Philips | 50PF9631D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos širokouhlý digitálny plochý TV 50PF9631D/10 Používateľská príručka

Philips Cineos širokouhlý digitálny plochý TV 50PF9631D/10 Používateľská príručka
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 1
Čo je táto príručka
SK
Táto príručka obsahuje všetky informácie potrebné na inštaláciu a prevádzku vášho nového televízora.
Čítajte aj texty zobrazované v spodnej časti obrazovky.
Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne potrebnú odpoveď alebo ak časť „Riešenie problémov“
nepomôže vyriešiť váš problém s televízorom, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo
servisné stredisko. Pozrite priloženú brožúru Celosvetová záruka.
Skôr, ako zavoláte Službu podpory zákazníkov Philips, pripravte si model a výrobné číslo produktu, ktoré
nájdete na spodnej zadnej strane televízora prijímača.
Model: 37PF9631D/10; 42PF9631D/10; 50PF9631D/10; 37PF9641D/10
Výrobné číslo: .................................
Obsah
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . 2
Začíname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Používanie diaľkového ovládača RC4401/01 . . 5
Používanie tlačidla OPTION . . . . . . . . . . . . . 7
Tlačidlá na pravej strane televízora . . . . . . . . 7
Úvod: Digitálny televízor .
Zapnutie televízora . . . . .
Prvá inštalácia . . . . . . . . .
Ako sa pohybovať v menu
...............8
...............8
...............9
. . . . . . . . . . . . . . 11
Používanie nastavení TV menu . . . . . . . . . . . 13
Úprava nastavení menu obrazu . . . . . . . . 15
Úprava nastavení menu zvuku . . . . . . . . . 18
Vychutnajte si Ambilight . . . . . . . . . . . . . 20
Úprava nastavení menu funkcií . . . . . . . . 23
Vyhľadávanie a ukladanie TV kanálov . . . 27
Preskupenie číslovaného zoznamu kanálov 30
Nastavenie predvolieb . . . . . . . . . . . . . . 31
Výber pripojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voľba čísla kanálu dekodéru . . . . . . . . . . 32
Vynulovanie na výrobné nastavenia . . . . . 33
Ako aktualizovať softvér televízora . . . . . 33
Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek .
EPG (Elektronický sprievodca programami)
Aplikácia Multimedia Browser . . . . . . . . . .
Teletext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
34
35
37
40
Pripájanie video a audio zariadení . . . . . . . . . 43
Bočný panel - prehľad . . . . . . . . . . . . . . 44
Zadný panel - prehľad . . . . . . . . . . . . . . 45
Pripojenie:
videorekordéru alebo DVD rekordéru . . 46
dvoch videorekordérov alebo
videorekordéru a DVD rekordéru . . . . 47
satelitného prijímača . . . . . . . . . . . . . . . 47
DVD prehrávača, káblovej televízie/
hracej konzoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
DVD prehrávača alebo káblovej televízie 49
DVD prehrávača, satelitu prijímača
alebo káblovej televízie . . . . . . . . . . . . .49
počítača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
zosilňovača domáceho kina . . . . . . . . . . 51
Používanie zásuvky Spoločné rozhranie . . . . 52
Výber pripojených zariadení . . . . . . . . . . . . . 53
Nahrávanie na videorekordér . . . . . . . . . . . . 53
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení 54
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Príloha 1 - Philips TV softvérová aktualizácia
prenosnou pamäťou . . . . . . . . . . . . . . . .
Príloha 2 - Formát Philips TV-Slideshow
s hudbou na pozadí . . . . . . . . . . . . . . . .
Príloha 3 - Problémy s Philips TV - digitálny
fotoaparát a USB . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príloha 4 - Problémy vzťahujúce sa na
pripojené periférne zariadenia
s konektorom HDMI . . . . . . . . . . . . . . .
57
60
62
63
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Recyklácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Informácie o produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 2
Bezpečnostné upozornenia
SK
Všeobecne
Nezapájajte napájaciu zástrčku do elektrickej zásuvky a
nevešajte televízor na stenu predtým, ako dokončíte
všetky zapojenia.
• Položte alebo zaveste televízor na ľubovolné miesto,
ale tak, aby mohol vzduch voľne cirkulovať cez
vetracie otvory.
• Logo TV kanála: môže byť problém, ak je jasný
a statický. Pohyblivé obrazy alebo obrazy s nízkym
kontrastom spôsobujú pravdepodobne menej
nepravidelné starnutie obrazovky.
• Reklamné informácie: zobrazované v spodnej časti
obrazovky televízora.
• Logá a cenovky na kanáloch telenákupov: jasné
a zobrazované nepretržite alebo opakovane na tom
istom mieste na obrazovke televízora.
Ďalšie príklady statických obrazov: logá, obrazy
počítača, zobrazovanie času, teletext a obrazy
zobrazované v režime 4:3, statické obrazy alebo
znaky, atď.
Rada: znížte kontrast a jas pri sledovaní.
• Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov ako
je knižnica a pod.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám,
nemanipulujte v blízkosti prístroja so zdrojom
otvoreného ohňa, napr. sviečkami.
• Nevystavujte prístroj teplu, priamemu slnečnému
svetlu, dažďu alebo vode.
• Zabráňte pokvapkaniu či ostriekaniu zariadenia.
Starostlivosť o obrazovku
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na
obrazovku žiadnym tvrdým predmetom, ktorý by ju
mohol natrvalo poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť.
Nepoužívajte prachovky s chemickými prostriedkami.
Nedotýkajte sa povrchu obrazovky holými rukami ani
mastnou handrou (niektoré prípravky môžu obrazovku
poškodiť). Pred čistením obrazovky odpojte televízny
prijímač zo siete. Keď je povrch obrazovky zaprášený,
jemne ho utrite savou látkou z bavlny alebo iného
mäkkého materiálu, napr. z navlhčenej jelenicovej kože.
Nepoužívajte acetón, toluén ani alkohol, môžu
spôsobiť chemické poškodenie. Nepoužívajte tekuté
ani aerosólové čistiace prostriedky. Kvapky slín a vody
utrite čo najskôr. Pri ich dlhšom kontakte s
obrazovkou spôsobujú deformácie a blednutie farieb.
Statické obrazy na obrazovke televízora
Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových
displejov je, že zobrazovanie toho istého obrazu dlhšiu
dobu môže spôsobiť trvalé zobrazovanie zvyšku
obrazu na obrazovke.
Pri normálnom používaní televízora sa zvyčajne
zobrazujú scény obsahujúce neustále sa pohybujúce a
meniace obrazy, ktoré vypĺňajú obrazovku.
Príklady statických obrazov (toto nie je kompletný
zoznam, pri sledovaní sa môžete stretnúť aj s ďalšími):
• Menu TV a DVD: výpis obsahu disku DVD.
• Čierne pásy: keď sa na ľavej a pravej strane
obrazovky zobrazujú čierne pásy, odporúča sa zmeniť
formát obrazu tak, aby obraz vypĺňal celú obrazovku.
2
POZOR! Venujte pozornosť týmto
označeniam. Záruka totižto nemôže byť
uplatnená na poškodenia, ktoré boli
spôsobené nerešpektovaním vyššie uvedených
znázornených bezpečnostných upozornení.
Elektrické, magnetické a elektromagnetické polia („EMF“)
• Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a predáva
mnohé výrobky určené zákazníkom, ktoré, ako vo
všeobecnosti každý elektrický prístroj, majú
schopnosť vysielať a prijímať elektromagnetické
signály.
• Jeden z hlavných obchodných princípov spoločnosti
Philips je dodržiavanie všetkých bezpečnostných a
zdravotných opatrení, aby naše výrobky vyhovovali
všetkým zákonným požiadavkám a aby zodpovedali
EMF štandardom platným v čase výroby.
• Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať výrobky bez vedľajších zdravotných účinkov.
• Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s výrobkami
zaobchádza správne a používajú sa na čo sú určené,
sú podľa dnešných vedeckých poznatkov bezpečné.
• Spoločnosť Philips sa aktívne podieľa na vývoji
medzinárodných EMF a bezpečnostných štandardov,
čo jej umožňuje predvídať ďalší rozvoj a skorú
implementáciu štandardov do jej výrobkov.
Vlastnosti bodov obrazovky
Televízna obrazovka je vyrobená pomocou vysoko
pokročilej technológie s veľkým počtom farebných
bodov. Hoci je efektívny počet bodov najmenej
99,999%, môžu sa na obrazovke trvalo objaviť čierne
alebo svetlé (červené, zelené alebo modré) body.To je
konštrukčná vlastnosť obrazovky (podľa všeobecných
priemyselných štandardov) a nie je to porucha.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 3
Začíname
SK
Skôr, ako začnete
Varovanie: Nezapájajte napájací kábel do napájania v spodnej časti televízora a elektrickej zásuvky ani
nezavesujte televízor na stenu, kým nevykonáte všetky pripojenia.
Pred zapnutím vášho TV pripojte všetky periférne zariadenia. Pozrite si Pripájanie video a audio
zariadení na str. 43.
Prehľad zadného panela s konektormi
K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a video zariadení. Pozrite si Pripájanie video a audio
zariadení na str. 43.
Y
Y
Pb
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3
EXT2
COMMON INTERFACE
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
EXT1
o DIGITAL
OUT AUDIO
EXT2
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
HDMI
EXT1
ANTENNA
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
DIGITAL
AUDIO
IN
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
AUDIO OUT
EXT1 dokáže spracovať CVBS, RGB a Audio Ľ/P;
EXT2 dokáže spracovať CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio Ľ/P;
EXT3 dokáže spracovať YPbPr, RGB H/V a Audio Ľ/P;
HDMI 1 a 2.
Podporované formáty videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
Upozornenie: pred pripojením odpojte všetky napájacie zdroje.
Rady: periférne zariadenia s výstupom RGB sa odporúča pripájať ku konektoru EXT1 alebo EXT2,
keďže systém RGB zabezpečuje lepšiu kvalitu obrazu.
3
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 4
Začíname (Pokračovanie)
SK
Prehľad bočného panela s konektormi
- Pre pripojenie fotoaparátu, kamkordéra alebo hry si pozrite
Pripájanie video a audio zariadení na str. 44.
USB
- Pre pripojenie slúchadiel si pozrite Pripájanie video a audio
zariadení na str. 44.
- Pre pripojenie USB zariadenia si pozrite Aplikácia Multimedia
browser na str. 37.
Pripojte anténu
<
Zástrčku antény pevne zasuňte do anténnej zásuvky x na
spodnej strane televízora.x na spodnej strane televízora.
Rada: najlepšiu kvalitu obrazu získate použitím dodaného
anténneho kábla.
Pripojte napájanie
<
Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky v spodnej časti
televízora a do elektrickej zásuvky.
Varovanie: skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu vytlačenému na štítku na zadnej stene televízora.
Veľká Británia
- ÍrskoUK - EIRE
Diaľkový ovládač
<
Vložte dve dodané batérie (typ R6 - 1,5V). Dodržte správnu
polaritu koncov batérií (+) a (-) (podľa označenia vnútri
puzdra).
Pri väčšine tlačidiel jedno stlačenie aktivuje funkciu. Druhé
stlačenie ju deaktivuje.
4
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 5
Používanie diaľkového ovládača RC4401/01
SK
B Pohotovostný režim
Stlačením prepnete televízor do alebo zo pohotovostného
režimu. Pri prepnutí do pohotovostného režimu zasvieti na
televízore červená kontrolka.
Pozor:Televízor nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky
neodpojíte zástrčku.
TV Stlačením vyberiete režim televízora.
DVD STB VCR AUX
Stlačením jedného z týchto tlačidiel zvoľte periférne
zariadenie, ktoré budete diaľkovým ovládačom riadiť. Pozrite
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení na str. 54.
DEMO Stlačením zapnete alebo vypnete menu Ukážka.
a
Farebné tlačidlá
- Keď sú farebným tlačidlám priradené funkcie, tieto farebné
tlačidlá sa zobrazia na obrazovke.
- Na výber stránky v režime Teletext.
OPTION
- Otvorenie a zatvorenie menu Rýchly prístup, ktoré
obsahuje niekoľko často používaných volieb, napríklad
Formát obrazu.
- Keď ste v režime teletextu, opakovaným stláčaním zväčšíte
zobrazenie stránky teletextu. Pozrite Teletext, str. 41.
a Otvorenie a zatvorenie Elektronického sprievodcu
programami. Pozrite EPG (Elektronický sprievodca
programami), str. 35.
Kurzorové tlačidlá
Pohyb v menu - stláčajte kurzorov tlačidlá nahor/nadol,
vľavo/vpravo.
OK • Aktivácia nastavenia
v
• Spustí prehrávanie obsahu v aplikácii Multimedia Browser.
BROWSE/MENU: Otvorenie a zatvorenie hlavného menu.
Pozrite Ako sa pohybovať cez menu, str. 11.
b Teletext zap./vyp.
Stlačením zapnete teletext. Pozrite Teletext, str. 40.
Len pre Veľkú Britániu:Interaktívna televízia s digitálnym
textom.
Pozor: nie všetky kanály prenášajú neustále interaktívne
televízne aplikácie.
V Hlasitosť
Hlasitosť nastavíte stláčaním + alebo -.
¬ Tlačidlo stíšenia: vypnutie zvuku alebo jeho opätovné
zapnutie.
5
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 6
Používanie diaľkového ovládača RC4401/01 (pokračovanie)
SK
+P- Voľba kanála
- listovanie televíznymi kanálmi a zdrojmi uloženými
a označenými v zozname Obľúbené kanály;
- výber stránky v režime Teletext;
- rýchle listovanie v zoznamoch v menu;
- prepnutie televízora z pohotovostného režimu.
0/9 Číselné tlačidlá
Voľba kanála medzi 0 a 999.
AV Výber periférnych zariadení
Pozrite Inštalácia, menu Pripojenia, str. 32.
a
0 Predchádzajúci kanál
Stlačením prepnete medzi práve sledovaným
a predchádzajúcim televíznym kanálom.
Ambilight - MODE
Ambilight: stlačením zapnete alebo vypnete funkciu
Ambilight. Pre nastavenie funkcie Ambilight pozrite časť TV
menu, Nastavenia televízora, Vychutnajte si Ambilight, str. 20.
MODE: opakovaným stláčaním tohto tlačidla prepínate
medzi režimami funkcie Ambilight.
Poznámka: keď sa TV prepne do pohotovostného režimu
a funkcia Ambilight je zapnutá, Ambilight sa aktivuje. Potom
je dostupných menej režimov.
Ò ‡ π † Tlačidlá audio a video zariadení
Pozrite Tlačilá pre ovládanie audio a video zariadení, str. 54.
Pozrite Funkčné tlačidlá multimediálneho prehliadača, str. 39.
v
‡ CANCEL (zrušiť)
Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna televízia s digitálnym
textom.
Stlačením tohto tlačidla zrušíte tieto špeciálne služby
(a panel funkcií v spodnej časti obrazovky).
® bez funkcie
i Informácie na obrazovke
Stlačením zobrazíte informácie (ak sú k dispozícii)
o aktuálnom TV kanáli a programe.
b Dvojité zobrazenie
Stlačením tlačidla b sa zobrazí teletext v pravej polovici
obrazovky.
FAV Zobrazenie zoznamu kanálov.
Môžete si vytvoriť až štyri zoznamy obľúbených položiek.
6
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 7
Používanie tlačidla OPTION
SK
Tlačidlo OPTION umožňuje zobraziť menu Rýchly prístup, čo
je vlastne priamy prístup k niektorým funkciám a voľbám menu.
1. Stlačte tlačidlo OPTION.
> Zobrazí sa menu Rýchly prístup.
2. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
3. Stlačením tlačidla OK prejdete na vybranú položku menu
v TV menu. (Okrem voľby Hodiny).
4. Voľbu vykonáte kurzorovými tlačidlami.
5. Stlačením tlačidla OPTION skončíte.
Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania
budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.
a
Jazyk digitálneho zvuku:
Pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 18.
Jazyk digitálnych titulkov:
Pozrite Úprava nastavení menu funkcií, str. 23.
Titulky:
Úprava nastavení menu funkcií, str. 23.
Rýchla prístup
Jazyk digitálneho zvuku
Formát obrazu:
Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení
menu zvuk, str. 17.
Jazyk digitálnych titulkov
Titulky
Formát obrazu
Ekvalizér:
Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava nastavení
menu zvuk, str. 18.
Ekvalizér
Hodiny
Hodiny:
< Výberom aktivujete/deaktivujete zobrazovanie hodín na
obrazovke.
Tlačidlá na pravej strane televízora
V prípade straty alebo poškodenia diaľkového ovládača
môžete okrem voľby kanálov a nastavenia zvuku meniť aj
niektoré základné nastavenia na bočnej strane televízora.
< Stlačením hlavného vypínača B zapnete alebo vypnete
televízor.
Tlačidlo MENU možno používať na vyvolanie TV menu bez
diaľkového ovládača.
< Použitie tlačidlá VOLUME - a + a tlačidlá
PROGRAM/CHANNEL - a + na voľbu položiek menu.
VOLUME
MENU
PROGRAM/CHANNEL
B
7
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 8
Úvod: Digitálny televízor
SK
Okrem tradičného analógového vysielania môžete tiež prijímať
digitálne vysielanie pomocou digitálnej antény na streche v
krajinách, kde sú tieto signály dostupné a podporované touto TV.
Overte si, či krajina, v ktorej sa nachádzate a ktorú ste označili
počas inštalácie (pozrite ďalej) podporuje digitálne vysielanie cez
anténu.
Navštívte www.philips.com/support pre zoznam podporovaných
krajín alebo konzultujte s vaším predajcom alebo pozrite nálepku
na zadnej časti TV.
Poznámka: Pre digitálne TV stanice cez káblové pripojenie
budete potrebovať extra set top box dekodér; pre digitálne TV
stanice cez satelit je potrebný vonkajší satelit a satelitný
dekodér.Taktiež niektorí poskytovatelia internetu ponúkajú
digitálne TV stanice cez širokopásmový internet a set top box.
Zapnutie televízora
<
<
Stlačte hlavný vypínač B na boku televízora.
> Rozsvieti sa indikátor na prednej časti televízora
a rozsvieti sa obrazovka.
Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo -P+
alebo B na diaľkovom ovládači.
Poznámka: pri prvom (a jedine pri prvom) zapnutí
televízora uvidíte uvítaciu obrazovku a potom proces
inštalácie. Pozrite Prvá inštalácia, str. 9.
Prvá inštalácia
Proces inštalácie pozostáva z postupnosti obrazoviek, ktoré vás
povedú inštaláciou televízora.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Poznámka: ak televízor už bol inštalovaný predtým a vy
chcete zmeniť nastavenia pre Prvú inštaláciu, postupujte
prejdite na časť Používanie nastavení TV menu, str. 13.
8
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 9
Prvá inštalácia (pokračovanie)
SK
Krok 1: zvoľte si jazyk pre obrazovku
Po uvítacej obrazovke budete vyzvaní vybrať jazyk pre
obrazovkové menu televízora.Text hlavičky a informácie na
obrazovke postupne menia jazyk. Ak jazyk a titulky digitálneho
zvuku sa nastavia na zvolený jazyk menu.
1. Stlačením kurzora nahor/nadol zvýraznite váš jazyk.
2. Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.
3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
a
Krok 2: dokončite procedúru prvej inštalácie
televízora
1. Keď sa výrazní položka Televízia, stlačte zelené tlačidlo na
diaľkovom ovládači.
2. Vyberte krajinu, v ktorej sa práve nachádzate.
Menu jazyk
Prosím, vyberte váš
jazyk .....
PHILIPS
pomocou kurzora hore
a dole.
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
.............
Poznámky:
- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude
podľa štandardu pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor
nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce sa
digitálneho vysielania, nebudú dostupné.
3. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači spustíte
Automatické nastavenie kanálov.
> Vyhľadajú a automaticky sa uložia všetky dostupné
digitálne televízne a rádiové kanály a analógové televízne
kanály.To potrvá niekoľko minút. Po skončení
vyhľadávania menu oznámi počet nájdených digitálnych
a analógových kanálov.
Ďalšie
Poznámky:
- príjem digitálnych pozemných televíznych kanálov je
možný podľa zvolenej krajiny;
- ak zvolíte, že kanály sa majú nainštalovať neskôr, v ponuke
televízora vyberte Automatické nastavenie, Inštalácia,
Kanály a vyhľadajú sa dostupné kanály.
PHILIPS Inštalácia
Sprievodca vám pomôže s inštaláciou
v nasledujúcich sekciách:
Televízor
Asistent nastavenie
Predchádz
Ďalšie
Preskočiť
Zastaviť.
4. Po skončení vyhľadávania znova stlačte červené tlačidlo.
PHILIPS Televízor
Systém vyhľadáva.Čakajte prosím....
Nájdené digitálne kanály:
16
Analóg.kanál nájdený:
22
Zastaviť.
9
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 10
Prvá inštalácia (pokračovanie)
SK
Krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si TV nastavenia
PHILIPS Inštalácia
Pomôže vám dokončiť Asistenta nastavenia.
Televízor
Asistent nastavenie
Predchádz
Ďalšie
Preskočiť
Zastaviť.
PHILIPS Asistent nastavenie
Než budete pokračovať, zadajte vaši
lokalitu, prosím:
Doma
Obchod
Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách
budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu,
zvuku a funkcie ambilight, až kým nedosiahnete kompletné
nastavenie, ktoré vám vyhovuje.
1. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači prejdete
do menu Asistent nastavenia.
2. Vyberte si umiestnenie pomocou kurzora nahor/nadol.
> Ak vyberiete Obchod, Asistent nastaveniami sa
preskočí.TV parametre pre Obraz, Zvuk a funkciu
Ambilight sa potom nastavia na preddefinované pevné
nastavenia.
Pokračujte opätovným stlačením zeleného tlačidla.
> Ak vyberiete Doma, zobrazí sa Asistent nastavenia.
3. Pomocou kurzora vľavo/vpravo si vždy vyberte preferovanú
obrazovku.
4. Stlačením zeleného tlačidla vždy potvrdíte výber a skočíte na
nasledovnú obrazovku.
> Postupne sa budú zobrazovať nasledovné položky.
V hlavičke bude uvedené, koľko obrazoviek už prešlo
a ich celkový počet.
Asistent nastavenia bude postupne prechádzať cez
nasledovné nastavenia: Obraz, Zvuk a Ambilight.
5. Opätovným stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky
nastavenia a vrátite sa do menu Inštalácia TV.
Poznámka: keď preskočíte alebo zastavíte Asistenta
nastavenia, zvolia sa štandardné nastavenia Philips, ktoré ste
si vybrali.
6. Opätovným stlačením červené tlačidla dokončíte procedúru
Prvá inštalácia a zobrazí sa prvý uložený televízny kanál.
Poznámka: vaše nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť
alebo vynulovať alebo nastaviť individuálne nastavenia pre
Obraz, Zvuk a Ambilight v menu TV nastavenia. Pozrite
str. 13, Používanie nastavení TV menu. Ohľadom ovládania
nastavení špeciálnych funkcií TV, vlastností a pomocného
príslušenstva, pozri str. 23, Úprava nastavení menu funkcií.
10
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 11
Ako sa pohybovať v menu
SK
Úvod
Pri používaní menu alebo vykonávaní úloh sa na vašom TV
zobrazí množstvo inštrukcií, nápovedných textov a správ.
Čítajte texty zobrazované na konkrétnej zvýraznenej položke.
Farebné tlačidlá v spodnej časti obrazovky sa vzťahujú na rôzne
úkony , ktoré je možno nimi vykonať.
Stlačením zodpovedajúceho farebného tlačidla na diaľkovom
ovládači vykonáte požadovaný alebo potrebný úkon.
Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania
budú prístupné len v prípade digitálneho televízneho vysielania.
a
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
> Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
- TV menu umožňuje prístup do TV menu. Pozrite nižšie.
- Zoznam predvolieb umožňuje prístup do zoznamu TV
kanálov a vytváranie až štyroch zoznamov obľúbených
položiek s preferovanými TV kanálmi a digitálnymi
rádiostanicami. Pozrite Vytvorenie zoznamu obľúbených
kanálov, str. 34.
- Sprievodca programom umožňuje prístup k
podrobným informáciám o jednotlivých digitálnych TV
programoch. Podľa typu Elektronického sprievodcu
programami tiež umožňuje jednoduchý výber a naladenie
požadovaného programu. Pozrite Elektronický sprievodca
programami (EPG), str. 35.
- Multimédiá umožňujú prístup k aplikácii Multimedia
browser.Táto zobrazí vaše osobné multimediálne súbory.
Položka Multimédiá sa zobrazí, len keď je pripojené
zariadenie USB. Pozrite Multimedia browser, str. 37.
2. Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýraznite a vyberte položku
menu.
3. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do zvýraznenej položky
menu.
> Pravý panel zobrazuje obsah zvýraznenej položky menu.
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
11
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 12
Ako sa pohybovať cez menu (pokračovanie)
SK
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Info
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položku menu.
- TV nastavenia umožňujú upraviť preferované nastavenia
pre obraz, zvuk a funkciu ambilight
- Funkcie umožňujú ovládať nastavenia špeciálnych TV
funkcií
- Inštalácia umožňuje
- vyberať jazykové predvoľby;
- vyhľadávať a ukladať TV kanály;
- nastavovať a upravovať rôzne špeciálne funkcie;
- vyberať pripojené periférne zariadenia;
- definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísla kanálov
dekodéra;
- vynulovať nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu ambilight
na štandardné výrobné nastavenia;
- aktualizovať softvér televízora.
5. Pomocou kurzora vpravo vstúpite do zv˘raznenej poloÏky
menu.
> Obsah pravého panelu sa presunie do ľavého a pravý
panel zobrazí obsah práve zvýraznenej položky ľavého
panelu.
Poznámka: v niektorých prípadoch je možné počas
nastavovania hodnôt súčasne sledovať obraz.To znamená, že
keď je zvýraznená položka na pravej strane panelu, zvyšné
položky menu sa skryjú. Pri stlačení kurzora vľavo sa skryté
položky menu znova zobrazia a zvýraznenie sa presunie do
ľavého panelu.
6. Stlačením tlačidla MENU/BROWSE ukončíte hlavné menu.
12
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 13
Používanie nastavení TV menu
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
SK
TV menu umožňuje prístup do a zmenu nastavení a predvolieb,
keď chcete zmeniť nastavenia Prvej inštalácie a/alebo chcete
ovládať nastavenia špeciálnych funkcií a periférnych zariadení
televízora.
Multimédia
Úprava nastavení obrazu, zvuku a ambilight
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
> Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
> Zobrazí sa TV menu.
3. Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor vpravo.
> Menu TV nastavenia sa presunie doprava.
4. Stlačením tlačidla MENU/BROWSE ukončíte hlavné menu.
Pre ľahšiu zmenu nastavení televízora sú k dispozícii
3 spôsoby jej vykonania. Pozrite nasledovné strany.
Info
A. Zmena nastavení jednoduchým spôsobom pomocou
Asistenta nastavenia
Vždy, keď vykonáte výber, potvrďte stlačením zeleného
tlačidla.
1. Vyberte Asistent nastavenia a stlačte kurzor vpravo.
> Na niekoľkých rozdelených alebo celých obrazovkách
budete vyzvaní vybrať si preferované nastavenia obrazu,
zvuku a funkcie ambilight, až kým nedosiahnete
kompletné nastavenie, ktoré vám vyhovuje.
Pozrite Prvá inštalácia, krok 3: Asistent nastavenia:
vyberte si TV nastavenia, str. 10.
2. Stlačením zeleného tlačidla sa znova vrátite do TV menu.
13
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 14
Používanie nastavení TV menu (Pokračovanie)
SK
B. Používanie Štandardných nastavení (ak je dostupné)
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenie
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Obnovenie štandard...
Aktuálne
Prirodzený
Jasné
Jemný
Tu môžete vybrať jedno zo štandardných nastavení obrazu a
zvuku.
1. Zvoľte Obnovenie štandard. nastavenia a stlačte kurzor
vpravo.
> Zobrazí sa menu, z ktorého môžete vybrať jedno z
výroby predvolených nastavení.
> Pod Aktuálne je uvedené aktuálne nastavenie obrazu a
zvuku.
> Ak vyberiete Prirodzené, môžete nastaviť nastavenia
pre obraz, zvuk a funkciu ambilight na odporúčané
štandardné hodnoty. Vo väčšine prípadov takto
dosiahnete najlepšie vyvážený zážitok zo sledovania.
> Ak vyberiete Jasné, môžete nastaviť nastavenia pre
obraz, zvuk a funkciu ambilight na intenzívne hodnoty,
čím umožníte maximálne využitie schopností televízora.
> Ak vyberiete Jemné, môžete nastaviť nastavenia pre
obraz, zvuk a funkciu ambilight tak, aby bol čo
najvernejšie reprezentovaný originálny zdroj.
2. Stlačením zeleného tlačidla uložíte zvolené nastavenie.
C. Individuálne nastavenia pre obraz, zvuk a funkciu
ambilight
<
14
Vyberte Obraz, Zvuk alebo Ambilight a stlačte kurzor
vpravo.
> Zobrazí sa menu, ktoré vám umožní jemne doladiť
nastavenia obrazu, zvuku a ambilight.
> Ohľadom úpravy nastavení obrazu si pozrite Úprava
nastavení menu obraz, str. 15.
> Ohľadom úpravy nastavení zvuku si pozrite Úprava
nastavení menu zvuk, str. 18.
> Ohľadom úpravy nastavení Ambilight si pozrite
Vychutnajte si Ambilight, str. 20.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 15
Úprava nastavení menu obraz
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
SK
Menu obraz obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu
obrazu.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
>
Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
>
TV menu sa presunie doľava.
3. Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor vpravo.
>
Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte Obraz a stlačte kurzor vpravo.
>
Info
Menu obraz sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu obraz.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu
obraz.
TV menu
Poznámka: položky menu týkajúce sa digitálneho
vysielania budú prístupné len v prípade digitálneho
televízneho vysielania.
TV nastavenie
Obraz
Kontrast
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard. Jas
Farebná sýtosť
Obraz
Farebný ton
Zvuk
Ostrosť
Ambilight
Odtieň
..............
Kontrast
Prispôsobí intenzitu svetlých častí obrazu, tmavé však ostanú
nezmenené.
Info
Jas
7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu obraz.
Prispôsobuje svietivosť celého obrazu, čo má vplyv
predovšetkým na tmavé miesta obrazu.
Farebná sýtosť
Prispôsobuje stupeň nasýtenia farieb, aby vyhovovali vášmu
osobnému výberu.
Farebný ton
Vyrovnáva výkyvy farieb v NTSC kódovanom vysielaní.
Ostrosť
Nastaví ostrosť jemných detailov obrazu.
Odtieň
Zvyšuje alebo znižuje teplé (červená) a studené (modré)
farby, aby vyhovovali osobnému výberu.
< Zvolením možnosti Studený sa dodá bielym farbám
modrastý nádych, pri možnosti Normálne sa dodá bielym
farbám neutrálny nádych, nastavenie Teplý dodáva bielym
farbám červený nádych.
< Zvolením možnosti Osobné si prispôsobíte nastavenie
v položke Osobný odtieň.
15
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 16
Úprava nastavení menu funkcií (Pokračovanie)
SK
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia .............
Obnovenie štandard. Osobné sfarbenie
Pixel Plus
Obraz
Digital Natural Mot..
Zvuk
Dynamický kontr.
Ambilight
DNR
.............
Info
Osobné sfarbenie (iba vtedy, ak je Odtieň nastavený na
Osobný)
Jemne doladí biely bod (WP) a úroveň čiernej (BL) obrazu.
1. Vyberte Osobný sfarbenie a stlačte kurzor doprava.
2. Použite kurzorové tlačidlá, aby ste vybrali a upravili
nastavenia:
R-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou
červenkastého bieleho bodu obrazu.
G-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou
zelenkastého bieleho bodu obrazu.
B-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou
modrastého bieleho bodu obrazu.
R-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou
červenkastej úrovne čiernej na obraze.
G-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň farby úpravou
zelenkastej úrovne čiernej na obraze.
3. Použite farebné tlačidlá, aby ste nastavenia vynulovali na
preddefinované.
4. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Obraz.
Pixel Plus
<
Pixel Plus je najideálnejšie nastavenie, keďže kompletne
prepracováva celý obraz tak, aby bol každý pixel tým
najlepšie zvoleným, čím sa zlepšuje kontrast, ostrosť, hĺbka
obrazu a reprodukcia farieb a jasu z každého zdroja, vrátane
High Definition zariadení.
Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté, aby ste zapli/vypli
funkciu Pixel plus.
Digital Natural Motion
<
Znižuje blikanie bodov a riadkov a zjemňuje pohyby, hlavne
vo filmoch.
Vyberte Vypnuté, Minimum alebo Maximum, aby ste
mohli skutočne vidieť rozdiel v kvalite obrazu.
Dynamický kontrast
<
Automaticky upravuje kontrast v tmavších a svetlejších
oblastiach obrazu podľa jeho zmien na obrazovke.
Pre normálnu úroveň vyberte Stredné. Máte možnosť zvoliť
úrovne Minimum, Maximum alebo Vypnuté.
DNR
<
16
DNR automaticky odfiltruje a zníži šum obrazu. Zlepšuje
kvalitu obrazu, keď prijímate slabé signály.
Vyberte Vypnuté, Minimum, Stredné alebo Maximum
podľa šumu obrazu na obrazovke.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 17
Úprava nastavení menu obraz (pokračovanie)
SK
Redukcia MPEG artefaktov
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia .............
Obnovenie štandard. DNR
Redukcia MPEG artef.
Obraz
Zvýšenie sýtosti f...
Zvuk
Active control
Ambilight
Senzor osvetlenia
Formát obrazu
<
Redukcia MPEG artefaktov v polohe Zap. zjemňuje
prechody na digitálny obsah.
Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
Zvýšenie sýtostie farieb
<
Automaticky ovláda vylepšovanie zelenej farby a upravovanie
modrej. Farbám dodáva živosť a sýtosť.
Vyberte Vypnuté, Minimum, Stredné alebo Maximum.
Active control
Info
<
Televízor neustále meria a upravuje všetky prijímané signály
tak, aby mohol poskytnúť ten najlepší možný obraz.
Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté, aby ste zapli/vypli Active
control.
Senzor osvetlenia
<
Senzor osvetlenia v polohe Zapnuté automaticky nastaví
obraz a nastavenia ambilight pre najlepšie pozeranie
v závislosti na svetelných podmienkach v miestnosti.
Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
Formát obrazu
Umožňuje úpravu veľkosti obrazu podľa vysielaného formátu
a vášho preferovaného nastavenia.
Autom. formát
4:3
Superzoom
Rozšírený obraz 14:9
Rozšírený obraz 16:9
Širokouhlý
Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo OPTION na
diaľkovom ovládači.
Ako sa pohybovať cez menu TV nastavenia, pozrite str. 13:
Používanie nastavení TV menu.
Vyberte si medzi nasledovnými formátmi obrazu:
Automatický formát, Superzoom, 4;3, Rozšírený obraz 14:9,
Rozšírený obraz 16:9 alebo Širokouhlý obraz.
Automatický formát zaistí, že obraz v maximálnej miere
vyplní obrazovku.
V prípade titulkov v spodnom čiernom páse zabezpečí
Automatický formát viditeľnosť titulkov.
V prípade loga TV stanice v hornom čiernom páse sa toto
logo na obrazovke nezobrazí.
Režim Superzoom odstráni čierne pásy po stranách
programov formátu 4:3 s minimálnym skreslením.
V režime Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo
Superzoom môžete titulky zobraziť pomocou kurzora
nahor/nadol.
Poznámka: pri HD zdrojoch nie sú k dispozícii všetky
formáty obrazu.
17
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 18
Úprava nastavení menu zvuk
SK
Menu zvuk obsahuje nastavenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu zvuku.
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard.
Obraz
Zvuk
Ambilight
Zvuk
Ekvalizér
Hlasitosť
Stereo vyváženie
Jazyk digitálneho z..
Dual I/II
Mono/Stereo
.............
Info
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
>
Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
>
TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor vpravo.
>
Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte Zvuk a stlačte kurzor vpravo.
>
Menu zvuk sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu Zvuk.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu
Zvuk.
Poznámka: Jedna alebo viac položiek menu nemusí byť
k dispozícii v závislosti od vstupného signálu.
Tento prístroj je vyrobený pod licenciou
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby", „Pro Logic" a symbol dvojitého D sú
obchodné značky licenčnej spoločnosti Dolby
Laboratories.
7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Zvuk.
Ekvalizér
Umožní vám zmeniť frekvenčnú odozvu zvuku, aby
vyhovoval vašej osobnej chuti.
Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
OPTION
na
Hlasitosť
Umožní vám nastaviť výstupnú úroveň zvuku.
Stereo vyváženie
Umožňuje prispôsobiť výkon pravých a ľavých
reproduktorov na dosiahnutie najlepšej reprodukcie zvuku
pre polohu počúvania.
Jazyk digitálneho zvuku (len pre digitálne TV kanály)
Umožňuje výber jazyka pre zvuk zo zoznamu dostupných
vysielaných jazykov pre aktuálny digitálny program.
Poznámka: ak existuje viacero variantov pre jazyk zvuku,
tak vyberte jeden z variantov.
Aby ste trvalo zmenili jazyk zvuku, použite menu Jazyk
v menu Inštalácia.
Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
18
OPTION
na
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 19
Úprava nastavení menu Zvuk (Pokračovanie)
TV menu
TV nastavenie
Zvuk
.............
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard. Mono/Stereo
Surround režim
Obraz
Hlasitosť do slúch..
Zvuk
AVL
Ambilight
Delta hlasitosť
Automat. surround
Info
SK
Dual I/II
Umožňuje výber Dual I alebo Dual II (pre každý kanál), ak
je dostupné duálne vysielanie.
Mono/Stereo
Umožňuje výber Monofónneho alebo Stereofónneho
zvuku (pre každý kanál), ak je dostupné stereofónne
vysielanie.
Surround režim
Táto funkcia vyberá módy pre viacpriestorovú alebo
priestorovú reprodukciu zvuku v závislosti na vysielaných
signáloch alebo signáloch, prijatých z externých vstupov.
Hlasitosť v slúchadlách
Umožňuje ovládanie úrovne zvuku prostredníctvom
slúchadiel.
AVL (Automatic Volume Leveler)
Táto funkcia automaticky vyrovnáva rozdiely hlasitosti medzi
kanálmi a programami, čím zabezpečuje celkovú konštantnú
úroveň. Automaticky tiež znižuje dynamiku zvuku.
Hlasitosť delta
Táto funkcia vám umožní upraviť akékoľvek rozdiely zvuku
medzi TV kanálmi alebo externými zdrojmi.
Automatický surround
Keď je funkcia v polohe Zapnuté, tak TV môže automaticky
prepínať na najlepší režim priestorového zvuku, ktorý
vysielajúci prenáša.
19
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 20
Vychutnajte si Ambilight
SK
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Info
Ambilight
Ambilight
Jas
Režim
Farebná sýtosť
Vlastné nast. farieb
Rozdelenie
.............
Menu Ambilight obsahuje nastavenia pre ovládanie náladového
osvetlenia. Náladové osvetlenie poskytuje relaxačný zážitok zo
sledovania a zlepšuje kvalitu sledovaného obrazu.
Pomocou analýzy obrazového obsahu sa farby nepretržite
prispôsobujú. Ale toto osvetlenie je možné nastaviť aj na jednu
pevnú farbu a mnoho odtieňov bielej.
Rada: v pohotovostnom režime je možné aktivovať akúkoľvek
farbu osvetlenia a vytvoriť tak jedinečnú náladu v miestnosti.
Pozrite Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime, str. 22.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
> Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
> TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor vpravo.
> Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
4. Vyberte Ambilight a stlačte kurzor vpravo.
> Menu Ambilight sa presunie na ľavý panel.
5. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu
Ambilight.
6. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu
Ambilight.
7. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Ambilight.
Ambilight
<
<
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť v zadnej časti televízora.
Stlačením Vyp. vypnete náladové osvetlenie a zneprístupnia
sa ostatné položky menu ambilight.
Stlačením Zap. zapnete náladové osvetlenie. Podrobné
nastavenie je možné v nižšie uvedenom menu.
Jas
Umožňuje úpravu svetelnosti náladového osvetlenia.
20
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 21
Vychutnajte si Ambilight (pokračovanie)
SK
Režim
Umožňuje výber nemenného osvetlenia pozadia alebo
osvetlenia popredia, ktoré sa prispôsobuje obrazu
zobrazovanému na obrazovke.
TV menu
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard...
Obraz
Zvuk
Ambilight
Ambilight
.............
Režim
Farebný sýtosť
Vlastné nast. farieb
Rozdelenie
Stereo vyváženie
<
Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte Farebný,
Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.
- Farebná sytosť: zobrazí konštantné osvetlenie podľa
nastavení v nižšie uvedenom menu Farba. Umožňuje jemné
manuálne nastavenie v nasledujúcich položkách menu
Ambilight.
- Voľby Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický
dynamicky prispôsobujú jas a farbu dianiu na obrazovke.
Váš výber ovplyvní rýchlosť, akou sa bude vytvárať vizuálny
dojem.
Napríklad:
- v režime Odpočinkový bude rýchlosť zmeny jasu
a farby, podľa preddefinovaného výrobného nastavenia,
plynulá a pozvoľná, čo navodí hlboký a odpočinkový
dojem.
- v režime Stredný bude rýchlosť zmeny jasu a farby
približne medzi režimami Odpočinkový a Dynamický.
- v režime Dynamický bude rýchlosť zmeny jasu a farby
náhla a dynamická.Tak vznikne dojem plnej hĺbky
a vtiahnutia do diania na obrazovke.
Poznámky:
- rýchlosť zmien je obmedzená, aby nedochádzalo
k rušivým svetelným efektom;
- v závislosti od zvoleného režimu budú niektoré položky
menu Ambilight stmavené a nebude ich možné zvoliť.
Farba
Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom menu
Režim vybratá položka Farba.
Umožňuje výber alebo úpravu farby osvetlenia podľa vášho
osobného výberu.
- Teplota bielej farby je veľmi podobná klasickým
žiarovkám.Vyberte toto nastavenie, ak chcete, aby funkcia
Ambilight najlepšie ladila s bežným osvetlením obývacej
miestnosti.
- Studená biela je veľmi podobná bežnému dennému
svetlu (6500 K).Vyberte toto nastavenie, ak dávate
prednosť chladnejšiemu osvetleniu.
Poznámka: 6500K je spoločnosťou SMPTE odporúčaná
hodnota osvetlenia okolia pri displejoch.
- Modrá: túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na
vytvorenie studenej, modernej a mystickej atmosféry.
Vyberte toto nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- Červená: túto uprednostňuje väčšina zákazníkov na
vytvorenie špeciálnej útulnej atmosféry.Vyberte toto
nastavenie podľa vašej chute a nálady.
- Osobné: vyberte, ak si chcete prispôsobiť farbu
náladového osvetlenia.
21
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 22
Vychutnajte si Ambilight (pokračovanie)
SK
TV menu
Osobná farba
Poznámka: dostupné, len keď bola v horeuvedenom
menu Farba vybratá položka Osobná.
TV nastavenie
Ambilight
.............
Asistent nastavenia
Obnovenie štandard... Režim
Farebna sýtosť
Obraz
Vlastné nast. farieb
Zvuk
Rozdelenie
Ambilight
Stereo vyváženie
Info
<
<
Umožňuje prispôsobiť farbu náladového osvetlenia.
Vyberte Paleta pre výber všeobecnej farby osvetlenia.
Vyberte Ambilight saturácia, ak chcete upraviť farebnosť
osvetlenia.
Rozdelenie
<
<
Umožňuje definovať stereo efekt, ak bola v menu Režim
vybratá položka Odpočinkový, Stredný alebo Dynamický.
Vyberte Vypnuté pre režim mono, čo znamená, že sa
všetky žiarovky budú správať rovnako.
Vyberte Minimum, Stredné alebo Maximum, ak chcete
definovať stereo efekt Ambilight rozdelený na dostupných
žiarovkách.
Stereo vyváženie
Umožňuje upraviť farbu a úroveň intenzity osvetlenia na
strane obrazu.
Funkcia Ambilight v pohotovostnom režime
<
<
Pri vypnutí televízora sa vypne aj náladové osvetlenie. Keď je
televízor v pohotovostnom režime, náladové osvetlenie
možno použiť na jedinečné tlmené osvetlenie miestnosti.
Stlačením tlačidla Ambilight na diaľkovom ovládači zapnete
resp. vypnete funkciu Ambilight. Pozrite Používanie
diaľkového ovládania, str. 6.
Opakovaným stláčaním tlačidla MODE môžete prepínať
medzi jednotlivým režimami funkcie Ambilight.
Poznámka: keď je televízor v pohotovostnom režime
a zapnete funkciu Ambilight, dostupných bude menej
režimov Ambilight.
Upozornenie: Infračervené rozhranie
Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu
z infračerveného diaľkového ovládania, periférne zariadenia
umiestnite mimo dosah náladového osvetlenia z televízora.
Okolité osvetlenie nefunguje správne pri teplote
v miestnosti nižšej ako 15°C.
22
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 23
Úprava nastavení menu funkcií
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Info
Funkcie
Titulky
Jazyk digitálnych t...
Automatické vyp...
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
.............
SK
Menu Funkcie umožňuje ovládanie nastavení špeciálnych funkcií
a pomocného príslušenstva televízora.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
> Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
> TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte Funkcie a stlačte kurzor vpravo.
> Menu Funkcie sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu
Funkcie.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu
Funkcie.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie.
Titulky
Zobrazí titulky teletextu a DVB-T z vybraného televízneho
kanála.Tieto možno zobrazovať stále, alebo len keď je
aktívne stíšenie zvuku. Stránka titulkov teletextu analógových
kanálov musí byť uložená pre každý TV kanál.
1. Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú stránku
titulkov.
2. Vypnite teletext.
3. Vyberte
- Titulky Zapnuté, ak chcete zobrazovať titulky na
vybratých TV kanáloch.
- Zapnuté bez zvuku, ak chcete automaticky zobrazovať
titulky len vtedy, keď bol zvuk stíšený tlačidlom ¬ na
diaľkovom ovládači.
Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
OPTION
na
Jazyk digitálnych titulkov (len pre digitálne TV kanály)
Umožňuje (dočasný) výber preferovaného jazyka titulkov zo
zoznamu vysielaných jazykov pre aktuálny program.
Poznámka: aby ste natrvalo zmenili jazyky titulkov,
použite menu Jazyk v menu Inštalácia.
<
Pomocou kurzora nahor/nadol môžete dočasne zrušiť váš
trvalý výber jazyka a potvrdiť tlačidlom OK.
Rada: táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
OPTION
na
23
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 24
Úprava nastavení menu funkcií (pokračovanie)
SK
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Funkce
.............
Automatické vyp...
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
Automatické vypnutie
Nastaví dobu, po ktorej sa televízor automaticky prepne do
pohotovostného režimu.
1. Vyberte Automatické vypnutie.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte hodnotu pomocou kurzora nahor/nadol.
> Zoznam bude obsahovať hodnoty 0 až 180 minút. Pri
výbere hodnoty 0 sa automatické vypnutie deaktivuje.
Poznámka: vždy je možné vypnúť TV skôr alebo nastaviť
iný čas budíka.
Rodičovská zámka
Dôležité: Ak ste zabudli váš
osobný kód!
1. Vyberte Zmeniť kód a stlačte
kurzor vpravo.
2. Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
3. Zadajte nový osobný 4-ciferný
kód.
4. Potvrďte nový zadaný kód.
> Predchádzajúci kód sa
vymaže a uloží sa nový kód.
24
Pomocou 4-ciferného kódu môžete uzamknúť TV kanály
a externé zdroje, aby ste zabránili deťom sledovať určité
programy.
1. Vyberte Rodičovská zámka.
2. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Rodičovská
zámka.
3. Zadajte 4-ciferný kód.
Poznámka: pri každom vstupe do menu detského zámku
musíte váš kód zadať znovu.
4. Vyberte jednu z položiek menu Rodičovská zámka a stlačte
kurzor vpravo:
- Zámka, ak chcete uzamknúť všetky kanály a externé
pripojenia:
- Vlastný zámok, ak chcete uzamknúť určitý program
alebo uzamknúť všetky kanály od určitého času.
< Vyberte:
- Zamknúť po, ak chcete uzamknúť všetky programy od
istého času.
< Stlačte pravý kurzor (2x).
< Vyberte Zapnuté pre nastavenie hodín.
< Stlačte ľavý kurzor.
< Vyberte Čas a stlačte pravý kurzor.
< Kurzorom nahor/nadol a doprava zadajte čas.
- Zámok predvoľby, ak chcete uzamknúť určitý TV kanál
alebo externé zariadenie. Aktivujte/deaktivuje stlačením
tlačidla OK.
- Rodičovská zámka, ak chcete nastaviť hodnotenie
digitálneho programu podľa veku, ak je program
ohodnotený rodičom. Použité hodnotenia sú podľa
zvolenej krajiny pri prvej inštalácii.
< Stlačte kurzor vpravo a pomocou kurzora nahor/nadol
vyberte hodnotenie podľa veku.
- Vyberte Odomknúť, ak chcete odblokovať všetky
nastavené zámky.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 25
Úprava nastavení menu funkcií (pokračovanie)
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Funkce
.............
Automatické vyp...
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
SK
Zadať kód/zmeniť kód
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť osobný 4-ciferný prístupový
kód, ktorý sa používa pri rôznych uzamykacích funkciách
televízora.
<
Info
<
Vyberte Zadať alebo Zmeňte kód.
> Ak ešte neexistuje žiadny kód PIN, táto položka menu
bude nastavená na Zadať kód. Postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
> Ak už bol kód PIN predtým zadaný, táto položka menu
bude nastavená na Zmeňte kód. Postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel. Platné sú všetky
číselné kombinácie od 0000 do 9999.
> Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou
potvrdzujúcou, že váš kód PIN bol vytvorený alebo
zmenený.
Časový spínač
Z pohotovostného režimu sa televízor v určenom čase
automaticky prepne na zadané číslo kanálu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vyberte Časový spínač.
Stlačením kurzora vpravo vstúpite do menu Časový spínač.
Vyberte Časovač a stlačte kurzor vpravo.
Vyberte Zap.
Vyberte Kanál a TV kanál, na ktorý chcete prepnúť
televízor v danom čase a dátume
Vyberte Deň a deň v týždni, alebo vyberte Denne.
Vyberte Čas a pomocou číselných tlačidiel alebo kurzorom
nahor/nadol zadajte čas.
Aktivujte stlačením tlačidla OK.
Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Funkcie alebo
stlačením tlačidla MENU/BROWSE vypnite menu.
Poznámka: Od teraz každý týždeň, sa vaša TV automaticky
prepne na vybraný kanál, vo vybraný deň, vo vybraný čas, až
dovtedy, pokiaľ funckiu Časový spínač nevypnete.
25
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 26
Úprava nastavení menu funkcií (pokračovanie)
SK
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Funkce
Spoločné rozhranie
Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých
krajinách.
.............
Automatické vyp...
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Umožňujte prístup do aplikácií spoločného rozhrania
definovaných poskytovateľom služby modulu Common
Interface (CI).
Modul spoločného rozhrania (CI) môže obsahovať jednu
alebo viacero aplikácií, ktoré sa používajú na komunikáciu s
poskytovateľom CI služby a používateľovi poskytujú ďalšie
možnosti.
Pozrite Používanie zásuvky Spoločné rozhranie, str. 52.
Info
Poznámka: táto položka menu a aplikácie spoločného
rozhrania sa dajú vybrať len v prípade, keď je zasunutá
overená karta spoločného rozhrania a sú otvorené
spojenia používateľského rozhrania karty spoločného
rozhrania.
Poskytovateľ CI služby je zodpovedný za správy a texty na
obrazovke.V prípade zlyhania alebo zvláštneho správania
musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI služby.
TV menu
Funkcie
.......
Jazyk digitálnych t...
Automatické vyp...
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
26
Demo (Ukážka)
Demo
Pixel Plus
Ambilight
Asistent nastavenie
Active control
Umožňuje oboznámiť sa s funkciami tohto televízora.
1.
2.
3.
4.
Vyberte Demo.
Stlačte kurzor vpravo.
Vyberte požadovanú ukážku.
Stlačením tlačidla OK spustite ukážku.
> Vybratá ukážka sa raz prehrá.
5. Stlačením červeného tlačidla ukončíte ukážku a vrátite sa do
menu Ukážka.
6. Stlačením červeného tlačidla ukončíte menu Ukážka.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 27
Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály
SK
Rada: túto kapitolu budete potrebovať, len ak chcete zmeniť nastavenia inštalácie.
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Menu Inštalácia
Toto menu upravuje nastavenia týkajúce sa inštalácie TV kanálov,
jazyka a krajiny, ako aj prvej inštalácie televízora.
Multimédia
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
........
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
> Zobrazí sa hlavné menu.
2. Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
> TV Menu sa presunie doprava.
3. Vyberte Inštalácia a stlačte kurzor vpravo.
> Menu Inštalácia sa presunie na ľavý panel.
4. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte položky menu
Inštalácia.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do vybratej položky menu
Inštalácia.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel upravte nastavenia.
7. Aktivujte stlačením tlačidla OK.
8. Stlačením kurzora vľavo sa vrátite do menu Inštalácia alebo
stlačením tlačidla MENU/BROWSE vypnete menu.
Info
Vyberte si jazykové predvoľby
Toto menu umožňuje výber preferovaného jazyka pre menu,
zvuk a titulky.
TV menu
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
.............
Info
Jazyk
Menu jazyk
Preferovaný jazyk...
Preferovaný jazyk t...
Zhoršený sluch
Jazyk menu
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk menu zo zoznamu
dostupných jazykov.
Preferovaný jazyk zvuku (len pre digitálne TV kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk zvuku v prípade, že sa
vysiela viacero jazykov.
Preferovaný jazyk titulkov (len pre digitálne TV kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk titulkov v prípade, že
sa vysiela viacero jazykov.
Sluchovo postihnutý (len pre digitálne TV kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať zvuk alebo jazyk titulkov
pre sluchovo postihnutých.
Keď sa nastaví do polohy Zapnuté, bude sa reprodukovať
verzia vášho preferovaného zvuku alebo jazyka titulkov pre
sluchovo postihnutých (ak je dostupný).
Keď sa nastaví do polohy Vypnuté, použije sa normálne
správanie zvuku a titulkov.
27
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 28
Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály (pokračovanie)
SK
TV menu
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
........
Info
Vyberte krajinu
Umožňuje výber krajiny, kde sa práve nachádzate.
Poznámky:
- ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie kanálov nebude
podľa normy pre vašu krajinu.
- v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor nepodporuje
DVB-T, položky menu, týkajúce sa digitálneho vysielania,
nebudú dostupné.
Vyberte časovú zónu (len pre digitálne TV kanály)
Použiteľné len pre určité krajiny a závisí od zvolenej krajiny.
Umožňuje zvoliť lokálnu časovú zónu, aby zobrazované hodiny
ukazovali správny čas.
Ukladanie televíznych a rádiových kanálov
TV menu
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
.............
Kanály
Automatická inštalácia
Aktualizácia inštal...
Digitálny: test príjmu
Analóg: manuálna ....
Preskupit
Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete teraz vyhľadať
a uložiť TV kanály.
< Vyberte Kanály v menu TV, Inštalácia.
Automatická inštalácia
Televízor prehľadá celé frekvenčné spektrum podľa zvolenej
krajiny.
> Automaticky sa vyhľadajú a uložia všetky dostupné
digitálne a analógové televízne a rádiové kanály.
To potrvá niekoľko minút.
> Po skončení vyhľadávania menu oznámi počet nájdených
digitálnych a analógových kanálov
Info
Aktualizácia inštalácie
Umožňuje automatické naladenie a aktualizáciu všetkých
dostupných digitálnych kanálov.
Poznámky:
- týmto sa opätovne nenainštalujú odinštalované kanály;
- nové nájdené kanály sa nepridajú do žiadneho zoznamu
obľúbených položiek;
- už nainštalované kanály sa neprečíslujú.
28
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 29
Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály (pokračovanie)
Digitálny: test príjmu (len pre digitálne TV kanály)
TV menu
Inštalácia
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
.............
SK
Kanály
Automatická inštalác..
Aktualizácia inštal...
Digitálny: test príjmu
Analóg: manuálna ....
Preskupit
Umožňuje zistiť kvalitu a intenzitu prijímaného signálu pre
digitálnu frekvenciu. Takto zistíte polohu antény, ktorá
umožňuje najlepší príjem.
<
Vyberte Digitálny: test príjimu a stlačte kurzor vpravo.
> Môžete získať indikáciu aktuálnej frekvencie kanála,
názov siete, kvalitu a silu signálu.
> Ak je kvalita a sila signálu slabá, tak môžete skúsiť
premiestniť anténu.
Rada: Ak však chcete dosiahnuť lepšie výsledky,
odporúčame obrátiť sa na špecializovaného montéra antén.
Môžete tiež priamo zadať frekvenciu kanálov, ktoré chcete
otestovať.
Info
Analógový: manuálna inštalácia
TV menu/ Inštalácia
Kanály
Automatická inštalác..
Aktualizácia inštal...
Digitálny: test príjmu
Analóg: manuálna ....
Preskupit
Tu máte možnosť manuálne nainštalovať analógové kanály
(ich postupným naladením po jednom). Manuálna inštalácia
nenájde a neuloží žiadne DVB-T (digitálne) kanály.
Analóg: manuálna ....
Systém
Vyhľadať
Jemné ladenie
Uložiť tento kanál
Uložiť ako nový pred.
1. Vyberte Analógový: manuálna inštalácia a stlačte kurzor
vpravo.
2. Vyberte Systém.
3. Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v ktorej sa
momentálne nachádzate.
4. Vyberte Vyhľadať a stlačte kurzor vpravo.
Rada: ak poznáte frekvenciu, zadajte 3 číslice frekvencie
z číslic 0 až 9 (napríklad 049).
Info
5. Pokračujte stlačením červeného alebo zeleného tlačidla.
6. Stlačením kurzora vľavo uložíte nájdený kanál alebo
vyhľadáte iný kanál.
7. Vyberte Jemné ladenie a stlačte kurzor vpravo.
Jemné ladenie je užitočné, keď je frekvencia jemne posunutá
alebo keď nastane interferencia s inou frekvenciou.
V prípade slabého príjmu nájdeného kanála upravte
frekvenciu kurzorom nahor/nadol.
8. Vyberte Uložiť tento kanál, ak chcete uložiť frekvenciu
pod súčasným číslom kanála.
Stlačte kurzor vpravo a potvrďte tlačidlom OK.
Vyberte Uložiť ako nový predvoľbu, ak chcete uložiť
frekvenciu pod novým číslom kanála.
Stlačte kurzor vpravo a potvrďte tlačidlom OK.
9. Pomocou menu Preskupiť premenujte alebo preusporiadajte
kanály.
Poznámka: keď máte naladenú frekvenciu, na ktorej sa vysiela
DVB signál, tuner dekóduje akýkoľvek analógový TV kanál,
a preto nebude zobrazovať video.
29
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 30
Preusporiadanie číslovaného zoznamu kanálov
SK
TV menu
Inštalácia
Kanály
Automatická inštalácia
Aktualizácia inštal...
Digitálny: test príjmu
Analóg: manuálna ....
Preskupit
Jazyk
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodé(
.............
Info
<
Tu môžete premenovať, preusporiadať a odinštalovať či
preinštalovať uložené kanály.
Stlačte príslušné farebné tlačidlá a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Usporiadanie
Umožní vám zmeniť poradie uložených TV kanálov.
1. Vyberte kanál, pre ktorý chcete zmeniť umiestnenie.
2. Stlačte žlté tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu
pozíciu nahor.
3. Stlačte modré tlačidlo, aby ste sa v zozname pohli o jednu
pozíciu nadol.
4. Zopakujte pre preskupenie ostatných televíznych kanálov.
Premenovanie
TV menu
Kanály
Preskupit
Automatická inštalácia 0
1
Aktualizácia inštal...
2
Digitálny: test príjmu
3
Analóg: manuálna ....
4
Preskupit
5
6
7
1.
2.
3.
4.
Poznámky:
- stlačte žlté tlačidlo pre vymazanie všetkých znakov.
Kurzor sa opätovne umiestni na začiatok;
- stlačte modré tlačidlo pre vymazanie znaku vedľa
kurzora. Pomocou stláčania kuzoru nahor/nadol zadajte
nový znak.
- kanálom 0 až 999 môžete priradiť názov;
- medzera, čísla a ďalšie špeciálne znaky sú umiestnené
medzi písmenami Z a A.
Info
Preskupit
0
1
2
3
4
5
6
7
Premenovať
Odinštalovať
Presuň
hore
Táto funkcia vám umožní zmeniť názov televízneho kanálu
uložený v pamäti alebo priradiť názov kanálu či externému
signálu, pre ktorý ešte nebol vložený názov.
Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
Stlačte červené tlačidlo na vašom diaľkovom ovládači.
Kurzorom nahor/nadol vyberte znaky.Vyberte nasledujúcu
pozíciu pomocou kurzora vpravo.
Po skončení stlačte zelené tlačidlo alebo tlačidlo OK.
5. Vyberte iné číslo kanála a zopakujte kroky 2 až 5.
Odinštalovanie - preinštalovanie
Presuň
dole
Táto funkcia vám umožní odinštalovať uložený kanál tak, že
už nebude možné ho naladiť.Táto funkcia vám tiež umožní
preinštalovať už odinštalovaný kanál.
1. Vyberte kanál, ktorý chcete odinštalovať.
2. Stlačte zelené tlačidlo, aby ste odinštalovali zvolený kanál.
> Odinštalovaný kanál sa označí v zozname ikonou pred
odinštalovaným kanálom.
3. Opätovne stlačte šedé tlačidlo, aby ste nainštalovali
odinštalovaný kanál.
Poznámka: odinštalované kanály sa počas inštalačnej
aktualizácie opätovne nenainštalujú.
30
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 31
Nastavenie predvolieb
TV menu
Inštalácia
.............
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Továrne nastavenie
Aktualizácia softvéru
Predvoľby
Umiestenie
Teletext 2.5
OSD
Názov programu
SK
Toto menu obsahuje položky, ktoré nastavujú alebo upravujú
rôzne špeciálne funkcie televízora a ktoré sa väčšinou používajú
len príležitostne.
Výber umiestnenia
Umožňuje vybrať umiestnenie televízora. Ak zvolíte
Predajňa, použijú sa pevné nastavenia obrazu a zvuku.
Umiestenie Doma poskytuje maximálnu flexibilitu meniť
akékoľvek preddefinované nastavenia obrazu a zvuku.
Výber Teletextu 2.5
Info
<
<
Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť zobrazenia
väčšieho počtu farieb, iných farieb pozadia a lepšej grafiky na
teletextových stránkach.
Vyberte Teletext 2.5 Zapnuté, ak chcete využiť túto
funkciu.
Vyberte Teletext 2.5 Vypnuté, ak uprednostňujete
neutrálnejší vzhľad teletextu.
> Táto voľba platí pre všetky kanály, ktoré prenášajú
Teletext 2.5.
Poznámka: Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať niekoľko
sekúnd.
Výber Informácií na obrazovke (OSD)
<
<
Umožňuje voľbu zobrazovania ukazovateľa hlasitosti
a redukované alebo rozšírené zobrazovanie informácií
o programe a kanále na obrazovke.
Vyberte Minimum, čím aktivujete zobrazovanie
redukovaných informácií o kanáli.
Vyberte Normálne, čím aktivujete zobrazovanie
rozšírených informácií o kanáli a programe. Napríklad
informáciu o programe, kvalitu vstupného signálu
pripojeného príslušenstva, formát obrazovky a režim zvuku,
zvolený jazyk zvuku, jazyk titulkov, hodnotenia, zostávajúci
čas nastavenia automatického vypnutia,...
Zobraziť názov programu
Umožňuje zobraziť názov programu podľa vysielaných
informácií.
> Keď vyberiete Áno, po voľbe TV programu alebo po
stlačení tlačidla i na diaľkovom ovládači sa bude
zobrazovať názov programu, ak je vysielaný.
31
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 32
Výber pripojení
SK
Umožňuje vybrať periférne zariadenia, ktoré ste pripojili do
audio a video konektorov.
TV menu
Inštalácia
.............
Krajina
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Pripojenie
EXT1
EXT2
EXT3
HDMI 1
HDMI 2
Strana
DIGITAL AUDIO IN
1. Vyberte Pripojenia.
2. Stlačte kurzor vpravo.
3. Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
> Keď vyberiete možnosť EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1,
HDMI 2, Strana alebo DIGITAL AUDIO IN (Vstup
digitálneho zvuku), tak sa zobrazí zoznam, ktorý vám
umožní identifikovať, ktorý typ periférneho zariadenia je
pripojený k vstupu.
4. Znova tlačte kurzor vpravo a vstúpite do zoznamu typov
periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
5. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.
Info
Digital Audio In
Ak periférne zariadenie disponuje digitálnym audio
výstupom, môžete na jeho pripojenie k televízoru využiť
konektor DIGITAL AUDIO IN.
V menu Pripojenie priraďte vstup DIGITAL AUDIO IN
príslušnému externému vstupu, do ktorého je periférne
zariadenie zapojené.
Váš televízor dokáže nielen prijímať audio vstup cez Digital
Audio In, ale zvláda aj výstup kódovaného zvuku Dolby
Digital cez konektor DIGITAL AUDIO OUT na externý
zosilňovač alebo prijímač. Ak váš zosilňovač alebo prijímač
má zodpovedajúci konektor pre Digital Audio In, môžete ho
pripojiť jediným káblom na konektor televízora DIGITAL
AUDIO OUT.
Pozrite Pripojenie a výber video a audio pripojení, zosilňovač
domáceho kina, str. 51.
Voľba čísla kanálu dekodéru
TV menu
Inštalácia
.............
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
32
Dekodér
Kanál
Stav
Umožňuje definovať jedno alebo viac čísiel kanálov ako čísiel
kanálov dekodéra, keď je dekodér alebo deskrambler pripojený
na EXT1 alebo EXT2.
1. Vyberte číslo kanála, pod ktorý chcete uložiť program
pochádzajúci z dekodéra alebo deskramblera.
2. Vyberte Stav.
3. Vyberte vstup, ktorý používate na pripojenie dekodéra:
Žiadny, EXT1 alebo EXT2.
< Vyberte Žiadny, ak nechcete, aby sa zvolené číslo kanála
aktivovalo ako číslo kanála dekodéra.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 33
Vynulovanie na výrobné nastavenia
TV menu
Inštalácia
.............
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Tovarné nastavenie
SK
Umožňuje vynulovanie väčšiny nastavení na nastavenia
predefinované z výroby.
1. Vyberte a stlačte kurzor vpravo.
2. Stlačením tlačidla OK vymažete nastavenia a vynulujete ich
na ich predvolené hodnoty.
Reset
Info
Ako aktualizovať softvér televízora
TV menu
Inštalácia
.............
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia softv..
Info o použitom.....
Miestne upgrade
Oznámenie
Umožňuje aktualizáciu softvéru televízora pomocou zariadenia
USB.
Aktualizácia zariadenia USB
Zahájiť aktualizačnú procedúru zo zariadenia USB je možné
už pred zapnutím televízora. Pamäťové zariadenie musí
obsahovať zodpovedajúci obraz aktualizácie (a štruktúru),
ktorý možno nájsť na webovej stránke
www.philips.com/support.
Ohľadom nahratia novej verzie softvéru na vaše pamäťové
zariadenie, pozrite Prílohu 1, Aktualizácia softvéru televízora
Philips s prenosnou pamäťou, str. 57.
Info
Automatické oznámenie o softvéri (ak je dostupné)
<
<
Keď zapnete váš TV, tak sa môže zobraziť správa
oznamujúca, že je dostupná nová softvérová aktualizácia.
Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, ak chcete byť
upozornení neskôr.
Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní, aby ste
potvrdili prečítanie správy.
> Po potvrdení sa správa opätovne zobrazí.
Ak však chcete opätovne vidieť posledné vysielané
oznámenie, tak vyberte v ponuke Aktualizácia softvéru
možnosť Oznámenie.
Poznámka: pokiaľ sa aktualizácia softvéru nevykoná, tak
správa bude dostupná.
33
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 34
Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek
SK
Môžete vybrať až štyri zoznamy obľúbených kanálov. Napr.
Každý člen vašej rodiny môže mať vlastný zoznam obľúbených
položiek.
Navyše si medzi zoznamami obľúbených kanálov môžete vybrať
zoznam iba s digitálnymi TV kanálmi alebo zoznam iba so
stanicami rozhlasového vysielania, príp. zoznam iba s
analógovými kanálmi.
Poznámka: po prvom stlačení tohto klávesu po dokončení
inštalácie sa zobrazí zoznam všetkých kanálov.V ostatných
prípadoch sa zobrazí naposledy zvolený zoznam kanálov.
Zvolenie kanálu zo zobrazeného zoznamu
obľúbených kanálov
Všechny kanály
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analóg kanál 1
A
2 Digitál kanál 1
3 Digit kanál 2
4 Radio kanál 1
b2 5 Data kanál 1
1. Stlačte tlačidlo FAV (alebo tlačidlo OK).
> Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
3. Stlačením OK zobrazíte vybraný kanál.
Výber iného zoznamu obľúbených kanálov
Zozn. na vyber
Zmeňte kanál stlačením OK.
Použite +P- pre str. hore/dole.
Všechny kanály
Všechny
TV kanálov
Radio kanálov
A
Analóg
Oblúbeny 1
Oblúbeny 2
Oblúbeny 3
Oblúbeny 4
b3
Vytvorenie a úprava zoznamu obľúbených kanálov
Zozn. na vyber
Vyberte pomocou kurzora hore/
dole a pomocou OK potvrěte.
Oblúbeny 1
EXT1
EXT2
HDMI
1 Analóg kanál 1
A
2 Digitál kanál 1
3 Digitál kanál 2
4 Radio kanál 1
b4
5 Data kanál
1
Konec
Zpět
Stlačte OK k označeniu /
odznačeniu.
Poznámka: pomocou
číselných tlačidiel môžete
naďalej voliť kanály, ktoré nie
sú označené ako obľúbené.
34
1. Stlačte tlačidlo FAV.
> Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo, zobrazí sa zoznam dostupných
zoznamov obľúbených kanálov.
3. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte zoznam.
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Opätovným stlačením tlačidla FAV výber dokončíte.
1. Stlačte tlačidlo FAV.
> Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam kanálov.
2. Stlačte červené tlačidlo.
> Zobrazia sa všetky dostupné zoznamy obľúbených
kanálov.
3. Pomocou kurzorových klávesov hore/dole vyberte zoznam
Obľúbených kanálov (1 až 4).
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačením zeleného tlačidla spustíte režim editácie.
> Vo vybranom zozname Obľúbených kanálov sa zobrazia
všetky kanály.
6. Pomocou kurzorových tlačidiel hore/dole vyberte kanál.
7. Tlačidlom OK označte alebo zrušte označenie pri
zvýraznenom kanále.Takto kanál pridáte alebo odstránite zo
zoznamu obľúbených kanálov.
8a. < Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte režim
editácie.
> Zobrazí sa upravený zoznam obľúbených kanálov.
< Opätovným stlačením tlačidla FAV činnosť dokončíte.
> Pomocou tlačidla –P+ môžete prechádzať TV kanálmi
zvoleného zoznamu.
8b. Stlačením červeného tlačidla odstránite zoznam kanálov.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 35
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov (pokračovanie)
SK
Výber len televíznych alebo len rádiových kanálov
v zozname Všetky kanály
Keď je zobrazený alebo zvolený zoznam Všetky kanály, môžete
ho odfiltrovať a vybrať zoznam len televíznych alebo len
rádiových kanálov.
1. Stlačte tlačidlo FAV.
> Zobrazí sa zoznam posledných zvolených kanálov.
2. Stlačte kurzor vľavo.
3. Vyberte zoznam Všetky kanály. Stlačte kurzor vpravo.
4. Stlačením červeného tlačidla aktivujete filter.
5. Vyberte požadovaný zoznam kanálov.
6. Opätovným stlačením tlačidla FAV skončíte.
> Tlačidlom –P+ môžete prechádzať zoznamom
TV kanálov odfiltrovaného zoznamu.
Poznámka: filtrovanie sa nezapamätá po vypnutí televízora
alebo jeho prepnutí do pohotovostného režimu.
Elektronický sprievodca programami (EPG) (len pre digitálne TV kanály)
Elektronický sprievodca programami zobrazí podrobné informácie
o aktuálnom programe, ako aj o nasledujúcom programe (platí iba
pre TV programy, ktoré poskytujú EPG informácie).
Poznámka: tieto inštrukcie sa môžu líšiť podľa typu EPG.
1. Stlačte tlačidlo a.
> Zobrazí sa obrazovka EPG. Podľa podmienok môže
prenos údajov EPG trvať určitú dobu.
> Ak sa údaje prenesú EPG úspešne, obrazovka EPG sa
automaticky aktualizuje.V opačnom prípade zostane
obrazovka EPG prázdna.
> Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.
< Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať funkcie EPG
zobrazené v spodnej časti obrazovky.
2. Ak chcete ukončiť stránku Sprievodca programami, znova
stlačte tlačidlo a.
a
a
Keď je k dispozícii typ EPG, zobrazí zoznam
TV programov:
1. Pomocou kurzora nahor/nadol vyberte požadovaný
TV program.
> Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.
Rady:
- ak chcete vidieť viac informácií o zvolenom programe
(okrem momentálne zobrazených), stlačte modré tlačidlo
na diaľkovom ovládači.
- ak chcete ukončiť zobrazovanie podrobných informácií,
znova stlačte modré tlačidlo.
35
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 36
Elektronický sprievodca programami (EPG) (len pre digitálne TV kanály)
SK
a
a
Sprievod.progr...
Program ?
Program ?
12:00 South today
Hľadať podľa žánru 13:30 Working lunch
Naplán. pripomienky 12:30 Brainteaser
Prefer. EPG kanály
12:00 This is BBC THREE
Získať EPG dáta
.........
2. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači môžete
sledovať či počúvať zvolený program priamo.
3. Stlačtením červeného tlačidla môžete zapnúť/vypnúť
pripomenutie pre vyznačený program. Môžete nastaviť až 10
pripomenutí.
> Keď sa má vami vyznačený program začať,TV sa
automaticky zapne alebo zobrazí správu na obrazovke.
Ďalej pokračujte podľa inštrukcií na obrazovke.
4. Stlačením žltého tlačidla prejdete na Ďalší deň alebo
Predchádzajúci deň alebo sa vrátite na Dnešný deň.
5. Stlačtením tlačidla MENU/BROWSE keď je aktivovaný
Sprievodca programami, vyvoláte hlavné menu Sprievodcu.
< Stláčaním kurzora nahor/nadol zvýraznite a vyberte položku
menu.
- Program ?: toto vám umožní prehliadať cez programovú
príručku informácie o vašich preferovaných EPG kanáloch.
- Hľadať podľa žánru: toto vám umožní vyhľadať
programy podľa vami zvoleného žánru.
- Naplánované pripomienky: toto vám umozní zobraziť a
zmeniť nastavenie pripomienkovača.
Poznámka: Pripomienka na program zapne váš TV iba v
prípade, že ho predtým vypnete stlačením B na vašom
diaľkovom ovládači.
- Preferované EPG kanály: sú kanály, z ktorých sú EPG
dáta práve získavané.Toto vám umožní označiť preferované
EPG kanály (až 50).
Poznámka: Po inštalácii vašich kanálov, bude
označených 40 kanálov s príjmom EPG dát ako
preferované EPG kanály.
- Získať EPG dáta:Toto vám umožní získať EPG dáta pre
preferované EPG kanály.Táto operácia bude trvať niekoľko
minút. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Info
Poznámka: Získavanie EPG dát prebieha automaticky
počas pozerania TV.
6. Ak chcete ukončiť Sprievodcu programami, znova stlačte
tlačidlo a.
Rady:
- obrazovka EPG neobsahuje TV kanály, ktoré nie sú v
zozname preferovaných EPG kanálov alebo sú
odinštalované (viď menu Preskupiť)
- novo pridané kanály (reinštaláciou alebo novou
inštaláciou) musia byť zaradené do preferovaných EPG
kanálov pred tým, ako budete môcť prezerať EPG údaje.
36
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 37
Multimedia Browser
SK
Pomocou aplikácie Multimedia browser môžete prezerať
obrázky alebo prehrávať zvukové súbory uložené na zariadení
USB. Aplikácia Multimedia browser sa vyvoláva z hlavného
menu.
- Je možné reprodukovať nasledovné formáty:
pre obrazové súbory: JPEG
pre audio súbory: MP3, MP3 Pro, LPCM
- Podporované sú len pamäťové zariadenia, formátované na
systéme FAT/DOS.
- Ak vaše zariadenie USB nie je podporované, spoločnosť Philips
nenesie žiadnu zodpovednosť.
a
Prezeranie obsahu zariadenia USB
Rada: ak vaše zariadenie USB nepasuje do konektora USB na
bočnej stene, pripojte zariadenie USB do portu USB pomocou
predlžovacieho kábla USB. Ďalšie informácie získate u svojho
predajcu.
Vloženie zariadenia USB
Poznámka: zariadenia USB nie sú súčasťou dodávky tohto
televízora.
Ak máte pamäťovú kartu alebo digitálny fotoaparát USB,
pripojte ho do konektora USB na bočnej stene.
Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný panel prehľad, str. 44.
Po vložení zariadenia USB sa automaticky zobrazí menu
aplikácie Multimedia browser. Pozrite ďalej.
Odstránenie zariadenia USB
1. Stlačením tlačidla MENU/BROWSE na diaľkovom ovládači
vypnite hlavné menu.
2. Odstráňte zariadenia USB.
37
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 38
Multimedia Browser (pokračovanie)
SK
Televízor
Menu Multimedia Browser
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
USBDevice 1
Obraz
Hudba
London 2005
Obraz
The Beatles
Xmas2004.alb
arnold.jpg
USBDevice 1
Obraz
London 2005
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
pic003.jpg
pic004.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
1. Vložte zariadenie USB.
2. Kurzorom nahor/nadol vyberte zariadenie USB pod
položkou Multimédiá.
> Aplikácia Multimedia browser umožňuje prezeranie
obsahu uloženého na vloženom zariadení USB.
> Zobrazí sa dvojpanelový prehliadač s ľavým panelom
obsahujúcim typy obsahu (hudba, obrázky).
> Pravý panel zobrazí obsah zodpovedajúci zvolenému
typu obsahu.
3. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do obsahu.
4. Stláčaním kurzora nahor/nadol vyberte obsah.
5. Stlačením kurzora vpravo vstúpite do obsahu.
6. Stlačením kurzora nahor/nadol vyberte súbor alebo adresár.
Poznámka: stlačením zeleného tlačidla zobrazíte všetky
obrazové súbory v aktuálnom adresári vo forme náhľadov
pri prezeraní obrázkov. Opätovným stlačením zeleného
tlačidla zobrazíte obrazové súbory vo forme zoznamu.
7. Ak vyberiete súbor, stlačením tlačidla OK zobrazíte
obrázok alebo prehráte zvukový súbor.
Ak vyberiete adresár, album alebo playlist stlačením
kurzora vpravo do neho vstúpite, alebo stlačením tlačidla
OK spustíte prezentáciu alebo opakované prehrávanie
prítomných súborov.
8. Stlačením kurzora vľavo môžete pokračovať v prehrávaní
hudby a prepnúť sa späť do menu Multimédiá.
9. Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači pre
aktivovanie príslušnej funkcie, uvedenej na spodnej strane
obrazovky.
Rada: modré tlačidlo je možné v prípade potreby použiť
na opätovné zobrazenie funkcií farebných tlačidiel.
10. Prehrávanie obsahu zastavíte stlačením tlačidla ‡ na
diaľkovom ovládači.
pic001.jpg
Press OK to play.
Poznámky:
- váš televízor podporuje prehrávanie prezentácií s hudbou
v pozadí. Pozrite Príloha 2, Formát Philips TV-Slideshow
s hudbou v pozadí, str. 60;
- prehrávanie bude pokračovať, aj keď dočasne prepnete na
obrazovky prehliadača. Prehrávanie zvuku sa zastaví, až
keď začne hrať ďalšia skladba, alebo keď sa dosiahne
koniec;
- ďalšie technické poznámky môžete nájsť v Prílohe 3
Problémy s Philips TV - digitálny fotoaparát a USB, str. 62.
Môžu sa objaviť nasledovné ikony:
priečinok
obrázky
hudba
38
vlastný playlist/album
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 39
Multimedia Browser (pokračovanie)
SK
Tlačidlá funkcií na spodnej strane obrazovky
Detaily
zobrazenie popisu zvoleného súboru alebo
priečinku
Prechody
výber prechodového efektu počas
prezentácie
Čas posunu
výber doby zobrazenia obrázku v prezentácii
Rotovať
otočenie obrázka
Opakovať jeden/
všetky
opakovanie prehrávania hudobného súboru
Náhodný výber
prehrávanie hudobnej zbierky náhodným
výberov piesní
Zväčšenie
pre výber jedného zo zväčšení (x1, x2, x4)
pomocou kurzora nahor/nadol.
Naviac môžete prepínať vybraté zoomovacie
okno na obrazovke pomocou kurzoru;
Celá/malá
obrazovka
prepínanie medzi celou a malou obrazovkou
Note: pred otočením alebo zmenou mierky obrazu najskôr
ukončite prezentáciu tlačidlom OK alebo modrým tlačidlom.
Multimediálne tlačidlá funkcií na diaľkovom ovládaní
Ò
‡
π
†
rýchly posun zobrazeného obsahu dozadu
pre zastavenie zobrazovaného obsahu
- aby ste prehrávali jeden súbor, spustite prezentáciu,
prehrávanie priečinka alebo inej zbierky
- pozastavenie prehrávania obsahu
rýchly posun obrazu dopredu
39
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 40
Teletext
SK
Poznámka:Teletext nie je k dispozícii cez zariadenie
pripojené cez HDMI konektor.
Väčšina TV kanálov vysiela informácie prostredníctvom
teletextu.
Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do ktorej
ukladá väčšina stránok a podstránok, aby sa skrátila čakacia
doba.Vždy keď sa zmení program, dôjde k obnoveniu obsahu
tejto pamäte.
<
Stlačením tlačidla b zapnete teletext.
> Na obrazovke sa zobrazí indexová stránka.
Výber teletextovej stránky
a
<
<
Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou číselných
tlačidiel alebo pomocou tlačidla -P+.
Možnosti uvedené v spodnej časti obrazovky vyberiete
pomocou farebných tlačidiel.
Naposledy zvolená teletextová stránka
<
Stlačte tlačidlo 0.
Vyberte vysielania teletextu T.O.P.
<
<
Stlačte tlačidlo i.
> Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových tém, ktoré sú
k dispozícii.
Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vpravo vyberte
požadovaný objekt a stlačte tlačidlo OK.
v
Poznámka: Nie všetky TV kanály vysielajú teletext typu
T.O.P .
Výber podstránok
Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z viacerých
rôznych podstránok, na obrazovke sa zobrazí zoznam
dostupných podstránok.
Pomocou kurzora vľavo/vpravo zvoľte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu podstránku.
Obraz/Teletext
1. Stlačte tlačidlo b.
2. Pre zobrazenie teletextom na pravej polovici obrazovky
stlačte tlačidlo b.
3. Stlačením tlačidla b sa vrátite na celú teletextovú stránku.
4. Stlačením tlačidla b sa vrátite na zobrazenie obrazu na
celú obrazovku.
40
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 41
Teletext (pokračovanie)
SK
Hypertext
Pomocou hypertextu môžete rýchlo prejsť na číslo stránky
alebo vyhľadať na aktuálnej teletextovej stránke nejaké
slovo.
1. Stlačením tlačidla OK zvýraznite prvé slovo alebo číslo na
stránke.
2. Pomocou kurzora nahor/nadol, vľavo/vprav vyberiete
ľubovoľné iné slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
3. Potvrďte stlačením tlačidla OK.Vyhľadávanie sa spustí.
> V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa informujúca
o priebehu vyhľadávania alebo oznamujúca, že slovo
alebo stránka sa nenašla.
4. Presunutím kurzora nahor až cez okraj stránky ukončíte
hypertext.
a
Zväčšenie teletextovej stránky
<
Opakovaným stláčaním tlačidla OPTION na diaľkovom
ovládači zobrazíte hornú časť teletextu, dolnú časť teletextu
a potom sa vrátite na normálnu veľkosť teletextovej stránky.
Menu Teletext
Menu Teletext ponúka rôzne funkcie na ovládanie teletextu.
Menu teletextu
Odkryť
Vyp.
Opakov. podstránok
Vyp.
Jazyk
Skup. II
1. Zapnite teletext a stlačte tlačidlo MENU/BROWSE, aby
ste aktivovali menu.
2. Stlačte kurzor nahor/nadol, aby ste vybrali položky menu.
3. Aktivujte stlačením tlačidla OK.
4. Stlačením tlačidla MENU/BROWSE opustíte menu
teletextu.
Odkryť
Táto funkcia odkryje/skryje skryté informácie na stránke,
ako sú riešenia hádaniek alebo kvízov.
Opakovať podstránky (ak sú k dispozícii)
Automaticky opakuje jednotlivé podstránky.
< Stlačením tlačidla OK túto funkciu aktivujete a deaktivujete.
Jazyk
Ak znaky zobrazované na obrazovke nezodpovedajú
znakom používaným prevádzkovateľom teletextu, môžete
zmeniť jazykovú skupinu.
< Vyberte Skup. 1 alebo Skup. 2 tlačidlom OK.
41
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 42
Teletext (pokračovanie)
SK
Digitálny text (len pre Veľkú Britániu)
Niektoré digitálne kanály ponúkajú prenajaté textové služby
(napríklad BBCi).
1. Stlačením tlačidla b zapnete Digitálny text.
Poznámka: len Veľká Británia: Digitálny test sa zobrazí,
keď programy obsahujú interaktívne služby.
a
2. Pri používaní digitálneho textu postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
3. V závislosti od služby môžete byť požiadaný, aby ste použili
tlačidlá kurzora, tlačidlo OK, farebné tlačidlá, tlačidlo
teletextu alebo aj číselné tlačidlá.
4. Keď dokončíte pozeranie teletextu, tak vyberte tlačidlami
-P+ iný kanál alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke,
aby ste sa vrátili k zobrazovaniu obrazu.
5. Stlačením tlačidla ‡ CANCEL zrušíte interaktívne služby.
Textové informácie
v
Niektoré digitálne kanály ponúkajú tiež informácie o práve
vysielanom programe.V takom prípade sa na niekoľko
sekúnd v spodnej časti obrazovky objaví správa. Postupujte
podľa inštrukcií na obrazovke a pomocou kurzorových
tlačidiel prechádzajte na ďalšie stránky.
Poznámka: digitálny text nebude dostupný, keď v menu
Funkcie budú vypnuté Titulky.
42
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 43
Pripájanie video a audio zariadení
SK
Rada: použite vstupy na vašom zariadení, ktoré zabezpečia najlepší video alebo audio výkon, ako je
uvedené nižšie.
Poznámka: televízor sa dodáva so všetkými typmi konektorov s výnimkou konektora DVI, ale
niektoré typy zariadení môžu vyžadovať práve tenot typ. V takom prípade budete potrebovať adaptér
DVI-HDMI alebo kábel HDMI-DVI a samostatné audio káble. Tieto všetky zakúpite u svojho predajcu.
Varovanie: vždy najskôr zapájajte výstupný konektor DVI, potom pripojte vstup HDMI na televízore.
Najlepší video
výkon
Konektorový kábel
HDMI
Y
Pb
Pr
Vyžaduje sa pripojenie
audio
HDMI
(High-Definition
Multimedia
Interface)
Nie
RGB H/V
Áno
L/R
G
B
R
AUDIO L/R
H
V
H
V
EXT3
AUDIO L / R
EXT3
Y
Pb
G
Pr
B
R
EXT3
Komponentové
video
(480p/576p/720p/
480i/576i/1080i)
Áno
Scart
Nie
S-Video
Áno
Video
Áno
RF/koaxiálny
Nie
L/R
H
V
EXT3
AUDIO L / R
EUROCONNECTOR
S-VIDEO
VIDEO
75
Poznámky:
- káble sú často farebne označené podľa konektorov. Pripojte červený k červenému, biely k bielemu....
- pripojenie komponentového videa (YPbPr) je nevyhnutné na sledovanie video zdrojov, napríklad
digitálnych vysielaní zo satelitného prijímača, v rozlíšení 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i alebo 480p.
- PC vybavené konektorom VGA, Pozrite str. 50.
43
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 44
Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný panel - prehľad
SK
Kamera, videokamera alebo videohry
USB
1. Kameru, videokameru alebo videohru pripojte
podľa obrázku.
2. Monofónne zariadenia pripojte do konektorov
VIDEO 2 a AUDIO L 3. Stereofónne
zariadenia pripojte aj do konektora AUDIO R
3. Kvalitu S-VHS u videokamier S-VHS
zaistíte pripojením pomocou káblov S-VHS do
vstupu S-VIDEO 1 a vstupov AUDIO 3.
Varovanie: nezapájajte káble 1 a 2
súčasne. Mohlo by dôjsť ku skresleniu obrazu!
2
3
1
Slúchadlá
1. Pripojte do konektora pre slúchadlá L podľa
obrázku.
2. Impedancia slúchadiel musí byť 8 až 4000
ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer
3,5 mm.
V menu Zvuk vyberte Hlasitosť slúchadiel
a nastavte ich hlasitosť.
Rada: Stlačením tlačidla ¬ na diaľkovom
ovládači vypnite interné reproduktory
televízora.
USB
Pozrite Multimedia browser, str. 37.
44
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 45
Pripájanie video a audio zariadení, Zadný panel - prehľad
Y
Pb
SK
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
VCR
COMMON INTERFACE
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
DVD
prehrávač
VGA
Satelit
prijímač
PC - VGA
Káblová
televízia
KÁBEL
CABLE
1 DVD rekordér - 1 videorekordér
2 DVD rekordéry
2 videorekordéry
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
Dekodér
VCR
EXT2
EXT1
Dekodér
Dekodér
ON INTERFACE
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
o
ANTENNA
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
Analógový
zosilňovač
domáceho kina
DVI
PC DVI
DVD prehrávač
DVI
Káblová televízia
DVD prehrávač
DVI
Káblová televízia
Hracia konzola
Analógový
zosilňovač
domáceho kina
Digitálny
zosilňovač
domáceho kina
45
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 46
Pripojenie videorekordéra alebo DVD rekordéra
SK
Varovanie: neumiestňujte rekordér príliš blízko obrazovky, niektoré rekordéry totiž môžu byť citlivé
na signály z nej. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5 m od obrazovky.
EXT2
EXT
1/2
EXT1
KÁBEL
CABLE
1
o
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
ANTENNA
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL AUDIO IN
75
3
2
S eurokáblom
1. Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2. Pripojte eurokábel 3 podľa obrázka.
3. Vyberte si zdroj, ku ktorému bol pripojený
videorekordér v menu Inštalácia,Výber
pripojení, str. 32.
REKORDÉR
RECORDER
Len s anténnym káblom
KÁBEL
CABLE
1
o
ANTENNA
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
2
1. Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2. Nalaďte na rekordéri testovací signál a uložte
ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 29.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.
RECORDER
REKORDÉR
Pripojenie dekodéra a videorekordéra
4
REKORDÉR
RECORDER
DEKODÉR
DECODER
Pripojte eurokábel 4 do dekodéra a do
špeciálneho eurokonektora na rekordéri.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.
Rada: dekodér môžete pomocou eurokábla
pripojiť tiež priamo do konektora EXT1
alebo EXT2.
46
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 47
Pripojenie dvoch videorekordérov alebo videorekordéra a DVD rekordéra
Poznámka: nie je možné nahrávať signály zo zariadenia pripojeného do vstupu YPbPr.
EXT2
S eurokáblami
EXT1
EXT
1/2
KÁBEL
CABLE
o
o
ANTENNA
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
3
o DIGITAL
OUT AUDIO
Len s anténnymi káblami
4
1
5
2
REKORDÉR
RECORDER
REKORDÉR
RECORDER
1. Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2. Pripojte videorekordéry alebo DVD rekordér
do konektorov EXT1 a 2 pomocou eurokáblov
4 a 5.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu
Inštalácia, Výber pripojení, str. 32 a prepojte ho
k EXT1 alebo 2.
1. Pripojte anténne káble 1, 2 a 3 podľa
obrázka.
2. Nalaďte na rekordéri testovací signál a uložte
ho pod programom č. 0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 29.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.
Pripojenie satelitného prijímača
EXT2
EXT
1/2
EXT1
1
o
ANTENNA
2
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
75
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
S eurokáblom
1. Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2. Satelitný prijímač pripojte na konektor EXT1
a 2 pomocou eurokábla 3.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu
Inštalácia, Výber pripojení, str. 32 a prepojte ho
k EXT 1 alebo 2.
3
S konektormi komponentového videa
Pozrite Pripojenie DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo káblovej televízie, str. 49.
47
SK
2524.3_SK.qxd
SK
22-03-2007
15:04
Pagina 48
Pripojenie DVD prehrávača, káblovej televízie alebo hracej konzoly
Rada:V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových
tlačidiel.
S konektorom HDMI
HDMI 1/2
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
o
ANTENNA
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL AUDIO IN
75
HDMI je nový hlavný štandard pre digitálne video
a audio pripojenia.
1. Pripojte zariadenie pomocou konektora HDMI.
2. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu
Inštalácia, Výber pripojení, str. 32 a prepojte ho
k HDMI 1 alebo 2.
HDMI
Poznámka: v prípade akýchkoľvek problémov si
pozrite Prílohu 4: Problémy týkajúce sa
pripojených periférnych zariadení s konektorom
HDMI, str. 63.
Pripojenie DVD prehrávača alebo káblovej televízie
Rada:V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových
tlačidiel.
S konektorom DVI
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
Poznámka: len DVD prehrávač s DVI s digitálnym
zvukom je možné pripojiť do konektora HDMI.
EXT3
EXT2
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
ANTENNA
EXT1
o
DIGITAL AUDIO IN
75
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
HDMI
1
2
DVI
48
DIGITAL
AUDIO
IN
1. Pripojte kábel DVI-HDMI do jedného
z konektorov HDMI na televízore 1.
2. Pripojte audio kábel 2 do konektora
DIGITAL AUDIO IN na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili
v ponuke Inštalácia,Výber vašich prepojení,
str. 32 a prepojte ho k HDMI 1 alebo 2
4. Vyberte tiež DIGITAL AUDIO IN v tom
istom menu Pripojenia.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 49
Pripojenie DVD prehrávača, satelitného prijímača alebo káblovej televízie
Rada:V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu na obrazovke pomocou kurzorových
tlačidiel.
S konektormi komponentového videa
Y
Pb
1. Pripojte tri samostatné káble komponentového
videa 1 do konektorov YPbPr na DVD
prehrávači a do konektorov Y, Pb a Pr
výstupu EXT3 na TV.
2. Pripojte audio kábel 2 do digitálneho výstupu
zariadenia a do konektora DIGITAL AUDIO
IN na televízore.
3. Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v
ponuke Installation (Inštalácia),Výber vašich
prepojení, str. 32 a prepojte ho k EXT3. V
rovnakej ponuke Prepojenia tiež vyberte
DIGITAL AUDIO IN.
4. V prípade DVD prehrávača sa analógovým
audiom pripojte audio kábel do audio
konektorov Ľ a P na DVD do audio konektora
L/R AUDIO výstupu EXT3 3.
5. V prípade káblovej televízie a/alebo satelitného
prijímača pripojte tiež TV kábel a/alebo kábel
satelitnej antény 4 a anténny kábel 5.
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
YPbPr
EXT3 :
AUDIO L/R
3
1
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL
AUDIO
IN
2
DVD
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
YPbPr
EXT3 :
AUDIO L/R
KÁBEL
CABLE
3
Poznámky:
- káble sú často farebne označené. Pripojte
červený k červenému, biely k bielemu, atď..;
- označenia zásuviek komponentového videa sa
môžu líšiť v závislosti od pripojeného DVD
prehrávača. Aj keď sa môžu vyskytnúť odchýlky,
písmená B a R označujú modrý a červený
komponentový signál a Y označuje jasový signál.
Podrobnosti o používaní a pripájaní nájdete
Návode na obsluhu DVD prehrávača.
- Aby ste získali optimálne zobrazenie, odporúča
sa prepnúť zariadenia na najvyššie možné
podporované režimy zobrazovania.
1
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
o
ANTENNA
75
5
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL
AUDIO
IN
2
4
Varovanie: v prípade, že na obrazovke
zaznamenáte rolujúce obrazy, nesprávne farby
alebo chýbajúcu farbu, prípadne kombinácie
týchto situácií, skontrolujte, či sú pripojenia
správne a či je správne nastavené rozlíšenie
a štandard signálu pripojeného zariadenia. Pozrite
manuál k zariadeniu.
SAT / STB
49
SK
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 50
Pripojenie PC
SK
Poznámky:
- Len PC s digitálnym zvukom je možné pripojiť do konektora HDM;
- ak vaše PC nemá digitálny zvukový výstup, pripojte PC cez konektor VGA;
- predtým, ako pripojíte PC k televízoru, vyberte nastavenia PC na obnovovaciu frekvenciu 60 Hz;
- podporované režimy PC monitora:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
EXT3
EXT2
o
o
HDMI 1
HDMI 2
o
EXT1
o
ANTENNA
75
DIGITAL AUDIO IN
HDMI
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
PC vybavené konektorom DVI:
1. Pomocou kábla DVI-HDMI pripojte jeden
z konektorov HDMI na televízore 1.
2. Pripojte audio kábel 2 do konektora
DIGITAL AUDIO IN na televízore.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v ponuke
Inštalácia,Výber vašich prepojení, str. 32 a
prepojte ho k HDMI 1 alebo 2.
4. Vyberte tiež DIGITAL AUDIO IN v tom
istom menu Pripojenia.
DIGITAL
AUDIO
IN
1
2
DVI
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
PC vybavené konektorom VGA:
EXT3
EXT2
EXT1
EXT3 :
RGB H/V
1
EXT3 :
AUDIO L/R
VGA
2
50
1. Pomocou kábla VGA-RGB H/V 1 pripojte
konektory RGB V/H na televízore.
2. Pripojte audio kábel 2 do vstupov AUDIO R
(pravý) a L (ľavý) na televízore.
3. Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v menu
Inštalácia,Výber pripojení, str. 32.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 51
Pripojenie zosilňovača domáceho kina
Y
Pb
Pr
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
Digitálny zosilňovač domáceho kina
<
EXT3
EXT2
SK
EXT1
Pripojte digitálny zosilňovač domáceho kina do
konektora DIGITAL AUDIO OUT
1 v spodnej časti televízora.
Rada: aby nedochádzalo k pozorovateľnému
posunu obrazu a zvuku, pomocou pripojte
zosilňovač domáceho kina do konektora
DIGITAL AUDIO OUT.
o DIGITAL
OUT AUDIO
o
L o AUDIO OUT o R
DIGITAL AUDIO IN
1
DIGI
AU
O
Y
Pb
Pr
Analógový zosilňovač domáceho kina
G
B
R
AUDIO L/R
V
H
<
EXT3
EXT2
EXT1
EXT
1/2
Podľa typu káblov a vstupného konektora
nainštalovaného na zosilňovači domáceho kina
pripojte prijímač do konektorov AUDIO OUT
L a R 3 alebo EXT1 alebo 2 2 v spodnej
alebo zadnej časti televízora.
L o AUDIO OUT o R
o
DIGITAL AUDIO IN
2
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
1
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
3
51
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 52
Používanie zásuvky Spoločné rozhranie
SK
Varovanie: pred vložením akéhokoľvek modulu do zásuvky Spoločné rozhranie vždy vypnite
televízor.
Poznámka: táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
o
o
o
o
HDMI 1
HDMI 2
HORNÁ STRANA
TOP
Na príjem zakódovaných signálov DTV budete
potrebovať modul CA (Conditional Access)
a Inteligentnú kartu Smart, ktoré vám poskytne
poskytovateľ služby.
Modul CA poskytuje doplnkové služby, napríklad
Platenú TV.
Ďalšie informácie o týchto moduloch vám
poskytne váš bežný poskytovateľ služby CI.
Aj napriek tomu, že typy modulov CA sa môžu
odlišovať v závislosti od výrobcu, tak každý z CA
modulov podporuje určitý druh systému
kódovania.Váš televízor podporuje CA moduly,
ktoré spolupracujú s normou DVB-T.
Uvedomte si, že karta Smart Card môže byť platná
len pre jeden vysielaný kanál.
CA moduly a karty Smart Card spoločnosť Philips
nedodáva ani neponúka ako voliteľné príslušenstvo.
CA modul je zodpovedný za správy a texty na
obrazovke.V prípade zlyhania alebo zvláštneho
správania musíte zavolať svojmu poskytovateľovi CI
služby.
Vloženie modulu CA
<
Vsuňte daný modul Conditional Access do
zásuvky Spoločné rozhranie čo najhlbšie.
Aktivácia modulu CA a stiahnutie informácií
o službe môže trvať aj niekoľko minút.
Varovanie: Keď modul CA pripojíte nesprávne,
môžete poškodiť kartu a televízor.
Po vložení karty ju ponechajte v zásuvke.
Nevyberajte ju, kým nebudete vyzvaní. Napríklad,
keď váš prevádzkovateľ služby CI chce stiahnuť
nové informácie na inteligentnú kartu, karta musí
byť v zásuvke. Po odstránení modulu CA nebude
televízor dekódovať zakódované digitálne kanály
DVB-T.
Informácie o spúšťaní aplikácií spoločného
rozhrania nájdete v TV menu, Úprava nastavení
menu funkcií, Spoločné rozhranie, str. 26.
52
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 53
Výber pripojených zariadení
a
SK
Predtým, ako začnete pracovať s pripojenými zariadeniami,
musíte vykonať výber v menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 32.
Stlačte tlačidlo MENU/BROWSE.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor vpravo.
Vyberte Inštalácia.
Stlačte kurzor vpravo.
Vyberte Pripojenie.
Stlačte kurzor vpravo.
Vyberte vstup, do ktorého je pripojené periférne zariadenie.
Znova tlačte kurzor vpravo a vstúpite do zoznamu typov
periférnych zariadení pripojených ku zvolenému vstupu.
9. Kurzorom nahor/nadol vyberte periférne zariadenie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nahrávanie na videorekordér
Poznámka: na to, aby ste nahrali digitálne programy na analógovom rekordéri, musíte TV zapnúť a
naladiť daný digitálny program.
Nahrajte TV program
Vaším rekordérom je možné nahrávať televízny program bez
ovplyvňovania vášho TV.
1. Zvoľte číslo kanálu na vašom rekordéri.
2. Nastavte váš rekordér na nahrávanie.
Pozrite manuál k vášmu rekordéru.
Poznámka: keď nahrávate analógové programy, tak
prepínanie čísiel kanálov na televízore nemá vplyv na
nahrávanie!
53
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 54
Tlačidlá pre ovládanie audio a video zariadení
SK
Väčšinu audio a video vybavenia z našej oblasti produktov je
možné ovládať diaľkovým ovládaním vášho televízora.
Po stlačení jedného z tlačidiel režimu stlačte jedno z tlačidiel
(DVD, STB, VCR, AUX) podľa príslušenstva, ktoré chcete
ovládať pomocou tohto diaľkového ovládania.
Pozrite Používanie diaľkového ovládania, str. 5-6.
B
®
Ò
a
‡
π
†
i
MENU/BROWSE
-P+
0 to 9
kurzor nahor/nadol
kurzor vľavo/vpravo
0
b
prepnutie do pohotovostného režimu
nahrávanie,
pretáčanie späť (VCR, CD);
spätné prehľadávanie (DVD)
stop,
prehrávanie, pozastavenie
pretáčanie vpred (VCR, CD);
prehľadávanie vpred (DVD)
zobrazenie informácií
zapnutie/vypnutie menu
výber kapitoly, kanálu, stopy
zadávanie čísiel,
výber ďalšieho alebo
predchádzajúceho disku (CD)
výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej stopy (CD)
výber kapitoly DVD; index
videopásky (AUX)
výber vašej voľby
jazyka titulkov (DVD)
Mód Normal: pokiaľ sa do 30 sekúnd nevykoná nijaká úloha,
tak sa diaľkové ovládanie vráti naspäť do TV režimu.
Mód Expert:V móde Expert zostane diaľkové ovládanie vo
zvolenom režime, keď uplynie 30 sekundový limit.
v
Vyberte medzi režimami Normal a Expert
1. Pomocou TV klávesu zvoľte TV režim.
2. Na štyri sekundy stlačte tlačidlo OK súčasne s tlačidlom
¬.
> Keď sa na jednu sekundu stlačí tlačidlo B, tak sa zvolí
mód Expert a diaľkové ovládanie ostane vo zvolenom
režime.
3. Vyberte požadovaný režim (DVD, STB, VCR, AUX).
4. Aby ste prešli do režimu TV, vyberte TV a zopakujte kroky
1 až 3.
54
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 55
Riešenie problémov
SK
Symptóm
Možná príčina/Odstránenie
Žiadny obraz
< Skontrolujte správne pripojenie dodaných káblov. (Anténny kábel k televízoru,
prívod od antény k rekordéru, napájacie káble, ...)
< Skontrolujte, či ste vybrali správny zdroj.
< Skontrolujte, či ste vypli Rodičovskú zámku.
Nekvalitný obraz
< Skontrolujte, či ste v menu Manuálna inštalácia vybrali správny TV systém.
< Skontrolujte, či je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej vzdialenosti od
reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo žiarivkového osvetlenia, a
pod.
< Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu, tzv. duchov.
Niekedy sa obraz zlepší zmenou nasmerovania antény.
< Je teletext nečitateľný alebo máte zlý príjem teletextu? Skontrolujte, či ste
zadali správnu frekvenciu, alebo frekvenciu daného kanálu jemne dolaďte.
Ak nepomôže jemné doladenie, upravte nasmerovanie antény.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 29.
Nekvalitná farba
< Vyberte položku Továrné nastavenie v menu Inštalácia.
< Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Žiadny zvuk
< Skontrolujte, či hlasitosť nie je na minime.
< Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom ¬.
< Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Zvukové a obrazové < Ak sa objavia ojedinele, pravdepodobne je chyba vo vysielanom programe.
výpadky pri použití < Ak pretrvávajú, overte v návode na použitie pripojeného zariadenia potrebné
HDMI - HDMI
nastavenia.
< Prípadne pripojte z periférneho zariadenia do televízora samostatný audio kábel
(analógový alebo digitálny.
V ponuke Pripojenie nastavte všetky pripojenia a vždy tiež príslušný audio vstup.
Poznámka: Analógový audio kábel musí byť pripojený do konektora
HDMI 2.
< Maximálna dÍžka HDMI kábla je 5 m.
< Overte, či je v ponuke Nastavenie, Pripojenie pri pripojenom zariadení správne
nastavené HDMI 1 alebo 2 podľa toho, ktoré je použité.
Pri pripojeni DVI
ne HDMI nie je
počuť zvuk
< Overte, či je audio kábel správne pripojený do konektora digital audio in
na vašom televizore.
< Overte, či je pripojenie vášho zariadenia nastavené v ponuke Inštalácie,Voľby a či
je zariadenie pripojené k hDMI 1 alebo 2.
Zároveň overte, či je zhodne zvolené DIGITAL AUDIO IN v ponuke
Pripojenie.
Žiadne digitálne
kanály
< Obráťte sa na svojho predajcu a informujte sa o dostupnosti signálu
Bez titulkov
(LEN UK)
< V určitých prípadoch Digitálny text alebo interaktívne služby môžu mať
DVB-T vo vašej krajine.
prioritu pred zobrazovaním titulkov.Toto môže spôsobiť, že sa titulky znovu
automaticky neobjavia po ukončení používania Digitálneho textu alebo
interaktívnych služieb na kanáli, ktorý vysielal titulky.
V takýchto prápadoch titulky môžu byť znovu aktivované prepínaním medzi
tlačidlom OPTION alebo MENU na diaľkovom ovládači alebo zmenou kanálu.
55
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 56
Riešenie problémov
SK
Symptóm
Možná príčina/Odstránenie
Diaľkový ovládač
nefunguje
< Skontrolujte, či je diaľkový ovládač správne nastavený pre zariadenie,
ktoré používate.
< Skontrolujte, či nie sú vybité batérie.Vymeňte batérie. Na ovládanie môžete
používať aj tlačidlá na strane televízora.
< Na diaľkovom ovládači vyberte režim TV.
< Ak kontrolka klávesu po stlačení klávesu bliká vyššou frekvenciou a s nižšou
intenzitou, než je obvyklé, a televízor nereaguje na stlačenie klávesu, vyberte
z diaľkového ovládača batérie a vložte ich späť,.
Diaľkový ovládač
pripojeného
zariadenia
nefunguje správne
< Infračervené signály obrazovky môžu ovplyvňovať citlivosť príjmu
Neprehrávajú sa
fotografie alebo
hudba, alebo ich
kvalita je nízka
< Skontrolujte, či tento zdroj má podporovaný kód.
iných periférnych zariadení.
Riešenie: vymeňte batérie v diaľkovom ovládači na ostatných periférnych
zariadeniach.
Nestabilný alebo
< Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim VGA.
nesynchronizovaný
Pozrite Pripojenie PC, str. 50.
obraz VGA
Pre problém
< Vypnite televízor a znova ho zapnite.
s obrazom alebo
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
zvukom ste nenašli
Problémy konzultujte s vaším predajcom alebo zavolajte televízneho technika.
žiadne riešenie
56
Červená blikajúca
dióda
< Odpojte napájací kábel na 10 sekúnd a znova ho zapojte.
Čierne pásy po
HD zdrojoch
< Výber iného formát obrazu .
Dáta EPG nie sú
dostupné
< Funkcia elektronického programového sprievodcu a informácie o programe
sú dostupné iba pri TV kanáloch, ktoré sú doplnené o informácie EPG a iba v
krajinách, kde je EPG podporované. Pozrite www.philips.com/support.
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 57
Príloha 1 - Philips TV softvérová aktualizácia prenosnou pamäťou
Úvod
Philips sa neustále snaží zlepšovať produkty a chce profitovať
dokonca aj po vašom zakúpení.
Preto umožňuje upgrade vášho TV softvéru s použitím USB
pamäťového zariadenia (nedodáva sa).
Môžete tak sami vykonať upgrade softvéru.
Overovanie verzie TV softvéru
TV menu
Inštalácia
.............
Časová zóna
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
Aktualizácia softv..
Info o použitom.....
Miestne upgrade
Oznámenie
Pred začatím procedúry softvérovej aktualizácie doporučujeme
overiť, aká verzia je momentálne nainštalovaná.
1. V menu TV, Inštalácia, Aktualizácia softvéru vyberte
Aktualizácia softvéru.
2. Stlačte kurzor vpravo.
> Menu softvérovej aktualizácie sa presunie na ľavý panel.
3. Vyberte Info o použitom softvér pre získanie informácií
o verzii a popise aktuálneho softvéru.
Príprava prenosnej pamäte na softvérovú
aktualizáciu
Čo potrebujete?
- osobný počítač, na ktorom je možné prehliadať webové
stránky;
- archivovací pomocný program, podporujúci formát ZIP
(napr.WinZip pre systém Windows);
- prázdnu USB pamäťovú kartu Memory Stick.
Poznámka: podporované sú len zariadenia, formátované
na FAT/DOS.
Nový software je moťné stiahnuť zo stránky
www.philips.com/support.
1. Zasuňte USB prenosné pamäťové zariadenie do PC
pripojeného k internetu.
2. Zadajte www.philips.com/support.
3. Vyberte si krajinu alebo oblasť/jazyk (Choose Country or
Area/Language).
4. Zadajte číslo vášho modelu.
5. Vo Výsledky vyhľadávania kliknite na číslo modelu.
6. Pod lištou Podpora produktu kliknite na Softvér a
ovládače.
7. Pod Aktualizácia programového vybavenia kliknite na
súbor typu zip.
8. Kliknite na šípku Na prevzatie v hornom ľavom rohu
obrazovky;
9. Uložte najnovší súbor upgrade softvéru do vášho počítača.
10. Dvakrát kliknite na zip súbor a uložte súbor “autorun.upg”
do základného adresára na vašej prenosnej USB pamäti.
Poznámka: používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré
nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.
57
SK
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
SK
Pagina 58
Príloha 2 (Pokračovanie)
Procedúra softvérovej aktualizácie
1. Vypnite televízor a vyberte všetky pamäťové zariadenia.
2. Zasuňte prenosnú pamäť USB , ktorá obsahuje stiahnuté
softvérové aktualizácie.
3. Zapnite televízor pomocou hlavného vypínača B na bočnej
strane televízora.
4. TV prejde automaticky do módu aktualizácie. Po niekoľkých
sekundách zobrazí stav procedúry aktualizácie.
Software Upgrade Application
Aktualizujem...
Software Id:
TL32E-234
Nahrávam
Hotovo
Overujem
Hotovo
Programujem
Upozornenie:
- nie je dovolené odpájať prenosnú USB pamäť počas
procesu softvérovej aktualizácie;
- v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu počas
procesu aktualizácie nevyberajte prenosnú USB pamäť
z televízora.TV dokončí aktualizáciu ihneď potom, ako
opäť naskočí elektrický prúd.
- pokiaľ sa objavia nejaké chyby počas aktualizácie, mali by
ste procedúru zopakovať, prípadne kontaktovať svojho
predajcu.
5. Po úspešnej aktualizácii vyberte prenosnú USB pamäť
a reštartujte váš televízor pomocou hlavného vypínača B na
bočnej strane televízora.Televízor nabehne už s novým
softvérom.
Poznámka: Po dokončení aktualizácie použite váš osobný
počítač pre odstránenie televízneho softvéru z prenosnej
USB pamäti.
V prípade potrebnej pomoci alebo problémov, volajte,
prosím, zákaznícke stredisko Philips. Pozrite Stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips na stránke
www.philips.com/support.
58
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 59
Príloha 1 (Pokračovanie)
SK
Lokálny upgrade softvéru
Nový softvér alebo práve nainštalovanú verziu softvéru
môžete získať zo stránky www.philips.com/support.
TV menu
Inštalácia
Aktualizácia softv..
Info o použitom.....
.............
Miestne upgrade
Kanály
Ručná inštalácia siete Oznámenie
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
1. Pomocou webového prehliadača na vašom počítači prejdite
na www.philips.com/support.
2. Vyhľadajte informácie a softvér prislúchajúci k vášmu
televízoru.
3. Vyberte najnovšiu verziu súboru softvérovej aktualizácie
a stiahnite ho do vášho osobného počítača.
4. Rozbaľte ZIP súbor.
Premenujte nasledujúci súbor “autorun.upg” na
“upgrade.upg”.
Presuňte premenovaný súbor do adresára “Upgrades”.
Pozn.: ak adresár “Upgrades” neexistuje, vytvorte ho,
prosím.
Info
5. Vojdite do zložky Vložte prenosnú USB pamäť obsahujúcu
stiahnutý upgrade softvéru do USB konektora na TV.
6. Vyberte možnosť Aktualizácia softvéru v menu Inštalácia.
Vojdite do zložky Miestne upgrade.
Televízor zobrazí zoznam všetkých kompatibilných image
súborov, ktoré sú k dispozícii na prenosnej USB pamäti a
zobrazí dáta pre každý vybratý aktualizačný súbor.
7. Zvoľte správnu verziu aktualizácie a stlačte červené tlačidlo
pre spustenie procesu aktualizácie.Váš televízor sa reštartuje
a prejde automaticky do módu aktualizácie.
Po niekoľkých sekundách zobrazí stav procedúry
aktualizácie.
Upozornenie: pokiaľ sa pokúsite o aktualizáciu na verziu
softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná, budete
musieť potvrdiť váš výber. Downgrade (aktualizácia na
nižšiu verziu softvéru) by mal byť vykonávaný len v prípade
nevyhnutnosti.
8. Po úspešnej aktualizácii softvéru vyberte prenosnú USB
pamäť a reštartujte váš televízor pomocou hlavného
vypínača B na bočnej strane televízora.Televízor nabehne
už s novým softvérom.
Poznámka: používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré
nájdete na webovej stránke www.philips.com/support.
59
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 60
Príloha 2 - Formát Philips Flat TV Slideshow s hudbou na pozadí
SK
Poznámky:
- najnovšiu verziu tohto dokumentu je možné nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips
(www.philips.com/support). Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich súborov
použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nemôže byť zodpovedný za problémy, ktoré sa môžu objaviť ako dôsledok obsahu tohoto
dokumentu. Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom
možnom termíne publikované na stránkach technickej podpory Philips.
Úvod
Tento dokument vysvetľuje, ako vytvoriť súbor Philips slidehow s hudbou, hrajúcou na pozadí.
Uvedomte si prosím fakt, že obsah tohoto dokumentu je adresovaný technicky alebo softvérovo
zdatným užívateľom.
Pre začiatok slideshow otvorte súbor slideshow v prehliadači obsahu (Multimedia Browser) vášho
televízora.
1. Po vložení USB zariadenia a zapnutí televízora stlačte tlačidlo MENU/BROWSE na diaľkovom
ovládaní.
2. V prenosnej pamäti prejdite na miesto, kde ste uložili súbor prezentácie (.alb).
3. Vyberte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo OK pre jej spustenie.
4. Aby ste prezentáciu zastavili, stlačte tlačidlo ‡.
Všeobecné pravidlá
- Prezentácia bude používať jednoduchú ASCII XML syntax, umožňujúcu vytváranie a úpravu súborov
prezentácie pomocou jednoduchých nástrojov.
- Všetky odkazy na obsah siete musia byť založené na globálnej adrese celého obsahu.
- Obsah na prenosnej pamäti (PP) nemá globálnu adresu; čiže obsah PP nemôže odkazovať na
prezentáciu ani sa uložiť na samotnej PP.
- Pre zachovanie prenosnosti musí prezentácia uložená na PP odkazovať na obsah iba tej istej PP.
Pokiaľ bude PP použitá na CE zariadení, nepripojenom k sieti, môže odkazovanie na globálne adresy
vyústiť do rozporu.Toto odkazovanie nie je zakázané, iba odporúčame vyhýbať sa mu.
- Výhodnejšie je URL odkazujúca na obsah PP, založená na relatívnej ceste, začínajúcej v adresári, v
ktorom je uložená prezentácia.Táto cesta zahŕňa i zariadenie či mechaniku PP.
Absolútna cesta k obsahu je tiež povolená.
- rrelatívna cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- absolútna cesta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, …
Všeobecný formát
Pri vytváraní súboru prezentácie (jednoduchý text ascii) s príponou .alb (.ALB) sa použije formát
a syntax, ktoré sú uvedené nižšie. Príklady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, …
Nasledujúca štruktúra by mala byť použitá pri vytváraní textového súboru:
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
60
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 61
Príloha 2 (Pokračovanie)
SK
Podporované XML tagy
Nasledujúca tabuľka popisuje syntax XML.
Názov tagu
Použitie
Popis
philips-slideshow
povinné
Philips slideshow podpis obsahujúci aj verziu.
title
nepovinné
Nadpis playlistu.
audio
nepovinné
Audio-URL, nasledujúce za týmto tagom bude definovať hudbu,
hrajúcu v pozadí slideshow.
Jediné platné audio referencie sú pieseň alebo playlist (.m3u
a .pls). Iné odkazy nebudú fungovať ako audio playback. Pokiaľ
budete odkazovať iba na jednú pieseň, bude opakovaná
v nekonečnej slučke. Pokiaľ odkaz smeruje na playlist, bude
postupne prehraný a po skončení sa začne prehrávať odznova.
slide-duration
nepovinné
Predvolený zobrazovací čas (v desatinách sekundy) jedného
slideu.TV softvér nemusí nutne podporovať tento tag.
Prehrávacia aplikácia televízora môže sama nastaviť jeden alebo
viac preddefinovaných zobrazovacích časov.
slides
povinné
Identifikuje jednotlivé zábery pre slideshow.
slide
nepovinné
Identifikuje URL jednotlivých slideov.
61
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 62
Poznámka 3 - Televízor Philips - Problémy s digitálnym fotoaparátom a USB
SK
Poznámky:
- najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete nájsť na webovej stránke technickej podpory Philips
(www.philips.com/support).
- softvér vášho televízora môžete aktualizovať.V prípade ťažkostí najskôr skontrolujte, či je
v televízore inštalovaný najnovší softvér. Najnovšiu verziu softvéru spolu s inštrukciami nájdete na
stránkach technickej podpory Philips. Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších súvisiacich
súborov použite typové číslo vášho televízora.
- Philips nie je možné činiť zodpovedným za akékoľvek chyby v obsahu tohto dokumentu ani za
akékoľvek problémy, ktoré vzniknú ako dôsledok obsahu tohto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite
spoločnosti Philips, budú spracované a opravy budú v najkratšom možnom termíne publikované na
stránkach technickej podpory Philips.
Problémy s digitálnym fotoaparátom
Ak nepracuje USB spojenie medzi vaším digitálnym fotoaparátom a televízorom, môžete skúsiť
vyriešiť problém pomocou nasledujúcich riešení.
- Uistite sa, že je digitálny fotoaparát zapnutý a overte správnu konfiguráciu vášho digitálneho
fotoaparátu (viac informácií viď príručka vášho digitálneho fotoaparátu).
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú vypnúť USB rozhranie. Pred pripojením k TV sa uistite,
že je USB rozhranie zapnuté.
- Ak je váš digitálny fotoaparát vybavený len internou pamäťou (žiadna vyberateľná pamäťová karta),
môžete pomocou počítača skúsiť manuálne skopírovať obsah na pamäťové USB zariadenie.
- Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú prepínať medzi režimami PTP (Picture Transfer
Protocol – protokol pre prenos snímok) alebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“. Uistite sa, že je
fotoaparát prepnutý do režimu „USB Mass Storage“ alebo „PC Drive“.
- Ak váš fotoaparát podporuje rôzne nastavenia rozhrania, vyskúšajte ich jedno po druhom alebo sa
obráťte na predajcu fotoaparátu, aby ste našli správne nastavenie.
Problémy s USB pamäťovým zariadením
- Zariadenia pripojené do USB portu vášho televízora musia byť v súlade so špecifikáciami „Mass
Storage Class“. Ak vaše zariadenie (digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, prenosný harddisk, ...) nie je
v súlade so špecifikáciami „Mass Storage Class“, nebude toto zariadenie prehľadávačom
inštalovaným v televízore detekované. Podporované sú nasledujúce druhy zariadení Mass Storage
Class (veľkokapacitné úložné zariadenia):
- Podporujú sa nasledujúce podskupiny technických údajov triedy Mass Storage Class:
Implementácia televízora vychádza z „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification
Overview“ (v1.2, 23. jún 2003), vrátane všetkých dokumentov zmienených v tomto dokumente.
Dokument je možné nájsť na webových stránkach venovaných štandardu USB (www.usb.org).
Plná podpora USB Mass Storage Class Bulk - Len prenos (bInterfaceProtocol = 50h).
Plná podpora SubClass Code = 05h; SFF-8070i špec.
Plná podpora SubClass Code = 06h; SCSI nastavenia prehadných príkazov.
- V prípade pamäťový USB zariadení s veľkou kapacitou môže prehľadávaču v televízore trvať prístup
na vami požadovaný súbor dlhší čas.
- Ak používate prenosný USB pevný disk:Vzhľadom k veľkej spotrebe energie prenosných pevných
diskov odporúčame použiť externé napájanie prenosného pevného disku, aby sa zaručila správna
funkcia za všetkých okolností.
Problémy s digitálnym obsahom
- Sú podporované iba prenosné médiá, formátované vo FAT (DOS). Chybné formátovanie spôsobí
necitateľnosť obsahu. Pri tažkostiach sformátujte kartu. Pritom majte na pamäti, že formátovanie
zmaže všetok obsah z karty (hudbu, snímky a pod.).
- Maximálna veľkosť multimediálneho súboru nesmie prekročiť 4Gbyty.
- V názvoch súborov nepoužívajte bodku "."
- Ak video stream podporuje viac zvukových stôp, bude automaticky vybratá a prehrávaná iba prvá
stopa. Ostatné kanály zvuku nie je možné zvoliť.
- Externé súbory s titulkami (napr. DivX. srt subtitle files) nie sú podporované.
62
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 63
Príloha 4 - Problémy týkajúce sa pripojených periférnych zariadení s konektorom HDMI
Konektor HDMI IN umožňuje nasledovné televízne a monitorové režimy zobrazenia:
HD Standard Definition TV (SDTV)
Enhanced Definition TV (EDTV)
640x480p
720x480p
720x576p
High Definition TV (HDTV)
1920x1080i
1280x720p
PC VGA
SVGA
XGA
-
640x480i
720x480i
720x576i
640x480
800x600
1024x768
V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie obrazu pomocou kurzorových tlačidiel.
Kvôli právnemu hľadisku je možné, že u niektorých audio PCM kópií chránených proti kopírovaniu
z periférnych zariadení pripojených do vstupu HDMI bude výstup digitálneho signálu potlačený.
Správne fungovanie je garantované iba s produktmi kompatibilnými s HDMI. Uistite sa, že dľžka
kábla ja maximálne 5 m.
V prípade, že z vášho zariadenia HDMI sa nedetekuje žiaden signál, vypnite ho a znova zapnite.
63
SK
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
SK
Pagina 64
Index
active control ........................... 17
aktualizácia softvéru .......... 33,57
ambilight .................................... 20
analógový: man. inštalácia ....... 29
anténa........................................... 4
asistent nastavenia ................... 10
audio prijímač........................... 51
automatický formát................. 17
automatická inštalácia............. 28
automatické vypnutie.............. 24
avl ............................................... 19
batérie.................................... 4, 65
bezpečnostné upozornenia...... 2
bočné konektory ..................... 44
časový spínač ............................ 24
dekodér ..................................... 32
diaľkové ovládanie...................... 5
digital natural motion ............. 16
digitálna televízia ........................ 8
digitálny teletext ...................... 42
digitálny: test príjmu................ 29
DNR ........................................... 16
duálne I/II................................... 19
DVB-T .......................................... 8
DVD prehrávač ........................ 48
DVD rekordér.......................... 47
DVI konektor...................... 48,50
dynamický kontrast ................. 16
ekvalizér..................................... 19
EPG ........................................... 35
eurokonektor ................ 46,47,51
farba............................................ 15
farebné tlačidlá ........................... 5
farebný odtieň .......................... 15
formát obrazu .......................... 17
formát prezentácie .................. 60
fotoaparát.................................. 44
hlasitosť delta ........................... 19
hlasitosť slúchadiel................... 19
hlasitosť .........................................5
hodiny........................................... 7
hra ......................................... 44,48
hypertext................................... 41
informácie na obrazovke.......... 6
jas ................................................ 15
jazyk digitálneho zvuku........... 18
jazyk digitálnych titulkov ........ 23
jazyk na obrazovke .................... 9
jazykové predvoľby.................. 27
64
jemné ladenie ........................... 29
kód PIN...................................... 25
komp. videokonektory........47,49
konektor HDMI ....................... 48
konektor usb ............................ 44
kontrast ..................................... 15
kurzorové tlačidlá ...................... 5
manuálna inštalácia .................. 29
menu inštalácia ......................... 27
menu nastavenia obrazu......... 15
menu nastavenie funkcií ......... 23
menu nastavenie zvuku........... 18
menu predvoľby ....................... 31
menu rýchly prístup .................. 7
menu teletext ........................... 41
multimedia browser ................ 37
nahrávanie TV programu ........ 53
nastavenia tv menu.................. 13
názov programu ....................... 31
obohatenie farby......................
odinštalovanie...........................
odtieň .........................................
opätovná inštalácia ..................
osobný odtieň ..........................
osobná farba .............................
ostrosť........................................
17
30
15
30
16
22
15
PC ............................................... 50
Pixel Plus ................................... 16
pohyb cez menu....................... 11
predchádzajúci kanál ................. 6
premenovať............................... 30
preusporiadať zoznam
kanálov .................................... 30
priestorový režim .................... 19
pripojenia................................... 43
prvá inštalácia ............................. 9
rádiové kanály........................... 28
recyklácia................................... 65
redukcia MPEG ........................ 17
riešenie problémov ................. 55
rodičovská zámka .................... 24
satelitný prijímač...................... 47
senzor osvetlenia..................... 17
sluchovo postihnutý........... 23,27
slúchadlá .................................... 44
starostlivosť o obrazovku ........ 2
T.O.P. teletextové stránky ...... 40
teletext ...................................... 40
teletext 2.5................................ 31
titulky ......................................... 23
tlačidlá audio zariadenia ......... 54
tlačidlá videozariadení ............ 54
tlačidlo menu ............................ 11
tlačidlo obľúbené ..................... 34
tlačidlo OK.................................. 5
tlačidlo option ............................ 7
tlačidlo stíšenia ........................... 5
ukážka ........................................
uloženie kanálov ......................
umiestenie .................................
uprednostňovaný jazyk
titulkov ....................................
uprednostňovaný jazyk
zvuku .......................................
usporiadanie..............................
videokamera .............................
videorekordér ..........................
voľba pripojených zariadení...
vyhľadávanie kanálov...............
vynulovanie na výrobné
nastavenia ...............................
vyváženie ...................................
výber časovej zóny ..................
výber krajiny .............................
výber pripojení .........................
26
27
31
27
27
30
44
46
53
27
33
18
28
28
32
zadanie kódu............................. 25
zadný panel - prehľad ............. 45
zapnutie televízora..................... 8
zariadenia usb........................... 37
zmena kódu ............................. 25
zosilňovač domáceho kina..... 51
zoznam kanálov .................. 11,34
zoznam obľúbených kanálov . 34
2524.3_SK.qxd
22-03-2007
15:04
Pagina 65
Recyklácia
Recyklácia
SK
Likvidácia batérií
R Obal tohto výrobku je určený na recykláciu.
Správny spôsob likvidácie zistíte na príslušnom
miestnom úrade.
Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy ortuť
a kadmium. Informujte sa o miestnych vyhláškach
týkajúcich sa likvidácie použitých batérií.
Likvidácia použitého výrobku
Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený
s použitím vysoko kvalitných materiálov
a komponentov, ktoré možno recyklovať a znova
využiť.
Keď je výrobok označený prečiarknutým
symbolom nádoby s kolieskami, znamená
to, že pre tento výrobok platí Európska
smernica 2002/96/EC.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte
použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znižovať negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Informácie o výrobku
- Tento spotrebováva energiu aj v pohotovostnom režime. Spotreba energie prispieva k znečisťovaniu
vzduchu a vody.Veľmi nízka spotreba v pohotovostnom režime.
- Špecifikácie: pozrite prospekt o výrobku na adrese www. philips. com/support.
- Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na službu podpory zákazníkov vo vašej krajine.
Príslušné telefónne čísla a adresy nájdete v priloženej brožúre Celosvetová záruka.
65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising