Philips | 40PFL4468H/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Ultra tenký 3D LED televízor Smart TV 40PFL4468H/12 Používateľská príručka

Philips 4000 series Ultra tenký 3D LED televízor Smart TV 40PFL4468H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL4418H/12
PFL4418K/12
PFL4418T/60
PFL45x8H/12
PFL45x8K/12
PFL45x8T/12
PFL45x8T/60
PFL45x8M/08
PFL4468H/12
PFL4468K/12
SK Návod na použitie
Obsah
1
2
3
4
5
SK
Dôležité
Bezpečnosť
Starostlivosť
Právne informácie
Trvalá udržateľnosť
Pomoc a podpora
3
3
5
6
9
10
Používanie televízora
11
Ovládacie prvky televízora
Sledovanie televízie
Zobrazenie sprievodcu programami
Sledovanie obrazu vo formáte 3D
Prehrávanie multimediálnych
súborov
Smart TV
Interaktívna televízia
11
13
18
19
21
24
27
Ďalšie funkcie televízora
28
Pozastavenie televízneho vysielania
Nahrávanie televíznych relácií
Použite služby Skype™
Hranie hier
Zobrazenie teletextu
Nastavenie uzamknutia a časovačov
28
29
32
36
37
38
Zmena nastavení televízora
41
Obraz a zvuk
Kanály
Nastavenia satelitu
Nastavenia jazyka
Nastavenia univerzálneho prístupu
Ďalšie nastavenia
Aktualizácia softvéru
Obnovte všetko
41
43
46
48
49
50
50
52
Pripojenie televízora
53
Informácie o kábloch
Pripojenie antény
Pripojenie zariadení
Pripojenie ďalších zariadení
Sledovanie pripojených zariadení
Nastavenie zariadení EasyLink
Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu
Pripojte modul CAM (Conditional
Access Module)
53
54
54
61
64
65
2
6
68
71
7
8
Riešenie problémov
72
Všeobecné problémy
Problémy s kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením
Problémy so sieťou
Kontaktovanie spoločnosti Philips
72
73
73
74
75
75
76
Technické údaje
77
Napájanie a príjem
Zobrazenie a zvuk
Rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Možnosti pripojenia
Verzia Pomocníka
77
77
77
78
81
81
Register
82
Bezpečnosť
Preventívne opatrenia
Skôr ako začnete používať televízor,
prečítajte si všetky pokyny. Ak sa nebudete
riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak
k poškodeniu zariadenia, záruka stráca
platnosť.
Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
•
Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu
dažďa ani vody. Do blízkosti televízora
nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na
televízor alebo do jeho vnútra vyleje
tekutina, okamžite ho odpojte od
elektrickej zásuvky. Pred ďalším
používaním požiadajte o kontrolu
televízora službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips.
•
Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla. Televízor,
diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
neumiestňujte do blízkosti sviečok ani
iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu
ohňa.
•
•
•
Do vetracích a iných otvorov na
televízore nikdy nevkladajte predmety.
Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani
nadmerného tepla.
Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Skontrolujte, či je
zástrčka úplne zastrčená v elektrickej
zásuvke. Uvoľnené zástrčky napájacieho
kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo
požiar.
•
Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby
sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní
napájacieho kábla by mohli uvoľnené
pripojenia spôsobiť iskrenie.
•
Ak chcete televízor odpojiť z napájania,
musíte odpojiť zástrčku televízora. Pri
odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Skontrolujte, či máte po celý čas voľný
prístup k zástrčke, napájaciemu káblu a
zásuvke.
Riziko poškodenia televízora.
•
Televízor s hmotnosťou väčšou ako 25
kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať
dve osoby.
•
Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan
bezpečne upevnite k televízoru.
Televízor umiestnite na vodorovný
povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora
aj stojana.
•
Pri montáži televízora na stenu použite
iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
ktorá udrží hmotnosť televízora aj
konzoly. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie
alebo poškodenie.
•
Ak chcete televízor uskladniť,
odmontujte od neho stojan. Nikdy
neukladajte televízor zadnou stranou na
zem, pokiaľ je k nemu pripevnený
stojan.
•
Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.
•
Niektoré časti tohto produktu môžu
byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii
buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu
alebo poškodeniu.
SK
3
Slovensky
1 Dôležité
Riziko poranenia detí.
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil a neporanil deti:
•
Televízor nikdy neumiestňujte na
povrch pokrytý látkou ani iným
materiálom, ktorý možno stiahnuť.
•
Skontrolujte, či žiadna časť televízora
nepresahuje okraje povrchu.
•
Televízor nikdy neumiestňujte na
vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez
toho, aby ste nábytok aj televízor
neupevnili k stene alebo vhodnej
podpere.
•
Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia
na nábytok, na ktorom je televízor
umiestnený.
Riziko prehltnutia batérií.
•
Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Riziko prehriatia.
•
Televízor nikdy neumiestňujte do
stiesnených priestorov. Z dôvodu
vetrania nechajte okolo televízora
minimálne 10 cm (4 palce) voľného
priestoru. Dbajte na to, aby vetracie
otvory televízora nikdy nezakrývali
závesy ani iné predmety.
Riziko poranenia osôb, požiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla.
•
Na napájací kábel nikdy neumiestňujte
televízor ani iné predmety.
•
Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Počas
búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, napájacieho kábla ani kábla
antény.
Riziko poškodenia sluchu.
•
Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
slúchadiel nastavených na vysokú
hlasitosť.
Nízka teplota
•
Ak sa televízor prepravuje pri teplote
nižšej ako 5 °C (41 °F), pred pripojením
k elektrickej zásuvke ho vybaľte
a počkajte, kým jeho teplota
nedosiahne teplotu v miestnosti.
SK
4
Zdravotné upozornenie pri
sledovaní v 3D
Len pre 3D televízory.
•
Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi
záchvatmi, pred vystavením sa
pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla,
rýchlemu sledu obrazcov alebo pred
sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s
lekárom.
•
Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo
dezorientácii, neodporúčame sledovať
obraz v 3D v dlhších časových
intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D
a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych
potenciálne nebezpečných aktivít
(napríklad šoférovania automobilu), až
kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším
sledovaním obrazu v 3D sa najskôr
poraďte s odborným lekárom.
•
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v
3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že
u nich nedôjde k vyššie uvedeným
ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa
neodporúča deťom mladším ako 6
rokov, keďže ich zrakový systém ešte
nie je úplne vyvinutý.
•
3D okuliare nepoužívajte na žiadne iné
účely ako na sledovanie 3D televízora.
•
Počas sledovania 3D obsahu s aktívnymi
3D okuliarmi pri fluorescenčnom
osvetlení alebo osvetlení diódami LED
môže byť pozorovateľné blikanie týchto
svetelných zdrojov. Ak takéto blikanie
spozorujete, svetelné zdroje vypnite.
Obrazovka
•
•
•
•
•
Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte,
neškriabte ani neudierajte na ňu
žiadnym predmetom.
Pred čistením televízor odpojte.
Televízor a rám čistite a jemne otierajte
mäkkou navlhčenou handričkou. Na
čistenie televízora nikdy nepoužívajte
alkohol, chemické prípravky ani čistiace
prostriedky pre domácnosť.
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu
farieb.
V maximálnej miere sa vyhýbajte
statickým obrazom. Statické obrazy sú
obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na
obrazovke dlhší čas. Medzi statické
obrazy patria ponuky na obrazovke,
čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak
musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k
jej poškodeniu.
Umiestnenie, tipy
•
Televízor umiestnite na také miesto,
kde na obrazovku nebude dopadať
priame svetlo.
•
Ideálna vzdialenosť na sledovanie
televízora je trojnásobok uhlopriečky
obrazovky. Ak má napríklad televízor
obrazovku s uhlopriečkou 81 cm (32
palcov), ideálna vzdialenosť na
sledovanie je približne 2,5 m (92 palcov)
od čelnej plochy obrazovky.
•
Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške
stredu obrazovky.
Umiestnenie televízora
Výberom umiestnenia televízora môžete
dosiahnuť najlepšie nastavenia jeho zvuku
(montáž na stojan alebo stenu).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položky [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia].[Umiestnenie
televízora]
4. Vyberte položku [Na TV stojane] alebo
[Montáž na stenu] a stlačte tlačidlo OK.
Zamknutie televízora
Televízor je vybavený bezpečnostnou
zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na
základni. Ak chcete televízor zabezpečiť proti
krádeži, kúpte si zámok Kensington (predáva
sa samostatne).
SK
5
Slovensky
Starostlivosť
Právne informácie
Upozornenie
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všetky
práva vyhradené. Technické údaje podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky sú majetkom spoločnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich
príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na
zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy používajú
na iné účely, ako sú uvedené v tomto
dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna
ďalšia záruka.
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v
obsahu tohto dokumentu ani za problémy
zapríčinené jeho obsahom. Chyby nahlásené
spoločnosti Philips budú čo najrýchlejšie
opravené a uverejnené na stránke podpory
spoločnosti Philips.
SK
6
Podmienky záruky
•
Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy
sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
•
Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom.
•
Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy
nedemontujte kryt televízora. Ak je
potrebný servis alebo oprava, vždy sa
obráťte na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
•
Záruka stráca platnosť v prípade
vykonania akýchkoľvek činností výslovne
zakázaných v tomto návode,
akýchkoľvek úprav a postupov montáže,
ktoré sa v tomto návode neodporúčajú
alebo nie sú povolené.
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek
tomu, že obsahuje minimálne 99,999 %
efektívnych obrazových bodov, na obrazovke
sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body
alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť
displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Produkt spĺňa požiadavky EÚ (označenie
CE)
Tento produkt spĺňa základné požiadavky a
iné príslušné ustanovenia smernice
2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC
(EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Open source (otvorený zdroj)
Tento produkt obsahuje softvér na základe
licencie otvoreného zdrojového kódu.
Vyhlásenia a texty licencií nájdete v
elektronickej používateľskej príručke v rámci
produktu. Spoločnosť TP Vision Netherlands
B.V. týmto ponúka na základe požiadania
možnosť poskytnutia kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s
otvoreným zdrojovým kódom použité v
tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými
licenciami.
Táto ponuka platí po dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto
dostal tieto informácie. Ak chcete získať
zdrojový kód, pošlite svoju žiadosť napísanú
v angličtine spolu s číslom produktu na
adresu:
"Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands."
SK
7
Slovensky
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály.
Jedným z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri používaní našich produktov s
cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich
zosúladiť s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí (EMF), ktoré platili
v čase výroby produktov.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.
Spoločnosť TP Vision potvrdzuje, že ak sa s
jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na
používanie, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho
včasné integrovanie do svojich produktov.
Ochranné známky a autorské práva
Windows Media je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spoločnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, pričom v
iných krajinách sveta sú registrácie vydané
alebo čakajú na vydanie.
DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED®
sú ochranné, servisné alebo certifikačné
známky spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
Využíva sa na základe jedného alebo
viacerých z nasledujúcich patentov USA:
patentov:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
DivX®, DivX Certified® a pridružené logá sú
ochranné známky spoločnosti Rovi
Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a používajú sa na základe licencie.
Zariadenie disponuje certifikáciou DivX
Certified® na prehrávanie videa DivX® s
rozlíšením až v hodnote HD 1080p vrátane
prémiového obsahu.
SK
8
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®,
ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete
ďalšie informácie a softvérové nástroje na
konverziu súborov do formátu videa DivX.
INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie
DivX Certified® je potrebné zaregistrovať,
aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo
formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť
DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia.
Ďalšie informácie o vykonaní registrácie
nájdete na lokalite vod.divx.com.
Skype je ochranná známka spoločnosti Skype
Limited alebo jej pridružených spoločností.
Finálne produkty s technológiou PlayReady
Vlastníci obsahu využívajú technológiu
Microsoft PlayReady™ na prístup k obsahu s
cieľom ochrany svojho duševného vlastníctva
vrátane obsahu chráneného autorskými
právami. Toto zariadenie využíva technológiu
PlayReady na prístup k obsahu chránenému
technológiou PlayReady a obsahu
chránenému technológiou WMDRM. Ak sa
zariadeniu nepodarí správne použiť
obmedzenia na používanie obsahu, vlastníci
obsahu môžu spoločnosť Microsoft požiadať
o zrušenie možnosti zariadenia využívať
obsah chránený technológiou PlayReady.
Zrušenie by nemalo ovplyvniť nechránený
obsah ani obsah chránený iným typom
technológií na prístup k obsahu. Vlastníci
obsahu môžu na prístup k obsahu požadovať
inováciu technológie PlayReady. Ak inováciu
zamietnete, nebudete môcť pristupovať k
obsahu, ktorý vyžaduje inováciu.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Energetická účinnosť
Televízor je vybavený energeticky účinnými
funkciami. Ak chcete k týmto funkciám získať
prístup, stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní.
•
Energeticky úsporné nastavenia
obrazu: môžete použiť kombináciu
energeticky úsporných nastavení obrazu.
Počas sledovania televízora stlačte
Zelené tlačidlo a vyberte možnosť
[Úspora energie]. Potom vyberte
nastavenie obrazu [Úspora energie].
•
Vypnutie obrazovky: ak chcete počúvať
iba zvuk televízora, môžete vypnúť
obrazovku. Ostatné funkcie budú
pracovať normálne. Počas sledovania
televízora stlačte Zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Obrazovka vypnutá].
•
Snímač osvetlenia: keď stmavne okolité
osvetlenie, vstavaný snímač okolitého
osvetlenia zníži jas televíznej obrazovky.
Ak chcete zapnúť snímač, počas
sledovania televízie stlačte tlačidlo
Zelené tlačidlo a vyberte položku
[Senzor osvetlenia].
•
Nízka spotreba v pohotovostnom
režime: zdokonalené napájacie obvody
znižujú spotrebu energie televízora na
výnimočne nízku úroveň, a to bez straty
funkcie nepretržitého pohotovostného
režimu.
•
Automatické vypnutie: ak chcete šetriť
energiu, nastavte, aby sa televízor
automaticky vypol po uplynutí určitého
času nečinnosti. Počas sledovania
televízora stlačte Zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Automatické
vypnutie]. Potom vyberte časový
interval, po ktorom sa televízor vypne.
•
Vypnutie nečinných zariadení: vypnite
pripojené kompatibilné zariadenia
EasyLink HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control), ktoré sú nečinné.
Počas sledovania televízora stlačte
Zelené tlačidlo a vyberte možnosť
[Neaktívne zariadenia sú vypnuté].
•
Správa napájania: pokročilá správa
napájania pomáha šetriť energiu
spotrebúvanú televízorom. Ak chcete
vidieť, ako prispôsobené nastavenia
televízora ovplyvnia jeho relatívnu
a vyberte
spotrebu, stlačte tlačidlo
položky [Nastavenie] > [Sledovať
ukážky] > [Ukážka Active Control].
Recyklácia
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa
o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy
a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou
likvidáciou použitého zariadenia pomôžete
znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
SK
9
Slovensky
Trvalá udržateľnosť
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Informujte sa o miestnych
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
batérií, pretože správnou likvidáciou
pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
energetický štítok
Európsky energetický štítok informuje o
triede energetickej účinnosti produktu. Čím
je trieda energetickej účinnosti produktu
zelenšia, tým je spotreba energie nižšia.
Na štítku nájdete triedu energetickej
účinnosti, priemernú spotrebu energie
používaného produktu a priemernú spotrebu
energie za jeden rok. Informácie o spotrebe
energie príslušného produktu značky Philips
nájdete aj na webovej lokalite pre vašu
krajinu na adrese www.philips.com/TV.
Pomoc a podpora
Používanie Pomocníka
Ak chcete získať prístup k ponuke [Pomoc.]
na obrazovke, stlačte Modré tlačidlo.
Ponuku [Pomoc.] zatvoríte stlačením .
Návšteva webovej lokality
spoločnosti Philips
Ak na obrazovke [Pomoc.] nemôžete nájsť
požadované informácie, navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com/support.
SK
10
Na webovej lokalite spoločnosti Philips
môžete tiež:
•
nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
•
prevziať verziu tohto návodu na
použitie vo formáte PDF, ktorú si
môžete vytlačiť,
•
odoslať nám e-mailom konkrétnu
otázku,
•
komunikovať online s pracovníkmi
služby starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips (táto možnosť je
dostupná len v niektorých krajinách).
Použitie sprievodcu možnosťami
pripojenia od spoločnosti Philips
Jednoduchý sprievodca možnosťami
pripojenia vám pomôže pripojiť televízor k
iným zariadeniam. Navštívte lokalitu
http://www.connectivityguide.philips.com.
Prehľadávanie fóra zameraného na
televízory
Vašu otázku už mohol zodpovedať niekto z
komunity používateľov televízorov Philips.
Navštívte lokalitu
www.supportforum.philips.com.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Ak potrebujete podporu, môžete sa obrátiť
na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine. Číslo
nájdete v brožúre dodanej s týmto
produktom alebo online na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto informácie nájdete na zadnej strane
televízora alebo na jeho obale.
Snímače a indikátory
Slovensky
2 Používanie
televízora
Ovládacie prvky televízora
Ovládacie prvky na zadnej strane
1. Indikátor LED pohotovostného režimu
a snímač diaľkového ovládača.
Indikátor LED pohotovostného režimu
upozorňuje, že televízor je v pohotovostnom
režime. Namierte diaľkové ovládanie na
snímač. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým
ovládaním a televízorom nenachádzali
prekážky.
1.
(Pohotovostný režim): zapnutie alebo
vypnutie televízora.
2. CH +/-: prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
(SOURCE): prístup k pripojenému
3.
zariadeniu.
+/-(Hlasitosť): zvýšenie alebo
4.
zníženie hlasitosti.
Diaľkové ovládanie
1.
(Pohotovostný režim): zapnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
2. Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania multimediálnych súborov.
SOURCE: prístup k pripojenému
3.
zariadeniu.
4. GUIDE: zobrazenie sprievodcu
programami.
5. EXIT: zatvorenie ponúk alebo ukončenie
funkcií televízora.
SK
11
6.
(Ponuka Doma): prístup do
domovskej ponuky.
7. OK: potvrdenie položky alebo výberu.
8. SMART TV: prístup k službe Smart TV.
9.
(Navigačné tlačidlá): pohyb v
ponukách a výber položiek.
10.
LIST: prístup k zoznamu televíznych
kanálov.
FORMAT: môžete zmeniť formát
11.
obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.
INFO: zobrazenie informácií o
12.
aktuálnej aktivite.
OPTIONS: prístup k momentálne
13.
dostupným možnostiam, ponukám obrazu a
zvuku.
14.
(Späť): návrat na predchádzajúcu
stránku ponuky alebo ukončenie funkcie
televízora.
15. CH +/-: prepínanie kanálov.
16. +/- (Hlasitosť): nastavenie hlasitosti.
(Vypnutie zvuku): stlmenie alebo
17.
obnovenie zvuku.
18. Farebné tlačidlá: výber úloh alebo
možností.
Funkcia tlačidiel sa mení v závislosti od
služieb ponúkaných poskytovateľom služieb.
19. SUBTITLE: zapnutie alebo vypnutie
titulkov.
20. 0-9 (Číselné tlačidlá): výber televíznych
kanálov alebo zadanie textu.
21. TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Ak televízor pripojíte k zariadeniam
podporujúcim protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), napríklad k
prehrávaču diskov Blu-ray alebo domácemu
kinu, môžete ich ovládať súčasne s
televízorom pomocou jedného diaľkového
ovládania. Po pripojení stačí zapnúť funkciu
EasyLink.
O funkcii Easylink si prečítajte viac v časti
Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadení Easylink > Ovládanie zariadení
(Strana 66).
SK
12
Pripojené zariadenia kompatibilné s
rozhraním HDMI-CEC môžete ovládať aj
pomocou iných tlačidiel, ktoré sú dostupné
prostredníctvom diaľkového ovládania na
obrazovke. Uistite sa, že je funkcia Easylink
po pripojení zapnutá. O funkcii Easylink si
prečítajte viac v časti Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadení Easylink > Ovládanie
zariadení (Strana 66).
Prístup k diaľkovému ovládaniu na
obrazovke
1. Pri sledovaní pripojeného zariadenia
OPTIONS.
stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Zobraziť diaľk.
ovládanie] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušné tlačidlo na obrazovke a
stlačte tlačidlo OK.
Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone
Pomocou aplikácie 'Philips MyRemote' pre
telefón typu smartphone môžete tento
telefón používať ako sekundárne diaľkové
ovládanie a dokonca aj ako klávesnicu. Na
televízore si môžete pozrieť aj prezentáciu
obrázkov z vášho telefónu typu smartphone.
Poznámka: Uistite sa, či sú televízor a telefón
typu smartphone pripojené k tej istej lokálnej
sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti
Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a
internetu (Strana 68).
Postupujte podľa týchto pokynov a
prevezmite aplikáciu 'Philips MyRemote':
1. Navštívte stránky Apple App store alebo
Google Play a prevezmite aplikáciu 'Philips
MyRemote' pre váš telefón typu smartphone.
2. Postupujte podľa pokynov na stránke
predajne s aplikáciami.
Sledovanie televízie
Zapnutie alebo vypnutie televízora
Zapnutie televízora
•
Pripojte televízor k sieťovej zásuvke a
zapnite hlavný spínač.
•
Ak televízor nie je zapnutý, indikátor
LED pohotovostného režimu zostane
vypnutý. Na televízore stlačte tlačidlo
.
•
Ak svieti indikátor LED
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka: Televízor zareaguje s krátkym
oneskorením.
Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a
chcete zapnúť televízor z pohotovostného
režimu, stlačte ľubovoľné tlačidlo na
televízore.
Prepnutie televízora do pohotovostného
režimu
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu na
televízore zasvieti na červeno.
SK
13
Slovensky
Diaľkové ovládanie na obrazovke
Vypnutie televízora
Na televízore stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu sa
vypne.
Poznámka: Televízor spotrebúva veľmi malé
množstvo energie, aj keď je v
pohotovostnom režime alebo vypnutý. Ak
televízor nebudete dlhšie používať, odpojte
ho od sieťového napájania.
Automatické vypnutie
Pomocou energeticky úsporných nastavení
tohto televízora, ktoré sú štandardne
zapnuté, môžete ušetriť energiu. Ak aspoň
štyri hodiny nedôjde k žiadnej interakcii
používateľa s televízorom (napríklad k
stlačeniu tlačidla diaľkového ovládania alebo
ovládacieho prvku na televízore), televízor sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
Zakázanie automatického vypnutia
1. Počas sledovania televízneho vysielania
stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
2. Vyberte položku [Automatické vypnutie]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Pomocou tlačidiel Navigačné tlačidlá
vykonajte výber a stlačte tlačidlo OK.
SK
14
Nastavenie hlasitosti televízora
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti televízora
•
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
+/-.
+/-.
•
Na televízore stlačte tlačidlo
Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti
televízora
na diaľkovom
•
Stlačením tlačidla
ovládaní stlmíte hlasitosť.
•
Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti slúchadiel
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Hlas. v slúch.],
potom stlačte OK.
3. Vyberte úroveň.
•
•
Stlačte tlačidlo CH +/- na diaľkovom
ovládaní alebo televízore.
Stlačením tlačidla Číselné tlačidlá na
diaľkovom ovládaní zadajte číslo kanálu.
Spravovanie obľúbených kanálov
Zobraziť môžete všetky kanály, alebo len
zoznam obľúbených kanálov.
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
LIST.
1. Stlačte tlačidlo
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako
obľúbený, a stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Pridať/odobrať
obľúbené položky] a stlačte tlačidlo OK.
Vybraný kanál je označený hviezdičkou.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu
obľúbených kanálov, vyberte možnosť
[Pridať/odobrať obľúbené položky] a
stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
LIST a potom tlačidlo
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Výberom možnosti [Zoznam] >
[Obľúbené] zobrazíte kanály v zozname
obľúbených kanálov.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Správa zoznamu kanálov
Po nainštalovaní kanálov môžete:
•
filtrovať kanály,
•
prepínať medzi anténnymi a káblovými
kanálmi,
•
premenovať kanály,
•
zmeniť poradie kanálov,
•
zamknúť kanály,
•
počúvať digitálne rádio.
Filtrovanie kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte
položku [Filter].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Digit. + anal.]: Zobrazenie všetkých
kanálov v zozname kanálov.
•
[Digitálne TV kanály]: Zobrazenie len
digitálnych kanálov.
•
[Analógové kanály]: Zobrazenie len
analógových kanálov.
•
[Voľne dostupné/kódované]:
Zobrazenie všetkých kanálov v
zozname kanálov.
•
[Kódované kanály]: Zobrazenie len
zakódovaných kanálov.
•
[Bezplatné kanály]: Zobrazenie len
bezplatných kanálov.
Poznámka: Možnosti filtrácie sa môžu líšiť
podľa vysielacej spoločnosti.
Prepínanie medzi anténnymi a káblovými
kanálmi
Pri sledovaní televízie môžete prepínať
medzi anténnymi a káblovými kanálmi.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov] >
[Pripojenie antény].
3. Vyberte možnosť [Anténa (DVB-T)], ak
chcete sledovať anténne kanály, alebo
[Kábel (DVB-C)], ak chcete sledovať
káblové kanály. Potom stlačte OK.
SK
15
Slovensky
Prepínanie televíznych kanálov
Premenovanie kanálov
Po výbere kanálu sa zobrazí jeho názov.
Tento názov kanálu je možné zmeniť.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Premen.] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa klávesnica na obrazovke.
4. Na výber jednotlivých znakov použite
Navigačné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
OK.
5. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
Zmena poradia kanálov
Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie
v zozname kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Preskupiť] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.
5. Na premiestnenie zvýrazneného kanálu na
inú pozíciu použite Navigačné tlačidlá.
Potom stlačte tlačidlo OK.
OPTIONS.
6. Po dokončení stlačte
7. Vyberte položku [Ukončiť preskupovanie]
a stlačte tlačidlo OK.
Zamknutie kanálu
Neoprávnenému prístupu ku kanálom
môžete zabrániť ich uzamknutím.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Zamknúť kanál] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód PIN.
Kanál sa označí ikonou zamknutia v zozname
kanálov.
Tip: Ak chcete sledovať zamknutý kanál,
zadajte po zobrazení výzvy kód PIN.
SK
16
Počúvanie digitálneho rádia
Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály,
môžete ich počúvať. Inštalujú sa automaticky
počas inštalácie televíznych kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazí sa zoznam kanálov.
OPTIONS.
2. Stlačte tlačidlo
3. Vyberte položky [Filter] > [Rádio] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte rozhlasový kanál a stlačte tlačidlo
OK.
Sledovanie pripojených zariadení
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 54).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenia z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete pridať alebo spravovať svoje
pripojené zariadenia, pozrite si časť
Pripojenie televízora > Sledovanie
pripojených zariadení > Zmeňte nastavenia
zariadení (Strana 64).
Televízor je vybavený vopred definovanými
nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto
nastavenia môžete použiť alebo prispôsobiť.
Výber uprednostňovaného nastavenia
obrazu
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
obrazu] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Osobné nastavenie]: použitie
prispôsobených nastavení obrazu.
•
[Živé]: sýte a dynamické nastavenia,
ideálne na používanie počas dňa.
•
[Prirodzené]: prirodzené nastavenia
obrazu.
•
[Štandard]: predvolené nastavenia,
ktoré vyhovujú väčšine prostredí a
typov videa.
•
[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.
•
[Fotografia]: ideálne nastavenia na
prezeranie fotografií.
•
[Úspora energie]: nastavenia s
najväčšou úsporou energie.
Výber uprednostňovaného nastavenia
zvuku
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Osobné nastavenie]: Použite
prispôsobené nastavenia zvuku.
•
[Originál]: nastavenia, ktoré vyhovujú
väčšine prostredí a typov zvuku.
•
[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.
•
[Hudba]: Ideálne nastavenia pre
počúvanie hudby.
•
[Hra]: ideálne nastavenia na hranie hier.
•
[Správy]: ideálne nastavenia určené pre
hovorené slovo, napríklad pre
spravodajské relácie.
Zmena formátu obrazu
Môžete zmeniť formát obrazu, aby
vyhovoval zdroju videa.
1. Stlačte tlačidlo
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a stlačte tlačidlo
OK.
Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja
videa:
•
[Automatické doplnenie]: úprava
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku
(titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa
na dosiahnutie minimálneho skreslenia
na obrazovke, nie však pre režim HD
ani PC.
•
[Automatické zväčšenie]: zväčšenie
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku.
Odporúča sa na dosiahnutie
minimálneho skreslenia na obrazovke,
nie však pre režim HD ani PC.
•
[Veľké zväčšenie]: odstránenie čiernych
pruhov po stranách programov
vysielaných vo formáte 4 : 3.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
•
[Rozšírený obraz 16 : 9]: prispôsobenie
formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
•
[Širokouhlý obraz]: zobrazuje obsah v
širokouhlom formáte, neroztiahnutý.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
•
[Bez zmeny mierky]: maximálna úroveň
detailov pre počítač. K dispozícii je len
po výbere režimu počítača v ponuke
obrazu.
•
[4 : 3]: zobrazenie klasického formátu
4 : 3.
SK
17
Slovensky
Použite preddefinované nastavenia
pre obraz a zvuk
Zobrazenie sprievodcu
programami
Čo môžete urobiť
NonPu blish
Môžete zobraziť časový program kanálov a
krátke zhrnutia pre digitálne televízne kanály
pomocou sprivodcov programami, ktoré
poskytujú vysielacie spoločnosti. Dostupnosť
sprievodcov programami závisí od vysielacej
spoločnosti.
Sprievodcov programami môžete zobraziť
niektorým z dvoch spôsobov:
•
Od vysielacej spoločnosti
•
Z Internetu
Informácie zo sprievodcu programami pre
daný kanál nie je možné zobraziť, ak:
•
vekové obmedzenie kanálu je rovnaké
alebo vyššie než vekové obmedzenie,
nastavené na televízore,
•
je kanál uzamknutý.
Od vysielacej spoločnosti
Vyberte sprievodcu programami vysielacej
spoločnosti
Skôr ako začnete používať sprievodcu
programami, skontrolujte tieto nastavenia:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [TV spr.].
3. Vyberte položku [Od vysielacej
spoločnosti], potom stlačteOK.
Prístup ku sprievodcovi programami
vysielacej spoločnosti
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Ak sprievodcu programami používate
prvýkrát, aktualizujte ho podľa pokynov na
obrazovke.
SK
18
Prispôsobte si sprievodcu programami
vysielacej spoločnosti
Zobrazené informácie môžete upraviť, aby:
•
vám pripomenuli začiatok programu,
•
sa zobrazili iba uprednostňované kanály,
•
sa zmenil deň zobrazenia,
•
plánovanie nahrávok programov,
Pozrite si časť Ďalšie funkcie televízora
> Nahrávanie televíznych relácií >
Plánovanie nahrávok (Strana 31).
Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť
podľa informácií o programe, dostupných od
vysielacej spoločnosti.
1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Načítať údaje EPG]: aktualizácia
informácií v sprievodcovi programami.
•
[Zmeniť deň]: výber dňa na zobrazenie
sprievodcu programami.
•
[Hľadať podľa žánru]: vyhľadávanie
programov podľa žánru.
•
[Všetky pripomienky]: zobrazenie
zoznamu všetkých pripomienok v rámci
programov.
Z Internetu
Uistite sa, že je televízor pripojený na
internet prostredníctvom
vysokorýchlostného širokopásmového
pripojenia. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Pripojenie k sieti a internetu
(Strana 68).
Výber internetového sprievodcu
programami
Skôr ako začnete používať sprievodcu
programami, skontrolujte tieto nastavenia:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [TV spr.].
3. Vyberte položku [Z Internetu] a stlačte
tlačidlo OK.
Sledovanie obrazu vo
formáte 3D
Slovensky
Prístup k internetovému sprievodcovi
programami
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.] a stlačte
tlačidlo OK.
Poznámka: Ak sprievodcu programami
používate prvýkrát, aktualizujte ho podľa
pokynov na obrazovke.
Prispôsobenie internetového sprievodcu
programami
Sprievodcu programami môžete používať na:
•
plánovanie nahrávok programov,
Pozrite si časť Ďalšie funkcie televízora
> Nahrávanie televíznych relácií >
Plánovanie nahrávok (Strana 31).
•
identifikáciu kanálov,
•
zmenu dňa zobrazenia,
•
opätovné nahrávanie a priblíženie
informácií v sprievodcovi programami,
•
zobrazenie bezpečnostných informácií.
Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť
podľa informácií o programe, dostupných od
vysielacej spoločnosti.
1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Nahrávať]: nastavenie plánovanej
nahrávky.
•
[Identifikovať kanál]: manuálna
aktualizácia informácií o kanáloch.
•
[Vybrať deň]: výber zobrazeného dňa.
•
[Manuálne nahrávanie]: nastavenie
manuálnej nahrávky.
•
[Znova načítať stránku]: obnovenie
zobrazenej stránky.
•
[Priblíženie]: zmena úrovne priblíženia
zobrazenej stránky.
•
[Bezpečnostné informácie]: zobrazenie
informácií o zabezpečení programu.
Čo potrebujete
Tento televízor je 3D televízor. Pred
sledovaním vo formáte 3D si prečítajte
zdravotné upozornenie v časti Dôležité >
Bezpečnosť > Zdravotné upozornenie pre
sledovanie v 3D (Strana 4).
Ak chcete na tomto televízore sledovať
obsah vo formáte 3D, používajte aktívne 3D
okuliare Philips, modely PTA508 alebo
PTA518 (predávajú sa samostatne).
Poznámka:
•
3D okuliare iných značiek môžu
znižovať alebo uberať 3D efekt.
•
Niektoré 3D formáty nemajú podporu.
•
Počas sledovania 3D obsahu pri
fluorescenčnom osvetlení alebo
osvetlení diódami LED možno
pozorovať blikanie týchto svetelných
zdrojov. Ak takéto blikanie spozorujete,
svetelné zdroje vypnite.
Ak si chcete pri sledovaní 3D programov
vychutnať najlepší trojrozmerný efekt:
•
Seďte vo vzdialenosti rovnajúcej sa
minimálne trojnásobku výšky (h)
obrazovky televízora. Seďte vo
vzdialenosti väčšej ako 6 metrov.
SK
19
Spustenie formátu 3D
Automatické povolenie režimu 3D
Televízor zistí dostupnosť režimu 3D a
zobrazí výzvu na nasadenie si 3D okuliarov.
Ak chcete nastaviť odozvu televízora, keď
rozpozná signál režimu 3D:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [3D] > [Prepnúť na
3D].
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
•
[Automatic.]: televízor sa automaticky
prepne na režim 3D.
•
[Len notifikácia]: televízor najprv
zobrazí upozornenie.
•
[Nikdy]: bez upozornenia.
Výber zdroja s trojrozmerným obsahom
V prípade 3D diskov:
1. Spustite prehrávanie disku v prehrávači
diskov 3D Blu-ray, ktorý je pripojený ku
konektoru HDMI na televízore.
SOURCE a vyberte
2. Stlačte tlačidlo
prehrávač diskov 3D Blu-ray.
V prípade 3D televíznych programov:
1. Vyberte položku [Sledovať TV] a potom
prepnite na televízny kanál, na ktorom sa
vysiela 3D obsah.
Poznámka:
•
Ak chcete prepnúť späť na režim 2D,
OPTIONS. Vyberte
stlačte tlačidlo
možnosť [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [2D].
•
Ak prepnete na iný kanál alebo
pripojené zariadenie, televízor sa znova
prepne na režim 2D.
Výber vstupného formátu 3D
Televízor zistí dostupnosť režimu 3D a
zobrazí výzvu na nasadenie si 3D okuliarov.
Ak televízor nedokáže rozpoznať signál
trojrozmerného obrazu pre chýbajúce
označenie tohto signálu, zobrazí obrazy,
ktoré sa prekrývajú.
SK
20
Prekrývajúce sa obrazy môžete prepnúť na
režim 3D zmenou formátu trojrozmerného
obrazu.
OPTIONS.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
•
[3D - Vedľa seba]: vyberte, ak sa na
televízore zobrazujú obrazy, ktoré sa
prekrývajú zvisle.
•
[3D - Vrchný/spodný]: vyberte, ak sa
na televízore zobrazujú obrazy, ktoré sa
prekrývajú zvisle.
•
[3D - Vrchný/spodný obrátené] alebo
[3D - Vedľa seba obrátené]: vyberte,
ak sa na televízore zobrazujú skreslené
obrazy, napríklad pozadie sa zobrazuje
bližšie pri vás.
Konverzia zobrazenia 2D na 3D
Program s dvojrozmerným obrazom môžete
skonvertovať a sledovať trojrozmerne.
OPTIONS.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [Konverzia 2D na 3D].
Ak chcete nastaviť hĺbku zobrazenia 3D:
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [3D
efekt].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete vypnúť konverziu zobrazenia 2D
na 3D:
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [2D] a stlačte tlačidlo
OK.
Poznámka: Ak prepnete na inú aktivitu,
konverzia sa zastaví.
Čo môžete urobiť
Na televíznej obrazovke môžete prehrávať
videá, fotografie a hudbu:
•
z počítača pripojeného prostredníctvom
domácej siete,
•
zo zariadenia USB pripojeného k
televízoru.
Prehrávanie súborov z počítača
Čo potrebujete
•
Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť
pripojenú pomocou smerovača typu
Universal Plug and Play (uPnP).
•
Voliteľné: Kábel LAN na pripojenie
televízora k domácej sieti
•
Program mediálneho servera spustený v
počítači.
•
Vhodné nastavenia brány firewall v
počítači, aby ste mohli spúšťať program
mediálneho servera.
Vytvorenie siete
1. Pripojte televízor a počítač k rovnakej
domácej sieti. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Pripojenie k sieti a internetu
(Strana 68).
2. Zapnite počítač a smerovač.
Poznámka:
Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime
DLNA v dôsledku externého elektrického
rušenia (napríklad elektrostatického výboja),
je potrebný zásah používateľa.
Nastavenie zdieľania médií
1. V počítači, v ktorom chcete zdieľať
mediálne súbory, nainštalujte program
mediálneho servera. Tu sú niektoré
programy mediálneho servera:
•
pre osobné počítače: Windows Media
Player 11 (alebo novšia verzia) alebo
TVersity,
•
pre počítače Mac: Twonky.
2. Pomocou mediálneho servera zapnite
zdieľanie médií v počítači. Ďalšie informácie o
nastavení mediálneho servera nájdete na
webovej lokalite príslušného mediálneho
servera.
Prehrávanie súborov
SOURCE.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Prehľadať sieť] a stlačte
tlačidlo OK.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný
súbor a stlačením tlačidla OK spustite
prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Tlačidlá prehrávania
spustite ovládanie hudby.
5. Voliteľné: Ak chcete vybrať iný mediálny
server, vyberte možnosť [Mediálny server].
Tipy:
•
Ak chcete filtrovať súbory podľa typu,
vyberte horný pruh.
•
Ak chcete usporiadať súbory podľa
názvu albumu, umelca alebo iných polí,
vyberte možnosť [Usporiadať].
•
Ak chcete zmazať zoznam offline
mediálnych serverov, stlačte tlačidlo
OPTIONS, zvoľte možnosť
[Vymazanie offline serverov] a stlačte
tlačidlo OK.
SK
21
Slovensky
Prehrávanie
multimediálnych súborov
Prehrávanie súborov zo zariadenia
USB
Ak máte v pamäťovom zariadení USB
uložené fotografie, videá alebo hudobné
súbory, môžete ich prehrávať na televíznej
obrazovke.
Upozornenie:
•
Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
•
Nepreťažujte port USB. Ak pripojíte
pamäťové zariadenie USB, ktoré má
spotrebu vyššiu ako 500 mA, uistite sa,
že je pripojené k vlastnému externému
zdroju napájania.
Prehľadávanie zariadenia USB
1. Ku konektoru USB na televízore pripojte
zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo
SOURCE, vyberte
možnosť [USB] a stlačte tlačidlo OK.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný
súbor a stlačením tlačidla OK spustite
prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Tlačidlá prehrávania
spustite ovládanie hudby.
5. Voliteľné: Ak chcete vybrať iné zariadenie
USB, zvoľte možnosť [Zariadenie USB] v
spodnej časti televíznej obrazovky.
Tipy:
•
Ak chcete filtrovať súbory podľa typu,
vyberte horný pruh.
•
Ak chcete usporiadať súbory podľa
názvu, dátumu alebo iných polí, vyberte
možnosť[Usporiadať].
SK
22
Možnosti prehrávania
Sledovanie videa
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte video a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky videá
v priečinku, vyberte video a zvoľte možnosť
[Prehrať všetko].
•
Ak chcete prejsť na nasledujúce alebo
predchádzajúce video, stlačte CH+
alebo CH -.
•
Ak chcete video pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
•
Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .
•
Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
alebo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.
•
Video zastavíte stlačením tlačidla .
Možnosti videa
Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:
•
[Titulky]: Vyberte dostupné nastavenia
titulkov.
•
[Jazyk titulkov]: Vyberte jazyk titulkov,
ak sú dostupné.
•
[Tabuľka znakov]: Vyberte správnu
tabuľku znakov pre titulky.
•
[Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku.
•
[Opakovať]: Vyberte položku
[Opakovať] pre prehrávanie
obrazového súboru opakovane alebo
[Prehrať raz] pre jeho jednorazové
prehrávanie.
•
[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.
•
[Náhodný výber zapnutý] / [Náhodný
výber vypnutý]: Zapnite alebo vypnite
náhodné prehrávanie skladieb.
•
[DivX® VOD]: Zobrazte kódy pre
registráciu technológie DivX alebo jej
zrušenie pre tento televízor.
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o piesni
(napríklad názov, meno umelca alebo dĺžku
trvania), vyberte pieseň a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Počúvanie hudby
v hornom pruhu.
1. Vyberte položku
2. Vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky
skladby v priečinku, vyberte skladbu a zvoľte
možnosť[Prehrať všetko].
•
Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu, stlačte CH+
alebo CH-.
•
Ak chcete skladbu pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.
•
Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .
•
Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.
•
Prehrávanie hudby zastavíte stlačením
tlačidla .
Možnosti voľby pre hudbu
Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:
•
[Opakovať]: Zvoľte možnosť
[Opakovať] na opakované prehrávanie
skladby alebo albumu alebo zvoľte
možnosť [Prehrať raz] na jednoduché
prehrávanie.
•
[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.
•
[Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný
výber vypnutý]: zapnutie alebo
vypnutie náhodného prehrávania
skladieb.
Prezeranie fotografií
v hornom pruhu.
1. Vyberte položku
2. Vyberte miniatúru obrázku a stlačte
tlačidlo OK.
Spustenie prezentácie
Ak je v priečinku viacero obrázkov, vyberte
obrázok a potom zvoľte možnosť
[Prezentácia].
•
Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok, stlačte CH+
alebo CH -.
•
Ak chcete zastaviť prezentáciu alebo
LIST
zavrieť obrázok, stlačte tlačidlo
alebo .
Možnosti prezentácie
Počas prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:
•
[Náhodný výber vypnutý]/[Náhodný
výber zapnutý]: zapnutie alebo vypnutie
náhodného zobrazovania obrázkov v
prezentácii.
•
[Opakovať]: Ak chcete opakovane
sledovať prezentáciu, vyberte položku
[Opakovať], alebo ak ju chcete
sledovať iba raz, vyberte položku
[Prehrať raz].
•
[Trvanie prezentácie]: Vyberte čas
zobrazenia jednotlivých obrázkov v
prezentácii.
•
[Prechody prezentácie]: Vyberte
prechod medzi obrázkami.
•
[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.
SK
23
Slovensky
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o videu
(nápríklad pozíciu prehrávania, trvanie, názov
alebo dátum), vyberte video a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Prehrávanie súborov vo formáte
DivX® VOD (Video On Demand)
Tento televízor je certifikovaný pre
technológiu DivX (DivX Certified(R)) a
prehráva vysokokvalitné videá DivX
Video-On-Demand.
Ak chcete prehrávať videá vo formáte DivX
VOD z videoobchodu alebo z počítača,
najskôr je potrebné aktivovať technológiu
DivX VOD na televízore. Aktivácia
technológie DivX VOD na televízore je
bezplatná.
Registrácia televízora
Ak televízor pri spustení prehrávania
zapožičaného videa vo formáte DivX ešte
nie je aktivovaný, televízor zobrazí
registračný kód technológie DivX za účelom
aktivácie tohto televízora.
Registráciu vykonajte nasledovne.
1. Keď televízor zobrazí registračný kód s 8
alebo 10 číslicami, zapíšte si ho a prejdite na
stránku http://vod.divx.com.
2. Prevezmite softvér na prehrávanie
súborov formátu DivX do počítača a
nainštalujte ho.
3. Spustite softvér na prehrávanie súborov
formátu DivX a vytvorte účet DivX: Kliknite
na VOD > Create a DivX Account
(Videoobsah na vyžiadanie > Vytvoriť účet
DivX).
4. V prehrávači súborov formátu DivX
zaregistrujte televízor s registračným kódom
televízora: Kliknite na VOD > Register a
DivX Certified Device (Videoobsah na
vyžiadanie > Zaregistrovať zariadenie
certifikované v programe DivX).
5. Po zobrazení výzvy si prevezmite a uložte
registračné video na pamäťové zariadenie
USB alebo pripojený mediálny server.
6. Prejdite do televízora a prehrajte
registračné video v televízore. Tým sa ukončí
registrácia a aktivuje sa technológia DivX v
televízore.
Podrobnú podporu nájdete na webovej
stránke o technológii DivX.
SK
24
Ak chcete zrušiť registráciu tohto
televízora:
SOURCE.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte
položku [DivX® VOD] a stlačte tlačidlo OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Smart TV
Čo môžete urobiť
NonPu blish
Vďaka internetovým aplikáciám (špeciálne
upraveným internetovým lokalitám pre váš
televízor) si môžete vychutnať tieto a ďalšie
funkcie:
•
Čítanie titulkov novín
•
Sledovanie a zapožičiavanie videí
•
Kontrola predpovede počasia
•
sledovanie zmeškaných televíznych
programov.
Ďalšie informácie o službách Smart TV
nájdete na webovej lokalite fóra služby Smart
TV www.supportforum.philips.com.
Poznámka:
•
Služby a aplikácie Smart TV sa v
jednotlivých krajinách líšia.
•
Dostupnosť televíznych aplikácií na
sledovanie zmeškaného obsahu a
príslušných televíznych programov závisí
od regionálnych nastavení televízora. Ak
chcete zistiť, ktoré televízne programy
sú dostupné, pozrite si sprievodcu
televíznymi programami v príslušnej
aplikácii.
•
V službe Smart TV sa na celej
obrazovke zobrazuje vždy iba jedna
stránka.
•
Určité webové lokality sa nemusia
zobraziť celé. Funkcie vyžadujúce
doplnky môžu byť nedostupné.
•
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah
a jeho kvalitu sprístupnenú
poskytovateľmi obsahových služieb.
1. Pripojte na internet televízor v domácej
sieti.
2. V televízore nakonfigurujte službu Smart
TV.
3. Voliteľné: Pomocou počítača sa
zaregistrujte v spoločnosti Philips, aby ste
mohli využívať exkluzívne výhody a dostávať
aktualizované informácie o produktoch.
Zaregistrovať sa môžete kedykoľvek.
Pripojenie televízora na internet
1. Smerovač domácej siete s
vysokorýchlostným pripojením pripojte na
internet.
2. Zapnite smerovač.
3. Nainštalujte sieť. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a
internetu (Strana 68).
Spustenie služby Smart TV
1. Stlačte tlačidlo SMART TV.
Zobrazia sa podmienky a požiadavky
týkajúce sa používania.
2. Zaregistrujte sa podľa pokynov na
obrazovke.
Poznámka: Pri prvom spustení služby Smart
TV sa zobrazí výzva, či chcete povoliť
rodičovskú kontrolu na zablokovanie aplikácií
pre dospelých. Ak zablokujete príslušnú
aplikáciu pre dospelých, reklamy a webové
stránky, ktoré nie sú prispôsobené pre službu
Smart TV, ostanú prístupné.
Prístup k aplikáciám služby Smart
TV
K aplikáciám môžete získať prístup
prostredníctvom domovskej stránky služby
Smart TV. Ikony na tejto stránke zastupujú
aplikácie nainštalované v televízore.
Ak chcete získať prístup k aplikácii, vyberte
aplikáciu a pre potvrdenie stlačte tlačidlo
OK .
Pridávanie aplikácií
1. Vyberte položku [Galéria App] a stlačte
tlačidlo OK.
2. Vyberte požadovanú aplikáciu a stlačením
tlačidla OK ju pridajte na domovskú
obrazovku.
3. Aplikáciu pridajte podľa pokynov na
obrazovke.
Tipy:
•
Môžete vyhľadať aplikácie, ktoré sú
dostupné v iných krajinách.
•
Ak sa chcete vrátiť na domovskú
stránku služby Smart TV, stlačte tlačidlo
LIST.
Poznámka: Služby Smart TV sa aktualizujú
automaticky. Ak chcete zobraziť najnovšie
aktualizácie, vo voľbe [Galéria App] vyberte
položku [Všetko] a zmeňte ju na [Nové].
Prístup k webovým lokalitám
1. Vyberte príslušnú internetovú aplikáciu a
stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte pole s webovou adresou a stlačte
tlačidlo OK.
Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
3. Pre každý znak webovej adresy vyberte
znak a stlačte tlačidlo OK.
Tip: Na zadanie webovej adresy môžete
použiť aj Číselné tlačidlá na diaľkovom
ovládaní televízora.
SK
25
Slovensky
Čo potrebujete
Priblíženie stránky
Ak chcete internetovú stránku priblížiť alebo
oddialiť, postupujte takto:
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte
položku [Priblíženie].
2. Pomocou posuvnej lišty nastavte úroveň
zväčšenia.
3. Navigačné tlačidlá používajte na presun
medzi zvýraznenými položkami a posúvanie
po internetovej stránke.
Posúvanie stránok
Ak sa chcete posúvať nahor a nadol po
webovej stránke, stláčajte tlačidlá Navigačné
a .
tlačidlá
Obnovenie stránky
Ak sa stránka nenačíta správne, stlačte
tlačidlo
OPTIONS a vyberte položku
[Znova načítať stránku].
Zobrazenie informácií o zabezpečení
Ak chcete zobraziť informácie o zabezpečení
stránky, stlačte tlačidlo
OPTIONS a
vyberte položku [Bezpečnostné informácie].
Možnosti služby Smart TV
Vymazanie pamäte služby Smart TV
Pamäť služby Smart TV vrátane obľúbených
položiek, kódu rodičovskej kontroly, hesiel,
súborov cookie a histórie môžete úplne
vymazať.
Varovanie: Táto možnosť spôsobí úplné
obnovenie pamäte služby Smart TV. Takisto
vymaže nastavenia iných interaktívnych
aplikácií, ako je DTVi (interaktívna digitálna
televízia).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia siete].
3. Vyberte položku [Vymazanie internetovej
pamäte] a stlačte tlačidlo OK.
SK
26
Zapožičanie videí online
Čo potrebujete
Uistite sa, že je televízor pripojený na
internet prostredníctvom
vysokorýchlostného širokopásmového
pripojenia. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Pripojenie k sieti a internetu
(Strana 68).
Prístup k aplikácii videoobchodu
1. Stlačte tlačidlo SMART TV.
2. Prejdite na položku [Galéria App], aby ste
mohli vyhľadať dostupné aplikácie
videoobchodu vo vašej krajine.
3. Vyberte obchod, potom stlačením tlačidla
OK potvrďte.
Ikona videoobchodu sa pridá na domovskú
stránku.
4. Ak si želáte prístup k určitému obchodu,
vyberte jeho ikonu a stlačte tlačidlo OK.
Zapožičanie videa
Postupujte podľa pokynov na obrazovke pri
zapožičiavaní a sledovaní videa.
1. Otvorte aplikáciu videoobchodu. Možno
sa budete musieť zaregistrovať alebo zadať
prihlasovacie údaje.
2. Vyberte video.
3. Realizujte úhradu online.
4. Začnite sledovať video.
Čo môžete urobiť
Interaktívna televízia umožňuje zobraziť
ďalšie informácie alebo stránky so zábavným
obsahom poskytované spoločnosťami
vysielajúcimi digitálne programy. Reagovaním
priamo na digitálny obsah môžete zažiť
skutočnú interaktivitu.
Poznámka: Táto služba vám neumožňujú
preberať súbory do televízora.
Vysielacie spoločnosti používajú rôzne
systémy interaktívnej televízie, napríklad:
•
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband
TV)
•
iTV (Interactive TV – MHEG)
•
MHP (Multimedia Home Platform)
•
DTVi (Digital TV interactive)
Ďalšie informácie o tom, ktorý interaktívny
systém je dostupný vo vašej krajine, nájdete
na webovej lokalite vysielacej spoločnosti.
Prístup k interaktívnej televízii
Kanály poskytujúce interaktívne služby
môžete identifikovať pomocou správy, ktorá
vyzýva k stlačeniu tlačidla Červené tlačidlo
alebo OK pre prístup k interaktívnemu
programu.
1. Prepnite na digitálny kanál s interaktívnymi
službami.
Počas načítavania aplikácie sa zobrazuje
blikajúci symbol. Po načítaní aplikácie sa
zobrazí ikona.
2. Na spustenie interaktívnej aplikácie stlačte
Červené tlačidlo alebo tlačidlo OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
použitím diaľkového ovládania sa pohybujte
po interaktívnych stránkach.
Nižšie sú uvedené príklady interaktívnych
aktivít, ktoré môžete vykonávať:
•
Zobrazenie informácií o televíznych
programoch
•
Zapojenie sa do kvízu alebo súťaže
•
Hranie hier
•
Nakupovanie online
•
Úhrady za program videa na požiadanie
(VOD)
•
Hlasovanie
•
Rozhovory
Čo potrebujete
Pre vychutnanie si tejto služby potrebujete:
•
digitálne kanály s interaktívnymi
službami,
•
káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť
pripojenú prostredníctvom smerovača
typu Universal Plug and Play (uPnP).
Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie
televízora > Pripojenie k počítačovej sieti a
internetu (Strana 68).
SK
27
Slovensky
Interaktívna televízia
3 Ďalšie funkcie
televízora
Pozastavenie televízneho
vysielania
Čo môžete urobiť
Počas sledovania digitálneho kanálu môžete
pozastaviť program, aby ste prijali telefonický
hovor alebo si urobili prestávku. Vysielaný
program sa uloží na pevný disk USB
pripojený k televízoru. Prehrávanie programu
môžete kedykoľvek obnoviť.
Poznámka:
•
Program môžete pozastaviť maximálne
na 90 minút.
•
Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.
•
Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.
•
Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:
•
Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.
•
Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
Čo potrebujete
•
•
Nalaďte televízor na prijímanie
digitálnych kanálov. Pozrite si časť
Zmena nastavení televízora > Kanály >
Automatická inštalácia (Strana 43).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 4 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
32 GB.
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
musíte k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:
•
Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
SK
28
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
spustite formátovanie
4. Stlačením
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
Vysielanie uložené na pevnom disku USB sa
odstráni, ak:
•
odpojíte pevný disk USB,
•
spustíte nahrávanie televízneho
programu,
•
získate prístup k službe Smart TV,
•
prepnete televízor do pohotovostného
režimu,
•
prepnete na iný kanál,
•
prepnete zdroj na sledovanie z
pripojeného zariadenia, ako je
prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny
prijímač.
Nahrávanie televíznych
relácií
1. Počas sledovania digitálneho kanálu
pozastavte televízny program stlačením
tlačidla .
2. Stlačením tlačidla
pokračujte v
sledovaní.
V stavovom riadku sa zobrazujú tieto časové
indikátory:
A. kedy bol program prvýkrát pozastavený,
B. ktorá časť pozastaveného programu sa
práve prehráva,
C. ktorá časť živého programu sa práve
vysiela.
•
Ak chcete sledovať uložené vysielanie,
alebo
stlačením tlačidla
spustite vyhľadávanie dozadu alebo
dopredu.
•
Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania,
alebo
opakovane stláčajte tlačidlo
.
•
Ak chcete sledovať živé televízne
vysielanie, stlačte tlačidlo .
Poznámka: Ak prebieha nahrávanie, nie je
možné pozastaviť televízne vysielanie.
Čo môžete urobiť
Ak váš televízor dokáže prijímať sprievodcov
programami, môžete nahrávať TV programy
na pevný disk USB. Nie je možné súčasne
nahrávať aktuálne televízne programy a
budúce televízne programy.
Poznámka:
•
Nahrávanie je podporované iba v
krajinách so sprievodcami programami.
•
V severských krajinách poskytuje pri
nahrávaní televíznych programov
obmedzenú podporu pre titulky.
Čo potrebujete
•
•
Nalaďte televízor na príjem digitálnych
TV kanálov, napr. vysielanie DVB.
Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Kanály > Automatická
inštalácia (Strana 43).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 32 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
250 GB. Pre nahrávanie a pozastavenie
televíznych relácií môžete použiť ten
istý pevný disk USB.
SK
29
Slovensky
Pozastavenie živého televízneho
vysielania
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete nahrávať televízne relácie, musíte
k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:
•
Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
•
Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.
•
Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.
•
Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:
•
Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.
•
Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
SK
30
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
spustite formátovanie
4. Stlačením
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
Spustenie nahrávania
Nahrávanie jedným dotykom
Program, ktorý sledujete, môžete nahrať
pomocou jediného tlačidla.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
Nahrávanie sa okamžite spustí. Zobrazí sa
kontextová obrazovka s hlásením o čase
ukončenia programu.
2. Voliteľné: Použite položku Navigačné
tlačidlá a označte čas ukončenia nahrávania.
3. Vyberte položku [Potvrdiť] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
Poznámka:
•
Počas nahrávania nie je možné prepínať
TV kanály alebo pozastaviť televízne
vysielanie.
•
Ak informácia v sprievodcovi
televíznymi programami nie je dostupná,
predvolený čas nahrávania je 30 minút.
Toto nastavenie môžete v prípade
potreby zmeniť.
Slúži na zobrazenie informácií o programe.
Podľa stavu programu ho môžete začať
sledovať, alebo naplánovať jeho nahrávanie.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.].
3. Vyberte kanál a program a stlačte
tlačidloOK.
Zobrazia sa informácie o programe.
Poznámka: Ak naplánujete nahrávky na čas,
kým ste preč, nechajte televízor v
pohotovostnom režime a pevný disk USB
zapnutý.
Naplánovanie nahrávania televízneho
programu
Môžete naplánovať nahrávanie
nadchádzajúceho programu, ktorý sa bude
vysielať dnes alebo do ôsmich dní. Ak nie je
dostupná informácia v sprievodcovi
televíznymi programami, môžete tiež
naplánovať časové nahrávanie, ktoré nie je
spojené zo žiadnym programom.
a potom vyberte
1. Stlačte tlačidlo
možnosť [TV spr.].
2. Vyberte kanál a program, ktorý chcete
nahrať.
3. Voliteľné: Ak chcete nahrať program,
ktorý sa bude vysielať iný deň, stlačte tlačidlo
OPTIONS, zvoľte možnosť [Zmeniť deň]
a vyberte iný deň.
4. Vyberte možnosť [Nahrávať].
Zobrazí sa kontextová obrazovka.
5. Vyberte a zmeňte detaily nahrávania s
použitím tlačidiel Číselné tlačidlá a
Navigačné tlačidlá.
6. Vyberte možnosť [Potvrdiť], potom
stlačte tlačidlo OK.
Zmena naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Nastaviť čas].
4. Zmeňte čas nahrávania podľa potreby a
vyberte možnosť [Potvrdiť].
Zrušenie naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a zvoľte možnosť
[Odstrániť].
Naplánované nahrávanie sa zruší.
Slovensky
Plánovanie nahrávok
Sledovanie nahrávok
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nahrávok.
3. Zo zoznamu vyberte príslušnú nahrávku a
stlačte tlačidlo OK.
Spustí sa prehrávanie nahrávky.
Usporiadanie nahrávaní
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nahrávok.
OPTIONS.
3. Stlačte tlačidlo
4. Vyberte možnosť usporiadania podľa
názvu, dátumu, dátumu platnosti alebo typu
a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka:
•
Ak vysielacia spoločnosť obmedzuje
počet dní od vysielania programu,
dokedy si možno nahrávku pozrieť, v
zozname nahrávok sa zobrazuje počet
dní do uplynutia platnosti nahrávky.
•
Ak platnosť nahrávky uplynie alebo
vysielacia spoločnosť obmedzí
prehrávanie, nahrávku nemožno
prehrať.
•
Ak plánovanému nahrávaniu bráni
vysielacia spoločnosť alebo ak k
nahrávaniu nedôjde podľa plánu,
nahrávka sa v zozname nahrávok označí
ako [Chyba].
SK
31
Odstránenie nahrávok
Môžete zobraziť zoznam všetkých nahrávok
a zostávajúce miesto na pevnom disku USB.
Ak chcete uvoľniť miesto na disku, odstráňte
záznamy.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Odstrániť].
Použite služby Skype™
Čo môžete urobiť
•
•
•
•
•
•
Rozprávajte sa s kýmkoľvek s použitím
služby Skype, kdekoľvek na svete a
zadarmo.
Uskutočňujte lacné hovory na pevné a
mobilné linky. Požaduje sa registrácia
aplikácie Skype. Navštívte stránku
www.skype.com.
Zúčastňujte sa konferenčných hovorov.
Posielajte a prijímajte odkazy hlasovej
schránky.
Presmerujte hovory.
Spravujte svoj status online, správu o
'nálade' a profilové informácie.
•
Tento televízor je vybavený
predinštalovanou službou Skype,
pripravenou na používanie. Pre
používanie služby Skype nie je potrebné
inštalovať ani preberať žiadne súbory.
Ak chcete používať službu Skype,
jednoducho pripojte videokameru pre
televízory Philips.
Čo potrebujete
•
Videokameru pre televízor Philips
PTA317/00 (predávanú samostatne) so
zabudovaným mikrofónom. Pozrite si
časť Pripojenie televízora > Pripojenie
ďalších zariadení > Kamera pre
videohovory (Strana 62).
•
Pripojenie na internet.
•
Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť.
Ďalšie informácie nájdete v časti
Pripojenie televízora > Pripojenie k
počítačovej sieti a internetu (Strana
68).
•
Účet služby Skype. Účet služby Skype si
môžete vytvoriť na tomto televízore
alebo z vášho počítača.
Tip: Ak ste k tomuto televízoru pripojili
klávesnicu USB, môžete text zadávať z
klávesnice. Pripojenie klávesnice si pozrite v
časti Pripojenie televízora > Pripojenie
ďalších zariadení > Klávesnica a myš (Strana
62).
Spustite službu Skype
Poznámka:
•
Služba Skype neumožňuje vykonávať
núdzové volania. Služba Skype nie je
náhradou telefónu a nie je možné ju
použiť na volania na tiesňové linky.
SK
32
Prihláste sa k svojmu účtu
1. Stlačte tlačidlo
a vyberte položku
[Skype].
2. Zadajte svoje [Meno v Skype] a [Heslo].
Ak chcete zadávať text, vyberte jednotlivé
polia a stlačte tlačidlo OK, čím získate
prístup ku klávesnici na obrazovke.
3. Vyberte položku [Prihlásiť sa] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka služby Skype.
Tip: Ak ste zabudli svoje heslo, spustite na
počítači službu Skype. Navštívte stránku
www.skype.com a obnovte svoje heslo.
Vytvorte účet
Ak nemáte meno a heslo služby Skype,
môžete vytvoriť účet pomocou televízora.
3. Po zobrazení výzvy pridajte informácie svoje meno, meno v službe Skype, heslo a
e-mailovú adresu.
4. Po dokončení zvoľte možnosť
[Vytvorenie konta] a stlačte tlačidlo OK.
Váš nový účet bol prijatý a ste prihlásený.
Po zobrazení výzvy postupujte podľa
pokynov na obrazovke a vykonajte zmeny
položiek.
Odhlásenie sa zo služby Skype
V ponuke služby Skype vyberte položku
[Sign Out] a potom stlačte tlačidlo OK.
Správa kontaktov
Môžete pridávať a zobrazovať kontakty,
ktoré sú online alebo offline. Môžete tiež
zablokovať alebo odblokovať vybratý
kontakt.
Pridanie kontaktu
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Contacts] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS a potom
vyberte možnosť[Pridať kontakt] alebo
[Uložiť telefónne číslo].
3. Stlačením OK zobrazte klávesnicu na
obrazovke.
4. Podľa pokynov na obrazovke prejdite na
detaily.
Zobrazí sa zoznam profilov.
5. Vyberte kontakt a stlačte tlačidlo OK.
Kontaktu sa odošle požiadavka s pozvánkou.
Meno kontaktu sa bude zobrazovať offline,
kým kontakt požiadavku neprijme.
Prijatie požiadavky o kontakt
Iní používatelia služby Skype vás môžu
pozvať, aby ste sa pridali k ich zoznamu
kontaktov. Budete upovedomení o ich
požiadavke, ktorú môžete prijať alebo
odmietnuť.
Premenovanie kontaktu
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Contacts] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte kontakt a potom stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Premen.] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Podľa pokynov na obrazovke prejdite na
úpravu informácií.
Blokovanie kontaktu
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Contacts] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte kontakt a potom stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Zamknúť] a stlačte
tlačidlo OK. Po zobrazení výzvy vyberte
položku [Áno] a stlačte tlačidlo OK.
Odblokovanie kontaktu
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Nastavenia] > [Blokované kontakty].
2. Vyberte zablokovaný kontakt a stlačte
tlačidlo OK.
3. Kontakt odblokujete podľa pokynov na
obrazovke.
Kontaktné informácie
Ak chcete zobraziť detaily kontaktu, vyberte
daný kontakt. Detaily kontaktu sa zobrazia na
pravej strane televíznej obrazovky.
História kontaktu
Ak chcete zobraziť hovory, ktoré ste
uskutočnili s daným kontaktom, zvoľte
možnosť [História].
Ak chcete otvoriť predchádzajúce
konverzácie, vyberte konverzáciu a stlačte
tlačidlo OK.
Poznámka: Keď sa prihlásite na tomto
televízore s iným účtom služby Skype,
história vášho predchádzajúceho účtu sa
vymaže.
Status online
Ak chcete zistiť, či je kontakt online,
skontrolujte ikonu statusu online vedľa
kontaktu. Váš status online sa tiež zobrazuje
na stránke vašich kontaktov.
SK
33
Slovensky
1. Vyberte položku [Nemáte meno v Skype?]
a stlačte tlačidlo OK.
2. Prečítajte si licenčnú zmluvu koncového
používateľa služby Skype , podmienky
poskytovania služby a prehlásenie o
poskytovaní osobných údajov. Po dokončení
vyberte položku [Prijať] a stlačte tlačidlo
OK.
Zmena statusu online:
1. V ponuke služby Skype zvoľte svoje meno
v službe Skype a stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku [Online Status] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Zvoľte status a stlačte tlačidlo OK.
Uskutočnenie hlasových a video
hovorov
Uskutočnenie hlasového hovoru
Môžete uskutočniť hovor cez Skype bez
videa.
Poznámka: Presvedčte sa, že videokamera je
zapojená aj na uskutočňovanie hlasových
hovorov.
1. V hlavnej ponuke služby Skype vyberte
položku [Contacts] a potom stlačte tlačidlo
OK.
2. Vyberte kontakt a potom stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Call] a stlačte tlačidlo
OK.
Možnosti hlasového hovoru
Počas hovoru stlačením tlačidla
OPTIONS prejdite na tieto možnosti
voľby:
•
[Vypnúť zvuk]: Stlmenie mikrofónu.
•
[Hold]: Pridržanie hovoru.
•
[End call]- Ukončenie hovoru.
•
[Ovládač vytáčania]: Prístup ku
klávesnici na vytáčanie.
•
[Spustiť video]: Spustenie videokamery.
Uskutočnenie videohovoru
Pomocou videohovoru sa môžete rozprávať
tvárou v tvár v živom videoprenose z vášho
televízora, a to zadarmo.
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Contacts] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte kontakt a potom stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Videohovor], potom
stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie na celú obrazovku
Ak má váš kontakt pripojenú kameru a
prijme hovor, môžete danú osobu vidieť na
televízore, na celej obrazovke. Ak si chcete
overiť, čo váš kontakt vidí, pozrite si
zobrazenie na malej obrazovke na televízore.
SK
34
1. Počas hovoru stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Zobrazenie na celú
obrazovku] a stlačte tlačidlo OK.
Priblíženie a posúvanie videa
1. Ak chcete obraz priblížiť alebo oddialiť, v
časti [Zobrazenie na celú obrazovku]
vyberte možnosť [Priblíženie]+ alebo –.
Ikona priblíženia a posúvania sa zobrazí nad
obrazovkou videa.
2. Na posúvanie alebo naklonenie videa
použite tlačidlá Navigačné tlačidlá na
diaľkovom ovládaní.
Možnosti videohovorov
Počas videohovoru stlačením tlačidla
OPTIONS prejdite na tieto možnosti
voľby:
•
[Zobrazenie na celú obrazovku]:
Zobrazenie kontaktu na celú
obrazovku.
•
[Ovládač vytáčania]: Prístup ku
klávesnici na vytáčanie.
•
[Hold]: Pridržanie hovoru. Plné
zobrazenie bude zastavené.
•
[Stlmte svoj mikrofón]: Stlmenie
mikrofónu.
•
[Stop My Video]: Zastavenie prenosu
videa na obrazovku vášho kontaktu.
Volanie na telefón
Pomocou služby Skype môžete volať na
telefóny na pevných a mobilných linkách.
Poznámka:
Služba Skype neumožňuje vykonávať
núdzové volania. Služba Skype nie je
náhradou telefónu a nie je možné ju použiť
na volania na tiesňové linky.
•
Prehrávanie zapožičaných filmov sa
zastaví. Ak chcete obnoviť sledovanie
zapožičaného filmu, je potrebné vrátiť
sa do videoobchodu alebo vysielacej
služby. Niektoré videoobchody a služby
neumožňujú reštartovanie filmu.
2. Pre odmietnutie zvoľte možnosť
[Odmietnuť] a potom stlačte tlačidlo OK.
Poznámka:
Ak prijímate hovor počas pozastavenia, alebo
ak je nahrávanie televízneho programu
pozastavené, alebo počas sledovania
zapožičaných filmov, služba Skype preruší
prebiehajúcu činnosť.
•
Pozastavený televízny program sa
zastaví a uloženie programu sa stratí.
•
Nahrávanie televízneho programu sa
zastaví. Po dokončení hovoru bude
potrebné nahrávanie obnoviť.
SK
35
Slovensky
Skôr, než budete môcť uskutočniť hovor,
musíte si zakúpiť kredity služby Skype, alebo
zakúpiť predplatné služby Skype na vašom
počítači. Ďalšie informácie nájdete v časti
Ďalšie funkcie televízora > Použitie služby
Skype > Nastavenia služby Skype. (Strana
36)
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Call phones] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Ak chcete prejsť na klávesnicu na
vytáčanie na obrazovke, vyberte položku
[Ovládač vytáčania] alebo použite Číselné
tlačidlá a zadajte telefónne číslo.
3. Po dokončení vyberte možnosť [Call] a
stlačením OK začnite hovor.
4. Voliteľné: Ak chcete stlmiť mikrofón počas
OPTIONS a
hovoru, stlačte tlačidlo
potom vyberte možnosť [Stlmte svoj
mikrofón].
5. Ak chcete ukončiť hlasový hovor, zvoľte
možnosť [End call] a potom stlačte tlačidlo
OK.
Prijatie hovoru
Ak ste prihlásení do služby Skype, počas
sledovania televízie ste upovedomení o
prichádzajúcich hovoroch.
1. Na obrazovke sa zobrazí správa s menom
volajúceho. Vyberte položku [Prijať] a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete videohovor povoliť, vyberte
možnosť [Prijať s videom] a potom stlačte
tlačidlo OK.
Správa hlasových schránok
Ak vám niekto zavolá cez službu Skype a ste
offline, môže zanechať hlasovú správu v
hlasovej schránke vašej služby Skype.
Skôr, než budete môcť prijímať správy
hlasovej schránky, je potrebné hlasovú
schránku aktivovať v účte služby Skype
account — to je možné vykonať len cez
počítač.
Prehrávanie hlasovej schránky
1. V hlavnej ponuke služby Skype vyberte
položku [História] a potom stlačte tlačidlo
OK.
2. Vyberte možnosť [Hlasové správy] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte hlasovú správu a stlačením tlačidla
OK ju prehrajte.
Odstraňovanie hlasových správ
1. Vyberte hlasovú schránku zo zoznamu a
OPTIONS.
stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Delete voicemail],
potom stlačte tlačidlo OK.
Zmena hesla služby Skype
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Nastavenia] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položku [Zmeniť heslo] a stlačte
tlačidlo .
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
zadajte aktuálne a nové heslo.
4. Po dokončení vyberte možnosť [Použiť] a
potom stlačte tlačidlo OK.
Hranie hier
Čo môžete urobiť
Na tomto televízore môžete hrať hry pre
jedného alebo dvoch hráčov pri zobrazení na
celú obrazovku s optimalizovanými
nastaveniami obrazu pre hry.
Čo potrebujete
Nastavenia služby Skype
Kredit služby Skype
Pomocou kreditu služby Skype môžete volať
na pevné linky a mobilné telefóny
prostredníctvom televízora. Ak si chcete
zakúpiť kredit služby Skype, je potrebné
prihlásiť sa na účet služby Skype na počítači.
Rozsah kreditov služby Skype pre zakúpenie
sa zobrazí pri prihlásení na účet Skype na
televízore.
Automatické prihlásenie
1. V ponuke služby Skype vyberte položku
[Nastavenia] a potom stlačte tlačidlo OK.
2. Vyberte položky [Všeobecné nastavenia]
> [Prihlásiť ma pri spustení Skypeu] a
stlačte tlačidlo OK.
Zmena profilového obrázku
1. V ponuke služby Skype zvoľte svoje meno
v službe Skype a stlačte OK.
2. Vyberte položku [Obrázok profilu] a
stlačte tlačidlo .
3. Vyberte obrázok, zvoľte možnosť [Použiť]
a stlačte tlačidlo OK.
SK
36
•
•
Pripojte k televízoru hraciu konzolu.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení > Hracia konzola
(Strana 57).
Súprava pre dvoch hráčov PTA508
alebo PTA518 (predávajú sa
samostatne), ktorá slúži na hranie pre
dvoch hráčov pri zobrazení na celú
obrazovku. Súprava obsahuje dvoje
herných okuliarov. Informácie o
spôsobe nabíjania a zapínania okuliarov
nájdete v používateľskej príručke.
Spustenie hrania hier
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte hraciu konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3. V prípade potreby načítajte na hracej
konzole disk s hrou a potom vyberte
požadovanú hru.
4. Pri spustení hrania hier postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Niektoré hry umožňujú hru viacerých hráčov
a rozdelenie obrazovky. Technológa 3D
tohto televízora môže zobraziť dve
rozdelené zobrazenia na celej obrazovke. S
hernými okuliarmi pre dvoch hráčov môže
každý hráč vidieť na tom istom televízore iné
zobrazenie.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte hraciu konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3. V prípade potreby načítajte disk s hrou v
hernej konzole.
4. V hernej konzole vyberte hru pre
viacerých hráčov alebo pre dvoch hráčov a
potom vyberte rozdelenie zobrazenia.
5. Na diaľkovom ovládači televízora stlačte
OPTIONS.
tlačidlo
6. Vyberte položku [Obraz a zvuk] > [Hra
pre 2 hráčov].
7. Vyberte položku [Vrch/spodok] alebo
[Vedľa seba] a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Zapnite okuliare pre dvoch hráčov, stlačte
prepínanie výberu hráčov a nasaďte si ich.
(Informácie o herných okuliaroch pre dvoch
hráčov nájdete v používateľskej príručke).
Tip: Ak chcete zobraziť ponuky alebo
výsledky hry, stlačením tlačidla OK prepnite
režim zobrazenia.
Nastavenia pre hry
Nastavenie obrazu pre hry
Televíznu obrazovku môžete optimalizovať
pre hranie hier bez oneskorovania obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Hra alebo počítač] >
[Hra].
Prednastavený zvuk pre hry
Môžete optimalizovať zvukové efekty pre
hranie hier.
1. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] > [Hra] a stlačte tlačidlo OK.
Televízor je pripravený na hranie hier.
Poznámka: Po skončení hrania znova vyberte
zvyčajné nastavenie zvuku.
Zobrazenie teletextu
Slovensky
Začatie hry pre dvoch hráčov pri
zobrazení na celú obrazovku
Výber stránky
Teletext môžete zobraziť počas sledovania
kanálov, ktoré ho vysielajú.
1. Vyberte kanál vysielajúci teletext a stlačte
tlačidlo TEXT.
2. Vyberte príslušnú stránku niektorým z
týchto spôsobov:
•
Na zadanie čísla stránky použite Číselné
tlačidlá.
•
Stlačením tlačidla CH + alebo CH –
zobrazíte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.
•
Na výber farebnej položky použite
Farebné tlačidlá.
Možnosti teletextu
1. Počas zobrazenia teletextu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť:
•
[Zmraziť stránku]/[Uvoľniť stránku]:
podržanie alebo zrušenie podržania
aktuálnej stránky.
•
[Duálne zobrazenie]/[Celá obrazovka]:
zapnutie alebo vypnutie teletextu v
režime duálneho zobrazenia. Pri
duálnom zobrazení sa na dvoch
poloviciach televíznej obrazovky zobrazí
aktuálny kanál aj teletextové vysielanie.
•
[Prehľad stránok teletextu]: Tabuľka
stránok (T.O.P) teletextového vysielania
umožňuje preskočiť z jednej témy na
druhú bez zadávania čísel stránok.
•
[Zväčšiť]/[Normál. zobraz.]: priblíženie
stránky. Na posúvanie po zväčšenej
obrazovke použite Navigačné tlačidlá.
•
[Odkryť]: skrytie alebo odhalenie
skrytých informácií na stránke, napríklad
riešení hádaniek alebo kvízov.
•
[Opakovať podstránky]: ak sú k
dispozícii podstránky, každá z nich sa
zobrazí samostatne.
SK
37
•
•
[Jazyk]: prepnutie na inú jazykovú
skupinu, aby sa správne zobrazili odlišné
súbory znakov.
[Teletext 2.5]: zobrazenie teletextu s
viacerými farbami a vylepšenou grafikou
oproti bežnému teletextu. Ak kanál
vysiela teletext 2.5, tento režim bude
predvolene zapnutý.
Jazyk teletextu
Pri digitálnych televíznych kanáloch, pri
ktorých vysielacie spoločnosti poskytujú aj
iné jazyky teletextu, môžete vybrať
uprednostňovaný primárny a sekundárny
jazyk.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte možnosť [Jazyky] > [Základný
teletext] alebo [Sekundárny teletext].
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
Podstránky
Ak stránka teletextu obsahuje niekoľko
podstránok, môžete jednotlivé podstránky
postupne zobraziť. Tieto podstránky sa
zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.
Vyberte ich stlačením tlačidla
alebo .
Vyhľadávanie
Môžete vyhľadať slovo alebo číslo, ktoré sa
nachádza na momentálne zobrazenej stránke
teletextu.
1. Počas zobrazenia teletextu zvýraznite
stlačením tlačidla OK prvé slovo alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá sa
premiestnite na slovo alebo číslo, ktoré
chcete vyhľadať.
3. Stlačením tlačidla OK spustite
vyhľadávanie.
4. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, stláčajte
tlačidlo , kým sa nezruší zvýraznenie
všetkých slov alebo čísel.
SK
38
Digitálny teletext
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu ponúka špeciálny digitálny teletext
alebo interaktívne služby, môžete tento
digitálny teletext zobraziť. Takéto kanály,
napríklad BBC1, môžu digitálny teletext
poskytovať s interaktívnejšími funkciami.
Poznámka: Keď sa vysielajú titulky, po ich
zapnutí sa zablokujú digitálne textové služby.
Pozrite si časť Zmena nastavení televízora >
Nastavenia jazyka > Titulky na digitálnych
kanáloch (Strana 48).
V režime digitálneho teletextu:
•
Navigačné tlačidlá slúžia na výber alebo
zvýraznenie položiek.
•
Farebné tlačidlá slúžia na výber
možnosti. Stlačením tlačidla OK ju
potvrdíte alebo aktivujete.
Nastavenie uzamknutia a
časovačov
Hodiny
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť
hodiny. Hodiny zobrazujú čas vysielaný
poskytovateľom televíznych služieb.
Zobrazenie hodín televízora
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Hodiny] a stlačte
tlačidlo OK.
Hodiny sa zobrazujú v pravom hornom rohu
televíznej obrazovky.
Zmena režimu hodín
Režim hodín môžete zmeniť na automatický
alebo manuálny. Predvolene je nastavený
automatický režim, v ktorom sa čas
automaticky synchronizuje s koordinovaným
svetovým časom (UTC). Ak televízor
nedokáže prijímať vysielanie času UTC,
zmeňte režim hodín na možnosť
[Manuálne].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Časové pásmo].
2. Vyberte časovú zónu a stlačte OK.
Nastavenie letného času
V krajinách so zmenou času môžete zapnúť
alebo vypnúť letný čas, ak sú zvolené
možnosti [Režim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisí od krajiny].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Letný čas].
2. Vyberte položku [Štandardný čas] alebo
[Letný čas] a stlačte tlačidlo OK.
Manuálne nastavenie hodín
Dátum a čas môžete nastaviť manuálne. Skôr
než začnete, nastavte režim hodín na
hodnotu [Manuálne].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Dátum] alebo [Čas] a stlačte tlačidlo OK.
2. Nastavte čas alebo dátum pomocou
položky Navigačné tlačidlá.
3. Vyberte položku [Hotovo] a stlačte
tlačidlo OK.
Časovač automatického vypnutia
Po zadanom čase sa môže televízor prepnúť
do pohotovostného režimu. Pred uplynutím
zadaného času môžete televízor vypnúť
alebo vynulovať časovač vypnutia.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Časovač vypnutia].
3. Zvoľte hodnotu časovača vypnutia.
Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180
minút. Ak chcete časovač vypnutia vypnúť,
nastavte ho na 0 minút.
4. Stlačením tlačidla OK aktivujte časovač
vypnutia. Po uplynutí zadaného času sa
televízor prepne do pohotovostného režimu.
Rodičovská zámka
Ak chcete deťom zabrániť sledovať
nevhodné televízne programy, môžete
uzamknúť televízor alebo zablokovať
programy neprístupné pre daný vek.
Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej
zámky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Rodičovská zámka].
3. Vyberte možnosť [Zadanie kódu] alebo
[Zmeniť kód].
4. Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
Tip:Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup
zo zoznamu kanálov, zobrazí sa výzva na
zadanie kódu zámky. Ak zabudnete kód,
zadaním hodnoty „8888“ zrušte všetky
existujúce kódy.
Uzamknutie alebo odomknutie kanálov
1. V ponuke Rodičovská zámka vyberte
položku [Zamknutie kanálu].
2. Pomocou položky Číselné tlačidlá zadajte
kód rodičovskej zámky.
3. Vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť
alebo odomknúť. Reštartovaním televízora
aktivujte zámku.
SK
39
Slovensky
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Hodiny] > [Režim
automat. času].
4. Vyberte možnosť [Automaticky],
[Manuálne] alebo [Závisí od krajiny] a
stlačte tlačidlo OK.
Zmena časového pásma
V krajinách s vysielaním údajov o hodinách
môžete zmeniť časovú zónu, ak je vybratá
možnosť [Režim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisí od krajiny].
Poznámka:
Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup zo
zoznamu kanálov, zobrazí sa výzva na
zadanie kódu zámky.
Rodičovská kontrola
Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len
programy s vekovým hodnotením nižším,
ako je vek vášho dieťaťa. Toto obmedzenie
sa vzťahuje len na digitálne kanály od
vysielacích spoločností, ktoré svoje programy
hodnotia podľa veku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Rodičovská zámka] >
[Rodič. kontrola].
Zobrazí sa výzva na zadanie kódu
rodičovskej zámky.
4. Použite Číselné tlačidlá a zadajte kód
rodičovskej zámky.
5. Vyberte vekové obmedzenie a stlačte
tlačidlo OK.
Všetky programy s hodnotou vyššou ako
vybraté vekové obmedzenie sa zablokujú.
Informácie o kódoch rodičovskej zámky
nájdete v časti Ďalšie funkcie televízora >
Nastavenie uzamknutia a časovačov >
Rodičovská zámka (Strana 39).
SK
40
•
Obraz a zvuk
Asistent nastavenia
Nastavenia obrazu a zvuku môžete vybrať
pomocou asistenta nastavenia, ktorý
okamžite ukáže účinok vybratého nastavenia.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] > [Rýchle
nastavenie obrazu a zvuku] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Pokračovať] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Podľa pokynov na obrazovke vyberte
uprednostňované nastavenia.
•
Ďalšie nastavenia obrazu
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.
•
[Štýl obrazu]: Výber prispôsobeného
nastavenia obrazu.
•
[Obnoviť štýl]: Obnovenie posledných
predvolených nastavení obrazu.
•
[Kontrast 3D Backlight] / [Kontrast
podsvietenia]: Nastavenie jasu
podsvietenia displeja.
•
[Farba]: Nastavenie farebnej saturácie
obrazu.
•
[Ostrosť]: Nastavenie ostrosti obrazu.
•
[Redukcia šumu]: Voľba rozsahu
redukcie šumu pre obraz.
•
[Redukcia prvkov MPEG]: Vyhladenie
prechodov a nejasností digitálneho
obrazu.
•
[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]:
jemné doladenie jednotlivých
obrazových bodov tak, aby ladili so
susediacimi obrazovými bodmi a
vytvorili jasný obraz s vysokým
rozlíšením.
- [Zdokonalená ostrosť]: aktivácia
vynikajúcej ostrosti, najmä v líniách a
kontúrach v obraze.
- [Dynam. kontrast]: dynamické
obohatenie detailov v slabo, stredne a
silno osvetlených oblastiach obrazu.
- [Dyn. podsvietenie]: výber úrovne
podsvietenia na dynamickú
optimalizáciu spotreby a kontrastu
obrazu.
- [Vylepšenie farieb]: dynamické
obohatenie sviežosti a detailov farieb.
[Rozšírený]: prístup k rozšíreným
nastaveniam, ako sú nastavenie gama,
odtieňov a kontrastu videa.
- [Senzor osvetlenia]: automatické
nastavenie jasu televíznej obrazovky
podľa podmienok osvetlenia miestnosti.
- [Gama]: nelineárne nastavenie jasu a
kontrastu obrazu.
- [Odtieň]: zmena vyváženia farieb.
- [Vlastný odtieň]: prispôsobenie
nastavenia vyváženia farieb. K dispozícii
je iba v prípade, ak sú vybraté položky
[Odtieň] > [Vlastné].
- [Kontrast obrazu 3D] / [Kontrast
videa]: nastavenie kontrastu videa.
- [Jas]: nastavenie jasu obrazovky.
- [Farebný nádych]: kompenzácia
farebných odchýlok pri prenose v
systéme NTSC.
[Hra alebo počítač]: Pri prezeraní
obsahu v pripojenej hernej konzole
vyberte možnosť [Hra] a uložte
nastavenia hry. Ak je počítač pripojený
prostredníctvom konektora HDMI,
vyberte položku [Počítač]. Uistite sa, že
na zobrazenie maximálnych detailov sú
zvolené položky [Formát a okraje] >
[Formát obrazu] > [Bez zmeny
mierky].
SK
41
Slovensky
4 Zmena nastavení
televízora
•
[Formát a okraje]: Umožnite prístup k
rozšíreným nastaveniam na ovládanie
formátu zobrazenia obrazu.
- [Formát obrazu]: Zmeňte formát
obrazu.
- [Rohy obrazovky]: Zmeňte veľkosť
obrazu.
- [Posun obrazu]: Ak to je možné,
zmeňte polohu obrazu.
Ďalšie nastavenia zvuku
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.
•
[Štýl zvuku]: Prístup k vopred
definovaným nastaveniam zvuku.
•
[Obnoviť štýl]: Obnovenie posledných
predvolených nastavení zvuku.
•
[Basy]: Upravte úroveň basov
reproduktora a slúchadiel.
•
[Výšky]: Upravte úroveň výšok
reproduktora a slúchadiel.
•
[Režim Surround]: Nastavte režim
zvuku surround pre obohatenie zážitku
zo zvuku.
•
[Automatický priestorový zvuk 3D]:
Nastavte režim zvuku surround pre
obohatenie zážitku zo zvuku v režime
3D. Pre niektoré modely.
•
[Hlas. v slúch.]: úprava hlasitosti
slúchadiel.
•
[Rozšírený]: Prístup k rozšíreným
nastaveniam pre obohatenie zážitku zo
zvuku.
- [Automat. vyváženie
hlasitosti]:Umožnite obmedzenie
náhlych zmien hlasitosti, napríklad pri
prepínaní kanálov.
SK
42
- [Reproduktory TV]: Vyberte
uprednostňované reproduktory pre
prúdové audio z televízora. Pozrite si
časť Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadení EasyLink > Výber
výstupu reproduktorov (Strana 66).
- [Clear Sound]: Zvýšte kvalitu zvuku.
- [Formát zvukového výstupu]:
Vyberte typ zvukového výstupu
prenášaného prostredníctvom
konektora výstupu digitálneho zvuku.
Vyberte si medzi položkami
[Multikanálový] a [Stereo].
- [Vyrovnávanie výstupu zvuku]:
Nastavenie úrovne výstupu pre
stereozvuk. Vyberte položku [Menej]
pre určitý rozsah straty intenzity alebo
sily signálu. Vyberte položku [Viac] pre
bezstratovú intenzitu alebo silu signálu.
- [HDMI 1 - ARC]: Zapnutie
zvukového výstupu zo zariadenia
kompatibilného s formátom ARC
pripojeného ku konektoru HDMI 1.
- [Oneskorenie zvuku]: Automatická
synchronizácia obrazu na televízore so
zvukom z pripojeného domáceho kina.
Toto nastavenie nie je potrebné použiť
pri pripájaní televízora k domácemu
kinu Philips.
- [Vyváženie zvukového výstupu]:
Upravte nastavenie pre oneskorenie
zvukového výstupu. Dostupné, ak je
položka [Oneskorenie zvuku] zapnutá.
Digitálne kanály
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu vysiela zvuk v niekoľkých formátoch,
môžete vybrať požadovaný formát zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky] > [Preferovaný formát
zvuku].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:
•
[Štandard]: Príjem štandardného
zvukového formátu (MPEG).
•
[Rozšírený]: Príjem rozšírených
zvukových formátov, ak sú dostupné
(AAC, Dolby Digital alebo Dolby
Digital Plus).
Analógové kanály
Ak prevádzkovateľ analógového televízneho
kanálu vysiela stereo zvuk v niekoľkých
formátoch, môžete vybrať požadovaný
formát zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Mono/stereo].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
Obnovenie nastavení obrazu a
zvuku
Môžete obnoviť predvolené nastavenia
obrazu a zvuku, pričom nastavenia inštalácie
kanálov ostanú nezmenené.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Výrob. nastavenie], potom stlačte OK.
3. Vyberte položku [Resetovať] a stlačte
tlačidlo OK.
Kanály
Slovensky
Formát zvuku
Automatická inštalácia
Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná
inštalácia kanálov.
Ak chcete zmeniť jazyk, krajinu a opätovne
nainštalovať všetky dostupné televízne kanály,
môžete úplnú inštaláciu spustiť znova.
Spustenie inštalácie
Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie
kódu, zadajte „8888“.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať kanály]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte sieť a stlačte tlačidlo OK:
•
[Anténa (DVB-T)]: Prístup k anténnym
vysielaniam typu free-to-air.
•
[Kábel (DVB-C)]: Prístup ku káblovým
vysielaniam.
5. Podľa pokynov na obrazovke vyberte iné
možnosti (ak sú dostupné).
Zobrazí sa úvodná ponuka na vyhľadávanie
kanálov.
6. Vyberte možnosť [Spustiť], potom stlačte
tlačidlo OK.
7. Po vyhľadaní kanálov vyberte položku
[Dokončiť] a stlačte tlačidlo OK.
LIST zobrazíte
Tip: Stlačením tlačidla
zoznam kanálov.
Poznámka: Po vyhľadaní digitálnych
televíznych kanálov sa v zozname
nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať
prázdne čísla kanálov. Tieto kanály môžete
premenovať alebo zmeniť ich poradie.
Obnovia sa všetky predvolené výrobné
nastavenia televízora (okrem nastavení
kanálov).
SK
43
Inštalácia analógových kanálov
Inštalácia digitálnych kanálov
Analógové televízne kanály môžete
vyhľadávať a ukladať postupne.
Krok č. 1: Výber systému
Poznámka: Ak sú nastavenia vášho systému
správne, tento krok vynechajte.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Systém] a stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte systém pre vašu krajinu alebo
región a stlačte tlačidlo OK.
Ak poznáte frekvenciu kanálov, ktoré chcete
nainštalovať, môžete digitálne kanály
postupne vyhľadávať a ukladať. Ak chcete
dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na
poskytovateľa služby.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových
televíznych kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Vyhľadať kanál] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyhľadajte kanál:
•
Ak poznáte frekvenciu kanálu, na jej
zadanie použite Navigačné tlačidlá
alebo Číselné tlačidlá.
•
Ak frekvenciu kanálu nepoznáte,
vyhľadajte nasledujúcu frekvenciu s
dobrým signálom. Vyberte možnosť
[Vyhľadať] a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Po vyhľadaní správneho kanálu vyberte
položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo OK.
6. Výberom položky [Uložiť ako nový kan.]
a stlačením tlačidla OK uložte nový televízny
kanál.
Poznámka: Ak je príjem nekvalitný, zmeňte
polohu antény a postup zopakujte.
SK
44
3. Vyberte položku [Digitálne: test príjmu]
> [Vyhľadať kanál] a potom stlačte tlačidlo
OK.
4. Ak chcete zadať frekvenciu kanálu,
stláčajte Číselné tlačidlá.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Po vyhľadaní kanálu vyberte položku
[Uložiť] a stlačte tlačidlo OK.
Jemné ladenie analógových kanálov
Ak je príjem analógového televízneho kanálu
nekvalitný, môžete ho jemne doladiť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Jemné ladenie] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Stlačením tlačidla
alebo
jemne
dolaďte kanál.
5. Po výbere správnej frekvencie kanálu
vyberte položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo
OK.
6. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.
•
[Uložiť tento kanál]: uloženie kanálu
pod aktuálnym číslom kanálu.
•
[Uložiť ako nový kan.]: uloženie kanálu
pod novým číslom kanálu.
Kopírovanie kanálov
Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná
inštalácia kanálov. Ak zmeníte zoznamy
kanálov, pri predvolenom nastavení ich
televízor automaticky zaktualizuje.
Automatickú aktualizáciu môžete tiež vypnúť
alebo kanály aktualizovať manuálne.
Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie
kódu, zadajte kód 8888.
Automatická aktualizácia
Televízor musí byť v pohotovostnom režime,
aby sa digitálne kanály mohli automaticky
pridať alebo odobrať. Televízor aktualizuje a
ukladá nové kanály každý deň. Prázdne
kanály sa zo zoznamu kanálov odstránia.
Vypnutie správy o aktualizácii kanálov
Ak sa aktualizujú kanály, pri spustení sa
zobrazí správa. Túto správu môžete vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Správa o aktualiz. kanálov].
4. Vyberte položku [Vypnuté] a stlačte
tlačidlo OK.
Vypnutie automatických aktualizácií
V ponuke [Inštalácia kanálov] vyberte
položky [Automatická aktualizácia kanálov]
> [Vypnuté].
Manuálna aktualizácia kanálov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Aktualizácia kanálov]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte
kanály.
UPOZORNENIE: Táto funkcia je určená pre
predajcov a servisný personál.
Zoznamy kanálov z jedného televízora
Philips môžete kopírovať do iného televízora
Philips pomocou pamäťového zariadenia
USB. Kanály tak nie je potrebné vyhľadávať
ani znova inštalovať v druhom televízore.
Súbor zoznamu kanálov je dostatočne malý
na to, aby sa zmestil na ľubovoľné pamäťové
zariadenie USB.
Čo potrebujete
Dva televízory Philips s týmito vlastnosťami:
•
rovnaké nastavenie krajiny,
•
rovnaký rozsah rokov,
•
rovnaký typ služby DVB, čo zistíte podľa
prípony (H, K, T alebo D/00) v názve
modelu,
•
rovnaké nastavenia pre satelitné kanály
vrátane počtu satelitov LNB,
•
rovnaký typ hardvéru, čo zistíte na
nálepke na zadnej časti televízora,
napríklad: TPM10.1E LA.
•
kompatibilné verzie softvéru.
Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie
kódu, zadajte „8888“.
Krok č. 1: Kontrola nastavenia krajiny
1. Zapnite prvý televízor (s kanálmi, ktoré
chcete skopírovať do druhého televízora).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka krajín.
4. Poznačte si aktuálne nastavenie.
.
5. Stlačte tlačidlo
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
Krok č. 2: Skopírovanie zoznamu kanálov
do zariadenia USB
1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
prvému televízoru (v ktorom sú
nainštalované kanály).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosť [Nastavenie] alebo
[Nastavenia kanála].[Nastavenia satelitu]
SK
45
Slovensky
Aktualizácia zoznamu kanálov
4. Vyberte [Inštalácia kanálov] > [Kopír.
zozn. kanálov] > [Kopírovať do USB],
potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje na pamäťové
zariadenie USB.
5. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
bez nainštalovaných kanálov
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
Spustí sa úvodná inštalácia.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
vyberte rovnakú krajinu, aká je nastavená v
televízore, ktorého zoznam kanálov chcete
kopírovať.
3. Vynechajte vyhľadávanie kanálov.
4. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
7. Vyberte možnosti [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do televízora.
8. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
s predinštalovanými kanálmi
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa ponuka krajín.
4. Skontrolujte, či je nastavenie krajiny
rovnaké ako v prvom televízore.
5. Stlačte tlačidlo
.
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
7. Ak je nastavenie krajiny odlišné, znova
nainštalujte druhý televízor, aby nastavenie
krajiny zodpovedalo prvému televízoru.
Pozrite si časť Zmena nastavení televízora >
Obnovte všetko (Strana 52).
8. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
druhému televízoru.
SK
46
9. Stlačte tlačidlo .
10. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
11. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do druhého
televízora.
12. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Nastavenia satelitu
Čo môžete urobiť
Televízor dokáže prijímať signály zo štyroch
rôznych konvertorov LNB. Konvertor LNB je
pripevnený ku koncovej tyči satelitnej
paraboly a zachytáva signály zo satelitu.
Poznámka:
•
Satelitný príjem je k dispozícii len pre
niektoré modely.Funkcia
[Vyhľadať
satelit] je dostupná len vtedy, ak
televízor podporuje službu DVB-S.
•
Ak chcete prijímať satelitné kanály,
pripojte satelitný prijímač ku konektoru
SAT na televízore.
Inštalácia satelitných kanálov
Opätovná inštalácia satelitov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Preinštalovanie
satelitov].
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku [Dokončiť]
a stlačte tlačidlo OK.
Výber typu pripojenia
Počas inštalácie satelitných kanálov musíte
nastaviť typ pripojenia. Počet konvertorov
LNB na satelitnej parabole určuje počet
satelitných kanálov, ktoré môžete
nainštalovať.
1. Pri inštalácii satelitov vyberte možnosť
[Nastavenia] a potom stlačte OK.
2. Vyberte položku [Typ pripojenia].
Pridanie a odobratie satelitov
Satelity môžete kedykoľvek pridať alebo
odobrať a nainštalovať kanály z nových
satelitov.
Poznámka: Pred pridaním satelitov
skontrolujte, či používate správny typ
pripojenia. Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Nastavenia satelitu > Inštalácia
satelitných kanálov (Strana 46).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku [Pridať satelit] a stlačte
tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá satelit prostredníctvom
prvého voľného konvertora LNB. To môže
trvať niekoľko minút.
4. Ak sa nenájde žiadny satelit, skontrolujte
pripojenie antény a polohu satelitnej
paraboly. Potom zvoľte možnosť
[Vyhľadávať znova].
5. Ak ste s pridaným satelitom spokojní,
zvoľte možnosť [Ďalej] a nainštalujte všetky
kanály zo satelitu.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Odobratie satelitu
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Odstránenie satelitu]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Zvoľte satelity, ktoré chcete odstrániť,
vyberte možnosť [Odstrániť] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte možnosť
[Dokončiť] a potom stlačte tlačidlo OK.
SK
47
Slovensky
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
•
[1 satelit (jeden LNB)]: vyberte, ak
máte len jeden konvertor LNB.
•
[2 satelity (DiSEqC Mini)]: vyberte, ak
máte dva konvertory LNB.
•
[3 alebo 4 satelity (DiSEqC 1.0)]:
vyberte, ak máte tri alebo štyri
konvertory LNB.
•
[Unicable pre 1 satelit]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s jedným
satelitom.
•
[Unicable pre 2 satelity]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s dvomi
satelitmi.
Manuálna inštalácia
Ak sa počas inštalácie preskočí transpondér,
môžete otestovať jeho intenzitu signálu
alebo pridať nový transpondér.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Manuálna inštalácia] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte konvertor LNB.
4. Ak poznáte frekvenciu transpondéra
(ktorá môže zahŕňať niekoľko kanálov),
vyberte položku [Frekvencia] a nastavte
frekvenciu.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Ak sa nájde nová frekvencia, stlačením
tlačidla [Uložiť]pridajte nový transpondér a
jeho kanály.
Aktualizácia satelitných kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Aktualizácia kanálov].
Nastavenia jazyka
Jazyk ponuky
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Jazyk ponuky].
3. Zo zoznamu vyberte jazyk ponuky a
stlačte tlačidlo OK.
Jazyk zvuku
Ak sa televízny kanál vysiela vo viacerých
jazykoch alebo duálne, môžete vybrať
uprednostňovaný jazyk zvuku.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Pre digitálne kanály zvoľte možnosť [Jazyk
zvuku]. Pre analógové kanály zvoľte možnosť
[Duálne I - II]. Stlačením OK potvrdíte výber.
3. Vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk zvuku]
alebo [Sekundárny jazyk zvuku] a vyberte si
z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
SK
48
Titulky na analógových kanáloch
1. Počas sledovania analógového televízneho
kanálu stlačte tlačidlo TEXT.
2. Zadajte trojmiestne číslo stránky titulkov,
zvyčajne je to číslo „888“.
Ak je táto služba dostupná, zapnú sa titulky.
Titulky na digitálnych kanáloch
1. Počas sledovania digitálneho televízneho
OPTIONS.
kanálu stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Titulky] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte možnosť [Titulky vypnuté],
[Titulky zapnuté] alebo [Automaticky],
potom stlačte OK.
Jazyk titulkov
Môžete zmeniť jazyk titulkov pre digitálne
kanály, ak je k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť [Jazyk titulkov], potom
vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Jazyk titulkov sa zmení pre daný kanál.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk titulkov]
alebo [Sekundárny jazyk titulkov] a vyberte
si z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Zapnutie
Niektorí poskytovatelia digitálneho
televízneho vysielania poskytujú špeciálnu
zvukovú stopu a titulky pre sluchovo a
zrakovo postihnutých ľudí. Tieto funkcie
môžete zapnúť alebo vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zapnuté] alebo [Vypnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie spätnej väzby pre zvuk
Televízor môžete nastaviť tak, aby po
stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo
televízore zaznelo pípnutie.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zvuk kláv.] > [Zapnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Prístup pre sluchovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre sluchovo postihnutých,
OPTIONS a vyberte
stlačte tlačidlo
položku [Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré
podporujú zvuk pre sluchovo postihnutých,
sú označené ikonou v tvare ucha.
Zapnite zvuk a titulky pre sluchovo
postihnutých.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Sluchovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
•
[Vypnuté]: vypnutie funkcií pre
sluchovo postihnutých.
•
[Zapnuté]: zapnutie zvuku a titulkov pre
sluchovo postihnutých.
Prístup pre zrakovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre zrakovo postihnutých, stlačte
OPTIONS a vyberte položku
tlačidlo
[Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré podporujú zvuk
pre sluchovo postihnutých, sú označené
ikonou v tvare ucha.
Výber reproduktorov alebo slúchadiel
Zvuk pre zrakovo postihnutých môžete
počúvať z reproduktorov televízora, zo
slúchadiel alebo z reproduktorov aj zo
slúchadiel.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zrakovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.
•
[Reprodukt.]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len z
reproduktorov.
•
[Slúchadlá]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.
•
[Reproduktory + slúchadlá]: počúvanie
zvuku pre zrakovo postihnutých z
reproduktorov aj zo slúchadiel.
•
[Vypnuté]: vypnutie zvuku pre zrakovo
postihnutých.
Poznámka: Ak je zapnuté diaľkové ovládanie
EasyLink, nemôžete používať Zelené tlačidlo.
Ak chcete vypnúť funkciu EasyLink, pozrite si
časť Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadení EasyLink > Čo potrebujete
(Strana 65).
Zmena hlasitosti zvuku pre zrakovo
postihnutých
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerzálny prístup] >
[Zmieš. hlasitosť].
3. Na zmenu hlasitosti použite Navigačné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo OK.
Zvukové efekty
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Zvukové efekty]
SK
49
Slovensky
Nastavenia univerzálneho
prístupu
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
•
[Zapnuté]: zapnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
•
[Vypnuté]: vypnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
Typ hovoru
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Reč]
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.
•
[Popisné]: počúvanie opisného hovoru
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
•
[Titulky]: počúvanie titulkov vo zvuku
pre zrakovo postihnutých.
Ďalšie nastavenia
Ukážka televízora
Spustením ukážky môžete spoznať ďalšie
funkcie televízora.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Sledovať ukážky] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo OK.
Režim Doma
Niektoré nastavenia TV môžu byť v režime
Obchod nedostupné. Výber správnych
nastavení televízora môžete zaručiť tak, že
televízor bude nastavený na režim Doma.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [Umiestnenie].
4. Vyberte položku [Doma] alebo [Obchod]
a stlačte tlačidlo OK.
5. Reštartujte televízor.
SK
50
Aktualizácia softvéru
Kontrola verzie
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia softvéru] > [Inf. o aktuál. soft.]
a stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.
Upozornenie: Neinštalujte staršiu verziu
softvéru než verziu, ktorá je aktuálne
nainštalovaná v produkte. Spoločnosť TP
Vision nemôže niesť zodpovednosť za
problémy spôsobené prechodom na staršiu
verziu softvéru.
Softvér aktualizujte niektorým z nasledujúcich
spôsobov:
•
aktualizácia pomocou pamäťového
zariadenia USB,
•
aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania,
•
aktualizácia použitím internetu.
Aktualizácia pomocou zariadenia
USB
Čo potrebujete
•
pamäťové zariadenie USB aspoň s 256
megabajtmi ukladacieho priestoru, ktoré
je naformátované v systéme FAT alebo
DOS a ktoré má vypnutú ochranu proti
zápisu,
•
prístup k počítaču s konektorom USB a
prístupom na internet.
•
Program pre archiváciu súborov, ktorý
podporuje formát súborov ZIP,
napríklad WinZip® pre Microsoft®
Windows® alebo StuffIt® pre
Macintosh®.
Poznámka: Nepoužívajte pevný disk USB.
3. Nájdite svoj televízor a vyhľadajte
dostupný softvér a radiče pre váš televízor.
Aktualizácia softvéru je k dispozícii ako
komprimovaný súbor (*.zip).
4. Ak je verzia softvéru vyššia než verzia vo
vašom televízore, kliknite na prepojenie pre
aktualizáciu softvéru.
5. Vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou a
prevezmite súbor ZIP na jednotku USB flash.
Poznámka: Niektoré internetové
prehľadávače, ako Mozilla® Firefox® alebo
Google® Chrome®, môžu prevziať súbor
ZIP priamo na počítač. V tomto prípade
skopírujte súbor na jednotku USB flash.
6. Pre Internet Explorer: Pomocou
programu pre archiváciu súborov extrahujte
súbor autorun.upg z prevzatého súboru ZIP.
Extrahovaný súbor nekopírujte, ani ho
neumiestňujte do priečinka.
6. Pre Safari: Po dokončení prevzatia sa
súbor autorun.upg automaticky extrahuje zo
súboru ZIP do počítača. Skopírujte súbor na
jednotku USB flash. Extrahovaný súbor
nekopírujte, ani ho neumiestňujte do
priečinka.
7. Vysuňte a odpojte jednotku USB flash od
počítača.
Aktualizácia softvéru pre televízor
Upozornenie:
•
Počas aktualizácie nevypínajte televízor
ani neodpájajte jednotku USB flash.
•
Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku
elektriny, neodpájajte jednotku USB
flash od televízora. Po obnovení
napájania bude televízor pokračovať v
aktualizácii.
•
Ak počas aktualizácie dôjde ku chybe,
skúste aktualizáciu zopakovať od
začiatku. Ak sa chyba objaví znovu,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
1. Odpojte od televízora všetky zariadenia
USB, napr. adaptér Wi-Fi a potom televízor
zapnite.
2. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
Aktualizácia softvéru sa spustí automaticky.
Aktualizácia je dokončená, keď sa na
obrazovke zobrazí notifikačná správa.
3. Pred reštartovaním televízora odpojte
jednotku USB flash od televízora.
na diaľkovom
4. Stlačte tlačidlo
ovládaní — tlačidlo
nestláčajte viac než
jedenkrát.
Televízor sa vypne a opäť zapne. Aktualizácia
je dokončená.
5. Aby ste zabránili neželaným aktualizáciám
softvéru televízora, znovu pripojte jednotku
USB flash k počítaču a vymažte súbor
autorun.upg.
SK
51
Slovensky
Prevzatie najnovšej verzie softvéru
1. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
2. Na počítači spustite prehľadávač, ako
napríklad Internet Explorer® alebo Safari®,
a pozrite si stránku
www.philips.com/support.
Aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania
Ak je táto možnosť k dispozícii, televízor
môže prijímať softvérové aktualizácie
prostredníctvom digitálneho vysielania. Po
prijatí softvérovej aktualizácie sa zobrazí
výzva na aktualizáciu softvéru. Dôrazne
odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na
aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu
softvéru.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak nevykonáte aktualizáciu softvéru
televízora po prijatí aktualizácie, budete
vyzvaní na uloženie súboru aktualizácie. Ak
chcete aktualizáciu softvéru vykonať neskôr:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia softvéru] > [Lokálne aktualiz.].
3. Vyberte prevzatý súbor a podľa pokynov
na obrazovke dokončite aktualizáciu.
Aktualizácia z Internetu
Softvér televízora môžete aktualizovať
priamo z internetu, a to pripojením
televízora na internet. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a
internetu (Strana 68).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] > [Aktualiz.
softvéru] > [TV s internetom] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Podľa pokynov na obrazovke spustite
aktualizáciu.
Po dokončení aktualizácie sa televízor
automaticky prepne do pohotovostného
režimu a znova zapne. Počkajte, kým sa
televízor znova zapne. Nezapínajte televízor
sami.
Poznámka:
•
Ak je televízor pripojený na internet, pri
jeho spustení sa zobrazí správa o
dostupnosti nového softvéru.
•
Spoločnosť Philips môže niekedy
prostredníctvom internetu poskytnúť
aktualizáciu softvéru vášho televízora.
Aktualizujte softvér vášho televízora
podľa pokynov na obrazovke.
SK
52
Obnovte všetko
Môžete obnoviť všetky nastavenia obrazu a
zvuku a v televízore opätovne nainštalovať
všetky televízne kanály.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Preinštalovať TV], potom stlačte OK.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Informácie o kábloch
Kvalita kábla
Pred pripojením zariadení k televízoru
skontrolujte dostupné konektory na zariadení.
Zariadenie pripojte k televízoru pomocou
pripojenia s najvyššou možnou kvalitou.
Konektory s dobrou kvalitou umožňujú lepší
prenos obrazu a zvuku.
Pripojenia zobrazené v tomto návode na
použitie sú len odporúčania. Možné sú aj iné
riešenia. Viac informácií nájdete na lokalite
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tip: Ak je zariadenie vybavené iba
kompozitnými konektormi alebo konektormi
RCA, na pripojenie zariadenia ku konektoru
CVBS/Y na televízore použite kompozitný
kábel (CVBS).
HDMI
Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz
a kvalitu zvuku.
•
Kábel HDMI spája obrazové aj zvukové
signály. Kábel HDMI pripojte, ak chcete
prenášať televízne signály s vysokým
rozlíšením (HD) a zapnúť funkciu
EasyLink.
•
Konektor HDMI Audio Return Channel
(ARC) umožňuje výstup zvuku
televízora do zariadenia kompatibilného
s protokolom HDMI ARC.
•
Pripojte káble HDMI, ktoré sú kratšie
ako 5 metrov (16,4 stopy).
Y Pb Pr
Pripojenie Y Pb Pr (komponentné video)
slúži iba na prenos obrazu. Ak chcete
prenášať zvuk, pripojte tiež kábel Audio
Left/Right.
•
Pripojenie Y Pb Pr umožňuje prenášať
televízne signály s vysokým rozlíšením
(HD).
•
Konektory Y Pb Pr spárujte s farebnými
konektormi na kábli.
SCART
Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové
a zvukové signály.
Konektory SCART dokážu prenášať
videosignály s normou RGB, nie však
televízne signály s vysokým rozlíšením (HD).
SK
53
Slovensky
5 Pripojenie
televízora
Pripojenie antény
Pripojte anténu ku konektoru.
Pripojenie zariadení
Prehrávač diskov Blu-ray alebo DVD
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
SK
54
Slovensky
Televízny prijímač
Satelitný* alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
* Len pre určité modely.
Satelitný alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a
kábla audio L/R.
SK
55
Pripojte digitálny televízny prijímač k televízoru pomocou kábla SCART.
Videorekordér
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
SK
56
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Hracia konzola
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
SK
57
Slovensky
Rekordér pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio L/R.
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Domáce kino
Pripojte domáce kino kompatibilné s protokolom HDMI-ARC k televízoru pomocou kábla HDMI.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI a koaxiálneho zvukového kábla.
SK
58
Slovensky
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Digitálny fotoaparát
Digitálny fotoaparát pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
59
Digitálna videokamera
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla
audio L/R.
SK
60
Slovensky
Pripojenie ďalších zariadení
Úložné zariadenie USB
Pevný disk USB pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Jednotku USB flash pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
61
Počítač
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla DVI-HDMI a zvukového kábla.
Kamera pre videohovory
Pripojte videokameru pre televízor Philips PTA317 (predávanú samostatne) k televízoru pomocou
kábla USB.
SK
62
Klávesnica a myš
Slovensky
Klávesnica USB
Pripojením klávesnice USB môžete v televízore zadávať text, ako napríklad názvy zariadení, alebo
písať v aplikáciách Smart TV.
Myš USB
Po pripojení myši USB sa môžete jednoducho pohybovať po internetových stránkach a klikať na
prepojenia.
Poznámka:
•
V prípade potreby ďalších konektorov USB použite rozbočovač USB.
•
Myš USB môžete pripojiť aj k pripojenej klávesnici USB.
Klávesnicu a myš pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Keď televízor zistí klávesnicu, môžete vybrať
jej rozloženie a vyskúšať tento výber. Ak ste
ako prvé vybrali rozloženie klávesnice pre
cyriliku alebo gréčtinu, môžete vybrať aj
sekundárne rozloženie klávesnice pre latinku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Nastavenia klávesnice USB].
3. Zmeňte nastavenia klávesnice.
Tlačidlá televízora na klávesnici
Text môžete zadávať pomocou týchto
klávesov:
•
Enter : potvrdenie zadaného textu
•
Backspace : odstránenie znaku pred
kurzorom
•
Navigačné tlačidlá: pohyb v rámci
textového poľa
•
Alt + Shift: prepínanie medzi
rozloženiami klávesnice, ak je
nastavených viacero rozložení
Klávesy služby Smart TV na klávesnici
•
Enter : potvrdenie zadaného textu
•
Backspace : návrat na predchádzajúcu
stránku
•
Navigačné tlačidlá: pohyb medzi poľami
•
Tab: prechod na nasledujúce pole
•
Tab a Shift: prechod na predchádzajúce
pole
•
Home: posunutie na začiatok stránky
•
End: posunutie na koniec stránky
•
Page Up : návrat na predchádzajúcu
stránku
•
Page Down: prechod na nasledujúcu
stránku
•
+/-: priblíženie alebo oddialenie
•
*: prispôsobenie šírke stránky
Keď televízor zistí myš, môžete nastaviť
rýchlosť sledovania pohybu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Nastavenia kurzora/myši].
3. Zmeňte nastavenia myši.
SK
63
Používanie myši USB s televízorom
•
OK: Ľavé tlačidlo myši (kliknutie ľavým
tlačidlom).
(Späť): Pravé tlačidlo myši (kliknite
•
pravým tlačidlom).
•
Posúvacie koliesko: na posúvanie po
internetovej stránke nahor a nadol.
Poznámka: Myš USB sa nemôže presúvať v
ponukách televízora.
Sledovanie pripojených
zariadení
Vyberte zariadenie
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 54).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
SOURCE.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenie z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Aktualizujte zdrojový zoznam
Po pridaní alebo odstránení zariadenia
aktualizujte zdrojový zoznam.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Stlačte tlačidlo
OPTIONS.
3. Vyberte položku [Pripojenia skenovania]
a stlačte tlačidlo OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
SK
64
Zmeňte nastavenia zariadení
Zmeňte typ zariadenia
Môžete zmeniť typ zariadenia, aby ste mali k
nemu jednoduchý prístup z ponuky Zdroj.
SOURCE.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte
tlačidlo[Typ zariadenia].
3. Vyberte vhodný typ zariadenia, potom
stlačte tlačidlo OK.
Premenujte zariadenie
Zariadenie môžete premenovať po jeho
pripojení k televízoru.
SOURCE.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte tlačidlo
[Premen.].
3. Zadajte nový názov pomocou klávesnice
na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a stlačte tlačidlo OK.
Obnovenie nastavení zariadenia
Môžete obnoviť štandardné nastavenia typu
a názvu zariadenia.
1. V ponuke [Zdroj] vyberte zariadenie a
stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Originálny názov
a ikona] a stlačte tlačidlo OK.
Čo môžete urobiť
Pomocou zdokonalených funkcií ovládania
Philips EasyLink môžete naplno využiť
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC. Zariadenia podporujúce
protokol HDMI-CEC pripojte k televízoru
prostredníctvom konektora HDMI a súčasne
ich ovládajte pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Poznámka: Iné značky popisujú funkčnosť
protokolu HDMI-CEC rozdielne. Príkladmi
sú Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp)
alebo BRAVIA Sync (Sony). Nie všetky
značky sú úplne kompatibilné s funkciou
Philips EasyLink.
Po zapnutí funkcie Philips EasyLink sú
dostupné nasledujúce funkcie:
Prehrávanie jedným dotykom
Keď prehrávate obsah zariadenia
kompatibilného s protokolom HDMI-CEC,
televízor sa zapne z pohotovostného režimu
a prepne sa na správny zdroj.
Prepnutie do pohotovostného režimu
jedným dotykom
na diaľkovom ovládaní
Po stlačení tlačidla
televízora sa televízor a všetky zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC
prepnú do pohotovostného režimu.
Automatické vypnutie neaktívnych
zariadení
Ak je zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC po určitý čas neaktívne, prepne
sa do pohotovostného režimu.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Pomocou diaľkového ovládania televízora
môžete ovládať viacero zariadení
kompatibilných s protokolom HDMI-CEC.
Ovládanie zvuku systému
Ak prostredníctvom konektora HDMI ARC
pripojíte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC vybavené
reproduktormi, môžete zvuk televízora
počúvať z týchto reproduktorov namiesto
reproduktorov televízora.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, požadovanú kvalitu obrazu môžete
zachovať zapnutím funkcie Pixel Plus Link.
Maximálne zobrazenie videa s titulkami
Niektoré titulky videa môžu pod videom
vytvoriť samostatný pás na titulky, čím sa
zmenší oblasť zobrazenia videa. Ak chcete
oblasť zobrazenia videa maximalizovať,
zapnutím automatického posunutia titulkov
zobrazte titulky cez obraz videa.
Čo potrebujete
•
Pripojte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC k televízoru.
Môžete pripojiť viac ako jedno
zariadenie s protokolom HDMI-CEC.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení (Strana 54).
•
Správne nakonfigurujte jednotlivé
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.
•
Zapnutie funkcie EasyLink.
Zapnutie funkcie EasyLink
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [EasyLink] > [Zapnuté] a
stlačte tlačidlo OK.
SK
65
Slovensky
Nastavenie zariadení
EasyLink
Ovládanie zariadení
Ak pripojíte viaceré zariadenia HDMI-CEC
podporujúce toto nastavenie, môžete ich
všetky ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Poznámka: Ide o rozšírené nastavenie.
Zariadenia, ktoré toto nastavenie
nepodporujú, nebudú reagovať na diaľkové
ovládanie televízora.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink] > [Diaľkové ovládanie
EasyLink].
3. Vyberte položku [Zapnuté] alebo
[Vypnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Tipy:
•
Ak chcete prepnúť späť na ovládanie
televízora, stlačte tlačidlo
a vyberte
položku [Sledovať TV].
•
Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte
a vyberte zariadenie z
tlačidlo
domovskej ponuky.
Tlačidlá funkcie EasyLink
Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC môžete ovládať pomocou
týchto tlačidiel na diaľkovom ovládaní
televízora:
: zapnutie televízora a pripojeného
•
zariadenia alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
•
Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania videa alebo hudby.
•
Číselné tlačidlá: výber názvu, kapitoly
alebo skladby.
•
OK: spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania v pripojenom
zariadení, aktivácia výberu alebo prístup
k ponuke zariadenia.
: zobrazenie domovskej ponuky
•
televízora.
SK
66
Vypnutie pripojených zariadení
Televízor môžete nastaviť tak, aby vypol
pripojené zariadenia kompatibilné s
rozhraním HDMI CEC, ak nie sú aktívnym
zdrojom. Televízor prepína pripojené
zariadenie do pohotovostného režimu po 10
minútach nečinnosti.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Zariadenia
s automatickým vypnutím] > [Zapnuté] a
stlačte tlačidlo OK.
Výber výstupu reproduktorov
Ak je pripojené zariadenie kompatibilné so
štandardom HDMI Audio Return Channel
(HDMI ARC), môžete zvukový výstup
reprodukovať cez kábel HDMI. Nevyžadujú
sa ďalšie zvukové káble. Uistite sa, že
zariadenie pripájate ku konektoru HDMI
ARC na televízore. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Informácie o kábloch > HDMI.
(Strana 53)
Zapnutie rozhrania HDMI ARC
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[HDMI 1 - ARC].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a
potom stlačte tlačidlo OK.
•
[Zapnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom pripojeného zariadenia
kompatibilného s rozhraním
HDMI-ARC.
•
[Vypnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom reproduktorov
televízora alebo prostredníctvom
zariadenia pripojeného pomocou
konektora digitálneho výstupu zvuku.
Poznámka: Uistite sa, že nastavenia
protokolu HDMI-CEC pripojeného
zariadenia sú správne nastavené.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.
•
[Vypnuté]: vypnutie reproduktorov
televízora.
•
[Zapnuté]: zapnutie reproduktorov
televízora.
•
[EasyLink]: automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC.
•
[Autom. spust. EasyLink]: ak je
pripojené zvukové zariadenie
HDMI-CEC, automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
zariadenia.
Zmena prenosu prúdu zvukových údajov
televízora
Zvukový výstup môžete kedykoľvek prepínať
medzi reproduktormi televízora a
pripojeným zosilňovačom.
OPTIONS.
1. Stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a
potom stlačte tlačidlo OK.
•
[Televízor]: štandardne zapnuté.
Prenášajte zvuk televízora
prostredníctvom televízora a
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC, kým sa pripojené
zariadenie neprepne na ovládanie zvuku
systému. Zvuk televízora sa potom
bude prenášať prostredníctvom
pripojeného zariadenia.
•
[Zosilňovač]: prenos zvuku
prostredníctvom pripojeného zariadenia
HDMI-CEC. Ak v zariadení nie je
zapnutý režim zvuku systému, prúd
zvukových údajov sa naďalej prenáša
cez reproduktory televízora. Ak ste
vybrali možnosť [Autom. spust.
EasyLink], televízor vyzve na prepnutie
pripojeného zariadenia na režim zvuku
systému.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, môžete zapnúť funkciu Pixel Plus
Link.
Zapnutie funkcie Pixel Plus Link
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Pixel Plus Link] >
[Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Zväčšenie zobrazenia videa
Niektoré titulky vytvoria pod videom
samostatný pás na titulky, čím sa zmenší
oblasť zobrazenia videa. Ak chcete oblasť
zobrazenia videa maximalizovať, zapnite
automatické posunutie titulkov. Titulky sa
potom zobrazia cez obraz videa.
Zapnutie automatického posunutia titulkov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Autom. posun titulkov]
> [Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
SK
67
Slovensky
Nastavenie reproduktorov televízora
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[Reproduktory TV].
Pripojenie k počítačovej
sieti a internetu
Pripojenie
Čo môžete urobiť
Zobrazenie médií
Ak televízor pripojíte k domácej sieti,
môžete si prezerať fotografie, prehrávať
hudbu a videá uložené v počítači. Pozrite si
časť Používanie televízora > Prehrávanie
multimediálnych súborov (Strana 21).
Smart TV
Ak televízor pripojíte k domácej sieti s
pripojením na internet, môžete používať
službu Smart TV. Služba Smart TV ponúka
internetové služby a webové lokality
upravené pre váš televízor. Prehrávajte
hudbu a videá, získavajte informácie zo
systému infotainment, požičiavajte si filmy.
Okrem toho máte k dispozícii ešte množstvo
ďalších funkcií. Pozrite si časť Používanie
televízora > Používanie služby Smart TV
(Strana 24).
Čo potrebujete
Varovanie: Tento televízor je v súlade so
smernicou o elektromagnetickej
kompatibilite len pri použití tieneného
ethernetového kábla Cat5.
•
Počítačovú sieť, ktorá zahŕňa:
a) smerovač typu UPnP (universal
plug-and-play) a
b) počítač s jedným z týchto
operačných systémov: Microsoft
Windows XP, Microsoft Windows Vista,
Mac OS X alebo Linux.
•
Ak chcete pripojiť televízor k
počítačom, je potrebné nainštalovať a
konfigurovať mediálny server na
počítači. Pozrite si časť Používanie
televízora > Prehrávanie
multimediálnych súborov (Strana 21).
•
Ak chcete televízor pripojiť na internet,
potrebujete vysokorýchlostné
pripojenie.
SK
68
Tento televízor môžete pripojiť k domácej
sieti prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového pripojenia.
•
Informácie o káblovom pripojení
nájdete v časti Pripojenie televízora >
Pripojenie k sieti a internetu >
Káblové pripojenie (Strana 68).
•
Informácie o bezdrôtovom pripojení
nájdete v časti Pripojenie televízora >
Pripojenie k sieti a internetu >
Integrovaná funkcia Wi-Fi (Strana 69).
Káblové pripojenie
1. Zapnite smerovač a aktivujte jeho
nastavenia DHCP.
2. Pripojte smerovač k televízoru pomocou
ethernetového kábla.
3. Stlačte tlačidlo
a vyberte položku
[Nastavenie].
4. Vyberte položku [Pripojiť k sieti] a stlačte
tlačidlo OK.
5. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte
sieť.
6. Počkajte, kým televízor nevyhľadá sieťové
pripojenie.
7. Ak sa zobrazí výzva, vyjadrite súhlas s
licenčnou zmluvou koncového používateľa.
Táto časť platí len pre televízory s
integrovanou funkciou Wi-Fi.
Televízor môžete bezdrôtovo pripojiť k
domácej sieti.
Poznámka:
•
Bezdrôtová sieť využíva to isté
frekvenčné spektrum (2,4 GHz) ako
bežné domáce spotrebiče, napríklad
telefóny typu DECT, mikrovlnné rúry
alebo zariadenia Bluetooth, čo môže
spôsobiť rušenie siete Wi-Fi. Presuňte
tieto zariadenia ďalej od televízora.
•
Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon
Wi-Fi, umiestnite televízor vo
vzdialenosti do 10 m od bezdrôtového
smerovača. Medzi smerovačom a
televízorom by sa nemali nachádzať
prekážky ako betónové steny.
•
Kvalita príjmu závisí od umiestnenia
bezdrôtového smerovača a od
miestneho poskytovateľa internetových
služieb.
•
Ak chcete obmedziť sieťové prenosy,
vypnite nepoužívané sieťové zariadenia
zapojené do domácej siete.
•
Pri prehrávaní videa v domácej
bezdrôtovej sieti odporúčame používať
smerovač IEEE 802.11 N. Rýchlosť
pripojenia sa môže líšiť v závislosti od
prevádzkového prostredia bezdrôtovej
domácej siete.
Nastavenie bezdrôtovej siete
1. Zapnite smerovač bezdrôtovej siete.
2. Na diaľkovom ovládači televízora stlačte
tlačidlo .
3. Vyberte položky [Nastavenie] > [Pripojiť
k sieti] a stlačte tlačidlo OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
WPS – Wi-Fi Protected Setup
1. Ak váš smerovač podporuje protokol
Wi-Fi Protected Setup (WPS), stlačte
tlačidlo WPS na smerovači.
2. Po dvoch minútach vyberte na televízore
položku [WPS] a potom stlačte tlačidlo OK.
Televízor sa pripojí k sieti. Tento proces trvá
približne 2 minúty.
Systém WPS je súčasťou väčšiny nových
bezdrôtových smerovačov a tieto smerovače
sú označené logom WPS. Systém WPS
využíva bezpečnostné šifrovanie WPS a
nemôže sa kombinovať so zariadeniami v
sieti, ktoré používajú bezpečnostné šifrovanie
WEP (Wired Equivalent Privacy).
Ak potrebujete mať zariadenia WEP vo
svojej sieti, pri inštalácii použite možnosti
[Skenovanie] > [Vlastné].
Vyhľadanie smerovačov
Ak máte v sieti viacero smerovačov, môžete
vybrať požadovanú sieť.
1. Ak chcete vybrať určitý sieťový smerovač,
stlačte tlačidlo [Skenovanie] na prvej stránke
inštalácie.
Smerovače s protokolom WPS a najsilnejším
signálom sa v zozname na obrazovke
zobrazujú na prvých miestach.
2. Vyberte požadovaný smerovač a stlačte
tlačidlo OK.
•
Ak sa pripájate k smerovaču WPS,
vyberte na televízore možnosť [WPS].
•
Ak chcete v softvéri smerovača nastaviť
kód PIN na pripojenie, vyberte položku
[Kód pin WPS] a poznačte si kód.
•
Ak chcete zadať šifrovací kľúč manuálne,
vyberte položku [Štandard] a po
zobrazení výzvy zadajte kľúč.
Nastavenie zabezpečeného pripojenia
pomocou šifrovania WPS
1. Ak chcete nastaviť zabezpečené pripojenie
pomocou kódu PIN, vyberte položku [Kód
pin WPS] a stlačte tlačidlo OK.
2. Poznačte si 8-miestny kód PIN zobrazený
na televíznej obrazovke a zadajte ho do
softvéru smerovača v počítači.
Ak chcete zistiť, kde máte zadať kód PIN,
pozrite si príručku k smerovaču.
SK
69
Slovensky
Integrovaná funkcia Wi-Fi
Nastavenie zabezpečeného pripojenia
pomocou šifrovania WPA
Ak je v smerovači aktivované zabezpečenie
Wi-Fi Protected Access (WPA), na
diaľkovom ovládaní zadajte prístupovú frázu.
1. Ak chcete šifrovací kľúč zadať manuálne,
vyberte položku [Štandard] a stlačte tlačidlo
OK.
2. Výberom poľa na zadanie textu zobrazte
klávesnicu na obrazovke. Potom stlačte
tlačidlo OK.
Nastavenie zabezpečeného pripojenia
pomocou šifrovania WEP
Ak používate bezpečnostné šifrovanie WEP,
v televízore sa zobrazí výzva na zadanie
šifrovacieho kľúča WEP pomocou čísel
hexadecimálnej sústavy.
1. V softvéri smerovača v počítači vyhľadajte
hexadecimálny kľúč a poznačte si prvý kľúč v
zozname kľúčov WEP.
2. Ak chcete televízor pripojiť k smerovaču,
pomocou diaľkového ovládania zadajte v
televízore bezpečnostný kľúč.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyjadrite súhlas s
licenčnou zmluvou koncového používateľa.
SK
70
Sieťové nastavenia
Sieťový názov televízora
Ak máte v domácej sieti viac než jeden
televízor, môžete zadať jedinečný názov
tohto televízora.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia siete] > [Názov TV siete] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Pomocou klávesnice na obrazovke alebo
klávesnice diaľkového ovládania zadajte
názov.
Zapnite službu Miracast
Tento televízor je certifikovaný pre štandard
Miracast. Ak chcete, aby sa na televízore
bezproblémovo zobrazoval obsah zo
zariadenia Wi-Fi, zapnite funkciu Miracast.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia siete] > [Wi-Fi Miracast].
3. Vyberte položku [Zapnuté], potom
stlačením tlačidla OK aktivujte službu
Miracast.
Tip: Ak chcete zmazať históriu všetkých
zariadení so službou Wi-Fi Miracast, zvoľte
položky [Nastavenie] > [Nastavenia siete]
> [Vymazať zariadenia Wi-Fi Miracast].
Zapnite diaľkové nahrávanie
Tento televízor podporuje diaľkové
nahrávanie, naplánované zo zariadenia Wi-Fi.
Poznámka: Ak zapnete diaľkové nahrávanie,
televízor má vyššiu spotrebu než v
pohotovostnom režime.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia siete] > [Nahrávanie
MyRemote].
3. Vyberte položku [Zapnuté] a stlačte
tlačidlo OK.
Čo môžete urobiť
Pomocou modulu podmieneného prístupu
(CAM) môžete sledovať kódované digitálne
televízne kanály. Po vložení modulu CAM a
zaplatení poplatkov za odber služby môžete
sledovať príslušné programy.
Tento televízor podporuje službu CI
(Common Interface), ako aj CI+. Služba CI+
podporuje prémiové digitálne programy s
vysokým rozlíšením, ktoré sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany pred kopírovaním.
Poznámka: Aplikácie, funkcie, obsah a správy
na obrazovke závisia od poskytovateľa služby
CAM.
1. Vypnite televízor.
2. Podľa pokynov vytlačených na module
CAM vložte modul CAM do zásuvky
Common Interface na bočnej strane
televízora.
Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa
modul CAM neaktivuje. Môže to chvíľu trvať.
Ak si chcete zachovať prístup k šifrovaným
digitálnym televíznym kanálom, nechajte
modul CAM v zásuvke.
Prístup k službám modulu CAM
1. Po vložení a aktivovaní modulu CAM
OPTIONS.
stlačte tlačidlo
2. Vyberte položku [Common Interface] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte poskytovateľa služby CAM a
stlačte tlačidlo OK.
Čo potrebujete
Upozornenie: Modul CAM vložte podľa
pokynov, aby sa nepoškodil.
Poznámka: Informácie o spôsobe vloženia
karty Smart do modulu CAM nájdete
v dokumentácii od poskytovateľa služieb.
SK
71
Slovensky
Pripojte modul CAM
(Conditional Access
Module)
6 Riešenie
problémov
Všeobecné problémy
Televízor sa nedá zapnúť:
•
Odpojte napájací kábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte minútu a potom ho
znovu zapojte.
•
Skontrolujte, či je napájací kábel
bezpečne zapojený.
Počas zapínania, vypínania alebo prepínania
televízora do pohotovostného režimu
počuť z jeho vnútra praskanie:
Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je
spôsobené bežným rozpínaním a sťahovaním
televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva.
Nemá to vplyv na výkon televízora.
Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore:
Spustenie televízora trvá určitý čas. V tom
čase televízor nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore. Ide o bežný jav.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové
ovládanie, prezrite snímač diaľkového
ovládania pomocou digitálneho
fotoaparátu – ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na
diaľkovom ovládaní a zbadáte, ako snímač
bliká na červeno, diaľkové ovládanie funguje
a možno bude potrebné váš televízor
skontrolovať v stredisku starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips. Tento proces
riešenia problémov sa nedá uplatniť v
prípade diaľkových ovládaní, ktoré sú s
televízorom spárované bezdrôtovo.
SK
72
Keď je televízor v pohotovostnom režime,
zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa
televízor vráti do pohotovostného režimu:
Ide o bežný jav. Po odpojení televízora od
elektrickej siete a opätovnom pripojení sa pri
ďalšom spustení televízora zobrazí úvodná
obrazovka.
Ak chcete zapnúť televízor z
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládaní alebo ľubovoľné
tlačidlo na televízore.
Svetelný indikátor pohotovostného režimu
na televízore bliká na červeno:
Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu
zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví
znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
Zvuk televízora je v nesprávnom jazyku:
Ak vyberiete jazyk zvuku prostredníctvom
OPTIONS, v televízore sa pri
položky
zmene kanálov alebo vypnutí televízora
obnoví predvolený jazyk. Ak chcete
ponechať zvolený jazyk, zmeňte jazyk zvuku
a následným výberom
stlačením tlačidla
položiek [Nastavenie] > [Nastavenia kanála]
alebo [Nastavenia satelitu] > [Jazyky] >
[Primárny jazyk zvuku] alebo [Sekundárny
jazyk zvuku] .
Ponuka televízora alebo služby Smart TV sa
zobrazuje v nesprávnom jazyku:
Nastavte uprednostňovaný jazyk ponuky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena
nastavení televízora > Nastavenia jazyka >
Jazyk ponuky (Strana 48).
Zabudli ste 4-miestny kód na odomknutie
funkcie blokovania kanálov (rodičovskej
zámky):
Zadajte kód 8888.
Ak chcete inovovať softvér televízora:
Navštívte lokalitu www.philips.com/support
a prevezmite najaktuálnejší balík softvéru pre
televízor. Na tejto lokalite nájdete aj pokyny
na inštaláciu softvéru a poznámky k vydaniu,
ktoré informujú o aktualizovaných častiach.
Kompletné pokyny na inováciu softvéru
televízora sú uvedené aj v časti Zmena
nastavení televízora > Aktualizácia softvéru
(Strana 50).
Problémy s obrazom
Ak chcete nainštalovať televízne kanály:
Pozrite si časť Zmena nastavení televízora >
Automatická inštalácia (Strana 43), kde
nájdete pokyny pre inštaláciu analógových
alebo digitálnych kanálov. Ak chcete
inštalovať satelitné televízne kanály, pozrite si
časť Zmena nastavení televízora >
Nastavenia satelitu (Strana 46).
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne
digitálne kanály:
•
V časti s technickými parametrami
zistite, či televízor podporuje službu
DVB-T, DVB-C alebo DVB-S vo vašej
krajine.
•
Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené a či je vybratá správna sieť.
Predtým nainštalované kanály sa
nezobrazujú v zozname kanálov:
Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam
kanálov.
Ak chcete zmeniť usporiadanie alebo
zoradenie zoznamu kanálov:
Po inštalácii sa kanály zobrazujú v zozname
kanálov. Informácie o správe zoznamov
kanálov vrátane ich usporiadania nájdete v
časti Sledovanie televízie > Správa zoznamu
kanálov (Strana 15).
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa
obraz, prípadne je obraz skreslený:
•
Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.
•
Skontrolujte, či je ako zdroj obrazu
vybraté správne zariadenie.
•
Skontrolujte, či je správne pripojené
externé zariadenie alebo zdroj.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
Skontrolujte, či sú správne vybraté nastavenia
obrazu.
Anténa prijíma slabý signál televíznych
kanálov:
•
Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.
•
Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veľké predmety. Ak je to
možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu
zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení ďalej od televízora.
•
Ak je príjem slabý len na jednom kanáli,
jemne ho dolaďte.
Nízka kvalita obrazu z pripojených
zariadení:
•
Skontrolujte, či sú zariadenia správne
pripojené.
•
Skontrolujte, či sú správne vybraté
nastavenia obrazu.
Televízor neuložil nastavenia obrazu:
Skontrolujte, či je umiestnenie televízora
nastavené na možnosť Doma. V tomto
režime môžete meniť a ukladať nastavenia.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretože
je príliš veľký alebo malý:
Formát obrazu zmeňte na iný.
SK
73
Slovensky
Problémy s kanálmi
Pri zmene kanálov sa formát obrazu
neustále mení:
Vyberte iný formát obrazu než
[Automatické zväčšenie].
Umiestnenie obrazu nie je správne:
Obrazové signály z niektorých zariadení sa
nemusia správne zmestiť na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Vysielaný obraz je zakódovaný:
Na prístup k obsahu budete pravdepodobne
potrebovať modul podmieneného prístupu
(CAM). Poraďte sa s poskytovateľom služieb.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
„elektronická nálepka“ s informáciami:
Televízor je v režime [Obchod]. Ak chcete
odstrániť elektronickú nálepku, prepnite
televízor do režimu [Doma] a reštartujte ho.
Pozrite si časť Zmena nastavení televízora >
Ďalšie nastavenia > Režim Doma (Strana
50).
Zobrazenie obsahu počítača na televíznej
obrazovke nie je stabilné:
•
Skontrolujte, či počítač používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu. Pozrite si časť Technické
údaje > Rozlíšenia obrazovky (Strana
77).
•
Zmeňte formát obrazu televízora na
hodnotu [Bez zmeny mierky].
SK
74
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva
zvuk:
Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.
•
Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené.
•
Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená
alebo nastavená na nulovú hodnotu.
•
Skontrolujte, či je vybraté príslušné
nastavenie reproduktorov televízora.
Stlačte tlačidlo
OPTIONS, vyberte
možnosť [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.] a potom vyberte
možnosť [Televízor].
•
Skontrolujte, či je výstup zvuku
televízora pripojený k vstupu zvuku na
zariadení systému domáceho kina, ktoré
je kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC alebo funkciou EasyLink.
Zvuk by ste mali počuť z
reproduktorov systému domáceho kina.
•
Niektoré zariadenia môžu vyžadovať
manuálne povolenie zvukového výstupu
HDMI. Ak už je zvuk HDMI povolený,
ale napriek tomu ho nepočuť, skúste
zmeniť formát digitálneho zvuku
zariadenia na PCM (Pulse Code
Modulation). Pokyny nájdete v
dokumentácii dodanej so zariadením.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostatočná:
Uistite sa, že sú vybraté správne nastavenia
zvuku.
Vyskytli sa problémy so zariadeniami
HDMI:
•
Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť
čas potrebný na zobrazenie obsahu zo
zariadenia HDMI na obrazovke
televízora.
•
Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz,
skúste prepínať medzi zdrojmi – z
jedného zariadenia na druhé a naopak.
•
Ak dochádza k občasným výpadkom
zvuku, skontrolujte správnosť nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.
•
Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo
kábel HDMI-DVI, skontrolujte, či je do
konektora AUDIO L/R alebo AUDIO
IN (iba minikonektor) zapojený ďalší
zvukový kábel.
Nemožno používať funkcie EasyLink:
Uistite sa, že zariadenia HDMI sú
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami
kompatibilnými s protokolom HDMI-CEC.
Ak je k televízoru pripojené zvukové
zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC, po vypnutí zvuku, zvýšení
alebo znížení hlasitosti sa na obrazovke
nezobrazí ikona stlmenia zvuku ani
hlasitosti:
Po pripojení zvukového zariadenia
HDMI-CEC je takéto správanie bežné.
Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:
•
Podľa dokumentácie k pamäťovému
zariadeniu USB skontrolujte, či je
pamäťové zariadenie nastavené v
režime kompatibilnom s triedou
veľkokapacitného pamäťového
zariadenia.
•
Uistite sa, že príslušné pamäťové
zariadenie USB je kompatibilné s týmto
televízorom.
•
Uistite sa, že televízor podporuje
príslušné formáty zvukových a
obrazových súborov.
Súbory so zvukom alebo obrázkami
uložené v pamäťovom zariadení USB sa
neprehrávajú alebo nezobrazujú plynulo:
Prenosový výkon pamäťového zariadenia
USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu
údajov do televízora, výsledkom čoho je
nízka kvalita prehrávania.
Slovensky
Problémy s pripojením
Problémy so sieťou
Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie
medzi televízorom a domácou sieťou:
Pokyny na bezdrôtové pripojenie televízora k
domácej sieti nájdete v časti Pripojenie
televízora > Pripojenie k sieti a internetu >
Integrovaná funkcia Wi-Fi (Strana 69).
Služba Smart TV nefunguje:
Skontrolujte, či je smerovač správne
pripojený k televízoru a či má otvorený
prístup na internet. Ak je smerovač vybavený
bránou firewall alebo nastaveniami
zabezpečenia, skontrolujte, či umožňuje
prenos údajov služby Smart TV. Podrobné
informácie nájdete v dokumentácii k
smerovaču.
Prístup na internet prostredníctvom služby
Smart TV je pomalý:
•
Ak sa na internet pripájate pomocou
bezdrôtového pripojenia, skúste zlepšiť
kvalitu signálu medzi smerovačom a
televízorom. Podrobnosti nájdete v
dokumentácii ku smerovaču.
•
Ak je to možné, vždy používajte rýchlu
širokopásmovú linku.
•
Aktualizáciou televízora pomocou
najnovšieho softvéru zaručte optimálnu
rýchlosť prehľadávania.
Sieť je pomalá:
Ak sa k počítaču pripájate bezdrôtovo,
zvýšte kvalitu signálu medzi smerovačom a
televízorom podľa pokynov, ktoré nájdete v
dokumentácii k smerovaču.
SK
75
Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla:
•
Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je
rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi
typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi
v jej blízkosti.
•
Ak bezdrôtová sieť nefunguje, skúste
použiť káblové pripojenie.
•
Uistite sa, že brány firewall vašej siete
povoľujú prístup k bezdrôtovému
pripojeniu televízora.
Kontaktovanie spoločnosti
Philips
Varovanie: Nepokúšajte sa opravovať
televízor vlastnými silami. Výsledkom môže
byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné
poškodenie televízora alebo zánik záruky.
Ak sa vám problém nedarí vyriešiť, pozrite si
často kladené otázky pre tento televízor na
lokalite www.philips.com/support. Problém
môžete konzultovať aj s komunitou
používateľov televízorov Philips na lokalite
www.supportforum.philips.com.
Ak sa chcete rozprávať so zástupcami
spoločnosti Philips alebo im zaslať e-mail,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Kontaktné údaje nájdete v brožúre
dodanej s televízorom alebo na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane
televízora a na balení.
SK
76
Napájanie a príjem
Technické parametre produktu podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Napájanie
•
Elektrická sieť: AC 220 – 240 V (50 –
60 Hz)
•
Spotreba energie v pohotovostnom
režime: < 0,3 W
•
Teplota okolia: 5 až 40 °C
•
Informácie o spotrebe energie nájdete v
technických parametroch produktu na
adrese www.philips.com/support.
Výkon uvedený na typovom štítku produktu
vyjadruje spotrebu energie pre tento
produkt počas bežného používania v
domácnosti (IEC 62087, vyd. 2). Údaje o
maximálnom výkone uvedené v zátvorke sa
používajú kvôli elektrickej bezpečnosti (IEC
60065, vyd. 7.2).
Príjem
•
Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)
•
Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
•
Prehrávanie videa: NTSC, PAL,
SECAM*
•
Digitálna televízia: MPEG-4, DVB-T
(terestriálna), DVB-T2*, DVB-C
(káblová), DVB-S/S2* (satelitná).
•
Pásma ladenia: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Dostupné len v určitých modeloch.
Zobrazenie a zvuk
Obraz a obrazovka
•
Typ obrazovky: podsvietená obrazovka
LED, Full HD
•
Uhlopriečka:
– 81 cm/32 palcov
– 102 cm/40 palcov
– 117 cm/46 palcov
– 140 cm/55 palcov
•
Pomer strán: 16 : 9 (širokouhlý)
•
Rozlíšenie obrazovky: 1920 x 1080
pixelov
•
Zdokonalenie obrazu: Pixel Plus
•
Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz
•
3D: 3D Max
Zvuk
•
Výstupný výkon (RMS) pri 10 % THD:
– pre 32-palcové modely: 20 W
– pre 42 – 55-palcové modely: 24 W
•
Clear Sound
•
Incredible Surround
•
Programovanie zvuku: mono / stereo /
sekundárne
Rozlíšenia obrazovky
Formáty počítača – HDMI
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Formáty počítača – VGA
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
SK
77
Slovensky
7 Technické údaje
Formáty pre video
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
Multimédiá
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Poznámka: Názvy multimediálnych súborov
nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.
Podporované multimediálne pripojenia
•
USB: Pripájajte len USB zariadenia so
spotrebou 500mA alebo menej.
- NTFS, FAT 16 (len na čítanie)
- FAT 32
•
Ethernet LAN RJ-45
Podporované súbory s obrázkami
•
JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo
•
GIF (87a, 89a): *.gif
•
PNG: *.png
•
BMP: *.bmp, *.dib
•
JPS: *.jps
•
PNS: *.pns
•
BMS: *.bms
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
78
Slovensky
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
79
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty titulkov
Kódovanie znakov
•
Windows-1250 (CP-1250):
stredoeurópske a východoeurópske –
latinka (čeština, maďarčina, poľština,
slovenčina, slovinčina, chorvátčina,
rumunčina, srbčina)
•
Windows-1251 (CP-1251): cyrilika
•
Windows-1252 (CP-1252):
západoeurópske – latinka
•
Windows-1253 (CP-1253): gréčtina
•
Windows-1254 (CP-1254): turečtina
•
UTF-8: viacbajtové kódovanie znakov
pre sústavu znakov Unicode
SK
80
Podporovaný softvér mediálneho servera
kompatibilného s režimom DLNA
•
Windows Media Player (systém
Microsoft Windows)
•
Twonky Media (systémy Microsoft
Windows, Mac OS X)
•
Sony Vaio Media Server (systém
Microsoft Windows)
•
TVersity (systém Microsoft Windows)
•
Nero MediaHome
•
DiXiM (systém Microsoft Windows
XP)
•
Macrovision Network Media Server
(systém Microsoft Windows)
•
Fuppes (systém Linux)
•
uShare (systém Linux)
Slovensky
Možnosti pripojenia
Zadná strana
•
HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return
Channel
•
HDMI 2
•
AUDIO IN (DVI/VGA): stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm
•
PRIPOJENIE K SIETI: Ethernet LAN
RJ-45
•
SERV. U: servisný port
•
CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:
komponentné video a audio
•
DIGITÁLNY ZVUKOVÝ VÝSTUP:
koaxiálny
•
TELEVÍZNA ANTÉNA: 75-ohmová
koaxiálna (IEC)
•
SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART
•
SAT: F-pin pre satelit (pre niektoré
modely)
Bočné
•
CI: bežné rozhranie
•
HDMI
•
USB 1 a 2
•
Slúchadlá: stereofónny minikonektor s
priemerom 3,5 mm
Verzia Pomocníka
UMv 450812125203 - 20130326
SK
81
8 Register
DivX VOD - 24
3
domáca sieť - 67
DLNA - 21
domáce kino, pripojenie - 57
3D - 19
3D, 2D na 3D - 20
3D, vypnutie - 20
3D, začiatok - 20
3D, zdravotné upozornenie - 4
3D, zmena formátu - 20
DTVi - 27
E
EasyLink - 64
EasyLink, diaľkové ovládanie - 65
EasyLink, funkcie - 64
EasyLink, ovládacie prvky - 65
A
aktualizácia, zdrojový zoznam - 63
analógové kanály, inštalácia - 43
analógové kanály, jemné ladenie - 43
analógové kanály, titulky - 47
asistent nastavenia - 40
automatické posunutie titulkov - 66
automatické vypnutie, zariadenia - 65
B
EasyLink, ovládanie na obrazovke - 12
EasyLink, reproduktory televízora - 65
EasyLink, zapnutie - 64
energetický štítok - 10
energeticky úsporné nastavenia - 9
EPG - 18
EPG, internet - 18
EPG, vysielacia spoločnosť - 18
externý pevný disk - 60
bezpečnosť - 3
Bežné rozhranie - 70
C
CAM - 70
CI - 70
F
formát obrazu - 17
H
HbbTV - 27
HDMI - 52
Č
HDMI ARC - 52
časovač vypnutia - 39
hlasitosť - 14
D
hracia konzola, pripojenie - 56
diaľkové ovládanie - 11
digitálna videokamera - 59
digitálne kanály, inštalácia - 43
digitálne kanály, titulky - 47
digitálny fotoaparát - 58
digitálny rozhlas - 15
SK
82
hodiny - 38
hry, pre dvoch hráčov - 36
I
Indikátor LED pohotovostného režimu - 11
inštalácia kanálov, automatická - 42
integrovaná funkcia Wi-Fi, nastavenie - 68
Interaktívna televízia - 27
multimédiá, prehrávanie súborov - 21
internet, Smart TV - 24
Myš USB - 62
J
N
jazyk zvuku - 47
nahrávanie televíznych relácií, jedným
dotykom - 30
jazyk, ponuka - 47
Slovensky
internet, pripojenie - 67
jazyk, titulky - 47
nahrávanie, televízne programy - 29
K
nahrávky, plán - 31
nahrávky, odstránenie - 32
káble - 52
nahrávky, sledovanie - 31
kamera pre videohovory - 61
nastavenia obrazu - 40
kanály - 15
nastavenia obrazu, obnovenie - 42
kanály (analógové), inštalácia - 43
nastavenia pre hry - 36
kanály (analógové), jemné ladenie - 43
nastavenia zvuku - 41
kanály (digitálne), inštalácia - 43
nastavenia zvuku, obnovenie - 42
kanály, aktualizácia - 44
nastavenia, formát zvuku - 42
kanály, inštalácia (automatická) - 42
nastavenia, hra - 36
kanály, inštalácia (satelit) - 45
nastavenia, obraz - 40
kanály, logo - 15
nastavenia, sieť - 69
kanály, obľúbené - 15
nastavenia, zvuk - 41
kanály, opätovná inštalácia - 51
kanály, premenovanie - 15
kanály, prepnutie - 15
kanály, skrytie alebo odkrytie - 15
kanály, zoradenie - 15
Klávesnica USB - 62
kodeky, podporované - 77
konektory - 52
kontaktovanie spoločnosti Philips - 10
O
obľúbené kanály, zoznam - 15
ochranné známky a autorské práva - 8
online fórum - 10
opätovná inštalácia - 51
ovládacie prvky - 11
ovládacie prvky na zadnej strane - 11
Ovládacie prvky televízora - 11
M
ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone - 13
modul CAM, vloženie - 70
P
modul CAM, zapnutie - 70
modul podmieneného prístupu - 70
možnosti pripojenia - 80
Multimedia Home Platform (MHP) - 27
multimédiá, možnosti prehrávania - 22
multimédiá, podporované formáty - 77
pípnutie tlačidla - 48
Pixel Plus Link - 66
plánovanie, nahrávky - 31
počítač, prehrávanie súborov - 21
počítač, rozlíšenia obrazovky - 76
SK
83
podpora produktu - 10
pohotovostný režim - 13
pomocník, na obrazovke - 10
Pomocník, verzia - 80
pozastavenie televízneho vysielania - 28
pozastavenie televízneho vysielania, pevný
disk USB - 28
preddefinované nastavenia, obraz a zvuk - 17
prehrávač diskov, pripojenie - 53
prehrávanie, súbory z počítača - 21
R
recyklácia - 9
rekordér, pripojenie - 55
reproduktory televízora, stlmenie - 14
režim Doma - 49
režim Obchod - 49
režim, Doma alebo Obchod - 49
rodičovská kontrola - 39
rodičovská zámka - 39
prehrávanie, súbory z USB - 22
rozlíšenia obrazovky - 76
premenovanie kanálov - 15
S
premenovanie, pripojené zariadenie - 63
pripojené zariadenie, premenovanie - 63
pripojenie, digitálna videokamera - 59
pripojenie, digitálny fotoaparát - 58
pripojenie, domáca sieť - 67
pripojenie, domáce kino - 57
pripojenie, externý pevný disk - 60
pripojenie, hracia konzola - 56
pripojenie, internet - 67
pripojenie, kamera pre videohovory - 61
pripojenie, klávesnica - 62
pripojenie, myš - 62
pripojenie, počítač - 61
pripojenie, prehrávač diskov - 53
pripojenie, rekordér - 55
pripojenie, televízny prijímač - 54
pripojenie, zariadenie USB - 60
prístup pre sluchovo postihnutých - 48
prístup pre zrakovo postihnutých - 48
program mediálneho servera - 21
satelit, inštalácia kanálov - 45
satelit, nastavenia - 45
satelit, pridanie alebo odobratie - 46
SCART - 52
sieť, názov televízora - 69
sieť, pripojenie - 67
sieťové nastavenia - 69
Skype - 32
Skype, blokovanie kontaktu - 33
Skype, hlasové schránky - 35
Skype, hlasový hovor - 34
Skype, kontakty - 33
Skype, nastavenia - 35
Skype, nastavenie - 32
Skype, prihlásenie sa - 32
Skype, prijatie hovoru - 34
Skype, videohovor - 34
Smart TV - 24
Smart TV, aplikácie - 25
Smart TV, používanie - 24
Smart TV, sieť - 67
Smart TV, spustenie - 25
snímače - 11
softvér, aktualizácia pomocou USB - 49
softvér, aktualizácia z Internetu - 51
SK
84
univerzálny prístup, zapnutie - 48
softvér, kontrola verzie - 49
univerzálny prístup, zrakovo postihnutí - 48
sprievodca možnosťami pripojenia - 10
USB, prehrávanie súborov - 22
sprievodca programami - 18
sprievodca programami, internet - 18
V
sprievodca programami, vysielacia
spoločnosť - 18
video online, zapožičanie - 26
sprievodca televíznymi programami - 18
videoobchod - 26
sprievodca televíznymi programami, internet
- 18
sprievodca televíznymi programami,
vysielacia spoločnosť - 18
starostlivosť o obrazovku - 5
T
technické parametre napájania - 76
technické parametre zvuku - 76
teletext 2.5 - 37
teletext, digitálny text - 38
teletext, duálne zobrazenie - 37
teletext, jazyk - 37
teletext, podstránky - 37
teletext, tabuľka stránok - 37
teletext, vyhľadať - 37
teletext, zväčšenie - 37
televízny prijímač, pripojenie - 54
titulky, analógové - 47
titulky, digitálne - 47
videokamera Philips - 61
Y
YouTube - 24
YPbPr, komponentné video - 52
Z
zámka Kensington - 5
zamknutie televízora - 5
zapnutie alebo vypnutie televízora - 13
zapožičanie, video online - 26
zariadenia, sledovanie - 63
záznam televízneho vysielania, pevný disk
USB - 30
zdroj, aktualizácia - 63
zdroj, výber - 16
zobrazenie technických údajov - 76
zosilňovač, výber výstupu - 65
zoznam kanálov - 15
zoznam kanálov, kopírovanie - 44
titulky, jazyk - 47
trvalá udržateľnosť - 9
U
ukážka - 49
umiestnenie, montáž na stojan alebo stenu 5
umiestnenie, tipy - 5
univerzálny prístup, sluchovo postihnutí - 48
SK
85
Slovensky
softvér, digitálna aktualizácia - 51
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising