Philips | 42PFL7562D/10 | Owner's Manual | Philips širokouhlý digitálny plochý TV 32PFL7582D/10 Používateľská príručka

Philips širokouhlý digitálny plochý TV 32PFL7582D/10 Používateľská príručka
1
1.1
1.2
Čo je táto príručka.............................3
Digitálny vysielanie........................................ 3
Analógové vysielanie...................................... 3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Bezpečnostné upozornenia...............4
Všeobecne........................................................ 4
Starostlivosť o obrazovku............................ 4
Statické obrazy na obrazovke televízora....... 4
Elektrické, magnetické a
elektromagnetické polia („EMF“)............... 4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Skôr, ako začnete...............................5
Prehľad zadného panela s konektormi...... 5
Používanie zásuvky Spoločné rozhranie.... 5
Prehľad bočného panela s konektormi..... 6
Tlačidlá na bočnej strane TV prijímača..... 6
Svetelný indikátor na TV prijímači............. 6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Začíname.............................................7
Pripojte anténu............................................... 7
Pripojte napájanie........................................... 7
Diaľkový ovládač............................................ 7
Zapnutie televízora........................................ 7
Prvá inštalácia.................................................. 7
Ako sa pohybovať v menu.......................... 10
5
5.1
Používanie diaľkového ovládača.....12
Používanie tlačidla option........................... 13
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Používanie nastavení TV menu.......15
Úprava nastavení menu obraz................... 16
Úprava nastavení menu zvuk ................... 19
Úprava nastavení menu funkcií.................. 21
Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály........ 25
Preusporiadanie číslovaného zoznamu
kanálov............................................................ 29
Nastavenie predvolieb................................ 30
Výber pripojení............................................. 31
Voľba čísla kanálu dekodéru...................... 31
Vynulovanie na výrobné nastavenia......... 32
6.10 Ako aktualizovať softvér televízora......... 33
7
Vytvorenie zoznamu obľúbených
položiek.............................................33
7.1 Výber kanála zo zobrazeného zoznamu
obľúbených položiek................................... 33
7.2 Výber iného zoznamu obľúbených
položiek.......................................................... 33
7.3 Vytvorenie zoznamu obľúbených položiek
alebo úprava zoznamu................................. 33
7.4 Výber len televíznych alebo len rá diových
kanálov v‑zozname Všetky kanály............ 34
8
Elektronický sprievodca programami
(EPG) (len pre digitálne TV kanály)...35
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Multimedia Browser.........................37
Prezeranie obsahu zariadenia USB........... 37
Vloženie zariadenia USB Poznámka............ 37
Odstránenie zariadenia USB...................... 37
Menu Multimedia Browser......................... 37
Tlačidlá funkcií na spodnej strane
obrazovky....................................................... 39
Multimediálne tlačidlá funkcií na
diaľkovom ovládaní...................................... 39
9.6
10
Teletext.............................................40
11
6.6
6.7
6.8
6.9
Pozrite Pripájanie video a audio
zariadení............................................43
11.1 Bočný panel - prehľad................................. 43
11.2 Zadný panel - prehľad................................. 44
11.3 Pripojenie videorekordéra alebo DVD
rekordéra....................................................... 45
11.4 Pripojenie dekodéra a videorekordéra... 45
11.5 Pripojenie dvoch videorekordérov alebo
videorekordéra a DVD rekordéra........... 46
11.6 Pripojenie satelitného prijímača................ 46
11.7 Pripojenie DVD prehrávača, káblovej
televízie alebo hracej konzoly................... 47
11.8 Connect a DVD player, satellite receiver
or Cable Box ............................................... 48
11.9 Pripojenie PC................................................ 49
11.10 Pripojenie zosilňovača domáceho kina.... 50
SLOVENSKÝ
Obsah
12
Riešenie problémov..........................51
13
Príloha 2 - Philips TV softvérová
aktualizácia prenosnou pamäťou....53
13.1 Procedúra automatickej softvérovej
aktualizácie..................................................... 53
13.2 Procedúra manuálnej softvérovej
aktualizácie..................................................... 54
14
Formát Philips Flat TV Slideshow s
hudbou na pozadí.............................56
15
Problémy s digitálnym fotoaparátom
a USB............................................... 59
16
Problémy týkajúce sa pripojených
periférnych zariadení s konektorom
HDMI............................................... 61
17
Index................................................ 62
18
Recycling & Product
information..................................... 64
1
Čo je táto príručka
Táto príručka obsahuje všetky informácie
potrebné na inštaláciu a‑prevádzku vášho nového
televízora.
1.2 Analógové vysielanie
Ak sa vo vašej oblasti nevysielajú digitálne
pozemné signály, TV prijímač bude prijímať
len vysielanie analógových kanálov.
Ak vám tento návod na obsluhu
neposkytne potrebnú odpoveď alebo
ak časť „Riešenie problémov“ nepomôže
vyriešiť váš problém s televízorom, obráťte
sa na miestneho predajcu Philips alebo
servisné stredisko. Pozrite priloženú brožúru
Celosvetová záruka.
Skôr, ako zavoláte Službu podpory zákazníkov
Philips, pripravte si model a výrobné číslo
produktu, ktoré nájdete na spodnej zadnej
strane televízora prijímača.
SLOVENSKÝ
Model: ............................................
Product No: ..................................
1.1 Digitálne vysielanie
Okrem príjmu analógového vysielania má
televízor vstavaný TV‑tuner, ktorý prijíma,
dekóduje a zobrazuje digitálne pozemné signály.
Digitálne televízne a rádiové kanály sa prijímajú a
reprodukujú len keď:
• keď je vo vašej oblasti prístupný signál DVB-T
(Digital Video Broadcasting Terrestrial);
• a ak váš televízor podporuje signál DVBT pre krajinu, v‑ktorej žijete. Zoznam
podporovaných krajín nájdete na adrese
www.philips.com/support.
2
Dôležité
2.1 Všeobecne
Nezapájajte napájaciu zástrčku do elektrickej
zásuvky a nevešajte televízor na stenu
predtým, ako dokončíte všetky zapojenia.
• Položte alebo zaveste televízor na ľubovolné
miesto, ale tak, aby mohol vzduch voľne
cirkulovať cez vetracie otvory.
• Televízor neinštalujte do stiesnených
priestorov ako je knižnica a‑pod.
• Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám,
nemanipulujte v blízkosti TV prijímača so
zdrojom otvoreného ohňa, napr. sviečkami.
• Nevystavujte prístroj teplu, priamemu
slnečnému svetlu, dažďu alebo vode.
2.2 Starostlivosť o obrazovku
• Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť.
• Nepoužívajte prachovky s‑chemickými
prostriedkami. Nedotýkajte sa povrchu
obrazovky holými rukami ani mastnou handrou
(niektoré prípravky môžu obrazovku poškodiť).
• Pred čistením obrazovky odpojte televízny
prijímač zo siete.
• Keď je povrch obrazovky zaprášený, jemne ho
utrite savou látkou z‑bavlny alebo iného mäkkého
materiálu, napr. z navlhčenej jelenicovej kože.
• Ochrannú fóliu odstráňte až potom, keď
dokončíte inštaláciu TV prijímača na stojan/
stenu a všetky zapojenia. S TV prijímačom
zaobchádzajte opatrne.
• Na čistenie lesklej čiernej prednej časti TV
prijímača použite iba dodanú mäkkú handričku.
• Kvapky slín a vody utrite čo najskôr. Pri ich
dlhšom kontakte s obrazovkou spôsobujú
deformácie a blednutie farieb.
2.3 Statické obrazy na obrazovke
televízora
Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových
displejov je, že zobrazovanie toho istého
obrazu dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé
zobrazovanie zvyšku obrazu na obrazovke. Toto
sa nazýva vypálenie luminoforu. Pri normálnom
používaní televízora sa zvyčajne zobrazujú scény
obsahujúce neustále sa pohybujúce a meniace
obrazy, ktoré vypĺňajú obrazovku.
Príklady statických obrazov (toto nie je
kompletný zoznam, pri sledovaní sa môžete
stretnúť aj s‑ďalšími):
• Menu TV a DVD: výpis obsahu disku DVD.
• Čierne pásy: keď sa na ľavej a pravej strane
obrazovky zobrazujú čierne pásy, odporúča sa
zmeniť formát obrazu tak, aby obraz vypĺňal
celú obrazovku.
• Logo TV kanála: môže byť problém, ak je
jasný a‑statický. Pohyblivé obrazy alebo
obrazy s‑nízkym kontrastom spôsobujú
pravdepodobne menej nepravidelné starnutie
obrazovky.
• Reklamné informácie: zobrazované v spodnej
časti obrazovky televízora.
• Logá a cenovky na kanáloch telenákupov:
jasné a‑zobrazované nepretržite alebo
opakovane na tom istom mieste na obrazovke
televízora.
Rada znížte kontrast a jas pri sledovaní.
2.4 Elektrické, magnetické a
elektromagnetické polia („EMF“)
• Spoločnosť Philips Royal Electronics vyrába a
predáva mnohé výrobky určené zákazníkom,
ktoré, ako vo všeobecnosti každý elektrický
prístroj, majú schopnosť vysielať a prijímať
elektromagnetické signály.
• Jeden z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je dodržiavanie všetkých
bezpečnostných a zdravotných opatrení, aby
naše výrobky vyhovovali všetkým zákonným
požiadavkám a aby zodpovedali EMF
štandardom platným v čase výroby.
• Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať výrobky bez vedľajších
zdravotných účinkov.
• Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s
výrobkami zaobchádza správne a používajú
sa na čo sú určené, sú podľa dnešných
vedeckých poznatkov bezpečné.
• Spoločnosť Philips sa aktívne podieľa na vývoji
medzinárodných EMF a bezpečnostných
štandardov, čo jej umožňuje predvídať ďalší
rozvoj a skorú implementáciu štandardov do
jej výrobkov.
3
ext2, keďže systém RGB zabezpečuje lepšiu
kvalitu obrazu.
Skôr, ako začnete
Varovanie
Nezapájajte napájací kábel do napájania v
spodnej časti televízora a elektrickej zásuvky ani
nezavesujte televízor na stenu, kým nevykonáte
všetky pripojenia.
3.2
Pred zapnutím vášho TV pripojte všetky per‑
iférne zariadenia. Pozrite si Pripájanie video a
audio zariadení na str. 43.
Poznámka
táto funkcia je dostupná len v niektorých
krajinách.
Používanie zásuvky Spoločné rozhranie
Varovanie
pred vložením akéhokoľvek modulu do zásuvky
Spoločné rozhranie vždy vypnite televízor.
3.1 Prehľad zadného panela s konektormi
EXT3
EXT2
COMMON INTERFACE
HDMI
EXT1
ANTENNA
K vášmu TV môžete pripojiť celý rad audio a
video zariadení. Pozrite si Pripájanie video a
audio zariadení na str. 43.
ext1 dokáže spracovať CVBS, RGB a Audio Ľ/P; ext2 dokáže spracovať CVBS, S-VIDEO, RGB,
Audio Ľ/P;
ext3 dokáže spracovať YPbPr, RGB H/V a
Audio Ľ/P;
HDMI 1 a 2.
Podporované formáty videa: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i.
Upozornenie
pred pripojením odpojte všetky napájacie
zdroje.
Rady
periférne zariadenia s výstupom RGB sa
odporúča pripájať ku konektoru ext1 alebo
SLOVENSKÝ
COMMON INTERFACE
Na príjem zakódovaných signálov DTV budete
potrebovať modul CA (Conditional Access)
a‑Inteligentnú kartu Smart, ktoré vám poskytne
poskytovateľ služby.
• Modul CA poskytuje doplnkové služby,
napríklad Platenú TV.
Ďalšie informácie o týchto moduloch vám
poskytne váš bežný poskytovateľ služby CI.
• Aj napriek tomu, že typy modulov CA sa
môžu odlišovať v závislosti od výrobcu, tak
každý z CA modulov podporuje určitý druh
systému kódovania.
Váš televízor podporuje CA moduly, ktoré
spolupracujú s normou DVB-T.
Uvedomte si, že karta Smart Card môže byť
platná len pre jeden vysielaný kanál.
• CA moduly a karty Smart Card spoločnosť
Philips nedodáva ani neponúka ako voliteľné
príslušenstvo.
CA modul je zodpovedný za správy a texty na
obrazovke. V prípade zlyhania alebo
zvláštneho správania musíte zavolať svojmu
poskytovateľovi CI služby.
Vloženie modulu CA 1 Vsuňte daný modul Conditional Access do
zásuvky Spoločné rozhranie čo najhlbšie.
Aktivácia modulu CA a stiahnutie informácií
o‑službe môže trvať aj niekoľko minút.
Varovanie
Keď modul CA pripojíte nesprávne, môžete
poškodiť kartu a televízor.
Po vložení karty ju ponechajte v zásuvke.
Nevyberajte ju, kým nebudete vyzvaní.
Napríklad, keď váš prevádzkovateľ služby CI
chce stiahnuť nové informácie na inteligentnú
kartu, karta musí byť v zásuvke. Po odstránení
modulu CA nebude televízor dekódovať
zakódované digitálne kanály DVB-T.
3.4 Tlačidlá na bočnej strane TV
prijímača
V prípade straty alebo poškodenia diaľkového
ovládača môžete okrem voľby kanálov a
nastavenia zvuku meniť aj niektoré základné
nastavenia na bočnej strane televízora.
• Stlačením hlavného vypínača B zapnete alebo
vypnete televízor.
Tlačidlo MENU možno používať na vyvolanie
TV menu bez diaľkového ovládača.
• Použitie:
- tlačidlá volume - a + a tlačidlá
program/channel - a + na voľbu
položiek menu;
- tlačidlo menu na potvrdenie vašej voľby.
Informácie o spúšťaní aplikácií spoločného
rozhrania nájdete v‑TV menu, Úprava nastavení
menu funkcií, Spoločné rozhranie, str. 24.
3.3 Prehľad bočného panela s konektormi
• Pre pripojenie fotoaparátu, kamkordéra
alebo hry si pozrite Pripájanie video a audio
zariadení na str. 43.
• Pre pripojenie slúchadiel si pozrite Pripájanie
video a audio zariadení na str. 43.
• Pre pripojenie USB zariadenia si pozrite
Aplikácia Multimedia browser na str. 37.
3.5 Svetelný indikátor na TV prijímači
Svetelný indikátor označuje režim, v akom sa
nachádza TV prijímač.
• Červený indikátor znamená, že TV prijímač je
v pohotovostnom režime.
• Modrý indikátor znamená, že TV prijímač je
zapnutý.
4
Začíname
4.1 Pripojte anténu
1 Zástrčku antény pevne zasuňte do anténnej
zásuvky x na spodnej strane televízora. x
na spodnej strane televízora. L
HDMI 1
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
HDMI 2
75
AUDIO IN
DIGITAL
4.3 Diaľkový ovládač
1 Vložte dve dodané batérie (typ R6 - 1,5V).
Dodržte správnu polaritu koncov batérií (+) a
(-) (podľa označenia vnútri puzdra).
R
AUDIO OUT
AUDIO OUT
(DIGITAL)
HDMI
ANTENNA
COMMON INTERFACE
4.2 Pripojte napájanie
1 Zapojte dodaný napájací kábel do zásuvky
v‑spodnej časti televízora a do elektrickej
zásuvky.
Varovanie
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu vytlačenému na štítku na zadnej stene
televízora.
4.4 Zapnutie televízora
1 Stlačte hlavný vypínač B na boku televízora.
Rozsvieti sa indikátor na prednej časti
televízora a‑rozsvieti sa obrazovka.
2 Ak je televízor v‑pohotovostnom režime,
stlačte tlačidlo -P+ alebo B na diaľkovom
ovládači.
4.5 Prvá inštalácia
Proces inštalácie pozostáva z postupnosti
obrazoviek, ktoré vás povedú inštaláciou
televízora.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Poznámka
ak televízor už bol inštalovaný predtým a vy
chcete zmeniť nastavenia pre Prvú inštaláciu,
postupujte prejdite na časť Používanie nastavení
TV menu, str. 15.
SLOVENSKÝ
Pri väčšine tlačidiel jedno stlačenie aktivuje
funkciu. Druhé stlačenie ju deaktivuje.
Krok 1: zvoľte si jazyk pre obrazovku
Po uvítacej obrazovke budete vyzvaní vybrať
jazyk pre obrazovkové menu televízora. Text
hlavičky a informácie na obrazovke postupne
menia jazyk. Ak jazyk a titulky digitálneho zvuku
sa nastavia na zvolený jazyk menu.
1
2
3
Stlačením kurzora ooœ zvýraznite váš
jazyk.
Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Menu jazyk
Prosím, vyberte váš
jazyk .....
PHILIPS
pomocou kurzora hore
a dole.
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
.............
Ďalšie
Poznámky
• ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie
kanálov nebude podľa štandardu pre vašu
krajinu.
• v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor
nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce
sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.
3
Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači spustíte Automatické nastavenie
kanálov.
PHILIPS Inštalácia
Sprievodca vám pomôže s inštaláciou
v nasledujúcich sekciách:
Televízor
Asistent nastavenie
Predchádz
Ďalšie
Preskočiť
Zastaviť.
PHILIPS Televízor
Systém vyhľadáva. Čakajte prosím....
Nájdené digitálne kanály:
16
Analóg. kanál nájdený: 22
Zastaviť.
Krok 2: dokončite procedúru prvej
inštalácie televízora
1 Keď sa výrazní položka Televízia, stlačte
zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.
2 Vyberte krajinu, v ktorej sa práve
nachádzate.
Poznámky
Vyhľadajú a automaticky sa uložia všetky
dostupné digitálne televízne a rádiové kanály a
analógové televízne kanály. To potrvá niekoľko
minút. Po skončení vyhľadávania menu oznámi
počet nájdených digitálnych a‑analógových
kanálov.
Poznámky
• príjem digitálnych pozemných televíznych
kanálov je možný podľa zvolenej krajiny;
• ak zvolíte, že kanály sa majú nainštalovať
neskôr, v‑ponuke televízora vyberte
Automatické nastavenie, Inštalácia, Kanály a
vyhľadajú sa dostupné kanály.
Po skončení vyhľadávania znova stlačte
červené tlačidlo.
Krok 3: Asistent nastavenia: vyberte si
TV nastavenia
Na niekoľkých rozdelených alebo celých
obrazovkách budete vyzvaní vybrať si
preferované nastavenia obrazu a funkcie zvuku,
až kým nedosiahnete kompletné nastavenie,
ktoré vám vyhovuje.
Než budete pokračovať, zadajte vaši
lokalitu, prosím:
Doma
Obchod
Stlačením zeleného tlačidla vždy potvrdíte
výber a skočíte na nasledovnú obrazovku.
Postupne sa budú zobrazovať nasledovné
položky. V‑hlavičke bude uvedené, koľko
obrazoviek už prešlo a‑ich celkový počet.
Asistent nastavenia bude postupne
prechádzať cez nasledovné nastavenia: Obraz a
Zvuk.
4
5
1
2
3
Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači prejdete do menu Asistent
nastavenia.
Vyberte si umiestnenie pomocou kurzora
o alebo œ. Ak vyberiete Obchod, Asistent
nastaveniami sa preskočí. TV parametre pre
Obraz a funkciu Zvuk sa potom nastavia na
preddefinované pevné nastavenia.
Pokračujte opätovným stlačením zeleného
tlačidla.
Poznámky Poznámka
Ak vyberiete Doma, zobrazí sa Asistent
nastavenia.
Pomocou kurzora p alebo π si vždy vyberte
preferovanú obrazovku.
PHILIPS Inštalácia
Pomôže vám dokončiť Asistenta nastavenia.
Televízor
Asistent nastavenie
Predchádz
Ďalšie
Preskočiť
Opätovným stlačením zeleného tlačidla
uložíte všetky nastavenia a vrátite sa do
menu Inštalácia TV.
Poznámka
keď preskočíte alebo zastavíte Asistenta
nastavenia, zvolia sa štandardné nastavenia
Philips, ktoré ste si vybrali.
6
SLOVENSKÝ
4
PHILIPS Asistent nastavenie
Opätovným stlačením červené tlačidla
dokončíte procedúru Prvá inštalácia a
zobrazí sa prvý uložený televízny kanál.
Poznámka
vaše nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť
alebo vynulovať alebo nastaviť individuálne
nastavenia pre Obraz a Zvuk v menu TV
nastavenia. Pozrite str.‑15, Používanie nastavení
TV menu. Ohľadom ovládania nastavení
špeciálnych funkcií TV, vlastností a pomocného
príslušenstva, pozri str. 21, Úprava nastavení
menu funkcií.
Zastaviť.
4.6 Ako sa pohybovať v menu
Pri používaní menu alebo vykonávaní úloh
sa na vašom TV zobrazí množstvo inštrukcií,
nápovedných textov a správ.
• Čítajte texty zobrazované na konkrétnej
zvýraznenej položke.
• Farebné tlačidlá v spodnej časti obrazovky sa
vzťahujú na rôzne úkony , ktoré je možno
nimi vykonať.
1
Televízor
Stlačením zodpovedajúceho farebného
tlačidla na diaľkovom ovládači vykonáte
požadovaný alebo potrebný úkon.
TV kanály
Sprievod. programom
Multimédia
Poznámka
položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania
budú prístupné len v prípade digitálneho
televízneho vysielania.
1
10
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
• TV menu umožňuje prístup do TV
menu. Pozrite nižšie.
• TV kanály umožňuje prístup do zoznamu
TV kanálov a‑vytváranie až štyroch
zoznamov obľúbených položiek
s‑preferovanými TV kanálmi a digitálnymi
rádiostanicami. Pozrite Vytvorenie
zoznamu obľúbených kanálov, str. 33.
• Sprievodca programom umožňuje
prístup k podrobným informáciám o
jednotlivých digitálnych TV programoch.
Podľa typu Elektronického sprievodcu
programami tiež umožňuje jednoduchý
výber a naladenie požadovaného
programu. Pozrite Elektronický
sprievodca programami (EPG), str. 35.
• Multimédiá umožňujú prístup k aplikácii
Multimedia browser. Táto zobrazí
vaše osobné multimediálne súbory.
Položka Multimédiá sa zobrazí, len keď
je pripojené zariadenie USB. Pozrite
Multimedia browser, str. 37.
TV menu
TV menu
TV nastavenie
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Funkcie
Obnovenie štandard...
Inštalácia
Obraz
Koniec
Zvuk
Info
2
3
Stláčaním kurzora o alebo œ zvýraznite a
vyberte položku menu.
Stlačením kurzora π vstúpite do
zvýraznenej položky menu.
Pravý panel zobrazuje obsah zvýraznenej
položky menu.
TV nastavenie
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Funkcie
Obnovenie štandard...
Inštalácia
Obraz
Koniec
Zvuk
Info
4
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
položku menu.
• TV nastavenia umožňujú upraviť
preferované nastavenia pre obraz a
funkciu zvuk
• Funkcie umožňujú ovládať nastavenia
špeciálnych TV funkcií
• Inštalácia umožňuje
- vyberať jazykové predvoľby;
- vyhľadávať a ukladať TV kanály;
- nastavovať a upravovať rôzne špeciálne
funkcie;
- vyberať pripojené periférne zariadenia;
- definovať jedno alebo viac čísiel kanálov
ako čísla kanálov dekodéra;
- vynulovať nastavenia pre obraz a zvuk na
štandardné výrobné nastavenia;
- aktualizovať softvér televízora.
5
Pomocou kurzora π vstúpite do zv˘raznenej
poloÏky menu.
Obsah pravého panelu sa presunie do
ľavého a pravý panel zobrazí obsah práve
zvýraznenej položky ľavého panelu.
Poznámka
v niektorých prípadoch je možné počas
nastavovania hodnôt súčasne sledovať obraz.
To znamená, že keď je zvýraznená položka na
pravej strane panelu, zvyšné položky menu sa
skryjú. Pri stlačení kurzora p sa skryté položky
menu znova zobrazia a zvýraznenie sa presunie
do ľavého panelu.
6
Stlačením tlačidla
menu.
ukončíte hlavné
SLOVENSKÝ
TV menu
11
5
Používanie diaľkového
ovládača
1
1
2
17
16
3
4
15
5
6
7
14
13
8
9
10
11
12
12
B Pohotovostný režim
Stlačením prepnete televízor do alebo zo
pohotovostného režimu. Pri prepnutí do
pohotovostného režimu zasvieti na televízore
červená kontrolka.
Pozor
Televízor nie je nikdy úplne vypnutý, kým
fyzicky neodpojíte zástrčku.
2 Ò ‡ πº †
Pozrite Funkčné tlačidlá multimediálneho
prehliadača, str. 37.
3 Audio video
Stlačením zobrazíte zoznam zdrojov signálu,
môžete si zvoliť TV prijímač alebo iné
zariadenie. Pomocou tlačidiel o alebo œ
zvoľte zdroj signálu a pomocou tlačidla OK
potvrďte výber.
4 Option
• Otvorenie a zatvorenie menu Rýchly prístup,
ktoré obsahuje niekoľko často používaných
volieb, napríklad Formát obrazu. • Keď ste v režime teletextu, opakovaným
stláčaním zväčšíte zobrazenie stránky
teletextu. Pozrite Teletext, str. 40.
5 b Teletext zap./vyp.
Stlačením zapnete teletext Pozrite Teletext,
str. 40. Len pre Veľkú Britániu: Interaktívna
televízia s‑digitálnym textom.
Pozor
nie všetky kanály prenášajú neustále interaktívne
televízne aplikácie.
6 Kurzorové tlačidlá
Pohyb v menu - stláčajte kurzorov
tlačidlá o/œ, p/π.
7 OK
• Aktivácia nastavenia
• Spustí prehrávanie obsahu v aplikácii
Multimedia Browser.
8 a EPG
Otvorenie a zatvorenie Elektronického
sprievodcu programami. Pozrite EPG
(Elektronický sprievodca programami), str. 35.
•
•
•
10
11
12
13
14
15
16
17
•
•
+P- Voľba kanála
listovanie televíznymi kanálmi a zdrojmi
uloženými a‑označenými v‑zozname
Obľúbené kanály;
výber stránky v režime Teletext;
rýchle listovanie v zoznamoch v menu;
prepnutie televízora z pohotovostného
režimu.
¬ Tlačidlo stíšenia
vypnutie zvuku alebo jeho opätovné
zapnutie.
0/9 Číselné tlačidlá
Voľba kanála medzi 0 a 999.
0 Predchádzajúci kanál
Stlačením prepnete medzi práve sledovaným
a‑predchádzajúcim televíznym kanálom.
Hlasitosť
Hlasitosť nastavíte stláčaním + alebo -.
i Informácie na obrazovke
Stlačením zobrazíte informácie (ak sú k
dispozícii) o‑aktuálnom TV kanáli a programe. browse/menu Otvorenie a zatvorenie hlavného menu.
Pozrite Ako sa pohybovať cez menu, str. 11.
FAV
Zobrazenie zoznamu kanálov.
Môžete si vytvoriť až štyri zoznamy
obľúbených položiek.
Farebné tlačidlá
Keď sú farebným tlačidlám priradené
funkcie, tieto farebné tlačidlá sa zobrazia
na obrazovke.
Na výber stránky v režime Teletext.
5.1 Používanie tlačidla option
Tlačidlo
umožňuje zobraziť menu Rýchly
prístup, čo je vlastne priamy prístup k‑niektorým
funkciám a voľbám menu.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa menu Rýchly prístup.
Stláčaním kurzora o alebo œ vyberte
položku menu.
Stlačením tlačidla OK prejdete na vybranú
položku menu v‑TV menu. (Okrem voľby
Hodiny).
Voľbu vykonáte kurzorovými o alebo œ,
p alebo π tlačidlami.
Stlačením tlačidla
skončíte.
SLOVENSKÝ
9
•
Poznámka
položky menu týkajúce sa digitálneho
vysielania budú prístupné len v prípade
digitálneho televízneho vysielania.
Jazyk digitálneho zvuku:
Pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str. 19.
Jazyk digitálnych titulkov:
Pozrite Úprava nastavení menu funkcií, str. 21.
Titulky: Úprava nastavení menu funkcií, str. 21.
13
Formát obrazu:
Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava
nastavení menu zvuk, str. 16.
Ekvalizér:
Pozrite Používanie nastavení TV menu, Úprava
nastavení menu zvuk, str. 19.
Hodiny:
Výberom aktivujete/deaktivujete zobrazovanie
hodín na obrazovke.
Rýchla prístup
Jazyk digitálneho zvuku
Jazyk digitálnych titulkov
Titulky
Formát obrazu
Ekvalizér
Hodiny
14
Používanie nastavení TV
menu
TV menu umožňuje prístup do a zmenu
nastavení a predvolieb, keď chcete zmeniť
nastavenia Prvej inštalácie a/alebo chcete ovládať
nastavenia špeciálnych funkcií a periférnych
zariadení televízora.
Televízor
A. Zmena nastavení jednoduchým
spôsobom pomocou Asistenta
nastavenia
Vždy, keď vykonáte výber, potvrďte
stlačením zeleného tlačidla.
1
TV menu
TV kanály
Sprievod. programom
Multimédia
2
TV menu
TV nastavenie
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Funkcie
Obnovenie štandard...
Inštalácia
Obraz
Koniec
Zvuk
Vyberte Asistent nastavenia a stlačte
kurzor π.
Na niekoľkých rozdelených alebo celých
obrazovkách budete vyzvaní vybrať si
preferované nastavenia obrazu a funkcie
zvuku, až kým nedosiahnete kompletné
nastavenie, ktoré vám vyhovuje.
Pozrite Prvá inštalácia, krok 3: Asistent
nastavenia: vyberte si TV nastavenia, str. 10.
Stlačením zeleného tlačidla sa znova vrátite
do TV menu.
B. Používanie Štandardných nastavení
(ak je dostupné)
Tu môžete vybrať jedno zo štandardných
nastavení obrazu a zvuku.
SLOVENSKÝ
6
TV menu
Info
Úprava nastavení obrazu a zvuku
1
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor π.
Zobrazí sa TV menu.
Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor
π.
Menu TV nastavenia sa presunie doprava.
Stlačením tlačidla
ukončíte hlavné
menu.
Pre ľahšiu zmenu nastavení televízora sú k
dispozícii 3‑spôsoby jej vykonania. Pozrite
nasledovné strany.
TV nastavenie
Obnovenie štandard...
Asistent nastavenie
Aktuálne
Obnovenie štandard...
Prirodzený
Obraz
Jasné
Zvuk
Jemný
Info
15
1
2
Zvoľte Obnovenie štandard. nastavenia a
stlačte kurzor π.
• Zobrazí sa menu, z ktorého môžete
vybrať jedno z výroby predvolených
nastavení.
• Pod Aktuálne je uvedené aktuálne
nastavenie obrazu a zvuku.
• Ak vyberiete Prirodzené, môžete
nastaviť nastavenia pre obraz a zvuk
na odporúčané štandardné hodnoty.
Vo väčšine prípadov takto dosiahnete
najlepšie vyvážený zážitok zo sledovania.
• Ak vyberiete Jasné, môžete nastaviť
nastavenia pre obraz a zvuk na intenzívne
hodnoty, čím umožníte maximálne
využitie schopností televízora.
• Ak vyberiete Jemné, môžete nastaviť
nastavenia pre obraz a zvuk tak, aby bol
čo najvernejšie reprezentovaný originálny
zdroj.
Stlačením zeleného tlačidla uložíte zvolené
nastavenie.
6.1 Úprava nastavení menu obraz
Menu obraz obsahuje nastavenia, ktoré
ovplyvňujú kvalitu obrazu.
1
2
3
4
TV menu
C. Individuálne nastavenia pre obraz, a
funkciu zvuk
1
Vyberte Obraz alebo Zvuk a stlačte
kurzor π.
• Zobrazí sa menu, ktoré vám umožní
jemne doladiť nastavenia obrazu a zvuku.
• Ohľadom úpravy nastavení obrazu si
pozrite Úprava nastavení menu obraz, str.
16.
• Ohľadom úpravy nastavení zvuku si
pozrite Úprava nastavení menu zvuk, str.
19.
TV nastavenie
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Funkcie
Obnovenie štandard...
Inštalácia
Obraz
Koniec
Zvuk
Info
5
6
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
položky menu obraz.
Stlačením kurzora π vstúpite do vybratej
položky menu obraz.
Poznámka
položky menu týkajúce sa digitálneho vysielania
budú prístupné len v prípade digitálneho
televízneho vysielania.
7
8
16
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlavné menu.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor π.
TV menu sa presunie doľava.
Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor
π.
Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý
panel.
Vyberte Obraz a stlačte kurzor π.
Menu obraz sa presunie na ľavý panel.
Pomocou kurzorových o alebo œ,p alebo
π tlačidiel upravte nastavenia.
Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
obraz.
Jas
Prispôsobuje svietivosť celého obrazu, čo má
vplyv predovšetkým na tmavé miesta obrazu.
Osobné sfarbenie (iba vtedy, ak je Odtieň
nastavený na Osobný)
Jemne doladí biely bod (WP) a úroveň čiernej
(BL) obrazu.
1
2
Farebná sýtosť
Prispôsobuje stupeň nasýtenia farieb, aby vy
hovovali vášmu osobnému výberu.
Farebný ton
Vyrovnáva výkyvy farieb v NTSC kódovanom
vysielaní.
Ostrosť
Nastaví ostrosť jemných detailov obrazu.
Odtieň Zvyšuje alebo znižuje teplé (červená) a studené
(modré) farby, aby vyhovovali osob nému
výberu.
• Zvolením možnosti Studený sa dodá bielym
farbám modrastý nádych, pri možnosti
Normálne sa dodá bielym farbám neutrálny
nádych, nastavenie Teplý dodáva bielym
farbám červený nádych.
Zvolením možnosti Osobné si prispôsobíte
nastavenie v položke Osobný odtieň.
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia
.............
Obnovenie štandard.
Obraz
Osobné sfarbenie
Zvuk
Digital Natural Mot..
Pixel Plus
Dynamický kontr.
3
4
Vyberte Osobný sfarbenie a stlačte
kurzor π doprava.
Použite kurzorové o alebo œ,p alebo π
tlačidlá, aby ste vybrali a upravili nastavenia:
R-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň
farby úpravou červenkastého bieleho bodu
obrazu.
G-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň
farby úpravou zelenkastého bieleho bodu
obrazu.
B-WP: umožní vám prispôsobiť odtieň
farby úpravou modrastého bieleho bodu
obrazu.
R-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň farby
úpravou červenkastej úrovne čiernej na
obraze.
G-BL: umožní vám prispôsobiť odtieň
farby úpravou zelenkastej úrovne čiernej na
obraze.
Použite farebné tlačidlá, aby ste nastavenia
vynulovali na preddefinované.
Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
Obraz.
Pixel Plus
Pixel Plus je najideálnejšie nastavenie, keďže
kompletne prepracováva celý obraz tak, aby
bol každý pixel tým najlepšie zvoleným, čím
sa zlepšuje kontrast, ostrosť, hĺbka obrazu a
reprodukcia farieb a jasu z každého zdroja,
vrátane High Definition zariadení.
1 Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté, aby ste
zapli/vypli funkciu Pixel plus.
DNR
.............
Info
17
SLOVENSKÝ
Kontrast
Prispôsobí intenzitu svetlých častí obrazu, tmavé
však ostanú nezmenené.
Digital Natural Motion
Znižuje blikanie bodov a riadkov a zjemňuje
pohyby, hlavne vo filmoch
1 Vyberte Vypnuté, Minimum alebo
Maximum, aby ste mohli skutočne vidieť
rozdiel v kvalite obrazu.
Zvýšenie sýtostie farieb
Automaticky ovláda vylepšovanie zelenej farby
a‑upravovanie modrej. Farbám dodáva živosť a
sýtosť.
1 Vyberte Vypnuté, Minimum, Stredné
alebo Maximum.
Dynamický kontrast
Automaticky upravuje kontrast v tmavších a
svetlejších oblastiach obrazu podľa jeho zmien
na obrazovke.
1 Pre normálnu úroveň vyberte Stredné.
Máte možnosť zvoliť úrovne Minimum,
Maximum alebo Vypnuté.
Active control
Televízor neustále meria a upravuje všetky prijí
mané signály tak, aby mohol poskytnúť ten
najlepší možný obraz.
1 Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté, aby ste
zapli/vypli Active control.
DNR (Dynamic Noise Reduction)
dnr automaticky odfiltruje a zníži šum obrazu.
Zlepšuje kvalitu obrazu, keď prijímate slabé
signály.
1 Vyberte Vypnuté, Minimum, Stredné
alebo Maximum podľa šumu obrazu na
obrazovke.
Redukcia MPEG artefaktov
Redukcia MPEG artefaktov v polohe Zap.
zjemňuje prechody na digitálny obsah.
1 Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
Senzor osvetlenia
Senzor osvetlenia v polohe Zapnuté automat
icky nastaví obraz a nastavenia pre najlepšie
pozeranie v‑závislosti na svetelných
podmienkach v miestnosti.
1 Vyberte Zapnuté alebo Vypnuté.
Formát obrazu
Umožňuje úpravu veľkosti obrazu podľa
vysielaného formátu a vášho preferovaného
nastavenia.
TV menu
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia
.............
Obnovenie štandard.
DNR
Obraz
Redukcia MPEG artef.
Zvuk
Zvýšenie sýtosti f...
Active control
Senzor osvetlenia
Formát obrazu
Info
18
Autom.
formát
Auto format
Super
zoom
Superzoom
4:3
4:3
Rozšírený
obraz 14:9
Movie expand
14:9
Rozšírený
obraz 16:9
16:9
Movie expand
Širokouhlý
Wide
screen
Stlačením kurzora π vstúpite do vybratej
položky menu Zvuk.
Poznámka
Jedna alebo viac položiek menu nemusí byť
Vyberte si medzi nasledovnými formátmi obrazu: k‑dispozícii v závislosti od vstupného signálu.
7 Pomocou kurzorových o alebo œ,p alebo
Automatický formát, Superzoom, 4;3, Rozšírený
π tlačidiel upravte nastavenia.
obraz 14:9, Rozšírený obraz 16:9 alebo
8 Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
Širokouhlý obraz.
Zvuk. Automatický formát zaistí, že obraz v max
imálnej miere vyplní obrazovku.
TV menu
V prípade titulkov v‑spodnom čiernom páse
TV nastavenie
Zvuk
zabezpečí Automatický formát viditeľnosť
Ekvalizér
Asistent nastavenia
titulkov.
Obnovenie štandard. Hlasitosť
V‑prípade loga TV stanice v‑hornom čiernom
Stereo vyváženie
Obraz
páse sa toto logo na obrazovke nezobrazí.
Zvuk
Jazyk digitálneho z..
Režim Superzoom odstráni čierne pásy po
Dual I/II
stranách programov formátu 4:3 s minimálnym
Mono/Stereo
skreslením.
.............
V‑režime Rozšírený obraz 14:9, Rozšírený
Info
obraz 16:9 alebo Superzoom môžete titulky
zobraziť pomocou kurzora o alebo œ.
6
na
SLOVENSKÝ
Rada
táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
Poznámka
pri HD zdrojoch nie sú k dispozícii všetky
formáty obrazu.
6.2 Úprava nastavení menu zvuk
Menu zvuk obsahuje nastavenia, ktoré
ovplyvňujú kvalitu zvuku.
1
2
3
4
5
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlavné menu.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor π.
TV Menu sa presunie doprava.
Vyberte TV nastavenia a stlačte kurzor π.
Menu TV nastavenia sa presunie na ľavý panel.
Vyberte Zvuk a stlačte kurzor π.
Menu zvuk sa presunie na ľavý panel.
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
položky menu Zvuk.
Tento prístroj je vyrobený pod licenciou spoločnosti
Dolby Laboratories.
„Dolby", „Pro Logic" a‑symbol dvojitého D‑sú ob‑
chodné značky licenčnej spoločnosti Dolby Labora‑
tories.
19
Ekvalizér
Umožní vám zmeniť frekvenčnú odozvu zvuku,
aby vyhovoval vašej osobnej chuti.
Rada
táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo option
na diaľkovom ovládači.
Hlasitosť
Umožní vám nastaviť výstupnú úroveň zvuku.
Stereo vyváženie
Umožňuje prispôsobiť výkon pravých a ľavých
reproduktorov na dosiahnutie najlepšej re
produkcie zvuku pre polohu počúvania.
Jazyk digitálneho zvuku (len pre digitálne
TV kanály)
Umožňuje výber jazyka pre zvuk zo zoznamu
dostupných vysielaných jazykov pre aktuálny
digitálny program.
Poznámka
ak existuje viacero variantov pre jazyk zvuku,
tak vyberte jeden z variantov.
Aby ste trvalo zmenili jazyk zvuku, použite
menu Jazyk v‑menu Inštalácia.
Rada
táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači. na
Dual I/II
Umožňuje výber Dual I alebo Dual II (pre každý
kanál), ak je dostupné duálne vysielanie.
Mono/Stereo
Umožňuje výber Monofónneho alebo
Stereofónneho zvuku (pre každý kanál), ak je
dostupné stereofónne vysielanie.
20
Surround režim
Táto funkcia vyberá módy pre viacpriestorovú
alebo priestorovú reprodukciu zvuku v závislosti
na vysielaných signáloch alebo signáloch, pri‑
jatých z externých vstupov.
Hlasitosť v slúchadlách
Umožňuje ovládanie úrovne zvuku prostred‑
níctvom slúchadiel.
AVL (Automatic Volume Leveler)
Táto funkcia automaticky vyrovnáva rozdiely
hlasitosti medzi kanálmi a programami, čím
zabezpečuje celkovú konštantnú úroveň. Auto‑
maticky tiež znižuje dynamiku zvuku.
Hlasitosť delta
Táto funkcia vám umožní upraviť akékoľvek
rozdiely zvuku medzi TV kanálmi alebo ex
ternými zdrojmi.
Automatický surround
Keď je funkcia v polohe Zapnuté, tak TV môže
automaticky prepínať na najlepší režim
priestorového zvuku, ktorý vysielajúci prenáša.
1
2
3
4
5
6
7
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlavné menu.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor π.
TV Menu sa presunie doprava.
Vyberte Funkcie a stlačte kurzor π.
Menu Funkcie sa presunie na ľavý panel.
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
položky menu Funkcie.
Stlačením kurzora π vstúpite do vybratej
položky menu Funkcie.
Pomocou kurzorových o alebo œ,p alebo
π tlačidiel upravte nastavenia.
Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
Funkcie.
TV menu
Funkcie
TV nastavenie
Titulky
Funkcie
Jazyk digitálnych t...
Inštalácia
Automatické vyp...
Koniec
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
.............
Info
1
2
3
Zapnite teletext a z indexu vyberte príslušnú
stránku titulkov.
Vypnite teletext.
Vyberte
• Titulky Zapnuté, ak chcete zobrazovať
titulky na vybratých TV kanáloch. • Zapnuté bez zvuku, ak chcete
automaticky zobrazovať titulky len vtedy,
keď bol zvuk stíšený tlačidlom ¬ na
diaľkovom ovládači. Rada
táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
na
Jazyk digitálnych titulkov (len pre digitálne
TV kanály)
Umožňuje (dočasný) výber preferovaného jazyka
titulkov zo zoznamu vysielaných jazykov pre
aktuálny program.
Poznámka
aby ste natrvalo zmenili jazyky titulkov, použite
menu Jazyk v menu Inštalácia.
1
Pomocou kurzora o alebo œ môžete
dočasne zrušiť váš trvalý výber jazyka a
potvrdiť tlačidlom OK.
Rada
táto funkcia je dostupná aj cez tlačidlo
diaľkovom ovládači.
na
Titulky
Zobrazí titulky teletextu a DVB-T z vybraného
televízneho kanála. Tieto možno zobrazovať
stále, alebo len keď je aktívne stíšenie zvuku.
Stránka titulkov teletextu analógových kanálov
musí byť uložená pre každý TV kanál.
21
SLOVENSKÝ
6.3 Úprava nastavení menu funkcií
Menu Funkcie umožňuje ovládanie nastavení
špeciálnych funkcií a pomocného príslušenstva
televízora.
Automatické vypnutie
Nastaví dobu, po ktorej sa televízor automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
1 Vyberte Automatické vypnutie.
2 Stlačte kurzor π.
3 Vyberte hodnotu pomocou kurzora o alebo
œ.
Zoznam bude obsahovať hodnoty 0 až 180
minút. Pri výbere hodnoty 0 sa automatické
vypnutie deaktivuje.
Poznámka
vždy je možné vypnúť TV skôr alebo nastaviť
iný čas budíka.
Rodičovská zámka
Pomocou 4-ciferného kódu môžete uzamknúť
TV kanály a‑externé zdroje, aby ste zabránili
deťom sledovať určité programy.
1
2
3
Vyberte Rodičovská zámka.
Stlačením kurzora π vstúpite do menu
Rodičovská zámka.
Zadajte 4-ciferný kód.
Poznámka
pri každom vstupe do menu detského zámku
musíte váš kód zadať znovu.
4
22
Vyberte jednu z položiek menu Rodičovská
zámka a stlačte kurzor π:
Zámka, ak chcete uzamknúť všetky kanály
a externé pripojenia:
Vlastný zámok, ak chcete uzamknúť určitý
program alebo uzamknúť všetky kanály od
určitého času.
• Zamknúť po, ak chcete uzamknúť
všetky programy od istého času.
1 Stlačte pravý kurzor π (2x).
2 Vyberte Zapnuté pre nastavenie hodín.
3 Stlačte ľavý kurzor p.
4 Vyberte Čas a stlačte pravý kurzor π.
Kurzorom o alebo œ a π zadajte
čas.
• Zámok predvoľby, ak chcete uzamknúť
určitý TV‑kanál alebo externé zariadenie.
1 Aktivujte/deaktivuje stlačením tlačidla
OK.
• Rodičovská zámka, ak chcete nastaviť
hodnotenie digitálneho programu podľa
veku, ak je program ohodnotený rodičom.
Použité hodnotenia sú podľa zvolenej
krajiny pri prvej inštalácii.
1 Stlačte kurzor π a pomocou
kurzora o alebo œ vyberte
hodnotenie podľa veku.
Vyberte Odomknúť, ak chcete odblokovať
všetky nastavené zámky.
5
Dôležité: Ak ste zabudli váš osobný kód!
1
2
3
4
Vyberte Zmeniť kód a stlačte kurzor
π.
Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
Zadajte nový osobný 4-ciferný kód.
Potvrďte nový zadaný kód.
Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa
nový kód.
TV menu
Funkce
TV nastavenie
.............
Funkcie
Automatické vyp...
Inštalácia
Rodičovská zámka
Koniec
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
Zadať kód/zmeniť kód
Umožňuje nastaviť alebo zmeniť osobný 4ciferný prístupový kód, ktorý sa používa pri
rôznych uzamykacích funkciách televízora.
1
2
Vyberte Zadať alebo Zmeňte kód.
• Ak ešte neexistuje žiadny kód PIN, táto
položka menu bude nastavená na Zadať
kód. Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Ak už bol kód PIN predtým zadaný,
táto položka menu bude nastavená
na Zmeňte kód. Postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Platné sú všetky číselné kombinácie od 0000
do 9999.
• Menu Funkcie sa znova zobrazí so
správou potvrdzujúcou, že váš kód PIN
bol vytvorený alebo zmenený.
TV menu
Funkce
TV nastavenie
.............
Funkcie
Automatické vyp...
Inštalácia
Rodičovská zámka
Koniec
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
Poznámka
Od teraz každý týždeň, sa vaša TV automaticky
prepne na vybraný kanál, vo vybraný deň, vo
vybraný čas, až dovtedy, pokiaľ funckiu Časový
spínač nevypnete.
Poznámka
Nastaviť môžete len jeden Časový spínač.
SLOVENSKÝ
Časový spínač
Z pohotovostného režimu sa televízor v
určenom čase automaticky prepne na zadané
číslo kanálu.
1 Vyberte Časový spínač.
2 Stlačením kurzora π vstúpite do menu
Časový spínač.
3 Vyberte Časovač a stlačte kurzor π.
4 Vyberte Zap.
5 Vyberte Kanál a TV kanál, na ktorý chcete
prepnúť televízor v‑danom čase a dátume
6 Vyberte Deň a deň v týždni, alebo vyberte
Denne.
7 Vyberte Čas a pomocou číselných tlačidiel
alebo kurzorom o alebo œ zadajte čas.
8 Aktivujte stlačením tlačidla OK.
9 Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
Funkcie alebo stlačením tlačidla
vypnite menu.
23
Spoločné rozhranie
Poznámka
táto funkcia je dostupná len v niektorých
krajinách.
Demo (Ukážka)
Umožňuje oboznámiť sa s funkciami tohto
televízora.
1
2
Umožňujte prístup do aplikácií spoločného
rozhrania definovaných poskytovateľom služby
modulu Common Interface (CI).
Modul spoločného rozhrania (CI) môže
obsahovať jednu alebo viacero aplikácií, ktoré
sa používajú na komunikáciu s poskytovateľom
CI služby a používateľovi poskytujú ďalšie
možnosti.
Pozrite Používanie zásuvky Spoločné rozhranie,
str. 5.
Poznámka
táto položka menu a aplikácie spoločného
rozhrania sa dajú vybrať len v prípade, keď je
zasunutá overená karta spoločného rozhrania a
sú otvorené spojenia používateľského rozhrania
karty spoločného rozhrania.
Poskytovateľ CI služby je zodpovedný za správy
a texty na obrazovke. V prípade zlyhania alebo
zvláštneho správania musíte zavolať svojmu
poskytovateľovi CI služby.
TV menu
Funkce
TV nastavenie
.............
Funkcie
Automatické vyp...
Inštalácia
Rodičovská zámka
Koniec
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
24
3
4
5
6
Vyberte Demo.
Stlačte kurzor π.
Vyberte požadovanú ukážku.
Stlačením tlačidla OK spustite ukážku.
Vybratá ukážka sa raz prehrá.
Stlačením červeného tlačidla ukončíte
ukážku a vrátite sa do menu Ukážka.
Stlačením červeného tlačidla ukončíte
menu Ukážka.
TV menu
Funkcie
Demo
.......
Pixel Plus
Jazyk digitálnych t...
Asistent nastavenie
Automatické vyp...
Active control
Rodičovská zámka
Zadať/Zmeňte kód
Časový spínač
Common interface
Demo
Info
Rada
túto kapitolu budete potrebovať, len ak chcete
zmeniť nastavenia inštalácie.
Menu Inštalácia
Toto menu upravuje nastavenia týkajúce sa
inštalácie TV kanálov, jazyka a krajiny, ako aj
prvej inštalácie televízora.
1
2
3
4
5
6
7
8
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa hlavné menu.
Vyberte TV menu a stlačte kurzor π.
TV Menu sa presunie doprava.
Vyberte Inštalácia a stlačte kurzor π.
Menu Inštalácia sa presunie na ľavý panel.
Pomocou kurzora o o œ vyberte položky
menu Inštalácia.
Stlačením kurzora π vstúpite do vybratej
položky menu Inštalácia.
Pomocou kurzorových o alebo œ,p alebo
π tlačidiel upravte nastavenia.
Aktivujte stlačením tlačidla OK.
Stlačením kurzora p sa vrátite do menu
Inštalácia alebo stlačením tlačidla
vypnete menu.
Televízor
TV menu
TV kanály
Sprievod. programom
Multimédia
TV menu
Inštalácia
TV nastavenie
Jazyk
Funkcie
Krajina
Inštalácia
Časová zóna
Koniec
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
........
Info
Vyberte si jazykové predvoľby
Toto menu umožňuje výber preferovaného
jazyka pre menu, zvuk a titulky.
Jazyk menu
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk menu zo
zoznamu dostupných jazykov.
Preferovaný jazyk zvuku (len pre digitálne
TV kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk zvuku v
prípade, že sa vysiela viacero jazykov.
Preferovaný jazyk titulkov (len pre digitálne
TV kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať jazyk titulkov v
prípade, že sa vysiela viacero jazykov.
Sluchovo postihnutý (len pre digitálne TV
kanály)
Táto funkcia vám umožní vybrať zvuk alebo
jazyk titulkov pre sluchovo postihnutých.
Keď sa nastaví do polohy Zapnuté, bude sa
reprodukovať verzia vášho preferovaného zvuku
alebo jazyka titulkov pre sluchovo postihnutých
(ak je dostupný).
Keď sa nastaví do polohy Vypnuté, použije sa
normálne správanie zvuku a titulkov.
25
SLOVENSKÝ
6.4 Ako vyhľadávať a ukladať TV kanály
TV menu
Inštalácia
Jazyk
Jazyk
Menu jazyk
Krajina
Preferovaný jazyk...
Časová zóna
Preferovaný jazyk t...
Kanály
Zhoršený sluch
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Inštalácia
Info
Vyberte krajinu
Umožňuje výber krajiny, kde sa práve nachád‑
zate.
Poznámky
• ak vyberiete nesprávnu krajinu, číslovanie
kanálov nebude podľa normy pre vašu krajinu.
• v prípade, že vo vybratej krajine váš televízor
nepodporuje DVB-T, položky menu, týkajúce
sa digitálneho vysielania, nebudú dostupné.
Inštalácia
TV nastavenie
Jazyk
Funkcie
Krajina
Inštalácia
Časová zóna
Koniec
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
........
Info
Vyberte časovú zónu (len pre digitálne TV
kanály)
Použiteľné len pre určité krajiny a závisí od
zvolenej krajiny.
26
Ukladanie televíznych a rádiových
kanálov
Po správnom nastavení jazyka a krajiny môžete
teraz vyhľadať a‑uložiť TV kanály.
1 Vyberte Kanály v menu TV, Inštalácia.
TV menu
.............
TV menu
Umožňuje zvoliť lokálnu časovú zónu, aby zo‑
brazované hodiny ukazovali správny čas.
Jazyk
Kanály
Automatická inštalácia
Krajina
Aktualizácia inštal...
Časová zóna
Digitálny: test príjmu
Kanály
Analóg: manuálna ....
Predvoľby
Preskupit
Pripojenie
Dekodér
.............
Info
Automatická inštalácia
Televízor prehľadá celé frekvenčné spektrum
podľa zvolenej krajiny.
• Automaticky sa vyhľadajú a uložia všetky dos
tupné digitálne a analógové televízne a
rádiové kanály. To‑potrvá niekoľko minút.
• Po skončení vyhľadávania menu oznámi
počet nájdených digitálnych a analógových
kanálov.
Aktualizácia inštalácie (len pre digitálne TV
kanály)
Umožňuje automatické naladenie a aktualizáciu
všetkých dostupných digitálnych kanálov bez
zmeny usporiadania existujúcich kanálov.
Napríklad, názov kanála sa nezmení.
Poznámky
• týmto sa opätovne nenainštalujú
odinštalované kanály;
• digitálne kanály, na ktoré nenarazíte, sa
odstránia;
• nové nájdené kanály sa nepridajú do žiadneho
zoznamu obľúbených položiek;
• už nainštalované kanály sa neprečíslujú.
• inštalácia aktualizácie sa uskutoční automat‑
icky, keď sa váš TV nachádza v pohotovost‑
nom režime.
1
SLOVENSKÝ
Digitálny: test príjmu (len pre digitálne TV
kanály)
Umožňuje zistiť kvalitu a intenzitu prijímaného
signálu pre digitálnu frekvenciu. Takto zistíte
polohu antény, ktorá umožňuje najlepší príjem.
Vyberte Digitálny: test príjimu a stlačte
kurzor π.
• Môžete získať indikáciu aktuálnej frek‑
vencie kanála, názov siete, kvalitu a silu
signálu.
• Ak je kvalita a sila signálu slabá, tak
môžete skúsiť premiestniť anténu.
Rada
Ak však chcete dosiahnuť lepšie výsledky,
odporúčame obrátiť sa na špecializovaného
montéra antén. Môžete tiež priamo zadať
frekvenciu kanálov, ktoré chcete otestovať.
27
Analógový: manuálna inštalácia
Tu máte možnosť manuálne nainštalovať
analógové kanály (ich postupným naladením
po jednom). Manuálna inštalácia nenájde a
neuloží žiadne DVB-T (digitálne) kanály.
1
8
Vyberte Analógový: manuálna
inštalácia a stlačte kurzor π.
TV menu
Inštalácia
Kanály
Jazyk
Automatická inštalácia
Krajina
Aktualizácia inštal...
Časová zóna
Digitálny: test príjmu
Kanály
Analóg: manuálna ....
Predvoľby
Preskupit
Pripojenie
Dekodér
.............
Info
2
3
4
5
Vyberte Systém.
Vyberte vašu krajinu alebo časť sveta, v
ktorej sa momentálne nachádzate.
Vyberte Vyhľadať a stlačte kurzor π.
Pokračujte stlačením červeného alebo
zeleného tlačidla.
Rada
ak poznáte frekvenciu, zadajte 3 číslice
frekvencie z‑číslic 0 až 9 (napríklad 049).
6
7
28
Stlačením kurzora p uložíte nájdený kanál
alebo vyhľadáte iný kanál.
Vyberte Jemné ladenie a stlačte kurzor
π.
Jemné ladenie je užitočné, keď je frekvencia
jemne posunutá alebo keď nastane interfer‑
encia s inou frekvenciou.
V prípade slabého príjmu nájdeného kanála
upravte frekvenciu kurzorom o alebo œ.
9
Vyberte Uložiť tento kanál, ak chcete
uložiť frekvenciu pod súčasným číslom
kanála.
Stlačte kurzor π a potvrďte tlačidlom
OK.
Vyberte Uložiť ako nový predvoľbu, ak
chcete uložiť frekvenciu pod novým číslom
kanála.
Stlačte kurzor π a potvrďte tlačidlom
OK.
Pomocou menu Preskupiť premenujte alebo
preusporiadajte kanály.
Poznámka
keď máte naladenú frekvenciu, na ktorej sa
vysiela DVB signál, tuner dekóduje akýkoľvek
analógový TV kanál, a‑preto nebude zobrazovať
video.
6.5 Preusporiadanie číslovaného
zoznamu kanálov
Tu môžete premenovať, preusporiadanie a
odinštalovať či preinštalovať uložené kanály.
1 Stlačte príslušné farebné tlačidlá a postupu‑
jte podľa pokynov na obrazovke.
TV menu
Inštalácia
Kanály
Jazyk
Automatická inštalácia
Krajina
Aktualizácia inštal...
Časová zóna
Digitálny: test príjmu
Kanály
Analóg: manuálna ....
Predvoľby
Preskupit
Pripojenie
0
1
2
3
4
5
6
7
Premenovať
Odinštalovať
Presuň
hore
Presuň
dole
Premenovanie
Táto funkcia vám umožní zmeniť názov tel
evízneho kanálu uložený v pamäti alebo priradiť
názov kanálu či externému signálu, pre ktorý
ešte nebol vložený názov.
1 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
2 Stlačte červené tlačidlo na vašom diaľkovom
ovládači.
3 Kurzorom o alebo œ vyberte znaky.
Vyberte nasledujúcu pozíciu pomocou
kurzora π.
4 Po skončení stlačte zelené tlačidlo alebo
tlačidlo OK.
Dekodé(
.............
Info
TV menu
Kanály
Preskupit
Automatická inštalácia 0
Aktualizácia inštal...
1
Digitálny: test príjmu
2
Analóg: manuálna ....
3
Preskupit
4
5
6
Poznámky
• stlačte žlté tlačidlo pre vymazanie všetkých
znakov. Kurzor sa opätovne umiestni na
začiatok;
• stlačte modré tlačidlo pre vymazanie znaku
vedľa kurzora. Pomocou stláčania kuzoru
o alebo œ zadajte nový znak.
• kanálom 0 až 999 môžete priradiť názov;
• medzera, čísla a ďalšie špeciálne znaky sú
umiestnené medzi písmenami Z a A.
5
Vyberte iné číslo kanála a zopakujte kroky 2
až 4.
7
Info
29
SLOVENSKÝ
Usporiadanie
Umožní vám zmeniť poradie uložených TV kanálov.
1 Vyberte kanál, pre ktorý chcete zmeniť
umiestnenie.
2 Stlačte žlté tlačidlo, aby ste sa v zozname
pohli o jednu pozíciu nahor.
3 Stlačte modré tlačidlo, aby ste sa v zozname
pohli o jednu pozíciu nadol.
4 Zopakujte pre preskupenie ostatných tel‑
evíznych kanálov.
Preskupit
Odinštalovanie - preinštalovanie
Táto funkcia vám umožní odinštalovať uložený
kanál tak, že už nebude možné ho naladiť.
Táto funkcia vám tiež umožní preinštalovať už
odinštalovaný kanál. 1 Vyberte kanál, ktorý chcete odinštalovať.
2 Stlačte zelené tlačidlo, aby ste odinštalovali
zvolený kanál.
Odinštalovaný kanál sa označí v zozname
ikonou pred odinštalovaným kanálom.
3 Opätovne stlačte šedé tlačidlo, aby ste
nainštalovali odinštalovaný kanál.
Poznámka
odinštalované kanály sa počas inštalačnej
aktualizácie opätovne nenainštalujú.
6.6 Nastavenie predvolieb
Toto menu obsahuje položky, ktoré nasta‑
vujú alebo upravujú rôzne špeciálne funkcie
televízora a ktoré sa väčšinou používajú len
príležitostne.
TV menu
Inštalácia
Predvoľby
.............
Umiestenie
Časová zóna
Teletext 2.5
Kanály
OSD
Predvoľby
Názov programu
Pripojenie
Dekodér
Továrne nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
Výber umiestnenia
Umožňuje vybrať umiestnenie televízora. Ak
zvolíte Predajňa, použijú sa pevné nastavenia
obrazu a zvuku.
Umiestenie Doma poskytuje maximálnu
flexibilitu meniť akékoľvek preddefinované
nastavenia obrazu a zvuku.
30
Výber Teletextu 2.5
Niektoré televízne stanice ponúkajú možnosť
zobrazenia väčšieho počtu farieb, iných farieb
pozadia a lepšej grafiky na teletextových
stránkach.
• Vyberte Teletext 2.5 Zapnuté, ak chcete
využiť túto funkciu.
• Vyberte Teletext 2.5 Vypnuté, ak
uprednostňujete neutrálnejší vzhľad
teletextu.
Táto voľba platí pre všetky kanály, ktoré
prenášajú Teletext 2.5.
Poznámka
Prepnutie na teletext 2.5 môže trvať niekoľko
sekúnd.
Výber Informácií na obrazovke (OSD)
Umožňuje voľbu zobrazovania ukazovateľa
hlasitosti a‑redukované alebo rozšírené zobra
zovanie informácií o‑programe a kanále na
obrazovke.
• Vyberte Minimum, čím aktivujete
zobrazovanie redukovaných informácií o
kanáli.
• Vyberte Normálne, čím aktivujete
zobrazovanie rozšírených informácií o
kanáli a programe. Napríklad informáciu
o programe, kvalitu vstupného signálu
pripojeného príslušenstva, formát obrazovky
a režim zvuku, zvolený jazyk zvuku, jazyk
titulkov, hodnotenia, zostávajúci čas
nastavenia automatického vypnutia,...
Zobraziť názov programu
Umožňuje zobraziť názov programu podľa vysie
laných informácií.
• Keď vyberiete Áno, po voľbe TV programu
alebo po stlačení tlačidla i na diaľkovom
ovládači sa bude zobrazovať názov programu,
ak je vysielaný.
1
2
3
4
5
Vyberte Pripojenia.
Stlačte kurzor π .
Vyberte vstup, do ktorého je pripojené
periférne zariadenie.
• Keď vyberiete možnosť Ext1, Ext2,
Ext3, HDMI 1, HDMI 2, Strana alebo
Digital Audio In (Vstup digitálneho zvuku),
tak sa zobrazí zoznam, ktorý vám umožní
identifikovať, ktorý typ periférneho
zariadenia je pripojený k vstupu. Znova tlačte kurzor π a vstúpite do zoznamu
typov periférnych zariadení pripojených ku
zvolenému vstupu.
Kurzorom o alebo œ vyberte periférne
zariadenie.
Váš televízor dokáže nielen prijímať audio vstup
cez Digital Audio In, ale zvláda aj výstup kó
dovaného zvuku Dolby Digital cez konek
tor DIGITAL AUDIO OUT na externý
zosilňovač alebo prijímač. Ak váš zosilňovač ale
bo prijímač má zodpovedajúci konektor pre
Digital Audio In, môžete ho pripojiť jediným
káblom na konektor televízora DIGITAL AUDIO OUT.
Pozrite Pripojenie a výber video a audio pripo
jení, zosilňovač domáceho kina, str. 50.
6.8 Voľba čísla kanálu dekodéru
Umožňuje definovať jedno alebo viac čísiel
kanálov ako čísiel kanálov dekodéra, keď je
dekodér alebo deskrambler pripojený na ext1
alebo ext2.
1
TV menu
Inštalácia
Pripojenie
2
.............
EXT1
3
Krajina
EXT2
Časová zóna
EXT3
Kanály
HDMI 1
Predvoľby
HDMI 2
Pripojenie
Strana
Dekodér
Digital Audio In
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
Vyberte číslo kanála, pod ktorý chcete uložiť
program pochádzajúci z dekodéra alebo
deskramblera.
Vyberte Stav.
Vyberte vstup, ktorý používate na pripojenie
dekodéra: Žiadny, EXT1 alebo EXT2.
• Vyberte Žiadny, ak nechcete, aby sa zvo
lené číslo kanála aktivovalo ako číslo
kanála dekodéra.
TV menu
Inštalácia
Dekodér
.............
Kanál
Časová zóna
Stav
Kanály
Predvoľby
Digital Audio In
Ak periférne zariadenie disponuje digitálnym
audio výstupom, môžete na jeho pripojenie k
televízoru využiť konektor Digital Audio In.
V menu Pripojenie priraďte vstup Digital Audio
In príslušnému externému vstupu, do ktorého je
periférne zariadenie zapojené.
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
31
SLOVENSKÝ
6.7 Výber pripojení
Umožňuje vybrať periférne zariadenia, ktoré ste
pripojili do audio a video konektorov.
6.9 Vynulovanie na výrobné nastavenia
Umožňuje vynulovanie väčšiny nastavení na
nastavenia predefinované z výroby.
1
2
Vyberte a stlačte kurzor π.
Stlačením tlačidla OK vymažete nastavenia a
vynulujete ich na ich predvolené hodnoty.
TV menu
Inštalácia
Tovarné nastavenie
.............
Časová zóna
Reset
Kanály
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
Stlačte červené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, ak chcete byť upozornení neskôr.
<2 Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní, aby ste potvrdili prečítanie správy.
• Po potvrdení sa správa opätovne zobrazí.
Ak však chcete opätovne vidieť posledné
vysielané oznámenie, tak vyberte v
ponuke Aktualizácia softvéru možnosť
Oznámenie.
1
Poznámka
pokiaľ sa aktualizácia softvéru nevykoná, tak
správa bude dostupná.
TV menu
Inštalácia
Info o použitom.....
Časová zóna
Miestne upgrade
Kanály
Oznámenie
Predvoľby
Pripojenie
6.10 Ako aktualizovať softvér televízora
Umožňuje aktualizáciu softvéru televízora
pomocou zariadenia USB.
Aktualizácia zariadenia USB
Zahájiť aktualizačnú procedúru zo zariadenia
USB je možné už pred zapnutím televízora.
Pamäťové zariadenie musí obsahovať zod‑
povedajúci obraz aktualizácie (a štruktúru),
ktorý možno nájsť na webovej stránke www.
philips.com/software.
Ohľadom nahratia novej verzie softvéru na
vaše pamäťové zariadenie, pozrite Prílohu
2, Aktualizácia softvéru televízora Philips s
prenosnou pamäťou, str. 55.
Automatické oznámenie o softvéri (ak je
dostupné)
Keď zapnete váš TV, tak sa môže zobraziť
správa oznamujúca, že je dostupná nová
softvérová aktualizácia.
32
Aktualizácia softv..
.............
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
Vytvorenie zoznamu
obľúbených položiek
Všetky kanály
$ EXT1 HDD/DVDR
$ HDMI1 PC
Toto umožňuje vytvoriť až štyri zoznamy
obľúbených kanálov s‑preferovanými TV
kanálmi a rádiostanicami. Napríklad, každý člen
vašej rodiny si môže vytvoriť vlastný zoznam
obľúbených položiek.
Poznámka
pri prvom stlačení tohto tlačidla po dokončení
inštalácie sa zobrazí celý zoznam kanálov. V
ostatných situáciách sa zobrazí posledný zvolený
zoznam kanálov.
$1
2
3
5
6
ITV
BBC
.........
TV/Rádio
7.2 Výber iného zoznamu obľúbených
položiek
1
7.1 Výber kanála zo zobrazeného
zoznamu obľúbených položiek
1 Stlačte tlačidlo FAV.
Zobrazí sa zoznam posledných zvolených
kanálov.
2 Kurzorovými o alebo œ, p alebo π
tlačidlami vyberte kanál.
3 Tlačidlom OK zobrazíte zvolený kanál.
TMF
CNN
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo FAV.
Zobrazí sa zoznam posledných zvolených
kanálov.
Stlačte kurzor p.
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
zoznam.
Ak chcete, stlačením červeného tlačidla
premenujte zoznamy.
Opätovným stlačením tlačidla FAV skončíte.
7.3 Vytvorenie zoznamu obľúbených
položiek alebo úprava zoznamu
1
2
3
4
5
6
7
Stlačte tlačidlo FAV.
Zobrazí sa zoznam posledných zvolených kanálov.
Stlačte kurzor p.
Vyberte požadovaný zoznam kanálov.
Stlačte kurzor π.
Stlačením červeného tlačidla pridáte kanály.
Zobrazia sa všetky kanály nachádzajúce sa v
zozname. Obľúbené kanály budú označené.
Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
kanály, ktoré chcete pridať do alebo
vynechať zo zoznamu.
Stlačením zeleného tlačidla označíte alebo
zrušíte označenie zvýrazneného kanála a
pridáte ho do alebo odstránite zo zvoleného
zoznamu obľúbených položiek.
33
SLOVENSKÝ
7
6
Obľubené
Všetky kanály
programy
$ EXT1 HDD/DVDR
$ HDMI1 PC
Všetky kanály
Obľubený 1
Obľubený 2
Obľubený 3
Obľubený 4
$1
2
3
5
6
TMF
CNN
ITV
BBC
.........
Opätovným stlačením tlačidla FAV skončíte.
Tlačidlom –P+ môžete prechádzať
zoznamom TV‑kanálov odfiltrovaného
zoznamu.
Poznámka
filtrovanie sa nezapamätá po vypnutí televízora
alebo jeho prepnutí do pohotovostného
režimu.
Premen. zozn.
Obľubené programy
Poznámka
opätovným stlačením červeného tlačidla
zobrazíte zoznam obsahujúci vaše obľúbené
položky.
8
Opätovným stlačením tlačidla FAV
skončíte.
Tlačidlom –P+ môžete prechádzať
zoznamom TV‑k análov zvoleného zoznamu.
Poznámka
číslicovými tlačidlami ešte môžete vybrať kanály,
ktoré nie sú označené ako obľúbené.
7.4 Výber len televíznych alebo len rá
diových kanálov v‑zozname Všetky
kanály
Keď je zobrazený alebo zvolený zoznam Všetky
kanály, môžete ho odfiltrovať a vybrať zoznam
len televíznych alebo len rádiových kanálov.
1
2
3
4
5
34
Stlačte tlačidlo FAV.
Zobrazí sa zoznam posledných zvolených kanálov.
Stlačte kurzor p.
Vyberte zoznam Všetky kanály. Stlačte
kurzor π.
Stlačením červeného tlačidla aktivujete filter.
Vyberte požadovaný zoznam kanálov.
$1
$2
$3
$5
6
TMF
CNN
ITV
BBC
.........
Pridať kanály
8
Elektronický sprievodca
programami (EPG)
(len pre digitálne TV kanály)
Elektronický sprievodca programami zobrazí
podrobné informácie o aktuálnom programe,
ako aj o nasledujúcom programe (platí iba pre
TV programy, ktoré poskytujú EPG informácie).
Poznámka
tieto inštrukcie sa môžu líšiť podľa typu EPG.
•
•
2
3
Stlačte tlačidlo a.
Zobrazí sa obrazovka EPG. Podľa podmienok
môže prenos údajov EPG trvať určitú dobu.
Ak sa údaje prenesú EPG úspešne, obrazovka
EPG sa automaticky aktualizuje. V opačnom
prípade zostane obrazovka EPG prázdna.
Zobrazia sa informácie o zvolenom programe.
Pomocou farebných tlačidiel môžete
aktivovať funkcie EPG zobrazené v spodnej
časti obrazovky.
Ak chcete ukončiť stránku Sprievodca pro‑
gramami, znova stlačte tlačidlo a.
a
Keď je k dispozícii typ EPG, zobrazí
zoznam TV‑programov (len pre Veľkú
Britániu):
1 Pomocou kurzora o alebo œ vyberte
požadovaný TV‑program.
Zobrazia sa informácie o zvolenom
programe.
SLOVENSKÝ
1
•
Rady
• ak chcete vidieť viac informácií o zvolenom
programe (okrem momentálne zobrazených),
stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači.
• ak chcete ukončiť zobrazovanie podrobných
informácií, znova stlačte modré tlačidlo.
Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači môžete sledovať či počúvať zvolený
program priamo.
3.3 Stlačtením červeného tlačidla môžete
zapnúť/vypnúť pripomenutie pre vyznačený
program. Môžete nastaviť až 10 pripomenutí.
2
35
4
5
6
36
Keď sa má vami vyznačený program začať,
TV sa automaticky zapne alebo zobrazí
správu na obrazovke. Ďalej pokračujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
Stlačením žltého tlačidla prejdete na Ďalší
deň alebo Predchádzajúci deň alebo sa
vrátite na Dnešný deň.
Stlačtením tlačidla
keď je aktivovaný
Sprievodca programami, vyvoláte hlavné
menu Sprievodcu.
Stláčaním kurzora o o œ zvýraznite a
vyberte položku menu.
• Program ?: toto vám umožní prehliadať
cez programovú príručku informácie o
vašich preferovaných EPG kanáloch.
• Hľadať podľa žánru: toto vám umožní
vyhľadať programy podľa vami zvoleného
žánru.
• Naplánované pripomienky: toto vám
umozní zobraziť a zmeniť nastavenie
pripomienkovača.
Poznámka
Pripomienka na program zapne váš TV
iba v prípade, že ho predtým vypnete
stlačením B na vašom diaľkovom
ovládači. • Preferované EPG kanály: sú kanály,
z ktorých sú EPG dáta práve získavané.
Toto vám umožní označiť preferované EPG
kanály (až 50).
Poznámka
Po inštalácii vašich kanálov, bude
označených 40 kanálov s príjmom EPG dát
ako preferované EPG kanály.
• Získať EPG dáta: Toto vám umožní
získať EPG dáta pre preferované EPG
kanály. Táto operácia bude trvať niekoľko
minút. Riaďte sa pokynmi na obrazovke.
Poznámka
Získavanie EPG dát prebieha automaticky
počas pozerania TV.
Sprievod.progr...
Program ?
Program ?
12:00 South today
Hľadať podľa žánru
13:30 Working lunch
Naplán. pripomienky
12:30 Brainteaser
Prefer. EPG kanály
12:00 This is BBC THREE
Získať EPG dáta
.........
Info
7
Ak chcete ukončiť Sprievodcu programami,
znova stlačte tlačidlo a.
Rady
- obrazovka EPG neobsahuje TV kanály, ktoré
nie sú v zozname preferovaných EPG kanálov
alebo sú odinštalované (viď menu Preskupiť)
- novo pridané kanály (reinštaláciou alebo
novou inštaláciou) musia byť zaradené do
preferovaných EPG kanálov pred tým, ako
budete môcť prezerať EPG údaje.
9
Multimedia Browser
Pomocou aplikácie Multimedia browser môžete
prezerať obrázky alebo prehrávať zvukové súbory
uložené na zariadení USB. Aplikácia Multimedia
browser sa vyvoláva z hlavného menu.
9.3 Odstránenie zariadenia USB
na diaľkovom
1 Stlačením tlačidla
ovládači vypnite hlavné menu.
2 Odstráňte zariadenia USB.
• Je možné reprodukovať nasledovné formáty:
pre obrazové súbory: JPEG
pre audio súbory: MP3, MP3 Pro, LPCM
pre video súbory: MPEG1, MPEG2
• Podporované sú len pamäťové zariadenia,
formátované na systéme FAT/DOS.
• Ak vaše zariadenie USB nie je podporované,
spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť.
Rada
ak vaše zariadenie USB nepasuje do konektora
USB na bočnej stene, pripojte zariadenie USB
do portu USB pomocou predlžovacieho kábla
USB. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu.
9.2 Vloženie zariadenia USB
Poznámka
zariadenia USB nie sú súčasťou dodávky tohto
televízora.
Ak máte pamäťovú kartu alebo digitálny fotoa
parát USB, pripojte ho do konektora USB na
bočnej stene.
Najlepšie zapojenie dosiahnete použitím
zariadenia USB, ktoré nie je širšie ako 25 mm.
Pozrite Pripájanie video a audio zariadení, Bočný
panel - prehľad, str.‑44.
Po vložení zariadenia USB sa automaticky zobrazí
menu aplikácie Multimedia browser. Pozrite ďalej.
9.4 Menu Multimedia Browser
1 Vložte zariadenie USB.
2 Kurzorom o alebo œ vyberte zariadenie
USB pod položkou Multimédiá.
• Aplikácia Multimedia browser umožňuje
prezeranie obsahu uloženého na
vloženom zariadení USB.
• Zobrazí sa dvojpanelový prehliadač s
ľavým panelom obsahujúcim typy obsahu
(hudba, obrázky, filmy).
• Pravý panel zobrazí obsah zodpovedajúci
zvolenému typu obsahu.
Televízor
TV menu
TV kanály
Sprievod. programom
Multimédia
37
SLOVENSKÝ
9.1 Prezeranie obsahu zariadenia USB
3
4
5
6
Stlačením kurzora π vstúpite do obsahu.
Stláčaním kurzora o alebo œ vyberte obsah.
Stlačením kurzora π vstúpite do obsahu.
Stlačením kurzora o alebo œ vyberte súbor
alebo adresár.
USBDevice 1
9
Obraz
Hudba
London 2005
Obraz
The Beatles
Filmy
Xmas2004.alb
arnold.jpg
Rada
modré tlačidlo je možné v prípade potreby použiť
na opätovné zobrazenie funkcií farebných tlačidiel.
10
USBDevice 1
Obraz
London 2005
London2005
pic001.jpg
The Beatles
pic002.jpg
Xmas2004.alb
pic003.jpg
arnold.jpg
pic004.jpg
prehrávaní hudby a prepnúť sa späť do menu
Multimédiá.
Stlačte jedno z farebných tlačidiel na
diaľkovom ovládači pre aktivovanie
príslušnej funkcie, uvedenej na spodnej
strane obrazovky.
Prehrávanie obsahu zastavíte stlačením
tlačidla ‡ na diaľkovom ovládači.
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
USBDevice 1/Obraz/London2005
London2005
pic001.jpg
pic001.jpg
pic001.jpg
pic002.jpg
Press OK to play.
pic003.jpg
pic004.jpg
Poznámka
stlačením zeleného tlačidla zobrazíte všetky obrazové
súbory v aktuálnom adresári vo forme náhľadov pri
prezeraní obrázkov. Opätovným stlačením zeleného
tlačidla zobrazíte obrazové súbory vo forme zoznamu.
7
8
Ak vyberiete súbor, stlačením tlačidla OK
zobrazíte obrázok alebo prehráte zvukový
súbor.
Ak vyberiete adresár, album alebo playlist
stlačením kurzora π do neho vstúpite, alebo
stlačením tlačidla OK alebo πº spustíte
prezentáciu alebo opakované prehrávanie
prítomných súborov.
Stlačením kurzora p môžete pokračovať v
Poznámky
• váš televízor podporuje prehrávanie
prezentácií s hudbou v pozadí. Pozrite Príloha
3, Formát Philips TV-Slideshow s‑hudbou
v‑pozadí, str. 57;
• prehrávanie bude pokračovať, aj keď dočasne
prepnete na obrazovky prehliadača. Pre‑
hrávanie zvuku sa zastaví, až keď začne hrať
ďalšia skladba, alebo keď sa dosiahne koniec;
• ďalšie technické poznámky môžete nájsť v
Prílohe 4, Problémy s Philips TV - digitálny
fotoaparát a USB, str. 60.
Môžu sa objaviť nasledovné ikony:
priečinok
vlastný playlist/album
obrázky
video
hudba
cb_icons_ 2005.eps
38
cb_icons_ 2005.eps
9.5 Tlačidlá funkcií na spodnej strane
obrazovky
Detaily
zobrazenie popisu zvoleného
súboru alebo priečinku
Prechody
výber prechodového efektu
počas prezentácie
Čas posunu
výber doby zobrazenia
obrázku v prezentácii
Rotovať
otočenie obrázka
9.6 Multimediálne tlačidlá funkcií na
diaľkovom ovládaní
Ò
rýchly posun zobrazeného obsahu dozadu
‡
pre zastavenie zobrazovaného obsahu
πº aby ste prehrávali jeden súbor, spustite
prezentáciu, prehrávanie priečinka alebo
inej zbierky
pozastavenie prehrávania obsahu
†
rýchly posun obrazu dopredu
Náhodný výber
prehrávanie hudobnej zbierky
náhodným výberov piesní
Zväčšenie
pre výber jedného zo zväčšení
(x1, x2, x4) pomocou kurzora
o alebo œ.
Naviac môžete prepínať
vybraté zoomovacie okno
na obrazovke pomocou
kurzoru o alebo œ,p alebo
π.
Celá/malá
obrazovka
prepínanie medzi celou a
malou obrazovkou
SLOVENSKÝ
Opakovať jeden/ opakovanie prehrávania
všetky
hudobného súboru
Poznámka
pred otočením alebo zmenou mierky obrazu
najskôr ukončite prezentáciu tlačidlom OK
alebo modrým tlačidlom.
39
10
Teletext
Poznámka
Teletext nie je k dispozícii cez zariadenie
pripojené cez HDMI konektor.
Väčšina TV kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
Tento televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok,
do ktorej ukladá väčšina stránok a podstránok,
aby sa skrátila čakacia doba. Vždy keď sa zmení
program, dôjde k obnoveniu obsahu tejto pamäte.
Zapnutie teletextu
1
Stlačením tlačidla b zapnete teletext.
Na obrazovke sa zobrazí indexová stránka.
Výber teletextovej stránky
1 Číslo požadovanej stránky zadajte pomocou
číselných tlačidiel alebo pomocou tlačidla -P+.
2 Možnosti uvedené v‑spodnej časti obrazovky
vyberiete pomocou farebných tlačidiel.
Naposledy zvolená teletextová stránka
1 Stlačte tlačidlo 0.
Vyberte vysielania teletextu T.O.P.
1 Stlačte tlačidlo i. Zobrazí sa prehľad T.O.P. teletextových
tém, ktoré sú k‑dispozícii.
2 Pomocou kurzora o alebo œ,p alebo π
vyberte požadovaný objekt a stlačte tlačidlo
OK.
Poznámka
Nie všetky TV kanály vysielajú teletext typu T.O.P .
Výber podstránok
Ak vybraná teletextová stránka pozostáva z
viacerých rôznych podstránok, na obrazovke
sa zobrazí zoznam dostupných podstránok.
1 Pomocou kurzora p alebo π zvoľte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu podstránku. Obraz/Teletext
1 Stlačte tlačidlo b.
2 Pre zobrazenie teletextom na pravej polovici
obrazovky stlačte tlačidlo b.
3 Stlačením tlačidla b sa vrátite na celú
teletextovú stránku.
4 Stlačením tlačidla b sa vrátite na zobra‑
zenie obrazu na celú obrazovku.
40
1
2
3
4
Stlačením tlačidla OK zvýraznite prvé slovo
alebo číslo na stránke.
Pomocou kurzora o alebo œ,p alebo π
vyberiete ľubovoľné iné slovo alebo číslo,
ktoré chcete vyhľadať.
Potvrďte stlačením tlačidla OK.
Vyhľadávanie sa spustí.
V dolnej časti obrazovky sa zobrazí správa
informujúca o‑priebehu vyhľadávania alebo
oznamujúca, že slovo alebo stránka sa nenašla.
Presunutím kurzora o až cez okraj stránky
ukončíte hypertext.
Odkryť
Táto funkcia odkryje/skryje skryté informácie
na stránke, ako sú riešenia hádaniek alebo
kvízov.
Opakovať podstránky (ak sú k dispozícii)
Automaticky opakuje jednotlivé podstránky.
1 Stlačením tlačidla OK túto funkciu aktivujete
a deaktivujete.
Jazyk
Ak znaky zobrazované na obrazovke ne
zodpovedajú znakom používaným
prevádzkovateľom teletextu, môžete zmeniť
jazykovú skupinu.
1 Vyberte Skup. 1 alebo Skup. 2 tlačidlom
OK.
Zväčšenie teletextovej stránky
na
1 Opakovaným stláčaním tlačidla diaľkovom ovládači zobrazíte hornú časť
teletextu, dolnú časť teletextu a potom sa vrátite
na normálnu veľkosť teletextovej stránky.
Digitálny text (len pre Veľkú Britániu)
Niektoré digitálne kanály ponúkajú prenajaté
textové služby (napríklad BBCi).
Menu Teletext
Menu Teletext ponúka rôzne funkcie na
ovládanie teletextu.
Poznámka
len Veľká Británia: Digitálny test sa zobrazí,
keď programy obsahujú interaktívne služby.
1
2
3
4
Zapnite teletext a stlačte tlačidlo
,
aby ste aktivovali menu.
Stlačte kurzor o alebo œ, aby ste vybrali
položky menu.
Aktivujte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla
opustíte menu
teletextu.
Menu teletextu
Odkryť
Vyp.
Opakov. podstránok
Vyp.
Jazyk
Skup. II
1
Stlačením tlačidla b zapnete Digitálny text.
• Pri používaní digitálneho textu postupujte
podľa inštrukcií na obrazovke.
• V závislosti od služby môžete byť požiadaný,
aby ste použili tlačidlá kurzora o alebo œ,
p alebo π tlačidlo OK, farebné tlačidlá,
tlačidlo teletextu alebo aj číselné tlačidlá.
2 Keď dokončíte pozeranie teletextu, tak
vyberte tlačidlami -P+ iný kanál alebo
postupujte podľa pokynov na obrazovke,
aby ste sa vrátili k zobrazovaniu obrazu.
3 Stlačením tlačidla ‡ cancel zrušíte interak‑
tívne služby.
41
SLOVENSKÝ
Hypertext
Pomocou hypertextu môžete rýchlo prejsť na
číslo stránky alebo vyhľadať na aktuálnej
teletextovej stránke nejaké slovo.
Textové informácie
Niektoré digitálne kanály ponúkajú tiež
informácie o práve vysielanom programe.
V takom prípade sa na niekoľko sekúnd vspodnej
časti obrazovky objaví správa. Postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke a pomocou kurzorových
o alebo œ, p alebo π tlačidiel prechádzajte
na ďalšie stránky.
Poznámka
digitálny text nebude dostupný, keď v‑menu
Funkcie budú vypnuté Titulky.
42
11
Pozrite Pripájanie video a audio zariadení
11.1 Bočný panel - prehľad
Kamera, videokamera alebo videohry
1 Kameru, videokameru alebo videohru pripo‑
jte podľa obrázku.
2 Monofónne zariadenia pripojte do
konektorov VIDEO 2 a AUDIO L 3.
Stereofónne zariadenia pripojte aj do
konektora AUDIO R 3. Kvalitu S-VHS
u‑videokamier S-VHS zaistíte pripojením
pomocou káblov S-VHS do vstupu
S-VIDEO 1 a vstupov AUDIO 3.
Varovanie
nezapájajte káble 1 a 2 súčasne. Mohlo by
dôjsť ku skresleniu obrazu!
3
2
1
SLOVENSKÝ
Slúchadlá
1 Pripojte do konektora pre slúchadlá L
podľa obrázku.
2 Impedancia slúchadiel musí byť 8 až 4000
ohmov. Konektor pre slúchadlá má priemer
3,5‑mm. V menu Zvuk vyberte Hlasitosť slúchadiel
a‑nastavte ich hlasitosť.
Rada
Stlačením tlačidla ¬ na diaľkovom ovládači
vypnite interné reproduktory televízora.
USB
Pozrite Multimedia browser, str. 37.
43
11.2 Zadný panel - prehľad
VCR
R
L
HDMI 1
HDMI 2
75
COMMON INTERFACE
AUDIO IN
DIGITAL
AUDIO OUT
DVD prehrávač
AUDIO OUT
(DIGITAL)
Satelit prijímač
VGA
Káblová televízia
PC - VGA
CABLE
Hracia
konzola
1 DVD rekordér - 1 videorekordér
2 DVD rekordéry
2 videorekordéry
VCR
Dekodér
Dekodér
Hracia konzola
COMMON INTERFACE
L
HDMI 1
AUDIO IN
DIGITAL
75
HDMI 2
COMMON INTERFACE
DIGITAL
AUDIO
IN
R
AUDIO OUT
AUDIO OUT
(DIGITAL)
AUDIO
OUT
Analógový
zosilňovač
domáceho kina
DVI
DVD
prehrávač
Káblová
televízia
PC DVI
DVI
DVD prehrávač
DVI
Káblová televízia
Hracia konzola
44
Analógový
zosilňovač
domáceho kina
Digitálny
zosilňovač
domáceho kina
11.3 Pripojenie videorekordéra alebo
DVD rekordéra
KÁBEL
CABLE
Varovanie
neumiestňujte rekordér príliš blízko obrazovky,
niektoré rekordéry totiž môžu byť citlivé na
signály z nej. Dodržte minimálnu vzdialenosť 0,5
m od obrazovky.
S eurokáblom
1 Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2 Pripojte eurokábel 3 podľa obrázka.
3 Vyberte si zdroj, ku ktorému bol pripojený
videorekordér v menu Inštalácia, Výber
pripojení, str. 31.
EXT
1/2
EXT1
KÁBEL
CABLE
1
o
ANTENNA
75
o
DIGITAL AUDIO IN
2
o
ANTENNA
75
o
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
o DIGITAL
OUT AUDIO
2
RECORDER
REKORDÉR
11.4 Pripojenie dekodéra a videorekordéra
1 Pripojte eurokábel 4 do dekodéra a do
špeciálneho eurokonektora na rekordéri.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.
Rada
dekodér môžete pomocou eurokábla pripojiť
tiež priamo do konektora ext1 alebo ext2.
o DIGITAL
OUT AUDIO
L o AUDIO OUT o R
3
SLOVENSKÝ
EXT2
1
4 ps
file: conn eur step06 vcr aerial.e
REKORDÉR
RECORDER
DEKODÉR
DECODER
RECORDER
REKORDÉR
Len s anténnym káblom
1 Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2 Nalaďte na rekordéri testovací signál a
uložte ho pod programom č.‑0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str.
28.
Pozrite tiež príručku k rekordéru.
file: conn eur step06 vcr scart.eps
file: conn eur step06 vcr decoder.eps
45
11.5 Pripojenie dvoch videorekordérov
alebo videorekordéra a DVD rekordéra
Poznámka
nie je možné nahrávať signály zo zariadenia
pripojeného do vstupu YPbPr.
S eurokáblami
1 Pripojte anténne káble 1, 2 a 3 podľa
obrázka.
2 Pripojte videorekordéry alebo DVD
rekordér do konektorov EXT1 a 2
pomocou eurokáblov 4 a 5.
3 Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v
menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 31 a
prepojte ho k EXT1 alebo 2.
Len s anténnymi káblami
1 Pripojte anténne káble 1, 2 a 3 podľa
obrázka.
2 Nalaďte na rekordéri testovací signál a
uložte ho pod programom č.‑0.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str.
28.
EXT2
11.6 Pripojenie satelitného prijímača
S eurokáblom
1 Pripojte anténne káble 1 a 2 podľa
obrázka.
2 Satelitný prijímač pripojte na konektor
EXT1 a‑2 pomocou eurokábla 3.
3 Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v
menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 31 a
prepojte ho k EXT1‑alebo 2.
S konektormi komponentového videa
Pozrite Pripojenie DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo káblovej televízie, str. 48
EXT2
1
o
ANTENNA
75
2
EXT1
EXT
1/2
KÁBEL
CABLE
o
ANTENNA
1
75
o
DIGITAL AUDIO IN
L o AUDIO OUT o R
3
RECORDER
REKORDÉR
o DIGITAL
OUT AUDIO
4
5
2
RECORDER
REKORDÉR
46
file: conn eur step06 sat.eps
conn eur step06 vcr to vcr.eps
EXT
1/2
EXT1
o
DIGITAL AUDIO IN
o DIGITAL
OUT AUDIO
L o AUDIO OUT o R
3
Rada
V prípade potreby môžete upraviť vycentrovanie
obrazu na obrazovke pomocou kurzorových
tlačidiel.
S konektorom HDMI
HDMI je nový hlavný štandard pre digitálne
video a‑audio pripojenia.
1
2
Pripojte zariadenie pomocou konektora
HDMI.
Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v
menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 31 a
prepojte ho k hdmi 1‑alebo 2.
S konektorom DVI
Poznámka
len DVD prehrávač s DVI s‑digitálnym zvukom
je možné pripojiť do konektora hdmi.
1
2
3
4
Pripojte kábel DVI-HDMI do jedného
z‑konektorov HDMI na televízore 1.
Pripojte audio kábel 2 do konektora
DIGITAL AUDIO IN na televízore.
Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili
v‑ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení,
str. 31 a prepojte ho k hdmi 1‑alebo 2.
Vyberte tiež Digital audio in v tom istom
menu Pripojenia.
Poznámka
v prípade akýchkoľvek problémov si pozrite
Prílohu 5: Problémy týkajúce sa pripojených
periférnych zariadení s konektorom HDMI, str.
61.
HDMI 1/2
HDMI 1
L
HDMI 1
HDMI 2
75
AUDIO IN
DIGITAL
HDMI 2
75
AUDIO IN
DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO OUT
(DIGITAL)
HDMI
R
AUDIO OUT
R
L
SLOVENSKÝ
11.7 Pripojenie DVD prehrávača, káblovej
televízie alebo hracej konzoly
1
AUDIO OUT
(DIGITAL)
2
DIGITAL
AUDIO
IN
DVI
HDMI
47
11.8 Pripojenie DVD prehrávača, satelitného
prijímača alebo káblovej televízie
1 Pripojte tri samostatné káble
komponentového videa 1 do konektorov
YPbPr na DVD prehrávači a do konektorov
Y, Pb a Pr výstupu EXT3 na TV.
2 Pripojte audio kábel 2 do digitálneho
výstupu zariadenia a do konektora
DIGITAL AUDIO IN na televízore.
3 Vyberte príslušenstvo, ktoré ste pripojili v
ponuke Installation (Inštalácia), Výber vašich
prepojení, str. 31 a prepojte ho k‑EXT3. V rovnakej ponuke Prepojenia tiež vyberte
Digital audio in.
4 V prípade DVD prehrávača sa analógovým
audiom pripojte audio kábel do audio
konektorov Ľ a P na DVD do audio
konektora Ľ/P výstupu EXT3 3.
5 V prípade káblovej televízie a/alebo
satelitného prijímača pripojte tiež TV kábel
a/alebo kábel satelitnej antény 4 a anténny
kábel 5.
Poznámky
• káble sú často farebne označené. Pripojte
červený k červenému, biely k bielemu, atď..;
• označenia zásuviek komponentového videa
sa môžu líšiť v‑závislosti od pripojeného
DVD prehrávača. Aj keď sa môžu vyskytnúť
odchýlky, písmená B a R označujú modrý a
červený komponentový signál a Y označuje
jasový signál. Podrobnosti o používaní a
pripájaní nájdete Návode na obsluhu DVD
prehrávača.
• Aby ste získali optimálne zobrazenie,
odporúča sa prepnúť zariadenia na najvyššie
možné podporované režimy zobrazovania.
Varovanie
v prípade, že na obrazovke zaznamenáte
rolujúce obrazy, nesprávne farby alebo
chýbajúcu farbu, prípadne kombinácie týchto
situácií, skontrolujte, či sú pripojenia správne
a či je správne nastavené rozlíšenie a‑štandard
signálu pripojeného zariadenia. Pozrite manuál
k zariadeniu.
EXT3 :
AUDIO L/R
EXT3 :
YPbPr
EXT3 :
YPbPr
EXT3 :
AUDIO L/R
3
3
CABLE
HDMI 1/2
L
AUDIO IN
DIGITAL
R
1
AUDIO OUT
(DIGITAL)
AUDIO OUT
L
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
DIGITAL
75
COMMON INTERFACE
DIGITAL
AUDIO
IN
2
5
R
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
1
AUDIO OUT
(DIGITAL)
2
4
SAT / STB
DVD
48
Poznámky
• Len PC s digitálnym zvukom je možné pripojiť
do konektora HDM;
• ak vaše PC nemá digitálny zvukový výstup,
pripojte PC cez konektor VGA;
• predtým, ako pripojíte PC k televízoru,
vyberte nastavenia PC na obnovovaciu
frekvenciu 60‑Hz;
• podporované režimy PC monitora:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768
PC vybavené konektorom DVI:
1 Pomocou kábla DVI-HDMI pripojte jeden
z‑konektorov HDMI na televízore 1.
2 Pripojte audio kábel 2 do konektora DIGITAL AUDIO IN na televízore.
3 Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v
ponuke Inštalácia, Výber vašich prepojení,
str. 31 a prepojte ho k HDMI 1 alebo 2.
4 Vyberte tiež Digital audio in v tom istom
menu Pripojenia.
PC vybavené konektorom VGA:
1 Pomocou kábla VGA-RGB H/V 1 pripojte
konektory RGB H/V na televízore.
2 Pripojte audio kábel 2 do vstupov
AUDIO R (pravý) a L (ľavý) na televízore.
3 Vyberte zariadenie, ktoré ste pripojili v
menu Inštalácia, Výber pripojení, str. 31
EXT3 :
RGB V/H
1
EXT3 :
AUDIO L/R
SLOVENSKÝ
11.9 Pripojenie PC
VGA
2
HDMI 1/2
L
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
DIGITAL
75
COMMON INTERFACE
HDMI
1
2
R
AUDIO OUT
AUDIO OUT
(DIGITAL)
DIGITAL
AUDIO
IN
DVI
49
11.10 Pripojenie zosilňovača domáceho
kina
Digitálny zosilňovač domáceho kina
1 Pripojte digitálny zosilňovač domáceho kina
do konektora DIGITAL audio out
1‑v‑spodnej časti televízora.
Rada
aby nedochádzalo k pozorovateľnému posunu
obrazu a zvuku, pomocou pripojte zosilňovač
domáceho kina do konektora digital
audio out. EXT
1/2
L
AUDIO IN
DIGITAL
3
R
AUDIO OUT
1
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
2
L
AUDIO IN
DIGITAL
R
AUDIO OUT
AUDIO OUT
(DIGITAL)
1
DIGITAL
AUDIO
OUT
Analógový zosilňovač domáceho kina
1 Podľa typu káblov a vstupného konektora
nainštalovaného na zosilňovači domáceho
kina pripojte prijímač do konektorov
AUDIO OUT L a R 3 alebo EXT1
alebo 2 2 v spodnej alebo zadnej časti
televízora.
50
AUDIO OUT
(DIGITAL)
12
Riešenie problémov
Možná príčina/Odstránenie
Žiadny obraz
• Skontrolujte správne pripojenie dodaných káblov. (Anténny kábel
k‑televízoru, prívod od antény k‑rekordéru, napájacie káble, ...)
• Skontrolujte, či ste vybrali správny zdroj.
• Skontrolujte, či ste vypli Rodičovskú zámku.
Nekvalitný obraz
• Skontrolujte, či ste v menu Manuálna inštalácia vybrali správny TV
systém.
• Skontrolujte, či je televízna alebo spoločná anténa v dostatočnej
vzdialenosti od reproduktorov, neuzemneného audio zariadenia alebo
žiarivkového osvetlenia, a pod.
• Hory alebo vysoké budovy môžu spôsobovať zdvojenie obrazu, tzv
duchov. Niekedy sa obraz zlepší zmenou nasmerovania antény.
• Je teletext nečitateľný alebo máte zlý príjem teletextu? Skontrolujte,či ste
zadali správnu frekvenciu, alebo frekvenciu daného kanálu jemne dolaďte
Ak nepomôže jemné doladenie, upravte nasmerovanie antény.
Pozrite Analógový: manuálna inštalácia, str. 28.
Nekvalitná farba
• Vyberte položku Továrné nastavenie v menu Inštalácia.
• Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a‑televízorom.
Žiadny zvuk
• Skontrolujte, či hlasitosť nie je na minime.
• Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom ¬.
• Skontrolujte pripojenie medzi voliteľnými zariadeniami a televízorom.
Žiadne digitálne
kanály
• Obráťte sa na svojho predajcu a informujte sa o dostupnosti signálu
DVB-T vo vašej krajine.
Bez titulkov
(LEN UK)
• V určitých prípadoch Digitálny text alebo interaktívne služby môžu mať
prioritu pred zobrazovaním titulkov. Toto môže spôsobiť, že sa titulky
znovu automaticky neobjavia po ukončení používania Digitálneho textu
alebo interaktívnych služieb na kanáli, ktorý vysielal titulky. V takýchto prá
padoch titulky môžu byť znovu aktivované prepínaním medzi tlačidlom
alebo
na diaľkovom ovládači alebo zmenou kanálu.
Diaľkový ovládač
nefunguje
• Skontrolujte, či je diaľkový ovládač správne nastavený pre zariadenie,
ktoré používate.
• Skontrolujte, či nie sú vybité batérie. Vymeňte batérie. Na ovládanie
môžete používať aj tlačidlá na strane televízora.
• Na diaľkovom ovládači vyberte režim TV.
• Ak kontrolka klávesu po stlačení klávesu bliká vyššou frekvenciou a s
nižšou intenzitou, než je obvyklé, a televízor nereaguje na stlačenie
klávesu, vyberte z diaľkového ovládača batérie a vložte ich späť,.
SLOVENSKÝ
Symptóm
51
Diaľkový ovládač • Infračervené signály obrazovky môžu ovplyvňovať citlivosť príjmu iných
periférnych zariadení.
pripojeného
• Riešenie: vymeňte batérie v diaľkovom ovládači na ostatných periférnych
zariadenia
zariadeniach.
nefunguje správne
Neprehrávajú sa
fotografie alebo
hudba, alebo ich
kvalita je nízka
• Skontrolujte, či tento zdroj má podporovaný kód.
Nestabilný alebo
nesynchronizovaný
obraz VGA
• Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim VGA. Pozrite Pripojenie
PC, str. 49.
Pre problém s
obrazom alebo
zvukom ste
nenašli
• Vypnite televízor a znova ho zapnite. Nikdy sa nepokúšajte opraviť
televízor sami.
• Problémy konzultujte s vaším predajcom alebo zavolajte televízneho
technika. žiadne riešenie
Červená blikajúca • Odpojte napájací kábel na 10 sekúnd a znova ho zapojte. dióda
52
Príloha 2 - Philips TV
softvérová aktualizácia
prenosnou pamäťou
Úvod
Philips ponúka možnosť aktualizácie softvéru
vášho televízora prostredníctvom prenosnej
pamäte. Aktualizáciou softvéru môžete
zdokonaliť funkčnosť vášho televízora.
Rozsah zlepšenia závisí na tom, aký softvér
obsahuje televízor pred aktualizáciou a na akú
verziu ho budete aktualizovať.
Aktualizáciu softvéru môžete vykonať vlastnými
silami. Uvedomte si prosím fakt, že obsah
tohoto dokumentu je adresovaný technicky
alebo softvérovo zdatným užívateľom.
Príprava prenosnej pamäte na softvérovú
aktualizáciu
Procedúra bude vyžadovať:
• osobný počítač, na ktorom je možné
prehliadať webové stránky;
• archivovací pomocný program, podporujúci
formát ZIP (napr.‑WinZip pre systém Win‑
dows alebo StuffIt pre operačný systém Mac);
• prázdnu USB pamäťovú kartu Memory Stick.
Poznámka
podporované sú len zariadenia, formátované na
FAT/DOS.
Nový softvér môžete získať od svojho predajcu,
prípadne si ich môžete stiahnuť z webovej
stránky www.philips.com/support.
1
2
3
Pomocou webového prehliadača na vašom
počítači prejdite na www.philips.com/support.
Vyhľadajte informácie a softvér prislúchajúci
k vášmu televízoru.
Vyberte najnovšiu verziu súboru softvérovej
aktualizácie a‑stiahnite ho do vášho osobného
počítača.
4
Rozbaľte ZIP súbor a skopírujte súbor
„autorun.upg“ do kmeňového adresára
prenosnej USB pamäte.
Poznámka
používajte len tie softvérové aktualizácie, ktoré
nájdete na webovej stránke www.philips.com/
support.
Overovanie verzie TV softvéru
Pred začatím procedúry softvérovej aktualizácie
doporučujeme overiť, aká verzia je momentálne
nainštalovaná.
1
2
3
V menu TV, Inštalácia, Aktualizácia softvéru
vyberte Aktualizácia softvéru.
Stlačte kurzor π.
Menu softvérovej aktualizácie sa presunie na
ľavý panel.
Vyberte Info o použitom softvér pre
získanie informácií o verzii a popise
aktuálneho softvéru.
SLOVENSKÝ
13
TV menu
Inštalácia
.............
Aktualizácia softv..
Info o použitom.....
Časová zóna
Miestne upgrade
Kanály
Oznámenie
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
13.1 Procedúra automatickej softvérovej
aktualizácie
1 Vypnite televízor a vyberte všetky pamäťové
zariadenia.
2 Zasuňte prenosnú pamäť USB , ktorá obsa‑
huje stiahnuté softvérové aktualizácie.
53
5
Software Upgrade Application
Aktualizujem...
Software Id: TL32E-234
Nahrávam Hotovo
Overujem
Hotovo
Programujem
Zapnite televízor pomocou hlavného
vypínača B na bočnej strane televízora.
Pri spustení televízor bude snímať
prenosnú USB pamäť, kým nenájde obsah
aktualizácie. TV prejde automaticky do
módu aktualizácie. Po niekoľkých sekundách
zobrazí stav procedúry aktualizácie.
3
4
•
•
•
•
•
Upozornenie
nie je dovolené odpájať prenosnú USB pamäť
počas procesu softvérovej aktualizácie;
v prípade prerušenia dodávky elektrického
prúdu počas procesu aktualizácie nevyberajte
prenosnú USB pamäť z‑televízora. TV
dokončí aktualizáciu ihneď potom, ako opäť
naskočí elektrický prúd.
pokiaľ sa pokúsite o aktualizáciu na verziu
softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná,
budete musieť pri procese aktualizácie
potvrdiť váš výber. Aktualizácia na nižšiu
verziu softvéru by sa mala vykonať len v
prípade nevyhnutnosti;
pokiaľ sa objavia nejaké chyby počas
aktualizácie, mali by ste procedúru zopakovať,
prípadne kontaktovať svojho predajcu;
Automatická aktualizácia softvéru sa začne len
v prípade, že verzia na prenosnej USB pamäti
je rozdielna od verzie v TV.
54
Po úspešnej aktualizácii vyberte prenosnú
USB pamäť a‑reštartujte váš televízor
pomocou hlavného vypínača B na bočnej
strane televízora. Televízor nabehne už s
novým softvérom.
Poznámka
Po dokončení aktualizácie použite váš osobný
počítač pre odstránenie televízneho softvéru z
prenosnej USB pamäti.
13.2 Procedúra manuálnej softvérovej
aktualizácie
Pre manuálnu softvérovú aktualizáciu skopíru jte
súbor „autorun.upg“ do adresára, nazvaného
„Upgrades“, umiestneného do koreňového
adresára vašej USB pamäte. Súbor môžete
premenovať ľubovoľne, iba dodržte koncovku‑.upg
TV menu
Inštalácia
.............
ktualizácia softv..
Info o použitom.....
Časová zóna
Miestne upgrade
Kanály
Oznámenie
Predvoľby
Pripojenie
Dekodér
Tovarné nastavenie
Aktualizácia softvéru
Info
1
2
Zasuňte prenosnú pamäť USB, ktorá
obsahuje stiahnuté softvérové aktualizácie.
Vyberte možnosť Aktualizácia softvéru v
menu Inštalácia. Vojdite do zložky Miestne
upgrade. Televízor zobrazí zoznam všetkých
kompatibilných image súborov, ktoré sú k
dispozícii na prenosnej USB pamäti a zobrazí
dáta pre každý vybratý aktualizačný súbor.
3
Zvoľte správnu verziu aktualizácie a stlačte
červené tlačidlo pre spustenie procesu
aktualizácie. Váš televízor sa reštartuje a
prejde automaticky do módu aktualizácie.
Po niekoľkých sekundách zobrazí stav
procedúry aktualizácie.
Upozornenie
pokiaľ sa pokúsite o aktualizáciu na verziu
softvéru rovnakú alebo nižšiu, ako je súčasná,
budete musieť potvrdiť váš výber. Downgrade
(aktualizácia na nižšiu verziu softvéru) by mal
byť vykonávaný len v prípade nevyhnutnosti.
Po úspešnej aktualizácii softvéru vyberte
prenosnú USB pamäť a reštartujte váš
televízor pomocou hlavného vypínača B na
bočnej strane televízora. Televízor nabehne
už s novým softvérom.
SLOVENSKÝ
4
55
14
Formát Philips Flat TV
Slideshow s hudbou na
pozadí
Poznámky
• najnovšiu verziu tohto dokumentu je možné
nájsť na webovej stránke technickej podpory
Philips (www.philips.com/support). Pri hľadaní
zodpovedajúcej dokumentácie a ďalších
súvisiacich súborov použite typové číslo
vášho televízora.
• Philips nemôže byť zodpovedný za problémy,
ktoré sa môžu objaviť ako dôsledok obsahu
tohoto dokumentu. Chyby, ktoré oznámite
spoločnosti Philips, budú spracované a
opravy budú v najkratšom možnom termíne
publikované na stránkach technickej podpory
Philips.
Úvod
Tento dokument vysvetľuje, ako vytvoriť súbor
Philips slidehow s hudbou, hrajúcou na pozadí.
Uvedomte si prosím fakt, že obsah tohoto
dokumentu je adresovaný technicky alebo
softvérovo zdatným užívateľom.
Pre začiatok slideshow otvorte súbor slideshow
v prehliadači obsahu (Multimedia Browser)
vášho televízora.
1
2
3
4
56
Po vložení USB zariadenia a zapnutí
televízora stlačte tlačidlo
na diaľkovom
ovládaní.
V prenosnej pamäti prejdite na miesto, kde
ste uložili súbor prezentácie (.alb).
Vyberte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo
OK pre jej spustenie.
Aby ste prezentáciu zastavili, stlačte tlačidlo‡.
Všeobecné pravidlá
• Prezentácia bude používať jednoduchú ASCII
XML syntax, umožňujúcu vytváranie a úpravu
súborov prezentácie pomocou jednoduchých
nástrojov.
• Všetky odkazy na obsah siete musia byť
založené na globálnej adrese celého obsahu.
• Obsah na prenosnej pamäti (PP) nemá globál‑
nu adresu; čiže obsah PP nemôže odkazovať
na prezentáciu ani sa uložiť na samotnej PP.
• Pre zachovanie prenosnosti musí prezentácia
uložená na PP odkazovať na obsah iba tej istej
PP. Pokiaľ bude PP použitá na CE zariadení,
nepripojenom k sieti, môže odkazovanie na
globálne adresy vyústiť do rozporu. Toto
odkazovanie nie je zakázané, iba odporúčame
vyhýbať sa mu.
• Výhodnejšie je URL odkazujúca na obsah
PP, založená na relatívnej ceste, začínajúcej
v adresári, v ktorom je uložená prezentácia.
Táto cesta zahŕňa i zariadenie či mechaniku
PP. Absolútna cesta k obsahu je tiež povolená.
• rrelatívna cesta: pictures\test1.jpg, tamper.jpg,
..\new\bird.jpg, ...
• absolútna cesta: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg,
C:\f1.jpg, \organization.jpg, …
Všeobecný formát
Pri vytváraní súboru prezentácie (jednoduchý
text ascii) s príponou .alb (.ALB) sa použije
formát a‑syntax, ktoré sú uvedené nižšie. Prík‑
lady: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB,
test.alb, …
Nasledujúca štruktúra by mala byť použitá pri
vytváraní textového súboru:
SLOVENSKÝ
<?xml version="1,0" encoding="ISO885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Title of the slideshow</
title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
57
Podporované XML tagy
Nasledujúca tabuľka popisuje syntax XML.
Názov tagu
Použitie
Popis
philips-slideshow
povinné
Philips slideshow podpis obsahujúci aj verziu.
title
nepovinné
Nadpis playlistu.
audio
nepovinné
Audio-URL, nasledujúce za týmto tagom bude
definovať hudbu, hrajúcu v pozadí slideshow.
Jediné platné audio referencie sú pieseň alebo playlist
(.m3u a‑.pls). Iné odkazy nebudú fungovať ako audio
playback. Pokiaľ budete odkazovať iba na jednú
pieseň, bude opakovaná v‑nekonečnej slučke. Pokiaľ
odkaz smeruje na playlist, bude postupne prehraný a
po skončení sa začne prehrávať odznova.
slide-duration
nepovinné
Predvolený zobrazovací čas (v desatinách sekundy)
jedného slideu. TV softvér nemusí nutne podporovať
tento tag. Prehrávacia aplikácia televízora môže
sama nastaviť jeden alebo viac preddefinovaných
zobrazovacích časov.
slides
povinné
Identifikuje jednotlivé zábery pre slideshow.
nepovinné
Identifikuje URL jednotlivých slideov.
slide
58
Problémy s digitálnym
fotoaparátom a USB
Poznámky
• najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete
nájsť na webovej stránke technickej podpory
Philips (www.philips.com/support).
• softvér vášho televízora môžete aktualizovať.
V prípade ťažkostí najskôr skontrolujte, či je
v‑televízore inštalovaný najnovší softvér.
Najnovšiu verziu softvéru spolu s inštrukciami
nájdete na stránkach technickej podpory Philips.
Pri hľadaní zodpovedajúcej dokumentácie a
ďalších súvisiacich súborov použite typové
číslo vášho televízora.
• Philips nie je možné činiť zodpovedným za
akékoľvek chyby v obsahu tohto dokumentu
ani za akékoľvek problémy, ktoré vzniknú
ako dôsledok obsahu tohto dokumentu.
Chyby, ktoré oznámite spoločnosti Philips,
budú spracované a opravy budú v najkratšom
možnom termíne publikované na stránkach
technickej podpory Philips.
Problémy s digitálnym fotoaparátom
Ak nepracuje USB spojenie medzi vaším digitálnym
fotoaparátom a televízorom, môžete skúsiť
vyriešiť problém pomocou nasledujúcich riešení.
• Uistite sa, že je digitálny fotoaparát zapnutý a
overte správnu konfiguráciu vášho digitálneho
fotoaparátu (viac informácií viď príručka vášho
digitálneho fotoaparátu).
• Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú
vypnúť USB rozhranie. Pred pripojením k TV
sa uistite, že je USB rozhranie zapnuté.
• Ak je váš digitálny fotoaparát vybavený len
internou pamäťou (žiadna vyberateľná
pamäťová karta), môžete pomocou počítača
skúsiť manuálne skopírovať obsah na
pamäťové USB zariadenie.
• Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú
prepínať medzi režimami PTP (Picture Transfer
Protocol‑– protokol pre prenos snímok)
alebo „PC Link“ a „USB Mass Storage“. Uistite
sa, že je fotoaparát prepnutý do režimu „USB
Mass Storage“ alebo „PC Drive“.
• Ak váš fotoaparát podporuje rôzne nastavenia
rozhrania, vyskúšajte ich jedno po druhom
alebo sa obráťte na predajcu fotoaparátu, aby
ste našli správne nastavenie.
Problémy s USB pamäťovým zariadením
• Zariadenia pripojené do USB portu vášho
televízora musia byť v súlade so špecifikáciami
„Mass Storage Class“. Ak vaše zariadenie
(digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač,
prenosný harddisk, ...) nie je v súlade so
špecifikáciami „Mass Storage Class“, nebude
toto zariadenie prehľadávačom inštalovaným
v televízore detekované. Podporované sú
nasledujúce druhy zariadení Mass Storage
Class (veľkokapacitné úložné zariadenia):
• Podporujú sa nasledujúce podskupiny
technických údajov triedy Mass Storage Class:
Implementácia televízora vychádza z
„Universal Serial Bus Mass Storage Class
Specification Overview“ (v1.2, 23. jún 2003),
vrátane všetkých dokumentov zmienených v
tomto dokumente. Dokument je možné nájsť
na webových stránkach venovaných štandardu
USB (www.usb.org).
Plná podpora USB Mass Storage Class Bulk - Len
prenos (bInterfaceProtocol = 50h).
Plná podpora SubClass Code = 05h; SFF8070i špec.
Plná podpora SubClass Code = 06h; SCSI
nastavenia prehadných príkazov.
• V prípade pamäťový USB zariadení s veľkou
kapacitou môže prehľadávaču v televízore
trvať prístup na vami požadovaný súbor dlhší čas.
• Ak používate prenosný USB pevný disk:
Vzhľadom k veľkej spotrebe energie prenos‑
ných pevných diskov odporúčame použiť
externé napájanie prenosného pevného disku,
aby sa zaručila správna funkcia za všetkých
okolností.
59
SLOVENSKÝ
15
Problémy s digitálnym obsahom
• Sú podporované iba prenosné médiá, formá‑
tované vo FAT (DOS). Chybné formátovanie
spôsobí necitateľnosť obsahu. Pri tažkostiach
sformátujte kartu. Pritom majte na pamäti,
že formátovanie zmaže všetok obsah z karty
(hudbu, snímky a pod.).
• Maximálna veľkosť multimediálneho súboru
nesmie prekročiť 4Gbyty.
• V názvoch súborov nepoužívajte bodku "."
• Ak video stream podporuje viac zvukových
stôp, bude automaticky vybratá a prehrávaná
iba prvá stopa. Ostatné kanály zvuku nie je
možné zvoliť.
• Externé súbory s titulkami (napr. DivX. srt
subtitle files) nie sú podporované.
60
16
Problémy týkajúce sa
pripojených periférnych
zariadení s konektorom
HDMI
Konektor hdmI IN umožňuje nasledovné
televízne a monitorové režimy zobrazenia:
HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i
• Správne fungovanie je garantované iba s
produktmi kompatibilnými s HDMI. Uistite sa,
že dľžka kábla ja maximálne 5 m.
• Prídavné príslušenstvo iných výrobcov môže
používať iné výstupné štandardy, čo môže
spôsobovať problémy pri zobrazovaní.
• V prípade, že z vášho zariadenia HDMI sa
nedetekuje žiaden signál, vypnite ho a znova
zapnite.
Aby ste získali optimálne zobrazenie,
odporúča sa prepnúť DVD prehrávač, BluRay alebo HD koncový prijímač na najvyššie
možné podporované režimy zobrazovania.
Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p
High Definition TV (HDTV)
1920x1080i
1280x720p
SLOVENSKÝ
PC VGA 640x480
SVGA 800x600
XGA 1024x768
• V prípade potreby môžete upraviť
vycentrovanie obrazu pomocou kurzorových
o alebo œ, p alebo π tlačidiel.
• Kvôli právnemu hľadisku je možné, že u
niektorých audio PCM kópií chránených
proti kopírovaniu z periférnych zariadení
pripojených do vstupu HDMI bude výstup
digitálneho signálu potlačený.
• Váš televízor podporuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). To je
systém
na ochranu obsahu DVD pochádzajúceho z
výstupu HDMI pred kopírovaním. Vytvorí
chránené digitálne pripojenie medzi zdrojom
video signálu (DVD, PC, atď.) a televízorom.
Obsah je zašifrovaný v zdrojovom periférnom
zariadení, čím bráni neautorizovanému
kopírovaniu.
61
17
Index
A
Active control 18
Aktualizácia softvér 32,54
Analógový: man. inštalácia 28
Anténa 7
Automatický formát 19
Automatická inštalácia 26
AVL 20
B
Batérie 7,51
Bezpečnostné upozornenia 4
Bočné konektory 43
F
farba 17
farebné tlačidlá 13
farebný odtieň 17
formát obrazu 19
formát prezentácie 57
fotoaparát 43
H
hlasitosť delta 20
hlasitosť slúchadiel 20
hlasitosť 20
hodiny 14
hra 47
hypertext 40
I
C
informácie na obrazovke 12
časový spínač 23
J
D
dekodér 31,44
diaľkové ovládanie 20
digital natural motion 18
digitálny vysielanie 3
digitálny teletext 42
digitálny: test príjmu 27
DNR 18
Duálne I/I 20
DVB-T 3
DVD prehrávač 48
DVD rekordér 46
DVI konektor 47
Dynamický kontrast 18
jas 17
jazyk digitálneho zvuku 19
jazyk digitálnych titulkov 21
jazyk na obrazovke 8
jazykové predvoľby 25
jemné ladenie 28
K
kód PIN 23
komp. videokonektory 46,50
konektor HDMI 47
konektor USB 43
kontrast 17
kurzorové tlačidlá 12
E
M
ekvalizér 14
EPG 35
eurokonektor 47
manuálna inštalácia 28
menu inštalácia 25
menu nastavenia obrazu 16
menu nastavenie funkcií 20
menu nastavenie zvuku 19
62
N
nahrávanie TV programu 51
nastavenia TV menu 15
názov programu 30
O
obohatenie farby 17
odinštalovanie 30
odtieň 17
opätovná inštalácia 29
osobný odtieň 17
osobná farba 18
ostrosť 17
P
PC 49
Pixel Plus 18
pohyb cez menu 10
predchádzajúci kanál 13
premenovať 29
preusporiadať zoznam
kanálov 29
priestorový režim 20
pripojenia 43
prvá inštalácia 7
R
rádiové kanály 26
recyklácia 65
redukcia MPEG 18
riešenie problémov 51
rodičovská zámka 22
S
satelitný prijímač 46
senzor osvetlenia 18
sluchovo postihnutý 25
slúchadlá 43
starostlivosť o obrazovku 4
T
T.O.P. teletextové stránky 40
teletext 40
teletext 2.5 30
titulky 21
tlačidlo menu 10
tlačidlo obľúbené 33
tlačidlo OK 8
tlačidlo Option 13
tlačidlo stíšenia 13
U
ukážka 24
uloženie kanálov 25
umiestenie 30
uprednostňovaný jazyk titulkov 25
uprednostňovaný jazyk zvuku 25
usporiadanie 29
SLOVENSKÝ
menu predvoľby 30
menu rýchly prístup 13
menu teletext 41
multimedia browser 37
V
videokamera 43
videorekordér 45
vyhľadávanie kanálov 25
vynulovanie na výrobné
nastavenia 32
vyváženie 20
výber časovej zóny 26
výber krajiny 26
výber pripojení 31
Z
zadanie kódu 23
zadný panel - prehľad 44
zapnutie televízora 7
zariadenia USB 37
zmena kódu 23
zosilňovač domáceho kina 50
zoznam kanálov 33
zoznam obľúbených kanálov 33
63
Recyklácia
R Obal tohto výrobku je určený na recykláciu.
Správny spôsob likvidácie zistíte na príslušnom
miestnom úrade.
Likvidácia použitého výrobku
Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený
s‑použitím vysoko kvalitných materiálov
a‑komponentov, ktoré možno recyklovať a
znova využiť.
Keď je výrobok označený prečiarknutým
symbolom nádoby s‑kolieskami, znamená
to, že pre tento výrobok platí Európska
smernica 2002/96/EC.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného
zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzu‑
jte použité zariadenia do bežného domáceho
odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znižovať negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Likvidácia batérií
Priložené batérie neobsahujú ťažké kovy
ortuť a‑kadmium. Informujte sa o miestnych
vyhláškach týkajúcich sa likvidácie použitých
batérií.
64
Informácie o výrobku
• Tento spotrebováva energiu aj v pohotov‑
ostnom režime. Spotreba energie prispieva
k znečisťovaniu vzduchu a vody. Veľmi nízka
spotreba v pohotovostnom režime.
• Špecifikácie: pozrite prospekt o výrobku na
adrese www. philips.com/support.
• Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na
službu podpory zákazníkov vo vašej krajine.
Príslušné telefónne čísla a adresy nájdete
v‑priloženej brožúre Celosvetová záruka.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising