Philips | 32PFL3018H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Štíhly LED televízor 32PFL3018H/12 Používateľská príručka

Philips 3000 series Štíhly LED televízor 32PFL3018H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Začíname
1
Menu Vlastnosti a Funkcie TV
11-12
3-4
Nastavenie Ponuky Obsahu
12
Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo
4
Inštalácia a preladenie Obsahu Menu
12
Funkcie
4-
Všeobecné TV postupy
12
Ovládacie tlačidlá na televízore
4
Použitie Zoznamu staníc
12
pripojiť napájania 4
Elektronický programový sprievodca (EPG)
13
Diaľkový ovládač Riešenie problémov a Tipy
14
Pripojenia
7
6
Kompatibilita AV a HDMI 15
Ponuka Prehliadač médií
10
Typické režimy zobrazenia PC
15
Bezpečnostné pokyny
Ak sa blýska, alebo je búrka, alebo ak sa
televízor nebude dlhšiu dobu používať (napr.
pokiaľ idete na dovolenku), odpojte televízor
od elektrickej siete. Sieťová zástrčka sa
používa na odpojenie TV zostavy od zdroja
a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRÝCKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ).
VNÚTRI SA NACHÁDZAJÚ ČASTI, KTORÉ NIE
SÚ OPRAVITEĽNÉ UŽÍVATEĽOM. PRE OPRAVU
KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.
Prevádzkovanie vášho TV v extrémnych okolitých
podmienkach môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
Symbol výkričníka v rovnostrannom
trojuholníku má za úlohu upozorniť používateľa
zariadenia na prítomnosť dôležitých informácií
o prevádzke a údržbe v dokumentácii, ktorá je
priložená k zariadeniu.
Poznámka: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
vykonávanie súvisiacich funkcií.
DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky.
UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte
osoby (vrátane detí) s telesnou, zmyslovou
alebo mentálnou poruchou či s nedostatkom
skúseností a/alebo znalostí bez dohľadu
používať elektrické prístroje!
• Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo
televízora ponechať približne 10 cm široký voľný
priestor.
• Neblokujte ventilačné otvory.
• Neklaďte televízor na šikmé alebo nestabilné
plochy, televízor sa môže prevrátiť.
• Zariadenie používajte v miernych podnebiach.
• Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný.
Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací
kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže
spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Uchopte sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte
TV ťahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotýkajte
napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami,
mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým
prúdom. Nikdy na napájací kábel nerobte uzol, ani
ho nezväzujte s inými káblami. Keď je poškodený,
musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba
kvalifikovaným personálom..Nepoužívajte tento
televízor vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
Nevystavujte televízor vplyvu tekutinám. Ak do
skrinky spadne akýkoľvek pevný predmet alebo
tekutina, TV vypojte a dajte ho skontrolovať
kvalifikovanému personálu, predtým než sa bude
znovu prevádzkovať.
• Nevystavujtetelevízor priamemu slnečnému
žiareniu alebo iným zdrojom tepla.
• TV by nemal byť umiestnený v blízkosti
otvoreného ohňa alebo zdrojov tepla, ako
sú elektrické ohrievače.
• Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže poškodiť
sluch.
• Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného ohňa,
ako sú zapálené sviečky, neboli umiestnené
na vrchu TV.
• Aby nedošlo k zraneniu, musí byť televízor pripojený
k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu (v prípade,
že voľba je k dispozícii).
• Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko
neaktívnych pixelov ako pevný modrý, zelený
alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto
neovplyvňuje výkon Vášho výrobku. Dávajte pozor,
aby ste nepoškriabali displej s nechtami alebo inými
tvrdými predmetmi.
• Pred čistením odpojte televízor zo zásuvky v stene.
Používajte len mäkkú a suchú handričku skontrolujte
Čistenie.
Slovenčina - 1 -
Výstraha
Riziko zranenia
elektrickým prúdom
Výstraha
DÔLEŽITÉ
Upozornenie:
Riziko vážneho zranenia
alebo smrti
Riziko nebezpečného
napätia
Riziko zranenia alebo
poškodenia majetku
Systém funguje správne
Ďalšie poznámky
Slovenčina - 2 -
Začíname
Inštalácia stojana& Odinštalovanie stojana
Prosím, pred pripojením stojana k Vášmu novému
televízoru si starostlivo prečítajte nasledujúce
informácie.
1. Pred inštaláciou stojana sa uistite, či je TV vypojený
zo svojho zdroja napájania.
Televízor umiestnite na mäkký, stabilný a plochý povrch,
čelom nadol.
Stojan umiestnite na schému montáže stojana na zadnej
strane TV.
Zabezpečte, aby bol stojan umiestnenı správne a aby
ste mohli vidieť otvory pre skrutky vzadu na televízore.
Založte štyri poskytnuté skrutky a utiahnite ich jemne,
pokım stojan nie je poriadne namontovanı (Obr.1).
Prosím, pred odmontovaním stojana Vášho
televízora si starostlivo prečítajte nasledujúce
informácie.
Obr.1
2. Pred oinštalovaním stojana sa uistite, či je TV
vypojený zo svojho zdroja napájania.
Televízor umiestnite na mäkký, stabilnı a plochý povrch,
čelom nadol.
Jemne odskrutkujte štyri skrutky, ktoré pripájajú
stojanovú súpravu a odstráòte skrutky, keï sú úplne
odskrutkované.
Odstráòte stojan jemne z panela (Obr.2).
Obr.2
Slovenčina - 3 -
Začíname
Notifikácie & Funkcie & Príslušenstvo
Informácie o ochrane životného prostredia
Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala
menej energie, čím šetrí životné prostredie. Pre
zníženie spotreby energie by ste mali podniknúť
nasledujúce kroky:
• Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
• NTSC prehrávanie.
• Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti).
• Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie).
• Vstup pre PC.
Ak nastavíte režim šetrenia energie akoEco, ,,TV
sa prepne na režim šetrenia energie. Nastavenie
Režim šetrenia energie, sa nachádza v Menu Obrazu.
Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebude
možné zmeniť.
• Rozhranie Plug&Play pre systém Windows 98,
ME, 2000, XP a Vista a Windows 7.
Ak je zvolený Vypnutý Obraz, na obrazovke sa
zobrazí správa "Obrazovka sa vypne za 3 sekundy."
Zvoľte PROCEED - pokračovať a stlačte tlačidlo OK
pre pokračovanie. Obrazovka sa okamžite vypne.
• Diaľkový ovládač
Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo
TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba
energie.
• Herný režim (voliteľné).
Dodávané príslušenstvo
• Batérie: 2 x AAA
• Návod na používanie
• Bočný prípojný AV kábel
• Príručka pre rýchly štart
Ovládacie tlačidlá na televízore
Notifikácie pohotovosti
1) Ak TV nedostáva žiadny vstupný signál (napr.
z antény alebo HDMI zdroja) počas 5 minút, TV
prejde do pohotovosti. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí
nasledujúca správa: “Pohotovosť kvôli žiadnemu
signálu” Stlačte OK pre pokračovanie.
2) Ak sa TV nechá zapnutý a neprevádzkoval
sa nejakú dobu, TV prejde do pohotovosti. Pri
ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa.
“Pohotovosť kvôli žiadnej prevádzke” Stlačte OK
pre pokračovanie.
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora
Funkcie
• Diaľkovo ovládané farebné LED TV.
• Plne integrovaný digitálna / káblová TV (DVB-T/C)
• Vstupy HDMI slúžia na pripojenie zariadenia, ktoré
má konektor HDMI.
• Vstup USB.
• Systém menu OSD.
• Zástrčka Scart pre externé zariadenia (napr. DVD
prehrávač, PVR, video hry, atď.)
• Stereofónny zvukový systém.
1. Smerom nahor
• Teletext.
2. Smerom nadol
• Pripojenie pre slúchadlá.
3. Prepínač pre Program / Hlas / AV / Pohotovostný
režim
• Automatický programovací systém.
• Ručné ladenie.
• Automatické vypnutie po uplynutí šiestich hodín.
• Časovač spánku.
• Detský zámok.
Ovládacie tlačidlo umožňuje ovládať funkcie na
televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a
Zapnutie televízora.
Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť
stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením
tlačidla dole.
Slovenčina - 4 -
Ak chcete zmeniť kanál:Stlačte stred tlačidla, na
obrazovke sa objaví informačný banner o kanáli.
Prechádzajte uložené kanály stlačením tlačidla nahor
alebo nadol
Ak chcete zmeniť zdroj: Stlačte stred tlačidla
dvakrát, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov.
Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla
nahor alebo nadol.
Vypnutie televízora: Stlačte stred tlačidla a podržte
ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť
dostane do pohotovostného režimu.
spoločnosti HDMI licensing, LLC.
Informácie pre užívateľov o likvidácii starých
prístrojov a batérií
[Iba pre Európsku Úniu]
Tieto symboly znamenajú, že zariadenie s týmito
symbolmi by nemalo byť likvidované ako bežný
komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok
alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné
systémy alebo zariadenia pre recykláciu.
Upozornenie: Z
nak Pb pod symbolom pre batérie indikuje,
že táto batéria obsahuje olovo.
Vložte batérie do diaľkového
Zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača
jemne smerom hore. Vložte dve AAA batérie. Uistite
sa, že ste vložili + a - póly batérií do priestoru pre
batérie (dbajte na správnu polaritu) Vráťte kryt..
Batériové
produkty
Technické parametre
TV vysielanie
PAL B/G D/K K
Prijímanie kanálov
VHF (PÁSMO I / III), UHF
(BAND U) - HYPERBAND
Počet prednastavení
kanálov
1000
Indikátor Kanálu
Zobrazovanie na displeji
VSTUP ANTÉNY RF
75 ohm (nevyvážené)
Prevádzkové Napätie
220-240V AC, 50Hz.
Audio
Nemecké+Nicam Stereo
ZVUKOVÝ VÝKON
(WRMS.) (10% THD)
2x6
Príkon
65 W
Hmotnosť
7,15
Pripojte anténu/kábel priamo k vášmu TV.
TV Rozmery H x D x V
(So spodnou časťou):
185 x 744 x 492
Konektory pre externé pripojenia sa nachádzajú vzadu
na televízore.
TV Rozmery H x D x V
(Bez spodnej časti):
41 x 744 x 456
Formát obrazovky
16/9_32” inch
Prevádzková teplota
a vlhkosť
5 º C až 45 º C, 85% max
vlhkosť
pripojiť napájania
DÔLEŽITÉ:: Televízor je určený na použitie so
striedavým napätím 220 – 240 V s frekvenciou
50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal
izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete.
Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.
HDMI 1
HDMI 2
Pripojenie/kábel antény
SPDIF
Coax.OUT
Oznámenie
Vyrobené v licencii Dolby Laboratories.
INFORMÁCIA o OCHRANNÝCH ZNÁMKACH
"Dolby" a double-D symbol sú
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High Definition
Multi Media Interface sú obchodné
značky, alebo registrované obchodné značky
Slovenčina - 5 -
Začíname
Diaľkový ovládač
POZNÁMKA: Rozsah Diaľkového ovládania je približne
7 m / 23 stôp
Teletext
Stlačte tlačidloTEXT pre zadanie. Stlačte znovu
pre aktiváciu mix režimu. Stlačte ešte raz pre
opustenie ponuky. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke digitálneho teletextu.
Digitálny teletext (len pre Veľkú
Britániu)
Stlačte tlačidlo TEXT pre zobrazenie informácií
digitálneho teletextu. Ten je možné ovládať pomocou
farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK.
Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na
obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke digitálneho teletextu.
1. Pohotovostný režim
2. Stop (v režime Prehliadača médií)
3. Play (v režime Prehliadača médií) / PlaySlideshow (Prehra5 dia premietanie) (v
režime Prehliadača médií)
4. Rýchly posun dozadu (vo video režime
mediálneho prehliadača)
5. Výber AV/zdroja
6. TV
7. Elektronický programový sprievodca
(v DVB kanálmi)
8. Navigačných tlačidiel (Doľava/Doprava/
Dole/Hore)
9. Nahrávanie programu.
10. Program nadol/strana nahor
11. Stlmiť
12. Zníženie hlasitosti
13. Zelené tlačidlo / Harmonogram v zozname
(v EPG) / Označiť/odznačiť všetky(
zozname obľúbené)
14. Červené tlačidlo
15. Číselné tlačidlá
16. Titulky zap-vyp ( v DVB kanály)
17. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT)
18. Modré tlačidlo/Editovanie Zoznamu
kanálov/Filter (v zozname obľúbených a
EPG)
19. Žlté tlačidlo /Časová os Zoznamu (v EPG)
20. Zvýšenie hlasitosti
21. Program nahor/strana nadol
22. Ukončenie/Návrat / Indexovacia stránka (v
režime TXT)/Swap
23. Mono-Stereo - Dual I-II / Aktuálny jazyk (*)
(v kanály DVB)
24. OK(potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) /
Zoznam kanálov
25. Info/Odhaliť (v režime TXT)
26. Zapnutie/Vypnutie menu / Opustiť (v
režime Mediálneho prehliadača)
27. Zväčšenie obrazu
28. Rýchly posun dopredu (vo video režime
mediálneho prehliadača)
29. Pozastaviť (vo video režime mediálneho
prehliadača)
Slovenčina - 6 -
Začíname
Pripojenia
Prípojka
Typ
Káble
Zariadenie
Scart
Pripojenie
(zadná
strana)
VGA
Pripojenie
(zadná
strana)
BOČNÉ-AV
PC/YPbPr
Audio
Pripojenie
(bočný)
Audio/Video
Pripojenie Kábel
(Dodávané)
PC Audio kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
HDMI
Pripojenie
(zadná
strana)
SPDIFF
Pripojenie
(zadná
strana)
BOČNÉ-AV
Bočné AV
Pripojenie
(bočný)
AV prípojný kábel
SLÚCHADLÁ
Slúchadlá
Pripojenie
(bočný)
USB
Pripojenie
(bočný)
CI
Pripojenie
CAM
module
(bočný)
POZNÁMKA: Pri pripájaní zariadenia cez bočný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiť prípojné
káble.Pozri ilustrácie vyššie. | Režim YPbPr sa môže použiť, len keď pripojíte zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC
vstup s YPbPr k PC káblu (YPbPR k PC kábel sa nedodáva). Po pripojení prepnite na zdroj signálu YPbPr. Ak chcete povoliť
PC audio, budete musieť použiť SIDE AV PRÍPOJNÝ kábel s bielymi a červenými vstupmi. | Ak je externé zariadenie
pripojené cez SCART zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. | Pri príjme DTV kanálov (MPEG4
H.264), alebo v režime Media Browser, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektoru scart | Pri použití
montážnej sady stenu (voliteľné príslušenstvo), odporúčame pripojiť všetky káble na zadnej strane televízora pred
montážou na stenu | Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť v návode na
obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení.
Slovenčina - 7 -
Začíname
USB Pripojenia inštalácia (First Time Installation)
s rozpoznateľnou kanálovou sekvenciou (ak je
dostupné).
Zapínanie/vypínanie
Zapnutie televízora
Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC, 50 Hz
Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
Stlačte tlačidlo “ ”CH- alebo CH+ alebo číselné
tlačidlo na diaľkovom ovládači.
Stláčajte bočný spínač funkcie, pokým TV nepostúpi
z pohotovosti.
Vypnutie televízora
Stlačte tlačidlo “ “ na diaľkovom ovládači alebo
stláčajte bočný spínač funckie, pokým sa TV prepne
do pohotovostného režimu.
Ak chcete televízor vypnúť úplne, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky elektrického vedenia.
Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED
indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že
funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime,
bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže
blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.
Prvá inštalácia
Po zapnutí po prvýkrát,Obrazovka sa zobrazí..voľba
jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.
Ďalej sa zobrazí obrazovka Prvej inštalácie (FTI).
Nastavte vaše preferencie s použitím navigačných
tlačidiel a po ukončení stlačte OK pre pokračovanie.
Môžete aktivovať možnosť Režim obchodu
(voliteľný), aby to bolo dostupné v menu “Iné
nastavenia” a funkcie vášho TV sa zobrazia v hornej
časti obrazovky. Ak chcete pokračovať, vyberte ÁNO.
Ak je vybratý Domáci režim, Režim obchodu
(voliteľný) nebude dostupný po Prvej inštalácii. Stlačte
tlačidlo OK pre pokračovanie.
Inštalácia v režime Anténa
Ak zvolíte možnosť ANTÉNA z obrazovky Typu
vyhľadávania, televízor bude vyhľadávať digitálne
pozemné TV vysielania.
POZNÁMKA: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo
“
”.
Po uložení všetkých dostupných staníc sa na
obrazovke objaví Zoznam kanálov. Ak sa vám páči,
ako sú kanály zatriedené podľa LCN (*), prosím,
zvoľte “Áno” a potom stlačte OK.
Stlačením tlačidla “
” zrušíte zoznam kanálov
a môžete pozerať televízor.
(*) LCN je systém logického čísla kanálu ,
ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade
Inštalácia v režime Kábel
Zvoľte možnosť CABLE a stlačte tlačidloOK na
diaľkovom ovládači. Ak chcete pokračovať, zvoľte
prosím ÁNO a stlačte OK. Ak chcete operáciu zrušiť,
zvoľte NIE a stlačte OK. Z tejto obrazovky môžete
zvoliť rozsahy frekvencie.
Zadajte rozsah frekvencie manuálne s použitím
číselného tlačidla.
Poznámka: Trvanie vyhľadávania sa zmení v
závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.
Prehrávanie Médií cez USB vstup
Môžete pripojiť 2.5” a 3.5” palcové (hdd s externým
zdrojom napájania) zariadenia externých harddiskov
alebo USB pamäťový kľúč k vášmu TV s použitím
USB vstupov TV.
DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním akýchkoľvek
pripojení k TV zálohujte vaše súbory. Výrobca
nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie
súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení
USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné
disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto
televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty
diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k
dispozícii s diskami vo formáte NTFS.
Pri formátovaní pevného disku USB s kapacitou
1 T B ( t e r a b a j t ) a l e b o v i a c s a môžu počas
formátovania vyskytnúť problémy. Opakovane
a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. To môže
spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a
USB zariadenia. USB modul nevyťahujte, zatiaľ čo
sa prehráva súbor.
Nahrávanie programu
DÔLEŽITÉ:: Ak sa chystáte použiť nový pevný disk
USB, odporúčame ho najskôr naformátovať vybratím
položky „Formátovať disk“ v ponuke televízora.
• Stlačte tlačidlo OK, pokým je zvýraznená možnosť
Formátovať disk. Na obrazovke sa objaví menu,
požadujúc, aby ste zadali číslo pin. Ak ste číslo pin
nezmenili, výrobné štandardné nastavenie je 0000.
Poznámka:Ak chcete nahrať program, najskôr
pripojte USB disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom
TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.
Pre použitie funkcie nahrávania je potrebné, aby ste
pripojili k TV USB disk alebo zariadenie externého
harddisku a pripojený USB disk by mal mať kapacitu
aspoň 1 GB a mal by byť kompatibilný s 2.0 rýchlosťou.
Ak pripojené zariadenie USB nepodporuje prenosovú
rýchlosť USB 2.0, zobrazí sa chybová správa.
Slovenčina - 8 -
Poznámka: Nahrávané programy sú uložené na
pripojený USB disk. Ak si prajete, môžete ukladať/
kopírovať nahrávky na počítači, avšak tieto súbory
nebudú dostupné na prehrávanie na počítači.
Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom
vášho TV.
Poznámka: V priebehu časového posunu sa môže
vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Rádia nie je
podporované. TV môže nahrávať programy až do
desiatich hodín.
Nahraté programy sú rozdelené do 4 GB segmentov.
Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je
dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť
časového posunu (timeshifting) nemusí byť k
dispozícii.
sa odporúča používať jednotky USB harddisku pre
nahrávanie HD programov.
Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by
mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.
Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti.
Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia.
Prvé rozdelenie usb disku sa používa pre funkcie
PVR pripravenosti. Musí sa tiež formátovať ako
prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie
PVR pripravenosti.
Niektoré streamové bloky sa nemusia nahrať
kvôli problémom so signálom, takže video môže
niekedy počas prehrávania zmrznúť.
Keď je teletext ZAPNUTÝ, možná sa používať
tlačidlá Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobraziť (pre
ListDialog). Ak sa nahrávanie spustí z časovača,
keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky
vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu,
keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.
Nahrávanie Časového posunu (Timeshift)
Stlačte tlačidlo
(PAUZA) počas sledovania
vysielania pre aktiváciu režimu časového
posunu.V režime timeshifting (časového posunu)
je program pozastavený a súčasne zaznamenaný
na pripojený USB disk. Stlačte znovu tlačidlo
(PREHRAŤ) pre obnovenie zastaveného
programu odtiaľ, kde ste ho zastavili. Stlačte
tlačidlo ZASTAVIŤ pre zastavenie nahrávania s
časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.
Poznámka: Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ
je v režime rádia.
Poznámka: Nemôžete používať rfunckiu rýchleho
spätného chodu časového posunu pred postúpením
prehrávania s možnosťou rýchleho navíjania
dopredu.
tlačidla
na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší
program v elektronickom programom sprievodcovi
EPG. V tomto prípade OSD zobrazí
naprogramované udalosti pre nahrávanie. Stlačením
tlačidla
(STOP) sa okamžité nahrávanie zruší.
Poznámka: Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať
Prehliadač médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní
programu alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho
USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví
varovná správa.
Pozeranie nahraný programov
Zvoľte Knižnicu nahrávok z menu Prehliača
médií. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa
predtým nahrala). Stlačte tlačidloOK pre zobrazenie
možností prehrávania. Vyberte možnosť a potom
stlačte tlačidloOK.
Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať
hlavnú ponuku ani položky ponuky.
Stlačením tlačidla (STOP) sa prehrávanie zastaví
a na obrazovke sa opäť zobraz Knižnica nahrávok.
Pomalé prehrávanie vpred
Stlačením tlačidla
(POZASTAVIŤ) počas
prehrávania nahraných programov sa aktivuje funkcia
pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla
možno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným
sa zmení rýchlosť pomalého
stlačením tlačidla
prehrávania vpred.
Nastavenie Nahrávania
Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu
Nastavenia vyberte Nastavenie Nahrávania.
Formátovať disk: Môžete použiť voľbu Formát
ovať disk pre formátovanie pripojeného USB
disku. Požaduje sa váš pin pre použitie funkcie
Formátovať disk (štandardný pin je 0000).
DÔLEŽITÉ:: Pamätajte, že aktivovaním tejto
funkcie sa stratia VŠETKY dáta uložené na disku
USB a jeho formát sa zmení na FAT32. Rovnako
aj v prípade, že disk USB nefunguje správne, sa
môžete pokúsiť disk naformátovať. Vo väčšine
prípadov formátovanie disku USB obnoví jeho
normálnu prevádzku. VŠETKY dáta uložené na
disku USB sa však v tomto prípade stratia.
Poznámka: Ak sa na obrazovke počas spúšťania
nahrávania zobrazí správa “USB je príliš pomalé”,
pokúste sa nahrávanie spustiť znovu. Pokiaľ stále
dostávate tú istú chybu, je možné, že váš USB disk
nespĺňa rýchlostné požiadavky USB 2.0. Pokúste
sa pripojiť iný USB disk.
Okamžité nahrávanie
Stlačením tlačidla
sa spustí okamžité nahrávanie
počas sledovanie programu. Opätovným stlačením
Slovenčina - 9 -
Ponuka Prehliadač médií
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru
a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených
na bočnej strane televízora. Stláčaním tlačidla “
” počas režimu Prehliadač médií sa umožní prístup k
možnostiam menu Obraz, Zvuk a Nastavenia. Po opätovnom stlačení tlačidla “ ” opustíte túto obrazovku.
Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií Media Browser pomocou Ponuka Nastavenia .
Režim slučky / Náhodného prehrávania.
Spustite prehrávanie s
a aktivujte
TV prehrá ďalší súbor a celý zoznam.
Spustite prehrávanie
pomocou OK a aktivujte Rovnaký súbor sa prehrá v slučke (opakovanie).
Spustite prehrávanie
pomocou OK /
a súbor sa prehrá náhodne.
aktivujte
Spustite prehrávanie
Prehrávanie súborov bude pokračovať náhodne a bude prebiehať náhodné
pomocou OK /
a
prehrávanie.
aktivujte
Slovenčina - 10 -
Menu Vlastnosti a Funkcie TV
Obsah obrazového menu
Režim
Môžete zmeniť režim obrazu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Obrazový
režim sa môže nastaviť na jednu z týchto možností: Cinema, hry, Športy, dynamické
aprirodzené.
Kontrast
Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas
Nastaví hodnotu jasu obrazovky.
Ostrosť
Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazované na obrazovke.
Farba
Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby.
Režim šetrenia
energie
Pre zvolenie Úsporného režimu ako sú Eco, Vypnúť obraz a Deaktivovaný stlačte tlačidlo
alebo.
(Keď je režim Dynamický, režim Šetrenia energie sa automaticky nastaví ako
deaktivovaný.)
Podsvietenie
(voliteľné)
Toto nastavenie ovláda úroveň podsvietenia. Funkcia zadného podsvietenia bude neaktívna, ak
je režim Šetrenia energie nastavený na Ekonomický. Podsvietenie sa nemôže aktivovať v režime
VGA alebo v režime Prehliadača médií, alebo pokiaľ je obrazový režim nastavený na Hra.
Redukcia šumu
Ak je vysielaný signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie
Redukcia šumu.
Pokročilé nastavenia
Dynamický
kontrast
Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Teplota farieb
Nastaví požadovaný farebný tón.
Zväčšenie
obrazu
Nastaví želaný rozmer obrazu z menu priblíženia obrazu.
Poznámka: Auto (Dostupné len v Scartovom režime s prepínaním vysokého napätia/
nízkeho napätia SCART PIN8)
HDMI True Black
Počas pozerania z HDMI zdroja bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavení obrazu.
(Pravá čierna)
Môžete použit túto funkciu na zlepšenie čiernosti v obraze.
(voliteľné):
Filmový režim
Filmy sa nahrávajú pri rôznych počtoch rámov na sekundu na normálne televízne
programy. Zapnite túto funkciu pri sledovaní filmov, aby sa lepšie zobrazovali
rýchlo sa pohybujúce scény.
Farba povrchu
Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby
Nastaví požadovaný farebný odtieň.
RGB Zosılnenıe
Môžete nastaviť hodnoty teploty farieb pomocou funkcie zosilnenia RGB.
Obnoviť
Znovu nastaví nastavenia oibrazu na výrobné štandardné nastavenia. (Okrem režimu Hra)
Automatická
pozícia (v režime Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK.
PC)
H pozícia (v
režime PC)
H (Horizontálna - Vodorovná) Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava
alebo doprava.
V pozícia (v
režime PC)
Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie
(v režime PC)
Upravenia Bodových hodín opravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne
odstupòovanie v bodovıch intenzívnych prezentáciách ako tabuľky alebo odstavce alebo
text v menších fontoch.
Fáza v režime
V závislosti od rozlíšenia a snímkovacej frekvencie, ktorá ide do vstupu na televízore, môžete
PC (Sound in PC na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade môžete použiť túto funkciu
mode)
a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu.
Zatiaľ čo je v režime VGA (PC), niektoré položky v Obrazovom menu nebudú dostupné. Namiesto toho
sa nastavenia režimu VGA pridajú k Obrazovým nastaveniam, pokým je v PC režime.
Slovenčina - 11 -
Obsah ponuky Nastavenie zvuku
Hlasitosť
Nastaví úroveň hlasitosti.
Ekvalizér
Zvolí režim ekvalizéra. Užívateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime.
Rovnováha
Toto nastavenie slúži na zvýraznenie ľavého alebo pravého zvukového kanálu.
Slúchadlá
Nastaví hlasitosť slúchadiel.
Zvukový režim
Môžete zvoliť zvukový režim. (Ak ho zvolený kanál podporuje).
AVL (Automatické
obmedzenie
hlasitosti)
Funkcia nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Sluchátka/
Rozostavenie
(voliteľné)
Keď pripojíte externý zosilňovač k vášmu TV s použitím konektora sluchátiek, môžete zvoliť túto možnosť
ako Rozostavenie Ak ste pripojili sluchátka k TV, nastavte túto možnosť ako Sluchátka.
Dynamické basy
Aktivuje alebo deaktivuje Dynamické basy
Zvuk slúchadiel
(voliteľné)
Režim Priestorovı zvuk je možné zmeni ako Zapnutı alebo Vypnutı.
Digitálny výstup
Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Nastavenie Ponuky Obsahu
Podmienený
prístup
Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné.
Jazyk
Konfiguruje nastavenie jazyka (môže sa meniť v závislosti od zvolenej krajiny) Bude k dispozícii
Pre fe ro va n é a a k tu á l n e nastavenie. Aktuálne nastavenie je možné zmeniť iba v prípade, že ich
vysielač podporuje.
Rodičovská
ochrana
Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tomto menu môžete ľahko upraviť
zámok, dospelý zámok (môže sa meniť v závislosti od zvolenej krajiny) a detský zámok. Môžete
tiež nastaviť nové číslo pin.
Časovače
Nastaví časovač pre vypnutie TV po určitej dobe. Nastavuje časovače pre vybrané programy. (USB
NAHRÁVANIE)
Nastavenie
Nahrávania
Zobrazí konfiguračné menu nahrávania (požaduje sa Usb pripojenie).
Dátum/čas
Nastaví čas a dátum.
Zdroje
Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov.
Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavenia televízora:
Časový limit
ponuky OSD
Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky.
Kanály so
zakódovaným
snímaním
Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály.
Modré pozadie
Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný.
Aktualizácia
softvéru
Pre zabezpečenie, aby mal váš TV stále ten najaktuálnejší firemný softvér.
Verzia aplikácie
Zobrazí verziu aplikácie.
Nedoslýchavý
Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odosalnú z vysielača.
Zvukový popis
Zvukový popis je doplňujúci hovorený záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií
vrátane televízie a filmov. Túto funkciu môžete využívať iba vtedy, ak sa tento doplňujúci záznam
vysiela.
Poznámka: Funkcia audio popisu zvuku nemôže byť dostupná v režime nahrávaniat alebo časového
posunu.
Automatické
vypnutie
televízora
Môžete nastaviť hodnotu časového limitu pre funkciu automatického vypnutia. Keď sa dosiahne hodnota
časového limitu a Tv sa neprevádzkoval počas zvolenej doby, TV prejde do pohotovostného režimu.
Vyhľadávanie v
pohotovostnom
režime (voliteľné)
Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom
režime, vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor nájde všetky nové alebo chýbajúce
vysielania, zobrazí sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny. Po tomto procese bude
aktualizovaný a menený Zoznam kanálov.
Slovenčina - 12 -
Režim celej obrazovky
(voliteľné)
Ak predstavujete TV v obchode, môžete aktivovať tento režim. Počas aktivácie režimu
Režim zapnutia
Toto nastavenie konfiguruje preferenciu režimu zapnutia zdroja.
Virtual Remote (voliteľné)
Aktivuje alebo deaktivuje funkciu virtuálneho dialkového ovládania.
Obchodu niektoré položky v TV menu nemusia byť dostupné.
Inštalácia a preladenie Obsahu Menu
Zobrazuje možnosti automatického ladenia.
Digitálna anténa:Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice.
Automatické vyhľadávanie
kanálov (Preladenie)
Digitálny Kábel: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB stanice.
Analógové:Vyhľadáva a ukladá analógovéí stanice.
(ak je k dispozícii)
Digitálna anténa a analógové: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB a analógové stanice.
Digitálna káblová a analógové: Vyhľadáva a ukladá káblové DVB a analógové
stanice.
Manuálne snímanie kanálov
Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snímanie kanálov
Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania.
Jemné doladenie
analógového signálu
Môžete použiť toto nastavenie k jemnému doladeniu analógových kanálov. Táto funkcia
nie je dostupná, ak nie sú uložené žiadne analógové kanály.
Prvá inštalácia
Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenastaví TV do továrenského
nastavenia.
Všeobecné TV postupy
Použitie Zoznamu staníc
Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu
kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť,
nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré
sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname
staníc.
Konfigurácia Rodičovskej ochrany.
Ak chcete zakázať pozeranie určitých programov, kanálov
a ponúk, môžete ich uzamknúť pomocou systému rodičovskej
kontroly.
Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky,
musíte zadať PIN kód. Továrenské nastavenie PIN
čísla je 0000. Po zadaní správneho PIN kódu sa
zobrazia nastavenia ponuky detskej kontroly.
Zámok menu (voliteľný): Nastavenie zámku menu
aktivuje alebo deaktivuje prístup k menu.
Elektronický programový sprievodca (EPG)
Niektoré, ale nie všetky kanály zasielajú informácie
o aktuálnych a nasledujúcich programoch. Stlačte
tlačidlo “
” a zobrazí sa ponuka EPG.
Hore / dole / doľava / doprava: Navigácia v EPG.
OK: Zobrazí programové možnosti.
INFORMÁCIE: Zobrazí podrobné informácie o
vybranom programe.
ZELENÉHO: Prepne na Zoznamový list EPG.
ŽLTÉ tlačidlo: Prepne do Časovej osi zoznamu
EPG.
MODRÝ:Zobrazí filtrovacie možnosti.
: TV začne nahrávať vybrané programy. Môžete
stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.
Zámok menu (voliteľný): Keď je nastavený, táto
možnosť získa vyspelé informácie z vysielania a ak
je úroveň vyspelosti deaktivovaná, deaktivuje prístup
k vysielaniu.
DÔLEŽITÉ: Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je
TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia
nahrávania.
Detská zámka (voliteľný): Keď je nastavený detský
zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým
ovládačom. V takom prípade nebudú tlačidlá na
prednom paneli fungovať.
Možnosti programu
Nastaviť PIN: Definuje nové číslo PIN.
Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na
Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód.
Poznámka: Prepínanie staníc či zdroja nie je počas
nahrávania dostupné.
V EPG menu, stlačte tlačidlo OK pre vstup do
menu "Nastavenia podujatí".
Voľba kanálu
V ponuke EPG môžete pomocou tejto možnosti
prepnúť na vybraný kanál.
Slovenčina - 13 -
Zaznamenať /odstrániť časovač nahrávania
Potom, ako ste zvolili program v EPG menu,
stlačte tlačidlo OK . Vyberte možnosť voľby
"Nahrávať" a stlačte tlačidlo OK Po tejto operácii
sa naplánuje nahrávanie pre zvolený program.
Ak chcete zrušiť už vybraný záznam, zvýraznite
program a stlačte tlačidlo OK a vyberte voľbu "Delete
Rec. Timer. Nahrávanie sa zruší.
Nastaviť/odstrániť časovač
Potom, ako ste zvolili program v EPG menu,
stlačte tlačidlo OK . Vyberte možnosť “Nastaviť
časovač (Set Timer) a stlačte tlačidlo OK. Môžete
nastaviť časovač pre programy v budúcnosti. Ak
chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite
daný program a stlačte tlačidlo OK. Potom vyberte
možnosť “Odstrániť časovač” (Delete Timer).
Časovač sa zruší.
Poznámka: Nie je možné nahrávať dva kanály naraz.
Aktualizácia softvéru
Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie cez
anténny/káblový signál.
Riešenie problémov a Tipy
TV sa nezapne
Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do
zásuvky v stene. Batérie v diaľkovom ovládači môžu byť
vybité. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.
Zlý obraz
• Zvolili ste správny televízny systém?
• Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie
obrazu.
• Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála,
ak ste vykonali ručné ladenie.
• Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia
pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade
odpojte jedno zo zariadení.
Chýba obraz
• Ak nemáte žiadny obraz, znamená to, že televízor
neprijíma žiadny signál. Vybrali ste správne tlačidlo
na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa
taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez
užívateľské rozhranie
• Je anténa správne pripojená?
Stačí prejsť na hlavné menu. Vyberte Nastavenia
a vyberte menu Ďalšie nastavenia. V menu
Iné nastavenia navigujte k položke Softvér pre
aktualizáciu a stlačte tlačidlo OK pre kontrolu
novej aktualizácie softvéru.Poznámka: Je potrebné
pripojenie k internetu. Ak nie je k dispozícii pripojenie
k internetu, skúste aktualizovať cez vysielanie. • Ak sa
nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním
aktualizácie. Stlačte OK pre pokračovanie
s operáciou reštartu.
• Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
Hľadanie v pozadí a režim aktualizácie
• Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
• Nie je kábel antény poškodený?
• Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.
Žiadny zvuk.
• Je televízor nastavený na stlmenie zvuku? Pre zrušenie
stlmenia, stlačte tlačidlo “ ”, alebo zvýšte hlasitosť.
• Zvuk vychádza len z jedného reproduktora. Je rovnováha
nastavená do extrémnu? Pozrite časť Nastavenie zvuku.
Diaľkové ovládanie - nefunguje
• Počas doby pripojenia TV k internetu prebieha na
pozadí hľadanie dôležitých aktualizácií softwaru.
Pokiaľ je nájdená dôležitá aktualizácia softwaru,
v tichosti sa stiahne. Pri úspešnom dokončení
sťahovania sa zobrazí hlásenie s požiadavkou o
reštart prevádzky pre aktiváciu nového softvéru.
Stlačte OK pre pokračovanie s operáciou reštartu.
Vstupné zdroje - nie je možná voľba
Automatické vyhľadávanie softvéru a
režim aktualizácie
Ak chcete nahrať program, najskôr pripojte USB
disk k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite,
aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete
nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znovu vložte
USB zariadenie.
Zatiaľ čo je TV pripojený k anténnemu signálu. Ak
sa aktivuje Automatické snímanie v menu Možnosti
aktualizácie, TV sa zobudí o 03:00 hod. a vyhľadá
vysielacie kanály ohľadom novej aktualizácie
softvéru. Ak sa nájde a úspešne stiahne nový softvér,
nabudúce, keď sa Tv zapne , bude mať novú verziu
softvéru.
Poznámka: Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na
2 minúty a znovu ho zapojte.
• Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie
je pripojené žiadne zariadenie.
• Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble
AV a pripojenie.
Nahrávka nedostupná
USB je príliš pomalé
Ak sa na obrazovke počas spúšťania nahrávania
zobrazí správa “USB je príliš pomalé”, pokúste sa
nahrávanie spustiť znovu. Pokiaľ stále dostávate
tú istú chybu, je možné, že váš USB disk nespíňa
rýchlostné požiadavky USB 2.0. Pokúste sa pripojiť
iný USB disk.
Slovenčina - 14 -
Kompatibilita AV a HDMI
Typické režimy zobrazenia PC vstupu
Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu.
Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia. Váš televízor
podporuje rozlíšenie až 1920x1080.
Index
Rozlíšenie
Frekvencia
1
640x350p
60 Hz
2
640x400p
60 Hz
3
4
1024x768
1280x768
Zdroj
60 Hz
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Podporované signály
Dostupnosť
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
SCART
RGB 50
O
RGB 60
O
Bočné
AV
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
480i-480p
PC/
YPbPr
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
HDMI1
HDMI2
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz,
50Hz, 60Hz
O
(X: nie je dostupné, O: dostupné)
V niektorých prípadoch sa signál na LED TV nemusí zobraziť
riadne. Problémom môže byť nezlučiteľnosť so štandardom
na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top
boxu atď.). Ak máte taký problém, prosím, kontaktujte Vášho
predajcu a tiež výrobcu zdrojového vybavenia.
Podporované formáty súborov v režime USB
Médiá
Film
Formát
Rozšírenie
súboru
Video
Audio
.mpg .mpeg
MPEG1,2
MPEG Layer 1/2/3
.dat
MPEG1,2
.vob
MPEG2
.mkv
H.264, MPEG1,2,4
EAC3/ AC3
.mp4
MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM/MP3
Poznámky
(Maximálne rozlíšenie/Rýchlosť prenosu
atď.)
MPEG2
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG2, MPEG4
Hudba
Fotografia
Titulky
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 /
2 (MP3)
.jpg .jpeg
Základný formát JPEG
-
.
Postupný formát JPEG
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.bmp
-
-
max WxH = 9600x6400 3840000bytes
.sub .srt
-
-
-
Slovenčina - 15 -
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
max WxH = 15360x8640
4147200bytes
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising