
teletextu Aktívna stránka je zobrazená vľavo, nasledujúca vpravo.
(podle typu výrobku) Stlačte tlačidlo Ó, ak chcete zmraziť niektorú stránku
(napríklad obsah).Aktívna stránka bude vpravo.Ak sa
chcete vrátiť k normálnemu spôsobu, stlačte Å.
Skryté Pre odhalenie či skrytie skrytých informácií (riešenie hier)
informácie
Zväčšenie Na zobrazenie hornej a dolnej časti, potom návrat do
stránky normálneho režimu.
Obľúbené Z programov teletextu 0 až 40 môžete uložiť 4 obľúbené
stránky stránky, ktoré budú potom priamo prístupné pomocou
farebných tlačidiel (červené, zelené, žlté, modré).
& Stlačením tlačidla MENU prejdete do režimu obľúbených
stránok
é Zadajte stránku teletextu, ktorú chcete uložiť.
“ Stlačte na 3 sekundy Vami vybraté farebné tlačidlo.
Stránka je uložená.
‘ Opakujte úkon s ďalšími farebnými tlačidlami.
( Teraz, akonáhle zapnete teletext sa Vaše obľúbené
stránky objavia vo farbe na spodnej časti obrazovky. Pre
znovunájdenie zvyčajných rubrík stlačte MENU.
Ak chcete všetko zrušiť stlačte na 5 sekúnd Ë.
9
Používanie režimu monitora počítača
Poznámka:
– Pokiaľ použivate televízor ako PC monitor v prostredí s elektromagnetickými interferenciami môzū sa na
obrazovke objaviť tenké diagonálne interferenčné linky.Tento jav nemá vplyv na funkčnosť výrobku.
– Pre lepší obraz doporučujeme použiť kvalitný DVI kábel s dobrým filtrom šumu.
Režim PC
Váš televízor sa dá používať ako monitor
počítača.
Najprv musíte vykonať pripojenia k počítaču a
upraviť nastavenia (pozrite si stranu 13).
- Horizontálne/Vertikálne: nastavenie
horizontálneho a vertikálneho umiestnenia
obrazu.
- Povaha Far.: nastavenie odtieňa farieb
(studený, normálny alebo teplý).
• Audio: výber zvuku reprodukovaného na
televízore (TV/HD alebo PC). Môžete
napríklad počúvať rádio počas používania
počítača.
• Charakt. (k dispozícii len pri niektorých verziách):
- Fáza/Hodiny: umožňuje odstrániť
horizontálne (Fáza) alebo vertikálne (Hodiny)
rušivé čiary.
- Format: výber medzi širokouhlou
obrazovkou a originálnym formátom
obrazovky počítača.
- Autom. nast.: automatické nastavenie
umiestnenia obrazu.
• Obnovit’ pôvod.: obnovenie nastavení od
výrobcu (predvolené nastavenia).
Výber režimu PC
& Stlačte tlačidlo AV na diaľkovom ovládaní pre
zobrazenie Izvor.
é Použite kurzorové tlačidlá </> pre voľbu PC
a stlačte kurzor ≥ pre prepnutie do režimu
PC (DVI-I In).
Pre navrát do režimu TV stlačte tlačidlo AV,
zvol’te TV a potvrďte ≥.
Používanie ponuky PC
Stlačením tlačidla MENU získate prístup k
špecifickým nastaveniam režimu monitora
počítača. Použitím kurzora môžete upravovať
nasledujúce nastavenia (nastavenia sa ukladajú
automaticky):
• Obraz:
- Jas/Kontrast: nastavenie jasu a kontrastu.
Nasleduje zoznam dostupných rozlíšení zobrazenia na vašom televízore:
15"/39cm
XGA
20"/51cm
VGA
640 x 350
X
X
640 x 480
X
X
800 x 600
X
832 x 624
X
1024 x 768
X
1280 x 768
10
20"/51cm
WXGA
23"/58cm
WXGA
X
X
X
X
X
X
X
X
Používanie režimu HD (High Definition)
(k dispozícii len pri niektorých verziách)
Režim HD
Režim HD (High Definition) vám umožňuje
sledovať čistý a ostrý obraz prostredníctvom
DVI-I vstupu pokiaľ použivate HD
prijímač/zariadenie, ktoré dokáže poskytovať
obraz s vysokým rozlíšením.
Najskôr však taký prístroj musíte pripojiť
(viď str. 13).
- Tepl. farieb: nastavuje teplotu farieb obrazu. K
dispozícii sú tri nastavenia farieb: Chladná
(modrejšia), Bežná (vyvážená) alebo Teplá
(červenšia).
- Uložiť: uloží nastavenie obrazu.
• Audio:
- Ekvalizer: na úpravu farby zvuku (od
hlbokého: 100 Hz k prenikavému: 8000 Hz).
- Vyváženie: na vyváženie zvuku pravého a
Voľba režimu HD
& Stlačte tlačidlá AV na diaľkovom ovládaní pre
zobrazenie Izvor.
é Použite kurzorové tlačidlá </> pre voľbu
HD a potom stlačte kurzor ≥ pre prepnutie
TV do režimu HD.
Pre navrát do režimu TV stlačte tlačidlo AV,
zvol’te TV a potvrďte ≥.
ľavého reproduktora.
- Rozdiel hlasitosti: umožňuje vyrovnávať
odchýlky medzi rôznymi programami alebo
vonkajšími vstupmi. Toto nastavenie je
aktívne pre programy 0 až 40 a vonkajšie
vstupy.
- AVL (automatic Volume Leveler):
automatické kontrola hlasitosti umožňujúca
obmedziť zvýšenie zvuku najmä pri zmenách
programov a reklame.
- Dolby Virtual: Na aktivovanie / zrušenie
efektu roztiahnutia zvuku.Tieto nastavenia sú
prístupné rovnako tlačidlom Q.
- Uložiť : uložiť nastavenie zvuku.
Použítie HD menu
Stlačte tlačidlo MENU pre prístup k
detailnému nastaveniu režimu HD. Použite
kurzor pre nastavenie (nastavenie sa iloží
automaticky):
• Obraz:
- Jas: pôsobí na svetelnosť obrazu.
- Farba: pôsobí na intenzitu farby.
- Kontrast: pôsobí na rozdiel medzi svetlými a
• Charakt.:
- Časovač automatického vypnutia: zvolíme
určitý čas automatického pohotovostného
stavu.
- Horizontálne: nastavenie horizontálneho
umiestnenia obrazu.
tmavými tónmi.
- Kvalita obrazu (podle typu výrobku): pôsobí na
čistotu obrazu.
Nasleduje zoznam dostupných rozlíšení zobrazenia na vašom televízore:
15"/39cm
XGA
Analogue
Digital
20"/51cm
VGA
Analogue
Digital
20"/51cm
WXGA
Analogue
23"/58cm
WXGA
Digital
Analogue
Digital
SDTV 480 i
X
X
X
X
SDTV 576 i
X
X
X
X
EDTV 480 p
X
X
X
X
X
X
X
X
EDTV 576p
X
X
X
X
X
X
X
X
HDTV 720p
X
X
X
X
X
X
X
HDTV 1080 i
X
X
X
X
X
X
11
Pripojenie periférnych zariadení
Televízor má 1 externý vstup EXT1 umiestnený na zadnej strane prístroja a dalšie konektory umiestnené
na boku televízora.
Stlačte tlačidlo AV na diaľkovom ovládaní pre zobrazenie Izvor a zvoľte TV alebo externého zariadenia
propojeného na EXT1,AV/S-VHS, PC alebo HD.
EXT1 konektor má audio a video vstupy/výstupy a RGB vstupy.
Bočné konektory obsahujú audio vstupy, video vstupy CVBS/S-VHS, výstup na slúchadlá.
EXT 1
DVI-I In
Headphone
Audio In
Video In
S-Video
DVI Audio In
Videorekordér
EXT 1
DVI-I In
Vykonajte zapojenia uvedené oproti. Používajte kvalitný
eurokonektorový kábel.
Ak váš videorekordér nie je vybavený eurokonektorom, jediný možný
spôsob pripojenia je pomocou anténneho kábla.
Preto budete musieť naladiť prijímač na signál videorekordéra a priradiť
mu programové číslo 0 (pozri ručné ukladanie, str. 6).
Ak chcete prehrávať obraz z videorekordéra, stlačte 0.
Videorekordér s dekóderom
Pripojte dekóder k druhej eurokonektorovej zástrčke
videorekordéra.Takto budete môcť nahrávať kódované vysielanie.
Ostatné zariadenia
EXT 1
12
DVI-I In
Satelitný prijímač, dekóder, CDV, hry, atď.
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
Bočné pripojenia
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
Pomocou tlačidla AV, zvoľte AV/S-VHS.
Pri monofónnom prístroji zapojte signál na vstup AUDIO L
(lebo AUDIO R). Zvuk bude automaticky reprodukovaný ľavým i
pravým reproduktorom televízora.
Slúchadlá
Akonáhle sú slúchadlá pripojené, preruší sa zvuk televízora.
Tlačidlá VOLUME -/+ umožnia nastaviť hlasitosť zvuku.
Impedancia slúchadiel sa musí pohybovať od 32 do 600 ohmov.
HD prijímač/zariadenie
HD Analógové prepojenie (DVI-I)
EXT 1
DVI-I In
Vykonajte zapojenia uvedené oproti.
Pomocou tlačidla AV, zvoľte HD.
Ďalšie informácie o použití režimu HD nájdete na strane 11.
HD Digitálne prepojenie (DVI-I)
EXT 1
DVI-I In
Počítač
EXT 1
EXT 1
DVI-I In
DVI-I In
PC s DVI
Pripojte výstup pre monitor (DVI) vašeho počítača k DVI-I In na TV.
Pripojte zvukový výstup Audio vašeho počítače k vstupu DVI Audio
in na TV.
PC s VGA
Pripojte výstup pre monitor (VGA) vašeho počítača pomocou
kábel VGA/DVI-I* k DVI-I In na TV.
Pripojte zvukový výstup Audio vašeho počítače k vstupu DVI Audio
in na TV.
* Nie je súčasťou balenia.
Ďalšie informácie o použití režimu PC nájdete na strane 10.
Optimálne rozlí‰enie obrazovky získate nastavením
poãítaãa do reÏimu 1024 x 768, 60 Hz.
13
Rady
Slabý príjem
Ak nemáte žiadny
obraz
Žiadny zvuk
Režim PC
nefunguje?
Nefunguje diaľkový
ovládač?
Pohotovostný
režim
Blízkosť vrchov alebo vyšších budov môže spôsobovať, echá alebo tiene.V takom
prípade sa pokúste o manuálne doladenie obrazu: pozri «jemné doladenie»
(str. 6), prípadne skúste upraviť vonkajšiu anténu. Pri vnútorných anténach môže
byť príjem v určitých podmienkach zložitý. Môžete ho skvalitniť pootočením
antény. Ak príjem ostane priemerný, použite vonkajšiu anténu.
Pripojili ste anténu správne? Zvolili ste správny system ? (str. 6). Nedokonale
zapojený eurokonektor alebo anténa sú často príčinou problémov s obrazom
alebo zvukom (niekedy sa môžu konektory uvoľniť pri hýbaní s TV príjímačom).
Skontrolujte všetky spoje.
Ak na niektorých kanáloch vidíte obraz avšak bez zvuku, znamená to, že nemáte
nastavený správny TV systém. Upravte parameter TV.SYSTÉM (str. 6).
Zosilňovač pripojený k televízoru nevydáva žiadne zvuky? Skontrolujte, či ste si
nepomýlili výstup audio so vstupom audio.
Skontrolujte, či ste nakonfigurovali kompatibilné rozlíšenie zobrazenia počítača
(pozrite si stranu 13).
TV prijímač nereaguje na diaľkový ovládač. Kontrolka na prijímači pri použití d.o.
nebliká? Vymeňte batériu.
Ak prijímač nepríjme počas 15 minút žiadny signál, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
Kvôli úsporám energie je Váš televízor vybavený komponentmi, umožňujúcimi
veľmi nízku spotrebu v pohotovostnom režime (nižšia než 1 W)
Čistenie televízora Obrazovka i skrinka televízora sa má čistiť jedine čistou mäkkou a nechlpatejúcou
handričkou.
Nepoužívať prípravky obsahujúce lieh či rozpúšťadlo.
Odpojte sieťový kábel od televízora na 30 sekúnd, a potom ho znovu zapojte.
Stále žiadny
Ak sa Váš TV prijímač pokazí, nikdy sa nepokúšajte ho opraviť sami, kontaktujte
výsledok?
autorizované servisné stredisko Vášho predajcu.
Zhrnutie
DVI (Digital Visual Interface): Digitálne rozhranie
vytvorené skupinou Digital Display Working
Group (DDWG) pre prevod analógových
signálov do digitálnej podoby vhodnej pre
digitálne i analógové monitory.
VGA (Video Graphics Array): Běžný štandard
zobrazovacieho zariadenia pre PC.
Signály RGB : Sú to signály troch farieb videa
(červená, zelená a modrá), z ktorých sa skladá
obraz. Použitie týchto signálov umožňuje získať
lepšiu kvalitu obrazu.
Signál S-VHS: Ide o dva osobitné Y/C videosignály
odvodené od záznamových noriem S-VHS a Hi8. Jasový signál Y (čierna a biela) a farebný signál
C sa zaznamenávajú na pásku osobitne.Takto sa
zabezpečuje lepšia kvalita obrazu v porovnaní s
štandardným videosignálom (VHS a 8 mm) kde
sú Y/C signály zmiešané a zaznamenáva sa iba
jeden videosignál.
14
Zvuk NICAM: Proces prenosu zvuku v
digitálnom formáte.
Systém: Televízny obraz nie je vysielaný v
rovnakej forme vo všetkých krajinách. Existujú
rozličné normy: BG, DK, I, a L L'. Parameter
TV.Systém (str. 6) sa používa na nastavenie
týchto odlišných noriem. Je potrebné, aby
nedošlo k zámene so systémom farebného
kódovania PAL alebo SECAM. Systém PAL sa
používa vo väčšine európskych krajín, systém
SECAM vo Francúzsku, v Rusku a vo väčšine
afrických krajín. USA a Japonsko používajú
odlišný systém - NTSC. Vstupy EXT1 a EXT2
umožňujú pripojenie zdrojov s farebným
kódovaním NTSC.
16:9: Tento pomer sa týka pomeru šírky a výšky
obrazovky. Širokouhlé TV prijímače majú
pomer 16:9, tradičné obrazovky 4:3.
Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.
Lista de frecuencias TV.
Lista das frequências TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
K·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÔÌÒÓ.
CÔËÒÓÍ ˜‡ÒÚÓÚ ÔÂ‰‡Ú˜ËÍÓ‚.
A televizió-adóállomások
frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysielačov.
FRANCE
EUROPE
CANAL ................FREQ (MHz)
E2 ........................48.25
E3 ........................55.25
E4 ........................62.25
E5 ......................175.25
E6 ......................182.25
E7 ......................189.25
E8 ......................196.25
E9 ......................203.25
E10 ....................210.25
E11 ....................217.25
E12 ....................224.25
R1 ........................49.75
R2 ........................59.25
R3 ........................77.25
R4 ........................85.25
R5 ........................93.25
R6 ......................175.25
R7 ......................183.25
R8 ......................191.25
R9 ......................199.25
R10 ....................207.25
R11 ....................215.25
R12 ....................223.25
S1 ......................105.25
S2 ......................112.25
S3 ......................119.25
S4 ......................126.25
S5 ......................133.25
S6 ......................140.25
S7 ......................147.25
S8 ......................154.25
S9 ......................161.25
S10 ....................168.25
S11 ....................231.25
S12 ....................238.25
S13 ....................245.25
S14 ....................252.25
CANAL ................FREQ (MHz)
S15 ....................259.25
S16 ....................266.25
S17 ....................273.25
S18 ....................280.25
S19 ....................287.25
S20 ....................294.25
H1 ......................303.25
H2 ......................311.25
H3 ......................319.25
H4 ......................327.25
H5 ......................335.25
H6 ......................343.25
H7 ......................351.25
H8 ......................359.25
H9 ......................367.25
H10 ....................375.25
H11 ....................383.25
H12 ....................391.25
H13 ....................399.25
H14 ....................407.25
H15 ....................415.25
H16 ....................423.25
H17 ....................431.25
H18 ....................439.25
H19 ....................447.25
21.......................471.25
22.......................479.25
23.......................487.25
24.......................495.25
25.......................503.25
26.......................511.25
27.......................519.25
28.......................527.25
29.......................535.25
30.......................543.25
31.......................551.25
32.......................559.25
CANAL ................FREQ (MHz)
33.......................567.25
34.......................575.25
35.......................583.25
36.......................591.25
37.......................599.25
38.......................607.25
39.......................615.25
40.......................623.25
41.......................631.25
42.......................639.25
43.......................647.25
44.......................655.25
45.......................663.25
46.......................671.25
47.......................679.25
48.......................687.25
49.......................695.25
50.......................703.25
51.......................711.25
52.......................719.25
53.......................727.25
54.......................735.25
55.......................743.25
56.......................751.25
57.......................759.25
58.......................767.25
59.......................775.25
60.......................783.25
61.......................791.25
62.......................799.25
63.......................807.25
64.......................815.25
65.......................823.25
66.......................831.25
67.......................839.25
68.......................839.25
69 .......................855.25
Information for users in the UK
Positioning the TV
For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen, and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,
cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.
General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.
Interference
The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.
If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".
Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.
CANAL ................FREQ (MHz)
2...........................55.75
3...........................60.50
4...........................63.75
5...........................176.0
6...........................184.0
7...........................192.0
8...........................200.0
9...........................208.0
10.........................216.0
B ........................116.75
C ........................128.75
D ........................140.75
E ........................159.75
F.........................164.75
G ........................176.75
H ........................188.75
I..........................200.75
J .........................212.75
K ........................224.75
L.........................236.75
M........................248.75
N ........................260.75
O ........................272.75
P ........................284.75
Q ........................296.75
ITALY
CANALE ..............FREQ (MHz)
A ..........................53.75
B ..........................62.25
C ..........................82.25
D ........................175.25
E ........................183.75
F.........................192.25
G ........................201.25
H ........................210.25
H1 ......................217.25
(not applicable outside the UK)
Important
This apparatus is fitted with an approved moulded
13AMP plug. Should it become necessary to replace
the mains fuse, this must be replaced with a fuse of
the same value as indicated on the plug.
1. Remove fuse cover and fuse.
2.The replacement fuse must comply with BS 1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
In order to maintain conformity to the EMC directive,
the mains plug on this product must not be removed.
Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket marked
: at the back of the set.An inferior aerial is likely to
result in a poor, perhaps unstable picture with ghost
images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top
aerials are often inadequate.Your dealer will know from
experience the most suitable type for your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.
Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened.A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
3111 256 19281
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising