Philips | 42PFL9900D/10 | Owner's Manual | Philips Aurea Televízor s plochou obrazovkou 42PFL9900D/10 Používateľská príručka

Philips Aurea Televízor s plochou obrazovkou 42PFL9900D/10 Používateľská príručka
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 1
Obsah
Dôležité 3
Bezpečnosť 3
Starostlivosť o obrazovku 3
Recyklácia 3
2
2.1
2.2
Váš TV 4
Prehľad televízora 4
Hlavné prvky produktu 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Začíname 5
Umiestnenie TV 5
Upevnenie na stenu - VESA 6
Batérie diaľkového ovládača 9
Anténny kábel 9
Pripojenie k elektrickej sieti 9
Prvá inštalácia 9
4
4.1
Používanie vášho TV 10
Zapnutie alebo vypnutie - pohotovostný
režim 10
Pozeranie TV 11
Sledovanie kanálov z digitálneho prijímača 11
Pozeranie pripojených zariadení 11
Pozeranie disku DVD 12
Výber stránky teletextu 12
Zmena režimu Ambilight 13
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Pripojenie (DVD, prijímač, ...) 37
Prehľad pripojení 37
Informácie o pripojení 38
Pripojenie vašich zariadení 40
Konfigurácia pripojení 44
Príprava na digitálne služby 45
8
Technické údaje 46
9
Riešenie problémov 47
10
Register 49
SLOVENSKY
1
1.1
1.2
1.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Lepšie využívanie vášho TV 14
Diaľkového ovládača 14
Prehľad TV menu 17
Nastavenie obrazu a zvuku 19
Funkcia Ambilight 23
Teletext 23
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov 25
Elektronický sprievodca programom 26
Časovače a uzamknutia 27
Titulky 28
Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3... 29
5.11 Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc 31
5.12 Aktualizácia softvéru 31
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Obsah
Nastavenie predvolieb 34
Automatické nastavenie predvolieb 34
Analóg: manuálna inštalácia 35
Preskupenie uložených kanálov 35
Automatická správa kanálov 36
Test digitálneho príjmu 36
Výrobné nastavenia 36
Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
lokalite www.philips.com/welcome.
1
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Všetky práva vyhradené. Technické
údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Obchodné značky sú vlastníctvom
spoločnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo
na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy,
používajú na iné ako v tomto
dokumente určené účely, je potrebné
potvrdenie o ich oprávnenosti a
vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje,
že samotný materiál neporušuje žiadny z
patentov USA. Nevyslovuje sa tu ani
nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.
Záruka
Používateľ nesmie vykonávať servis na
žiadnom z komponentov.
Neotvárajte, prípadne neodnímajte kryty
chrániace vnútro produktu. Opravy
môžu vykonávať len servisné strediská
spoločnosti Philips a oficiálne
opravárenské dielne. Nedodržaním
tohto postupu zaniká nárok na
akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo
naznačenú).
Vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto príručke,
akýchkoľvek nastavení alebo postupov
montáže, ktoré sa v tejto príručke
neodporúčajú alebo nepovoľujú, zaniká
nárok na záruku.
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek
tomu, že obsahuje 99,999% alebo viac
efektívnych obrazových bodov, na
obrazovke sa môžu nepretržite
zobrazovať čierne body alebo jasné
svetelné body (červené, zelené alebo
modré). Predstavuje to štrukturálnu
vlastnosť displeja (v rámci bežných
2
Pagina 2
priemyselných noriem) a nepovažuje sa
to za chybu funkčnosti.
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom
Tento televízor obsahuje softvér s
otvoreným zdrojovým kódom.
Spoločnosť Philips vám touto cestou
ponúka možnosť na požiadanie dodať
alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý
neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky
zdrojového kódu) kompletnú kópiu
príslušného zdrojového kódu čitateľnú
zariadením na médiu, ktoré sa bežne
používa na výmenu softvéru.
Táto ponuka platí počas obdobia
3 rokov od dátumu zakúpenia tohto
produktu. Aby ste získali zdrojový kód,
napíšte na adresu
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgicko
Zhoda s EMF
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics
N.V. vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a
prijímať elektromagnetické signály.
Jedným z vedúcich obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa
dodržali všetky príslušné zákonné
požiadavky a aby boli v dostatočnej miere
zosúladené s normami EMF, ktoré platili v
čase výroby produktu.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré
nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty na
zdravie.
Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s
jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, môžu sa bezpečne
používať, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti
dostupné.
Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre
skoré integrovanie v jej produktoch.
Hlavná poistka (Len VB)
Tento TV je vybavený schválenou
lisovanou zástrčkou. Ak by bolo potrebné
vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť
za poistku s rovnakou hodnotou, ako je
uvedené na zástrčke (príklad 10 A).
1. Vyberte kryt poistky a poistku.
2. Náhradná poistka musí byť v súlade s
normou BS 1362 a obsahovať značku
schválenia ASTA. Ak poistku stratíte,
kontaktujte svojho predajcu, aby ste si
overili správny typ.
3. Opätovne nasaďte kryt poistky.
Kvôli dodržaniu súladu s normou EMC sa
na tomto produkte nesmie demontovať
sieťová zástrčka od sieťového kábla.
Autorské práva
VESA, FDMI a logo upevnenia v
súlade s normou VESA sú
obchodné známky organizácie Video
Electronics Standards Association.
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D
G sú obchodné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti BBE Sound, Inc.
Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc v rámci
jedného alebo viacerých z nasledujúcich
amerických patentov: 5510752, 5736897.
BBE a symbol BBE sú registrované
obchodné známky spoločnosti BBE Sound
Inc.
Windows Media je registrovanou
obchodnou známkou alebo obchodnou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo iných krajinách
® Kensington a MicroSaver sú
registrované americké obchodné známky
spoločnosti ACCO World Corporation s
vydanými registráciami a aplikáciami vo
fáze schvaľovania v iných krajinách po
celom svete. Všetky ostatné registrované a
neregistrované obchodné známky sú
vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
1
03-08-2007
14:41
Pagina 3
Dôležité
Pred začatím používania produktu si prečítajte túto
používateľskú príručku.
Venujte pozornosť tejto časti a dôkladne dodržujte
všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie
spôsobené nevzatím do úvahy týchto pokynov.
1.1
Bezpečnosť
• Aby ste predišli skratu, nevystavujte produkt
dažďu alebo vode.
• Aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom, neumiestňujte zdroje
otvoreného ohňa (napr. zapálené sviečky) blízko k
TV.
• Okolo všetkých strán TV nechajte z dôvodu
vetrania aspoň 10 cm (4 palce) voľného
priestoru.
• TV neumiestňujte do blízkosti radiátorov alebo
iných zdrojov tepla.
• Televízor neinštalujte do stiesnených priestorov,
ako je napríklad knižnica. Uistite sa, že záclony,
skrine a pod. nemôžu zabrániť v prietoku
vzduchu cez vetracie otvory.
• Uistite sa, že TV nemôže spadnúť. TV položte na
pevný a rovný povrch a používajte len stojan
dodaný s TV.
• Aby ste predišli poškodeniu sieťového kábla, čo
by mohlo zapríčiniť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom, neumiestňujte TV na kábel
alebo čokoľvek iné, čo by mohlo kábel
prepichnúť.
• Pri montáží na otočnom podstavci alebo na
nástennej konzole VESA nesmie byť sieťová
zástrčka vystavená namáhaniu. Čiastočne
uvoľnená sieťová zástrčka môže spôsobiť
elektrický oblúk alebo požiar.
1.2
• Aby sa predišlo vzniku deformácií a vyblednutiu
farieb, čo najskôr utrite kvapky vody.
• Statické obrazy
V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým
obrazom. Ak to nie je možné, znížte kontrast a
jas obrazovky, aby ste predišli jej poškodeniu.
Statické obrazy sú obrazy, ktoré zostanú
zobrazené na obrazovke po dlhý čas. Príklady
statických obrazov sú: menu na obrazovke,
teletextové stránky, čierne pásy, informácie o trhu
cenných papierov, logá TV kanálov, zobrazenia
času a pod.
1.3
Recyklácia
• Balenie odneste do miestneho recyklačného
centra.
• Staré batérie bezpečne likvidujte v súlade s
miestnymi nariadeniami.
• Tento produkt je navrhnutý a vyrobený pre
recyklovanie materiálu a jeho opätovné použitie.
• Tento produkt sa nemôže likvidovať s iným
komunálnym odpadom. Informujte sa alebo
požiadajte svojho predajcu o informácie o
miestnych podmienkach recyklácie šetrnej voči
životnému prostrediu a nariadeniach platných vo
vašej oblasti. Nekontrolované likvidovanie odpadu
škodí životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.
(EHS 2002/96/ES)
Starostlivosť o obrazovku
• Pred čistením TV odpojte.
• Povrch vyčistite jemnou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte žiadnu inú látku (chemický čistiaci
prostriedok alebo prostriedok na čistenie v
domácnosti). Mohlo by to poškodiť obrazovku.
• Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškriabať, znehodnotiť alebo zničiť.
Dôležité
3
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
2
03-08-2007
14:41
Pagina 4
Váš TV
Táto časť vám poskytuje prehľad o ovládacích
prvkoch a funkciách tohto TV.
2.1
Prehľad televízora
Diaľkový ovládač
Bočné ovládacie prvky
B
VOLUME
1
1
INPUT
v
2
MENU
TV
2
DVD
STB
HTS
3
DEMO
1
2
3
4
5
6
PROGRAM/CHANNEL
5-6
3
B
4
GUIDE
a
OPTION
OK
4
LIST
Zvýšenie a zníženie hlasitosti
Menu
Program alebo nasledujúci a predchádzajúci kanál
Hlavný vypínač
LED indikátor (Modrá farba: Zapnuté; Červená
farba: Pohotovostný režim)
Snímač diaľkového ovládača
b
MENU
BROWSE
+
+
5
6
¬
-
-
V
Bočné konektory
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
R
Ò
‡
π
†
b
q
7
8
MHEG CANCEL
®
j
9
Na pripojenie fotoaparátu, hernej konzoly, slúchadiel
alebo pamäťového USB zariadenia.
Konektory na zadnej strane
Na pripojenie antény, DVD, videorekordéra alebo
iného zariadenia.
1
2
3
4
Pohotovostný režim alebo Zapnutý
Výber zariadenia DVD, STB, ...
Farebné tlačidlá
Navigačné tlačidlo (nahor, nadol, vľavo, vpravo) a
5
6
7
8
9
Tlačidlo teletextu
Tlačidlo Menu
Výber programu nahor alebo nadol
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight
OK
Ďalšie informácie o diaľkovom ovládači nájdete v
časti 5.1 Prehľad diaľkového ovládača.
4
Váš TV
2.2
03-08-2007
14:41
Pagina 5
Hlavné prvky produktu
Váš nový TV je vybavený najmodernejšími
inováciami v oblasti zvuku a videa.
Váš TV ponúka nasledovné výhody...
LCD displej s úplným HD rozlíšením
Kompletné HD rozlíšenie 1920 x 1080 pixelov, čiže
najvyššie rozlíšenie zdrojov s HD. Zabezpečuje
brilantný obraz progresívneho snímania bez mihania
s optimálnym jasom a vynikajúcimi farbami.
Ambilight
Pre príjemnejší zážitok zo sledovania a zdokonalené
vnímanie kvality obrazu.
Perfect Pixel HD
Ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu z akéhokoľvek
zdroja.
100Hz Clear LCD
100Hz Clear LCD sa prejavuje vysokou ostrosťou
pohyblivého obrazu, lepšou čiernou farbou, vyšším
kontrastom s pokojným obrazom bez blikania a
širokým uhlom sledovania.
Integrovaný tuner DVB-T
Okrem normálneho analógového TV vysielania váš
TV prijíma vysielanie digitálnej terestriálnej TV a
rádia.
Elektronický sprievodca programom - EPG
EPG zobrazuje na obrazovke naplánované digitálne
TV programy. Sprievodca vám môže pripomenúť,
kedy sa programy začnú, zapnite TV atď.
Konektory HDMI
3 konektory HDMI pre pripojenie s vysokým
rozlíšením najvyššej kvality.
Pripojenie USB
Multimediálne pripojenie pre okamžité zobrazenie
fotografií alebo prehranie hudby.
Váš TV
3
Začíname
Táto časť vám pomôže pri umiestnení a prvej
inštalácii TV.
3.1
Umiestnenie TV
) Varovanie
Pred umiestnením TV si pozorne prečítajte
bezpečnostné opatrenia v časti 1.1 Bezpečnosť.
TV s veľkými obrazovkami sú ťažké. TV by mali
prenášať a manipulovať s ním aspoň dve osoby.
Zariadenia pripojte pred umiestnením TV alebo
jeho upevnením na stenu.
Ideálna vzdialenosť pozerania pre sledovanie TV je
trojnásobok jeho veľkosti obrazovky.
Na dosiahnutie ideálnych podmienok pozerania
umiestnite TV na mieste, kde svetlo nedopadá
priamo na obrazovku.
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
Najlepší efekt funkcie Ambilight môžete vidieť v
miestnosti so zatieneným svetlom.
Najlepší efekt funkcie Ambilight dosiahnete, ak TV
umiestnite 10 až 20 cm od steny. TV umiestnite na
miesto, kde naň nebude dopadať priame slnečné
svetlo.
Bezpečnostná zásuvka Kensington
Váš TV je na jeho zadnej strane vybavený
bezpečnostnou zásuvkou Kensington na uzamknutie
pre zabránenie v odcudzeniu.
Zámok značky Kensington zabraňujúci v ukradnutiu
si musíte zakúpiť samostatne.
5
2678.1_SLK.qxd
3.2
03-08-2007
14:41
Pagina 6
Upevnenie na stenu
TV môžete upevniť na stenu pomocou dodaného
držiaka na stenu.
3.2.1 Odmontovanie stojana televízora
TV stojan sa musí odmontovať od TV, aby sa
umožnilo namontovanie TV na stenu.
‡ Odskrutkujte 4 skrutky, ktoré zaisťujú stojan k
TV.
3.2.2
Upevnenie držiaka na stenu
) Výstraha
Upevnenie TV na stenu si vyžaduje špeciálne
zručnosti a túto činnosť by mal vykonávať výlučne
kvalifikovaný personál. Upevnenie TV na stenu by
malo vyhovovať normám o bezpečnosti v súlade s
hmotnosťou TV.
Koninklijke Philips Electronics N.V. nepreberá
žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie alebo
za upevnenie, ktoré spôsobí nehodu alebo zranenie.
Pred umiestnením TV si tiež prečítajte
bezpečnostné opatrenia v časti 1.1 Bezpečnosť.
‡ Poukladajte si diely pre upevnenie na stenu.
2x A
® Nadvihnite TV zo stojana.
2x B
® Len trochu zasuňte obidve bezpečnostné
skrutky držiaka pre upevnenie na stenu.
2
Ò Overte si prítomnosť 4 plastových diskov na
zadnej strane TV.
6
Váš TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
† Namontujte 2 podložky
na zadnej strane TV.
14:41
Pagina 7
na 2 spodné disky
‹ Pripojte všetky káble.
Pozrite si časť 7 Pripojenia.
≈Nadvihnite TV do držiaka pre upevnenie na
stenu.
715mm
79 mm
42"
SLOVENSKY
º Vypočítajte ideálnu polohu vášho TV.
1121
121m m
260,5 mm
2
30kg
Ú TV zaistite v držiaku tak, že ho priskrutkujete k
2 už upevneným skrutkám
.
◊Umiestnite a vyrovnajte držiak pre upevnenie
na stenu a upevnite ho pevne k stene.
Váš TV
7
2678.1_SLK.qxd
3.2.3
03-08-2007
14:41
Pagina 8
Upevnenie v súlade s normou VESA
) Výstraha
Použite držiak v súlade s normou VESA, ktorý
vyhovuje bezpečnostným normám v súlade s
hmotnosťou TV.
Doslovne dodržujte pokyny, ktoré sa dodali s vaším
držiakom kompatibilným s normou VESA, týkajúce
sa upevnenia TV.
Koninklijke Philips Electronics N.V. nepreberá
žiadnu zodpovednosť za nesprávne upevnenie alebo
za upevnenie, ktoré spôsobí nehodu alebo zranenie.
TV je pripravený pre upevnenie v súlade s normou
VESA.
Tento držiak nie je súčasťou dodávky.
Použite držiak v súlade s normou VESA označený
kódom VESA MIS-F, 600, 400, 8.
Pripravte TV pre upevnenie v súlade s normou VESA.
‡ Nájdite otvory na skrutky podľa normy VESA na
zadnej strane TV.
600
M8
400
® Ak by plastový disk prekážal držiaku podľa
normy VESA, tieto 4 disky môžete odskrutkovať.
4x
8
Váš TV
2678.1_SLK.qxd
3.3
03-08-2007
14:41
Pagina 9
Batérie diaľkového
ovládača
3.5
Pripojenie k elektrickej
sieti
‡ Overte si, či napätie vo vašej sieti zodpovedá
napätiu vytlačenom na nálepke na zadnej strane
TV. Nepripájajte sieťový kábel, ak sa napätie
odlišuje.
® Sieťový kábel pevne zasuňte.
‡ Otvorte kryt priečinku pre batérie na zadnej
strane diaľkového ovládača.
® Vložte 3 dodané batérie (Typ AAA - LR03 1,5 V). Dodržte správnu polaritu koncov batérií
+ a - (podľa označenia vo vnútri puzdra.)
Ò Zatvorte kryt.
rPoznámka
Ak nebudete diaľkový ovládač dlhý čas používať,
vyberte batérie.
Anténny kábel
TV sa nikdy úplne nevypne, pokiaľ sa fyzicky
neodpojí sieťový kábel. Preto musí byť sieťová
zástrčka vždy prístupná.
3.6
ANTENNA
SLOVENSKY
3.4
UK - EIRE
Prvá inštalácia
Pri prvom a výlučne pri prvom zapojení sieťovej
zásuvky sa proces inštalácie spustí automaticky.
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Menu language
Please select your
language...
‡ Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej
strane TV.
® Pevne zapojte anténny kábel do konektora
antény x Antenna.
English
Español
Hrvatski
Italiano
using cursor up and
down
Magyar
...
Next
à Tipy
• Ak ste si všimli, že ste vybrali nesprávny jazyk,
stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači,
aby ste sa vrátili na obrazovku s výberom jazyka.
• Aby ste preskupili uložené kanály, pozrite si
časť 6.3 Preskupenie uložených kanálov.
Váš TV
9
2678.1_SLK.qxd
4
03-08-2007
14:41
Pagina 10
Používanie vášho TV
Naučte sa, ako sa váš TV ovláda, aby ste ho mohli
každodenne efektívne používať.
4.1
Zapnutie alebo vypnutie pohotovostný režim
Zapnutie TV:
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu
nesvieti, na pravej strane TV stlačte tlačidlo
B Power.
• Ak LED indikátor pohotovostného režimu svieti,
na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Prepnutie do pohotovostného režimu:
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
Zapnutie z pohotovostného režimu bez diaľkového
ovládača:
• Stlačením tlačidla B Power na bočnej strane TV
najskôr vypnete a opätovným stlačením tlačidla
B Power ho zapnete.
B
B
INPUT
v
TV
DVD
STB
HTS
Vypnutie:
• Stlačte tlačidlo B Power na bočnej strane TV.
rPoznámka
Spotreba energie prispieva k znečisteniu vzduchu a
vody. Pokiaľ je sieťový kábel zapojený, TV
spotrebováva energiu. Tento TV má veľmi nízku
spotrebu energie v pohotovostnom režime.
10
Používanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
4.2
03-08-2007
14:41
Pagina 11
Pozeranie TV
4.3
4.2.1 Prepínanie kanálov
‡ Ak chcete prepínať TV kanály:
• stlačte číslo (1 až 999) alebo na diaľkovom
ovládači stlačte tlačidlo P+ alebo P-.
• stlačte tlačidlo Program/Channel - alebo + na
bočných ovládacích prvkoch TV.
® Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazený TV kanál.
Sledovanie kanálov z
digitálneho prijímača
‡ Zapnite digitálny prijímač.
Obraz z prijímača sa môže automaticky zobraziť
na obrazovke.
® Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
vášho digitálneho prijímača.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
b
MENU
BROWSE
B
+
+
+
INPUT
¬
v
v
TV
V
2
4
5
P
GUIDE
OPTION
6
7
8
9
0
R
HTS
DEMO
3
i
STB
-
P
1
DVD
-
0
R
4.2.2 Nastavenie hlasitosti
‡ Ak chcete upraviť nastavenie hlasitosti:
• stlačte tlačidlo V + alebo - na diaľkovom
ovládači
• stlačte tlačidlo Volume + alebo - na bočných
ovládacích prvkoch vášho TV.
® Ak chcete stíšiť zvuk:
• stlačte tlačidlo ¬ na diaľkovom ovládači
• opätovným stlačením tlačidla ¬ obnovíte
zvuk.
b
MENU
a
9
® Opakovane stláčajte tlačidlo v, aby ste vybrali
zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa
nezobrazí obraz.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
digitálneho prijímača.
4.4
Pozeranie pripojených
zariadení
‡ Zariadenie zapnite.
Obraz vášho zariadenia sa môže zobraziť
automaticky.
BROWSE
+
+
+
¬
-
-
-
V
V
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
¬
Používanie vášho TV
Ak sa obraz nezobrazí:
® Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
Ò Opakovaným stlačením tlačidla v vyberiete
zariadenie. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa
nezobrazí obraz.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Na výber TV kanálov použite diaľkový ovládač
vášho zariadenia.
11
SLOVENSKY
-
INPUT
2678.1_SLK.qxd
4.5
03-08-2007
14:41
Pagina 12
Pozeranie disku DVD
‡ Do prehrávača vložte disk DVD.
® Stlačte tlačidlo Play π.
Obraz z prehrávača sa automaticky zobrazí na
obrazovke.
4.6
Výber stránky teletextu
Väčšina TV kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
Aby ste sledovali teletext:
‡ Stlačte tlačidlo b.
Zobrazí sa hlavná strana indexu.
Ak sa obraz nezobrazí:
‡ Stlačte tlačidlo v na diaľkovom ovládači.
b
B
INPUT
b
MENU
BROWSE
+
INPUT
v
v
LIST
+
¬
TV
DVD
STB
HTS
-
-
V
P
DEMO
GUIDE
OPTION
a
® Opakovane stláčajte tlačidlo v, aby ste vybrali
DVD prehrávač. Počkajte niekoľko sekúnd, kým
sa nezobrazí obraz.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Stlačte tlačidlo Play π.
® Aby ste vybrali stranu podľa svojho výberu:
• Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo
strany.
• Stlačením tlačidla P- alebo P+, prípadne
navigačné tlačidlo nahor, nadol zobrazíte
nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu.
• Stlačením farebného tlačidla vyberiete jednu z
farebne označených položiek na spodnej
strane obrazovky.
à Tip
Stlačením tlačidla R sa vrátite na naposledy
zobrazenú stranu.
Ò Opätovným stlačením tlačidla b vypnete
teletext.
rPoznámka
Len pre VB: niektoré digitálne TV kanály ponúkajú
špeciálne digitálne textové služby (napríklad BBC1).
Ďalšie informácie o teletexte nájdete v
časti 5.5 Teletext.
12
Používanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
4.7
03-08-2007
14:41
Pagina 13
Zmena režimu Ambilight
Môžete si vybrať spomedzi troch režimov funkcie
Ambilight a meniť intenzitu svetla:
• Odpočinkový
Nastaví funkciu Ambilight tak, aby sa jemne a
plynulo menila s obrazom na obrazovke.
• Stredný
Nastaví funkciu Ambilight na nastavenie medzi
možnosťami Odpočinkový a Dynamický.
• Dynamický
Nastaví funkciu Ambilight na rýchlu a pohotovú
zmenu.
Zmena režimu Ambilight:
‡ Stlačením tlačidla Ambilight funkciu zapnete
alebo vypnete.
4
5
6
7
8
9
i
0
R
Ò
‡
π
†
b
q
j
SLOVENSKY
MHEG CANCEL
®
® Opakovaným stláčaním tlačidla Mode prepínate
medzi režimami funkcie Ambilight.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o funkcii Ambilight nájdete v časti
5.4 Funkcia Ambilight.
à Tip
Ak si chcete naplno vychutnať funkciu Ambilight,
vypnite alebo stlmte osvetlenie v miestnosti.
Zmena intenzity svetla funkcie Ambilight:
‡ Posuňte spínač funkcie Aurea Ambilight nahor
alebo nadol, aby ste zmenili intenzitu svetla.
Pohotovostný režim TV s funkciou Ambilight
Keď je TV v pohotovostnom režime, funkciu
Ambilight môžete zapnúť.
‡ Stlačte tlačidlo Ambilight na diaľkovom ovládači,
keď je TV v pohotovostnom režime.
® Opakovaným stlačením tlačidla Režim vyberiete
dostupnú farbu.
Používanie vášho TV
13
2678.1_SLK.qxd
5
03-08-2007
14:41
Pagina 14
Lepšie využívanie vášho TV
Táto časť sa zaoberá pokročilejším využívaním
vášho TV:
• ako používať ponuky menu,
• úprava nastavení obrazu, zvuku a funkcie Ambilight,
• ďalšie informácie o teletexte,
• ako vytvoriť zoznam obľúbených kanálov,
•
•
•
•
5.1
Diaľkového ovládača
1
5.1.1
Prehľad diaľkového ovládača
2
3
B
1
4
INPUT
v
TV
25
DVD
2
STB
HTS
3
5
4
DEMO
GUIDE
24
a
OPTION
OK
LIST
5
6
6
7
7
23
b
MENU
BROWSE
+
9
¬
-
-
V
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
R
Ò
‡
π
†
b
q
MHEG CANCEL
®
19
18
9
+
22
21
20
8
8
j
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
14
15
16
17
16
17
18
14
výhody Elektronického sprievodcu programom,
ako nastaviť uzamknutia a časovače,
ako nastaviť titulky a vybrať jazyk titulkov,
ako môžete zobraziť svoje fotografie alebo
prehrať svoju obľúbenú hudbu z pamäťového
USB zariadenia.
Pohotovostný režim B
Na zapnutie TV alebo prepnutie späť do
pohotovostného režimu.
Input v
Na výber pripojeného zariadenia alebo prechod
späť na zobrazenie TV.
TV DVD STB HTS
Na ovládanie pripojených zariadení.
Farebné tlačidlá
• Jednoduchý výber teletextových stránok.
• Jednoduchý výber úloh.
Guide a
Na zapnutie alebo vypnutie Elektronického
sprievodcu programom.
OK/List
• Na zobrazenie zoznamu predvolieb.
• Na aktivovanie nastavenia.
Navigačné tlačidlá (nahor, nadol, vlľavo, vpravo)
pπoœ
Na pohybovanie sa cez menu.
Teletext b
Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
+P- O kanál vyššie alebo nižšie
Na prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál v zozname predvolieb.
Stíšenie ¬
Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.
Číselné tlačidlá
Na výber TV kanálu.
Predchádzajúci kanál R
Na návrat k predchádzajúcemu kanálu.
Tlačidlá audio a video zariadení Ò‡π†®
Na používanie s pripojenými zariadeniami.
Formát širokouhlého obrazu q
Na výber formátu obrazu.
Dual screen b
Na zobrazenie teletextu v pravej časti
obrazovky a obrazu v ľavej časti obrazovky.
Mode
Na prepínanie cez režimy funkcie Ambilight
Ambilight AUREA
Zmena intenzity svetla funkcie Ambilight
Ambilight
Na zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight.
Lepšie využívanie vášho TV
03-08-2007
14:41
Pagina 15
19 Titulky j
Na zapnutie alebo vypnutie režimu titulkov.
20 ‡ MHEG Cancel (len pre VB)
Na zrušenie len digitálnych textových alebo
interaktívnych služieb.
21 Informácie na obrazovke i
Na zobrazenie informácií o kanáli alebo
programe (ak sú dostupné).
22 Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti V
Na nastavenie hlasitosti.
23 Menu
Na zapnutie alebo vypnutie menu.
24 Option
Na zapnutie alebo vypnutie menu Rýchly
prístup.
25 Demo
Na zapnutie menu Demo a predvedenie ukážky
funkcií TV.
Pozrite si časť 10 Register, aby ste našli časť v
príručke, ktorá sa týka špecifického tlačidla na
diaľkovom ovládači.
5.1.3
Nastavenie ovládania konkrétneho
zariadenia
Existujú dva spôsoby, ktorými naprogramujete
diaľkové ovládanie pre zariadenie od určitého
výrobcu.
Môžete zadať kód výrobcu alebo spustiť
automatické hľadanie.
Kódy nastavenia od výrobcu obsahujú:
• pre DVD: DVD, DVD-R, HDD DVD-R, Blu-ray
• pre STB: satelitné tunery, tunery/dekodéry
koncových prijímačov, tunery/dekodéry káblovej
televízie
• pre HTS: systémy domáceho kina, audiovizuálne
systémy
Nastavovacie kódy pre najpoužívanejšie zariadenia
značky Philips sú:
DVD
001 Výrobne prednastavený DVD prehrávač
DVD-R
004 DVD rekordér značky Philips
značky Philips
DVD rekordér s 005 DVD rekordér s pevným diskom značky
pevným diskom
Philips
BluRay přehrávač 006 Prehrávač diskov Blu-ray s HD
Ovládanie iných audiovizuálnych
zariadení
Toto diaľkové ovládanie TV dokáže ovládať systémy
DVD zariadení, koncových prijímačov a domáceho
kina značky Philips a mnohých iných značiek. Ak
tlačidlá neovládajú zvolené zariadenie, je potrebné
nastavenie, aby sa diaľkové ovládanie
naprogramovalo pre vašu špecifickú značku a typ
zariadenia.
STB (39)
002 Výrobne prednastavený koncový prijímač
STB (40)
007 (pre niektoré koncové prijímače značky
HTS
003 Výrobne prednastavený systém
5.1.2
značky Philips
Philips)
domáceho kina značky Philips
Existuje širší výber zariadení značky Philips, ktoré sa
dajú naprogramovať.
Tabuľky vstupných kódov pre iných výrobcov si
pozrite na konci tejto príručky.
B
INPUT
v
TV
DVD
STB
HTS
TV
DVD
STB
HTS
DEMO
rPoznámka
Diaľkové ovládanie nemusí byť kompatibilné so
všetkými typmi systémov DVD, koncových
prijímačov a domáceho kina.
GUIDE
a
OPTION
OK
Lepšie využívanie vášho TV
15
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 16
Priame zadanie nastavovacieho kódu
‡ Na 4 sekundy stlačte tlačidlo DVD, STB alebo
HTS, aby ste vybrali režim zariadenia, ktorý
potrebujete. Nepretržite sa rozsvieti tlačidlo
zvoleného režimu.
® Zadajte trojčíselný kód pre typ a značku vášho
zariadenia.
Väčšina značiek má viac vstupných kódov.
Ak ste zadali správny kód, všetky tlačidlá
režimov budú blikať, aby potvrdili výber
Ak ste zadali nesprávny kód, všetky tlačidlá
režimov sa na 2 sekundy rozsvietia.
Zopakujte krok 2 s odlišným kódom.
Ò Nasmerujte diaľkové ovládanie na zariadenie a
stlačte tlačidlo B, aby ste otestovali, či je kód
správny pre vaše zariadenie.
Ak ste boli úspešní, vyskúšajte, či sa dajú ovládať
všetky funkcie.
Ak ste neboli úspešní, prípadne sa nedajú
ovládať všetky funkcie, zopakujte krok 1 a 2 s
jedným z ostatných nastavovacích kódov pre
vášho výrobcu.
Automatické vyhľadávanie všetkých kódov
Ak ste neboli úspešní pri hľadaní správnej značky
alebo kódu, môžete vyskúšať automatické
vyhľadanie všetkých kódov. Automatické vyhľadanie
môže niekoľko minút trvať.
Ak po automatickom vyhľadávaní nie je úspešný
žiadny kód, diaľkové ovládanie pravdepodobne
nebude môcť ovládať vaše príslušné zariadenie. V
takomto prípade použite diaľkové ovládanie
od samotného zariadenia.
‡ Zapnite zariadenie, pre ktoré chcete nastaviť
diaľkové ovládanie TV.
® Namierte diaľkové ovládanie na zariadenie.
Ò Aby ste vybrali požadovaný režim zariadenia, na
4 sekundy stlačte tlačidlo DVD, STB alebo HTS.
Nepretržite sa rozsvieti tlačidlo zvoleného
režimu.
† Stlačením tlačidla OK spustíte automatické
vyhľadávanie.
Každé dve sekundy, keď sa odošle nový kód,
zabliká tlačidlo B.
Diaľkové ovládanie nechajte namierené na
zariadenie.
º Keď sa zariadenie vypne, stlačením tlačidla OK
zastavíte vyhľadávanie.
◊Stlačením tlačidla B zapnite svoje zariadenie.
‹ Použite tlačidlá na diaľkovom ovládaní, aby ste
vyskúšali, či sa dajú ovládať všetky funkcie.
Ak sa nedajú ovládať všetky funkcie, zopakujte
krok 1 __> 7.
≈Ak sa dajú ovládať všetky funkcie, stlačte práve
zvolené tlačidlo režimu zariadenia, aby ste
potvrdili a opustili automatické vyhľadávanie.
16
rPoznámka
Aby ste pozastavili automatické vyhľadávanie, stlačte
tlačidlo OK.
Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol, aby ste
vyhľadali kódy po jednom dozadu alebo dopredu,
aby ste našli správny kód pre svoje zariadenie,
prípadne opätovne stlačte tlačidlo OK, aby ste
pokračovali v automatickom vyhľadávaní.
5.1.4
Ovládanie DVD, koncových prijímačov
a zariadení domáceho kina
‡ Stlačte tlačidlo DVD, STB alebo HTS, aby ste
nastavili diaľkové ovládanie tak, že bude ovládať
potrebné zariadenie.
® Na ovládanie zariadenia použite diaľkové
ovládanie TV.
Ak tlačidlá neovládajú zvolené zariadenie,
vyžaduje sa nastavenie, aby sa diaľkové ovládanie
naprogramovalo pre vašu špecifickú značku a
typ zariadenia. Pozrite si časť 5.1.3
Ò Stlačením tlačidla TV sa vrátite do normálneho
režimu ovládania televízora.
Keď sa nepoužíva, diaľkové ovládanie sa po 30
sekundách prepne späť do režimu TV.
DEMO
GUIDE
OPTION
a
OPTION
a
OK
LIST
MENU
b
MENU
BROWSE
+
+
+
+
¬
-
V
-
V
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
R
P
†
Ò
‡
π
†
b
q
Ò
MHEG CANCEL
®
j
Keď sa diaľkové ovládanie vyberie pre konkrétne
zariadenie, všetky tlačidlá budú mať rovnakú
funkciu okrem tu uvedených tlačidiel.
• DVD prehrávač/DVD rekordér/DVD rekordér s
pevným diskom
Tlačidlo Option = ponuka systému DVD
Tlačidlo Menu = ponuka disku DVD
P+/- = predchádzajúca/nasledujúca stopa
disku DVD
Lepšie využívanie vášho TV
03-08-2007
14:41
Pagina 17
• Philips DVD rekordér (nastav. kód 004)
Tlačidlo Ò = predchádzajúca stopa
disku DVD
Tlačidlo † = nasledujúca stopa disku DVD
• Philips DVD rekordér s pevným diskom
(nastav. kód 005)
Tlačidlo Option = ponuka systému DVD-R
s pevným diskom
Tlačidlo Menu = prehľadávač disku DVD-R
s pevným diskom a pevného disku
Tlačidlo Ò = predchádzajúca stopa disku
DVD-R/pevného disku
Tlačidlo † = nasledujúca stopa disku
DVD-R/pevného disku
• Prehrávač diskov Blu-ray (nastav. kód 006)
Tlačidlo Option = domovská obrazovka disku BD
Tlačidlo a = ponuka obsahu disku BD
Tlačidlo Menu = ponuka disku BD
• Prijímač digitálnej televízie alebo satelitný prijímač
Bez zmeny funkcií
• Systém domáceho kina
Tlačidlo Option = nastavenie systému
domáceho kina
Tlačidlo Menu = ponuka disku v systéme
domáceho kina
Tlačidlo V = hlasitosť systému domáceho kina
P+/- = predchádzajúca/nasledujúca stopa
v systéme domáceho kina
5.1.5
Trvalé uchovanie diaľkového
ovládania vo zvolenom režime
Ak ovládate zariadenie výberom tlačidla DVD, STB
alebo HTS, diaľkové ovládanie sa vráti späť do
režimu TV, ak sa nebude 30 sekúnd používať.
Diaľkové ovládanie môžete tiež nastaviť tak, aby
natrvalo ostalo vo zvolenom režime.
‡ Stlačením tlačidla TV prejdete do režimu TV.
® Na 4 sekundy súčasne stlačte tlačidlo OK a
tlačidlo ¬.
Ò Tlačidlo B zabliká na 1 sekundu, aby potvrdilo
výber.
Odteraz zostane diaľkové ovládanie v režime
zvoleného zariadenia.
† Stlačte tlačidlo TV, DVD, STB alebo HTS, aby
ste ovládali potrebné zariadenie.
Tlačidlo B niekoľkokrát zabliká, aby potvrdilo
výber.
5.1.6
Tabuľky vstupných kódov pre
diaľkové ovládanie
Pozrite si koniec tejto príručky.
Lepšie využívanie vášho TV
5.2
Prehľad TV menu
Pomocou menu na obrazovke nainštalujete svoj TV,
upravíte nastavenia obrazu, zvuku a funkcie
Ambilight a získate prístup k funkciám. Táto časť
poskytuje prehľad menu a popisuje, ako sa cez ne
pohybovať.
5.2.1 Menu
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači
zobrazíte hlavné menu.
® Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
LIST
MENU
BROWSE
b
MENU
BROWSE
+
+
¬
Televízor
-
-
V
P
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
Multimédia
Hlavné menu ponúka nasledujúce položky:
• TV menu
Vyberte toto menu na inštalovanie, nastavenie
obrazu a zvuku, funkcie Ambilight a nastavenie
iných funkcií.
• Zoznam predvolieb
Vyberte túto položku na zobrazenie zoznamu
predvolieb. V tejto položke vytvorte zoznamy
svojich obľúbených kanálov.
• Sprievod. programom
Je dostupný pri nainštalovaní digitálnych kanálov a
zobrazuje informácie o digitálnych programoch.
Podľa typu Elektronického sprievodcu
programom môžete tiež získať prístup k tabuľke
naplánovaných digitálnych TV programov a
jednoducho vybrať a naladiť požadovaný
program. Pozrite si časť 5.7 Elektronický
sprievodca programom.
• Multimédiá
Vyberte túto položku, aby ste zobrazili fotografie
alebo prehrali hudbu uloženú na zariadení USB.
Pozrite si časť 5.10 Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3...
17
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 18
5.2.2 Používanie menu
Pomocou tohto príkladu sa naučte používať ponuky menu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači.
º Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
nastavení obrazu.
Obraz
DEMO
Kontrast
GUIDE
a
OPTION
®
Kontrast
Jas
Farebn sý
Farebn t
OK
LIST
Ostrosť
MENU
MENU
BROWSE
b
BROWSE
Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
ť 52
4
Odtieň
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
◊Stlačením navigačné tlačidlo nadol vyberiete
možnosť Jas.
Obraz
Kontrast
Jas
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
TV menu.
90
47
Jas
98
47
Farebn
Ostrosť
4
TV menu
TV nastavenie
Odtieň
TV nastavenie
Funkcie
Obn. štand. nastav...
Perfect Pixel HD
HD Nat... Motion
Inštalácia
Obraz
‹Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
nastavenia jasu.
Aktualizácia softv... Zvuk
Ambilight
Ò Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
menu TV nastavenie.
TV nastavenie
Jas
Asistent nastavenia
Asistent nastavenia
Obn. štand. nastav... Spustiť teraz
Obraz
Zvuk
Ambilight
† Stlačením navigačné tlačidlo nadol vyberiete
možnosť Obraz.
TV nastavenie
rPoznámka:
Pri nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov je
dostupných viacero možností.
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
Obn. štand. nastav... Jas
Obraz
≈Nastavenie upravíte navigačné tlačidlo nahor
alebo nadol.
Ú Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vrátite k
nastaveniam obrazu alebo stlačením tlačidla
Menu opustíte menu.
ť
t n
Zvuk
Ambilight
Odtieň
Perfect Pixel HD
...
18
Lepšie využívanie vášho TV
03-08-2007
14:41
Pagina 19
5.2.3 Menu Rýchly prístup
Menu Rýchly prístup poskytuje priamy prístup k
často potrebným položkám menu.
Keď sa nainštalujú a vysielajú digitálne kanály, v
ponuke sa zobrazia príslušné digitálne možnosti.
5.3 Nastavenie obrazu a zvuku
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Option.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte možnosť.
Ò Stlačením tlačidla OK zobrazíte zvolenú
možnosť menu.
† Stlačením navigačné tlačidlo nahor, nadol, vľavo,
vpravo upravíte nastavenia v menu.
º Stlačením tlačidla Option opustíte menu.
5.3.1 Asistent nastavenia
Použite aplikáciu Asistent nastavenia, aby vás
jednoduchým spôsobom sprevádzala cez základné
nastavenia obrazu, zvuku a funkcie Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > TV nastavenie >
Asistent nastavenia a stlačte navigačné tlačidlo
vpravo, aby ste do položky vstúpili.
® Stlačte tlačidlo OK.
Ò Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači spustíte asistenta.
† Stlačením navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo
vyberiete podľa vášho výberu ľavú alebo pravú
stranu.
º Stlačením zeleného tlačidla prejdete na
nasledujúce nastavenie.
Budete prechádzať viacerými nastaveniami. Po
dokončení vás TV požiada, aby ste tieto
nastavenia uložili.
◊Stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky svoje
nastavenia.
‹ Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
INPUT
v
TV
DVD
STB
HTS
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
• Jazyk zvuku
Pozrite si časť 5.3.5 Nastavenie zvuku.
• Jazyk titulkov
Pozrite si časť 5.9.3 Výber jazyka digitálnych
titulkov.
• Titulky
Pozrite si časť 5.9 Titulky.
• Formát obrazu
Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
• Ekvalizér
Pozrite si časť 5.3.5 Nastavenie zvuku.
• Hodiny
Zobrazenie hodín
‡ Stlačením tlačidla OK natrvalo zobrazíte hodiny.
® Stlačením tlačidla Option a stlačením navigačné
tlačidlo nahor alebo nadol opätovne vyberiete
možnosť Hodiny.
Ò Stlačením tlačidla OK hodiny skryjete.
Rýchly prístup
Jazyk zvuku
Táto časť popisuje, ako nastaviť obraz a zvuk v
ponukách menu.
5.3.2 Obnovenie štandard. nastavenia
Nastaví TV do jedného z predvolených nastavení.
Každé nastavenie kombinuje obraz, zvuk a funkciu
Ambilight.
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači a
výberom položky TV menu > TV nastavenie >
Obnovenie štandard. nastavenia a stlačením
navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do zoznamu.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte nastavenie.
Ò Stlačením zeleného tlačidla uložíte svoj výber.
† Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
Štandardné nastavenia: Aktuálne, Prirodzený, Jasné,
Film
Jazyk titulkov
Titulky
Form
ér
Hodiny
Lepšie využívanie vášho TV
19
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 20
5.3.3 Nastavenie obrazu
Táto časť opisuje, ako upraviť všetky nastavenia
obrazu.
‡ Stlačením tlačidla Menu na diaľkovom ovládači a
výberom položky TV menu > TV nastavenie >
Obraz a stlačením navigačné tlačidlo vpravo
vstúpite do zoznamu.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte nastavenie.
TV nastavenie
•
•
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
•
Obn. štand. nastav... Jas
Obraz
ť
n
Zvuk
•
Ambilight
Odtieň
Perfect Pixel HD
HD Nat...
at... M
Motion
•
kontr.
Redukcia šumu
Red. MPEG artef...
Zvýšenie sýtosti f...
•
Senzor osvetlenia
Formát obrazu
• Kontrast
Mení úroveň jasných častí v obraze, ale uchováva
tmavé časti nezmenené.
• Jas
Zmení úroveň svetla celého obrazu.
• Farebná sýtosť
Zmení úroveň sýtosti.
• Farebný tón
Ak sa vysiela norma NTSC, táto úroveň
kompenzuje odchýlky farieb.
• Ostrosť
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
• Odtieň
Nastaví farby na stupeň Normálny, Teplý
(červenkasté) alebo Studený (modrasté). Vyberte
položku Osobné, aby ste v menu Osobné
sfarbenie vykonali vlastné nastavenie.
• Osobné sfarbenie
Ak sa v ponuke Osobné sfarbenie vyberie
ponuka Odtieň, môžete pre túto možnosť
vytvoriť vlastné nastavenie.
Stlačením zeleného tlačidla vyberiete, aby každý
ukazovateľ zmenil hodnotu:
- R-WP červenkastý biely bod
- G-WP zelenkastý biely bod
- B-WP modrákastý biely bod
20
•
•
•
- R-BL červenkastá úroveň čiernej
- G-BL Zelenkastá úroveň čiernej
Perfect Pixel HD
Zapne alebo vypne funkciu Perfect Pixel HD,
ktorá predstavuje najideálnejšie nastavenie
obrazu.
HD Natural Motion
Znižuje blikanie polí a riadkov a reprodukuje
jemný pohyb, a to hlavne vo filmoch.
Úroveň nastavte na Minimum, Maximum alebo
Vypnuté.
100Hz Clear LCD
Zapne alebo vypne funkciu 100Hz Clear LCD.
Dynamický kontr.
Zdokonaľuje kontrast v obraze, keď sa obraz na
obrazovke mení. Úroveň nastavte na Minimum,
Stredná, Maximum alebo Vypnuté. Odporúča sa
stredná úroveň.
Redukcia šumu
Odfiltruje a obmedzí šum v obraze. Úroveň
nastavte na Minimum, Stredná, Maximum alebo
Vypnuté.
Redukcia MPEG artefaktov
Zjemní prechody digitálneho obrazu. Zapne alebo
vypne funkciu Redukcia MPEG artefaktov.
Zvýšenie sýtosti farieb
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie
detailov v jasných farbách. Úroveň nastavte na
Minimum, Stredná, Maximum alebo Vypnuté.
Active control
Upraví všetky prichádzajúce signály, aby poskytla
najlepší možný obraz. Zapne alebo vypne funkciu
Active control.
Formát obrazu
Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
Lepšie využívanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 21
5.3.4 Formát širokouhlého obrazu
Predchádzajte zobrazeniu čiernych pásov na
bočných stranách, prípadne na hornej a dolnej
strane obrazu. Zmení formát obrazu na formát,
ktorý vyplní obrazovku.
‡ Stlačením tlačidla q zapnete menu Formát
obrazu.
4
5
6
7
8
9
i
0
R
Ò
‡
π
†
b
q
Nezmenšený
(Len pre reÏimy HD a PC)
Maximálna ostrosť. Na
okrajoch sa môže vyskytnúť
skreslenie. Pri obraze z
počítača sa môžu zobraziť
tmavé pruhy.
rPoznámka
Nezabudnite pomenovať pripojenie v menu
Pripojenie. Pozrite si časť 7.4.3 Pomenovanie vašich
zariadení.
MHEG CANCEL
®
j
q
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte dostupný formát obrazu.
Ò Zatlačte navigačné tlačidlo nahor, aby ste
posunuli obraz nahor a zviditeľnili čiastočne
prekryté titulky.
SLOVENSKY
à Tip
Pre minimálne rušenie sa odporúča automatický formát.
Automatický formát
(Nie pre režim PC)
Automaticky zväčšuje obraz,
aby sa zmestil na obrazovku.
Titulky zostanú viditeľné.
Superzoom
(Nie pre režim HD)
Odstráni čierne pásy po
stranách programov
formátu 4:3.Vzniká minimálne
skreslenie.
4:3 (Nie pre režim HD)
Zobrazí klasický formát 4:3
Rozšírený obraz 14:9
(Nie pre režim HD)
Prispôsobí klasický
formát 4:3 na 14:9
Rozšírený obraz 16:9
(Nie pre režim HD)
Prispôsobí klasický
formát 4:3 na 16:9.
Širokouhlý obraz
Roztiahne formát 4:3 na
16:9.
Lepšie využívanie vášho TV
21
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 22
5.3.5 Nastavenie zvuku
Táto časť popisuje spôsob úpravy všetkých nastavení
zvuku.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > TV nastavenie >
Zvuk a stlačením navigačné tlačidlo vpravo
vstúpite do zoznamu.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte nastavenie.
TV nastavenie
Zvuk
Asistent nastavenia Ekvalizér
Obn. štand. nastav... Hlasitosť
Obraz
Stereo vyváženie
Zvuk
Ambilight
Dual I/II
Mono/Stereo
Surround režim
Hlasitossť
úch...
...
Delta hlasitosť
Automat. surround
• Ekvalizér
Mení basy a soprán zvuku. Vyberte každý
ukazovateľ, aby ste zmenili nastavenie. Pozrite si
tiež časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup.
• Hlasitosť
Mení hlasitosť.
Keď nastavujete hlasitosť pomocou tlačidla V,
zobrazí sa ukazovateľ hlasitosti. Ak nechcete, aby sa
zobrazoval, prejdite na položku TV menu >
Inštalácia > Predvoľby a stlačením navigačné
tlačidlo vpravo vstúpte do zoznamu a vypnite
Ukazovateľ hlasitosti.
‡ Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte položku Ukazovateľ hlasitosti.
® Vstúpite navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Vybratím možnosti Zapnuté aktivujete dočasné
zobrazenie ukazovateľa hlasitosti počas
nastavovania hlasitosti.
• Stereo vyváženie
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora,
aby najlepšie vyhovovali vašej polohe počúvania.
• Jazyk zvuku
Po nainštalovaní a vysielaní digitálnych kanálov
môže byť dostupný zoznam jazykov zvuku pre
aktuálny program.
Pozrite si tiež časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup. Aby
ste natrvalo zmenili jazyk zvuku, pozrite si
časť 6 Nastavenie predvolieb.
• Dual I/II
Ak sa vysiela, môžete si vybrať medzi dvomi
rôznymi jazykmi.
• Mono/stereo
22
Ak je dostupné stereofónne vysielanie, môžete
pre každý kanál vybrať možnosť Mono alebo
Stereo.
• Surround režim
Na výber priestorovejšieho zvuku, ak sa vysiela
alebo je dostupný z pripojeného zariadenia.
• Hlasitosť do slúchadiel
Mení hlasitosť slúchadiel. Pomocou tlačidla ¬ na
diaľkovom ovládači môžete stíšiť reproduktory TV.
• Automatické vyrovnávanie hlasitosti
Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako
napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa
prepína z jedného kanálu na druhý. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
• Delta hlasitosť
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo
pripojenými zariadeniami.
‡ Prepnite na kanál alebo zariadenie, u ktorého
chcete vyrovnať rozdiel v hlasitosti.
® V menu Zvuk vyberte možnosť Delta hlasitosť
a zmeňte úroveň hlasitosti.
• Automat. surround
Prepne TV automaticky na vysielanie najlepšieho
priestorového zvukového režimu. Vyberte
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
Lepšie využívanie vášho TV
5.4
03-08-2007
14:41
Pagina 23
Funkcia Ambilight
Táto časť popisuje spôsob úpravy nastavení funkcie
Ambilight.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte TV menu > TV nastavenie > Ambilight
a stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpte do
zoznamu.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte nastavenie.
TV nastavenie
Ambilight
Asistent nastavenia Ambilight
Jas
Obn. š
Obraz
žim
Zvuk
Ambilight
Zvýraznenie farieb
• Ambilight: Zapne alebo vypne funkciu Ambilight.
• Jas: Zmení výstup svetla funkcie Ambilight.
• Režim: Môžete si vybrať spomedzi 3 režimov
Ambilight: Odpočinkový, Stredný, Dynamický. Pozrite
si časť 4.7 Zmena režimu Ambilight.
• Rozdelenie
Nastavuje úroveň rozdielu farieb medzi ľavou,
pravou, vrchnou a spodnou stranou TV.
Vypnutie rozdelenia zobrazí dynamickú, ale
jednofarebnú funkciu Ambilight.
• Zvýraznenie farieb
Toto vám umožňuje nastaviť sýtejšie farby
osvetlenia pre silnejší dynamický efekt.
5.5
Teletext
Váš televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok, do
ktorej sa ukladajú vysielané teletextové stránky a
podstránky, aby sa skrátila čakacia doba.
Aby ste vybrali stránku teletextu, pozrite časť
4.6 Výber stránky teletextu.
5.5.1 Výber podstránok čísla strany
Číslo strany teletextu môže obsahovať viacero
podstránok.
Strany sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného
čísla strany.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Vyberte teletextovú stránku.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo
vyberte podstránku.
5.5.2 Výber vysielania teletextové vysielanie
T.O.P. teletext (Tabuľka stránok) sa nevysiela pri
všetkých TV kanáloch. Jednoducho môžete preskočiť z
jedného predmetu na druhý bez použitia čísel stránok.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačte tlačidlo i.
Zobrazí sa prehľad T.O.P.
Ò Použite navigačné tlačidlo vľavo, vpravo alebo
nahor, nadol, na výber predmetu.
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte stránku.
i
ç Upozornenie
Aby nedochádzalo k nekvalitnému príjmu signálu z
infračerveného diaľkového ovládača, umiestnite
svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.
4
5
7
8
9
i
0
R
Ò
‡
6
π
†
b
q
MHEG CANCEL
®
j
5.5.3 Dual screen teletext
Zobrazte TV kanál a teletext vzájomne vedľa seba.
‡ Stlačením tlačidla b zobrazíte Dual screen
teletext.
® Opätovným stlačením b zobrazíte normálny
teletext.
Ò Stlačením tlačidla b teletext vypnete.
Lepšie využívanie vášho TV
23
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 24
5.5.4 Vyhľadanie v teletexte
Rýchlo preskočte na predmet prepojený k sérii čísel
stránok alebo vyhľadávajte špecifické slová na
teletextových stránkach.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačením tlačidla OK označíte prvé slovo alebo
číslo.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor, nadol alebo
vľavo, vpravo preskočíte na nasledujúce slovo
alebo číslo na stránke.
† Stlačením tlačidla OK vyhľadáte stránku, ktorá
obsahuje označené slovo alebo číslo.
º Stláčajte navigačné tlačidlo nahor dovtedy, kým
nebude označené žiadne slovo alebo číslo, aby
ste vyhľadanie ukončili.
5.5.5 Zväčšenie teletextových stránok
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú stránku
zväčšiť.
‡ Stlačte tlačidlo b a vyberte teletextovú
stránku.
® Stlačením tlačidla Option na diaľkovom ovládači
zväčšíte hornú časť stránky.
Ò Opätovným stlačením tlačidla Option zobrazíte
zväčšenú spodnú časť stránky.
† Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
budete prechádzať cez zväčšenú stránku.
º Opätovným stlačením tlačidla Option sa vrátite
na normálnu veľkosť stránky.
B
INPUT
v
TV
DVD
STB
Menu Teletextu
Odkryť
Vypnuté
Opakov. podstránok
Vypnuté
Jazyk
Skup II
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte možnosť.
† Stlačením tlačidla OK zmeníte nastavenie.
º Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
teletextu.
◊Stlačením tlačidla b vypnete teletext.
5.5.7
Služby digitálneho textu (len VB)
Niektorí vysielatelia digitálnej TV ponúkajú na
svojich kanáloch digitálnej TV príslušný digitálny text
alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto
služby fungujú ako normálny teletext s číslom,
farbou a navigačnými tlačidlami na výber a navigáciu.
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor, nadol alebo
vľavo, vpravo vyberte alebo označte položky.
Ò Stlačením jedného z farebných tlačidiel
vyberiete možnosť.
† Potvrďte alebo aktivujte stlačením tlačidla OK.
Stlačením tlačidla MHEG Cancel zrušíte digitálny
text alebo interaktívne služby.
HTS
DEMO
GUIDE
a
OPTION
‡ Stlačte tlačidlo b.
® Stlačte tlačidlo Menu.
OPTION
ç Upozornenie
Služby digitálneho textu sa blokujú, keď sa vysielajú
titulky a v menu Funkcie sú titulky nastavené ako
Zapnuté. Pozrite si časť 5.9 Titulky.
OK
5.5.6
Menu teletextu
Pomocou možností v menu teletextu môžete
odkryť skryté informácie, nechať automaticky
opakovať podstránky a meniť nastavenie znakov.
• Odkryť
Táto funkcia odkryje alebo skryje skryté
informácie na stránke, ako sú riešenia hádaniek
alebo puzzle.
• Opakov. podstránok
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné podstránky,
môžete automaticky spustiť opakované
prechádzanie cez podstránky.
• Jazyk
Niektoré jazyky používajú odlišnú súpravu znakov.
Prepnite na druhú skupinu, aby ste správne
zobrazili text.
24
5.5.8 Teletext 2.5
Keď tento teletext vysiela TV kanál, ponúka viac
farieb a lepšiu grafiku.
Teletext 2.5 je zapnutý ako predvolené výrobné
nastavenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Predvoľby > Teletext 2.5 a stlačením navigačné
tlačidlo vpravo vstúpite do zoznamu.
® Vyberte možnosť Zap. alebo Vyp.
Lepšie využívanie vášho TV
5.6
03-08-2007
14:41
Pagina 25
Vytvorenie zoznamu
obľúbených kanálov
Zobrazte zoznam Všetky kanály alebo zostavte
zoznam svojich obľúbených kanálov z vašich
preferovaných TV kanálov a staníc rádia. Napríklad,
každý člen vašej rodiny si môže vytvoriť vlastný
zoznam obľúbených položiek.
5.6.1 Výber zoznamu obľúbených kanálov
Získajte informácie, ako vyberiete jeden zo
zoznamov obľúbených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Prvýkrát po skončení inštalácie sa zobrazí
zoznam všetkých kanálov. V ostatných situáciách
sa zobrazí posledný zvolený zoznam obľúbených
položiek.
Všetky kanály
....
EXT 3
A
1 Analó
ál 1
2 Digitálne kanály 1
álne kanály 2
4 Rá
é
ály 1
....
Zozn.na výber
◊Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
označte kanál.
‹ Stlačením tlačidla OK označíte (alebo zrušíte
označenie) vyznačeného kanála.
Kanál sa pridal (alebo odstránil zo) do
zvoleného zoznamu.
≈Opätovným stlačením zeleného tlačidla opustíte
režim úpravy.
Opätovne sa zobrazí zoznam upravených
predvolieb.
5.6.3
Výber kanála zo zoznamu
obľúbených kanálov
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam
predvolieb.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
označte kanál.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
TV sa naladí na daný kanál.
à Tip
• Použite tlačidlá -P+ na prechod cez jednotlivé TV
kanály zvoleného zoznamu obľúbených kanálov.
• Číselnými tlačidlami ešte môžete vybrať kanály,
ktoré nie sú označené ako obľúbené.
b
MENU
BROWSE
+
+
¬
-
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zvolený zoznam obľúbených kanálov.
º Opätovným stlačením tlačidla OK ho opustíte.
-
V
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
R
Ò
+
‡
π
P
0
-
9
†
5.6.2
Nastavenie zoznamu obľúbených
kanálov
Vytvorte alebo upravte vlastný zoznam obľúbených
kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam.
® Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky
zoznamy obľúbených kanálov.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte zoznam.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Stlačením zeleného tlačidla vstúpite do režimu
úpravy. Zvolený zoznam vyvolá kompletný
zoznam predvolieb.
Lepšie využívanie vášho TV
25
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 26
5.7
Elektronický sprievodca
programom - EPG -
Zobrazí sa zoznam TV programov
Sprievod. programom
Elektronický sprievodca programom predstavuje
sprievodcu na obrazovke pre naplánované digitálne
TV kanály. Môžete prechádzať cez programy, vybrať
ich a zobraziť podľa času, názvu alebo žánra.
Existujú dva typy EPG, „Aktuálny program a
nasledujúci“ a EPG na „7 alebo 8 dní“.
Po nastavení a vysielaní digitálnych kanálov sa
sprístupní aj EPG. „Aktuálny program a nasledujúci“
je dostupný vždy, ale EPG na „7 alebo 8 dní“ je
dostupný len v niektorých krajinách.
Pomocou menu EPG môžete ...
• zobraziť zoznam práve vysielaných programov,
• zobraziť nasledujúci program,
• zoskupiť programy podľa žánru,
• nastaviť pripomienky, kedy sa programy začnú,
• nastaviť preferované EPG kanály,
• atď.
5.7.1 Zapnutie EPG
‡ Stlačte tlačidlo a.
v
DVD
STB
HTS
DEMO
GUIDE
GUIDE
a
OPTION
a
OK
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
Moonlighting
10:15
09:20
Pripomeň
Preskoč
Daddio
Info
00 0 - EEN
® Pomocou farebných tlačidiel môžete aktivovať
funkcie zobrazené v spodnej časti obrazovky.
• Ďalšie: na zobrazenie informácií o ďalšom programe.
• Pripomeň: na označenie alebo zrušenie označenia
programu ako pripomienkovača.
• Pozeraj: na pozeranie alebo počúvanie
aktuálneho programu.
• Preskoč na...: na preskočenie na nasledujúci alebo
predchádzajúci deň.
• Info: na zobrazenie informácií o zvolenom
programe (ak sú dostupné).
Ò Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
Sprievod. program. Program ?
EPG typu „Aktuálny program a nasledujúci“
Zobrazia sa podrobné informácie o aktuálnom
programe.
Zí
12:30 South Today
Hľada
ľ ť podľa
ľ žánru 11:50 Working Lunch
Ut, 12 Sep
Názov: Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Ďalšie
Stlačením - P + môžete meniť kanál.
Alebo
EPG na „7 alebo 8 dní“
Prijatie údajov EPG môže nejaký čas trvať.
26
Pozeraj
13:50 Anastasia
Program ?
Koniec
Commonwealth
BBC THREE 05:32
Zobrazí sa nasledujúci typ EPG
26 BBC1
Ut, 12 Sep
Ďalšie
09:55
5.7.2
Ďalšie informácie o EPG na „7 alebo 8 dní“
Možnosti Hľadať podľa žánru, Naplánované pripomienky
atď. sa spravujú v menu Sprievod. programom.
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo a.
® Stlačte tlačidlo Menu.
Zobrazí sa menu Sprievod. programom.
INPUT
TV
o
13:00 In aller Freund
ť
áta
09:17
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte možnosť v menu.
† Stlačením navigačné tlačidlo vpravo do nej
vstúpte.
º Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
uskutočnite svoj výber.
◊Stlačením tlačidla OK ho aktivujete alebo
stlačením zeleného tlačidla si ho pozriete
‹ Stlačením tlačidla a opustíte EPG.
rPoznámka
V menu Sprievod. programom sa zobrazia iba
kanály označené ako Preferované EPG kanály.
Lepšie využívanie vášho TV
5.8
03-08-2007
14:41
Pagina 27
Časovače a uzamknutia
Táto časť opisuje, ako sa TV zapne alebo vypne v
určenom čase a ako sa TV uzamkne alebo
odomkne.
5.8.1
Automatické prepnutie do
pohotovostného režimu
Automatické vypnutie prepne TV po určitom čase
do pohotovostného režimu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Auto
vypn. a stlačením navigačné tlačidlo vľavo
vstúpite do ukazovateľa automatického vypnutia.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
nastavte čas až do 180 minút v krokoch po 5
minút. Ak sa automatické vypnutie nastaví na 0
minút, vypne sa.
Počas odpočítavania môžete vždy vypnúť TV aj skôr
alebo vynulovať čas.
5.8.2 Automatické zapnutie TV
Časový spínač zapne TV automaticky z
pohotovostného režimu na určený kanál a v
určenom čase.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Časov.spín. a stlačením navigačné tlačidlo
vpravo vstúpite do menu Časov.spín.
® Pomocou navigačné tlačidlo nahor alebo nadol,
vľavo alebo vpravo vyberte položky menu a
vstúpte postupne do nich, aby ste nastavili kanál,
deň v týždni alebo denne a čas spustenia.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
à Tip
Aby ste vypli časový spínač, vyberte možnosť Vyp. v
menu Časov.spín.
5.8.3 Uzamknutie TV kanálov a programov
Uzamknite TV kanály a/alebo programy z
pripojených zariadení, aby ste zabránili deťom v ich
sledovaní. Uzamknite a odomknite ich pomocou
štvorčíselného kódu.
Nastavenie alebo zmena kódu
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Zadať alebo
Zmeniť kód a stlačením navigačné tlačidlo vpravo
zadáte svoj kód.
® Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Menu Funkcie sa znova zobrazí so správou
potvrdzujúcou, že váš kód sa vytvoril alebo
zmenil.
Lepšie využívanie vášho TV
Zabudli ste svoj kód?
‡ Vyberte položku Zmeňte kód.
® Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Zadajte nulovací kód 8-8-8-8.
† Zadajte nový osobný kód.
º Potvrďte nový zadaný kód.
Predchádzajúci kód sa vymaže a uloží sa nový
kód.
5.8.4
Aktivovanie alebo deaktivovanie
rodičovskej zámky
Ak ste kód nastavili, môžete uzamknúť všetky kanály
a zariadenia, uzamknúť špecifický kanál alebo
zariadenie, nastaviť čas, po ktorom sa všetky kanály
a zariadenia uzamknú alebo nastaviť vek vášho
dieťaťa pre rodičovské ohodnotenie, keď sa
nainštalujú a vysielajú digitálne kanály.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládaní a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Rodičovská zámka a stlačte navigačné tlačidlo
vpravo, aby ste zadali svoj kód.
® Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Ò Vyberte jednu z možností.
† Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Uzamknutie alebo odomknutie všetkých kanálov a
pripojených zariadení
‡ Vyberte možnosti Zámka alebo Odomknúť.
® Stlačte tlačidlo OK.
Uzamknutie konkrétneho programu alebo všetkých
kanálov od určitého času
Rodičovská zámka Vlastn zámok
Z mka
Vlastn zámok
Zá
úť
Odomknúť
Rodičovsk
ľ
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
menu Vlastný zámok.
Ò Opätovným stlačením navigačné tlačidlo vpravo
vstúpite do ponuky Zamknúť po.
† Výberom možnosti Zap. zapnete zámku
časovača.
º Stlačte navigačné tlačidlo vľavo.
◊Vyberte položku Čas.
‹ Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
≈Zadajte čas pomocou navigačné tlačidiel nahor
alebo nadol a vpravo.
Ú Stlačte tlačidlo OK.
27
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 28
Uzamknutie jedného alebo viacerých kanálov a
pripojených zariadení
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte položku Zámok predvoľby.
† Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
º Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte kanál(y), ktoré chcete uzamknúť alebo
odomknúť.
◊Zakaždým stlačte tlačidlo OK, aby ste uzamkli
alebo odomkli kanál.
5.9.2
Aktivovanie alebo deaktivovanie
zobrazovania titulkov
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Titulky a
stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
TVmenu
Funkcie
TV nastavenie
Funkcie
Titulky
Jazyk titulkov
In talá
é
á
ód
Nastavenie vekového hodnotenia pre digitálny
program
Niektorí digitálni vysielatelia majú svoje programy
ohodnotené (v závislosti od vašej krajiny). Keď je
ohodnotenie vyššie ako vek vášho dieťaťa, program
sa uzamkne.
‡ Vyberte položku Vlastný zámok.
® Vstúpite stlačením navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte položku Rodičovská zámka.
† Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
º Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte odhad veku.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Rodičovská zámka.
5.9
í č
Common interface
Demo
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte možnosť Zap., aby sa titulky zobrazovali
stále alebo možnosť Zapnuté bez zvuku, aby sa
titulky zobrazovali len v prípade, keď je zvuk
stíšený pomocou tlačidla ¬ na diaľkovom
ovládači.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vrátite do
menu Funkcie.
à Tip
Menu Titulky vyberte priamo pomocou tlačidla
Option na diaľkovom ovládači. Pozrite si časť
5.2.3 Menu Rýchly prístup.
Titulky
Pre každý TV kanál môžete nastaviť titulky
prichádzajúce z vysielania teletextu alebo DVB-T
(digitálne).
Ak sú nastavené a vysielajú sa digitálne kanály,
môžete nastaviť svoj preferovaný jazyk titulkov.
5.9.1
Zobrazovanie titulkov z analógových
TV kanálov
‡ Vyberte analógový TV kanál.
® Stlačením tlačidla b zapnete teletext.
Ò Zadajte trojciferné číslo strany stránky titulkov.
† Stlačením tlačidla b vypnete teletext.
rPoznámka
Stránka titulkov teletextu analógových kanálov sa
musí uložiť pre každý TV kanál samostatne.
28
asov
5.9.3 Výber jazyka digitálnych titulkov
Ak sa titulky vysielajú pri digitálnych kanáloch,
môžete zo zoznamu vysielaných jazykov vybrať
preferovaný jazyk titulkov. Preferovaný jazyk titulkov
nastavený v menu Inštalácia sa dočasne zruší.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie > Jazyk
titulkov a stlačením navigačné tlačidlo vpravo
vstúpite do zoznamu dostupných jazykov.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte jazyk titulkov.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
à Tip
Menu Jazyk titulkov vyberte priamo pomocou
tlačidla Option na diaľkovom ovládaní. Pozrite si
časť 5.2.3 Menu Rýchly prístup.
Lepšie využívanie vášho TV
03-08-2007
14:41
Pagina 29
5.10 Zobrazenie a prehrávanie
fotografií, MP3...
Pozerajte obrázky alebo počúvajte hudbu uloženú
na zariadení USB (nedodáva sa s TV). Pozerajte
svoje obrázky ako prezentáciu alebo sledujte vlastné
zoznamy prehrávanej hudby.
rPoznámka
Spoločnosť Philips nepreberá zodpovednosť v
prípade, ak produkt vaše zariadenie USB
nepodporuje a ani neprijíma zodpovednosť za
škodu alebo stratu uložených údajov.
5.10.1 Vloženie zariadenia USB
Zapojte zariadenie na bočnej strane TV, zatiaľ čo je
TV zapnutý.
Automaticky sa zobrazí hlavné menu a názov
zariadenia USB sa označí vedľa položky Multimédiá.
Televízor
Obraz
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
Cairo.jpg
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
5.10.2 Odpojenie zariadenia USB
ç Upozornenie
Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia USB, vždy
opustite menu na obrazovke a pred odpojením
zariadenia USB päť sekúnd počkajte.
‡ Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
® Odpojte zariadenie USB.
5.10.3 Zobrazenie vašich obrázkov
Menu Multimédiá zobrazuje súbory, ktoré ste uložili
na zariadení USB.
‡ Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
menu Multimédiá. Označí sa položka Obraz.
USB
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
priečinku Obraz.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte v zariadení USB obrázok alebo album s
obrázkami.
Obraz
Obraz
Hudba
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
Lepšie využívanie vášho TV
† Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok alebo
spustíte prezentáciu obrázkov v albume.
º Stlačením tlačidla OK sa prezentácia pozastaví.
Opätovným stlačením ju znova spustíte.
◊Stlačte jedno z farebných tlačidiel na diaľkovom
ovládači pre aktivovanie príslušnej funkcie,
uvedenej na spodnej strane obrazovky. Stlačte
modré tlačidlo na zastavenie prezentácie a
zobrazenie ďalších funkcií.
Ak sa vyplo zobrazenie panelu funkcií v spodnej
časti obrazovky, stlačte ktorékoľvek farebné
tlačidlo, aby sa znovu zobrazil.
‹Stlačte navigačné tlačidlo vťavo a vyberte druhý
obrázok alebo album.
Nastavenia prezentácie
• Detaily/Viac detailov
Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a
nasledujúci obrázok v prezentácii.
• Prechod
Zobrazuje zoznam dostupných štýlov prechodu
obrázkov. Vyberte stlačením navigačné tlačidlo
nahor alebo nadol a aktivujte stlačením tlačidla
OK.
• Trvanie snímky
Nastaví časové oneskorenie pre prechod
obrázkov: Malá, Stredná alebo Dlhá.
• Otočiť
Na otočenie obrázka.
• Zoom
Zobrazí zoznam možností dostupných zväčšení.
• Spustiť/Zobraziť
Na zastavenie a opätovné pustenie prezentácie.
29
SLOVENSKY
2678.1_SLK.qxd
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 30
Afrika_2001
—
USB
—
5.10.4 Náhľady
Zobrazí prehľad obrázkov vo zvolenom albume.
‡ Vyberte album s obrázkami.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu obrázkov.
Ò Stlačte zelené tlačidlo.
† Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol,
vľavo alebo vpravo označte obrázok.
º Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok.
◊Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vrátite na
prehľad náhľadov.
‹ Opätovným stlačením zeleného tlačidla sa
vrátite na zoznam obrázkov.
5.10.6 Prezentácia s hudbou v pozadí
Sledujte prezentáciu vašich uložených obrázkov,
ktoré doprevádza vaša uložená hudba v pozadí.
‡ Najskôr vyberte album so skladbami a potom
stlačte tlačidlo OK.
® Označte priečinok Obrázok, vyberte album s
obrázkami a stlačte tlačidlo OK.
Kenya.jpg
Kenya.jpg
5.10.5 Počúvanie hudby
Nájdite svoje skladby v hudobnom albume menu
Multimédiá.
‡ V menu Multimédiá označte položku Hudba.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpte do
priečinku Hudba.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte skladbu alebo hudobný album.
† Stlačením tlačidla OK prehráte zvolenú skladbu
alebo prehráte skladbu, za ktorou nasleduje
nasledujúca skladba z rovnakého albumu.
Nastavenia hudby
• Detaily
Zobrazí názov súboru.
• Opakovať jednu/všetky
Opakuje všetky skladby v albume, kým skladbu
nezastavíte alebo opakuje len jednu zvolenú
skladbu, kým skladbu nezastavíte.
• Náhodne
Prehrávajte skladby v náhodnom poradí.
30
Lepšie využívanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 31
5.11 Počúvanie digitálnych
rozhlasových staníc
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie
sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.
Počúvanie digitálnej rozhlasovej stanice:
‡ Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa menu Všetky kanály.
® Pomocou číselných tlačidiel zvoľte rozhlasovú
stanicu, ktorá je dostupná od čísla kanálu 400 a
vyššie. Informácie o znovuzoradení nájdete v
časti 6.3.3 Znovuzoradenie kanálov.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
5.12 Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zdokonaľovať
svoje produkty a chce, aby ste z toho profitovali aj po
kúpe. Aby ste aktualizovali softvér svojho TV,
potrebujete pamäťové USB zariadenie (nedodáva sa).
rPoznámka
Zariadenie USB musí obsahovať aspoň 48 Mb
voľného priestoru. Uistite sa, že je vypnutá ochrana
proti zápisu.
Niektoré zariadenia USB nefungujú s vaším TV.
Kontaktujte svojho predajcu.
Identifikácia TV
TV sa identifikuje na vaše pamäťové USB zariadenie.
‡ Stlačte tlačidlo Menu.
® Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačením navigačné tlačidiel nahor alebo nadol,
vyberte možnosť Aktualizácia softvéru.
† Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
TV menu
Aktualizácia softv...
TV nastavenie
Funkcie
Pomocní
Inštalácia
Aktualizácia softv...
Info o použ. softv..
Lokálna aktualiz...
ámenie
º Stlačením navigačné tlačidiel nahor alebo nadol,
vyberte možnosť Pomocník pri aktualizácii.
◊Stlačte navigačné tlačidiel vpravo.
‹Aktivujete stlačením tlačidla OK.
≈Zapojte pamäťové USB zariadenie k USB
konektoru na bočnej strane TV.
Zobrazí sa hlavné menu.
ÚPokračujte stlačením zeleného tlačidla.
Zobrazí sa správa, že TV úspešne zapísal
identifikačný súbor na pamäťové USB zariadenie.
œ Dokončite opätovným stlačením zeleného
tlačidla.
π Pamäťové USB zariadenie odpojte od TV.
Lepšie využívanie vášho TV
31
SLOVENSKY
5.12.1 Pomocník pri aktualizácii
Pomocník pri aktualizácii vám pomôže aktualizovať
softvér vášho TV.
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 32
5.12.2 Prevzatie softvéru z PC na zariadenie
USB
‡ Zapojte pamäťové USB zariadenie k PC, ktorý
je pripojený k Internetu.
® Na zariadení USB nájdite a otvorte súbor
„update.htm“.
Ò Prečítajte si pokyny na obrazovke a kliknite na
tlačidlo Poslať ID.
Softvérová aktualizácia sa prevezme na
pamäťové USB zariadenie.
† Odpojte pamäťové USB zariadenie od PC.
5.12.3 Prenos prevzatej softvérovej
aktualizácie do TV
ÒAutomaticky sa spustí proces aktualizácie.
Čakajte, prosím.
USB
Aktualizácia sa dokončí, keď sa na obrazovke
zobrazí správa „Činnosť sa úspešne dokončila“.
Prevzatý softvér na pamäťovom USB zariadení sa
musí teraz nahrať do vášho TV.
Pr
g
Operation Successful! Re
ç Upozornenie
• Počas aktualizácie softvéru neodpájajte pamäťové
USB zariadenie.
• Ak sa počas aktualizácie vyskytne výpadok
elektriny, neodpájajte pamäťové USB zariadenie
od TV. TV bude pokračovať v aktualizácii hneď po
obnovení napájania.
USB
† Od TV odpojte pamäťové USB zariadenie.
‡ Zasuňte pamäťové USB zariadenie do USB
konektoru na bočnej strane TV.
USB
USB
º Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo B.
® TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Čakajte a nepoužívajte
vypínač napájania B na TV.
B
B
INPUT
v
TV
USB
32
DVD
STB
HTS
rPoznámka
Nestláčajte viackrát ako raz a nepoužívajte tlačidlo
Power B nachádzajúce sa na TV.
Lepšie využívanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 33
◊TV sa vypne. Obrazovka zostane na približne
10 sekúnd tmavá. Počkajte, prosím.
‹TV sa opätovne znova zapne. Aktualizácia sa
dokončila.
SLOVENSKY
5.12.4 Overenie aktuálnej verzie softvéru
Aktualizácia softvéru sa dá vykonať len v prípade, ak
sa verzia nového dostupného softvéru odlišuje od
aktuálnej verzie. Môžete si overiť vašu aktuálnu verziu
softvéru.
‡ Vyberte položku Aktualizácia softvéru v TV
menu.
® Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol,
vyberte položku Info o použitom softvéri.
Zobrazí sa verzia a popis aktuálneho softvéru.
5.12.5 Aktualizácia softvéru
prostredníctvom digitálneho
vysielania (DVB-T)
Váš TV môže automaticky prijímať nový softvér zo
systému digitálneho vysielania.
Ak sa na obrazovke zobrazí správa o aktualizácii,
výslovne sa odporúča, aby ste okamžite aktualizovali
softvér - vyberte položku Teraz.
Vyberte položku Neskôr, ak chcete byť upozornení
neskôr.
Vyberte položku Zrušiť, aby ste prerušili aktualizáciu
(neodporúča sa). Ak ste aktualizáciu zrušili, stále
môžete vykonať aktualizáciu sami, a to cez položky
TV menu > Aktualizácia softvéru > Miestna
aktualizácia.
Lepšie využívanie vášho TV
33
2678.1_SLK.qxd
6
03-08-2007
14:41
Pagina 34
Nastavenie predvolieb
Pri prvom zapnutí televízora ste vybrali jazyk ponúk
v televízore a nainštalovali ste dostupné kanály.
Táto kapitola vám pomôže v prípade, že
potrebujete znova vykonať úvodnú inštaláciu alebo
chcete naladiť nový analógový TV kanál.
rPoznámky:
- Nemusíte vykonať každý popísaný krok, ak nie je
nevyhnutný..
- Opätovnou inštaláciou sa zmení zoznam Všetky
kanály a nové kanály sa nepridajú do žiadneho
zoznamu obľúbených položiek.
6.1
Automatické nastavenie
predvolieb
Táto časť popisuje spôsob automatického vyhľadania
a uloženia všetkých dostupných kanálov.
Krok 1 Menu jazyk
Nastaví jazyk menu TV.
Ak sú jazykové nastavenia správne, prejdite na
nasledujúci krok.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia > Jazyky
a stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpte do
položky Menu jazyk.
® Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte svoj jazyk.
Ò Potvrďte stlačením tlačidla OK.
† Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vráťte do
menu Inštalácia.
Inštalácia
Jazyky
Jazyky
Krajina
Menu jazyk
Preferovaný zvuk
asová zóna
é titulky
Zhor ený
Predvoľby
Pripojenie
…
Ak sú nainštalované a vysielajú sa digitálne kanály,
ponuka Jazyky ponúka aj nasledovné jazykové
nastavenia.
• Preferovaný zvuk
Vyberte si jeden z dostupných jazykov zvuku ako
uprednostňovaný jazyk.
• Preferované titulky
Vyberte si jeden z dostupných jazykov titulkov
ako uprednostňovaný jazyk.
Pozrite si časť 5.9 Titulky.
34
• Zhoršený sluch
Výberom možnosti Zap. zobrazíte verziu titulkov
pre ľudí so sluchovým postihnutím vášho
preferovaného jazyka zvuku alebo titulkov (ak je
dostupný).
Krok 2 Vyberte si krajinu
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate. TV
nainštaluje a nastaví TV kanály podľa vašej krajiny.
‡ Stlačením navigačné tlačidlo nadol vyberiete
položku Krajina.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte svoju krajinu.
† Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vráťte do
menu Inštalácia.
Krok 3 Výber časovej zóny
Dostupné len pre krajiny s rôznymi časovými
zónami.
‡ Stlačením navigačné tlačidlo nadol vyberiete
položku Časová zóna.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte svoju časovú zónu.
† Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vráťte do
menu Inštalácia.
Krok 4 Nastavenie TV a rozhlasových staníc
Váš TV vyhľadá a uloží všetky dostupné digitálne a
analógové TV kanály a všetky dostupné digitálne
rozhlasové stanice.
‡ Stlačením navigačné tlačidlo nadol vyberiete
položku Nastavenie predvolieb.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
menu Nastavenie predvolieb.
Ò Označí sa položka Automatická inštalácia.
Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vyberiete
možnosť Spustiť teraz.
† Stlačte tlačidlo OK.
º Činnosť spustíte stlačením zeleného tlačidla.
Inštalácia môže niekoľko minúť trvať.
◊Ak sa vyhľadávanie kanálov dokončí, stlačte
červené tlačidlo, aby ste sa vrátili do menu
Inštalácia.
‹ Stlačením tlačidla Menu opustíte TV menu.
à Tip
Po nájdení digitálnych TV kanálov sa môžu v
zozname nastavených kanálov zobrazovať prázdne
čísla kanálov. Ak si želáte premenovať, znovu
zoradiť alebo odinštalovať uložené kanály, pozrite si
časť 6.3 Preskupenie uložených kanálov.
Lepšie využívanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 35
6.2 Analóg: manuálna inštalácia
Pomocou ručnej inštalácie môžete postupne
manuálne naladiť analógové TV kanály.
6.2.1 Výber systému
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
ponuky Ručná inštalácia. Označí sa možnosť
Systém
Ò Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu Systém.
† Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte svoju krajinu alebo oblasť sveta, v ktorej
sa teraz nachádzate.
º Stlačením navigačné tlačidlo vľavo sa vrátite do
menu Ručná inštalácia.
6.2.3 Jemné ladenie
Keď je príjem nekvalitný, jemne dolaďte nájdený
kanál.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia > Jemné ladenie.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
ponuky Jemné ladenie.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
nastavíte frekvenciu.
† Po skončení jemného doladenia stlačte
navigačné tlačidlo vľavo.
º Vyberte položku Uložiť tento kanál, ak chcete
uložiť doladený kanál pod súčasným číslom
kanála.
◊Ak chcete vstúpiť, stlačte navigačné tlačidlo
vpravo.
‹ Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
Nastavenie predv... Analóg: manuálna ...
Automatická inšt...
ém
Aktualizácia inštal... Vyhľada
ľ ť
6.3
Preskupenie uložených kanálov
í
ál
ť
ú
6.2.2 Vyhľadanie nového kanála
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Analóg: manuálna
inštalácia > Vyhľadať.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
ponuky Vyhľadať.
Ò Stlačte červené tlačidlo, ak chcete sami zadať
frekvenciu, alebo stlačte zelené tlačidlo, ak
chcete vyhľadať nasledujúci kanál.
à Tip
Ak poznáte frekvenciu, zadajte tri číslice frekvencie
pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
† Po nájdení nového kanála stlačte navigačné
tlačidlo vľavo.
º Vyberte položku Uložiť ako novú predvoľbu, ak
chcete uložiť nový kanál pod novým číslom
kanála.
◊Ak chcete vstúpiť, stlačte navigačné tlačidlo
vpravo.
‹ Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
Nastavenie predvolieb.
Lepšie využívanie vášho TV
SLOVENSKY
Digitá
Ak chcete premenovať, znovu zoradiť, odinštalovať
alebo preinštalovať uložené kanály.
6.3.1 Premenovanie kanálu
Zmeňte názov kanálu alebo priraďte názov kanálu,
ku ktorému sa ešte nezadal názov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol v
zozname predvolieb vyberte kanál, ktorý chcete
premenovať.
† Stlačte červené tlačidlo.
º Stlačením tlačidla navigačné tlačidlo vľavo alebo
vpravo vyberte znak alebo stlačením navigačné
tlačidlo nahor alebo nadol znaky zmeňte.
Medzera, čísla a iné špeciálne znaky sa
nachádzajú medzi z až A.
◊Skončite stlačením zeleného tlačidla alebo
tlačidla OK.
à Tip
Pomocou žltého tlačidla sa dajú odstrániť všetky
znaky. Pomocou modrého tlačidla môžete odstrániť
označený znak.
35
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 36
6.3.2
Odinštalovanie alebo preinštalovanie
kanálu
Na odinštalovanie uloženého kanálu tak, že už sa
nebude dať naladiť.
Preinštalovanie odinštalovaného kanálu.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol v
zozname predvolieb, aby ste vybrali kanál, ktorý
chcete odinštalovať alebo preinštalovať.
† Ak chcete odinštalovať alebo preinštalovať
kanál, stlačte zelené tlačidlo.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
6.3.3 Znovuzoradenie kanálov
Zmeňte poradie uložených kanálov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Preskupiť.
® Ak chcete vstúpiť do zoznamu predvolieb,
stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol v
zozname predvolieb, aby ste vybrali kanál, pri
ktorom chcete zmeniť miesto.
† Stlačením žltého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom
nahor.
º Stlačením modrého tlačidla budete v zozname
predvolieb presúvať označený kanál smerom
nadol.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
º Ak sa aktualizácia dokončila, stlačte červené
tlačidlo, aby ste sa vrátili do menu Nastavenie
predvolieb.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
6.5
Ak prijímate digitálne TV vysielanie, môžete
skontrolovať kvalitu a silu signálu konkrétneho
kanálu. Pozrite si túto silu signálu, aby ste
premiestnili svoju anténu na dosiahnutie lepšej
kvality príjmu.
‡ Vyberte kanál.
® Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Digitálny:Test príjmu.
ÒA položku vyberte stlačením navigačné tlačidlo
vpravo.
† Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa frekvencia kanála,
názov siete, kvalita a sila signálu.
º Ak chcete začať, stlačte zelené tlačidlo alebo
priamo zadajte frekvenciu kanála, ktorý chcete
testovať. Ak je kvalita a sila signálu nízka,
premiestnite anténu.
◊Ak je kvalita a sila signálu dobrá, kanál uložíte
stlačením žltého tlačidla.
‹ Stlačením červeného tlačidla sa vrátite do menu
Nastavenie predvolieb.
≈Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
à Tip
Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, kontaktujte
špecializovaného inštalatéra antén.
6.6
6.4
Výrobné nastavenia
Automat. správa kanálov
Raz za deň sa o 3:00 automaticky aktualizujú všetky
dostupné TV kanály. Aktualizácia sa vykoná, keď je
váš TV v pohotovostnom režime. Uložené kanály,
ktoré sa pri aktualizácii nenašli, sa zo zoznamu
predvolieb odstránia.
Túto aktualizáciu môžete kedykoľvek spraviť aj sami.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Nastavenie predvolieb > Aktualizácia inštalácie.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
ponuky Aktualizácia inštalácie.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
† Spustite stlačením zeleného tlačidla. Spustí sa
aktualizácia inštalácie a niekoľko minút bude
prebiehať.
36
Test digitálneho príjmu
Ak stratíte prehľad o nastaveniach obrazu, zvuku a
funkcie Ambilight, môžete obnoviť ich hodnoty v
televízore na pôvodné výrobné nastavenia.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Výrobné nastavenia.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
ponuky Výrobné nastavenia.
Ò Stlačte tlačidlo OK.
†Stlačením tlačidla Menu opustíte menu
rPoznámka
Nastavenia inštalácie kanálu sa nezmenia.
Lepšie využívanie vášho TV
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
7
Pripojenie
7.1
Prehľad pripojení
3
2
Pagina 37
1
12
Y
USB
13
14
Pb
Pr
AUDIO
L/R
15
EXT 2
EXT 1
16
4
5
6 7
L
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
3
4
5
6
HDMI 1
HDMI 2
10
11
Common Interface
Zásuvka modulov Conditional Access (CAM)
Audio Out L/R
Konektory Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
Digital Audio In (ak je dostupné)
Konektor Cinch so vstupom zvuku určené na
použitie s akýmikoľvek konektormi HDMI s
adaptérom HDMI do DVI.
7
Digital Audio Out
Konektor Cinch s výstupom zvuku pre systém
domáceho kina atď.
8
Vstup HDMI 1
Konektor HDMI vstupu pre prehrávač diskov
Blu-ray, digitálny prijímač s vysokým rozlíšením
alebo hernú konzolu s vysokým rozlíšením atď.
HDMI 3
SERVICE
UART
ANTENNA
DISPLAY SYNCHRONIZED.
Konektor Scart pre DVD, videorekordér, digitálny
prijímač, hernú konzolu atď.
EXT2
Druhý konektor Scart.
EXT3
Konektory Component Video Y Pb Pr a Audio L/R
pre DVD, digitálny prijímač alebo hernú konzolu atď.
Pripojenie
9
IN
DIGITAL
AUDIO
Konektory na zadnej strane
1 EXT1
2
8
S-VIDEO
OUT
R
COMMON INTERFACE
VIDEO
SLOVENSKY
EXT 3
R
AUDIO
L
9
Vstup HDMI 2
Druhý konektor HDMI vstupu.
10 Vstup HDMI 3
Tretí konektor HDMI vstupu.
11 Vstup Antenna
Bočné konektory
12 USB
Konektor USB.
13 Slúchadlá
Stereofónny minikonektor.
14 Audio L/R in
Audio L/R pre videokameru, hernú konzolu atď.
15 Video
Konektor Cinch Video vstupu, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R pre
videokameru, hernú konzolu atď.
16 S-Video
Konektor vstupu S-Video, ktorý sa používa
spoločne s konektormi Audio L/R pre
videokameru, hernú konzolu atď.
37
2678.1_SLK.qxd
7.2
03-08-2007
14:41
Pagina 38
Informácie o pripojení
V tejto časti získate informácie, ako vytvoriť
najlepšie pripojenie pre vaše zariadenie.
Na zadnej strane TV je pripravených na použitie
šesť možností pripojenia - EXT1, EXT2, EXT3,
HDMI1, HDMI2 a HDMI3. Vaše zariadenie pripojte
pomocou pripojenia s najvyššou možnou kvalitou.
Pohľadajte najkvalitnejší spôsob pripojenia na vašom
zariadení. Dané pripojenie použite na prepojenie
k TV.
Konfigurácia pripojení
Keď sa pripojenie dokončí, TV musí vedieť, aké
pripojenia ste vykonali, a ktoré zariadenie je
pripojené ku ktorému konektoru. Na tento účel
použite TV menu. Pozrite si časť 7.4 Konfigurácia
pripojení.
7.2.1 HDMI - Najvyššia kvalita ★★★★★
Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz a
kvalitu zvuku. Jeden kábel kombinuje signály obrazu
a zvuku. HDMI použite pre TV signály s HD
(vysokým rozlíšením). HDMI vám môže ponúknuť
jednoduchú prevádzku vašich zariadení, a to
pomocou stlačenia jedného tlačidla, keď tieto
zariadenia majú HDMI s CEC.
Zariadenie pripojené k TV prostredníctvom
rozhrania HDMI dokáže len vysielať zvukové a video
signály do vášho TV. Zariadenie nedokáže prijímať
alebo zaznamenávať zvuk a video z vášho TV.
7.2.2 HDMI s CEC (ak je dostupné)
HDMI s Consumer Electronics Control (CEC)
dopľňa bežné výhody HDMI. Ponúka jednoduchú
obsluhu TV a pripojených zariadení. Tieto zariadenia
tiež musia byť vybavené HDMI s CEC.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládaní,
vyberte položky Ponuka TV > Inštalácia >
Predvoľby a stlačením pravého navigačného
tlačidla vstúpite do zoznamu.
® Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol, aby
ste vybrali HDMI-control.
ÒNa zadanie stlačte pravé navigačné tlačidlo.
† Vyberte položku Zap., aby ste aktivovali HDMI s
CEC.
rPoznámka
HDMI s CEC nemusí fungovať so zariadeniami iných
značiek.
Jednodotykové prehrávanie
Vložte disk DVD, aby ste ho sledovali a váš TV sa
zapne z pohotovostného režimu a automaticky
zobrazí DVD program, keď začnete prehrávať disk.
‡ Na zariadení stlačte tlačidlo Play π.
TV sa zapne z pohotovostného režimu.
Pohotovostný režim systému
Vypne všetky zariadenia pomocou diaľkového
ovládača TV.
‡ Na niekoľko sekúnd zatlačte tlačidlo B na
diaľkovom ovládači.
Všetky zariadenia sa prepnú do
pohotovostného režimu.
Kábel HDMI (max. 5 m)
à Tip
V prípade, že má vaše zariadenie len pripojenie DVI,
použite adaptér HDMI/DVI. Na dokončenie tohto
pripojenia sa vyžaduje dodatočný zvukový kábel.
rPoznámka
HDMI podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP je signál zabraňujúci v
kopírovaní, ktorý sa dodáva s HD obsahom (disk
DVD alebo disk Blu-ray).
38
Pripojenie
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 39
7.2.3 YPbPr - Vyššia kvalita ★★★★
Použite pripojenia Component Video YPbPr spolu s
minikonektormi Audio L/R.Pri pripájaní zosúlaďte
farby káblov.
YPbPr dokáže zvládnuť HD TV signály.
7.2.5 S-Video - Dobrá kvalita ★★
Použite kábel S-Video spolu s káblom Audio L/R
(Cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov.
Kábel S-Video
Komponentové video
Kábel YPbPr
- červený, zelený,
modrý
Audio L/R na
stereofónny zvuk
kábel s
minikonektorom
Kábel Audio L/R
- červený, biely
7.2.6 Video - Základná kvalita ★
Použite kábel Video (Cinch) spolu s káblom Audio
L/R (Cinch). Pri pripájaní zosúlaďte farby káblov
SLOVENSKY
7.2.4 Scart - Dobrá kvalita ★★★
Jeden kábel kombinuje signály obrazu a zvuku.
Konektory Scart dokážu zvládnuť RGB video, ale
nedokážu zvládnuť signály HD TV.
Kombinované video - žltý kábel a kábel Audio L/R
- červený, biely
7.2.7
Kábel Scart
Pripojenie
Zobrazenie synchronizovaného
výstupu zvuku
Aby ste dosiahli najlepšiu zhodu obrazu a
nahovoreného zvuku na obrazovke, pripojte systém
domáceho kina k výstupom Audio Out L/R alebo
Digital Audio.
Pozrite si schémy 7.3.4 a 7.3.8.
Nepripájajte zvukový signál DVD prehrávača,
digitálneho prijímača alebo iného audio/video
zariadenia priamo k systému domáceho kina.
39
2678.1_SLK.qxd
7.3
03-08-2007
14:41
Pagina 40
Pripojenie vašich zariadení
Pripojenia zobrazené v tejto časti predstavujú
odporúčania pre najpoužívanejšie prípady.
Môžu byť tiež možné iné riešenia.
7.3.1 DVD prehrávač
Použite kábel Scart na pripojenie zariadenia k
vstupu EXT1 na zadnej strane TV.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Player
7.3.2 DVD rekordér alebo digitálny prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
L
R
AUDIO OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.3 DVD rekordér a digitálny prijímač
Použite 3 káble Scart a 3 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
40
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
Pripojenie
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 41
7.3.4
DVD rekordér a systém domáceho
kina
Použite kábel Scart, 2 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
DVD rekordér a DVD systém
domáceho kina
Použite 2 káble Scart, 2 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
SLOVENSKY
7.3.5
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
IN
DVD Home Theatre System
7.3.6 Satelitný prijímač
Použite kábel Scart a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
Pripojenie
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Satellite receiver
41
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 42
7.3.7
Digitálny prijímač s HD/satelitný
prijímač s HD
Použite kábel HDMI a 2 anténne káble.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
7.3.8
DVD-R, systém domáceho kina a
digitálny prijímač
Použite 3 káble Scart, 3 anténne káble a 1 kábel
zvuku (Cinch).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.3.9 Prehrávač diskov Blu-ray
Použite kábel HDMI.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
42
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Blu-ray Disc player
Pripojenie
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 43
7.3.10 Herná konzola
Najpraktickejšie pripojenie hernej konzoly je na
bočnej strane TV. Kvalitnejšie pripojenia sú na zadnej
strane TV.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite konektory Video a Audio L/R (Cinch).
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
7.3.12 Osobný počítač
Najlepšie pripojenie pre PC je na zadnej strane TV.
Praktickejšie pripojenie, ale len pre zobrazovanie
fotografií a filmov z vášho PC, je pripojenie na
bočnej strane TV.
ç Upozornenie
Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu
frekvenciu monitora počítača na 60 Hz.
Pripojené na zadnej strane TV
Použite DVI pripojenie vášho PC na pripojenie k
HDMI pripojeniu na TV. Použite kábel HDMI do DVI
alebo adaptér HDMI do DVI.
Pre zvuk pridajte zvukový kábel so stereofónnym
minikonektorom. Pripojte stereofónny minikonektor
ku konektoru EXT3 na TV.
EXT 3 - AUDIO L/R
HDMI
SLOVENSKY
Pripojené na zadnej strane TV
Na dosiahnutie kvality s vysokým rozlíšením použite
vstup HDMI alebo YPbPr (EXT3).
DVI
AUDIO
OUT
DVI
7.3.11 Videokamera
Najpraktickejšie pripojenie videokamery je na
bočnej strane TV. Kvalitnejšie pripojenia sú na zadnej
strane TV.
Pripojené na bočnej strane TV
Použite konektory Video a Audio L/R (Cinch) alebo
použite konektory S-Video a Audio L/R.
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
R
AUDIO
L
VIDEO
S-VIDEO
Pripojené na zadnej strane TV
Na dosiahnutie kvality s vysokým rozlíšením použite
vstup HDMI alebo YPbPr (EXT3).
Pripojenie
AUDIO
OUT
HDMI
V menu Pripojenie nasmerujte toto pripojenie
EXT3 k používanému konektoru HDMI.
Pozrite si časť 7.4 Konfigurácia pripojení.
Pripojené na bočnej strane TV
Ak váš PC nemá pripojenie cez DVI, použite
konektory S-Video a Audio L/R (cinch) na bočnej
strane TV. Toto pripojenie je vhodné len pre
aplikácie, ako napríklad Windows Media Center
alebo podobné.
à Tip
Zmeňte formát obrazu TV na možnosť
Nezmenšený v položke Formát obrazu, aby sa
dosiahla maximálna ostrosť obrazu. Pozrite si časť
5.3.4 Formát širokouhlého obrazu.
Podporované rozlíšenia PC monitora nájdete v časti
8 Technické údaje.
43
2678.1_SLK.qxd
7.4
03-08-2007
14:41
Pagina 44
Konfigurácia pripojení
Po pripojení všetkých zariadení potrebuje TV zistiť,
aké pripojenia ste vykonali a ktoré zariadenie je
pripojené ku ktorému konektoru.
7.4.1 Vstup Digital Audio In (ak je dostupné)
Ak používate pripojenie vstupu Digital Audio In,
priraďte toto pripojenie v menu k zariadeniu, z
ktorého vychádza zvuk.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > Digital Audio In.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte konektor používaný zariadením.
Pripojenie
DIGITAL AUDIO IN
...
EXT 3
Žiadny
EXT 1
HDMI 1
HDMI 2
EXT 2
EXT 3
HDMI 3
Strana
AUDIO IN L/R
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN Strana
7.4.2 Vstup Audio In L/R
Ak používate pripojenie vstupu Audio In L/R,
priraďte toto pripojenie v menu k zariadeniu, z
ktorého vychádza zvuk.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > Audio In L/R.
® Stlačenímnavigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte konektor používaný zariadením.
Pripojenie
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
Žiadny
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Strana
HDMI 3
7.4.3 Pomenovanie vašich zariadení
Pomenujte pripojené zariadenia na zabezpečenie
jednoduchého výberu a najlepšieho narábania so
signálom.
Ku konektoru, ktorý používate pre dané zariadenie,
priraďte typ zariadenia (DVD, videorekordér VCR,
hra ...).
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Pripojenie > EXT1.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte typ zariadenia.
† Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
Pripojenie
EXT 1
EXT 1
EXT 2
Žiadny
DVD
EXT 3
HDMI 1
Blu-ray
HHDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 3
HD rec.
Hra
Strana
VCR
...
...
7.4.4 Kanály dekodéra
Dekodéry, ktoré dekódujú kanál antény, sú
pripojené ku konektorom EXT1 alebo EXT2 (Scart).
Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude
dekódovať. Potom priraďte pripojenie, kde je
dekodér pripojený.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Dekodér > Kanál.
® Stlačením navigačné tlačidlo vpravo vstúpite do
zoznamu.
Ò Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte kanál na dekódovanie.
† Stlačte navigačné tlačidlo vľavo a prejdite späť,
aby ste vybrali položku Stav.
º Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte konektor, ktorý používa dekodér.
◊Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
AUDIO IN L/R
44
Pripojenie
2678.1_SLK.qxd
7.5
03-08-2007
14:41
Pagina 45
Príprava na digitálne služby
Zakódované digitálne TV kanály sa dajú dekódovať
pomocou modulu Conditional Access (CAM), ktorý
vám poskytne poskytovateľ služby digitálnej TV.
Modul CAM môže aktivovať viacero služieb, a to v
závislosti od vami zvoleného poskytovateľa (napr.
platená TV).
Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho
poskytovateľa služby digitálnej TV.
7.5.1
Zapojenie modulu Conditional Access
- CAM
) Varovanie
Pred zapojením modulu CAM vypnite svoj TV.
Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny
smer vloženia. Nesprávne zapojenie modulu môže
poškodiť modul CAM a váš TV.
COMMON INTERFACE
SLOVENSKY
‡ Opatrne zapojte modul CAM do zásuvky
Common interface na zadnej strane TV, až kým
sa úplne nezasunie.
® Modul CAM nechajte neustále zasunutý v
zásuvke Common interface.
COMMON INTERFACE
Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko
minút. Odpojením modulu CAM sa služba digitálnej
TV deaktivuje.
7.5.2 Menu Common interface
Z tohto menu máte prístup k nainštalovanej službe
modulu CAM. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a
správy na obrazovke pochádzajú od poskytovateľa
služby modulu CAM.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači a
vyberte položky TV menu > Funkcie >
Common interface.
Táto možnosť menu je dostupná v prípade, že je
zapojený modul CAM a nadviazal kontakt s
poskytovateľom.
Pripojenie
45
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 46
8 Technické údaje
Obraz/displej
• Typ displeja: LCD W-UXGA s plným HD
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080 pixelov
• Zdokonalenie obrazu Perfect Pixel HD
• Spracovanie 1080p 24/25/30/50/60 Hz
• 100 Hz Clear LCD
Podporované rozlíšenia obrazovky
• Formáty počítača
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 768
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
• Formáty videa
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/príjem/vysielanie
• Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: DVD COFDM 2K/8K
• Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: terestriálne DVB
(pozrite si zvolené krajiny na typovom štítku TV)
Rozmery a hmotnosti (približne)
Model TV
- šírka
- výška
- hĺbka
- hmotnosť
TV + stojan
- šírka
- výška
- hĺbka
- hmotnosť
46
42PFL9900D/10
1121 mm
715 mm
130 mm
39,2 kg
1121 mm
810 mm
305 mm
48,5 kg
Zvuk
• Systém zvuku:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédiá
• Pripojenie: USB
• Formáty prehrávania: MP3, LPCM,
prezentácia (.alb)
JPEG
Diaľkový ovládač
• Typ: RC4490
• Batérie: 3 typu LR03 veľkosti AAA
Možnosti pripojenia
• EXT1 (Scart): Audio L/R, vstup/výstup CVBS, RGB
• EXT2 (Scart): Audio L/R, vstup/výstup CVBS,
RGB, vstup/výstup S-video
• EXT3: Y Pb Pr, vstup Audio L/R (minikonektor)
• HDMI 1 In
• HDMI 2 In
• HDMI 3 In
• HDMI-control 1.3a
• Výstup Analog Audio L/R out - synchronizovaný
displej
• Vstup Digital Audio in (koaxiálny-Cinch-S/PDIF)
(ak je dostupné)
• Výstup Digital Audio out (koaxiálny-CinchS/PDIF) - synchronizovaný displej
• Bočná strana: vstup Audio L/R in, vstup Video
(CVBS) in, S-Video
Výstup slúchadiel (stereofónny minikonektor),
USB
Napájanie
• Sieťové napájanie: AC 220-240 V (±10%)
• Príkon pri napájaní a pohotovostnom režime:
Pozrite si technické údaje na lokalite
www.philips.com
• Teplota v okolí: 5°C - 35°C
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobnosti
o technických údajoch nájdete na lokalite
www.philips.com/support.
Technické údaje
2678.1_SLK.qxd
9
03-08-2007
14:41
Pagina 47
Riešenie problémov
◊Stlačte tlačidlo OK.
‹Stlačením tlačidla Menu opustíte menu.
TV kanály
Televízor a diaľkové ovládanie
TV nereaguje na diaľkový ovládač.
• Skontrolujte, či nie sú vybité alebo netečú batérie
v diaľkovom ovládači. Skontrolujte ich správne
umiestnenie pólov + / -.
• Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a TV.
• Pomocou bočných ovládacích tlačidiel môžete
meniť niektoré základné nastavenia obrazu a
zvuku.
‡ Stlačením tlačidla hlasitosti Volume – a +
upravíte úroveň hlasitosti.
® Stlačením tlačidla Program/Channel – a +
prechádzajte cez kanály označené ako
obľúbené.
Ò Stlačením tlačidla Menu zobrazíte hlavné menu.
Stlačením tlačidla hlasitosti Volume – a + a
Program/Channel – a + môžete upravovať
položky v menu obrazu a zvuku.
Bliká červená kontrolka na TV
• Odpojte sieťový kábel na pol minúty a znova ho
zapojte. Skontrolujte, či je dostatočný priestor na
vetranie. Počkajte, kým sa TV neschladí. Keď sa TV
nereštartuje do pohotovostného režimu a znova
sa vyskytne blikanie, zavolajte do nášho strediska
podpory zákazníkov.
Zabudli ste svoj kód na odomknutie rodičovskej
zámky
• Pozrite si časť 5.8.3 Zadanie kódu/zmena kódu.
Nesprávny jazyk v TV menu?
Jazyk zmeníte podľa týchto krokov.
‡ Stlačte tlačidlo Menu na diaľkovom ovládači.
® Stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
Ò Pomocou navigačné tlačidlo nadol označte tretí
riadok.
† Trikrát stlačte navigačné tlačidlo vpravo.
º Stlačením navigačné tlačidlo nahor alebo nadol
vyberte svoj jazyk.
Riešenie problémov
Zmizli niektoré TV kanály
• Skontrolujte, či je zvolený správny zoznam
kanálov.
• Možno sa kanál odinštaloval v menu Preskupiť.
Počas inštalácie sa nenašli žiadne digitálne kanály
• Skontrolujte, či TV podporuje DVB-T vo vašej
krajine. Na typovom štítku TV si pozrite zoznam
krajín.
Obraz
Nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Skontrolujte, či je zvolené správne zariadenie.
Zvuk je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz
• Skontrolujte nastavenie kontrastu alebo jasu v
menu.
TV obraz je nízkej kvality
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
• Reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia,
neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce môžu
mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť
obraz tak, že zmeníte smerovanie antény alebo
umiestnite zariadenia ďalej od TV.
• Skontrolujte, či je v menu Ručná inštalácia zvolený
správny systém TV.
• Ak je slabý signál len pri určitom kanály,
vyskúšajte tento kanál doladiť v menu Jemné
ladenie. Pozrite si časť 6.2.3.
Obraz má nekvalitnú farbu
• Skontrolujte nastavenia farieb v menu Obraz.
Vyberte ktorékoľvek z nastavení obnovenie
štandardného nastavenia v menu Obnovenie
štandard. nastavenia. Pozrite si časť 5.3.2.
• Skontrolujte pripojenia a káble pripojených
zariadení.
TV si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho
opätovne zapol
• Skontrolujte, či je TV nastavený na možnosť
Doma v položkách TV menu > Inštalácia >
Predvoľby > menu Umiestnenie.
47
SLOVENSKY
TV sa nedá zapnúť
• Skontrolujte pripojenie sieťového kábla.
• Skontrolujte, či sa nevybili alebo nevytiekli batérie
diaľkového ovládača. Skontrolujte ich správne
umiestnenie pólov + / -.
TV môžete zapnúť pomocou tlačidiel na TV.
• Odpojte sieťový kábel, počkajte jednu minútu a
opätovne ho pripojte.
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 48
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože je veľmi
veľký alebo malý
• V menu Formát obrazu vyberte vhodnejší formát
obrazu. Pozrite si časť 5.3.4 Formát širokouhlého
obrazu.
• Pomenujte vaše pripojené zariadenie v menu
Pripojenie, aby ste získali najlepšiu manipuláciu so
signálom. Pozrite si časť 7.4.3 Pomenovanie vašich
zariadení.
Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne
• Niektoré signály obrazu z niektorých zariadení sa
správne nezmestia na obrazovku. Pomocou
navigačné tlačidiel vľavo, vpravo alebo nahor,
nadol na diaľkovom ovládači môžete posunúť
obraz. Skontrolujte výstup signálu zariadenia.
dodatočný zvukový kábel.
• Ak sa použije adaptér HDMI do DVI, overte, či je
zapojené dodatočné zvukové pripojenie na
dokončenie pripojenia DVI.
Pripojenie USB
TV nezobrazuje komponent zariadenia USB
• Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v
súlade s „triedou veľkokapacitného zariadenia“.
• USB zariadenie môže potrebovať špecifický
softvér ovládača. Nanešťastie sa tento softvér
nedá nahrať do vášho TV.
Nevidím svoje súbory v menu Multimédiá.
• Nepodporujú sa všetky zvukové a obrazové
súbory. Pozrite si časť 8 Technické údaje.
Zvuk
Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk
• Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na 0.
• Skontrolujte, či zvuk nebol stíšený tlačidlom ¬.
• Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
• Ak sa nezaznamená žiadny signál zvuku, TV zvuk
automaticky vypne.
Toto predstavuje správne fungovanie a
nenaznačuje to zlyhanie.
Zvuk je nekvalitný
• Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť
Stereo.
• Skontrolujte nastavenia ekvalizéra.
• Vyberte akékoľvek z nastavení obnovenia
štandardných nastavení v menu Obnovenie
štandard. nastavenia. Pozrite si časť 5.3.2.
Zvuk vychádza len z jedného reproduktora
• Skontrolujte, či Stereo vyváženie nie je nastavené
extrémne doľava alebo doprava.
Pripojenie HDMI
Problémy so zariadeniami pripojenými
prostredníctvom HDMI
• Pri postupe HDMI - HDCP môže niekoľko
sekúnd trvať, kým TV zobrazí obraz zo zariadenia.
• Ak TV nerozpozná zariadenie a obrazovka
nezobrazí žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z
jedného zariadenia na druhé a znovu naspäť, aby
ste reštartovali postup HDCP.
• Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku,
pozrite si používateľskú príručku, aby ste si overili
nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte
48
Zvukové a obrazové súbory sa plynulo neprehrávajú
• Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje
prenosovú rýchlosť.
Osobný počítač
Zobrazenie PC na mojom TV nie je stabilné alebo
nie je synchronizované
• Skontrolujte, či ste na PC vybrali správny režim
rozlíšenia. Pozrite si časť 8 Technické údaje.
Ak sa váš problém nevyriešil
Vypnite svoj TV a znova ho zapnite. Ak sa problém
nevyriešil, zavolajte do strediska podpory zákazníkov
alebo konzultujte našu webovú stránku na lokalite
www.philips.com/support.
Pozrite si telefónne čísla strediska podpory
zákazníkov na poslednej strane tejto používateľskej
príručky.
Pred zavolaním si, prosím, pripravte číslo modelu TV
a produktu.
Tieto čísla môžete nájsť na štítku na balení alebo na
typovom štítku na zadnej a spodnej strane vášho TV.
) Varovanie
Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
Riešenie problémov
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Pagina 49
10 Register
A
Active Control 20
Aktualizácia softvéru 31
Ambilight
menu/nastavenie 23
s TV v pohotovostnom 13
režime 23
zvýraznenie farieb 23
Analóg
ručná inštalácia 35
TV kanály 34
Anténa
kábel 9
pripojenie 9
so zariadeniami 37
Asistent nastavenia 19
Automat. surround 22
Automatická inštalácia 32
Automatické vypnutie 27
Automatické vyrovnávanie
hlasitosti 23
Automatický formát 21
B
Batérie 3, 9
Bezpečnostná zásuvka
Kensington 5
Bezpečnosť 3
Biely bod 20
Blu-ray 37,38,42
C
Common interface (CAM)
menu 45
zásuvka 37,45
Diaľkový ovládač
batérie 9
prehľad 14
Digitálny
jazyk titulkov 28
jazyk zvuku 22
prijímač 38
testovací príjem 36
textové služby 24
vstup audio out 37
prijímač s HD 42
Doma
umiestnenie 47
Dual I/II 22
Dual screen 14
DVB-T 5
DVD
prehrávač 40
prehrávanie 11
pripojenie 40
rekordér 40
Dynamický kontr. 20
E
Ekvalizér 22
Elektronický sprievodca
programom 27
Externé 1,2,3 (EXT) 37
F
Farba
menu 20
tlačidlá 4,14
Farebný tón 20
Formát širokouhlého obrazu 22
Formáty videa 47
Fotoaparát (fotografie) 43
H
Č
Časovače 27
Časová zóna 34
Časový spínač 27
Čistenie obrazovky 3
D
Dekodér
kanál 44
Delta hlasitosť 22
Register
HDCP 38
HDMI
pripojenie 37
HD Natural Motion 20
Herná konzola 43
Hlasitosť
menu 22
tlačidlo 14
Hodiny 19
Hudba 30
I
Inštalácia
aktualizácia 36
automatická 34
manuálna 35
menu 34
J
Jas 20
Jazyk
menu 34
titulky 28
zvuk 22
Jemné ladenie 35
K
Kanál
inštalácia 35
predchádzajúci 14
preskupenie 35
správa 38
uloženie/inštalácia 35
uzamknutie 24
zoznam obľúbených 25
zoznam Všetky kanály 25
Kábel
HDMI 38
S-Video 39
Scart 38
Video 39
YPbPr 38
Kontrast 20
Kód 27
Krajina
výber 34
SLOVENSKY
100 Hz ClearLCD 20
M
menu Rýchly prístup 19
menu TV nastavenie 49
Modul CA 37,45
Mono 22
N
Napájanie 10
O
Obnovenie štandard. nastavenia 19
49
2678.1_SLK.qxd
03-08-2007
14:41
Obraz
formát 20
menu 20
Odtieň 23
Osobná farba
Vlastný zámok 30
Osobné sfarbenie 20
Osobný počítač
pripojenie 43
rozlíšenia obrazovky 46
Ostrosť 20
P
Photo viewer 29
Perfect Pixel HD 20
Pohotovostný režim 27
Pomenovanie zariadení 44
Premenovať 35
Preskupenie kanálov 35
Pripojenie
najlepšie 38
prehľad 37
nastavenie 38,43
Pripojenie Scart 38
Pagina 50
Teletext 23
digitálny 24
dual screen 23
menu 24
strana 23
teletext 2.5 24
Titulky 28
Tlačidlo Menu 16
Tlačidlo OK 14
Tlačidlo stíšenia 14
Tlačidlo(á)
farba 14
na diaľkovom ovládači 4, 14
na TV 4
U
Umiestnenie 47
Umiestnenie TV 5
USB
konektor 37
zariadenie 29
zobrazovanie fotografií 29
Ú
Úroveň čiernej 20
R
Recyklácia 3
Redukcia MPEG artefaktov 20
Redukcia šumu 20
Rekordér 40
Riešenie problémov 47
Rodičovská zámka 27
Rozhlasová stanica 31
Rozšírený obraz 21
S
Satelitný prijímač 41
Sieťový kábel 10
Slúchadlá
hlasitosť 22
pripojenie 4, 37
Starostlivosť o obrazovku 3
Statické obrazy 3
Stereo 22
Stereo vyváženie
zvuk 22
Super zoom 21
Systém domáceho kina 41
T
Tabuľka stránok T.O.P 23
Technické údaje 46
50
V
VCR
pripojenie 40
Videokamera 43
Videokábel 39
Vyhľadať
kanály 35
teletextové stránky 24
Výber programu nahor/nadol 14
Výrobné nastavenia 37
Y
YPbPr 39
Z
Zadanie kódu 27
Zapnutie 10
Zariadenie
pomenovanie 43
pozeranie 11
pripojenie 38
Zhoršený sluch 34
Zmena kódu 27
Znovuzoradenie 33
Zoznam obľúbených kanálov 25
Zvuk
menu 22
surround režim 22
Zvýšenie sýtosti farieb 20
Register
codenr_O_EUR
12-07-2007
16:45
Pagina 1
Таблицы кодов ввода пульта ДУ
Tabele kodów wprowadzanych na pilocie zdalnego sterowania
Távvezérlő beviteli kódok táblázata
Tabulky vstupních kódů dálkového ovladače
Tabuľky vstupných kódov pre diaľkové ovládanie
DVD modes
Toshiba 009, 013, 029, 059, 099
DDC 104
DVD, DVD-R, DVDR-HDD,
Yamaha 008, 013, 021
Ditristrtad 156
Blu-Ray Players
Yukai 077, 196
DNT 144
Drake 117
Dual
PHILIPS 009, 013,021,026,055,067,079,
080, 087,
Aiwa 011, 193
129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
STB Modes
Echostar 140, 143, 144, 145, 146
SAT: Satellite Receiver / Set-top Box /
Einhell 101, 112
013, 029, 032, 040,194, 196
DVBS / DVB-T / Freeview(UK) /
Elekta 118
Daewoo 031, 033, 038, 046, 047, 051, 052,
TNT(F) / Digitenne(Nl) / DTT(I) /
Elta
TDT(E) / SAT / HDD.
Emanon 101
Alba
053, 069, 085, 088,
Denon
008, 020,076
CBL: Cable Converter / Set-top-box /
Emerson 016, 026, 031
100, 101, 156
Emme Esse 127, 169
EP Sat 102
DVB-C
Eurodec 179
Ferguson 022, 029, 077, 197, 198
Eurosky 112
Firstline 022, 032, 051, 199
Ahannel Master
Funai 026, 029
Akai
100
Eurostar 112
Goodmans 022, 028, 032, 040, 043, 047,
Alba
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
Eursat 112
108,
Exator
054, 056, 070, 072, 077, 189
104
101, 105
Grundig 013, 014, 022, 025, 027, 029, 030,
Aldes 104, 118
Ferguson 102, 127, 178, 179,180
031, 032, 043, 056, 058, 077, 090,
Allsat 100, 156
Finlandia 102
192
Ampere 115
Finlux 102
Amstrao 112
Finnsat
Anttron 101, 105
Force
Hoeher 022, 045, 056
Apollo 101
Foxtel 167
Humax 021
Arcon 115
Fracarro 108
JVC
Arcon 116, 117
Freecom 101, 160
Armstrong 112
FTE
115, 150, 151
Fuba
100, 101, 144, 188
Hitachi023, 024, 029, 032, 048, 089, 090,
097
009, 013, 017, 050, 068, 082, 093
Kenwood
012, 034
Kiss
024
Asat
LG
016, 035, 043, 051, 085, 096, 098
Astra 112, 154, 188
LiteOn
100
155, 179
148, 149
Galaxis 137, 148, 154, 155, 156, 157, 158,
159
067
Astro 105, 118, 119
Loewe 013, 035, 055
Audioton 105, 156
GMI
Magnavox
112
Axis
154, 155
Goldstar
Marantz 009, 013, 026,
Boca
112, 121
Gooding 163
Matsui 022, 029, 032, 056, 077, 194
Brainwave 122
Goodmans 102, 106, 107, 161
Metronic 028
Brandt
Grothusen 101, 160
Mustek 077, 196
BT Satellite 126, 150
Onkyo 009, 018, 074,
Bush
Packard Bell 045
Canal + 139
Hantor 101, 122
Panasonic
009, 013, 021, 026, 032, 055
123, 125
160
Grundig 100, 102, 105, 127, 162, 163, 164,
165, 166, 167,
102, 103, 106, 107, 108, 127
Chess 140
Hanuri
Pioneer 008, 010, 015, 019, 078, 081, 094
Citycom 102
Heliocom
Proline
Claytronic 122
Hinari 104
Pye
008, 009, 015, 057, 084, 086
022, 027, 047, 056, 194
021
Clemens Kamphus
CNT 118
Schneider
Comtech 155
041, 043, 045, 051, 064, 066,
115
Hirschmann 169
169
Hisawa 122
Samsung 008, 036, 044, 061, 091, 190
013, 022, 031, 032, 039, 040,
118
Connexions
Hitachi 102, 127, 172
Houston 156
144, 174
Sharp 026, 032, 037, 191
Contec 155
Humax
Sony
011, 049, 060, 063, 065, 073, 075,
Cosat 156
Huth 112, 122, 155, 156, 169
Teac
015, 029, 035, 043, 047
083, 092, 095
Crown
Hyundai 173
112
Cybercom (Cybermaxx) Cytron
159
129,
Imperial 107, 108
Technics 008, 084
130, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
Innovation 132, 133, 137, 140, 141
Telefunken 042, 043, 047, 062, 071
140, 141
Intertronic 112
Thomson
014
Daeryung
144
Intervision 156
codenr_O_EUR
12-07-2007
16:45
Pagina 2
ITT/Nokia 102, 127, 172, 174,
Panda 102
TCM 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Johansson 122
PHILIPS 100, 102, 127, 132, 162, 163, 164,
Technisat 111, 113, 114, 144, 171
JSR
156
166, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
Teco
JVC
163
187
Telanor 104
112
Telefunken 101, 105, 112, 116, 123, 125,
Kathrein 100, 119, 151
Phoenix 107, 155
Kosmos 151, 160, 169
Phontrend 156, 169
KR
Polsat 179
Teleka 105, 112, 116, 144
Kyostar 101
Predki 122
Telemaster 118
Lasat 118, 123, 125
Premiere 139, 156
Telestar 111
Lenco 101, 150, 160
Priesner 112, 138
Televes
Leng
PRO2 129, 130,131, 132, 133, 134, 135,
Telewire 156
105
122
137, 140, 141
Lennox 156
Lenson
LG
Promax 102
111
126, 127, 144, 147
Tevion 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Thomson 102, 120, 126, 147, 152, 178,
179
Prosat 103, 104, 107, 108
160
102
Lidcom 106
Provision 118
Thorn 102, 127, 180
Life
Quadral 104
Tonna 102, 156
Lorraine 160
Quiero179
Triad 160
Luxor 172
Radiola
Triax 111, 123
137
100
Radix 144
Unisat 112, 155
Macab 179
Rainbow 105
Unitor 122
Manhattan 102, 109, 118, 127, 156, 175
Rediffusion 177
Universum 163
Marantz 100
Redpoint 154
Ventana 100
Mascom 118
RFT
100
Viadigital 152
Maspro 102, 127, 163, 180
Saba
103, 108, 118, 123, 127, 128, 142,
Visiosat 122, 140, 156
Lyonnaise
179
153, 178, 180
Matsui 126, 163
Vortec 101, 116
Sabre 102
V-Tech 172, 184
Sagem 179
Wevasat 102
Sakura 107, 155
Wewa 102
Mega 100
Salora 176, 177
Winersat 122
Metronic 101, 105, 118
Samsung 101, 116
Woorisat 118
Microstar 130, 131, 132, 133, 134, 135,
Sat
Zehnder 118, 151
Mediamarkt
112
Medion/Micromax
Mediasat
129
154
137, 140, 141,
104
Zodiac 105
Satec 127
Minerva 163
Satpartner 101, 105, 118, 122, 160, 169
Mitsubishi 102, 126
Schneider
Morgans 100, 112
Schwaiger 110, 121, 137, 149, 153, 159,
121, 133, 137, 140, 141, 183,
168, 170, 175
Multichoice 167
HTS mode
HTS: Home theater Systems,
Multistar 151
Seemann 112, 144, 154
AMP: Amplifier
Multitec 140
Seg
TUN: Audio /Audio Receiver / Tuner /
Muratto 160
Seleco 156
Navex 122
Silva
160
DAT: Digital Audio Tape / DCC
NEC
Sisi
102, 144
VAC:Video Accessory / AV
176, 177
101, 122
Amplifier / (DVD)Home Cinema
Neuhaus 111, 154, 156
Skardin 154
Nikko 112
Skymaster 135, 140
Nokia 102, 127, 143, 174
Skymax 100
Nordemende 101, 102, 104, 118, 178, 179
Skyvision 156
@sat 293
Novis 122
SR
@Sky 297
Oakno 112, 151, 169
Starland 140
AEG
246
Octagon 101, 105, 155
Starring 122
AFK
245
Optex 156
Startrak 101
Aiwa 215, 219, 225,
Orbitech 101
Strong 101, 105, 108, 136, 160, 174
Akai
Osat
105
Sumida 112
All-Tel 246
Pace
102, 107, 127, 180
Sunstar 112
Amitech 285
Tandberg 179
Amstrad 210
Tandy 105
Anam 207
Tantec 102, 111, 127, 180
Arcam
Palcom
112, 163
Paltec 188
Panasonic
102, 124, 127
112, 178
Accessories/AV Selectors
PVR: Personal Video Recorder
207, 221, 246
216, 220, 226, 228
codenr_O_EUR
12-07-2007
16:45
Pagina 3
210, 212
GbSAT
Arnion
Gecco 298
Maximum
ASCI 297
General Satellite 289
MBO 240
ASCOMTEC 245
Genexxa 205
Mediacom 290
Astro 287
Global Sphère 263
Medion 297, 298, 212, 247, 258
Atlantic Telephone 296
Globo 298
MEI
Audiolab 216, 220, 226, 228,
Goldmund 216,220, 226, 228
Melectronic 207
Audiosonic 245
Goodmans 207, 210, 212, 245, 247, 260
Meridian 216, 220, 226, 228
Audioworld 246
Grundig 210, 212, 216, 220, 226, 228, 239,
Metz 253
293
Aurora
296, 301
Austar
289
291
Matsui
Arena 263
201
297
246
Micromaxx 247
Grunkel 210
Micromega 216, 220, 226, 228
B @ ytronic 298
H&B
Microstar
Balanced Audio Technology 216, 220, 226,
Hanseatic
228
285
Harman/Kardon 216, 220, 226, 228, 231,
234, 201
Basic Line 253
Belson
245
287, 246, 283
Harwood
210
212
Multichoice 296, 301
Mustek
240
Mx Onda
210, 212
Myryad 216, 220, 226, 228, 201
Blue Sky 246
HB 291
NAD 206, 207
Bose
HCM 246
Naim 216
Brainwave 291
HDT 288
Naim 220, 226, 228
Bush
HE 245
NEC
Cambridge Audio 220, 265
Hirschmann 298
Neotion 297
CCE
Hitachi
Nikkai 245
222, 241, 242, 282
305, 212, 216, 220, 226, 228, 274
240
221, 239, 253,
223
Centrex 224
Hiteker 245
Nikkei 210
Centrum
Höher 224
Okano 207
Homecast 291, 307
Omni 274
Humax
Onkyo
221, 245, 253,
Chess 297
CityCom
Classic
289
240
Clatronic
210, 212, 221,
289, 300, 306
203, 237
Hyundai 263, 288
Opentel 298
ID Digital
Optimus 205
289
Imperial 287, 297
Orbis 297, 298
Copland 216, 220, 226, 228
Intersound 210
Orbitech
Cosmotron 212
Interstar 291
Orient Power 210
Curtis Mathes 313
Irradio
Pace
Daewoo 223
Jaeger 297
Palladium
Denon
Jepssen
Panasonic
Comag
298
312, 217, 243,
285
291
Denver 245
JVC 202, 244, 251, 268
Diamond
Kaon 293
246
287
299, 304
212, 221
232, 233, 236, 252, 272, 273,
275, 294
Philips 216, 220, 226, 228, 267, 201
297
Kenwood
DigiQuest 293
Kocmoc TB 296
Digitech 274
Kompernaß 212
Digitrex 224
Kongque 293
Premiere
DiK
Koss
Prima Electronic 212
212
201, 205, 214, 235, 255
Pino
DigiFusion 305
210
Pioneer 313, 205, 213, 216, 220, 226, 228,
250, 262
287, 289
DK digital 247
KXD 245
Proline
DMTECH 246
L&S Electronic 297
Proson 207
212, 246
Dual
Lenoxx 260
Provision
DVX 274
Lenoxx Sound 260
QONIX 247
eBench
LG
Quad 216, 220, 226, 228
221, 246, 247
210, 212
Electrocompaniet 220
Lifetec
Elta
Linn
210, 212, 246
229, 280
212
216, 220, 226, 228
216, 220, 226, 228
Radionette 229, 264
RadioShack 210
eMTech 291
Loewe
EuroLine 263, 283
Lumatron
Fast 311
LXI 210
Rebox 291
Finlux 283
Magnat 283
Red Star 245
Foxtel 289
Magnum 260
Revox 205, 216, 220, 226, 228,
Galaxis
Marantz 201, 216, 220, 226, 228
Revoy 216, 220, 226, 228
Mark 216, 220, 226, 228
Roadstar
289
Garrard 210
216, 220, 226, 228
Radiola
245
274
Radix 295
212, 260
codenr_O_EUR
12-07-2007
16:45
Pagina 4
Rotel 211
Worldsat
Sagem 292, 308
XSat
Samsung 290, 230, 257
Xtreme 293
Sansui 207, 216, 263, 274, 283
Yamaha 315, 204, 205, 209, 227, 238, 277,
Sanyo 210, 276
291
291
284
Sat Control 293
Yukai 240
Satplus 287
Zehnder 297, 298
Schaub Lorenz 291
Zenith 210
Schneider
Zinwell 289
286, 290, 311, 295, 297, 298,
210, 221, 246, 283
SEG
223, 253
Sharp 205, 261, 264
Sherwood 208
Siemens 207, 297
Silva Schneider 229
Sky XL 298
Skymaster 297
skyplus297, 298
Sony
314, 200, 215, 218, 219, 225, 248,
249, 254, 266, 269, 270, 271, 278,
279, 281
Soundwave 207
Strong
288, 293
Sunny 293
Sunstech 247
Systec 297
Tag McLaren 220
TCM 212
Teac
207, 210, 212, 246
Technics 201, 232, 233, 236, 252, 272, 273
TechniSat
287
Technosat 290
Techwood 253
Tedelex 263
Telefunken 245, 274
Telestar 287, 297
Televes
291, 293, 297,
Tevion 260, 297
Thomson
302
Thorens 216, 220, 226, 228
Thorn 210
Topfield 290, 303, 309, 310,
Toshiba 256
TPS
United
292
246, 263, 274
Universum 207, 210, 212, 216, 220, 221,
226, 228, 246, 259
Venturer 246
Victor 202
Voxson 247
Waitec
240, 285
Watson 212
Welltech 212
Wharfedale 207, 246, 274
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising