Philips | 32PFL7403H/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 52PFL7203H/10 Používateľská príručka

Philips LCD TV 52PFL7203H/10 Používateľská príručka
1 Ďalšie
informácie
4
5
Zväčšenie stránok teletextu
Časť Zväčšenie stránok teletextu v tejto
používateľskej príručke obsahuje pokyn, aby
ste stránky teletextu zväčšovali stlačením
tlačidla OPTION.
Po aktualizácii softvéru televízora (na verziu
64.67.3 alebo vyššiu) už tlačidlo OPTION
nemožno používať na zväčšovanie stránok
teletextu.
Namiesto pôvodných pokynov postupujte
pri zväčšovaní stránok teletextu podľa týchto
pokynov:
1
2
3
Stlačte tlačidlo TELETEXT a vyberte
požadovanú stránku teletextu.
Stlačením tlačidla
(Formát obrazu)
zväčšíte vrchnú časť stránky.
Opätovným stlačením tlačidla
(Formát
obrazu) zobrazíte zväčšenú spodnú časť
stránky.
Stlačením tlačidla
sa môžete posúvať
po zväčšenej stránke.
Opätovným stlačením tlačidla
(Formát
obrazu) sa vrátite k zobrazeniu normálnej
veľkosti stránky.
Používanie teletextu v režime
duálneho zobrazenia
Časť Používanie teletextu v režime duálneho
zobrazenia v tejto používateľskej príručke
obsahuje pokyn, aby ste stlačením tlačidla
Dual screen prešli z režimu duálneho
zobrazenia teletextu na normálny režim
teletextu.
Po aktualizácii softvéru televízora (na verziu
64.67.3 alebo vyššiu) už tlačidlo Dual
screen nemožno používať na zobrazenie
teletextu v normálnom režime.
Namiesto pôvodných pokynov postupujte
podľa týchto pokynov:
1
2
Stlačením tlačidla Dual screen na
diaľkovom ovládaní zapnite teletext v
režime duálneho zobrazenia.
Opätovným stlačením tlačidla Dual
screen ukončíte zobrazenie teletextu.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SK
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Obsah
1
2
5.10 Zobrazenie fotografií a počúvanie hudby
�������������������������������������������������������������������������SK-27
Dôležité����������������������������������������� SK-3
Bezpečnosť�����������������������������������������������SK-3
5.11 Počúvanie digitálnych rozhlasových kanálov
�������������������������������������������������������������������������SK-29
1.2
Starostlivosť o obrazovku �����������������������SK-4
5.12 Aktualizácia softvéru televízora�������������SK-29
1.3
Ochrana životného prostredia�����������������SK-4
6. Inštalácia kanálov����������������������� SK-31
6.1.
Váš televízor��������������������������������� SK-5
Prehľad televízora�������������������������������������SK-5
Začíname ������������������������������������� SK-7
3.1
4
Používanie titulkov ���������������������������������SK-26
1.1
2.1
3
5.9
Automatická inštalácia kanálov���������������SK-31
6.2
Manuálna inštalácia kanálov �������������������SK-32
6.3
Premenovanie kanálov ���������������������������SK-33
Umiestnenie televízora�����������������������������SK-7
6.4 Odinštalovanie alebo opätovná inštalácia
kanálov �������������������������������������������������������������SK-33
3.2
Upevnenie televízora na stenu�����������������SK-7
6.5
Preskupenie kanálov�������������������������������SK-34
3.3
Pripojenia anténového kábla���������������������SK-8
6.6
Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov�SK-34
3.4
Pripojenie napájacieho kábla���������������������SK-9
6.7
Test digitálneho príjmu���������������������������SK-34
3.5
Vloženie batérií diaľ kového ovládača�������SK-9
6.8
Spustenie demo ukážky �������������������������SK-34
3.6
Zapnutie televízora�����������������������������������SK-9
3.7
Nastavenie pri prvom zapnutí ���������������SK-10
6.9 Nastavenie televízora na predvoľby z výroby
�������������������������������������������������������������������������SK-34
Používanie vášho televízora ����� SK-11
7
Pripojenie zariaden������������������ SK-36
4.1 Vypnutie a zapnutie televízora alebo
prepnutie do pohotovostného režimu�������������SK-11
7.1
Prehľad pripojení �����������������������������������SK-36
7.2
Výber kvality pripojenia �������������������������SK-37
4.2
Sledovanie televízie���������������������������������SK-12
7.3
Pripojenie zariadení �������������������������������SK-39
4.3. Prístup k sieťam s kanálmi DVB-C a DVB-T
�������������������������������������������������������������������������SK-12
7.4
Nastavenie zariaden������������������������������SK-43
4.4
7.5
Používanie funkcie Philips EasyLink �������SK-44
7.6
Príprava televízora na digitálne služby���SK-45
Používanie teletextu�������������������������������SK-13
5 Lepšie využívanie vášho televízoraSK14
5.1
Prehľad diaľkového ovládača �����������������SK-14
5.2
Používanie menu televízora �������������������SK-15
5.3
Úprava nastavení obrazu a zvuku�����������SK-17
8
9
Technické údaje ������������������������� SK-46
Riešenie problémov ������������������ SK-47
9.1
Všeobecné problémy s televízorom �����SK-47
5.4 Prepnutie do režimu Obchod alebo Doma
�������������������������������������������������������������������������SK-21
9.2
Problémy s televíznymi kanálmi �������������SK-47
9.3
Problémy s obrazom�������������������������������SK-47
5.5
Používanie pokročilých funkcií teletextuSK-21
9.4
Problémy so zvukom �����������������������������SK-48
5.6
Vytvorenie zoznamov obľúbených kanálov
�������������������������������������������������������������������������SK-23
5.7 Používanie Elektronického sprievodcu programom�������������������������������������������������������SK-24
5.8 Používanie časovačov a rodičovskej zámky
�������������������������������������������������������������������������SK-25
9.5
Problémy s pripojením HDMI ���������������SK-48
9.6
Problémy s pripojením USB�������������������SK-49
9.7
Problémy s pripojením počítača �����������SK-49
9.8
Kontakty�������������������������������������������������SK-49
10 Register��������������������������������������� SK-50
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Všetky práva
vyhradené. Technické údaje
podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia.
Obchodné značky sú vlastníctvom
spoločnosti Koninklijke Philips
Electronics N.V. alebo ich príslušných
vlastníkov.
Spoločnosť Philips si vyhradzuje
právo na zmenu produktu
kedykoľvek, a to bez povinnosti
rovnako upraviť už dodané produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje
za vhodný pre určené používanie
tohto systému. Ak sa produkt,
prípadne jeho individuálne moduly
alebo postupy, používajú na iné
ako v tomto dokumente určené
účely, je potrebné potvrdenie ich
správnosti a vhodnosti. Spoločnosť
Philips zaručuje, že samotný materiál
neporušuje žiadny z patentov
USA. Týmto sa nevyslovuje ani
nenaznačuje žiadna ďalšia záruka.
Záruka
Žiaden z komponentov nie je
určený na údržbu používateľom.
Neotvárajte ani neodnímajte
kryty chrániace vnútro produktu.
Opravy môžu vykonávať len
servisné strediská spoločnosti
Philips a oficiálne opravovne.
Nedodržaním tohto postupu zaniká
nárok na akýkoľvek druh záruky
(výslovnú alebo predpokladanú).
Vykonaním akýchkoľvek činností
výslovne zakázaných v tejto
príručke, akýchkoľvek nastavení
alebo postupov montáže, ktoré sa v
tejto príručke neodporúčajú alebo
nepovoľujú, zaniká nárok na záruku.
Charakteristické vlastnosti
obrazových bodov
Tento produkt LCD má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj
napriek tomu, že obsahuje 99,999 %
alebo viac efektívnych obrazových
bodov, na obrazovke sa môžu
nepretržite zobrazovať čierne body
alebo jasné svetelné body (červené,
zelené alebo modré). Predstavuje
to štrukturálnu vlastnosť displeja
(v rámci bežných priemyselných
noriem) a nepovažuje sa za chybu.
Softvér s otvoreným zdrojovým
kódom
Tento televízor obsahuje softvér
s otvoreným zdrojovým kódom.
Spoločnosť Philips vám touto cestou
ponúka možnosť na požiadanie
dodať alebo sprístupniť (za
poplatok, ktorý neprevyšuje náklady
fyzickej distribúcie zdrojového
kódu) kompletnú kópiu príslušného
zdrojového kódu čitateľnú
zariadením na médiu, ktoré sa bežne
používa na výmenu softvéru.
1. Vyberte kryt poistky a poistku.
Táto ponuka platí počas obdobia
3 rokov od dátumu zakúpenia tohto
produktu. Ak chcete získať zdrojový
kód, napíšte na adresu
3. Opätovne nasaďte kryt poistky.
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762
2. Náhradná poistka musí byť v
súlade s normou BS 1362 a
obsahovať značku schválenia
ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte
sa na svojho predajcu, aby ste si
overili správny typ.
Kvôli dodržaniu súladu s normou
EMC sa na tomto produkte nesmie
demontovať sieťová zástrčka od
sieťového kábla.
Autorské práva
Zhoda s EMF
Spoločnosť Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrába a predáva
mnoho produktov určených pre
zákazníkov, ktoré ako akékoľvek
elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a
prijímať elektromagnetické signály.
VESA, FDMI a logo upevnenia v
súlade s normou VESA sú obchodné
známky organizácie Video Electronics
Standards Association.
Jedným z vedúcich obchodných
princípov spoločnosti Philips
je uskutočniť všetky potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri našich produktoch,
aby sa dodržali všetky príslušné
zákonné požiadavky a aby produkty
s dostatočnou rezervou vyhovovali
normám EMF, ktoré platili v čase
výroby produktu.
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol
dvojitého D G sú obchodné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Spoločnosť Philips je odhodlaná
vyvíjať, vyrábať a predávať produkty,
ktoré nemajú žiadne nepriaznivé
vplyvy na zdravie.
Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak
sa s jej produktmi správne narába
podľa ich určeného účelu, je ich
používanie bezpečné na základe
vedeckých poznatkov, ktoré sú v
súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips zohráva aktívnu
úlohu pri vývoji medzinárodných
noriem EMF a bezpečnostných
noriem, čo jej umožňuje predvídať
ďalší vývoj v štandardizácii a jej skoré
integrovanie vo svojich produktoch.
Poistka napájania (Len VB)
Tento televízor je vybavený
schválenou lisovanou zástrčkou. Ak
by bolo potrebné vymeniť poistku
napájania, musí sa vymeniť za poistku
s rovnakou hodnotou, ako je
uvedené na zástrčke (napríklad 10 A).
Vyrobené v rámci licencie od
spoločnosti BBE Sound, Inc. Licenciu
udelila spoločnosť BBE, Inc v
rámci jedného alebo viacerých z
nasledujúcich amerických patentov:
5510752, 5736897. BBE a symbol
BBE sú registrované obchodné
známky spoločnosti BBE Sound Inc.
Windows Media je registrovanou
obchodnou známkou alebo
obchodnou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a
iných krajinách.
® Kensington a Micro Saver sú
registrované obchodné známky
spoločnosti ACCO World
Corporation v USA s vydanými
registráciami a žiadosťami vo fáze
schvaľovania v iných krajinách sveta.
Všetky ostatné registrované a
neregistrované obchodné známky
sú vlastníctvom ich príslušných
vlastníkov.
Dôležité
Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás v
spoločnosti Philips!
nepoužívajte ho. Okamžite ho odpojte od
elektrickej siete a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným technikom.
•
Aby ste predišli riziku požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom, neumiestňujte
televízor, diaľkový ovládač ani batérie do
diaľkového ovládača v blízkosti zdrojov
otvoreného ohňa (napr. zapálené sviečky)
ani iných zdrojov tepla vrátane priameho
slnečného žiarenia.
•
Televízor neinštalujte do stiesnených
priestorov, ako je napríklad polica na
knihy. Okolo televízora nechajte z dôvodu vetrania aspoň 10 cm (4 palce) voľného
priestoru. Zabezpečte, aby nič nebránilo
prúdeniu vzduchu.
•
Ak umiestňujete televízor na pevný a rovný
povrch, používajte len stojan dodaný s
televízorom. Ak nie je stojan k televízoru riadne priskrutkovaný, nepresúvajte
televízor.
•
Upevnenie televízora na stenu smie
vykonávať výlučne kvalifikovaný personál.
Televízor musí byť umiestnený len na
vhodnú stenovú konzolu a stena musí
mať dostatočnú nosnosť zodpovedajúcu hmotnosti televízora. Nesprávne upevnenie
na stenu by mohlo spôsobiť vážne
zranenie alebo poškodenie. Nepokúšajte sa
nainštalovať televízor na stenu sami.
•
Ak je televízor nainštalovaný na otočnom
podstavci alebo ramene, zabezpečte, aby pri
otáčaní televízora nebol namáhaný napájací
kábel. Namáhanie napájacieho kábla môže
spôsobiť uvoľnenie pripojenia a následný
elektrický oblúk alebo požiar.
•
Pred búrkou odpojte televízor od siete
a od antény. Počas búrky sa nedotýkajte
žiadnej časti televízora, napájacieho kábla
ani kábla antény.
•
Zabezpečte neobmedzený prístup k
napájaciemu káblu, aby bolo televízor možné
jednoducho odpojiť od elektrickej siete.
•
Pri odpájaní televízora od siete postupujte
nasledovne:
Pred začatím používania produktu si prečítajte
túto používateľskú príručku.
Venujte pozornosť tejto časti a dodržujte
pokyny týkajúce sa bezpečnosti a starostlivosti
o obrazovku televízora. Záruka na produkt
sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené
nedodržiavaním týchto pokynov.
Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory
poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte
svoj produkt na lokalite
www.philips.com/welcome.
Označenie modelu a výrobné číslo televízora sa
nachádza na zadnej strane a na boku televízora,
ako aj na jeho obale.
1.1
Bezpečnosť
•
Pri zdvíhaní a prenášaní televízora sú
potrebné dve osoby, ak jeho hmotnosť prevyšuje 25 kg (55 libier). Nesprávna
manipulácia s televízorom môže viesť k
vážnemu zraneniu.
•
Ak prepravujete televízor pri nízkych
teplotách (pod 5 °C), otvorte balenie a
pred vybalením počkajte, kým sa nevyrovná
teplota televízora na okolitú teplotu v
miestnosti.
•
Aby nedošlo ku skratu, nevystavujte televízor,
diaľkový ovládač ani batérie do diaľkového
ovládača pôsobeniu dažďa alebo vody.
•
Na vrchnú časť alebo v blízkosti televízora
neumiestňujte nádoby s vodou alebo inými
kvapalinami. Vyliatie kvapaliny na televízor
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ak dôjde k vyliatiu kvapaliny na televízor,
1. Vypnite televízor a potom vypnite sieťové
napájanie (ak je takáto možnosť k dispozícii).
2. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
SK-3
Slovenčina
1
3. Odpojte napájací kábel z napájacieho
konektora na zadnej strane televízora. Napájací kábel vždy vyťahujte za zástrčku.
Neťahajte za samotný kábel.
napríklad: menu na obrazovke, teletextové
stránky, čierne pásy alebo tabuľky s
číselnými informáciami. Ak je nevyhnutné
zobrazovať statický obraz, znížte kontrast
a jas obrazovky, aby ste predišli jej
poškodeniu.
1.3
Ochrana životného
prostredia
Recyklovanie obalu
Obal tohto produktu je určený na recykláciu.
Informácie o spôsobe recyklácie obalu vám
poskytnú miestne inštitúcie.
•
Pri používaní slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti môže nastať trvalé
poškodenie sluchu. Hoci sa vysoká hlasitosť môže po čase zdať normálna, môže
poškodiť váš sluch. Na ochranu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri
vysokej hlasitosti.
1.2
•
•
•
•
Starostlivosť o obrazovku
Pred čistením obrazovky vypnite televízor a
odpojte napájací kábel. Obrazovku vyčistite
jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte
látky ako napríklad domáce čistiace
prostriedky, pretože by mohli poškodiť obrazovku.
Aby sa predišlo vzniku deformácií alebo
vyblednutiu farieb, čo najskôr utrite kvapky
vody.
Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani
neudierajte na obrazovku žiadnym tvrdým
predmetom, ktorý by ju mohol natrvalo
poškodiť.
Ak je to možné, vyhýbajte sa tomu, aby
zostal na obrazovke dlhšiu dobu zobrazený
statický obraz. Statický obraz predstavujú
SK-4
Likvidácia použitého výrobku
Tento výrobok je vyrobený s použitím
vysokokvalitných materiálov a komponentov,
ktoré možno recyklovať a znova využiť. Keď
je výrobok označený prečiarknutým symbolom
nádoby na odpad s kolieskami, znamená to, že
pre tento výrobok platí európska smernica
2002/96/ES.
Tento produkt nelikvidujte spolu s komunálnym
odpadom. Informácie o bezpečnej likvidácii
produktu vám poskytne váš predajca.
Nekontrolované likvidovanie odpadu škodí
životnému prostrediu a ľudskému zdraviu.
Likvidácia použitých batérií
Dodávané batérie neobsahujú ortuť ani
kadmium. Dodávané a všetky ostatné použité
batérie likvidujte v súlade s miestnymi
predpismi.
Spotreba energie
V pohotovostnom režime je spotreba televízora
minimálna, aby sa minimalizoval dopad na
životné prostredie. Spotreba v aktívnom stave
je uvedená na zadnej strane televízora.
Ďalšie technické údaje o produkte nájdete v
popise produktu na lokalite
www.philips.com/support.
2
Váš televízor
Bočné konektory
Táto časť poskytuje prehľad bežných ovládacích
prvkov a funkcií tohto televízora.
2.1
Prehľad televízora
Bočné ovládacie prvky a indikátory
VOLUME
4
3
MENU
PROGRAM
Bočné konektory televízora slúžia na pripojenie
mobilných zariadení, napríklad fotoaparátu alebo hernej konzoly s vysokým rozlíšením.
Pripojiť možno aj slúchadlá alebo pamäťové
zariadenie USB.
2
1
Konektory na zadnej strane
POWER
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Indikátor napájania
Konektory na zadnej strane televízora slúžia
na pripojenie antény a trvalo pripojených
zariadení, napríklad prehrávača diskov s
vysokým rozlíšením, DVD prehrávača alebo
videorekordéra.
Slovenčina
DDPoznámka
Ďalšie informácie nájdete v časti 7 Pripojenie
zariadení.
SK-5
1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Diaľkový ovládač
2. SOURCE
1
2
3
SOURCE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
4
GUIDE
OPTION
EXIT
6
MENU
BROWSE
P
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
SK-6
5. NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ
Nahor Î, Nadol ï, Doľava Í, Doprava Æ, OK
6. MENU
8. HLASITOSŤ +/-
5
OK
4. FAREBNÉ TLAČIDLÁ
Zľava: červený, zelený, žltý, modrý
7. PROGRAM +/-
INFO
BACK
3. TELETEXT
Ďalšie informácie o diaľkovom ovládači nájdete v
časti 5.1 Prehľad diaľkového ovládača.
Začíname
Táto časť vám pomôže pri umiestnení a
inštalácii televízora a dopĺňa informácie
uvedené v Príručke rýchleho spustenia.
DDPoznámka
V Príručke rýchleho spustenia nájdete pokyny
na inštaláciu stojana.
3.1
Umiestnenie televízora
Okrem prečítania a pochopenia
bezpečnostných pokynov v časti 1.1 je pred
umiestnením televízora potrebné zvážiť aj
nasledovné skutočnosti:
•
Ideálna vzdialenosť pre sledovanie
televízora je trojnásobok veľkosti jeho
obrazovky.
•
Umiestnite televízor tak, aby na obrazovku nedopadalo svetlo.
•
Zariadenia pripojte ešte pred umiestnením
televízora.
•
Váš televízor je na jeho zadnej strane
vybavený bezpečnostnou zásuvkou Kensington.
Ak používate zámok Kensington na ochranu proti krádeži (nie je súčasťou dodávky),
umiestnite televízor v blízkosti pevného
predmetu (napríklad stola), ku ktorému možno zámok jednoducho pripojiť.
3.2
Upevnenie televízora na
stenu
BBVAROVANIE
Upevnenie televízora na stenu smie
vykonávať len kvalifikovaný personál.
Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics
N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za
nesprávnu montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo zranenie.
Krok 1 Kúpa nástennej konzoly
kompatibilnej so štandardom VESA
V závislosti od veľkosti obrazovky televízora
zakúpte jednu z nasledovných nástenných
konzol:
Veľkosť
obrazovky
televízora
(palce/cm)
Typ nástennej Špeciálne
konzoly
pokyny
kompatibilnej
s VESA
(milimetre)
32”/81cm
Nastaviteľná,
300 x 300
Konzola
kompatibilná
s VESA sa
musí nastaviť na rozmery
200 x 300
pred jej
upevnením k
televízoru
37”/94cm
Pevná,
300 x 300
Žiadne
42”/107 cm
alebo viac
Pevná,
400 x 400
Žiadne
Slovenčina
3
SK-7
Krok 2 Demontáž stojana televízora
DDPoznámka
Tieto pokyny platia len pre modely
televízorov s nainštalovanými stojanmi. Ak
stojan vášho televízora nie je nainštalovaný,
prejdite ku kroku 3 Pripojenie káblov.
Krok 3 Upevnenie nástennej konzoly
kompatibilnej so štandardom
VESA k televízoru
1. Nájdite 4 montážne matice na zadnej strane
televízora.
1. Opatrne umiestnite televízor obrazovkou nadol na rovný a stabilný povrch pokrytý
mäkkou látkou. Látka by mala mať dostatočnú
hrúbku na zabezpečenie ochrany obrazovky.
2. Pokračujte podľa pokynov dodaných s
nástennou konzolou kompatibilnou so
štandardom VESA.
2. Pomocou krížového skrutkovača (nie je
súčasťou dodávky) odskrutkujte 4 skrutky,
ktorými je stojan pripevnený k televízoru.
DDPoznámka
Na pripevnenie nástennej konzoly
kompatibilnej so štandardom VESA
k televízoru použite skrutky M6 (pre 32palcové modely) alebo skrutky M8 (pre
väčšie modely). Skrutky nie sú súčasťou dodávky.
3.3
Pripojenia anténového kábla
3. Pevným potiahnutím vytiahnite stojan zo
spodnej strany televízora. Uložte stojan
aj skrutky na bezpečné miesto, aby bola
možná opätovná inštalácia v budúcnosti.
1. Vyhľadajte konektor TV ANTENNA na
zadnej strane televízora.
2. Zapojte jeden koniec anténového kábla (nie
SK-8
je súčasťou dodávky) do konektora TV
ANTENNA. Ak anténový kábel nemožno
zasunúť, použite adaptér.
3. Pripojte druhý koniec anténového kábla ku koncovke antény a pevne zaistite oba konce
kábla.
3.4
3. Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti a
pevne zaistite oba konce kábla.
3.5
Vloženie batérií diaľ kového
ovládača
Pripojenie napájacieho kábla
BBVAROVANIE
Overte, či napätie vo vašej sieti zodpovedá
napätiu vytlačenému na zadnej strane
televízora. Nepripájajte napájací kábel, ak sa
napätie odlišuje.
Pripojenie napájacieho kábla
DDPoznámka
Umiestenie sieťového konektora sa líši
podľa modelu televízora.
1. Odsuňte kryt priečinku pre batérie na
zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte dve dodané batérie (veľkosť AAA,
typ LR03). Dodržte správnu polaritu batérií (+) a (-) podľa označenia vo vnútri
priečinka.
3. Opätovne nasuňte kryt.
DDPoznámka
Ak diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate,
vyberte batérie.
3.6
Zapnutie televízora
Pri prvom zapnutí televízora skontrolujte, či
je napájací kábel správne zapojený. Keď ste
pripravení, zapnite sieťové napájanie (ak je k
dispozícii sieťový vypínač) a potom stlačte
tlačidlo POWER na boku televízora.
UK - EIRE
DDPoznámka
Pri určitých modeloch televízor je potrebné
stlačiť a podržať tlačidlo POWER na dve
sekundy. Zapnutie televízora signalizuje
pípnutie. Zapnutie televízora môže trvať až
15 sekúnd.
Slovenčina
1. Vyhľadajte sieťový konektor AC IN na
zadnej alebo spodnej strane televízora.
2. Zapojte napájací kábel do sieťového
konektora AC IN.
SK-9
3.7
Nastavenie pri prvom
zapnutí
1. Pri prvom zapnutí televízora sa zobrazí
ponuka na výber jazyka.
Menu jazyk
Zvoľte váš jazyk,
prosím…
použite kurzor hore
a dole
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
...
Ďalšie
Vyberte požadovaný jazyk a podľa pokynov
na obrazovke nastavte televízor.
DDPoznámka
Ak je dostupné vysielanie DVB-C, budete
vyzvaní na výber možnosti Anténa alebo
Kábel. Pomocou možnosti Anténa
nainštalujete kanály vysielania DVB-T.
Pomocou možnosti Kábel nainštalujete
kanály vysielania DVB-C.
CCUPOZORNENIE
Ak to nie je potrebné, nemeňte položky
v ponuke Nastavenie vysielania DVB-C.
EETip
Kanály môžete znovu nainštalovať podľa
popisu v časti 6. Inštalácia kanálov.
SK-10
4
Používanie vášho
televízora
4.1.3 Prepnutie televízora do
pohotovostného režimu
Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní
televízora. Pokyny pre pokročilejšie používanie
televízora sú uvedené v časti 5 Lepšie využívanie
vášho televízora.
4.1
Vypnutie a zapnutie
televízora alebo prepnutie
do pohotovostného režimu
4.1.1 Zapnutie televízora
MENU
PROGRAM
•
Stlačte tlačidlo . POHOTOVOSTNÝ
REŽIM na diaľkovom ovládači. Indikátor
napájania sa prepne do pohotovostného
režimu (červená).
EETip
Hoci televízor v pohotovostnom režime má
len veľmi malú spotrebu energie, energia
sa spotrebúva počas celej doby, kým je
pripojené a zapnuté sieťové napájanie. Ak
televízor dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite
ho a odpojte od siete.
POWER
1
•
Ak je indikátor napájania (1) vypnutý, stlačte
tlačidlo POWER na boku televízora.
4.1.4 Zapnutie televízora z
pohotovostného režimu
4.1.2 Vypnutie televízora
MENU
PROGRAM
POWER
•
Ak je indikátor napájania v pohotovostnom
režime (červená), stlačte tlačidlo .
POHOTOVOSTNÝ REŽIM na
diaľkovom ovládači.
Stlačte tlačidlo POWER na boku televízora.
DDPoznámka
Ak neviete nájsť diaľkový ovládač a chcete
zapnúť televízor z pohotovostného režimu,
stlačte tlačidlo POWER na boku televízora.
Televízor sa tak vypne. Ďalším stlačením
tlačidla POWER televízor znova zapnete.
SK-11
Slovenčina
1
•
4.2
Sledovanie televízie
4.2.3 Nastavenie hlasitosti
4.2.1 Prepínanie kanálov
•
Zadajte číslo (1 až 999) alebo stlačte tlačilo
P +/- na diaľkovom ovládači.
•
Stlačte tlačidlo PROGRAM +/- na bočných
ovládacích prvkoch televízora.
•
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači,
čím sa vrátite k televíznemu kanálu, ktorý
ste sledovali predtým.
4.2.2 Prepínanie kanálov (digitálny
prijímač)
•
Stlačte tlačidlo
HLASITOSŤ + alebo - na
diaľkovom ovládači.
•
Stlačte tlačidlo VOLUME + alebo - na
bočných ovládacích prvkoch televízora.
•
Stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládači, ak
chcete stíšiť zvuk. Stlačte tlačidlo
znova,
ak chcete zvuk obnoviť.
DDPoznámka
Ak sú pripojené slúchadlá, nastavte hlasitosť slúchadiel podľa popisu v časti 5.3.5 Úprava
nastavení zvuku. Ak chcete stíšiť zvuk z
reproduktorov televízora, musíte stlačiť tlačidlo STÍŠIŤ na diaľkovom ovládači.
Stlačením tlačidiel HLASITOSŤ +/môžete reproduktory televízora opäť zapnúť.
4.3. Prístup k sieťam s kanálmi
DVB-C a DVB-T
1. Zapnite digitálny prijímač.
2. Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom
ovládači a vyberte vstup, ku ktorému je
digitálny prijímač pripojený.
3. Stlačením tlačidla OK vyberte digitálny
prijímač.
4. Na výber televíznych kanálov použite
diaľkový ovládač digitálneho prijímača.
Ak je k dispozícii vysielanie DVB-C aj DVB-T,
môžete získať prístup ku kanálom z oboch sietí.
1. Stlačte tlačidlo MENU.
2. Vyberte položky TV menu > Inštalácia >
Režim inštalácie.
3. Vyberte možnosť Kábel (ak chcete získať prístup ku kanálom vysielania DVB-C)
alebo Anténa (ak chcete získať prístup ku kanálom vysielania DVB-T).
4. Medzi kanálmi vysielania DVB-C alebo
DVB-T môžete prepínať podľa popisu v časti 4.2.1. Prepnutie na iný kanál.
SK-12
DDPoznámka
Pokyny týkajúce sa inštalácie kanálov
vysielaní DVB-C a DVB-T nájdete v časti 6.1.
Automatická inštalácia kanálov.
4.4
Používanie teletextu
Väčšina televíznych kanálov vysiela informácie
prostredníctvom teletextu.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači. Zobrazí sa hlavná stránka s
obsahom.
2. Výber stránky pomocou diaľkového
ovládania:
• Zadajte číslo strany pomocou číselných
tlačidiel.
• Stlačením tlačidla P +/- alebo
Î/ï zobrazíte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.
• Stlačením farebného tlačidla vyberiete
jednu z farebne označených položiek na
spodnej strane obrazovky.
EETip
Stlačením tlačidla
sa vrátite na
naposledy zobrazenú stránku.
3. Opätovným stlačením tlačidla TELETEXT
teletext vypnete.
DDPoznámka (len pre používateľov vo
Veľkej Británii)
Niektoré digitálne televízne kanály
ponúkajú špecializované digitálne textové
služby (napríklad BBC1).
Slovenčina
Podrobnejšie informácie o teletexte nájdete v
časti 5.5 Používanie pokročilých funkcií teletextu.
SK-13
5
Lepšie využívanie
vášho televízora
1. POHOTOVOSTNÝ REŽIM
Zapína televízor z pohotovostného režimu alebo
ho prepína späť do pohotovostného režimu.
2. SOURCE
Slúži na výber pripojených zariadení.
Táto časť vám pomôže pri pokročilejších
postupoch pri ovládaní televízora vrátane
nasledovných postupov.
5.1
3. FORMÁT OBRAZU
Slúži na výber formátu obrazu.
Prehľad diaľkového ovládača
Táto časť obsahuje podrobný popis funkcií
diaľkového ovládača.
1
21
20
19
18
17
16
2
SOURCE
TELETEXT
3
4
5
SUBTITLE
DEMO
GUIDE
INFO
OK
BACK
OPTION
EXIT
MENU
BROWSE
15
14
13
P
4. SUBTITLE
Zapína alebo vypína titulky.
5. FAREBNÉ TLAČIDLÁ
Slúžia na výber úloh alebo stránok teletextu.
6. INFO
Zobrazí informácie o programe, ak sú k dispozícii.
7. OK
Slúži na prístup k menu Všetky kanály alebo na
aktiváciu nastavenia.
8. NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ
Tlačidlá Nahor Î, Nadol ï, Vľavo Í a Vpravo Æ
slúžia na pohyb v menu.
9. OPTION
Aktivuje menu Rýchly prístup.
6
10. PROGRAM (P) +/Prepína na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
7
11. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ
Slúžia na výber kanálu, stránky alebo nastavenia.
8
9
10
12. PREDCHÁDZAJÚCI KANÁL
Slúži na návrat ku kanálu, ktorý ste sledovali
predtým.
13. MHEG CANCEL
Zruší digitálne textové alebo interaktívne služby
(len vo Veľkej Británii).
14. STÍŠIŤ
Stíši alebo obnoví zvuk.
15. HLASITOSŤ +/Zvýši alebo zníži hlasitosť.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
11
16. MENU
Vypína alebo zapína menu.
17. BACK
12
18. GUIDE
Zapína a vypína Elektronického sprievodcu programom. Funkcia je aktívna len pri digitálnych
kanáloch.
19. DEMO
Zapína a vypína menu Demo.
20. TELETEXT
Vypína a zapína teletext.
21. DUÁLNE ZOBRAZENIE
Rozdelí aktuálny kanál alebo zdroj signálu a
zobrazí ho na ľavej strane obrazovky. Teletext sa
zobrazí vpravo.
SK-14
5.2
Používanie menu televízora
Ponuky na obrazovke vám pomôžu pri inštalácii
televízora a nastavení obrazu a zvuku a získate
prístup k ďalším funkciám. Táto časť popisuje
spôsob ovládania menu.
5.2.2 Používanie hlavného menu
Nasledujúce príklady popisujú spôsob
používania hlavného menu.
5.2.1 Prístup do hlavného menu
1. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazte hlavné menu.
Televízor
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
2. Stlačením tlačidla MENU jeho zobrazenie
ukončíte.
Hlavné menu obsahuje nasledujúce položky:
• TV menu
Vyberte túto ponuku pri inštalovaní a
nastavení obrazu, zvuku a iných funkcií.
•
Zoznam predvolieb
Výberom tejto položky zobrazíte zoznam
predvolieb. V tejto položke môžete vytvoriť zoznamy svojich obľúbených kanálov.
•
Sprievod. programom
Položka je dostupná pri nainštalovaných
digitálnych kanáloch a zobrazuje
informácie o digitálnych programoch.
Pozrite si informácie v časti 5.9 Používanie
Elektronického sprievodcu programom.
•
Multimédia
Výberom tejto položky môžete zobraziť fotografie alebo prehrať hudbu uložené na
zariadení USB. Pozrite si informácie v časti
5.12 Zobrazenie fotografií a počúvanie hudby
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do časti
TV menu.
TV menu
TV nastavenie
TV nastavenie
Funkcie
Asistent nastavenia
Vynulovať Smart settings
Inštalácia
Obraz
Aktualizácia softvéru Zvuk
3. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu TV nastavenie.
TV nastavenie
Asistent nastavenia
Asistent nastavenia
Vynulovať Smart settings Spustiť teraz
Obraz
Zvuk
Slovenčina
1. Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom
ovládači zobrazíte hlavné menu.
TV menu
SK-15
4. Stlačením tlačidla ï vyberte položku Obraz.
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
Vynulovať Smart settings Jas
Farebná sýtosť
Obraz
Farebný tón
Zvuk
Ostrosť
Odtieň
Pixel Plus
HD Natural Motion
5. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do časti s
nastaveniami Obraz.
Obraz
Kontrast
90
47
Farebná sýtosť 52
Farebný tón 0
Kontrast
Jas
Ostrosť
Odtieň
4
Pixel Plus
HD Natural Motion
6. Stlačením tlačidla ï vyberte položku Jas.
Obraz
Jas
98
47
52
Farebný
Farebný tón 0
Kontrast
Jas
Ostrosť
Odtieň
4
Pixel Plus
HD Natural Motion
7. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do časti s
nastavením Jas.
Jas
9. Stlačením tlačidla Í sa vrátite k nastaveniam
Obraz alebo stlačením tlačidla MENU
opustíte menu.
DDPoznámka
V prípade, že vysielajú digitálne kanály a
sú nainštalované, je dostupných viacero
možností.
5.2.3 Používanie menu Rýchly prístup
Menu Rýchly prístup poskytuje priamy prístup
k často používaným položkám menu.
DDPoznámka
V prípade, že vysielajú digitálne kanály
a sú nainštalované, príslušné možnosti
digitálneho vysielania sa zobrazia v menu Rýchly prístup.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
OPTION.
2. Príslušnú možnosť vyberte stlačením
tlačidla Î alebo ï:
• Jazyk zvuku (digitálne)
Pozrite si informácie v časti 5.3.5 Úprava
nastavení zvuku.
• Jazyk titulkov (digitálne)
Pozrite si informácie v časti 5.9.3 Výber
jazyka titulkov na digitálnych televíznych
kanáloch.
• Titulky
Pozrite si informácie v časti 5.9
Používanie titulkov.
• Formát obrazu
Pozrite si informácie v časti 5.3.4 Zmena
formátu obrazu.
• Ekvalizér
Pozrite si informácie v časti 5.3.5 Úprava
nastavení zvuku.
• Hodiny
3. Stlačením tlačidla OK zobrazte menu pre
vybratú možnosť.
4. Stlačením tlačidla Î, ï, Í, Æ upravte
nastavenia v menu.
5. Stlačením tlačidla OPTION opustite menu.
8. Stlačením tlačidla Î alebo ï upravte
nastavenie.
SK-16
Rýchly prístup
Jazyk zvuku
5.3.2 Úprava nastavení obrazu
Táto časť opisuje, ako upraviť nastavenia obrazu.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
TV nastavenie > Obraz.
Jazyk titulkov
Titulky
TV nastavenie
Obraz
Asistent nastavenia Kontrast
Formát obrazu
Ekvalizér
Vynulovať Smart settings Jas
Farebná sýtosť
Obraz
Farebný tón
Zvuk
Hodiny
Ostrosť
Odtieň
1. Stlačením tlačidla OPTION a stlačením
tlačidla Î alebo ï opätovne vyberte
položku Hodiny.
Pixel Plus
HD Natural Motion
2. Stlačením tlačidla OK hodiny skryjete.
Dynamický kontr.
Redukcia šumu
5.3
Redukcia MPEG artefaktov
Úprava nastavení obrazu
a zvuku
Táto časť popisuje spôsob úpravy nastavení
obrazu a zvuku.
5.3.1 Použitie Asistenta nastavenia
Použite aplikáciu Asistent nastavenia, ktorá
vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.
Zvýšenie sýtosti farieb
Active Control
Senzor osvetlenia
Formát obrazu
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpite do zoznamu.
3. Príslušné nastavenie vyberte stlačením
tlačidla Î alebo ï:
•
Kontrast
Mení úroveň jasných častí v obraze, pričom
zachováva tmavé časti nezmenené.
•
Jas
Mení úroveň svetla v obraze.
3. Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť Spustiť teraz.
•
Farebná sýtosť
Mení úroveň sýtosti.
4. Stlačením zeleného tlačidla na diaľkovom
ovládači spustite asistenta.
•
Farebný tón
Ak sa vysiela v norme NTSC, toto
nastavenie kompenzuje odchýlky farieb.
•
Ostrosť
Mení úroveň ostrosti jemných detailov.
•
Odtieň
Nastavuje odtieň farieb na možnosť Normálny, Teplý (do červena) alebo
Studený (do modra). Ak chcete vytvoriť vlastné nastavenie, vyberte možnosť Osobné.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
TV nastavenie > Asistent nastavenia.
2. Do položky vstúpte stlačením tlačidla Æ.
5. Stlačením tlačidla Í alebo Æ vyberte podľa
vášho výberu ľavú alebo pravú stranu.
6. Stlačením zeleného tlačidla prejdete na
nasledujúce nastavenie. Budete prechádzať viacerými nastaveniami. Po skončení sa
zobrazí výzva, aby ste tieto nastavenia uložili.
7. Stlačením zeleného tlačidla uložíte všetky
svoje nastavenia.
SK-17
Slovenčina
Zobrazenie alebo skrytie hodín
1. V menu Rýchly prístup vyberte položku Hodiny a stlačením tlačidla OK nastavte
trvalé zobrazenie hodín.
•
•
•
Osobné sfarbenie
Ak vyberiete možnosť Osobné v menu Odtieň, podľa pokynov na obrazovke
zmeňte hodnotu nasledovných položiek:
- R-WP (červeno biely bod)
- G-WP (zeleno biely bod)
- B-WP (modro biely bod)
- R-BL (červeno čierna úroveň)
- G-BL (zeleno čierna úroveň)
Pixel Plus
Zapína alebo vypína funkciu Pixel Plus
HD, ktorá jemne nastaví každý obrazový
bod tak, aby zodpovedal okolitým
obrazovým bodom. Výsledkom je skvelý
obraz s vysokým rozlíšením.
HD Natural Motion
Znižuje blikanie plôch a riadkov a
reprodukuje plynulý pohyb, a to hlavne vo
filmoch. Úroveň nastavte na Maximum,
Minimum alebo Vypnuté.
DDPoznámka
Funkcia HD Natural Motion nie je k
dispozícii na všetkých modeloch. Jej
dostupnosť si overte v popise vášho
produktu na lokalite www.philips.com/
support.
•
•
Dynamický kontr.
Zdokonaľuje kontrast v obraze počas
toho, ako sa obraz na obrazovke mení.
Úroveň nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté. Stredná
predstavuje odporúčané nastavenie.
Redukcia šumu
Filtruje a znižuje šum v obraze. Úroveň
nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté.
•
Redukcia MPEG artefaktov
Zjemní prechody digitálneho obrazu.
Nastaví funkciu Redukcia MPEG artefaktov
na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
•
Zvýšenie sýtosti farieb
Zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí
rozlíšenie detailov v jasných farbách.
Úroveň nastavte na Minimum, Stredná,
Maximum alebo Vypnuté.
•
Active Control
Upravuje všetky prichádzajúce signály na
dosiahnutie najlepšieho možného obrazu.
SK-18
Nastaví funkciu Active control na možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
•
Senzor osvetlenia
Upraví nastavenia obrazu, aby zodpovedali
svetelným podmienkam v miestnosti.
Nastaví funkciu Senzor osvetlenia na
možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
•
Formát obrazu
Pozrite si informácie v časti 5.3.4 Zmena
formátu obrazu.
5.3.3 Použitie automatických nastavení
Smart settings
Okrem ručného nastavenia obrazu môžete
použiť aj automatické nastavenia Smart settings,
pomocou ktorých sa v televízore nastavia
predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
TV nastavenie > Vynulovať smart
settings.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpite do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte jedno
z nasledovných nastavení:
• Aktuálne
Použije ručne vybraté nastavenia obrazu a zvuku.
• Štandard
Použije prirodzené nastavenia obrazu a
zvuku vhodné pre podmienky vo väčšine
obývacích izieb.
• Jasné
Použije žiarivé nastavenia obrazu a zvuku vhodné pre jasne osvetlené prostredia.
• Film
Použije dynamické nastavenia obrazu a
zvuku vhodné na dosiahnutie zážitku ako
pri sledovaní filmu v kine.
4. Stlačením zeleného tlačidla uložte svoj
výber.
5.3.4 Zmena formátu obrazu
Formát obrazu môžete zmeniť, aby zodpovedal
sledovanému obsahu.
1. Stlačte tlačidlo
FORMÁT OBRAZU
na diaľkovom ovládači. Prípadne stlačte
tlačidlo MENU a vyberte položky
TV menu > TV nastavenie > Obraz >
Formát obrazu.
DDPoznámka
Trvalé používanie formátu obrazu 4:3 môže
spôsobiť skreslenie obrazovky. Odporúčame
používať režim Automatický formát.
•
Rozšírený obraz 14:9 (nie je určený pre
režim HD)
Zmení klasický formát 4:3 na formát 14:9.
2. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte jeden
z nasledujúcich formátov obrazu:
•
Automatický formát (nie je určený pre
režim PC)
DDPoznámka
Trvalé používanie formátu obrazu 14:9 môže
spôsobiť skreslenie obrazovky. Odporúčame
používať režim Automatický formát.
•
Rozšírený obraz 16:9 (nie je určený pre
režim HD)
Automaticky zväčšuje obraz na celú
obrazovku. Titulky zostanú viditeľné.
DDPoznámka
Na dosiahnutie minimálneho skreslenia
obrazovky odporúčame používať nastavenie
Automatický formát.
•
Zmení klasický formát 4:3 na formát 16:9.
•
Širokouhlý obraz
Superzoom (nie je určený pre režim HD)
Roztiahne klasický formát 4:3 na formát 16:9
S minimálnym skreslením odstráni čierne
pásy po bokoch programov vysielaných vo
formáte 4:3.
Nezmenšený (len pre režimy HD a PC)
4:3 (nie je určený pre režim HD)
Zobrazí klasický formát 4:3.
Poskytuje maximálnu ostrosť obrazu, hoci
na okrajoch sa môže objaviť skreslenie. Pri
zobrazení obrázkov z počítača sa môžu objaviť aj čierne pruhy.
SK-19
Slovenčina
•
•
•
Stereo vyváženie
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého
reproduktora, aby najlepšie vyhovovalo
vašej polohe pri počúvaní.
•
Jazyk zvuku
Uvádza jazyky zvuku, ktoré sú dostupné
pre digitálny kanál (nie je k dispozícii pri
analógových kanáloch).
Asistent nastavenia Ekvalizér
•
Vynulovať Smart settings Hlasitosť
Stereo vyváženie
Obraz
Jazyk zvuku
Zvuk
Dual I/II
Ak je k dispozícii, umožňuje výber medzi
dvoma rozličnými jazykmi.
•
Mono/Stereo
Ak je dostupné stereofónne vysielanie,
môžete vybrať monofónne alebo
stereofónne nastavenie.
•
Surround režim
Ak je k dispozícii priestorový zvuk (Virtual
Dolby Surround), zapnite túto možnosť,
čím dosiahnete zvuk s lepším priestorovým
efektom.
•
Hlasitosť do slúchadiel
Mení hlasitosť zvuku v slúchadlách.
5.3.5 Úprava nastavení zvuku
Táto časť opisuje spôsob úpravy nastavení zvuku.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
TV nastavenie > Zvuk.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpite do zoznamu.
TV nastavenie
Zvuk
Dual I/II
Mono/Stereo
Surround režim
Hlasitosť do slúchadiel
Automatické nast. hlasitosti
Delta hlasitosť
Automat. surround
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte jedno
z nasledovných nastavení:
• Ekvalizér
Zmení úroveň basov a výšok zvuku. Na
zmenu nastavenia vyberte jednotlivé
ukazovatele. Stlačením farebných tlačidiel
môžete vybrať aj predvolené nastavenie
ekvalizéra:
• Štandard
Nastavenie ekvalizéra je neutrálne.
• Reč
Ekvalizér je nastavený s dôrazom na reč.
• Multimédia
Ekvalizér je nastavený pre rozličné druhy
zvukových záznamov.
• Hudba
Ekvalizér je nastavený s dôrazom na hudbu.
• Hlasitosť
Slúži na zmenu hlasitosti.
EETip
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť ukazovateľ hlasitosti, ktorý sa zobrazuje pri
zmene hlasitosti, stlačte tlačidlo MENU
na diaľkovom ovládaní a vyberte položky
TV menu > Inštalácia > Predvoľby.
Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu a
vyberte možnosť Ukazovateľ hlasitosti
zapnutý alebo Ukazovateľ hlasitosti
vypnutý.
SK-20
DDPoznámka
Keď sú pripojené slúchadlá, stlačením
tlačidla STÍŠIŤ na diaľkovom ovládači stíšte
zvuk z reproduktorov televízora. Stlačením
tlačidiel HLASITOSŤ +/- zrušíte stíšenie
zvuku z reproduktorov televízora.
•
Automatické nast. hlasitosti
Obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti,
napríklad na začiatku reklám alebo vtedy,
keď sa prepína z jedného kanálu na druhý.
Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
•
Delta hlasitosť
Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi
alebo pripojenými zariadeniami. Pred
zmenou nastavenia Delta hlasitosť musíte
prepnúť televízor na pripojené zariadenie.
•
Automat. surround
Prepne televízor automaticky do
najlepšieho režimu priestorového zvuku dostupného vo vysielaní. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
5.
Prepnutie do režimu
Obchod alebo Doma
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
Inštalácia > Predvoľby > Umiestenie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Umiestenie.
3. Režim televízora vyberte pomocou tlačidla
Î alebo ï:
• Obchod
Nastavuje automatické nastavenia Smart
settings na možnosť Jasné, čo je ideálne
nastavenie pre prostredie obchodu.
Možnosti zmeny nastavení sú obmedzené.
• Doma
Poskytuje domácim používateľom úplnú
flexibilitu pri zmene všetkých nastavení
televízora.
4. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
5. Stlačením tlačidla MENU ukončite nastavenie.
2. Stlačte tlačidlo INFO.
Zobrazí sa prehľad T.O.P.
3. Pomocou tlačidiel Í, Æ alebo Î, ï vyberte
želanú tému.
4. Príslušnú stránku zobrazíte stlačením
tlačidla OK.
5.5.3 Používanie teletextu v režime
duálneho zobrazenia
Pri zapnutí teletextu v režime duálneho
zobrazenia sa kanál alebo zdroj signálu zobrazí na
ľavej strane obrazovky. Teletext sa zobrazí vpravo.
Váš televízor má kapacitu pamäte 1200 stránok,
do ktorej sa ukladajú vysielané teletextové
stránky a podstránky. Pamäť teletextu znižuje
čas potrebný na načítanie stránky.
1. Stlačením tlačidla
DUÁLNE
ZOBRAZENIE na diaľkovom ovládaní
zapnete teletext v režime duálneho
zobrazenia.
2. Opätovným stlačením tlačidla
zobrazíte
teletext v normálnom režime.
3. Stlačením tlačidla TELETEXT môžete
teletext vypnúť.
5.5.1 Výber podstránok teletextu
5.5.4 Vyhľadávanie v teletexte
Stránka teletextu môže obsahovať viacero
podstránok. Podstránky sa zobrazujú na
ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači.
2. Vyberte teletextovú stránku.
3. Stlačením tlačidla Í alebo Æ vyberte
podstránku.
Môžete rýchlo preskočiť na tému, ktorá
je prepojená so sériou čísel stránok, alebo
vyhľadávať špecifické slová na teletextových
stránkach.
5.5
Používanie pokročilých
funkcií teletextu
5.5.2 Výber prehľadu T.O.P.
teletextového vysielania
Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového
vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na
druhú bez použitia čísel stránok. Prehľad T.O.P.
teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych
kanáloch.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidla OK označte prvé slovo
alebo číslo.
3. Stlačením tlačidla Î, ï alebo Í, Æ môžete
preskočiť na nasledujúce slovo alebo číslo
na danej stránke.
4. Stlačením tlačidla OK môžete vyhľadať stránku, ktorá obsahuje označené slovo
alebo číslo.
5. Stláčajte tlačidlo Î dovtedy, kým nebude
označené žiadne slovo alebo číslo, čím
ukončíte funkciu Vyhľadať.
SK-21
Slovenčina
5.4
5.5.5 Zväčšenie teletextových stránok
Pre pohodlnejšie čítanie môžete teletextovú
stránku zväčšiť.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači a vyberte teletextovú stránku.
2. Stlačením tlačidla OPTION na diaľkovom
ovládači zväčšíte hornú časť stránky.
•
Jazyk
Niektoré jazyky používajú odlišnú sadu znakov. Ak používate iný jazyk, nastavte
príslušnú skupinu jazyka, aby sa text
zobrazil správne.
4. Stlačením tlačidla OK zmeňte príslušnú
možnosť.
5. Stlačením tlačidla MENU opustite Menu
teletextu.
6. Stlačením tlačidla TELETEXT môžete
teletext vypnúť.
5.5.7 Používanie digitálnych textových
služieb (len vo Veľkej Británii)
3. Opätovným stlačením tlačidla OPTION
zobrazíte zväčšenú spodnú časť stránky.
4. Stlačením tlačidla Î alebo ï sa môžete
posúvať po zväčšenej stránke.
5. Opätovným stlačením tlačidla OPTION
sa vrátite k zobrazeniu normálnej veľkosti
stránky.
5.5.6 Používanie menu teletextu
Pomocou možností v menu teletextu môžete
odkryť skryté informácie, nechať automaticky
opakovať podstránky a meniť nastavenie znakov.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa Menu
teletextu.
Menu teletextu
Odkryť
Vyp.
Opakov. podstránok
Jazyk
Vyp.
Skup.II
3. Príslušnú možnosť vyberte stlačením
tlačidla Î alebo ï.
• Odkryť
Skryje alebo odkryje skryté informácie na
stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo
úloh.
• Opakov. podstránok
Ak sú pre zvolenú stranu dostupné
podstránky, môžete nastaviť automatické
opakované prechádzanie cez podstránky.
SK-22
Niektorí vysielatelia digitálnej televízie vo Veľkej
Británii ponúkajú špecializované digitálne textové
alebo interaktívne služby (napríklad BBC1). Tieto
služby fungujú ako normálny teletext s pridaním
číselných, farebných a navigačných tlačidiel.
1. Stlačte tlačidlo TELETEXT na diaľkovom
ovládači.
2. Stlačením tlačidla Î, ï alebo Í, Æ vyberte
alebo zvýraznite položky.
3. Stlačením jedného z farebných tlačidiel
vyberiete požadovanú možnosť.
4. Na potvrdenie alebo aktiváciu stlačte
tlačidlo OK.
5. Stlačením tlačidla MHEG Cancel zrušíte
digitálne textové alebo interaktívne služby.
CCUpozornenie
Digitálne textové služby sú blokované, keď
sa vysielajú titulky a je nastavená možnosť Titulky Zap. v menu Funkcie podľa
popisu v časti 5.9 Titulky.
5.5.8 Používanie služby Teletext 2.5
Keď televízny kanál vysiela službu Teletext 2.5,
ponúka tento teletext viac farieb a lepšiu grafiku než normálny teletext. Teletext 2.5 je
podľa predvoleného nastavenia zapnutý.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
Inštalácia > Predvoľby > Teletext 2.5.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Vyberte možnosť Zapnuté alebo Vypnuté.
4. Stlačením tlačidla OK zmeňte príslušnú
možnosť.
5.6
Vytvorenie zoznamov
obľúbených kanálov
Použite zoznam Všetky kanály alebo
zostavte zoznam svojich obľúbených kanálov
a rozhlasových staníc. Každý člen vašej rodiny
si môže vytvoriť vlastný zoznam obľúbených
kanálov.
5.6.1 Výber zoznamu obľúbených kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Prípadne stlačte tlačidlo MENU a vyberte
položku Zoznam predvolieb. V prípade
novej inštalácie sa zobrazí zoznam Všetky
kanály.
Všetky kanály
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam.
2. Stlačením červeného tlačidla zobrazíte
všetky zoznamy obľúbených kanálov.
3. Príslušný zoznam vyberte stlačením tlačidla
Î alebo ï.
4. Stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačením zeleného tlačidla vstúpte do
režimu Editácia. Zvolený zoznam zobrazí
kompletný zoznam kanálov.
6. Príslušný kanál zvýraznite stlačením tlačidla
Î alebo ï.
7. Stlačením tlačidla OK označte zvýraznený
kanál (alebo zrušte jeho označenie). Kanál
sa pridal do (alebo odstránil zo) zvoleného
zoznamu.
8. Opätovným stlačením zeleného tlačidla
ukončite režim Editácia. Opätovne sa
zobrazí upravený zoznam predvolieb.
5.6.3 Výber kanála zo zoznamu
obľúbených kanálov
4 Rádiové kanál 1
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
OK. Zobrazí sa naposledy zvolený zoznam
kanálov.
2. Príslušný kanál zvýraznite pomocou tlačidla
Î alebo ï.
3. Stlačte tlačidlo OK. Televízor sa naladí na
daný kanál.
....
EETip
....
EXT 3
HDMI ...
A
5.6.2 Vytvorenie zoznamov obľúbených
kanálov
1 Analóg. kanál 1
2 Digitálne kanál 1
3 Digitálne kanál 2
Zozn.na výber
Ak nejde o novú inštaláciu, zobrazí sa
posledný zvolený zoznam obľúbených kanálov.
3. Príslušný zoznam vyberte stlačením tlačidla
Î alebo ï.
4. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa zvolený
zoznam obľúbených kanálov.
5. Opätovným stlačením tlačidla OK ukončite
funkciu.
• Stlačením tlačidla PROGRAM (P) +/- na
diaľkovom ovládači môžete prechádzať kanály vo vybratom zozname.
• Kanály, ktoré sa v zozname nenachádzajú,
môžete vybrať stlačením číselných tlačidiel.
SK-23
Slovenčina
2. Stlačením červeného tlačidla zobrazíte
všetky zoznamy obľúbených kanálov.
5.7
Používanie Elektronického
sprievodcu programom
Elektronický sprievodca programom (EPG)
predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý
zobrazuje plánovaný obsah digitálnych
televíznych kanálov. Tento sprievodca nie je
k dispozícii pre analógové kanály. Môžete
prechádzať programami, vybrať ich a zobraziť podľa času, názvu alebo žánru.
Existujú dva typy EPG, „Now and Next“ a
EPG na 7 alebo 8 dní „7 or 8 day“. „Now
and Next“ je dostupný vždy, ale EPG „7 or
8 day“ je dostupný len v niektorých krajinách.
Pomocou menu EPG môžete:
•
•
•
•
•
Zobraziť zoznam práve vysielaných
digitálnych programov
Zobraziť nasledujúce programy
Zoskupiť programy podľa žánrov
Nastaviť upozornenia na začiatok programu
Nastaviť preferované EPG kanály
26 BBC1
Ut., 12 Sep
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Koniec
Ďalšie
Stlačením - P + môžete meniť kanál.
Alebo
EPG typu „7 or 8 day“
Prevzatie údajov sprievodcu EPG na „7 or
8 day“ môže určitý čas trvať. Po načítaní
sa zobrazí zoznam televíznych programov.
Sprievod. programom
o
DDPoznámka
Pri prvom použití EPG sa zobrazí výzva na
vykonanie aktualizácie.V takom prípade
postupujte podľa pokynov na obrazovke.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
GUIDE.
Prípadne stlačte tlačidlo MENU a vyberte
položku Sprievod. programom.
Ut., 12 Sep
09:55
Commonwealth
Ďalšie
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
Moonlighting
10:15
abc1
09:20
Pripomeň
5.7.1 Zapnutie EPG
09:17
Názov: Commonwealth Games
13:50 Anastasia
Pozeraj
Preskoč na ...
Daddio
Info
0010 - EEN
2. Na vykonanie dostupných postupov použite
farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• Ďalšie
Zobrazí informácie o ďalšom programe.
• Pripomeň
Označí program ako pripomienku.
• Pozeraj
Umožňuje sledovať alebo počúvať aktuálny program.
• Preskoč na...
Preskočí na nasledujúci alebo
predchádzajúci deň.
• Info
Zobrazí informácie o vybratom
programe, ak sú k dispozícii.
Zobrazia sa nasledovné typy EPG:
3. Stlačením tlačidla
EPG typu „Now and Next“
Zobrazia sa podrobné informácie o
aktuálnom programe.
5.7.2 Ďalšie informácie o EPG na
„7 or 8 day“
GUIDE opustite EPG.
V menu Sprievod. programom možno
vyhľadávať podľa žánru, plánovať pripomienky a
používať ďalšie funkcie.
SK-24
Sprievod. programom Program ?
Program ?
12:30 South Today
Hľadať podľa žánru 11:50 Working Lunch
Naplánované pripo... 11:55 Melrose Place
Preferované EPG k... 13:00 In aller Freund
Získať EPG dáta
3. Príslušnú možnosť v menu vyberte
stlačením tlačidla Î alebo ï.
4. Do položky vstúpte stlačením tlačidla Æ.
5. Výber vykonajte stlačením tlačidla Î alebo ï.
6. Stlačením tlačidla OK alebo zeleného
tlačidla aktivujte vybratú možnosť.
GUIDE opustite EPG.
7. Stlačením tlačidla
DDPoznámka
Iba kanály označené ako preferované EPG
kanály sa zobrazia v menu Sprievod.
programom.
5.8
Používanie časovačov
a rodičovskej zámky
Táto časť opisuje zapnutie alebo vypnutie
televízora v určenom čase a používanie
rodičovskej zámky.
5.8.1 Automatické prepnutie televízora
do pohotovostného režimu
(Automatické vypnutie)
Funkcia Automatické vypnutie prepne televízor
po stanovenom čase do pohotovostného režimu.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
Funkcie > Automatické vypnutie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do položky
Automatické vypnutie.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï nastavte čas
vypnutia. Hodnotu možno nastaviť až na
180 minút v krokoch po piatich minútach.
Ak hodnotu nastavíte na nula minút, funkcia
Automatické vypnutie sa vypne.
4. Stlačením tlačidla OK aktivujte funkciu Automatické vypnutie.
DDPoznámka
Počas odpočítavania času môžete televízor
kedykoľvek vypnúť aj skôr alebo vynulovať funkciu Automatické vypnutie.
5.8.2 Automatické zapnutie televízora
(Časový spínač)
Funkcia Časový spínač zapne televízor z
pohotovostného režimu na určený kanál a v
určenom čase.
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači a vyberte položky TV menu >
Funkcie > Časový spínač.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Časový spínač.
3. Pomocou tlačidiel Î alebo ï, Í alebo Æ
vyberte a zadajte položky menu, čím nastavíte
kanál, deň v týždni, frekvenciu a čas začiatku.
4. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
5. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
ukončíte.
EETip
Ak chcete vypnúť časový spínač, vyberte
možnosť Vypnuté v menu Časový spínač.
5.8.3 Uzamknutie televíznych kanálov
alebo pripojených zariadení
(Rodičovská zámka)
Televízne kanály alebo pripojené zariadenia
môžete uzamknúť pomocou štvormiestneho
číselného kódu, čím zabránite deťom sledovať nepovolený obsah.
Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej
zámky
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači
a vyberte položky TV menu > Funkcie >
Zadať kód alebo Zmeňte kód.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do časti s
nastavením kódu.
3. Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Znova sa zobrazí menu Funkcie so
správou potvrdzujúcou, že váš kód sa
vytvoril alebo zmenil.
EETip
Ak kód zabudnete, zadajte hodnotu „8888“,
čím zrušíte akýkoľvek existujúci kód.
SK-25
Slovenčina
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
GUIDE.
2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU. Zobrazí sa menu Sprievod.
programom.
Vstup do menu Rodičovská zámka
1. Stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom
ovládači, vyberte položky TV menu >
Funkcie > Rodičovská zámka a
stlačením tlačidla Æ zadajte svoj kód.
2. Zadajte kód pomocou číselných tlačidiel.
Uzamknutie alebo odomknutie všetkých
kanálov a pripojených zariadení
1. V menu Rodičovská zámka vyberte
možnosť Zámka alebo Odomknúť.
2. Stlačte tlačidlo OK.
5. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál
alebo zariadenie, ktoré chcete zamknúť alebo odomknúť.
6. Po každom výbere stlačením tlačidla OK
zamknite alebo odomknite kanál alebo
zariadenie.
Nastavenie rodičovskej zámky
Niektoré stanice s digitálnym vysielaním
hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti
pre dané vekové skupiny divákov. Televízor
možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s
vekovým hodnotením vyšším, než sa vzťahuje
na vaše dieťa.
Uzamknutie konkrétneho programu
alebo všetkých kanálov od určitého času
1. V menu Rodičovská zámka vyberte
položku Vlastný zámok.
1. V menu Rodičovská zámka vyberte
možnosť Vlastný zámok.
2. Do položky vstúpte stlačením tlačidla Æ.
Rodičovská zámka Vlastný zámok
Zámka
Vlastný zámok
Odomknúť
Zamknúť po
Zámok predvoľby
Rodičovská zámka
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Vlastný zámok.
3. Opätovným stlačením tlačidla Æ vstúpte do
menu Zamknúť po.
4. Výberom možnosti Zapnuté zapnete
možnosť Timer lock.
5. Stlačte tlačidlo Í.
6. Vyberte položku Čas.
7. Stlačte tlačidlo Æ.
8. Zadajte čas pomocou tlačidiel Î alebo ï a Æ.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
položku Rodičovská zámka.
4. Stlačte tlačidlo Æ.
5. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadované vekové hodnotenie.
6. Stlačením Menu opustite menu Rodičovská zámka.
5.9
Používanie titulkov
Titulky možno aktivovať pre každý televízny
kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom
teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. V
prípade digitálneho vysielania máte k dispozícii
možnosť výberu preferovaného jazyka titulkov.
5.9.1 Aktivácia titulkov na analógových
televíznych kanáloch
9. Stlačte tlačidlo OK.
1. Vyberte analógový televízny kanál.
Uzamknutie jedného alebo viacerých
kanálov a pripojených zariadení
3. Zadajte trojciferné číslo stránky s titulkami.
1. V menu Rodičovská zámka vyberte
položku Vlastný zámok.
4. Stlačením tlačidla TELETEXT vypnite
teletext.
2. Do položky vstúpte stlačením tlačidla Æ.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
možnosť Zámok predvoľ by.
5. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky TV menu >
Funkcie > Titulky.
4. Stlačte tlačidlo Æ.
6. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
SK-26
2. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
TELETEXT.
Funkcie
TV nastavenie
Funkcie
Inštalácia
Titulky
Jazyk titulkov
Auto vypn.
Aktualizácia softvéru Rodičovská zámka
Set/Change code
Časový spínač
Common interface
Demo
7. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
položku Zapnuté, ak chcete, aby sa titulky
zobrazovali stále, alebo možnosť Zapnuté
bez zvuku, čím zobrazíte titulky iba vtedy,
keď sa pomocou tlačidla
na diaľkovom
ovládači vypne zvuk.
8. Stlačením tlačidla OK sa vrátite do menu Funkcie.
DDPoznámka
Ak chcete aktivovať titulky na každom
analógovom kanáli, túto procedúru musíte
pre každý kanál zopakovať.
5.9.2 Aktivácia titulkov na digitálnych
televíznych kanáloch
Opakujte kroky 5 až 8 uvedené v časti 5.9.1
Aktivácia titulkov na analógových televíznych
kanáloch.
5.9.3 Výber jazyka titulkov na
digitálnych televíznych kanáloch
DDPoznámka
Keď podľa nižšie uvedeného postupu vyberiete jazyk titulkov na digitálnom
televíznom kanáli, uprednostňovaný jazyk
titulkov nastavený v menu Inštalácia sa
dočasne vypne.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky TV menu >
Funkcie > Jazyk titulkov.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu dostupných jazykov.
5.10 Zobrazenie fotografií
a počúvanie hudby
Po pripojení externého pamäťového zariadenia
USB si môžete prezerať obrázky (iba formát
JPEG) alebo počúvať hudbu (iba formáty MP3
alebo Linear PCM).
DDPoznámka
Spoločnosť Philips nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade, ak produkt
nepodporuje vaše pamäťové zariadenie USB
a ani neprijíma zodpovednosť za poškodenie
alebo stratu uložených údajov.
5.10.1 Pripojenie pamäťového zariadenia
USB
Zapnite televízor a pripojte pamäťové
zariadenie USB k portu USB na bočnej strane
televízora. Automaticky sa zobrazí hlavné
menu a názov zariadenia USB sa zvýrazní vedľa
položky Multimédia.
Televízor
TV menu
Zoznam predvolieb
Sprievod. programom
Multimédia
DDPoznámka
Prečítajte si časť 7.1 Prehľad pripojení, kde
nájdete popis bočných konektorov vrátane
portu USB.
5.10.2 Odpojenie pamäťového zariadenia
USB
CCUpozornenie
Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia USB,
pri odpájaní tohto zariadenia postupujte v
súlade s nižšie uvedenými pokynmi.
1. Stlačením položky MENU na diaľkovom
ovládači ukončite menu Multimédia.
2. Pred odpojením zariadenia USB počkajte
päť sekúnd.
Slovenčina
TV menu
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadovaný jazyk titulkov.
4. Stlačte tlačidlo OK.
SK-27
farebného tlačidla tento panel znova
zobrazíte.
5.10.3 Zobrazenie fotografií
1. Po pripojení pamäťového zariadenia USB
k televízoru stlačením tlačidla Æ vstúpte
do menu Multimédia. Označí sa položka
Obraz.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
5. Stlačte tlačidlo Í a vyberte iný obrázok
alebo album.
Nastavenia prezentácie
•
•
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do priečinka
Obraz.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
obrázok alebo album s obrázkami uložený v
zariadení USB.
Obraz
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
•
•
•
5.10.4 Zobrazenie obrázkov ako náhľadov
Kenya.jpg
Cairo.jpg
4. Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok
alebo spustíte prezentáciu obrázkov v
albume.
• Stlačením tlačidla OK prezentáciu pozastavíte. Opätovným stlačením
tlačidla OK prezentáciu znova spustíte.
• Stlačením jedného z farebných tlačidiel
na diaľkovom ovládači spustíte príslušnú
funkciu zobrazenú v spodnej časti
obrazovky.
• Stlačením modrého tlačidla zastavíte
prezentáciu a zobrazíte ďalšie funkcie. Ak
sa zobrazenie panela funkcií v spodnej
časti vyplo, stlačením ľubovoľného
SK-28
•
Bez detailov/Viac detailov
V prezentácii sa zobrazí názov obrázka,
dátum, veľkosť a nasledujúci obrázok.
Prechod
Zobrazuje zoznam dostupných štýlov
prechodu obrázkov. Túto možnosť vyberiete stlačením tlačidla Î alebo ï a
aktivujete ju stlačením tlačidla OK.
Trvanie snímky
Slúži na nastavenie časového oneskorenia
prechodu obrázkov: Malá, Stredná alebo
Dlhá.
Otočiť
Slúži na otočenie obrázka.
Zoom
Slúži na zobrazenie dostupných možností
zväčšenia.
Spustiť ukážku/Zastav. ukážku
Slúži na spustenie alebo zastavenie
prezentácie.
Náhľady umožňujú zobraziť obrázkové albumy
v prehľadovom formáte.
1. Vyberte album s obrázkami.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu obrázkov.
3. Stlačte zelené tlačidlo.
4. Stlačením tlačidla Î, ï, Í alebo Æ
zvýraznite príslušný obrázok.
5. Stlačením tlačidla OK zobrazíte obrázok.
6. Stlačením tlačidla Í sa vrátite do režimu zobrazenia prehľadu náhľadov.
7. Opätovným stlačením zeleného tlačidla sa
vrátite na zoznam obrázkov.
1. Po pripojení pamäťového zariadenia USB k
televízoru stlačením tlačidla Æ vstúpte do
menu Multimédia.
2. Vyberte položku Hudba, a potom
stlačením tlačidla Æ vstúpte do priečinka
Hudba.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
skladbu alebo hudobný album.
4. Stlačením tlačidla OK prehráte vybratú
skladbu alebo album.
Nastavenia hudby
•
Bez detailov/Viac detailov
Slúži na zobrazenie názvu súboru.
•
Opakovať jedn./vš.
Slúži na opakovanie skladby alebo albumu.
•
Náhodne
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
5.10.6 Zobrazenie prezentácie s hudbou
Umožňuje zobraziť prezentáciu uložených
obrázkov spolu s hudobným pozadím.
1. Najskôr vyberte album so skladbami, a
potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte album, ktorý chcete zobraziť, a
potom stlačte tlačidlo OK.
5.11 Počúvanie digitálnych
rozhlasových kanálov
5.12 Aktualizácia softvéru
televízora
Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste
aktualizovali softvér svojho televízora vždy,
keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie.
Informácie o dostupných aktualizáciách získate
na webovej lokalite www.philips.com/support.
5.12.1 Overenie aktuálnej softvérovej
verzie
• Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Aktualizácia softvéru > Info o použitom
softvéri.
5.12.2 Overenie dostupnosti softvérových
aktualizácií
Spoločnosť Philips pravidelne prostredníctvom
digitálneho vysielania vysiela oznámenie o
dostupnosti softvérových aktualizácií:
•
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Aktualizácia softvéru > Oznámenie.
5.12.3 Aktualizácia softvéru (digitálne
vysielanie)
Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T),
televízor automaticky prijíma softvérové
aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí
hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas
inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne
rozhlasové stanice. Ak chcete zmeniť poradie
digitálnych rozhlasových kanálov, prečítajte si
časť 6.5 Preskupenie kanálov.
•
Výberom položky Teraz (odporúča sa)
vykonáte okamžitú aktualizáciu softvéru.
•
Ak chcete, aby vás systém upozornil na
aktualizáciu softvéru neskôr, vyberte
položku Neskôr.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa menu Všetky kanály.
•
Ak chcete aktualizáciu zrušiť, vyberte
položku Zrušiť (neodporúča sa). Ak
aktualizáciu zrušíte, softvér môžete
aktualizovať aj manuálne – stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Aktualizácia softvéru > Lokálna
2. Pomocou číselných tlačidiel vyberte
rozhlasový kanál.
3. Stlačte tlačidlo OK.
SK-29
Slovenčina
5.10.5 Počúvanie hudby
aktualizácia. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
5.12.4 Aktualizácia softvéru (analógové
vysielanie)
DDPoznámka
Skôr než začnete s touto procedúrou:
•
Vyhraďte si určitý čas na dokončenie celej
aktualizácie.
•
Pripravte si pamäťové zariadenie USB
s minimálne 64 MB voľného úložného
priestoru.
•
Zabezpečte si prístup k počítaču s portom
USB a prístupom na Internet.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Aktualizácia softvéru > Pomocník pri
aktualizácii.
2. Vyberte položku Spustiť teraz.
3. Zasuňte pamäťové zariadenie USB a stlačte
zelené tlačidlo. Identifikačný súbor sa
skopíruje do zariadenia USB.
4. Ak chcete skončiť, stlačte zelené tlačidlo.
5. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
počítaču.
6. V počítači sa presuňte na pamäťové
zariadenie USB a dvakrát kliknite na HTML
súbor „Update“.
7. Dokončite aktualizáciu podľa pokynov na
obrazovke.
SK-30
Inštalácia kanálov
5. Dvojnásobným stlačením tlačidla Í sa vráťte
do ponuky Inštalácia.
Počas úvodného nastavovania televízora vás
systém vyzve, aby ste vybrali vhodný jazyk
ponúk a vykonali automatickú inštaláciu všetkých
televíznych kanálov a digitálnych rozhlasových
staníc (ak sú dostupné).
Inštalácia
Táto kapitola obsahuje informácie o spôsobe
opätovnej inštalácie kanálov a o ďalších užitočných
funkciách inštalácie kanálov.
Jazyky
Jazyky
Časová zóna
Menu jazyk
Nastavenie predvolieb
Sekundárny zvuk
Predvoľby
Základné titulky
Pripojenie
Sekundárne titulky
Výrobné nastavenia
Základný teletext
Základný zvuk
Sekundárny teletext
DD Poznámka
Opätovná inštalácia kanálov zmení zoznam
Všetky kanály.
6. Okrem jazyka ponúk môžete v ponuke
Jazyky
nakonfigurovať aj nasledujúce
MENU_installation_SLK.EPS
nastavenia jazyka (platí iba pre digitálne
kanály):
6.1. Automatická inštalácia
kanálov
•
Základný/Sekundárny zvuk
Vyberte základný a sekundárny jazyk zvuku pre digitálne kanály.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe
automatického vyhľadania a uloženia kanálov.
Uvedené pokyny sa týkajú digitálnych aj
analógových kanálov.
•
Základné/Sekundárne titulky
Vyberte základný a sekundárny jazyk titulkov
pre digitálne kanály.
•
Základný/Sekundárny teletext
Vyberte základný a sekundárny jazyk teletextu pre digitálne kanály.
•
Zhoršený sluch
Výberom možnosti Zap. zobrazte titulky
v základnom a sekundárnom jazyku zvuku.
Krok č. 1: Výber jazyka ponúk
DD Poznámka
Ak je nastavenie jazyka správne, prejdite na
Krok č. 2: Výber krajiny.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
a vyberte položky TV menu
> Inštalácia > Jazyky > Menu jazyk.
Jazyky
Menu jazyk
Základné titulky
English
Español
Français
Hrvatski
Sekundárne titulky
Italiano
Základný teletext
Magyar
Menu jazyk
Základný zvuk
Sekundárny zvuk
Sekundárny teletext
...
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite do ponuky Menu
jazyk.
MENU_languages_SLK.EPS
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadovaný jazyk.
4. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Krok č. 2: Výber krajiny
Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate. Televízor
nainštaluje a usporiada kanály podľa vybratej
krajiny.
DD Poznámka
Ak sú nastavenia krajiny správne, prejdite na
Krok č. 3: Výber možnosti Anténa alebo Kábel.
1. V ponuke Inštalácia stlačením tlačidla ï
vyberte položku Nastavenie predvolieb.
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite do zoznamu.
Označí sa položka Automatická inštalácia.
3. Stlačením tlačidla Æ vyberte možnosť Spustiť
teraz.
4. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
5. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte svoju krajinu.
SK-31
Slovenčina
6.
6. Stlačte tlačidlo Ďalšie.
Krok č. 3: Výber možnosti Anténa alebo
Kábel (platí iba pre vysielanie
DVB-C)
DD Poznámka
Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, ak sa
vo vašej krajine podporuje vysielanie DVB-C
(Digital Video Broadcasting – Cable). Ak vo
vašej krajine nie je vysielanie DVB-C dostupné,
prejdite na Krok č. 4: Inštalácia kanálov.
kanály nainštalovať dvakrát – raz pre vysielanie
DVB-T a raz pre vysielanie DVB-C. Po inštalácii
môžete medzi kanálmi prepínať podľa popisu v časti 4.3. Prístup k sieťam s kanálmi DVB-C
a DVB-T.
EE Tip
Po nájdení digitálnych televíznych kanálov sa
v zozname nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať čísla prázdnych kanálov. Informácie
o premenovaní, zmene poradia alebo
odinštalovaní uložených kanálov nájdete v časti
6.5. Usporiadanie kanálov.
1. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte možnosť Anténa alebo Kábel. Výberom možnosti
Anténa nainštalujte kanály dostupné
prostredníctvom vysielania DVB-T (Digital
Video Broadcasting – Terrestrial). Výberom
možnosti Kábel nainštalujte kanály dostupné
prostredníctvom vysielania DVB-C.
6.2
2. Stlačte tlačidlo Ďalšie.
DD Poznámka
Ak sú nastavenia systému správne, prejdite na
Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych
kanálov.
Krok č. 4: Inštalácia kanálov
Televízor vyhľadá a uloží všetky dostupné digitálne
a analógové televízne kanály a tiež digitálne
rozhlasové stanice.
CC UPOZORNENIE
Ak v Kroku č. 3:Výber možnosti Anténa alebo
Kábel vyberiete možnosť Kábel, sprístupní
sa ponuka Nastavenie. Ak vám poskytovateľ
vysielania DVB-C neposkytol hodnoty
nastavení Sieťová frekvencia, Identifikácia
siete alebo Prenosová rýchlosť, nemeňte
tieto nastavenia.Nastavením možnosti
Snímanie frekvencie na hodnotu Kompletné snímanie sa môže značne
predĺžiť čas inštalácie.
1. Stlačením tlačidla Spustiť spustite inštaláciu.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
2. Po dokončení stlačte tlačidlo Dokončiť, čím
sa vrátite do ponuky Inštalácia.
3. Stlačením tlačidla MENU opustite ponuku.
DD Poznámka
Ak máte prístup k vysielaniu DVB-T aj DVB-C
a chcete sledovať kanály z oboch sietí, musíte
SK-32
Manuálna inštalácia kanálov
Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.
Krok č. 1: Výber systému
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo MENU
a vyberte položky TV menu > Inštalácia
> Nastavenie predvolieb > Analóg:
manuálna inštalácia.
Nastavenie predvo... Analóg: manuálna...
Automatická inšta...
Aktualizácia inštalácie
Digitálny: Test príjmu
Analóg: manuálna...
Preskupiť
Systém
Vyhľadať
Jemné ladenie
Uložiť tento kanál
Uložiť ako novú...
2. Stlačením tlačidla Æ prejdite do ponuky
Nastavenie predvolieb. Označí sa možnosť Systém.
3. Stlačením tlačidla Æ prejdite do zoznamu Systém.
4. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte
požadovanú krajinu alebo oblasť.
5. Stlačením tlačidla Í sa vráťte do ponuky
Nastavenie predvolieb.
Krok 2 Vyhľadanie a uloženie nových
televíznych kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb
> Analóg: manuálna inštalácia >
Vyhľadať.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Vyhľadať.
3. Stlačte červené tlačidlo a pomocou číselných klávesov na diaľkovom ovládači
manuálne zadajte trojcifernú frekvenciu.
Taktiež môžete stlačiť zelené tlačidlo a
automaticky vyhľadať ďalší kanál.
4. Po vyhľadaní nového kanála stlačte tlačidlo Í.
5. Ak chcete uložiť nový kanál pod novým
číslom kanála, vyberte položku Uložiť ako
novú predvoľbu.
6. Stlačením Æ potvrďte zadanie.
7. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
8. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
ukončíte.
8. Stlačením tlačidla MENU nastavenie ukončíte.
6.3
Premenovanie kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu Preskupiť.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï v zozname
Preskupiť vyberte kanál, ktorý chcete
premenovať.
4. Stlačte červené tlačidlo.
5. Stlačením tlačidla Í a Æ vyberte znaky
alebo pomocou tlačidiel Î a ï znaky
zmeňte. Medzera, čísla (0-9) a iné špeciálne
znaky sa nachádzajú medzi z a A.
6. Stlačením zeleného tlačidla alebo OK
ukončite aktuálnu činnosť.
EETip
Pomocou žltého tlačidla môžete odstrániť všetky znaky. Stlačením modrého tlačidla
odstránite iba zvýraznený znak.
6.2.1 Jemné ladenie analógových kanálov
6.4
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Analóg: manuálna inštalácia > Jemné
ladenie.
Môžete odinštalovať uložený kanál alebo znova
nainštalovať odinštalovaný kanál.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpite do menu Jemné ladenie.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï upravte
frekvenciu.
4. Po dokončení stlačte tlačidlo Í.
5. Výberom položky Uložiť tento kanál
uložíte naladený kanál pod aktuálnym
číslom kanála.
6. Stlačením Æ potvrďte zadanie.
Odinštalovanie alebo
opätovná inštalácia kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu Preskupiť.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál,
ktorý chcete odinštalovať alebo znova
nainštalovať.
4. Stlačením zeleného tlačidla kanál
odinštalujete alebo opätovne nainštalujete.
5. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
7. Stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa Hotovo.
SK-33
Slovenčina
Keď je slabý príjem, analógové kanály môžete
manuálne doladiť.
ukončíte.
6.5
Preskupenie kanálov
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu Preskupiť.
3. Stlačením tlačidla Î alebo ï vyberte kanál,
ktorý chcete preskupiť.
4. Pomocou žltého tlačidla premiestnite kanál v
zozname smerom nahor. Pomocou modrého
tlačidla premiestnite kanál v zozname smerom
nadol.
5. Stlačením tlačidla MENU nastavenie ukončíte.
6.6
Manuálna aktualizácia zoznamu
kanálov
Keď je televízor prepnutý do pohotovostného
režimu, aktualizácia sa vykonáva každé ráno.
Táto aktualizácia „páruje“ kanály uložené v
zozname predvolieb s kanálmi dostupnými od
prevádzkovateľa služby. Ak je kanál nedostupný,
automaticky sa odstráni zo zoznamu predvolieb.
Okrem automatickej aktualizácie môžete zoznam
predvolieb aktualizovať aj manuálne.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Aktualizácia inštalácie.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Aktualizácia inštalácie. Zvýrazní sa
položka Spustiť teraz.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Digitálny: Test príjmu.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Digitálny: Test príjmu.
3. Stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačením zeleného tlačidla automaticky
spustíte test alebo manuálne zadajte
frekvenciu kanála, ktorý chcete testovať. Ak je
kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná,
zmeňte polohu antény alebo satelitnej
paraboly, a test zopakujte.
5. Po dokončení testovania stlačením žltého
tlačidla uložte frekvenciu.
6. Stlačením červeného tlačidla sa vrátite do
menu Nastavenie predvolieb.
7. Stlačením tlačidla MENU nastavenie ukončíte.
DD Poznámka
Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania
pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného
pracovníka pre oblasť inštalácie.
6.8
Spustenie demo ukážky
1. Na diaľkovom ovládači stlačte červené
tlačidlo. Taktiež môžete na diaľkovom ovládači
stlačiť tlačidlo MENU a vybrať položku TV
menu > Funkcie > Demo.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Demo.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo OK.
4. Aktuálnu činnosť ukončíte stlačením
červeného tlačidla.
4. Stlačením zeleného tlačidla spustíte
aktualizáciu. Aktualizácia môže trvať niekoľko
minút.
6.9
5. Keď sa aktualizácia dokončí, stlačením
červeného tlačidla sa vrátite do menu Nastavenie predvolieb.
6. Stlačením tlačidla MENU nastavenie ukončíte.
6.7
Test digitálneho príjmu
Ak používate digitálne vysielanie, môžete overiť kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov.
Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test
antény alebo satelitnej paraboly.
SK-34
Nastavenie televízora na predvoľby z
výroby
Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa
obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku.
Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Výrobné nastavenia.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do menu Výrobné nastavenia. Zvýrazní sa položka
Reset.
3. Stlačením tlačidla OK nastavíte zariadenie
späť na nastavenia z výroby.
Slovenčina
4. Stlačením tlačidla MENU nastavenie ukončíte.
SK-35
7
Pripojenie zariadení
7.1
Prehľad pripojení
Konektory na zadnej strane
1. EXT 1
Prvý konektor SCART pre DVD
prehrávače, videorekordéry, digitálne
prijímače, herné konzoly a iné zariadenia s
konektorom SCART. Podporuje audio L/R,
vstup/výstup CVBS, RGB.
2. EXT 2
Druhý konektor SCART. Podporuje audio
L/R, vstup/výstup CVBS, RGB.
3. EXT 3
Vstupné konektory komponentového videa
(Y Pb Pr) a audia L/R na pripojenie DVD
prehrávačov, digitálnych prijímačov, herných
konzol a iných komponentných videozariadení.
4. SPDIF OUT
Konektor zvukového výstupu SPDIF
na pripojenie domáceho kina a iných
zvukových systémov.
SK-36
5. AUDIO OUT L/R
Zvukové výstupné konektory typu cinch
na pripojenie domáceho kina a iných
zvukových systémov.
6. TV ANTENNA
7. HDMI 1/2/3
Vstupné konektory HDMI na pripojenie
prehrávačov diskov Blu-ray, digitálnych
prijímačov, herných konzol a iných zariadení
s vysokým rozlíšením.
DDPoznámka
Počet konektorov HDMI sa môže líšiť v závislosti od modelu televízora.
8. AUDIO IN
Minikonektor na vstup zvuku z osobného
počítača (keď pripájate počítač pomocou adaptéra DVI-HDMI).
Bočné konektory
9. Slúchadlá
Stereo minikonektor.
10. AUDIO L/R
Vstupné konektory audio L/R na pripojenie
zariadení kompozitného videa a S-Videa.
11. VIDEO
Vstupný videokonektor určený pre
kompozitné zariadenia.
12. S-VIDEO
Vstupný konektor S-Video na pripojenie
zariadení S-Videa.
7.2
Výber kvality pripojenia
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako
vylepšiť počúvanie zvuku a sledovanie obrazu formou pripojenia zariadení prostredníctvom
tých najvhodnejších konektorov.
Po pripojení zariadení ich nezabudnite aktivovať podľa pokynov uvedených v časti 7.4 Nastavenie
zariadení.
7.2.1 HDMI – najvyššia kvalita
13. USB
Konektor USB na pripojenie pamäťových
zariadení.
14. HDMI
Ďalší HDMI konektor na pripojenie
mobilných zariadení s vysokým rozlíšením.
Režim HDMI poskytuje najvyššiu možnú
kvalitu audiovizuálneho signálu. Zvukový a
obrazový signál sa prenáša prostredníctvom
jedného kábla HDMI, ktorý predstavuje
nekomprimované digitálne rozhranie medzi
televízorom a zariadeniami s režimom HDMI.
Ak si chcete vychutnať špičkový obraz s
vysokým rozlíšením, musíte použiť režim HDMI.
Káble HDMI sa musia používať aj vtedy, ak
chcete aktivovať funkciu Philips EasyLink, ako
je to opísané v časti 7.5 Používanie funkcie Philips
EasyLink.
EETip
Ak má váš počítač iba konektor DVI, použite
na pripojenie zariadenia do konektora HDMI na zadnej časti televízora adaptér DVI-HDMI.
Je potrebné pripojiť osobitný audiokábel zo
zariadenia do minikonektora AUDIO IN.
DDPoznámka
Philips HDMI podporuje HDCP (ochranu širokopásmového digitálneho obsahu).
HDCP predstavuje formu správy digitálnych
práv, ktorá chráni obsah vo vysokom
rozlíšení na diskoch HD DVD alebo Blu-ray.
SK-37
Slovenčina
15. COMMON INTERFACE
Zásuvka na pripojenie modulov s
podmieneným prístupom.
7.2.2 Komponentný (Y Pb Pr) – vyššia
kvalita
Komponentové (Y Pb Pr) video poskytuje
lepšiu obrazovú kvalitu ako S-Video alebo
kompozitné video. Aj napriek tomu, že
komponentné video podporuje signály s
vysokým rozlíšením, obrazová kvalita je nižšia
ako pri HDMI a ide o analógový režim.
Keď pripájate kábel komponentného videa,
zosúlaďte farby kábla s konektormi EXT 3
na zadnej strane televízora. Pripojte kábel
Audio L/R k červenému a bielemu vstupným
konektorom Audio L/R na EXT 3.
7.2.4 S-Video – dobrá kvalita
S-Video, ako analógová forma pripojenia,
poskytuje lepšiu obrazovú kvalitu, než
kompozitné video. Keď pripájate zariadenie
prostredníctvom rozhrania S-Video, pripojte
kábel S-Video do konektora S-Video na bočnej
strane televízora. Je potrebné pripojiť osobitný
kábel Audio L/R zo zariadenia do červeného a
bieleho konektora Audio L/R na bočnej strane
televízora.
Kábel S-Video
Kábel komponentného Kábel Audio L/R
videa – červený, zelený, – červený, biely
modrý
7.2.3 SCART – dobrá kvalita
SCART spája zvukové a obrazové signály
v rámci jedného kábla. Zvukové signály sú
stereo a obrazové signály môžu mať kvalitu kompozitného videa alebo S-Videa. SCART nepodporuje obraz s vysokým rozlíšením a ide
o analógový režim prenosu. Na televízore sa
nachádzajú dva konektory SCART – EXT 1 a
EXT 2.
SK-38
Kábel Audio L/R
– červený, biely
7.2.5 Kompozitný – základná kvalita
Kompozitné video poskytuje základné analógové
pripojenie a spravidla ide o kombináciu (žltého)
konektora videokábla typu cinch s (červeným
a bielym) konektorom kábla Audio L/R typu cinch. Keď pripájate vstupné konektory Video a
Audio L/R na bočnej strane televízora, dbajte na
dodržanie farebného označenia.
Kompozitný audio/video kábel – žltý, červený
a biely
7.3
Pripojenie zariadení
Táto časť obsahuje informácie o tom, ako
pripojiť rôzne zariadenia s rôznymi konektormi,
a dopĺňa príklady uvedené v Príručke rýchleho
spustenia.
CCUpozornenie
Skôr, než začnete pripájať zariadenia,
odpojte napájací kábel.
DDPoznámka
Na pripojenie zariadenia k televízoru (v závislosti od dostupnosti a aktuálnych
potrieb) možno použiť rôzne typy
konektorov.
7.3.1 Prehrávač diskov Blu-ray
Za účelom získania obrazu s maximálnym
vysokým rozlíšením pripojte podľa ilustrácie na
obrázku kábel HDMI:
7.3.2 DVD prehrávač
Slovenčina
Pri DVD videu pripojte kábel SCART podľa
nasledovného obrázka:
DVD Player
SK-39
7.3.3 Satelitný prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a digitálne kanály
prostredníctvom satelitného prijímača, pripojte
anténový kábel a kábel SCART podľa návodu na
obrázku:
Satellite receiver
7.3.4 Digitálny prijímač HD
Ak chcete prijímať analógové kanály
prostredníctvom antény a digitálne kanály
prostredníctvom digitálneho prijímača HD,
pripojte dva anténové káble a kábel HDMI podľa nasledovného obrázka:
HDMI
OUT
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
SK-40
7.3.5 Kombinácia DVD rekordéra a
digitálneho prijímača
Ak chcete prijímať analógové kanály
pomocou antény a zaznamenávať programy
na kombinácii DVD rekordéra a digitálneho
prijímača, pripojte dva anténové káble a jeden
kábel SCART podľa nasledovného obrázka:
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.6 Samostatný DVD rekordér
a prijímač
Ak chcete prijímať analógové kanály
pomocou antény a zaznamenávať programy
na samostatnom DVD rekordéri a prijímači,
pripojte tri anténové káble a tri káble SCART podľa nasledovného obrázka:
DVD Recorder
IN
OUT
IN
Slovenčina
OUT
Receiver / Cable box
SK-41
7.3.7 DVD rekordér a systém domáceho
kina
Ak chcete prijímať analógové kanály pomocou antény, prenášať zvuk do systému domáceho
kina a zaznamenávať programy na DVD
rekordéri, pripojte dva anténové káble, jeden
kábel SCART a dva káble pre digitálny zvuk
podľa nasledovného obrázka:
DDPoznámka
Ak používate domáce kino alebo iný
audiosystém, najlepšiu synchronizáciu obrazu a zvuku dosiahnete pripojením
zvukového signálu z prehrávacieho
zariadenia priamo k televízoru. Potom
prepojte zvukový signál do systému domáceho kina alebo audio zariadenia
pomocou audio konektorov na zadnej
strane televízora.
7.3.8 Herná konzola alebo videokamera
Najpraktickejšie pripojenie mobilnej hernej
konzoly alebo videokamery je na bočnej strane
televízora. Môžete napríklad pripojiť hernú
konzolu alebo videokameru do konektorov
VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na bočnej strane
televízora. Pre zariadenia s vysokým rozlíšením
je taktiež k dispozícii konektor HDMI.
Trvalo používanú hernú konzolu alebo
videokameru možno pripojiť ku konektoru HDMI alebo konektoru EXT 3 (komponentný)
na zadnej strane televízora.
7.3.9 Osobný počítač
Pred pripojením osobného počítača:
•
Nastavte obnovovaciu frekvenciu monitora
počítača na hodnotu 60 Hz. Zoznam
možných rozlíšení počítača nájdete v časti 8
Technické údaje.
•
Zmeňte formát obrazu televízora na
Nezmenšený podľa popisu v časti 5.3.4.
Zmena formátu obrazu.
Pripojenie počítača k zadnej časti
televízora
1. Pomocou kábla HDMI – DVI alebo adaptéra
HDMI – DVI (pripojený ku káblu HDMI)
prepojte HDMI konektor na zadnej strane
televízora s konektorom DVI na počítači.
2. Zapojte audiokábel z počítača do
minikonektora AUDIO IN na zadnej strane
SK-42
televízora.
DDPoznámka
Minikonektor AUDIO IN treba priradiť ku konektoru HDMI podľa popisu v časti 7.4.3
Priradenie minikonektora AUDIO IN.
Pripojenie
EXT 1
EXT 1
EXT 2
Žiadny
DVD
EXT 3
HDMI 1
Blu-ray
HDD/DVDR
HDMI 2
HD rec.
HDMI 3
Strana
Hra
...
...
VCR
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Pomocou tlačidla ï alebo Î vyberte
príslušný konektor.
4. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
5. Stlačením tlačidla ï alebo Î vyberte
zariadenie pripojené ku konektoru.
6. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber
zariadenia.
7. Opakujte vyššie uvedený postup, až kým
nepriradíte všetky zariadenia k jednotlivým
konektorom.
8. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
ukončíte.
Nastavenie zariadení
Po pripojení všetkých zariadení budete musieť vybrať typ príslušného zariadenia pripojeného
ku každému z konektorov.
7.4.1 Priradenie zariadení ku
konektorom
Za účelom jednoduchého výberu a dosiahnutia
najlepšieho signálu priraďte zariadenia
pripojené ku konektorom televízora.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Pripojenie.
7.4.2 Priradenie minikonektora
AUDIO IN
Ak pripojíte zvukový výstup z počítača do
minikonektora AUDIO IN na zadnej strane
televízora, musíte ho priradiť k príslušnému konektoru HDMI.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Pripojenie > AUDIO IN
L/R.
Povezave
AUDIO IN L/R
...
Nobeden
HDMI 1
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 3
Stran
AUDIO IN L/R
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla ï alebo Î vyberte
príslušný konektor HDMI používaný
počítačom.
SK-43
Slovenčina
7.4
4. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
ukončíte.
7.4.3 Priradenie dekodéra kanálov
Dekodéry, ktoré dekódujú digitálne kanály,
možno pripojiť do konektorov EXT 1 alebo
EXT 2 (SCART). Príslušný televízny kanál treba
priradiť ako kanál, ktorý sa bude dekódovať.
Potom priraďte pripojenie, ku ktorému je
pripojený dekodér.
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Dekodér > Kanál.
2. Stlačením tlačidla Æ vstúpte do zoznamu.
3. Stlačením tlačidla ï alebo Î vyberte kanál,
ktorý sa má dekódovať.
4. Stlačte tlačidlo Í a prejdite späť, aby ste
vybrali položku Stav.
5. Stlačením tlačidla ï alebo Î vyberte
konektor používaný dekodérom.
6. Stlačením tlačidla MENU nastavenie
ukončíte.
7.5
Používanie funkcie Philips
EasyLink
Tento televízor podporuje funkciu Philips
EasyLink, ktorá umožňuje jedným dotykom
prehrávať a prepínať do pohotovostného
režimu zariadenia kompatibilné s režimom
EasyLink. Kompatibilné zariadenia musia byť k televízoru pripojené pomocou HDMI a
musia byť priradené v súlade s informáciami
uvedenými v časti 7.4.1 Priradenie zariadení ku
konektorom.
7.5.1 Aktivácia a deaktivácia funkcie
EasyLink
1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV menu >
Inštalácia > Predvoľby > EasyLink.
2. Vyberte možnosť Zapnuté alebo
Vypnuté.
7.5.2 Používanie jednodotykového
prehrávania
Po aktivácii funkcie EasyLink stlačte tlačidlo
prehrávania na zariadení. Televízor sa
automaticky prepne na správny zdroj.
SK-44
7.5.3 Používanie jednodotykového
pohotovostného režimu
Stlačte a minimálne tri sekundy podržte
tlačidlo . POHOTOVOSTNÝ REŽIM na
diaľkovom ovládači. Televízor a všetky pripojené
zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného
režimu alebo sa z neho zapnú.
7.6
Príprava televízora na
digitálne služby
Zakódované digitálne televízne kanály sa dajú
dekódovať pomocou modulu Conditional
Access Module (CAM) a karty Smart, ktoré vám
poskytne váš poskytovateľ služieb digitálnej TV.
Modul CAM môže ponúkať niekoľko
digitálnych služieb v závislosti od operátora a
služby, ktorú si zvolíte (napr. platená televízia).
Ďalšie informácie o týchto službách a
podmienkach ich používania získate od svojho
poskytovateľa služieb digitálnej TV.
7.6.1 Používanie modulu Conditional
Access Module
BBVAROVANIE
Pred pripojením modulu CAM vypnite
televízor. Postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov. Nesprávne pripojenie modulu CAM
môže poškodiť modul CAM a televízor.
CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže
niekoľko minút trvať.
DDPoznámka
Neodpájajte modul CAM zo zásuvky.
Odpojením modulu CAM sa digitálne služby
deaktivujú.
7.6.2 Prístup k službám modulu CAM
•
Po pripojení a aktivácii modulu CAM stlačte
na diaľkovom ovládači tlačidlo MENU a
vyberte položku TV menu > Funkcie >
Common interface.
Táto položka ponuky je k dispozícii iba vtedy,
keď je modul CAM správne pripojený a
aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah
poskytuje váš poskytovateľ služieb digitálnej TV.
1. Podľa pokynov vytlačených na module
CAM opatrne zasuňte modul CAM do
rozhrania Common Interface na bočnej
strane televízora.
Slovenčina
2. Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul
SK-45
8
Technické údaje
Podporované rozlíšenia obrazovky
• Formáty pre počítač
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 920 x 1 080i
60 Hz
1 920 x 1 080p
60 Hz
•
Formáty pre video
Rozlíšenie
Obnovovacia frekvencia
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1 080i
50 Hz, 60 Hz
1 080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1 080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/príjem/vysielanie
• Anténový vstup: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
•
TV systém: DVB COFDM 2K/8K
•
Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
•
Terestriálne DVB (prečítajte si zoznam
krajín na zadnej časti televízora)
Multimédiá
• Pripojenie: USB
•
Prehrávané formáty: MP3, Linear PCM,
prezentácia (.alb), JPEG
Diaľkový ovládač
• Typ: RCPF02E08B/RCPF05E08B
•
Batérie: 2 batérie AAA (typ LR03)
Pripojenia (zadná časť)
• EXT1 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup
CVBS, RGB
•
EXT2 (SCART): Audio L/R, vstup/výstup
CVBS, RGB
SK-46
•
EXT 3: Komponentný (Y Pb Pr), vstup
Audio L/R
•
HDMI 1/2/3
DDPoznámka
V závislosti od modelu môže televízor
disponovať dvomi alebo tromi konektormi
HDMI v zadnej časti.
•
SPDIF OUT: Digitálny zvukový výstup
(koaxiál – cinch – S/PDIF). Synchronizovaný
so zobrazením.
•
AUDIO OUT L/R: Analógový zvukový
výstup.
•
TV ANTENNA
•
AUDIO IN: Minikonektor vstupu audia na
pripojenia počítača cez DVI-HDMI.
Pripojenia (bočná strana)
• Výstup slúchadiel (stereofónny
minikonektor)
•
Vstup AUDIO L/R
•
Vstup Video (CVBS)
•
S-Video
•
USB
•
HDMI
•
Common Interface (zásuvka pre CAM)
Napájanie
• Sieťové napájanie: AC 220-240 V (±10 %)
•
Spotreba zapnutého zariadenia a zariadenia
v pohotovostnom režime: prečítajte si
technické údaje na stránke www.philips.com
•
Teplota okolia: 5 °C – 35 °C
Technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia. Podrobné
technické údaje o tomto výrobku nájdete na
lokalite www.philips.com/support.
Riešenie problémov
Táto časť obsahuje informácie o bežne sa
vyskytujúcich problémoch a o ich riešeniach.
9.1
Všeobecné problémy
s televízorom
Televízor sa nedá zapnúť:
• Odpojte napájací kábel, počkajte jednu minútu a opätovne ho pripojte.
• Overte, či je napájací kábel správne
pripojený a či je elektrická zásuvka pod
prúdom.
Diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Overte, či sú batérie v diaľkovom ovládači
správne vložené (musí byť dodržaná
polarita +/-).
• Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé
alebo vybité, vymeňte ich.
• Vyčistite šošovku snímača diaľkového
ovládača a televízora.
Svetelný indikátor pohotovostného
režimu na televízore bliká načerveno:
• Vypnite televízor a odpojte napájací kábel.
Pred opätovným pripojením napájacieho
kábla a zapnutím televízora počkajte, kým
televízor vychladne. Ak bude táto kontrolka
znova blikať, obráťte sa na oddelenie
podpory pre zákazníkov.
Zabudli ste svoj kód na odomknutie
rodičovskej zámky:
• Zadajte kód „8888“ podľa popisu v časti
5.8.3 Uzamknutie televíznych kanálov alebo
pripojených zariadení (Rodičovská zámka).
TV menu sa zobrazuje v nesprávnom
jazyku:
• Informácie o zmene TV menu na
preferovaný jazyk nájdete v časti 6.1
Automatická inštalácia kanálov .
Počas zapínania, vypínania alebo prepínania
televízora do pohotovostného režimu
vydáva skriňa televízora praskavý zvuk:
• Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskavý
zvuk vzniká v dôsledku rozťahovania a
sťahovania televízora pri jeho ochladzovaní
alebo zahrievaní. Nemá to vplyv na výkon
televízora.
9.2
Problémy s televíznymi
kanálmi
Predtým nainštalované kanály sa
nezobrazujú v zozname kanálov:
• Skontrolujte, či ste vybrali správny zoznam.
•
Kanál mohol byť odinštalovaný do menu Preskupiť. Ak chcete vstúpiť do tohto
menu, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položku TV Menu >
Inštalácia > Nastavenie predvolieb >
Preskupiť.
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť
žiadne digitálne kanály:
• Skontrolujte, či televízor podporuje
vysielanie DVB-T vo vašej krajine. Prečítajte
si zoznam krajín na zadnej strane televízora.
9.3
Problémy s obrazom
Indikátor napájania je zapnutý, ale
nezobrazuje sa obraz:
• Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
•
Skontrolujte, či je zvolené správne
zariadenie.
Zvuk ide, ale obraz nie:
• Overte správnosť konfigurácie nastavení
obrazu. Prečítajte si časť 5.3.2 Úprava
nastavení obrazu.
Nedostatočný televízny príjem z antény:
• Overte, či je anténa správne pripojená k
televízoru.
•
Reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy
alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu tak, že zmeníte nasmerovanie antény alebo
presuniete zariadenia ďalej od televízora.
•
Overte, či ste vybrali správny TV systém
pre vašu oblasť. Prečítajte si časť 6.2
Manuálna inštalácia kanálov.
SK-47
Slovenčina
9
•
Ak je príjem slabý iba na jednom kanáli,
pokúste sa ho jemne doladiť. Prečítajte si
časť 6.2.1 Jemné ladenie kanálov.
Nedostatočná kvalita obrazu z
pripojených zariadení:
• Overte správnosť pripojenia zariadení.
Nezabudnite priradiť zariadenia ku konektorom podľa popisu v časti 7.4.1
Priradenie zariadení ku konektorom.
•
Overte správnosť konfigurácie nastavení
obrazu. Prečítajte si časť 5.3.2 Úprava
nastavení obrazu.
Televízor neuložil vykonané nastavenia:
• Overte, či je televízor nastavený na režim
Doma; takto získate potrebnú flexibilitu na zmenu nastavení. Prečítajte si časť 5.4
Prepnutie do režimu Obchod alebo Doma.
Obraz sa nezhoduje s veľkosťou
obrazovky, pretože je veľmi veľký alebo
príliš malý:
• Pokúste sa použiť iný formát obrazu podľa
pokynov v časti 5.3.4 Zmena formátu obrazu.
•
Priraďte zariadenie ku konektorom podľa
popisu v časti 7.4.1 Priradenie zariadení ku
konektorom.
Umiestnenie obrazu na obrazovke je
nesprávne:
• Signály obrazu z niektorých zariadení
sa nezhodujú s veľkosťou obrazovky.
Skontrolujte výstup signálu zariadenia.
9.4
•
Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená
na 0.
•
Overte, či nie je vypnutý zvuk.
Obraz je v poriadku, ale zvuk má
nedostatočnú kvalitu:
• Overte nastavenia Zvuk podľa pokynov v
časti 5.3.5 Úprava nastavení zvuku – overte,
či je vybratá možnosť Stereo a či sú
správne nastavenia Ekvalizér. Podľa
potreby skúste nakonfigurovať nastavenia
audia na štandardné.
Obraz je v poriadku, ale zvuk vychádza
iba z jedného reproduktora:
• Overte, či je položka Stereo vyváženie
správne nastavená pozrite si časť 5.3.5
Úprava nastavení zvuku.
9.5
Vyskytli sa problémy so zariadeniami
HDMI:
• Podpora HDCP môže oneskoriť čas
potrebný pre televízor na zobrazenie
obsahu zariadenia.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie a
na obrazovke sa nezobrazí žiadny obraz,
vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia
na druhé a znovu naspäť a reštartujte
zariadenie.
•
Ak dochádza k občasným výpadkom
zvuku, prečítajte si používateľskú príručku k zariadeniu HDMI a overte správnosť nastavení výstupu. Taktiež môžete skúsiť prepojiť audio signál zo zariadenia HDMI do televízora prostredníctvom konektora
AUDIO IN na zadnej strane televízora.
•
Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do
konektora AUDIO IN pripojený ďalší audio
kábel. Taktiež je potrebné priradiť audio
konektor podľa popisu v časti 7.4.2 a 7.4.3.
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, ale neprehráva
zvuk:
DDPoznámka
Ak sa nezistí žiadny audio signál, televízor
automaticky vypne audio výstup (nejde o
poruchu).
•
Overte správnosť pripojenia káblov.
SK-48
Problémy s pripojením
HDMI
9.6
Problémy s pripojením USB
Televízor nezobrazuje obsah zariadenia
USB:
• Nastavte svoje zariadenie na zariadenie
kompatibilné s režimom „Mass Storage
Class“ (triedy veľkokapacitného úložného
zariadenia) v súlade s informáciami v
dokumentácii k zariadeniu.
•
Použité zariadenie USB možno nie je
kompatibilné s televízorom.
•
Nepodporujú sa všetky audio a obrazové
súbory. Zoznam podporovaných typov
súborovo nájdete v časti 8 Technické údaje.
Zvukové a obrazové súbory sa
neprehrávajú alebo sa nezobrazujú
plynulo:
• Prenosový výkon zariadenia USB môže
obmedzovať prenosovú rýchlosť.
9.7
Problémy s pripojením
počítača
9.8
Kontakty
Ak problém nedokážete odstrániť, prečítajte
si časť Najčastejšie otázky týkajúcu sa tohto
televízora, ktorú nájdete na webovej lokalite
www.philips.com/support.
Ak problém aj napriek tomu nevyriešite,
obráťte sa na stredisko podpory zákazníkov vo
svojej krajine (uvedené v tejto používateľskej
príručke).
BBVAROVANIE
Nepokúšajte sa opravovať televízor
vlastnými silami. V opačnom prípade hrozí
riziko vážneho zranenia, neopraviteľného
poškodenia televízora alebo zrušenie
platnosti záruky.
DDPoznámka
Skôr, než sa na nás obrátite, pripravte si
informácie o svojom modeli televízora
a jeho výrobné číslo. Tieto údaje sú k
dispozícii na zadnej a bočnej strane
televízora, ako aj na jeho balení.
Slovenčina
Zobrazenie obsahu počítača na
televízore nie je stabilné alebo nie je
synchronizované:
• Overte, či ste na počítači vybrali
podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu. Informácie o podporovaných
rozlíšeniach a obnovovacích frekvenciách
nájdete v časti 8 Technické údaje.
SK-49
10 Register
A
Active Control SK-18
Aktualizácia softvéru
Aktualizácia (analógová) SK-30
Aktualizácia (digitálna) SK-29
Overenie dostupnosti SK-29
Overenie verzie SK-29
Analóg
Inštalácia kanála SK-32
Jemné ladenie kanálov SK-33
Anténa
Pripojenie SK-8
Automatické vypnutie SK-25
Automaticky
Inštalácia kanálov SK-31
Nastavenie hlasitosti SK-20
Surround SK-20
B
Bezpečnostné informácie SK-3
Bočné
Konektory SK-5
Ovládacie prvky SK-5
C
Časovače
Automatické vypnutie SK-25
Časový spínač SK-25
Časový spínač SK-25
Conditional Access Module (CAM)
Menu SK-44
Vložiť SK-44
D
Dekodér SK-43
Delta hlasitosť SK-20
Demo SK-34
Diaľkový ovládač
SK-50
Pokročilé používanie SK-14
Základné používanie SK-6
Digitálny
Rádio SK-29
Teletext SK-22
Dual I/II SK-20
DVB-C/DVB-T
Inštalácia SK-32
sieťam DVB-C/DVB-T SK-12
Dynamický kontr. SK-18
E
Ekvalizér SK-20
Elektronický sprievodca programom
Používanie SK-24
F
Farebný tón SK-17
Formáty videa SK-45
Fotografie a hudba
Počúvanie hudby SK-29
Pripojenie USB zariadenia SK-27
Zobrazenie fotografií SK-28
Zobrazenie prezentácie s hudbou SK-29
H
HDCP SK-36
HD Natural Motion SK-18
Hlasitosť
Automatické vyrovnávanie SK-20
Delta SK-20
Slúchadlá SK-20
Úprava SK-12, SK-20
Hodiny SK-17
J
Jas SK-17
Jazyk
Audio SK-20
Ponuky SK-31
Titulky SK-27
K
Kábel HDMI SK-36
Kábel SCART SK-37
Kanály
Aktualizácia zoznamu kanálov SK-34
Dekodér SK-43
Inštalácia
Automaticky SK-31
Ručne SK-32
Odinštalovať SK-33
Premenovať SK-33
Preskupiť SK-34
Test digitálneho príjmu SK-34
Zmeniť SK-12
Zoznam Všetky kanály SK-23
Zoznamy obľúbených
Nastavenie SK-23
Používanie SK-23
Výber SK-23
Komponentný kábel SK-37
Kompozitný SK-37
Konektory na zadnej strane SK-5
Kontrast SK-17
Krajina
Výber SK-31
M
Manuálna inštalácia kanála SK-32
Menu
Hlavný
Používanie SK-15
Prístup SK-15
Menu Teletext SK-22
Rodičovská zámka SK-25
Rýchly prístup
Používanie SK-16
Monofónny zvuk SK-20
N
Napájanie
Pripojenie SK-9
Nastavenia
Obraz
Použitie Asistenta nastavenia SK-17
Použitie automatických nastavení Smart
settings SK-18
Upraviť nastavenia SK-17
Zmena formátu SK-19
Umiestnenie televízora
Zmena umiestnenia SK-21
Zvuk
Upraviť nastavenia SK-20
Nastavenie na výrobné hodnoty SK-34
Nastavenie zariadení SK-42
Nástenná konzola VESA SK-7
O
Obraz
Použitie Asistenta nastavenia SK-17
Použitie automatických nastavení Smart
settings
Aktuálne SK-18
Film SK-18
Jasné SK-18
Štandardné SK-18
Upraviť nastavenia
Active Control SK-18
Dynamický kontr. SK-18
Farba SK-17
Farebný tón SK-17
HD Natural Motion SK-18
Jas SK-17
Kontrast SK-17
Odtieň SK-17
Osobné sfarbenie SK-18
Ostrosť SK-17
Pixel Plus HD SK-18
SK-51
Slovenčina
Jazyk zvuku SK-20
Jemné ladenie kanálov SK-33
Redukcia MPEG artefaktov SK-18
Redukcia šumu SK-18
Senzor osvetlenia SK-18
Zvýšenie sýtosti farieb SK-18
Zmena formátu SK-19
Ochrana životného prostredia SK-4
Odinštalovanie kanálov SK-33
Odtieň SK-17
Osobné sfarbenie SK-18
Ostrosť SK-17
P
Philips EasyLink SK-43
Pixel Plus HD SK-18
Ponuka Rýchly prístup SK-16
Ponuky
Jazyk SK-31
Premenovanie kanálov SK-33
Preskupenie kanálov SK-34
Priestorový zvuk
Automatický SK-20
Režim SK-20
Pripojenie
Bočné konektory SK-36
Konektory na zadnej strane SK-35
Kvalita kábla
HDMI SK-36
Komponentný SK-37
Kompozitný SK-37
S-Video SK-37
SCART SK-37
Nastavenie zariadení
Priradenie dekodéra kanálov SK-43
Priradenie ku konektorom SK-42
Philips Easylink
Používanie SK-43
Zapnúť/vypnúť SK-43
Zariadenia
Conditional Access Module (CAM) SK-44
Digitálny prijímač HD SK-39
SK-52
DVD prehrávač SK-38
DVD rekordér/digitálny prijímač SK-40
DVD rekordér/prijímač SK-40
DVD rekordér/systém domáceho kina SK-41
Herná konzola/videokamera SK-42
Počítač SK-42
Prehrávač diskov Blu-ray SK-38
Satelitný prijímač SK-39
USB SK-27
Priradenie
Zariadenia SK-42
R
Recyklácia výrobku SK-4
Redukcia MPEG artefaktov SK-18
Redukcia šumu SK-18
Režim Doma SK-21
Režim Obchod SK-21
Riešenie problémov SK-45
Rodičovská zámka SK-26
Nastavenie rodičovskej zámky SK-26
Uzamknutie jedného alebo viacerých
kanálov/zariadení SK-26
Uzamknutie od určitého času SK-26
Uzamknutie všetkých kanálov/zariadení SK-26
Zadať/zmeniť kód SK-25
Rozhlasové kanály SK-29
S
S-Video SK-37
Senzor osvetlenia SK-18
Smart settings
Aktuálne SK-18
Film SK-18
Jasné SK-18
Štandardné SK-18
Starostlivosť
Obrazovka SK-4
Prostredie SK-4
Starostlivosť o obrazovku SK-4
T
Televízor
Sledovanie
Kanály SK-12
T.O.P. teletext SK-21
Technické údaje SK-45
Teletext
Pokročilé používanie
Digitálny teletext SK-22
Dual screen SK-21
Jazyk SK-22
Odkryť SK-22
Opakov. podstránok SK-22
Teletext 2.5 SK-22
Výber podstránok SK-21
Vyhľadať SK-21
Vysielanie T.O.P SK-21
Zväčšiť SK-22
Teletext Dual screen SK-21
Televízor
Aktualizácia softvéru SK-29
Bočné ovládacie prvky SK-5
Časovače
Automatické vypnutie SK-25
Časový spínač SK-25
Diaľkový ovládač
Pokročilé používanie SK-14
Základné používanie SK-6
Elektronický sprievodca programom SK-24
Fotografie a hudba SK-27
Hlasitosť SK-12
Hlavné menu
Používanie SK-15
Prístup SK-15
Kanály
Zmeniť SK-12
Zoznamy obľúbených SK-23
Nastavenie na výrobné hodnoty SK-34
Ponuka Rýchly prístup
Používanie SK-16
Prehľad SK-5
Pripojenie
Anténa SK-8
Bočná strana SK-36
Kvalita SK-36
Napájanie SK-9
Zadná strana SK-35
Zariadenia SK-38
Rodičovská zámka SK-25
Sledovanie
Kanály SK-12
Stojan SK-8
Teletext
Pokročilé používanie SK-21
Základné používanie SK-13
Titulky SK-26
Ukážka SK-34
Umiestnenie SK-7
Ideálna vzdialenosť SK-7
Upevnenie na stenu SK-7
Vypínač
Prepnutie do pohotovostného režimu SK-11
Vypnuté SK-11
Zapnuté SK-9, SK-11
Zapnutie z pohotovostného režimu SK-11
Začíname SK-7
Titulky
Analógová TV SK-26
Digitálna TV SK-27
Jazyk SK-27
U
Umiestnenie televízora SK-7
Upevnenie televízora na stenu SK-7
USB zariadenie
Odpojenie SK-27
Slovenčina
Stereo vyváženie
Zvuk SK-20
Stereo zvuk SK-20
Stíšenie SK-14
SK-53
Pripojenie SK-27
V
Výber systému SK-32
Výrobné nastavenie SK-34
Y
Y Pb Pr SK-37
Z
Zámka Kensington SK-7
Zapnutie televízora
Prepnutie do pohotovostného režimu SK-11
Vypnuté SK-11
Zapnuté SK-9, SK-11
Zapnutie z pohotovostného režimu SK-11
Zoznam Všetky kanály SK-23
Zoznamy obľúbených SK-23
Zvuk
Upraviť nastavenia
Automat. surround SK-20
Automatické nastavenie zvuku SK-20
Delta hlasitosť SK-20
Dual I/II SK-20
Ekvalizér SK-20
Hlasitosť SK-20
Hlasitosť do slúchadiel SK-20
Jazyk zvuku SK-20
Mono/Stereo SK-20
Stereo vyváženie SK-20
Surround režim SK-20
Zvýšenie sýtosti farieb SK-18
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39593
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising