Philips | 40PFL3018H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 40PFL3028H/12 Používateľská príručka

Philips 3000 series Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD 40PFL3028H/12 Používateľská príručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL4308
PFL3108
PFL3008
SK Návod na použitie
Obsah
1
2
3
4
5
SK
Dôleţité
3
Bezpečnosť
Starostlivosť
Právne informácie
Trvalá udržateľnosť
Pomoc a podpora
3
5
6
8
10
Pouţívanie televízora
11
Ovládacie prvky televízora
Sledovanie televízie
Zobrazenie sprievodcu programami
Sledovanie obrazu vo formáte 3D
Prehrávanie multimediálnych
súborov
11
13
18
19
Ďalšie funkcie televízora
24
Pozastavenie televízneho vysielania
Nahrávanie televíznych relácií
Hranie hier
Zobrazenie teletextu
Nastavenie uzamknutia a časovačov
24
25
28
29
30
Zmena nastavenítelevízora
32
Obraz a zvuk
Kanály
Nastavenia satelitu
Nastavenia jazyka
Nastavenia univerzálneho prístupu
Ďalšie nastavenia
Aktualizácia softvéru
Obnovte všetko
32
34
37
38
39
41
41
42
Pripojenie televízora
43
Informácie o kábloch
Pripojenie antény
Pripojenie zariadení
Pripojenie ďalších zariadení
Sledovanie pripojených zariadení
Nastavenie zariadeníEasyLink
Pripojte modul CAM (Conditional
Access Module)
43
44
44
50
53
54
2
6
7
20
57
8
Riešenie problémov
58
Všeobecné problémy
Problémy s kanálmi
Problémy s obrazom
Problémy so zvukom
Problémy s pripojením
Kontaktovanie spoločnosti Philips
58
59
59
60
61
61
Technické údaje
62
Napájanie a príjem
Zobrazenie a zvuk
Rozlíšenia obrazovky
Multimédiá
Možnosti pripojenia
Verzia Pomocníka
62
62
62
63
66
66
Register
67

Bezpečnosť

Preventívne opatrenia
Skôr ako začnete používať televízor,
prečítajte si všetky pokyny. Ak sa nebudete
riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak
k poškodeniu zariadenia, záruka stráca
platnosť.
Riziko poţiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.

Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu
dažďa ani vody. Do blízkosti televízora
nikdy neumiestňujte nádoby
s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na
televízor alebo do jeho vnútra vyleje
tekutina, okamžite ho odpojte od
elektrickej zásuvky. Pred ďalším
používaním požiadajte o kontrolu
televízora službu starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti Philips.

Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie
neumiestňujte do blízkosti otvoreného
ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane
priameho slnečného svetla. Televízor,
diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
neumiestňujte do blízkosti sviečok ani
iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu
ohňa.



Do vetracích a iných otvorov na
televízore nikdy nevkladajte predmety.
Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy
nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani
nadmerného tepla.
Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte
pôsobeniu sily. Skontrolujte, či je
zástrčka úplne zastrčená v elektrickej
zásuvke. Uvoľnené zástrčky napájacieho
kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo
požiar.
Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby
sa nenapínal napájacíkábel. Pri napínaní
napájacieho kábla by mohli uvoľnené
pripojenia spôsobiť iskrenie.
Ak chcete televízor odpojiť z napájania,
musíte odpojiť zástrčku televízora. Pri
odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte
za zástrčku, nikdy nie za kábel.
Skontrolujte, či máte po celý čas voľný
prístup k zástrčke, napájaciemu káblu a
zásuvke.
Riziko poškodenia televízora.

Televízor s hmotnosťou väčšou ako 25
kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať
dve osoby.

Pri montáži televízora na stojan
používajte iba dodaný stojan. Stojan
bezpečne upevnite k televízoru.
Televízor umiestnite na vodorovný
povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora
aj stojana.

Pri montáži televízora na stenu použite
iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť
televízora. Konzolu upevnite na stenu,
ktorá udrží hmotnosť televízora aj
konzoly. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávnu montáž na
stenu, ktorá spôsobínehodu, poranenie
alebo poškodenie.

Ak chcete televízor uskladniť,
odmontujte od neho stojan. Nikdy
neukladajte televízor zadnou stranou na
zem, pokiaľ je k nemu pripevnený
stojan.

Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej
zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti
zodpovedá hodnotám uvedeným na
zadnej strane televízora. Televízor nikdy
nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa
napätie líši.

Niektoré časti tohto produktu môžu
byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii
buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu
alebo poškodeniu.
SK
3
Slovensky
1 Dôleţité
Riziko poranenia detí.
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa
televízor neprevrátil a neporanil deti:

Televízor nikdy neumiestňujte na
povrch pokrytý látkou ani iným
materiálom, ktorý možno stiahnuť.

Skontrolujte, či žiadna časť televízora
nepresahuje okraje povrchu.

Televízor nikdy neumiestňujte na
vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez
toho, aby ste nábytok aj televízor
neupevnili k stene alebo vhodnej
podpere.

Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia
na nábytok, na ktorom je televízor
umiestnený.
Riziko prehltnutia batérií.

Produkt alebo diaľkové ovládanie môže
obsahovať batériu v tvare mince, pri
ktorej hrozíriziko prehltnutia. Batériu
vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
Riziko prehriatia.

Televízor nikdy neumiestňujte do
stiesnených priestorov. Z dôvodu
vetrania nechajte okolo televízora
minimálne 10 cm (4 palce) voľného
priestoru. Dbajte na to, aby vetracie
otvory televízora nikdy nezakrývali
závesy ani iné predmety.
Riziko poranenia osôb, poţiaru alebo
poškodenia napájacieho kábla.

Na napájací kábel nikdy neumiestňujte
televízor ani iné predmety.

Pred búrkou odpojte televízor od
elektrickej zásuvky a antény. Počas
búrky sa nedotýkajte žiadnej časti
televízora, napájacieho kábla ani kábla
antény.
Riziko poškodenia sluchu.

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu
slúchadiel nastavených na vysokú
hlasitosť.
Nízka teplota

Ak sa televízor prepravuje pri teplote
nižšej ako 5 °C (41 °F), pred pripojením
k elektrickej zásuvke ho vybaľte
a počkajte, kým jeho teplota
nedosiahne teplotu v miestnosti.
SK
4
Zdravotné upozornenie pri sledovanív
3D
Len pre 3D televízory.

Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci
epileptickými alebo fotosenzitívnymi
záchvatmi, pred vystavením sa
pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla,
rýchlemu sledu obrazcov alebo pred
sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s
lekárom.

Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr.
závratom, bolestiam hlavy alebo
dezorientácii, neodporúčame sledovať
obraz v 3D v dlhších časových
intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek
ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D
a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych
potenciálne nebezpečných aktivít
(napríklad šoférovania automobilu), až
kým symptómy nezmiznú. Ak
symptómy pretrvávajú, pred ďalším
sledovaním obrazu v 3D sa najskôr
poraďte s odborným lekárom.

Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v
3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že
u nich nedôjde k vyššie uvedeným
ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa
neodporúča deťom mladším ako 6
rokov, keďže ich zrakový systém ešte
nie je úplne vyvinutý.

3D okuliare nepoužívajte na žiadne iné
účely ako na sledovanie 3D televízora.

Počas sledovania 3D obsahu s aktívnymi
3D okuliarmi pri fluorescenčnom
osvetleníalebo osvetlenídiódami LED
môže byť pozorovateľné blikanie týchto
svetelných zdrojov. Ak takéto blikanie
spozorujete, svetelné zdroje vypnite.

Obrazovka





Riziko poškodenia televíznej obrazovky.
Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte,
neškriabte ani neudierajte na ňu
žiadnym predmetom.
Pred čistením televízor odpojte.
Televízor a rám čistite a jemne otierajte
mäkkou navlhčenou handričkou. Na
čistenie televízora nikdy nepoužívajte
alkohol, chemické prípravky ani čistiace
prostriedky pre domácnosť.
Čo najskôr utrite kvapky vody, aby
nedošlo k deformáciám a vyblednutiu
farieb.
V maximálnej miere sa vyhýbajte
statickým obrazom. Statické obrazy sú
obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na
obrazovke dlhší čas. Medzi statické
obrazy patria ponuky na obrazovke,
čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak
musíte používať statické obrazy, znížte
kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k
jej poškodeniu.
3D okuliare
Pre zostavy s dodávanými 3D okuliarmi.
Pri starostlivosti o okuliare sa riaďte týmito
pokynmi:

Na čistenie šošoviek používajte jemnú
čistú tkaninu (z mikrovlákna alebo
flanelu), aby sa zabránilo ich
poškrabaniu. Na 3D okuliare nikdy
priamo neaplikujte čistiaci prostriedok.
Môžete použiť vlhké utierky od
známych výrobcov šošoviek slnečných
okuliarov.

3D okuliare nevystavujte vplyvu tepla,
ohňa, vody ani priameho slnečného
svetla. Mohlo by to spôsobiť
nefunkčnosť výrobku alebo vyvolať
požiar.

Šošovky 3D okuliarov neohýbajte,
nevyvíjajte na ne tlak a zabráňte ich
pádu.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s
obsahom alkoholu, rozpúšťadla,
povrchovo aktívnych látok ani vosk,
benzén, riedidlo, repelent či mazadlo.
Použitím týchto chemických
prostriedkov sa môžu okuliare zmeniť
farbu alebo popraskať.
RIZIKO UDUSENIA - Okuliare vždy
uchovávajte mimo dosahu detído troch
rokov! Výrobok obsahuje malé časti,
ktoré by deti mohli prehltnúť.
Umiestnenie, tipy

Televízor umiestnite na také miesto,
kde na obrazovku nebude dopadať
priame svetlo.

Ideálna vzdialenosť na sledovanie
televízora je trojnásobok uhlopriečky
obrazovky. Ak má napríklad televízor
obrazovku s uhlopriečkou 81 cm (32
palcov), ideálna vzdialenosť na
sledovanie je približne 2,5 m (92
palcov) od čelnej plochy obrazovky.

Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške
stredu obrazovky.
Umiestnenie televízora
Výberom umiestnenia televízora môžete
dosiahnuť najlepšie nastavenia jeho zvuku
(montáž na stojan alebo stenu).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte položky [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia].[Umiestnenie
televízora]
4. Vyberte položku [Na TV stojane] alebo
[Montáţ na stenu] a stlačte tlačidlo OK.
SK
5
Slovensky
Starostlivosť
Zamknutie televízora
Televízor je vybavený bezpečnostnou
zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na
základni. Ak chcete televízor zabezpečiť proti
krádeži, kúpte si zámok Kensington (predáva
sa samostatne).
Podmienky záruky

Riziko poranenia, poškodenia televízora
alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy
sa nepokúšajte opraviť televízor sami.

Televízor a príslušenstvo používajte iba
spôsobom určeným výrobcom.

Právne informácie
Upozornenie
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všetky
práva vyhradené. Technické údaje podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky sú majetkom spoločnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V alebo ich
príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision
Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na
zmenu produktu kedykoľvek, a to bez
povinnosti rovnako upraviť už dodané
produkty.
Materiál v tejto príručke sa považuje za
adekvátny pre určené používanie tohto
systému. Ak sa produkt, prípadne jeho
individuálne moduly alebo postupy používajú
na iné účely, ako sú uvedené v tomto
dokumente, je potrebné potvrdenie o ich
oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žiadny z patentov USA.
Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna
ďalšia záruka.
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v
obsahu tohto dokumentu ani za problémy
zapríčinené jeho obsahom. Chyby nahlásené
spoločnosti Philips budú čo najrýchlejšie
opravené a uverejnené na stránke podpory
spoločnosti Philips.
SK
6
Výstražný štítok na zadnej strane
televízora označuje riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nikdy
nedemontujte kryt televízora. Ak je
potrebný servis alebo oprava, vždy sa
obráťte na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.

Záruka stráca platnosť v prípade
vykonania akýchkoľvek činností výslovne
zakázaných v tomto návode,
akýchkoľvek úprav a postupov montáže,
ktoré sa v tomto návode neodporúčajú
alebo nie sú povolené.
Charakteristické vlastnosti obrazových
bodov
Tento produkt LCD/LED má vysoký počet
farebných obrazových bodov. Aj napriek
tomu, že obsahuje minimálne 99,999 %
efektívnych obrazových bodov, na obrazovke
sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body
alebo jasné svetelné body (červené, zelené
alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť
displeja (v rámci bežných priemyselných
noriem), ktorá neznamená poruchu.
Produkt spĺňa poţiadavky EÚ (označenie
CE)
Tento produkt spĺňa základné požiadavky a
iné príslušné ustanovenia smernice
2006/95/EC (nízke napätie), 2004/108/EC
(EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Open source (otvorený zdroj)
Tento produkt obsahuje softvér na základe
licencie otvoreného zdrojového kódu.
Vyhlásenia a texty licenciínájdete v
elektronickej používateľskej príručke v rámci
produktu. Spoločnosť TP Vision Netherlands
B.V. týmto ponúka na základe požiadania
možnosť poskytnutia kópie úplného
zdrojového kódu pre balíky softvéru s
otvoreným zdrojovým kódom použité v
tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob
sprístupnenia vyžadovaný príslušnými
licenciami.
Táto ponuka platípo dobu troch rokov od
zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto
dostal tieto informácie. Ak chcete získať
zdrojový kód, pošlite svoju žiadosť napísanú
v angličtine spolu s číslom produktu na
adresu:
―Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands‖.
SK
7
Slovensky
Súlad s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí
Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V.
vyrába a predáva mnoho produktov
určených pre zákazníkov, ktoré ako
akékoľvek elektronické zariadenia majú vo
všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať
elektromagnetické signály.
Jedným z hlavných obchodných princípov
spoločnosti Philips je uskutočniť všetky
potrebné opatrenia na ochranu zdravia a
bezpečnosti pri používaní našich produktov s
cieľom dodržať všetky príslušné zákonné
požiadavky a v dostatočnej miere ich
zosúladiť s normami týkajúcimi sa
elektromagnetických polí(EMF), ktoré platili
v čase výroby produktov.
Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať,
vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú
žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.
Spoločnosť TP Vision potvrdzuje, že ak sa s
jej produktmi bude správne narábať podľa
ich určeného účelu, sú bezpečné na
používanie, a to v súlade s vedeckými
poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.
Spoločnosť Philips zohráva aktívnu úlohu pri
vývoji medzinárodných noriem EMF a
bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje
predvídať ďalší vývoj v štandardizácii a jeho
včasné integrovanie do svojich produktov.
Ochranné známky a autorské práva
Windows Media je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby a symbol
dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
INFORMÁ CIE O FORMÁ TE DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie
DivX Certified® je potrebné zaregistrovať,
aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo
formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak
chcete získať registračný kód, nájdite časť
DivX VOD v ponuke nastavenízariadenia.
Ďalšie informácie o vykonaní registrácie
nájdete na lokalite vod.divx.com.
Všetky ostatné registrované a neregistrované
ochranné známky sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Trvalá udrţateľnosť
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Kensington a Micro Saver sú ochranné
známky spoločnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, pričom v
iných krajinách sveta sú registrácie vydané
alebo čakajú na vydanie.
Využíva sa na základe jedného alebo
viacerých z nasledujúcich patentov USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
DivX® , DivX Certified® a pridružené logá sú
ochranné známky spoločnosti Rovi
Corporation alebo jej dcérskych spoločností
a používajú sa na základe licencie.
INFORMÁ CIE O FORMÁ TE DIVX VIDEO:
DivX® je formát digitálneho videa vytvorený
spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou
spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation.
Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified® ,
ktoré prehráva video vo formáte DivX.
Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete
ďalšie informácie a softvérové nástroje na
konverziu súborov do formátu videa DivX.
SK
8
Energetická účinnosť
Televízor je vybavený energeticky účinnými
funkciami. Ak chcete k týmto funkciám získať
prístup, stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní.

Energeticky úsporné nastavenia
obrazu: môžete použiť kombináciu
energeticky úsporných nastavení
obrazu. Počas sledovania televízora
stlačte Zelené tlačidlo a vyberte
možnosť [Ú spora energie]. Potom
vyberte nastavenie obrazu [Ú spora
energie].

Vypnutie obrazovky: ak chcete počúvať
iba zvuk televízora, môžete vypnúť
obrazovku. Ostatné funkcie budú
pracovať normálne. Počas sledovania
televízora stlačte Zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Obrazovka vypnutá].

Snímač osvetlenia: keď stmavne okolité
osvetlenie, vstavaný snímač okolitého
osvetlenia zníži jas televíznej obrazovky.
Ak chcete zapnúť snímač, počas
sledovania televízie stlačte tlačidlo
Zelené tlačidlo a vyberte položku
[Senzor osvetlenia].

Nízka spotreba v pohotovostnom
reţime: zdokonalené napájacie obvody
znižujú spotrebu energie televízora na
výnimočne nízku úroveň, a to bez straty
funkcie nepretržitého pohotovostného
režimu.


Automatické vypnutie: ak chcete šetriť
energiu, nastavte, aby sa televízor
automaticky vypol po uplynutí určitého
času nečinnosti. Počas sledovania
televízora stlačte Zelené tlačidlo a
vyberte možnosť [Automatické
vypnutie]. Potom vyberte časový
interval, po ktorom sa televízor vypne.
Vypnutie nečinných zariadení: vypnite
pripojené kompatibilné zariadenia
EasyLink HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control), ktoré sú nečinné.
Počas sledovania televízora stlačte
Zelené tlačidlo a vyberte možnosť
[Neaktívne zariadenia sú vypnuté].
Správa napájania: pokročilá správa
napájania pomáha šetriť energiu
spotrebúvanú televízorom. Ak chcete
vidieť, ako prispôsobené nastavenia
televízora ovplyvnia jeho relatívnu
spotrebu, stlačte tlačidlo
a vyberte
položky [Nastavenie] > [Sledovať
ukáţky] > [Ukáţka Active Control].
Dodržiavajte miestne predpisy
a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou
likvidáciou použitého zariadenia pomôžete
znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Slovensky

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe
Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom. Informujte sa o miestnych
predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu
batérií, pretože správnou likvidáciou
pomôžete znížiť negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Recyklácia
energetický štítok
Pri navrhovanía výrobe produktu sa použili
vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Európsky energetický štítok informuje o
triede energetickej účinnosti produktu. Čím
je trieda energetickej účinnosti produktu
zelenšia, tým je spotreba energie nižšia.
Na štítku nájdete triedu energetickej
účinnosti, priemernú spotrebu energie
používaného produktu a priemernú spotrebu
energie za jeden rok. Informácie o spotrebe
energie príslušného produktu značky Philips
nájdete aj na webovej lokalite pre vašu
krajinu na adrese www.philips.com/TV.
Keď sa na produkte nachádza symbol
prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska
smernica 2002/96/ES. Informujte sa
o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
SK
9
Pomoc a podpora
Pouţívanie Pomocníka
Ak chcete získať prístup k ponuke [Pomoc.]
na obrazovke, stlačte Modré tlačidlo.
Ponuku [Pomoc.] zatvoríte stlačením .
Návšteva webovej lokality spoločnosti
Philips
Ak na obrazovke [Pomoc.] nemôžete nájsť
požadované informácie, navštívte webovú
lokalitu spoločnosti Philips na adrese
www.philips.com/support.
Na webovej lokalite spoločnosti Philips
môžete tiež:

nájsť odpovede na najčastejšie otázky,

prevziať verziu tohto návodu na
použitie vo formáte PDF, ktorú si
môžete vytlačiť,

odoslať nám e-mailom konkrétnu
otázku,

komunikovať online s pracovníkmi
služby starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips (táto možnosť je
dostupná len v niektorých krajinách).
Pouţitie sprievodcu moţnosťami
pripojenia od spoločnosti Philips
Jednoduchý sprievodca možnosťami
pripojenia vám pomôže pripojiť televízor k
iným zariadeniam. Navštívte lokalitu
http://www.connectivityguide.philips.com.
Prehľadávanie fóra zameraného na
televízory
Vašu otázku už mohol zodpovedať niekto z
komunity používateľov televízorov Philips.
Navštívte lokalitu
www.supportforum.philips.com.
SK
10
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Ak potrebujete podporu, môžete sa obrátiť
na službu starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips vo svojej krajine. Číslo
nájdete v brožúre dodanej s týmto
produktom alebo online na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto informácie nájdete na zadnej strane
televízora alebo na jeho obale.
Snímače a indikátory
Slovensky
2 Pouţívanie
televízora
Ovládacie prvky televízora
Ovládacie prvky na zadnej strane
Pre PFL4xx8
1. Snímač diaľkového ovládania
Namierte diaľkové ovládanie na snímač.
Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým
ovládaním a televízorom nenachádzali
prekážky.
1. (Pohotovostný reţim): zapnutie alebo
vypnutie televízora.
2. CH +/-: prepnutie na nasledujúci alebo
predchádzajúci kanál.
3.
(SOURCE): prístup k pripojenému
zariadeniu.
4.
+/-(Hlasitosť): zvýšenie alebo
zníženie hlasitosti.
Pre PFL3xx8
1. Snímač diaľkového ovládania
Namierte diaľkové ovládanie na snímač.
Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým
ovládaním a televízorom nenachádzali
prekážky.
SK
11
Diaľkové ovládanie
1. (Pohotovostný reţim): zapnutie
televízora alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.
2. Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania multimediálnych súborov.
3.
SOURCE: prístup k pripojenému
zariadeniu.
4. GUIDE: zobrazenie sprievodcu
programami.
5.
TV: sledovanie televízie.
6.
(Ponuka Doma): prístup do domovskej
ponuky.
7.OK: potvrdenie položky alebo výberu.
8.
(Navigačné tlačidlá): pohyb v
ponukách alebo uskutočnenie výberu.
SK
12
9.
LIST: prístup k zoznamu televíznych
kanálov.
10.
FORMAT: môžete zmeniť formát
obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.
11.
INFO: zobrazenie informáciío
aktuálnej aktivite.
12. OPTIONS: prístup k momentálne
dostupným možnostiam, ponukám obrazu a
zvuku.
13.
(Späť): návrat na predchádzajúcu
stránku ponuky alebo ukončenie funkcie
televízora.
14. CH +/-: Prepínanie kanálov.
15. +/- (Hlasitosť): nastavenie hlasitosti.
16.
(Vypnutie zvuku): stlmenie alebo
obnovenie zvuku.
17. Farebné tlačidlá: výber úloh alebo
možností.
Funkcia tlačidiel sa mení v závislosti od
služieb ponúkaných poskytovateľom služieb.
18. SUBTITLE: zapnutie alebo vypnutie
titulkov.
19. 0-9 (Číselné tlačidlá): výber televíznych
kanálov alebo zadanie textu.
20.TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.
Ak televízor pripojíte k zariadeniam
podporujúcim protokol HDMI-CEC
(Consumer Electronic Control), napríklad k
prehrávaču diskov Blu-ray alebo domácemu
kinu, môžete ich ovládať súčasne s
televízorom pomocou jedného diaľkového
ovládania. Po pripojení stačí zapnúť funkciu
EasyLink.
O funkcii Easylink si prečítajte viac v časti
Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadeníEasylink > Ovládanie zariadení
(Strana 55).
Postupujte podľa týchto pokynov a
prevezmite aplikáciu 'Philips MyRemote':
1. Navštívte stránky Apple App store alebo
Google Play a prevezmite aplikáciu 'Philips
MyRemote' pre váš telefón typu
smartphone.
2. Postupujte podľa pokynov na stránke
predajne s aplikáciami.
Sledovanie televízie
Zapnutie alebo vypnutie televízora
Diaľkové ovládanie na obrazovke
Pripojené zariadenia kompatibilné s
rozhraním HDMI-CEC môžete ovládať aj
pomocou iných tlačidiel, ktoré sú dostupné
prostredníctvom diaľkového ovládania na
obrazovke. Uistite sa, že je funkcia Easylink
po pripojenízapnutá. O funkcii Easylink si
prečítajte viac v časti Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadeníEasylink > Ovládanie
zariadení(Strana 55).
Prístup k diaľkovému ovládaniu na
obrazovke
1. Pri sledovanípripojeného zariadenia
stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položku [Zobraziť diaľk.
ovládanie] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušné tlačidlo na obrazovke a
stlačte tlačidlo OK.
Ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone
Pomocou aplikácie 'Philips MyRemote' pre
telefón typu smartphone môžete tento
telefón používať ako sekundárne diaľkové
ovládanie a dokonca aj ako klávesnicu. Na
televízore si môžete pozrieť aj prezentáciu
obrázkov z vášho telefónu typu smartphone.
Poznámka: Uistite sa, či sú televízor a telefón
typu smartphone pripojené k tej istej lokálnej
sieti. Ďalšie informácie nájdete v časti
Pripojenie televízora > Pripojenie k sieti a
internetu.
Zapnutie televízora

Pripojte televízor k sieťovej zásuvke a
zapnite hlavný spínač.

Ak televízor nie je zapnutý, indikátor
LED pohotovostného režimu zostane
vypnutý. Na televízore stlačte tlačidlo .

Ak svieti indikátor LED
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka: Televízor zareaguje s krátkym
oneskorením.
Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a
chcete zapnúť televízor z pohotovostného
režimu, stlačte ľubovoľné tlačidlo na
televízore.
Prepnutie televízora do pohotovostného
reţimu
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu na
televízore zasvieti na červeno.
Vypnutie televízora
Na televízore stlačte tlačidlo .
Indikátor LED pohotovostného režimu sa
vypne.
SK
13
Slovensky
Ovládacie prvky funkcie EasyLink
Poznámka: Televízor spotrebúva veľmi malé
množstvo energie, aj keď je v
pohotovostnom režime alebo vypnutý. Ak
televízor nebudete dlhšie používať, odpojte
ho od sieťového napájania.
Automatické vypnutie
Pomocou energeticky úsporných nastavení
tohto televízora, ktoré sú štandardne
zapnuté, môžete ušetriť energiu. Ak aspoň
štyri hodiny nedôjde k žiadnej interakcii
používateľa s televízorom (napríklad k
stlačeniu tlačidla diaľkového ovládania alebo
ovládacieho prvku na televízore), televízor sa
automaticky prepne do pohotovostného
režimu.
Zakázanie automatického vypnutia
1. Počas sledovania televízneho vysielania
stlačte Zelené tlačidlo na diaľkovom
ovládaní.
2. Vyberte položku [Automatické vypnutie]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku [Vypnuté] a stlačte
tlačidlo OK.
SK
14
Nastavenie hlasitosti televízora
Zvýšenie alebo zníţenie hlasitosti televízora

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
+/-.

Na televízore stlačte tlačidlo
+/-.
Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti
televízora

Stlačením tlačidla
na diaľkovom
ovládaní stlmíte hlasitosť.

Opätovným stlačením tlačidla
obnovíte hlasitosť.
Nastavenie hlasitosti slúchadiel
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Hlas.
v slúch.], potom stlačte OK.
3. Vyberte úroveň.


Stlačte tlačidlo CH +/- na diaľkovom
ovládaníalebo televízore.
Stlačením tlačidla Číselné tlačidlá na
diaľkovom ovládaní zadajte číslo kanálu.
Spravovanie obľúbených kanálov
Zobraziť môžete všetky kanály, alebo len
zoznam obľúbených kanálov.
Vytvorenie zoznamu obľúbených kanálov
1. Stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako
obľúbený, a stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte položku [Pridať/odobrať
obľúbené poloţky] a stlačte tlačidlo OK.
Vybraný kanál je označený hviezdičkou.
Ak chcete kanál odstrániť zo zoznamu
obľúbených kanálov, vyberte možnosť
[Pridať/odobrať obľúbené poloţky] a
stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
1. Stlačte tlačidlo
LIST a potom tlačidlo
OPTIONS.
2. Výberom možnosti [Zoznam] >
[Obľúbené] zobrazíte kanály v zozname
obľúbených kanálov.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Manage channel lists
Po nainštalovaní kanálov môžete:

filtrovať kanály,

prepínať medzi anténnymi a káblovými
kanálmi,

premenovať kanály,

zmeniť poradie kanálov,

zamknúť kanály,

počúvať digitálne rádio.
Filtrovanie kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
2. Stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte
položku [Filter].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Digit. + anal.]: Zobrazenie všetkých
kanálov v zozname kanálov.

[Digitálne TV kanály]: Zobrazenie len
digitálnych kanálov.

[Analógové kanály]: Zobrazenie len
analógových kanálov.

[Voľne dostupné/kódované]:
Zobrazenie všetkých kanálov v
zozname kanálov.

[Kódované kanály]: Zobrazenie len
zakódovaných kanálov.

[Bezplatné kanály]: Zobrazenie len
bezplatných kanálov.
Poznámka: Možnosti filtrácie sa môžu líšiť
podľa vysielacej spoločnosti.
Prepínanie medzi anténnymi a káblovými
kanálmi
Pri sledovaní televízie môžete prepínať
medzi anténnymi a káblovými kanálmi.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov] >
[Pripojenie antény].
3. Vyberte možnosť [Anténa (DVB-T)], ak
chcete sledovať anténne kanály, alebo
[Kábel (DVB-C)], ak chcete sledovať
káblové kanály. Potom stlačte OK.
SK
15
Slovensky
Prepínanie televíznych kanálov
Premenovanie kanálov
Po výbere kanálu sa zobrazíjeho názov.
Tento názov kanálu je možné zmeniť.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a
stlačte tlačidlo OPTIONS.
Zamknutie kanálu
Neoprávnenému prístupu ku kanálom
môžete zabrániť ich uzamknutím.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, a
stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte položku [Premen.] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa klávesnica na obrazovke.
4. Na výber jednotlivých znakov použite
Navigačné tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
OK.
5. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
3. Vyberte položku [Zamknúť kanál] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Ak sa zobrazívýzva, zadajte kód PIN.
Kanál sa označí ikonou zamknutia v zozname
kanálov.
Tip: Ak chcete sledovať zamknutý kanál,
zadajte po zobrazenívýzvy kód PIN.
Počúvanie digitálneho rádia
Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály,
môžete ich počúvať. Inštalujú sa automaticky
počas inštalácie televíznych kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte položky [Filter] > [Rádio] a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte rozhlasový kanál a stlačte tlačidlo
OK.
Zmena poradia kanálov
Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie
v zozname kanálov.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
LIST.
Zobrazísa zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
3. Vyberte položku [Preskupiť] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo OK.
5. Na premiestnenie zvýrazneného kanálu na
inú pozíciu použite Navigačné tlačidlá.
Potom stlačte tlačidlo OK.
6. Po dokončení stlačte OPTIONS.
7. Vyberte položku [Ukončiť
preskupovanie] a stlačte tlačidlo OK.
Sledovanie pripojených zariadení
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 44).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenia z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete pridať alebo spravovať svoje
pripojené zariadenia, pozrite si časť
Pripojenie televízora > Sledovanie
pripojených zariadení > Zmeňte nastavenia
zariadení(Strana 53).
SK
16
Televízor je vybavený vopred definovanými
nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto
nastavenia môžete použiť alebo prispôsobiť.
Výber uprednostňovaného nastavenia
obrazu
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
obrazu] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Osobné nastavenie]: použitie
prispôsobených nastaveníobrazu.

[Ţivé]: sýte a dynamické nastavenia,
ideálne na používanie počas dňa.





[Prirodzené]: prirodzené nastavenia
obrazu.
[Štandard]: predvolené nastavenia,
ktoré vyhovujú väčšine prostredí a
typov videa.
[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.
[Fotografia]: ideálne nastavenia na
prezeranie fotografií.
[Ú spora energie]: nastavenia s
najväčšou úsporou energie.
Výber uprednostňovaného nastavenia
zvuku
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Osobné nastavenie]: Použite
prispôsobené nastavenia zvuku.

[Originál]: nastavenia, ktoré vyhovujú
väčšine prostredí a typov zvuku.

[Film]: ideálne nastavenia na sledovanie
filmov.

[Hudba]: Ideálne nastavenia pre
počúvanie hudby.

[Hra]: ideálne nastavenia na hranie hier.

[Správy]: ideálne nastavenia určené pre
hovorené slovo, napríklad pre
spravodajské relácie.
Zmena formátu obrazu
Môžete zmeniť formát obrazu, aby
vyhovoval zdroju videa.
1. Stlačte tlačidlo
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a stlačte tlačidlo
OK.
Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja
videa:

[Automatické doplnenie]: úprava
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku
(titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa
na dosiahnutie minimálneho skreslenia
na obrazovke, nie však pre režim HD
ani PC.

[Automatické zväčšenie]: zväčšenie
obrazu tak, aby vyplnil obrazovku.
Odporúča sa na dosiahnutie
minimálneho skreslenia na obrazovke,
nie však pre režim HD ani PC.

[Veľké zväčšenie]: odstránenie čiernych
pruhov po stranách programov
vysielaných vo formáte 4 : 3.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Rozšírený obraz 16 : 9]: prispôsobenie
formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Širokouhlý obraz]: zobrazuje obsah v
širokouhlom formáte, neroztiahnutý.
Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

[Bez zmeny mierky]: maximálna úroveň
detailov pre počítač. K dispozícii je len
po výbere režimu počítača v ponuke
obrazu.

[4 : 3]: zobrazenie klasického formátu
4 : 3.
SK
17
Slovensky
Pouţite preddefinované nastavenia pre
obraz a zvuk
Zobrazenie sprievodcu
programami
Čo môţete urobiť
Môžete zobraziť časový program kanálov a
krátke zhrnutia pre digitálne televízne kanály
pomocou sprivodcov programami, ktoré
poskytujú vysielacie spoločnosti. Dostupnosť
sprievodcov programami závisíod vysielacej
spoločnosti.
Informácie zo sprievodcu programami pre
daný kanál nie je možné zobraziť, ak:

vekové obmedzenie kanálu je rovnaké
alebo vyššie než vekové obmedzenie,
nastavené na televízore,

je kanál uzamknutý.
Od vysielacej spoločnosti
Vyberte sprievodcu programami vysielacej
spoločnosti
Skôr ako začnete používať sprievodcu
programami, skontrolujte tieto nastavenia:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [TV spr.].
3. Vyberte položku [Od vysielacej
spoločnosti], potom stlačteOK.
Prístup ku sprievodcovi programami
vysielacej spoločnosti
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Ak sprievodcu programami používate
prvýkrát, aktualizujte ho podľa pokynov na
obrazovke.
SK
18
Prispôsobte si sprievodcu programami
vysielacej spoločnosti
Zobrazené informácie môžete upraviť, aby:

vám pripomenuli začiatok programu,

sa zobrazili iba uprednostňované kanály,

sa zmenil deň zobrazenia,

plánovanie nahrávok programov,
Pozrite si časť Ďalšie funkcie televízora
> Nahrávanie televíznych relácií>
Plánovanie nahrávok (Strana 26).
Poznámka: Možnosti voľby sa môžu líšiť
podľa informácií o programe, dostupných od
vysielacej spoločnosti.
1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Aktualizácia TV sprievodcu]:
aktualizácia informáciív sprievodcovi
programami.

[Zmeniť deň]: výber dňa na zobrazenie
sprievodcu programami.

[Hľadať podľa ţánru]: vyhľadávanie
programov podľa žánru.

[Všetky pripomienky]: zobrazenie
zoznamu všetkých pripomienok v rámci
programov.
Čo potrebujete
Len pre PFL43x8.
Tento televízor je 3D televízor. Pred
sledovaním vo formáte 3D si prečítajte
zdravotné upozornenie v časti Dôleţité >
Zdravotné upozornenie pre sledovanie v
3D (Strana 4).
Ak chcete na tomto televízore sledovať
obsah vo formáte 3D, používajte aktívne 3D
okuliare Philips, modely PTA508 alebo
PTA518 (predávajú sa samostatne).
Poznámka:

3D okuliare iných značiek môžu
znižovať alebo uberať 3D efekt.

Niektoré 3D formáty nemajú podporu.

Počas sledovania 3D obsahu pri
fluorescenčnom osvetlení alebo
osvetlení diódami LED možno
pozorovať blikanie týchto svetelných
zdrojov. Ak takéto blikanie spozorujete,
svetelné zdroje vypnite.
Spustenie formátu 3D
Automatické povolenie reţimu 3D
Televízor zistí dostupnosť režimu 3D a
zobrazívýzvu na nasadenie si 3D okuliarov.
Ak chcete nastaviť odozvu televízora, keď
rozpozná signál režimu 3D:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [3D] > [Prepnúť na
3D].
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[Automatic.]: televízor sa automaticky
prepne na režim 3D.

[Len notifikácia]: televízor najprv
zobrazíupozornenie.

[Nikdy]: bez upozornenia.
Výber zdroja s trojrozmerným obsahom
V prípade 3D diskov:
1. Spustite prehrávanie disku v prehrávači
diskov 3D Blu-ray, ktorý je pripojený ku
konektoru HDMI na televízore.
2. Stlačte tlačidlo
SOURCE a vyberte
prehrávač diskov 3D Blu-ray.
V prípade 3D televíznych programov:
1. Vyberte položku [Sledovať TV] a potom
prepnite na televízny kanál, na ktorom sa
vysiela 3D obsah.
Poznámka:

Ak chcete prepnúť späť na režim 2D,
stlačte tlačidlo OPTIONS. Vyberte
možnosť [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [2D].

Ak prepnete na iný kanál alebo
pripojené zariadenie, televízor sa znova
prepne na režim 2D.
Ak si chcete pri sledovaní3D programov
vychutnať najlepší trojrozmerný efekt:

Seďte vo vzdialenosti rovnajúcej sa
minimálne trojnásobku výšky (h)
obrazovky televízora. Seďte vo
vzdialenosti väčšej ako 6 metrov.
SK
19
Slovensky
Sledovanie obrazu vo
formáte 3D
Výber vstupného formátu 3D
Televízor zistí dostupnosť režimu 3D a
zobrazívýzvu na nasadenie si 3D okuliarov.
Ak televízor nedokáže rozpoznať signál
trojrozmerného obrazu pre chýbajúce
označenie tohto signálu, zobrazí obrazy,
ktoré sa prekrývajú.
Prekrývajúce sa obrazy môžete prepnúť na
režim 3D zmenou formátu trojrozmerného
obrazu.
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

[3D - Vedľa seba]: vyberte, ak sa na
televízore zobrazujú obrazy, ktoré sa
prekrývajú zvisle.

[3D - Vrchný/spodný]: vyberte, ak sa
na televízore zobrazujú obrazy, ktoré sa
prekrývajú zvisle.

[3D - Vrchný/spodný obrátené] alebo
[3D - Vedľa seba obrátené]: vyberte,
ak sa na televízore zobrazujú skreslené
obrazy, napríklad pozadie sa zobrazuje
bližšie pri vás.
Konverzia zobrazenia 2D na 3D
Program s dvojrozmerným obrazom môžete
skonvertovať a sledovať trojrozmerne.
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [Konverzia 2D na 3D].
Ak chcete nastaviť hĺbku zobrazenia 3D:
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [3D
efekt].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.
Ak chcete vypnúť konverziu zobrazenia 2D
na 3D:
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] >
[Nastavenia 3D] > [2D] a stlačte tlačidlo
OK.
Poznámka: Ak prepnete na inú aktivitu,
konverzia sa zastaví.
SK
20
Prehrávanie
multimediálnych súborov
Čo môţete urobiť
Pomocou televízora môžete prehrať videá,
fotografie a hudbu zo zariadenia typu USB
pripojeného k televízoru.
Prehrávanie súborov zo zariadenia USB
Ak máte v pamäťovom zariadení USB
uložené fotografie, videá alebo hudobné
súbory, môžete ich prehrávať na televíznej
obrazovke.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.

Nepreťažujte port USB. Ak pripojíte
pamäťové zariadenie USB, ktoré má
spotrebu vyššiu ako 500 mA, uistite sa,
že je pripojené k vlastnému externému
zdroju napájania.
Prehľadávanie zariadenia USB
1. Ku konektoru USB na televízore pripojte
zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo
SOURCE, vyberte
možnosť [USB] a stlačte tlačidlo OK.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný
súbor a stlačením tlačidla OK spustite
prehrávanie.
4. Stlačením tlačidla Tlačidlá prehrávania
spustite ovládanie hudby.
5. Voliteľné: Ak chcete vybrať iné zariadenie
USB, zvoľte možnosť [Zariadenie USB] v
spodnej časti televíznej obrazovky.
Tipy:

Ak chcete filtrovať súbory podľa typu,
vyberte horný pruh.

Ak chcete usporiadať súbory podľa
názvu, dátumu alebo iných polí, vyberte
možnosť[Usporiadať].
Sledovanie videa
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte video a potom stlačte tlačidlo
OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky videá
v priečinku, vyberte video a zvoľte možnosť
[Prehrať všetko].

Ak chcete prejsť na nasledujúce alebo
predchádzajúce video, stlačte CH+
alebo CH -.

Ak chcete video pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.

Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
alebo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.

Video zastavíte stlačením tlačidla .
Moţnosti videa
Počas prehrávania videa stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Titulky]: Vyberte dostupné nastavenia
titulkov.

[Jazyk titulkov]: Vyberte jazyk titulkov,
ak sú dostupné.

[Tabuľka znakov]: Vyberte správnu
tabuľku znakov pre titulky.

[Jazyk zvuku]: Výber jazyka zvuku.

[Opakovať]: Vyberte položku
[Opakovať] pre prehrávanie
obrazového súboru opakovane alebo
[Prehrať raz] pre jeho jednorazové
prehrávanie.

[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.

[Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný
výber vypnutý]: Zapnite alebo vypnite
náhodné prehrávanie skladieb.

[DivX® VOD]: Zobrazte kódy pre
registráciu technológie DivX alebo jej
zrušenie pre tento televízor.
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o videu
(nápríklad pozíciu prehrávania, trvanie, názov
alebo dátum), vyberte video a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Počúvanie hudby
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo
OK.
3. Voliteľné: Ak chcete prehrať všetky
skladby v priečinku, vyberte skladbu a zvoľte
možnosť[Prehrať všetko].

Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu skladbu, stlačte CH+
alebo CH-.

Ak chcete skladbu pozastaviť, stlačte
tlačidlo OK.
Opätovným stlačením tlačidla OK
obnovíte prehrávanie.

Ak sa chcete premiestniť o 10 sekúnd
vpred alebo vzad, stlačte tlačidlo
alebo .

Ak chcete spustiť vyhľadávanie dopredu
alebo dozadu, stlačte tlačidlo
alebo
. Opakovaným stláčaním tlačidla
prepínate medzi rôznymi rýchlosťami.

Prehrávanie hudby zastavíte stlačením
tlačidla .
SK
21
Slovensky
Moţnosti prehrávania
Moţnosti voľby pre hudbu
Počas prehrávania hudby stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Opakovať]: Zvoľte možnosť
[Opakovať] na opakované prehrávanie
skladby alebo albumu alebo zvoľte
možnosť [Prehrať raz] na jednoduché
prehrávanie.

[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.

[Náhodný výber zapnutý]/[Náhodný
výber vypnutý]: zapnutie alebo vypnutie
náhodného prehrávania skladieb.
Poznámka:
Ak chcete zobraziť informácie o piesni
(napríklad názov, meno umelca alebo dĺžku
trvania), vyberte pieseň a stlačte tlačidlo
INFO.
Ak chcete informácie skryť, stlačte tlačidlo
INFO ešte raz.
Prezeranie fotografií
1. Vyberte položku
v hornom pruhu.
2. Vyberte miniatúru obrázku a stlačte
tlačidlo OK.
Spustenie prezentácie
Ak je v priečinku viacero obrázkov, vyberte
obrázok a potom zvoľte možnosť
[Prezentácia].

Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo
predchádzajúci obrázok, stlačte CH+
alebo CH -.

Ak chcete zastaviť prezentáciu alebo
zavrieť obrázok, stlačte tlačidlo
LIST
alebo .
SK
22
Moţnosti prezentácie
Počas prehrávania prezentácie stlačte tlačidlo
OPTIONS. Potom stlačením tlačidla OK
vyberte možnosť:

[Náhodný výber vypnutý]/[Náhodný
výber zapnutý]: zapnutie alebo vypnutie
náhodného zobrazovania obrázkov v
prezentácii.

[Opakovať]: Ak chcete opakovane
sledovať prezentáciu, vyberte položku
[Opakovať], alebo ak ju chcete
sledovať iba raz, vyberte položku
[Prehrať raz].

[Trvanie prezentácie]: Vyberte čas
zobrazenia jednotlivých obrázkov v
prezentácii.

[Prechody prezentácie]: Vyberte
prechod medzi obrázkami.

[Mediálny server]: Pri prehrávaní
obsahu z mediálneho servera môžete
zvoliť iný mediálny server.
Tento televízor je certifikovaný pre
technológiu DivX (DivX Certified(R)) a
prehráva vysokokvalitné videá DivX
Video-On-Demand.
Ak chcete prehrávať videá vo formáte DivX
VOD z videoobchodu alebo z počítača,
najskôr je potrebné aktivovať technológiu
DivX VOD na televízore. Aktivácia
technológie DivX VOD na televízore je
bezplatná.
Registrácia televízora
Ak televízor pri spusteníprehrávania
zapožičaného videa vo formáte DivX ešte
nie je aktivovaný, televízor zobrazí
registračný kód technológie DivX za účelom
aktivácie tohto televízora.
Ak chcete zrušiť registráciu tohto
televízora:
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte položku [Prehľadávať USB] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo OPTIONS, vyberte
položku [DivX® VOD] a stlačte tlačidlo
OK.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Registráciu vykonajte nasledovne.
1. Keď televízor zobrazí registračný kód s 8
alebo 10 číslicami, zapíšte si ho a prejdite na
stránku http://vod.divx.com.
2. Prevezmite softvér na prehrávanie
súborov formátu DivX do počítača a
nainštalujte ho.
3. Spustite softvér na prehrávanie súborov
formátu DivX a vytvorte účet DivX: Kliknite
na VOD > Create a DivX Account
(Videoobsah na vyžiadanie > Vytvoriť účet
DivX).
4. V prehrávači súborov formátu DivX
zaregistrujte televízor s registračným kódom
televízora: Kliknite na VOD > Register a
DivX Certified Device (Videoobsah na
vyžiadanie > Zaregistrovať zariadenie
certifikované v programe DivX).
5. Po zobrazení výzvy si prevezmite a uložte
registračné video na pamäťové zariadenie
USB alebo pripojený mediálny server.
6. Prejdite do televízora a prehrajte
registračné video v televízore. Tým sa ukončí
registrácia a aktivuje sa technológia DivX v
televízore.
Podrobnú podporu nájdete na webovej
stránke o technológii DivX.
SK
23
Slovensky
Prehrávanie súborov vo formáte
DivX® VOD (Video On Demand)
3 Ďalšie funkcie
televízora
Pozastavenie televízneho
vysielania
Čo môţete urobiť
Počas sledovania digitálneho kanálu môžete
pozastaviť program, aby ste prijali telefonický
hovor alebo si urobili prestávku. Vysielaný
program sa uloží na pevný disk USB
pripojený k televízoru. Prehrávanie programu
môžete kedykoľvek obnoviť.
Poznámka:

Program môžete pozastaviť maximálne
na 90 minút.

Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.

Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.

Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:

Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.

Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
Čo potrebujete


Nalaďte televízor na prijímanie
digitálnych kanálov. Pozrite si časť
Zmena nastavenítelevízora > Kanály >
Automatická inštalácia (Strana 34).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 4 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
32 GB.
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete pozastaviť televízne vysielanie,
musíte k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
SK
24
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
4. Stlačením spustite formátovanie
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
Nahrávanie televíznych
relácií
Slovensky
Pozastavenie ţivého televízneho
vysielania
Čo môţete urobiť
1. Počas sledovania digitálneho kanálu
pozastavte televízny program stlačením
tlačidla .
2. Stlačením tlačidla pokračujte v
sledovaní.
V stavovom riadku sa zobrazujú tieto časové
indikátory:
A. kedy bol program prvýkrát pozastavený,
B. ktorá časť pozastaveného programu sa
práve prehráva,
C. ktorá časť živého programu sa práve
vysiela.

Ak chcete sledovať uložené vysielanie,
stlačením tlačidla
alebo
spustite
vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.

Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania,
opakovane stláčajte tlačidlo
alebo
.

Ak chcete sledovať živé televízne
vysielanie, stlačte tlačidlo .
Poznámka: Ak prebieha nahrávanie, nie je
možné pozastaviť televízne vysielanie.
Vysielanie uloţené na pevnom disku USB sa
odstráni, ak:

odpojíte pevný disk USB,

prepnete televízor do pohotovostného
režimu,

spustíte nahrávanie televízneho
programu,

prepnete na iný kanál,

prepnete zdroj na sledovanie z
pripojeného zariadenia, ako je
prehrávač diskov Blu-ray alebo digitálny
prijímač.
Ak váš televízor dokáže prijímať sprievodcov
programami, môžete nahrávať TV programy
na pevný disk USB. Nie je možné súčasne
nahrávať aktuálne televízne programy a
budúce televízne programy.
Poznámka:

Nahrávanie je podporované iba v
krajinách so sprievodcami programami.

V severských krajinách poskytuje pri
nahrávanítelevíznych programov
obmedzenú podporu pre titulky.
Čo potrebujete


Nalaďte televízor na príjem digitálnych
TV kanálov, napr. vysielanie DVB.
Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Kanály > Automatická
inštalácia (Strana 34).
Pripojte pevný disk kompatibilný so
štandardom USB 2.0, s minimálnou
kapacitou 32 GB a minimálnou
prenosovou rýchlosťou 30 Mb za
sekundu. Na dosiahnutie optimálneho
výkonu použite pevný disk s kapacitou
250 GB. Pre nahrávanie a pozastavenie
televíznych relácií môžete použiť ten
istý pevný disk USB.
Inštalácia pevného disku USB
Ak chcete nahrávať televízne relácie, musíte
k televízoru pripojiť pevný disk USB a
naformátovať ho.
Ak televízor nerozpozná pevný disk USB,
naformátujte ho pomocou počítača na
súborový systém NTFS alebo FAT32 a
skúste to znova.
Upozornenie:

Spoločnosť TP Vision nenesie
zodpovednosť za nepodporovaný
pevný disk USB ani za poškodenie
alebo stratu údajov uložených v
príslušnom zariadení.
SK
25

Formátovaním sa z pripojeného
pevného disku USB odstránia všetky
údaje.

Pevný disk USB je špeciálne
naformátovaný pre tento televízor.
Neodpájajte ho od televízora. K obsahu
pevného disku USB nemôžete
pristupovať z iného televízora alebo
počítača.

Nepreťažujte port USB. Ak pripájate
pevný disk USB, ktorý má vyššiu
spotrebu ako 500 mA, pripojte ho k
vlastnému externému zdroju napájania.
Poznámka:

Uistite sa, že je televízor aj pevný disk
USB vypnutý.

Poznámka: Počas formátovania
pevného disku USB nepripájajte k
televízoru žiadne iné zariadenia USB.
Spustenie nahrávania
Nahrávanie jedným dotykom
Program, ktorý sledujete, môžete nahrať
pomocou jediného tlačidla.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
Nahrávanie sa okamžite spustí. Zobrazí sa
kontextová obrazovka s hlásením o čase
ukončenia programu.
2. Voliteľné: Použite položku Navigačné
tlačidlá a označte čas ukončenia nahrávania.
3. Vyberte položku [Potvrdiť] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
Poznámka:

Počas nahrávania nie je možné prepínať
TV kanály alebo pozastaviť televízne
vysielanie.

Ak informácia v sprievodcovi
televíznymi programami nie je
dostupná, predvolený čas nahrávania je
30 minút. Toto nastavenie môžete v
prípade potreby zmeniť.
Schedule recordings
1. Pripojte pevný disk USB priamo k
televízoru. Ak plánujete v budúcnosti pripojiť
ďalšie zariadenia USB, pripojte pevný disk
USB prostredníctvom rozbočovača USB.
2. Zapnite televízor aj pevný disk USB, ak má
externý zdroj napájania.
3. Prepnite na digitálny televízny kanál.
4. Stlačením spustite formátovanie
pevného disku USB.
5. Formátovanie dokončite podľa pokynov
na obrazovke.
Varovanie: Formátovanie môže trvať určitý
čas. Nevypínajte televízor ani neodpájajte
pevný disk USB, kým sa tento proces
nedokončí.
SK
26
Slúţi na zobrazenie informácií o programe.
Podľa stavu programu ho môžete začať
sledovať, alebo naplánovať jeho nahrávanie.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [TV spr.].
3. Vyberte kanál a program a stlačte
tlačidloOK.
Zobrazia sa informácie o programe.
Poznámka: Ak naplánujete nahrávky na čas,
kým ste preč, nechajte televízor v
pohotovostnom režime a pevný disk USB
zapnutý.
Zrušenie naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Odstrániť].
Zrušenie naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a zvoľte možnosť
[Odstrániť].
Naplánované nahrávanie sa zruší.
Sledovanie nahrávok
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Zo zoznamu vyberte príslušnú nahrávku a
stlačte tlačidlo OK.
Spustísa prehrávanie nahrávky.
Usporiadanie nahrávaní
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4. Vyberte možnosť usporiadania podľa
názvu, dátumu, dátumu platnosti alebo typu
a stlačte tlačidlo OK.
Poznámka:

Ak vysielacia spoločnosť obmedzuje
počet dní od vysielania programu,
dokedy si možno nahrávku pozrieť, v
zozname nahrávok sa zobrazuje počet
dnído uplynutia platnosti nahrávky.

Ak platnosť nahrávky uplynie alebo
vysielacia spoločnosť obmedzí
prehrávanie, nahrávku nemožno
prehrať.

Ak plánovanému nahrávaniu bráni
vysielacia spoločnosť alebo ak k
nahrávaniu nedôjde podľa plánu,
nahrávka sa v zozname nahrávok označí
ako [Chyba].
Odstránenie nahrávok
Môžete zobraziť zoznam všetkých nahrávok
a zostávajúce miesto na pevnom disku USB.
Ak chcete uvoľniť miesto na disku, odstráňte
záznamy.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Odstrániť].
SK
27
Slovensky
Naplánovanie nahrávania televízneho
programu
Môžete naplánovať nahrávanie
nadchádzajúceho programu, ktorý sa bude
vysielať dnes alebo do ôsmich dní. Ak nie je
dostupná informácia v sprievodcovi
televíznymi programami, môžete tiež
naplánovať časové nahrávanie, ktoré nie je
spojené zo žiadnym programom.
1. Stlačte tlačidlo
a potom vyberte
možnosť [TV spr.].
2. Vyberte kanál a program, ktorý chcete
nahrať.
3. Voliteľné: Ak chcete nahrať program,
ktorý sa bude vysielať iný deň, stlačte tlačidlo
OPTIONS, zvoľte možnosť [Zmeniť deň]
a vyberte iný deň.
4. Vyberte možnosť [Nahrávať].
Zobrazísa kontextová obrazovka.
5. Vyberte a zmeňte detaily nahrávania s
použitím tlačidiel Číselné tlačidlá a
Navigačné tlačidlá.
6. Vyberte možnosť [Potvrdiť], potom
stlačte tlačidlo OK.
Zmena naplánovaného nahrávania
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nahrávky] a stlačte
tlačidlo OK.
Zobrazísa zoznam nahrávok.
3. Vyberte nahrávku a potom zvoľte položku
[Nastaviť čas].
4. Zmeňte čas nahrávania podľa potreby a
vyberte možnosť [Potvrdiť].
Hranie hier
Čo môţete urobiť
Na tomto televízore môžete hrať bežné hry
alebo hry pre dvoch hráčov* pri zobrazení
na celú obrazovku s optimalizovanými
nastaveniami obrazu pre hry.
*Len pre PFL43x8
Čo potrebujete

Pripojte k televízoru hraciu konzolu.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení> Hracia konzola
(Strana 47).

Súprava pre dvoch hráčov PTA508
alebo PTA518 (predávajú sa
samostatne), ktorá slúži na hranie pre
dvoch hráčov pri zobrazení na celú
obrazovku.* Súprava obsahuje dvoje
herných okuliarov. Informácie o
spôsobe nabíjania a zapínania okuliarov
nájdete v používateľskej príručke.
*Pre PFL43x8
Spustenie hrania hier
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte hraciu konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3. V prípade potreby načítajte na hracej
konzole disk s hrou a potom vyberte
požadovanú hru.
4. Pri spustení hrania hier postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
SK
28
Začatie hry pre dvoch hráčov pri
zobrazenína celú obrazovku
Pre PFL43x8
Niektoré hry umožňujú hru viacerých hráčov
a rozdelenie obrazovky. Technológa 3D
tohto televízora môže zobraziť dve
rozdelené zobrazenia na celej obrazovke. S
hernými okuliarmi pre dvoch hráčov môže
každý hráč vidieť na tom istom televízore iné
zobrazenie.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte hraciu konzolu a stlačte tlačidlo
OK.
3. V prípade potreby načítajte disk s hrou v
hernej konzole.
4. V hernej konzole vyberte hru pre
viacerých hráčov alebo pre dvoch hráčov a
potom vyberte rozdelenie zobrazenia.
5. Na diaľkovom ovládači televízora stlačte
tlačidlo OPTIONS.
6. Vyberte položku [Obraz a zvuk] > [Hra
pre 2 hráčov].
7. Vyberte položku [Vrch/spodok] alebo
[Vedľa seba] a potom stlačte tlačidlo OK.
8. Zapnite okuliare pre dvoch hráčov, stlačte
prepínanie výberu hráčov a nasaďte si ich.
(Informácie o herných okuliaroch pre dvoch
hráčov nájdete v používateľskej príručke).
Tip: Ak chcete zobraziť ponuky alebo
výsledky hry, stlačením tlačidla OK prepnite
režim zobrazenia.
Moţnosti teletextu
Nastavenie obrazu pre hry
Televíznu obrazovku môžete optimalizovať
pre hranie hier bez oneskorovania obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Hra alebo počítač] >
[Hra].
1. Počas zobrazenia teletextu stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť:

[Zmraziť stránku]/[Uvoľniť stránku]:
podržanie alebo zrušenie podržania
aktuálnej stránky.

[Duálne zobrazenie]/[Celá obrazovka]:
zapnutie alebo vypnutie teletextu v
režime duálneho zobrazenia. Pri
duálnom zobrazenísa na dvoch
poloviciach televíznej obrazovky zobrazí
aktuálny kanál aj teletextové vysielanie.

[Prehľad stránok teletextu]: Tabuľka
stránok (T.O.P) teletextového vysielania
umožňuje preskočiť z jednej témy na
druhú bez zadávania čísel stránok.
Prednastavený zvuk pre hry
Môžete optimalizovať zvukové efekty pre
hranie hier.
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položky [Obraz a zvuk] > [Štýl
zvuku] > [Hra] a stlačte tlačidlo OK.
Televízor je pripravený na hranie hier.
Poznámka: Po skončení hrania znova vyberte
zvyčajné nastavenie zvuku.
Zobrazenie teletextu
Výber stránky
Teletext môžete zobraziť počas sledovania
kanálov, ktoré ho vysielajú.
1. Vyberte kanál vysielajúci teletext a stlačte
tlačidlo TEXT.
2. Vyberte príslušnú stránku niektorým z
týchto spôsobov:

Na zadanie čísla stránky použite Číselné
tlačidlá.

Stlačením tlačidla CH + alebo CH –
zobrazíte nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stránku.

Na výber farebnej položky použite
Farebné tlačidlá.





[Zväčšiť]/[Normál. zobraz.]: priblíženie
stránky. Na posúvanie po zväčšenej
obrazovke použite Navigačné tlačidlá.
[Odkryť]: skrytie alebo odhalenie
skrytých informáciína stránke, napríklad
riešeníhádaniek alebo kvízov.
[Opakovať podstránky]: ak sú k
dispozícii podstránky, každá z nich sa
zobrazísamostatne.
[Jazyk]: prepnutie na inú jazykovú
skupinu, aby sa správne zobrazili odlišné
súbory znakov.
[Teletext 2.5]: zobrazenie teletextu s
viacerými farbami a vylepšenou grafikou
oproti bežnému teletextu. Ak kanál
vysiela teletext 2.5, tento režim bude
predvolene zapnutý.
Jazyk teletextu
Pri digitálnych televíznych kanáloch, pri
ktorých vysielacie spoločnosti poskytujú aj
iné jazyky teletextu, môžete vybrať
uprednostňovaný primárny a sekundárny
jazyk.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte možnosť [Jazyky] > [Základný
teletext] alebo [Sekundárny teletext].
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK.
SK
29
Slovensky
Nastavenia pre hry
Podstránky
Ak stránka teletextu obsahuje niekoľko
podstránok, môžete jednotlivé podstránky
postupne zobraziť. Tieto podstránky sa
zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.
Vyberte ich stlačením tlačidla alebo .
Vyhľadávanie
Môžete vyhľadať slovo alebo číslo, ktoré sa
nachádza na momentálne zobrazenej stránke
teletextu.
1. Počas zobrazenia teletextu zvýraznite
stlačením tlačidla OK prvé slovo alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla Navigačné tlačidlá sa
premiestnite na slovo alebo číslo, ktoré
chcete vyhľadať.
3. Stlačením tlačidla OK spustite
vyhľadávanie.
4. Ak chcete vyhľadávanie ukončiť, stláčajte
tlačidlo , kým sa nezruší zvýraznenie
všetkých slov alebo čísel.
Digitálny teletext
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu ponúka špeciálny digitálny teletext
alebo interaktívne služby, môžete tento
digitálny teletext zobraziť. Takéto kanály,
napríklad BBC1, môžu digitálny teletext
poskytovať s interaktívnejšími funkciami.
Poznámka: Keď sa vysielajú titulky, po ich
zapnutí sa zablokujú digitálne textové služby.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Nastavenia jazyka > Titulky na digitálnych
kanáloch (Strana 39).
V režime digitálneho teletextu:

Navigačné tlačidlá slúžia na výber alebo
zvýraznenie položiek.

Farebné tlačidlá slúžia na výber
možnosti. Stlačením tlačidla OK ju
potvrdíte alebo aktivujete.
SK
30
Nastavenie uzamknutia a
časovačov
Hodiny
Na televíznej obrazovke môžete zobraziť
hodiny. Hodiny zobrazujú čas vysielaný
poskytovateľom televíznych služieb.
Zobrazenie hodín televízora
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Hodiny] a stlačte
tlačidlo OK.
Hodiny sa zobrazujú v pravom hornom rohu
televíznej obrazovky.
Zmena reţimu hodín
Režim hodín môžete zmeniť na automatický
alebo manuálny. Predvolene je nastavený
automatický režim, v ktorom sa čas
automaticky synchronizuje s koordinovaným
svetovým časom (UTC). Ak televízor
nedokáže prijímať vysielanie času UTC,
zmeňte režim hodín na možnosť
[Manuálne].
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Hodiny] > [Reţim
automat. času].
4. Vyberte možnosť [Automaticky],
[Manuálne] alebo [Závisíod krajiny] a
stlačte tlačidlo OK.
Zmena časového pásma
V krajinách s vysielaním údajov o hodinách
môžete zmeniť časovú zónu, ak je vybratá
možnosť [Reţim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisíod krajiny].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Časové pásmo].
2. Vyberte časovú zónu a stlačte OK.
Manuálne nastavenie hodín
Dátum a čas môžete nastaviť manuálne. Skôr
než začnete, nastavte režim hodín na
hodnotu [Manuálne].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Dátum] alebo [Čas] a stlačte tlačidlo OK.
2. Nastavte čas alebo dátum pomocou
položky Navigačné tlačidlá.
3. Vyberte položku [Hotovo] a stlačte
tlačidlo OK.
Časovač automatického vypnutia
3. Vyberte možnosť [Zadanie kódu] alebo
[Zmeniť kód].
4. Na zadanie kódu použite Číselné tlačidlá.
Tip:Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup
zo zoznamu kanálov, zobrazísa výzva na
zadanie kódu zámky. Ak zabudnete kód,
zadaním hodnoty „8888― zrušte všetky
existujúce kódy.
Uzamknutie alebo odomknutie kanálov
1. V ponuke Rodičovská zámka vyberte
položku [Zamknutie kanálu].
2. Pomocou položky Číselné tlačidlá zadajte
kód rodičovskej zámky.
3. Vyberte kanály, ktoré chcete uzamknúť
alebo odomknúť. Reštartovaním televízora
aktivujte zámku.
Poznámka:
Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup zo
zoznamu kanálov, zobrazísa výzva na
zadanie kódu zámky.
Po zadanom čase sa môže televízor prepnúť
do pohotovostného režimu. Pred uplynutím
zadaného času môžete televízor vypnúť
alebo vynulovať časovač vypnutia.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Časovač vypnutia].
3. Zvoľte hodnotu časovača vypnutia.
Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180
minút. Ak chcete časovač vypnutia vypnúť,
nastavte ho na 0 minút.
4. Stlačením tlačidla OK aktivujte časovač
vypnutia. Po uplynutí zadaného času sa
televízor prepne do pohotovostného režimu.
Rodičovská kontrola
Rodičovská zámka
4. Použite Číselné tlačidlá a zadajte kód
rodičovskej zámky.
5. Vyberte vekové obmedzenie a stlačte
tlačidlo OK.
Všetky programy s hodnotou vyššou ako
vybraté vekové obmedzenie sa zablokujú.
Informácie o kódoch rodičovskej zámky
nájdete v časti Ďalšie funkcie televízora >
Nastavenie uzamknutia a časovačov >
Rodičovská zámka (Strana 31).
Ak chcete deťom zabrániť sledovať
nevhodné televízne programy, môžete
uzamknúť televízor alebo zablokovať
programy neprístupné pre daný vek.
Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej
zámky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Rodičovská zámka].
Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len
programy s vekovým hodnotením nižším,
ako je vek vášho dieťaťa. Toto obmedzenie
sa vzťahuje len na digitálne kanály od
vysielacích spoločností, ktoré svoje programy
hodnotia podľa veku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Rodičovská zámka] >
[Rodič. kontrola].
Zobrazísa výzva na zadanie kódu
rodičovskej zámky.
SK
31
Slovensky
Nastavenie letného času
V krajinách so zmenou času môžete zapnúť
alebo vypnúť letný čas, ak sú zvolené
možnosti [Reţim automat. času] >
[Automaticky] alebo [Závisíod krajiny].
1. V ponuke [Hodiny] vyberte položku
[Letný čas].
2. Vyberte položku [Štandardný čas] alebo
[Letný čas] a stlačte tlačidlo OK.
4 Zmena nastavení
televízora

Obraz a zvuk
Asistent nastavenia
Nastavenia obrazu a zvuku môžete vybrať
pomocou asistenta nastavenia, ktorý
okamžite ukáže účinok vybratého nastavenia.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] > [Rýchle
nastavenie obrazu a zvuku] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte položku [Pokračovať] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Podľa pokynov na obrazovke vyberte
uprednostňované nastavenia.

Ďalšie nastavenia obrazu
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke obrazu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Obraz] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK:

[Štýl obrazu]: Výber prispôsobeného
nastavenia obrazu.

[Obnoviť štýl]: Obnovenie posledných
predvolených nastaveníobrazu.

[Kontrast 3D Backlight] / [Kontrast
podsvietenia]: Nastavenie jasu
podsvietenia displeja.

[Farba]: Nastavenie farebnej saturácie
obrazu.

[Ostrosť]: Nastavenie ostrosti obrazu.

[Redukcia šumu]: Voľba rozsahu
redukcie šumu pre obraz.

[Redukcia prvkov MPEG]: Vyhladenie
prechodov a nejasnostídigitálneho
obrazu.
SK
32

[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]:
jemné doladenie jednotlivých
obrazových bodov tak, aby ladili so
susediacimi obrazovými bodmi a
vytvorili jasný obraz s vysokým
rozlíšením.
- [Zdokonalená ostrosť]: aktivácia
vynikajúcej ostrosti, najmä v líniách a
kontúrach v obraze
- [Dynam. kontrast]: dynamické
obohatenie detailov v slabo, stredne a
silno osvetlených oblastiach obrazu.
- [Dyn. podsvietenie]: výber úrovne
podsvietenia pre dynamickú
optimalizáciu spotreby a kontrast
obrazu.
- [Vylepšenie farieb]: dynamické
obohatenie sviežosti a detailov farieb.
[Rozšírený]: prístup k rozšíreným
nastaveniam, ako sú nastavenie gama,
odtieňov a kontrastu videa.
- [Senzor osvetlenia]: automatické
nastavenie jasu televíznej obrazovky
podľa podmienok osvetlenia miestnosti.
- [Gama]: nelineárne nastavenie jasu a
kontrastu obrazu.
- [Odtieň]: zmena vyváženia farieb.
- [Vlastný odtieň]: prispôsobenie
nastavenia vyváženia farieb. K dispozícii
je iba v prípade, ak sú vybraté položky
[Odtieň] > [Vlastné].
- [Kontrast obrazu 3D] / [Kontrast
videa]: nastavenie kontrastu videa.
- [Jas]: nastavenie jasu obrazovky.
- [Farebný nádych]: kompenzácia
farebných odchýlok pri prenose v
systéme NTSC.
[Hra alebo počítač]: Pri prezeraní
obsahu v pripojenej hernej konzole
vyberte možnosť [Hra] a uložte
nastavenia hry. Ak je počítač pripojený
prostredníctvom konektora HDMI,
vyberte položku [Počítač]. Uistite sa, že
na zobrazenie maximálnych detailov sú
zvolené položky [Formát a okraje] >
[Formát obrazu] > [Bez zmeny
mierky].
[Formát a okraje]: Umožnite prístup k
rozšíreným nastaveniam na ovládanie
formátu zobrazenia obrazu.
- [Formát obrazu]: Zmeňte formát
obrazu.
- [Rohy obrazovky]: Zmeňte veľkosť
obrazu.
- [Posun obrazu]: Ak to je možné,
zmeňte polohu obrazu.
Ďalšie nastavenia zvuku
Nastavenia môžete zmeniť v ponuke zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a
stlačte tlačidlo OK.

[Štýl zvuku]: Prístup k vopred
definovaným nastaveniam zvuku.

[Obnoviť štýl]: Obnovenie posledných
predvolených nastavenízvuku.

[Basy]: Upravte úroveň basov
reproduktora a slúchadiel.

[Výšky]: Upravte úroveň výšok
reproduktora a slúchadiel.

[Reţim Surround]: Nastavte režim
zvuku surround pre obohatenie zážitku
zo zvuku.

[Automatický priestorový zvuk 3D]:
Nastavte režim zvuku surround pre
obohatenie zážitku zo zvuku v režime
3D. Pre niektoré modely.

[Hlas. v slúch.]: úprava hlasitosti
slúchadiel.

[Rozšírený]: Prístup k rozšíreným
nastaveniam pre obohatenie zážitku zo
zvuku.
- [Automat. vyváţenie
hlasitosti]:Umožnite obmedzenie
náhlych zmien hlasitosti, napríklad pri
prepínaníkanálov.
- [Reproduktory TV]: Vyberte
uprednostňované reproduktory pre
prúdové audio z televízora. Pozrite si
časť Pripojenie televízora >
Nastavenie zariadeníEasyLink > Výber
výstupu reproduktorov (Strana 55).
- [Clear Sound]: Zvýšte kvalitu zvuku.
- [Formát zvukového výstupu]:
Vyberte typ zvukového výstupu
prenášaného prostredníctvom
konektora výstupu digitálneho zvuku.
Vyberte si medzi položkami
[Multikanálový] a [Stereo].
- [Vyrovnávanie výstupu zvuku]:
Nastavenie úrovne výstupu pre
stereozvuk. Vyberte položku [Menej]
pre určitý rozsah straty intenzity alebo
sily signálu. Vyberte položku [Viac] pre
bezstratovú intenzitu alebo silu signálu.
- [HDMI 1 - ARC]: Zapnutie
zvukového výstupu zo zariadenia
kompatibilného s formátom ARC
pripojeného ku konektoru HDMI 1.
- [Oneskorenie zvuku]: Automatická
synchronizácia obrazu na televízore so
zvukom z pripojeného domáceho kina.
Toto nastavenie nie je potrebné použiť
pri pripájanítelevízora k domácemu
kinu Philips.
- [Vyváţenie zvukového výstupu]:
Upravte nastavenie pre oneskorenie
zvukového výstupu. Dostupné, ak je
položka [Oneskorenie zvuku] zapnutá.
Formát zvuku
Digitálne kanály
Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho
kanálu vysiela zvuk v niekoľkých formátoch,
môžete vybrať požadovaný formát zvuku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky] > [Preferovaný formát
zvuku].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK:

[Štandard]: Príjem štandardného
zvukového formátu (MPEG).

[Rozšírený]: Príjem rozšírených
zvukových formátov, ak sú dostupné
(AAC, Dolby Digital alebo Dolby
Digital Plus).
SK
33
Slovensky

Obnovenie nastaveníobrazu a zvuku
Môžete obnoviť predvolené nastavenia
obrazu a zvuku, pričom nastavenia inštalácie
kanálov ostanú nezmenené.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Výrob. nastavenie], potom stlačte OK.
3. Vyberte položku [Resetovať] a stlačte
tlačidlo OK.
Obnovia sa všetky predvolené výrobné
nastavenia televízora (okrem nastavení
kanálov).
Kanály
Automatická inštalácia
When the TV was switched on for the first
time, a full installation of channels was
performed.
To change your language, country, and
reinstall all available TV channels, you can run
this full installation again.
Spustenie inštalácie
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte „8888―.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a
stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte sieť a stlačte tlačidlo OK:

[Anténa (DVB-T)]: Prístup k anténnym
vysielaniam typu free-to-air.

[Kábel (DVB-C)]: Prístup ku káblovým
vysielaniam.
5. Podľa pokynov na obrazovke vyberte iné
možnosti (ak sú dostupné).
Zobrazí sa úvodná ponuka na vyhľadávanie
kanálov.
6. Vyberte možnosť [Spustiť], potom stlačte
tlačidlo OK.
7. Po vyhľadaní kanálov vyberte položku
[Dokončiť] a stlačte tlačidlo OK.
SK
34
Tip: Stlačením tlačidla
LIST zobrazíte
zoznam kanálov.
Poznámka: Po vyhľadaní digitálnych
televíznych kanálov sa v zozname
nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať
prázdne čísla kanálov. Tieto kanály môžete
premenovať alebo zmeniť ich poradie.
Inštalácia analógových kanálov
Analógové televízne kanály môžete
vyhľadávať a ukladať postupne.
Krok č. 1: Výber systému
Poznámka: Ak sú nastavenia vášho systému
správne, tento krok vynechajte.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Systém] a stlačte tlačidlo OK.
4. Vyberte systém pre vašu krajinu alebo
región a stlačte tlačidlo OK.
Krok č. 2: Vyhľadanie a uloţenie nových
televíznych kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Vyhľadať kanál] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Vyhľadajte kanál:

Ak poznáte frekvenciu kanálu, na jej
zadanie použite Navigačné tlačidlá
alebo Číselné tlačidlá.

Ak frekvenciu kanálu nepoznáte,
vyhľadajte nasledujúcu frekvenciu s
dobrým signálom. Vyberte možnosť
[Vyhľadať] a potom stlačte tlačidlo OK.
5. Po vyhľadaní správneho kanálu vyberte
položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo OK.
6. Výberom položky [Uloţiť ako nový kan.]
a stlačením tlačidla OK uložte nový televízny
kanál.
Poznámka: Ak je príjem nekvalitný, zmeňte
polohu antény a postup zopakujte.
Aktualizácia zoznamu kanálov
Ak poznáte frekvenciu kanálov, ktoré chcete
nainštalovať, môžete digitálne kanály
postupne vyhľadávať a ukladať. Ak chcete
dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na
poskytovateľa služby.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položku [Digitálne: test príjmu]
> [Vyhľadať kanál] a potom stlačte tlačidlo
OK.
4. Ak chcete zadať frekvenciu kanálu,
stláčajte Číselné tlačidlá.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Po vyhľadaní kanálu vyberte položku
[Uloţiť] a stlačte tlačidlo OK.
Pri prvom zapnutítelevízora sa vykoná úplná
inštalácia kanálov. Ak zmeníte zoznamy
kanálov, pri predvolenom nastaveníich
televízor automaticky zaktualizuje.
Automatickú aktualizáciu môžete tiež vypnúť
alebo kanály aktualizovať manuálne.
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte kód 8888.
Automatická aktualizácia
Televízor musí byť v pohotovostnom režime,
aby sa digitálne kanály mohli automaticky
pridať alebo odobrať. Televízor aktualizuje a
ukladá nové kanály každý deň. Prázdne
kanály sa zo zoznamu kanálov odstránia.
Jemné ladenie analógových kanálov
Ak je príjem analógového televízneho kanálu
nekvalitný, môžete ho jemne doladiť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov].
3. Vyberte položky [Analóg: manuálna
inštalácia] > [Jemné ladenie] a stlačte
tlačidlo OK.
4. Stlačením tlačidla
alebo
jemne
dolaďte kanál.
5. Po výbere správnej frekvencie kanálu
vyberte položku [Hotovo] a stlačte tlačidlo
OK.
6. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.

[Uloţiť tento kanál]: uloženie kanálu
pod aktuálnym číslom kanálu.

[Uloţiť ako nový kan.]: uloženie kanálu
pod novým číslom kanálu.
Vypnutie správy o aktualizácii kanálov
Ak sa aktualizujú kanály, pri spustenísa
zobrazí správa. Túto správu môžete vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Správa o aktualiz. kanálov].
4. Vyberte položku [Vypnuté] a stlačte
tlačidlo OK.
Vypnutie automatických aktualizácií
V ponuke [Inštalácia kanálov] vyberte
položky [Automatická aktualizácia kanálov]
> [Vypnuté].
Manuálna aktualizácia kanálov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Aktualizácia
kanálov] a stlačte tlačidlo OK.
3. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte
kanály.
SK
35
Slovensky
Inštalácia digitálnych kanálov
Kopírovanie kanálov
UPOZORNENIE: Táto funkcia je určená pre
predajcov a servisný personál.
Zoznamy kanálov z jedného televízora
Philips môžete kopírovať do iného televízora
Philips pomocou pamäťového zariadenia
USB. Kanály tak nie je potrebné vyhľadávať
ani znova inštalovať v druhom televízore.
Súbor zoznamu kanálov je dostatočne malý
na to, aby sa zmestil na ľubovoľné pamäťové
zariadenie USB.
Čo potrebujete
Dva televízory Philips s týmito vlastnosťami:

rovnaké nastavenie krajiny,

rovnaký rozsah rokov,

rovnaký typ služby DVB, čo zistíte podľa
prípony (H, K, T alebo D/00) v názve
modelu,

rovnaké nastavenia pre satelitné kanály
vrátane počtu satelitov LNB,

rovnaký typ hardvéru, čo zistíte na
nálepke na zadnej časti televízora,
napríklad: TPM10.1E LA.

kompatibilné verzie softvéru.
Poznámka: Ak sa zobrazívýzva na zadanie
kódu, zadajte „8888―.
Krok č. 1: Kontrola nastavenia krajiny
1. Zapnite prvý televízor (s kanálmi, ktoré
chcete skopírovať do druhého televízora).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazísa ponuka krajín.
4. Poznačte si aktuálne nastavenie.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
Krok č. 2: Skopírovanie zoznamu kanálov
do zariadenia USB
1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
prvému televízoru (v ktorom sú
nainštalované kanály).
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosť [Nastavenie] alebo
[Nastavenia kanála].[Nastavenia satelitu]
SK
36
4. Vyberte [Inštalácia kanálov] > [Kopír.
zozn. kanálov] > [Kopírovať do USB],
potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje na pamäťové
zariadenie USB.
5. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
bez nainštalovaných kanálov
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
Spustí sa úvodná inštalácia.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a
vyberte rovnakú krajinu, aká je nastavená v
televízore, ktorého zoznam kanálov chcete
kopírovať.
3. Vynechajte vyhľadávanie kanálov.
4. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
7. Vyberte možnosti [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do televízora.
8. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Krok 3: Kopírovanie kanálov do televízora
s predinštalovanými kanálmi
1. Zapnite druhý televízor, do ktorého
chcete skopírovať zoznam kanálov.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte možnosti [Nastavenie] >
[Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať
kanály], potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazísa ponuka krajín.
4. Skontrolujte, či je nastavenie krajiny
rovnaké ako v prvom televízore.
5. Stlačte tlačidlo .
6. Stlačením tlačidla [Zrušiť] zatvorte
ponuku.
7. Ak je nastavenie krajiny odlišné, znova
nainštalujte druhý televízor, aby nastavenie
krajiny zodpovedalo prvému televízoru.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Obnovte všetko (Strana 42).
8. Pripojte pamäťové zariadenie USB k
druhému televízoru.
Nastavenia satelitu
Čo môţete urobiť
Televízor dokáže prijímať signály zo štyroch
rôznych konvertorov LNB. Konvertor LNB je
pripevnený ku koncovej tyči satelitnej
paraboly a zachytáva signály zo satelitu.
Poznámka:

Satelitný príjem je k dispozícii len pre
niektoré modely.Funkcia [Vyhľadať
satelit] je dostupná len vtedy, ak
televízor podporuje službu DVB-S.

Ak chcete prijímať satelitné kanály,
pripojte satelitný prijímač ku konektoru
SAT na televízore.
Inštalácia satelitných kanálov
Opätovná inštalácia satelitov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Preinštalovanie
satelitov].
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku
[Dokončiť] a stlačte tlačidlo OK.
Výber typu pripojenia
Počas inštalácie satelitných kanálov musíte
nastaviť typ pripojenia. Počet konvertorov
LNB na satelitnej parabole určuje počet
satelitných kanálov, ktoré môžete
nainštalovať.
1. Pri inštalácii satelitov vyberte možnosť
[Nastavenia] a potom stlačte OK.
2. Vyberte položku [Typ pripojenia].
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[1 satelit (jeden LNB)]: vyberte, ak
máte len jeden konvertor LNB.

[2 satelity (DiSEqC Mini)]: vyberte, ak
máte dva konvertory LNB.

[3 alebo 4 satelity (DiSEqC 1.0)]:
vyberte, ak máte tri alebo štyri
konvertory LNB.

[Unicable pre 1 satelit]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s jedným
satelitom.

[Unicable pre 2 satelity]: vyberte, ak
máte nastavenie Unicable s dvomi
satelitmi.
Manuálna inštalácia
Ak sa počas inštalácie preskočí transpondér,
môžete otestovať jeho intenzitu signálu
alebo pridať nový transpondér.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Manuálna inštalácia] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte konvertor LNB.
4. Ak poznáte frekvenciu transpondéra
(ktorá môže zahŕňať niekoľko kanálov),
vyberte položku [Frekvencia] a nastavte
frekvenciu.
5. Vyberte položku [Vyhľadať] a stlačte
tlačidlo OK.
6. Ak sa nájde nová frekvencia, stlačením
tlačidla [Uloţiť]pridajte nový transpondér a
jeho kanály.
Aktualizácia satelitných kanálov
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Aktualizácia kanálov].
3. Inštaláciu dokončite podľa pokynov na
obrazovke.
4. Po dokončení vyberte možnosť
[Dokončiť] a potom stlačte tlačidlo OK.
SK
37
Slovensky
9. Stlačte tlačidlo .
10. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
11. Vyberte položky [Inštalácia kanálov] >
[Kopír. zozn. kanálov] > [Kopírovať do
TV], potom stlačte tlačidlo OK.
Zoznam kanálov sa skopíruje do druhého
televízora.
12. Odpojte pamäťové zariadenie USB.
Pridanie a odobratie satelitov
Satelity môžete kedykoľvek pridať alebo
odobrať a nainštalovať kanály z nových
satelitov.
Poznámka: Pred pridaním satelitov
skontrolujte, či používate správny typ
pripojenia. Pozrite si časť Zmena nastavení
televízora > Nastavenia satelitu > Inštalácia
satelitných kanálov (Strana 37).
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte položku [Pridať satelit] a stlačte
tlačidlo OK.
Televízor vyhľadá satelit prostredníctvom
prvého voľného konvertora LNB. To môže
trvať niekoľko minút.
4. Ak sa nenájde žiadny satelit, skontrolujte
pripojenie antény a polohu satelitnej
paraboly. Potom zvoľte možnosť
[Vyhľadávať znova].
5. Ak ste s pridaným satelitom spokojní,
zvoľte možnosť [Ďalej] a nainštalujte všetky
kanály zo satelitu.
Inštalácia môže trvať niekoľko minút.
Odobratie satelitu
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Vyhľadať satelit] > [Odstránenie satelitu]
a stlačte tlačidlo OK.
3. Zvoľte satelity, ktoré chcete odstrániť,
vyberte možnosť [Odstrániť] a stlačte
tlačidlo OK.
Nastavenia jazyka
Jazyk ponuky
1. While you watch TV, press .
2. Select [Nastavenie] > [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [Jazyk ponuky].
3. Select a menu language from the list, then
press OK.
Jazyk zvuku
Ak sa televízny kanál vysiela vo viacerých
jazykoch alebo duálne, môžete vybrať
uprednostňovaný jazyk zvuku.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Pre digitálne kanály zvoľte možnosť [Jazyk
zvuku]. Pre analógové kanály zvoľte možnosť
[Duálne I - II]. Stlačením OK potvrdíte
výber.
3. Vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk zvuku]
alebo [Sekundárny jazyk zvuku] a vyberte si
z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Titulky na analógových kanáloch
1. Počas sledovania analógového televízneho
kanálu stlačte tlačidlo TEXT.
2. Zadajte trojmiestne číslo stránky titulkov,
zvyčajne je to číslo „888―.
Ak je táto služba dostupná, zapnú sa titulky.
SK
38
1. While you watch a digital TV channel,
press OPTIONS.
2. Select [Titulky], then press OK.
3. Select [Titulky vypnuté], [Titulky
zapnuté] or [Automaticky], then press OK.
Jazyk titulkov
Môžete zmeniť jazyk titulkov pre digitálne
kanály, ak je k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte možnosť [Jazyk titulkov], potom
vyberte niektorý z dostupných jazykov a
stlačte tlačidlo OK.
Jazyk titulkov sa zmenípre daný kanál.
Môžete nastaviť uprednostňované primárne
a sekundárne jazyky zvuku, ktoré si môžete
vypočuť, ak budú k dispozícii.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte položku [Primárny jazyk titulkov]
alebo [Sekundárny jazyk titulkov] a vyberte
si z dostupných jazykov.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte výber.
Nastavenia univerzálneho
prístupu
Slovensky
Titulky na digitálnych kanáloch
Zapnutie
Niektoríposkytovatelia digitálneho
televízneho vysielania poskytujú špeciálnu
zvukovú stopu a titulky pre sluchovo a
zrakovo postihnutých ľudí. Tieto funkcie
môžete zapnúť alebo vypnúť.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia].
3. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zapnuté] alebo [Vypnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie spätnej väzby pre zvuk
Televízor môžete nastaviť tak, aby po
stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo
televízore zaznelo pípnutie.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zvuk kláv.] > [Zapnuté] a stlačte tlačidlo
OK.
Prístup pre sluchovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre sluchovo postihnutých,
stlačte tlačidlo OPTIONS a vyberte
položku [Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré
podporujú zvuk pre sluchovo postihnutých,
sú označené ikonou v tvare ucha.
Zapnite zvuk a titulky pre sluchovo
postihnutých.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Sluchovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

[Vypnuté]: vypnutie funkciípre
sluchovo postihnutých.

[Zapnuté]: zapnutie zvuku a titulkov pre
sluchovo postihnutých.
SK
39
Prístup pre zrakovo postihnutých
Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii
jazyk zvuku pre zrakovo postihnutých, stlačte
tlačidlo OPTIONS a vyberte položku
[Jazyk zvuku]. Jazyky, ktoré podporujú zvuk
pre sluchovo postihnutých, sú označené
ikonou v tvare ucha.
Výber reproduktorov alebo slúchadiel
Zvuk pre zrakovo postihnutých môžete
počúvať z reproduktorov televízora, zo
slúchadiel alebo z reproduktorov aj zo
slúchadiel.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položky [Univerzálny prístup] >
[Zrakovo postihnutí].
3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo OK.

[Reprodukt.]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len z
reproduktorov.

[Slúchadlá]: počúvanie zvuku pre
zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.

[Reproduktory + slúchadlá]: počúvanie
zvuku pre zrakovo postihnutých z
reproduktorov aj zo slúchadiel.

[Vypnuté]: vypnutie zvuku pre zrakovo
postihnutých.
Poznámka: Ak je zapnuté diaľkové ovládanie
EasyLink, nemôžete používať Zelené tlačidlo.
Ak chcete vypnúť funkciu EasyLink, pozrite si
časť Pripojenie televízora > Nastavenie
zariadení EasyLink > Čo potrebujete
(Strana 54).
Zmena hlasitosti zvuku pre zrakovo
postihnutých
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerzálny prístup] >
[Zmieš. hlasitosť].
3. Na zmenu hlasitosti použite Navigačné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo OK.
SK
40
Zvukové efekty
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Zvukové efekty]
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[Zapnuté]: zapnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

[Vypnuté]: vypnutie zvukových efektov
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
Typ hovoru
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia kanála] alebo [Nastavenia
satelitu].
3. Vyberte položky [Jazyky] > [Zrakovo
postihnutí].[Reč]
4. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte
tlačidlo OK.

[Popisné]: počúvanie opisného hovoru
vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

[Titulky]: počúvanie titulkov vo zvuku
pre zrakovo postihnutých.
Ukáţka televízora
Spustením ukážky môžete spoznať ďalšie
funkcie televízora.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Sledovať ukáţky] a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo OK.
Home mode
Niektoré nastavenia TV môžu byť v režime
Obchod nedostupné. Výber správnych
nastavení televízora môžete zaručiť tak, že
televízor bude nastavený na režim Doma.
1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo
.
2. Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte
tlačidlo OK.
3. Vyberte možnosť [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [Umiestnenie].
4. Vyberte položku [Doma] alebo [Obchod]
a stlačte tlačidlo OK.
5. Reštartujte televízor.
Aktualizácia softvéru
Kontrola verzie
1. Press .
2. Select [Nastavenie] > [Nastavenia
softvéru] > [Inf. o aktuál. soft.], then press
OK.
The current software version is displayed.
Caution: Do not install a lower version of
software than the current version installed
on your product. TP Vision cannot be held
liable or be made responsible for problems
caused by a software downgrade.
Softvér aktualizujte niektorým z nasledujúcich
spôsobov:

aktualizácia pomocou pamäťového
zariadenia USB,

aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania,
Aktualizácia pomocou zariadenia USB
Čo potrebujete

pamäťové zariadenie USB aspoň s 256
megabajtmi ukladacieho priestoru, ktoré
je naformátované v systéme FAT alebo
DOS a ktoré má vypnutú ochranu proti
zápisu,

prístup k počítaču s konektorom USB a
prístupom na internet.

Program pre archiváciu súborov, ktorý
podporuje formát súborov ZIP,
napríklad WinZip® pre Microsoft®
Windows® alebo StuffIt® pre
Macintosh® .
Poznámka: Nepoužívajte pevný disk USB.
Prevzatie najnovšej verzie softvéru
1. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
2. Na počítači spustite prehľadávač, ako
napríklad Internet Explorer® alebo Safari® ,
a pozrite si stránku
www.philips.com/support.
3. Nájdite svoj televízor a vyhľadajte
dostupný softvér a radiče pre váš televízor.
Aktualizácia softvéru je k dispozícii ako
komprimovaný súbor (*.zip).
4. Ak je verzia softvéru vyššia než verzia vo
vašom televízore, kliknite na prepojenie pre
aktualizáciu softvéru.
5. Vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou a
prevezmite súbor ZIP na jednotku USB flash.
Poznámka: Niektoré internetové
prehľadávače, ako Mozilla® Firefox® alebo
Google® Chrome®, môžu prevziať súbor
ZIP priamo na počítač. V tomto prípade
skopírujte súbor na jednotku USB flash.
6. Pre Internet Explorer: Pomocou
programu pre archiváciu súborov extrahujte
súbor autorun.upg z prevzatého súboru ZIP.
Extrahovaný súbor nekopírujte, ani ho
neumiestňujte do priečinka.
6. Pre Safari: Po dokončení prevzatia sa
súbor autorun.upg automaticky extrahuje zo
súboru ZIP do počítača. Skopírujte súbor na
jednotku USB flash. Extrahovaný súbor
nekopírujte, ani ho neumiestňujte do
priečinka.
7. Vysuňte a odpojte jednotku USB flash od
počítača.
SK
41
Slovensky
Ďalšie nastavenia
Aktualizácia softvéru pre televízor
Upozornenie:

Počas aktualizácie nevypínajte televízor
ani neodpájajte jednotku USB flash.

Ak počas aktualizácie dôjde k výpadku
elektriny, neodpájajte jednotku USB
flash od televízora. Po obnovení
napájania bude televízor pokračovať v
aktualizácii.

Ak počas aktualizácie dôjde ku chybe,
skúste aktualizáciu zopakovať od
začiatku. Ak sa chyba objaví znovu,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips.
1. Odpojte od televízora všetky zariadenia
USB, napr. adaptér Wi-Fi a potom televízor
zapnite.
2. Pripojte jednotku USB flash k počítaču.
Aktualizácia softvéru sa spustíautomaticky.
Aktualizácia je dokončená, keď sa na
obrazovke zobrazí notifikačná správa.
3. Pred reštartovaním televízora odpojte
jednotku USB flash od televízora.
4. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní
— tlačidlo nestláčajte viac než jedenkrát.
Televízor sa vypne a opäť zapne. Aktualizácia
je dokončená.
5. Aby ste zabránili neželaným aktualizáciám
softvéru televízora, znovu pripojte jednotku
USB flash k počítaču a vymažte súbor
autorun.upg.
SK
42
Aktualizácia pomocou digitálneho
vysielania
Ak je táto možnosť k dispozícii, televízor
môže prijímať softvérové aktualizácie
prostredníctvom digitálneho vysielania. Po
prijatísoftvérovej aktualizácie sa zobrazí
výzva na aktualizáciu softvéru. Dôrazne
odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na
aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu
softvéru.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Ak nevykonáte aktualizáciu softvéru
televízora po prijatíaktualizácie, budete
vyzvaní na uloženie súboru aktualizácie. Ak
chcete aktualizáciu softvéru vykonať neskôr:
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia softvéru] > [Lokálne aktualiz.].
3. Vyberte prevzatý súbor a podľa pokynov
na obrazovke dokončite aktualizáciu.
Obnovte všetko
You can reset all picture and sound settings
and reinstall all TV channels on your TV.
1. Press .
2. Select [Nastavenie] > [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [Preinštalovať
TV], then press OK.
3. Follow the onscreen instructions.
Informácie o kábloch
Kvalita kábla
Pred pripojením zariadeník televízoru
skontrolujte dostupné konektory na
zariadení. Zariadenie pripojte k televízoru
pomocou pripojenia s najvyššou možnou
kvalitou. Konektory s dobrou kvalitou
umožňujú lepší prenos obrazu a zvuku.
Pripojenia zobrazené v tomto návode na
použitie sú len odporúčania. Možné sú aj iné
riešenia. Viac informácií nájdete na lokalite
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tip: Ak je zariadenie vybavené iba
kompozitnými konektormi alebo konektormi
RCA, na pripojenie zariadenia ku konektoru
CVBS/Y na televízore použite kompozitný
kábel (CVBS).
HDMI
An HDMI connection has the best picture
and sound quality.

An HDMI cable combines video and
audio signals. Connect HDMI for
high-definition (HD) TV signals, and to
switch on EasyLink.

An HDMI Audio Return Channel
(ARC) connector allows output of TV
audio to an HDMI ARC compliant
device.

Connect HDMI cables shorter than 5
meters/16.4 feet.
Y Pb Pr
Pripojenie Y Pb Pr (komponentné video)
slúži iba na prenos obrazu. Ak chcete
prenášať zvuk, pripojte tiež kábel Audio
Left/Right.

Pripojenie Y Pb Pr umožňuje prenášať
televízne signály s vysokým rozlíšením
(HD).

Konektory Y Pb Pr spárujte s farebnými
konektormi na kábli.
SCART
Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové
a zvukové signály.
Konektory SCART dokážu prenášať
videosignály s normou RGB, nie však
televízne signály s vysokým rozlíšením (HD).
SK
43
Slovensky
5 Pripojenie
televízora
Pripojenie antény
Pripojte anténu ku konektoru.
Pripojenie zariadení
Prehrávač diskov Blu-ray alebo DVD
Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.
Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
SK
44
Slovensky
Televízny prijímač
Satelitný* alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
* Len pre určité modely.
Satelitný alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a
kábla audio L/R.
SK
45
Pripojte digitálny televízny prijímač k televízoru pomocou kábla SCART.
Videorekordér
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla antény.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
SK
46
Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Hracia konzola
Connect the game console with an HDMI cable to the TV.
SK
47
Slovensky
Rekordér pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio L/R.
Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Domáce kino
Pripojte domáce kino kompatibilné s protokolom HDMI-ARC k televízoru pomocou kábla HDMI.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI a koaxiálneho zvukového kábla.
SK
48
Slovensky
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla audio
L/R.
Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.
Digitálny fotoaparát
Digitálny fotoaparát pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
49
Digitálna videokamera
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou komponentného videokábla (Y Pb Pr) a kábla
audio L/R.
Pripojenie ďalších zariadení
Ú loţné zariadenie USB
Pevný disk USB pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
SK
50
Slovensky
Jednotku USB flash pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Počítač
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.
Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla DVI-HDMI a zvukového kábla.
SK
51
Klávesnica a myš
Klávesnica USB
Pripojením klávesnice USB môžete v televízore zadávať text, ako napríklad názvy zariadení, alebo
písať v aplikáciách Smart TV.
Myš USB
Po pripojení myši USB sa môžete jednoducho pohybovať po internetových stránkach a klikať na
prepojenia.
Poznámka:

V prípade potreby ďalších konektorov USB použite rozbočovač USB.

Myš USB môžete pripojiť aj k pripojenej klávesnici USB.
Klávesnicu a myš pripojte k televízoru pomocou kábla USB.
Keď televízor zistí klávesnicu, môžete vybrať
jej rozloženie a vyskúšať tento výber. Ak ste
ako prvé vybrali rozloženie klávesnice pre
cyriliku alebo gréčtinu, môžete vybrať aj
sekundárne rozloženie klávesnice pre latinku.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Nastavenia klávesnice USB].
3. Zmeňte nastavenia klávesnice.
Tlačidlá televízora na klávesnici
Text môžete zadávať pomocou týchto
klávesov:

Enter : potvrdenie zadaného textu

Backspace : odstránenie znaku pred
kurzorom

Navigačné tlačidlá: pohyb v rámci
textového poľa

Alt + Shift: prepínanie medzi
rozloženiami klávesnice, ak je
nastavených viacero rozložení
SK
52
Klávesy sluţby Smart TV na klávesnici

Enter : potvrdenie zadaného textu

Backspace : návrat na predchádzajúcu
stránku

Navigačné tlačidlá: pohyb medzi poľami

Tab: prechod na nasledujúce pole

Tab a Shift: prechod na predchádzajúce
pole

Home: posunutie na začiatok stránky

End: posunutie na koniec stránky

Page Up : návrat na predchádzajúcu
stránku

Page Down: prechod na nasledujúcu
stránku

+/-: priblíženie alebo oddialenie

*: prispôsobenie šírke stránky
Sledovanie pripojených
zariadení
Vyberte zariadenie
Ak chcete sledovať zariadenie, pripojte ho
najskôr k televízoru. Pozrite si časť
Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení
(Strana 44).
Vyberte zariadenie so ZDROJOM
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Výber zariadenie z domovskej ponuky
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku [Zdroj] a stlačte tlačidlo
OK.
3. Vyberte zariadenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Change device settings
Zmeňte typ zariadenia
Môžete zmeniť typ zariadenia, aby ste mali k
nemu jednoduchý prístup z ponuky Zdroj.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte
tlačidlo[Typ zariadenia].
3. Vyberte vhodný typ zariadenia, potom
stlačte tlačidlo OK.
Premenujte zariadenie
Zariadenie môžete premenovať po jeho
pripojeník televízoru.
1. Stlačte tlačidlo
SOURCE.
2. Vyberte zariadenie, potom stlačte tlačidlo
[Premen.].
3. Zadajte nový názov pomocou klávesnice
na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku [Hotovo]
a stlačte tlačidlo OK.
Obnovenie nastavenízariadenia
Môžete obnoviť štandardné nastavenia typu
a názvu zariadenia.
1. V ponuke [Zdroj] vyberte zariadenie a
stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položku [Originálny názov
a ikona] a stlačte tlačidlo OK.
SK
53
Slovensky
Keď televízor zistí myš, môžete nastaviť
rýchlosť sledovania pohybu.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [Nastavenia kurzora/myši].
3. Zmeňte nastavenia myši.
Pouţívanie myši USB s televízorom

OK: Ľavé tlačidlo myši (kliknutie ľavým
tlačidlom).

(Späť): Pravé tlačidlo myši (kliknite
pravým tlačidlom).

Posúvacie koliesko: na posúvanie po
internetovej stránke nahor a nadol.
Poznámka: Myš USB sa nemôže presúvať v
ponukách televízora.
Nastavenie zariadení
EasyLink
Čo môţete urobiť
Pomocou zdokonalených funkciíovládania
Philips EasyLink môžete naplno využiť
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC. Zariadenia podporujúce
protokol HDMI-CEC pripojte k televízoru
prostredníctvom konektora HDMI a súčasne
ich ovládajte pomocou diaľkového ovládania
televízora.
Poznámka: Iné značky popisujú funkčnosť
protokolu HDMI-CEC rozdielne. Príkladmi
sú Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp)
alebo BRAVIA Sync (Sony). Nie všetky
značky sú úplne kompatibilné s funkciou
Philips EasyLink.
Po zapnutífunkcie Philips EasyLink sú
dostupné nasledujúce funkcie:
Prehrávanie jedným dotykom
Keď prehrávate obsah zariadenia
kompatibilného s protokolom HDMI-CEC,
televízor sa zapne z pohotovostného režimu
a prepne sa na správny zdroj.
Prepnutie do pohotovostného reţimu
jedným dotykom
Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní
televízora sa televízor a všetky zariadenia
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC
prepnú do pohotovostného režimu.
Automatické vypnutie neaktívnych
zariadení
Ak je zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC po určitý čas neaktívne, prepne
sa do pohotovostného režimu.
Diaľkové ovládanie EasyLink
Pomocou diaľkového ovládania televízora
môžete ovládať viacero zariadení
kompatibilných s protokolom HDMI-CEC.
SK
54
Ovládanie zvuku systému
Ak prostredníctvom konektora HDMI ARC
pripojíte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC vybavené
reproduktormi, môžete zvuk televízora
počúvať z týchto reproduktorov namiesto
reproduktorov televízora.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, požadovanú kvalitu obrazu môžete
zachovať zapnutím funkcie Pixel Plus Link.
Maximálne zobrazenie videa s titulkami
Niektoré titulky videa môžu pod videom
vytvoriť samostatný pás na titulky, čím sa
zmenší oblasť zobrazenia videa. Ak chcete
oblasť zobrazenia videa maximalizovať,
zapnutím automatického posunutia titulkov
zobrazte titulky cez obraz videa.
What you need

Pripojte zariadenie kompatibilné s
protokolom HDMI-CEC k televízoru.
Môžete pripojiť viac ako jedno
zariadenie s protokolom HDMI-CEC.
Pozrite si časť Pripojenie televízora >
Pripojenie zariadení(Strana 44).

Správne nakonfigurujte jednotlivé
zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC.

Zapnutie funkcie EasyLink.
Zapnutie funkcie EasyLink
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [EasyLink] > [Zapnuté] a
stlačte tlačidlo OK.
Ak pripojíte viaceré zariadenia HDMI-CEC
podporujúce toto nastavenie, môžete ich
všetky ovládať pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Poznámka: Ide o rozšírené nastavenie.
Zariadenia, ktoré toto nastavenie
nepodporujú, nebudú reagovať na diaľkové
ovládanie televízora.
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink] > [Diaľkové ovládanie
EasyLink].
3. Vyberte položku [Zapnuté] alebo
[Vypnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Tipy:

Ak chcete prepnúť späť na ovládanie
televízora, stlačte tlačidlo
a vyberte
položku [Sledovať TV].

Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte
tlačidlo
a vyberte zariadenie z
domovskej ponuky.
Tlačidlá funkcie EasyLink
Zariadenia kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC môžete ovládať pomocou
týchto tlačidiel na diaľkovom ovládaní
televízora:

: zapnutie televízora a pripojeného
zariadenia alebo prepnutie do
pohotovostného režimu.

Tlačidlá prehrávania: ovládanie
prehrávania videa alebo hudby.

Číselné tlačidlá: výber názvu, kapitoly
alebo skladby.

OK: spustenie, pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania v pripojenom
zariadení, aktivácia výberu alebo prístup
k ponuke zariadenia.

: zobrazenie domovskej ponuky
televízora.
Diaľkové ovládanie na obrazovke (OSRC)
Zariadenia môžete ovládať aj pomocou
iných tlačidiel funkcie EasyLink, ktoré sú
dostupné prostredníctvom diaľkového
ovládania na obrazovke (OSRC).
Aktivácia ovládania OSRC
1. Pri sledovanípripojeného zariadenia
stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položku [Ovládacie prvky] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte príslušné tlačidlo na obrazovke a
stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačením tlačidla
zatvorte ponuku.
Switch off connecting devices
You can also set the TV to switch off the
connecting HDMI-CEC compliant devices if
they are not the active source. The TV
switches the connecting device to standby
after 10 minutes of inactivity.
1. Press .
2. Select [Nastavenie] > [Nastavenia TV] >
[Všeobecné nastavenia] > [EasyLink].
3. Select [Zariadenia s automatickým
vypnutím] > [Zapnuté], then press OK.
Výber výstupu reproduktorov
Ak je pripojené zariadenie kompatibilné so
štandardom HDMI Audio Return Channel
(HDMI ARC), môžete zvukový výstup
reprodukovať cez kábel HDMI. Nevyžadujú
sa ďalšie zvukové káble. Uistite sa, že
zariadenie pripájate ku konektoru HDMI
ARC na televízore. Pozrite si časť Pripojenie
televízora > Informácie o kábloch > HDMI.
(Strana 43)
Zapnutie rozhrania HDMI ARC
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[HDMI 1 - ARC].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a
potom stlačte tlačidlo OK.

[Zapnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom pripojeného zariadenia
kompatibilného s rozhraním
HDMI-ARC.
SK
55
Slovensky
Ovládanie zariadení

[Vypnuté]: počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom reproduktorov
televízora alebo prostredníctvom
zariadenia pripojeného pomocou
konektora digitálneho výstupu zvuku.
Poznámka: Uistite sa, že nastavenia
protokolu HDMI-CEC pripojeného
zariadenia sú správne nastavené.
Nastavenie reproduktorov televízora
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Zvuk] > [Rozšírený] >
[Reproduktory TV].
3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte
tlačidlo OK.

[Vypnuté]: vypnutie reproduktorov
televízora.

[Zapnuté]: zapnutie reproduktorov
televízora.

[EasyLink]: automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC.

[Autom. spust. EasyLink]: ak je
pripojené zvukové zariadenie
HDMI-CEC, automatické vypnutie
reproduktorov televízora a prenos
prúdu zvukových údajov televízora do
zariadenia.
Zmena prenosu prúdu zvukových údajov
televízora
Zvukový výstup môžete kedykoľvek prepínať
medzi reproduktormi televízora a
pripojeným zosilňovačom.
1. Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.].
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možnostía
potom stlačte tlačidlo OK.

[Televízor]: štandardne zapnuté.
Prenášajte zvuk televízora
prostredníctvom televízora a
pripojeného zvukového zariadenia
HDMI-CEC, kým sa pripojené
zariadenie neprepne na ovládanie zvuku
systému. Zvuk televízora sa potom
bude prenášať prostredníctvom
pripojeného zariadenia.
SK
56

[Zosilňovač]: prenos zvuku
prostredníctvom pripojeného zariadenia
HDMI-CEC. Ak v zariadenínie je
zapnutý režim zvuku systému, prúd
zvukových údajov sa naďalej prenáša
cez reproduktory televízora. Ak ste
vybrali možnosť [Autom. spust.
EasyLink], televízor vyzve na prepnutie
pripojeného zariadenia na režim zvuku
systému.
Zachovanie kvality obrazu
Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú
funkcie na spracovanie obrazu iných
zariadení, môžete zapnúť funkciu Pixel Plus
Link.
Zapnutie funkcie Pixel Plus Link
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Pixel Plus Link] >
[Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Zväčšenie zobrazenia videa
Niektoré titulky vytvoria pod videom
samostatný pás na titulky, čím sa zmenší
oblasť zobrazenia videa. Ak chcete oblasť
zobrazenia videa maximalizovať, zapnite
automatické posunutie titulkov. Titulky sa
potom zobrazia cez obraz videa.
Zapnutie automatického posunutia titulkov
1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky [Nastavenie] >
[Nastavenia TV] > [Všeobecné nastavenia]
> [EasyLink].
3. Vyberte položky [Autom. posun titulkov]
> [Zapnuté] a stlačte tlačidlo OK.
Čo môţete urobiť
Pomocou modulu podmieneného prístupu
(CAM) môžete sledovať kódované digitálne
televízne kanály. Po vložení modulu CAM a
zaplatení poplatkov za odber služby môžete
sledovať príslušné programy.
Tento televízor podporuje službu CI
(Common Interface), ako aj CI+. Služba CI+
podporuje prémiové digitálne programy s
vysokým rozlíšením, ktoré sa vyznačujú
vysokou úrovňou ochrany pred kopírovaním.
Poznámka: Aplikácie, funkcie, obsah a správy
na obrazovke závisia od poskytovateľa služby
CAM.
1. Vypnite televízor.
2. Podľa pokynov vytlačených na module
CAM vložte modul CAM do zásuvky
Common Interface na bočnej strane
televízora.
Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na
doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa
modul CAM neaktivuje. Môže to chvíľu trvať.
Ak si chcete zachovať prístup k šifrovaným
digitálnym televíznym kanálom, nechajte
modul CAM v zásuvke.
Prístup k sluţbám modulu CAM
1. Po vložení a aktivovaní modulu CAM
stlačte tlačidlo OPTIONS.
2. Vyberte položku [Common Interface] a
stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte poskytovateľa služby CAM a
stlačte tlačidlo OK.
Čo potrebujete
Upozornenie: Modul CAM vložte podľa
pokynov, aby sa nepoškodil.
Poznámka: Informácie o spôsobe vloženia
karty Smart do modulu CAM nájdete
v dokumentácii od poskytovateľa služieb.
SK
57
Slovensky
Pripojte modul CAM
(Conditional Access
Module)
6 Riešenie
problémov
Všeobecné problémy
Televízor sa nedá zapnúť:

Odpojte napájacíkábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte minútu a potom ho
znovu zapojte.

Skontrolujte, či je napájací kábel
bezpečne zapojený.
Počas zapínania, vypínania alebo prepínania
televízora do pohotovostného reţimu
počuť z jeho vnútra praskanie:
Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je
spôsobené bežným rozpínaním a sťahovaním
televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva.
Nemá to vplyv na výkon televízora.
Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore:
Spustenie televízora trvá určitý čas. V tom
čase televízor nereaguje na diaľkové
ovládanie ani na ovládacie prvky na
televízore. Ide o bežný jav.
Ak televízor naďalej nereaguje na diaľkové
ovládanie, prezrite snímač diaľkového
ovládania pomocou digitálneho fotoaparátu
– ak stlačíte akékoľvek tlačidlo na diaľkovom
ovládaní a zbadáte, ako snímač bliká na
červeno, diaľkové ovládanie funguje a možno
bude potrebné váš televízor skontrolovať v
stredisku starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti Philips. Tento proces riešenia
problémov sa nedá uplatniť v prípade
diaľkových ovládaní, ktoré sú s televízorom
spárované bezdrôtovo.
SK
58
Keď je televízor v pohotovostnom reţime,
zobrazísa úvodná obrazovka a potom sa
televízor vráti do pohotovostného reţimu:
Ide o bežný jav. Po odpojení televízora od
elektrickej siete a opätovnom pripojenísa pri
ďalšom spustení televízora zobrazí úvodná
obrazovka.
Ak chcete zapnúť televízor z
pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo na
diaľkovom ovládaní alebo ľubovoľné tlačidlo
na televízore.
Svetelný indikátor pohotovostného reţimu
na televízore bliká na červeno:
Odpojte napájacíkábel od elektrickej
zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne,
a znovu zapojte napájacíkábel. Ak sa blikanie
objaví znovu, obráťte sa na službu
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
Zvuk televízora je v nesprávnom jazyku:
Ak vyberiete jazyk zvuku prostredníctvom
položky OPTIONS, v televízore sa pri
zmene kanálov alebo vypnutítelevízora
obnovípredvolený jazyk. Ak chcete
ponechať zvolený jazyk, zmeňte jazyk zvuku
stlačením tlačidla
a následným výberom
položiek [Nastavenie] > [Nastavenia kanála]
alebo [Nastavenia satelitu] > [Jazyky] >
[Primárny jazyk zvuku] alebo [Sekundárny
jazyk zvuku] .
Ponuka televízora alebo sluţby Smart TV sa
zobrazuje v nesprávnom jazyku:
Nastavte uprednostňovaný jazyk ponuky.
Ďalšie informácie nájdete v časti Zmena
nastavenítelevízora > Nastavenia jazyka >
Jazyk ponuky (Strana 38).
Zabudli ste 4-miestny kód na odomknutie
funkcie blokovania kanálov (rodičovskej
zámky):
Zadajte kód 8888.
Ak chcete inovovať softvér televízora:
Navštívte lokalitu www.philips.com/support
a prevezmite najaktuálnejší balík softvéru pre
televízor. Na tejto lokalite nájdete aj pokyny
na inštaláciu softvéru a poznámky k vydaniu,
ktoré informujú o aktualizovaných častiach.
Kompletné pokyny na inováciu softvéru
televízora sú uvedené aj v časti Zmena
nastavenítelevízora > Aktualizácia softvéru
(Strana 41).
Problémy s obrazom
Ak chcete nainštalovať televízne kanály:
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Automatická inštalácia (Strana 34), kde
nájdete pokyny pre inštaláciu analógových
alebo digitálnych kanálov. Ak chcete
inštalovať satelitné televízne kanály, pozrite si
časť Zmena nastavenítelevízora >
Nastavenia satelitu (Strana 37).
Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť ţiadne
digitálne kanály:

V časti s technickými parametrami
zistite, či televízor podporuje službu
DVB-T, DVB-C alebo DVB-S vo vašej
krajine.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené a či je vybratá správna sieť.
Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa
obraz, prípadne je obraz skreslený:

Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.

Skontrolujte, či je ako zdroj obrazu
vybraté správne zariadenie.

Skontrolujte, či je správne pripojené
externé zariadenie alebo zdroj.
Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:
Skontrolujte, či sú správne vybraté nastavenia
obrazu.
Predtým nainštalované kanály sa
nezobrazujú v zozname kanálov:
Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam
kanálov.
Ak chcete zmeniť usporiadanie alebo
zoradenie zoznamu kanálov:
Po inštalácii sa kanály zobrazujú v zozname
kanálov. Informácie o správe zoznamov
kanálov vrátane ich usporiadania nájdete v
časti Sledovanie televízie > Správa zoznamu
kanálov (Strana 15).
Anténa prijíma slabý signál televíznych
kanálov:

Skontrolujte, či je anténa správne
pripojená k televízoru.

Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť
reproduktory, neuzemnené zvukové
zariadenia, neónové svetlá, vysoké
budovy a iné veľké predmety. Ak je to
možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu
zmenou smerovania antény alebo
presunutím zariadení ďalej od televízora.

Ak je príjem slabý len na jednom kanáli,
jemne ho dolaďte.
Nízka kvalita obrazu z pripojených
zariadení:

Skontrolujte, či sú zariadenia správne
pripojené.

Skontrolujte, či sú správne vybraté
nastavenia obrazu.
Televízor neuloţil nastavenia obrazu:
Skontrolujte, či je umiestnenie televízora
nastavené na možnosť Doma. V tomto
režime môžete meniť a ukladať nastavenia.
Obraz sa nezmestí na obrazovku, pretoţe
je príliš veľký alebo malý:
Formát obrazu zmeňte na iný.
SK
59
Slovensky
Problémy s kanálmi
Pri zmene kanálov sa formát obrazu
neustále mení:
Vyberte iný formát obrazu než
[Automatické zväčšenie].
Umiestnenie obrazu nie je správne:
Obrazové signály z niektorých zariadenísa
nemusia správne zmestiť na obrazovku.
Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.
Vysielaný obraz je zakódovaný:
Na prístup k obsahu budete pravdepodobne
potrebovať modul podmieneného prístupu
(CAM). Poraďte sa s poskytovateľom služieb.
Na obrazovke televízora sa zobrazí
„elektronická nálepka“ s informáciami:
Televízor je v režime [Obchod]. Ak chcete
odstrániť elektronickú nálepku, prepnite
televízor do režimu [Doma] a reštartujte ho.
Pozrite si časť Zmena nastavenítelevízora >
Ďalšie nastavenia > Reţim Doma (Strana
41).
Zobrazenie obsahu počítača na televíznej
obrazovke nie je stabilné:

Skontrolujte, či počítač používa
podporované rozlíšenie a obnovovaciu
frekvenciu. Pozrite si časť Technické
údaje > Rozlíšenia obrazovky (Strana
62).

Zmeňte formát obrazu televízora na
hodnotu [Bez zmeny mierky].
Problémy so zvukom
Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva
zvuk:
Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor
automaticky vypne zvukový výstup – nejde o
poruchu.

Skontrolujte, či sú všetky káble správne
pripojené.

Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená
alebo nastavená na nulovú hodnotu.

Skontrolujte, či je vybraté príslušné
nastavenie reproduktorov televízora.
Stlačte tlačidlo OPTIONS, vyberte
možnosť [Obraz a zvuk] >
[Reprodukt.] a potom vyberte
možnosť [Televízor].

Skontrolujte, či je výstup zvuku
televízora pripojený k vstupu zvuku na
zariadenísystému domáceho kina, ktoré
je kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC alebo funkciou EasyLink.
Zvuk by ste mali počuť z
reproduktorov systému domáceho kina.

Niektoré zariadenia môžu vyžadovať
manuálne povolenie zvukového výstupu
HDMI. Ak už je zvuk HDMI povolený,
ale napriek tomu ho nepočuť, skúste
zmeniť formát digitálneho zvuku
zariadenia na PCM (Pulse Code
Modulation). Pokyny nájdete v
dokumentácii dodanej so zariadením.
Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je
nedostatočná:
Uistite sa, že sú vybraté správne nastavenia
zvuku.
SK
60
Vyskytli sa problémy so zariadeniami
HDMI:

Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť
čas potrebný na zobrazenie obsahu zo
zariadenia HDMI na obrazovke
televízora.

Ak televízor nerozpozná zariadenie
HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz,
skúste prepínať medzi zdrojmi – z
jedného zariadenia na druhé a naopak.

Ak dochádza k občasným výpadkom
zvuku, skontrolujte správnosť nastavení
výstupu zo zariadenia HDMI.

Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo
kábel HDMI-DVI, skontrolujte, či je do
konektora AUDIO L/R alebo AUDIO
IN (iba minikonektor) zapojený ďalší
zvukový kábel.
Nemoţno pouţívať funkcie EasyLink:
Uistite sa, že zariadenia HDMI sú
kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami
kompatibilnými s protokolom HDMI-CEC.
Ak je k televízoru pripojené zvukové
zariadenie kompatibilné s protokolom
HDMI-CEC, po vypnutí zvuku, zvýšení
alebo zníţení hlasitosti sa na obrazovke
nezobrazíikona stlmenia zvuku ani
hlasitosti:
Po pripojenízvukového zariadenia
HDMI-CEC je takéto správanie bežné.
Súbory so zvukom alebo obrázkami
uloţené v pamäťovom zariadeníUSB sa
neprehrávajú alebo nezobrazujú plynulo:
Prenosový výkon pamäťového zariadenia
USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu
údajov do televízora, výsledkom čoho je
nízka kvalita prehrávania.
Slovensky
Problémy s pripojením
Kontaktovanie spoločnosti
Philips
Varovanie: Nepokúšajte sa opravovať
televízor vlastnými silami. Výsledkom môţe
byť váţne poranenie osôb, neodstrániteľné
poškodenie televízora alebo zánik záruky.
Ak sa vám problém nedarí vyriešiť, pozrite si
často kladené otázky pre tento televízor na
lokalite www.philips.com/support. Problém
môžete konzultovať aj s komunitou
používateľov televízorov Philips na lokalite
www.supportforum.philips.com.
Ak sa chcete rozprávať so zástupcami
spoločnosti Philips alebo im zaslať e-mail,
obráťte sa na službu starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej
krajine. Kontaktné údaje nájdete v brožúre
dodanej s televízorom alebo na lokalite
www.philips.com/support.
Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips,
poznačte si model a sériové číslo televízora.
Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane
televízora a na balení.
Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

Podľa dokumentácie k pamäťovému
zariadeniu USB skontrolujte, či je
pamäťové zariadenie nastavené v
režime kompatibilnom s triedou
veľkokapacitného pamäťového
zariadenia.

Uistite sa, že príslušné pamäťové
zariadenie USB je kompatibilné s týmto
televízorom.

Uistite sa, že televízor podporuje
príslušné formáty zvukových a
obrazových súborov.
SK
61
7 Technické údaje
Napájanie a príjem
Technické parametre produktu podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Napájanie

Elektrická sieť: AC 220 – 240 V (50 –
60 Hz)

Spotreba energie v pohotovostnom
režime: < 0,3 W

Teplota okolia: 5 až 40 °C

Informácie o spotrebe energie nájdete v
technických parametroch produktu na
adrese www.philips.com/support.
Výkon uvedený na typovom štítku produktu
vyjadruje spotrebu energie pre tento
produkt počas bežného používania v
domácnosti (IEC 62087, vyd. 2). Ú daje o
maximálnom výkone uvedené v zátvorke sa
používajú kvôli elektrickej bezpečnosti (IEC
60065, vyd. 7.2).
Príjem

Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny
(IEC75)

Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K

Prehrávanie videa: NTSC, PAL,
SECAM*

Digitálna televízia: MPEG-4, DVB-T
(terestriálna), DVB-T2*, DVB-C
(káblová), DVB-S/S2* (satelitná).

Pásma ladenia: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Dostupné len v určitých modeloch.
SK
62
Zobrazenie a zvuk
Obraz a obrazovka

Typ obrazovky: podsvietená obrazovka
LED, Full HD

Uhlopriečka:
- 81 cm / 32 palcov
- 99 cm / 39 palcov
- 102 cm / 40 palcov
- 107 cm / 42 palcov
- 117 cm / 46 palcov
- 127 cm / 50 palcov
- 140 cm / 55 palcov

Pomer strán: 16:9 (širokouhlý)

Rozlíšenie panela: 1920x1080p (Full
HD)

Zdokonalenie obrazu: Pixel Precise

Frekvencia Perfect Motion Rate (PMR):
100 Hz

Pre PFL43x8: 3D: 3D Max
Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 20 W pri
skreslení10% THD

Clear Sound

Programovanie zvuku: mono / stereo /
sekundárne
Rozlíšenia obrazovky
Formáty počítača – HDMI
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Multimédiá
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz
Podporované multimediálne pripojenia
Formáty pre video
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Poznámka: Názvy multimediálnych súborov
nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

USB: Pripájajte len USB zariadenia so
spotrebou 500mA alebo menej.
- NTFS, FAT 16 (len na čítanie)
- FAT 32

Ethernet LAN RJ-45 (pre niektoré
modely)
Podporované súbory s obrázkami

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png, * .pns

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns

BMS: *.bms
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
63
Slovensky
Formáty počítača – VGA
(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
SK
64
Slovensky
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty titulkov
Kódovanie znakov

Windows-1250 (CP-1250):
stredoeurópske a východoeurópske –
latinka (čeština, maďarčina, poľština,
slovenčina, slovinčina, chorvátčina,
rumunčina, srbčina)

Windows-1251 (CP-1251): cyrilika

Windows-1252 (CP-1252):
západoeurópske – latinka

Windows-1253 (CP-1253): gréčtina

Windows-1254 (CP-1254): turečtina

UTF-8: viacbajtové kódovanie znakov
pre sústavu znakov Unicode
SK
65
Moţnosti pripojenia
Zadná strana

HDMI(1) ARC: HDMI Audio Return
Channel

Pre PFL43x8: HDMI 2

AUDIO IN (DVI/VGA): stereofónny
minikonektor s priemerom 3,5 mm

NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (pre
niektoré modely)

SERV. U: servisný port

CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:
komponentné video a audio

DIGITÁ LNY ZVUKOVÝ VÝSTUP:
koaxiálny

TELEVÍZNA ANTÉNA: 75-ohmová
koaxiálna (IEC)

SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART

SAT: F-pin pre satelit (pre niektoré
modely)
Bočné

CI: bežné rozhranie

HDMI

USB

Slúchadlá: stereofónny minikonektor s
priemerom 3,5 mm
Verzia Pomocníka
UMv 300812125201 - 20121228
SK
66
digitálny rozhlas - 15
3
domáce kino, pripojenie - 48
3D - 19
E
3D okuliare, starostlivosť - 5
3D, 2D na 3D - 20
3D, vypnutie - 19
3D, začiatok - 19
3D, zdravotné upozornenie - 4
3D, zmena formátu - 19
A
analógové kanály, inštalácia - 34
analógové kanály, jemné ladenie - 35
analógové kanály, titulky - 38
asistent nastavenia - 32
automatické posunutie titulkov - 56
automatické vypnutie, zariadenia - 55
B
bezpečnosť - 3
Bežné rozhranie - 57
C
CAM - 57
CI - 57
Č
časovač vypnutia - 31
Slovensky
8 Register
DivX VOD - 23
EasyLink - 54
EasyLink, diaľkové ovládanie - 55
EasyLink, funkcie - 54
EasyLink, ovládacie prvky - 55
EasyLink, ovládanie na obrazovke - 13
EasyLink, reproduktory televízora - 55
EasyLink, zapnutie - 54
energetický štítok - 9
energeticky úsporné nastavenia - 8
EPG, vysielacia spoločnosť - 18
externý pevný disk - 50
F
formát obrazu - 17
H
HDMI - 43
HDMI ARC - 43
hlasitosť - 14
hodiny - 30
hracia konzola, pripojenie - 47
hry, pre dvoch hráčov - 28
I
Indikátor LED pohotovostného režimu - 11
D
inštalácia kanálov, automatická - 34
diaľkové ovládanie - 12
J
digitálna videokamera - 50
digitálne kanály, inštalácia - 35
digitálne kanály, titulky - 39
digitálny fotoaparát - 49
jazyk zvuku - 38
jazyk, ponuka - 38
jazyk, titulky - 39
SK
67
nahrávky, sledovanie - 27
K
káble - 43
kanály - 15
kanály (analógové), inštalácia - 34
kanály (analógové), jemné ladenie - 35
kanály (digitálne), inštalácia - 35
kanály, aktualizácia - 35
kanály, inštalácia (automatická) - 34
kanály, inštalácia (satelit) - 37
kanály, logo - 15
nastavenia obrazu - 32
nastavenia obrazu, obnovenie - 34
nastavenia pre hry - 29
nastavenia zvuku - 33
nastavenia zvuku, obnovenie - 34
nastavenia, formát zvuku - 33
nastavenia, hra - 29
nastavenia, obraz - 32
nastavenia, zvuk - 33
kanály, obľúbené - 15
O
kanály, opätovná inštalácia - 42
obľúbené kanály, zoznam - 15
kanály, premenovanie - 15
ochranné známky a autorské práva - 8
kanály, prepnutie - 15
online fórum - 10
kanály, skrytie alebo odkrytie - 15
opätovná inštalácia - 42
kanály, zoradenie - 15
ovládacie prvky - 11
Klávesnica USB - 52
ovládacie prvky na zadnej strane - 11
kodeky, podporované - 63
Ovládacie prvky televízora - 11
konektory - 43
kontaktovanie spoločnosti Philips - 10
ovládanie pomocou telefónu typu
smartphone - 13
M
P
modul CAM, vloženie - 57
pípnutie tlačidla - 39
modul CAM, zapnutie - 57
Pixel Plus Link - 56
modul podmieneného prístupu - 57
plánovanie, nahrávky - 26
možnosti pripojenia - 66
počítač, rozlíšenia obrazovky - 62
multimédiá, možnosti prehrávania - 21
podpora produktu - 10
multimédiá, podporované formáty - 63
pohotovostný režim - 13
multimédiá, prehrávanie súborov - 20
pomocník, na obrazovke - 10
Myš USB - 52
Pomocník, verzia - 66
pozastavenie televízneho vysielania - 24
N
nahrávanie televíznych relácií, jedným
dotykom - 26
pozastavenie televízneho vysielania, pevný
disk USB - 24
preddefinované nastavenia, obraz a zvuk - 17
nahrávanie, televízne programy - 25
prehrávač diskov, pripojenie - 44
nahrávky, odstránenie - 27
prehrávanie, súbory z USB - 20
nahrávky, plán - 26
premenovanie kanálov - 15
SK
68
sprievodca možnosťami pripojenia - 10
pripojené zariadenie, premenovanie - 53
sprievodca programami, vysielacia
spoločnosť - 18
pripojenie, digitálna videokamera - 50
pripojenie, digitálny fotoaparát - 49
pripojenie, domáce kino - 48
pripojenie, externý pevný disk - 50
sprievodca televíznymi programami,
vysielacia spoločnosť - 18
starostlivosť o obrazovku - 5
pripojenie, hracia konzola - 47
T
pripojenie, klávesnica - 52
technické parametre napájania - 62
pripojenie, myš - 52
technické parametre zvuku - 62
pripojenie, počítač - 51
teletext 2.5 - 29
pripojenie, prehrávač diskov - 44
teletext, digitálny text - 30
pripojenie, rekordér - 46
teletext, duálne zobrazenie - 29
pripojenie, televízny prijímač - 45
teletext, jazyk - 29
pripojenie, zariadenie USB - 50
teletext, podstránky - 30
prístup pre sluchovo postihnutých - 39
teletext, tabuľka stránok - 29
prístup pre zrakovo postihnutých - 40
teletext, vyhľadať - 30
R
teletext, zväčšenie - 29
recyklácia - 9
rekordér, pripojenie - 46
reproduktory televízora, stlmenie - 14
režim Doma - 41
režim Obchod - 41
televízny prijímač, pripojenie - 45
titulky, analógové - 38
titulky, digitálne - 39
titulky, jazyk - 39
trvalá udržateľnosť - 8
režim, Doma alebo Obchod - 41
U
rodičovská kontrola - 31
ukážka - 41
rodičovská zámka - 31
umiestnenie, montáž na stojan alebo
stenu - 5
rozlíšenia obrazovky - 62
S
Slovensky
premenovanie, pripojené zariadenie - 53
umiestnenie, tipy - 5
univerzálny prístup, sluchovo postihnutí- 39
satelit, inštalácia kanálov - 37
univerzálny prístup, zapnutie - 39
satelit, nastavenia - 37
univerzálny prístup, zrakovo postihnutí- 40
satelit, pridanie alebo odobratie - 38
USB, prehrávanie súborov - 20
SCART - 43
snímače - 11
softvér, aktualizácia pomocou USB - 41
Y
YPbPr, komponentné video - 43
softvér, digitálna aktualizácia - 42
softvér, kontrola verzie - 41
SK
69
Z
zámka Kensington - 6
zamknutie televízora - 6
zapnutie alebo vypnutie televízora - 13
zariadenia, sledovanie - 53
záznam televízneho vysielania, pevný
disk USB - 25
zdroj, výber - 16
zobrazenie technických údajov - 62
zosilňovač, výber výstupu - 55
zoznam kanálov - 15
zoznam kanálov, kopírovanie - 36
SK
70
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising