Philips | 26PFL3403D/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 26PFL3403D/10 Používateľská príručka

Philips LCD TV 26PFL3403D/10 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SR KORISNIČKI PRIRUČNIK
RO MANUAL DE UTILIZARE
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Country
Number
Model
Serial
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Obsah
1
5.10 Aktualizácia softvéru televízora���������24
Dôležité������������������������������������������������3
1.1 Bezpečnosť�������������������������������������������3
2
5.9 Počúvanie digitálnych rozhlasových
staníc�����������������������������������������������������������24
6
1.2 Starostlivosť o obrazovku �������������������4
6.1 Automatická inštalácia kanálov�����������25
1.3 Starostlivosť o životné prostredie�������4
6.2 Manuálna inštalácia kanálov ���������������26
6.3 Usporiadanie kanálov�������������������������27
Televízor����������������������������������������������6
6.4 Premenovanie kanálov �����������������������27
2.1 Prehľad televízora���������������������������������6
3
6.5 Odinštalovanie alebo opätovná
inštalácia kanálov�����������������������������������������28
Úvodné pokyny������������������������������������8
6.6 Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov
���������������������������������������������������������������������28
3.1 Umiestnenie televízora�������������������������8
3.2 Upevnenie televízora na stenu�������������8
6.7 Test digitálneho príjmu�����������������������28
3.3 Pripojenie kábla antény�������������������������9
3.4 Pripojenie napájacieho kábla�����������������9
7
7.1 Prehľad pripojení �������������������������������29
3.6 Vloženie batérií do diaľkového ovládača
���������������������������������������������������������������������10
7.2 Pripojenie zariadení ���������������������������30
3.7 Zapnutie televízora�����������������������������10
7.4 Používanie funkcie Philips EasyLink ���32
7.3 Nastavenie zariaden��������������������������31
7.5 Príprava televízora na digitálne služby32
Používanie televízora ����������������������11
8
Technické parametre������������������������34
4.1 Zapnutie a vypnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu�������11
9
Riešenie problémov �������������������������35
4.2 Sledovanie televízora �������������������������11
5
Pripojenie zariaden�������������������������29
3.5 Usporiadanie káblov�����������������������������9
3.8 Úvodné nastavenie�����������������������������10
4
Inštalácia kanálov������������������������������25
9.1 Všeobecné problémy s televízorom �35
4.3 Sledovanie pripojených zariadení�������12
9.2 Problémy s televíznymi kanálmi���������35
4.4 Používanie teletextu���������������������������13
9.3 Problémy s obrazom���������������������������35
Ďalšie funkcie televízora������������������14
5.1 Prehľad diaľkového ovládača �������������14
5.2 Používanie ponúk televízora���������������15
5.3 Úprava nastavení obrazu a zvuku�������17
5.4 Prepnutie do režimu Obchod alebo
Domov���������������������������������������������������������20
5.5 Používanie pokročilých funkcií teletextu
���������������������������������������������������������������������20
5.6 Používanie elektronického sprievodcu programom �������������������������������������������������21
5.7 Úprava nastavení funkcií���������������������21
5.8 Používanie titulkov �����������������������������23
9.4 Problémy so zvukom �������������������������36
9.5 Problémy s pripojením HDMI �����������36
9.6 Problémy s pripojením počítača �������36
9.7 Kontaktujte nás�����������������������������������37
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Všetky práva
vyhradené. Technické údaje
podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky sú majetkom
spoločnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. alebo ich
príslušných vlastníkov.
Súlad s normami týkajúcimi
sa elektromagnetických polí
Spoločnosť Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrába a predáva
množstvo produktov určených
pre zákazníkov, ktoré podobne ako
všetky elektronické prístroje majú
vo všeobecnosti schopnosť vysielať
a prijímať elektromagnetické signály.
Spoločnosť Philips zohráva
aktívnu úlohu pri vývoji
medzinárodných noriem týkajúcich
sa elektromagnetických polí
a bezpečnostných noriem, čo
jej umožňuje predvídať ďalší
vývoj v oblasti štandardizácie
a tieto štandardy včas včleniť
do svojich produktov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje
právo kedykoľvek zmeniť produkt,
a to bez povinnosti rovnako upraviť
už dodané produkty.
Jedným z hlavných obchodných
princípov spoločnosti Philips je
vykonať všetky potrebné opatrenia
na ochranu zdravia a bezpečnosti
pri používaní našich produktov, aby
sa dodržali všetky príslušné zákonné
požiadavky a aby boli v dostatočnej
miere zosúladené s normami
týkajúcimi sa elektromagnetických
polí, ktoré platia v čase
výroby produktu.
Sieťová poistka
(platí len pre Veľkú Britániu)
Tento televízor je vybavený
schválenou lisovanou zástrčkou.
Ak treba vymeniť sieťovú
poistku, musí sa vymeniť za
poistku s rovnakou hodnotou,
aká je uvedená na zástrčke
(napríklad 10 A).
Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty,
ktoré nemajú nepriaznivé účinky
na zdravie.
2. Náhradná poistka musí spĺňať
normu BS 1362 a obsahovať
značku schválenia ASTA. Ak
poistku stratíte, obráťte sa na
svojho predajcu a overte si
správny typ.
Materiál v tejto príručke sa
považuje za dostatočne vyhovujúci
plánovanému použitiu systému.
Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy,
používajú na iné účely ako účely
uvedené v tomto dokumente,
je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti.
Spoločnosť Philips zaručuje,
že samotný materiál neporušuje
žiadny z patentov USA. Nevyslovuje
sa tu ani nenaznačuje žiadna
ďalšia záruka.
Záruka
Žiadny komponent nie je určený na
opravu používateľom. Neotvárajte
ani neodoberajte kryty chrániace
vnútro produktu. Opravy môžu
vykonávať len servisné strediská
spoločnosti Philips a oficiálne
opravárenské dielne. Nedodržaním
tohto postupu zaniká nárok na
akýkoľvek druh záruky (výslovnú
alebo naznačenú). Nárok na záruku
zaniká vykonaním akýchkoľvek
činností výslovne zakázaných v tejto
príručke, akýchkoľvek nastavení
alebo postupov montáže, ktoré
sa v tejto príručke neodporúčajú
alebo nepovoľujú.
Charakteristické vlastnosti
obrazových bodov
Tento produkt má vysoký počet
farebných obrazových bodov.
Aj napriek tomu, že obsahuje
minimálne 99,999 % efektívnych
obrazových bodov, na obrazovke
sa môžu nepretržite zobrazovať
čierne body alebo jasné svetelné
body (červené, zelené alebo modré).
Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja
(v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Spoločnosť Philips potvrdzuje,
že ak sa s jej produktmi správne
zaobchádza v súlade s ich
plánovaným použitím, podľa
súčasných vedeckých poznatkov
sú bezpečné.
1. Vyberte kryt poistky a poistku.
3. Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu so smernicou
o elektromagnetickej kompatibilite
sa od seba nesmú odpájať
sieťová zástrčka a sieťový kábel
tohto produktu.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia
v súlade so štandardom VESA sú
ochranné známky organizácie Video
Electronics Standards Association.
® Kensington a Micro Saver sú
ochranné známky spoločnosti
ACCO World Corporation
registrované v USA, pričom v iných
krajinách sú registrácie vydané alebo
čakajú na vydanie. Všetky ostatné
registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom
ich príslušných vlastníkov.
Dôležité
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips!
•
Do vetracích otvorov nevkladajte
žiadne cudzie objekty. Mohli by ste tým
poškodiť televízor.
•
V záujme zamedzenia riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
neumiestňujte televízor, diaľkový ovládač
ani batérie diaľkového ovládača do blízkosti
zdrojov otvoreného ohňa (napríklad
zapálených sviečok) a iných zdrojov tepla
vrátane priameho slnečného svetla.
•
Televízor neumiestňujte do stiesnených
priestorov, napríklad do skrine. Z dôvodu vetrania nechajte okolo všetkých strán
televízora minimálne 10 cm voľného
priestoru. Dbajte na to, aby sa neblokovalo
prúdenie vzduchu.
•
Pri umiestňovaní televízora na rovný
a pevný povrch použite iba dodaný stojan.
Nehýbte televízorom, kým stojan nie je
správne priskrutkovaný k televízoru.
•
Upevnenie televízora na stenu by mal
vykonávať výlučne kvalifikovaný pracovník.
Televízor možno upevniť iba na vhodnú
nástennú konzolu a na stenu, ktorá
bezpečne udrží hmotnosť televízora.
Nesprávne upevnenie na stenu môže
spôsobiť vážne poranenie alebo škodu.
Nepokúšajte sa o upevnenie televízora
na stenu vlastnými silami.
•
Ak je televízor upevnený na otočnej
základni alebo na otočnom ramene,
presvedčte sa, že sa pri otáčaní nenapína
napájací kábel. Napínaním napájacieho
kábla by mohli uvoľnené pripojenia
spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.
•
Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
•
Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu, aby ste mohli televízor bez
problémov odpojiť od elektrickej zásuvky.
Pred začatím používania produktu si prečítajte
túto používateľskú príručku.
Venujte dôkladnú pozornosť tejto časti
a dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti
a starostlivosti o obrazovku. Záruka sa
nevzťahuje na poškodenie produktu spôsobené
nedodržaním týchto pokynov.
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú
spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt
na lokalite www.philips.com/welcome.
Číslo modelu a sériové číslo televízora sa
nachádzajú na zadnej a bočnej strane televízora
a tiež na balení.
1.1
Bezpečnosť
•
Ak televízor prevážate pri nízkych teplotách
(menej ako 5 °C), pred jeho vybalením
otvorte škatuľu a počkajte, kým sa televízor
prispôsobí teplote v miestnosti.
•
Televízor, diaľkový ovládač ani batérie
z diaľkového ovládača nevystavujte dažďu ani vode, aby nedošlo k skratu.
•
Na vrch televízora ani do jeho blízkosti
neumiestňujte nádoby s vodou. Vyliatie
tekutín na televízor môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom. Ak na televízor
vylejete tekutinu, prestaňte ho používať.
Okamžite odpojte televízor od elektrickej
zásuvky a nechajte ho skontrolovať kvalifikovanému technikovi.
SK-3
SK
1
•
•
Ak používate slúchadlá nastavené na vysokú
hlasitosť, môžete si natrvalo poškodiť sluch. Aj keď sa vysoká hlasitosť môže zdať určitý čas normálna, môže vám poškodiť sluch. Z dôvodu ochrany sluchu obmedzte
čas používania slúchadiel nastavených na
vysokú hlasitosť.
Pri odpájaní televízora od elektrickej
zásuvky dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Najprv vypnite televízor, potom
sieťové napájanie (ak je táto možnosť k dispozícii).
• Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky v stene.
•
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo
k deformáciám a vyblednutiu farieb.
•
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte
ani neudierajte na obrazovku tvrdým
predmetom, pretože by sa tým mohla
natrvalo poškodiť.
•
Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa statickým
obrazom, ktoré ostávajú zobrazené na
obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky obrazovky, stránky teletextu, čierne pásy alebo informácie akciových trhov. Ak musíte
používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasu predíďte poškodeniu obrazovky.
1.3
Starostlivosť o životné
prostredie
Recyklácia obalu
Obal tohto produktu je určený na recyklovanie.
Informácie o spôsobe recyklovania obalu vám
na požiadanie poskytnú miestne úrady.
Likvidácia použitého produktu
• Odpojte napájací kábel od konektora
napájania na zadnej strane televízora. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla. Neťahajte za sieťový kábel.
1.2
•
Starostlivosť o obrazovku
Pred čistením obrazovky vypnite televízor
a odpojte napájací kábel. Obrazovku čistite
mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte
čistiace prostriedky pre domácnosť,
pretože by mohli obrazovku poškodiť.
SK-4
Produkt je vyrobený z vysokokvalitných
materiálov a komponentov, ktoré možno
recyklovať a opätovne využiť. Produkt označený
symbolom preškrtnutého odpadkového koša je
v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.
Použitý produkt nelikvidujte spolu s domovým
odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii
produktu získate od predajcu. Nekontrolovaná
likvidácia odpadu škodí životnému prostrediu aj
ľudskému zdraviu.
Likvidácia použitých batérií
Dodávané batérie neobsahujú ortuť ani
kadmium. Dodané a všetky iné použité batérie
likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Spotreba energie
Televízor má v pohotovostnom režime
minimálnu spotrebu energie, čím sa
minimalizuje jeho vplyv na životné prostredie.
Údaj o spotrebe energie v aktívnom stave je
vyznačený na zadnej strane televízora.
SK
Ďalšie technické parametre tohto produktu nájdete v letáku k produktu na lokalite
www.philips.com/support.
SK-5
2
Televízor
Bočné konektory
Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných
ovládacích prvkov a funkcií televízora.
2.1
Prehľad televízora
Bočné ovládacie prvky a indikátory
VOLUME
4
3
MENU
PROGRAM
2
1
POWER
5
Bočné konektory televízora môžete používať na pripojenie prenosných zariadení, napríklad
kamkordéra s vysokým rozlíšením alebo hernej
konzoly. Môžete tiež pripojiť slúchadlá.
Zadné konektory
1. POWER
2. PROGRAM +/–
3. MENU
4. VOLUME +/–
5. Indikátor pohotovostného režimu a snímač
diaľkového ovládača
Konektory na zadnej strane televízora môžete
používať na pripojenie antény a stálych
zariadení, napríklad prehrávača diskov
s vysokým rozlíšením, prehrávača diskov
DVD alebo videorekordéra.
DDPoznámka. Ďalšie informácie o pripojení
nájdete v časti 7. Pripojenie zariadení.
SK-6
Diaľkový ovládač
1. . Napájanie
2. SOURCE
1
2
3
4
3. TELETEXT
4. Farebné tlačidlá
Slúžia na výber úloh alebo stránok
teletextu.
5. Í, Æ, Î, ï, OK
Navigačné a kurzorové tlačidlá
6. MENU
7. P +/–
Výber programu nahor alebo nadol
5
6
8. ” +/Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Ďalšie informácie o diaľkovom ovládači nájdete
v časti 5.1 Prehľad diaľkového ovládača.
7
SK
8
SK-7
3
Úvodné pokyny
Táto časť pomáha pri umiestňovaní
a upevňovaní televízora a dopĺňa informácie
uvedené v Stručnej príručke.
DDPoznámka. Pokyny týkajúce sa montáže
stojana nájdete v Stručnej príručke.
3.1
Umiestnenie televízora
Pred umiestnením televízora si prečítajte
bezpečnostné pokyny uvedené v časti 1.1
a zvážte nasledujúce skutočnosti:
•
Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora
by mala byť trojnásobkom veľkosti
jeho obrazovky.
3.2
Upevnenie televízora
na stenu
BBVAROVANIE.Televízor by mali
upevňovať na stenu výlučne
kvalifikovaní pracovníci. Spoločnosť
Koninklijke Philips Electronics
N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť
za nesprávne upevnenie, ktoré
spôsobí nehodu alebo poranenie.
Krok č. 1: Zakúpenie nástennej konzoly
kompatibilnej so štandardom VESA
V závislosti od veľkosti televíznej
obrazovky si zakúpte jednu z nasledujúcich
nástenných konzol:
•
Televízor umiestnite na také miesto, kde
na obrazovku nebude dopadať svetlo.
Veľkosť
televíznej
obrazovky
(palce/cm)
•
Pred umiestnením televízora
pripojte zariadenia.
19”/48 cm
•
Televízor je na zadnej strane vybavený
bezpečnostnou zásuvkou Kensington.
Pri pripájaní zámku Kensington na zaistenie
proti krádeži (nie je súčasťou dodávky)
umiestnite televízor v dosahu stabilného
objektu (napríklad stola), ktorý možno
k zámku ľahko pripevniť.
Typ nástennej
konzoly
kompatibilnej
so štandardom
VESA (mm)
Špeciálne
pokyny
Pevná 100 x 100
Žiadne
Pevná 100 x 200
Žiadne
20”/51 cm
22”/56 cm
26”/66 cm
Krok č. 2: Pripojenie káblov
Podľa postupov uvedených v nasledujúcich
častiach pripojte kábel antény, napájací
kábel a všetky ďalšie zariadenia k zadnej
strane televízora.
Krok č. 3: Upevnenie nástennej konzoly
kompatibilnej so štandardom VESA
k televízoru
BBVAROVANIE. Na pripevnenie
nástennej konzoly kompatibilnej
so štandardom VESA k televízoru
používajte len dodané skrutky
(M4 pre všetky modely) a rozpery
(4 cm). Dodané skrutky zodpovedajú
hmotnosti vášho televízora. Dodané
rozpery sú určené na jednoduché
usporiadanie káblov.
SK-8
DDPoznámka. Kvôli ľahšej montáži
niektorých nástenných konzol
kompatibilných so štandardom VESA
budete možno musieť oddeliť montážnu dosku od nástennej konzoly. Pokyny nájdete v dokumentácii dodanej
s nástennou konzolou kompatibilnou so štandardom VESA.
3.3
Pripojenie napájacieho kábla
DDPoznámka
Umiestnenie napájacieho konektora sa líši
v závislosti od modelu televízora.Na zadnej
alebo spodnej strane televízora nájdite
napájací konektor AC IN.
Pripojenie kábla antény
1. Na zadnej strane televízora nájdite
konektor Televízna anténa.
4. K napájaciemu konektoru AC IN pripojte
napájací kábel.
5. Druhý koniec napájacieho kábla pripojte
k elektrickej sieti, pričom skontrolujte,
či sú oba konce kábla bezpečne zasunuté.
3.5
2. Ku konektoru Televízna anténa pripojte
jeden koniec kábla antény (nie je súčasťou dodávky). Ak kábel antény nevyhovuje,
použite adaptér.
3. Druhý koniec kábla antény pripojte
k zásuvke antény, pričom skontrolujte,
či sú oba konce kábla bezpečne zasunuté.
3.4
Usporiadanie káblov
Napájací kábel, kábel antény a všetky ďalšie
káble zariadení prestrčte cez držiak káblov (1)
na zadnej strane televízora.
1
Pripojenie napájacieho kábla
SK
BBVAROVANIE. Overte si, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu uvedenému
na zadnej strane televízora. Ak sa
napätie odlišuje, nepripájajte
napájací kábel.
SK-9
3.6
Vloženie batérií do
diaľkového ovládača
1. Stláčaním tlačidla Î alebo ï vyberte jazyk
a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
1. Na zadnej strane diaľkového ovládača
odsuňte kryt priečinka na batérie.
2. Stláčaním tlačidla Î alebo ï vyberte krajinu a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
2. Vložte dve dodané batérie (veľkosti AAA,
typu LR03). Póly batérií + a – musia súhlasiť s označením vnútri priečinka.
DDPoznámka. Ak sa žiadny program nenájde,
pozrite si možné riešenia v časti 9. Riešenie
problémov.
Ak vysielač alebo káblová sieť prenášajú
signál automatického triedenia, programy budú správne očíslované. V takom prípade
sa inštalácia dokončí.
3. Zasuňte kryt späť na miesto.
DDPoznámka. Ak nebudete diaľkový ovládač
dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
3.7
Zapnutie televízora
Pred prvým zapnutím televízora skontrolujte,
či je napájací kábel správne pripojený. Pokiaľ je
televízor pripravený, stlačte tlačidlo POWER
na bočnej strane televízora.
DDPoznámka. Pri niektorých modeloch
televízora budete musieť tlačidlo POWER
stlačiť a podržať až dve sekundy. Môže trvať až 15 sekúnd, kým sa televízor zapne.
3.8
Úvodné nastavenie
Po prvom zapnutí televízora sa na obrazovke
zobrazí ponuka. Táto ponuka vás vyzve na výber
krajiny a jazyka, ktoré sa použijú v ponukách.
Ak sa ponuka nezobrazí, zobrazte ju stlačením
tlačidla MENU.
SK-10
Automaticky sa spustí vyhľadávanie. Uložia
sa všetky dostupné televízne programy a rozhlasové stanice. Táto operácia môže
chvíľu trvať. Na obrazovke sa zobrazí
priebeh vyhľadávania a počet nájdených
programov.
4
Používanie televízora
Táto časť pomáha pri vykonávaní základných
funkcií televízora. Pokyny týkajúce sa
pokročilých funkcií televízora sa nachádzajú
v časti 5. Ďalšie funkcie televízora.
4.1
Zapnutie a vypnutie
televízora alebo prepnutie
do pohotovostného režimu
EETip. Televízor v pohotovostnom režime
síce spotrebúva veľmi málo energie, no kým
je pripojený a napájaný z elektrickej siete,
energia sa naďalej spotrebúva. Keď televízor
dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a odpojte
od elektrickej siete.
Zapnutie z pohotovostného režimu
Zapnutie televízora
•
Ak nesvieti indikátor napájania (1),
stlačte tlačidlo POWER na bočnej
strane televízora.
•
MENU
PROGRAM
POWER
1
Ak je indikátor napájania v pohotovostnom
režime (svieti na červeno), na diaľkovom
ovládači stlačte tlačidlo ..
DDPoznámka. Ak nemôžete nájsť diaľkový
ovládač a chcete zapnúť televízor
z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
PROGRAM+/- na bočnej strane
televízora. Televízor sa tým vypne.
Vypnutie televízora
•
Stlačte tlačidlo POWER na bočnej
strane televízora. Indikátor napájania (1)
prestane svietiť.
4.2
Sledovanie televízora
Prepnutie na iný kanál
•
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ..
Indikátor napájania sa prepne do
pohotovostného režimu (bude svietiť na červeno).
1. Stlačte číslo (1 až 999) alebo tlačidlo P +/–
na diaľkovom ovládači.
SK-11
SK
Prepnutie do pohotovostného režimu
2. Stlačte tlačidlo PROGRAM +/– na bočnej
strane televízora.
3. Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládači prepnite na naposledy sledovaný
televízny kanál.
Nastavenie hlasitosti
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
vstup, ku ktorému je príslušné
zariadenie pripojené.
4. Stlačením tlačidla OK vyberte zariadenie.
1. Stlačte tlačidlo ” + alebo – na diaľkovom
ovládači alebo tlačidlo VOLUME + alebo –
na bočnej strane televízora.
2. Stlačením tlačidla [ na diaľkovom ovládači
vypnete zvuk. Opätovným stlačením
tlačidla [ obnovíte zvuk.
DDPoznámka. Ak sú pripojené slúchadlá,
nastavte ich hlasitosť podľa popisu v časti 5.3 Úprava nastavení zvuku.
Ak chcete vypnúť zvuk vychádzajúci
z reproduktorov televízora, musíte
stlačiť tlačidlo VYPNUTIE ZVUKU
na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidiel
HLASITOSŤ +/– môžete reproduktory televízora opäť zapnúť.
4.3
Sledovanie pripojených
zariadení
1. Zapnite zariadenie.
2. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo SOURCE.
SK-12
4.4
Používanie teletextu
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
TELETEXT. Zobrazí sa hlavná stránka
s indexom.
•
Výber stránky pomocou diaľkového ovládača:
• Zadajte číslo stránky pomocou číselných tlačidiel.
• Stláčaním tlačidiel Î ï zobrazte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
• Stlačením farebného tlačidla vyberte
jednu z farebne označených položiek
v spodnej časti obrazovky.
EETip. Stlačením tlačidla
sa vrátite
na naposledy zobrazenú stranu.
2. Opätovným stlačením tlačidla TELETEXT
vypnite teletext.
DDPoznámka (len pre používateľov
v Spojenom kráľovstve). Niektoré
digitálne televízne kanály ponúkajú
špecializované digitálne textové služby (napríklad BBC1).
SK
Podrobnejšie informácie o teletexte nájdete
v časti 5.5 Používanie pokročilých funkcií teletextu.
SK-13
5
Ďalšie funkcie
televízora
5.1
Prehľad diaľkového ovládača
1
21
20
2
19
3
4
5
18
6
17
7
8
16
9
15
10
14
11
13
1. .
Zapína televízor z pohotovostného
režimu alebo ho prepína späť do
pohotovostného režimu.
2. SOURCE
Vyberá pripojené zariadenia.
3. ∏
Vyberá formát obrazu.
SK-14
12
4. SUBTITLE
Zapína alebo vypína titulky.
5. Farebné tlačidlá
Slúžia na výber úloh alebo
stránok teletextu.
6. INFO
Zobrazuje informácie o programe
(ak sú k dispozícii).
7. OK
Slúži na prístup do ponuky Všetky kanály
alebo aktivuje nastavenie.
8. Í, Æ, Î, ï
Umožňujú pohyb v ponuke.
9. OPTION
Aktivuje ponuku Rýchly prístup.
10. P +/–
Prepína na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
11. Číselné tlačidlá
Slúžia na výber kanálu, stránky alebo nastavenia.
12.
Umožňuje návrat na naposledy sledovaný kanál.
13. MHEG CANCEL
Ruší digitálne textové alebo interaktívne
služby (len vo Veľkej Británii).
14. [
Vypne alebo zapne zvuk.
15. ” +/–
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
16. MENU/EXIT/BROWSE(nie je
k dispozícii pre tento model)
Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky.
17. BACK
Slúži na návrat k predchádzajúcej ponuke.
18. GUIDE
Zapína a vypína elektronického sprievodcu programom. Funkcia je aktívna len pri
digitálnych kanáloch.
19. DEMO
Nepodporuje sa.
20. TELETEXT
Zapína alebo vypína teletext.
21.
Rozdelí aktuálny kanál alebo zdroj signálu a zobrazí ho na ľavej časti obrazovky.
Teletext sa zobrazí vpravo.
5.2
Používanie ponúk televízora
Ponuky na obrazovke pomáhajú nainštalovať televízor, nastaviť obraz a zvuk a získať prístup
k ďalším funkciám. Táto časť opisuje, ako sa
pohybovať v ponukách.
3. Stlačením tlačidla Æ alebo OK vyberte
príslušnú položku.
4. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Používanie hlavnej ponuky
Nasledujúci postup týkajúci sa úpravy jasu je
jedným z príkladov, ako používať hlavnú ponuku.
Prístup k hlavnej ponuke
1. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazte hlavnú ponuku.
1. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazte ponuku televízora.
Zobrazí sa nasledujúca ponuka.
2. Stlačením tlačidla ï vyberte
možnosť Obraz.
2. Stláčaním tlačidla Î alebo ï presuňte
kurzor na nasledujúce položky:
• Intelig. nastavenia
• Obraz
SK
• Zvuk
• Funkcie
• Inštalovať
SK-15
6. Stláčaním tlačidla Î alebo ï
upravte nastavenie.
3. Stlačením tlačidla Æ prejdite na nastavenia
možnosti Obraz.
7. Stlačením tlačidla Í sa vráťte k nastaveniam
možnosti Obraz alebo stlačením tlačidla
MENU opustite ponuku.
DDPoznámka. Ak sú nainštalované
digitálne kanály a vysielajú, k dispozícii
sú ďalšie možnosti.
Používanie ponuky rýchleho prístupu
Ponuka Rýchly prístup poskytuje priamy prístup k často používaným položkám ponuky.
DDPoznámka. Ak sú nainštalované digitálne
kanály a vysielajú, príslušné možnosti
digitálneho vysielania sa zobrazia
v ponuke Rýchly prístup.
4. Stlačením tlačidla ï vyberte možnosť Jas.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo OPTION.
2. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
príslušnú možnosť.
5. Stlačením tlačidla Æ prejdite na nastavenia
možnosti Jas.
SK-16
• Jas: Mení úroveň svetla na obraze.
• Farba: Mení úroveň sýtosti.
• Ostrosť: Mení úroveň ostrosti
jemných detailov.
• Odtieň: Mení farby na červenkasté
alebo modrasté.
3. Stlačením tlačidla OK zobrazte ponuku vybratej možnosti.
4. Stlačením tlačidla Î, ï, Æ alebo Í upravte
nastavenia v ponuke.
5. Stlačením tlačidla OPTION opustite
ponuku Rýchly prístup alebo stlačením
tlačidla MENU opustite Hlavnú ponuku.
5.3
Úprava nastavení obrazu
a zvuku
Úprava nastavení obrazu
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosť Obraz.
• Odtieň farieb: Možno vybrať tri
položky. Stlačením tlačidla Æ vstúpte
do vybratej ponuky. Stláčaním tlačidla Î
alebo ï sa presuňte na danú položku.
Stlačením tlačidla OK nastavte vybratý
odtieň farieb: Normálne (vyvážené),
Teplé (červenšie), Chladné (modrejšie).
• Formát obrazu: Pozrite si časť 5.3.3 Zmena formátu obrazu.
• Redukcia šumu: Filtruje a obmedzuje
šum obrazu. Túto funkciu zapnete
výberom možnosti Zap. a vypnete
výberom možnosti Vyp..
Používanie inteligentných nastavení
Okrem manuálneho nastavenia obrazu môžete
použiť aj inteligentné nastavenia, pomocou ktorých sa v televízore upravia predvolené
nastavenia obrazu a zvuku.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosť Intelig. nastavenia.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení:
• Osobné: Použijú sa manuálne vybraté
nastavenia obrazu a zvuku.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
príslušné nastavenie:
• Kontrast: Mení úroveň jasných častí
obrazu, ale uchováva tmavé časti
nezmenené.
• Výrazné: Použijú sa výborné nastavenia
obrazu a zvuku vhodné pre jasne
osvetlené prostredia.
• Štandard: Použijú sa prirodzené
nastavenia obrazu a zvuku vhodné pre
podmienky vo väčšine obývacích izieb.
SK-17
SK
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
• Videoklip: Použijú sa dynamické
nastavenia obrazu a zvuku vhodné na
dosiahnutie zážitku ako pri sledovaní
filmu v kine.
• Úspora energie: Použijú sa nižší
jas obrazu a tichší zvuk, aby sa
šetrila energia.
Prispôsobí klasický
formát 4:3
formátu 14:9.
•
4. Stlačením tlačidla OK uložte svoj výber.
Komprimovaný 16:9
Prispôsobí klasický
formát 4:3
formátu 16:9.
Zmena formátu obrazu
Zmenou formátu obrazu sa môžete prispôsobiť obsahu obrazovky.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
∏ (FORMÁT OBRAZU). Prípadne
môžete stlačiť tlačidlo MENU a vybrať možnosti Obraz > Formát obrazu.
19-palcový model, 22-palcový model,
26-palcový model
•
Superpribližovanie (nie je určený pre
vysoké rozlíšenie)
S minimálnym
skreslením
odstráni čierne
pásy po stranách
programov
vysielaných vo
formáte 4:3.
2. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
niektorý z nasledujúcich formátov
obrazu,Dostupné formáty zobrazenia sa
líšia v závislosti od modelu, ktorý vlastníte.
•
Zobrazí klasický
formát 4:3.
20-palcový model
•
4:3
Zobrazí klasický
formát 4:3.
DDPoznámka. Trvalé používanie formátu obrazu 4:3 môže viesť k poruche
obrazovky.
•
•
4:3 (nie je určený pre vysoké
rozlíšenie)
Šírka 14:9
SK-18
Šírka filmu 14:9 (nie je určený pre
vysoké rozlíšenie)
Prispôsobí klasický
formát 4:3
formátu 14:9.
•
Šírka filmu 16:9 (nie je určený pre
vysoké rozlíšenie)
Prispôsobí klasický
formát 4:3
formátu 16:9.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení:
•
Široká obrazovka
Roztiahne klasický
formát 4:3 na
formát 16:9.
•
Zväčšenie titulkov
Prispôsobí
klasický formát
4:3 formátu 16:9.
Stláčaním tlačídla
Î alebo ï možno
obraz posúvať nahor a nadol
a zobrazovať tak titulky.
Úprava nastavení zvuku
Táto časť opisuje spôsob úpravy nastavení zvuku.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosť Zvuk.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
• Nastavenia:
– Výšky: Slúži na úpravu výšok
kvôli príjemnému počúvaniu.
– Basy: Slúži na úpravu basov
kvôli príjemnému počúvaniu.
– Vyváženie: Nastavuje vyváženie
ľavého a pravého reproduktora,
aby najlepšie vyhovovali vašej
polohe počúvania.
• Incredible surround: Automaticky prepne televízor do najlepšieho režimu priestorového zvuku, ktorý poskytuje
vysielacia spoločnosť. Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
• Hlasitosť – zrakovo postihnutí:
Upraví pomôcky nastavenia hlasitosti.
• Jazyk zvuku: K dispozícii len pri
digitálnych kanáloch, pokiaľ sa vysiela
viacero jazykov. Zobrazí dostupné
jazyky zvuku.
• Duálne I-II: Ak je k dispozícii, umožňuje
výber medzi dvoma rozličnými jazykmi.
• Mono/Stereo: Ak je k dispozícii
stereofónne vysielanie, môžete vybrať monofónny alebo stereofónny zvuk.
• Autom. vyváž. hlasitosti: Obmedzuje
nečakané zmeny hlasitosti, napríklad
počas reklám alebo pri prepínaní
SK-19
SK
DDPoznámka. Trvalé používanie formátu obrazu 16:9 môže viesť k poruche
obrazovky.
z jedného kanálu na druhý. Vyberte
možnosť Zap. alebo Vyp..
5.4
Prepnutie do režimu
Obchod alebo Domov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Preferencie > Umiestnenie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
ponuky Umiestenie.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
režim televízora:
• Obchod: Inteligentné nastavenia sa
nastavia na možnosť Výrazné, čo
je ideálne nastavenie pre prostredie
obchodu. Možnosti zmeny nastavení
sú obmedzené.
• Domov: Poskytuje domácim
používateľom úplnú flexibilitu pri
zmene všetkých nastavení televízora.
4. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
5.5
Používanie pokročilých
funkcií teletextu
Televízor má 100-stránkovú pamäť, do ktorej
sa ukladajú vysielané teletextové stránky a podstránky.
Výber podstránok teletextu
Stránka teletextu môže obsahovať viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo TELETEXT.
2. Vyberte teletextovú stránku.
3. Stláčaním tlačidla Î alebo ï vyberte
príslušnú podstránku.
SK-20
Používanie teletextu v režime
dvojitého zobrazenia
Po zapnutí teletextu v režime dvojitého
zobrazenia sa kanál alebo zdroj signálu zobrazí na ľavej strane obrazovky. Teletext sa
zobrazí vpravo.
1. Stlačením tlačidla
(DVOJITÉ
ZOBRAZENIE) na diaľkovom
ovládači zapnite teletext v režime
dvojitého zobrazenia.
2. Opätovným stlačením tlačidla
zobrazte teletext v normálnom režime.
3. Stlačením tlačidla TELETEXT
vypnite teletext.
Používanie digitálnych textových služieb
(len vo Veľkej Británii)
Niektoré stanice digitálnej televízie vo
Veľkej Británii ponúkajú špecializované
digitálne textové alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto služby fungujú ako
normálny teletext doplnený o číselné, farebné
a navigačné tlačidlá.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo TELETEXT.
2. Stlačením tlačidla Î, ï, Æ alebo Í vyberte
alebo zvýraznite položky.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber alebo
aktivujte položku.
4. Stlačením niektorého z farebných tlačidiel
vyberte príslušnú možnosť.
5. Stlačením tlačidla MHEG CANCEL zrušte
digitálny text alebo interaktívne služby.
DDStlačením tlačidla OPTION po
jednoduchom stlačení sa priblíži vrchná
časť obrazovky, po dvojnásobnom sa priblíži
spodná časť obrazovky a po trojnásobnom
sa obnoví normálne zobrazenie.
CCUpozornenie. Digitálne textové služby sú blokované, pokiaľ sa vysielajú titulky a je
nastavená možnosť Titulky Zap. v ponuke
Funkcie (podľa opisu v časti 5.8 Titulky)..
5.6
Aktuálny čas: st.02.apr.04:02:15
Používanie elektronického
sprievodcu programom
Elektronický sprievodca programom (EPG)
zobrazuje na obrazovke plánovaný obsah
digitálnych televíznych kanálov. Tento
sprievodca nie je k dispozícii pre analógové
kanály. Programy môžete prechádzať, vyberať a zobrazovať.
Existujú dva typy sprievodcov EPG –
„Aktuálny a nasledujúci program“
a „Program na 7 alebo 8 dní“. Sprievodca
typu „Aktuálny a nasledujúci program“
je dostupný vždy, ale sprievodca typu „Program na 7 alebo 8 dní“ je dostupný
len v niektorých krajinách.
3. Pomocou farebných tlačidiel zobrazte
sprievodcu EPG typu „Program na 7
alebo 8 dní“.
• Predch. deň (červená): Zobrazí sa
sprievodca EPG za predchádzajúci deň.
• Nasled. deň (zelená): Zobrazí sa
sprievodca EPG na nasledujúci deň.
Pomocou ponuky sprievodcu EPG môžete:
•
Zobraziť zoznam práve vysielaných
digitálnych programov.
•
Zobraziť nasledujúce programy.
•
Zoradiť programy do skupín.
• Detaily (žltá): Zobrazí sa popis
daného programu.
• Filter (modrá): Programy sa zoradia
do skupín.
Zapnutie sprievodcu EPG
Aktuálny čas: st.02.apr.04:02:15
DDPoznámka. Pri prvom použití sprievodcu EPG sa zobrazí výzva na vykonanie
aktualizácie.V takom prípade postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
1. Stlačením tlačidla
GUIDE na
diaľkovom ovládači zobrazte sprievodcu typu „Aktuálny a nasledujúci program“.
Objavia sa podrobné informácie
o aktuálnom programe.
4. Stlačením tlačidla
sprievodcu EPG.
5.7
2. Pomocou farebných tlačidiel na diaľkovom
ovládači vykonajte dostupné úkony.
GUIDE opustite
Úprava nastavení funkcií
SK
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosť Funkcie.
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite
SK-21
na túto možnosť.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Funkcie >
Časovač > Časovač vypnutia.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Časovač vypnutia.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï nastavte čas
vypnutia maximálne 180 minút v krokoch
po piatich minútach. Ak hodnotu nastavíte
na nula minút, Časovač vypnutia sa vypne.
4. Stlačením tlačidla OK aktivujte
Časovač vypnutia.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení:
• Časovač
• Autom. zamknutie
• Titulky
• Jazyk titulkov
• Bežné rozhranie
Používanie časovačov
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
a vyberte možnosti Funkcie > Časovač >
Hodiny.
•
Režim autom. hodín: Aktuálny čas môžete nastaviť manuálne alebo
automaticky:
• Manuálne: Aktuálny čas a deň v týždni
môžete zadať sami.
• Automaticky: Umožňuje vybrať kanál,
z ktorého televízor načíta čas.
•
Časové pásmo: Nastavený čas vychádza
z greenwichského stredného času (GMT).
Automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu
(Časovač vypnutia)
Časovač vypnutia prepne televízor po
stanovenom čase do pohotovostného režimu.
SK-22
DDPoznámka. Počas odpočítavania času môžete televízor kedykoľvek vypnúť aj
skôr alebo vynulovať Časovač vypnutia.
Automatické zapnutie televízora
(Čas spustenia)
Funkcia Čas spustenia prepne televízor
z pohotovostného režimu na určený kanál
a v určenom čase.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
a vyberte možnosti Funkcie > Časovač >
Čas spustenia.
1. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Čas spustenia.
2. Pomocou tlačidiel Î alebo ï, Æ alebo Í
vyberte a prejdite na položky ponuky, pomocou ktorých nastavte kanál, deň v týždni, frekvenciu a čas spustenia.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte svoj výber.
4. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
EETip. Ak chcete vypnúť funkciu Čas
spustenia, vyberte možnosť Vyp.
v ponuke Čas spustenia.
Automatické vypnutie televízora
(Čas zastavenia)
Pomocou funkcie Čas zastavenia sa
televízor prepne v určitom čase do
pohotovostného režimu.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Čas zastavenia.
3. Pomocou tlačidiel Î alebo ï, Æ alebo Í
vyberte a prejdite na položky ponuky,
pomocou ktorých nastavte deň v týždni.
4. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
DDPoznámka. Počas odpočítavania času môžete televízor kedykoľvek vypnúť aj
skôr alebo vynulovať Časovač vypnutia.
Uzamknutie televíznych kanálov
alebo pripojených zariadení
(Autom. zamknutie)
Televízne kanály alebo pripojené zariadenia
môžete uzamknúť pomocou štvormiestneho
číselného kódu, čím zabránite deťom sledovať nepovolený obsah.
Nastavenie alebo zmena kódu
automatického zamknutia
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Funkcie >
Autom. zamknutie > Zmeniť kód.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do časti
s nastavením kódu.
3. Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Ponuka Funkcie sa znova zobrazí so
správou potvrdzujúcou, že sa kód vytvoril
alebo zmenil.
EETip. Kód PIN môžete vynulovať aj zadaním
univerzálneho kódu 0711.
Vstup do ponuky Autom. zamknutie
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosti
Funkcie > Autom. zamknutie.
Potom stlačte tlačidlo Æ a zadajte kód.
2. Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Odomknutie všetkých kanálov
a pripojených zariadení
1. V ponuke Autom. zamknutie vyberte
možnosť Vymazať všetko.
2. Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie alebo odomknutie
jedného alebo viacerých kanálov
a pripojených zariadení
1. V ponuke Autom. zamknutie vyberte
možnosť Zamknúť program.
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite na
túto možnosť.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
zámok kanálu.
4. Stlačením tlačidla Æ zamknite alebo
odomknite kanál.
Nastavenie rodičovskej zámky
Niektoré stanice s digitálnym vysielaním
hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti
pre dané vekové skupiny divákov. Televízor
možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením vyšším, než sa vzťahuje
na vaše dieťa.
1. V ponuke Autom. zamknutie vyberte
možnosť Rodič. kontrola.
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite na
túto možnosť.
3. Stláčaním tlačidla Î alebo ï vyberte
vekovú skupinu.
4. Vyberte vek a stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
5.8
Používanie titulkov
Titulky možno aktivovať pre každý televízny kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T.
SK-23
SK
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Funkcie >
Časovač > Čas zastavenia.
V prípade digitálneho vysielania máte
k dispozícii možnosť výberu preferovaného
jazyka titulkov.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosti
Funkcie > Titulky.
požadovaný jazyk titulkov.
4. Stlačte tlačidlo OK.
5.9
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne
rozhlasové stanice. Ak chcete zmeniť poradie
digitálnych rozhlasových kanálov, prečítajte si
časť 6.3 Usporiadanie kanálov.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka Všetky kanály.
2. Pomocou číselných tlačidiel vyberte
rozhlasový kanál.
3. Stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
možnosť Zap., ak chcete, aby sa titulky zobrazovali stále, alebo možnosť Zap.
pri vyp.zvuku, ak chcete, aby sa titulky zobrazovali iba vtedy, keď sa pomocou tlačidla [ na diaľkovom ovládači
vypne zvuk.
4. Stlačením tlačidla OK sa vráťte do
ponuky Funkcie.
5.10 Aktualizácia softvéru
televízora
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje produkty. Dôrazne odporúčame, aby ste po sprístupnení aktualizácií aktualizovali
softvér televízora. Informácie o dostupných
aktualizáciách získate na lokalite
www.philips.com/support.
Overenie aktuálnej verzie softvéru
Výber jazyka titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať Æ
Inf.o aktuál.soft..
DDPoznámka. Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov
na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa
vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený
v ponuke Inštalovať.
Aktualizácia softvéru
(digitálne vysielanie)
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Funkcie >
Jazyk titulkov.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu dostupných jazykov.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
SK-24
Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T),
televízor automaticky prijíma softvérové
aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí
hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
•
Výberom položky Teraz (odporúča sa)
vykonáte okamžitú aktualizáciu softvéru.
Ak chcete, aby vás systém upozornil na
aktualizáciu softvéru neskôr, vyberte
položku Neskôr.
•
Ak chcete aktualizáciu zrušiť, vyberte
položku Zrušiť (neodporúča sa).
6
Inštalácia kanálov
Počas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali vhodný jazyk
ponuky a vykonali automatickú inštaláciu televízora a digitálnych rozhlasových kanálov
(ak sú dostupné).
Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe
opätovnej inštalácie kanálov a o ďalších
užitočných funkciách inštalácie kanálov.
DDPoznámka. Opätovná inštalácia kanálov
zmení zoznam Všetky kanály.
6.1
Automatická inštalácia
kanálov
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhľadávania a ukladania
kanálov. Uvedené pokyny sa týkajú digitálnych
aj analógových kanálov.
Krok č. 1: Výber jazyka ponúk
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosti
Inštalovať > Jazyk.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Jazyk ponúk.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadovaný jazyk.
SK
•
4. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
SK-25
5. Stlačením tlačidla Í sa vráťte do ponuky Inštalovať.
2. Stlačením tlačidla Æ vyberte možnosť Teraz spustiť.
Okrem jazyka ponúk môžete v ponuke Jazyky
nakonfigurovať aj nasledujúce nastavenia jazyka
(platí iba pre digitálne kanály):
3. Stlačte tlačidlo OK.
•
•
Prefer.jazyk zvuku: Z dostupných
jazykov zvuku vyberte preferovaný jazyk
zvuku. Ďalšie informácie nájdete v časti
5.3 Úprava nastavení zvuku.
Pref.jazyk titulk.:Vyberte niektorý
z dostupných jazykov titulkov. Ďalšie
informácie nájdete v časti 5.8 Výber jazyka
titulkov na digitálnych televíznych kanáloch.
•
Sluchovo postihn.: Výberom možnosti
Zap. zobrazte titulky pre sluchovo
postihnutých ľudí v preferovanom jazyku (ak je táto možnosť dostupná).
•
Popis zvuku: Výberom možnosti
Zap. budete počuť zvukový popis
v preferovanom jazyku (ak je táto
možnosť dostupná).
Krok č. 2: Výber krajiny
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate.
V závislosti od danej krajiny televízor
nainštaluje a zoradí kanály.
1. V ponuke Inštalovať stlačením tlačidla ï
vyberte možnosť Krajina.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Stláčaním tlačidla Î vyberte
požadovanú krajinu.
4. Stlačením tlačidla Í sa vráťte do
ponuky Inštalovať.
Krok č. 3: Inštalácia kanálov
Televízor vyhľadá a uloží všetky dostupné
digitálne a analógové televízne kanály, ako
aj dostupné digitálne rozhlasové kanály.
1. V ponuke Inštalovať stlačením tlačidla Î
alebo ï vyberte možnosť Inštalácia
kanálu > Autom. inštalácia.
SK-26
4. Stlačením zeleného tlačidla spustite
inštaláciu. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
5. Po dokončení vyhľadávania kanálov
stlačte červené tlačidlo, čím sa vrátite
do ponuky Inštalácia.
6. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
EETip. Po nájdení digitálnych televíznych
kanálov sa v zozname nainštalovaných
kanálov môžu zobrazovať prázdne čísla
kanálov. Informácie o premenovaní, zmene
poradia alebo odinštalovaní uložených
kanálov nájdete v časti 6.3 Usporiadanie
kanálov.
6.2
Manuálna inštalácia kanálov
Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály. Ak chcete
vyhľadať a uložiť digitálne kanály, pozrite si
časť 6.7 Test digitálneho príjmu.
Krok č. 1: Výber systému
DDPoznámka. Ak sú systémové nastavenia
správne, prejdite na Krok č. 2: Vyhľadanie
a uloženie nových televíznych kanálov.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Analóg.:
Manuálna inštalácia.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpite do ponuky Inštalácia kanálu a zvýrazní sa
možnosť Systém.
3. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
zoznamu Systém.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Analóg.: Manuálna
inštalácia > Jemné ladenie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Jemné ladenie.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï
upravte frekvenciu.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadovanú krajinu alebo oblasť.
5. Stlačením tlačidla Í sa vráťte do ponuky Inštalácia kanálu.
5. Výberom možnosti Uložiť tento
kanál uložte jemne doladený kanál
pod aktuálnym číslom kanála.
6. Stlačením tlačidla Æ prejdite na
túto možnosť.
7. Stlačte tlačidlo OK.
Krok č. 2 Vyhľadanie a uloženie nových
televíznych kanálov
8. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Analóg.: Manuálna
inštalácia > Vyhľadať.
6.3
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
ponuky Vyhľadať.
3. Stlačením červeného tlačidla a číselných
tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte
trojcifernú frekvenciu. Prípadne stlačením
zeleného tlačidla automaticky vyhľadajte
ďalší kanál.
4. Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo Í.
Usporiadanie kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Usporiadať.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
zoznamu Usporiadať.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál,
ktorého pozíciu chcete upraviť.
4. Stlačením žltého tlačidla posuniete kanál
v zozname nahor, stlačením modrého
tlačidla ho posuniete nadol.
5. Vyberte možnosť Ulož.ako nový kan.
a stlačením tlačidla Æ na ňu prejdite.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
6. Stlačením tlačidla OK uložte tento kanál.
6.4
Číslo kanálu sa zobrazí na obrazovke.
Premenovanie kanálov
Jemné ladenie analógových kanálov
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
zoznamu Usporiadať.
Pri slabom príjme môžete analógové kanály manuálne doladiť.
SK
7. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Usporiadať.
SK-27
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï v zozname
Usporiadať vyberte kanál, ktorý
chcete premenovať.
4. Stlačte červené tlačidlo.
5. Stláčaním tlačidiel Í a Æ vyberte príslušné
znaky a pomocou tlačidiel Î a ï ich
zmeňte. Medzera, čísla (0 – 9) a iné
špeciálne znaky sa nachádzajú medzi
písmenami z a A.
6. Stlačením zeleného tlačidla alebo
tlačidla OK ukončite úkon.
Teraz spustiť.
3. Stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačením zeleného tlačidla spustite
aktualizáciu. Môže to trvať niekoľko minút.
5. Po dokončení aktualizácie sa stlačením
červeného tlačidla vráťte do ponuky Inštalácia kanálu.
6. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
6.7
Test digitálneho príjmu
EETip. Pomocou žltého tlačidla môžete
odstrániť všetky znaky. Stlačením modrého
tlačidla odstránite iba zvýraznený znak.
Ak používate digitálne vysielanie, môžete overiť kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov.
Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test
antény alebo satelitnej paraboly.
6.5
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosti
Inštalovať > Inštalácia kanálu >
Digit.: Skúšobný príjem.
Odinštalovanie alebo
opätovná inštalácia kanálov
1. Môžete odinštalovať uložený kanál alebo
znova nainštalovať odinštalovaný kanál.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Usporiadať.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do
zoznamu Usporiadať.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál,
ktorý chcete odinštalovať alebo znova
nainštalovať.
4. Stlačením zeleného tlačidla odinštalujte
alebo opätovne nainštalujte kanál.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
6.6
Manuálna aktualizácia
zoznamu kanálov
Okrem automatickej aktualizácie môžete
zoznam kanálov aktualizovať aj manuálne.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Aktual. inštalácie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do ponuky Aktual. inštalácie. Zvýrazní sa možnosť SK-28
2. Stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením zeleného tlačidla automaticky spustite test alebo manuálne zadajte
frekvenciu kanála, ktorý chcete
testovať. Ak je kvalita a intenzita signálu nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo satelitnej paraboly a test zopakujte.
4. Po dokončení testovania uložte frekvenciu stlačením žltého tlačidla.
5. Stlačením červeného tlačidla sa vráťte
do ponuky Inštalácia kanálu.
6. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
DDPoznámka. Ak problémy s príjmom
digitálneho vysielania pretrvávajú,
obráťte sa na špecialistu na inštalácie.
7
Pripojenie zariadení
7.1
Prehľad pripojení
pripojenie EXT 1, dvojnásobným stlačením
vyberiete pripojenie EXT 2 atď. Pri
niektorých zariadeniach (pripojených
ku konektoru SCART) sa tento výber
uskutoční automaticky.
9
8
7
10
1. Výstup digitálneho zvuku
Zvukové výstupné konektory typu Cinch
na pripojenie napríklad domáceho kina.
6. HDMI (vstup) 1/2
Vstupný konektor HDMI pre prehrávače
diskov Blu-ray, digitálne prijímače, herné
konzoly a ďalšie zariadenia s vysokým
rozlíšením.
2. TV (75Ω)
Televízna anténa.
Bočné konektory
Zadné konektory
3. EXT 1 – SCART (vstup a výstup)
Určený pre širokú škálu zariadení vrátane
videorekordérov, kamkordérov (formát
VHS, 8 mm alebo Hi 8), dekodérov,
satelitných prijímačov, prehrávačov DVD,
herných konzol alebo zariadení vysielajúcich
signál RGB.
7. EXT2-CVBS/S-Video
Vstupný videokonektor typu Cinch pre
kompozitné zariadenia a vstupný konektor
typu S-Video pre zariadenia S-Video.
4. EXT 3 – zvuk z počítača, YPbPr,
konektory komponentových káblov
vstupu zvuku zľava a sprava
9. Bežné rozhranie
Zásuvka na pripojenie modulov
s podmieneným prístupom.
Konektory komponentových káblov
vstupu zvuku a videa z počítača (Y Pb Pr)
a zvuku zľava a sprava pre počítače (po
pripojení počítača cez adaptér DVI-HDMI),
prehrávače diskov DVD, digitálne prijímače,
herné konzoly a iné komponentové
videozariadenia.
8. Slúchadlá
Stereofónny minikonektor s veľkosťou napr. 3,5 mm.
10. AUDIO L/R
Vstupné konektory zvuku zľava a sprava
na pripojenie kompozitných zariadení
a zariadení S-Video.
SK
5. Konektor VGA (PC) (vstup)
alebo počítač. Ak chcete obraz zobraziť použitím pripojeného zariadenia, stlačte
tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači:
jednoduchým stlačením vyberiete
SK-29
7.2
Pripojenie zariadení
Táto časť obsahuje informácie o pripájaní
rôznych zariadení s rôznymi konektormi
a dopĺňa príklady uvedené v Stručnej príručke.
CCUpozornenie. Pred pripojením zariadení
odpojte napájací kábel.
DDPoznámka. V závislosti od dostupnosti
a aktuálnych potrieb možno na pripojenie
zariadenia k televízoru použiť rôzne typy konektorov.
Prehrávač diskov Blu-ray
Ak chcete sledovať video v úplne najvyššom
rozlíšení, pripojte kábel HDMI podľa
nasledujúceho obrázka:
Prehrávač diskov DVD
Ak chcete sledovať video na diskoch DVD,
pripojte kábel SCART podľa nasledujúceho
obrázka:
Satelitný prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály prostredníctvom antény a digitálne kanály prostredníctvom satelitného prijímača,
pripojte kábel antény a kábel SCART podľa
nasledujúceho obrázka:
Digitálny prijímač s vysokým rozlíšením
Ak chcete prijímať analógové kanály prostredníctvom antény a digitálne kanály prostredníctvom digitálneho prijímača
s vysokým rozlíšením, pripojte dva káble antény a kábel HDMI podľa nasledujúceho obrázka:
Kombinovaný rekordér diskov DVD
SK-30
a digitálny prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály prostredníctvom antény a nahrávať programy prostredníctvom kombinovaného rekordéra
diskov DVD a digitálneho prijímača, pripojte
dva káble antény a jeden kábel SCART podľa
nasledujúceho obrázka:
Samostatný rekordér diskov DVD
a prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály prostredníctvom antény a nahrávať programy prostredníctvom samostatného
rekordéra diskov DVD a prijímača, pripojte
tri káble antény a jeden kábel SCART podľa
nasledujúceho obrázka:
Rekordér diskov DVD a systém
domáceho kina
Ak chcete prijímať analógové kanály prostredníctvom antény, prenášať zvuk
do systému domáceho kina a nahrávať programy prostredníctvom rekordéra diskov
DVD, pripojte dva káble antény, jeden kábel
SCART a dva káble pre digitálny zvuk podľa
nasledujúceho obrázka:
DDPoznámka. Ak používate systém
domáceho kina alebo iný zvukový systém,
najlepšiu synchronizáciu obrazu a zvuku dosiahnete pripojením zvukového signálu z prehrávacieho zariadenia priamo
k televízoru. Potom prepojte zvukový
signál do systému domáceho kina
alebo zvukového zariadenia pomocou konektorov zvuku na zadnej strane
televízora.
Herná konzola alebo kamkordér
Najpraktickejšie pripojenie prenosnej hernej
konzoly alebo kamkordéra je pravdepodobne
na bočnej strane televízora. Hernú konzolu alebo kamkordér môžete pripojiť napríklad
ku konektorom VIDEO/S-Video a AUDIO L/R
na bočnej strane televízora. K dispozícii je
tiež konektor HDMI pre zariadenia s vysokým
rozlíšením.
2. Zvukový kábel s minikonektorom vedúci
z počítača pripojte k minikonektoru AUDIO IN na zadnej strane televízora.
7.3
Nastavenie zariadení
Priradenie dekodéra kanálov
Stálu hernú konzolu alebo kamkordér môžete
pripojiť ku konektoru HDMI alebo EXT 3
(komponentový) na zadnej strane televízora.
Osobný počítač
Pred pripojením počítača:
•
Obnovovaciu frekvenciu monitora
počítača nastavte na 60 Hz. Zoznam
rozlíšení počítača nájdete v časti
8. Technické parametre.
•
Podľa postupu opísaného v časti 5.3 Zmena
formátu obrazu nastavte formát obrazu televízora Široká obrazovka.
Dekodéry, ktoré dekódujú digitálne kanály,
možno pripojiť ku konektoru SCART.
Musíte priradiť televízny kanál, ktorý sa
bude dekódovať. Potom priraďte pripojenie,
ku ktorému je dekodér pripojený.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo MENU a vyberte možnosti
Inštalovať > Dekodér.
Pripojenie počítača k zadnej
strane televízora
SK
1. Pomocou kábla VGA pripojte počítač
ku konektoru PC IN na zadnej
strane televízora.
SK-31
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál,
ktorý sa má dekódovať.
4. Stlačením tlačidla OK vyberte kanál alebo
zrušte jeho výber.
5. Stlačením tlačidla Í sa vráťte do
predchádzajúcej ponuky.
6. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
7.4
Používanie funkcie
Philips EasyLink
Tento televízor podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá umožňuje jedným dotykom
prehrávať a prepínať do pohotovostného
režimu zariadenia kompatibilné s režimom
EasyLink. Kompatibilné zariadenia musia byť k televízoru pripojené cez rozhranie HDMI a musia byť priradené.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte možnosti Inštalovať >
Preferencie > EasyLink.
2. Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
Používanie jednodotykového prehrávania
Jednodotykové prehrávanie umožňuje stlačiť tlačidlo prehrávania napríklad na diaľkovom
ovládači prehrávača diskov DVD. Tým sa
spustí prehrávanie disku DVD a televízor
sa automaticky prepne na príslušný zdroj
(bude sa zobrazovať obsah disku DVD).
Používanie pohotovostného
režimu systému
Pohotovostný režim systému umožňuje stlačiť a podržať tlačidlo NAPÁJANIE napríklad
na diaľkovom ovládači k televízoru. Tým sa
televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI zapnú alebo prepnú do pohotovostného režimu.
Funkciu pohotovostného režimu systému SK-32
možno vykonať použitím diaľkového ovládača
ktoréhokoľvek pripojeného zariadenia HDMI.
7.5
Príprava televízora na
digitálne služby
Zakódované digitálne televízne kanály sa dajú
dekódovať pomocou modulu Conditional
Access Module (CAM) a karty Smart,
ktoré vám poskytne poskytovateľ služieb
digitálnej televízie.
V závislosti od vybratého operátora a služieb
(napríklad platená televízia) môže modul CAM
ponúkať niekoľko digitálnych služieb. Ďalšie
informácie o týchto službách a podmienkach
ich používania získate od svojho poskytovateľa
služieb digitálnej televízie.
Používanie modulu podmieneného
prístupu (CAM)
BBVAROVANIE. Pred pripojením
modulu CAM vypnite televízor.
Postupujte podľa pokynov uvedených
nižšie. Nesprávne pripojenie modulu
CAM môže poškodiť modul CAM
a televízor.
1. Podľa pokynov vytlačených na module
CAM opatrne zasuňte modul CAM do
rozhrania Common Interface na bočnej
strane televízora.
2. Modul CAM pri pripájaní zatlačte až
na doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul
CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže trvať niekoľko minút.
DDPoznámka. Nevyberajte modul CAM zo
zásuvky.Vybratím modulu CAM sa digitálne
služby deaktivujú.
Prístup k službám modulu CAM
•
Po pripojení a aktivácii modulu CAM
stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
MENU a vyberte položku Ponuka TV >
Funkcie > Bežné rozhranie.
SK
Táto položka ponuky je k dispozícii iba
vtedy, keď je modul CAM správne pripojený
a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke
a obsah poskytuje poskytovateľ služieb
digitálnej televízie.
SK-33
8
Technické parametre
Podporované rozlíšenia obrazovky
•
Formáty počítača
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
720 x 400
70 Hz
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1440 x 900
60 Hz
1680 x 1050 (iba 22-palcový model) 60 Hz
1366 x 768 (iba 26-palcový model) 60 Hz
DDPoznámka
Model 20PFL3403D podporuje iba formát
640x480 – 60 Hz.
•
Formáty videa
Rozlíšenie
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
Obnovovacia frekvencia
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz(HDMI)
DDPoznámka
Model 20PFL3403D podporuje iba formáty 480i – 60 Hz\576i – 50 Hz a 480p –
60 Hz\576p – 50 Hz.
Ladenie / príjem / prenos
•
Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
•
Televízny systém: PAL D/K, BG,I SECAM
L’/L
•
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
•
Terestriálne DVB (prečítajte si zoznam
krajín na zadnej strane televízora)
Diaľkový ovládač
• Typ: RC-6
•
Batérie: 2 ks veľkosti AAA (typ LR03)
Pripojenie (zadná strana)
• EXT 1 (SCART): vstup a výstup SCART
SK-34
•
EXT 3: komponentový konektor zvuku z počítača, (Y Pb Pr), vstup zvuku zľava
a sprava
•
VGA
•
HDMI 1/2
•
SPDIF OUT: výstup digitálneho
zvuku (koaxiálny-Cinch-S/PDIF).
Synchronizácia s obrazom.
•
Televízna anténa
Pripojenie (bočná strana)
•
Výstup slúchadiel (stereofónny minikonektor)
•
EXT 2: komponentový konektor vstupu AUDIO L/R, vstupu videa (CVBS), S-Video
•
Bežné rozhranie (zásuvka na moduly CAM)
Napájanie
•
Sieťové napájanie: striedavý prúd,
100 – 240 V (±10 %)
•
Spotreba energie po zapnutí
a v pohotovostnom režime: pozrite
si technické parametre na lokalite
www.philips.com
•
Teplota okolia: 5 ºC – 35 ºC
Parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
parametre tohto produktu nájdete na lokalite
www.philips.com/support.
Riešenie problémov
Táto časť opisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.
9.1
Všeobecné problémy
s televízorom
9.2
Predtým nainštalované kanály sa
nezobrazujú v zozname kanálov:
•
Skontrolujte, či ste vybrali správny zoznam.
•
Kanál mohol byť odinštalovaný v ponuke
Usporiadať. Prístup k ponuke získate
stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači a výberom možností Inštalovať >
Inštalácia kanálu > Usporiadať.
Televízor sa nedá zapnúť:
•
•
Odpojte napájací kábel, počkajte
jednu minútu a opätovne ho pripojte
k elektrickej sieti.
Skontrolujte, či je napájací kábel
správne pripojený a či je elektrická
zásuvka napájaná.
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť
žiadne digitálne kanály:
•
Diaľkový ovládač nefunguje správne:
•
Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom
ovládači správne orientované podľa
pólov + a –.
•
Ak sú batérie v diaľkovom ovládači takmer
alebo úplne vybité, vymeňte ich.
•
Vyčistite šošovky snímača diaľkového
ovládača a televízora.
Zabudli ste kód na odomknutie
automatického zámku
•
Podľa opisu v časti 5.7 Uzamknutie
televíznych kanálov alebo pripojených zariadení
(Autom. zamknutie) zadajte kód „0711“.
Ponuka televízora sa zobrazuje
v nesprávnom jazyku
•
Pokyny týkajúce sa nastavenia
preferovaného jazyka v ponuke
televízora nájdete v časti
6.1 Automatická inštalácia kanálov.
Nevyžaduje sa žiadny úkon. Praskanie je
vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním
televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva.
Nemá vplyv na výkon.
Skontrolujte, či televízor podporuje
vysielanie DVB-T vo vašej krajine. Pozrite si
zoznam krajín na zadnej strane televízora.
9.3
Problémy s obrazom
Svieti indikátor napájania,
ale nezobrazuje sa obraz:
•
Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
•
Skontrolujte, či je vybraté
správne zariadenie.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
•
Skontrolujte, či sú správne nastavené
nastavenia obrazu. Pozrite si časť 5.3 Úprava nastavení obrazu.
Anténa prijíma zlý signál
televíznych kanálov:
•
Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.
•
Kvalitu obrazu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce. Zmenou nasmerovania antény alebo premiestnením zariadení smerom od
televízora skúste zlepšiť kvalitu príjmu.
•
Skontrolujte, či je vybratý správny televízny systém pre vašu oblasť. Pozrite si časť 6.2 Manuálna inštalácia kanálov.
Po zapnutí televízora, vypnutí alebo
prepnutí do pohotovostného režimu,
počuť z jeho vnútra praskanie:
•
Problémy s televíznymi
kanálmi
SK-35
SK
9
•
Ak je príjem zlý len na jednom kanáli,
skúste tento kanál jemne doladiť. Pozrite si
časť 6.2 Jemné ladenie analógových kanálov.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita
zvuku je zlá:
•
Z pripojených zariadení sa prijíma obraz
so zlou kvalitou:
Podľa postupu opísaného v časti 5.3 Úprava
nastavení zvuku skontrolujte nastavenia
možnosti Zvuk.
•
Skontrolujte, či sú zariadenia
správne pripojené.
Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len
z jedného reproduktora:
•
Skontrolujte, či sú správne nastavené
nastavenia obrazu. Pozrite si časť 5.3 Úprava nastavení obrazu.
•
Televízor neuložil vykonané nastavenia:
•
Overte, či je v televízore nastavený režim
Domov. V takom prípade nebudú možnosti
zmeny nastavení obmedzené. Pozrite si časť 5.4 Prepnutie do režimu Obchod alebo Domov.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože
je príliš veľký alebo malý:
•
Pokúste sa použiť iný formát obrazu podľa
pokynov v časti 5.3 Zmena formátu obrazu.
9.5
Obrazové signály z niektorých zariadení
sa nezmestia správne na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
9.4
•
Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo
zariadenia na obrazovke televízora.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie a na
obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz,
skúste prepínať medzi zariadeniami,
čím sa opätovne spustí rozpoznávanie.
•
Ak občas dochádza k prerušovaniu zvuku,
podľa používateľskej príručky k zariadeniu HDMI skontrolujte správnosť nastavenia
výstupu. Prípadne skúste zvukový signál
zo zariadenia HDMI pripojiť k televízoru prostredníctvom konektora AUDIO IN
na zadnej strane televízora.
Problémy so zvukom
Zobrazuje sa obraz, no nepočuť zvuk:
DDPoznámka. Ak sa nezistí žiadny zvukový
signál, televízor automaticky vypne zvukový
výstup (nejde o poruchu).
•
Skontrolujte správne pripojenie
všetkých káblov.
•
Skontrolujte, či hlasitosť nie je
nastavená na 0.
•
Skontrolujte, či nie je vypnutý zvuk.
SK-36
Problémy s pripojením
HDMI
Objavili sa problémy so
zariadeniami HDMI
Umiestnenie obrazu na obrazovke
nie je správne:
•
Podľa postupu opísaného v časti 5.3 Úprava
nastavení zvuku skontrolujte nastavenia
možnosti Vyváženie.
9.6
Problémy s pripojením
počítača
Zobrazenie na televízore nie je stabilné
alebo synchronizované:
•
Skontrolujte, či ste v počítači vybrali
podporované rozlíšenie a podporovanú
obnovovaciu frekvenciu. Informácie
o podporovaných rozlíšeniach
a obnovovacích frekvenciách nájdete
v časti 8. Technické údaje.
9.7
Kontaktujte nás
Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si
často kladené otázky k tomuto televízoru na lokalite www.philips.com/support.
Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na
stredisko podpory zákazníkov vo svojej krajine
uvedené v tejto používateľskej príručke.
BBVAROVANIE. Nepokúšajte sa
opravovať televízor vlastnými silami.
Výsledkom môže byť vážne poranenie
osôb, neodstrániteľné poškodenie
televízora alebo zánik záruky.
SK
DDPoznámka. Prv než sa na nás obrátite,
pripravte si číslo modelu a sériové číslo
televízora. Tieto čísla sa nachádzajú
na zadnej a bočnej strane televízora
a tiež na balení.
SK-37
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-E340M5-X411G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising