Philips | 32PFL7433D/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 32PFL7433D/12 Používateľská príručka

Philips LCD TV 32PFL7433D/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SK
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Model
Serial
Country
Number
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
local
Ireland
0800 055 6882
free
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Obsah
1 Upozornenie
2
2 Dôležité
4
4
5
5
Bezpečnosť
Starostlivosť o obrazovku
Starostlivosť o životné prostredie
3 TV
Prehľad televízora
6
6
4 Úvodné pokyny
8
Umiestnenie televízora
8
Upevnenie televízora na stenu
8
Pripojenie kábla antény
9
Pripojenie napájacieho kábla
10
Vloženie batérií do diaľkového ovládača
10
Zapnutie televízora
10
Úvodné nastavenie
11
5 Používanie TV
12
Vypnutie a zapnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu
12
Sledovanie televízora
12
Sledovanie pripojených zariadení
13
Používanie teletextu
14
6 Ďalšie funkcie TV
15
Prehľad diaľkového ovládača
15
Používanie ponúk televízora
16
Úprava nastavení obrazu a zvuku
19
Prepnutie do režimu Obchod alebo Domov
24
Používanie pokročilých funkcií teletextu
24
Vytvorenie zoznamov obľúbených kanálov
26
Používanie elektronického sprievodcu
programom
27
Požívanie časovačov a rodičovskej zámky
1
SK
29
Používanie titulkov
31
Zobrazenie fotografií a počúvanie hudby
32
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc
34
Aktualizácia softvéru televízora
34
7 Inštalácia kanálov
Automatická inštalácia kanálov
Ručná inštalácia kanálov
Premenovanie kanálov
Odinštalovanie alebo opätovná inštalácia
kanálov
Usporiadanie kanálov
Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov
39
Test digitálneho príjmu
Spustenie demonštračnej ukážky
Obnova výrobných nastavení televízora
40
8 Pripojenie zariadení
Prehľad pripojení
Výber kvality pripojenia
Pripojenie zariadení
Nastavenie zariadení
Používanie funkcie Philips EasyLink
Príprava televízora na digitálne služby
9 Technické parametre
Technické parametre produktu
a podporované rozlíšenia obrazovky
Ladenie, príjem, prenos
Multimédiá
Diaľkový ovládač
Pripojenie (zadná strana)
Pripojenie (bočná strana)
Napájanie
10 Riešenie problémov
36
36
37
38
38
39
39
40
41
41
42
44
47
49
49
51
51
51
51
51
51
51
51
52
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Obchodné
značky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na
zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti
rovnako upraviť už dodané produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto systému.
Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne
moduly alebo postupy, používajú na iné účely
ako účely uvedené v tomto dokumente, je
potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a
vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje žiadny z patentov
USA. Nevyslovuje sa tu ani nenaznačuje žiadna
ďalšia záruka.
Záruka
Žiadny komponent nesmie opravovať
používateľ. Neotvárajte ani neodoberajte kryty
chrániace vnútro produktu. Opravy môžu
vykonávať len servisné strediská spoločnosti
Philips a oficiálne opravárenské dielne.
Nedodržaním tohto postupu zaniká nárok
na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo
naznačenú).
Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek
činností výslovne zakázaných v tejto príručke,
akýchkoľvek nastavení alebo postupov montáže,
ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú.
Charakteristické vlastnosti obrazových bodov
Tento produkt LCD má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu,
že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych
obrazových bodov, na obrazovke sa môžu
nepretržite zobrazovať čierne body alebo
jasné svetelné body (červené, zelené alebo
modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja
(v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá
neznamená poruchu.
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným
zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips vám
touto cestou ponúka možnosť na požiadanie
dodať alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý
neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky
zdrojového kódu) kompletnú kópiu
príslušného zdrojového kódu čitateľnú
zariadením na médiu, ktoré sa bežne používa na
výmenu softvéru.
Táto ponuka platí počas obdobia 3 rokov od
dátumu zakúpenia tohto produktu. Aby ste
získali zdrojový kód, napíšte na adresu
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrába a predáva mnoho produktov určených
pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické
zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť
vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa
dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky
a aby boli v dostatočnej miere zosúladené
s normami EMF, ktoré platili v čase výroby
produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať
a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne
nepriaznivé efekty na zdravie. Spoločnosť
Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude
správne narábať podľa ich určeného účelu,
môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s
vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti
dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji
medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných
noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj
SK
3
S l ove nsk y
1 Upozornenie
v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej
produktoch.
Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)
Tento televízor je vybavený schválenou
lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť sieťovú
poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou
hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad
10 A).
1
2
Vyberte kryt poistky a poistku.
Náhradná poistka musí spĺňať normu BS
1362 a obsahovať značku schválenia ASTA.
Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho
predajcu a overte si správny typ.
3 Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu so smernicou
o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba
nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel
tohto produktu.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s
normou VESA sú obchodné známky organizácie
Video Electronics Standards Association.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a
symbol dvojitého D sú obchodné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti BBE
Sound, Inc. Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc
v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich
amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a
symbol BBE sú registrované obchodné známky
spoločnosti BBE Sound Inc.
4
SK
® Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spoločnosti ACCO World Corporation
registrované v USA, pričom v iných krajinách sú
registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
•
Pred začatím používania produktu si prečítajte
túto používateľskú príručku.
Venujte dôkladnú pozornosť tejto časti
a dodržiavajte pokyny týkajúce sa bezpečnosti
a starostlivosti o obrazovku. Záruka sa
nevzťahuje na poškodenie produktu spôsobené
nedodržaním týchto pokynov.
Číslo modelu a sériové číslo televízora sa
nachádzajú na zadnej a bočnej strane televízora
a tiež na balení.
•
•
•
•
Bezpečnosť
•
•
•
•
TV váži 25 kilogramov, preto ho musia
dvíhať a prenášať dvaja ľudia. Nesprávne
zaobchádzanie s TV môže viesť k vážnemu
poraneniu.
Ak TV prevážate pri nízkych teplotách
(menej ako 5 °C), pred jeho vybalením
otvorte škatuľu a počkajte, kým sa televízor
prispôsobí teplote v miestnosti.
TV, diaľkový ovládač ani batérie
z diaľkového ovládača nevystavujte dažďu
ani vode, aby nedošlo k skratu.
V záujme zamedzenia riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom
neumiestňujte TV, diaľkový ovládač ani
batérie diaľkového ovládača do blízkosti
zdrojov otvoreného ohňa (napríklad
•
•
1
2
3
zapálených sviečok) a iných zdrojov tepla
vrátane priameho slnečného svetla.
TV neumiestňujte do stiesnených
priestorov, napríklad do skrine. Z dôvodu
vetrania nechajte okolo všetkých strán
TV minimálne 10 cm voľného priestoru.
Zabezpečte, aby nič nebránilo prúdeniu
vzduchu.
Pri umiestňovaní TV na rovný a pevný
povrch použite iba dodaný stojan.
Nehýbte TV, kým stojan nie je správne
priskrutkovaný k TV.
Upevnenie TV na stenu by mal vykonávať
výlučne kvalifikovaný pracovník. TV možno
upevniť iba na vhodnú nástennú konzolu
a na stenu, ktorá bezpečne udrží hmotnosť
TV. Nesprávne upevnenie na stenu môže
spôsobiť vážne poranenie alebo škodu.
Nepokúšajte sa o upevnenie TV na stenu
vlastnými silami.
Ak je TV upevnený na otočnej základni
alebo na otočnom ramene, presvedčte
sa, že sa pri otáčaní TV nenapína napájací
kábel. Namáhanie napájacieho kábla môže
spôsobiť uvoľnenie pripojenia a následný
elektrický oblúk alebo požiar.
Pred búrkou odpojte TV od elektrickej
zásuvky a antény. Počas búrky sa
nedotýkajte žiadnej časti televízora,
napájacieho kábla ani kábla antény.
Zachovajte voľný prístup k napájaciemu
káblu, aby ste mohli TV bez problémov
odpojiť od elektrickej zásuvky.
Pri odpájaní televízora od siete postupujte
nasledovne:
Najprv vypnite televízor, potom sieťové
napájanie (ak je táto možnosť k dispozícii).
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky v stene.
Odpojte napájací kábel od konektora
napájania na zadnej strane televízora. Vždy
ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
Neťahajte za sieťový kábel.
SK
S l ove nsk y
2 Dôležité
5
•
Ak je to možné, vyhýbajte sa tomu, aby
zostal na obrazovke dlhšiu dobu zobrazený
statický obraz. Príkladmi sú ponuky
obrazovky, stránky teletextu, čierne pásy
alebo informácie akciových trhov. Ak
musíte používať statické obrazy, znížením
kontrastu a jasu predíďte poškodeniu
obrazovky.
Starostlivosť o životné
prostredie
•
Ak používate slúchadlá nastavené na
vysokú hlasitosť, môžete si natrvalo
poškodiť sluch. Aj keď sa vysoká hlasitosť
môže zdať určitý čas normálna, môže
vám poškodiť sluch. Z dôvodu ochrany
sluchu obmedzte čas používania slúchadiel
nastavených na vysokú hlasitosť.
Starostlivosť o obrazovku
•
•
•
6
Recyklácia obalu
Obal tohto produktu je určený na recyklovanie.
Informácie o spôsobe recyklovania obalu vám
na požiadanie poskytnú miestne úrady.
Likvidácia použitého produktu
Produkt je vyrobený z vysokokvalitných
materiálov a komponentov, ktoré možno
recyklovať a opätovne využiť. Produkt označený
symbolom preškrtnutého odpadkového koša je
v súlade so smernicou EÚ č. 2002/96/EC:
Pred čistením obrazovky vypnite televízor
a odpojte napájací kábel. Obrazovku čistite
mäkkou a suchou handričkou. Nepoužívajte
čistiace prostriedky pre domácnosť,
pretože by mohli obrazovku poškodiť.
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo
k deformáciám a vyblednutiu farieb.
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškodiť.
SK
Použitý produkt nelikvidujte spolu s domovým
odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii
produktu získate od predajcu. Nekontrolovaná
likvidácia odpadu škodí životnému prostrediu aj
ľudskému zdraviu.
Likvidácia použitých batérií
Dodávané batérie neobsahujú ortuť ani
kadmium. Dodané a všetky iné použité batérie
likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Spotreba energie
Televízor má v pohotovostnom režime
minimálnu spotrebu energie, čím sa minimalizuje
jeho vplyv na životné prostredie. Údaj o
spotrebe energie v aktívnom stave je vyznačený
na zadnej strane televízora. Ďalšie technické
parametre tohto produktu nájdete v letáku
k produktu na lokalite www.philips.com/support.
3 TV
Bočné konektory
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi
používateľmi produktov spoločnosti Philips!
Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory
poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte
svoj produkt na lokalite www.Philips.com/
welcome.
Prehľad televízora
Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných
ovládacích prvkov a funkcií televízora.
Bočné ovládacie prvky a indikátory
VOLUME
4
3
Bočné konektory televízora slúžia na pripojenie
mobilných zariadení, napríklad fotoaparátu alebo
hernej konzoly s vysokým rozlíšením. Pripojiť
možno aj slúchadlá alebo pamäťové zariadenie
USB.
Konektory na zadnej strane
MENU
PROGRAM
2
1
POWER
5
b Program +/–
c MENU
d
Hlasitosť +/-
e Indikátor pohotovostného režimu /
snímač diaľkového ovládania
Konektory na zadnej strane televízora môžete
používať na pripojenie antény a stálych
zariadení, napríklad prehrávača diskov s vysokým
rozlíšením, prehrávača diskov DVD alebo
videorekordéra (pozrite si ‘Pripojenie zariadení’
na strane 41).
SK
7
S l ove nsk y
a POWER
Diaľkový ovládač
a
Pohotovostný režim
b INPUT
1
2
c Farebné tlačidlá
Zľava: červené, zelené, žlté a modré
d Navigačné tlačidlá
Nahor , nadol , doľava , doprava , OK
e
3
teletext
f MENU
g Program +/–
h
4
5
6
7
8
8
SK
Hlasitosť +/-
4 Úvodné pokyny
Táto časť pomáha pri umiestňovaní
a upevňovaní televízora a dopĺňa informácie
uvedené v Stručnej príručke.
Poznámka
Upevnenie televízora na
stenu
Varovanie
• Upevnenie televízora na stenu by mali vykonávať
výlučne kvalifikovaní pracovníci. Spoločnosť Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť
za nesprávnu montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo
zranenie.
• Pokyny týkajúce sa montáže stojana nájdete v Stručnej
príručke.
Pred umiestnením televízora si prečítajte
bezpečnostné pokyny a zvážte nasledujúce
skutočnosti:
• Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora
by mala byť trojnásobkom veľkosti jeho
obrazovky.
• Televízor umiestnite na také miesto, kde na
obrazovku nebude dopadať svetlo.
• Pred umiestnením televízora pripojte
zariadenia.
• Váš televízor je na jeho zadnej strane
vybavený bezpečnostnou zásuvkou
Kensington. Ak používate zámok
Kensington na ochranu proti krádeži
(nie je súčasťou dodávky), umiestnite
televízor v blízkosti pevného predmetu
(napríklad stola), ku ktorému možno zámok
jednoducho pripojiť.
V závislosti od veľkosti televíznej obrazovky
si zakúpte jednu z nasledujúcich nástenných
konzol:
Veľkosť
televíznej
obrazovky
(palce/cm)
Typ nástennej
Špeciálne pokyny
konzoly
kompatibilnej so
štandardom VESA
(mm)
32”/81cm
Nastaviteľná,
300 x 300
37”/94cm
Pevná 300 x
300
42”/107 cm Pevná 400 x
alebo viac 400
Konzola
kompatibilná s
VESA sa musí
nastaviť na
rozmery 200
x 300 pred jej
upevnením k
televízoru
Žiadne
Žiadne
Krok č. 2: Odstránenie stojana
televízora
S l ove nsk y
Umiestnenie televízora
Krok č. 1: Zakúpenie nástennej
konzoly kompatibilnej so štandardom
VESA
Tieto pokyny platia len pre modely televízorov
s pripevnenými stojanmi. Ak stojan televízora
nie je pripevnený, prejdite na Krok č. 3. Stojany
niektorých modelov televízora sa môžu líšiť
tvarom.
SK
9
1
2
Opatrne položte televízor prednou
stranou nadol na rovný a stabilný povrch
pokrytý mäkkou tkaninou. Tkanina by
mala byť dostatočne hrubá, aby chránila
obrazovku.
Pomocou krížového skrutkovača (nie je
súčasťou dodávky) odskrutkujte 4 skrutky,
ktorými je stojan pripevnený k televízoru.
Krok č. 3: Pripevnenie nástennej
konzoly kompatibilnej so štandardom
VESA k televízoru
1
2
Na zadnej strane televízora nájdite 4
upevňovacie matice.
Pokračujte podľa pokynov dodaných
s nástennou konzolou kompatibilnou so
štandardom VESA.
Poznámka
• Pri pripevňovaní nástennej konzoly kompatibilnej so
štandardom VESA k televízoru použite skrutky M6 (pre
32-palcové modely) alebo M8 (pre väčšie modely).
Skrutky nie sú súčasťou dodávky.
3
Pripojenie kábla antény
Zo spodnej časti televízora rovnomerne
vytiahnite stojan. Stojan aj skrutky odložte
na bezpečné miesto pre prípad budúcej
opätovnej montáže.
Cable
1
10
SK
Vyhľadajte konektor TV ANTENNA na
zadnej strane televízora.
2
3
Zapojte jeden koniec anténového kábla
(nie je súčasťou dodávky) do konektora
TV ANTENNA. Ak kábel antény
nevyhovuje, použite adaptér.
Druhý koniec kábla antény pripojte
k zásuvke antény, pričom skontrolujte, či sú
oba konce kábla bezpečne zasunuté.
Pripojenie napájacieho kábla
Varovanie
1
2
3
Vyhľadajte sieťový konektor AC IN na
zadnej alebo spodnej strane televízora.
Zapojte napájací kábel do sieťového
konektora AC IN.
Druhý koniec napájacieho kábla pripojte
k elektrickej sieti, pričom skontrolujte, či sú
oba konce kábla bezpečne zasunuté.
Vloženie batérií do
diaľkového ovládača
• Overte si, či napätie v sieti zodpovedá napätiu
uvedenému na zadnej strane televízora. Ak sa napätie
odlišuje, nepripájajte napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla
1
Poznámka
• Umiestnenie napájacieho konektora sa líši v závislosti
2
od modelu televízora.
3
Otvorte kryt priečinka na batérie na
zadnej strane diaľkového ovládača.
Vložte dve dodané batérie (veľkosti
AA). Póly batérií + a – musia súhlasiť
s označením vnútri priečinka.
Zasuňte kryt späť na miesto.
Poznámka
• Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať,
vyberte z neho batérie.
Pred prvým zapnutím televízora skontrolujte,
či je napájací kábel správne pripojený. Pokiaľ je
televízor pripravený, zapnite sieťové napájanie
(pokiaľ je sieťový vypínač k dispozícii) a potom
stlačte tlačidlo POWER na bočnej strane
televízora.
UK - EIRE
SK
11
S l ove nsk y
Zapnutie televízora
Poznámka
• Pri niektorých modeloch televízora budete musieť
tlačidlo POWER stlačiť a podržať až na dve sekundy.
Zapnutie televízora signalizuje pípnutie. Môže trvať až
15 sekúnd, kým sa televízor zapne.
Úvodné nastavenie
1
Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí
menu s výberom jazyka. Vyberte jazyk a
pri nastavení televízora postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Menu jazyk
Zvoľte váš jazyk,
prosím…
použite kurzor hore
a dole
Ďalšie
12
SK
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
...
5 Používanie TV
Táto časť slúži ako pomoc pri vykonávaní
základných funkcií televízora. K dispozícii
(pozrite si ‘Ďalšie funkcie TV’ na strane 15) sú aj
pokyny týkajúce sa pokročilých funkcií televízora
.
Vypnutie a zapnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu
» Indikátor napájania sa prepne do
pohotovostného režimu (bude svietiť
na červeno).
Tip
• Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva
veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva.
Keď televízor dlhší čas nepoužívate, vypnite ho
a odpojte od elektrickej siete.
Prepnutie televízora z
pohotovostného režimu
Zapnutie televízora
POWER
1
•
Ak je indikátor napájania (1) vypnutý,
stlačte tlačidlo POWER na bočnej strane
televízora.
Vypnutie televízora
1
Stlačte tlačidlo POWER na bočnej
strane televízora.
•
Ak je indikátor napájania v pohotovostnom
režime (svieti na červeno), stlačte tlačidlo
Pohotovostný režim Pohotovostný režim
na diaľkovom ovládači.
Poznámka
• Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť
televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
POWER na bočnej strane televízora. Televízor sa tým
vypne. Opätovným stlačením tlačidla POWER znovu
zapnite televízor.
S l ove nsk y
Prepnutie televízora do
pohotovostného režimu
•
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Pohotovostný režim.
SK
13
Sledovanie televízora
Nastavenie hlasitosti
Prepnutie na iný kanál
•
•
•
•
•
Stlačte príslušné číslo (1 až 999) alebo
tlačidlo – P + na diaľkovom ovládači.
Stlačte tlačidlo Program +/– na bočnej
strane televízora.
Stlačením tlačidla
Predchádzajúci
kanál na diaľkovom ovládači prepnite na
naposledy sledovaný televízny kanál.
•
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
+/–.
Stlačte tlačidlo
Hlasitosť +/- na bočnej
strane televízora.
Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači
vypnete zvuk. Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte zvuk.
Poznámka
• Ak sú pripojené slúchadlá, upravte hlasitosť
zmenou hlasitosti slúchadiel. Ak chcete vypnúť zvuk
z reproduktorov televízora, musíte stlačiť tlačidlo na
diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidiel
Hlasitosť +/môžete reproduktory televízora opäť zapnúť.
Prepínanie kanálov (digitálny prijímač)
Sledovanie pripojených
zariadení
1
2
3
4
5
14
Zapnite digitálny prijímač.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
INPUT.
Vyberte vstup, ku ktorému je digitálny
prijímač pripojený.
Stlačením tlačidla OK vyberte digitálny
prijímač.
Na výber televíznych kanálov použite
diaľkový ovládač digitálneho prijímača.
SK
1
2
Zapnite zariadenie.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
INPUT.
3
4
Vyberte vstup, ku ktorému je zariadenie
pripojené.
Stlačením tlačidla OK vyberte zariadenie.
Používanie teletextu
1
2
3
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
» Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
Výber stránky:
• Pomocou číselných tlačidiel zadajte
číslo strany.
• Stlačením tlačidiel – P + alebo
zobrazte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.
• Stlačením farebného tlačidla vyberte
jednu z farebne označených položiek
v spodnej časti obrazovky.
Opätovným stlačením tlačidla
vypnite teletext.
Teletext
Tip
• Stlačením tlačidla
Predchádzajúci kanál sa vrátite na
naposledy zobrazenú stranu.
Poznámka
S l ove nsk y
• Iba pre používateľov v Spojenom kráľovstve:
• Niektoré digitálne televízne kanály ponúkajú špeciálne
digitálne textové služby (napríklad BBC1).
K dispozícii (pozrite si ‘Používanie pokročilých
funkcií teletextu’ na strane 24) sú aj
podrobnejšie informácie o teletexte .
SK
15
6 Ďalšie funkcie
TV
1
Táto časť slúži ako pomoc pri vykonávaní
rozšírených funkcií televízora.
2
3
4
20
19
Prehľad diaľkového ovládača
18
Táto časť obsahuje podrobný popis funkcií
diaľkového ovládača.
17
5
6
7
16
8
9
15
10
11
12
14
a
13
Pohotovostný režim
Zapína televízor z pohotovostného
režimu alebo ho prepína späť do
pohotovostného režimu.
b INPUT
Vyberá pripojené zariadenia.
16
SK
c
d
Duálne zobrazenie
Rozdelí aktuálny kanál alebo zdroj signálu
a zobrazí ho na ľavej strane obrazovky.
Teletext sa zobrazí vpravo.
Formát obrazu
Vyberá formátu obrazu.
e Farebné tlačidlá
Slúžia na výber úloh alebo stránok
teletextu.
f GUIDE
Zapína alebo vypína elektronického
sprievodcu programom. Funkcia je aktívna
len pri digitálnych kanáloch.
g OK
Slúži na prístup do ponuky [Všetky
kanály] alebo aktivuje nastavenie.
h Navigačné tlačidlá
Tlačidlá nahor, nadol, doľava, doprava
umožňujúce pohyb v ponuke.
i
Teletext
Zapína alebo vypína teletext.
q OPTION
Aktivuje ponuku [Rýchly prístup].
r DEMO
Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky
[Demo].
s
Titulky
Zapína alebo vypína titulky.
t MHEG CANCEL
Zruší digitálne textové alebo interaktívne služby
(len v Spojenom kráľovstve).
Používanie ponúk televízora
Pomocou ponuky na obrazovke nainštalujete
televízor, upravíte nastavenia obrazu a zvuku
a získate prístup k ďalším funkciám. Táto časť
opisuje, ako sa pohybovať v ponukách.
Prístup k hlavnej ponuke
j Program +/–
Prepína na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
vypnutie zvuku
Vypne alebo obnoví zvuk.
l Číselné tlačidlá
Slúžia na výber kanálu, stránky alebo
nastavenia.
m
1
Predchádzajúci kanál
Umožňuje návrat na naposledy sledovaný
kanál.
Televízor
Sprievod. programom
Multimédia
Hlasitosť +/Zvýši alebo zníži hlasitosť.
p MENU
Zapína alebo vypína zobrazenie ponuky
[Všetky kanály].
TV menu
Zoznam predvolieb
n INFO
Zobrazuje informácie o programe (ak sú
k dispozícii).
o
Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazte hlavnú ponuku.
S l ove nsk y
k
2
•
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Hlavné menu ponúka nasledujúce položky:
[TV menu]
SK
17
Vyberte túto ponuku pri inštalovaní a
nastavení obrazu, zvuku a iných funkcií.
• [Zoznam predvolieb]
Výberom tejto položky zobrazte zoznam
kanálov. Pomocou tejto položky vytvorte
zoznamy svojich obľúbených kanálov.
• [Sprievod. programom]
Pokiaľ sú nainštalované digitálne kanály, táto
položka zobrazí informácie o digitálnych
programoch.
• [Multimédia]
Výberom tejto položky zobrazte fotografie
alebo prehrajte hudbu uloženú v zariadení USB
(pozrite si ‘Zobrazenie fotografií a počúvanie
hudby’ na strane 32).
Používanie hlavnej ponuky
Nasledujúce príklady popisujú spôsob
používania hlavného menu.
TV menu
TV nastavenie
TV nastavenie
Funkcie
Asistent nastavenia
Vynulovať Smart settings
Inštalácia
Obraz
Aktualizácia softvéru Zvuk
3
Stlačením tlačidla
[TV nastavenie].
TV nastavenie
vstúpte do ponuky
Asistent nastavenia
Asistent nastavenia
Vynulovať Smart settings Spustiť teraz
Obraz
Zvuk
4
Stlačením tlačidla
[Obraz].
TV nastavenie
vyberte možnosť
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
Vynulovať Smart settings Jas
Farebná sýtosť
Obraz
Farebný tón
Zvuk
1
Ostrosť
Odtieň
Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazte hlavnú ponuku.
Pixel Plus
HD Natural Motion
Dynamický kontr.
Redukcia šumu
Televízor
TV menu
Redukcia MPEG artefaktov
Zvýšenie sýtosti farieb
Zoznam predvolieb
Active Control
Senzor osvetlenia
Sprievod. programom
Multimédia
2
18
Stlačením tlačidla
[TV menu].
SK
Formát obrazu
5
vstúpte do ponuky
Stlačením tlačidla
[Obraz].
prejdite na nastavenia
Obraz
Kontrast
Jas
Kontrast
90
47
Farebná sýtosť 52
Farebný tón 0
Jas
Ostrosť
Odtieň
4
Pixel Plus
HD Natural Motion
Stlačením tlačidla
Obraz
vyberte možnosť [Jas].
Jas
Kontrast
Jas
98
47
52
Farebný
Farebný tón 0
Ostrosť
Odtieň
Stlačením tlačidla
[Jas].
Stláčaním tlačidiel
upravte nastavenie.
Stlačením tlačidla sa vráťte k nastaveniam
[Obraz] alebo stlačením tlačidla MENU
opustite ponuku.
Poznámka
4
• Po nainštalovaní digitálnych kanálov, ktoré vysielajú, je
dostupných viac možností.
Pixel Plus
HD Natural Motion
7
8
9
Používanie ponuky rýchleho prístupu
prejdite na nastavenie
Ponuka [Rýchly prístup] poskytuje priamy
prístup k často potrebným položkám ponuky.
Poznámka
• Keď sa nainštalujú a vysielajú digitálne kanály, v ponuke
[Rýchly prístup] sa zobrazia príslušné možnosti
digitálneho vysielania.
1
2
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
OPTION.
S l ove nsk y
6
Stlačením tlačidla alebo vyberte niektorú
z možností:
• [Jazyk zvuku] (digitálny televízor)
• [Jazyk titulkov] (digitálny televízor)
• [Titulky]
SK
19
3
4
5
•
•
•
[Formát obrazu]
[Ekvalizér]
[Hodiny]
Stlačením tlačidla OK zobrazte ponuku
vybratej možnosti.
Stlačte
Navigačné tlačidlá a upravte
nastavenia v ponuke.
Stlačením tlačidla OPTION opustite
ponuku.
Úprava nastavení obrazu a
zvuku
Táto časť popisuje spôsob úpravy nastavení
obrazu a zvuku.
Používanie Pomocníka s nastaveniami
Pomôcka [Asistent nastavenia] vás prevedie
nastaveniami obrazu a zvuku.
1
2
3
4
Zobrazenie alebo skrytie hodín
1
V ponuke [Rýchly prístup] vyberte
položku [Hodiny] a stlačením tlačidla OK
nastavte trvalé zobrazenie hodín.
5
6
Rýchly prístup
Jazyk zvuku
Jazyk titulkov
Titulky
Formát obrazu
Ekvalizér
Hodiny
2
3
20
Stlačením tlačidla OPTION a tlačidiel
opätovne vyberte položku [Hodiny].
Stlačením tlačidla OK hodiny skryjete.
SK
7
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[TV nastavenie] > [Asistent nastavenia].
Stlačením tlačidla
prejdite na položku.
Stlačením tlačidla OK prejdite na položku
[Teraz spustiť].
Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači spustite Pomocníka.
Stlačením tlačidla alebo vyberte ľavú
alebo pravú stranu na uskutočnenie svojej
voľby.
Stlačením zeleného tlačidla prejdite na
nasledujúce nastavenie.
» Budete prechádzať viacerými
nastaveniami. Po skončení sa zobrazí
výzva, aby ste tieto nastavenia uložili.
Stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky
svoje nastavenia.
Úprava nastavení obrazu
Táto časť opisuje, ako upraviť nastavenia
obrazu.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[TV nastavenie] > [Obraz].
Asistent nastavenia Kontrast
Vynulovať Smart settings Jas
Farebná sýtosť
Obraz
Farebný tón
Zvuk
Ostrosť
Odtieň
Pixel Plus
HD Natural Motion
Dynamický kontr.
Redukcia šumu
Redukcia MPEG artefaktov
Zvýšenie sýtosti farieb
Active Control
Senzor osvetlenia
Formát obrazu
2
3
Stlačením tlačidla
[Pixel Plus]
Zapína alebo vypína funkciu Pixel
Plus HD, ktorá jemne nastaví každý
obrazový bod tak, aby zodpovedal
okolitým obrazovým bodom.
Výsledkom je skvelý obraz s vysokým
rozlíšením.
• [HD Natural Motion]
Znižuje blikanie polí a riadkov a
reprodukuje jemný pohyb, a to hlavne
vo filmoch. Úroveň nastavte na
Maximum, Minimum alebo Vypnuté.
• [Dynamický kontr.]
Zdokonaľuje kontrast v obraze, keď
sa obraz na obrazovke mení. Úroveň
nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté. Stredná
predstavuje odporúčané nastavenie.
• [Redukcia šumu]
Filtruje a obmedzuje šum obrazu.
Úroveň nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté.
• [Redukcia MPEG artefaktov]
Zjemní prechody digitálneho obrazu.
Nastaví funkciu Redukcia MPEG
artefaktov na možnosť Zapnuté alebo
Vypnuté.
• [Zvýšenie sýtosti farieb]
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí
rozlíšenie detailov v jasných farbách.
Úroveň nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté.
• [Active Control]
Upraví všetky prichádzajúce signály,
aby poskytla najlepší možný obraz.
Nastaví funkciu Active control na
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
• [Senzor osvetlenia]
Nastaví obraz podľa svetelných
podmienok v miestnosti. Nastaví
funkciu Senzor osvetlenia na možnosť
Zapnuté alebo Vypnuté.
• [Formát obrazu]
Zmenou formátu obrazu sa môžete prispôsobiť
obsahu obrazovky (pozrite si ‘Zmena formátu
obrazu’ na strane 21).
•
Obraz
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla
vyberte príslušné
nastavenie:
• [Kontrast]
Mení úroveň jasných častí obrazu, ale
uchováva tmavé časti nezmenené.
• [Jas]
Mení úroveň osvetlenia obrazu.
• [Farebná sýtosť]
Zmení úroveň sýtosti.
• [Farebný tón]
Ak sa vysiela norma NTSC, táto
úroveň kompenzuje odchýlky farieb.
• [Ostrosť]
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
• [Odtieň]
Nastaví farby na úroveň [Normálny],
[Teplý] (červenkasté) alebo [Studený]
(modrasté). Ak chcete vytvoriť
vlastné nastavenie, vyberte možnosť
[Vlastné].
• Odtieň [Vlastné]
Ak v ponuke Odtieň vyberiete
možnosť [Vlastné], podľa pokynov na
obrazovke zmeňte hodnotu nastavení:
• [R-WP] (červenobiely bod)
• [G-WP] (zelenobiely bod)
• [B-WP] (modrobiely bod)
• [R-BL] (úroveň červenej a čiernej)
• [G-BL] (úroveň zelenej a čiernej)
SK
21
S l ove nsk y
TV nastavenie
Použitie inteligentných nastavení
Okrem manuálneho nastavenia obrazu môžete
použiť aj automatické nastavenia Smart settings,
pomocou ktorých sa v televízore nastavia
predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
1
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu]
> [TV nastavenie] > [Vynulovať smart
settings].
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení:
• [Aktuálne]
Použijú sa manuálne vybraté
nastavenia obrazu a zvuku.
• [Štandard]
Použijú sa prirodzené nastavenia
obrazu a zvuku, ktoré vyhovujú
podmienkam vo väčšine obývacích
izieb.
• [Jasné]
Použijú sa „žiarivé“ nastavenia obrazu
a zvuku vhodné pre jasne osvetlené
prostredia.
• [Film]
Použijú sa dynamické nastavenia
obrazu a zvuku vhodné na dosiahnutie
zážitku ako pri sledovaní filmu v kine.
Stlačením zeleného tlačidla uložte svoj
výber.
Zmena formátu obrazu
Zmenou formátu obrazu sa môžete prispôsobiť
obsahu obrazovky.
1
22
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Formát obrazu. Prípadne stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[TV nastavenie] > [Obraz] > [Formát
obrazu].
SK
2
Stlačením tlačidla alebo vyberte
niektorý z nasledujúcich formátov obrazu:
• [Automatický formát] (nie je určený
pre počítače)
Automaticky zväčšuje obraz, aby sa
zmestil na obrazovku. Titulky zostanú
viditeľné.
Poznámka
• Na dosiahnutie minimálneho skreslenia obrazovky
odporúčame používať nastavenie [Automatický
formát].
•
[Superzoom] (nie je určený pre
vysoké rozlíšenie)
•
S minimálnym skreslením odstráni
čierne pásy po stranách programov
vysielaných vo formáte 4:3.
[4:3] (nie je určený pre vysoké
rozlíšenie)
Zobrazí klasický formát 4:3.
•
Prispôsobí klasický formát 4:3 formátu
16:9.
[Širokouhlý obraz]
Poznámka
• Trvalé používanie formátu obrazu [4:3] môže spôsobiť
skreslenie obrazovky. Odporúčame používať režim
[Automatický formát].
•
[Rozšírený obraz 14:9] (nie je určený
pre vysoké rozlíšenie)
•
Roztiahne klasický formát 4:3 na
formát 16:9
[Nezmenený formát] (iba pre vysoké
rozlíšenie a počítače)
Poznámka
• Trvalé používanie formátu obrazu 14:9 môže spôsobiť
skreslenie obrazovky. Odporúčame používať režim
[Automatický formát].
•
[Rozšírený obraz 16:9] (nie je určený
pre vysoké rozlíšenie)
Poskytuje maximálnu ostrosť obrazu, hoci
na okrajoch sa môže objaviť skreslenie. Pri
zobrazení obrázkov z počítača sa môžu objaviť
aj čierne pruhy.
SK
23
S l ove nsk y
Prispôsobí klasický formát 4:3 formátu
14:9.
Úprava zvukových nastavení
Táto časť opisuje spôsob úpravy nastavení
zvuku.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[TV nastavenie] > [Zvuk].
2
Stlačením tlačidla
TV nastavenie
Zvuk
• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť ukazovateľ hlasitosti,
ktorý sa zobrazuje pri zmene hlasitosti, na diaľkovom
ovládači stlačte tlačidlo MENU a vyberte položky [TV
menu] > [Inštalácia] > [Predvoľby]. Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu a vyberte možnosť [Ukaz. hlasit.
zap.] alebo [Ukaz. hlasit. vyp.].
•
•
Dual I/II
Mono/Stereo
•
Surround režim
Hlasitosť do slúchadiel
•
Automatické nast. hlasitosti
Delta hlasitosť
Automat. surround
•
Stlačením tlačidla alebo vyberte
niektoré z nasledujúcich nastavení:
[Ekvalizér]
Mení basy a soprán zvuku. Na zmenu
nastavenia vyberte jednotlivé ukazovatele.
Stlačením farebných tlačidiel môžete
vybrať aj predvolené nastavenie ekvalizéra:
• [Štandard]
Nastavenie ekvalizéra je neutrálne.
• [Reč]
Ekvalizér je nastavený s dôrazom na
reč.
• [Multimédia]
Ekvalizér je nastavený pre rozličné
druhy zvukových záznamov.
• [Hudba]
Ekvalizér je nastavený s dôrazom na
hudbu.
[Hlasitosť]
24
SK
•
Tip
vstúpte do zoznamu.
Asistent nastavenia Ekvalizér
Vynulovať Smart settings Hlasitosť
Stereo vyváženie
Obraz
Jazyk zvuku
Zvuk
3
Mení hlasitosť.
•
•
[Stereo vyváženie]
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého
reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej
polohe počúvania.
[Jazyk zvuku]
Uvádza jazyky zvuku, ktoré sú dostupné
pre digitálny kanál (nie je k dispozícii pri
analógových kanáloch).
[Dual I-II]
Ak je k dispozícii, umožňuje výber medzi
dvoma rozličnými jazykmi.
[Mono/Stereo]
Ak je dostupné stereofónne vysielanie,
môžete vybrať monofónne alebo
stereofónne nastavenie.
[Surround režim]
Ak je k dispozícii priestorový zvuk, zapnite
túto možnosť, čím dosiahnete zvuk s
lepším priestorovým efektom.
[Hlasitosť do slúchadiel]
Mení hlasitosť slúchadiel.
Poznámka
• Keď sú pripojené slúchadlá, stlačením tlačidla
Vypnutie zvuku na diaľkovom ovládači vypnete zvuk
z reproduktorov televízora. Stlačením tlačidiel
Hlasitosť +/- zapnete zvuk z reproduktorov televízora.
•
•
[Automatické nast. hlasitosti]
Obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti,
napríklad na začiatku reklám alebo pri
prepínaní z jedného kanálu na druhý.
Vyberte možnosť [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
[Delta hlasitosť]
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi
alebo pripojenými zariadeniami. Pred
zmenou nastavenia Delta hlasitosť musíte
prepnúť televízor na pripojené zariadenie.
• [Automat. surround]
Automaticky prepne televízor do najlepšieho
režimu priestorového zvuku dostupného vo
vysielaní. Vyberte možnosť [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
Prepnutie do režimu Obchod
alebo Domov
2
3
4
5
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Predvoľby] > [Umiestenie].
Stlačením tlačidla
[Umiestenie].
vstúpte do ponuky
Pomocou tlačidla alebo vyberte režim
televízora:
• [Obchod]
Nastaví inteligentné nastavenia
na možnosť [Jasné], čo je ideálne
nastavenie pre prostredie obchodu.
Možnosti zmeny nastavení sú
obmedzené.
• [Doma]
Poskytuje domácim používateľom
úplnú flexibilitu pri zmene všetkých
nastavení televízora.
Stránka teletextu môže obsahovať viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.
1
2
3
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Vyberte teletextovú stránku.
Stlačením tlačidla
podstránku.
alebo
vyberte
Vyberte vysielania teletextové
vysielanie
Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania
umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez
použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela
na všetkých televíznych kanáloch.
1
2
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Stlačte tlačidlo INFO.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Používanie pokročilých funkcií
teletextu
Váš televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok,
do ktorej sa ukladajú vysielané teletextové
stránky a podstránky. Pamäť teletextu znižuje
čas potrebný na načítanie stránky.
» Zobrazí sa prehľad T.O.P.
3
4
Pomocou tlačidiel
príslušnú tému.
alebo
vyberte
Stlačením tlačidla OK zobrazte príslušnú
stránku.
S l ove nsk y
1
Výber podstránok teletextu
Používanie teletextu v režime
duálneho zobrazenia
Pri zapnutí teletextu v režime duálneho
zobrazenia sa kanál alebo zdroj signálu zobrazí
SK
25
na ľavej strane obrazovky. Teletext sa zobrazí
vpravo.
1
2
3
Stlačením tlačidla Duálne zobrazenie
na diaľkovom ovládaní zapnite teletext v
režime duálneho zobrazenia.
Opätovným stlačením tlačidla Duálne
zobrazenie zobrazte teletext v normálnom
režime.
Stlačením tlačidla
teletext.
Teletext vypnite
Vyhľadávanie v teletexte
Môžete rýchlo preskočiť na tému, ktorá
je prepojená so sériou čísel stránok, alebo
vyhľadávať špecifické slová na teletextových
stránkach.
1
2
3
4
5
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Stlačením tlačidla OK zvýraznite prvé slovo
alebo číslo.
Stlačením tlačidiel
alebo
môžete
preskočiť na nasledujúce slovo alebo číslo
na danej stránke.
Stlačením tlačidla OK môžete vyhľadať
stránku, ktorá obsahuje zvýraznené slovo
alebo číslo.
3
4
5
2
26
Stlačte tlačidlo Teletext na diaľkovom
ovládači a vyberte teletextovú stránku.
Stlačením tlačidla OPTION na diaľkovom
ovládači zväčšíte hornú časť stránky.
SK
Opätovným stlačením tlačidla OPTION
sa vrátite k zobrazeniu normálnej veľkosti
stránky.
Pomocou možností v menu teletextu môžete
odkryť skryté informácie, nechať automaticky
opakovať podstránky a meniť nastavenie znakov.
1
2
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka
[Menu teletextu].
Menu teletextu
Zväčšenie teletextových stránok
1
Stlačením tlačidla alebo sa môžete
posúvať po zväčšenej stránke.
Používanie ponuky teletextu
Stláčajte tlačidlo , kým nebude označené
žiadne slovo alebo číslo, čím ukončíte
funkciu [Vyhľadať].
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú
stránku zväčšiť.
Opätovným stlačením tlačidla OPTION
zobrazíte zväčšenú spodnú časť stránky.
3
Odkryť
Vyp.
Opakov. podstránok
Jazyk
Vyp.
Skup.II
Stlačením tlačidla alebo vyberte
príslušnú možnosť.
• [Odkryť]
Táto funkcia skryje alebo odhalí
skryté informácie na stránke, napríklad
riešenia hádaniek alebo kvízov.
• [Opakov. podstránok]
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné
podstránky, môžete nastaviť
4
5
6
Stlačením tlačidla OK zmeňte príslušnú
možnosť:
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku
[Menu teletextu].
Stlačením tlačidla
teletext.
Teletext vypnite
Používanie digitálnych textových
služieb (len v Spojenom kráľovstve)
Niektorí vysielatelia digitálnej televízie vo
Veľkej Británii ponúkajú špecializované digitálne
textové alebo interaktívne služby (napríklad
BBC1). Tieto služby fungujú ako normálny
teletext s pridaním číselných, farebných a
navigačných tlačidiel.
1
2
3
4
5
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Predvoľby] > [Teletext 2.5].
2
3
Stlačením tlačidla
Vyberte možnosť [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
4
Stlačením tlačidla OK zmeňte príslušnú
možnosť.
Vytvorenie zoznamov
obľúbených kanálov
Použite zoznam [Všetky kanály] alebo
vytvorte zoznam svojich obľúbených kanálov
a rozhlasových staníc. Každý člen vašej rodiny
si môže vytvoriť vlastný zoznam obľúbených
kanálov.
Výber zoznamu obľúbených kanálov
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Prípadne stlačte tlačidlo MENU a vyberte
položku [Zoznam predvolieb].
» V prípade novej inštalácie sa zobrazí
zoznam [Všetky kanály].
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Stlačením tlačidiel
alebo
alebo zvýraznite položky.
vyberte
Stlačením jedného z farebných tlačidiel
vyberiete požadovanú možnosť.
Všetky kanály
....
EXT 3
HDMI ...
Na potvrdenie alebo aktiváciu stlačte
tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla MHEG CANCEL zrušte
digitálne textové alebo interaktívne služby.
Služby digitálneho textu sú zablokované, pokiaľ
sa vysielajú titulky a je nastavená možnosť
[Titulky zap.] v ponuke (pozrite si ‘Používanie
titulkov’ na strane 31)[Funkcie].
Používanie teletextu 2.5
Keď televízny kanál vysiela službu Teletext 2.5,
ponúka tento teletext viac farieb a lepšiu grafiku
než normálny teletext. Teletext 2.5 je podľa
predvoleného nastavenia zapnutý.
vstúpte do zoznamu.
A
1 Analóg. kanál 1
2 Digitálne kanál 1
3 Digitálne kanál 2
4 Rádiové kanál 1
....
Zozn.na výber
» Ak nejde o novú inštaláciu, zobrazí sa
naposledy vybratý zoznam obľúbených
kanálov.
SK
27
S l ove nsk y
•
automatické opakované prechádzanie
cez podstránky.
[Jazyk]
Niektoré jazyky používajú odlišnú
súpravu znakov. Ak používate iný jazyk,
nastavte príslušnú skupinu jazyka, aby
sa text zobrazil správne.
2
3
4
5
Stlačením červeného tlačidla zobrazíte
všetky zoznamy obľúbených kanálov.
Stlačením tlačidla
zoznam.
alebo
vyberte
Stlačte tlačidlo OK.
» Zobrazí sa vybratý zoznam obľúbených
kanálov.
2
3
Pomocou tlačidla
kanál.
alebo
zvýraznite
Stlačte tlačidlo OK. TV sa naladí na daný
kanál.
Tip
Opätovným stlačením tlačidla OK opustite
ponuku.
Nastavenie zoznamu obľúbených
kanálov
1
2
3
4
5
6
7
8
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
» Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam.
Stlačením červeného tlačidla zobrazíte
všetky zoznamy obľúbených kanálov.
Stlačením tlačidla
zoznam.
alebo
vyberte
28
prechádzať kanálmi vo vybratom zozname. Kanály, ktoré
sa v zozname nenachádzajú, môžete vybrať stlačením
číselných tlačidiel.
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením zeleného tlačidla vstúpte do
režimu [Zozn. zmien].
» Zvolený zoznam zobrazí kompletný
zoznam kanálov.
Príslušný kanál zvýraznite stlačením tlačidla
alebo .
Stlačením tlačidla OK označte zvýraznený
kanál (alebo zrušte jeho označenie).
» Kanál sa pridal (alebo odstránil zo) do
zvoleného zoznamu.
Opätovným stlačením zeleného tlačidla
ukončite režim [Zozn. zmien].
» Opätovne sa zobrazí zoznam
upravených predvolieb.
Výber kanála zo zoznamu obľúbených
kanálov
1
• Stlačením tlačidla – P + na diaľkovom ovládači môžete
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam
predvolieb.
SK
Používanie elektronického
sprievodcu programom
Elektronický sprievodca programom (EPG)
predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý
zobrazuje plánovaný obsah digitálnych
televíznych kanálov. Tento sprievodca nie je
k dispozícii pre analógové kanály. Môžete
sa pohybovať v programoch, vyberať ich a
zobrazovať podľa času, názvu alebo žánra.
Existujú dva typy sprievodcu EPG: [Akt.a nasled.
prog.] a [Program na 7/8 dní].Sprievodca [Akt.
a nasled.prog.] je dostupný vždy. Sprievodca
[Program na 7/8 dní] je dostupný len v
niektorých krajinách.
Pomocou menu EPG môžete:
• Zobraziť zoznam práve vysielaných
digitálnych programov.
• Zobraziť nasledujúce programy.
• Zoskupiť programy podľa žánrov.
• Nastaviť upozornenia na začiatok
programu.
Nastaviť preferované EPG kanály
Sprievod. programom
o
Zapnutie sprievodcu EPG
Poznámka
• Pri prvom použití sprievodcu EPG sa zobrazí výzva
na vykonanie aktualizácie. V takom prípade postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
GUIDE .
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
Commonwealth
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32 This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
09:20
Moonlighting
Pripomeň
Prípadne stlačte tlačidlo MENU a vyberte
položku [Sprievod.programom].
Zobrazia sa nasledovné typy EPG:
• [Akt.a nasled.prog.]
Zobrazia sa podrobné informácie o
aktuálnom programe.
26 BBC1
Ut., 12 Sep
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Ďalšie
Stlačením - P + môžete meniť kanál.
•
3
Pozeraj
10:15
Preskoč na ...
Daddio
Info
0010 - EEN
Na vykonanie dostupných postupov
použite farebné tlačidlá na diaľkovom
ovládači.
• [Ďalšie]
Zobrazí informácie o ďalšom
programe.
• [Pripomienkovač]
Označí program ako pripomienku.
• [Pozeraj]
Umožňuje sledovať alebo počúvať
aktuálny program.
• [Preskoč na]
Preskočí na nasledujúci alebo
predchádzajúci deň.
• [Info]
Zobrazí informácie o vybratom
programe, ak sú k dispozícii.
Stlačením tlačidla GUIDE opustite
sprievodcu EPG.
09:17
Názov: Commonwealth Games
Koniec
2
Ďalšie
BBC ONE
13:50 Anastasia
1
Ut., 12 Sep
09:55
[Program na 7/8 dní]
Prijatie údajov sprievodcu [Program
na 7/8 dní] môže nejaký čas trvať. Po
načítaní sa zobrazí zoznam televíznych
programov.
Ďalšie informácie o sprievodcovi EPG
na 7 alebo 8 dní
V ponuke [Sprievod.programom] možno
vyhľadávať podľa žánru, plánovať pripomienky a
používať ďalšie funkcie.
1
2
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
GUIDE .
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU. Zobrazí sa ponuka [Sprievod.
programom].
SK
S l ove nsk y
•
29
1
Sprievod. programom Program ?
Program ?
12:30 South Today
11:50 Working Lunch
Naplánované pripo... 11:55 Melrose Place
Preferované EPG k... 13:00 In aller Freund
Hľadať podľa žánru
2
3
Získať EPG dáta
3
4
5
6
7
Príslušnú možnosť v ponuke vyberte
stlačením tlačidla alebo .
Stlačením tlačidla
možnosť.
prejdite na túto
Výber vykonajte stlačením tlačidla
.
4
Stlačením tlačidla GUIDE opustite
sprievodcu EPG.
Poznámka
• V ponuke [Sprievod.programom] sa zobrazujú iba
kanály označené ako preferované kanály EPG.
Táto časť opisuje zapnutie alebo vypnutie
televízora v určenom čase a používanie
rodičovskej zámky.
Automatické prepnutie televízora do
pohotovostného režimu (Časovač
vypnutia)
Funkcia Automatické vypnutie prepne televízor
po stanovenom čase do pohotovostného
režimu.
30
SK
Stlačením tlačidla alebo nastavte čas
vypnutia.
» Hodnotu možno nastaviť až na 180
minút v krokoch po piatich minútach.
Ak hodnotu nastavíte na nula minút,
funkcia Automatické vypnutie sa vypne.
Stlačením tlačidla OK aktivujte funkciu
Časovač vypnutia.
• Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť televízor aj
skôr alebo vynulovať časovač.
Automatické zapnutie televízora
(Časovač zapnutia)
Funkcia Časový spínač zapne televízor z
pohotovostného režimu na určený kanál a v
určenom čase.
1
Požívanie časovačov a
rodičovskej zámky
Stlačením tlačidla prejdite na ukazovateľ
[Automatické vypnutie].
Poznámka
alebo
Stlačením tlačidla OK alebo zeleného
tlačidla aktivujte vybratú možnosť.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Automatické vypnutie].
2
3
4
5
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Časový spínač].
Stlačením tlačidla
[Časový spínač].
vstúpte do ponuky
Pomocou tlačidla
alebo
vyberte
položky ponuky a prejdite na ne. Potom
nastavte kanál, deň v týždni, frekvenciu a
čas začiatku.
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
• Ak chcete funkciu [Časový spínač] vypnúť, vyberte
možnosť [Vypnuté] v ponuke [Časový spínač].
Uzamknutie televíznych kanálov alebo
pripojených zariadení (Rodičovská
zámka)
Televízne kanály alebo pripojené zariadenia
môžete uzamknúť pomocou štvormiestneho
číselného kódu, čím zabránite deťom sledovať
nepovolený obsah.
Uzamknutie alebo odomknutie
všetkých kanálov a pripojených
zariadení
1
2
2
1
3
Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Znova sa zobrazí ponuka [Funkcie] so
správou, ktorá potvrdzuje vytvorenie alebo
zmenu kódu.
Tip
• Ak zabudnete kód, zadaním hodnoty „8888“ zrušte
všetky existujúce kódy.
Vstup do menu Rodičovská zámka
1
2
Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky [TV menu]
> [Funkcie] > [Rodičovská zámka].
Následným stlačením tlačidla zadajte
kód.
Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
V ponuke [Rodičovská zámka] vyberte
možnosť [Vlastný zámok].
Rodičovská zámka Vlastný zámok
Zámka
Vlastný zámok
Odomknúť
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Zadať kód]/[Zmeňte kód].
Stlačením tlačidla vstúpte do časti
s nastavením kódu.
Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie konkrétneho programu
alebo všetkých kanálov od určitého
času
Nastavenie alebo zmena kódu
rodičovskej zámky
1
V ponuke [Rodičovská zámka] vyberte
možnosť [Zámka] alebo [Odomknúť].
2
3
4
5
6
7
8
9
Stlačením tlačidla
[Vlastný zámok].
Zamknúť po
Zámok predvoľby
Rodičovská zámka
vstúpte do ponuky
Opätovným stlačením tlačidla
ponuky [Zamknúť po].
vstúpte do
Výberom možnosti [Zapnuté] zapnite
funkciu [Časovač zamknutia].
Stlačte tlačidlo .
Vyberte možnosť [Čas].
Stlačte tlačidlo .
Zadajte čas pomocou tlačidiel
.
alebo
a
Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie jedného alebo viacerých
kanálov a pripojených zariadení
1
2
V ponuke [Rodičovská zámka] vyberte
možnosť [Vlastný zámok].
Stlačením tlačidla
možnosť.
prejdite na túto
SK
31
S l ove nsk y
Tip
3
4
5
6
Stlačením tlačidla alebo vyberte
možnosť [Zámok predvoľby].
Stlačte tlačidlo .
Stlačením tlačidla alebo vyberte kanál
alebo zariadenie, ktoré chcete zamknúť
alebo odomknúť.
Po každom výbere zamknite alebo
odomknite kanál alebo zariadenie stlačením
tlačidla OK.
Nastavenie rodičovskej zámky
Niektoré stanice s digitálnym vysielaním
hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti
pre dané vekové skupiny divákov. Televízor
možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s
vekovým hodnotením vyšším, než sa vzťahuje na
vaše dieťa.
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
Teletext.
Zadajte trojciferné číslo stránky s titulkami.
Stlačením tlačidla
teletext.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Titulky].
Stlačením tlačidla
TV menu
Stlačte tlačidlo .
Set/Change code
Časový spínač
Common interface
Demo
7
Stlačením tlačidla alebo vyberte
požadované vekové hodnotenie.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku
[Rodičovská zámka].
8
Používanie titulkov
Titulky možno aktivovať pre každý televízny
kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. V
prípade digitálneho vysielania máte k dispozícii
možnosť výberu preferovaného jazyka titulkov.
Aktivácia titulkov na analógových
televíznych kanáloch
1
Vyberte analógový televízny kanál.
32
SK
Funkcie
Titulky
Jazyk titulkov
Auto vypn.
Aktualizácia softvéru Rodičovská zámka
prejdite na túto
Stlačením tlačidla alebo vyberte
možnosť [Rodičovská zámka].
vstúpte do zoznamu.
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
V ponuke [Rodičovská zámka] vyberte
možnosť [Vlastný zámok].
Stlačením tlačidla
možnosť.
Teletext vypnite
Ak chcete, aby sa titulky zobrazovali stále,
stlačením tlačidla alebo vyberte
možnosť [Zapnuté]. Ak chcete, aby sa
titulky zobrazovali iba po vypnutí zvuku na
diaľkovom ovládači pomocou tlačidla ,
vyberte možnosť [Zapnuté bez zvuku].
Stlačením tlačidla OK sa vráťte do ponuky
[Funkcie].
Poznámka
• Ak chcete aktivovať titulky na každom analógovom
kanáli, musíte tento postup zopakovať pre každý kanál.
Aktivácia titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Titulky].
2
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
TV menu
Funkcie
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Titulky
Jazyk titulkov
Auto vypn.
Aktualizácia softvéru Rodičovská zámka
Set/Change code
Zobrazenie fotografií
a počúvanie hudby
Po pripojení externého pamäťového zariadenia
USB si môžete prezerať obrázky (iba formát
JPEG) alebo počúvať hudbu (iba formáty MP3
alebo Linear PCM).
Poznámka
• Spoločnosť Philips nezodpovedá za to, že produkt
nepodporuje vaše pamäťové zariadenie USB,
a neprijíma ani zodpovednosť za poškodenie alebo
stratu uložených údajov.
Časový spínač
Common interface
Demo
4
Ak chcete, aby sa titulky zobrazovali stále,
stlačením tlačidla alebo vyberte
možnosť [Zapnuté]. Ak chcete, aby sa
titulky zobrazovali iba po vypnutí zvuku na
diaľkovom ovládači pomocou tlačidla ,
vyberte možnosť [Zapnuté bez zvuku].
Stlačením tlačidla OK sa vráťte do ponuky
[Funkcie].
Výber jazyka titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
Pripojenie pamäťového zariadenia
USB
Zapnite televízor a pripojte pamäťové
zariadenie USB k portu USB na bočnej strane
televízora (pozrite si ‘Pripojenie zariadení’ na
strane 41). Automaticky sa zobrazí hlavná
ponuka a vedľa položky [Multimédia]sa zvýrazní
názov zariadenia USB.
Televízor
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Poznámka
• Keď podľa nižšie uvedeného postupu vyberiete jazyk
titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa
vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke
[Inštalácia].
1
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Jazyk titulkov].
Stlačením tlačidla vstúpte do zoznamu
dostupných jazykov.
Stlačením tlačidla alebo
požadovaný jazyk titulkov.
Stlačte tlačidlo OK.
TV menu
Multimédia
Odpojenie pamäťového zariadenia
USB
Výstraha
S loven s k y
3
• Pri odpájaní zariadenia USB postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
vyberte
1
Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači opustite ponuku [Multimédia].
SK
33
2
Pred odpojením zariadenia USB počkajte
päť sekúnd.
5
Zobrazenie fotografií
1
Po pripojení pamäťového zariadenia USB k
televízoru vstúpte do ponuky [Multimédia]
stlačením tlačidla .Zvýrazní sa možnosť
[Obraz].
USB
Obraz
Hudba
4
Obraz
6
7
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
8
Mary.jpg
2
Stlačením tlačidla
[Obraz].
Obraz
3
prejdite na priečinok
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Stlačením tlačidla alebo vyberte
obrázok alebo album s obrázkami uložený
v zariadení USB.
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Cairo.jpg
34
SK
Stlačením tlačidla OK prezentáciu
pozastavíte. Opätovným stlačením tlačidla
OK ju znova spustíte.
Stlačením jedného z farebných tlačidiel
na diaľkovom ovládači spustíte príslušnú
funkciu zobrazenú v spodnej časti
obrazovky.
Stlačením modrého tlačidla zastavíte
prezentáciu a zobrazíte ďalšie funkcie. Ak
sa zobrazenie panela funkcií v spodnej časti
vyplo, stlačením ľubovoľného farebného
tlačidla tento panel znova zobrazíte.
Stlačte tlačidlo
alebo album.
a vyberte iný obrázok
Nastavenia prezentácie
[Bez detailov]/[Viac detailov]
Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a
nasledujúci obrázok v prezentácii.
• [Prechod]
Zobrazuje zoznam dostupných štýlov
prechodu obrázkov. Stlačením tlačidla
alebo vyberte príslušnú možnosť a
stlačením tlačidla OK ju aktivujte.
• [Trvanie snímky]
Nastaví časové oneskorenie prechodu
obrázkov: [Malá], [Stredná] alebo [Dlhá].
• [Otočiť]
Otočí obrázok.
• [Zoom]
Slúži na zobrazenie dostupných možností
zväčšenia.
• [Spustiť ukážku]/[Zastav. ukážku]
Spustí alebo zastaví prezentáciu.
•
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Afrika_2001
Stlačením tlačidla OK zobrazte obrázok
alebo spustite prezentáciu obrázkov v
albume.
Zobrazenie obrázkov ako náhľadov
Kenya.jpg
Náhľady umožňujú zobraziť obrázkové albumy
v prehľadovom formáte.
1
Vyberte album s obrázkami.
3
4
5
6
7
Stlačením tlačidla
obrázkov.
vstúpte do zoznamu
Stlačte zelené tlačidlo.
Príslušný obrázok zvýraznite stlačením
tlačidiel alebo , alebo .
Stlačením tlačidla OK zobrazte príslušný
obrázok.
Stlačením tlačidla sa vráťte do režimu
zobrazenia prehľadu náhľadov.
Opätovným stlačením zeleného tlačidla sa
vrátite na zoznam obrázkov.
počúvanie hudby
1
2
3
4
Po pripojení pamäťového zariadenia USB k
televízoru vstúpte do ponuky [Multimédia]
stlačením tlačidla .
Vyberte možnosť [Hudba] a následným
stlačením tlačidla vstúpte do priečinka
[Hudba].
Stlačením tlačidla alebo vyberte
skladbu alebo hudobný album.
Stlačením tlačidla OK prehrajte vybratú
skladbu alebo album.
Nastavenia hudby
[Bez detailov]/[Viac detailov]
Zobrazí názov súboru.
• [Opakovať: jedn.]/[Opakovať: vš.]
Slúži na opakovanie skladby alebo albumu.
• [Náhodne]
Prehrávajte skladby v náhodnom poradí.
•
Zobrazovanie prezentácií s hudbou
Umožňuje zobraziť prezentáciu uložených
obrázkov spolu s hudobným pozadím.
1
2
Najskôr vyberte album so skladbami, a
potom stlačte tlačidlo OK.
Vyberte album, ktorý chcete zobraziť, a
potom stlačte tlačidlo OK.
Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne
rozhlasové stanice. Po inštalácii môžete zmeniť
poradie digitálnych rozhlasových staníc (pozrite
si ‘usporiadanie kanálov’ na strane 39).
1
2
3
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka [Všetky kanály].
Pomocou číselných tlačidiel vyberte
rozhlasový kanál.
Stlačte tlačidlo OK.
Aktualizácia softvéru
televízora
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať
svoje výrobky. Odporúčame, aby ste aktualizovali
softvér svojho televízora vždy, keď budú k
dispozícii príslušné aktualizácie. Informácie o
dostupných aktualizáciách získate na webovej
lokalite www.philips.com/support.
Overenie aktuálnej verzie softvéru
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu]
> [Aktualizácia softvéru] > [Info o
použitom softvéri].
Overenie dostupnosti softvérových
aktualizácií
Spoločnosť Philips pravidelne prostredníctvom
digitálneho vysielania vysiela hlásenia o
dostupnosti softvérových aktualizácií:
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Aktualizácia softvéru] > [Oznámenie].
SK
35
S loven s k y
2
Aktualizácia softvéru (digitálne
vysielanie)
6
Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T),
televízor automaticky prijíma softvérové
aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie
s výzvou na aktualizáciu softvéru:
• Výberom položky [Teraz] (odporúča sa)
vykonajte okamžitú aktualizáciu softvéru.
• Ak chcete, aby vás systém upozornil
na aktualizáciu softvéru neskôr, vyberte
položku [Neskôr].
• Ak chcete aktualizáciu zrušiť, vyberte
položku [Zrušiť] (neodporúča sa).
Ak aktualizáciu zrušíte, softvér môžete
aktualizovať aj manuálne – stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu]
> [Aktualizácia softvéru] > [Lokálna
aktualizácia]. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
7
Aktualizácia softvéru (analógové
vysielanie)
Skôr než začnete s týmto postupom:
• Vyhraďte si určitý čas na dokončenie celej
aktualizácie.
• Pripravte si pamäťové zariadenie USB
s minimálne 64 MB voľného úložného
priestoru.
• Zabezpečte si prístup k počítaču s portom
USB a prístupom na Internet.
1
2
3
4
5
36
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Aktualizácia softvéru] > [Pomocník pri
aktualizácii].
Vyberte možnosť [Spustiť teraz].
Zasuňte pamäťové zariadenie USB a
stlačte zelené tlačidlo. Identifikačný súbor
sa skopíruje do zariadenia USB.
Ak chcete skončiť, stlačte zelené tlačidlo.
Pripojte pamäťové zariadenie USB k
počítaču.
SK
V počítači sa presuňte na pamäťové
zariadenie USB a dvakrát kliknite na HTML
súbor „Update“.
Dokončite aktualizáciu podľa pokynov na
obrazovke.
7 Inštalácia
kanálov
Poznámka
• Po opätovnej inštalácii kanálov sa zmení zoznam
[Všetky kanály].
Automatická inštalácia
kanálov
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhľadávania a ukladania
kanálov. Uvedené pokyny sa týkajú digitálnych aj
analógových kanálov.
Krok č. 1:Výber jazyka ponúk
Ak sú nastavenia jazyka správne, prejdite na
krok č. 3.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Jazyky].
Jazyky
Jazyky
Menu jazyk
Krajina
Preferovaný zvuk
Preferované titulky
Časová zóna
Nastavenie pred... Zhoršený sluch
Predvoľby
Pripojenie
…
2
3
4
5
Stlačením tlačidla
[Jazyky].
vstúpte do ponuky
Stlačením tlačidla alebo
požadovaný jazyk.
vyberte
Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla sa vráťte do ponuky
[Inštalácia].
Okrem jazyka ponúk môžete v ponuke
[Jazyky] nakonfigurovať aj nasledujúce
jazykové nastavenia (platí iba pre digitálne
kanály):
• [Preferovaný zvuk]
Nastavte niektorý z dostupných
jazykov zvuku ako uprednostňovaný
jazyk.
• [Preferované titulky]
Vyberte niektorý z dostupných
jazykov titulkov (pozrite si ‘Výber
jazyka titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch’ na strane 32).
• [Zhoršený sluch]
Výberom možnosti [Zapnuté] zobrazte verziu
preferovaného jazyka zvuku alebo titulkov pre
ľudí so sluchovým postihnutím (ak je dostupná).
Krok č. 2:Výber krajiny
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate.
V závislosti od danej krajiny televízor nainštaluje
a zoradí kanály.
SK
37
S loven s k y
Počas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali vhodný jazyk
menu a vykonali automatickú inštaláciu všetkých
televíznych a digitálnych rozhlasových kanálov
(ak sú dostupné).
Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe
opätovnej inštalácie kanálov a o ďalších
užitočných funkciách inštalácie kanálov.
Inštalácia
6
Poznámka
• Ak sú nastavenia krajiny správne, prejdite na krok č. 3.
1
2
3
4
7
V ponuke [Inštalácia] stlačením tlačidla
vyberte možnosť [Krajina].
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo
požadovanú krajinu.
Stlačením tlačidla
[Inštalácia].
4
V ponuke [Inštalácia] stlačením tlačidla
vyberte možnosť [Časová zóna].
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo vyberte
požadované časové pásmo.
Stlačením tlačidla
[Inštalácia].
• Po vyhľadaní digitálnych televíznych kanálov sa v
zozname nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať
prázdne čísla kanálov.
sa vráťte do ponuky
Táto možnosť je k dispozícii iba pre krajiny
s odlišnými časovými pásmami. Ak sa vás tento
krok netýka, môžete ho vynechať.
2
3
sa vráťte do ponuky
Ručná inštalácia kanálov
Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať
a uložiť analógové televízne kanály.
Krok 1 Výber systému
Poznámka
• Ak sú nastavenia systému správne, prejdite na krok č. 2.
1
Krok č. 4: Inštalácia kanálov
Televízor vyhľadá a uloží všetky dostupné
digitálne a analógové televízne kanály, ako aj
digitálne rozhlasové kanály.
1
2
3
4
5
38
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Tip
vyberte
Krok 3 Výber časovej zóny
1
Keď sa vyhľadávanie kanálov dokončí,
stlačením červeného tlačidla sa vráťte do
ponuky [Inštalácia].
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Analóg: manuálna inštalácia].
Nastavenie predvo... Analóg: manuálna...
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Nastavenie predvolieb].Zvýrazní sa
možnosť [Automatická inštalácia].
Automatická inšta...
Aktualizácia inštalácie
Digitálny:Test príjmu
Analóg: manuálna...
Preskupiť
Stlačením tlačidla
[Spustiť teraz].
2
V ponuke [Inštalácia] stlačením tlačidla
vyberte možnosť [Nastavenie predvolieb].
vyberte možnosť
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením zeleného tlačidla spustite
inštaláciu. Inštalácia môže trvať niekoľko
minút.
SK
3
4
Systém
Vyhľadať
Jemné ladenie
Uložiť tento kanál
Uložiť ako novú...
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Nastavenie predvolieb].Zvýrazní sa
možnosť [Systém].
Stlačením tlačidla
[Systém].
vstúpte do zoznamu
Stlačením tlačidla alebo
krajinu alebo oblasť.
vyberte svoju
Stlačením tlačidla sa vráťte do ponuky
[Nastavenie predvolieb].
Krok č. 2:Vyhľadanie a uloženie
nových televíznych kanálov
1
2
3
4
5
6
7
8
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb]
> [Analóg: manuálna inštalácia] >
[Vyhľadať].
Stlačením tlačidla
[Vyhľadať].
vstúpte do ponuky
Stlačte červené tlačidlo a pomocou
číselných klávesov na diaľkovom ovládači
manuálne zadajte trojcifernú frekvenciu.
Taktiež môžete stlačiť zelené tlačidlo a
automaticky vyhľadať ďalší kanál.
Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo .
Ak chcete uložiť nový kanál pod novým
číslom kanála, vyberte položku [Uložiť ako
novú predvoľbu].
Stlačením tlačidla
možnosť.
prejdite na túto
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
Jemné ladenie analógových kanálov
Keď je slabý príjem, analógové kanály môžete
manuálne doladiť.
1
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Analóg: manuálna inštalácia] > [Jemné
ladenie].
Stlačením tlačidla
[Jemné ladenie].
vstúpte do ponuky
Stlačením tlačidla
frekvenciu.
alebo
upravte
Po dokončení stlačte tlačidlo .
Stlačením tlačidla
možnosť.
prejdite na túto
Stlačte tlačidlo OK.Zobrazí sa nápis
[Hotovo].
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Premenovanie kanálov
Stlačte tlačidlo OK.Zobrazí sa nápis
[Hotovo].
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Výberom možnosti [Uložiť tento
kanál] uložte jemne doladený kanál pod
aktuálnym číslom kanálu.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Preskupiť].
Stlačením tlačidla
[Preskupiť].
vstúpte do zoznamu
Stlačením tlačidla alebo v zozname
[Preskupiť] vyberte kanál, ktorý chcete
premenovať.
Stlačte červené tlačidlo.
Stláčaním tlačidla alebo vyberte znaky
a stláčaním tlačidiel alebo ich zmeňte.
Medzera, čísla (0-9) a iné špeciálne znaky
sa nachádzajú medzi písmenami z a A.
Stlačením zeleného tlačidla alebo tlačidla
OK ukončite úkon.
Tip
• Pomocou žltého tlačidla môžete odstrániť všetky znaky.
Stlačením modrého tlačidla odstránite iba zvýraznený
znak.
Odinštalovanie alebo
opätovná inštalácia kanálov
Môžete odinštalovať uložený kanál alebo znova
nainštalovať odinštalovaný kanál.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
SK
39
S l ove n sky
5
2
3
4
5
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Preskupiť].
Stlačením tlačidla
[Preskupiť].
2
vstúpte do zoznamu
Stlačením tlačidla alebo vyberte kanál,
ktorý chcete odinštalovať alebo znova
nainštalovať.
Stlačením zeleného tlačidla kanál
odinštalujete alebo opätovne nainštalujete.
3
4
5
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
6
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Aktualizácia inštalácie].
» Zvýrazní sa možnosť [Teraz spustiť].
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením zeleného tlačidla spustíte
aktualizáciu.
» Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.
Keď sa aktualizácia dokončí, stlačením
červeného tlačidla sa vráťte do ponuky
[Nastavenie predvolieb].
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Usporiadanie kanálov
1
2
3
4
5
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Preskupiť].
Stlačením tlačidla
[Preskupiť].
vstúpte do zoznamu
Stlačením tlačidla alebo
ktorý chcete preskupiť.
vyberte kanál,
Stlačením žltého tlačidla posuniete kanál
v zozname nahor, stlačením modrého
tlačidla ho posuniete nadol.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Test digitálneho príjmu
Ak používate digitálne vysielanie, môžete overiť
kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov.
Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test
antény alebo satelitnej paraboly.
1
2
3
4
Manuálna aktualizácia
zoznamu kanálov
Keď je televízor prepnutý do pohotovostného
režimu, aktualizácia sa vykonáva každé ráno.
Táto aktualizácia „páruje“ kanály uložené v
zozname predvolieb s kanálmi dostupnými od
prevádzkovateľa služby. Ak je kanál nedostupný,
automaticky sa odstráni zo zoznamu predvolieb.
Okrem automatickej aktualizácie môžete
zoznam predvolieb aktualizovať aj manuálne.
1
40
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Aktualizácia inštalácie].
SK
5
6
7
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] >
[Digitálny: Test príjmu].
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Digitálny: Test príjmu].
Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením zeleného tlačidla automaticky
spustíte test alebo manuálne zadajte
frekvenciu kanála, ktorý chcete testovať.
» Ak je kvalita signálu a jeho intenzita
nedostatočná, zmeňte polohu antény
alebo satelitnej paraboly, a test
zopakujte.
Po dokončení testovania stlačením žltého
tlačidla uložte frekvenciu.
Stlačením červeného tlačidla sa vráťte do
ponuky [Nastavenie predvolieb].
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Poznámka
• Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania
pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka
pre oblasť inštalácie.
Spustenie demonštračnej
ukážky
1
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte červené
tlačidlo. Prípadne na diaľkovom ovládači
stlačte tlačidlo MENU a vyberte položky
[TV menu] > [Funkcie] > [Demo].
Stlačením tlačidla
[Demo].
vstúpte do ponuky
Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo OK.
Aktuálnu činnosť ukončíte stlačením
červeného tlačidla.
Obnova výrobných nastavení
televízora
Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa
obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.
2
3
4
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Výrobné nastavenia].
Stlačením tlačidla vstúpte do ponuky
[Výrobné nastavenia].Zvýrazní sa možnosť
[Reset].
Stlačením tlačidla OK obnovte výrobné
nastavenia.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
S loven s k y
1
SK
41
8 Pripojenie
zariadení
c EXT 3
Vstupné konektory komponentového
videa (Y Pb Pr) a zvuku L/R na pripojenie
DVD prehrávačov, digitálnych prijímačov,
herných konzol a iných komponentových
videozariadení.
Prehľad pripojení
d SPDIF OUT
4 3
SPDIF
OUT
SERV. U
EXT 3
2
1
EXT 2
EXT 1
(RGB/CVBS)
(RGB/CVBS)
9
Y
L
5
AUDIO OUT
Pb
10
R
Pr
L
AUDIO IN
11
12
13
R
75X
6
TV ANTENNA
14
8
AUDIO IN:
HDMI 3 HDMI 2
HDMI 1
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
15
7
a EXT 1
Prvý konektor SCART pre prehrávače
diskov DVD, videorekordéry, digitálne
prijímače, herné konzoly a ďalšie
zariadenia s pripojením SCART. Podporuje
audio L/R, vstup/výstup CVBS, RGB.
b EXT 2
Druhý konektor SCART. Podporuje audio
L/R, vstup/výstup CVBS, RGB.
42
SK
Konektor zvukového výstupu SPDIF
na pripojenie domáceho kina a iných
zvukových systémov.
e AUDIO OUT L/R
Konektory zvukového výstupu typu Cinch
na pripojenie domáceho kina alebo iných
zvukových systémov.
f Televízna anténa
g HDMI 1/2/3
Vstupný konektor HDMI pre prehrávače
diskov Blu-ray, digitálne prijímače, herné
konzoly a ďalšie zariadenia s vysokým
rozlíšením.
Poznámka
• Počet dostupných konektorov HDMI sa môže líšiť v
Výber kvality pripojenia
Táto časť opisuje, ako môžete vylepšiť svoj
audiovizuálny zážitok, ak zariadenia pripojíte
použitím najlepších dostupných konektorov.
Po pripojení zariadení ich nezabudnite aktivovať
(pozrite si ‘nastavenie zariadení’ na strane 47).
závislosti od modelu televízora.
HDMI – najvyššia kvalita
h AUDIO IN
Minikonektor vstupu zvuku z osobného
počítača (keď pripájate počítač pomocou
adaptéra DVI-HDMI).
bočné konektory
i Slúchadlá
Stereofónny minikonektor.
j AUDIO Ľ/P
Vstupné konektory zvuku zľava a sprava
na pripojenie zariadení kompozitného
videa a S-Video.
k VIDEO
Vstupný videokonektor určený pre
kompozitné zariadenia.
l S-VIDEO
Vstupný konektor S-Video na pripojenie
zariadení S-Videa.
Pripojenie HDMI poskytuje najlepšiu kvalitu
zvuku a obrazu. Zvukový aj obrazový signál sa
spájajú v jednom kábli HDMI, čím poskytujú
nekomprimované digitálne rozhranie medzi
televízorom a zariadením s rozhraním HDMI. Ak
si chcete vychutnať špičkový obraz s vysokým
rozlíšením, musíte použiť režim HDMI. Káble
HDMI musíte použiť aj na aktiváciu funkcie
Philips EasyLink (pozrite si ‘Používanie funkcie
Philips EasyLink’ na strane 49).
m USB
Konektor USB na pripojenie pamäťových
zariadení.
n HDMI
Ďalší konektor HDMI na pripojenie
prenosných zariadení s vysokým
rozlíšením.
S loven s k y
o SPOLOČNÉ ROZHRANIE
Zásuvka na pripojenie modulov s podmieneným
prístupom (CAM).
SK
43
Tip
• Ak je počítač vybavený iba konektorom DVI, na
pripojenie zariadenia ku konektoru HDMI na zadnej
strane televízora použite adaptér DVI-HDMI. Je
potrebné pripojiť osobitný audiokábel zo zariadenia do
minikonektora AUDIO IN.
Poznámka
• Rozhranie HDMI spoločnosti Philips podporuje
ochranu HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection). HDCP predstavuje formu správy digitálnych
práv, ktorá chráni obsah vo vysokom rozlíšení na
diskoch DVD alebo Blu-ray.
Kábel vstupu zvuku zľava a sprava – červený,
biely
Komponentové video (Y Pb Pr)
– vyššia kvalita
Komponentové video poskytuje lepšiu
kvalitu obrazu než pripojenie S-Video alebo
kompozitné video. Aj napriek tomu, že
komponentné video podporuje signály s
vysokým rozlíšením, obrazová kvalita je nižšia
ako pri HDMI a ide o analógový režim.
Pri pripájaní kábla komponentového videa ku
konektoru EXT 3 na zadnej strane televízora
sa riaďte farebným označením káblov. Navyše,
k červenému a bielemu konektoru na vstup
zvuku zľava a sprava (L/R) pri konektore EXT 3
pripojte zvukový kábel.
SCART – dobrá kvalita
Pripojenie SCART spája obrazový a zvukový
signál do jedného kábla. Zvukové signály sú
stereo a obrazové signály môžu mať kvalitu
kompozitného videa alebo S-Videa. Pripojenie
SCART nepodporuje video s vysokým
rozlíšením a je analógové. Na televízore sa
nachádzajú dva konektory SCART – EXT 1 a
EXT 2.
S-Video – dobrá kvalita
Analógové pripojenie S-Video poskytuje lepšiu
kvalitu obrazu než kompozitné video. Keď
pripájate zariadenie prostredníctvom rozhrania
S-Video, pripojte kábel S-Video do konektora
S-Video na bočnej strane televízora. Je potrebné
pripojiť osobitný kábel Audio L/R zo zariadenia
do červeného a bieleho konektora Audio L/R
na bočnej strane televízora.
Kábel komponentového videa – červený, zelený,
modrý
44
SK
Výstraha
• Pred pripojením zariadení odpojte napájací kábel.
Poznámka
Kábel S-Video a kábel vstupu zvuku zľava
a sprava (červený, biely)
• V závislosti od dostupnosti a svojich potrieb môžete na
pripájanie zariadení k televízoru používať rôzne typy
konektorov.
Kompozitné video – základná kvalita
Kompozitné video je základným analógovým
pripojením, pri ktorom sa zvyčajne spája
videokábel typu Cinch (žltý) s káblom na vstup
zvuku zľava a sprava (červený a biely). Keď
pripájate vstupné konektory Video a Audio L/R
na bočnej strane televízora, dbajte na dodržanie
farebného označenia.
Prehrávač diskov Blu-ray
Ak chcete sledovať video v úplne najvyššom
rozlíšení, pripojte kábel HDMI podľa
nasledujúceho obrázka:
HDMI
OUT
BLU-RAY DISC PLAYER
Prehrávač diskov DVD
Kompozitný audio/video kábel – žltý, červený
a biely
Ak chcete sledovať video na diskoch DVD,
pripojte kábel SCART podľa nasledujúceho
obrázka:
Pripojenie zariadení
S loven s k y
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako
pripojiť rôzne zariadenia s rôznymi konektormi,
a dopĺňa príklady uvedené v Príručke rýchleho
spustenia.
DVD Player
SK
45
Satelitný prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a digitálne kanály
prostredníctvom satelitného prijímača,
pripojte kábel antény a kábel SCART podľa
nasledujúceho obrázka:
HDMI
OUT
OUT
IN
HD DIGITAL RECEIVER / HD SATELLITE RECEIVER
Kombinovaný rekordér diskov DVD
a digitálny prijímač
SATELLITE RECEIVER
digitálny prijímač s vysokým
rozlíšením
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a nahrávať programy
prostredníctvom kombinovaného rekordéra
diskov DVD a digitálneho prijímača, pripojte
dva káble antény a jeden kábel SCART podľa
nasledujúceho obrázka:
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a digitálne kanály
prostredníctvom digitálneho prijímača HD,
pripojte dva anténové káble a kábel HDMI
podľa nasledovného obrázka:
IN
OUT
DVD RECORDER / DIGITAL RECEIVER
46
SK
Samostatný rekordér diskov DVD
a prijímač
OUT
IN
DVD RECORDER
IN
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
RECEIVER/CABLE
BOX
HOME THEATRE
OUT
DVD RECORDER
IN
Poznámka
• Ak používate systém domáceho kina alebo iný
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a nahrávať programy
prostredníctvom samostatného rekordéra
diskov DVD a prijímača, pripojte tri káble antény
a tri káble SCART podľa nasledujúceho obrázka:
zvukový systém, najlepšiu synchronizáciu obrazu a
zvuku dosiahnete pripojením zvukového signálu z
prehrávacieho zariadenia priamo k televízoru. Potom
prepojte zvukový signál do systému domáceho kina
alebo audio zariadenia pomocou audio konektorov na
zadnej strane televízora.
Herná konzola alebo kamkordér
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény, prenášať zvuk
do systému domáceho kina a nahrávať
programy prostredníctvom rekordéra diskov
DVD, pripojte dva káble antény, jeden kábel
SCART a dva káble pre digitálny zvuk podľa
nasledujúceho obrázka:
Najpraktickejšie pripojenie prenosnej hernej
konzoly alebo kamkordéra je pravdepodobne
na bočnej strane televízora. Hernú konzolu
alebo kamkordér môžete pripojiť napríklad
ku konektorom VIDEO/S-Video a AUDIO
L/R na bočnej strane televízora. K dispozícii je
tiež konektor HDMI pre zariadenia s vysokým
rozlíšením.
S l ove n sky
Rekordér diskov DVD a systém
domáceho kina
SK
47
Poznámka
• Minikonektor AUDIO IN musíte priradiť ku konektoru
HDMI (pozrite si ‘Pridanie minikonektora AUDIO IN’
na strane 49).
Stálu hernú konzolu alebo kamkordér môžete
pripojiť ku konektoru HDMI alebo EXT 3
(komponentový) na zadnej strane televízora.
Osobný počítač
Pred pripojením počítača:
• Nastavte obnovovaciu frekvenciu monitora
počítača na hodnotu 60 Hz.
• Zmeňte formát obrazu televízora na
hodnotu [Nezmenený formát].
Pripojenie počítača k zadnej strane televízora
1
2
48
Pomocou kábla HDMI – DVI alebo
adaptéra HDMI – DVI (pripojený ku káblu
HDMI) prepojte HDMI konektor na zadnej
strane televízora s konektorom DVI na
počítači.
Pripojte zvukový kábel z počítača
k minikonektoru AUDIO IN na zadnej
strane televízora.
SK
Nastavenie zariadení
Po pripojení všetkých zariadení budete musieť
vybrať typ príslušného zariadenia pripojeného
ku každému z konektorov.
Priradenie zariadení ku konektorom
Za účelom jednoduchého výberu a dosiahnutia
najlepšieho signálu priraďte zariadenia pripojené
ku konektorom televízora.
1
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Pripojenie].
Pripojenie
EXT 1
Pripojenie
AUDIO IN L/R
EXT 1
Žiadny
...
Žiadny
EXT 2
DVD
Blu-ray
EXT 3
HDMI 1
HDMI 1
HDMI 2
HDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HD rec.
HDMI 3
Strana
Hra
HDMI 3
Strana
VCR
AUDIO IN L/R
...
...
2
3
4
5
6
7
8
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo
príslušný konektor.
Stlačením tlačidla
vyberte
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo vyberte
zariadenie pripojené ku konektoru.
2
3
4
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo vyberte
príslušný konektor HDMI používaný
počítačom.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Stlačením tlačidla OK vyberte zariadenie.
Priradenie dekodéra kanálov
Opakujte vyššie uvedený postup, až kým
nepriradíte všetky zariadenia k jednotlivým
konektorom.
Dekodéry, ktoré dekódujú digitálne kanály,
možno pripojiť do konektorov EXT 1 alebo
EXT 2 (SCART). Musíte priradiť TV kanál ako
kanál, ktorý sa bude dekódovať. Potom priraďte
pripojenie, kde je dekodér pripojený.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
Pridanie minikonektora AUDIO IN
1
Ak pripojíte zvuková výstup z počítača do
minikonektora AUDIO IN na zadnej strane
televízora, musíte ho priradiť k príslušnému
konektoru HDMI.
2
3
1
Stlačením tlačidla
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Pripojenie] > [Audio In
L/R].
4
5
6
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Dekodér] > [Kanál].
Stlačením tlačidla
vstúpte do zoznamu.
Stlačením tlačidla alebo
ktorý sa má dekódovať.
vyberte kanál,
Stlačte tlačidlo , vráťte sa späť a vyberte
možnosť [Stav].
Stlačením tlačidla alebo vyberte
konektor používaný dekodérom.
Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
SK
49
S l ove n sky
EXT 3
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Príprava televízora na
digitálne služby
Tento televízor podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá umožňuje jedným dotykom
prehrávať a prepínať do pohotovostného
režimu zariadenia kompatibilné s režimom
EasyLink. Kompatibilné zariadenia musia byť
k televízoru pripojené cez rozhranie HDMI a
musia byť priradené.
Zakódované digitálne televízne kanály sa dajú
dekódovať pomocou modulu Conditional
Access Module (CAM) a karty Smart, ktoré
vám poskytne váš poskytovateľ služieb digitálnej
TV.
Modul CAM môže ponúkať niekoľko digitálnych
služieb v závislosti od operátora a služby,
ktorú si zvolíte (napr. platená televízia). Ďalšie
informácie o týchto službách a podmienkach
ich používania získate od svojho poskytovateľa
služieb digitálnej TV.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie
EasyLink
1
2
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Inštalácia] > [Predvoľby] > [EasyLink].
Vyberte možnosť [Zapnuté] alebo
[Vypnuté].
Používanie jednodotykového
prehrávania
1
Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo
prehrávania na zariadení.
» Televízor sa automaticky prepne na
správny zdroj.
Používanie jednodotykového
pohotovostného režimu
1
50
Stlačte a minimálne tri sekundy podržte
tlačidlo Pohotovostný režim na
diaľkovom ovládači televízora alebo
zariadenia.
» Televízor a všetky pripojené zariadenia
HDMI sa prepnú do pohotovostného
režimu.
SK
Používanie modulu podmieneného
prístupu (CAM)
Výstraha
• Pred zapojením modulu CAM vypnite svoj TV.
Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Nesprávne
pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM
a televízor.
1
Podľa pokynov vytlačených na module
CAM opatrne zasuňte modul CAM do
rozhrania Common Interface na bočnej
strane televízora.
2
3
Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul
CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže
niekoľko minút trvať.
Poznámka
• Nevyberajte modul CAM zo zásuvky. Odpojením
modulu CAM sa digitálne služby deaktivujú.
Prístup k službám modulu CAM
1
S loven s k y
Po pripojení a aktivácii modulu CAM
stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo
MENU a vyberte položky [TV menu] >
[Funkcie] > [Common interface].
Táto položka ponuky je k dispozícii iba vtedy,
keď je modul CAM správne pripojený a
aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah
poskytuje váš poskytovateľ služieb digitálnej TV.
SK
51
9 Technické
parametre
Technické parametre
produktu a podporované
rozlíšenia obrazovky
Formáty počítača
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 640 x 480 – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 1920 x 1080i – 60 Hz
• 1920 x 1080p – 60 Hz
Formáty videa
• Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
• 480i – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 576p – 50 Hz
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1080p – 50 Hz, 60 Hz
Ladenie, príjem, prenos
•
•
•
•
Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
Terestriálne DVB (prečítajte si zoznam
krajín na zadnej časti televízora)
Multimédiá
•
•
Pripojenie: USB
Prehrávané formáty: MP3, Linear PCM,
prezentácia (.alb), JPEG
Diaľkový ovládač
•
•
Typ: RC4452
Batérie: 2 ks veľkosti AA
52
SK
Pripojenie (zadná strana)
•
•
•
•
EXT 1 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup
CVBS, RGB
EXT 2 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup
CVBS, RGB
EXT 3: Komponentový (Y Pb Pr), vstup
Audio L/R
HDMI 1/2/3
Poznámka
• Počet dostupných konektorov HDMI sa môže líšiť v
závislosti od modelu televízora.
•
•
•
•
SPDIF OUT: Digitálny zvukový
výstup (koaxiálny – Cinch – S/PDIF).
Synchronizácia s obrazom.
AUDIO OUT L/R: Analógový zvukový
výstup.
Televízna anténa
AUDIO IN: Minikonektor vstupu zvuku na
pripojenia počítača cez rozhranie DVIHDMI.
Pripojenie (bočná strana)
•
•
•
•
•
•
•
Výstup slúchadiel (stereofónny
minikonektor)
Vstup AUDIO L/R
Vstup Video (CVBS)
S-Video
USB
HDMI
Common Interface (zásuvka CAM)
Napájanie
•
•
•
•
Sieťové napájanie: AC 220-240 V (±10%)
Spotreba zapnutého zariadenia a zariadenia
v pohotovostnom režime: prečítajte si
technické údaje na stránke www.philips.
com
Teplota v okolí: 5°C - 35°C
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
parametre tohto produktu nájdete na
lokalite www.philips.com/support.
10 Riešenie
problémov
Táto časť obsahuje informácie o bežne sa
vyskytujúcich problémoch a o ich riešeniach.
Počas zapínania, vypínania alebo prepínania
televízora do pohotovostného režimu vydáva
skriňa televízora praskavý zvuk:
•
Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskavý
zvuk vzniká v dôsledku rozťahovania a
sťahovania televízora pri jeho ochladzovaní
alebo zahrievaní. Nemá to vplyv na výkon
televízora.
Všeobecné problémy s
televízorom
Problémy s televíznymi
kanálmi
Televízor sa nedá zapnúť:
•
Odpojte sieťový kábel, počkajte jednu
minútu a opätovne ho pripojte.
•
Overte, či je napájací kábel správne
pripojený a či je elektrická zásuvka pod
prúdom.
Diaľkový ovládač nefunguje správne:
•
Overte, či sú batérie v diaľkovom ovládači
správne vložené (musí byť dodržaná
polarita +/-).
•
Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé
alebo vybité, vymeňte ich.
•
Vyčistite šošovku snímača diaľkového
ovládača a TV.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu na
televízore bliká načerveno:
•
Vypnite televízor a odpojte napájací kábel.
Pred opätovným pripojením napájacieho
kábla a zapnutím televízora počkajte, kým
televízor vychladne. Ak bude táto kontrolka
znova blikať, obráťte sa na oddelenie
podpory pre zákazníkov.
Zabudli ste svoj kód na odomknutie
rodičovskej zámky
•
Zadajte kód „8888“ (pozrite si ‘Uzamknutie
televíznych kanálov alebo pripojených
zariadení (Rodičovská zámka)’ na strane
30).
Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom
jazyku
V ponuke televízora nastavte
•
uprednostňovaný jazyk.
Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v
zozname kanálov:
•
Skontrolujte, či ste vybrali správny zoznam.
•
Kanál mohol byť odinštalovaný do
ponuky [Preskupiť]. Ak chcete získať
prístup k ponuke, stlačte tlačidlo MENU
na diaľkovom ovládači a vyberte položky
[TV menu] > [Inštalácia] > [Nastavenie
predvolieb] > [Preskupiť].
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne
digitálne kanály:
Skontrolujte, či TV podporuje DVB-T vo vašej
krajine. Prečítajte si zoznam krajín na zadnej
strane televízora.
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, ale neprehráva
zvuk:
Poznámka
• Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky
vypne zvukový výstup (nejde o poruchu).
•
•
SK
S loven s k y
Overte správnosť pripojenia káblov.
Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená
na 0.
•
Overte, či nie je vypnutý zvuk.
Obraz je v poriadku, ale zvuk má
nedostatočnú kvalitu:
53
Skontrolujte nastavenia [Zvuk]. Overte, či je
vybratá možnosť [Stereo], a potvrďte správnosť
nastavení [Ekvalizér]. Podľa potreby skúste
obnoviť nastavenia zvuku na [Štandard].
Obraz je v poriadku, ale zvuk vychádza iba z
jedného reproduktora:
Overte, či je správne nastavená možnosť
[Stereo vyváženie].
Problémy s obrazom
Svieti indikátor napájania, no nezobrazuje sa
obraz:
•
Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
•
Skontrolujte, či je zvolené správne
zariadenie.
Zvuk ide, ale obraz nie:
•
Overte správnosť konfigurácie nastavení
obrazu. (pozrite si ‘Úprava nastavení
obrazu’ na strane 19)
Nedostatočný televízny príjem z antény:
•
Overte, či je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy
alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu
obrazu. Pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu
tak, že zmeníte nasmerovanie antény alebo
presuniete zariadenia ďalej od televízora.
•
Overte, či je pre vašu oblasť vybratý
správny televízny systém (pozrite si ‘Krok 1
Výber systému’ na strane 37).
•
Ak je príjem slabý iba na jednom kanáli,
pokúste sa ho jemne doladiť. (pozrite si
‘Jemné ladenie analógových kanálov’ na
strane 38)
Nedostatočná kvalita obrazu z pripojených
zariadení:
•
Overte správnosť pripojenia zariadení.
Nezabudnite tiež priradiť zariadenia ku
konektorom.
•
Overte správnosť konfigurácie nastavení
obrazu. (pozrite si ‘Úprava nastavení
obrazu’ na strane 19)
Televízor neuložil vykonané nastavenia:
54
SK
•
Overte, či je televízor nastavený na režim
Doma. Tento režim ponúka potrebnú
flexibilitu na zmenu nastavení.
Obraz sa nezhoduje s veľkosťou obrazovky,
pretože je veľmi veľký alebo príliš malý:
•
Skúste použiť iný formát obrazu (pozrite si
‘Zmena formátu obrazu’ na strane 21).
•
Priraďte zariadenie ku konektorom.
Umiestnenie obrazu na obrazovke je
nesprávne:
Signály obrazu z niektorých zariadení sa
nezhodujú s veľkosťou obrazovky. Skontrolujte
výstup signálu zariadenia.
Problémy s pripojením HDMI
Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI
•
Podpora HDCP môže oneskoriť čas
potrebný pre televízor na zobrazenie
obsahu zariadenia.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie a
na obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz,
vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia
na druhé a znovu naspäť a reštartujte
zariadenie.
•
Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku,
prečítajte si používateľskú príručku
•
k zariadeniu HDMI a overte správnosť
nastavení výstupu. Taktiež môžete skúsiť
prepojiť audio signál zo zariadenia HDMI
do televízora prostredníctvom konektora
AUDIO IN na zadnej strane televízora.
•
Ak používate adaptér HDMI – DVI
alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je
do konektora AUDIO IN pripojený ďalší
audio kábel. Musíte tiež priradiť zvukový
konektor.
Problémy s pripojením USB
Televízor nezobrazuje obsah zariadenia USB:
•
Nastavte svoje zariadenie na zariadenie
kompatibilné s režimom „Mass Storage
Class“ (triedy veľkokapacitného úložného
zariadenia) v súlade s informáciami v
dokumentácii k zariadeniu.
•
Použité zariadenie USB možno nie je
kompatibilné s televízorom.
•
Nepodporujú sa všetky zvukové a
obrazové súbory. (pozrite si ‘technické
parametre’ na strane 51)
Zvukové a obrazové súbory sa neprehrávajú
alebo sa nezobrazujú plynulo
•
Prenosový výkon zariadenia USB môže
obmedzovať prenosovú rýchlosť.
Varovanie
• Nepokúšajte sa opravovať televízor vlastnými silami.
V opačnom prípade hrozí riziko vážneho zranenia,
neopraviteľného poškodenia televízora alebo zrušenie
platnosti záruky.
Poznámka
• Skôr než sa na nás obrátite, pripravte si informácie
o svojom modeli televízora a jeho výrobné číslo.
Tieto údaje sú k dispozícii na zadnej a bočnej strane
televízora, ako aj na jeho balení.
Problémy s pripojením PC
Zobrazenie obsahu počítača na televízore nie
je stabilné alebo nie je synchronizované:
Overte, či ste na počítači vybrali podporované
rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu. (pozrite si
‘technické parametre’ na strane 51)
Kontakty
S l ove n sky
Ak problém nedokážete odstrániť, prečítajte
si časť Najčastejšie otázky týkajúcu sa tohto
televízora, ktorú nájdete na webovej lokalite
www.philips.com/support.
Ak problém aj napriek tomu nevyriešite,
obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov vo
svojej krajine (uvedené v tejto používateľskej
príručke).
SK
55
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 40332
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising