Philips | 26PFL3512D/12 | Owner's Manual | Philips širokouhlý plochý TV 42PFL7682D/12 Používateľská príručka

Philips širokouhlý plochý TV 42PFL7682D/12 Používateľská príručka
www.philips.com/support
SK
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
€0.07/min
€0.06/min
free
local
local
€0.09/min
€0.09/min
free
free
local
€0.08/min
local
€0.10/min
local
local
local
free
€0.10/min
local
local
local
Recyklácia
Obal tohto výrobku je recyklovateľný.
O správnom postupe likvidácie sa
informujte na miestnych úradoch.
Likvidácia starého výrobku
Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený
z kvalitných materiálov a súčiastok,
ktoré môžu byť recyklované a znovu
použité. Ak sa na výrobku nachádza symbol
preškrtnutej nádoby na odpad, tento výrobok
podlieha Európskej direktívy 2002/96/EC.
Informujte sa, prosím, spôsobe likvidácie
elektrických a elektronických zariadení vo
vašom regióne. Riaďte sa, prosím, miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré výrobky
spolu s domovým odpadom. Správny spôsob
likvidácie vášho starého výrobku pomôže
predchádzať negatívnym dopadom na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Likvidácia batérií
Dodané batérie neobsahujú ťažké kovy
ortuť a kadmium. Informujte sa o
možnostiach likvidácie použitých batérií
vo vašom regióne.
Informácie o výrobku
• Model a sériové číslo nájdete na zadnej
a ľavej spodnej strane vášho televízora
a na obale.
Ľavá
spodná strana
televízora
Zadná
strana
televízora
• V pohotovostnom režime je spotreba
energie tohto zariadenia je nižšia ako 1 W.
• Informácie o spotrebe elektrickej energie
tohto zariadenia nájdete na štítku na
zadnej strane TV.
• Bližšie informácie o tomto výrobku
nájdete v popise výrobku na adrese
www.philips.com/support.
Poznámka
Špecifikácie a informácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
• Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa,
prosím, na službu podpory pre zákazníkov
vo vašej krajine. Príslušné telefónne čísla
a adresy sú uvedené v dodanom
celosvetovom záručnom liste.
DÔLEŽITÉ
• Tento prístroj nepodporuje zvukový
formát AC3. Pomocou tlačidla
na
diaľkovom ovládači vyberte iný formát
zvuku.
• Niektoré televízne antény vyžadujú
napájanie z televízneho prijímača. Tento
prístroj takú funkciu nepodporuje.
Obsah
2
2.1
2.2
Bezpečnosť ............................... 5
Všeobecné ............................................ 5
Starostlivosť o obrazovku................. 5
3
Prehľad tlačidiel a konektorov
televízora................................... 6
Bočné alebo vrchné ovládacie prvky
................................................................ 6
Konektory na zadnej strane ............. 6
Bočné konektory ................................ 6
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Začíname............................................... 7
Pred tým, než začnete ....................... 7
Pripojenie antény ................................ 7
Zapájanie a odpájanie hlavného .....
napájania .............................................. 7
Zapnutie televízora ............................ 7
Použitie diaľkového ovládača ........... 7
5
Funkcie diaľkového ovládača .. 8
6
Prehliadanie hlavnej ponuky
Digital a doplnkových ponúk... 10
7
Prvé zapnutie televízora.......... 13
8
8.1
8.2
Vysvetlenie informácií
v informačnom paneli .............. 14
Popis informačného panela ............... 14
Popis symbolov ................................... 14
9
9.1
Pomocné zoznamy................... 15
Nové usporiadanie služieb ................ 15
9.2
Pozeranie nových televíznych
kanálov alebo počúvanie nových
rozhlasových staníc ............................ 15
10
Nastavenie služby ..................... 16
10.1 Pridanie nových služieb ..................... 16
10.2 Opätovná inštalácia všetkých
služieb .................................................... 16
10.3 Manuálne inštalovanie služieb .......... 17
11
Test príjmu ............................... 18
12
Preferencie ................................ 19
13
Obmedzenia prístupu .............. 20
14
Vytváranie zoznamu
obľúbených kanálov ................. 21
15
Informácie ................................. 22
16
Používanie ponuky
Možnosti .................................... 23
17
Sprievodca televíznym
programom ............................... 24
18
Digitálny teletext (MHEG) ...... 25
19
Používanie modulu
podmieneného prístupu
(CAM) ........................................ 26
20
Automatické ladenie
analógových programov .......... 27
21
Ručné ladenie analógvých
programov ................................ 28
22
Triedenie programov............... 29
23
Názvy kanálov........................... 30
1
Slovenský
1
Úvod .......................................... 3
1.1 Dôležité informácie ............................ 3
1.1.1 Statické obrázky na televíznej
obrazovke ............................................. 3
1.1.2 Elektrické, magnetické a
elektromagnetické polia („EMF“) .... 3
1.2 Čo je digitálna televízia? .................... 4
1.3 Digitálne alebo analógové kanály? ... 4
24
Výber obľúbených programov
.................................................... 31
25
25.1
25.2
25.3
25.4
Funkcie. ..................................... 32
Časovač ................................................. 32
Rodičovský zámok .............................. 33
Detský zámok ...................................... 34
Active Control .................................... 34
26
Nastavenia obrazu a zvuku ..... 35
27
Inteligentný obraz a zvuk ........ 36
28
Formát obrazu ......................... 37
29
Teletext ..................................... 38
Slovenský
30
Použitie televízora ako
počítačového monitora ........... 40
30.1 Pripojenie počítačových zariadení... 40
30.2 Ovládanie nastavení televízora, keď je
pripojený počítač ................................. 40
31
31.1
31.2
31. 3
31. 4
31. 5
Použitie televízora v režime HD
(vysoké rozlíšenie) .................... 41
Pripojenie HD zariadenia................... 41
Ovládanie nastavení televízora počas
režimu HD............................................ 41
Položka Mode Selection (Výber
režimu) v ponuke Features
(Funkcie) ............................................... 42
Funkcia Display (Native 1080i)
v ponuke Features (Funkcie) ............ 42
Podporované formáty vstupov.........43
32
Pripojenie iného zariadenia .... 44
32.1 Pripojenie videorekordéra alebo DVD
rekordéra .............................................. 44
32.2 Pripojenie dekodéra a
videorekordéra.................................... 44
32.3 Pripojenie 2 videorekordérov alebo
videorekordéra a DVD rekordéra .. 45
32.4 Pripojenie satelitného prijímača ....... 45
32.5 Pripojenie DVD prehrávača, káblového
prijímača alebo hernú konzolu ......... 46
2
32.6 Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového
prijímača ................................................ 46
32.7 Pripojenie počítača .............................. 47
32.8 Pripojenie fotoaparátu, kamkordéra
a hernej konzoly .................................. 48
32.9 Pripojenie slúchadiel ........................... 48
33
Riešenie problémov ................. 49
34
Slovník pojmov ......................... 51
Úvod
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento televízny
prijímač. Tento manuál obsahuje všetky
informácie, ktoré budete pri úvodnom
nastavení a prevádzke vášho nového
televízora potrebovať.
Ak tento manuál neposkytne riešenie
vášho problému a ak vám nepomôže
ani časť Riešenie problémov, obráťte sa
na miestne zákaznícke a servisné centrum
Philips. Podrobnosti nájdete v dodanom
celosvetovom záručnom liste. Pred
zavolaním na službu podpory zákazníkov
Philips si pripravte modelové a výrobné
číslo (nájdete ich na spodnej strane vášho
televízora a na jeho obale).
1.1
Dôležité informácie
1.1.1
Statické obrázky na televíznej
obrazovke
Charakteristickou vlastnosťou LCD
a plazmových panelov je, že dlhodobé
zobrazovanie toho istého obrázku spôsobí,
že stopy po ňom na obrazovke zostanú.
Volá sa to fosforové vypálenie. Pri bežnom
použití televízora sú zobrazované
nepretržite sa pohybujúce a meniace
obrázky, ktoré vypĺňajú obrazovku.
Príklady statických obrázkov (tento zoznam
neobsahuje všetky príklady, pri pozeraní sa
môžete stretnúť aj s inými).
•
•
•
Menu televízorov a DVD zariadení:
zoznamy obsahu diskov DVD.
Čierne pruhy: ak sa čierne pruhy
objavujú na ľavej a pravej strane
obrazovky, odporúčame vám zmeniť
formát obrazu na taký, ktorý vyplní celú
obrazovku;
Logá televíznych staníc: sú
problematické, ak sú svetlé a statické.
Pohyblivá grafika alebo grafika s nízkym
kontrastom väčšinou nespôsobuje
nepravidelné starnutie obrazovky;
•
•
•
Informácie o burze cenných papierov:
nachádzajúce sa na spodnej strane
televíznej obrazovky;
Logá nákupných kanálov a zobrazenia
ceny: svetlé a nepretržite alebo
opakovane zobrazované na rovnakom
mieste na televíznej obrazovke.
Príklady statických obrázkov tiež
obsahujú logá, počítačové obrázky,
zobrazenie času, teletext a obraz vo
formáte 4:3, statické obrázky alebo
osoby, atď.
Tip:
Pri sledovaní znížte kontrast a jas.
1.1.2 Elektrické, Magnetické
a Elektromagnetické polia („EMF“)
• Spoločnosť Royal Philips Electronics
vyrába a predáva množstvo výrobkov
určených pre zákazníkov, ktoré, ako každé
elektronické zariadenie, dokážu vysielať
a prijímať elektromagnetické signály.
• Jednou z hlavných obchodných zásad
spoločnosti Philips je prijať všetky
potrebné zdravotné a bezpečnostné
opatrenia, ktoré zaručia, že naše výrobky
spĺňajú všetky platné právne nariadenia,
a že sú v súlade so štandardmi EMF,
platnými v čase výroby týchto produktov.
• Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať výrobky, ktoré nemajú
žiadne negatívne zdravotné následky.
• Spoločnosť Philips prehlasuje, že ak sa jej
výrobky používajú na vopred stanovený
účel, podľa dostupných vedeckých dôkazov
nepredstavujú žiadne zdravotné riziko.
• Spoločnosť Philips zohráva aktívnu
rolu vo vývoji medzinárodných EMF
a bezpečnostných štandardov, čo jej
umožňuje predvídať ďalšie pokroky
štandardizácie a môže ich integrovať
do svojich produktov.
3
Slovenský
1
1.2 Čo je digitálna televízia?
Slovenský
Digitálna televízia ponúka viac možností
pre sledovanie TV a je bez rušivých
vplyvov, ktoré sa vyskytujú pri analógových
televíznych prijímačoch. Sľubuje zmeniť
sledovanie televízie na úplne nový zážitok.
K dispozícii je väčší výber širokouhlých
programov. Mnohé z obľúbených programov
vysielajú v digitálnych pásmach širokouhlom
formáte. To je niečo, čo analógové televízie
správne nedokážu.
Ide o celkom nové poňatie interaktivity
digitálnej televízie. Pomocou diaľkového
ovládača máte prístup ku všetkým typom
informácií v podobe digitálneho textu,
ktorý je oveľa prehľadnejší než staré
teletextové systémy. Poskytuje doplnkovú
zábavu s príslušnými informáciami, ktoré
idú spolu s programom, ktorý sledujete.
Máte prístup aj k elektronickému
televíznemu programu, ktorý poskytuje
rýchly a jednoduchý spôsob zobrazenia
úplného zoznamu digitálnych programov
akoby to boli noviny alebo televízne
magazíny.
1.3 Digitálne alebo analógové kanály?
Pri prvom zapnutí bude televízny prijímač
vždy v režime Digital.
Pomocou tlačidla
na diaľkovom
ovládači môžete prepínať televízor medzi
analógovým a digitálnym režimom. Kanály je
možné vyberať tlačidlami P + / – alebo
to
.
4
Poznámka
•
V kapitolách 6 až 19 sa uvádzajú
všetky informácie, ktoré potrebujete
pre obsluhovanie vášho televízora
v digitálnom režime. V kapitolách 20
až 29 sa uvádzajú všetky informácie
a pokyny, ktoré potrebujete pre
obsluhovanie vášho televízora
v analógovom režime.
Bezpečnosť
2.1 Všeobecné
1 Je nutné, aby TV prijímač dvíhali a
prenášali dve osoby, nakoľko váži viac
než 25 kg. Nesprávne zaobchádzanie
s TV prijímačom môže spôsobiť vážne
poranenie.
2 Presvedčte sa, že povrch, na ktorý TV
prijímač pokladáte, je vhodný, stabilný
a unesie váhu TV prijímača.
3 Ak si želáte zavesiť TV prijímač na stenu,
nerobte to sami. TV prijímač musí byť
upevnený kvalifikovaným technikom.
Nesprávnym zavesením sa môže TV
prijímač stať nebezpečným.
4 Pred zavesením TV prijímača na stenu
sa uistite, či je stena udrží váhu TV
prijímača.
5 Nemusíte zapájať káble pre zavesením
TV prijímača, ale musia byť zapojené do
TV prijímača.
6 Či už TV prijímač umiestnite na rovný
povrch, alebo stenu, uistite sa, že
vzduch môže voľne prúdiť cez ventilačné
otvory. Neumiestňujte TV prijímač do
stiesneného priestoru.
7 Neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad sviečky, do blízkosti TV
prijímača.
8 Neumiestňujte vázu naplnenú vodou na
vrch, alebo do blízkosti TV prijímača.
Rozliata voda v TV prijímači môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Po rozliatí vody s TV prijímačom
nenarábajte. Ihneď odpojte zástrčku
zo zásuvky a nechajte TV prijímač
skontrolovať odborníkom.
9 Nevystavujte TV prijímač a batérie
z diaľkového ovládača nadmerným
teplotám, priamemu slnečnému žiareniu,
dažďu, alebo vode.
X
10 Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, zástrčky, alebo antény.
11 Nenechávajte TV prijímač v
pohotovostnom režime počas dlhšieho
obdobia. Namiesto toho odpojte TV
prijímač zo zapájania.
12 Vytiahnite napájací kábel za zástrčku,
neťahajte za šnúru. Nepoužívajte
nesprávne upevnenú zásuvku. Zasuňte
na doraz zástrčku do zásuvky. Ak je
zástrčka uvoľnená, môže spôsobiť
elektrický výboj a viesť k požiaru.
X
X
Slovenský
2
X
13 Nepripájajte priveľa zariadení do jednej
zásuvky. Nadbytok zariadení môže
spôsobiť preťaženie a zapríčiniť požiar,
alebo úraz elektrický prúdom.
2.2 Starostlivosť o obrazovku
1
2
X
3
Ochrannú fóliu odstráňte až po
ukončení montáže na stojan, resp.
na stenu a po pripojení konektorov.
S televízorom, prosím, zaobchádzajte
opatrne.
Poznámka
Na čistenie lesklej prednej strany
televízora používajte iba jemnú
dodanú handričku.
Nepoužívajte veľmi vlhkú tkaninu,
z ktorej by kvapkala voda. Na čistenie
televízora nepoužívajte acetón, toluén
alebo alkohol. V rámci bezpečnosti
vytiahnite pred čistením televízora
napájací kábel zo zásuvky.
Obrazovky sa nedotýkajte, netlačte na
ňu alebo ju nešúchajte ničím tvrdým,
nakoľko by ste ju mohli natrvalo
poškriabať alebo pokaziť.
5
3
Prehľad tlačidiel
a konektorov televízora
3.1 Bočné alebo vrchné ovládacie prvky
Tieto konektory sa nachádzajú na zadnej
strane TV a smerujú dozadu.
Použite bočné alebo vrchné ovládacie prvky
na ovládanie zapínania/vypínania, voľby menu,
hlasitosti a voľby programu.
5 EXT 1
6 EXT 2
(CVBS /S-VIDEO)
(RGB)
PROGRAM
POWER
Slovenský
1
MENU
2
VOLUME
3
1
CI (Rozhranie prijímača) slot:
na pripojenie CAM (Dekódovací modul
systému podmieneného prístupu) a
karty smartcard.
2
Anténová zásuvka: zasuňte anténový
konektor do konektora 75 Ω :.
3
HDMI 1 / HDMI 2: na pripojenie k settop boxu, DVD prehrávaču/rekordéru,
zariadeniu na príjem formátu s vysokým
rozlíšením alebo k osobnému počítaču.
4
EXT4: na pripojenie k zariadeniam ako
napríklad DVD, dekodér s rovnakými
zásuvkami.
5
EXT 1 (RGB) a 6 EXT 2 (CVBS/
S-VIDEO): pripojenie k zariadeniam, ako
DVD prehrávač/rekordér, VCR alebo
dekodér, ktoré majú podobné pripojenia
(tzv. „scart pripojenia“).
4
1 POWER (ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ) . :
slúži na zapnutie a vypnutia televízora.
Poznámka: Pre nulovú spotrebu
energie musíte vytiahnuť napájací kábel
zo zásuvky.
2 PROGRAM + / –: slúži na výber
programov.
3 MENU: slúži na zobrazenie alebo
zatvorenie menu. Tlačidlá PROGRAM + / –
môžete použiť pri výbere položky menu
a tlačidlami HLASITOSŤ + / – do nich
vstupovať a vykonávať vo zvolenej položke
menu zmeny.
4 VOLUME + / – (HLASITOSŤ + / –):
slúži na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
3.3 Bočné konektory
Tieto konektory sa nachádzajú na boku
televízora.
3.2 Konektory na zadnej strane
1
Tieto konektory sa nachádzajú na zadnej
strane televízora a smerujú dole.
EXT 3
1
6
2
3
4
2
1 Slúchadlá : pre váš osobný pôžitok
z hudby, pripojte konektor slúchadiel ku
konektoru na slúchadlá na televízore.
2 Audio video: pre pripojenie zariadení ako
fotoaparát alebo kamkordér.
Začíname
4.1 Pred tým, než začnete
Výstraha
Pripojenia nemusia byť vykonané
pred zavesením televízora, no káble
musia byť do televízora zapojené.
4.2 Pripojenie antény
Anténový konektor pevne zasuňte do anténneho konektora 75 Ω :, na spodnej strane
televízore a do anténovej zásuvky na stene.
Konektory na zadnej strane
televízora (smerujúce nadol)
4.3 Zapájanie a odpájanie hlavného
napájania
(Plazmový TV prijímač) - UPOZORNENIE:
Toto jezariadenie Triedy 1 Musí byť zapojené
do sieťovej zásuvky, ktorá má ochranu
nulovaním.
Skontrolujte, či je napätie elektrickej zásuvky
u vás doma zhodné s napätím vytlačeným na
nálepke na zadnej strane televízora.
Výstraha
Ak je TV prijímač namontovaný na otočnej
základni alebo otočnom ramene, dajte si
pri otáčaní TV pozor, aby ste napájací kábel
nenapínali. Napnutím napájacieho kábla
môžete uvoľniť spojenie. Potom by mohlo
dôjsť k elektrickému výboju a mohol by
vzniknúť požiar.
4.4 Zapnutie televízora
•
Stlačte tlačidlo POWER naboku a zapnite
TV prijímač. Modrý / zelený indikátor
zasvieti o niekoľko sekúnd, obrazovka sa
rozsvieti.
•
Ak je TV prijímač v pohotovostnom
režime (červený indikátor), stlačte
tlačidlo PROGRAM - / + naboku alebo
vrchnej strane, alebo tlačidlo P - / + na
diaľkovom ovládači.
POWER
PROGRAM
MENU
VOLUME
Zásuvka na elektrický kábel na TV prijímači
sa používa na odpojenie zariadenia.
Overte si, či je kábel napájania úplne
zasunutý do TV konektora a do zásuvky v
stene.
Odpojením kábla zo zásuvky na zadnej strane
TV prijímača, alebo odpojením zástrčky zo
zásuvky na stene odpojíte hlavné napájanie.
4.5 Použitie diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie. Uistite sa, že ste
batérie správne umiestnili podľa ploarity (+)
a (-) (je to naznačené vo vnútri).
7
Slovenský
4
5
Funkcie diaľkového
ovládača
1
2
3
4
7
8
9
10
5
6
2 Režim zvuku I-II
Používa sa na vynútené prepnutie
programov v režime Stereo a Nicam
Stereo na režim Mono. Pri dvojjazyčných
programoch vyberte možnosť Dual å
alebo Dual » (ako je počas takéhoto
vysielania naznačené na obrazovke).
Indikátor Mono je vo vynútenej polohe
červený.
V digitálnom režime sa tlačidlom å-»
zobrazuje zoznam dostupných jazykov
zvuku.
3
3 Režim titulkov
V digitálnom režime toto tlačidlo aktivuje
alebo deaktivuje režim titulkov.
Slovenský
4 PONUKA
Vyvolanie alebo deaktivovanie ponuky
analógového televízora.
3
5 Kurzor nahor/nadol/doľava/doprava
(
)
Tieto 4 tlačidlá sa používajú na výber
a úpravu položiek ponuky.
3
6 Analógový alebo Digitálny režim
Slúži na prepínanie medzi analógovým
a digitálnym režimom televízora.
1 Pohotovostný režim
Uvedenie televízora do pohotovostného
režimu. Ak chcete televízor znova
,
zapnúť, stlačte ešte raz tlačidlo
alebo stlačte tlačidlo
až
,P+/
– alebo
.
Poznámka: keď sa televízor zapne,
zobrazí sa naposledy pozeraný režim.
8
3
7 Formát obrazu
(Pozrite stranu 37.)
3
8 AV
Slúži na zobrazenie zoznamu zdrojov,
v ktorom sa vyberajú položky TV
(analógový), Digitálny TV alebo pripojené
periférne zariadenia (EXT 1, EXT 2, EXT 3,
EXT 4, HDMI 1 alebo HDMI 2). Pomocou
tlačidiel Î ï vyberte zdroj signálu
a pomocou tlačidla Æ /
potvrďte výber.
3
9 Možnosti
(Pozrite stranu 23.)
3
10 Zrušiť
V digitálnom režime funguje toto tlačidlo
rovnako ako pri teletexte MHEG, ak nie sú
k dispozícii žiadne farebne označené tlačidlá
na ukončenie režimu teletextu.
12
13
20
14
21
15
16
17
18
19
22
23
11 Teletext
(Pozrite str. 38 a 39.)
12 Digitálna ponuka
Slúži na zobrazenie alebo ukončenie
digitálnej ponuky (ak je televízor
v digitálnom režime).
13 OK
Potvrdenie výberu. V digitálnom režime
umožňuje aj prístup k zoznamu programov.
14 Hlasitosť ( + VOL – )
Slúži na pridávanie alebo uberanie hlasitosti.
15 Stlmenie zvuku
Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
17 Informácie na obrazovke
V digitálnom režime slúži na zobrazenie
alebo zatvorenie informačného panela
(pozrite str. 14).
V analógovom režime slúži na zobrazenie
alebo zrušenie zobrazenia čísla programu,
režimu zvuku, hodín a zostávajúce času
časovača.
18 Aktívne ovládanie
Automaticky upravuje nastavenie obrazu
pre nepretržitú optimálnu kvalitu obrazu
pri ľubovoľnom stave signálu (pozrite
str. 34).
19 Digitálna TV/Rozhlas
V digitálnom režime sa toto tlačidlo
používa na prístup k digitálnym
rozhlasovým staniciam. Stlačením tlačidla
otvoríte zoznam rozhlasových staníc.
Poznámka: ak sa chcete vrátiť do
digitálneho video režimu, stlačte tlačidlo
znova.
20 TV Program
(Pozrite str. 24.)
21 Program ( + P – )
Slúži na výber nasledujúceho alebo
predchádzajúceho kanála/zdroja (alebo
stránky digitálnej ponuky), ktoré sú
k dispozícii.
22 Striedanie kanálov/Úprava alebo
odstránenie posledného znaku
V analógovom alebo digitálnom režime
umožňuje striedať naposledy sledovaný
program s aktuálnym programom. Používa
sa aj na úpravu alebo odstraňovanie
posledného znaku pri zadávaní názvu
obľúbeného kanála.
23 Inteligentný obraz /zvuk
Prístup k niekoľkým preddefinovaným
nastaveniam obrazu a zvuku (pozrite
str. 36).
9
Slovenský
11
16 Číselné tlačidlá /
/
Priamy prístup k programom.
Ak chcete zadať dvojciferné číslo
programu, druhú číslicu čísla programu
je potrebné zadať hneď po zadaní prvej
číslice, pred zmiznutím pomlčky.
6
Prehliadanie hlavnej
ponuky Digital
a doplnkových ponúk
1 Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači sa zvolí digitálny režim.
2 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
3 Tlačidlá Î ï Í Æ sa používajú pri
vyhľadávaní, voľbe a nastavovaní položiek
v ponuke.
Setup
Slovenský
Favourites
10
List 1
Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services
List 2
Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services
List 3
Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services
List 4
Name
Select TV channels.
Select Radio stations.
Add all services
Remove all services
Setup
Preferences
Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch,
English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German,
Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish,
Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish,
Swedish, Turkish, Welsh
Subtitling Mode
On, Off, Auto
Subtitles for hearing impaired
System
Yes, No
Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español,
Français, Italiano, Magyar, Nederlands,
Norsk, Polski, Portugués, Suomi, Svenska
Location
Country
Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Time zone
Information
System software
Current software version
Always accept new software
Access restrictions
Set pin code protection
Maturity rating
TV channels
Radio stations
Change pin code
Yes, No
On, Off
11
Slovenský
Language
Audio
Subtitle/Teletext
Setup
Installation
Rearrange services
View new TV channels.
Listen to new Radio Stations.
Service setup
Add new services
Search
TV channels found.
Radio station found.
Other services found.
Store
Discard
Slovenský
Service lists
Reinstall all services
Search
TV channels found.
Radio station found.
Other services found.
Store
Discard
Manual install service
Frequency
Network name
Signal quality
Services found
Store
Discard
Test reception
12
Frequency
Network name
Signal quality
Signal strength
Prvé zapnutie televízora
Po prvom zapnutí televízneho prijímača sa na
obrazovke objaví ponuka.
Setup
11:28
Language
Country
Time Zone
Service Scan
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Select your preferred language
1 Stlačením tlačidla Æ prejdite do režimu
Language (Jazyk) a stlačením
tlačidiel Î ï vyberte jazyk, ktorý
uprednostňujete.
2 Stlačením tlačidla
potvrďte výber.
3 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte položku
Country (Krajina) alebo Time Zone
(Časové pásmo) a stlačením tlačidla Æ
prejdite do režimu Country (Krajina)
alebo Time Zone (Časové pásmo).
5 Stlačením tlačidla ï vyberte možnosť
Service Scan (Vyhľadanie služieb),
ak chcete vyhľadať analógové alebo
digitálne kanály, ktoré sú k dispozícii.
6 Stlačením tlačidla
spustíte inštaláciu.
Poznámka
Ak nie sú zistené žiadne digitálne
kanály, stlačením tlačidla
prepnite
do analógového režimu.
Poznámka
Ak sa niekedy rozhodnete obnoviť
nastavenie predvolené výrobcom, stlačte
a podržte 5 sekúnd tlačidlo MENU
(PONUKA) naboku televízneho
prijímača. Na obrazovke sa objaví ponuka.
Opakujte kroky 1 až 5 ako pri prvom
zapnutí televízora. Touto akciou vynulujete
digitálny aj analógový režim do výrobcom
predvoleného nastavenia.
Upozornenie
Ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie
programov nemusí byť nastavené podľa
normy pre vašu krajinu. Možno nebudete
mať prístup ku všetkým alebo ku žiadnym
službám.
Poznámka
Jazyk je možné vybrať nezávisle od krajiny.
4 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte
uprednostňované možnosti Country
(Krajina) alebo Time Zone (Časové
pásmo) a stlačením tlačidla
potvrďte svoj výber.
13
Slovenský
7
8
Vysvetlenie informácií
v informačnom paneli
Keď ste zvolili digitálny program, v hornej
časti obrazovky sa na niekoľko sekúnd
zobrazí informačný panel.
2
11:00-11:45
BBC 2
Slovenský
u
symboly
názov kanála
Snooker
názov programu
TXT
hodiny
zostávajúci
čas programu
8.2 Popis symbolov
K dispozícii sú ďalšie informácia
o tomto programe: stlačením tlačidla
sa informácia zobrazí a druhým
stlačením sa informácia odstráni.
K dispozícii sú titulky: Ak ich chcete
alebo
zobraziť, stlačte tlačidlo
stlačením prepínacieho tlačidla
vstúpite do ponuky Možnosti a vyberte
titulky.
14
Farby symbolu (červená, zelená, žltá
alebo modrá) označujú zvolený zoznam
Obľúbené položky.
10:38
Minutes left : 22
V informačnom paneli sa nachádzajú
informácie o predvolenom čísle, názve
kanála, dĺžke trvania programu, čase prenosu,
názve programu a zostávajúcom čase
aktuálneho programu.
i
Označuje, že v digitálnom režime je k
dispozícii analógový teletext.
ù K dispozícii sú iné jazyky, ktoré sa
môžu voliť v ponuke Možnosti.
Iné jazyky môžete tiež voliť stlačením
tlačidla
.
8.1 Popis informačného panela
doba začiatku
predvolené a ukončenia
číslo
programu
TXT
Poznámka:
Ak je program u uložený v jednom
alebo viacerých zoznamoch Obľúbené
položky, ktoré nie sú momentálne
aktivované, objaví sa biely symbol u.
9.1
Pomocné zoznamy
7 Potvrďte stlačením tlačidla
kanála je dokončená.
Nové usporiadanie služieb
Táto ponuka vám umožní zmeniť poradie
zvolených digitálnych kanálov a rozhlasových
staníc.
8 Operácie 4 až 7 opakujte, kým
nebudú všetky kanály v požadovanom
poradí.
9 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í .
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï sa zvolí položka
Installation (Inštalácia) a stlačením
tlačidla Ædvakrát sa zvolí ponuka Service
lists (Pomocné zoznamy).
Setup
Installation
Service lists
Service setup
Test reception
10 Stlačením tlačidla
Rearrange services
View new TV channels
Listen to new Radio stations
Táto ponuka vám umožňuje kontrolovať
dostupnosť nových televíznych kanálov alebo
nových rozhlasových staníc, ktoré začali
vysielať po počiatočnej inštalácii.
Manage service lists
1 V digitálnom režime sa stlačením klávesy
Close
3 Stlačením tlačidiel Î ï zvoľte
položku Rearrange services (Nové
usporiadanie služieb) a potom stlačte
tlačidlo Æ.
Rearrange services
View new TV channels
Listen to new Radio stations
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
11:28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
opustíte ponuku.
9.2 Pozeranie nových televíznych
kanálov alebo počúvanie nových
rozhlasových staníc
11:28
Setup
Installation
. Zmena
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Change preset location of services
Close
4 Stláčaním tlačidiel Î ï zvoľte kanál, ktorý
chcete vymeniť.
5 Aktiváciu vykonajte stlačením tlačidla
Ak chcete odinštalovať zvolený kanál,
stlačte tlačidlo red (červený).
6 Tlačidlami ( Î ï ) zvoľte číslo nového
kanála.
.
2 Stlačením klávesy ï sa zvolí položka
Installation (Inštalácia) a stlačením
klávesy Æ dvakrát sa zvolí ponuka
Service lists (Pomocné zoznamy).
3 Stlačením tlačidiel Î ïsa zvolí položka
View new TV channels (Pozeranie
nových televíznych kanálov)
alebo Listen to new Radio station
(Počúvanie nových rozhlasových
staníc).
4 Ak sú k dispozícii nové služby, stlačením
tlačidla Æ vstúpite do zoznamu
a stlačením tlačidiel Î ï sa môžete
presúvať v zozname.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
15
Slovenský
9
10
Nastavenie služby
10.1 Pridanie nových služieb
Táto ponuka vám umožňuje vyhľadávať nové
televízne kanály alebo rozhlasové stanice,
ktoré začali vysielať po počiatočnej inštalácii.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte inštaláciu
a potom stlačte tlačidlo Æ.
Začne vyhľadávanie a uložia sa iba
nové kanály, ktoré sa pridajú do
ponuky Zoznam kanálov. Zobrazuje
sa percentuálna hodnota dokončenej
inštalácie a počet nájdených kanálov. Keď
je vyhľadávanie skončené, stlačte tlačidlo
, čím sa prijmú nové služby.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Slovenský
3 Zvoľte položku Service setup (ï)
(Nastavenie služby) a stlačte tlačidlo Æ.
Setup
Installation
11:28
Service lists
Service setup
Test reception
Add new services
Reinstall all services
Manual install services
10.2 Opätovná inštalácia všetkých
služieb
Táto ponuka umožňuje znovu nainštalovať
všetky digitálne televízne kanály a rozhlasové
stanice.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
Install and manage services
Close
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte inštaláciu
a potom stlačte tlačidlo Æ.
4 Stlačením tlačidla Æ sa pridajú nové
služby a stlačením tlačidla
sa
inštalácia aktivuje.
Setup
Installation
11:28
Service setup
Add new services
Reinstall all services
Manual Install services
Search
TV channels found
Radio stations found
Other services found
Store
Discard
Scan for new services
Close
3 Zvoľte položku Service setup (ï)
(Nastavenie služby) a stlačte tlačidlo Æ.
4 Zvoľte položku Reinstall all services
(ï) (Opätovná inštalácia všetkých
služieb) a potom stlačte tlačidlo Æ.
Setup
Installation
11:28
Service setup
Add new services
Reinstall all services
Manual Install services
Search
TV channels found
Radio stations found
Other services found
Store
Discard
Reinstall will remove all service settings
Close
16
spustíte inštaláciu.
Tým sa začne vyhľadávanie všetkých
digitálnych služieb, ktoré sa potom
automaticky uložia. Keď je vyhľadávanie
dokončené, v ponuke sa zobrazí počet
nájdených digitálnych služieb.
6 Stlačením tlačidla
sa tieto služby
uložia do pamäte.
7 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
8 Stlačením tlačidla
5 Tlačidlami
až
vložte
frekvenciu cieľového kanála a potom
stlačte tlačidlo
, čím sa spustí
vyhľadávanie kanálov. Keď je
vyhľadávanie dokončené, v ponuke sa
zobrazí počet nájdených digitálnych
služieb.
6 Stlačením tlačidla
uložia do pamäte.
sa tieto služby
7 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
opustíte ponuku.
8 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Slovenský
5 Stlačením tlačidla
10.3 Manuálne inštalovanie služieb
Prepínaním frekvencie cieľového kanála
vám táto ponuka umožňuje manuálne
vyhľadávanie služieb.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte inštaláciu
a potom stlačte tlačidlo Æ.
3 Zvoľte položku Service setup (ï)
(Nastavenie služby) a stlačte tlačidlo Æ.
4 Zvoľte položku Manual install
services (ï) (Manuálne inštalovanie
služieb) a potom stlačte tlačidlo Æ.
Setup
Installation > Service setup
Add new services
Reinstall all services
Manual install services
11:28
Frequency
Network name
Signal quality
Signal strength
Services found
Store
Discard
Manual install services
Close
17
11
Test príjmu
Táto ponuka umožňuje kontrolovať silu
signálu, ktorý prijímate cez anténu.
5 Po zadaní frekvencie stlačte tlačidlo
na zrušenie časti Frekvencia.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
6 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte položku
Installation (Inštalácia) a potom stlačte
tlačidlo Æ.
Slovenský
Setup
Installation
Service lists
Service setup
Test reception
11:28
Frequency
Network name
Signal quality
Signal strength
Test signal quality
Close
3 Stlačením tlačidla ï zvoľte položku
Test reception (Test príjmu) a potom
stlačte tlačidlo Æ. Zobrazí sa informácia
o aktuálnej frekvencii programu, názve
siete, kvalite a sile signálu.
4 Stlačením tlačidla Æ vstúpite do časti
až
Frekvencia a tlačidlami
zadáte frekvenciu digitálneho kanála,
ktorý chcete testovať. Pomocou tlačidla
Æ sa presuniete na ďalšie miesto znaku.
Ak test príjmu indikuje, že signál je
skutočne slabý, skúste anténu zlepšiť,
inovovať, nastaviť alebo opraviť.
Odporúča sa však obrátiť sa na
odborníka na antény, aby sa dosiahli
najlepšie výsledky.
18
7 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Preferencie
Táto ponuka umožňuje zvoliť preferovaný
jazyk alebo vykonať zmeny miesta používania
(krajina a časové pásmo).
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte položku
Preferences (Preferencie) a potom
stlačte tlačidlo Æ.
Setup
Preferences
Language
Location
• Subtitles for hearing impaired
(Titulky pre nepočujúcich): aktivovať
alebo deaktivovať špecifické titulky pre
nepočujúcich (ak to vysielateľ umožňuje).
• System (Systém): zvoliť jazyka ponuky.
Poznámka:
Ak ste z nejakého dôvodu vybrali
nesprávny jazyk a nerozumiete mu,
nastavte preferovaný jazyk vykonaním
nasledovných krokov.
11:28
Audio
Subtitle / Teletext
Subtitling Mode
Subtitling for hearing impaired
System
Select your preferred language
Close
3 Zvoľte položku Language (Jazyk) alebo
Location (Miesto) (ï) a potom stlačte
tlačidlo Æ.
4 Tlačidlami Î ï zvoľte nastavenie
a potom stlačte tlačidlo Æ, čím vstúpite
do doplnkovej ponuky.
Vykonajte nastavenia a potom ukončite
postup stlačením tlačidla
alebo Í.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Štandardné nastavenia jazyka
• Audio (Zvukové): vybrať jazyk
zvukového výstupu.
• Subtitle/Teletext (Titulky/Teletext):
vybrať jazyk titulkov/teletextu.
• Subtitling mode (Režim titulkov):
vypnutý, zapnutý alebo automatický
(titulky sú zobrazené len v prípade
originálneho zvukového vysielania).
• Stlačením tlačidla
z obrazovky.
deaktivujte ponuku
• Opätovným stlačením tlačidla
zobrazí ponuka.
sa
• Stlačením tlačidla zvoľte druhú položku
v ponuke a stlačením tlačidla prejdite
do nasledujúcej úrovne ponuky.
• Znova stlačte tlačidlo a pomocou tlačidla
vyberte piatu položku v ponuke.
• Stlačením tlačidla
úrovne ponuky.
prejdite do nasledujúcej
• Pomocou tlačidiel Î ï vyberte správny
jazyk.
• Stlačením tlačidla
• Stlačením tlačidla
z obrazovky.
potvrďte výber.
deaktivujte ponuku
Nastavenia miesta používania
• Country (Krajina): vybrať krajinu,
v ktorej sa nachádzate.
Upozornenie
Ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie
programov nemusí byť nastavené podľa
normy pre vašu krajinu. Možno nebudete
mať prístup ku všetkým alebo ku žiadnym
službám. Jazyk je možné vybrať nezávisle
od krajiny.
• Time zone (Časové pásmo): vybrať
časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.
19
Slovenský
12
13
Obmedzenia prístupu
Táto ponuka umožňuje nastaviť obmedzenia
prístupu k digitálnym kanálom.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte položku
Access restriction (Obmedzenie
prístupu) a potom stlačte tlačidlo Æ.
3 Stlačením tlačidla Æ vstúpite do ponuky
Set pin code protection (Nastavenie
ochrany PIN kódom).
Slovenský
Access restrictions
Set pin code protection
Maturity rating
TV channels
Radio stations
Change pin code
11:28
On
Off
Switch pin code protection ‘on’ or ‘off’
Close
4 Stlačením tlačidiel Í Æ nastavte možnosť
On (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo
na ukončenie nastavenia. Potom
môžete meniť ďalšie nastavenia.
Upozornenie
Vždy, keď používate ktorýkoľvek druh
obmedzenia prístupu, musíte zadať PIN
kód, keď plánujete nahrávanie programu.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
• Maturity rating (Stupeň dospelosti):
na zablokovanie kanálu vyberte váš
preferovaný stupeň dospelosti. Ak vysielateľ
poskytuje spolu s programom príslušné
údaje, toto nastavenie zablokuje len
niektoré programy.
20
• TV channels (Televízne kanály):
vyberte televízny kanál, ktorý chcete
zablokovať, a stlačte tlačidlo
.
• Radio station (Rozhlasová stanica):
vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete
zablokovať, a stlačte tlačidlo
.
• Change pin code (Zmena PIN
kódu): stlačením tlačidla Æ vstúpite do
ponuky. Pri zmene vášho prístupového
kódu (PIN) postupujte podľa pokynov na
obrazovke. Štandardný PIN kód je 1234.
Ak ste zabudli váš osobný kód, zadaním
univerzálneho kódu 0711 sa môžete vrátiť
k štandardnému PIN kódu (1234).
Poznámka:
Televízor je vybavený konektorom
Common Interface (CI) (pozrite stranu
26). Tento CI modul môžete získať,
keď si predplatíte poskytovateľa služieb
ako Pay TV alebo iných poskytovateľov
služieb. Televízor sa nedodáva spolu s CI
modulom.
Keď sa nainštaluje CI modul, v ponuke
Obmedzenia prístupu sa zobrazia
obmedzenia prístupu CI. Tento CI modul
zabezpečuje zobrazovanie správ a textov
na obrazovke. V prípade poruchy alebo
nesprávnej činnosti musíte upovedomiť
vášho poskytovateľa služby CI.
Vytváranie zoznamu
obľúbených kanálov
Táto ponuka umožňuje vytvoriť
zoznam obľúbených televíznych kanálov
a rozhlasových staníc. Napríklad, každý člen
vašej rodiny si môže vytvoriť vlastný zoznam
obľúbených kanálov.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
zobrazí ponuka pre nastavovanie.
Setup
Favourites
Preferences
Information
Access restrictions
Installation
11:28
List 1
List 2
List 3
List 4
Make changes to your lists of favourite services
Close
2 Stlačením tlačidla Æ vstúpite do ponuky
zoznamu obľúbených položiek. Môžete
vytvoriť až 4 rôzne zoznamy obľúbených
položiek.
3 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte váš
zoznam obľúbených položiek: List
1, List 2, List 3 alebo List 4 (Zoznam
1, 2, 3 alebo 4) a potom stlačte tlačidlo
Æ.
• Select TV channels (Výber
televíznych kanálov): tlačidlami Î ï
vyberte vaše obľúbené televízne kanály
a tlačidlom
potvrďte výber. Stlačením
tlačidla Í ukončíte výber.
• Select radio stations (Výber
rozhlasových staníc): tlačidlami Î ï
vyberte vaše obľúbené rozhlasové stanice
a tlačidlom
potvrďte výber. Stlačením
tlačidla Í ukončíte výber.
• Add all services (Pridanie všetkých
služieb): ak chcete pridať všetky služby
do zoznamu obľúbených položiek, stlačte
tlačidlo
.
• Remove all services (Odstránenie
všetkých služieb): ak chcete odstrániť
všetky služby zo zoznamu obľúbených
položiek, stlačte tlačidlo
.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Zoznam vašich obľúbených položiek
môžete vybrať z ponuky Možnosti
(pozrite ďalšiu stranu).
4 Tlačidlami Î ï zvoľte nastavenie
a potom stlačte tlačidlo Æ, čím vstúpite
do doplnkovej ponuky.
• Name (Názov): tlačidlami Í Æ sa
posúvajte v oblasti so zobrazeným názvom
(16 znakov) a tlačidlami P + / – vyberte
znaky. Ak chcete upraviť niektorý znak,
použite tlačidlo
. Po zadaní názvu
ukončite postup stlačením tlačidla
.
21
Slovenský
14
15
Informácie
V tejto ponuke sa uvádzajú informácie o verzii
softvéru a inštalácii nového softvéru.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
l zobrazí ponuka pre nastavovanie.
2 Stlačením tlačidla ï zvoľte informáciu
a potom dvakrát stlačte tlačidlo Æ.
Slovenský
Setup
Favourites
Preferences
Information
Access restrictions
Installation
11:28
System software
Provide information on problem reports and installing new software
Close
Zobrazí sa verzia softvéru.
3 Stlačením tlačidla Æ prejdite do režimu
výberu.
4 Stlačením tlačidiel Í Æ vyberiete
režim Yes (Áno) alebo No (Nie). Túto
ponuku môžete aktivovať na automatický
príjem aktualizácie softvéru vo vašom
digitálnom televízore prebratím zo siete.
Televízor to za normálnych okolností
zistí, či je aktualizácia k dispozícii, pokiaľ je
v pohotovostnom režime. Keď sa potom
televízor zapne, na obrazovke bude
oznam, že k dispozícii je nový
softvér. Stlačením tlačidla
sťahovanie softvéru.
sa aktivuje
V ponuke pre preberanie softvéru bude
uvedený popis softvéru spolu s dátumom
a časom preberania. Týmto sa môžu
aktualizovať niektoré ponuky, funkcie
alebo pridávať nové funkcie, ale zvyčajný
spôsob prevádzky televízora sa nezmení.
22
Po akceptovaní sa preberanie uskutoční
v určenom dátume a čase.
Poznámka:
V nastavenom čase preberania softvéru musí
byť televízor v pohotovostnom režime, aby
sa operácia mohla uskutočniť.
Preberanie nového softvéru
Vždy, keď je k dispozícii nový softvér,
odporúča sa akceptovať a prevziať tento
softvér.
• V prípade, že je k dispozícii nový softvér,
po zapnutí televízora sa na obrazovke
zobrazí oznam. V ponuke je uvedený
oznam o dátume a dĺžke trvania
preberania softvéru. Pre pokračovanie
stlačte tlačidlo
.
Dôležité: Televízor musí byť
v pohotovostnom režime, aby sa mohla
aktualizácia vykonať. Televízor nevypínajte
hlavným vypínačom.
• Ak sa v priebehu preberania nového
softvéru vyskytol problém, zobrazí sa
informácia o nasledujúcom plánovanom
preberaní softvéru.
Stlačením tlačidla
môžete pokračovať
v normálnom používaní televízora.
• Ak je preberanie úspešné, zobrazí sa
príslušný oznam. Pre akceptovanie stlačte
tlačidlo
. Nový softvér a aktualizačné
pokyny tiež môžu získať na internetovej
stránke: www.philips.com.
5 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
6 Stlačením tlačidla
opustíte ponuku.
Používanie ponuky
Možnosti
Táto ponuka umožňuje priamy prístup k:
zoznamu obľúbených položiek, výberu jazyka
a niektorých iných nastaveniam.
1 V digitálnom režime sa stlačením bieleho
(Možnosti) zobrazí ponuka
tlačidla
Možnosti.
Options
Favourites
Subtitle language
Audio language
Mode
Audio language (Jazyk zvukového
výstupu): slúži na dočasnú zmenu
jazyka zvukového výstupu. V ponuke
Preferencie môžete trvalo zmeniť jazyk
zvukového výstupu a titulkov (pozrite
stranu 19).
•
Mode (Režim): môžete si zvoliť len
rozhlasové stanice, televízne kanály alebo
služby bez zvukového alebo obrazového
výstupu.
Poznámka (len pre Veľkú Britániu):
V zozname televízorov sa uvádzajú spolu
rozhlasové stanice a televízne kanály.
•
Banner duration (Dĺžka zobrazenia
informačného panela): slúži na výber
dĺžky zobrazenia informačného panela.
11:28
None
List 1
List 2
List 3
List 4
Selects the active favourite list
Exit
2 Tlačidlami Î ï zvoľte nastavenie
a potom stlačte tlačidlo Æ, čím vstúpite
do doplnkovej ponuky.
•
•
3 Stlačením bieleho tlačidla
(Možnosti) opustíte ponuku.
Favourites (Obľúbené položky):
tlačidlami Î ï zvoľte váš zoznam
obľúbených položiek a tlačidlom
potvrďte výber.
Poznámka:
Zvolením možnosti „none“ (žiadny)
sa deaktivuje ktorýkoľvek zoznam
obľúbených položiek. Spôsob vytvárania
vlastného zoznamu obľúbených položiek
je uvedený na strane 21.
•
Subtitle language (Jazyk titulkov):
stlačením tlačidiel Î ï môžete dočasne
zmeniť jazyk titulkov a tlačidlom
potvrdiť toto nastavenie.
23
Slovenský
16
17
Sprievodca televíznym
programom
Elektronický sprievodca televíznym
programom poskytuje rýchly a jednoduchý
spôsob zobrazenia úplného zoznamu
digitálnych programov v podobe, v akej
sa uvádza v novinách alebo televíznych
časopisoch. V zozname digitálnych
programov sa môžete pohybovať a získať
podrobné informácie o programoch.
Televízor môžete tiež naprogramovať na
nahrávanie digitálneho kanála.
1 V digitálnom režime sa stlačením tlačidla
Slovenský
zobrazí sprievodca televíznym
programom:
1
BBC
Preset/Servcie
1. BBC
2. BBC TWO
3. ITC Channel 3
4. Channel 4
5. ITV 2
6. BBC CHOICE
17:28
Now/Next
Now
See it saw
Snooker
Trisha
Gmtv2
Oakie Doke
Top
Today
Next
Microsoap
Ice Skating
This morning
This afternoon
Bodger & Badger
Close
Options
Zobrazený je zoznam všetkých digitálnych
programov v momentálne zvolenom
zozname obľúbených položiek.
2 Stlačením tlačidla ï vstúpite do zoznamu
Preset/service (Predvoľba/služba) alebo
stlačením tlačidla Æ vstúpite do zoznamu
Today (Dnes).
3 Stlačením tlačidiel Í Æ vyberte program.
4 V spodnej časti obrazovky sa zobrazia
funkcie sprievodcu televíznym
programom. Tieto funkcie sa aktivujú
farebnými tlačidlami - červeným, zeleným,
žltým, modrým alebo bielym.
24
• Top (Nahor) (žlté tlačidlo): prejde priamo
do hornej časti zoznamu.
• Close (Zatvoriť) (modré tlačidlo): ukončí
sprievodcu televíznym programom.
• Options (Možnosti) (biele tlačidlo):
pomocou tejto ponuky môžete vyberať váš
zoznam obľúbených položiek, režim alebo
témy. Témy sú oblasti záujmu, môžete
napríklad rozhodnúť o zobrazení len
vybratých položiek: divadelná hra, správy,
film, ...
5 Ak chcete zobraziť viac informácií
o zvolenom programe (ak sú k dispozícii),
.
stlačte tlačidlo
6 Stlačením tlačidla
ponuku opustíte.
Digitálny teletext (MHEG)
Dostupný je len vo Veľkej Británii.
Služby digitálneho teletextu sa veľmi líšia
od analógového teletextu. Keď prepnete
na službu digitálneho teletextu, zobrazenie
bude obsahovať grafiku a text, ktoré budú
usporiadané a riadené vysielateľom. Niektoré
digitálne kanály, ktoré volíte ako ktorýkoľvek
iný kanál, ponúkajú špecializované teletextové
služby. Niektoré digitálne kanály tiež ponúkajú
informácie o práve vysielanom programe (na
obrazovke sa môže zobraziť oznam alebo
pokyn).
Za istých podmienok môžu byť digitálny
text alebo interaktívne služby nadradené
titulkom. To môže mať za následok, že sa
titulky na kanáli, ktorý ich vysiela, automaticky
nezobrazia po ukončení digitálneho textu
alebo interaktívnych služieb. V takom prípade
môžete zobrazovanie titulkov spustiť stlačením
tlačidla
(Možnosti) na diaľkovom ovládači
alebo zmenou kanála.
1 Pri používaní digitálneho teletextu sa
riaďte pokynmi na obrazovke.
2 V závislosti od služby môžete byť
požiadaný o stlačenie tlačidiel Í Æ Î ï
(tlačidlá na ovládanie pohybu kurzora),
(farebné tlačidlá),
(tlačidlo vypnutia/zapnutia teletextu)
a niekedy aj číselných tlačidiel
/
.
Poznámka:
Ak v digitálnom teletexte nie sú
k dispozícii žiadne prepojenia na farebné
tlačidlá, ktoré vám umožňujú ukončiť
režim teletextu, použite tlačidlo
(Zrušiť).
3 Keď ste skončili prezeranie teletextu,
tlačidlami P + / - vyberte iný kanál
alebo sa podľa zobrazených pokynov na
obrazovke vráťte ho zobrazeniu obrazu.
Keď sa prepnete na digitálny kanál
s prepojeniami na teletextovú službu, na
pozadí sa preberie softvér potrebný na
použitie teletextu. Chvíľu budete musieť
počkať a potom stlačiť tlačidlo
, aby sa
dokončilo preberanie softvéru. Ak stlačíte
tlačidlo
pred dokončením preberania,
obrazovka teletextu sa zobrazí s krátkym
oneskorením.
Pri vyhľadávaní v digitálnom teletexte nastane
pri načítaní stránky krátke oneskorenie. Na
stránke sa často vysiela výzva alebo oznam,
ktorý vás informuje o prebiehajúcej činnosti.
Analógový teletext v digitálnom režime
Poznámka:
Dostupný je vo všetkých krajinách
• Ak uvidíte ikonu TXT na digitálnom
kanáli bez digitálnych teletextových služieb,
znamená to, že v digitálnom režime je k
dispozícii analógový teletext.
• Stlačením tlačidla
vstúpite do
analógového teletextu.
Poznámka:
Ak sa pri inštalácii vyberie krajina UK
(Veľká Británia), stlačte a podržte tlačidlo
po dobu minimálne 3 sekúnd.
• Používanie funkcií analógového teletextu je
uvedené na stranách 38 a 39.
25
Slovenský
18
Slovenský
19
Používanie modulu
podmieneného prístupu
(CAM)
Ponuka Conditional Access Module
(CAM) (Modul podmieneného prístupu)
umožňuje prístup k funkciám, ktoré sú
súčasťou modulu CAM. Tento modul sa
môže zapojiť do konektora Common
Interfacea (CI), ktorý je umiestnený na zadnej
strane televízora (smerom nadol).
2 Niektoré moduly sa dodávajú spolu
s kartou na sledovanie televíznych
programov. Keď sa používa tento typ
modulu, najskôr vložte do modulu kartu
na sledovanie televíznych programov.
Pred vložením do zásuvky modulu musí
šípka na karte na sledovanie televíznych
programov smerovať k šípke na module.
Poznámka:
Tento modul pre Common Interface (CI)
sa nedodáva spolu s televízorom. Modul
je možné získať, len keď si predplatíte
poskytovateľa služieb ako Pay TV alebo iných
poskytovateľov služieb.
3 Modul zapojte do konektora Common
Interface (CI) na televízore.
DÔLEŽITÉ
Pred vkladaním alebo vyberaním tohto
modulu televízor vždy vypnite.
Vkladanie modulu CAM
1 Vypnite televízor.
Konektory
na zadnej strane
televízora
(smerom nadol)
Konektor
Common
Interface
Modul
4 Zapnite televízor.
5 Stlačením tlačidla
pre nastavovanie.
zobrazte ponuku
6 Stlačením tlačidla ï zvoľte položku
Access restriction (Obmedzenie
prístupu) a potom stlačte tlačidlo Æ.
7 Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky
Conditional Access Module (Modul
podmieneného prístupu).
8 Stlačením tlačidla
podľa zobrazenia
na obrazovke získate prístup ku funkciám
CAM.
DÔLEŽITÉ
Keď sa nevloží žiadny modul alebo ak je
modul vložený nesprávne, nezobrazí sa
ponuka modulu podmieneného prístupu.
(Ak ste vložili modul, skontrolujte, či je
správne a úplne zasunutý tak, ako je uvedené
v predchádzajúcom kroku 2).
Funkcie, ktoré sa teraz zobrazia na
obrazovke, závisia od obsahu zvoleného
modulu podmieneného prístupu vo vašej
krajine. Preštudujte si návod dodaný spolu
s modulom alebo kontaktujte predajcu.
26
Automatické ladenie
analógových programov
Táto ponuka umožňuje automatické vyhľadanie
všetkých analógových programov, ktoré sú
k dispozícii vo vašom regióne.
Pred automatickým vyhľadaním všetkých
analógových programov skontrolujte, či je
televízor v analógovom režime. Ak je televízor
v digitálnom režime, stlačením tlačidla
(analógový/digitálny) prejdite do analógového
režimu.
1 Stlačte tlačidlo
.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Jas
Farba
Kontrast
Ostros’
Povaha Far.
Kontras+
NR
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
vyberte položku Install (Inštalácia)
prejdite
a stlačením tlačidla Æ /
do ponuky Install (Inštalácia).
Aut.Uloženie
Prog.
TV
3
196 MHz
DÔLEŽITÉ
Ak chcete ukončiť alebo prerušiť vyhľadávanie
pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo
.
Ak prerušíte vyhľadávanie počas
automatického ukladania, neuložia sa všetky
kanály. Ak chcete uložiť všetky kanály, musíte
vykonať automatické uloženie znova.
Poznámka
Funkcia ATS (Automatic Tuning System
– Systém automatického ladenia)
Ak vysielač alebo káblová sieť prenášajú
signál automatického triedenia, programy
budú správne očíslované. V tom prípade
bude inštalácia kompletná. Ak tomu tak nie
je, musíte použiť ponuku Sort (Triedenie)
na požadované očíslovanie programov.
Funkcia ACI (Automatic Channel
Installation – Automatická inštalácia
programov)
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
3 Stlačením tlačidla ï vyberte položku
Auto Store (Automatické uloženie)
spustite
a stlačením tlačidla Æ /
automatické vyhľadávanie kanálov.
Uložia sa všetky dostupné televízne
programy. Táto operácia môže chvíľu
trvať. Na obrazovke sa zobrazí priebeh
vyhľadávania a počet nájdených programov.
Ak sa zistí prítomnosť káblového systému
alebo televízneho programu s vysielaním ACI,
objaví sa zoznam programov. Bez prítomnosti
vysielania ACI sa programy očíslujú v závislosti
od vášho výberu jazyka a krajiny. Na ich
prečíslovanie môžete použiť ponuku Sort
(Triedenie).
Poznámka
V analógovom režime nie je možné zmeniť
nastavenie Language (Jazyk) alebo Country
(Krajina). Ak chcete zmeniť nastavenie
Language (Jazyk) alebo Country (Krajina),
musíte ukončiť analógový režim a prejsť do
digitálneho režimu, aby ste tak mohli urobiť
(pozrite časť „Predvoľby“ na strane 19).
27
Slovenský
20
21
Ručné ladenie
analógových programov
Pomocou tohto menu môžete po jednom
ukladať programy.
5
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel
do menu Inštalácia vstúpte.
Æ/
Pomocou tlačidiel Æ /
zvolený systém.
Hlavné Menu
Slovenský
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
3 Stlačením tlačidiel ï zvoľte Man.
Uloženie a pomocou tlačidiel Æ /
vstúpte do menu Man.Uloženie.
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď
Uloženie
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte položky
menu Man.Uloženie, ktoré chcete
upraviť alebo aktivovať.
Man.Uloženie
TV Systém
Ladenie
Číslo Prog.
Jemné Dolaď
Uloženie
28
TV Systém:
Stlačením tlačidiel Î ï vyberte
Európa (automatické rozpoznanie),
France (LL’ štandard),
UK (I štandard),
Záp. Eur. (BG štandard) alebo
Vých. Eur. (DK štandard).
Európa
France
UK
Záp.Eur.
Vých.Eur.
potvrďte
6
Ladenie:
Stlačte tlačidlo Æ. Vyhľadávanie sa spustí
automaticky. Po nájdení programu sa
vyhľadávanie zastaví a zobrazí sa jeho
názov (ak je dostupný). Prejdite na ďalší
krok. Ak poznáte frekvenciu daného
programu, môžete ju priamo zadať
až
.
pomocou tlačidiel
7
Číslo Prog.:
Zadajte požadované číslo pomocou
až
alebo Î ï.
tlačidiel
8
Jemné dolaďovanie:
Ak príjem nie je vyhovujúci, upravte ho
pomocou tlačidiel Î ï.
9
Uloženie:
Ak chcete zmeny uložiť, stlačte tlačidiel
Æ/
. Program sa uloží.
10 Kroky 6 až 9 opakujte pre každý
program, ktorý chcete uložiť.
11 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
12 Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo
.
Triedenie programov
Funkcia triedenia vám umožňuje zmeniť číslo
programu jednotlivých staníc.
1
Stlačte tlačidlo
2
Opakovaným stláčaním tlačidla Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel
vstúpte do menu Inštalácia.
Æ/
.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
3
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
001
002
003
004
< 005
006
007
008
5 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte nové
číslo programu a potvrďte ho pomocou
tlačidla Í. (Šípka smeruje doprava
a triedenie je ukončené.)
100
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
001
002
> 003
004
005
006
007
008
Stlačením tlačidla ï zvoľte Triedenie
vstúpte do
a pomocou tlačidiel Æ /
menu triedenia .
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
6 Kroky 4 a 5 opakujte pre každý
program, ktorý chcete prečíslovať.
7 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
8 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
4
100
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
Slovenský
22
.
Zvoľte číslo programu, ktoré chcete
používať, a to pomocou tlačidiel Î ï
a tlačidla Æ pre vstup do režimu
triedenia. (Kurzor šípky teraz smeruje
doľava.)
29
23
Názvy kanálov
Ak chcete, televíznemu kanálu môžete
priradiť názov.
1
Stlačte tlačidlo
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiela
vstúpte do menu Inštalácia.
Æ/
.
Hlavné Menu
Slovenský
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
> 005 z
006
007
008
7 Stláčajte tlačidiel Æ /
pokým
sa v ľavom hornom rohu televíznej
obrazovky neobjaví názov. Názov
je teraz uložený.
8 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
3
Opakovaným stláčaním tlačidiel ï
zvoľte Názov a pomocou tlačidiel
vstúpte do režimu Názov.
Æ/
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte kanál,
ktorému chcete priradiť názov.
5 Stlačením tlačidiel Æ prejdite do prvej
oblasti, v ktorej sa zobrazuje názov.
6 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte znaky
(maximálne 5 znakov). Pomocou tlačidiel
Í Æ sa môžete posúvať v tejto oblasti.
30
9 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidiel
.
Výber obľúbených
programov
Táto funkcia vám umožní preskočiť
programy, ktoré často nepozeráte
a ponechať si iba vaše obľúbené programy.
5 Pomocou tlačidiel Æ /
program
vynecháte. Symbol $ na pravej strane
menu zmizne, čo znamená, že program
bol vynechaný.
Poznámka: Keď raz niektorý program
vynecháte, nebudete mať k nemu prístup
pomocou tlačidla P – / +. Budete sa k nemu
môcť dostať iba pomocou číselných tlačidiel
0 – 9.
1
Stlačte tlačidlo
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
zvoľte Inštalácia a pomocou tlačidiel
vstúpte do menu Inštalácia.
Æ/
.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
$
$
$
$
$
$
$
6 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidla Í.
7 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidla
.
Tip
3
4
Stlačením tlačidiel ï zvoľte
Obľúbený Prog a pomocou tlačidiel
vstúpte do zoznamu
Æ/
Obľúbený Prog.
Opakovaným stláčaním tlačidiel Î / ï
vyberte program, ktorý chcete
vynechať.
Inštalácia
Aut.Uloženie
Man.Uloženie
Triedenie
Názov
Obľúbený Prog
100
001
002
003
004
005
006
007
008
$
$
$
$
$
$
$
$
• Ak chcete vynechané programy opäť
vrátiť do zoznamu obľúbených, zopakujte
kroky 1 až 3 .
• Opakovaným stláčaním tlačidiel
Î / ï vyberte vynechané programy,
ktoré chcete pridať späť do zoznamu
obľúbených programov.
program
• Pomocou tlačidiel Æ /
vrátite. Objaví sa symbol $, potvrdzujúci,
že program bol obnovený.
31
Slovenský
24
25
Funkcie
25.1 Časovač
Funkcia Časovač vám umožní nastaviť
televízor tak, aby sa v stanovenom čase
sám prepol na iný kanál, zatiaľ čo vy
sledujete program na inom kanáli. Tiež
ju môžete použiť ako budík, ak televízor
nastavíte, aby sa v stanovenom čase zapol
z pohotovostného režimu. Aby časovač
fungoval, musí byť prijímač zapnutý. Po
vypnutí televízora sa časovač tiež vypne.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Slovenský
Æ/
vstúpte do menu Funkcie.
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
3 Pomocou tlačidiel Æ /
do menu Časovač.
vstúpte
4 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte
položku Časovač.
Časovač
Spánok
Čas
Čas Spust.
Čas Vypnut.
Číslo Prog.
Aktivovace
––:––
5 Ak chcete nastavenie časovača upraviť,
použite tlačidiel Í, Æ, Î, ï alebo
číselné tlačidiel 0 – 9.
32
Poznámka
Počas poslednej minúty doby, na ktorú je
funkcia Sleep time (Spánok) nastavená, bude
na obrazovke zobrazené odpočítavanie.
Automatické vypnutie zrušíte stlačením
ktoréhokoľvek tlačidla na diaľkovom
ovládači.
Čas: zadanie aktuálneho času.
Čas Spust.: zadanie času spustenia.
Čas Vypnut.: zadanie času uvedenia do
pohotovostného režimu.
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Spánok: výber časovej doby, po dosiahnutí
ktorej sa prijímač uvedie do pohotovostného
režimu.
Zvolením možnosti Vyp. túto funkciu
deaktivujete.
Číslo Prog.: zadanie čísla
kanálu, ktorý sa má použiť pri budení.
Aktivovace: toto nastavenie zahŕňa:
– Jeden Raz pre jednoduchý budík,
– Denne pre budenie každý deň,
– Vyp. ak chcete budík zrušiť.
6 Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači uvediete televízor do
pohotovostného režimu. Televízor
sa automaticky zapne v stanovenom
čase. Ak necháte televízor zapnutý,
v Čas spust. sa iba prepne a do
pohotovostného režimu sa uvedie v
Čas vypnut.
25.2 Rodičovský zámok
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Funkcie
Hlavné Menu
Obraz
Zvuk
Funkcie
Inštalácia
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Rodičovský zámok a pomocou
vstúpte do režimu
tlačidiel Æ /
Rodičovský zámok.
Funkcie
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
* * * *
Prístup.Kód
4 Pomocou číselných tlačidiel 0 – 9 vložte
prístupový kód 0711. Zobrazí sa správa
Nesprávny. Opäť vložte prístupový kód
0711.
5 Televízor vás vyzve, aby ste kód zmenili.
Pomocou číselných tlačidiel 0 – 9
zadajte 4-ciferný kód a potvrďte ho. Po
potvrdení nového kódu sa zobrazí menu
Rodičovský zámok.
Rodičovský zámok
Zamk.Program
Zmena Kódu
Zrušiť Všetko
Zamk.Všetko
106
001
002
003
004
005
006
007
008
+
V menu Rodičovský zámok môžete
pomocou tlačidiel Î, ï, Í, Æ, Číslice 0-9 a
pristupovať a aktivovať funkcie Parental
Lock (Rodičovský zámok).
Popis nastavení:
Zamk. Program
Zamkne jednotlivé programy. Stlačením
tlačidla Æ vstúpte do režimu Rodičovský
zámok a pomocou tlačidiel Î ï vyberte
program, ktorý chcete zamknúť alebo
odomknúť. Pomocou tlačidiel Í Æ vybratý
program zamknete, resp. odomknete.
Vedľa čísla zamknutého kanálu sa zobrazí
symbol zámku +. Ak chcete režim Zamk.
program ukončiť a vrátiť sa do menu
Rodičovský zámok, stlačte tlačidlo
.
Zmena Kódu
Zadajte váš nový 4-miestny kód pomocou
číselných tlačidiel 0-9 a kód potvrďte jeho
opätovným zadaním.
Zrušiť Všetko
Stlačením tlačidla Æ odomknete všetky
zamknuté kanály.
Zamk. Všetko
Stlačením tlačidla Æ zamknete všetky
zamknuté kanály.
Poznámka
Ak zapnete televízny prijímač a zvolíte
zamknutý program, musíte zadať prístupový
kód. Ak chcete kanál odomknúť, choďte na
Zamk. Program v menu Rodičovský
zámok a stlačte tlačidlá Í Æ (symbol zámku
+ zmizne).
33
Slovenský
Funkcia Rodičovský zámok vám dovolí
zamknúť tie kanály, ktoré by vaše deti nemali
pozerať.
25.3 Detský zámok
25.4 Active Control
Ak v menu Detský zámok
Automatická úprava nastavení obrazu pre
nepretržitú optimálnu kvalitu obrazu za
každých podmienok signálu.
zvolíte možnosť Zap., bočné ovládacie
prvky televízora sa zamknú. Ak chcete vašim
deťom zabrániť, aby sledovali televízor,
musíte ukryť diaľkový ovládač.
1 Stlačte tlačidlo
Slovenský
vstúpte do menu Funkcie
3 Pomocou tlačidiel ï zvoľte Detský
zámok a stlačením tlačidiel
vstúpte do menu Detský
Æ/
zámok.
Funkcie
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
1 Stlačte tlačidiel
Æ/
vstúpte do menu Funkcie
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
zvoľte Active Control a pomocou
vstúpte do režimu
tlačidiel Æ /
Active Control.
Funkcie
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
Vyp.
Zap.
Vyp.
Zap.
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte možnosť
Zap., čím ovládacie prvky zamknete
a zvolením možnosti Vyp. ich
odomknete.
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte možnosť
Zap., čím ovládacie prvky zamknete
a zvolením možnosti Vyp. ich
odomknete.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
možnosť
Zap. alebo Vyp. aktivujete, resp.
deaktivujete.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
možnosť
Zap. alebo Vyp. aktivujete, resp.
deaktivujete.
6 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
6 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
7 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidiel
.
7 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
.
34
Nastavenia obrazu
a zvuku
Nastavenia obrazu a zvuku môžete upraviť
v menu Obraz a Zvuk.
Popis nastavení obrazu
1 Stlačte tlačidlo
Farba: zmení intenzitu farieb.
.
2 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte Obraz
alebo Zvuk.
3 Stlačením tlačidiel Æ /
vstúpte
do menu Obraz alebo Zvuk.
Obraz
Jas
Farba
Kontrast
Ostros’
Povaha Far.
Kontras+
NR
Zvuk
Ekvalizér
Vyváženie
Limit Hlasit.
Incr. Surround
Kontrast: zmení rozdiel medzi svetlými
a tmavými tónmi, v rámci kontrastnej škály
televízora.
Ostrosť : zvýši alebo zníži úroveň ostrosti
detailov obrazu.
Povaha Far.: zmení nastavenie farieb:
Cool (Studené – viac do modra), Normal
(Normálny – vyvážené) alebo Warm (Teplý
– viac do červena).
100
63
0
120HZ
200HZ
500HZ
1200HZ
3KHZ
7500HZ
12KHZ
4 Pomocou tlačidiel Î ï zvoľte nastavenie
Obraz alebo Zvuk.
5 Stlačením tlačidiel Æ /
vstúpte do
nastavenia Obraz alebo Zvuk.
6 Pomocou tlačidiel Î ï upravte
nastavenie Obraz alebo Zvuk.
7 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidlo Í.
8 Pre ukončenie menu stlačte
tlačidlo
Jas: zmení jas obrazu.
Slovenský
26
Kontrast+: Zvýši kontrastnú škálu
televízora. Funkciu aktivujete zvolením
možnosti Zap.
NR: zlepší „zrnitý“ obraz (malé bodky
v obraze) spôsobený slabým signálom.
Funkciu aktivujete zvolením možnosti
Zap.
Popis nastavení zvuku
Ekvalizér: upraví tón zvuku.
Vyváženie: vyváži zvuk v ľavom a pravom
reproduktore.
Limit Hlasit.: (Automatické
vyváženie hlasitosti):
obmedzuje náhle zvýšenia hlasitosti,
najmä pri zmene programu alebo počas
reklamných blokov.
Incr. Surround : vyberte si medzi
Incredible Surround a Stereo, ak sa
nachádzate v stereo režime vysielania
a medzi Mono a Spatial (Priest. Zvuk)
ak je vysielanie Mono.
.
35
27
Inteligentný obraz
a zvuk
Funkcia Smart Picture (Inteligentný
obraz) vám ponúka možnosť výberu z 5
nastavení obrazu, a to: Sýte, Prirodzené,
Jemné, Multimédiá a Osob. Nastav.
Definícia nastavení obrazu
Rich (Sýte)
: Jasné a ostré nastavenia
obrazu, vhodné pre svetlé
prostredie alebo ak chcete
ukázať kvalitu televízora
pri prehrávaní z dobrých
zdrojov signálu.
Prirodzené
: Vhodný režim pre
použitie v obývačke a pri
priemernej kvalite signálu.
Jemné
: Určené pre nekvalitné
signály. Vhodné použiť
v obývačke.
Multimédiá
: Najvhodnejšie
pre grafické aplikácie.
Opakovaným stláčaním tlačidiel
môžete
prechádzať medzi nastaveniami a jedno si zvoliť.
Prirodzené
Jemné
alebo
Sýte
Multimédiá
Slovenský
Osobné
Poznámka: Nastavenie Osob.Nastav.
si môžete prispôsobiť v hlavnom menu, v
časti Picture (Obraz). Je to zároveň jediné
nastavenie Smart Picture (Inteligentný
obraz), ktoré môžete zmeniť. Všetky ostatné
nastavenia sú vopred nastavené tak, aby vám
vyhovovali.
Funkcia Smart Sound (Inteligentný
zvuk) vám ponúka na výber zo 4 nastavení,
a to: Film, Hudba, Reč a Osob.Nastav.
Osob. Nastav. : Nastavenia obrazu
odrážajú vaše preferencie.
Definícia nastavení zvuku
Film
: Vyzdvihne dojem
z akcie.
Hudba
: Zvýrazní hlboké
tóny.
Reč
: Zvýrazní výšky.
Osob.Nastav.
: Nastavenia zvuku
odrážajú vaše
preferencie.
môžete
Opakovaným stláčaním tlačidiel
prechádzať medzi nastaveniami a jedno si zvoliť.
Hudba
alebo Reč
Film
Osobné
Poznámka: Nastavenie Osob.Nastav.
si môžete prispôsobiť v hlavnom menu, v
časti Zvuk. Je to zároveň jediné nastavenie
Smart Sound (Inteligentný zvuk), ktoré
môžete zmeniť. Všetky ostatné nastavenia sú
vopred nastavené tak, aby vám vyhovovali.
36
28
Formát obrazu
Formáty obrazu pre zobrazenia 4:3
a vyberte si z rôznych formátov.
Stlačte tlačidlo
4:3
Tento formát je vhodný na zobrazenie obrazu vo formáte 4 : 3 s využitím
celej plochy obrazovky.
Expand 4:3
Ak zvolíte tento formát, obraz sa vertikálne natiahne, čím sa odstránia
čierne horizontálne pásy.
Compress 16:9
Formát je vhodný na prispôsobenie celoplošných filmov do formátu letter
box. Ak zvolíte tento formát, uvidíte vo vrchnej a spodnej časti obrazovky
čierne horizontálne pásy
Slovenský
Formáty obrazu pre širokouhlé obrazovky
Stlačte tlačidlo
a vyberte si z rôznych formátov.
4:3
Obraz je prehrávaný vo formáte 4:3 a na každej strane obrazovky sa
zobrazuje čierny pruh.
Film 14:9
Obraz je zväčšený na formát 14:9, na oboch stranách obrazovky sa
zobrazuje tenký čierny pruh. Horná a spodná časť obrazu môže byť
odrezaná.
Film 16:9
Obraz je zväčšený na formát 16:9. Tento režim vám odporúčame pri
sledovaní obrazu s čiernymi pásmi na hornej a spodnej strane. V tomto
režime je veľká časť hornej a spodnej časti obrazu odrezaná.
Titulk. zoom
Tento režim sa používa na zobrazovanie obrazov formátu 4:3 na celej
ploche obrazovky s viditeľnými titulkami. Časť vrchnej strany obrazu je
odrezaná.
SuperWide (Super Širokouhlý)
Tento režim sa používa na zobrazovanie obrazov formátu 4:3 na celej
ploche obrazovky, pričom sa zväčšia bočné strany obrazu.
Widescreen (Širokouhlý)
Obraz sa zobrazuje v pôvodnom pomere obrazov vysielaných vo formáte
16:9.
Poznámka : Ak v tomto režime zobrazujete obraz formátu 4:3, obraz
bude vodorovne natiahnutý.
37
29
Teletext
Teletext je systém vysielania informácii,
využívaný niektorými kanálmi, ktoré si
môžete prezerať ako noviny. Taktiež
poskytuje prístup k titulkom pre divákov
so sluchovými problémami alebo pre tých,
ktorí neovládajú vysielací jazyk (káblové
siete, satelitné kanály, atď.).
Slovenský
1
3
2
2
4
1 Teletext Zap/Vyp
Pomocou tohto tlačidiel zapnete
zobrazovanie teletextu. Zobrazí sa
obsah so zoznamom položiek, ku ktorým
máte prístup. Každej položke prislúcha
3-miestne číslo stránky. Ak zvolený kanál
nevysiela teletext, zobrazí sa stránka
s číslom 100 a obrazovka zostane
prázdna. Teletext ukončíte opätovným
stlačením tlačidla
.
2 Výber stránky
Zadajte číslo požadovanej stránky
pomocou tlačidiel 0 až 9 alebo
pomocou tlačidiel P –/+. Príklad: ak
chcete stránku 120, zadajte 120. Číslo
je zobrazené v ľavom hornom rohu
obrazovky. Po vyhľadaní stránky sa
počítadlo zastaví a stránka sa zobrazí.
Túto operáciu zopakujte, ak si chcete
pozrieť ďalšiu stránku. Ak počítadlo
i naďalej vyhľadáva, znamená to, že daná
stránka nie je dostupná. V tom prípade si
zvoľte iné číslo.
3 Priam y prístup k položkám
Farebné oblasti sú zobrazené na spodnej
strane obrazovky. 4-farebné tlačidlá sú
používané na prístup k položkám alebo
k príslušným stránkam. Farebné oblasti
blikajú, ak položka alebo stránka ešte
nie je dostupná.
4 Obsah
Vrátite sa k obsahovej stránke (väčšinou
strana 100 alebo menu hitlist).
38
7 Obraz/Teletext
5
7
8
6
6
8
8
8 Obľúbené stránky
Poznámka: dostupné iba pri RF
Analogue.
Namiesto štandardných farebných
oblastí, zobrazovaných na spodnej strane
obrazovky, si na prvých 40 kanáloch
môžete uložiť 4 obľúbené stránky, ku
ktorým môžete pristupovať pomocou
farebných tlačidiel (červené, zelené,
žlté, modré). Po ich navolení sa tieto
obľúbené stránky stanú predvolenými
stránkami pri každom spustení teletextu.
Obľúbené stránky si uložíte nasledovne:
5 Skryté informácie
Zobrazí alebo ukryje schované
informácie, ako riešenia hier alebo
hádaniek.
6 Zväčšite niektorú stránku
To vám umožní zobraziť hornú alebo
spodnú časť stránky. Opätovným
stlačením navrátite stránke pôvodnú
veľkosť.
prejdete
• Pomocou tlačidla
do režimu obľúbených stránok.
zadajte
• Pomocou tlačidiel
stranu teletextu, ktorú si chcete uložiť
medzi obľúbené.
• Stlačte a podržte jedno z farebných
tlačidiel približne 5 sekúnd. Stránka
sa uloží.
• Zopakujte kroky 2 až 3 aj pri ďalších
farebných tlačidlách.
• Režim obľúbených stránok ukončíte
pomocou tlačidla
. Teletext
ukončíte pomocou tlačidla
.
Poznámka
Obľúbené stránky vynulujete ak stlačíte
a podržíte tlačidla
asi na 5 sekúnd.
39
Slovenský
8
8
• Stlačte tlačidlo
.
zobrazíte
• Stlačením tlačidla
teletext na pravej a obraz na ľavej
strane obrazovky.
sa vrátite
• Stlačením tlačidla
do plného režimu teletextu.
• Stlačením tlačidla
sa vrátite
do plného obrazu.
30
Použitie televízora ako
počítačového monitora
Váš televízor môžete používať ako počítačový
Poznámka: Pripojenie
monitor.
k počítaču je možné iba pomocou konektora
HDMI. VGA pripojenie nie je podporované.
3 Pomocou tlačidiel Î ï vyberte nastavenia
a pomocou tlačidla Í Æ zvoľte alebo
upravte toto nastavenie.
30.1 Pripojenie počítačových zariadení
5 Pre ukončenie menu stlačte tlačidiel
Slovenský
Dôležité
Ak chcete, aby televízor fungoval ako
počítačový monitor, musíte postupovať
nasledovne.
1 Výstup DVI vášho počítača pripojte ku
konektorom HDMI 1 alebo HDMI 2
vášho televízora. Použite HDMI- DVI
kábel, ak má byť pripojený DVI výstup.
2 Audio kábel pripojte k audio konektorom
počítača a k L / R (ľavý / pravý) audio
konektorom (EXT3) na televízore.
3 Stlačením tlačidiel
zobrazíte
Source (Zdroj) zdroj signálu a pomocou
tlačidiel Î ï vyberte HDMI 1 alebo
HDMI 2.
Zdroj
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Digitálna TV
4 Pomocou tlačidla Æ /
zvolený zdroj.
prepnete na
30.2 Ovládanie nastavení televízora,
keď je pripojený počítač
1
Stlačením tlačidiel
menu.
2
Stlačením tlačidiel Î ï vyberte Obraz,
Zvuk alebo Funkcie a pomocou tlačidiel
Æ/
vstúpte do zvolenej položky menu.
40
zobrazíte hlavné
4 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidiel Í.
.
Menu Obraz
• Menu Obraz pozostáva z funkcii Jas,
Kontrast, Povaha far., Kontrast+,
Horiz. posun a Vertikálny posun.
• Okrem funkcii Horiz. posun a Vertikálny
posun fungujú všetky ostatné funkcie
presne tak isto, ako funkcie v menu
televízora Obraz (pozri s. 35).
• Funkcia Horiz. posun vám umožňuje
upraviť vodorovnú pozíciu obrazu. Funkcia
Vertikálny posun vám umožňuje
upraviť zvislú pozíciu obrazu.
Menu Funkcie
• Menu Funkcie pozostáva z funkcii Výber
režimu a Format (Formát).
• Keď pripojíte počítač podporujúci rozlíšenia
480p alebo 720p, položka Výber režimu
sa stane v menu Charakt dostupnou.
To vám umožní vybrať si medzi z režimov
PC a HD.
• Funkcia Format (Formát) funguje presne
tak isto, ako formát obrazu televízora.
(pozri s. 37).
Poznámka: Ak na pripojenie televízora
k počítaču používate HDMI, je možné, že na
prvý krát nebude všetko fungovať bezchybne.
Väčšinou sa problém vyrieši zmenou rozlíšenia
alebo úpravou nastavení zariadenia pripojeného
k televízoru. V niektorých situáciách sa môže
zobraziť dialógové okno, v ktorom budete
musieť stlačiť tlačidlo „OK“, ak chcete ďalej
sledovať televízor. Podrobnosti o vykonaní
potrebných zmien v pripojenom zariadení
nájdete v jeho užívateľskej príručke.
Použitie televízora
v režime HD
(vysoké rozlíšenie)
Ak používate HD zariadenie, schopné
produkovať video signály vysokého rozlíšenia,
režim HD (vysoké rozlíšenie) vám umožňuje
užívať si jasnejší a ostrejší obraz.
31.1 Pripojenie HD zariadenia
Dôležité: Aby televízor fungoval v režime
HD, musíte urobiť nasledujúce.
1
2
3
Pripojte výstup HDMI alebo DVI vášho
HD zariadenia ku konektoru HDMI 1
alebo HDMI 2 na vašom televízore.
Ak je pripojený DVI výstup, použite
kábel DVI-HDMI. Tiež môžete pripojiť
komponentné video výstupy (Y, Pb,
Pr) HD zariadenia (ak nejaké má) ku
komponentným video výstupom (Ext 4)
televízora.
Audio kábel pripojte k audio zásuvke
HD zariadenia a k L / R audio zásuvkám
(EXT3) televízora.
Stlačením tlačidla
zobrazíte Source
(Zdroj) zdrojov signálu a pomocou
tlačidla Î ï vyberte HDMI 1 alebo
HDMI 2 (alebo EXT 4 ak používate
pripojenie YPbPr).
Pomocou tlačidiel Æ /
1 Stlačením tlačidla
zobrazíte hlavné
menu.
2 Stlačením tlačidla Î ï vyberte Obraz,
Zvuk alebo Funkcie a pomocou
vstúpte do zvolenej
tlačidla Æ /
položky menu.
3 Pomocou tlačidla Î ï vyberte
nastavenia a pomocou tlačidiel Í Æ
zvoľte alebo upravte toto nastavenie.
4 Pre návrat do predchádzajúceho menu
stlačte tlačidiel Í.
5 Pre ukončenie menu stlačte tlačidlo
.
Menu Obraz
• Menu Obraz pozostáva z funkcii Jas,
Farba, Kontrast, Ostrosť, Povaha
far., Kontrast+, Horiz. posun
a Vertikálny posun.
• Okrem funkcii Horiz. posun
a Vertikálny posun fungujú všetky
ostatné funkcie presne tak isto, ako
funkcie v menu televízora Picture (Obraz)
(pozri s. 35).
• Funkcia Horiz. posun) vám umožňuje
upraviť vodorovnú pozíciu obrazu.
• Funkcia Vertikálny posun vám umožňuje
upraviť zvislú pozíciu obrazu.
Zdroj
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
HDMI 1
HDMI 2
Digitálna TV
4
31.2 Ovládanie nastavení televízora
počas režimu HD
Menu Zvuk
• Menu Zvuk pozostáva z funkcii
Ekvalizér, Vyváženie, Limit Hlasit.
a Incredible Surround, ktoré fungujú
úplne rovnako ako menu televízora Zvuk
(pozri s. 35).
prepnete na
zvolený zdroj.
41
Slovenský
31
Slovenský
Ponuka Features (Funkcie)
• Ponuka Features (Funkcie) obsahuje
funkcie Timer (Časovač), Child Lock
(Detský zámok), Parental Lock
(Rodičovský zámok), Mode Selection
(Výber režimu) a Active Control
(Aktívne ovládanie). Okrem funkcie
Mode Selection (Výber režimu)
fungujú všetky ostatné funkcie rovnako
ako v ponuke Sound (Zvuk) v režime TV
(pozrite str. 34 až 36).
4 Stlačením tlačidla Æ otvorte režim Mode
Selection (Výber režimu).
31. 3
31. 4
Položka Mode Selection (Výber
režimu) v ponuke Features
(Funkcie)
• Po pripojení zariadenia HD
(High Definition, iba konektorom HDMI),
ktoré podporuje rozlíšenia 480p alebo
720p, bude v ponuke Features (Funkcie)
dostupná položka Mode Selection (Výber
režimu). Ponuka Mode Selection (Výber
režimu) umožňuje výber režimu PC a HD.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
vyberte položku Features (Funkcie)
a stlačením tlačidla Æ /
prejdite
do ponuky Features (Funkcie).
3 Stlačením tlačidla ï vyberte položku
Mode Selection (Výber režimu).
Funkcie
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Výber režimu
Active Control
42
PC
HD
5 Stlačením tlačidiel Î ï vyberte režim
PC alebo HD.
6 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
7 Ak chcete deaktivovať ponuku, stlačte
.
tlačidlo
Funkcia Display (Native 1080i)
v ponuke Features (Funkcie)
Poznámka
Táto funkcia Display (Native1080i) sa týka
len modelov 1080p.
Po pripojení zariadenia HD (High Definition,
konektormi HDMI alebo Y, Pb, Pr), ktoré
podporuje rozlíšenie 1080i, bude v ponuke
Features (Funkcie) dostupná položka
funkcie Display (Native 1080i). Táto
funkcia umožňuje sledovať originálny formát
HD (iba 1080i). Je to skutočné rozlíšenie HD
vstupného signálu.
1 Stlačte tlačidlo
.
2 Opakovaným stláčaním tlačidiel Î ï
vyberte položku Features (Funkcie)
a stlačením tlačidla Æ /
prejdite
do ponuky Features (Funkcie).
3 Stlačením tlačidla ï vyberte položku
Display (Zobrazenie).
31. 5
Funkcie
Časovač
Rodič.Zámka
Rodičovský zámok
Active Control
Zobrazenie
Native 1080i
Podporované formáty vstupov
Iba 20 palcové modely
SD
480i
576i
Všetky okrem 20 palcových modelov
5 Dvojitým stlačením tlačidla Ævyberte
možnosť Off/On (Vypnúť/Zapnúť)
v položke Native 1080i.
Zobrazenie
Native 1080i
Vypnúť
Zapnúť
6 Stláčaním tlačidiel Î ï vyberte možnosť
Off/On (Vypnúť/Zapnúť). Vyberte
možnosť On (Zapnúť), ktorá vám
umožní pozerať v originálnom formáte HD
(iba 1080i).
7 Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej
ponuky, stlačte tlačidlo Í.
HD
SD
720p
480i
1080i
1080p
576i
Poznámka
Formáty SD (Štandardné rozlíšenie) sú
k dispozícii len pri pripojení konektorom Y,
Pb, Pr.
Poznámka
Tento televízor Philips je kompatibilný
s rozhraním HDMI. V prípade zlého
obrazu zmeňte formát videa v zariadení
(prehrávač DVD, káblový set-top box atď.)
na štandardný formát. Napríklad v prípade
prehrávača DVD vyberte formát 720p, 1080i
alebo 1080p.
V tomto prípade nejde o poruchu
televízora.
8 Ak chcete deaktivovať ponuku, stlačte
tlačidlo
.
43
Slovenský
4 Stlačením tlačidla Æ otvorte režim
Display (Zobrazenie).
32
Pripojenie iného
zariadenia
32.1 Pripojenie videorekordéra alebo
DVD rekordéra
1
2
3
Slovenský
4
Pripojte anténové káble 1 a 2 ako
je zobrazené.
Pripojte eurokábel 3 , ako je zobrazené.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
, čím zobrazíte Source (Zoznam)
zdrojov signálu.
Opakovaným stláčaním tlačidla ï
vyberte EXT2 a pomocou tlačidiel
Æ/
výber potvrďte.
Konektory na
zadnej strane
televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
Kábel
1
2
Konektory na spodnej
strane televízora
Kábel
Pomocou eurokábla
3
Rekordér
1
2
Recorder
Rekordér
32.2 Pripojenie dekodéra
a videorekordéra
Pripojte eurokábel 4 k vášmu dekodéru
a k špeciálnemu eurokonektoru na
vašom rekordéri. Tiež si pozrite príručku
k vášmu rekordéru. Výstraha: nepokladajte
rekordér príliš blízko k obrazovke, nakoľko
niektoré rekordéry sú náchylné na signály
z obrazovky. Udržujte minimálnu vzdialenosť
0,5 m od obrazovky.
Varovanie
neumiestňujte rekordér príliš blízko
obrazovky, niektoré rekordéry totiž
môžu byť citlivé na signály z nej. Dodržte
minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.
Iba pomocou anténového kábla
1
Pripojte anténne káble 1 a 2 ako je
zobrazené.
2
Nalaďte testovací signál vášho rekordéra
a uložte ho na programe číslo 0.
(Pozri „Ručné ukladanie“, s. 28. Tiež
pozri užívateľskú príručku k vášmu
rekordéru).
44
Tip
Dekodér tiež môžete pripojiť priamo k
EXT1 alebo EXT2 pomocou eurokábla.
4
Rekordér
Dekodér
32.3 Pripojenie 2 videorekordérov
alebo videorekordéra a DVD
rekordéra
32.4 Pripojenie satelitného prijímača
Pomocou eurokábla
Pomocou eurokáblov
1
1
2
3
4
Iba pomocou anténových káblov
1
2
Pripojte anténové káble 1 , 2 a 3 ,
ako je zobrazené.
Nalaďte testovací signál vášho rekordéra
a uložte ho na programe číslo 0.
(Pozri „Ručné ukladanie“, s. 28. Tiež
pozri užívateľskú príručku k vášmu
rekordéru).
Konektory na zadnej
strane televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
Kábel
3
4
Pomocou komponentných video
konektorov
Slovenský
2
Pripojte anténové káble 1 a 2 ako je
zobrazené.
Pripojte vaše videorekordéry alebo DVD
rekordér k EXT1 a EXT2 pomocou
eurokáblov 4 a 5 .
Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Source
(Zoznam) zdrojov signálu.
Stlačením tlačidiel ï zvoľte EXT1 alebo
EXT2 a pomocou tlačidiel Æ /
potvrďte výber.
Pripojte anténové káble 1 a 2 , ako je
zobrazené.
Pripojte váš satelitný prijímač k EXT1
alebo EXT2 pomocou eurokábla 3 .
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
, čím zobrazíte Source (Zoznam)
zdrojov signálu.
Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT1 alebo
EXT2 a pomocou tlačidiel
Æ/
potvrďte výber.
Pozri „Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového prijímača“
na strane 46.
Konektory na zadnej
strane televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
1
2
3
1
Satelitný/káblový prijímač
3
5
4
2
Rekordér
Rekordér
45
32.5 Pripojenie DVD prehrávača,
káblového prijímača alebo
hernú konzolu
Pomocou HDMI konektora
HDMI je vedúci nový štandard pre vzájomné
prepojenie digitálneho videa a audia.
1
Pripojte vaše zariadenie pomocou HDMI
konektora.
2
Na diaľkovom ovládači stlačte
, čím zobrazíte Zoznam
tlačidlo
zdrojov signálu.
Slovenský
3
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
, čím zobrazíte Zoznam
tlačidlo
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT 4
potvrďte
a pomocou tlačidiel Æ/
váš výber.
5 V prípade káblového a/alebo satelitného
prijímača tiež pripojte káblovú televíziu
kábel a/alebo satelitnú anténu kábel 3
a anténový kábel 4 .
Konektory na spodnej strane televízora
Stlačením tlačidla ï zvoľte HDMI 1
alebo HDMI 2 a pomocou tlačidiel
potvrďte výber.
Æ/
Konektory na spodnej strane televízora
1
2
DVD
Konektory na spodnej strane televízora
32.6 Pripojenie DVD prehrávača,
satelitného alebo káblového
prijímača
Pomocou komponentných video
konektorov
1 Pripojte tri samostatné komponenty video
káblov 1 k YPbPr konektorom na DVD
prehrávači a k Y (žltej), Pb (modrej) a Pr
(červenej) zásuvke EXT4 na televízore.
2 Pripojte audio kábel k L (ľavej)
a R (pravej) audio zásuvke na DVD
prehrávači a k L/R AUDIO zásuvke
EXT4 2 .
46
2
4
3
Satelitný/káblový prijímač
1
• Káble sú väčšinou farebne odlíšené.
Pripojte červený kábel k červenej zásuvke,
biely k bielej zásuvke, atď.;
• Štítky komponentnej video zásuvky sa
môžu líšiť v závislosti od pripojeného
DVD prehrávača. Napriek tomu, že
sa skratky môžu líšiť, písmeno B a R
znamenajú modrý a červený komponentný
signál a Y znamená luminačný signál.
Definície a podrobnosti o pripojeniach
nájdete v pokynoch na používanie DVD
prehrávača;
• Pre optimálny zážitok zo sledovania vám
odporúčame prepnúť vaše zariadenie do
najlepšieho režimu zobrazovania, ktoré
podporuje.
Výstraha
Ak si na obrazovke všimnete rolovacie
obrázky, nesprávne alebo žiadne farby, žiadny
obraz alebo kombinácie týchto problémov,
skontrolujte, či ste pripojenia urobili správne
a či sú rozlíšenie a štandard signálu správne
nastavené. Pozrite užívateľskú príručku vášho
zariadenia.
32.7 Pripojenie počítača
Poznámka
• Pomocou kábla DVI-HDMI je možné
pripojiť iba digitálny výstup z počítača.
VGA pripojenie nie je podporované.
• Pred pripojením počítača k televízoru
upravte nastavenie obnovovacej frekvencie
počítačového monitora na 60 Hz.
Konektory na
zadnej strane
televízora
Konektory na
spodnej strane
televízora
Audio
L/R
HDMI
2
1
DVI
PC
Počítač vybavený DVI konektorom
1 Na pripojenie k jednému z HDMI
konektorov vášho televízora použite
DVI-HDMI kábel 1 .
2 Audio kábel pripojte k audio zásuvke
počítača a k L / R (ľavý / pravý) audio
konektorom televízora EXT3 2 .
3 Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Zoznam
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte HDMI 1
alebo HDMI 2 a pomocou tlačidiel
Æ/
výber potvrďte.
Slovenský
Poznámka
Podporované počítačové rozlíšenia
640 x 480, 60 Hz
640 x 480, 72 Hz
640 x 480, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz
800 x 600, 75 Hz
800 x 600, 85 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
1024 x 768, 85 Hz
PC rozlíšenie pre LCD TV
prijímače. Neaplikovateľné na LCD
a plazmové TV prijímače s 20palcovou obrazovkou.
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
47
32.8 Pripojenie fotoaparátu,
kamkordéra a hernej konzoly
32.9 Pripojenie slúchadiel
1 Pripojte fotoaparát, kamkordér alebo
hernú konzolu.
1 Konektor zastrčte do zásuvky na
slúchadlá tak, ako je zobrazené.
2 Mono zariadenie pripojte k VIDEO 2
a AUDIO L 3 (iba).
Pri stereo zariadeniach pripojte aj
k AUDIO L a aj k AUDIO R 3 .
S-VHS kvalitu získate pri S-VHS
kamkordéri pripojením S-VHS káblov
s S-VIDEO vstupom a AUDIO L / R
vstupmi 3 .
2 Impedancia slúchadiel musí byť medzi
8 a 4 000 Ohm. Zásuvka na slúchadlá
má 3,5 mm konektor.
Slovenský
Výstraha: nepripájajte káble 1 a
2 naraz. Môže to spôsobiť poruchy
obrazu.
3
Tip
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
, čím vypnete zvuk vo vnútorných
reproduktoroch televízora. Ak chcete
zvuk opäť zapnúť, stlačte tlačidlo
.
Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo
, čím zobrazíte Zoznam
zdrojov signálu.
4 Stlačením tlačidla ï zvoľte EXT 3
potvrďte
a pomocou tlačidiel Æ/
váš výber.
Konektory na zadnej strane televízora
Konektory na zadnej strane televízora
3
2
1
48
33
Riešenie problémov
Nižšie nájdete zoznam problémov, s ktorými sa môžete pri vašom televízore stretnúť. Pred
tým, než vyhľadáte servis, vykonajte tieto jednoduché kontroly.
Možné riešenia
Prázdna
obrazovka
• Skontrolujte, či je napájací kábel správne zastrčený do zásuvky na
stene a do zásuvky televízora. Ak napájanie stále nefunguje, odpojte
konektor. Počkajte 60 sekúnd a potom znovu konektor zastrčte.
Zapnite televízor.
.
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Slabý príjem
• Skontrolujte, či je anténa pripojená k televízoru a k anténovej zásuvke
(zrnenie) na stene.
• Skúste manuálne upraviť obraz (pozri s. 28).
• Zvolili ste správny TV systém? (pozri s. 28).
• Stlačením tlačidlo
skontrolujte silu signálu.
Žiadny obraz
• Skontrolujte, či sú dodané káble správne pripojené (anténny kábel
k televízoru, ďalší anténny kábel k rekordéru, napájacie káble...).
• Skontrolujte, či ste zvolili správny zdroj signálu. Stlačte tlačidlo
• Skontrolujte, či ste vypli rodičovský zámok.
Žiadny zvuk
na niektorých
kanáloch
• Skontrolujte, či ste zvolili správny TV systém (pozri s. 28).
Žiadny zvuk
• Uistite sa, že hlasitosť nie je na minime.
).
• Skontrolujte, či nie je zapnutý režim stíšenia (
Ak je režim stíšenia zapnutý, stlačením tlačidla
ho vypnite.
• Skontrolujte pripojenia medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Zvuk je
prerušovaný
• Skúste vypnúť akékoľvek elektrické zariadenie, napríklad sušič na
vlasy, vysávač, atď.
Nezrozumiteľný
jazyk na obsluhu
prijímača
na obrazovke
v digitálnom
režime
• Stlačením tlačidla
deaktivujte ponuku z obrazovky.
zobrazte ponuku.
• Opätovným stlačením tlačidla
• Stlačením tlačidla vyberte druhú položku ponuky a stlačením tlačidla
prejdite do nasledujúcej úrovne ponuky.
• Znova stlačte tlačidlo a pomocou tlačidla vyberte piatu položku
ponuky.
• Stlačením tlačidla prejdite do nasledujúcej úrovne ponuky.
• Stlačením tlačidiel Î ï vyberte správny jazyk.
• Stlačením tlačidla
potvrďte výber.
• Stlačením tlačidla
Televízor
nereaguje
na diaľkový
ovládač
Slovenský
Problémy
l deaktivujte ponuku.
• Posuňte sa bližšie k senzoru na prednej strane televízora.
• Skontrolujte umiestnenie batérii.
• Skúste vymeniť batérie.
49
Slovenský
Problémy
Možné riešenia
Žiadne digitálne
kanály
• Obráťte sa so žiadosťou o informácie o dostupnosti terestriálneho
digitálneho video signálu vo svojej krajine na svojho predajcu.
Jeden alebo
niekoľko malých
bodov na
obrazovke, ktoré
nemenia farbu
spolu s ostatným
obrazom
• Tento príznak nepredstavuje problém. Panel z tekutých kryštálov
je skonštruovaný pomocou veľmi precíznej technológie, ktorej
výsledkom sú jemné detaily obrazu. Občas sa na obrazovke objaví
niekoľko neaktívnych bodov ako stále červené, modré, zelené
alebo čierne body.
Poznámka : toto neovplyvňuje výkon prijímača.
Prerušovaný
alebo blikajúci
obraz v režime
HD
• Zrnenie sa objavuje, ak pripojené digitálne zariadenie, ako napríklad
DVD prehrávač alebo set-top box, zlyhá. Skontrolujte užívateľskú
príručku pripojeného digitálneho zariadenia.
• Použite štandardný (vysokokvalitný) HDMI-DVI kábel.
Žiadny zvuk alebo
obraz, červená
kontrolka na
prednom paneli
však svieti
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Počítačové
režimy nefungujú
• Skontrolujte, či sú pripojenia správne. (pozri s. 47).
• Uistite sa, či už bol zvolený zdroj signálu. Stlačením tlačidla
vstúpte do Zoznamu zdrojov signálu a vyberte správny zdroj.
• Uistite sa, že ste počítač nakonfigurovali na kompatibilné rozlíšenie
obrazovky (pozri s. 47).
• Skontrolujte nastavenie grafickej karty počítača.
S-Video farba
slabne
• Skontrolujte, či je SVHS kábel správne pripojený.
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo P +, čím prepnete na vyšší
kanál a potom stlačte tlačidlo P –, čím prepnete na nižší kanál.
Čierny pruh na
hornej a dolnej
strane obrazovky
v režime PC
• Zmeňte rýchlosť obnovovania obrazovky na 60 Hz.
Formát AC3 nie
je k dispozícii
• Tento prístroj nepodporuje formát AC3. Pomocou tlačidla
na diaľkovom ovládači vyberte iný formát zvuku.
Televíznu
anténu nie je
možné napájať
z televízora
• Niektoré televízne antény vyžadujú napájanie z televízora.
Tento prístroj takú funkciu nepodporuje.
Zmena kanála
z jedného
na druhý trvá
veľmi dlho
• Platené televízne kanály sú zakódované poskytovateľom káblového
rozvodu a na dekódovanie je treba viac času. Je to normálne
správanie a nevyžaduje žiadnu akciu.
Nie je možné
otvoriť digitálnu
ponuku
50
.
Skontrolujte, či nie je televízor v analógovom režime. Ak áno,
stlačením tlačidla
prepnite do digitálneho režimu.
Slovník pojmov
DVI (Digital Visual Interface): Digitálne
rozhranie vytvorené skupinou Digital Display
Working Group (DDWG) pre prevod
analógových signálov do digitálnej podoby
vhodnej pre digitálne aj analógové monitory.
Signály RGB: Sú to signály troch farieb
videa (červená, zelená a modrá), z ktorých
sa skladá obraz. Pomocou týchto signálov sa
získava lepšia kvalita obrazu.
Signály S-VHS: Ide o dva samostatné
videosignály Y/C odvodené od záznamových
noriem S-VHS a Hi-8. Jasový signál Y
(čierna a biela) a farebný signál C sa
zaznamenávajú na pásku osobitne. Takto
sa zabezpečuje lepšia kvalita obrazu
v porovnaní so štandardným videosignálom
(VHS a 8 mm), kde sú signály Y/C zmiešané
a zaznamenáva sa iba jeden videosignál.
16:9 : Označuje pomer medzi dĺžkou
a výškou obrazovky. Širokouhlé
televízne prijímače majú pomer 16:9,
tradičné televízne prijímače majú pomer
obrazovky 4:3.
MHEG (Multimedia and Hypermedia
information coding Expert Group): Poskytuje
štandardy pre reprezentáciu kódovaných
multimediálnych a hypermediálnych
informačných objektov, ktoré sú vymieňané
medzi aplikáciami a službami pomocou
rôznych médií. Objekty definujú štruktúru
prezentácie multimédií a hypermédií.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface): Poskytuje nekomprimované
digitálne zvukové a obrazové rozhranie
medzi televízorom a zvukovým alebo
obrazovým zariadením vybaveným
rozhraním HDMI, ako je napríklad settop box, prehrávač DVD a prijímač A/V.
Rozhranie HDMI podporuje vylepšený obraz
alebo obraz s vysokým rozlíšením spolu
s dvojkanálovým digitálnym zvukom.
Systém: Televízny obraz nie je vysielaný
v rovnakej forme vo všetkých krajinách.
Existujú rozličné normy: BG, DK, I a LL’.
Nastavenie System (str. 28) sa používa
na výber medzi týmito rozličnými normami.
Nemalo by sa zamieňať so systémom
kódovania farieb PAL alebo SECAM. Systém
PAL sa používa vo väčšine európskych krajín,
systém SECAM vo Francúzsku, v Rusku
a vo väčšine afrických krajín. USA a Japonsko
používajú odlišný systém – NTSC.
MPEG (Moving Picture Experts Group) je
názov označujúci skupinu medzinárodných
noriem používaných na kódovanie
audiovizuálnych údajov v digitálnom
komprimovanom formáte.
51
Slovenský
34
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 39043
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising