Philips | 50PUS6704/12 | Owner's Manual | Philips 6700 series 4K UHD LED televízor Smart TV 43PUS6704/12 Používateľská príručka

Philips 6700 series 4K UHD LED televízor Smart TV 43PUS6704/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
6704 series
www.philips.com/TVsupport
Návod na použitie
43PUS6704
50PUS6704
55PUS6704
65PUS6704
70PUS6704
Obsah
1 Získajte podporu
12.3 Nastavenia bezdrôtovej a káblovej siete
4
13 Smart TV
1.1 Identifikácia a registrácia televízora
4
1.2 Pomocník v televízore a používateľská príručka
4
1.3 Pomocník a používateľská príručka online
1.4 Starostlivosť o zákazníkov/opravy
4
2 Softvér
6
3 Stručný návod
15 Ambilight
4 Inštalácia
8
10
16 Netflix
4.1 Prečítajte si o bezpečnosti
10
4.2 Umiestnenie televízora
10
4.3 Zapnutie televízora
10
5 Pripojenia
19 YouTube
7 Kanály
21 Špecifikácie
17
18
Inštalovanie kanála
18
Zoznam kanálov
24
Obľúbené kanály
25
Text/Teletext
26
22.1 Rady
61
22.2 Zapnutie
61
22.3 Diaľkové ovládanie
61
22.4 Kanály
62
22.5 Satelit
62
22.6 Obraz
63
22.7 Zvuk
64
22.8 HDMI – UHD
64
22.9 USB
64
22.10 Wi-Fi a internet
64
22.11 Nesprávny jazyk ponuky
28
9 Nahrávanie a pozastavenie TV
9.1 Nahrávanie
30
9.2 Pozastavenie TV
30
31
10 Videá, fotografie a hudba
10.1 Pomocou rozhrania USB
10.2 Fotografie
32
10.3 360° fotografie
32
10.4 Videá
33
10.5 Hudba
33
32
32
11 Otvorenie ponúk nastavení TV
35
35
12 Bezdrôtové pripojenie a sieť
23.1 Bezpečnosť
66
23.2 Starostlivosť o obrazovku
67
26 Otvorený zdrojový kód
46
68
69
25.1 HDMI
69
25.2 Dolby Audio
69
25.3 DTS-HD (kurzíva)
69
25.4 Wi-Fi Alliance
69
25.5 Ostatné ochranné známky
35
65
66
25 Autorské práva
59
60
61
23 Bezpečnosť a údržba
24 Podmienky používania
11.1 Prehľad ponuky Doma
35
11.2 Často používané nastavenia a Všetky nastavenia
11.3 Všetky nastavenia
59
22 Riešenie problémov
28
8.1 Čo potrebujete
28
8.2 Používanie TV programu
8.3 Freeview Play
29
58
58
21.1 Príkon
59
21.2 Príjem
59
21.3 Rozlíšenie displeja
59
21.4 Podporované vstupné rozlíšenie – video
21.5 Podporované vstupné rozlíšenie – počítač
21.6 Zvuk
60
21.7 Multimédiá
60
21.8 Pripojiteľnosť
60
18
8 TV program
57
20.1 Koniec používania
7.1 Informácie o kanáloch a prepínanie kanálov
7.2
7.3
7.4
7.5
56
20 Environmentálne otázky
17
6.1 Zoznam zdrojov
17
6.2 Premenovanie zariadenia
55
18 Amazon Prime Video
5.1 Sprievodca pripojením
12
5.2 Anténa
12
5.3 Satelit
12
5.4 Video zariadenie
12
5.5 Zvukové zariadenie
13
5.6 Mobilné zariadenia
14
5.7 Iné zariadenie
15
53
54
17 Rakuten TV
12
6 Prepnutie zdroja
51
15.1 Štýl funkcie Ambilight
51
15.2 Jas funkcie Ambilight, nasýtenie
51
15.3 Ambilight+hue
51
15.4 Rozšírené nastavenia funkcie Ambilight
15.5 Režim Lounge Light
53
7
3.1 Diaľkové ovládanie
7
3.2 Infračervený snímač
8
3.3 Páčkové tlačidlo – miestne ovládanie
49
14 Televízia na požiadanie/Video na
vyžiadanie 50
6
2.1 Aktualizovať softvér
2.2 Verzia softvéru
6
49
13.1 Nastavenie funkcie Smart TV
49
13.2 Úvodná stránka funkcie Smart TV
13.3 Galéria aplikácií
49
4
47
69
70
26.1 Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
70
26.2 Licencia pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom
12.1 Domáca sieť
46
12.2 Pripojiť sa k sieti
46
70
2
27 Odmietnutie zodpovednosti týkajúce sa
služieb a/alebo softvéru poskytovaných tretími
stranami 75
Index
76
3
1
1.3
Získajte podporu
Pomocník a používateľská
príručka online
1.1
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Identifikácia a registrácia
televízora
Prejdite na lokalitu www.philips.com/TVsupport.
Identifikácia televízora – číslo modelu a sériové číslo
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách sa môžete obrátiť na jedného z
našich spolupracovníkov a položiť otázku priamo
alebo poslať otázku e-mailom.
Môžete si prevziať nový softvér televízora alebo
príručku na čítanie v počítači.
televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
Zaregistrujte svoj televízor
Zaregistrujte si svoj televízor a využite množstvo
výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane
preberania súborov), výhradný prístup k informáciám
o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy,
šanca vyhrať hodnotné ceny a podieľať sa na
špeciálnych prieskumoch o nových produktoch.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o odstraňovaní
problémov televízora a často kladené otázky (FAQ)...
Prejdite na
adresu http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
Prejdite na lokalitu www.philips.com/TVsupport
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
1.2
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne môžete vytlačiť
príslušnú stránku pomocníka z počítača.
Ak si chcete prevziať pomocníka (požívateľská
príručka), prejdite na
stránku www.philips.com/TVsupport
Pomocník v televízore
a používateľská príručka
 (Doma) >
Nastavenia >
Pomocník
Funkciu Pomocník môžete používať na diagnostiku
a získanie ďalších informácií o televízore.
• Návod – môžete si pozrieť pokyny, ako inštalovať
kanály, zoraďovať kanály, aktualizovať softvér
televízora, pripájať externé zariadenia a používať
funkcie Smart na televízore.
1.4
Starostlivosť o
zákazníkov/opravy
• Skontrolovať televízor – počas prehrávania
krátkeho videa môžete skontrolovať, či obraz, zvuk
a funkcia Ambilight* správne fungujú.
• Skontrolovať sieť – kontrola sieťového pripojenia.
• Aktualizovať softvér – kontrola dostupných
aktualizácií softvéru.
• Požívateľská príručka – v používateľskej príručke si
prečítate informácie o televízore.
• Odstraňovanie problémov – vyhľadanie odpovedí
na najčastejšie otázky.
• Výrobné nastavenia – všetky nastavenia sa
obnovia na nastavenia z výroby.
• Preinštalovať televízor – preinštaluje sa televízor
a zopakuje sa celá inštalácia televízora.
• Kontaktné údaje – zobrazí sa telefónne číslo alebo
webová adresa pre vašu krajinu alebo región.
Ak potrebujete pomoc alebo vykonať opravu, môžete
zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o
zákazníkov vo vašej krajine. Naši servisní technici sa
v prípade potreby postarajú o opravu.
Vyhľadajte telefónne číslo v tlačenej dokumentácii
dodanej s televízorom.
Alebo v prípade potreby prejdite na našu webovú
lokalitu www.philips.com/TVsupport a vyberte svoju
krajinu.
Číslo modelu a sériové číslo televízora
Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu a
sériového čísla televízora. Tieto čísla nájdete na štítku
na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo
spodnej strane televízora.
* Nastavenia funkcie Ambilight sú dostupné len
pre modely, ktoré podporujú funkciu Ambilight.
4
 Výstraha
Nepokúšajte sa televízor opraviť sami. Mohli by ste si
spôsobiť ťažké zranenie, neopraviteľné poškodenie
televízora či ukončenie platnosti záruky.
5
4 - Aktualizujte softvér televízora
Pamäťové zariadenie USB znova zasuňte do
televízora. Aktualizácia sa spustí automaticky.
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť zapne.
Čakajte.
2
Softvér
2.1
Dodržiavajte nasledujúce pokyny... . .
Aktualizovať softvér
• nepoužívajte diaľkové ovládanie
• neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora
• nestláčajte tlačidlo  dvakrát
• stlačte vypínač na televízore
Televízor sa na 10 sekúnd vypne a opäť sa zapne.
Čakajte.
Vyhľadať aktualizácie
Aktualizácia z Internetu
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizácia softvéru >
Vyhľadať aktualizácie > Internet (odporúča sa)
Softvér televízora sa aktualizoval. Televízor môžete
znovu používať.
Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru
TV, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťového
zariadenia USB.
Samostatne vyhľadajte aktualizáciu softvéru.
• Ak je televízor pripojený k internetu, môže sa
zobraziť požiadavka na aktualizáciu softvéru
televízora. Budete potrebovať vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie k internetu. Ak sa toto
hlásenie zobrazí, odporúčame vykonať aktualizáciu.
• Počas aktualizácie softvéru sa nezobrazuje žiadny
obraz, pričom sa televízor vypne a znova zapne.
Môže sa to stať niekoľkokrát. Aktualizácia môže trvať
niekoľko minút.
• Počkajte, kým sa činnosť televízora neobnoví. Počas
aktualizovania softvéru nestláčajte vypínač  na
televízore ani na diaľkovom ovládaní.
Lokálna aktualizácia
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizácia softvéru >
Vyhľadať aktualizácie > USB > Lokálna aktualizácia.
Pre predajcov a skúsených používateľov.
Aktualizácia zo zariadenia USB
Vyhľadať aktualizácie OAD
(bezdrôtové prevzatie)
 (Doma) > Nastavenia > Aktualiz. softvéru >
Vyhľadať aktualizácie > USB
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizácia softvéru >
Vyhľadať aktualizácie > Vyhľadať aktualizácie OAD
• Budete potrebovať počítač s vysokorýchlostným
pripojením na internet a pamäťové zariadenie USB na
nahranie softvéru do televízora.
• Použite pamäťové zariadenie USB s 512 MB
voľného priestoru. Uistite sa, že je ochrana proti
zápisu vypnutá.
1 - Spustite aktualizáciu v televízore
Vyberte položky Aktualizovať softvér > Vyhľadať
aktualizácie > USB, potom stlačte tlačidlo OK.
2 - Identifikujte televízor
Vložte pamäťové zariadenie USB do jedného z
konektorov USB na televízore.
Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK. Na
pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný
súbor.
3 - Prevezmite si softvér televízora
– Pamäťové zariadenie USB pripojte k počítaču
– Na pamäťovom zariadení USB vyhľadajte
súbor update.html a dvakrát naň kliknite.
– Kliknite na položku Poslať ID.
– Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo
formáte .zip.
– Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte
súbor autorun.upg na pamäťové zariadenie USB.
Súbor neumiestňujte do priečinka.
Vyhľadajte bezdrôtovú aktualizáciu softvéru.
2.2
Verzia softvéru
 (Doma) > Nastavenia > Aktualizácia
softvéru > Inf. o aktuál. soft.
Zobrazenie aktuálnej verzie softvéru televízora.
6
3
Stručný návod
3.1
Diaľkové ovládanie
Batérie a čistenie
Výmena batérií
1 –  Pohotovostný režim/Zapnutie
Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na
diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.
Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie
na zadnej strane diaľkového ovládania.
2 – ambilight
Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight alebo
vypnutie funkcie Ambilight.
1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere
znázornenom šípkou.
2 - Vymeňte staré batérie za 2 batérie
typu AAA-R03-1,5 V . Dodržte správnu orientáciu
pólov batérií (+ a -).
3 –  INFO
Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.
4 –  SOURCES
Otvorenie ponuky Zdroje.
5 –  Hľadať
Otvorenie stránky s vyhľadávaním funkcie Smart TV.
Stredná časť
3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým
nezaskočia na miesto.
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte batérie.
• Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení
uvedených v časti o ukončení používania.
Čistenie
Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú
proti poškriabaniu.
Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou
handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
1 – Tlačidlo OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie
zoznamu kanálov počas sledovania televízie.
2 –  BACK
Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.
Prehľad tlačidiel
3 – Prehrávanie a záznam
• Prehrávanie  na spustenie prehrávania.
• Pozastavenie  na pozastavenie prehrávania
• Zastavenie  na zastavenie prehrávania
• Pretočenie dozadu  na pretočenie dozadu
• Pretočenie dopredu  na pretočenie dopredu
• Záznam  na spustenie záznamu
Horná časť
4 –     Farebné tlačidlá
Priamy výber možností. Modrým tlačidlom 
otvoríte funkciu Pomocník.
7
5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá
Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.
stlačením otvorte zoznam kanálov.
6 –  Doma
Otvorenie domovskej ponuky.
3.2
Infračervený snímač
7 –  OPTIONS
Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.
Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového
ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené
signály). Môžete používať aj takého diaľkové
ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený
snímač na prednej strane televízora.
Spodná časť
 Výstraha
Pred infračervený snímač televízora neklaďte žiadne
predmety, mohli by blokovať infračervený signál.
1– 
Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v
zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.
3.3
• Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix,
môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix.
Televízor musí byť pripojený k internetu.
• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
Tlačidlá na televízore
Páčkové tlačidlo – miestne
ovládanie
Základné operácie televízora môžete ovládať, aj keď
stratíte diaľkové ovládanie alebo sa mu vybijú
batérie.
2 –  Stíšiť/Hlasitosť
Stlačením tlačidla v strede stíšte zvuk alebo ho
obnovte. Stlačením + alebo - upravte úroveň
hlasitosti.
Ak chcete otvoriť základnú ponuku…
3 – Číselné tlačidlá
Priamy výber kanála.
4 – TEXT
Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.
5 –  – EXIT
Stlačením tlačidla v strede prepnite späť na
sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej
televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnite na
nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname
kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo
predchádzajúcej stránky teletextu.
1 - Keď je televízor zapnutý, stlačením páčkového
tlačidla na jeho zadnej strane otvoríte základnú
ponuku.
2 - Jeho stlačením vľavo alebo vpravo vyberte
položku  Hlasitosť,  Kanál alebo  Zdroje. Ak
chcete spustiť ukážkový film, stlačte tlačidlo 
Ukážka.
6 –  SMART TV
Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
7 – Rakuten TV
Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.
8 -  TV program/Zoznam kanálov
Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým
8
3 - Stláčaním tlačidiel hore alebo dole upravíte
hlasitosť či prepnete na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál. Pomocou tlačidiel hore a dole
môžete prechádzať zoznamom zdrojov vrátane
možnosti výberu tunera.
Táto ponuka sa vypne automaticky.
9
4
Upevnenie na stenu
Inštalácia
Váš televízor je pripravený aj pre nástenný držiak
kompatibilný so systémom VESA (predáva sa
samostatne).
Pri zakúpení držiaka na stenu použite nasledujúci kód
VESA. . .
4.1
Prečítajte si o bezpečnosti
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny.
Ak si chcete prečítať pokyny,
v položkách Pomocník > Používateľská príručka
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Bezpečnosť
a starostlivosť .
4.2
• 43PUS6704
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (minimum 10 mm,
maximum 14 mm)
• 50PUS6704
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (minimum 10 mm,
maximum 18 mm)
• 55PUS6704
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (minimum 10 mm,
maximum 14 mm)
• 65PUS6704
VESA MIS-F 400 x 200, M6 (minimum 10 mm,
maximum 16 mm)
• 70PUS6704
VESA MIS-F 400 x 200, M6 (minimum 10 mm,
maximum 16 mm)
Umiestnenie televízora
Rady týkajúce sa umiestnenia
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
• Televízor umiestnite najviac 15 cm od steny.
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie Ultra HD
televízora je 2- až 5-násobok výšky jeho
obrazovky. Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške
stredu obrazovky.
Príprava
Dbajte na to, aby sa kovové skrutky slúžiace na
upevnenie televízora ku konzole kompatibilnej so
systémom VESA zasunuli zhruba 10 mm dovnútra
závitových objímok televízora.
Výstraha
Montáž televízora na stenu vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť musí vykonávať výlučne
kvalifikovaná osoba. Montáž televízora na stenu musí
spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú
hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si
prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž ani za montáž,
ktorá spôsobí nehodu alebo zranenie.
Poznámka:
Udržujte televízor v dostatočnej vzdialenosti od
zdrojov prachu, ako je napríklad pec. Odporúča sa
televízor pravidelne čistiť od prachu, aby sa do neho
nedostal prach.
Stojan televízora
Informácie o inštalácii stojana televízora nájdete v
Stručnej úvodnej príručke dodanej s televízorom. Ak
ste príručku stratili, môžete si ju prevziať na
adrese www.philips.com/TVsupport.
Stručnú úvodnú príručku na prevzatie vyhľadajte
pomocou čísla modelu TV.
10
Pri odpájaní napájacej zástrčky vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy
voľný prístup k sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a
elektrickej zásuvke.
4.3
Zapnutie televízora
Pripojenie napájacieho kábla
• Pripojte napájací kábel ku konektoru POWER na
zadnej strane televízora.
• Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený ku
konektoru.
• Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka v sieťovej
zásuvke neustále prístupná.
• Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za
zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
Aj napriek tomu, že tento televízor má v
pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie,
odpojte napájací kábel, ak nebudete televízor dlhý
čas používať. Ušetríte tým energiu.
Zapnutie alebo pohotovostný režim
Skôr než zapnete televízor, skontrolujte, či ste
konektor POWER na zadnej strane televízora pripojili
k elektrickej sieti.
Zapnutie
• Stlačte malé páčkové tlačidlo v zadnej časti
televízora.
Prepnutie do pohotovostného režimu
Ak chcete televízor prepnúť do pohotovostného
režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež stlačiť malé páčkové tlačidlo v zadnej
časti televízora.
V pohotovostnom režime zostáva televízor pripojený
k elektrickej sieti, no spotrebováva minimum energie.
Na úplné vypnutie televízora odpojte sieťovú
zástrčku.
11
5
Pripojenia
5.1
Sprievodca pripojením
Zariadenie vždy k televízoru pripájajte pomocou
najkvalitnejšieho dostupného spôsobu pripojenia.
Používajte tiež kvalitné káble, aby sa zaistil dobrý
prenos obrazu aj zvuku.
Keď pripojíte zariadenie, televízor rozpozná, akého je
typu, a jednotlivým zariadeniam priradzuje správny
názov typu. Názov typu zariadenia môžete v prípade
potreby zmeniť. Ak je nastavený správny názov typu
zariadenia, televízor po prepnutí na toto zariadenie v
ponuke Zdroje automaticky prepne na optimálne
nastavenia televízora.
5.4
Video zariadenie
HDMI
5.2
Pripojenie HDMI je zárukou tej najvyššej kvality
obrazu aj zvuku.
Anténa
V záujme zaistenia optimálnej kvality prenášaného
signálu použite vysokorýchlostný kábel HDMI,
nepoužívajte káble dlhšie než 5 m a zariadenia
s podporou HDR pripojte k niektorému
z konektorov HDMI.
Konektor antény pevne pripojte ku konektoru
Antenna na zadnej strane televízora.
Ku konektoru môžete pripojiť vlastnú anténu alebo
kábel so signálom z anténneho distribučného
systému. Použite konektor koaxiálneho anténneho
kábla IEC RF 75 ohmov.
Toto pripojenie antény použite pre vstupné signály
DVB-T a DVB-C.
Ochrana proti kopírovaniu
Porty HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní obsahu z
disku DVD alebo Blu-ray. Označuje sa aj skratkou
DRM (Digital Rights Managament).
5.3
Satelit
Konektor satelitu typu F zapojte do satelitnej prípojky
SAT na zadnej strane televízora.
12
5.5
Komponentný
Zvukové zariadenie
Y Pb Pr – Komponentné video predstavuje
vysokokvalitné pripojenie.
HDMI ARC
Pripojenie YPbPr môžete používať pre televízne
signály s vysokým rozlíšením (HD). Okrem signálov Y,
Pb a Pr pripojte aj signály pre ľavý a pravý zvukový
kanál.
Len konektor HDMI 1 televízora disponuje
rozhraním HDMI ARC (Audio Return Channel).
Ak zariadenie (väčšinou ide o systém domáceho
kina) takisto disponuje rozhraním HDMI ARC, pripojte
ho ku konektoru HDMI 1 na televízore. Ak zariadenie
pripojíte pomocou rozhrania HDMI ARC, nemusíte
pripájať ďalšie zvukové káble na prenos zvuku z
televízora do systému domáceho kina. Pripojenie
HDMI ARC kombinuje zvukový aj obrazový signál.
Pri pripájaní správne spáruje farby konektorov YPbPr
(zelený, modrý, červený) s káblovými prípojkami.
Ak vaše zariadenie prehráva aj zvuk, použite kábel
Audio L/R s konektormi Cinch.
Kompozitný
CVBS – Kompozitné video predstavuje pripojenie
štandardnej kvality. Okrem signálu CVBS pripája aj
signály pre ľavý a pravý zvukový kanál.
Digitálny zvukový výstup – optický
Optický zvukový výstup predstavuje vysoko kvalitné
zvukové pripojenie.
• Kanál Y zdieľa konektor s káblom CVBS.
• Komponentný a kompozitný kábel zdieľajú zvukové
konektory.
Pomocou tohto optického pripojenia môžete
prenášať zvuk s konfiguráciou kanálov až do 5.1. Ak
vaše zvukové zariadenie (väčšinou ide o systém
domáceho kina) nedisponuje konektorom HDMI ARC,
môžete toto pripojenie využiť prostredníctvom
konektora Audio In, optického pripojenia na systéme
domáceho kina. Optický zvukový výstup vysiela zvuk
z televízora do systému domáceho kina.
13
ochranné známky organizácie Wi-Fi Alliance.
Slúchadlá
Slúchadlá môžete zapojiť do konektora  na bočnej
strane televízora. Ide o minikonektor veľkosti 3,5 mm.
Hlasitosť slúchadiel môžete nastaviť samostatne.
Používanie funkcie Miracast
Zapnutie funkcie Miracast
Stlačte tlačidlá  SOURCES > Miracast
Zdieľanie obrazovky na televízore
1 - Aktivujte funkciu Miracast (zrkadlenie obrazu) na
mobilnom zariadení.
2 - Na mobilnom zariadení vyberte televízor. (Tento
televízor sa zobrazí ako názov modelu televízora.)
3 - Vyberte názov televízora na mobilnom zariadení,
po pripojení budete môcť využíva funkciu Miracast.
Zastavenie zdieľania
5.6
Zdieľanie obrazovky môžete ukončiť pomocou
televízora aj mobilného zariadenia.
Mobilné zariadenia
Zo zariadenia
Wi-Fi Direct/Miracast
Pomocou aplikácie, ktorú používate na spúšťanie
funkcie Miracast, sa môžete odpojiť a zastaviť
sledovanie obrazovky zariadenia na televízore.
Televízor sa prepne na posledný zvolený kanál.
Informácie o funkcii Wi-Fi Miracast
Pomocou funkcie Wi-Fi Miracast™ môžete na
televízore prehliadať fotografie alebo prehrávať
hudbu a videá z mobilných zariadení. Príslušné
mobilné zariadenie a televízor musia byť vzájomne
v dosahu, čo väčšinou znamená byť umiestnené
v rovnakej miestnosti.
Z televízora
Ak chcete zastaviť sledovanie obrazovky zariadenia
na televízore, môžete . . .
• stlačením tlačidla  EXIT sledovať televízne
vysielanie,
• stlačením tlačidla  (Doma) spustiť inú aktivitu na
televízore,
• stlačením tlačidla  SOURCES otvoriť ponuku
zdrojov a vybrať pripojené zariadenie.
Skontrolujte, či vaše mobilné zariadenie podporuje
funkciu Miracast.
Váš televízor je zariadenie s certifikáciou Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™. Vďaka funkcii Miracast™
môžete sledovať a bezdrôtovo zdieľať obrazovku
vášho smartfónu, tabletu alebo počítača na
obrazovke vášho televízora. Môžete prenášať videá
(obraz aj zvuk), zdieľať fotografie alebo čokoľvek, čo
sa nachádza na obrazovke daného zariadenia.
Zariadenie nemusíte ani pripájať k vašej domácej sieti.
Televízor aj dané zariadenie musia mať certifikáciu WiFi CERTIFIED Miracast™ a zapnutú funkciu Miracast.
Blokovanie zariadenia
Keď prvýkrát dostanete zo zariadenia požiadavku na
pripojenie, môžete dané zariadenie zablokovať. Táto
požiadavka a všetky budúce požiadavky z tohto
zariadenia budú ignorované.
Funkcia Miracast na tomto televízore podlieha
protokolu HDCP a zo zariadenia teda nemôže
zobrazovať prémiový obsah chránený proti
kopírovaniu. Maximálne podporované rozlíšenie
videa je 720p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
2,4 GHz a 1080p pre rozhranie Wi-Fi s frekvenciou
5 GHz.
Ak chcete zablokovať zariadenie…
Vyberte možnosť Blokovať... a stlačte tlačidlo
OK.
Odblokovanie všetkých zariadení
Všetky už pripojené aj blokované zariadenia sú
uložené v zozname pripojení Wi-Fi Miracast. Ak
zoznam vymažete, všetky blokované zariadenia budú
odblokované.
Ďalšie informácie o certifikácii Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™ nájdete na lokalite www.wi-fi.org
Ak chcete odblokovať všetky zablokované
zariadenia…
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ sú
14
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Sieť > Resetovanie pripojení Wi-Fi
Miracast.
5.7
Blokovanie predtým pripojeného zariadenia
USB jednotka Flash
Iné zariadenie
Ak chcete zablokovať zariadenie, ktoré ste predtým
pripojili, musíte najskôr vymazať zoznam pripojení WiFi Miracast. Ak tento zoznam vymažete, budete
musieť potvrdiť alebo zablokovať pripojenie každého
zariadenia znova.
Z pamäťovej jednotky USB typu Flash môžete
prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu a
videá. Pamäťovú jednotku USB typu Flash vložte do
jedného z konektorov USB na televízore, keď je
televízor zapnutý.
Televízor rozpozná disk Flash a otvorí zoznam s jeho
obsahom
Ak sa zoznam obsahu nezobrazí automaticky, stlačte
tlačidlo  SOURCES a vyberte možnosť USB.
Resetovanie pripojení Wi-Fi Miracast
Všetky už pripojené zariadenia sú uložené
v zozname pripojení Wi-Fi Miracast.
Vymazanie všetkých zariadení pripojených pomocou
technológie Miracast…
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Sieť > Resetovanie pripojení Wi-Fi
Miracast.
Oneskorenie obrazovky
Bežné oneskorenie pri zdieľaní obrazovky
prostredníctvom funkcie Miracast je približne 1
sekunda. Ak používate staršie alebo menej výkonné
zariadenia, toto oneskorenie sa môže predĺžiť.
Ak chcete získať ďalšie informácie o sledovaní
a prehrávaní obsahu USB jednotky Flash, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Fotografie, videá a hudba .
Aplikácie – aplikácia Philips TV
Remote
Pevný disk USB
Aplikácia MyRemote umožňuje ovládať médiá vo
vašom okolí. Posielajte fotografie, hudbu a videá na
veľkú obrazovku televízora alebo sledujte akýkoľvek
televízny kanál prostredníctvom tabletu či telefónu.
Nájdite si v TV programe, čo chcete sledovať,
a pozrite si to na telefóne či televízore. Vďaka
aplikácii TV Remote môžete telefón používať ako
diaľkový ovládač.*
Inštalácia
Ak ku televízoru pripojíte pevný disk USB, môžete
pozastaviť alebo nahrávať televízne vysielanie. Toto
vysielanie musí byť digitálne (DVB alebo podobné).
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory.
Prevezmite si aplikáciu Philips TV Remote z obchodu
s aplikáciami ešte dnes.
Aplikácia Philips TV Remote je k dispozícii pre
systémy iOS a Android, pričom je bezplatná.
Pozastavenie
* Počas používania telefónu ako diaľkového ovládača
nebudete môcť pomocou telefónu televízor zapnúť
ani vypnúť.
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie, potrebujete
pevný disk s minimálne 4 GB voľného priestoru a
podporou pripojenia USB.
Nahrávanie
Ak chcete pozastaviť a nahrávať vysielanie,
potrebujete minimálne 250 GB voľného priestoru na
disku. Ak chcete nahrávať vysielanie a televízor
získava údaje TV programu z internetu, pred
inštaláciou pevného disku USB musí byť televízor
pripojený na internet.
15
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Ak chcete naformátovať pevný disk USB…
1 - Pripojte pevný disk USB k niektorému z
konektorov USB na televízore. Počas formátovania
nepripájajte ďalšie zariadenie USB do žiadneho z
portov.
2 - Zapnite pevný disk USB a televízor.
3 - Keď je televízor naladený na digitálny televízny
kanál, stlačte tlačidlo  (Pozastavenie). Stlačením
tlačidla pozastavenia sa spustí formátovanie.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4 - Televízor sa vás spýta, či chcete pevný disk USB
používať na ukladanie aplikácií. Ak áno, odpovedzte
na túto otázku kladne.
5 - Po dokončení formátovania pevného disku USB
ho nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení formátovania pevného disku USB ho
nechajte trvalo pripojený k televízoru.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
obsah pôvodného disku sa stratí. Ak chcete pevný
disk USB naformátovaný na používanie s vaším
televízorom použiť v počítači, musíte ho znova
naformátovať.
Ak si chcete prečítať pokyny, v Pomocníkovi stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Pevný disk USB.
Formátovanie
Pred používaním funkcie pozastavenia alebo
nahrávania vysielania musíte pripojiť a naformátovať
pevný disk USB. Formátovaním sa z pevného disku
USB odstránia všetky súbory. Ak chcete nahrávať
vysielanie pomocou údajov TV programu z internetu,
pred inštaláciou pevného disku USB je nutné nastaviť
pripojenie na internet.
Varovanie
Pevný disk USB sa formátuje výlučne pre tento
televízor a uložené záznamy nie je možné použiť pre
iný televízor ani počítač. Súbory nahraté na pevnom
disku USB nekopírujte ani neupravujte pomocou
žiadnej aplikácie v počítači. Nahrávky sa tým
poškodia. Keď naformátujete ďalší pevný disk USB,
16
6
Prepnutie zdroja
6.1
Zoznam zdrojov
• Ponuku zdrojov otvoríte stlačením
tlačidla  SOURCES .
• Ak chcete prepnúť na pripojené zariadenie, vyberte
zariadenie šípkami  (vpravo) alebo  (vľavo)
a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete zobraziť technické informácie pripojeného
zariadenia, ktoré sledujete, stlačte tlačidlo 
OPTIONS a vyberte možnosť Informácie o
zariadení.
• Ak chcete zatvoriť ponuku zdrojov bez výberu
zariadenia, znova stlačte tlačidlo  SOURCES.
6.2
Premenovanie zariadenia
• Len pre zdroje CVBS, YPbPr, HDMI sa môže
premenovať zariadenie alebo zmeniť ikona
zariadenia.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia > Zdroje
vstupu > Zdroj > Upraviť
1 - Vyberte jednu z ikon zariadení a stlačte OK.
V poli na zadanie textu sa zobrazí predvolený názov.
2 - Stlačením tlačidla  (hore) prejdite na pole na
zadanie textu, stlačte tlačidlo OK a potom pomocou
klávesnice na obrazovke zadajte nové meno.
– Stlačte tlačidlo  (červené) na zadávanie malých
písmen
– Stlačte tlačidlo  (zelené) na zadávanie veľkých
písmen
- Stlačte tlačidlo  (žlté) na zadávanie číslic
a symbolov
– Stlačte tlačidlo  (modré) na odstránenie znaku
3 - Po dokončení úprav vyberte položku Zadať.
17
7
Anténa a kábel
Kanály
Manuálne vyhľadávanie kanálov a nastavenia
kanála
7.1
Informácie o kanáloch
a prepínanie kanálov
Vyhľadávanie kanálov
Aktualizácia kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Vyhľadávať kanály
Ak chcete sledovať TV kanály
• Stlačte tlačidlo . Televízor sa prepne na televízny
kanál, ktorý ste naposledy sledovali.
• Stlačte tlačidlo  (Doma) > TV > Kanály a
stlačte tlačidlo OK.
• Kanály môžete prepínať stlačením
tlačidla + alebo  -.
• Ak poznáte číslo požadovaného kanála, zadajte toto
číslo pomocou číselných tlačidiel. Stlačením tlačidla
OK po zadaní čísla ihneď prepnete kanály
• Ak chcete prejsť na predchádzajúci naladený kanál,
stlačte tlačidlo  BACK.
1 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK..
2 - Vyberte položku Aktualizácia kanálov pre
pridanie nových digitálnych kanálov.
3 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte kanály. Môže to trvať
niekoľko minút.
Rýchla opätovná inštalácia
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Vyhľadávať kanály
Prepnutie na kanál zo zoznamu kanálov
• Počas sledovania televízneho kanála stlačte tlačidlo
OK, čím otvoríte zoznamy kanálov.
• Zoznam kanálov môže obsahovať niekoľko stránok
s kanálmi. Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku, stlačte
tlačidlo + alebo  -.
• Ak chcete zatvoriť zoznam kanálov bez zmeny
kanála, stlačte tlačidlo  BACK alebo  EXIT .
1 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK..
2 - Vyberte položku Rýchla opätovná inštalácia pre
opätovnú inštaláciu kanálov s východiskovými
nastaveniami.
3 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte kanály. Môže to trvať
niekoľko minút.
Ikony kanálov
Po dokončení automatickej aktualizácie kanálov
v zozname kanálov budú nové nájdené kanály
označené ikonou  (hviezdička).
Ak kanál uzamknete, bude označený
ikonou  (zámok).
Rozšírená opätovná inštalácia
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Vyhľadávať kanály
Rozhlasové stanice
1 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK..
2 - Vyberte položku Rozšírená opätovná inštalácia
pre úplnú opätovnú inštaláciu, ktorá Vás prevedie
každým krokom.
3 - Vyberte položku Spustiť a stlačením
tlačidla OK aktualizujte kanály. Môže to trvať
niekoľko minút.
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi
rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako
pri televíznych kanáloch.
Tento televízor môže prijímať vysielanie v digitálnom
televíznom štandarde DVB. Televízor nemusí fungovať
správne, ak využijete služby prevádzkovateľa
digitálneho vysielania, ktorý nespĺňa všetky
požiadavky tohto štandardu.
Nastavenia kanála
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Vyhľadávať kanály > Rozšírená opätovná
inštalácia
7.2
Inštalovanie kanála
1 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Rozšírená opätovná
inštalácia pre úplnú opätovnú inštaláciu, ktorá vás
prevedie každým krokom.
18
3 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
4 - Vyberte krajinu, kde sa práve nachádzate,
a stlačte tlačidlo OK.
5 - Vyberte
možnosť Anténa (DVB-T) alebo Kábel (DVB-C) a
vyberte položku, ktorú chcete preinštalovať.
6 - Vyberte položku Digitálne a analógové kanály ,
Iba digitálne kanály alebo Len analógové kanály.
7 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
8 - Stlačte tlačidlo  Resetovať, ak chcete
resetovať, alebo stlačte tlačidlo  Hotovo, keď
dokončíte nastavenia.
inštaláciu televíznych kanálov, ponechajte
nastavenie Režim prenosovej rýchlosti na
hodnote Automaticky.
Ak máte k dispozícii špecifickú hodnotu prenosovej
rýchlosti, vyberte možnosť Ručne.
Prenosová rýchlosť
Keď je položka Režim prenosovej
rýchlosti nastavená na hodnotu Manuálne, môžete
zadať prenosovú rýchlosť pomocou číselných
tlačidiel.
Voľne dostupné/kódované
Ak máte predplatené služby platenej televízie
a modul podmieneného prístupu (CAM), vyberte
možnosť Voľne dostupné + kódované. Ak nemáte
predplatené kanály ani služby platenej televízie,
vyberte možnosť Iba bezplatné kanály.
Snímanie frekvencie
Vyberte spôsob vyhľadávania kanálov.
• Rýchle: Rýchlejší spôsob, pri ktorom sa uplatnia
preddefinované nastavenia, ktoré používa väčšina
poskytovateľov káblovej televízie vo vašej krajine.
• Max.: Ak sa vyššie uvedeným spôsobom
nenainštalujú žiadne kanály alebo niektoré kanály
chýbajú, môžete vybrať rozšírený spôsob Max. Pri
tomto postupe bude vyhľadávanie a inštalácia
kanálov trvať dlhšie.
Automatické vyhľadanie kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej TV >
Automatická aktualizácia kanálov
• Rozšírený: Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali
konkrétnu hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte
možnosť Rozšírené.
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Veľkosť kroku frekvencie
Televízor vyhľadáva kanály v krokoch po 8 MHz.
Ak sa pri tomto postupe nenainštalujú žiadne kanály
alebo niektoré kanály chýbajú, môžete vyhľadávať
v menších krokoch po 1 MHz. Pri využívaní krokov po
1 MHz bude vyhľadávanie a inštalácia kanálov trvať
dlhšie.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú, či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Režim sieťovej frekvencie
Ak chcete použiť rýchly režim Rýchle v rámci
postupu Snímanie frekvencie na vyhľadávanie
kanálov, vyberte možnosť Automaticky. Televízor
využije jednu z predefinovaných sieťových frekvencií
(alebo HC – navádzací (tzv. homing) kanál) podľa
hodnoty používanej väčšinou prevádzkovateľov
káblovej televízie v danej krajine.
Ak ste na vyhľadávanie kanálov dostali konkrétnu
hodnotu sieťovej frekvencie, vyberte
možnosť Ručne.
Kanál, automatická aktualizácia kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Správa o aktualizácii kanálov
Sieťová frekvencia
Keď je položka Režim sieťovej frekvencie nastavená
na hodnotu Ručne, pomocou tejto položky môžete
zadať hodnotu sieťovej frekvencie, ktorú vám poskytol
váš poskytovateľ káblovej televízie. Na zadanie
hodnoty použite číselné tlačidlá.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Sieťové ID
Zadajte ID siete dodané vaším poskytovateľom
káblovej televízie.
Režim prenosovej rýchlosti
Ak vám poskytovateľ káblovej televízie neposkytol
informáciu o špecifickej prenosovej rýchlosti na
19
Nakrátko sa zobrazí číslo nového kanálu.
Digitálny: Test príjmu
Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte
všetky dostupné analógové televízne kanály.
 (Doma) Nastavenia > Inštalácia
kanálov> Inštalácia z antény/káblovej
TV > Digitálny: Test príjmu
Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je
prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť
polohu antény. Ak chcete znova skontrolovať kvalitu
tejto frekvencie, vyberte položku Hľadať a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu,
použite číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní.
Frekvenciu môžete vybrať aj tak, že pomocou
tlačidiel  a
 umiestnite šípku na číslo
a pomocou tlačidiel  a  číslo zmeníte. Ak chcete
skontrolovať frekvenciu, vyberte položku Vyhľadať a
stlačte tlačidlo OK.
Satelit
Vyhľadanie satelitu a nastavenie satelitu
Vyhľadanie satelitného kanála
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Vyhľadať satelit
Aktualizácia existujúceho zoznamu kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit > Aktualizácia kanálov
Analógový: Ručná inštalácia
Preinštalovanie všetkých kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Analóg: manuálna inštalácia
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit > Preinštalovať kanály
Analógové televízne kanály je možné inštalovať ručne
kanál po kanáli.
• Vyberte skupinu kanálov, ktorú chcete nainštalovať.
• Prevádzkovatelia satelitu môže ponúkať balíky
kanálov, ktoré obsahujú bezplatné kanály (voľne
dostupné) a ponúkajú výber vhodný pre určitú
krajinu. Niektoré satelity ponúkajú balíky
predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je potrebné
zaplatiť.
• Systém
Ak chcete nastaviť systém televízora, vyberte
možnosť Systém.
Vyberte svoju krajinu alebo časť sveta, kde sa
momentálne nachádzate, a stlačte tlačidlo OK.
• Vyhľadať kanál
Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku Vyhľadať
kanál a stlačte tlačidlo OK. Frekvenciu
vyhľadávaného kanála môžete zadať manuálne alebo
ho môžete nechať vyhľadať televízorom. Stlačte
tlačidlo OK, vyberte príkaz Vyhľadať a stlačením
tlačidla OK sa kanál vyhľadá automaticky. Na
obrazovke sa zobrazí vyhľadaný kanál, a ak je slabý
príjem, opäť stlačte položku Vyhľadávať. Ak chcete
kanál uložiť, vyberte položku Hotovo a stlačte
tlačidlo OK.
Nastavenia satelitu
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit > Preinštalovať kanály
1 - Vyberte položku Z usporiadaného balíka alebo
Všetky kanály sú neusporiadané.
2 - Vyberte položku Nastavenie a stlačte tlačidlo
OK.
3 - Stlačte tlačidlo  Resetovať, ak chcete
resetovať, alebo stlačte tlačidlo  Hotovo, keď
dokončíte nastavenia.
• Ladenie
Ak chcete jemne doladiť kanál, vyberte položku
Jemné ladenie a stlačte tlačidlo OK. Kanál môžete
jemne naladiť pomocou tlačidla  alebo .
Ak chcete uložiť nájdený kanál, vyberte
možnosť Hotovo a stlačte tlačidlo OK.
Typ pripojenia
Vyberte počet satelitov, ktoré chcete nainštalovať.
Televízor nastaví príslušný typ pripojenia automaticky.
• Maximálne 4 satelity – Na tomto televízore môžete
nainštalovať maximálne 4 satelity (4 konvertory
LNB). Na začiatku inštalácie vyberte presný počet
satelitov, ktoré chcete nainštalovať. Urýchli to
inštaláciu.
• Unicable – Na pripojenie satelitnej antény
k televízoru môžete použiť systém Unicable. Na
začiatku inštalácie môžete vybrať systém Unicable
pre jeden alebo dva satelity.
• Uložiť
Tento kanál môžete uložiť na aktuálne číslo kanála
alebo pod novým číslom kanála.
Vyberte položku Uložiť a stlačte tlačidlo OK.
20
Nastavenia modulu LNB
Môžete odstrániť jeden alebo viacero satelitov z vašej
aktuálnej inštalácie satelitov. Pri tejto činnosti sa
odstráni satelit aj jeho kanály. Niektorí
prevádzkovatelia satelitov neumožňujú
odstraňovanie satelitu.
V niektorých krajinách je možné upraviť odborné
nastavenia navádzacieho transpondéra
a jednotlivých konvertorov LNB. Tieto nastavenia
použite alebo upravte iba vtedy, keď sa nepodarí
normálna inštalácia. Ak používate neštandardné
satelitné vybavenie, môžete pomocou týchto
nastavení prekonať štandardné nastavenia. Niektorí
poskytovatelia vysielania vám môžu poskytnúť
hodnoty pre transpondér či konvertory LNB, ktoré tu
môžete zadať.
Automatické vyhľadanie kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Automatická
aktualizácia kanálov
• Univerzálne alebo Do kruhu ‒ všeobecný typ LNB,
zvyčajne pre svoj modul LNB môžete vybrať tento
typ.
• Nízka frekvencia LO/Vysoká frekvencia LO
– Frekvencie lokálnych oscilátorov sú nastavené na
štandardné hodnoty. Tieto hodnoty upravte iba v
prípade použitia zariadení, ktoré vyžadujú iné
hodnoty.
• 22 kHz tón – Tón je predvolene nastavený na
hodnotu Automaticky.
• Napájanie LNB – Napájanie konvertorov LNB je
predvolene nastavené na hodnotu Automaticky.
Ak prijímate digitálne kanály, môžete nastaviť
televízor tak, aby automaticky aktualizoval zoznam
novými kanálmi.
Aktualizáciu kanálov môžete spustiť aj manuálne.
Automatická aktualizácia kanálov
Každý deň o 6:00 televízor vykoná aktualizáciu
nainštalovaných kanálov a uloží nové. Nové kanály sa
uložia do zoznamu Všetky a do zoznamu Nové.
Prázdne kanály sa odstránia.
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú, či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Aby bolo možné kanály
automaticky aktualizovať, musí byť televízor
v pohotovostnom režime.
Pridanie satelitu alebo odstránenie satelitu
 (Doma) Nastavenia > Inštalácia
kanálov> Inštalácia satelitu > Vyhľadať satelit >
Pridať satelit, Odstránenie satelitu
* K dispozícii, len keď je položka Zoznam satelitných
kanálov nastavená na možnosť Z usporiadaného
balíka
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit > Pridať satelit
Kanál, automatická aktualizácia kanálov
• K vašej aktuálnej inštalácii satelitov môžete pridať
ďalší satelit. Táto činnosť nebude mať vplyv na
nainštalované satelity a ich kanály. Prevádzkovatelia
niektorých satelitov nedovoľujú pridávanie ďalších
satelitov.
• Ďalší satelit by mal byť braný ako doplnok, nie je to
vaše hlavné satelitné predplatné či hlavný satelit,
ktorého balík kanálov využívate. Väčšinou pridávate 4.
satelit, ak už máte nainštalované 3 satelity. Ak máte
nainštalované 4 satelity, mali by ste najskôr zvážiť
odstránenie jedného z nich, pretože až potom budete
môcť pridať nový satelit.
• Ak máte momentálne nainštalovaný len 1 alebo 2
satelity, aktuálne nastavenia inštalácie nemusia
povoľovať pridanie ďalšieho satelitu. Ak potrebujete
zmeniť nastavenia inštalácie, musíte zopakovať celú
inštaláciu satelitov. Ak sa vyžaduje zmena nastavení,
nemôžete použiť položku Pridať satelit.
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Správa o aktualizácii
kanálov
Ak sa nájdu nové kanály alebo sa aktualizujú či
odstránia nainštalované kanály, po spustení
televízora sa zobrazí hlásenie. Ak nechcete, aby sa po
každej aktualizácii kanálov zobrazovalo toto hlásenie,
môžete ho vypnúť.
Možnosť automatickej aktualizácie
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Možnosť
automatickej aktualizácie
Zrušte začiarknutie satelitov, ktoré nechcete
aktualizovať automaticky.
* K dispozícii, len keď je položka Zoznam satelitných
kanálov nastavená na možnosť Z usporiadaného
balíka
 (Doma) Nastavenia > Inštalácia
kanálov> Inštalácia satelitu > Vyhľadať
satelit > Odstránenie satelitu
21
Ručná inštalácia
Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Manuálna inštalácia
Úvod
Manuálna inštalácia satelitu.
Funkcia kopírovania zoznamu kanálov je určená pre
predajcov a pokročilých používateľov.
• LNB – Vyberte konvertor LNB, pre ktorý chcete
pridať nové kanály.
• Polarizácia – Vyberte požadovanú polarizáciu.
• Režim prenosovej rýchlosti – Ak chcete zadať
prenosovú rýchlosť, vyberte možnosť Manuálne.
• Frekvencia – Zadajte frekvenciu transpondéra.
• Hľadať – Vyhľadajte transpondér.
Pomocou funkcie Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov môžete prekopírovať kanály nainštalované v
jednom televízore do iného televízora Philips
rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii
kopírovania zoznamu predvolieb kanálov sa môžete
vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov
a môžete do televízora nahrať vopred definovanú
konfiguráciu zoznamu kanálov. Použite pamäťovú
jednotku typu Flash s minimálnou kapacitou 1 GB.
Balíky kanálov
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia satelitu > Zoznam satelitných
kanálov
Podmienky
• Oba televízory sú z produktového radu z toho istého
roku.
• Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ
hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku na
zadnej strane televízora.
• Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie.
Satelity môžu ponúkať balíky kanálov, ktoré obsahujú
bezplatné kanály (voľne dostupné) a ponúkajú výber
vhodný pre určitú krajinu. Niektoré satelity ponúkajú
balíky predplatného - kolekcie kanálov, za ktoré je
potrebné zaplatiť.
Ak chcete nainštalovať len kanály v balíku, vyberte
položku Z usporiadaného balíka . Ak chcete okrem
balíka nainštalovať aj všetky ostatné dostupné kanály,
vyberte položku Všetky neusporiadané kanály. V
prípade balíkov predplatného odporúčame Rýchlu
inštaláciu. Ak máte ďalšie satelity, ktoré nie sú
súčasťou balíka predplatného, odporúčame úplnú
inštaláciu. Všetky nainštalované kanály nájdete
v zozname kanálov.
Kopírovanie zoznamu kanálov, kontrola verzie
zoznamu kanálov
Kopírovať zoznam kanálov na USB jednotku Flash
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia pokročilého
režimu > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Kopírovať do USB
Kontrola verzie zoznamu kanálov
Moduly CAM satelitov
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály >
Nastavenia pokročilého
režimu > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Aktuálna verzia
Ak na sledovanie satelitných kanálov používate
modul CAM (modul podmieneného prístupu),
odporúčame, aby bol počas inštalácie satelitu v
televízore daný modul CAM vložený.
Väčšina modulov CAM slúži na odkódovanie kanálov.
Načítanie zoznamu kanálov
Moduly CAM (CI+ 1.3 s profilom prevádzkovateľa)
dokážu samostatne nainštalovať do televízora všetky
kanály. Modul CAM vás vyzve na inštaláciu satelitov a
kanálov. Tieto moduly CAM nielen nainštalujú a
odkódujú kanály, ale kanály zároveň aj pravidelne
aktualizujú.
Do nenainštalovaných televízorov
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Do televízora, ktorý ešte nie je nainštalovaný
1 - Zapojte televízor do elektrickej zásuvky, čím sa
spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a
jazyk. Vyhľadanie kanálov môžete preskočiť.
Inštaláciu dokončite.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
22
stlačte tlačidlá  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia pokročilého
režimu > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Kopírovať do TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Informácie o programe
Ak vyberiete možnosť Informácie o programe,
zobrazia sa informácie o programe, ktorý práve
sledujete.
Titulky
Ak chcete zapnúť titulky, stlačte tlačidlo  OPTIONS
a zvoľte možnosť Titulky.
Do nainštalovaného televízora
Môžete si vybrať medzi možnosťami Titulky
zapnuté a Titulky vypnuté. Prípadne môžete zvoliť
možnosť Automaticky.
Existujú rôzne spôsoby načítania zoznamu kanálov,
ktoré sa líšia v závislosti od toho, či už je televízor
nainštalovaný.
Automatické
Do televízora, ktorý je už nainštalovaný
1 - Overte nastavenie krajiny daného televízora. (Ak
chcete overiť toto nastavenie, pozrite si kapitolu
Preinštalovanie kanálov. Spustite tento proces, kým
nedosiahnete nastavenie pre príslušnú krajinu. Stlačte
tlačidlo  BACK na zrušenie inštalácie.)
Ak je krajina správna, pokračujte krokom 2.
Ak krajina nie je správna, musíte spustiť opätovnú
inštaláciu. Pozrite si kapitolu Preinštalovanie kanálov
a spustite inštaláciu. Vyberte správnu krajinu a
preskočte vyhľadávanie kanálov. Inštaláciu dokončite.
Po jej ukončení pokračujte krokom 2.
2 - Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash,
ktorá obsahuje zoznam kanálov z iného televízora.
3 - Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov,
stlačte tlačidlá  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia pokročilého
režimu > Kopírovanie zoznamu predvolieb
kanálov > Kopírovať do TV a stlačte tlačidlo OK.
V prípade potreby zadajte kód PIN.
4 - Televízor oznámi úspešné prekopírovanie
zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťovú jednotku
USB typu Flash.
Ak sú informácie o jazyku súčasťou digitálneho
vysielania a vysielaný program nie je vo vašom jazyku
(v jazyku nastavenom na TV), TV môže automaticky
zobraziť titulky v jednom z vami uprednostnených
jazykov pre titulky. Jeden z týchto jazykov titulkov
musí byť zároveň súčasťou vysielania.
Uprednostňovaný jazyk titulkov môžete zvoliť pod
položkou Jazyk titulkov.
Jazyk titulkov
Ak nie sú k dispozícii titulky ani v jednom z
preferovaných jazykov, môžete vybrať iný dostupný
jazyk titulkov. Ak nie sú k dispozícii žiadne jazyky
titulkov, túto možnosť nie je možné vybrať.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Jazyk titulkov.
Jazyk zvuku
Ak nie je k dispozícii žiaden z preferovaných jazykov
zvuku, môžete vybrať iný dostupný jazyk titulkov. Ak
nie sú k dispozícii žiadne jazyky zvykových stôp, túto
možnosť nie je možné vybrať.
Možnosti kanálov
Otvorenie možností
Počas sledovania kanála môžete nastaviť niekoľko
možností.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Jazyk zvuku.
V závislosti od typu kanála, ktorý sledujete, či
nastavení televízora je k dispozícii niekoľko možností.
Otvorenie ponuky možností...
Dual I-II
1 - Počas sledovania kanála stlačte tlačidlo 
OPTIONS .
2 - Zatvoríte ďalším stlačením
tlačidla  OPTIONS .
Táto možnosť je k dispozícii, ak zvukový signál
obsahuje dva jazyky zvuku, no pri jednom z nich –
alebo oboch – nie je uvedené označenie jazyka.
23
Bežné rozhranie
Výber videa
Ak je k dispozícii predplatený prémiový obsah
prostredníctvom modulu CAM, pomocou tejto
možnosti môžete určiť nastavenia poskytovateľa
obsahu.
Digitálne televízne kanály môžu ponúkať viacero
obrazových signálov (vysielanie typu multifeed),
rozličné pohľady alebo uhly kamier alebo niekoľko
programov v rámci jedného televízneho kanála. Ak sú
takéto televízne kanály k dispozícii, na obrazovke
televízora sa zobrazí hlásenie.
Mono/Stereo
7.3
Zvuk analógového kanálu môžete prepnúť do režimu
mono alebo stereo.
Zoznam kanálov
Prepnutie do režimu mono alebo stereo…
Otvorenie zoznamu kanálov
Nalaďte analógový kanál.
1 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte
položku Mono/Stereo a stlačte tlačidlo  (vpravo).
2 - Vyberte možnosť Mono alebo Stereo a stlačte
tlačidlo OK.
3 - V prípade potreby opakovaným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Otvorenie aktuálneho zoznamu kanálov…
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Vybrať zoznam
kanálov a vyberte jeden zoznam kanálov, ktorý
chcete sledovať.
4 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Informácie o kanáli
Výberom položky Informácie o kanáli zobrazíte
technické informácie o kanáli.
Možnosti zoznamu kanálov
HbbTV na tomto kanáli
Otvorenie menu možností
Ak chcete predísť otváraniu stránok HbbTV na
konkrétnom kanáli, môžete tieto stránky zablokovať
len pre daný kanál.
Postup otvorenia menu možností zoznamu kanálov...
• Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
• Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
• Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte jednu
z možností.
• Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
1 - Prelaďte na kanál, na ktorom chcete zablokovať
stránky HbbTV.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku
HbbTV na tomto kanáli a stlačte tlačidlo  (vpravo).
3 - Vyberte možnosť Vypnuté a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačením tlačidla  (vľavo) sa vráťte o krok
dozadu alebo stlačením tlačidla  BACK zatvorte
ponuku.
Premenovanie kanála
Kompletné zablokovanie HbbTV na TV…
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Vyberte jeden kanál, ktorý chcete premenovať.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Premenovať
kanál a stlačte OK.
5 - V poli na zadanie textu stlačením tlačidla OK
otvoríte klávesnicu na obrazovke alebo ju stlačením
tlačidla  BACK skryjete.
6 - Použite navigačné tlačidlá na zadanie znaku
a stlačte tlačidlo OK.
– Stlačte tlačidlo  (červené) na zadávanie malých
písmen
– Stlačte tlačidlo  (zelené) na zadávanie veľkých
písmen
- Stlačte tlačidlo  (žlté) na zadávanie číslic
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > HbbTV > Vypnúť
Univerzálny prístup
K dispozícii, len keď je položka Univerzálny prístup
nastavená na možnosť Zapnuté.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Univerzálny
prístup > Zapnuté.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, v ponuke
Pomocník stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové slová
a vyhľadajte položku Univerzálny prístup.
24
a symbolov
– Stlačte tlačidlo  (modré) na odstránenie znaku
7 - Po dokončení úprav vyberte položku Hotovo.
8 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
4 - V poli na zadanie textu stlačením tlačidla OK
otvoríte klávesnicu na obrazovke alebo ju stlačením
tlačidla  BACK skryjete.
5 - Použite navigačné tlačidlá na zadanie znaku
a stlačte tlačidlo OK.
– Stlačte tlačidlo  (červené) na zadávanie malých
písmen
– Stlačte tlačidlo  (zelené) na zadávanie veľkých
písmen
– Stlačte tlačidlo  (žlté) na zadávanie číslic
a symbolov
– Stlačte tlačidlo  (modré) na odstránenie znaku
– Vyberte možnosť Zadať na spustenie vyhľadávania
6 - Po dokončení vyhľadávania vyberte možnosť 
Hotovo.
7 - Stlačením tlačidla  BACK zavrite zoznam
kanálov.
Voľba filtrovania kanálov
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Vyberte jeden kanál, ktorý chcete premenovať.
4 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS >
Digitálne/analógové, Voľne dostupné/kódované
5 - Vyberte niektorú z kombinácii kanálov
zobrazených v zozname kanálov.
Vytvorenie alebo úprava zoznamu obľúbených
kanálov
 > OK >  OPTIONS >
obľúbených
Uzamknutie alebo odomknutie kanála
 > OK >  OPTIONS >
Odomknúť kanál
Vytvoriť zoznam
Ak chcete deťom zabrániť sledovať niektorý kanál,
môžete ho uzamknúť. Ak chcete sledovať uzamknutý
kanál, musíte zadať 4-ciferný kód PIN funkcie Detská
zámka. Programy z pripojených zariadení nie je
možné uzamknúť.
Vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho pridajte
do zoznamu obľúbených kanálov. Po dokončení
stlačte tlačidlo  Hotovo.
 > OK >  OPTIONS >
Zamknúť kanál,
Upraviť obľúbené
Uzamknutý kanál bude mať pri svojom logu ikonu .
Vyberte kanál a stlačením tlačidla OK ho pridajte do
zoznamu obľúbených kanálov alebo ho z neho
odstráňte. Po dokončení stlačte tlačidlo  Hotovo.
Odstránenie zoznamu obľúbených
 > OK >  OPTIONS >
obľúbených
Výber rozsahu kanálov
 > OK >  OPTIONS >
Vybrať rozsah kanálov
Odstrániť zoznam
Zoznam obľúbených odstránite výberom položky
Áno.
Vyberte rozsah kanálov v zozname obľúbených
kanálov. Po dokončení stlačte OK.
7.4
Obľúbené kanály
Výber zoznamu kanálov
 > OK >  OPTIONS >
Vybrať zoznam kanálov
O obľúbených kanáloch
V zozname obľúbených kanálov vyberte rozsah
kanálov. Po dokončení stlačte OK.
Môžete vytvoriť zoznam s obľúbenými kanálmi, v
ktorom sa nachádzajú len kanály, ktoré chcete
sledovať. Keď je zvolený zoznam obľúbených
kanálov, pri prepínaní kanálov sa zobrazia len
obľúbené kanály.
Vyhľadanie kanálov
 > OK >  OPTIONS >
Vyhľadať kanál
Ak potrebujete nájsť kanál v dlhom zozname, môžete
ho nechať vyhľadať.
1 - Stlačením tlačidla  prepnite na TV.
2 - Stlačením tlačidla OK otvorte aktuálny zoznam
kanálov.
3 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS > Vyhľadať kanál
a stlačte tlačidlo OK.
25
obľúbenými kanálmi sa zobrazia 3 najpoužívanejšie
kanály z predvoleného zoznamu poskytovateľov
vysielania, ktoré budú k dispozícii na zobrazenie
ukážky po vašich obľúbených kanáloch. Na povolenie
používania musíte tieto kanály pridať do vášho
zoznamu obľúbených (pozrite si kapitolu „TV
program“).
Vytvorenie zoznamu obľúbených
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo OK, čím otvoríte zoznam kanálov.
2 - Vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla
 Označiť ako obľúbené ho označte ako obľúbený.
3 - Vybraný kanál sa označí symbolom .
4 - Ak chcete dokončiť nastavenie, stlačte
tlačidlo  BACK . Dané kanály sa pridajú do
zoznamu obľúbených kanálov.
Na každej strane časti TV program sa nachádza
tabuľka „Vedeli ste“ vložená vo vašom zozname
obľúbených kanálov. Kanál „Vedeli ste“ ponúka
užitočné tipy na zdokonalenie spôsobu, akým
používate svoj televízor.
Odstránenie kanála zo zoznamu
obľúbených
* Satelitný kanál možno vyhľadať len na
modeloch xxPxSxxxx.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu obľúbených,
vyberte ho pomocou tlačidla  a potom stlačte
tlačidlo  Zrušiť označenie ako obľúbené, čím
kanál vyradíte zo zoznamu obľúbených.
7.5
Text/Teletext
Titulky z teletextu
Znovu zoradiť kanály
Ak naladíte analógový kanál, titulky pre jednotlivé
kanály bude nutné nastaviť manuálne.
Kanály v zozname obľúbených kanálov môžete
znovu zoradiť – zmeniť ich poradie.
1 - Prepnite na požadovaný kanál a stlačením
tlačidla TEXT otvorte teletext.
2 - Zadajte číslo stránky s titulkami, zvyčajne 888.
3 - Ak chcete teletext zatvoriť, znovu stlačte
tlačidlo TEXT.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo OK >  OPTIONS > Vybrať zoznam
kanálov.
2 - Vyberte možnosť Obľúbený z antény , Obľúbený
z káblovej TV alebo Obľúbený zo satelitu* a stlačte
 OPTIONS .
3 - Vyberte možnosť Znovu zoradiť kanály, vyberte
kanál, ktorý chcete preskupiť a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stláčaním navigačných tlačidiel posuňte
zvýraznený kanál na iné miesto a stlačte tlačidlo OK.
5 - Po dokončení stlačte  Hotovo.
Ak ste v ponuke titulkov vybrali možnosť Zapnuté,
počas sledovania analógového kanála sa v prípade
dostupnosti zobrazia titulky.
Ak chcete zistiť, či je kanál analógový, alebo digitálny,
prepnite na daný kanál a stlačte položku  INFO .
* Satelitný kanál možno vyhľadať len na
modeloch xxPxSxxxx.
Stránky teletextu
Na otvorenie teletextu stlačte tlačidlo TEXT počas
sledovania televíznych kanálov.
Na zatvorenie teletextu znova stlačte tlačidlo TEXT.
Zoznam obľúbených kanálov v časti
TV program
Výber stránky teletextu
Ak chcete vybrať stránku . . .
Časť TV program môžete prepojiť so zoznamom
obľúbených kanálov.
1 - Zadajte číslo strany pomocou číselných tlačidiel.
2 - Po obrazovke sa pohybujte pomocou tlačidiel so
šípkami.
3 - Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z
farebne označených položiek v spodnej časti
obrazovky.
1 - Počas sledovania televízneho kanála stlačte
tlačidlo OK >  OPTIONS > Vybrať zoznam
kanálov.
2 - Vyberte možnosť Obľúbený z antény , Obľúbený
z káblovej TV alebo Obľúbený zo satelitu*
a stlačte OK.
3 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE na otvorenie tohto
zoznamu.
Podstránky teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať niekoľko
podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište
vedľa čísla hlavnej stránky.
Na výber podstránky stlačte tlačidlo  alebo
.
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
svojich obľúbených kanáloch. Spolu s vašimi
26
2 - Keď je na obrazovke otvorená funkcia Teletext,
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3 - Vyberte položku Text 2.5 > Vypnuté.
4 - V prípade potreby opätovným stláčaním
tlačidla  (vľavo) ponuku zatvorte.
Prehľad T.O.P. teletextu
Niektorí poskytovatelia vysielania ponúkajú funkciu
T.O.P. Teletext.
Otvorenie funkcie T.O.P. textu v rámci teletextu stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Prehľad
teletextu T.O.P.
* Teletext možno otvoriť, len ak sú kanály
nainštalované priamo v internom tuneri televízora
a televízor je nastavený na režim televízie. Ak sa
používa set-top box, teletext nebude v televízore
k dispozícii. V takomto prípade môžete použiť
teletext na set-top boxe.
Možnosti teletextu
Vo funkcii Teletext môžete po stlačení tlačidla 
OPTIONS vybrať z nasledujúcich možností…
• Zastavenie stránky
Zastavenie automatického posúvania jednotlivých
podstránok.
• Duálna obrazovka/celá obrazovka
Súčasné zobrazenie televízneho kanála a teletextu
vedľa seba.
• Prehľad T.O.P
Otvorenie funkcie T.O.P. Teletext.
• Zväčšiť
Zväčšenie stránky teletextu, aby sa pohodlnejšie
čítala.
• Odhaliť
Zobrazenie skrytých informácií na stránke.
• Jazyk
Prepnutie skupiny znakov, ktorú teletext používa na
správne zobrazenie textu.
• Teletext 2.5
Aktivácia funkcie Teletext 2.5, ktorá ponúka viac farieb
a lepšiu grafiku.
Konfigurácia teletextu
Jazyk teletextu
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Nastavenie preferovaného jazyka teletextu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk >
teletext, Sekundárny teletext
Základný
Teletext 2.5
Teletext 2.5 (ak je dostupný) ponúka viac farieb a
lepšiu grafiku. Teletext 2.5 je aktivovaný ako
štandardné výrobné nastavenie.
Ak chcete vypnúť Teletext 2.5…
1 - Stlačte tlačidlo TEXT.
27
8
Zmena dňa
TV program
Ak sa informácie TV programu získavajú od
poskytovateľa vysielania, môžete stlačením tlačidla
 + zobraziť program na jeden z nasledujúcich dní.
Stlačením tlačidla  - sa vrátite na predchádzajúci
deň.
8.1
Čo potrebujete
Pomocou TV programu môžete zobraziť zoznam
aktuálnych a plánovaných televíznych programov na
vašich kanáloch. V závislosti od zdroja informácií
(údajov) TV programu sa zobrazujú analógové aj
digitálne kanály alebo len digitálne kanály. Nie všetky
kanály poskytujú informácie o TV programe.
Deň môžete zmeniť aj stlačením tlačidla  OPTIONS
a výberom položky Zmeniť deň.
Televízor dokáže zhromažďovať informácie o TV
programe pre kanály, ktoré sú v ňom nainštalované
(napr. kanály, ktoré sledujete pomocou funkcie Watch
TV (Sledovať televíziu)). Televízor nedokáže
zhromažďovať informácie o TV programe pre kanály
sledované z digitálneho prijímača.
Môžete nastaviť pripomienku programu. Na začiatku
daného programu sa zobrazí hlásenie s upozornením.
Na tento kanál môžete okamžite prepnúť.
Nastavenie pripomienky
V ponuke TV program je program s pripomienkou
označený ikonou  (hodiny).
Ak chcete nastaviť pripomienku…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
v budúcnosti.
2 - Stlačte tlačidlo  Nastaviť pripom. a potom
stlačte OK.
8.2
Používanie TV programu
Ak chcete vymazať pripomienku…
Otvorenie TV programu
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
s pripomienkou, ktorú spoznáte podľa ikony 
(hodiny).
2 - Stlačte tlačidlo  Vymaz.pripomienku, vyberte
možnosť Áno a potom stlačte OK.
Ak chcete otvoriť TV program, stlačte tlačidlo  TV
GUIDE.
Zatvoríte ho ďalším stlačením tlačidla  TV GUIDE .
Pri prvom otvorení TV programu televízor spustí
vyhľadávanie informácií o programe všetkých
televíznych kanálov. Toto vyhľadávanie môže trvať
niekoľko minút. Údaje TV programu sa uložia do
televízora.
Hľadať podľa žánru
Ak sú tieto informácie k dispozícii, môžete vyhľadať
plánované programy podľa ich žánru, napr. filmy,
šport, atď.
Naladenie programu
Ak chcete vyhľadať programy podľa žánru, stlačte
tlačidlo  OPTIONS a vyberte položku Hľadať
podľa žánru.
Vyberte požadovaný žáner a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nájdených programov.
Prepnutie na program
• Z TV programu môžete prepnúť na aktuálny
program.
• Ak chcete vybrať niektorý program, pomocou
tlačidiel so šípkami prejdite na názov daného
programu.
• Ak prejdete vpravo, zobrazia sa programy, ktoré sú
naplánované na neskôr.
• Ak chcete prejsť na niektorý program (kanál),
vyberte daný program a stlačte tlačidlo OK.
Zoznam pripomienok
Môžete zobraziť zoznam nastavených pripomienok.
Zoznam pripomienok
Zobrazenie podrobností o programe
Ak chcete otvoriť zoznam pripomienok…
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zvolenom
programe, stlačte tlačidlo  INFO .
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte tlačidlo  OPTIONS a vyberte
položku Všetky pripomienky.
3 - V zozname pripomienok vyberte pripomienku,
ktorú chcete odstrániť, a vybratá pripomienka sa
28
označí symbolom .
4 - Vyberte položku Vymazať vybraté a stlačte
tlačidlo OK.
5 - Ak chcete zavrieť zoznam pripomienok, vyberte
položku Zatvoriť.
Používanie služby Freeview Play
Pre otvorenie služby Freeview Play*…
1 - Stlačením tlačidla  (Doma) otvorte domovskú
ponuku.
2 - Ak si chcete pozrieť prehľad dostupných
prehrávačov, vyberte možnosť Freeview Play a
stlačte tlačidlo  (doprava) alebo stlačte tlačidlo OK,
ak chcete prejsť na zoznam Freeview Play.
3 - Kanály môžete vyhľadávať po zadaní kľúčového
slova do lišty vyhľadávania vpravo hore.
4 - Na triedenie rôznych typov programov pri
vyberaní konkrétneho žánra stlačte  Odporúčanie.
5 - Vyberte program a stlačením
tlačidla OK spustíte sledovanie.
6 - Zavrite stlačením tlačidla  BACK.
Nastavenie nahrávania
V ponuke TV program môžete nastaviť nahrávanie.
Zoznam nahrávok zobrazíte stlačením
tlačidla Nahrávky. Program, z ktorého sa má
nahrávať, je označený ikonou  (červená bodka)
pred názvom programu.
Ak chcete nahrať program…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte aktuálny
program alebo program v budúcnosti.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Záznam .
* Služba Freeview Play je k dispozícii len pre modely
vo Veľkej Británii.
Ak chcete zrušiť nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE a vyberte program
nastavený na nahrávanie.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Vymazať nahrávku .
8.3
Freeview Play
Informácie o službe Freeview Play
Ak chcete využívať službu Freeview Play*, musíte
televízor najskôr pripojiť k internetu.
Ponuky služby Freeview Play:
• Sledujte televízne programy z posledných siedmich
dní, ktoré ste zmeškali.
• Sledujte živé televízne vysielanie a vysielanie na
požiadanie – všetko na jednom mieste bez spustenia
aplikácie. Programy služby Freeview Play môžete
vyhľadávať v TV programe.
• Sledujte viac ako 60 štandardných kanálov a až 15
kanálov v HD.
• Využívajte služby na požiadanie, ako sú BBC iPlayer,
ITV Hub, All 4, Demand 5 a UKTV Play.
• Nie ste viazaní žiadnou zmluvou ani mesačnými
poplatkami – máte nad všetkým kontrolu.
Podrobnosti nájdete na
adrese: https://www.freeview.co.uk
* Služba Freeview Play je k dispozícii len pre modely
vo Veľkej Británii.
29
9
Naplánovať nahrávanie
Nahrávanie
a pozastavenie TV
Môžete naplánovať nahrávanie budúceho programu
pre aktuálny deň alebo niekoľko dní dopredu
(maximálne 8 dní). Televízor nahrávanie spustí
a ukončí na základe údajov z TV programu.
Ak chcete nahrať program…
9.1
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - V ponuke TV program vyberte kanál a program,
ktorý chcete nahrať. Stláčaním tlačidiel  (vpravo)
a  (vľavo) môžete prechádzať programy
jednotlivých kanálov.
3 - Keď je požadovaný program zvýraznený, stlačte
farebné tlačidlo  Nahrávanie . Nahrávanie
programu sa naplánuje. V prípade prekrývajúceho sa
nahrávania sa automaticky zobrazí varovanie. Ak
plánujete nahrávať program vo vašej neprítomnosti,
nezabudnite televízor nechať v pohotovostnom
režime a zapnúť pevný disk USB.
Nahrávanie
Čo potrebujete
Môžete nahrávať digitálne televízne vysielanie a
pozrieť si ho neskôr.
Na nahrávanie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre zabudovaný TV
program
• spoľahlivé nastavenie hodín televízora. Ak hodiny
televízora manuálne prestavíte, nahrávanie nemusí
správne fungovať.
Zoznam nahrávok
Nahrávky môžete prehliadať a spravovať
prostredníctvom zoznamu nahrávok. Vedľa zoznamu
nahrávok je uvedený samostatný zoznam pre
naplánované nahrávania a pripomienky.
Vysielanie nie je možné nahrávať počas použitia
funkcie pozastavenia televízie.
V rámci presadzovania legislatívnej ochrany
autorských práv môžu rôzni poskytovatelia vysielania
DVB pomocou technológie Správy digitálnych práv
(DRM) použiť rôzne obmedzenia. V prípade
vysielania chránených kanálov môže byť obmedzené
nahrávanie, platnosť nahrávky a počet jej prehratí.
Nahrávanie môže byť úplne zakázané. Pri pokuse
o nahrávanie chráneného vysielania alebo prehratia
nahrávky s vypršanou platnosťou sa môže zobraziť
chybové hlásenie.
Ak chcete otvoriť zoznam nahrávok…
Nahrávanie programu
Poskytovatelia vysielania môžu obmedziť počet dní,
počas ktorých je možné nahrávku sledovať. Po
skončení tohto obdobia sa nahrávka označí ako
nahrávka s vypršanou platnosťou. Nahrávka v
zozname môže uvádzať počet dní do vypršania.
Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
1 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
2 - V zozname nahrávok vyberte
karty Nové, Pozreté alebo Vypršalo a stlačením
tlačidla OK aktivujte filter zobrazenia.
3 - Keď je v zozname vybratá určitá nahrávka,
môžete ju odstrániť farebným
tlačidlom  Odstrániť . Nahrávku môžete
premenovať stlačením farebného
tlačidla  Premenovať .
Okamžité nahrávanie
Ak chcete nahrať program, ktorý práve sledujete,
stlačte tlačidlo  (Nahrávanie) na diaľkovom
ovládaní. Nahrávanie sa ihneď spustí.
Keď poskytovateľ vysielania zabráni nahrávaniu alebo
ak príde k prerušeniu vysielania, nahrávanie bude
označené ako Neúspešné.
Nahrávanie zastavíte stlačením
tlačidla  (Zastavenie).
Ak sú k dispozícii informácie z TV programu,
program, ktorý práve sledujete, sa nahrá od okamihu,
kedy stlačíte tlačidlo nahrávania, až do konca
programu.
Manuálne nahrávanie
Môžete naplánovať aj nahrávanie bez prepojenia
s TV programom. Sami tak môžete nastaviť typ
tunera, kanál a čas začiatku aj skončenia.
• Ak prijímate informácie TV programu od
poskytovateľa vysielania, nahrávanie sa spustí
okamžite. Čas skončenia vysielania môžete upraviť v
zozname nahrávok.
Ak chcete manuálne naplánovať nahrávanie…
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
30
3 - V hornej časti obrazovky vyberte
možnosť  Naplánované a stlačte tlačidlo OK.
4 - Stlačte farebné tlačidlo  Naplánovať
a potom OK.
5 - Vyberte tuner, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
6 - Vyberte kanál, z ktorého chcete nahrávať,
a stlačte tlačidlo OK.
7 - Vyberte deň nahrávania a stlačte tlačidlo OK.
8 - Nastavte čas začiatku a skončenia nahrávania.
Vyberte tlačidlo a pomocou tlačidiel  (hore)
a  (dole) nastavte hodiny a minúty.
9 - Vyberte položku Program a stlačením
tlačidla OK naplánujte manuálne nahrávanie.
Pozastavenie programu
Ak chcete pozastaviť a obnoviť vysielanie…
• Ak chcete pozastaviť vysielanie, stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie). V spodnej časti obrazovky
sa nakrátko zobrazí lišta priebehu.
• Ak chcete zobraziť lištu priebehu, znova stlačte
tlačidlo  (Pozastavenie).
• Ak chcete pokračovať v sledovaní, stlačte
tlačidlo  (Prehrávanie).
Keď je na obrazovke zobrazená lišta priebehu,
stláčaním tlačidiel  (Pretočenie vzad)
a  (Pretočenie vpred) vyberte, odkiaľ chcete
pokračovať v sledovaní pozastaveného vysielania.
Opakovaným stláčaním tlačidiel upravte rýchlosť.
Nahrávanie sa zobrazí v zozname naplánovaných
nahrávaní a pripomienok.
Ak sa chcete vrátiť k práve vysielanému televíznemu
programu, stlačte tlačidlo  (Zastavenie).
Sledovanie nahrávky
Ak chcete sledovať nahrávku…
Znovu prehranie
1 - Stlačte tlačidlo  TV GUIDE.
2 - Stlačte farebné tlačidlo  Nahrávky .
3 - V zozname nahrávok vyberte požadovanú
nahrávku a stlačením tlačidla OK spustite jej
sledovanie.
4 - Môžete používať
tlačidlá  (pozastaviť),  (prehrať),  (pretočiť
dozadu),  (pretočiť dopredu) a  (zastaviť).
5 - Späť na sledovanie televízie prepnete stlačením
tlačidla  EXIT.
Keďže televízor uchováva sledované vysielanie,
zväčša je vysielanie možné vrátiť o niekoľko sekúnd
naspäť.
Ak chcete aktuálne vysielanie znova prehrať…
1 - Stlačte tlačidlo  (Pozastavenie)
2 - Stlačte tlačidlo  (Pretočiť
dozadu). Opakovaným stláčaním
tlačidla  nastavte, odkiaľ chcete začať sledovať
pozastavené vysielanie. Opakovaným stláčaním
tlačidiel upravte rýchlosť. V určitom bode dosiahnete
začiatok uloženého vysielania alebo maximálny
časový rozsah.
3 - Stlačením tlačidla  (Prehrávať) spustíte
opätovné prehrávanie vysielania.
4 - Stlačením tlačidla  (Zastaviť) spustíte
sledovanie živého vysielania.
9.2
Pozastavenie TV
Čo potrebujete
Na pozastavenie televízneho programu potrebujete…
• pripojený pevný disk USB naformátovaný v tomto
televízore
• digitálne televízne kanály nainštalované na tomto
televízore
• prijímať informácie o kanáloch pre TV program
zobrazovaný na obrazovke
Keď je pripojený pevný disk USB a je naformátovaný,
televízor neustále uchováva sledované televízne
vysielanie. Keď prepnete na iný kanál, vysielanie
predchádzajúceho kanála sa vymaže. Vysielanie sa
vymaže aj vtedy, keď prepnete televízor do
pohotovostného režimu.
Funkciu pozastavenia nie je možné použiť počas
nahrávania.
31
prezentácie),  (Pozastavenie prehrávania
prezentácie),  (Spustenie
prezentácie),  (Otočenie fotografie)
10
Videá, fotografie a
hudba
Možnosti fotografií
10.1
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
fotografie na obrazovke môžete…
Pomocou rozhrania USB
Zoznam/miniatúry
Zobrazenie fotografií so zobrazením zoznamu alebo
zobrazením miniatúr.
Môžete zobraziť fotografie alebo prehrávať hudbu
alebo videá uložené na pripojenej pamäťovej
jednotke USB typu Flash alebo pevnom disku USB.
Náhodné poradie zapnuté, náhodné poradie vypnuté
Zobrazenie obrázkov v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Keď je televízor zapnutý, pripojte k jednému z
konektorov USB na televízore pamäťovú jednotku
USB typu Flash alebo pevný disk USB.
Opakovať, prehrať raz
Opakované alebo jednorazové zobrazenie obrázkov.
Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a môžete prehľadávať svoje
súbory v štruktúre priečinkov na pevnom disku USB.
Zastaviť hudbu
Zastavenie hudby hrajúcej na pozadí.
Varovanie
Rýchlosť prezentácie
Rýchlosť Nastavenie rýchlosti prezentácie.
Ak sa pokúsite pozastaviť alebo nahrať program, kým
je pripojený pevný disk USB, televízor vás požiada o
naformátovanie pevného disku USB. Pri tomto
formátovaní sa odstránia všetky aktuálne súbory na
pevnom disku USB.
Prechody prezentácie
Nastavenie prechodu medzi jednotlivými obrázkami.
10.3
360° fotografie
10.2
Fotografie
Prezeranie 360° fotografií
Prezeranie fotografií
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Vyberte možnosť 360° fotografie , ak chcete
prehľadávať 360° fotografie podľa dátumu, mesiaca,
roka alebo podľa názvu v abecednom poradí, stlačte
tlačidlo  Usporiadať.
4 - Vyberte jednu 360° fotografiu a stlačením
tlačidla OK sa vybratá 360° fotografia zobrazí.
• Ak chcete zobraziť fotografie, v paneli ponuky
vyberte možnosť 360° fotografie , vyberte miniatúru
požadovanej fotografie a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa v jednom priečinku nachádza viac
360° fotografií, môžete vybrať fotografiu a stlačiť
tlačidlo  Prezentácia , čím spustíte prezentáciu
všetkých 360° fotografií v tomto priečinku.
• Pri zobrazení fotografie stlačte tlačidlo  INFO na
zobrazenie nasledujúcich prvkov:
lišta priebehu, ovládací panel prehrávania, 
(Prechod na predchádzajúcu fotografiu v priečinku),
 (Prechod na nasledujúcu fotografiu v priečinku),
 (Spustenie prehrávania
prezentácie),  (Pozastavenie prehrávania), 
(Prehrať všetky/prehrať jedno),  (Little Planet), 
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Vyberte možnosť Fotografie, ak chcete
prehľadávať fotografie podľa dátumu, mesiaca, roka
alebo podľa názvu v abecednom poradí, stlačte
tlačidlo  Usporiadať.
4 - Vyberte jednu fotografiu a stlačením tlačidla OK
sa vybratá fotografia zobrazí.
• Ak chcete zobraziť fotografie, v paneli ponuky
vyberte možnosť Fotografie, vyberte miniatúru
požadovanej fotografie a stlačte tlačidlo OK.
• Ak sa v jednom priečinku nachádza viac fotografií,
môžete vybrať fotografiu a stlačiť
tlačidlo  Prezentácia , čím spustíte prezentáciu
všetkých fotografií v tomto priečinku.
• Pri zobrazení fotografie stlačte tlačidlo  INFO na
zobrazenie nasledujúcich prvkov:
lišta priebehu, ovládací panel prehrávania, 
(Prechod na predchádzajúcu fotografiu v priečinku),
 (Prechod na nasledujúcu fotografiu v priečinku),
 (Spustenie prehrávania
32
(Automatický/manuálny režim).
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Vyberte položku Videá a vyberte jedno video,
ak chcete prehrať vybraté video, môžete stlačiť
tlačidlo OK.
• Vyberte video a stlačte tlačidlo  INFO , čím
zobrazíte informácie o súbore.
• Pri prehrávaní videa stlačte tlačidlo  INFO na
zobrazenie nasledujúcich prvkov:
lišta priebehu, ovládací panel
prehrávania,  (Prechod na predchádzajúce video
v priečinku),  (Prechod na nasledujúce video
v priečinku),  (Prehrávanie),  (Pretočenie
dozadu),  (Pretočenie dopredu),  (Pozastavenie
prehrávania),  (Prehrať všetky/prehrať
jedno),  (Náhodný výber zapnutý/náhodný výber
vypnutý)
‒ Little Planet: Little Planet je alternatívne a zábavné
zobrazenie 360° fotografií. Po spustení zobrazenia
Little Planet sa 360° fotografie zobrazia vo forme
malej planétky.
‒ Automatický/manuálny režim: po spustení
360° prehrávač sa v ňom bude vybratá
360° fotografia automaticky posúvať zľava doprava v
360° zobrazení (o 0° až 360° stupňov). Po zadaní
manuálneho režimu 360 prehrávač zastaví
automatické posúvanie/otáčanie, aby bolo možné
fotografie posúvať/otáčať pomocou kláves
diaľkového ovládania.
Možnosti 360° fotografií
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas zobrazenia
360° fotografie na obrazovke môžete…
Zoznam/miniatúry
Zobrazenie 360° fotografií so zobrazením zoznamu
alebo zobrazením miniatúr.
Možnosti videa
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
videa môžete…
Náhodné poradie zapnuté, náhodné poradie vypnuté
Zobrazenie obrázkov v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Zoznam/miniatúry
Zobrazenie súborov videa so zobrazením zoznamu
alebo zobrazením miniatúr.
Opakovať, prehrať raz
Opakované alebo jednorazové zobrazenie
obrázkov.
Zastaviť hudbu
Zastavenie hudby hrajúcej na pozadí.
Titulky
Ak sú k dispozícii titulky, môžete ich zobraziť. Vyberte
možnosť Zapnuté, Vypnuté alebo Zapn.keď vypn..
10.4
Náhodné poradie zapnuté, náhodné poradie vypnuté
Prehrávanie videí v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Videá
Opakovať, prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie videí.
Prehrávanie videí
10.5
Ak chcete na televízore prehrať video…
Hudba
Vyberte položku  Videá , vyberte názov
požadovaného súboru a stlačte tlačidlo OK.
Prehrávanie hudby
• Ak chcete pozastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
• Ak chcete pretáčať dozadu alebo dopredu, stlačte
tlačidlo  alebo . Opätovným stlačením tlačidiel
zrýchlite pretáčanie – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
• Ak chcete prejsť na nasledujúce video v priečinku,
stlačením tlačidla OK pozastavte prehrávanie, na
obrazovke vyberte položku  a stlačte tlačidlo OK.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, stlačte
tlačidlo  (Zastaviť).
• Ak sa chcete vrátiť späť do priečinka, stlačte
tlačidlo .
Otvorenie priečinku s hudbou
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
položku  USB a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku  Jednotka USB
flash a stlačením tlačidla  (vpravo) vyberte
požadované zariadenie USB.
3 - Vyberte položku Hudba a vyberte jednu zo
skladieb, ak chcete prehrať vybratú skladbu, môžete
stlačiť tlačidlo OK.
• Vyberte hudbu a stlačte tlačidlo  INFO , čím
zobrazíte informácie o súbore.
• Pri prehrávaní hudby stlačte tlačidlo  INFO na
zobrazenie nasledujúcich prvkov:
Otvorenie súboru s videom
1 - Stlačte tlačidlo  SOURCES, vyberte
33
lišta priebehu, ovládací panel
prehrávania,  (Prechod na predchádzajúci
hudobný súbor v priečinku),  (Prechod na
nasledujúci hudobný súbor
v priečinku),  (Prehrávanie),  (Pretočenie
dozadu),  (Pretočenie dopredu),  (Pozastavenie
prehrávania),  (Prehrať všetky/prehrať jedno)
Možnosti hudby
Stlačením tlačidla  OPTIONS počas prehrávania
hudby môžete…
Náhodné poradie zapnuté, náhodné poradie vypnuté
Prehrávanie skladieb v postupnom alebo náhodnom
poradí.
Opakovať, prehrať raz
Opakované alebo jednorazové prehrávanie skladieb.
34
na získanie ideálneho obrazu.
• Formát obrazu – vyberte jeden z predvolených
formátov obrazu, ktorý vyhovuje veľkosti obrazovky.
• Štýl zvuku – vyberte jeden z predvolených štýlov
zvuku na zaistenie ideálnych nastavení zvuku.
• Výstup zvuku – nastavte prehrávanie zvuku
prostredníctvom televízora alebo pripojeného
zvukového systému.
• Štýl funkcie Ambilight – vyberte jeden
z predvolených štýlov funkcie Ambilight.
• Funkcia Ambilight+hue – ak chcete vypnúť alebo
zapnúť funkciu Ambilight+hue.
• Časovač vypnutia – nastavte automatické
prepnutie televízora do pohotovostného režimu po
stanovenom čase.
• Vypnúť obrazovku – ak počúvate hudbu, môžete
vypnúť obrazovku televízora.
11
Otvorenie ponúk
nastavení TV
11.1
Prehľad ponuky Doma
Ak chcete vybrať jednu z nasledujúcich ponúk,
stlačte tlačidlo  (Doma), potom stlačte tlačidlo OK.
Zdroje
Tento riadok obsahuje dostupné zdroje v tomto
televízore.
Sledovanie televízie
• Bezdrôtové a káblové siete – pripojte sa k domácej
sieti alebo upravte sieťové nastavenia.
• Nastavenia obrázka – úprava všetkých nastavení
obrázka.
• Všetky nastavenia – zobrazte ponuku všetkých
nastavení.
• Pomocník – diagnostika a získanie ďalších
informácií o televízore. Ak chcete získať ďalšie
informácie, v ponuke Pomocník stlačte farebné
tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
tému Ponuka Pomocník.
Tento riadok obsahuje funkcie televízora dostupné
pre používateľa.
Aplikácie
Tento riadok obsahuje predinštalované aplikácie.
Vyhľadávanie
Tento riadok obsahuje rozhranie na vyhľadávanie v
tomto televízore.
Nastavenie
Tento riadok obsahuje nastavenia dostupné pre
používateľa.
Ponuka Všetky nastavenia:
Stlačte tlačidlo  (doma) na diaľkovom ovládaní,
vyberte položky Nastavenia > Všetky nastavenia
a stlačte tlačidlo OK.
Ikony je možné zoradiť v ponukách Doma. Pre
premiestnenie ikon stlačte tlačidlo OK. Prípadne
môžete zvoliť ikonu, ktorú chcete premiestniť a
podržte tlačidlo OK po dobu 3 sekúnd, kým sa okolo
ikony objavia šípky. Požitím navigačných tlačidiel
premiestnite zvolenú ikonu do iného umiestnenia
a stlačte tlačidlo OK. Na zatvorenie ponuky stlačte
tlačidlo BACK.
* Nastavenia funkcie Ambilight sú dostupné len
pre modely, ktoré podporujú funkciu Ambilight.
11.3
11.2
Všetky nastavenia
Často používané nastavenia
a Všetky nastavenia
Nastavenia obrázka
Štýl obrazu
Ponuka nastavení:
Ak chcete nájsť často používané nastavenia, na
diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo  (Doma) > Nastavenia.
Výber štýlu
• Návod – pokyny, ako inštalovať kanály, usporiadať
kanály, aktualizovať softvér televízora, pripojiť
externé zariadenia a používať funkcie Smart TV na
televízore.
• Inštalovať kanály – aktualizujte kanály alebo
spustite úplne novú inštaláciu kanálov.
• Štýl obrazu – vyberte jeden z predvolených štýlov
 (Doma) > Nastavenia > Štýl obrazu, stlačte
tlačidlo OK pre prechod k nasledujúcej dostupnej
možnosti.
V záujme zjednodušenia nastavení obrazu si môžete
vybrať predvolený štýl obrazu.
Dostupné štýly obrazu sú...
• Osobné – nastavenia obrazu, ktoré ste zadali pri
prvom spustení.
35
• Jasné farby – ideálne na sledovanie počas dňa
• Prirodzené – prirodzené nastavenia obrazu
• Štandard – energeticky najúspornejšie nastavenie
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hry – ideálne na hranie hier*
• Monitor – ideálne ako obrazovka počítača**
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Kontrast
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu kontrastu obrazu.
 (dole) upravíte
Znížením hodnoty kontrastu znížite spotrebu energie.
* Štýl obrazu – hra nie je dostupná pre niektoré
zdroje videa.
** Štýl obrazu – možnosť Monitor je dostupná len keď
je video zo zdroja HDMI možné prehrávať v počítači.
HDR nie je podporované v režime Monitor. Televízor
je schopný prehrávať HDR video v režime Monitor,
ale spracovanie obrazu HDR nebude použité.
Úprava ostrosti obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Ostrosť
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu ostrosti obrazu.
 (dole) upravíte
Vytvorenie vlastného štýlu
Môžete upraviť a uložiť nastavenia obrazu v rámci
práve vybratého štýlu obrazu, ako je
napríklad Farba, Kontrast alebo Ostrosť.
Úprava jasu obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Jas
Obnovenie štýlu
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte
úroveň jasu obrazového signálu.
Pre obnovenie štýlu do pôvodného nastavenia stlačte
tlačidlo  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Štýl obrazu, potom vyberte
položku  Obnovenie štýlu.
Poznámka: Ak nastavíte jas príliš ďaleko od
referenčnej hodnoty (50), môže to mať za následok
nižší kontrast.
Pre obsah HDR
Pre obsah HDR sú k dispozícii tieto štýly...
Pokročilý režim nastavenia obrazu
• HDR Vlastné
• HDR Jasné farby
• HDR Prirodzené
• HDR Film
• HDR Hra
Nastavenia farieb
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu
Zvýšenie sýtosti farieb
Pre obsah Dolby Vision
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > ENastavenia pokročilého
režimu > Zvýšenie sýtosti farieb
Pre obsah Dolby Vision sú k dispozícii tieto štýly...
• HDR Vlastné
• HDR Jasné farby
• Dolby Vision – jasné
• Dolby Vision – tmavé
• HDR Hra
Nastavte úroveň sýtosti farieb a detailov v jasných
farbách výberom z možností Maximum, Stredne
alebo Minimum.
Výber predvolenej farebnej teploty
Farba, Kontrast, Ostrosť, Jas
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Farebná teplota
Úprava farby obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Farba
Stláčaním šípok  (hore) alebo
hodnotu sýtosti farieb obrazu.
Nastavte požadovanú farebnú teplotu výberom
z možností Normálna, Teplá alebo Studená .
 (dole) upravíte
Vlastná farebná teplota
 (Doma) > Nastavenia >
Úprava kontrastu obrazu
36
Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Vlastná farebná teplota
Dynamický kontrast
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Dynamický kontrast
Ak chcete nastaviť farebnú teplotu sami, vyberte v
ponuke Farebná teplota možnosť Vlastné
nastavenie. Stláčaním šípok  (hore) alebo 
(dole) zvýšite alebo znížite nastavenú hodnotu.
Vyváženie bielej
Výberom z možností Maximum, Stredne
alebo Minimum nastavte úroveň, pri ktorej televízor
automaticky zdokonalí detaily v tmavých, stredne
tmavých a svetlých oblastiach obrazu.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Vyváženie bielej
Kontrast obrazu, Korekcia gama
Prispôsobenie vyváženia bielej na základe zvolenej
teploty farieb obrazu. Stláčaním šípok  (naho)
alebo  (nadol) upravíte hodnotu, stlačením tlačidla
 Resetovať ju obnovíte.
Kontrast obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Kontrast obrazu
Stláčaním šípok  (hore) alebo
úroveň kontrastu obrazu.
Nastavenia kontrastu
 (dole) upravte
Režimy kontrastu
Korekcia gama
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Režim kontrastu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Korekcia gama
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) môžete
nastaviť nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu
obrazu.
Výberom z možností Normálne, Optimalizované pre
obraz, Optimalizované na úsporu energie nastavíte
spôsob automatického zníženia kontrastu na
dosiahnutie najnižšej spotreby energie alebo
najvyššej kvality obrazu. Ak chcete úpravu kontrastu
vypnúť, vyberte možnosť Vypnuté.
Ultra vysoké rozlíšenie
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Ultra rozlíšenie
HDR Plus
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > HDR Plus
Ak chcete získať vynikajúcu ostrosť línií a detailov,
vyberte možnosť Zapnuté.
Položku HDR Plus môžete nastaviť na
možnosť Vypnuté, Minimálne, Stredné,
Maximálne alebo Automaticky, vďaka čomu
nastavíte úroveň, pri ktorej televízor automaticky
poskytne vynikajúci dojem z kontrastu a jasu pri HDR
obsahu.
Jasný obraz
Poznámka: K dispozícii pri zistení signálu s vysokým
dynamickým rozsahom (HDR).
Výberom z možností Maximum, Stredne alebo
Minimum nastavte úroveň odstraňovania šumu vo
video obsahu.
Šum je väčšinou viditeľný ako malé pohyblivé bodky
v obraze na obrazovke.
Redukcia šumu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Redukcia šumu
• Televízor dokáže prehrávať HDR programy
prostredníctvom ľubovoľného pripojenia HDMI,
z televízneho vysielania, internetového zdroja (napr.
Netflix) alebo pripojeného pamäťového zariadenia
USB.
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
37
režimu >
Ostrosť, redukcia MPEG artefaktov
širokouhlý obraz.
• Na celú obrazovku – automaticky zväčší obraz na
celú obrazovku. Skreslenie obrazu je minimálne,
titulky zostanú viditeľné. Nevhodné pre signál z
počítača. Pri niektorých neštandardných formátoch
obrazu sa stále môžu zobrazovať čierne pruhy.
• Prispôsobiť obrazovke – automaticky zväčšuje
obraz, aby vyplnil obrazovku bez skreslenia. Môžu sa
zobraziť čierne pruhy. Nepodporované v prípade
signálu z počítača.
Výberom z možností Maximum, Stredne alebo
Minimum nastavte rôznu úroveň vyhladzovania
artefaktov v digitálnom video obsahu.
Artefakty MPEG sú väčšinou viditeľné ako malé bloky
alebo zubaté hrany obrazu na obrazovke.
Nastavenia pohybu
Štýly pohybu
• Pôvodné – zobrazí pôvodný formát vstupného
obrazu.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Štýly pohybu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Formát obrazu > Rozšírený
Štýly pohybu poskytujú režimy s optimalizovanými
nastaveniami pohybu pre rôzne druhy videa.
Ak chcete manuálne upraviť formát obrazu…
• Posunutie – výberom šípok posuňte obraz. Obraz
môžete posúvať, iba keď je priblížený.
• Zoom – výberom šípok obraz priblížte.
• Natiahnutie – výberom šípok obraz vertikálne alebo
horizontálne natiahnite.
• Späť – výberom sa vrátite na formát obrazu, pri
ktorom ste začali.
Zvolením možnosti Vypnuté túto funkciu vypnite
alebo si zážitok z pozerania vylepšite výberom
niektorého zo štýlov pohybu.
(Film, Šport, Štandardný, Plynulý alebo Osobné
nastavenie)
Nie je k dispozícii v nasledujúcich prípadoch:
•  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Štýl obrazu > Hra.
• Sieťové/internetové streamovanie 50 Hz/60 Hz
videí v rozlíšení Ultra HD.
Upozornenia na technológiu Dolby Vision
Natural Motion
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Upozornenia na technológiu
Dolby Vision
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Nastavenia pokročilého
režimu > Natural Motion
Zapnite alebo vypnite upozornenia na technológiu
Dolby Vision, keď sa v televízore začne prehrávať
obsah s technológiou Dolby Vision.
Vďaka technológii Natural Motion je každý pohyb
hladký a plynulý.
Rýchle nastavenia obrazu
• Výberom z možností Maximum, Stredne,
Minimum nastavte rôznu úroveň obmedzenia
trhaného zobrazenia, ktoré sa prejavuje vo filmoch
v televízii.
• Ak sa v prehrávanom videu objaví v obraze šum,
vyberte možnosť Minimum alebo Vypnuté.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Rýchle nastavenia obrazu
• Počas prvej inštalácie ste v niekoľkých
jednoduchých krokoch vykonali základné nastavenia
obrazu. Tieto kroky môžete zopakovať v ponuke
Rýchle nastavenia obrazu.
• Vyberte požadované nastavenie obrazu a prejdite
na nasledujúce nastavenie.
• Ak ich chcete vykonať, uistite sa, že je na televízore
možné naladiť televízny kanál alebo zobraziť program
z pripojeného zariadenia.
Poznámka: K dispozícii, len keď sú Štýly pohybu
nastavené na možnosť Osobné nastavenie.
Formát obrazu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Formát obrazu
Ak obraz nezaplní celú obrazovku alebo sa na
vrchnej, spodnej či na oboch stranách zobrazujú
čierne pruhy, môžete ho nastaviť tak, aby obrazovku
úplne zaplnil.
Ak chcete vybrať jedno zo základných nastavení na
vyplnenie obrazovky…
• Širokouhlý obraz – automaticky zväčší obraz na
38
osobného režimu, vráťte sa k položke Štýl zvuku
a stlačte tlačidlo  Obnovenie štýlu.
Nastavenia zvuku
Štýl zvuku
Výber štýlu
Umiestnenie televízora
Zvuk môžete jednoducho upraviť výberom
predvoleného štýlu zvuku.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Umiestnenie televízora
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Štýl zvuku
V záujme zaistenia najlepšej možnej reprodukcie
zvuku vyberte nastavenie Na TV stojane alebo Na
stene.
K dispozícii sú nasledujúce štýly zvuku...
• Režim AI – ak vyberiete režim AI, štýl zvuku sa bude
inteligentne prepínať na základe zvukového obsahu.
Rozšírené nastavenia zvuku
• Pôvodné – najneutrálnejšie nastavenie zvuku
• Film – ideálne na sledovanie filmov
• Hudba – ideálne na počúvanie hudby
• Hra – ideálne na hranie hier
• Novinky – ideálne na reč
• Osobný režim – slúži na výber kontroly
rozšírenejších nastavení zvuku
Ovládanie hlasitosti
Automatická hlasitosť
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírené > Automatická
hlasitosť
Ak chcete zapnúť vyrovnávanie náhlych rozdielov
v hlasitosti, nastavte možnosť Zapnuté. Tieto
rozdiely sa vyskytujú najmä pri prepínaní
kanálov. Nastavte možnosť Nočný režim pre lepší
zážitok z tichého počúvania.
Vytvorenie vlastného štýlu
Môžete upraviť a uložiť nastavenia zvuku v rámci
práve vybratého štýlu zvuku.
Osobný režim nastavenia zvuku
Hlasitosť Delta
Virtualizér reproduktora
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Hlasitosť Delta
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Nastavenia osobného
režimu > Virtualizér reproduktora
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte
hodnotu delta hlasitosti reproduktora televízora.
Nastavte úroveň priestorového efektu zvuku zo
zabudovaných reproduktorov televízora.
Nastavenia výstupu zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Výstup zvuku
Clear Dialogue
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Nastavenia osobného
režimu > Clear dialogue
Nastavte prehrávanie zvuku prostredníctvom
televízora alebo pripojeného zvukového systému.
Môžete vybrať zariadenie, z ktorého chcete počúvať
zvuk z televízora, a spôsob, akým ho chcete ovládať.
• Ak vyberiete položku Reproduktory televízora sú
vypnuté, reproduktory televízora natrvalo vypnete.
• Ak vyberiete možnosť TV reproduktory,
reproduktory televízora zostanú neustále zapnuté.
Pre tento režim platia všetky nastavenia súvisiace so
zvukom (basy, výšky, režim priestorového zvuku atď).
• Ak vyberiete možnosť Slúchadlá, zvuk sa bude
prehrávať cez slúchadlá.
• Ak vyberiete možnosť TV reproduktory + slúchadlá,
zvuk sa bude prehrávať cez TV reproduktory aj
slúchadlá.
Zapnutím vylepšíte zvuk pre hovorenú reč. Ideálne
riešenie na sledovanie spravodajských programov.
Ekvalizér
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Nastavenia osobného
režimu > Ekvalizér
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu ekvalizéra.
* Poznámka: Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenie
Ak je zvukové zariadenie pripojené prostredníctvom
39
protokolu HDMI CEC, vyberte položku Zvukový
systém HDMI. Počas prehrávania zvuku iným
zariadením sa reproduktory televízora vypnú.
nastavenie vypnite.
Odchýlka digitálneho výstupu (k dispozícii iba pri
zapnutí oneskorenia digitálneho výstupu)
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Odchýlka
digitálneho výstupu
Nastavenia digitálneho výstupu
Nastavenia digitálneho výstupu sú k dispozícii pre
výstup SPDIF (optický) a zvukový signál HDMI ARC.
• Ak nie je možné nastaviť oneskorenie na systéme
domáceho kina, môžete zvuk zosynchronizovať v
televízore.
• Môžete nastaviť oneskorenie slúžiace na
kompenzáciu času, ktorý systém domáceho kina
potrebuje na spracovanie zvuku.
• Hodnotu môžete nastaviť v krokoch po 5 ms.
Maximálne nastavenie je 60 ms.
Formát digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Formát
digitálneho výstupu
Nastavte výstupný zvukový signál televízora podľa
schopností pripojeného systému domáceho kina.
• Stereo (bez kompresie): Ak vaše zvukové zariadenia
nepodporujú technológiu spracovania
multikanálového zvuku, na zariadení zvoľte len obsah
z výstupu stereofónneho zvuku.
• Multikanálový zvuk: Na zvukových zariadeniach
zvoľte len obsah z výstupu zvuku 5.1 (komprimovaný
multikanálový zvukový signál).
• Viackanálový (premostenie): Vyberte, ak chcete
odosielať pôvodný bitový tok z HDMI ARC do
pripojeného zvukového systému HDMI.
Kanály
Nastavenia HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband
TV
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia HbbTV >
HbbTV
Ak televízny kanál ponúka služby HbbTV, najprv
musíte zapnúť HbbTV v nastaveniach televízora, aby
ste získali prístup k týmto pokročilým službám, ako
napr. videá na vyžiadanie či televízne služby catchup.
– Uistite sa, že zvukové zariadenia podporujú funkciu
Dolby Atmos.
– Počas prenášania z výstupu Dolby Digital Plus
bude výstup SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)
zablokovaný.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia HbbTV >
Sledovanie HbbTV
Vyrovnanie digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Vyrovnanie
digitálneho výstupu
Nastavte úroveň hlasitosti zariadenia, ktoré je
pripojené k digitálnemu zvukovému výstupu (SPDIF)
alebo HDMI.
Zapnite alebo vypnite sledovanie správania pri
prehliadaní HbbTV. Jeho vypnutím dostanú služby
HbbTV informáciu, aby nesledovali vaše správanie pri
prehliadaní.
• Ak chcete nastaviť vyššiu hlasitosť, vyberte
možnosť Viac.
• Ak chcete nastaviť nižšiu hlasitosť, vyberte
možnosť Menej.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia HbbTV >
Súbory cookie HbbTV
Zapnite alebo vypnite ukladanie súborov cookie
tretích strán, údajov o webových lokalitách a
vyrovnávacej pamäte služieb HbbTV.
Oneskorenie digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Oneskorenie
digitálneho výstupu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Nastavenia HbbTV >
Vymazať zoznam schválených aplikácií
Niektoré systémy domáceho kina môžu vyžadovať na
synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie
synchronizácie zvuku. Ak je oneskorenie zvuku
nastavené na vašom systéme domáceho kina, toto
40
To vám umožní vymazať zoznam aplikácií HbbTV,
ktorých spustenie ste povolili na televízore.
Profil prevádzkovateľa CAM
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Kanály > Profil prevádzkovateľa CAM
Zapnutím profilu prevádzkovateľa rozhrania CI+ CAM
umožníte jednoduchú inštaláciu a aktualizáciu
kanálov.
Zapnutie funkcie EasyLink
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > EasyLink >
Všeobecné nastavenia
Nastavenia pripojenia
Formátovanie pevného disku USB
Ovládanie zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC pomocou diaľkového ovládača
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
Formátovanie pevného disku USB
televízora
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > EasyLink > Diaľkové ovládanie
EasyLink > Zapnuté
Pred nahrávaním kanála na pevný disk USB musíte
tento disk nastaviť a naformátovať.
Nastavenia klávesnice USB
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
klávesnice USB
Zapnuté
Poznámka:
– Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami
iných značiek.
Nastavenia
– Štandard HDMI CEC má pri iných značkách odlišné
názvy. Pár príkladov: Anynet, Aquos Link, Bravia
Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie
všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou
EasyLink. Názvy technológií HDMI CEC použité v
tomto príklade sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
Ak chcete nainštalovať klávesnicu USB, zapnite
televízor a pripojte klávesnicu USB k jednému z
konektorov USB na televízore. Keď televízor prvýkrát
rozpozná klávesnicu, môžete určiť rozloženie
klávesnice a otestovať toto rozloženie.
Nastavenia myši
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
myši
HDMI s rozlíšením Ultra HD
Nastavenia
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia > Zdroje
vstupu > HDMI (port) > HDMI Ultra HD
Upravenie rýchlosti pohybu myši USB.
Tento televízor dokáže zobrazovať signály Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu rozpoznať TV s technológiou Ultra
HD a nemusia fungovať správne alebo môžu mať
skreslený obraz alebo zvuk.
Pripojenie HDMI CEC – funkcia EasyLink
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom
HDMI CEC k televízoru ich môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora. Funkcia EasyLink
HDMI CEC musí byť zapnutá v televízore aj v
pripojenom zariadení.
Ak chcete zabrániť nesprávnemu fungovaniu
takéhoto zariadenia, môžete nastaviť kvalitu signálu
na úroveň, s ktorou si zariadenie poradí. Ak
zariadenie nepracuje so signálmi Ultra HD, môžete
funkciu Ultra HD pre toto pripojenie HDMI vypnúť.
• Nastavenie Optimálne podporuje maximálne
signály Ultra HD (50 Hz alebo 60 Hz) RGB 4:4:4
alebo YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
41
• Nastavenie Štandardný podporuje maximálne
signály Ultra HD (50 Hz alebo 60 Hz) YCbCr 4:2:0.
• Ak televízor používate ako monitor alebo na
sledovanie televízie používate digitálny prijímač (settop box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie
televízora, deaktivujte funkciu automatického
vypnutia nastavením hodnoty na 0.
Podporovaný formát pre možnosti HDMI s rozlíšením
Ultra HD:
• Rozlíšenie: 3840 x 2160
• Obrazová frekvencia (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
• Podvzorkovanie video dát (bitová hĺbka)
– 8 bitové: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*,
RGB 4:4:4*
– 10-bitové: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
– 12 bitové: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
Umiestnenie – Doma alebo Obchod
 (Doma) > Nastavenia >
nastavenia > Všeobecné
Všetky
nastavenia > Umiestnenie
• Výber umiestenia televízora
• Výberom možnosti Obchod sa štýl obrazu prepne
späť na možnosť Živé a budete môcť upraviť
nastavenia pre obchod.
• Režim je vhodný na propagáciu televízora v
predajni.
* Podporované len pri nastavení HDMI Ultra
HD na možnosť Optimálne.
Eko nastavenia
Nastavenie úrovne úspory energie
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
nastavenia > Úspora energie
Konfigurácia pre obchod
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Konfigurácia pre obchod
Eko
Výberom z možností Minimium, Stredne
alebo Maximum nastavte rôzne úrovne úspory
energie, prípadne režim úspory energie vypnite
výberom možnosti Vypnuté.
Ak je televízor nastavený na možnosť V predajni,
môžete zobraziť logá funkcií alebo nastaviť
dostupnosť špeciálnych ukážok na používanie
v obchode.
Nastavenie vypnutia obrazovky na zníženie spotreby
energie
Nastavenie obrazu a zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
nastavenia > Vypnúť obrazovku
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Konfigurácia pre obchod > Obraz
a zvuk
Eko
Výberom položky Vyp. obrazovku sa vypne
obrazovka televízora. Ak chcete obrazovku znova
zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom
ovládači.
Ako nastavenia obrazu a zvuku vyberte možnosť
Optimalizované pre obchod alebo Vlastné
nastavenia.
Nastavenie automatického vypnutia televízora
Logá a panel
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
nastavenia > Automatické vypnutie
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Konfigurácia pre obchod > Logá
a panel
Eko
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) zvýšite
alebo znížite nastavenú hodnotu. Zadaním
hodnoty 0 (Vypnuté) automatické vypnutie
deaktivujete.
Nastavte, aby sa zobrazovali Logá funkcií
a Reklamný pútač.
Po výbere nastavenia Automatické vypnutie sa
televízor automaticky vypne, aby šetril energiu.
Automatické spustenie aplikácie Demo Me
• Ak televízor prijíma televízny signál, ale počas
4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, automaticky sa vypne.
• Ak televízor 10 minút neprijme televízny signál ani
príkaz z diaľkového ovládania, automaticky sa vypne.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Konfigurácia pre obchod >
Automatické spustenie aplikácie Demo Me
42
Zapnite alebo vypnite automatické spustenie
aplikácie Demo Me.
automaticky nastavil Štýl obrazu na režim Hra vždy,
keď je k televízoru pripojené zariadenie HDMI.
Správa ukážok
Údaje o sledovaní
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa ukážok
Takto sa dostanete do nastavení údajov o sledovaní,
kde môžete zapnúť alebo vypnúť zhromažďovanie
vašich údajov o sledovaní spoločnosťou Inscape
Data, Inc. (Inscape) a získať prístup k zásadám
ochrany osobných údajov spoločnosti Inscape, kde
sa vysvetľuje, ako sa údaje o sledovaní zhromažďujú
(ak zapnete zhromažďovanie) a používajú.
Ak je televízor nastavený na možnosť Obchod,
môžete spravovať ukážkové videá v aplikácii Demo
me.
Prehrávanie ukážkového videa
* Dostupné len pre niektoré krajiny.
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Prehrať
Vyberte súbor ukážkového videa a prehrajte ho.
Obnova nastavení a preinštalovanie televízora
Kopírovať súbor ukážky
Obnova všetkých nastavení televízora na pôvodné
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Kopírovať na USB
Skopírovať súbor ukážky na jednotku USB.
hodnoty
Odstrániť súbor ukážky
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia >
nastavenia
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Odstrániť
Odstrániť súbor ukážky z televízora.
Zopakovanie úplnej inštalácie televízora a nastavenie
Výrobné
späť na stav prvého zapnutia
Konfigurácia ukážky
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Konfigurácia
Nastaviť TV na Hlavný TV alebo Sub TV.
Zadajte kód PIN a vyberte možnosť Áno – televízor
sa kompletne preinštaluje. Všetky nastavenia sa
obnovia a nainštalované kanály sa
nahradia. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Prevziať nový súbor ukážky
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Prevziať nové
Ak je Konfigurácia nastavená na Hlavný TV, môžete
prevziať nový súbor ukážky.
Nastavenia regiónu a jazyka
Nastavenie automatického oneskorenia
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Nastavenie automatického oneskorenia
Nastaviť čas automatického oneskorenia v intervale
15 sekúnd až 5 minút .
Jazyk
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk
Výber automatickej slučky
 (Doma) > Aplikácie > Demo me > Správa
ukážok > Výber automatickej slučky
Vybrať súbor ukážky na prehrávanie v automatickej
slučke.
Zmena jazyka ponuky a hlásení televízora
Automatický herný režim HDMI
Nastavenie preferovaného jazyka zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné nastavenia > Zdroje
vstupu > HDMI (port) > Herný režim HDMI Auto
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk >
zvuk, Sekundárny zvuk
NastavteAutomatický herný režim HDMI výberom
položky Zapnuté, ak chcete, aby televízor
Digitálne televízne kanály dokážu v rámci jedného
programu vysielať zvuk, ktorý prenáša niekoľko
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk >
ponuky
43
Jazyk
Základný
jazykov. Môžete nastaviť preferovaný základný a
sekundárny jazyk zvuku. Ak je počas sledovania k
dispozícii jeden z týchto jazykov, televízor prepne na
tento jazyk.
Dátum a
Poznámka:
• Ak žiadne z automatických nastavení nezobrazuje
čas správne, môžete ho nastaviť manuálne.
• Ak plánujete nahrávanie podľa TV programu,
odporúčame nemeniť čas a dátum manuálne.
Nastavenie preferovaného jazyka titulkov
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk >
tituly, Sekundárne titulky
Primárne
Nastavenie časového pásma alebo časového posunu
oblasti
Digitálne kanály môžu pre jeden program ponúkať
titulky v niekoľkých jazykoch. Môžete nastaviť
preferovaný primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak
sú k dispozícii titulky v jednom z týchto jazykov,
televízor vybrané titulky zobrazí.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Hodiny >
pásmo
Časové
Vyberte niektorú z časových zón.
Nastavenie automatického prepnutia televízora do
Nastavenie preferovaného jazyka teletextu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Jazyk >
teletext, Sekundárny teletext
Čas.
pohotovostného režimu po stanovenom čase
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Hodiny >
vypnutia.
Základný
Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia
majú v ponuke niekoľko jazykov teletextu.
Časovač
Nastavenie automatického prepnutia televízora do
pohotovostného režimu po stanovenom
čase. Pomocou posuvnej lišty môžete nastaviť čas až
na 180 minút v 5-minútových intervaloch. Ak
nastavíte hodnotu 0 minút, časovač vypnutia sa
vypne. Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť
aj skôr alebo vynulovať čas.
Hodiny
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Hodiny
Automatické nastavenie hodín
Nastavenia univerzálneho prístupu
 (Domov) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Automat. režim hodín
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup
Keď je zapnutá funkcia Univerzálny prístup, televízor
je pripravený na použitie hluchými osobami, osobami
so zhoršeným sluchom, slepými osobami či osobami
so zhoršeným zrakom.
• Štandardné nastavenie pre hodiny televízora je
Automaticky. Informácie o čase získava televízor z
prenášaného UTC (koordinovaný univerzálny čas).
• Ak čas nie je správny, môžete pre hodiny televízora
nastaviť možnosť Závisí od krajiny.
• Keď sa vyberie možnosť Závisí od krajiny, môžete
nastaviť čas pre režim Automaticky, Štandardný čas
alebo Letný čas.
Zapnutie nastavení univerzálneho prístupu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Univerzálny
prístup > Zapnuté.
Manuálne nastavenie hodín
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región
a jazyk > Hodiny > Automat. režim
hodín > Manuálne
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Región a jazyk > Hodiny >
Čas
Univerzálny prístup pre osoby so zhoršeným
sluchom
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Zhoršený
sluch > Zapnuté
Dátum,
• Niektoré digitálne televízne kanály vysielajú
špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre hluchých
divákov alebo divákov so zhoršeným sluchom.
Ak chcete upraviť hodnotu, vráťte sa do
predchádzajúcej ponuky a vyberte položku
44
• Ak je funkcia zapnutá, televízor automaticky prepne
na prispôsobený zvuk a titulky (ak sú k dispozícii).
Uzamknutie programov
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Detský zámok > Rodičovské
Univerzálny prístup pre nevidiace osoby či osoby so
obmedzenia
zhoršeným zrakom
Nastavenie minimálneho veku na sledovanie vekovo
neprístupných programov.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Zvukový
popis > Zvukový popis > Zapnuté
Digitálne televízne kanály môžu vysielať špeciálnu
zvukovú stopu s komentárom, ktorý opisuje dianie na
obrazovke.
Uzamknutie aplikácií
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Detský zámok > Uzamknutie
aplikácie
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Zvukový
popis > Zvukový popis > Zmieš. hlasitosť, Zvukové
efekty, Reč
Prístup k aplikáciám nevhodným pre deti môžete
uzamknúť. V prípade uzamknutia aplikácií si televízor
pri spustení aplikácie určenej pre osoby staršie ako 18
rokov vyžiada zadanie kódu PIN. Toto uzamknutie sa
vzťahuje iba na aplikácie Philips, ktoré sú označené
ako vhodné od 18 rokov.
• Ak vyberiete možnosť Zmieš. hlasitosť, budete môcť
nastaviť pomer hlasitosti normálnej zvukovej stopy
a stopy s komentárom. Stláčaním šípok
 (hore)
alebo  (dole) zvýšite alebo znížite nastavenú
hodnotu.
• Ak chcete zapnúť rôzne zvukové efekty v stope
s komentárom (napr. stereo alebo stišovanie zvuku),
pre položku Zvukové efekty nastavte
možnosť Zapnuté.
• Výberom položky Reč sa nastaví predvoľba reči
Popisné alebo Titulky.
Zadať kód
 (Doma) > Nastavenia >
nastavenia >
Všetky
Detský zámok >
Zadať kód
Zadajte kód PIN, aby ste zamkli alebo odomkli
televízor.
Vylepšenie dialógov
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Univerzálny prístup > Vylepšenie
dialógov
Zvýšenie zrozumiteľnosti dialógov a komentárov.
Nastavenia uzamknutia
Nastavenie a zmena kódu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Detský zámok > Zadať kód, Zmeniť
kód
Nastavenie nového kódu alebo zmena kódu. Kód
detskej zámky slúži na uzamknutie a odomknutie
kanálov a programov.
Poznámka: Ak ste kód PIN zabudli, môžete prepísať
ten súčasný na hodnotu 8888 a zadať nový kód.
45
vysielanie identifikátora SSID smerovača), vyberte
možnosť Pridať novú sieť a názov siete zadajte
manuálne.
2 - V závislosti od typu smerovača môžete zadať
šifrovací kľúč – WEP, WPA alebo WPA2. Ak ste
šifrovací kľúč pre danú sieť už zadali, môžete kliknúť
na položku OK a hneď sa pripojiť.
3 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
12
Bezdrôtové
pripojenie a sieť
12.1
Domáca sieť
Vytvorenie pripojenia – WPS
Ak chcete využívať všetky možnosti ponúkané
televízorom Philips Smart TV, musí byť televízor
pripojený na internet.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
sa k sieti > WPS
Televízor pripojte k domácej sieti
s vysokorýchlostným internetovým
pripojením. Televízor môžete k sieťovému smerovaču
pripojiť bezdrôtovo alebo pomocou kábla.
Pripojiť
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS, môžete sa
priamo pripojiť k smerovaču bez skenovania sietí. Ak
sa vo vašej bezdrôtovej sieti nachádzajú zariadenia,
ktoré používajú systém bezpečnostného šifrovania
WEP, funkciu WPS nemožno použiť.
12.2
1 - Prejdite k smerovaču, stlačte tlačidlo WPS a do 2
minút sa vráťte k televízoru.
2 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
3 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Pripojiť sa k sieti
Bezdrôtové pripojenie
Čo potrebujete
Vytvorenie pripojenia – WPS s kódom PIN
Na bezdrôtové pripojenie televízora k internetu
potrebujete Wi-Fi smerovač s internetovým
pripojením. Použite vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
sa k sieti > WPS s kódom PIN
Pripojiť
Ak váš smerovač disponuje funkciou WPS s kódom
PIN, môžete sa priamo pripojiť k smerovaču bez
skenovania sietí. Ak sa vo vašej bezdrôtovej sieti
nachádzajú zariadenia, ktoré používajú systém
bezpečnostného šifrovania WEP, funkciu WPS
nemožno použiť.
Zapnutie a vypnutie Wi-Fi
1 - Zapíšte si 8-ciferný kód PIN zobrazený na
obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v
počítači. Ak neviete nájsť miesto na zadanie kódu PIN,
pozrite si návod na používanie softvéru smerovača.
2 - Ak sa chcete pripojiť, vyberte možnosť Pripojiť.
3 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Zapnutie/vypnutie Wi-Fi
Káblové pripojenie
Čo potrebujete
Vytvorenie pripojenia
Na pripojenie televízora k internetu potrebujete
sieťový smerovač s internetovým pripojením. Použite
vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na
internet.
Vytvorenie pripojenia – bezdrôtová sieť
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
sa k sieti > Bezdrôtová
Pripojiť
1 - V zozname nájdených sietí kliknite na svoju
bezdrôtovú sieť. Ak sa vaša sieť v zozname
nenachádza, pretože je jej názov skrytý (je vypnuté
46
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Konfigurácia statickej IP
1 - Kliknite na položku Konfigurácia statickej IP a
nakonfigurujte pripojenie.
2 - Môžete zadať číselné hodnoty pre
položky Adresa IP, Maska siete, Brána, DNS 1
alebo DNS 2.
Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN)
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
s Wi-Fi (WoWLAN)
Vytvorenie pripojenia
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
sa k sieti > Káblové pripojenie
Zapnúť
Tento televízor môžete z pohotovostného režimu
zapnúť pomocou smartfónu alebo tabletu. Musí byť
zapnuté nastavenie Zapnúť s Wi-Fi (WoWLAN).
Pripojiť
1 - Pripojte smerovač k televízoru pomocou
sieťového kábla (kábel Ethernet**).
2 - Uistite sa, že ste smerovač zapli.
3 - Televízor bude neustále vyhľadávať pripojenie k
sieti.
4 - Po úspešnom pripojení sa zobrazí hlásenie.
Digital Media Renderer – DMR
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
Media Renderer – DMR
Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP smerovača.
Funkcia DHCP by mala byť zapnutá.
Digital
Ak vaše súbory médií nemožno prehrať na obrazovke
televízora, skontrolujte, či máte zapnutú funkciu
Digitial Media Renderer. Funkcia DMR je zapnutá ako
výrobné nastavenie.
**Na splnenie predpisov EMC použite tienený kábel
Ethernet FTP kat. 5E.
Zapnutie pripojenia siete Wi-Fi
12.3
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete
> Zapnutie/vypnutie Wi-Fi
Nastavenia bezdrôtovej a
káblovej siete
Pripojenie Wi-Fi môžete vo svojom televízore zapnúť
alebo vypnúť.
Zobraziť nastavenia siete
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Zobraziť nastavenie siete
Resetovanie pripojenia Wi-Fi Miracast
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Resetovanie pripojenia Wi-Fi Miracast
Pomocou tejto položky si môžete prezrieť všetky
aktuálne nastavenia siete. Napríklad adresy IP a MAC,
silu signálu, rýchlosť pripojenia, spôsob šifrovania,
atď.
Vymažte zoznam pripojených a zablokovaných
zariadení, ktoré sa používajú pomocou funkcie
Miracast.
Konfigurácia siete – Statická IP
Názov televíznej siete
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Konfigurácia siete > Statická IP
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete >
televíznej siete
Ak ste pokročilý používateľ a chcete sieť
nakonfigurovať so statickou adresou IP, nastavte
adresu IP televízora na možnosť Statická IP.
Názov
Ak máte vo svojej domácej sieti viac televízorov,
môžete televízoru priradiť jedinečný názov.
Nastavenia služby Netflix
Konfigurácia siete – Konfigurácia statickej IP
47
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Nastavenia služby Netflix
Pomocou možnosti Nastavenia služby Netflix
môžete zobraziť číslo ESN alebo deaktivovať
zariadenie služby Netflix.
Vymazať pamäť internetu
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Bezdrôtové a káblové
siete > Vymazať pamäť internetu
Pomocou položky Vymazať pamäť internetu môžete
vymazať registráciu na serveri Philips a nastavenia
rodičovskej zámky, prihlásenia do aplikácií video
obchodov, všetky obľúbené aplikácie funkcie Smart
TV, internetové záložky a históriu. Interaktívne
aplikácie MHEG môžu do televízora tiež ukladať tzv.
súbory „cookie“. Tieto súbory sa tiež odstránia.
48
13
13.3
Smart TV
Galéria aplikácií
13.1
Otvorte položku Galéria aplikácií funkcie Smart TV
a získajte prístup k aplikáciám – zbierke webových
lokalít prispôsobených na zobrazenie v televízore.
Nastavenie funkcie Smart TV
Nájdite aplikáciu pre videá služby YouTube, noviny,
online album fotografií a ďalšie aplikácie.
K dispozícii sú aplikácie, pomocou ktorých si môžete
požičať video z online video obchodu, alebo
aplikácie na sledovanie zmeškaných programov. Ak v
položke App gallery (Galéria aplikácií) nenájdete to,
čo hľadáte, otvorte internetový prehliadač a skúste to
nájsť na webe pomocou televízora.
Po prvom spustení funkcie Smart TV je potrebné
nakonfigurovať pripojenie. Ak chcete pokračovať,
musíte si prečítať podmienky a súhlasiť s nimi.
Úvodná stránka funkcie Smart TV predstavuje vašu
bránu do sveta internetu. Pomocou funkcie Online TV
si môžete požičať filmy online, čítať noviny, sledovať
videá a počúvať hudbu, nakupovať online, sledovať
televízne programy, keď vám to najlepšie vyhovuje.
Vyhľadávanie
Otvorenie funkcie Smart TV
Pomocou funkcie Vyhľadávanie môžete vyhľadávať
relevantné aplikácie v časti Galéria aplikácií.
Zadajte kľúčové slovo do textového poľa, vyberte
položku  a stlačte tlačidlo OK na spustenie
vyhľadávania. Môžete zadávať názvy, žánre
a popisné slová na vyhľadávanie.
Prípadne môžete ponechať textové pole prázdne
a vyhľadávať najobľúbenejšie vyhľadávania/kľúčové
slová v širokej ponuke kategórií. V zozname
nájdených kľúčových slov vyberte požadované
kľúčové slovo a stlačením tlačidla OK vyhľadajte
položky, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo.
Na otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.
stlačte tlačidlo  Smart TV .
Prípadne môžete stlačiť tlačidlo  (Doma) >
Aplikácie, vyberte položku  Smart TV a stlačte
tlačidlo OK.
Televízor sa pripojí na internet a otvorí úvodnú
stránku funkcie Smart TV. Môže to trvať niekoľko
sekúnd.
Zatvoriť funkciu Smart TV
Ak chcete zatvoriť úvodnú stránku funkcie Smart TV,
stlačte tlačidlo EXIT.
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu
sprístupneného poskytovateľmi obsahových služieb.
13.2
Úvodná stránka funkcie
Smart TV
Vaše aplikácie
Aplikácie môžete spustiť z úvodnej stránky funkcie
Smart TV.
Internet
Aplikácia Internet otvorí prehliadanie webu vo vašom
televízore.
Môžete zobraziť akúkoľvek internetovú lokalitu, no
väčšina z nich nie je prispôsobená na zobrazenie na
televíznej obrazovke.
– Niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie
stránok alebo videí) nie sú v televízore dostupné.
– Internetové stránky sa zobrazujú na celej obrazovke
a vždy iba po jednej stránke.
49
14
Televízia na
požiadanie/Video
na vyžiadanie
Televízia na požiadanie
 (Doma) > Aplikácie > Televízia na požiadanie
Môžete sledovať televízne programy, ktoré ste
zmeškali, alebo sledovať vaše obľúbené programy,
keď sa vám to najviac hodí.
Video na vyžiadanie
 (Doma) > Aplikácie > Video na vyžiadanie
Môžete si požičiavať si filmy z online video obchodu.
50
• Teplá biela – rôzne varianty teplej bielej
• Studená biela – rôzne varianty studenej bielej
15
Ambilight
15.1
Indikátor sledovania
Štýl funkcie Ambilight
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Štýl
funkcie Ambilight > Indikátor sledovania
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Štýl funkcie Ambilight
Nastavte jeden z predvolených štýlov indikátora.
Môžete vybrať spôsob prispôsobovania funkcie
Ambilight.
Podľa aplikácie
 (Doma) > Nastavenia > Ambilight >
funkcie Ambilight > Podľa aplikácie
Podľa videa
 (Doma) > Nastavenia > Ambilight >
funkcie Ambilight > Podľa videa
Štýl
Štýl
Táto funkcia je k dispozícii, ak ovládate funkciu
Ambilight pomocou aplikácie.
Nastavte niektorý zo štýlov prispôsobenia sa
dynamike obrazu na televíznej obrazovke.
15.2
• Štandardný – ideálne na bežné sledovanie televízie
• Prirodzený – čo najvernejšie sa prispôsobuje
obrazu alebo zvuku
• Futbal - ideálne na futbalové zápasy
• Jasné – ideálne na sledovanie počas dňa
• Hra – ideálne na hranie hier
• Pohodlie – ideálne na pokojný večer
• Relax – ideálne na navodenie salónnej atmosféry
Jas funkcie Ambilight,
nasýtenie
Jas
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Jas
Stláčaním šípok  (hore) alebo
úroveň jasu funkcie Ambilight.
Podľa zvuku
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Štýl
funkcie Ambilight > Podľa zvuku
 (dole) nastavte
Nasýtenie
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Sýtosť
Nastavte niektorý zo štýlov prispôsobenia sa
dynamike zvuku.
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte
úroveň nasýtenia funkcie Ambilight.
• Lumina – spája dynamiku zvuku s farebným
videom
• Colora – založené na dynamike zvuku
• Retro – založené na dynamike zvuku
• Spectrum – založené na dynamike zvuku
• Scanner – založené na dynamike zvuku
• Rhythm – založené na dynamike zvuku
• Party – mix všetkých štýlov Podľa zvuku, jeden po
druhom
15.3
Ambilight+hue
Konfigurácia farebného tónu (Hue)
žiaroviek
1. krok – sieť
Podľa farby
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Štýl
funkcie Ambilight > Podľa farby
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Konfigurácia farebného tónu žiaroviek
Nastavte jeden z predvolených farebných štýlov.
Pomocou tohto prvého kroku pripravíte televízor na
vyhľadanie mosta Philips hue. Televízor aj most
Philips hue musia byť pripojené k rovnakej sieti.
• Horúca láva – odtiene červenej farby
• Hlboká voda – odtiene modrej farby
• Svieža príroda – rôzne varianty zelenej farby
Inštalácia…
1 - Pripojte most Philips hue k elektrickej zásuvke.
51
2 - Pripojte most Philips hue k rovnakému
smerovaču ako televízor – na pripojenie použite
kábel Ethernet.
3 - Zapnite žiarovky hue.
po označení raz blikne.
2 - Po dokončení procesu vyberte položku OK a
stlačte OK.
Ak chcete začať s konfiguráciou…
4. krok – Konfigurácia žiarovky
1 - Stlačte
tlačidlá  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Konfigurácia farebného tónu žiaroviek.
2 - Vyberte položku Spustiť teraz a stlačte
tlačidlo OK. Televízor vyhľadá most Philips hue. Ak
televízor ešte nie je pripojený k vašej sieti, najprv
spustí konfiguráciu siete. Ak sa v zozname zobrazí
most Philips Hue.
V nasledujúcom kroku nakonfigurujete jednotlivé
žiarovky Philips hue.
Ak chcete nakonfigurovať jednotlivé žiarovky hue…
1 - Vyberte žiarovku, ktorú chcete nastaviť, a stlačte
OK. Vybraná žiarovka bude blikať.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Najprv vyznačte, do akej polohy voči televízoru
ste žiarovku umiestnili. Správnym nastavením Uhla sa
do žiarovky pomocou funkcie Ambilight vyšle správna
farba. Výberom posuvného prvku upravte polohu.
4 - Následne zadajte Vzdialenosť medzi žiarovkou a
televízorom. Čím je žiarovka ďalej od televízora, tým je
farba funkcie Ambilight slabšia. Výberom posuvného
prvku upravte vzdialenosť.
5 - Nakoniec nastavte Jas žiarovky. Výberom
posuvného prvku upravte jas.
6 - Konfigurovanie danej žiarivky ukončíte
označením položky OK a stlačením OK.
7 - V ponuke Konfigurovať Ambilight+hue môžete
vykonať rovnaký postup pre všetky žiarovky.
8 - Po nastavení konfigurácie žiaroviek
Ambilight+hue vyberte položku Dokončiť a stlačte OK.
Ak chcete získať ďalšie informácie o pripojení
televízora k domácej sieti, v Pomocníkovi stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Sieťové nastavenia.
2. krok – Most hue
V ďalšom kroku prepojíte televízor s mostom Philips
Hue.
Televízor možno prepojiť len s jedným mostom
Hue.
Ak chcete pripojiť most hue…
1 - Keď je televízor pripojený k sieti, zobrazí dostupné
mosty hue. Ak televízor ešte nenašiel váš most Hue,
môžete vybrať možnosť Znova vyhľadať a stlačiť
tlačidlo OK.
Ak televízor našiel váš jediný most Hue, vyberte
názov tohto mosta Hue a stlačte tlačidlo OK.
Ak máte k dispozícii viac mostov Hue, vyberte most
Hue, ktorý chcete používať, a stlačte tlačidlo OK.
2 - Vyberte položku Spustiť a stlačte tlačidlo OK.
3 - Teraz prejdite k mostu Philips hue a stlačte
tlačidlo prepojenia umiestnené v strede zariadenia.
Tým sa most hue prepojí s televízorom. Tento krok
vykonajte do 30 sekúnd. Televízor potvrdí, či došlo k
úspešnému prepojeniu televízora a mosta hue.
4 - Vyberte položku OK a stlačte OK.
Funkcia Ambilight+hue je pripravená na používanie.
Nastavenia Ambilight+hue
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Vypnuté
Vypnutie funkcie Ambilight+hue
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight + hue >
Vnorenie
Keď je most Philips hue pripojený k televízoru,
prejdite na stránku Žiarovky hue.
Stláčaním šípok  (hore) alebo  (dole) nastavte,
ako presne žiarovky hue kopírujú funkciu Ambilight.
3. krok – Žiarovky hue
V ďalšom kroku vyberiete žiarovky Philips Hue,
ktoré budú sledovať funkciu Ambilight.
Môžete vybrať maximálne 9 žiaroviek Philips pre
funkciu Ambilight+hue.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Lounge light+hue
Ak nainštalujete aplikáciu Ambilight+hue, farebný tón
žiarovky môže kopírovať svetlo Lounge Light funkcie
Ambilight. Svetlá Philips hue rozšíria efekt svetla
Lounge Light po celej miestnosti.
Ak chcete vybrať žiarovky pre funkciu Ambilight+hue…
1 - V zozname označte žiarovky, ktoré majú byť
ovládané funkciou Ambilight. Žiarovku označíte tak,
že vyberiete jej názov a stlačíte OK. Každá žiarovka
52
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Zobraziť konfiguráciu
Pozrite si aktuálne nastavenia Ambilight+hue, siete,
mosta a žiaroviek.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Ambilight +
hue > Obnoviť konfiguráciu
Obnovenie aktuálneho nastavenia Ambilight+hue
15.4
Rozšírené nastavenia funkcie
Ambilight
Farba steny
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Rozšírený > Farba steny
• Neutralizácia vplyvu farebnej steny na farby funkcie
Ambilight
• Vyberte farbu steny za televízorom a televízor upraví
farby funkcie Ambilight tak, aby sa javili neskreslené.
Vypnutie TV
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Ambilight > Rozšírený >
TV
Vypnutie
Nastavenie okamžitého vypnutia alebo postupného
stlmovania osvetlenia funkcie Ambilight pri vypnutí
televízora. Pomalé stlmovanie vám poskytne čas na
zapnutie svetiel v obývačke.
15.5
Režim Lounge Light
Režim televízora Lounge Light umožňuje zapnúť
funkciu Ambilight, keď je televízor v pohotovostnom
režime. Môžete tak rozžiariť svoju izbu pomocou
osvetlenia Ambilight.
Ak ste prepli televízor do pohotovostného režimu a
chcete zapnúť režim Ambilight Lounge Light,
postupujte takto:
1 - Stlačte tlačidlo Ambilight.
2 - Po stlačení tlačidla Ambilight sa zapne režim
Ambilight Lounge Light.
3 - Ak chcete prepnúť na iný svetelný efekt, stlačte
tlačidlo Ambilight znova.
4 - Ak chcete režim Ambilight Lounge Light vypnúť,
podržte tlačidlo Ambilight stlačené, až kým svetlo
nezhasne. Možno bude tlačidlo Ambilight potrené
stlačiť viackrát.
53
16
Netflix
Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix,
môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix.
Televízor musí byť pripojený k internetu.
Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla , čím
otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť
priamo z pohotovostného režimu televízora.
www.netflix.com
54
17
Rakuten TV
Sledujte najčerstvejšie novinky na televízore Smart
TV. Najväčšie trháky, ocenené klasiky a televízne
seriály sú k dispozícii okamžite.
Stlačením tlačidla Rakuten TV na diaľkovom ovládači
alebo ikony aplikácií otvoríte aplikáciu Rakuten TV. Ak
chcete aplikáciu používať, televízor musí byť pripojený
k internetu. Viac informácií o Rakuten TV nájdete na
www.rakuten.tv.
55
18
Amazon Prime
Video
S členstvom v Amazon Prime získate prístup
k tisíckam obľúbených filmov a televíznych
programov vrátane exkluzívnych originálnych seriálov
Amazon Prime.
Stlačením ikony aplikácie otvorte aplikáciu Amazon
Prime Video. Ak chcete aplikáciu používať, televízor
musí byť pripojený na internet. Viac informácií o
aplikácii Amazon Prime Video nájdete na
adrese www.primevideo.com.
56
19
YouTube
YouTube poskytuje platformu, cez ktorú sa môžete
spojiť so svetom. Sledujte a objavujte obľúbené videá,
ktoré na YouTube nahrávajú používatelia z celého
sveta. Pomocou aplikácie YouTube objavujte
najnovšie témy v oblasti hudby, správ a ďalšie.
Stlačením ikony otvorte aplikáciu YouTube. Ak chcete
aplikáciu používať, televízor musí byť pripojený na
internet. Viac informácií o YouTube nájdete na
adrese www.youtube.com.
57
prostredie a ľudské zdravie.
20
Environmentálne
otázky
20.1
Koniec používania
Likvidácia použitých produktov a batérií
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou
vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa
dajú recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého
koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento
produkt vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte
takéto produkty s bežným domovým odpadom.
Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete
zabrániť možným negatívnym dopadom na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice
EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným
domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného
zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií
pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné
58
21
21.4
Špecifikácie
Podporované vstupné
rozlíšenie – video
21.1
Príkon
Podpora časovania
Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie
technické údaje k tomuto výrobku nájdete na
adrese www.philips.com/TVsupport
Podpora časovania videa zahŕňa aj frekvenciu
poľa/obrazovú frekvenciu 23,976 Hz, 29,97 Hz a
59,94 Hz.
Príkon
• Zdroj napájania: AC 220-240V +/-10 %
• Teplota prostredia: 5 °C až 35 °C
HDMI
• 480i
• 480p
• 576i
• 576p
• 720p
• 1080i
• 1080p
• 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
Informácie o spotrebe energie nájdete
v kapitole Technické údaje produktu.
21.2
Príjem
• Anténny vstup: 75 ohmový koaxiálny vstup (IEC75)
• Pásma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB: DVB-T2, DVB-C (kábel) QAM
• Analógové prehrávanie videa: SECAM, PAL
• Digitálne prehrávanie videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*
• Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
• Anténny vstup na satelit: 75 ohmov typu F
• Frekvenčný rozsah vstupu: 950 až 2150 MHz
• Rozsah úrovne vstupu: 25 až 65 dBm
• DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M
symbolov, SCPC a MCPC
• LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB,
výber polarity 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim
tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
HDMI – UHD
 (Doma) > Nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Zdroje vstupu > HDMI (port) > HDMI
Ultra HD
Tento televízor dokáže zobrazovať signály Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu rozpoznať TV s technológiou Ultra
HD a nemusia fungovať správne alebo môžu mať
skreslený obraz alebo zvuk.
Ak chcete zabrániť nesprávnemu fungovaniu
takéhoto zariadenia, môžete nastaviť kvalitu signálu
na úroveň, s ktorou si zariadenie poradí. Ak
zariadenie nepracuje so signálmi Ultra HD, môžete
funkciu Ultra HD pre toto pripojenie HDMI vypnúť.
* Iba modely s režimom DVB-T2, DVB-S2
• Nastavenie Optimálne podporuje maximálne
signály Ultra HD (50 Hz alebo 60 Hz) RGB 4:4:4
alebo YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
• Nastavenie Štandardný podporuje maximálne
signály Ultra HD (50 Hz alebo 60 Hz) YCbCr 4:2:0.
21.3
Rozlíšenie displeja
Diagonálny rozmer obrazovky
• 43PUS6704: 108 cm/43 palcov
• 50PUS6704: 126 cm/50 palcov
• 55PUS6704: 139 cm/55 palcov
• 65PUS6704: 164 cm/65 palcov
• 70PUS6704: 176 cm/70 palcov
Komponentný, kompozitný
Kompozitný
• PAL, NTSC, SECAM
Rozlíšenie displeja
• 3840 x 2160
Komponentný
• 480i
• 480p
• 576i
• 576p
59
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 50 Hz, 60Hz
Tento televízor je kompatibilný so zariadeniami s
certifikáciou Miracast
Funkčnosť sa môže líšiť v závislosti od možností
daného mobilného zariadenia a použitého softvéru.
21.5
Podporované vstupné
rozlíšenie – počítač
21.8
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1280 x 800 - 60Hz
• 1280 x 960 - 60Hz
• 1280 x 1024 - 60Hz
• 1366 x 768 - 60Hz
• 1440 x 900 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
• 3840 x 2160 - 60Hz
Bočná strana TV
• Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+/CAM
• USB 2 – USB 3.0
• Vstup HDMI 3 – UHD – HDR
• Slúchadlá – stereofónny minikonektor veľkosti
3,5 mm
Pripojiteľnosť
Zadná strana TV
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R
• CVBS: CVBS, Audio L/R (spolu s YPbPr)
Spodná časť televízora
• Zvukový výstup – optický Toslink
• USB 1 – USB 2.0
• Sieť LAN – RJ45
• Satelitný tuner
• Anténa (75 ohmov)
• Vstup HDMI 1 – ARC – UHD – HDR
• Vstup HDMI 2 – UHD – HDR
21.6
Zvuk
• Dolby Atmos® Virtualiser
• Clear Dialogue
• A.I Sound
• Päťstupňový ekvalizér
• Výstupný výkon (RMS): 20 W
• Dolby® Audio
• DTS®
21.7
Multimédiá
Pripojenia
• USB 2.0 – USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11n (zabudované)
Podporované systémy súborov zariadení USB
• FAT, NTFS
Mediálne servery, podporované
• Video kodeky: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4
AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9,
HEVC (H.265)
• Audio kodeky: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 až v9.2),
WMA-PRO (v9 a v10)
• Titulky:
– Formát: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
– Kódovanie znakov: UTF-8, Stredná Európa a
Východná Európa (Windows-1250), Cyrilika
(Windows-1251), Gréčtina (Windows-1253), Turečtina
(Windows-1254), Západná Európa (Windows-1252)
• Kodeky obrázkov: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360°
fotografia
Certifikát Wi-Fi
60
22
22.2
Riešenie problémov
Zapnutie
TV sa nedá zapnúť
• Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Minútu
počkajte a potom ho znova pripojte. Skontrolujte, či je
napájací kábel pevne pripojený. Skúste televízor
znova zapnúť.
• Zapojte televízor do inej sieťovej zásuvky a skúste
ho zapnúť.
• Odpojte od televízora všetky pripojené zariadenia
a skúste ho zapnúť.
• Ak na televízore svieti svetlo pohotovostného
režimu, televízor nemusí reagovať na diaľkové
ovládanie.
22.1
Rady
Ak neviete nájsť riešenie svojho problému
s televízorom v časti Riešenie problémov, potrebné
informácie môžete nájsť pomocou
tlačidla  Kľúčové slová v ponuke Pomocník >
Používateľská príručka. Výberom kľúčového slova
prejdite na najrelevantnejšiu stránku používateľskej
príručky.
Ak v používateľskej príručke nenájdete odpoveď na
svoju otázku, môžete prejsť na webové stránky
podpory spoločnosti Philips.
Škrípavý zvuk počas zapínania alebo vypínania
Pri zapínaní televízora alebo jeho prepínaní do
pohotovostného režimu zaznie z rámu televízora
škrípavý zvuk. Tento zvuk je spôsobený bežným
sťahovaním a rozťahovaním televízora v dôsledku
jeho zohrievania a ochladzovania. Nemá žiadny vplyv
na jeho funkčnosť.
Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa televízora
Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete
zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.
Prejdite na lokalitu www.philips.com/TVsupport.
Na lokalite podpory nájdete telefónne číslo, ktoré
vám umožní sa s nami kontaktovať vo vašej krajine,
ale aj odpovede na často kladené otázky (FAQ). V
niektorých krajinách sa môžete obrátiť na jedného z
našich spolupracovníkov a položiť otázku priamo
alebo poslať otázku e-mailom.
Môžete si prevziať nový softvér televízora alebo
príručku na čítanie v počítači.
Televízor sa po zobrazení spúšťacej obrazovky
Philips prepne naspäť do pohotovostného režimu
Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa
spúšťacia obrazovka Philips a následne sa televízor
vráti do pohotovostného režimu. Ide o bežné
fungovanie. Keď televízor odpojíte a znova pripojíte k
zdroju napájania, spúšťacia obrazovka sa zobrazí pri
ďalšom spustení. Ak je TV v pohotovostnom režime,
zapnete ho stlačením tlačidla  (Pohotovostný
režim/zapnutie) na diaľkovom ovládaní alebo na
televízore.
Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o odstraňovaní
problémov televízora a často kladené otázky (FAQ)...
Prejdite na
adresu http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect
Svetlo pohotovostného režimu stále bliká
Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Počkajte
5 minút a znova ho pripojte. Ak svetlo znova začne
blikať, obráťte sa na stredisko starostlivosti
o spotrebiteľov televízorov Philips.
V časti Pomocník > Používateľská príručka stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
časť Informácie o kontakte .
Pomocník televízora na vašom tablete, inteligentnom
telefóne alebo počítači
V záujme jednoduchšieho čítania dlhších pokynov si
môžete Pomocníka k televízoru prevziať vo formáte
PDF, ktorý je možné prehliadať na smartfónoch,
tabletoch či počítačoch. Prípadne môžete vytlačiť
príslušnú stránku pomocníka z počítača.
Ak si chcete prevziať pomocníka (požívateľská
príručka), prejdite na
stránku www.philips.com/TVsupport
TV sa sám vypína
Ak sa televízor zrazu náhle vypne, je možné, že je
zapnuté nastavenie Automatické
vypnutie S nastavením Automatické vypnutie sa
televízor vypne po tom, čo po dobu 4 hodín neprijme
žiadne signály diaľkového ovládania. Ak nechcete,
aby sa televízor automaticky vypínal, túto funkciu
môžete deaktivovať.
V položkách Pomocník > Používateľská príručka
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku Automatické vypnutie.
Ak televízor 10 minút neprijme televízny signál ani
príkaz z diaľkového ovládania, tiež sa automaticky
vypne.
61
Aby ste predišli vymazaniu kanálov počas
postupu Automatická aktualizácia kanálov, pretože
televízor nedokázal tieto kanály nájsť, hoci stále
existujú, môžete vypnúť funkciu Automatická
aktualizácia kanálov.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky nastavenia >
Kanály> Inštalácia z antény/káblovej TV , Inštalácia
satelitu* > Automatická aktualizácia kanálov
22.3
Diaľkové ovládanie
Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.
• Televízor potrebuje na zapnutie určitý čas. Počas
tohto času nereaguje na diaľkové ovládanie ani
ovládacie prvky na televízore. Ide o bežné
fungovanie.
• Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť úplne
vybité. Vymeňte batérie za nové.
* Inštalácia satelitu je k dispozícii len pre modely,
ktoré podporujú funkcie satelitu.
Kanál DVB-T2 HEVC
• V technických špecifikáciách skontrolujte, či
televízor podporuje vysielanie DVB-T HEVC vo vašej
krajine a znova nainštalujte kanál DVB-T.
22.4
Kanály
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
• Skontrolujte, či je televízor pripojený k anténe alebo
používa signál poskytovateľa káblovej televízie.
Skontrolujte káblové pripojenia.
• Skontrolujte, či sú v krajine, v ktorej je televízor
nainštalovaný, k dispozícii digitálne kanály.
• Skontrolujte, či ste vybrali správny systém DVB
(Digital Video Broadcast). Ak používate anténu alebo
spoločnú anténu, vyberte možnosť DVB-T
(terestriálne). Ak využívate služby káblovej televízie,
vyberte možnosť DVB-C (káblové).
• Znova vykonajte inštaláciu a skontrolujte, či ste
vybrali správnu krajinu a systém.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne analógové
22.5
Satelit
Televízor nedokáže nájsť požadované satelity alebo
nainštaluje ten istý satelit dvakrát
Skontrolujte, či ste v nastaveniach na začiatku
inštalácie nastavili správny počet satelitov. Môžete
nastaviť, aby televízor vyhľadával jeden, dva alebo
3/4 satelity.
Dvojitý konvertor LNB nedokáže nájsť druhý satelit
• Ak televízor nájde jeden satelit, ale nedokáže nájsť
druhý, otočte anténu o niekoľko stupňov. Nasmerujte
anténu tak, aby ste získali čo najsilnejší signál z
prvého satelitu. Skontrolujte indikátor intenzity signálu
prvého satelitu na obrazovke.
• Skontrolujte, či je nastavená možnosť využívania
dvoch satelitov.
kanály
• Skontrolujte, či je televízor pripojený k anténe.
Skontrolujte káblové pripojenia.
• Skontrolujte, či ste vybrali správny systém DVB
(Digital Video Broadcast). Ak používate anténu alebo
spoločnú anténu, vyberte možnosť DVB-T
(terestriálne).
• Znova vykonajte inštaláciu a v rámci nej vyberte
položku Digitálne a analógové kanály .
Niektoré kanály sa stratili, nemôžem nájsť žiadne
Zmena nastavení inštalácie nevyriešila môj problém
Všetky nastavenia, satelity a kanály sa uložia len po
úplnom dokončení inštalácie.
alebo niektoré už nainštalované kanály
• Skontrolujte, či ste vybrali správny Zoznam kanálov
alebo Zoznam obľúbených, ktorý zvyčajne
používate.
• Niektoré kanály mohol presunúť, či dokonca
odstrániť poskytovateľ vysielania. Kanály, ktoré vám
chýbajú, skúste vyhľadať v normálnom zozname
kanálov. Ak je kanál stále k dispozícii, môžete ho
pridať späť do zoznamu obľúbených.
• K vymazaniu kanála zo zoznamu kanálov môže
dôjsť pri automatickej aktualizácii kanálov. Tieto
automatické aktualizácie sa vykonávajú cez noc, ak je
televízor v pohotovostnom režime.
Kanály, ktoré už neexistujú, sa odstránia, a do
zoznamy kanálov sa pridajú nové kanály. Vo
výnimočných prípadoch môže dôjsť k vymazaniu
kanála vtedy, keď sa televízoru nepodarí počas
kontroly prítomnosti kanála daný kanál nájsť. Môže sa
stať, že v noci nevysiela.
Všetky satelitné kanály zmizli
Ak používate systém Unicable, uistite sa, či ste
obidvom zabudovaným tunerom v nastaveniach
systému Unicable priradili dve jedinečné čísla
používateľských pásiem. Môže sa stať, že iný satelitný
prijímač v systéme Unicable využíva rovnaké číslo
používateľského pásma.
Zdá sa, že niektoré satelitné kanály zmizli zo
zoznamu kanálov
Ak sa zdá, že niektoré kanály zo zoznamu kanálov
zmizli alebo sa zmenilo ich umiestnenie, poskytovateľ
vysielania mohol zmeniť umiestnenie týchto kanálov
v rámci transpondéra. Ich polohu v zozname kanálov
skúste obnoviť aktualizáciou balíka kanálov.
Nemôžem odstrániť satelit
Balíky predplatného neumožňujú odstránenie
62
satelitu. Ak chcete satelit odstrániť, musíte opätovne
vykonať kompletnú inštaláciu a vybrať iný balík.
ako analógový signál.
• Skontrolujte, či je kábel antény riadne pripojený.
• Na kvalitu príjmu môžu mať vplyv veľké
reproduktory, neuzemnené zvukové systémy,
neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké objekty.
Skúste príjem vylepšiť otočením antény alebo
posunutím zariadení ďalej od televízora. Príjem sa
môže zhoršiť vplyvom nepriaznivého počasia.
• Skontrolujte, či sú všetky vstupné aj výstupné
zariadenia správne pripojené.
• Ak sa slabý príjem týka len jedného kanála, dolaďte
ho pomocou funkcie Analóg: manuálna inštalácia.
(Len pre analógové kanály)
 (Doma) > Nastavenia > Inštalácia
kanálov > Inštalácia z antény/káblovej
TV > Analóg: manuálna inštalácia
• Skontrolujte, či je prichádzajúci digitálny signál dosť
silný. Počas sledovania digitálneho kanála stlačte
tlačidlo  OPTIONS, vyberte položku Stav
a stlačte OK. Skontrolujte položky Sila signálu
a Kvalita signálu.
Niekedy je príjem nekvalitný
• Skontrolujte, či je satelitná anténa pevne ukotvená.
Silný vietor ňou mohol pohnúť.
• Sneženie a dážď môžu znížiť kvalitu prijímaného
signálu.
22.6
Obraz
Žiadny obraz/deformovaný obraz
• Skontrolujte, či je televízor pripojený k anténe alebo
používa signál poskytovateľa káblovej televízie.
Skontrolujte káblové pripojenia.
• Skontrolujte, či je v ponuke zdrojov vybratý správny
zdroj/vstup. Stlačte tlačidlo  Zdroje a vyberte
potrebný zdroj/vstup.
• Skontrolujte, či je externé zariadenie alebo zdroj
správne pripojený.
• Skontrolujte, či nie je slabý príjem.
• Skontrolujte, či nie je obraz nastavený na minimálnu
hodnotu. Vyberte položku Štýl obrazu, vyberte
požadovaný štýl a stlačte tlačidlo OK.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Štýl obrazu
• Ak chcete skontrolovať, či televízor nie je pokazený,
skúste prehrať krátke video. Stlačte
tlačidlo  (Doma) > Nastavenia > Pomocník >
Skontrolovať televízor.
Ak video zostane čierne, obráťte sa na spoločnosť
Philips. Počkajte, kým krátke video skončí,
a v ponuke Pomocníka vyberte položku Informácie
o kontakte. Zavolajte na telefónne číslo uvedené pre
vašu krajinu.
Slabý zvuk zariadenia
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
Skontrolujte, či výstupným nastavením videa
zariadenia je najvyššie možné rozlíšenie (ak je to
vhodné).
• Obnovte štýl obrazu alebo zmeňte na ďalší štýl
obrazu.
Nastavenia obrazu sa po chvíli zmenia
Skontrolujte, či je položka Umiestenie nastavená na
hodnotu Doma. V tomto režime môžete nastavenia
meniť a ukladať.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie
Zobrazuje sa panel
Zvuk a žiadny obraz
• Zmeňte na iné zdroje videa a potom zmeňte späť na
aktuálny zdroj.
• Vyberte položku Štýl obrazu vyberte požadovaný
štýl a stlačte tlačidlo OK.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Štýl obrazu
• Obnovte pôvodné nastavenie štýlu obrazu: vráťte sa
k položke Štýl obrazu a stlačte
tlačidlo  Obnovenie štýlu.
• Obnovte všetky nastavenia televízora: prejdite na
položky  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Preinštalovať televízor
• Skontrolujte pripojenia zdrojových/vstupných
zariadení.
Ak sa na obrazovke príležitostne zobrazuje reklamný
panel alebo sa položka Štýl obrazu po zapnutí
automaticky nastaví späť na možnosť Jasné farby,
umiestnenie televízora je nastavené na možnosť
V predajni . Nastavte televízor na umiestnenie Doma
na používanie doma.
 (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Všeobecné
nastavenia > Umiestnenie
Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke/Nesprávna
alebo nestála veľkosť obrazu/Obraz je nesprávne
umiestnený
• Ak obraz veľkosťou – svojím pomerom strán –
nezodpovedá obrazovke, v hornej a dolnej časti
alebo na ľavej a pravej strane obrazovky sú čierne
pruhy, stlačte tlačidlo  (Doma) >
Nastavenia > Všetky nastavenia > Obraz > Formát
obrazu > Na celú obrazovku.
• Ak sa veľkosť obrazu neustále mení, stlačte
tlačidlo  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz> Formát obrazu > Prispôsobiť
Slabý príjem
Ak má televízor skreslený obraz alebo obraz nestálej
kvality, na vine môže byť slabý vstupný signál. Slabý
digitálny signál sa prejavuje tým, že sa obraz
rozpadáva na hranaté bloky a občas
zamŕza. Digitálny signál sa môže zhoršiť oveľa skôr
63
obrazovke.
• Ak je obraz na obrazovke nesprávne umiestnený,
skontrolujte rozlíšenie signálu a typ výstupu
pripojeného zariadenia.
Stlačte  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Obraz > Formát obrazu > Pôvodný.
nezobrazí sa žiadny obraz, prepnite zdroj z jedného
zariadenia na iné a späť.
• Tento televízor podporuje rozlíšenie Ultra HD.
Niektoré zariadenia – pripojené pomocou rozhrania
HDMI – nedokážu z elektronického hľadiska
rozpoznať TV s technológiou Ultra HD a nemusia
fungovať správne alebo môžu mať skreslený obraz
alebo zvuk. Ak chcete zabrániť nesprávnemu
fungovaniu takéhoto zariadenia, môžete nastaviť
kvalitu signálu na úroveň, s ktorou si zariadenie
poradí. Ak zariadenie nepracuje so signálmi Ultra HD,
môžete funkciu Ultra HD pre toto pripojenie HDMI
vypnúť.
Ak dochádza k rušeniu obrazu a zvuku zariadenia
pripojeného cez rozhranie HDMI, skúste, či sa
problém nevyrieši iným nastavením HDMI Ultra HD.
V položkách Pomocník > Používateľská príručka
stlačte farebné tlačidlo  Kľúčové
slová a vyhľadajte položku HDMI Ultra HD.
• Ak prichádza k opakovanému rušeniu zvuku,
skontrolujte, či sú správne zadané nastavenia výstupu
zo zariadenia HDMI.
Obraz počítača nie je stabilný
Skontrolujte, či počítač využíva podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
 (Doma) > Nastavenia >
Obraz >
Všetky nastavenia >
22.7
Zvuk
Žiadny zvuk alebo slabá kvalita zvuku
• Skontrolujte, či sú nastavenia zvuku televízora
v poriadku: stlačte tlačidlo  (Zapnúť zvuk) alebo
 (Stíšiť).
• Ak používate digitálny prijímač (set-top box),
skontrolujte, či hlasitosť na prijímači nie je nastavená
na nulu alebo stíšená.
• Skontrolujte, či je televízor (zvukový signál) správne
prepojený so systémom domáceho kina, ak takýto
systém používate na prehrávanie zvuku
televízora. Skontrolujte, či ste kábel HDMI pripojili ku
konektoru HDMI1 ARC na systéme domáceho kina.
• Skontrolujte, či je zvukový výstup televízora
pripojený k zvukovému vstupu systému domáceho
kina.
Zvuk musí počuteľne znieť z reproduktorov systému
domáceho kina.
Funkcia HDMI EasyLink nefunguje
• Skontrolujte, či sú všetky zariadenia HDMI
kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie
systému EasyLink fungujú iba pri zariadeniach, ktoré
sú kompatibilné so štandardom HDMI-CEC.
Nezobrazuje sa žiadna ikona hlasitosti
• Keď je pripojené zvukové zariadenie s podporou
štandardu HDMI-CEC alebo upravujete hlasitosť
zariadenia pomocou diaľkového ovládania televízora,
tento jav je bežný.
22.9
USB
Zvuk s hlasným šumom
Ak sledujete video z pripojenej pamäťovej jednotky
USB typu Flash alebo pripojeného počítača, môže
dôjsť k skresleniu zvuku domáceho kina. K vzniku
šumu dochádza, keď zvukový alebo obrazový súbor
obsahuje zvuk DTS, no domáce kino zvuk DTS
nedokáže spracovať. Problém je možné napraviť
nastavením položky Formát digitálneho
výstupu televízora na hodnotu Stereo.
Stlačte tlačidlo  (Doma) > Nastavenia > Všetky
nastavenia > Zvuk > Rozšírený > Formát
digitálneho výstupu
Nezobrazujú sa fotografie, videá ani hudba zo
zariadenia USB
• Skontrolujte, či je na úložnom zariadení USB
nastavená podpora používania ako veľkokapacitného
úložného zariadenia, ako sa uvádza v dokumentácii
daného úložného zariadenia.
• Skontrolujte, či je úložné zariadenie USB
kompatibilné s televízorom.
• Skontrolujte, či televízor podporuje daný formát
zvukových a obrazových súborov. Ak chcete získať
ďalšie informácie, v ponuke Pomocník stlačte
farebné tlačidlo  Kľúčové slová a vyhľadajte
položku Multimédiá.
Súbory sa cez rozhranie USB prehrávajú
22.8
HDMI – UHD
prerušovane
• Charakteristiky prenosu úložného zariadenia USB
môžu mať vplyv na prenosovú rýchlosť údajov do
televízora, čím prichádza k zhoršeniu kvality
prehrávania.
HDMI
• V dôsledku podpory protokolu HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) môže prísť k
predĺženiu času, za ktorý televízor zobrazí obsah zo
zariadení s rozhraním HDMI.
• Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a
64
22.10
Wi-Fi a internet
Sieť Wi-Fi sa nenašla alebo je rušená
• Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti umožňujú
prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.
• Ak bezdrôtová sieť vo vašej domácnosti nefunguje
správne, skúste použiť káblové pripojenie siete.
Nefunguje internet
• Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte
pripojenie smerovača na internet.
Pripojenie k počítaču a na internet je pomalé
• Pozrite si návod na používanie bezdrôtového
smerovača, kde nájdete informácie o dosahu v
interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch
ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
• Smerovač vyžaduje vysokorýchlostné
(širokopásmové) pripojenie na internet.
DHCP
• Ak sa nepodarí vytvoriť pripojenie, môžete
skontrolovať nastavenie funkcie DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) smerovača. Funkcia DHCP by
mala byť zapnutá.
22.11
Nesprávny jazyk ponuky
Zmeňte jazyk späť na požadovaný.
1 - Stlačte tlačidlo  Doma a raz stlačte tlačidlo
 (nahor).
2 - Dvakrát stlačte tlačidlo  (vpravo) a raz stlačte
tlačidlo  (nadol).
3 - 10x stlačte tlačidlo  (vpravo), skontrolujte, či
máte vybratú ikonu  a stlačte tlačidlo OK.
4 - 8-krát stlačte stlačte tlačidlo  (nadol), 3-krát
stlačte tlačidlo  (vpravo), vyberte požadovaný
jazyk a stlačte tlačidlo OK.
65
23
Riziko poranenia osôb alebo
poškodenia televízora
Bezpečnosť a
údržba
• Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier)
musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
• Ak chcete televízor umiestniť na stojan, používajte
iba dodaný stojan. Televízor na stojan bezpečne
upevnite.
Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch,
ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.
• Pri montáži na stenu sa uistite, že nástenná konzola
bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť TP
Vision nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu
montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, zranenie
alebo poškodenie.
• Niektoré časti výrobku sú vyrobené zo skla. Preto s
televízorom manipulujte opatrne, aby ste predišli
zraneniu alebo poškodeniu.
23.1
Bezpečnosť
Dôležité!
Pred používaním televízora si prečítajte všetky
bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými
pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora,
záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.
Riziko poškodenia televízora!
Riziko požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom
Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke
skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s
hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora.
Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s
odlišným napätím.
• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do
blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s
tekutinami, ako napríklad vázy.
V prípade, že príde k rozliatiu tekutín na televízor
alebo do televízora, televízor ihneď odpojte od
elektrickej zásuvky.
Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na
Stredisko starostlivosti o zákazníkov televízorov
Philips a požiadajte o kontrolu televízora.
• Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich
neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok,
otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla.
• Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy
nevkladajte predmety.
• Nikdy neukladajte ťažké predmety na napájací
kábel.
• Dbajte na to, aby na elektrické zástrčky nepôsobila
nadmerná sila. Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť
iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní
obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
• Pri odpájaní televízora od elektrickej siete je nutné
odpojiť sieťovú zástrčku televízora. Pri odpájaní
napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie
za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k
sieťovej zástrčke, napájaciemu káblu a elektrickej
zásuvke.
Riziko poranenia detí
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor
neprevrátil a neporanil deti:
• Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý
látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
• Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez
okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.
• Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok
(napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj
televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
• Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na
nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.
Riziko prehltnutia batérií!
Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie
mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko
prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo
dosahu detí.
Riziko prehriatia
Televízor nikdy neumiestňujte do tesného priestoru.
Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej
10 cm (4 palce) na vetranie. Dbajte na to, aby závesy
ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na
televízore.
66
Búrky s bleskami
Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a
antény.
Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Riziko poškodenia sluchu
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Nízke teploty
Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C
(41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho
vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne
teplotu v miestnosti.
Vlhkosť
V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a
vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla
televízora dochádzať k nepatrnej kondenzácii (pri
niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť,
nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu,
teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii,
tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko
hodín zapnutý.
Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani
nespôsobí jeho poruchu.
23.2
Starostlivosť o obrazovku
Čistenie
• Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
• Pred čistením televízor odpojte.
• Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou.
Utierajte ho jemne. Na čistenie televízora nikdy
nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky
ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú
zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú
ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času
a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej
poškodeniu.
67
montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
24
Podmienky
používania
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento televízor má vysoký počet farebných
obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov,
sa na obrazovke môžu nepretržite zobrazovať čierne
body alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v
rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
2019 © TP Vision Europe B.V. Všetky práva
vyhradené.
Tento produkt uviedla na trh spoločnosť TP Vision
Europe B.V. alebo niektorá z jej pridružených
spoločností, ďalej len „TP Vision“, ktorá je výrobcom
tohto produktu. Spoločnosť TP Vision vystupuje ako
ručiteľ voči televízoru, ku ktorému je táto príručka
priložená. Názov Philips a logo spoločnosti Philips sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Koninklijke Philips N.V.
Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že
tento televízor spĺňa základné požiadavky a ďalšie
relevantné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ
o rádiových zariadeniach, smernice 2009/125/ES
o ekodizajne a smernice 2011/65/ES o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok (RoHS).
Špecifikácie podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú
majetkom spoločnosti Koninklijke Philips N.V alebo
ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision si
vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez
toho, aby musela upraviť staršie zásoby.
Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických
polí
Spoločnosť TP Vision vyrába a predáva mnoho
produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály. Jednou z hlavných
obchodných zásad spoločnosti TP Vision je
zabezpečiť všetky potrebné opatrenia na ochranu
zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov
s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s
normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
(EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.
Písomné materiály pribalené k tomuto televízoru
a príručka uložená v pamäti televízora alebo
prevzatá z webovej lokality spoločnosti
Philips www.philips.com/TVsupport sa považujú za
zodpovedajúce na určené používanie tohto systému.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
zodpovedajúci na určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt alebo jeho individuálne moduly či
postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v
tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision
zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa žiadna
ďalšia záruka. Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto
dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho
obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú
čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke
podpory spoločnosti Philips.
Spoločnosť TP Vision je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a
predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
účinky na zdravie. Spoločnosť TP Vision potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to
v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v
súčasnosti dostupné. Spoločnosť TP Vision zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF
a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a čo najskôr integrovať
tieto poznatky v jej produktoch.
Podmienky záruky – nebezpečenstvo poranenia,
poškodenia televízora alebo straty záruky!
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami. Televízor
a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným
výrobcom. Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný
servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k
televízoru. Prípadne navštívte našu webovú
lokalitu www.philips.com/TVsupport a v prípade
potreby vyberte svoju krajinu. Nárok na záruku zaniká
vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných
v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov
68
25
25.4
Autorské práva
Wi-Fi Alliance
25.1
Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú
registrované ochranné známky organizácie Wi-Fi
Alliance.
HDMI
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.
v Spojených štátoch a iných krajinách.
25.5
Ostatné ochranné známky
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
25.2
Dolby Audio
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého
D sú ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
25.3
DTS-HD (kurzíva)
DTS® umožňuje dekódovanie obsahu DTS až pre
5.1 diskrétne kanály s podporou pre nízku bitovú
rýchlosť a prenos médií. Podporuje transkódovanie
obsahu cez digitálny výstup, ako je napríklad HDMI,
na prehrávanie na starších zariadeniach.
69
zakúpeného výrobku od spoločnosti TP Vision
Netherlands B.V. Vzťahuje sa len na tento zdrojový
kód, ktorý máte k dispozícii.
26
Otvorený zdrojový
kód
Open Source
26.1
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
Softvér s otvoreným
zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť TP Vision Europe B.V.
týmto ponúka možnosť poskytnúť na základe
požiadania kópiu úplného zdrojového kódu pre balíky
softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené
autorským právom použité v tomto produkte, pre
ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný
príslušnými licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia
výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie.
Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail v
angličtine na adresu . . .
c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/
open.source@tpv-tech.com
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
26.2
Licencia pre softvér s
otvoreným zdrojovým kódom
e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
Informácie o licenciách s otvoreným
zdrojovým kódom
Súbor README pre zdrojový kód častí televízneho
softvéru spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktoré
spadajú pod licencie pre softvér s otvoreným
zdrojovým kódom.
Tento dokument popisuje spôsob distribúcie
zdrojového kódu používaného televízorom
spoločnosti TP Vision Netherlands B.V., ktorý spadá
buď pod licenciu GNU GPL (General Public License),
alebo licenciu GNU LGPL (Lesser General Public
License) či akúkoľvek inú licenciu otvoreného
zdrojového kódu. Pokyny týkajúce sa získania kópií
tohto softvéru sú uvedené v návode na používanie.
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
It is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
SPOLOČNOSŤ TP Vision Netherlands B.V.
NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK
DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ,
VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL TÝKAJÚCICH SA TOHTO
SOFTVÉRU. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
neposkytuje pre tento softvér žiadnu podporu.
Predchádzajúce vyhlásenie nemá vplyv na vaše
záruky a zákonné práva týkajúce sa akéhokoľvek
DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
70
multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel
modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S
DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Mai
n%2FDownloads&page=1
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net
Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use clientside URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.
Source: http://curl.haxx.se/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the “system calls” and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media
Transfer Protocol (MTP) in the form of a library
suitable primarily for POSIX compliant operating
systems. We implement MTP Basic, the stuff
proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
71
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.
Source: http://www.ijg.org/
lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume
management facilities on linux.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the lvm2 license, which can
be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
libusb
This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have
helped and continue to help with ideas,
implementation, support and improvements for
libusb.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/M
ain_Page
mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.
Source: http://www.linuxmtd.infradead.org/index.html
libusb-compat
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/
ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4),
and more. It uses terminfo format, supports pads and
color and multiple highlights and forms characters
and function-key mapping, and has all the other
SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4
curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html
Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.
Source: http://www.kernel.org
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the
Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU
liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com
72
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.
Source: http://www.openssl.org/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump
to run .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.
Source: http://www.denx.de
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/
samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite
of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/
uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org
SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org
uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing
and handling library written in C. uriparser is crossplatform, fast, supports Unicode and is licensed under
the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linuxng/
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widelyused Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
SQLite3 (2.12.2)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite3 license, which
can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/
wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD,
Mac OS X, and Windows with support for WPA and
WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both
desktop/laptop computers and embedded systems.
Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is
used in the client stations. It implements key
negotiation with a WPA Authenticator and it controls
the roaming and IEEE 802.11
authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/
SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the
73
xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/
zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.
Source: http://www.zlib.net/
74
27
Odmietnutie
zodpovednosti
týkajúce sa služieb
a/alebo softvéru
poskytovaných
tretími stranami
Služby a/alebo softvér poskytované tretími stranami
môžu byť zmenené, pozastavené alebo ukončené
bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť TP
Vision v takýchto prípadoch nenesie žiadnu
zodpovednosť.
75
Index
Informácie o kontakte 4
Inštalovanie kanála – anténa 18
Inštalovanie kanála – kábel 18
Inštalovanie kanála – satelit 20
A
Aktualizácia softvéru – internet 6
Aktualizácia softvéru – lokálna aktualizácia 6
Aktualizácia softvéru – OAD 6
Aktualizácia softvéru – USB 6
Aktualizovať softvér 6
Ambilight 51
Ambilight+hue 51
Ambilight+hue, farebný tón žiaroviek 51
Ambilight, jas 51
Ambilight, sýtosť 51
Anténa 12
Aplikácia Philips TV Remote 15
Automatické vypnutie 42
Automatický režim hodín 44
J
Jasný obraz, redukcia šumu 37
Jazyk titulkov 43
Jazyk zvuku 43
Jazyky ponúk 43
K
Kanál, filtrovanie kanálov 25
Kanál, premenovanie kanála 24
Kanály 18
Kód PIN CAM 45
Komponentný – Y Pb Pr 13
Kompozitný – CVBS 13
Konfigurácia pre obchod 42
Koniec používania 58
Kontrast 36
Kontrast obrazu 37
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 22
Korekcia gama 37
Ú
Úspora energie 42
B
Batérie 7
Bezpečnosť a údržba 66
C
Clear Dialogue 39
M
D
Menu kontrastu obrazu 37
Menu ZVUK 39
Miracast 14
Možnosti kanálov 23
Multimédiá 60
Dátum 44
Detský zámok 45
Detský zámok, nastavenie kódu 45
Detský zámok, zmena kódu 45
Diaľkové ovládanie 7
Diaľkové ovládanie a batérie 7
Diaľkové ovládanie – infračervený snímač 8
Digital Media Renderer – DMR 47
Digitálny zvukový výstup – optický 13
Doma alebo obchod 42
Domovská ponuka 35
Dynamický kontrast 37
Dynamický priestorový zvuk 39
N
Nahrávky 30
Napájací kábel 11
Nastavenia farieb 36
Nastavenia klávesnice USB 41
Nastavenia myši 41
Nastavenia služby Netflix 47
Názov televíznej siete 47
O
E
Obnoviť nastavenia 43
Obraz, farba 36
Obraz, kontrast 36
Obraz, ostrosť 36
Obľúbené kanály 25
Obľúbený kanál, úprava 25
Obľúbený kanál, rozsah kanálov 25
Obľúbený kanál, vytvorenie 25
Odchýlka digitálneho výstupu 40
Odomknutie kanála 25
Oneskorenie digitálneho výstupu 40
Opraviť 4
Ostrosť 36
Ekvalizér 39
F
Farba 36
Formát digitálneho výstupu 40
Formát obrazu 38
Fotografie, videá a hudba 32
G
Galéria aplikácií 49
H
HbbTV 40
HDMI 12
HDMI ARC 13
HDMI – CEC 41
HDMI s rozlíšením Ultra HD 41
HDR 37
Hodiny 44
P
Pevný disk USB 41
Pevný disk USB – formátovanie 16
Pevný disk USB – inštalácia 15
Podpora spoločnosti Philips 4
Pohyb obrazu 38
Ponuka digitálnych výstupov 40
I
Identifikácia televízora 4
76
Ponuka Pomocník 4
Ponuka Rýchle nastavenia 35
Ponuka Sieťové nastavenia 47
Ponuka výstupov zvuku 39
Používateľská príručka 4
Používateľská príručka online 4
Pozastavenie TV 31
Príjem 59
Premenovanie alebo nahradenie ikony zariadenia 17
Pripojenie Miracast 14
Pripojenie pevného disku USB 15
Pripojenie slúchadiel 14
Pripojenie zariadenia 12
Problémy 61
W
R
Š
Rýchle nastavenia obrazu 38
Registrácia televízora 4
Režim kontrastu obrazu 37
Riešenie problémov 61
Rozšírené nastavenia funkcie Ambilight 53
Rozšírené nastavenia obrazu 36
Rozšírené nastavenia zvuku 39
Štýl funkcie Ambilight 51
Štýl obrazu 35
Štýl pohybu obrazu 38
Štýl zvuku 39
Wi-Fi 47
Z
Zapnutie s Wi-Fi 47
Získajte podporu 4
Zmena na letný čas 44
Zobraziť nastavenia siete 47
Zoznam kanálov 24
Zoznam zdrojov 17
Zvýšenie sýtosti farieb 36
Zvuk, automatické vyrovnávanie hlasitosti 39
Zvuk, hlasitosť Delta 39
Zvukový systém HDMI 39
Č
Čas 44
Časovač vypnutia 44
Časová zóna 44
S
Satelit 12
Sieť – bezdrôtová 46
Sieť – káblová 46
Sieťové nastavenia 46
Slúchadlá 39
Smart TV 49
Starostlivosť o zákazníkov 4
Statická IP 47
T
Teletext 26
Televízia na požiadanie 50
Teplota farby 36
Tlačidlá diaľkového ovládača 7
TV program 28
TV reproduktor 39
U
Ultra rozlíšenie 37
Umiestnenie 42
Umiestnenie televízora 39
Univerzálny prístup 44
Univerzálny prístup, reč 44
Univerzálny prístup, zhoršený sluch 44
Univerzálny prístup, zmiešaná hlasitosť 44
Univerzálny prístup, zvukové efekty 44
Univerzálny prístup, zvukový popis 44
USB jednotka Flash 15
Uzamknutie aplikácií 45
Uzamknutie kanála 25
V
Vekové obmedzenie 45
Verzia softvéru 6
Video na vyžiadanie 50
Vstupné rozlíšenie 59
Vylepšenie dialógov 44
Vymazať pamäť internetu 47
Vypnúť obrazovku 42
Vyrovnanie digitálneho výstupu 40
Vyváženie bielej 36
Vzdialenosť pri sledovaní 10
Všeobecné nastavenia 41
77
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
78
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising